Page 1

iDE

}ÍIEUIVE VT,AABI}INGSCHD COURANT IIÁANDAG ? iIAÏ.ÍUAEI

TTÀÀIiDAG 28 JAN'UANÏ

T.9631

slreeult

hij

wairt hij lvon 3l

ongeslagen, partijen en

:

1969\

,,.- j

veltlerr

l

het lanpduriEJ niets'nutten niet kunncn volhouíen Ëll zijn zaterdag ijvcrig aan de slag gd weest op besneeuwde velden. Hieóndd" korte verslagjes: I ZWALUWEN*HOOGVI,IAT 1_3. Há ,terrcirr van de Vogels rvas door de iÍr de morgen gespeelde wcdstri.id tussór{ het tweede en DVO (uitsjas 4-0) zwaalr bespeelbaar gewordcn" De ïoor hel mei rendeel in lan.ge broeken gestoken HooE, vlieters bieken daarop beier uit de voè1en te kunnen datr dc Vlaardingers, die bii rust tegen gen 0-1 achterstánd !àn; kekeir door ecu pr.aclrlig doelpunt van v. d. Berg. A. Sluimt'r passeerde keeper Schras. na rust nog een keer (0-2). voordat _Langendoer: voordat LangendoeD utt uit een strafschop slrafschop Enl<ele clubs hebben

Geen sport, toch sport irehben 33 jltliioren van Zq'alurvcn ge' dacht en met z'n allen traden ze zaterda-g aan in de gezellige kan' tine aan cle Kethellr,'eg te Vlaardingen. Sitmaal niet op dc (wittc) grasmat maar op het honrlelclruitige'Sord, li'aal:op 20 rvitt.e en even zovele zwarte schijvnn waren geplaatst. S,:rmen hebben zc getraclrt orn cle Vlaardingse hooÍclklasse'spr:lel, cle hcert: C. lV. van Veelen cle {dam) das nrt te docn.

zctten. Wel bleef

op

\-oetbal

Zwaluwerl-ierugd in actËe op het damhsrd

l-)e sitTrultaanspclet:, die'i'ol'ig jaar 23 jeugdige Zu';rlurvcu tegen zich kleeg en toen slcchts éón partij verloor, slaagcle er niet in om alle partÍjen in q'inst om te

ÊOïïsanÁ,ltdMER

tot uiting, dat men bij rle Vogels heus niet. altijd een vcctbal nodig hecft oin zich ttitslekend te

De juniolcomtnissie is bovcndícn tocir stceds actief om voor tlc nodige otrtspantring te zorgen voor dc Zq'aluwen,iciigd. IIct Íeit, dat r1c belatrg-

rrcrm.eken.

r,i' ccn aÍgt'iastitrg vatr Ilct il'y^t'-g-fns"Iq!dt..Y"n. de.overigens 9ltb.llnrrele voetia lprogiamrna fiËf*"",11 "titutft*:t'"rffuoï1"*.f

i'.

fi

nlnllten-voor he't.-einde definitief aan de It.ili'o- verdien.de speelde twcemaal lemise. Hct zege via Groenenboom (1-3),. rvas de 11-jarige Bert SPatre' stclling voof de simultaanseanjurric" \ên. de De acl.iviteitc'n jaar glotcr' torig ce was dan dit vcr:l boorii, clie als eerste spcler op i'encommissie vair ele Vogels lx' suceesje mocht bogcn. Hi,i krvam mag cell beu,ijs zijn. <iat dcrge' pcl'ken zich otcrigen5 nisf tot tlaardoor in het bezit van een li.ikc contactrrirldagcn zccr oF) voetballcn en clarnmen. In de afbockr.verlt,,Spccl betqr voetbai". pr'ijs ri'orden gcstclcl. gelopen week hebben alle junioDe andere jttniot'. clic eveneens ZaLcrclag hebben t'cvens vcr. ren en pupilien de gelegenhciti een plijsje ontvittg als remiscschcidcire seniolcn de wens gehad om in dc kantine filmvoor" spelel n'as Johan, Con"tp{ígr1,o'it'' te kcnnen gegcvcn hcï op te ítelingen bij te tvouen. Zeer vt' Joop Hozeman, Leen Thot'n en mogen nsmen tcgclt de heer Ien hebben tlaalvatl een grcíill hct laug' hiclclen Vl'ijnhorst Jan Vceleit, die daartoe be- gebruik gemaakt ert genoten varl Van met: Lrr:loond stc vol en lveldcu gcvonden. Mogelijk tlat de fitms, clic u'erden vettoontl is lcid een baipen. r:en volgende simrtltaan-ont- door de Filnrcomtnissie van C. r:roeting plaats zal r:itrden als "I.V. ,,Liefde en Vt'ede" {Fico). \n i1e kantine i*vall cÏuielelijk

Ï{IB{JlïI'

V

I,AAI1I}I]\ G$CITTI {]OI.IRATïT, BIJDAG 18itrANUA.R,I

1969

Zwal$wenl-iuraËoren wËstesï hmre weet$e Van de drie

IVOuN$DAG 30 raNUaR[ [Ít63

lacob

Lamgemdoen tro$c sËoute sch@e;Ben aam

De juniornn vatr Zwalurven hebben het er goed afgebracht 1iidens de Íinale van de junior'spclregelwedstrijdt'n, georganisccld door de Vlaardingse Scheicisrechtersvereniging, en gehouden in

het Jeugdgebouw te Honselersdijk.

NIaIllryËr@

deelnemende

Een erehaag van Zwalurvcnjurrioren markeerde gisterrnid-

dag de *anvang van het pad, dlrt

ile 23-jarige Jacob

Langendoen

van het eerste elftal insloeg. IIij hail de voetbalschoenen verwisseld voot' andere (stouíe) schoenen en trad uiteraard onder grote belangstelling van de Zrvalm-

Vlaardingse verenigingen bereikten de Vogels hct grootste aantal punten. Maar de enige niet Vlaar'lingse club, :ramelijk I'{aaldwijlt' ging met de hoogste eer en daarmede uitci:aard met de lraaie

Íle Zl-jarige Geurtina

wisselbeker schuiven

Zeeurv"

Volkomen verdiend kwamen cle en SC.iunioren t'an de velenigin" Wcstlanders in het bezit van deze gen, dic allen dezelfde vragen zodat steeds een lprijs, want zij bleken zich uitste' Èregen te horen, ;kerid te hebben I'oorbereid oP de of meer groepen rvaren aÍg-efinale. De vragen waren aan de scheiden ván dè heren achter de lpittige kant, maar de score van t.sfel. 105 óunten uit een totaal te beDe jury, die werd gevormd halen resultaat van 162 Punten de'Vlaardingse scheids' cloor wiist er oP, dat er wel degeliik J. de Breems, L. v. d. rechters kestudeerd is. Linden en K, v. Noord, kregen

oot a" junioren van zwalg' I[ven bleken hun voetballoze Pe'

het zeker niet gemakkelijk'

maar konden toch eensgezind riode goed te hebben benut, door het grootste aantál Punten toe' de spàlregels eens goed onder kennen aan Naaldwiik, wiens handen te nemen. Met 861! Pun' Junioren gced ,,biJ de t{d" ten klasseerden zii zlch als twes w€-ren. [e, hetge.en ongetwijfeld een goed resultaat is. De heer J. J. v. d. Vijver' clie Fortulra stelde enigszins te op duidel$ke wiJze de vragen leur door niet verder te ko stelde, gat na aÍloop van de fi' rrÍen dan ?4% Punten, zodat verklaring van de sPelde rqodgelen er nlet in zijn nale een gpslaagd .het bezit van de rêgels. 'beker voor een jaar te prolon'

geren. De junioren van WIK éindigde als hekkesluiter met

?0 punten. Nanrens de VSV sprak de heer J. J. v. d. Vijver, dle ziJn dank

.

betuigcie aan de voetbalvereni

ging Naaldwijk, die voor een gastvrije ontvangst had gezorgd, zij het te Honselersdijk. Spocdie

nadat de heer Van de Viiver de bedoeling van sen en ander had

uiteengezet, werd een reeks vragen afgevuurd on de 34. 38

Zwaluwen gaan klaverjasscn Nu het morgen

\Àreer

cell voct

balloze dag gaag u'orden, wil het bestuur van Zwaluwen trachten aijn leden toch berlg te houden Er zal zaterdagmiddag om half

,drie tn de kantine een prijskla.

veriaswedstrijd worden gehou'

den, waaraan leden en supporteni kunnen'rneedoen. De kantine zal verurarmd zijn, zodat met mede: werking van klaverjassers op een gezelllge middag l*an tvorden ge. rekend.

wen-farnilie, in het huwelijk rnet Maria

Al farenlang speeel{. Jacol-r Langendoen voor Zwalun'en, eerst bij de junioren en. sincls egn jaar nu in het eerste elftal. Met zijn tekentalent lvêet hrj daarin als linksbuiten de nodige

lijnen te tlekken. Na afloop van de plechtigheid gistermiddag op het stadhuis ging de reis naar het Delta-hotel, waarheen ook alle spe-

lers uit het eerste elftal zich haastig na hun werk en in ,,pak-

kian deftig" spoedden, om in aanwezigheid van het bestuur en de trainer aan hun vriend en mede-

speler (en aan diens jonge gade) een cadeau aan te bieden.

1 ,Ft/z ' /3

íh M á)'*'-"*; Sontactrmiddag Zwaiuwen

Zwi-rlurven hoopt morgcrr tle

leden weer

in het club8ebottw

I

i j

bezig te houden' Er zal een al-, gemene contactnridclag zijn nraar

I

àr zal ook voor" een aantal seniorspelcrs gelegenlreid ztjn I te,,damcaPaciteiten" te lrrren | |

v' Àurlnu." simultaansPelcl Cor Veelen'

I


NIDUIryE VIrAÁ.RDINGSCHA COI]BANT MAANDAG

S-Farf;ge [eem

Torn ellige

HwaËuwell-iunior met rermEse tegem C. van Veelen De 9-jarige Leen Torn was zaterdagmiddag wat in zijn nopjes, dat hij de enigste junior van Zwaluwen was, die er in geslaagd was om remise te behalen tegen de Vlaardingse hoofdklassedammer, de heer C. van Veelen, die in de kantine van Zwaluwen aan de Kethelweg een damsimultaan-seance gaf. Het bestuur van de Vogels had er overigens goed aan gedaan om na de lange gedwongen rustperiode opnieuw een contactmiddag te beleggen.

Geslaagde damsinnultaa n seance aan kethelweg

VDV- lid, Cor van Veelen, die er het zijne had toe bijgedragen, dat vele contacten in de Zwalu-

wen-cantine konden worden

vernieuwd. Tevens sprak hij de wens uit, dat men elkaar zeer

binnenkort weer op de groene

velden zou kunnen ontmoéten. De spelers, die er in slaagden -_ Van Veelen te bedwiígen of hem

te

verslaan kregen een prijsje

mee naar huis. Voor Leen Torn betekende het de tweede keer, dat hij bij de gelukkigen behoorde.

Vanmorgen kwam het bericht, van Aan de simultaan-seance werd junioren, want zij zetten zich Zwaluwen zaterdag a.s. een uit.l extra schrap tegen de simultaan- wedstrijd tegemoet gaat in en te-J speler,.met uiteindelijk winst als gen resultaat. Iesutlaaï.

af, dat het eerste elftal

Woudrichem.

l

Dat men in het damspel tot het laatste monrent toe voorzichtig moet blijven moest Leen v. d. Vorm ondervinden. Inplaats

van op heel eenvoudige wijze re-i

mise af te dwingen, wilde hij het onderste uit de kan hebben en kreeg daarbij het deksel op zijn (dam) neus en verloor met-] De voorzitter van Zwaluwen,l de heer D. A. v. d. Snoek hieldl na afloop van het damfcsti_ju cen] korte toespraal< waarin hij dank bracht aan het Zwalurven- en

Íi'iiïffi rii-4t1* : i::.:I

i::t:::r.:::!i

(f

afgelast I'l Voethal Ail" voor zaterdag en

zondag

lvastgestelile weclstrijden van de

lontlernfdeling Rotterdanr. evenI

ah heÍ amateut en

beroeps-

(KNVB) zijn rvegens de lvoetbal

j11'l:..ffi

slechte {oesÍand van de tert'einen afgelast. I

I

i Toch acitiviteit uii Zwaluwen iI Hr.ru"l ) naar er' I

(hellras

I

uit

lziet c{at cr' ook molgcn nog niet lzal worclcrr gevoetbald. i.i er jn lclc lil,ntine uan Zr'.'alttu'r'n toch l1,sl6p gelegcnhcicl nLittig bezig iie ri;". Dc heel C. r'arr Veelen

fzai rteel telen dc

gclr'gcnheid gt'ote g", sitrruliaanin een f "n f,.Fvciistri.itl iegen hcnr 1e datnmen. lbËr'oot cn l<lein knrr hiet arn denllp/nn,err.

ll

Voor ts zal cr gel<lavct

jasl

ti'ot

-

ll dcrr or karr cclt iedcl alvast kenlliiis nenrrn vrn \\'r:l ct' zo al gellvr':rlArl zi l u'ot'dc,r van tle spclllcr'." in dc kornenr,c ll'cl<cn. /l *"t hcslrrul hoopl mr't rlczc bi.iL

let,nkoml;t clc c'onlactett. die

cloor'

lld" to,'gn gcd\vclngcn l Llsl wcl u-41 \lvelflaurtcl zi.i n. 1e r-errlct'ken.

ilit weekeinde gold weer !.Oqt net. devie-s: geen voetbal. Tot grote.. tgleurstelling !?n alle sporÍliefhebbe!: rna-ren opnieuw ,(eq lu _lropenliik w,el voor het fr

3':;i"!t"'::iÊï-ï1

-

noodgedrvongen maar tÍr_rnnen-) sporten.

ËËf

"iif

ïf;

Í'ïi:ff* in áiiáèni

ï'ài':i*ilifft*#1

l#if-'iY':',ï11'f bord-tegen

ïiilï"fÍi#H.

Cor van !;êeË; weg_ gaf. Een verslag hiervan vindi"u oP Pagina 3. gebrek aan frisse, fleurige roto's "_Bij -van enthousiaste voetball-

rers-daarom op deze maandag D_e_eld van deze ,rontmoetingÍ mg!_l'ap yeelen, óie zateïaa-g_ een

yiildagi Ín het ctubhuis van Zwá_ ruwen plaatshad.


DE ROTTERDÁMMER

-

uoetbaluerenigtng Zualuuen tq "[)EVlaardingen hielcl zaterd.agrnid,l dag o.m. eell simultaanwedstrijl uoor" d.amrners waarbij er aan'2á borden gespeeld, userd. De hítariteit wo.arDo.n deze foto getuigt DoU uaarschijnlijk haar oorzaak in eet

niet &I te slímme ,utíoi àwaíi*áí. ere-uoorzitter, d.e heer Smít.

Van

Ve:el,en

uerl,oor sl,echts h,uee purnlen

ZWATUWEÏ\ISPTTHRS TIï DANTSIMTJTTAANI

I

i

(van ;en onzer verslaggevers) ll Tln g-jarise Leen Torn war zaterin ziin noptcs, dat llu dasmiaoag wat llfrii er als enirge junior van Zwaluwen llin geslaafd was remise te behalen tell sen ale Vlaardingse hoofdklasseilamllmer, de heer C. van Veelen, ilie in ,lde kantine vsn Zwaluweu aan ile Ke-

i I

gen of er wel selieus werd gespeeld rvar:í bijna vier uren gingen voorbij eer de laatste zet was gedaan. Weljswaar ,gebruikte de heer Van Veelen veel tijd óm daardoor een hoog per-

te berhalcn, maar de meeste spelers hiêiden zicir ook niet aan het reglement,i waarin staat vocrgeschrecenta,ge

ven, dat fren zetten moet zodra cle simultaanspeler zich achter het bord ktevindt, i 'l thelweg een damsimul'taanseance gal. de 2f partijen won Van Veelen ,lHet bestuur vau de Vogels bad er erVan er drie remise en ver. goed aan gedaan om nl loor20,er ,derhaive een ,6core van 'loverigensgedwongen rustperlode op- 86 gtroc,ent. ,lale lange $ehalve Leen Torn was het

beiden een belangrijke rol vervulLen in in hij dank bracht ran het Zwaluwa het .juniorwerk van Zwaluwen ,gaven het. ên V.D.V.-lid, Cor van Veelen. d$e goede voorbeeld aan de junioren. want het zijne had toe bljgcdrasen. dat rr

zij zetten zich ext.ra schrap tegen de c_ontacten ln de Zwaluwcnlcairtine ko simultaanspeler, met uiteindelijk winst den *'orden vernleuwrl. Tev€ns snrak.t als resultaat. ale rrens uit, dat men elkaar zêer hj nenkort weer oJr de groene velden a kunnen ontmoeten. Onderste De spetrers, die er in slaaeden v DAT men rn het damspel tot het laat- Veelen te bedwingen ot hem' te- vf ste momenl toe voorzichtig moet bli.i- slaan kregen een priisje mee naar hri ven, moest Leen v.d. Vorm onderviÁ- Voor Leen Torn het de twden. In plaats van op lreel eenvoudige de keer, dat hij betekènde bij de gelukkigen wijze remlse af te dwingen, wilde liij hoorde. het onderste uit de kan hebben en kreeÈ Vanmorgen kwam het . voetbalprogramm.a bericht af. r daarbij, het deksel op zijn (dam) neuï het voor een weêk en verloor mete€n. opgeschoven, ,hetgeen- inhoudt, dat I I)e voorzitter van Zwaluwen. de heer eerste elftal van Zwaluwen zaterdag e

,lniouw een eontactmltldag te beleggen. Zwaluwens rziíler, de heer K. wcrd deel- Smit, die $an Veelen een puntje afI'l Aan de s,i,multaanseance Eenomen door 25 personen, onder wie snoepte, terrlijl de heer R. C. v. Woerzich 12 junigren bevonden en de den ook renlise behaalde. De heren M. P. 4. trd. Snoe1, 1t1"16 na afloop van u-itwedst-rij.d tegemoet gaat in en iep I wie en J. Rooden'burg, die het damfestljn een korte toespÍaak-waà,r- Woudrichemsenloren, Men behoeft niet te vterest I 'l_a

t'

')

IY

ieut ue

u o or

zíeníngen n odíg

Sportcommissie helceek L I \t\,/r'a vv \'/rlur V L-ltl1.[![-/lr nrr'tNieuwelante' ll velden 1t

,

verslaggevers) uun een onzer verstaggevers) f(vun

lo'#i$.i'jËt: lo'fii$.i'jËt: i ou rO GSBD ats voltallige Vlaar-la.ï'ïàïa. ípo*commissie-Iieten zich vooriich,ten g-'j-'^..g.. moeilijk""oiíËr"""rí#tJ,iàÀir-.Ïe-ïiett za-luitvoerig I straks "Ë; odeze nverenieins Iterdasmors"r, ondu"''^I'JiËid- ;il h":t:';:fi'ï""t" Yoor|'-Ook iliaens deze-besprefting w;erdgtl Iheer T, de Bruijn',wethouder isoortzaken. een werkbezoek aan en-lenise gdda.chíex na&r voren gebracht lf.ïi"-""o"t"elden i.n het park 'f Nieu-laiinaàer zullen worden uitgewerrkt' f:tï,:"",1,0i"ï de ant{ere f:tï,:"",1,0j"ï

re-

iy".iu"f 'i;,l.tltg:,'*1"ÍïS"à,*Ël*;*:t;*-t"o"J*'u&ïiiffl"r# a'e naar vorlzwaruwen-ats die '"-",Ëli1:11i;t;luï-'*1"';fi"Jïutït',3!lË1"" geromen. lr"n-gàn.*ctrte prodlemen met s,qoed aan lin ogenschouw ll'etden g?.JsïËiíill tï'l'$fr; 1 ,"*""#ï1'f,ig'à", |Ë:":"*J;"'ÏË':Ëe':{i'l'rÏËr."i":ï het Dalk't Nieuwelant hun domi' K:N'í:È"^;;-iJ"5' de van l{i9,^it I hoofdconsul I ó:ï. à:'w;'y-i;;' ;i"ïi;; Ë t'i;f't1':r; lfr*l?n,l'ud"" kunnen worden aanse' i olantsoenen van de dienst gemeente- | urqL'

i I .l ll

ïverken Vlaandingen, bezocht de 'Lwa'l--luwenvelden om de mogeiij'kheden van een eventuele voorzienlng v-oor. oe trainin.e van de s'peler's van de dlv€rse

het. be-stuur I Ëriti1Í"fi te uezià. Met Zwaluwen wer'd da'arna. m de rell van van deze verenlgrng .van ll .creatieza'algewisseld' waar'bii nuttrge ll .íuegosties eedachten naar voren kwamen' il ll b;;Ë zullen nader door de sportcom' li rnissie bekeken worden. het c-omplex il iÏvr.--ae-iittatie rondo'm il"a"-áe-goJlalridiaan werd rnet het bevóreni ging bekeken-. In i I J,iiË;"ï-.Ë;'van d€ ll-€Íl€rllx-

ilverband met de 'aanl€8 aliltmnet zal de Hollandia'an blnnefltroft il;Ë;ï-fiio*t"n.&en van het thans jn ge'

-


ROTTERDAMSCH NIEU\.VSBLAD

_

]\TAANDAG 18 MAART 1963

Nieuwlant haart uorgen

I}IAANDAG T8 }IAAAT

velrl

bij ïn park

Zwaluwen,

Zwaluwen

a. rroirr"áiuï"-

Oncler leiding \an de heer T. de Bruijn, r'ethouder voor sport en recreatie, heeft de zo goed als voltallige sportcommissie zaterclagmorgen ccn werkbezoek gebracht aan c; ".ile sportvelden in het park't l. velant. Onder de

fiïï-nx3:",:3i.",,i,i:ïïï1ï"1':Jï,jifJliJ I lrr-cclstrijdterrein beschikkcn. rcrwijl alle ll.:l:Ët1iïi:ïi:-iË""',"x5lft, '*y;1" :li:

Belralvc dit hoofclvetd hootclvcld is er vDor lu erht. Behalve voon clo cto "ïf" \.{ti l:,\::*'' van Zwaluvt'eu een jun:ioren' 'oet1ralclubs ljeueoeutallett rlit t'otrrpiex bosclrikbaar, ar-smede ";

ïrTieuwlant, waar clc

resideren,'stab;;; ;;;;;;:"""'"-irj;'r,r,.,",iË'] l::'ï.'o zich op. van'her ,r. H.ir"ïïix";i:r;-;i;ïli: %ï,"',ï',iï11 moet het tiaininqsr elrl plaals makerr y'1. eld til.:.:.|:-*i1"" r oor | ?,,",^,-^.., ^rá *^^r moet worneJ;iï,ïrl'',i'.,ïï | "i" ir"t"ingsreld "ï. g". t,uining van de gesorecreerde gro.cp l:1,"ï"ï":i";"ï- iï,lftï:ï*ïu,nn n ï1,.'l;1.,f

aanr,r'ezigen 1., " onden

ï:,r,ïï|Ii'í:ïïJJï *l;

nr'"ïiii*' , "í *:;:il:1"ï'i1,tll,')::,ï iï11ïH:i"';"f"lll;;,r-",,"1 fflïl;,}: lil"l,:""j:":'",I::"l."jl:l1luud lo'rà.u'-, en in cre rc-rpkras "", ï,Ër"ïirià.iii.!i;:liffi..3'i3ilï'Ë'1 ,;ï,i*l,o'l5'iirif,: liiFjiiii;U:';; ï#Jï ;ï'-.:,ïlíil3iÏlïi i[ -nïi"i:ïïf{;:*ï:}.rï*ï;[ï,ï{i:líÏli::jp;#irlrÏl*Ïrr'="ïffi r.s"r,-; ; Ë.r ;; i il".;ï ;; ;Ë Ë"àï: ; ; ;tt*t"*ï|,, ? ï""ïï"ï.",i jpj

d-e

";,

1

,*ilii,^)^;._:;

ï:;ldons

"ï'illï:i,ï$ït

de bijzonde| lange en streDge r-orstr

I i;lir," .lr.;i;l:ï liïlil;i:

[ïJ'?ï,,ffi:l'i1J]','"íï,ïl:ï""J.iï:".]ï,ï;

]rcàr, ourrcr (rà bekwá;;^:;

;;#:

daarvan hceÍt ,noc,cn _:i^.:{ illïil:ï;Í;l_S:.,:X:.;"?,i;t'J#;l rins is verzakt en rrinctioncc'ït,,,1:l oËà"-g;rti."tiro. scLrarrru' ,1,:,::'ls-"à"p '-" 18 n^,an keihard met als gevolg, dat een kwàrt van alil" ^cr'.rq quur tnr- là,:-::t "u" ,

;;;; ïi";

I

_

_

k'

;;;;

ij'-*-::,*:Iy

|'

|

],

l{,i';:"1" :i.ïlfiJ ï,';,1:l;*: ];.#ïi: vo()I.

Llc dcur, zejfs rlriemaal. De lrotiÍic toestand Van ciit tr.ainingsr;elti vormt thàns

cen ier,errsgrï.iot tlrailtin,qsprobleem. Oit \elíl moct clus oJr kor.ls tcl.mjjn riet alleenl bt'uikbaar wtr|rlr'n gcmaakl, nraar Zrvalu-

í

i ii

,

.n-t4;-.4( , ,*,-7, L^ .r' I l)ï"ï.iiJ*:'lJlil-.,ï ,lïl;;ijlïïrï.i"ïïiï"'i: rie uitwilX;ng \-an de i,ltg".:ln j*trnirrrcn,.lflaiVoetballers Fagen :lm:*1i"1Í*p*"likt,ill, :: t$ * goede uoetbalfii^t lrill;l*I*,m:,rï*!ï",ïïïlà;;l:.1;*n uil llu \yer'Ái ---* ttI JLr'rur\ vdrr rtur rvl^-c(rlrrpruÀ ':-

.- |

,r.r..

;

gedloottgen

_

rusÍ

I

I zairmhcrlen vour do ljí,nckt.\wcg-aanleg ge-

nÍ,,u , * ,(van een onzer verstagseversl i, lnïï:..'."ll:.,.,ïliï;. I ENIiELIi \VO{;ELIIKIiEDDN I Dat er voor eclr parti.jt.ie voetbal nog i I

lsteeds grote inleress^e Èe"siïat. y7;l; do;:.iI I Dczc srt.lalic hee{L c,' r't;ltulltgn spot't' conlmlssle zalel 721"t dag 4o* in oÍr('tlscitoU\Á oÍr('nscitou\Á geno,derdagàvond in de kantjne van de v.v. lderdagavond u.u. I contmissie jZwa)u,rven belvezerr. Ongeveer 125 voet- j lrncn. Oncler leiding van \,{'(:tlr('uÍlí'r' 'l-, de lballiefhebbers waren- daar'_ aanwezig. I lBlu;n cn in q{:Tclschap vln rlc l(NVB-terto€n voorzittet D. A. ,r'. d. . Snoek ge | | reirrci,'skurrrlrqr.' ( i. J, l3r.rrr1. r.klrrrrp. cheÍ laanwez.iêen verwelkomde. err her:. iu de- | ll;anrii,,(,'r,lr{lr.rrsl D. J. i..d. Woijrlt:n en 'ze voetballoze p€node".)/^:-",1periode veel jpll!-gT"-o:, ze voenDaroze spor.lgenoe- I l.'ii]il ií.,,!,....n,..,i i,. -,...h, i,nef gornor,nt.eti.il< lr. bouma,gens wenste bii de ver.toning vau twee i{ f r'c. f{r,l ltr.ruserrrlcsporlàr.rr.eau ucrtl<brau',r'en is de i , líàËir"irii-r'aïá.*àu'iifilËi;;.iïá."NË

idellandse Sport-Federatie. Ztvaiuwen ; I siluat i,' \ all ltel 2o Ztvaluwcrtr cld seobl'had de verenigingen The Red Stars e11 | sc|r'c0r'd. Hêt liikt ce'n br.ina rrnr)l)losbanr l.K. uilgenodigd. uj18enodi8d. rvcik wcik aanbod gretig gr€tig:i lgriohlt'om rtit ve.ld tijrlig in r'.(lcli.itic r'.(lcli.ilic staat ,\{ ,W I.K.

aanvaaId. getuige de gtrrlc op-: I tc bi.r.ngen. l{et hoofclr:cld hl,,t,k rloor )' u'eId. komst. . 1., ^,.r,-,-^-r.^.r^,. --- ,r^ r-^i.-^...."

i"$;ii,"",xil1'".,ïtl"ii"fo"l,,l"loiË,'u*;

de

i[ï".,}!llËr." ,Ë,,i}:"-iïïïï1iË*,""i,$ï

i

r taag nict hoe et[ccti rrl tlr.' f,r'aSmàt r';i,t"t. S"lrlr-;;,:6fl:gàïlï"èàï-instri;;ti.: iï*t'á" i lmaur . e.er.ste minLrerr Èo"ïJe Ae'-o. I is. lIot. gczelsr.hap bleek ecn volt<omen film de vele aanwezigen, waalbij 6. j lopcn oog te'hobhen voor hel. r,eldcnlekort.

Westduitse trainer voora,l de nadruk le,g de o,p-,oefenen, oetenen en nog €ens oeiel nen. Voornamelijk werd'en b,ehandeld het

] | Eeri oplossing

zich ook

heer D. .1. v. d" Weyden chef

genieenteliike plantsoenenclienst en de heer G. J. Brenerkamp, van de KNVB. r hoofdconsul Het gezelschap bracht eerst een

worrren benut voor 6"

ffi mFrieê ophnrilr ,,",

1963

SportcoÍnffiÊssie op níerkbezoek

nenten, neme,n 2e L:Z rl_._^l-__._^--

\

n /k ,{a**t ***4

Sporrc omnxíssf e Ww urwpa olsh$ o gt e 0nbruikhaar

\

1

I

i] bezoek aair cle

velden van de ver'-

eniging Z'-r,valurven om hier de : situal,ie .in ogenschour',r te nemen. Dit in rrr:r'band met het bezieir : van de mogeiijkheden voor een !1

:.

eventuele voorziening ten behoeve van dr: training van de spelers van de clivelse elftallen^ Met het De

stuu

r van Zwaluwen rverd in de lecreatiezaal van

ciaarna

vereniging van gedachten t rleze gewisseld, rvaarbij nuttige suggesties naal voren k',vamen. Deze zullen nader door de sportcommissie rvorden bekeken.

Ook de situatie rondom het complex van De Hollandiaan werd met het bestuur van deze vereniging bekeken. Deze vereniging moet binnenkort afstand

doen van het thans

in

gebruik

zijnde oefenveld.ie. in verband rnet cle 'Wethouder aanleg van de Benelux-

De Bruiin en tunnel. rlc leden van de sportcommissie lieten zich uitvoerig voorlichten over de moeilijkheden waarmede De Hollandiaan straks te kam]ren zal krijgen. Ook ti.idens deit-'

bespreking werden enkele ge-

dachten naal'vorcn gebracht die rrader zullcir rvorden uitgewerkt.

Ilielbij zullen ooli de u,'aardevolle adviezen r-an de heren V. d. Weyden en Btemerkamp \Yor'-

den betrokken. Wethouder De Bnrijn zegde toe alle naar voren gehrachte problemcn met spoed aa.n de orcle te zullen stellen en

te docn nagaan rvellce verl:eteringen voor de clubs die in het park 't Nieuwelant bun clomicilie heb-

ben, kr,rnnen rvorclen

aange-

bracht.

zou knnnen botckcnen een

cirie irr párk Nieuwlarit spelcnder clubs

jI lder I naar park Z.;Lidbuurt te latcr-r \,crllrlizen en schieten met de wreet.^m*t_-d.e_pllr" ilàààrni; werd op'ienrv aan RI{ wIK ge. en buiÍenkant van de vo€,l,,.h€-!"s-!9pe9T tweórie oplossing.: trsie russen van de bal. het koppen, het opbrengeu l,r.;,t."n"n l.il'rr^,,.,r,.ri^^Li_.,. :.:.-_.::!: -.., Dr-. {,) RI{ Ír/,r_. \d/rri. -hrc,r iritwijk;-;; ;; Ëlj' Ëï'rriií"íà,:à"d'j;L"*?;;;:';Ë lrre llollarrcliaan r)le(ll trr(/r 1-wíllusell voor-ZwÉrluwcn rle biedt de aangaf gen doelver.dediger. óá doetverdedlger. De tlUn tilm ïit e"n duide.l-,uiAË lrttuSetr,,Klrtrq lmogelijkheid lijk beeld. loe er bi.i d; Ouitie ipor:i- lteg van dric spcchelrlon in de omgevir)g scholerr wor'dt geoelend en welk eeir in- | r-an het \rFC-sportpark. Van lrct huiclige spanning de )eerli,ngen daarvan zich ge- l derde en jnnicrrenvelcl zon dan ecn hau

troo,sten.

Na een korte pauze wer.d dit titnr- t r']og spirrrrrrrucr. rlus spnril)endet.. toen [o-en heg De'i l:'r'--,Y:,::?,":,{.. r-an de elndstriid orn Flttlooa-cr.ri de -ft"À"1À. -;.1-Ë; "Y"'*"rj""";l^*ï,,1tÍft" rtiss.en Fe,rfici "Àrr Rcal rn Anrslàr.áii. ,*,:á jt,:'^"1:rilt"d Grooi 1?6irvas het enlh.ausiaslre, gespeeld. Itoen Benfica eritt rlaag.de om ile door: idoelpunten,rzan Puskas. verkregen 3-0 in cen, J-il ll 3:ll*ll!1"*-9p-_te^let{e,u avond zijn'l ilá:*ï"t"ïg:ri:"ï.y$i;iï'deze ool' een deet aan llh,un tr€k "sekoma'J Í lf **_ / . / tV /- e /. -l program pf vsrdrrrrrrd ma

'//4

r

I vertrarcl oeientcrrein gemaakt hunnen worl,rr,n II Voor rl, de ]ïoilandiaan w.fdt overwogeil \ ir( rruL z. 2e vetd vuru twee spcelvel(i('ll speeiveiden re !c :nairta|lvan'net

lt(cn, mllar waarschijniijk is daarvoor njet

ll::l:1::9:-1.:l.i:.1:, i::.y""ic-dg-ï.qe p-e,i:lluxweg-werltzaittttltericn. De beste oploslsing biedt on.getwijfeld het 2e veld in tact lte latcn en dó naburige spcelweicle te Lre-

Isremmen voor een harf vei.lrard oefcnveld. lDe.praktijk heeft geleerd. dat rleze speetI weiáe eL' ienteloos"bi.i ligi en ook meestal

londgr water slaat. De grondruil bij de lrechttrekking \ran cle Vlaardings-Schie|

;;;;;;.'verloopt

kennetijk nog nier al

ll."^;.,:1;^,]):,1:^'"^'^.ii::,k:T:ï_.ll:':i: komt wellicht een perceel grond voor een sportveld vrij.

Zaterdagsclubs hliiven in

training Op het Zwaluwen-terrein had. cïen op de drie velclen aan de

lKethehveg zaterdag

geslaagde

londerlinge ll'edstrijden plaats. Op liecler terrein speelden zich tlvee ir.r..edstrijglen

af, waaronder

pnkele'vbor junioren.

ook


vRIJDÁc 22 MAART

19€

DE

noTTtnnalrmrn:

I

i)

ll

door wLpII Lil_LrE-rI Lw aluwull won iZwáhlvyen iru8o,'"'^"Í:,i;-3:t' | ï hlunders vaÍl goalie Van lOdan BOyS ii:i*:q':ï,ijt's!^,,,h*riïïïx{rï] [ ) lr rÏ,L'euL!/ iníerrwe irlleu'we kledíi i I i

clr i.rspeliode i, na rle lange sneeuwAls - 'eeen' -ï"e"n"spcibreker ,niàïárs geen spclbreker regen zaterdag iwordt"treedt he eersle elfal van Zs'a-i ;au i de

'zal o' van aaÍnangen fhangetr rloe hoe Vee j zal er iherstelde. ,Veei lherstelde.

I

i

r

I

-l

T\

I

I!

'

pe """ ve $Ë f,"J;"i'?,ï "lï,"iïl'ïïotïXÀ*o*.ï].-""" ,.,ow*sr*sseversl span'ius .;oan'iuo roch ar goeddeers eoeddeers verdweren. iË n",{;"i'?,ï ee, onzer ívan êên ^hzêr versraggevers) "l-ï,attractie, "iïl'ïï.otïXÀ*o*.ï] tt'ecdl *Zu-a- I Vf,ÀannfxGEN, .{ls bi.izondcle. maa.ndag-- Ondanks Zq'alu.rrerr-verdediging, waarin 'spil l)e luwen zaierdag darrk ,^11-.1-: l,e_:1...y11,:- rrei Git, dat Zwaluwen in-ae wedstrijdlBoel ditmaal niet zo excelleerde. had nietl maar 5:;' ,iï'*,1"1'ïfl".ïl;lÍ;S""i;ïS;i"ï:;.'lf .*:,'*de"steeds en doel' spelende Gouw.enareri "p team van "*L"^:''g:- l*l::i."1::":sgïf leen Ír.aai nieuw clubcostuum op rretlr ;xó het "r";;ïá--^í"ï'4"r1r""".-x"rt hel weinise werk danl toch slechts wi"rr"í-a-à'or-::lf::il:4:,Std;t-É;;

i;ï""

fir*1

iveld. Geen mooiere beÈronins vorir zrir1; 1Si-er. de Goutlse doel-look wel aan' irverk zou het "zeker zj.in als.- de zwai:t-'i llevensgrote blunders-vanwaren ., ^,. ",,^" ohze stad-l N-a. de thee was het Zwaluwert-over'l li;i:trË.'Ë;,''iï"*É'ràïaá kunncrr bowerk-i, f *i"l-riirr"ip"ropvattine groter. maar de nog aanvankelijk de Gouwe-lwicht aan inletlisen-ter veór làïl'iïTi'"il"nrï'ï';#;"';;Ë;";;""';;."á;Ii I"ó"ot"i I, "àt" -

i;;á;'iiià. ' ,-:" .'- "_- io.. is'" rui.l' ti ,!ygtuy11 .fÍ:-.19"I:r"rves der zrvatt-: lïïïii 'llilke ïi. :diï Als iï' o ge\À'onncn opgave. iïi'll.'""#3 *Jiï,":ï' u'olcitiir ;ripunt. wil men nos.kampioensaspiratiesi I ;;;fli"*il"ï"5,Ïi-'-:ï:ï::!;i|.ri?,ïiJll .;koesteren. dan moetcn de punten mee r .'koestere'. I rrnaar vlaal.djngcn gcnomen rvor.dc'r. .r Zwaluwen ll' z*atn*ïil'i.r]"àit'ï"rrt .iz,n gr.ote brocr. legeri-r',ui l-irng.o lii-clr r;Hashe 2. tu.ce ,niouenÁ'oïui.i""ài; ;;:iir r.arr -Excelsior P z!h r:zien dc voolsprong -;;;i jrveirrig bolang .in de aè slrjjdiÁ sriiialÀ r'Ërru""-in meer, hebben ií';àii'ij "' lc -unuoisió 'o- a% u"lá'; 'oplaats.

