Page 1

NOVOGODIŠNJA ARTE AUKCIJA Aukcija Galerija Progres Zmaj Jovina 8-10 15. decembar 2011. godine u 18h

Predaukcijska izložba Galerija Progres Zmaj Jovina 8-10 (ugao Knez Mihailove i Zmaj Jovine) Arte Galerija Takovska 20 10 – 15. decembar 2011. godine 09-21h

1


Uslovi poslovanja Arte Medie doo

Ovi Uslovi poslovanja (dalje u tekstu: Uslovi) sastavni su deo svih ugovora o kupovini, prodaji, trgovinskom zastupanju i drugim poslovnim odnosima u koje Arte Media d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: ARTE) stupa sa drugima prilikom redovnog obavljanja svoje delatnosti. ARTE će ove Uslove te njihove izmene i dopune objavljivati u svojim aukcijskim katalozima. Uslove relevantne za određeni pravni posao ARTE će odštampati na poleđini ugovora ili računa ili na drugi primereni način učiniti dostupnim drugoj ugovornoj strani. U ovim Uslovima ARTE deluje kao ponuđač i posrednik, odnosno trgovinski zastupnik prodavca. I USLOVI KOJI SE ODNOSE NA PRODAVCE 1. Prodavac je, u smislu ovih Uslova, fizičko ili pravno lice koje je sa ARTE-om zaključilo ugovor o trgovinskom zastupanju i predao ARTE-u u posed predmet namenjen prodaji. ARTE se obavezuje organizovanjem i vođenjem aukcija, te drugim posredovanjem između prodavca i kupca. 2. Prodavac prihvata da ARTE naplati posredničku proviziju u iznosu od 24% od postignute cene na aukcijskoj prodaji koja nije niža od zaštićene cene. Prodavac potpisom ugovora o trgovinskom zastupanju prihvata ove Uslove poslovanja. 3. Prodavac garantuje ARTE-u i kupcu da je prodavac pravi vlasnik imovine ili je ispravno ovlašćen od strane pravog vlasnika za prodaju te imovine, te da je u mogućnosti, u skladu sa ovim Uslovima poslovanja, preneti posedovanje i “dobar glas“ imovine oslobođene od bilo kakvih zahteva treće strane, a naročito od retencionih ili založnih prava. 4. Prodavac je dužan dostaviti ARTE-u sve informacije kojima raspolaže u vezi sa poreklom predmeta namenjenog prodaji, te neophodnu dokumentaciju u slučaju potrebe utvrđivanja statusa “kulturnog dobra“, u skladu sa zakonskim propisima. 5. Ukoliko prodavac ne izjavi (u pismenoj formi), prilikom predaje predmeta ARTE-u za prodaju, da postoje bilo kakve zabrane na predmetu koje se tiču autorskih i drugih prava, kao i prava ARTE-a da reprodukuje fotografije predmeta, smatramo da takve zabrane ne postoje. 6. Prodavac ovlašćuje ARTE da preduzme bilo koja istraživanja, ispitivanja ili provere predmeta, kao i da konsultuje i osloni se na bilo kog domaćeg ili stranog stručnjaka, konsultanta ili restauratora, a koje ARTE, prema svom apsolutnom diskrecionom pravu, može smatrati primerenim.

2

7. ARTE se obavezuje da će osigurati aukcijski predmet kod ovlašćenog osiguravajućeg društva od rizika gubitka ili oštećenja samo u slučaju kada prodavac prihvata troškove osiguranja u iznosu deklarisanom po cenovniku osiguravajućeg društva. U slučaju nastanka neželjenog događaja ARTE će ukupan iznos naplaćen od osiguravajućeg društva isplatiti prodavcu. 8. Svaki aukcijski predmet može biti ponuđen na aukciji uz zaštitnu cenu koju zajedno utvrđuju prodavac i ARTE. U slučaju da se predmet proda ispod zaštitne cene ARTE se obavezuje da će isplatiti prodavcu na ime prodaje predmeta iznos koji bi prodavac dobio da je predmet prodan po zaštitnoj ceni. 9. Prodavac ne može povući predmet sa prodaje nakon zaključenja ugovora o trgovinskom zastupanju i predaje predmeta ARTE-a, osim u slučaju da plati ARTE-u naknadu za povlačenje koja je jednaka prodavačkoj proviziji izračunatoj prema “zaštićenoj ceni”. 10. ARTE može u bilo kom trenutku povući predmet iz prodaje ili pomeriti prodaju ukoliko posumnja u autentičnost i atribuciju predmeta. U navedenom slučaju isključuje se bilo kakva odgovornost ARTE-a prema prodavcu, a prodavac je oslobođen plaćanja provizije te će mu predmet biti vraćen. 11. Nakon prodaje predmeta i naplate od kupca, ARTE će u roku od sedam radnih dana isplatiti prodavcu “neto iznos prodaje“ što podrazumeva ukupan iznos naplaćen od kupca umanjen za 24 procenta. 12. Prodavac se obavezuje da na prvi poziv ARTE-a vrati kupcu neto iznos prodaje ukoliko ARTE prihvati reklamaciju kupca postupajući po tački 9. (poglavlje II) ovih Uslova, te se odriče bilo kakvih prigovora koji se odnose na visinu refundiranog iznosa ili postupaka ARTE-a. 13. Ukoliko aukcijski predmet ne bude prodat na aukciji prodavac može postupiti na jedan od sledećih načina: a) sklopiti sa ARTE-om novi ugovor za prodaju predmeta na sledećoj aukciji uz ponovnu procenu tržišne vrednosti predmeta, b) ovlastiti ARTE za direktnu prodaju predmeta u ugovorenom roku, c) preuzeti predmet bez prava potraživanja bilo kakve naknade. U svakom slučaju, protekom 48 sati od održane aukcije, na prodavca prelazi rizik gubitka ili oštećenja neprodatih predmeta, te je u obavezi platiti troškove daljnjeg osiguranja, skladištenja i čuvanja istih. Za neprodate predmete ARTE ne naplaćuje prodavačku proviziju.


II USLOVI KOJI SE ODNOSE NA KUPCE 1. Činom učestvovanja na aukcijskoj prodaji ili sklapanjem ugovora u direktnoj prodaji kupac prihvata ove Uslove poslovanja. 2. Potencijalni kupac je svaka osoba koja učestvuje na aukciji uz posedovanje aukcijskog broja. Aukcijski broj preuzima se pre početka aukcije (na registracijskom stolu). Registracija potencijalnog kupca vrši se uvidom u identifikacijsku ispravu. Potencijalni kupci dužni su po završetku aukcije da vrate aukcijski broj. Svi predmeti prodani na aukciji biće fakturisani na ime i adresu koje je kupac dao kod izdavanja aukcijskog broja te se samo izuzetno račun može izdati na drugo ime i adresu. Ova pravila se ne primenjuju na davača ponude nalozima. 3. Uspešan kupac na aukciji je pojedinac čiju ponudu voditelj aukcije odredi kao najbolju. U slučaju bilo kakvog nesporazuma koji bi se pojavio tokom aukcije, voditelj aukcije ima ničim ograničeno diskreciono pravo u pogledu određivanja uspešnog kupca, odlaganja prodaje, ponovne prodaje, kao i pravo donošenja bilo koje druge odluke koju smatra primerenom. Isto tako voditelj aukcije može, bez ikakve odgovornosti prema bilo kom potencijalnom kupcu, povući bilo koji predmet sa aukcije ili odbaciti bilo koju ponudu bez navođenja posebnih razloga. 4. Plaćanje duga prema ARTE-u kupac je dužan izvršiti neposredno po završetku aukcije ili najkasnije 48 sati nakon aukcije i to gotovinski u dinarima (cena u evrima su samo indikacije). Postoji mogućnost plaćanja kreditnom karticom. Izuzetno, u slučaju virmanskog plaćanja, uz predaju depozita u visini 10% od ukupnog iznosa duga po prvom pozivu ARTE kupcu odobravamo rok plaćanja sledeća tri radna dana. U tom slučaju se dati depozit smatra kaparom. 5. Vlasništvo nad kupljenim predmetima prelazi na kupca u trenutku kada kupac isplati ukupan iznos duga prema ARTE-u. 6. Rizik gubitka ili oštećenja bilo kog predmeta prelazi na kupca u trenutku preuzimanja predmeta. 7. Kupac koji poseduje potvrdu za preuzimanje kupljenog predmeta dužan je isti preuzeti u roku od dva radna dana nakon aukcije. Nakon isteka navedenog roka ARTE je ovlašćen da zaračuna kupcu troškove skladištenja, osiguranja i čuvanja predmeta prema vlastitom tarifnom cenovniku. 8. U slučaju neplaćanja ili nepreuzimanja kupljene robe od strane kupca u navedenim rokovima ARTE je ovlašćen: a) putem suda zahtevati naknadu štete od kupca za nepoštovanje kupoprodajnog ugovora, b) pomeriti ili poništiti prodaju predmeta prodanih kupcu na istoj ili bilo kojoj drugoj aukciji, zadržavajući kao kompenzaciju sva plaćanja koja je kupac obavio prema ARTE-u, a na ime naknade štete koju je pretrpeo prodavac ili ARTE kao posledicu duga kupca, c) ponovo prodati predmet putem ja-

