Page 1


ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น ไ ม่ ใ ช่ เ พี ย ง เ พื่ อ ค ว า ม ยั่ ง ยื น ข อ ง ธุ ร กิ จ เ ท่ า นั้ น แ ต่ ห ม า ย ร ว ม ถึ ง ดุ ล ย ภ า พ แ ห่ ง ก า ร อ ยู่ ร่ ว ม กั บ สั ง ค ม แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม เ พื่ อ รั ง ส ร ร ค์ ค ว า ม สุ ข อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น

SUSTAINABLE

BUSINESS

AWARENESS


ส า ร บั ญ 10 ภาพรวมทางการเงินทีส่ าํ คัญ

109 รายงานของคณะกรรมการ

บริหารความเสีย่ ง

12 ผลการดําเนินงานปี 2555

1 1 0 รายงานความรับผิดชอบ

22 สารจากประธานกรรมการ

ของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน

26 คณะกรรมการบริษทั

1 1 1 รายงานของคณะกรรมการ

30 คณะผูบ้ ริหาร

ตรวจสอบ

และเลขานุการบริษทั

114 รายงานของผูส้ อบบัญชี

32 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

   

รับอนุญาต

36 โครงสรา้ งการลงทุน

116 งบการเงิน

38 โครงสรา้ งการถือหุน้

128 หมายเหตุประกอบงบการเงิน

39 โครงสรา้ งการจัดการ

207 คําอธิบายและการวิเคราะหÙ

ç •¤Á’´´²’ô«´Åº¨Â ç ’´´²’ô¾Å»´Á ç •¤Á’´´²’ô›É¥³Õ¾³ ç ϕ´˜»´ÖØ®Õó«´Å¼Ã´ ç ϕ´˜»´Öؾ˜•Ù’´ ç Ͷ“êɒô•¤Á’´´²’ô และเลขานุการบริษทั ç ’ô»´´¼Ã’´´²’ô และผูบ้ ริหารระดับสูง ç •Õ澫Ψª’´´²’ô และผูบ้ ริหาร

54 ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟา้

และการแข่งขัน

57 ความเสีย่ งในการประกอบธุรกิจ 62 โครงสร้างรายได้ 66 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 67 ความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิง่ แวดล้อมปี 2555 70 การบริหารทรัพยากรบุคคล 74 รายงานการปฏิบตั ติ ามหลักการ

กํากับดูแลกิจการทีด่ ี 106 รายงานของคณะกรรมการ

ทรัพยากรบุคคล และกําหนดค่าตอบแทน 108 รายงานของคณะกรรมการ

กลัน่ กรองการลงทุนผลการดําเนินงาน และฐานะ ’ô͘Ū“¾˜®Õó«´Å¼Ã´

217 รายการระหวา่ งกิจการ

ทีเ่ กีย่ วข้องกัน

236 คา่ ตอบแทน

ของสํานักงานสอบบัญชี

237 ขอ้ มูลกรรมการบริษทั 249 ขอ้ มูลผูบ้ ริหาร

และเลขานุการบริษทั

264 ข¾้ ²Ê¶’ô§È¾¼¶Â’¨´Â¯³Ù

ในกลุม่ บริษทั ฯ ของกรรมการ และผูบ้ ริหาร

266 ขอ้ มูลการดํารงตําแหนง่

ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ ผูม้ อี าํ นาจควบคุมในบริษทั ฯ บริษทั ยอ่ ย กิจการทีค่ วบคุม รว่ มกัน และบริษทั รว่ ม

268 ขอ้ มูลทัว่ ไปของบริษทั ฯ

บริษทั ยอ่ ย กิจการทีค่ วบคุม รว่ มกัน และบริษทั รว่ ม

284 บุคคลอา้ งอิง


ENERGY FOR SUSTAINABLE ECONOMY

RATCH ผลิตพลังงานไฟฟ้า

14% ของกําลังการผลิตรวม ของประเทศ สร้างความสว่างไสว แก่เศรษฐกิจไทย

- พ ลั ง เ พื่ อ ค ว า ม มั่ น ค ง ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ -

พ ลั ง ง า น เ ป็ น ปั จ จั ย ส ํา คั ญ ใ น ก า ร พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม มั่ น ค ง ท า ง ด้ า น พ ลั ง ง า น จึ ง เ ป รี ย บ เ ส มื อ น ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง ร า ก ฐ า น ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ใ ห้ แ ข็ ง แ ก ร่ ง บ ริ ษั ทฯ มี ค ว า ม ภ า ค ภู มิ ใ จ อ ย่ า ง ยิ่ ง ที่ ไ ด้ มี ส่ ว น ส ํา คั ญ ใ น ก า ร พั ฒ น า จั ด ห า แ ล ะ ส่ ง ต่ อ พ ลั ง ง า น เ พื่ อ ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ป สู่ ค ว า ม เ จ ริ ญ แ ล ะ ค ว า ม มั่ ง คั่ ง อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น


THE HAPPINESS OF COMMUNITY

นับเป็น

1,000,000 ล้านความสุข ที่ RATCH ได้อยู่ร่วมกัน กับชุมชนและสังคม

- พ ลั ง แ ห่ ง ก า ร รู้ รั ก ส า มั ค คี เ ชื่ อ ม ร้ อ ย สู่ สั ง ค ม อุ ด ม สุ ข -

บ ริ ษั ท ฯ มี เ จ ต จ ํา น ง แ น่ ว แ น่ ใ น อั น ที่ จ ะ อ ยู่ ร่ ว ม กั บ ชุ ม ช น เ ส มื อ น เ พื่ อ น บ้ า น ที่ ดี แ ล ะ ยิ น ดี ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ชุ ม ช น ที่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม รั ก ค ว า ม ส า มั ค คี ก า ร เ กื้ อ กู ล ซึ่ ง กั น แ ล ะ กั น น าํ ไ ป สู่ เ ป้ า ห ม า ย สุ ด ท้ า ย คื อ ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง แ ล ะ ค ว า ม ผ า สุ ก ข อ ง สั ง ค ม แ ล ะ ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ


THE ENERGY OF ENVIRONMENT

โครงการรักษÙสิ่งแวดล้อม ตามเจตนารมณÙ และ ความมุ่งมั่นของ RATCH ลด CO 2 ได้มากกว่า

100,000 ตัน/ปี

- พ ลั ง ธ ร ร ม ช า ติ พ ลั ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ชี วิ ต -

ธ ร ร ม ช า ติ ส ร้ า ง ส ร ร พ สิ่ ง แ ต่ ก็ ต้ อ ง ก า ร ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า อ ย่ า ง จ ริ ง จั ง เ พื่ อ เ ป็ น พ ลั ง ง า น ห ล่ อ เ ลี้ ย ง ขั บ เ ค ลื่ อ น โ ล ก บ ริ ษั ท ฯ ไ ด้ ร ณ ร ง ค์ เ พื่ อ ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า ธ ร ร ม ช า ติ ป ลู ก จิ ต ส ํา นึ ก ค น จ า ก รุ่ น สู่ รุ่ น ใ ห้ มี หั ว ใ จ สี เ ขี ย ว ต ร ะ ห นั ก รู้ ค ว า ม ส ํา คั ญ ข อ ง ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ผ่ า น โ ค ร ง ก า ร ค น รั ก ษ์ ป่ า ป่ า รั ก ชุ ม ช น แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม ค ว าม มุ่ ง มั่ น ล ด ก า ร ป ล่ อ ย ก๊ า ซ เ รื อ น ก ร ะ จ ก บ ร ร เ ท า ภ า ว ะ โ ล ก ร้ อ น ที่ ด ํา เ นิ น ก า ร อ ย่ า ง จ ริ ง จั ง แ ล ะ ต่ อ เ นื่ อ ง


