2019: REKREASJONSBYEN

Page 1

Rekreasjonsbyen Andreas Edvardsen, AndrÊ Berlin, Justyna Ubostad, Astrid Vangdal og Sondre Jørgensen


1

3

Kart M 1:40 000

Situasjonssnitt D-D,Original M 1:500

1: Valentinlyst 2: Midtbyen 3: Byåsen

Samfunnet går mot en fremtid der teknologiske hjelpemidler vil gjøre hverdagen enklere, slik at alle har mer fritid. Denne endringen legger opp til en annen tidsbruk enn i dag, hvor individet og samfunnet vil omstille seg. Rekreasjon er hovedpremisset for denne omstillingen. For å imøtekomme dette lager vi en arkitektur som bygger

opp om rekreasjonsaktiviteter. Det er forventet en

befolkningsvekst

i Trondheim på 55000 innbyggere de neste 30 årene. Ved å fordele veksten på tre større bydelssentra framfor en jevn spredning i hele Trondheimsområdet, legges det opp til en konsentrert befolkning som gir grunnlag

nd al To rv et Tr on dh eim s La de mo en sir ku s

ke

for økt byliv og flere rekreasjonsaktiviteter innen gangavstand. Disse bydelssentrene

kobles sammen

gjennom en interkommunal bybane og lokal metro, og sammenhengende grønne årer. På Valentinlyst møter vi fremtiden med en rekreasjonsåre som omrammer bydelssenteret. Dette er mø-

lys t tie n

lt ho

va len

metro

mo

bybane

2

L er

til ler

Trondheim lufthavn

melhus

by ås en st. ol av s gl øs ha u Be gen rg

Rekreasjonsbyen

teplassen i nabolaget og en grønn trans-

portåre, men først og fremst en samling av alle offentlige rekreasjonsaktiviteter og tilbud. For å tydeliggjøre det fysiske rommet i rekreasjonsåren plasseres bygninger og vegetasjon som omsluttende element.


Kirke Barnehage

Barnehage

Matbutikk Aldershjem

Bibliotek NTNU Marintek

Bad

D

Marinmuseum

HABU Hotell Torg

B

Restaurant og fornøyelsestürn D B

A

Idrettshall A

Ungdomsskole

C

C

Situasjonsplan, Original M 1:2000

Barneskole


Etasjer:

Fase 1

Rivingskart

1-2 3 4 5-6 10 12

Offentlige bygg Lukket kvartal Rekkehus Townhouse Høyhus

Fase 2 Fase 3 Fase 4

Typologikart

Høydekart


Analyse av stedet

Våre grep

Vårt første besøk på Valentinlyst ga mange opplevelser. Blant annet møtte vi på en gjeng eldre som gikk tur med hundene sine på et enormt avlangt grøntområde. Videre møtte vi på en av beboerne i en av Valentinlyst sine ikoniske høyblokker som sa at han trivdes i det store åpne rommet og borettslaget. Videre i ferden fikk vi inntrykk av at store grøntområder ikke hadde noen tydelig sammenheng. Fugleperspektivet fra Tyholttårnet ga oss en bedre forståelse av grøntarealenes oppstykkethet. Mange avbrytelser som veier, kratt og grøfter fører til at de offentlige områdene ikkefungerer sammen. På turen la vi også merke til den tydelige funksjonsdelingen med et aktivt kjøpesenter og tomme boligområder på dagtid, noe som var typisk for tiden da området ble utviklet. Dette ville vi gjøre noe med!

I vårt planforslag for Valentinlyst kobler vi sammen grøntområdene og bydelssenteret for øvrig med en grønn rekreasjonsåre. For å opprettholde kontinuitet i rekreasjonsåren, bygger vi «viltbroer» for mennesker og sikrer fotgjengeren førsteprioritet. Bilene må vike! For å definere parkrommet langs rekreasjonsåren legges nybygg tett opp mot sidene av dette rommet. Vegetasjon utfyller samme funksjon der det ikke er bygninger. Rekreasjonsårens hovedsti utgjør en runde rundt området, i tillegg til at den kobles til marka og de andre bydelssentrene. Her finner man alt av offentlige rekreasjonstilbud, både sport, sanselige opplevelser og kulturtilbud.

Langs åren...

Vi lager bygningstypologier med høy persontetthet som legger opp til høy grad av funksjonsdeling. Blanding av bolig, arbeidsplasser, næring og rekreasjonstilbud skaper levende områder som er aktive størsteparten av døgnet.

Retninger Aleer definerer rom og retning. Ikoniske bygg

Spredte Grøntarealer Frukthage langs stien.

Aktiviteter, Opplevelser og Kulturelle tilbud

Tydelig sti og skilting til tilknytende veier.

Bevaring og Transformasjon av eksisterende bygg En Sammenknyttet Rekreasjonsåre

Birøkting og blomstereng.


