Page 1


สารบัญ 01 ข้อมูลทั่วไป

28 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

02 สาส์นจากประธานกรรมการ

36 ปัจจัยความเสี่ยง

04 ภาพคณะกรรมการบริษัทและที่ปรึกษา คณะกรรมการ

41 รายการระหว่างกัน 44 รายงานการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

05 ภาพคณะผู้บริหาร 06 นโยบาย และโครงสร้างด้านสังคม และกิจกรรมตอบแทนสังคม

45 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน 46 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

09 ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน/ฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงาน

48 รายงานของผู้สอบบัญชี

10 รายงานผลการด�าเนินงาน

49 งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

12 โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

100 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ�านาจ ควบคุมของบริษัทฯ


ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ ทุนจดทะเบียน แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร ที่ตั้งโรงงาน โทรศัพท์ โทรสาร โฮมเพจ

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจโรงกลัน่ น�า้ มันขนาด 17,000 บาร์เรลต่อวัน บริหารคลังน�า้ มัน 4 แห่ง เพื่อจัดจ�าหน่ายน�า้ มันดีเซล น�้ามันดีเซล บี 5 เบนซิน 91 แก๊สโซฮอลล์ 91 แก๊สโซฮอลล์ 95 และน�้ามันเตา รวมถึงค้าปลีกน�า้ มันส�าเร็จรูป 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 จ�านวน 802,870,229 บาท จ�านวน 802,870,229 บาท 1 บาท จ�านวน 529,870,229 บาท 0107546000202 0-2791-1811 0-2791-1818 7/3 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต�าบลมาบตาพุด อ�าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 (038) 685-816-9 (038) 685-243 http://www.rpcthai.com

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์ ที่ตั้ง โทรศัพท์ ผู้สอบบัญชี (ประจ�าปี 2551) ที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรสาร

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย ชั้น 4 และ 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 0-229 2800, 0-2654 5599 นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3970 บริษัท ส�านักงานเอินส์ทแอนด์ยัง จ�ากัด ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ์ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 0-2264 0777, 0-2661 9190 0-2264 0790

1


สาส์นจากประธานกรรมการ

ในปี 2553 ที่ ผ ่ า นมา ปปั ญ หาเศรษฐกิ จ ของโลกโดยรวม มี ก ารขยายตั ว และมี ก ารไหลเวี ย นของเงิ น ทุ น เพิ่ ม จากปี ก ่ อ น แต่ ปัญหาการว่างงานในหลายๆ ประเทศ รวมทั้งหนี้สาธารณะของกลุ่ม ประเทศสหภาพยุโรป และความเสีย่ งจากความผันผวนของค่าเงิน ยังอยูใ่ น ระดับสูง แม้ประเทศก�าลังพัฒนาจะมีการขยายตัวอย่างแข็งแกร่งก็ตาม ประกอบกั บ ปั ญ หาการเมื อ ง รวมทั้ ง ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ที่ เ กิ ด ขึ้น ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยของเราด้วย ซึ่งถือว่ารุนแรง และ ก่อให้เกิดความยากล�าบากกระจายทั่วทุกภาคเป็นอย่างมาก ทางด้านสถานการณ์ราคาน�้ามันโลกมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ราคาน� าคาน�้ามันดิบดูไบโดยเฉลี่ยปี 2553 อยู่ที่ 78 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เนื่องจากความต้องการใช้นา�้ มันมากขึ้น จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งฤดูกาล และภัยธรรมชาติ ซึงส่ ง่ ส่งผลให้ราคาน�า้ มันมีการปรับตัวสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง สส่วนค่าเงินบาทเมือ่ เทียบกับสกุลดอลลาร์ แข็งค่าขึน้ อย่างมากในช่วงครึ่งปีหลังของปี และมีแนวโน้มว่าจะแข็งค่าต่อไป เนื่องจากมีความกังวลต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ของสหรัฐฯ ส่งผลให้นักลงทุนสนใจลงทุนในตลาดน�า้ มันเพิ่มขึ้น ทางด้านผลการด�าเนินงาน ในรอบปี 2553 นั้น บริษัทฯ ยังคงพยายามด�าเนินการ และหาช่องทางปรับปรุงสถานะ ทางธุรกิจภายใต้ภาวะที่มีความผันผวนสูง ซึ่งผลงานที่ท�าได้ ถือว่าดีพอสมควร ถึงแม้ว่าจะมีก�าไรสุทธิลดลงจากปีก่อน โดยมียอดขาย 809 ลล้านลิตร เพิ่มขึ้น รร้อยละ 8 จาก 750 ลล้านลิตรในปีก่อนหน้า สามารถสร้างรายรับรวมของปี ทั้งสิ้น 19,544 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ27 จาก 15,357 ล้านบาทในปีก่อนหน้า และมีกา� ไรสุทธิส�าหรับปี 2553 เป็นเเงิน 200 ลล้ า นบาท ลดลง 133 ลล้ า นบาท หรื อ ร้ อ ยละ 40 จากปี ก ่ อ นที่ ท� า ได้ 333 ลล้ า นบาท อั น สื บ เนื่ อ งมาจาก ปัจจัยภายนอกทีย่ ากต่อการควบคุม ซึง่ ผมถือว่าผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกๆ ทท่านได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างสุดความสามารถแล้ว ส�าหรับสถานการณ์ด้านธุรกิจพลังงานทดแทน บริษัท เพียวไบโอดีเซล จ�ากัด ได้ด�าเนินการผลิต และจ�าหน่าย น�้ามันไบโอดีเซล บี 100 ในเชิงพาณิชย์มาเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี ซึ่งต้นปีที่ผ่านมาปริมาณการผลิต และจัดจ�าหน่าย เพิม่ สูงขึน้ เนือ่ งจากรัฐบาลประกาศจะยกเลิกการจ�าหน่น่ายน�า้ ดีเซล บี 3 และให้จา� หน่ายเป็นดีเซล บี 5 แทนทัง้ ประเทศตั้งแต่ ต้ น ปี 2554 เป็ น ต้นไป ซึ่ งนโยบายดังกล่าว ได้ต ระหนั ก ถึ ง เรื่ อ งของสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยเฉพาะการช่ ว ยลดผลกระทบ ด้ า นมลภาวะโลกร้ อ นของการใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง แต่แล้วจากปัญหาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับเหตุการณ์อุทกภัยภายในประเทศ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนานในช่วงครึ่งปีหลัง กก่อให้เกิดความเสียหายต่อ พืชผลทางการเกษตร รวมถึงสวนปาล์มด้วย เป็นผลให้น�้ามันปาล์มดิบขาดแคลนอย่างกระทันหัน ส่งผลให้ราคาเพิ่มสูงขึ้น อย่างมาก จนกระทัง่ ปลายปี 2553 รัฐบาลได้ประกาศให้เลือ่ นการบังคับใช้ น�า้ มันดีเซล บี 5 ออกไปเป็นประมาณกลางปี 2554 นอกจากธุรกิจไบโอดีเซลแล้ว บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการพลังงานทดแทนทางเลือกอื่นๆ ด้วย

2

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)


ในด้านธุรกิจค้าปลีก บริษัท เพียวพลังงานไทย จ�ากัด ด�าเนินินกิจการสถานีบริการน�้ามันทั่วประเทศแล้วทั้งสิ้น 78 สาขา มีการปรั การปรับ ปรุง พัฒ นา การขยายเพิ ารขยายเพิ่ ม ขยายสถานี บ ริ ก ารน�้า มั น ตามโอกาสการค้ า ปลี กอยู ่ บ้ า ง โดยได้เน้น การให้ ก ารบริการน�า้ มันนเชื เชือ้ เพลิง ชนิดดีเซล บี 5 และ แก๊สโซฮอลล์ 95 เพือ่ ตอบรับ และส่งเสริมตลาดพลังงานทดแทนพร้อม กันไปด้วย นอกจากนั้น บริษัท เพียวสัมมากร จ�ากัด ยังงได้ ได้เปิดให้บริการศูนย์การค้า ‘เพียวเพลสไลฟ์สไตล์มอลล์’ แห่งที่ 2 อย่างเป็นทางการ ให้กับชุมชนย่านถนนรามค�าแหง 110 ในวันฤกษ์เลขดี ‘Perfect 10’ คือ 10.10.10 ในวันอาทิตย์ที่ 10 เดือน 10 (ตุลาคม) ปี 2010 (2553) ด้วยมูลค่าโครงการทั้งสิ้น 350 ล้านบาท ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี และสามารถ ขายพืน้ ทีโ่ ครงการได้ทงั้ หมด นอกจากนัน้ ยังเตรียมท�าโครงการที่ 3 ตต่อไปในทันที คือโครงการ ‘เพียวเพลส เดอะกรีนลีฟวิง่ มอลล์’ ซึง่ เป็นศูนย์การค้าชุมชนในย่านถนนราชพฤกษ์ ดด้ว้ ยงบลงทุนประมาณ 200 ลล้า้ นบาท เพือ่ ตอบสนองความต้องการทีแ่ ท้จริง ของผูอ้ ยูอ่ าศัยในแถบนัน้ ซึง่ มีกา� ลังซือ้ สูง และก�าลังเพิม่ จ�านวนมากขึน้ อย่างรวดเร็ว ในโครงการนีเ้ น้นความหลากหลายครบ วงจร สะดวกสบาย บรรยากาศร่มรื่น ตามแนวโน้มของการพัฒนาศูนย์การค้าปัจจุบัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบ โครงการ คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการประมาณปลายปี 2554 นี้ โดยสรุปแล้วกิจการของบริษัทฯ หลายๆ ดด้านได้รับการบริหารจัดการด้วยผลลัพธ์ที่ดี มีพื้นฐาน และศักยภาพ ที่จะพัฒนาให้เติบโตต่อไปในอนาคตได้หลายด้าน ถึงแม้ว่าจะยังมีปัญหาความไม่ชัดเจนของการจัดหาวัตถุดิบส�าหรับการ ผลิตน�า้ มันปิโตรเลียมในอนาคตข้างหน้าให้ต้องเตรียมการแก้ไขให้ดีต่อไปอีก ในนามของคณะกรรมการ ผมใคร่ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า ผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจช่วยแก้ไขปัญหา ในสถานการณ์ยากล�าบากที่ผ่านมาให้กับบริษัทฯ และก็ตั้งใจที่จะสร้างก�าไร และผลตอบแทนที่คุ้มค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นสืบต่อไปอีกอย่างเต็มก� าลังความสามารถ ถือเป็นความดีงามในอดีตที่ผ่านมา และได้ทวีมากขึ้นอย่างส�าคัญในปีนี้ และก็หวังว่าจะสามารถสานต่อความดีงามนี้สืบไปในอนาคตด้วย

นายสัจจา เจนธรรมนุกูล ประธานกรรมการ

3


คณะกรรมการบริษัท และที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท และที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายสัจจา เจนธรรมนุกูล ประธานกรรมการ / กรรมการ

นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร

นายสุมิตร ชาญเมธี กรรมการ

นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข กรรมการ

นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ กรรมการ

นายวีระวัฒน์ ชลวณิช กรรมการอิสระ

ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

4

นายอานุภาพ จามิกรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายพิพิธ พิชัยศรทัต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)


คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร

นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร

นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

นายสัจจา เจนธรรมนุกูล ประธานกรรมการ/กรรมการ

นายสุมิตร ชาญเมธี กรรมการ

คณะผู้บริหาร

นางศิรพร กฤษณกาญจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นายสมบูรณ์ ศิริชัยนฤมิตร ผู้จัดการทั่วไปสายธุรกิจ และการเงิน

นายวสันต์ ชื่อตรง ผู้จัดการทั่วไปสายโรงงาน

ผู้จัดการฝ่าย 1. นายชุติพล 2. นายธเนศ 3. นายบุญเลิศ 4. น.ส.มลฤดี 5. นางวรรณี 6. นางสุพรรณี 7. นายไพรวัลย์ 8. นายรังสรรค์

พลเดช พิพัฒนาเวชกิจ เพชรฤกษ์วงศ์ ประภากรรัตนา กิติวรนันท์นกุล ตัณไชยศรีนคร วรรณศิริลักษณ์ มม่วงโสรส

ผู้จัดการฝ่ายจัดจ�าหน่าย ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม และเทคนิค ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน ผู้จัดการส�านักกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการ ส�านักงานตรวจสอบและควบคุมภายใน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ผู้จัดฝ่ายบริหารโรงงาน

5


นโยบาย และโครงสร้างด้านสังคม และกิจกรรมตอบแทนสังคมของระยองเพียว

1. นโยบายด้านสังคมและตอบแทนสังคมของระยองเพียว

บริษัท ระยองเพี ะยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด(มหาชน) โดยคณะผู้บริหารได้ก�าหนดนโยบายให้มีการเข้าไปมีส่วนร่วม หรือช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งนี้ด้วยตระหนักถึงการเป็นบริษัท โรงกลั่นน�า้ มันของคนไทย 100% บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด(มหาชน) เป็ป็นบริษทั โรงกลัน่ น�า้ มันของคนไทย 100% ตระหนักถึงความส�าคัญ ของชุมชนที่บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง และด�าเนินธุรกิจ ดังนั้น คณะผู้บริหาร ได้ก�าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการด�าเนินธุรกิจบนความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนรายรอบ อีกทั้งยังก�าหนดแผนและนโยบาย การตอบแทนสังคม ผผ่านกิจกรรมการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ทัง้ ในรูปแบบทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ และไม่เกีย่ วข้องกับบริษทั ฯ

2. โครงสร้างหรือแผนงานด้านสังคมของระยองเพียว

ปัจจุบนั บริษทั ฯ ได้กา� หนดโครงสร้างหรือแผนงานด้านสังคม ซึง่ มีแผนกประชาสัมพันธ์ ส�านักบริหารกิจการองค์กร เป็นผู้ดูแล โดยจะแบ่งประเภทออกเป็นดังนี้ ด้านมวลชนสัมพันธ์ บมจ.ระยองเพี ย วริ ฟ ายเออร์ ได้ ใ ห้ ค วามส� า คั ญ ต่ อ ชุ ม ชน และงานด้ า นมวลชนสั ม พั น ธ์ ต ่ อ เนื่ อ งเสมอมา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีต่อกัน โดยได้ด�ารงสัมพันธภาพดีกับโรงเรียน ผู้น�าชุมชน และหน่วยงาน ราชการ ในพืน้ ทีท่ บี่ ริษทั ฯ ตัง้ อยูเ่ ช่น ทีจ่ งั หวัดระยอง นครสวรรค์ นครราชสีมา ทีบ่ ริษทั ฯ มีคลั คลังน�า้ มัน หรืรือสถานีบริการน�า้ มัน “เพียว” ตั้งอยู่ เช่น การจัดงานวันเด็ก การประกวดวาดภาพ การบริจาคทุนการศึกษา การจัดทีมพนักงานระยองเพียว เป็นอาสาสมัครสอนหนังสือ รร่วมกิจกรรมให้ความรูก้ บั เด็กๆ ในโรงเรียนละแวกใกล้เคียงเป็นประจ�าทุกเดือน หรือมีสว่ นร่วมอืน่ ๆ กับกิจกรรมของชุมชน ด้านการตอบแทนสังคม ด้านกีฬา บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา โดยให้การสนับสนุน “ฟุตซอลทีมชาติไทย” ทั้งนี้ก็ เพื่อต้องการสนับสนุนให้ทีมของคนไทยประสบความส�าเร็จ ได้รับชัยชนะ และมีชื่อเสียง ในระดับนานาชาติ วว่าคนไทย ก็มีความสามารถไม่แพ้ชาติอื่นๆ นอกจากนี้ยังต้องการส่งเสริมพัฒนาการของทีมฟุตซอลของไทยให้ก้าวไปสู่อินเตอร์ และเกิดการแพร่หลายในหมู่คนไทยหันมาเล่นฟุตซอลกันมากขึ้น นอกจากนี้ ในส่วนของพนักงาน บริษัทฯ เห็นความ ส�าคัญในสุขภาพของพนักงาน โดยการสนับสนุนให้จัดตั้งชมรมกีฬาแบดมินตัน เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ออกก�าลังกาย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างหน่วยงาน และระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

6

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)


ด้ า นการตอบแทนสั ง คม บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ตั้ ง โครงการ We’re Pure Group เพื่อประเทศไทย ด้วยใจรัก ด�าเนินกิจกรรมตอบแทนสังคมต่างๆ ได้แก่ การสนับสนุน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือชุมชนที่อยู่ห่างไกลใน ถิ่นทุรกันดาร ให้พวกเขามีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น การสนับสนุน บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ต่างๆ การสนั บ สนุ น กิ จ กรรมของสมาคมคนพิ ก าร เป็ น ต้ น ซึ่งในแต่ละกิจกรรมพนักงานทุกคนก็ได้มีส่วนร่วม ที่จะ ช่ ว ยเหลื อ ทุ ก ขั้ น ตอนที่ ผ ่ า นมาได้ จั ด กิ จ กรรมไปแล้ ว 2 โครงการ คือ จิตอาสาพาน้องท�าความดีด้วยการบ�าเพ็ญ ประโยชน์ ท� า ความสะอาดพื้ น ที่ ส าธารณะที่ วั ด ญาณฯ จ.ชลบุรี และจิ ละจิตอาสาสู่ชุมชนท้องถิ่น ณ โรงเรียนภูงาม โนนสะอาด จ.ฉะเชิงเทรา นอกจากโครงการดังกล่าวแล้ว ยังมีชมรมต่างๆ อาทิ ชมรมสานฝันปันรัก ชมรมคนดี โดยพนักงานจะรวมตัวกันใช้เวลาในช่วงเสาร์ – อาทิตย์ ไปบริ จ าคเงิ น และสิ่ ง ของให้ กั บ หน่ ว ยงาน มู ล นิ ธิ ต ่ า งๆ เป็นประจ�าทุกเดือน ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 อาทิ การใช้ระบบ บ�าบัดน�้าเสีย และการตรวจสอบคุณภาพอากาศก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก จากจุดนี้เองบริษัทฯ จึงมีนโยบายในเรื่องการ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่กับคนไทยต่อไป ดด้วยการจัดกิจกรรมประกวดกระทงจากวัสดุที่ท�าจากแป้งมันส�าปะหลัง ที่สามารถย่อยสลายได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย โดยการให้เยาวชนตั้งแต่ระดับ ชัน้ ประถมถึงมัธยมปลายส่งผลงานเข้าประกวด นับเป็นอีกกิจกรรมหนึง่ ทีไ่ ด้รบั ความสนใจจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม อย่างมากมาย

ระยองเพียวต้อนรับผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงกลั่น น�้ามันและโรงงานไบโอดีเซล

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเพียวไบโอดีเซล เปิดบ้านให้การต้อนรับ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ของบริ ษั ท เข้ า เยี่ ย มชมกระบวนการผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มและปิ โ ตรเคมี และโรงงานผลิ ต ไบโอดี เ ซล โดยมี ค ณะผู ้ บ ริ ห ารน�าโดย คุณศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร คุณศิรพร กฤษณกาญจน์ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ คุณบรรลือ ศศรีโปดก กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เพียวไบโอดีเซล จ�ากัด ให้การต้อนรับ พบปะพูดคุย ตอบข้อสักถามจากผู้ถือหุ้นจนได้รับความกระจ่างในเรื่อง กระบวนการผลิตและแนวทางการด�าเนินธุรกิจต่อไป

7


นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นได้เดินทางไปเยี่ยมเด็กๆ ของโรงเรียน ผู้รู้ ญสส. 80 ซึ่งเป็นโรงเรียนในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระสังฆราช ที่รับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาเข้ ษาเ ามาเรียน โดยระยองเพียวได้มีโอกาสเข้าไปช่วยพัฒนาโรงเรียน รวมถึงช่วยครู-อาจารย์ สอนหนั อนหนังสือในวันเสาร์-อาทิตย์ และจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับเด็กๆ มาเป็นระยะเวลากว่า 3 ปีป โดยคณผู ดยคณผูถ้ อื หุน้ และระยองเพียว ได้รว่ มกันมอบเมล็ดพันธุข์ า้ วโพด ส�าหรับปลูกเป็นอาหารกลางวัน และเงินสนับสนุนจ�านวน หนึง่ เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยของทางโรงเรียน

ระยองเพียวมอบเงินช่วยเหลือและสิง่ ของให้กบั ผู้ประสบภัยน�้าท่วม

คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ระยองเพียว ริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน) ได้รว่ มกันบริจาคเงิน และสิง่ ของเพือ่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�า้ ท่วม ด้วยการสมทบทุนเป็นจ�านวน 100,000 บาท ผ่านทาง “ครอบครัวข่าว 3” สถานีโทรทัศน์ ไทยทีวสี ชี อ่ ง 3 และสิง่ ของเครือ่ งใช้จา� เป็นโดยน�าไปมอบผ่าน ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย

ระยองเพียว และ สถานีบริการน�้ามัน “เพียว” ต้ อ นรั บ คณะคาราวานการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย “กอดเมืองไทย.....ให้หายเหนื่อย” เมื่ อ วั น ที่ 24-27 กั น ยายน 2553 ที่ ผ ่ า นมา บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน) และ สถานีบริการน�้ามัน “เพียว” ให้การต้อนรับคณะคาราวาน โครงการ “กอดเมื อ งไทย....ให้ ห ายเหนื่ อ ย” ซึ่ ง จั ด โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้คนไทยหันมาท่องเที่ยวในประเทศกันมากขึ้น โดยทาง บริษทั ฯ ได้จดั เลีย้ งรับรอง คณะคาราวาน ทุกท่าน ณ ครัวพักอิม่ ภายในสถานีบริการน�า้ มัน “เพียว” สาขา 1 จ.นครสวรรค์ นอกจากนี้ ยั งให้ ง ให้ ค วามสนใจเข้ า เยี่ ย มชมคลั ง น�้ า มั น ระยองเพียว สาขาจ.นครสวรรค์ โดยมี คุณเสกสิทธิ์ อ่อนค�า นายคลังประจ�าสาขา เป็ป็นผู้บรรยายขั้นตอนการจ่ายน�้ามัน อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อไปจ�าหน่ายต่อให้กับผู้บริโภค รวม ถึงยังได้อธิบายวิธีการเลือกใช้น�้ามันให้เหมาะกับสภาพรถ แต่ละประเภทอีกด้วย

8

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)


ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน / ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน

หน่วย

อัตราส่วนสภาพคล่อง Inventory Turnover Ratio ระยะเวลาการเก็บหนี้ อัตราก�าไรสุทธิ อัตราก�าไรขั้นต้น อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ก�าไรสุทธิต่อหุ้น มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 2551 2552 2553

เท่า เท่า วัน % % % % บาท บาท เท่า เท่า

0.68 18.83 5 (2.24) (0.19) (50.78) (14.52) (1.01) 1.58 2.33 0.15

0.86 15.90 3 2.17 5.30 29.24 8.97 0.69 2.36 2.26 0.23

1.11 15.57 5 1.02 3.33 13.57 4.57 0.40 2.97 1.97 0.33

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท) รายการทางเงิน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 2551 2552 2553

สินทรัพย์รวม

3,096

3,713

4,364

หนี้สินรวม

2,310

2,574

2,893

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

786

1,139

1,471

รายได้จากการขาย

22,507

15,357

19,544

รายได้รวม

22,729

15,484

19,744

ก�าไรขั้นต้น

(42)

814

651

ก�าไรก่อนหักดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคา และภาษีเงินได้

(284)

540

426

ก�าไรสุทธิ

(504)

333

200

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)

(1.01)

0.69

0.40

9


รายงานผลการด�าเนินงาน

ในรอบปี 2553 บริษัทฯ ขอสรุปผลการด�าเนินงาน ได้ดังนี้ ผลประกอบการ

บริษทั ฯ มีรายได้ รายได้หลักจากการจ�าหน่น่ายน�า้ มันส�าเร็ร็จรูปประเภทน�า้ มันดีเซล น�า้ มันดีเซล บี 5 เบนซิน 91 แก๊สโซฮอลล์ 91 แก๊สโซฮอลล์ 95 เคมีภัณฑ์ และน�า้ มันเตา ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้จากการจ�าหน่ายน�้ามันและเคมีภัณฑ์ในปี 2553 จ�านวน 19,545 ล้านบาท เพิ่มขึ้นปี 2552 ซึ่งมีรายได้เป็นจ�านวน 15,357 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.27 โดย บริษัทฯ มีราย ได้ต่อลิตรจ�าหน่ายเฉลี่ยเท่ากับ 24.37 บาทต่อลิตรในปี 2553 และ 20.60 บาทต่อลิตรในปี 2552 และ มียอดจ�าหน่าย น�้ามันและเคมีภัณฑ์รวมในปี 2553 เป็นจ�านวน 809 ล้านลิตร เทียบกับปี 2552 ซึ่งมียอดจ�าหน่ายน�้ามัน และเคมีภัณฑ์ รวม 750 ล้านลิตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.78 เป็นผลมาจากความต้องการใช้นา�้ มันเพิ่มมากขึ้น และราคาน�า้ มันเพิ่มสูงขึ้น จากปีก่อน บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายรวมในปี 2553 ทั้งสิ้น 19,483 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.13 เมื่อเทียบกับ 15,088 ล้านบาท ของปี 2552 ซึ่งแบ่งเป็นค่าใช้จ่าย 2 ประเภทหลัก คือ ต้นทุนขาย และ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร โดยต้นทุนขายของบริษัทฯและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 4,399 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.05 จาก 14,637 ล้านบาท (เฉลี่ย 19.51 บาทต่อลิตร) ในปี 2552 เป็น 19,036 ล้านบาท (เฉลี่ย 23.54 บาทต่อลิตร) ในปี 2553 โดยการเพิ่มขึ้น ของต้นทุนขายเป็นผลมาจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน และปริมาณการขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ส�าหรับค่าใช้ จ่ายในการขาย และบริหารของบริษัทฯ ในปี 2553 มีมูลค่ารวม 448 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.77 เทียบกับปี 2552 ซึ่ง มีค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร 451 ล้านบาท ในปี 2553 บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิ เท่ากับ 200 ล้านบาท ลดลง 133 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 40 เทียบกับในปี 2552 ซึ่งมีขาดทุนสุทธิเท่ากับ 333 ล้านบาท

ด้านการผลิต ปี 2553 บริษัทฯ ผลิตรวมทั้งสิ้น 631 ล้านลิตร หรือเทียบเท่า 10.87 KBD เทียบกับก�าลังการผลิต 987.00 ล้าน ลิตร หรือเทียบเท่า 17 KBD คิดเป็นการใช้ก�าลังการผลิตเท่ากับ 63.93% จากก�าลังการผลิต 17.0 KBD เทียบกับในปี 2552 ซึ่งผลิตรวมทั้งสิ้น 607 ล้านลิตร หรือเทียบเท่า 10.45 KBD เทียบกับก�าลังการผลิต 17.0 KBD คิดเป็นการใช้กา� ลัง การผลิต 61.47% นอกจากนี้การใช้เชื้อเพลิงต่อการผลิต (FOEB) ในปี 2553 เป็น 1.60% ลดลงจากในปี 2552 ที่ใช้ 1.68% ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ส่วนใหญ่จะเป็นน�า้ มันดีเซล ส่วนที่เหลือจะเป็น เคมีภัณฑ์ และน�า้ มันเตา และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ปัจจุบันโรงกลั่นสามารถด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีขีดความสามารถของระบบความปลอดภัย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงได้รับการรับรองระบบคุณภาพจากระบบคุณภาพ ISO 9001: Version 2000, ระบบการรับรอง ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (OHSAS 18001 ของประเทศสหรัฐอเมริกา) และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) อย่างต่อเนื่อง

10

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)


โครงการในอนาคต (Future Plan)

ใน ปี 2553 บริษัทฯ เริ่มด�าเนินโครงการเพื่อผลตอบแทนส�าหรับอนาคตทางธุรกิจ 2 โครงการคือ

1. โครงการลงทุนในโครงการพลังงานทดแทน บริษัทฯ มีความสนใจการลงทุนด้านพลังงานทดแทน อาทิ โครงการผลิตน�า้ มันไบโอดีเซล โครงการผลิตเอทานอล เพื่อน�ามาผสมกับน�า้ มันปิโตรเลียมที่บริษัทฯ ผลิตเพื่อจ�าหน่ายต่อได้ หรือโครงการพลังงานทดแทนทางเลือกอื่นๆ เพื่อเป็ เ น การตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการลดการน�าเข้าเชื้อเพลิงปิโตรเลียมจากต่างประเทศ โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตร ภายในประเทศ โครงการพลังงานทดแทนอื่น ในเดือนสิงหาคม 2553 คณะกรรมการบริษัท มีมติให้บริษัทฯ ร่วมทุนกับบริษัท พลังงานทดแทน จ�ากัด ซึ่งเป็น ผู้ช�านาญด้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้า เพื่อจัดตั้ง บริษัท อาร์พีซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 70.00 ของทุนจดทะเบียนจ�านวน 125 ลล้านบาท บริษัทร่วมทุนดังกล่าวจะด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทดแทน โดยในเบื้องต้น หากผลการศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์โดยทีมงานวิเคราะห์ของบริษัทฯ ส�าหรับโครงการผลิตไฟฟ้า จากชีวมวลและโครงการผลิตไฟฟ้าจากชีวภาพ มีความเป็นไปได้และมีความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์ ทีมงานวิเคราะห์จะน�าเสนอ ผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ และคาดว่า บริษัทร่วมทุนดังกล่าวจะเป็นผู้ด�าเนิน การในโครงการดังกล่าว ซึ่ง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553 บริษัทร่วมทุนอยู่ระหว่างการจัดตั้ง นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังด�าเนินการศึกษาความเป็นไปได้และความคุม้ ค่าเชิงพาณิชย์ ตลอดจนปัจจัยเสีย่ งในการลงทุน ในโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนอีกด้วย 2. โครงการขยายสถานีบริการน�้ามัน บริษทั ฯ มีจดุ มุง่ หมายขยายจ�านวนสถานี วนสถานีบริการน�้ามัน “เพียว” ให้ได้จา� นวน 100 แห่งเพือ่ ให้บริการสนองตอบความ ต้องการของผู้บริโภคได้เพิ่มขึ้น รวมถึงเพื่อเพิ่มผลก�าไรของบริษัทฯ จากค่าการตลาดสุดท้ายใน value chain ของธุรกิจค้า น�้ามันส�าเร็จรูป ปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถพัฒนาและเพิ่มจ�านวนสถานีบริการน�า้ มันรวมทั้งสิ้น 78 แห่ง โดยบริษัทฯ ยังคงแผนการ เพิม่ จ�านวนสถานี วนสถานีบริการน�า้ มันพร้อมทัง้ พัฒนามาตรฐานการบริการ เพือ่ เพิม่ ยอดการจัดจ�าหน่ายด้านการค้าปลีกอย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจอื่นๆ (Non-Oil) ให้เติบโตขึ้น โดยจะเริ่มพัฒนารูปแบบธุรกิจพลาซ่า ในสถานีบริการ น�้ามัน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มด�าเนินการแห่งแรกได้ในช่วงต้นปี 2553 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า ในการไว้วางใจใช้ผลิตภัณฑ์ “เพียว” โดยเน้นที่ ดีเซล“เพียวบี5” ซึ่งทางบริษัทฯ ผลิตเองทุกขั้นตอน โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์ให้ ประชาชนหันมาใช้พลังงานทดแทน กิจกรรมครบรอบ 3 ปีป เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนเพียวมาด้วยดี ตลอด 3 ปี และอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ คือการที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการ “ปั๊มคุณภาพ ปลอดภัย น่าใช้บริการ” ของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ทั้งหมด 7 สาขา

11


โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ

ณ วันที่ 20 มกราคม 2554 รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก โดยนับรวมการถือหุ้น โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จ�านวนหุ้นที่ถือ

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1. บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จ�ากัด 2. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ และคู่สมรส 3. นายปิติ ธรรมมงคล 4. น.ส.มณฑนา เจนธรรมนุกูล 5. นายเกียรติ สิทธีอมร 6. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล 7. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ 8. น.ส.วิราวดี ชลวณิช 9. คณะบุคคลชื่อสกุลโดยนางปริญญา ขันเจริญสุข 10. นส.พีระขวัญ ขันเจริญสุข

158,293,625 434,035,250 19,121,525 16,628,800 16,522,800 9,312,375 8,309,075 7,290,574 6,666,250 5,265,075

29.87 6.42 3.609 3.14 3.12 1.76 1.57 1.38 1.258 0.994

รวม

281,445,349

53.16

รายชื่อผู้ถือหุ้น

ที่มา : ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 20 มกราคม 2554 หมายเหตุ : - 1 ค�านวณจากหุ้นสามัญที่ออกและเรียกช�าระแล้วจ�านวน 529,870,229 หุ้น

12

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)


โครงสร้างการจัดการ

บริษัทระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

กลุ่มบริษัทในเครือ กรรมการผู้จัดการ ส�านักตรวจสอบและควบคุมภายใน ส�านักกรรมการผู้จัดการ