รายงานประจําปี 2555

10

ภ า พ ร ว ม ท า ง ก า ร เ งิ น ที่ ส ํา คั ญ กลุ่มบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้รับรายได้จากฐานการผลิตในประเทศไทย สปป. ลาว และออสเตรเลีย ในปี 2555 รวมทั้ ง สิ้ น จํ า นวน 59,213.35 ล้ า นบาท และมี กํ า ไรทั้ ง ปี เ ท่ า กั บ 7,726.27 ล้ า นบาท โดยมี ย อดสิ น ทรั พ ย์ ร วมทั้ ง สิ้ น ณ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 96,810.76 ล้านบาท (รายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ปรากฏในหัวข้อลักษณะการประกอบธุรกิจ และข้อมูลทั่วไปฯ) ซึ่งสรุปข้อมูลทางการเงินที่สําคัญได้ ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

หนี้สิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ล้านบาท

ปี

รายได้รวม

กําไรสําหรับปี

ล้านบาท

ล้านบาท

ปี รายได้จากบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในกิจการ ที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม หมายเหตุ *ปี 2554 ปรับปรุงใหม่

ปี กําไรจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในกิจการ ที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

11

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วน ของผู้ถือหุ้น (เท่า)

เท่า

เท่า

ล้านบาท

ปี

อัตราส่วน EBITDA ต่อสินทรัพย์ รวมเฉลี่ย (ร้อยละ)

ปี

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

ร้อยละ

บาท

ปี

ภาพรวมทางการเงิน งบกําไรขาดทุน รายได้รวม** กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) กําไรสําหรับปี ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ งบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น กําไรต่อหุ้น เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไร ราคาหุ้น ณ วันสิ้นงวด อัตราส่วนทางการเงิน อัตราส่วนสภาพคล่อง อัตรากําไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเฉลี่ย อัตรา EBITDA ต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี

กําไรต่อหุ้น (บาท)

บาท

ปี

หมายเหตุ * ปี 2554 ปรับปรุงใหม่ ** ไม่รวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

EBITDA (ล้านบาท)

ปี

2555

2554*

2553

2552

2551

59,213.35

45,726.07

44,187.68

37,653.83

43,801.85

15,118.11

11,818.93

9,916.30

11,285.96

10,876.44

7,726.27

4,849.35

5,225.91

6,739.60

6,492.90

96,810.76 43,079.11 53,731.65

97,341.84 48,857.36 48,484.48

69,581.82 22,905.51 46,676.31

69,341.82 24,817.69 44,524.13

69,672.44 28,697.90 40,974.54

(บาท) (บาท) (บาท) (ร้อยละ) (บาท)

36.53 5.33 2.27 42.60 59.75

33.05 3.34 2.25 67.28 44.00

32.16 3.60 2.25 62.43 38.25

30.71 4.65 2.25 48.41 35.25

28.26 4.48 2.20 49.13 42.75

(เท่า) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (เท่า)

1.38 13.40 15.32 8.18 15.57 0.31

1.49 10.35 10.26 5.67 14.16 0.44

1.99 11.82 11.47 7.52 14.28 0.06

2.41 17.90 15.77 9.70 16.24 0.17

2.15 14.82 16.55 9.28 15.54 0.30

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)


รายงานประจําปี 2555

12

ผ ล ก า ร ด ํา เ นิ น ง า น ปี 2 5 5 5 ปัจจุบันบริษัท ผลิตไฟฟ้า ราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) มี กํ า ลั ง การผลิ ต โครงการที่ เ ดิ น เครื่ อ ง เชิงพาณิชย์แล้ว และที่อยู่ระหว่างการพัฒนา และก่อสร้าง รวมจํานวน 6,303 เมกะวัตต์

ในปี 2555 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (บริ ษั ท ฯ) ยั ง คงเดิ น หน้ า ขยายธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย จากการขยายธุ ร กิ จ ที่ มุ่ ง เน้ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต ไฟฟ้ า ทั้ ง ร่ ว มลงทุ น และ ซื้อกิจการในประเทศและต่างประเทศ ไปสู่ธุรกิจพลังงานทดแทน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้า รวมถึงการลงทุนในกิจการ ไฟฟ้าผ่านตลาดหลักทรัพย์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ทําให้สามารถเติบโตและขยายกําลังการผลิตได้อย่าง ต่อเนื่องและมั่นคง โดยปัจจุบัน (ณ ธันวาคม 2555) บริษัทฯ มีกําลัง การผลิตจากโครงการที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว และที่อยู่ระหว่าง การพัฒนาและก่อสร้าง รวมจํานวน 6,303 เมกะวัตต์

ธุรกิจผลิตไฟฟ้า 1.

