Page 1

Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

БИБЛИОГРАФИЈА

ИСТОРИЈСКЕ БАШТИНЕ БРОЈЕВИ 1‐20

1


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

B 2


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

мр Александар В. Савић Драгослава Родаљевић

ИСТОРИЈСКА БАШТИНА БИБЛИОГРАФИЈА 1983−2011

Ужице 2011 3


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ УЖИЦЕ www.arhivue.org.rs

За издавача Мирослав ДУЧИЋ Уредник мр Александар В. САВИЋ Технички уредник Драган КНЕЖЕВИЋ Рецензент Марија ОРБОВИЋ Лектор мр Татјана РАКИЋ

Насловна страна Звонко ШОСТАР Штампа Штампарија ГРАФОС Ужице Тираж: 300 примерака ISBN 978-86-82445-28-9 Објављивање ове књиге омогућио је Град Ужице

4


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

САДРЖАЈ 1. Уводне напомене .

....................................................................................

2. Библиографија Историјске баштине 1 – 20

7

......................................

13

3. Регистар наслова .........................................................................................

63

4. Ауторски регистар

....................................................................................

73

5. Предметни регистар ....................................................................................

77

6. Садржај бројева 1 – 20 ..............................................................................

89

5


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

A 6


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

УВОДНE НАПОМЕНE Поводом обележавања 35 година рада Архива, 1983. године покренута је Историјска баштина, годишњак Историјског архива у Ужицу, часопис за историографију и архивистику.1 Приликом покретања часописа, узето је у обзир да веома развијен научно-истраживачки рад и све бројнији корисници архивске грађе, као примарног извора за рад, обавезују Установу на брже отварање архивских фондова према јавности, као и на објављивање значајних фондова.

Божидар Манић представља први број Историјске баштине 1

Летопис Историјског архива у Ужицу за 1983. годину; Уз први број, Историјска баштина број 1, Титово Ужице, 1983, 5.

7


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

Први Прaвилник о издавању годишњака Историјска баштина, донет је на збору радника Историјског архива, на седници од 9. јуна 1983. године. Због потреба модернизације и побољшања квалитета часописа, 2006. године донет је нови Правилник, а затим и његова допуна 2011. До данас је из штампе изашло 20 бројева Историјске баштине, а објављено је 220 прилога. Првих шест бројева од 1983. до 1988. излазило је редовно. Наредни број 7, изашао је 1993, двоброј 8/9 изашао је 1994/95, број 10 изашао је 2000. године, двоброј 11/12 изашао је 2002/2003. Од 2004. године сви бројеви излазили су редовно.

Представљање Историјске баштине број 19 (Александар Савић, уредник и Жељко Марковић, архивиста)

Већину радова из архивистике и историографије Златиборског округа припремили су запослени из Историјског архива Ужице, али и сарадници из других архива, културних, образовних и научних установа из Србије и окружења. Радове су припремиле колеге из Историјског института САНУ,

8


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

Математичког института САНУ, Института за савремену историју Србије, Института за новију историју Србије, Архива Србије, Архива Југославије, Филозофског факултета у Новом Саду, Архива Босне и Херцеговине, као и колеге из историјских архива Чачка, Зајечара, Крагујевца, Београда, затим Педагошког музеја Београда, музеја из Ужица и Чачка и колеге из Народне библиотеке Ужице. Сви стручни радови из архивистике и историографије рецензирају се према Правилнику о издавању часописа.2 Године 2008. часопис је добио и научну верификацију са коефицијентом М53. Одговорни уредници за издавање часописа били су Милорад Искрин и Мирослав Дучић, а уредници мр Војислав Лазовић (1983–1988), Драгица Матић (1993–2000). Од 2001. до данас уредник је мр Александар В. Савић.

РЕДАКЦИЈЕ ИСТОРИЈСКЕ БАШТИНЕ 1983–2011. ГОДИНЕ 1983−1984: мр Војислав Лазовић, Радослав В. Познановић, Миодраг Ковачевић, Милун Раонић и Драгица Матић. 1985−1988: др Радослав В. Познановић, мр Војислав Лазовић, Ангелина Станимировић, Милева (Милосављевић) Милошевић и Петра Ћурчић. 1993: др Радослав В. Познановић, Милорад Искрин, Ангелина, Станимировић, Милева Милошевић и Петра Ћурчић. 1994−2000: др Живота Марковић, др Видан Николић, мр Видосав Главинић, Радивоје Папић, Милорад Искрин и Драгица Матић.

2

Рецензије у Историјској баштини вршили су: др Момчило Митровић , др Љубодраг Димић, др Драган Алексић, др Видан Николић, др Стјепан Панић, др Драган Суботић, др Недељко Радосављевић, др Алекса Брковић, др Стеван Игњић, др Радосав В. Познановић, др Милутин Пашић, др Живота Марковић, мр Станко Јованчићевић, мр Татјана Ракић, мр Слободан Радовић, мр Александар В. Савић – виши архивиста, Драгица Матић − архивски саветник, Милић Петровић − архивски саветник Миле Чарапић − архивски саветник, Драгослава Родаљевић – виши библиотекар, Љубица Мацура – музејски саветник, Миодраг Глушчевић, Снежана Томић-Јоковић, кустос, Миливоје Ђорђевић.

9


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

2001−2006: др Видан Николић, Мирослав Дучић, Драгица Матић, Александар Ђерић, Милева Милошевић, Миле Чарапић, Весна Прљевић и Александар В. Савић. 2007−2010: др Момчило Митровић, мр Татјана Ракић, Љубица Мацура, Весна Лучић, Мирослав Дучић, Миле Чарапић, Жељко Марковић, Александар В. Савић, секретар Редакције Весна Прљевић 2011: др Момчило Митровић, доц. др Мира Радојевић, мр Татјана Ракић, мр Александар В. Савић, Миле Чарапић, Весна Лучић и Даница Шостар, секретар Редакције Зорица Џаковић. Нацрт за корице Историјске баштине осмислио је академски сликар Бранко Ковачевић од броја 1 до броја 14, а за остале бројеве Звонко Шостар. Технички уредник од 1983. до 1985. био је др Радосав В. Познановић, а од 1985. до данас Драган Кнежевић. Лектори: Ракић.

Драгица Матић, Јелена Тодоровић-Лазић и мр Татјана

Од броја 15 (2006) садржаји и резимеи преводе се на енглески језик, преводилац је Даница Шостар. Од 2005. године уведена је УДК класификација прилога коју је радила Драгослава Родаљевић, виши библиотекар Народне библиотеке у Ужицу, све до 2008. године када Народна библиотека Србије почиње да ради CIP чланака у Узајамном каталогу, који обухвата и УДК класификацију. Библиографија чланака часописа Историјске баштине приређена је и исписана из базе COBISSNBU. За потребе исписа ове библиографије креирано је 109 библиографских јединица. Библиографске јединице формиране су у складу са упутством COMARC/B каталогизација, које омогућава примену стандарда за обраду саставних делова, као и свих врста ISBD-а за разноврсну библиотечку грађу. Библиографске јединице исписане из базе имају и COBISS.SR-ID број па се могу претраживати користећи префикс ID= , у COBISS/OPAC-а на адреси: http://www.vbs.rs/cobiss/

10


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

Библиографија Историјске баштине садржи тематске целине: - Библиографије - Организације. Удружења. Корпорације. Друштва. - Српска православна црква. - Статистика. Демографија. - Политика. - Право. Законодавство. - Привреда. Економске науке. - Васпитање. Образовање. Настава. - Етнологија. - Уметност. - Преписка. Кореспонденција. Писма. - Историографија. Мемоари. Дневници. Биографије. - Биографије. Генеалогија. Хералдика. - Архивистика. Архиви. - Културна историја. Историја цивилизације. - Историја Југославије. Историја Србије. - Прикази. - Регистре: именски, регистар наслова и предметни регистар. - Садржај по бројевима.

11


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

O 12


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

БИБЛИОГРАФИЈА ИСТОРИЈСКЕ БАШТИНЕ ISSN 0352-2822 БР. 1−20 011/016 БИБЛИОГРАФИЈЕ 1. МАТИЋ, Драгица Прилог библиографији / [Драгица Матић]. У: Бр. 5 (1987), стр. 135-138. 012 COBISS.SR-ID 512075937 2. МЕРЕНИК, Славица Ужице у устанцима : прилог библиографији / Славица Мереник. Напомене и библиографске референце уз текст. У: Бр. 16 (2007), стр. 323-333. 016:94(497.11 Ужице)"1804/1815" COBISS.SR-ID 512116897 3. РОДАЉЕВИЋ, Драгослава Историја ужичког краја 1941. године : библиографија књига и чланака везаних за историју ужичког краја 1941. године / Драгослава Родаљевић. - Напомене и библиографске референце уз текст. У: Бр. 20 (2011), стр. 297-330. 016 COBISS.SR-ID 186023180 4. САВИЋ, Александар В. Библиографија радника Историјског архива Ужица / Александар В. Савић. У: Бр. 11/12 (2003), стр. 123-140. 012 COBISS.SR-ID 512160417

13


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

061 ОРГАНИЗАЦИЈЕ. УДРУЖЕЊА. КОРПОРАЦИЈЕ. ДРУШТВА 5. МАЦУРА, Љубица Ужичка женска подружина 1878−1941 / Љубица Мацура. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 17 (2008), стр. 25-58. 061.235-055.2(497.11)"1878/1941" COBISS.SR-ID 512106913 6. ЧАРАПИЋ, Миле Соколска жупа Ужице : историјска белешка : (1922−1941) / Миле Чарапић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 10 (2000 [тј. 2001]), стр. 9-14 061:796/799(497.11 Ужице)"1922/1941" COBISS.SR-ID 512161697 7. ШОСТАР, Даница Ужичка женска подружина − Ужице : 1878−1941 / Даница Шостар. Напомене и библиографске референце уз текст. У: Бр. 8/9 (1994/1995), стр. 97-100. 061.23(497.11)"1878/1941" COBISS.SR-ID 52384002 271.222(497.11) СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА 8. ЂУРИЋ, Милан, прота Писма проте Милана Ђ. Ђурића / приредио Мирољуб Јовановић. Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 14 (2005), стр. 21-28. 271.222(497.11)-726.3:929 Ђурић М.(044) COBISS.SR-ID 131094028

14


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

9. МАТИЋ, Драгица Црква св. Тројице − Бјелуша : (1818- ) / Драгица Матић. У: Бр. 7 (1993), стр. 67-74. 271.222(497.11)(093.2) COBISS.SR-ID 42467074 10. РАДОСАВЉЕВИЋ, Недељко Синђелије ужичко-ваљевског митрополита Јоакима из 1785. и 1792. године / Недељко Радосављевић. - Summary. - Напомене и библиографске референце уз текст. У: Бр. 17 (2008), стр. 59-70. 271.222(497.11)"1785/1792" COBISS.SR-ID 512109985 11. СТАНОЈЛОВИЋ, Нинослав „Описаније живота” Јоаникија Нешковића, владике ужичког (1804−1873) / Нинослав Станојловић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 14 (2005), стр. 15-19. 271.222(497.11)-726.2:929 Нешковић Ј. COBISS.SR-ID 131092748 12. ТИМОТИЈЕВИЋ, Милош Епископ Николај Велимировић у посети Жичкој епархији (ужички и чачански крај) 1919. године / Милош Тимотијевић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 17 (2008), стр. 111-116. 271.222(497.11)"1919" 271.222(497.11)-72 COBISS.SR-ID 512100769

15


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

31 СТАТИСТИКА. ДЕМОГРАФИЈА. СОЦИОЛОГИЈА 13. ДАБИЋ, Миодраг Б. Општина Чајетина у огледалу пописа становништва 1948−2002 / Миодраг Б. Дабић. - Напомене и библиографске референце уз текст. Summary. У: Бр. 16 (2007), стр. 95-106. 314.116(497.11 Чајетина)"1948/2002" COBISS.SR-ID 512112289 14. МАЈДАНАЦ, Боро Избегличка деца у Ужицу (1941−1945) / Боро Мајданац. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 19 (2010), стр. 133-154. 314.151.3-053.2-054.73(497.11)"1941/1945"(093. 2) COBISS.SR-ID 178879500 15. СТАМЕНИЋ, Стаменко А. Домаћинства Солотуше у попису стоке 1860. године / Стаменко А. Стаменић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 16 (2007), стр. 129-140. 311.313(497.11 Солотуша)"1860" COBISS.SR-ID 512113313 32 ПОЛИТИКА 16. АЛЕКСИЋ, Мара Омладина ужичког краја на изградњи пруге Београд − Бар 1971−1976. године / Мара Алексић. - Илустр. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 18 (2009), стр. 49-70. 329.78(497.1):37.035.3"1971/1976" COBISS.SR-ID 168615180

16


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

17. БЈЕЛИЦА, Слободан Два излагања Добривоја Видића као секретара Покрајинског комитета Комунистичке партије Србије за Војводину / Слободан Бјелица. Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 18 (2009), стр. 251-266. 329.15(497.1)"1948/1951"(042) 329:929 Видић Д. COBISS.SR-ID 168619276 18. МАТИЋ, Драгица Листа категорија регистратурског материјала Општ. комитета СКС Титово Ужице са роковима чувања / Драгица Матић и Љубомир Вељашевић. У: Бр. 3 (1985), стр.: 83-92. 329.15(497.11 Ужице).15(093.2) COBISS.SR-ID 512073889 19. Срeски комитет СКС Пријепоље, Нова Варош и Прибој : историјска белешка / Драгица Матић. - Напомене и библиографске референце уз текст. У: Бр. 2 (1984), стр. 81-91. 329.15(497.11)"1940/1955" 94(497.11)"1940/1955" COBISS.SR-ID 512074401 20. МИЛОШЕВИЋ, Милева Срески комитет Савеза комуниста Србије Среза моравичког − Ивањица : 1944−1955 / припремила Милева Милошевић. У: Бр. 7 (1993), стр. 7-36. 329.15(497.11)"1944/1955"(093.2) COBISS.SR-ID 42466306 21. НИКОЛИЋ, Коста Комунистичка партија Југославије и устанак у Србији / Коста

17


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

Николић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. Библиографија. У: Бр. 20 (2011), стр. 9-30. 329.15:94(497.1)"1941" 316.75:329.15(497.1)"1939/1945" COBISS.SR-ID 186028556 22. РАД КПЈ 1945−46. године у Ужичком округу / [приредио Војислав Лазовић]. - Напомене уз текст. - Садржи и извештаје Среског комитета Ужица, Бајине Баште, Косјерића, Ивањице, Пожеге, Пријепоља Окружном комитету КПЈ Ужице 1945 и 1946 г. У: Бр. 4 (1986), стр. 5-70. 329.15(497.11)"1945/1946" COBISS.SR-ID 512105121 23. РОДИНИС, Андреј Izvještaj bana V. Popovića o položaju Drinske banovine iz jula 1932. godine / Andrej Rodinis. - Fotogr. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary. У: Br. 18 (2009), str. 101-112. 32:929 Поповић В. 94(497.15)"1932"(093.2) 342.5(497.15)"1932"(093.2) COBISS.SR-ID 168616716 24. САВИЋ, Александар В. Избори за сенатора 1901. године у Ужицу : према архивској грађи из фонда Сенат у Архиву Србије / приредио Александар В. Савић. Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 14 (2005), стр. 29-54. 324(497.11)"1901"(093.2) COBISS.SR-ID 131094284 25. „Политика”, „Народно јединство” и „Ужички глас” о посети краљице Марије Ужицу и источном делу Дринске бановине 6. августа

18


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

1936. године / Александар В. Савић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 15 (2006), стр. 149-156. 321.61:929 Карађорђевић М. COBISS.SR-ID 512103585 26. Ужички радикали на страницама „Тимочанина” : (1890-1892) / приредили Александар В. Савић, Миљан А. Ћирић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 15 (2006), стр. 71-78. 323(497.11)(05) COBISS.SR-ID 512025505 27. ЋУРЧИЋ, Петра Архивски фонд Срески комитет СКС Титово Ужице као извор за проучавање улоге комунистичке партије у спровођењу неких привредних мера органа власти 1945−1955 / Петра Ћурчић. У: Бр. 7 (1993), стр. 55-66. 329.15(497.11)"1944/1955"(093.2) COBISS.SR-ID 42466818 28. ШИМУНОВИЋ-Бешлин, Биљана Бан Милојко Васовић и политичке прилике у Дунавској бановини 1935. године / Биљана Шимуновић-Бешлин. - Напомене и библиографске референце уз текст. -Summary. У: Бр. 18 (2009), стр. 25-36. 32:929 Васовић М. 323(497.11)"1935" 94(497.11)"1935" COBISS.SR-ID 168614156

19


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

33 ПРИВРЕДА. ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ 29. ГЛУШЧЕВИЋ, Миодраг Д. Привредне прилике у ужичком и чачанском крају 1941. године / Миодраг Д. Глушчевић. - Напомене и библиографске референце уз текст. Summary. - Библиографија. У: Бр. 20 (2011), стр. 135-170. 332:94(497.11)"1941/1945"(093.2) COBISS.SR-ID 186013452 30. ЛАЗОВИЋ, Војислав Ваздушна бања „Златибор” − Партизанске Воде : 1953−1962 / Војислав Лазовић. - Напомене и библиографске референце уз текст. Summary. У: Бр. 16 (2007), стр. 83-94. 338.48:615.838(497.11 Златибор)"1953/1962" 615.838(497.11 Златибор)"1953/1962" COBISS.SR-ID 512112033 31. МИСАИЛОВИЋ, Илија Железница Ужица у ратним условима 1941. / Илија Мисаиловић. Илустр. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. Библиографија. У: Бр. 20 (2011), стр. 171-186. 332:94(497.11)"1941/1945"(093.2) COBISS.SR-ID 186013708 32. ПРЉЕВИЋ, Весна Архивски фонд Каранске земљорадничке задруге у Историјском архиву у Ужицу 1902−1911 : попис грађе / Весна Прљевић. - Напомене и библиографске референце уз текст. У: Бр. 14 (2005), стр. 163-168. 334.732:63(497.11)"1902/1911"(093.2) COBISS.SR-ID 131101452 33. ЧАРАПИЋ, Миле Прилог проучавању привредних прилика у ужичком крају кроз

20


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

податке Алманаха Дринске бановине 1930−1932. / Миле Чарапић. Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 18 (2009), стр. 113-142. 338.1(497.11)"1928/1931"(093.2) 94(497.11)"1928/1931" 930.25(497.15)"1930/1932" COBISS.SR-ID 168617228 34. ЏАКОВИЋ, Зорица Архивска грађа ужичких новчаних завода у фонду Дринске бановине / Зорица Џаковић, Миодраг Д. Глушчевић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 17 (2008), стр. 155-172. 336.722(497.11 Ужице)"1929/1941" COBISS.SR-ID 512117409 35. Истраживања у другим архивима о Ужичкој грађанској штедионици 1884−1948 / Зорица Џаковић, Миодраг Д. Глушчевић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 16 (2007), стр. 221-238. 336.722(497.11 Ужице)"1884/1948" COBISS.SR-ID 512115361 34 ПРАВО. ЗАКОНОДАВСТВО 36. ДУЧИЋ, Мирослав Стање архивске грађе општинских судова у Златиборском округу / Мирослав Дучић. - Напомене и библиографске референце уз текст. Summary. У: Бр. 10 (2000 [тј. 2001]), стр. 15-18. 347.9(497.11)"1931/1998"(093.2) COBISS.SR-ID 512161953

21


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

37. ЈАНКОВИЋ, Зоран Српска народна скупштина : (1908−1912) / Зоран Јанковић. Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 16 (2007), стр. 173-179. 342.847(497.11 Ужице)"1908" COBISS.SR-ID 512114081 38. КРЕМИЋ, Миливоје Од пакта до краја рата / Миливоје-Миша Кремић ; [за штампу приредио Војислав Лазовић]. - Белешка о аутору. - Напомене уз текст. У: Бр. 6 (1988), стр. 3-66. 343.819.5(4) COBISS.SR-ID 10870796 39. КРСМАНОВИЋ, Драган Уписник Притвора-истражног затвора Војног суда ужичког војног подручја 1945. године / Драган Крсмановић. - Граф. прикази. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 18 (2009), стр. 175-236. 343.818(497.11)"1945"(093.2) COBISS.SR-ID 168618764 40. ПОЗНАНОВИЋ, Раде В. Црквене матичне књиге, њихова употреба и заштита / Раде В. Познановић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 11/12 (2003), стр. 19-30. 347.183:271.222(497.11) COBISS.SR-ID 512159137 41. ПОПОВИЋ, Јован П. Коришћење и објављивање архивске грађе која се односи на заробљенике и логораше из Другог светског рата : (морална и правна заштита њихових личности) / Јован П. Поповић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 17 (2008), стр. 213-228.

