2019: BLUE ZONE CITY

Page 1

BL UE ZON E CITY

AV Oda Tingstad Linn Sofie Olsen Carina Lovise Forsmo Hanne Horghagen Kvam Andrea Runesdatter Larsen


B LU E ZO N E C I T Y F o r s k n i n g p å fe m h e l t s p e s i e l l e s t e d e r i ve r d e n , k a l t B l u e Z o n e s , h a r r esu l ter t i n i n økkel f aktor er, ” Power 9 ” , som f ør er ti l et le ng re o g su n n er e l i v. Hu n d r e- år i n gen e som l ever i d i sse om r åd en e ha r g o d h e l s e , f ø l e r m e n i n g m e d l i ve t o g h a r l i d e n s k a p fo r d e r e s h ve r d a g s l i g e r i t u a l e r. D e t h a n d l e r i k ke k u n o m h vo r l e n g e m a n l e ve r, m e n l i ke mye om h vor god t vi l ever over et l en gr e l i vsl øp. D e t e r i k ke k u n é n t i n g a l e n e s o m fo r k l a r e r l e ve t i d e n i B l u e Z o n e om r åd er. D et er et sam m en kobl et n ett av f aktor er, i n kl u d e r t hv a vi sp i ser, sosi al e r el asj on er, d agl i ge r i tu al er, f ysi ske om give ls e r o g f øl el sen av ti l h ør i gh et, som d r i ver oss f r em og gi r l i vet m e ning . E ksi ster en d e B l u e Z on es: I kar i a, Hel l as. O ki n aw a, J ap an . O gl i astr a R egi on , Sar d i n i a. Lom a Li n d a, Cal i for n i a. N i coya Pe nins ula , Costa R i ca.


T RO N DH E I M - N O R DE N S F Ø RST E B LUE ZON E I d ag eksi ster er d et i n gen B l u e Z on e om r åd er i N or d en m e d unnt ak av e t fo r s ø k s p r o s j e k t i F i n l a n d . E r d e t fo r d i v i m a n g l e r n o e n t o p o g r a fi s ke fo r u t s e t n i n g e r, e l l e r e r v i fo r p å v i r ke t av ve s t l i g m o d e r n i s m e o g k u l t u r ?

VALENTINLYST

B l u e Z on e l øsn i n gen i ver ksettes i Tr on d h ei m og etabl er e s i t i by d e lssen tr u m , h vor et av d i sse er Val en ti n lyst. B yd el ssen tr en e e r b e g re ns e t ti l én ki l om eter i d i am eter, og d et er i n n en for d i sse at Tro nd he im i a ll h oved sak vi l f å si n for tetti n g. Her vi l byp l an l eggi n g og o m g ive ls e ne t ilr ettel egge for at fol k tar val g som f r em m er h el se og øke r liv s k v a lit e t e n u t e n å t e n ke ove r d e t . T i l r e t t e l e g g i n g e n k a n v æ r e a l t f r a s u n n e r e kan ti n em at ti l god e sykkel - og gan gvei er, mu l i gh et for se lv d y r k ning , h agear b ei d , r ekr easj on sp ar ker og fel l esh u s h vor sosi al e re la s jo ne r k a n s t y r ke s . I n n e n k i l o m e t e r e n e r m å l e t a t d u s k a l h a a l l e n ø d ve n d i g h e t e r i n n en for kor t gan gavstan d , for d i tetth et = n ær h et.