vne aukcije ili direktnom prodajom te držati kupca-dužnika odgovornim za eventualni “manjak”, a kupac-dužnik je u potpunosti saglasan da je ovako postignuta cena tržišno razumna i prihvatljiva, d) zadržati bilo koje vlasništvo kupca-dužnika kao zalog i prodajom istoga namiriti svoje potraživanje, e) osigurati, skladištiti i čuvati predmet, bilo u vlastitim prostorijama ili drugde, na isključiv rizik i trošak kupca-dužnika, i naplatiti kupcu-dužniku ugovorenu kamatu na ukupan iznos duga koji nije plaćen dva radna dana od dana aukcije. 9. U slučaju da se dokaže da je bilo koji kupljeni aukcijski predmet “falsifikat” kupac može isti vratiti ARTE-u u roku od 30 dana od dana aukcije. Radi ostvarenja ovoga prava kupac je dužan dostaviti ARTE-u pismenu izjavu o navodnim manama, s brojem predmeta i datumom aukcije na kojoj je predmet kupljen. ARTE zadržava pravo zahtevati od kupca da pribavi na svoj trošak mišljenje dva priznata stručnjaka na tom polju, prihvatljiva kako ARTE-u tako i kupcu, pre nego što ARTE odluči hoće li poništiti prodaju za konkretni predmet. Ako je ARTE prihvatio da je predmet falsifikat i da je kupac u mogućnosti preneti kako posedovanje kupljenog predmeta u istom stanju kao kad je prodat tako i njegov “dobar glas”, slobodan od zahteva bilo koje treće strane, prodaja će biti poništena, te će ukupna cena koju je kupac platio ARTE-u za kupljeni predmet biti refundirana. Kupac neće imati pravo po ovom Uslovu ako je: a) opis i prikaz u katalogu na dan prodaje bio u skladu s tada opšte prihvaćenim mišljenima stručnjaka ili ako je bilo pošteno naznačeno da postoji sukob takvih mišljenja; ili b) metoda utvrđivanja autentičnosti kupljenog predmeta na dan publikovanja kataloga bila neprihvatljivo skupa ili nepraktična. 10. Svi predmeti na aukciji prodaju se sa svim greškama i nedostacima i eventualnim greškama prikazivanja u katalogu aukcije. Kupci se o stanju svakoga aukcijskog predmeta mogu informisati na predaukcijskoj izložbi i trebaju se osloniti na svoj lični sud da li je predmet u skladu sa svojim opisom i prikazom. Niti prodavac, niti ARTE, niti bilo ko od zaposlenih ili predstavnika nije odgovoran za greške prikaza ili opisa u katalogu ili drugde (osim u Uslovima iz prethodnog članka) ili za originalnost ili autentičnost bilo kojeg ponuđenog predmeta. Isto tako, kupac ne može zahtevati naknadu štete ili troška kom se izložio prilikom ostvarivanja prava iz prethodnog članka. 11. Kupci mogu pismenim nalogom (poseban obrazac ARTE) ovlastiti ARTE da u njihovo ime i za njihov račun na aukciji ističe ponude i na takav način mogu kupiti predmet ili više njih. ARTE može od svakog nalogodavca tražiti dokaze o bonitetu i solventnosti, kao uslov prihvatanja naloga. Prihvatanje naloga ARTE potvrđuje u pismenoj formi. 12. Skala za licitiranje, EUR je indikacija, plaćanje u RSD: - za iznose do 500 EUR po 25 EUR - za iznose od 500 do 2000 EUR po 50 EUR - za iznose od 2000 do 5000 EUR po 100 EUR - za iznose od 5000 do 10.000 EUR po 200 EUR - za iznose preko 10.000 EUR po 500 EUR

3


2.

1.

Stojan Aralica (1883-1980) Škare flomaster na papiru, 23x31 cm, oko 1960. sign: d.d. procenjena vrednost: 250-300 eur početna cena: 50 eur

Miodrag Petrović (1888-1950) Portret crnokose devojke akvarel na papiru, 41.5x31.5 cm, oko 1920. sign: d.d. procenjena vrednost: 500-550 eur početna cena: 100 eur

3. Kosta Strajnić (1887-1977) Kuća akvarel na papiru, 17x19.5 cm, 1904. sign: d.l. procenjena vrednost: 250-300 eur početna cena: 200 eur

4


4. Ljubomir Ljuba Ivanović (1882-1945) Stare kuće olovka na papiru, 24x35 cm, 1938. sign: d.d. procenjena vrednost: 300-400 eur početna cena: 280 eur

5. Bogdan Šuput (1914-1942) Bista kombinovana tehnika na papiru, 39x25 cm, oko 1935. bez signature procenjena vrednost: 300-350 eur početna cena: 50 eur

6. Mladen Josić (1897-1972) Boj olovka na papiru, 36x24.5 cm, oko 1940. sign: d.d. procenjena vrednost: 600-700 eur početna cena: 500 eur

5


7. Marko Čelebonović (1902-1986) Devojka sa belim šeširom ulje na platnu, 34x25 cm, 1929. sign: g.d. procenjena vrednost: 7000-8000 eur početna cena: 6500 eur

Tokom boravka u Sen Tropeu, periodu kojem pripada i slika “Devojka sa belim šeširom”, Marko Čelebonović slika mahom portrete članova svoje porodice, poznanica i poznanika, koji su uglavnom smešteni u enterijeru. Mlada ženska osoba predstavljena je u zatvorenom prostoru, u naglašeno kućnoj atmosferi, sa buketom cveća na krilu. Postojanje nekog drugog, spoljašnjeg sveta nagovešteno je prozorom i vratima koja vode dalje, u druge prostorije. Ipak, ovaj svet devojka na slici samo naslućuje. Njena uloga, uloga žene, naglašena je upravo predstavljanjem u jednom intimnom prostoru, ali i njenim smernim držanjem i blago spuštenim pogledom. Pokornost je posebno hvaljena ženska vrlina kojom se ističe i osoba sa slike.

6


8. Milan Konjović (1898-1993) Autoportret ulje na papiru, 63x46 cm, 1935. sign: g.d. procenjena vrednost: 18.000-20.000 eur početna cena: 16.000 eur Delo je publikovano u “Milan Konjović (1898-1993), katalog radova”, Irma Lang, 2010. na strani 57. pod rednim brojem 450.