22


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

342.721-054.68(497.1)"1941/2005" 343.819.5(094.73) COBISS.SR-ID 512120225 42. ПОПОВИЋ, Јован П. Преглед прописа о заштити архивске грађе на просторима југословенске државе од 1918. године до распада СФРЈ и прописи који су донети у новоствореним државама, ранијим републикама Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, до 2007. године / Јован П. Поповић. Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 17 (2008), стр. 229-246. 930.25(094.5):340.134(497.1) 340.134(497.11)"1918/2007" COBISS.SR-ID 512120481 43. САВИЋ, Александар В. Избори Видоја Л. Невесињца за народног посланика : за ванредну Народну скупштину 1889. године / приредили Александар В. Савић, Мирољуб Јовановић. - Напомене и библиографске референце уз текст. Summary. У: Бр. 16 (2007), стр. 151-172. 342.847(497.11 Ужице)"1889" COBISS.SR-ID 512113825 44. ШОСТАР, Даница А. Избор часника у Општини ужичкој 1883. године / Даница А. Шостар. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 16 (2007), стр. 141-150. 342.847(497.11 Ужице)"1883" COBISS.SR-ID 512113569

23


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

37 ВАСПИТАЊЕ. ОБРАЗОВАЊЕ. НАСТАВА. УПОТРЕБА СЛОБОДНОГ ВРЕМЕНА 45. ЂОКИЋ, Снежана Женска стручна школа : 1884−1956 / Снежана Ђокић. - Напомене и библиографске референце уз текст. У: Бр. 7 (1993), стр. 37-46. 377(497.11)"1884/1956"(093.2) COBISS.SR-ID 42465282 46. КУЈОВИЋ, Мина Prilog istoriji školstva u Zapadnoj Srbiji u 1929. godini / Mina Kujović. Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary. - Sadrži i izveštaje školskih nadzornika iz Šapca, Bajine Bašte, Požege, Arilja, Loznice, Mionice, Preljine, Užica, Čačka i Valjeva za 1929. godinu. У: Br. 18 (2009), str. 71-99. 371(497.11)"1929"(093.2) 930.85(497.11)"1929" COBISS.SR-ID 168615692 47. ЧАРАПИЋ, Миле Специјална сточарско-воћарска школа − Севојно : 1931−1948 / Миле Чарапић. - Напомене и библиографске референце уз текст. У: Бр. 8/9 (1994/1995), стр. 81-96. 373.5(497.11)"1931/1948" COBISS.SR-ID 52382978 39 ЕТНОЛОГИЈА. ЕТНОГРАФИЈА. ОБИЧАЈИ. ФОЛКЛОР 48. САВИЋ, Александар З. Прилог проучавању културе одевања у Ужицу у другој половини 19. и почетком 20. века / Александар З. Савић. - Илустр., фотогр. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 19 (2010), стр. 55-73.

24


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

391(497.11)"18/19" COBISS.SR-ID 178871308 7 УМЕТНОСТ. АРХИТЕКТУРА. ФОТОГРАФИЈА. МУЗИКА. СПОРТ 49. МАЈДАНАЦ, Боро Позоришна активност Одсека за народно просвећивање у Ужичком округу за време немачке окупације 1941−1944 / Боро Мајданац. Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 15 (2006), стр. 157-164. 792(497.11)"1941/1944" 930.85(497.11)"1941/1944" COBISS.SR-ID 512103841 50. СУКЊАЈА, Ана Збирка матрица печата и штамбиља Историјског архива у Ужицу : прикази / Ана Сукњаја, Снежана Ђокић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 10 (2000 [тј. 2001]), стр. 67-72. 736.3"1853/1975":930.25 COBISS.SR-ID 512162721 51. ЧАРАПИЋ, Миле Ужички биоскопи и њихов филмски репертоар 1907−1941 / Миле Чарапић. - Илустр. - Напомене и библиографске референце уз текст. Summary. У: Бр. 16 (2007), стр. 43-82. 791.1(497.11 Ужице)"1907/1941" 792 COBISS.SR-ID 512111777 52. ЧАРАПИЋ, Миле Ужичко Певачко друштво „Златиборска вила” : 1909−1941. / Миле

25


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

Чарапић. - Фотогр. - Напомене и библиографске референце уз текст. Summary. У: Бр. 19 (2010), стр. 75-116. 784:061.231(497.11)"18/19" COBISS.SR-ID 178872076 821.163.41-6 ПРЕПИСКА. КОРЕСПОНДЕНЦИЈА. ПИСМА 53. ИЛИЋ, Михаило Непознато писмо мајора Михаила Илића : (виђење на путу од Београда до Ужица) / приредио Стеван Игњић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 15 (2006), стр. 25-30. 821.163.41-6 COBISS.SR-ID 512121249 54. ЈОВАНОВИЋ, Мирољуб Писмо Алексе Поповића - Стојану Новаковићу / приредили Мирољуб Јовановић, Александар В. Савић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 15 (2006), стр. 93-98. 821.163.41-6 : 32 COBISS.SR-ID 512025761 55. МАРКОВИЋ, Жељко Једно писмо Миладина Радовића : прилог утврђивању стварних чињеница из новије прошлости града Ужица / Жељко Марковић. - Илустр. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 19 (2010), стр. 193-202. 821.163.41-6 94(497.11 Ужице)"18/19"(093.3) COBISS.SR-ID 178880524

26


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

56. Из преписке црногорског владике Петра I Петровића Његоша и рујанског кнеза Јована Мићића 1821−1822. године / Живота Марковић. Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 10 (2000 [тј. 2001]), стр. 5-8. 821.163.41-6 COBISS.SR-ID 512161441 57. ПЕРОВИЋ, Милош Писма из Свете Горе / Милош Перовић ; превела са немачког Мирјана Симић ; приредила за штампу Драгица Матић. - Напомене уз текст. У: Бр. 5 (1987), стр. 67-107. 821.163.41-6 COBISS.SR-ID 26638860 58. РУЖИЋ, Доброслав Несаница због Мирослављевог јеванђеља : једно писмо Доброслава Ружића престолонаследнику Александру Карађорђевићу / Слободан Радовић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 14 (2005), стр. 77-82. 821.163.41-6 82:929 Ружић Д.(044) COBISS.SR-ID 131096332 821.163.41-94 ИСТОРИОГРАФИЈА. МЕМОАРИ. ДНЕВНИЦИ. БИОГРАФИЈЕ 59. АРСИЋ, Стеван Сећања Стевана Арсића, резервног капетана II класе : 1914−1917 / приредио Александар В. Савић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 14 (2005), стр. 83-124.

27


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

94(100)"1914/1918"(093.3) 355:929 Арсић С. 821.163.41-94 COBISS.SR-ID 131096844 60. ВУКОМАНОВИЋ, Гвозден Сећања Гвоздена Вукомановића учесника у Првом светском рату, из Бранежаца / приредио Војислав Лазовић. - Садржи и песме: Тамо далеко ; Долазак српске војске на Крф ; Незнани туђинче. У: Бр. 3 (1985), стр. 73-82. 821.163.41-94 94(100)"1914/1918"(093.3) 821.163.41-1 COBISS.SR-ID 512073633 61. ДРАШКОВИЋ, Вукосав Казивања Вукосава Драшковића о Косјерићу између два рата (1930−1940) / приредио Миле Чарапић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 14 (2005), стр. 125-134. 908(497.11 Косјерић)"1930/1940"(093.3) COBISS.SR-ID 131098380 62. ЖИВКОВИЋ, Благоје Прве године рада архивског средишта / Благоје Живковић. У: Бр. 1 (1983), стр. 35-36. 821.163.41-94 COBISS.SR-ID 512165793 63. ИГЊИЋ, Стеван Симо С. Поповић (1882−1953) сведок времена / Стеван Игњић. Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 16 (2007), стр. 189-196.

28


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

821.163.41-94 94(497.11)"1912/1918"(093.3) COBISS.SR-ID 512114849 64. МИЛИЋ, Милош Прибелешке у борбама од 27. септембра 1916. / Милош Милић ; приредио Александар В. Савић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 11/12 (2003), стр. 73-100. 821.163.41-94 94(497.11)"1915/1918"(093.3) 94(497)"1916/1918"(093.3) COBISS.SR-ID 512101281 65. НИКОЛИЋ, Драган Сећање Драгана Николића на браварско-плужарску радњу његовог оца Михаила Николића у Ужицу 1906−1958 / приредио Миле Чарапић. Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 14 (2005), стр. 135-156. 821.163.41-94 683.3(497.11)(091) 94(497.11 Ужице)"1906/1958"(093.3) COBISS.SR-ID 131098892 66. НИКОЛИЋ, Ђурђе Забелешке Ђура Николића о повлачењу српске војске 1915. године и о животу у заробљеништву : (1916−1918) / Недељко Јешић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 16 (2007), стр. 197-214. 821.163.41-94 94(497.11)"1915/1918" 94(437)"1916/1918" COBISS.SR-ID 512072097

29


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

67. НИКОЛОВА, Маја Дечачка школа у Бокоњану на Корзици : сећања Драгомира Ђоковића, учитеља / Маја Николова. - Summary. - Напомене и библиографске референце уз текст. У: Бр. 17 (2008), стр. 95-110. 821.163.41-94 373.1/.6 COBISS.SR-ID 512117153 68. ПЕРОВИЋ, Милош Дневници / Милош Перовић ; превела са немачког Мирјана Симић ; приредила за штампу Драгица Матић. - Напомене уз текст. У: Бр. 5 (1987), стр. 15-66. 821.163.41-94 COBISS.SR-ID 26639116 69. По Ужичком округу / Милош Перовић ; приредила за штампу Драгица Матић ; превела са немачког Симић Мирјана. - Напомене и библиографске референце уз текст. У: Бр. 5 (1987), стр. 109-130. 821.163.41-94 COBISS.SR-ID 26639884 70.

Сећања на тешке тренутке / [Милош Перовић].

У: Бр. 5 (1987), стр. 131-133. 821.163.41-94 COBISS.SR-ID 512075681 71. ПОЗНАНОВИЋ, Раде В. Тешке али лепе године / Раде В. Познановић. У: Бр. 1 (1983), стр. 38-42. 821.163.41-94 COBISS.SR-ID 512166049

30


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

72. РУЖИЋ, Милош Запис Милоша Ружића о једном догађају у Ужицу у Карађорђево време : из необјављених рукописа / Слободан Радовић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 16 (2007), стр. 123-128. 821.163.41-94(091.33) COBISS.SR-ID 512113057 73. ЧАРАПИЋ, Миле Ужице у 1941. години у светлу мемоарске грађе Историјског архива Ужице / Миле Чарапић. - Напомене и библиографске референце уз текст. Summary. - Библиографија. У: Бр. 20 (2011), стр. 269-295. 821.163.41-94 94(497.11)"1941/1945"(093.3) COBISS.SR-ID 186017548 74. ЏЕЛЕБЏИЋ, Петроније Казивање Петронија Џелебџића о Ариљу између два рата : (1930−1941) / приредио Миле Чарапић. - Summary. У: Бр. 11/12 (2003), стр. 101-109. 821.163.41-94 94(497.11 Ариље)”1930/1941”(093.3) COBISS.SR-ID 512160161 929 БИОГРАФИЈЕ. ГЕНЕАЛОГИЈА. ХЕРАЛДИКА 75. ЂОКИЋ, Снежана Новопримљени лични фондови и збирке / Снежана Ђокић. Напомене и библиографске референце уз текст. У: Бр. 8/9 (1994/1995), стр. 105-108. 929 COBISS.SR-ID 52383746

31


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

76. ЖИВКОВИЋ, Благоје Благоје Живковић о себи / приредила Драгица Матић. Прештампано из: Драгољуб С. Игњатовић, Са писцима и о писцима међуратним, Београд, 1992. - Напомене и библиографске референце уз текст. У: Бр. 15 (2006), стр. 177-186. 929 Живковић Б. 821.163.41-94 COBISS.SR-ID 512122785 77. ИСКРИН, Милорад Радоје Поповић, поручник 10. пешадијског пука шумадијске дивизије / Милорад Искрин. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 16 (2007), стр. 181-188. 355:929 Поповић Р. COBISS.SR-ID 512114593 78. МАРКОВИЋ, Жељко Краљев секретар Момчило Вуковић Бирчанин - Мумија : (Београд 24.09.1911 - Минхен 26.4.1984) / Жељко Марковић. - Напомене и библиографске референце уз текст. У: Бр. 16 (2007), стр. 316-321. 929 Вуковић М. COBISS.SR-ID 512116641 79. МАТИЋ, Драгица Милош Перовић 1874−1918 / [приредила Драгица Матић]. Напомене и библиографске референце уз текст. У: Бр. 5 (1987), стр. 5-13. 929:37 Перовић М. COBISS.SR-ID 26639372

32


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

80. МИЛОШЕВИЋ, Милева Одликовања проте Милана Смиљанића 1913−1971. / Милева Милошевић. - Илустр., табеле. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 19 (2010), стр. 255-270. 271.222(497.11)-725:929 Смиљанић М.(093.2) 737.22(497.1)"1913/1971"(093.2) COBISS.SR-ID 178885388 81. МИЋОВИЋ, Митар Историја века једног занатлије / Митар Мићовић ; приредила за штампу Драгица Матић. - Митар Мићовић, абаџија...: [уводне напомене о дневнику]: стр. 5-7. - Графикони. - Напомене и библиографске референце уз текст. У: Бр. 8/9 (1994/1995), стр. 5-80. 929:33 Мићовић. М COBISS.SR-ID 49595148 82. НАДОВЕЗА, Бранко Друштвена и филозофска мисао Крсте Цицварића / Бранко Надовеза. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 16 (2007), стр. 107-122. 141.7:929 Цицварић K. COBISS.SR-ID 512112801 83. ПЕТРОВИЋ, Нада Др Милош Борисављевић − прилог за заборављену биографију : (1855−1934) / Нада Петровић. - Илустр. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 19 (2010), стр. 39-54. 61:929 Борисављевић М. COBISS.SR-ID 178870284

33


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

84. ПЕТРОВИЋ, Нада Илија [тј. Жарко Илије] Боровић: (1895−1969) : на трагу заборављених српских јунака / Нада Петровић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 16 (2007), стр. 215-220. 355:929 Боровић И.(093.2) COBISS.SR-ID 512115105 85. РАДОВАНОВИЋ, Бориша Архивска грађа као извор за генеалошка истраживања / Бориша Радовановић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 16 (2007), стр. 283-302. 929.511 COBISS.SR-ID 512116129 86. РАДОВИЋ, Слободан Етнограф и библиограф Љубиша Р. Ђенић : општи поглед на Ђенићева проучавања / Слободан Радовић. - Илустр. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 18 (2009), стр. 37-48. 39:929 Ђенић Љ. Р. COBISS.SR-ID 168614412 87. Запис Максима Евгенијевића о Карађорђу на маргинама листа „Голубица” / Слободан Радовић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 15 (2006), стр. 17-24. 929 Петровић Ђ.(05) COBISS.SR-ID 512120993 88. САВИЋ, Александар В. Драгица Матић - добитник „Златне архиве” за 2003. годину / Александар В. Савић. - Напомене и библиографске референце уз текст. У: Бр. 14 (2005), стр. 219-220.