BYBANEN

GRØNN LYSLØYPE

TOGLINJE E6 NIDELVA

LIANTRIKKEN

B y r u n d e n b e ve g e r s e g g j e n n o m d e t i by d e l s s e n t r e n e o g i n n e h o l d e r B yb an en , en su p er tr i kk som f r akter d eg f r a d en en e byd e le n t il d e n an d r e , sam t en gr øn n lysl øyp e som gi r d eg l ett ti l gj en ge lig he t t il m a r k og akti vi tet. B yb an en er d en of fi si el l e tr an sp or tm åten o g s up p le re r e t s e k u n d æ r t t r a n s p o r t s y s t e m av A t B . I n n by g g e r n e i n n e n fo r B y r u n d e n h a r ver ken behov for eller eier pr ivatbiler. Den grønne løypa har avstik ker e i n n en for B yr u n d en , gr øn n e år er som ti l l ater al ter n ative rekreasj on sl øyp er. O m r åd er u ten for ki l om eter n er l i kevel i kke u p åvi r ket av Blue Z o ne s p r i n si p p er. T i l r ettel eggi n gen og h ol d n i n gsen d r i n g i n n en fo r k ilo m e t e re n vi l n atu r l i gvi s gi r i n gvi r kn i n ger også u ten for byd el ssen tr e ne . B yd el ssen tr e: Val en ti n lyst, M oh ol t, Ler ken d al , Gl øs, M ar ie nb o r g , Ila , M i d tbyen , Sol si d en , N yh avn a og Str i n d h ei m .


P OWE R 9

FYSISK AKTIVITET

MODERAT KALORIINNTAK

RELIGION OG LIVSSYN

Moderat bevegelse og fysisk aktivitet som en integret del av hverdagen

Gjør måltidet til et ritual og si deg forsynt når du er 80% mett

Tilhør et trossamfunn og delta regelmessig på tjenester. Øker levealderen med opptil fjor ten år.

LIVSMENING

PLANTEBASERT DIETT

FAMILIELIV

Våkn opp hver dag med et formål som bringer mening til livet. Øker levealderen med opp til sju år.

Spis plantebaser t og legg mer frukt og grønnsaker på tallerkenen.

Tilbring tid med familien din og øk levealderen med opp til seks år.

REDUSER STRESS

MODERAT ALKOHOLINNTAK

SOSIALE RELASJONER

Finn strategier som hjelper å redusere stress, og hold deg til disse.

Ha et moderat forhold til alkohol og nyt ett glass vin hver dag med gode venner.

Omgi deg med mennesker som støtter deg og fremmer positiv adferd.


H VOR DAN LØSER VI P OWER 9 ?

KORTERE AVSTAND

LETT VEI TIL NATUR

BYRUNDEN

GANG/ SYKKELVEI

IDRETT

NABOSKAP

TUN

GENERASJONSBOLIG

FELLES MATVERKSTED

KULTURHUS

STUDENT + SENIOR

RELIGIØSE BYGG

SKOLE/ KURS

SELVDYRKING

ANDELSLANDBRUK

BESØKSGÅRD

GRØNNE AREAL


3 SENTRA L E B E G R E P

01

VARIASJON

02

B ÆR E K R AFT

03

DYRKING


B ÆR EKR A F T

DY R K I N G

I dag er ”for tetting” grunntonen i all debatt om byutvikling. Hvordan kan vi for tette Valentinlyst uten å br yte med prinsippene til Blue Zone om en helsefremmende levemåte? Variasjon er et viktig aspekt ved byliv og bykvalitet, og et like viktig begrep innenfor Blue Zone når det angår tilrettelegging for et mangfold. Med stor variasjon følger et stor t mangfold, og det blir et populær t sted å bo. Først da vil bymiljøet være vellykket.

De ti bydelene i Blue Zone City har bærekraft som nøkkelfaktor. Her står fotgjengeren i fokus og innenfor bydelene skal det være kor t gangavstand til alle nødvendige funksjoner. Bybanen er den miljøvennlige kollektivtranspor ten og skaper direkte forbindelse mellom bydelssentrene. Parallelt med denne går en grønn lysløype som gir gode omgivelser å bevege seg i. Bydelssentrene er bilfrie og bidrar til et godt og tr ygt miljø for fotgjengere og syklister.

Før høyblokkene på Valentinlyst ble reist på midten av 60-tallet var det for tsatt full gårdsdrift ved Valentinlyst Gård. Blue Zone city ivaretar både dyrkningsdelen i tillegg til gårdsdrift i form av andelslandbruk og besøksgård. Parsellhager, dyrkehus, felles drivhus og andelslandbruk har gitt bydelen dyrking i flere nye former.

