Cartel les de les exposicions. Miquel Angel Pintanel

Page 1

Les cartel·les de les exposicions: la necessitat d’unificar criteris de vocabulari sobre processos fotogràfics III Jornada de fotografia a museus, arxiu i biblioteques Museu Marítim de Barcelona – 4/11/2015

1


Quins són els criteris que cal seguir?

Informació □clara i comprensible □certa □necessària

2


A cal sabater, sabates de paper?

3


4


No cal aplicar sempre les normes

5


Nivells de representació Casos possibles □ Originals ▪

Objecte artístic o amb valor com a peça Objecte documental

□ Còpies

6


Nivells de representació Objecte artístic Major importància de l'autoria □ Original de l'autor □ Original supervisat Objecte documental Major importància del context □ Directe □ Representació

7


Nivells de reproducció - Còpies

□ Tipus de còpia ▪ Còpia “curada” ▪ Còpia "no curada"

□ Tipus de manipulació ▪ Reproducció digital ▪ Restauració digital

8


Menció a l’original

□ Graus de separació ▪ De procés ▪ Des d’un negatiu ▪ Des d’un duplicat ▪ Temporal ▪ Còpia d’època ▪ Còpia actual

9


Conclusió - Activitats a realitzar

□ Reflexió sobre els termes a utilitzar

□ Tria dels termes referents a objectes exposables a partir del tesaurus realitzat □ Manual destinat a museògrafs amb: ▪ Termes acceptables dins aquest àmbit ▪ Guia de formes d’ús adaptada a la museografia ▪ Directori d’institucions de referència en l’àmbit

10


www.filmoteca.cat

11


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.