34


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

929 Матић Д. COBISS.SR-ID 512229793 89. Погинули, умрли и нестали Ужичани од 1912. до 1920. према листу „Ратник” 1921−1926. / приредио Александар В. Савић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 17 (2008), стр. 117-154. 929 94(497.11)"1912/1920"(05) COBISS.SR-ID 512072609 90. „Српске новине” о посети краља Петра I Карађорђевића Ужицу и ужичком крају 1905. / приредио Александар В. Савић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 14 (2005), стр. 55-67. 321.61:929 Карађорђевић П. I(046) COBISS.SR-ID 131095308 91. СЕЛИМОВИЋ, Салих Буковачко-кладнички Тарићи / Салих Селимовић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 18 (2009), стр. 9-16. 929.52 ТАРИЋИ 908(497.11 Кладница)"17/..." 314.117(497.11)(091) COBISS.SR-ID 168612364 92. Зорнићи у Кладници / Салих Селимовић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 17 (2008), стр. 15-23. 929.53 ЗОРНИЋИ COBISS.SR-ID 512106657

35


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

93. Исламизирани Клименте на простору Кладнице / Салих Селимовић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 16 (2007), стр. 35-42. 929.52:28 Клименте 28:929 COBISS.SR-ID 512111521 94. Исламизирани Кучи на подручју Кладнице / Салих Селимовић. Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 15 (2006), стр. 49-60. 929.52:28 Кучи 28:929.52 КУЧИ COBISS.SR-ID 512121761 95. Муслимански песници у српској књижевности крајем 19. и почетком 20. столећа / Салих Селимовић. - Илустр. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 19 (2010), стр. 27-38. 929:821.163.41.09-1"18/19" 821.163.41(497.1)"18/19":929 COBISS.SR-ID 178868236 96. СТЕВАНОВИЋ-Хедрих, Катица Цео живот посвећен механици, инжењерству и математици : (поводом 100 година од рођења знаменитог Ужичанина) : проф. др Данило П. Рашковић (28. август 1910 − 29. јануар 1985) / Катица (Стевановић) Хедрих. - Фотогр. - Summary. У: Бр. 19 (2010), стр. 155-192. 531:929 Рашковић Д. COBISS.SR-ID 178880268 97. ЋУРЧИЋ, Петра Из збирке докумената књижара и штампара Љубомира Романовића / Петра Ћурчић. - Напомене и библиографске референце уз текст.

36


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

У: Бр. 8/9 (1994/1995), стр. 101-104. 929:655 Романовић Љ. COBISS.SR-ID 52383490 98. ЧАРАПИЋ, Миле Лични фонд Косте Д. Деспотовића (1932−1941) - Ужице / Миле Чарапић. - Напомене и библиографске референце уз текст. У: Бр. 7 (1993), стр. 47-54. 929:33(497.11)"1932/1941"(093.2) COBISS.SR-ID 42466562 99. Ужички трговци Петар Пржуљевић и Влајко Чарапић / Миле Чарапић, Зорица Арнаутовић. - Илустр. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 15 (2006), стр. 165-176. 929 Пржуљевић П. 929 Чарапић В. COBISS.SR-ID 512122529 100. ШОСТАР, Даница А. Школовање Анке Росић-Мићић, прве управнице Женске раденичке школе у Ужицу : (1867-1927) / Даница А. Шостар. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 14 (2005), стр. 157-162. 929 Мићић А. 37:929 Мићић А. COBISS.SR-ID 131100684 101. Ристо Тешић, сајџија из Ужица : (1845−1904) : прилог биографији / Даница Шостар. - Напомене и библиографске референце уз текст. Summary. У: Бр. 15 (2006), стр. 61-70. 929 Тешић Р. COBISS.SR-ID 512122017

37


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

930.25 АРХИВИСТИКА. АРХИВИ 102. ГЛУШЧЕВИЋ, Миодраг Д. Архивска грађа прве повлашћене акционарске ткачке радионице у Ужицу / Миодраг Д. Глушчевић, Зорица Џаковић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 18 (2009), стр. 143-159. 930.253:334.712(497.11)"1898/1945" COBISS.SR-ID 168617740 103. ДАВИДОВИЋ, Горан Грађа о Вишеградском фронту и формирању босанског четничког одреда у Чачку октобра 1941. године / Горан Давидовић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. - Библиографија. У: Бр. 20 (2011), стр. 249-268. 930.255:94(497.11)"1941/1945"(093.2) COBISS.SR-ID 186017292 104. ДУЧИЋ, Мирослав Заштита архивске грађе друштвенополитичких организација Златиборског округа / Мирослав Дучић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 11/12 (2003), стр. 5-13. 930.25"1945/1990"(093.2) COBISS.SR-ID 512158625 105. Искуства Историјског архива у Ужицу у поступку приватизације и стечаја привредних субјеката / Мирослав Дучић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 16 (2007), стр. 239-254. 930.25:33(497.11) COBISS.SR-ID 512115617

38


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

106. ЂОКИЋ, Снежана Општина Добрачка − Добраче : (1839−1918) : приказ фонда и попис грађе / Снежана Ђокић. - Напомене и библиографске референце уз текст. Summary. У: Бр. 11/12 (2003), стр. 43-46. 930.25(497.11)"1839/1918" COBISS.SR-ID 512159905 107. КРСМАНОВИЋ, Драган Архивски фонд − Златиборски корпус Југословенске војске у отаџбини : аналитички инвентар / Драган Крсмановић. - Табеле. Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 19 (2010), стр. 203-234. 930.255:94(497.11)"1941/1945"(093.2) COBISS.SR-ID 178882828 108. ЛАЗОВИЋ, Војислав Тридесет пет година рада Историјског архива у Титовом Ужицу / Војислав Лазовић. - Напомене и библиографске референце уз текст. У: Бр. 1 (1983), стр. 9-33. 930.25 COBISS.SR-ID 512074657 109. ЛУЧИЋ, Весна Пракса и могућност сарадње Историјског архива и основних и средњих школа у Ужицу у остваривању програма завичајне историје / Весна Лучић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 14 (2005), стр. 175-182. 930.25(497.11):37 COBISS.SR-ID 131103500 110. МАНДИЋ, Слободан Архиви и „WEB 2.0” окружење / Слободан Мандић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary.

39


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

У: Бр. 19 (2010), стр. 271-277. 930.25:004.738.5 930.25:004.9 COBISS.SR-ID 178885644 111. МАРКОВИЋ, Жељко Заштита архивске грађе у регистратурама − осврт на стање у Златиборском округу / Марковић Жељко. - Summary. У: Бр. 14 (2005), стр. 169-174. 930.253(497.11) COBISS.SR-ID 131102476 112. Приказ књиге „Регистар непокретности општенародне имовине” (1945−1960) за катастарску општину Бајина Башта / Жељко Марковић. Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 15 (2006), стр. 207-236. 930.25:528.44 COBISS.SR-ID 512173217 113. Стање архивске грађе и регистратурског материјала друштвених предузећа у поступку својинске трансформације / Жељко Марковић. Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 11/12 (2003), стр. 15-18. 930.25"1972/2002"(093.2) COBISS.SR-ID 512158881 114. Стручни профил радника службе за заштиту архивске грађе ван архива у Републици Србији / Жељко Марковић.. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 17 (2008), стр. 191-211. 930.25-051 COBISS.SR-ID 512118177

40


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

115. МАТИЋ, Драгица Библиотека Историјског архива / Драгица Матић. - Summary. У: Бр. 11/12 (2003), стр. 69-72. 02:930.25 COBISS.SR-ID 512160929 116. МИЛОШЕВИЋ, Милева Збирка плаката : (1854−1940) : аналитички инвентар / Милева Милошевић. - Summary. У: Бр. 11/12 (2003), стр. 47-68. 930.25"1854/1940"(093.2) 94(497.11)"1954/1940"(093.2) COBISS.SR-ID 512104865 117. Збирка плаката Историјског архива до 1941 : прикази / Милева Милошевић, Александар В. Савић. - Summary. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Садржи и репринт плаката: Позив на збор Народне либералне странке у Пожеги, 1893 г. ; Превод фермана Његовог величанства султана Абдула Азиза Михаилу М. Обреновићу III, 1867 ; Први привредно витешки окружни велики дан у Ужицу, 1893 г. ; Објава приређивачког одбора за дочек њихових величанстава (краља Александра I и краља Милана Обреновића), 1899 г. ; Кандидатска листа за изборни Округ ужички, 1912 г. ; Објава Окружног заповедништва Ужице о обавезној предаји вишка жита по срезовима, 1918 ; Предизборни плакат Демократске странке, Ужице 1920 ; Објава Суда општине нововарошке о одржавању пролећног панађура, 1926 ; Објава Ужичког занатлијског еснафа, 1926 ; Плакат Одбора Кола српских сестара за дечју забаву, 1931 ; Позив Управе Ужичког занатлијског удружења, 1933 ; Позив Управе Певачког друштва Златиборска вила, 1938 ; Распоред трка коњских грла Кола јахача „Кнез Михаило” , 1938 ; Предизборни плакат удружене опозиције, 1938 ; Заклетва српског народа краљу Александру I Карађорђевићу погинулом у Марсељу, 1934. У: Бр. 10 (2000 [тј. 2001]), стр. 29-48. 930.25"1854/1941"(093.2) 94(497.11)"1954/1941"(093.2) COBISS.SR-ID 512102561

41


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

118. Научно-информативна средства о архивској грађи Историјског архива у Ужицу / Милева Милошевић. - Summary. - Напомене и библиографске референце уз текст. У: Бр. 17 (2008), стр. 179-190. 930.25(497.11 Ужице)(050.8) COBISS.SR-ID 512117921 119. Ратна 1941. година у ужичком крају у фондовима и збиркама Историјског архива у Ужицу / Милева Милошевић. - Илустр. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. - Библиографија. У: Бр. 20 (2011), стр. 219-238. 930.255:94(497.11)"1941/1945"(093.2) COBISS.SR-ID 186016268 120. Ратна штета у Ариљском срезу : 1945−1946 : пријаве / Милева Милошевић. - Граф. прикази. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 18 (2009), стр. 161-174. 930.255:352(497.11)"1945/1946" 341.384(497.1)"1941/1945" COBISS.SR-ID 168618252 121. ПЕТРОВИЋ, Нада Документа о Ужицу у бази података „Инвентар” архива Србије и Црне Горе / Нада Петровић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 16 (2007), стр. 255-282. 004.651:930.25 COBISS.SR-ID 512115873 122. ПИЛЧЕВИЋ, Ђорђе Ужички крај према извештајима среских начелстава тридесетих година XX века / Ђорђе Пилчевић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary.

42


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

У: Бр. 15 (2006), стр. 129-148. 930.25(497.11)"1929/1932"(093.2) 94(497.11)"1929/1932"(093.2) COBISS.SR-ID 512103329 123. ПРЉЕВИЋ, Весна Начелство среза рачанског − Бајина Башта : 1836−1918 : аналитички инвентар / Весна Прљевић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 11/12 (2003), стр. 31-34. 930.25(497.11 Бајина Б.)"1836/1918" COBISS.SR-ID 512159393 124. Приказ збирке Вариа / Весна Прљевић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 10 (2000 [тј. 2001]), стр. 49-54. 930.25(497.11 Ужице)"1818/1978" COBISS.SR-ID 512162209 125. РАДНИ полет у Ужичком округу у 1945. години / приредио Војислав Лазовић. - Садржи и извештаје упућене Окружном Народном одбору и НОО о учешћу омладине појединих општина у поправљању путева, сечи дрва, радовима у Војводини и неколико извештаја о раду школа. У: Бр. 3 (1985), стр.:3-72. 930.25(497.11) 94(497.1)"1941/1945" COBISS.SR-ID 512073377 126. РАОНИЋ, Милун Фондови и збирке Историјског архива у Титовом Ужицу на почетку 1983. године / Милун Раонић. У: Бр. 1 (1983), стр. 79-104.

43


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

930.25 COBISS.SR-ID 512164513 127. РИСТАНОВИЋ, Јелена Из Књиге наредаба Бановинске болнице у Ужицу 1941. године / Јелена Ристановић. - Илустр. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. - Библиографија. У: Бр. 20 (2011), стр. 239-248. 930.255:94(497.11)"1933/1945"(093.2) COBISS.SR-ID 186016780 128. САРИЋ, Самија Фонд краљевске банске управе Дринске бановине / Самија Сарић, Крунослава Ловреновић - Зеба. - Прештампано из Гласника архива и Друштва архивских радника Босне и Херцеговине, година XVIII-XIX књига XVIII-XIX, Сарајево, 1978/79. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 15 (2006), стр. 187-206. 930.25:94(497.1)"1929/1941" 930.25(497.6):94(497.11) COBISS.SR-ID 512123041 129. ЋУРЧИЋ, Петра Општина Злакушка − Злакуса : (1884−1890) : сумарни инвентар / Петра Ћурчић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 10 (2000 [тј. 2001]), стр. 19-28. 930.25"1884/1890"(093.2) 94(497.11 Злакуса)"1984/1890"(093.2) COBISS.SR-ID 512101537 130. ШОСТАР, Даница Збирка географских карата Историјског архива Ужице : прикази / Даница Шостар. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 10 (2000 [тј. 2001]), стр. 55-66.

44


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

930.25(497.11 Ужице)"1909/1965"(084.3) COBISS.SR-ID 512162465 131. Једна наредба Општине ужичке из 1883. године / Даница Шостар. Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 10(2000 [тј. 2001]), стр. 73-75. 930.25(497.11 Ужице)"1883" COBISS.SR-ID 512162977 132. Општина ужичка − Ужице : (1839−1918) / Даница Шостар. Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 11/12 (2003), стр. 35-42. 930.25(497.11 Ужице)"1839/1918" COBISS.SR-ID 512159649 930.85 КУЛТУРНА ИСТОРИЈА. ИСТОРИЈА ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ 133. ПИЛЧЕВИЋ, Ђорђе Партизанска штампа у западној Србији 1941. / Ђорђе Пилчевић. Илустр. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. Библиографија. У: Бр. 20 (2011), стр. 201-218. 655:94(497.11)"1941/1945"(093.2) COBISS.SR-ID 186014476 134. РАДОВИЋ, Слободан Културне прилике у Ужицу у периоду 24. септембар − 30. новембар 1941. / Слободан Радовић. - Илустр. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. - Библиографија. У: Бр. 20 (2011), стр. 187-200. 930.85:94(497.11)"1941/1945"(093.2) COBISS.SR-ID 186013964

45


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

135. О аутографу и предавању професора Благоја Живковића о ужичкој културној баштини / Слободан Радовић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 17 (2008), стр. 173-178. 821.163.41.09-94 930.85(497.11 Ужице)(093.3) COBISS.SR-ID 512117665 94 ИСТОРИЈА. ИСТОРИЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ. ИСТОРИЈА СРБИЈЕ 136. ВУКОВИЋ, Тома Од пожешке чете до Седмог батаљона ужичког НОП одреда / Томо Вуковић ; приредио Миодраг Д. Глушчевић. - Напомене и библиографске референце уз текст. У: Бр. 2 (1984), стр. 73-79. 94(497.11 Пожега)"1944"(093.3) 355.3(497.11 Пожега)"1944"(093.3) COBISS.SR-ID 512102049 137. ГЛУШЧЕВИЋ, Миодраг Д. Памтивек / приредили Миодраг Глушчевић и Војислав Лазовић. У: Бр. 4 (1986), стр. 85-94. 94(497.11)"1196/1945" 930.85(497.11) COBISS.SR-ID 512164257 138. Пожежани у Првом светском рату / Миодраг Д. Глушчевић. Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. - Садржи и: Војни обвезници из Пожеге: ратници са Солунског фронта ; „Странствујући” Солунци, одн. они који су живели ван Пожеге ; Заробљени ; Рањени, оболели и онеспособљени. У: Бр. 15 (2006), стр. 109-128.

46


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

94(497.11Пожега)"1914/1918"(093.2) 355.08"1914/1918" COBISS.SR-ID 512103073 139. ДАБИЋ, Миодраг Б. Сеоба среске власти из Чајетине у Ужице средином 19. века : од када и до када Чајетина средином 19. века није била седиште среза / Миодраг Д. Дабић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 18 (2009), стр. 17-24. 94(497.11 Златиборски срез)"18" 908(497.11 Чајетина)"18" 94(497.11 Златиборски срез)"1839/1861" COBISS.SR-ID 168613388 140. ДИМИТРИЈЕВИЋ, Бојан Б. Септембар 1941: формирање српске владе генерала Недића и њених оружаних одреда / Бојан Димитријевић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. - Библиографија. У: Бр. 20 (2011), стр. 31-56. 94(497.11)"1941" 32:929 Недић М. COBISS.SR-ID 186009612 141. ЂЕНИЋ, Снежана Долазак краља Александра Обреновића у Округ ужички 1893. г. / Снежана Ђенић. - Илустр., портрети. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 15 (2006), стр. 79-92. 94(497.11)"1893"(093.2) 323(497.11)"1893":929 Обреновић А. COBISS.SR-ID 512102817 142. ИЗБОРНА скупштина за Срески НОО у Прибоју фебруара 1945. године. У: Бр. 1 (1983), стр. 73-74.

47


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

94(497.11)"1945"(093.2) COBISS.SR-ID 512232865 143. ИНИЦИЈАТИВНИ одбор за формирање Среског НОО среза моравичког децембра 1944. године. У: Бр. 1 (1983), стр. 54-55. 94(497.11)"1944"(093.2) COBISS.SR-ID 512231585 144. ИСКРИН, Милорад Друга српска армија Степе Степановића у Босни, новембра 1918 / Милорад Искрин. - Илустр. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 15 (2006), стр. 99-108. 94(497.11)"1918" 94(497.15)"1918" COBISS.SR-ID 512122273 145. КРСМАНОВИЋ, Драган Војне формације 1941. године у Ужичком округу / Драган Крсмановић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. - Библиографија. У: Бр. 20 (2011), стр. 83-106. 94(497.11)"1941/1945"(093.2) COBISS.SR-ID 186011404 146. ЛАЗОВИЋ, Војислав Ослобођење Ужичког округа и формирање народне власти 1944 / Војислав Лазовић. - Напомене уз текст. - Садржи и: Делегати среских скупштина у Ариљу, Бајиној Башти, Ивањици, Косјерићу, Пожеги, Ужицу, Чајетини ; Списак делегата Ужичког округа у Великој антифашистичкој народноослободилачкој скупштини Србије. У: Бр. 2 (1984), стр. 7-19.