Mada se ni posle niza dobrih monografija, zatim mnogih nadahnutih eseja, studija, članaka, biografskih i autobiografskih tekstova, kao i obilja prikaza i kritika, objavljenih o izuzetno obimnom delu i narcisoidnoj ličnosti slikara Milana Konjovića, ne može pouzdano razlučiti bitno od nebitnog, istinito od mitskog, ono što iz njegovog obimnog opusa bezrezervno opstaje od onog što se uklapa u masu prosečnih vrednosti, ipak se jedan sud iskristalisao. Naime, smatra se da su van svake sumnje visoke vrednosti svega što je naslikao u vreme svoje pune biološke i stvaralačke zrelosti, dakle tokom tridesetih godina minulog veka. Ali, ne samo prema tom opšte prihvaćenom sudu, već pre svega zbog ostvarenih likovnih vrednosti, postignutog sklada između crtačkih i bojenih odnosa, zatim upečatljivosti izraza i nadasve zbog svežine i lakoće stvaralačkog postupka, po svemu se ističe njegov poznati, više puta navođen i reprodukovan AUTOPORTRET iz 1935, godine. Nikola Kusovac

7


9. Ipolit Danilovic Majkovski (1885-1963) More ulje na platnu, 68x88 cm, oko 1940. sign: d.l. procenjena vrednost: 2000-2200 eur poÄ?etna cena: 1800 eur

8

10. Ipolit Danilovic Majkovski (1885-1963) Kuće na primorju ulje na platnu, 75x100 cm, oko 1940. sign: d.d. procenjena vrednost: 2400-2600 eur poÄ?etna cena: 2000 eur


11. Stepan Fedorovic Kolesnikoff (1879-1955) Drvo olovka na papiru, 105x85 cm, 1939. sign: d.l. procenjena vrednost: 4500-5000 eur početna cena: 3800 eur Delo je izloženo u Arte Galeriji, Takovska 20 Beograd

12. Boris Pastuhov (1894-1974) Dete ulje na platnu, 46x37.5 cm, oko 1930. sign: d.d. procenjena vrednost: 3000-3500 eur početna cena: 1800 eur

9


13. Ivan Radović (1894-1973) Akt tuš na papiru, 17x15 cm, oko 1920. sign: d.d. procenjena vrednost: 150-180 eur početna cena: 50 eur

14. Ivan Radović (1894-1973) Iz ateljea akvarel na papiru, 31.5x23.5 cm, oko 1930. sign: d.d. procenjena vrednost: 350-400 eur početna cena: 50 eur

10


15. Sava Šumanović (1896-1942) Akt olovka i olovka u boji na papiru, 11.5x7 cm, 1938/9. pečat na poleđini procenjena vrednost: 2200-2400 eur početna cena: 900 eur

11


16. Ivan Tabaković (1898-1977) Zdela olovka i akvarel na papiru, 37x50 cm, 1937. sign: d.d. procenjena vrednost: 1200-1300 eur početna cena: 970 eur

17. Ivan Tabaković (1898-1977) Sedeći akt u enterijeru kombinovana tehnika na papiru, 28x20 cm, 1936. sign: d.d. procenjena vrednost: 800-1000 eur početna cena: 400 eur

12


18. Ivan Tabaković (1898-1977) Satanizam kombinovana tehnika na papiru, 60x46 cm, 1930. sign: d.d. procenjena vrednost: 10.000-12.000 eur početna cena: 9000 eur Delo je publikovano u katalogu retrospektivne izložbe pod nazivom “Ivan Tabaković 1914-1976”. MSU Beograd, 1977.

Ivan Tabaković je tokom svoje duge stvaralačke karijere stvorio specifičan opus koji u okvirima domaće umetničke scene odoleva smeštanju u neki od postojećih pravaca i stilova. Autentičan u likovnom izrazu i često originalan u izboru motiva, on se na aktuelna umetnička stremljenja naslanjao samo onda kada bi se ona poklopila sa njegovim sopstvenim interesovanjima i preokupacijama. Njegov celokupan opus govori o autonomnoj stvaralačkoj poetici, u kojoj je snažna imaginacija predstavljala izvorište za mnoge neobičnosti i izuzetnosti u njegovom delu. Rad Ivana Tabakovića „Satanizam“ nastao je u prelomnim godinama umetnikovog života, u vreme njegovog prelaska iz Zagreba u Novi Sad. Slika je nastala u fazi između groteski koje je umetnik slikao kao član grupe Zemlja, i njegovog kasnijeg posvećivanja temama pejzaža i intimističkih enterijera. Na slici vidimo predikaonicu sa koje poneseno propoveda čovekoliko biće koje u ruci drži trozubac, i koje može predstavljati samog Satanu, ili viziju Satane koja se pojavljuje u toku ostrašćene propovedi. Predikaonica je, poput srednjevekovnog gotičkog mobilijara, ukrašena skulpturalnim motivom nekog natprirodnog bića – gargojla – koje oživljava pred očima vernika skiciranih u donjem desnom uglu. Satanizam predstavlja košmarnu viziju, koja može biti alegorijski prikaz, ali, imajući u vidu Tabakovićevu još uvek čvrstu vezanost za program grupe „Zemlja“ kojoj je pripadao u vreme nastanka slike, može predstavljati i vrstu satiričnog političkog komentara.

13


19. Jefta Perić (1895-1967) Park ulje na platnu, 61x53 cm, oko 1935. sign: d.d. procenjena vrednost: 2400-2600 eur poÄ?etna cena: 2200 eur

14


20. Đorđe Popović (1909-1962) Mrtva priroda sa kineskim čajnikom ulje na platnu, 35x45 cm, 1928. sign: d.d. procenjena vrednost: 2800-3000 eur početna cena: 900 eur

21. Borivoje Bora Stevanović (1878 - 1976) Mrtva priroda ulje na dasci, 36x49.5 cm, 1940. sign: d.d. procenjena vrednost: 5500-6000 eur početna cena: 4900 eur

15


22. Jefta Perić (1895-1967) Kuće sa crvenim krovovima tempera na kartonu, 23x30 cm, oko 1950. bez signature procenjena vrednost: 1250-1300 eur početna cena: 1200 eur

16

23. Miloš Golubović (1888-1961) Predgrađe ulje na platnu, 47.5x61.5 cm, oko 1930. sign: d.d. procenjena vrednost: 2800-3000 eur početna cena: 2200 eur


25. Lazar Vujaklija (1914-1995) Ulica ulje na platnu, 50x65 cm, 1950. bez signature procenjena vrednost: 1500-1600 eur početna cena: 1200 eur

24. Milorad Ćirić (1912-1994) Krovovi Dorćola ulje na platnu, 54x64 cm, oko 1950. bez signature procenjena vrednost: 700-800 eur početna cena: 650 eur

17


27.

26. Zlatko Prica (1916-2003) Seljanke jure kokoške grafika, 32x25 cm, 1954. sign: d.d. procenjena vrednost: 200-300 eur početna cena: 150 eur

18

Zlatko Prica (1916-2003) Žena grafika, 30x25 cm, 1951. sign: u ploči procenjena vrednost: 200-300 eur početna cena: 150 eur


28. Zlatko Prica (1916-2003) Borac I brčkog bataljona mastilo na papiru, 31x24 cm, 1944. sign: d.d. procenjena vrednost: 200-300 eur početna cena: 150 eur

29. Vasa Pomorišac (1893-1961) Narod donosi hranu Partizanima u Dalmaciji, skica kombinovana tehnika na kartonu, 13x23 cm, 1949. sign: d.d. procenjena vrednost: 450-500 eur početna cena: 400 eur

19


30. Ljubica Cuca Sokić (1914-2009) Crvena kuća u Rovinju kombinovana tehnika na papiru, 22x28 cm, oko 1955. sign: d.d. procenjena vrednost: 700-800 eur početna cena: 650 eur

31. Milenko Šerban (1907-1979) Mrtva priroda sa limunom kombinovana tehnika na papiru, 21x20 cm, oko 1960. sign: g.d. procenjena vrednost: 550-650 eur početna cena: 500 eur

32. Ljubica Cuca Sokić (1914-2009) Predeo sa kućom ulje na platnu, 48x41 cm, oko 1940. bez signature procenjena vrednost: 1700-1800 eur početna cena: 1600 eur

20


33. Đorđe Anderjević Kun (1904-1964) Riba ulje na papiru, 35.5x26 cm, oko 1960. bez signature procenjena vrednost: 1400-1600 eur početna cena: 1250 eur

34. Đorđe Anderjević Kun (1904-1964) Makedonka ulje na kartonu, 45x31 cm, 1955. sign: d.l. procenjena vrednost: 3500-4000 eur početna cena: 2900 eur Delo je publikovano u katalogu retospektivne izložbe “Kun”, galerija SANU, 1971.

