Page 1

nยบ

8 zk.

berriak maiatza - abuztua

2012

mayo - agosto

Udaleko barriak Revista informativa municipal

bedia

Aisialdiaz gozatzeko unea


2

telefono interesgarriak

Argi sistema berria Herriko argi-sistema aldatu barri

Energia-eraginkortasuna hobetze-

dago Bediako leku jakin batzue-

ko lanen barruan dago hau be,

tan, eta horreri esker nabarmen

Agenda 21 planagaz bat eginda. Ar-

Udala / Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . .94 631 42 00

jaitsiko da argiaren gastua.

gien aldaketa Bizkaiko Foru Aldun-

Liburutegia / Biblioteca (17.00-20.00) . . . . . . . . . . . . .94 631 21 01

Aurretik azterketa teknikoa eginda

teléfonos de interés

Frontoia / Frontón (erreserba egiteko /reserva instalaciones, 8.00-15.00) . . . . . . . . . . . . .94 631 42 00

diaren diru-laguntzagaz egin da. erabagi zan argi-sistema aldatzea. Berez, sistema barriagoa ipini da, 32 W-ko LED diodoko farolak ipinita. Teknologia horrek alde on asko daukaz: energia gitxiago gas-

Medikua / Consultorio (8.15-15.00) . . . . . . . . . . . . .94 631 34 13

tetan dau; argiak iraupen luzeagoa

Ur matxurak / Averias aguas (24 ordu/24 horas) . . . . . . . . . . . . .94 487 31 87

mak hiru bat urte baino ez dabe

dauke, hamahiru bat urtekoa (60.000 ordu), gaurko argi-sisteirauten; eta mantenimentuko gastua askoz txikiagoa da.

Arratiako Mankomunitatea / Mancomunidad de Arratia (8.00-15.00) . . . . . . . . . . . . .94 631 17 17

Reclamación a Iberdrola por cortes de luz

Arratiako Egoitza / Residencia de Arratia . . . . . . . . . . . . . .94 631 57 76

Los alcaldes de Galdakao y Bedia ha dirigido una carta conjunta a la di-

Bediako Haurreskola . . . . . . . . . . . . . .94 631 24 39

cortes de suministro eléctrico que vienen sufriendo últimamente ambos

www.bedia.biz www.arratia.net

duración, perjudicando a vecinas y vecinos. Ambos ayuntamientos recla-

www.facebook.com/Bediako Udala

rección de la empresa Iberdrola exigiendo explicaciones por los reiterados municipios. Este problema se ha repetido, en diferentes días y con distinta man medidas para evitar este tipo de incidencias y garantizar la óptima y plena cobertura del servicio.


3

Barriak

Nuevo contenedor para la recogida de aceite doméstico usado El ayuntamiento ha instalado un nuevo contenedor para la recogida selectiva de aceite doméstico usado, concretamente en el barrio de Murtatza, en la zona conocida como “Gorri”. Este depósito es el segundo de sus

aceite en el contenedor ayuda al

características que se coloca en el

mantenimiento de los conductos

pueblo y contribuirá a incrementar el

de las viviendas, facilita el trata-

reciclaje de este residuo doméstico,

miento de las aguas residuales y

que en 2011 alcanzó en todo Arratia

disminuye las emisiones de

los 23.317 kilogramos, de los cuáles

gases efecto invernadero.

1.552 kg correspondieron a Bedia. Con el reciclado, el aceite domésDesde el ayuntamiento recuerdan la

tico puede convertirse en una

importancia de reciclar este residuo,

materia prima para productos fi-

que en la mayoría de los casos es ver-

nales tales como lubricantes,

tido a las pilas de los fregaderos, lo

ceras, pinturas y biodiesel. ■

que lleva consigo graves problemas medioambientales, por la contaminación de suelo y agua. Cada litro de este desecho puede llegar a contaminar 1.000 litros de agua. También