โครงการในประเทศ 1.1 โครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตรายเล็ก (SPP) บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด ระบบ Co-generation จํ า นวน 2 โครงการ บริ ษั ท ฯ

ร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 40 ขนาดกําลังการผลิตโครงการละ

105 เมกะวั ต ต์ คิ ด เป็ น กํ า ลั ง การผลิ ต ในส่ ว นของบริ ษั ท ฯ รวม 84 เมกะวัตต์ โครงการได้รับความเห็นชอบการศึกษาผลกระทบต่อ สิ่ งแวดล้ อ ม จากสํานั กงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (สผ.) ปัจจุบันได้ลงนามสัญญากับผู้รับเหมาก่อสร้าง โรงไฟฟ้า (EPC) และก่อสร้างท่อก๊าซมายังโรงไฟฟ้า

1.2 โครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตรายเล็ก (SPP) บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จํากัด ระบบ Co-generation ขนาดกําลังการผลิต 122 เมกะวัตต์ บริ ษั ท ฯ ร่ ว มลงทุ น ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 40 คิ ด เป็ น กํ า ลั ง การผลิ ต ส่วนของบริษัทฯ รวม 48.8 เมกะวัตต์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษา ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทั้งโรงไฟฟ้าและท่อก๊าซ และ ได้มีการจัดทําข้อกําหนดทางเทคนิคและเอกสารการประกวดราคา สํ า หรั บ การคั ด เลื อ กผู้ รั บ เหมา ( EPC ) รวมทั้ ง ได้ เชิ ญ ผู้ รั บ เหมาให้ เสนอราคางานก่อสร้างโครงการ


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

2.

โครงการในต่างประเทศ

บริษัทฯ และพันธมิตรร่วมทุนได้เข้าพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า ในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเจรจาในสัญญาหลักต่างๆ ของโครงการ อาทิ สั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า สั ญ ญาร่ ว มทุ น ระหว่ า ง ผู้ ร่ ว มพั ฒ นาโครงการ สั ญ ญาสั ม ปทานโครงการ ตลอดจนการ เตรียมความพร้อมทางด้านการเงิน รวมทั้งได้ดํ าเนินการแสวงหา โอกาสการลงทุ น และขยายกิ จ การในต่ า งประเทศ เพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้าหมายการขยายการเติบโตตามที่กําหนดไว้ในแผนธุรกิจ

2.1 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา ใน สปป. ลาว ขนาดกําลังการผลิต 1,878 เมกะวัตต์ บริษัทฯ มีสัดส่วน ถือหุ้นร้อยละ 40 คิดเป็นกํ าลังการผลิตส่วนของบริษัทฯ จํ านวน 751.2 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างดําเนินงานก่อสร้าง ได้แก่ งานก่อสร้าง โรงไฟฟ้า งานก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูง งานเปิดหน้าดิน เหมื อ งถ่ า นหิ น งานก่ อ สร้ า งเขื่ อ นเก็ บ กั ก นํ้ า ไว้ ใช้ ใ นโครงการ งานก่ อ สร้ า งถนนจากชายแดนไทย-ลาว ไปยังโครงการ และงาน ก่ อ สร้ า งหมู่ บ้ า นอพยพ พร้ อ มสร้ า งสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก ซึ่งผลการดําเนินงานมีความก้าวหน้ามากกว่าแผนงาน 2.2 โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเซเปียน-เซน้ําน้อย ขนาดกําลังการผลิต 410 เมกะวัตต์ บริษัทฯ ร่วมลงทุน ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 25 คิ ด เป็ น กํ า ลั ง การผลิ ต ส่ ว นของบริ ษั ท ฯ จํ า นวน 102.5 เมกะวั ต ต์ ได้ ล งนามในสั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า กั บ การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย (กฟผ.) เรี ย บร้ อ ยแล้ ว เมือ่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ส่วนสัญญาสัมปทานโครงการกับรัฐบาล สปป.ลาว ได้ ดํ า เนิ น การแล้ ว เสร็ จ และได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก รัฐบาล สปป. ลาว แล้วเมื่อเดือนตุลาคม 2555 2.3 โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ํา-น้ํางึม 3 ขนาดกําลังการผลิต 440 เมกะวัตต์ บริษัทฯ ร่วมลงทุน ในสัดส่วนร้อยละ 25 คิดเป็นกําลังการผลิตส่วนของบริษัทฯ จํานวน 110 เมกะวั ต ต์ อยู่ ร ะหว่ า งการเจรจาโครงสร้ า งค่ า ไฟฟ้ า สํ า หรั บ การซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ.

