Page 1

ROGER ESCORIHUELA MARC LENCINA LLUIS MONTOLIU

DESPATX ESPECIALITZAT EN ARQUITECTURA SANITÀRIA. SÓC ARQUITECTE, I ARA QUÈ?. ARQUITECTURA LEGAL I GESTIÓ MÒDUL. EXERCICI PROFESSIONAL PROFESSOR. JORDI DUATIS 1


INTRODUCCIÓ

CONTINGUT

PLA D’EMPRESA

CONCLUSIONS

2

Què volem fer?

Qui som?

Com ho farem?

Fase prèvia

Fase inicial

Fase de desenvolupament

Fase de consolidació

Expectatives I realitat

Previsió de resultats


Desenvolupament d’un despatx d’arquitectura especialitzat en l’arquitectura sanitaria.

QUÈ VOLEM FER?

INTRODUCCIÓ

SITUACIÓ DE PARTIDA

QUI SOM?

COM HO FAREM?

3

Rehabilitació / Adaptació

Construcció / Ampliació

Roger

Marc

Lluís

Especialització en el sector

Constitució del perfil legal del despatx

Delimitació, estudi de mercat

Cronograma de creixement / pla d’empresa


INTRODUCCIÓ

DESPATX ESPECIALITZAT EN ARQUITECTURA SANITÀRIA La resolució de programes complexos requereix una dedicació especialitzada per part del tècnic redactor de cada projecte. En aquest sentit l’arquitectura s’anitària demana d’un grau de coneixement del sector i les necessitats tipològiques d’un projecte que fan del tot inviable creure que és possible resoldre programes d’edificis sanitàris esporàdicament

Què? La situació actual de la professió acompanyada d’una llarga crisi en el sector de la construcció; requereix que els arquitectes demostrin aptituds per resoldre problemàtiques concretes. En aquest sentit l’especialització permet facilitar o ajudar a subsistir dins d’un mercat saturat d’arquitectes. Partint d’aquest principi decidim especialitzarnos dins del sector sanitàri, ja que la complexitat projectual I tècnica permet una perspectiva professional amb poca competència. 4

REHABILITACIÓ I ADAPTACIÓ L’objectiu primer serà obtenir experiència I contactes dins del sector • Pràctiques en despatxos • Rehabilitacions d’antics serveis sanitàris arquitectònicament obsolets • Adaptació d’elements sanitàris com cambres higièniques especialitzades

CONSTRUCCIÓ I AMPLIACIÓ L’objectiu principal serà realitzar la construcció i/o ampliació de complexos sanitàris com: • Hospitals • Centres d’Atenció Primària • Geriàtrics


INTRODUCCIÓ

ROGER ESCORIHUELA • • • •

Grau en Arquitectura Tècnica Superior (Pla 2010) a la ETSAB Intercanvi amb l’escola d’arquitectura de Trondheim, Noruega (NTNU) Experiència professional pràctica en un despatx d’arquitectura Experiència professional en un despatx i gestoria d’arquitectura tècnica

MARC LENCINA

Qui? El perfil professional formació no permet tasques projectuals I sector tant complex de sanitaria.

• • •

permet veure que la nostra desenvolupar eficaçment les tècniques requerides per un resoldre com és l’arquitectura

Així doncs serà necessari la realització d’estudis complementaris, pràctiques, etc. que permetin l’especialització de cada integrant del grup en aspects que permetin treballar conjuntament dins del sector sanitàri. 5

Grau en Arquitectura Tècnica Superior (Pla 2010) a la ETSAB Intercanvi amb l’escola d’arquitectura de Praga, República Txeca (CVUT) Experiència professional pràctica en un despatx d’arquitectura

LLUÍS MONTOLIU • • • •

Grau en Arquitectura Tècnica Superior (Pla 2010) a la ETSAB Intercanvi amb l’escola d’arquitectura de Praga, República Txeca (CVUT) Experiència professional pràctica en un despatx d’arquitectura Experiència professional en un despatx i gestoria d’arquitectura tècnica


INTRODUCCIÓ

ESPECIALITZACIÓ • • • •

Com?

DELIMITACIÓ DE MERCAT I ESTUDI DE CREIXEMENT • • •

L’especialització i pràctica és un primer pas per tal d’endinsar-se dins del sector, però per tal de desenvolupar una feina eficient que permeti un creixement progressiu del despatx I encàrrecs; serà necessari plantejar un pla d’empresa I un estudi de mercat, que ens indiqui on localitzar els clients I com atraure’ls

6

Pràctiques formatives en despatxos especialitzats en el sector o que hi treballin sobint Realització d’estudis complementaris com masters o cursos especialitzats Asistència a fires I conferències relacionades amb la construcció I la sanitat Col·laboracions puntuals amb alters despatxos per tal d’obtenir experiència

Estudi de sistemes per obtenir encàrrecs o projectes (publicitat, concursos, etc.) Constatar la possibilitat de realitzar concursos / projectes de caràcter internacional Pla d’objectius temporals a curt, mitjà I llarg termini per tal de valorar objectivament el creixement del despatx I la seva viabilitat.