Irisgarritasun plana abian da

tiene efectos económicos negativos,

Apirilean hasita, Irisgarritasun Planeko ekintzak betetzen hasi da Udala. Plan

al provocar atascos en las redes de

horren helburu nagusia arkitektura-mugak kentzea da, batez be eragozpe-

saneamiento y dificultar su depura-

nak daukezanei ibilpidea errazteko.

ción en las plantas de tratamiento,

Lehenengo beharrak espaloi batzuk beheratu edo txikitzeko egin dira, Sa-

sin olvidar los problemas derivados

bino Arana eta Jauregizuria kaleetatik Elexalderainoko bidean. Beharrok hiru

de la formación de malos olores en

aste iraun dabe. ■

las tuberías. Por contra, depositar el


4

Barriak

Dadatoz

Sanjuanak

nas comenzará el día 1 de junio y finalizará el día 8 del mismo mes. Y todos aquellos que deseen tomar parte en el tradicio-

Bedia celebrará sus fiestas patrona-

nal Concurso de Paellas podrán

les de San Juan entre los días 22 y 25

apuntarse en la Biblioteca

del próximo mes de junio, con un

entre los días 14 y 31 de mayo.

programa de actos lo más completo y variado, organizado por la Comisión

Como todos los años, el Ayun-

de Fiestas que celebró su primera

tamiento invita a todas las ve-

reunión el 13 de febrero. El plazo para

cinas y vecinos a disfrutar al

apuntarse en los turnos de las txos-

máximo de los SanJuanes. ■

Arratiako aztarna Ekuadorren “Arratia Palenque Alkartasun zubiak eregiten” era-

kontzeko asmoz eratu da erakusketea. Arra-

kusketa ikusteko aukera izan genduan Bedian

tiako Eleizeak antolatutako erakusketa honen

joan den apirilaren 22an. Los Riosko (Ekuador) mi-

helburu nagusia da Arratia eta Ekuadorreko Los

sinoen eta Arratiaren arteko alkartasunean sa-

Rios probintziaren artean orain dala 64 urte eregi zan alkartasun zubia sendotzea. 1948. urtean Los Riosko misinoa zabaldu eben espedizinoko zortzi misiolarietatik hiru arratiarrak ziran: Maximo Gisasola eta Eusebio Ozerinjauregi zeanuriztarrak, eta Frantzisko Arraibi lemoarra. Orduan idatzi eben Arratia bailarako historiaren orrialde solidario ederra arratiar prestu honeek, fedearen eta abenturearen tintaz idatzi be. Orrialde hori batu, balioestu eta zabaldu gura dau Arratiako Eleizeak “Arratia Palenque ” erakusketaren bitartez. ■


5

Barriak

Udalekuak 2012 Aurten be Udalak ume eta gazteentzako programa eratu dau udara begira. Aurten hiru adin-tarte banatu dira.

Aurten euskera plana barriztau behar da Lau urte joan dira udalak Euskera Bizibarritzeko Plan Nagusia onartu ebanetik. Herrian euskerearen erabi-

Txikienak, 3 eta 5 urte bitartekoak, Txiki-txokoa eukiko

leraren egoerea zein zan aztertu, eta horren arabera

dabe, garagarrilaren 2tik 13ra bitartean, goizeko ordute-

jardunbide batzuk ezarri ziran orduan, hurrengo lau

gian. Horreen hurrengoak, 6 eta 12 urte bitartekoak, Uda-

urteetan bide horreri begira ekintzak egiteko.

lekua egingo dabe egun bardinetan, baina egun osoan. Programaren barruan, egun batzuk herrian bertan

Lau urteotan hainbat gauza egin dira. Alde batetik

emongo dabez, tailerrak eta jolasak egiten. Baina beste

udalaren barruan, barruko behar eta zereginetan,

batzuetan kanpora urtengo dabe, osterak egiteko.

jenteagazko hartuemonean, kartel eta hizkuntzapaisaian. Eta bestetik herriari begira, adin tarte ez-

Aurten beste talde bat be eratu da, 13 eta 17 urte bitarteko

bardinetako jentearentzat eta gizarte arloka.