สายธุรกิจและการเงิน

สายโรงงาน

13


โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 10 ท่าน มีดังนี้

รายชื่อ 1. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล 2. นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล 3. นายสุมิตร ชาญเมธี 4. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ 5. นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข 6. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ 7. นายวีระวัฒน์ ชลวณิช 8. ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง 9. นายอานุภาพ จามิกรณ์ 10. นายพิพิธ พิชัยศรทัต

ต�าแหน่ง ประธานกรรมการ / กรรมการ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท : นางศิรพร กฤษณกาญจน์ เลขานุการบริษัทฯ : นางสุพรรณี ตัณไชยศรีนคร

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย 1. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ นายสัจจา เจนธรรมนุกูล นายสุมิตร ชาญเมธี นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราบริษัทฯ หรือ 2. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ หรือนายสัจจา เจนธรรมนุกูล หรือนายสุมิตร ชาญเมธี หรือนายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวีระวัฒน์ ชลวณิช หรือนายสุทัศน์ ขันเจริญสุข หรือนายธวัช อึ้งสุประเสริฐ รวมเป็นสองคน และประทับตราบริษัทฯ

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดา� เนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจ มอบอ�านาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ เห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน หรือเปลีย่ นแปลง หรือแก้ไขอ�านาจนัน้ ๆ ได้ ทัง้ นีค้ ณะกรรมการ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอ�านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบ อ�านาจตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร การมอบอ�านาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบ อ�านาจ หรือมอบอ�านาจช่วงที่ทา� ให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถ อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่ส�านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด) ท�ากับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไป ตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติไว้

14

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)


2 คณะกรรมการมีอ�านาจก�าหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอา� นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้ 3. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯมีผลก�าไรสมควร พอที่จะท�าเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 4. คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด�าเนินการ เช่นเรื่องที่กฎหมาย ก�าหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สา� คัญตาม กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ ก�าหนด เป็นต้น 5. คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง โดยมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จ�านวนกรรมการทั้งหมด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมี หนึง่ เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึง่ มีสว่ นได้เสียในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ ง นั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด 6. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�าปปีภี ายในสีเ่ ดือน นับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปีบญ ั ชีของบริษทั ฯ 7. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในสัญญาที่บริษัทฯ ท�าขึ้น หรือในกรณีที่จ�านวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือที่กรรมการถืออยู่มี จ�านวนที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง 8. กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็น หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ�ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ�ากักัด หรือเป็นกรรมการ ของบริษทั จ�ากัด หรือบริษทั มหาชนจ�ากัดอืน่ ใด ทีป่ ระกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ กิจการของบริษทั ฯ ไม่วา่ เข้าท�าเพือ่ ประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผอู้ นื่ เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบ ก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 4 ท่าน มีดังนี้

รายชื่อ

ต�าแหน่ง

1. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ 2. นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล 3. นายสุมิตร ชาญเมธี 4. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล

ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1 พิจารณาก�าหนดนโยบายส�าคัญของบริษัทฯ โดยก�าหนดวัตถุประสงค์ ภารกิจ แนวทางตลอดจนการก�ากับดูแล การด�าเนินงานของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการผลิต การจ�าหน่าย 2. พิจารณาอนุมัติการซื้อสินทรัพย์ถาวร ไม่เกิน 50 ล้านบาท ตามแผนงบประมาณที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ และ ต้องเป็นไปตามข้อบังคับส�านักงานก�ากับตลาดทุนเรื่องเกี่ยวกับการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจด ทะเบียน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ด�าเนินการในการท�า และลงนามสัญญากู้เงิน และการต่ออายุสัญญากู้เงินในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท 4. พิจารณาอนุมัติหลักการการลงทุนในโครงการใหม่ หรือการขยายธุรกิจเพื่อน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป 5. พิจารณาอนุมัติการด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ ในส่วนที่เกินขอบเขตอ�านาจ อนุมัติของกรรมการผู้จัดการ

15


6. จัดผังโครงสร้างองค์กรและการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การเลิกจ้างของพนักงานของบริษัทฯ 7. ก�าหนดนโยบายอัตราค่าจ้าง และโครงสร้างเงินเดือน 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน มีดังนี้

รายชื่อ 1. ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง 2. นายอานุภาพ จามิกรณ์ 3. นายพิพิธ พิชัยศรทัต

ต�าแหน่ง ประธานกรรมคณะการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ : นางสุพรรณี ตัณไชยศรีนคร

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ ในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 3. สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่า ตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังงนี ้ นีเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ 6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปปีีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเป็ และเป็นไปตามหลักเกณฑที เกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพยฯ ย์ ก�าหนดไว หนดไว้ 7. สอบทาน และรายงานผลการสอบของบริษทั ฯ ตต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า กรอบการบริหารความเสีย่ ง และกระบวนการของบริษัทฯ ได้รับการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างสม�่าเสมอ และเสนอแนะการ ปรับปรุงใหทั ให้ทันสมัยอยูเ่ สมอ 8. สอบทานความถูกต้อง และประสิ ละประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของกั วข้ บรายงานการเงิน และการควบคุม ภายใน สอบทานระบบบริหารความเสี่ยง 9. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตามวิธีการ และมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป 10. พิจารณาทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 11. คณะกรรมการตรวจสอบ อาจแสวงหาความเห็ าจแสวงหาความเห็นที่เปนอิ ป็ป สระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมืมื่อเห็นวาจ� ว่ าเป็ป็ปน ด้วยค่าใช้ ใชจ่ายของบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การด�าเนินินการวาจ้ การว่ างให้ งใหเป็ป็ปนไปตาม ระเบียบขอก� บข้ าหนดของบริษัทฯ 12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

16

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)


คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 4 ทท่าน มีดังนี้

รายชื่อ 1. ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง 2. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ 3. นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข 4. นายพิพิธ พิชัยศรทัต

ต�าแหน่ง ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 2. สรรหากรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 3. เรือ่ งอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจ�านวน 15 ท่าน มีดังนี้

รายชื่อ 1. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ 2. นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล 3. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล 4. นายสุมิตร ชาญเมธี 5. นางศิรพร กฤษณกาญจน์ 6. นายสมบูรณ์ ศิริชัยนฤมิตร 7. นายวสันต์ ซื่อตรง 8. นายชุติพล พลเดช 9. นายธเนศ พิพัฒนาเวชกิจ 10. นายบุญเลิศ เพชรฤกษ์วงศ์ 11. น.ส.มลฤดี ประภากรรัตนา 12. นางวรรณี กิติวรนันท์นกุล 13. นางสุพรรณี ตัณไชยศรีนคร 14. นายไพรวัลย์ วรรณศิริลักษณ์ 15. นายรังสรรค์ ม่วงโสรส

ต�าแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไปสายธุรกิจ และการเงิน ผู้จัดการทั่วไปสายโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายจัดจ�าหน่าย ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม และเทคนิค ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน ผู้จัดการส�านักกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการ ส�านักงานตรวจสอบและควบคุมภายใน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ผู้จัดฝ่ายบริหารโรงงาน

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ มีอ�านาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการจะมอบหมาย และจะต้องบริหารบริษัทฯ ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด อ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการให้รวมถึงเรื่อง หรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย 1. ด�าเนินกิจการ และ หรือ บริหารงานประจ�าวันของบริษัทฯ 2. บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนต�าแหน่งพนักงาน ปรับเงินเดือนพนักงาน ซึ่งผ่ งผ่านความเห็นชอบตามสายงานตามระเบียบ ที่คณะกรรมการก�าหนด

17


3. พิจารณาอนุมตั กิ ารซือ้ สินทรัพย์ถาวรมูลค่าไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ทัง้ นี้ ตต้องเป็นไปตามข้อบังคับ ของส�านักงานก�ากักับตลาดทุนในเรื่องเกี่ยวกับการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือ รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ด�าเนินการให้มีการจัดท�า และส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงแผนงาน และงบประมาณต่อ คณะกรรมการ เพื่อขออนุมัติ และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าว ต่อคณะกรรมการใน ทุกๆ 3 เดือน 5. ด�าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ การใช้อ�านาจของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระท�าได้ หากกรรมการผู้จัดการอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัทฯ ในการใช้อา� นาจดังกล่าว

การสรรหากรรมการ และผู้บริหาร

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนโดยเฉพาะ ทั้งนี้บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารง ต�าแหน่งกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ�ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับเรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 โดยการคัดเลือกจะด�าเนินการดังนี้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษทั ฯ ตต้องมีจานวนไม่ � นอ้ ยกว่า 5 คน และไม่เกินกว่า 15 คน เลือกตัง้ โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ข้อบังคับของบริษัทฯ ก�าหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการต่อไปนี้ 1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 3. บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง เลื อ กตั้ ง ในครั้ ง นั้ น ในกรณี ที่ บุ ค คลซึ่ ง ได้ รั บ การเลื อ กตั้ ง ในล� า ดั บ ถั ด ลงมามี ค ะแนนเสี ย งเท่ า กั น เกิ น จ� านวน กรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด เมื่อมีการประชุมสามัญประจ�าปปีีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการ ในขณะนั้น ถถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต�าแหน่งอีกก็ได้ กรรมการผู้มีอา� นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ กรรมการสองคน ลงลายมือชื่อ และประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการจ�านวนหนึ่งของบริษัทฯ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ ของตลาดหลักทรัพย์ อย่างน้อย 3 คนและมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี

18

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)


ค่าตอบแทนผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงิน ในปี 2552 คค่าตอบแทนกรรมการบริษทั รวม 10 ราย เท่ากับ 4.33 ลล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเบีย้ ประชุม และบ�าเหน็จกรรมการซึง่ แปรตามผลการด�าเนินงานของบริษทั ฯ ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผูบ้ ริหารรวม 12 ราย จ�านวน 27.39 ลล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน และโบนัสซึง่ แปรตามผลการด�าเนินงานของบริษทั ฯ ในปี 2553 คค่าตอบแทนกรรมการบริษทั รวม 10 ราย เท่ากับ 4.59 ลล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเบีย้ ประชุม และบ�าเหน็จกรรมการซึง่ แปรตามผลการด�าเนินงานของบริษทั ฯ ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผูบ้ ริหารรวม 15 ราย จ�านวน 37.62 ลล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน และโบนัสซึง่ แปรตามผลการด�าเนินงานของบริษทั ฯ โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ 1. นายวีระวัฒน์ ชลวณิช 2. นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล 3. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล 4. นายสุมิตร ชาญเมธี 5. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ 6. นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข 7. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ 8. ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง 9. นายอานุภาพ จามิกรณ์ 10. นายพิพิธ พิชัยศรทัต รวมเงินทั้งสิ้น

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2552 (บาท)

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2553 (บาท)

577,500.00 390,000.00 390,000.00 385,000.00 390,000.00 390,000.00 385,000.00 480,000.00 470,000.00 470,000.00

615,000.00 400,000.00 395,000.00 395,000.00 400,000.00 415,000.00 420,000.00 525,000.00 500,000.00 520,000.00

4,327,500.00

4,585,000.00

2.1.1 ค่าตอบแทนอืน่ ๆ 2.1 อืน่ ๆ ปี 2552 กรรมการบริหารและผูบ้ ริหารรวม 12 ราย (ไม่รวมกรรมการอิสระ) ได้รบั เงินสมทบกองทุนส�ารองเลีย้ งชีพ จ�านวน 2.46 ลล้านบาท ปี 2553 กรรมการบริหารและผูบ้ ริหารรวม 15 ราย (ไม่รวมกรรมการอิสระ) ได้รบั เงินสมทบกองทุนส�ารองเลีย้ งชีพ จ�านวน 2.59 ลล้านบาท

19


การก�ากับดูแลกิจการ

การก�ากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ด้ตระหนักถึงความส�าคัญของการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากักับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อ ความโปร่งใสในการด�าเนินินงานของบริษัทฯ ทุกระดับชั้น ทั้งในส่วนของพนักงานระดับปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ตลอดจน คณะกรรมการ ซึ่งเป็ งเป็นพื้นฐานส�าคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิผลในการประกอบกิจการของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ลูกค้า นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไป

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการก�ากักับดูแลกิจการที่ดี การมีมาตรฐานที่เป็นสากล และความสอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งความส�าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น และได้ ส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิของตน โดยได้ ดยได้จดั ตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ ช่วยก�ากับดูแลกิจการในด้านต่างๆ เพืพือ่ สนับสนุน วัฒนธรรมองค์กร และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจทีด่ ี คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความเชือ่ มัน่ เป็นอย่างยิง่ ว่า กระบวนการ ก�ากับดูแลกิจการที่ดี จะช่วยส่งเสริมผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และเป็นหัวใจในการบรรลุเป้าหมายพื้นฐานที่ส�าคัญยิ่ง อย่างหนึ่ง อันจะส่งผลให้เกิดการเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น คุณค่าที่บริษัทฯมุ่งหวัง และคาดหวังให้กรรมการ และพนักงาน ทุกคนถือปฏิบัติในทุกภารกิจได้แก่ การปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถอย่างมืออาชีพด้วยความซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม การสร้างความสามัคคีในการท�างานร่วมกัน การยึดมั่นในหลักการของระเบียบวินัยการปฏิบัติงานที่ด ี เพื่อช่วยพัฒนาบริษัทฯ ประเทศชาติ และสังคมโดยรวม การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน และมีความพร้อมในการตอบสนองต่อทุกสถานการณ์ ในปี 2546 บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ส�าหรับการจัดประชุม สามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ก�าหนดที่จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน กก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้เป็นตามระยะเวลาขัน้ ต�า่ ทีก่ ฎหมายก�าหนด นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ติ ่อ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระในการเลือกคณะกรรมการ บริษทั ฯ การลงมติ การแสดงความคิดเห็น และการตัง้ ค�าถามใดๆ ตต่อทีป่ ระชุม ตามระเบียบวาระการประชุม และเรือ่ งทีเ่ สนอ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิ และความเท่าเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ เปิดเผยครบถ้วน และ สามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้ รวมทั้งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น โดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับ มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

2. ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลง คะแนนได้อย่างเป็นอิสระในการเลือกคณะกรรมการบริษัทฯ การลงมติ การแสดงความคิดเห็น และการตั้งค�าถามใดๆ ต่อ ที่ประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิ และความเท่าเทียมกันในการรับทราบ สารสนเทศที่ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ เปิดเผยครบถ้วน และสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้ รวมทั้งบริษัทฯ มีนโยบายที่ จะเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น โดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วม ประชุมได้

20

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)


ตลอดการด�าเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร ได้พิจารณาขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผล ประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของ บริษัทฯ โดยรวมเป็นส�าคัญ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน บริษัทฯ อยู่ระหว่างร่าง ค�าสั่งงเพื เพื่อถือปฏิบัติในการห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานระดับปฏิบัติงาน ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัท ในเครือทีม่ สี าระส�าคัญ และยั ละยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพือ่ ประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ นื่ นอกจากนี อกจากนีห้ ากมีการท�ารายการ ที่เกี่ยวโยงกันบริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วน ได้เสียเหล่านีไ้ ด้รบั การดูแลอย่างดี ตลอดการด�าเนินงานทีผ่ า่ นมาบริษทั ฯ ได้มกี ารปฏิบตั ติ อ่ พนักงานอย่างเท่าเทียม และเป็น ธรรมโดยให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม การซื้อสินค้า และบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไข รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อ คู่ค้า มีความเอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้า รักษาความลับของลูกค้า อีกทั้งจรรยาบรรณของบริษัทฯ ได้มีการระบุถึงการ ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่ สุจริตไม่เหมาะสม และบริษัทฯ มีนโยบายที่จะประกอบธุรกิจโดยค�านึงถึงการพัฒนา และเจริญเติบโตควบคู่ไปกับชุมชน

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงิน ที่ปรากฏในรายงานประจ�าปีป และจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ท�าให้ทราบจุดอ่อน และสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการ ทุจริตหรือด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

21


ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน ภายหลังบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดให้มีผู้ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลส�าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อนักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางต่างๆ คือ 1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (SCP Client) 2. หนังสือพิมพ์ 3. นิตยสาร 4. โทรทัศน์ 5. เว็บไซต์บริษัทฯ 6. วารสารผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ 7. การพบปะให้สัมภาษณ์ 8. การเดินทางไปพบนักลงทุนทั้งในประเทศ และนักลงทุนต่างประเทศที่มาพบ 9. จัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการด�าเนินธุรกิจ ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนก�ากับดูแล ให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กา� หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวัง ตามหลักการข้อ พึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ให้ ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ตลอดจนการมีระบบการสอบทานเพือ่ ให้การด�าเนินงานเป็นไปตามข้อกฎหมาย และมีการควบคุมทีด่ ี เพือ่ ให้ระบบการควบคุม ภายในมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาการก�าหนด และแยก บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการ ผู้จัดการอย่างชัดเจน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดการด�าเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร ได้พิจารณาขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผล ประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของ บริษัทฯ โดยรวมเป็นส�าคัญ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน บริษัทฯ อยู่ระหว่าง ร่างค�าสั่งเพื่อถือปฏิบัติในการห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานระดับปฏิบัติงาน ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และ บริษัทในเครือที่มีสาระส�าคัญ และยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น นอกจากนี้หากมีการ ท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันบริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

22

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)


จริยธรรมธุรกิจ บริษัทฯ ยึดมั่นในการกระท�าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคน และบริษัทฯ มีภาระหน้าที่ร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมาย และภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของตน รวมทั้งใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ ในการตัดสินใจท�าการค้า และปฏิบัติตน ต่อผู้อื่น ละเว้นการกระท�าใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความเสียหายแก่บริษัทฯ และส่วนรวม แม้ว่าการกระท�าดังกล่าว ดูเสมือนว่าจะช่วยเกื้อกูลธุรกิจแก่บริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดท�าร่างจรรยาบรรณพนักงาน และจรรยาบรรณใน การด�าเนินธุรกิจเพื่อให้พนักงานได้ถือปฏิบัติ

การถ่วงดุลของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทมีจา� นวน 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ�านวน 4 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จ�านวน 2 ท่าน กรรมการที่เป็นอิสระ จ�านวน 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 40 ของกรรมการทั้งคณะ

การรวมหรือแยกต�าแหน่ง ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และการสอบทาน การบริหารงาน และโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ มากกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร บริ ษั ทฯ ได้ก� าหนดนโยบายการให้ค ่ า ตอบแทนกรรมการ และผู ้ บ ริ ห ารไว้ อ ย่ า งชั ด เจน ทั้ ง นี้ ก ารพิ จารณา ค่าตอบแทนของกรรมการให้อยู่ในอ�านาจอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น สส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารจะอยู่ในอ�านาจอนุมัติ ของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารดังกล่าวจะอยู่ในระดับเดียวกับ อุตสาหกรรมซึ่งสูงพอที่จะดึงดูด และรักษากรรมการ และผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่บริษัทฯ ต้องการ การประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ มีนโยบายจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบเพื่อให้กรรมการพิจารณาก่อนการประชุมล่วง หน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาขั้นต�่าตามที่กฎหมายก�าหนด ในปี 2553 คณะกรรมการมีการประชุม รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง และได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจาก คณะกรรมการพร้อมให้กรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

รายชื่อ 1. นายวีระวัฒน์ ชลวณิช 2. นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล 3. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล 4. นายสุมิตร ชาญเมธี 5. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ 6. นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข 7. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ 8. ดร. วิชิต แย้มบุญเรือง 9. นายอานุภาพ จามิกรณ์ 10. นายพิพิธ พิชัยศรทัต

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2552 (ครั้ง) 6/6 6/6 6/6 5/6 6/6 6/6 5/6 4/6 6/6 6/6

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2553 (ครั้ง) 8/8 8/8 7/8 7/8 8/8 7/8 8/8 8/8 8/8 8/8

23


คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้ กรรมการตรวจสอบ มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปปีปี ระกอบด้วย กรรมการ 3 ทท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ทุกท่านไม่เป็นกรรมการบริหาร และผู้ท�าหน้าที่เป็นประธานฯ ต้องเป็นกรรมการอิสระ

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน บริษัทฯ ได้ก�าหนดภาระ หน้าที่อา� นาจการด�าเนินการของผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง ชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมและ ประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม บริษัทฯ มีส�านักตรวจสอบภายในท�าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงิน ทีส่ า� คัญของบริษทั ฯ ได้ดา� เนินการตามแนวทางทีก่ า� หนด และมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และ ข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ส�านักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท�าหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่าง เต็มที่ โดยส�านักตรวจสอบภายในสามารถรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ ได้ดา� เนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ใน บริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส�านักงานคณะ กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก�าหนดลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯฝ่าฝืนหรือและไม่ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ในเรื่องการซื้อ ขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ จะลงโทษทางวินัยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้นั้นโดยเริ่มตั้งแต่การ ตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรืออาจจะให้ออกจากงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร้ายแรง ของความผิดนั้น

24

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)


บุคลากร

1. จ�านวนบุคลากร จ�านวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 รวมทั้งสิ้น 1,027 คน โดยแยก ตามสายงานหลักได้ดังนี้

โครงสร้างการจัดการ ณ 31 ธันวาคม 2552 สายงานหลัก สายบริหารและการเงิน สายธุรกิจ สายโรงงาน อื่นๆ บริษัทย่อย PTEC JTC PSDC PBC SAP รวม

โครงสร้างการจัดการ ณ 31 ธันวาคม 2553

จ�านวน (คน)

สายงานหลัก

จ�านวน (คน)

47 57 64 25

สายธุรกิจและการเงิน สายโรงงาน อื่นๆ

62 74 18

บริษัทย่อย 618 68 16 46 18 959

PTEC JTC PSDC PBC SAP SCT

667 83 27 54 19 23 รวม

1,027

หมายเหตุ - อื่นๆ หมายถึง พนักงานที่ไม่ได้สังกัดตามสายงานต่างๆ แต่สังกัดอยู่ในบริษัทฯ ได้แก่ ส�านักตรวจสอบและ ควบคุมภายใน ส�านักกรรมการผู้จัดการ 2. ค่าตอบแทน 2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ผลตอบแทนรวมของพนักงานในปี 2552 และ 2553 มีจ�จา� นวนเงิ วนเงินรวม 267.36 ลล้า้ นบาท และ 274.65 ลล้า้ นบาทตาม ล�าดับ โดยเป็นผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน คค่าล่วงเวลา เเงินสวัสดิการ โบนัสประจ�าปีป และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลีย้ งชีพ 3. นโยบายในการพัฒนาบุคลากร บริษทั ฯ มี ค่านิยมองค์กร (Corporate Value) ทีเปิ เ่ ปิดโอกาสให้ทกุ คนได้แสดงความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ (Initiative) และมุง่ มัน่ ส�านึกรับผิดชอบ (Accountability) ในพันธกิจอย่างเต็มความสามารถปฏิบตั งิ านในหน้าทีอ่ ย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ผนึกก�าลัง (Synergy) ด้วยความผูกพันและเข้มแข็ง เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างส�าเร็จและยั่งยืน (Sustainable) บริษทั ฯ มีนโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงานโดยก�าหนดทิศทางการพัฒนาพนักงานอย่างชัดเจน และดูแล ให้พนักงานทุกระดับ ได้รบั การพัฒนาตามทิศทางดังกล่าวอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้สามารถท�างานในหน้าทีป่ ัจจุบัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการรับผิดชอบงานที่สูงขึ้นในอนาคต โดยค�านึงถึงการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิด ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งใช้ระบบคุณธรรม (Merit System) ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน และการเลื่อนต�าแหน่ง โดยพิจารณา ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ผลงาน และศักยภาพของพนักงานแต่ละบุคคลประกอบกัน

25


การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 และคณะกรรมการ ตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน สรุปได้ว่า คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่ง เน้นให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการดูแลทรัพย์สิน การลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น การป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ การจัดการด้านการเงิน การบริหาร ความเสีย่ ง และการก�ากับดูแลการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ มีการส่งเสริม และผลักดันให้บริษทั ฯ มีการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆของกฎหมาย เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงาน และเพื่อให้มั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผล ว่าการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดได้ในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ความ ส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 1. องค์กร และสภาพแวดล้อม เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก�าหนดขึ้นมาอย่างรอบคอบชัดเจน มีความเป็นไปได้ และสามารถวัดผลได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปรับปรุงผังโครงสร้างองค์กรเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพธุรกิจ ที่เปลี่ยนแปลง เอื้ออ�านวยต่อการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ และมีข้อก�าหนดและบทลงโทษห้ามฝ่ายบริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ รวมทั้งบริษัทฯ มีนโยบาย และ ระเบียบวิธีปฏิบัติงานในธุรกรรมทางด้านการเงิน การขาย การจัดซื้อ และการบริหาร โดยค�านึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ในระยะยาว 2. การบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้มีการก�าหนดนโยบายความเสี่ยง และมีองค์กรการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบไป ด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ผู้ประสานงานความเสี่ยงประจ�าหน่วยงาน และ ก�าหนดผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในหน่วยงานต่างๆ โดยมีการวางแผนและก�าหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง มีการประเมิน ปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจและเป้าหมายของบริษัทฯ มีมาตรการในการลดความเสี่ยง มีการ ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการรายงาน ให้กับคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้จัดให้มี การอบรมความรู้ของการบริหารความเสี่ยงกับพนักงาน 3.การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร บริษัทฯ ได้มีการก�าหนดขอบเขต อ�านาจหน้าที่ ตลอดจนความรับผิดชอบของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และได้ปรับปรุงตารางอ�านาจอนุมตั ขิ องฝ่ายบริหารแต่ละระดับให้เหมาะสม มีความชัดเจน รวม ทัง้ มีการติดตามดูแลการด�าเนินงานของบริษทั ย่อยอย่างสม�่าเสมอ โดยมีมาตรการที่จะควบคุมติดตามให้การด�าเนินงานเป็น ไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

26

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)


4.ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล บริษทั ฯ ได้นา� ระบบงานสารสนเทศภายใต้ชอื่ โครงการระบบ ERP มาใช้ในการบริหารจัดการ ดด้านการซือ้ การขาย ระบบบัญชี สินค้าคงคลัง และสินทรัพย์ถาวร เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ และทันเวลา ต่อการใช้ประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ทั้งนี้มีการพัฒนาระบบเพิ่มเติม ได้แก่ ระบบงานบริหารสถานีบริการ น�้ามัน ระบบโทรทัศน์วงจรปิด และระบบ VDO Conference เพื่อให้การประสานงาน การติดตามดูแลเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ครอบคลุมการใช้งานที่กว้างขวาง และเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 5.ระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพิจารณา และติดตามผลการด�าเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งหากผลการด�าเนินงานแตกต่างจากเป้าหมาย จะมีมติให้ฝ่ายจัดการรับไปด�าเนินการแก้ไข และบริษัทฯ ก�าหนดให้ส�านัก ตรวจสอบภายใน เสนอรายงานผลการตรวจสอบ โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และหากมีการตรวจพบข้อบกพร่อง อันเป็นสาระส�าคัญ จะต้องรายงานในระยะเวลาอันควร รวมถึงการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าว

27


ลักษณะการประกอบธุรกิจ ความเป็นมา และการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการที่ส�าคัญ บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทฯ ที่เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2538 ด�าเนินการโดยนักธุรกิจ คนไทยที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจปิโตรเลียม และปิโตรเคมี และการร่วมทุนกับบริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จ�ากัด เพื่อด�าเนินการแปรสภาพ คอนเดนเสทเรสซิดวิ (CR) ซึง่ เป็นวัตถุดบิ ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตของ บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์ และการกลั่น จ�ากัด (มหาชน) (PTTAR) เพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม และปิโตรเคมีทมี่ คี ณ ุ ภาพ อันได้แก่ น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว น�้ามันนเตา เตา และเคมีภัณฑ์เพื่อค้าปลีก และค้าส่ง ทั้งนี งนี้บริษัทฯได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน�้ามันตาม มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน�า้ มันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543

ความเป็นมา และการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการที่ส�าคัญ พ.ศ. 2540

• ก่อสร้างโรงงานแล้วเสร็จในเดือนกันยายน

พ.ศ. 2541

• เช่าคลังน�า้ มัน เพือ่ เก็บผลิตภัณฑ์ทอี่ า� เภอพยุหะคีรี จังงหวั หวัดนครสวรรค์ เพือ่ รองรับการขยายตัวของบริษทั ฯ

พ.ศ. 2542

• เปิดสถานีบริการน�า้ มันเพียวแห่งแรกที่ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 202 จังหวัดนครสวรรค์ และ เริ่มจ�าหน่ายในเดือน กุมภาพันธ์ • บริษัทฯได้เริ่มน�าระบบควบคุมคุณภาพ ISO 9002 มาใช้ในส่วนโรงงาน

พ.ศ. 2543

• ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002 จาก Bureau VeritasQuality International (BVQI) ในส่วนกระบวนการผลิต • เช่าคลังน�า้ มันสาธุประดิษฐ์ และคลังน�้ามันธนบุรี เพื่อลดข้อจ�ากัดที่บริษัทฯ ไม่มีท่าเทียบเรือเป็นของ ตนเอง ในการที่จะค้าขายกับต่างประเทศ

พ.ศ. 2544

• ส่งออกเคมีภัณฑ์ไปยังนานกิง สาธารณรัฐประชาชนจีน • เปิดสถานีบริการน�า้ มันเพียวแห่งที่ 2 บริเวณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง • เปิดด�าเนินินการคลังน�า้ มันที่ อ�าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพือ่ รองรับการขยายตัว และให้บริการ ลูกค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พ.ศ. 2545

• ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย จาก 3 หน่วยงานได้แก่ OHSAS 18001 BS 8800 และ TIS 18001 • เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 150 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท • เปิดสถานีบริการน�้ามันเพียวในรูปแบบทีบ่ ริษทั ฯ เป็นผูด้ �าเนินการเองแห่งที่ 3 บริเวณ อ�าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา • เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท โยธินปิโตรเลียม จ�ากัด เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีก • ขยายก�าลังการผลิตจาก 12,600 บาร์เรลต่อวันเป็น 17,000 บาร์เรลต่อวัน

พ.ศ. 2546

• เช่าคลังน�า้ มันจุกเสม็ด อ�าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้เป็นฐานในการส่งออกผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ของบริษัทฯ โดยยกเลิ ดยยกเลิก การเช่ า คลั ง น�้า มั น ธนบุ รี และคลั ละคลั ง น�้ามั น สาธุ ป ระดิ ษ ฐ์ • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 336.40 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 3.364 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ช�าระค่าหุ้นเต็มมูลค่า เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2546

28

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)


พ.ศ. 2546

• จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2546 และเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 415.55 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 83.11 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ทุนที่ออกและ เรียกช�าระแล้ว 336.40 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 67.28 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท • เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชน จ�านวน 15,830,000 หุน้ โดยเปิดให้จองซือ้ เมือ่ วันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2546 • จดทะเบียนเพิ่มทุน จ�านวนเงิน 79,150,000 บาท จากทุนช�าระแล้วจ�านวน 336,400,000 บาทเป็น ทุนช�าระแล้วจ�านวน 415.55 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 83.11 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตรา ไว้หุ้นละ 5 บาท กับนายทะเบียน บริษัทมหาชนจ�ากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 • หุ้นบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน) (RPC) เข้าท�าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เมือ่ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2546 เป็นวันแรก • ด�าเนินการเปลี่ยนการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002 จาก VERSION 1994 เป็น ISO 9001 VERSION 2000 เรียบร้อย

พ.ศ. 2547

• จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2547 จากราคา หุ้นละ 5.00 บาท เป็นราคาหุ้นละ 1.00 บาท ทุนจดทะเบียน 415.55 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จ�านวน 415.55 ล้านหุ้น • หุ้นของบริษัทฯได้เข้าท�าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2547 • 27 กรกฎาคม 2547 ก่อตั้งบริษัท อาร์พีซี เอเซีย จ�ากัด (RAC) • 15 เมษายน 2547 เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน VTN-P จาก 20 %เป็น 60%

พ.ศ. 2548

• 7 มกราคม 2548 เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน SCT จาก 30% เป็น 99.99% • จดทะเบียนเพิ่มทุนจ�านวนเงิน 8.49 ล้านบาทจาก 415.55 ล้านบาทเป็น 424.04 ล้านบาทเป็นทุน ช�าระแล้ว 415.55 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ เพื่อรองรับการใช้สิทธิ 8.49 ล้านหุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท กับนายทะเบียนบริษัทมหาชน จ�ากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ เมื่อ 18 เมษายน 2548 • 8 ธันวาคม 2548 ช�าระทุนเพิ่มจาก 415.55 ล้านบาท เป็น 418.37 ล้านบาท จากการ Exercise ESOP ครั้งที่ 1/3 โดยมีทุนจดทะเบียน 424.04 ล้านบาท