48


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

94(497.11)"1944"(093.2) COBISS.SR-ID 512105377 147. Памтивек / приредио Војислав Лазовић. У: Бр. 5 (1987), стр. 149-150, бр. 6 (1988), стр. 73-78. 94(497.11)"1332/1948" 930.85(497.11) COBISS.SR-ID 512076193 148. ЛУКИЋ, Милован Рачанске партизанске јединице 1941. године / Милован Лукић. Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. Библиографија. У: Бр. 20 (2011), стр. 107-134. 94(497.11)"1941/1945"(093.2) COBISS.SR-ID 186012940 149. МАРКОВИЋ, Живота Карађорђе у ужичком крају / Живота Марковић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 16 (2007), стр. 9-26. 94(497.11)"1788/1809" COBISS.SR-ID 512072353 150. Преписка Карађорђа и Кутузова поводом предлога да се Хаџи Мелентије Стевановић посвети за епископа Шабачко-ужичке епархије / Живота Марковић. - Напомене и библиографске референце уз текст. Summary. У: Бр. 14 (2005), стр. 9-14. 94(497.11)"1804/1813" 271.222(497.11)"1804/1813" COBISS.SR-ID 131091212

49


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

151. Преписка устаничких старешина на Дринском фронту у другој половини 1811. године / Живота Марковић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 15 (2006), стр. 9-16. 94(497.11)"1811"(093.2) 821.163.41-6 COBISS.SR-ID 512120737 152. Руска штампа о Јаворском фронту 1876−1878. године / Живота Марковић. - Summary. - Напомене и библиографске референце уз текст. У: Бр. 17 (2008), стр. 71-94. 94(497.11)"1876-1878"(05) COBISS.SR-ID 512110241 153. Сарадња партизана и четника у североисточној Босни и у рејону Вишеграда у јесен 1941. године / Живота Марковић. - Илустр. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 19 (2010), стр. 117-132. 94(497.1)"1941" 355.48(497.1)"1941" COBISS.SR-ID 178872588 154. Ужичка нахија у Првом српском устанку : (1804−1813) / Живота Марковић. - Стр. 23.: Реч издавача / [Александар В. Савић]. - Напомене аутора. : стр. 25-26. - Скраћенице: стр. 253. - Речник страних имена и мање познатих речи: стр. 255-261. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. - Садржи и: Документи 1804-1813 (стр. 57-251) ; Службена преписка између Карађорђа и устаничких старешина у Првом српског устанку ; Службена преписка Карађорђа и устанички старешина са царом Францом I ; Службена преписка Карађорђа и Хасан-паше, Бећирпаше и др. ; Извештаји о борбама и логорима у Ужичкој нахији у току Првог српског устанка ; Тапије. У: Бр. 13 (2004), стр. 29-251.

50


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

94(497.11)"1804/1813"(093.2) 355.3(497.11 Ужичка нахија)"1804/1813"(093.2) COBISS.SR-ID 512102305 155. Ужички крај у устанку 1941. године / Живота Марковић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. - Библиографија. У: Бр. 20 (2011), стр. 57-82. 94(497.11)"1941" 355.48(497.11)"1941" COBISS.SR-ID 186010636 156. МАТИЋ, Драгица Неки елементи за формирање архивског фонда Начелство среза ужичког (1836−1918) / Драгица Матић, Петра Ћурчић. - Напомене и библиографске референце уз текст. У: Бр. 6 (1988), стр. 67-71. 94(497.11)"1836/1918"(093.2) COBISS.SR-ID 10872076 157. Памтивек / приредила Д. М. [Драгица Матић]. У: Бр. 7 (1993), стр. 75-80. 94(497.11)"1283/1953" 930.85(497.11) COBISS.SR-ID 512164001 158. Памтивек / приредили Драгица Матић и Миодраг Глушчевић. У: Бр. 2 (1984), стр. 91-99, бр. 3 (1985), стр. 93-106. 94(497.11)"1234-1974" 930.85(497.11) COBISS.SR-ID 512074145 159. МИЛОСАВЉЕВИЋ, Оливера Хајдучија у Ужичком округу у време друге владавине кнеза Милоша

51


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

/ Оливера Милосављевић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 19 (2010), стр. 17-25. 94(497.11)"1850/1861" COBISS.SR-ID 178869516 160. НАРОДНО-ОСЛОБОДИЛАЧКИ одбори : [бившег Ужичког округа 1944]. У: Бр. 2 (1984), стр. 23-72. 94(497.11)"1944"(093.3) COBISS.SR-ID 512105633 161. ОСНИВАЧКА скупштина Среског НОО среза моравичког јануара 1945. године. У: Бр. 1 (1983), стр. 68-72. 94(497.11)"1945"(093.2) COBISS.SR-ID 512232609 162. ПОЗНАНОВИЋ, Раде В. Ужички „Солунци” : према евиденцији ужичког Удружења носилаца Албанске споменице / Раде В. Познановић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 14 (2005), стр. 69-76. 94(100)"1914/1918":929(093.2) COBISS.SR-ID 131096076 163. ПРВА скупштина среза златиборског новембра 1944. године. У: Бр. 1 (1983), стр. 49-51. 94(497.11)"1944"(093.2) COBISS.SR-ID 512101793 164. ПРЉЕВИЋ, Весна Памтивек / приредиле Весна Прљевић и Зорица Арнаутовић.

52


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

У: Бр. 15 (2006), стр. 259-263. 94(497.11)"1196/1945" 930.85(497.11) COBISS.SR-ID 512173985 165. ПРОГЛАС Среске НО скупштине у Прибоју, фебруара 1945. године. У: Бр. 1 (1983), стр. 61-65. 94(497.11)"1945"(093.2) COBISS.SR-ID 512232097 166. РЕЗОЛУЦИЈА привременог Среског НОО среза милешевског из октобра 1943. године. У: Бр. 1 (1983), стр. 44-47. 94(497.11)"1943"(093.2) COBISS.SR-ID 1024120223 167. РОДАЉЕВИЋ, Драгослава Историографија Ужица у Виртуелној библиотеци Србије : (тематско претраживање библиотечке грађе везане за историографију Ужица у бази COBIB.SR) / Драгослава Родаљевић. - Илустр. - Напомене и библиографске референце уз текст. У: Бр. 18 (2009), стр. 287-296. 004.659:94(497.11 Ужице) 025.4:004.6 COBISS.SR-ID 512085665 168. САВИЋ, Александар В. Билтен Окружног комитета Титово Ужице за август 1946. године / Александар В. Савић. - Напомене и библиографске референце уз текст. Summary. У: Бр. 19 (2010), стр. 235-254.

53


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

94(497.11)"1946"(093.2) 342.34(497.1)"1946"(093.2) COBISS.SR-ID 178884108 169. Одјек хапшења Драже Михаиловића у ужичком крају кроз локалну и државну штампу / Александар В. Савић. - Граф. прикази. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 18 (2009), стр. 237-250. 94(497.1)"1946"(046) 355:929 Михаиловић Д. COBISS.SR-ID 168619020 170. СВЕЧАНА седница пленума Градског НО у Ужицу 8. јула 1946. године. У: Бр. 1 (1983), стр. 75-77. 94(497.11)"1946"(093.2) COBISS.SR-ID 512233121 171. СЕДНИЦА Среског НОО среза ариљског децембра 1944. године. У: Бр. 1 (1983), стр. 66-67. 94(497.11)"1944"(093.2) COBISS.SR-ID 512232353 172. СКУПШТИНА Среског НОО среза пожешког децембра 1944. године. У: Бр. 1 (1983), стр. 56-60. 94(497.11)"1944"(093.2) COBISS.SR-ID 512231841 173. СКУПШТИНА Среског НОО среза рачанског октобра 1944. године. У: Бр. 1 (1983), стр. 52-53.

54


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

94(497.11)"1944"(093.2) COBISS.SR-ID 512231329 174. СТАНОЈЕВИЋ, Данило Златиборци у Јаворском рату 1876−78. године / Данило Станојевић. Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 15 (2006), стр. 31-48. 94(497.11)"1876/1878" COBISS.SR-ID 512121505 175. Златиборци у Мађарској буни 1848−1849. године / Данило Станојевић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Сажетак ; Summary. У: Бр. 16 (2007), стр. 27-34. 94(497.11)"1848/1849" 94(497.113)"1848/1849" COBISS.SR-ID 512111265 176. ХАСАНАГИЋ, Шукрија Сећања Шукрије Хасанагића из Прибоја, учесника у НОР-у / приредио Војислав Лазовић. У: Бр. 4 (1986), стр. 71-74. 94(100)"1939/1945"(093.3) COBISS.SR-ID 512076449 177. ЧАРАПИЋ, Миле Памтивек / приредио Миле Чарапић. У: Бр. 11/12 (2003), стр. 141-154, бр. 14 (2005), стр. 221-234. 94(497.11)"1219/1931" 930.85(497.11) COBISS.SR-ID 512161185 178. ЏАКОВИЋ, Зорица Долазак краљева Милана и Александра Обреновића у Ужички округ

55


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

1882, 1899. и 1901. године / Зорица Џаковић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. У: Бр. 11/12 (2003), стр. 111-118. 94(497.11)"1882/1901" COBISS.SR-ID 512101025 179. ШОСТАР, Даница Памтивек / приредила Даница Шостар У: Бр. 8/9 (1994/1995), стр. 117-127, бр. 10 (2000 [тј. 2001] ), стр. 77-90. 94(497.11)"1476/1948" 930.85(497.11) COBISS.SR-ID 512163233 ПРИКАЗИ 180. БЈЕЛИЦА, Слободан Драга Мастиловић, Херцеговина у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца 1918−1929, Београд, 2009. / Слободан Бјелица У: Бр. 19 (2010), стр. 289-290. 181. ВЕЉАШЕВИЋ, Љубомир Олга Б. Гилер, Приручник за заштиту архивске грађе ван архива / Љубомир Вељашевић У: Бр. 2 (1984), стр. 111-112. 182. ВЛАХОВИЋ, Петар Значај едиције „Корени“ за чување етничког, културног и друштвеног идентитета српског народа / Петар Влаховић У: Бр. 20 (2011), стр. 331-336. 183. ДУЧИЋ, Мирослав Историјски архив Ужица коначно у новој згради / Мирослав Дучић У: Бр. 19 (2010), стр. 9-15.

56


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

184. Поводом 60 година од оснивања Историјског архива у Ужицу / Мирослав Дучић У: Бр. 17 (2008), стр. 9-13. 185. Ужичани за углед : трибина Историјског архива, одржана октобра 2004 поводом Дана града У: Бр. 14 (2005), стр. 201-216. 186. КУЈОВИЋ, Мина Prilozi Instituta za istoriju, br 37, Sarajevo 2008. / Mina Kujović У: Бр. 18 (2009), стр. 277-280. 187. Zbornik radova sa Prvog kongresa arhivista Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2006. / Mina Kujović У: Бр. 16 (2007), стр. 303-305. 188. Vesna Milović, Dubrovačka republika u spisima osmanskih sultana: s analitičkim inventarom sultanskih spisa serije Acta Turcarum Državnog arhiva u Dubrovniku, Dubrovnik, 2005. / Mina Kujović У: Бр. 15 (2006), стр. 237-239. 189. ЛАЗОВИЋ, Војислав Извод из Извештаја о раду Историјског архива у 1987. години / Војислав Лазовић У: Бр. 5(1987), стр. 149-150. 190. ЛУЧИЋ, Весна Издања Историјског архива Ужице у 2006. години / Весна Лучић .- Садржи: Књажеска канцеларија, Ужички суд, приредио Недељко Радосављевић, Ужице , Београд, 2006.; Љубомир Каљевић, Моје успомене; Драгослав Риле Богдановић, Миле Чарапић, Ужичка клисура 1920−1945.; Историјска баштина, бр. 15. У: Бр. 16 (2007), стр. 306-315. 191. Издања Историјског архива Ужице у 2007. години / Весна Лучић .- Садржи: Борисав -Малиша Атанацковић, Дневник , за штампу приредио др Илија Мисаиловић, Ужице 2007. ; Максим Евгеновић, Животопис,

57


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

приредила за штампу мр Татјана Ракић, Ужице 2007. ; Др Живота Марковић, Народне старешине ужичког краја у доба Првог и Другог устанка, Ужице 2007.; Мехмед-бег Капетановић Љубушак, Народно благо, Сарајево 2007.; Историјска баштина, бр. 16. У: Бр. 17 (2008), стр. 251-261. 192. Издања Историјског архива Ужице у 2008. години / Весна Лучић .- Садржи: Историјска баштина, бр 17.; Данило Станојевић, Златиборци у војсци Кнежевине Србије, Ужице 2008..; Жељко Марковић, Цар&градски мементо, Ужице 2008.; Драган Шуљагић, Родослов фамилије Шуљагић, Ужице 2008.; Милева Д. Милошевић, Удружење занатлија вароши и среза Ужичког – Титово Ужице, Ужице 2008. У: Бр. 18 (2009), стр. 267-276. 193. Издања Историјског архива Ужице у 2009. години / Весна Лучић .- Садржи: Историјска баштина, бр. 18 У: Бр. 19 (2010), стр. 279-283. 194. Издања Историјског архива у Ужицу за 2010. годину / Весна Лучић Садржи: Историјска баштина, бр. 19; Миле Чарапић, Соколство у Ужичком крају и Рашкој области, Ужице 2010. У: Бр. 20 (2011), стр. 337-344. 195. МАРИНКОВИЋ, Радован М. Горан Давидовић и Лела Павловић, Историја Чачка, Чачак, 2009. / Радован М. Маринковић У: Бр. 19 (2010), стр. 291-293. 196. МАНДИЋ, Милоје Марко Поповић, Ужички град, Ужице, 1995. / [Милоје Мандић] У: Бр. 8/9 (1994/1995), стр. 109-113. 197. Уводна реч на отварању изложбе „Први српски устанак у ужичком крају”, организатор изложбе Историјски архив у Ужицу; аутори: Живота Марковић, Драгица Матић и Милева Милошевић. / [Милоје Мандић] У: Бр. 8/9 (1994/1995), стр. 114-116.

58


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

198. МАТИЋ, Драгица Извештај о раду Историјског архива у Титовом Ужицу за 1986. годину / Д. [Драгица] Матић У: Бр. 4 (1986), стр. 75-84. 199. Изворник – грађа Међуопштинског историјског архива у Чачку / Д. М. [Драгица Матић] У: Бр. 3(1985), стр. 109. 200. Издања архива у 2005. / Драгица Матић.- Садржи: Књажеска канцеларија − Ужичка нахија, књ. 1 , (1816−1830) / др Недељко Радосављевић; Учитељска школа у Ужицу (1925−1972) [Каталог Изложбе] / Милева Милошевић, Зорица Џаковић; Историјска баштина, бр. 14; Ужички зборник, бр 29. У: Бр. 15 (2006), стр. 243-250. 201. Изложба 85 година Историјског архива Србије/ Д. М. [Драгица Матић] У: Бр. 3(1985), стр. 107-108. 202. Поклон Живке Мелентијевић и Оливере Суботић Историјском Архиву / Драгица Матић У: Бр. 14 (2005), стр. 217-220. 203. ПЕТРОВИЋ, Љубомир Мира Радојевић, Научник и политика, Београд, 2007./ Љубомир Петровић У: Бр. 18 (2009), стр. 281-286. 204. Peter Fritzsche [=Питер Фрич], Stranded in the Present, Modern Time and the Melancholy of Histori [=Насукани у садашњици, модерна времена и меланхолија историје], Harvard Universiry Press, Cambridge and London 2004, 268 pp. У: Бр. 17 (2008), стр. 247-250.

59


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

205. ПИЛЧЕВИЋ, Ђорђе Миле Чарапић, Коло јахача „Кнез Михаило” за Округ ужички 1895−1941, Историјски архив, Ужице, 2004, 120 стр. / Ђорђе Пилчевић У: Бр. 14 (2005), стр. 187-190. 206. ПОЗНАНОВИЋ, Раде В. Деценије рада Учитељске школе: изложба Историјског архива / Раде В. Познановић У: Бр. 15 (2006), стр. 251-252. 207. Три нове књиге Историјског архива / Раде Познановић .-Садржи: Ослобођење Ужица 1805 / Благоје Живковић; Узимање Ужица 1805. и 1807. / Ратомир М. Цвијетић; Полагање рачуна Милана Ђ. Ђурића: [полагање рачуна бирачима на збору у Ужицу августа 1881] У: Бр. 14 (2005), стр. 183-186. 208. ПРЉЕВИЋ, Весна Архивски гласник, гласило Друштва архивиста Србије / Весна Прљевић У: Бр. 19 (2010), стр. 284-288. 209. Културно пропагандна делатност Архива 2003−2004 / Весна Прљевић Бр. 14 (2005), стр. 197-200. 210. Летопис Историјског архива у Ужицу : [2005−2010] / Весна Прљевић У: Бр. 15 (2006), стр. 253-257., бр. 16 (2007), стр. 335-339., бр. 17 (2008), стр. 263-269., бр. 18 (2009), стр. 297-304., бр. 19 (2010), стр. 295-302., бр. 20 (2011), стр. 345-350. 211. Приказ изложби Историјског архива у Ужицу 2002. године / Весна Прљевић У: Бр. 11/12 (2002/2003), стр. 119-122. 212. САВИЋ, Александар В. „Градина”− повремени политички лист: прилог историји пожешке периодике / Александар В. Савић У: Бр. 15 (2006), стр. 240-142.