CREACIÓ DEL DESPATX – SOCIETAT LIMITADA S.L. O COOPERATIVA? •

• • •

Constitució de l’empresa • Definició dels processos legals / fiscals a seguir • Valoració de la millor opció en el nostre cas Localització de local / espai coworking Difusió ì publicitat de la nostra firma Creixement progressiu I pautat


PLA INTRODUCCIÓ D’EMPRESA

FASE PRÈVIA

FASE INICIAL

PLA D’EMPRESA FASES DE CREIXEMENT

Màsters

Cursos

Pràctiques

Constitució legal del despatx •

Societat Limitada

Societat Cooperativa

Comparació i tria de la societat escollida

L’espai de treball

Cartera de clients •

Treballs inicials

Com ens fem conèixer

FASE DE CONSOLIDACIÓ

Determinació de perfils

FASE DE DESENVOLUPAMENT

7

Especialització

Eines digitals

Participació en concursos

Xarxa de treball

L’empresa en un futur


PLA INTRODUCCIÓ D’EMPRESA

FASE PRÈVIA

FASE INICIAL

PLA D’EMPRESA FASES DE CREIXEMENT

Màsters

Cursos

Pràctiques

Constitució legal del despatx •

Societat Limitada

Societat Cooperativa

Comparació i tria de la societat escollida

L’espai de treball

Cartera de clients •

Treballs inicials

Com ens fem conèixer

FASE DE CONSOLIDACIÓ

Determinació de perfils

FASE DE DESENVOLUPAMENT

8

Especialització

Eines digitals

Participació en concursos

Xarxa de treball

L’empresa en un futur


MÀSTER EN ARQUITECTURA SANITÀRIA, PRESENT I FUTUR.

PLA D’EMPRESA

ESPECIALITZACIÓ.

FASE PRÈVIA

9

§

Estudis de màster per donar una formació especialitzada sobre el projecte de l'hospital i posteriorment poder investigar sobre els nous desafiaments i demandes que l'atenció mèdica del nostre temps planteja al disseny de les noves estructures sanitàries.

§

Títol propi acreditat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l'Escola Sert del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC).

§

Màster de 60 ECTS (1500 hores).

§

Preu general: 10600.00 €. Col·legiats amb quota bàsica: 9250.00 €.


MASTER OF SCIENCE IN SUSTAINABLE ARCHITECTURE. PLA D’EMPRESA

ESPECIALITZACIÓ.

FASE PRÈVIA

10

§

El pla d’estudis s'estructura al voltant de tres grans temes relacionats amb l'impacte ambiental de l'entorn construït (rendiment ambiental, impacte ambiental i disseny d'energia integrada). L'enfocament de la teoria i els cursos de projectes correspon a l'adquisició de coneixements i competències específiques per reduir les emissions de GEH d'edificis. Per finalitzar, els estudiants desenvolupen la seva tesi de màster, com a informe d'investigació o projecte de disseny.

§

Norwegian University of Science and Technology. Trondheim, Noruega.

§

Màster de 120 ECTS (2 anys lectius).

§

Gratuït per a estudiants de la NTNU. En el nostre equip, el Roger, que va fer un intercanvi allà, es beneficiaria d’aquestes condicions.


MÀSTER EN DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES (ÀMBIT ARQUITECTURA). CORPORATE MBA

PLA D’EMPRESA

§

El programa et permetrà assumir noves responsabilitats, aportant-te noves competències directives, financeres i recursos organitzatius d'alt nivell. Adquiriràs una visió innovadora i la capacitat de donar respostes creatives, innovadores i adaptades a les noves circusntancias. Per això, el Corporate MBA-arquia banca està dissenyat per formar directius amb una visió fresca i proactiva capaços de liderar i enfortir nous i existents models de negoci en el sector de l'arquitectura.

§

Fundació Arquia amb col·laboració amb ESADE.

§

Màster de 60 ECTS (18 mesos).

§

Preu: 29.000 euros. Possibilitat de finançament a través del "préstec màster" de les oficines arquia-banca.

ESPECIALITZACIÓ.

FASE PRÈVIA

11


Una part fonamental per a poder obrir un despatx especialitzat en arquitectura sanitària es saber com treballen actualment els estudis que ja es dediquen a aquest àmbit.

PLA D’EMPRESA

Per la qual cosa, cadascú de nosaltres es posarà a treballar en un despatx diferent per tal d’aprendre com hi treballen, agafar experiència i conèixer el sector. Aquesta etapa tindrà una duració de 2-3 anys, suficients per obtenir un coneixement sòlid de la matèria, a l’hora que estalviem per establir-nos pel nostre compte.

ASSALARIATS.

FASE PRÈVIA

12

Els estudis on voldríem treballar són: •

CASA Solo Arquitectes SLP. Planificació, disseny i construcció d’e dificis en l’àmbit de la salut, tant per al sector públic com privat.

PINE ARQ SLP. Especialista en el desenvolupament d'equipaments XXL per a les ciències de la salut.

PMMT Forward Thinking Healthcare Architecture. Desenvolupament d'hospitals i equipaments sanitaris avançats, fruit d'un intens procés de recerca i innovació.