13


14

รายงานประจําปี 2555

2.4 การลงทุนในบริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (RATCH-Australia Corporation Limited : RAC) บริ ษั ท ฯ ได้ เ พิ่ ม สั ด ส่ ว นการลงทุ น ใน RAC ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ในประเทศออสเตรเลีย จากเดิมร้อยละ 56.16 เป็นร้อยละ 80 และ ได้ มี ก ารบริ ห ารจั ด การสิ น ทรั พ ย์ โ ดยคํ า นึ ง ถึ ง ผลตอบแทนและ ประโยชน์ของบริษัทฯ ดังนี้

ปั จ จุ บั น RAC มี สิ น ทรั พ ย์ เ ป็ น โรงไฟฟ้ า ในประเทศ ออสเตรเลียรวม 6 แห่ง ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ เป็นเชื้อเพลิง 3 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้า Townsville ขนาดกําลังการผลิต 234 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้า Kemerton ขนาดกําลังการผลิต 300 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้า BP Kwinana ขนาดกําลังการผลิต 118 เมกะวัตต์ และ

(1) ขายหุ้นที่ถืออยู่ร้อยละ 14 ในโรงไฟฟ้า Loy Yang A ให้แก่บริษัท AGL Energy Limited โดย RAC ได้รับผลตอบแทนคิดเป็น มูลค่ารวม 120 ล้านเหรียญออสเตรเลีย ประกอบด้วย เงินสดจํานวน 20 ล้ า นเหรี ย ญออสเตรเลี ย และสั ญ ญาการชํ า ระเงิ น เป็ น งวด (Scheduled Payment Option Agreement) ที่ได้รับเงินรายปีเป็นเวลา 15 ปี คิดเป็นมูลค่าปัจจุบันรวม 100 ล้านเหรียญออสเตรเลีย

โรงไฟฟ้าพลังงานลม 3 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้า Starfish Hill ขนาด กําลังการผลิต 34.50 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้า Toora ขนาดกําลังการผลิต 21 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้า Windy Hil ขนาดกําลังการผลิต 12 เมกะวัตต์

(2) ปรั บ เปลี่ ย นสั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า (PPA Variation) ของโรงไฟฟ้า Collinsville โดยได้รับเงินค่าชดเชยจากการปรับเปลี่ยน สั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า จากผู้ รั บ ซื้ อ ไฟฟ้ า เป็ น จํ า นวนเงิ น 99.57 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (เทียบเท่า 3,202.57 ล้านบาท) และขณะนี้ อยู่ ร ะหว่ า งการศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ใ นเชิ ง เศรษฐศาสตร์ แ ละ ความคุ้ ม ค่ า ในการลงทุ น เพื่ อ พั ฒ นาโรงไฟฟ้ า พลั ง งานทดแทน ในพื้นที่เดิมของโรงไฟฟ้า Collinsville ดังกล่าว