60


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

213. ТРИДЕСЕТ ПЕТ година Историјског Архива у Титовом Ужицу Садржи: Реч народног хероја Дане Милосављевић, на отварању изложбе „35 година Историјског архива у Титовом Ужицу”. Реч Божидара Манића, председника Републичког комитета за културу СР Србије, приликом представљања првог броја Историјске баштине. Реферат директора Војислава Лазовића “35 година Историјског архива у Титовом Ужицу (1948−1983)”. У: Бр. 2 (1984), стр. 100-110. 214. ЏАКОВИЋ, Зорица Пожешки годишњак: прилози за политичку, војну, економску и културну историју Пожеге и околине, бр. 1−4, 2001−2004. године / Зорица Џаковић У: Бр. 14 (2005), стр. 191-196. IN MEMORIAM 215. ДУЧИЋ, Мирослав Милун Раонић / Мирослав Дучић У: Бр. 14 (2005), стр. 235-237. 216. Др Ратомир Цвијетић У: Бр. 18 (2009), стр. 305-307. 217. МАТИЋ, Драгица Благоје Живковић (1903−1983) / Д. М. [Драгица Матић] У: Бр. 2 (1984), стр. 113-115. 218. Даринка Дара Аћимовић (1920−2001) / Драгица Матић У: Бр. 10 (2000), стр. 94-95. 219. МИЛОШЕВИЋ, Милева Љубица Петронијевић (1924−2002) / Милева Милошевић У: Бр. 11/12 (2002/2003), стр. 155-156.

61


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

220. ШОСТАР, Даница Станојка Дражић (1936–2010) / Даница Шостар У: Бр. 20 (2011), стр. 351

G 62


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

РЕГИСТАР НАСЛОВА Архиви и "WEB 2.0" окружење 110 Архивска грађа као извор за генеалошка истраживања 85 Архивска грађа прве повлашћене акционарске ткачке радионице у Ужицу 102 Архивска грађа ужичких новчаних завода у фонду Дринске бановине 34 Архивски гласник 208 Архивски фонд - Златиборски корпус Југословенске војске у отаџбини 107 Архивски фонд Каранске земљорадничке задруге у Историјском архиву у Ужицу 1902−1911. 32 Архивски фонд Срески комитет СКС Титово Ужице као извор за проучавање улоге комунистичке партије у спровођењу неких привредних мера органа власти 1945−1955. 27 Бан Милојко Васовић и политичке прилике у Дунавској бановини 1935. године 28 Библиографија радника Историјског архива Ужица 4 Библиотека Историјског архива 115 Билтен Окружног комитета Титово Ужице за август 1946. године 168 Благоје Живковић о себи 76 Буковачко-кладнички Тарићи 91 Ваздушна бања „Златибор” - Партизанске Воде 1953−1962. 30 Војне формације 1941. године у Ужичком округу 145 „Градина”- повремени политички лист (приказ) 212 Грађа о Вишеградском фронту и формирању босанског четничког одреда у Чачку октобра 1941. године 103 Два излагања Добривоја Видића као секретара Покрајинског комитета Комунистичке партије Србије за Војводину 17 Деценије рада Учитељске школе: изложба Историјског архива 206 Дечачка школа у Бокоњану на Корзици 67 Дневник (1915−1919) 191 Дневници 68 Документа о Ужицу у бази података „Инвентар” архива Србије и Црне Горе 121

63


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

Долазак краља Александра Обреновића у Округ ужички 1893. г. 141 Долазак краљева Милана и Александра Обреновића у Ужички округ 1882, 1899 и 1901 године 178 Домаћинства Солотуше у попису стоке 1860. године 15 Др Милош Борисављевић - прилог за заборављену биографију (1855−1934) 83 Драгица Матић - добитник „Златне архиве” за 2003. годину 88 Друга српска армија Степе Степановића у Босни, новембра 1918. 144 Друштвена и филозофска мисао Крсте Цицварића 82 Dubrovačka republika u spisima osmanskih sultana 188 Епископ Николај Велимировић у посети Жичкој епархији (ужички и чачански крај) 1919. године 12 Етнограф и библиограф Љубиша Р. Ђенић 86 Жарко Илије Боровић (1895−1969) 84 Железница Ужица у ратним условима 1941. 31 Женска стручна школа 45 Животопис 191 Забелешке Ђура Николића о повлачењу српске војске 1915. године и о животу у заробљеништву 66 Запис Максима Евгенијевића о Карађорђу на маргинама листа „Голубица” 87 Запис Милоша Ружића о једном догађају у Ужицу у Карађорђево време 72 Заштита архивске грађе друштвенополитичких организација Златиборског округа 104 Заштита архивске грађе у регистратурама - осврт на стање у Златиборском округу 111 Збирка географских карата Историјског архива Ужице 130 Збирка матрица печата и штамбиља Историјског архива у Ужицу 50 Збирка плаката 116 Збирка плаката Историјског архива до 1941 117 Zbornik radova sa Prvog kongresa arhivista Bosne i Hercegovine 187 Златиборци у војсци Кнежевине Србије 1815−1878 192 Златиборци у Јаворском рату 1876−78. године 174 Златиборци у Мађарској буни 1848−1849. године 175

64


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

Зорнићи у Кладници 92 Из збирке докумената књижара и штампара Љубомира Романовића 97 Из Књиге наредаба Бановинске болнице у Ужицу 1941. године 127 Из преписке црногорског владике Петра I Петровића Његоша и рујанског кнеза Јована Мићића 1821−1822. године 56 Избегличка деца у Ужицу (1941−1945) 14 Избор часника у Општини ужичкој 1883. године 44 Избори Видоја Л. Невесињца за народног посланика 43 Избори за сенатора 1901. године у Ужицу 24 Изборна скупштина за Срески НОО у Прибоју фебруара 1945. године 142 Извештај о раду Историјског архива у Титовом Ужицу за 1986. годину 198 Izvještaj bana V. Popovića o položaju Drinske banovine iz jula 1932. godine 23 Извод из Извештаја о раду Историјског архива у 1987. години 189 Изворник (приказ часописа) 199 Изложба 85 година Историјског архива Србије (приказ изложбе) 201 Иницијативни одбор за формирање Среског НОО Среза моравичког децембра 1944. године 143 Искуства Историјског архива у Ужицу у поступку приватизације и стечаја привредних субјеката 105 Исламизирани Клименте на простору Кладнице 93 Исламизирани Кучи на подручју Кладнице 94 Историја века једног занатлије 81 Историја ужичког краја 1941. године 3 Историја Чачка – хронологија од праисторије до 2000. године 195 Историјска баштина, бр. 15 190 Историјска баштина, бр. 16 191 Историјска баштина, бр. 17 192 Историјска баштина, бр. 18 193 Историјска баштина, бр. 19 194 Историјски архив Ужица коначно у новој згради 183 Историографија Ужица у Виртуелној библиотеци Србије 167 Истраживања у другим архивима о Ужичкој грађанској штедионици 1884−1948 35 Једна наредба Општине ужичке из 1883. године 131 Једно писмо Миладина Радовића 55

65


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

Казивања Вукосава Драшковића о Косјерићу између два рата (1930−1940) 61 Казивање Петронија Џелебџића о Ариљу између два рата (1930−1941) 74 Карађорђе у ужичком крају 149 Књажеска канцеларија - Ужичка нахија 200 Књажеска канцеларија, Ужички суд (1825−1839) 190 Коло јахача „Кнез Михаило”за Округ ужички 1895−1941. 205 Комунистичка партија Југославије и устанак у Србији 21 Корени – едиција 182 Коришћење и објављивање архивске грађе која се односи на заробљенике и логораше из Другог светског рата 41 Краљев секретар Момчило Вуковић Бирчанин - Мумија 78 Културне прилике у Ужицу у периоду 24. септембар - 30. новембар 1941. 134 Културно-пропагандна делатност Архива 2003−2004. 209 Летопис Историјског архива у Ужицу : [2005−2010] 210 Листа категорија регистратурског материјала Општ. комитета СКС Титово Ужице са роковима чувања 18 Лични фонд Косте Д. Деспотовића (1932−1941) − Ужице 98 Милош Перовић 1874−1918. 79 Моје успомене 190 Муслимански песници у српској књижевности крајем 19. и почетком 20. столећа 95 Народне старешине ужичког краја у доба Првог и Другог устанка 191 Народно благо 191 Народноослободилачки одбори 160 Насукани у садашњици, модерна времена и меланхолија историје 204 Научник и политика, политичка биографија Божидара В. Марковића (1874-1946 203 Научно-информативна средства о архивској грађи Историјског архива у Ужицу 118 Начелство Среза рачанског - Бајина Башта 123 Неки елементи за формирање архивског фонда Начелство Среза ужичког (1836−1918) 156 Непознато писмо мајора Михаила Илића 53 Несаница због Мирослављевог јеванђеља 58 Новопримљени лични фондови и збирке 75

66


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

О аутографу и предавању професора Благоја Живковића о ужичкој културној баштини 135 Од пакта до краја рата 38 Од пожешке чете до Седмог батаљона ужичког НОП одреда 136 Одјек хапшења Драже Михаиловића у ужичком крају кроз локалну и државну штампу 169 Одликовања проте Милана Смиљанића 1913−1971. 80 Омладина ужичког краја на изградњи пруге Београд − Бар 1971−1976. године 16 "Описаније живота" Јоаникија Нешковића, владике ужичког (1804−1873) 11 Општина Добрачка − Добраче 106 Општина Злакушка − Злакуса 129 Општина ужичка − Ужице 132 Општина Чајетина у огледалу пописа становништва 1948−2002. 13 Ослобођење Ужица 1805. 207 Ослобођење Ужичког округа и формирање народне власти 1944. 146 Оснивачка скупштина Среског НОО Среза моравичког јануара 1945. године 161 Памтивек 137 , 147 , 157 , 158 , 164 , 177 , 179 Партизанска штампа у западној Србији 1941. 133 Писма из Свете Горе 57 Писма проте Милана Ђ. Ђурића 8 Писмо Алексе Поповића − Стојану Новаковићу 54 По Ужичком округу 69 Поводом 60 година од оснивања Историјског архива у Ужицу 184 Погинули, умрли и нестали Ужичани од 1912. до 1920. према листу „Ратник” 1921−1926. 89 Пожежани у Првом светском рату 138 Пожешки годишњак 214 Позоришна активност Одсека за народно просвећивање у Ужичком округу за време немачке окупације 1941−1944. 49 Поклон Живке Мелентијевић и Оливере Суботић Историјском Архиву 202 Полагање рачуна Милана Ђ. Ђурића 207 „Политика”, „Народно јединство” и „Ужички глас” о посети краљице Марије Ужицу и источном делу Дринске бановине 6. августа 1936. године 25

67


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

Пракса и могућност сарадње Историјског архива и основних и средњих школа у Ужицу у остваривању програма завичајне историје 109 Прва скупштина Среза златиборског новембра 1944. године 163 Прве године рада архивског средишта 62 Први српски устанак у ужичком крају 197 Преглед прописа о заштити архивске грађе на просторима југословенске државе од 1918. године до распада СФРЈ и прописи који су донети у новоствореним државама, ранијим републикама Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, до 2007. године 42 Преписка Карађорђа и Кутузова поводом предлога да се Хаџи Мелентије Стевановић посвети за епископа Шабачко-ужичке епархије 150 Преписка устаничких старешина на Дринском фронту у другој половини 1811. године 151 Прибелешке у борбама од 27. септембра 1916. 64 Привредне прилике у ужичком и чачанском крају 1941. године 29 Приказ збирке Вариа 124 Приказ изложби Историјског архива у Ужицу 2002. године 211 Приказ књиге „Регистар непокретности општенародне имовине” (1945−1960) за катастарску општину Бајина Башта 112 Прилог библиографији 1 Prilog istoriji školstva u zapadnoj Srbiji u 1929. godini 46 Прилог проучавању културе одевања у Ужицу у другој половини 19. и почетком 20. века 48 Прилог проучавању привредних прилика у ужичком крају кроз податке Алманаха Дринске бановине 1930−1932. 33 Prilozi Instituta za istoriju, br. 37 186 Приручник за заштиту архивске грађе ван архива 181 Проглас среске НО скупштине у Прибоју, фебруара 1945. године 165 Рад КПЈ 1945−46. године у Ужичком округу 22 Радни полет у Ужичком округу у 1945. години 125 Радоје Поповић, поручник 10. пешадијског пука шумадијске дивизије 77 Ратна 1941. година у ужичком крају у фондовима и збиркама Историјског архива у Ужицу 119 Ратна штета у Ариљском срезу 1945−1946. − пријаве 120 Рачанске партизанске јединице 1941. године 148

68


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

Резолуција привременог Среског НОО среза милешевског из октобра 1943. године 166 Ристо Тешић, сајџија из Ужица 101 Родослов фамилије Шуљагић 192 Руска штампа о Јаворском фронту 1876−1878. године 152 Сарадња партизана и четника у североисточној Босни и у рејону Вишеграда у јесен 1941. године 153 Свечана седница пленума Градског НО у Ужицу 8. јула 1946. године 170 Седница Среског НОО Среза ариљског децембра 1944. године 171 Сеоба среске власти из Чајетине у Ужице средином 19. века 139 Септембар 1941: формирање српске владе генерала Недића и њених оружаних одреда 140 Сећања Гвоздена Вукомановића учесника у Првом светском рату, из Бранежаца 60 Сећања на тешке тренутке 70 Сећања Стевана Арсића, резервног капетана II класе, 1914−1917 59 Сећања Шукрије Хасанагића из Прибоја, учесника у НОР-у 176 Сећање Драгана Николића на браварско-плужарску радњу његовог оца Михаила Николића у Ужицу 1906−1958 65 Симо С. Поповић (1882−1953) сведок времена 63 Синђелије ужичко-ваљевског митрополита Јоакима из 1785. и 1792. године 10 Скупштина Среског НОО Среза пожешког децембра 1944. године 172 Скупштина среског НОО Среза рачанског октобра 1944. године 173 Соколска жупа Ужице 6 Соколство у Ужичком крају и Рашкој области 1911–1941. године (приказ) 194 Специјална сточарско-воћарска школа - Севојно - 1931−1948. 47 Срески комитет Савеза комуниста Србије среза моравичког Ивањица 1944−1955. 20 Срески комитет СКС Пријепоље, Нова Варош и Прибој 19 Српска народна скупштина 37 "Српске новине" о посети краља Петра I Карађорђевића Ужицу и Ужичком крају 1905. 90 Стање архивске грађе и регистратурског материјала друштвених предузећа у поступку својинске трансформације 113 Стање архивске грађе општинских судова у Златиборском округу 36

69


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

Stranded in the Present, Modern Time and the Melancholy of Histori [=Насукани у садашњици, модерна времена и меланхолија историје] 204 Стручни профил радника службе за заштиту архивске грађе ван архива у Републици Србији 114 Тешке али лепе године 71 Тридесет пет година Историјског Архива у Титовом Ужицу 213 Тридесет пет година рада Историјског архива у Титовом Ужицу 108 Удружење занатлија вароши и Среза ужичког – Титово Ужице 192 Ужице у 1941. години у светлу мемоарске грађе Историјског архива Ужице 73 Ужице у устанцима 2 Ужичани за углед : трибина Историјског архива, одржана октобра 2004 185 Ужичка женска подружина - Ужице - 1878−1941 7 Ужичка женска подружина 1878−1941 5 Ужичка клисура 1920−1945 190 Ужичка нахија у Првом српском устанку 154 Ужички биоскопи и њихов филмски репертоар 1907−1941 51 Ужички град 196 Ужички зборник, бр 29 200 Ужички крај према извештајима Среских начелстава тридесетих година XX века 122 Ужички крај у устанку 1941. године 155 Ужички радикали на страницама „Тимочанина” 26 Ужички „Солунци” 162 Ужички трговци Петар Пржуљевић и Влајко Чарапић 99 Ужичко Певачко друштво „Златиборска вила” 1909−1941. 52 Узимање Ужица 1805. и 1807. 207 Уписник Притвора-истражног затвора Војног суда ужичког војног подручја 1945. године 39 Учитељска школа у Ужицу (1925−1972) 200 Фонд краљевске банске управе Дринске бановине 128 Фондови и збирке Историјског архива у Титовом Ужицу на почетку 1983. године 126 Хајдучија у Ужичком округу у време друге владавине кнеза Милоша 159 Херцеговина у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца 1918−1929. 180

70


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

Цар&градски мементо 192 Цео живот посвећен механици, инжењерству и математици 96 Црква св. Тројице − Бјелуша (1818- ) 9 Црквене матичне књиге, њихова употреба и заштита 40 Школовање Анке Росић-Мићић, прве управнице Женске раденичке школе у Ужицу : (1867−1927) 100

71


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

I 72


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

АУТОРСКИ РЕГИСТАР Алексић, Мара 16 Арнаутовић, Зорица 99 , 164 Арсић, Стеван 59 Атанацковић, Борисав – Малиша 191 Бешлин, Биљана Шимуновић - види Шимуновић-Бешлин, Биљана Бјелица, Слободан 17 , 180 Богдановић, Драгослав – Риле 190 Вељашевић, Љубомир 18 , 181 Влаховић, Петар 182 Вуковић, Тома 136 Вукомановић, Гвозден 60 Гилер, Олга Б. 181 Глушчевић, Миодраг Д. 29 , 34 , 35 , 102 , 136−138 , 146, 158 Дабић, Миодраг Б. 13 , 139 Давидовић, Горан 103, 195 Димитријевић, Бојан Б. 140 Драшковић, Вукосав 61 Дучић, Мирослав 36 , 104 , 105 , 183−185, 215 Ђенић, Снежана 141 Ђокић, Снежана 45 , 50 ,75 , 106 Ђоковић, Драгомир 67 Ђурић, Милан (прота) 8 , 207 Евгеновић, Максим 191 Живковић, Благоје 62 , 76 , 135 , 207 Игњић, Стеван 53 , 63

