Page 1


Millete efendilik yoktur. Hizmet vard覺r. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.


2 3

M. Kemal ATATÜRK


KızIarımızın eğitimine ve kadınIarımızın hayata katıIımına çok önem veriyorum.


Türkiye, Yeni Zelanda’dan Kanada’ya, Japonya’dan Brezilya’ya kadar 5 kıtada gönüller kazanıyor.


10 11

Kıymetli Arnavutköylü Hemşehrilerim, Göreve başladığımız 2009 yılından itibaren, sizlerin sorun ve ihtiyaç olarak gördüğü her alanda yatırımlar yaparak, daha müreffeh şartlarda büyüyen bir ilçe oluşturmaya gayret ettik .

Yedi Belde’nin birleşmesiyle oluşan yeni ilçemizde, çok geniş bir alanda hizmet vermemize rağmen kısa sürede kurumsal yapımızı üst düzeye getirmeyi başardık.

Yıllardır kökleşmiş olan bir çok problemi, şükürler olsun ya çözdük ya da çözme yolunda hızla ilerledik.

Hükümetimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Arnavutköy Belediyesi olarak el birliğiyle çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz.

Beş yıl boyunca Arnavutköy şantiye yerine dönüştü. Planlama, altyapı, ulaşım, eğitim, sağlık, spor, kültür ve sanat, park ve bahçeler, cadde ve sokakların yapımı, çevre düzenlemeleri, meydanlar, tarihi eserler kadın ve gençlere yönelik yatırımlar, engelli ve yaşlılara ait hizmetler,sosyal projeler ve bir çok farklı alanda kapsamlı yatırım ve çalışmalar yaparak ilçemizi ayağa kaldırdık.

2013 yılı beş yıllık çalışma dönemimizin son yılı olması nedeniyle final yılımız oldu. Temel belediyecilik hizmetlerimizle birlikte, sosyal ve kültürel alanlarda da güzel çalışmalar gerçekleştirdik. ‘İstanbulun Yarını’ olan Arnavutköyümüzü herkesin memnuniyet duyacağı seviyeye getirmeye kararlıyız. Sağlıklı ve huzurlu yarınlar temennisiyle sizleri Allah’a emanet ediyorum.


A. Haşim BALTACI Arnavutköy Belediye Başkanı


I. GENEL BİLGİLER

14

A. MİSYON VE VİZYON.............................................. 16 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR ................. 18 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER .................................. 22 1. Fiziksel Yapı ......................................................................22 2. Hizmet Araçları ...............................................................25 3. Arnavutköy Belediyesi’ni Oluşturan Organlar ....26 4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ....................................31 5. İnsan Kaynakları .............................................................32 6. Sunulan Hizmetler .........................................................35 7. Yönetim ve İç Kontrol ...................................................35

IÇINDEKILER II. AMAÇ VE HEDEFLER

36

A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ .........................................38 B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER ...............................44 1. Arnavutköy Belediyesi’nde Kurumsallaşmayı Tamamlamak ......................................................... 45


12 13

50

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A. MALİ BİLGİLER ..................................................................52 B. PERFORMANS BİLGİLERİ .................................................56 Kurumsal Yapı Sektörü..........................................................129 Özel Kalem Müdürlüğü ...............................................................68 Yazı İşleri Müdürlüğü ...................................................................74 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü..................................82 Hukuk İşleri Müdürlüğü...............................................................92 Mali Hizmetler Müdürlüğü .........................................................100 Destek Hizmetleri Müdürlüğü...................................................110

Belediye İştiraki Arnavutköy

Bilgi İşlem Müdürlüğü .................................................................120

İnş. Yat. Tic. A.ş. (Araş) ............................................. 274

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sektörü .....................................129 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü .............................130

IV. GÜÇLÜ (ÜSTÜN) YANLAR VE

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ...........................................144

GÜÇLENDİRİLMESİ GEREKEN (ZAYIF) YANLAR.... 278

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü................................................156 Planlama ve İmar Sektörü.....................................................167

V. DEĞERLENDİRME.................................................. 280

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ...................................................168

VI. ÖNERİ VE TEDBİRLER ......................................... 284

Plan ve Proje Müdürlüğü ............................................................174 Fen İşleri Müdürlüğü ....................................................................188 Yapı Kontrol Müdürlüğü .............................................................202 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ....................................................206 Çevre Koruma ve Geliştirme Sektörü ...................................219 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ................................................210 Zabıta Müdürlüğü .........................................................................220 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ....................................236 Park ve Bahçeler Müdürlüğü.....................................................254


I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

14 15

Karaburun-Dalgakıran


A. MİSYON VE VİZYON Arnavutköy Belediyesi’nin misyonu şöyledir: “Belediyenin, insan için varolduğu ilkesini temel alarak, hizmetlerimizi adaletli, sistemli ve sürdürülebilir gelişme düşüncesine dayalı bir yönetişim anlayışı ile sunmak”

Arnavutköy Belediyesi’nin vizyonu şöyledir: “Arnavutköy’ü, yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir bir turizm, kültür ve yüksek öğrenim kenti yapmak”


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

16 17


B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Arnavutköy Belediyesi’nin görevleri 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun1 14. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre, belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

1 Bkz. 5393 sayılı Belediye Kanunu, Resmi Gazete, Tarih: 13.07.2005, Sayı: 25.874.

18 18


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

18 19

Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediyenin hak, yetki ve imtiyazları ise aynı kanunun 15. maddesinde sayılmıştır: 1. Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. 2. Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. 3. Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. 4. Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. 5. Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. 6. Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel,


raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. 7. Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

9. Borç almak, bağış kabul etmek.

16. Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

10. Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

17. (12.) Bend’de belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde İl Özel İdaresi tarafından yapılır.

11. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

18. Belediye, (5.), (6.) ve (7.) Bentleri’nde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67’nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

8. Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

12. Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. 13. Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. 14. Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. 15. Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama

19. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000’i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir;

sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

20. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

21. Belediye mallarına karşı suç işleyenler devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75’inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

20 21

22. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez


C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1. Fiziksel Yapı Arnavutköy Belediyesi, 7 farklı belediyenin birleştirilmesiyle oluşturulduğu için hizmet binaları ilçenin çeşitli yerlerine dağılmış durumdadır. Hizmet binalarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

22 23

Bolluca Hizmet Binası


Arnavutköy Belediyesi Hizmet Binalarına İlişkin Temel Bilgiler Toplam Kullanım Alanı (m2)

Kat Adeti

Mülkiyeti

670

2

Belediye ve Şahıs Hisseli

5.636 m2 1108 parsel

300

1

İSKİ(Kullanım Hakkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait)

2.284 m2 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 120, 121 parseller

861

3

Maliye Hazinesi

Arsa Büyüklüğü (m2)

Zabıta ve Ruhsat Denetim Md.

Durusu Hizmet Binası

Arnavutköy Hizmet Binası

195 m2 14847 Parsel

Arnavutköy Bld.

7.540,40 m2 6341 ada 1 parsel

2.511

3

(4.989,23 m2’si Maliye Bakanlığı’na ait)

42.178,65 m2 986, 987, 5014 parseller

1540

5

Arnavutköy Bld.

Kademe (Tamirhane)

19.826 m2 433 parsel

180

2

Arsası, İl Özel İdaresi’nden kiralanmıştır

Bolluca Hizmet Binası

13.340,71 m2 394 ada 1 parsel

3.600

4

Arnavutköy Bld.

--

250

1

Kadastral Boşluk

yok

230

2

Taşoluk Hizmet Binası

Hadımköy Hizmet Binası

Park ve Bahçeler Md. Çevre Koruma ve Kontrol Md.

Karaburun


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

24 25

Sazlıdere Barajı

2. Hizmet Araçları Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan toplam 172 adet muhtelif araçtan 61’i resmi 111’i kiralık araçtır

Cins Bazında Resmi ve Kiralık Araçların Dağılım Tablosu RESMİ VE KİRALIK ARAÇLAR TABLOSU S.NO

CİNSİ

ADET

1

BİNEK ARAÇ

16

2

KAMYON

11

3

KAMYONET

7

4

AMBULANS

2

5

SU TANKERİ

4

OTOBÜS

1

7

MİNİBÜS

1

8

TRAKTÖR

3

9

SÜPÜRGE ARACI

1

10

MOTOSİKLET

4

11

İŞ MAKİNASI

11

TOPLAM

61

12

BİNEK ARAÇ

63

13

KAMYON

9

14

KAMYONET

10

15

OTOBÜS

10

MİNİBÜS

7

17

SEPETLİ ARAÇ

1

18

PİCKUP(4X4)

4

19

AMBULANS

2

20

İŞ MAKİNASI

5

TOPLAM

111

GENEL TOPLAM

172

6

16

ARAÇLAR

RESMİ ARAÇLAR

KİRALIK ARAÇLAR


3. Arnavutköy Belediyesi’ni Oluşturan Organlar Arnavutköy Belediyesi üç temel organdan oluşmaktadır. Bunlar, “Belediye Meclisi”, “Belediye Encümeni” ve “Belediye Başkanı”dır.

ARNAVUTKÖY HALKI

BELEDİYE MECLİSİ

BELEDİYE BAŞKANI

BELEDİYE ENCÜMENİ

a. Belediye Meclisi Belediye Meclisi, belediyenin karar organı olup, meclisin yapısı, görevleri ve işleyişi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 17-32. maddelerinde ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Buna göre, meclisin temel görevleri şunlardır: 1. Meclis başkanlık divanı, encümen ve komisyon üyelerini seçmek. 2. Stratejik planı, performans programını, çalışma programını, bütçeyi, faaliyet raporunu ve kesin hesabı onaylamak. 3. Borçlanmaya karar vermek. 4. Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek. 5. Belediye tarafından yürütülecek hizmetlerin ücret tarifesini belirlemek. 6. Şartlı bağışları kabul etmek. 7. Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak 2009-2014 dönemi itibarı ile Arnavutköy Belediye Meclisi (Belediye Başkanı dahil) toplam 32 üyeden oluşmaktadır. Üyelerden 27 tanesi Adalet ve Kalkınma Partisi, 3 tanesi Milliyetçi Hareket Partisi, 1 tanesi Saadet Partisi ve 1 tanesi de Barış ve Demokrasi Partisi üyesidir. Belediye, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde ise 7 üye ile temsil edilmektedir. Belediye Meclisi, gündemindeki konuları görüşerek karara bağlamak üzere, yılın bir ayı hariç olmak üzere, her ay düzenli olarak toplanır.


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

26 27

Arnavutköy Belediyesi Meclis Üyeleri

R.Bahri Kazankaya AK Parti Meclis Üyesi

Osman Demir AK Parti Meclis Üyesi

Yasemin Batur AK Parti Meclis Üyesi

Bülent Tuna AK Parti Meclis Üyesi

Yusuf Ziya Hızır AK Parti Meclis Üyesi

Turgut Baran AK Parti Meclis Üyesi

Becet Aksoy AK Parti Meclis Üyesi

Ahmet Güllük AK Parti Meclis Üyesi

Fatoş Deniz AK Parti Meclis Üyesi

Bekir Çelebi AK Parti Meclis Üyesi

Yusuf Coşkun AK Parti Meclis Üyesi

Zekeriya Kızıltürk AK Parti Meclis Üyesi

Emre Atav AK Parti Meclis Üyesi

Mustafa Dilbaz AK Parti Meclis Üyesi

Mesut Yavuz AK Parti Meclis Üyesi

Arzu Darbay AK Parti Meclis Üyesi

Emrah Çeçen AK Parti Meclis Üyesi

Orhan Düzel AK Parti Meclis Üyesi

İbrahim Üzüm AK Parti Meclis Üyesi

Rühüna Serim AK Parti Meclis Üyesi

Ali Işıkçı AK Parti Meclis Üyesi

Selahattin Uğur AK Parti Meclis Üyesi

Temel Zeki Yanar AK Parti Meclis Üyesi

Melik Genç AK Parti Meclis Üyesi

Yücel Özgür AK Parti Meclis Üyesi

Halil Gümüşsoy AK Parti Meclis Üyesi

27

Birol Kayım MHP Meclis Üyesi

Remzi Aydoğdu MHP Meclis Üyesi

Yüksel Emir MHP Meclis Üyesi

Hıfzı Kekeç SP Meclis Üyesi

Hatice Vural BDP Meclis Üyesi


b. Belediye Encümeni Encümen, belediyenin danışma, yürütme ve koordinasyon organıdır. Encümenin başlıca görevleri şunlardır: 1. Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip birlik meclisine görüş bildirmek. 2. Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak. 3. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. 4. Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak. 5. Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak Arnavutköy Belediye Encümeni toplam 7 üyeden oluşmaktadır. Bu üyelerden 3 tanesi, Belediye Meclisi tarafından kendi üyeleri arasından her yıl seçimle belirlenirken, 3 tanesi de Belediye Başkanı tarafından atanmaktadır. Ancak, Mali Hizmetler Müdürü, Encümen’in doğal üyesidir. Encümen, gündemindeki konuları görüşmek üzere her hafta düzenli olarak toplanır.

AHMET HAŞİM BALTACI Belediye Başkanı

Lütfü KIRMIZI Mali Hiz. Müdürü

Yunus BURAK Yazı İşleri Müdürü

Yasin ÇAKIR İmar ve Şehircilik Müdürü

İbrahim ÜZÜM Meclis Üyesi

Arzu DARBAY Meclis Üyesi

Halil GÜMÜŞSOY Meclis Üyesi

c. Belediye Başkanı Başkan, belediye idaresinin başı, tüzel kişiliğinin temsilcisi ve yürütme organıdır. Mevzuatla Başkan’a verilen başlıca görevler şunlardır: 1. Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu Meclis’e sunmak. 2. Belediye Meclisi’ne ve Belediye Encümeni’ne başkanlık etmek, bunların aldığı kararları uygulamak. 3. Belediye personelini atamak. 4. Kanunlarla belediyeye verilen ve Belediye Meclisi veya Belediye Encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Belediyeyi oluşturan üç organ arasındaki ilişkiler başta 5393 sayılı Belediye Kanunu olmak üzere, ilgili mevzuatta yazılı hükümler çerçevesinde yürümektedir. Bu sistemde, Meclis “karar organı” fonksiyonuna sahip iken, “yürütme” yetkisi Başkan ile Encümen arasında paylaşılmıştır. Ancak, sistem içinde “başkan”ın belirgin bir ağırlığı vardır. Belediye Başkanı, Meclis’e ve Encümen’e başkanlık yapmakta, bunların gündemini hazırlamakta ve ayrıca alınan kararlara karşı bazı özel yetkilere sahiptir.


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

28 29

d. Teşkilat Yapısı Arnavutköy Belediyesi’nin teşkilat şeması, Başkan, Özel Kalem Müdürü, Başkan’a bağlı 5 tane Başkan Yardımcısı ve bunlara bağlı 18 müdürlükten oluşmaktadır.

BELEDİYE BAŞKANI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞKAN YARDIMCISI

BAŞKAN YARDIMCISI

BAŞKAN YARDIMCISI

BAŞKAN YARDIMCISI

BAŞKAN YARDIMCISI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İK ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ


Belediye’yi oluşturan birimlerin temel görevleri şöyledir: Özel Kalem Müdürlüğü: Başkan’ın belediyeyi ilgilendiren konularda özel gündeminin düzenlenmesi, toplantı ve törenlerin organize edilmesi, belediyeyi oluşturan diğer birimlerden ve belediye dışı kurum ve kuruluşlardan gelen talep ve isteklerin Başkan’a ulaştırılması. Bilgi İşlem Müdürlüğü: Belediyenin her türlü teknolojik altyapısının kurulması, belediye sisteminin sürekli ve performanslı çalışmasını sağlayarak gerekli desteğin verilmesi, belediye birimlerinin teknolojik ihtiyaçlarının karşılanması, teknolojik yeniliklerin takip edilerek belediye sistemine uygulanması ve gerekli eğitimlerin verilmesi Yazı İşleri Müdürlüğü: Belediyeye gelen ve belediyeden çıkan resmi evrakların kayıt ve dağıtımı, Resmi Gazete’de yayınlanan belediyeyi ilgilendiren mevzuatın takip edilerek gerekli görülenlerin çoğaltılması ve dağıtımı, meclis ve encümen işlerinin takip edilmesi, nikâh işlerinin yapılması. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü: Belediyenin insan kaynaklarının özlük işlemlerinin yürütülmesi, personel atamaları, nakiller, görevlendirmeler, disiplin işlemleri, hizmet içi eğitim programlarının planlanması ve uygulanması, ayrıca belediyede görev yapan personelin maaş tahakkuk kayıtlarını yapmak ve insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi. Hukuk İşleri Müdürlüğü: Belediye birimlerine hukuki konularda destek ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması ve belediye davalarının takip edilmesi. Teftiş Kurulu Müdürlüğü: Belediyeyi oluşturan birimlerin mevzuat

hükümlerine uygun olarak çalışmaları konusunda gerekli teknik desteğin sağlanması, Başkan’ın talimatı ile gerekli inceleme ve soruşturmaların yapılması.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü: Belediye tarafından verilen her türlü ruhsata ilişkin işlemlerin yürütülmesi ve bu konuda gerekli kontrollerin yapılması.

Mali Hizmetler Müdürlüğü: Belediyenin stratejik plan ve performans programının, bütçe ve kesin hesabının hazırlanması, gelirlerinin tahakkuk ve tahsil edilmesi, gelir kaynaklarının artırılması, muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi, mali raporlarının hazırlanması, malî kanunlarla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda Başkan’a ve harcama yetkililerine gerekli bilgilerin sağlanması.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü: İlçe sınırları içinde çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü: Belediyeye ait binaların tamiri, bakımı, onarımı, belediyeye ait taşıtların çalışır vaziyette tutulması, hizmet binalarının ve müştemilatının temizliği, güvenliği, personelin yemek ve servis ihtiyacının karşılanması. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: İmar planlarının uygulanması, yapılaşmanın kontrolü, kentsel dönüşüm vb. çalışmaların yapılması. Plan ve Proje Müdürlüğü: İmar planlarının hazırlanması, Belediye’nin ihtiyaç duyduğu her türlü yapım işine ait projenin yapılması. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü: Belediye emlakinin yönetimi ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması. Fen İşleri Müdürlüğü: Arnavutköy İlçesinde çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu , halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesini sağlamak. Zabıta Müdürlüğü: İlçede düzenin sağlanması amacıyla mevzuatla kendisine verilen görevlerin yürütülmesi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü: İlçe sınırları içindeki parkların ve yeşil alanların korunması, geliştirilmesi, yenilerinin yapılması. Sağlık İşleri Müdürlüğü: Belediye personeline sağlık hizmetlerinin sunulması, ilçede genel sağlığının korunmasına yönelik her türlü destekleyici çalışmanın yapılması. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü: Belediyenin basınla ilişkilerinin kurulması, yazılı ve görsel basında yer alan haber, yorum ve bilgilerin derlenerek arşivlenmesi, belediye faaliyetlerinden gerekli olanların basın-yayın organlarında çıkmasının sağlanması. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü: Belediyenin kültür-sanat etkinliklerinin planlanması ve uygulanması, belediye tarafından yapılan sosyal yardım hizmetlerinin yürütülmesi. Temizlik İşleri Müdürlüğü: Belediye sınırları içinde çöplerin toplanması, cadde ve sokakların temizliğinin sağlanması. Yapı Kontrol Müdürlüğü: Arnavutköy Belediyesi’nin sorumluluk alanlarındaki yerleşim alanları ve bu alanlardaki yapıların; mevzuata ve ayrıca fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülün sağlamak için gerekli yapı kontrol faaliyetlerini yürütmek.


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Basın Yayın ve Müdürlüğü’ne hizmet eden 1 fiziksel sunucu ve 1 adet storage mevcuttur.

Bilgisayar Envanter BİNA ADI

MASAÜSTÜ

30 31

DİZÜSTÜ

10 adet eski sistemlerden çıkartılan fiziksel server da yedek ve değişik hizmetler için çalıştırılmaktadır.

ARNAVUTKÖY

75

8

TAŞOLUK

52

8

Kullanılan Paket Programlar

ZABITA & RUHSAT

23

2

HADIMKÖY

11

2

KADEME

13

1

DURUSU

4

1

PARK BAHÇELER

12

1

BOLLUCA

92

18

AYEM

10

1

TOPLAM

292

42

GENEL TOPLAM

334

Netcad Netcad Belnet Panoramik Şehir Rehberi Beyaz Belediye Otomasyon Yazılımı Cad Yazılımları (İde Cad, Sta4 Cad, Autocad) Asyam Market Otomasyonu Ayem Özürlü Otomasyonu Argem Üye ve Ders Takip Sistemi Digital Kütüphane Otomasyonu E-Belediye Otomasyon Sistemi Destek Portalı Harç Hesaplama Sistemi Sosyal Tesisler Otomasyonu Digital Arşiv Yazılımı Çağrı Merkezi Yazılımı Kadın Kültür Merkezi Otomasyon Yazılımı Microsoft Yazılımları

Yazıcı ve Fotokopi Cihazları 152 adet farklı özelliklerde yazıcı ve fotokopi cihazları birimlere hizmet etmektedir. Bunun yanında 2 adet plotter da proje ve büyük ebatlı çıktılar için kullanılmaktadır. 1 adet A0 tarayıcı ve 7 adet profesyonel tarayıcı da arşivleme sistemlerinde kullanılmaktadır.

İnternet Hızı Mevcut Sunucular 4 Fiziksel, 4 storage üzerinde 52 farklı görev için sanal sunucular ana sistemde çalıştırılmaktadır.

Ana sistemde ; 10 Mbps Metro İnternet (Taşoluk Bina) 30 Mbps Metro İnternet (Bolluca Bina) kullanılmaktadır. Bunun dışında ihtiyaç olan yerlerde ADSL hizmeti alınmaktadır.


5. İnsan Kaynakları Norm Kadro Çalışmaları: Belediyemizce yaptırılan “Süreç Analizi ve Norm Kadro Çalışmaları” tamamlanmış ve çalışma neticesinde; belediyemiz görev ve yetki alanına giren ve mevzuatla verilen görevlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini teminen, teşkilat organizasyon yapısında bazı değişikliklerin yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu çerçevede, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün faaliyet alanlarının

birbirinin devamı ve tamamlayıcısı nitelikte olması nedeniyle, her iki müdürlüğün ‘Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ adı altında birleştirilerek mevcut personelin daha verimli kullanılması, sinerji ve hizmetlerde koordinasyon ve bütünlüğün sağlanması amaçlanmış olup, ayrıca mevcut Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün kapatılması ile birlikte, veteriner hizmetlerinin de ‘Veteriner Hizmetleri Bürosu’ adı altında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlanması önerilmiş olup, Süreç Analizi ve Norm Kadro Çalışmaları raporunda belirtilen gerekçeler doğrultusunda,

Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün “Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü” adı altında birleştirilmesi ve bu müdürlük tarafından gerçekleştirilen tüm iş ve işlemlerin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yerine getirilmesi, ayrıca kapatılan Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermekte olan Veteriner Hizmetlerinin “Veteriner Hizmetleri Bürosu” adı altında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48’inci maddesi uyarınca bağlanması Belediye Meclisi’nce onaylanmıştır.

Norm Kadro Uygulaması MEMUR KADRO SAYIMIZ

İŞÇİ KADRO SAYIMIZ

SÖZLEŞMELİ

NORM KADRO DURUMU

366

183

-

MEVCUT DURUMUMUZ

220

125

1

Hizmet Sınıfı Ayrımına Göre Norm Kadro Dolu-Boş Tablosu NORM KADRO SAYISI

MEMUR

SÖZLEŞMELİ

DOLU

BOŞ

262

123

-

123

139

S.H.

9

8

-

8

1

T.H.

86

80

1

80

5

Y.H.

5

5

-

5

-

A.H.

4

4

-

4

-

366

220

1

220

145

SINIFI G.İ.H.

TOPLAM

01.01.2013 Tarihinden İtibaren Personel Hareketleri Aşağıdaki Tabloda Gösterilmiştir. MEMUR

İŞÇİ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

TOPLAM

EMEKLİ

3

1

-

4

NAKİL GİDEN

2

-

-

2

İSTİFA EDEN

5

5

5

15

NAKİL GELEN

2

-

-

2

İŞ AKDİ FESHEDİLEN

-

1

-

1

ALINAN

-

-

48

48

STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ

-

-

104

104

AÇIKTAN ATAMA

1

-

-

1

Personel Hareketleri Tablosu (01.01.2013-31.12.2013)


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

32 33

31.12.2013 Tarihi İtibariyle Personel Durumu MEMUR

İŞÇİ

220

125

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

TOPLAM

1

346

Müdürlüklere Göre Personel Dağılımı MEMUR

İŞÇİ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

TOPLAM

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

7

13

-

20

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

12

5

-

17

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

15

24

-

39

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

15

-

1

16

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

22

10

-

32

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

32

7

-

39

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

5

2

-

7

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

5

2

-

7

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

9

1

-

10

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

6

5

-

11

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

13

31

-

44

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

8

8

-

16

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

8

8

-

16

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

10

-

-

10

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

13

-

-

13

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

12

1

-

13

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

10

6

-

16

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

6

1

-

7

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

12

1

-

13

220

125

1

346

MÜDÜRLÜK ADI

TOPLAM

Hizmet Alımı ile Çalıştırılan Personelin Müdürlük Dağılımı


21

Personel Demografik Yapısı Personel Demografik Yapısı MEMUR TOPLAM

150 100 50 0 MEMUR

20-29 5

30-39 48

40-49 62

50-59 9

60 + 1

52

74

66

26

2

122

128

35

3

1 TOPLAM

58

Personel Eğitim Durumu

21


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

6. Sunulan Hizmetler Arnavutköy Belediyesi 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Bu nedenle, belediyenin sunduğu hizmetler bu mevzuatta çizilen çerçeve içerisinde yürütülmektedir. Bu faaliyet raporunun “Yetki, Görev ve Sorumluluklar” başlıklı kısmında, sunulan hizmetlerin kapsamı belirtilmiştir.

7. Yönetim ve İç Kontrol 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre (md. 55) iç kontrol, kamu idarelerinin mali işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin amacına ve mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için uygulanan mali yönetim, harcama

öncesi kontrol ile harcama sonrası iç denetim faaliyetleridir. Yine aynı kanuna göre (md. 56) iç kontrolün amacı;

»

» » » »

Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini, Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, İç kontrol faaliyetlerinin nesnel risk yönetim analizlerine göre belirlenmiş en riskli alanlar üzerinde yoğunlaşmasını sağlamaktır.

34 35

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun amir hükümleri gereğince, Arnavutköy Belediyesi bünyesinde iç kontrolün etkili bir şekilde yapılmasına imkan tanıyan bir sistem oluşturulmuştur. Sistem içinde gerçekleştirme görevlilerinin, resmi evrakları mevzuata uygun olarak hazırlamaları için gerekli eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılmış, bu konuda gerekli donanım kazandırılmıştır. Hazırlanan resmi evraklar sırasıyla harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisi ve Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından kontrol edilmektedir. İç denetim konusunda ise 5747 sayılı kanun ile kurulan belediyemizde 2 adet iç denetçi kadrosu ihdas edilmiş olup bu kadrolara iç denetçi atanması konusunda çalışmalar yürütülmektedir.


II. AMAÇ VE HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve Hedefleri B. Temel Politikalar ve Öncelikler


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

36 37

Kuzey Marmara Otoyolu


A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ KURUMSAL YAPI SEKTÖRÜ 06 Mart 2008 tarihinde kabul edilen 5747 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile birlikte 8 farklı belediyeye2 bağlı 32 mahalle, Çatalca ve Gaziosmanpaşa ilçelerinin sınırları içinde bulunan 8 orman köyü3 ve Küçükçekmece İlçesi’ne bağlı Şamlar Köyü’nün, Sazlıdere Baraj Gölü’nün kuzeyinde kalan kısmı, Arnavutköy Belediyesi adı altında birleştirilmiştir. Belediyelerin amaç ve hedefleri, stratejik planlarında ve performans programlarında belirtilmektedir. 2010-2014 Stratejik Planı’nda belirlenmiş olan amaç ve hedefler ise şöyledir:

2 Mahallesi. 3 Hacımaşlı, Tayakadın ve Yeniköy orman köyleri

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ 1.1 : İnsan kaynakları sistemini, hizmet ihtiyacına uygun bir şekilde yapılandırmak ve işletmek. STRATEJİK HEDEF 1.1.1: 2014 yılı sonuna kadar her yıl ortalama 200 saat hizmet içi eğitim programı düzenlemek. STRATEJİK HEDEF 1.1.2: Süreç yönetimi sistemini 2013 yılı sonuna kadar kurmak. STRATEJİK HEDEF 1.1.3: Performans yönetimi sistemini 2013 yılı sonuna kadar kurmak.


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

Mali Hizmetler Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ 1.2 Mali sistemi, hizmetlerin verimli bir şekilde yürütülmesini destekleyecek şekilde yapılandırmak ve işletmek. STRATEJİK HEDEF 1.2.1 Gelir ve gider bütçelerinde gerçekleşme oranını her yıl kademeli olarak artırarak, 2014 yılı sonuna kadar ortalama %90 düzeyine yükseltmek. STRATEJİK HEDEF 1.2.2 Özgelirlerin toplam gelirlere oranını her yıl kade-

meli olarak artırarak, 2014 yılı sonuna kadar %75 düzeyine yükseltmek. STRATEJİK HEDEF 1.2.3 2014 yılı sonuna kadar, AB fonları destekli her yıl en az 1 adet proje hazırlayarak finansmanını temin etmek.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ 1.3 : Destek hizmetlerini, kurumsal performansa katkı yapacak şekilde yürütmek. STRATEJİK HEDEF 1.3.1 Hizmet bi-

38 39

nalarındaki temizlik, yemek, personel servisi ve güvenlik hizmetlerinden, personelin memnuniyet oranını her yıl kademeli olarak artırarak, 2014 yılı sonunda %90 düzeyine çıkarmak. STRATEJİK HEDEF 1.3.2 Kurum envanterindeki hizmet araçlarından 15 yaşın üzerindekilerin tasfiye edilerek yenilenmesi işini 2011 yılından itibaren, iş makinelerinden 20 yaşın üzerindekilerin tasfiye edilerek yenilenmesi işini 2012 yılından itibaren her yıl düzenli olarak gerçekleştirmek.


Yazı İşleri Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ 1.4 Yazı işleri ve arşiv sistemini, hizmetlerin verimli bir şekilde yürütülmesini destekleyecek şekilde yapılandırmak ve işletmek. STRATEJİK HEDEF 1.4.1 Arşiv yönetim sisteminin kurulması çalışmalarını 2013 yılı sonuna kadar tamamlamak.

Sağlık İşleri Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ 2.1 İlçede kamu sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik destekleyici hizmetler sunmak. STRATEJİK HEDEF 2.1.1 İlçede genel sağlığı tehdit edici canlılarla mücadele veya rehabilitasyon amacıyla, toplama ve tedavi çalışmalarından vatandaşların duyduğu memnuniyet oranını her yıl düzenli olarak artırarak 2014 yılı sonunda %70 düzeyine ulaşmak. STRATEJİK HEDEF 2.1.2 Sokak hayvanlarının kısırlaştırma ve tedavisinin yapılacağı sokak hayvanları rehabilitasyon merkezini, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa Belediyesi ile işbirliği halinde, 2011 yılı sonuna kadar hizmete açarak ilçedeki sahipsiz hayvan sayısını 2014 yılı sonuna kadar, doğal seleksiyon yolu ile toplamda %40 oranında azaltmak.

Temizlik İşleri Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ 2.2 İlçede üretilen katı atıkların, modern atık yönetimi ilkelerine uygun olarak kaynağında ayrıştırılması, toplanması ve ilgili yerlere teslimini sağlamak. STRATEJİK HEDEF 2.2.1 İlçenin genel temizliğinden halkın duyduğu memnuniyet oranını her yıl kademeli olarak artırarak, 2014 yılı sonuna kadar %90 düzeyine yükseltmek.

belediye birimlerini de paydaşlardan gelen bilgi ve veriler hakkında etkili bir şekilde bilgilendirmek. STRATEJİK HEDEF 2.3.1 Belediye hizmetlerinin kamuoyunda etkili bir şekilde tanıtılması ve halkın bilgilendirilmesi amacıyla, medya organlarında çıkan reklam eşdeğeri karşılığı hizmet haberi miktarını her yıl kademeli olarak artırarak 2014 yılında yıllık en az 1.500.000 TL düzeyine ulaşmak. STRATEJİK HEDEF 2.3.2 2011 yılından itibaren, dış paydaşlar için her yıl en az 2 defa, iç paydaşlar için her yıl en az 1 defa memnuniyet araştırması yapmak ve sonuçları Belediye yönetimine rapor etmek.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ 2.4 İlçenin kültürel ve sosyal açıdan gelişimine katkı sağlayacak faaliyetler yapmak. STRATEJİK HEDEF 2.4.1 Uluslararası Arnavutköy Kültür ve Sanat Festivali’ni 2010 yılından itibaren her 2 yılda bir kez düzenlemek. STRATEJİK HEDEF 2.4.3 Arnavutköy’de en az 5 bin cilt materyale (kitap, dergi, ansiklopedi, sözlük, tez vb.) sahip bir halk tipi kütüphaneyi 2011 yılı sonuna kadar hizmete sokmak. STRATEJİK HEDEF 2.4.4 Arnavutköy’de, sosyo-ekonomik yardıma muhtaç herkesi kapsayacak veri tabanını, 2011 yılı sonuna kadar oluşturmak ve İlçe genelinde yapılan tüm yardımları, bu veritabanı üzerinden takip etmek.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

STRATEJİK HEDEF 2.4.5 Türkiye için önemi olan günlerin ve şahsiyetlerin anılması ve kutlanması için 2014 yılı sonuna kadar her yıl en az 5 adet faaliyet düzenlemek.

STRATEJİK AMAÇ 2.3 Tüm paydaşları belediye hizmetleri hakkında

STRATEJİK HEDEF 2.4.6 2011 yılından itibaren, dış paydaşlar için her


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

yıl en az 2 defa, iç paydaşlar için her yıl en az 1 defa memnuniyet araştırması yapmak ve sonuçları Belediye yönetimine rapor etmek.

ve yapı kullanma izin belgesi almış yapıların tespit, analiz ve değerlendirmesini 2011 yılı sonuna kadar tamamlamak.

Fen işleri Müdürlüğü

STRATEJİK HEDEF 3.2.2 2011 yılı sonuna kadar, Arnavutköy’de bulunan binaların cephelerini standartlaştırmak için gerekli ön çalışmaları tamamlamak.

STRATEJİK AMAÇ 3.1 Arnavutköy İlçesi’nde çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesini sağlamak. STRATEJİK HEDEF 3.1.1 İBB ile koordineli çalışarak, İlçe genelinde yerleşik alan içerisinde kalan cadde ve sokakların kaldırım işlerini 2014 yılı sonuna kadar %60 oranında tamamlamak. STRATEJİK HEDEF 3.1.2 İBB ile koordineli çalışarak, İlçe genelinde yerleşik alan içerisinde kalan cadde ve sokakların asfaltlama işlerini 2014 yılı sonuna kadar %90 oranında tamamlanmasını sağlamak. STRATEJİK HEDEF 3.1.3 İBB ile koordineli çalışarak, İlçe genelinde yerleşik alan içerisinde kalan cadde ve sokakların yağmursuyu şebekesinin 2014 yılı sonuna kadar 30 km imalatının tamamlanmasını sağlamak. STRATEJİK HEDEF 3.1.4 İlçe genelinde açılan ve açılacak imar yollarına yılda en az 75.000 ton stabilize yol malzemesi sermek. STRATEJİK HEDEF 3.1.5 2014 yılı sonuna kadar Arnavutköy Belediyesi hizmet binasının yapımını tamamlamak.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ 3.2 Arnavutköy Belediyesi’nin sorumluluk alanındaki yerleşim birimlerindeki yapıların; mevzuata, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlayarak daha yaşanabilir bir yapılaşmayı gerçekleştirmek. STRATEJİK HEDEF 3.2.1 İlçe genelinde bu güne kadar yapı ruhsatı Hadımköy TOKİ-KİPTAŞ

40 41

STRATEJİK HEDEF 3.2.3 İlçe genelinde kaçak yapılaşma ile etkin bir mücadeleyi devam ettirerek, 2011 yılı sonuna kadar yapıların ruhsat ve eklerine uygun tamamlanmasını sağlamak. STRATEJİK HEDEF 3.2.4 2013 yılı sonuna kadar, yapı kullanma izin belgesi oranını %20 seviyesine çıkartmak.

Plan ve Proje Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ 3.3 Arnavutköy İlçesi’nin uygulama imar planlarını, doğal alan yönetim planlarını yapmak ve ilçe genelinde yapılacak yatırımlar için gerekli plan proje desteğini sağlamak, İlçe’nin tarihi değerlerini araştırarak kültürel kimliğinin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak. STRATEJİK HEDEF 3.3.1 2013 yılı sonuna kadar, 1/5000’lik planlara dayalı olarak 1/1000’lik uygulama imar planlarını yapmak. STRATEJİK HEDEF 3.3.2 2014 yılı sonuna kadar, Arnavutköy genelindeki tarihi değer taşıyan ve mülkiyeti Arnavutköy Belediyesi’ne ait olan tescilli eski eserlerin rölöve-restitüsyon–restorasyon projelerini yapmak ve eski doku araştırması yaparak, eski eserlerin envanterini hazırlamak, donatı alanlarında kalan Arnavutköy Belediyesi’ne ait taşınmazlar ile ilgili plan ve proje hazırlıklarını tamamlamak.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ 3.4 Arnavutköy Belediyesi’nin sorumluluk alanlarındaki arsa ve arazi düzenlemelerini


yapmak, belediye mülklerinin etkin ve rasyonel kullanımını sağlamak ve Kent Bilgi Sistemi’ni oluşturmak. STRATEJİK HEDEF 3.4.1 İmar planlarının tamamlanmasını müteakip, arsa ve arazi düzenlemesi yapılması gereken alanları 2011 yılı sonuna kadar tespit etmek. STRATEJİK HEDEF 3.4.2 Arsa ve arazi düzenlemesi yapılması gereken alanların oranını, 2014 yılı sonuna kadar %75’e ulaştırmak. STRATEJİK HEDEF 3.4.3 Belediye taşınmazlarının etkili ve rasyonel kullanılması amacıyla, kiraya verilmiş mevcut mülklerin kiralama işlemlerinin yenilenmesini 2011 yılı sonuna kadar tamamlamak. STRATEJİK HEDEF 3.4.4 Belediye Kent Bilgi Sistemi’nin 2014 yılı sonuna kadar tamamlanmasını sağlamak.

Yapı Kontrol Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ 3.5 Arnavutköy Belediyesi’nin sorumluluk alanlarındaki yerleşim alanları ve bu alanlardaki yapıların; mevzuata ve ayrıca fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak için gerekli yapı kontrol faaliyetlerini yürütmek. STRATEJİK HEDEF 3.5.1 İlçe genelinde bu güne kadar yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi almış yapıların tespit, analiz ve değerlendirmesini 2011 yılı sonuna kadar tamamlamak. STRATEJİK HEDEF 3.5.2 İlçe genelinde kaçak yapılaşma ile etkin bir mücadeleyi devam ettirerek, 2011 yılı sonuna kadar yapıların ruhsat ve eklerine uygun tamamlanmasını sağlamak. STRATEJİK HEDEF 3.5.3 2013 yılı sonuna kadar, yapı kullanma izin belgesi oranını %20 seviyesine çıkartmak.

Bilgi İşlem Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ 3.6 Arnavutköy Belediyesi’nde entegre ve sürdürüle-

bilir bir bilgi-işlem sistem kurmak ve işletmek. STRATEJİK HEDEF 3.6.1 Evrak kayıttakip sistemini 2012 yılı sonuna kadar WEB tabanlı hale getirmek. STRATEJİK HEDEF 3.6.2 Belediye Kent Bilgi Sistemi’nin 2014 yılı sonuna kadar tamamlanmasını sağlamak. STRATEJİK HEDEF 3.6.3 Belediye Otomasyon Yazılımında Revizyon yaparak Kent Bilgi Sistemi’nin 2014 yılı sonuna kadar oluşturulmasını sağlamak. STRATEJİK HEDEF 3.6.4 Belediye sunucu donanım teknolojilerini günümüz ölçeğine göre revize ederek, bilgi ve ağ güvenliğini standartlara uygun şekilde gerçekleştirmek.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ 4.1 Arnavutköy’ün zengin doğal yeşil alanlarının korunması ve kalitesinin yükseltilmesi, park, bahçe ve yeşil alanların nicelik ve nitelik bakımından gelişmesini sağlayarak yeşili ile bilinen bir kent haline getirmek. STRATEJİK HEDEF 4.1.1 2013 yılı sonuna kadar, Arnavutköy geneline hitap edecek nitelikte 4 adet bölgesel park yapmak. STRATEJİK HEDEF 4.1.2 2013 yılı sonuna kadar, su havzalarına yakın mesafede 2 adet hobi bahçesi kurmak. STRATEJİK HEDEF 4.1.3 2014 yılı sonuna kadar, yeşilin önemi ve korunması hakkında toplumsal bilincin geliştirilmesine yönelik olarak en az 3 tane eğitici etkinlik yapmak.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ 4.2 Hava, gürültü, su ve toprak kirliliği olmayan, doğası ve doğal kaynakları korunan bir Arnavutköy için yerel doğal kaynak ve değerlerin tüm ilgili kurumlarca akılcı,

dikkatli, verimli ve adil bir biçimde, bölgede yaşayanların yararı gözetilerek korunması ve idaresi için gerekli koordinasyon, denetim ve destekleyici hizmetler yürütmek. STRATEJİK HEDEF 4.2.1 Arnavutköy genelinde altyapı ve üst yapı çalışmalarından kaynaklanan atık ve hafriyatların tamamen kontrol altına alınmasını 2014 yılı sonuna kadar sağlamak. STRATEJİK HEDEF 4.2.2 Arnavutköy’de bulunan sanayi alanlarında etkin bir çevre koruma stratejisi uygulayarak ve sanayi kuruluşlarıyla işbirliği yaparak çevre bilincini geliştirmek ve çevre kirliliğini (hava kirliliği, arıtılmadan dışarı salınan atık sular) her yıl kademeli olarak azaltarak, 2014 yılı sonuna kadar %60 oranında başarıya ulaşmak. STRATEJİK HEDEF 4.2.3 2014 yılı sonuna kadar, Arnavutköy genelindeki okullarda her yıl ortalama 5 okulda, çevre koruma ve geliştirme konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yapmak.


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

STRATEJİK HEDEF 4.2.4 2014 yılı sonuna kadar, Arnavutköy genelinde meskûn mahaldeki mevcut ahırların sayısını % 50 oranında azaltmak

Zabıta Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ 4.3 Arnavutköy’ü İstanbul’un yaşanabilir, düzenli ve huzurlu bir ilçesi yapmak için; belediye zabıtasını ilgilendiren tüm mevzuat hükümlerini kararlılıkla uygulamak, ilçede yaşayan insanların hayatını kolaylaştırmak, nizam ve intizamı sağlamak, belediyenin bu amaçla aldığı kararları uygulamak. STRATEJİK HEDEF 4.3.1 Arnavutköy’de, esnafların yaya kaldırımı işgallerini ve seyyar satıcı faaliyetlerini, 2011 yılı sonuna kadar %95 oranında azaltmak.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ 4.4 Çevre ve toplum sağlığının korunması açısından önem arz eden sıhhi ve gayri sıhhi müesseselerin zararlı etkilerinin yok edilmesi veya en az düzeye indirilmesi, doğal kaynakların kirlenmelere

karşı korunması için bu tür müesseselerin kontrol altına alınması, ruhsatlandırılması ve denetlenmesi işlemlerini yapmak. STRATEJİK HEDEF 4.4.1 2011 yılı sonuna kadar, Arnavutköy’deki sıhhî, gayrisıhhî ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin envanterini çıkararak tamamını kayıt altına almak. STRATEJİK HEDEF 4.4.2 2014 yılı sonuna kadar, denetimlerde tespit edilen işyerlerinin ruhsat müracaatında bulunmalarını ve ruhsatlandırılmaları mümkün olan işyerlerinin tamamının mevzuata uygun olarak ruhsata bağlanmalarını sağlamak. STRATEJİK HEDEF 4.4.3 İlçe genelinde mevcut yapı ruhsatlı binalarda bulunan asansörlerin tamamının işletme ruhsatı işlemlerini, 2014 yılı sonuna kadar tamamlamak. STRATEJİK HEDEF 4.4.4. Çevre kirliliğine neden olan işletmelerin tamamının, rehabilite edilmesi veya uygun yerlere taşınmasını, 2014 yılı sonuna kadar sağlamak.

42 43

Teftiş Kurulu Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ 5.1 Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nün idarî ve teknik altyapısını tamamlayarak, Arnavutköy Belediyesi’nde hizmet performansını artırıcı bir teftiş sistemi kurmak, geliştirmek ve diğer birimlere kurmay nitelikli hizmetler sunmak. STRATEJİK HEDEF 5.1.1 2011 yılı sonuna kadar, norm kadrodaki müdürlüklerin görev ve çalışma yönetmeliklerinin hazırlanmasına etkin destek sağlamak. STRATEJİK HEDEF 5.1.2 2012 yılı sonuna kadar, bütün müdürlüklerin genel iş ve yürütümü üzerinde hizmet performansını artıracak nitelikte teftiş yapmak.

Hukuk İşleri Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ 5.2 Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün idarî ve teknik altyapısını tamamlayarak, Arnavutköy Belediyesi’nin taraf olduğu davaların kazanılmasında yüksek performans göstermek ve diğer birimlere etkin hukukî danışmanlık desteği sağlamak. STRATEJİK HEDEF 5.2.1 2011 yılı sonuna kadar, Hukuk İşleri Müdürlüğünün işleyiş sistemini standart dosya planına göre yapmak. STRATEJİK HEDEF 5.2.2 2011 yılı sonuna kadar, pilot müdürlük olarak tüm yazışmalarında kalite standartlarına uygun formlar geliştirmek ve uygulamak.

Özel Kalem Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ 5.3 Belediye hizmetleri hakkında paydaşların bilgilendirilmesi ve protokol hizmetlerini etkili bir şekilde yürütmek. STRATEJİK HEDEF 5.3.1 Belediye hizmetlerinin kamuoyunda etkili bir şekilde tanıtılması ve halkın bilgilendirilmesi amacıyla, medya organlarında çıkan reklam eşdeğeri karşılığı hizmet haberi miktarını her yıl kademeli olarak artırarak 2014 yılında yıllık en az 1.500.000 TL düzeyine ulaşmak. Taşoluk TOKİ


B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Arnavutköy Belediyesi, İstanbul metropoliten alanında faaliyet gösteren bir ilçe belediyesidir. Kentsel hizmetlerin yürütülmesi konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İl Özel İdaresi ve merkezi idarenin yetkili diğer kurumları ile birlikte görevlendirilmiştir. Bu kuruluşlar arasında görev ve yetki ayrımı ilgili mevzuatta belirlenmiştir. 2008 yılında kurulan ve 2009 yılında fiilen bütünleşmesini tamamlayan Arnavutköy İlçe Belediyesi için 2 tane temel stratejik alan belirlenmiştir: 1-Arnavutköy Belediyesi’nde kurumsallaşmayı tamamlamak. 2-Arnavutköy’e bir vizyon yüklemek ve kentsel gelişimi bu vizyon çerçevesinde sürdürülebilir kılmak. Belediyemiz iki temel stratejik hedeften Arnavutköy Belediyesi’nde Kurumsallaşmayı tamamlamış olup bunu sürdürülebilir kılmak için personel eğitimine dönük çalışmalar yürütülmektedir.


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

44 45

1. Arnavutköy Belediyesi’nde Kurumsallaşmayı Tamamlamak Arnavutköy İlçe Belediyesi 7 farklı belde belediyesi, birçok köy ve mahallenin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Bu nedenle, Belediye’nin önündeki en önemli süreç, kurumsallaşmanın tamamlanması olarak nitelenebilir. Kendi iç yapısını sağlıklı bir şekilde kuran ve çalıştıran kurumlar daha başarılı olmaktadırlar. Bu bağlamda, kurumsallaşmanın tamamlanması için gerekli olan aşamalar şöyle belirlenmiştir

a. İnsan Kaynakları Sistemini Geliştirmek Eğitim Faaliyetleri: Hizmet içi eğitim programı kapsamında 2011 yılında Belediyemiz ve Marmara Belediyeler Birliği arasında Eğitim Protokolü akdedilmiştir. Her yıl düzenli olarak müdürlüklerden eğitim talepleri alınarak hizmet içi eğitim programları düzenlenmiştir. Personelin kapasite ve motivasyonunu yükseltecek, eğitim ve motivasyon organizasyonlarına katılım sağlanması amaçlanmış ve takibi yapılmıştır. Eğitimlerin verimlilik ve yeterliliği ölçülerek, analiz yapılmıştır. 2013 yılında; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde personele hizmet içi eğitim düzenlenmiş olup; memur, işçi ve sözleşmeli personelin katılımı sağlanmıştır.

Karaburun


2013 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİMLERİ

EĞİTİM SAATİ

5

10

1

2

9

18

3

3

1

1

12

08.04.2013- 4.Karayolu Trafik Güvenlik Sem10.04.2013 pozyumu

1

1

11

9

10.04.201312.04.2013

Hizmet Takip Programı İntibak Eğitimi

2

2

18

10

11.05.201312.05.2013

8.Kamu Yönetimi Sempozyumu

2

2

14

11

19.05.201323.05.2013

4734 / 4735 Sayılı Kamu İhale Kanunu

5

12

12

06.05.2013

Personel Mevzuatı

1

1

2

13

05.09.2013 10.09.2013

Avşa Adası Engelliler Etkinliği

1

20

14

09.09.2013 20.09.2013

Aday Memur Eğitim Programı

3

70

15

09.09.2013 15.09.2013

Görevde Yükselme Unvan Değişikliği Sınavına Hazırlık Programı

2

25

16

25.11.2013 29.11.2013

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Eğitimi

17

25.12.2013

İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü İstişare Toplantısı

6360 Sayılı Kanun 13 İlde Büyükşehir Kurulması

2

22.01.2013

Denetim Komisyonu Üyeleri Eğitim Programı

3

23.01.2013

İş Sağlığı Ve İş Güvenliği

1

4

18.02.2013

6360, 6306, 5999, 6111 Sayılı Kanunlar

1

2

5

18.02.2013

5335 Sayılı Kanun

2

1

7

28.03.2013 31.03.2013

İl Özel İdareler Ve Belediyeler Strateji Geliştirme

8

TOPLAM

İŞÇİ

03.01.2013

MEMUR

1

EĞİTİMİN KONUSU

DİĞER

6

TARİHİ

SÖZ. PERSONEL

2

SIRA NO

TOPLAM KİŞİ SAYISI

EĞİTİME KATILAN PERSONEL SAYISI

1 5

6

5

1 342

309

927

1

3

342

1153


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

b. Mali Yapıyı Güçlendirmek

2. Arnavutköy’de Kentsel Gelişimi Sürdürülebilir Kılmak

İcra servisi kuruldu. Borçların takibi konusunda mükelleflere ödeme emri gönderildi. Ödeme yapmayan mükelleflerin taşınmazlarında Tapu Müdürlüğü tarafından kamu haczi tesisi işlemi yaptırıldı

Arnavutköy İlçesi, alan itibarı ile İstanbul’un 4. büyük ilçesidir. Şehrin yoğun nüfuslu bölgelerinden uzak, diğer metropol ilçelere (Silivri, Çatalca ve Şile “metropol ilçe” niteliğini henüz tam olarak kazanmamıştır) oranla daha az nüfuslu, geniş ormanlık alanları, tarıma uygun verimli toprakları, gölleri, barajları, göletleri, uzun sahil şeridi ve büyük ölçüde korunmuş doğası ile bir çok avantaja sahiptir. İstanbul İl Çevre Düzeni Planı ile özel bir konum ve fonksiyon yüklenen İlçe, geleceğin İstanbul’unda insanların gıpta ile bakacakları özgün bir konum elde edebilecek potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin etkili bir şekilde değerlendirilmesi için İlçe’nin çeşitli alanlarda sahip olduğu kapasitenin geliştirilmesi ve verimli bir şekilde kullanılması gereklidir. Bu bağlamda, kentsel gelişimin sürdürülebilir hale getirilmesi için gerekli olan aşamalar şöyle belirlenmiştir:

c. Teknik Donanımı Geliştirmek Belediyemizde teknik donanımı geliştirmek amacıyla aşağıda sayılan faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Belediye otomasyon sistemi yenilendi. Belediyenin ihtiyaç duyduğu diğer özel yazılımlar (Ayem, özel kalem, ruhsat denetim,sosyal yardım, sosyal market , ruhsat harç hesap,Argem üye takip otomasyon sistemleri) belediye tarafından geliştirildi. Belediye Web sitesinde revizyon yapıldı. Maille toplu sms sistemleri kuruldu. 5000 öğrenciye sanal dersane imkanı sağlandı. Arnavutköy Belediye Binası Network altyapısı yenilendi. Tüm binalar aynı ağ sistemine dahil edildi. Gençlik merkezleri bilgisayar sistemleri kuruldu. Tüm binaların güvenlik sistemleri kuruldu. Güç kaynağı olmayan binalar güç kaynağı alınarak kesintisiz enerji sağlandı.

d. Mekânsal Düzenlemeleri Tamamlamak Belediyemiz tek bir hizmet binasına sahip olmayıp ek hizmet binalarıyla hizmet verdiğinden ek hizmet binalarında mekansal düzenlemelerle ilgili çalışmalar 2013 yılı içersinde tamamlanmıştır.

1. Mekânsal Gelişimi Gerçekleştirmek 2. Toplumsal Gelişime Katkı Sağlamak 3. Ekonomik Gelişimi Desteklemek Arnavutköy ilçesinin coğrafi şartları ön plana çıkarılarak bunların çevresinde yeni kimliğinin inşa edilmesi ve bu bağlamda ekolojik turizm, sanayi alanları, kent merkezleri, sosyal programları, büyük ölçekli açık alanları, gölleri, sahil yerleşimleri, yat limanları, havaalanı ve aktif tarım alanlarını şehre kazandırmak ve İstanbul’un kimliğine yeni bir katman eklemek amacı ile Rotterdam Mimarlık Bienali ile işbirliği yapılmıştır. 5. Uluslararası Rotterdam Mimarlık Bienali (IABR) : Kent Yapmak/Making City çalışması çerçevesinde Arnavutköy Belediyesi ve IABR ortaklığında oluşturulan İstanbul Atölyesi kentin karşı karşıya kaldığı sosyal, ekonomik ve kentsel dönüşümün ve büyümenin kentin giderek aciliyet kazanan

46 47

ekolojik sürdürülebilirliğini sağlama arayışı ile nasıl bağdaştırılabileceğini ve sürdürülebilirliğin nasıl elde edilebileceğini Arnavutköy Bölgesi bağlamında araştırarak ilçe için bir Stratejik Vizyon ve Eylem Planı geliştirmek üzere kuruldu. Yerel ve uluslararası uzmanları ve paydaşları biraraya getiren Atölye İstanbul birbiriyle çelişiyor gibi görünen kentleşme dinamiğinin ve tarımsal arazilerin ve su havzalarının korunması gerekliliğinin birbirine katkı yapacak şekilde nasıl yönetilerek, yönlendirilebileceklerini stratejik bir vizyon ile ortaya koydu. Tarımsal sisteme girdi sağlayan bir kentleşme modeli ile kentin sürdürülebilirliğinde önemli bir adım atıldı. Bu çalışmalar 1/100.000 ölçekli metropolitan alan nazım imar planlarının kapsamında devam etti. Planda tanımlandığı üzere, havza alanlarının tarımsal amaçlı kullanılan kısımları için neler yapabileceğine dair alt ölçekli uygulama ve yönetim planları olmadığından bu alanla ilgili projeler geliştirmeyi hedeflendi. Ayrıca havza koruma alan sınırlarının topografik verilere göre yeniden değerlendirilmesiyle ilgili çalışmalar da gerçekleştirilmiştir. İlçedeki tarım alanlarının büyük bir kısmında susuz tarım yapılmaktadır; bu alanlarda verim ve çeşitlilik açısından sulu tarım yapılması bu çalışma kapsamında değerlendirildi. Bu doğrultuda Tarım İl Müdürlüğü ve İSKİ Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, sulu tarım yapıldığı takdirde alanın nasıl kullanılacağı ve suyun nasıl temin edebileceğiyle ilgili çalışmalar yapılmıştır. Arnavutköy’ün tarım ve orman alanlarıyla su kaynaklarını koruma odaklı bir yaklaşımla ele alan, bu tarım alanları, yerleşimler ve ekolojik koridorlar arasında ilişki kuran, yaşamın ve üretimin (hayvansal-bitkisel)


desteklenerek kentin kalbi konumuna getirilmesi temel prensibiyle uzun dönemli bir alan gelişimi ve mekânsal tasarım stratejisi çerçevesinde, fırsatların pozitif değerlere dönüşeceği bir eylem planı içeren stratejik planlama için 24 Ocak 2011’de 5. Uluslararası Rotterdam Mimarlık Bienali’yle bir protokol imzalandı. 2011 yılından bu yana Arnavutköy Belediyesi 5. Uluslararası Rotterdam Mimarlık Bienali ile birlikte Mekânsal Gelişim, Vizyon ve Eylem Planı gerçekleştirdi. Proje çalışmaları boyunca Hollanda ve Brüksel’den uluslararası profesyonel mimarlık ve planlama ofisleri, Arnavutköy Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü, diğer paydaşlar olan İSKİ Havza Koruma Müdürlüğü, İSKİ Kanal Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Tarım İlçe Müdürlüğü, STK’lar ve üniversiteler Atölye İstanbul başlığı altında biraraya geldi; mekânsal eylem planı ve alt ölçekli pilot projeler üzerine tartıştılar; uluslararası mimarlık ofisleri de projeler ürettiler. Bölgenin kentsel/kırsal, havza, tarım, ormanlık ve endüstriyel alanları gibi pek çok değişik alanda karşılaşacağı fırsatlar, tehditler ve gelişmeler üzerine uygulama ölçeğinde vizyon çalışması yaptılar. Bu bölgeye ilişkin ilk kez bu kadar çok paydaşlı bir süreç yaşandı ve oldukça verimli sonuçlar elde edilmiştir. IABR ile yapılan ilk protokol kapsamında dört farklı pilot proje geliştirilmiştir. Bunlardan biri, Arnavutköy, Boğazköy, Bolluca, Taşoluk ve Haraççı bölgelerimizin içinden geçen ve Alibey Barajı’na inen büyük ekolojik koridorlara ilişkindi. İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği’nde derelerin sağı ve solundan yüzer metrelik alan dere koruma bantlarına ayrılmıştır. Biz bu koruma bantlarına “ekolojik koridor” adını verdik. Ekolojik koridorların işlerliğini koruması ve temiz kalması, kentin açık alan ihtiyacını karşılamak açısından oldukça önemliydi.

Pilot projelerden biri de havzaları korumak amacıyla nüfus yoğunluğunun şehrin sırtlarında konumlandırılmasına ilişkindi. Burada yaşayan insanların tükettiği suların belli bir arıtma tekniğiyle yeniden tarım amaçlı sulamaya dönüştürülmesi hedeflendi. Ayrıca akan yüzey sularının barajı besleyen ana derelere ulaştığı süreçte ekolojik olarak arıtılmasıyla ilgili bir takım çalışmalar geliştirildi. Ekolojik koridorlara yakın yerlerde kentleşme nasıl olmalıdır sorusuna yanıt arandı. Pilot projemizde ekolojik koridorla bu alanlara yakın yerleşimlerin arasında yeşil bir bağ oluşturmayı hedefledik. Pilot projeler tamamlandı. Bu süreçte Tarım Bakanlığı’na bağlı İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İSKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü, üniversiteler ve STK’lardan pek çok paydaşımızın katkısıyla sorunlar üzerinde konuşuldu, tartışıldı. Proje çıktıları 5. Uluslararası

Rotterdam Mimarlık Bienali kapsamında sergilendi. Pilot projeler tamamlandıktan sonra uygulama projelerine başlanmıştır. Ekolojik koridorlar ve bunların içinden geçen derelerin ıslah edilme şekli ve yöntemi oldukça önemliydi. İSKİ’nin görüşünü alarak ekolojik koridorları 1. pilot projenin uygulama projesi olarak ele aldık ve çalışmaya başlandı. Bu projede alanın tanımsız yeşil alanlar olarak kullanılmasını tercih etmedik. Bölgeler yapılaşmaya kapalı, ancak İstanbul için son derece önemlidir. Burada yaşayan/ yaşayacak olan insanlara arazinin değerini anlatmak amaçlanmıştır. Arnavutköy Mekânsal Gelişim Stratejik Vizyonu ve Eylem Planı ile uluslararası deneyimi sürece dahil ederek, stratejik bir yaklaşımla, yetkin ve gerçekleştirilebilir ölçekte projelerin elde edilmesi hedeflendi. İlçe dinamik bir büyüme yaşıyor; tam da bu noktada doğru bir


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

yaklaşımla kentsel büyüme sürecine uygulanabilir ölçekte projelerle koruma ve kalkınma dengesi gözetilerek müdahale edilmesi, yalnızca Arnavutköy için değil tüm İstanbul için önemli bir kazanımdır.

» »

Bu projeler için:

» »

» » »

»

İmar planları ve düzenlemeleri için bir girdi oluşturulması Ekolojik koridorların ve dere ıslahının maliyet getirmeden İmar Kanunu’nun 18. Maddesi işletilerek kazanılması İstanbul’da benzer karakterli alanlar için örnek teşkil etmesi Kente büyük yeşil, rekreasyonel alan kullanımlarının sağlanması İşgücü potansiyelini değerlendirip ekolojik tarım ve turizm için kültürlerarası diyalog ve bilgi aktarımı gerçekleştirilerek yeni iş planlarının geliştirilmesine yardımcı olunması Tarım, turizm, kültür ve

» »

»

» » »

rekreasyonel olarak yerel nüfusa olanaklar sağlanması Dere koruma alanlarının ve içme suyu havzalarının arazi üzerinde okunabilir olması Alanların tarım, yerleşim, yaşam tarzı ve bilgi sistem birikimlerinin değerlendirilmesine dair yöntemler sunulması İSKİ, belediye ve tarım kurumları için yeni fikirlere yol açabilmesi Sağlıksız binaların yeniden tasarlanması ve ekolojik koridorda bulunan sanayi yapıları için yeni mimari kullanım kararlarının oluşturulması Havza ve dere koruma alanlarında yer alan yapılı çevrelerin rehabilitasyonunun sağlanması Kentsel tarım uygulamasının başlatılması Ekoturizmin bir bileşen olarak değerlendirilmesi Dere ıslah modellerinin yeniden

» » » » »

48 49

gözden geçirilerek ekolojik olan modellerin uygulanmasının denenmesi Kentsel atık suyun arıtılması ve yeniden kullanımı Tüketilen su ile üretimin yapılmasının hedeflenmesi bu anlamda model oluşturulması Ekolojik arıtma modellerinin geliştirilmesi Projelerin kamuoyuna anlatılabilmesi Düzenlenecek ekolojik koridorun, dere ıslah ve yeşil alanlarının minimum kamulaştırma maliyetiyle kamuya kazandırılması ele alınmıştır.

Atölye 2 çalışmalarında ise, Ekolojik koridor (İçmesuyu barajlarını besleyen ve İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği kapsamında her iki tarafında 100 metre koruma alanı olarak tamınlanan ve kesin yapılaşma yasağı bulunan bölgeler) kullanım amaçlarının belirlenerek kentiçi peyzaj alanları yaratmak projesi hayata geçirilmektedir. Bu proje uygulama ve kullanım kriter ve modellerini içermekte olup, İstanbul’un diğer ekolojik koridorlarına da örnek olacaktır. Atölye 2’nin diğer proje alanı olan, Hadımköy Tepekent projesi planlama için alternatif bir yöntem teklif etmektedir: Bölge ve miktar açısından kısıtlama ve limit koyma yoluyla kentleşmeyi kontrol ederek içme suyu havzalarını korumak yerine; kentselleşme, tarım üretimi, ormancılık ve içme suyunun korunması arasında pozitif bir ilişki kuran entegre bir planlama ilkesiyle ilerlemektedir. Atölye, Sazlıbosna Barajı Kullanma Suyu Havzası’nın kısa, orta ve uzun mesafeli koruma alanlarını kapsayan yaklaşık 80 hektarlık bir test alanı üzerinde odaklanacaktır. Uygulama projeleri, bu yaklaşımın avantajları, riskleri ve yasamaya ilişkin zorlukların genel olarak anlaşılması gerekmektedir.