PLA INTRODUCCIÓ D’EMPRESA

FASE PRÈVIA

FASE INICIAL

PLA D’EMPRESA FASES DE CREIXEMENT

Màsters

Cursos

Pràctiques

Constitució legal del despatx •

Societat Limitada

Societat Cooperativa

Comparació i tria de la societat escollida

L’espai de treball

Cartera de clients •

Treballs inicials

Com ens fem conèixer

FASE DE CONSOLIDACIÓ

Determinació de perfils

FASE DE DESENVOLUPAMENT

13

Especialització

Eines digitals

Participació en concursos

Xarxa de treball

L’empresa en un futur


PLA D’EMPRESA

1. SOL·LICITUD CERTIFICACIÓ DENOMINACIÓ SOCIAL

CONSTITUCIÓ LEGAL:

SOCIETAT LIMITADA.

FASE INICIAL És el tipus de societat més habitual, sobretot en el cas de petits empresaris, ja que el mínim per crear-la és 1 soci. Tambè és la més recomenable per a operar en tràfic jurídic per la majoria d’activitats comercials. Les SL tenen personalitat jurídica pròpia, diferent de la dels socis i sòcies que la integren.

14

Cost aproximat 13,52 € El registre mercantil central ens ha d’autoritzar a utilitzar un nom en concret per l’entitat que volem crear. Per ordre de preferència es triaran 3 noms per denominar la societat.

2. DIPÒSIT CAPITAL SOCIAL ENTITAT BANCÀRIA Sense cost Acompliment del requisit legal de dipositar el capital social mínim per a constituir una societat limitada en una entitat bancària. (mínim 3000 €)

3. ESCRIPTURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓ Cost aproximat 250 € La constitució de la societat es formalitzarà en una escriptura pública, atorgada per totes les persones sòcies fundadores davant notari.


PLA D’EMPRESA

4. DECLARACIÓ PRÈVIA INICI ACTIVITAT I SOL·LICITUD CIF

CONSTITUCIÓ LEGAL:

SOCIETAT LIMITADA.

FASE INICIAL El capital mínim subscrit i desemborsat per posar en marxa una societat limitada és de 3000 € i és divideix el capital social en participacions iguals, indivisibles i acumulables.

Sense cost Una vegada la notaria lliura una còpia simple de l’escriptura de constitució de la societat, el pas següent és dirigir-se a l’Agència Tributària on s’ens lliurarà un CIF provisional fins que la societat estigui inscrita al Registre corresponent.

5. INSCRIPCIÓ REGISTRE MERCANTIL Cost aproximat 300 € Amb la inscripció de l'empresa al Registre Mercantil la societat adquireix personalitat jurídica amb efectes retroactius des de la seva constitució davant Notari (tots els actes realitzats fins el moments esdevenen vàlids amb la inscripció al Registre).

6. SOL·LICITUD CIF DEFINITIU Sense cost Una vegada la societat està inscrita al Registre Mercantil, té un número d’inscripció registral que s’ha de fer constar a la documentació pública de la societat. Amb l’escriptura pública original, que tingui la diligència d’inscripció on consti el número de registre, es pot sol·licitar la targeta del CIF definitiva.

15


PLA D’EMPRESA

CONSTITUCIÓ LEGAL:

SOCIETAT LIMITADA.

FASE INICIAL Les persones que s'associen no responen de forma personal dels deutes socials, i per tant la seva responsabilitat es limita al capital aportat a la societat.

16

7. DECLARACIÓ CENSAL D’ALTA D’ACTIVITAT Sense cost Quan la societat decideix iniciar la seva activitat econòmica, ha de fer la inscripció al cens de l'Agència Tributària, obligatori per exercir una activitat empresarial, professional o artística.

8. TRÀMITS PER FINALITZAR Sense cost · OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DIGITAL · INSCRIPCIÓ DE L’EMPRESA A LA SEGURETAT SOCIAL · COMUNICACIÓ D’OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL · OBTENCIÓ DEL LLIBRE DE VISITES


RESUM PROCÉS DE CONSTITUCIÓ D’UNA SOCIETAT COOPERATIVA

PLA D’EMPRESA

CONSTITUCIÓ LEGAL:

SOCIETAT LIMITADA.

FASE INICIAL

17

· Sol·licitud certificació denominació nominal

13,52 €

· Dipòsit capital social entitat bancària

* 3000 €

· Escriptura pública de constitució

250 €

· Declaració prèvia inici d’activitat i sol·licitud CIF

-

· Inscripció al registre de mercantil

300 €

· Sol·licitud CIF definitiu

-

· Declaració censal d’alta d’activitat

-

· Obtenció certificat digital

-

· Inscripció Seguretat Social

-

· Comunicació d’obertura del centre de treball

-

· Obtenció del llibre de visites

-

COST TOTAL

563,52 + *3000€


PLA D’EMPRESA

1. CERTIFICACIÓ NEGATIVA DE NOM

CONSTITUCIÓ LEGAL:

SOCIETAT COOPERATIVA. FASE INICIAL Una cooperativa és una empresa formada per un mínim de tres persones físiques o jurídiques que s’uneixen per satisfer les necessitats i aspiracions econòmiques, socials i culturals en comú mitjançant una empresa de propietat conjunta i gestió democràtica.

18

Cost aproximat 13,80 € Sol·licitud per comprovar que no existeix cap altra cooperativa registrada amb el mateix nom o un similar que pugui generar dubtes al tràfic mercantil. S'omple el corresponent imprès on es fan constar fins a tres noms per ordre de preferència.