I

,

praats'

.

lc

I

zagen geen kans hlerult lir"Àí"" att leiititeït direct na het eerste I voorhoederyelers D"i"tt?9]^Yi: fabriceren. te enkeleldoelpunten Bos-toí heer de van lí,ft;;ic"ral lS"r,"nifijX. schieten te slecht verzor,qd. Hrle het doel

vo.r .het -va_n_.delhet_ Westerdijk. Hii Sing Frans #1,,1ï.':il Il;;;í;t;; :h*ïrË*"lií:*X*l-'t*i"t':XïT; i X'.,i""ïï:,'ïï:ï,: Z*uí"*u" vermeld, dat delrechtsachter van "ï'?ï,ïJ q! '^v!-,Ë-;r#;a-;; zijn aanval mee naa.r vo:'en.loste v4' a"''.'"t w4'' b;i sàrie een_uiurrinxer-wal, *;1"'ï;i'.ïH:-^la;;;;; sctiot, daí door dej ln""ïï"."" enorm in àu de ziinen en veen va-n v;;-v";"-; t;i;Ë;'-;il lctrïrfes,"aie "Í"9i,il1:-::l':^:l*l:9^^""*',:":1,?1"S3t.,*rïï;*:i meter lange Rijnsburger volkomen lrtáí.irr't""rtrpgebied ondernamen'"maakteltwee gemist. Een wel heel dure blunder betrouwbare'werd *'' attesuenarve eei liii.iïïir.í"r ció Goudse doeiman, want-tocn tien linàrutr, - .1"q" -----Vogels allminuten voor het einde middenvoor AtI zo xo' het sebeuren, dat de uit een v|ije trap.van liilks1., tz minuten speten aJlóiàire ïrrr",,.,f"r.our"ïe'url sch'a^s-deponeerde achter JcÍ]I'as_uclrulceruc Rispens acnrer cle buiten Klspens Ëràctrt dellrulten lË:"-;.iiËï;^;í;i;"Ë;"á;Àn lEen vri.ie trap van Langendoen bracht l;;i'h;;; inïe coudseïoótÀo"o en om-len korte tijd tater rechtshalf Van Houten lHi'*qts"lï-í:-q?**^q:*'*:,T,1:,1""T;lnl#;ï:i,l:'::Jiïï1ïT:'JJft,Ï'ï5ti: lï""aËËila i;";'tï;"-:Ëï"Ë1ï" Áií' I stand ;"Fi-', !l':nr:'l:ï-:"::9""- cff::l aeties

i" teinog ecÀ kans in op de halve winst' Maar iË;';3'"Ëï";ï;;ïà';;;'i;";-;;;; G]*:"Je;1:-llo"n""1il,Xnu',.t"o,I"'#"f.-""ïïï pro"e Ë;;Ë; ol' Zij" vrvv6 "áïïu'rËàmÈ - lf ii"igi"g in.de stand, t9 l]:199"'-i'd [;5iïJn:"ï-6:u "'iiáïï;rtlr..:t,ó/ee later mochtlà*árï*Ë" zijn- eerste wedstrijd na dei vu" Vá""

minuten vrije trap.tó*"tt

bui'lrustper:iode op het.nippertje *?.1'

-- ^,^-^"lt"tt Ht'#"'ïff"ó"Lt#""Ë"ilfu.",ï':ïi"ïH;!-l'ï;";;;;-;í--iÉ;-d;il'raell":Y:l:f bescfrikten' sp'ortiviteit voldoende tiut f,á". doeiman votdoenOelover. hield het spel. tarne"ï.a-!lffg-Ë orn het leer eventueel te onderschep- I S.ftuiattàoitiu" S.Ë zietrt

maar.kon !o9h y::i!1T11 ;t;k t;; ha;d Il-1jk kort, na -1t-e-! incddent op afloop een naar ;;-*; kwartier'laàt "'e" een róvale 2-0 voor'Jhet t"""i1,F-?1yi'T^"::: 9:91kls-Y:

pen, nraar Rijnsburger

;!g; Ëï"f;ii-;;á;; spelen Zwaluwen

;il.;; --lfó"ïóff,;à.'-gasten zish door deze tegende slagen nóg

Y

/r',tl !

j vechtende sFelerq te scheiden, zodat nËt gewonnen-gàu".t, wai de en ander in de kiem werd gesmo'ord'

el,e l,euhe uoetbulwedstrijden

Boys is een titelrace in 3A

Zwa$unwem-Jodan

fragment uit

nut i. buiten kiif dat in BA Zwalu'wenIJod. Boys

een duel van be.slissende beis. De Vogels zullen in hun nieuwe shirts (wit mèt twee zwarte rinsen alsmede rugn.umrmers) bemerken ïat Jod. Boys nbg ge. teken_is

gadigde is voor de titel waarop Zwaluwen op dit moment de beste kansen heeft. Er zal weinig krachtsverschil zijn evenmin als dat bij I DOTO-HBSS te verwachten is nu I de verjongde en door Lewan (exi: Neptunus) versterkte t damse

lr ?

tIt

It

t

rets beter voorstaat. Maar Die Haghr dái overigens nieÍ' met sprekende -cijfers won v'an het ondetaan staande Nw. Lekkerland is nog volledig in tel even' als het wat stil naar voren gekomen-ue

Zwerver. De Kinderdijkers versloe' sen Excelsior M dat in het donkere fióài<ie nuitt. RWH werkte zich daar ene doelpun-t dat *"t '"it dïnkzii datwerd gescoord' De tesen Woudrictrem

Scfiie-

eigen boderm royaal rneester over

Biábanders moeten goed oppassen.

Nw. Lekkerland dat dus niet tot verbetering

ook de

van

uitslag

VLEGAARD

Woud.richem-RwH, waar wij op het eerste gezicht we1 wat veltrou,we,n hehrIt ben in Vlegaar'd c.s. De Zwerver is thuis te sterk voor Excelsior M.

E

Nog nieÍ beslist dan van Zwaluwen Jodan Boys mag -Zulks betekent zeker hebben verioren, in 3A nu uitsluitend niet dat cte strijd tussen de Vogels €n het over HBSS zeeevierende o-OtO eaat. De Bernissers Ëleven aan de leiding, terwijl Zwaluwen er met een wedstrijd minder gesTeeld

ploeg op winst speelt. Die Itraghe blijft op

haar positie komt. Van betekenis is

u

-1 -----

D^T

-l

een


--

ROTTERDAMSCH NII]UWSBLAD i

rN I

',Q Het

1.sÍe

HET

Ntruw

._ -. --

a

-:

*- MAANDAG zii i\lAART

. .it

t..1,

I

:

lUen tn r.ieuue ciubshilts, u)attruoor

tie MttLcboer een persoonlijke actíe

lheer nlheelt geuoerd. Van Iinks natrl tet hls, iaehterste rij: trainer Zwídgeest (rtttd"' Spttrtaspeler), grensrechter J. I{orpers' hoek, Bert uon Veen, Sjao.k Si.rrlons. Sj.

$,

.

''.,'.,,,,1,

'.''ffi.,,

::

t,lJíol z.utt Zwaluwen, gesto-

---TT1""

i:#t:,.

lg.j'

,,i :,

,

'*Wr*

' ,, ,#flYt.'

19tJ3

'W W $:lffi|}

,:!::lril$

,

',Breed.uelcl: Sjaatc Langed.oen, uoorz. D. I

rf: ,t

/ -,--t.-^1.^1::1^ -,:-.l.rr-.,",^,1 zicltLbuur ) .d. Siroek (ged.cclt:eltiil; Henk t:an Genderen, D. Ma.teboer (trlêt lioetl) e'n reserr)e Jan t(117

".

.

Genderen. Voorste rij: Leen, Muis, b'recl Zutdmeer, d,oel.ma'n Eef Scltras, Jer de Boet", Paul Westerdijk en Get'rít uan Bonmt.el.

ZATE,RDAGVOETBAí

Zwalulyen en $IVO met hcnkken I oYef de sXoqlh lcelsth&re Eege

bijt:"1er l;rngCu.rige ,r,r,interperiocle marr Ztyaluwcn ;.,1 bL.slrrr w.t a.. zi.jn niet (,f nauu'eliiks wijzigrrrq wdiziging in de do IldcÍcnsie dclcrrsic nrocl,.rr lrroc1r'r -,,un Í;tan .clrrri .rn {lg rrrr íroo. 4,,,.,r {)/t.r tt^oc_ .nlet. of nau\À.eli.iks lkrachtsrerhouding tussen de cluhs in 3 A lven niet tr. vr:r...i,f;"À, ci. ;rc1 jn [.ranrgebracht. l)e cLuhs. clie ztt.h vritil clc:p 'u lderr lrceft. h<'t h"d,1:l gcplirirtsl, ziyn I Voor komentte zatcrctes sraan op het l:i:Y:_ tnetbcst, de her\''tttjnF vrrn .clr: r:otr- Programma: Ilxcelsior lI._Zrvaluwen, iz.ll:ldag. zcgevtetcnd u,l r{e,^bus gch,rint'n. | zrrerrer. ,lr}dan Boys-Dle l9tt1rl," ll,elder .l)ot() w()n v;llr no.'"6 o1r rii ll'ng- llloto-rle ÍIBSS_BVylI, N._Lekkerland_ lIIaghc. llijit. Hes no. 2, Z*wirtrrwen wori virn .r,,ctair.l ri;Juarictru,r,. Stantt iu itA: l'Boys.5e op de rangliirt. No.3. Dic llagl,{rl. Nw.-Lekkrrlarrd.,'l'Doto lZ (i 6 0 lt 32_16 l,won. vrD Z_\À'erver. _hekkcsluiter gevierde le ov.r 8, l.Zwaluwen ll ? 3 1 t? Z0*lz I lo. 1. .de '{). I HxceLstor tVI. en. de slrijd tusscrr clc num. Die Xnghe 'rhers I t'n 9. resp. IIVVH crr Wt-rurir.ir:trt.rn, I d" Zruoruer ItII S 4 Z ,l ?9*20 6 I 4 iá ZS_il I -, eJndrsdr in ecn RVVH-zcge. Dairrbi.i kwanl I Jocl. Boys r0 4 z 4 I0 zo-r; lrcl ]r'iLlt'ndc rluo, Doto on. Zryal.uweil. met HBSS t1 S 0 6 I0 19_19 I .orr li -2 /.( g( ri{'r rnd dr hakken over Il RvvH t1 4 L G g l{-20 f {1e sl(rrl. T:lch'cl vicl rvcl cur opzir"nburen- Iixcelsior M. t2 r z 7 g l1_iz rf | z z 7 E z0_.zz /f ue vcranriër'irg wiral te ncmen irr het I wourlrir.lronr ll Zwaluwerr virr voor. en na de ijsD.r'iorie. I Nw.-Lekkel.r. l0 ;: l ? i 10-25 ,I Dreef Zwllryvgp^.ct9,iaarsfc jaren er) ook I , ., I Ln de ecrs{gt a'\'^ holÍt v-àÉi dcze ,competjtie rirr, I ^h irootrlzaqk ,,j f11n lt{lhtc ,1c.tensic. in hcr iI l)eeil. ?: beefi'

"

]

.

r:clslc.Jiàlf. uur'.'.cf4tf im' v:rrr rlo ur.dstr.ild 2r.r'rldfien 'JodCïf ttior,s .t,. 1ui{e *-,rr",i. bclocÍlden we ecnr {ogengcstolrl hccl,rl. f)o

achtr.rrhocde lvas a1s een zoot, tclu,iil de voothoede een spel liet zierr, tlal clc Zr,valuwcnaanhang tot grote gccstr"lr,ilil blacht: tuanvalsactiers, gekenmcrkl door gr'otr. snelireid, open karakl;er èn schotvaardigheicl,

'llurco .iuwcclt.ies van doelpuntcn wirre.n hicrvi.rn de beklonirrg. UIa:rl rlr.' uchtor.irooric stond zo te schutteren, clat cie 2.-0 \i oorspl ong aliclminst een veiliu gcvO0i li;rl. Jodan Boys, dert cen technisch r^[rl)c-

lieul

vclclspel demonstlcerde, u'as hccr r.'n rnBostcr op ht't middcnvcld door cic volkonrcn frlcr,:lc halÍspi'lcls vàn Zrv:rlu\À cu en achtcr dit dutr slorrcl een sl()i)p(,r en linksachter, die een hoogst cinzekcle

intlluk maakten e1r herhaalcleli.lh ruisr'ol)cr'r._.}ïet is tenslotle 3-2 gcworclet.r,

'\ZnaïuvvewÏ exl &ïOY

houden ,Heide*de p@sitíe in groep


}'{IEUWT VLÀABDINGSOHÈ COUEAIT{i

,un3ryP4c

>-*--__:--q5 Maanr 1s63

Zwaluwen won met 3-2 vcn Jodon Boys tien minuten voor,het eirul orschoon zwaluwen zaterdag in de wedstriid tegen Jodan Boys ,naar ïoo".n':5-n11 z-o al na een kwartier spelen een comfortauete

li:"flf-tifi#itr1'grt*i'H$l werd uitgebreid, hebben de l"ut"n vór het einde irog een] laatde In tretter. Rechtshalf Van Houte{ vogels tegen het einde nog volop in spanning Sezeten. | gasten, die der cie voorhoede kwÀm ste tien minutcn name[jÉ l::-1ry]-_à.i:.It:*t**^3:_!:1 tot op dat moment niet Ëon imponerin, ptots"ii"t "'et-.t*1i3".* l;i*"::r$*i"tt*litï3:"-.ïl -.tand od treffirs voor de dag, die de voorsprong van Zwaluwen tot 3-2 in I Ë[h1aJ;- *"armee-- áe werd gebracht. deed krimpen. Hoogspanning dus in de laatste paar Tl"*" le-Z gaSten ooK aan* OOk aan'* Maaf hoe hOe Ce de gasten r.ao too*<*o BOS II Iyraêr scheidsrechter Bos --^- r^ striSd, fluitsignaal van scheidsreChtef ^r-:rr ria -o het laatste flrritqionnal die na van.de oniaarden. aelís in een vechtparrii drtiede te l*.1?1"t".ïrJs*ïl*ttit"ruït""'ïÏ: men en de twee winstpunten Hoogsp anníng, liiiàï"; i" Ítaáraueen, 3e lil,ASS A (zatcrilag KN1'8) die na de thee aelfs nog tot

i

3J)

dreigde in vechtpartíi te ontaarden

spel veel Gelukkig waren eï voldoende Goudse voorhoede het Zwaluurenvrederechfers aanwezig orn de te kort hield en de gelegenheid enkele spelers, die slaags ge- defensie telkens in te grijPenr k9t] {o raakt wàren, van elkaar te kreeg ommet ,een comfortabele scheiden, waarmee de rust weer- thuisilub vcorsprong thee gaan drinken' keerde. OoË in de tweede helft beleefGoeil begin een vreselijke blunder de Het bcgon voor' de in hct vanmen Bij !r Rijnsburger' doelman '!V'esternieuw ?cstoken Zq"aluwcn schot van rechtsachter Êoed. Voordat de BoYs, die over diil< vcrdweetr het leer cP wel ànkele uil.stekende r^pelers be- hóct simpele rvijze over de lange schikten, o.a. rechtsbuiten De doelverdediger heen. Hij greeP Jong en rcchtshaif Van Houten, mis en Zwaluwen kon zijn goeà en rvcl beseÍtcn, dat de rechtsachter eens in triomf becompetitie weer bcgont)en was, iubelen: 3._0. hadden Van Veen cn zijn manMaar de Jodan BoYs gaven hct

nen reeds enkele gevaarlijke niet op. Nadat middenvoor Alïeaanvallen oP het doel van de twee meter lange doelban Rijns* burger ondernomeil. In de twaallde minuut leverde

DOTO

t2

Zwaluwen Die Haghe De Zwerv.

11 11 11

Iod. Boys

10

HBSS

11

11 RVVH Exc.-M t2 ïíf oudrich. 11 N. Lekkel. 10

dem mËeuwe les'!Ëe

een (

nnerrBrí

Z,walwwepr-) geluEd

De

zo'n aanval een rtrije traP oP die

6 6 032-161S1 ? 3 120-12r?l 5 4 229-2014 6 1 425-1619 4 2 420-fi LA 5 0 619-1910 4 1 6 14-20 3 2 7 17-33 2 2 7 20-26 2 I ? 10-25

taesch,atLwers

bi.i

d,e

wedstnnd" ZuaLuusen-Jo' d.an Bolls zullett. misscltietL

door linksbuiteu Langendoen uitstekencl werd genomen. De bal kwarn hoog voor het doel en

wat oreemd

oPgekekett h,ebben, toen d.e thuíscLu,b het ueld betrad ht z:olkomen nieuw tenue. Zuart satijttett, broekert, 'lcousen ett een uit

omdat F.ijniburger struikelde kon middenvóor Breedveld zonder

moeite inkoPPen: 1'0.

Te kort

witte

Noe geen twce minutcn la-

shbt met Zwa'!,ttw' en

2-0, tocn bij een door Van Veen genomen vrije trap doelman Rijnsburger eecn hand naar de bal uitt.er viaí het

tusee

horízontale tu arte str eryc.tL.

Ziedaar de vooriaarsmode,

d,íe gecreëeerd werd cloot' d,e heer D. Maateboer, t>u' ri,g lic. oan Zwaluwen., d'ie

ítak. teru'iil het schot beslist niet onhoudbaar'!Àtas' Omdat aan de andere kant de

nog aorig serzoen deel uít maakte uan d,e tech'rtisclie comnzísi,se,

Ntt lteeft de heer MatLie' boer zíin tiid dt;.s bcsteed

aan ltet bíj ellcaar bedeleit a&n een n-ieuwe uíh"ttsting toor het eerste elftal. Bo-

i I

Zaterdag-voetbal Zwaluwen kan zaterdagmicldag Kethel zijn positie laan de Kethelweg de kop versterken als het er laact net bezoekende Jodan in slaagt Boys met lege handen naar Gou-

da terug te sturen, Het is wei

l-iie

,as de

bai

Élaan rafllen ?

aendien auerhandigde hii

Ileser

ve

-elftallen

Zwaluwen È gaat naar leider RVVH 2 in Ridderkerk. Het za1 het daar niet gemakkelijk krijgen. De .thuiswedstrijd verloor

Zr,r'aluwen destijd-s rnet 4-2. RVVH ? 11 8 I 2 30-22 1? ZwaL2 I 4 2 3 25-19 10

mer dat Frans van Ree weZrvaluu'en 3 ontvangt aan de een beenblessure niet beDie Haghe 2. Het ziet schikbaar is. Zijn plaats wordt Kethelw-eg nu ingenomen door G. van Born- er wel naar uit dat de ptrnten in Vlaardingen blijven.

mel,

De thuisclub hee{t 1 december

zijn laatste wedstrijd gespeéld, dat is dus 17 weken geleden" Er zal dus veel afhangen van de

conditie van de spelers,

Zwaluwen1063l JodanBoys I 4 2 3

Zwal.S t0 5 2 DieHaghe29 S 0

332-29 12 419-19 10

Oniler'afdeling IIVO gaat naar leider Stad aan

Het kon wel eens 1?-10 15 't l{aringvliet. zo'n gezellige terugreis wor18-14 10 niet den-

aan ooorzi,tter D. aan d'er Snoek nog een níeuwe uerenígingsulag efl eelL

tnntal

grensreehtet'sulag-

getjes.

Een, prachttg cadeau', clttt

daor alle Zwaluuen zeer wet'd gewaard,eerd. De spe-

lers ui,tten d.eee d'anlc doctt' binnenhalen, atin rle

het

eerste

ttolle toinst ín het

nieuwe tenue.

Nog eert' ni.euwtje^ Rttg*

nuLnrtaters contpl,eteren'

níeutue uíttusièng.

Ce .lVtt,

ktrnile'x we ten'mínslt tien usie zuíe ís, mnar oofu tu;n vit"t doet .3-b:-.:r. LÀí(Ídli;7!\"

!_\.4 "- -:I \ai


i.l

t:: È:;'l Èl::':

N:l:::

Fii.,

\._

Nd

\aÈ': l

Maar uerd,er d,an 3-2 kwam lod. Boys toch nieti irnÍl

,X'Í";;!;,;ï;"á"'i;:'r'",0::tm

li:::';';'"';:::'!:{'Ï!##'#tilxi lri het"voor Bij 3'o \n,&s ''Zrraluwen niet llekeËren I

ti tV"t, een onzer verslaggevers) | kunnen. Dat gold danjn-vooral die ogerrfraaie nieuwe de__ ll n"'fr"runtting van de voetnaleompe-l-b]it<t en, waarop ges-t-oke1 vosels (via een door 'ltiu"" *óài-ïo.i aË ri""s"'e;;e;;a;ï-lui-trusting tia o. Mateboer met succes ge.lïóïï.iiiËèi iiiJir"r*eËiï"aË"-*ï.i ïi;,rltret 'ttil:::ld" actie onder het bedrijfsleven -lctub Jodan Boy" op"'b"i"'Ër

"ili"

ilt':,ïg;A"r*ïHnligË"{3il*1"ïl*,i*,tq;"'Jlir*iiïi"Ë;ï}r^Ë-ï?:

qf*;t11itqi;iii.UdË3"+'f#jËi"*ffi

tri:$Ê.'i',ffi l onrlerschepte rechts H'fi van de Boys' dat erger voor'itrfr lvan de vosels een oiiàiï""u";";;ffilfen-sie "íJ'i'ïï""""iË";tti: I f1i- Ers lans behoefden de vlaarll van oel. Nauweliiks lllí*',1ï-?"#' ff"i"i*:ïs:rík-f"""T: I ilïf':ï ï:'"*ï:iï:":':J# !i ;l'ït?:"ï piaats-

het raak' Langendoen uittopËiàL"'ïïi;t;ilË; I min-' was vrije trap hoog voor doel waar ot"L""il'*;*it;J"ït-^ï;lL"--u-un ll zich totaat op g *Jp,ï:ï:i. Ëi. áïóiri.ii| Et "u"een nit Éf i"l8i,ïïi5l ""?Ë ii{1l ":,iïl5 ll te. dat zijn fout "".*- | P":* tot zwaruw",, s".',o'Ë'iàï: J"ïi$ï, HJ,'fuïï".ï.",ï".o"-."Jtïfil,van Ih:*r:lï lt lteia'ÍàE tot een- doelpunt. Rechts-ouiten t Hiertnee was het q3n ":.er^.,?:I*M. lVa" Veen kogelde tràrd en onverwacht o;:llt iÉ tz-or ' 1l íï, ,?ï1"'"fÀi.oï"i.3n"1';,ï,- l'",!- | J'ïÀt't;óJI*s i ffij"à'il ïiáï eí;JËt àï--ï-ó" á"r't".-l S/rorlpassing in te lopen.. D, " ^'on?9.."I"^tJ.o?lI-l Hoewel het veldspel van tle bezoekers ll_rtqlavan het -v-oetbals.pê[ lret zlcn-9-cl_-lniet minder was brachten zij"intoch zelllhe.id Negcn,-min._-.Y99.1 1a"" het doel van Zwaluwen gevaar. ller gedu_cht.gelden. einde tikte _de y*l l9^o.C,u^loolllll" de eerste plaats was daar stopper lhet nucnre_r-jll heet want i ingevallen. D.9 Holg I Oe Èoer veràntwoor.elijk lldoor 'oor, Voor linksbuiten Rrspens e:"9_g:no"-:Tltrti Uieeh ltjna niet te pàsseren. (ó-r' $unras keepel' langs schop ivrije làeï sroot dóel echter ï;ocht deze imlen,met-nauwelijks.nog een.I!lryt:_^5lpróarïttiviteit gesehreven worden op ispele-n.knalde. lecl.tlljlg!t_^},.ÍnfuY"l:li'ekenins van áe couwenaren zetf. die buiten ilet straÍschopgeoled ó-)r..t:t lbleven ïolharden in het shortpassing, llvan Lrde En - mrn ,oj' mu.."_Ï. _19f.l.t,jr: I een kolfje naar de hand van WesterdiJk -tou_wen. nlcllcmln 99 len Zuidáeer c.s. Hoe Van Multenr ookl Ineel slot dus. da_t.€chler.teamd1],..S." I overu'inning iiet bii het, - wmsr- I trachte openingen te vinclen, ile diktwee.. ll meeste aanspraak ,o_p denalle,llJ-i< I wr-ils met- de kánthalves Muis err Van (invaller voor V, al nee) ver-l $punten k-on doen.gelden, -111;lB,o*In"t vèrdeitigtng van Zwaluwen gaÍl ,i!uw_en. He-t .jeugdige Ylaarqt-tlpl$r,trïllllstertte DlilKleeen speetnelrl ll had voorel in de eerste krimu en-boïenitien bleken vooiat I gegeven behoorlijk uit clc voetetl ,u Álfenaar en Rispens nog lang niet in | iooËï'o*",.t"t ,",', a" "na*ru xrnt tt"nI sen voor achteteenvolgens Simon' I Brèedveld en Van Genderén, rnaar of I Rijnsburger bracht reddine of de actie I van deze snelers werd met een (tveri tredine ondêrbroken. Het aantal vrije I trappeA, dat de uitstekend Ieitiende I HÀà'sse arbiter Bos moesÍ uitdeien, r,r'as i zond-er enjge twiifel veel te hoog. Hii I slaagde ei gelukkig in alles in goecte lbanen te hottden. Voordat de Goudsel I doelounlen aan de beurt kwametr, had t keerjer Schras al bckwaam een hard I schót van Rispens op zijn vuisten ge' I nomen. Ziin collega aan de overzijde I va;r het veld zal na hcl laatste fluit'I I signaal nog wel eens gedacht hebben ai" hoÉe bal van Westerdi5t. Tjon- i I "á tjonge, om een nachtmerrie vani 1lge, te krijgen' 'lI zweilÍwrN: d. schras: a. westerdiik eni I I zuidmeer: m. MuÍs, De Boer en Vc n Bom t I met; v. V. Veen. v. Geníjeren, Breedveld, en Langendoen. -lI Simon JoDAN BoÍs: d. Rijnsburger: a. vanl . I Oel en slappendel: rn. Kraayeveld, Beste- | V. Houten: v. De Jong, Hoo-l -lbreurtie en (De Hoog), Alfenaar. v. Mullem - l gendoorn len RÍsPens. I

Bovs, waar ae

| I

I

i j i i I

| I I ! I I

I

i I I

I

í í I I

i

Y.,

I


-

i

A , _e_erste plaatr;|l

Zwulumen ,rpioog na.ar top

DOTO verloor \IEUWE VLAARDINGSCHE COUBANT

3

Ï{

Twaluwen had met 1-0 uese 'in Nlaassluts eell geaede dag "

Het was zaterd,ag uoot' d'e club xan aoorzittet Y' d' Snoek een' en níet ooed,e d,as. Niet alteen haald,e zr'Jn club een ben'aulode

'eelLeel uàrdl,ende 7*0 zege, ríLaar concumen't DOTO was boaen'61"n ,o uriend.elíjk een punt te uercpelen' Daardoor heeft Zwa' iu*"r, nu uít 72 wed'strijd'en 19 punten, terwiil DOTO dítzelfde

Zwaluaanta| punten heeft ttit 13 wedstriid"en' Dit betekent dat n7L stadgetwten' onze Als heeft' mi'nder uerlíespunten tLlee 10en

*aterdaghet,bezoekendeDoToaandeKethelwegularmu',eterL'te grijpen" anttsangen, dan tigt het kampioenschap uoot h'et

halve piezierig voor sPelers en toeschouwcrs, doordat het beÀoortijk regeirde. Door -het glad' de veid wérd het sPel er niet beter op. Zwaluwen wist echter ziin vóorsprong te behouden, dánkzii onproduktief sPel van de Exielsioi-voorhoede. Wel kon

Schras vallende de gelijkmaker

voorkomen. In de laatste tien minuten leek

Excelsior volkomen uitgesPeeld

en drong Zwahrwen naar voren. Van Veen loste nog gen fel vleugclschot, maar Ge{Ftsen stoPte

Want GoncuÍrent DOTO verspeelde een punt Ongetwijfeld zullen de Zwaluweil dan echter beter voor de àae moeten komen dan zaterdag {eslen Excelsior in Maassluis'

,'":é

goed.

Toen scheidsrechter De Vries, die de wedstrijd goed leidde, voor ze een felle inzet van linhs- het taatst van zich liet horen, waren e! 22 sPelers die kletsnat buiten Van \fitsenburg. De tweede helft rvas allesbe- de kleedkamers oPzochten.

Wánt behoudens het eerste kwar-

{ L * /'/.;"

waarin vlot gecombineerd uràrd. was Excelsiór steeds de àeerdere. waardoor het als het

tiei

/tq't rz' z tY*' u-

lvare bezit nam vah het midden-

ItTeld.

Al na twee minutcn sPelen klcec Zwaluwen over rechts een hct'làchop te nemen. Het was de bal L;;;à6;ï. die tenslotte í.1"rï de lijn werkte (0-1). iia dit zegevierende doelI ,punt bleef Zwaluwen. even ï"ïï"rËtË-i', ;;;i' eeleidehja 'È*am Excélsior meer in de oanvat. 'Iot aan de rust bleef cie Maassluisse club sterker'

í\IIET BEST (i.:!ukkig rvas het met de a[vàn de aanvalien. niet "iÈi"g gèsteld. Tot driernaal toe

rechtsbinnen De Groot eeu Àr o* te scoren, maar steeds akle hij. fletr keer eing hij zelfs alleei"t ,-ae Ooemàn Àf, die stokstijf in rn doel bleef staan. De - Groot

J desondanks kans dc bal naast cloel te schicten . . . Ë.r.en later koPte clezelfde spe-

ï

een r van korte afstand uit over

hop de bal rakellngs

fle lat.

Zrvihtr.l'cn bcPaalctc zich iot nnkcle snellc uitvallen, waarttt Ëót,t*t: o" juistc combinatie ontfirrrli, om t1e nogal onzekel wer-

óiË'ioe s*cetsior:-nchl.crltoedc uit

iporitie te spelen '

\\'erd Zwalu.u:c;t ol l,e geuaut' liik. rlair rileep de ieugdt'gc doeliÉ.i,, cn.ó'ttcir godd ht. van de Wui,,iutnen-achLetltocde ottdct'' spil De Bcet' clr' Iinksoch[1:ul;,,n, 'íetl

2,,-idmee t' meníge nanual. Aan

roe-tlc

bp{,,',tt'on6 '{t<' t,:einig gc(Llcllt

1

;

uud

eclttet'

$;; --l--lPupillenZwalnrvóniipl,tït*"lV:*:,"*{Ë-_q}:;ï}jii,hf I ii'i-ài"ii'ïËtit'c'-Íet was' gezien het -ge' ts

spelen

lxtliilg"aïËgxï5:lu:*"9'í:rl*l:rfi l['l".ni611"Ë:"*A;.*Ë""*ï1ïïïï:3; È\ffi

tkffi i:rtrl'Tï$-iË{ïrïrilï$Ë$"$5$*ffiïli,#ïq*Ë,iffi

rïFrH:+i'nï-ïr$ndrffinry-Hïil:'l**Ih'itrË#f óp pupillen'leiders. Ïêioep-Roo:denburg, " lá;-i"il;d Vaql*l*"R3"1':ffo*sou"n"ff"Ïfl"'tïXï''*u. Ëlxl"ffi'nfa$:"ilÈ'""ïïs,uïh&---o""nu,

-alte l- óË rreer J. en . Geurtsen r.e199!"1f .,"1,-9":I!'-"1 áe 6ï';;;;Ë;Êt-àËàrne alte in- r lSËËïài-ná;Illníitï'#lái lniirïtËiái oï' lS;Ëïil-n"" 4". b.ezoekers me-;.1ïáïáe "à"-tïËÏï-àËàr"" van fiamen iiriiisclub lieten zich niet passedè i:liíà'ÏtitiiËi'.ii";Ëili n' I rel''-' -' Ë *,1ï"'à!n*i" ff !"á"iïff ïÏ' #'ïl''ti3,iï .-

I

lli: holfspelers Plutztsten te tdritiit ao\.- go9!'merk' ,'' ïas dol lírtltslw.lf F' u'ril

,'à.tE,'

eí. L)ool' h'et eerst, lveer meeiláe. Híi urisselde goctlc meL :ltte tnomettten af Kort voor de rust sloPte .

.t.-,,lman Schras op íraaic

l'ij-

-''

i lvrËtài"dó"'ób-Áóetilie aq-Éóitu'ii" -€l yel.met de liJËá'iït'.'.iï;i"ilCË.- -iinnài1j[itliïË,'",àï'"Ë1ï.s." _d-i en v.F.c. d'1' h,r, s.v.v.'dl llri.Cd.ï.r. t II"ffi" zrln Zwaluwen'teams zijn vijf '2i'iaiuwen'teams àïàï"J'ïiíi De andere g,n:'ff i':'':'tr'l dl, 1'/'ik i$,1 ï +1"*,",1 ,lft"rdË;'iiàï-dG;á*4" I,lË'ót';lE -d2'

at' d,il

"'*'#lt'ffi

o,, ,*"ïÍï,$"^t i" ii* 3Ëï'3*"" óie-É,erre 11 14

Pe

zwerver l? l! t2 12

rodan Bovs 10 "ËH;ffJàf q.-{ii.te.l_'_r$: llï,irëái li13 *I;Y5'","n"d2' as' Hollandiaan ;Iff"; à4.-bottuna "ï'zi;áïï;1' Excelsior M F-1*; Zwqluwen.{3' ;liïïb *ao, Nw^ Lekkerl. 11 àfl vró'àli-en :lii' ae' gvo ;lá;'Ë"ïit"ï ÈótlanEla-an..aa' Éoïil"ï áo. ÈótÉnalaan

10

3

8, 5

{

;

z::rerdag-'oeilrar .1ffi,J'h-:tÈ"ïllnlt""".ï".""%ïÉHrï--1 ïrïrfa"áiáa" d4, \ryik d4' rsB-d2' I ,,,.,-0..,.,^,, *,--,- ,*-^

il;;'áï, .lvFc

d5 en Zwaluwen-

a5-.-

i""19. ft-rq::

I

.^u*l;i.qtli'l^::T]i.^l:,::s::

,,:i]

tif .g:;ËËtïï*b"*'liE*át'-*'l'*;;:,'"t3'1"ï3iuÏï"3f 'ï:""i,ïiil il;;";;;; "* ,zeven u'r- bes.int i..ii':'il,ti'.?, ?,';;,í"'l';i],.f;i,:Ji; i# t"o"-ái-e-Íutttoren_de"Xgt5##;$ll";

f* "il,ïl!'3'ï luur' 1

sï,oRDrG

morgens i

f;ïTf; l,ï$J".,ïtf-,'[:""$:.,1,",$,ïÍ.tï-r:"# serieuze getf*r een onzer versloggevers)(Íàn verslsgcevers) I .,se.ral Ítiiet btijet Zwaluwen een seJieuze ".-"f ï""i"q" naar de hoogste jongste voetballers \tan Zwa'| iËiàïJaJ'-"à*vo 'gadigtle v"àJïtïËii*Ëïïï"Ëiiiiii""'ï"áï'z*e'l de "un Voor luwen ga.ai mèt ingang van zaterdag de I klasse van het zaterdagvoeÍDar' ËËf,H:i:'Ëutï'i:ïu3"f, *Ïiii'ttil"i'{|61-q*c_i'1s'9L^M;:?IiLJyE{".F* eï'.Ë.;id.-Àti.ó i"lfiloJJv-an bóide kanten.met spannins rlí=áiï1'ïàeËÏà;;;;Ë" in een o làË-'^--SËÀGáàníivraáráitispn-competÍti-e I t lïeb-ernoéi seziene match isgeë-indigd' ' lilo'at -ïiï.iïiiËïí ;;;oeËfic Fspe-eld. | fl li.Ëu van de vlaardingers-

I

ïïfi'à'"?fffi

àc'i,.ruaLt-t,r'i,rrcrn weer

#fi?#:ï :*f ;l':l l"'."u"#-iÊ-:ï"ïilXï BoYs.

resuitaat L i Ottdantrs het slechte Maassluize|s j.l. zaleÏdag .{e Ian KNV9.etltat:/.jnlt Vlaard,ingsa Do de Len komen aaterdug á"-"àó"'aágl l!rg. ri c1e Zwe'vcr is het v'or ití' vvo'v"'tuv vvLsvt'sv lï" tt'Ib uv aï"iiáïï"íáá-bïÁïatuÁuái ,3-;ï votle ::iï"i winst #,ï".Ï"*$:ï".ïiSËf beslag te legI ln"'de

zwAI'tlwEN

II

1 I ïïn'ÉoÀ | i,I"iJ.'S.-a"ÏàËi-"" C.";il;;;-ï ïÀ' v"Ëï'Ï; | ;Ë;L';id;;",-e. êïitlïàïï=ïl 'Èï"*ii,"ia',-'ê" Si F,;ïïïïi t#-*;dffi;'uoïi - l E. Schras, doel; P. Westerdijk en F. Zuidermeer,

I

i

ro ilri;a-l

1eà"' Maar doordrongen van het

dat itjt haast een plaatselijfleifonlmoeting geidt' zullen de

lI"

pwart-Wrtten zaterdas zeker geh'i u-"r9- ufÏ"::'Fi [acren Den Boer c's' het achter

il

ryut""

f;i":,1*qi'{kfj'$i:sílJ.},ï;;

ï I


Zw-alu-wèn

tegànl I

Excelsior'M. (Van een medewerker)

I

q I

(

I De vogels zijn zaterdag te gast bii het t Maasslulse Excelsior. *óïa-á"Ït

heí-slichte resultaat van de l.t. zaterdas tesen- de hei voor de Vosels altiid Zli;;;;Ë-G geweest om op de volle winst

rvriÁ'èï"]?ó"Ë--

-oËiiiii< Maar doordroniiàiià?-ie--t"eeèn. het -feit. dat dit haast ee-n eàn--í"" 'otátseliite geldt, zullen de ontmoeting

Zwart-'Witten zaterdag zekeq ge-laderr rn het veld komen. En wetencl€ {lat rroer Ë.-".

irÀi acËtei-ioed dicht te houden, zijn

#é' iiidt-nóvteeid Zw-aiuwet de beste papËreir te geven. De spelersbus verde vrsDanx' om 15.15 irelkt -rrruurDevan "^Zïaiiíiv"n beste wedst4jden altiid te gen d9- Quick "rËi!ïïà-reséiveí bois te soelen. Aangezien de ÁatwlJÉàiJ ,áteràag naar fiaardingen komen rekenen we weer oP een goede- weoirtiia-- Èeide clubs hebben veel belang 6il-'ee" ovetwinning wiilen zij niet te-

L

veel bii R.V.V.H. achterop raken. voor' ii"htia'voorspellen we een kleine overwinniís voor de Zwart-Witíen.gingen zaZw'alíwen III: De drietjes teidae j.l. goed van start in het nieuwe i;à;-;n" zulïen het zaterdag ook wel tot êen overwinning brengen'

I -rt'

T:

Reserve-elftallen Zwala'"ven 3 pleegt tegen Quiek Bo-vs altijd een goede w-eclsli'ijC te spelen. Aangezien de Katr'vijkers zaterriag naar- Vlaaldingen komen rekenen we weer op een goecle u,'ed,strijci, Beide clubs hel:llen veel bclang bij een or'clr..'in-

ning wil1er: zij niet teveel bij

RVVH achterop rairen.

Vocr:zichtig vools6.cilor 1','ij ccn

lileine cvclv;inrring. ?,,.^t

n ,,t J-aaL*

.)

QLiick Ë.

2

i:6

n

i5

o

et tÊ

l0 IJ

ZrraLillren 3 ging afgeicFell zagr--;:t1 ve-n -q.t.;;r't in iret nieuc.] Z'-rllc:r iI L zlrlci'r]ag JrJi: "\'e tegen Hl3ËS Z te Sriri+dani ook rvd tot ecn overwinning kuirnen tei'd;lg

brengen.