gazteei begira, Udagaztea. Honeek beste era bateko plana

Kasurako, umeentzat hainbat taller, ikuskizun eta as-

egingo dabe. Garagarrilaren 16tik 22ra Pirinioetan egingo

tialdiko ekintza egin dira. Helduentzat be hitzaldiak,

dabe astebeteko egonaldia. â–

urteerak, euskera ikasteko laguntzak eta informazino-kanpainak. Herriko denda eta tabernetan karteleria euskeratzeko ahalegina egin da, interesatuak eurak parte hartuta. Eta lantegietan euskera eguneroko zereginetan gehiago erabilteko laguntasuna emon jake. Hirugarren hanka bat be landu izan da plan honen barruan, herriko ondarea batu eta barriro gizartzeratzea, ondorengoak ezagutu dagien. Atal horretan herriko leku-izenak batu eta mapa baten argitaratu ziran, eta beste alde batetik herriko hainbat jenteri entrebistak egin jakez euren bizimodua jasotzeko, herriaren historiaren parte bat osatzen dabelako. â–


6

Barriak

Irakurtzeko grina

Irakurle Kluba, zahar eta gazte, irakurtea gustetan jakien guztientzako ekintza da. Zezeilean egin zan lehenengoz umeentzat halango ekitaldi bat. Xabier Mendiguren idazlea etorri zan orduan Egun bat Petre Romanescuren bizitzan liburuaz berba egiteko. Maiatzaren 2an, Miren Agur Meabe etorriko da, Errepidea liburua komentetako hara doazen guztiakaz. Liburu horregaz Ume eta Gazte literaturako Euskadi Saria irabazi eban 2011an. Helduek azkenengo saioa Harkaitz

Las mujeres de Bedia celebraron el 8 de Marzo

Cano idazleagaz egin dabe. Twist (2011, Susa) nobelari buruz hainbat

La mujeres de Bedia se sumaron al Día Internacional de la Mujer Trabaja-

kontu erabili ebezan, gustura gai-

dora, el 8 de marzo. Este año, el acto principal consistió en una amena ter-

nera. Maiatzean kursoko azkenengo

tulia, con chocolate incluido, sobre el modo de vida de las mujeres en

ekinaldia egingo da Beste norbaiten

Bedia, antes y ahora, y los cambios experimentados en los roles de hom-

zapatak (2012, Elkar) liburuaren ga-

bres y mujeres a través del tiempo hasta la actualidad. Para dar lugar al

nean. Garazi Kamioren lehenengo li-

diálogo, se proyectaron unos

buru honek zortzi ipuin batzen ditu.

videos de testimonios recogidos a gente de Bedia,

Bertan parte hartzeko hobeto da li-

procedentes del trabajo

burua leiduta eukitea, baina ez da

de investigación reali-

derrigorrezkoa. Beti be guztiz inte-

zado para recuperar el

resgarria da idazlea bera ezagutzea

patrimonio cultural del

eta bere ekarpena entzutea, liburua

pueblo. ■

ostean irakurri ezkero be. ■


7

Barriak

Mendi erronka polita Bizkaian zehar Bizkaiko 129 mendi gailurretan, 129

ederra Gangureneko lagunentzat!.

izar piztuko dira egun berean.

Bikoteak izena emon ahala auke-

“Euskal Herriko Mendien Katalo-

ratuko dau egin nahi leuken mendi

goan” 129 mendi gailur izendatzen

gailurra.

dira Bizkaian, eta Ganguren Mendi Taldeak dan-danen gainak hartzea

Ekainaren 10ean aukera ederra dau-

erabaki dau, ekainaren 10ean, bi-

kagu Bizkaiko gailurrak ezagutuz,

naka. Egun horretan “eki-gainean

lagun barriak egiteko eta mendi zale-

mendi gainean” oihukatuko da

tasuna suturik, Bizkaiko zeruan izar

zantzoka eta irrintzika: Eupada

bat pizteko. ■


8

Bediatarrak

Menditik desertura, alkartasunez beterik Mikel García, ‘Menditik desertura’ elkarteko kidea Arratia y Bedia han destacado por su compromiso con la causa del pueblo

Bai, hiruron artean 4x4 bat erostea

saharaui en su largo, difícil y penoso camino hacia la autodeterminación.

lortu genduan. Materialez bete,

El bediarra Mikel García ha llegado de su último viaje solidario a los cam-

batez be botika eta jantziakaz, eta

pamentos saharauis en el desierto de Argelia. Y nos cuenta la experiencia.