พ.ศ. 2549

• 31 มีนาคม 2549 บริษัท โยธินปิโตรเลียม จ�ากัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เพียวพลังงานไทย จ�ากัด • 31 มีนาคม 2549 จดทะเบียนเพิ่มทุนช�าระ จาก 424.04 ล้านบาท เป็น 530.04 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 106.00 ลล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจ่ายเป็น เงินปันผลจ�านวน 104.59 ลล้านหุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 1 ที่ได้รับผลกระทบจากการจ่ายหุ้นปันผลจ�านวน 1.41 ล้านหุ้น บริษัทฯ ได้จดทะเบียน เพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2549 • ในเดือนพฤศจิกายน 2549 บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น สามัญ จ�านวน 3.29 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 3.294 ล้านบาท ท�าให้ทุนที่ออก และช�าระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เพิ่มขึ้นเป็น 526.26 ล้านบาท บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2549

29


พ.ศ. 2549

• ด�าเนินการทดสอบ โรงกลั่น VTN-P ที่ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2549 – 28 กุมภาพันธ์ 2549 • ขยายสถานีบริการน�า้ มันทั้งหมดจาก 32 แห่ง เป็น 56 แห่ง

พ.ศ. 2550

• บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด เปิดด�าเนินการ 8 มิถุนายน 2550 • บริษทั อาร์พซี ี เอเชีย จ�ากัด บริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 99.99 ได้จดทะเบียน เปลีย่ นแปลง ชื่อเป็น บริษัท เพียวไบโอดีเซล จ�ากัด (PBC) และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท • บริษัท เพียวไบโอดีเซล จ�ากัด (PBC) ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจากส�านักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้ จากการประกอบ กิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีก�าหนดเวลา 8 ปี • บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน) (RPC) และ บริษัท เพียวไบโอดีเซล จ�ากัด (PBC) ได้รับการสนับสนุนวงเงินกู้จ�านวน 400 ลล้านบาท จาก ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการลงทุน และก่อสร้างโครงการผลิตไบโอดีเซล ขนาดก�าลังการผลิต 100,000 ตันต่อปี • พฤศจิกายน 2550 บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ จ�านวน 3.6 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 3.6 ล้านบาท ท�าให้ทุนที่ออก และช�าระแล้ว ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เพิ่มขึ้นเป็น 529.87 ล้านบาท บริษัทฯ ได้จดทะเบียน เพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 • ขยายสถานีบริการน�า้ มันทั้งหมดจาก 56 แห่ง เป็น 72 แห่ง

พ.ศ. 2551

• บริษัท เพียวพลังงานไทย จ�ากัด (PTEC) ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอส ซี ที สหภัณฑ์ จ�ากัด (SAP) จ�านวน 15,300 หุ้นๆ ละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 51 ในเดือนมกราคม 2551 • บริษัท เอส ซี ที สหภัณฑ์ จ�ากัด (SAP) ได้มีการเพิ่มทุนจ�านวน 20,000 หุ้นๆ ละ 100 บาท และ ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 • บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน) (RPC) ได้ซื้อคืนหุ้นสามัญของบริษัทฯ จ�านวน 46,706,900 หุ้น มูลค่า 220,549,808 บาท ราคาทุนเฉลี่ยหุ้นละ 4.72 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.81 ของจ�านวนหุ้นที่บริษัทฯ ออกเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 กรกฎาคม 2551 • บริษัท เพียวไบโอดีเซล จ�ากัด (PBC) ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกรมธุรกิจพลังงาน ในเดือนธันวาคม 2551 • VTN-P ได้ชา� ระเงินกู้ยืมระยะยาวจ�านวน 2.9 ล้านเหรียญให้แก่ธนาคารเพื่อการส่งออก Exim Bank • ขยายสถานีบริการน�า้ มันทั้งหมดจาก 72 แห่ง เป็น 74 แห่ง

พ.ศ. 2552

• VTNP ได้จดทะเบียนช�าระบัญชีแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 • บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 225 ล้านบาท และได้จด ทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2552 • บริษัท เพียวไบโอดีเซล จ�ากัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 280 ล้านบาท และได้จดทะเบียนการเพิ่ม ทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อเดือนกันยายน 2552 • บริษัท เพียวพลังงานไทย จ�ากัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 140 ล้านบาท และได้จดทะเบียนการเพิ่ม ทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อเดือนมกราคม 2553

พ.ศ. 2553

• 5 มีนาคม 2553 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 529.87 ล้านบาท เป็น 802.87 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญจ�านวน 273 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้น 1 บาท และจัดสรรเพิ่มทุน โครงการออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นสามัญของบริษัท(TDR) ในสาธารณรัฐไต้หวัน • จ�าหน่ายหุ้นสามัญที่ซื้อคืนแล้วเสร็จ โดยราคาเสนอขายจะไม่ตา�่ กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดเฉลี่ย

30

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)


พ.ศ. 2553

ย้อนหลัง 15 วันก่อนทีค่ ณะกรรมการบริษทั มีมติกาหนดรายละเอี � ยดทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดสรร การเพิม่ ทุนมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ขยายธุรกิจของบริษทั ฯ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั ฯ ซึง่ ได้จดทะเบียน การเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 • เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมิติให้จ�าหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืนจ�านวน 46,706,900 หุ้น โดยวิธีเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) ในราคา 2.55 บาทต่อหุ้น และ เดือนกันยายน 2553 บริษทั ฯ ได้จา� หน่ายหุน้ ทุนซือ้ คืนทัง้ หมดคิดเป็นจ�านวนเงิน 119.10 ลล้านบาท

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน) บริษัทฯ ด�าเนินการกลั่น คอนเดนเสทเรสซิดิว (CR) ซึ่งเป็นวัตถุดิบผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตของ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จ�ากัด (มหาชน) (PTTAR) เพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม และปิโตรเคมีทมี่ คี ณ ุ ภาพ ได้แก่ น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว B5 น�้ามันเตา และเคมีภัณฑ์ ทั้งนี้ โรงกลั่นของบริษัทฯ มีกา� ลังผลิตสูงสุด 17,000 บาร์เรลต่อวัน หรือ ประมาณ 80 ลล้านลิตรต่อเดือน อีกทั กทัง้ ยังมีการจัดหาน�า้ มันเบนซินออกเทน 91 น�า้ มันเบนซินออกเทน 95 แก๊สโซฮอล 95 และน�้ามันดีเซลหมุนเร็วจากโรงกลั่นอื่นเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้บริหารคลัง น�้ามัน 4 แห่ง ได้แก่ คลังน�้ามันระยอง คลังน�า้ มันนครสวรรค์ คลังน�า้ มันโคราช และคลังน�า้ มันจุกเสม็ด เพื่ออ�านวยความ สะดวกในการสั่งซื้อ และจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจผ่านบริษัทย่อยดังต่อไปนี้ บริษัทย่อย 1) บริษัท เพียวพลังงานไทย จ�ากัด (PTEC) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอย่ในอัตราร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียน 140 ลล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ทุนช�าระแล้ว 100 ล้านบาท ประกอบธุรกิจค้าปลีก จ�าหน่ายน�า้ มันดีเซลหมุนเร็ว น�้ามันดีเซล บี5 (“เพียวบี 5”) เบนซินออกเทน 91 (เบนซิน 91) และเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 (“แก๊สโซฮอล 95”) ผ่าน สถานีบริการน�้ามัน “เพียว” (PURE) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีสถานีบริการน�้ามัน “เพียว” ทั้งสิ้นจ�านวน 78 แห่ง ทั่วประเทศ โดยแบ่งการบริหารงานเป็น 3 ลักษณะคือ (1) การบริหารงานด้วยตนเอง (Company Operate: CO) (2) การบริหารงานโดยบุคคลภายนอกแบบแฟรนไชส์ (Franchise) และ (3) Dealer 2) บริษัท เพียวไบโอดีเซล จ�ากัด (PBC) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในอัตราร้อยละ 99.99 ทุนจดทะเบียน 280 ลล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,800,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท ช�าระค่าหุน้ เต็มมูลค่า โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ผลิตไบโอดีเซล (B100) จากน� ากน�า้ มันปาล์มดิบ ในประเทศ มีกา� ลังการผลิต 300,000 ลิตรต่อวัน หรือ 100,000 ตันต่อปี เพื่อน�าไปผสมในน�า้ มันดีเซล เป็นน�้ามันดีเซล B3 และ น�้ามันดีเซล B5 เพื่อเป็นพลังงานทดแทน ตามนโยบายรัฐบาล และมีก�าลังการผลิตกลีเซอรีน 10,000 ตันต่อปี เพื่อน�าไปใช้เป็นวัตถุดิบในเครื่องส�าอางและผลิตภัณฑ์ยาต่อไป บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับสิทธิประโยชน์ ในการยกเว้นภาษีรายได้เป็นระยะเวลา 8 ปี บริษัทได้ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2551 และได้รับหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบการจ�าหน่าย หรือมีไว้เพือ่ การจ�าหน่ายไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน จากกรมธุรกิจพลังงานแล้วเมือ่ วันที่ 30 ธันวาคม 2551 เริ่มผลิต และจ�าหน่ายตั้งแต่เดือนมกราคม 2552 เป็นต้นมา

31


3) บริษัท เอสซีที ปิโตรเลียม จ�ากัด (SCT) บริษทั ฯ ถือหุน้ อยูใ่ นอัตราร้อยละ 99.99 ใน SCT มีทนุ จดทะเบียน 10 ลล้านบาท แบ่งเป็นหุน้ สามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาทช�าระค่าหุ้นเต็มมูลค่า ประกอบธุ ระกอบธุรกิจค้าส่งน�้ามันหรือตัวแทนจ�าหน่น่ายน�้ามันเชื้อเพลิงอิสระ (Jobber) เพื่อให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์นา�้ มันเชื้อเพลิงทุกชนิดกับผู้ค้ารายใหญ่ และรายย่อยทั่วประเทศ อาทิ น�้ามันดีเซล น�้ามันดีเซล B5 เบนซิน 91 แก๊สโซฮอลล์ 91 แก๊สโซฮอลล์ 95 และน�า้ มันเตา ทั้งนี้ SCT มีบริษัทย่อยดังนี้

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนการถือหุ้นโดย SCT (ร้อยละ)

1. บริษัท จตุรทิศขนส่ง จ�ากัด 2. บริษัท มิตรสัมพันธ์ ปิโตรเลียม จ�ากัด 3. บริษัท เมโทร ปิโตรเลียม จ�ากัด 4. บริษัท เพียวอินเตอร์เทรด จ�ากัด (เดิม บริษัทอิสานรุ่งเรือง ปิโตรเลียม จ�ากัด) 5. บริษัท บูรพารุ่งโรจน์ ปิโตรเลียม จ�ากัด 6. บริษัท เบญจปิโตรเลียม จ�ากัด 7. บริษัท จตุจักร ออยล์ จ�ากัด

ขนส่งน�า้ มัน ค้าส่งน�า้ มัน ค้าส่งน�า้ มัน ค้าส่งน�า้ มัน

99.98 99.86 99.86 99.86

ค้าส่งน�า้ มัน ค้าส่งน�า้ มัน ค้าส่งน�า้ มัน

99.86 99.86 99.86

4) VTN-P Petrochemical Joint Venture Co.,Ltd. (VTN-P) VTN-P เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในอัตราร้อยละ 60 VTN-P มีทุนจดทะเบียน 3.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นเงินลงทุนที่ได้มีการช�าระแล้ว 3.5 ลล้านเหรียญสหรัฐ VTN-P ประกอบธุรกิจโรงงานปิโตรเลียมปิโตรเคมีขนาดเล็ก โดยมีก�าลังการผลิต 2,500 บาร์เรลต่อวัน ตั้งอยู่ติดแม่น�้าโขง เมืองกันเธอ (Can Tho) ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม โครงการดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นการเพิม่ โอกาสทางธุรกิจของบริษทั ฯ และขยายตลาดในต่างประเทศ โดยโครงการดัง กล่าวได้รับสิทธิบัตรการลงทุน (Investment License) จากเมืองกันเธอ (Can Tho) ประเทศเวียดนาม เพื่อสิทธิประโยชน์ ทางภาษี และธุรกิจ โครงการดังกล่าวใช้เงินลงทุนทั้งหมด ประมาณ 294 ล้านบาท โดยได้ก่อสร้างโรงงานแล้วเสร็จและได้ ทดลองเดินเครื่องเรียบร้อยแล้ว ในปี 2550 ได้ขายทรัพย์สินถาวรทั้งหมด และสิทธิการใช้ที่ดินของ VTN-P มูลค่า 8.35 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ ประมาณ 285 ล้านบาท และได้ชา� ระบัญชีแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2552

32

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)


5) บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (PSDC) PSDC จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2549 เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในอัตราร้อยละ 51 และบริษัท สัมมากร จ�ากัด (มหาชน) (“SAMCO”) ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 49 ทั้งนี้ ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้น สามัญ 500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท และเมือ่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 ได้เพิม่ ทุนจดทะบียนเป็น 225 ลล้านบาท โดยช�าระทุนจดทะเบียนแล้ว 225 ล้านบาท ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และที่ดินในรูปแบบที่มีรายได้จากการให้ เช่า อาทิเช่น ศูนย์การค้า, อาคารส�านักงาน, อพาร์ทเมนท์ หรือ โรงแรม ฯลฯ เป็นต้น และได้ด�าเนินการก่อสร้าง และพัฒนาศูนย์การค้าเพียวเพลส ขึน้ แห่งแรกบนถนนรังสิตคลอง 2 เป็ป็นศูนย์การค้าประชาคมพร้อมสถานีบริการน�า้ มัน “เพียว” เปิดด�าเนินการเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2550 และได้มีการขยายโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง ณ ถนนรามค�าแหง 110 (สุขาภิบาล 3) เป็นศูนย์การค้ารูปแบบใหม่ทันสมัย ภายใต้แนวคิด “ชีวิตทันสมัย ใกล้บ้าน” โดยใช้ชื่อ “ Pure Place Lifestyle Mall “งบลงทุนก่อสร้างรวมทั้งสิ้นประมาณ 350 ล้านบาท ขณะนี้เปิดด�าเนินการแล้วเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2553 พร้อมทัง้ อยูร่ ะหว่างด�าเนินโครงการบนถนนราชพฤกษ์ 6) บริษัท เอสซีที สหภัณฑ์ จ�ากัด (SAP) เป็นบริษัทย่อย ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน เป็นจ�านวนเงิน 1.53 ล้านบาท และมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 3 ล้านบาท เป็น 5 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญจ�านวน 20,000 หุ้น มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นการเพิ่มทุนตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 125 บาท ประกอบธุรกิจขายอุปกรณ์เครื่องมือสถานี บริการน�้ามัน และให้บริการซ่อมบ�ารุง เดือนมีนาคม 2553 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท เอสซีที สหภัณฑ์ จ�ากัด จาก บริษัท เพียวพลังงานไทย จ�ากัด จ�านวน 25,500 หุ้น เป็นจ�านวนเงิน 2.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51 และมีการเพิ่มทุน จดทะเบียนจากเดิม 5 ล้านบาท เป็น 20 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญ 150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และซื้อหุ้นเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยสละสิทธิ์ทา� ให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 78 และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับ กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2553 7) Thai Good Petroleum Co., Ltd เป็นบริษัทร่วมทุนกับนักลงทุนชาวฮ่องกง ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทร่วมทุนจัดตั้งเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 ทุนจดทะเบียน 300,000 เหรียญสหรัฐ ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยบริษัทฯ ถือหุ้น อัตราร้อยละ 31.67 และได้ช�าระทุนจดทะเบียนครบแล้ว บริษัทร่วมทุนดังกล่าวประกอบกิจการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์น�้ามัน เครื่อง ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 8) บริษัท อาร์พีซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดตั้งบริษัท อาร์พีซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 โดยบริษัท อาร์พีซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และบริษัท พลังงานทดแทน จ�ากัด ซึ่งบริษัท พลังงานทดแทน จ�ากัด เป็นผูช้ า� นาญเกีย่ วกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า โดยบริษทั ร่วมทุนมีทนุ จดทะเบียน 125 ลล้านบาท แบ่งเป็นหุน้ สามัญจ�านวน 1.25 ล้านหุ้น หุ้นละ 100 บาท ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอัตราร้อยละ 70.00 ของทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริษัทร่วมทุนดังกล่าว ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทน และ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553 บริษัทร่วมทุนดังกล่าวอยู่ระหว่างการจัดตั้ง

33


โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 แสดงตามตารางดังนี้ มูลค่าการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผลิตภัณฑ์

2551 ล้านบาท

ในประเทศ น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว น�้ามันเตา Bio diesel (B100) เคมีภัณฑ์ เบนซิน 91 เบนซิน 95 Gasohol ผลิตภัณฑ์น�้ามันอื่นๆ รวมยอดขายในประเทศ

ร้อยละ

2552 ล้านบาท ร้อยละ

2553 ล้านบาท ร้อยละ

12,906.54 90.94 - 336.04 1,846.34 4.56 611.69 - 15,796.11

57.34 10,479.62 0.40 - - 595.36 1.49 299.96 8.20 1,639.62 0.02 - 2.72 780.58 - 10.30 10.30 70.18 13,805.43

68.24 12,089.24 - - 0.97 3.88 578.41 1.95 466.94 10.68 2,299.32 - 16.37 5.08 928.99 0.07 40.58 89.90 16,420.82

61.85 0.00 2.96 2.39 11.76 0.08 4.75 0.21 84.20

ส่งออก น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว 3,931.15 เคมีภัณฑ์ 2,773.68 ผลิตภัณฑ์อื่น 3.47 รวมยอดขายต่างประเทศ 6,708.30 รายได้สินค้าอื่น 2.49 รวมรายได้จากการขาย-สุทธิ 22,506.90 รายได้จากการให้บริการ 71.27 รวมทั้งสิ้น 22,578.17

17.47 941.04 12.32 590.75 0.02 17.39 29.81 1,549.18 0.01 2.24 100.00 15,356.84 107.11 15,463.95

6.13 2,024.77 3.85 1,074.91 0.11 20.97 10.09 3,120.65 0.01 3.02 100.00 19,544.49 166.55 19,711.04

10.36 5.5 0.11 15.97 0.02 100.00

34

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)


ปริมาณการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ผลิตภัณฑ์

2551 ล้านลิตร

ร้อยละ

2552 ล้านลิตร ร้อยละ

2553 ล้านลิตร ร้อยละ

ในประเทศ น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว น�้ามันเตา Biodiesel เคมีภัณฑ์ เบนซิน 91 เบนซิน 95 Gasohol ผลิตภัณฑ์อื่น รวมปริมาณขายในประเทศ

482.68 5.76 13.30 60.74 0.15 24.16 586.80

56.78 0.68 1.57 7.15 0.02 2.84 69.03

507.47 22.80 18.83 57.46 31.37 0.89 638.82

67.63 3.04 2.51 7.66 4.17 0.12 85.13

483.23 18.95 24.33 69.99 31.03 2.04 629.57

59.75 2.34 3.01 8.65 3.84 0.25 77.84

ส่งออก น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อื่น รวมปริมาณขายต่างประเทศ รวมปริมาณขายทั้งสิ้น

148.72 114.53 263.25 850.06

17.50 13.47 30.97 100.00

65.37 43.69 2.52 111.58 750.64

8.71 5.82 0.34 14.87 100.00

115.23 61.53 2.48 179.24 808.81

14.25 7.61 0.30 22.16 100.00

35


ปัจจัยความเสี่ยง

ในการด�าเนินธุรกิจ บริษทั ฯ ตต้องเผชิญกับปัจจัยความเสีย่ งหลายรูปแบบ จึงจ�าเป็นต้องมีการวางแผนรับมือกับความ เสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด�าเนินงานโรงกลั่น

ความเสี่ยงในการด�าเนินงานโรงกลั่น ได้แก่ ปปััญหาเรื่องเครื่องจักรขัดข้องซึ่งจะท�าให้กระบวนการผลิตหยุดชะงัก ทัง้ นีก้ ารทีบ่ ริษทั ฯ ตต้องเริม่ เดินเครือ่ งใหม่ ท�าให้เสียค่าใช้จา่ ยด้านเชือ้ เพลิงเพิม่ ขึน้ และอาจรวมถึงค่าเสียโอกาสในการผลิตด้วย

แนวทางการรับมือ •

มีการส�ารองวัตถุดิบ ทั้งนี้ ก�าลังการผลิตที่สูงกว่าปริมาณการผลิตจริง และการส�ารองผลิตภัณฑ์ในคลังน�า้ มัน ท�า ให้บริษัทฯ สามารถจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่องนานถึง 10 วัน หากการผลิตหยุดชะงักโดยสิ้นเชิง

• สามารถเพิ่มก�าลังผลิตเพื่อชดเชยค่าเสียโอกาส โดยบริษัทฯ สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตจากก�าลังการผลิตที่ เหลืออยู่เพื่อชดเชยกับปริมาณการผลิตที่ขาดหายไปในช่วงที่กระบวนการผลิตหยุดลง และมีการน�าผลิตภัณฑ์ใน คลังน�้ามันไปใช้

36

ควบคุมกระบวนการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมวิศวกรผู้มีประสบการณ์ และความช�านาญด้วยระบบควบคุม อัตโนมัติ (Distribute Control System) ซึง่ สามารถตรวจสอบ และควบคุมกระบวนการกลัน่ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ใช้โปรแกรมจ�าลองกระบวนการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ (Process Simulation) ซึ่งน�าไปสู่กระบวนการผลิตที่มี ประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงาน และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และปริมาณที่ต้องการ

ควบคุมผลิตภัณฑ์ดว้ ยโปรแกรม Material Balance ท�าให้ทราบการเคลือ่ นไหวตลอดเวลาของปริมาณวัตถุดบิ ตลอด จนปริมาณของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้

ใช้โปรแกรม Cedar เพือ่ ติดตามประวัติ และวางแผนการบ�ารุงรักษาเครือ่ งจักร ตามนโยบายการบ�ารุงรักษาเครือ่ งจักร ในเชิงป้องกันอย่างต่อเนื่องผลที่ได้รับ

ในปี 2548 มีการหยุดชะงักเพียง 4 ชั่วโมงของกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นอย่างมิได้คาดหมาย (Unplanned shut down) จากโรงงาน แต่ในปี 2551 และ 2552 ไม่มีการหยุดชะงักดังกล่าวเลย

บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9002 เมื่อปี 2543

บริษัทฯ ได้รับการรับรองในส่วนของกระบวนการผลิตจาก Bureau Veritas Quality International (BVQI) ซึ่งเป็น สถาบันที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 Version 2000 เมื่อปี 2548 และ ISO 9001 Version 2004 ในปี 2549 ซึ่งเป็นระบบบริหารคุณภาพที่ปรับปรุงใหม่ล่าสุดจากสถาบัน SGS ซึ่งเป็น สถาบันที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)


ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบหลัก

บริษัทฯ ซื้อคอนเดนเสทเรสสิดิว(Condensate Residue: CR) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักจากบริษัท ปตท.อะโรเมติกส์ และการกลัน่ จ�ากัด (มหาชน) มหาชน) (PTTAR) ผผ่านบริษทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน) (PTT) โดยส่งผ่านท่อความยาว 3.0 กิโลเมตร มายังบริษัทฯ ดังนั้น หาก PTTAR หยุดการผลิตเพื่อซ่อมบ�ารุง หรือเพราะปัญหาอื่นใดในกระบวนการผลิต หรือหากเกิด ความเสียหายต่อระบบท่อส่ง CR ของบริษัทฯ ก็จะไม่สามารถจัดส่งวัตถุดิบหลักให้บริษัทฯได้ และจะส่งผลกระทบต่อ กระบวนการผลิตของบริษัทฯ โดยตรง

แนวทางการรับมือ

• ประสานงานร่วมกับ PTTAR อย่างสม�า่ เสมอ ท�าให้สามารถวางแผนส�ารองวัตถุดิบหลัก และก�าหนดการซ่อมบ�ารุง ประจ�าปีล่วงหน้าให้สอดคล้องกับแผนการซ่อมบ�ารุงของ PTTAR ที่แจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าประมาณ 6 เดือน ทั้งนี้ PTTAR มีแผนการส�ารอง CR ก่อนปิดซ่อมบ�ารุงเพื่อที่จะได้มีวัตถุดิบส่งให้บริษัทฯ • ในกรณีที่ PTTAR ไม่สามารถจัดส่งวัตถุดิบให้บริษัทฯ ได้เป็นเวลานาน บริษัทฯ สามารถจัดซื้อผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป จากโรงกลั่นน�้ามันแห่งอื่น หรืรือจากผู้ค้าส่งน�้ามัน เพื่อจ�าหน่ายทดแทนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แม้อัตราก�าไร (ProfitMargin) จะต�า่ กว่าการกลัน่ และจ�าหน่ายเองก็ตาม • มีการตรวจสอบ และซ่อมบ�ารุงท่อส่งวัตถุดิบอย่างสม�่าเสมอ • มีการจัดระบบและบริหารการส�ารองวัตถุดิบหลัก โดยสามารถส�ารองวัตถุดิบในปริมาณที่เพียงพอส�าหรับการผลิต อย่างต่อเนื่องได้ถึง 10 วัน • พยายามลดการพึ่งพาวัตถุดิบหลักเพียงชนิดเดียว โดยอยู่ในระหว่างการเจรจาหาแหล่งน�า้ มันดิบอื่นๆ มาใช้ทั้งจากใน ประเทศ และต่างประเทศ • เจรจาขอรับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อบริษัทฯ ได้รับวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติ และคุณภาพไม่ตรงกับที่กา� หนดไว้ในสัญญา ซื้อขายวัตถุดิบ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในไตรมาส 3 ปี 2549 ส่งผลให้บริษัทฯ มีต้นทุนเพิ่มจากการปรับคุณภาพ สินค้า และค่าเสียหายอื่นๆ ในการนี้ บริษัทฯ ได้ประสานขอความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อป้องกันมิให้ เกิดเหตุการณ์นี้ซา�้ อีกในอนาคต ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับวัตถุดิบที่มีคุณภาพสอดคล้องตามที่กา� หนดไว้ทุกประการ

ความเสี่ยงจากสัญญาซื้อขายวัตถุดิบหลัก

ความเสี่ยงประเภทนี้เกิดจากความต้องการในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ต�่ากว่าปริมาณวัตถุดิบ (CR) ที่ บ ริ ษั ท ฯ ท�าสัญญาซื้อ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีวัตถุดิบเหลือ หรือในกรณีที่น�า CR มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์แล้ว บริษัทฯ ก็จะ มีผลิตภัณฑ์คงเหลือ ท�าให้บริษัทฯ เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการดูแล และเก็บรักษา CR หรือผลิตภัณฑ์คงเหลือเหล่านี้ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2538 บริษัทฯ ท�าสัญญาซื้อขาย CR จาก PTTAR ทั้งหมด มีระยะเวลา ช่วงแรก 15 ปีนับแต่ วันเริ่มด�าเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2540 และสัญญาจะถูกต่อไป ยังช่วงที่ 2 อย่างอัตโนมัติโดยไม่มีกา� หนดเวลาสิ้นสุด (Evergreen Basis) บริษัทฯ จึงมีภาระผูกพันที่จะต้องรับซื้อ CR ทั้งหมดที่ได้จากกระบวนการผลิตของ PTTAR เป็นจ�านวนไม่เกิน 585,000 ตันต่อปี (ประมาณ 12,600 บาร์เรลต่อวัน) แม้ว่าบริษัทฯ มีภาระผูกพันระยะยาวที่จะต้องรับซื้อวัตถุดิบ แต่ไม่มีสัญญาขายผลิตภัณฑ์ระยะยาวกับผู้จัดจ�าหน่าย อย่างไร ก็ตามผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ยังเป็นที่ต้องการของตลาด และจ�าหน่ายได้หมดทุกปี

37


แนวทางการรับมือ

• บริษทั ฯ สามารถเพิม่ ส่วนแบ่งการตลาดได้ หากมีผลิตภัณฑ์เพียงพอ ทัง้ นี้ ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ มีสว่ นแบ่งในตลาด น�้ามันดีเซลเพียงร้อยละ 3 และตลาดน�า้ มัน ดีเซลหมุนเร็วซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ยังมีอัตราการเติบโต ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง • บริษัทฯ มีนโยบายที่จะขยายฐานลูกค้าโดยผ่านช่องทางการค้าส่ง ค้าปลีก และตลาดอุตสาหกรรม

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบเพียงรายเดียว

ความเสี่ยงนี้อาจเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาของบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) (PTT) ภายหลังจากที่ครบ สัญญาช่วงแรกในปี 2555 ทั้งนี้ บริษัทฯ ท�าสัญญาซื้อขาย CR ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักกับ PTT เพียงรายเดียว โดยสัญญา ช่วงแรกมีอายุ 15 ปีนับแต่วันเริ่มด�าเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ และเมื่อครบก�าหนด 15 ปีแรกแล้ว สัญญาดังกล่าวยังคงมีผล บังคับใช้อย่างอัตโนมัติ ต่อไปในช่วงที่ 2 เนื่องจากเป็นสัญญาต่างตอบแทนระยะยาว โดยในสัญญาระบุให้บริษัทฯ ต้องสร้าง โรงกลั่นขึ้นมารองรับเพื่อแปรรูปวัตถุดิบคอนเดนเสทเรสซิดิว (CR) ซึ่งเป็นสเปกวัตถุดิบที่รับมาจาก PTT เท่านั้น และ บังคับบริษัทฯ ไม่สามารถน�าวัตถุดิบมาขายต่อในสภาพเดิมที่รับมาได้ ซึ่งต่างจากสัญญาซื้อขายทั่วไป อย่างไรก็ตาม เพื่อรับมือกับความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ ได้ด�าเนินการดังนี้ • ศึกษาหาแหล่งวัตถุดิบอื่นทดแทน เพื่อลดการพึ่งพาวัตถุดิบจาก PTT เพียงแห่งเดียว • ศึกษาหาวัตถุดิบประเภทอื่นที่สามารถน�ามาใช้ในกระบวนการผลิตได้ โดยได้ ดยได้ทดลองกลั่นน�้ามันดิบจากแหล่ง ในประเทศเมื่อปี 2546 และ 2548 และพบว่าเครื่องจักรของบริษัทฯ สามารถรองรับได้โดยต้องท�าการปรับปรุง อุปกรณ์เพียงเล็กน้อย • ศึกษาหาผลิตภัณฑ์สา� เร็จรูปจากแหล่งต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

ความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

บริษัทฯ มีความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของราคาวัตถุดิบค่อนข้างต�า่ ทั้งนี้เพราะต้นทุนวัตถุดิบหลัก CR ของ บริษัทฯ มีราคาอ้างอิงกับราคาน�า้ มันส�าเร็จรูปที่ตลาดสิงคโปร์หรือ Mean of Platt’s Singapore (MOPS) ของผลิตภัณฑ์ 4 ชนิดคือ แนฟทา (Naphtha) น�้ามันก๊าด (Kerosene) น�้ามันดีเซล (Gas Oil) และน�า้ มันเตา (Fuel Oil) ซึ่งจะแตกต่าง จากโครงสร้างต้นทุนวัตถุดิบของธุรกิจโรงกลั่นทั่วไปที่ผันแปรตามราคาน�า้ มันดิบของโลก เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ตามราคาจ�าหน่ายน�า้ มันส�าเร็จรูปหน้าโรงกลั่นในประเทศ ซึ่ง มีกลไกการตลาดอ้างอิงกับกลไกราคาน�า้ มันส�าเร็จรูปของตลาดสิงคโปร์เช่นเดียวกัน จึงท�าให้บริษัทฯ มีโครงสร้างของรายได้ จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์และโครงสร้างต้นทุนวัตถุดิบในลักษณะเดียวกัน โดยแปรผันไปในทิศทาง และสัดส่วนเดียวกัน จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีก�าไรจากการกลั่น (Gross Refinery Margin) ค่อนข้างคงที ่ และมีความผันผวนต�า่ ซึ่งต่างจากธุรกิจ โรงกลั่นโดยทั่วไป ซึ่งจะมีกา� ไรจากการกลั่นค่อนข้างผันผวนตามสถานการณ์ความไม่แน่นอนของราคาน�า้ มันดิบ และน�้ามัน ส�าเร็จรูปในตลาดโลกตามปัจจัยภายนอกที่ยากต่อการควบคุม

38

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)


ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาน�้ามันส�าเร็จรูป

แม้ว่าบริษัทฯ มีโครงสร้างรายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ และโครงสร้ ละโครงสร้างต้นทุนวัตถุดิบอ้างอิงกับราคาน�า้ มัน ส�าเร็จรูปในตลาดสิงคโปร์ แต่บริษทั ฯ ยังต้ งต้องเผชิญกับความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาน�า้ มันส�าเร็จรูปในตลาดสิงคโปร์ และตลาดโลก ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ยากต่อการควบคุม ได้แก่ • การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และการเมืองของโลกและภูมิภาค ที่ประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และน� ละน�้ามันดิบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิภาคตะวันออกกลาง • การก�าหนด และรักษาปริมาณการผลิต และราคาของก๊าซธรรมชาติและน�า้ มันดิบโดย Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) และประเทศที่ผลิตปิโตรเลียมอื่นๆ • อุปสงค์ และอุปทานของก๊าซธรรมชาติ น�า้ มันดิบ และผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมส�าเร็จรูปทัง้ ในระดับโลก และระดับภูมภิ าค • กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของภาครัฐทั้งในประเทศ และต่างประเทศ • สภาพภูมิอากาศ • สภาพเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ ความเสี่ยงที่ส�าคัญที ญที่เกิดจากความผันผวนของราคาน�้ามัน คือ ความเสื่อมของมูลค่าระหว่างราคาซื้อวัตถุ ซึ่งอิงกับราคาเฉลี่ยเดือน MOPS (Mean of Platt’s Singapore) ของผลิตภัณฑ์ 4 ชนิดคือ แนฟทา (Naphtha) น�้ามันก๊าด (Kerosene) น�้ามันดีเซล (Gas Oil) และน�้ามันเตา (Fuel Oil) ตามสัดส่วนผลิตภัณฑ์ (Yield) ในตลาดจรสิงคโปร์ ณ วันส่ง มอบวัตถุดบิ ในขณะทีร่ าคาขายผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ จะอิงกับราคาตลาดในประเทศซึง่ อิงกับราคาเฉลีย่ MOPS ในวันทีข่ าย ผลิตภัณฑ์น�้ามันส�าเร็จรูป ในการนี้ ความเหลื่อมล�้าระหว่างช่วงระยะเวลาของการส่งมอบวัตถุดิบ และวันที่ขายผลิตภัณฑ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงของราคาเฉลี่ย MOPS ส่งผลให้เกิดความผันผวนในส่วนต่างของรายได้ และต้นทุนก่อนหักค่าใช้จ่าย เพื่อลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในส่วนต่างของรายได้ และต้นทุนจากความผันผวนของราคาน�า้ มัน บริษัทฯ ได้ควบคุมระยะเวลาการผลิต เพื่อลดช่วงเวลาระหว่างวันส่งมอบวัตถุดิบจนถึงวันขายผลิตภัณฑ์ให้เหลือน้อยที่สุด โดยใน ปัจจุบันอยู่ที่ไม่เกิน 3 วัน หรือคิดเป็นปริมาณน�้ามันส�าเร็จรูปไม่เกิน 5 ล้านลิตร

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการแทรกแซงราคาผลิตภัณฑ์โดยรัฐบาล

ความเสี่ยงนี้เกิดจากความเป็นไปได้ที่รัฐบาลอาจเข้าแทรกแซงการก�าหนดราคาน� นดราคาน�้ามันส�าเร็จรูปภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ราคาน�้ามันดิ นดิบและน�้ามันส�าเร็จรูปในตลาดโลกมีความผันผวนสูง ทั้งนี้เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ และเพือ่ ประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม การแทรกแซงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลประกอบการของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ พิจารณาว่าความเสี่ยงที่เกิดจากการแทรกแซงราคาผลิตภัณฑ์โดยรัฐบาลไม่มีผลกระทบ มากนัก ทั้งนี งนี้เพราะเป็นมาตรการชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะเมื่อน�้ามันในตลาดโลกมีราคาสูง โดยรัฐบาล จะเข้าแทรกแซงการก�าหนดราคาให้แก่ผู้บริโภคในระดับต�า่ และช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยการจ่ายเงินชดเชยตามจริงให้ แก่ผู้ประกอบการในธุรกิจโรงกลั่นน�า้ มันที่ได้รับผลกระทบจากการแทรกแซงราคาน�า้ มันนั้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ได้รับผล กระทบในส่วนของก�าไรจากการกลั่นแต่อย่างใด นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังพยายามบริหารสินค้าคงคลังของบริษัทฯ ตลอด เวลา เพื่อให้ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงนี้น้อยที่สุด

39


ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จากอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัย

ความเสี่ยงนี้เกี่ยวข้องกับความผิดพลาด หรืรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในโรงกลั่นน�้ามัน/คลั น/คลังน�้ามัน ซึ่งจะก่อให้เกิด ความเสียหายอย่างรุนแรง ทั้งต่อโรงกลั่นน�า้ มัน และ/หรือ คลังน�า้ มัน ตลอดจนชุมชนที่อยู่โดยรอบอย่างมีนัยส�าคัญ

แนวทางการรับมือ • บริษัทฯ น�าระบบบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่มาใช้ เพื่อลดความสูญเสียซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากอุบัติภัย • มีการประเมินความเสี่ยงในทุกจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับพนักงาน และทรัพย์สินของบริษัทฯ • ติดตัง้ อุปกรณ์ปอ้ งกัน และต่อสูอ้ คั คีภยั ทีไ่ ด้มาตรฐานตามข้อก�าหนดของ NFPA (National Fire Protection As sociation) ประเทศสหรัฐอเมริกา • มีการอบรม และฝึกปฏิบัติด้านการดับเพลิง ตลอดจนหลักสูตรความปลอดภัยต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ สถานการณ์ฉกุ เฉินอย่างสม�า่ เสมอ ทังงด้ ้ ด้านการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ เครือ่ งมือ และอุปกรณ์ในระบบป้องกัน อุบัติภัยทั้งระบบ โดยรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงให้หน่วยงานราชการของจังหวัดทราบด้วย • ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น การนิคมอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความมั่นใจ และสามารถระงับ เหตุฉุกเฉินทุกระดับที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ • บริษัทฯ ด�าเนินการระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ผลที่ได้รับ • บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยถึง 2 ระบบ ได้แก่ OHSAS 18001 และ TIS 18001 จากสถาบัน SGS • บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จากสถาบัน SGS • บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO9000 Version 2000 แทนระบบ ISO9002 Version 1994 ซึ่งหมด อายุเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2547 จากสถาบัน SGS และพัฒนาเป็นระบบ ISO9000 Version 2004 ในปี 2549 ปัจจุบันได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2008 • บริษัทฯ ไม่มีอุบัติภัยอันเนื่องมาจากอัคคีภัย ณ โรงกลั่น นับแต่เปิดด�าเนินการ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินบาท

ความเสี่ยงนี้เกิดจากการที่บริษัทฯ ได้รับผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ เพราะราคาน�า้ มันส�าเร็จรูปและราคาต้นทุน CR อ้างอิงแปรผันตามราคาของตลาดโลก และรายได้จากการส่งออกเป็น เงินตราต่างประเทศ แม้ว่ารายได้หลักและต้นทุนวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ จะเป็นเงินบาทก็ตาม

แนวทางการรับมือ • ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของรายได้บางส่วนจะถูกชดเชยด้วยราคาต้นทุน CR ซึ่งได้ รับผลกระทบเช่นเดียวกัน (Natural Hedging) • เพื่ อ บริ ห ารความเสี่ ย งจากความผั น ผวนจากอั ต ราแลกเปลี่ ย น บริ ษั ท ฯ มี น โยบายท� า สั ญ ญาซื้ อ ขายเงิ น ตรา ต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ส�าหรับจ�านวนของส่วนต่างระหว่างยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี ้ และ เจ้าหนี้ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปี ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ ไม่มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เนื่องจากไม่มียอดลูกหนี้และเจ้าหนี้เป็นเงินตราต่างประเทศ

40

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)


รายการระหว่างกัน รายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ้นในปี 2552 และ 2553 รายการระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท แจ๊สซี่ครีเอชั่น จ�ากัด จ�านวนเงิน (ล้านบาท) ปี 2552 ปี 2553 บริษัทฯ จ่ายค่าบริการให้กับบริษัท แจ๊สซี่ครีเอชั่น นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ และนางศิรพร 0.23 0.09 จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิตงานโฆษณา สิ่งพิมพ์ กฤษณกาญจน์ กรรมการร่วมกันของบริษัท และสื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิด แจ๊สซี ครีเอชั่น จ�ากัด ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

รายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับ บริษัท เพทโทร อินสตรูเมนท์ จ�ากัด ลักษณะรายการ บริษัทฯ ซื้ออุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง จากบริษัท เพทโทร อินสตรูเมนท์ จ�ากัด

ลักษณะความสัมพันธ์ นายสัจจา เจนธรรมนุกูล และนายสุทัศน์ ขันเจริญสุข กรรมการร่วมกันของบริษัท เพทโทร อินสตรูเมนท์ จ�ากัด

จ�านวนเงิน (ล้านบาท) ปี 2552 ปี 2553 0.21 0.08 -

บริษัท เอสซีที สหภัณฑ์ จ�ากัด (บริษัทย่อย) รับรายได้จากการบริหารโครงการงานติดตั้ง อุปกรณ์และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ของการ ก่อสร้างส่วนสนับสนุนการปฏิบัติงานและส่วน ก�าบังรังสีฯ จากบริษทั เพทโทร อินสตรูเมนท์ จ�ากัด

15.04

รายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับ บริษัท บลูแพลนเน็ท จ�ากัด ลักษณะรายการ บริษัทฯ จ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน

จ�านวนเงิน (ล้านบาท) ปี 2552 ปี 2553 0.65 0.63 นายพิพิธ พิชัยศรทัต กรรมการของบริษัท บลูแพลนเน็ท จ�ากัด ลักษณะความสัมพันธ์

รายการระหว่างบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยกับ บริษทั วิลเลจฟาร์ม แอนด์ เฟรน จ�ากัด และบริษทั วิลเลจฟาร์ม มาร์เกตติง้ จ�ากักัด ลักษณะรายการ บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์จ�ากัด (บริษัทย่อย) รับค่าเช่าพื้นที่และบริการ จาก บริษัท วิลเลจฟาร์ม แอนด์ เฟรน จ�ากัด ซึ่ง ประกอบกิจการร้านอาหาร

จ�านวนเงิน (ล้านบาท) ปี 2552 ปี 2553 0.20 นายวีระวัฒน์ ชลวณิช กรรมการของบริษัท 0.66 วิลเลจฟาร์ม แอนด์ เฟรน จ�ากัด และบริษทั วิลเลจฟาร์ม มาร์เกตติ้ง จ�ากัด ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด จ่ายค่ารับรอง และเครื่องตกแต่ง ให้กับบริษัท วิลเลจฟาร์ม มาร์เกตติ้ง จ�ากัด

-

0.06

บริษัทฯ จ่ายค่ารับรอง ให้กับบริษัท วิลเลจฟาร์ม มาร์เกตติ้ง จ�ากัด

-

0.01

41


รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ บริษัท สัมมากร จ�ากัด (มหาชน) ลักษณะรายการ บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์จ�ากัด (บริษัทย่อย) จ่ายค่าเช่าที่ดินและค่าไฟฟ้าให้กับ บริษัท สัมมากร จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

จ�านวนเงิน (ล้านบาท) ปี 2552 ปี 2553 2.21 2.20 นายพิพิธ พิชัยศรทัต กรรมการของบริษัท สัมมากร จ�ากัด(มหาชน) ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท เพียวพลังงานไทย จ�ากัด (บริษัทย่อย ; PTEC) จ่ายค่าร่วมธุรกิจให้กับ บริษัท สัมมากร จ�ากัด (มหาชน)

0.51

0.53

บริษัท เอสซีที สหภัณฑ์ จ�ากัด (บริษัทย่อย) จ่ายค่าเช่าส�านักงานให้กับ บริษัท สัมมากร จ�ากัด (มหาชน)

0.06

0.03

1.77

บริษัท เอสซีที สหภัณฑ์ จ�ากัด (บริษัทย่อย) รับรายได้จากการให้บริการงานวางระบบท่อถัง จาก บริษัท สัมมากร จ�ากัด (มหาชน) รายการระหว่างบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

จ�านวนเงิน (ล้านบาท) ปี 2552 ปี 2553

บริษัท เพียวไบโอดีเซล จ�ากัด (บริษัทย่อย) จ่ายดอกเบี้ยจากการรับความช่วยเหลือทางการ เงิน โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน(P/N) ให้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ของบริษัทฯ ดังนี้ P/N อัตราดอกเบี้ย 5.0%

น้องสาว นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริษัทฯ

0.10

0.09

P/N อัตราดอกเบี้ย 5.0%

ญาติสนิท นายสัจจา เจนธรรมนุกูล กรรมการบริษัทฯ

0.82

0.41

P/N อัตราดอกเบี้ย 5.0%

คู่สมรส นายอานุภาพ กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ

0.47

0.21

42

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)


รายการระหว่างบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

จ�านวนเงิน (ล้านบาท) ปี 2552 ปี 2553

บริษัท เอสซีที สหภัณฑ์ จ�ากัด (บริษัทย่อย) จ่ายดอกเบี้ยจากการรับความช่วยเหลือทางการ เงิน โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ให้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ บริษัทฯ ดังนี้ P/N อัตราดอกเบี้ย 4.50%

นางศิรพร กฤษณกาญจน์ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการของบริษัทฯ

0.04

0.01

รายการระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

จ�านวนเงิน (ล้านบาท) ปี 2552 ปี 2553

บริษัทฯ จ่ายดอกเบี้ยจากการรับความช่วยเหลือ ทางการเงิน โดยการออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) และสัญญาเงินกู้ ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้ P/N และสัญญาเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย 5.75%

ญาติสนิท นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริษัท

-

0.88

P/N และสัญญาเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย 5.25% และ 5.75%

ญาติสนิท นิตบิ คุ คลทีเ่ กีย่ วข้อง และนายสัจจา เจนธรรมนุกูล กรรมการบริษัท

-

4.00

P/N และสัญญาเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย 5.25% และ 5.75%

บุตร และนายสุมิตร ชาญเมธี กรรมการบริษัท

-

1.78

สัญญาเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย 5.75%

นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ กรรมการบริษัท

-

0.004

สัญญาเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย 5.75%

คู่สมรส นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข กรรมการบริษัท

-

0.001

สัญญาเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย 5.75%

ญาติสนิท คุณอานุภาพ จามิกรณ์ กรรมการอิสระ

-

0.45

P/N อัตราดอกเบี้ย 5.75%

นิตบิ คุ คลทีเ่ กีย่ วข้องกับ นายพิพธิ พิชยั ศรทัต กรรมการอิสระ

-

0.75

43


รายงานการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมอุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเลี ย มในปี 2553 เนื่ อ งจากความต้ อ งการใช้ น�้ า มั น เพิ่ ม สู ง ขึ้ น และเกิดการ ที่นักลงทุนหันมาให้ความสนใจในตลาดน�้ามัน อีกทั้งสภาพอากาศที่หนาวเย็นผิดปกติ ท�าให้ห้ราคาน�้ามันปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง ส�าหรับปีนี้ บริษทั ระยองเพี ะยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย มีรายได้ รายได้รวม 19,744 ลล้า้ นบาท เพิพิม่ ขึน้ 4,260 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีรายได้ 15,484 ล้านบาท ในส่วนของต้นทุนขาย และต้นทุนการให้บริการมียอดรวมทัง้ สิน้ 19,036 ลล้านบาท เพิม่ ขึน้ 4,399 ลล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 30 เมือ่ เปรียบเทียบ กับปีที่ผ่านมาที่ 14,637 ล้านบาท สาเหตุเนื่องจากราคาน�า้ มัน Gas Oil เฉลี่ยทั้งปี 2553 ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 20 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และมีปริมาณการขายในปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็น 809 ล้านลิตร จาก 750 ล้านลิตรในปีก่อน รวมทั้ง ผลจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั้งปี รวม 447 ล้านบาท ลดลง 4 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า ที่มียอดรวม 451 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากค่าขนส่งที่ลดลงอันเนื่องมาจากสัดส่วนการส่งออกเพิ่มขึ้น จึงท�าให้ผลการด�าเนินงานในปี 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีก�าไรสุทธิ 200 ลล้านบาท คิดเป็นก�าไรสุทธิ ต่อหุ้น 0.40 บาท โดยมีผลการด�าเนินงานลดลง 133 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 40 เมื่อเปรียบเทียบกับก�าไรสุทธิของปี ก่อนจ�านวน 333 ล้านบาท หรือ 0.69 บาทต่อหุ้น ส�าหรับฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,363 ล้าน บาท มีหนี้สินรวม 2,893 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,470 ล้านบาท

44

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)


รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อยและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปีป งบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทั่วไป โดยเลื ดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และ ประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�า รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการได้จัดให้มี และด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผล ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอทีจ่ ะด�ารงรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ และเพือ่ ให้ทราบจุดอ่อนเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ ในการนี้ คณะกรรมการบริ ณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึงประกอบด้ ง่ ประกอบด้วยกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารเป็นผู้ ดูแลรับผิดชอบเกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจ สอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอต่อ ความเชื่อถือได้ ของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

.

(นายสัจจา เจนธรรมนุกูล) ประธานกรรมการ

45


รายงานของคณะกรรมการการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎบัตรที่อนุมัติโดย คณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรอบปีบัญชี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยบริษัทได้จัดให้มีการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบจ�านวน 5 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง โดยเป็นการร่วม ประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ตามความเหมาะสม ซึ่งสรุปสาระส�าคัญของการปฏิบัติงาน ได้ดังนี้ 1. งบการเงิน และการจัดท�าบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีสากล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทาน งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี 2553 ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี โดยได้สอบถามและรับฟังค�าชี้แจง ในเรือ่ งความถูกต้อง ครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น สอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดย ทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สา� คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง เพื่อพิจารณา ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในและแผนการตรวจสอบบัญชีประจ�าปี 2554 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นอกจากนี้ ได้มีการสอบทานการเตรียมความพร้อมในโครงการ การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีไทยสู่มาตรฐาน การบัญชีสากล (International Financial Reporting Standards ; IFRS) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ปี 2554 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความพึงพอใจในผลการด�าเนินการของโครงการ และพบว่าบริษัทฯ มีความพร้อมที่ จะด�าเนินการแล้ว 2. รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่ ผูส้ อบบัญชีมคี วามเห็นว่ารายการค้ากับบริษทั ฯทีเ่ กีย่ วข้องกันทีม่ สี าระส�าคัญได้เปิดเผย และแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับ ผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามเงือ่ นไขธุรกิจการค้าปกติทวั่ ไป และเป็นประโยชน์ตอ่ การด�าเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน ตามกฎหมายและข้อก�าหนดของคณะกรรมการ ก�ากับตลาดทุน

46

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)


3. ระบบการควบคุ ะบบการควบคุมภายใน และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณารายงานการตรวจสอบภายในและความคืบหน้าของการด�าเนินงานเป็นรายไตรมาส ตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการติดตามและ ด�าเนินินการแก้ไขในประเด็นทีม่ นี ยั ส�าคัญอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้หน่วยงานต่างๆ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีระบบการควบคุม ภายในทีเ่ หมาะสม รวมทั วมทัง้ สอบทานนโยบายแนวทางการบริหารความเสีย่ ง และติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษทั ฯ มีการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งทีเ่ พียงพอ มีประสิทธิผล และการ ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างอิสระเพียงพอเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการประกาศใช้ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วย ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ปี 2553 เข้ามาช่วยในการ ควบคุมการปฏิบตั ิงานด้านสารสนเทศเพิ่มขึน้ โดยอ้างอิงตามมาตรฐานของ ISO/IEC 27002:2005 ซึง่ เป็นมาตรฐานสากล ที่ยอมรับ 4. การปฏิบัติตามข้อก�าหนดของภาครัฐ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะ กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญ 5. คัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา รวมถึงชื่อ เสียง ขอบเขต ความเป็นอิสระ และปริมาณงานที่ผู้สอบบัญชีรับผิดชอบเห็นว่ามีความเหมาะสม จึงเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ เพื่อขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคัดเลือกบริษัทส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ของบริษัทฯ ประจ�าปี 2554 อีกครั้ง โดยมีค่าตอบแทนเท่ากับปีที่ผ่านมา 6. การก�ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการบริหารงานตามหลักการของการก�ากักับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและถูกต้อง รวมทั้งส่งเสริมให้บริษัทฯ มีระบบ ธรรมาภิบาล การบริหารจัดการทีด่ ี เพือ่ ให้มคี วามโปร่งใส และมีจริยธรรม กก่อให้เกิดความเชือ่ มัน่ แก่ผถู้ อื หุน้ ผูล้ งทุน พนักงาน ผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่าย และได้สอบทานวิธกี ารรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร เพือ่ ให้เป็นไปตามทีพ่ ระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ ตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเห็นว่า บริษัทฯ ถือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นส�าคัคัญ มีผลให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องเป็นสาระส�าคัญ มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ มีประสิทธิผล การจัดท�างบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินท�าขึ้นอย่างครบถ้วน ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการ บัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้อง และครบถ้วน รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ ข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)

47


รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน) ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบก�าไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลีย่ นแปลง ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม และงบกระแสเงิ ละงบกระแสเงินสดรวมส�าหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึง่ ผูบ้ ริหารของกิจการเป็นผูร้ บั ผิดชอบ ตต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ สส่วนข้าพเจ้า เป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งก� งก�าหนดให้ นดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผน และปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระส�าคัคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระส�าคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดท�าขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่น�าเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวประกอบกับรายงานของผู้สอบบัญชีอื่นที่กล่าวถึงในวรรคแรกให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์ อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท ย่อย และเฉพาะของบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามหลักการบัญชี ที่รับรองทั่วไป โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่ นไขต่องบการเงินข้างต้น ขข้าพเจ้าให้สงั เกตตามทีก่ ล่าวใน หมายเหตุ มายเหตุประกอบ งบการเงินข้อ 39.4 ก) บริษัทฯมีข้อพิพาททางการค้าและคดีฟ้องร้องที่สา� คัญกับบริษัทแห่งหนึ่ง ขณะนี้ ข้อพิพาททางการค้า ดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ และคดีฟ้องร้อง อยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณาคดีของศาลผลของ ข้อพิพาททางการค้าและคดีฟ้องร้องดังกล่าวยังไม่สามารถระบุได้และขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมในอนาคต

สุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพันธ์ 2554

48

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)


งบดุล

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบการเงินรวม 2553 2552

หมายเหตุ

สินทรัพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน 6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 8 8, 10 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 10 ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 11 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจาก 12 กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 10 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 13 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ 10 ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 14 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ รวมสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9 เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 10 เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 13 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 10 15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 16 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 17 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 18 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 19 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน รวมสินทรัพย์

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552

203,383,398 474,573,333 64,568,882 323,335,873 43,999,815 76,000,000 10,999,815 613,640,904 140,337,465 40,337,465 415,370,095 16,616,761 1,015,068 841,007 329,702,365 440,153,728 2,679,260 2,037,327 8,335,286 25,801,488 1,381,469,3271, 045,622,714 1,186,720,351 891,035,485

- 1,498,520 433,147 33,147

- 500,000

- 4,498,520

- -

-

-

408,815 - 408,815 - 199,906,619 231,944,842 104,952,167 160,947,407 2,448,434,873 1,971,856,688 2,125,556,296 1,857,890,742

90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000 30,000,000 - 30,000,000 2,592,691 2,900,000 - 1,358,944 - 1,358,944 - - 520,598,064 391,380,564 2,569,030 2,488,476 3,174,900 3,174,900 1,755,664,765 1,553,277,757 661,429,045 710,756,130 15,984,528 17,342,093 11,523,501 13,656,506 47,202,976 45,262,032 33,038,560 32,529,996 1,915,372,934 1,741,270,358 1,321,123,014 1,271,498,096 4,363,807,807 3,713,127,046 3,446,679,310 3,129,388,838

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

49


งบดุล

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 หมายเหตุ

งบการเงินรวม 2553 2552

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สินหมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 20 475,625,312 911,994,215 213,625,312 850,104,215 จากธนาคาร 1,407,201,813 970,651,887 1,320,797,701 926,135,169 เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 544,464 10,274 0,274 46,475,734 53,396,959 10 เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 48,959,600 51,675,943 13,895,075 18,067,503 เจ้าหนี้กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 831,786 50,277 10,256,362 13,712,440 10 เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,000,000 1,000,000 21 2,590,000 82,515,000 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - 31,300,000 - 10 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 22 79,055,014 54,504,000 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�าหนด 2,118,114 1,525,707 17, 23 25,581,099 12,412,533 ช�าระภายในหนึ่งปี 24 168,805,036 169,964,297 109,332,413 136,837,924 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2,209,194,124 2,285,078,426 1,717,500,711 2,000,779,917 รวมหนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน 22 278,578,900 228,803,978 เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - 24,000,000 25 24,000,000 เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - 292,000,000 10 292,000,000 เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5,714,859 4,511,483 17, 23 51,348,667 39,081,517 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - - 6,240,000 เงินประกันการค�า้ ประกัน - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน 10 37,933,560 20,469,894 เงินมัดจ�าค่าเช่า 683,861,127 288,355,389 327,954,859 4,511,483 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,893,055,251 2,573,433,815 2,045,455,570 2,005,291,400 รวมหนี้สิน หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

50

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)


งบดุล

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนเรือนหุ้น ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 802,870,229 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (2552: หุ้นสามัญ 529,870,229 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทุนที่ออกและช�าระแล้ว หุ้นสามัญ 529,870,229 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ ผลก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน ก�าไรสะสม จัดสรรแล้ว ส�ารองตามกฎหมาย - บริษัทฯ - บริษัทย่อย ส�ารองหุ้นทุนซื้อคืน ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม) รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หัก: หุ้นทุนซื้อคืน รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ - สุทธิ ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย รวมส่วนของผู้ถือหุ้น รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบการเงินรวม 2553 2552

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552

26

802,870,229 529,870,229 802,870,229 529,870,229

529,870,229 529,870,229 529,870,229 529,870,229 335,065,699 335,065,699 335,065,699 335,065,699

27

216,412,541 1,477,378

28 28 29

53,004,817 53,004,817 50,000 - - 220,549,808 242,459,698 (49,565,860) 1,378,340,362 1,326,659,645 - (220,549,808) 1,378,340,362 1,106,109,837 92,412,194 33,583,394 1,470,752,556 ,470,752,556 1,139,693,231 4,363,807,807 3,713,127,046

30

237,734,952 -

216,412,541 237,734,952 - -

53,004,817 53,004,817 - - 220,549,808 266,870,454 (31,578,259) 1,401,223,740 1,344,647,246 - (220,549,808) 1,401,223,740 1,124,097,438 - 1,401,223,740 1,124,097,438 3,446,679,310 3,129,388,838

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

51


งบก�าไรขาดทุน

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

รายได้ รายได้จากการขาย - สุทธิ รายได้จากการให้บริการ รายได้อื่น รวมรายได้ ค่าใช้จ่าย ต้นทุนขาย ต้นทุนการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าตอบแทนผู้บริหาร รวมค่าใช้จา่ ย ก�าไไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม คค่าใช้จา่ ยทางการเงินและภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ก�าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้นิติบุคคล ก�าไรสุทธิส�าหรับปี การแบ่งปันก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (หุ้น)

งบการเงินรวม 2553 2552

หมายเหตุ 31

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552

19,544,492,930 15,356,838,565 15,787,560,694 12,818,686,147 166,551,011 107,112,014 - 32,889,866 20,134,391 116,435,387 154,962,989 19,743,933,807 15,484,084,970 15,903,996,081 12,973,649,136

32

18,893,634,041 14,542,998,027 15,330,018,289 12,129,673,200 5,330,018,289 2,129,673,200 142,010,435 94,358,730 - 103,008,633 110,548,624 150,450,677 201,379,009 287,542,771 306,172,810 145,688,044 189,641,453 56,973,644 34,267,008 40,213,997 34,267,008 19,483,169,52415,088,345,19915,666,371,00712,554,960,670

16

260,764,283 (1,396,824)

34

35

395,739,771 (686,424)

237,625,074 418,688,466 - -

259,367,459 395,053,347 (54,127,292) (60,252,984) 205,240,167 334,800,363 (9,188,533) (5,666,549) 196,051,634 329,133,814

237,625,074 418,688,466 (31,708,869) (41,912,104) 205,916,205 376,776,362 - 205,916,205 376,776,362

199,543,050 (3,491,416) 196,051,634 0

333,195,279 (4,061,465) 329,133,814 0

205,916,205

0.69 483,163,329

0.42 0.78 495,191,955 483,163,329

0.40 495,191,955

376,776,362

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

52

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)


53

335,065,699

- -

335,065,699

529,870,229

27 38

28 30 30 -

- 335,065,699

-

529,870,229 335,065,699

-- - 529,870,229

27 -

-

529,870,229

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 รายได้ (ค่าใช้จา่ ย) ทีร่ บั รูใ้ นส่วนของผูถ้ อื หุน้ : ตัดจ�าหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน รวมรายได้ (ค่าใช้จา่ ย) ทีร่ บั รูใ้ นส่วนของผูถ้ อื หุ น้ ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิสา� หรับปี รวมรายได้ (ค่าใช้จา่ ย) ทัง้ สิน้ ทีร่ บั รูส้ า� หรับปี เงินปันผลจ่าย โอนก�าไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรเป็นส�ารอง ตามกฎหมาย ปรับปรุงส�ารองหุน้ ทุนซือ้ คืน จ�าหน่ายหุน้ ทุนซือ้ คืน เงินเพิม่ ทุนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยในบริษทั ย่อย บริษทั ย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อย ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 รายได้ (ค่าใช้จา่ ย) ทีร่ บั รูใ้ นส่วนของผูถ้ อื หุน้ : ตัดจ�าหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ รวมรายได้ (ค่าใช้จา่ ย) ทีร่ บั รูใ้ นส่วนของผูถ้ อื หุ น้ ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิสา� หรับปี รวมรายได้ (ค่าใช้จา่ ย) ทัง้ สิน้ ทีร่ บั รูส้ า� หรับปี เงินเพิม่ ทุนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยในบริษทั ย่อย ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

216,412,541

(21,322,411) (21,322,411) (21,322,411) -

237,734,952

(21,322,411) (21,322,411) (21,322,411) 237,734,952

259,057,363

1,477,378

1,477,378 1,477,378 1,477,378 -

-

-

-

- 53,004,817

-

53,004,817

- 53,004,817

53,004,817

50,000 50,000

-

-

- -

-

21,322,411 21,322,411 199,543,050 220,865,461 (42,378,138)

(50,000) (220,549,808) 220,549,808 - (106,961,573) 220,549,808 242,459,698 -

-

- 13,588,235 - - 1,378,340,362

1,477,378 1,477,378 199,543,050 201,020,428 (42,378,138)

220,549,808 (49,565,860) (220,549,808) 1,106,109,837

21,322,411 21,322,411 - - 333,195,279 333,195,279 354,517,690 333,195,279 220,549,808 (49,565,860) (220,549,808) 1,106,109,837

785,684,636

รวม รวม

(หน่วย : บาท)

- 62,832,501 (512,285) 92,412,194

(3,491,416) (3,491,416) -

33,583,394

113,588,235 62,832,501 (512,285) 1,470,752,556

1,477,378 1,477,378 196,051,634 197,529,012 (42,378,138)

1,139,693,231

- - (4,061,465) 329,133,814 (4,061,465) 329,133,814 24,874,781 24,874,781 33,583,394 1,139,693,231

12,770,078

รวม ส่วนของ ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย บริษทั ใหญ่ ของบริษทั ย่อย

220,549,808 (404,083,550) (220,549,808) 772,914,558

ยังไม่ได้จดั สรร ส�ารองหุ องหุน้ ทุนซือ้ คืน (ขาดทุนสะสม) หุน้ ทุนซือ้ คืน

ก�าไรสะสม

จัดสรรแล้ว ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุนจากการ ผลต่างจากการ งจากการ ส�ารองตามกฎหมาย องตามกฎหมาย หมายเหตุ ทีอ่ อกและช�าระแล้ ะแล้ว หุน้ สามัญ ตีราคาสินทรัพย์ แปลงค่างบการเงิน บริษทั ฯ บริษทั ย่อย

ส่วนของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่

งบการเงินรวม

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น


54

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)

(21,322,411)

- 335,065,699

529,870,229

-

335,065,699

529,870,229

27

38

30

30

-

-

-

-

529,870,229

335,065,699

-

-

-

216,412,541

-

-

-

(21,322,411)

-

(21,322,411)

(21,322,411)

237,734,952

237,734,952

(21,322,411)

(21,322,411)

-

-

259,057,363

ตีราคาสินทรัพย์

335,065,699

หุน้ สามัญ

สส่วนเกินทุนจากการ

529,870,229

ทีอ่ อกและช�าระแล้ว

สส่วนเกินมูลค่า

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น: ตัดจ�าหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือ หุ้น ก�าไรสุทธิส�าหรับปี รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทั้งสิ้นที่รับรู้ส�าหรับปี เงินปันผลจ่าย ปรับปรุงส�ารองหุ้นทุนซื้อคืน จ�าหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น: 27 ตัดจ�าหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือ หุ้น ก�าไรสุทธิส�าหรับปี รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทั้งสิ้นที่รับรู้ส�าหรับปี ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุน้