Zvtal.3

11 6 2 336-3114

rrtssss B 4 2

223-1?10

l J

l


MAANDAG

-)i afÀu,

*1. dorrunpAMSCH NIEulvsÈi,A-D

liuperieun Excelsior bleef tegen felle T,walruwenploeg toch met lege handen hêt wapen van de snelle open aanvalssto" -, ol ten hante.en. rrit alles 6#t l "Ir-,ïËr''n.,"ï'i'"iï.ïstopper scl-rii, dat de lange, bloodmagere SJer' de Roer ditmaal als een rots in dc stonci. Zijn gestalte doet jndritrl\-at ile jonge Zwaluwenploeg aan voeí- branding gcnci denken aan de vfoegere Feijenoord. balkunde tekort komt, vergoedt zij ruim- sp:l Gerarcl Kuppcn. Feilloos was zi.in rchoots met een onuitblusbaar enthousias- spel bepaald niet, maerl hij motst al te mé. gêpàard aan een groot uithoudingsel alleen opknappen lcgen een gi:ota vcrmog€n. Maar dit zou zaterd,ag in r'< ovt,r'rnacht. I{ij kwam vaak a}}een tegetr Maassluis tegen Excelsior toch nieí vol- lL.j: gehele Maassluise bitrneutrio te staatt, doende zijn teweest, als de hoogblontle doordat zi.in hal.fspelets voortclui'end rvet'Maassluise aanvalsleider Van 't Woud niet dcrr zoek gespeeld en hij bovendieu door cnkelc levensgrote kansen had gemist en tv er, zwakl<e backs werd geÏlankeercl, doelman Schras niet op miraculeuze wiize r*,.i:arbij de rechtsback zich nog stul(ket1

Excelsior beheet'ste micldenveltl

i

ern reker lijkend Maassluis' doelpunt hatl beier staande hield dar-r zijn coliega otr voorkomen, toen hij een van diclttbij door lir.ks. Daarcloor kwamern er voolal vat-t VaIr 't Hof gelost schot uit tle hoek grab- lechts een vloed van gevaarlijke voorzetIlelde. Aan het spelbeelil viel bepaald niet ten in de Zr,valuwencloelrnond terecht, ll te leiden, dat hier een kampioensgega- v.,aiirbij de overigens vet'dienstelijk spelendigile en een rlegradatiecandidaat elkaar d-: doelman Schr''as, zich te hokvast tocrn-

bostrealen. Technisch was Excelsior duide- tlt-1. n-lààr het geluk had dat de haalscherlijk superieur en omdat de lVlaassluizers pe voolzetten geen aÍwerker v<lnc'ien. Vatr ook het middenveld beheersten, hebben Rlree stond weel op de linkshalf plaats,

zii het overgrote deel van de wedstrijd maar kennelijk door de langdurige rust cen zwàre druk op de Zrvaluu'enveste uit- rvas hij geen schadurv van het tet'r'ierachgeoeferlil. Met een zondvloed van aanval- ligr: struikelblok. zoals we hem vo<lt'heen len waarbij de Vlaardingse defensie vaak hebben leren kennen. Doclt duidelijk capavolhqmen werd opgerold, Aa4vallen, die cileiten tekort kornen de sl:elers, clie cll va,alq uitstekend over de vleugels rverden lilksachter'- en lt,clrtslra.l Iplaals bezcll('n. Seleid en ile Zwaluwenverdediging uiteen I)i'l katr voor Zwaluwen [uncste e,evr-rlgc" @ Zrvalur.vendoehnan Schras had hct bi.iír'okken, maar ook aanvalsstoten. dic als ht,Lben bi.i zi.jrr aspilatics dit se.zoen d:: I zonrler druk, Idij hield zijn <ïoel echter lpp.r,-rleliil<.. _Ook h_ier, al verrliellde hij er' cen stoomwals het Zwaluwenbolwerk in t i'cl le grijpt.rr. I'et midden open scheurden. Maar de regen lÀ e vintlen het overigens een gewcldige tl V oar var voorzetten in het Zwaluwentloelgc- prestatie meí deze volkomen verjong<lè en r1 liierl. die hieruit voortvloeide, sorteetde on€rvaren ploeg zulke hoge ogen te gooierenmin effect als de overrornpeling aloor nn. Veruit de meest Íalentvolle speler irr hed midden. De man, d^ie ilit alles moest rlt zr .jurrge plurg is dr varr IIflSS uverlafronden en waarvoor vaak slechts het be- gtkomen rechtsbuiten Van Veen, die irr slissende tikje nodig. was, ontbrak, Vooral Vari Genderen een waatclige buurman Var' 't Woud toonde zich een meester in heeft, Van het energieke aanvalseuintet is I * , r\ heí missen van de eenvoudigste kansen. llet Maassluise publiek weral er wanhopig door en ile talrijke Zwaluwenaanhang rr nloet er hartkloppingen aan helrben over- lurvenploeg van de laatste .iaren: de I hl gehourlen. orruitblusblre ijver en grote felheid, waar- | *l lmec deze .ionge ploeg haar tegenstanaer tegenstanaer|| 1 N N|TJ , - I - ' /.N IÍIISSLUIS VORD'T ptus- | , q\-o tegemoet íreedt. íreedt, Dit is een enorm plusff 't ";ï, "iïlïï,''ïï ()P T.t.l D /tEí;0N,ryE^' punÍ punt l,:ï,ï:l ::".i,1;"3:'-,i-" overweging, tlat Keulen en | "rrl1' bij bii de overlveging, dat l(errlen gebouwd. In I erin dag tlag zijn gebouu'd. Excelsior speelde niet minder íeI en Aken niet in éón (Van onze correspondent) írainer Zuidgeest blijkt Zwaluwen eindeeinrle- || I $/jlskrachtig a]s de jeugdige gecstdriftige trainer ambitieuze I Zrvaluwenploeg. waardool de Maassltt izers lijh weer eens een bekwame en -*u,ot*rurs, maan-rag - Mèer ao, tu:t] i3!i1t""": oclenmeester te lrebben'^die oclenmeesÍer hebben, die voorlopig nog I [loo,'hun Iechnisch ovelwicht err midden- met i"l lnold"r, 1no"d"r, netzwelur"""tu*-i"i"-l,iià áwalu*"frt"*-, ,i*-ààè ou na] het zol | _voorloptg te korte riemen moet roeierr' !clcibeheersing hun tegenslatrdet s vrijwel | ;;i" supporters, ilie het Exceisior-terreini voorldurend in hun greep kondcn houden. zaterdag omzoomtlen, huiswaa.rts getogen ._ pe vonk van de inspiratie, ontvlarnd doo, zljn. De Vlaardingers hailtlen met (}-1 gewonnen en daarmede hun posltie aan de ,l rl. wil deze rvedsl rijd 1e win nen. deeri kop van tle rangl$st behouden. lcerr kracht van het Excelsior-elítal uitlgean, welke de toeschouwet', die alleen op I Het enige doelpurt, dat reeds in de ]de ranglijststand afging, vo'baasde. Zwa. Itweede minuut uit een scrimmage doorl llli\^en, hoe vinnig het ook tegenstancl bood, lLangendoen gescoord n'etd. was meer gc-i was hiel niet tegen opgewasserr. Dat de liuk dan voldoeirdq capaciteit van de maVlaardingers toch met de volle huit hel lker. Niemand heè{t het eigenlijk gezien.i' dool een zware wolkbreul< ,spekglaclde het ging zo vert-arcl, dat slechts de, lwant veld .konden verlaten. kw'am enerzijds ra{trap op het tniddr.'nveld bevestigde. datl J

1

LwuLutaen:

I I

:

I

Celukkig*

iiïïïï::]'ïi,ï:l ri:#iit,,'rr;ili1'$

;ïzege op

EXCelSfOf

I

''.,1

r

j

I

I

I

I

',

J

.

door de reeds beschreven onmacht van c{e Excelsiorvoorhoede en anderzijds door een heel lortuinlijk en onnozel doelpunt i" de eerste minuten van de strird. dat Sjaak Langendoen op zijn naam mochl. lscbrijven. We hebben deze eniÉe tleÍlcr n.et zien vallen. Misleid door de gei.loonte bij Zwaluwen een kwaltier le laat te begirrnen, dachten we, met vijf minrrten ua

lZwaluwen de leiding geïrormen had (&-1).1 rBij a"r" stand is hdi Éebleven. I

i I

lwerken. Zwaluwen was wel j.s wetar eeu; ibeter elfíal met ecn ireweeglijke en schot!vaarclige voorhoede, maar een kampioens-

nraar niet ujt de gevaarlijke zone kan op'l Itrekkcn, vel'kocht zijn huid zo duur nro-i

I

geliik.

i t'"t vóór het laat^ste ku'artíer, toen het lveld inmiddels spiegelglad geworden wasl len de vermoeidheid een rol ging spelen.i

blj Excelsior. Dat het Zwaluwendoelpu:nl org fortuinlijk en onnozel tot stand kwam.

I

hehben v/e dus alleen van horen-zeggen.

tt

lra'as

!

ldoetman Geurtsen, die cle plaats van Van j lder Caag innam, als de man voor de toekomst t[ssen de palen. kregen de Vtaar'-

|

ha

passes

het eigenlijk Excelsior dat hei meest

lin de aanval was. Op de bal zittend metl

zwÁKKE PLEKÍGJV 'We hebben Zwaluwen deze competitie lvoor het eerst, op de eerste vijf minuten

laten doen en met directe lange

i

elltal stak er deze regcnachtige middag; lnog zeker niet in. Excelsior, dat zich'

i

het begintijdstip te verschijnen, ruim. sclroots op tÍjd te zijn. Maar deze Zwa. luwengewoonte geldt kenrrelijk niet vooI her" gehele zaterdagvoetbal. Althans niet

een gehele wedstrijd aan het werk gelzien. De indrukken, vorige week bij Zwa'luwen-Jodan Boys het eerste half uur op. getiaan, werden grotendeels bevestigd. Een zeer zwakke halflinie, een uiterst wankelp achterhoede en een voorhoede van agt'esrieve jonge knapen, die de bal het werk

De thuisclub heeÍt zich bi.izonder kranig geweerd en kreeg beslist geen loon naar'

dingers geen kans om de bal voor dc tweede maal uít het net te laten visscu. t I fi!á"lrii*.ihïàn Neen, zij mochten zelfs van geluk spreken, i - ldaÍ. doel-| bieef, waaraan doel-j hurrdoel schoon breef, dat hun-doel. r I man Schras een belangrijk aandeel had. t i Eerr fikse regetrbui deed een groot aan-l I tal toeschouwers eeÍr droge sc'huilplaats 1

I

$s

$'g

I I

I

I

I lonzoeken. doch reáen en \ I aè

uw verslaggevcr trotseet'-i

stelde vast. dat de Vlaara" lditrgsc Zwaluwen vart het Maassluise Ex-t

I

lcclsior \À'on op een v,rijze. die de recht-l I

seaarde Vlaarclinger zal hebben doen zeg-

.,*"n Selijk sp.el had de verhouding' lÉ",,t I ireter''rveergegevenl"

i


(2*l/

MAANDAG 1 APNIÏ, 196'

Zaterdaguoetbul

ZÁTHRNAGV'OETBÁL

Gwrustige perspectieven

I Z*valuwen op bezoek bij

Yoor T,waluwen en HYO

Excelsior/N{ I

rna ls van Doto aanrnerkelijk geanakkelijDE V,t{. il RI'SR SA í}rPr}ï Vanwe.ge het bar slechte Jodan BoysNOT'O W EI'R EilN PLN'I' Áï ker'. teuein ging Jodan Boys-Die Haghe niet Zw.a1urr,.tn heeÍt de leÍclin-g in 3 A op_ cioor. IíBSS veroverde de velwachte (2_1) r:ienw van Doto algepakt r:n clitmaat màt /csr op RVVH or Nrr'.-Lckkerland rcjkte 2- verlic.spun

VLAARDINGEN, donderdag Zwallu- Iastige wen staat zaterdag voor de altijd semi-derby degen het Maassluise Excel-l sior. Volgens de huidlge stand van zaker.'l zou. dit een niet al te lasÍig karwei be-' horen te zlin voor de Vlaardingers, maarl bi.i derBeliike bit'na plaatselijke ontmoeting6p spe tingen 5p616n vaak allerlei rlei bijkomstighebiikomsticheuEu den EGrr een grote r urr 5,r vrE rol, 'Wanneer de voorhoede van de Vogels weer zo schotvaardig is als aÍgelopen za-j

I

.

4t-.-**Jë=o-a

terdag tegen Jodan Boys, dan verwachtenl we desondanks een ruirne winstmarge voo rJen Den soer Boer c.s. c.s. voor

Spirit strijdt tegen HVO voor zijn laatBte kans. Zou hel Spirit ttruis geiukken

lom van HVO te wÍnnen, dan heeft het ook

]

i

tr:n mincler. Uiaar ditat. k:rn nct, ciegr.adatiespcok rle hand met de 0._4 Doto zaterda.g reecls weet.eolt etincl aan nederr'1aag tegen mede-degradatiecandiclaat makcn. Want dan komt Doto bii Zwaluwen lVouch"it"hern op ei,.qen veld. r;p Lrezoel<. Daurna rvacht Zu.alu*,"r-, no-q lJet rester.encle pï ogrlmma voor de 4 de thuisi.vcclslriid tegen no 3 Die Uagne eii íieq:;rd:rritcrrrclidalerr luidl: Exce.lsior: de. uitwedst|ijdcn tegen ftfF;S rSr,- f,fw.- 1.hurs Nri.-Lekker.li.itc,l err Woudrjchem; uiti i,ekker:land 110), Woudlichem (ti) '." a" Z\\relver í4). Na de r,r,eclïtri.icl teeen Zw;_ Die llaghe. Jodan Boys en RWH. RVVI{: tlruis Excclsior. Die Hag,he, Nw.r lu\vcn ltoojt Dulo rro3. l L:.uis_ Z-uii_ uit: Doto. Jodan Bós. rvedstr.iiden. Thuis: D;e Haghe ", (3) en Lekkt'r'lancl; Wo.udrichem: ilruis Doto, Zwaluwen; uit3 RVVH íZ). Uit: Nrv.-Lekkerr.lind ffbi en Exccls;or. HBSS eir de Zra,.erver.. lVoudrichem (l). HjeL.uit bfi.itt, clat er: Nw.-Lckke lialríl thuis Doto, Jod:rn Bovs Z\À'alruwen alles aan ge,iegen moe,t zijn za_ on Zwrlrrr.r'crr: ui1: Excelsior, HBSS, Jodàn

lerdag tegcit Doto ecin necierla;rg te voor_ I3oys en RVVH. komc'r.r. Want het dan,rcstet.t,ircl"-progroilÏoor komenrle zaterdag luitlt het nro_ qranrma: Zu.aluwelr-Doto, Die liaglle*_ Exeelsior, EVVH-Nrv.-LekkerIand. douit_

richem*Joclan Boyr en ile Zrverver*

jnog alle kans op de afdelingBtitei. HVO' lzal het daarom niet gemakkelijk krijgen.

1

HBSS.

Maar het is ziah de situatie volko.men be-

lwust..

I

I

fSe ontmoet Ii geval -^--^r --.^: -^-

thuis Maasdam er irr ditl weigeren we aan ieís anders dan I

12

HBSS

T2

13

t1 t2

Jodan Boys

i |

RVV}I

I

l,lroudrichem

Flxcelsior

I

IVf.

Nq'.-Lekkerland

t0 T2 12 13 11

8 6 5 6 6

4 4

:z

31 70 4È 24 06 24 t7 28 18

19 lr*tz

19 B3-t? 14 2{t*20 14 26-tt

t2 2t*2,0 9 15-22 8 24*2,1 I 1?*33 5 10*2Íl

10 20-1?

[rv;ilurven Z-Quirk Foys 2 l-1 In een sporlie\fc' lveclstriici hcblicn r-lc lcsclvc-t:lflallc rr vlur Z'u'ialur."'err cn Quictr< 13oX'.q í"lc

ir rr r rrrii.r'i i.ih l,rerclce.ld. (Jvcr' hr:t algeni€jcn wl-.s Zlvalulvcn iir pLrtrtc

tiezc

i

n'+e].s1r'rjd

stclirer', doclr en-

hcle gcn:aki<elj.ilie hanscn wer'den niet l:enr-rl. Na 15 rninutcn spelell eaf De Glaaf Zrvalurvr:n

eerste minwut tegen

de ielding met een bekeker.r boogbai. Tot in ele trveede heift bleef

Zwai.uu,'en

de tneerdere,

doch

Quick Boys palite cie zaken waÍ feller aanu met als gevolg, dêl de rechtsbtriten na 20 n^,inuten de gelijkmaker seerorde. Met 1-1 krvam het eindi: r:an c.leze pr:ciiige t'edstrijcï.

arilj z?il{rk Excelsíor Hel is waarschUnljjk daf het tatrijke publiek, dat zaterd.ag getuige was van de wedstrijd Exeelsior!-zwaluwen onbevredigend naa.r huii is jegaan. Iret kon rnoeiliik auders, daal de beir]e clubs een zeer: ruatige ,"Ëoitrta

IISSS P-Zrvalurven 3 2-2

speelden.

IÍet begin van deze $"eclstrj.ictr ïoor IIBSS, dat binnen tien minuten twee doelpunten scool"* de. Uit een voorzet van I)e lryolf kopte de hardzwoegende Assen. berg de bal in tret l{BSS-cioel: was

Ondanks heÍ feit rlaÍ ele Vlaartlingers de twee purrten mee naar hui-ri iromden nemen, zullen toch de supporters zlch wel hebben afgevraagd, of dit tle kampioensploeg wa.s, I{et spel was al te doorzichtig, er za.t geen iverband in, met als gevolg dat slechts met, 0--1 kon wordon gewon.nen varl een Excelsior, dat niet minder dan

t-1

De Schiedammers mochten van

geluk spreken dat ll'inr Viss r tot drie maal toe de bal nasst

drie invallers telde.

een verlaten doel sch0ot^

Na de nrst nraakte A. Hofman voor Zwalu$'en gelijk. De Zwalun'en-defensic met Jo Don aan 't hoofd hield cle verderc HBSS-

aanvallen in bedwang. Een mooie

l |

i I I

kans op een overwinning ont- I

ging de Vogels doordat een strafschop op hct HBSS.cloetr werd over-geschoten. Eindstand 2"2.

i

De Vlaardin.get:s lnogen ruet cleze uitslag mee1. dan tevreden zijn.. Een gelijk spel had de verhoudiugelr beter weel gegeven, Heí begon voor de gasten zeer fortuinlijk. Bij de aftrap ontstond er

invallers, vlotte het niet. daaï

onsamenhangend werd gespeetcl.

Er w-erden

te

kansen geschapen,

-e-nig:e nraar de verdlende getijkmàker bieef De. mldvoor Van ,ó Wout glng in ïit. deze nieí vrij uit. Tien mlnuteln ïoor

rusó, zagi

hij kans om va,n korte af. Daarna kopte hii tot íwee

stand, naast het verlaten doel te scho_ppen,

maal toe over.

Na de l ust, dÍe lnet

ging het spel voort

in

0-l

iÍnsinc-

een stroráenï

de_regen, lvaar.door men nog meer gedeprimeel'd laakte. De doe-lverdedigel's moeqten in deze perioden nog voor het Excel.siordoel €en og€n. enÍge malerl optreden. BeÍden bleven bchijniiik onbeí,ekende verwarrin{. de sifuatie meester. Vooral doelman E. Schras van Zwaluwen deed even De Maasslui.zers gaven de eerste va nzich spreken daar hij een schuicornel weg, die goed werd geno- ver van Va& ,t Hoff * een zeker men. Opnieuw verwalring voor iret schijnend doelpunt wist te stopMaa,ssluise d.oel. He't was de links- pen. buite,n J" La,ngendoon die er gebruik van kon maken en heí eer$te cn enige doelpunt scool'de 0-1. Dit was in dc cersLc rninuub.

In het

eerste kwar'fier deden de

Vlaardlngenj nog wel e€ns iets. I)oel* marr Geurtse, die Van der Gra,ag verving, moest enige máIen reddend optreden. Hij deed dit goed, Hei spel

lYan de gasten weld slechter, doch ,Exceislor wist claal'op geen antwoord te geven. In de voorhoede, met twee

i l ]

stand: Zr.r'aluwen Doto Die Haghe

l)e Zrverver

winst te geloven.

Vool de onderafdeling luidt het programma: DVO-BoInes, Rhoon-Vtaardingen en ZBVH-SunIight. Voor TRS is weer gecn wedstrijd vastgesteld.

i


DE ROïTERDAMMER -,

'\

mu,nnlc a Á.pnrl

1961i

Zwaluweíl kregen iets mimden dan vetrdiend j

zwÁLUwEN-Doro

t-1. rn

deze

a[ te beste w-e{strii{ w-e{strij]q had Zw.aluwen DE BELANGRIJKE wettstriid in ae ]l9i9t ln'i,et a,l de rde ktas kras se tus t",,s en ;" Zwa Zï;i;';# ruwen Ëi llI ii'"0'ó*Ëirïi,rËïêËïrËlÍ.*rh;ï 1ff 'up5;màf*,*!.*i;h ffi*#,'ft** "" lËà Doro lO einiliglle einitigue uiteinilelijk uiteinaeliik _in in een là'à ïï,e-'ffi;Ë^zï#,ïïi"Ëii-ï"*a* l-uj -Ë**n zwair,uwen puntenverdeling iets minrter aantlËàlr,iïËs"ï;Ëlt*hË-óóto-áctrte,rÀoea;é ""*t" de Vlaar.dingse -club verdiende lstectnts één kans, maar Simon schoot a[I

- lleen voor voor-keeper keeper Kettinlg Kettit de ba;I ove'r de waardoor de onderlinge afstand lfstand 1y5tusEenzetride lcans liet sen Zwaluwen en DOÍO seen veran- lla,t. 4r 3:"lqtj9ê'!3l9l*A9" ITg:. u:Le

dering onae"gins. wr"r;;d-;;; ;;;;- lg19:1"--\1",!-sliryj--9,o\_''1^.Tt k** dl 1ry-'-q -* .o-qeqilq; d en : Zw a t uwón ï e e t th;il ; ; r' i;ï" Zy"*lt*-ql''t"1 vEr'crr,u'lcrr ru*ucf uarr urrrrr. en,lgescoord uirt een voora*t van rJarÍrg€Írdben .I.wree yrr'lfuumag nu Iu terecht lErsu[u met Irc! meer lrrEr vertroufa,ïe'r WA6 fA|ueif Vgf(!rcín(l. Trlred rii'rl'ufren Íllnumen was lïváï-uèiaíóAa lWaS 're6 wen verwachten, dat het opnieuw inllhet echter al 1-1 toen Schra,s na e€n €orI

3

DE TI,AS A

Zwa,Iuwen 13 74 DOrO De Zwerver l3 72 Die ÍIaghe 13 HBSS 13 RVVH Jodan Boys 11 Woudrichem 13 Excelsior M. 14 Nw. Lekkerla,n

12

20 20 16 14 12 11

l0 10 10

5

l

de luuËslc uË hoogste klaqse Kralise Van varr ÀleeÈIruuÍ De_Rronde IÍ]Onqe tret-eqo!êq I]sl gcorE[r Krcgtrri,nk r.re van nel het Zaf,ef{|ag-llner zaterdag-ilner qan voetbal zqr zal kor4en. Maar... er homenlllqigt laol leleibten Jqirs! voor tijd hield rv!441.!. ^vt$ctrt nog ,moeilijke ilindernissen. Ook l;l;l Schras De Ïl'onde van 1-2 af' zullen moeten wor'den cenomen.... ll *'. ""'--

Zwaluu)erue DUIYO en, Barendrecht schíeten op

Bij 3de en fide klassers nttn eerste beslissinEen lBoys verloren. De Hagenaars van wie d.inrur .Lrcd.dae I'o' cbttss\Àt we-ruf wacht.-lieten zich verslaan door een her'

I

boren' Excelsior M, terwijl lfoudri' voor de tweede achtereenvo,lgenchem -rnaal

wanneor het tenrninsto de achter- dè succes had rnet een dubbele r wedstrljil weet te wimen stbnoer. Nu werd Jod. Boys kansloos ge- en de latêá. Door dit al is Nw. Lekkerland bovenillon meilewerklng van viiiwel voor goed onderaan gekomen' wairt de aÍstand tot Excelsior iVI' tJtroil; drichem en Jod, Boys groeide tot vijf ounten nu RWG twee kostbare Punten Èreeo. De Zwerver behield haar kleine Éans door winst oP HBSS.

áe Hasenaarr bebben nog drie punten nodts, terwUl ook BarendrechÉ tlicht bf, het kamploenschap ls gtekomen.

Terwijl de zaken in 3A voor

Nw.

Lekkerlirnd erg somber zijn geworden, heeÍt het gelijke spel van Zwaluwen tegen DOTO een verstrekkende betek-enis iekregen. De Vlaardingers handhaafden

run rllatieve voorsprong en hadden rovendien de wind extra in de zeilen

t

zowel.

Die llaghe als

Jodan

in zicht


DE RO'I'TERDAMMERI VRIJDAG 5 APRrt,

19631

Z,waluwen - DOTO centraál/ Wat tê zeggen vun DU'IUI ue Per-li

nissers die de teugels in 3A strak in ll handen hebben gehad, zijn door Zwaluwen gepasseerd. Toch is DOTO nog on- l, geslagen. Men speelde evenwel zevenmaal gelijk. De uitslagenlijst van Zwa.iL |

NTEUWD VíAABDINGSCIIE COU&AN'T

VBIJDAG 5 aPril

lJ

luwen is echter ook niet indrukwekkend I met zes overwinningen met slechts een goal verschil. DOTO moet winnen om kanshebber te blijven en zal dat in Vlaardingen doen door wat groter rou-l Itine en meer fysieke kracht dan de I lVogels. Komt deze verwachting uit danl I I I

neemt de

I

span-

ang Twalutven-Doto YaÍl voor de eeÍste Plaats

|

ning toe, want Die Haghe wordt danl

ZaÍcrelagre_rerbat

I

ook rechtstreeks gegadigde omdat het wint van Exc. M. De Zwerver ll bliift ook mee'll draaien en ver-l slaat HBSS. ter-i wiil Jod. BoYs zijnl kansen moet consolideren tegenl Woudrichem. Dat L zaL Rispens c.s. ll niet meevallen. f RVVH stelt zichll veilig door winstl\ oP Nw. Lekker- [' land. Iq ,Ziin t^'' i

l

I

l,

'

Voor lreel Zrvalutycn

I c,, ,;i,, I

aannallg zal hc1 morgen ccn r-,ïlangrUke rvedstr.ijd wórden. uur"t

i

Í

iii",:;*u:l"rn'iffïrËrt I

trË;;l*i"ïJ

_. ÍJraru\qenpu:l:n

*beftí:tiu,l;l twee

á;l

ierljes-

Ileserve -elftalletr gaat naar 's-Gra2 Zs'alulven I venzande etr moet als gedoociI I

!

verfde rn-innaar beslag rveten te legen op beide punten. Het zon ons tegenvallen als de reserves

mei verlies ult het Westland zou-

I

den terugkeren.

10 4 3 326-20 11 13 4 1 BZB-32 I Zlalutt'en 3 speelt naast het hoofdr;elcl l.c.l,en koploper Excelsior l'. 2. De dr'ieljes aullen tnet

Zwa1.2

's-Guirrenz.

|

minderlan cte per:n-i-ssËi, lt en b-ij winst voor de zfr;-àíï:"fi;ïi:'l tcn kan mcn aan cle Kethehvàs de vlaggen wel van de zoldeï gaan halen, Maar zover is het pog.^qigt.-DOTo zat zich ongétwijfeld Íel verzetten tesen ïe

een gelijk spcl riik tevleclen zijn. t11-819 Í-'ic. }'}. 2 11 o1 Zu,al.3 12 tl .t 3 :19-3::l 15

i

pl_anncu van de vogets

en"oï

UËl

tekent clat de toesihourvers" áie grote

in

getale word.en verulacht een spannencle strijd mogeit veronderstellen_

,. Hopelijk rvcrrdr het een sporduel, n'earuit we graa6i de ,tief v raarct-rngcn

als winnaars le ?waluv,'en IZ B B LZt-tZIg DCITo tB 6 ? nrs-rrió voorschijn zien komen.

iNIEUWE VLAÁRDINGSOHa coLÍRANr

g11l31g:gitt

1963

l!a

r!

het zout in de voethalpap ÀIee, tue genorten niet, dat ele xele toeschouurers zaterdagmiddag aan de Ketltelweg teureden naar h,uis arlin gegsan. ZLi waren im' mers gekonten om getu,i,ge te zíin Ttan ,de wed,strud tjot, luet sei. zoefil', tussen de twee koplopers Eual'awen" erv DATO" waarin d'e

(.,

bezetting aan d.e bouenste ploaÍs op het spel stand. Men maaht d.tr,s een fel duel verwacltten dat op het sehery vs,n d'e snede zou warden uitgwqchten lnplaats daarvan rog tnwà een Llat teleur' sfelletr.de wedstrvd ttt$sEn tutee technisch náet luoogstaonde ptae' gen, oan welke Zwaluwen nag cle beste ws,s' Da. rsogels ttoehtten tn ieder geaal te combinerew, s1v, p6s,roJ de uuze vll'arop het Zwa' Iutoen-doelpunt tot, s.tm.d l;u)aÍn, ?ros ee?l gevolg uan goed cotn' bínercn cn snel redgeren.

,,Wedstriid van het seizoentt werd teleurstellimg De Pernisse gasten Probeerden hun tekort aan technische

bagage te compenseren met stevig spel, nraartegen de heer KleY

eehter resoluut qptrad. Met dat al werd het lang niet het duel, dat men zich had voorgesteld, al dienen wij er brj te vermelden, dat de harde, van doel tot doel staande lqtnd hierbij niet aonder invJoed was.

Zwaluwer,r rnocht het eerst ge'

bruik maken van de rnedewer*

toen,

llan Veen in de làe mmaut

een uoorzet Ddn

Langend,oen

met, h.et hoofd ontboog tst een iaweel, uen eert doelpumt, waarmee Ztpalrrwen de leiding no.rru.

Maar eaem gtroot urcs de teleurstelling, toen nog geen 2 rni,nuten later DOTO uit een scrdnu.

rnage

vot

hoet d,oel

gelik maalcte, 7-7.

oan Schras

Wat er daarna gebeurde mocht geen naam hebben. Beide ploegen zwoegden moeilijk verder, zond,er dat men tot resultaten kwarn. I{et bekende kaarsje was al lang aan het wegkwijnen, toen DOTO plotseling gevaarlljk werd. Middenvoor De Ronde orn' speelde enkele Zwaluwen-verdedigers" om daarna koers te zet-

ten in de richting van

De

Schras.

Z."valuwen-goalie reageerde want kort voor de rust omspeel- echter uitstekend op het harde de middenvoor De Ronde de dit- schot van d.e DOTO-middenvoor, rnaal lang niet in vorm zijnde waarmee hij het ene punt voor spil Boer orn daarna voor Schras zijn elub veilig stelde. gekomen, naast te scNeten. Dat'lvas dan tevens het elnde

Even later mmst Schras zijn dqel verlaten om rechtsbuitèn Netten het scoterr te heletten. I{et spel blee.f zodoende voor de thee doelpuntloos.

JUWEEL

In de tweede helft moest Zwaluwen tegen de wind optornen en menig Zwaluwen-aanhanget zag dit avontuur met vrees tege-

kingi van deze wind, doch de vogels maakten daarbij de fout teveel op te dringen, waardoor het voor het Doto-doel een mieren- moet, Zonder reden echter, want hoop van spelers werd, zonder de Pernissers bleken uitgespeeld een gaatje rran waqruit men 'n te ziin" De blau$rzwarte voorhoeschot kon lvagen. Slechts een- cle ljezat geen snelheid en geen maal klvam Simons vrij voor vuurkracht om het windvoordeel doehnan Ketting, nraar de Zwa' uit te buiten en Boer en zijn luw schoot van schrik hoog over. mannen kouden het dan ook wel IÍet verre opdringen werd de klaren. vogels bijna nog noodlottig, Groot wqs het entl'rousiasnxe,

van deze teleurstellende, ontmoeting, die geen wijziging bracht in de snderlinge posities op de, ranglijsJ.

tr963i


voet' vanDoto brengt de partijen op gelijke O Invaller iinksbuiten Jac' de Rontle machteloos toe te kijken'

I

r,int<s staat lVesteriliik van Zwaluwen


g 8 APRIL 1963 _ ÁYI'T'ITI _ MAANDAG W DI5lflTl NIEUWSBLAD ROTTERDAMSCH TTERDAMSCH NI.BJU

--------.

Wrí{'íA

1

zÀiiaDÁGVUE,Bn',t

Jonge 7'walwwenploeg hlijft cL hoge ogen

gooien

als eoïrcurrent enige ^',tl -"r í.ílyríèrrr.r.a.f

Zwul,uwerL-DOTO i

HVO heeft cle Zwervers nog I

I

bleven. Zij moesten bovendien op een gras'

I I

De Zwaluwendefensie heeft het

gehou- I ven, waardoor de inhoud van deze wedden. Slochts eenmaal heeft zij mo'eteu cepi- | striid van uiterst bedenkeiijke kwaliteit tuleren voor de produktiefste voorhoede in I v,'as. Waardoor maar zelden een bal goed 34, die overigens *"t i"""["Ë-.p-t"io"l*Ëia s"pru"tst en een redelijke-cÀÉiiatie buitenplaêtsen moest opereren, van wie le I op de hobbelige grasmat werd gelegd, Na linksbuiten het enige Doto-iloelpunt voor I de competitie moet de plantsoenendienst zijn rekening nam. En omdat daarmeerl toch echt eens het hooÍdveld van het Zwaslechts het even tevor engescoorde prach- | Iuwencomplex grondg onder handen gaan tige doelpunt van Van Gcnderen ongedaan I nemen, want zoals het er nu al vele ialen werd gemaakt, betekenale dit een punten- I lane bij ligt, betekent dit al evenzo vele verdeling, die Zwaluwen als een rnocht en I jaren een aanÍluiting voor gemeentelenke Doto als een nederlaag moest begroeten, I sportveldenzorg. Op het Fortunaterrein zwaluwen handhaàfde daarmee irnmers zijn I heeft de plantsoenerdienst aangetoond in twee verllespunten-minder op zijn enige I welke korte tijd hij eij knotlenveld in een tttetrivaal. En i'net deze puntenvêraleling I prima grasmat kan omtoveren.

,

;#;;.";;"""d: I

I

!

;:T::*i

* 1 y n.ra ot uI s e en k noltena et it I 3ïl?JJi#ï,i';"ïïÏ'.1""ï*ï5 gewicht van deze wedstrijd woog de I als voor de Zwaluwendefensie. Hij was Het I lange slanke Zwalgwenstopper kennelijk I v;eer volkomen het terrierachtige struikelte zwaar. Hij was volkomen de kluts kwijt. | 51sk van voorheen. Omdat naast hem ook En toch maar één tegendoelpunt met deze I Muis zich onvermoeibaar en nu tevens zwakke stee in de frontsector va1l het Zwa- | sllsgssyol in de strijd wierp, werd ditmaal luwenbolwerk! Dit is aan diverse Íactoren I niet alleen niet het midden'aeld aan de toe te schrijven. Het euvel, waarmee de I tegenstander prij5gegeven, maar werden Zwaluwenstopper had te stellen. gold_ der- | ook de gaten in de deÍensie .steeds tijdig mate ook voor beide ploegen, dat zij ver I gedicht. Bovendien maakten nu ook beide beneden hun normale krachtsontplooiing | 5r"Lr zich defensieÍ bijzonder nuttig, al gaan zij gebukt onder een slechte trap\:. Iliechniek. We bleken ons nodeloos zorgen fl

f'

De Vogels hadden trouwerx wel icis wer het elgemeen waren zii wat beter dan de PerniSsers, die vooral in de tweede helft niet de indruk maakten, alsof zij voor de b'o'renste plaats voehten. Voora.l in de voorthoede iat weini,g vaart en het ene doelpu'ntje' dat Zwaluwen toestond, was min of meer

meer verdiend, want

een gelukstreffer.

Zwaluwen, clat in de eerste ieelf.t de har'de wind mee had, kreeg ondanks ciÍt voordeel slechts &n doelrijpe kans. Na reen half uur doelloos heen en ïveeÍ: getrap, versoheen Simorrs alleen voor doelmaií Ke,tting, maar de ietwat "rerraste Zwaluw schorÉ over de lat.

Aan de arrdere kant overkwam rniddenvoor De Ronde hetzeifde, maar hij sc,hoot naas{. \rerder waren de schutters schaans en bij de thee storrden beicie nullen nog op hèt scorebord' De veler toe-

rórroulí"ts,'ttaaronder vanzelfsprekend de iweede helft met zorg tegemoet, want hoe zou hun ploeg hei tegen de wind in doen? Welnir, de spelers hebben er een 4uide-

vàel Zwalívren-fans, zagen

antwoord op gegeven. Met verre pasde Pernisse-verdediging urt elkaar en na 12 minuten spelen leverlae ait een juweel van een doelpur't op' Linksbuiten-Langendoen, ditrnaal de beste zwarl-witte aanvaller, trok het leer goed l.rnor het cloel en me;t een prachtige zweeflauit xop'te Van Veen hgt leer via de binnenkant van de Paal tegen de touwen

lijk

sËs tr.okken zij-

(1*0).

De vreugde van de Zwaluwen was ech-

ter van zeer korte duur. Nog geen twee

rninuten later gaf de Zwaluwen-verdedi' si;e. die niet ào best draaide, een hoeks"chóo cadeau..

bikkelharde'strijd.

Grote spanning in de Etadrt

Ëxcelsior schakelde met een / 2*4 zege I Die Haghe voor de titelstrijd uit eÍl verI overde voor zichzelf daarmee twee zeer: kostbare punten. Een prachtige zege, temeer noodzakelijk omdat ook Woudrichem en RWH de volle winst grepen. Een uiterst spannende strijd ligt in het vooruitzicht bij het ontlopen van de voorlaatste plaats, om niet het lot te delen van Nieuw Lekkerland, dat de hekkesluiterspositie praktisch niet meer kan ontgaan" Voor komende zaterdag luidt het programma: De zrvewet-zwaluwen, DotoDie llagbe, Excelsior M-Woualrichem, Jodan Boys-BWII, HBSS-Nieuw Lekkerland.

Stand:

Zwaluwen DÓtO

Ile Zwerver

Ilie

Haghe

uBss

RWII Jodan Boys Woudrichem Excelsior

Nw Lekkerl,

13841 t4 6 E lil 724 tz5tr3 13607 13511 tr4p5 134:27 1{4'-1 tz2t9

0

2A 22-tg z0 34-19 16 9-18 L4 3T-24 t2 2F,*23 1l 18-23 t0 20*2L l0 ?,8-27 t0 ?1-36 5 ll-32 U

E

Linksbinnen Keemink nam

de hoekschop op rechts. Eên inswinger à.ru. *"u.-uè dóelman Schras nogal wat moeite had. Hjj ko'n het leer niet ver ge-

maakt. We hebben ons weer verlustigd aan de ongebreidelde geestdriÍt en wilskracht, waarmee het Zwaluwenteam van zich heeft afgebeten en waardoor het toch een sterke eenheid is, ondanks de slechte technische basis, waarop dit elÍtal moet stuenen. Met deze hechtè eenheid kan misschien ook de zware hindernis worden genomen, die Zwaluwen zaterdag in Kinderdijk bij de Zwerver met zijn internationale linksbuiten te wachten staat. Een zware hindernis en eerl

ale

ultstag van de wetlstr$rl verenigen.

over de Zwaluwendefensie te hebben ge-

j

De groíe

- zaterilag strijd san rte Kethelweg heeft eeen besllssfurg gekregen. I)e lurnten wer-rten nameliik-nà een niet zo beste wedstriiil gealeólil en tloor dit resultaat is er tn iie iangltist geen wijzlglng gekomen' DOTO hourtt iwee verliespunten meer dan onze statlgenoten en ln ilit licht bezien kan Zwaluwen zlch het meest uret

I

kr'eèg ZrMaluwen minder, dan waarop het Zenu,wen'! aánÊpr&ok ha.l mosen overwicht van rloto in de tweede helft was I De door zenuwen overmande spelers konveel en veel rninder dan dat van Zwalrwer l d"r. op dit knollenveld helemaal niêt uit voor d€ rust. En zo is het ook met de doel- | de voeten. Dat gold in bÍjzondere mate'voor rijpe kansen geweest. 'regenover de drie I de anders zo vaardige Zwaluwenrechts-ltevensgrote gemiste kansen van zwaluwenlbuiten ó kenneli.tk ook voor de Doto;l {Simon l maal, Van Veen 2 maal), stond erlvàornoede. Slechtsàrie spelers haddendaar stechts één van midvoor Joop de Ronde en I auiaeljt niet de minsle last van en hebben 1 | Ait nog na een van de vele zwahke ogen- | zich glanzend onclerscheiden. Stopper Ket-lbliRken van zwaluwen-stopner sier ileltjng "- | Lrr van Doto en de Zwaluwenspeler van [l "--,."" [ | xoer. I der Ree en Langendoen. De laatste was

o

VLAAfiDINGEN, maanilag.