Bediatik Dajlako kanpalekuraino eroan genduan, Aljeria hegomende-

Nondik jatortzu Saharako herriaren

harako arazoaren barri emotea, la-

baldera. Bost egun emon genduzan

ganeko ardurea?

guntzarako materiala bialdutea eta

bidaian, pasadizu eta trabaz beterik.

Nire kasuan orain dala lau urte sortu

gure inguruan, Arratia mailan, bo-

Orduan, gainera, 2010ean, Maurita-

jatan. Orduan Arratiako Gazte Infor-

luntariotza bultzatzea. Lehenengo

nian Kataluniako kooperante batzuk

mazinorako Bulegoak (OIJ-GIB) era-

bidaia horren ostean beste bat etorri

bahitu ebezan eta Aminatu Haidar

tutako bidaia baten joan nintzan,

zan, Arratiako hogeta bost bat bo-

aktibista sahararra atxilotu ebelako

begirale moduan, Arratiako hogeta

luntariogaz, tartean nire lagun bi zi-

hainbat protesta egin ziran. Horrek

hamar bat gaztegaz. Bidaia haren

rala, Ion Aranzabal, Bediakoa hori be,

danak giroa kaxkartu egin eban eta

helburuak ziran Mendebaldeko Sa-

eta Iñigo Lorente, Lemoakoa. Hirurok

gure etxeetan estu eta larri ibili ziran.

konturatu ginan han

Baina guk lortu genduan gure helbu-

hainbat premina eu-

rua, itxi genduan autoa Dajlako An-

kezala, euretariko bat

dren Alkarteak daroan andrentzako

auto todoterreno bat,

irakaslekuan.

Dajlan andren osasun zentro batera zerbi-

Baina horren ostean beste bidaia

tzua eroateko.

bat etorri da, laugarrena, orain egin barri dozuna. Zertan joan zara

Eta hori izan zan Sa-

oraingoan?

harara hirugarrenez

Laugarren bidaia RASDen lagunak

joateko arrazoia, or-

diran gazte batzukaz egin dogu eta,

duan be Ion eta Iñi-

laguntzearena baztertu barik, esan

gogaz, baina arris-

daiteke kutsu politikoagoa euki

kutsuago…

dauela. Saharar herriaren benetako


9

Bediatarrak

egoeraren barri zabaltzen lagundu gura dogu, eta autodeterminazinoaren alde nekatu barik darabilen

Etorri barri zagozala, zelan ikusten

borrokaren barri. Marokoko errei-

dozu hango arazoa orain?

nuak gogor hartzen ditu, guztiz za-

Orain dala lau urte lehenengoz joan

palduta eta zentsura estu be

nintzenetik hona, oraingoan ikusi

estuagaz. Horreri gehitu ezkero na-

dot hango egoera larrien. Hemen

zinoartean be ez dala ezer aurre-

krisia badaukagu, han krisi hori bost

ratzen, barriro be gerran hasteko

bider handiagoa da. Jateko eta bo-

giroa sortzen doa.

tika gitxi baino ez daukez, giza laguntza behar dabe baina arin. Eta

Gazteak prest dagoz barriro armak

txarrena da urtea joan urtea etorri

hartu eta euren herritik banatzen

gero eta bakarrago, ahaztuago sen-

dituen horma botatzeko. Egoera la-

titzen direla. Bai nazinoarteak,

rria da, sano larria, bai ikuspegi po-

Nazio Batuen Erakundea (ONU)

litikotik bai gizatasunaren aldetik.

bera tartean dala, bai Espainiak, ko-

Bidaia horren emaitza modura, Sa-

lonia izandako horretaz jokabide

harako herriaren eta euren aldarri-

lotsagarria dauela, ez deutsie bape

kapenen aldeko mozinoak aurkeztu

lagundu

dira Arratiako herri batzuetan.

emoteko. â–

arazoari

konponbidea


10

Badakizu...?