2. ACTA ASSEMBLEA CONSTITUENT Sense cost L'assemblea constituent de la cooperativa ha d'aprovar la constitució de la cooperativa, els estatuts socials, designar les persones que efectuaran els actes necessaris per a inscriure la projectada societat, etc.

3. DIPÒSIT DE CAPITAL SOCIAL ENTITAT BANCÀRIA Sense cost Acompliment del requisit legal de dipositar el capital social mínim per a constituir una cooperativa en una entitat bancària. (mínim 3000 €)


PLA D’EMPRESA

4. ESCRIPTURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓ

CONSTITUCIÓ LEGAL:

SOCIETAT COOPERATIVA. FASE INICIAL El capital mínim subscrit i desemborsat per posar en marxa una cooperativa és de 3000 € i està integrat per aportacions obligatòries i voluntàries.

Cost aproximat 250-750 € La constitució de la cooperativa es formalitza en una escriptura pública, atorgada per totes les persones soòcies fundadores davant de notari o notària.

5. DECLARACIÓ PRÈVIA INICI ACTIVITAT I SOL·LICITUD CIF Sense cost Ens hem de dirigir a l’Agència Tributària per tal d’obtenir el codi d’identificació fiscal (CIF). Inicialment, s’ens lliurarà un CIF provisional fins que la societat estigui inscrita al Registre de Cooperatives. Si hem de rebre factures a nom de l’empresa abans de l’inici de l’activitat, hem de sol·licitar l’alta pè̀via a l’inici de l’activitat.

6. INSCRIPCIÓ REGISTRE DE COOPERATIVES Cost aproximat 60 € Atorga personalitat jurídica a la cooperativa

19


PLA D’EMPRESA

7. SOL·LICITUD CIF DEFINITIU

CONSTITUCIÓ LEGAL:

SOCIETAT COOPERATIVA. FASE INICIAL D’altra banda, en quan a la distribució dels beneficis, al voltant d’un 60% es repartirà entre el personal, un 30% es destinarà a fons de reserva i el 10% restant a formació del personal.

Sense cost Una vegada la cooperativa està inscrita al Registre de Cooperatives, té un número d’inscripció registral que s’ha de fer constar a la documentació pública de la cooperativa. Amb l’escriptura pública original, que tingui la diligeència d’inscripció on consti el número de registre, es pot sol·licitar la targeta del CIF definitiva.

8. DECLARACIÓ CENSAL D’ACTIVITAT Sense cost Quan la societat decideix iniciar la seva activitat econòmica, ha de fer la inscripció al cens de l'Agència Tributària, obligatori per exercir una activitat empresarial, professional o artística.

9. TRÀMITS PER FINALITZAR Sense cost · INSCRIPCIÓ DE L’EMPRESA A LA SEGURETAT SOCIAL · COMUNICACIÓ D’OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL · OBTENCIÓ DEL LLIBRE DE VISITES

20


RESUM PROCÉS DE CONSTITUCIÓ D’UNA SOCIETAT COOPERATIVA

PLA D’EMPRESA

CONSTITUCIÓ LEGAL:

SOCIETAT COOPERATIVA. FASE INICIAL

21

· Certificació negativa del nom

13,80 €

· Acta assemblea constituent

-

· Dipòsit capital entitat bancària

* 3000 €

· Escriptura pública de constitució

250 €

· Declaració prèvia inici d’activitat i sol·licitud CIF

-

· Inscripció al registre de cooperatives

60 €

· Sol·licitud CIF definitiu

-

· Declaració censal d’alta d’activitat

-

· Inscripció Seguretat Social

-

· Comunicació d’obertura del centre de treball

-

· Obtenció del llibre de visites

-

COST TOTAL

322,80 + *3000€


PLA D’EMPRESA

COMPARACIÓ I TRIA. Tot i que ambdues són opcions factibles, són dues maneres molt diferents de plantejar i estructurar una empresa. Ens decidim per la SOCIETAT LIMITADA degut als seus avantatges respecte la gestió i presa de decisions, la possible incorporació de treballadors i consolidació d’una plantilla, facilitats burocràtiques i avantatges legals.

SOCIETAT COOPERATIVA · LA PROPIETAT I GESTIÓ DE L’EMPRESA ÉS D ELS PRÒPIS TREBALLADORS I ES REPARTEIXEN BENEFICI SEGONS L’APORTACIÓ DEL SEU TREBALL I NO PER HORES O CAPITAL APORTAT, PER TANT LA IMPLICACIÓ GENERAL ÉS MAJOR.

·LA DELIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS ENTRE SOCIS ÉS FÀCIL D’ORGANITZAR. ES REGULA SEGONS UNS ESTATUTS QUE ACOMPANYEN LES ESCRIPTURES D E CONSTITUCIÓ.

·PRIMA LA SUPERVIVÈNCIA/BÉ COMÚ D EL PROJECT E QU E LA CONSECUCIÓ D’ALTS BENEFICIS.

·TRÀMITS BUROC RÀTICS SENZILLS, TANT PER LA CREACIÓ COM P ER AL MANTENIMENT.