73


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

Илић, Михаило (1845−1876) 53 Искрин, Милорад 77 , 144 Јанковић, Зоран 37 Јешић, Недељко 66 Јовановић, Мирољуб 8, 43 ,54 Каљевић, Љубомир 190 Капетановић, Љубушак, Мехмед – бег 191 Кремић, Миливоје 38 Кремић, Миливоје − Мишо види Кремић, Миливоје Крсмановић, Драган 39 , 107 , 145 Кујовић, Мина 46, 186−188 Лазовић, Војислав 22, 30 , 38, 60, 108 , 125, 137, 146 , 147 , 176, 189, 213 Ловреновић, Крунослава 128 Лукић, Милован 148 Лучић, Весна 109 , 190−194 Мајданац, Боро 14 , 49 Мандић, Слободан 110 Мандић, Милоје 196, 197 Манић, Божидар 213 Маринковић, Радован 195 Марковић, Жељко 55 , 78 , 111−114, 192 Марковић, Живота 56 , 149− 155 , 191 Мастиловић, Драга 180 Матић, Драгица 1 , 9 , 18 , 19 , 57, 68 , 69 , 76, 79 , 81, 115 , 156, 157, 158 , 198−202, 217, 218 Мацура, Љубица 5 Мереник, Славица 2 Милић, Милош 64 Миловић, Весна 188 Милосављевић, Дана 213 Милосављевић, Оливера 159 Милошевић, Милева 20 , 80 , 116− 120 ,192, 200, 219 Мисаиловић, Илија 31

74


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

Мићовић, Митар 81 Надовеза, Бранко 82 Николић, Драган 65 Николић, Ђурђе 66 Николић, Коста 21 Николова, Маја 67 Павловић, Лела 195 Перовић, Милош 57 , 68 − 70 Петровић, Љубомир 203, 204 Петровић, Нада 83 , 84 , 121 Пилчевић, Ђорђе 122 , 133 , 205 Познановић, Раде В. 40 , 71 , 162 , 206, 207 Поповић, Јован П. 41 , 42 Поповић, Марко 196 Прљевић, Весна 32 , 123 , 124 , 164, 209, 210, 211 Радовановић, Бориша 85 Радовић, Слободан 58, 72, 86 , 87 , 134 , 135 Радојевић, Мира 203 Радосављевић, Недељко 10 , 190, 200 Раонић, Милун 126 Ристановић, Јелена 127 Родаљевић, Драгослава 3 , 167 Родинис, Андреј 23 Ружић, Доброслав 58 Ружић, Милош 72 Савић, Александар В. 4 , 24 −26 , 43 , 54 , 59, 64, 88 − 90 , 117, 168, 169 , 190−194 , 212 Савић, Александар З. 48 Сарић, Самија 128 Селимовић, Салих 91− 95 Симић, Мирјана 57 , 68 , 69 Стаменић, Стаменко А. 15 Станојевић, Данило 174 , 175, 192 Станојловић, Нинослав 11 Стевановић-Хедрих, Катица 96

75


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

Сукњаја, Ана 50 Тимотијевић, Милош 12 Ћирић, Миљан А. (аутор) 26 Ћурчић, Петра 27 , 97 , 129 , 156 Фрич, Питер 204 Хасанагић, Шукрија 176 Хедрих, Катица Стевановић - види Стевановић-Хедрих, Катица Цвијетић, Ратомир М. 207 Чарапић, Миле 6 , 33 , 47 , 51 , 52 , 61 , 65, 73 , 74 , 98 , 99 , 177 , 190, 194, 205 Џаковић, Зорица 34 , 35 , 102 ,178 , 200, 214 Џелебџић, Петроније 74 Шимуновић-Бешлин, Биљана 28 Шостар, Даница 7 , 44 , 100 , 101 , 130 − 132 , 179, 220 Шуљагић, Драган 192

76


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

ПРЕДМЕТНИ РЕГИСТАР Алманах Дринске бановине − Ужички крај − 1930−1932 33 Ариље - 1930−1941 - У успоменама 74 - Ратна штета - 1945−1946 120 Ариљски срез - 1929−1932 - Извештаји 122 Арсић, Стеван − Дневници 59 Архив Босне и Херцеговине - Фондови − Дринска бановина − 1929−1941 128 Архив Србије и Црне Горе - База података „Инвентар” - Ужице Архивска грађа 121 Архиви - Интернет 110 Архивска грађа - Заробљеници - Југославија - Прописи 41 - Заштита - Социјалистичка Федеративна Република Југославија Законски прописи 42 - Србија - 1918-2007 - Законски прописи 42 - Плакати - Ужички крај - 1854-1940 - Инвентари 116 Аћимовић, Даринка Дара (1920-2001) - In memoriam 218 База COBIB.SR - Претраживање - Историографија Ужица 167 Бајина Башта - Национализација - 1945−1960 - Регистри 112 Балкански ратови - Србија - 1912-1913 - У литератури 63 Банкарство - Ужице - 1929−1941 34 Бановинска болница Ужице - Књига наредаба - 1933−1945 Архивска грађа 127 Библиографије, тематске - Ужице – 1941 3 Билтен Окружног комитета КПС Титово Ужице – 1946 168 Биоскопи - Ужице - 1907−1941 51 „Борба” - Злочини - Сведочења - Пожешки крај - 1946 169 Борисављевић, Милош 83 Боровић, Жарко 84 Босански четнички одред - Формирање - Чачак - 1941 - Архивска грађа 103 Ваздушна бања „Златибор” - Оснивање - 1953−1962 30

77


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

Васовић, Милојко 28 Веб 2.0 види Web 2.0 Велика антифашистичка народноослободилачка скупштина Србије - Делегати – 1944. 146 Велимировић, Николај - „Тамо-амо по епархији” – 1919 12 Видић, Добривоје 17 Војводина - Мађарска буна - Добровољци - 1848−1849 175 Вуковић, Момчило 78 Вукомановић, Гвозден - Сећања 60 Генеалошка истраживања - Архивска грађа 85 Градски Народни одбор - Ужице - 1946 - Архивска грађа 170 Градски НО - Ужице - 1946 - Архивска грађа види Градски Народни одбор Деспотовић, Коста Д. - Трговачка активност - Ужице - Архивска грађа 98 Деца избеглице - Ужице - 1941−1945 - Историјска грађа 14 Добраче (код Ариља) - Архивска грађа - 1839−1918 106 Дражић, Станојка (1936−2010) - In memoriam 220 Драшковић, Вукосав 61 Државна предузећа - Приватизација - Златиборски округ 2005−2007 - Архивска грађа 105 Дринска бановина - 1932. Извештаји 23 - Архивска грађа - 1929−1932 Извештаји 122 - 1929−1941 128 Други светски рат - Вишеградски фронт - 1941 - Архивска грађа 103 - Србија - 1941 - Архивска грађа 119 Други светски рат 1939−1941 - У литератури 176 Други светски рат 1939−1945 - Југославија – 1941 21 , 153 - Србија – 1941 140 - Ужички крај – 1941 155 Друштвена предузећа - Архивска грађа - Златиборски округ - 1972−2002 113 - Приватизација - Златиборски округ - 2005−2007 - Архивска грађа 105 Дунавска бановина - Политичке прилике – 1935 28

78


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

Ђенић, Љубиша 86 Ђерасимовић, Љубомир - Народни посланик - 1908−1912 37 Ђоковић, Драгомир - Дневници 67 Ђурић, Милан - Народни посланик - 1908−1912 37 Ђурић, Милан - Преписка 8 Евгенијевић, Максим 87 Женска стручна школа - Ужице - 1884−1956 - Архивска грађа 45 Живковић, Благоје 76 , Живковић, Благоје (1903−1983) − In memoriam 217 Занати - Ужице - 1906−1958 − У успоменама 65 Земљорадничка задруга - 1902−1911 - Архивска грађа 32 Злакуса - Архивска грађа - 1884−1890 129 Златиборски округ - Архивска грађа - 1929−1941 128 - Друштвенополитичке организације - Архивска грађа 1945−1990 .104 - Културна историја - 1196−1945 - Хронолошки прикази 137 - 1219−1994 - Хронолошки прикази 177 - 1234−1945 - Хронолошки прикази 158 - 1332−1937 - Хронолошки прикази 147 - 1476−1948 - Хронолошки прикази 157 , 179 - 1785−2006 - Хронолошки прикази 164 Златиборски срез - 1839−1861 139 - 1929−1932 - Извештаји 122 Зорнићи - Кладница - 1683−1870 92 Избеглице - Ужице - 1941−1945 - Историјска грађа види Деца избеглице Избори - Општински суд - Ужице – 1883 44 - Србија - 1901 - Архивска грађа 24 Илић, Михаило - Преписка 53 Информатичка технологија види Информациона технологија Информациона технологија - Архивистика 110 Историја Србије - 1916 - 1918 - У успоменама 64 - Окупација – 1915 66

79


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

Историјски архив - Образовна улога 109 - Титово Ужице - 1948−1983 108 - Ужице - 2005−2007 - Архивска грађа 105 - Водичи 118 - Инвентари 118 - Фондови - Заштита 111 - Фондови и збирке - Титово Ужице – 1983 126 Историјски архив Ужице - Библиотека 115 - Географске карате - 1909−1965 - Инвентари 130 - Запослени - Библиографије 4 - Збирка Вариа - 1818−1978 124 - Печати - 1853−1975 50 Историјски архиви - Кадрови - Србија 114 Јаворски рат - Борци - Златибор - 1876−1878 174 Јаворски фронт - 1876-1878 - У литератури 152 Јањушевић, Јосиф - Народни посланик - 1906−1908 37 Јоаким - Синнђелије - 1785−1792 10 Југословенска војска у отаџбини. Златиборски корпус - Историјска грађа 107 Југословенство 21 Карађорђе 87 Карађорђе, Ђорђе Петровић види Петровић, Ђорђе Карађорђевић, Марија - Посете - Пожега – 1936 25 Карађорђевић, Марија - Посете - Ужице – 1936 25 Карађорђевић, Марија - Посете - Чачак – 1936 25 Карађорђевић, Петар - Посете - Пожега - У штампи 90 Карађорђевић, Петар - Посете - Ужички крај - У штампи 90 Карађорђевић, Петар - У штампи 90 Кинематографија - Репертоари - Ужице - 1907−1941 51 Клименте - Исламизација - Кладница 93 Књижевници, муслимански - Југославија - 19−20 в. 95 Комунистичка партија Југославије - Војводина - 1948−1951 17 - Други светски рат 1939−1945 21 Комунистичка партија Југославије, Срески комитет - Ариље - 1945−1946 - Извештаји 22

80


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

- Бајина Башта - 1945−1946 - Извештаји 22 - Ивањица - 1945−1946 - Извештаји 22 - Косјерић - 1945−1946 - Извештаји 22 - Пожега - 1945−1946 - Извештаји 22 - Пријепоље - 1945−1946 - Извештаји 22 - Ужице - 1945−1946 - Извештаји 22 - Ужички округ - 1945−1946 - Извештаји 22 Комунистичка партија Србије види Срески комитет Савеза комуниста Србије Конфискација види Национализација Концентрациони логори - Заробљеници - Југославија - 1941−1945 Архивски извори 41 Корзика - Српска војска - Школство - 1916−1917 67 Косјерић - 1930−1940 - У успоменама 61 КПЈ - Златиборски округ – 1946 види Окружни комитет Комунистичке партије Југославије КПЈ Војводине - 1948−1951 види Комунистичка партија Југославије Културна историја - Ужички крај – 1941 134 Кутузов, Михаил Иларинович - Преписка 150 Кучи - Исламизација - Кладница 94 Логори - Други светски рат 1939−1945 - У успоменама 38 Мађарска револуција - Добровољци - Златибор - 1848−1849 175 Матић, Драгица 88 Матичне књиге, црквене - Златиборски округ види Црквене матичне књиге Милетић, Владета 75 Милић, Милош (1891−1962) - Дневници 64 Митровић, Радисав - Народни посланик - 1908−1912 37 Мићић, Анка Росић- види Росић-Мићић, Анка Мићић, Јован - Преписка 56 Мићовић, Митар 81 Михаиловић, Дража - Хапшење - У литератури 169 Моравички срез - 1929−1932 - Извештаји 122 Народни посланици - Ужички округ - 1908−1912 37 Народно-ослободилачки одбор - Ужички округ – 1944 - Архивска грађа 160 Народно-ослободилачки покрет - Седми батаљон НОП-а - Чачак – 1944 - У успоменама 136

81


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

Народноослободилачки одбори - Делегати - Ариље – 1944 146 - Бајина Башта – 1944 146 - Ивањица – 1944 146 - Косјерић – 1944 146 - Пожега – 1944 146 - Ужице – 1944 146 - Ужички округ – 1944 146 - Чајетина – 1944 146 Народноослободилачки покрет - Србија – 1941 153 - Ужички крај – 1941 155 Национализација - Бајина Башта - 1945−1960 - Регистри 112 Начелство Среза рачанског - Архивска грађа - 1836−1918 Инвентари 123 Начелство Среза ужичког - 1836−1918 - Архивска грађа 156 Невесињац, Видоје - Народни посланик – 1889 43 Недић, Милан 140 Ненадовић, Матија - Преписка 151 Нешковић, Јанићије 11 Нижа реална гимназија - Пожега - мај 1945 - Извештаји 125 Николић, Ђурђе - Дневници 66 Николић, Ђуро - Дневници види Николић, Ђурђе Новаковић, Стојан - Преписка 54 НОО види Народно-ослободилачки одбор НОП - Србија – 1941 види Народноослободилачки покрет Обреновић, Александар - Службене посете - Пожега - Горња Добриња - Ужице - 1899−1901 178 Обреновић, Александар - Службене посете - Пожега - Ужице – 1893 141 Обреновић, Александар види Обреновић, Александар Обреновић, Милан - Преписка - 1804−1809 154 Обреновић, Милан - Службене посете - Ужички крај - 1882−1899 178 Обреновић, Милан види Обреновић, Милан Обреновић, Милош - Преписка 151 Одевање - Ужице - 19−20. в. 48 Окружни војни суд - Уписник притвора - Ужичко војно подручје 1944−1945 39

82


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

Окружни комитет Комунистичке партије Југославије - Титово Ужице – 1946 168 Окружни комитет Комунистичке партије Србије - Златиборски округ – 1946 види Окружни комитет Комунистичке партије Југославије Омладинске радне акције - Бригадири - Ужички крај - 1971−1976 16 Општина Ужице - Наредбе – 1883 131 Општински суд - Архивска грађа - Златиборски округ - 1931−1998 36 Павловић, Стеван 75 Певачко друштво "Златиборска вила" - 19−20. в. 52 Перовић, Милош 79 Перовић, Милош - Библиографије 1 Перовић, Милош - Дневници 68 Перовић, Милош - Преписка 57 Петровић Његош, Петар - Преписка 56 Петровић, Ђорђе - Преписка 150 Петровић, Ђорђе - Преписка - 1804-1813 154 Петровић, Ђорђе види Карађорђе Петровић, Паун П. - Избори – 1901 24 Петронијевић, Љубица (1924−2002) - In memoriam 219 Печати - Архивска грађа - 1835−1975 50 Плакати - Архивска грађа - Ужички крај - 1854−1940 - Инвентари 116 - 1854−1941 117 Пожега - Борци - 1914−1918 138 - Народно-ослободилачки покрет – 1944 - У успоменама 136 - Општински НОО - Радна тела – 1945 125 Пожешки срез - 1929−1932 - Извештаји 122 Позориште, аматерско - Ужички округ - 1941−1944 49 "Политика" - Злочини - Сведочења - Ужички крај – 1946 - У литератури 169 - Хапшење Драже - Ужички крај – 1946 169 Пољопривредна школа - рад - 1931−1948 47 Поповић, Алекса Ђ. - Преписка 54 Поповић, Велимир 23 Поповић, Радоје 77 Поповић, Симо С. - Дневници 63

83


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

Први светски рат - 1914−1918 - У успоменама 59 - У успоменама 60 - Борци - Пожешки крај - 1914−1918 138 - Заробљеници - У успоменама 66 - Србија - 1914−1918 - У литератури 63 - У успоменама 64 Први светски рат 1914−1918 - Солунски фронт - Борци Историјска грађа 162 Први српски устанак - Архивска грађа - Ужичка нахија - 1804−1813 154 - Преписка – 1811 151 - Ужичка нахија - 1804−1809 149 Први српски устанак 1804−1813 150 Пржуљевић, Петар 99 Привреда - Ужички крај – 1941 29 - Чачански крај – 1941 29 Привредна банка А. Д. - Ужице - 1929−1941 34 Радикална странка - Ужице - 1890−1892 26 Радовић, Миладин - Преписка 55 Раонић, Милун (1924−2004) - In memoriam 215 Рачански срез - 1929−1932 - Извештаји 122 Рачански срез види Начелство Среза рачанског Рашковић, Данило 96 Романовић, Љубомир 97 Росић-Мићић, Анка 100 Ружић, Доброслав - Преписка 58 Ружић, Доброслав - Избори – 1901 24 Ружић, Милош - Рукописи 72 Руска штампа - Јаворски фронт - 1876−1878 152 Савез комуниста Србије - Регистратурски материјали – Титово Ужице 18 СК КПС види Срески комитет Савеза комуниста Србије СК СКС види Срески комитет Савеза комуниста Србије Смиљанић, Милан Д. - Одликовања - Историјска грађа 80 Соколска жупа Ужице - 1922−1941. 6 Солотуша - Попис стоке – 1860. 15

84


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

Специјална библиотека Историјског архива Ужице види Историјски архив Ужице Специјална болница за болести штитасте жлезде и болести метаболизма види Ваздушна бања „Златибор” Србија - Балкански ратови - Борци 89 - Ослобођење – 1918 144 - Први светски рат - Борци 89 - Русија - 1804−1813 150 Срески комитет Савеза комуниста Србије - Ивањица - 1944−1955 - Архивска грађа 20 - Нова Варош - 1942−1955 - Архивска грађа 19 - Прибој - 1945−1955 - Архивска грађа 19 - Пријепоље - 1940−1959 - Архивска грађа 19 - Титово Ужице - 1944−1955 - Архивска грађа 27 Срески Народно-ослободилачки одбор - Ариљски срез – 1944 - Архивска грађа 171 - Златиборски срез – 1944 - Архивска грађа 163 - Милешевски срез – 1943 - Резолуције 166 - Моравички срез - 1944 - Архивска грађа 143 - 1945 - Архивска грађа 161 - Пожешки срез – 1944 - Архивска грађа 172 - Прибој – 1945 - Архивска грађа 142 , 165 - Рачански срез – 1944 - Архивска грађа 173 - Ужички округ – 1944 - Архивска грађа 160 Срески НОО - Ариље – 1944 - Архивска грађа види Срески Народноослободилачки одбор - Златиборски срез – 1944 - Архивска грађа види Срески Народно-ослободилачки одбор - Моравички срез - 1944 - Архивска грађа види Срески Народноослободилачки одбор - 1945 - Архивска грађа види Срески Народноослободилачки одбор - Пожега – 1944 - Архивска грађа види Срески Народноослободилачки одбор - Прибој – 1945 - Архивска грађа види Срески Народноослободилачки одбор