53,004,817

-

-

-

-

-

-

-

53,004,817

53,004,817

-

-

-

-

53,004,817

ส�ารองตามกฎหมาย

ก�าไรสะสม

-

-

(220,549,808)

-

-

-

-

-

220,549,808

220,549,808

-

-

-

-

220,549,808

ส�ารองหุน้ ทุนซือ้ คืน

จัดสรรแล้ว

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

266,870,454

(106,961,573)

220,549,808

(42,378,138)

227,238,616

205,916,205

21,322,411

21,322,411

(31,578,259)

(31,578,259)

398,098,773

376,776,362

21,322,411

21,322,411

(429,677,032)

(ขาดทุนสะสม)

ยังไม่ได้จดั สรร

-

220,549,808

-

-

-

-

-

-

(220,549,808)

(220,549,808)

-

-

-

-

(220,549,808)

หุน้ ทุนซือ้ คืน

1,401,223,740

113,588,235

-

(42,378,138)

205,916,205

205,916,205

-

-

1,124,097,438

1,124,097,438

376,776,362

376,776,362

-

-

747,321,076

รวม

(หน่วย : บาท)


งบกระแสเงินสด

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบการเงินรวม 2553 2552

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 205,240,167 334,800,363 205,916,205 376,776,362 ก�าไรสุทธิก่อนภาษี รายการปรับกระทบยอดก�าไรสุทธิก่อนภาษีเป็น เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน: 166,841,080 145,065,951 64,123,382 59,947,495 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 91,473 1,541,253 206,799 2,633,075 หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 279,591 (15,645,158) - (15,226,833) ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ) (262,445) (123,662) (88,238) ก�าไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว 185 185 ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว - (40,484,114) โอนกลับค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย (905,977) (3,220,407) (852,542) (1,155,560) ก�าไรจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (1,409,838) - (1,409,838) ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน (1,862,541) (2,408,536) (3,532,984) (6,390,608) ดอกเบี้ยรับ 50,717,850 53,941,104 29,009,256 36,788,248 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 1,396,824 686,424 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - (46,499,907) เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน 420,126,369 514,637,332 246,872,318 412,888,065 สินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง (472,854,266) (15,224,115) (398,419,487) 33,124,826 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (174,061) (387,421) 110,451,363 (130,534,304) ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (641,933) (4,117,952) 17,466,202 (11,362,538) ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (336,126,204) (245,856,982) (295,684,866) (173,309,727) สินค้าคงเหลือ 36,159,462 75,583,894 59,900,001 68,411,610 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (1,940,944) (5,040,192) (508,564) 505,355 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

55


งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบการเงินรวม 2553 2552

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 436,549,926 403,926,441 394,662,532 382,865,954 เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 534,190 (631,451) (6,921,225) 41,773,255 เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5,077,948 960,508 (4,172,428) (2,360,849) เจ้ เจ้าหนี้กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 781,509 (10,216,766) (3,456,078) (12,036,198) เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 286,420 74,885,957 (24,687,805) 69,829,402 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 17,463,666 6,735,153 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 105,242,082 795,254,406 95,501,963 679,794,851 เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน (32,345,950) (43,488,478) (31,826,962) (35,369,068) จ่ายดอกเบี้ย 94,693,302 - 94,693,302 เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล (10,976,136) (12,867,056) (3,150,675) (5,025,963) จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล 61,919,996 833,592,174 60,524,326 734,093,122 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 30,000,000 30,000,000 เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกันลดลง 1,977,647 4,504,161 3,648,090 9,279,987 ดอกเบี้ยรับ 46,499,907 เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย (1,551,100,000) (644,000,000) (549,000,000) เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว 1,583,362,445 568,123,662 538,088,238 เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่ คราว - (129,217,500) (105,882,499) เงินสดจ่ายสุทธิเพือ่ ซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ย่อย (หมายเหตุ 15) (3,174,900) - (3,174,900) เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม (2,633,075) - (2,633,075) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น - (4,498,520) 85,981,500 เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกันลดลง (เพิม่ ขึน้ ) (1,498,520) 30,000,000 30,000,000 เงินสดรับคืนจากเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 374,162 (3,400,000) เงินให้กย้ ู มื ระยะยาวแก่กจิ การทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกันลดลง (เพิม่ ขึน้ ) (1,767,759) (1,767,759) เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น 1,590,958 6,027,158 1,315,040 2,634,582 เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ (330,281,866) (174,278,184) (8,781,890) (31,499,218) ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 788,550 เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (1,391,492) (4,161,636) (121,589) (1,113,144) ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (268,734,425) (222,992,814) (73,835,983) (15,618,217) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

56

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)


งบกระแสเงินสด (ต่อ) บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากธนาคารลดลง เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกันเพิม่ ขึน้ (ลดลง) เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันเพิม่ ขึน้ (ลดลง) เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร ช�าระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกันเพิม่ ขึน้ เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ช�าระคืนหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน เงินประกันการค�า้ ประกัน - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันเพิม่ ขึน้ เงินสดรับสุทธิจากการขายหุน้ ทุนซือ้ คืน เงินสดรับจากการเพิม่ ทุนโดยผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยของบริษทั ย่อย บริษทั ฯจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ บริษทั ย่อยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อย จ่ายดอกเบีย้ เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่ เติม: รายการทีม่ ใิ ช่เงินสด เจ้าหนีก้ จิ การทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกันลดลงจากการซือ้ อาคาร และอุปกรณ์ ซืซือ้ ยานพาหนะโดยวิธสี ญ ั ญาเช่าการเงิน ตัตัดจ�าหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

งบการเงินรวม 2553 2552

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552

(436,368,903) (219,913,312) (636,478,903) (273,584,173) (79,925,000) 12,281,500 (31,300,000) 31,300,000 128,829,936 118,903,309 (54,504,000) (163,504,000) - (120,000,000) 24,000,000 24,000,000 292,000,000 (9,000,000) 292,000,000 (19,240,721) (9,326,589) (2,426,528) (1,239,058) 6,240,000 113,588,235 - 113,588,235 62,832,501 24,874,781 (42,378,138) - (42,378,138) (512,285) (21,397,131) (13,311,189) (2,808,822) (64,375,506) (227,695,500) (245,455,334) (397,632,053) (271,189,935) 382,903,860 (258,766,991) 320,842,852 474,573,333 91,669,473 323,335,873 2,493,021 203,383,398 474,573,333 64,568,882 323,335,873 -

(7,794,291) 44,676,437 21,322,411

(26,195,729) 55,830,238 21,322,411

4,222,311 21,322,411

3,690,713 21,322,411

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

57


หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 1. ข้อมูลทั่วไป บริษัท ระยองเพี ะยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�าเนา ในประเทศไทย ธุรกิ รกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจ� าหน่น่ายน�้ามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ที่อยู อยู่ตามที่ จดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร สาขาซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานตั้งอยู่ที่เลขที่ 7/3 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต�าบล มาบตาพุด อ�าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง นอกจากนี้ บริริษัทฯมีสาขาซึ่งเป็นคลังเก็บน�้ามัน 4 แห่งในจังหวัดนครสวรรค์ นครราชสีมา ชลบุรีและระยอง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันนทีที่ 31 ธันวาคม 2553 คือ บริริษัท เพทโทร-อิ พทโทร-อินสตรูเมนท์ จ�ากัด ซึ่งเป็ งเป็นบริษัท จ�ากัดตามกฎหมายไทย โดยถือหุ้นในอัตราร้อยละ 29.87 ของทุนที่ออกและช�าระแล้วของบริษัทฯ (2552: รร้อยละ 29.87 โดยค�านวณก่อนหักหุ้นทุนซื้อคืน) 2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน 2.1 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง รายการในงบการเงินตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 30 มกราคม 2552 ออกตาม ความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษา อังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบาย การบัญชี 2.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อ ไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

บริษัท

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น ในประเทศ

อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น

ร้อยละของ สินทรัพย์ที่รวมอยู่ ในสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ร้อยละของ รายได้ที่รวมอยู่ใน รายได้รวมส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2553

2552

2553

2552

2553

2552

ร้อยละ 100

ร้อยละ 16.8

ร้อยละ 16.8

ร้อยละ 3.3

ร้อยละ 4.1

บริษัท เพียวไบโอดีเซล จ�ากัด

ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ น�้ามันไบโอดีเซล (B100) และกลีเซอรีนดิบ

ไทย

ร้อยละ 100

บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

ให้เช่าและบริการ อสังหาริมทรัพย์

ไทย

51

51

9.7

3.9

0.2

0.1

บริษทั เพียวพลังงานไทย จ�ากัด

จ�าหน่น่ายน�้ามันเชื้อเพลิง

ไทย

100

100

7.4

11.7

20.2

22.5

บริษทั เอสซีที ปปิโิ ตรเลียม จ�ากัด และบริษัทย่อย

จ�าหน่น่ายน�้ามันเชื้อเพลิง

ไทย

100

100

6.4

6.8

40.1

38.9

บริษทั เอสซีที สหภัณฑ์ จ�ากัด

จ�าหน่น่ายอุปกรณ์เครื่องมือ สถานีบริการน�้ามัน และ ให้บริการซ่อมบ�ารุง

ไทย

78

-

1.0

-

0.4

-

58

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)


ข) บริษัทฯน�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ได้มา (วันที่บริษัทฯมี อ�านาจในการควบคุมบริษัทย่อย) จนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สา� คัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ ง) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญได้ถูกตัดออกจากงบการ เงินรวมนี้แล้ว จ) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย คือ จ�านวนก�าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็น ของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก�าไรขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุลรวม ฉ) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2553 บริษัทฯได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท เอสซีที สหภัณฑ์ จ�ากัด จากบริษัท เพียว พลังงานไทย จ�ากัด (บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นอยู่ในอัตราร้อยละ 100) ตามที่อนุมัติโดยที่ประชุมคณะ กรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 จ�านวน 25,500 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) ในราคาหุ้นละ 110 บาท รวมเป็นจ�านวนเงิน 2.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนและ ช�าระแล้ว และในเดือนเมษายน 2553 บริษัทฯได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อยอีกจ�านวน 130,500 หุ้นใน ราคาตามมูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท รวมเป็นจ�านวนเงิน 13.05 ลล้านบาท ท�าให้สดั ส่วนการลงทุนของ บริษัทฯในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 78 2.3 บริษัทฯได้จัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนใน บริษัทย่อยและ บริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน 3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ ในระหว่ า งปีป ัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ อ อกมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ปรั บ ปรุ ง และมาตรฐานการบั ญ ชี ใ หม่ตาม รายละเอียดข้างล่างนี้ 1) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 (เว้นแต่ แม่บทการบัญชีซึ่งมีผลบังคับใช้ทันที) แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)

การน�าเสนองบการเงิน สินค้าคงเหลือ งบกระแสเงินสด นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญาก่อสร้าง มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเช่า มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) รายได้ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชน์ของพนักงาน มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ต้นทุนการกู้ยืม มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ เมื่อออกจากงาน มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทร่วม มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่ เงิ เเงินเฟ้อรุนแรง 59


มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่

31 (ปรับปรุง 2552) 33 (ปรับปรุง 2552) 34 (ปรับปรุง 2552) 36 (ปรับปรุง 2552) 37 (ปรับปรุง 2552)

ส่วนได้เสียในการร่วมค้า ก�าไรต่อหุ้น งบการเงินระหว่างกาล การด้อยค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ การด�าเนินงานที่ยกเลิก มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 2) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)

ภาษีเงินได้ การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ จากรัฐบาล ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯเชือ่ ว่ามาตรฐานการบัญชีขา้ งต้นจะไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อ งบการเงินส�าหรับปีที่ เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้ที่ ฝฝ่ายบริหารคาดว่าจะมีผลกระทบต่องบการเงิน ในปีที่น�ามาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาถือปฏิบัติ โดยปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบ ที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มน�ามาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวมาถือปฏิบัติ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ก�าหนดให้กิจการรับรู้ผลประโยชน์ที่ให้แก่พนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อกิจการได้รับบริการ จ้างงานจากพนักงานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการจะต้องประเมินและบันทึกหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน เนื่องจากเกษียณอายุ โดยใช้การค�านวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯรับรู้ผลประโยชน์ที่ให้แก่ พนักงานดังกล่าวเมื่อเกิดรายการ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ก�าหนดให้กิจการจัดประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือเพื่อหาก�าไรจากราคาที่เพิ่มขึ้นในอนาคตเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและแสดงรายการได้ 2 วิธี คือ วิธี ราคาทุน (เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน) หรือวิธีมูลค่ายุติธรรม (ผลต่างเข้าก�าไรหรือขาดทุน) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนีก้ า� หนดให้กจิ การระบุผลแตกต่างชัว่ คราวทีเ่ กิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และ หนี้สินระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

60

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)


มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ก�าหนดให้กิจการรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลทั้งที่เกี่ยวข้องกับรายได้และเกี่ยวข้องกับ สินทรัพย์ รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กา� หนด 4. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ 4.1 การรับรู้รายได้ ขายสินค้า รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็น สาระส�าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กบั ผูซ้ อื้ แล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ากับสินค้า โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส�าหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว รายได้จากการให้บริการขนส่ง รายได้จากการให้บริการถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว รายได้ค่าบริการก่อสร้าง รายได้ค่าบริการก่อสร้างรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความส�าเร็จของงาน ขั้นความ ส�าเร็จของงานก่อสร้างค�านวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นจนถึงวัน สิ้นงวดกับต้นทุนงาน ก่อสร้างทัง้ หมดทีค่ าดว่าจะใช้ในการก่อสร้างตามสัญญาโดยจะตัง้ ส�ารองเผือ่ ผลขาดทุนส�าหรับโครงการก่อสร้าง ทั้งจ�านวนเมื่อทราบแน่ชัดว่าโครงการก่อสร้างนั้นจะประสบผลขาดทุน รายได้ค่าเช่าและบริการ รายได้ค่าเช่าและบริการถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามอัตราที่ระบุในสัญญาเช่าและบริการ รายได้ค่าบริหารจัดการ รายได้คา่ บริหารจัดการรับรูเ้ ป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามเงือ่ นไขและข้อตกลงทีร่ ะบุในสัญญาทีเ่ กีย่ วข้อง ดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง เงินปันผลรับ เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 4.3 4.4 4.5

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เเงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี สภาพคล่องสูง ซึ่งถึงก�าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการ เบิกใช้ ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจ�านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัย จะสูญส�าหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจาก ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้ สินค้าคงเหลือ สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า ตต้นทุน ของงานระหว่างท�าและสินค้าส�าเร็จรูปทีผ่ ลิตขึน้ เองได้รวมต้นทุนของค่าวัตถุดบิ คค่าแรงทางตรงและค่าโสหุย้ การผลิต เงินลงทุน ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ บันทึกเป็นก�าไรหรือขาดทุนในงบก�าไรขาดทุน ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

61


มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค�านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�า้ หนักในการค�านวณต้นทุนของเงินลงทุน เมื่อมีการจ�าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตาม บัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่หักค่าเสื่อม ราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดิน อาคารโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา หลังจากนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดให้มีการประเมินราคา โดยผู้ประเมินราคาอิสระ และบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่ตีใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ ดังกล่าวเป็นครั้งคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันที่ในงบดุลแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระส�าคัญ

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังต่อไปนี้ • บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในบัญชี “ส่วนเกิน ทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในงบดุล อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นนั้ เคยมีการตีราคาลดลง และบริษทั ฯและบริษทั ย่อยได้รบั รูร้ าคาทีล่ ดลงเป็นค่าใช้จา่ ยในงบก�าไรขาดทุนแล้ว สส่วนทีเ่ พิม่ จากการตีราคาใหม่ นี้จะถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกินจ�านวนที่เคยลดลง ซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนปีก่อนแล้ว • บริษทั ฯและบริษทั ย่อยรับรูร้ าคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทลี่ ดลงจากการตีราคาใหม่เป็นค่าใช้จา่ ยในงบก�าไร ขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นนั้ เคยมีการตีราคาเพิม่ ขึน้ และยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจาก การตีราคาสินทรัพย์” อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกน�าไปหักออกจาก “ส่วนเกิน ทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ไม่เกินจ�านวนซึ่งเคยตีราคาเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ชนิดเดียวกัน และส่วนที่เกินจะ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน

ค่าเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณ์คา� นวณจากราคาทุนหรือราคาทีต่ ใี หม่โดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการใช้งาน โดยประมาณดังนี้

ส่วนปรับปรุงอาคาร อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สา� นักงาน ยานพาหนะ

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง

62

• • • • •

5 - 30 ปี 20 - 40 ปี 5 - 20 ปี 3 - 5 ปี 5 ปี

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)


บริษัทฯตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื่อจ�าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ�าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�าไรหรือขาดทุนจากการ จ�าหน่ายสินทรัพย์ (ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของ สินทรัพย์นั้น) จะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.7 ต้นทุนการกู้ยืม ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการจัดหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการท�าให้ อยู่ในสภาพพร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกน�าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพ พร้อมทีจ่ ะใช้ได้ตามทีม่ งุ่ ประสงค์ สส่วนต้นทุนการกูย้ มื อืน่ ถือเป็นค่าใช้จา่ ยในงวดทีเ่ กิดรายการ ตต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น 4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ�าหน่าย บริษัทฯบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม(ถ้ามี) ของ สินทรัพย์นั้น บริษัทฯตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมี ขข้อบ่งชี้ว่า สินทรัพย์นนั้ เกิดการด้อยค่า บริษทั ฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�าหน่ายและวิธกี าร ตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน ซอฟท์แวร์มีอายุการให้ประโยชน์ 5 และ 10 ปี ไม่มีการคิดค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับซอฟท์แวร์ระหว่างติดตั้ง 4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอา� นาจควบคุมบริษัทฯ หรือ ถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียง โดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งท�าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส�าคัคัญ กรรมการหรือ พนักงานของบริษัทฯ ที่มีอ�านาจในการวางแผนและควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทฯ 4.10 สัญญาเช่าระยะยาว สัญญาเช่าทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ทคี่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอน ไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ สินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�า่ กว่า ภาระ ผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบ ก�าไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุ การใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะต�า่ กว่า จ�านวนเงินทีจ่ า่ ยตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในงบก�าไรขาดทุนตามวิธเี ส้นตรงตลอดอายุ สัญญาเช่า 4.11 หุ้นทุนซื้อคืน หุ้นทุนซื้อคืนแสดงมูลค่าในงบดุลด้วยราคาทุนเป็นรายการหักจากส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด หากราคา ขายของหุ้นทุนซื้อคืนสูงกว่าราคาซื้อหุ้นทุนซื้อคืน บริษัทฯจะรับรู้ผลต่างเข้าบัญชีส่วนเกินมูลค่า หุ้นทุนซื้อคืน และหากราคาขายของหุน้ ทุนซือ้ คืนต�่ากว่าราคาซือ้ หุน้ ทุนซือ้ คืน บริษทั ฯจะน�าผลต่ ลต่างหักจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ ทุนซื้อคืนให้หมดไปก่อน แล้วจึงน�าผลต่างที่เหลืออยู่ไปหักจากบัญชี ก�าไรสะสม

63


4.12 เงินตราต่างประเทศ รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลก เปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล ก�าไรและขาดทุนทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงในอัตราแลกเปลีย่ นได้รวมอยูใ่ นการค�านวณผลการด�าเนินงาน 4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ ทุกวันทีใ่ นงบดุล บริษทั ฯจะท�าการประเมินการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ทไี่ ม่มี ตัวตนของบริษัทฯหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่า ที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�า่ กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ คืนหมายถึงมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะ สูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์ บริษทั ฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีก่ จิ การคาดว่า จะได้รบั จากสินทรัพย์และค�านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนภาษีทสี่ ะท้อนถึงการประเมิน ความเสีย่ งในสภาพตลาดปัจจุบนั ของ เเงินสดตามระยะเวลาและความเสีย่ งซึง่ เป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ ทีก่ า� ลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขาย บริษทั ฯใช้แบบจ�าลองการประเมินมูลค่า ทีด่ ที สี่ ดุ ซึง่ เหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึง่ สะท้อนถึงจ�านวนเงินทีก่ จิ การสามารถจะได้มาจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ หักด้วยต้นทุนในการจ�าหน่าย โดยการจ�าหน่ายนัน้ ผูซ้ อื้ กับผูข้ ายมีความรอบรูแ้ ละเต็มใจในการแลกเปลีย่ นและ สามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผูท้ ไี่ ม่มคี วามเกีย่ วข้องกัน บริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบก�าไรขาดทุน ยกเว้นในกรณีที่ ที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์ซงึ่ ใช้วธิ กี ารตีราคาใหม่และได้บนั ทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่วนของผูถ้ อื หุน้ ขาดทุนจาก การด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่เคยบันทึกไว้ 4.14 ผลประโยชน์พนักงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน คค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุน ส�ารองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ 4.15 ประมาณการหนี้สิน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจาก เหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสีย ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่า ภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 4.16 ภาษีเงินได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ตามจ�านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�านวณจากก�าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กา� หนดในกฎหมายภาษีอากร 4.17 ตราสารอนุพันธ์ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ลูกหนีแ้ ละเจ้าหนีต้ ามสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลีย่ น ณ วันสิน้ งวดบัญชี ก�าไรขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในงบก�าไร ขาดทุน สส่วนเกินหรือส่วนลดทีเ่ กิดขึน้ จากการท�าสัสัญญาจะถูกตัดจ�าหน่ายด้วยวิธเี ส้นตรงตามอายุของสัญญา

64

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)


สัญญาซื้อขายน�้ามันดิบและผลิตภัณฑ์นา�้ มันล่วงหน้า สัญญาซื้อขายน�้ามันดิ นดิบและผลิตภัณฑ์น�้ามันล่วงหน้า ท�าขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวน ของราคาน�้ามัน บริษัทฯบันทึกก�าไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขาย น�้ามันดิบและผลิตภัณฑ์นา�้ มันล่วงหน้าในงบก�าไรขาดทุน

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการ ประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงิน ที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สา� คัญมีดังนี้ สัญญาเช่า ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝฝ่ายบริหารได้ใช้ ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและ ผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ในการประมาณค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณการผลขาดทุน ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยค�านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะ เศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดย ใช้เทคนิคและแบบจ�าลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจ�าลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ใน ตลาด โดยค�านึงถึงสภาพคล่อง ขข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายุการใช้งานและ มูลค่าซากเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าซากใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลง เช่นนั้นเกิดขึ้น บริษัทฯแสดงมูลค่าของที่ดิน อาคารโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานด้วยราคาที่ตีใหม่ ซึ่งราคาที่ตีใหม่นี้ได้ จากการประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ โดยใช้วธิ เี ปรียบเทียบราคาตลาดส�าหรับสินทรัพย์ประเภททีด่ นิ และวิธมี ลู ค่าต้นทุน ทดแทนสุทธิส�าหรับสินทรัพย์ประเภทอาคารโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัย ข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึก ขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหาร จ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรืรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการค�านวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

65


6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด เงินฝากธนาคาร ตั๋วแลกเงิน รวม

งบการเงินรวม 2553 2552 21,485,813 22,759,845 160,622,019 453,087,520 20,001,534 203,383,398 474,573,333

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552 314,476 558,923 44,252,872 322,776,950 20,001,534 64,568,882 323,335,873

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เงินฝากออมทรัพย์และตั๋วแลกเงินมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 1.90 ต่อปี (2552: ร้อยละ 0.10 ถึง 0.85 ต่อปี) 7. เงินลงทุนชั่วคราว (หน่วย : บาท) งบการเงินรวม

หน่วยลงทุนในกองทุนรวม หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ

2553 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม 43,999,815 44,000,000 (185) 43,999,815 43,999,815

2552 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม 76,000,000 76,000,000 76,000,000 76,000,000 (หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วยลงทุนในกองทุนรวม หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ

66

2553 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม 10,999,815 11,000,000 (185) 10,999,815 10,999,815

2552 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม -

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)


8. ลูกหนี้การค้า ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 แยกตามอายุหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ถึง ก�าหนดช�าระได้ดังนี้ (หน่วย : บาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552 2553 2552 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 15,884,710 415,370,095 ไม่เกิน 3 เดือน 609,997,377 135,532,868 3 - 6 เดือน 374,564 433,999 201,108 6 - 12 เดือน 615,871 1,349,301 617,250 15,561,883 มากกว่า 12 เดือน 13,811,289 17,234,011 151,670,423 415,987,345 รวม 624,858,536 (617,250) (617,250) หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (11,217,632) (11,332,958) ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, 16,616,761 415,370,095 140,337,465 สุทธิ 613,640,904 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 440,153,728 510,399 329,702,365 1,015,068 ไม่เกิน 3 เดือน 330,608 3 - 6 เดือน 440,153,728 841,007 329,702,365 1,015,068 รวมลูกหนีก้ ารค้า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัทฯได้รวมยอดลูกหนี้ซึ่งน�าไป ขายลดให้กับธนาคาร พาณิชย์แห่งหนึ่งเป็นจ�านวนเงิน 63.01 ล้านบาท โดยธนาคารพาณิชย์มีสิทธิติดตามการช�าระหนี้กับบริษัทฯเป็นล�าดับต้น 9. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจ�าซึ่งบริษัทฯได้นา� ไปค�า้ ประกันวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร 10. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุปได้ดังนี้ รายชื่อ บริษัท เพียวพลังงานไทย จ�ากัด บริษัท เอสซีที สหภัณฑ์ จ�ากัด บริษัท เพียวไบโอดีเซล จ�ากัด บริษัท เอสซีที ปิโตเลียม จ�ากัด (SCT) บริษัท เพียวอินเตอร์เทรด จ�ากัด (เดิมชื่อ “ บริษัท อิสานรุ่งเรือง ปิโตรเลียม จ�ากัด”) บริษัท มิตรสัมพันธ์ ปิโตรเลียม จ�ากัด บริษัท เมโทร ปิโตรเลียม จ�ากัด บริษัท จตุจักร ออยล์ จ�ากัด บริษัท เบญจปิโตรเลียม จ�ากัด บริษัท บูรพารุ่งโรจน์ ปิโตรเลียม จ�ากัด บริษัท จตุรทิศขนส่ง จ�ากัด บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (PSDC) Thai Good Petroleum Co., Ltd. บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จ�ากัด บริษัท สัมมากร จ�ากัด (มหาชน) บริษัท แจ๊สซี่ครีเอชั่น จ�ากัด

ลักษณะความสัมพันธ์ บริษัทย่อย บริษัทย่อย บริษัทย่อย บริษัทย่อย บริษัทย่อยของ SCT บริษัทย่อยของ SCT บริษัทย่อยของ SCT บริษัทย่อยของ SCT บริษัทย่อยของ SCT บริษัทย่อยของ SCT บริษัทย่อยของ SCT บริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือหุ้นในบริษัทฯร้อยละ 29.87 ถือหุ้นใน PSDC ร้อยละ 49 และมีกรรมการร่วมกัน มีกรรมการร่วมกัน

67


รายชื่อ บริษัท บลูแพลนเน็ท ทราเวล จ�ากัด บริษัท โกลบอลไลเซชั่น อีโคโนมิค แอนด์ โปรโมชั่น เนทเวอร์ค จ�ากัด บริษัท อัลท์ เอ็นเนอยี่ จ�ากัด บริษัท วิลเลจฟาร์ม มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด บริษัท วิลเลจฟาร์ม แอนด์ เฟรนด์ จ�ากัด บริษัท ฮิวมั่นไคนด์ จ�ากัด บริษัท ศรีพัฒน์ จ�ากัด บริษัท มงคงชัยพัฒนา จ�ากัด บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จ�ากัด

ลักษณะความสัมพันธ์ มีกรรมการร่วมกัน มีกรรมการร่วมกัน มีกรรมการร่วมกัน มีกรรมการร่วมกัน มีกรรมการร่วมกัน มีกรรมการร่วมกัน มีกรรมการร่วมกัน มีกรรมการร่วมกัน มีกรรมการร่วมกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สา� คัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดัง กล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย (ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) ขายสินค้า รายได้ค่าบริหารจัดการ เงินปันผลรับ ดอกเบี้ยรับ รายได้อื่น - การให้บริการอื่น ขายอุปกรณ์ ซื้อสินค้า ค่าบริการจ่าย ค่าขนส่งจ่าย ค่าใช้จ่ายอื่น ซื้ออุปกรณ์ รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายได้ค่าเช่าและบริการ รายได้จากการให้บริการ ดอกเบี้ยรับ ซื้ออุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าเช่าที่ดิน รายจ่ายค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย ดอกเบี้ยจ่าย

68

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552

งบการเงินรวม 2553 2552 200,182 16,808,400 30,070 1,299,733 2,221,030 91,000 8,561,938

- 8,699,278,854 7,498,545,546 14,340,494 71,470,723 46,499,907 4,576,426 2,459,733 21,228,710 30,604,074 195,816 1,109,919 - 646,108,590 865,326,378 14,416,645 - 124,628,954 162,896,379 2,078,303 6,167,985 1,591,410 659,944 2,500,000 1,434,759 2,230,500 228,800 1,962,242

30,070 709,801 91,000 7,846,065

500,000 828,500 228,800 -

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)


นโยบายการก�าหนดราคาส�าหรับรายการธุรกิจที่สา� คัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้ รายการ ขายสินค้า

นโยบายการก�าหนดราคา ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีส่วนลดตามปริมาณค�าสั่งซื้อส�าหรับธุรกิจค้าส่งน�า้ มัน ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีส่วนลดค่าการตลาดในอัตราคงที่สา� หรับธุรกิจค้าปลีกน�า้ มัน ราคาขายอิงตามราคาตลาดส�าหรับธุรกิจขนส่งน�า้ มัน ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีส่วนลดตามสัญญาส�าหรับธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไบโอดีเซล

รายได้ค่าบริหารจัดการ ค�านวณตามเกณฑ์ปริมาณสินค้าที่จา� หน่ายได้สา� หรับธุรกิจค้าส่งน�า้ มัน ตามสัญญาและตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงส�าหรับธุรกิจค้าปลีกน�า้ มัน ธุรกิจขนส่งน�้ามัน ธุรกิจผลิต และจ�าหน่ายไบโอดีเซล ธุรกิจให้เช่าและบริการอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจขายอุปกรณ์ เครื่องมือสถานีบริการน�า้ มันและให้บริการซ่อมบ�ารุง เงินปันผลรับ ตามที่ประกาศจ่าย ดอกเบี้ยรับ อัตราร้อยละ 3.25 - 6.25 ต่อปี (2552: ร้อยละ 3.50 - 5.60 ต่อปี) รายได้อื่น ราคาตามสัญญา ค่าธรรมเนียมการค�า้ ประกันอัตราร้อยละ 1 ต่อปี ขายและซื้ออุปกรณ์ ใกล้เคียงราคาทุน ซื้อสินค้า ราคาซื้ออิงตามราคาตลาดโดยมีส่วนลดตามปริมาณค�าสั่งซื้อส�าหรับธุรกิจค้าส่งน�า้ มัน ราคาซื้ออิงตามราคาตลาดส�า หรั บ ธุ ร กิ จ ผลิ ต และจ�าหน่ า ยไบโอดี เ ซลและธุ ร กิ จ ขายอุ ปกรณ์ เครื่องมือสถานีบริการน�า้ มันและให้บริการซ่อมบ�ารุง ค่าบริการจ่าย ราคาตามสัญญา ค่าขนส่งจ่าย ราคาตามสัญญา ค่าใช้จ่ายอื่น ราคาตามสัญญา ดอกเบี้ยจ่าย อัตราร้อยละ 4.50 - 5.75 ต่อปี (2552: ร้อยละ 4.50 - 9.00 ต่อปี) สัญญาส�าคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ในเดือนเมษายน 2553 บริษัทฯได้ท�าสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกับบริษัทย่อยสองแห่งเพื่อซื้อขาย ผลิตภัณฑ์น�้ามันต่างๆ ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีส่วนลดตามที่ระบุในสัญญา สัญญาจะมีผลต่อเนื่องจนกว่าคู่สัญญา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแสดงความจ�านงในการยกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน สัญญารับจ้างบริหารและจัดการ ในเดือนมกราคม 2553 บริษัทฯได้ท�าสัญญารับจ้างบริหารและจัดการกับบริษัทย่อยหลายแห่ง โดยบริษัทฯจะ ให้บริการให้ค�าปรึกษาในด้านบริหารบุคคล ด้านธุรการ ด้านสารสนเทศ ด้านกฎหมาย และประสานงานราชการ อัตราค่า บริการเป็นไปตามที่ก�าหนดในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีกา� หนดระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2553 สัญญาค�้าประกัน ก) บริษัทฯได้ท�าสัญญาค� ญญาค�้าประกั ระกันกับบริษัทย่อยหลายแห่งเพื่อค�า้ ประกันวงเงินสินเชื่อจากธนาคารของบริษัทย่อยใน วงเงินรวม 82 ล้านบาท การค�้าประกันนี้มีผลผูกพันต่อบริษัทฯนานเท่าที่ภาระหนี้สินที่ยังไม่ได้ชา� ระโดยบริษัท ย่อยดังกล่าว โดยบริษัทฯ คิดค่าธรรมเนียมในการค�า้ ประกันในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี ข) บริษัทฯได้ท�าสัญญาค� ญญาค�้าประกั ระกันกับบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเพื่อค�า้ ประกันการจ่ายช�าระเงิ ะเงินให้แก่เจ้าหนี้ของบริษัทย่อย จ�านวนเงิน 30 ลล้านบาท โดยบริ ดยบริษัทฯจะหักเงินที่บริษัทย่อยพึงมีสิทธิได้รับจากบริษัทฯจากการขายสินค้าและ บริการเพื่อเป็นประกันการค�า้ ประกัน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจ�านวนเงิน 6.24 ล้านบาท