2.5 กลุ่มบริษัทฯ ดําเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ EDL-Generation Public Company (EDL-Gen) ที่ ซื้ อ ขายในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ สปป.ลาว เพิ่ ม ทํ า ให้ การถื อ ครองหุ้ น EDL-Gen ของบริ ษั ท ฯ เพิ่ ม เป็ น ร้ อ ยละ 10.108 ของจํานวนหุ้นทั้งหมด มีผลทําให้กําลังการผลิตส่วนของบริษัทฯ เพิ่มเป็น 89.05 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ฯ ได้ ทํ า การศึ ก ษาความเหมาะสมและ ความคุ้มค่าในการลงทุน เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าใน สปป.ลาว เพิ่มเติม รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอื่น เช่น ประเทศกัมพูชา


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

15

ธุรกิจพลังงานทดแทน

2.

เพื่ อ ตอบสนองนโยบายที่ ชั ด เจนของภาครั ฐ ที่ จ ะพั ฒ นา พลังงานหมุนเวียน เพื่อทดแทนพลังงานหลักส่วนใหญ่ที่เป็นเชื้อเพลิง ฟอสซิล บริษัทฯ จึงได้ดําเนินโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน จากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานชีวมวล

2.1 โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 2 บริษัท เค.อาร์.ทู จํากัด ขนาดกําลังการผลิต 103.5 เมกะวัตต์ บริษัทฯ ร่วมลงทุน ในสัดส่วนร้อยละ 20 คิดเป็นกําลังการผลิตส่วนของบริษัทฯ จํานวน

1.

20.7 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา มีการติดตั้งกังหันลม จํานวน 45 ต้น ต้นละ 2.3 เมกะวัตต์ และได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

1.1 โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท โซลาร์ต้า จํากัด จํ า นวน 8 โครงการ ขนาดกํ า ลั ง การผลิ ต รวม 34.25 เมกะวั ต ต์ ตั้ ง อยู่ ใ นจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา นครปฐม และ สุ พ รรณบุ รี บริ ษั ท ฯ ร่ ว มทุ น ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 49 คิ ด เป็ น กํ า ลั ง การผลิตส่วนของบริษัทฯ จํานวน 16.78 เมกะวัตต์ ในปี 2555 ทั้ง 8 โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว 1.2 โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จํากัด จํ า นวน 3 โครงการคื อ โครงการโคราช 3, 4 และ 7 ขนาดกําลังการผลิตโครงการละ 6 เมกะวัตต์ รวม 18 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ ในจังหวัดนครราชสีมา บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละโครงการ ร้อยละ 40 คิดเป็นกําลังการผลิตส่วนของบริษัทฯ รวมจํานวน 7.2 เมกะวัตต์ ในปี 2555 ทั้ง 3 โครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จและ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม

2.2 โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 3 บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จํากัด ขนาดกําลังการผลิต 103.5 เมกะวัตต์ บริษัทฯ ร่วมลงทุน ในสัดส่วนร้อยละ 20 คิดเป็นกําลังผลิตส่วนของบริษัทฯ จํานวน 20.7 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา มีการติดตั้งกังหันลมจํานวน 45 ต้น ต้นละ 2.3 เมกะวัตต์ ในปี 2555 ได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว 2.3 โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม บริษัท ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี คอร์ปอเรชั่น จํากัด ขนาดกําลังการผลิต 60 เมกะวัตต์ บริษทั ฯ มีสดั ส่วนการ ถือหุน้ ร้อยละ 55.18 คิดเป็นกําลังผลิตส่วนของบริษัทฯ จํานวน 33.11 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการได้รับความเห็นชอบ รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสํานักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) แล้ว


รายงานประจําปี 2555

16

3.