85


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

- Пријепољски крај – 1943 - Резолуције види Срески Народноослободилачки одбор - Рачански срез – 1944 - Архивска грађа види Срески Народноослободилачки одбор Српска војска - Друга армија – Западна Србија – Босна – 1918 144 Српска поезија - 19−20. в. 95 Српска православан црква види Црква св. Тројице Српска православна црква 150 - Канонска посета - Ужички крај - Чачански крај – 1919 12 - Синђелије - 1785−1792 10 Српско-турски ратови - Јавор - 1876−1878 - У литератури 152 Становништво - Попис - Чајетина - 1948−2002 13 Стари Влах - Становништво - Исламизација 91 Степановић, Степа 144 Стојановић, Љубомир - Народни посланик - 1908−1910 37 Тарићи - Кладница 16−20 в. 91 Тешић, Ристо 101 Ткачка радионица - Ужице види Ужичка ткачка акционарска радионица Трифуновић, Милош - Народни посланик - 1908−1912 37 Ужице - 1946 - Историјска грађа 168 - Архивска грађа 121 - Историја - 1804−1815 - Библиографије 2 - 1941 - Архивска грађа 73 - У литератури 55 - Историографија 167 - Културна историја - У литератури 135 - Први српски устанак - 1806−1807 - У литератури 72 - Судови - Архивска грађа - 1839−1918 - Инвентари 132 Ужице, општина види Општина Ужице Ужичка грађанска штедионица - Архивска грађа - 1884−1948 35 Ужичка женска подружина - 1878−1941 5 - рад - 1878−1941 7 Ужичка занатска задруга - 1929−1941 34 Ужичка кредитна задруга - 1929−1941 34 Ужичка нахија

86


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

- 1788−1809 види Први српски устанак - Тапије - 1804−1813 - Архивска грађа 154 Ужичка обласна банка - 1929−1941 34 Ужичка прометна банка - 1929−1941 34 Ужичка република - Културна делатност 134 Ужичка ткачка акционарска радионица - Архивска грађа 1898−1936 102 Ужичка трговачка банка - 1929−1941 34 Ужичка штампа – Хапшења – 1946 169 Ужички крај - Културна историја види Златиборски округ - Привреда - 1930−1932 33 Ужички крај види Ужички срез Ужички округ - Културна историја види Златиборски округ - Путеви - Поправке – 1945 125 Ужички срез - 1836−1918 - Архивска грађа 156 - 1929−1932 - Извештаји 122 Ужичко А. Д. „Златибор” − 1929−1941 34 Хајдуци - Ужички округ − 1850−1861 159 Цвијетић, Ратомир (1942−2009) - In memoriam 216 Цицварић, Крста - Социјална филозофија 82 Цицварић, Крста - Филозофија, социјална види Цицварић, Крста Црква св. Тројице - Бјелуша (код Ариља) – 1818 - Архивска грађа 9 Црквене матичне књиге - Заштита - Златиборски округ 40 Црногорски срез - 1929−1932 - Извештаји 122 Чајетина - 1839−1861 139 Чарапић, Влајко 99 Четници види Четнички покрет Четнички покрет - Борбе - Вишеград – 1941 103 - Југославија - 1941−1945 - Архивска грађа види Четнички покрет - Историјска грађа 107 - Србија – 1941 153 Чешка - Срби, заробљеници - 1916−1918 66 Чигота - Оснивање види Ваздушна бања "Златибор" Џелебџић, Драгутин 74

87


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

Школство - Ариље – 1929 - Извештаји 46 - Бајина Башта – 1929 - Извештаји 46 - Дринска бановина – 1929 - Извештаји 46 - Пожега – 1929 - Извештаји 46 - Ужице – 1929 - Извештаји 46 Штамбиљ види Печати Web 2.0 110

88


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

САДРЖАЈ БРОЈЕВА 1 – 20 ИСТОРИЈСКА БАШТИНА БРОЈ 1 Титово Ужице 1983. УЗ ПРВИ БРОЈ Одбор за обележавање 35. годишњице постојања и рада Историјског архива Програм обележавања 35. годишњице Историјског архива у Титовом Ужицу Списак чланова Одбора за обележавање 35. годишњице Тридесет пет година рада Историјског архива у Титовом Ужицу Оснивање архивског средишта и његов развој Смештајни услови и опрема Архивска грађа Основна делатност Архива Културно-просветна и издавачка делатност Стручни и самоуправни органи Финансирање Кадар Прве године рада архивског средишта Тешке али лепе године ИЗ АРХИВСКИХ ФОНДОВА Резолуција Привременог Среског НОО Среза милешевског из октобра 1943. године Прва скупштина Среза златиборског новембра 1944. године Скупштина Среског НОО Среза рачанског октобра 1944. године Иницијативни одбор за формирање Среског НОО Среза моравичког децембра 1944. године

5 6 7 8 9 9 12 14 18 20 24 29 30 35 38 43 44 49 52 54

89


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

Скупштина Среског НОО Среза пожешког децембра 1944. године Проглас Среске НО скупштине у Прибоју Седница Среског НОО Среза ариљског децембра 1944. Оснивачка скупштина Среског НОО Среза моравичког јануара 1945. Изборна скупштина за Срески НОО у Прибоју фебруара 1945. године Свечана седница пленума Градског НО у Ужицу 8. јула 1946. године ФОНДОВИ И ЗБИРКЕ А. Архивски фондови државних органа, установа, организација и других институција Управа и јавне службе Правосуђе Просветне и културне установе Социјалне и здравствене установе Привреда и банкарство Друштвено-политичке организације, друштва и удружења Верске установе и организације Б. Породични и лични архивски фондови Повеље и захвалнице за допринос у тридесетпетогодишњем раду Архива

56 61 66 68 73 75 79 79 79 89 89 90 91 97 103 103 107

ИСТОРИЈСКА БАШТИНА БРОЈ 2 Титово Ужице 1984. Ослобођење Ужичког округа и формирање народне власти – мр Војислав Лазовић ИЗ АРХИВСКИХ ФОНДОВА Од Пожешке чете до седмог батаљона Ужичког НОП одреда –Томо Вуковић (приредио Миодраг Глушчевић) Срески комитет СКС Пријепоље, Нова Варош и Прибој (Историјска белешка) – Драгица Матић

90

7 21 73 81


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

ПАМТИВЕК 35 година Историјског архива у Титовом Ужицу Реч народног хероја Дане Милосављевић на отварању изложбе „35 година Историјског архива у Титовом Ужицу” Реч Божидара Манића, председника Републичког комитета за културу СР Србије, приликом представљања првог броја „Историјске баштине” Реферат директора Историјског архива мр Војислава Лазовића на свечаној седници поводом тридесет и пете годишњице рада Архива Олга Б. Гилер, Приручник за заштиту архивске грађе ван архива – Љубомир Вељашевић

91 100 100

102

105 111

IN MEMORIAM

Благоје Живковић – (Д. М.)

113

ИСТОРИЈСКА БАШТИНА БРОЈ 3 Титово Ужице 1985. ИЗ АРХИВСКИХ ФОНДОВА Радни полет у ужичком крају (прип. мр Војислав Лазовић) Сећање Гвоздена Вукомановића (припр. мр Војислав Лазовић) ИЗ АРХИВСТИЧКЕ ПРАКСЕ Листа категорије регистратурског материјала Општинског комитета СКС Титово Ужице са роковима чувања – Драгица Матић и Љубомир Вељашевић ПАМТИВЕК (Приредили Драгица Матић и Миодраг Глушчевић) Изложба „85 година Архива Србије” Изворник – Грађа међуопштинског Историјског архива у Чачку – Д.М.

3 73

83 93 107 109

91


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

ИСТОРИЈСКА БАШТИНА БРОЈ 4 Титово Ужице 1986. ИЗ АРХИВСКИХ ФОНДОВА Рад КПЈ 1945–1946. године у Ужичком округу (мр Војислав Лазовић) Сећање Шукрије ХасанагиЋа (припр. мр Војислав Лазовић) Из архивистичке праксе: Извештај о раду Историјског архива у Титовом УЖицу за 1986. годину (припр. за штампу Д. Матић) ПАМТИВЕК (припр. Миодраг Глушчевић и мр Војислав Лазовић)

5 71 75 85

ИСТОРИЈСКА БАШТИНА БРОЈ 5 Титово Ужице 1987. ИЗ АРХИВСКИХ ФОНДОВА Милош Перовић (1874–1918) Дневници Писма из Свете Горе По Ужичком округу ПРИЛОЗИ Извештај војном изасланику у Руми Сећање на тешке тренутке Прилог библиографији Милоша Перовића ПАМТИВЕК Извод из Извештаја о раду Историјског архива

92

3 5 15 67 109 125 131 135 139 149


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

ИСТОРИЈСКА БАШТИНА БРОЈ 6 Титово Ужице1988. ИЗ АРХИВСКИХ ФОНДОВА Белешка о аутору (Миливоје Мишо Кремић) Од пакта до краја рата (мр Војислав Лазовић) ИЗ АРХИВИСТИЧКЕ ПРАКСЕ Неки елементи за формирање архивског фонда Начелство Среза ужичког (1836−1918) (Драгица Матић и Петра Ћурчић) ПАМТИВЕК (мр Војислав Лазовић)

3 5

67 73

ИСТОРИЈСКА БАШТИНА БРОЈ 7 Ужице 1993. РЕЧ РЕДАКЦИЈЕ ГРАЂА – ИЗ АРХИВСКОГ ФОНДА Срески комитет Савеза комуниста Србије Среза моравичког – Ивањица 1944−1955. (Милева Милошевић). ПРИКАЗИ АРХИВСКИХ ФОНДОВА И ЗБИРКИ Женска стручна школа 1844–1956 (Снежана Ђокић) Лични фонд Косте Д. Деспотовића (1932–1941) – Ужице (Миле Чарапић) Архивски фонд Срески комитет СКС Титово Ужице као извор за проучавање улоге Комунистичке партије у спровoђењу неких привредних мера органа власти 1945–1955 (Петра Ћурчић) Црква св. Тројице – Бјелуша 1818. – (Драгица Матић) ПАМТИВЕК (Д. М.)

7 37 47

55 67 75

93


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

ИСТОРИЈСКА БАШТИНА БРОЈ 8–9 Ужице 1994/95. ГРАЂА – ИЗ АРХИВСКИХ ФОНДОВА И ЗБИРКИ Митар Мићовић, Историја века једног занатлије (приредила Драгица Матић) ПРИКАЗИ АРХИВСКИХ ФОНДОВА И ЗБИРКИ Миле Чарапић, архивист, Специјална сточарско-воћарска школа у Севојну (1931–1950) Даница Шостар, Ужичка женска подружина – Ужице (1878–1941) Петра Ћурчић, Из Збирке докумената књижара и штампара Љубомира Романовића Снежана Ђокић, Новопримљени лични фондови и збирке у Историјском архиву у Ужицу АРХИВСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ И ИЗЛОЖБЕ Милоје Мандић; Марко Поповић, Ужички град Милоје Мандић, Изложба „Први српски устанак у ужичком крају” ПАМТИВЕК (приредила Даница Шостар)

5 7 81 81 97 101 105 109 109 114 117

ИСТОРИЈСКА БАШТИНА БРОЈ 10 Ужице 2000. РЕЧ YРЕДНИШТВА ЧЛАНЦИ Др Живота Марковић, Из преписке црногорског владике Петра I Петровића Његоша и рујанског кнеза Јована Мићића 1821–1822. године Миле Чарапић, архивист, Соколска жупа Ужице, историјске белешке (1922–1941) Мирослав Дучић, архивист, Стање архивске грађе општинских судова у Златиборском округу Петра Ћурчић, архивски помоћник I врсте, Општина злакушка – Злакуса (1884–1890), сумарни инвентар

94

3

5 9 15 19


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

Милева Милошевић, виши архивист, Александар В. Савић, професор историје, Збирка плаката Историјског архива до 1941. године (приказ) Весна Прљевић, архивист, Приказ збирке Varia Даница Шостар, виши архивски помоћник I врсте, Збирка географских карата Историјског архива у Ужицу (приказ) Ана Сукњаја, историчар уметности, Снежана Ђокић, виши архивски помоћник, Збирка матрица, печата и штамбиља Историјског архива у Ужицу Даница Шостар, виши архивски помоћник I врсте, Једна наредба општине ужичке из 1883. године ПАМТИВЕК (приредила Даница Шостар) Љубомир Марковић, Сећање на професора Благоја Живковића поводом 50 година Историјског архива у Ужицу

29 49 55

67 73 77 91

IN MEMORIAM

Даринка Дара Аћимовић (1920–2001)

94

ИСТОРИЈСКА БАШТИНА БРОЈ 11–12, Ужице 2002/2003. ЧЛАНЦИ Мирослав Дучић, архивист, Заштита архивске грађе друштвенополитичких организација Златиборског округа Жељко Марковић, архивист, Стање архивске грађе и регистратурског материјала друштвених предузећа у поступку својинске трансформације АРХИВСКИ ФОНДОВИ И ЗБИРКЕ Др Раде Познановић, Црквене матичне књиге, њихова употреба и заштита Весна Прљевић, архивист, Начелство Среза рачанског – Бајна Башта (1836–1918) Даница Шостар, виши архивски помоћник I врсте, Општина ужичка – Ужице (1839–1918), сумарни инвентар

4

15

19 31 35

95


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

Снежана Ђокић, виши архивски помоћник I врсте, Општина добрачка – Добраче Милева Милошевић, виши архивист, Збирка плаката (1854–1940), аналитички инвентар Драгица Матић, архивски саветник, Библиотека Историјског архива у Ужицу ГРАЂА – ИЗ АРХИВСКИХ ФОНДОВА И ЗБИРКИ Милош Н. Милић, Прибелешке у борбама (приредио Александар Савић, архивист) Петроније Џелебџић Џеле, Ариље између два светска рата (1930– 1941) (приредио Миле Чарапић, виши архивист) Зорица Џаковић, архивски помоћник, Долазак краљева Милана и Александра Обреновића у Ужички округ 1882. 1899. и 1901. године АРХИВСКЕ ИЗЛОЖБЕ Весна Прљевић, архивист, Приказ изложби Историјског архива у Ужицу 2002. године БИБЛИОГРАФИЈЕ Александар Савић, архивист, Библиографија радника Историјског архива у Ужицу ПАМТИВЕК (приредио Миле Чарапић)

43 47 69

73 101 111

119

123 141

IN MEMORIAM

Љубица Љуба Петронијевић (1924–2002)

155

ИСТОРИЈСКА БАШТИНА БРОЈ 13 Ужице 2004. ДОКУМЕНТИ О УЖИЧКОЈ НАХИЈИ 1804–1813 Издање поводом обележавања 200. годишњице Првог српског устанка Приредио др Живота Марковић РЕЧ ИЗДАВАЧА Напомена аутора ДЕО ПРВИ

23 25

Ужичка нахија у Првом српском устанку (1804–1813)

27

96


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

Устаничке борбе до коначног ослобођења Ужица 1807. Учешће у борбама са Турцима на југозападном сектору и борбе поред Дрине 1808–1812. Организација војне, управне и судске власти Нахија у доба пропасти устанка 1813. ДЕО ДРУГИ Документи (1804–1813)

30 41 45 49 55

ИСТОРИЈСКА БАШТИНА БРОЈ 14 Ужице 2005. ИЗ АРХИВСКИХ ФОНДОВА Др Живота Марковић, Преписка Карађорђа и Кутузова поводом предлога да се хаџи Мелентије Стевановић посвети за епископа Шабачко-ужичке епархије Нинослав Станојловић, „Описаније живота” Јоаникија Нешковића, владике ужичког (1804–1873) Мирољуб Јовановић, архивист, Писма проте Милана Ђурића Александар В. Савић, архивист, Избори за сенатора 1901. године у Ужицу Александар В. Савић, архивист, „Српске новине” о посети краља Петра I Карађорђевића Ужицу и ужичком крају 1905. Др Раде В. Познановић, Ужички „Солунaц.” Мр Слободан Радовић, Несаница због Мирослављевог јеванђеља Александар В. Савић, Сећања Стевана Арсића Миле Чарапић, виши архивист, Казивања Вукосава Драшковића о Косјерићу између два рата (1930–1940) Миле Чарапић, виши архивист, Сећања Драгана Николића на браварско-плужарску радњу његовог оца Михаила Николића у Ужицу 1906–1958 Даница А. Шостар, Школовање Анке Росић-Мићић, прве управнице Женске раденичке школе у Ужицу (1867–1927)

9 15 21 29 55 69 77 83 125

135 157

97


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

АРХИВИСТИКА Весна Прљевић, Архивски фонд Каранске земљорадничке задруге у Историјском архиву у Ужицу (1902–1911), попис грађе Жељко Марковић, архивист, Заштита архивске грађе у регистратурама – осврт на стање Златиборском округу Весна Лучић, професор историје, Пракса и могућности сарадње Историјског архива и основних и средњих школа у Ужицу у остваривању програма завичајне историје ПРИКАЗИ Др Раде В. Познановић, Три нове књиге Историјског архива (Б. Живковић, Ослобођење Ужица 1805. године (репринт), др Р. Цвијетић, Узимање Ужица 1805. и 1807. (поезија и историја) и Полагање рачуна Милана Ђ. Ђурића, посланика за варош Ужице (репринт) Ђорђе Пилчевић, Миле Чарапић, Коло јахача „Кнез Михаило” за Округ ужички 1895–1941. Зорица Џаковић, Пожешки годишњак ИЗ ЛЕТОПИСА АРХИВА Весна Прљевић, Културно пропагандна делатност Архива 2003– 2004. Мирослав Дучић, Ужичани за углед – Трибина Историјског архива, одржана октобра 2004. Поклон Живке Мелентијевић и Оливере Суботић Историјском архиву (Д. Матић) Драгица Матић – добитник „Златне архиве” за 2003. годину (А. Савић) ПАМТИВЕК (Приредио Миле Чарапић)