,

.ï\ f,,

Slechte wedstriid ll,ïlïï;í*,ïfHï'ï'";'::iil;:"ïËiË:;{ I t,"p t'at een weide uit een boerengehucht, - : ;;i;iàn en rijnen Hut *o"t "ooi"Ï lilï orl slecht velcl ! Lru urLLtri Ltf -t d-ete twee factoren worden toegeschre| aar't aeteiwee laar't

Vl z

gelijk

; ';

uit een wirwar van via het gezicht van ilnrsbuiten-De Ronde in de touwen (1-1)' noeq wegwerken en benón vioog de bal

De strijd was du,s weer volkomen open' Beide nartiien hebben getracht hierin veránaeriire tó brengen. Bijna tukte dit n'rg aan OOÓO. toen óen minuut voor het ein-

ide middenvoor De Ronde doorbrak

en

hard schot afvuurde. Doelhet schot echter meesIterliik. waarmee hij het ene punt voor l een ontzettenrl I man Sctrras stopte I

ziin pioee

'áË""i I taatst. I

i

in veiligheirl bracht,

want

hie-.na floot de heer KIey v,:or het


DE ROTTERDAMMERI

bE noTTEnDÀMMEn

t

sht blíjf .: I LtL cïe ruwung

sunuí

///'lJ

er namelilk in de lastige uit* lipËil",ï'*{:trïfkq$$}*,iíi$ïE lslaagde

l

Op Paaszaterdag verbeterdc Zwa-]

ïii,i li":,t"#il.lïi?" "1ifll,;,ï0",,", i,u"',(vu,, onze onzê medewerker) mc^or'".u..r" hl!li.*liru,I"ïil;"o"1ï".t"r"fr"i',1;Lï hilln'xS.nSu""XËfl+F"S"íX,1",Éil:

,

Iuwên zijn fraaie Positie aan het hoofd van de ranglijsl, in zijn deroeJ klasse sroep door de moeilijke uitJ

F""

lwedstriiá tdsen De Zwerver met 1-( Ite wináen. waar"bii nog hwam, datl D.O.T.O. verloor. Elke week word{ id" kans dat Zwaluwen naar de hoog]

. rHaghe ver.loor. Dat mag voor hen die -l al eens aan het werk 'l ook n^* in de ia eersíe a^-.r^ hcrft L^r4& had L^-r h._, ,,lde Hagenaars ereedveH]tËuËï gurr"o geen verrassinË'r,Ëf,,ïi een,doelpunt gemaaf.<_t gr1,11 oiiy"Ë:ii'.ï"ïi alteen jammer, dat Die llaghe lal : l om nict geheel duidelij ,lscheirtsrp,.h+êr .,.^.r.ÀÀ,. ^15:,.L:9:n"n doorJde koplopers nog zo hroeilijk kan Íe-l - naderen'.Lckkerla-nd slaagde er niet inl :l--il-;il;ïir"?Ïiàdr5cÁsuju'

lstà klasse van hel zaterdi:rgvoctbul lzat terugkeren. groter, 'mairl' ook

::ïix""lï?llÏ,ï'f,'ï??"$".il""uï",,'"ftErl'rliï,Ír".il1 lr'óitóï"ï""]?ili;;"i"f 'lvoor de winstpunten """.:*iÍ:l:i-Cl1.t ttË:i ï**r kon zodoende niet opruk-l lontÍIoette tlaarbij zeei

Itrrïii

wordt de spanning gloter, hclgecn

lffi"í*ïËi'-"trËtri[--:ïr-Ëil*+$i#ïtfi-#..i":s"':ut"r'ruH;xl Iang-e, vaak heel onzuiveiJ--iràpiJi. lor zwEnvER_ het spet re t"ilíóàril

de

kans op étruikclcn niet . geringet muukt. Per slo[ 'van ïe'kenlng mocl nog een flink progÍa,mma wonde4 Ihet niet overdrcven afge,werkt, -om te aodai waarschuwen vool' {'(rn I is Ite vroeg en overdreven optirnisrntr' Wel maÉ met voldoening wo-t'den geconstateérd, dat de al enkele jaren

t,ï;ïï,j#ïïí ifiï,t1,"Ë1,1Ë [Ë"iJ,'lr{Ë l;'J;it,.ï,tl ï,ïïi5:"Ëïl

w'erd-

a-t

-/ti-rr"*<- '/'l

.getracht . lZwer,ïivÉn tsaarbrJ de thuisclub r-eel veel over Iinks linkc _ lover I n,,o. de do --nog nnc duhll!'aarDrJ -inie"_ - - dubsI sp_eelde. uoewói ï"r-" ?rboom(zaterdagvoetbal) I Ë""rËia"r." sfon a keer ,Ineuonal op keer lÉii rust mochteir tlwesrerdtjk vtuf af was, gaf M;-is ;;;; áï iVluis zo'n là;.1 Vlaardingcrs :lry^.^1n-er"l!K 1e le.yl.uS lde vlaar.tinqcrs

o_t.

celeden begonnen noodzakelijke ver-

'óngingskuul van Zwaluwen I thans\ begint vruchten af te werPen. I

rugdekklng. dat_ Slagboom er lniet _lgoeae mopperen. 'lsoms moedetgqr brui aan'snil liu,lwàiisw"ái hïaaen -4" ' z*'erver-rechrsbuiÍen *ii arr.a8"r' .;; ; I ;iiï;ff ;; il;;ï;: I

li:hïlfi'tleze'o'".;tii:nïF";ïtï3iJ;:,F;if was dan

il j::ï,",,,*""'ff

t

.lttnks;

*t*,ï*ffi *ï"tr;} ; I trF,i$'#";ffi Ét $iw',i.ffiÏi,ffi o'"""ËËËi$"^,*"""1','ï3ï;"*:l"l,s:iii;lië"i:Íi",Ëáï':;;i n J'iÍ ;]":',""- ;:",',ï',Í"Hï:' ir' Yír Ëff .'", ":f.'ilt.Ëï iÏ,ï ",1J?:?,

f.ï#

r

.

I

átïf ïï*f"H

ï:l*+m.*ï:i:,{liyr*iijrl$$iq%;***"rE;; n;;";y,"sïlpilffi ,sr$,t.;.',t'.#lrr,++#".rih.*X'***ï:ll rïï:l'Ë:i'^d,iËi::"Jg::rr":"ï,.""

iËt uitgeschakerd. Hij werd' door lffifi ,ïfritï3Í;:,r","_rx"1flïti* n'lj veen lËËii".ti schot te passeren (0-r). Daarna Iíoos, Velh rur vervangen. vsr vdtrÈ;cu' I lhielden I f,iói,iÀn de bezoekers stand. ,béhielden Over Fret algemeen dc Drnnenspefrer,s. van Zwaluwen de bal te I

lani'in- rr-un .uè4r-ói! trer1zgl,ep, *"-rrl I o*".tor,"1rr*"ot,f; ,ri aan ook de rechtsbuiten zich bezondig- I ;óió t5 ?0, de. maakte de Zwaluwen-aanval min- | óË'iuene i:i 16 del sevunrlijth I

l Rí#tU** lï ïi I{ 13 R\/VIÍ M l5 Exeelslor

12 lWoudrrichem 14 I Nw. Lekkerl. 15 Jod,an

Bovs

[\íet.uwe {rtu,p

12

V.HI.IDÀ(i 12 APIiIL

1963

l0

l0

5

ín bernliss entl stndíurn

ri it

Zwalurven en SttO Íïïoeten hun II leidende posities verdedigen jt

v

I

( I

l

1'r,n onze sportrerlnctir,)

I

.+iat

/ À 11",rrt-

IIot laotste deel van ile voetlralconr-l Vl,l\ARDINGSCIIE COUR;\NÏ petltle is nnrrgetrrohen. De nroxelilkheid : .{u'alurven is ln 3A de Srootstc far NIntjWIt v(mr de titel, rnaa,r de hindernissa ller da.t l)tlNo ln 48 zaterrla.g de ecrstê key$d€ VlaardlngBrs neg moet+n neme.o Uio*n ka.n z{in, rvifst er op, dat we in : die zUn niet mls. T,a zatordàg de ulhvedsÍrlld Zaterdagr.rrctbal het stadiunr der ht'slissing ziin gekornrn. I)e Zwerver dat -rnor ae hat*ii In ÈA zal de lichte *cheiding die r,ortgr : Jegen j,roor Z$'uluwen st::al, \vcét' e{rl kan-s striidt en nlea kansloos ls voor e{.n n'eek íussen de ka.rnploerrskandirlaten Íot ircilnglijke wedstlijd op het prc j hleine overs'furning. IIet is oo""iSÀrË stand kwam, verder worden, r'erbreeri, lang nlrl zekcr dat DO'fO daaivon flr'anlr)ta. I\1lcn gaat een bezoeir lenliil de degradaÍie van R.ijnsb. Bovs dan blorrilur aan he[ donl icder: gevri.ildèl va{it kan kornen te stann. lVed- I profiteert, r.r'a.nt Dle Haghe kan nÀ,t .fï z.eer_ lastig makrn, ne p<xs{_ .n'eresric Zrvcrvcl in l(inderdijk. i Ítrijd rfllet een beslissend ka.ràktor ziin Pernissors I tiê rlln Nry. Lekkorlanrf rrortlí anrlerinnal Thuis spclcnl zijn de Zwcnters i latfrd:tg ZCFC-Riinsh Bovs, Qrrick steÍhler nu lllen zelf vcrlies liidt tegeil fioys-(lS('A, DOTO--Itle IIrA.tre. De IIBSS en de overiss Aes"aaitiecafriti_ .,lti.i<l lri.lzorrdtl :lul k. ('ll Llt' el'\'irZrvener-Zwaluwen, I,clikaan*SH() en linc hcó{t celceld. dat nten diret F,ijsoord*{}arendrecrht. Zeer bendorr:rvdt Idalcn_.ntogeliik alle drle een punt $in_ ncn. !,x.celsior .ltl en \l'otrdrichem slarn zijn u'e zeiker naar tle presíatles van I $-e nici grrtrrv loirilel kieelschculen FeltlR aan evelrals.lnrdan Bots cll Pelikaan. Zlen de Z$'iFldnceht4niren an-, vancliiLn kot"t-tt. 'l'cnlccr ook daar R,V1'rl dernraal kans SÍlO te kloppen ? Ile l"Í dc Z'.r'r'r'r'et gc!iuIli.il< op dc Iocr sfrannilS zou dan t+rr íoppurrt stlje*n. l;liifl iiAgcn I'i.i cnrr cvcntuclc ! I 1

i

I

I

r

j

.-..-i

Zwaluwen 2-

Zwa/t

Vïtit 2 3-0

nr:serlc,ell tallen I I zu.alurvcn 2 ,'!,1\ ilrlrl I lu.irtl rl Wit itit Jlolteld;rrrr. Vu,rl beidt. lclul's alti.jrl cen \,.,crl*{r'i.ltl rnel inlzct r irn lrllc lcrir.lrl,.rr. I)e lcser'lves kunrrr.rt dc prrrrllrr rtog lrald leenocA gcbluikerr. Zr.jn er i.r'.rtr.

Z',valuu''cn 2 behaaitlc zaterdag

,s.n keurigc 3-0 zegc oP ZrvartVo$tit 2. Verdiend, omdat de gasAcls het te korte sPcl cler [,-'n resoluut afstraflcn, door het gcbruik van de diePtcPass. Reeds

ira 10 minuten scoordc Stouthanrlcl de openingstreffcr, [-0, waartrrii'Na het

iot aan de t|c,: bleef.

rust hetzelfde spelbeeld. 'n Combinerend Zwart-Wit maar

t'n gevaarlijker Zwaltrwen, dat rluor"tlvce tr"effers van De Craaf / ilc cinctstand op 3-0 bcPaalde. t

nict ic i'r,r'l invallcrs, dan lrr,rudcu \'(' Ir,'' r,l) ecn Z\1-a-

,blcssrrrcs

llulvcn-zcge.

lzttartwit 2ll 5 I 5 27-20 t2 Zwalrrrtcrr 2 10 + lt 3 26-2( 1l I Zll'alurven 3 I'r,,ir:i.idi Ri.i ns l lrtn gsc U'r.ys 2 in [tijnslrur.c. t'rr 'zal zekr', blij zi.ir, r'en purrt r:it ldc bcllclrslr'ecl; rrr,.t' l(' nr.nrc.n. Zw'aluu,cn313 6 ll 4 39-36 l5 lIii.i 'rs],. It. 2 I I (j I I :g-lt .i I

I

I

rnii:rtlp dcl l'c'ittc koplopers' \/o,x' Zrnraluwell ecll moeilijke trrh om daal clc voiic r,vinsl. lveg tc halen. rv:rnt vctiics vooir de Zv;erveL zolr rvel ecl:s uitschak(rling vo()r dt {i1el kirnnctr beÍekeneÀ. NIaar rle Zu'aluu'cn-pJcreg

die de laatste weken icch wcl bliik heeÍ1 gcgcven, doot encreie-k cn cloor"ilrstcnd spcl hun ptrlitie n"n cic liop nicÍ tt' u-illcn verspelen, gcverj wi.i ooli hicl' de bcste llanscn otn ct:tl kleinc zege te beha,icn.

Zwaluilrcn 13 De Z',r'crvcr'

B

13 i

4 2

1 22-13

20

4 29-18 i6


HoyrpnneMscl{ NrEUi/fsBLAD

-

'.-

DïNsDAc

16

A'RIL

1D6B

7,A'TERDÁCYOT)TW.4L

T,waluwen heeft thans de titeli

ï'waluwen sleepte in Kindendijlc 0-l zege uir het yuur Hnige goal ku'artier \/otrr het einslo

lt,'t 6o"1. waut S.iaak Blccclvclrl gt.r't cd 'Istottrl de bal ttrt'1 ('r':t sttali s{.lr(,1 1í..1í.n (l(, 1(,u\\'cll 1r, l{()ijÍ.,r.1t. l(ort lr,r,r',,p s,:r'cl | Itt'r'htsbuilutr Vitrr \',,.n. die ')l,ni" lw zi.irr Itiirg niet h:rrl, sllrclrtolfer van lrr.1 lt' rurvc ditie varr de jonge Zwaluwenplrt'g. llcl ls1,',1 rirrr rl,, llrr.rrsr.lrrlr. ilij wr.r'rl tlrrsrlirrri;4 offensicf r,'an du liruisr:lub l1a de llol.\'al- llrirll eon r,rrlir.l ;,.Il1.55ert'Cl, (l;tl lri.j ziIlr tillg (lurtrde maar liolt. Steeds rnct'r'girr.c | ,nuest lalr'rr r,,'rll an3t'n tloot l(r'os Vltlr, het glrllcrg uithorr<lirr3svermog(,n van Zwu- I rti,.. ;1lg ztt'hlt.t speler, trp cle lt,r.lrtsirtrillrritlw('ri spteken, r't'srrllerencl in een stt,ods Ilrlaats alleIlnlnsl uit rle VoeLen li(,ll li')Dr(,11,

De vretrgdc in <le spelrrrsbus vtru Zrr,a- groler Lange 1i,jcl kon rle Iuwen, op (lo tcrugllieg vln Kinrltrrlijk Zwerr,r'r'I'eldoverwi(:ltt.. ntet l<unsl 0rr VIiêgwerli clt: zwar,(l naar Vlaardingen, kentlo geen grnlzstr, Zr'valulvendruk hct lroold biedcrr. Ifn ooli toen de I-4 ncderlaag larr Doto ilr eigen met r";wer. s1rr,l. l)e ver.houding bir.rhtris te8en Die Haghe hekentl rverd. bil nen st('e(lc rlo li.irren wer'(l lr rriet bc1er. op. I)c gat de zrva:rr bevochten z{^ge op de Zrver- llinne'nspl'1r.rs. kennoli.jl< in cle lust dool, ver extra ofÍect, Vothomelr volgcns rle ver_ lrainel Zrrirlgecst orrrlr,r handen Íïonoïr1írn, rvachting is het rluel De Zrrerver*Zrvlhr- hadrlerr hrrrr egt.r<tr.trt.r'ische hou<lirrg la1t.'rr wen een bikl<elharrl geve(.ht go\\'(,e$Í. varen, lvailr"door tlr' l.tuitetrspelr,r's nt(.1(,1 n'aarbi j hoÍ sn.1 voÍltornt rr on<lergesr.hikt nan hí't wÊí'k wer'(lr'11 Í4czet clt lri.t aart$,erd gemaakt aan rle strijtl om {le pun- r,alsspel oen clperr)(,l hatêktel. klc'cg. Dit ten. Dit gokl rr-ret na!ll('\.o()r cle ilrrris- resultee'r'dc clan r,t'n lri,rlf uur nir cle her<'Irrh, dic zir:h niet het minsl om rle spel- vattillg in eetn Zwalu\\'oncloell)ultt.. Sjaak opbouw llekommerde, maar met kick Larrg<:rrclocn, weer de boste Zwaluwenvooranrl tush-r,oetbal tle punteu tra<.htte tle bc- waarts, 1.rol( ecn Voorzet afgetneten voor machtigen. 'lVanneer we bovendien meettelen, rlat rle Íotstnnrl \àn hrl slrerlr.cld in Kinderrlijli nuurvelijks of rriets onrlenleerl 't'oor <lat van Zr.r'ahruerr, tlarr zal heÍ geerr Zwrrlurvc'n hcefl rrr'l óén rl,'r'1venlonderilrg u'ekken, rl*rt ook Zrralrrrr.en prurt r.t'rsclril de zr.,.r' mocrli.il<c nioí uit de voeten is kunnen knmen en het rritwr.rl.lrijd tegen I ),. Zrr cr''. <'rs spelpeil in deze strijtl van sle<dr1 gelraltcl lltrrtr,.rr IIt'tr tl,rt'liltttr1,

il Yc /t/+, ít

]

r,l'inncn,

lÍ43.

De thuisdub sukkelcle rirol rlc grote hàndir:n.p, <lat de stopper en tlirlvor.rl als mi-

litairen niel; beschikbaar \\,at,(:ll. I-Icl. moest in rlc voorhoede van clc Zrvr,t.r'r'r. nu al te vecl alleen van hun illr('utalioltAle linrk<-

lruitcrr Slagboom komen. I)czei wrls wel telkons zijn directe tegenstundcr Puul Westcrdijk rlt. baas, maar (l(' la(:lisc:he aan-

wijzing rran 'trainer tr{uis

zi

Zuittgt'r.s1. aan Leen jn r'(xrhtsachtei. stt'r'rls cle nodige

rugdekking te geven, heelt vollcclig srcces ofgelevc.rtl. I3ovenclien had sl()pper Sjer cle Boer zich van zijn zrvaliko lrtlult teger I)OTO volkomen herstelrl en was hij ditmaal wt'or cle grote man in de achter-

hoede. Mcde omclat tlor.rlman

Schras,

linksachter. Zuidergeest en lechtshalf Van Ree rveer in goede vor.m staken, bleel de achterdcur bij Zwaluwcn r;oor de thuisclub hècht gesloten. Aan de andere zijde maakten bcide binnenspelers zich aan te veel solospel s<:huklig en rrer.zuim<len zij de Sterkste twec llroeven in rlo Zr.valuu,en-

loorhoedc, lreid. buitenspeli'1.5, voldoencle in het spel te betlekken. lllt wà.s. der.halve niet te I'erwonderen, clal dc cloelpunten

in deze weclstrijd bijzonclel schaars

ble-

vel!, al.werd het aanvalssl)el van de thuiscl'rb geheel gecon<:entreerrl op linksbuiten Slagboom. Het enige doelpunt viel pas een

kwarticr voor het oinde . . llrr rlal rvas rle beloning voor de bel.(|re lichàlxeliike r.on-

dat vcr in de twcr:rlt'

lrcll'1. tri1. ccrr voorzet van tlc: rrciiovc littl<s-

lrrrilr.tr Langendoctt, <kror

r,r

A (zoteriLug I{NVBI Zwaluwen 14 I 4 123-1322 DOTO 15 6 I t35-2220 Die Haghe 13 6 4 3 35-25 16 D. Zwei'ver 14 7 2 5 29-19 16 L4 7 0 727-25L4 HBSS 14 6 1 722-2513 RVVH ExcelsiorMlS 5 2 823-2772 Joclan Boys 12 4 2 6 22-25 L0 Woudrich. 14 4 2 829-28 10 N. Lekkerl. 13 2 1 10 13-3? 5

de wedslt'i.irl r.t:lf. zijn ig hoogtepuntct-r tc vcrmclrlcn. Er is dool Zwi.tlttwen hald orn de puntcn gcspeeld, rvcin

rurarr ook De Zu'ervr'rs wisten rlut Iricr lrun laatstc liirrrs was; zij probccrclcn dan ooh lct,lcrlijk

et:t

trit te bui-

tcn.

Met Jange, soms hecl onzuive-

re 1r'rrppen, probecrdcn zij ovcr iÀr.r, ïa"i' 'slagboom'Éï,"i.ó

spel in hun voordeel te beslissen.

I{oewel deze speler Wcsterdijk kêer op keer te r'lug a:l was, gaf Leen Muis ccn zo gc,r'<lc rugdckking dat lr'rj er sorns lrrocdeloos de brui aan gaf. Ons leek de Zu'e'r'vcr-rechts-

buitcn gevaariijher cu ook veel

meer agressief. De Zwaluwen-verclcdiging was er deze middag wccr beter in; r,'ooral Scr:rij de Bocr was weer

l<clc keren dat de Zwerver.voorhocdc gevairt'li.ik u'erd, ri;rs hci Schras die zi.in dt-'cl r.r.j.t st'lroon

te houden.

Door een totaal misplaatste tijgersprong schakelcle clc Zwerverspil de Bie, Bert r'. Vcen totaal

ttit en moest Koos Veth

zijn plaats inncmen. Jammer dat de Z,uvalurven.bin,

nenspelers ooh deze middag weer te lang met de bal treuàelden, een euvel trour,r'ens waaraan V.

Veen zich

op de rechlsbuitcnplaats rueermalen schuldig maal<te. Al met al k.limt Zrlalunen steeds hoger

Tweede treffer

I

goedgekeurd

lr l.

het grote stru"ikelbloli, tclwijl Miris en V. Ree het helt weer goccl in handen hadclen. De cn-

3e KLÁS

.V--***a qr/fi van Breeclveld

C)i'r'r:

Iiguurli.itr deze kans

l)rclcmaal \ l"ugellam werd. I)r'20 jrr\'arll,'L' I lire,'g or,'r'ig('lls de Iilrrs r arr rll rl;rg rlr. I voorsprong tot 0-2 op te voeren, 1,rrri lril I rtrtrt,derzit,l ztllt,en trrr.l rlt, lrul r',r,rr' ,it. lZtverter'-tloelrrran korr rolsr.hi.jncn, r)r?rrl llti.j wisl nrt'l ÍlêrÍ' ol'H{ lr'g(ir' linns f'.Í'lt Ir'rrirrl. Celukkig nririu tlll ;rarr rlt, rrrrrl,,r', lzi.idc rlrelman Scltlus ;rllr.rrl lrlt'r'i. I'r',.ICi,'s z,,3ls hij in rlr'r|r.rlslIi.irl 1í..q.,n l)()l'() ljn íle lilaiste mirr:rrrl (,,.il ilr,rl{,r'til:r: \,)Írt' zor grlr. lrr.i nLl nlí l lZu aluwen voorkwirrrr, l',en praChl jge salo, rlnl rlr' Zw0r'r','r. nir.1 I Fal r o,,r het einclt. ll(,g lll{,t ZwzrluwIn gullijk kwarn.

.Br'*:clcl-

vt'lrl r,verd gemaalil. Ooh in dc cclsil.c helft had lllt't'rlvcld rcccis ecrt rloelpnnt gemarrl<1, doch dit u-crtl om twijfeiaclrl iÍit: r'cdenen dool scheidsrechter lloltler afgelie

lrvaardoOl' rlu ZwaluweitVOurho+,rlr. ()ll I r,(:llls

en toen bovendien

behend werd dat Doto verloren

hacl, ucrd de tertrgreis van dc spelers ccn gezcllige tc.r.Lrgiocht.

i l j

]

|

(Van een onzer verslaggevers) Met een IJSSIILMONDE, dhtsdag - Rreeilvcld ver in de tweede helft door gescoord rtoelpunt, uit ecrr voorzet van tle actieve llnksbuiten Langendoen, won Zwaluwen ale zeer moeiliike uitwedstriitl tegtn l)e Zwewer. Ook in de eerste heLft had Bree'dvel'd al een doefuunt gemaakt, maar dit was orn n'iet geheel duidelijke redenen door scheidserechter Bolder afgekeurd. De ontmoeting had overigens weinig hoogtcpunten. Zwaluwen heeft zeer hard voor clo winsfilunten ,.gevochten", maar ontmoette daarbij zeer veel tegenstand' ilm'mers, het was toch ook zo, dat De l#;;;;; ;i;Ë Ë^;;;s voor zijn raatste lkans op de aÍclelingstitel te strijden. Letlterlijk en Íiguurlijk poogde De Zwerver ldeze kans uit te buiten. Met lange, vaak heel onzuivere trappen, werd getracht het speL

te beslissen, waarbij de thuisclub

speelde. agboom veel over iinks - S (zaterdagvoetHoewe.l deze international bal) keer op keer Westerdi.ik te vlug aÍ was, gaf Muis zo'n goede rugdekking, dat Slagboom er soms mocdcloos de brui aan l saf. De Zwerver-rechlsbuiten was daard,oor over het geheel genolrten zelfs ger

lvaarlijker dan zijn bekende,re vleu.gel-

ispeler op links; deze was ook agressiever. De verdedigirrg van Zwaluwen heeft ldan ook veel werk gehad. Deze linie rvas er veel beter in dan in enkele voorgaandê wedstri.iden. Vooral Scrry de Boer was

voor De Zwerver het grote struikelblok,

terwijl Muis en Van

Ree tot grote booglc

stegen. En was dan enkele keren de voorhoede van De Zwerver gevaarlijk cloorl gebroken, dan stond Schras a1s onove'r*

kornenlijke sta-in-de-weg altijd nog onder de lat. In het begin van de ontrnoeting wend door een nonchalante ,,tijgersprong van de spil van De Zwerver, De Bie, Van \/een uitgeschakeld. Hij werd door Koos; Veth velvangen. Over het algemeen hielden de binnenspelers van Zwaluwen de bal te lang in hun bezit. Dit treuzelen, waaraan ook de 'r'echtsbuiten zÍch bezondigde, maakte del

I

i

' I

Zwalttwen-aanvalmindergevaarlijk.

I I


Nt

trq

IIAANDAG 22 APNIL

1963

T,AÍERDAGVOEÍBAL

Goede kampioenskansen Twaluwenl ffias'Esekerfrg ffwail umwert ilegde

tegem ffiffiS$ het lmmdie EerL,,gelarletr"

llIlSS lteeit

zaLo

rtlagnti(Id,ag clL: li.teTkandiclaol

Zwttluwen ccil o?l,cl".L)cr'lti,e. m"aw' rerrLíend,e 2*-0 nederlaag toe' gebracht. Vtrdientl, onxldl t''n,ze sl.tulgettoten, gectr tttr,twoorcl Itud' clett oqt heL tarbelt. rt ttr.rlltoldcit zttttt, (l,e Schi'edammcls. De weut'ige sclt<ttctt.. dLe cle :,"rucn't.-luit!e: t:oorlntccl,e ditmaal atuuttrde, wct'rletL do<n' de sublíen. utertr:,ettrl.e doehircrt ran Hees orrschadeli,Tl': ge

nwallt.

Ook spil De Koning cn links- zi.ln voordeel zou kunnen beachter SchefÍers waren rtoldoen- slissen. En deze ploeg rvas HBSS, de mans om de sleclrt corni:ine- cïat onverdroten bleef aanval rende Zwaluwen-aanval in be- 1en. chvang te houden. In de tweede Nadai Schras enkele schoteu helft werden de gastheren gaan. goed had gestopt, volgde er in de de*'eg sterker en in het laatste 30 minuut een vlotte aanval van kwartier drr"rkten zi"i dit ttit in HBSS'ers. Het leer kwam via tu'ee doelpuntcn van prirna lirva- rechtsbuiten Schop en rechtsbin-

liteit.

nen Leeuwange

bij

9"*J

Zwa[uwen

de stug door-

Toch zag het er in het begin zettcnde middenvoor Vermeulen, niet traar uit, dat de kampiocns- die vallende de bal voorbij pretendenten het loodje zouden Schras kopte: 1-0. leggen. Vooral in de eerste tien In feito rvas het trleit hiermede minuten kreeg de Schiedalnse besleeht. HBSS bleef aanachterhoede hàt moeilijk, omàat dringen Maar en dit leidde vijf minumen toen in de Vlaardingse aan-

ln opmars

ten later tot een trveedo trefval de bal direct speelde. lVlaar fer. De panieherige ZwaluwenDe Koning wist het zwart-wltte defensie kon het Schledamse offensief in de kiem te smoren, aanvalskwintet niet meer in waarna zich een gelijlropgaende strijd ontwikkelde, die zlch veelal op het middenveld afspeelde. lVel waren de Schiedamse aan-

vallen gevaarlijker, maar

gesturt

toom houden en linksbuiten Mul-

der maakte aan alle Vlaatding-

se illusies een eirrde, door de bal doel- hard en laag in de touwen te

{Van een onzer verslaggevorsl

man Schras redde zijn ploeg voor knalletr, 2-0. een achterstand bij de thee. Omdat rechtsbuiten Sctrop, In de tweede helft heeft Zwa- even latel hardneklrig rveigerde

luwen de Schiedarnmers nlet voor de derde treffer te zorgen, meer kunnen bedreigen, IIet aan- bleef het bij een 2-0 zege voor, valsspel werd steeds ooeaÍrr€rr- de veel harder werkende Schiehangender en het werd duldeliili, clammers, dle daarmee een verdat de ploeg met het grootste uit- dtende revanche namen op do fur houdingsvermogen de strijd in Vlaardingen geleden nederlaag,

zt 'tW

I

VLAAnDINGEN, maandag. Dai hct pad naar een kampioenschap- nlet over gaat, heeft Zwaluwen zaterdag aun , rozen den lijve . ondervonden, Tegenstancler lHIISS, to't nu toe geen reuzedoder, 'bleek l

i J

*:.ï:-".,:":tt11i-:.11]"!1"1,':1 1: tll dg ,,vijand" te verslaan en zetrfs de meest

verstokte Zwaluu'en-fan za,l toe moeten geven, dat de SchÍedammers de overwinning volkomen verdienden,

Niet drat zij

zoveeL beter voetbakl<rrr,

want ook daarin bleken de olaniehen'derr geen meesters, Maar zij lvaren, ber'eid zich voor de volle honderd procent in te zetten, terwij,l Zwaluwen dit keer bijaonder slecht speelde.

Aan doehnan $chras wars het te datiken, dat onze stadgenoten bij de thee nog een 0--0 stand iionden laten noteren. De

Zwaluwen-goalie stopte lta e€ni minuut

:l i:t

dichtst

bii

een Zw'aluwendoelpunt

F,"'l}"i:ï:;ïi,"ï:ïÍFËj1lqïï*{"i oog in oos mer a. i,iÀ"pàiaà"'d;rïïï l(wam, tegen wie

hii zou aan*hleten.

of twin'tig spelen namelijk een hard schr:t van m,id;denvoor Vermeulen, vooÍtreffeiijk. Het, was eigenlijk het enige waper,-

feit uit de eerste helft, waarin beide teams voornameiijk het middenveld tot

hun gevechtsterrein rlaakten. De Zwaluwen-voorhoede kon het tegen de geroutineerds spil De Koning lang niet bo.l-

wedccn, terwii'l ook veteraan-linksachter SchcÍÍers een lastige hin,dernis bleek.

ftl de tweedle helít waren de HBSS'r:rs over het algemeen de toonaangeverrden. Toch zou het nog een half uur duren. alvo ens de ditrnaal wankele zwatt-rÀ,'itte d,efensie zou capituleren. llit eetl aanval over links krram het leef terecht bij

rechtsbuiten Schop, die op zijn bcurt doorrhopte naar rechtsbinnen Leeuwanrg. Dcze gebruikte eveneens ,,het hoofd" orn het }eer over spil Boer te koppen en toorr rn:oet middenvoor Vermeulen gedachl. hebibeh: ,,ik zal er rnet een hoof('d)se bcweging een einde aan rnaken,'. Hij kopte

het lcel nameli.l'k vallenrde langs die uit positie was gespeeld.

S,chÍ;rs,

Zu'aluwen was op dlat mornent aI vor,slagcn, rnaar HBSS nam me't het ene doelphnt nog geen genoegen. Het was

tinksbuiten Mulder, die hieraan uiting gaÍ door vijf minuten voor hcl eindë

Schras voor de tweede rnaal te passeren. Ditmaal rnet een harrde schuiver, die on-

houdbaar was. !-oorzover de Zwaluwensupporters op dat moment mo,g aanwezig waren, 'was dit het sein om op te stappen.

Hun favorieten hadden verloren eir- a1s goede Hoilanders haddren zij er niet rzeel goede woorden voor over. Gelukk,ig staan

ook bij het voetballen de besÍe stuurlui nog steeds aan de

wal...

'Í/t


APNIL ,1,: lt::i:i::::iti;íl

i

l,r:i:iiiiaiiitiltii:i,ltr,ii:,:i

Traditie.s

in

:ii

sewti-rJerby IIBSS-T,waIutuen

iXr;i {,i,, I iuolurio

,Í:"

{i,::,!,!;1;r'Ïi,}'HL,;:!/," Àrrns lnry.gt --ijn clrtb Ztrnlu*an

Er wfrs swl&remírng eÍr tle \ï"Ï;", ffiffi;; ,ï ui slag w&s verfr'Ëessened 1*:agtr;qiït3frffiil;'i,ffiq ,l Q

I

r

l

r-^^.,,..t .'^n ranrroêrr]er Dc Bocr

ee-

HBSS'derc,sie

----i" ver-if,li versrassevers' luddruru (Van onzer Ë,,r"sc".',"""1 ecn onuer ,u.,, een i{ll'gil.-y-,'.i:l:",!":.q:-"::'iï}l'ï" lgi. l;:."ï11n1.,S:^-""io' door Koninx etr nit't #Ëf'ïà"'ïfà'*r. realcreen, die in schietluil-"" í1u""'19:l'^.JtTti* 'mià-leere" au"Ï.un u Heesl wcggekop:t- 9n l'--Verm.cio zochten elf vet'moeide ,ineen mc[ het zaterdaË'i,'"tiïr gestompt. waa'om HBSS zich zo in de lHes's'eoo !t?r het laatr'le lluilsiqrrr''1 leeft, sprak ooois" *""k'ï;;ïï; "[il" ]ier inslui{en, wi)s ons eul lhct ktcedlokaal oo en de Voscls mncsdcrbv HBSS_zwaluw.". ïH;"ï". ";;- "erggajgins ccn Íeit is. dat de gast i 1"i óil.cr'rnc','. dát zij naasl hun uitmeestar strijar bren't maar zekcr- het hcft in I houdinq'svcrmosen bcslist eens meer heren """r'^ïr,àïrii"J'Ëi:raadsct.'-niaar mt,e r dan eens een o"t"iJ..rit'.,ii|fui. -langzaam lfll';:,"1:

l:l:

;"*",ïï#i","ïi*f,?.èïï'lllï riis"lf,?"1,|ï",'",:f"?gr#ii'$,r",lfi?ïi!, $*.i**iï"," "**,ï;1tri:ïïïilJ,ï v€r kras in de ':rie'[ '1weede ".-f ur rnrrr "'^ zwaluwen ze-t spelen. ïïl,lllf,Wll"ïtníij*:l;ï:t5,*:+'*+"Eiiltfli}""i;"i*:li"#t,',ïfË"5t$1r",ï:hl:' vrijrrlt r'i,,l"n dit Zwrtuwen 59cces _terwiJl i .E l^'"^ -"'"-t de ranslr.rs! ?.""'ï.1!'q:qï;, i! kop nen ;rW de :iI ï H rakeling_s sprotlg 5=i, ,ie uil"i S:ïÏ.-# 22sreïmiiluut _\-an l* frt'!'il'I i';"'

*'

I

", o"i trinnenkort-rl"e \:X-Ii"ïïi"kor)rc. kreeg HBSS mccr moc-d. i;;;iiï".:;;'*ïpioe$svlag in - top - te rlocn sa-ln.-_w:: I iiïïi;;,íi ';ui'-Oó-tróór*r"t opvcrhouding

'fJJ;lï'.filï"Ïl onurraK drie kw.attier voetbal i#;"*.".;ïoiÏiliiilï':l '"ii tweemaal gnss I nliarnL.*

l":"i':i^ll:;:ll-*;*

JJ":;i,i'.'y"?,ï;lï oranjehemden de

troti<en á;"i;;;;r;;d"--'iirtsroe evenmin: u"n. ooet,'ra,,.'-5ËÈiás 'ààiiieuo,r l won met 2-0' aan de land, gcvocld, voor*àr.r Wanrrr'cr we ons nu I,rí'\l) afvragen of , ^i aàot de'ir.ard .werkende"Cot'.^YttÏi.t1: hii de - bar rakeu"ï.J'ïï'J"#iï;iiiÈ "ï"ïl,'i'";;^' s;i;ó-"à 11."*ï;;";";i-'-àl'oót *"";à;;:"áïiï "rioi''n;Ï "1; z:ln. 1.o-t-li*!r.ï"isi'trct.qoetr :,1-:ïdï'^i33:-*" mo"ren iÏáfiaË"..Íïji Ëï""niïoi''a liiïËiiec e'i goed spelende Leeuwang' T;;;;i,"il dat de gasten (de, velden lclie cï,'r,wcl Jlg,"n"d"-l:li-,,,:1??f"?,:1

;'ï;

t",i*ïïËËï';"'ï*;fi,":J;'.Ii'ssàï r'i'iÁËi.-lï;";;.;;;;' siií a" Boei wcinig

kans

bieed misschien 200 metcr. van ellíáar) lhrd. àJ lakens uitcleel-] De Íweede helft lvas- nauwcli,ilrs aan ;;;':";;iËÏ;;tïèt HRSS in de verdediging . drulr- i d" sa.rg, íoen de reeds Ínet -cen zere aèn ï'"""ï' iï'"aà'-s',o"a ""-iiè.á"aoring à'i ,Xï ':l"'H:l: r'ur- trapte, dc. rolwcrden . oc. speler I{n- dezp clezc spelcr en wcrden waarna dezc iiïr,li,--*áu""a ËiIiin verandoring'"tïr:à"ïl'ËliáJtïJ'i' hjerin eerste zijn vroèsere club weli;;";-;;A':;"ia. ïat't drt -kwar-,;;d;I;;ia"i"có" kon-taten zien. P:._lt iiá ïÀGèiaón we een fclle konba-l-y3,1 !ïeiis mïer waarbii lnr-g iluitende, maar niettemin ï"Ër i*'vlà" iïáe tweccle minuut. lï.ï""'* de lat ging. verder ] ió"rt *o"a leictentle arbiíer Tuinenburg áL àái iulit sver -spelencle JonEman-diver;1 -Íooralenkele *"!"tl .lrlq"lulg Ëàt Jê het hem Zwaluwen, maar de li'áË.i'ilaarna simon rn-aa-kte

iiufiÏi;olïï; ï:

-

*ee á"" lË;;";tr"-át

I

iiirii"a"".

sPortiet verloop bleef houden' -'Ían Ge',dere-n en Langetrdoen schoten clc bal iuist lrngs de paal en tocn redeop àe rustig spelende .à ààt,iàÏ-á"rrtiá -ón-,,veteraàn" Chris Scheffers ii,,iine er naar uit, da! de t,,g het ;ï;;;áË".iirra- e tiiL"zou blijven. Ol zort Z'vta' uÈ de in rr! de tra'ditionêle ,,doelpunt ïáii-t.idltionête naar rraultrurrcrc Ï"ïË" ïàJi 'de ne't ne-I de "doelpunt "uvurputrr klinken na vreemd klinken Het moÉe vre.emd lilï;" lluwen op gaan scoren? Op '2.;1";;"1 ;;#'2.;1";;"1 HB$s. #;# tesen HB$S. liïàtit"-minuul" nog lriàtit"-minuul" derlaas resen ËËlïï-ï,, ïÀ-cen teste áií' sírï^fr'."";;l lgiïi :ll.tÀr,il""t,;t ff#t"l;.'trrj:rïè; puntett die. in Schied"-1],-v_9f19l"91_,-Fi1'l ï,ïi ïrïl'#;f5,l.Ë*t:',""ó1tufii6;d-t| en ËiÀ"ï.-."óraàt -ist"., v. Reei**;t'1{Jr,*,i1; gen, brachten geen posltr€'verzwaKKrng,l Ili,n.ur, lul'iil"ir'-tàna"t"na kon optreden, en verloren. Haghe Die en Dord oot fiaai i li;.,1'ï;;"'i.ïà;;ï";e Èáï Èàt--ueta i"eóo- piàïi'tiee aa"}g +"",*:ll*Ë,i""llïu$3Ï"*Ë,.,ïÏliï'hï l;;"à, ï;;*&--Èirsbwel' de- ci.jfers vieren'g:.;tlX-y-ï: ar .'ielu" á1 lÏfii"ii; iïil,oÏ;' tu'J"'nïu'ia%'J.ï'í,rráGlehouden, Ë;Ëod&;;';oÈ maar.9"-l_"dg-'-r3_11_I1"i .liJ';;:-. SillË'*'X*",iu%,,01ïti,t,3t. ï;ij;;. "iiè;;"'Ë;;;*oá-oï zijn é.9 !_ooe. uit. 'ok : BË .,*Ë$L"" áïf fr ËlóJ1"ï"$iï'1'{li5i l n]XÍ,'XÍ;g%",ïEi'0"ï' ii"J#'i"",:? áctrier vier punten bij Zwalu-'rn achterl l;;i;.;;' s"hbï ïóe .iutËi--voorc;kop-t 1,.,i.ïààï."1Ë-ïÀi."iió-S"Ë'i, len aat is niet drie wedstrijden te s-pe'l I

**f*x'fr

|

l

ll"-'l"X'## f;:f ;3'i''"i"f$:Ï''ï"

-o".tï"ai-

',,,Hil

lNw. Lekkerlancl buitte verrassend à.

ldiepe inzinking bij Jod. Boys uit en I roeite voor he1 eeist sinds 29-9 van vo-' I ris iaar punten! Deze zeÊe betekende Ita.-t

ite zaàk nog niet iE beslist. Zelfs

Exc. M. is na de zege op RWH nog lniet veilig. I

l::llf;

*;'l,ii* lïí;Ïïst""ï";Ïi;i",":Í''H lbracht. Ecn dik verdiend doelpunt.

speelden iets íeller. maar I De gasten -root de overwinning. Spelers als I rress I Putters en Mookhoek trokken zich op laan de gcroutineerde Scheffers en aan' I voerder Koning en zodoetrde was er geen doorlvoor de a.s. _kampioenen(?) 'lkomen komen aan. HBSS was heer en meester en toen in de 42ste minuut de stand 2-0 werd. was dc zaak wel bekeken. Vfederom maakte Schop veel van zijn matige spel goed, door de bal juist bin- l nen áe liineii voor te zetten en de fel <Ioorzeltende Dróge schoot de bal vlak I I

I l


RorrERDAMscH NmuwSel,ap

-

MAANDAG 22 APRIL

1.963

Zwaluwen door HBSS Ínet eigen wapens bestreden of

Betero techniek Golet op tto runglijstpositie kan rle ?-0

ochterna gezeten. Zwaluwen kreeg

alaeraloor geen gelegenheial ztJn bokenile opportunistische speelwiize to ontplooien'

finSS dicteerde het spel, waarblJ

de

zege van HBSS op Zwaluwen llc een ver- Schiedammers het mltldenvold volledlg raÀsond resultaat worden gezien. IlÍaar voor zich opelsten. HBSS was ook eon ho-

Zwoluwen kan ln technisch opzicht tot de allerzwakste ploegen worilen goÍokend vatr ile afiteling, w&&rven het do r&nglilst aan'voÈt. ZwÁluwons leiderspogltlo moet uit' slultentl rilorden toegeschroven oon de onverzstteliike wllskracht en grote &eestdrift van de jonge plor,g, gepmrd 6&n een hoog opgeooeid uithoudlngsvermogen. Komt h€É

tègenover een tegenstantler,

illo

dezo

oigenschappen in dezelfilo mate weet op to brengen, darr moet er voor do Jongo Zwuluwenploeg hot nodige geluk aan te pas komen, om tooh to z€gevieron. I)at wos hct geval tegen Excelsior in lWaassluis, dat evon onvorzetteliJk speeldo' teoh' nisch veel meer ln ziin mars hltl, maar niettemln verloof. Doch de 2-0 zege van IIBSS was volkomen ln overeenstemmlng met spetlteeld en krachtsverhoudtng. Ook EBSS toonde zioh baltechnisoh superleur en bovendlen in hot mentalo vlak nog

L

mogener geh€el en hatl nlet zoveel zwakne nteXAen in tle ploeg. Stuk voor sÍuk gavón de HBSS-ers zich met torrlerachíige Íelheid.