69


สัญญาให้บริการเช่าถัง ในเดือนสิงหาคม 2552 บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาให้บริการเช่าถังกับบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง โดยมีอัตราค่าบริการราย เดือนตามที่ระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2555) และจะ ต่ออายุได้อีกคราวละสามเดือนจนกว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแสดงความจ�านงในการยกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน สัญญาซื้อขายไบโอดีเซล ในเดือนมกราคม 2553 บริษัทฯ ได้ทา� สัญญาซื้อขายไบโอดีเซลกับบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเพื่อซื้อไบโอดีเซล ราคาซื้อ อิงตามราคาตลาดโดยมีส่วนลดตามที่ระบุในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีก�าหนดระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2553 สัญญาบริการขนส่งน�้ามันเชื้อเพลิง ในเดือนมิถนุ ายน 2548 บริษทั ฯ ได้ทา� สัญญาขนส่ ญญาขนส่งน�้ามันเชือ้ เพลิงกับบริษทั ย่อยแห่งหนึง่ บริษทั ย่อยดังกล่าวจะให้ บริการขนส่งผลิตภัณฑ์นา�้ มันต่างๆ โดยมีอัตราค่าบริการขนส่งน�า้ มันตามที่ระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา 3 ปี (ตั้งแต่วัน ที่ 1 มิถุนายน 2548 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2551) สัญญาจะมีผลต่อเนื่องจนกว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแสดงความ จ�านงในการยกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ต่อมา ในเดือนพฤษภาคม 2551 บริษัทฯ ได้ต่อ สัญญาดังกล่าวอีก 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2551 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2554) สัญญาจ้างบริหารการขาย ในเดือนเมษายน 2553 บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาจ้างบริหารการขายกับบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง เพื่อให้บริษัทย่อยดังกล่าว บริหารการขายและจัดหาลูกค้าให้กับบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าบริการตามที่ระบุในสัญญา สัญญาจะมีผลต่อเนื่องจนกว่าคู่ สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแสดงความจ�านงในการยกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน สัญญาด�าเนินการจัดหาที่ดิน ในเดือนธันวาคม 2549 บริษัทฯ ได้ท�าสัญญากับ บริษัท โกลบอลไลเซชั่น อีโคโนมิค แอนด์ โปรโมชั่น เนทเวอร์ค จ�ากัด (GEPN) เพื่อให้บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของ GEPN ด�าเนินการในการจัดหาที่ดินในประเทศจีน เพื่อสร้างคลังปิโตรเลียม ตามราคาทุนทีต่ กลงร่วมกันในสัญญา ซึง่ ได้รบั อนุมตั กิ ารท�ารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินรวมจ�านวน 30 ล้านบาทให้แก่ GEPN ล่วงหน้าภายใต้เงื่อนไขที่ ก�าหนดในสัญญา ในระหว่างปี 2553 บริษัทฯ ได้ยกเลิกสัญญาดังกล่าวและได้รับเงินทดรองคืนจาก GEPN แล้ว ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดังนี้ (หน่วย : บาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552 2553 2552

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทย่อย บริษัท เพียวพลังงานไทย จ�ากัด บริษัท เพียวไบโอดีเซล จ�ากัด บริษัท เอสซีที ปิโตรเลียม จ�ากัด บริษัท เพียวอินเตอร์เทรด จ�ากัด บริษัท มิตรสัมพันธ์ ปิโตรเลียม จ�ากัด บริษัท เมโทร ปิโตรเลียม จ�ากัด บริษัท จตุจักร ออยล์ จ�ากัด บริษัท เบญจปิโตรเลียม จ�ากัด

70

-

-

186,242,118 19,299,320 229,395 3,027,462 69,361,950 24,143,020

-

336,641,308 3,708,000 5,157,710 23,687,410 11,896,070 1,726,200 40,374,930 12,899,870

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)


(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552

งบการเงินรวม 2553 2552 บริษทั บูรพารุง่ โรจน์ ปปิโิ ตรเลียม จ�ากัด บริษัท จตุรทิศขนส่ง จ�ากัด รวมลูกหนี้การค้าบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท สัมมากร จ�ากัด (มหาชน) บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จ�ากัด บริษทั วิลเลจฟาร์ม แอนด์ เฟรนด์ จ�ากัด รวมลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการบริษัทฯ รวมลูกหนี้การค้าบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทย่อย บริษัท เพียวพลังงานไทย จ�ากัด บริษัท เพียวไบโอดีเซล จ�ากัด บริษัท เอสซีที ปิโตรเลียม จ�ากัด บริษัท เพียวอินเตอร์เทรด จ�ากัด บริษทั มิตรสัมพันธ์ ปปิโิ ตรเลียม จ�ากัด บริษัท จตุรทิศขนส่ง จ�ากัด บริษัท เมโทร ปิโตรเลียม จ�ากัด บริษทั บูรพารุง่ โรจน์ ปปิโิ ตรเลียม จ�ากัด บริษัท เบญจปิโตรเลียม จ�ากัด บริษัท จตุจักร ออยล์ จ�ากัด บริ บบริษทั เเพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด บริษัท เอสซีที สหภัณฑ์ จ�ากัด รวมลูกหนี้บริษัทย่อย บริษัทร่วม Thai Good Petroleum Co., Ltd. รวมลูกหนี้บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จ�ากัด บริษัท สัมมากร จ�ากัด (มหาชน) รวมลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการบริษัทฯ รวมลูกหนี้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน บริษทั ย่อย บริษัท เอสซีที สหภัณฑ์ จ�ากัด รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย

-

27,399,100 329,702,365

1,757,000 2,305,230 440,153,728

1,015,068 1,015,068

61,543 232,458 498,041 792,042

-

-

1,015,068

48,965 48,965 841,007

329,702,365

440,153,728

-

-

753,919 5,693,646 150,885 9,404 7,003 50,201 495,246 172,670 7,332,974

4,160,924 4,288,149 6,365,536 1,882,614 2,137,362 1,850,646 624,185 535,802 237,754 817,480 441,944 1,064,723 24,407,119

2,312 2,312

394,369 394,369

2,312 2,312

394,369 394,369

1,616,117 60,831 1,676,948

642,958 642,958

-

-

1,000,000 1,000,000 2,679,260

1,000,000 1,000,000 2,037,327

1,000,000 1,000,000 8,335,286

1,000,000 1,000,000 25,801,488

-

-

3,000,000 3,000,000

-

- -

-

71


บริษัทร่วม Thai Good Petroleum Co., Ltd. รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม รวมเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน เงินให้กย้ ู มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน กรรมการบริษัทย่อย เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กรรมการบริษทั ย่อย หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระเกินกว่าหนึ่งปี เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท โกลบอลไลเซชั่น อีโคโนมิค แอนด์ โปรโมชั่น เนทเวอร์ค จ�ากัด รวมเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทย่อย บริษัท เพียวไบโอดีเซล จ�ากัด บริษัท เอสซีที ปิโตรเลียม จ�ากัด บริษัท มิตรสัมพันธ์ ปิโตรเลียม จ�ากัด รวมเจ้าหนี้การค้าบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท สัมมากร จ�ากัด (มหาชน) รวมเจ้าหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทย่อย บริษัท เพียวพลังงานไทย จ�ากัด บริษัท เพียวไบโอดีเซล จ�ากัด บริษัท เพียวอินเตอร์เทรด จ�ากัด บริษัท จตุรทิศขนส่ง จ�ากัด บริษัท เอสซีที สหภัณฑ์ จ�ากัด รวมเจ้าหนี้บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท สัมมากร จ�ากัด (มหาชน) บริษทั วิลเลจฟาร์ม แอนด์ เฟรนด์ จ�ากัด บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จ�ากัด บริษัท มงคลชัยพัฒนา จ�ากัด บริษทั เเวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชนั่ จ�ากัด

72

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552

งบการเงินรวม 2553 2552 1,498,520 1,498,520 1,498,520

-

1,498,520 1,498,520 4,498,520

-

1,767,759 (408,815) 1,358,944

-

1,767,759 (408,815) 1,358,944

-

-

30,000,000 30,000,000

-

30,000,000 30,000,000

-

-

46,475,734 46,475,734

44,572,399 8,012,300 812,260 53,396,959

544,464 544,464 544,464

10,274 10,274 10,274

46,475,734

53,396,959

-

-

31,570 148,256 1,159,591 7,989,950 149,800 9,479,167

944,795 12,691,098 76,547 13,712,440

42,626 194,161 61,596 16,068

45,277 5,000 -

194,161 61,596 16,068

-

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)


(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552

งบการเงินรวม 2553 2552 รวมเจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการบริษัทฯ รวมเจ้าหนี้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ผู้บริหารของบริษัทฯ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกันกับกรรมการบริษทั ฯ รวมเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จ�ากัด บริษัท มงคลชัยพัฒนา จ�ากัด บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จ�ากัด รวมเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกันกับกรรมการบริษทั ฯ รวมเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน รวมเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน เงินประกันการค�า้ ประกัน - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน บริษัทย่อย บริษัท เพียวไบโอดีเซล จ�ากัด รวมเงินประกันการค�้าประกัน กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

314,451

50,277

271,825

-

517,335 517,335 831,786

50,277

505,370 505,370 10,256,362

13,712,440

-

300,000 31,000,000 31,300,000

-

-

72,500,000 23,000,000

-

72,500,000 23,000,000

-

6,000,000 101,500,000

-

6,000,000 101,500,000

-

190,500,000 190,500,000 292,000,000

-

190,500,000 190,500,000 292,000,000

-

-

-

6,240,000

-

-

-

6,240,000

-

73


ในระหว่างปี 2553 เงินให้กู้ยืมแก่/เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีการเคลื่อนไหวดังนี้ ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2553 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ ที่เกี่ยวข้องกันบริษัทร่วม Thai Good Petroleum Co.,Ltd. รวม เงินให้กย้ ู มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน กรรมการบริษัทย่อย รวม

74

งบการเงินเฉพาะ ในระหว่างปี เพิ่มขึ้น ลดลง

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2553

-

1,498,520 1,498,520

-

1,498,520 1,498,520

-

1,900,000 1,900,000

(132,241) (132,241)

1,767,759 1,767,759

ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2553 เงินให้กย้ ู มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน บริษัทย่อย บริษัท เพียวไบโอดีเซล จ�ากัด บริษัท เพียวพลังงานไทย จ�ากัด บริษัท เอสซีที สหภัณฑ์ จ�ากัด บริษัท เอสซีที ปปิิโตรเลียม จ�ากัด รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย บริษัทร่วม Thai Good Petroleum Co., Ltd. รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม รวม เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน กรรมการบริษัทย่อย รวม

(หน่วย : บาท)

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ ในระหว่างปี เพิ่มขึ้น ลดลง

(หน่วย : บาท) ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2553

338,000,000 (338,000,000) 862,000,000 (862,000,000) (15,000,000) 18,000,000 185,000,000 (185,000,000) 1,403,000,000 (1,400,000,000)

3,000,000 3,000,000

1,498,520 1,498,520 1,404,498,520 (1,400,000,000)

1,498,520 1,498,520 4,498,520

(132,241) (132,241)

1,767,759 1767759

1,900,000 1,900,000

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)


ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2553 เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จ�ากัด บริษทั มงคลชัยพัฒนา จ�ากัด รวมเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน กรรมการบริษทั ฯ ผูผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกันกับกรรมการบริษทั ฯ รวมเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน รวม

300,000 31,000,000 31,300,000 31,300,000

ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2553 เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จ�ากัด บริษทั มงคลชัยพัฒนา จ�ากัด รวมเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน กรรมการบริษทั ฯ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกันกับกรรมการบริษทั ฯ รวมเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน รวม

-

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม ในระหว่างปี เพิ่มขึ้น ลดลง

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2553

(20,000,000) (10,000,000) (30,000,000)

-

40,000,000 (40,000,000) (300,000) 136,000,000 (167,000,000) 176,000,000 (207,300,000) 206,000,000 (237,300,000)

-

20,000,000 10,000,000 30,000,000

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ในระหว่างปี เพิ่มขึ้น ลดลง

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2553

(20,000,000) (10,000,000) (30,000,000)

-

40,000,000 (40,000,000) 136,000,000 (136,000,000) 176,000,000 (176,000,000) 206,000,000 (206,000,000)

-

20,000,000 10,000,000 30,000,000

(หน่วย : บาท)

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จ�ากัด บริษทั มงคลชัยพัฒนา จ�ากัด บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จ�ากัด เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกันกับกรรมการบริษทั ฯ เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน รวม

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ ยอดคงเหลือ ณ ในระหว่างปี ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2553 31 ธันวาคม 2553 เพิ่มขึ้น ลดลง -

72,500,000 23,000,000 6,000,000

-

72,500,000 23,000,000 6,000,000

-

101,500,000

-

101,500,000

190,500,000 190,500,000 292,000,000

-

190,500,000 190,500,000 292,000,000

75


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ย่อยแห่งหนึง่ เป็นตัว๋ สัญญาใช้เงินทีไ่ ม่มหี ลักประกันอายุ 1 เดือน จ�านวนเงิน 3.00 ลล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 4.43 ตต่อปี (2552: ไม่ม)ี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ร่วมแห่งหนึง่ เป็นเงินให้กยู้ มื ทีไ่ ม่มหี ลักประกันอายุ 1 ปีป จ�านวนเงิน 1.50 ลล้านบาท หรือ 0.05 ลล้านเหรียญสหรัฐฯ (2552: ไม่ม)ี โดยคิดดอกเบีย้ ในอัตราดอกเบีย้ เงินกูข้ นั้ ต�า่ ส�าหรับ ลูกค้าชัน้ ดี (Prime rate) บวกร้อยละ 3 ตต่อปี มีกา� หนดช�าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ ทัง้ หมดภายในเดือนพฤศจิกายน 2554 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกันเป็นเงินให้กยู้ มื ทีไ่ ม่มหี ลักประกันจ�านวนเงิน 1.77 ลล้านบาท (2552: ไม่ม)ี โดยมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 4.50 ตต่อปี และมีกา� หนดช�าระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ เป็นรายเดือน จ�านวน 52 เดือน เดือนละ 40,000 บาท สิน้ สุดเดือนธันวาคม 2557 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันเป็นตัว๋ สัญญาใช้เงินทีไ่ ม่มหี ลักประกันอายุ 12 เดือน รวมจ�านวนเงิน 31.30 ลล้านบาท ในงบการเงินรวม โดยมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 4.50 - 5.00 ตต่อปี (2553: ไม่ม)ี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันเป็นเงินกูย้ มื ทีไ่ ม่มหี ลักประกันอายุ 2 ปีป รวมจ�านวนเงิน 292 ลล้านบาท (2552: ไม่ม)ี โดยมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 5.75 ตต่อปี ช�าระดอกเบีย้ เป็นรายสามเดือนและมี ก�าหนดช�าระคืนเงินต้นทัง้ หมดภายในเดือนกันยายน 2555 ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร ในปี 2553 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้ปรับโครงสร้างคณะผูบ้ ริหารใหม่ โดยมีคา่ ใช้จา่ ยส�าหรับเงินเดือน โบนัสและค่า เบีย้ ประชุมของกรรมการและผูบ้ ริหาร เป็นจ�านวนเงิน 56.97 ลล้านบาท (เฉพาะของกิจการ: 40.21 ลล้านบาท) (2552: งบการ เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ: 34.27 ลล้านบาท) ภาระค�า้ ประกันกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน บริษทั ฯ มีภาระจากการค� ภาระจากการค�า้ ประกันให้กบั กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันหลายแห่งตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 39.6 11. สินค้าคงเหลือ (หน่วย : บาท)

ราคาทุน 2553 2552 สินค้าส�าเร็จรูป 932,236,392 697,357,366 วัตถุดบิ 445,858,222 344,396,851 วัสดุสนิ้ เปลือง 4,162,296 4,376,489 รวม 1,382,256,910 1,046,130,706

สินค้าส�าเร็จรูป วัตถุดบิ วัสดุสนิ้ เปลือง รวม

76

งบการเงินรวม ค่าเผื่อการลดลงของ มูลค่าสินค้าคงเหลือ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 2553 2552 2553 2552 (787,583) (507,992) 931,448,809 696,849,374 - 445,858,222 344,396,851 4,162,296 4,376,489 (787,583) (507,992) 1,381,469,327 1,045,622,714 งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 770,642,454 411,915,601 4,162,296 1,186,720,351

(หน่วย : บาท) 2552 549,873,557 336,806,139 4,355,789 891,035,485

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)


สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้ด้รวมน�า้ มันส�ารองตามข้อบังคับของกระทรวงพาณิชย์จา� นวนเงิน 725.59 ล้านบาท (2552: 662.84 ลล้านบาท) โดยส่วนหนึง่ จ�านวนเงิน 117.85 ลล้านบาท (2552: 102.99 ลล้านบาท) เป็นสินค้าที่ อยูภ่ ายใต้สญ ั ญาซือ้ ขายน�า้ มันเพือ่ ใช้เป็นปริมาณส�ารองตามกฎหมายทีบ่ ริษทั ฯ มีภาระผูกพันต้องขายคืนให้แก่ผขู้ ายเมือ่ ครบ ก�าหนดตามอายุของสัญญา 12. เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ และดอกเบีย้ ค้างรับจากกิจการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ และดอกเบีย้ ค้างรับ จากกิจการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน หัก: คค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ และดอกเบีย้ ค้างรับ จากกิจการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน - สุทธิ

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552

งบการเงินรวม 2553 2552 21,317,007 (21,317,007)

21,317,007 (21,317,007)

21,317,007 (21,317,007)

21,317,007 (21,317,007)

-

-

-

-

เมือ่ วันที่ 14 มกราคม 2549 บริษทั ฯ ได้ทา� สัญญา Petroleum Product Business Joint Venture กับ T.C.S. Oil Co., Ltd. (TCS) เพืพือ่ ร่วมลงทุนในธุรกิจน�า้ มันในประเทศกัมพูชา ซึง่ สัญญามีผลบังคับเป็นระยะเวลา 15 ปปีสี นิ้ สุดในปี 2563 โดยบริษทั ฯ มีภาระในการจั ภาระในการจัดหาน�า้ มันและให้เงินกูย้ มื แก่ TCS เป็นเงินบาทจ�านวน 35 ลล้านบาท คิดดอกเบีย้ ในอัตราคงทีร่ อ้ ย ละ 5 ตต่อปี โดยช�าระดอกเบีย้ เป็นรายเดือน และมีกา� หนดช�าระคืนเงินต้นตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในสัญญา หลังจากทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั ช�าระเงินให้กยู้ มื ดังกล่าวเต็มจ�านวนแล้ว บริษทั ฯ จะได้รบั ส่วนแบ่งก�าไรจากผลการด�าเนินงานของ TCS ตามทีร่ ะบุ ในสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 TCS เป็นหนีเ้ งินให้กยู้ มื เกินกว่าหนึง่ ปี บริษทั ฯจึงหยุดรับรูร้ ายได้ดอกเบีย้ และ ตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญส�าหรับเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ และดอกเบีย้ ค้างรับดังกล่าวทัง้ จ�านวน 13. เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน จ�านวนนีเ้ ป็นเงินให้กยู้ มื เพือ่ ช�าระหนีแ้ ทนลูกค้า โดยลูกค้าโอนกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ ให้บริษทั ย่อยเป็นหลักประกัน ทัง้ นี้ บริษทั ย่อยได้เข้าท�าสัญญาจะซือ้ จะขายทีด่ นิ คืนให้แก่ลกู ค้าเมือ่ ลูกค้าช�าระเงินแก่บริษทั ย่อยครบถ้วน โดยมีกา� หนดช�าระเงินต้นและ ดอกเบีย้ เป็นรายเดือนจ�านวน 86 เดือน เดือนละ 50,000 บาท สิน้ สุดเดือนธันวาคม 2559 14. สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ (หน่วย : บาท)

ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า ภาษีสรรพสามิตรอเรียกคืน เงินชดเชยจากกองทุนน�า้ มัน เชือ้ เพลิงค้างรับ ภาษีมลู ค่าเพิม่ รอเรียกคืน ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลจ่ายล่วงหน้า เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้ สินค้า

งบการเงินรวม 2553 2552 50,859,335 46,233,543 2,973,461

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552 50,859,335 46,233,543 2,973,461

14,074,307 20,816,336 12,990,331 49,196,512

14,074,307 16,744,765 8,176,638 -

85,239,888 3,152,404 9,623,178 52,011,307

85,239,888 5,025,963 10,000,000

77


งบการเงินรวม 2553 2552 14,961,436 21,904,973 33,477,643 20,955,644 203,319,437 235,150,861 (3,412,818) (3,206,019) 199,906,619 231,944,842

ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า อืน่ ๆ รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ หัก: คค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ - สุทธิ

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552 10,108,564 8,434,853 8,401,376 6,245,718 108,364,985 164,153,426 (3,206,019) (3,412,818) 160,947,407 104,952,167

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เเงิงินชดเชยจากกองทุนน�า้ มันเชือ้ เพลิงค้างรับจ�านวนเงิน 14.07 ลล้านบาท (2552: 85.24 ล้านบาท) คือ เเงินชดเชยค้างรับจากกรมสรรพสามิตส�าหรัรับน�า้ มันดีเซลหมุนเร็ว B5 15. เงินลงทุนในบริษทั ย่อย เงินลงทุนในบริษทั ย่อยตามทีแ่ สดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (หน่วย : บาท) บริษัท

ทุนช�าระแล้ว 2553

สัดส่วนเงินลงทุน 2552

2553 ร้อยละ 100

บริษัท เพียวไบโอดีเซล จ�ากัด 280 ลล้านบาท 280 ลล้านบาท บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 225 ล้ลานบาท 101 ล้ลานบาท บริษัท เพียวพลังงานไทย จ�ากัด 100 ลล้านบาท 50 ลล้านบาท บริษัท เอสซีที ปปิิโตรเลียม จ�ากัด 10 ลล้านบาท 10 ลล้านบาท และบริษัทย่อย บริษัท เอสซีที สหภัณฑ์ จ�ากัด 20 ลล้านบาท รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ราคาทุน

เงินปันผลที่บริษัทฯ รับระหว่างปี

2552 2553 2552 ร้อยละ 100 279,999,200 279,999,200

51 100 100

2553

2552

-

-

51 114,749,599 51,382,099 100 99,994,300 49,999,300 100 9,999,965 9,999,965 46,499,907

-

78

-

15,855,000 520,598,064 391,380,564 46,499,907

-

บริษัท เพียวไบโอดีเซล จ�ากัด PBC ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส�าหรับกิจการผลิตไบโอดีเซล ตามบัตรส่งเสริม การลงทุนเลขที่ 1840(9)/2550 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550 ภายใต้เงื่อนไขที่กา� หนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าว รวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2560) รายได้ของ PBC ส�าหรับปี 2553 และ 2552 จ�าแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการ ลงทุนสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ (หน่วย : บาท) กิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริม

2553

รายได้จากการขายและบริการ 962,320,483 ขายและบริการในประเทศ 19,598,242 ขายส่งออก 981,918,725 รวม

78

2552 954,817,770 17,387,125 972,204,895

กิจกรรมที่ไม่ได้รับการส่งเสริม

2553 49,338,831 1,372,031 50,710,862

2552

รวม

2553

16,226,695 1,011,659,314 - 20,970,273 16,226,695 1,032,629,587

2552 971,044,465 17,387,125 988,431,590

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)


บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เพิ่มเงินลงทุนใน บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (PSDC) ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ อยูใ่ นอัตราร้อยละ 51 โดย PSDC จะเพิม่ ทุน จดทะเบียนจาก 50 ลล้านบาท เป็น 225 ลล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 1.75 ลล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจ�านวนเงิน 175 ลล้านบาทในราคาหุ้นละ 100 บาท โดยออกให้แก่ผู้ถือหุ้นในสัดส่วนเดิม การเพิ่ม ทุนเพื่อลงทุนในโครงการใหม่ของบริษัทย่อยดังกล่าว PSDC ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2552 ในระหว่างปี 2552 และ 2553 PSDC.ได้เรียกช�าระค่าหุ้นรวมจ�านวนเงิน 25.88 ลล้านบาท และ 63.37 ลล้านบาท ตามล�าดับและบริษัทฯ ได้จ่ายช�าระเงินค่าหุ้นแล้ว บริษัท เพียวพลังงานไทย จ�ากัด เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เพิ่มเงินลงทุนในบริษัท เพียวพลังงาน ไทย จ�ากัด (PTEC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในอัตราร้อยละ 100 โดยจะเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ลล้านบาท เป็น 140 ลล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 0.9 ลล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจ�านวนเงิน 90 ลล้านบาท การเพิ่มทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และขยายธุรกิจสถานี บริการน�้ามันของบริษัทย่อยดังกล่าว ในเดือนมกราคม 2553 PTEC ได้เรียกช�าระค่าหุ้นเป็นจ�านวนเงิน 49.99 ลล้านบาท และบริษัทฯ ได้จ่ายช�าระ เงินค่าหุ้นดังกล่าวแล้ว PTEC ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากส่วนของเงินลงทุนที่ยังไม่เรียกช�าระจาก PTEC จ�านวนเงิน 40 ลล้านบาท บริษัท เอสซีที สหภัณฑ์ จ�ากัด เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2553 บริษัทฯได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท เอสซีที สหภัณฑ์ จ�ากัด (SAP) จากบริษัท เพียว พลังงานไทย จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นอยู่ในอัตราร้อยละ 100 ตามที่อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 จ�านวน 25,500 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) ในราคาหุ้นละ 110 บาท รวมเป็นจ�านวนเงิน 2.81 ลล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เพิ่มเงินลงทุนใน SAP โดยบริษัท ย่อยดังกล่าวจะเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 5 ลล้านบาท (หุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 20 ลล้าน บาท (หุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 150,000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในสัดส่วนเดิมในราคาหุ้นละ 100 บาท SAP ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวง พาณิชย์เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2553 ในเดือนเมษายน 2553 SAP ได้เรียกช�าระค่าหุ้นเพิ่มทุน บริษัทฯ ได้จ่ายช�าระเงินค่าหุ้นเป็นจ�านวนเงิน 7.65 ลล้าน บาท และซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยสละสิทธิเป็นจ�านวนเงิน 5.40 ลล้านบาท ท�าให้บริษัทฯ มีสัดส่วนเงินลงทุนคิดเป็น ร้อยละ 78 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว บริษัท อาร์พีซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัท อาร์พีซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯและบริษัท พลังงานทดแทน จ�ากัด โดยมีทุนจดทะเบียนจ�านวนเงิน 125 ลล้านบาท (หุ้นสามัญจ�านวน 1.25 ลล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) บริษัทร่วมทุนดังกล่าวด�าเนินินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน ทดแทน โดยบริษัทฯ จะมีสัดส่วนการลงทุนในบริษัทดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 70 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริริษัทดังกล่าว อยู่ระหว่างการด�าเนินการจัดตั้งบริษัท

79


16. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 16.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม (หน่วย : บาท) บริษัท

ลักษณะ จัดตั้ง ขึ้นใน ธุรกิจ ประเทศ

Thai Good จ�าหน่าย ฮ่องกง Petroleum น�้ามัน Co., Ltd. หล่อลื่น

สัดส่วนเงินลงทุน

ราคาทุน

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสีย

มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีราคาทุน

2553 ร้อยละ

2552 ร้อยละ

2553

2552

2553

2552

2553

2552

31.67

31.67

3,174,900

3174900

2,569,030

2,488,476

3,174,900

3,174,900

16.2 ส่วนแบ่งขาดทุนและเงินปันผลรับ ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจาก บริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้ (หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม ส่วนแบ่งขาดทุนจาก บริษัท เงินปันผลที่บริษัทฯ เงินลงทุนในบริษัทร่วม รับระหว่างปี ในระหว่างปี 2553 2552 2553 2552 Thai Good Petroleum Co., Ltd.

(1,396,824)

(686,424)

16.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมที่จัดท�าโดยฝ่ายบริหารโดยสรุปมีดังนี้

บริษัท

ทุนเรียกช�าระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552

Thai Good Petroleum 10,026 10,026 8,609 Co., Ltd.