21


35. Slavoljub Slava Bogojević (1922-1978) Anđeo kombinovana tehnika na papiru, 40x30 cm, 1949. sign: d.d. procenjena vrednost: 1400-1500 eur početna cena: 1150 eur

36. Slavoljub Slava Bogojević (1922-1978) Atina akvarel na papiru, 32.5x41 cm, oko 1970. sign: d.l. procenjena vrednost: 250-300 eur početna cena: 200 eur

22


37. Milo Milunović (1897-1967) Vrša kombinovana tehnika na papiru, 23x27 cm, oko 1955. sign: d.l. procenjena vrednost: 2600-2800 eur početna cena: 2200 eur

38. Milo Milunović (1897-1967) Svetionik tempera na papiru, 21x15 cm, 1953. sign: d.d. procenjena vrednost: 1200-1500 eur početna cena: 900 eur

23


39. Branko Protić (1931-1990) Rakovi akril na kartonu, 22x29 cm, 1973. sign: d.d. procenjena vrednost: 350-400 eur početna cena: 250 eur

40. Branko Protić (1931-1990) Predeo kombinovana tehnika na papiru, 30x40 cm, 1956. sign: d.l. procenjena vrednost: 700-800 eur početna cena: 650 eur

24


41. Jovanka Strajnić (1883-1970) Zemun ulje na kartonu, 20x26 cm, oko 1960. sign: d.d. procenjena vrednost: 500-600 eur početna cena: 400 eur

42. Veljko Stanojević (1892-1967) Primorski gradić akvarel na papiru, 34.5x46 cm, 1960. sign: d.d. procenjena vrednost: 700-800 eur početna cena: 650 eur

43. Jovanka Strajnić (1883-1970) Dubrovnik ulje na kartonu, 12x18 cm, oko 1960. sign: d.d. procenjena vrednost: 250-300 eur početna cena: 200 eur

25


44. Danica Antić (1916-1989) Poljski buket ulje na platnu, 80x60 cm, oko 1970. sign: d.d. procenjena vrednost: 500-600 eur početna cena: 400 eur

45. Radenko Mišević (1920-1995) Cveće ulje na platnu, 68x59 cm, oko 1960. sign: g.d. procenjena vrednost: 1500-1600 eur početna cena: 1400 eur

26


46. Milenko Šerban (1907-1979) Mrtva priroda sa cvećem ulje na šperploči, 65x50 cm, oko 1950. sign: d.l. procenjena vrednost: 3500-3700 eur početna cena: 2900 eur

47. Milan Kečić (1910-1998) Mrtva priroda ulje na platnu, 63x40 cm, 1965. sign: d.l. procenjena vrednost: 2800-3000 eur početna cena: 2700 eur

27


48. Prvoslav Pivo Karamatijević (1902-1963) Groteska litografija, 25x43 cm, oko 1950. sign: d.d. procenjena vrednost: 200-300 eur početna cena: 150 eur

49. Mihailo Mika Petrov (1902-1983) Penetracija grafika, 50x31 cm, 1964 sign: d.d. procenjena vrednost: 200-300 eur početna cena: 150 eur

28


50.

51. Ivan Tabaković (1898-1977) Kristalizacija tuš na papiru, 20x29 cm, 1956. sign: d.d. procenjena vrednost: 700-800 eur početna cena: 400 eur

Ivan Tabaković (1898-1977) Bez naziva kombinovana tehnika na papiru, 5x14 cm, oko 1960. bez signature procenjena vrednost: 500-600 eur početna cena: 450 eur

29


52. Miro Glavurtić (1932) Dečak sa beretkom tuš na papiru, 33x21 cm, 1960. sign: d.d. procenjena vrednost: 400-500 eur početna cena: 350 eur

53. Leonid Šejka (1932-1970) Vitez tuš na papiru, 38x22 cm, 1955. bez signature procenjena vrednost: 700-800 eur početna cena: 600 eur Delo je publikovano u katalogu “Retrospektivna izložba Mediale”, Poslovni centar NIS, Beograd, 2005.

30


54. 55. Olja Ivanjicki (1931-2009) Bez naziva kombinovana tehnika na papiru, 98x64 cm, 1978. sign: d.d. procenjena vrednost: 1000-1200 eur početna cena: 500 eur

Milić Stanković Milić od Mačve (1934-2000) Jerihonska ruža tuš na papiru, 41x58.5 cm, 1967. sign: d.d. procenjena vrednost: 250-300 eur početna cena: 50 eur

31


56. Lazar Vozarević (1925-1968) Glava II kombinovana tehnika na papiru, 49x38.5 cm, oko 1955. bez signature procenjena vrednost: 1800-2000 eur poÄ?etna cena: 1600 eur

32


57. Miodrag Dado Đurić (1933-2010) Lux ulje na platnu, 45x38 cm, 1957. zapis na poleđini procenjena vrednost: 10.000-12.000 eur početna cena: 9000 eur Jedan od najznačajnijih predstavnika fantastike na jugoslovenskoj, ali i na međunarodnoj umetničkoj sceni, Dado Đurić se u svom slikarstvu retko osvrtao na impulse koji nisu dolazili iz njegove sopstvene imaginacije. Živopisan fantastični svet koji obitava na njegovim slikama počeo je da nastaje još u ranim godinama umetnikovog formiranja, kada je, u klimi koja se stvarala oko ranog jezgra Mediale, slikao motive koji će predstavljati uporište i za njegove kasnije radove nastale u Francuskoj. Jedan od tih ranih radova je slika Lux, za koju se veruje da je nastala 1957. godine, a koja je na aukciju Arte galerije stigla iz francuske kolekcije Darthea Speyer. Obezličeno i gotovo bezoblično biće, koje je antropomorfno tek utoliko što ga pojedine topografske karakteristike (među njima i posebno naglašen reproduktivni organ), vezuju za čovečiji oblik, svojim monumentalnim dimenzijama zauzima gotovo celu površinu platna. Slične kreature će se prepoznati i na brojnim kasnijim radovima Dada Đurića – rastočene i pretvorene u utvare koje obitavaju u košmarnim prizorima njegovog slikarstva. Ova natprirodna bića plod su imaginacije nesagledivih razmera, kojoj početke možemo tražiti upravo u ranim radovima poput slike Lux.

33


58. Predrag Peđa Milosavljević (1908-1987) Dubrovnik tempera i akvarel na papiru, 29x39 cm, 1959. sign: d.d. procenjena vrednost: 650-800 eur početna cena: 500 eur

59. Predrag Peđa Milosavljević (1908-1987) Bele ruže ulje na platnu, 63x53 cm, 1954. sign: d.d. procenjena vrednost: 6000-7000 eur početna cena: 5200 eur

34


60. Milan Konjović (1898-1993) Svetac drvo ulje na platnu, 120x68 cm, 1964. sign: d.l. procenjena vrednost: 9000-10.000 eur početna cena: 8500 eur Delo je popisano u “Milan Konjović (1898-1993), katalog radova”, Irma Lang, 2010.

35


61. Predrag Peđa Milosavljević (1908-1987) Nokturno ulje na platnu, 102x126 cm, 1968. sign: d.d. procenjena vrednost: 10.000-12.000 eur početna cena: 7800 eur

U slikarstvu Peđe Milosavljevića prizori gradova – Dubrovnika, Pariza, Mostara, bili su česta tema, kojoj se umetnik rado vraćao. Međutim, u fazi oko 1968, predstave gradova, iako su i dalje tema koja preovlađuje, često se utapaju u mrlje boja i počinju da liče sve više na apstrakciju, a sve manje na gradski pejzaž. Slika Nokturno, na kojoj je predstavljen Mostar, u tom smislu predstavlja paradigmu njegovog stila u periodu oko 1968. i sublimaciju svih iskustava enformela, tašizma i lirske apstrakcije sa kojima je umetnik u to vreme eksperimentisao. Jedva prepoznatljiva topografija grada na ovoj slici pokazuje da se umetnik prepustio eksperimentima sa potezom, bojom i fakturom. Dominantna plava boja priziva nokturnalnu viziju, u kojoj se građevine pretočene na platno pretvaraju u mrlje boje. Razlivene boje i pojedine partije koje liče na frotaž, podsećaju na spontanost i neposrednost koje se obično sreću u tehnici rada u akvarelu, što je još jedna karakteristična odlika Milosavljevićevih slika iz ovog perioda.