Z,VÁKKE PLEKKE,N bij Zwaluwen niet het goval' Daarbij denken we in het bijzondcr aan Dat was

de twee backs, die, naast te geringe trtletische capaciteiten, de juiste mcntalitcit

voor. achteispeler missen. Ze missen claarvoor de vinnigheid en de verbetenheid zich steeds zo snel mogeliik te herstollen'

Ze laten te gem,akkelijk ovcr zich hcr'rn iorren en an<leren voor hen dc kaslnnlt's rtit iret vuur halen' Met het grote IIBSS-ovor-

wicht mocht het daarom vcrwonrlerlijk

tot acn kwar-' tier vooi het einde heeft geduurd, nlvorens HBSS dit in een doelpunt l<on ultdrul<'. ken. Dit doelpunt hlng nl lang in de aI-genotcn tte IJBSS buitcnspcfeller en onverzrittoliJker tlàn Zweluwon. iu"iit. uuutvriiÉeid van dc slccht dcltkcn' Zo bewogen zich ook veel gcmalrkeliJker lers volop steeds l(on hler 'nen on sneller, tle SchÍodemmers. Do Vlaer- de Zwaluwenbacks,gestokcn door een vnn diugêro werden mot hun elgen wapens be- Êtokie voor worden Zwaluwendcfcnsto de waarop drietal, het daorln nlet alleen, mrar wertlon streden ook nog etork ovsrtroffen. Steeds werd steunde: stopper Dc Boer, linkshalÍ Vtrn een ln het bezit van de bal komendè Ree en doelman Schras,aan-,h"f *:l,l àwak' Zwaluwenspeler cnmidilellljk op de huid De laatste maakte ook dc cnkcle worden genoemd, dat het

I

|

1

I

Fortmin ïachte verÏieuend

i

T"waluïven hennimnelíjk toe HVO stuat, rnet éów lteen, ín de 3e klas vogeltjes de kluts volkomen kwlit ziin. Want dan ls Dle Eaghe er wel ale ploeg naar om rtlt komentle naierdag ln park geen helemaal Het was voor Zwaluwen meedogenloos uit te bulten. En Nieuwlant schrale troost, dat het bii de zelf tegen ln dit geval komt het ZwaluwenkamploenHBSS opgelopen 2-0 nederlaag ook zijn schap e&n een heel dun ziitlen draadJe te twee rlvalen Doto en Die Ilaghe ,ag ver- hangcn. liezen, IIet een weelr eertler cloor ZwaHoogst opmcrkciijk is het hcrstcl van luwen uitgesohaketrle de Zwetver speelile vierden huu nu zowoar Zwaluwen enorm in de kaari Excelsior, De Maassluizerszege, lvaarvan met een 2-B aege bti Dte Haghe. En van derde achtereenvolgende met 1*3 ite kaakslag, welke Die llaghe op ilat zelf- ditmaal RWH op eigen veld wcrd. Wat is er mct Jodan ile ttidsttp a,en Doto ultdeeltle' waren de het slachtoffer hancl? I{et iicp zijn vierde Boys aan de groggy, ilat zo nog Pernlssers kennelijk op en nu zelfs tegen in nederlaag successie Wouze thans als willig slachtoffer van dat na 29 drlohem. fungeerde, wat alleen de 5-l het zwakke Nw.-Lekkerland, jaar het zoet van de neilertaag van Doto kan verklaren, dat 14 september vorig geproefd' wettstriiden lang ongeslagen lleef en nu overwinnÍng niet meer had dc kang Nw.-Lekkerlat:t1 Daarmee nam opnederlagen. tweê àchtereenvolgende nog even op I,iep. Het is rne het competitieslotje wel! waar het. degradatiespook te houdcn. Uit Schiedam werd ons Alle drle tltelrlvalen de kous op de kop. aÍstand gewezen, dat dit seizoen slechts één M*ar bit het opmaken van de balans rlen er op eu dat de twee 3e klas' we Zwaluwen als lachenile tlerile van het club degracleert automatische promotie de door afdelingen voorte tltelkantlidaten drletil verlizende het volvicr 4e klaskampioenen de van punten drie ochtin tretlen: Thans brengen seizoen tot 1l clubs zullen uitgroeien. ult do laatste drle' wetlstriJilen Zwaluwen gende thans het meest door de tltel in bezlt. Maar tte laatsto lootlJes Jodan Boys wordt bedreigd. Maar zijn laatkunnen voor Zwaluwen uiterst zw&ar Nw.-Lekkerland Boys alle gaan wegen, Voel zal er van afha'ngen of ste 5 wedstrijden speelt Jodan veld. op eigen na de hansloze wijre, waarop Zwaluwen Hufullge stanil: 14 weilstr$ilen voor het eerst weer een netlerlaag optlep, ile.ze ionge ploeg niet Zwaluwen159422223-15 zo'n morele ttk heeft gegeven' tlat de Doto166822036-28

De laatste loodjes

t I

Zwerver t5 I Z 5 l8 32-ZL Haghe 14 6 4 4 16 3?-28 HBSS1580?1625-25 Excelslor M. 16 6 Z 8 14 26-38 156181323"-28 R\ryII Vfourlrichem 15 5 2 8 12 34-30 Jotlan Boys 13 4 2 7 10 22'27 7 15-?3 Nw.-Lekkerl. 14 3 110 de

Dle

Programrna voor zaterdag: Zwalu'wenHaghe, Doto-RWII, I)e Zwerver-

Ilie

VÍoutlrlchem, Excelsior M.-Nw.-Lekker' land, Jodan Boys HBSS.

ke momenten van ol,oppcr De Bocr otlgedaan, wanneer dczc de IIBSS-mldvoor gt,ol)moest .laten gaan. Dcze mldvoor', dc Der en de doelman vondcn wc bU ÍIBSS wel hct meest qp de voorgrontl trcdcn, nl kunnen ook beide backs eu bultcnspclers op een goede wedstrijd terugzien' Opval' lênd wis de vlekkeloze stijl, waarmee de 3árrioauttt.u doelman

zijn doel maagdelljk

lrield. Hij stond aan het hoofd van een uitcrst soiiede defensie, waartegen niet al' leen midvoor Breedveld, maar ook beide

Van Veen en Langendoen niutt ttr cle melk te brokkelen hadden' Met de zwakke Muis achter zich, scho' ten beide binnenspelers in verplaatsingssnelheid en antlcipatievermogen te kort

buitenspelers

om voor hen de nodige bressen te maken en de verbindingen te onderhouden' Van Ree moest het op het middenveld vriiwel eehect atteen opÈnappen. Het erbarmelijk

ilectrte plaatsen der

Zwaluwenspelers

moest bovenal worden toegeschreven aan áe snelheid en felheid, waarmee de HBSSers steeds ingrePen. Zo bleef in èen slechte wedstrijd een niet -imponerend HBSS heer en meester over een deze middag in alle opzichten onder de maat blijvend Zwal'uwen' waarbii het 2c doelpunt, vijf minuten voor het

einde, tlc }tBSS-superioriteit beter accentuecrtlc. In cle Zwalrwenmalaise cleelde

volkomeu ook de scheidsrechter, die er

kennelijk nooit van heeft gehoord, dat.een eoede icheidsrechter opvalt door niet op

ïe vallen. Hij behoorde tot het gilde van à"Uit"tt, die èen wedstrijd plegen dood te' fluiten door op alle slakies zout te leg-


MAAT{DAG 22 APRIL L963

Bíj de derde kl,assers

Verlies van Zwaluwen

tegem

HBSS nomder consequenties Doto en Díe Haghe laten zích oaerspelen

tr.8.S.S.-ZWALUWEN: 2-0. De eer'l rtJJoáelhelft van deze spannende strjjd .e Sèhiedam eindigdc, ondanks enke'' e cevaarliike Vlaardingse aanvallen I loeËuntlooJ. Vooral het eerste kwar'I

(\ian een onzer verslaggevers) in 3À heeft het zich zaterdag nota bene kunnenl veroorloven tegen HBSS een 2{) nederlaag op te lopeno zonder dat dit draetische g"o"lg"t had voor de algemene rà-ngËchikking. De Ylaardinge.ul danken dit aan Doto en I)ie Haghe, die geen van beide bij machte wareu to profiteren van deze grote misstap. De prestatie van HBSS, dat zijn eindspurt wellicht te laat heeft ingezet blijft al met al glorieus. De (laat'l

van alles de beslissing trachtte .t9 -f-or'I ceren. maar de Schiedammers nleldenl stand, vooral dankzij doelman kranii-Heest. Na de hervatting was he-t ll Van weer Zwaluwen, dat de toon 91n4ar: ll maar na viiÍ rninuten nam H.B.S.S. hetll ÍnitiatieÍ gqheel over. Tot de 3-lste mI- ll nuut bleef de strijd een wisselen-cl ka-ll rakter behouden. waarbij beide -doeten11 ln sevaar kwamen. In genoemoe mt' nuuÏ echter speelde linksbuiten Sglo-p ll

;ier'was het Zwaluwen, dat ten

Zwaluweno de koploper

I

I

ste?) stuitptrekking van Nieuw-Lekkerland, dat Jodan Boys klopte, maakto weinig uit orndat Woudrichem tegen Doto zo uit zijn aloÍ echootl (5-f!): Verder mag dan nog de kranige ovenvinning van De Zwerverl t tegen Die Haghe wortlen vermeld. , I

15-22 16-24

Zwalurven DOTO

De Zwerver

........

15-1Bl

Die Haghe

14-16

HBSS

r5-161

Excelsior M

t6*L4

RWIï

15-13 15-12 13-10 t4--7

Woudrichem fodan Boys Nieuw Lekkerland

l'- '-:

--

t T"wsluwenveld

lVoor Oe verbetering van cle waIterafvoer van het tweede soeelj lveld vau de voetbalvereniging l,,Zwaluwen" stellen b. en w."aai [de raad voor een bedrag van

I

wordt rerheterd I

t*."du soèèlveld vaÈ dê voetbàllverenlginE ,,Zwàluwen" in h€t park ,,'t rNicuwólant" tè Vlaardingen wordt verI bêtêrd. B. *n W, vreÉên dt gemeenteI raad cen krêdiêt vat / 7.000 voor de I aanleg van een nieuwe drainer.ing. I Reeds .sedert april 1962 functioneert dJ watératvoer'op' dit veld oiet goêd Imc€r. Tóèn v€fledên iaar z,om6r eên betonnen beschoeiinF làngs de vijvers ll ven het park ,,'t Nièuwelant" geplaàtst rrnt

l/

werd, bleek dat onder het op het veld siaande kleedgebouw èen verstopping in I de aÍvoer van de draiheting wes.

ll

ll

Intussen

is homêh vagt tË 3tà'an dat nlet de hoófdootzaek

deze verstopping

lnen zijn van de slechtc water-

il

lworden afgeu'acht om te kunnen

I

I

van geut (allês biJ slkanr)

I

ton,

Í

64.600

lf

I

kog.'

,

lstaan, dat niet de verstopping qls hoofdoorzaak aangemerkt dient te vvorden, doch da1 inder1 | daad in de drainering van dit

lschikbr'ar to ttêllên. ltan Forturte nu aan háà'r derd€ lhct schoolsportveld det g€mêehte huf€n lbij'vêId gfG-nrt vàn do roÍn bU hott complÊx tê voeg€n, Dê uit tÊ rfoÈrrn wêrktàernhËdèn otnv$ttdn o.È. hct wrlcg8sn eÍl €gelis€ren vin volalên, duiker aÈnlë8gen, dreíD€rlsg .àà,nËluitcn, doelefl vefpleatsen, taIuds bekleden en bezà.tiên, lichtmetten vêrplaetbcir, alrlrtcring eaá,brengon enz.

tretting van de verstopping vei-

betering zou zijn ingetreclen. Hoervel de afgelopen strenge lwinter voor een ruime beoorde,lling ter zake niet gurnstig ge'lnoemd kan u'orden, is, aldus b. lcn w"., toch wel komen vast te

I

Dankzij hËt lêit det de C.K.C. ,,orinlje-Nassau" er in toegestómd h€€Íi hàer I speelvelden voor de 'sthoolspdft be-

beoordelen in hoeverre na de op-

I I

i

l}trst plen voor de Íerlegging van de| lgÉeelvêldèn vrn de?e w€tbàlverehlgihg I lis nu gereed cn dÈ. têalisortng dear"f

I

afvoer moest een volgend seizoen

I

i

II I

I I

speelveld tekortkomingen zin

f I ontstaan.

deze conclusie l; Nurrolden, ll<an rlzakeli.jk

I

r

I

getrokken

acht men het noodde rvaterafvoer van dit

lveld te vclbeteren. De

meest

lgunstige oplossing hicrtoe wordt lverwacht van het aanleggen 1'an

een nietrrve draincring tussen dc lbestaande. Dc kosten vclbonden I aan het lnakcn van dcze draincIr'ine uolden gclaamd op J ?000,-. I

1

I

I

dil nu lag aan het uitstekende veld dat Noordwijk heeft, nf aan de klacht die er deze middag van seizoen geworden. Ol

,

s-tellen. l

lping de oorzaak geweest zou kun-

van de slechte waterafvoer was, rnaar aat in de dreinering vÊn het vêld tèzijn ontsta.an. Als de ge., rlhortkqningen 'I 'l

mecnt'graed het vootltel eËnvasrdt, lkomt ar een Eêheel- niÈuw$ tlràinerihg. Ovorigrns kost ,,Zwaluw€n" de gc. il'lmeènt6 Íriét rovêcl têld als ..Fortuna",

te

functioneerde. I ei; fret plaatsen van een betonInen beschoeiïng langs de vijvers fl in de zomer van 1962 bleek, dat 'leen verstopping in de afvoer van lde drainering van het speelveld lnaar {e vijver bestond, onder het lkleedfebouw in de hoek van het I veld. I O* na te gaan, of de verstop-

J

I

beschikbaar

ll

il

,l

Z.OOO,-

lReeds in 1962 werd geconstallteerd, dat deze afvoer niet goed

11

1\Lul-| de bal direct-naar rechtsbuilen. naar dór. die de bal weer op zijn beurt ultsre' Jonkman doorgaf, die met een kencle kopbal de gastheren t:en l-u ll voorsprou-g bezorgde. Tien minuten kon ll ae Sèhiedamse aanhang wee.: iulcnen schop door Sghop naar; ioen een vriie Dróse werd geplaatst, die de -ba-l in'I dè Viaardingse doelman ll eenJ langs ici'óot. |

Het is voor de reser'r'es van Zrvaluwen de beste nredstrijd van het

(

I

I

11

Noordwiik 2' Zwaluwen 2 t-4

: Waterafyoer I nU Zwaluwen ; niet in orde

1.4 a'e'-*rt-t.-'*,rj

ko-ste

de vogels uitging, dat laten we in

het midden. Want het klopte uitstekend in de Zwalurven-ploeg, rvat Noordrvijk ook probeerde. Zoals het hoort, r,verd het een boeiende strijd, die verdiend door Zwaluwen met 4-1 werd gewonnen. Verdiend, omdat Zlvaluwen steeds êerder

bij de bal

ï!,-as, en

haar aanvallen van achter opgehrouwd )'en,

--

r'ee1 gevaarlijker rva-

Dat resulteerde al na tien minuten spelen, toen W. v, d" Berg een weifeling in de Noordwjjkverdediging resoluut afstralte: 0-1. Door E. Oneke kwanren on:ee stadgenoten na een half uur op 0-2 te staan, waarmee beide ploegen thee gingen drinken. Na de rust doelpuntte de lechtsbuiten al gauw tegen: 1-2. Maar toen de naar binnen gezwenkte À. de Bruijn er 1-3 en E, Onek eï na een prachtige aanval 1-4 van rhaakten, was het pleit voor cle

Noordwijkers bbeslecht.

De rustig leidende scheidsrechter, de heer I/ermaas, complimenteerde na afloop de aanvoerder 'voor i:.et voortreÍfelijke spel der c.fizart-witte-reserves


lZwaluwen heeft hei zwaqr"l HBSS geeft Díe Haghe geen schíjn r)an hans: 4-2

ZwuluLaen rut

tegen Díe Haghe

Voor de tweede maal heeft zaterdag Vlaardingen een kampioen kunnt begroeten. Het 1-1 gelijke spel, dat Zwaluwen tegen \il'oudrichem bevoc r.r.'as voldoende voor de Vlaardingers om hun intrede te doen in de hoogs klasse van het zaterdagvoetbal. Hun presiaties zijn de laatste weken dr wel .hiet van die aard geweest, dat ons een reeks van superlatieve uit r schrijfmachine vloeit, de naaste concurrent Die Haghe was nog minderr op dreef, getuige het jongste verlies tegen HBSS (4-2).

(Van een metlewerker) Na de óederlaag van zateldag, die uit-

eindelijk niet uit kon blijven,

staat

Zwaluwen voor de moeilijke taak zich te herstellen tegen het nog niet kansloze "Die Haghe". De drie grote kanshebbers stelden zaterdag diep teleur door allen te verliezen, en daarmede speelden ze Zwaluwen volkomen i:r de kaart.

De vogêls moeten uit hun resterende drie wedstriiden drie punten verzamelen

om de ka:mpioensvlag te hijsen,

maar ,,Die Haghe" weet ciat het voor hàar laat-

UATËFT&AGVG€TBAL

ste kans vecht. en daarom kon het aan

de Kethelweg ríeleens geducht gaan span-

FremoËËeweg Zwaleswesa v$Í voeËangels ert kleamr!?ers

nen.

,,Die Haghe" heeÍt bewezen de meest uit haar klasse te zijn, maar op het eÍfectvolle Zwaluwenterrein zal men zeker voor problemen worden technische ploeg gesteld.

- \{eet

Wout Zuidgeest de prikkel te geven om het Ílitsende en stug doorzetten

v-oor Zu'ril.uztc-,1 rr(is het zate1.íl.ug geeu.bcsíe

waar ze heel de competitie zoveel seucces mee hebben gehad, te doen terugkeren, dan verwachtèn wij een open strijd met veel spanning, die naar wij hope! met een

r!.ag1. Zctwellt.et eer_ ste, tweede en het tierrle eljtal t;et.r.Áren ae si.pA. Taclt, l:att Zt-ra_

'uttztcit

lteí kantpiaenscrtap bij,a niet

rtoten rle laatste N íe. u':e

Ltt:r:e

nr*gtaan-. '1-ettzij orLze sr.atlge_tr.ít_u:eclstri)dtn" (tegen \\:ottr.tricltent ert

gelijkspel. gelijkspel. ,

I

-'Á

Zwaluwen 2-0

,-Zl-aluwens trreede speeJ.de za_ 1g,r_oa,eraia$ae aan de,rkóih;i;;g zUn taa.tste u.edstrijd vool dà

/u,r,*i:'[*ïil***-s-*qïrlr

'Bt"',r''-iS;,t'r*;1.ïf f #:.:,ïlf meteen al iets gevaarlij_

mlï:ï"#flË;1.1r+Íe"r"rfu f*;ïi;

l::rblJ

T:^t -gtr, reeds _na tien-minutdn speren kon middeni,oor.

:ïu.ïËï!, ;,il geven ï

{l_0).

fi#rg,ffirum*':m

I

í}.il',:-'.I, ïËWtr,u

O;àË';; .i i r%T1ï,ï,*Ë

minuten r.oor hef eirr_ ,^!ot vi.jf ook at tiet Íiàïr._ :j:_11 daan].lee :]:_CSg kruiÍ; _ verschoten. fóË"

i^€ia;Jiè

ffi t *ï:

.,H'S.ï

floff.ïïÍrl"en

_

A-

Excelsior mz

il;;:r"S"1;'*l*ïir"*;'fï**ii*$ir

I

worden

l

,

ril""'à'Jliï""r$?i:ï,+ïql:?:,:!?:ï,:ïrl

tuL

zal

vu

l"ijwel beslisr

;i

zege hoor dd Z$'art-Witten bekrachtigd. Aanvang 16.15 uur.

-Lel;!.: erIand. ) r- erlicze n..

jiiÀ,ï:

"Ë:

bal "l'À1 ae stand

Reserve-etftallen Numans-

am";tt ** t.l ;:l l:l I lA*'sI:: : ^ .15 6 1 B 32_45 i3 5 J sío_+ïiá _laveruu.cn2iB ;':

í::$Ëi ?,"::i ïïi;,f.".ï"*sËf, : -".*n3;i#"t"n ii' vi*.: i,ï'f# I I

__ZW4LUWEN-DrE EÁGHE I_p. De Vlaar'di_ngers boften opnieu*. -oàirËil Ëi':

#il

?ï" ïi'15

lo

d5",.," "Ë".

",:1ïï:ï

maa? h-et tegen"ï' Die gágtre-veitóonàï geen grond _voor zulk een hogÁ ,s_pg_qa.f Ki6-s.ert!g. De bezoekers vervulden nápelijl< de. hoofdrol. Zij namen al ln-ïe iweede mtnuut met een treffer van linl<sbuiten Breeman de ieiding io-it èï j'; oe lTde mmuut was het,

?,3 Íó:Íf i; |iíï"iï:fi'li 3:r*,,* l

dezelfde spetergrg met w_at mcdewerkÍng van kèepei scnras opnleuw doel trof (0_2). pas ln .de. slotÍase kon Zwaluwen uit een wat-lrcht toegekende

strafschoD de eer

redden.- Langedoen gaf de Haàsse

keePer Polman geen kans 0_2). Even yas SI -nog spanning, maar de bezoe-

5ï#. ll.td$1"d9.,$flpg "gg",r tevig

yasr.

óp


f{erYeus

{íiffi:verïoór

Z,

Dat de weg naar het eventr-rele afdelingskampioenschap rnet de daaraan verbonden promotie naar cle 2e }<las vool Zr"'aluwen nbg vol voetangels en klemmen zit, bervees wel c1e u'edstrijd tegen Die Haghe, die vrij kansloos voor de Vogels verloren ging' Men had weer het geluk, dat DOTO opnieuw vetloor, Zrververs slechts gelijk speelde, zodat in wezen alleen Die llaghe profiteerde van de nieuwe misstap van Zwalurven. l{og ligt de titel binnen bereik, op papier zelfs gemakkelijk, nraar " . . afijn, laten rve de volgende ronde cerst tnear eens afq'achten.

Gasten ín hooÍd,rol

p-r_r:.^d .,".

GOZ*

,tn',í.u(., , Zwaluwen kon deze achterstand

tí,, |

,

y*l t L'Ê tr

niet meer goedmaken. Een ieder. die de

7-waluwen won

niet aan enthousiasme bij de thuisclub, overrcB I meilï el' werd te weinif met ver in de lweede helÍt l ;:ï;"iá. Ë"i tt.t we.rd.. 1-r, ïo"Ë"óevan de scheldsrY.,Xï,S."Ëï" ËlÏ I cadeautie

het protest

krampachtige pogingen van de Vosels zag. $'as dit duidelijk. Het ontbrak ze-ker

Ë;;Jerià" ""Ël àlil

il*'à;

àvertreamg tegen Breedveld

t""

iïàài

stïarte-; Lans-endoen

e]Ímtter-trap perÍect Er

was

Op 6 april werd de wedstrijd 's-Grav. SV 2-Zwaluwen gestaàkt bij de stanil l.-0. Zwaluwen scoorde met noe tien minuten te spelen de gelijkmakei, die

I I

l

*:ïJ?r#ïli*t":ir*r''i1ïË.:'á;ïi malru Ecruuiu I speterJhetminst.... I

.,'.', ,L . .{

aa-nvankelij,k door de arbiter werd goed-

trrtr,""'

op aandrang van de thuisclub weer werd geannuleerd. Het Werd daarna zo wanordelijk, dat de strijd werd gestaakt, Zwaluwen diende een protest in. Dit is gewonnen. De stand wordt 1-l en zo nodig zullen er nog tien minuten rro,eten wbrden gespeeld te beginnen met de stand 1-1. Bovendien is het niet denkbeetrdig dat de SV twee verliespunten krijgt opgelegd wegens het veroorzaken van wanordelijkheden en het schuldig zijn aan het rstaken van de wedstrijd. Dat kon het tweede van Ce SV wel eens degradatie kosten. gekeurd, maar

/

1l

l{erveus Zwaluïven nederlaag leed opnieuïv Zrvaluwen heeft spelend slecht

i

tegenl Ecn hypernerveus en geleden' yï nederlaag een Die Haghe opnieurv ::1.Ï't, ".:9:1 rra6s'ddaD rh* gestolten H"g"t*"ts t""d gesroKerl de in het rood ïiit"i"ï'u"ïï; verlieteir "tr::':"1t1:^1t:; t: vertooncl:, rein aan de Kethelweg Jn g"'i"n het :ryt',1Ï:::t al m1t d.eze uitslas-hebben' ;ïiffi ï:."ï;;;ïi';*'iÉ.nr".ï"a" zich bij het horen van 4e uitslagen zal met name cloelman hoofd.hebben willen trekder Concuucnten de ft"re" wci uit hàt die hij na een kwartier ken bij de hr:r'Ínneri"g """ de blundcr'

i I

Xwaluwen a3

sl;clen nraakte.

" arn Zrvuluwcn $tegens.te Dc gaslcn star-iteir ovel'l ()n)pe- Boclc oa"v"ltcn van Bleedteld' íJr' tnintttcn clrie na reccls Ëtt t.r^ci voi{r'ok hct lc zwarc Langcnctoen kanrpiocnscarrdidc .oËi"" X""t {eiiloos. Verdcr kwanr"n aan' achterstcncl ccn áLáï iug"" "oníi. echÍcr: niet cn hct ËliittiÈ-uirc" van der Toorn liet aÀ--iwatuwen die a1s- juiHagenaars, d" ;;;; hiczijn ii"Ëià.ttr"t Zuidmeer u'innáars het veld kon-

Sclrras bij de ;h;;á" iil';;;; a; onrdatHagcnaar stok- d.cn verlatcn. i."r.Ë"í 'r'an <Ic ;iilï'* zijn duel.bleei.'t?,L-l::: linksbuitetr áï- lóesïormenaescor-en'. Was

Ëiu.ttri" makÈelijk alt-rroe êcn te vergeven Íout van I^ zi3"i"'*,o.-o,',"Íie. de manier à" 2.í"i"*"n-goalie, ;;o"tot irij na-cen kw-artiel sPeljnksbuiten i;; ;èit hoge bal r-anliet verdrvijhet cloel Ë;;;;;i; dit beslist; niet' Het bete*it """ ketrde een 2-0 voorsProng voor ólu Èrgtt" cn een t,rttlverkomcÍ5k" u.Ít"tttand voor dc tevcrgóefs naar zijn tornr zoekende Zïai"*-À"-ptooe. Dc thuisclub

soeeldc wel cnthousiast, maar zo tàIkorn*t't zondet ovcrlcg, dat dc rfu-às.u defensie de zaak makke-

ïÁ Éi"ren. slechts ccnmaal Oo voortreÍfeiijlie doelmun potitl"tt al zijn capaciteiten io' nó" fii ecn glcd schot van Van Ví"", hot clc.,-or dc Hrirgse-doclwerd

iiir.

triouit

ítc-

verdedigcr Prachtig -stopt.

lït au

tu'eec1e

helft

drukte

Zwalurven zi,jn tcgcnstander oP tt"tit teiug, ,lcth dit had tot "in",t Àeïotg, dat cr r''ocl het IIa:tgsc

áoel ecn oPcctrhoPing van

spc-

i-erl ontstund, \vaar gccl'I doorkoaan \'vas. De-stevige *ótt

-a""defcnsie. mct doclman Éioet" als uilblinker' ruimde ilË;; met lange tlaPPen icder gevaar íii oe .i"e erf àe Paar uitvallc'n

van de nog uit drie:rtan bestaaucle Die Háglre-voorhoetlc warcn

Àóvaartijkei dan de voortdurcniá stormlopen ïan onzc stadgc' náten. Dat Àet een rninuut of dertiàt voor het einde toch nog 1-2 iverd, was een gevolg van -het

van een stretfscholr door de zwak lciciende heer

toekennen

@qrg*s;agell !,uaampuoen Dorir rrret $-il vrn E.D.S all

te

r'r,innl'rr rrr'h::aiijc Znralrru,c'rr a3 i I

in klasst,A. i.:ícl.2lr hr:1 hanrpi;rcn:r'lt:'1,

Vitn rli, vLcl tit,lt g-':slrerlde rr ri,:r rjr.:.t r-'t. dct.tjen Ije\ïotn.'rr r,,r slr.t,lijs ér-'l gt:!iik \Crplr'lri z, rl.: rlr' (.t/i: ! rJllq'rt"cil:;tr'ilrlr

si:igen l;trit,;rlír{.1, .[,t.i',t tli.rit,ll i:;. l)C tïuelci.jlt'l s z;.jir -lU vr''o cl 1-i 1e-

Alrn clr .lcL:;c1igc \'{rciJritllcl's Élt iulit ilr:,en.

r,ttze


VAIJDAG 19 APRIL

ffi deetname

1963

aan r

Van den Berg-

'

t

NIEUIVII VI,AAADINCSCTIE COURANT

z*"1"*diunioren

-:1'

naar

I

Rcserve-errtaren

I

iln.ru:XX;tárr,tr!ï11,ï,"ËË1.$i.

V6g.toernooi llïfji"ru';' ;ï"1;l l,?fl"ÏL:; r^'oldtn' 11u Zwalurtcti t)e

irrnit,r'en tOefnOOi , lËàituu.O r{cr r,r.\rur*,,"n z,'.,',,,',,.,,,-,;ïíï,,i"d'l'*:,t;U:l;3r,:ïlrlïÏï ? 3 ï3:?3 ïï , in gcsiuigrl onr votrl lret I1;rr'- t;,;,.;; rlc Veluwc rvordt glchort- l--'' ".v r'.atl tltn_ Pel g Jcltgd tcrr-rnc,oirln]. Hi*r*or"t zullcn vot-rt' z*3- rl Zwaluu'en 3 speelt te De.l[t 1_e,ieelnemende plocgcn vrn naami,l;;;-Àffi àecl'rcnre-n: tu'ce,Aen iegen d-eze z'"r,'ak;ir auitt.tct'crr. ztrdat het tt"at datfiliril"fi: t*"o B-t lttallerr cr1 dlic llcá'CHviiB hcbben onze lli.Ë'tcr""rtanders ;,ctleft goe(h_ l,clol'ten inlroutlt. );'.;,:;:ii:,,. r.t'el de beste papiell-t"OÀóï"t". t-,','''ll,i "-.,,'"n iiclralrc Zn'elr-,u'c,r zal ci non t r vicr. :',ni,.,- llillfin'ï."rofià È"it. \'orclcl'l t.lcclgcnt.rrr,eD clocI cle v"':g,ct,,^':"';,,,.,, 'áictËcn'|cnll' oll-clllallcn I r:criligírrgen: Fr,r'lurna '.'lCt'rrcle ;rltn hcl VvtiZ-ïbt'r"ooi in Zrr-iin- | Il.: ()tticlt tloys: Spikcpl'ritg; o'titt't:hl 1'p 2r' I'irtl<steldlrg I ,:\'V t'r: Zrvtrr.t Wit'2í1. '

[3ffitóï

, ,:,",'J::il,li'i,,?''rruï

lïi';lli.l1,fl:l; z*t.,.aus-oo"r,"r bliiÍt I

l:or. r,r..: jon6,.cl'c. r'ct:lllclor',..ntlc

li ;

-"' ,="')'íïj#iïJ ynlïy"*

I

| I

I

korl. 5i.! Irr-rrs ItÍ..,,.., S. cle Socr en F. r'an Ree, I :,lelc-r's r,r'orderrgekek_er.r..De.u'ccl- l"ri-""""ji i" S.ËiuOum op Íïarga ypj,;tien; A. van Veen, Van Gen I .rlrijclt':n die_vet'moedeliik irt 0.lliËi"i UÈSS. Ái., onze siadgenó- tlerc,n, j. Brcedveld, G. Simglsl .. c, {r(r r.n clcrtlc ,,""k tot ecn.koerl è:r J. Langcnrt.r:n. rjoc,r. 'Lr.engen, I ^y,::.:,,ï,_lli;i-á.,* #ccriiriict .rrt. ttr:' rullcn r'.'ot'dt'n gespeeltl,rlài"Ai;-":età" is- het lc trtlun Crr:; r'rrr pln_cht gclegtn-'lËri""lrÁri.trp uóu1. Ëet'gri.jpen.

:'t'i.l

Zu.alurven

dc lrestrtrt'n of'lbË"-SèfiicïáÀïn"r, zijn -cèhtcr Ií="" Gi"àlitl"il:t " tegónstanders l;ó;;. },;;fii;;r], zodát het aa1 ljíi ;- i:trj l;;;;,,Ëg-;1;t-z:àt ontÉr.ekcn. 1 , .,,,,,:nf;irr,),.íl:'i' z:rl Zivalrt- lZw.l.*..r 14 g 4 1 23-13 2l \!,(.r, clc{)l!r('ti){rp 11lr hc1 irt'lit:nr[r. lÉÉSS 14 1 A 7 27-25 14 (-' zr.ir: r'oot'

Iorr1,t'.pclt'r'< tc IaIc,u ocfcn,.Ir ?]* \{)( r'[,\ r'{,;,iinr] \'rior'(le c(,r)rt)r'1 ilic

.l

r

-t,,r'r'rlorri

irr f)t.rr I !lrltl

Iiir r zl'l rlt l,'r l,,ri., lr'\ ('í ri,l ritrsl\' lt 'l( I.t ilril( l I í , ,i " ('('it rrrr,:lt li.i!:. ..td lrt l,t,i tr tr'1 i;111 1;q lirl, nt lLr '

I

t..sl('n.

DE ROTTERDAMMER

V eel,

tu

DONDEIIDAG }I} .AI'IiTÍ. Iq6;I

actíuíteíten, aoor z,onLer

Animo

Zrridgeest bliift Zu'aluwen

r?jeugdtorm@oiee

vAn Zwalruwem groot

De tloor Wout Zuidgeest zo voortreffelijk op conditie getrainde jonge Zwaluwen-

Het bestuur v&n de Vtraardingse Voet- I sturen om dc,jonge spelers te iaten balvereniging ,,Zwaluwen" is er ln ge. I oefenen voor de competitie 1963-1964. slaagtl voor het komeÍrde ,,Harry van I Op de (voor)opige) lijst van vcrdere

den Berg-Jeugal'tornooi" ploegen van (loor Zwana&m n6.alh te De anrmeren, anirneren, Behalve benalve door zwaluwen zelf zullen ook Fortuna-Vlaardin. gen, Quick Boys, Spa.kenburg, S,V.Y, 'en Zwart^Wit '28 aan hel, torfooi aleelnomen. Daar het hier gaat om spelers 'tot 23 jaar zal er zeker naar veel belo-

Zwaluwen-activitciten staat voor Koninginneda,g de deetrneming aan het

in Den Haag. Ook zal met een combinatie-elftal worden deel.geno,men aan het zomeravond-tornooi J.À.C.-tornooi

dat door D.V.O. wordt georganiseetd.

De junior€n gaan weer

tleelnemen

vende deelnermers worden'uitgezien. aqn het Y.Z.C.-tornooi, dat rlit jaar op De wedstrijden zullen vermoedelijk in tle Veluwe gehoutlen wordt. Van Zwade twe'ede en derde week van augus- luwen zullen hicraan twee A-elftallen, tus worde,n ,gespeeicl en vormen dus twee B-elftallen en drie C-elftallen dee een mooie gelegenheid voor de be- nemen. Veraler zulen vier junioren-elf tallen gaan de,elnemen aan het VVGZ tornooi op Tweede Pinkstertlag ir Zwijndrecht.

ploeg heeft de langste atlem op het laatste

stuk naar de competitiefinish in 34.