III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler B. Performans Bilgileri


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

50 51

Terkos Gölü


A. MALİ BİLGİLER


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

52 53


1. Bütçe Uygulama Sonuçları BÜTÇE

GERÇEKLEŞEN

Gerçekleşme Oranı (%)

93.390.000,00

67.529.123,16

72

2.981.000,00

2.483.586,79

83

3.300.000,00

6.988.608,06

211

DİĞER GELİRLER

46.007.500,00

35.727.279,36

77

SERMAYE GELİRLERİ

45.500.000,00

46.607.449,22

102

5.500,00

0,00

0

-2.684.000,00

0,00

0

188.500.000,00

159.336.046,59

84

BÜTÇE

OCAK-ARALIK 2013

Gerçekleşme Oranı (%)

PERSONEL GİDERLERİ

17.373.456,00

15.947.565,01

91

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2.883.693,00

2.714.648,36

94

76.439.720,00

74.200.922,85

97

250.000,00

65.295,99

26

CARİ TRANSFERLER

8.030.000,00

8.182.784,20

101

SERMAYE GİDERLERİ

66.448.500,00

63.838.979,79

96

GELİRLER VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

ALACAKLARDAN TAHSİLAT RED VE İADELED (-) TOPLAM

GİDERLER

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ

SERMAYE TRANSFERLERİ YEDEK ÖDENEKLER GENEL TOPLAM

10.000,00

0

17.064.631,000

0

188.500.000,00

164.950.196,20

87

2013 Mali Yılı İller Bankası Tahakkuk ve Tahsilât Miktarı AYLAR

TAHAKKUK

KESİNTİ

TAHSİLAT

OCAK

2.326.088,27

930.436,01

1.395.652,26

1.861.247,21

465.312,15

1.395.935,06

MART

2.294.682,81

573.671,13

1.721.011,68

NİSAN

2.225.025,83

186.851,46

2.038.174,37

MAYIS

1.720.113,14

42.136,38

1.677.976,76

HAZİRAN

1.945.930,04

38.189,40

1.907.740,64

TEMMUZ

2.434.148,84

42.765,63

2.391.383,21

2.156.812,71

8.189,40

2.148.623,31

EYLÜL

2.387.674,79

38.189,40

2.349.485,39

EKİM

2.268.100,09

567.025,45

1.701.074,64

KASIM

1.953.321,64

488.330,78

1.464.990,86

ARALIK

3.058.843,62

1.484.650,98

1.574.192,64

26.631.988,99

4.865.748,17

21.766.240,82

ŞUBAT

AĞUSTOS

GENEL TOPLAM


54 55

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 Mali Yılı Tahakkuk ve Tahsilât Miktarı GELİR ADI

TAHAKKUK

TAHSİLAT

Gerçekleşme Oranı (%)

BİNA VERGİSİ

22.240.994,22

13.748.185,62

61

ARSA VERGİSİ

50.321.538,07

23.976.239,31

47

ARAZİ VERGİSİ

2.284.905,03

1.485.297,27

65

700.526,19

299.337,99

42

3.775.927,02

1.139.798,98

30

KİRA GELİRLERİ

2.585.688,80

995.195,21

38

GENEL TOPLAM

81.909.579,33

41.644.054,38

50

İLAN REKLAM VERGİSİ ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar; 2.1. Personel Giderlerine bütçede 17.373.456,00TL. ödenek konulmuştur. Bu ödeneğin 15.947.565,01TL kullanılmış olup ödenek üstü harcama yapılmamıştır. 2.2. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereği ödenek aktarmalarında gerekli onay ve Meclis kararı, Yedek ödenek kullanımlarında ise Encümen Kararı alınmıştır. 2.3. Bütçe ödeneklerinden harcanmayan 23.549.803,80 TL. iptal edilmiştir. 2.4. Tahakkuk edip tahsil edilmeyen 65.244.746,49TL. 2014 yılına devredilmiştir. 2.5. İller Bankasından toplam 26.631.988,99TL. pay tahakkuk etmiştir.

3- Mali Denetim Sonuçları; 3.1 Performans Sonuçlar Tablosu PERFORMANS GÖSTERGELERİ

2013

TOPLAM

HEDEF Gelir bütçesi büyüklüğü Gelir bütçesi gerçekleşme oranı

188.500.000 % 85

159.336.046,59 % 84

Gelir Gerçekleşmeleri

140.250.000

159.336.046,59

Gider Bütçesi büyüklüğü

188.500.000

164.950.196,20

Gider bütçesi gerçekleşme oranı

% 90

% 87

Gider bütçesi gerçekleşmeleri

148.500.000

164.950.196,20

Özgelir miktarı

100.980.000

126.628.743,88

Özgelirlerin toplam gelirlere oranı Toplam gelir miktarı

% 72 140.250.000

%79 159.336.046,59

1- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi; 3.1. Bütçe Gelir Gerçekleşmesi 140.250.000,00 TL. hedef tahmin edilirken 159.336.046,59 TL. olarak gerçekleşmiştir. Buna göre Gelir Gerçekleşme oranı % 113,60’dır. 3.2. Bütçe Gider Gerçekleşmesi 148.500.000,00 TL. hedef tahmin edilirken 164.950.196,79 TL. olarak gerçekleşmiştir. Buna göre Gider Gerçekleşme oranı % 111,07’dir. 3.3. Özgelir olarak 100.980.000 TL. hedef tahmin edilirken 126.628743,88 TL. olarak gerçekleşmiştir. Buna göre Özgelirin gerçekleşme oranı % 125.39’dur.


B. PERFORMANS BİLGİLERİ 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri Arnavutköy Belediyesi 4 temel sektörde faaliyet göstermektedir. Bu sektörler “kurumsal yapı”, “sağlık ve sosyal hizmetler”, “planlama ve imar”, “çevre koruma ve geliştirme”dir. Belediye bünyesindeki birimlerin sektörlere göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

56 57

Hadımköy Sanayi


Belediyenin Faaliyet Gösterdiği Sektörler ve Müdürlüklerin Dağılımı SIRA NO

SEKTÖR

MÜDÜRLÜK Özel Kalem Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

1

Hukuk İşleri Müdürlüğü

KURUMSAL YAPI

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 2

SAĞLIK ve SOSYAL HİZMETLER

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

3

Plan ve Proje Müdürlüğü

PLANLAMA ve İMAR

Fen İşleri Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü 4

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

ÇEVRE KORUMA ve GELİŞTİRME

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Arnavutköy Belediyesi 2013 Performans Programı İzleme Tablosu 2013 GERÇEKLEŞME

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

SORUMLU 2013 MÜDÜRLÜK HEDEF

2013 KALAN

HEDEF SAPMA

Organizasyonlara Katılıma %

Özel Kalem

100 %

0

0

50

50

100

0

0%

Temsil ağırlama %

Özel Kalem

100 %

0

0

50

50

100

0

0%

Düzenlenen eğitim miktarı (saat)

İnsan Kaynakları ve Eğitim

200 saat

51

57

115

930

1.153

0

0%

Eğitimlere katılan personel sayısı

İnsan Kaynakları ve Eğitim

300 Adet

20

11

6

310

347

0

0%

Dijital taraması yapılan klasör sayısı

Yazı İşleri

130.000 Adet

130.000

25.000

10.000

8.500

173.500

0

0%

Dijital taraması yapılan klasörlerin oranı (%)

Yazı İşleri

100 %

0

0

0

94

94

6

6%

Kurum arşivindeki toplam klasör sayısı

Yazı İşleri

130.000 Adet

130.000

10.000

15.500

28.000

183.500

0

0%

Müdürlüklerden gelen mütalaa taleplerine verilen görüş yazıları

Hukuk İşleri

15 Gün

17

17

16

15

65

0

0%

Dış paydaşlar için yapılan memnuniyet araştırması sayısı (Basın)

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

1 Adet

0

1

0

0

1

0

0%

E_basında çıkan haber sayısı

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

900 Adet

225

296

138

259

918

0

0%

1. Ç.

2. Ç.

3. Ç.

4. Ç.

TOTAL


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 GERÇEKLEŞME

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

SORUMLU 2013 MÜDÜRLÜK HEDEF

İç paydaşlar için yapılan memnuniyet araştırması sayısı (Basın)

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

1 Adet

0

0

0

1

Ulusal medyada çıkan toplam haber sayısı

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

100 Adet

61

69

14

Yerel medyada çıkan toplam haber sayısı

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

200 Adet

115

136

Arnavutköy genelindeki tahmini sokak hayvan sayısı

Çevre Koruma ve Kontrol

5.300 Adet

5.300

Atık taşıma fişi sayısı

Çevre Koruma ve Kontrol

25.000 Adet

Cebeci Hayvan Barınağının Kullanılan Kapasite Oranı %

Çevre Koruma ve Kontrol

Denetlenen sanayi kuruluşu sayısı

58 59

2013 KALAN

HEDEF SAPMA

1

0

0%

15

159

0

0%

114

17

382

0

0%

5.300

5.300

5.300

21.200

0

0%

20.567

25.862

24.991

14.990

86.410

0

0%

100 %

100

100

100

100

400

0

0%

Çevre Koruma ve Kontrol

120 Adet

13

34

32

30

109

11

9%

Düzenlenen atık taşıma kabul belgesi sayısı

Çevre Koruma ve Kontrol

120 Adet

62

82

53

62

259

0

0%

Faaliyeti sonlanan ahır sayısı

Çevre Koruma ve Kontrol

30 Adet

0

3

0

0

3

27

90 %

Faaliyeti sonlanan ahırlardaki hayvan sayısı

Çevre Koruma ve Kontrol

150 Adet

0

15

0

0

15

135

90 %

Hazırlanan tutanak sayısı

Çevre Koruma ve Kontrol

10 Adet

0

0

6

0

6

4

40 %

Isırık vakalarının sayısı

Çevre Koruma ve Kontrol

28 Adet

18

26

33

24

101

0

0%

İlçenin genel temizliğinden halkın duyduğu memnuniyet oranı

Çevre Koruma ve Kontrol

86 %

0

0

0

87

87

0

0%

Kuduz karantina altındaki mahalle sayısı

Çevre Koruma ve Kontrol

1 Adet

0

0

0

0

0

1

100 %

Program düzenlenen okul sayısı

Çevre Koruma ve Kontrol

20 Adet

0

5

0

0

5

15

75 %

Programa katılan öğrenci sayısı

Çevre Koruma ve Kontrol

10.000 Adet

0

5.240

0

0

5.240

4.760

48 %

Sanayicilerle yapılan bilgilendirme toplantısı sayısı

Çevre Koruma ve Kontrol

5 Adet

0

2

3

0

5

0

0%

Tedavisi yapılarak kısırlaştırılan sokak hayvan sayısı

Çevre Koruma ve Kontrol

920 Adet

241

255

202

174

872

48

5%

Toplanan ambalaj atığı (kg)

Çevre Koruma ve Kontrol

1.750.000 kg

508.047

89.680

388.270

628.840

1.614.837

135.163

8%

Toplanan bitkisel atık yağlar (kg)

Çevre Koruma ve Kontrol

20.000 kg

11.915

19.095

20.242

17.650

68.902

0

0%

Toplanan elektronik atık (kg)

Çevre Koruma ve Kontrol

500 kg

0

0

0

400

400

100

20 %

Toplanan ömrünü tamamlamış lastik (kg)

Çevre Koruma ve Kontrol

8.000 kg

0

5.000

0

5.000

10.000

0

0%

Toplanan pil miktarı (kg)

Çevre Koruma ve Kontrol

2.500 kg

3.350

604

0

330

4.284

0

0%

Güvenlik hizmetlerinden duyulan memnuniyet oranı (%)

Destek Hizmetleri

85 %

0

88

0

85

173

0

0%

1. Ç.

2. Ç.

3. Ç.

4. Ç.

TOTAL


2013 GERÇEKLEŞME

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

SORUMLU 2013 MÜDÜRLÜK HEDEF

2013 KALAN

HEDEF SAPMA

Personel servisi hizmetlerinden duyulan memnuniyet oranı (%)

Destek Hizmetleri

85 %

0

86

0

83

169

0

0%

Tasfiye edilen hizmet aracı sayısı

Destek Hizmetleri

0 Adet

0

0

0

1

1

0

0%

Tasfiye edilen iş makinesi sayısı

Destek Hizmetleri

1 Adet

0

0

0

1

1

0

0%

Temizlik hizmetlerinden duyulan memnuniyet oranı (%)

Destek Hizmetleri

85 %

0

87

0

0

87

0

0%

Yemek hizmetlerinden duyulan memnuniyet oranı (%)

Destek Hizmetleri

85 %

0

85

0

84

169

0

0%

Askıya çıkarılan alan oranı (%)

Emlak ve İstimlak

65 %

0

5

15

20

40

25

38 %

İhale edilen alan oranı (%)

Emlak ve İstimlak

70 %

3

20

0

15

38

32

46 %

İmar uygulaması sonucu oluşacak yeni parselasyonun sistemde güncellenmesi, güncel halihazırların sisteme aktarılması, numaratajlarının yapılıp UAVT’ye aktarılması

Emlak ve İstimlak

100 Adet

50

0

50

0

100

0

0%

Satılan hisseli taşınmaz sayısı

Emlak ve İstimlak

100 Adet

17

10

10

13

50

50

50 %

Tahsil edilen gelir

Emlak ve İstimlak

2.000.000 TL

486.837

1.169.078

450.000

446.678

2.552.592

0

0%

Tapuya tescil edilen alan oranı (%)

Emlak ve İstimlak

65 %

0

5

20

15

40

25

38 %

Yeni onaylanan planlara ait yol geometrilerinin oluşturulması, isimlendirilmesi

Emlak ve İstimlak

100 Adet

228

0

0

15

243

0

0%

Belediye hizmet binası ihalesinin tamamlanma oranı (%)

Fen İşleri

100 %

2.000

0

0

0

0

100

100 %

Döşenecek yağmursuyu şebekesi uzunluğu (m)

Fen İşleri

10.000 m

2.000

9.500

4.000

6.000

21.500

0

0%

Döşenen yağmursuyu şebekesi oranı (%)

Fen İşleri

100 %

20

95

40

60

215

0

0%

Döşenen yağmursuyu şebekesi uzunluğu (m)

Fen İşleri

10.000 m

2.000

9.500

4.000

6.000

21.500

0

0%

Düzenlenen tretuar ve kaldırım miktarı (m2)

Fen İşleri

140.000 m2

23.000

30.700

52.000

75.300

181.000

0

0%

Onarılan mevcut tretuar ve kaldırım miktarı (m2)

Fen İşleri

20.000 m2

3.800

2.300

8.200

14.700

29.000

0

0%

Serilecek malzeme miktarı (ton)

Fen İşleri

160.000 ton

43.500

75.200

57.000

164.300

340.000

0

0%

Serilen asfalt miktarı (ton)

Fen İşleri

90.000 ton

7.500

21.000

75.500

15.500

119.500

0

0%

Serilen malzeme miktarı (ton)

Fen İşleri

160.000 ton

43.500

75.200

57.000

164.300

340.000

0

0%

Serilen malzeme oranı (%)

Fen İşleri

100 %

27

47

36

102

212

0

0%

Tamirat için kullanılan asfalt miktarı (ton)

Fen İşleri

30.000 ton

4.500

14.700

7.300

8.000

34.500

0

0%

1. Ç.

2. Ç.

3. Ç.

4. Ç.

TOTAL


60 61

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 GERÇEKLEŞME

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

SORUMLU 2013 MÜDÜRLÜK HEDEF

2013 KALAN

HEDEF SAPMA

Toplam döşenecek tretuar ve kaldırım miktarı (m2)

Fen İşleri

160.000 m2

26.800

33.000

60.200

90.000

210.000

0

0%

Toplam döşenen tretuar ve kaldırım oranı (%)

Fen İşleri

100 %

17

21

38

56

131

0

0%

Toplam kullanılan asfalt oranı (%)

Fen İşleri

100 %

10

30

69

20

129

0

0%

Toplam serilecek asfalt miktarı (ton)

Fen İşleri

120.000 ton

12.000

35.700

82.800

23.500

154.000

0

0%

Cephe tasarımı onaylanan bina sayısı

İmar İşleri ve Şehircilik

600 Adet

133

151

158

175

617

0

0%

Hazırlanan imar durum belgesi

İmar İşleri ve Şehircilik

750 Adet

303

297

302

454

1.356

0

0%

Ruhsat verilen bina sayısı

İmar İşleri ve Şehircilik

600 Adet

133

151

158

175

617

0

0%

2013 yılında açılması planlanan şube sayısı

Kültür ve Sosyal İşleri

2 Adet

1

0

1

2

4

0

0%

Belirlenen ve temasa geçilecek ülke sayısı

Kültür ve Sosyal İşleri

8 Adet

0

3

4

4

11

0

0%

Dış paydaşlar için yapılan memnuniyet araştırması sayısı (Kültür)

Kültür ve Sosyal İşleri

1 Adet

1

0

0

1

2

0

0%

Düzenlenen faaliyet sayısı

Kültür ve Sosyal İşleri

35 Adet

15

20

20

5

60

0

0%

Görevli personel sayısı

Kültür ve Sosyal İşleri

4 Adet

0

4

7

0

11

0

0%

İç paydaşlar için yapılan memnuniyet araştırması sayısı (Kültür)

Kültür ve Sosyal İşleri

1 Adet

0

0

0

1

0

0%

Kadın Kültür ve sanat Merkezi

Kültür ve Sosyal İşleri

1 Adet

0

1

0

0

1

0

0%

Mevcut şube sayısı

Kültür ve Sosyal İşleri

8 Adet

0

0

0

2

2

6

75 %

Yapılması kararlaştırılan faaliyet sayısı

Kültür ve Sosyal İşleri

15 Adet

5

5

3

5

18

0

16 %

Gelir bütçesi büyüklüğü (TL)

Mali Hizmetler

188.500.000 TL

29.944.681

43.022.362

41.565.641

43.531.743

158.064.427

30.435.573

1%

Gelir bütçesi gerçekleşme oranı (%)

Mali Hizmetler

85 %

16

23

22

23

84

1

0%

Gelir gerçekleşmeleri (TL)

Mali Hizmetler

140.250.000 TL

29.944.681

43.022.362

41.565.641

43.531.743

158.064.427

0

13 %

Gider bütçesi büyüklüğü (TL)

Mali Hizmetler

188.500.000 TL

17.279.848

34.114.290

49.734.047

62.862.091

163.990.277

24.509.723

3%

Gider bütçesi gerçekleşme oranı (%)

Mali Hizmetler

90 %

9

18

26

33

87

3

0%

Gider gerçekleşmeleri (TL)

Mali Hizmetler

148.500.000 TL

17.279.848

34.114.290

62.862.091

163.990.277

0

0%

Özgelir miktarı (TL)

Mali Hizmetler

100.980.000 TL

21.987.585

35.731.929

33.252.197

35.344.323

126.316.033

0

0%

Özgelirlerin toplam gelirlere oranı (%)

Mali Hizmetler

72 %

22

35

33

35

125

0

0%

Toplam gelir miktarı (TL)

Mali Hizmetler

140.250.000 TL

29.944.681

43.022.362

41.565.641

43.531.743

158.064.427

0

0%

Bakımı yapılan park alanı (m2)

Park ve Bahçeler

30.000 m2

232.600

246.989

252.922

262.591

995.102

0

0%

1. Ç.

2. Ç.

3. Ç.

49.734.047

4. Ç.

TOTAL


2013 GERÇEKLEŞME

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

SORUMLU 2013 MÜDÜRLÜK HEDEF

2013 KALAN

HEDEF SAPMA

Hazırlanan proje sayısı (Bölgesel Park)

Park ve Bahçeler

1 Adet

0

0

1

0

1

0

0%

Katılan kişi sayısı

Park ve Bahçeler

200 Adet

0

0

125

79

204

0

0%

Revizyonu yapılan park sayısı (adet)

Park ve Bahçeler

20 Adet

4

8

8

6

26

0

0%

Saha analizi çalışmasının tamamlanma oranı (%)

Park ve Bahçeler

100 %

20

25

35

20

100

0

0%

Toplam park alanı (m2)

Park ve Bahçeler

200.000 m2

243.472

248.497

256.878

263.909

1.012.756

0

0%

Toplam yapılacak park alanı (m2)

Park ve Bahçeler

13.000 m2

13.472

5.025

8.381

7.031

33.909

0

0%

Toplam yapılacak yeşil alan düzenlemesi alanı (m2)

Park ve Bahçeler

9.000 m2

1.718

3.678

4.432

8.488

18.316

0

0%

Yapılan bölgesel park sayısı

Park ve Bahçeler

1 Adet

0

0

0

1

1

0

0%

Yapılan etkinlik sayısı

Park ve Bahçeler

3 Adet

0

0

2

1

3

0

0%

Araştırma Projesi işi tamamlanma oranı (%) (Üniversiteler ile İşbirliği)

Plan ve Proje

100 %

20

20

20

40

100

0

0%

Arazi tespit çalışmasının tamamlanma oranı (%) (Derebent Mevkii)

Plan ve Proje

50 %

100

0

0

0

100

0

0%

Arazi tespit çalışmasının tamamlanma oranı (%) (Muhtelif Plan Tadilatları)

Plan ve Proje

50 %

50

0

0

0

50

0

0%

Arazi tespit çalışmasının tamamlanma oranı (%)

Plan ve Proje

50 %

25

20

5

0

50

0

0%

Danışmanlık hizmeti alma işinin tamamlanma oranı (%) (Ekolojik Tasarım Kriterleri)

Plan ve Proje

50 %

20

20

20

40

100

10

10 %

Danışmanlık hizmeti alma işinin tamamlanma oranı (%) (Ekolojik Yapı Sertifikası)

Plan ve Proje

100 %

20

20

0

50

90

0

0%

Danışmanlık hizmeti alma işinin tamamlanma oranı (%) (Üniversiteler ile İşbirliği)

Plan ve Proje

100 %

10

20

30

40

100

10

10 %

Kurum görüşlerinin derlenme oranı (%) (Derebent Mevkii)

Plan ve Proje

50 %

95

0

0

5

100

0

0%

Kurum görüşlerinin derlenme oranı (%) (Muhtelif Plan tadilatları )

Plan ve Proje

50 %

50

20

10

20

100

0

0%

Kurum görüşlerinin derlenme oranı (%) (Yeşilbayır)

Plan ve Proje

50 %

30

50

20

0

100

0

0%

Tamamlanan proje ihalesi sayısı

Plan ve Proje

2 Adet

20

20

60

0

100

0

0%

Tamamlanan rölöverestitüsyon-restorasyon projesi sayısı

Plan ve Proje

2 Adet

25

25

25

25

100

0

0%

1. Ç.

2. Ç.

3. Ç.

4. Ç.

TOTAL


62 63

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 GERÇEKLEŞME

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

SORUMLU 2013 MÜDÜRLÜK HEDEF

2013 KALAN

HEDEF SAPMA

Çevre kirliliğine yol açan işletme sayısı (adet/yıl)

Ruhsat Denetim

6 Adet

4

2

0

0

6

0

0%

Denetlenen toplam işyeri sayısı

Ruhsat Denetim

500 Adet

376

376

475

183

1.410

0

0%

Ölçü ve ayar belge sayısı

Ruhsat Denetim

250 Adet

0

0

0

256

256

0

0%

Ruhsata bağlanan yıllık işyeri sayısı

Ruhsat Denetim

500 Adet

91

156

183

102

532

0

0%

Verilen hafta tatil ruhsatı

Ruhsat Denetim

800 Adet

109

120

149

52

430

370

46 %

Arnavutköy genelindeki tahmini sokak hayvanı sayısı

Sosyal yardım İşleri

5.300 Adet

5.300

0

0

0

5.300

0

0%

Cebeci Hayvan Barınağı’nın kullanılan kapasite oranı (%)

Sosyal yardım İşleri

100 %

100

100

0

0

200

0

0%

Isırık vakalarının sayısı

Sosyal yardım İşleri

28 Adet

18

26

0

0

44

0

0%

Kuduz karantinası altındaki mahalle sayısı

Sosyal yardım İşleri

2 Adet

1

0

0

0

1

1

50 %

Tedavisi yapılarak kısırlaştırılan sokak hayvanı sayısı

Sosyal yardım İşleri

920 Adet

241

255

0

0

496

424

46 %

Temizlik hizmetlerinde hedeflenen memnuniyet oranı

Temizlik İşleri

86 Adet

0

0

0

86

86

0

0%

İdari yaptırım karar tutanağı sayısı

Zabıta

500 Adet

478

500

423

233

1.634

0

0%

Tebligat sayısı

Zabıta

700 Adet

236

81

264

131

712

0

0%

1. Ç.

2. Ç.

3. Ç.

4. Ç.

TOTAL

Tutanak

Zabıta

600 Adet

377

189

606

170

1.342

0

0%

Düzenlenen iş bitirme sayısı

Yapı Kontrol

150 Adet

92

96

90

100

378

0

0%

Düzenlenen yapı kullanma izin belgesi sayısı

Yapı Kontrol

90 Adet

49

107

123

80

359

0

0%

Tespit, analiz ve değerlendirmesi yapılan bina sayısı

Yapı Kontrol

2.000 Adet

350

600

550

400

1.900

100

5%

GIS-MIS entegrasyonunu tamamlamak

Bilgi İşlem

70 %

0

0

0

90

90

0

0%

Bilgi Güvenliği Sistemi’ni standartlar ölçüsünde kurmak

Bilgi İşlem

100 %

0

0

0

100

100

0

0%

Dev ekran kurmak

Bilgi İşlem

100 %

0

0

0

100

100

0

0%

BAŞARI ORANI

% 91,76


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ 2013 MÜDÜRLÜKLER BAŞARI ORANLARI Müdürlük Adı

Başarı Oranı

Özel Kalem Müdürlüğü

100,00 %

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

100,00 %

Yazı İşleri Müdürlüğü

98,00 %

Hukuk İşleri Müdürlüğü

100,00 %

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

100,00 %

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

75,76 %

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

100,00 %

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

75,34 %

Fen İşleri Müdürlüğü

93,33 %

İmar İşleri ve Şehircilik Müdürlüğü

100,00 %

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü

91,67 %

Mali Hizmetler Müdürlüğü

96,25 %

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

100,00 %

Plan ve Proje Müdürlüğü

99,17 %

Ruhsat Denetim Müdürlüğü

90,75 %

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

80,78 %

Temizlik İşleri Müdürlüğü

100,00 %

Zabıta Müdürlüğü

100,00 %

Yapı Kontrol Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

98,33 % 100,00 % 91,76 %


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

64 65

Sazlıdere Barajı


l

66 - 66

l


66 67

KURUMSAL YAPI SEKTÖRÜ


ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

I-GENEL BİLGİLER A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

»

» »

»

» » » » » »

»

» »

»

Müdürlüğünün görev alanına giren konuların sağlıklı, düzenli ve verimli bir şekilde, ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak, Belediye etkinliklerinin duyurulmasını sağlamak, Başkan’ın çeşitli konulardaki görüş ve açıklamalarının haber haline getirilerek yazılı ve görsel basına aktarılmasını sağlamak, Belediye ile ilgili kitle iletişim araçlarında yer alan haber, yorum ve bilgilerin derlenerek Başkan’a ve ilgili birimlere sunulmasını ve arşivlenmesini sağlamak, Belediye ile ilgili faaliyetleri takip ederek fotoğraf ve kamera görüntüsü alınmasını sağlamak, Özel Kalem ve sekretarya hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, Belediyeye gelen hemşehrilerin karşılanması ve yönlendirilmesini sağlamak, Bilgi edinme hakkının uygulanmasına ilişkin hizmetlerin verilmesini sağlamak, Belediye ve Başkan adına gerekli temsil ve ağırlama hizmetlerini yürütmek, Belediye tarafından düzenlenecek törenleri organize etmek, bayram, kutlama ve anma programlarını hazırlamak, Başkan’ın katılacağı yurtiçi ve yurtdışı gezilerle ilgili iletişim, seyahat ve toplantı organizasyon hizmetlerini yürütmek, Başkanlık makamının günlük ve haftalık çalışma programını hazırlamak, Başkanlık makamına gelen mektup, tebrik, davetiye ve mesajların Başkan’a ulaştırılmasını ve Başkan’ın talimatları doğrultusunda cevap verilmesini sağlamak, Başkanlık makamının görüşmelerini planlamak ve

» »

» » »

» »

» » »

»

» »

» »

toplantılarını organize etmek, Başkanlık makamına gelen görüşme taleplerini Başkan’a iletmek, Başkanlık makamına gelen şikâyet ve talepleri değerlendirerek Başkan’a iletmek ve Başkan’ın talimatı doğrultusunda çözüm yolları aranmasını sağlamak, Başkanlık makamının talimatlarını ilgili birimlere ve yöneticilere iletmek, Başkanlık makamının havale ettiği evrakların ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak, Başkanlık makamı ile belediye birimleri arasında iş ve bilgi akışını düzenlemek ve koordinasyonu sağlamak, Diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla olan temasları başkanlık adına yapmak, Gelen davetiyeleri ve ilimiz genelindeki resmi protokol faaliyetlerini izleyerek Başkan’ın veya vekilinin katılımını sağlamak, Başkan’a gelen e-postaları takip etmek ve cevaplamak, Müdürlüğünün faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek, Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşmede bulunmak, Müdürlüğünün çalışma ve usullerini gözden geçirerek, bağlı birimlerin görevlerini etkinlikle yerine getirebilmesi için yetkisi içindeki tedbirleri almak, Müdürlüğünün işlevleri ile ilgili üst kademenin istediği raporları hazırlamak, Müdürlüğünün çalışma konularına ilişkin plan ve programlar yapmak ve çalışmaların bu plan ve programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak, Birimine gönderilen evrakın ilgili mevzuat çerçevesinde işlem görmesini sağlamak, Müdürlük personelini denetlemek ve Başkan’ın verdiği direktifler doğrultusunda çalışanlarına emir vermek,

»

» » »

»

»

» » » » »

» »

»

»

68 69

Emrindeki personelin işbirliği ve uyum içerisinde çalışmasını temin etmek ve ortaya çıkan sorunları çözmek, Müdürlüğünün çalışmaları hakkında Başkan’a bilgi vermek ve önerilerde bulunmak, Birimle ilgili yazışmaları 1. derece imza yetkisi ile imzalamak, Müdürlük personeline mazeret izni vermek ve yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etmek, ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için Başkan’a önerilerde bulunmak, Biriminin harcama yetkilisi olarak bütçede öngörülen ödenekler kadar harcama yapmak, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasını, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak, Başkan’ın vereceği benzer nitelikteki diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek, Başkan’ın telefon görüşmelerine aracılık etmek, Birime gelen APS, kargo, belge, zarf, davetiye vb. teslim almak, Protokol listelerini güncellemek, Bayramlarda ve özel günlerde başkanın tebrik mesajını göndermek, Başkan’a gelen davetiyelerle ilgili işlemleri (çiçek göndermek, telgraf çekmek, tebrik göndermek vb.) yapmak, Başkanlık makamına imza için gelen evrakları imza için Başkan’a sunmak, Halk günlerinde başkanlığa gelen vatandaşların problemlerinin bizzat başkan tarafından dinlenmesini sağlamak, Başkan’ın havale ettiği vatandaşın belediyeyi ilgilendiren sorunlarının imkanlar dahilinde çözmeye çalışmak Özel Kalem Müdürü, görev alanına giren konulardan dolayı Belediye Başkanı’na karşı sorumludur.


B-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1- Fiziksel Yapı

Belediye Başkanı

Müdürlüğümüz Arnavutköy Merkez, Taşoluk, Hadımköy ve Bolluca hizmet binalarında bulunan fiziki şartları gayet uygun olan çalışma ofislerinde iş bölümü yaparak görevini yerine getirmektedir.

2- Teşkilat Yapısı Özel Kalem Müdürlüğümüz, 31 Mayıs 2009 tarih ve 27244 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Belediye Meclisimizin 05.06.2009 tarih ve 34 nolu kararıyla kurulmuştur. Müdürlüğümüz Başkan’a bağlı olarak çalışmalarını yerine getirmektedir. Müdürlüğümüz kendi içinde birimlere ayrılmamıştır. Halkımız ve birimlerimiz arasında koordinasyon ve bilgi akışının sağlanması için sekretarya servisine sahiptir.

Özel Kalem Müdürü

Sekreterya

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Müdürlüğümüze ait teknolojik aletlerin dökümü aşağıda belirtilen şekildedir.

Dizüstü Bilgisayar

11 Adet

Masaüstü Bilgisayar

12 Adet

Santral Telefonu

13 Adet

Telsiz Telefon

11 Adet

Konsol Telefon

8 Adet

Televizyon

12 Adet

Faks Makinesi

5 Adet

Lazer Yazıcı

12 Adet

DVD Oynatıcı

2 Adet

Uydu Alıcı

10 Adet

Görüntülü Telefon

8 Adet

Dokunmatik Ekran Masaüstü Bilgisayar

1 Adet

4-İnsan Kaynakları Özel Kalem Müdürlüğümüz, 7 memur, 13 işçi personel olmak üzere toplam 20 kişi ile hizmet etmektedir.

5-Sunulan Hizmetler Başkan’ın belediyeyi ilgilendiren konularda özel gündeminin düzenlenmesi, toplantı ve törenlerin organize edilmesi, belediyeyi oluşturan diğer birimlerden ve belediye dışı kurum ve kuruluşlardan gelen talep ve isteklerin Başkan’a ulaştırılması. Belediye ve Başkan adına gerekli temsil ve ağırlama hizmetlerinin yürütmesi.


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

70 71

II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- MALİ BİLGİLER 1- Bütçe Uygulama Sonuçları BÜTÇE İLE KONAN

HARCANAN

KALAN TUTAR

YÜZDELİK ORAN

3.471.000,00

2.413.813,59

1.057.186,41

%69,54

3.471.000,00

2.413.813,59

1.057.186,41

%69,54

Personel Giderleri

1.936.000,00

1.593.482,40

342.817,60

%82,29

Sosyal Güvenlik Kurumu’na Devlet Primi Giderleri

264.000,00

236.100,24

27.899,76

%89,43

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

1.060.700,00

529.615,76

531.084,24

%49,93

Faiz Giderleri

0

0

0

0

Transferler

200.000,00

54.615,19

145.384,81

%27,30

Sermaye Giderleri

10.000,00

0

10.000,00

0

Toplam

3.471.000,00

2.413.813,59

1.057.186,41

%69,54

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı

FAALİYET ve PROJELER

Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Mali Kaynak İhtiyacı


B- PERFORMANS BİLGİLERİ 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri Müdürlüğümüze gelen evrak adedi 281, giden evrak adedi 288 olarak gerçekleşmiştir. Başkanımızın günlük ve haftalık çalışma programının düzenlenmesi yapıldı. Başkanlığımızdan randevu ve telefonla görüşme talep edenlerin, randevu ve görüşme trafiğinin düzenlemesi sağlandı. Başkanlığa gelen tüm evrak, davetiye ve fakslar makama sunularak programlara gerekli katılım sağlanmış ve katılamadığı durumlarda telgraf, çiçek ve iyi niyet mesajlarımız, ilgili kişilere ulaştırılmıştır. Başkanımızla birim müdürleri arasında gerekli koordinasyon sağlanarak, başkanın talimatları, başkanlığa gelen şikayet ve temennilerin ilgili birimlere iletilerek çözümlenmesi sağlanmıştır. Başkanlığa gelen tüm vatandaşlar dinlenerek sorunlarına çözümler bulunmaya çalışılmıştır. 2013 yılı içerisinde başkanlığımızı 9814 kişi ziyaret etti. Başkanlık adına yapılan toplantıların organizasyonu gerçekleştirildi. Koordinasyon toplantıları düzenli olarak tertip edildi. Meclis ve Encümen toplantılarının gündeminin takip edilmesi sağlandı. Başkanımızın katılacağı yurt içi ve yurt dışı programlarının organizasyonu sağlandı. Başkanlığa gelen yerli ve yabancı misafirlerin karşılanması ve ağırlanması yapıldı. Birimlerimizin yaptığı etkinlik ve programlar başkanlık makamına sunularak katılım sağlandı. Başkanlık makamından çıkması gereken yazışmalar yapıldı.

Müdürlüğümüze gelen iç ve dış yazışmalarımız düzenli bir şekilde yapılarak dosyalanması sağlandı.

toplantıları vb toplantılara katılarak notların alınması ve yapılacak olan işlerin takibi sağlandı.

İlçemizde yapılan resmi tören ve anma programlarının önceden gerekli hazırlıkları yapılarak, başkanımızın katılımı sağlanmıştır.

İlçemizdeki yeni faaliyete başlayan iş yerlerinin açılışına başkanımızın iştirak etmesi sağlanmıştır.

Dini ve milli bayramlarda yapılan kutlamalarla ilgili hazırlıklar yapılmış, Başkanımız törenlere iştirak etmiştir. Başkanımızın katıldığı mahalle toplantısı, halk günü, sivil toplum kuruşları

İlimizdeki çeşitli kurum ve kuruluşlara ziyaret programları organize edilmiştir. Ramazan ayında her gün iftar programı organize edilerek gerekli kişilerin katılımları sağlanmıştır.


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

Ramazan ayında her gün bir mahalle de iftar sofraları kurulması organize edilmiş, mahalle sakinlerimizle başkanımızın birlikte iftar yapılmasını sağlanmıştır. Başkanımızın talimatları doğrultusunda ilçemiz içindeki eğitim kurumlarıyla sürekli irtibat haline olunması ve ihtiyaçlarının karşılanması sağlanmıştır. Önemli gün ve haftaların gündeme alınarak programlardan başkanlık makamının haberdar edilmesi ve ilgili kurum ve kuruluşlara günün anlam

ve önemine binaen çeşitli ziyaretlerin yapılması sağlandı. Hasta ve yaşlı vatandaşlarımıza ziyaretler gerçekleştirildi. 53 Sivil Toplum Kuruluşu ziyaret edildi, 1075 kişi ile görüşüldü. 8 Bölgede Halk Meclisleri yapıldı, 1123 kişi ile görüşüldü.

72 73

208 adet düğüne iştirak edildi. 339 adet cenazeye katılım sağlandı, katılmadığı durumlarda taziye ve iyi niyet dilekleri ilgili kişilere iletilmiş ve cenazelere Başkan Yardımcısı ve Meclis üyelerinin katılımı sağlanmıştır. 66 adet nikâh Belediye Başkanımız tarafından kıyıldı.

27 bölgede esnaf ziyaretleri yapıldı.

Salı günleri yapılan Halk Günleri’nde 4714 kişi ile görüşüldü.

1716 adet gelen e-postaya cevap verildi.

Bayramlaşma ziyaretleri yapıldı. 10 adet doğrudan temin dosyası yapıldı.


YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

I- GENEL BİLGİLER A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1- Müdürlüğümüzün Görevi Arnavutköy Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamı’nın emir ve direktifleri doğrultusunda; Arnavutköy Belediye Meclisi’nin düzenli çalışabilmesi için gerekli desteğin verilmesinden ve Meclis işlemlerinin yürütülmesinden, kararların yazım ve onaylarının takibinden, Belediye Mec-

lisi üyelerinin özlük işlerinin yürütülmesinden, gelen ve giden evrakların kontrollü bir şekilde teslim alınması ve ilgili birimlere gönderilmesinden, kuruma gelen ve kurumdan gidecek olan her türlü evrakın gerekli işlemlerini yapmak ve birimlerle koordineli çalışmaktan, Belediye Encümeni’nin hızlı ve isabetli kararlar alabilmesi için gerekli desteği vermek ve Encümen’e sunulacak dosyaların gerektiği gibi oluşturulmasının kontrolünden, Encümen kararlarının ilgili mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde alınmasını takip etmekten, belediyeye müracaat eden kişilerin evlilik akitlerinin gerçekleştirilmesinin sağlanmasından, kuruma gelen ve kurumdan gidecek olan evrakın her türlü işlemlerini yapmak

74 75

ve ilgili müdürlüklerle koordineli çalışmakla görevlidir. Belediye arşivinin düzeninden imha edilecek evrakların imhasından ve arşivin düzen ve nizamında görevlidir.

2- Müdürlüğümüzün Sorumluluğu Müdürlüğümüz yasalarda yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında Belediye Başkanı’na ve Başkan Yardımcısı’na karşı sorumludur.

3- Müdürlüğümüzün Yetki Alanı Müdürlüğümüz, görevleriyle ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili mevzuat dâhilinde yetkilidir.


B- MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER 1- Fiziki Yapı 1.1 Hizmet Birimleri: Müdürlüğümüzle ilgili iş ve işlemler Taşoluk Ek Hizmet Binası ile Evlendirme Bürosu Bolluca Ek Hizmet Binası’nda yürütülmektedir. HİZMET BİRİMLERİ SIRA NO

KULLANIM AMACI

ALANI M2

ADET

1

Büro (Yazı İşleri Müdür Odası)

24 m2

1

2

Büro (Meclis-Encümen Kalemi)

33 m2

1

3

Büro (Genel Evrak Bürosu)

24 m2

1

4

Büro (Nikâh İşleri)

32 m2

1

5

Bolluca Nikâh Salonu

285 m2

1

6

Meclis Salonu

107 m2

1

7

Arşiv ve Arşiv Bürosu (Bolluca-Taşoluk)

324 m2

6

2.Teşkilat Şeması Müdürlüğümüz teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

GENEL EVRAK BÜROSU

MECLİS VE ENCÜMEN BÜROSU

EVLENDİRME BÜROSU

ARŞİV BÜROSU


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

II. AMAÇ VE HEDEFLER A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ Müdürlüğümüz belediyemizin bütün gelen ve giden evrak işleri ile nikâh işlerini yapmanın yanında belediyemizin Meclis, Encümen işlemlerinde sekretarya hizmeti ve belediye arşiv işlemlerini yürütmektedir. Amaç ve hedefler bu bağlamda gerçekleşmiştir.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği, 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Evlendirme Yönetme-

BÜTÇE VE GİDER DURUMU Bütçe Yılı

76 77

liği, 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 16.05.1988 tarih ve 19816 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, 25.03.2005 tarih ve 25766 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2005/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik, 3194 sayılı İmar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda iş ve işlemlerini yürütmektedir.

A-MALİ BİLGİLER

Müdürlüğümüzün Bütçe Tahmini

Müdürlüğümüzün Gerçekleşen Bütçesi

Bütçe Gerçekleşme Oranı

1.233.000,00

1.052.124,86

% 85,3

Müdürlüğümüzün 2013 mali yılına ait 01.01.2013-30.12.2013 tarihleri arası gider bütçesi ve gerçekleştirme tablosu yanda çıkartılmıştır.

si günü başlayıp azami beş iş günü devam etmektedir. Bütçe çalışmalarının yapıldığı toplantılar azami 20 iş günüdür. Görevleri, Belediye Meclisi’nin çalışmaları ile ilgili tüm iş ve işlemleri takip etmek, Başkan’ın havalesi ile birimlerden gelen teklifler çerçevesinde Meclis gündemini hazırlamak, Meclis Üyeleri’ne tebliğ etmek ve Belediyemiz internet sitesinde ve ilan tahtasında duyurulmasını sağlamak. Belediye Meclisi’nin toplantılarının yapılabilmesi, Belediye Meclisi toplantı tutanaklarını tutulması ve dökümünün yapılması, kararların yazılması, ilgili mercilerin onayına sunulması, alınan kararların ve karar özetlerinin ilgili birimlere ulaştırılması ve birer nüshalarının da

arşivlenmesi işlemlerinin yapılması, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak. Belediye Meclis Üyeleri’nin özlük işlerini eksiksiz olarak yapılmaktadır. • Belediye Meclisimizce gündemde görüşülmeye başlayan ve komisyonlara havale olunan dosyalarla ilgili komisyon raporları komisyonca hazırlanarak Müdürlüğümüzde tanzim edilmektedir. • Belediye Meclisimiz Ağustos ayı hariç her ay toplanmış, ayrıca Aralık ayında da olağanüstü bir Meclis toplantısı yapılmıştır. Belediye Meclisimizce 01.01.2013-31.12.2013 tarihinden itibaren 53 birleşim yapılmış, 163 adet gündem maddesi görüşülerek karara bağlanmıştır.

2013

B) PERFORMANS BİLGİLERİ Müdürlüğümüzün 2013 yılı içinde 1 adet stratejik hedefi mevcut olup; bu plan doğrultusunda belediyemizde Dijital Arşivleme ve Bilgi Belge Merkezi Yönetim Sistemi kurulmuş ve çalışmaya başlamış olup, dijital tarama işlemlerimiz devam etmektedir.

C) MECLİS VE ENCÜMEN İŞLEMLERİ Meclis Çalışmaları: Belediye Meclis toplantıları 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereği her ayın ilk Pazarte-


01.01.2013–31.12.2013 Tarihleri Arasındaki Meclis İşlemleri AYLAR İTİBARİYLE MECLİS BİRLEŞİMLERİ VE ALINAN KARARLARIN DAĞILIMI 2013

1.AY

2.AY

3.AY

4.AY

5.AY

6.AY

7.AY

8.AY

9.AY

10.AY

11.AY

12.AY

BİRLEŞİM SAYISI

5

5

5

5

5

4

5

TATİL

4

7

3

5

KARAR SAYISI

23

21

12

16

13

9

18

TATİL

9

19

9

14

TOPLAM: 163 ADET KARAR

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23.maddesi gereği kararlar mülki idare amirinin onayına gönderilmektedir. Bütçe ve imar ile ilgili kararlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na onay için gönderilmektedir. Belediye Meclis kararları Meclis karar dosyası ve komisyon raporları da komisyon dosyası düzenlenmektedir. Meclis Üyeleri’nin ve ihtisas komisyonlarının huzur hakkı puantajları toplantı bitiminde hazırlanarak ödenmesi için İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne gönderilmektedir. Encümen Çalışmaları: 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesine göre; Belediye Başkanı!nın veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı veya Encümen Üyesi başkanlığında Belediye Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasında bir yıl için gizli oyla seçerek üç üye ile Mali Hizmetler birim amiri olmak üzere Belediye Başkanı’nın seçeceği birim amirleri arasından üç üye oluşturur. Encümen toplantısı haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. Belediye Encümeni çalışmaları ile ilgili tüm iş ve işlemleri takip eder. Başkanlık Makamınca Belediye Encümeni’ne sevk edilen evrakı kaydetmek, Encümen gündemini hazırlamak, Belediye Encümeni’ne girecek tüm evrakı önceden

incelemek. Kararların yazılması, Başkan’ın onayına sunulması, alınan kararların ilgili birimlere ulaştırılması ve birer nüshalarının da arşivlenmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak. Belediye Encümeni’nin aktif ve verimli çalışabilmesi için gerekli tüm işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

ilgili mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak. 50 kez toplanan Belediye Encümenimizce 1282 adet konu görüşülerek karara bağlanmıştır. Bu kararlar gereği için ilgili müdürlüklere gönderilmiş ve arşivi sağlanmıştır.


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

78 79

01.01.2013–31.12.2013 Tarihleri Arasındaki Encümen İşlemleri AYLAR İTİBARİYLE ENCÜMEN KARARLARI OTURUM SAYISI: 50 2013 TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI

1.AY

2.AY

3.AY

4.AY

5.AY

6.AY

7.AY

8.AY

9.AY

10.AY

11.AY

12.AY

5

4

4

4

5

4

4

4

4

4

4

4

107

79

84

95

109

126

100

129

82

101

124

146

TOPLAM: 1282 ADET KARAR

Encümence Verilmiş Para Cezaları PARA CEZASININ DAYANAĞI 3194 sayılı İmar Kanu’nun 42.maddesine göre

CEZA MİKTARLARI 3.760.736,51.-TL

1608 sayılı Kanu’na göre

13.647,00.-TL

2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu

17.915,00.-TL

Diğer para cezaları TOPLAM

289,90.-TL 3.792.588,41.-TL

D) GENEL EVRAK KAYIT BÜROSU Kurum içi ve kurum dışı yazışmalarda ve evrak kayıtlarında standartların oluşturulması işlemlerinin yapılmasını sağlar. Belediyeye gelen tüm evrak ve belgelerin, postaların zimmetle kontrollü teslim alınmasını sağlar. Gelen evrakın kaydedilmesini ve konularına göre evrak ve belgelerin tasnif edilmesi ve ilgililere ulaştırılması işlemlerinin yapılmasını sağlamak, Belediyenin tüm birimlerinden kurum dışına gönderilecek evrakın ilgili yerlere belirli bir düzen içerisinde gönderilmesini sağlamak, belediye hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların dilekçelerine havale alınarak, vatandaşın işiyle ilişkili müdürlüğe yönlendirilerek ilgili müdürlüğe gönderilmesini sağlamak, belediyeye gelen ve belediyeden giden tüm evrakın giriş ve çıkışlarını kayıt altına almak, vatandaşın istek, öneri ve şikâyetlerine ilişkin dilekçelerini kabul etmek, konularına göre ilgili birimlere dağıtmak, müdürlüklerden belediye dışına giden tüm yazı ve tebligat evraklarını zimmet ile teslim almak, otomasyonda bilgisayar kaydını yaparak kuryelere zimmet ile teslim etmek. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kaymakamlık, Valilik, Mahkemeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlara gidecek evraklar kurye ile gönderilir. Kurye ile gönderilmeyecek evraklar posta kanalıyla posta zimmet defterine işlenerek gönderilir.


E) ARŞİV BÜROSU 2013 yılında, kurum arşivindeki bulunan 130 000 adet klasörün dijital taraması yapılarak tasnif işlemleri tamamlanması planlanmaktadır. Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne ait dava dosyaları ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün sicil kayıt dosyalarının arşiv bürosuna yeni gelenlerin taraması yapılarak arşiv programından kontrol etme, görüntü iyileştirme, adlandırma sıralama işlemlerinin yapılmasına ve indeksleme işlemlerine devam edilmektedir. Birimlerden gelen dosyaların arşiv kayıtları yapılarak yine müdürlüklerden tarafından istenen belge ve dosyaların

01.01.2013–31.12.2013 Tarihleri Arasındaki Evrak İşlemleri EVRAK TÜRÜ

EVRAK SAYISI

Genel Gelen Evrak ve Dilekçeler

41.738

Genel Giden Evrak

14.656

Yazı İşleri Giden Evrak

726

Yazı İşleri Gelen Evrak

1631

arşiv araştırmaları yapılarak ödünç veya kopyası verilmektedir. Ayrıca büromuzda eskiyen klasörlerin yenilenmesi, etiketlendirilmesi, sicil dosyası sorgulaması işlemlerine devam edilmektedir. Ayrıca Dijital Arşivleme ve Bilgi Belge Merkezi Yönetimi Hizmet Alımı

İşi ihalesi yapılmıştır. 01.01.201331.12.2013 tarihleri arasında Mali Hizmetler, Yapı Kontrol, Emlak İstimlak, İmar ve Şehircilik, Plan ve Proje, Fen İşleri Müdürlükleri başta olmak üzere belediyemiz bünyesindeki diğer bütün müdürlüklere ait işlem gören dosya sayıları aşağıda gösterilmektedir.

• Yeni açılan dosya sayısı-------------------------------------= 30.497 • Yeniden düzenlemesi yapılan dosya sayısı----------------= 13.000 • Taranan doküman sayısı------------------------------------= 469.000 • Dijital ortamda işlemi tamamlanan (görüntü iyileştirme, adlandırma, indeksi yapılan) doküman sayısı----------=220.000


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

Arnavutköy Arşiv Yönetim Sistemi Projesi’nin (ARAYS199) kontrolü yapılmış, tespit edilen aksaklıkların projeyi gerçekleştiren şirket tarafından giderilmesi sağlanmıştır. Mali hizmetler sicil dosyalarında ki eksiklerin giderilmesi çalışmaları halen devam etmektedir. Taşoluk ve Bolluca binaları arşiv birimlerinde yoğun bir şekilde fiziksel arşiv hizmeti verilmektedir, müdürlüğümüzce tüm hizmet birimlerinin ihtiyaç duyduğu belge ve bilgiye ulaşmasını sağlamak için azami gayret sarf edilmektedir. 10 Haziran 2013 tarihi itibariyle Arşiv Yönetim Sistemi projesi teslim alınmış, biriken işlemlerin tamamlanması çalışmaları ve Fen İşleri Müdürlüğü dosyalarını taraması bitmiştir.

F) EVLENDİRME BÜROSU 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile 4722 sayılı Türk Medeni Kanunu Yürürlüğü ve Evlendirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde kanun hükümlerine uygun olarak nikâh başvurularını almak, nikâh işlemi için gerekli olan evrakın temin edilmesini sağlamak. Başvuranlar hakkında ilgili mevzuatın öngördüğü incelemelerin yapılmasını sağlamak. İnceleme sonucunda evrakları tamam olan ve evlenmelerine yasal engel bulunmayan başvuru sahiplerine nikâh günü vermek. Belediye Başkanı’nın

80 81

yetki verdiği yetkililerce nikâh akdinin yapılmasını sağlamak. Yapılan akitleri Nüfus Müdürlüğü’ne bildirmek. Arnavutköy Belediyesi Evlendirme Birimi’nde yapılan nikâh akitlerinin kayıt ve belgelerini mevzuata uygun olarak tutmak, arşivlemek ve muhafaza etmek. İlgili mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlayan büromuz Bolluca Hizmet Binası Nikâh Salonu’nda hizmet vermekte olup büromuzda; 2013 yılı içinde yapılan iş ve işlemler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

01.01.2013–31.12.2013 Tarihleri Arasındaki Evlenme İşlemleri EVLENME İŞ VE İŞLEMLERİ

ADET

Yapılan Nikâh Başvurusu

1859

Gerçekleşen Nikâh Sayısı

1612

Verilen İzinname Sayısı

104

Yabancı Uyruklu Nikâh Sayısı

6


İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

I – GENEL BİLGİLER A –YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

» »

1- Müdürlüğümüzün Yetkisi

»

Müdürlüğümüz, belediyede görev yapan personelin; özlük, eğitim ve maaş tahakkuk ile ilgili işlemlerin yürütülmesinde yürürlükteki mevzuat kapsamında yetkilidir.

»

»

2-Müdürlüğümüzün Görevleri Özlük Faaliyetleri :

»

»

»

»

»

»

» »

Memuriyete ilk kez atanacaklarla ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda gerekli tüm işlemleri yapmak, Belediyemize ilk defa işçi olarak alınacakların ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda işçi alımlarında aranacak şartları tespit ederek, Türkiye İş Kurumu’ndan işçi talebinde bulunmak ve talep şartlarını taşıyanların başvurularını kabul etmek, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi gereğince kadro karşılığı belirli sürelerle çalıştırılacak sözleşmeli personel alım iş ve işlemlerini yürütmek, Belediyemize başvuruda bulunan stajyer öğrencilerin değerlendirmesini yaparak, görev müdürlüğünü belirlemek, Adaylıkta en az bir yılını tamamlayan başarılı memur adayların asaletlerinin tasdikini, iki yılsonunda başarısız olan adayların da ilişiklerinin kesilmesi işlemlerini yapmak, Memur personelin intibak ve terfi işlemleri yapmak, “Hitap” programına işlemek, unvan değişikliği, görevde yükselme ve kadro ihdas, iptal ve derece değişikliği cetvelleri hazırlamak, Personelin atama ve görevlendirme ile ilgili işlemlerini yapmak, Emekli olma talebinde bulunan veya istifa eden personelin işlemlerini

» »

» »

» » »

» » »

yürütmek, SGK işe giriş ve ayrılış bildirgelerini düzenlemek, Teşekkür, takdirname, ödül ve disiplin cezalarına ilişkin işlemleri yapmak, göreve son verme ve görevden uzaklaştırma işlemlerini yapmak, Personel özlük bilgilerini bilgisayar ortamında ilgili programlara yüklemek ve bu kayıtların güncelliğini sağlamak, Personel davalarına ilişkin istenilen belgeleri düzenlemek ve ilgili makamlardan gönderilen kararları tebliğ etmek, Personele kimlik kartı düzenlemek, 1’inci, 2’nci ve 3’üncü derece kadrolarda bulunan memurların talepleri üzerine yeşil pasaport müracaatlarına ilişkin işlemleri yapmak, görevlendirilen personelin hizmet pasaportu alabilmesi için gerekli iş ve işlemleri yapmak, Askerlik ve hizmet borçlanması işlemlerini yapmak, Yıllık, mazeret, hastalık, ücretsiz izin, evlilik, ölüm ve doğum izinlerine ilişkin işlemleri yapmak, hastalık raporları 40 günü geçen personelin raporlarını birleştirerek heyet raporu getirmesini sağlamak, izinlerini yurtdışında geçirmek isteyenlerin yurtdışı izin evraklarını hazırlamak, Memurlardan beş yılda bir mal beyanı almak, beyanların karşılaştırmasını yapmak, Personelin silâhaltına alınma ve göreve dönmeleriyle ilgili işlemleri yapmak, İşçi personele Toplu İş Sözleşmesi ile verilen sosyal hakları takip etmek, ücret artışlarının hesaplanmasını denetlemek, Aylık İşgücü Çizelgesi hazırlayarak her ayın ilk haftası İşkur’a göndermek, Kamu İstihdamı, Kadrolar ve Mevcut Kadro Cetveli’ni Kaymakamlık Makamı’na sunmak, Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminat Cetvellerini Valilik Makamı’na sunmak,

» » » » » » »

»

» » »

»

»

82 83

Vefat, işten çıkarma, disiplin kurulu kararı ile ve askerlik nedeni ile kayıt kapama işlemlerini yapmak, Ocak ve Haziran aylarında Teknik Eleman Envanteri’ni İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne sunmak, Personel Devam Kontrol Sistemi’nin takibini yapmak ve amirlere bilgi vermek, Müdürlüklerden eğitim taleplerini almak ve eğitim ihtiyacının belirlemek, Belirlenen ihtiyaca göre eğitim programı hazırlamak ve duyurmak, Gerçekleştirilen eğitimde katılım takibi ve verimlilik ölçmek, Kanunlar çerçevesinde personeli yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen eğitimlere göndermek ve bununla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, Başkan, Başkan Yardımcıları, İşçi, memur, sözleşmeli personel, stajyer, Meclis Üyeleri, Encümen Üyeleri ücret tahakkuklarını oluşturmak, İcra, nafaka ve kişi borcu gibi yasal kesintileri yapmak ve takip etmek, Doğum, ölüm ve evlilik vb. kanunda belirtilen yardımları tahakkuk etmek, Müdürlüklerden gelen Performans Değerlendirme Formlarının tetkik edilerek Performans Değerlendirme Yönergesi’nde bulunan hükümleri uygulamak, İşten ayrılan veya iş akdi feshedilen personelin kıdem tazminatı vb. cetvellerini hazırlayarak üst makamın onayına sunmak, * SGK e-bildirge, kesenek bilgi sistemi internet ortamında göndermek ve Online iş göremezlik ödeme sisteminde personel raporlarına onay vermek.

3- Müdürlüğümüzün Sorumluluğu

»

Müdürlüğümüz Yasalarda, Yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumlulukların yanında görev ve yetkilerin ifasında Belediye Başkanı ve ilgili Başkan Yardımcısı’na karşı sorumludur.


B– MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER 1. Fiziki Yapı Müdürlüğümüzdeki iş ve işlemler Taşoluk hizmet binasından yürütülmektedir. Hizmetlerin ifa edildiği iki büro olup, müdür odası ve hizmet biriminden oluşur.

2. Teşkilat Şeması Müdürlüğümüz teşkilatı aşağıdaki gibidir.

İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRÜ

ÖZLÜK İŞLERİ BÜROSU

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Müdürlüğümüzde bulunan ve hizmetlerin ifası için kullanılan 24 adet bilgi ve teknolojik kaynak mevcuttur. Bunlardan 9’ u iletişim amaçlı olarak kullanılmakta iken; geri kalan 15 araç-gereç muhtelif amaç ve hizmetler için kullanılmaktadır.

4. İnsan Kaynakları Müdürlüğümüzün hizmet ve faaliyetleri 1 Müdür, 1 Şef, 3 Memur ve 2 İşçi olmak üzere toplam 7 personel ile yürütülmektedir.

5. Sunulan Hizmetler Memur, işçi ve sözleşmeli personelin özlük işlemlerinin yürütülmesinden ve takibinden sorumludur. a) Personel Özlük İşlemleri Memur personelin atama, asalet tasdiki, terfi, intibak ve kadro değişiklikleri, askerlik ve hizmet borçlanma, nakil, hizmet belgelerini düzenlemek, pasaport işlemleri, mal bildirimleri, sosyal denge sözleşmesi işlemleri, unvan değişikliği ve görevde yükselme işlemleri;

EĞİTİM İŞLERİ BÜROSU

MAAŞ TAHAKKUK BÜROSU

İşçi personelin Toplu İş Sözleşmesinin yapılmasına ilişkin iş ve işlemler, aylık işgücü çizelgelerinin İş-Kur’a gönderilmesi;

düzenlenmesi ve çeşitli dernek ve kurumlarca il dışında düzenlenen seminerlere ilgili personellerin katılımının sağlanması,

Sözleşmeli personelin sözleşmelerinin hazırlanması ve İçişleri Bakanlığına yazı ile bildirilmesi;

d) Maaş İşlemleri:

Tüm personelin kurum içi ve kurum dışı görevlendirmeleri, performans değerlendirme, disiplin işlemleri, izin işlemleri, emeklilik ve istifa işlemleri. b) Kadro İhdas ve Değişiklik İşlemleri Norm kadro ile ihdas edilen memur ve işçi kadro unvanlarının Belediyemizin ihtiyaçlarına göre belirlenerek Belediye Meclisi’nden onay alınması, değişen ihtiyaçlara göre yeni kadroların ihdas edilmesi, mevcut kadrolarda derece değişikliklerinin yapılması ile ilgili işlemler. c) Eğitim İşlemleri: Kurum personelinin kalitesini arttırmak ve mevzuata ilişkin bilgilerinin pekiştirilmesi amacıyla Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda hizmet içi eğitim seminerlerinin

Personelin mali hakları ile ilgili işlemleri yürütmek, Belediyemiz müdürlüklerinin kadro cetvellerinde kayıtlı tüm personelin maaş tahakkuk işlemlerini yapmak, kurum kadrolarında görevli tüm personelin atama, yükselme, kadro intibakı, yer değiştirme, hastalık, fazla çalışma, emeklilik ve disiplin cezası gibi konulara ilişkin ödeme işlerine ait tahakkukları yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde ve zamanında yapmak, Belediye meclis ve encümen üyelerinin huzur hakkı ücretlerini hesaplamak, Personelin sosyal güvenlik kurumları ile ilgili işlemlerini yürütmek, şahıs emeklilik fişleri ile sigorta prim bildirgelerini düzenleyerek zamanında ilgili kurumlara göndermek, Personelin icra, nafaka, mali vb. borçları ile belediyeye ilişkin borçları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, Personel ile ilgili mali konularda istenen bilgi, belge ve görüşleri hazırlamaktır.


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

84 85

II – AMAÇ VE HEDEFLER A– MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ Müdürlüğümüzün amaç ve hedefleri; personelin özlük ve sosyal hakları açısından gerekli olan işlemleri zamanında, doğru, eksiksiz ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirmek, eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesini sağlamak, motivasyonun arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yapılması, kurum içi iletişimin geliştirilmesi ve çalışanların karar ve uygulamalara katılımını sağlamaktır.

III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-MALİ BİLGİLER 1.Bütçe Uygulama Sonuçları: Müdürlüğümüzün 2013 yılı mali yılı gider bütçesinin birinci düzeyde ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri ve gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

GERÇEKLEŞEN

GERÇEKLEŞME ORANI %

442.000,00

385.949,76

87,31

SOSYAL GÜV. KURUM GİD.

56.000,00

44.369,80

83,71

MAL VE HİZM.ALIMI GİD.

273.000,00

15.210,88

5,51

771.000,00

445.530,44

57,78

KODU

AÇIKLAMA

01

PERSONEL GİDERLERİ

02 03

GENEL TOPLAM

B – PERFORMANS BİLGİLERİ Faaliyet Bilgileri: a) Norm Kadro Uygulaması 2012 yılında norm kadro ve süreç analiz çalışması yapılmış; personelin iş kapasitesi ve çalışılan süreler hesaplanmıştır. Bu çalışmalar neticesinde ihtiyaç duyulan personel ve kadro sayısı belirlenmiştir. Süreç analizi ve norm kadro çalışmaları uhdesinde gerçekleştirilen bilimsel analizler sonucunda mevzuatla verilen görevlerin daha etkili ve verimli yürütülmesi açısından Belediye Meclisince alınan kararlar, uygulanmak üzere kayıtlara işlenmiştir.

BÜTÇE İLE KONULAN ÖDENEK

Süreç analizi ve norm kadro çalışmaları sonucunda, 2013 yılında belediyemiz görev yetki alanına giren ve mevzuatla verilen görevlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini teminen teşkilat organizasyon şemasında bazı değişikliklerin yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu çerçevede, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün faaliyet alanlarının birbirinin devamı ve tamamlayıcısı nitelikte olması nedeniyle, her iki müdürlüğün “Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü” adı altında birleştirilerek mevcut personelin daha verimli kullanılması amaçlanmış olup, ayrıca mevcut Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün kapatılması ile birlikte, veterinerlik

hizmetlerinin de “Veteriner Hizmetleri Bürosu” adı altında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlanması önerilmiş ve Belediye Meclisince onaylanmıştır. 2012 yılında düzenlenen Performans Değerlendirme Yönergesi 2013 yılı Ocak ayında uygulanmaya başlanmıştır. Her ay müdürlüklerden gelen Performans Değerlendirme Formları incelenerek, performansı düşük olan personele ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereği belediyemizde görev yapan sözleşmeli personelin bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı memur kadrosuna atamaları yapılmıştır.


Norm Kadro/ Mevcut Durum Tablosu MEMUR KADROSAYIMIZ

İŞÇİ KADROSAYIMIZ

NORM KADRO DURUMU

366

183

MEVCUT DURUM

220

125

SÖZLEŞMELİ

1

Hizmet Sınıflarına Göre Norm Kadro Tablosu NORM KADRO SAYISI

MEMUR

SÖZLEŞMELİ

DOLU

BOŞ

262

123

-

123

139

S.H.

9

8

-

8

1

T.H.

86

80

1

80

5

Y.H.

5

5

-

5

-

A.H.

4

4

-

4

-

366

220

1

220

145

SINIFI G.İ.H.

TOPLAM

31.12.2013 Tarihi İtibariyle Personel Durumu MEMUR 123

İŞÇİ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

TOPLAM

132

62

317

01.01.2013 tarihinden itibaren personel hareketleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. MEMUR

İŞÇİ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

TOPLAM

EMEKLİ

3

1

-

4

NAKİL GİDEN

2

İSTİFA EDEN

5

NAKİL GELEN

2

PERSONEL HAREKETLERİ TABLOSU (01.01.2013 - 31.12.2013)

İŞ AKDİ FESHEDİLEN

2 5

5

2 1

1

ALINAN STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKTAN ATAMA

15

1

48

48

104

104 1

31.12.2013 Tarihi İtibariyle Personel Durumu MEMUR

İŞÇİ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

TOPLAM

220

125

1

347


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

86 87

2013 yılında 2 nakil gelen, 2 nakil giden, 15 istifa, 1 iş akdi feshedilen, 1 açıktan atama, 4 emeklilik, 48 sözleşmeli personel alım işlemi ve 104 sözleşmeli personele statü değişikliği yapılarak memuriyete atanmıştır. b) İzin İşlemleri: Memur, işçi ve sözleşmeli personelin yıl içinde kullanılan izinlerinin takibi yapılmıştır. YILLIK

SAĞLIK

HEYET RAPORU

DOĞUM

EVLENME

ÖLÜM

ÜCRETSİZ İZİN

MAZERET İZNİ

İŞÇİ

228

95

-

5

-

1

4

5

MEMUR

315

211

16

8

-

3

4

2

SÖZLEŞMELİ

99

32

-

2

3

1

-

1

TOPLAM

642

338

16

15

3

5

8

8

İŞÇİ

MEMUR

SÖZLEŞMELİ

TOPLAM

700 600 500 400 300 200 100 0 YILLIK

SAĞLIK

HEYET RAPORU

DOĞUM İZNİ

EVLENME İZNİ

ÖLÜM İZNİ

ÜCRETSİZ İZİN

MAZRET İZNİ

*2013 Yılı /Personel İzin Grafiği

c) Görevlendirme ve Atama İşleri

d) Staj İşlemleri

Hizmetlerin aksamadan ve verimli bir şekilde yürütülmesi için 103 memur ve 12 işçi kurum içi görevlendirme işlemi, 116 memur ve 3 işçi atama işlemi, 18 personele ise kurum dışı görevlendirme, 48 memur personele dolu kadro derece değişikliği, 46 adet boş kadro değişikliği ve 12 memur personele kadro unvan değişikliği işlemi yapılmıştır.