·AVANTATGES FISCALS FORÇA ATRACTIUS: 95% DE BONIFICACIÓ IAE, REDUCCIÓ IMPOST DE SOCIETATS, SUBV ENCIONS ESP ECÍFIQUES DEP ENENT DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA.

·DIVISIÓ DEL CAPITAL SEGONS PARTICIPACIONS

·MATEIXOS DRETS DE DECISIÓ, 1 SOCI 1 VOT. PRESA DE DECISIONS DE MANERA DEMOCRÀTICA, MÉS LENTA. (POT SER UNA AVANTATGE O UN INCONVENIENT) ·HI HA LÍMITS EN LA CONTRACTACIÓ DE TREBALLADORS NO SOCIS.

22

SOCIETAT LIMITADA

·PATRIMONI PERSONAL QUEDA P ROTEGIT, NOMÉS S’HAURÀ DE RESP ONDRE AMB LA INVERSIÓ INICIAL (3000 €). · GRAN LLIBERTAT DE PACTES I ACORDS ENTRE SOCIS


PLA D’EMPRESA

QUOTA COL·LEGIAL COAC JOVE 36 € anuals (3 PRIMERS ANYS) Titulats universitaris en Arquitectura, menors de 40 anys amb títol habilitant per a exercir la professió. La durada màxima d’aquesta vinculació és de 3 anys naturals des de l’alta al COAC.

ALTRES TRÀMITS.

FASE INICIAL

360 € + IVA anuals (DESPRÉS) Preu anual de la quota 216 € + Tram de serveis complementaris 144 € + IVA

ALTA PREVISIÓ SOCIAL OBLIGATÒRIA Cost aproximat 250 €/mes RETA o HNA

RESPONSABILITAT SOCIAL Cost aproximat 507 €/anuals (Total assegurat 100.000 €) Assegurança en matèria de protecció, responsabilitat civil, assegurança de l’estudi, inhabilitació professional, etc.

23


PLA D’EMPRESA

L’ESPAI DE TREBALL.

FABRICK GRÀCIA

FASE INICIAL

INCLOU

TRIA DE COWORKING Per a decidir quin coworking escollim, valorem localització, serveis i tarifes, a part tambè tenim en compte les empreses que formen part del coworking.

KUBICK

NO INCLOU

Despeses a afegir Ordinadors i Programari:

· Acer Aspire XC (sobretaula) 1350 €/unitat · Adobe 70 €/mes/ llicència · Autodesk Autocad 148 €/mes/llicència · Rhinoceros 847 €

Impresores i material:

· HP Designjet T120 950 € · Material per a impresions 120 €/mes

24

· LLUM, AIGUA, CALEFACCIÓ/AIRE · SERVEI DE NETEJA · WIFI/ETHERNET (FIBRA 200 MB) · TELÈFON · SALA DE REUNIONS · ASESORAMENT LABORAL, FISCAL I COMPTABLE

· SALES DE REUNIONS · INTERNET/ TELÈFON

595

eur /MES

150

CREC INCLOU

· 4H/MES SALA DE REUNIONS

eur

/MES/PERSONA

230 eur /MES/PERSONA

170

eur

/MES/PERSONA


PLA INTRODUCCIÓ D’EMPRESA

FASE PRÈVIA

FASE INICIAL

PLA D’EMPRESA FASES DE CREIXEMENT

Màsters

Cursos

Pràctiques

Constitució legal del despatx •

Societat Limitada

Societat Cooperativa

Comparació i tria de la societat escollida

L’espai de treball

Cartera de clients •

Treballs inicials

Com ens fem conèixer

FASE DE CONSOLIDACIÓ

Determinació de perfils

FASE DE DESENVOLUPAMENT

25

Especialització

Eines digitals

Participació en concursos

Xarxa de treball

L’empresa en un futur


PLA D’EMPRESA

FASE DE DESENVOLUPAMENT

26

La fase de desenvolupament se centrarà principalment en la definició del tipus de client potencial que permeti dotar-nos d’eines generadores dels ingressos necessàris per sobreviure inicialment En un primer moment, els encàrrecs seran de petita embergadura ja que es requerirà d’una certa experiència I bagatge dins del sector per tal d’optar a encàrrecs majors i més complexos.


PLA D’EMPRESA

CARTERA DE CLIENTS.

COM ÉS AQUEST CLIENT? Persones particulars amb casos de mobilitat reduïda dins del nucli familiar I vivenda. • Necessitats d’adaptació de cambres higièniques • Necessitats d’adaptació d’habitacions amb serveis sanitàris • Habitatges adaptats per a persones grans COM ARRIBEM FINS AQUEST CLIENT?

CLIENT PRIVAT PARTICULAR EMPRESA PRIVADA ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

27

Eines digitals: • Web / Facebook / Instagram • Publicitat gràfica i directa Publicitat física en centres sanitaris • Díptics • Xerrades


COM ÉS AQUEST CLIENT? PLA D’EMPRESA

CARTERA DE CLIENTS.

Clíniques privades / empreses privades dins del sector sanitari. • Ampliacions d’equipaments sanitàris • Construcció d’equipaments sanitàris • Clíniques • Geriàtrics • Residències • Necessitats d’assessoria puntual per empreses del sector COM ARRIBEM FINS AQUEST CLIENT?