De

tijilens de lange vorstperiode wilskrachtig

volgehouden intensieve training werpt haar

volle vruchten af. Terwljl de rivalerr stuk voor stuk veren moeten laten. bliift Zwa-

luwen onverdroten punten verzamelen. Zaterrlag n'erd het wel een bijzoncler glorieuze dag voor de vogels' Zij namen

suecesvol rle moeilijkste hirrtlernis, die nog op hun lr'eg lag iu de slotfase van ile competitie, door voor ile trveetle maal met

de Zlverver af te rekenen. In Kinilertlijk

dit een prestatie van formaat worden Zij wezen alaarmee deze rívaal deÍinitief terug. I)e klap op tle vuurpijl

mag

genoemal.

\vÍLs voor hen ongetrvijfeld, tlat de Frote titelconcurretrt DOTO met uiet minder dan 1*4 ziin eerste nederlaag in deze competitie opliep en nog wel op eigen veltl. Dit huzaretrstukiê leverde hem Die Haghe, rlat tle weeh tevoren op eigctr veltl íAel 2*4 het hoofd had moeten buigen voor lixcelsior. Achteraf bezicn mag Zwalus'en ile Maassluizers daarvoor dankbaar zi.in. lVant anders zou Die Haghe nu theo-

ilaarbij

De pupille'n doen mee aan hct

tra.

ditionele tornooi op Koninginnedag bi. V.F.C. Ook nemen zij deel aan dr tornooie,n te Rozenburg ,e,n Spijkenis.

se en ten slotte aan de rnonsternederlaagserie, die georganiseerd wordl door de jeugdcom.missie van de ltro1-

landiaan te Vlaardingen en die op zomeravonden gehouden wordt.

Het Zwaluwenbestuur heeÍt de

W. Zuidgeest voop Èret seizoen

t,tj

heer

1963-1964

opnieuw als tlainer gecontracteerd. Hiermce zal deze trainer zijn dcrde bij Zv. aluwcn ingaan. AÍgezien lpeliode lvan de uiteindelijkc resultaten van het eerste elftal moel geconstateerd wor-

den dat hij met een jong e1Ítal veel succes heeft gehad. I In het komende sieozoen is voor de heer Zuidgeest geen gemakkelijkê Í,aak weggelegd: uit, het tegenwoordige elftal

in lzullen nog ten minste drie spelers -praktiscb lmititaire tlienst gaan en dus voor wedstrijden beschikbaar zijn Iniet

retlsch slechts 2 puutert op Zwaluwen hebben achter gelegen en zijn lot in eiSen hand hebben gehouden mct rle u'edstrijil Zwalu$'en*Í)ie Ha.g:lre, rlie nog síàat te '.va,chten. Nrr

heeft Zwaluu'etr aan 5 punten

in de resterende 4 wedstriiilen in elk geval voldoenele voor ile titelverovering Bii dit &lles klam voor Zrvalurven nog het verheuEende besluit vs,n lfout Zuirlgeest

i


gtá**"*,

-uo-,a'.

Ym kmrt enu doCIretc$a*Ëg $Weil hrmc&&t XwmHwwexu *wË K-Í.

I)e zolvel voor Zw;rluwen als voor lVoudrichern zo b*langrijke ontmoeting (voor rle thuisclub stond heÍ ontkomen ;ran drrgradalie op het sFel) laail gezien het spelbeckl een juistc uitslag, l-1. De Íhuiscluir speelde beslist r eel feller. in directer, u'aartegenover Zrvalurven v$oral irt tlc loorhoed* kor{ en doorzichtig spel plnaí:;te. lien grootse wrds{ri-i.l is het hiertloor niet geu'orden.

ffiw$Fer Wwwdrficfuepsï kwmsïr

dwwr sftraffse$nmp S 11

: I I

lloelman Scirras stople de dool

ler:htsbinnen

marl tot vcrbazing van r cor.- cn i

Í.cgerrrriandels lresliste de sclrcids-

i

rll

ll

t'cchtel andels. Doelrnarr Scht'es I z,ru niet, zoal:. \'r.teisf. gehccl sl il I hc115p,', ÍTcstrarr, l)e vcor de twce- l\ rrraal irrr;cs<'iroÍcn bal rvas rlc iirirlLru-rn-rlocl'irarr tr rnacl;tig, trrrr lruon irij h"r,. nog nr.lt de

l"1oc.r' o1.r sublieme l.i.jzc zrjn docl lc. r'cldecligen hceíi de Wou-

ll I

iir'r'r'lolrpctr \\'rrr l(' I St'lru,s hicld arrr dczc rtrocdigq' t':rl:cn. I .1.

'.

geH6$k

Van Stt'aten te

zac.irt ingr:scho'ren bal r-rjtstekeud,

uoliul: r.crr lichlr lrlcssulc aan dc liurrrl o,.'r:r'. dic ccltlr,r' spnt.,lig

I

Lirtrticitci(,( n 1r|oli- \'{ l iiírl1)r'lt \\'irq. lpttttt iriclp. Itcc|rL'(i.l(.r'virn (:lt :r.liftol .kg111;g tlrichcrl-ciocbriilt \vetctl le voor- llrrk. Hrll,rr t'j nO:: ltl t,rr: Irr't r' .n- | ]i', cii zi,g lrcÍ {-'i.nil.lr uil konrcn Ca1. Zrvêrluuren. clat :incler'- l rl:rt Zr'...,lrrrvcn gcnrakliclijk op r;clrdt: tlucipunl t'r'r'rl g".t, c- i cil;.iil de meeste en tle beste llan- I r':.n ()\'(.1\','inniir3 lr1' zutr kr,t-fsctr. rletr. k r'. lrnt irr rit' r c. te rctrclc sc:n lireeg, voor" tust cioelpunlie. | )il cor liu'rrtiel cvcnri cJ vcrt:.irl Êccrr rr'ij;zip'irrg rr:ec, irr rlc gcli.jkt':,i;inr1. L]:urr' ook dc gasiher.err niet íot_ I nLetrdclrit. de tcgcnstand van ht.1 l:esl.isscnde acties kt.antcn bieci even aangeslagen Woirciricherl I 3e khs A (zateldag K^r'-\'Br l-ret lot de rust 0-0. aanzie n.liiir mert als gevolg dat ,l l,lir rust ging Zwahiwcn dilelit het Ziv:lhrr,ven-doel ondel zlvare Zualuwen l1 I 5 3 ')5-18 23 lcl I'ar stalt cu tr:achttc de over.- dllrir k',van-r te staan cn enkele Zrven'el )? à + 53?-2620 v,,inning te folcelen. Na l2 mirtr-t- malen aatr doorboling ontsnapt,c. DOTO 18 íj I 4 3?-34 20 ten moest het ecl-rter een folrt I'an Bij een van dic gevaarlijke HBSS t7 I 1 ? 35-29 i91 de Woucirichcm-de {ensic' zljn, aanvallen -speelde Zu'aluwen- ï)ie }ïagirr: 16 T 4 541-33181 clic cle Vlaardingers aarr cen doei- rechtshalf fiIuis de bal rnet de RVVI-I 1T T 2 S30-32161 hand. ecn overtreding rlie door Excels. M. l? 6 3 S30-4215i scheidsrer:hter. Steenhnek wel Woudr:ich, 77 5 4 836-3214 wrt z$'aar, maar onverbiddelijk Jodan Boys 14 4 3 724-2g1rl met een penalty rverd bestraft, N. Lekkerl, 10 4 2 l0 22-42 tll I

I

I

I

i

i

dr'í/r, /*-r"---r-*'t

W.

1-1' 1l woiDBrcHEM-zrvaLUwEN Jl9$fl_d",, uitstekende teiding van #i!:;;r'#*;ï:ïi' ;:,:::ii!" "!::' ;:' ['tË"ry:iái*'*':Jffil;'s5 Ë'?i,f *""::i: Sde klis, hetgï"n onilánks de misstapper. #:::T,,i*ig^":.p-u-l-ygïd. óË "eitooito.in de raatste- u,"a*i;a", ii.i ïï,ïïiiii. ïr'1;il,:*'"uj"t""jlli.,ï,!jl,-;:"*l'.;'Si: konde prestntie kan u:orden aangemerkt. peri6de-weinig of. geen kansen,

o Het Vlaarilíngse

Zuuluwen heelt de

leracht kunnen opbrengen de ilegrailatie uit ile 2de klas binnen een iaar ggr( tp

I

{ó-;í:; ,Í':"i;'.r*ï"':iï,,i',i{"',J,i rÍ; fiË de club uit Vlaardingert lang plezier ';l;;r :

:ii

Tien

nirt,n:il*:'*ïrnïlïgj fËï:iï ,_{llB' .oie gebruik maaktë vàÀ--óen fout !l."' tiÍ,'; "{ t:""i! i:kf,: Í}j' Sqïi] #li. #'l''riiËS;-,l ff mi

kuínen handhauen, *á* aeerde rncn oolt, maar

i:^:es,!^!;g::: ï""iË""i"Jrrïiï'rfl?"uË:"i"itïfrï,Ht,,ï"át e-en. jaar larer i eelegenheid uit eenïtràliïfoiiàï geu:r<_ uo[.gile degradatie. ln ]959. kwam men f maker 19 5gersí líJj.''bï ï'erurta"t terug, om zich in 1962 níet langer_ te ly^1- Ag!L. zij de medewertine'van ae kuwtpn handhurpn. De namen uan hen I concu-rrenten voor Zwaluwen ïotOoinàà d,íe Zwaluwpn u'eer aan d.e top brachtco I om 4s titel te behalen. profíciat met ilít silcces zijn als -aolgt. Staand,e o,I.n.r.: grensrechter Kor. pershoelc, Zuiilmeer, Van Ree, Schras, De Boer, Muis en Westórdiilr, een resette en traíner Zuidgeest, Cehurkt: Langen doen, Símon, Breeilaelil, Van Genderen, Van Veen ert een reserae.

MAANDÀC 6 MEI

19631


srr,ïT"

,qt:,{q

. T,waluwen

&j

á.f

'I

in is weer terug" l-i

de topklas

o,l"l,#" ?Ytl#l," *\ J.""$*,"f,I'ïl " ïiÏ iï'+5;;ï:" f,H,#i' # "fi'"""'ih"ÏË"ifi omtlat Die Ha-l

i

ïóalïïi"-i--l,

I

*Gel,ijkspel te gen lV\ out}t"ícltent bleetr;

1

dtoldoende

te zijn

De teleurstelling over hei 1-l gelijke lrend

|

-.t"

rhe weer eens verloor en De Zwerveri Fl,ïu.ïiËiraï'Ëan íi-eÀina Zwaluwen de meer-.btol{keren'I i"ei nàar de 2tlo klas loíoentle maken de Vlaardingers lal

lï'if ï3"-fiË,ii# "y""%'l#'ËiÏJiËïOize hartelijke gelukwensen me-t- drt suc'I ces. Er vielen nog twee beslrssrngen' i,?fJ *1ïrï,'"r?ïo]"iË*ff "1"'"ïï'""&'":

I

I

]

het initiatief. Vooral dankzij Flans

I

spel in \iloudricheir, ars sevgls l"'__::: ,:l ly1:.^l^t^-l:-:l"'.:,.."'*li:-lï^:?"*"" zijn àïrecnte toegekende stíatscltp, was in lluwengelederen, die onvermoeibaar"y,ï heer en het ZwalUwenkamp volkornen vergeten, I voorhoede aa-n het w-erk zette en t*o op de terugwàg in Rotterdam werd I nreester op het middenveld was. De 'tru*O**tt, itat Die llighe hatl verloren en ltweede helft was een kwartier oud, toen gclijk sespeetd. Daardoor xon lait offensief werd bekroond met een fraai ;; ,;;;. zowel Dio Ëaghó at; di Z*".n"r nieÍ meer ldoelpunt van Sjaak Langendoen. Zwaluwen tot het plutetríal komen]"i-Z*of"*"" na lteet'nu regelrÀcht op de zege af te stevehet onbisliste resultaat tegen Woudrichem I ncn. De druk op de Brabantse v-este werd had bereikt. Zwaluwen wás kampioen en I nog heviger e'' er leek voor de vogeis f.o" geen enkele rivaal meer-icts aan lseen vuiltje meer aan A.e ,tugttt,scheids' ,Ogg]ti "á" de volle steun van rle rivale I een kwartier voor afloop had de ááu". í"ipii cornpetitielrechterkennelijkzoveel.sp.ijtgekreben,het die het in tlt slotfase van de even opvaltend hebben aï;";; ;;ï;-1;- | 2*ur"*u"aoelpunt te r'órro"", toesekend. het aan het eind van zijn latijn zijnde Zwa I dai hij in een bal. die tegen de schouderl wen. Gelukkig is Zwaluwen daardoor nóf Ivrn -Leen Muis *t".td. aangeschoten' .een hii aÍ ."í ,u"o**lop'enfle" sÍriiil tegen Nw.-Lekker- | strafschop zag. Protesten rveerde Zwaluwenhet aan opmerking. dat met de laaÉste deze gebl*v"ot. Piet bespaar(l land I ge' wettstrijd kan Zwaluwe. rru zijn :rfscheid I doelnunt een buitenspellechtje had klecfd' alleen hct elt behoeft vieren van de íe klas I van straten nam de strafsijn spofÍieve plicht te ve"outtetr ten op- | Rechtsbinnen Joilan Boys, dat onverwacht I schop, rnaar prachtig $oqt a,oel11 !-"!t:T.ii""frtu geleden redelelooslhet schot uit de linkerhoek. overnemen!, "r" ;;ïï;;k"là-*"r."rï ;;"-1";; r,*""a. Nw.-Le-kkerland in eerr I bes)iste-de scheidsrechter. Doelmen,Schras enerverendi strijd tegqp het alegradatie- | naa zich te vroeg bewogen, oordeelde hij.

-bestuur, onn.ieuw,$39I!:-h'*^t:::1:-g:."d:,::*i: tío.f-1" r"ttokËeIr' ivË *""t"" I rechterhoek' Maar daarbij j^]."ï-ïi #"",:ï.Ï"ï;;ï'ï'";;;"";;;;.;;;;lmaal -liartc getuk met de zo snelle terugkeer lAe ni; zijn hand dusdanig..tegen h:t- h':l-

xg"lt"'L la"

*

I

J;ï#"-frïfl

'fft n" "*Ï"'m:"Tïi #""n$r'"ïl'ï*Ë",Xï'ïil

I

I

rverd

I

I

verlaten.

De slotaccoorden van Nw' Lekkerland

ïà" boïii

weid

'

Ïil;;-in

I

|

te komen teeen

het einde van het i.ï àËï -à"ed;;^ aà;

seiz

s,itntËÏ

Ïet besin'

ïïl ïï, woudri-

dan zeer verdiénstelijk 1-1 à"Ë"t .hetl iËÈËà"^'ËËtË*;ia-1ègen Zwaluwen' de titell

ïiáiraineerl niet van eï"iicit?Ët evenmin helemaal u #Ë'ï, - "h'Ë;iii" 1Ë!!l ;sli*'"""'l:t' -Ëuí" Zwa-Íuwen het kampioen' irÈss 'r"-náï i" Ï"nden gespeeld door .e.en we] iiËi-wlï.èti'áitis óle- Haehe te kloppen'

il;-Ë

ffËiiaèti

Met twee nederlagen achter de rug leek een zeer zenuwachtig Zwaluwen ook het slachtoffer te zullen worden van de zeer fel

en stevig spelende Woudrichemers op het kleine zeer hobbelige veld. De thuisclub gaf in de eelste helft de tooÈ aan

en kreeg zoveel doelrijpe kansen, dat bij betere schotvaardigheid Zwaluwen bij de rust een verloren elftal zou zijn geweest. Maar Woudrichem profiteende niet van de de

stand nog dubbelblank. Na de hervatting tapte ZÍvaluwen uit een geheel ander vaat-

je. Nu hadden de vogels vrijwel voortdu-

lD Het jeugd.ige .kampiaenset-Jtal DCLII ZwaIuuJen. dat naar d,e topÍrlos Dulx ltet zaíerd,aguoetbal pr.ontoueerde. Achterste rij de aoorhoede 'rtlet uan I. n. r. Van, Veen, Simons" Breedueld, Longendoen er Van Gen_ deren. Voorste rij: Muis, WesLctijk, d.oelmant Schras, De Boer, Westerd,ijk en fuLua,ll,er j-

1

3" S": ""ï #eï LïI"ïï'ii'ï*',i: ï #f,""'i'ïfl kampioênschap door Jn cen do-etpunrrtl-; ke wedstrijd niet verder dan 4r-+l RVVH'

Strafsehop als cadeautje

b

I

haclden,- heb-ben' "1" "3:t'Ëri aus-vriíat Ë""Ë'.ïiïiêh óieerr. hand,- omdat, Nw' lft;"

I

voortekenen niet, dan zal Zwaluwen enke- | le nieuwe aanwinsten kunnen begroeten' i

I

]

I

.gewonnen, l"niJ"ár naar uitzien, dat de groenwiltenl iË' Hiii l?l;, "f ft%Ï; J"f; I *""ïx "

I

." teóhnisci zo weinis vaar- wet \Merd tot het eind toe voor de Woudri;Ë; ;;-t ;"iwert|n. Maar bedriegen ile I nende treffer zat er

bij de rust was

I

Nu. erl lr""àd'"r,iïi-liiionadi duidelijk. gaat het. er

iltdi;; iï"i" | winJËï-"2*"f"*"rrpto"S hêt in dr-hoogsteIchemse. veste geopere_"td: T-rn{.^""n in. niet meer

geboclen kansen en

ï

I

uit , de ^ kom in fret iaterOagtopvoetbal. Het is een goed I werk, dat een vingerkootje teover zijn hoofd, .uirài" voor hió tlaqrdingse zaterdagvoet- | sprong, terwijl de h€I vloog. Dlt euvel was weldral íaïi"wo"A"o. vtaarttinsei is het volgenilelsen. het netmaar Zwaluwen had Ogor Jfr;Je; ou"tug"o*oo"dÉtt met een 2e, 3e I verhoipen, dat .',á"" zo'n morele klap gekregen, le|l lïiïïtJ.l"ï"dï;lï;;;"i" gedachte, ""rri'orÏau"["t' hoe dc l_de _overtuiging uit het spel *ï Y:gy:i:i. ;;.t; gefronst biJ de

D

r

Van Bommel. Van Ree ontbreekt op cleze foto.

Zinluwen werd nu dan toch

: lcampioeÍr in lclas 3A


Zonder eraarírug op 'Ê,w

erepl,a,ats

., .

almwen[<am pi oe n en

serniddeld 22 jaar ríeus getraind moeten worden. De ileer

(Van een onzer verslaggevers)

Zuïdeeest zal opnieuw de leiding ter DE elf Zwalur.gen-sPelers, die tien W. hand nemen 'en dit houdt in. dat rnen in geledm terugkeertlen dagen zeker alles in het werk zal stellen om zaterdaghet tle hoogste klas van de naam Zwaluwen in VJaardingen en voetbal, vorrnen bii e;lkaar een elf- in de Nederlandse voetbalwereld noog perspectal, waarvan een vaste kern te houden. de elftalcomnlrss'e tiei voor jaren kan bietlen. Hier doet De technische en gewijzigd worden. I-le

zich narnelijtr het rgun-stige ,geval voor zullen enigszins 7aI bP eigen verzoek heer B. dè Pee niet langer deel uitmaken v.an -de íec1-

dat de gemitltlelitle leeftiid nog geen 22 jaar betlraag , tVel ongunstig, als men betlenkt' 'ilat enhele spelers hun militaire loopbaan nog moeten gaan vervullen, zódat anateren hun plaat-

de heer c' iii'àrlï""-Á*irii", ió.*l:tgaat verlatcn' Smit de elftalcornmissie

Tiidens de buiteneewone ledenvergadcring. die op vrijc{ag 24 mei om 20 nui'

sen wel'licht ,tij6"1t - zullen gaan in- i,i áà t<antiire vatt tet clubgebouw wordt nemen. iVlaar, een vereniging' o gehouden, zullen opvolger's moeten lvorgroot als Zwaluwen, moe't dit -gemak- 8en Èenoemcí. Éelijk kunnen ollvangen. Geilurende de laatste maanil steeg het aantal nieuvze leden

met niet miniler dan

25, een aanmerhelijke uitbreiding in

het..nestt'. ---

riit

hr"ridi,ge kampioenselfral werd

nogal tii-nèt uegii van dó compelitiegesprokritisch bóoordeeld. Er werd Ë;; ;;; ie iot'tg, te onervaren en velen ftaOOe" iievër !êzien, dat enkele oude.",.oËiet. in hlet topelltal zouden zijn

oDgeltomen. Bepaald rooskleurig waiËfi de cetste resultaten niet. want uit twee wedsirijden rverd één p-unt belhaald ,en toen ging men reeds hopen

óm zich te haidháven in de

derde

i<lasse van de I(NVB'

ancler stimuleerale een en anoer Mogelijk stimuleerde ainër W. Zuialgeest en de . spelers, tralner wanl, lamgzaam, maar zeke5-steeg het

in, het àtftal op-de ranglijst, dit ,niet ide spelers, *irlt tàt verheuleráis van 23 jaar ou vÀn wie cloelman Schras 2I;i Iínksrback Iíili bi95 WesteralÍÍk' JI recÈrtsback WesterclÍjk' lis ; recÈrtsbac,k rechtshalf Muis, 26; spil ruurt!-rr4r' lmeer- 24; 24: Étt zulultlcEr. Zuitlmeer, Í" soer.' 24; Iinkshalf Van Ree, 20i it"o Van Veen, 20; rechtsbinnen """ht"bt 19; mitld'envoor^Free-tlVïn Gentl.eren, -rs, linksbinnen Simons, 22i ter"Ëïá.linksbuiten Langendoen 23 jaar oud wijl is. Hoe het ook zij. een jong el Ítai zon-, het der de nodige ervaring prcsteerde ooK om dc ercplaats te veroveren encomál eirrs hcI in het laatsI varr de voor de winc: de- ion_

"LtlÏiá"uepaatd !Àns trebUen er stuk voor stuk hald root' de tweede klasse zullen

Ëà*".x1. In ïogeis moeien. aantonen. dat de promo'

de

tie.-geen vergissing is geweest'

Trainíng

HET is overigens voor hct et'r'st in hef besiáan vaá Zwaluwen. qut het Èámrrioenschap werd behaald door'ecn ;;'l;'i;; olo"É. w;t oit team ziclr hanrizatrrvïn"in^de hoogste klas van hetveel ïËa-ág"""tËát, dai za1 Lret-spelpeil

lË"etËi-moet"" worden 'en dus meer se-

g*-o

Á.r" -r-

/-

Z,ÁTERDÁGVOE,TBAL

Rivalen waren Zwaluwell Zwaluwen

Een week na HVO is Zwaluwen kamnioen eeworden cn gepromovccrd: HVO ir"rï'03-1.-tiá. ".t zíitrr*en naar de 2c It"t, Ou topkias in het zaterdagvoetbal' Daarmee is Zwaluwen in de kortst mogell'f." ti:a naar het zátèrdag'tropvoetbal tàug gáxu""d. En dat nog wel met een iol"ài ieriottgoe ploeg, waarbij Zwaluwen met een praktisch gehee). nieuw elftal verr"ir"u" en vrijwel alle spelers in, tret 1e succes elftal debuteerden' Een odgekend geluk nieï

De Zwerver DOTO TIBSS

Die Haghe gVVH Exoelsior M. Woudrichem

Jod. Boys Nw.-Lekkerland l-

voor trainer Zuid.geest, die zijn op kon, toen het kampioenschap een fèit r.]as. On de terugweg uitgestapt in een itt'notturdam-Zuid, vernam Zwalu"rió wen daar, dat Die Haghe had verloren, en

Ile Zwerver gelijk gespeetd, wat de titel' verovering en promotie betekende' Men

zal zicin àe uitbun'dige vreugde, die toen in rtet Zwatuwengezelschap losbrak, wel voor kunnen stellen' Kampioen, met nog een rn,edstrijd. te spelen, terwijl in de iJste 3 wàdsttijden slechts 1 punt werd veroverd! De grote rivaal DOTO' lvaaflnee Zwaluwen ni het prille eompetitiebegin een hardnekkige strijd om de tite:I -heeft gevoerd, verlooi zijn laatste vier wedstrii' dé eerste 14 wedstrii' á"". ""'ongeslagen zijn doorgekomen' Die Haghe verden {e i" iijn laatite vijf wedstrijden zowel "r"às De Zwerver, maar verloor de óófo

j

"rt- wedstrijden' En de derde conandere drie

Zwerver liet op zijn 0*1-.ne' turrent De áe.tatg ' tegen Zwaluwen twee gelijke inet"n-.rotget . Zo kon een in de slotiase ià'Ë"J z*ïirwen de titel grijpen' omdat l al zijn rivalen hetzelfde deden' Vo.or ?ite iitelia'trotieten hebben de laatste

loodje.s

te zwaar gewogen. Een hoogst wonderllJt hebben bestuur'

dames ziqit "".ioop.'l-zateidagavond sp;iil en trainer met hun ii café Westwijk aan een diner verenigd om in intierne kring dit eclatante succes t"-"iut"". Vrijdag, 'savonds 8 uur' recipieert Zwaluwen in de clubkantine' De stand in 3A:

I I :

"arl.aaràl

mal

179532325L18 !78452031:*28 18 6 8 42037-34 1?91?1935-29 767 4 518 41-:33 77 '.t 2 I 1.6 30--92 1?6381530-42 17 5 4 814 36-32 14437112+-29 22--42 L6 4 2 10 L0 :.^.--r^-j' .{i

-^1^-r^*


Gest

aa{ffiWhffid{'n

kmmpHoerlsclaap lwaluwem Ondanks de stortregen, die vrijdagavond tegen acht uur neer, 1:1ensde, r'as hei toch een gezellige boel in cle cantine van Zra.alulven. En waarom ook eigenlijk niet? 't Was immêrs feest? Zozeer zelfs, dat de heer A. Stot:ttltundel, de tvedstriicl-secretaris rzan Zwaluwen, orn krvart over acht het u'oord kon geven aan rvetlrouder T. de Brui.)n l\{aar niet alleen deze yertegenrvoordiger van het gemeentebestuur, ook vrijrr.rel aile Vlaardingse clubs gayen acte de presence. Ook legde een gt'oot aantal -bloemstukken getuigenis af van de v,'aardering voor de prachtige presthties. <iie de,,Irïozemploeg" heeft bereil<t. De KNVB en rvethouder Ilí. H. L. Weststrate zonden een felicitatieteleglam. Ditzeifcle gebaar maaklen ook vele bevriende verenigingen uit de zaterdagvoctbaln,eleld.

WFC doet aanhod voor Namens

het

-rtuk.

ook met

ruimtemoeilijkhecleir

rij

ge-

cileercle Lwaluwen nntnet'ts' alle vermeld stond. Ook ere-voorzit. Fortztnezeu, met h,et behaalde ter K. Smit sprak nog enkele s?rcces, ,,Ondanks een uerkLaa'- u'oorden, waarbij h jj de overbare írtzinking is er een prach- leden vrienden in herinneling tige prestatie gele."*erd. Hil brachf. BRO]VS hoopte ztolgend i(rcr tel'ug te kunnen li.anten orn zijn feli,eitaties te Na dit olficiële gedeelte overlnagen, aat,bíeclen m,et het l<am- handigde rroorzitter V, d. Snoek ptoertschctp in cle tweede klcsse . . aan de spelers van het tweede

De voorzitter van VFC, de

gemeentebestuur Zuidbuurt spelen. is niet bevor* dellijk voor een goede clubgeest, aldus de wethouder. Hij suegereerde dat mogelijk een oplossing is te vindeir ruet .,buurman', RK WIK. dat echler op zi.jn beuri

spontaan,,natuurliik". Hierna kwam een lange

den. zodat de verenigingen nog boer bood daarbij namens de meeL zorg aan het jeugdrverk supporters 'n vaan-tje aanr waarkunnen besteden, op met gouden letters het kamDe heer D. HA,DDEMAN teli- pioenschap van de derde klasse

lreer ll,j. ran Sanlett,, toonde zich

1'an Vlaardingen opende wetïrouder De Bruijn de serie toespraken. Hij deed zijn felicitaties vergezeld gaan van een bloem-

den voor bestuur en spelers,

Tegen de VFC-invitatie zei hii

hoopte dat hier binnenkori iets nodigden bestuur en spelers eomnaders over vernomen zal tvor- plimenteren, De heer D. Mate-

UITNODTGTNG

ierbËle$m?wedstri!d

kers voor hun hartelfrke woor-

ler'heugd dat dc verstandhouding tussen de beicie clubs weer pri* ma is. Hij bood met de felicitaties van VFC ook een bloemstuk aan en narn de geiegenheid te baat our Zrvaluqren uit te nodiger-r op zaterdag 31 augustus in het Sportpark een juLrileumtvedstrijd le komen spelen ter gelegenheicl van het 50-jarig bestaan van de

elftal de bronzen Zwaluw, terwijl ook de eerste-elftal-spelers dJt in ontvangst mochten nemen, Tenslotte bleef meí nog eni.ge

tijd gezellig bijeen, als een bekroning kronins van deze zeer geslaagde Eeslaagcle periode afsluit receptie, die een peri receptie. en er een inluidt: Zwaluwen als belangrijke mededinger naar de hoogste klasse van het zaierdagvoetbal.

Volgens voorzii,ter V. d. Snoek

is het de bedoeling, dat het team

zich in het li{rmende jaar gaat

De heer De Bruijn bclrer,rrcle Kr,,'ekkers. inspelen, waarna men wil irÀch]Íc't dat de heer M. Goumar.e niet kampt. Zr'-ahrv;en-voorzitier D. Á. tcn met deze jonge ploeg aan de .ezig kon zijn, doordat Dezer dageit zai met WïK hi.j ti.it:. cl. Stoeh, dankte alle spre- top te komcn {:. - een sportmanifestatie in een bespreking plaatsirebben Arrrsterdam gnv.rsl 1yg5 geu'orden

en zo lelijk rvas gevallen dat hij enige ti.jd rust moet houder:. Nu

en de wethor"rCel hoopte dat iondelling or-erleg ri.ellicht cer goede oplossing gevcnCen han

nam de heer V. d. Graaf de rvorlen. plaats van het hoofd van het geAarr hr'1 slot r.an zi.in toespi.a:Lk . meenteiijke sportbureau in. deelde de heer. De Bluijn nog mee, dat een krediet van f ?.000,LQI gevoteerd om het t-.+'eede terOt:e'i' de uerrichtingetl 7tl:.,'i is reill op te knappcn. ro,'aarmee hij Zwalu'aet hacl de lreer De Bruijn te keunen gaf dat Zrvalu-,,;en in ttíe'ls dttn |oJ. hi dit z-erbw-tcl de goede hoek zit en zeker niet zt,ees "ltij ap d.e nt-oeilijkheid die achtel gesteld u.ordt, rleze cluh heeft. door zijtt te kleíDE JEUGD ne beh.uízing. ,,Het gezin worclt Narren- ,, rVLO rvas hierna steeds gt'oter, cle nzogelijklLed,r:tt, de beurt aan cle heer J. ll. cla t1 :; r do or klein er." Khtijt:et', die de verjongd^e plceg Vooral.de noodoploss!ug. \^-aar- met tra.inei' Zuidgeest in het be"l):J L{e JUltiOfet"r moincnteel in reikte succes be1.rok. Hii rvenste hel learl tocl succes in dc i:oogste ki:rsse ','an het zaicrd:;g-".cre1r.,

bal. De VBLO-r',-oordr,cerricr brarlit tevens naat: trt':rel, dat de;rc crganisatie €clt aanvraag bqi irei gc* meentel-.restuur heeft iop<rn vcor

een

,,Jeugdsportsr,r'l:sidie". if

j.i


',

t fus-c' ,? 4

'lury

ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD

VLAARDINGEN: KLACHTEN OVEB BEZORGING AoófdagertsohrD

.Go

BêdscËei

VIÁARDINGEN, Sm. Havensiraat

I

*

1?.30

Tel. 3?29

ÍNSULINDÉSII{CCL

'Xodaoílc: Tct. t45l

Vele vnieradeli3ke ws$R-dem op

Vqru

feestzei Vt'ethouder T. ale Bruyn vrijrlagavonil, il tle kantine van Zwaluwen, det hij. het hooftl

I vierende Zwaluwen

van het gemeentelijk sportburearr,

elftal hlngen, moest iets

noemde tlaarbij ile goede eigenschappen van dp heer Goumare, met wie hij

doJr

prettig rverkt. tiidens het nog niot zo lange contact dat hij met hem heeft. De heel De Bruyn sprak clê wrns uit, ilat tle heer Goumare spoetlig weer zijn . werkzaamheilen zon

voorzitter A. 1,. \Í. .ichi,.,.tcer en se _i.._ qgnn L. Brunt) en v rn de ,.ethouder van Financiën, crle heef i\T }I. 1.,. u/c,.r,.-tL,rte.Ileel vriendelijk war.en de feticitaties

van VFC-voorzitter M. van Santen, die he1 prettig vond, tlat rle verhoudingen

kunnen hervatton.

tussen VFC en Zwaluwen cle taatste maán_

De voorzitter van Zwaluwen, de heer D. A. v. d. Snoek haakte in z!j:t clankwoord in op tleze wens eri wist

geest

tussen ons is Íantastisrh 13"",u"ilun ui ik n^odig-Zwaluwen bij deze uit, om bU oÍrs bestaan de ererveristrryd íegeii 59:l1"ig VFC,-,te sprelen op zaíerdag 3r:augus-tus

zich tot tolk van alle íoen hij de heer Goutnare

]

1

,

Na de ovclhandiglng van een boeket bloemen bedankte de heer v, d. Snoek op g,eestige wijze. De heer D. Mate,boer (dË

men áá,n te snijderi, die eiqenlijk niets zou zettcn. Dc su1:o,t-ier.sver.t.nig-inf r+erd met dlt feest íe maken hadden, maar vertegenwoot.'digd door rle heer. GeervlÍet, waarvan de Zwaluwen-voorzitter toch op- die zich al zorgen maekte or"'er de verre merkte. dat diÍ best een5 tussen de rè- reizen in het nieutve seizoen. D.e heer K. gels dóor mocht lopen. Smit, ere-voorzitter y;rn c1e kamploenen, _ Orn dan te beginnel met weilrouder De mentorcercle rn cen orrlrt,ei en<1e toespraai< Bruyn,'deze feliciteerde Ce .,rrozem.ploeg,, het 6verlijden van i.ir-erige r,verkers als met het succes en prees cle sfeer bij'-,,nesi:, Zwi_ Harry v. cl. Berg, il. Sloots, J. J. van die toch rffaar cel1 eigen EverC ingen cr: Jan lloor, .,Zij !:ad,clen hier Jry9n, hebben ge,bouwd i,n cle vor:m ván de ca,n- eigenlijk bij moete4 wezen,', aldus de heer tine, De wethouier Ver.rieleek Zwalur,,.en Smit, die na een oproep tot trouw voor de met een zich steeds uitbrerclcnd S"r,, . Cui vercn.iging niet kon nalaten zijn toespraak <'en steeds grotere woonruirnle gaat vra_ te besluriten met het uit vojl.e borst roegen. ,,Ik heb de oplossing van u\v ruinrte_ 1:en: ..Lang leve Zwaluwen'. probleem. niet bij me. È,,t mocst :zo zi-in. Na het slotwoord va]q Dick v. d. Snoel: dat het ,,huis" van uw burr:ngp lerq .nra, betekende clit het einde van de recepiie, maar ook die buurman ,RïiWlKr'-':uEki tijciens welke talloze bioeïÍíJtukken va.n woonruirnte. Mogeliik zrrllen de b,,rn.,cn- plaatseli.jke en nabur.ige vererrigjngen o.a. kort te houden besprekingcn een qczonde 's-Grav. SV en I-{BSSr wt'rden bczor.tiJ c.r oplo;;.;ln.q br"ng*n:.1r bevreflige-nde ljaarna vond de heer I)e Bruyrr hct van belang, dat het voorstel, o* frÀt t,"n*áï

aanwezigen een spoetlig

algeheel herstel toeu'enste. Vanzelfsprékend witlen wij ook onze beste wensen de heer Goumare niet onthouden en bij tleze ons aansluite" bU bovengenoemde vriendeliike woor-,i den aan zun aalres: vrlend Gouma,rc. I van harte íehrschap! :

"

toespr.aak op, dat de weihouder ,.in Ác marn van de niewe shjrt& tlroekjeq kougoedte hoek" za,t, of ,eigenlijk, dat het Zwa- sen en vlag) feliciteerde namens ,,d'e-ma,nlangs-de-liin" en overhandigcle een leuk luwenbestuur,,goed'; zat. Índerdaatl rnaakten sommlge sltrekers vaantje en sprak de lvens uit, dat iedereen van deze receptie gebruik, enkele Brobl,e- de schouders onder: het vcr.cr:igingswerk

ale

heer lfl. Goumare moest verontschuldigen rvegens een ongelukje, dat dè heer Goumare ileze week in Amsterilam u,as ovetkomen. De TÍe,thouder'

blfzonders beZwaluwen-vooru itlcr D A. v. d. Snoek tekenen, W'elnu, dat was ook zo, wa,nt de _ lás vervolgens lelegramrneín voor \ran de kersverse 2e klas KNVB'er hield in deze KNVB u jt Den Hal., {,)nd(.t t(,kcnd

a-s.

-liarte

rlrijdens dg leceptie van het

,,Zwaluwen Nozemploeg I,och kampioenl" voo:rzitter" (aldus cie heer l]addeman r Deze woorden waren vrijdagavonrl m€t ,,zullen succcssen ook i-.er vJlgcnd seizocn grote leÍterí'te leien op de waiird van rle niet uitblijven. Narïcns Forhlrcrelt Zwaluwen-cantinê en het feit,' dat daar- feiicilecr ik u en IaaL cr èille ntaur gau$.. een naast de carlcaturerr van trainer \ilout Kamprocnschap vain de ?e li.l.rs KN\,L-l op ZuidEeest en van de spelers van het lste volgen".

den aan?ienliik zijn vei.betr:rd. .,Lle

TS

beterschap

receptie kampioen Zwaïuwen

gezellige en tot de laatste plaaís bezette cantine een receptie va{rwege het behaalde kamploenschàp. Het was er zo druk, dat ceremon,ierneester Aad Stouthandel eerst om .kwart over acht wethouder T. d,e Bruyn a1s eerste spreker het wootd kon geven. Voordien warern er a1 heel wat,'hanrdjes geschu.i met bestuur, traine.r e,n spelers van Zwaluwen, die ' hetjes. achterhun' tàfeltjes apart gezet' watrèn, aI ge.*oot de heer De Bruyn d'an he't voorrecht naast voorzitter D. Á. v. d. Snoek te mogen zi,tten. Tijdens de toenpraken .!,leek d,it no€ niet eens zo gek te we4en, want de voorzitter van Fortuna, d'e heer D. Haddeman merkte in zijn

TOT 19.30 UUR:

TELEFOON 663?

,

,

J

waarbij h9t aan telegrammen ook nj.et ont" bra k.

Natuurlijk mogen we niet vcr.lc-ctr te vermelden. dat voorzitter v. d. Snoc.L aan de spelcls van. he1, tweede elftal de bronze,n Zwaluwen ovêrhandigd,e, wat r;orig jaar vergeten w'as, \ÁTaarna ook. de huidige kampioenen (het .eeiste team) dit geschenli ten d,eel vjel. T'ot; laat . irr de avonrd volgide daarna nog een gezellig sa-

menzijn en dat het gezellig is geworiden waS aan het feestend,e Zwaluwern wel, toeve'rtrouwd!

!