Saharako umeak Bedian Bedian Sahara Mendebaldeko arazoa inork ondo ezagutzekotan hori herriko botikaria da, Eduardo Traver. Aurrendaria izan zan egonaldiak antolatzen, Saharako neska-mutilak uda Arratiako familiakaz pasatzera ekarteko. Eduardo Traver, miembro de Farmacéuticos Sin Fronteras, comenzó a participar en estas iniciativas solidarias en el ya lejano año 1993, gracias a sus con-

///Niñas y niños saharauis en Bedia, año 1994.

tactos con una asociación prosa-

al no contar en aquella época con

haraui de Vitoria-Gasteiz. La labor

ayudas oficiales y tener que recu-

de Traver adquiere aún más mérito

rrir a la organización de actos be-


11

Badakizu...?

Urrinetik datorren adiskidetasun bat néficos (partidos de pelota, con-

De aquellos años en los que Bedia acogió a niñas y niños saharauis

ciertos de música, etc.) para recau-

queda también el recuerdo del hermanamiento de Bedia con un cam-

dar fondos y conseguir familias de

pamento de refugiados en el Tinduf, con visita institucional incluida en

acogida. El matrimonio de Bedia

el verano de 1994, encabezada con la entonces concejala Karmele Lekue,

formado por Arantza Meabe y José

quien ha cedido las fotografías que acompañan este reportaje.

Antonio Arrese fue una de ellas, y aún hoy, muchos años después, re-

Lekue recuerda con cariño la colaboración institucional recibida en aque-

cuerdan la experiencia como “muy

lla época, en especial la ofrecida por el entonces parlamentario de

positiva y enriquecedora”.

EAJ/PNV Txomin Aurrekoetxea, un gran defensor de la causa del pueblo saharaui y de sus derechos usurpados. ■

Desde su farmacia, Traver mantiene su compromiso solidario, no solo con la causa del pueblo saharaui, sino con otras muchas zonas del planeta que sufren graves situaciones de injusticia, pobreza y subdesarrollo. De sus últimos viajes, recuerda con indignación, por ejemplo, “los alarmantes casos de alcoholismo que se dan entre la población indígena de diferentes zonas de Perú”. A pesar de que diferentes circunstancias interrumpieron en 1996 la llegada de niñas y niños saharauis a Bedia, no se descarta retomar en el futuro, para seguir con el ejemplo solidario que siempre ha caracterizado a nuestro pueblo. ■


12

KULTUR AGENDA MAIATZA-BAGILA-GARAGARRILA-ABUZTUA 2012 Maiatzak

2-11

2011KO GABONETAKO EKINTZEN ARGAZKI ERAKUSKETA ■ Non: Liburutegian ■ Ordua: 17:00-20:00 bitartean Gura dauenak argazkien kopiak eskatu ahal izango ditu Udalak eratuta Maiatzak

2

■ Noiz: 18:00etan ■ Non: Liburutegian Udalak eratuta Maiatzak

(874 M) Arrikrutz Kobazuloa ■ Izena emotea: apirilaren 27ra arte Gangurenek antolatua udalaren laguntzaz

UMEEN IRAKURLE KLUBA Maiatzak Irakurle klubeko bigarren saioan Miren Agur Meabe etorriko da Errepidea liburuaz berba egiteko.