2012-2013 eğitim yılında 58 adet lise (Eylül-Haziran) stajyerinin başvuruları değerlendirilerek, bilgi ve becerilerine göre müdürlüklerde görevlendirilmiştir. Haziran ayında görev yapan stajyerlerin görev sürelerindeki başarı durumu değerlendirilerek okul müdürlüklerine gönderilmiştir. 2013 Yaz Dönemi, Lise ve Üniversite stajyerlerinin başvuruları alınmıştır. Yapı-

lan değerlendirme sonucunda başvuruları kabul edilen 71 üniversite stajyeri, 32 lise stajyerin görev yeri belirlenmiştir. Staj süre bitiminde yaz dönemi stajyerlerinin durum değerlendirmesi yapılarak okul müdürlüklerine bildirilmiştir. 2013-2014 eğitim yılında görev yapmak üzere 41 adet lise stajyerlerinin başvuruları değerlendirilerek, bilgi ve becerilerine göre müdürlüklerde görevlendirilmiştir.


e) Periyodik İşlemler * Üç aylık dönemler halinde Kamu İstihdamı ve Kadrolar ile ilgili Kaymakamlık Makamı’na bilgi verilmiştir. * Yan ödeme ve özel hizmet tazminat cetvelleri hazırlanarak Valilik Makamına sunulmuştur. * Altı ayda bir teknik eleman envanteri hazırlanarak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. * 2013 yılında; 111 kademe ilerlemesi, 31 derece ilerlemesi ve 119 intibak işlemi (Hizmet birleştirmesi, Eğitim Değerlendirmesi vb.) olan memur persone-

lin onayları alınarak Maaş Tahakkuk Şefliği’ ne gönderilmiş, kayıtlarımıza işlendikten sonra özlük dosyalarına kaldırılmıştır. * 207 memur personele hastalıkları nedeniyle verilen istirahat raporlarına onay alınarak hastalık iznine dönüştürülmüştür. * İl Emniyet Müdürlüğü’ne iletilmek üzere; 9 adet hususi, 35 adet hizmet pasaport formu düzenlenmiş olup, pasaport işlemlerinin yürütülmesi için yazışma yapılmıştır. * Türkiye İş Kurumu internet sitesine

giriş yapılarak; Aylık İşgücü Çizelgesi her ay sonu itibariyle güncellenmiştir. * Belediyemizde tüm personelin giriş-çıkış saatlerinin takibi amacıyla kurulan “Personel Devam Kontrolü” sistemi ile personellere ait bilgiler haftalık periyodlar halinde bağlı bulundukları birim müdürlerine ve bağlı bulundukları başkan yardımcılarına gönderilmektedir. f) Evrak Kayıt İşlemleri Müdürlüğümüze havale edilen evrak sayısı ile birimimizce üretilen evrak sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Gelen Evrak Sayısı

Giden Evrak Sayısı

Toplam

3.357

2.056

5.413

g) Meclis ve Encümen’e Sunulan Teklifler 2013 yılında müdürlüğümüzce Belediye Meclisi’nde görüşülmek üzere 12 adet teklif yazısı verilmiş olup, stajyer ücretlerinin belirlenmesi ve aktarma konusu Encümen’e havale edilmiştir.

h) Eğitim Faaliyetleri: Hizmet içi eğitim programı kapsamında Belediyemiz ve Marmara Belediyeler Birliği arasında Eğitim Protokolü akdedilmiş olup, müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda eğitim verilmiştir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu eğitimi verilmiştir. İlgili kanun gereğince; 3 iş kolu ( Fen İşleri, Belediye Faaliyetlerini Destekleyici Hizmetler ve Park Bahçe İşleri) oluşturularak belediyemizde görev yapan 125 işçi personel iş kollarına ayrılmıştır.


88 89

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 Yılı Hizmetiçi Eğitimleri EĞİTİME KATILAN PERSONEL SAYISI

SIRA NO

TARİHİ

EĞİTİMİN KONUSU

1

03.01.2013

2

MEMUR

İŞÇİ

SÖZ. PERSONEL

DİĞER

TOPLAM KİŞİ SAYISI

EĞİTİM SAATİ

6360 SAYILI KANUN 13 İLDE BÜYÜKŞEHİR KURULMASI

1

-

1

-

2

6

22.01.2013

DENETİM KOMİSYONU ÜYELERİ EĞİTİM PROGRAMI

-

-

-

5

5

10

3

23.01.2013

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

1

-

-

-

1

2

4

18.02.2013

6360, 6306, 5999, 6111 SAYILI KANUNLAR

1

2

6

-

9

18

5

18.02.2013

5335 SAYILI KANUN

2

1

-

-

3

3

7

28.03.2013 31.03.2013

İL ÖZEL İDARELER VE BELEDİYELER STRATEJİ GELİŞTİRME

1

-

-

-

1

12

8

08.04.201310.04.2013

4.KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİK SEMPOZYUMU

1

-

-

-

1

11

9

10.04.201312.04.2013

HİZMET TAKİP PROGRAMI İNTİBAK EĞİTİMİ

2

-

-

-

2

18

10

11.05.201312.05.2013

8.KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU

2

-

-

-

2

14

11

19.05.201323.05.2013

4734/ 4735 SAYILI KAMU İHALE KANUNU

-

-

5

-

5

12

12

06.05.2013

PERSONEL MEVZUATI

1

-

-

-

1

2

13

05.09.2013 10.09.2013

AVŞA ADASI ENGELLİLER ETKİNLİĞİ

1

-

-

-

-

20

14

09.09.2013 20.09.2013

ADAY MEMUR EĞİTİM PROGRAMI

3

-

-

-

-

70

15

09.09.2013 15.09.2013

GÖREVDE YÜKSELME UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK PROGRAMI

2

-

-

-

-

25

16

25.11.2013 29.11.2013

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU EĞİTİMİ

-

-

-

-

309

927

17

25.12.2013

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSTİŞARE TOPLANTISI

1

-

-

-

1

3

342

1153

TOPLAM


ı) Maaş Tahakkuk İşlemleri: Belediyemizde görev yapan memur, işçi, sözleşmeli personel, başkan, başkan yardımcıları, meclis huzur hakkı, encümen huzur hakkı, komisyon ücretleri, başkan vekalet ücretleri ve stajyerlerin maaşları tahakkuk ettirilmiştir. Memur, İşçi, Sözleşmeli, Başkan, Başkan Yardımcısı’nın maaşlarından yapılan emekli keseneği ve e-bildirgeler zamanında internet ortamında hazırlanarak tahakkuk ettirilmiş, ödenmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.

2013 YILI MAAŞ TAHAKKUK GRAFİĞİ 1.000.000,00 900.000,00 800.000,00 700.000,00 600.000,00 500.000,00 400.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00

OCAK 529.065,15

MART 527.064,25

146.018,41 477.809,82 Memur Fark Stajyer

487.287,13

MAYIS 538.467,80

543.198,85

279.110,52

556.865

151.787,

474.040,72

474.448,76

472.159,25

475.784,73

474.502

303.269,07

281.151,30

279.524,08

283.901,63

295.273,90

292.190

14.717,56

15.394,82

15.665,30

15.687,84

15.620,22

5.747,7

24.887,84

17.645,80

17.934,58

45.468,40

24.444,74

14.443,6

15.627,38

15.846,98

12.538,90

16.120,28

16.120,28

14.988,0

4.299,72


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

İş kazası, hastalık, analık nedeniyle devamsızlığı olan personelin maaş kesinti işlemleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na online bildirimleri yapılmıştır. Belediyemize çeşitli icra müdürlüklerinden gelen yazılar neticesinde personelin borçlarından dolayı icra ve nafaka kesinti işlemi yapılmış olup, ilgili kurumlara ulaşması sağlanmıştır. Ayrıca ilgili icra müdürlükleri ile gerekli yazışmalar yapılmıştır. Belediyemizde görev yapan personelin müdürlüğümüze ibraz etmelerine müteakip doğum yardımı, ölüm yardımı ve evlilik yardımı tahakkuk edilerek ödenmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir. Emekli olma talebinde bulunan ve iş akdi feshedilen işçi personele kıdem tazminatı hesaplanmıştır. 2013 yılında işçi personele ait; devlet ve sendika ikramiyeleri tahakkuk ettirilerek ödenmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmiştir

MAYIS

3.198,85

5.784,73

90 91

TEMMUZ 556.865,84

534.711,03

529.160,89

151.787,82 474.502,46

538.990,15

537.283,47

149.201,12 498.432,41

KASIM

ARALIK

649.703,43

519.599,00

285.669,03

148.263,72

707.126,64

855.928,22

875.902,18

843.346,63

837.929,63

5.539,25

5.273,90

292.190,12

398.041,77

467.599,30

215.368,90

6.636,45

6.543,29

5.385,25

620,22

5.747,70

0,00

0,00

5.039,60

11.531,66

11.509,04

11.532,48

.444,74

14.443,63

24.067,34

1.497,34

11.488,53

1.740,54

31.692,79

22.870,44

.120,28

14.988,08

15.742,87

15.358,65

18.353,31

15.118,64

19.296,10

17.056,39


HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


92 93

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

I.GENEL BİLGİLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1-Müdürlüğümüzün Görevleri: Müdürlüğümüz; belediyenin davacı veya davalı sıfatında bulunduğu adli ve idari yargı yerlerinde, icra-iflas dairelerinde, noterlerde, hakemler ve resmi kurum ve kuruluşlarda belediye hak ve menfaatlerinin korunması için belediye tüzel kişiliğini vekâleten temsil etmek, dava açmak, açılan davalara katılmak, icra takipleri yapmak ve yürütmek, gerekli savunmaları yapmak, deliller ibraz ederek dava ve icra-iflas takiplerini sonuçlandırmak aleyhteki

kararlara karşı kanun yollarına başvurmak, müdürlüklerin kendi görevlerini yapmaları veya yetkilerini kullanmaları esnasında karşılaştıkları sorunlar veya mevzuatın yorumlanması hususundaki hukuki mütalaa taleplerini karşılamak, müdürlüğün rutin işleyişi ile ilgili idari iş ve işlemleri yapmak, adli ve idari görevlerin ifası için bütçe ile tahsis edilen ödeneği kullanmak, harcamaları yapmak ve gerekli sarf belgelerini düzenlemek ve Başkanlık Makamı tarafından tevdi edilen diğer görevleri yapmakla görevlidir.

görev ve yetkilerinin ifasında Belediye Başkanı’na ve Başkan Yardımcısı’na karşı sorumludur.

2-Müdürlüğümüzün Sorumluluğu

Müdürlüğümüzle ilgili iş ve işlemler Taşoluk Ek Hizmet Binası’nda yürütülmektedir. Müdürlüğümüze ait idari büro ve müdür odası bulunmamaktadır.

Müdürlüğümüz, yasalarda yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında

3-Müdürlüğümüzün Yetki Alanı Müdürlüğümüz, görevleriyle ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili mevzuat dâhilinde yetkilidir.

B-MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER 1.FİZİKİ YAPI Hizmet Birimi:

Hizmet Birimi SIRA NO 1

KULLANIM AMACI Büro

ALANI M2

ADET

74 m2

1

2.TEŞKİLAT ŞEMASI Müdürlüğümüz teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ

DAVA VE İCRA TAKİP BÜROSU

HUKUK BÜROSU

EVRAK TAKİP BÜROSU


3. SUNULAN HİZMETLER a- Müdürlüğümüz; belediyenin davacı veya davalı sıfatında bulunduğu adli ve idari yargı yerlerinde, icra-iflas dairelerinde, noterlerde, hakemler ve resmi kurum ve kuruluşlarda Belediyenin hak ve menfaatlerinin korunması için belediye tüzel kişiliğini vekâleten temsil etmektedir. Bu bağlamda Belediyenin hukuki menfaatlerini korumak için gerekli davalar açılmaktadır. Belediyeye karşı açılan davalara katılmak sureti ile Belediyenin hakları korunmaktadır. b- Belediyenin alacaklarını takip etmek için gerekli olan icra takip işleri yapılmaktadır. Ayrıca müdürlüklerin kendi görevlerini yapmaları veya yetkilerini kullanmaları esnasında karşılaştıkları sorunlar veya mevzuatın yorumlanması hususundaki hukuki mütalaa talepleri karşılanmaktadır. 4. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne, 2013 bütçesinde, personel giderleri olarak 429.000,00- TL. sosyal güvenlik prim giderleri olarak 60.000,00- TL. ve mal ve hizmet alım giderleri olarak 195.000,00- TL. olmak üzere toplam 684.000,00- TL. ödenek konulmuştur. Bu ödeneklerden 336.337,63-TL. personel giderleri, 50.150,42- TL. sosyal güvenlik prim giderleri ve 173.880,20TL Mal ve Hizmet Alımı olmak üzere

toplam 560.368,25- TL. harcanmıştır. Harcamaların ön mali kontrolü, harcama yetkilisi olan Hukuk İşleri Müdürü tarafından yapılmıştır.

C- DİĞER HUSUSLAR Belediyemiz bünyesinde 4 avukat, 1 Müdür kadrosu bulunmaktadır. Ancak 3 avukat, 1 Müdür ile işlemler yürütülmektedir.

II. AMAÇ VE HEDEFLER A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ Müdürlüğümüz, belediyenin davacı veya davalı sıfatında bulunduğu adli ve idari yargı yerlerinde, icra-iflas dairelerinde, noterlerde, hakemler ile resmi kurum ve kuruluşlarda belediye hak ve menfaatlerinin korunması için belediye tüzel kişiliğini vekâleten temsil etmek, dava açmak, açılan davalara katılmak, icra takipleri yapmak ve yürütmek, gerekli savunmaları yapmak, deliller ibraz ederek dava ve icra-iflas takiplerini sonuçlandırmak ve aleyhteki kararlara karşı kanun yollarına başvurmak, müdürlüklerin kendi görevlerini yapmaları veya yetkilerini kullanmaları esnasında karşılaştıkları sorunlar veya mevzuatın yorumlanması hususundaki

hukuki mütalaa taleplerini karşılamak, müdürlüğün rutin işleyişi ile ilgili idari iş ve işlemleri yapmak, adli ve idari görevlerin ifası için bütçe ile tahsis edilen ödeneği kullanmak, harcamaları yapmak ve gerekli sarf belgelerini düzenlemek ve Başkanlık Makamı tarafından tevdi edilen diğer görevlerini yürütmekte olup, amaç ve hedefler bu bağlamda gerçekleşmiştir.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Hukuk İşleri Müdürlüğü, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre teşkilatlandırılmış ve 05.06.2009 tarih ve 34 sayılı Meclis kararıyla kurulmuştur. Hukuk İşleri Müdürlüğü, tüm iş ve işlemlerini 10.02.2011 tarihli Belediye Meclisinde görüşülerek kabul edilen Hukuk İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği çerçevesinde yürütmektedir.

A-MALİ BİLGİLER Müdürlüğümüzün 2013 mali yılı gider bütçesi ve gerçekleştirme tablosu aşağıda çıkartılmıştır.


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

94 95

BÜTÇE VE GİDER DURUMU Bütçe Yılı

Müdürlüğümüzün Bütçe Tahmini

Müdürlüğümüzün 2013 Yılı Gerçekleşen Bütçesi

2013

684.000,00 TL

565.434.,80 TL

Bütçe Gerçekleşme Oranı %82,00

B) MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YÜRÜTÜLEN İŞ VE İŞLEMLER Adli Yargı 1) Hukuk Mahkemeleri a) Sulh Hukuk Mahkemeleri 2013 yılında Sulh Hukuk Mahkemeleri’nde Belediyemize karşı açılan 3 adet dava dosyası bulunmaktadır.

SULH HUKUK MAHKEMELERİ

DERDEST

TEMYİZDE

KESİNLEŞME LEHTE

KESİNLEŞME ALEYHTE

KONUSUZ

TOPLAM

3

-

-

-

-

3

b) Asliye Hukuk Mahkemeleri 2013 yılında Belediyemiz aleyhine açılan 22, Belediyemiz tarafından açılan 20 adet olmak üzere toplam 42 adet Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne ait dosyamız mevcuttur. Belediyemiz aleyhine açılan dava dosyalarına cevap dilekçeleri ile birlikte ilgili belgeler ibraz edilmiştir. Ayrıca Müdürlüğümüze tebliğ edilen davalardan 38 adedi derdest olup, 2 adedi lehimizde, 1 adedi aleyhimizde kesinleşmiş olup, 1 adedi ise konusuz kalmıştır.

ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİ

DERDEST

TEMYİZDE

KESİNLEŞME LEHTE

KESİNLEŞME ALEYHTE

KONUSUZ

TOPLAM

38

-

2

1

1

42

2) İhtisas Mahkemeleri a) İş Mahkemeleri 2013 yılında İş Mahkemeleri’nde Belediyemiz aleyhine 2 adet dava açılmış olup, davalar halen derdesttir. Dava dosyalarına cevap dilekçeleri ile birlikte ilgili belgeler ibraz edilmiştir.

İŞ MAHKEMELERİ

DERDEST

TEMYİZDE

KESİNLEŞME LEHTE

KESİNLEŞME ALEYHTE

KONUSUZ

TOPLAM

2

-

-

-

-

2


b) Ticaret Mahkemeleri 2013 yılında Ticaret Mahkemeleri’nde Belediyemiz aleyhine ve tarafımızdan açılan herhangi bir dosya bulunmamaktadır c) Tapulama (Kadastro) Mahkemeleri 2013 yılında Kadastro Mahkemeleri’nde Belediyemiz aleyhine açılan 1 adet dosya bulunmaktadır. Dava halen derdesttir

KADASTRO MAHKEMELERİ

DERDEST

TEMYİZDE

KESİNLEŞME LEHTE

KESİNLEŞME ALEYHTE

KONUSUZ

TOPLAM

1

-

-

-

-

1

d) İcra Tetkik Mercileri (İcra Hukuk Mahkemeleri) 2013 yılında Belediyemiz aleyhine açılan 2 adet Belediyemiz tarafından açılan 6 adet olmak üzere toplam 8 adet dava dosyası bulunmaktadır. Bu davalardan 8 adedi hâlihazırda derdesttir.

İCRA HUKUK MAHKEMELERİ

DERDEST

TEMYİZDE

KESİNLEŞME LEHTE

KESİNLEŞME ALEYHTE

KESİNLEŞME KISMEN LEH/ ALEYH

TOPLAM

8

-

-

-

-

8

3) Ceza Mahkemeleri a) Sulh Ceza Mahkemeleri 2013 yılında Belediyemiz aleyhine açılan 12, Belediyemiz tarafından açılan 2 adet olmak üzere toplam 14 adet dava dosyası bulunmakta olup, dosyalardan 9 adedi derdest, 3 adedi lehte, 2 adedi aleyhte kesinleşmiştir.

SULH CEZA MAHKEMELERİ

DERDEST

TEMYİZDE

KESİNLEŞME LEHTE

KESİNLEŞME ALEYHTE

KONUSUZ

TOPLAM

9

-

3

2

-

14

b) Asliye Ceza Mahkemeleri 2013 yılında Belediyemiz tarafından daha önce suç duyurusunda bulunulan soruşturma dosyalarından 316 adedi ceza davasına dönüşmüştür. Bu dosyalardan 289 adedi hâlihazırda derdest, 3 adedi beraat, 19 Adedi lehte kesinleşmiş, 2 adedi temyiz edilmiş olup, 3 adedi ise düşme sonucu konusuz kalmıştır.

ASLİYE CEZA MAHKEMELERİ

DERDEST

KONUSUZ

KESİNLEŞME LEHTE

TEMYİZ

BERAAT

TOPLAM

289

3

19

2

3

316


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

96 97

c) Ağır Ceza Mahkemeleri 2013 yılında Ağır Ceza Mahkemelerinde Belediyemiz tarafından suç duyurusunda bulunulan dosyalardan 1 adedi ağır ceza davasına dönüşmüştür.

AĞIR CEZA MAHKEMELERİ

DERDEST

KONUSUZ

KESİNLEŞME LEHTE

TEMYİZ

BERAAT

TOPLAM

1

-

-

-

-

1

d) Çocuk Mahkemeleri 2013 yılında Çocuk Mahkemeleri’nde 1 adet dosyamız bulunmaktadır.

ÇOCUK (CEZA) MAHKEMELERİ

DERDEST

KONUSUZ

KESİNLEŞME LEHTE

KESİNLEŞME ALEYHTE

BERAAT

TOPLAM

1

-

-

-

-

1

e) Cumhuriyet Başsavcılığı Suç Duyuruları 2013 yılında Belediyemiz tarafından imar kirliliği, mühür bozma ve çevre kirliliği suçları ile ilgili Müdürlüklerden gelen 174 adet evrak hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Suç duyurusunda bulunulan evraklardan 107 adedi ceza davasına dönüşmüş, 63 adedinin ise soruşturmaları devam etmekte olup, 4 adedi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. CUMHURİYET SAVCILIKLARI SUÇ DUYURULARI

SORUŞTURMASI DEVAM EDEN

CEZA MAHKEMESİNE DÖNÜŞEN

KOV. YER OLM. DAİR KARAR

TOPLAM

63

107

4

174

4) İdare Mahkemeleri 2013 yılında Belediyemiz aleyhine açılan 77 adet, Belediyemiz tarafından açılan 1 adet olmak üzere toplam 78 adet İdare Mahkemelerine ait dosyamız mevcuttur. Bu dosyalardan 75 adedi derdest olup, 3 adet dosya temyiz incelemesindedir. Belediyemiz aleyhine açılan 77 adet dava dosyasına cevap dilekçeleri ile birlikte ilgili belgeler ibraz edilmiştir.

İDARE MAHKEMELERİ

DERDEST

TEMYİZDE

KESİNLEŞME LEHTE

KESİNLEŞME ALEYHTE

KARAR DÜZELTME

TOPLAM

75

3

-

-

-

78

5) Vergi Mahkemeleri 2013 yılında Vergi Mahkemeleri’nde Belediyemiz aleyhine açılan 24 adet dava dosyası bulunmaktadır. Bu davalardan 21 adedi hâlihazırda derdest olup, 1 adedi lehimizde, 1 adedi aleyhimizde kesinleşmiş, 1 adedi ise konusuz kalmıştır.

VERGİ MAHKEMELERİ

DERDEST

TEMYİZDE

KESİNLEŞME LEHTE

KESİNLEŞME ALEYHTE

KONUSUZ

TOPLAM

21

-

1

1

1

24


6) Danıştay 2013 yılında Danıştay nezdinde Belediyemiz aleyhine ve tarafımızdan açılan ve tebliğ edilen herhangi bir dosya bulunmamaktadır.

İcra Müdürlükleri

1) İcra Takipleri 2013 yılında İcra Müdürlüklerinde Belediyemiz tarafından başlatılan 4 adet, Belediyemiz aleyhine 32 adet İcra Takip dosyası olmak üzere toplam 36 adet dosya kayıtlıdır. İcra takip dosyalarından 4 adedi infaz edilmiş, 32 adedi hali hazırda derdesttir.

36

-

-

-

78

1

-

-

-

24

-

-

-

-

-

2

-

2

3

-

-

-

14

2

3

19

-

3

-

-

316

1

-

-

-

-

-

-

-

1

32

-

-

-

4

-

-

-

36

1

-

-

-

-

-

-

-

1

ASLİYE HUKUK MAHKEMELRİ

38

-

1

2

1

-

-

-

42

SULH HUKUK MAHKEMELERİ

3

-

-

-

-

-

-

-

3

İCRA HUKUK MAHKEMELERİ

8

-

-

-

-

-

-

-

8

KADASTRO MAHKEMELERİ

1

-

-

-

-

-

-

-

1

480

5

5

24

9

3

-

-

526

KONUSUZ

-

TEMYİZ EDİLEN

-

2013 YILI GENEL DURUM TABLOSU

DERDEST

TOPLAM

4

KARAR DÜZELTME

32

KISMEN LEH/ ALEYH

TOPLAM

BERAAT

İNFAZ ALEYTE

İNFAZ/ KESİNLEŞME ALEYHTE

DERDEST

İNFAZ/ KESİNLEŞME LEHTE

İCRA TAKİPLERİ

İDARE MAHKEMELERİ

75

3

-

VERGİ MAHKEMELERİ

21

-

1

İŞ MAHKEMELERİ

2

-

-

SULH CEZA MAHKEMELERİ

9

-

289

ASLİYE CEZA MAHKEMELERİ ÇOCUK MAHKEMELERİ İCRA TAKİPLERİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ

TOPLAM

1


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2) Haciz İhbarnameleri 2013 yılında İcra Müdürlüklerinden Belediyemize toplam 15 adet haciz ihbarnamesi gönderilmiş olup, ilgili müdürlüklerle gerekli yazışmalar yapılarak süresi içerisinde icra dosyalarına itirazlar/beyanlar gönderilmiştir. 2013 yılında Müdürlüğümüze tebliğ edilen davaların dağılımı ve durumları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2013 YILINDA MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE YAPILAN İŞLEMLER 1) 2013 yılında ile Müdürlüğümüze 3577 adet evrak tebliğ edilmiştir. 2) 2013 yılında Müdürlüğümüze tebliğ edilen 95 adet ara karar evrakına ilgili birimlerle yazışmaları yapılarak cevap verilmiştir. 3) 2013 yılında Müdürlüğümüze tebliğ edilen mahkeme kararlarından aleyhimize olan 71 adedinde Yüksek Mahkeme nezdinde karar düzelme yoluna gidilmiştir. 4) 2013 yılında Müdürlüğümüze tebliğ edilen mahkeme kararlarından aleyhimize olan 82 adedi Yüksek Mahkeme nezdinde temyiz edilmiştir. 5) 2013 yılında Müdürlüğümüze tebliğ edilen 21 adet bilirkişi raporlarına incelenerek aleyhimizde olan noktalar

ilgili birimlerle yazışmalar yapılarak itiraz edilmiştir. 6) 2013 yılında Müdürlüğümüze tebliğ edilen 35 adet temyiz dilekçesine cevap verilmiştir. 7) 2013 yılında Müdürlüğümüze diğer müdürlüklerden gelen 12 adet mütalaa (Hukuki Görüş) talebine cevap verilmiştir. 8) Müdürlüğümüze tebliğ edilen dava dosyası haricindeki diğer evraklar gerekli incelemeler yapıldıktan sonra Standart Dosya Planı çerçevesinde ilgili arşiv dosyalarına kaldırılmıştır. 9) 2013 yılında Müdürlüğümüze tebliğ edilen duruşma ve keşif çağrı kâğıtlarına göre duruşma ve keşiflere iştirak edilmiştir.

C-PERFORMANS BİLGİLERİ Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün idarî ve teknik altyapısını tamamlayarak, Arnavutköy Belediyesi’nin taraf olduğu davaların kazanılmasında yüksek performans göstermek ve diğer birimlere etkin hukukî danışmanlık desteği sağlamak amacıyla Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün işleyiş sistemini standart dosya planına göre yapma ve pilot müdürlük olarak tüm yazışmalarında kalite standartlarına uygun formlar geliştirme çalışmaları yapılmıştır.

98 99

IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- ÜSTÜNLÜKLER Bilgi birikimi ve uygulamalar yönünden diğer Müdürlüklerden daha şanslı durumdadır. Bilgiye ulaşım yönünden de herhangi bir sıkıntısı bulunmamaktadır. Değişen mevzuat ve uygulamalar sürekli takip edilerek bilgilerin güncel halde bulunması sağlanmakta, bu bilgi birikimi, diğer Müdürlükler, Belediyeler ve Kamu Kurumlarıyla paylaşılmaktadır.

B- ZAYIFLIKLAR Hukuk İşleri Müdürlüğünde zayıflık olarak ileri sürülecek bir durum şu an için söz konusu değildir.

C- DEĞERLENDİRME 2013 yılı itibarı ile yapılan faaliyetlerin ifasında mal ve hizmet alımı yapılmamıştır. Ancak dosyalar üzerinde kontroller yapılarak biten dosyaların infaz ve gereği için ilgili müdürlüklere gerekli yazılar yazılmıştır. 2013 yılında Müdürlüğümüz emrinde sözleşmeli olarak göreve başlayıp memur kadrosuna atanan avukat arkadaşımız ile büro ve adliye işlerimizin takibi hızlanmıştır.


MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

I- GENEL BİLGİLER Belediyemize ait gelirlerin tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması müdürlüğümüzün hizmetidir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde yürüttüğümüz bu hizmetleri yaparken kayıtlar usulüne uygun, saydam ve erişebilir şekilde tutulmaktadır. Ayrıca Belediyemize ait sosyal tesisler, mesire alanları ve otoparkların işletilmesi için 5393 sayılı Belediye kanunun 71.maddesi gereği “Arnavutköy Belediyesi Sosyal Tesisleri ve Otoparkları Bütçe İçi İşletme” kurulması hususunda gerekli 03.11.2011 tarih ve 187 no’lu Meclis Kararı alınmasına müteakip İçişleri Bakanlığının 02.01.2012 tarih ve 101-47001 sayılı yazıları ile izin verilmiş ve Müdürlüğümüz bünyesinde Bütçe İçi İşletme Şefliği kurulmuştur. Bütçe İçi İşletme Şefliğimiz, Belediyemize ait olan Arnavutköy Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu, Hadımköy Spor Tesisleri, Merkez Katlı Otopark ve Hobi Bahçelerinden faydalanan tüm vatandaşlarımızın memnuniyeti için en iyi hizmeti vermeyi amaçlamaktadır.

A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1- Müdürlüğümüzün Yetkisi; Müdürlüğümüz, belediyenin tüm gelir, gider ve mali konularla birlikte bütçe içi işletme ile ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde yürürlülükteki mevzuat kapsamında yetkilidir.

2- Müdürlüğümüzün Görevi; Müdürlüğümüz, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 213 sayılı

100 101

Vergi Usul Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacakları ve Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Bütçe Kanunu, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile diğer ilgili Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen Belediyenin gelir ve giderleriyle alakalı her türlü iş ve işlemleri yapmaktır. Bu görevler başlıca şunlardan oluşmaktadır.

2.9. Bütçeyi hazırlamak, izleyen iki yılın bütçe tahminlerini yapmak, bütçe kayıtlarını tutmak.

2.1. Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahakkuk ve tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek.

2.12. Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bunların raporlanmasını sağlamak.

2.2. Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek. 2.3. Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek. 2.4. Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek. 2.5. Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, Sayıştay’a, bağlı bulunan Başkan Yardımcısı’na ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmelikleri çerçevesinde düzenli olarak vermek. 2.6. Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak. 2.7. Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak. 2.8. Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin ve tahsildarların hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek.

2.10. Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak, ödenek gönderme belgelerini düzenlemek. 2.11. Harcama yapılması ve gelir elde edilmesine ilişkin malî işlemleri yürütmek.

2.13. Mali ve Ön Mali Kontrol İşlemlerini yapmak 2.14. Stratejik plan ve performans programlarının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. 2.15. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin kayıtları tutmak. 2.16. Yıllık Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemlerini yapmak 2.17. İdarenin Bütçe Kesin Hesabını hazırlamak 2.18. Malî kanunlar ile ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak. 2.19. Bütçe içi işletmenin işleyişi ilgili her türlü iş ve işlemlerini yürütmek, 2.20. İşletmelerde verilecek hizmetler veya satılacak mallar karşılığında alınacak ücretleri bölgesel bazda ve günün şartlarına göre belirlemek için çalışma yapmak ve Belediye Meclisi’ne sunmak, 2.21. Meclisten çıkan tarifelerin uygulanmasını sağlamak ve denetlemek, 2.22. Havuz işletmesinin her türlü iş ve işlemlerini yürütmek, 2.23. Hobi bahçeleri işletmesinin her türlü iş ve işlemlerini yürütmek,


2.24. Belediye otoparkının, her türlü iş ve işlemlerini yürütmek, 2.25. Bütçe İçi İşletme biriminin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır veya taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek, 2.26. Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

3- Müdürlüğümüzün Sorumluluğu; Müdürlüğümüz kanunlarda, yönetmeliklerde ilgili diğer mevzuatlarda belirtilen sorumluluklarla birlikte görev ve yetkilerinin yerine getirilmesinde, Belediye Başkanı’na ve Başkan Yardımcısı’na karşı sorumludur. 3.1. Harcama birimleri arasında mali yönetim ve kontrol alanında koordinasyon sağlanmasından, 3.2. Birim hizmetlerinin etkili, süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden,

3.3. Gelirlerin zamanında tahakkuku ve gelir ve alacakların süresinde takip ve tahsilinin sağlanmasından,

aşamalarından ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden

3.4. Ödeneklerin planlanarak ilgili yerlere zamanında gönderilmesinden,

3.10. Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde geri verilecek tutarın düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından

3.5. Ön mali kontrole ilişkin faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütülmesinden, 3.6. Birim tarafından hazırlanması gereken plan, program, bütçe, kesin hesap, mali tablolar, faaliyet raporu ve diğer raporlar ile mali istatistiklerin zamanında hazırlanarak ilgili idarelere gönderilmesinden, sorumludur. 3.7. Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından 3.8. Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen değerler ile bunlarda meydana gelebilen kayıtlardan 3.9. Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu

3.11. Ödemelerin ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırasında göz önünde bulundurularak muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmasından 3.12. Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı devralırken göstermediği noksanlıklardan 3.13. Muhasebe mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerinin ilgili mevzuatına göre kontrol etmekten 3.14. Yetkili mercilere hesap vermekten sorumludurlar

B- MÜDÜRLÜĞÜMÜZE İLİŞKİN BİLGİLER 1- Teşkilat Yapısı;

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

GELİRLER BÜROSU

GİDERLER BÜROSU

TAHAKKUK BÜROSU

İCRA TAKİP BÜROSU

STRATEJİK PLANLAMA BÜROSU

BÜTÇE İÇİ İŞLETME ŞEFLİĞİ


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2- İnsan Kaynakları; Müdürlüğümüz Giderler Bürosu’nda 10, Emlak Tahakkuk Bürosu’nda 8, İcra Takip ve Stratejik Planlama Bürosu’nda 2, Gelirler Bürosu’nda 24, Bütçe İçi İşletme Şefliği’nde 45 personel olmak üzere 90 personel çalışmaktadır. Bu personel 67’si erkek 23’ü bayandır. Personellerin 21’i memur 10’u işçi 59’u hizmet alımıdır.

3-Sunulan Hizmetler; a-2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre tahakkuk ve tahsil edilmesi gereken İlan Reklam Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İşgal Harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı, Tellallık Harcı, Muayene ve Denetleme Harcı, Bina İnşaat Harcı, Kayıt Suret Harcı, İmar İle İlgili Harçlar, İşyeri Açma İzin Harcı, Sağlık Belgesi Harcı, Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı ve Ücrete Tabi

İşler gibi gelirlere ait işlemlerin zamanında elektronik ortamda yapılması, b-1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre tahakkuk ve tahsil edilmesi gereken Bina, Arsa ve Arazi vergilerine ait işlemlerin zamanında elektronik ortamda yapılması, c-4109 sayılı Kanun gereğince asker ailelerinden muhtaç olanlara maaşlarının her ay düzenli olarak bankadan verilmesi d- İşçi, Memur ve Sözleşmeli personellerin maaş ve ücretlerinin her ay düzenli olarak banka hesaplarına yatırılması ve yapılan kesintilerin ilgili kurumlara zamanında bildirilmesi ve hesaplarına yatırılması, e- Belediye Meclis ve Encümen üyelerinin huzur haklarının zamanında ve düzenli olarak banka hesaplarına

102 103

yatırılması, f-Stajer öğrencilerin ücretlerinin her ay düzenli olarak ödenmesi, g- Aylık verilmesi gereken Muhtasar ve KDV beyannamelerinin ilgili kurumlara zamanında bildirilmesi, h- Aylık gelir ve gider raporlarının Maliye Bakanlığı Kamu Bilgi Sistemine giriş işleminin internet ortamında yapılması, ı-Belediye otoparkı işletme faaliyetleri i-Arnavutköy Merkez Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu İşletme faaliyetleri j-Hadımköy Spor Tesisleri İşletme faaliyetleri k- Hobi Bahçeleri İşletme faaliyetleri l- Sosyal Tesislerde Fitness faaliyetleri


II- FAALİYETELERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- MALİ BİLGİLER; 1. Bütçe Uygulama Sonuçları

BÜTÇE

GERÇEKLEŞEN

GERÇEKLEŞME ORANI (%)

93.390.000,00

67.529.123,16

72

2.981.000,00

2.483.586,79

83

3.300.000,00

6.988.608,06

211

DİĞER GELİRLER

46.007.500,00

35.727.279,36

77

SERMAYE GELİRLERİ

45.500.000,00

46.607.449,22

102

5.500,00

0,00

0

-2.684.000,00

0,00

0

188.500.000,00

159.336.046,59

84

BÜTÇE

GERÇEKLEŞEN

GERÇEKLEŞME ORANI (%)

PERSONEL GİDERLERİ

17.373.456,00

15.947.565,01

91

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2.883.693,00

2.714.648,36

94

76.439.720,00

74.200.922,85

97

250.000,00

65.295,99

26

CARİ TRANSFERLER

8.030.000,00

8.182.784,20

101

SERMAYE GİDERLERİ

66.448.500,00

63.838.979,79

96

GELİRLER VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

ALACAKLARDAN TAHSİLAT RED VE İADELER (-) TOPLAM

GİDERLER

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ

SERMAYE TRANSFERLERİ YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM

10.000,00

0

17.064.631,000

0

188.500.000,00

164.950.196,20

87


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

104 105

2013 Yılı Aylık Gelir ve Gider Miktarları AYLAR

GELİR

GİDER

OCAK

7.848.622,66

2.020.369,86

ŞUBAT

6.627.062,41

6.399.620,82

MART

15.486.877,36

8.859.857,69

NİSAN

12.162.959,52

10.228.151,24

MAYIS

20.968.595,56

10.932.099,87

HAZİRAN

9.914.628,41

12.954.039,29

TEMMUZ

22.614.231,16

14.736.756,03

AĞUSTOS

8.449.950,57

16.811.808,04

EYLÜL

10.507.589,66

18.185.483,15

EKİM

11.178.805,59

12.058.784,73

KASIM

15.015.103,31

18.634.677,78

ARALIK

18.561.620,38

33.128.547,70

159.336.046,59

164.950.196,20

TOPLAM

2013 Mali Yılı İller Bankası Tahakkuk ve Tahsilât Miktarı AYLAR

TAHAKKUK

KESİNTİ

TAHSİLAT

OCAK

2.326.088,27

930.436,01

1.395.652,26

1.861.247,21

465.312,15

1.395.935,06

MART

2.294.682,81

573.671,13

1.721.011,68

NİSAN

2.225.025,83

186.851,46

2.038.174,37

MAYIS

1.720.113,14

42.136,38

1.677.976,76

HAZİRAN

1.945.930,04

38.189,40

1.907.740,64

TEMMUZ

2.434.148,84

42.765,63

2.391.383,21

2.156.812,71

8.189,40

2.148.623,31

EYLÜL

2.387.674,79

38.189,40

2.349.485,39

EKİM

2.268.100,09

567.025,45

1.701.074,64

KASIM

1.953.321,64

488.330,78

1.464.990,86

ARALIK

3.058.843,62

1.484.650,98

1.574.192,64

TOPLAM

26.631.988,99

4.865.748,17

21.766.240,82

ŞUBAT

AĞUSTOS


2013 Mali Yılı Tahakkuk ve Tahsilât Miktarı GELİR ADI

TAHAKKUK

TAHSİLAT

Gerçekleşme Oranı (%)

BİNA VERGİSİ

22.240.994,22

13.748.185,62

61

ARSA VERGİSİ

50.321.538,07

23.976.239,31

47

ARAZİ VERGİSİ

2.284.905,03

1.485.297,27

65

700.526,19

299.337,99

42

3.775.927,02

1.139.798,98

30

KİRA GELİRLERİ

2.585.688,80

995.195,21

38

GENELTOPLAM

81.909.579,33

41.644.054,38

50

İLAN REKLAM VERGİSİ ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

2013 Mali Yılında Yapılan Aylık Ödemeler OCAK

12.891.343,57

ŞUBAT

8.164.093,42

MART

17.717.440,48

NİSAN

10.435.847,21

MAYIS

15.828.449,09

HAZİRAN

14.123.131,13

TEMMUZ

15.259.122,25

AĞUSTOS

14.297.672,62

EYLÜL

14.595.200,75

EKİM

11.374.629,95

KASIM

11.856.125,95

ARALIK

22.148.900,88

TOPLAM

168.691.957,30

Bütçe İçi İşletme Bütçe Uygulama Sonuçları Bütçe Kalemi Mal ve Hizmet Alımları Sermaye Giderleri Toplam

Bütçe

Gerçekleşen

KALAN TUTAR

2.290.120,00

1.934.242,92

355.877,08 %84

170.000,00

138.696,40

2.460.120,00

2.072.939,32

31.303,60

%81

387.180,68 %84


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar; 2.1. Personel Giderlerine bütçede 17.373.456,00TL. ödenek konulmuştur. Bu ödeneğin 15.947.565,01TL kullanılmış olup ödenek üstü harcama yapılmamıştır. 2.2. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereği ödenek aktarmalarında gerekli onay ve Meclis kararı, Yedek ödenek kullanımlarında ise Encümen Kararı alınmıştır. 2.3. Bütçe ödeneklerinden harcanmayan 23.549.803,80 TL. iptal edilmiştir. 2.4. Tahakkuk edip tahsil edilmeyen 65.244.746,49TL. 2014 yılına devredilmiştir. 2.5. İller Bankasından toplam 26.631.988,99TL. pay tahakkuk etmiştir.

3- Diğer Hususlar a. Belediyemize ait takipte bulunan alacakların tahsilâtının sağlanması amacıyla toplam 2978 mükellef dosyası mevcuttur. Gelirler Şefliğince gönderilen 596 adet mükellefin belediyemize olan borçlarından dolayı Tapu Sicil Müdürlüğü’ne 449 adet yazı yazılarak 116 mükellefin kamu haczinin tesisi işlemi yapılmış bunlardan 337 mükellefin borcunu ödediğinden dolayı haczi kaldırılmıştır. . Ayrıca 15 mükellefin borcundan dolayı İlçe Trafik Müdürlüğü’ne yazı yazılarak araç haczine gidilmiş bunlardan 10 mükellefin borcunu ödediğinden dolayı araç hacizleri kaldırılmıştır. b. 2013 yılı içerisinde mükellefler tarafından başta emlak tahakkuk olmak üzere çeşitli konularda 11996 gelen 3541 giden evrak kaydı girişi olmuştur c. Yıl içerisinde giderler servisinde 4449 Ödeme Emri Belgesi ve 6469

106 107

Muhasebe Fişi olmak üzere 10918 yevmiye kaydı yapılmıştır. d. T.C. kimlik numarası belli olup adres kaydı olmayan veya yanlış olan mükelleflerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden adres bilgilerinin güncellenmesi devam etmektedir. e. Performans programı izleme tabloları üçer aylık dönemler halinde performans esaslı bütçeleme programın girişler yapılmıştır. f. Belediyemizde 2014 yılında uygulanacak harç ve tarifeler Belediye Meclisine sunulmuş ve karara bağlanmıştır. g. Belediyemize ait 2014 yılı yatırımçalışma ve performans programı hazırlanmıştır. h. İlçemiz sınırları dâhilinde bulunan işyerlerine yönelik Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam Vergisi ve İşyeri Açma İzin Harcı beyan kontrolleri için 01.09.2012 tarihinde gezici


ekip kurulmuş olup, 2.153 işyeri tespit çalışmaları yapıldı, 13 adet mahallenin 53500 adet beyanları kontrolünde 9424 adet hatalı beyan düzeltildi, elektronik ortamda mükelleflerin göndermiş oldukları e-beyan bildirimlerinin hazırlanması ve vatandaşa girişinin, 12921 adet e-beyan girişi yapılmıştır. i. İşyerlerine yönelik tespit çalışması sonucunda1632 işyerine bildirimlerini düzeltmeleri için 534 ihbarname gönderilmiştir j. Emlak beyanlarına UAVT numaralarını atama işi olarak beyan eşleme projesi başlatılmış olup toplam 40 mahallenin eşlemesi yapılmıştır. Yapılan beyan eşlemelerinde 73.133 binanın %58’i yani 42.994’ü, 99.448 adet arsanın %51’i yani 50.988’i eşlenmiştir. k. Tapu Sicil Müdürlüğü’nden gelen 12.500 Tapu Bilgi Formlarının bildirim kontrolleri yapılarak bildirimi yapılmayan mükelleflerin Nüfus Müdürlüğü’nden T.C. numaraları

öğrenilerek adres tespitleri yapılarak mükelleflere gerekli tebligatlar yapılmıştır. l. Kira borcu olanlara gerekli tebligatlar yapılarak ödemeleri sağlanmış ödemelerini yapmayanlarla ilgili olarak Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne takibi yapılması hususunda gerekli yazı yazılmıştır. Bunun neticesinde 96 adet takibe alınan toplam 272.567,20. tahsil edilmiştir. m. Borcunu ödemeyen mükelleflere 2629 adet ödeme emri belgesi gönderilmiştir. n. Tapu Sicil Müdürlüğü’nde kaydı olup bildirimde bulunmayan 1112 kişiye beyana çağrı gönderilmiştir o. Vadesi geçtiği halde borcunu ödemeyen gerek ödeme emri ve mükelleflere telefonla aranarak 2.789.733,32 tahsil edildi. p. Arnavutköy Belediyesi katlı otoparkta 2013 yılı sonu itibari ile 72 adet

abone sayımız vardır. r-Arnavutköy Kapalı Spor salonu ve Yüzme Havuzu bayan yüzme abone sayımız 622, bay yüzme abonemiz 981, toplam havuz kullanan abone sayımız 1603 s- Hadımköy Spor Tesisleri bayan yüzme abone sayımız 388, bay yüzme abonemiz 647, toplam havuz kullanan abone sayımız 1035 ş- Arnavutköy Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu, Bay Fitness abone sayımız 1278, Bayan Fitness abone sayımız 501 TOPLAM fitness abone kullanım sayımız 1779 t- Arnavutköy Belediyesi Hadımköy Spor Tesisleri Bay Fitness abone sayımız 504, Bayan abone sayımız 351, toplam fitness abone kullanım sayımız 855


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

108 109

Performans Sonuçları Tablosu PERFORMANS GÖSTERGELERİ

2013 YILI HEDEF

Gelir bütçesi büyüklüğü

GERÇEKLEŞEN 188.500.000,00

Gelir bütçesi gerçekleşme oranı

% 75

Gelir Gerçekleşmeleri

140.250.000,00

Gider Bütçesi büyüklüğü

% 84 159.336.046,59 188.500.000,00

Gider bütçesi gerçekleşme oranı

% 79

% 87

Gider bütçesi gerçekleşmeleri

148.500.000,00

164.950.196,20

Özgelir miktarı

100.980.000,00

126.628.743,88

Özgelirlerin toplam gelirlere oranı

% 72

Toplam gelir miktarı

140.250.000,00

% 79 159.336.046,59

5- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi; 3.1. Bütçe Gelir Gerçekleşmesi 140.250.000,00 TL. hedef tahmin edilirken 159.336.046,59 olarak gerçekleşmiştir. Buna göre Gelir Gerçekleşme oranı % 113,60’dir. 3.2. Bütçe Gider Gerçekleşmesi 148.500.000,00 TL. hedef tahmin edilirken 164.950.196,20 TL. olarak gerçekleşmiştir. Buna göre Gider Gerçekleşme oranı % 111,07’dür. 3.3. Özgelir olarak 100.980.000,00TL. hedef tahmin edilirken 126.628.743,88TL. olarak gerçekleşmiştir. Buna göre Özgelirin gerçekleşme oranı %125,39’dur.


DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

I.GENEL BİLGİLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1-Müdürlüğümüzün Görevi Kurumda kullanılan el, araç ve sabit masa telsizlerinin alımı, bakımı, tamir ve onarımı ile kontrolünü yapmak, Belediyeye alımı gerçekleşmiş mal ve hizmetlerin kayıtlarını tutmak, Kamu ihale Kanunu ve ilgili mevzuatına uygun olarak yapılan mal ve hizmet alımlarını Kamu İhale Kurumu’na internet aracılığı ile bildirmek, Taşınır Mal Yönetmeliği’ne uygun defter ve cetvelleri tanzim etmek, Satın alınan mal ve malzemelerin tekâmül eden dosyalarını, talep eden ilgili müdürlüğe intikalini sağlamak, ambara alınan malzemelerin kayıt ve saklanması ile stok durumlarını kontrol etmek, Belediyeye ait araç, iş makinesi ve ekipmanın, diğer birimlerden gelen talepler doğrultusunda sevk ve idaresini, etkin ve verimli çalıştırılmasını ve koordinasyonunu sağlamak, Araç, iş makinesi ve ekipmanlarda oluşan arızaların tespitini yapmak, atölyede yapılamayacak olanların ve yedek parça ihtiyacının tespiti yapılarak müdürlüğün onayı alınarak satın alma birimine havalesi yapılıp gerekli tamir işlemlerinin yapılması yapılan iş ve işçilikler ile alınan yedek parçaların kontrol ve kabulünü yapmak. Araç ve makinelerin kullandığı akaryakıt ve madeni yağın temini kontrolü ve kabulünü yapmak, araçların sicil dosyalarını tutarak ruhsat, trafik tescil, kaza, trafik sigortası, egzoz ve fenni muayenelerini takip etmek, muhafaza etmek, maliyet analizleri yapılarak ekonomik ömrünü doldurmuş araçların 237 sayılı Taşıt Kanunu’na göre kayıttan düşürülmesi ve hurda satış işlemlerini yapmak,

110 111

Başkanlık Merkez Binası ve Birimlerin kablo tv, telefon ADSL (internet erişim hattı ve data aboneliklerinin ve sözleşmelerinin yapılması ve takibi.

Belediye çalışanlarının işe geliş gidişlerinde kullandıkları araçları kiralamak ve araçların zamanında geliş gidişlerinin takibini yapmak,

Belediye başkanlığınca düzenlenen özel ve resmi açılışlarda, milli bayramlarda ve törenlerde görev verilmesi halinde düzen kurulması ve ya talep edilen ihtiyaçların karşılanması

Belediyemizde kullanılacak olan mazot, benzin, ful-oıl ihtiyaçlarının teminini yapmak.

Yangın tüplerinin dolum işlemlerinin yaptırılması ve yangın güvenliğinin sağlanması Belediye Merkez Binası içerisinde çay, kahve vb. hizmetlerin temizlik ve hijyen kurallarına uygun olarak yapıp sağlamak Belediyemiz için gerekli araç, gereç ve malzeme ile bazı hizmet alımlarının satın alma işlemlerini yürütmek, Müdürlükler kanalı ile alınan tüm malların merkez ambarında teslim alınmasının sağlanması, giriş ve kayıtlarının yapılması ve birimlerden gelen isteklere göre teslimatlarının yerine getirilmesini sağlamak, Belediyemize ait tüm bina ve tesislerin temizlik, aydınlanma, ısıtma, bakım, onarım ile güvenlik hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, Müdürlük ihtiyacı olarak satın veya bağış yoluyla alınan tüm demirbaşların kayıt altına alınması kullanım süresi dolan demirbaşların kayıtlardan düşülerek ambara hurda olarak teslimini sağlamak, Birimlerce kullanılan elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri ile sözleşmelerini yapmak Belediye içi ve dışı iletişimde kullanılan telefon ve telsiz sistemlerinin kurulması bakımını yapmak, Merkez bina garajının ve ek hizmet binalarının kullanımı ile buradaki hizmet araçlarının ve çalışanların göreve çıkışlarını düzenlemek,

Belediye çalışanlarına verilen yemeğin çıkarılmasının teminini ve denetimini yapmak. Belediyemiz etkinliklerinde müdürlük taleplerine göre etkinlik alanının donatılması, hazırlanması, ses düzeninin sağlanması, Ana binamız vatandaş geliş gidişlerinin denetimi ve güvenliğinin çalışır vaziyette tutulması, Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak, 5393 sayılı yasa ile diğer yasa ve yönetmelikler ile verilen görevleri yerine getirmek.

2-Müdürlüğümüzün Sorumluluğu Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur

3- Müdürlüğümüzün Yetki Alanı Destek Hizmetleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 4734-4735 Kamu İhale Kanunları, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5216 Büyük Şehir Belediyesi Kanunu, Bütçe Kanunu, Mahalli İdareler Belgeleri Yönetmeliği ile diğer ilgili kanun ve yönetmeliklere dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.


B- MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER 1.Fiziki Yapı 1.1 Hizmet Birimleri: Müdürlüğümüzle ilgili iş ve işlemler Taşoluk Ek Hizmet Binası’ndan yürütülmektedir. Müdürlüğümüz Hizmet Birimleri SIRA

KULLANIM AMACI

ALANI M2

ADET

1

Büro (Destek Hizmetleri Müdür Odası)

35

1

2

Büro (İdari İşler Şefliği)

27

1

3

Büro (Satınalma Birimi)

24

1

4

Büro (İhale Birimi)

34

1

5

Büro (Ambar /Ayniyat Birimi)

31

1

6

Büro (Garaj Amirliği Birimi)

25

1

2. Teşkilat Şeması Müdürlüğümüz teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

SATINALMA BÜROSU

İDARİ İŞLER BÜROSU

AYNİYAT ve AMBAR BÜROSU

İHALE BÜROSU

MAKİNE İKMAL BAKIM ONARIM ve BAŞŞÖFÖRLÜK


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

112 113

II. AMAÇ VE HEDEFLER A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ Amaç; Destek Hizmetlerini, kurumsal performansa katkı yapacak şekilde yürütmek.

Hedef; Müdürlüğümüzün stratejik hedefi kurum envanterinde bulunan hizmet araçlarından 15 yaşın üzerindekilerin tasfiye edilerek yenilenmesi, iş makinelerinden 20 yaşın üzerindekilerin tasfiye edilerek yenilenmesi işini gerçekleştirmek. Ayrıca 2013 Yılı içerisinde 1 adet Ambulans alımını yapmak.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-MALİ BİLGİLER Müdürlüğümüzün 2013 mali yılına ait gider bütçesi ve gerçekleşme tablosu aşağıda çıkartılmıştır.

Bütçe ve Gider Durumu BÜTÇE YILI

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN BÜTÇE TAHMİNİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GERÇEKLEŞEN BÜTÇESİ

BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI

2013

23.467.000,00 TL

21.703.008,29 TL

%92,5

B-PERFORMANS BİLGİLERİ a) Kurumumuzun envanterine kayıtlı olan ekonomik ömrünü tamamlamış 1 adet hizmet aracı ile 1 adet iş makinesinin Hurda Terkin İşlemleri yapılmıştır. b) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 30.12.2009 Tarihli 27488 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan (Ö.T.A) yönetmeliğine göre 9 adet resmi aracın kayıttan düşme ve bertaraf formları düzenlenerek hurda işlemleri yapılmıştır. c) Müdürlüğümüz hedefleri arasına olan 1 adet Ambulans alım işi maliyet bedelleri aşırı yüksek olduğundan

söz konusu alım işi Başkanlık oluru ile ertelenip yerine kiralama yolu ile 2 adet hasta nakil aracı temin edilmiştir. İHALE BÜROSU İhale Biriminde; Belediyemiz bünyesindeki 20 adet müdürlükten gelen ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili ihale usullerine uygun talepleri üzerine birimimiz tarafından ihale ile ilgili EKAP (Elektronik Kamu Alım Platformu) üzerinden idari şartname, sözleşme tasarısı ve ihale dokümanlarının hazırlanması, ihale ilanının oluşturulması, Basın Yayın Kurumu aracılığı ile gazetede ve EKAP Bülteninde

yayınlanmasının sağlanması, ihalelerle ilgili doküman satışının yapılması, ihale komisyonunun oluşturulması, gerekirse şikâyetlere cevap yazılması, gerekirse Zeyilname düzenlenmesi, gerekirse aşırı düşük sorgu yapılması, ihalelerin yapılması, komisyonu tutanaklarının ve ihale kararının hazırlanması, kesinleşen ihale kararının firmalara bildirilmesi, İş üzeri ihale edilen firmaya sözleşmeye davet yapılması ve sözleşmenin hazırlanması, sözleşme evraklarının kontrolü, sözleşmesi imzalanan ihale dosyasının ilgili müdürlüğe eksiksiz bir şekilde teslim edilmesi işlemleri yürütülmektedir.


AÇIK İHALE

21-F

21-B

3 (i) İSTİSNA

BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA

İPTAL

TOPLAM İHALE BEDELİ (KDV HARİÇ)

(%)

Özel Kalem Müdürlüğü

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

2

Fen İşleri Müdürlüğü

17

13

4

-

-

-

3

42.792.361,55 TL

42,74

3

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

20

11

9

-

-

-

8

22.339.778,55 TL

22,31

4

Basın Yayın ve Hakla İliş. Müd

10

4

6

-

-

-

2

3.404.450,00 TL

3,40

5

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

14

4

10

-

-

-

1

6.711.849,95 TL

6,70

6

Mali Hizmetler Müdürlüğü

5

2

3

-

-

-

1

952.921,35 TL

0,95

7

Plan ve Proje Müdürlüğü

3

2

1

-

-

-

2

132.900,00 TL

0,13

8

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

1

-

1

-

-

-

-

53.900,00 TL

0,05

9

Zabıta Müdürlüğü

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

10

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

13

4

9

-

-

-

1

8.198.050,00 TL

8,19

11

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

5

3

-

2

-

-

-

6.471.664,64 TL

6,46

12

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

13

Yazı İşleri Müdürlüğü

1

-

1

-

-

-

-

138.000,00 TL

0,14

14

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

15

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

16

Yapı Kontrol Müdürlüğü

1

1

-

-

-

-

1

-

0,00

17

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

6

4

2

-

-

-

2

8.455.818,48 TL

8,45

18

Bilgi İşlem Müdürlüğü

3

1

2

-

-

-

-

460.000,00 TL

0,46

TOPLAM TUTAR

99

49

48

2

-

-

21

100.111.694,52 TL

100,00

İHALEYİ YAPAN BİRİM

1

SIRA

TOPLAM İHALE

2013 Yılı içinde yapılan ihalelerin müdürlüklere göre dağılım çizelgesi


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

114 115

Satınalma Bürosu 2013 Yılı içinde Müdürlüğümüz ve diğer Müdürlüklerden gelen satınalma talepleri gerekli fiyat ve kalite araştırmaları yapılarak ilgili mevzuat çerçevesi içinde doğrudan temin yolu ile alım işleri gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda 254 adet doğrudan temin dosyası yapılarak toplam 7.088.662,94 TL tutarında mal ve hizmet satın alınmıştır. 2013 Yılı içinde yapılan Doğrudan Temin Dosyalarının müdürlüklere göre dağılım tablosu.

SIRA

MÜDÜRLÜK ADI

DOSYA ADEDİ

TUTARI

%

1

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

10

264.948,47

4,00%

2

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

-

-

0,00%

3

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

6

279.135,24

4,00%

4

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

16

233.617,01

3,00%

5

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

-

-

0,00%

6

EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

4

115.601,00

2,00%

7

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

2

42.788,52

1,00%

8

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

29

959.261,09

14,00%

9

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2

94.529,80

1,00%

10

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ

7

337.014,23

5,00%

11

ÇEVRE KOR. VE KONT. MÜDÜRLÜĞÜ

8

233.990,52

3,00%

12

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

119

2.976.024,41

41,00%

13

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2

56.917,30

1,00%

14

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

-

-

0,00%

15

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

4

86.856,85

1,00%

16

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

2

60.180,00

1,00%

17

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

-

-

0,00%

18

BAS. YAY. VE HALKLA İLİŞ. MÜDÜRLÜĞÜ

10

332.850,96

5,00%

19

İNSAN KAY. VE EĞİT. MÜDÜRLÜĞÜ

1

5.782,00

0,00%

20

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

32

1.009.165,54

14,00%

254

7.088.662,94 tl

100,00%

TOPLAM


Ambar / Ayniyat Bürosu Birimimiz ambarında tüm belediyenin kullanımı için alınan stok temizlik malzemeleri, kırtasiye ile diğer sarf veya dayanıklı taşınır malzemeler, talep eden ilgili kişilere kayıtlı ve düzenli bir şekilde teslim işlemleri yapılmaktadır. Bu bağlamda alınan dayanıklı taşınırların teslim işlemleri ile demirbaş sayım, barkodlama ve oda listelerinin hazırlanması işi birimimiz tarafından yapılmaktadır. 2013 Yılı Ayniyat Bürosu’nda taşınır işlemleri yapılan doğrudan temin ve ihale dosyalarının müdürlüklere göre dağılım tablosu.

SIRA

MÜDÜRLÜK ADI

DOSYA ADEDİ

%

1

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

7

3,00%

2

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1

0,00%

3

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2

1,00%

4

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

-

0,00%

5

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

-

0,00%

6

EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

1

0,00%

7

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

2

1,00%

8

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

19

9,00%

9

SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

19

9,00%

10

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞL MD

24

12,00%

11

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

-

0,00%

12

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

7

3,00%

13

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

62

30,00%

14

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2

1,00%

15

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

-

0,00%

16

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

3

1,00%

17

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

-

0,00%

18

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

-

0,00%

19

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

16

8,00%

20

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

-

0,00%

21

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

26

13,00%

22

BÜTÇE İÇİ İŞLETME

15

7,00%

206

100,00%

TOPLAM


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

İdari İşler Bürosu Birimimizde 2013 yılı içinde 1562 adet gelen, 1842 adet giden evrak kaydı yapılmış olup ve çağrı merkezi kanalı ile müdürlüğümüze yönlendirilen vatandaşlardan gelen 25 adet talep başvuruları cevaplandırılmıştır.

yeni Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası, Taziye Yeri ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü binasının tamir tadilatları bakım onarım ihalesi kapsamında yapılarak iş ve işçiliklerinin yapılması sağlanmış olup elektrik, boya badana sıhhi tesisat ve demir doğrama işleri için mal ve malzeme alımları yapılarak iş ve işçiliklerinin yapımı sağlanmıştır

b) Personel Yemek Hizmeti.

e) Abonelikler ve Sözleşmeler.

Belediye personelimizin yemek yediği yemekhanelerin temizliği ve bakımı yapılarak günlük yaklaşık 165 kişilik yemeğin 7 noktada zamanın da gelmesi temiz ve hijyen ortamda yenilmesini sağlanmaktadır.

Belediyemiz tüm hizmet binalarının ve futbol sahaları ile Park Bahçeler Müdürlüğü’ne ait park ve sulama alanlarının elektrik, su, doğalgaz abonelikleri, sözleşmeleri ve aylık sarfiyat takip dosyalarının tutulması ve ödeme işlemleri müdürlüğümüzce gerçekleştirilmektedir.

a) Evrak Kayıt İşlemleri.

Bu bağlamda Müdürlüğümüz performans hedefi olan (%85) personel memnuniyet oranı, yapılan kurum içi anket verilerine göre % 84 olarak ölçülmüş olup 2013 yılı performans hedefi % 99,15 oranında gerçekleşmiştir. c) Kurum İçi Temizlik hizmeti. Belediyemize ait tüm hizmet binalarının iç mekân temizliği müdürlüğümüz tarafından yapılan ihale kapsamında özel şirket tarafından yapılmakta olup, birimimizce düzenli bir şekilde takip ve kontrolleri yapılmaktadır. Bu bağlamda Müdürlüğümüz performans hedefi olan (%85) personel memnuniyet oranı, yapılan kurum içi anket verilerine göre % 84 olarak ölçülmüş olup 2013 yılı performans hedefi % 99,15 oranında gerçekleşmiştir. d) Yapım, Tamir, Tadilat ve Bakım Onarım İşleri Hizmeti. Belediyemize ait tüm hizmet binaları, kültür merkezleri, futbol sahaları, kapalı yüzme havuzları, semt konakları, gençlik merkezleri, kademe binası, kurban satış yeri, festival alanı, Hadımköy ARGEM ve Bilgi Evi, Kadın Kültür ve Sanat Merkezi, Yaşlı ve Engelli Gündüz Bakım Evi, Arnavutköy Etüt Merkezi,

f) Güvenlik Hizmeti. Belediyemize ait hizmet binaları için müdürlüğümüz tarafından yapılan ihale kapsamında toplam 31 noktaya İstanbul Valiliği’nden özel güvenlik izni alınarak toplam 20 noktada 79 personel ile faaliyet gösterilerek güvenlik hizmeti 24 saat kesintisiz sürdürülmektedir. Bu bağlamda Müdürlüğümüz performans hedefi olan (%85) personel memnuniyet oranı, yapılan kurum içi anket verilerine göre % 85 olarak ölçülmüş olup 2013 yılı performans hedefi %100 oranında gerçekleşmiştir.