Vt'ethouder T. de Bruijn wenst Zwaluwenvoorzittêi D. A: v. al. Sno.ek geluk met ale verovering van' . het kampioenschap el terugkeer naar rle topklas van het zaíerdagvoetbal.

te k,nappen /kosien ,f ?0ód,::; ï"1d 9p Raad ats hamersrul< **oa ,rígu-

9::i !" nomen,

r,rerzekerlng, daÍ _,,{t .u de stellig.e -g""f rr problemej deze sÍeeds de aandachlï van o_e gemcenteraad hêbben en heb lk enig parspectiof voor de mogelijk iotrge en -' ta_ Tens_Irlachtise Z:Tllluwen g"ob";d .-'aangezien de, KNVB alleen maar via een ,

een teken van leven gaf

9:fi1tr-s[€tegram. o]r deze receptie, kwam <iaarna Oe tee,r-]. H, de Kluyver aan het woord en na_ -"r*t mens VBLO. Hij complime"f *.a"we1 bet _bestuur voorlt de spelers t.oinË Zuidgeest. "n is s".ià"eà"";'ï;ï -Deze ploeg een verouderde "rinecn jo,:ge niàág if ïe-bo.uwen en met Succc:i. __N_atuurlijk liet Fortunn_l,oclzitter D.

het niet n1 aaaen ïÀ,.n r."ïi Ii9d"TL bloêmstuk) maar jrwad l;j ook

l:.:;Fi^1.:l"de ,_Yy-T stel

de

-nozenipi;.s

$! .heerljjke het bestuur om

;;t *;;:

;;; zï;:

jorr.qens en a,d./j-

..vorzichtË ;;ri, f""-9: ïe doên. met deze k,napen. ne teiugsi"g flaabste weken kon hij lll alg 9. voorsteÍien. ,,Mcl "i.r;-i;;;:

zo'n o';timistiiche

l

I T 'I

l I


I

{i itxicltt o}t wítítreírlín E ter rein, le vc?n gi,'*l*i5'# ffiro$'f{t I

Zwalerwetl leam$rioen I ,vqtr

"p

elranu€r velslflggevcrs)

Dc l)eer I). Hadd.emall, spt'eBende naurrns ForLuua, stelde dat-l)et idÊdal van eike spotíbeogfeuaar

; lrehoort tÊ ziin llet

iroogs{:e

te

be-

l€iken. Hij wèusLe dc nu geplomo.., v.eerd.e ploeg toe, dai v.old.oende spor'fief eergevoel aanwe4'ig zou

ziin oln iu dÉ hogele klasse een Fij sllr vripn4elijke Bn hartelijke rvoorden die vrijdagavpnd werden iuisí halnpiqen gpworden Zrvaluwpn w"oord.ie rnee te blijv€n sprekên. was eêrl 11p4trrvolle rnhdedelins van ds heer T. de Brtrvn, Ylaardings VFC'S voorzi0tpr, de heer S4. van r{'oÉho$der ybor sirqrtzake4. Deze verklaarde namplijk ilr de Íoe- Sat){en, pr'€es hel, enthousiasr4e van pprstrppÊipf vpn dp vpr- Zwaluwen. Zowsl door Irem ais door horns$ wpl fB siep w&f bofref$ dp veldpnno$d enigilrg, g'e ha+ atdetlrrgskamBioenschap behaalde in dp dprde klasse enkele a,llrdele sprekels werdeu ook pormotie wat ilrlerue aatrgelegenhedert' t'echt zaírildaTvncíhnl. flit la.a{síe fbit en de daaraan verbonden p.apr íie tlleeele klasse *'erd uitbunclig gevierd in de kantine op 't gezet, hetgeen alles evenwel met eep Niei',qielant. Flet tlras cr een kornen en'gaan van tcle bek indefiguren glirniacir en onderling goed begrip - looraitfier P. A. van der Snoek had uitr cie -stort en r.ertegelts.oordigers vail andere voetbalverenigingen. si1lc. Íípt beetilÈr' kwarn nrlrl in de lrloeinen te zitÍen, terwÍjl et Bttelijke steods voor allo spréket's [6f juiste toiegr4l,nqlen nqet gclukwe4Ëen bÀnÊetr k$'arnoin, íttltlpt anílpre van wederwoord. Hij \Mees o.a. oP dê tas,k yan de verpnigltrgeil op de juis" ile KNVB, le nranier de jeugd op te vangeil €o Wethouder De Bruijn bood namens bevesl,igde, in aníwoord oF hot ge' het Vlaardingse gerneentebestuur zeRcie van andete sprekel's. dat de zijn gelu]<weirserl aan. IIij verbond veinr){ldiirgcn rn€t ZwaluwÊ}r uitstedlíalpan ep4 lrsschourvirlg over h6t kend ziilI. ,,lycpingprcblpeql" v&i] Zwaluwel-I. Vol,ar kwanlen voorbs de lreer Vag Zwaius/ctl v,ril graag meer velden dan der Snoek, aiitr lncdebpst'uurÊlodeil het nor-mp3i heeft, ztilks in ver- en het gept'omnyspp$e [ean] tnet ftBi. band met de groei van de vereni- nel cie-lrared drukkett. NÊ, het, offi" ging. Figuu|lijlr sprekende, stelde de cielc gedeelte volgde een geaeilig safreer De Bruijn, d3t .rvanneer men rnenziju m€í een gpzeilig muaiokje en het huis varr de buulnran bij de een dansja. Na afloop was iedeleen eígelr woning wil trekken. dit, leeg ervan ovelLuig-d, dat zowel de onmoet zijn cn de buulman medewer'- clerlinse band als die met audere kitrg moel verlenen. verenjÉiugen iu en rloor Zwaluwen Ds grote no€ilijKlreid mBt WIK is, weer wat npuwer was aangehaald. ds,i dêze vprenigitrg met, dezelfde rloÊilijkheden v/orsÈelt ais UwaluYJCN. De heer De Bfuijtt kondig$c aatt, dal lra l)ct gesprek dal" or)langs de spprtcourmissie met Zwalu$'el) had. Êr binnenkql'l een gesprek met WIK zal plaALsvipdetr. Iloewel er grote gpsp+'oken Dij dp rpeonÊie vên dCI

moeiiiikheden overyvonnen gloeten worden. zag de wethouder toph wel enig perspectief; qlen f1'e9g f,e indruk, dat heln een oplossing voor ogen staê[, qip beide partijen za\ kL;rrilor bevtcdigerr. Votrr de VBI-O sptak de i)oer' .I. H. de t(luyver'. die nadrul{kelijlr de vct jongde ploeg mel r]e Lfainei iu hct bel eikte $ucees betrok. Hij vestigde l.oorLs dÊ aarrdaclrt op de aatrvrairg

vaD de VBLO ook ilr Vlaardilrgell

tot,.jeugdspoltsubsidie" te komel.1, die nu &1 ruin een half jaar gele" den bij heL gemeentebestuur weld ingediend rla een opvarlgrijkp voor-

,

i

ï

I

ïríg*#,1,,'"*"3tll'l'"lf

lf

ï1,?"iË

I

H""'"ï 1",'""Ë" ll,

tï.Ë."r:;* zal worden

ï

ilffi

*ttte

;:':,i"lp

1iËn..mrn1ten

,/l), /4

Oo'-'a RVVH 2-

bereidíng.

Híj

hoopte, dat spoedig het uiteirrdelijke standpunt yan het college

f=\

*'"-'/

Zwaluwen 2

ï

werd bii stand 5'4 gestaakt Vo,rr cle aanv&ng van cle

r,vetl"

striid wcrcl RVVFI door a;rnvoer-

tler'-.4. Stouthanclel gecomplimcn-

teerd met het behaalde karnËiocnschap. Zrvalttu'eu ielde enkelc intallers in deze ftrrs gesrrccldc ."vcdstriid. waarin ncgett ciocltluntcn u'et ticn gesco'rd. Mêt de rust was het 4* 2 voor' de thuisclub" Daarna sccorde de: thuisclub noq eenmaal en Zwaluwen lwecfrairl. Tocn de stancl tien minuterr voor trjcl 5*4 voor RVVH u,as. l<ttqm Vir, v. d. Berg in vrije positie aan de gelijkmaker toe, Op hct nrometll dat hi.i zott srhibten stal< de RVVH'cr Muilvoor de voet van wijk zijn "d. been Berg, nrei ais gevolg W" r'. dat de RVVÏ{-er met een gebrohen l..rer:n bleerf Iiggcu. lti": onclerzoeh bleelr dat zijn been op trvee plaatsen was gel:rokelr'.

De weclstriiti krereg zodcende cen voortrjdig eindc en za1 wel niet meer ir.ofden vasl.ge'ste1d. De doclnurttcrr varr Zu'alun'cn \À'erdetr gcrnatiltt dooi Orlck. F i'. rl

Glaal ctt II. tle Brttin.

4--t-'//..//-'---'\-

__:_)

1'


9t- (é-4u-,

ila:------c--

V el,e, fel,,tcítatíes t)oor [\ ozernpl'oeg

Kampioenen hietrden

Sru*--c n

Druk bezochte receptie in

tr

ite (zelfgebouwde) IN -'Z*"to*'uo

Zwalu\ryen (Van een onzer verslaggevers)

vr,ÀanlrNcEN, zatertlag, - zwalu' wen hield cisteren ter viering van het be-

traalde afdàlingskampioenschap in de derde klasse zaterdagvoetbal met de daaraan verbonden promotie naar de tweeile klasse. een tlruÉ bezochte receptle in zijn kan-

en

voeris de terreinmoeili jkheden waaráee "Zwaluwen te kampen heeft' Hij sorak de hoop uit dat de besprekingen áet WIK binnenkort succesvol zullen Voorzitter D. A. v.d. Snoek "Àiiooen. was de wethouder dankbaar voor zijn Uetooe, waarin hij vooral de terreinpro' blemó aansneed' Hij sPrak de wens uit, dat de Zwaluwenjeugd. die nu voor Ëá" Oeet op het sPoitcomPlex aan de Zuialuu"t speelt, binnen afzienbare.tijd áor" ltt de àmgêving van het clubhuis karr -ï" spelen. ï;;; J. I{. de Kluyver sP'ak na-

van - ile KNVB. Wettrouder T. de Bruijn, srportzaken' bood namens het Viaardingse gemeenle-

bestuur de gelukwensen aan. Hij verbond daaraan een beschouwing over het- "wobe-

Zwaluwen meer velden nodiS

dan iret momenteel heeft, zulks in. verband met de groei van de verenrglng' ÉlÀJurult spreÉende, stelde de heer De -gi"i:t, áat ianneer men het huis van de

bij de eigen woning wil trekken, medeáil i""À moet zijn en de buurman irï.xi""s moet ierlenen. De grote moei' iiir.nËio- met lvIK - dat is de bedoelde Ëí".man. zoals iedere ingewijde al bede-

tu"t-à"

mens de VBLO.

"';iii ;;"Ë-;ir

l"ns .root de jeugdsubsidÍe, waarvan,de nota rulm een nalr

ï*ïi,f,?:"Jtsïi.àï"',i'"ïu"ïi;'15'"ïiiËlip Hij àï ll",til'tórie"ae geestige wijze aat- ï;"i"#ï àen eeànàe.eerTucht -zw;1; hij iïÏË"*ï'iiiiio'J- wiide worden en :'lï li'f5"r"$' fl " ï:x$;

dat deze vereniging met ""*-. *ouíri.ikheden worstelt als ZwaluiuÉá-u -'ls. *À". O" heer De Bruijn kondigde aan' dat na het gesprek dat onlan-gs de,sportcommissie àet-Zwaluwen had, er binnenËáï1"átt s"tprek met \ilrK zal plaats.vin;;;: É;;;ài"r ontzettend grole moeilijk-

]

Snoek' die "Ït "l'i^ïg"'À" '"1 d' ïái'Jii;ó.'ïooiiittu'-v' i!"Ys'i"'eïà"s' ïètt èn" pEillYy:q*,.,li: voor

heden overwonnen moeten wodden' zag de *-"thouau. toch wel enig perspectie-f; men

ààarïà-Ënt et'e geluksíelogr'arnmen

*

**-t

',invaller" door hem als door enkele ande'Èiuvn"t, die nadrukkelijk de verjong- wen.-Zowel ook wat i de Dloes met de trainer in het bererKre dere sprekers werden het'g€en recht gezet' "lnterne sucóés U*etrok. Hij vestigde voorts de aan- aangeleqenheden" een glimlach en onder- : evénwel met Áacht op de aanvraag van de VBLO ook allel goed begriP ging" ling '-%;;;itt""-D. iïÍlu""ai"e"n tot,,jeugdsportsubsidie".te der Snoek had' À. komen, die nu aI ruim een haII laar gere""n het juiste wesprekers alle voor ingesteeds werd gemeentebestuur ;i;; Éii Íèt I

I

derwoord, Hij wees onder andere qp.qe ;i;;J;" áèri omvangrijkehetvoorbeleiding' uiteindelijke taak van de verenigingen op de-lurste Êï'-[órtó. dat spoeáig má"i"" de jeugd op te vangen-en bevesb' en

slànapuit van het college van

.w'

I

in antwoord op het gezeg'de van andËre'sprekers, dat de verhoudingen met uitstekend zijn. Zwaluwen - v.rótt-È*ààun voortJ de heer Van der Snoek, zijn medebestuursleden en he-t ge-

.Uekend zou worden, opdat ook verenrgrn- tiede.

uen als Zwaluwen, die ook zo veel voor áà 1."àa doet, weten waar zij in de toeaan toe z{n' komst na' óá itèer D. Háddeman' spreken'de van rnóns Fortuna, stelde dat het ideaal ËiËó-tpoitr"oéf"naur behoort te zijn het troossfè te bereiken. Hij wenste de nu geo-r-offou"uiJ" ploeg toè. dat voldoende om Sóriiet eergei'oel-aanwezig zou zijn ií-áá itoeutu klasse een woordie mee te bliiven --tnCsspreken. vootzitter, de heer M' van San-

I

I

ziin om met inspanning van alle ïit. óiï-dà-"pèlers bleem' Naast Èrlachten het nieuwe seizoen tegemo€t iri' ti"Ë" àit'Zwaluwenern í" ïóË-it"xken van alle plaatselijke ió-eu"tt. Met een bloemstukje werden rvoetbalverenigingen uaDurrge vele en 'de Íelicitaties van het gehele gemeen- i,á"óriim"ó-io'i. unss en's4rav' sv) bekrachtigd. te-b€stuur geoJ ireir De Enrijn Fehandelde breed- en de ÍnÍo, waren er telegrammen

vrienrteri van Zwaluwen. Een groot aantal btoemstukken werd reeds in de- loop van oí vóàravona op 't Nieriwelant bezorgil' en teilrwijt ooa een áaníal schrlftelijke ieeraiische gelukwensen op de bestuursiaïet tas, oider andere van het bestuur

Ë;; dt indruk, dat hèm een oPlossing ;;;;'";;; staat,' die beide PartÍjen zal bevredigen. kunnen -ï;; ae J' H' vel--o sPrak

Sfeer

v. d Berg H'

dingsó voetbalverenigingen waren verteeenwoordigd; bovendien een groot aantar

ËànïÏe"ft

cantine- v.an

à;';;;i;J; viienden H. Wethouder T. de Bruijn was de Sfuott. .1. v. Everdingen en J' Poot' €er,ste di€ be.s,tuur en spelers toe-De voorzitter reikte na een algerneen ióiat . Oi: wethouder zeí. dat di! aínkwooril tlaarna aan rle spelers van van de',nozemploeg" tàápioensitrap tle bronzen Zwalqw tóï--i!!"ó"í"arn moet stimnrlans en Zwaluwen van van het eerste elf-

ïf"u op 't Nieuwelant. Vriiwel alle \rlaar-

ningprobleem" van Zwaluwen' zoals

en felicitatiebriever' o.a van de KNVB Àn van wethouder M. H' L. Weststrate'

t"erd vriidagaYo1d' 9J De voorzitr,er van v.L'C, Qe rieqg $' , dens de receptie voor het behaalce wees oP de Ïantasllscne t táf"i"ó"""rtai van tle 3e klas KNVB van Santen ;"**leel- tussen zi jn ve.ren! ;fï;t:ïï; 'en verbontlen Pr999!i.e ;-;'ï;-il;t;a'n i .sing Zwaluwen heerst' ÈlU noolgoe zi Éas, opnieuw-iluiilelijk voor 3I augustus urt een Zwaliuwer f iïui-aï i'v'm' dat de club van voorzitter l'' A' v'(l' ËilïËa.tti:a tegen vFC-te-spe-Ien waarna 3"óer. niet alleen in Vlaardingen' Ë"i so-iutíe beltaan van VFC'vair egn vele vri-en- iiii- *ót áe overhandiging ilï"i'oàÈ ver daarbuitenBehalve het b1óenrsruk zijn woorden onderstreeple' ii.ï-u" relaties heeft. ii;"i;;;^-,,áê-man-lanes-de-l!jn" sprlk waplaatsen bezet t i"it aJ [i]na atte de heer D. Maieboer. die onlallgs reeos even i cn kousen overiáti. iàe" de heer A-. Stouthantlel niewe shirts, broekjes g,edeelte d' ) ouf rt"t officiële iilïaiÈoá."'lrï b-ood " hii de heer v'met waaroP . ) "ï''".f*o"e"a". ware bovenclien vele bloemen 3;;;Ë;;^- taantió aán. kamZwaluwen I n-"ró"cá en gaven tal van telegÍam- ;;;á;" Íàiiers stoáa dat 3e klas was' een 6ioen van de -Óàrvliet ;en ïe kennen, dat Zwaluwen sprak namens d-e "'ó;' Ë;àt sportde in geniet I enaheítl Ërc-voorzitter K' ïiáï-e iet .uíioiiàiiu"ieniging. -di herinneling terug werelil. Ëilit-Ïiácirt in

kantine van

indere peisonen uit de sportwerelil

druk her'ochte recePEie (Van eon onzer verslaggevers)

I

eexr

;;;;;ï;;;d; áËËË;. iil

team met trainer de hand irlï'árticiete gedeelte volgde

een gezellig samenzijn met een muzreKJe ledereen ervan overtuigd, dat zowel de onderlrnge

en een dansje. Na afloop was

I r

andere verenigingen in i en door Zwaluwen weer wat nauwer was '

uà"á ais die áet aangehaatrd.

zwart vt'it '28, Die llaghe, NSVV, VZC, Koz' BoYs en nog vele

xï*ó"-iín

ander,e --il""ï"è"clubs.

i."ellig samenziin -wertl tleze eeslaasale avonal ïooÉgezet. Op de acn'

ieÀu"tï van de zaal prijkten de rvoorden ..Zwaluwen Nozemploeg toch 8amvan oioett;' waarnaast ile caricaturen eer' [r"iner W. Zuidgeest en van alle ste elftalsPelers'


l/'

{/Y

ëwa[uswert Opni,euw kr

ee

g

Y laar d.ing

en d.i.t

w

e

?-M?)éz'a'z

áa

werd kamBEoen

ekeínde' n

kamptoen, Zwaluwen, enkele welcen geTeden thearetísch aI btjna zeker van de tr,tel, maar in de Taatste període door onzterwachte nederl,agen toch nog tn m,oeilijklteden gebrach,t, kan eindeli,jk g aan teestvíeren. Bi,jzonder dankbaar ku.nnen <ie nieuuse tweede kÍassers in het zahet kampi,oettsch,ayt houdt auterdaguoetbal tomatrsch prcmotie in cle Sch,iedam,se:j uer-

De -Schiedammers braehten nameli,jlt zaterdag tot r,ederc uerrassing Dr,e Haenigítzg HBSS e,ijn.

ghe eetz nederlaag (4-2) tae. De ploeg dze natu bene T,waluwen op eígen terrcin oalc een nedez'-

Iaag toebracht schakelde de grote cancu,rrent uan d,e Vogels uit, Zwalu.wen zelt heeft duar

geiijk speL (1-1) tegen Woudrichem. aan hoer:en toe te uaegen.

zaterdagm,ídd.ag slechts een

Deze uítslag brach.t de balans op 23 punten uít 17 wedstríjd.en,, waartegen noch Di,e Haghe, noch De Zu:eruers (4-4 tegett RVVH) en"ige kans

l;unnctt nakctt.

,,lk heb met Zwaluwen nog wat goed te n.tnke;r" zeí trciner Zuidgeest toerz de ploeg torig seizoen noodgedwongen uit de tweede klas 'nzoest aet'dwijnen. Hij heeft woord, gehoutlen. Veel ur\e tijd heeft hij apgeoff erd om het jonge Zwalu,wenteam in een uorm, te brengen, díe het tenslotte &eer nodr de tweede klas heeJt terugger;oerd, AILe respect aoor de wzSze waarop írainer Zuidgeest het d,e laatste weketz totaal uan slag geraakte e|ftal met succes de zo hard nodíge rnenta.Ie injecties lzeett weten toe te dienen,

7-

Sitzds de o1príclr.ti,ng

itt

1935 heeft h,eí eet'ste

elftal oan Zualuwen m,et wi,sselend succes zijn Ttositie in het zaterdegaoetbal uerdeel.igd. Na in ltet sei,zoen I938-'3S al, ongeslagen het kompi,oense.h,ap in, rle tweede lclasse uaoi de toen-l malíge Z.A.C. op naam, gebrueht te ttebben tolg-'; cle in '42 prontotie naar rJ.e uíerde klasse KNVB. Toen aok weril besloten tot rle instelling uan't een d.erd.e klas zaterdag KI\IVB was Zwaíuwen t,un de parttj clunk zij een tweede plaats achter Ercelsi,oy Pernts. Oak loen de tweede klas aan .

de zaterdageornpetítie werd taegeuoegd

was

Zwaluzoen erbij. Degradati,e uot"gde echter, maar het leed was

ín

1959 weer geleden danlc zi.j opnieuw een kampíoensclrap. Hopelijlc h,eeft Zwaluwen het uori.g sei,zoen uet'l,oten, terrein nu deÍiniti,ef herwannep". De resuÍtaten, ín de loop aan d,ezet, competi,tie bereíl;t, stemm,en in i,eder geual tot optimisme. QÍschoon tle slecltte stdrt en de daarap'.-olgen-

tle mctige 'prestaties nog beslist ni,et in di.e riclfiing utezen koerste Zwaluwen spoedig ols grote kansh,ebber naar het eínde uan de competiti.e. Al is het tenslotte niet de ei,nd.spri.nt geworden die uan een kam.pioen had, I+u,nnen uerwach,ten (8 punten

uit

tel is toegeuallen aan

d,e

7 wed.strijderu) de

tí-

uerenigíng die er een

groot deel uan het seízoen de meeste aanspraak ap heelt kunnen rnaken.

ReceptÍe

Nader vernemen

wij nog, dat Zwaluwen

aanstaande vrijilag in z{in clublokaal zal recipiëren.

li::::ri1:!ti*:

E:::i:::::il:

O Zittenil van links aaar rechts: J. Langeniloen, G. Simons, J. Breeilveld, A. van Genderen, A,

van Veen en F. de lfoedt, reserve.Staancle van links naar rechts:

J. Korpershoek, grensrechter, F. Zuidmeer, S. l'. Bee, L. Schras, Sj. ile Boer, L. Muis, P. \tresterdijk, reserve J. van Gentleren en trainer Zulilgeest.


Zrsalurten over cle einclstre€p, - rI

kampínerlen I

Zusaluwen: Vlaard,íngse

Zwaluwen, het.Vlaardingsc team van kampioenen: De epelers, staanile varr links nnar techts: Schrar, Westerdijk, Muie, Gehurkt in dezelfde volgorde: Langendoen,. Simone, Breedveld,

V. Ret.iDu Bo"r, Zuidmeer, V. Gonperen en Van Veen.

Pruchtig resuítaut l)&tt ueriongd, teum

Terug íru hoogste klas ger.ici'rt. AaDvankelijk speeide men in cie zateïdagvoetbal rvas daarin dilect lveer (\,an onze sportredacíie) echter t zl(:. wiarin het' reizo,cn ieeu plaats vool Z'"valuwen: Het vielhoosste t t oo* de vcr.iongde pi;;g ;; zrvalu. iniet erkeririe V #;" iï" aï'ïËiïJÈeËr i' de lr.ogste r93B/39 trer succesrijkst was. In 1940 vole- ilgru* o,n in 1959 opnieuw in de 1".ió, Àet <re"RvB,,di",lo,:*-d" .*: iSlL=: ;::1."^t-,:."*i*1ï'ï*b,11,"t":;":'É,"1: r(ra,sse van h€r zarerdasv;"6il;-'J;r'i" 1á""á" Rorte,,ctarn van de r<Nïg.--s.".c iÈ";i; roen voris seizoe; het tweedeklas;'Èi:"-JiÏ""ff"1ïïi3ïJ$"""ïJi Ë",iil";ï: I| Ër* z*"ii'-"À *"#"';"ïtu:':ï"?.Í'ï,,ïiï g'.t:j:i: prachtis f,cburt ,"*oràii.ïuï';ii-p?;' ''àt*nl In 19-tr2 werd weest, een lrfauu!!Èi weeslt "i'".ut"hetl':lll ,,Ik heb met zwaluwen karapi.t'r.r cn l:"^Tngl,:1"ï"1 Iner Zuidgeest: Í(end moet dit in de -"""ïË"brËïr *ï-d* """ii"',. maken"' Hij heeÍi het .roelers worden to*g*.*rrrríil;;;; niet lpromoveerde naàl de vierdó klasse Inog rvat àoed tegelaten woorden bij "' Iniet Áinder ook aan trainer i'í."ïídïËËst.'ilï iENíF.. iii ,1^- 1946 weLd bcsloten toL clc irtsieJlirrg reeft zeer veel tijtl too" a" "*"ii'iti', rrer rrijzontrer voor het -tË,1-,1';Ë"'Ë:;i- if ;t,;-Éd:;4" YI:::"""^"^ï,1::í*L!:^ï zijn *f,1í;Jï.*^"t'"# clublokaal za'r vrijdag in ;iï; geëildig.ló i""T:-::*:"13ïl1Xï 1

I

ir"ËtË"r, u,aar cre tw-ee hoosst laanstaanile I :-.ï,iïí:ïïËJ-"rï: ïïilï'iïËËË';Ë\ ({ên toen het elftal t"ta-ur át iirf was,,uiiàe vie|ae klasse poules !n werclc.l toe- lreclDiëren' om-l daarbii beiroorde Zwaluwen mentaleigelaten. iiiààït"íí-.r"..io"i""u" heel wat I Het.tearn, dat de promotie bewerkstelin.iecties moeten toeaieneïom-ltJte-rooiiSài-rróït*Ë"à"*as,acrrterExcelsior-P.. ir-r i ligde. kwam de laatste tijcl in de volgerrde lí hern ; Meí;issete"a .uà"". werd vele ja|en , in eigen kunnen te herstellen. Het jn de lsamenstellins uit: schras: \Mesterdiil< cn a" J".a;-Èj;;à sespcetct. vooral setrukt, mas achterar s*;;;,ï;;;;;íiráimer onrzag

;ï..1,:^il"ïË:"'ï""'ïit?i,ïïi,ïrïË';';;- l,*""';i':l gii

i"?ï"1,.*",1

wer.cl ir.r september. 193s

op-l

íul:ï"::* a" in,steuitg van

V l,uur dín

r,oul,wt;eYL

I(

*#;ï

"'"'líïi,ti"";;;,J"ï,ï,".";,3"ï,?ffi.ï;,

c1e

tweede klassei(lon'rla'en e* ven veen'

gs

z uter da ga oetbufil

fiïË.,ffig3e

gntíík) toch ffïffitffi

(Yan onze metlewerker) jlaatste drie wetlstrijden. Schraler ging,qlsul Woudrichem noodlottig; Langendoen proÍiteerde hier beheèist en SLECIITS gelijk en toch kampio"o lkan het nauwelijEs. El het ontneemt doeltreffend .klasseri van (G-1). Zwaluwen leek ook pu1 onze iets aarr smaak de en weei tweecle lnaar -"atËrdadiift;; even op een grotere overwinning af te van. dit hoeslans gord in'rïï,iiri.rr""fr I stevenen, maar het lukte niet meer in -kampioensclap, lroor Zwaluwón na Ëet Dovefe resul- I zeer op zieh die eerste plaats ook de doelmond. per sljrt jve.rtliend blijft' llant van In de laatste twintie minuten kwam taat tegen de WouilricÊemmers en O" het teËena woraón i rekening dankt Zwaluwen zijn ere- Woudr.ichem terug en ontstonden geinlaafs vaa,rlijke zan de situaties in de Zwaluwónbeste resultaten """""au"f van \nàr"i 6esultaten met als gróotste doelrnond. Bij een daarvan werd een lsing de nederlaag van Die Hae, t.-,.-'?'-41 van Muis .zwaàr bestraft. {ald,seeyql De toègekende el.t meter-iràp wera ï tweede instantie ingeschoten. waarlrii Schras eigen luis overmeesterde. Het taf, l:1ira pïezrnp.rarn een vinger verwondde: in eèr"-. ueii. -'riáluacieàos'ufrz ste instantie had hij de straféchop gepioensch-ap,van Zwaluwen, dat e(l'Puaairaa pàq qeptapuo pels-.ap ue^ uêp -vier keerdur uèsentuooal ulrz uI .{\nor^ qeleden week of lèq sléchts _ Geen van beide ploegen slaaqde er "al-.roou f .raii.raauril_ueq eF claarna ià""i"riïèit' r".k:- f,i|a1 ï;;' t*à l"f-y"^^':y"."1^.:iy--^+_. nog in het winnende doelpunt te achtereenvolgende netterlagen all-fre!-99 ap lJ3or'l reecilqra sueerlell uag produceren. De vreugde over het ene Ieen door de negatieve resultateii punt bij Zwaluwen nog groter, '{uE.Tp uassêïJ.^saz uo van andere koplopers nog niet helql toen -werd het de andere resultatennerïam.." ' uè{{Êqse.ua^at'urz€IFrolq tsI+uu$f '{ru{ maal op losse schroeven kwam tll -JBQ uoa -ualaols aTrp uapla^naus sÍIe,Irrê^ Staan. werd dus toch ecn feif _ol

]

'*r*ll;,ll*:*iïr#.if;;rtiiï::?'t'Ïij-"'sê?*'q:ïie";ft ;""r#';i

llï"ï

.f #ï""A j$Ï;#.f ,,ï:ïi,ïà" l i "X""'*,ÍH"'",11'."'fiL,#'í'-i4 il;., êIr aTlrl,od op uao'1, 'lqoe"rciaFBn.roi dtre4 | i 19-qJ_::Y- .Y1elP_!a_nrgpueqee

ynpaxys

|

í

|

I


Zwaluwen, het Vlaardingee team van kampioenen: De spelers, stasnde varr links rrna,r rechts: Schras, \Festerdijk, Muir. Gehurkt in dezelfde volgorde: Langendoen, Sinons, Breedveld,

V. Ree. Do Boer. Zuidmeer, V. G$lderen en Van Veen.


".-ï[ïËi#*+:";Íi rfff'#"*;.x,"$,91";l #l'g*",9'";":ïtl:*:i$"t'"iï,:;.{":,iË"fËï'F.".-ï[ïËi#*+:";Íi ###Ë'";":ïïl:#:iïi"-tl:!,i;iit-iË"{Ëï'F 'sllusou laq Ëff'"ï%r.ffi"$"#fr ru* ro 'alsuola;-5ilil;-d-t:f'll.::^*tS*l"11":Ï ap'lsl.$lo9 -n-*tbt tl"":l ,j-ï:1".9-"0 ue6 roo, oag ua6 ro.u 'a!suolap-5iu"4 SaouaSeu I oau i,"#1"i"".ï'l'i"ri"";ï |;f3ï331"r"' nri'uemnl€^rz_.18p'uelqaerrrllaTu puàqluaolo.ueï lari íuorlr y,ra,{r8arl^ u3 }sunï t",.i,rà'eï"' ui ua''nnl€^lz do noz ars.reà taq lqir""s 'ua^ apuadol op.u€€ rropuu,*oïJ,iz"ï"i'"i;;il-.,,i-';;Ë jalfíerrr{ uaa eul-".*"Juit"f'Aáa.r4 puel.ra-1=1ry-'^\N 'rartnrsl IV.ueusdo uo{ orocs a,p ptrrrèpotlfl:g:;::t1*:àll ul'r qnlcsrnql ap r€p.r"^ rri"*,,áó-'à1i '" ""'rt*^"n"u-'ua'*n1e^2 a1p'SetJrapau 0-s acÍ ;n"l"f; 'l:ij -€.* serqcs ue.,,loop ui"-*rï.ii"tii"rtt uenltl''z'ui

;5'iín"'i.J""":ri

tseplraÀo pra*l uonilnl-Bm ,. .ue,"-JaogLït.ft''fuJïà a([ uorÍ Isrn

'Jnprlêl, êpIêls à-ÍrurFï€Áitls€Fuê1rÀnffrt/.

ap n

prb-oÁ'uirrrus1n11ue.re4ln; E€€tu€ou'uê^ -oqua {nox '"aïxo{ 3ry9in" :9::* JltE: qz êp uI :uala3{ lslrJ JooA :Joop pJoocs :5F ïapi6.ry' -uafundlacp oq 'uasup)i 8du -ra.,r,l -lÈq 'uêptêads l{tla'Fillaqul o'1u1arrr elp 'sia4ao,zóq ap geF ua raAêlssarF? ralqoa

i

f I

s€./r!-gnIJ6l,nr,{} aC 'uê4'und ap, luo praAê'l -eF p.trJls ap€o.ÍrlraÀ FJê/rl pu€IJaryaJ-'anN

IeÉprpu'eïarlEpEu8€p uaE€J-'lJn uaàorp€q

ureÀi1 uelooF noz JeEu 1ad ap laur' puel -.ra:1:1e1-Ánar'p u-r' Ja uêd\nI€À\z uaol'd

i

'

-weÏ tep' 'u'aq,qaq lllroul lqrepêS eT,^à, '0 NtllrnTt'drz-qNyJ9fl, I{-trT: -Àlf i

-

alp

uê^lnlerrr2

Jaddols

'lazJoo^ epao8 uoe uo^oqolllnox ualrnqsqull egaus ua a8rJa^[! ap le8 'olsrur apue€ls laop roo^ lqcar JBetrI 'urErY\:{ |IJA lIT uEÀ Joorruapp.Iu '+ïnJaE -do sB/K JaÁ Ie {oS {cBqs:ÍuÍI 1BPBN 'uedol ol uT - ualnulul JtIÀ Jaa^a8uo Eu

uodolaFdo lous ïe uaa uaq - puels'relqcB -qe( 1:1ra,ta8 preq ulroue [!z J€Bp 'Jaour -aJ. 'uàzaï uêleï ualaoul 31 sal op ëp -JaassElïa8-ls8eel uaa Joop oz qtïz uau -êolduer{ ap Joo^ puarueqasog 'lnu ua8 -al ualundlaop ]tIA :lln +oq uazll/Í\ sraf -[p ap '4flaplnpr?ÀO 'aor{ ug 'prEeFla8 lêq +traaq pU€Ira{{aT .Ír\nalN :uênÈÀ 31 slnq uï rnap ap laul lcoJIp JEEUr tuo

T-T-!v

'uapueÀr el Js uo'rozellepersep ep '"n roqu"^nïïG iadoïap.reed 'rIT -ue11ads1qequ,) ulo uad$r5 el {oo unp u€A 'rra{êag 'Jaï{nrl 'À :ueuEnE uà lïJêd aoq urlErl *Fr Jap uE^ 'uelsag uac 'ur :ïos ua JeBuaI -lnlso:pÍaq ípuelro:14aï nÀnelN ue8el

'

-o}\tr 'É :Jarv\no{Jag 'p :puBlro{4aT ÁnelN 'uaopuoetBT (Iê (uadapuêt te^ 'Í) suoulIs 3u11eour1uo ep u8^ lJloq opaaltrl ep plaÁpaaJg 'uaJopuefll u?A ua ueaA rrBÀ '^ rnn JIBI{ uao laaaoáuo ua elsreo laau UEA uê raog a(I 'qnw 'ur :.ïaerupfnz 'uo{orq i

ue ïflpralss/rl '€ :s€Jrlcs 'p :uaanl"arz '0-g :a]íeJlste s?JqJs UBA ?no} uaa ueur -s'.rnl{ €urËEÍr '0--t al{€Bru ua sJaEIp -aPJoa asJaAIp sEsel Ja3ï uaa Fou suaa -uo^o gcrZ aldal Ja{:[nJ 'loqas Fooq IE€JI uêe lAtu 0-8 :saJJns ua^oquêt\\no} ualrnqs{uÍI :loo peq ilqceJq pêIqa8iaop êsu€rd lor{ uI I€q op 'ïlrprapulx ]ln ro^ -rêl1z eC qnlcJnnqEu ap ue^ SrIIE^aol uê^a'lrlooqt€Is ualrnqs{uil êIeuorïEu azuo dole€$. 'luaurour laq lêu 'J€sm J€€uI ErileÀaotr.'êpurasJoop puBlro{ria-I r!\na-rN J€Bu'e'o puEIJapaN*{[TJrluBJd u€À uoïtlt'lul olsl€el ap olpEr êJeq. -Ëeerp uaa È1^ olp 'uoJals1nl a1 aal all

h

ul ep ut ra{ez

el elllladuloc uoe uEÀ dooIJB elouo!11pel1 eu[1q e1p lour plalse8 ueqqaq :Irelu' leq u! sol -p s.re8ulpruslÀ ep loirteoq uaSao,r - ualaoru -eo+ u€a {filIappquuo ro Í!.ll do Ëu1rop ltp uo - 1a*raoll 'l{seure8sBUÍ oprap -uozlln uoeF re lleeq 'V ap u€^ uooldnr"{ 'uatrnl€Árz 'lolrr

-I?q?OOA UOAe"rqCSaSUO Uee '.,14Át" UAe

uoUe.ret uell op ue,r ue8eu u1 s! laq reeru 'ueaerqcse5 sue8.reu l€€1s lop '5e1s5n.re1

ero{er ueo

g.re,u41p 151o1

tteqcsueoldure4 1o,rapro1á uee €N (sreÀo58?[sJoÀ Jozuo uoo u€^)

louo$ {fp(qe1) uBB uo$at sleo3 leu ue^{,nVMZ

*o

ptoq opFam tornil'slool8 ptu punlta1ela7 oxnalN

:::::,:.:.::,ii:,:l:i'':r'lj:rii::i

896I IERI 03 flYOI\IvvIÀT

-d3 ]!P +uP ududix

'0:9 'I'U

+LiJULu drlY\

UAJOSSeJUT

Feel;apeu

alsloorF ap Jsaouï laI{'uol}rz ua1 -e1 ftq 3;a laaq Iê,1À Ja laq ua.4&nI

-€.llrz lJaêr{ uaozras 1ip ue.L pfi.rls

-pê.uarlÍladruoc êïsleBl ap

LrI

6:9 wêffis!!eFJ-àu

-pe$Bgi@ryry€? 'Ánru 'uauu!,!r ol a ï!1Ál -prooÀJ n€À

I'? laur 4fi.rtp,roog êl roop 'plerqdo l8qlao^Seprol

-Bz loq uE/\ Jaa op z uaárnleÁrz lraoIIB 1[.rm.ra1 '5ue1;rapau uoo

uepat lqáIlunS ria

uaÊulp;rue1r1

.OÀd 'uapra.raldo uoáe1.rêpau I allla.nr 'piaadseá uap$.r1spa,!r

I

uopra:rt 5uj1ap;erapuo ap rooÀ 'Jassslq aÍ)ao.àll a,lr'nalu ap JooÀ e5eruelq uoa Fuelra:I{erl-^rnalN

oïï€.trz raaz laq uo8otr ua.&!nle.!l'Z usÀ eroas eirarluáeu 0-g ap le.{t qcol uapull eÀt n:aur 'Sla laaq o-, lolu lep s".u nN '311sun.3uo leuu -altrB Sepral€z uolullnseJ erp uar -e.an ue8u151ue.ra:r

as5uJpruel^ ep

rooÀ 'JooÀ uo3a1s11n elqcs.nreÀuo ;uoo I€ 3ou .ro uaurorl uapf.r.rlspalr -Ieqlooa uerr te1s11n 3p [!q lB?ls -oq roaur áue1oq uea5 ueozles uoa sBÀ epule 1eq ue8al Ja reeuusllt

tz P&iE ilailllB ruofi FepratBZ 'uawat urool'P

'c

DttqJn uDn Eoo uunzqonm pq Japuo J?og

aq oddols uuy raàï qO '0-g

tslar1

rcw

I

uom puDIraq1aTLmN luDm'stpz tlfipaou I Etr 't1h1nou tqrpnrèxuo puo1taq1a7.ntr1 | u1 taq Eaanl asualap-uamn1mz aO a J_


á/24-"-r*-*/' áë.

r7,/r

t--i

i

$ehefidsrsde Weffi m wugmeesfier v, d" Wqrm erefftd ffwa$unwem H

I

Zwaluwen

I.

tweede prijs,

Hier werd

t*e" a- I om dàr deel te

elftallcn naar Rotterda,m rleilnen aan een toernooi georganiseerd door TOGR. In poule A, waarin Nentu-

. I i

I

naast Zwaluwen de ver€nigineen DHZ I SHO en Zwart-Wít meespóldén. deden I rnze stadgenoten het beter en namen ee., I

prijs mee naar huis. E,en heel nooi rezultaat voor de Vlaardingse Vo- |

Lweede

I

Jeltjes.

