biografie simon borst, pools

Page 1

Biografia - malarz Simon Borst Maluję w plenerze i natura jest moim studio. Od 1994 roku pracowałem przestrzennie, zajmowałem się rzeźbieniem i modelowaniem w Amsterdamie. Od 1997 roku postanowiłem skupić się narysunku i malarstwie. Stopniowo czułem, że malarstwo w plenerze jest dobrym sposobem na to,by wyrazić siebie. Można nazywać mnie samoukiem w tradycjiimpresjonistów. Czuję się dobrze w środowisku naturalnym. Od różnychczynników, takich jak oświetlenie, struktury i obiekty w przestrzenipróbuję znaleźć swój styl. Wyrażam go przez kolorowe i abstrakcyjne oświetlenie na małych, jak i wielkoformatowych pracach. Z wielką odwagą i poczuciem rzemiosła, staram się moimi pracami dodać coś ważnego do każdego wydarzenia malarskiego - wystawy czy pleneru, w które jestem zaangażowany w Holandii i na całym świecie, takich jak np. www.dfba.nl. Przez moją sztukę chcę być w kontakcie ze światem, który mnie otacza.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.