#5 beeldende dans

Page 1

Artless Magazine


ARTless is een kunsttijdschrift met de focus op samenwerken en experiment. In elk bimester gaat de initiator Keke van den Ven een samenwerking aan met een andere creatieve. Uit deze samenwerking ontstaat een unieke invulling van het tijdschrift met een wisselend thema of concept. Voor deze uitgave vond er een samenwerking plaats met Ans Verdijk. Ans Verdijk kneedt materialen, veelal textiel en aanverwant materiaal, met een intense vrijheid. De absurditeit van beeld met taal, een combinatie van humor en satire. De realiteit en fictie tomeloos uitgeplozen. Alsof de tijd nooit stil staat, de meest onmogelijke varianten ontstaan. Ruimtelijke installaties, theatraal met een vervoering naar het detail en ruimtelijkheid. Ruimten worden mee genomen in haar pocket, gemixt en geschud totdat het bruisend en toch behapbaar is. Keke van de Ven Spannend, de gecontroleerde chaos, het spel om met chaos om te gaan, de flexibiliteit het toeval aan te pakken en zich daar in mee te voeren. Alsof ze op de bĂźhne staat, steeds optreedt, de decors aansleept met glitters en mist en wolken, waarbij ze tussendoor de scherpe realiteit laat zien. Ze mixt culturen, mixt alsof ze tuimelt en meezweeft met verschillende identiteiten en daar de spot mee drijft in haar ruimtes. De tijd is afgebakend, de tijd heeft abrupt een einde. Daarin moet het gebeuren, daarin heeft Keke een overduidelijke structuur.


Keke van de Ven en Ans Verdijk hebben beide een beeldende dans opgevoerd en elkaar achtervolgt als spionnen om nieuwe beeldvondsten te ontdekken. Materie en beeldslurpers zijn ze. Zij werkten samen als twee tornado’s en maakten elk hun theatrale setting. Hun reeds gezeefdrukte, gelaserde of geprinte doeken met afbeeldingen van een soort mensen werden met marginale attributen gemodelleerd in een ruïne-achtige backyard. Soms vlogen ze over elkaar en dronken ze van elkaars beelden. Elke kleurrijke explosie werd gretig geregistreerd en bewerkt. De dynamische beelden zijn geland in het Artless magazine # 5


#5 www.ansverdijk.com www.keke.be

2019


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.