I

KWl, IynËergg $peeld-7 priizem

1

A: Zt'alnwen zr1-* 2-l: Vall<enheirie a--

Afcieling

a ?-0: Lisser wen it2 0-4.

Vrrjdagavond Ibalveleniging

llcantine van een buitengewone ledenvórgade| I lring houden die om 8.00 r-rtir zat I lbeginnen. ll

I Op de agenda staan onclcr anI dere de verkiezing van een nieuf lwe penningmeester. HeL is naf lmelijk nodjg gebleken de admiI lnistratie uit te breiden. De heer I 1". d. Voi'rn kan de hoer.celhcid I lrverk niet meer aileen aan en | | daalour is besloten naast hem leen ander aan te stellcn. Door ] | het bestuur zijn eandidaat geI lsteld de hercn I/. C. Sloot cril, I

13o}rs a-*Z.,valu-

pen, dat ntr. eveneens drie punten

had I,eror,,erd.

llals tot op heden reeds gcschicdlldc, onveranderd wordJn voortI

gezet.

{cchni-

t./'

i'

f". F ..

t" \ P RQ frI QTI E WËOSTNT.IOS]V llschc- or elitalcommjssje, dic aleen rdcrlating zullen onllcbci | Z^waltlwen dat vorjge week l(rclgaan. Í namproen-, .7. gervorden is speelt ,

ll

Dc lrecr B. cle Pce zal t 'uitrian ciecn I morgenmiddag om kwai.t ïí;; lvcrzock niet langer decl | ,lkcn itler pp -.het Zwaluwen-teffein

van de technischc commis- I hecr C. Srnií dc el{- I ïuïi r " Ëi' Bï' ï,:'ffi g:f ""1 'ltalconrtnissie gaat verlaten. Vcr- I ontmoetijrg-promoveert "'Ë?:Ë naar de lder zulletr beide commissics nroc,- I rcserve 2c klas van de afd. noïtcn r.vorden triígebrcid. t"{93tr (zatcrdagvoelbal. ll sie lerr.r-i.il de

I

I Hel

besluur verzochl alle

I

ie-'

den van 18 jnar cn orrder naal ldeze buitenge!!one ledcnvergate komen. lderin8

ll

;ris

nrcn vírÍ) strlfschoplrcir :rls sterk-

stc te'u'oorschijn kr,rranr c'n de wis-

toe.

Opmerirelijk was dat alle Zr,,'a-

Zr'valuwen bU-KM\,/Z b2 1*-0; luweniiftalleir met uitzondering VVN b*Zwaltrrven b2 0*1" van i:l de Íinale l.rebben u'cten Zn'aluwen b2 dat hierdoor in te hereiken.

ll Versclroor". I d_oor . Ou cantine-boekhor-rding za7 de hccr D. Reizerwaaíd. zof

I f.r'r ander irunt is dc

clc Íir:aie ku'anr rircl VVOG

Beicle Zrvalru,cn-elftallen be- selbekcr in de wacht sleeple. reikteu hierdoor de finale en AÍdeling C: Zrvalur,ven c1inoesten dr"rs ool< tc.gen elkaar in VVOG el I- -0; Sernpel Altius c *Zrvaluu'crl ci 0-1. het veld kornen. Zn'aiuwen a1 hn anr als sver'* KiVM c2---Zu,alun'en c2 0-*4; rvinnaar triÍ de btts en verover* Zu,alur',,cn c1J-VVOG c2 l-0. de cle wisselbeker, maar a2 l<rvam Beide elftallor l<rvarncn in de o1: cir: prachtige tlveede plaats finalc rvaaruit c1 met straÍschopmet resp. 5 en 4 prrnten. pen rn'isselbeher verdiende Alcleling B: Zn'aluwen b1* terwijl.cle cl de tweede prijs won en Semper Altius b 0*0: KNZV hl eveneclls ecn bekel kreeg. bt 0--2" -Zualuwen Het tocrnooi vclliep zeer vlot Z'.valuwen bl verloor van Semper Altius met strafschop- en VVOG konrt hiervoor een pluim

a.s. zal cle Voet,,Zwalu wen,' in de haar elubgebourv

|

1

e[kmar

zr.vilarsle tegenrrlandet' \rerover"Zr,rraltt'ul,en a1 0*2. clcn daar br:icien vi;f punten Zrvaluu'en a2-Sêmpcr Altius ,,vaaruit Zr,villun'en cloor het ne,

vergaderen

|

h*fi

Acht Zwalurr.:or-junioreil larl lcn vlogcn op Hetlrl:,r'aar.{.sdag r,rit naiii- Harrclcr"n'iili cn konden riaar nccrstrijken op ci.'ir ch.oog plehjer om te gàan der:lncrnen aan VZC-tocrnooi r',rat- d:r:rl rvcld gehouden. Het \\.iis \'(,{)l'de jrinior'cn ccl) riuccesvólle d::g viant ze beelcleir claar nlct z:'r-r uilen 7 prtjzr:rr ('n evr:ltzctvct'l bciicrs bij e1kairr'. Vool dc Zu'irlur.r'en-elltallcn verliep clii tr.rclnooi a1s volgt:

Zwaluwem

I I

I

H. v. d. Vorm, die de laat-

VVOG a1

I

nus, Zwart-\ilit, TOGR en Zwaluwen irer_ I te'genwoordig.d waren, viel na het nemen van strafschoppen de Zwaluwen_ieupd net buiten de priizen. In poule S, -waár I

ste jaren zoveel duizenden

lt

l]

t;ierdagmiddag vertrokken ,,oe

voor: Zrvalurvcn.

voor de elttalcommissie kon nog niet worden voorzicn wegens gebrek aan animo voor deze functie. Er zal een girorekening u-orden geopencl om de gelegenheid te geven l:eclragen te storteu voor de pr'Íjs rran het ,,IÍarry van

l] l,

Spijken;sse-eer_

zijn voor ecn nieuw l:loeiti.idper)r

Smít

I

beter doelgemiddelde verdÍenden ae llÍ Vlaardingse jongens de eerste prjis. IIeilJ tweede elftal wist met zes punten uitll vier wedstrijden beslag te lese;n ó A; ll

1e u,(.rrrlcn.

van de accommodatie, door lTet aanbrcnqcn vall ccn ccnvoutligq balloopbaan. staanl rilrrrne, \vÍrt vuor lluel Voorzitter V. d. ^Stoerk vond 't Sclrilrl:r:r hel uitzicht geelt ont heengaan van V. d. Vorrn een be- zicl-r :rls nieurn'e opzichter over Iangrijh verlies, maar het grote upstalling en vclclcrr te llr('n winstpunt van nu was toch v"'el zien r,vat h'Lj rvaard is. dat orliclc oudcrc slrclo -lcdclt IIe1, or-rde cantine-pcrs;oneel, de ziclr nu vool he{ vercnigingst'crk fam De Pee en lVijrllorst, u,erd willen .qaan inzetten; namen a1s nog in het zonnetje gezet voor dé Harry Sl,oots, Leett Vet'sclroot', cl"rbliefde betoond in het voorKoos u, cÍ.. Weijclert el1 And, zicn van ,,nai en droog" rroor Stottthanclel,, cle n'eclstrijdsecre- spelers en lieÍhebbers. Ilet r,.,'as cletaris, hebben een zo ver- een goede atrond voor Z',va1utr,en" trourvcle naam in de club gekregen dat l-ret ecn v,'aarborg moet

In de vacature \ran C,

I

;ruke voet met Spijkenisse, maar door eËn

Aanbevo.len rl'erri nog dit .iaar r,erbeí,elen

benoemd.

I

lren: V_DL uit Maassluis, pFC uit piersfrl len $prJl(enisse, eerste elftal van Zwaluwen kwam I Het punrten m9t 7 uit vier wedstrijden op s"_ I

i

tc beginren met irel

gnlclens voor Zwaluwen door zijn handcir moest la.ten gaan, u'erd tot lid van verdienste

I

I

In de vacature van B. de Fec cicn l3erg jeugdtoct'rroni". Dit beal.s Lid van cle tcchnische com- loof1. ecn zecr mooiè cn zeer. kosttiirlc plijs

i p"pillen van

maandag. _ Met suc_ I Ices]/LAARDINGEN, heben twee d-elftallen van Zwaluwen I zaterdag deelgenomen aan een toernooi ] i van Rozenburg. Andere deelnemers wa_

$

missie'r,r'erd voorzien cloorclat Koos u. d. Weijdeit deze .iunctie zal gaan l\'aarnenen; dit beiekent dat cleze dus ecn punt gaat zetlen aan zijn belangrijkc voet-

I

t

In lttt cltL.bgebotu-u lct.r:trttt Ztool"tttoett. bíjeen on't ettl:ele pt.lt.Lt:tt ,Jan beltttg ai 1.<: lttitt.rlclct.. Pt:urtirt,grueest(.1' V. D. YAÊM gin.tJ Itcett ctt toor lrctn rnoc'sl eerr tutclcte l;rtrrtt-n, f)íL tue.rrlen.er i.u, {eiíe luee, ontrlot lteí. zceï olnue.ngríjke werk itt een, za grote ue.ret'tigi".yyg'níel. tn"eet' TL)01'eet1, 111fllt. te clr;et is. IJ, C. SLOOTS ,-ul. cie /roofriboekhour.ln't91 uct::oi'geit, teïuljI L. V,0IiSCiJOOR titte brjkomsti g e u tl' lir-utrr nlt.etl. cll I i] 01' zij n r e lir.' i tin g g (.eL )! eI] r. t.. L

voor

Succes

i

/ i


re-

al

te ite-

i.

)e

rn

)r n 3t

'n

t,

n n )f p

=----

fwet"uwniu E. Sc'lrras, docl, P. Wcsterdij;:

Voor Zwaluwen is deze uredstrijd niet meer betrangrijk, maar voor de Lekkerlanders des te meer" Met inzet van ali.e krachten trachten zij van de onderste

plaats te komen, zodat Zwaluwen op een warme ontvangst kan rekenen. Zwaluwen zal zijn spor-

tieve plicht vervullen, en men. is nu tenminste zonder zenurĂ&#x20AC;ren,

)

zodal mcn aan plaatstechniek e.d. ook cens de aandacht kan ltcsteden, Toch rekenen we er op dat de Zwaluwen-ploeg bj.i hun laatste uitstapje van deze competitic

met de beide pun{cn naai' huis komcn-

Zwaluwen 1ĂŻ N. Lekkerl, 16

I5 335-fSZg 4 2 10 22-42 1.0

HY{l en TSII zijn

r,ri{.gespcelcl.

Reserve-clftallen

Zwaluwen 2 speelt ook

al uit erl is te gast bij Noordwijk 2. Thuis'was het Zwaluwens -beste wedstrijd ondanks de 2-1. nederlaag. Ook nu zal de einclstand niet ver van eeu gelijk spel aflig-

gen.

Noordn'.21? I Zwal.2 15 6

1

7

{0-35

19

4

5

37-28

16

t

i

en F. Zuidermccr, achter, L. i Muis, S. de Boer en tr'. van Ree, i middcn: A. van Veen. Van Gen- i dcren, J. Breedvcld,'G. Simonsl

en

.T. I-angendoen.

r'oor.

I


ï1i""Èif

*":"ï'"Jf

""*-Ï*l'1"*-trÏiilil::$!iqS$ïll;*ï***l$

p,"Hlttlïï;$tïl$"f*ru;*"i]il;,ilï".ï,iïia';,'-l;ïÉBË:#"'ijË rruuu'' --zriiàiir*t'nJ:aoïïilrit waaraan r#r"ïg-"ï"*"'{'"ï[",Ëïf rsre en nesen.-. verenrgrngenriti:ïï;",'#4:ï:'y'i;i]l,l:li{hlï,I"i làTËq*"ïff .2cie. $.i os her rotaar

*:l.t

z+

errtairen--a'e-elïi_lÁ?fa 1-0. I-

ï)enLzii ,lÀ h,rÉ^+,.^l^ Dankzij de punctuele or ^---

ï:i:i;,"ó;",:fiiËt**,?"*ï,ru#

l

-" e voorzitter Bram R."Ét?lf"::" y,i:ln^?"",,:?l*Ytt:j,tsnrijs was ygor I

]

sparraan,

i

-

riast

sespeeld voeibal t só;riàiàï."- i i 1n klas 1 warèn ^de uitslagen: om eerste cn tweede prjjs: .Jvermaas-DHz 0_0 {O I :l :,t

Zw alu tve il- a dsp i ra n te n

r

in de prijzen

Zaterdagmorgen bm haif negen vertr:.kken twee cl_erftailen 1:s'. de voetbalver.eniging Zwalur.r,en p", t..irr

rru";ftilr;iï:frïJ# rla per veer.boot qs de a\rclrw.e Nieuwe Waterwcg waterwcg over te steken naar het eiland Rozenburg. Daar werd ileelge'omen aan eell eê, lnarnnni toernooi,

:::::::,ï:::. -1i: o: voetba

:i; ïï:--,"ï:l iiit Maassiuis, :::" Frc Ondcr idcalc

I

v-ereniein s no

Afscheid van Koos v. d, Weijden

ri.r"ïï."ïi ;;;;**'ï;ï

r;nb.,rr.

.l*:tue de o"go,J,.,;;,d", uit piershil. .o,:ï""i_* .,""rïJï;ïl .

rveersomstandig_

Hct ccrsle clltai Zrvalurvcn Iteden cn con pr.ima organisatie ,xwam mct T punlcnvan rrit vier rvecl_ hebben de jongens ein hecllijke sllJ,.,ten op gelijke voct met Spij_ dag gehad. Bij het naar. huis Kenrsse,.m_aar door. een ndtér gaan konden ze vol trots twee gjerBe.{nrAOetOe kwamen de v_líllrdtngse jongcns prijzen bcr,vonderen die iien door sÍe prijs. Het lrveeclcaan dc eerelftal w.ist de voorzitter van cle v.v. llozen- met zes.puntcn uit tiel wcdstr.ijden beslag te leggcn op de irveóburg waren overhandigd. prj.is.

dc

eerste

Hier rrorl

Spi.lkcnissc

prrJs mee naar huis. Al met al e_9n heel mooi resultaat .voor dó Vlaardingse Vogeltjcs.

Naast de andere festiviteiten die plaats vondern ter.gelegenhejd '"'an de verjaarr:iag van H.M. de Koningin hacl het. Cr,r.nité Natio-

nale Gedenkdagen ook sportweclstlijden uilgeschr€rt.en clie grote belangstelling genoten.

cct-r

tt

tt

oLt

onderchi.j.[

tig ued-

t Koos l)etl

t' Z ut aluw

c t

t

g

cler

e syt e el d,

tturnt die tegen Elccalsior. tuos toclr, tle Ittulsle. K{,{)s l'rol tler Wet.)tlr'tt ltccJt (luilt'ttlep rrJs(lteid genutlt('n. uan Itet. nt'Iicu<, roetbut om -.ich nog

l1leer uu1r. ltct uerutígítrtlsuterk te lnt.tt,trcu, t oi)den.

sricces gC.Sp{,old ett

L'oL)t'(!l itr tlc jtrrr'n o)ilstl.{'clJs 1t55 ?L)(ls (l(' I r'r.lr1ct'ulcrrot,l Vort dcI

V'gijtIrtt.-Br'r'./l)rolr ll('t lJauaor-

,

li.jkc un.pa.tt, Lr)not)tt('c rlr:- r.ogels opereerrl<:tt.

l i

m"ee-

speelden, dedcn onze stadgenoten het. beter en namelt eenlr.l,eede;

Wefipellvoethaltoernooi en $ch oo[ korf ba lwedstrli den was spertleve ontmoetÍng

a

sÍceí/s tnt'l

v".aïen,

DHZ, SHO en Zwar,Í-Wit*

W eíj d

lt.ee f

lítl

turrus, Zwart-Wit, 1.OGR cnZv,:a_

vlct n& het ncmcn van strafschon_ pen cle Zwaluwcn-jctrgO nct bulten d(' prijzen. In poulc B. waar. tlast Z.waluw-en dc r.clcnigingcn

I r u e elt

It't .1943 toard, Vrtrt clcr Vrcijclen ucttr, ZrLluLuwen rltrt. lt.eir, in 1947 eetL plurtts gaf in zi.)tt. cersLe ellral.'fot l96l heeJ'L Itij rlaaritt

Zaterdagnriiidag r;erlrokken nog twee cl-elftallcrr naar Rottel._ dam om daar deel te nemen aan gcor.grniscerd !'-qn^toernoo.i '1'0GR. In poulc A, rvaarin dool Ncn-

luwcn vei.tegenu.oordigd

Bijn,rt

stlijdert

:

i i

i In het Vtr'C-spoltpark

vond hqt ]welpent'oetbaltoelnooi plaats dat ]eeoitguniscclcl rt.erd dool dc pu-

pillcn-comnrissie tan v.v. VFC, Aan tle r.vedstrijden u'erd deelgeno:nen door pupillen-elftallen van zcs voetbalverenigingen. Ze werclcn geleid door scheidsrechtgrs .,'írïr de VSV.

El t'ercl enthousiast gevoetbald dool de jongens die soms goctl spel te zien gatcn. I{e mooie i!-eer droeg ook hier bl I)e urtslagcll $'aren: tot de goede stemming. 's Micllpoule I: L Eortuna I, 2 Zlvaludags lverd dc l"eestvreugde nolwcn I. ercn.taptoe van.9ipoutc rtr: Foltnna II, 2 RK WIK Y:l-l9,99d.do9r olurnDand ,,LrDcrte" na de pll.lslT uitreiking door dc hecr P. cl(' Gr-rede, bïjg;;tnar ao;;Í"tvf{rorile- ItI: De Holiandiaan Ï, 2 ct;nrrnissiélid dc lrccl C. A. Figc,l"TSB I lPoule

I]MIK

L

IV: I II

Zs'alurvcn -l-*^i,

III, 2 RK


...-\i\p

Rond Rotterdam geen uoetbul, elders wel

Zwaluwen ïrras in Ftrarderwljk snccesvol: 3 eerste prrj zer\ (Van onze sportre'dac,tie) _ Was de Tweede Paas'dag vrijwel gclleel ongeschikt voor sporfbe,o,efêning-in de openlucht, voor wat het Westen van ons land allthans betreft was het op Hemelvaarísdag niets ;b.eter. Grote voet-

VVOG, mocht worden gesproken van

ccn Westellijke overheersing.

Toen

VZC-voorzitter Molemaker deze zeer geslaagde dag -- er was geen spat reaÍsloot. sl,ondcn dc vcr6Jcn gevallen

(Vlaatdingen) en cnigingen Zwahrwen Scmper Altius tRi.iswiik) mct dc cerballornooien van Zwart Wit, Baren- ste prijzen jn handen. De Vogels waren drecht, Spijkenisse, SHO en Oranje Wit wcl het meest s'uccesvol met eerste rnoesiten vanwege de zware regenval in plaatsenr in de afdeiingen A, B en C 1. de nacht en de morgenuren worden aÍEoys, dat ook in Harderwijk van gelast. Ook het eerste korÍbaltornooi Liss,er de partij was viel juist buiten de prijvan de Rotterdams christelijke sportfe- zen jn tegen.;tclling tot VVN uit Klun-in Rotter- dert dat twec.de weld in klas 'deratie, dat op Varkenoord I dam zou word,en gehouden moest op ASH dat 3de werd in klas A. C en het laatste moment worden afgelast. MoUitslagen. Om drie prijzen in {rlas A: Zwagelijk dat dit tornooi nog kan worden af- luwen 1-A.SIi 0-O; DOSK-Zwaluwen 2 0-1t gewclkt op 15 juli, warrneer de betref- Zweluwen 2-Zrvaluwen 1 0-1; ASH-DOSK Zwaluwen 2-ASH 1-0: Zwrulwen 1Íende gemeentelijke instanties hun mede- 0-0: DOSK 1--{; l. Zwalus.en l; 2. zwal.uwcrr 2; werhing kunnen verlenen. 3. ASH. Om 3 prijz.en in a-[deljng .B: VVOGS. Allius t1 4-0i S. Altius A*Zwa tuu en 2 Zwaluwen 2-VVOG 1-l; S. Altius Prijzen VVIT en ASIJ 0-2: 1..-S. AItius 2 2-l ; Zu aluwen 2-S. Attius Veel meer ,succers had men op de Ve- 1 2*0; VVOG-S. Ailius 2 3---0. 1. Zwatuluwe, waar op niet rninder dan vier wcn: 2. WOG; 3. S. Allius '1. Om 3 priizen I afdeljn.g C: Z.waluwor_KI/.VZ 2-4i'XUVZ i plaatsen (Errne1o, Harderwijtk, Nun- in VvrN--Zw;rluwen l*+. í. Zwa-I speet en trutten) lret grote, jaa,rlijkse *VVN 0-0: P. VVNT: :,. K.\4V2. Prijzen afdefin,g I juniorentornooi werd geh,ouden van de luwcn; C 2:1. Semp. Altir/s; 2. Zwaluwen; S. ValVereniging voor zaterdagclubs. In Har- ker)heide. I derwijk, waar 43 teams, afkomstig van negen verenigingen íe gast wareil, bij I

i

I

I

Aantr ekk el,í jk, o ef enpr

o

gr am

u1t;

kerl

o"] va

Zwaluwen knapt zelf, de

be tel

wi m

speelgelegenheden op (Van een onzer verslaggevers) IJIJ DE voetbalvereniging ZwaluU wen heerst €en flinke drukte in verband met de ko',mentle competitie. fn en om de velden wordt haral gewsrkt om alles zo goed en succesvol mogelijk te laten ve'rloPen. Het ho'ofdvelrl is met eigen krach-

toernr:oí. Ook aan

hct

trainingsschema

wordt veel zorg besteed. Er wordt in vier groepen getraind nl. groep A op woensdag van 18.30 tot 20.00 uur èn op- donderdag van 20.00 tot 22.00 rrrr groep sroèn B op oo dinsdag dinsdae van 20.00 tot uur, 21.30 èn ob donderdaq van 19.00 tot 20.00 19.00 tot uur en cn groep C op dinsdag van tr9.00 lJ junioren 20.00 uur. De A en B lunroren op woensuur. q,ag yar 20.0_0 tol 21.30 .Vo9f j9 ten zo goed m,ogeliik geëgalisLeertl en -iunioren zal er in de komend,e winter 1611 6vèe,ile veLil is van een nieuwe zaaltraining ziin. de komeride competitie zullen enke' drainering voorzien rtloor de gemeen- leInnieuwe het topeiftal ko-er uit in te. om het hoofilveld wordt momen- men. omdat spelers het oude elftal tenteel een te'gelpa'il van an erhalve me- mindte drie spelers in militaire dienst ter breed gele,gd, zoilat hert nublie! zijn ziin gegaan ceÉaan of nog noe zullen gaan. Hiertedat er uit andere in ieder gevat dit se'iuoen geri'efeliik sËn.rie." staat ech-Íer overgekom-en zoals L. Ëlubs spelers zijn overgekomen naar ide wedstriiden zal kunnen kij- ólubs de Korver, A, Brouwer, J. Mostert, F. ken. H. v. d. Berg, C' van De iunioren hebben hun eigcn kleed- GroeneweÉ, J. en anderen, zodat er al J.-Los en wásgelegenheden een verfbeurt ge- Doorn, seven. zodat ook zij eeu prachtige be- met aI behoorlijk spelersmateriaal voor-

Ëuizing hebben térwijl de eveneàns een verfje zal krijgen. Jam' mer is het dat het toegangshek weer

D

Lee

zal

keu gen

digt en gen tek<

geÍ

fina B.

gelil oorc

sala 1963

ganl 1961

cantine handen is.

groc

dertienjatiffiog"n uit Schiedam bestr Di dinsdas doór eén loslbpende hond ge- een in slechte staat is. Dat zelfs het jeug- is hij in lIoek van HoIIand dige publiek in deze vakantietijd vriie beten. terwiil dadelijh on' lm. t( toègairg heeft tot het complex met al- tièp. ne jonËen itelde zich eigenaar" van lmrnÍ De aei doktdrsb-ehandeling. ]e vernielingsgevolgen van dien' lJ 18.1 ingeënt' is Het hekend. is 'dier aó-frona aanis er een Voor de augustusmaand tlekkelijk oefènprogramma opgesteld' Zo zal er iegen een Forluna en een Sparta-combinátie gespeeld worden' terwijl er ook tesen DUNO uit Den Haag en ecn -iubileumwedstrijd tegen VFC op de liist staat. Ook 'voor de elftallcn twec er wedstrijden op tdt en met vijl staan het orosramnia en tenslotle is er op l7 Een

I

en 24 aigustus het Harry van den Berg-


r:flsFF'" "'

'llr

ffiwmffiwmwmwa fuwrmffiM$ mf;mffia wffiffiffim

ffiW

msffiwmruMffi ffiffiffiwffipmffiffiffimm j

koti)l voor- een z\,vare c()lnpctiiie te slaatr clit seiz:oen, het al eercler. Zoiets lrrt'rlgl protnotie alli.jd mel zich mcc. I)aat l<oirt t-iog bi.i dat clittluirl ctrlttllc zL'eL' vcl lr rr'"tzctl 0ndernomcn iníjcrien v,'oLt1ctt. V:ln dc llpclct's, ulaar ooli i irn bestrtur en di.,,erse commissics ran Zwalurvc'rl z:tl clus vecl. r'iotrlen geZwillu-,r,rcir

augrrsl rr:; wordt [rct tritgebrei.clc oc'l'r,nDlogran)mir Lreslotcn nr<r1. lrcl ll;irry valr cleu Rerg-

'.['oct rrooi.

vraagd. FIet eersíe cl.l.tal zal op enlicle plitat-scn zekcr: rvijzigingen ondergaiin. Tegenovctr de clrie spelers, rlic aarl militaill clienst zi.jn gebonrien ol dat binncnl<ort zullen wcrtc1ct"t, staat gellrliliig ook hct fg1{: clat r-rit andcrr.r c'ltrbi; zich enlc0lrr slte'lr|s naar 2r,",;,ïLi,,v-^n hchbo

Dc Zwa)Lrrvenslt<'lt'i's ['liincit irr vit,r' gÍoepen. ljc A.-groeir

\,v()cn j(l:li.lílvoncl, virrr haLÍi zeveu 1o1, rrc:lrl: Lr.irr ei1 dottrkrt.'c[agavclncll

n li.rtcn ovcrst:ht'i.ivttr.

W'wgmffi

rrirn irt'irl. tot tien ttur'.

pa&#

&mrrefiHn@m

ubilrurnv;edsiri.icl Lcgen VI'-C"

Ook dr' lagere e)llailen gaai.r stevig 1r::rincn. Op 1? ett 2-X

\4,e schreven

trenff$ffi$ Mmwffq$ï-{ffiHdt

wotrdft

l)i

i3-groep,

riirrstlagavond vatt rchl tol half licr.r rrr.rr'. De B-gloclr clinsri;rglrrroncl vltr acht tol,'t.it:n cn donriu'clasirLvoncl van 2.cvclt 1o1 acht rrur. -Dc C-groep tlinstlrgirr,ond vun zcvcrl tot acht rtur.

@wffi@kffiffi[st

Dc A- en B-iuniorcn kliigen hun tL'aining op woensdagavond

Voor íraine r Zuidgccrit komt team te Íormeren dat met suc- van acht tot half tien; voor de dat neer op een ruimet'e ker"rs bij ces in de tweeite l<1as iran mee- C-jun.iorcn is er dezc winicr nog

het samenstellen van het eerste draaien. een zaaltraining. L. de Korver, A. BrouOT'I'ENPROGRAMMA wer, J. IVlost.ert, F. Grocnerveg, GROTE DRTJKT]! Voor augustus staaL er al J. H. v. d. Berg, C. van Doorn ïn ont, de ueld,en heerst bii ent een flink oefenProgramma te en J. Los zijn zo enkele rran de wacirten. Zwaluwcn krijgt een Zwaltr,uett. al, een groíe drultte. narncn clie we binlrenhort wel bij ís met eígen krcLch"Folt,lrna- en eel1 SParta-om- 't HooÍdueld de elftalopstelling tegen zullen i:.o goed mogelijk ulak, geten teals tegenstander, binal,ie komen. gen het Haagse DUNO wordt moakt, tel'wil, de gemeetile het Tlainer Zuidgcest zal onk nu gespeeld en bovcndien een íwcedc ueld uon cett. ttiett;ce weer alles op allcs zetten om eet-t team.

dlnirr,'r'Íirg ltcett, uoor.-ít',r.

Rond h,et hoofdueld urn'tlt ten'

het pultliek tltut'ts gelpad aungelegd. I)c 'itr itiot'ctt,

geríeue oan

eett anderhalue rnetet'ltreed te-

I

en. wa,sh,ebben lr.un eígen -erttklecdgel.egenherlen t:er[bcu.rL gc-

lgcucn, zodat;ij nu ectl prachtíge lbclLtti=ing ltebbcn, Oolt rlc kari-

íittc::aI nog uan cctt ttic,ttL' erï ie oorden, uoorz:ien,. j Eeir schaduwpuntje is echter

't,u

ldal hct tocgangshek in eetr slech-

NIEUWtr VLAARDIN(;SCIIE COURANT

flwaluwen moet im mfreuwe

I

Zrvalurven staat in de nieuwe competitie, lvàaÏvoor de KNVB dezer dagen de inileling bekend heeft gcmaakt, voor enkele verre leizen. I)e vogels zijn namelijk geplaatst in de tweetle klasse B samen met CSCA (Amstelveen), Enter Vooruit (Enter' Overijssel), Excelsior '31 (Iiijssen), GVVV (Veenentlaal), Hoog-

vliet, Kozakken Boys (Werkentlam), Noorilwijk, Quick Boys (Katrvijk aan Zee), SDCP (Putten), Usselnreervogels (Spakenburg) en Zuidvogels (Hnizen).

De slerkste tegenstandel is on- uit viel rvedstrijder.r op de tr,r'eede getwjjlield Spakenburg, dat vo- plaats. rig seizoen de landstitel veroverHYO komt uit in de 3e klasse

rter Noordwijk mag evenmin on- A en krijgt als tegenstanders: cierschat rvordeir. Dezc ploeg nam Barendrecht, CSVD (Delft), Exook aan de kamPioenscomPetitie celsior (Maassluis), Excelsior deel en eindigde met drie Punten (Pernis), HBSS (Schiedam), Pe-

likaan (Zwijndrecht),

Jonge Fiipers demonstreren bii finale voetba!comP.

RVVH

Ridderkerk), Spijkenisse en Zrtidland.

TSB moet het in de 4e klasse B opnemen tegen KMD, De Lier, Loosduinen, Maasdam, Melissant,

NSVV (Numansdorp),

lic stlat verkeert. De jeugd ht'cIt I daalclool nr-r vrij tocgang op de gevolg velc ll 'ott"in.n, rtret als orrplctot r Zwali;wcn hoogst ll I zierigc vernielingen.

cclmpetitie wer rerHen )

t

Scheve-

ningen Holland Sport, Siiedrecht en Wieldrecht.

De indeling in de reserve 2e De. lvedstrijd Zwaluwen-Liefde 2' AFuC 2, die tot besluit van de klas luidt: Zrvaluwen en Vrede.'Chr. 2, Excelsior' (M) 2, ExcelJeugdvereniging CSVD(P) door' de 2, Noordwijk 2, Quick Liefcle en Vrede gehouden on- sior 2, SSS 2 en Zwatt Boys 2, RVVH lvordt voetbalcompetitie c]-erl inge gespeeld, zal vliidagavond in wir 2. Zrvaluq'en 3 speclt in de res. 3e Zuicibuurt niet om half acht maar om krryart oveï zeven beginnen' klas A tegen CSVI) 3 's-GravenDit orn de Jonge PijPers de zandse S.V. 2, IIBSS 2, Jodan gelcgenheid te geven iets van Boys 2, Katwijk 2. Monster 2, h'rn kunnen te laten horen. Quick Boys 3, RCL 2 (Leidet'dorp), Rijnsbrngse BoYs 2 en Sch. H. Sport 2. De competitie Ïiegint voor deze elÍtallen op 7 sePternber.


(Van een onzer verslaggevers)

ONDANKS het feit, daÍ de deze " w'eek in ons blad gepubliceerde nieuwe competitie-inrlelin,g voor de v.v. Zwaluwen reisafstandèn van een gemidtlelde van 200 km liet zien, is

va!1 onze reserve-KNVB.teams gaan

kijken, dan bíjv. een re,is naar Vriezenveen of Rijssen te maken.,' Áldus de heer De Pee, die dezelfde avond dat..hij de indeling las. nog met de landkaart (en,,kilometerteller.') aan

om zouden we altijd maer

Dat dit bij de uitwedslrijden in Overijssel niet het geval zal zjin. is duir delijk, maar dat men 's mbrgens orn' ha.lf tien de deur uit moet om daár legen àet middernachtelijk uur weer in te komen, is ver ovcrdreven, Zie clubs als Quick Boys, Noordwijk, hier, wat de aanvoerder HeerHoogvliet ên Koz. Boys krl;gen. Die jansdam. Joop van Pelt ervan van zegt: brengen weer veel publiek mee, zo- ..Nog nooií heb ik zo'n prettis ln tlat alles bij elkaar best mee zal sportieÍ seizoen gespeeld, 'als ïorig vallen. " jaar met Heerjansdam. De verre reidezelfde

tegenstanders mocten ontmoeten? Ik

vind hcí persoonlijk wel leuk nu cens een Vooru'aarts, een Enter Vooruit en ecn Excelsior'3l te moge,n onímoeten. Ycrgeet niet, rlat wè daarnaast ..ook

h.cl, uitmet€n is .ge.gaan welke reizen ,_zUn-verenlging wel maken moest. het bestuur van deze nieuwe Ze kÍas- .t-tct vtel. hem tegen, al was hii na_ ser niet pessimistisch gestemd, Aan. ruurtiJk vanbar menrng dat het bestuur vankelijk is men wel geschrokken van nlet bÍj de pakken moest gaan neerzÍtclubs als Enter Vooruit (Enter), Ex- ten._cn dat men spoedig- zal moeten waren beslist de moeite waard, celsior '31 (R[ssen) en Voorwaarts bekrJken_-wat in deze de bcste oplos- De lreer H. v. d. Vorm, ex-penningmees- zen want de nieuwe tegenstanders braehwas dc heer De pee'van ter. zag wel liever wat meer clubs ten V. (Vriezenveen) die alle drie uit sing is. Wel weer cens een ander sDellclie. lnenin-g, dat Zwaluwen er goed aàn uit de naaste omgeving, zoals HeerOverijssel komen. Verder mogen niet doet zg. oude bekenden.,' Oók Jo;p jansdam. SSS en Zwart Wit. maar rl_an de (spil dc afrasteritrg op kaitrpen lc cn onderschat worden GWV (yeencrrvan het Ned. zaterdagelflreeds ls er ecn begin gemaakt mel durfde de nicuwe indeling toch bqst Vlsser tal en evenecns speler van Heerjánsdaal) en SDCP (Putten), terwijl ook ccn tegclpad rondom hct veld. ..Onzc aan cn koesterde de beste verwachdam) was zeer le spreken over d'e inclubs als CSCA (AmstQlveen), IJsseItocschouwcrs zullen nctjes ontvàngen tingen voor het seizoen 1963-1964, (Spakenburg) en Zuiil- moetcn wordcn. iretgecn ccn ecrtte Trainer W. Zuidgeest was het maken ter-regionale indeling. rmeervogels vogels (Huizen) niet bepaald naast ve|elstc rs om in het komende sei_ van verre reizen wel gewend ên zag dc mensen naar ons veld tc trek- hielin geen enkele bezwaar voor Zwa-- Goede moed de deur zitten. Wanneer u'e dan teu- zoen ken. Daarnaast zal gocct spei e€n luwen, Wel. stclde hij de vraag of alsrorre slotte troogvuet, Hooevliet. lloogvliet, lÍozakken Kozekken Boys, Bovs Kozakken voorname factor zijn.ï' le spelers wel zo vroeg van huis zou- TOFN u'e dan ook eerr algehele concluNoortlwijk en Quick Boys als .,brr. sre ean het ZwaiuWen-bestuur vroeden kunncn. gen betreffende de riieuwe indelinp. ren" noemen, dan zi.in hiermee Áet- Interessant zei seeretarís M. Kool ons wbordeliiË: een alle verenigingen genoemd. ..Pessim_istisch zijn we netemaai-uièl. M. KOOL vond de nieu- i\leerallen De ,eer:ste .ea.tË ï"n enr*er.u bestuur- SECRETARIS ''we indeiing bijzonder interessant, DIE verre reizen en dat meer dan we zouden geen goed bestuur ziin. d.ers van Zwaluwen was dus ni.et opwanneèr we deze zaak niet wisten"te ,,Het .is., zaak, dat het bestuur reeds tq'aalí uur van huis zijn, schijnt timistisch. De heer B. de pee wás nu op welke manier overigens wel mee te valien. We háb- overwinnen. VoI goede moed gaan we van ,mening, dat de afstanden veel te het gaat overwegen pessigereisd o.aar beste gelcÈd mee pegunen en.vol vertrouwen ben ons oor eens te luisteren kan worden. groot ziin_,en dat er st.raks reizen ge. mislischl In geen gevai! We zullen bij clubs als Hoogvliet, Zwart Wit en ?.e.n w9 het_nieurve seizoen tegemoet. maakt zullen :rnoeten worden van làn- de L,lt was duidelijke taal en wanneer we tndel.mg moeten aanvaarden en Heerjansdam. ger dan twaalÍ uur. Men zou dan zulleir daarnaast bedenken, dat de oud_seer best komen. We rekenen bij 's ;morgens om halÍ tien aI mo,eten .jaar cretaris van Zwaluwen. wiilen H. v_ uÍtwed,strijden minstens op ccrï Deze verenlgingen stonilen vorig vcrtrekken, waarlta om circa elÍ uur de voor rlezelfde moellijkheid. bus v_an personen, Nu zeg50 inclusief cie spc's avonds de stad VJaardingcn wecr Oie àei_ 4., -Be"g. zelf de man was,'was gen ziJ lci's. una,niem, dat ileze nleurrye inWat de tijds clubs betrcft: het is wcl een fel voorstander ví., ln zrcht zou ko,mc,n prettig ter-regionale rer-reglonele lndeling tndetrng ecns.. een vooruitgang voorull.gangl gczichtcn een nicuwe landelijke 2e tc klas, dan wandóit Dit zal voor vele spelers en suppot.- zren.' betekent voor hêt zaterilagvoetbal en het bestuur van de Vogels momen_ ters welecns een groot bczwaa.r kundat de verre reizen beslist wel meeteet vóort Ín de voetsporen van hun nen . wo.rden en u'je zegt. dat zij zich Dezelfde mening was voorzitter D. À, vallen. Er rvaren verre ultwedstrijden oud-secretaris. Over eirkele jaren zàj straks bereid zullcn lonen zo'n verre v. d. Snoek toegedaan, die dinsdas- bij, waarom men om half twee íer- i vrijwel zeker ook een tànaèiiif<e i uitwedstrijcl bij te wonen'.' Ik kan avond juist een wandeling over hót trok, orn dric uur nog êen halÍ uurtje eerste klas komen. lraár aJ ÀoËiÀll í_errein had gemaakt (ilaf een gron] me voorstellen, dat de ,supporging om daarna om kwartl uit de bus men dÍe dan weer naa" vorán-iur-I tels liever bij ecn gocde. wedÀirijd tlige opknap;beurt onitergaat):,,Waáf- over vier te gaan vocíballen. len komen, zijn van later zorg..; I |

i

j

|

Seizoen 1962-1963 deel2  

rrÍen dan ?4% Punten, zodat veriaswedstrijd worden gehou' li.ikc contactrrirldagcn zccr oF) Geen sport, toch sport irehben 33 jltliioren van...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you