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล

โครงการโรงไฟฟ้ า ชี วมวล บริษัท สงขลาไบโอ แมส จํ ากัด ขนาดกําลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 40 คิดเป็นกําลังการผลิตส่วนของบริษทั ฯ จํานวน 3.96 เมกะวัตต์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ร่วมลงทุน ในสัดส่วนร้อยละ 40 ในบริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จํากัด ซึ่งเป็น บริษัทจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวลให้แก่โครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวด้วย

ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก ารงานเดิ น เครื่ อ งและบํ า รุ ง รั ก ษา โรงไฟฟ้า บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จํากัด บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ในบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จํากัด ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งใน สปป.ลาว มีสัญญาให้บริการ เดิ น เครื่ อ งและบํ า รุ ง รั ก ษาโรงไฟฟ้ า พลั ง น้ํ า -น้ํ า งึ ม 2 ขนาด กํ า ลั ง การผลิ ต 615 เมกะวั ต ต์ กั บ บริ ษั ท ไฟฟ้ า น้ํ า งึ ม 2 จํ า กั ด โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 จนสิ้นสุดสัญญาระยะเวลา สั ม ปทานโรงไฟฟ้ า และได้ ว่ า จ้ า ง กฟผ. เป็ น ผู้ รั บ เหมาช่ ว งงาน ให้บริการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าและเขื่อน ในเดื อ นกั น ยายน 2555 บริ ษั ท ราช-ลาว เซอร์ วิ ส จํ า กั ด ได้ ล งนามสั ญ ญาให้ บ ริ ก าร Major Maintenance Agreement กั บ บริษัท ไฟฟ้าน้ํางึม 2 จํากัด สัญญาบริการมีระยะเวลา 7 ปี

บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริค เซอร์วิส จํากัด บริ ษั ท ฯ ลงทุ น ร่ ว มกั บ บริ ษั ท ชู บุ อี เ ลคทริ ค เพาเวอร์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยถือหุ้นร้อยละ 50 เท่ากัน มีสัญญาให้บริการ งานเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าให้กับบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด ขนาดกําลังการผลิต 1,400 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 14 ปี นับตั้งแต่ปี 2551

ปี 2555 บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จํากัด ดําเนินการ บริหารและจัดการเป็นไปตามสัญญาเดินเครื่องและบํารุงรักษาให้ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด เดินเครื่องได้ครบตามสัญญาซื้อขาย ไฟฟ้ า สามารถรั ก ษาความพร้ อ มจ่ า ยโรงไฟฟ้ า และเดิ น เครื่ อ ง รวมทั้งใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพได้ดีกว่าแผนที่กําหนดไว้

บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จํากัด ในเดือนมีนาคม 2555 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท ราช โอแอนด์ เอ็ม จํากัด โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพื่อดําเนินงานการเดินเครื่อง และบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุน

ธุ ร กิ จ โรงซ่ อ มอุ ป กรณ์ กั ง หั น ก๊ า ซของบริ ษั ท อี แ กท ไดมอนด์ เซอร์วิส จํากัด เนื่ อ งจากวิ ก ฤตการณ์ อุ ท กภั ย เมื่ อ ปลายปี 2554 ในนิ ค ม อุ ต สาหกรรมนวนคร ซึ่ ง เป็ น ที่ ตั้ ง ของโรงงานของบริ ษั ท อี แ กท ไดมอนด์ เซอร์ วิ ส จํ า กั ด จึ ง ได้ มี ก ารปรั บ แผนธุ ร กิ จ ให้ เ หมาะสม กับกลยุทธ์ การดําเนินงานและทิศทางของบริษัท


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

17

การบริหารงานในกิจการทีบ่ ริษทั ฯ เข้าลงทุนและร่วมทุน กลุ่มที่ 1 CSR-DIW AWARD กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยบริษัท บริ ษั ท ฯ ได้ ส่ ง กรรมการและผู้ บ ริ ห ารไปเป็ น กรรมการและ ผู้บริหารในกิจการที่บริษัทฯ เข้าลงทุนและร่วมทุน ทั้งในช่วงการ บริหารงานก่อสร้าง และช่วงที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว เพื่อให้ การดํ า เนิ น งานสอดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางและนโยบายของบริ ษั ท ฯ รวมถึงบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์การลงทุน