Garaj Amirliği ve Makine İkmal Bürosu

116 117

lerinin çalışmalarında, ulaşım ve koordinasyonu sağlamak üzere resmi ve kiralık hizmet araçlarımız ile araç desteği müdürlüğümüzce sağlanmıştır. Bunun yanında belediyemizde bulunan tüm resmi hizmet araçları, kamyon ve iş makinelerinin akaryakıt, madeni yağ, lastik, bakım onarım ve tamir giderleri müdürlüğümüz bütçesinden karşılanıp temini sağlanmıştır. Belediyemiz araç envanterine kayıtlı olan resmi araç ve iş makinelerinin 2013 Yılı fenni muayeneleri ve zorunlu trafik sigortaları zamanında yapılmıştır. a)Personel Servis Hizmeti Belediyemiz personelinin işe geliş ve gidişlerinde ulaşımının sağlanması için. İl sınırları içinde toplam 8 noktadan servis hizmeti verilmekte olup bunun yanında ilçemiz sınırları içinde 2 adet servis aracı görevlendirilerek personelimizin işe geliş ve gidişleri zamanında ve sorunsuz bir şekilde sağlanmakta olup servis araçlarının temizliği ile geliş gidiş saatleri müdürlüğümüzce rutin olarak kontrol ve takibi yapılmaktadır. Bu bağlamda Müdürlüğümüz performans hedefi olan (%85) personel memnuniyet oranı, yapılan kurum içi anket verilerine göre % 83 olarak ölçülmüş olup 2013 yılı performans hedefi % 98,3 oranında gerçekleşmiştir.

Belediyemiz bünyesinde bulunan tüm müdürlükler ile hizmet birim2013 Yılı Kurum Akaryakıt Tüketimi Göstergeleri. TOPLAM AKARYAKIT TÜKETİM ÇİZELGESİ. BENZİN

5.690 LT

MOTORİN

740.180 LT

TOPLAM

745.870 LT


2013 Yılı Müdürlüklere Göre Akaryakıt Tüketim Tablosu. SIRA

MÜDÜRLÜK ADI

LİTRE

1

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

9.490

2

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

4.540

3

ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ

18.705

4

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

5

EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

6

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

7

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

8

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

2.811

9

İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ

1.261

10

KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ

11

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

12

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

13

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

18.812

14

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

2.877

15

RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

2.695

16

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

30.967

17

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

10.595

18

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

19

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

TOPLAM

65.690 5.406 382.899 4.007

105.789 14.651 24.302

3.433 38.940 745.870


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

118 119

Belediyemiz çalışmalarında kullanılan hizmet araçları ve iş makineleri çizelgesi. Resmi ve Kiralık Araçlar Tablosu S.NO

ARAÇLAR

CİNSİ

ADET

1

BİNEK ARAÇ

16

2

KAMYON

11

3

KAMYONET

7

4

AMBULANS

2

5

SU TANKERİ

4

OTOBÜS

1

7

MİNİBÜS

1

8

TRAKTÖR

3

9

SÜPÜRGE ARACI

1

10

MOTOSİKLET

4

11

İŞ MAKİNASI

11

TOPLAM

61

12

BİNEK ARAÇ

63

13

KAMYON

9

14

KAMYONET

10

15

OTOBÜS

10

MİNİBÜS

7

17

SEPETLİ ARAÇ

1

18

PİCKUP (4X4)

4

19

AMBULANS

2

20

İŞ MAKİNASI

5

TOPLAM

111

GENEL TOPLAM

172

6

RESMİ ARAÇLAR

16

KİRALIK ARAÇLAR

2013 Yılı Resmi Araç ve İş Makinelerinin Tamir Bakım Tablosu. SIRA

TAMİR YERİ

1

İÇ KADEMEDE YAPILAN TAMİRATLAR

569

2

DIŞ SERVİSTE YAPILAN TAMİRATLAR

174

TOPLAM

ADET

743


BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ


120 121

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

I. GENEL BİLGİLER A-YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR a) Belediyede mevcut olan birimlerin yazılım ve donanım ihtiyaçları ile ilgili teknik destekte bulunmak, b) Belediyede bilgisayar otomasyonunun temin, kurulum ve birimlerle entegrasyonunu gerçekleştirmek, ortak bilgi bankası oluşturmak, c) Bilişim sistemleriyle ilgili gerekli altyapı data ve diğer network planlaması ile ilgili her türlü hizmetleri yapmak veya yaptırmak, ç) Belediyemizde mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan programların bakım ve güncelleştirmelerini yapmak veya yaptırmak, d) İç ve dış birimler ile gerektiğinde diğer ilgili kurumlar arasında veri iletişim altyapısını ve gerekli bağlantı hatlarını tesis ederek, bilgi alışverişini sağlamak, e) Belediye internet web sitesi kurarak çağdaş haberleşme ve bilgi alışverişini sağlamak, belediyecilik hizmetlerini mevzuatın izin verdiği ölçüde internet ortamına taşımak,

vatandaşa dönük hizmetleri internet üzerinden sunmak,

j) Veri güvenliğini sağlamak ve uygulamak,

f) Belediyenin iç ve dış birimlerle bağlı kuruluşlarının tüm bilgisayar ve bilgisayar yan ürünlerinin, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda donanım ve yazılımların bilgi işlem ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, gerekli teknik destek sağlanması ve ilgili birimlerin koordineli çalışmasının teminine yardımcı olmak, bu kapsamda bilgisayar donanım ihtiyaçlarının belirlenmesine, kurulmasına ve devreye alınmasına destekte bulunmak, gerektiğinde ise satın almak,

k) Sistemi sürekli faal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerinin uyumluluğunu sağlamak. Bununla ilgili gerekli iyileştirme çalışmalarını koordine etmek,

g) Donanım ve yazılımların bakımını yapmak, faal halde bulundurmak ve gerektiğinde ihale yoluyla bakım, onarım sözleşmeleri ile yetkili olan firmalara yaptırmak, ğ) Eğitim ve bilgilendirme seminerleri düzenlemek veya düzenlettirmek, h) Gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek ve teminini sağlamak, ı) Bilgisayar sistemlerinin teknolojik gelişme doğrultusunda büyümesini sağlamak, i) Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulamak,

l) Telsiz, sabit telefon, cep telefon ve iletişim işleriyle ilgili gerekli sistemi kurmak veya kurdurmak, bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak, belediye telefon santralini kurmak, kurdurmak ve bakımlarını yapmak, m) Belediye binaları jeneratör ve güç kaynaklarını kurmak, kurdurmak ve bakım onarımını yapmak, n) Belediye hizmet binaları kamera ve güvenlik sistemlerinin kurulmasını sağlamak, bakım ve onarımlarını yapmak, o) Fotokopi ve yazıcıların bakımını yapmak, yerinde destek vermek, ö) Gerekli yazılımları üretmek ve teknik desteğini sağlamak, p) Personel kontrol sistemlerinin kurulumu ve bakımının yapmak veya yaptırmak.

B- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1- Fiziksel Yapı

MÜDÜRLÜK

KAT

ALANI m2

Merkez Bina

1

6 m2

Bolluca Hizmet Binası

1

10 m2

Taşoluk Hizmet Binası

1

10 m2

Teknik Servis ve Depo

Taşoluk Hizmet Binası

1

30 m2

Ofis

Bolluca Hizmet Binası

1

25 m2

Bilgi İşlem İrtibat

Merkez Bina

1

7 m2

Sistem Odası

KONUMU / YERİ


2- Teşkilat Yapısı

MÜDÜR

Bilgisayar Mühendisi Sistem Yöneticisi

Tekniker Servis Şefi

Büro ve Çağrı Yönetimi

Web Master

Eğitim Destek

Teknik Servis

Taşınır ve Depo Sorumlusu

Teknik Servis

Programcı

Sosyal Medya Uzmanı

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Adı

Adet

Masaüstü Bilgisayar

14

Dizüstü Bilgisayar

6

Telefon

7

Yazıcı

3

Sunucu

17

Firewall

15

Switch

21

Modemler

11

5 - Sunulan Hizmetler Bilgi İşlem Müdürlüğü

» » »

»

4 - İnsan Kaynakları Bilgi İşlem Müdürlüğümüz, 1 işçi, 5 Memur, 4 Hizmet Alım personeli olmak üzere toplam 10 kişi ile hizmet vermektedir. Bunun yanında dönemlik projelerde de hizmet alımı yoluna gidilerek personel çalıştırılmaktadır.

»

» »

Belediye teknik servis problemleri ilgili destek faaliyetleri Belediye personelinin bilgisayar yazılımları problemleri ilgili destek faaliyetleri Belediye birim personellerinin teknolojiyi daha etkin kullanımına yönelik yazılım ve donanım ihtiyaçlarının belirlenmesi Belediyemizin sahip olduğu verilerin pratik kullanımını, ulaşımını ve güvenli bir şekilde depolanmasına yönelik faaliyetler Kurum verilerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetler Belediyemizde kullanılan teknolojik kaynakları en üst düzeye çıkarmaya yönelik faaliyetler

» » » » » »

Belediyemiz hizmetlerinin mümkün olduğunca elektronik ortamdan da ulaşılabilir olmasına yönelik faaliyetler Personelimize yönelik eğitim faaliyetleri Belediyemiz iletişim hizmetlerine ait faaliyetler Belediyemiz tüm birimlerinde kesintisiz enerji sağlanmasına yönelik faaliyetler Belediyemiz arşiv sisteminin sayısallaştırılması için yapılan faaliyetler Belediyemiz elektronik güvenlik sistemlerine yönelik faaliyetler Belediye birimleri baskı sistemlerinde kullanılan cihazların satın alma, bakım ve onarımlarına yönelik faaliyetler


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

II – AMAÇ VE HEDEFLER A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ AMAÇ 3.6 Arnavutköy Belediyesi’nde entegre ve sürdürülebilir bir bilgi-işlem sistemi kurmak ve işletmek. HEDEF 3.6.1 Evrak kayıt-takip sistemini 2014 yılı sonuna kadar WEB tabanlı hale getirmek. HEDEF 3.6.2 Belediye Otomasyon Yazılımında GIS-MIS entegrasyonu sağlayarak Beyan-Adres Bilgi Sistemi(UAVT referanslı) eşleştirilmesini 2014 yılı sonuna kadar tamamlamak. HEDEF 3.6.3 Belediye sunucu donanım teknolojilerini günümüz ölçeğine göre revize ederek, bilgi ve ağ güvenliğini standartlara uygun şekilde gerçekleştirmek.

HEDEF 3.6.4 Belediye Arşiv Sistemi’nin sayısal sisteme aktarılarak dokümanların elektronik ortamda yönetilmesini ve imzalanmasını sağlamak.

» »

HEDEF 3.6.5 Belediye İletişim Hizmetlerinin daha kaliteli verilmesi için çağrı merkezi sistemini kurmak.

B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

»

» » »

Olası bir felaket anında sistemin, zaafa uğramaksızın veri kaybına uğramadan çalışmaya devam etmesi için gerekli yapının kurulması Dijital arşiv çalışmalarının tamamlanması ve yaşatılması EBYS ve Doküman Yönetim Sistemlerini uygulamak Belediye otomasyon sistemlerinin tam entegrasyonunun sağlanması

»

»

»

122 123

Belediyenin tüm yazılımların sürdürülebilir ve stabil çalışmasının sağlanması Personelin bilgi işlemi ilgilendiren problemlerine cevap süresinin ve bunun akabinde problemin çözüm süresinin minimum bir süreye ve standarda kavuşturulması Kurum içi ve kurum dışı tüm iletişim süreçlerini hızlandırmak için her türlü teknik altyapının sağlanması Belediye elektrik ve enerji sistemlerinin sürekli takip edilmesi, kesintisiz enerji sağlanması Teknolojik yeniliklerin sürekli takip edilerek kuruma faydalı yeniliklerin hızlı bir şekilde uygulanmasının sağlanması


III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- MALİ BİLGİLER Bütçe Uygulama Sonuçları BÜTÇE VE GİDER DURUMU Bütçe Yılı 2013

B-PERFORMANS BİLGİLERİ 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri a ) Evrak, Başvuru Takip ve Kurum içi Destek Faaliyetleri Müdürlüğümüze gelen evrak adedi 265, giden evrak adedi 535 olarak gerçekleşmiştir. Web ortamından veya telefonla gelen 28 adet şikayet ve talep, e-belediye sistemi için gelen 1020 adet talep değerlendirildi ve sonuçlandırıldı.

Müdürlüğümüzün Bütçe Tahmini

Müdürlüğümüzün Gerçekleşen Bütçesi

Bütçe Gerçekleşme Oranı

2.579.400.00 TL

2.311.940.45TL

%89,6

Kurum içi bilgi işlem birimine telefon, destek portalından ve bilgi işlem destek mailinden gelen 2590 adet talep ve şikayet değerlendirilerek sonuçlandırıldı. b) Enerji Sistemleri Projesi Belediyemiz hizmet veren tüm binalarda UPS cihazlarının ve jeneratörlerin bakımlarının yapılması için gerekli ihale yapıldı. Periyodik olarak 7/24 tüm UPS ve jeneratörlere destek verilmiştir. Bakımlar yapılarak takipleri

yapıldı. Yeni ihtiyaç olan UPS alımları ve kurulumları yapıldı. c) Sunucu Alım, Revizyon ve Güncelleme Projesi Mevcut ana sistemde var olan sunucuların güncelleme işlemleri yapıldı. Ana sisteme 72 TB brüt alana sahip yeni depolama ünitesi alınarak entegre edildi. Sanallaştırma için kullanılan mevcut sunucuların Ram kapasiteleri 64 GB dan 96 GB a yükseltildi. 1 adet yeni sunucu alınarak da yapı güçlendirildi.


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

d) Hizmet Binaları Güvenlik Sistemleri, PDKS, Altyapı ve İletişim Çalışmaları Tüm hizmet binaları için yeni yapıya göre santral sistemleri revize edildi ve bakımları yapıldı. Yeni malzeme alımları gerçekleştirildi. Tüm hizmet binaları santral, kamera ve güvenlik sistemleri (Kadın Kültür, Hobi Bahçesi, Hadımköy Yeni Bina, Yeni Zabıta Ruhsat Md. Binası vb.) gerekli yerlere ilaveler yapıldı ve bakımları yapıldı. Personel Takip Sistemleri ile ilgili gerekli destek işlemleri, cihaz, bakım ve yazılım ihtiyaçları karşılandı. Yeni açılan hizmet binaları ve talep edilen kamu hizmet binalarında altyapı sistemleri kuruldu. Altyapı sistemleri için ihtiyaç olunan data, elektrik, telefon, güvenlik, ses, görüntü ve ışık sistemleri kurularak ve hizmete sunuldu. Mevcut telsiz sistemlerinin bakım ve onarımları yaptırıldı.

İnternet, GSM ve sabit telefon yeni abonelikler, iptaller ve tarife tanımlamaları yapılarak iletişim hizmetlerinin verimli bir şekilde yürümesi için gereken çalışmalar yapıldı. e) İyileştirme Çalışmaları Teknolojisi eskiyen bilgisayarlar değiştirildi. Yeni bilgisayar ve bilgisayar malzemeleri talepleri karşılandı. Mevcut fotokopi makineleri, plotter ve yazıcıların bakım onarımları yaptırıldı. İhtiyaç talepleri alınarak, eskiyen cihazlar değiştirildi. Yerine yeni cihazlar satın alındı. Bu cihazlar için toner ve sarf malzeme tedarikleri sağlandı, sürekli olarak yerinde destek verildi. İnternet güvenliğinin ve diğer bilgilerin güvenliğinin sağlanması amaçlı 5651 yasasına uygun olan gerekli cihaz ve yazılımlar satın alınarak hizmete sunuldu. Tüm hizmet binalarımızı kapsayacak şekilde teknik personellerimiz sürekli ve yerinde teknik destek vermektedir.

124 125

Yerinde destek ve kullanıcı eğitimi çalışmaları devam etmektedir. f) Dev Ekran Projesi Belediye halk iletişimini daha etkin kurmak ve belediye faaliyetlerini duyurabilmek amaçlı, Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı (Çift taraflı 14 Metrekare) ve Hadımköy Meydanı’na (Tek taraflı 12 metrekare) Led Ekranlar satın alınarak hizmete sunuldu. Ekran Yönetimi için yazılım alındı ve içerikler monte edildi. İşletmesi halen Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. g) Yazılım Çalışmalarımız Lisanslı ürün kullanımına dikkat edilerek, sunucu ve kullanıcılar için işletim sistemi ve paket programların lisanslamaları yapıldı. I. Diğer Yazılım Çalışmaları Müdürlüğümüz bünyesinde, gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda aşağıdaki yazılımlar üretilerek, işlemlerin daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlandı.


Yazılım adı İstihdam Portalı Sosyal Tesisler Otomasyonu Öneri Sistemi

Kullanılan Müdürlükler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü

ARGEM Üye Takip Sistemi

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Kadın Kültür Merkezi Üye Takip Sistemi

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Daha önce alımı hizmet alımı yapılmış kullanımı devam eden diğer yazılım ve sistemlerin güncellemeleri yapılarak destek işlemleri gerçekleştirilmiştir. II. Web Uygulamaları Belediyemiz web içerikleri, 1 personel ile sürekli güncellenip geliştirilmektedir. Tüm web sayfaları güncelleme ve geliştirmelerine devam edilmektedir. Belediyemiz Android, Tablet, İpad ve İphone Uygulamaları yaptırılarak hizmete sunulmuştur. Belediyemiz Webden Canlı Destek Uygulaması da web sayfasından hizmete sunulmuştur. III. Digital Arşiv Çalışmaları Belediyemiz arşiv evraklarının taranarak dijital ortamda döndürülmesi için gerekli yazılım güncelleme işlemleri yapılmıştır. Digital arşiv yazılımı için ihtiyaç olan ilave modüller satın alınmıştır. Arşiv çalışmaları tamamlanmak üzeredir. İlgili birim sistemin yaşatılması için gereken işlemleri yapmaya devam etmektedir.


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

126 127

2 – Performans Sonuçları FAALİYET PROJE

PERFORMANS HEDEFİ

2013 GERÇEKLEŞME ORANI

2014 yılı sonuna kadar sistemi kurmak

%0

2013 yılı sonuna kadar, GIS-MIS entegrasyonunu %80 oranında tamamlamak.

% 70

% 90

2013 yılı içerisinde bilgi güvenliği sistemini standartlar ölçüsünde kurarak kullanıcıların bilinçlenmesini sağlamak.

2013 yılı içerisinde

% 100

2014 yılı içerisinde sunucuları revize ederek afet yönetim sistemi yapısını kurmak için gereken ihaleyi yapmak.

2014 yılı içerisinde

% 50

2014 yılı sonuna kadar belediye dokümanlarının dijital ortama aktarımını sağlayarak dokümanları EBYS standartlarına göre yönetmek, elektronik imza uygulamasını gerçekleştirmek.

2014 yılı sonuna kadar

% 80

2013 yılı içerisinde belediye halk iletişimini daha etkin kurmak için belirlenen en az 2 noktaya dış mekan dev ekran kurmak .

2013 yılı sonu

% 100

Evrak kayıt-takip sistemini 2014 yılı sonuna kadar WEB tabanlı hale getirmek.


l

128 - 128

l


128 129

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER SEKTÖRÜ


BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

130 131

I. GENEL BİLGİLER 1- Teşkilat Yapısı Müdürlüğümüz teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ

BASIN YAYIN BÜROSU

HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU

BEYAZ MASA

ÇAĞRI MERKEZİ

2- Sunulan Hizmetler 5747 sayılı yasa ile kurulan ilçemizde, Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48’inci maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak Belediye Meclisi’nin 05.06.2009 tarih ve 34 sayılı kararıyla kurulmuştur.


II. AMAÇ VE HEDEFLER

ve bilgilenmelerini sağlamak, hizmetlerden halkın yararlanabilmesi için gerekli dokümantasyon çalışmalarını yapmak, halkın ihtiyaçlarını dilek ve isteklerini tespit etmek ve üst yönetime sunmak, şikâyetlerin çözümü için ilgili birimlerle koordinasyon kurmak ve hizmetlerden yararlanan halkımızın memnuniyet oranının yükseltilmesi için gerekli işlemleri yapmak temel amacımızdır.

A.İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ Amaç: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Amacı: Belediye Başkanlığımızın basın ve yayın organlarıyla etkili ve düzenli olarak ortak çalışmalarını düzenlemek, iletişim stratejisini planlamak ve uygulamak, belediye hizmetlerini halka duyurmak

Hedef: Müdürlüğümüzün 2013 yılına ait hedefleri aşağıdaki gibidir:

1- Belediye Başkanlığımızda nitelikli bir iç kontrol ve ön mali kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi, 2- Belediye Başkanlığımızın basın yayın organlarıyla etkili iletişimlerinin sağlanması, 3-Yapılan tüm çalışmaların aktif olarak halkımıza duyurulması, 4-Belediye-vatandaş kaynaşmasının en üst düzeye çıkarılması

B. MALİ BİLGİLER: Faaliyetler

2013 Yılı Verilen Ödenek

Harcanan

2013 Kalan Ödenek

Personel Giderleri

463.000,00

410.303,85

53.096,15

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

79.000,00

77.587,35

1.412,65

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4.444.700,00

4.358.269,92

86.430,08

Transferler

0,00

0,00

0,00

Sermaye Giderleri

0,00

0,00

0,00

Toplam

5.012.100,00

4.871.161,12

140.938,88

2013 yılı bütçe cetveli

2013 Bütçe Yılı

1- Basın - Yayın Servisi Çalışmaları Basın – Yayın Servisinin İlk 12 Ayı Çalışma Raporu 2013 Yılı Hedef

2013 Gerçekleşmesi

Gerçekleşme Oranı

Açıklama

Fotoğraf Çekimi

450

643

%120

Etkinliğimiz Başarılıdır

Video Çekimi

250

308

%120

Etkinliğimiz Başarılıdır

Ulusal Basın ve Yerel Basın

340

612

%180

Etkinliğimiz Başarılıdır

E-Basın

950

744

%115

Etkinliğimiz Başarılıdır.

35

54

%145

Etkinliğimiz Başarılıdır

ULUSAL MEDYA REKLAM DEĞERİ ($)

1200000

1.283.479

%104

Etkinliğimiz Başarılıdır

TV REKLAM DEĞERİ ($)

1500000

1.603.901

%108

Etkinliğimiz Başarılıdır

Faaliyetler

Yayınlanan Haber Sayısı

Görsel Basın


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

»

Fotoğraf Çekimi Yapılan İş Sayısı; Basın-yayın servisimiz, 2013 yılında toplamda 643 iş fotoğraflanmıştır.

132 133


»

Video Çekimi Yapılan İş Sayısı; Basın-Yayın Servisimiz, 2013 yılında toplamda 308 işin video kaydını gerçekleştirmiştir.

»

Yayınlanan Haber Sayısı / Ulusal Basın ve Yerel Basın; Medya Takip Merkezi verilerine göre 2013 yılında 612 adet haberimiz ulusal ve yerel basında yer almıştır.


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

»

Yayınlanan Haber Sayısı / E-Basın; Ülkemizde faaliyet gösteren internet gazetelerinde; 2013 yılında 744 haberimiz yer almıştır.

»

Yayınlanan Haber Sayısı/ Görsel Basın; Ülkemizde faaliyet gösteren televizyonlarda; 2013 yılında 54 adet haberimiz yer almıştır.

134 135


Haziran

5

7

3

0

Mayıs

7 1

0

1

0

Nisan

1

0

Mart Şubat

(Grafik 5)

»  Reklam Eşdeğeri ($); Medya Merkezi verilerine göre 2013 yılında ulusal yerelyılı basında haberlerin Reklam Eşdeğeri ($);Takip Medya Takip Merkezi verilerine göre ve 2013 12 yayınlanan ayında ulusal ve yerel

reklam karşılığı aşağıda gösterilmiştir. verilerekarşılığı göre; 2013aşağıda yılında yayınlanan haberlerin karşılığı $ basında yayınlanan haberlerinBureklam gösterilmiştir. Bureklam verilere göre;1.283.479 2013 yılının değerindedir. Televizyonlarda yer alan haberlerimizin reklam karşılığı ise 1.603.901 $ değerindedir. 12 ayında yayınlanan haberlerin reklam karşılığı 1.283.479 $ değerindedir. Televizyonlarda yer alan

haberlerimizin reklam karşılığı ise 1.603.901 $ değerindedir.

Bu değerler yalnızca “Arnavutköy Belediyesi” içerikli haberleriçerikli için çıkarılmıştır. ilçesi haberleri ile BaşkanıBu değerler yalnızca “Arnavutköy Belediyesi” haberlerArnavutköy için çıkarılmıştır. Arnavutköy ilçesi mızın isminin geçtiği haberler dahil edilmemiştir. haberleri ile Başkanımızın isminin geçtiği haberler dahil edilmemiştir. Ulusal ve Yerel Basın Reklam Eşdeğeri

600.000

Aralık

546.300

Kasım

275.216

500.000 400.000

58.513

15.408

62.873

38.304

47.924

65.082

9.557

100.000

Eylül Ağustos Temmuz

12.603

200.000

54.424

97.275

300.000

Ekim

Haziran Mayıs Nisan

0

Mart Şubat

Not: Rakamlar Dolar cinsinden hesaplanmıştır. (Grafik 6)

Not: Rakamlar Dolar cinsinden hesaplanmıştır.

Görsel Basın Reklam Eşdeğeri

1.503.937

1.600.000

Aralık

1.400.000

Kasım

1.200.000

Ekim

1.000.000

Eylül

Ağustos

800.000

Temmuz

600.000

0

0

0

0

0

Mayıs 0

2.278

14.326

200.000

Haziran 24.268

400.000

0

Nisan Mart Şubat

Not: Rakamlar Dolar cinsinden hesaplanmıştır.

»

(Grafik 7)

Not: Rakamlar Dolar cinsinden hesaplanmıştır.

Bez Afiş, Pankart: İlçemizde kurumumuz dışında ve kurumumuzun desteklediği etkinliklerin, kurumumuzda çeşitli müdürlüklerin halka yönelik duyuruları ve kurumumuzca üstlenilen tüm organizasyonların halkımıza duyurulması açısından pankart ve bez afiş yaptırılarak ilçenin muhtelif yerlerine astırılmıştır.

Bez Afiş, Pankart: İlçemizde kurumumuz dışında ve kurumumuzun desteklediği etkinliklerin, kurumumuzda çeşitli müdürlüklerin halka yönelik duyuruları ve kurumumuzca üstlenilen tüm organizasyonların halkımıza duyurulması açısından Pankart ve bez afiş yaptırılarak ilçenin muhtelif yerlerine astırılmıştır.


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2- Halkla İlişkiler Servisi:

»

»

»

»

»

»

İlçemizde mağdur bulunup, Sivil Toplum Kuruluşlarına 95 ailenin sosyal incelemesi yapılıp ilgili kurumlara bilgi verilmiştir. Kent konseyinin kadınlara ve çocuklara yönelik manevi duyguların gelişimini sağlamak amacıyla yaz okulları kapsamında Boğazköy, Nene Hatun Argem’ de Kuranı Kerim, İlmihal ve Siyer eğitimi dersleri verilmektedir. Kent Konseyi Hanımlar Meclisi hanımlara yönelik eğitim seminerleri verilmiştir. İlçemizde bulunan ihtiyaç sahibi 32 ailenin Kadın Koordinasyon Merkezi’ne ve İBB Yardım Sandığına kayıt işlemleri yaptırılmıştır. Belediyemiz ilan panosuna asılmak üzere, gelen ilanlar ihale panomuza asılıp gerekli yazışmalar yapılmıştır Müdürlüğümüz de 665 adet gelen evrak 770 giden evrak olmak üzere toplam 1435 evrak işlem altına alınmıştır. Kent Konseyi 4-5. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup; Yönetim Kurulu Üyeleri ile 7 ayrı toplantı yapılmıştır. Arnavutköy Kent Konseyi sitesi açılmış olup, yapılan çalışmalar

» » »

yayınlanmaktadır. 2012 yılına ait bütün evrakların dizi pusulası hazırlanıp ilgili müdürlüğe gönderilmiştir. Belediyemize gelen vatandaşları her türlü sorunları dinlenip gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır. Müdürlüğümüz tarafından Arnavutköy Belediyesine ait Havuzlar ve Futbol Sahaları Personel Hizmet alım İşi, Dil ve Edebiyat Dergisi, Medya Takip Merkezi Hizmet Alımı, Spor Organizasyonları Hizmet Alım İşi, Gençlik ve Spor Festivali Hizmet Alım İşi, Elektronik Malzeme Alım İşi, Pankart Direkleri ve Reklam Panosu Hizmet Alım İşi, Alan Uygulamalı Hizmet Alım İşi, Spor Organizasyonu Hizmet Alım İşi, Basketbol Potaları ve Voleybol Direkleri Alım İşi, Billboard ve Pankart Direkleri Alım İşi, Dış Paydaş Anketi Hizmet Alım İşi, Duyuru ve Anons Sistemleri Alım İşi, Okullara Bilgi Panosu Alım İşi, Bez Bayrak ve Flama Alım İşi, Türk Bayrağı Alım İşi, Öğrenciler İçin Çok Amaçlı Klasör Alım İşi, Engelsiz Yaşam Fuarına Alım İşi, Alan Uygulamalı İletişim Çalışması 2 Hizmet Alım İşi, Elektrik Direklerine Alım İşi, ihaleleri yapılmıştır.

»

»

»

»

» » »

»

136 137

AYEM ‘in Evde Bakım Maaşı komisyonuna katılım sağlandı. Toplam 450 dosya incelenmiş olup, Bahçelievler İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmiştir. Web Sitesi üzerinden Müdürlüğümüze gönderilen her türlü talep ve şikayetler sistem üzerinden cevaplandırılmıştır. Ayrıca diğer müdürlüklerden yazılı olarak talep edilen cevaplar üst yazı ile müdürlüğümüz tarafından cevaplandırılmaktadır. Memlekete göç kapsamında 9 aile tarafımızdan yardımcı olunarak Otogar Beyaz masaya yönlendirilmiştir. 3 ayda bir hazırlanan performans tabloları yapılmış olup; Mali Hizmetler Müdürlüğü’ ne gönderilmiştir. 2013 yılı bütçesi hazırlanmış olup; ilgili müdürlüğe gönderilmiştir. Yapılan ihalelerin aylık hak edişleri hazırlanmış olup; İlgili müdürlüğe gönderilmiştir. İç paydaş anketi yapılmıştır. Bunun sonucunda personellerin belediyenin sağlamış olduğu imkânlar doğrultusunda %80 oranında memnun olduğu tespit edilmiştir Dış paydaş anketi yapılmıştır.


MALİ HİZMETLER

İMAR

EMLAK İSTİMLAK

FEN İŞLERİ MÜD

RUHSAT VE DENETİM

KÜLTÜR VE SOSYAL

YAPI KONTROL MÜD.

TEMİZLİK

PARK VE BAHÇELER

ZABITA

3. Kentli Servisi

2013

4.606

3.859

3.569

711

542

661

5.738

285

113

700

TOPLAM

4.606

3.859

3.569

711

542

661

5.738

285

113

700

TARİH

4. Beyaz Masa

TARİH

MALİ HİZMETLER

İMAR

EMLAK İSTİMLAK

FEN İŞLERİ MÜD

RUHSAT VE DENETİM

KÜLTÜR VE SOSYAL

YAPI KONTROL MÜD.

TEMİZLİK

PARK VE BAHÇELER

ZABITA

Alınan Dilekçe/Talep Dağılımı

OCAK

331

238

279

37

105

228

576

12

6

122

ŞUBAT

371

251

261

49

88

35

433

9

10

40

MART

476

350

241

47

101

36

413

42

10

108

NISAN

610

327

289

54

63

50

471

53

9

139

MAYIS

625

268

314

78

77

62

457

34

14

73

HAZIRAN

349

258

243

54

29

40

445

13

5

43

TEMMUZ

340

368

277

68

33

43

544

25

13

38

AĞUSTOS

203

302

233

42

11

25

413

19

8

25

EYLÜL

272

380

291

80

8

32

545

34

8

45

EKİM

160

296

306

49

4

13

353

8

7

15

KASIM

302

412

389

75

11

54

531

2

14

34

ARALIK

567

409

446

78

12

43

557

34

9

18

TOPLAM

4,606

3,859

3,569

711

542

661

5738

285

113

700


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

SOSYAL VE YARDIM İŞL. MÜD.

DİĞER MÜD

TOPLAM İŞLEM SAYISI

DİĞER İŞLEMLER

BİRLEŞTİRİLEN SİCİL SAYISI

ADRES BİLGİSİ GÜNCELLENEN SİCİL SAYISI

TELEFON BİLGİSİ GÜNCELLENEN SİCİL SAYISI

ŞİKAYET BİLDİRİM

HAVALE EDİLEN DİL. ŞİKAYET SAYISI

138 139

PLAN VE PROJE MÜD.

2013 YILI FAALİYET RAPORU

0

193

61

9,807

0

49

4,761

4

0

2,097

0

744

68

10,934

367

35

3,892

0

0

2,397

0

782

77

11,753

226

28

3,651

0

0

2,713

0

1,064

107

12,508

0

46

4,474

1

0

3,216

0

419

77

14,163

590

72

5,253

2

0

2,530

0

255

53

8,995

9

30

3,425

1

0

1,780

0

329

76

9,737

0

16

3,251

0

0

2,063

0

112

98

5,722

0

12

1,927

0

0

1,491

0

559

91

8,663

0

22

2,705

2

0

2,341

0

678

48

5,674

8

24

1,691

0

0

1,924

0

433

75

12,500

597

35

3,747

0

0

2,349

31

307

41

13,324

1,177

31

3,915

0

0

2,585

31

5,875

872

123,780

2,974

400

42,692

10

0

27,486


SOSYAL VE YARDIM İŞL. MÜD.

DİĞER MÜD

DİĞER İŞLEMLER

BİRLEŞTİRİLEN SİCİL SAYISI

ADRES VE TELEFON BİLGİSİ

İŞ YERİ KAYDI

ŞİKAYET BİLDİRİM

HAVALE EDİLEN DİL. ŞKYT SAYISI

5875

872

68160

2974

400

42692

10

0

27486

31

5.875

872

68.160

2.974

400

42.692

10

0

27.486

SİCİL 3,506

302

3,222

9

285

100

0

455

4,567

3,835

221

4,221

11

204

197

0

372

3,296

3,618

256

3,641

10

231

159

0

400

4,971

4,575

251

4,499

8

232

259

0

543

7,100

5,283

262

2,789

6

247

183

0

310

1,060

3,402

288

3,250

13

275

173

0

208

0

3,376

215

1,635

14

219

111

0

147

0

1,888

361

2,337

16

334

246

0

312

0

2,712

233

1,260

7

216

130

0

161

0

1,636

298

3,178

12

289

290

2,072

280

0

3,749

333

3,396

15

332

243

2,285

249

0

3,921

3,291

36,518

142

3,118

2,247

4,357

3,758

25,487

41,501

SİCİL

NUMARATÖR 4,493

NUMARATÖR

İMAR DURUMU 321

İMAR DURUMU

D.GÜNÜ MESAJI 0

D.GÜNÜ MESAJI

ADRES 156

ADRES

İŞ YÖNLENDİRMESİ 254

İŞ YÖNLENDİRMESİ

21

RUHSAT HARCI

RUHSAT HARCI

3,090

NUMARATAJ

NUMARATAJ

271

İŞ BAŞVURUSU

İŞ BAŞVURUSU

TOPLAM İŞLEM SAYISI

PLAN VE PROJE MÜD. 31

3291

36518

142

3118

2247

4357

3758

2548

41501

3.291

36.518

142

3.118

2.247

4.357

3.758

2.548

41.501


140 141

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

5. Çağrı Merkezi Çağrı Merkezi- Müdürlük Bazında Başvuru Dağılımı Müdürlük / Birim

Toplam Başvuru Sayısı

Programa Alındı

Tamamlandı

Özel Kalem Müdürlüğü

715

-

715

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

350

11

339

Bilgi İşlem Müdürlüğü

24

-

24

Yazı İşleri Müdürlüğü

10

-

10

Hukuk İşleri Müdürlüğü

2

-

2

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

553

-

553

Çevre Koruma ve Kontrol Müd.

1,682

34

1,648

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

25

-

25

Emlak İstimlak Müdürlüğü

275

1

274

3,840

455

3,385

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

189

-

189

Kültür ve Sosyal İşler Müd.

250

4

246

Mali Hizmetler Müdürlüğü

368

12

356

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

555

10

545

Plan ve Proje Müdürlüğü

206

-

206

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

54

-

54

Temizlik İşleri Müdürlüğü

668

-

668

Zabıta Müdürlüğü

2,263

-

2,263

Yapı Kontrol Müdürlüğü

408

8

400

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

1,233

3

1,230

TOPLAM

13,670

538

13,132

Fen İşleri Müdürlüğü

Çağrı Merkezi Aylık Başvuru Dağılımı Şahsen

Telefon

E-Posta

Web Şikayet

Web İstek

Web Öneri

Web Teşekkür

Web Diğer

Bil. Ed.Dilekçe

2.988

19

57

1.435

1.172

64

58

77

6

Çağrı

İBB Beyaz Masa

Web Bil.Ed. (Kişi)

Web Bil.Ed. (Kurum)

Faks

Alo 153

Yazılı

Bimer

Dış Kurum

6.195

558

516

34

-

-

1

429

Toplam 13.670


Günlere Göre Görüşme Sayıları 18,13

23,45

16,97

0,78

20,47

0,65

Pazartesi

151

Salı

158

Çarşamba

181

Perşembe

140

Cuma

131

Cumartesi

6

Pazar

5

19,56 Pazartesi

Salı

Çarşamba

KENTLİ SERVİSİ VE ÇAĞRI MERKEZİ Belediyenin etkinlik, duyuru ve kutlama programlarının SMS ile bilgilendirmesi ve toplu aramaları yapıldı. Vatandaşlara bireysel ve telefon ile yapılan başvuruları doğrultusunda İmar durumu bilgisi verildi. Vatandaşların aktarmadan kaynaklanan “0” hataları, tahakkuk hataları, ödeme hataları tespit edilerek gerekli yönlendirmeler/işlemler yapıldı. Beyan işlemleri için bina ve arsaların numarataj tespitleri yapılarak Emlak tahakkuk birimine yönlendirildi. Encümen tarafından kesilen cezaların tahakkuku için kişi sicilleri tespit edilerek Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne iletildi. Müdürlüklere yapılan yazılı başvurularda, vatandaşın evraklarının kontrolleri yapılarak sevkleri yapıldı. Kuruma gelen dilekçe ve evraklar zimmete işlenerek müdürlüklere teslim edildi. Vatandaşların Vergi Dairesi, Ticaret Odası, Maliye, Nüfus ve diğer resmi

Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

kurumlarda işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için iş yeri ve ev adreslerinin tespitleri yapılarak evrak işlemleri tamamlandı. Engelli vatandaşların İş-Kur başvuruları yapılarak, rapor onayları için gereken yazışmalar yapıldı. Engelli vatandaşların işverenlerle buluşmaları için toplu görüşme programları yapıldı. Vatandaşların İş-Kur üzerinden işsizlik maaşı başvuruları alındı ve ödeme planlarının sorgulamaları yapıldı. İş başvuruları alınarak firmalardan onaylamaları takip edildi. İş yerlerinin talepleri alınarak istenen vasıflara uygun personeller belirlenerek işverenlere yönlendirildi. İş arayan vatandaşları ve işverenleri buluşturan programlar yapıldı. Çağrı Merkezinin teknik problemleri çözümlendi, personel sayısı arttırıldı. Müdürler ve İlgili Başkan Yardımcıları ile yapılan toplantılar neticesinde her müdürlükten belirlenen çözüm ortakları ile koordinasyon sağlandı. İBB, İSKİ ve İGDAŞ çağrı merkezleri ile görüşülerek çalışma programı belirlendi.

Haftalık olarak personel performans raporları düzenlenerek üst yönetime sunuldu. Belirli periyotlarda düzenlenen müdürlükler performans raporları tüm müdürlükler ve ilgili başkan yardımcılarına sunuldu. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün Alan Uygulaması Projesi’nde aktif görev yapıldı. Proje kapsamında müdürlükler ile koordinasyonu sağlandı. Ziyaret edilen evlerde alınan talepler ve şikâyetlere geri dönüş yapıldı. Çağrı Merkezinde vatandaşa Borç Sorgulama, Dilekçe/Evrak Takip, İmar Durumu Bilgisi, Adres Bilgisi, Talep ve Şikâyet Kaydı, Talep ve Şikâyetlere Dönüş, Toplu Arama, Toplu SMS, Santral ve Vatandaşa Bilgi Aktarılması hizmetleri verildi. Birimlerin vatandaşlara vermiş olduğu cevaplar incelenerek vatandaşa bilgi verildi. Çözüm içermeyen cevaplar müdürlüklere iletilerek düzeltilmesi talep edildi. Çözümü geciken taleplerle ilgili müdürlüklere hatırlatmalar yapıldı.


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

142 143


KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

144 145

I. GENEL BİLGİLER 1- Fiziksel Yapı Müdürlüğümüz Arnavutköy Merkez Ek Hizmet Binası’nda 5 ayrı ofisten oluşup, Müdürlüğümüze bağlı Kadın Kültür ve Sanat Merkezi ve Arnavutköy Gençlik Eğitim Merkezleri’ne ait binalar fiziki şartları gayet uygun olan çalışma ofislerinde iş bölümü yaparak görevlerini yerine getirmektedir.

2- Müdürlüğümüze Ait Bilgiler 2-1-Teşkilat Yapısı Müdürlüğümüzle ilgili iş ve işlemler Merkez Mahallesi Genç Osman Cad. No:19 bulunan ek hizmet binasında yürütülmektedir.

MÜDÜR ŞEF

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER BÜROSU

SPOR BÜROSU

ARGEM BÜROSU

KADIN KÜLTÜR VE SANAT BÜROSU

Hadımköy Gençlik Eğitim Merkezi


I.GENEL BİLGİLER

sivil toplum örgütleri, dernek, vakıf vb. kuruluşlara her türlü desteğin sağlanması ve ortak etkinlikler düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapmak,

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Müdürlüğümüzün Görevi 1-Kültür ve sanat etkinlikleri olarak konserler, sergiler, sempozyumlar, konferanslar, söyleşiler, gösteriler, anma günleri, kültür günleri, festivaller, mahalle şenlikleri ve organizasyonların yapılmasını sağlamak, 2- Kültürümüze katkı sağlayacağı düşünülen, kitap, kaset ve cd’lerin satın alınması, hazırlanması ve basılması yönünde çalışmalar yapmak, 3- Açık hava etkinliklerinin düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapmak,

6- Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren İlçemiz dahilindeki kuruluşlar,

2013 yılı bütçe cetveli

Müdürlüğümüz, görevleriyle ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili mevzuat dahilinde yetkilidir.

II. AMAÇ VE HEDEFLER

10- Okulların ihtiyaçlarını imkânlar ölçüsünde karşılamak

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ

12- Gençlik merkezimizde ve çocuk merkezlerimizde, eğitmenlerce gençlerimize ve çocuklara hizmet vermek, 13- İnternet ve benzeri yollarla halka açık eğitim hizmetleri sunmak.

Müdürlüğümüzün Sorumluluğu

5- Ödüllü ve ödülsüz yarışmalar düzenlemek,

Müdürlüğümüzün Yetki Alanı

8- Yapılacak etkinlikleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bildirmek ve duyurulmasını sağlamak

14- Vatandaşlarımıza sağlıklı yaşam bilgileri verilmesi uygulama örnekleri sunulması ve tüm vatandaşlarımızın katılımına spor aktivitelerin düzenlenmesi.

4- Önemli gün ve gecelerde çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenmesini sağlamak,

2013 Bütçe Yılı

7- Başkanlığımıza bağlı kültürel mekânların kültürel ve sanatsal etkinliğe hazır olmasını sağlamak ve mekânların tahsislerini koordine etmek,

görev ve yetkilerinin ifasında Belediye Başkanı’na ve Başkan Yardımcısı’na karşı sorumludur.

Müdürlüğümüz yasalarda yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında

Müdürlüğümüz stratejik planları doğrultusunda görev ve işlemlerini tam ve eksiksiz olarak gerçekleştirmek.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 3-1-MALİ BİLGİLER Müdürlüğümüzün 2013 yılına ait 12 (oniki aylık ) gider bütçesi ve gerçekleştirme tablosu aşağıda yer almaktadır.

Faaliyetler

2013 Yılı Verilen Ödenek

Harcanan

2013 Kalan Ödenek

Personel Giderleri

422.000,00

264.185,17

157.814,83

Sosyal Güvenlik Kurumu’na Devlet Primi Giderleri

78.000,00

38.327,86

39.672,14

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

10.088.000,00

9.297.948,90

790.051,10

Transferler

276.000,00

273.821,04

2.178,96

Sermaye Giderleri

201.000,00

198.080,70

2.919,30

Toplam

11.065.000,00

10.072.363,67

992.636,33


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER BÜROSU:

»

Şubat Ayı Kültür Sanat Etkinlikleri:

»

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Şubat Ayı etkinlikleri kapsamında Kültür Merkezlerinde;

» » » » » » » » » »

Nasrettin Hoca ve Karakaçan (Çocuk Tiyatrosu) Kırılma Sanatı - Mehtap KAYAOĞLU (Konferans) Karne Hediyesi Sinema Filmi (Çocuk Sineması) Animasyon Gösterileri (Çocuklara Yönelik) Çocuk Şarkıları ve Kukla Show (Çocuklara Yönelik) Eşekli Kütüphaneci (Çocuk Tiyatrosu) Osmanlı’da Harem ve Hürrem Sultan – Can ALPGÜVENÇ (Konferans) Çizgi Film (Çocuklara Yönelik) Yücel ARZEN (Sevgililer Günü Konseri) Sevimli Orman Haylaz Tilki (Çocuk Tiyatrosu)

» » »

Kur’an Şifreleri ve Dua etme Sanatı – Arif ARSLAN (Konferans) Karagöz Trafik Öğreniyor (Çocuk Tiyatrosu) Tasavvuf Dinletisi ve Sema Gösterisi Çocuk Eğitiminde Ebeveynin Doğruları ve Yanlışları - Erdeniz YILDIRIM (Konferans) Sefa DOĞANAY ve Canlı Orkestrası (Stand-up Show)

Mart Ayı Kültür Sanat Etkinlikleri: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Mart Ayı etkinlikleri kapsamında Kültür Merkezlerinde;

» » » » »

Animasyon Gösterileri (Çocuklara Yönelik) Keloğlan Keleşoğlan (Çocuk Programı) Bağımlı Olma Özgür Ol – Psi. Dan. Muhammet ÖZTABAK (Yeşilay Haftası Konferansı) Kayık Dünya (Yeşilay Haftası Tiyatro Gösterisi) Afacanı Gördünüz mü?

» » » » » » »

146 147

(Çocuk Tiyatrosu) Şiir Dinletisi – İkbal GÜRPINAR (Dünya Kadınlar Günü Programı) Balkan Türküleri Müzik Dinletisi Şiir Dinletisi – Ahmet BOZKUŞ & Gökmen (Çanakkale Haftası Programı) Karagöz Oruç Tutmuyor (Çocuk Programı) Sunum ve şiir Dinletisi –Mustafa CİHAT & Asım YILDIRIM (İstiklal Marşının Kabulü Programı) Haydi Spor Yapalım (Dünya Tiyatrolar Günü Programı) Tarçın Bey Evleniyor (Dünya Tiyatrolar Günü Programı)

Nisan Ayı Kültür Sanat Etkinlikleri: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Nisan Ayı etkinlikleri kapsamında Kültür Merkezlerinde;

» » » »

Animasyon Gösterileri (Çocuklara Yönelik) Ali Baba ve Son Harami (Çocuk Tiyatrosu) Aykut KUŞKAYA (Konser) Eşekli Kütüphaneci (Çocuk Tiyatrosu)


» » » » » » » » » » »

Sakaroğlan (Çocuk Tiyatrosu) Konferans ve Konser –Necmettin NURSAÇAN & Mustafa DEMİRCİ (Kutlu Doğum Programı) Afacanı Gördünüz mü (Çocuk Tiyatrosu) Animasyon Gösterileri (Turizm Haftası Programı) Haylaz Çocuk (Çocuk Tiyatrosu) Görgüsüzler (Tiyatro Gösterisi) Türk Halk Müziği Konseri – Necdet KAYA (Şehitler Haftası Programı) Haydi Spor Yapalım (Çocuk Tiyatrosu) Süper Babaanne (Çocuklara Yönelik 23 Nisan Programı) Yavuz SEÇKİN Show – Yavuz SEÇKİN (Stand-up Show) Karagöz Trafik Öğreniyorsun (Çocuk Tiyatrosu)

3. Kültür Sanat Festivali (08-28 Haziran) Festival Kapsamında Yapılan Kültürel Etkinlikler

» » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »

Hakan ALTUN Konseri Tolu Sünnet şöleni (633 Çocuk sünnet ettirildi) Coşkun SABAH Konseri Sinoplular Gecesi Kastamonulular Gecesi Trabzonlular Gecesi Giresunlular Gecesi Hacı Bektaş-ı Veli Dernek Gecesi Ferhat GÖÇER Konseri Toplu Nikah Şöleni (37 çiftin nikahları kıyıldı) Karne Festivali (368 öğrenciye bisiklet dağıtıldı) Yusuf GÜNEY Konseri Erzurumlular Gecesi Kars, Ardahan ve Iğdırlılar Gecesi Samsunlular Gecesi Sivaslılar Gecesi Malatyalılar Gecesi Makedonya Halk Oyunları ve Kafkasya Dans Gösterileri Davut GÜLOĞLU Konseri Dağ Bisikleti Yarışması Ordulular Gecesi Bitlis ve Muşlular Gecesi

» »

Gümüşhane ve Bayburtlular Gecesi Balkan Türkleri Gecesi

Namaz Gönülleri Platformu Arnavutköy Belediyesi ve İlçe Müftülüğünün ortaklaşa düzenlemiş olduğu Şubat-Mayıs aylarında gerçekleşen namaz gönülleri platformu konulu Kültür hizmeti Değerli hocalarımız tarafından namazın önemini ve nasıl kılınması gerektiğini vatandaşlarımıza anlatıldı. Araç Talepleri Belediyemizden araç talep eden çeşitli Kurum ve Kuruluşlara OcakAralık ayları arasında 305 araç tahsis edilmiştir. Evrak Giriş ve Çıkışlar Müdürlüğümüz bünyesinde 2013 yılı itibari ile 1183 adet evrak girişi

yapılmış olup; 1189 adet evrak çıkışı yapılmıştır. Kültür evlerimizin tahsisi Ocak-Aralık ayları arasında 155 kurum ve kuruluşa kültür evlerimiz tahsis edilmiştir. Sanat Galesi Tahsisleri Ocak-Aralık ayları arasında 14 kurum ve kuruluşa Sanat Galerisi tahsis edilmiştir. Su Kültürleri Müzesi Belediyemiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen gezi ile Su Kültürleri Müzesi’ne 5000 öğrenci gönderilmiştir. İstanbul Akvaryum Belediyemiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen gezi ile İstanbul


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

Akvaryum’a 5000 öğrenci gönderilmiştir. Yunus Gösteri Merkezi Belediyemiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen gezi ile Yunus Gösteri Merkezi’ne 400 öğrenci gönderilmiştir. Kandil Simidi Dağıtımı Belediyemiz tarafından ilçemizde ikamet eden vatandaşlarımıza ve camilere kandillerde 10.000 adet kandil simidi dağıtımı yapılmıştır. Türbe Ziyaretleri İlçemizde ikamet eden 4000 vatandaşımızı Ramazan ayı boyunca İstanbul’da bulunan türbe ziyaretlerine gönderdik. Tercih Günleri Belediyemiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen

seminer ile üniversitesi kazanan öğrencilere yönelik doğru tercih yapmaları konusunda, tercihlerinde yardımcı olunmuştur. Ramazan’da İftar Programları Ramazan ayı boyunca ilçemizde ikamet eden vatandaşlarımıza yönelik sokak iftarları ile 101.000 kişiye iftar verilmiştir.. Günlük olarak iki mahallemizde yapılan sokak iftarların yanında musiki dinletisi ve üç noktada sabit olarak şerbet çeşmesi konularak vatandaşlarımıza hizmet verilmiştir. Ramazan’da Çay Sohbetleri Ramazan akşamlarını, keyifli sohbetleri zenginleştirmek için yazar, şair ve din alimlerini konuklarımızı ilçemizde ağırladık. Kur’an, siyer, sahabelerin hayatı, kıssalar, güncel dini konular menkıbe ve şiirlerle Arnavutköy Cumhuriyet

148 149

Meydanı’nda ve Hadımköy Merkez’de Ramazan’da çay sohbetleri programı gerçekleştirildi. Aralık Ayı Kültür Sanat Etkinlikleri: Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü Aralık Ayı etkinlikleri kapsamında Kültür Merkezlerinde;

» » » » » » » » » » »

Animasyon Gösterileri (Çocuklara Yönelik) Nasretin Oğlu Seyfettin (Çocuk Tiyatrosu) Allah’ın Sadık Kulu Barla (Sinema Filmi) Animasyon Gösterileri (Çocuklara Yönelik) Keloğlan Ve Bilgisayar (Çocuk Tiyatrosu) Karlara Yazılmış Bir Destan “120” (Sinema Filmi) Animasyon Gösterileri (Çocuklara Yönelik) Ahmet İle Mehmet (Çocuk Tiyatrosu) Animasyon Gösterileri (Çocuklara Yönelik) Hür Adam Said Nursi (Sinema Filmi) Animasyon Gösterileri (Çocuklara Yönelik)

Spor Bürosu; Yaz Spor Okulları Futbol-Basketbol-Voleybol-YüzmeMasaTenisi-Wushu-TekwandoJimlastik branşlarında 2.245 çocuğa ilçe sınırlarımızdaki tüm spor tesislerimizde eğitim verilmektedir. Eğitim süresince branşına uygun kıyafet , sonunda sertifika ve madalya verilmektedir. Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni Eğitim verilen yaklaşık 2.500 öğrenciye gösteriler oyun parkları ve ünlü sanatçılardan oluşan eğlence hazırlanmış olup, öğrenciler velileri ile birlikte gelip iyi vakit geçirmişlerdir. Tören sonunda öğrencilere sertifika ve madalya dağıtılmıştır.


Hadımköy Gençlik Eğitim Merkezi

Futbol Eğitimi

Güreş Eğitimi

1.000 öğrenciye okul tatil olana kadar hafta sonları, okul tatil zamanlarında hafta içi her gün 90 dakika süren eğitimler verilmektedir.

63 öğrenciye okul tatil olana kadar hafta sonları, okul tatil zamanlarında hafta içi her gün 60 dakika süren eğitimler verilmektedir.

Basketbol Eğitimi

Jimnastik Eğitimi

800 öğrenciye okul tatil olana kadar hafta sonları, okul tatil zamanlarında hafta içi her gün 90 dakika süren eğitimler verilmektedir.

12 öğrenciye okul tatil olana kadar hafta sonları, okul tatil zamanlarında hafta da 3 gün 60 dakika süren eğitimler verilmektedir.

Voleybol Eğitimi

Wushu Eğitimi

250 öğrenciye okul tatil olana kadar hafta sonları, okul tatil zamanlarında hafta içi her gün 90 dakika süren eğitimler verilmektedir.

32 öğrenciye okul tatil olana kadar hafta sonları, okul tatil zamanlarında hafta da 3 gün 60 dakika süren eğitimler verilmektedir.

Yüzme Eğitimi

Tekwando Eğitimi

150 öğrenciye okul tatil olana kadar hafta sonları, okul tatil zamanlarında hafta içi Çarşamba ve Cuma günleri 90’ar dakika süren eğitimler verilmektedir.

28 öğrenciye okul tatil olana kadar hafta sonları, okul tatil zamanlarında hafta da 3 gün 60 dakika süren eğitimler verilmektedir. Masa Tenisi Eğitimi 9 öğrenciye okul tatil olana kadar hafta sonları, okul tatil zamanlarında hafta

da 1 gün 60 dakika süren eğitimler verilmektedir. Anasınıfı Öğrencilerine Yüzme Eğitimi İlçe sınırlarımızdaki ilköğretim okullarının anasınıfı ve özel anasınıfı öğrencilerine yüzme eğitimi verilmiştir. Haftada 1 gün, 2 saatlik programlar halinde eğitim tamamlanmıştır. Eğitim süresince öğrenciler, öğretmenler ve velilerin ulaşımı ücretsiz olarak sağlanmıştır. Engelli Vatandaşlara Yüzme ve Koordinasyon Eğitimi İlçemiz sınırlarında ilana çıkılarak ve AYEM ile ortak olarak engelli vatandaşlara ulaşılmıştır. Gerekli şartları taşıyan vatandaşlarımıza özel hocalar eşliğinde koordinasyon ve yüzme eğitimi verilmektedir. Engellilerimizin ikametlerine en yakın noktalardan servislerimizle ulaşımları ücretsiz sağlanmıştır. Büyük ilgi gören eğitimimiz yıl sonuna kadar devam edecektir.


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

19 Mayıs Gençlik Koşusu İlçe sınırlarımızdaki lise öğrencileri arasında 3 km’lik parkurda gerçekleştirilmiştir. Dağ Bisikleti Yarışması (ARNAVUTKOY CUP ) Kültür Festivali kapsamında Arnavutköy Cup adı altında profesyonel sporcuların katıldığı dağ bisikleti yarışması düzenlenmiştir. Yarışma sonucunda dereceye giren sporculara ödülleri protokol tarafından verilmiştir. Okullar Arası Spor Müsabakaları Öğrencilerin spor bilinçlerini geliştirmek, fiziki gelişimlerine katkıda bulunmak ve aralarındaki dostlukları geliştirmek için İlçe sınırlarımızdaki ilk okul ve orta öğretim okullarımızda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ASKODER ile koordineli şekilde Futbol, Voleybol, Basketbol, Masa Tenisi branşlarında sınıflar düzeyinde

bir turnuva düzenlenmiştir. Dereceye girenlere ilçe protokolümüz tarafından ödülleri verilmiştir. Spor Alanları Tahsisleri İlçe sınırlarımızdaki Amatör Spor Kulüpleri, Çeşitli Dernekler, Eğitim Kurumları ve Kamu kurumlarına spor faaliyetleri gerçekleştirmesine katkı sağlamak hedefi doğrultusunda istekleri neticesinde spor alanlarımızı tahsis edilmiştir. İsteklilerin amaçlarına göre planlama yapıp koordinasyonu sağlanarak spor alanları tahsis edilmiştir. Amatör Takımlara Araç Tahsisleri İlçemiz sınırlarında faaliyet gösteren amatör spor kulüplerimizin resmi müsabaka gezi ve sportif faaliyetlerine gerçekleştirebilmesi hedeflenmiştir. Hedef doğrultusunda Arnavutköy Belediye Spor futbol ve güreş takımları , Bolluca Spor Kulübü ,

150 151

Ömerli Spor Kulübü , Hadımköy Spor Kulübü , Tem Terkos Spor Kulübü , GOP Yenikoy Spor Kulübü , Yeşilbayır Spor Kulübü , Haraççı Spor Kulübü A takımları ve genç takım kategorileri spor faaliyetlerine araç tahsis edilmiştir. Amatör Takımlara Malzeme Yardımı Amatör spor kulüplerimize spor faaliyetlerini daha ileri düzeyde gerçekleştirebilmeleri için malzeme ihtiyaçları karşılamak. Tüm Amatör Spor Kulüplerimize resmi yazılar yazılarak ihtiyaçları istenmiştir. Spor kulüplerimizin faaliyetleri araştırılarak istekleri indirgenmiştir. Malzeme yardımı için gerekli resmi altyapı hazırlanarak teslim etme düzeyine getirilmiştir. Okullara Basket Potası ve Voleybol Alanları Projesi Tüm okullara gidilerek ihtiyaçları tespit edilmiştir. Proje için gerekli resmi altya-


pı hazırlanmıştır. Montaj için okullarda keşif yapılmıştır. Yüklenici firma tarafından iş bitiminde gerekli kontroller yapılmıştır.

Balık Tutma Yarışması

Arnavutköy Gençlik Eğitim Merkezi

Yarışma sonunda kazanılan ödül Nijer’de su kuyusu açılmak üzere bağışlanmıştır.

Köylere Stad Projesi

Geleneksel Nakkaş Yağlı Güreşleri

İlçe sınırlarımızdaki Belediyemiz arazisi olan alanlarda stad yapımına uygun olan alanlarda keşif yapılmıştır. Uygun olan alanlarda nüfus yoğunlukları ve sosyal durumlar öngörülerek çalışmalar yapılmıştır Hazırlanan projeler başkanlık makamına sunulmuştur. Uygun görülen Bolluca sınırlılarındaki alana Stad yapımı için fiziki proje çalışmaları başlamıştır.

Geleneksel hale getirdiğimiz yarışmayı bu yıl tekrarlamak, ilçe tanıtımına katkıda bulanmak

Argem Kasım 2010- tarihinde Merkez ve Boğazköy Şubesi ile hizmete başlamıştır. Ocak 2011 de Anadolu Şubesi, Nisan 2011 de Nene Hatun Şubesi, Ağustos 2011 de Durusu Şubesi, Eylül 2011 Taşoluk Şubesi, Mart 2013 Haraççı Şubesi, Eylül 2013 Bolluca Şubesi faaliyetlerine başlamıştır. Şu anda 7 şube ile hizmet verilmeye devam edilmektedir. Hadımköy’de 2 şubemiz yakında faaliyete başlayacaktır. Toplam şube sayımız 9’a ulaşacaktır.

Buz Pisti Tüm eğitim kurumlarının iştirakları araçlarımız ile sağlanmaktadır. Eğitmenler eşliğin de paten eğitimi verilmektedir. Etkinlik süresince 20.000 insanın katılımı gerçekleşmesi öngörülmektedir.


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

Misyonumuz; Kaliteli hizmet, kaliteli eğitim ilkeleriyle hedef kitlemiz olan gençlerin ; daha bilinçli, eğitimli, sosyal ve kültürel açıdan daha donanımlı bireyler haline gelmesini sağlamaktır. Vizyonumuz; Tüm gençlerimize ulaşarak, ilçemizi, ülkemizi geleceğe taşıyacak; ailesine, milletine, vatanına bağlı bireyler yetiştirmektir. VERİLEN EĞİTİMLER Etüt Dersleri: Matematik Türkçe, İngilizce, Fen Ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Geometri,

Kimya, Fizik, Tarih, Coğrafya, Muhasebe ve Bilgisayar Kulüp Dersleri: Resim, Müzik, Tiyatro, Halk Oyunları, Dans, Fotoğraf, Satranç, Gezi ve Rehberlik OCAK – ARALIK AYLARINDA VERİLEN EĞİTİMLERİN DERS SAATLERİ

» » » » »

Matematik Türkçe İngilizce Fen Teknoloji İnkılap Tarihi

5960 saat 4200 saat 4440 saat 3160 saat 560 saat

» » » » » » » » » » » » »

152 153

Resim 140 saat Halkoyunları ve Dans 400 saat Tiyatro 96 saat Müzik 216 saat Sosyal Bilgiler 3280 saat Geometri 160 saat Fizik 120 saat Bilgisayar 520 saat Tarih 520 saat Muhasebe 240 saat Anlayarak Hızlı Okuma 408 saat Kur’an-ı Kerim Eğitimi 1200 saat Rehberlik 6400 saat


Ziyaretçi Sayısı: 12 aylık ziyaretçi sayısı yeni açılan şubeler ile 73.000’ in üzerinde sayıya ulaşmıştır. OCAK – ARALIK AYLARINDA YAPILAN ETKİNLİKLERİ ARGEM şuana kadar 58 adet etkinlik düzenlenmiştir. Bu etkinlikler tiyatro gösterimleri, seminerler, bilgi ve münazara yarışmaları, futbol ve satranç turnuvaları, geziler, resim ve fotoğraf sergilerdir. ARGEM şubelerimiz arasında düzenlenen bilgi yarışması ve münazara yarışması yapıldı. Derece alan öğrencilerimize törenle ödülleri verildi. “Sağlıklı yaşam sağlıklı nesil” adı altında düzenlenen seminere uzman aile hekimi öğrencilerimize ve velilerimize sağlıklı yaşam hakkında bilgiler verdi. İstanbul 3. Bölge Milletvekillerimiz ve İkbal GÜRPINAR’ın katılımıyla gerçekleşen Kadın Kültür Merkezi açılışında öğrencilerimizin resimlerini sergiledik. “Türkiye’nin kadınları ve hakları” konulu seminerde aile danışmanımız kadınların hakları konusunda bilgiler verdi. İkbal GÜRPINAR’ın katılımlarıyla gerçekleşen programda velilerimize hediyeler verildi. Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen eğitimci yazar Serkan EKMEN’nin sunumuyla gerçekleşen seminerde öğretmenlerimize “Anlayarak hızlı okuma” eğitimi verildi. Öğrencimiz ve eğitmenlerimizle birlikte kabir ziyareti gerçekleştirildi. ARGEM ve Arnavutköy Anadolu Lisesi işbirliğiyle Arnavutköy Kültür Merkezi’nde Mehmet Akif ERSOY’u anma programı gerçekleştirildi.

“Bahar Bayramı” kapsamında öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleşen programda çeşitli yarışmalar düzenlendi. Muhsin YAZICIOĞLU’nun hayatının anlatıldığı ve şiirlerinin okunduğu program, Kuran-ı Kerim dinletisiyle son buldu. Sivaslılar Derneği işbirliğiyle hazırlanan programda Aşık Veysel’i ARGEM müzik kulübü öğrencilerinden oluşan Aşık Veysel türküleriyle andık. ARGEM öğrencilerimiz ve eğitmenlerimizle birlikte Arnavutköy Hobi Bahçesi’ne ağaç dikimi yapıldı. Öğrencilerimizin hazırladığı Çanakkale’nin yiğit kahramanlarından “Kınalı Hasan”ın anlatıldığı tiyatro gösterimi yapıldı. Öğrencilerimize sanat zevki kazandırmak, şiirden tat alan bir nesil yetiştirmek için şair Özgür ÇOBAN’ı Arnavutköy’ün yarını gençlerimizle buluşturduk. ARGEM öğrencilerimiz ve eğitmenlerimizle birlikte Arnavutköy Kültür Merkezi’nde “Biz seni görmeden sevdik ya Resulullah’’ isimli programımızı gerçekleştirdik. ARGEM öğrencilerimiz ve eğitmenlerimizin çalışmalarıyla oluşturulan bando ekibi ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreninde “Ritim Show” gösterisi yapıldı. ARGEM öğrencilerimizi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Dolphinarium Yunus Dans Gösterileri’ne gönderildi. Gerçekleştirdiğimiz SBS denemesinde; öğrencilerimizin sınav psikolojisini yaşayıp, heyecanlarını atmaları ve eksiklerini belirleyip bunları giderilmesi için SBS denemesi gerçekleştirdik.