Situasjonssnitt A-A,Original M 1:500

Situasjonssnitt B-B,Original M 1:500


UTVIKLINGSTRINN 1

UTVIKLINGSTRINN 2

OPPARBEIDELSE av GRØNTÅREN

NRK, SINTEF og MARINTEK flytter.

med riving av enkelte bygninger, krysning

Gamle kontorbygg som ikke brukes lenger

av bilveier, gangveier med belysning og

fjernes og gir plass til en ny bystruktur, karré-

benker, grave fram vassdrag, beplantning,

bebyggelse, høyhus osv. Utvidelse av skoler

samt anleggelse av arealer for

og offentlige funksjoner for å møte

fritidsaktiviteter.

befolkningsveksten.

FORTETTING av åpne/ ubrukte tomter med

UTVIKLINGSTRINN 3

boliger, næring og diverse offentlige funksjoner

Omorganisering av villabebyggelsen. Husene flyttes tettere sammen så de utformer et

TRANSFORMASJON av høyblokkene,

”enebolig-tun”. Dette frigjør plass til å bygge

Valentinlystsenteret og den gamle lamellbe-

nye byvillaer (typlogi med 4-6 leiligheter).

byggelsen sørvest på Valentinlyst.

Dette er et resultat av befolkningsvekst og at bydelssentret har blitt så populært at folk selv ønsker utviklingen. Det er derfor en

Fasekart Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

slags selvgrodd prossess.
Aksonometri Sentrum, Orginal M 1:1000


Rekreasjonsåre for store og små Irene og Arnstein (80 år) Det er godt å være gammel på Valentinlyst, da det nå har blitt tilført en rekke med aktiviteter som passer for alle. Aktivitetene som finnes i rekreasjonsåren, tiltrekker seg flere folk. Irene og Arnstein på 80 år bor i et av kvartalene som er lokalisert i det nye bydels-

sentrumet. De er veldig fornøyde med at de har så nær tilgang til en tursti som byr på en daglig gåtur og tilskudd på helsa. Åren kobler flere aktiviteter som paret interesserer seg for, alt fra fuglemating til kafe. Det nye bydelssentrumet inneholder et torg hvor paret kan møte flere på sin egen alder, i

tillegg til at de ikke trenger å dra langt da det er flere nye tilbud på det nye Valentinlyst. Kasper (8 år) Det er også godt å være barn på Valentinlyst, fordi rekreasjonsåren er tilrettelagt for folk i alle aldre og langs denne åren er det flere tilbud for barn også.

Kasper på 8 år bor sammen med foreldrene sine i ett av de nye rekkehusene, her er det kort avstand til barneskolen han går på, og for å komme seg til den bruker han rekreasjonsåren. Etter skolen springer han og klassekameratene opp på idrettshallen for sin ukentlige fotballtrening. Kasper nøler heller

ikke med å gå ut når det er snø ute da han og flere barn oppholder seg i akebakken eller på skøytebanen når foreldrene gjør ærend. Foreldrene er veldig glad for at de har en såpass trygg rekreasjonsåre der de kan la barna leke fritt.

Situasjonssnitt, Veiovergang C-C,Original M 1:500

Næring Bolig Kontor

Aksonometri Kvartal, Original M 1:500


Aksonometri, Original M 1:500

Aksonometri Rekkehus, Original M 1:400


Befolkningsprognoser Valentinlyst SENTRUMSOMRÅDET Befolkning kvartal sentrum: Totalt 126 leiligheter 336 innbyggere i kvartal

En vanlig dag i rekreasjonsbyen

Morgen

06.00-09.00

Frokost med venner

09.00-12.00

tur i parken

12.00-15.00

Svømmetrening

15.00-18.00

arbeidsdag

18.00-21.00

konsert

21.00-24.00

fritid

24.00-03.00

Søvn

03.00-06.00

søvn

ettermiddag

Kveld

natt

Totalt arbeidsplasser: 100 arbeidsplasser på kontor 30 arbeidsplasser på butikker Totalt 130 arbeidsplasser i kvartal Antall kvartal i sentrum: 5 (egentlig 4,5) altså 1512 INNBYGGERE i ”sentrumskvartal” Transformerte høyblokker 144 per blokk * 5 blokker 720 INNBYGGERE 4 etasjes townhouses 75* 4=300 leiligheter 4 per = 1200

3 etasjes townhouses 22* 3= 66 leiligheter 4 per = 264 Rekkehus 41 + 55 = 96 hus 4 per = 384 Totalt innbyggere i sentrum = 4080 innbyggere TYHOLT 38 firetasjes townhouses 6 leiligheter per etasje: 24 per, 912 tot (3,5 i snitt per) 3192 innbyggere 29 treetasjes (3,5 etasjes) = 21 per enhet * 29 = 609 leiligheter totalt (3,5)= 2132 innbyggere Nye lameller 128 leiligheter * 3 per= 384 innbyggere 32 nye rekkehus= 128 innbyggere

OMRÅDE SØR: 10 lameller med 40 leiligheter hver= 400 leiligheter og 1200 innbyggere OMRÅDE NORD: 6 lameller med 40 leiligheter hver= 240 leiligheter med 720 innbyggere 28 nye rekkehus = 112 innbyggere 8 punkthus med 8 etasjer 5 leiligheter per etasje = 320 leiligheter med 640 innbyggere TOTALT 12 500 nye innbyggere kan få plass på ValentinlystTurn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.