80

8,103

(หน่วย : บาท) หนี้สินรวม รายได้รวมส�าหรับ ขาดทุนสุทธิ ส�าหรับปี ณ วันที่ ปีสิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 2553 2552 2553 2552 2553 2552 544

260

2,818

104

(4,411) (2,167)

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)


81

ที่ดิน

อาคารโรงงานและ ส่วนปรับปรุง อาคารโรงงาน

เครื่องจักร และอุปกรณ์ โรงงาน

สินทรัพย์ซงึ่ แสดงมูลค่าตามราคาทีต่ ใี หม่

ราคาทุน / ราคาทีต่ ใี หม่ 31 ธันวาคม 2552 173,457,199 176,185,095 1,933,829,768 ซือ้ เพิม่ - 291,718 จ�าหน่าย - - (74,460) โอน -- 462,000 66,271,267 31 ธันวาคม 2553 173,457,199 176,647,095 2,000,318,293 ค่าเสือ่ มราคาสะสม 31 ธันวาคม 2552 - 70,343,293 1,029,708,454 ค่าเสือ่ มราคาส�าหรับปี - 7,117,470 82,682,125 ค่าเสือ่ มราคาส�าหรับส่วนทีจ่ า� หน่าย - - (74,456) 31 ธันวาคม 2553 - 77,460,763 1,112,316,123 มูลค่าสุทธิตามบัญชี 31 ธันวาคม 2552 173,457,199 105,841,802 904,121,314 31 ธันวาคม 2553 173,457,199 99,186,332 888,002,170 ค่าเสือ่ มราคาส�าหรับปี 2552 (107.62 ลล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิตและต้นทุนการให้บริการ สส่ว่ นทีเ่ หลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จา่ ยในการบริหาร) 2553 (123.41 ลล้านบาทรวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิตและต้นทุนการให้บริการ สส่ว่ นทีเ่ หลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จา่ ยในการบริหาร)

17. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

8,549,439 5,955,273 - 14,504,712 71,408,767 341,228,923

70,541,855 16,628,187 (243) 87,169,799 85,658,935 75,169,877

79,958,206 12,215 - 275,763,214 355,733,635

อาคารให้เช่า และส่วนปรับปรุง อาคารให้เช่า

21,442,253 23,323,697

37,315,239 10,685,023 (64,234) 47,936,028

58,757,492 4,829,623 (67,369) 7,739,979 71,259,725

อุปกรณ์สถานี บริการน�า้ มัน

27,603,756 30,843,897

56,072,828 12,856,450 (3,589,638) 65,339,640

83,676,584 3,551,124 (3,884,254) 12,840,083 96,183,537

เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้ ส�านักงาน

สินทรัพย์ซงึ่ แสดงมูลค่าตามราคาทุน

156,200,790 - (26,476) 6,165,362 162,339,676

อาคารส�านักงาน และส่วนปรับปรุง อาคารส�านักงาน

งบการเงินรวม

96,964,851 113,279,659

100,883,455 28,167,495 (1,399,232) 127,651,718

197,848,306 7,720,192 (1,760,225) 37,123,104 240,931,377

ยานพาหนะ

66,778,880 11,173,011

- - - -

66,778,880 350,759,140 - (406,365,009) 11,173,011

งานระหว่าง ก่อสร้าง

143,614,525 164,092,023

1,553,277,757 1,755,664,765

1,373,414,563 164,092,023 (5,127,803) 1,532,378,783

2,926,692,320 367,164,012 (5,812,784) 3,288,043,548

รวม

(หน่วย : บาท)


82

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)

ราคาทุน/ราคาทีต่ ใี หม่ 31 ธันวาคม 2552 138,659,850 108,593,587 ซือ้ เพิม่ - จ�าหน่าย - - โอน - 31 ธันวาคม 2553 138,659,850 108,593,587 ค่าเสือ่ มราคาสะสม 31 ธันวาคม 2552 - 66,650,573 ค่าเสือ่ มราคาส�าหรับปี - 2,966,940 ค่าเสือ่ มราคาส�าหรับส่วนทีจ่ า� หน่าย - - 31 ธันวาคม 2553 - 69,617,513 มูลค่าสุทธิตามบัญชี 31 ธันวาคม 2552 138,659,850 41,943,014 31 ธันวาคม 2553 138,659,850 38,976,074 ค่าเสือ่ มราคาส�าหรับปี 2552 (48.3 ลล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต สส่วนทีเ่ หลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จา่ ยในการบริหาร) 2553 (52.0 ลล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต สส่วนทีเ่ หลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จา่ ยในการบริหาร)

ที่ดิน

อาคารโรงงานและ ส่วนปรับปรุง อาคารโรงงาน

สินทรัพย์ซงึ่ แสดงมูลค่าตามราคาทีต่ ใี หม่

57,458,482 - - 230,000 57,688,482 30,969,449 5,004,910 - 35,974,359 26,489,033 21,714,123

999,962,060 48,409,466 (74,456) 1,048,297,070 474,013,372 440,144,568

อาคารส�านักงาน และส่วนปรับปรุง อาคารส�านักงาน

1,473,975,432 14,000 (74,460) 14,526,666 1,488,441,638

เครื่องจักร และอุปกรณ์ โรงงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

7,317,675 5,670,384

31,872,850 2,945,380 (3,393,024) 31,425,206

39,190,525 122,857 (3,566,122) 1,348,330 37,095,590

เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้ ส�านักงาน

8,554,138 10,093,461

2,518,256 2,542,092 (131,604) 4,928,744

11,072,394 4,370,811 (421,000) - 15,022,205

ยานพาหนะ

สินทรัพย์ซงึ่ แสดงมูลค่าตามราคาทุน

13,779,048 6,170,585

- - - -

13,779,048 8,496,533 - (16,104,996) 6,170,585

งานระหว่าง ก่อสร้าง

58,866,064 61,868,788

710,756,130 661,429,045

1,131,973,188 61,868,788 (3,599,084) 1,190,242,892

1,842,729,318 13,004,201 (4,061,582) 1,851,671,937

รวม

(หน่วย : บาท)


ในระหว่างปี 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ตามรายกลุ่มของสินทรัพย์ ซึ่ ง ราคาประเมิ น ใหม่ เ ป็ น ราคาที่ ส รุ ป ผลในวั น ที่ 4 ธั น วาคม 2551 เกณฑ์ ที่ ใ ช้ ป ระเมิ น ราคาสิ น ทรั พ ย์ มี ดั ง นี้

ก) ที่ ดิ น และอาคารโรงงานประเมิ น ราคาโดยผู ้ ป ระเมิ น ราคาอิ ส ระโดยใช้ วิ ธี เ ปรี ย บเที ย บราคาตลาด (Market Approach) และมูลค่าต้นทุนทดแทนสุทธิ (Depreciated Replacement Cost) ตามล�าดับ

ข) เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานประเมิ น ราคาโดยผู ้ ป ระเมิ น ราคาอิ ส ระโดยใช้ มู ล ค่ า ต้ น ทุ น ทดแทนสุทธิ (Depreciated Replacement Cost)

ผลของการประเมินแสดงมูลค่าที่ดิน อาคารโรงงาน เครื่องจักร และอุปกรณ์โรงงานเพิ่มขึ้นจากราคาตาม บัญชีจ�านวนประมาณ 260.8 ลล้านบาท บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกส่วนที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์ ดังกล่าวไว้ในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ในส่วนของผู้ถือหุ้น หากบริษัทฯและบริษัทย่อยแสดงมูลค่า ของที่ดิน อาคารโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 จะเป็นดังนี้ (หน่วย : บาท) งบการเงินรวม

ทีด่ นิ อาคารโรงงานและส่วนปรับปรุง เครือ่ งจักรและอุปกรณ์โรงงาน

2553 137,705,875 37,705,875 94,555,690 711,971,595

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 137,705,875 100,617,378 707,362,110

2553 102,908,526 34,345,432 264,113,992

2552 102,908,526 36,718,590 277,254,168

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญา เช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ�านวนเงิน 80.64 ลล้านบาท (2552: 52.66 ลล้านบาท) และในงบการเงิน เฉพาะกิจการจ�านวนเงิน 8.35 ลล้านบาท (2552: 6.02 ลล้านบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จ�านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่ ลค่าตามบัญชีกอ่ นหักค่าเสือ่ มราคาสะสมของสินทรัพย์ดงั กล่าวในงบการเงินรวมมีจา� นวนเงิน 195.53 95.53 ลล้าน บาท (2552: 179.00 ลล้านบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจ�านวนเงิน 91.35 ลล้านบาท (2552: 81.25 ลล้านบาท) บริษทั เพียวไบโอดีเซล จ�ากัดได้จานองที � ด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างและจ�าน�าเครือ่ งจักรซึง่ มีมลู ค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 รวมจ�านวนเงิน 420.25 ลล้านบาท (2552: 449.72 ลล้านบาท) เพือ่ ค�ค�า้ ประกันวงเงินสินเชือ่ ทีไ่ ด้รบั จากธนาคารพาณิชย์ บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด ได้จดจ�านองสิทธิการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จ�านวนเงิน 341.23 ลล้านบาท (2552: 71.41 ลล้านบาท) เพืพื่อค�้าประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร พาณิชย์ นอกจากนี้ บริษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าทีจ่ ะต้องโอนสิง่ ปลูกสร้างให้ผใู้ ห้เช่าเมือ่ ครบก�าหนดอายุสญ ั ญาเช่า 18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (หน่วย : บาท) ราคาทุน 1 มกราคม 2552 ซื้อเพิ่ม โอน 31 ธันวาคม 2552

ซอฟท์แวร์

งบการเงินรวม ซอฟท์แวร์ระหว่างติดตั้ง

รวม

11,385,889 3,048,492 9,519,891 23,954,272

10,153,550 1,113,144 (9,519,891) 1,746,803

21,539,439 4,161,636 25,701,075

83


(หน่วย : บาท)

ซื้อเพิ่ม โอน 31 ธันวาคม 2553 การตัดจ�าหน่าย 1 มกราคม 2552 ค่าตัดจ�าหน่าย 31 ธันวาคม 2552 ค่าตัดจ�าหน่าย 31 ธันวาคม 2553 มูลค่าสุทธิตามบัญชี 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2553

ซอฟท์แวร์ 1,269,903 1,868,392 27,092,567

งบการเงินรวม ซอฟท์แวร์ระหว่างติดตั้ง 121,589 (1,868,392) -

รวม 1,391,492 27,092,567

6,914,957 1,444,025 8,358,982 2,749,057 11,108,039

- - - - -

6,914,957 1,444,025 8,358,982 2,749,057 11,108,039

15,595,290 15,984,528

1,746,803 -

17,342,093 15,984,528 (หน่วย : บาท)

ราคาทุน 1 มกราคม 2552 ซื้อเพิ่ม จ�าหน่าย โอน 31 ธันวาคม 2552 ซื้อเพิ่ม โอน 31 ธันวาคม 2553 การตัดจ�าหน่าย 1 มกราคม 2552 ค่าตัดจ�าหน่าย 31 ธันวาคม 2552 ค่าตัดจ�าหน่าย 31 ธันวาคม 2553 มูลค่าสุทธิตามบัญชี 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2553

84

ซอฟท์แวร์

งบการเงินเฉพาะกิจการ ซอฟท์แวร์ระหว่างติดตั้ง

รวม

11,167,349 - (788,550) 9,519,891 19,898,690 - 1,868,392 21,767,082

10,153,550 1,113,144 - (9,519,891) 1,746,803 121,589 (1,868,392) -

21,320,899 1,113,144 (788,550) 21,645,493 121,589 21,767,082

6,907,556 1,081,431 7,988,987 2,254,594 10,243,581

- - - - -

6,907,556 1,081,431 7,988,987 2,254,594 10,243,581

11,909,703 11,523,501

1,746,803 -

13,656,506 11,523,501

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)


19. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(หน่วย : บาท) งบการเงินรวม

เงินชดเชยค่าปรับคุณภาพ สิทธิการเช่าทีด่ นิ และสถานีบริการ น�า้ มัน ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า เงินมัดจ�า เงินให้กย้ ู มื ระยะยาวและดอกเบีย้ ค้างรับ อืน่ ๆ รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ หัก: คค่า่ เผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ - สุทธิ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2553 26,711,581 7,377,891

2552 26,711,581 5,698,343

2553 26,711,581 1,109,646

2552 26,711,581 1,339,641

5,562,857 4,436,893 ,436,893 1,352,588

4,309,283 3,560,627 1,352,588

- 2,155,682 1,352,588

2,155,682 1,352,588

3,113,754 48,555,564 (1,352,588) 47,202,976

4,982,198 46,614,620 (1,352,588) 45,262,032

3,061,651 34,391,148 (1,352,588) 33,038,560

2,323,092 33,882,584 (1,352,588) 32,529,996

เงินชดเชยค่าปรับคุณภาพ คือ เเงินชดเชยเนื่องจากในไตรมาสที่สามของปี 2549 ผู้ขายวัตถุดิบได้ส่งวัตถุดิบที่มี คุณภาพผิดไปจากที่ก�าหนดไว้ในสัญญาซื้อขายวัตถุดิบ โดยมีคุณสมบัติที่ผิดไปจากที่เคยส่งมอบให้บริษัทฯ ตลอดระยะเวลา ของสัญญาที่ผ่านมาอย่างกะทันหัน มีผลท�าให้บริษัทฯ ตต้องจ่ายต้นทุนเพิ่มในการปรับคุณภาพสินค้าตลอดจนค่าเสียหาย ด้านอืน่ ๆ รวมทัง้ สิน้ ประมาณ 136.45 ลล้านบาท จากการเจรจากับผูข้ ายวัตถุดบิ ได้ขอ้ สรุปว่า ผูข้ ายวัตถุดบิ จะชดเชยค่าปรับ คุณภาพให้แก่บริษทั ฯ รวม 52.7 ลล้านบาท สส่วนทีเ่ หลือเป็นค่าเสียหายทีเ่ กิดจากการทีร่ าคาของสินค้าและวัตถุดบิ ลดต�าลงมาก ่ อย่างต่อเนื่อง (Inventory Loss) และเนื่องจากส่วนนี้เป็นความเสียหายที่เกิดจากภาวะราคาตลาดโลกที่ทั้งฝ่ายบริษัทฯ และ ฝ่ายผู้ขายวัตถุดิบต่างต้องแบกรับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกัน ผู้ขายวัตถุดิบจึงขอให้ต่างฝ่ายต่างแบกรับภาระ Inventory Loss ของตนเอง บริษัทฯ จึงได้บันทึกบัญชีเงินชดเชยค่าปรับคุณภาพจ�านวนนี้โดยลดต้นทุนขายส�าหรับปี 2549 ทั้งจ�านวน ทั้งนี้ ผู้ขายวัตถุดิบได้ออกใบลดหนี้ให้บริษัทฯ จ�านวนเงิน 26 ลล้านบาท ในเดือนพฤศจิกายน 2549 สส่วนที่เหลือ จ�านวนเงิน 26.71 ลล้านบาท ผู้ขายแจ้งว่าจะพิจารณาวิธีการชดเชยให้ในภายหลัง 20. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร (หน่วย : บาท)

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากธนาคาร รวม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) 2553 2552 2553 2552 .75 - 104,215 - 104,215 1.75 1.75 - 5.12 .12 475,625,312 911,890,000 213,625,312 850,000,000 475,625,312 911,994,215 213,625,312 850,104,215

85


บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารหลายแห่ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (หน่วย : ล้านบาท) ค�้าประกันโดย

วงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้

บริษทั ฯ บริษทั เพียวไบโอดีเซล จ�ากัด (PBC) PBC) บริษทั เพีพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (PSDC) PSDC)

จดจ�าน�าเเงินฝากประจ�าและขายลดลู ละขายลดลูกหนี ้ การค้าของบริษทั ฯ จดจ�านองที องทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างรวมทัง้ สิง่ ปลูกสร้างทีจ่ ะมีขนึ้ ในอนาคต จ�าน�าเครือ่ งจักรของ PBC และค� ละค�า้ ประกันโดยบริษทั ฯ สิทธิการเช่าทีด่ นิ ของ PSDC และจ�านอง อง สิง่ ปลูกสร้างในโครงการของ PSDC

บริษทั เอสซีที ปปิโิ ตรเลียม จ�ากัด ด

ค�า้ ประกันโดยบริษทั ฯ

2553 2,130

2552 1,568

147

348

31

31

10

-

21. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน จ� า นวนนี้ เ ป็ น ตั๋ ว สั ญ ญาใช้ เ งิ น ที่ บ ริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยออกให้ แ ก่ บุ ค คลภายนอก ซึ่ ง คิ ด ดอกเบี้ ย ในอั ต รา ร้อยละ 2.75 - 3.00 ตต่อปี (2552: รร้อยละ 3.00 - 5.00 ต่ตอปี) และมีก�าหนดช�าระคืนภายในหนึ่งปี 22. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

(หน่วย : บาท) งบการเงินรวม

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร หัก: สส่วนทีถ่ งึ ก�าหนดช�าระภายในหนึง่ ปี ส่วนทีถ่ งึ ก�าหนดช�าระเกินกว่าหนึง่ ปี

2552 283,307,978 (54,504,000) 228,803,978

2553 357,633,914 57,633,914 (79,055,014) 278,578,900

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีรายละเอียดดังนี้ (หน่วย : บาท) งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 บวก : กูเ้ พิม่ หัก : ช�าระคืนเงินกู ้ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

86

283,307,978 128,829,936 (54,504,000) 357,633,914

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)


บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด ก) เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2550 บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (PSDC) ได้เข้าท�าสัญญา สินเชื่อกับธนาคารแห่งหนึ่งวงเงินรวม 55 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยวงเงินกู้ระยะยาวจ�านวน 45 ล้านบาท และวงเงินกู้ เบิกเกินบัญชีและหนังสือค�้าประกันจ�านวน 10 ลล้านบาท เเงินกู้ยืมระยะยาวคิดดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินอัตราดอกเบี้ย ขั้นต�่าส�าหรับเงินให้กู้ยืมซึ่งคิดกับลูกหนี้ชั้นดี (MLR) โดยมีก�าหนดช�าระดอกเบี้ยทุกเดือน และช�าระคืนเงินต้นทุก เดือนๆ ละ 542,000 บาท เริ่มช�าระเดือนกุมภาพันธ์ 2551 ภายในเวลา 8 ปี (รวมระยะเวลาปลอดเงินต้น 1 ปี) ข) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552 PSDC ได้เข้าท�าสัญญาสินเชื่อกับธนาคารแห่งหนึ่งวงเงินรวม 255 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยวงเงินกู้ระยะยาวจ�านวน 250 ลล้านบาท และวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีจ�านวน 5 ลล้านบาท เเงินกู้ยืม ระยะยาวคิดดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินอัตรา MLR โดยมีกา� หนดช�าระดอกเบี้ยทุกเดือนเป็นระยะเวลา 18 เดือน นับตั้งแต่ วันเบิกเงินกูง้ วดแรก (ระยะเวลาปลอดเงินต้น) ช�าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ทุกเดือนรวมกันไม่ตา�่ กว่าเดือนละ 2.7 ลล้านบาท ในระหว่างปีที่หนึ่งถึงปีที่สามนับจากระยะเวลาปลอดเงินต้น และช�าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยทุกเดือนรวมกันไม่ต�่ากว่า เดือนละ 2.85 ล้านบาท ในระหว่างปีที่สี่ถึงปีที่สิบนับจากระยะเวลาปลอดเงินต้น โดยมีก�าหนดช�าระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย ทั้งหมดภายใน 11 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันเบิกรับเงินกู้ PSDC เริ่มเบิกเงินกู้งวดแรกในเดือนธันวาคม 2552 ภายใต้สญ ั ญาเงินกูย้ มื ข้างต้นได้ระบุขอ้ ปฏิบตั แิ ละข้อจ�ากัดบางประการตามทีร่ ะบุในสัญญา เช่น การก่อภาระผูกพัน ในทรัพย์สิน และการด�ารงอัตราส่วนทางการเงินให้เป็นไปตามสัญญา เป็นต้น วงเงินสินเชื่อข้างต้นค�้าประกันโดยการใช้สิทธิการเช่าที่ดินของบริษัทย่อยเป็นประกันและจ�านองสิ่งปลูกสร้างใน โครงการของบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เงินกู้ยืมดังกล่าวมียอดคงค้างจ�านวนเงิน 169.63 ล้านบาท (2552: 47.31 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 PSDC มีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้เป็นจ�านวน 105.27 ล้านบาท (2552: 234.10 ล้านบาท) บริษัท เพียวไบโอดีเซล จ�ากัด เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2550 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จ�ากัด (PBC) ได้เข้าท�าสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ ในประเทศแห่งหนึ่งในวงเงินจ�านวน 200 ลล้านบาท โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวจะน�าไปใช้ในการก่อสร้างโรงงานและน�าเข้า เครื่องจักรในโครงการผลิตไบโอดีเซล เเงินกู้ยืมคิดดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินอัตราดอกเบี้ยขั้นต�่าส�าหรับเงินให้กู้ยืมซึ่งคิดกับ ลูกหนี้ชั้นดี โดยช�าระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนและมีกา� หนดช�าระคืนเงินต้นทุกงวดสามเดือนงวดละ 8 ลล้านบาท เเริ่มตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2551 ถึงเดือนธันวาคม 2556 และงวดละ 16 ล้านบาท ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 เป็นต้นไป และต้องจ่าย ช�าระคืน เงินต้นทั้งหมดภายในเดือนมิถุนายน 2557 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 PBC ได้เข้าท�าสัญญากู้ยืมเงินเพิ่มเติมจากธนาคารดังกล่าวในวงเงินจ�านวน 80 ลล้านบาท โดยเงินกู้ยืมจะน�าไปใช้ปรับปรุงโรงงานในโครงการผลิตไบโอดีเซลและลงทุนในเครื่องจักร เเงินกู้ยืมคิด ดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินอัตราดอกเบี้ยขั้นต�่าส�าหรับเงินให้กู้ยืมซึ่งคิดกับลูกหนี้ชั้นดี โดยช�าระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนและ มีก�าหนดช�าระคืนเงินต้นทุกงวดสามเดือนงวดละ 4 ลล้านบาท เเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2557 ภายใต้สญ ั ญาเงินกูย้ มื ข้างต้นได้ระบุขอ้ ปฏิบตั แิ ละข้อจ�ากัดบางประการตามทีร่ ะบุในสัญญา เช่น สัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในบริษัทย่อยดังกล่าวต้องไม่ตา�่ กว่าร้อยละ 51 ข้อจ�ากัดในการจ่าย เงินปันผล การก่อภาระผูกพันในทรัพย์สิน และการด�ารง อัตราส่วนทางการเงินให้เป็นไปตามสัญญาเป็นต้น สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าวค�้าประกันโดยการจ�านองที องที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างที่จะมีขึ้นในอนาคต ของบริษัทย่อยและการจ�าน�าเครื่องจักรของบริษัทย่อย

87


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เเงินกูย้ มื ดังกล่าวมียอดคงค้างจ�านวนเงิน 188.00 ลล้านบาท (2552: 236.00 ลล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 PBC ไม่มีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้คงเหลือ

23. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย : บาท) งบการเงินรวม

หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน หัก: ดอกเบีย้ รอการตัดจ�าหน่น่าย รวม หัก: สส่วนทีถ่ งึ ก�าหนดช�าระภายในหนึ ะภายในหนึง่ ปี ส่วนทีถ่ งึ ก�าหนดช�าระเกิ ะเกินกว่าหนึง่ ปี

2553 81,669,983 (4,740,217) 76,929,766 6,929,766 (25,581,099) 51,348,667

2552 55,787,535 (4,293,485) 51,494,050 (12,412,533) 39,081,517

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 8,815,829 (982,856) 7,832,973 (2,118,114) 5,714,859

2552 6,909,966 (872,776) 6,037,190 (1,525,707) 4,511,483

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ท�าสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะใช้ในการด�าเนินงานของ กิจการโดยมีก�าหนดการช�าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4 ถึง 5 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีภาระผูกพันทีจ่ ะต้องจ่ายค่าเช่าขัน้ ต�า่ ตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้ (หน่วย : บาท) งบการเงินรวม รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�า่ ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 28,019,255 53,650,728 81,669,983 ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี (2,438,156) (2,302,061) (4,740,217) มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�า่ ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น ตามสัญญาเช่า 25,581,099 51,348,667 76,929,766 (หน่วย : บาท)

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�า่ ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�า่ ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น ตามสัญญาเช่า

ไม่เกิน 1 ปี 2,561,982 (443,868)

งบการเงินรวม 1 - 5 ปี 6,253,847 (538,988)

รวม 8,815,829 (982,856)

2,118,114

5,714,859

7,832,973

24. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(หน่วย : บาท) งบการเงินรวม

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า ภาษีสรรพสามิตค้างจ่าย ภาษีมลู ค่าเพิม่ ค้างจ่าย ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลค้างจ่าย

88

2553 19,411,881 9,411,881 79317119 9317119 7,365,213 ,365,213 3,543,839

2552 7,021,183 102,267,280 16,191,254 1,964,289

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 4,605,048 79,317,119 - -

2552 1,018,421 102,267,280 16,191,254 -

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)


(หน่วย : บาท) งบการเงินรวม ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย เงินประกันผลงานค้างจ่าย เงินค�า้ ประกั ระกันการซือ้ สินค้า อืน่ ๆ รวม

2553 14,595,899 4,595,899 18,197,462 8,197,462 16,866,172 9,507,451 68,805,036 168,805,036

2552 24,798,610 5,765,055 - 11,956,626 169,964,297

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2,716,025 - 16,866,172 5,828,049 109,332,413

2552 14,476,903 2,884,066 136,837,924

25. เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน จ�านวนนีเ้ ป็นตัว๋ สัญญาใช้เงินทีบ่ ริษทั ฯ ออกให้แก่บคุ คลภายนอก ซึง่ คิดดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 5.75 ตต่อปีโดยช�าระ ดอกเบี้ยเป็นรายสามเดือนและมีกา� หนดช�าระคืนเงินต้นภายในเดือนกันยายน 2555 26. ทุนเรือนหุ้น

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553 มีมติอนุมัติ ดังนี้ 1) ขายหุ้นสามัญที่ซื้อคืนมาจ�านวน 46,706,900 หุ้น โดยราคาเสนอขายจะไม่ตา�่ กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด เฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอขายหุ้นสามัญที่ซื้อคืน โดยมอบอ�านาจ ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาก�าหนดรายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้องกับการเสนอขายดังกล่าว ทัง้ นี้ ให้ปฏิบตั ติ าม ประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากักับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยและกฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้อง

2) เพิม่ ทุนจดทะเบียนจากเดิม 529.87 ลล้านบาท (หุน้ สามัญ 529.87 ลล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท) เป็น 802.87 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 802.87 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการออกจ�าหน่ายหุ้นสามัญใหม่จ�านวน 273 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยการออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก หุ้นสามัญของบริษัทฯ (TDR) ในประเทศไต้หวัน ทั้งนี้การเพิ่มทุนให้ด�าเนินการได้ต่อเมื่อการจ�าหน่าย หุน้ สามัญทีซ่ อื้ คืนมาแล้วเสร็จ โดยราคาเสนอขายจะไม่ตา�่ กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดเฉลีย่ ย้อนหลัง 15 วัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติก�าหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร การเพิ่มทุนมีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ บริษัทฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับ กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553

รายการกระทบยอดจ�านวนหุ้นสามัญ 2553 หุน้ สามัญจดทะเบียน จ�านวนหุน้ สามัญ ณ วันต้นปี เพิม่ ขึน้ จากการเพิม่ ทุนจดทะเบียน จ�านวนหุน้ สามัญ ณ วันปลายปี หุน้ สามัญทีอ่ อกและช�าระแล้ว จ�านวนหุน้ สามัญ ณ วันต้นปี จ�านวนหุน้ สามัญ ณ วันปลายปี

(หน่วย : บาท) 2552

529,870,229 273,000,000 802,870,229

529,870,229 529,870,229

529,870,229 529,870,229

529,870,229 529,870,229

89


27. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ คือ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารโรงงาน เครื่องจักร และอุปกรณ์ โรงงาน สส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดงั กล่าวจะทยอยตัดจ�าหน่าย โดยใช้วธิ เี ส้นตรงตามอายุการใช้งานทีเ่ หลืออยูข่ อง สินทรัพย์นั้น และบันทึกโอนไปยังก�าไรสะสมโดยตรง (หน่วย : บาท) งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ ยอดคงเหลือต้นปี หัก: ตัดจ�าหน่ายระหว่างปี ยอดคงเหลือปลายปี

2553 237,734,952 37,734,952 (21,322,411) 16,412,541 216,412,541

2552 259,057,363 (21,322,411) 237,734,952

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดงั กล่าวไม่สามารถน�ามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผล 28. ส�ารองตามกฎหมาย ภายใต้บทบัญญัตขิ องมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษทั ฯ ตต้องจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปปีสี ว่ นหนึง่ ไว้เป็นทุนส�ารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปปีหี กั ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า ทุนส�ารองนีจ้ ะมีจา� นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผล ภายใต้บทบัญญัตขิ องมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย บริษทั ย่อยต้องจัดสรรทุนส�ารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ�านวนผลก�าไรซึ่งบริษัทย่อยท�ามาหาได้ทุกคราวที่จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนส�ารองนั้นจะมีจ�านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปหักกับขาดทุนสะสม และไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผล 29. ส�ารองหุ้นทุนซื้อคืน ตามหนังสือส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กลต.ชส. (ว) 2/2548 และหนังสือ สภาวิชาชีพบัญชีที่ ส.สวบช. 016/2548 บริษัทมหาชนจ�ากัดที่มีการซื้อหุ้นคืนต้องมีกา� ไรสะสมไม่น้อยกว่ามูลค่าหุ้นซื้อคืน ที่ยังคงเหลืออยู่ในบัญชี และในกรณีที่จะน�าก�าไรสะสมไปจ่ายเงินปันผล ก�าไรสะสมคงเหลือหลังจากจ่ายเงินปันผลต้องมี จ�านวนไม่น้อยกว่าหุ้นซื้อคืนที่ยังคงเหลืออยู่ในบัญชีด้วยเช่นกัน ดังนั้น บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว โดยการ จัดสรรก�าไรสะสมเป็นส�ารองหุ้นทุนซื้อคืนเท่ากับจ�านวนเงินที่ได้จ่ายซื้อหุ้นคืน 30. หุ้นทุนซื้อคืน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้ซื้อคืนหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อการบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก) วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 220 ล้านบาท

ข) จ�านวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 52,987,022 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของหุ้น ที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมด

ค) ก�าหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2551

90

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)


ง) คณะกรรมการบริษทั ฯ จะพิจารณาวิธกี ารและระยะเวลาในการจ�าหน่ายหุน้ ทุนซือ้ คืนภายหลัง จาก 6 เดือน นับแต่ การซือ้ หุน้ คืนเสร็จสิน้ แต่ไม่เกิน 3 ปีป (ตัง้ แต่วนั ที่ 21 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 21 มิถนุ ายน 2554) หากบริษทั ฯ ไม่สามารถจ�าหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนทั้งหมดภายในระยะเวลาที่ก�าหนด บริษัทฯ จะลดทุนช�าระแล้วโดยวิธีตัดหุ้น จดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมิได้จา� หน่ายทั้งหมด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 มีมติอนุมัติให้จ�าหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืนจ�านวน 46,706,900 หุน้ โดยวิธเี สนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป (Public offering) ในราคา 2.55 บาทต่อหุน้ ซึง่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การก�าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญซื้อคืนที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26 ในเดือนกันยายน 2553 บริษัทฯ ได้จ�าหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนทั้งหมดจ�านวน 46.71 ล้านหุ้น ซึ่งมีราคาทุน 220.55 ล้านบาท ในราคา 2.55 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจ�านวนเงิน 119.10 ล้านบาท บริษัทฯ ได้บันทึกผลต่างของราคาขายที่ตา�่ กว่า ราคาทุนของหุ้นทุนซื้อคืนจ�านวนเงินประมาณ 101.45 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการจ�าหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนจ�านวนเงิน 5.51 ล้านบาท ไปหักจากบัญชีก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรและโอนกลับส�ารองหุ้นทุนซื้อคืนไปยังก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร การจ�าหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนดังกล่าวได้ดา� เนินการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หุ้นทุนซื้อคืนประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท) งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าหุน้ ทุนซือ้ คืน (บาท) จ�านวนหุน้ ทุนซือ้ คืน (หุน้ ) ราคาทุนเฉลีย่ หุน้ ละ (บาท) อัตราร้อยละของจ�านวนหุน้ ทุนซือ้ คืนต่อจ�านวนหุน้ ทีบ่ ริษทั ฯ ออก

2552 220,549,808 46,706,900 4.72 8.81

2553 - - - -

31. รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 แสดงได้ดังนี้ งบการเงินรวม

รายได้จากการขาย หัก: รายการขายคื ายการขายคืนน�า้ มันนตามสั ตามสัญญา รายได้จากการขาย - สุทธิ ทธิ

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 2553 2552 2553 20,043,072,120 0,043,072,120 15,558,102,365 16,286,139,884 13,019,949,947 (498,579,190) (201,263,800) (498,579,190) (201,263,800) 19,544,492,930 15,356,838,565 15,787,560,694 12,818,686,147

บริษัทฯ ได้เข้าท�าสัญญาซื้อขายน�า้ มันเพื่อใช้เป็นปริมาณส�ารองตามกฎหมายกับบริษัทผู้ค้าน�า้ มัน หลายแห่งโดยมี เงื่อนไขว่าบริษัทฯ ต้องขายคืนน�า้ มันดังกล่าวให้แก่บริษัทเหล่านั้นเมื่อครบก�าหนดตามอายุของสัญญา และบริษัทฯ เป็นผู้รับ ผิดชอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าเช่าถังเก็บน�า้ มัน เป็นต้น บริษัทฯบันทึกรายการขาย คืนน�้ามันดังกล่าวเป็นรายการหักจากรายได้จากการขายในงบก�าไรขาดทุน

91


32. รายได้อื่น

(หน่วย : บาท) งบการเงินรวม

รายได้คา่ บริหารจัดการ เงินปันผลรับ โอนกลับค่าเผือ่ การด้อยค่าของ เงินลงทุนในบริษทั ย่อย ก�าไรจากสั รจากสัญญาซือ้ ขายน�า้ มันนดิดิบ และผลิตภัณฑ์นา�้ มันล่วงหน้า ก�าไรจากอัตราแลกเปลีย่ น ดอกเบีย้ รับ รายได้อนื่ รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2553 -- - -

2552 - - -

2553 14,340,494 46,499,907 -

2552 71,470,723 40,484,114

-

5,734,106

-

5,734,106

11,861,451 1,862,541 ,862,541 19,165,874 9,165,874 2,889,866 32,889,866

1,099,255 2,408,536 10,892,494 20,134,391

11,513,622 3,532,984 40,548,380 116,435,387

1,099,255 6,390,608 29,784,183 154,962,989

33. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สา� คัญดังต่อไปนี้ (หน่วย : บาท) งบการเงินรวม เงินเดือน คค่า่ แรงและผลประโยชน์อนื่ ของพนักงาน ค่าเสือ่ มราคา วัตถุดบิ และวัสดุสนิ้ เปลืองใช้ไป การเปลีย่ นแปลงในสินค้าส�าเร็ร็จรูป ต้นทุนสินค้าส�าเร็ร็จรูปซือ้ มาเพือ่ ขาย

2553 275,199,781 164,092,023 64,092,023 11,827,940,730 (248,066,716) 7,011,169,195

2552 257,257,560

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 110,046,779

2552 169,885,014

143,614,525 61,868,788 58,866,064 9,436,051,551 10,963,887,646 8,483,194,429 (196,594,576) (233,956,588) (115,009,875) 4,983,678,053 4,528,450,276 3,629,533,360

34. ภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษทั ฯ ไม่มภี าระภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�าหรับปี 2553 และ 2552 เนือ่ งจากบริษทั ฯ มีผลขาดทุนทางภาษียกมาจาก ปีก่อนมากกว่าก�าไรสุทธิส�าหรับปี 35. ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยหารก�าไรสุทธิส�าหรับปีด้วยจ�านวนถั วนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดย บุคคลภายนอกที่ออกจ�าหน่ายอยู่ในระหว่างปี โดยสุทธิจากหุ้นสามัญซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทฯ 36. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกส่วนงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยด�าเนินกิจการใน 2 สส่วนงานหลัก คือ (1) ธุรกิจผลิตและจ�าหน่น่ายน�้ามันเชื้อเพลิงและ ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมีและ (2) ธุรกิจผลิตและจ�าหน่น่ายผลิตภัณฑ์นา�้ มันไบโอดีเซล และด�าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมศิ าสตร์ หลักในประเทศ ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังต่อไปนี้