Cumhurbaşkanımız merhum Turgut ÖZAL’ın ölümünün 20.yılında Kur’an-ı Kerim ve dualar okuyarak kabri başında ve kültür merkezimizde rahmetle andık. ARGEM eğitmen ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu “Cennet Anaların Ayakları Altındadır” adlı program ile Anneler Günü’nü kutladık. Necip Fazıl KISAKÜREK’i kabri başında dua ve Kur’an tilavetiyle anmanın ardından üstadın öğrencilerinden Necip Fazıl’ı dinledik. Ardından Arnavutköy Kültür Merkezi’nde öğrencilerimizin hazırladığı programla üstadı andık. Çevreye zararlı maddelerin geri dönüşümünü sağlayıp, bunlardan enerji üreten veya zararsız hale getiren sistemler geleceğe yatırım anlamı taşıyor. Arnavutköy Belediyesi’nin her eğitim öğretim yılında düzenlemiş olduğu, Atık Pil Toplama Kampanyası’nda bu yılda sona gelindi. Bu yıl, Atık Pil Toplama Kampanyası’nda ilk 3’e giren okullara, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çevre haftası etkinliğinde ödülleri takdim edildi. ARGEM den eğitmenimiz programın sunumunu gerçekleştirdi 3 şubemizin öğrencilerinin ortaklaşa ve çevredeki insanları kitap okumaya teşvik etmek için kaldırımda öğrencilerimiz kitap okuyarak insanların dikkatini çekti bu etkinlikte kitap okuma ile ilgili mesajlar verildi. ARGEM öğrencilerine yönelik Ocak 2013-Kasım 2013 tarihleri arasında Argem’de ve İlçe Okullarda ‘’Hedef Belirleme-Meslek Seçim Semineri’’, Argem’de velilere ‘’Aile içi iletişim’’ konulu seminerler rehberlik eğitmenimiz tarafından gerçekleştirildi. Bu kapsamda 4828 öğrenci, 1183 veli katılımı sağlandı.


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

ARGEM eğitmen ve öğrencileriyle ortaklaşa hazırlanan Mevlana’yı anma programı kapsamında Mevlana’nın hayatının anlatıldığı sunum ve tiyatro gösterimi gerçekleştirildi. Arnavutköy Anadolu Lisesi ve Argem öğrencilerinin ortaklaşa düzenlediği Mehmet Akif Ersoy’u anma programı kapsamında öğrencilerin hazırladığı tiyatro gösterimi ve oratoryo gerçekleştirilmiştir. Programa 300’ e yakın öğrenci katılım sağlamıştır. ARGEM eğitmen ve öğrencilerimizin katılımıyla Mehmet Akif Ersoy’un kabir ziyareti gerçekleştirildi.

10 Mart-29 Aralık Faaliyet Raporu 10 Mart 2013 itibariyle açılışını yaptığımız Arnavutköy Kadın Kültür ve Sanat Merkezimizde; 1 İdari Koordinatör, 3 Ofis Personeli, 1 Psikolog, 3 Cilt Bakım Uzmanı, 1 Yemek Eğitmeni, 1 Pasta Eğitmeni, 1 Kuaför, 1 Kuaför Kalfası, 1 Hemşire, 2 Spor Eğitmeni, 2 Çocuk Bakıcısı ve 2 Temizlik Personeli olmak üzere toplam 19 personel çalışmaktadır. Merkezimizde yemek, pasta, kuaförlük, cilt bakımı, masaj, tezhip, minyatür, resim, pilates, aerobik, bilgisayar, hat, Osmanlıca, Arapça ve bağlama olmak üzere 15 farklı

Hizmet Konusu

154 155

kurs verilmektedir. 10 Mart-29 Aralık Tarihleri arasında 15 kursumuzdan toplamda 1153 kursiyer istifade etmiştir. Kreş hizmetimizden 1127 çocuk istifade etmiştir. Psikoloğumuz 340 danışana hizmet verip, fitness abone sayımız 450 dir. Kadınlarımızın el işi ürünlerinin satışı gerçekleşen çarşım bölümümüzde de 450 ürün satışı gerçekleşmiş olup, ücretleri sahiplerine teslim edilmiştir. Merkezimizin her hafta düzenlenen seminerlerine de toplam katılım sayısı 4100 olup, İstanbul gezileri kapsamında düzenlediğimiz gezilere katılım toplamda 175 kişi olmuştur.

Hizmet Alan Kişi Sayısı

Kreş

1127

Psikolog

1104

Seminer

4018

Toplu Nikâh Gelin Başı

37

1 Haftaya yayılan cilt bakımı ve gelin hamamı sonrası nikah günü gelin başları ve makyajları yapılmıştır

Fitnes Toplam Abone Sayısı

366

Fitness Hamam ve Sauna Toplam Kullanım sayısı

1810

Çarşım Ürün Satış Sayısı

433

Kadın Kültür ve Sanat Merkezi işbirliği ile Av.Şafak Has. Hizmet Alan Kişi Sayısı

403

Kafeteryadan Pasta Satışı Kütüphane Katılım

14 375

Okuma Günleri

89

Meslek Piyasa Öğrenme Gezileri

90

İstanbul Gezileri

175


SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


156 157

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

I.GENEL BİLGİLER

edilmesi gereken yaşlı, engelli, yetim ve kimsesizlere yardım elini uzatmak.

ifasında ilgili mevzuat dâhilinde yetkilidir.

A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

2-Müdürlüğümüzün Sorumluluğu:

B-MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER

1-Müdürlüğümüzün Görevi Arnavutköy Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, belediye personeline ve sosyal güvencesi olmayan fakir hastalara sağlık hizmeti sunmak, yardım

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ilgili mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkanı’na ve Başkan Yardımcısı’na karşı da sorumludur.

3-Müdürlüğümüzün Yetki Alanı: Müdürlüğümüz, Belediyemizin sosyal yardımlarla ilgili iş ve işlemlerinin

1. Fiziki Yapı 1.1 Hizmet Birimleri : Müdürlüğümüzle ilgili iş ve işlemler Merkez Mahallesi Gençosman Caddesi No: 19’da bulunan Belediye Ek Hizmet Binası’nda yürütülmektedir.

Hizmet Birimleri SIRA NO

KULLANIM AMACI

ALANI M2

ADET

1

Büro (Sosyal Yardım İşleri Müdür Odası)

12 m2

1

2

Büro (Sağlık İşleri Odası)

15 m2

1

3

Büro (Yazı İşleri ve Sosyal Yardım İşleri Odası)

50 m2

1


2. Teşkilat Şeması Müdürlüğümüzün teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRÜ

YAZI İŞLERİ KALEMİ

SAĞLIK BÜROSU

SOSYAL YARDIM İŞLERİ BÜROSU AYEM ASYAM ABİM


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

158 159

ARAÇ-GEREÇ LİSTESİ

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Müdürlüğümüzde bulunan ve hizmetlerin ifası için kullanılan 19 adet bilgi ve teknolojik kaynak mevcuttur. 7’si iletişim amaçlı olarak toplam 23 adet araç-gereç muhtelif amaç ve hizmetler için kullanılmaktadır.

SIRA NO

CİNSİ

1

Bilgisayar

2

Yazıcı

3

3

Faks

1

4

Telefon

6

5

Klima

3

TOPLAM

4. İnsan Kaynakları Personel Durumu: Müdürlüğümüzün hizmet ve faaliyetleri 1 müdür, 7 memur ve 8 işçi olmak üzere toplam 16 personelle yürütmektedir. Evrak işlemleri: 2013 Yılında Müdürlüğümüze 5948 evrak gelmiş olup, 2767 evrak çıkışı olmuştur.

II. AMAÇ VE HEDEFLER

ADET 10

23

A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Amaç: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün amacı, ilçemizde yaşayan yardıma muhtaç yetim, kimsesiz, engelli, dul, ihtiyar ve bakıma muhtaç kesimlerinin hayatını kolaylaştırmak için yardımcı olmaktır.

Müdürlüğümüzün stratejik planları doğrultusunda görev ve işlemlerini tam ve eksiksiz olarak gerçekleştirmek.

Hedef: İlçemiz sınırları içinde ikamet eden yardıma muhtaç aileler, tespit edilerek, ihtiyaçları doğrultusunda yardım etmek.


III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Müdürlüğümüzün ilişkili olduğu mevzuat: MEVZUAT

RESMİ GAZETE

TÜRÜ

ADI

NO

TARİH

NO

KANUN

Belediye Kanunu

5393

13.07.2005

25874

KANUN

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018

10.12.2003

25326

KANUN

Devlet Memur Kanunu

657

23.07.1965

12056

KANUN

Asker Aile Yardımı

4109

15.08.1941

4887

04.07.2013 TARİH VE 107 SAYILI MECLİS KARARI KABUL EDİLEN SOSYAL YARDIM İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

Ayni ve Nakdi Yardım

1404/1 Sayıştay Karar Sayısı

05/06/2013 Sayıştay Karar Tarihi

A- MALİ BİLGİLER Müdürlüğümüzün 2013 mali yılına ait gider bütçesi gerçekleştirme tablosu aşağıda verilmiştir. BÜTÇE VE GİDER DURUMU Bütçe Yılı 2013

Müdürlüğümüzün Bütçe Tahmini

Müdürlüğümüzün Gerçekleşen Bütçesi

Bütçe Gerçekleşme Oranı

9.222.500,00

8.433.776,02 TL

%91,4


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

SUNULAN HİZMETLER:

Göz Muayenesi Hizmetleri :

SAĞLIK İŞLERİ BÜROSU İLE İLGİLİ OLAN HİZMETLER

»

Poliklinik Hizmetleri:

Cenaze ve Defin Ruhsatı Hizmetleri:

Belediye personeline, sosyal güvencesi olmayan fakir hastalara poliklinik hizmeti vermek ve gerekli durumlarda hastanelere sevk etmek.

Cenaze muayenesi, defin ruhsatı, mernis belgesinin( ölüm tutanağı ) düzenlenerek İlçe Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesi.

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda diğer sağlık kurumları ile birlikte çalışmalar yapmak.

»

274 hastaya muayene ve sevk işlemleri yapılmıştır.

Tedavi Hizmetleri: Enjeksiyon, tansiyon takibi, pansuman, serum takma ve sütür işlemleri yapılmaktadır.

»

»

30 hastaya acil müdahale işlemleri, 174 adet enjeksiyon işlemi ve 379 adet tansiyon takibi işlemi yapılmıştır.

»

yakınlarına yardımcı olmaktadır. Ekibimiz ilçemiz dahilin’de taziye yemeği organize etmekte şehir içi otobüs tahsis edip, yemek hizmeti vermektedir. 2013 yılında 771 cenaze yakınına yemek hizmeti verilmiş ve 193 adet araç tahsis edilmiştir.

Müdürlüğümüzde 946 hastanın göz muayenesi yapılmıştır.

2013 yılında; 74 cenaze muayene işlemi, 74 adet ölüm belgesi düzenlenmesi işlemi, 74 adet mernis düzenlenmesi işlemi,12 adet ölüm istatistik formu düzenlenerek, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi’ne gönderilmiştir. Taziye Hizmetleri: Sağlık İşleri Büromuz, Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan taziye hizmetleri cenaze sahiplerine bu üzüntülü günlerinde yanlarında olarak; Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen çeşitli hizmetleri kordine ederek cenaze

160 161

Nakil Ambulansı Hizmetleri: İlçemizdeki yatalak ve fakir hastalara hastanelerdeki tedavileri için nakil ambulans hizmeti verilmektedir. 2013 yılında 2 yeni nakil ambulansı hizmete girmiştir.

»

2013 yılında 570 yatalak fakir hastaya nakil ambulansı hizmeti verilmiştir.

Evde Sağlık Hizmetleri

»

Arnavutköy Devlet Hastanesi’yle ortaklaşa yürütülen evde sağlık hizmeti çalışmasına devam etmektedir.


SOSYAL YARDIM BÜROSU FAALİYETLERİ

AYNİ VE NAKDİ YARDIMI

ASKER AİLESİ YARDIMI

SOSYAL İŞLER BİRİMİ İLE İLGİLİ HİZMETLER İlçemiz sınırları içerisinde ihtiyaç sahibi aileleri yerinde tespit ederek ayni ve nakdi yardım yapar. Bu hususla ilgili resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak, İlçemizde özel ilgi gösterilmesi gereken yetim, kimsesiz, engelli, dul, ihtiyar ve bakıma muhtaç kesimlerin hayatını kolaylaştırmak için yardımcı olur. Yangın ve doğal afetlerde mağdur olanların mağduriyetini gidermeye çalışır.

Asker Ailesi Yardımları

Ayni ve Nakdi Yardımlar:

İlçemizde ikamet eden, asker ailelerinden yardıma muhtaç olanların Belediyemize başvurusu üzerine Müdürlüğümüzce tespit yapılmakta olup, Encümen’e sunulmaktadır. Encümen kararı sonucunda yardım yapılması uygun bulunanlara Mali Hizmetler Müdürlüğümüzce bankaya yatırılmak suretiyle yardım yapılmaktadır. 2013 Yılında 4109 sayılı kanun gereği 489 kişiye asker aile yardımı yapılmıştır.

İlçemizde yaşayan mağdur ve ihtiyaç sahibi ailelere ekonomik olarak destek olabilmek amacıyla ihtiyaçları doğrultusunda müdürlüğümüz tarafından ayni ve nakdi yardım yapılmaktadır. 04/07/2013 tarih ve 107 sayılı Meclis kararı ile kabul edilen , Sosyal İşler ve Yardım Esasları Yönetmeliğince; 2013 yılında üniversitede okuyan öğrenci ailelerinden 1438 kişiye nakdi yardım yapılmıştır. Çeşitli nedenlerle maddi imkansızlık içinde olan vatandaşlarımızdan 2013 yılında 900 kişiye nakdi yardım yapılmıştır.


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

162 163

ASYAM MARKET (Arnavutköy Sosyal Yardımlaşma Market Kartı) İlçemizdeki yardıma muhtaç ailelerin aylık erzak alış verişinin temin etmek; 2013 yılında ilçe genelinde 23 mahalle ve 8 köyde yaşayan 1250 kişi ASYAM Market Kart kullanıcısı olmuştur.

ASYAM MARKET 2011 YILI KULLANICI SAYISI

500

2012 YILI KULLANICI SAYISI

750

2013 YILI KULLANICI SAYISI

1250

ASYAM MARKET

Sıcak Yemek Yardımı: Belediyemiz sosyal yardımlaşmaya önem vermekte olup, sosyal yardımların bir parçası olan sıcak yemek hizmeti verilmektedir. Bölgemizde ikamet eden maddi durumu iyi olmadığı tespit edilen vatandaşlarımıza 23 ayrı noktada sıcak yemek hizmeti vermekteyiz.2013 yılında günlük 300 aileye sıcak yemek dağıtımı olmuştur. Erzak Kolisi Yardımı: 2013 yılında yardıma muhtaç ailelere 3410 adet erzak kolisi yardımı yapılmıştır.

»

Yenilenen yeni büromuzda vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermekteyiz.

Sosyal Yardımlaşma Büromuzu günde ortalama 100 kişi ziyaret etmektedir. Büromuzda vatandaşlarımızın diğer kurumlarla olan sorunlarınıda çözmekteyiz. ( forum doldurma telefonla iletişim vb.)

»

İlçemizde mevcut okullarda eğitim gören ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5000 adet mont ve bot dağıtımı yapılmıştır.

AYEM (Arnavutköy Yaşlı ve Engelli Koordinasyon Merkezi) Engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşamlarını onurlu ve rahat bir şekilde sürdürebilmeleri, var olan yasal haklardan, eğitimden İstihdama kadar tüm hizmetlerden faydalanabilmeleri için

Arnavutköy Belediyesi AYEM birimi olarak engelli vatandaşlarımıza hizmet sunmaktayız. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün alt brimi olarak kurulan AYEM birimi Nenehatun Mahallesi Tebessüm Sokak No: 8 adresinde hizmet vermekte olup, 2013 yılı içerisinde İstanbul Kalkınma Ajansı’nın Hibe Desteğini alarak Merkez Mahallesi Cansoy Sokak No: 19/A adresinde Gündüz Bakım Evi ve Mesleki eğitim Merkezi’ni açmış ve sayısı ikiye çıkan merkezlerde hizmet vermeye devam etmektedir. Arnavutköy İlçe sınırlarını kapsayan ve 40 mahallede hizmet veren AYEM, Nenehatun Mahallesi Hizmet Binası’nda (hizmet alımı İle) 1


Danışma Personeli, 2 Şoför ve 1 Saha Personeli ile hizmet verirken; Merkez Mahallesi Gündüz Bakım Evi Hizmet Binası’nda (Hizmet alımı İle)1 Hemşire, 4 hasta bakım personeli ve 2 şöför ile evde sağlık hizmeti; 1 Hemşire, 1 Sosyal Hizmet Uzmanı, 1 Saha Tespit Uzmanı, 2 Hasta Bakım Personeli, 1 Psikolog, 1 Danışman Personel, 1 Proje Asistanı, 1Çocuk Gelişim Uzmanı, 1 Şoförle ve ( Memur)1 Proje Koordinatrü ile hizmet vermektedir. Yasal haklar, danışmalık, yönlendirme ve bilgilendirme, istihdam, sağlık kurul raporu çıkarma işlemleri, psikolojik destek, aile danışmanlığı, 2022 ve Evde Bakım Maaşı, mesleki eğitim, beceri geliştirme eğitimi, EKPSS eğitim desteği, evde sağlık ve bakım, gündüz bakım, hastane randevu, malulen ve vergi indirimli emeklilik takibi, huzur evi-bakım evi-darülaceze-kadın sığınma evi yerleştirme işlemleri, madde bağımlılığı tedavi işlemleri merkezlerimizde verilen belli başlı hizmetlerdir. 2013 yılı içerisinde hizmet verdiğimiz kalemler ve sayıları şöyledir; 2013 yılı içerisinde raporlu olarak kayıtları alınan 629 kişi bulunmaktadır. İlçemizde ikamet eden ve itiyaç sahibi olan engelli bireylerimizin medikal malzeme ihtiyaçları karşılanmıştır. 2013 yılı içerisinde karşılanan medikal malzemeler ve sayıları şunlardır: 313 kişiye serme bez, 28 kişiye havalı yatak, 46 kişiye hasta yatağı, 660 kişiye hasta eldiveni, 21 kişiye akülü sandalye, 19 kişiye akü, 58 kişiye tekerlekli sandalye, 39 kişiye işitme cihazı, 3 koltuk değneği, 28 kişiye komot-wolker, 7 kişiye ortopedik bot (ortez-protez), 572 kişiye alez, 150 kişiye begabano ve 50 kişiye beyaz baston. Ayem yaşlı ve engelli bireylerin güncel yasal haklarından faydalanmaları çerçevesinde yasal haklar toplantıları düzenleyerek 2013 yılı içerisinde 500 kişiye haklarından faydalanabilme imkânı sağlamıştır.

Bunun yanı sıra İlçemizde bulunan 40 mahallede 3’er kişiden oluşan Mahalle Gönüllüleri oluşturularak her engelli bireyin bize ulaşımı kolaylaştırılmıştır.

ye aile danışmanlığı hizmeti verildi. Bunun yanı sıra 40 aileye aile danışmanlığı hizmeti verilmeye devam edilmektedir.

2013 yılı içerisinde 22 hizmet içi eğitim (personel eğitimi) düzenlendi.

AYEM - Fatih Üniversitesi sürekli eğitim Merkezi ortaklığı ile 250 kişiye Grup Terapisi desteği verildi.

İlçemizde ikamet etmekte olan lise mezunu memur adaylarına EKPSS hazırlık kursu açılarak 30 engelli bireye EKPSS eğitim desteği verilmektedir. 2013 yılı içerisinde 50 aileye eğitim bilgilendirme hizmeti verildi. AYEM - Fatih Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ortaklığı ile 300 aile-

101 kişiye psikolojik danışmanlık hizmeti verildi. 8 kişiye madde bağımlılığı tedavi desteği verildi. 55 Engelli bireyin yaz spor okulu 2013 yılı içinde 10 kuruma engellilik alanında eğitimler verildi.


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

164 165

253 kişinin SGK ve emeklilik işlem takipleri yapıldı. 192 kurum ziyaret yapıldı. 300 yardıma muhtaç yaşlı ve engellinin evde sağlık, bakım ve temizlik ihtiyaçları karşılandı. 188 kişinin yasal haklar takip ve danışmanlık ihtiyaçları karşılandı. 55 kişinin hastane randevu vb. işlemleri yapıldı. Gündüz Bakım evi hizmetlerinden kişisel bakım, sağlık kontrolünden 40 kişi faydalanmaktadır. 93 kişi Ayem tarafından istihdam edildi. 41 kişinin istihdamı işçi-işveren buluşması ile gerçekleştirildi. 968 kişinin dilekçe yazma talebi karşılandı. 7634 kayıt ve diğer hizmetlerin güncelleme işlemi yapıldı. 12149 takip işlemi gerçekleştirildi. 16149 yönlendirme, bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti verildi. 4162 kişinin sosyal aktivite talebi karşılandı. 340 kişi kültürel gezi ve faaliyetlerden faydalandırıldı. 40 kişiye yaz kampı hizmeti verildi. Evde bakım maaşından faydalanan 235 engellinin bakıcısına hasta bakım eğitimi verildi. Beceri geliştirme eğitimlerinden, 40 kişiye bilgisayar, 30 kişiye okuma yazma, 20 kişiye takı tasarım, 60 kişiye işaret dili, 20 kişiye ahşap boyama, 10 kişiye internet ve e-posta, 10 kişiye şiş örücülüğü, 12 ıkişiye ön muhasebe, 12 kişiye santral operatörlüğü, 25 kişiye evde yaşlı ve hasta bakım (sertifikalı) eğitimleri verilmiştir. Bunun yanı sıra her engel grubunu kapsayan çocuk gelişimi eğitimlerinden 33 engelli çocuk faydalanmaktadır.

2013 yılı içerisinde Arnavutköy’de ikamet etmekte olan engellilerin müracaatı üzerine 541 engelliye evde bakım maaşı bağlandı. 1272 kişinin yardım müracaatları sosyal incelemeleri yapılarak değerlendirildi.

Halk Oyunları Ekibi ile 15 gösteri yapıldı. Mesleki eğitimden faydalanan 100 engellinin 1 yıllık servis ihtiyacı karşılandı.

1109 kişiye ev ziyareti yapıldı.

1642 tekerlekli ve akülü araç kullanan engellinin asansörlü araç talebi karşılandı.

35 kişinin bakım evi, huzur evi, darülaceze ve kadın sığınma evi talebi karşılandı.

İlçe genelinde eğitim alan 15 yaş üzere 1480 gence Engelli Farkındalığı eğitimleri verildi.

1292 kişinin sağlık kurul raporu talebi Ayem tarafından araç desteği verilerek karşılandı.


l

166 - 166

l


166 167

PLANLAMA VE İMAR SEKTÖRÜ


EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ


168 169

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

I.GENEL BİLGİLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1-Müdürlüğümüzün Görevi Arnavutköy Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Belediye adına kayıtlı olan gayrimenkullerin takip ve tesciline dair işlemler, Belediyemize ait gayrimenkullerin tespit edilerek özel ve tüzel kişiler tarafından işgal ettirilmemesini sağlamak, Belediye’ye ait gayrimenkullerin özel ve tüzel kişilere 2886 sayılı yasanın ilgili maddeleri gereğince kiraya verilmesi, diğer kamu kurumlarına ihtiyaç halinde gayrimenkul tahsis edilmesi intifa ve irtifak haklarının verilmesi, Belediye’ye ait gayrimenkul-

lerin ihtiyaç durumunda özel ve tüzel kişilere kanunlar çerçevesinde satılması, Belediyemizin ihtiyacı halinde özel ve tüzel kişilerden gayrimenkul satın alınması, kiralanması, trampa yapılması, intifa ve irtifak tesisi yapılması, Belediye tasarrufunda olan kamuya ait gayrimenkullerde bulunan işgalleri tespit ederek fuzuli işgalciye ecri misil tahakkuk ettirmek veya 2886 sayılı yasanın 75 inci maddesine göre tahliye edilmesi için Zabıta Müdürlüğü’ne bilgi vermek, Belediyemize ait kiracı ve ecri misilcilerin kira ve ecri misil bedellerinin tespit edilerek takip ve tahsilat edilmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bilgi vermek, imar planlarında meydan, yol, otopark, park gibi kamu hizmetlerine ayrılan yerlerin 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı yasa gereğince program dahilinde istimlaklarını yapmak ve ilgili müdürlüklerle koordineli çalışmakla görevlidir.

2-Müdürlüğümüzün Sorumluluğu Müdürlüğümüz yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında Belediye Başkanı’na ve Başkan Yardımcısı’na karşı sorumludur.

3- Müdürlüğümüzün Yetki Alanı Müdürlüğümüz, görevleriyle ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili mevzuat dâhilinde yetkilidir.

B-MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER 1. Fiziki Yapı 1.1 Hizmet Birimleri: Müdürlüğümüzle ilgili iş ve işlemler Arnavutköy Merkez Binası’nda yürütülmektedir.

Hizmet Birimleri SIRA NO

KULLANIM AMACI

ADET

1

Büro ( Müdür Odası)

1

2

Büro (Harita ve Emlak Bürosu)

1

3

Büro (Kent Bilgi Sistemi Bürosu)

1

4

Büro (Emlak ve İstimlak Kalemi)

1

2. Teşkilat Şeması Müdürlüğümüz teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRÜ

HARİTA BÜROSU

EMLAK BÜROSU

KENT BİLGİ SİSTEMİ BÜROSU

KALEM ARŞİV BÜROSU


3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Müdürlüğümüzde bulunan ve hizmetlerin ifası için kullanılan 39 Adet bilgi ve teknolojik kaynak mevcuttur. 11 ‘u iletişim amaçlı olarak 28 adet araç-gereç muhtelif amaç ve hizmetler için kullanılmaktadır.

4. Personel Durumu Müdürlüğümüzün hizmet ve faaliyetleri 1 müdür, 2 şef, 5 harita mühendisi, 1 mimar, 2 harita teknikeri, 1 harita teknisyeni, 1 eğitmen olmak üzere toplam 13 personelle yürütmektedir.

II. AMAÇ VE HEDEFLER A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ Müdürlüğümüz belediyemizin sorumluluk alanlarındaki arsa ve arazi düzenlemelerini yapmak ve belediye mülklerinin etkin ve rasyonel kullanımını sağlamaktır.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-MALİ BİLGİLER Müdürlüğümüzün 2013 mali yılına ait gider bütçesi ve gerçekleştirme tablosu aşağıda çıkartılmıştır.

Bütçe ve Gider Durumu Bütçe Yılı 2013

Müdürlüğümüzün Bütçe Tahmini

Müdürlüğümüzün Gerçekleşen Bütçesi

Bütçe Gerçekleşme Oranı

6.027.000,00 TL

4.552.624,59 TL

%75


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

B- PERFORMANS BİLGİLERİ Müdürlüğümüzün 2013 yılı içinde 4 adet stratejik plan hedefi mevcut olup; bu hedeflerden 4 tanesi müdürlüğümüzün faaliyet, proje ve hizmet kapsamında yerine getirilmeye çalışılmıştır.

C- HARİTA BÜROSU Onaylanan imar planları doğrultusunda arsa ve arazi düzenlemelerini yapmak veya yaptırmak, yapılan parselasyon planlarını inceleye-

rek Encümen kararı alınması için, Başkanlık Makamına sunulmak üzere müdürlük makamına iletmek, onaylanan belgeleri tapuya tescil işlemlerinin sağlanması amacıyla gerekli kurumlara iletmek, resen ve talebe bağlı olarak parsellerin tevhid ve ifraz, yola terk, irtifak hakkı tesisi taleplerine ilişkin inşaat istikamet, kot kesit, kontur gabari ve ada revizyonu belgelerini hazırlamak, Encümen kararı alması için, Başkanlık Makamına sunulmak üzere İmar Müdürlüğü’ne iletmek, hali hazır haritaları yapmak

Düzenlenen Belgeler BELGE

170 171

ve yaptırmak, İşlemi biterek kesinleşen parselasyon planlarının ve halihazır haritaların arşiv bürosunda usulüne uygun saklanmasını sağlamak, tescil işlemi biten, yeni oluşan yada değişen ada parsel numaralarını imar durumu, yol kotu ve arşiv bürolarına gerekli düzeltmelerin yapılması için bildirmek, kamu kurum ve kuruluşları, mahkemelerden gelen yazı ve dilekçelere cevap vermek, tüm yazışmaların birim ve müdürlük ana arşiv dosyasında saklanmasında sağlamakla görevli ve yetkilidir.

İmar Uygulamaları ADET

ALAN (ha)

İnşaat İstikamet

1087

Tescil Edilen

25

Kot Kesit

1259

Devam Eden

1100

Kontur Gabari

403

Planlanan

500

Toplam

2749


D- EMLAK BÜROSU Belediyeye ait taşınmaz malların sicilini tutarak, söz konusu taşınmazların onaylanan imar planları doğrultusunda arsa ve arazi düzenlemelerini yapar veya yaptırır, yapılan parselasyon planlarını inceleyerek Encümen kararı alınması için, Başkanlık Makamına sunulmak üzere Müdürlük Makamına ulaştırır. Onaylanan belgeleri tapuya tescil işlemlerinin sağlanması amacıyla gerekli kurumlara iletir, Belediyeye ait taşınmaz malların; tevhid ve ifraz, yola terk, irtifak hakkı tesisi taleplerine ilişkin inşaat istikamet, kot kesit, kontur gabari ve ada revizyonu belgelerini hazırlamak, Encümen kararı alması için, Başkanlık Makamına sunulmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne iletir, Gelir getirici taşınmaz malların kiraya verilmesini, kontrol ve takibini, bakım ve düzenlemesini kendi yetki ve çalışmaları dahilinde sürdürür, Belediye adına tescilli yada kamuya terk edilmiş parsellerin işgal edilmesini önlemek için gerekli hukuki muameleleri yapar, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası’nın ilgili maddeleri doğrultusunda yeşil alan, park ve yolda kalan parselleri veya binaları bir program doğrultusunda kamulaştırır, Kiraya verilmiş belediye taşınmazlarının kira bedellerinin tah-

silatı ve artış işlemlerini Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bildirir, Belediye adına kayıtlı gayrimenkullerin envanterlerinin takip edilmesi, yeni tescil edilenlerin sicile işlenmesi, elden çıkarılması ve sicilden silinmesi işlemlerini yapar, Diğer idarelere ait olup, yetki alınanların tahsis, tescil ipotek işlemlerinin onlar adına yapılmasını sağlar, İmar planındaki konumuna göre belediyeye ait parsellerin ilgili kişi ve kuruluşlara tahsisi, irtifa hakkı tesisi hakkında Encümen ve Meclis’ten karar alınması için teklifte bulunup, tapuya işletilmesini sağlar, İmar planında kamu alanı olarak ayrılmış veya stratejik planda olup, yıllık yatırım programına alınan ( park, yol, hizmet binası vs.) yerlerde gerekli kamulaştırma işlemleri için Başkanlık onayı alınıp Encümence karar alınmasını sağlamak, kararı alınan yerlerdeki mülkiyetlerin tespiti ve kıymet takdirlerinin yaptırılması ile tapu sicilinde belediye adına tescil işlemlerinin yapılmasını sağlar, 2981 sayılı kanunun 13-b maddesine göre tapusuz olan ve kamu yararına kullanılacak taşınmazların tasfiyesini sağlamak amacıyla, 2981 sayılı kanuna istinaden imar affı müracaatı bulunan şahısların müracaatlarının değerlendirilmesi amacıyla, 3194 sayılı kanunun 17’inci maddesine göre hisse satışının yapılması amacıy-

la, belediye mülkiyetinde bulunan ve üçüncü şahıslar tarafından işgal edilen yerlerin 2886 sayılı yasanın 36’ncı ve 45’inci maddelerine göre satılması amacıyla, belediye mülkiyetinde bulunmayan belediye mücavir sınırları içinde bulunan yerleşim yerlerinin tespiti ve devir işleminin yapılması amacıyla taşınmazın yer tespiti, ( adres, mevkii, işgalcisi, elinde bulunan evrakları vs.) taşınmaz mülkiyet durumu, arsa bedelinin tahsili, arsa bedelinin belirlenen taksitler tutarında ipoteklendirilmesi ile ilgili Tapu Müdürlüğü’ne yapılan sayışın bildirilerek şahıs veya kurum adına tescilinin sağlanması, taşınmazın imar durumu, ilan ve ilan bedelleri için hesap işlerine bildirilmesi, 4916 sayılı kanuna istinaden devrin istenilmesi taşınmazın kıymet takdir komisyonunca fiyatının belirlenmesi, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından ödenek temininin sağlanması, şartname hazırlanması, taşınmazla ilgili Encümen kararının alınması, devredilen taşınmazların tapu işlemlerinin yapılması, belirlenen bedelin şahsa ödenmesinin sağlanması veya adına banka hesabına yatırılmasını sağlar, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesinde; Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetin-


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

de ihtiyaç duyulması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi 30 yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek yetkisi meclistedir ve meclise gelecek bu işlerin teklifi ve takibini yapar, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’nci maddesinde; Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; (d) fıkrasında ‘’Kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredilebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması halinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu veya sosyal tesis olarak kullanılamaz.’’ hükmü gereği işlemleri takip eder. Belediye mülkiyetinde bulunan ve satışı yapılamayan taşınmazların değerlendirilmesi amacıyla 2886 sayılı İhale Kanunu’nun 75’inci maddesine göre ecri misil uygulanarak gelir sağlanması amacıyla komisyon oluşturulup bedel tespiti yapılmasını sağlar, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazlarla ilgili kamu kurumları ve şahıslardan gelen istek ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve sonuca ulaşılmasını sağlar, Belediyeden tapu alan vatandaşların tapu bedellerinin ipotek olarak işlenmesi ve taksitlerinin takibi, tahsili ve her biri ile ilgili işlemlerin organizas-

EVRAK TÜRÜ

yonunu yapar, İmar uygulamalarından doğan belediye alacaklarının takibi tahsili terkini ile ilgili işlemlerin organizasyonunu yapar. 01.01.2013-31.09.2013 tarihleri arasında 922.232,00 TL kira geliri tahsil edilmiştir. 2013 yılı içerisinde arsa ve hisse satışlarından 45.715.093,83 TL gelir elde edilmiştir. Karlıbayır Mahallesi’nde 52 adet tahsisli arsanın tahsis sahiplerine devri gerçekleştirildi. 22 adet ecrimisil işlemi gerçekleştirildi. 2013 yılında 50 adet kiralama ihalesi yapılmıştır. Bunlardan 44 adeti sözleşmeye bağlanmıştır. 22 adet bina kamulaştırma işlemi yapılmıştır. 1 adet arsa kamulaştırması yapılmıştır. 50 adet belediye hisse satışı yapıldı 12 adet arsa satış ihalesi yapılmıştır.

E- KENT BİLGİ SİSTEMİ BÜROSU Belediyemizdeki tüm birimlerde kullanılan Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımlarının kesintisiz, güvenli ve hatasız bir şekilde çalışmasını sağlamak, Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımının birimlerden gelen program, rapor ve diğer istekler doğrultusunda dinamik bir yapıda gelişmesini ve devam ettirilmesini sağlamak, Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımında yeni kulanı hesabı açılması, kullanıcı yetkilerinde değişiklik ve düzenleme işlerini yürütmek, Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımlarının kesintisiz ve sağlıklı olarak çalışması için bakım onarım ve güncellenme işlemlerinin yapılmasını

172 173

sağlamak, Coğrafi Bilgi Sistemi ile belediyede kullanılan diğer yazılımların kent bilgi sistemi kapsamında entegrasyonunu sağlamak, Ulusal Adres Veri Tabanı’ndaki (UAVT) adres bilgilerinin güncellenmesini sağlamak ve gerekli işlemleri yürütmek, Belediye bilgi sistemi dahilinde tüm verilerin güncellenmesini ve eşleştirilmesini sağlamak. 3200 adet parsel güncellendi. 2650 adet yapı geometrisi güncellendi ve eklendi. 2350 adet bağımsız bölüm eklendi. 700 belediye taşınmazının adresleri tespit edildi. 50 adet mesafe krokisi çizildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin talebi üzerine, son numarataj çalışmasından sonra eklenen bina ve yollar için hazırlanan rapor, gönderilmek üzere hazırlandı.

F- KALEM ARŞİV BÜROSU Şef tarafından havale edilen evrakları süresi içerisinde, yasalara uygun şekilde hazırlayarak şefe sunmak, bürolardan gelen evrakları kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek, işleri biten evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek, Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün çalışmaları ile ilgili kayıt ve dosyaları tutmak, müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak, gizlilik ilkesi doğrultusunda dosyaları muhafaza etmek, işlerin tam ve zamanında olması için gerekli tedbirler almak, müdürlüğün önceliklerine göre sıraya konulmuş tüm yazılarını yazmak, her türlü yazıların örneklerini çıkarmak, hazırlanan ve derlenen bilgi ve verileri kontrol ederek bilgisayar ortamına aktarmak işlerini yürütür.

EVRAK SAYISI

Gelen Evrak

5433

Giden Evrak

5557


PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

I. GENEL BİLGİLER A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Plan ve Proje Müdürlüğü çalışmalarını;

» » »

» »

»

»

»

» » » » » »

5393 Sayılı Belediye Kanunu 5216 Sayılı Büyükşehir Kanunu 5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 3194 Sayılı İmar Kanunu 2863-5226 Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 4916 Sayılı Çeşitli Kanunlarda Ve Maliye Bakanlığı’nın Teşkilât Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun 4705 sayılı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal Ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 775 sayılı Gecekondu Kanunu 4734 sayılı Devlet İhale Kanunu 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu 5403 sayılı Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu 6831 sayılı Orman Kanunu 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu 5835 Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun vb. Kanunlar doğrultusunda sürdürmektedir.

Plan ve Proje Müdürlüğü’nün faaliyetlerini ilgilendiren yönetmelikler ise şunlardır:

» » » »

» » » »

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik İhalelere Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik Taşınır Mal Yönetmeliği Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu kapsamındaki kültür varlıklarının rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Planı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği vb. yönetmelik, genelge ve tüzükler Tarım Arazi Koruma Yönetmeliği Plan ve Proje Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği vb.

Plan ve Proje Müdürlüğü aşağıdaki görevleri yerine getirmektedir: Plan ve Proje Müdürlüğü, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri, 2863-5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Yönetmelikleri, başta olmak üzere ilgili tüm kanun ve yönetmelikler ile ilgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelge Talimat ve Bildiriler çerçevesinde olmak üzere; Arnavutköy Belediyesi sınırları içinde, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı gereği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını hazırlayarak onay sürecinin takip edilmesi, planlarda çıkan aksaklıkların

174 175

giderilmesi amacıyla plan tadilatlarının hazırlanması ve sorunların çözümlenmesi, bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması, ilgilisince yapılan tekliflerin değerlendirilerek sonuçlandırılması, bu doğrultuda gerekli yazışmaların yapılması, Kentsel Tasarım – Kentsel Dönüşüm araştırma ve proje konuları ile tadilatlarının yapımı ile ilgili konuların düzenli bir şekilde takip edilerek yürütülmesi ve sonuçlandırılması, dosya akışı içerisinde işlemlerin kayıt altına alınıp, yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda gereken özen ve çabuklukla hizmetlerin planlı, programlı etkin ve uyum içerisinde yürütülmesi, uygun şekilde ve dijital ortamda arşivlenmesinin sağlanması ile, Belediye mülkü olan veya Belediyeye tahsisi yapılmış eski eserlerin ihyasına yönelik olarak projelerinin yapılması, yaptırılması, ayrıca, belediye mülklerinin kamu yararı doğrultusunda projelerinin yapılması veya yaptırılması ile, İlçe sınırları içerisindeki tüm korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili işlemler ve uygulamaları yürütmek ve denetimlerini yapmak ile mükelleftir. İlgili kişi Kurum ve Kuruluşlarla gerekli yazışmaları yapmak, Personel özlük işlemleri ve Müdürlük ayniyat işlemlerini sağlamak. Müdürlük bütçesini stratejik plan doğrultusunda hazırlayarak, ilgili kanunlar çerçevesinde işlemleri yürütmek.

B- SUNULAN HİZMETLER Plan ve Proje Müdürlüğü’nde sunulan hizmetler aşağıdaki gibidir:


»

»

» »

Arnavutköy İlçesi ile ilgili üst ölçekli planların (100.00050.000-25.000-5.000 ölçekli) hazırlanması aşamasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile gerekli koordinasyonu sağlanmak, planların onanmasını müteakip irdeleyerek kurum adına itirazları yapmak ve sonucunu takip etmek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına uygun olarak, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını hazırlanmak ve Arnavutköy Belediye Meclisi’ne göndermek, İBB.’de takibini yapmak, 1/1000 ölçekli planlara altlık oluşturmak üzere jeolojik – jeoteknik etütleri yaptırmak, Arnavutköy Belediyesi’nin sorumluluk alanlarındaki yerleşim alanları ve bu alanlardaki bu güne kadar yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi almış

»

»

»

» » »

yapıların planlama çalışmalarında kullanılmak üzere tespit, analiz ve değerlendirmesini yapmak ve kent estetiği ile ilgili kurallar oluşturmak, Bölgemiz ile ilgili ihtiyaçları tespit ederek, onanlı üst ölçekli planlarda yer alan donatı alanlarının (okul, sağlık tesis, spor alanları, trafo vb.) gerçekleştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli taleplerde bulunmak, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat başvurularını değerlendirerek Meclise sunulmasını ve onay sürecini takip etmek, Belediyemiz mülklerini plan kararlarına uygun olarak değerlendirilmek üzere projelendirmek, Tüm tarihi eserlerin envanterini çıkartmak, Bölgenin tarihi, kültürel, doğal değerlerini araştırmak, Arnavutköy İlçesi’nde yer alan mülkiyeti belediyemize ait olan

veya tahsisi yapılmış olan Kültür ve Tabiat Varlıklarının kaynak temin edilerek projelendirilmesi ve restorasyonunun yapılmasını sağlamak,

II- AMAÇ VE HEDEFLER A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ Stratejik Amaç 3.3: Arnavutköy İlçesi’nin uygulama imar planlarını, doğal alan yönetim planlarını yapmak ve ilçe genelinde yapılacak yatırımlar için gerekli plan proje desteğini sağlamak, İlçenin tarihi değerlerini araştırarak Kültürel kimliğimizin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak için çalışmalar yapmak Stratejik Hedef 3.3.1: 2013 yılı sonuna kadar, 1/5000’lik planlara dayalı olarak 1/1000’lik uygulama imar planlarını yapmak

Hadımköy Kent Meydanı Projesi


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

176 177

Hadımköy Kent Meydanı Projesi

Stratejik Hedef 3.3.2.: 2013 yılı sonuna kadar, Arnavutköy genelindeki tarihi değer taşıyan eserlerin rölöverestitüsyon –restorasyon projelerinin yapımı ve eski doku araştırması yapılması, eski eserlerin envanterinin yapılması, donatı alanlarında kalan taşınmazlarımız ile ilgili plan ve proje hazırlıklarının yapılması.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- PERFORMANS BİLGİLERİ 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri STRATEJİK HEDEF 3.3.1 2013 yılı sonuna kadar, 1/5000’lik planlara dayalı olarak 1/1000’lik uygulama imar planlarını yapmak.

a- Performans Hedefi-3.3.1.1: Hadımköy İlk Kademe Belediyesi’nin hazırlamış olduğu 17.04.2007 tarihli 1/5000 ölçekli Hadımköy Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Hadımköy Uygulama İmar Planı İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nin 2007/2342 esas sayılı kararı ile yürütmeyi durdurma kararı ve 21.10.2010 tarih ve 2010/1393 karar nolu plan iptal kararı verilmiştir. Plansız kalan bu bölgede 1/5000 ölçekli Hadımköy Sanayi Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Hadımköy Merkez Bölgesi Nazım İmar Planları hazırlanmıştır. Aynı bölgede bulunan ve plansız kalan diğer bir bölge olan Yeşilbayır bölgesinin plan çalışmaları da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanmış olup; 1/5000 ölçekli Yeşilbayır Bölgesi Nazım İmar Planı 11.02.2013 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Yeşilbayır Nazım İmar Planı’na Müdürlüğümüzce yapılan itirazlar 13.09.2013 tarih ve 1844 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kısmen uygun görülmüştür. 1/5000 ölçekli Hadımköy Yeşilbayır Bölgesi Nazım İmar Plan kararları doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmaları çerçevesinde mevcut olan kurum görüşleri olası yönetmelik değişiklikleri ve ilgili kurumların projelerindeki olası değişikliklerden dolayı kurum görüşleri yeniden talep edilmiş, alınan kurum görüşleri doğrultusunda planlama çalışmasına başlanmıştır. Plan çalışması kapsamında arazi etütleri yapılarak, plan çalışmasının altlıkları tamamlanmıştır.


Alınan kurum görüşleri, yapılan arazi çalışmaları ve nazım imar planı kararları doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Arnavutköy Yeşilbayır Bölgesi Uygulama İmar Planı, görüşülmek üzere Arnavutköy Belediye Meclisine sevk edilmiş ve hazırlanan plan 18.12.2013 tarih ve 2013/158 sayılı meclis kararıyla uygun bulunmuştur. Söz konusu planın onama prosedürü devam etmektedir.

»

b- Performans Hedefi 3.3.1.2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Derbent Mevkii Nazım İmar Planı 17.04.2012 tarihinde onaylanmıştır (bkz.Şekil 7). Belediyemizce 1/5000 ölçekli Derbent Mevkii Nazım İmar Planı’na göre uygulama imar planı çalışmasına başlanmış olup, arazi tespit çalışmaları yapılmıştır. Kurum görüşleri alınarak, hazırlanan 1/1000 ölçekli Arnavutköy Derbent Mevkii Uygulama İmar Planı görüşülmek üzere Arnavutköy Belediye Meclisi’ne sevk edilmiş ve hazırlanan plan 18.12.2013 tarih ve 2013/160 sayılı meclis kararıyla uygun bulunmuştur. Söz konusu planın onama prosedürü devam etmektedir.

»

c- Performans Hedefi 3.3.1.4

»

»

21.04.2010 t.t’li 1/5000 ölçekli Arnavutköy Merkez ve Çevresi Revizyon Nazım İmar Planında Arnavutköy 433, 19683 ve 19684 parsellerin BHA-2 alanına alınması ile ilgili plan ve plan notu tadilatı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2012 tarih ve 2181 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunmuş ve 15.10.2012 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca aynen onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Arnavutköy Merkez ve Çevresi Uygulama imar planında Arnavutköy 433, 19683 ve 19684 parsellerin BHA-2 alanına alınması ile ilgili plan tadilatı 04.04.2013 tarih ve 67 sayılı Meclis Kararı ile Arnavutköy

»

İlçesi Meclisi’nden geçmiştir. Söz konusu plan tadilatı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2013 tarih ve 1153 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunmuş olup İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca da 14.06.2013 tarihinde onaylanmıştır. Deliyunus 1275 parsel ile 142 parseller arasındaki kadastral boşlukta düzenlenen yeşil alan üzerinde bulunan 10 m.lik yol sembolünün kaldırılması ile ilgili yapılan plan tadilatı 21.01.2013 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca aynen onaylanmıştır. Söz konusu uygulama imar planı 04.03.2013 tarihinde mesai başlangıcında Arnavutköy Belediyesi, Bolluca Hizmet Binası, Plan ve Proje Müdürlüğü koridorunda askıya çıkarılmış olup 04.04.2013 tarihinde mesai başlangıcında askıdan indirilmiştir. 21.04.2010 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Arnavutköy Merkez ve Çevresi Revizyon Nazım İmar Planında Arnavutköy ilçesi Boğazköy 238, 559, 560, 585, 590, 986 parsellerin “Eğitim Tesisleri Alanı”na alınması ile ilgili plan tadilatı teklifi, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.11.2012 tarih ve 2377 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunmuş ve 18.11.2012 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Arnavutköy Merkez ve Çevresi Uygulama imar planında Arnavutköy 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816 ve 2817 parsellerin “Şehir Parkı Alanı” fonksiyonuna alınması ile ilgili plan tadilatı çalışması tamamlanarak Arnavutköy Belediye Meclisi’ne gönderilmiştir. Belediye Meclisi’nden geçen meclis kararı onaylanmak üzere

»

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmiştir. Büyükşehir Belediyesi’nce 19.03.2013 tarihinde onaylanmıştır. 14.06.2010 t.t’li 1/1000 ölçekli Arnavutköy Merkez Ve Çevresi Uygulama İmar Planında Şehir Parkı fonksiyonu verilen 919 parselin çevresindeki ulaşım sisteminin yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan plan tadilatı teklifi 06.06.2013 tarih ve 94 sayılı Arnavutköy Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunmuştur. Söz konusu plan tadilatı teklifi onaylanmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na sevk edilmiştir. Söz konusu Plan tadilatı teklifi


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

»

»

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.10.2013 tarih ve 2003 sayılı kararıyla tadilen uygun görülmüştür. İmrahor Mahallesi’nde altyapı hizmetlerine erişebilmek hususundaki vatandaşların talepleri ve imar uygulamasındaki sorunların çözülebilmesi için Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda 1/1000 Ölçekli Arnavutköy Merkez Ve Çevresi Uygulama İmar Planı’nda plan tadilatı teklifi hazırlanmış ve hazırlanan plan tadilatı teklifi 09.07.2013 tarih ve 1380 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararıyla uygun görülmüştür. 1/1000 ölçekli Arnavutköy Merkez

»

ve Çevresi Uygulama İmar Planı’na ait plan notlarının 122. maddesinde değişiklik yapılmasına yönelik Arnavutköy Belediye Başkanlığı’nın teklifi doğrultusunda hazırlanan plan tadilatı teklifi, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.02.2013 tarih ve 436 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. İmar ve Şehircik Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda 14.06.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Arnavutköy Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planı plan notlarının 15.maddesi gereği kamuya devir sureti ile yeşil alana tescil işlemleri tamamlanmış olan taşınmazların ilgili plan notu gereği yeşil alan olarak planlara işlenmesine ilişkin hazırlanan

»

»

»

» 1/5000 ölçekli Ömerli-Deliklikaya Bölgesi Nazım İmar Planı

178 179

plan tadilatı teklifi Arnavutköy Belediye Meclisi tarafından uygun görülmüş olup, onay işlemleri devam etmektedir. 1/5000 ölçekli Hadımköy Merkez Bölgesi Nazım İmar Planına yapılan itirazlar doğrultusunda söz konusu planın depolama alanlarına ilişkin olarak plan değişikliği yapılmıştır. 1/5000 ölçekli Hadımköy Merkez Bölgesi Nazım İmar Planında yapılan değişiklikler 16.08.2012 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu plan değişikliğine ilişkin olarak 1/1000 ölçekli Hadımköy Merkez Bölgesi Uygulama İmar Planı değişikliği çalışmaları tamamlanmış olup; Arnavutköy Belediye Meclisi’nin 04.04.2013 tarih, 68 sayılı kararıyla uygun görülmüştür. Onay işlemleri devam etmektedir. Arnavutköy 10100, 10101, 10102, 10103, 10104, 10105, 10106, 10107, 10108, 10109 parselleri kapsayan alanla ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifi 06.11.2013 tarih ve 146 sayılı Meclis Kararı ile Arnavutköy İlçesi Meclisi’nden geçmiştir. Arnavutköy Belediye Meclisi tarafından uygun görülen plan tadilatı teklifi gereği için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmiş olup, teklif İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla uygun görülmüştür. Arnavutköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından İmrahor 788 parsele yol açılabilmesi için imar planlarında İmrahor 788 parsele kadar imar yolu konulması talep edilmiştir. Söz konusu talep doğrultusunda hazırlanan plan tadilatı teklifi Arnavutköy Belediye Meclisi’nin.06.11.2013 tarih ve 149 sayılı Meclis Kararı ile uygun görülmüş olup, onay işlemleri devam etmektedir. İGDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından ilçe sınırları içinde


»

kalan mevcut Doğalgaz Bölge Regülatörleri ve Çelik Hatların 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına işlenmesi ve bu hatlara yönelik yaklaşma mesafesinin plan notlarına işlenmesi talep edilmiştir. Söz konusu talep doğrultusunda hazırlanan plan tadilatı teklifi Arnavutköy Belediye Meclisi’nin 05.11.2013 tarih ve 142 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup, onay işlemleri devam etmektedir. 21.04.2010 t.t’li 1/5000 ölçekli Arnavutköy Merkez ve Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı Plan notlarının 17.3 maddesindeki YM-1 rumuzlu plan notu tadilatı teklifi 15.06.2012 tarih ve 1421 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile tadilen uygun görülmüş ve gereği için müdürlüğümüze gönderilmiştir. Müdürlüğümüz tarafından 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan tadilatı hazırlanmış olup, hazırlanan plan tadilatı teklifi 12.12.2013 tarih ve 2422 sayılı meclis kararı ile uygun bulunmuş olup, onay işlemleri devam etmektedir.

d- Performans Hedefi 3.3.1.3

»

22.11.2010 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Hadımköy Sanayi Bölgesi Nazım İmar Planı’na belediyemizce yapılan itirazlara istinaden 10.08.2011 tarih ve 1600 sayılı ve 13.10.2011 tarih ve 2297 sayılı Meclis Kararları çıkmış olup söz konusu meclis kararlarına istinaden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri, doğrultusunda tarafımızca 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatları hazırlanmış olup, hazırlanan plan tadilatları 14.11.2013 tarih ve 2165 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile uygun bulunmuştur.

PERFORMANS HEDEFİNDE YER ALMAYAN ÇALIŞMALAR

»

2012 yılı faaliyet raporunda 3.1.8 performans başlığında belirtilen Nakkaş Mahallesi Uygulama İmar Planı, 2012 yılı içinde hazırlanıp Arnavutköy Belediye Meclisi tarafından uygun görülmüştür. Hazırlanan plan 2013 yılı içinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na sevk edilmiş olup, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.11.2013 tarih ve 2094 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. Nakkaş Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nın onay işlemleri devam etmektedir. » İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Ömerli-Deliklikaya Bölgesi Nazım İmar Planı 17.04.2012 tarihinde onaylanarak gereği için tarafımıza iletilmiştir. Tarafımızca 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmalarına başlanmıştır. Çalışma kapsamında arazi tespit çalışmaları yapılmış ve ilgili kurum ve kuruluşlardan görüşler alınmıştır. Kurum görüşleri, Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararlarına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Arnavutköy Ömerli-Deliklikaya Bölgesi uygulama imar planı, görüşülmek üzere Arnavutköy Belediye Meclisi’ne sevk edilmiştir. Arnavutköy Belediye Meclisi tarafından incelenen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi 18.12.2013 tarih ve 2013/1159 sayılı meclis kararıyla uygun bulunmuş olup, onay işlemleri devam etmektedir. STRATEJİK HEDEF 3.3.2 2013 yılı sonuna kadar, Arnavutköy genelindeki tarihi değer taşıyan ve mülkiyeti Arnavutköy Belediyesi’ne ait olan tescilli eski eserlerin rölöverestitüsyon–restorasyon projelerini yapmak ve eski doku araştırması yaparak, eski eserlerin envanterini hazırlamak, donatı alanlarında

kalan Arnavutköy Belediyesi’ne ait taşınmazlar ile ilgili plan ve proje hazırlıklarını tamamlamak. a-Performans Hedefi 3.3.2.1 13.04.2005 tarih, 25785 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına ait Katkı Payına Dair Yönetmelik” uyarınca 2013 yılı için İl Özel İdaresi’nden ödenek aktarma talebinde bulunulmuştur. İl Özel İdaresi’nin 01.03.2013 tarih ve 2013/4 karar numaralı “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına ait Katkı Payının Dağıtımına Dair Karar” uyarınca; Hadımköy 5014 parsel, Nakkaş, 675 ve 1050 parseller ile Haraççı 1532 parselde yer alan tescilli eski eserlerin rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin hizmet alım işi için ödenek aktarımı ile ilgili talebimiz uygun görülmüştür. İl Özel İdaresi tarafından ödenek temin edilen parsellere ait projeler İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu onayına sunulmuş ve Hadımköy 5014 pasel ile Haraççı 1532 parsele ait projeler onaylanmıştır. Nakkaş Mahallesi, 675 ve 1050 parselde yer alan hazirelerin rölöve projeleri onaylanmış, restitüsyon ve restorasyon projeleri ise kısmen uygun görülmüş kısmen de İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından incelenmektedir. Hadımköy 5014 Parsel Kent Meydanı Ayrıca Hadımköy’ün çağdaş yaşanılabilir bir kent meydanına kavuşması için Hadımköy 5014 parsel ve komşuluğundaki kamu parsellerini de içeren Hadımköy kent meydanına ait fikir projeleri ile bu projelere ait, mimari uygulama projeleri hazırlanarak kurul onayına sunulmuştur. Kurul onayına sunulan projeler 22.08.2013 tarih ve 702 sayılı kurul kararı uygun bulunmuştur.


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

Bu projeler ile; genel vaziyet planı kararları ile bu tarihi yapılar arasındaki açık alan kurgusunu korumayı, güçlendirmeyi ve alanı çevreleyen informal mahalle dokusunun yaşam şartlarını iyileştirerek geliştirmeyi amaçlamaktadır.Sosyal etkileşim ve aktivite mekanları, kamusal alanlar ve halihazırda bulunan camii ile etrafına önerilen kültürel alanları sarmalar. Tescilli istasyon binaları butik otel, restoran, kafe ve müze gibi ziyaretçiyi alana davet eden çeşitli fonksiyonlarla işlevlendirilecektir. Eski tren rayı izi daha önce tren istasyonu binalarının birbiriyle ilişki ve dizilimlerini etkilemiş olduğu gibi, yine ana kurguyu belirler ve ana dolaşım kurgusu bu aks üzerinde şekillenir; tüm birincil dolaşım alanları ve fuayeler bu aksa takılmıştır. Yeni önerilen yapılar, (Kütüphane, Gençlik Merkezi, Kültür Merkezi, Sinema Salonları ve Çarşı yapısı) tescilli bina yükseklikleri, saçak kotları, mahya hizaları, aralarındaki mevcut yeşil alanların kullanımı gibi tasarım kriterleri gözetilerek önerilmiştir. Dolayısıyla ana yaklaşım; mevcut dokuyu esas alan, gerek kütle, ölçek ve malzeme kullanımıyla gerekse de kamusal mekan hafızasını hatırlatacak şekilde bir makro-form önerilmesidir. Kültür aksında, tescilli 1 ve 2 nolu yapıların müze ve sergi holüne dönüştürülmesiyle başlayan yeni kullanım, yanına önerilen kütüphane ve gençlik merkezi ile devam etmektedir. Bu yapıların karşısında ise kültür aksını sonlandıran Kültür merkezi bulunmaktadır. Hadımköy ’deki ticareti canlandıracağı ve yeni iş imkânları yaratacağı düşünülen ticari alanlar eski mahallenin ticari aksına eklemlenir; önerilen açık hava alışveriş merkezi ticari faaliyetin ana ögesidir. Tüm bu akstaki yeni yapı önerileri, kültür aksındaki yapılarda olduğu gibi ölçekleri, saçak kotları, çatı biçimleri gibi aynı prensiplerin devamı olarak tasarlanmıştır. Bu bölümde Ticari Alanlar, Sinema

Salonları, Spor Merkezi, Cami Külliyesi ve tüm bunların alt katında 340 araçlık kapalı otopark bulunmaktadır. Tüm bu yapıları çevreleyen açık alanlar mevcut yeşil dokuyu da koruyarak geliştiren yeşil peyzaj alanları olarak düzenlenmiştir. Ana yürüyüş aksı ise tescilli yapılarla başlayıp binaları birbirleriyle ilişkilendirerek cami avlusuyla sonlanır. Tüm bu sert peyzaj ise dinlenme alanları, yansıma havuzları ve gölgelendirilmiş alanlarla bölümlenmiştir. Hadımköy 5014 Parsel Yeni Tesciller: Ayrıca Hadımköy Kent Meydanı ve Çevresi Düzenleme Projesi kapsamında bölgede tespit edilen tuvalet, su deposu ve su sarnıcı yapılarına ilişkin rölöve projeleri çizilmiş olup, bu yapılardan su sarnıcı korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenmiştir. Nakkaş Mahallesi 675 Parsel ve 1050 Parseldeki Hazirelerin Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri Nakkaş Mahallesi 675 parselde yer alan Baba Nakkaş Camii Haziresi’nde ve 1050 parselde yer alan Eskici Baba Türbesi Haziresi’nde yer alan mezar taşları hem tarihsel, hem de sanatsal değer taşımaktadır. Mezar taşlarının belgeleme ve tespitlerinin yapılarak, restore edilmesi için projelendirme çalışmalarına başlanmış ve hazırlanan projeler İstanbul I Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’na onaylanmak üzere sunulmuştur. Bu projelendirme çalışmaları kapsamında, 674 parselde yer alan çeşme, Eskici Baba Türbesi ve yine kısmen 1050 parselde yer alan, korunması gerekli sivil mimarlık örneği olarak tescilli yapının da rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri çizilerek kurul onayına sunulmuştur. Haraççı Camii 675 Röleve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri Arnavutköy Belediyesi mülkiyetinde olan Haraççı 8 pafta, 1532 parselde

180 181

yer alan Haraççı Camii, 29.07.2010 tarih, 1292 sayılı İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiş ve koruma grubu I olarak belirlenmiştir. Taş kargir yapım tekniği ile inşa edilmiş olan caminin kitabesindeki verilere göre Rumi 1304 (Miladi 1888-1889) senesinde Sultan II. Abdülhamid tarafından kızı Naime Sultan için inşa ettirilmiştir. Caminin zaman içinde özgün dokusunda büyük ölçüde kayıplar olmuş, kadınlar mahfili, minber, mihrab niteliksiz malzeme ile tamamen ve kısmen yenilenmiş, son cemaat yeri kaldırılmış ve cami girişini kapatan iki katlı bir yapı ile kapatılmıştır. Haraççı camii Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmıştır. b-Performans Hedefi 3.3.2.2 Haraççı Spor Alanı Projesi Arnavutköy ilçesinde bulunan, Haraççı 5955/Park parsel sayılı yer, bölgede yaşayanların spor faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri ve bunun yanında haftanın belirli günlerinde pazar alanı, sergi alanı ve benzer kültürel etkinliklerin yapılabildiği bir alanın olarak projelendirilmiştir. Projenin oluşturulması sürecinde, bölge halkına hizmet edebilecek çağdaş bir yapı ile birlikte bölgenin kimliğini oluşturacak nitelikte bir çalışma olması hedeflenmiştir. Taşoluk Park ve Sergi Alanı Projesi Arnavutköy ilçesinde bulunan, Taşoluk 6510/Park sayılı yer, bölgede yaşayanların rekreasyonel faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri ve bunun yanında haftanın belirli günlerinde sergi alanı ve benzer kültürel etkinliklerin yapılabildiği


Boğazköy Spor ve Kültür Tesis Projesi

bir alanın olarak projelendirilmiştir. Projenin oluşturulması sürecinde, bölge halkına hizmet edebilecek çağdaş bir yapı ile birlikte bölgenin kimliğini oluşturacak nitelikte bir çalışma olması hedeflenmiştir. Ayrıca proje alanındaki mevcut yeşil doku korunarak, yeşile entegre bir proje ortaya konulmuştur. Boğazköy Spor ve Kültür Tesisi Projesi Arnavutköy İlçesi Boğazköy 4848 Ada ve 4849 Adayı kapsayan alanda, bölgenin sosyal, kültürel, sportif ve rekreasyon el ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projelendirme çalışmalarına başlanmıştır. Projenin tamamlanması ile bölgeye kazandırılması hedeflenen fonksiyonlar;

» » » » » » »

Meydan ve Kapalı Otopark Kütüphane, Kafe ve Restoran Çok Amaçlı Salon ve Toplantı Salonu Kadın Kültür Merkezi, Kreş, Anaokulu ve İdare Gençlik Merkezi, Yetişkin Evi, Halk Sağlık Merkezi Spor Merkezi Etkinlik Alanı

» » »

Bilim Merkezi Kaykay Pisti Park

Ömerli Semt Parkı Hizmet Yapısı Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından uygulama çalışmalarına başlanmış olan Hadımköy Ömerli Parkı içerisinde gerekli projelendirme çalışmaları yapılmıştır. Projelendirilme aşamasında parkın topoğrafik yapısına uygun ve erişilebilir bir tasarım yaklaşımı benimsenmiştir. c-Performans Hedefi 3.3.2.3 Arnavutköy ilçesinin sahip olduğu ekonomik, ekolojik ve toplumsal gelişme bileşenleri kapsamında, Müdürlüğümüz bünyesinde araştırma ve çalışmalar yapılmış olup, Ekolojik Kent Tasarım Kriterlerinin belirlenerek yerleşim ölçeğinde örneklendirilmesi için yapılacak çalışmaların Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile birlikte yürütülmesi düşünülmektedir. 5393 sayılı yasanın diğer kuruluşlarla ilişkiler ile ilgili 75. maddesine göre “Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak

görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda” Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile iş birliği yapılması için Arnavutköy Belediye Meclisinin 04.12.2013 tarih ve 153 sayılı Meclis Kararı ile Arnavutköy Belediye Başkanı A. Haşimi BALTACI’ya yetki verilmiştir. d- Performans Hedefi 3.3.2.4 İlçe genelinde yapılacak uygulamalara da örnek teşkil etmek üzere, Arnavutköy İlçesi’nde Belediye mülkiyetindeki parsellerde yapılacak olan binalarda ekolojik yapı sertifikası (Lead, Breeam, DGN veya Ulusal Sertifika) almak üzere danışmanlık hizmeti alınması kapsamında firmalar ile görüşmeler yapılmış ve teklifler alınmıştır. Ancak ulusal sertifika programının sonuçlanma aşamasında olduğunun tespit edilmesi nedeni ile ulusal sertifika programından sonra konunun değerlendirilmesi uygun görülmüş ve bu nedenle firmalar ile yapılan görüşmeler sonlandırılmıştır. e- Performans Hedefi 3.3.2.5 2013 yılı içerisinde Arnavutköy’ün tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin tanıtımının yapılması için korunması


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

gerekli kültür ve tabiat varlıklarının da tanıtımının yapılacağı bir kitabın hazırlanması için çalışmalarına başlanmış olup, ancak benzer bir çalışmanın Arnavutköy Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından da yapılması nedeniyle kamu kaynaklarını verimli kullanmak prensibi doğrultusunda müdürlüğümüzce yürütülen çalışma iptal edilmiştir. Ancak yürütülen diğer proje çalışmalarının tanıtımının sağlanması için 5.IABR kapsamında Bolluca Ekolojik Koridoru ile ilgili yapılan çalışmaların iki dilli bir yayın organında yayınlanmasına yönelik kitap çalışması yapılmıştır. “İstanbul Deneme Bölgesi Bolluca Ekolojik Koridor Pilot Projesi Ön Tasarım” adı altında 1000 adet olarak basılan kitap Ekolojik Koridor’un hedeflenen geleceğine yönelik tasarım yaklaşımlarını kapsamaktadır. f- Performans Hedefi 3.3.2.6 Hadımköy 9-10-11 pafta, 5014 parselde yer alan dokuz adet İstasyon Binasına işlevlendirilen müze, sergi salonu fonksiyonlarına uygun olarak işletilebilmesi için Kültür Yönetim Planı’nın yapılabilmesi maksadıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi’yle 24.06.2013 tarihinde protokol imzalanmıştır. İmzalanan protokol ile birlikte Arnavutköy Yaşayan Kent Müzesi kurulması çalışmalarına başlanmıştır.