36


62. Miodrag Mića Popović (1923-1996) Jutarnja gimnastika kombinovana tehnika na platnu, 173x138 cm, 1969. sign: d.d procenjena vrednost: 14.000-16.000 eur početna cena: 12.000 eur Oko 1968. godine Mića Popović, do tada poznat kao jedan od najznačajnijih domaćih eksponenata enformela, intenzivno se posvetio takozvanom „slikarstvu prizora“. Jedna od ranijih slika iz serije prizora jeste Jutarnja gimnastika Miodraga Popovića ili kinestetski zapis o postojanju, koja predstavlja deo poliptiha nastalog 1969. godine. Najveći uticaj na nastanak ovog poliptiha imala je filmska umetnost, o čemu govori i podnaslov slike. Uticaj filma na slikarstvo Miće Popovića u ovom periodu je sasvim opravdan, imajući u vidu da se on oprobao i kao filmski stvaralac i da je režirao nekoliko filmova u periodu pre nastanka ove slike. Jutarnju gimnastiku čini serija slika koje prikazuju autora dok radi gimnastičke vežbe. Ugao posmatranja se, kao u filmskom kadru, pomera, te poredeći predstave iz poliptiha možemo zamisliti filmsku kameru koja švenkuje u pravcu portretisanog. Autor predstavlja seriju prizora koje prikazuje kao sukcesivne trenutke jednog filmskog kadra. Slika koja je izložena na aukcijskoj prodaji Arte galerije prikazuje portretisanog u najkrupnijem planu, u trenutku u kojem mu se zamišljena kamera već dovoljno približila. Ova slika ujedno je i poslednja u poliptihu, i u tom smislu može se shvatiti i kao kraj zamišljenog kadra.

37


63. Branko Lale Stanković (1915-1989) Luka u Šibeniku ulje na platnu, 70x50 cm, oko 1970. sign: d.l. procenjena vrednost: 1200-1400 eur početna cena: 500 eur

64. Branko Lale Stanković (1915-1989) Motiv iz Šibenika ulje na platnu, 70x50 cm, 1968. sign: d.d. procenjena vrednost: 1000-1200 eur početna cena: 500 eur

38


65. Milan Božović (1909-1988) Beograd ulje na platnu, 60x110 cm, 1967, sign: d.l. procenjena vrednost: 1800-2000 eur početna cena: 1300 eur 66. Aleksandar Cibe Jeremić (1925-2008) Dubrovnik ulje na lesonitu, 45x87 cm, 1984. sign: d.d. procenjena vrednost: 550-650 eur početna cena: 450 eur

39


67. Nedeljko Gvozdenović (1902-1988) Enterijer gvaš na papiru, 21x31 cm, 1962. sign: g.l. procenjena vrednost: 800-900 eur početna cena: 200 eur

68. Nedeljko Gvozdenović (1902-1988) Skulptura i paravani gvaš na papiru, 25x31 cm, 1970. sign: d.l. procenjena vrednost: 900-1000 eur početna cena: 200 eur Na poleđini rada nalazi se crtež dečaka.

40


69. Nedeljko Gvozdenović (1902-1988) Akt u plavom enterijeru gvaš na papiru, 42x31 cm, 1981. sign: g.d. procenjena vrednost: 700-800 eur početna cena: 200 eur

70. Nedeljko Gvozdenović (1902-1988) Akt u enterijeru gvaš na papiru, 18x24 cm, 1980. sign: g.l. procenjena vrednost: 600-700 eur početna cena: 200 eur

41


71. Nedeljko Gvozdenović (1902-1988) Mrtva priroda i keramike gvaš na papiru, 19x27 cm, oko 1980. sign: d.d. procenjena vrednost: 450-500 eur početna cena: 400 eur

72. Nedeljko Gvozdenović (1902-1988) Predeo sa hrtom gvaš na papiru, 39x48.5 cm, 1984. sign: d.d. procenjena vrednost: 900-1000 eur početna cena: 800 eur

42


73. Ljubica Cuca Sokić (1914-2009) Dve čaše ulje na platnu, 20x27 cm, 1967. sign: na poleđini procenjena vrednost: 1200-1300 eur početna cena: 1100 eur

74. Ljubica Cuca Sokić (1914-2009) Apstraktna kompozicija kombinovana tehnika na papiru, 50x70 cm, 1962. bez signature procenjena vrednost: 1000-1200 eur početna cena: 1000 eur

75. Ljubica Cuca Sokić (1914-2009) Kompozicija ulje na platnu, 50x65 cm, oko 1960. sign: g.d. procenjena vrednost: 4500-4800 eur početna cena: 4200 eur

43


76. Stojan Ćelić (1925-1992) Crvena površina ulje na platnu, 54x45.5 cm, 1973. sign: d.d. procenjena vrednost: 3500-4000 eur početna cena: 2900 eur Delo je publikovano u monografiji “Stojan Ćelić, ulje, akvarel, tapiserija, mozaik”, Irina Subotić, Ivana Simeonović Ćelić. 1996, na strani 180. pod rednim brojem 146.

77. Stojan Ćelić (1925-1992) Skica ulje na platnu, 47x36 cm, 1985. sign: d.d. procenjena vrednost: 2300-2500 eur početna cena: 2000 eur Delo je publikovano u monografiji “Stojan Ćelić, ulje, akvarel, tapiserija, mozaik”, Irina Subotić, Ivana Simeonović Ćelić. 1996, na strani 191. pod rednim brojem 255.

44


78. Stojan Ćelić (1925-1992) Eho (prva varijanta) ulje na platnu, 81x100 cm, 1974. sign: s.d. procenjena vrednost: 9000-10.000 eur početna cena: 7800 eur Delo je publikovano u monografiji “Stojan Ćelić, ulje, akvarel, tapiserija, mozaik”, Irina Subotić, Ivana Simeonović Ćelić. 1996, na strani 180. pod rednim brojem 151. Kao jedan od osnivača i pripadnika Decembarske grupe, Stojan Ćelić bio je jedan od najdoslednijih protagonista modernizma, koji je od osnivanja pomenute grupe predstavljao jedan od najprogresivnijih umetničkih pravaca na lokalnoj sceni. Godine 1974, u vreme nastanka slike Eho, Ćelić je uveliko poznat i priznat kao eminentni predstavnik geometrijske apstrakcije. Ovo je prva varijanta slike, koja pripada istoimenom ciklusu koji će godine 1976. biti predstavljen na izložbi o kojoj je pisao Lazar Trifunović. Povodom pomenute izložbe, Trifunović se osvrnuo na Ćelićevu topologiju, u kojoj je prepoznao tri vrste prostora: ja-prostor, koji se sastoji od metafizičkog haosa koji umetnik nosi u sebi, prostor-vreme, koji u racionalnom sloju vizuelnog poretka čuva misao, i prostor-zvuk, koji povezuje dva prethodna. Za sliku Eho može se, možda više nego za bilo koju Ćelićevu sliku, reći da gotovo doslovno odgovara ovoj teoriji. Iako je u srži Ćelićevu apstrakciju odlikovala plošnost i svođenje slikanog motiva na dvodimenzionalnu površinu slikarskog platna, ovde se odvija upravo suprotan proces. Autor se, dosledno modernističkim principima, služi isključivo formama imanentnim samoj slici – linijom, bojom i dvodimenzionalnim geometrijskim površinama, kako bi njihovom kombinacijom, bez upotrebe valerskog toniranja i drugih iluzionističkih zamki, postigao privid dubine i iluziju prostora. U tom naslućenom prostoru dvodimenzionalne slike Lazar Trifunović je prepoznao gore pomenuti metafizički haos, vreme, pa čak i zvuk - odnosno eho.