CLIENT PRIVAT PARTICULAR EMPRESA PRIVADA ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Publicitat i connexions professionals • Perfil Linkdin o similars Presència en fires i xerrades del sector • Xerrades Hospitalpec • Cel-logística • Xornada Técnica E-Health Concursos privats • Elecció de concursants per curriculum • Sociedad Española de Calidad Asistencial

28


PLA D’EMPRESA

CARTERA DE CLIENTS.

COM ÉS AQUEST CLIENT? Ajuntaments / Consell Comarcal / Govern Autonòmic Consorci Sanitaris / Catsalut / Infraestructures.cat, etc. • Ampliacions d’equipaments públics sanitàris • Construcció d’equipaments públics sanitàris

CLIENT PRIVAT PARTICULAR EMPRESA PRIVADA ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

29

COM ARRIBEM FINS AQUEST CLIENT? Licitacions públiques • Concursos públics


PLA D’EMPRESA

En l’etap a inicial del despatx es busquen treballs de petita embergadura, sobretot r eformes i ampliacions per a espais adaptats:

BANY TIPUS 1. (Reforma d’un bany existent de 4 m2 adaptat amb lavabo, pica, griferia, dutxa i canvi dels acabats)

EVOLUCIÓ D’ENCÀRRECS. PETITES REFORMES DE PISOS/BANYS ADAPTATS REFORMES DE LLARS D’INFANTS/CAP/LABORATORIS CONSTRUCCIÓ DE CLÍNIQUES PRIVADES/ REFORMES HOSPITALS

30

· Enderroc i previs · Aparells · Instal·lació elèctrica · Inst. sanejament/fontaneria · Acabats · Mà d’obra Pressupost final Honoraris TOTAL

580 1850 430 320 450 750 4380 € 438 (10%) 5737,8 € IVA


PLA D’EMPRESA

En l’etap a inicial del despatx es busquen treballs de petita embergadura, sobretot r eformes i ampliacions per a espais adaptats: BANY TIPUS 2. (Reforma d’un bany de cortesia de 3,3 m2 amb aparells sanitaris de gamma mitja, inodor, pica i accessoris)

EVOLUCIÓ D’ENCÀRRECS. PETITES REFORMES DE PISOS/BANYS ADAPTATS REFORMES DE LLARS D’INFANTS/CAP/LABORATORIS CONSTRUCCIÓ DE CLÍNIQUES PRIVADES/ REFORMES HOSPITALS

31

· Enderroc i previs · Aparells · Instal·lació elèctrica · Inst. sanejament/fontaneria · Acabats · Mà d’obra Pressupost final Honoraris TOTAL

100 885 75 420 814 410 2704 € 270 (10%) 3542,24 € IVA


PLA D’EMPRESA

En l’etap a inicial del despatx es busquen treballs de petita embergadura, sobretot r eformes i ampliacions per a espais adaptats: BANY TIPUS 3. (Reforma d’un bany de 5 m2 amb ap arells sanitaris de gamma mitja, inodor, dutxa, pica, moble i accessoris)

EVOLUCIÓ D’ENCÀRRECS. PETITES REFORMES DE PISOS/BANYS ADAPTATS REFORMES DE LLARS D’INFANTS/CAP/LABORATORIS CONSTRUCCIÓ DE CLÍNIQUES PRIVADES/ REFORMES HOSPITALS

32

· Enderroc i previs · Aparells · Instal·lació elèctrica · Inst. sanejament/fontaneria · Acabats · Mà d’obra Pressupost final Honoraris TOTAL

250 1118 192 682 840 710 3792 € 379 (10%) 4967,52 € IVA


PLA D’EMPRESA

Gastos mensuals com a despatx 900 € Sous dels socis 1500€/soci

Necessitem 5400 € al mes per a cobrir gastos mínims, per tant, hauríem de fer 15 banys al mes, a un preu mig de 4750 €.(sense tenir en compte altres projectes que ens poden anar sorgint durant el dia a dia)

EVOLUCIÓ D’ENCÀRRECS.

Decidim durant els primers anys posarnos un mínim de facturació d’uns 6000 € mensuals.

PETITES REFORMES DE PISOS/BANYS ADAPTATS REFORMES DE LLARS D’INFANTS/CAP/LABORATORIS CONSTRUCCIÓ DE CLÍNIQUES PRIVADES/ REFORMES HOSPITALS

33

594 €/mensuals d’estalvi *Aquests diners els utilitzarem com un fons de reserva, que ens podra servir per participar en concursos, com a sou d’emergència i altres recursos.


PLA D’EMPRESA

Un segon apartat d’encarrecs un cop assolit una guardiola sòlida (3 anys 21.460 €) contant que facturem 6000 €/mes. A partir d’aquest temps p assem a inv ertir els diners estalviats en recurso s per a participar en concursos de més envergadura.

Exemple: Reforma tipus de llars d’infants de 140 m2

EVOLUCIÓ D’ENCÀRRECS.