6

URTEERA ARAOZ ORKATZATEGI

12

GOIZEKO URTEERA BEDIATIK. EZAGUTU GURE TXORIAK (Euria egin ezkero 19an -zapatua- izango da) ■ Izena emotea: maiatzaren 1- 10 ■ Ordua: 10:00 ■ Prezioa: Doan Udalak antolatua eta Fernando Ruizek gidatuta Maiatzak

14-31

JAIETAKO PAELLA EGUNEAN PARTE HARTZEKO IZENA EMOTEA ■ Non: Liburutegian ■ Noiz: 17:00-20:00 bitartean Udalak eratuta


13

Maiatzak

23

IRAKURLE KLUBA Garazi Kamio: Beste Norbaiten zapatak. ■ Noiz: 19:00etan ■ Non: Liburutegian Udalak eratuta Maiatzak

25

ATHLETIC-EN PARTIDUA ■ Non: Frontoian. Pantalla erraldoia ■ Noiz: 22:00 Udalak eratuta Europa Leagueko Finala jokatzen bada, pantalla erraldoia egongo da be bai (maiatzak 9.) Maiatzak

26

TAILLERRA: ARGAZKI MARKOA ■ Non: Liburutegian ■ Noiz: 17:00-19:00 bitartean Udalak eratuta Bagilak

1-8

SANJUANETAN TXOSNAN LAGUNTZEKO IZENA EMOTEA ■ Non: Liburutegian ■ Noiz: 17:00-20:00 bitartean Udalak eratuta

Vecinos de Bedia en la Final de Copa celebrada en Madrid en 1983.

Bagilak

3

URTEERA ARTETA. (GORBEIA) ■ Izena emotea: Maiatzaren 25 arte ■ Non: Liburutegian Gangurenek atolatua Udalaren laguntzaz Bagilak

10

TREN BIDAIA • Ojo Güareñaseko Kárstico gunea • San Bernabéko ermita • Puentedeyko paraje naturala • Galdamesko Torre de Loizaga garai bateko automobilen bilduma • Güeñeseko Arenatzarte parkea ■ Izena emoteko epea: Maiatzaren 10 arte


14

■ Non: Ganguren Mendi Taldea Bedian Gangurenek atolatua Bagilak

18

BATZARRA: TXIKI TXOKO, UDALEKUAK ETA UDA GAZTEA ■ Non: Liburutegian ■ Ordutegia:• 18:00. Txiki txoko • 18.30. Udalekuak • 19.00. Uda gaztea Udalak eratuta Bagilak ■ Izena emoteko lekua: Bediako liburutegian ■ Urten: 8: 00etan, Bediako plazan ■ Etorri: 20: 00etan Bilbora, 21: 00etan Bedian ■ Prezioak: ■ Tirituko Bazkide helduak: 45 € ■ Tirituko Bazkideak 14 urtetik beherakoak: 20 € ■ Tirituko Bazkideak ez diren helduak: 55 € ■ Tirituko Bazkideak ez diren 14 urtetik beherakoak: 25 € ■ 3 urtetik beherakoak DOHAINIK Bidaia, bisitak eta bazkaria prezioaren barruan dagoz. Tirituk antolatua Bagilak

10

21

KURTSO AMAIERA ■ Non: Liburutegian ■ Ordutegia:• 17:00. Tailerren erakusketa • 17.30. Tailer barrietarako proposamenak • 18.00. Merendola Udalak eratuta Bagilak

22-25

BEDIAKO JAIAK Garagarrilak

UDALAK ANTOLATUTAKO TXIKI TXOKOA

I. URTEERA. BIZKAIA MENDIRIK MENDI Garagarrilak ■ Izena emotea: Ekainaren 1era arte

2-13 2-13

UDALAK ANTOLATUTAKO UDALEKU IREKIAK


15

Garagarrilak

16-21

UDALAK ANTOLATUTAKO UDA GAZTEA Abuztuak

10

SAN LORENTZO • 11:30 Mezea Murtatzan Hamaiketakoa eta trikitrixa Mus-txapelketa • 17:00 Briska (bikoteko bat gitxienez herrikoa) Abuztuak