Haraççı Spor Alanı Projesi

182 183

Arnavutköy Yaşayan Kent Müzesi

1. Yapı:

Arnavutköy Hadımköy’de tasarlanan müze insan yerleşimini coğrafi ve kültürel boyutlarıyla ele alırken, kentleşme, kaynakların kullanımı, büyük kentle olan ilişkiler, coğrafyanın insan müdahalesiyle dönüşümü gibi temaları Arnavutköy toplumsal ve coğrafi tarihi içinde sergileyecektir. Müze kültürel peyzajın hikâyesini verecek, Arnavutköy’ün geçirmekte olduğu kentsel ve kültürel dönüşümü bağış eserler, tarihi belgeler, görseller, filmler, bireysel tanıklıklar aracılığıyla toplumla paylaşacaktır.

1.Bölüm: Coğrafya ve Yerleşim Tarihi Jeolojik yapının oluşmasını, coğrafyanın bugünkü şeklinini alması anlatacak bu bölümde 30 milyon önce su kaynaklarının, dağların, linyit yataklarının oluşumu, bölgede yaşamış canlıların tarihi çizim, şema, eser kopyaları ve metinlerle anlatılacaktır. Ayrıca İlk yerleşimlerden Osmanlı İmparatorluğu’nun klasik döneminin sonuna kadar devam eden tarımsal üretimin ve su kaynaklarının yönetimi elimize geçen kanıtlar doğrultusunda verilecektir.

Müzede etkileşimli öğrenme ve iyi zaman geçirme esas alınacaktır. Özellikle okul öğrencilerine ve ailelere yönelik keşif, hızlı araştırma ve öğrenme, üzerinde düşünme ve deneyimleme yaklaşımını benimsemiş iletişim araçları (vitrin tasarımı, AV kullanımı veya daha basit mekanik düzenekler) kullanılacaktır. Müzenin iki ayrı binada ve dış alanda devam eden bir bütünlüğü olacaktır. Salonlarda 20-30 kişilik çocuk gruplarının hareketini sağlayacak bir trafik düşünülmektedir. İkinci bina mekanın ferahlığı sebebiyle daha uzun zaman geçirilebilecek bir alan olarak düşünülmektedir. Bolluca Ekolojik Koridoru Meydan Tasarımı

Taşoluk Park ve Sergi Alanı Projesi


Arnavutköy Yaşayan Kent Müzesi

2. Yapı: 2. Bölüm: 19. Yüzyıl ve Balkan Savaşları Osmanlı İmparatorluğu’nuın 19. Yüzyılda yaşadığı modernleşme sürecinde Arnavutköy ve çevresinde bir çok imar faaliyeti gerçekleşmiştir. Askeri ve sivil alanda gördüğümüz bu faaliyetler bölgenin bu yüzyılda yeni bir önem kazandığını gösterir. 19. yüzyılın sonunda itibaren bölge üst üste savaşlar yaşamış, Hadımköy askeri bir önem kazanmıştır. Bu tarihten sonra bölgede tarım veya hayvancılıktan çok savaş, göç ve kolera hüküm sürecektir. Osmanlı ve Bulgar orduları 2. Balkan Savaşı’nda Doğu Roma İmparatoru Anastasius’un Çatalca’ya yaptırdığı 56 km’lik surlara çok da uzak olmayan bir yerde çarpışacaklardır. Bu bölüm aşağıdaki başlıklar altında görselleştirilecektir. 19. Yüzyılda Arnavutköy’de Modernleşme Girişimleri (askeri hastane, demiryolu, yol, baraj, cami, kilise, okul vs yapımı) Savaş Sahneleri Kolera ve Kızılay Mütareke ve Barış Balkan Savaşları sırasında dünya basınında Hadımköy Savaşta Mizah 3. Bölüm: 20. Yüzyılda Arnavutköy Mübadele sonrasını Cumhuriyet dönemi içinde anlatacak olan bu bölümde 20. yüzyılda Arnavutköy ve civar köylerinden göçen veya buraya yerleşenlerin hikâyelerine yer verilecektir. Üç farklı nesilden tanıklıklarla Arnavutköy’de sosyal v ekonomik yaşam anlatılacaktır. Başlıklar: Mübadeleye Dair Anlatılar Değişen Ekonomik Yapı Değişen Çevre ve Yerleşim Popüler Kültürde Boğazköy

4. Bölüm: Dönüşen Çevre Değişen Arnavutköy 1980ler sonrası kaynakların kullanımı, kentleşme, dönüşüm ve İstanbul’un çevresiyle olan ilişkileri bağlamında Arnavutköy’de yaşanan kentsel dönüşüm, görsel efektler ve kısa bilgi ve sayılarla anlatılacaktır. İnteraktif bir mekan canlandırması yapılacaktır. Bahçe İki bina arasında kavramsal bağlantı tasarıma yansıtılacaktır. Yer döşemesi ve hava şartlarına dayanıklı panolarda tren istasyonuyla ilgili anıları olanların fotoğraf ve alıntılarına yer verilecektir. Bulunabilirse demiryollarının dış mekanda sergilenebilir orta-küçük boy eserleri (saat, çan, tren tarifesi, plakalar, uyarı tabelaları

vs) de burada sergilenebilir. Ayrıca özel müze kurulması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gerekli izinlerin verilmesi için 24.09.2013 tarihinde 1279 sayılı yazı başvuru yapılmıştır.

PERFORMANS HEDEFİNDE YER ALMAYAN PROJE ÇALIŞMALARI 1-Eski Eser Envanter Fişi Hazırlanması Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan ve 2013 yılı içerisinde tescillenen Hadımköy 5014 parselde restorasyon çalışmaları sırasında tespit edilen sarnıç, Çilingir Mahallesi 191 parselde tespit edilen geçmişte şapel olarak kullanılmış olan bir mağara ve Bah-


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

şayış köyü 338-339 parsellerde yer alan iki adet korugan ile Yassıören 122 ada, 9 parseldeki korugan ile 16 yer alan siperlerine ait 4 adet eski eserin envanteri hazırlanmıştır. 2-Osmanlı Camii Arnavutköy il sınırları içinde 373 parselde yer alan “Osmanlı Camii Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon, Statik, Tesisat Projeleri ve Zemin Etüdü’nün Yaptırılması” işi tamamlanmış olup, projeye uygun imalat çalışmalarına 2012 yılı sonunda başlanmıştır. Ancak ortaya çıkan farklı ihtiyaçlar ve İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun da talepleri doğrultusunda caminin tuvalet, şadırvan ve mihrap projeleri müellif firmaya çizdirilmiş ve İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayına sunulmuş, onay doğrultusunda

184 185

doğrultuda restorasyon çalışmasına devam edilmiştir. 3-Arnavutköy Yönetim Merkezi ve Kent Meydanı Proje Maketi Arnavutköy İlçesi, Taşoluk, 6671 Ada, 5, 6, 7 ve 8 Nolu Parseller üzerinde yapılması planlanan “Arnavutköy Yönetim Merkezi ve Kent Meydanı” projesi görsel maketler hazırlanmıştır. 4-Proje Tanıtımlarının Yapılması Belediyemiz tarafından hazırlanan ve hazırlatılan projelerin, belediyemizin hizmet binalarında sergilenerek tanıtımının sağlanması hedeflenmiştir. Bu nedenle 90x127 ve 70x100 boyutlarındaki panolara uygun olarak proje çıktıları hazırlanmıştır. Hazırlanan projeler Arnavutköy Belediyesi Bolluca Ek Hizmet Binasının muhtelif yerlerine asılarak tanıtımı sağlanmıştır.

Arnavutköy Yönetim Merkezi ve Kent Meydanı Proje Maketi


IV- KURUMSAL KABİLİ- » YET VE KAPASİTENİN » DEĞERLENDİRİLMESİ A- ÜSTÜNLÜKLER Arnavutköy’ün vizyonu perspektifinde şehir planlarını yapmak ve ilçe genelinde yatırımların hızlanması, gerekli plan proje desteğini sağlamak için, 05.06.2009 tarihinde göreve başlamış olan Plan ve Proje Müdürlüğü’nün güçlü yönleri aşağıdaki gibidir,

» » » »

Planlama ve projelendirme konusunda deneyimli personel, Konusunda yeniliğe açık ve dinamik insan kaynağı, 3194, 2863/5226 sayılı kanundan kaynaklanan yetkiler ve yükümlülükler, Deprem odaklı çalışma farklılığı,

»

Teknolojinin etkin kullanılması ve hizmete sunulması, Plan altlık verilerinde kullanılan güçlü veri tabanı, Kurum ve kuruluşlarla iyi diyalog

B-ZAYIFLIKLAR Network sisteminin yetersiz olması teknolojinin yeterli kapasite kullanılamamasına sebep olmaktadır. Planların ve projelerin çoğaltılması işinin dışarıda yaptırılması ve bu durumun vakit ve kaynak israfına sebep olması, Arnavutköy İlçesinin şehir merkezine uzak olması ve resmi araç yetersizliği resmi kurumlarla temaslarda zorluğa sebep olmaktadır. Arnavutköy Belediyesi’nin tek bir çatı altında toplanamamış olması,

C- DEĞERLENDİRME Arnavutköy İlçesi, şehrin yoğun nüfuslu bölgelerinden uzak, diğer metropol ilçelere oranla daha az nüfuslu, geniş ormanlık alanları, tarıma uygun verimli toprakları, gölleri, barajları, göletleri, uzun sahil şeridi ve büyük ölçüde korunmuş doğası ile bir çok avantaja sahiptir. İstanbul İl Çevre Düzeni Planı ile özel bir konum ve fonksiyon yüklenen İlçe, geleceğin İstanbul’unda insanların gıpta ile bakacakları özgün bir konum elde edebilecek potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin etkili bir şekilde değerlendirilmesi için İlçe’nin çeşitli alanlarda sahip olduğu kapasitenin geliştirilmesi ve verimli bir şekilde kullanılması gereklidir. Bu bağlamda, kentsel gelişimin sürdürülebilir hale getirilmesi için gerekli olan aşamalar şöyle belirlenmiştir:

Arnavutköy Yaşayan Kent Müzesi


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

»

»

186 187

Üst ölçekli plan kararlarına uygun olarak tarım, orman, havza, göl ve deniz bölgesinde olmanın sorumluluğunu taşıyarak, göllerin, göletlerin kenarları ve orman alanlarının yönetimi, ilçeye entegrasyonunu sağlamak ve ilçenin kentsel, mimari, kültürel stratejisini doğal alanlar üzerinden düşünmek, Kentin planlı ve düzenli gelişmesini sağlamak, temel yaşam kaynakları arman alanları, su havzaları, tarım toprakları, deniz gibi doğal değerleri, tarihi- arkeolojik-kültürel alanları koruyarak dengeli kullanımı gerçekleştirmek.

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER Arnavutköy İlçesi’nin sahip olduğu potansiyelin etkin bir şekilde değerlendirilebilmesi için öncelikle plan çalışmalarının tamamlanması gerekmektedir. Plan çalışmalarını müteakip ilçenin altyapısının tamamlanması ve ilçe hemşerilerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesi için donatı yatırımlarının ilgili kurumlardan talep edilmesi gerekmektedir. 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre uygulama alan kamu yerlerinin yatırıma yönelik olarak kullanılması, mülkiyeti belediyemize ait olan yerlerin projelendirilmesi, İl Özel İdare katkı paylarının etkin şekilde kullanılması gerekmektedir.

Hadımköy Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi Projesi


FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

I – GENEL BİLGİLER

b) Yukarıda sözü edilen işlere ait hakediş ve kesin hesaplarını tetkik etmek ve onaylamak, geçici ve kesin kabullerini yapmak.

A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1. Müdürlüğümüzün Görevi Arnavutköy İlçesinde çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesini sağlamak. Bu iş ve işlemleri aşağıda gösterilen görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde yerine getirir. Fen İşleri Müdürlüğü; 5393-5216-50183194-3030-2981-3290-3366-47344735 sayılı ve ilgili yasalar ile bunlara bağlı yönetmelikler, yönergeler ve diğer mevzuatlara göre aşağıda sayılan görevleri yapar. a) 5393 sayılı Belediye Kanunu ile Belediyenin görevlerinden sayılan veya Belediye Meclisi tarafından yapımı kararlaştırılan her türlü hizmet, sosyal ve kültür amaçlı binaların, kent donatılarının, altyapı ve üstyapı tesislerinin, kapalı ve açık spor alanların yapımını gerçekleştirmek, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereği muayene, kabul ve diğer komisyonları teşekkül ettirmek.

c) İlgili mevzuat gereği Belediyenin yetki sınırları içinde kalan alanlarda cadde, sokak, meydan vb. yerlerde alt ve üst yapı ile ham yolların açılmasını sağlamak, kentin imar planına uygun hale getirilmesini sağlamak, yeniden yapılanma çerçevesinde yollar, alt geçitler, köprüler yapılmasını sağlamak. ç) İlçe içerisinde, belirlenen plan ve program çerçevesinde bordür, tretuar yapım ve bakımını sağlamak. d) Belediye sınırlan içerisindeki yeni yapılan yolları asfaltlamak, mevcut ve bozulan asfaltların onarılması çalışmalarını sağlamak. e) Kamuya ait diğer alt yapı kurum ve kuruluşları ile (BEDAŞ, İGDAŞ, Türk Telekom, İSKİ ) yatırımlarda koordinasyon sağlamak ve bu kurumlara çalışmalar sırasında gerekli desteği sağlamak. f) Resmi ve özel kuruluşların veya vatandaşların yol kazı çalışmalarına ilişkin taleplerini değerlendirip, altyapı ruhsatlarının verilmesini sağlamak. g) Uhdesinde bulunan her türlü iş makinelerinin sevk ve idare edilmesini sağlamak.

ğ) Kaçak veya ruhsatına aykırı yapıların yıkım işlemlerinde; işçi, makine ve her türlü araç ve gerecin gönderilmesini sağlayarak ilgili birimlerle uyumlu çalışmalarını sağlamak. h) Kar, don, sel baskınları ile plan çerçevesinde mücadele etmek. ı) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu ile İlçe Belediyelerine verilen görev ve yetkilerden kendisini ilgilendiren konuları takip ederek yapmak ve yaptırmak.

2-Müdürlüğümüzün Sorumluluğu Müdürlüğümüz yasalarda yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında Belediye Başkanı’na ve Başkan Yardımcısına’ karşı sorumludur.

3- Müdürlüğümüzün Yetki Alanı Müdürlüğümüz, görevleriyle ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili mevzuat dâhilinde yetkilidir.

1.FİZİKİ YAPI 1.1 Hizmet Birimleri: Müdürlüğümüzle ilgili iş ve işlemler, Bolluca Ek Hizmet Binası ve Kademe Binasında yürütülmektedir.

HİZMET BİRİMLERİ SIRA NO

188 189

KULLANIM AMACI

ALANI M2

ADET

1

Büro (Müdür Odası)

30 m2

1

2

Büro (Teknik Elemanlar Odası)

2

55 m

1

3

Formenler Odası (Kademe Binası)

30 m2

1


Sevban Mehmet Caddesi

2.TEŞKİLAT ŞEMASI Müdürlüğümüz; 1-Proje ve İhale Bürosu, 2- Yol Bakım ve Onarım Bürosu, 3-Altyapı ve Ruhsat Bürosu, 4- Kalem ve Arşiv Bürosu birimlerinden oluşmaktadır.

Fen İşleri Müdürlüğü İdari Yapılanma Şeması

FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ

PROJE VE İHALE BÜROSU

YOL BAKIM VE ONARIM BÜROSU

ALTYAPI VE RUHSAT BÜROSU

KALEM-ARŞİV BÜROSU

İnşaat Müh.

İnşaat Müh.

Memur

İşçi

Çevre Müh.

İnşaat Teknikeri

Eğitmen

İnşaat Teknikeri

Harita Teknikeri

Harita Teknikeri

Memur

Yol Bakım Personeli


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

190 191

II – AMAÇ VE HEDEFLER A – MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ 1. Stratejik Amaç: Arnavutköy İlçesi’nde çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesini sağlamaktır.

2. Stratejik Hedefler: YIL

2013 YILI STRATEJİK HEDEFLERİMİZ

2013

1- İBB ile koordineli çalışarak, İlçe genelinde yerleşik alan içerisinde kalan cadde ve sokakların kaldırım işlerini 2013 yılı sonuna kadar % 40 oranında tamamlamak. 2- İBB ile koordineli bir çalışma yapılarak, İlçe genelinde yerleşik alan içerisinde kalan cadde ve sokakların asfaltlama işlerini 2013 yılı sonuna kadar % 80 oranında tamamlanmasını sağlamak. 3-2013 yılı sonuna kadar toplam 10.000 m. yağmursuyu şebekesi döşemek. 4-2013 yılı sonuna kadar en az 160.000 ton stabilize yol malzemesi sermek. 5- Arnavutköy Belediyesi hizmet binasının ihalesini 2013 yılı sonuna kadar tamamlamak.

Ayasofya Caddesi


3. Performans Değerlendirme Sonuçları: PERFORMANS HEDEF NO

3.1.1.1.

3.1.2.1.

3.1.3.1.

3.1.4.1.

3.1.5.1.

PERFORMANS HEDEFİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

2013 HEDEF

2013 GERÇEKLEŞME

GERÇEKLEŞME ORANI

İBB ile koordineli çalışarak, İlçe genelinde yerleşik alan içerisinde kalan cadde ve sokakların kaldırım işlerini 2013 yılı sonuna kadar % 40 oranında tamamlamak.

Toplam döşenecek tretuar ve kaldırım miktarı (m2)

160000

210000

%131

Düzenlenen tretuar ve kaldırım miktarı (m2)

140000

181000

%129

Onarılan mevcut tretuar ve kaldırım miktarı (m2)

20000

29000

%145

Toplam döşenen tretuar ve kaldırım oranı (%)

100

131

%131

Toplam serilecek asfalt miktarı (ton)

120000

154000

%128

Serilen asfalt miktarı (ton)

90000

119500

%133

Tamirat için kullanılan asfalt miktarı (ton)

30000

34500

%115

100

128

%128

Döşenecek yağmursuyu şebekesi uzunluğu (m)

10000

21500

%215

Döşenen yağmursuyu şebekesi uzunluğu (m)

10000

21500

%215

100

215

%215

Serilecek malzeme miktarı (ton)

160000

340000

%213

Serilen malzeme miktarı (ton)

160000

340000

%213

Serilen malzeme oranı(%)

100

213

%213

Belediye hizmet binası ihalesinin tamamlanma oranı (%)

100

0

%0

İBB ile koordineli bir çalışma yapılarak, İlçe genelinde yerleşik alan içerisinde kalan cadde ve sokakların asfaltlama işlerini 2013 yılı sonuna kadar % 80 oranında tamamlanmasını sağlamak. 2013 yılı sonuna kadar toplam 10.000 mt. yağmursuyu şebekesi döşemek.

2013 yılı sonuna kadar en az 160.000 ton stabilize yol malzemesi sermek. Arnavutköy Belediyesi hizmet binasının ihalesini 2013 yılı sonuna kadar tamamlamak.

Toplam kullanılan asfalt oranı (%)

Döşenen yağmursuyu şebekesi oranı (%)

ORTALAMA

%172

Müdürlüğümüz 2013 yılı performans değer ortalaması % 172 olarak gerçekleştirilmiştir. Yüzdelik dilimde hedefin çok üzerinde gerçekleştirilmiştir. Belediye hizmet binası ihalesi gerçekleşmediğinden performans değer ortalamasına dahil edilmemiştir.


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

192 193

III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER 1) İhaleler: 2013 YILI İHALE TABLOSU S.N

İHALE ŞEKLİ

İHALE USULÜ

İŞİN İSMİ

SÖZLEŞME BEDELİ

AÇIKLAMA

1

Yapım İşi

3-(İ)

Hadımköy Jandarma Karakolu Restorasyon Uygulama İşi

593.891,35 TL

% 100 oranında iş tamamlandı.

2

Yapım İşi

3-(İ)

Arnavutköy Osmanlı Camii Restorasyon Uygulama İşi

1.957.285,84 TL

% 100 oranında iş tamamlandı.

3

Yapım İşi

3-(İ)

Yassıören Camii Restorasyon Uygulama İşi

576.976,02 TL

% 100 oranında iş tamamlandı.

4

Yapım İşi

3-(İ)

Karaburun Camii Restorasyon Uygulama İşi

799.716,26 TL

% 100 oranında iş tamamlandı.

5

Yapım İşi

3-(İ)

Hadımköy İstasyon Binaları Restorasyon Uygulama İşi

3.942.244,40 TL

% 75 oranında iş tamamlandı. Devam edyr.

6

Yapım İşi

3-(İ)

Arnavutköy İlçesinde 2 Adet Çeşme Rest. uygulama İşi

64.961,79 TL

% 100 oranında iş tamamlandı.

7

Yapım İşi

3-(İ)

Ömerli Mahallesinde Çeşme Restorasyon Uygulama İşi

41.100,00 TL

% 100 oranında iş tamamlandı.

8

Yapım İşi

19. Açık

Arnavutköy İlçesi İçerisinde Asfalt Kaplama Yapım İşi.

15.980.586,80 TL

154.000 ton Asfalt kaplama yapıldı.

9

Yapım İşi

19. Açık

Arnavutköy Geneli Duvar Tretuar ve Yol İçi Parke Taşı Kaplama Yapım İşi

5.402.817,58 TL

171.900 mt bordür 181.100 m2 parke döşendi

10

Yapım İşi

19. Açık

Arnavutköy Belediyesi 2013 Yılı Bakım ve Onarım İşi

1.559.790,39 TL

% 100 oranında iş tamamlandı.

11

Yapım İşi

19. Açık

Arnavutköy Geneli Yol Alt Temel Yapım İşi

3.826.162,08 TL

120.300 ton mıcır ile yol alt temel işi yapıldı.

12

Yapım İşi

19. Açık

Hadımköy Bilgi Evi Yapım İşi

1.886.500,00 TL

% 100 oranında iş tamamlandı.

13

Yapım İşi

19. Açık

Bolluca Kapalı Pazar Yapım İşi

3.861.000,00 TL

% 100 oranında iş tamamlandı.

14

Hizmet İşi

19. Açık

İş Makinesi ve Kamyon Kiralama Hizmeti Alım İşi

863.500,00 TL

7 ad. Kamyon 2 ad. JCB dir çalıştırıldı.

15

Hizmet İşi

19. Açık

Personel Destek Hizmeti Alım İşi

350.874,96 TL

2 ad. teknik pers. 13 ad. saha pers. çalıştırıldı..

16

Mal Alımı

19. Açık

Yol Alt Temel Malzemesi Alım İşi

1.646.379,62 TL

220.000 ton mıcır alındı.

17

Mal Alımı

21/f Paz.

İMKB Lisesi, Polis Ok. Bolluca Çocuk Köyü İçin Mal Alım İşi

134.930,10 TL

Malzeme alımı yapılarak tamamlandı

18

Mal Alımı

21/f Paz.

Okullara Boya Alımı İşi

153.148,10 TL

34.780 kg boya alımı yapılarak tamamlandı

19

Mal Alımı

21/f Paz.

Kepenk ve Paslanmaz Su Deposu Alımı İşi

135.600,00 TL

Malzeme alımı yapılarak tamamlandı

20

Mal Alımı

21/f Paz.

Halı Alım İşi

122.400,00 TL

Malzeme alımı yapıldı.

21

Hizmet Alımı

22/d D.T.

Kamyon Kiralama Hizmet Alımı

40.950,00 TL

2 ad. Kamyon kiralandı.

22

Mal Alımı

22/d D.T.

Yol Güvenlik Malzemesi Alım İşi

27.938,50 TL

Malzeme alımı yapıldı.

23

Mal Alımı

22/d D.T.

Mobilya Alınması İşi

27.000,00 TL

Malzeme alımı yapıldı.

43.995.753,79 TL

+ KDV =51.914.989,47 TL

TOPLAM

1 ad. Silin-


2) Gerçekleştirilen Hizmetler: Fen İşleri Tarafından Gerçekleştirilen Hizmetler Mahalle adı

Asfalt kaplama (Ton)

Stabilize serme (Ton)

Parke döşeme (m2)

Bordür döşeme (mt)

Baca Yükseltme (Ad)

Taş Duvarı (m3)

1

Adnan Menderes Mah.

10570

6521

2500

2120

-

175

2

Anadolu Mah.

6691

7673

11977

16237

45

2729

3

Arnavutköy Merkez Mah.

8507

1035

15884

13953

70

278

4

Atatürk Mah.

83

2421

4142

6017

-

92

5

Bahşayış Mah.

92

220

-

-

-

-

6

Baklalı

-

35

-

-

-

-

7

Boğazköy İstiklal Mah.

190

1107

8772

4800

-

36

8

Bolluca Mah.

9440

3118

9350

7000

56

-

9

Çilingir Mah.

230

17223

-

-

-

-

10

Deliklikaya

-

17483

-

-

-

-

11

Dursunköy Mah.

191

640

-

-

-

12

Durusu Mah.

-

954

-

-

14

-

13

Fatih Mah.

15976

15105

2761

4422

-

706

14

M.Fevzi Çakmak Mah.

7211

35157

28689

22374

-

109

15

Hacımaşlı

-

2380

-

-

-

-

16

Hadımköy Mah.

7025

4610

-

-

-

-

17

Haraççı Mah.

12461

47658

17967

20625

80

157

18

Hastane Mah.

2301

2400

-

-

-

-

19

Hicret Mah..

318

3970

437

115

54

-

20

İmrahor Mah.

8052

53418

-

-

-

-

21

İslambey Mah.

6852

13933

27543

26144

80

175

22

Karlıbayır Mah.

1688

6776

5681

5613

-

124

23

Mavigöl Mah.

2847

1588

550

460

46

-

24

M.Akif Ersoy Mah.

6327

2689

-

-

-

-

25

M.Kemal Paşa Mah.

8295

738

956

1050

-

-

26

Nene Hatun Mah.

2361

2672

1245

2152

-

30

27

Nakkaş Mah.

510

-

-

-

-

28

Ömerli Mah.

7124

2700

-

-

-

-

29

Sazlıbosna Mah.

-

620

-

-

-

-

30

Taşoluk Mah.

9324

5861

15180

24775

100

113

31

Karaburun

-

2692

-

-

-

-

32

Terkos Mah

930

901

-

-

105

-

33

Yavuz Selim Mah.

16298

69918

50566

37393

100

265

34

Yeşilbayır Mah.

374

2079

-

-

-

-

35

Yunus Emre Mah.

1732

3705

5800

4750

10

161

154.000

340.000

210.000

200.000

760

5.150

S.N

TOPLAM


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

194 195

Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen hizmetler (asfalt-stabilize-parke-bordür-baca –taş duvarı) mahalle bazında envanteri çıkarılarak tablo halinde gösterilmiştir.

A- Altyapı Hizmetleri: a) Asfalt Çalışması:

Arnavutköy Genelinde 400.000 Ton Asfalt Serildi ASFALTIN GENEL DAĞILIMI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

KURUM

GENEL TOPLAM

ASFALT CİNSİ

MİKTAR

ASFALT KAPLAMA YAPILMASI

119.500 Ton

ASFALT YAMA YAPILMASI

34.500 Ton

TOPLAM

154.000 Ton

ASFALT KAPLAMA YAPILMASI

160.000 Ton

ASFALT YAMA YAPILMASI

46.000 Ton

İSKİ- ASFALT KAPLAMA YAPILMASI

40.000 Ton

TOPLAM

246.000 Ton 400.000 Ton

Arnavutköy genelinde 50 adet Cadde ve 900 adet Sokakta asfalt kaplaması yapılmıştır.


b) Stabilize Çalışması:

Arnavutköy Genelinde 340.000 Ton Stabilize Serildi 160.000 Ton Grovak Serildi Fatih Caddesi

MALZEME CİNSİ

MİKTAR

STABİLİZE SERİLMESİ

340.000 Ton

GROVAK SERİLMESİ

160.000 Ton

TOPLAM

500.000 Ton

Arnavutköy genelinde, yeni imar yolu açılması, yolların asfalt kaplama ve kaldırım döşemelerine hazır hale getirilmesi için, muhtelif cadde sokaklara 340.000 ton stabilize serildi. Yeni İmar yolu açılmasında, yol altyapısı için 160.000 ton grovak malzeme kullanıldı.

c) Tretuvar Çalışması:

Arnavutköy Genelinde 210.000 m2 Parke Taşı Döşendi 200.000 mt Bordür Taşı Döşendi Rumeli Caddesi


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

İŞİN CİNSİ PARKE TAŞI DÖŞENMESİ BORDÜR TAŞI DÖŞENMESİ YAĞMURSUYU HATTI DÖŞENMESİ

196 197

MİKTAR 210.000 M2 200.000 MT 21.500 MT

YAĞMURSUYU IZGARA DÖŞENMESİ

350 Adet

YAĞMURSUYU IZGARA TEMİZLİĞİ YAPILMASI

300 Adet

TAŞ DUVAR YAPILMASI

5.150 M3

DEMİR KORKULUK YAPILMASI

4.500 KG

BACA YÜKSELTME

760 Adet

Arnavutköy genelinde 210.000 m2 beton parke taşı, 200.000 mt beton bordür taşı döşendi. Tretuar çalışması kapsamında ağırlıklı olarak, Anadolu Mah.- Arnavutköy Merkez Mah.- Boğazköy İstiklal Mah.- Bolluca Mah.- M.Fevzi Çakmak Mah.- Haraççı Mah.- İslambey Mah.- Karlıbayır Mah.- Taşoluk Mah.- Yavuz Selim Mah. ve Yunus Emre Mahallesinde olmak üzere 34 adet Cadde ve 325 adet sokakta kaldırım tretuar düzenleme çalışması yapılmıştır.

Hadımbaba Camii


Hadımköy Ek Hizmet Binası

B- Üstyapı Hizmetleri: ÜSTYAPI HİZMETLERİ KURUM

HİZMET CİNSİ

TUTAR(TL)

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

HİZMET TESİSLERİ 1-BOLLUCA KAPALI PAZAR YAPIM İŞİ

4.514.871,25

2-HADIMKÖY BİLGİ EVİ YAPIM İŞİ

2.226.070,00

3-ÜSTYAPILARIN BAKIM VE ONARIM İŞİ

1.840.552,26

TOPLAM

8.581.493,51

RESTORASYON HİZMETLERİ 1-HADIMKÖY JANDARMA KARAKOLU REST.

700.791,79

2-ARNAVUTKÖY OSMANLI CAMİİ REST.

2.309.597,29

3-YASSIÖREN CAMİİ RESTORASYONU

680.831,70

4-KARABURUN CAMİİ RESTORASYONU

943.665,18

5-HADIMKÖY İSTASYON BİNALARI REST.

4.651.848,39

TOPLAM

9.286.734,35

GENEL TOPLAM

17.868.227,86


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

198 199

3) Diğer Kurumların Faaliyetleri: a- İ.B.Belediyesi Yatırımları: İ.B.BELEDİYESİ YATIRIMLARI İŞİN CİNSİ

MİKTAR

ASFALT KAPLAMA YAPILMASI

160.000 TON

ASFALT YAMA YAPILMASI

46.000 TON TOPLAM

BETON TRETUAR YAPILMASI

206.000 TON 56.000 M2

b- İSKİ Yatırımları: İSKİ YATIRIMLARI İŞİN CİNSİ

MİKTAR

ATIKSU KANALI DÖŞENMESİ

140.000 MT

ATIKSU EV BAĞLANTILARI (RABIT BAĞLANTISI)

28.000 MT TOPLAM

168.000 MT

İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI DÖŞENMESİ

65.000 MT

DERE ISLAHI (ŞİRİNDERE-KİRAZLIDERE)

2.085 MT

DERE ISLAH ÇALIŞMASI YAPILMASI

9 ADET

ASFALT KAPLAMA YAPILMASI

40.000 TON

Bolluca Kapalı Pazar Yeri


c- İGDAŞ Yatırımları: İGDAŞ YATIRIMLARI İŞİN CİNSİ

MİKTAR

ÇELİK HAT DÖŞENMESİ

7.500 MT

POLİETİLEN HAT DÖŞENMESİ

155.500 MT

SERVİS HATTI DÖŞENMESİ

17.000 MT TOPLAM

SERVİS KUTUSU YAPILMASI

180.000 MT 2800 ADET

d- BEDAŞ Yatırımları: BEDAŞ YATIRIMLARI İŞİN CİNSİ

MİKTAR

TRAFO KONULMASI

1 ADET

AYDINLATMA DİREĞİ

120 ADET

Yavuz Selim Caddesi


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

200 201

Ziya Ülhak Caddesi

4) Bütçe Durumu: BİRİM FAALİYET RAPORU TABLOSU (MALİ BİLGİLER) Fen İşleri Müdürlüğü-2013 Bütçe Yılı 2013 YILI HEDEFİ (TL)

2013 YILI GERÇEKLEŞMESİ (TL)

GERÇEKLEŞME ORANI(%)

Personel Giderleri

2.630.000,00

2.015.034,56

76,61

Sosyal Güvenlik Kurumu

470.000,00

400.017,77

85,11

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4.422.921,80

3.525.100,27

79,70

Sermaye Giderleri

52.377.078,20

52.377.078,20

98,80

TOPLAM

59.900.000,00

57.689.590,05

96,31


YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

202 203

I.GENEL BİLGİLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1-Müdürlüğümüzün Görevi Arnavutköy Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; ruhsatlı yapıların ruhsat ve eklerine, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun inşa edilmesi için her kat aşamasında kontrolünü yapmak ve hakediş düzenlemek, ruhsatsız ve ruhsat ve eklerine aykırı yapıların yapı tatil tutanağı, Encümen Kararı ve yıkım işlemlerini yapmak, kat irtifakı işlemlerini yapmak, ruhsat ve ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılan binaların iş bitirme belgesini düzenlemek, ruhsat ve ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılan ve iş bitirme belgesi düzenlenmiş binalara yapı kullanma izin belgesi tanzim etmekle görevlidir.

2-Müdürlüğümüzün Sorumluluğu Müdürlüğümüz yasalarda yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında Belediye Başkanı’na ve Başkan Yardımcısı’na karşı sorumludur.

3-Müdürlüğümüzün Yetki Alanı Müdürlüğümüz, görevleriyle ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili mevzuatdâhilinde yetkilidir.

B-MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER 1.FİZİKİ YAPI 1.1 Hizmet Birimleri: Müdürlüğümüzle ilgili iş ve işlemler Arnavutköy Merkez Binası’nda yürütülmektedir.

SIRA NO

KULLANIM AMACI

ADET

1

Büro (Yapı Kontrol Müdür Odası)

1

2

Büro (Yapı Kontrol Bürosu)

1

Akpınar Sanayi Bölgesi


2. Teşkilat Şeması Müdürlüğümüz teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

YAPI KONTROL MÜDÜRÜ YAPI KONTROL BÜROSU

II. AMAÇ VE HEDEFLER A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ Müdürlüğümüzün amaçları; İlçe sınırları dâhilindeki yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların 3194 sayılı İmar Kanunu, 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu ve ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda; yapıların ruhsatına uygun yapılıp yapılmadığının kontrolünü sağlamak, kaçak ve ruhsata aykırı

yapılarla ilgili yasal işlem yapmak, tamamlanmış yapılara yapı kullanma izin belgesi düzenlemektir. Amaç ve hedefler bu bağlamda gerçekleşmiştir.

III.FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanunu,5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanunu, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği, 3194 sayılı İmar Kanunu, 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda iş ve işlemlerini yürütmektedir.

A-MALİ BİLGİLER Müdürlüğümüzün 2013 mali yılına ait gider bütçesi ve gerçekleştirme tablosu aşağıda çıkartılmıştır. Ana gelir kalemleri; iş bitirme belgesi, kat irtifakı, kat mülkiyeti, hakediş düzenlemeleri, yapı kullanma izin belgesidir.


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

204 205

Bütçe ve Gider Durumu Bütçe Yılı 2013

Müdürlüğümüzün Bütçe Tahmini

Müdürlüğümüzün Gerçekleşen Bütçesi

Bütçe Gerçekleşme Oranı

2.830.000,00 TL

1.107.933,84 TL

%39,1

B- PERFORMANS BİLGİLERİ Müdürlüğümüzün 2013 yılı içinde 3 adet stratejik plan hedefi mevcut olup; bu hedeflerden 3 tanesi müdürlüğümüzün faaliyet, proje ve hizmet kapsamında yerine getirilmeye çalışılmıştır.

C- YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 400 Adet Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. maddesine göre 162 adet Yapı Tatil Tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. maddesine göre 131 adet Encümen alınmıştır. 11 adet yıkım yapılarak inşaatlar uygun hale getirilmiştir. 416 adet temel üstü vizesi onaylanmıştır. 2016 adet yapı denetim hakediş ödemesi gerçekleşmiştir. 350 adet yapıya iş bitirme belgesi onaylanmıştır. 340 adet yapıya kat irtifakı kurulmuştur.

Gölpark Evleri

» » » » » » » »


İMAR MÜDÜRLÜĞÜ


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

I. GENEL BİLGİLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1-Müdürlüğümüzün Görevi Arnavutköy Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; Meri imar planı ve yönetmelikler doğrultusunda imar durumu belgesi düzenlemek, Arnavutköy Merkez ve Çevresi UİP Notlarının 77. ve 78. maddelerine

göre talep edilen imar durumların ada etüdü çalışması yapmak, Meri İmar Planlarına göre tevhid, ifraz, yola terk ve imar transfer işlemlerini encümene sunmak, Uygulamaya yönelik Müdürlüğümüze gelen yazılı ve sözlü taleplere plan-yönetmelik ve imar mevzuatı doğrultusunda görüş vermek, İlgililerin müracaatı halinde imar durumu, yönetmelik ve mevzuatlar çerçevesinde vaziyet planı, avan proje, mimari, statik ve betonarme projelerinin kontrolü ve tasdik işlemlerini yapıp, yapı ruhsatı düzenlemek, İstanbul İmar Yönetmeliğinin “Yapıların Estetiğinde Belediye Yetkisi” bölümündeki ‘’… İlçe belediyeleri binaların cepheleri

206 207

ile ilgili şehircilik ve estetik yönünden kurallar getirebilirler…’’ hükmü doğrultusunda cephe tasarımının onayı yapmakla görevlidir.

2-Müdürlüğümüzün Sorumluluğu Müdürlüğümüz yasalarda yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında Belediye Başkanı’na ve Başkan Yardımcısı’na karşı sorumludur.

3- Müdürlüğümüzün Yetki Alanı Müdürlüğümüz, görevleriyle ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili mevzuat dâhilinde yetkilidir.

B-MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER 1. Fiziki Yapı 1.1 Hizmet Birimleri: Müdürlüğümüzle ilgili iş ve işlemler Bolluca Hizmet Binası’nda yürütülmektedir.

SIRA NO

KULLANIM AMACI

ADET

1

Büro (İmar ve Şehircilik Müdür Odası)

1

2

Büro (İmar ve Şehircilik Bürosu)

1

2. Teşkilat Şeması Müdürlüğümüz teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ İMAR ve ŞEHİRCİLİK BÜROSU 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Müdürlüğümüzde bulunan ve hizmetlerin ifası için kullanılan 32 Adet bilgi ve teknolojik kaynak mevcuttur.

4. Personel Durumu Müdürlüğümüzün hizmet ve faaliyetleri; 1 müdür, 3 İnşaat Mühendisi, 5 Mimar, 1 Makine Mühendisi, 1 Elektrik Mühendisi, 1 Jeofizik Mühendisi, 2 İnşaat Teknikeri, 1 Harita Teknikeri, 2 Memur, 1 işçi olmak üzere toplam 18 personelle yürütmektedir.


II. AMAÇ VE HEDEFLER A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ Müdürlüğümüzün amaçları; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 3. Maddesindeki; ‘’Herhangi bir saha, her ölçekteki plan esaslarına, bulunduğu bölgenin şartlarına ve yönetmelik hükümlerine aykırı maksatlar için kullanılmaz.’’ hükmü doğrultusunda yerleşme yerleri ve bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamaktır. Amaç ve hedefler bu bağlamda gerçekleşmiştir.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği, 3194 sayılı İmar Kanunu, 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda iş ve işlemlerini yürütmektedir.

A- MALİ BİLGİLER Müdürlüğümüzün 2013 mali yılına ait gider bütçesi ve gerçekleştirme tablosu aşağıda çıkartılmıştır. Ana gelir kalemleri; İmar durumu, avan proje onayı, yapı ruhsatıdır.

Bütçe ve Gider Durumu Bütçe Yılı 2013

Müdürlüğümüzün Bütçe Tahmini

Müdürlüğümüzün Gerçekleşen Bütçesi

Bütçe Gerçekleşme Oranı

1.625.000,00

840.546,34

%51,73


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

208 209

B-PERFORMANS BİLGİLERİ 3.1.1. Müdürlüğümüzün 2013 yılı içinde başta Fatih Caddesi olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı ile ortaklı cephe tasarımı çalışmaları başlatılmış olup, yapı ruhsatı aşamasında yapılara ait cephe tasarımı onayı yapılmaktadır.

C-İMAR VE ŞEHİRCİLİK BÜROSU

»

617 Adet Yapı Ruhsatı düzenlenmiştir.

2013 Yapı Ruhsatı

» »

2. AY

3. AY

4. AY

5. AY

6. AY

7. AY

8. AY

9. AY

10. AY

11. AY

12. AY

56

27

50

40

67

44

46

51

61

46

64

65

Ayrıca Müdürlüğümüzce 2013 yılında 162 adet asansör tescil belgesi düzenlenmiştir. 1356 Adet İmar Durum Belgesi düzenlenmiştir.

2013 İmar Durumu

» » » »

1. AY

1. AY

2. AY

3. AY

4. AY

5. AY

6. AY

7. AY

8. AY

9. AY

10. AY

11. AY

12. AY

107

106

90

116

97

84

117

90

95

137

144

173

1620 Adet İmar Durumu yazısı yazılmıştır. 220 Adet Ada Etüdü Çalışması yapılarak, 3199 adet parselin imar durumu belirlenmiştir. 457 Adet Tevhid-İfraz-Yola terk- işlemleri gerçekleştirilmiştir. Arnavutköy Merkez ve Çevresi UİP Planı Notlarının 15. maddesine göre Encümen Kararı alınarak 40 adet parselden gelen toplam 6632,45 m2 inşaat alanının imar transferi işlemi gerçekleştirilmiştir.


RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

I.GENEL BİLGİLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1-Müdürlüğümüzün Görevleri a)-Belediye sınırları içinde tüm sıhhi müessese, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile 2. ve 3. sınıf gayrisıhhi müesseseleri denetlemek, ruhsatlandırmak, ruhsatsız faaliyette bulunanlar hakkında yasal işlemler yapmak, b)-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunan işyerlerine talep edilmesi ve uygun görülmesi halinde hafta tatili ruhsatı vermek, c)-Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine Mesul Müdürlük Belgesi düzenlemek, d)-Denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösteren işyerlerine ilgili mevzuat çerçevesinde yasal işlem yapmak, e)-Gerek denetimlerdeki tespitlerde, gerekse Müdürlüğümüze gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi neticesinde; insan sağlığına zarar veren, çevre kirliliğine yol açan, yangın, patlama genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemelere aykırı davrandığı görülen işyerlerine gerekli uyarıları yapmak, bunun neticesinde olum-

suzluklarını gidermeyen işyerlerinin faaliyetten men edilmesi ve tahliye etmeleri için gerekli işlemleri yapmak, f)-Belediye Başkanının veya görevli Başkan Yardımcısının Başkanlığında sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetimi ile ilgili Müdürlükler arası koordinasyonu sağlamak, denetim ekibi oluşturmak, denetime katılmak, g)-Sıhhi müesseseler, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile 2. ve 3. sınıf gayrisıhhi müesseseler için Belediye Meclisi’ne sunmak üzere yıllık ücret tarifesini hazırlamak, h)-3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun öngördüğü biçimde ölçü ve tartı aletlerinin yıllık beyannamelerini almak, kontrollerini yapmak, uygun bulunanları damgalamak, mevzuat hükümlerine aykırı olanlar hakkında yasal işlem yapmak, i)-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almış işyerlerinde bulunan buhar kazanı, buhar jeneratörü, kızgın yağ kazanı, hava kompresörü, monoray vinç, kreyn, forklift, kaldırma lifti vb. cihaz ve makinelerin periyodik fenni muayenelerinin yapılmasını sağlamak, bu maksatla denetimler yapmak. j)-Stratejik plan ve performans programını hazırlamak, k)-Yıllık faaliyet raporu hazırlamak, l)-Başkanlık Makamına, Belediye Encümenine ve Belediye Meclisine

teklifler sunmak, Belediyenin bu üç organınca verilen kararları uygulamak, m)-Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak.

2-Müdürlüğümüzün Sorumluluğu Müdürlüğümüz kanunlarda, yönetmeliklerde, ilgili diğer mevzuatlarda verilen görevlerin yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından Belediye Başkanı’na ve ilgili Başkan Yardımcısı’na karşı sorumludur.

3-Müdürlüğümüzün Yetki Alanı Müdürlüğümüz, Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan 2. ve 3. Sınıf gayrisıhhi müesseseler ile sıhhi müessese, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine 3572 sayılı Kanun ile 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikteki hükümlere uygun olarak, işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermektedir. Bu maksatla ilgili kanun ve yönetmelikler ile diğer mevzuat dâhilinde yetkilidir.

B-MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER 1-Teşkilat Şeması Müdürlüğümüz teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETİM ŞEFİ

GAYRİSIHHİ MÜESESSESE BÜROSU

SIHHİ MÜESESSESE BÜROSU

210 211

EVRAK BÜROSU


2-Personel Durumu. Müdürlüğümüzün hizmet ve faaliyetleri 1 Müdür, 1 Şef, 1 Çevre Mühendisi, 1 Elektrik Mühendisi, 1 Makine Mühendisi, 1 Veteriner Hekim, 1 Elektrik Teknisyeni, 1 Arkeolog olmak üzere 6 Teknik Personel ile 2 Memur, 1 Zabıta Memuru (ölçü ve ayar memuru olarak geçici görevlendirme) ve 1 Şirket Personeli olmak üzere 12 personel ile yürütülmektedir.

II. AMAÇ VE HEDEFLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ 1-Amaç: Çevre ve toplum sağlığı açısından önem arz eden sıhhi, gayrisıhhi ve umuma açık işyerlerinin zararlı etkilerinin yok edilmesi veya en az düzeye indirilmesi,

doğal kaynakların kirlenmelere karşı korunması için bu tür müesseselerin kontrol altına alınması, ruhsatlandırılması ve denetlenmesi işlemlerini yapmak.

ruhsat müracaatında bulunanlardan mevzuata uygun olanlarının ruhsatlandırılmasını sağlayarak, ruhsatlı işyeri oranını %40 düzeyine çıkarmak.

2-Hedefler

c)-Çevre kirliliğine neden olan ve insan sağlığına zarar veren işletmelerin eksikliklerini gidererek işyerlerini uygun hale getirilmesini, uygun hale gelmeyen işyerlerinin ise tahliye veya uygun yerlere taşınmasını sağlamak.

a)-Belediyemiz sınırları içindeki bütün işyerlerini denetleyerek kayıt altına almak, b)-Kayıt altına alınan işyerlerinin ruhsat müracaatında bulunmalarını ve


212 213

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A)-MALİ BİLGİLER

Bütçe Yılı

Müdürlüğümüzün Bütçe Tahmini

Müdürlüğümüzün Gerçekleşen Bütçesi

Bütçe Gerçekleşme Oranı

445.450,00TL

412.969,34 TL

%92,7

2013

B- GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER 1-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenlenmesi İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren sıhhi müessese, umuma

açık istirahat ve eğlence yerleri ile 2. ve 3. sınıf gayrisıhhî müesseselere; 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun ile 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde ruhsat düzenlenmektedir.

2-Sıhhî Müesseselere İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenlenmesi Et ve balık ürünlerinin satıldığı yerler, bakkal, market, şarküteri, kuruyemişçi, büfe, manav, kantin ve ekmek bayileri, lokanta, ayakta


yemek yenilen yerler, kafeterya, yemeği pakette satan yerler, cep telefonu satış merkezi, fatura ödeme merkezi, giyim satış yeri vb. işyerleri sıhhi müesseselerdir. Yıl içerisinde;

» »

Esnaf ve vatandaşlarımızın işyerleri ile ilgili istek, talep ve şikâyetleri değerlendirilmiş, Talepte bulunup işyerleri ruhsat komisyonu tarafından ilgili kanun ve yönetmelikteki kriterlere uygun bulunan 381 işyerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı tanzim edilmiştir. Düzenlenen ruhsatların bir

kısmı esnaf ziyaretleri yapılarak teslim edilmiştir. Ziyaretlerde işyeri ilgililerinin dilek istek ve şikâyetleri dinlenmiş ve esnafımızın talepleri ile ilgili gereken işlemler yapılmıştır.

3-Sıhhi Müesseselere Hafta Tatili Ruhsatı Düzenlenmesi 394 sayılı Hafta Tatili Hakkındaki Kanun gereği işyerlerini Pazar günü açık bulundurmak isteyenlere Hafta Tatili Ruhsatı düzenlenmektedir. Talepte bulunan 390 sıhhi müesseseye hafta tatil ruhsatı verilmiştir.

4-Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenlenmesi “Kişilerin tek tek ve toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri, gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler, sinema, kahvehane ve kıraathane, kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zekâ geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

ve çalışma ruhsatı, ruhsat bilgileri değiştirilerek güncellenmek sureti ile 8 işyerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı ise devir işlemi neticesinde verilmiştir.

bulunduğu elektronik oyun yerleri, internet salonu, ganyan bayii, lunapark, sirk ve benzeri yerler” umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak sayılmıştır. Yıl içerisinde;

»

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Açma talebinde bulunanlardan, ilgili kanun ve yönetmelikteki kriterlere uygun olan; 26 kahvehane, 2 oyun salonu, 1 düğün salonu, 3 internet salonu, 5 çay bahçesi, 1 hamam, 3 içkili lokanta olmak üzere toplam 41 işyerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı tanzim edilmiştir. Bunlardan 9 işyerinin işyeri açma

»

Umuma açık eğlence yeri sahibinin tüzel kişi olması durumunda, işyerini idare etmek üzere işyeri ilgilileri tarafından bir mesul müdür görevlendirilir. Yıl içerisinde toplam 3 işyerine mesul müdür belgesi düzenlenmiştir.

»

İşyerlerinde canlı müzik yapmak isteyen işyeri sahiplerinin talepleri ilgili yönetmeliğin, halkın huzur ve sükûnu ile kamu istirahati açısından incelenerek canlı müzik yapma izni verilmekte olup yıl içerisinde canlı müzik yapma talebi olmamıştır.

»

Vatandaşların açılmak istenen işyerleri ile ilgili talepleri değerlendirilmiş olup, değerlendirme sonucu hakkında ilgililerine bilgi verilmiştir.

214 215

sanayi ve tekstil sanayi içerisinde faaliyet gösteren işyerleri gayrisıhhî müessese kapsamındadır. 2 ve 3. sınıf gayrisıhhi müessese kapsamındaki işyerlerine ruhsat verme, denetleme ve yaptırım uygulama yetkisi ilçe belediye başkanlıklarına aittir. Bir gayrisıhhî müessesenin öncelikle kendi türündeki işyerlerine mahsus sanayi bölgesinde kurulması esastır. Çevre ve insan sağlığına olumsuz etkileri, aldırılacak tedbirlerle giderilebilen veya en aza indirgenen işyerleri yapılan incelemeler neticesinde mesken ve insanların ikametine mahsus diğer yerler yakınında kurulabilmektedir. Özel yapı şeklini gerektiren ekmek fırını, akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu için yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması gerekmektedir. Yıl içerisinde;

5-Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine Hafta Tatili Ruhsatı Düzenlenmesi

»

394 sayılı Hafta Tatili Hakkındaki Kanun gereği işyerlerini Pazar günü açık bulundurmak isteyenlere Hafta Tatili Ruhsatı düzenlenmektedir.

7- Sıhhi Müessese Denetimleri

Talepte bulunan 13 işyerine hafta tatil ruhsatı verilmiştir.

6-Gayrisıhhî Müesseselere İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenlenmesi Gayrisıhhî müesseseler: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselerdir. Enerji sanayi, metalürji ve makine sanayi, maden sanayi, kimya sanayi, petrokimya sanayi, gıda maddeleri, içkiler, yemler ve tarımsal ürünler sanayi, atık maddelerin değerlendirmesi ve ortadan kaldırılması ile ilgili

İlgili kanun ve yönetmelikteki kriterlere uygun bulunan 110 işyerine işyeri açma ve çalıma ruhsatı tanzim edilmiştir.

Özellikle gıda ile ilgili market, kasap, lokanta, halkın yiyip içtiği ve gıda ihtiyacını giderdiği pastane vb. işyerleri Zabıta Müdürlüğü ile beraber oluşturulan ekiplerle denetlenmiştir. Esnafımız insan sağlığı, çevre, yangın güvenliği vb. konularda bilgilendirilmiş, eksiği görülen esnafımız ikaz edilmiş, kurallara aykırı davranan esnafa da yasal işlem yapılmıştır. Yıl içerisinde;

»

Ruhsat müracaatında bulunup ruhsatlarını almalarını sağlamak için 215 işyerine mühürleme evrakı gönderilmiştir.

»

Mevzuat hükümlerine uygun olmayan ve belgelerini getirerek işlemlerini tamamlamayan 174 işyeri mühürlenmek sureti ile faaliyetten men edilmiştir.


»

»

»

Mühürlü olduğu halde faaliyetine devam eden 6 işyerine mühür fekki işlemi yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Denetimlerde terk-i ticaret ettiği tespit edilen toplam 328 işyerinin ruhsat işlem dosyası yürürlükten kaldırılmıştır. İlçemizde meskûn mahalde faaliyet gösteren oto galerisi işyerlerinin ilçe dışına taşınmaları hususunda gerekli çalışmalar yapılmış ve 6 işyerinin tahliye edilmesi sağlanmıştır.

»

»

8-Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Denetimleri

»

Ruhsatsız çalışan 11 işyerine yasal işlem yapılmış olup, bu işyerleri kontrol altında

»

tutularak faaliyet göstermesi engellenmiştir. Ruhsatsız faaliyet göstermekte ısrar eden 7 işyerlerine mühür fekki tanzim ederek hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Mevzuat hükümlerine aykırı hareket eden 10 umuma açık istirahat ve eğlence yeri; 2559 sayılı kanunun 6. maddesine istinaden idari işlem yapılmak üzere Belediye Encümenine sevk edilmiştir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenen umuma açık istirahat ve eğlence yeri işyerleri hakkında; 2005/9207 sayılı Yönetmelik uyarınca Arnavutköy Kaymakamlığı’na bilgi verilmiştir. Denetimlerde terk-i ticaret ettiği tespit edilen toplam 361

işyerinin ruhsat işlem dosyası yürürlükten kaldırılmıştır.

9-Gayrisıhhî Müesseselerin Denetimleri Özellikle yangın, patlama ve çevre kirliliği ile ilgili tehlike arz eden işyerleri oluşturulan ekiplerle denetlenmiş ve sürekli kontrol altında tutulmuştur. İşyeri yetkilileri insan sağlığı, çevre, yangın güvenliği vb. konularda bilgilendirilmiş, tehlike arz eden işyeri yetkilileri ikaz edilerek, kurallara aykırı davrananlar hakkında yasal işlemler yapılmıştır. Yıl içerisinde;

»

Ruhsat müracaatında bulunup ruhsatlarını almalarını sağlamak için 202 işyerine mühürleme evrakı gönderilmiştir.


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

»

»

»

»

»

Mevzuat hükümlerine uygun olmayan ve belgelerini getirerek işlemlerini tamamlamayan 175 işyeri mühürlenmek sureti ile faaliyetten men edilmiştir. Mühürlü olduğu halde faaliyetine devam eden 18 işyerine mühür fekki işlemi yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Gayrisıhhî işyerlerinde kullanılan cihaz, makine, tesisat, basınçlı kap, kompresör, buhar jeneratörü, kaldırma ve iletme makineleri v.b. teknik periyodik muayenelerinin kontrolü yapılmıştır. Denetimlerde terk-i ticaret ettiği tespit edilen toplam 183 işyerinin ruhsat işlem dosyası yürürlükten kaldırılmıştır. Zabıta Müdürlüğü ile de koordineli olarak, gıda ve gıda katkı maddelerinin üretildiği,

satış ve toplu tüketiminin yapıldığı, depolandığı iş yerlerinde teknik ve hijyen kurallarına uyulmaması sonucu ortaya çıkabilecek hastalık ve zararlı etmenlere karşı insan sağlığının korunması, çalışan personelin ve gıda maddeleri ile temas edecek malzeme, alet ve ekipmanın hijyen kurallarına uygunluğunu temin etmek ve ettirmek için gerekli denetimler yapılmış ve gıda üretiminde olması gerekli şartların sağlanması hususunda gerekli işlemler yapılmıştır.

10-Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene ve Damgalama İşlemleri 3516 sayılı Ölçü ve Tartı Aletleri Kanunu’na göre ölçü ve tartı aletlerinin yıllık beyannamelerini almak, kontrollerini yapmak ve damgalama

216 217

işlemlerini gerçekleştirerek tasdikleri yapılmaktadır. Bu kapsamda yıl içerisinde; 269 adet elektronik terazi, 8 adet masa terazisi, 14 adet baskül, 2 adet kantar ve 5 adet ibreli terazinin beyannameleri alınarak yerinde kontrol ve damgalanma işlemleri yapılmıştır.

11-Şikâyetlerle İlgili İşlemler Belediyemiz Hizmet Masası vasıtası ile Müdürlüğümüze gelen eden 54 adet şikâyet değerlendirilip gereği yapılarak ilgililerine bilgi verilmiştir.

12- Arşiv Dosyaları ile İlgili İşlemler Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüz arşivinde bulunan 4850 adet ruhsat işlem dosyasının dijital olarak taranması sağlanmış ve dijital arşiv programı kullanılmaya başlanmıştır.


l

218 - 218

l


218 219

ÇEVRE KORUMA VE GELİŞTİRME SEKTÖRÜ


ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

I. GENEL BİLGİLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1- Müdürlüğümüzün Görevi Belediye Zabıtası’nın görevleri şunlardır: Belediye Zabıtası beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla Belediye Meclisi tarafından alınan ve Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular. a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri; 1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve Belediye Zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi gereken görevleri yapmak. 3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek, 4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek. 5) Cumhuriyet Bayramı’nda iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak. 6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek. 7) Belediye cezaları ile ilgili olarak

kanunlar uyarınca Belediye Meclisi ve Encümeni’nin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak. 8) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu’na göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak. 9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak. 10) 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanun’a göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak. 11) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak. 12) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek. 13) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanıl-

220 221

masında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak. 14) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun’a göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak. 15) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’na göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak. 16) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak, 17) 12/9/1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun, 24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezalarını yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak. 18) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak. 19) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçü ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damga-


sız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak. 20) 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak. 21) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek. 22) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’a göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak. 23) 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek. 24) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek. 25) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek. b) İmar ile ilgili görevleri; 1) Teknik elemanlar ile birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.

2) 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttır-

mak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak. 3) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu’na göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak. 4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek. c) Sağlık ile ilgili görevleri; 1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve

27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak. 2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hü-

222 223

kümlerine göre işlem yapmak. 3) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek. 4) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek. 5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak. 6) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili mercilere bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek. 7) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek. 8) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’na ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.


9) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’na ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak. 10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak. 11) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak. 12) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve

diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak. ç) Trafikle ilgili görevleri; 1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek. 2) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek. 3) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.

4) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek, 5) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak. 6) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek. 7) Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek. d) Yardım görevleri; 1) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak. 2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek. 3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2- Müdürlüğümüzün Sorumluluğu Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

3- Müdürlüğümüzün Yetkileri Belediye Zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde; a) Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler, b) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular,

c) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler, ç) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler, d) Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men eder, e) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler, f) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önler, g) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı

224 225

materyallerin, pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin vermez ve bunların satışını engeller, satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim eder, ğ) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder, h) Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur, ı) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapar.


B-MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER 1. Fiziki Yapı 1.1 Hizmet birimleri ve hizmet araçları: Müdürlüğümüzle ilgili iş ve işlemler Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi No.231, Durusu, Hadımköy ek hizmet binalarında ve Karaburun Boğazköy yol ayrımı Hadımköy ve Bolluca kontrol noktalarında yürütülmektedir.

HİZMET BİRİMLERİ SIRA NO

KULLANIM AMACI

ALANI M2

KAT ADEDİ

1

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi müdürlük binası

500 m2

2

2

Durusu hizmet binası

100 m2

1

3

Hadımköy hizmet binası

20 m2

1

4

Karaburun kontrol noktası

15 m2

1

5

Boğazköy yol ayrımı kontrol noktası

20 m2

1

6

Hadımköy kontrol noktası

10 m2

1

7

Bolluca kontrol noktası

10 m2

1

Toplam: 675 m2 HİZMET ARAÇLARI SIRA NO

ARACIN CİNSİ

RESMİ ARAÇ

KİRALIK ARAÇ

ADEDİ

1

Binek araç

4

12

16

2

Minibüs

1

-

1

3

Kamyonet

-

1

1

4

Motosiklet

4

-

4

5

Toplam

9

13

22


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

226 227

2. Teşkilat Şeması Müdürlüğümüz teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

ZABITA MÜDÜRÜ

ZABITA AMİRİ

ZABITA KOMİSERİ

ZABITA MEMURU

ZABITA GÖREVLİSİ

HİZMET PERSONELİ

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Müdürlüğümüzde bulunan ve hizmetlerin ifası için kullanılan 28 adet bilgi ve teknolojik kaynak mevcuttur. 10’u iletişim amaçlı olarak toplamda 81 adet araç-gereç muhtelif amaç ve hizmetler için kullanılmaktadır.

ARAÇ-GEREÇ LİSTESİ SIRA NO

CİNSİ

ADET

1

Bilgisayar

12

2

Laptop

1

3

İnternet

12

4

Yazıcı

4

5

Telsiz telefon

2

6

Sabit telefon

11

7

Faks

1

8

Fotokopi makinesi

1

9

El telsizi

21

Fotoğraf makinesi

13

11

Server

1

12

Ups güç kaynağı

1

13

Jeneratör

1

10

TOPLAM

81

4. Personel Durumu Müdürlüğümüzün hizmet ve faaliyetleri 1 Müdür, 2 Amir, 6 Komiser, 17 Zabıta memuru, 7 Zabıta görevlisi (daimi işçi), 5 Memur personel, 19 Hizmet personeli ve 1 Hizmetli memur olmak üzere toplam 58 personelle yürütülmektedir.


II. AMAÇ VE HEDEFLER

baraka, hafriyat, taş, toprak, moloz vb. olumsuzlukları 2013 yılı sonuna kadar %90 oranında azaltmak.

A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ

İlçemiz sınırları dahilinde oluşabilecek her türlü kaçak yapıları %100 oranında engellemek ve yasal işlemlerini başlatmak.

Arnavutköy’ü İstanbul’un yaşanabilir, düzenli ve huzurlu bir ilçesi yapmak için; belediye zabıtasını ilgilendiren tüm mevzuat hükümlerini kararlılıkla uygulamak, ilçede yaşayan insanların hayatını kolaylaştırmak, nizam ve intizamı sağlamak, belediyenin bu amaçla aldığı kararları uygulamak. Arnavutköy’de, yaya kaldırımı işgallerini ve seyyar satıcı faaliyetlerini, 2013 yılı sonuna kadar %97 oranında azaltmak. Arnavutköy genelinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü ile koordineli olarak, şehir estetiğini bozan ve görüntü kirliliği oluşturan kamuya ait alanlardaki tabela, müştemilat, sundurma, çadır,

Arnavutköy’de faaliyet gösteren gıda üretim ve tüketim işyerlerini, 2013 yılı sonuna kadar yılda en az 1 kez denetlemek.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Belediye

Meclisi Çalışma Yönetmeliği, 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Evlendirme Yönetmeliği, 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 16.05.1988 tarih ve 19816 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, 25.03.2005 tarih ve 25766 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2005/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda iş ve işlemlerini yürütmektedir.

A-MALİ BİLGİLER Müdürlüğümüzün 2013 mali yılına ait gider bütçesi ve gerçekleştirme tablosu aşağıda çıkartılmıştır.