· Preu de licitació Honoraris

65.000 6.500 €

Exemple ampliació llar d’avis de 180 m2

PETITES REFORMES DE PISOS/BANYS ADAPTATS · Preu de licitació

REFORMES DE LLARS D’INFANTS/CAP/LABORATORIS CONSTRUCCIÓ DE CLÍNIQUES PRIVADES/ REFORMES HOSPITALS

Honoraris

8.000 €

Exemple construcció Clínia dental de 160 m2 · Preu de licitació Honoraris

34

80.000

110.000 11.000 €


PLA D’EMPRESA

Després d’uns anys amb projectes menors, ja tenim suficient experiència en el sector per poder afrontar encàrrecs més potents. Per exemple, optem a projectes que es liciten pel web infraestructures.cat:

Títol obra: Consultori local La Pobla de Montornès

EVOLUCIÓ D’ENCÀRRECS. PETITES REFORMES DE PISOS/BANYS ADAPTATS REFORMES DE LLARS D’INFANTS/CAP/LABORATORIS CONSTRUCCIÓ DE CLÍNIQUES PRIVADES/ REFORMES HOSPITALS

35

Descripció:

El programa del nou consultori es desenvolupa en planta baixa. El programa funcional consisteix en l’àrea d’entrada, àrea assistencial (2 consultes i sala polivalent) i àrea d’emmagatzematge i

instal·lacions. Inversió:

344.888.95€ (IVA exclòs)

Benefici:

34.500€

Superficie:

425 m2


PLA D’EMPRESA

Títol obra: Nou consultori local Els Pallaresos Descripció:

Edifici en planta baixa que s’adapta a la topografia del solar. L’estructura de l’edifici és lineal paral·lela a l’avinguda d’accés i amb un cos perpendicular que va de l’extrem nord oest fins al límit de la parcel·la generant dos patis, un a cada banda d’aquest cos. En aquest cos s’hi ubiquen l’accés principal, els despatxos i els vestuaris i en el cos paral·lel a l’avinguda s’hi ubiquen les consultes (7), nucli lavabos i sala tècnica.

Inversió:

794.258,20 € (IVA exclòs)

Benefici:

79.000€

Superficie:

550 m2

EVOLUCIÓ D’ENCÀRRECS. PETITES REFORMES DE PISOS/BANYS ADAPTATS REFORMES DE LLARS D’INFANTS/CAP/LABORATORIS CONSTRUCCIÓ DE CLÍNIQUES PRIVADES/ REFORMES HOSPITALS

36


Títol obra: Ampliació CAP Sant Feliu de Llobregat PLA D’EMPRESA

Títol tècnic de l’o bra: Execució de les obres d'Ampliació del CAP El Pla. Diagnòstic per la imatge, Centre de Salut mental a Sant Feliu de Llobregat. Descripció:

límit

La ampliació consisteix en efectuar un Servei de Diagnosi Per la Imatge (SDPI), i un Centre de Salut Mental (CSMA). Això implica un augment de la superfície construïda d’un 100% més respecte l’existent. L’edifici existent es destinarà exclusivament a CAP. L’ampliació és un edifici lineal de PB i P1. Es formen tres tipus d’espais exteriors: el principal, que actuarà a mode de pati central del conjunt, la franja lateral que ressegueix el límit lateral nord-oest i on s’ubicarà la zona d’aparcament restringit i l’altra franja de separació a veïns, la que ressegueix el sud-est del solar.

Inversió:

1.880.273,22 € (IVA exclòs)

Benefici:

188.000€

Superficie:

975 m2

EVOLUCIÓ D’ENCÀRRECS. PETITES REFORMES DE PISOS/BANYS ADAPTATS REFORMES DE LLARS D’INFANTS/CAP/LABORATORIS CONSTRUCCIÓ DE CLÍNIQUES PRIVADES/ REFORMES HOSPITALS

37


PLA D’EMPRESA

COM ENS FEM CONÈIXER.

La presència inicial dins del mercat serà poc coneguda pels clients d’alta capacitat econòmica i l’administració. Focalització inicial en projectes de petita embergadura especialitzats en resoldre petits projectes de rehabilitació / adaptació / ampliació de serveis sanitaris existents. • • •

38

Adaptació de lavabos per a persones de mobilitat reduïda Adaptació de cambres higièniques i/o accessibilitat d’habitatge Cerca de concursos de petita embergadura que per la seva complexitat de programa siguin més senzills de resoldre però en permetin un aprenentatge.


PLA D’EMPRESA

COM ENS FEM CONÈIXER.

Creem una imatge corporativa i un perfil web que ens permeti arribar a més clients. A la vegada ens donem a conèixer a les xarxes socials. Per a la gestió de les eines digitals contractem els serveis de l’empresa de disseny gràfic DISSENYBCN.

EINES DIGITALS PARTICIPACIÓ EN CONCURSOS XARXA DE TREBALL

Creació d’un web professional • • • • •

Disseny imatge corporativa Hosting , domini, correus SEO (primers resultats en buscadors) Web autogestionable Adaptat a tots els formats (web, tablet, mòbil)

Pla de manteniment web

39

1450 €

29 €/MES


PLA D’EMPRESA

COM ENS FEM CONÈIXER.

Una manera d’aconseguir que l’estudi es comenci a conèixer al sector sanitàri és particip ant en concursos d’obra pública i privada . Al principi fer-se un lloc és díficil, per això, en les primeres participacions buscarem col·laboracions amb altres despatxos ja arrelats dins el sector sanitàri.

Assistència a xerrades sobre concursos d’obra pública arreu del món al COAC.

