#7 Tussen kunst & cult

Page 1

Artless Magazine


ARTless is een kunsttijdschrift met de focus op samenwerken en experiment. In elk bimester gaat de initiator Keke van den Ven een samenwerking aan met een andere creatieve. Uit deze samenwerking ontstaat een unieke invulling van het tijdschrift met een wisselend thema of concept. Iedereen kijkt anders terug op zijn tijd op de kunstacademie, was je als een vis in het water of paste je er nooit echt tussen? Keke van de Ven en Malou Rutten keken voor deze issue terug op hun tijd op de academie, gedeelde ervaringen waren uitgangspunt voor uitgewisselde verhalen en inspiratie. De kunstaccademie is een vreemde wereld met eigen gebruiken, kleding, taal, esthetiek en ongeschreven regels. De buitenwereld begrijpt er niet veel van en in sommige opzichten kan je het als een soort sekte of cult zien, of in ieder geval een groep of subcultuur. Want hoewel je al twee jaar bevrijd bent van beoordelingen en stress, vraagt het nieuwe meisje achter de toonbank van de kunstenaarsbenodigdheden winkel je trouw om je ArtEZ of Sint Joost studentenpas. Hoe ze van je verleden weet? “Geen idee iets met je haar ofzo??�. Waar we eerst opzoeken ging naar wat de overeenkomsten zijn tussen de kunstacademie en een cult. Is het het gaandeweg meer veranderd naar wat ons als (ex)studenten bind als groep. Zoeken naar dat wat alle studenten en alumni van een academie in Nederland herkennen, een gedeelde identiteit. Soms grappig, soms duister, maar vooral vreemd, als een koortsdroom die je niet helemaal kan duiden, maar waar je zeker bij was.#7 2020


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.