Innenfor kilometeren er det oppfør t en rekke ulike typologier for å oppnå denne variasjonen. Dette inkluderer rekkehus, leilighetskompleks, karréer, lameller og høyhus. Kilometeren har et overflod av tilbud med et utvalg av spisesteder, kulturaktiviteter, butikker, parker med mer. Alle typologiene ligger tett på sentrum men har også mange lokale tilbud tilgjengelig i form av felleshus, matverksted og andre tiltak.

På tvers av Valentinlyst går en grønn korridor – et skogsbelte som gjør forflytning mulig for insekter, dyr og vekster. I tillegg til å tjene bydelens økosystem, ligger den grønne korridoren tett på friluftsbarnehage, folkebad og barneskole. Den grønne korridoren blir en viktig tilleggskvalitet til de offentlige rommene og den omkringliggende bebyggelsen.

VARIASJON

I tillegg til klimavennlige tiltak, handler bærekraft i Blue Zone City like mye om livskvaliteten og den sosiale bærekraften. Alt er tilrettelagt for at folk skal leve gode liv fylt med mening.

Lett tilgang til egen dyrking er et av de viktigste tiltakene vi gjør i Blue Zone City. På denne måten oppnår man økt oppmerksomhet om maten vi spiser, hvor den kommer fra og hvordan den dyrkes. Dette vil være en viktig bidragsyter i tråd med Blue Zones prinsipp om moderat karloriinntak og plantebaser t diett. Dersom man øker bevisstheten rundt matproduksjon vil man trolig verdsette maten mer, og en følge av dette vil være reduser t matsvinn. Barnehage samlokaliser t med besøksgård kan bidra til at man oppnår denne holdningen tidlig i livet. Blue Zone City har fokus på lokal dyrking og kor treist mat som bidrar til en bærekraftig og klimavennlig by. I tillegg blir urbane dyrkningssoner en viktig sosial arena for innbyggerne.


EN BYRUND S

FELLESHU

O ID RR KO E N N K ØN EK GR DEB LA

ANDEL SLAND BRUK

D C BARN ESKOL E

KER

FAMIL IEBARN EHAG E

HANDLEGATE

NN A VST IK

CAMPUS

GRØ

FELLESHUS

FRILU FTSBA RNEH AGE

T

STUD

B

STUDENTBOLIGER

HANDLEGATE

IDRET

ANDELSLANDBRUK

VANNSPEIL/ skøytebane

BIBLIOTEK

TORG

ENTB

OLIGER KULTURHUS

SV ØM

PARK/ akebakke

LL

/V

EL VÆ R

E

PARK MED PARSELLHAGER

S

FELLES VERK STED

HA

SENIO

HU

NRK

ME

KE

RBOLI

HU

S

DY R

GER

IORB

OLIG

A

SPOR TSHA

ER

DY RK E

HU

S

LL

DY RK EH U

S

TYH TÅR OLT NE T

DY RK E

SEN

VIDER EGÅEN DE SKOLE

BESØ KSGÅ RD SAML OKAL ISERT MED BARN EHAG E

BARN E- OG UNGD OMSS KOLE

Næring Bolig

ØN

Religion / Livssynshus

GR

Modul 8x8 meter

NL YS B LØ SYK YBA YPE NE K GA ELFE N N G LT FEL T

Bolig med offentlig 1. etg Masterplan Valentinlyst, kilometeren 1:2000

Masterplan 1:4000

R


Snitt Kilometeren 1:4000


A - VALENTINLYST PARK Høyhusene på Valentinlyst ivaretas og benyttes for tsatt til boliger. Høyhusene er blitt identitetsbærende for bydelen og bygger opp under fortettingsbegrepet, et viktig prinsipp i byutvikling. Typologien gjør det mulig for flere å bosette seg innenfor kilometeren med umiddelbar nærhet til sentrale funksjoner. Kritikere av de eksisterende høyhusene beskriver uteområdet som øde, med manglende sosial kontroll. For å motvirke dette etablerer vi en stor felles park på bakkeplan. Parken inneholder parsellhager og flere helårs dyrkehus med matverksted i første etasje. I parken er det også tilrettelagt for aktivitet i form av ballbaner og lekeplasser. Dette skaper interaksjonsmuligheter for beboerne i ”Valentinlysttårnene”.