92

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)


93

1,258 ,258 766

15,805 5,805 3,100 ,100 18,905 9,019 27,924 121

975 811

13,202 1,532 14,734 8,010 22,744 302

2552

128 513

635 21 656 377 1,033 40

2553

71 523

615 17 632 356 988 (10)

2552

ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ น�า้ มันไบโอดีเซล

1 494

140 - 140 223 363 4

1 233

94 - 94 204 298 1

การด�าเนินงานอื่น ๆ 2553 2552

บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในการก�าหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10

รายได้จากการขายและบริการจากภายนอก ในประเทศ ต่างประเทศ รวมรายได้จากการขายและบริการจากภายนอก รายได้จากการขายและบริการระหว่างส่วนงาน รวมรายได้จากการขายและบริการทัง้ สิน้ ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินินงานตามส่วนงาน รายได้และค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่ได้ปนั ส่วน: ดอกเบีย้ รับ รายได้อนื่ ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย ก�าไรสุทธิ สินค้าคงเหลือ ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์อนื่ รวมสินทรัพย์

2553

ผลิตและจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิงและ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

(6) (17)

- - (9,619) (9,619) 55

2553

2552

(1) (14)

- - - (8,570) (8,570) 90

การตัดรายการ บัญชีระหว่างกัน

2 10 (1) (60) (5) 4 333 1,046 1,553 1,114 3,713

2 39 9 (1) 1) (54) 54) (9) 9) 3 200 1,381 1,756 1,227 ,227 4,364 ,364

2552

13,911 1,549 15,460 15,460 383

งบการเงินรวม

16,580 3,121 19,701 - 19,701 220

2553

(หน่วย : บาท)


37. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานบริษัทฯและบริษัทย่อย ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราช บัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตรา ร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือน กองทุนส�ารองเลีย้ งชีพนีบ้ ริหารโดยบริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่ พนั ก งานเมื่ อ พนั ก งานนั้ น ออกจากงานตามระเบี ย บว่ า ด้ ว ยกองทุ น ของบริ ษั ท ฯ ในระหว่ า งปี 2553 บริ ษั ท ฯ และ บริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ�านวนเงิน 10.72 ล้านบาท (2552: 10.15 ล้านบาท) 38. เงินปันผลจ่าย เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในปี 2553 ของบริษัทฯประกอบด้วย เงินปันผล เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจากการ ด�าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 รวมเงินปันผลส�าหรับปี 2553

อนุมัติโดย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553

(หน่วย : บาท) เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้

42,378,138 42,378,138

0.08 0.08

39. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 39.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการ ศูนย์การค้าประชาคมครบวงจร และซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์จา� นวนเงิน 5.55 ล้านบาท (2552: 4.74 ล้านบาท) 39.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงานและสัญญาบริการ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้าท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานและสัญญาบริการที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน อาคาร คลัง น�้ามัน สถานี ถานีบริการน�้ามัน รถยนต์และอุปกรณ์ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 30 ปีป ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีจา� นวนเงินขัน้ ต�า่ ทีต่ อ้ งจ่ายในอนาคตทัง้ สิน้ ภายใต้สญ ั ญาข้างต้น

จ่ายช�าระภายใน ภายใน 1 ปปี ี 2 ถึง 5 ปปี ี มากกว่า 5 ปปี ี

94

งบการเงินรวม 45.47 85.76 186.73

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 16.20 8.18 9.12

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)


39.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับการจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษทั ย่อยแห่งหนึง่ มีภาระผูกพันเกีย่ วเนือ่ งกับการจ้างผูร้ บั เหมาก่อสร้าง เป็นจ�านวนเงิน 0.36 ล้านบาท (2552: 13.39 ล้านบาท) 39.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายระยะยาว / ข้อพิพาททางการค้า ก) เมือ่ วันที่ 8 สิงหาคม 2538 บริษทั ฯ ได้เข้าท�าสัญญาซือ้ ขายวัตถุดบิ คอนเดนเสทเรสซิดวิ กับบริษทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน) (PTT) ซึง่ วัตถุดบิ ดังกล่าวผลิตโดยบริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จ�ากัด (มหาชน) โดยปริมาณการซือ้ ขาย และราคาเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาช่วงแรก (Primary period) 15 ปีป ซึ่งจะสิ้นสุดปี 2555 โดยสามารถต่ออายุได้ และก�าหนดให้บริษัทฯ ตต้้องวางหนังสือค�้าประกันธนาคารจ�านวนหนึ่งเพื่อเป็นหลักประกัน การจ่ายช�าระค่าซื้อสินค้า บริษัทฯ จะได้รับคืนหลักประกันดังกล่าวเมื่อครบก�าหนดอายุสัญญา เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 PTT ได้ส่งจดหมายแจ้งขอยกเลิกสัญญาการซื้อขายวัตถุดิบคอนเดนเสทเรสซิดิว กับบริษัทฯ โดยจะขอยกเลิกสัญญาเมื่ออายุสัญญาครบ 15 ปปีีแรก (Primary period)ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ร่วมหารือกับ PTT เพือ่ หาข้อสรุปทีย่ ตุ ธิ รรมกับทัง้ สองฝ่าย แต่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้เนือ่ งจากทัง้ 2 ฝฝ่าย มีการตีความในสัญญาแตกต่างกัน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ และทีป่ รึกษากฎหมายของบริษทั ฯ เห็นว่า สัญญาดังกล่าวไม่สามารถยกเลิกได้ เนือ่ งจากเป็นสัญญาต่างตอบแทน ระยะยาว โดยในสัญญาระบุให้บริษัทฯ ตต้องสร้างโรงกลั่นขึ้นมารองรับเพื่อแปรรูปวัตถุดิบคอนเดนเสทเรสซิดิว ซึ่งเป็นสเปก วัตถุดิบที่รับมาจาก PTT เท่านั้น และบังคับบริษัทฯ ไม่ให้น�าวัตถุดิบมาขายต่อในสภาพเดิมที่รับมาได้ ดังนั้น ในสัญญา จึงมีการระบุว่าเป็นสัญญาลักษณะ Evergreen Basis คือ ไม่มีก�าหนดเวลาสิ้นสุด สัญญาจะต่อโดยอัตโนมัติเมื่อครบก�าหนด 15 ปปีแี รก (Primary period) อีกทัง้ การยกเลิกสัญญาจะกระท�าได้เมือ่ ได้รบั ความยินยอมจากทัง้ 2 ฝฝ่ายหรือในกรณีทฝี่ า่ ยใด ฝ่ายหนึ่งท�าผิดสัญญา ซึ่งบริษัทฯ ไม่เคยด�าเนินการใดๆ ผิดจากข้อสัญญาที่ก�าหนดไว้ บริษัทฯ จึงมั่นใจว่าสัญญาดังกล่าว ไม่สามารถยกเลิกได้ ในขณะที่ทาง PTT เห็นต่างออกไป ดังนั้น เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นให้ได้รับการรับรองและคุ้มครอง ตามกฎหมายบริษัทฯ จึงได้ใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด โดยได้ด�าเนินการยื่นค�ารร้องต่ออนุญาโตตุลาการ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2552 และเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 บริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งเรียกร้องให้ PTT ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวต่อไปโดยไม่กา� หนดระยะเวลาสิ้นสุด ขณะนี้ ขข้ อ พิ พ าททางการค้ า อยู ่ ภ ายใต้ ก ระบวนการทางอนุ ญ าโตตุ ล าการ และคดี ฟ ้ อ งร้ อ งอยู ่ ภ ายใต้ กระบวนการพิจารณาคดีของศาล ซึ่งผลของข้อพิพาทและคดีฟ้องร้องยังไม่สามารถระบุได้และขึ้นอยู่กับกระบวนการ ยุติธรรมในอนาคต ผลของข้อพิพาทอาจท�าให้มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้นทุนในอนาคต เนื่องจาก PTT เป็นผู้ขายวัตถุดิบ รายหลัก อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการและการพิจารณาคดีของศาล ธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะยังคงด�าเนินต่อไปตามปกติโดยไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ข) ในเดือนพฤศจิกายน 2550 บริษัทย่อยได้เข้าท�าสัญญาซื้อขายไอน�า้ กับบริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จ�ากัด (PTTUT) โดยปริมาณการซื้อขายและราคาเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 15 ปีนับจากวันที่อุปกรณ์พร้อม ใช้งานโดยก�าหนดส่งมอบไอน�า้ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2551 และสามารถต่ออายุได้อีก 5 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 PTTUT ยังไม่สามารถด�าเนินการติดตั้งอุปกรณ์และวางท่อเพื่อส่งมอบไอน�า้ ให้แก่ บริษัทย่อยได้ตามสัญญา

95


39.5 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาที่ปรึกษาทางการเงิน ในระหว่างปี 2553 บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินกับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันสองแห่ง เพื่อว่าจ้าง ให้เป็นทีป่ รึกษาทางการเงินในการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนโดยการออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทเี่ กิดจากหุน้ สามัญของบริษทั ฯ (TDR) ในประเทศไต้หวัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมบริการตามสัญญา ข้างต้นจ�านวนเงิน 15 ล้านไต้หวันดอลลาร์ 3 ล้านบาท และอัตราร้อยละ 2 ของมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯที่จัดสรร 39.6 การค�้าประกัน ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีหนังสือค�้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ และบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็น จ�านวนเงิน 260.98 ล้านบาท (2552: 274.82 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติ ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย หนังสือค�า้ ประกันเพื่อค�า้ ประกันการจ่ายช�าระเงินให้กับเจ้าหนี้จ�านวนเงิน 255.00 ล้านบาท และเพื่อค�า้ ประกันการใช้ไฟฟ้าและอื่นๆ จ�านวนเงิน 5.98 ล้านบาท

ข) บริษทั ฯ ค�า้ ประกันวงเงินสินเชือ่ จากธนาคารของบริษทั ย่อยหลายแห่งในวงเงินรวม 82 ลล้านบาท (2552: 60 ลล้านบาท)

ค) บริษัทฯ ออกหนังสือค�า้ ประกันในนามบริษัท เพียวไบโอดีเซล จ�ากัด (บริษัทย่อย) จ�านวนเงิน 30 ล้านบาท (2552: ไม่ม)ี เพื่อค�้าประกันการจ่ายช�าระเงินให้กับเจ้าหนี้ของบริษัทย่อย 39.7 คดีฟ้องร้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งเนื่องจากการผิดสัญญาซื้อขาย น�้ า มั น เป็ น จ� านวนเงิ น 300,000 บาท ขณะนี้ ค ดี อ ยู ่ ใ นระหว่ า งการพิ จ ารณาของศาล ฝฝ่ า ยบริ ห ารของบริ ษั ท ย่ อ ย คาดว่ า บริ ษั ท ย่ อ ยจะไม่ ไ ด้ รั บ ผลเสี ย หายจากคดี ฟ ้ อ งร้ อ งดั ง กล่ า ว ดั ง นั้ น จึ ง ไม่ มี ก ารบั น ทึ ก ค่ า เสี ย หายไว้ ใ นบั ญ ชี 40. เครื่องมือทางการเงิน 40.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง เครื่องมือทางการเงินที่สา� คัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การ แสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า เเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว เเงินลงทุน เเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว บริษัทฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ค วามเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ดั ง กล่ า ว และมี น โยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งดั ง นี้ ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า เเงินให้กู้ยืม ลูกหนี้อื่นและ ตั๋วเงินรับ ฝฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการก� าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส�าคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้ สินเชื่อของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมี อยู่จ�านวนมากราย จ�านวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อ คือ มูลค่าตามบัญชีของ ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม ลูกหนี้อื่นและตั๋วเงินรับหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงอยู่ในงบดุล

96

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)


ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส� าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เเงินให้กู้ยืม เงิ น เบิ ก เกิ น บั ญ ชี และเงิ น กู ้ ยื ม ที่ มี ด อกเบี้ ย อย่ า งไรก็ ต าม เนื่ อ งจากสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ทางการเงิ น ส่ ว นใหญ่ มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจาก อัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต�า่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สา� คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และ ส�าหรับสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ คงทีส่ ามารถแยกตามวันที่ ครบก�าหนด หรือวันทีม่ กี ารก�าหนดอัตรา ดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ ภายใน 1 ปีป

มากกว่า 1 ถึง 5 ปีป

มากกว่า 5 ปีป

อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด

ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย

รวม

(ล้านบาท) สินทรัพย์ทางการเงิน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่ คราว ลูกหนีก้ ารค้า ลูกหนีก้ จิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระค�า้ ประกั ระกัน เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีไ่ ม่ เกีย่ วข้องกัน เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน หนีส้ นิ ทางการเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะ สัน้ จากธนาคาร เจ้าหนีก้ ารค้า เจ้าหนีก้ จิ การทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน เจ้าหนีก้ จิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีไ่ ม่ เกีย่ วข้องกัน เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการทีไ่ ม่ เกีย่ วข้องกัน เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที ่ เกีย่ วข้องกัน

อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

20.00 - - - - 90.00 0.43

- - - - - - 2.59

- - - - - - -

114.89 - - - 1.50 - -

68.49 44.00 614.66 2.68 - - -

203.38 0.10 - 1.90 44.00 614.66 2.68 1.50 6.25 90.00 1.00 - 1.50 3.02 5.89

0.41 110.84 10.84

1.36 3.95

- -

- 116.39

- 729.83

1.77 961.01

475.63

-

-

-

-

- - - 2.59

- - - -

- - - -

- - - -

- 25.58 -

- 51.35 24.00

- - -

357.63 - -

- - -

357.63 ไม่เกิน MLR 76.93 2.88 - 7.60 24.00 5.75

-

292.00

-

-

-

292.00

503.80 03.80

367.35

-

357.63

4.50

475.63 1.75 - 5.12

1,407.75 1,407.75 48.96 48.96 0.83 0.83 - 2.59 2.75 - 3.00

5.75

1,457.54 2,686.32

97


ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นทีส่ า� คัญอันเกีย่ วเนือ่ งจากการซือ้ หรือขายสินค้า บริษทั ฯ และ บริ ษั ท ย่ อ ยได้ ต กลงท� า สั ญ ญาขายเงิ น ตราต่ า งประเทศล่ ว งหน้ า ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ สั ญ ญาไม่ เ กิ น หนึ่ ง ปี เ พื่ อ ใช้ เ ป็ น เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์ และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตรา ต่างประเทศดังนี้ สกุลเงิน เหรียญสหรัฐอเมริกา

สินทรัพย์ทางการเงิน

หนี้สินทางการเงิน

(พัน)

(พัน)

13,353

2,100

อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (บาทต่อหน่วยเงินตรา ต่างประเทศ) 30.01 - 30.30

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งจะครบก�าหนดภายใน 3 เดือน คงเหลือจ�านวน 11.12 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในอัตราแลกเปลี่ยน 30.00 - 30.19 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ (2552: ไม่มี) ความเสี่ยงจากตลาด บริษัทฯ และบริ ละบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากราคาตลาดของน�้ ามันที่มีการเคลื่อนไหวค่อนข้างมาก ฝฝ่ายบริหาร ควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการควบคุมระยะเวลาการผลิตเพื่อให้ช่วงเวลาระหว่างวันรับมอบวัตถุดิบ และวันขายสินค้า ส� า เร็ จ รู ป เหลื อ น้ อ ยที่ สุ ด นอกจากนั้ น บริ ษั ท ฯ อาจตกลงท�า สั ญญาซื ญ ญาซื้ อ ขายน�้า มั นดิ น ดิ บ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ น�้า มั น ล่ ว งหน้ า เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ ไม่มีสัญญาซื้อขายน�้ามันดิบและผลิตภัณฑ์นา�้ มันล่วงหน้าคงเหลือ

40.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน เนื่ อ งจากสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ทางการเงิ น ส่ ว นใหญ่ ข องบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยจั ด อยู ่ ใ นประเภทระยะสั้ น เงินให้กยู้ มื และเงินกูย้ มื มีอตั ราดอกเบีย้ ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีย้ ในตลาด บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจึงประมาณมูลค่ายุตธิ รรม ของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบดุล มูลค่ายุตธิ รรม หมายถึง จ�านวนเงินทีผ่ ซู้ อื้ และผูข้ ายตกลงแลกเปลีย่ นสินทรัพย์กนั ในขณะทีท่ งั้ สองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลีย่ น และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะทีไ่ ม่มคี วามเกีย่ วข้องกัน วิธกี ารก�าหนด มูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะก�าหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือก�าหนดขึ้น โดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม 41. การบริหารจัดการทุน วัตถุประสงค์หลักของบริษทั ฯ ในการบริหารจัดการทุน คือ การจัดให้มซี งึ่ โครงสร้างทางการเงินทีเ่ หมาะสมและการ ด�ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

98

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)


บริษทั ฯ บริหารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ตาม งบดุล ณ วันที่ 31 ธั น วาคม 2553 กลุ ่ ม บริ ษั ท มี อั ต ราส่ ว นหนี้ สิ น ต่ อ ทุ น เท่ า กั บ 1.97:1 (2552:2.26:1) และบริ ษั ท ฯ มี อั ต ราส่ ว น เท่ากับ 1.46:1 (2552:1.78:1) ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์นโยบาย หรือ กระบวนการในการบริหารจัดการทุน 42. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2554 เพื่อจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานของปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท ซึ่งได้จ่ายเป็น เงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในระหว่างปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นจ�านวนเงิน 42.38 ล้านบาท คงเหลือ เงินปันผลจ่ายงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท คิดเป็นจ�านวนเงิน 21.19 ล้านบาท 43. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน บริษัทฯ ได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ใหม่ เพื่อ ให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อก�าไรสุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่เคย รายงานไว้ การจัดประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี้ (หน่วย : บาท) งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามที่จัดประเภทใหม่ ตามที่เคยรายงานไว้ ตามที่จัดประเภทใหม่ ตามที่เคยรายงานไว้ เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน ทีถ่ งึ ก�าหนดช�าระภายในหนึง่ ปี เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ รายได้จากการให้บริการ รายได้อนื่

500,000

-

-

-

2,900,000 1,553,277,757 17,342,093 7,342,093 169,964,297 69,964,297 107,112,014 07,112,014 20,134,391 0,134,391

- 1,556,988,896 17,130,954 170,064,297 104,032,522 23,213,883

- - - - - -

-

44. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

99


รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง (1) อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(2) และ(3) ณ วันที่ 20 มกราคม 2554 (หุ้น/%)

นายสัจจา เจนธรรมนุกูล ประธานกรรมการ /กรรมการ / กรรมการบริหาร 56 ปี วศ.บ. (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (ธนบุรี) - DAP : Directors Accreditation Program : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย 9,312,375 หุ้น / 1.76%

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 2546 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน 2541 – ปัจจุบัน 2538 – ปัจจุบัน 2538 – ปัจจุบัน 2543 – 2546 2545 – 2551 2543 – 2547

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธาน กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการ Co.,Ltd. กรรมการ

บจก. เบญจปิโตรเลียม บมจ. เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด บจก. จตุจักร ออยล์ บจก. บูรพารุ่งโรจน์ ปิโตรเลียม บจก. อิสานรุ่งเรือง ปิโตรเลียม บจก. เมโทร ปิโตรเลียม บจก. เพียวพลังงานไทย บจก. มิตรสัมพันธ์ ปิโตรเลียม บจก. เพทโทร-อินสตรูเมนท์ บจก. เอสซีที ปิโตรเลียม บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร์ บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร์ VTN-P Petrochemical Joint Venture บจก. สยามกัลฟ์ปิโตรเคมีคัล

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง (1) อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(2) และ(3) ณ วันที่ 20 มกราคม 2554 (หุ้น/%)

นายวีระวัฒน์ ชลวณิช กรรมการอิสระ 66 ปี - Senior Executive Program Massachusetts Institute of Technology (MIT) - MBA, Oregon State University, USA - Associate Diplomas, Industrial Management, Goteborg University, Sweden - พศ.บ. (บริหารธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - DAP : Directors Accreditation Program : สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย 6,125 หุ้น / 0.0012%

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2552 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน 2541 – ก.พ.54 2540 – ปัจจุบัน 2539 – ปัจจุบัน 2537 – ปัจจุบัน 2535 – ปัจจุบัน

100

ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ

บจก.ไบโอแมส เพาเวอร์ บมจ. เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด บจก. วังน�า้ เขียว ไวน์เนอรี ่ บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร์ บจก. เอส ที เอฟ อี บจก. สยาม สตีล เทาเวอร์ บจก. ศรีอู่ทอง บจก. ซิกม่าคอนกรีต แอนด์ คอนสตรัคชัน่

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)


ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง (1) อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา

นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ 55 ปี - MBA มหาวิทยาลัยบูรพา - วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - DCP : Directors Certification Program : สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(2) และ(3) ณ วันที่ 20 มกราคม 2554 (หุ้น/%)

- หุ้น / -%

ประสบการณ์ทา� งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 2546 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2546 – 2552 2545 – 2551

กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร์ บจก. จตุรทิศขนส่ง บจก. เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ บจก. เพียวไบโอดีเซล บจก. เพียวพลังงานไทย VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd.

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง (1) อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(2) และ(3) ณ วันที่ 20 มกราคม 2554 (หุ้น/%)

นายสุมิตร ชาญเมธี กรรมการ / กรรมการบริหาร 55 ปี วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - DAP : Directors Accreditation Program : สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย - หุ้น / -%

ประสบการณ์ทา� งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2538 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2547 – 2550 2546 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2540 – ปัจจุบัน 2545 – 2551 2544 – 2548 2543 – 2547 2541 – 2542 2540 – 2541 2538 – 2540 2537 – 2538 2536 – 2537 2534 – 2536

กรรมการบริหาร บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร์ กรรมการ บจก. เพียวไบโอดีเซล กรรมการ บจก. เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด กรรมการ บจก. อาร์พีซีเอเชีย กรรมการ บจก. จตุจักร ออยล์ กรรมการ บจก. บูรพารุ่งโรจน์ ปิโตรเลียม กรรมการ บจก. เบญจปิโตรเลียม กรรมการ บจก. อิสานรุ่งเรือง ปิโตรเลียม กรรมการ บจก. เมโทร ปิโตรเลียม กรรมการ บจก. เพียวพลังงานไทย กรรมการ บจก. มิตรสัมพันธ์ ปิโตรเลียม กรรมการ บจก. เอสซีที ปิโตรเลียม กรรมการ บจก. ลอจิก คอนซัลแตนท์ กรรมการ VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. กรรมการ บจก. จตุรทิศขนส่ง กรรมการ บจก. สยามกัลฟ์ปิโตรเคมีคัล กรรมการ บจก. บางกอกแคน เมนนูแฟคเตอร์ริ่ง และผู้จัดการทั่วไป ที่ปรึกษาบริหาร บจก. สยามพาราฟินส์ (ในเครือปูนซีเมนต์ไทย) กรรมการผู้จัดการ บจก. ปิโตรเชน กรรมการผู้จัดการ บมจ. บริหารและพัฒนาเพื่อการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้จัดการทั่วไป บจก. บางกอกอินดัสเตรียลแก๊ส รองกรรมการ บมจ. บางจากปิโตรเลียม ผู้จัดการใหญ่

101


ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง (1) อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา

นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร 54 ปี - วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมเคมีและคอมพิวเตอร์ควบคุมโรงงาน) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตดาวิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ระดับสูง (ระหว่างศึกษาระดับปริญญาโท) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สเตท โพลิเทคนิค วิทยาเขตโพโมนา รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - DAP : Directors Accreditation Program : สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(2) และ(3) ณ วันที่ 20 มกราคม 2554 (หุ้น/%)

8,309,075 หุ้น / 1.57%

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 2543 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2541 – ปัจจุบัน 2550 – 2553 2543 – 2547 2547 – 2550 2545 – 2548 2539 – 2543 2537 – 2538 2535 – 2536 2530 – 2534 2524 – 2529 2522 – 2523

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร์ กรรมการ บมจ. เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด กรรมการ บจก. ออนเนสท์ แอนด์ เอฟิเชียน กรรมการ บจก. เพียวไบโอดีเซล กรรมการผู้จัดการ บจก. สยามกัลฟ์ปิโตรเคมีคัล กรรมการ บจก. อาร์พีซีเอเชีย กรรมการ บจก. เพียวพลังงานไทย กรรมการผู้จัดการ บจก. ระยองเพียวริฟายเออร์ ประธานกรรมการ บจก. ออนเนสท์ แอนด์ เอฟิเชียน ผู้จัดการโครงการ บจก. สีชังสยามโซลเวนท์ และ บจก. สีชังทองเทอร์มินัล วิศวกรโครงการ บมจ. บางจากปิโตรเลียม วิศวกรกระบวนการ บจก. เอสโซ่ ประเทศไทย ผลิตและควบคุม วิศวกร บจก. น�า้ มันพืชอุตสาหกรรม

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง (1) อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา

นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข กรรมการ 53 ปี - MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - DAP : Directors Accreditation Program : สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย - Board Performance Evaluation : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(2) และ(3) ณ วันที่ 20 มกราคม 2554 (หุ้น/%)

425 หุ้น / 0.00008%

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2539 – ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2544 – 2547 2534 – ปัจจุบัน

102

กรรมการ บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร์ กรรมการ บจก. เพียวพลังงานไทย กรรมการผูอ้ า� นวยการ บจก. เพทโทร-อินสตรูเมนท์ กรรมการบริหาร บจก. เพทโทร-อินสตรูเมนท์

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)


ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง (1) อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา

นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ กรรมการ 64 ปี วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - DAP : Directors Accreditation Program : สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(2) และ(3) ณ วันที่ 20 มกราคม 2554 (หุ้น/%)

34,035,250 หุ้น / 6.423%

ประสบการณ์ทา� งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 2548 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2546 – 2547 2542 – ปัจจุบัน 2536 – 2541

กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจน�้ามันเชื้อเพลิง อุตสาหกรรม

บจก.จตุรทิศขนส่ง บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร์ บจก. เอสซีที ปิโตรเลียม บมจ. เชอร์วู้ดเคมิคอล บจก. เชลล์แห่งประเทศไทย

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง (1) อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา

ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 69 ปี - Ph.D. School of Public and International Affairs, University of Pittsburgh, USA - MA, Economic, Columbia University, USA - เศรษฐศาสตร์บณ ั ฑิต คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - DAP : Directors Accreditation Program : สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย - DCP : Directors Certification Program : สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย - Audit Committee Program : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - The Role of Chairman : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(2) และ(3) ณ วันที่ 20 มกราคม 2554 (หุ้น/%)

- หุ้น / -%

ประสบการณ์ทา� งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2546 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2522 – 2543

ประธาน คณะกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ ประธาน คณะกรรมการ ตรวจสอบ ประธาน คณะกรรมการ ผู้อ�านวยการ ธุรกิจการ กลั่น

บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร์ บจก. เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท์ บมจ. จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล บจก. โกลเบิลบอนด์ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

103


ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง (1) อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา

นายอานุภาพ จามิกรณ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 55 ปี - ปริญญาโท Chemical Engineering, University of Tennessee (Knoxville), USA - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - DAP : Directors Accreditation Program : สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย - Audit Committee Program : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(2) และ(3) ณ วันที่ 20 มกราคม 2554 (หุ้น/%)

- หุ้น / -%

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 2546 – ปัจจุบัน 2535 – 2544 2522 – 2535

กรรมการตรวจสอบ บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร์ กรรมการบริหาร บจก. คูเวตปิโตรเลียม (ประเทศไทย) ผู้จัดการฝ่าย บมจ. เอสโซ่สแตนดาร์ดประเทศไทย

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง (1) อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา

นายพิพิธ พิชัยศรทัต กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 49 ปี - ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ - รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - DCP : Directors Certification Program : สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย - Audit Committee Program : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - CEO Succession & Effective Leadership Development: สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(2) และ(3) ณ วันที่ 20 มกราคม 2554 (หุ้น/%)

106,125 หุ้น / 0.020%

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2546 – ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน

104

กรรมการตรวจสอบ บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร์ กรรมการ บจก. เพียวพลังงานไทย กรรมการ บมจ. สัมมากร กรรมการ บจก. เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด กรรมการ บมจ. ไทยประกันภัย กรรมการ บจก. สุวรรณชาต ในพระบรมราชูปถัมถ์ กรรมการผู้จัดการ บจก. มงคลชัยพัฒนา ผู้ช่วยผู้จัดการ ส�านักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ รองผู้อา� นวยการ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)


ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง (1) อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา

นางศิรพร กฤษณกาญจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 55 ปี - MBA California State Polytechnic University, Pomona, USA - บช.บ. (ต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(2) และ(3) ณ วันที่ 20 มกราคม 2554 (หุ้น/%)

517,900 หุ้น / 0.097%

ประสบการณ์ทา� งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 2547 – ปัจจุบัน 2546 – 2546 2546 – 2551 2549 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2547 – 2550 2545 – 2551 2546 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2541 – 2546 2531 – ปัจจุบัน 2539 – 2541

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไปสายบริหาร และการเงิน รักษาการผู้จัดการ ส�านักตรวจสอบภายใน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ Senior Vice President Budgeting / Accounting / Finance Department

บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร์ บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร์ บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร์ บจก. เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด บจก. เพียวพลังงานไทย บจก. อาร์พีซีเอเชีย VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. บจก. จตุจักร ออยล์ บจก. บูรพารุง่ โรจน์ ปปิโิ ตรเลียม บจก. เบญจปิโตรเลียม บจก. อิสานรุง่ เรือง ปปิโิ ตรเลียม บจก. เมโทร ปิโตรเลียม บจก. มิตรสัมพันธ์ ปปิโิ ตรเลียม บจก. จตุรทิศขนส่ง บจก. เอสซีที ปิโตรเลียม บจก. โยธินปิโตรเลียม บจก. ออนเนสท์ อนเนสท์ แอนด์ อนด์ เอฟิ อฟิเชียน Bangkok Terminal Co., Ltd.

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง (1) อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา

นายสมบูรณ์ ศิริชัยนฤมิตร ผู้จัดการทั่วไปสายธุรกิจและการเงิน 46 ปี - เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(2) และ(3) ณ วันที่ 20 มกราคม 2554 (หุ้น/%)

50,085 หุ้น / 0.0095%

ประสบการณ์ทา� งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2550 – ปัจจุบัน 2548 – 2549 2546 – 2547 2540 – 2545

ผู้จัดการทั่วไป สายธุรกิจและการเงิน ผู้จัดการทั่วไปสายการเงิน ผู้อ�านวยการสายการเงิน และบริหาร ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร์ บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร์ บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วสิ ส์ บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์ ซอร์วสิ ส์

105


ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง (1) อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา

นายวสันต์ ซื่อตรง ผู้จัดการทั่วไปสายโรงงาน 41 ปี - ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(2) และ(3) ณ วันที่ 20 มกราคม 2554 (หุ้น/%)

170,718 หุ้น / 0.032%

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 2550 - ปัจจุบัน 2547 - 2549 2546 - 2547 2546 - 2546 2539 - 2546

ผู้จัดการทั่วไป บมจ.ระยองเพียวริฟายเออร์ สายโรงงาน ผูอ้ า� นวยการโครงการ VTN-P Petrochemical Joint Venture Co.,Ltd. ผู้อ�านวยการพิเศษ VTN-P Petrochemical Joint Venture Co.,Ltd. ผู้จัดการทั่วไปสาย บมจ.ระยองเพียวริฟายเออร์ ธุรกิจจัดหาน�า้ มัน (รักษาการ) ผูจ้ ดั การฝ่ายปฏิบตั กิ าร บมจ.ระยองเพียวริฟายเออร์

หมายเหตุ (1) ตามหนังสือรับรองบริษทั ฯ กรรมการผูม้ อี า� นาจลงนามผูกพันบริษทั คือ 1) นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ นายสัจจา เจนธรรมนุกูล นายสุมิตร ชาญเมธี นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการสองในสี่คนนี้ ลง ลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�าคัญของบริษัท หรือ 2) นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ หรือ นายสัจจา เจนธรรมนุกูล หรือ นายสุมิตร ชาญเมธี หรือ นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล คนใดคนหนึ่งลง ลายมือชื่อร่วมกับ นายวีระวัฒน์ ชลวณิช หรือ นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข หรือ นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ รวมเป็นสองคนและประทับตราส�าคัญของบริษัท (2) รวมส่วนของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (3) สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 20 มกราคม 2554 ราคาที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทต่อหุ้น และเรียกช�าระแล้ว ณ 20 มกราคม 2554 เท่ากับ 529,870,229 หุ้น

106

รายงานประจ�าปี 2553 / บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)


RPC: Annual Report 2010 THAI  

Annual Report 2010 THAI