45


79. Aleksandar Prljić (1920-1986) Apstraktna kompozicija kombinovana tehnika na kartonu, 19.5x21.5 cm, 1963. sign: d.l. procenjena vrednost: 650-700 eur početna cena: 550 eur

80. Aleksandar Prljić (1920-1986) Apstraktna kompozicijao kombinovana tehnika na kartonu, 17x23.5 cm, 1973. sign: g.l. procenjena vrednost: 650-700 eur početna cena: 550 eur

46


81. Branko Filipović Filo (1924-1997) Apstraktna kompozicija kombinovana tehnika na papiru, 45.5x32.5 cm, oko 1975. sign: d.d. procenjena vrednost: 1200-1500 eur početna cena: 1000 eur

82. Branko Filipović Filo (1924-1997) Apstraktna kompozicija ulje na platnu, 33x52 cm, 1971. sign: d.d. procenjena vrednost: 1700-1800 eur početna cena: 1500 eur

47


83. Božidar Boža Ilić (1919- 1993) Lovačka mrtva priroda gvaš na novinskom papiru, 28x22 cm, 1956. bez signature procenjena vrednost: 400-450 eur početna cena: 375 eur

84. Božidar Boža Ilić (1919- 1993) Predeo sa kućama tempera na papiru, 51x62 cm, oko 1965. sign: d.d. procenjena vrednost: 1500-1700 eur početna cena: 500 eur

85. Božidar Boža Ilić (1919- 1993) Iz okoline Žitinog potoka ulje na lesonitu, 38.5x60 cm, oko 1970. sign: d.l. procenjena vrednost: 1800-2000 eur početna cena: 1700 eur

48


86. Nikola Graovac (1907-2000) Cveće ulje na lesonitu, 18x23 cm, oko 1960. sign: d.l. procenjena vrednost: 500-600 eur početna cena: 150 eur

87. Nikola Graovac (1907-2000) Mrtva priroda na stolu ulje na platnu, 63x49.5 cm, oko 1960. sign: d.d. procenjena vrednost: 2000-2300 eur početna cena: 900 eur

49


88. Nikola Graovac (1907-2000) Predeo ulje na platnu, 46.5x62.5 cm, oko 1980. sign: d.d. procenjena vrednost: 1900-2000 eur početna cena: 1800 eur

89. Nikola Graovac (1907-2000) Beograd ulje na platnu, 70x94 cm, oko 1975. sign: d.l. procenjena vrednost: 3000-3300 eur početna cena: 900 eur 90. Nikola Graovac (1907-2000) Predeo sa kućama ulje na platnu, 39x48 cm, oko 1980. sign: d.d. procenjena vrednost: 1700-1800 eur početna cena: 1700 eur

50


91. Nikola Graovac (1907-2000) Mrtva priroda ulje na platnu, 42x57 cm, oko 1970. sign: d.l. procenjena vrednost: 1200-1500 eur poÄ?etna cena: 900 eur

92. Nikola Graovac (1907-2000) Mrtva priroda na stolu ulje na platnu, 55.5x68 cm, oko 1980. sign: d.s. procenjena vrednost: 2200-2500 eur poÄ?etna cena: 1800 eur

93. Nikola Graovac (1907-2000) Mrtva priroda ulje na platnu, 38x48 cm, oko 1985. sign: d.l. procenjena vrednost: 1000-1200 eur poÄ?etna cena: 900 eur

51


94. Emerik Feješ (1904-1969) Grad olovka na papiru, 41.5x58.5 cm, 1960ih. bez signature procenjena vrednost: 300-350 eur početna cena: 150 eur

52

95. Emerik Feješ (1904-1969) Palace du Ferte olovka na papiru, 40x57 cm, 1960ih, bez signature procenjena vrednost: 300-350 početna cena: 150


96. Sava Sekulić (1902-1989) Devojka sa sladoledom kombinovana tehnika na papiru, 50x35 cm, oko 1984. sign: d.d. procenjena vrednost: 1300-1400 eur početna cena: 1200 eur

97. Emerik Feješ (1904-1969) London tempera na papiru, 28x40 cm, oko 1968. sign: d.s. procenjena vrednost: 1800-2000 eur početna cena: 1500 eur

53


98. Zuzana Halupova (1925-2001) Na putu za Kovačicu ulje na platnu, 30x40 cm, 1978. sign: d.d. procenjena vrednost: 600-700 eur početna cena: 200 eur

99. Zuzana Halupova (1925-2001) Proleće ulje na platnu, 60x80 cm, 1992. sign: d.d. procenjena vrednost: 1300-1400 eur početna cena: 1300 eur

54


100. Franjo Mraz (1910-1981) Dobro jutro ulje na staklu, 28x39 cm, oko 1975. sign: d.d. procenjena vrednost: 1800-2000 eur početna cena: 1200 eur

101. Janko Brašić (1906-1994) Danak u krvi ulje na platnu, 90x82 cm, 1987. sign: d.s. procenjena vrednost: 1100-1200 eur početna cena: 1000 eur

55


102.

103.

Mladen Srbinović (1925-2009) Lavirint grafika, 56x40 cm, 1980. sign: d.d. procenjena vrednost: 250-300 eur početna cena: 150 eur

104. Mladen Srbinović (1925-2009) Pogled sa Kalemegdana kombinovana tehnika na papiru, 49x69 cm, 1978. sign: d.s. procenjena vrednost: 1200-1500 eur početna cena: 950 eur

56

Mario Maskareli (1918-1996) Cveće ulje na platnu, 72.5x53 cm, 1995. sign: g.l. procenjena vrednost: 600-700 eur početna cena: 550 eur


105. Ksenija Divjak (1924-1995) Harlekin ulje na platnu, 90x60 cm, 1970. sign: g.d. procenjena vrednost: 1800-2000 eur početna cena: 1000 eur

106. Aleksandar Luković Lukijan (1924) Čovek sa lutkom kombinovana tehnika na papiru, 65x45 cm, oko 2000. sign: d.d. procenjena vrednost: 500-600 eur početna cena: 450 eur

107. Aleksandar Luković Lukijan (1924) Dugo bežanje u zaborav ulje na platnu, 100x81 cm, 1999. sign: d.d. procenjena vrednost: 1000-1200 eur početna cena: 1000 eur

57


108. Vladislav Šilja Todorović (1933-1988) Hilandar ulje na platnu, 90x70 cm, 1979. sign: na poleđini procenjena vrednost: 1600-1800 eur početna cena: 1400 eur

109. Kosta Bradić (1927) Odgovor Vermeru ulje na šperploči, 44x55 cm, 1979. sign: d.d. procenjena vrednost: 1200-1400 eur početna cena: 900 eur

58


110. Siniša Vuković (1932-2011) Bez naziva ulje na platnu, 48x60 cm, 1992. sign: g.d. procenjena vrednost: 1600-1800 eur početna cena: 1400 eur

111. Svetozar Samurović (1928-2001) Rođenje kombinovana tehnika na papiru, 50x35 cm, 1986. sign: d.s. procenjena vrednost: 300-350 eur početna cena: 250 eur

59


112. Olivera Kangrga (1923-1999) Jesen ulje na platnu, 40x65 cm, oko 1980. sign: d.l. procenjena vrednost: 500-600 eur početna cena: 450 eur

113. Aleksandar Đonović (1931-1991) Rodno klasje ulje na platnu, 74x64 cm, 1990. zapis na poleđini procenjena vrednost: 900-1000 eur početna cena: 400 eur

60


115. Stojan Trumić (1912-1983) Proleće iza Bogićeva ulje na platnu, 67x90 cm, 1986. sign: g.d. procenjena vrednost: 1200-1300 eur početna cena: 1100 eur

114. Božidar Boža Prodanović (1923-2006) Mrtva priroda ulje na platnu, 48x66 cm, 1986. sign: d.l. procenjena vrednost: 1100-1300 eur početna cena: 900 eur

61


116. Virgilije Nevjestić (1935-2009) Vječnost je već počela bakropis, 66x50 cm, 1971. sign: d.s. procenjena vrednost: 300-400 eur početna cena: 200 eur

117. Virgilije Nevjestić (1935-2009) Tvoje kose grafika, 46x35 cm, 1970. sign: d.s. procenjena vrednost: 200-300 eur početna cena: 150 eur

62


118. Mirko Kujačić (1901-1987) Plavi lik ulje na platnu, 46x55 cm, 1967. sign: d.d. procenjena vrednost: 500-600 eur početna cena: 400 eur

119. Seid Hasanefendić (1935) Tursko groblje ulje na platnu, 41x51 cm, 1967. bez signature procenjena vrednost: 600-700 eur početna cena: 500 eur

63


120. Ernst Neizvestny (1925) Akt flomaster na papiru, 27x43 cm, 1965. sign: d.d. procenjena vrednost: 300-400 eur početna cena: 250 eur

121. Uroš Tošković (1932) Vojnik tuš na papiru, 48x32.5 cm, oko 1985 bez signature procenjena vrednost: 500-600 eur početna cena: 450 eur

64


122. Uroš Tošković (1932) Figura tuš na papiru, 38x25 cm, 1985. sign: d.d. procenjena vrednost: 450-500 eur početna cena: 300 eur