16

SAN ROKE • 11:30 Mezea San Roke Ermitan • 12:30 Hamaiketakoa, trikitrixa eta dantzak

Oharrak ■ Urteerak, aurkeztu beharreko agiriak:

■ ■ ■ ■

1- NANaren fotokopia. 2- Gizarte Segurantzako txartelaren fotokopia. 3- BBKan dirua ordaindu dala erakusten dauen ordainagiria. Udalaren kontua: 2095/0330/12/21-3000122-5 Oharra: 1 eta 2 puntuetako agiriak administrazino honen eskuetan badagoz, ez dago barriro ekarri beharrik. Bedian erroldan EZ dagozanak jarduera bakotxerako zehaztutako egunean emongo dabe izena, beti be lekua geratu ezkero. Familia ugariak %10 merkeago eukiko dabez ekintza guztiak. Gogoratu: Lekuak edo plazak baino eskari gehiago dagozan ekintzetan, ikastaroetan edo urteeretan zozketa bidez banatuko dira plazak. Argibiderik behar izan ezkero edo hurrengo ekintzetarako proposamenak egiteko, hurrengo telefonoak eta helbide elektronikoa erabili: Goizean: Udaletxea 94 631 42 00. Arrastian: Liburutegia 94 631 21 01. liburutegi.bedia@bizkaia.org


16

AGENDA CULTURAL MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO 2012

2-11 de mayo EXPOSICIÓN DE FOTOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS LAS NAVIDADES DEL 2011 ■ Lugar: Biblioteca ■ Hora: De 17.00 a 20.00 Habrá opción de pedir copias de las fotos que os interesen Organizado por el Ayuntamiento

2 de mayo UMEEN IRAKURLE KLUBA Esta vez será Miren Agur Meabe la que se acercará a la biblioteca. El libro a comentar será ‘Errepidean’. ■ Hora: 18:00 ■ Lugar: Biblioteca Organizado por el Ayuntamiento

6 de mayo SALIDA A ARAOZ ORKATZATEGI (874 m) Cuevas Arrikrutz ■ Plazo par apuntarse: Hasta el 27 de abril Organizado por Ganguren con la colaboración del ayuntamiento

12 de mayo SALIDA POR BEDIA PARA CONOCER SUS AVES (En caso de lluvia se realizará el sábado 19)

■ Plazo para apuntarse: del 1 al 10 de mayo ■ Hora: 10:00 ■ Precio:Gratuito Organizado por el Ayuntamiento y guiado por Fernando Ruiz

14-31 de mayo PLAZO PARA APUNTARSE A LAS PAELLAS DE FIESTAS ■ Lugar: Biblioteca ■ Hora: De 17.00 a 20.00 Organizado por el Ayuntamiento


17

23 de mayo IRAKURLE KLUBA Garazi Kamio, Beste norbaiten zapatak ■ Lugar: Biblioteca de Bedia ■ Hora: 19:00 Organizado por el Ayuntamiento

25 de mayo PARTIDO DEL ATHLETIC ■ Lugar: Pantalla Gigante en el Frontón ■ Hora: 22:00 Organizado por el Ayuntamiento Si se juega la Final de Europa League, también habrá pantalla gigante (9 de mayo)

26 de mayo TALLER: MARCO DE FOTOS ■ Lugar: Biblioteca ■ Hora: De 17.00 a 19.00 ■ Precio:Gratuito Organizado por el Ayuntamiento

1-8 de junio PLAZO PARA APUNTARSE PARA LOS TURNOS DE TXOSNAS EN SANJUANES ■ Lugar: En la biblioteca

■ Hora: De 17:00 a 20:00 Organizado por el Ayuntamiento

3 de junio SALIDA A ARTETA (GORBEIA) ■ Plazo par apuntarse: Hasta el 25 de mayo Organizado por Ganguren con la colaboración del ayuntamiento

10 de junio EXCURSIÓN EN TREN • Complejo Kárstico de Ojo Güareña • Ermita de San Bernabé