Bütçe ve Gider Durumu Bütçe Yılı

Müdürlüğümüzün Bütçesi

Müdürlüğümüzün Gerçekleşen Bütçesi

Bütçe Gerçekleşme Oranı

2.641.000,00

2.594.014,43

% 98,22

2013

B) PERFORMANS BİLGİLERİ 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri: 1-a) Büro faaliyetleri: Zabıta Müdürlüğü ve birimleri hizmetlerine göre tutulması zorunlu olan deflerler ile gelen, giden, zimmet, genelge, ile 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu defteri, 1608 Sayılı Kanun defteri, icmal defteri tutmak ilçemizde faaliyet gösteren pazarcı esnaflarımızın tahakkuklarını yapmak ve tahsilatlarını sağlamak, günlük, haftalık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak resmi yazışmalar gibi günlük yapılması gereken işleri yapmak. Bu bağlamda 2013 yılı içerisinde Müdürlüğümüze gelen evrak sayısı

2059 adet, giden evrak sayısı 2176 adet olup; toplamda 4235 adet resmi yazışma yapılmıştır. Belediyemize yardım için müracaatta bulunan 408 adet asker ailesi ile 4750 adet yardıma muhtaç ailelere ait, toplam 5158 adet dosyanın tahkikatı yapılmıştır. Beyaz Masa tarafından Müdürlüğümüze gönderilen toplam 2263 adet hizmet masası başvuru formu yerinde değerlendirilerek sonuçlandırılmış, cevabi raporları sistem üzerinden adı geçen birime gönderilmiştir. 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmelik gereği ilçemiz dahilinde kurulan semt pazar-

larında faaliyet gösteren tüm pazarcı esnafından istenen belgeler (vergi levhası v.s.) temin edilerek dosyalarına işlendi. İlçemiz dahilinde kurulan semt pazarlarında faaliyet gösteren tüm esnafların 2013 yılı tahakkukları yapıldı. 2012 yılı işgaliye ücretlerini ödemeyen pazarcı esnaflarının yerleri Encümen kararıyla iptal edilmiş, toplamda 670 adet pazarcı esnafının tahsis işlemi gerçekleştirildi. 1-b) Pazar faaliyetleri: İlçemizde, toplam 20 adet açık semt pazarı kurulmaktadır. Bu pazarlarda toplam 382 pazarcı esnafı bulunmaktadır. 5879 adet pazar tezgâhında faaliyet yürütülmektedir. Pazar ekibinin görevlendirilmesi yapılarak, ilçemizdeki


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

tüm pazarların denetimleri aralıksız yapılmaktadır. Pazar listelerinin güncellemeleri yapılmak suretiyle, pazar yerleri çizilmekte, esnafların tezgâhlarının düzen ve denetimleri yapılmaktadır. Pazarlarda satılan ürünler aralıksız denetlenmektedir. Pazar esnafının sağlık ve hijyen yönünden kontrolleri yapılmakta, portör muayeneleri denetlenmektedir. Ayrıca pazarlarda seyyar faaliyetlerine izin verilmeyerek vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapmaları sağlanmaktadır. Yılsonuna kadar ödeme yapmayan esnafların, tezgâh kurma belgeleri tutanak mukabili belediyemiz encümenine havale edilerek, sözleşme gereği iptal edilmektedir. Kontrollerdeki temel ilkemiz sağlıklı ürünlerin halka sunumu ve bu sunum yapılırken, bir kalite standardı yakalamaktır. 2013 yılında; 563.484,94 TL. pazar işgaliyesi ve 8.600,00 TL. tezgah kurma

harcı olmak üzere toplam: 574.084,94 TL. tahakkuk edilmiş olup, yine 2013 yılı içerisinde bunun 568.159,13 TL’si tahsil edildi. Buradaki tahsilat oranı ise % 99.31 dir. Ayrıca satış yüksek sesle satış yaparak çevreyi rahatsız eden 5 adet pazarcı esnafı hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 37. maddesine göre, 34 adet pazarcı esnafı hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 36. maddesine göre cezai işlem yapıldı. Pazar tezgahı önüne malzeme koyarak geliş geçişe mani olan 22 adet pazarcı esnafı hakkında da 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 38. maddesine göre cezai işlem yapıldı. 1-c) Kaldırım işgali ve görüntü kirliliği önleme faaliyetleri: İlçemiz genelinde ana arterlerde, sokaklarda işyeri kaldırım işgalleri ve görüntü kirliliğinin ortadan kaldırıl-

228 229

ması konusundaki çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. 2012 yılı itibariyle yakaladığımız başarı seviyesinin üstüne çıkarak, ilçemize yeni yatırımcıların ve alışveriş merkezlerinin yoğun olarak rağbet gösterdiği ve ilçeler arasında yıldızının parladığı gözlemlenmiştir. Bu uygulamalardaki temel amacımız, ilçemizdeki meslek gruplarının ürünlerinin teşhirinde vitrin altyapısı oluşturmak ve kaldırımları tamamen yayaların kullanımına sunmaktır. 2013 yılı içerisinde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 38. maddesi kapsamında, 359 adet kaldırım işgaline, idari yaptırım karar tutanağı tanzim edildi. İlçemiz genelinde ana arterlerde, caddelerde görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması için, tabela el ilanı ve afişlerin denetimleri aralıksız devam etmiştir. Bu kapsamda izinsiz asıldıkları tespit edilen afiş tabela ve el ilan-


larına toplam 32 adet tebligat yapıldı. Bu tebligatlar neticesinde, işyerlerinin kaldırdıkları tabelalar dışında, toplam 104 adet tabela kaldırıldı. İzinsiz asıldığı tespit edilen 3529 adet afiş kaldırıldı. Yapılan çalışmalarda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 42.maddesi kapsamında, 225 adet izinsiz asılan afiş ve el ilanı için, idari yaptırım karar tutanağı tanzim edildi. İlçemiz genelinde görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması kapsamında yapılan çalışmalarda, izinsiz asılan tabela afiş ve el ilanı dağıtılmasına kesinlikle müsaade edilmemektedir. Esnaftan gelen talepler üzerine, belediyemizin özel bir tasarımla ve kendi kontrolüyle gerçekleştirdiği yeni tabela uygulaması halen devam etmektedir. Bilgilendirme ve yönlendirme özelliği olan bu tabelalarda, firmalar toplu olarak, tek bir tabelada birleştirilerek mevcut görüntü kirliliği ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca belediyemiz Basın Yayın Müdürlüğü’nce yaptırılan afiş asma yerlerine izinli ve bedeli ödenmiş afişlerin asılması hizmeti sağlanmıştır. 1-d) Seyyar satıcıların ve dilencilerin denetim faaliyetleri: İlçemiz genelinde ana arter ve caddelerde, okulların, camilerin ve topluca bulunulan yerlerin çevrelerinde seyyar satıcıların ve dilencilerin faaliyetleri aralıksız denetlendi. 2013 yılı içerisinde yapılan çalışmalarda, 1470 adet seyyar satıcı ve dilenci faaliyeti durduruldu. Seyyar satıcılık faaliyeti yapan 66 kişiye, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 38/1.maddesine muhalefetten cezai işlem yapıldı. Yapılan çalışmalarda kimlik bildirmeyen 1 adet seyyar satıcıya 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 40. Maddesine göre yasal işlem yapıldı. Dilencilik faaliyeti yapan 48 kişiye, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33.maddesine muhalefetten cezai işlem yapılarak üzerlerinden çıkan 661,00 TL yeddi emine alınmış, mülkiyetin kamuya geçirilmesi yönünde işlem yapılarak Encümen kararıyla

kamuya geçirilmiştir. Megafonla gürültü yaparak seyyar satıcılık yapan ve semt pazarlarımızda yüksek sesle satış yaparak çevreye rahatsızlık veren 21 kişiye, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 36/1.maddesine muhalefetten cezai işlem yapıldı.

Yapılan çalışmalarda emlak vergisi ilan ve reklam vergisi işyeri açma harcı gibi konularda denetim yapıldı. Eksikleri görülen işyeri ilgilileri hakkında mobil olarak tahakkukları yapılarak tahakkuk edilen ücretlerin belediyemiz veznesine yatırılması sağlandı.

1-e) İşyeri kontrolleri ve denetim faaliyetleri:

1-g) Tütün ve tütün mamullerinin zararlarının önlenmesi ve denetimi faaliyetleri:

Denetim ekiplerimiz yıl boyunca sıhhi işyerlerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürmüştür. Bu denetimlerde toplam 782 adet işyerine gidilerek, son kullanma tarihi geçen ürünleri satan veya izinsiz şekilde tüp satışı yapan işyerlerinde, ilgili ürünler imha edilmek üzere yedd-i emine alındı. Toplam 83 adet yedd-i emin tutanağı tanzim edildi. Bu tutanaklarla 1 adet büyük tüp ve 25 adet piknik tüpünede el konuldu. Yedd-i emine alınan son kullanma tarihi geçmiş gıda ve temizlik ürünlerinin adet bazından toplamı 2132 olup, bu ürünler imha zabıtları tanzim edilerek imha edildi. Ayrıca yüksek ses ile müzik yayını yaparak çevreye rahatsızlık veren 3 adet işyeri hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 37. maddesine istinaden, çeşitli kabahatler dolayı da 24 adet işyerine 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesine muhalefetten cezai işlem yapıldı. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince yapılan denetimlerde ise, bahse konu kanunun 12.maddesi gereğince etiket, hizmetlerin tarife fiyatlarını gösteren liste bulundurmadan satış yapan 26 adet işyeri sahibi hakkında gerekli tespit tutanakları tanzim edilerek gereği için Kaymakamlık Makamına gönderildi. 1-f) Diğer müdürlüklerle müşterek olarak yapılan denetim faaliyetleri: Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile müşterek olarak yapılan denetimler yıl boyunca aralıksız devam etti. Toplam 2706 adet işyerinin denetimi yapıldı.

4207 sayılı Sigara ve Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun kapsamında her hafta Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinde, ilçe tütün denetim kurulu olarak denetimler aksatmadan yapıldı. 2013 yılı içinde yapılan denetimlerde 2447 adet işyerine kontrol amaçlı gidilip, gerekli bilgilendirmeler ve denetimler yapıldı. Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında 4207 sayılı Kanun


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

gereği, yapılan denetimlerde; 11 adet kahvehane ilgilisine, işletmede sigara içilmesine müsaade ettiklerinden dolayı gerekli tutanaklar düzenlenerek, ilçe tütün denetim komisyonunda görevli, aynı zamanda çalışmaların sekretaryasını yapan ilçe sağlık grup başkanlığı tarafından, Kaymakamlık Makamı’na gönderildi. Ayrıca söz konusu işletmelerde sigara içtiği görülen 13 kişiye, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 39. maddesine göre yasal işlem yapıldı. 1-h) İnternet komisyonu denetim faaliyetleri: İlçemiz sınırları dâhilinde faaliyet gösteren internet kafelerin denetimleri, her hafta Pazartesi günü periyodik olarak yapıldı. Kaymakamlık tarafından oluşturulan internet kafe denetleme komisyonunca 2013 yılı içerisinde 171 adet internet kafe denetlendi. Yeterli

230 231

görülen işyerlerine olumlu rapor yazılmış, yeterli görülmeyen 1 internet kafe hakkında gerekli tutanaklar tanzim edilerek Kaymakamlık Makamı’na sunuldu.

noktasında 2163 adet olmak üzere toplam 8849 adet hafriyat kamyonu, ilgili UKOME kararı gereğince kontrol ve yönlendirmeleri yapılarak şehir içine girişleri engellendi.

1-ı) UKOME kararlarının uygulanması ve denetim faaliyetleri:

Ayrıca tüm uyarılara rağmen UKOME kararına aykırı hareket ederek şehir içi güzergahını kullanan 423 adet hafriyat kamyonu ilgilisine 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesine göre yasal işlem yapıldı. Yapılan kontrollerde kimlik bildirmeyen 3 adet hafriyat kamyonu ilgilisine 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 40. Maddesine göre yasal işlem yapıldı

İlçemiz sınırları içinde, 09.06.2012 tarih ve 2011/4-3 sayılı UKOME (Ulaşım Koordinasyon Daire Başkanlığı) kararınca kullanılması zorunlu olan yol güzergâhlarının, ağır tonajlı vasıtalarca ve hafriyat kamyonlarınca devamlı olarak kullanılması ve bu vasıtalarla ilçe merkezine girişlerin asgariye indirilmesi için denetim ve kontroller 2013 yılı içerisinde günde 8 saat üzerinden yürütüldü. İlçemizin giriş bölgelerine kurulmuş olan Boğazköy yol ayrımı kontrol noktasında 6686 adet ve Bolluca kontrol

1-i) İmar Müdürlüğü ile beraber yürütülen faaliyetler: Yapı Kontrol Müdürlüğü’nde görevli ekibimiz, yapı denetim birimiyle koordineli olarak 2013 yılı içerisinde kaçak ve ruhsatsız yapılaşmaları denetledi.


Buna mukabil 333 adet 1 no’lu yapı tatil tutanağı, 15 adet 2 no’lu yapı tatil tutanağı, 3 adet 3 no’lu ve 1 adet 4 no’lu yapı tatil tutanağı düzenlenerek ilgililerine tebliğ edildi. 3194 sayılı İmar Kanunu’na aykırı yapılan, 119 adet izinsiz yapı mühürlenerek Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bildirildi. 1-j) Kaçak inşaat ve gecekondu ile ilgili yürütülen faaliyetler: Zabıta Müdürlüğü olarak 2013 yılı içerisinde bölgemiz dahilinde yapılan rutin kontrollerde tespit edilen 35 adet kaçak yapı hakkında, yapılacak olan yasal işleme esas olmak üzere gerekli tespit tutanakları tanzim edilerek Yapı Denetim Müdürlüğü’ne gönderildi. Müdürlüğümüz aşağıda belirtilen adreslerde kaçak olarak yapılan gecekonduların bertaraf edilmesi yönünde, belediyemiz teknik elemanları ile müşterek olarak gerekli çalışmalar yapıldı. Haraççı Mahallesi Hadımköy Haraççı Caddesi No.134 kapı sayılı yerde yığma tuğladan yapılan ahır ilgilisine yıktırıldı. Hadımköy Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi No.284 kapı sayılı yerde kadastrol boşluk üzerine konulan kon-

teynır ve ahşap müştemilat ilgilisine kaldırtılarak bertaraf edildi. İmrahor Mahallesi Kamuran Sokak No.17 kapı sayılı yerde hazineye ait arazi üzerine yapılan ilave yapı ekiplerimizce yıktırıldı.

25.04.2013 tarihinde Boğazköy İstiklal Mahallesi Osmangazi Sokak üzerinde yapılan kaçak yapı ilgilisine yıktırıldı. 30.04.2013 tarihinde İmrahor Mahallesi Sait Sokak No.53 adresinde izinsiz ilave yapı ilgilisine yıktırıldı.

14.01.2013 tarihinde Haraççı Mahallesi Göçmenkent Caddesi No.36 kapı sayılı yerde hazine arazisi üzerine yapılan gecekondu ilgilisine yıktırıldı.

06.05.2013 tarihinde Hicret Mahallesi Kürşat Sokak No.23 kapı sayılı yerde hazine arazisi üzerine izinsiz olarak yapılan yapı ilgilisine yıktırıldı.

15.01.2013 tarihinde Arnavutköy 7-8 pafta 919 parsel üzerinde eğreti olarak yapılan tahta, muşamba ve brandadan ibaret yapılan 4 adet yapı ekiplerimizce yıktırıldı.

14.05.2013 tarihinde Merkez Mahallesi Eski Edirne Caddesi No.1201 adresinde izinsiz olarak yapılan ilave yapı ekiplerimizce yıktırıldı.

29.01.2013 tarihinde Karlıbayır Mahallesi Aycan Sokak No.8/b kapı sayılı yerde hazine arazisi üzerine kaçak olarak yapılan çatı katı ilgilisine yıktırıldı. 01.02.2013 tarihinde Karlıbayır Mahallesi Sema Caddesi No.22 kapı sayılı yerde hazine arazisi üzerine yapılan baraka ilgilisine yıktırıldı. 05.02.2013 tarihinde İstiklal Mahallesi Eski Edirne Caddesi Filyos No.7 kapı sayılı yerde 2-B arazisi üzerine yapılan ilave yapı ekiplerimizce yıktırıldı.

28.05.2013 tarihinde Karlıbayır Mahallesi Cerrah Sokak No.2 adresinde yapılan kaçak ahır ilgilisine yıktırıldı. 24.06.2013 tarihinde Merkez Mahallesi 6430 parsel üzerinde Maliye Hazinesine kaçak olarak konulan konteynır, ilgilisine kaldırtırıldı. 30.04.2013 tarihinde İmrahor Mahallesi Sait Sokak No.53 kapı sayılı yerde Hazine arazisi üzerine ilave olarak yapılan 2 adet yapı, ilgilisine yıktırıldı. 24.06.2013 tarihinde Ömerli Mahallesi 184 ada 7 parsel üzerinde Karayolları Genel Müdürlüğüne ait arazi üzerine


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

12.11.2013 tarihinde Karlıbayır Mahallesi Aycan Sokak üzerine izinsiz yapılan kömürlük, ilgilisi uyarılarak kaldırıldı. 17.12.2013 tarihinde Çilingir Mahallesi 14 pafta 14 parsel de mülkiyeti belediyemize ait tarihi çeşme etrafındaki müştemilat ilgilisi uyarılmak suretiyle kaldırıldı. 1-k) Ruhsat Denetim Müdürlüğü ile beraber yürütülen faaliyetler:

izinsiz olarak konulan 4 adet konteynır ilgililerine kaldırtıldı. 04.07.2013 tarihinde Tayakadın Türkköşe mevkii 46 parsel üzerinde kimliği belirlenemeyen şahıs veya şahıslar tarafından yapılan 3x8 m2 ebadında su deposu ve 10x11 m2 ebadında beton temel ekiplerimizce yıkıldı. 29.07.2013 tarihinde Karaburun Köyü 244 ada 64 parsel üzerinde tecavüzlü olarak bulunan duvar yıkıldı. 16.08.2013 tarihinde Tayakadın Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Sarmaşık Sokakta Orman arazisi üzerine konulan konteynır ilgilisi uyarılarak kaldırıldı. 02.10.2013 tarihinde Merkez Mahallesi Balamir Sokak üzeri Arnavutköy şehir parkı içerisinde kalan 1 adet gecekondu ile 3 adet baraka İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri ile müşterek olarak yapılan çalışmada yıkıldı. 10.10.2013 tarihinde Hastane Mahallesi Coşkulu Sokak üzerine izinsiz yapılan yapı, ilgilisi uyarılarak yıktırıldı. 12.11.2013 tarihinde Merkez Mahallesi Belkıs Sokak bila no kapı sayılı yere izinsiz olarak konulan konteynır kaldırıldı.

İlçemiz dâhilinde faaliyet gösteren sıhhi ve gayrisıhhi müesseselerin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi ile ilgili olarak, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile müşterek yapılan çalışmalarda 2013 yılı içerisinde; Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 264 adet işyeri hakkında, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nce yapılacak yasal işleme esas olmak üzere tespit tutanakları tanzim edilerek gönderildi. 328 adet işyeri mühürlenmek suretiyle faaliyetten men edildi. Mühürlendiği halde faaliyetine devam eden 47 adet işyerine yeniden mühürleme yapılarak, mühür fekki işlemi yapıldı. Ruhsat müracaatında bulunan toplam 57 adet işyeri ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ile müşterek olarak denetlendi. 204 adet işyeri hakkında işyeri denetim formu tanzim edildi.

232 233

hakkında yasal işlem yapıldı. Bölgemiz dahilinde yapılan rutin kontrollerde görülen olumsuzluklar gerekli tespit tutanakları tanzim edilerek ilgili müdürlüklere gönderildi. Ayrıca 01.12.2013 Pazar günü müdürlüğümüze yapılan telefon ihbarı üzerine, Hacımaşlı köyü Şamlar yolu üzeri sol taraf orman içerisinde yapılan kontrolde kim tarafından attığı belli olmayan 37 adet zehirli atık varil tespit edildi. Durum derhal İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine bildirilerek gerekli çalışma yapıldı. Söz konusu atıklar zehirli atık taşıma aracına alınmak suretiyle bölge temizlendi. 1-m) Hayvan ahırı denetim faaliyetleri:

1-l) Kaçak hafriyat dökümü ve çevre denetim faaliyetleri:

Müdürlüğümüz ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bölgemiz dâhilinde ahır ve hayvan sahiplerinin denetimlerine devam edildi. Bu kapsamda 221 ahır ve hayvan sahibi hakkında tespit ve tebliğ tutanağı tanzim edildi. Süre sonunda yapılan kontrollerde 11 ahır sahibinin ahırını kaldırdığı görülmüş kaldırmayan 16 adet ahır sahibine ise 1608 sayılı Kanun’a istinaden tespit tutanağı tanzim edildi. Daha önce tanzim edilerek Belediye Encümeni’nce faaliyetten men kararı verilen 258 adet ahır ilgilisine gerekli tebligatlar yapıldı ve ahırlar mühürlenerek faaliyetten men edildi. Mühürlendiği halde faaliyetine devam eden 2 ahır ilgilisi hakkında gerekli tutanaklar tanzim edilerek Cumhuriyet Savcılığı’na gönderildi.

Müdürlüğümüz ekipleri ve Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleriyle müşterek yapılan çalışmada, bölgemiz dâhilinde kaçak hafriyat dökümü ve çevre kirliliği ile ilgili denetimler yapıldı. Bu kapsamda 22 adet işyeri sahibine, çevre kirliliği ile ilgili olumsuzluğunu gidermesi yönünde tebligat yapıldı. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 41. maddesine muhalefet eden 51, 32. maddesine muhalefet eden 75 şahıs ve tüzel kişi

Ayrıca başı boş olarak dolaşan 71 adet büyükbaş yeddi emine alındı. İlgililerine gerekli cezai işlemler yapılarak hayvanlar sahiplerine teslim edildi. Yine hayvanlarını başı boş bırakan ve ahırından kaynaklanan gübreyi gelişi güzel olarak çevreye atan 251 kişiye de 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesine göre, çevreye rahatsızlık veren 1 kişiyede 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 37. Maddesi’ne göre yasal işlem yapıldı.

Ayrıca 397 adet işyerine kapatma kararı, 88 adet işyerine de ilgili evrakları tebliğ edildi. 318 adet işyeri hakkında durum bildirir rapor tanzim edildi.


1-n) Özel gün ve geceler: 10.03.2013 tarihinde Belediyemize ait Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’nin açılışında gerekli güvenlik önlemleri alınarak görev yapıldı. 16.03.2013 tarihinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde yapılacak olan vadi park temel atma töreninde görev yapıldı. 29 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri doğrultusunda, Hasan Doğan Stadyumu’nda yapılan kutlama programında görev yapıldı. 28.04.2013 tarihinde Belediyemiz tarafından yapılan Bostan Gülistan Hobi Bahçesi açılışında gerekli önlemler alınarak görev yapıldı.

08.06.2013 ve 27.06.2013 tarihleri arasında düzenlenen 3. Arnavutköy Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’nde gerekli önlemler alınarak görev yapıldı. Ramazan ayı etkinlikleri doğrultusunda Belediyemiz tarafından her akşam olarak düzenlenen sokak iftarları, Belediyemiz sanat galerisinde düzenlenen iftarlar ve Hadımköy merkezde kurulan iftar sofralarına katılan misafirlerimizin huzurlu bir şekilde iftarlarını açmaları için 30 gün boyunca gerekli tedbirler alınarak görev yapıldı. 22.09.2013 tarihinde düzenlenen 3. Arnavutköy Nakkaşlı Eyüp Yağlı

Güreşleri’nde gerekli tedbirler alınarak görev yapıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı doğrultusunda Hasan Doğan Stadı’nda gerekli önlemler alınarak görev yapıldı. Program dahilinde Hadımköy Kapalı Spor Kompleksi’nde düzenlenen konserde görev yapıldı. 01.11.2013 tarihinde Arnavutköy Buz Pisti açılışında görev yapıldı. 1-o) Tanzim edilen tutanaklar: 2013 yılı içerisinde Müdürlüğümüz ekiplerince 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 1608 sayılı Kanun’a istinaden tanzim edilen tutanaklar adet bazında aşağıya çıkartılmıştır.


234 235

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 yılı içerisinde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre düzenlenen idari yaptırım karar tutanakları 1

32. Madde

772 adet

2

33. Madde

48 adet

3

36. Madde

55 adet

4

37. Madde

9 adet

5

38. Madde

447 adet

6

39. Madde

13 adet

7

40.Madde

4 adet

8

41. Madde

51 adet

9

42. Madde

225 adet

TOPLAM

1624 adet

2013 yılı içerisinde 1608 sayılı Kanun’a istinaden toplam 74 adet tespit tutanağı tanzim edilerek Belediye Encümeni’ne havale edilmiştir.


ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

I-GENEL BİLGİLER A- GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR; 1- Müdürlüğümüzün Görevleri; a) 5393 sayılı Belediye Kanunu’na dayanarak Başkanca kendisine verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevleri, ilgili yasalar doğrultusunda yapmak ve yürütmek, b) Atıkların ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, taşınması, bertaraf edilmesi ve geri kazanılması işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, plan ve projeler hazırlamak, uygulamak ve denetimini yapmak, c) İlçemiz sınırlar dâhilinde bulunan 8 köy ve 32 mahallenin 506,52 km2’lik yüzölçümünün çöplerini program doğrultusunda düzenli bir şekilde toplayıp, transfer istasyonları ve düzenli depolama sahalarına nakletmek, ç) İlçemiz sınırları dâhilinde bulunan tüm mahallelerde, ana arter ve ana arter görünümündeki sokaklarda, belli bir program dâhilinde işçi personel (süpürgeci) ve süpürme araçları çalıştırılmak suretiyle, ince temizlik faaliyetleri yürütmek ve yıkama çalışmaları yapmak, çöp konteynırlarının yıkanması ve dezenfekte edilmesini sağlamak,

d) İlçemiz sınırları dâhilinde bulunan 20 yatak altı ve yataksız resmi ve özel hastaneler, dispanserler, muayenehaneler vs. tıbbi nitelikli atık üreten yerlerin tıbbi atıklarını; Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin ilgili maddesine göre dizayn edilmiş tıbbi atık aracı ile toplayıp, Büyükşehir Belediyesi tıbbi atık yakma tesislerine naklini sağlamak, e) İlçemiz sınırları dâhilinde, imalata yönelik faaliyet gösteren işyerlerinin tanımlanan atıkların dışındaki imalat atıklarını, yeterli sayıda araç ve personel çalıştırmak suretiyle toplayıp, imha sahalarına naklini sağlamak, f) İlçemiz sınırları dâhilinde kurulmakta olan semt pazarlarının çöplerini, pazarın kalkmasına müteakip düzenli bir şekilde toplayıp yıkama faaliyetleri sürdürmek, g) İlçemiz sınırları dâhilinde bulunan tüm okul, resmi kurum ve ibadethanelerin etraflarının temizliğini yapmak,

236 237

bertaraf edilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını sağlamak, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmak, denetim yapmak, şikayetleri değerlendirmek, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum ve kuruluşları tespit etmek, yasal mevzuatı uygulamak, olumsuzlukların ortadan kaldırılmasını ve belirlenen ölçüt ve standartların uygunluğunu sağlamak, ı) Çevreyi ve çevre sağlığını korumaya yönelik, çevre bilincinin geliştirilmesi ve yerleştirilmesi amacıyla, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak, plan ve projeler hazırlamak, uygulamak, çevre etkinlikleri düzenlemek, yapılan etkinlik ve organizasyonlara katılım sağlamak, i) Faaliyet konusu ile ilgili yıllık faaliyet raporlarını ve stratejik plan ve performans programını hazırlamak.

2- Müdürlüğümüzün Yetki Alanı;

ğ) Gelişi güzel çöp atılan ve piknik yapılan yerlere uyarı niteliğinde pankartlar asmak ve uyarıcı levhalar dikmek,

Müdürlüğümüz, görevleriyle ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili mevzuat dahilinde yetkilidir.

h) Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve güzelleştirilmesi amacı ile ilgili yerüstü ve yer altı sularına, denize, havaya, toprağa ve insan sağlığına olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti belirlemek ve izlemek, olumsuz etkilerin kontrolünü, azaltılmasını veya

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında, belediye başkanına ve başkan yardımcısına karşı da sorumludur.

3- Müdürlüğümüzün Sorumluluğu;

B- MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER; Birime İlişkin Bilgiler; 1- Teşkilat Yapısı;

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRÜ

TEMİZLİK İŞLERİ BÜROSU

ÇEVRE KORUMA BÜROSU

ATIK YÖNETİM BÜROSU

VETERİNERLİK BÜROSU

KALEM ARŞİV BÜROSU


2- İnsan Kaynakları; Müdürlüğümüz bünyesinde 1 müdür, 9 memur, 6 işçi personel bulunmaktadır. 3-Sunulan Hizmetler; İlçemiz genelinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/g maddesinde belirtilen; katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması kapsamında, kaliteli temizlik anlayışı ile kent temizliği ve çevre koruma ile ilgili verilen hizmetlerdir.

II - AMAÇ VE HEDEFLER

korunan bir Arnavutköy için yerel doğal kaynak ve değerlerin tüm ilgili kurumlarca akılcı, dikkatli, verimli ve adil bir biçimde, bölgede yaşayanların yararı gözetilerek korunması ve idaresi için gerekli koordinasyon, denetim ve destekleyici hizmetler yürütmek.

Stratejik Hedef 2.1; Arnavutköy genelinde altyapı ve üst yapı çalışmalarından kaynaklanan atık ve hafriyatların tamamen kontrol altına alınmasını 2014 yılı sonuna kadar sağlamak.

Stratejik Hedef 2.2;

A-BİRİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ; Stratejik Amaç 1; İlçede üretilen katı atıkların, modern atık yönetimi ilkelerine uygun olarak kaynağında ayrıştırılması, toplanması ve ilgili yerlere teslimini sağlamak.

Stratejik Hedef 1.1;

Arnavutköy’de bulunan sanayi alanlarında etkin bir çevre koruma stratejisi uygulayarak ve sanayi kuruluşlarıyla işbirliği yaparak çevre bilincini geliştirmek ve çevre kirliliğini (hava kirliliği, arıtılmadan dışarı salınan atık sular) her yıl kademeli olarak azaltarak, 2014 yılı sonuna kadar %60 oranında başarıya ulaşmak

Stratejik Hedef 2.3;

İlçenen genel temizliğinden halkın duyduğu memnuniyet düzeyini kademeli olarak artırarak, 2014 yılı snunuda % 90 düzeyine yükseltmek.

2014 yılı sonuna kadar, Arnavutköy genelindeki okullarda her yıl ortalama 5 okulda, çevre koruma ve geliştirme konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yapmak.

Stratejik Amaç 2;

Stratejik Hedef 2.4;

Hava, gürültü, su ve toprak kirliliği olmayan, doğası ve doğal kaynakları

2014 yılı sonuna kadar, Arnavutköy genelinde meskûn mahaldeki mevcut

ahırların sayısını % 50 oranında azaltmak.

Stratejik Hedef 2.5; 2014 yılı sonuna kadar, Arnavutköy genelinde geri dönüşebilen atıkların kaynağında ayrı toplanmasını % 50 oranında sağlamak.

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-MALİ BİLGİLER; 1- Bütçe Uygulama Sonuçları; Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 2013 yılı bütçesi 14.616.000,00 TL. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 2013 yılı bütçesi 667.000,00 TL’dır. Belediyemizce yaptırılan süreç analizi norm kadro çalışmaları neticesinde tanzim edilen raporda belirtilen gerekçeler doğrultusunda Belediye Meclisi’nin 09/10/2013 tarih ve 126 sayılı kararı ile; Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün “Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü” adı altında birleştirilmesi ve müdürlük tarafından gerçekleştirilen tüm iş ve işlemlerin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yerine getirilmesi uygun görülmüştür.

BÜTÇE YILI

AYRILAN BÜTÇE

HARCANAN

GERÇEKLEŞME %

2013

15.283.000,00

13.706.243,23

89.68


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

238 239

B-PERFORMANS BİLGİLERİ; 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri; Müdürlüğümüz bünyesinde 2013 yılı içerisinde 1 adet açık ihale yapılmıştır. (çöp konteyner alım ihalesi). Temizlik faaliyetlerimizi yürüttüğümüz 36 aylık hizmet ihalesi 30/09/2013 tarihinde sona ermiş olup, 20/09/2013 tarihinde 3 aylık pazarlık usulü ihale yapılmıştır.

iŞiN ADI

iHALE TARİHİ

SÜRE

iHALE ŞEKLİ

iHALE BEDELİ

Arnavutköy İlçesi Geneli Temizlik Katı Atık Toplama ve Nakli Hizmet Alımı

16.08.2010

01.10.2010 30.09.2013

Açık İhale

20.717.544,50 TL+ KDV

Çöp Konteyner Alım İhalesi (1000 adet)

15.03.2013

30 gün

Açık İhale

308.000,00 TL+ KDV

Arnavutköy İlçesi Geneli Temizlik Katı Atık Toplama ve Nakli Hizmet Alımı

20.09.2013

01.10.2013 31.12.2013

Pazarlık Usulü İhale

3.683.588,00 TL+KDV

Müdürlüğümüzün iş, işlem ve faaliyetlerini yürütebilmesi için; 2013 yılı içerisinde 4743 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/d maddesi gereği doğrudan temin yoluyla 10 adet dosya tanzim edilerek toplam 290.998,82 TL tutarında mal ve hizmet alımı gerçekleştirilmiştir. 2013 Mali yılı içerisinde Müdürlüğümüze ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen 1203 adet evrak kaydı yapılmış olup, Müdürlüğümüzden 1118 adet evrak çıkışı yapılarak dosyalarına kaldırılmıştır.

Temizlik Hizmetleri Faaliyetleri Arnavutköy İlçesi Geneli Temizlik Katı Atık Toplama ve Nakli işi ihalesi kapsamında temizlik işlerinde 250 personel çalıştırılmış olup, kullanılan araç sayısı aşağıdaki gibidir.

SIRA NO

ARACIN CİNSİ

SAYISI

1

Çöp Kamyonu

22

2

Süpürme Aracı

7

3

Binek Oto

5

4

Su Tankeri

2

5

Kamyonet

5

6

Yıkama ve Dezenfekte Aracı

1

7

Tıbbi Atık Aracı

1

8

İş Makinesi

1

9

Buharlı Dezenfekte Su Jeti

1

Toplam

45


Katı Atık Toplama İlçemiz çöp toplama hizmetinde 22 farklı bölgeye ayrılmıştır. Her bölgeye ayrı çöp kamyonu hizmet vermektedir. İlçe genelinde vatandaşlarımız çöplerini atabilmeleri için cadde ve sokaklara 3894 adet çöp konteyneri yerleştirilmiştir. Atıklar günlük olarak toplanmaktadır. Günlük toplanan çöp miktarı ortalama 170 ton civarında olup 2013 yılında toplanan çöp miktarı şu şekildedir.

AİT OLDUĞU AYLAR

SEFER SAYISI

MİKTARI (Ton)

Ocak 2013

576

4.063,250

Şubat 2013

544

4.450,000

Mart 2013

603

5.058,150

Nisan 2013

608

5.100,000

Mayıs 2013

647

5.533,900

Haziran 2013

626

5.550,500

Temmuz 2013

629

5.753,450

Ağustos 2013

615

5.398,800

Eylül 2013

590

5.154,200

Ekim 2013

628

5.668,500

Kasım 2013

586

5.071,350

Aralık 2013

587

5.214,100

Toplam

7.239 Sefer

62.016,200 Ton


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

240 241

Pazar Yeri Temizliği Bölgemizde kurulan 20 adet pazar yerinin toplam büyüklüğü 63.781 m2 dir. Pazar yerleri kaldırıldıktan sonra 14 kişiden oluşan temizlik ekibiyle, çöpleri toplanmakta, basınçlı suyla yıkanmakta, elle ve mekanik olarak süpürülmektedir. 2013 yılında 1040 kere Pazar yeri temizliği yapılmış olup, temizlenen toplam alan büyüklüğü 3.316.612 m2 dir

PAZARIN ADI

KURULDUĞU GÜN

1

Arnavutköy Pazartesi Pazarı

2

SIRA NO

TAHTA ADEDİ

TEMİZLİK YAPILAN ALAN

Sağ (adet)

Sol (adet)

Uzunluk (m)

Genişlik (m)

Alan (m2)

Pazartesi

57

67

120

10

1.200

Arnavutköy Salı Pazarı

Salı

216

196

350

10

3.500

3

A.köy İmrahor Çarşamba Pazarı

Çarşamba

193

197

354

8

2.832

4

Arnavutköy Çarşamba Pazarı

Çarşamba

45

9

90

8

720

5

Arnavutköy Perşembe Pazarı

Perşembe

190

186

300

12

3.600

6

Arnavutköy Cumartesi Pazarı

Cumartesi

168

171

307

10

3.070

7

Arnavutköy Pazar Pazarı

Pazar

398

397

714

12

8.568

8

Boğazköy Cuma Pazarı

Cuma

226

224

403

7

2.821

9

Boğazköy Pazar Pazarı

Pazar

165

163

536

7

3.752

10

Bolluca Çarşamba Pazarı

Çarşamba

45

45

80

7

560

11

Bolluca Cumartesi Pazarı

Cumartesi

246

210

378

12

4.536

12

Durusu Cumartesi Pazarı

Cumartesi

147

148

266

10

2.660

13

Haraççı Cuma Pazarı

Cuma

209

200

360

10

3.600

14

Taşoluk Salı Pazarı

Salı

146

149

267

8

2.136

15

Taşoluk Perşembe Pazarı (TOKİ)

Perşembe

129

161

290

10

2.900

16

Hadımköy Pazartesi Pazarı (TOKİ)

Pazartesi

153

171

318

12

3.816

17

Hadımköy Çarşamba Pazarı

Çarşamba

161

151

270

12

3.240

18

H.köy (Merkez) Cumartesi Pazarı

Cumartesi

248

253

140

60

8.400

19

Hadımköy Deliklikaya Cumartesi

Cumartesi

48

37

70

7

490

20

Hadımköy Ömerli Pazarı

Pazar

60

64

115

12

1.380

3250

3199

Genel Toplam

63.781


Mekanik Süpürme 7 adet yol süpürme aracı İlçenin ana arter ve caddelerinde, haftanın 6 günü hizmet vermekte olup, araçların 6’gündüz 1’i gece çalışmaktadır. 1 araç günlük ortalama 45 km mesafeyi süpürerek 67.500 m2 alan temizlemektedir. 2013 yılında toplam olarak 98.280 km yol süpürülmüş, diğer bir tabirle 147.420.000 m2 alan, mekanik süpürme yoluyla temizlenmiştir.

GECE

GÜNDÜZ

GECE

GÜNDÜZ

GECE

GÜNDÜZ

GECE

GÜNDÜZ

GECE

GÜNDÜZ

GECE

PAZAR

CUMARTESİ

GÜNDÜZ

CUMA

PERŞEMBE

ÇARŞAMBA

GECE

Hadımköy

45.000

6

270.000

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

-

-

2

2 Nolu Süpürge

Taşoluk

45.000

6

270.000

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

-

-

3

3 Nolu Süpürge

Bolluca

45.000

6

270.000

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

-

-

4

4 Nolu Süpürge

Boğazköy

45.000

6

270.000

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

-

-

5

5 Nolu Süpürge

Haraççı

45.000

6

270.000

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

-

-

6

6 Nolu Süpürge

Arnavutköy

45.000

6

270.000

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

-

-

7

7 Nolu Süpürge

Arnavutköy

45.000

6

270.000

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

-

BÖLGESİ

1 Nolu Süpürge

ARAÇ

1

S.NO

GÜNDÜZ

TOPLAM SÜPÜRÜLEN MESAFE (m)

ÇALIŞILAN GÜN SAYISI

GÜNLÜK SÜPÜRME MESAFESİ (m)

ARNAVUTKÖY İLÇESİ HAFTALIK SÜPÜRME PROGRAMI

SALI

PAZARTESİ

GÜNLER


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

Günlük Süpürülen Mesafe = Haftalık Süpürülen Mesafe = Yıllık Süpürülen Mesafe =

315 km 1.890 km 98.280 km

Günlük Süpürülen alan Haftalık Süpürülen alan Yıllık Süpürülen alan

= = =

242 243

472.500 m² 2.835.000 m² 147.420.000 m²

İlçemiz genelinde 58 adet ilk ve orta dereceli okul mevcut olup, bu okullardan 50 tanesinin bahçe zemini süpürge araçları ile mekanik olarak süpürmeye elverişlidir. Öğrencilerimizin dinlenme ve oyun vakitlerini daha temiz bir alanda geçirmelerini sağlamak amacıyla 01.11.2013 tarihinde okul bahçelerinin temizlenmesi hizmetine başlanmıştır. Bu hizmetin başladığı 01.11.2013 tarihinden 31.12.2013 tarihine kadar 50 adet okulun bahçesi 145 defa mekanik olarak süpürülerek temizlenmiştir. Bu çalışma aralıksız devam etmektedir.

Ait Olduğu Aylar

Bahçesi Süpürülen Okul Sayısı

Kasım 2013

94

Aralık 2013

51

Toplam

145 adet

Elle Süpürme İlçemizin cadde ve sokaklarının temizlik elemanları vasıtasıyla süpürülerek temizlenmesi maksadıyla 106 farklı bölge oluşturulmuştur. Meydancı diye tabir ettiğimiz temizlik elemanları Müdürlüğümüzün yapmış olduğu program dahilinde 106 ayrı bölgede elle süpürme işi yapmaktadır. Meydancıların bölgelere göre dağılımı şu şekildedir;


Mahallelere Göre Çalışan Sayıları BÖLGE

MAHALLE

ÇALIŞAN KİŞİ SAYISI

MERKEZ ANADOLU İSLAMBEY ARNAVUTKÖY

YAVUZ SELİM

47

NENE HATUN MUSTAFA KEMAL PAŞA İMRAHOR BOĞAZKÖY İSTİKLAL BOĞAZKÖY

YUNUS EMRE

11

ATATÜRK BOLLUCA BOLLUCA

MAVİGÖL

7

HİCRET TAŞOLUK ADNAN MENDERES TAŞOLUK

FATİH M. FEVZİ ÇAKMAK

10

M. AKİF ERSOY ÇİLİNGİR HADIMKÖY HASTANE ÖMERLİ HADIMKÖY

DELİKLİKAYA YEŞİLBAYIR

17

BAHŞAYIŞ NAKKAŞ SAZLIBOSNA HARAÇÇI

DURUSU TOPLAM

HARAÇÇI KARLIBAYIR DURUSU TERKOS 32 MAHALLE

10

4 106 KİŞİ


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

244 245

Tıbbi Atık Toplama Bölgemizde faaliyet gösteren 69 adet sağlık kuruluşu ve işyeri hekimliği ile Tıbbi Atık Sözleşmesi tanzim edilmiş olup tıbbi atıklar; haftada 1 gün evsel atıklara karıştırılmadan ayrı olarak toplanarak Büyükşehir Belediyesi’ne ait yakma tesisine teslim edilmektedir. Evde tedavi gören diyaliz hastalarının tıbbi atıkları adreslerinden ücretsiz olarak alınmaktadır.

Yılı

Tıbbi Atık Sözleşmesi Yapılan Firma Sayısı

Tahakkuk Miktarı

Tahsilat Miktarı

2013

69

22.306,00 TL

22.306,00 TL

AİT OLDUĞU AYLAR

MİKTARI (Kg)

Ocak 2013

2.050

Şubat 2013

2.650

Mart 2013

2.700

Nisan 2013

2.000

Mayıs 2013

2.100

Haziran 2013

1.350

Temmuz 2013

1.500

Ağustos 2013

1.500

Eylül 2013

1.800

Ekim 2013

1.650

Kasım 2013

2.450

Aralık 2013

2.050

TOPLAM

23.800 Kg


İbadethane Temizliği İlçemizde bulunan 107 adet ibadethanenin; ekiplerimiz tarafından düzenli olarak temizlenerek her bir caminin yılda en az 3 veya 4 kere temizlenmesi hedeflenmiştir. Bu çalışma haftanın 6 günü aralıksız olarak devam etmektedir.

Temizliği Yapılan İbadethane Sayısı

Ait Olduğu Aylar Ocak 2013

31 Adet

Şubat 2013

24 Adet

Mart 2013

34 Adet

Nisan 2013

29 Adet

Mayıs 2013

25 Adet

Haziran 2013

28 Adet

Temmuz 2013

31 Adet

Ağustos 2013

27 Adet

Eylül 2013

23 Adet

Ekim 2013

26 Adet

Kasım 2013

29 Adet

Aralık 2013

31 Adet

Toplam

Çöp Konteyneri Tamir ve Bakım Faaliyetleri Belediyelerin birleşmesinden sonra yapılan sayımlarda (30 Mart 2009) ilçe genelinde muhtelif sokaklara yerleştirilmiş 2958 adet çöp kon-

338 Adet

teyneri olduğu, ayrıca her bölgede konteynerle çöp toplama sistemi olmadığı anlaşılmıştır. Bu tarihten sonra yapılan çalışmalarda, konteyneri olmayan bölgelerin tespit edilmesi ve vatandaşların taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda 31 Aralık 2013

İlçedeki Çöp Konteyner Sayısı Tarih

Adet

30 Mart 2009

2.958

31 Aralık 2009

3.355

31 Aralık 2010

3.491

31 Aralık 2011

3.604

31 Aralık 2012

3.736

31 Aralık 2013

3.894

tarihi itibariyle çöp konteyner sayımız 3894’e ulaşmıştır. Bu konteynerlerin bakım ve onarımları önceden kadememizde yapılmaktaydı. Ancak mesafeden dolayı zaman ve işgücü kaybı yaşandığından artık konteynerler bulunduğu bölgede tamir edilmektedir (hafif tamiratlar sahada, ağır tamiratlar kademede yapılmaktadır.). Bu iş için kullandığımız araç; kaynak, boyama ve ilaçlama faaliyetlerini yerine getirebilecek ekipmanlara sahiptir. Yokuş olan bölgelerdeki çöp konteynerleri vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit etmemesi açısından kaldırımlara yapılan cep içine yerleştirilmekte, geniş olmayan kaldırımlarda ise demir profilden koruma içine alınmaktadır.


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

246 247

Bakımı Yapılan Konteyner Sayıları Tarih

Tamir Edilen Konteyner Sayısı

Boyanan Konteyner Sayısı

Ocak 2013

163 Adet

509 Adet

Şubat 2013

200 Adet

235 Adet

Mart 2013

201 Adet

413 Adet

Nisan 2013

245 Adet

274 Adet

Mayıs 2013

181 Adet

250 Adet

Haziran 2013

266 Adet

304 Adet

Temmuz 2013

158 Adet

468 Adet

Ağustos 2013

125 Adet

218 Adet

Eylül 2013

97 Adet

282 Adet

Ekim 2013

155 Adet

248 Adet

Kasım 2013

134 Adet

302 Adet

Aralık 2013

153 Adet

298 Adet

2078 Adet

3801 Adet

Toplam

Konteyner Yıkama ve Dezenfekte Faaliyetleri Konteyner yıkama ve dezenfekte aracı günde ortalama 50 adet konteyner yıkayarak haftanın 6 günü BÖLGE

çalışmaktadır. 01.01.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında yaklaşık 15.650 adet konteyner yıkanarak dezenfekte edilmiştir. Bu çalışmaya ilave olarak çöp konteynerleri aylık periyotlarda BOYANAN MESAFE (METRE)

ARNAVUTKÖY

11697

TAŞOLUK

11680

BOLLUCA

610

HADIMKÖY

14476

ÖMERLİ

1168

YEŞİLBAYIR

850

NAKKAŞ

1100

BALABAN

1000

DURSUNKÖY

573

SAZLIBOSNA

1450

Toplam

44604 metre

bakteri ve hastalık riskine karşı ilaçlanarak etrafları kireçlenmektedir.

Mıntıka Temizliği İlçemizin coğrafi durumu göz önüne alındığında; 506 km2’ lik alanın büyük bölümünün, boş araziler, ormanlar, göller ve yeşil alanlardan ibaret olduğu anlaşılmaktadır. Kentsel temizliğin düzenli olarak yapıldığı yerleşim yerleri haricinde kalan bu alanlarda zamanla değişik faktörlerden dolayı temizlik yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. (Günü birlik ziyaretçi ve piknikçilerden kaynaklanan atıklar, rüzgar ve yağmur suları etkisiyle çevreye savrulan poşet ve pet şişe tarzı atıklar, vatandaşların araçlarından yollara attığı çöpler vs...) Bu sebeplerden dolayı ana caddelerde, yeşil alanlarda, mahallelerde, boş alanlarda periyodik aralıklarla 15 personel ile çöp toplama ve mıntıka temizliği hizmeti verilmiştir.


Bordür ve Orta Refüj Boyama Faaliyeti Arnavutköy İlçesi genelinde 01.05.2013 – 30.06.2013 tarihleri arasında 44.604 metre bordür taşı ve orta refüj boyanmıştır.

BÖLGE

BOYANAN MESAFE (METRE)

ARNAVUTKÖY

11.697

TAŞOLUK

11.680

BOLLUCA

610

HADIMKÖY

14.476

ÖMERLİ

1.168

YEŞİLBAYIR

850

NAKKAŞ

1.100

BALABAN

1.000

DURSUNKÖY

573

SAZLIBOSNA

1.450

Toplam

44.604 metre

Fabrika Atıkları ile İlgili Çalışmalar Bilindiği üzere ilçemiz genelinde, özellikle Hadımköy ve Haraççı bölgelerinde yoğun bir şekilde işyeri ve sanayi kuruluşları mevcuttur. Bölgede yapılan çalışmalarda bazı firmaların, evsel atık haricinde endüstriyel nitelikli atıklarda çıkardıkları tespit edilmiştir. Bu firmaların bir kısmının atıklarını kendi imkanlarıyla, bir kısmınında özel firmalar aracılığıyla, düzenli depolama sahalarına taşıdıkları anlaşılmıştır. Buna ilave olarak bu hizmeti belediyemizden talep eden işletmeler için; Meclis kararı ile işyeri atıkları ücreti belirlenmiştir. (25.08.1995 tarih ve 22387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen atıklar hariç, evsel nitelikteki endüstriyel atıkların nakli için geçerlidir.) 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle hizmet verilen işyeri sayısı ve tahakkuk ettirilen ücretler aşağıdaki gibidir.

Yılı 2013

Katı Atık Sözleşmesi Yapılan Firma Sayısı

Tahakkuk Miktarı

188

517.100,00 TL


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

248 249

Çevre Koruma Faaliyetleri Fabrika ve İşyerleri Denetleme Faaliyetleri: İlçemiz sınırları içerisinde özellikle Hadımköy, Haraççı ve Bolluca bölgesinde oldukça fazla sayıda fabrika ve sanayi kuruluşu mevcuttur. Bu işletmelerin faaliyetlerini sürdürürken atık yönetimi konusunda yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun hareket etmeleri açısından denetlemeler yapılmaktadır. 2013 yılı içerisinde 109 adet işletme atık yönetimi konusunda denetlenmiştir. Hafriyat Taşıma İzin Faaliyetleri: Vatandaşlarımızın inşaat temel kazı çalışmalarından kaynaklanan hafriyatlarını, yönetmeliklere uygun olarak taşıması ve bertaraf edebilmesi için hafriyat taşıma ve kabul belgesi düzenlenmektedir. Bu uygulamayla hafriyatların gelişi güzel ve kaçak dökümlere meydan vermeden düzenli hafriyat sahalarına dökülmesi amaçlanmaktadır. 2013 yılında düzenlenen hafriyat taşıma ve kabul belgesi ile buna bağlı olarak verilen fiş ve pul miktarı aşağıdaki gibidir.

Hafriyat Taşıma ve Kabul belgesi

Hafriyat fiş ve pul sayısı

Ocak 2013

15 Adet

672 Adet

Şubat 2013

23 Adet

4.456 Adet

Mart 2013

24 Adet

13.806 Adet

Nisan 2013

31 Adet

8.107 Adet

Mayıs 2013

30 Adet

11.190 Adet

Haziran 2013

21 Adet

5.661 Adet

Temmuz 2013

20 Adet

4.817 Adet

Ağustos 2013

13 Adet

2.440 Adet

Eylül 2013

20 Adet

20.248 Adet

Ekim 2013

19 Adet

2.871 Adet

Kasım 2013

30 Adet

6.645 Adet

Aralık 2013

13 Adet

5.397 Adet

259 Adet

86.410 Adet

Tarih

Toplam

Kaçak Hafriyat Dökümü İle Mücadele: İlçemiz sınırları içerisine izinsiz ve kontrolsüz olarak dökülen 110 kamyon kaçak hafriyat, moloz ve atık belediyemiz imkanlarıyla kaldırılmıştır.

Geri Dönüşüm Faaliyetleri: Ambalaj atıklarını kaynağında ayrıştırılarak evsel atıklara karıştırılmadan ayrı toplanması için Ambalaj Atıkları Yönetim Planı hazırlanarak Çevre Bakanlığı’nın onayından geçirilmiştir. İlçe genelinde yapılan çalışmalar uygulama planına uygun olarak devam etmektedir. Yapılan çalışmalar kapsamında, resmi kurum ve kuruluşlara atıklarını ayrı olarak atabilecekleri atık kağıt kutusu, sitelere ve marketlere ambalaj atığı kafesleri, kamu kurum ve kuruluşlarına 800 lt’lik plastik konteyner, fazla miktarda atığı çıkan fabrika ve sanayi kuruluşlarına 4 tonluk kancalı konteyner tahsis edilmektedir. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 196 noktadan ambalaj atığı toplanmakta olup, bu faaliyet için tahsis edilen kutu, kafes, konteyner sayısı aşağıdaki gibidir.


Atık kağıt kutu sayısı: 1057 Kafes sayısı: 28 800 lt plastik konteyner sayısı: 21 4 tonluk kancalı konteyner sayısı: 7 Pil ve akümülatörlerin kontrolü yönetmeliği gereği pillerin, içinde barındırdığı ağır metallerin açığa çıkmadan ve alıcı ortama verilmeden, ayrı toplanması ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Bu konu ile ilgili fazla sayıda işçi çalıştıran fabrikalara, işyerlerine, kamu kurum ve kuruluşlarına pil toplama kutuları yerleştirilmiş, ayrıca okullarımız arasında atık pil toplama yarışması düzenleyerek, hem fazla miktarda atık pil toplama, hem de vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi hedeflenmiştir. Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği gereği, atık yağların alıcı ortama verilmeden, lavabo ve kanalizasyonlara

yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmiştir.

dökülmeden arı toplanması amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle fazla miktarda bitkisel atık yağ üreten gıda ve yemek üretim firmalarının atıklarını lisanslı geri dönüşüm firmaları kanalıyla bertaraf etmeleri ile ilgili koordinasyon sağlanmıştır. Buna ilave olarak konutlarda biriken atıkların belediye tarafından toplanması ve katılım sağlanması için teşvik amaçlı kampanya düzenlenmiştir. (5 kg atık yağ biriktiren vatandaşlarımıza 1 litre ayçiçek yağı hediye edilmiştir.)

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliği gereği, İlçemizde öncelikle resmi kurum ve kuruluşların atıklarının toplanması çalışması yapılmaktadır. Geri dönüşüm hizmetlerinin kamuoyunda daha fazla yer alması, toplumsal bilinçliliğin ve yardımlaşma olgusunun artırılması amacıyla, Mavi Kapak Toplama Kampanyası düzenlenmiştir. Bu kampanya kapsamında 4440 kg pet şişe kapağı toplanmış ve 24 adet tekerlekli sandalye ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımıza dağıtılmıştır.

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin (ÖTL) Kontrolü Yönetmeliği gereği, İlçede bulunan ÖTL üreticilerinin atıklarını lisanslı geri dönüşüm firmaları kanalıyla bertaraf etmeleri ile ilgili koordinasyon sağlanmıştır. Buna ilave olarak çöp konteynerlerine ve gelişi güzel çevreye bırakılan atık lastikler toplanarak

2013 yılında geri dönüşüm çalışmaları sonucunda toplanan atık miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Toplanan Atık Miktarları Ambalaj Atığı (Ton)

Atık Pil (kg)

Bitkisel Atık Yağ (lt)

ÖTL (kg)

Mavi Kapak (kg)

AEEE (kg)

Ocak 2013

138.343

-

3.760

-

148

-

Şubat 2013

159.672

-

5.625

-

1317

-

Mart 2013

210.032

3350

4.790

-

410

-

Nisan 2013

-

-

6.005

-

579

-

Mayıs 2013

11.180

604

6.080

-

577

-

Haziran 2013

78.500

-

7.210

5.000

321

-

Temmuz 2013

148.950

-

8.637

-

Ağustos 2013

148.100

-

3.795

-

252

-

Eylül 2013

169.720

-

5.350

-

257

-

Ekim 2013

158.420

-

5.650

-

64

-

Kasım 2013

179.780

-

7.650

-

Aralık 2013

212.140

330

4.350

5.000

515

400

1614.837

4284

68.902

10.000

4440

400

Tarih

Toplam

-

-


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

250 251

Veterinerlik Hizmetleri Faaliyetleri Sahipsiz Başıboş Hayvanların Rehabilite Edilmesi Faaliyetleri: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Belediyemiz arasında; sahipsiz sokak hayvanlarının işbirliği içerisinde aşılanması, kısırlaştırılması, tedavisi, mikroçip uygulanarak kayıt altına alınması ve bu işlemlere tabi tutulan hayvanların yasa gereği alındıkları ortama tekrar bırakılmasını sağlamak amacıyla Geçici Bakımevlerinin Kullanım Protokolü imzalanmıştır. Yapılan protokol gereği bölgemizden toplanan sahipsiz köpekler Cebeci Geçici Hayvan Bakımevi’ne götürülerek rehabilite edilmiştir. 2013 yılında ilçemizden toplanarak rehabilite edildikten sonra alındıkları ortama bırakılan sahipsiz sokak hayvanı sayısı aşağıdaki gibidir.

AYLAR

Rehabilite Edilen Köpek Sayısı

Ocak 2013

84

Şubat 2013

73

Mart 2013

83

Nisan 2013

98

Mayıs 2013

93

Haziran 2013

65

Temmuz 2013

81

Ağustos 2013

63

Eylül 2013

58

Ekim 2013

65

Kasım 2013

68

Aralık 2013

41

Toplam

872 adet


Sahipsiz Başıboş Hayvanların Toplanması ve Beslenmesi Faaliyetleri: Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan tahsis alınarak, İmrahor Mahallesi’ndeki ormanlık alanda oluşturula hayvan beslenme odağında 700 adet sahipsiz köpeğin beslenme, barınma ve temizlik ihtiyaçları karşılanmıştır.

Kurban Bayramı ve Kurban Kesimi Hizmetleri: Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı ve kurban kesim görevlerini zahmetsiz ve güvenli bir şekilde geçirebilmeleri için, Belediyemiz tarafından kurban satış pazarı ve kurban kesim ünitesi kurulmuştur. Kurban satış pazarında 22 adet kurban çadırı ve 2 adet kurban kesim ünitesi kurulmuştur.

Kurban satış pazarına getirilen 342 adet büyükbaş ve 195 adet küçükbaş hayvan ile ilçemiz genelindeki izinli kesim yerlerine gelen 460 adet büyükbaş ve 480 adet küçükbaş hayvanın muayeneleri yapılmıştır.

Şüpheli Isırık Vakalarına Müdahale Hizmetleri:

dırılması maksadıyla öncelikle toplu konutlarda bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır. Belediye personeli, lisanslı firma elemanları ve gönüllülerden oluşan 16 kişilik bilgilendirme ekibi tarafından Hadımköy Kiptaş Konutları, Hadımköy Akpınar Toki Konutları, Ömerli Kiptaş Konutları ve Arnavutköy Kiptaş Konutları’nda bilgilendirme çalışması yapılmış, konu ile ilgili 10.000 adet broşür ve kitapçık dağıtılmıştır.

101 adet şüpheli ısırık vakasına müdahale edilmiştir. 1 adet karantina bölgesi sonlandırılmıştır.

İlçemizde bulunan 5 adet okulda geri dönüşüm ile ilgili eğitim verilmiştir. Bu eğitimlere 5.240 öğrenci katılmıştır.

Eğitim ve Bilgilendirme Çalışmaları

İlçemiz genelinde 15 farklı noktaya kaçak dökümlerle ilgili uyarıcı tabela dikilmiştir.

Kurban kesim ünitelerinde 65 adet büyükbaş kurbanlık kesilmiştir.

Ambalaj atıklarının evsel atıklardan ayrı toplanması alışkanlığının kazan-


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

252 253

1.2-Performans Sonuçları Tablosu: 2013 Yılı Performans Tablosu

Hedef

Gerçekleşen

Toplanan Ambalaj Atığı Miktarı

1.750.000,00 kg

1.614.837,00 kg

8.000 kg

10.000,00 kg

2.500,00 kg

4.284,00 kg

20.000,00 kg

68.902,00 kg

500,00 kg

400,00 kg

25.000 adet

86.410 adet

Denetlenen Sanayi Kuruluşu

120 adet

109 adet

Düzenlenen Atık Taşıma Kabul Belgesi Sayısı

120 adet

259 adet

Faaliyeti Sonlanan Ahır Sayısı

30 adet

3 adet

Faaliyeti Sonlanan Ahırdaki Hayvan Sayısı

150 adet

15 adet

Hazırlanan Tutanak Sayısı

10 adet

6 adet

Program Düzenlenen Okul Sayısı

20 adet

5 adet

Programa Katılan Öğrenci Sayısı

10.000 kişi

5240 kişi

5 adet

5 adet

5300 adet

5300 adet

100

100

28 adet

101 adet

2 adet

1 adet

920 adet

872 adet

86

87

Toplanan Ömrünü Tamamlamış Lastik Miktarı Toplanan Atık Pil Miktarı Toplanan Bitkisel Atık Yağ Miktarı Toplanan Elektronik Atık Miktarı Atık Taşıma Fişi Sayısı

Sanayicilerle Yapılan Bilgilendirme Toplantısı Sayısı Arnavutköy Genelindeki Tahmini Sokak Hayvanı Sayısı Cebeci Hayvan Barınağı’nın Kullanılan Kapasite Oranı (%) Isırık Vakalarının Sayısı Kuduz Karantinası Altındaki Mahalle Sayısı Tedavisi Yapılarak Kısırlaştırılan Sokak Hayvanı Sayısı Temizlik Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet Oranı (%)


PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

I- GENEL BİLGİLER A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Park ve Bahçeler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediyeler Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi ile ilgili kanunlarla imar planında yeşil alan olarak ayrılan alanların park, çocuk bahçesi, spor sahaları, yaya bölgeleri, ağaçlandırma sahaları ile mevcut alanların bakım onarım ve korunmasını sağlayan birimdir.

1- Müdürlüğün Görevleri (1) İlçe sınırları dâhilinde kişi başına düşen yeşil alan miktarının standartlar seviyesine ulaştırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak, (2) İmar ve mülkiyet bakımından uygun yeşil alanları ilçe halkının ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirerek yeni parklar tesis etmek ve yeni parkları isimlendirmek, (3) Cadde, sokak, meydan ve refüjlerde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması yapmak, (4) Parklar, çocuk oyun alanları, çocuk oyun grupları, spor aletleri, yürüyüş yolları, spor alanları ve yeşil alanların bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarını yapmak, (5) Parkların temizliğini yapmak, (6) Bölgedeki tüm ağaçların hem daha sağlıklı büyüyebilmesi hem de

yaya yolları, apartman önleri gibi alanlarda vatandaşları rahatsız etmeyecek forma getirilmesi amacıyla budamalarını yapmak, (7) Yeşil alanlar ile ağaçlar ve süs bitkilerinin periyodik olarak belirlenen zamanlarda sulama, gübreleme, ilaçlama ve çapalama işlemlerini yapmak (8) Çalışma programlarının günlük, haftalık, aylık ve 5 yıllık olarak hazırlanması ve hazırlanan programların tatbikini yapmak (9) Gerek vatandaş gerekse diğer kurum ve kuruluşlar tarafından ilçe sınırları içinde kamusal alanlarda bulunan orman ağacı sayılmayan ağaçlara yapılan herhangi bir izinsiz kesme, taşıma vb. zarar verme durumunda gerekli inceleme ve tespitleri yaparak yasal takip başlatmak, gerekli cezai yaptırımı uygulatmak (10) Parklarda bulunan tüm yapısal peyzaj donatılarına ( Aydınlatma elemanları, çocuk oyun elemanları, pergola, kameriye, bank, çöp kutusu, bilgilendirme panosu vb. ) zarar verilmesi durumunda gerekli inceleme ve tespitleri yaparak yasal takip başlatmak, gerekli cezai yaptırımı uygulatmak (11) İşyerlerinde iş güvenliğini ve iş sağlığını sağlayacak tedbirler almak veya aldırmak, (12) Park, bahçe, refüj vb. alanlardaki çiçeklendirme çalışmalarına yönelik bitkisel materyal üretimi yapmak veya yaptırmak,

254 255

(13) Vatandaşların talepleri doğrultusunda bakım, budama, kesim, ilaçlama, sulama vb. işleri yapmak, (14) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından anıt ağaç ya da korunacak ağaç olarak tescillenmesi gerekli özellik arz eden ağaçları tespit etmek, (15) Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek, (16) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerekli konularda koordinasyon kurularak çalışma yapmak, (17) Yıl içerisinde mevcut park ve yeşil alanların bakımı ile aydınlatma ve sulama sistemlerinin onarım işlerinin yanı sıra; okul, cami ile diğer kamu kuruluşlarına çevre düzenlemeleri konusunda yardımcı olmaktır.

2- Müdürlüğün Sorumluluğu Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve burada tarif edilen görevler ile yasalarda belirtilen görevleri gereken özen çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

3- Müdürlüğün Yetkisi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yukarıda sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanunu’na dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.


B- MÜDÜRLÜĞÜMÜZE İLİŞKİN BİLGİLER 1- Teşkilat Şeması Müdürlüğümüz teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ PARK VE BAHÇELER ŞEFİ

ETÜD VE PROJE BİRİMİ

İDARİ İŞLER BİRİMİ

BAKIM, DENETİM VE İMALAT BİRİMİ

2) Personel Durumu Kadro durumu: Müdürlüğümüz 1 müdür, 6 teknik memur, 1 memur ve 8 kadrolu işçiden oluşmaktadır. Ayrıca yapılan hizmet alımı ihaleleriyle 2013 yılı içerisinde toplamda 42 işçi çalıştırılmıştır.

3) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

» » »

Gelen evrak adedi: 598 adet Giden evrak adedi: 1279 adet Ayrıca telefonla (115 adet), maille ( 646 adet) Müdürlüğümüze gelen talep ve şikâyetler de değerlendirilerek cevap verilmektedir. Vadipar Temel Atma Töreni


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

256 257

Hobi Bahçeleri Açılış Töreni

II- AMAÇ VE HEDEFLER

»

A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Amacı: Arnavutköy’ün zengin doğal yeşil alanlarının korunması ve kalitesinin yükseltilmesi, park, bahçe ve yeşil alanlarının sayısının arttırılması sağlanarak Arnavutköy’ü yeşili ile bilinen bir kent haline getirmek.

»

»

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Hedefleri:

»

Arnavutköy genelinde deniz ve doğa turizmi amaçlı 4 adet kentsel alan oluşturmak ve su

»

havzalarına yakın mesafelerde ‘hobi bahçeleri’ kurmak. İlçe genelinde ağaçlandırma çalışmalarını her yıl kademeli olarak arttırmak ve her yıl ‘Yeşil’in önemi ve korunması hakkında toplumsal bilincin oluşturulması amacıyla seminer ve kurslar düzenlemek. İlçe genelindeki tüm mesire alanlarının her türlü altyapı hizmetlerini sağlayarak çevreyi korumak ve bu mekânları daha kullanılabilir bir hale getirmek. Bölgemiz içerisinde mevcutta bulunan park ve yeşil alanların revizyon planları doğrultusunda daha fonksiyonel bir hale getirmek. 1/1000 Ölçekli İmar Planlarında kamuya tahsis edilmiş park ve yeşil alanların plan amacı

» »

»

»

doğrultusunda yapılarak halkın hizmetine sunulması Periyodik ağaç bakım ve budama programları yapmak yaptırmak Arnavutköy içindeki tüm meydanların, refüjlerin, parkların ve gerekli görülen cadde ve sokaklarda yüksek aydınlatma ve dekoratif aydınlatma sistemini yapmak ve bunların devamlılığını sağlamak Her yaştan ilçe halkına sağlıklı yaşam ve sportif amaçlı yürüyüş parkurları, spor sahaları ve spor bahçeleri tesis edip bunların korunmasını sağlamak Tarihi Arnavutköy Tren Yolu Hattı’nın nostaljik bir yolcu hattı olarak yeniden yapımı ile doğa turizmi amaçlı kullanımının sağlamak.


III- FAALİYETE İLİŞKİN BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER A- MALİ BİLGİLER Müdürlüğümüzün 2013 mali yılına ait gider bütçesi ve gerçekleştirme tablosu aşağıya çıkarılmıştır.

1- Bütçe Uygulama Sonuçları;

Bütçe ile Konan

Ö. İ. Sonucu Mevcut Tutar

Harcanan

Kalan Tutar

Personel Giderleri

892.400,00

893.900,00

765.388,41

128.511,59

Sosyal Güvenlik Kurumu’na Devlet Primi Giderleri

176.500,00

188.000,00

147.508,48

40.491,52

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

13.411.600,00

16.873.600,00

16.773.917,60

99.682,40

Sermaye Giderleri

12.419.500,00

14.739.500,00

6.915.952,62

7.823.547,38

26.900.000,00

32.695.000,00

24.602.767,11

8.092.232,89

Açıklama

Toplam

Müdürlüğümüz faaliyet maliyetleri toplamı 32.695.000,00.- TL olarak tahmin edilirken 24.602.767,11-TL olarak gerçekleşmiştir. Buna göre gerçekleşme oranı % 75.25 olmuştur.

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar; - Personel giderleri ile ilgili toplam 893.900,00.-TL bütçede olduğu halde, 765.388,41.-TL harcama yapılmamıştır. Buna göre gerçekleşme oranı %85,62 olmuştur.

»

Hobi Bahçeleri

»

Mal ve Hizmet Alım Giderleri ile ilgili toplam 16.773.917,60-TL bütçede olduğu halde 16.773,917,60-TL’lik harcama yapılmıştır. Buna göre gerçekleşme oranı % 99,41 olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumu’na Devlet Primi Giderleri ile ilgili toplam 188.000,00- TL bütçede olduğu halde, 147.508,48TL harcama yapılmıştır. Buna göre gerçekleşme oranı %78,46 olmuştur.


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

B-FAALİYETLER 1. Etüt ve Proje Faaliyetleri 1.1 Hasan Polatkan Parkı (Adnan Menderes Mah. Egemen Cad.)

» » »

Yeşil Alan: 2.695 m2 Sert Zemin: 1.570 m2 Toplam Alan: 4.265 m2

1.2 Bolluca Çocuk Yurdu Oyun Alanı Revizyonu (Bolluca Mah.)

»

Toplam alan: 363 m2

1.3 Emir Sultan Parkı (Bolluca Mah. Bolluca Cad. Karçiçeği Sok. 478 parsel)

» » »

Yeşil Alan: 343 m2 Sert Zemin: 184 m2 Toplam Alan: 527 m2

1.4 Kavşak Düzenlemesi (Bolluca Mah.)

» »

Yeşil Alan: 55 m2 Toplam Alan: 55 m2

1.5 Sultan Mehmet Parkı (Fatih Mah. Yeşiloba Sok.)

» » »

Yeşil Alan: 2.941 m2 Sert Zemin: 1.015 m2 Toplam Alan: 3.956 m2

258 259

1.6 Omurtak Caddesi Mevkii Park Alanı (Hadımköy Mah. Zakkum Sok.)

1.11 Hadımköy Spor Tesisleri (Hastane Mah. Ayasofya Cad. Zemin Sok.)

» » »

» » »

Yeşil Alan: 697 m2 Sert Zemin: 541 m2 Toplam Alan: 1.238 m2

Yeşil Alan: 7.218 m2 Sert Zemin: 11.164 m2 Toplam Alan: 18.382 m2

1.7 Cahit Sıtkı Tarancı Parkı (Hadımköy Mah. Yeşiloba Sok.)

1.12 Ürün Sokak Mevkii Park Alanı (İslambey Mah. Ürün Sok.)

» » »

» » »

Yeşil Alan: 1.753 m2 Sert Zemin: 540 m2 Toplam Alan: 2.293 m2

1.8 Piraye Sokak Mevkii Park Alanı (Hadımköy Mah. Piraye Sok.)

» » »

Yeşil Alan: 1.665 m2 Sert Zemin: 265 m2 Toplam Alan: 1.930 m2 1.9 Süleymaniye Parkı (Hadımköy Mah. Süleymaniye Cad. 135/1 Parsel)

» » »

Yeşil Alan: 890 m2 Sert Zemin: 4 45 m2 Toplam Alan: 1.335 m2

Yeşil Alan: 640 m2 Sert Zemin: 795 m2 Toplam Alan: 1.435 m2

1.13 Şehit Er Tuncay Türken Parkı (Revizyon İstiklal Mah. Falih Rıfkı Atay Cad.)

»

Toplam Alan: 2.362 m2

1.14 Peri Sokak Mevkii Parkı (İslambey Mah. Sokullu Mehmet Cad.)

» » »

Yeşil Alan: 290 m2 Sert Zemin: 317 m2 Toplam Alan: 607 m2

1.10 Adnan Kahveci Parkı (Hadımköy Mah. Tülin Sok. 1920 ve 1925 Parseller)

1.15 M. F. Çakmak Trafik Eğitim Parkı (M. F. Çakmak Mah. Atatürk Cad. Arıcı Sok.)

» » »

» » »

Yeşil Alan: 1.107 m2 Sert Zemin: 350 m2 Toplam Alan: 1.457 m2

Yeşil Alan: 1.700 m2 Sert Zemin: 3.330 m2 Toplam Alan: 5.030 m2


1.16 Eşref Bitlis Parkı (M. F. Çakmak Mah. Ulueren Sok. 5756 Ada)

1.19 Mecnun Sokak Mevkii Park Alanı (Merkez Mah. Mecnun Sok. 931 Ada)

» »

» » »

» » »

1.22 Saray Parkı (Taşoluk Mah. Sumru Sok.)

Yeşil Alan: 1.442 m2 Sert Zemin: 460 m2 Toplam Alan: 1.902 m2 1.17 Osmanlı Konakları İncirlik Sokak Mevkii Park Alanı (Merkez Mah. Ballı Sok.)

» » »

Yeşil Alan: 3.523 m2 Sert Zemin: 585 m2 Toplam Alan: 4.108 m2

1.18 Ballı Sokak Mevkii Park Alanı (Merkez Mah. Ballı Sok.)

VadiPark

» » »

Yeşil Alan: 3.523 m2 Sert Zemin: 585 m2 Toplam Alan: 4.108 m2

Yeşil Alan: 5.930 m2 Sert Zemin: 360 m2 Toplam Alan: 6.290 m2

1.20 Zabıta ve Ruhsat Müdürlüğü Binası Çevre Düzenleme Projesi

» » » »

(M. K. Paşa Mah. Fatih Cad. Eraslan sok.) Yeşil Alan: 163 m2 Sert Zemin: 250 m2 Toplam Alan: 413 m2

» » »

Sert Zemin: 15.500 m2 Toplam Alan: 61.000 m2

Yeşil Alan: 710 m2 Sert Zemin: 465 m2 Toplam Alan: 1.175 m2

1.23 Selçuklu Parkı (Taşoluk Mah. Selçuklu Cad.)

» » »

Yeşil Alan: 2.594 m2 Sert Zemin: 1.881 m2 Toplam Alan: 4.475 m2

1.21 Bostan Gülistan Hobi Bahçesi Çevre Düzenleme Projesi (Sazlıbosna Mah. Arnavutköy-Hadımköy Yolu)

1.24 Yaylagül Sokak Mevkii Park Alanı (Yavuz Selim Mah. Yaylagül Sok.)

»

»

Yeşil Alan: 45.500 m2

Yeşil Alan: 880 m2


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

» »

Sert Zemin: 438 m2 Toplam Alan: 1.318 m2

1.25 Hoşseda Sokak Mevkii Park Alanı (Yavuz Selim Mah. Hoşseda Sok.)

» » »

Yeşil Alan: 496 m Sert Zemin: 476 m2 Toplam Alan: 972 m2 2

1.26 Tepeüstü Sokak Mevkii Park Alanı (Yavuz Selim Mah. Tepeüstü Sok.)

» » »

Yeşil Alan: 602 m2 Sert Zemin: 405 m2 Toplam Alan: 1.007 m2

1.27 Hz. Ebu Bekir Camii (Anadolu Mah. Hanzade Sok.)

» »

Yeşil Alan: 90 m2 Sert Zemin: 420 m2

»

Toplam Alan: 510 m2

1.28 Deliklikaya Camii (Dekiklikaya Mah.)

» »

Toplam Alan: 2.695 m2 Uygulama Yapılan Alan: 500 m2

1.29 Esentepe Camii (Nene Hatun Mah. İskender Sok.)

» » »

Yeşil Alan: 425 m Sert Zemin: 1.960 m2 Toplam Alan: 2.385 m2 2

1.30 Hacı Sultan Salih Camii (Anadolu Mah. Hanzade Sok.)

» » »

Yeşil Alan: 100 m Sert Zemin: 780 m2 Toplam Alan: 1.780 m2 2

260 261

1.31 Yavuz Selim Camii (Yavuz Selim Mah. Alapınar Sok.)

» » »

Yeşil Alan: 1.323 m2 Sert Zemin: 1.098 m2 Toplam Alan: 2421 m2

1.32 Şeyh Şamil İlköğretim Okulu (İslambey Mah.)

» » »

Yeşil Alan: 125 m2 Sert Zemin: 166 m2 Toplam Alan: 291 m2

1.33 Âşık Veysel Orta Okulu (Anadolu Mah.)

» » »

Yeşil Alan: 142 m2 Sert Zemin: 113 m2 Toplam Alan: 255 m2


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

262 263


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

264 265


2. Yapım İşleri 2.1. YENİ YAPILAN PARK VE YEŞİL ALANLAR

» » »

Toplam Alan: 1457,00 m2 Toplam Yeşil Alan: 1.107,00 m2 Sert Zemin Alan: 350,00 m2

2.1.1. Mimar Sinan Parkı (Nenehatun Mah.)

2.1.5. Eşref Bitlis Parkı (Ulueren Sokak M.F. Çakmak Mah.)

» » »

» » »

Toplam Alan: 1.280.00 m2 Toplam Yeşil Alan: 870,00 m2 Sert Zemin Alan: 410,00 m2

Toplam Alan: 1.902,00 m2 Toplam Yeşil Alan: 1.442,00 m2 Sert Zemin Alan: 460,00 m2

2.1.2. M. F. Çakmak Trafik Eğitim Parkı (M. F. Çakmak Mah.)

2.1.6. Akşemsettin Parkı (Haraççı Mah.)

» » »

» » »

Toplam Alan: 5.030,00 m2 Toplam Yeşil Alan: 1.700,00 m2 Sert Zemin Alan: 3.330,00 m2

Toplam Alan: 3.455,00 m2 Toplam Yeşil Alan: 2.505,00 m2 Sert Zemin Alan: 950,00 m2

2.1.3. Süleymaniye Parkı (Hadımköy Mah.)

2.1.7. Bostan Gülistan Hobi Bahçesi (Sazlıbosna Mah.)

» » »

» » » »

Toplam Alan: 1.352,00 m2 Toplam Yeşil Alan: 910,00 m2 Sert Zemin Alan: 442,00 m2

2.1.4. Adnan Kahveci Parkı (Tülin Sokak Parkı Hadımköy Mah.)

Toplam Alan: 61.000,00 m2 Toplam Yeşil Alan: 45.500,00 m2 Sert Zemin Alan: 15.500,00 m2 Basketbol Sahası

2.1.8. Gardenya Park ( Haraççı Mah.)

» » »

Toplam Alan: 637 m2 Yeşil Alan: 265 m2 Sert Zemin Alanı: 372 m2

2.1.9. Hasan Polatkan Parkı (A. Menderes Mah.)

» » »

Toplam Alan: 4265,00 m2 Toplam Yeşil Alan: 2695,00 m2 Sert Zemin Alan: 1570,00 m2

2.1.10 Sultan Mehmet Parkı (Fatih Mah. Yeşiloba Sokak)

» » » »

Toplam Alan: 3.956 m2 Yeşil Alan: 2.941 m2 Sert Zemin: 1.015 m2 Ağaç ve Bitki Dikimi: 224 Adet

2.1.11. Selçuklu Parkı (Selçuklu Caddesi Taşoluk Mah.)

» » » »

Toplam Alan: 4.475 m2 Yeşil Alan: 2.588 m2 Sert Zemin: 1.887 m2 Ağaç ve Çalı Dikimi: 115&117 Adet

Adnan Menderes Mah. Hasan Polatkan Park


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

266 267

Fatih Mah. Sultan Mehemet Parkı

2.1.12. Cahit Sıtkı Tarancı Parkı (Hadımköy Mah.)

2.1.16. Saray Parkı (Taşoluk Mah. Şenkayalılar Derneği)

2.1.20. Arnavutköy Spor Salonu (M.K.Paşa Mah.)

» » »

» » »

» »

Toplam Alan: 2.292 m2 Yeşil Alan: 1.542 m2 Sert Zemin: 750 m2

Toplam Alan: 1.175 m2 Yeşil Alan: 710 m2 Sert Zemin: 465 m2

2.1.13. Emir Sultan Parkı (Karçiçeği Sokak 478/ Bolluca Mah.)

2.1.17. Zabıta-Ruhsat Müdürlüğü (Mustafa Kemal Paşa Mah.)

» » »

» » » » » » »

Toplam Alan: 527 m2 Yeşil Alan: 343 m2 Sert Zemin: 184 m2

2.1.14. Piraye Sokak 137/Park (Hadımköy Mah. Yüksek Gerilim Altı)

» » »

Toplam Alan: 1.930 m2 Yeşil Alan: 1.665 m2 Sert Zemin: 265 m2

Toplam Alan: 413 m2 Yeşil Alan: 163 m2 Sert Zemin: 250 m2 Parke Taşı Döşenmesi: 202,29 m2 Rulo Çim Serimi: 144,43 m2 Bordür Döşenmesi: 120,77 mtül Ağaç ve Bitki Dikimi: 30 Adet

2.1.18. Boğazköy Mahallesi Üçgen Alan (Boğazköy Mah.)

»

2.1.15. Hadımköy Omurtak Sokak Parkı (Hadımköy Mah.)

Park Yapılmıştır 2.1.19. ARAŞ A.Ş. (Bolluca Mahallesi)

» » »

»

Toplam Alan: 1.238 m2 Yeşil Alan: 841 m2 Sert Zemin: 397 m2

Çevre Düzenlemesi Yapılmıştır

Bitkisel Toprak Serimi: 7,958 m3 Bitki Dikimi 2.1.21 Hadımköy Spor Tesisleri (Hastane Mah.)

» » » »

Toplam Alan : 18382,00 m2 Toplam Yeşil Alan: 7218,00 m2 Sert Zemin Alan: 11164,00 m2 Ağaç ve Bitki Dikimi: 944 Adet

2.2. YENİDEN YAPILAN PARKLAR VE YEŞİL ALANLAR 2.2.1. Ulubatlı Hasan Parkı (Mavigöl Mahallesi)

» » » » » » » » »

Toplam Alan: 1200 m2 Toplam Yeşil Alan: 452,34 m2 Sert Zemin Alanı: 747,66 m2 Çit Yapımı: 256,8 m2 Korkuluk Yapımı: 1258,416 Kg Boya Yapımı: 263,68 m2 Helikopter Beton Yapımı: 228,68 m2 Oyun grubu: 1 takım Basket sahası


2.2.2. Şehit Er Tuncay Türken Parkı (Boğazköy İstiklal Mah.)

2.4. DÜZENLEME YAPILAN KURUMLAR

» » »

2.4.1. Sancak Camii (Yavuz Selim Mah.)

Toplam Alan: 2.362 m2 Yeşil Alan: 1.080 m2 Sert Zemin: 1.282 m2

2.2.3. Balkan Türkleri Parkı (Merkez Mah.)

» » » »

Toplam Alan: 642 m2 Yeşil Alanı: 150 m2 Sert Zemin Alanı: 492 m2 Prefabrik Bina Yapımı: 1 Adet

2.3. TADİLAT YAPILAN PARKLAR VE OYUN ALANLARI 2.3.1. Mehmet Akif Ersoy Parkı (Yunus Emre Mah.)

» » » » » »

Toplam Alan: 2947,00 m2 Toplam Yeşil Alan: 1027,81 m2 Sert Zemin Alanı: 1193,81 m2 Beton Parke Taşı Döşenmesi: 12 m2 Bahçe Tipi Bordür Döşenmesi: 75,14 mt Helikopterli Beton Yapımı: 156,09 m2

2.3.2. Bolluca Parkı ( Hicret Mah.)

» » » » »

Toplam Alan: 13130,00 m2 Toplam Yeşil Alan: 7545,00 m2 Sert Zemin Alanı: 5100,00 m2 Çim Taşı Döşenmesi: 123,65 m2 Ağaç ve Çalı Dikimi: 5 & 50 Adet

2.3.3. Hasan Kayım Parkı (Merkez Mah.)

» » » » » »

Toplam Alan: 1073,00 m2 Toplam Yeşil Alan: 18,00 m2 Sert Zemin Alanı: 230,00 m2 Korkuluk Yapımı: 846,836 Kg Çit Yapımı: 154,8 m2 Boya Yapımı: 158,24 m2

2.3.4. Taşoluk Futbol Sahası (Taşoluk Mah.)

»

Kafes Tel Yapımı: 54,00 m2

» » » » »

Beton Bordür Döşenmesi: 35,78 mtül Parke Taşı Döşeme: 55,36 m2 Yamur Oluğu Döşemesi: 9,05 mt Panel Çit Yapımı: 15,60 m2 Ağaç Dikimi: 2 Adet

2.4.2. Sançaktepe Camii (M.F.Çakamak Mah.)

» »

Panel Çit Yapımı: 257 m2 Ağaç ve Bitki Dikimi: 8 Adet

2.4.3. Hz. Osman Camii ( Fatih Mah.)

» »

Panel Çit Yapımı: 158,25 m2 Tel Yapımı: 105,50 mtül

2.4.4. Hz. Ömer Camii (Hadımköy Mah.)

» » » »

Hazır Beton Atımı: 3,748 m3 Parke Taşı Döşenmesi: 343,62 m2 Kaldırım Yapımı: 359 m2 Bordür Döşenmesi: 235,6 mt

2.4.5. Arnavutköy Belediyesi (Bolluca Ek Hizmet Binası)

» » »

Sert Zemin Alanı: 50,00 m2 Kaldırım Yapımı: 43,96 m2 Bordür Döşenmesi: 5,37 mt

2.4.6. Arnavutköy Belediyesi (Park ve Bahçeler Müdürlüğü)

» » »

Rulo Çim Serimi: 1869 m2 Toprak Serimi : 373,8 m3 Boru Döşenmesi: 1400 mt


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2.4.7. Arnavutköy Belediyesi (Fidanlık)

2.4.10. İlçe Jandarma Komutanlığı (Arnavutköy )

» »

»

» » »

2.4.13. Taşoluk Camii (Ek Hizmet Binası Karşısı)

» »

Toprak Eleme ve Muhafaza Alanı Yapıldı. Hazır Beton Atımı: 229,672 m3 Boru Döşenmesi: 2715 mt

2.4.11. Çardaktepe Camii (Nenehatun Mah.)

2.4.8. Ebubekir Sıddık Camii (M.K.Paşa Mah.)

» » »

Parke Taşı Döşenmesi: 944,9 m Yamur Oluğu Döşenmesi: 91,78 mt Bordür Döşenmesi: 204,01 mt 2

2.4.9. Bilgi Evi (Haraççı Mah.)

» » »

Toprak Serimi: 34,2 m3 Çapa Yapılması: 49,04 m2 Ağaç ve Çalı Dikimi: 12 & 30 Adet

Toprak Serimi: 225,078 m3 Panel Çit Yapımı: 221,03 m2 Ağaç ve Çalı Dikimi: 2 & 30 Adet

» » » » » » »

Sert Zemin Alanı: 255,54 m2 Panel Çit Yapı: 213,68 m2, Toprak Serimi: 86,463 m3 Ağaç Dikimi: 15 Adet Bordür Yapımı: 179,39 mt Panel Çit Yapımı: 213,68 m2 Sulama Tesisatı Yapılmıştır

2.4.12. Deliklikaya Camii (Deliklikaya Mah.)

»

Toplam Alan: 2.695 m2

» » »

268 269

Uygulama Yapılan Alan: 500 m2 Çevre Düzenlemesi Yapılmıştır

Rulo Çim Serimi: 411,98 m2 Parke Taşı Döşenmesi: 319,90 m2 Bordür Döşenmesi: 82,33 m2

2.4.14. Hacı Sultan Salih Camii (Fatih Mah.)

» » » » » » »

Toplam Alan: 1.780 m2 Yeşil Alan: 100 m2 Sert Zemin: 780 m2 Panel Çit Yapımı: 246,09 m2 Bordür Yapımı: 30,00 mtül Toprak Serimi: 205,424 m3 Ağaç ve Bitki Dikimi: 18 Adet

2.4.15. Enes Bin Malik Camii (Boğazköy Mah.)

» » »

Toprak Serimi: 44,456 m3 Beton Parke Taşı Döşeme: 223,8 m2 Beton Bordür Döşenmesi: 46,91 mtül

2.5. ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILAN OKULLAR 2.5.1. Şehit Er Murat Şengöz İ.Ö.O.

» » » » »

Pvc Boru Döşenmesi: 150,5 mt Torak Serimi: 10,896 m3 Helikopterli Beton Yapımı: 242,25 m2 Bordür Döşenmesi: 80,1 mt Şev Taşı Örülmesi: 1000 Adet

2.5.2. Aşık Veysel İ.Ö.O (Anadolu Mah.)

» » » » »

Toplam Alan: 255 m2 Toplam Yeşil Alan: 141,5 m2 Sert Zemin Alan: 113,5 m2 Toprak Serimi: 38,847 m3 Bordür Döşenmesi: 454,44 mt

2.5.3. Şeyh Şamil İ.Ö.O (İslambey Mah.)

» » » Ömerli Bölge Parkı

Toplam Alan: 291 m2 Toplam Yeşil Alan: 125 m2 Sert Zemin Alan: 166 m2


» »

Toprak Serimi: 39,936 m3 Bordür Döşenmesi: 209,18 mt

2.6.4. Boğazköy Mahallesi Köprü

2.7.2. Hadımköy Mahallesi TOKİ

»

» »

2.5.4. Tolga Eti İ.Ö.O (Terkos Mah.)

» »

Toprak Serimi: 28,252 m2 Çevre Düzenlemesi Yapılmıştır

2.5.5. Türk Tekstil Vakfı İ.Ö.O (Bolluca Mah.)

» » »

Toplam Yeşil Alan: 510,00 m2 Bordür Döşenmesi: 180,05 m2 Çim Taşı Döşenmesi: 410,00 m2

2.6.5. Hadımköy Mahallesi Giriş Köprü

»

» » » »

» »

»

» »

2.5.7. Arnavutköy Temizlik İşleri Müdürlüğü ( Arnavutköy Merkez Mah.)

»

Çevre Düzenlemesi Yapılmıştır

2.5.8. Hadımköy ARGEM (Hastane Mah.)

»

Çevre Düzenlemesi Yapılmıştır

2.5.9. Hadımköy Bilgi Evi (Hastane Mah.)

»

Çevre Düzenlemesi Yapılmıştır

2.6. DÜZENLEME VE BİTKİLENDİRME YAPILAN MEYDAN, ORTA REFÜJ VE ŞEVLER

»

Düzenleme Yapılan Meydan, Orta Refüj Ve Şevler 2.6.1. Sazlıbosna Meydan (Sazlıbosna Mah.)

» » »

Bordür Döşenmesi: 46,5 mt Toprak Serimi: 26,088 m3 Şap Atılması: 2,8 m2

2.6.2. Arnavutköy Zabıta Nokatası

»

Panel Çit Yapımı: 133,4 m2

2.6.3. Boğazköy Döner Kavşak

»

Çevre Düzenlenmesi Yapılmıştır

Boya ve Çevre Düzenlemesi İşleri Yapılmıştır

2.6.6. Arnavutköy Asri Mezarlığı

2.5.6. Hacı Şamil Şayar Meslek Okulu (Hadımköy Mah.) Parke Taşı Döşenmesi: 158,44 m2 Beton Bordür Döşenmesi: 257,36 mtül Toprak Serimi: 42,616 m3 Ağaç Dikimi: 14 Adet

Boya ve Çevre Düzenlemesi İşleri Yapılmıştır

» » » » » » » » » »

» » » »

Çeşme Yapımı Hazır Beton: 7,741 m3 Renkli Mermerplaka Döşenmesi: 6,39 m2 Bitkilendirme Yapılan Meydan, Orta refüj ve Şevler Taşoluk Bağlar Meydanı Çiçek Dikimi Boğazköy Kavşak Çiçek Dikimi Boğazköy Üçgen Kavşak Çiçek Dikimi Gazi Osman Paşa Kavşak Çiçek Dikimi Hadımköy Adnan Menderes Caddesi Göbekler Hadımköy Genç Osman Parkı Çiçek Dikimi Haraççı Orta Refüj Çiçek Dikimi Karlıbayır Mahallesi Orta Refüj Kaya Bahçesi Kıbrıs Caddesi Orta Refüj Çiçek Dikimi KİPTAŞ Önü Çiçek Dikimi KİPTAŞ Üstü Göbek Ve Refüjler Çiçek Dikimi • İstanbul Yolu Memba Mevkii Göbek Çiçek Dikimi Şelale Parkı Çiçek Dikimi Hadımköy Bankamatik Arkası Çiçek Dikimi Sokullu Caddesi Orta Refüj Çiçek Dikimi Haraççı Orta Refüj Çiçek Dikimi

2.7. OYUN GRUBU VE FİTNESS ALETİ KONULAN YERLER 2.7.1. Oğuzata Sokak Parkı (Hadımköy Mahallesi)

»

Oyun Grubu Konularak Çevre Düzenlemesi Yapılmıştır

Oyun Grubu: 1 Takım Helikopter Beton Dökümü: 178,51 m2

2.7.3. Hacımaşlı Köyü İ.Ö.O

» »

Beton Bordür Döşenmesi: 56,19 mtül Oyun Grubu: 1 Takım

2.8. YAPIMI DEVAM EDEN PARKLAR 2.8.1. Yıldırım Beyazıt Parkı (Ürün Sokak Parkı İslambey Mah.)

» » »

Yeşil Alan: 640 m2 Sert Zemin: 795 m2 Toplam Alan: 1.435 m2

2.8.2. Hoşseda Sokak Parkı (Yavuz Selim Mah.)

» » »

Yeşil Alan: 496 m2 Sert Zemin: 476 m2 Toplam Alan: 972 m2

2.8.3. Yaylagül Sokak Parkı (Yavuz Selim Mah.)

» » »

Yeşil Alan: 880 m2 Sert Zemin: 438 m2 Toplam Alan: 1.318 m2

2.8.4. Tepeüstü Sokak Parkı (Yavuz Selim Mah.)

» » »

Yeşil Alan: 602 m2 Sert Zemin: 405 m2 Toplam Alan: 1.007 m2

2.8.5. Hadımköy Mah. Modüler Saha 2.8.6. Vadi Parkı (Arnavutköy Semt Parkı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi)

» » » »

Toplam Alan: 71.200 m2 Toplam Yeşil Alan: 31.660 m2 Sert Zemin Alanı: 36.193 m2 Havuz Alanı: 3.347 m2

2.8.7. Dr. Muhtar Ahmet Ensari Parkı (Ömerli Semt Parkı Ömerli Mahallesi)

» » »

Toplam Alan: 32.074 m2 Toplam Yeşil Alan: 22.500 m2 Sert Zemin Alanı: 9.574 m2


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

3. BAKIM İŞLERİ

Temizlik

Bitki Alımı

Ağaç Sabitleme

»

» » »

» »

Ağaç Sabitleme: 4.565 Adet Ağaç Kazığı Tamiri: 183 Adet

Çiçek Dikimi

» » »

Gül Dikimi: 5.147 Adet Çiçek Dikimi: 794.574,473 Adet Çalı dikimi: 4.285 Adet

Temizlik: 63.644,367 da İlaçlama ve Gübreleme

» » »

Havuzlara Su Takviyesi

»

Rulo Çim Serimi

» »

Rulo Çim Serimi: 19.775,03 m2 Çim Tohumu Atımı: 34 torba

İlaçlama: 3.657 m2 Gübreleme: 19.367 Lt Organik Gübreleme: 69.00 m3

»

Arnavutköy Merkez Camii, Merkez Havuzu, Bolluca Havuzu Haftanın 2 Günü Düzenli Olarak Su Tahliyesi Yapılmaktadır. Havuzlara Su Takviyesi: 1.020 m3

Ağaç Dikimi ve Çapalama

KARABURUN SAHİL TEMİZLİĞİ

» » »

»

Ağaç Dikimi: 10.091,00 Adet Ağaç Çapalama: 38.748,716 Adet Çiçeklik Alan Çapalama: 12.846,760 m2

Budama

» »

Ağaç Budama: 4.797 Adet Ağaç Kesimi: 19 Adet

Çim Biçimi

»

Çim Biçimi: 884.051,315 da

Ot Biçimi

» »

Ot Biçimi: 18.520,894 da Sert Zeminde Ot Temizliği: 5500 m2

Sulama

» »

Gece Park Sulama: 201.479,472 Ton Hortumla Sulama: 757.923,048 m3

Çöp Kovası Dağıtımı Ve Montajı

»

Çöp Kova Dağıtım Montaj: 108 Adet

Bank Dağıtımı ve Montajı

»

Bank Dağıtım Montaj: 248 Adet

Karaburun Sahil Temizlik: 12000 m2

4. ONARIM İŞLERİ Kaynak İşi

»

Arnavutköy Genelinde Çeşitli Park ve Muhtarlıkların Kaynak İşi Yapıldı.

Elektrik Tamiratı

»

Elektrik Tamirat İşleri: 104 Park

Su Tesisat Tamiratı

»

Su Tesisat Tamiratı: 57 Park

Oyun Gurubu ve Açık Alan Spor Aletleri Tamiri ve Montajı

» »

Tamirat işleri: 44 Park Montaj işleri: 11 Park

Ağaç Alımı: 3.681 Adet Bitki Çeşidi Alımı: 502786 Adet İç Mekan Süs bitkisi alımı: 25.000,00 TL

Elektrik Malzemeri ve Atölye Malzemeleri alımı

» » » » » »

Alınan Elektrik Malzemesi: 88.393,29 - TL Demir ve Saç Malzemesi: 25.597,35 – TL Atölye Malzemesi: 9.933,00 - TL Ledli Dış Ortam Aydınlatma Armatürü: 55 Adet Ön Ödemeli Eektrik Sayacı: 200 Adet Ön Ödemeli Su Sayacı: 200 Adet

Oyun Gurubu, Açık Alan Spor Aletleri ve Kauçuk Alımı

» » » »

Ahşap Fitnes: 7 Adet Trambolin: 7 Adet Oyun Grubu Parçaları: 31 Adet Kauçuk: 800 m2

Saksı Alımı

» »

Akıllı Saksı Alımı: 11 Adet Saksı Alımı: 139 Adet

Maket Alımı

»

Mustafa K. P. Mah. Vadi Park Maket alımı : 25.000,00

Makine Teçhizat Alımı

» » »

5. MAL ALIM İŞLERİ

Akülü Araba: 5 Adet Dal Öğütme Makinası: 1 Adet Toprak Eleme ve Atık Çıkış Bantı: 1 Adet

Ahşap İşleri Alımı

Nalburiye Malzemesi Alımı

» » » » » » »

»

Ahşap Deck Alımı:285 m2 Ahşap Satış Reyonu: 27 m2 Sekizgen Pergole: 18 m2 Dikdörtgen Pergole: 42 m2 Dairesel Pergole: 184 m2 Dikdörtgen Kameriye: 44 m2 Gazebo: 15 m2

270 271

» » »

Beyaz Bordür Boyası: 125 Teneke (20 Kg) Sarı Bordür Boyası: 125 Teneke (20 Kg) Selülozik Tiner: 250 Teneke (9 Kg) Nalburiye Malzeme Alımı: 29.661,09 TL


Prefabrik Bina Alımı

» » »

Prefabrik Bina: 5 Adet Cumhuriyet Parkı (M.F.Çakmak Mah.) Mustafa Yeşil Parkı (M.A. Ersoy Mah.)

Tente Alımı

» »

Çift Açılır Tente ve Yedek Parçası : 50 Adet Arnavutköy Genelinde 4 Ayrı Yerde Zemin Etüdü Raporu,

2 Ayrı Yerde Yeraltı Su Potansiyeli Raporu Hazırlanması İşi

»

Toplam: 26.196,00 TL

Harita Yapım Hizmeti Alımı

Tafik Parkı

»

Taşoluk Mesire Yerinde

»

Kullanılmak üzere 1/1000 ölçekli harita alımı: 16.900,00 TL

Süs Havuzu Yapım Hizmet Alımı Bolluca Ek Hizmet Bina Bahçesi » Süs Havuzu Hizmet Alımı: 43.750,00 TL Park ve Bahçeler Fidanlığı » Fidanlıktaki Bitki Sayısı: 17.500,00 Adet

6. STRATEJİK PLAN Müdürlüğümüz yönetmenliğinde bulunan stratejik plan çerçevesinde müdürlüğümüz tarafından; Performans hedefimiz olan; 2013 yılında, yeşilin önemi ve korunması hakkında toplumsal bilincin geliştirilmesine

yönelik olarak her yıl en az 2 tane eğitici etkinlik yapmak. Buna göre; Eğitim seminerleri ve kurslar verilmektedir. 1-2013 yılının 10. ve 12. Ayları arasında 25 Çalışan işçi personeline Bahçıvanlık Kursu çerçevesinde Hacı Şamil Şayir Meslek Eğitim Merkezi ile ortaklaşa eğitim verilerek bahçıvanlık sertifikası verilmiştir. 2-2013 yılının 11. 12. Ayları arasında 60 Çalışan işçi personeline iş sağlığı güvenliği eğitim semineri çerçevesinde Mim. Teknik iş ortaklığı ile ortaklaşa eğitim verildi.


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

272 273

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- ÜSTÜNLÜKLER Hizmet alımı ile alınan teknik personele teknik konuların yaptırılabiliyor olması, Hizmet alımı ile ihtiyaç duyulan binek araç ve iş makinelerinin temin edilebiliyor olması, Yeni yapılacak park ve projelerin yapımının daha rahat ve kolay uygulanabilir olması. Müdürlüğe ait yeni fidanlığın olması ve yeteri kadar depo alanını bulunması,

B- ZAYIFLIKLAR Yeteri kadar sorumluluk alacak teknik personelin olmamasından dolayı yapılan işlerin denetimini ve muayene kabul komisyonlarının kurulmada zorluklarla yaşanması İlçemiz alanının oldukça geniş olması ve yeterince teknik eleman olmaması nedeniyle alanın bölgelere ayrılamaması, İlçemiz toprağının mineralce zengin olmaması, toprağın geçirgen olmaması nedeniyle dikilen bitkilerin yeterince gelişememesi, İlçemizde yapılaşma yoğunluğunun az olası nedeniyle yeşil alanlara park yapılamaması, İlçemizde ağaçlandırılabilecek cadde ve sokak yapısı olmaması,

C- DEĞERLENDİRME Arnavutköy’ de kişi başına düşen yeşil alan miktarını dünya standartlarına çıkarmak. Kentin doğal zenginliklerini aktif hale getirip İstanbul’ da Arnavutköy ilçesini yeşili ile anılan bir yer olmasını sağlamak.


BELEDİYE İŞTİRAKİ ARNAVUTKÖY İNŞ. YAT. TİC. A.Ş. (ARAŞ)


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

274 275

ARAŞ ARNAVUTKÖY İNŞ. YAT. TAAH. HİZM. SAN. VE TİC.A. Ş. YÖNETİM KURULU 31.12.2013 İTİBARİYLE GEÇİCİ FAALİYET RAPORU (11.06.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ’e göre hazırlanmıştır)

A. GENEL BİLGİLER a) Firma Adı :ARAŞ ARNAVUTKÖY İNŞ. YAT. TAAH. HİZM. NAKL. GIDA SAN. VE TİC.A. Ş. b) Kuruluş bilgileri : 1992 c) Ticaret Sicili Tescil Tarihi ve Sicil Numarası: 285935 d) Adresi: ATATÜRK MAH. ÖMÜR SK. NO:7 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL e) Telefon/Faks Numaraları: 212 685 05 68 – 685 05 99 f)Web adres ve elektronik posta: www.arasarnavutkoy.com.tr

Şirket Faaliyet Alanı Şirketimiz 2013 yılı içersinde Personel Destek Hizmeti, İş Makineleri ve Kamyon Kiralama Hizmeti, Yemek Üretim Tesis İşletmeciliği ve Sosyal Tesis İşletmeciliği alanlarında faaliyet göstermiştir Şirketimiz Belediye İştiraki olarak çalışmakta olduğu faaliyet alanları ile ilgili girmiş olduğu Belediye İhalelerinde kamu menfaatini gözeterek minimize karlarla iş yaptığından dolayı kârlılık oranı düşüktür.

Şirket Ortakları Hissedar Adı

Hisse oranı

1. ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

% 100

Sermaye Durumu Sermaye

: 11.706.250,00.-TL

Ödenmemiş Sermaye

: 415.750,00.-TL

B. PERSONEL BİLGİSİ Şirketin Toplam Personel Sayısı 216 kişidir. 1-Merkez Personel Sayısı: 10 2-Yemek Üretim Tesisi Personel Sayısı: 26 3-İhale Kapsamında Çalışanlar: 167 4-Kozlar Parkı Personel Sayısı: 7 5-Stajer: 6


» »

»

Şirketimizin personeli ili ilgili uygulamalarda 4857 sayılı İş Kanunu’na uyulmaktadır. İşe alımda, kariyer planlamasında eşit koşullara sahip kişilere eşit fırsat sağlanmaktadır. Çalışanların özlük hakları, çalışma ortamı ve koşullarının iyileştirilmesi yönünde çaba sarf edilmektedir Çalışanlar görevini yasal mevzuat, şirket içi düzenlemeler ve sözleşmeler kapsamında zamanında ve eksiksiz olarak, kurumun yararını gözeterek ve kuruma zarar verecek her türlü davranıştan kaçınarak yerine getirir, görevi gereği öğrendiği bilgileri yetkili organlar dışındaki üçüncü kişilere açıklamaz.

Genel Değerlendirme

6.225.786,37.-TL olup karşılığında Toplam Ticari ve Dönem vergi Borçlarımız da 824.226,76.-TL’dir. Önceki dönem bütçe kalemlerindeki gerçekleşmeler: 2013 Yıl Aralık Ayı Sonu itibariyle 10.822,52.-TL Dönem Sonu Kâr gerçekleşmiştir.

Ödenecek Vergi ve Fonlar: 126.628,57.-TL Ödenecek SSK Borçları: 136.365,81.-TL Diğer Ticari Borçlar: 24.125,75.-TL Şirketin Alacakları : 1)Bilanço kalemleri hakkında genel bilgi:

D) MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ:

Ticari Alacaklar: 6.225.786,37.-TL

1)Bilânço kalemleri hakkında genel bilgi: Aktif Kalemler Toplamı: 11.856.024,58.-TL

Nakit Teminatlar: 1.860,58.-

Pasif kalemler Toplamı: 11.856.024,58.-TL borç ve alacak bulunmamaktadır. 31.12.2013 Sonu itibariyle Şirketin Dönem Kârı : 10.822,52.-TL

Şirket 2013 yılı içerisinde bir önceki yılın Haziran dönemine nazaran %11 oranında azalma görülmüş olup, Faaliyet giderlerimizin de bir önceki yıla oranla artmadığı aksine azaldığı görülmektedir.

Şirketin Borçları :

2013 yılı Ocak- Aralık Faaliyet Dönemi içerisinde yapmış olduğumuz işlem Hacmi 10.025.605,73.-TL olup bunun karşılığında toplam ticari alacaklarımız

Pasif Toplam İçindeki;

Alacak Senetleri: 422.003,31.-

Şüpheli Alacaklar: 88.730,78.Duran Varlıklar Detayı Demirbaşlar: 786.144,75.-TL (Aşevi Mutfak Malzemeleri, Ofis Mobilyaları, Çelik Dolaplar, Bilgisayarlar, Yazıcılar, Perdeler, Telefonlar, Telefon santrali, vs)

1)Bilânço kalemleri hakkında genel bilgi:

Yapılmakta Olan Yatırımlar: 385.572,39.-TL

Aktif Toplam İçindeki

Özel Maliyetler: 67.664,47.-TL

Verilen Çek ve Ödeme Emirleri: 118.472,00.-TL

Yazılımlar: 45.652,11.-TL

Satıcı Firmalara Olan Ödenmemiş Borç: 418.634,63.-TL

(Lisanslı Bilgisayar Programları, Muhasebe ve Personel Programları)


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

Kiptaş Konutları Bilgileri Tanımı

Adedi

Maliyet Bedeli

Satış Bedeli

Depolu Dükkânlar

3 adet

1.000.994,00.-

1.200.000,00.-

A7 Blok Bodrum Katlar

2 adet

110.000,00.-

120.000,00.-

B6 Bodrum Kat

2 adet

200.000,00.-

220.000,00.-

C1 Zemin Kat

1 adet

140.000,00.-

165.000,00.-

C2 Normal Kat

2 adet

280.000,00.-

342.705,00.-

1.730.994,00.-

2.047.705,00.-

Dükkân ve Dairelerin Şirketimize Maliyeti

1.730.994,00.-TL

Belirlenen Fiyatlardan Satış Gerçekleşmesinde oluşacak gelir

2.047.705,00.-TL

Satış Durumunda Kazanılacak Kâr

316.711,00.-TL

Bu rapor Şirketin 31.12.2013 dönemi hesap ve işlemlerine ilişkindir.

276 277


IV. GÜÇLÜ (ÜSTÜN) YANLAR VE GÜÇLENDİRİLMESİ GEREKEN (ZAYIF) YANLAR


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

GÜÇLÜ (ÜSTÜN) YANLAR 1- Kurumsallaşma çalışmalarının tamamlanmış olması ve kurumsallaşma çalışmalarının bir süreç olduğu anlayışıyla gelişerek devam ettirilmesi. 2- İdarenin hizmet içi eğitime önem vermesi. 3-Belediye hizmetlerinin halka sunumunda; Stratejik Plan, Yıllık Performans Programı’na uyularak, mevzuatın öngördüğü usullere azami dikkat edilmesi. 4-Bütçe’de amaçlanan hedeflerin gerçekleştirilmesinde birimler arası sürdürülebilir takım çalışmasının benimsenmesi. Koordinasyona önem verilmesi. 5-. Stratejik Plan’da öngörülen bazı iş makinalarının yenilenmesi, kullanılabilir araçların ıslah edilmiş olması. 6- Kurumda modern bir arşiv sisteminin kurulması ve dijital arşiv sisteminin kurulması. 7-.Belediye gelirlerinin artırılması amacıyla iki adet kamu bankası , bir adet özel banka ile tahsilat veznesi olarak protokol yapılması. Tahsilat oranının artırılmış olması. 8- Belediye içinde bütçe içi işletme kurularak sosyal tesislerin halkımızca daha etkin kullanımının sağlanmış olması. 9-Belediyenin internet sitesinin geliştirilmesi ve Arnavutköy halkının belediye hizmetlerinin duyurumu ile diğer belediye hizmetlerinden süratle yararlanmalarının sağlanmış olması. 10- Engellilere yönelik sosyal hizmetlere önem verilmesi. 11- İlçenin ilçe ölçeğinde plana kavuşması 12- İlçe Yönetim Merkezi’nin projesi tamamlanarak finansmanı sağlanmış olup ihalesinin yaptırılmış olması

13- Nitelikli yeşil alanların ilçe genelinde üretimine önem verilmesi 14- Meslek kursları ve bilgi evlerinin yaygınlaştırılıyor olması. Kadınlarımıza yönelik Kadın Kültür Evi’nin açılmış olmasıyla özellikle ev kadınlarımızın sosyal hayata daha fazla katılımlarının sağlanması. 15- Tüm İstanbul’u ilgilendirebilecek büyük ölçekli bazı projelerin ilçe sınırlarında olması.

278 279

GÜÇLENDİRİLMESİ GEREKEN (ZAYIF) YANLAR 1- Bütün hizmet birimlerini içine alan bir hizmet binasının yapılması ihtiyacı. 2- E-belge ve e-imza uygulamalarının başlatılması ihtiyacı. 3- Kalite güvence sisteminin kurulması ihtiyacı. 4- İnsan kaynaklarında, performans yönetim sisteminin kurulması ihtiyacı.

16- İlçenin sahip olduğu turizm potansiyeli (Durusu-Karaburun aksı, ormanlar, göller, barajlar, göletler)

5- AB ve uluslararası fonlardan daha etkin bir şekilde yararlanma ihtiyacı.

17- Yapılaşmanın yoğun olmaması ve dolayısıyla planlı bir kentleşmeye elverişli alanların bulunması

6- Modern bir şehrin gerektirdiği alışveriş mekânlarının, kentsel donatıların ve meydanların oluşturulması ihtiyacı.

18- İstanbul için günübirlik turizm faaliyetlerinin yer alabileceği bir imkâna sahip olması.

7- Çevre koruma ve kontrol çalışmalarının geliştirilmesi ihtiyacı.

19- İstanbul’un yoğun nüfuslu ilçelerinden uzak olması, gelişen ulaşım imkânları dolayısıyla, şehrin sunduğu fırsatlara yakın olması 20-İlçe sınırları içinde geniş ormanlık alanların olması ve geniş mesire alanlarının varlığı 21- Altyapı ve Üstyapı çalışmalarında Büyükşehir Belediyesi ,İSKİ vb kurum ve kuruluşlarla koordineli ve uyumlu çalışmaya önem verilmesi, 22- Halkın sorun ve şikayetlerinin hızlı çözülmesi amacıyla Çağrı Merkezinin etkin kullanılması, 23-Arnavutköy Gençlik Merkezi ve Spor Okulları gibi hizmetlerle geleceğimiz olan gençlere önem verilmesi, 24-Herhangi bir borçlanma yapılmadan kesin gelirler dikkate alınarak bütçedeki ödeneklerin kullanılması ve ödemeler dengesine önem verilmesi,

8- Arnavutköy merkez trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla çevre yolu gibi yeni ulaşım ağlarının eksikliği


V. DEĞERLENDİRME


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

Arnavutköy Belediyesi, İstanbul metropoliten alanında faaliyet gösteren bir ilçe belediyesidir. Kentsel hizmetlerin yürütülmesi konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İl Özel İdaresi ve merkezi idarenin yetkili diğer kurumları ile birlikte görevlendirilmiştir. Bu kuruluşlar arasında görev ve yetki ayrımı ilgili mevzuatta belirlenmiştir. 2008 yılında kurulan ve 2009 yılında fiilen bütünleşmesini tamamlayan Arnavutköy İlçe Belediyesi için temel stratejik alan olarak Arnavutköy’e bir vizyon yüklemek ve kentsel gelişimi bu vizyon çerçevesinde sürdürülebilir kılmak. (Dış paydaşlarla üniversiteler ve uluslararası kuruluşlarla koordineli yürütülen ortak çalışmalarla bu çalışmalar yürütülmektedir.) Misyon, bir belediyenin, neyi, nasıl ve niçin yaptığını ifade eder. Bu nedenle, vizyonun gerçekleştirilmesine temel oluşturur. Vizyona giden yolda nasıl ilerleneceğini ifade eder. Misyon, belediyenin ilke ve değerleri dikkate alınarak ifadelendirilir. Arnavutköy Belediyesi için hazırlanan 2010-2014 Dönemi Stratejik Planı için yapılan paydaş analizi çalışmalarında Arnavutköy için önerilen temel ilke ve değerler şunlardır: 1. Planlı 2. Çağdaş-modern 3. İnsan odaklı-insana saygılı 4. Sosyal belediyecilik 5. Eşitlik-adalet 6. Değişime ve gelişime açık-yenilikçi 7. Vatandaş memnuniyeti 8. Kültürel Değerlere Saygılı 9. Güvenli-güvenilir 10. Çevreye duyarlı 11. Yaşanabilirlik Söz konusu ilkelerden bazıları birbirleri ile benzerlikler

göstermektedirler. Bu nedenle, şemsiye nitelikli rehber ilkelerin altında gruplandırılabilirler. Örneğin, “değişime ve gelişime açık-yenilikçi”, “çağdaş”, “modern” kavramları bir grupta toplanabilir. Aynı şekilde, “planlı”, “insan odaklı-insana saygılı”, “vatandaş memnuniyeti”, “çevreye duyarlı”, “yaşanabilirlik” kavramları da farklı bir grupta toplanabilir. Bu durumda, kentsel vizyonu gerçekleştirmek için belediye hizmetlerinin nasıl yürütüleceğinin temel kavramlarla nitelenmesi mümkün olabilmektedir. Buna göre, Arnavutköy Belediyesi’nin misyonu şöyledir:

“Belediyenin, insan için varolduğu ilkesini temel alarak, hizmetlerimizi adaletli, sistemli ve sürdürülebilir gelişme düşüncesine dayalı bir yönetişim anlayışı ile sunmak” şeklinde belirlenmiştir.

Yukarıda belirtilen vizyon ve misyonu gerçekleştirmek için 2013 yılında aşağıda özetlenmiş olan çalışmalar yapılmıştır: “Kent yapmak İstanbul 2012” ile hangi pratikler ve yaratıcı stratejiler ile çevre dostu kentler yaratabileceğimizi, kent ile kırsal alan, ormanlar, su havzaları, ırmaklar, dereler, gibi doğal alanlar arasındaki ilişkiyi nasıl yeniden ve doğru bir şekilde kurgulayabileceğimiz araştırılmıştır. Sonuç olarak hepimizin yaşayabileceği daha iyi kentler için stratejiler geliştirmek istiyoruz. 5. Uluslararası Rotterdam Mimarlık Bienali ile işbirliği içinde gerçekleştirilen KENT YAPMAK İstanbul 2012, 5. Uluslararası Rotterdam Mimarlık Bienali için gerçekleştirilmekte olan çalışmalarda İstanbul Arnavutköy çalışmanın merkezinde yer almıştır.

280 281

Rotterdam Mimarlık Bienali kapsamında Arnavutköy İlçesi ile ilgili yapılan tüm çalışmalar İstanbul Deneme Bölgesi Bolluca Ekolojik Koridor Pilot Projesi Ön Tasarımı adıyla kitaplaştırılmıştır. İBB tarafından yapılan dere ıslah çalışmaları Rotterdam Mimarlık Bienali kapsamında elde edilen veriler ışığında yürütülmektedir. Arnavutköy’ün bölgede sürdürülebilir ekolojik bir sistemi başarması tüm kent açısından büyük önem taşımaktadır. Kırsal değerler ve tarımsal potansiyel burada kilit önemdedir zira hem su toplama havzaları ve ormanlara bitişiktirler hem de kentte son kalan tarihi yeşil dokulardır bunlar (yoğun tarım yapılmadığından peyzaj ciddi değişikliğe uğramamıştır). Kentin kimliği bakımından bakir bir kaynak olup, tarımla bağ kurmak isteyen kentliler açısından özdeşleşme unsuru, ayrıca da ekonomik bir potansiyeldir. Belediyemiz fen işleri alanında yoğunçalışma yürüterek %172 başarı oranını yakalamıştır. İlçe genelinde toplam 154.000 ton asfalt kaplaması ve yama işi, 340.000 ton stabilize serimi, 210.000 m2 parke taşı döşemesi, 200.000 mt bordür taşı döşemesi, 21.500 mt yağmursuyu döşemesi, 760 adet baca yükseltmesi, 5.150 m3 taş duvar imalatı yapılmıştır. Belediyemizin diğer kurumlarla koordinasyon sağlanarak diğer kurumlarca ilçemize yapılan yatırımları da şöyle özetlenebilir: İstanbul Büyükşehir Belediyesince 206.000 ton asfalt serimi, 56.000m2 beton tretuvar yapılması, İSKI tarafından 140.000 mt atık su kanalı döşenmesi, 28.000m atık su ev bağlantıları (Rabit bağlantısı) yapılması, 65.000 mt İçme suyu şebeke hattı döşenmesi, 2.085 mt dere ıslah inşaatı, 9 adet dere ıslah çalışması ve 40.000 ton asfalt serimi yapılmıştır. İGDAŞ yatırımları


şöyle özetlenebilir: Toplam 180.000 mt çelik-polietilen ve servis hattı döşenmiştir. Bedaş yatırımları ise; 1 adet trafo ve 120 adet aydınlatma direği konulmuştur.

3410 adet erzak kolisi yardımı, 900 kişiye nakdi yardım ve üniversitede okuyan öğrenci ailelerinden 1438 kişiye nakdi yardım yapılarak Sosyal Yardımlar titizlikle yürütülmüştür

İlçemiz genelinde park-bahçe alanında yoğun çalışmalar yapılmış olup; 34 adet proje üzerinde çalışılarak Hobi bahçesi, trafik parkı gibi projeler sonuçlandırılmış olup, Yeni yapılan 26 parkımızın da açılışı yapılmıştır.

2013’de 629 yaşlı ve engelli tesbit edilerek kayıt altına alınmıştır. Bunlardan 134 adedi engellilik durumlarına göre kamu ve özel sektörde işe yerleştirilmiştir. Ayem birimimizce bölgemizde ikamet eden 28 yatağa bağımlı hastamıza yatak yaralarını önleyici havalı yatak verilmiştir. Hasta yatağı talebiyle gelen 46 yatağa bağımlı hastaların taleplerine olumlu olarak dönüş yapılmış ve hasta yatakları karşılanmıştır, serme bez ihtiyacı ile gelen 313 hastaya 18360 adet serme bez verilmiştir, 21 kişiye akülü sandalye, 19 kişiye akü, 58 kişiye tekerlekli sandalye, 39 kişiye işitme cihazı, 3 kişiye koltuk değneği, 28 kişiye komot-wolker, 572 kişiye alez, 150 kişiye begabano ve 50 kişiye beyaz baston verilmiştir. 2013 yılı içerisinde 2435 dosyalama işlemi yapılarak 541 kişinin evde bakım maaşı bağlanmış, 1272 kişinin yardım müracaatları doğrultusunda inceleme işlemleri gerçekleştirilmiş, 1109 kişiye ev ziyareti ile saha çalışmaları yapılmış, 35 kişinin bakım evi, huzur evi ve kadın sığınma evlerine yerleştirilmeleri sağlanmış, 1292 kişinin sağlık kurul raporu çıkartılmış, 108 kişinin emeklilik ve Sosyal Güvenlik Kurumu işlem takibi yapılmış, 192 kurum ziyaret edilmiş, 300 kişinin evde sağlık ve bakım hizmeti karşılanmış, 40 kişinin gündüz bakım evi hizmeti karşılanmış, 968 kişinin dilekçe yazma talebi karşılanmış, 7634 kişinin güncelleme işlemleri yapılmış, 12149 takip işlemi yapılmış, 16149 kişinin yönlendirme, bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti verilmiş, 4162 kişinin sosyal aktivite talebi karşılanmış, 340 kişinin kültürel gezi ve faaliyet talepleri karşılanmış, 40 kişi yaz kampına gönderilmiş, 57 mahalle temsilcisi oluşturularak

Birçok parkımızda revizyon çalışmaları yapılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yürütülen ‘‘Okullar Hayat Bulsun’’ projesi kapsamında Arnavutköy’deki okul bahçeleri düzenlenmiştir. Arnavutköy Kozlar Vadi Şehir Parkı, Ömerli Dr. Muhtar Ahmet Ensari Parkı ve Hadımköy Şehir Parkları projelendirilerek ihalesi yapılmış olup 2014 yılı içinde hizmete açılması planlanmıştır. Tarihi binalar tesbit edilerek tescil işlemleri sonuçlandırılmış olup; belediye mülkiyetinde olan tarihi binaların restorasyon projeleri hazırlanarak restore işlemleri başlatılmıştır. İmar ve şehircilik ve yapı denetimi kapsamında belediyemiz yoğun çalışma sergilemiş olup; imara aykırı yapılarla ilgili gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmiştir. Belediyemizce 2013 yılında toplum sağlığı önemsenerek sıhhi ve gayrısıhhi işletmelerle ilgili denetimler yapılmış olup; 469 adet işyerine işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı, 250 adet işletmeye hafta tatili ruhsatı, 162 adet yapı ve işletme sahibine asansör tescil belgesi verilerek toplam 4.023 işyeri denetimi yapılarak kayıt altına alınmıştır. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün faaliyetlerinde belediyemiz başarılı bir dönemi bitirmiş olup; asker aile yardımı ile fakir ailelerimizin yerinde tespitleri yapılarak 2013 yılında günlük 300 aileye sıcak yemek dağıtımı,

gönüllü faaliyetlerde bulunulması sağlanmış ve son olarak engelli halk oyunları ekibimiz 15 gösteri yapmıştır. Bunun yanı sıra 500 kişiye yasal haklar toplantısı, 22 personel eğitimi, 28 kişiye engelli kamu personeli seçme sınavı eğitimi ve 150 kişiye tercih işlemlerinde rehberlik hizmeti, 340 aileye aile danışmanlığı hizmeti, 101 kişiye psikolojik danışmanlık, 275 kişiye grup terapisi hizmeti, 10 kurum eğitim hizmeti, 55 engelliye yaz spor okulu hizmeti, 235 kişiye hasta bakım eğitimi, 40 kişiye bilgisayar eğitimi, 30 kişiye okuma yazma eğitimi, 20 kişiye takı tasarım eğitimi, 60 kişiye işaret dili eğitimi, 20 kişiye ahşap boyama eğitimi, 10 kişiye internet ve e-posta eğitimi, 10 kişiye şiş örücülüğü eğitimi, 12 kişiye ön muhasebe eğitimi ve son olarak 12 kişiye santral operatörlüğü eğitim hizmetleri verilmiştir. Meslek edindirme hizmetlerinin yanı sıra 16


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

Dini ve ulusal gün ve haftalarla ilgili yoğun programlar düzenlenmiştir. Uluslararası 3.Kültür Sanat Festivali düzenlenmiş olup; 5 ülkeden temsilcilerin katılımı sağlanmış, ilçemiz sivil toplum örgütleri yoğun katılım sağlamıştır. ’Her şeyin başı eğitim’’ sloganı ile çıktığımız eğitime destek olma yolunda gençlerimizin yetişmiş, iyi eğitimli bireyler olarak ülkelerine faydalı olmaları için hem eğitim kurumlarına hem de öğrencilere yönelik yardımlarımızı sürdürüyoruz. Müdürlüğümüze bağlı ARGEM (Arnavutköy Gençlik Eğitim Merkezi) toplamda 10 şubesi ve 58 çalışanı ile

faaliyetlerini sürdüren birimimizin üye sayısı 2012 Ocak ayında 5924 iken 2013 yılsonu itibariyle 10.114’e yükselmiştir; tüm şubeleri dâhil olmak üzere aylık ortalama ziyaretçi sayısı ise 10.250’nin üzerindedir. Kadın Kültür Merkezimiz 19 çalışanı ile yemek, pasta, kuaförlük, cilt bakımı, masaj, tezhip, minyatür, resim, plates, aerobik, bilgisayar, hat, Osmanlıca, Arapça ve bağlama olmak üzere 15 farklı kurs verilmektedir. Kursumuzdan toplamda 1153 kursiyer istifade etmiştir. Kreş hizmetimizden 1127 çocuk istifade etmiştir. Psikoloğumuz 340 danışana hizmet verip, fitness abone sayımız 450’dir. Kadınlarımızın el işi ürünlerinin satışı gerçekleşen çarşım bölümümüzde de 450 ürün satışı gerçekleşmiştir. Merkezimizin her hafta düzenlenen seminerlerine de toplam katılım sayısı 4100 olup, İstanbul gezileri

kapsamında düzenlediğimiz gezilere katılım toplamda 175 kişi olmuştur. Belediyemiz tarafından İlçe genelinde başlatılan ‘Arnavutköy Kitap Okuyor’ kampanyası kapsamında sivil toplum kuruluşlarına 2100 adet kitap teslim edildi. Belediyemiz tarafından öğrencilerimize verilmek üzere, 15.000 adet çok amaçlı defter dağıtıldı. Belediyemizin mali yapısını güçlendirmek için İşyerleriyle İlgili Emlak Beyanı Eşleştirme Çalışmaları sürdürülmüş, emlak kayıtlarımız sağlıklı bir yapıya kavuşturulmuştur. Belediyemize vergi borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlarımız için 6183 sayılı yasa çerçevesinde tecil ve taksitlendirme imkanı sağlanmıştır. Bu sayede tahsilat oranlarımız artırılmıştır

Tayakadın Rüzgar Gülleri

yaş altı 33 çocuğa beceri geliştirme ve bireysel eğitim hizmeti verilmiştir. 25 bayana Evde Yaşlı ve Hasta Bakım Kursu verilmiştir. 1642 kişinin asansörlü araç talebi ile 100 engellinin 1 yıl boyunca meslek edindirme servis ihtiyaçları karşılanmıştır.

282 283


VI. ÖNERİ VE TEDBİRLER


ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU

Arnavutköy Belediyesi tarafından bundan sonraki süreçte dikkate alınması gereken huşular şöyle sıralanabilir.

»

» »

»

Belediyemizin bütün birimlerini içine alan bir hizmet binasının yapılması (Yönetim merkezi ile ilgili projelendirme yapılmış olup ihalesi sonuçlanmıştır. Yönetim merkezinin finansmanı sağlanmış, 2 yıl içersinde bitirilmesi öngörülmektedir). Belediyenin öz gelirlerinin artırılmasını sağlayacak çalışmaların devam ettirilmesi. Borçlanmaya gidilmeden Belediyenin atıl durumdaki gayrimenkullerinin değerlendirilerek yatırıma dönüştürülmesi. Personele hizmet içi eğitim

»

»

uygulamasına devam edilmesi. İlçemizin 506 km2 gibi büyük bir alana sahip olması ve göç sonucu hızlı şehirleşmenin Belediye bütçesi üzerinde yarattığı harcama yönlü baskı her geçen yıl daha fazla hissedilmektedir. Belediyenin mevcut harcama yapısı ve şehirleşme ile birlikte hızla artan altyapı yatırımlarının koordinasyonunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ, İl Özel İdaresi, İGDAŞ ve BEDAŞ gibi kurumlarla sağlayarak bütçe üzerindeki mali yükün azaltılması çalışmalarına devam edilmesi önem arz etmektedir. Yapılandırılmış olan kamu borçları Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu ile atıl gayrimenkullerle takas ve mahsup yoluna gidilerek

»

»

»

»

284 285

halledilmesi gerekmektedir. İstanbul Kalkınma Ajansı, yerel kurumlar ve AB fonları gibi uluslararası fonlardan proje geliştirilerek yararlandırılması çalışmalarına devam edilmelidir. Memur eliyle yürütülmesi gereken görevlerde memur personelin çalıştırılmasına önem verilmesi. Arnavutköy merkezindeki trafik yoğunluğun azaltılması amacıyla çevre yolu ve otopark yapımına önem verilmesi. (İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce projenedirilmiş olan kuşaklama yollarıyla ihalesi yapılarak trafik sorununun çözülmesi yönünde adım atılmıştır) Gelir - Gider denkliğinin sağlanmasına devam edilmeli.


İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Üst yönetici olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim

Ahmet Haşim Baltacı Başkan

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİ CİSİNİN BEYANI Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde; Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. İdaremizin 2013 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. 24.02.2014

Lütfi Kırmızı Mali Hizmetler Müdürü


286 287

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

Arnavutköy Belediyesi 2013 Faaliyet Raporu  

Arnavutköy Belediyesi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you