EINES DIGITALS PARTICIPACIÓ EN CONCURSOS XARXA DE TREBALL

40

Cerquem licitacions/concursos desde diferents organitzacions públiques i privades:

• • • • •

Oficina de concursos COAC Contractació pública Gencat BOE Agenda concursos ARQA Plataforma de concursos CSCAE


PLA D’EMPRESA

COM ENS FEM CONÈIXER.

HealthTechCluster

(Cuota de soci 600 €/any)

És una iniciativ a clúster formada el 2014 per promoure la competitivitat en el sector de les tecnologies de la salut a Catalunya.

PARTICIPACIÓ EN CONCURSOS

La cadena de valor del HealthTech Cluster inclou tant empreses que pertanyen a la indústria de les tecnologies de la salut, agents de l’ecosistema d’innovació com són els hospitals, els centres d’investigació, els centres tecnològics i els parcs científics i tecnològics, així com l’administració pública, les mútues d’assegurances, els inversors, els col·lectius de pacients…

XARXA DE TREBALL

Alguns dels membres:

EINES DIGITALS

41

Creem una xarxa networking d’empreses i agents relacionats amb el sector a través de:


PLA D’EMPRESA

COM ENS FEM CONÈIXER.

EINES DIGITALS PARTICIPACIÓ EN CONCURSOS XARXA DE TREBALL

42

Per poder participar en concursos públics en països on es requereix d’una firma associada local, serà bo treballar associant-se puntualment amb altres despatxos, nacionals i/o internacionals. En aquest sentit hi ha diversos despatxos a Barcelona que particip en en concursos públics de països com Suïssa, associats amb despatxos lo cals per tal de poder accedir a la participació dins d’aquests. En molts casos la definició de projectes amb un programa tant complex i tècnic requereix d’una capacitat de treb all que un sol despatx no pot assumir, i tendeixen a subcontractar la resolució tècnica d’alguns detalls constructius, façanes, instal·lacions, estructures, etc. a assessors exteriors al despatx. És en aquests casos on la nostra especialització dins de l’arquitectura sanitària, ens dóna el plus necessari per poder entrar a par ticip ar / col·laborar amb aquests despatxos dins de projectes o concursos puntuals. A la llarga, l’experiència acumulad a amb aquestes col·laboracions permetrà desenvolupar concurso s de més envergadura o de manera única.


PLA INTRODUCCIÓ D’EMPRESA

FASE PRÈVIA

FASE INICIAL

PLA D’EMPRESA FASES DE CREIXEMENT

Màsters

Cursos

Pràctiques

Constitució legal del despatx •

Societat Limitada

Societat Cooperativa

Comparació i tria de la societat escollida

L’espai de treball

Cartera de clients •

FASE DE DESENVOLUPAMENT

FASE DE CONSOLIDACIÓ 43

Especialització

Determinació de perfils

Com ens fem conèixer •

Eines digitals

Participació en concursos

Xarxa de treball

L’empresa en un futur


PLA D’EMPRESA

Ja portem 10 anys d’experiència amb el nostre estudi d’arquitectura sanitària. Hem desenvolupat un extens currículum de projectes d’adaptació de pisos particulars, centres d’atenció primària, llars de gent gran i ampliacions d’hospitals petits. És l’hora de donar un pas endavant i créixer.

OBJECTIUS FUTURS:

L’EMPRESA EN UN FUTUR.

Guanyar concursos públics de projectes de més envergadura. 10 anys d’experiència ens otorguen punts suficients per optar a aquestes obres, per exemple a Infraestructures.cat

Obtenir certificats de sistemes de gestió de qualitat ISO 9001, sistemes de gestió ambiental ISO 14001, sistemes de gestió de seguretat i salut al treball OHSAS 18001, entre d’altres. Ens serveixen per millorar com a empresa, garantitzar la satisfacció del client i a l’hora obtenir més punts per a guanyar concursos.

Associar-se amb altres estudis, per tal de sumar currículums i capacitacions i formar equips multidisciplinars capaços d’afrontar projectes més importants.

Internacionalitzar l’empresa i estendre el nostre camp de treball arreu del món.

Consolidar l’empresa com a estudi amb plantilla fixa i aglutinar diversos perfils professionals que ens permetin innovar i investigar en nous camins projectant entorns sanitaris.

FASE DE CONSOLIDACIÓ

44


CONCLUSIONS.

Arribar a dur a terme projectes complexos i de gran embergadura requereix experiència i temps. (Nosaltres valoremuns 10-15 anys)

L’especialització en el sector, les certificacions ISO i les associacions amb altres despatxos són 3 factors que ajudaríen a fer que el despatx creixés i arribés a construir grans projectes.

Com en qualsevol altre pla d’empresa, a part d’experiència en el sector es requereix una inversió inicial amb prou fons, que hauriem de començar a generar un cop acabada la carrera o abans.

Formació d’un despatx especialitzat en arquitectura sanitària.  

Es planteja un cas hipotètic de tres estudiants d’arquitectura que, un cop acabada la carrera, decideixen associar-se i treballar en el sect...

Formació d’un despatx especialitzat en arquitectura sanitària.  

Es planteja un cas hipotètic de tres estudiants d’arquitectura que, un cop acabada la carrera, decideixen associar-se i treballar en el sect...

Advertisement