#1 De stijl switch

Page 1

麻糬

Artless-MagazineARTless is een kunsttijdschrift met de focus op samenwerken en experiment. In elk bimester gaat de initiator Keke een samenwerking aan met een andere creatieve.Uit deze samenwerking ontstaat een unieke invulling van het tijdschrift met een wisselend thema of concept.

Voor het eerste issue is maximalist Keke een samenwerking aangegaan met minimalist Evi van der Kant. Waaruit ze beiden vertrekken vanuit de fotografie, uit zich dit compleet anders. Waarin Keke een chaotische werkwijzen hanteert waarin ze in Photoshop beelden extreem bewerkt. Gaat Evi van der kant gecontroleerd te werk, en zoekt ze naar een gestileerd beeld van de werkelijkheid. Uit nieuwsgierigheid naar elkaars werkwijzen zijn we de stijl switch aangegaan. Waarbij ze hun eigen werkwijzen hebben toegepast op het werk van de ander, werd het werk van Keke een werk van Evi en andersom.
Tutorial


lairotuT


#1

2019


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.