123. Uroš Tošković (1932) Glava kombinovana tehnika na papiru, 38x26 cm, 1990. sign: d.d. procenjena vrednost: 450-500 eur početna cena: 350 eur

65


124. Vladimir Veličković (1935) Trkač tuš na papiru, 52x36 cm, 1976. sign: d.d. procenjena vrednost: 1600-1800 eur početna cena: 1400 eur

125. Ljuba Popović (1934) La chienn ulje na kartonu, 20x25 cm, 1993/94. sign: na poleđini procenjena vrednost: 1300-1400 eur početna cena: 1200 eur

66


126. Miro Glavurtić (1932) Likovi kombinovana tehnika na papiru, 22x15 cm, oko 1985. sign: d.l. procenjena vrednost: 400-500 eur početna cena: 350 eur

127. Miro Glavurtić (1932) Bez naziva ulje na dasci, 30x23 cm, oko 1985. sign: d.s. procenjena vrednost: 1800-2000 eur početna cena: 1650 eur

67


128. Edo Murtić (1921) Bez naziva grafika, 44.5x65 cm, 1985. sign: d.d. procenjena vrednost: 150-180 eur početna cena: 130 eur

129. Edo Murtić (1921) Bez naziva grafika, 44x65 cm, 1986. sign: d.d. procenjena vrednost: 150-180 eur početna cena: 130 eur

68


130. Stojan Ćelić (1925-1992) Skica (EHO) tuš na papiru, 30x20 cm, 1973. sign: d.d. procenjena vrednost: 300-350 eur početna cena: 50 eur Delo je publikovano u monografiji “Stojan Ćelić, grafike i crteži”, Ivana Simeonović Ćelić, Ljiljana Ćinkul, Zepter books, 2008, na strani 158.

131. Stojan Ćelić (1925-1992) Zemlja, Stub, Biljke grafika, 3 x 21x16 cm, 1981/82. sign: d.d. procenjena vrednost: 200-250 eur početna cena: 50 eur Delo je publikovano u monografiji “Stojan Ćelić, grafike i crteži”, Ivana Simeonović Ćelić, Ljiljana Ćinkul, Zepter books, 2008. na strani 88.

69


132. Cvetko Lainović (1931-2006) Venera ulje na lesonitu, 70x49 cm, 1999. sign: d.s. procenjena vrednost: 900-1000 eur početna cena: 800 eur

133. Cvetko Lainović (1931-2006) Porodica I ulje na lesonitu, 60x45 cm, oko 2000. sign: d.d. procenjena vrednost: 800-900 eur početna cena: 650 eur

134. Zlatko Prica (1916-2003) Figura kombinovana tehnika na papiru, 47x33 cm, oko 1960. sign: d.d. procenjena vrednost: 900-1000 eur početna cena: 800 eur

70


135. Miloš Šobajić (1945) Plage kombinovana tehnika na platnu, 55x45 cm, 1993. sign: na poleđini procenjena vrednost: 600-700 eur početna cena: 550 eur

136. Petar Omčikus (1926) Sećanje na Balkansku ulicu ulje na platnu, 140x80 cm, 1991. sign: d.l. procenjena vrednost: 3700-4000 eur početna cena: 2900 eur

137. Momčilo Moma Antonović (1938) Ljuta ulje na platnu, 65x50 cm, 1984. sign: d.d. procenjena vrednost: 500-600 eur početna cena: 400 eur

71


138. Predrag Peđa Nešković (1938) Porcelanska lutka akril na kartonu, 55x50 cm, 1976. sign: g.d. procenjena vrednost: 500-600 eur početna cena: 400 eur

139. Predrag Peđa Nešković (1938) Mrtva priroda kombinovana tehnika na papiru, 53x72 cm, 1991. sign: d.d. procenjena vrednost: 1100-1200 eur početna cena: 900 eur

72


140. Aleksandar Cvetković (1947) Itaka ulje na platnu, 40x30 cm, 2010. sign: g.l. procenjena vrednost: 450-500 eur početna cena: 400 eur

141. Aleksandar Cvetković (1947) Tanker ulje na platnu, 44x63 cm, 2010. sign: g.l. procenjena vrednost: 700-800 eur početna cena: 650 eur

142. Aleksandar Cvetković (1947) Tanker akril na papiru, 75x55 cm, 1993. sign: d.d. procenjena vrednost: 550-650 eur početna cena: 350 eur

73


143. Biljana Vilimon (1951) Zbogom pameti kombinovana tehnika na papiru, 205x190 cm, 1999. sign: d.d. procenjena vrednost: 7000-9000 eur početna cena: 5000 eur Delo izloženo u Arte Galeriji, Takovska 20, Beograd

Jedna od slika iz ciklusa Zbogom pameti, kojim Biljana Vilimon izražava nemoć sa kojom se, životom u blizini NATO meta, svakodnevno suočava. Duge dane neizvesnosti i pretnje slikarka provodi u radu, zapravo jedinom sigurnom utočištu. Na recikliranom papiru, upotrebom bele i crne boje, sa povremenim akcentima crvene, a kroz prikaz meta, bombi i aviona, autorka jasno iznosi svoj nemir i strah, ali istovremeno, kroz veliki broj veoma često duhovitih poruka prenosi svoj bes i bunt.

74


144. Goran Gvardiol (1948-2011) Kompozicija kombinovana tehnika na papiru, 98.5x68 cm, 1991. sign: na poleđini procenjena vrednost: 700-800 eur početna cena: 200 eur

145. Miodrag Dado Durić (1933-2010) Bez naziva kombinovana tehnika na keramici, P 30.5 cm, 1996. sign: na poleđini procenjena vrednost: 1200-1400 eur početna cena: 1000 eur

75


146. Đorđe Ivačković (1930) Bez naziva ulje na papiru kaširano na platnu, 150x125 cm, 1964. sign: d.d. procenjena vrednost: 2800-3000 eur početna cena: 1800 eur Delo izloženo u Arte Galeriji, Takovska 20, Beograd

76


147. Bora Iljovski (1942) Prisutna 3 ulje na platnu, 200x56 cm, 1992. sign: na poleđini procenjena vrednost: 8000-9000 eur početna cena: 6000 eur

Bora Iljovski pripada veoma specifičnoj grupi umetnika – grupi koja je najheterogenija jer njeni pripadnici nemaju ništa zajedničko osim činjenice da su stvorili opuse koji su toliko autentični, da im se teško može naći prethodnik ili pandan u umetnosti. Slike Bore Iljovskog mogu se nazvati apstrakcijama, ali one nisu produkt modernističkog viđenja apstraktne umetnosti, već su autonomne tvorevine koje se mogu sagledati samo u kontekstu unutrašnje logike celokupnog stvaralaštva umetnika. Za Iljovskog se može reći da je tvorac najdoslednijeg i najhomogenijeg opusa u domaćem slikarstvu, jer već decenijama istrajava u slikanju motiva pravilnih geometrijskih formi obojenih čistim intenzivnim bojama i raspoređenih poput lavirinta na plohi platna. U tom samonametnutom kanonu izraza, javljaju se bezbrojne varijacije u boji, veličini i formatu platna, gustini i rasporedu prepleta i šara. Slika koja je predstavljena na aukcijskoj prodaji Arte galerije nastala je 1992. godine i pripada seriji od nekoliko slika vertikalno izduženog formata, označenih zajedničkim nazivom Prisutna.