163 169

175

183 187 191

197 201 217 219 221

IN MEMORIAM

Милун Раонић (М. Дучић)

98

235


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

ИСТОРИЈСКА БАШТИНА БРОЈ 15 Ужице 2005. ИЗ АРХИВСКИХ ФОНДОВА Др Живота Марковић, Преписка устаничких старешина на Дринском фронту у другој половини 1811. године Мр Слободан Радовић, Запис Максима Евгенијевића о Карађорђу на маргинама листа „Голубица” Др Стеван Игњић, Непознато писмо мајора Михаила Илића (Виђење на путу од Београда до Ужица) Данило Станојевић, Златиборци у Јаворском рату 1876–1878. године Салих Селимовић,, Исламизирани Кучи на подручју Кладнице Даница Шостар, Ристо Тешић, сајџија из Ужица (1845–1904) – прилог биографији Александар В. Савић, Миљан Ћирић, Ужички радикали на страницама „Тимочанина“ (1890–1892) Снежана ЂЕНИЋ, Долазак краља Александра Обреновића у Oкруг ужички 1893. године Мирољуб Јовановић, Александар Савић, Писмо Алексе Поповића – Стојану Новаковићу Милорад Искрин, Друга српска армија Степе Степановића преко Ужица иде у Босну Миодраг Глушчевић, Пожежани у Првом светском рату Ђорђе Пилчевић, Ужички крај према извештајима среских начелстава тридесетих година XX века Александар В. Савић, „Политика“, „Народно јединство“ и „Ужички глас“ о Посети краљице Марије Ужицу и источном делу Дринске бановине 6. августа 1936. године Мр Боро Мајданац, Рад одсека за народно просвећивање ван школе у Ужичком округу за време немачке окупације 1941–1944. године Миле Чарапић, Зорица Арнаутовић, Ужички трговци Петар Пржуљевић и Влајко Чарапић Драгица Матић, Благоје Живковић о себи

9 17

25 31 49 61 71 79 93 99 109 129

149 157 165 177

99


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

АРХИВИСТИКА Самија Сарић, Крунослава Ловреновић – Зеба, Фонд Краљевске банске управе Дринске бановине Жељко Марковић, Приказ књиге „Одузета имовина” (1945–1960) катастарска општина Бајина Башта ПРИКАЗИ Vesna Miović, Dubrovačka Republika u spisima osmanskih sultana (Mina Kujović) „ГРАДИНА“ - Повремени политички лист (Александар В. Савић) Драгица Матић, Издања Архива у 2005. години Изложба Историјског архива, Деценије рада Учитељске школе (др Раде Познановић) ИЗ ЛЕТОПИСА АРХИВА Весна Прљевић, Летопис ИАУ за 2005. годину ПАМТИВЕК (Приредиле Весна Прљевић Зорица Арнаутовић)

187 207

237 240 243 251 253 259

ИСТОРИЈСКА БАШТИНА БРОЈ 16 Ужице 2007. ЧЛАНЦИ Др Живота Марковић, Карађорђе у ужичком крају Данило Станојевић, Златиборци у Мађарској буни 1848–1849. године Салих Селимовић, Исламизирани Клименте на простору Кладнице Миле Чарапић, Ужички биоскопи и њихов филмски репертоар 1907–1941. Мр Војислав Лазовић, Ваздушна бања „Златибор” - Партизанске Воде 1953 – 1962. Миодраг Б. Дабић, Општина Чајетина у огледалу пописа становништва 1948–2002. Др Бранко Надовеза, Друштвена и филозофска мисао Крсте Цицварића

100

9 27 35 43 83 95 107


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

ИЗ АРХИВСКИХ ФОНДОВА Слободан Радовић, Запис Милоша Ружића о једном догађају у Ужицу у Карађорђево време Стаменко А. Стаменић, Домаћинства Солотуше у попису стоке 1869. године Даница Шостар, Избор општинских часника у Општини ужичкој 1883. године Александар В. Савић, Мирољуб Јовановић, Избор Видоја Л. Невесињца за народног посланика за ванредну Народну скупштину 1889. године Зоран Јанковић, Српска Народна скупштина 1908–1912. Милорад Искрин, Радоје Поповић, поручник 10. пешадијског пука шумадијске дивизије Др Стеван Игњић, Симо С. Поповић (1882–1953) – сведок времена Мр Недељко Јешић, Забелешке Ђура Николића о повлачењу српске војске 1915. године и о животу у заробљеништву (1916–1918) Нада Петровић, [Жарко] Илије Боровић (1895–1969) Зорица Џаковић, Миодраг Д. Глушчевић, Истраживања у другим архивима о Ужичкој грађанској штедионици (1884–1948) АРХИВИСТИКА Мирослав Дучић, Искуства Историјског архива Ужице у поступку приватизације и стечаја привредних субјеката Нада Петровић, Документа о Ужицу у бази података „Инвентар” Архива Србије и Црне Горе Бориша Радовановић, Архивска грађа као извор за генеалошка истраживања ПРИКАЗИ Mina Kujović, ZBORNIK RADOVA sa Prvog kongresa arhivista Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2006. Весна Лучић, Издања Архива у 2006-ој години Жељко Марковић, Момчило Вуковић Бирчанин – Мумија БИБЛИОГРАФИЈЕ Славица Мереник, Ужице у устанцима – прилог библиографији ИЗ ЛЕТОПИСА АРХИВА Весна Прљевић, Летопис ИАУ за 2006. годину

123 129 141

151 173 181 189 197 215 221

239 255 283

303 306 316 323 335

101


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

ИСТОРИЈСКА БАШТИНА БРОЈ 17 Ужице 2007. ЈУБИЛЕЈ Мирослав Дучић, Шездесет година рада Историјског архива у Ужицу ЧЛАНЦИ Салих Селимовић, Зорнићи у Кладници Љубица Мацура, Ужичка женска подружина ИЗ АРХИВСКИХ ФОНДОВА Др Недељко Радосављевић, Синђелије ужичко-ваљевског митрополита Јоакима из 1785. и 1792. године Др Живота Марковић, Руска штампа о Јаворском фронту 1876– 1878. године Мр Маја Николова, Дечачка школа у Бокоњану на Корзици – сећања Драгомира Ђоковића Милош Тимотијевић, Епископ Николај Велимировић у посети Жичкој епархији (ужички и чачански крај) 1919. године Александар В. Савић, Погинули, умрли и нестали Ужичани од 1912. до 1920, према листу „Ратник” 1921–1926. Зорица Џаковић, Миодраг Д. Глушчевић, Архивска грађа ужичких новчаних завода у фонду Дринске бановине Мр Слободан Радовић, О аутографу и предавању професора Благоја Живковића о ужичкој културној баштини АРХИВИСТИКА Милева Милошевић, Научно-информативнa средства о архивској грађи Историјског архива у Ужицу Жељко Марковић, стручни профил радника службе за заштиту архивске грађе ван архива у Републици Србији Јован П. Поповић, Коришћење архивске грађе која се односи на заробљенике и логораше из Другог светског рата (морална и правна заштита њихових личности) Јован П. Поповић, Преглед прописа о заштити архивске грађе на просторима југословенске државе од 1918. године до распадања СФРЈ и прописи који су донети у новоствореним државама, ранијим

102

9 15 25

59 71 95 111 117 155 173

179 191

213


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

републикама Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, до 2007. године ПРИКАЗИ Dr Ljubomir Petrovic, Peter Fritzsche, Stranded in the Present Modern Time and the Melancholy of History, Harvard University Press, Cambridge and London 2004, 268 pp. Весна Лучић, Издања Историјског архива у Ужицу у 2007. години ИЗ ЛЕТОПИСА АРХИBА Весна Прљевић, Летопис ИАУ за 2007. годину

229

247 251 263

ИСТОРИЈСКА БАШТИНА БРОЈ 18 Ужице 2009. ЧЛАНЦИ Салих Селимовић, Буковичко – кладнички Тарићи Миодраг Б. Дабић, Сеоба среске власти из Чајетине у Ужице средином 19. века (Од када и до када Чајетина средином 19. века није била седиште среза) Доц. др Биљана Шимуновић-Бешлин, Бан Милојко Васовић и политичке прилике у Дунавској бановини 1935. године Мр Слободан Радовић, Етнограф и библиограф Љубиша Р. Ђенић – општи поглед на Ђенићева проучавања Мара Алексић, Омладина ужичког краја на изградњи пруге Београд – Бар 1971–1976. године АРХИВИСТИКА – ИЗ АРХИВСКИХ ФОНДОВА Мина Кујовић, Прилог историји школства у западној Србији у 1929. години Др Андреј Родинис, Извештај бана В. Поповића о положају Дринске бановине из јула 1932. године Миле Чарапић, Ужички крај кроз алманахе Дринске бановине 1930– 1932. г. Миодраг Д. Глушчевић, Зорица Џаковић, Архивска грађа Прве повлашћене ткачке радионице у Ужицу

9

17 25 37 49

71 101

113 143

103


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

Милева Милошевић, Ратна штета у Ариљском срезу 1945–1946. – пријаве Мр Драган Крсмановић, Уписник Притвора-истражни затвор Војног суда ужичког војног подручја 1945. године Мр Александар В. Савић, Одјек хапшења Драже Михаиловића у ужичком крају кроз локалну и државну штампу Доц. др Слободан Бјелица, Два излагања Добривоја Видића као секретара Покрајинског комитета Комунистичке партије Србије за Војводину ПРИКАЗИ Весна Лучић, Издања Историјског архива Ужице у 2008. години Мина Кујовић, Прилози Института за историју Сарајево, број 37, Сарајево 2008. Mira Radojević, Naučnik i politika, politička biogrfija Božidara V. Markovića (1874–1946), Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Beograd 2007, str. 436. (др Љубомир Петровић) ИЗ БИБЛИОТЕЧКЕ ПРАКСЕ Драгослава Родаљевић, Историографија Ужица у Виртуелној библиотеци Србије (тематско претраживање библиотечке грађе везане за историографију Ужица у бази COBIB.SR) ИЗ ЛЕТОПИСА АРХИВА Весна Прљевић , Летопис Историјског архива у Ужицу за 2008. годину IN MEMORIAM Др Ратомир Цвијетић (1942–2009)

161 175 237

251 267 277

281

287

297 305

ИСТОРИЈСКА БАШТИНА БРОЈ 19 Ужице 2010. УВОДНА РЕЧ Мирослав Дучић, Историјски архив Ужица коначно у новој згради ЧЛАНЦИ Мр Оливера Милосављевић, Хајдучија у Ужичком округу у време друге владавине кнеза Милоша

104

9

17


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

Салих Селимоивћ, Муслимански песници у српској књижевности крајем 19. и почетком 20. столећа Нада Петровић, Др Милош Борисављевић прилог за заборављену биографију (1855–1934) Александар З. Савић, Прилог проучавању културе одевања у Ужицу у другој половини 19. и почетком 20. века Миле Чарапић, Ужичко Певачко друштво „Златиборска вила” 1909–1941. Др Живота Марковић, Сарадња партизана и четника у североисточној Босни и у рејону Вишеграда у јесен 1941. године Др Боро Mајданац, Избегличка деца у Ужицу (1941–1945) Др Кaтицa (Стевановић) Хедрих, Прoф. др Дaнилo П. Рaшкoвић (28. август 1910 − 29. јануар 1985) – Пoводом 100 година од рођења знаменитог Ужичанина АРХИВИСТИКА − ИЗ АРХИВСКИХ ФОНДОВА Жељко Марковић, Једно писмо Миладина Радовића (Прилог утврђивању стварних чињеница из новије прошлости града Ужица) Драган Крсмановић, Архивски фонд – Златиборски корпус Југословенске војске у отаџбини (Аналитички инвентар) Мр Александар В. Савић, Билтeн Окружног комитета Титово Ужице за август 1946. године Милева Милошевић, Одликовања проте Милана Смиљанића 1913– 1971. Слободан Мандић, Архиви и „Web 2.0“ окружење ПРИКАЗИ Весна Лучић, Издања Историјског архива у Ужицу за 2009. годину Весна Прљевић, Архивски гласник – гласило Друштва архивиста Србије Драга Мастиловић, Херцеговина у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца 1918–1929, Издавачко предузеће Филип Вишњић, Београд 2009. (Др Слободан Бјелица) Горан Давидовић – Лела Павлосић, Историја Чачка – хронологија од праисторије до 2000. године, Међуопштински историјски архив, Чачак, 2009. (Радован М. Маринковић)

27 39 55 75 117 133

155

193 203 235 255 271 279 284

289

291

105


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

ИЗ ЛЕТОПИСА АРХИВА Летопис Историјског архива 2009. годинe (Весна Прљевић)

295

ИСТОРИЈСКА БАШТИНА БРОЈ 20 Ужице 2011. ЧЛАНЦИ Др Коста Николић, Комунистичка партија Југославије и устанак у Србији 1941. Др Бојан Димитријевић, Септембар 1941: Формирање Српске владе гeнерала Недића и њених оружаних одреда Др Живота Марковић, Ужички крај у устанку 1941. године Мр Драган Крсмановић, Војне формације 1941. године у Ужичком округу Др Милован Лукић, Рачанске партизанске јединице 1941. године Миодраг Д. Глушчевић, Привредне прилике у ужичком и чачанском крају 1941. године Др Илија Мисаиловић, Железница Ужица у ратним условима 1941. Мр Слободан Радовић, Културне прилике у Ужицу у периоду 24. септембар – 30. новембар 1941. Ђорђе Пилчевић, Партизанска штампа у западној Србији 1941. АРХИВИСТИКА – ИЗ АРХИВСКИХ ФОНДОВА Милева Милошевић, Ратна 1941. година у ужичком крају у фондовима и збиркама Историјског архива у Ужицу Јелена Ристановић, Из Књиге наредаба Бановинске болнице у Ужицу 1941. године Горан Давидовић, Грађа о Вишеградском фронту и формирању Босанског четничког одреда у Чачку октобра 1941. године Миле Чарапић, Ужице у 1941. години у светлу мемоарске грађе Историјског архива Ужице БИБЛИОГРАФИЈЕ Драгослава Родаљевић, Историја ужичког краја 1941. године: библиографија књига и чланака везаних за историју Ужица 1941. године

106

9 31 57 83 107 135 171 187 201

219 239 249 269

297


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

ПРИКАЗИ Значај едиције „Корени“ за чување етничког, културног и друштвеног идентитета српског народа (др Петар Влаховић) Весна Лучић, Издања Историјског архива у Ужицу за 2010. годину ИЗ ЛЕТОПИСА АРХИВА Весна Прљевић, Летопис Историјског архива за 2010. годину IN MEMORIAM Станојка Дражић (1936–2010)

331 337 345 351

107


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

ИЗВОД ИЗ РЕЦЕНЗИЈЕ „Историјска баштина“, стручно гласило Историјског архива у Ужицу, излази од 1983. године као годишњак и до сада је објављено 20 бројева. У историји овог часописа било је и двоброја, као и година када услови нису дозвољавали штампање, па је тако његов укупан могући број умањен за скоро трећину. Колика је то штета јасно је, ако се зна, да је публиковање докумената њихова најбоља заштита, и ако се има у виду да документа у „Историјској баштини“ нису само прештампана као сувопарни подаци, већ су омогућила писање аналитичких чланака, занимљивих и читаоцима који се не баве стручном тематиком. По томе се овај часопис разликује од многих сродних. Поводом 20. броја (2011) часопис „Историјска баштина“ добио је и своју библиографију, чији су аутори мр Александар Савић, виши архивиста и Драгослава Родаљевић, виши библиотекар Народне библиотеке у Ужицу. Ослањајући се на одговарајућа библиотечка правила, аутори су сачинили попис свих објављених прилога и на тај начин олакшали истраживачима приступ архивској грађи ужичког краја. Библиографија је конципирана тако да после уводних напомена о историјату часописа, променама састава редакција у појединим периодима, као и методологији рада, следи свих 220 библиографских јединица разврстаних у одговарајуће групе према Универзалној децималној класификацији, а у оквиру сваке групе по азбучном редоследу аутора. Тако се може видети да је највећи број објављених прилога из историје, архивистике и биографија, што је разумљиво, с обзиром на природу часописа. Све јединице (осим у групама Прикази и In memoriam) обрађене су у узајамној библиографској бази података COBIB.SR, па садрже и број са карактеристичним префиксом ID= преко којег су лако доступне и на интернету, што омогућава бржу претраживост и ширу употребу библиографије. Захваљујући оваквом начину рада, било је могуће израдити и исцрпне, пратеће регистре: насловни, ауторски и предметни, који додатно повећавају њену употребну вредност. У трећем делу библиографије, дат је преглед садржаја по бројевима, што је такође од информативног значаја. Овом библиографијом српска библиографија добија значајан прилог, који због своје информативности и савременог начина израде умногоме олакшава коришћење архивских извора богате баштине ужичког краја.

Марија ОРБОВИЋ, библиотекар саветник

108


Bibliografija Istorijske ba{tine 1-20

CIP - Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд 014.3 ИСТОРИЈСКА БАШТИНА"1983/2011" САВИЋ, Александар В., 1965Историјска баштина : библиографија : 1983-2011 / Александар В. Савић, Драгослава Родаљевић. - Ужице : Историјски архив, 2011 (Ужице : Графос). - 110 стр. : илустр. ; 24 cm Тираж 200. - На спор. насл. стр.: Библиографија Историјске баштине : бројеви 1-20. - На врху насл. стр.: Библиографија Историјске баштине 1-20. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Регистри. ISBN 978-86-82445-28-9 1. Родаљевић, Драгослава, 1960- [аутор] a) Историјска баштина - 1983-2011 Библиографије COBISS.SR-ID 187101196

109


Mr A. V. Savi} – D. Rodaqevi}

110

Bibliografija "Istorijske bastine"  

Časopis Istorijskog arhiv Užice