18

• Paraje natural de Puentedey • Colección de coches antiguos de la Torre de Loizaga de Galdames • Parque de Arenatzarte de Güeñes ■ Plazo de inscripción: Hasta el 10 de Mayo ■ Lugar de inscripción: En la Biblioteca ■ Salida: A las 8: 00 en la plaza de Bedia ■ Llegada: A las 8: 00 a Bilbao y a las 21: 00 a Bedia ■ Precios: ■ Socios de Tiritu: 45 € ■ Menores de 14 años socios de Tiritu: 20 € ■ No socios de Tiritu: 55 € ■ Menores de 14 años no socios de Tiritu: 25 € ■ Menores de 3 años: GRATIS El precio incluye; viaje, visitas y comida Organizado por Tiritu

10 de junio SALIDA A I. BIZKAIA MENDIRIK MENDI ■ Plazo par apuntarse: Hasta el 1 de junio ■ Lugar de inscripción: Club Alpino Ganguren en Bedia Organizado por Ganguren

18 de junio REUNIÓN INFORMATIVA: TXIKI TXOKO, COLONIAS DE VERANO Y UDA GAZTEA ■ Lugar: En la biblioteca ■ Horario: • 18:00. Txiki txoko • 18:30. Colonias de verano • 19:00. Uda gaztea Organizado por el Ayuntamiento

21 de junio FIN DE CURSO ■ Lugar: En la biblioteca ■ Horario: • 17:00. Exposición de talleres • 17:30. Lluvia de ideas de nuevos talleres • 18:00. Merendola Organizado por el Ayuntamiento

22-25 de junio FIESTAS DE BEDIA

2-13 de julio TXIKI-TXOKO ORGANIZADO POR EL AYUNTAMIENTO


19

10 de agosto SAN LORENZO • 11:30 Misa en Murtatza Lunch y trikitrixa Concurso de mus • 17:00 Concurso de brisca (de cada pareja por lo menos uno tiene que ser de Bedia)

2-13 de julio

16 de agosto

COLONIAS ABIERTAS ORGANIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO

SAN ROQUE

16- 21 de julio

• 11:30 Misa en la ermita • 12:30 Lunch, trikitrixa y danzas

UDA GAZTEA ORGANIZADO POR EL AYUNTAMIENTO

Notas ■ Salidas. Documentación a presentar:

■ ■ ■ ■

1- Fotocopia del DNI. 2- Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social. 3- Comprobante del ingreso realizado en la BBK. Número de cuenta del Ayuntamiento: 2095/0330/12/21-3000122-5 Nota: En el caso de que la documentación referente a los puntos 1 y 2 se encuentre en poder de esta administración, no será necesario volver a presentarla. Los NO empadronados en Bedia se podrán apuntar en las fechas especificas que se establezcan en cada actividad, siempre que haya plazas libres. Las familias numerosas tendrán un 10 % de descuento en todas las actividades organizadas. En las actividades que existan más solicitudes que plazas la adjudicación se realizará mediante sorteo. Para más información o realizar alguna sugerencia para próximas actividades se puede llamar a los siguientes números de teléfono o enviar un e-mail: Por la mañana: Ayuntamiento 94 631 42 00. Por la tarde: Biblioteca 94 631 21 01. liburutegi.bedia@bizkaia.org


www.bedia.biz

Giro ezin hobea kantu-bazkarian Bigarrenez egin da aurten kantubazkaria, eta barriro be frontoia bete egin zan. Martiaren 24an 115 herritar batu ginan, giro ederrean bazkaldu eta kantuan arrastia pasetan. Babak, makailoa piperretan eta postrea jan eta gero, Juantxu Urkiagak musikeagaz lagunduta, hainbat kantu egin genduzan alkarregaz. Eta dantzaren bat be bai. Urte biotan ekintza honek zelango arrakasta euki dauen ikusita, hurrengoan be egin beharko dogu. Zorionak! â–

BEDIAKO BOLETINA 8  

Revista trimestal del municipio de Bedia (Bizkaia)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you