77


148. Bora Iljovski (1942) Bez naziva gvaš na papiru, 25x31 cm, oko 1975. bez signature procenjena vrednost: 300-350 eur početna cena: 200 eur

149. Dušan Otašević (1940) Andi Vorhol između Leonarda da Vinčija i Paje Patka akvarel, 3x 57x41 cm, oko 1990. bez signature procenjena vrednost: 1800-2000 eur početna cena: 900 eur

78


150. Mrđan Bajić (1957) Noćno sunce gvožđe, inoks, terakota, 25x40x25 cm, oko 2007. bez signature procenjena vrednost: 2500-3000 eur početna cena: 1900 eur

151. Ljubo de Karina (1948) Školjka drvo, 25x30x30 cm, oko 1970. bez signature. procenjena vrednost: 1000-1200 eur početna cena: 900 eur

79


152. Zdravko Joksimović (1960) Head and Shoulders furnir, 70x115x28 cm, 2006. bez signature procenjena vrednost: 4500-5000 eur početna cena: 3800 eur Rad je publikovan u katalogu “Kolekcionar kao kustos”, Arte Galerija, Beograd, 2008. Delo izloženo u Arte Galeriji, Takovska 20, Beograd

Skulptura Head and Shoulders deo je opusa Zdravka Joksimovića, koji sloganom “Vaše telo zaslužuje najbolje” povezuje skulpture na kojima je umetnik radio dugi niz godina. Iako se telo nameće kao glavna tema, to je zapravo samo široko polje kojim se umetnik kreće u želji da na jedan novi i neočekivan način sagleda klasični jezik skulpture. Tehnički perfektno, ovo delo otkriva autorovu sklonost ka ispitivanju mogućnosti materijala; ovog puta u pitanju je furnir.

80


153. Mileta Prodanović (1959) Canticum Canticorum ulje i akril na platnu, 276x184 cm, 1982. bez signature procenjena vrednost: 6000-7000 eur početna cena: 5000 eur Rad je publikovan u “Mileta Prodanović: Biti na nekom mestu biti svuda biti”, Lidija Merenik, 2011, na strani 171. Delo izloženo u Arte Galeriji, Takovska 20, Beograd

Canticum Canticorum 6 pripada ciklusu od šest poliptiha, scensko-slikarskom ambijentu koji je 1983. godine izlagan u Domu omladine. Prema rečima Lidije Merenik u Beogradu do izlaganja Prodanovićevog ambijenta Pesma nad pesmama, nije viđeno ništa „slikarski ekspresivnije, koloristički psihodeličnije, narativno-ikonografski složenije i programski određenije“. Svaka slika iz ciklusa odgovara jednom poglavlju Pesme nad pesmama. Svojom kompozicijom one se kreću van okvira plohe, asocirajući na zidne slike ili murale, zapravo, predstavljaju samo jedan isečak beskonačne celine.

81


154. Saša Mirković Mikrob (1959-2010) Maska akril na kartonu, 45x41 cm, oko 2005. bez signature procenjena vrednost: 400-450 eur početna cena: 350 eur

155. Srđan Đile Marković (1959) OH flomaster na papiru, 21x30 cm, 1991. bez signature procenjena vrednost: 500-600 eur početna cena: 350 eur Rad je publikovan u monografiji “Niže nego ljudski: Srđan Đile Marković i undergraund figuracija ”, Nikola Dedić, 2011, na strani 33.

82


156. Srđan Đile Marković (1959) Zabava akril na platnu, 188x138 cm, 1990. bez signature procenjena vrednost: 5000-6000 eur početna cena: 4800 eur Rad je publikovan u monografiji “Niže nego ljudski: Srđan Đile Marković i undergraund figuracija ”, Nikola Dedić, 2011, na koricama. Delo izloženo u Arte Galeriji, Takovska 20, Beograd Delo Srđana Markovića, jednog od najznačajnijih predstavnika beogradskog undergrounda prožeto je željom za provokacijom i kršenjem seksualnih, etičkih, političkih i estetskih tabua. Markovićev odnos prema stripu presudno je uticao na oblikovanje njegovog slikarskog rečnika, kako na nivou forme, tako i na nivou sadržine, odnosno tematike. Zabava nosi neke od najvažnijih oznaka slikarstva Srđana Đileta Markovića. Primenjujući osnovna načela groteske na slikarstvo, Marković prikazuje svet na neobičan, fantastičan i bizaran način, istovremeno otkrivajući presudan uticaj slikarstva nemačke Nove objektivnosti, slikarstva Filipa Gastona a najviše američkog underground stripa šezdesetih. Prema Nikoli Dediću, upravo su ovo elementi koji oblikuju slikarstvo Markovića ali i drugih underground umetnika koji teže specifičnim oblicima „lošeg slikarstva“, delujući uglavnom izvan oficijelnog sveta umetnosti, a čija dela nastaju uglavnom kao rezultat preplitanja sa stripom, dizajnom, umetnošću grafita, rok i pank muzikom, i slično.

83


157. Radomir Damnjanović Damnjan (1936) Autoportret fotografija, 39x39 cm, 1979. sign: d.l. procenjena vrednost: 600-700 eur početna cena: 500 eur

158. Srba Travanov (1947) Mobil konstrukt kombinovana tehnika na kartonu, 25.5x37 cm, 2010. sign: d.s. procenjena vrednost: 350-400 eur početna cena: 250 eur

84


159. Živko Grozdanić Gera (1957) Velika tajna Marine Abramović metal, liveni aluminijum, platno i print, 400x70x40, 100x150 i 74x54 cm, 2007. bez signature procenjena vrednost: 6000-7000 eur početna cena: 5000 eur Rad je publikovan u katalogu izložbe “Allegoric of theory”, Mestna Galerija, Ljubljana, Slovenija, 2007. na stranama 9, 10 i 11. Delo izloženo u Arte Galeriji, Takovska 20, Beograd

Performans Marine Abramović iz 2005. godine, izveden u Muzeju Gugenhajm u Njujorku, zapravo je ponovno izvođenje performansa iz 1975. godine koji je umetnica realizovala u Galerije Krinzinger u Insbruku. Novi performans, prema Grozdaniću, pokrenuo je niz novih mogućnosti za tumačenje njenih radova iz sedamdesetih godina. Ono što, po umetnikovom mišljenju, sada „razara jak konceptualni i intelektualni impuls njenih dela“ je činjenica da je komunističa zvezda ovaj put urezana na trbuh ispod „silikonskih“ grudi. Zapravo on postavlja pitanje da li nove grudi Marine Abramović, ako one to zaista jesu, otkrivaju nova značenja opusa umetnice. Na kraju, umetnik zaključuje da „konceptualna umetnost ne može biti nikada lepa a Marina Abramović može biti lepa i bez silikonskih grudi kao što Afrodita ne može biti lepa sa oštrim ivicama noža“.

85


160. Mihailo Đoković Tikalo (1941) Predeo sa čovekom kombinovana tehnika na platnu, 48x45,5 cm, 1986. sign: d.l. procenjena vrednost: 700-800 eur početna cena: 600 eur

86

161. Mihailo Đoković Tikalo (1941) Čarobnjak ulje na dasci, 25x51 cm, 1985. sign: d.d. procenjena vrednost: 400-450 eur početna cena: 380 eur


162. Ljubodrag Janković Jale (1932) Plodovi II kombinovana tehnika na platnu, 41x33 cm, 2008 sign: d.l. procenjena vrednost: 650-700 eur početna cena: 600 eur

163. Jovan Rakidžić (1944) Studenica akril na platnu, 44x46 cm, 2011. sign: d.s. procenjena vrednost: 450-500 eur početna cena: 400 eur

87


164. Vladimir Dunjić (1957) Devojka sa mačkom kombinovana tehnika na platnu, 34x34 cm, 2009. sign: d.d. procenjena vrednost: 1100-1200 eur početna cena: 990 eur

165. Milan Stašević (1946) Iz ciklusa Desedimentacija ulje na platnu, 40x30 cm, 2010. sign: d.d. procenjena vrednost: 450-500 eur početna cena: 400 eur

88


NOVOGODIŠNJA ARTE AUKCIJA Arte Media doo Takovska 20 29 Svetogorska 11000 Beograd

Potvrda o učešću na aukciji Novogodišnja aukcija slika

Potvrđujem da sam saglasan sa uslovima rada i da pristajem da izvršim isplatu u navedenim rokovima. Upoznat sam sa Uslovima određenim od strane organizatora aukcije.

datum: 15. 12. 2011.

Ime i prezime Adresa

Potpis: Bankovni

Telefon elektronska pošta

Datum:

Potpis:

89


Beleške

90


NOVOGODIĹ NJA ARTE AUKCIJA Arte Media doo Svetogorska Takovska 20 29 11000 Beograd

moje ime licitira za dole navedene lotove do iznosa navedenih u ovoj potvrdi.

Ime autora/Naziv slike

Broj lota

EUR

Potpis:

Datum:

Potpis:

91


Beleške

92

Novogodisnja ARTE aukcija  
Novogodisnja ARTE aukcija  

Katalog radova

Advertisement