Aksonometri park 1:375


Plan park 1:1000


Snitt park, mot sør 1:500


Parsellmodul 8m x 8m


B - TORGET I hjer te av bydelen Valentinlyst ligger torget. Torget strekker seg over Byrunden med holdeplass til Bybanen. På østsiden omringes torget av et stor t bibliotek og flere bygg med et utvalg av kaféer, næring og offentlige funksjoner. På vestsiden av torget finnes et stor t vannspeil, som på vinteren blir bydelens skøytebane. Vannspeilet fungerer som et samlingssted med sitteplasser og bidrar til å skape en definer t gangbane. Campus ligger i umiddelbar nærhet med biblioteket som bindeledd og har flere gjennomganger til det tilhørende torget. For å ivareta biene og deres pollinering av maten vi spiser, har vi avsatt campustaket til bikuber. Biblioteket utgjør et viktig sosialt møtested for studenter og resten av innbyggerne i bydelen. På torget og i de sentrumsnære gågatene har vi lagt overbygde ganglinjer for å verne mot vær og vind, samt gjøre det med attraktivt å bevege seg ute.

Aksonometri torget 1:500


Plan torget 1: 1000


Snitt torget, mot Sør 1:1000C - KARRÉBEBYGGELSE Karrébebyggelse gir størst tetthet for en gitt høyde og det største samlede utearealet for en gitt tetthet. Vi har valgt å legge karrébebyggelse i indre bydel, med tilknytning til hovedgate, torg og campus. Når man legge boliger nær t sentrum skapes det mylder og liv på torget og i gatene, i tillegg vil beboerne få viktige funksjoner tett på. Den lukkede karréformen gir sosial sikkerhet og god oversikt til felles uterom. Karrétypologien bygger på samtlige av de ni nøkkelfaktorene i Blue Zone løsningen. Beboerne har felles dyrking på tak, deler en større sosial bakgård og et matverksted på første plan. Dette gir mulighet for sosial interaksjon, dyrking av fellesskap og økt oppmerksomhet om maten vi spiser. Her kan beboerne nyte maten sammen med gode venner over et glass vin.

Aksonometri torget 1:200


Plan karrĂŠ 1:500


Snitt karrĂŠ, mot Nord 1:375D - INFILLTYPOLOGI Vi har sett på boligtypologier som bidrar til for tetting på et bærekraftig nivå men som likevel tilrettelegger og styrker Blue Zones prinsipper. Valentinlyst er preget av boligområder med store eiendomsgrenser hvor de fleste boltrer seg på mye plass. For å øke samhørigheten og naboskapet har vi valgt å tette mellomrommene til de eksisterende tomannsboligene. Dette er primær t ”townhouses” og leilighetskompleks hvor det etableres boenheter over flere etasjer. Boligområdet tillater et stor t mangfold og er et perfekt alternativ for familier, eldre og unge som ønsker et etabler t og tr ygt naboskap. Et felles tun omringer boligene og blir en sosial møteplass hvor beboerne kan drive hagearbeid, selvdyrking, engasjere i fellesaktivitet og sosiale interaksjoner. Tunet har gode solforhold og er svær t barnevennlig. I tillegg til felles drivhus på tunet er det etabler t et matverksted i nærheten av nabolaget hvor større grupper kan møtes.

Aksonometri infill 1:500


Plan infill 1:250


Snitt infill, mot Ă˜st 1:200UNDERSØKELS E AV U L I K E GATESNITT


Undersøkelse av gatesnitt 1:500


VINTER PÃ… VALENTINLYSTTurn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.