โรงไฟฟ้าราชบุรี บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด ได้รบั การต่ออายุรบั รองมาตรฐาน ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมรอบที่ 4 ภายหลังจากนําระบบนี้ เข้าใช้งานตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา โดยมีบริษัท Det Norske Veritas เป็นผู้ประเมินและออกใบรับรอง ทั้งนี้การรับรองระบบสําหรับรอบ ปีนี้มีผลสิ้นสุดถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 วันที่ 14 กันยายน 2555 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด ได้รับ รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ แรงงานปี 2555 จัดโดยกระทรวงแรงงาน ประเภทสถานประกอบ กิจการขนาดเล็ก โดยได้รบั รางวัลดังกล่าวติดต่อกัน 5 ปี (ปี 2551-2555) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด ได้ เข้ า รั บ รางวั ล การเข้ า ร่ ว มโครงการพั ฒ นาโรงงานอุ ต สาหกรรม ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม (Flagship Projects)

ได้เข้ารับการ Coaching และการทวนสอบมาตรฐานความรับผิดชอบ ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม จากคณะผู้ทวนสอบของ บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาของกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม (บริ ษั ท ยู ไ นเต็ ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จํากัด (UAE)) และ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารทวนสอบจากคณะผู้ ชํ า นาญการของกรมโรงงาน อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555

โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHAS 18001/TIS และได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานระบบการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม ISO 14001 โดยมีบริษัท MASCI เป็นผู้ประเมินและออกใบรับรอง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555

โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ วันที่ 20 กรกฎาคม 2555 บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด สามารถ เดินเครื่องได้ต่อเนื่อง 1.5 ล้านชั่วโมง โดยไม่เกิด Lost Time Injury และ ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการสภาพแวดล้อม ดีเด่น ประจําปี 2554 (EIA Monitoring Awards 2011) จากสํานักงาน นโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม กระทรวง


รายงานประจําปี 2555

18

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 และรางวัล Thailand National Safety Award จากกระทรวงแรงงาน เมื่ อ วั น ที่ 9 สิ ง หาคม 2555 รวมถึ ง ได้ ผ่ า นการตรวจสอบระบบ ISO 14001 ประจําปี 2555 แล้ว ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวได้รับการรับรอง มาตั้งแต่ปี 2546

(กฟภ.) มี ข นาดกํ า ลั ง การผลิ ต รวม 3.6 เมกะวั ต ต์ เริ่ ม เดิ น เครื่ อ ง เชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555

นอกจากนี้ บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด สามารถจ่ายชําระคืน เงินกู้ทั้งหมดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555 ซึ่งเป็นการชําระคืนก่อนสิ้นสุด สัญญา 8 เดือน และเป็นการประหยัดค่าดอกเบี้ยจ่ายเป็นเงินประมาณ 50,000 เหรียญสหรัฐฯ

(Initial Operation Date) ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2554 ตามสัญญาซื้อขาย ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภายใต้การกํากับดูแล งานเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าโดยบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จํากัด และเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 งานเดินเครื่องและบํารุงรักษา โรงไฟฟ้าได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 โดยบริษัท AJA Registrars เป็นผู้ประเมินและออกใบรับรอง

โรงไฟฟ้าประดู่เฒ่า โรงไฟฟ้ า ประดู่ เ ฒ่ า ผ่ า นการตรวจสอบระบบบริ ห ารงาน คุณภาพ ISO 9001:2008 ประจําปี 2555 แล้ว ซึ่งมาตรฐานดังกล่าว ได้รับการรับรองมาตั้งแต่ปี 2554 โดยใบรับรองดังกล่าวมีอายุถึง ปี 2556

โรงไฟฟ้าเสาเถียร บริ ษั ท ฯ โดยบริ ษั ท ย่ อ ยคื อ บริ ษั ท ราชบุ รี พ ลั ง งาน จํ า กั ด ได้ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติที่เป็นผลพลอยได้ จากกระบวนการผลิตน้ํามันดิบ ณ หลุมขุดเจาะน้ํามันดิบ เสาเถียร-เอ จังหวัดสุโขทัย เพื่อผลิตไฟฟ้าจําหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โรงไฟฟ้าพลังน้ํา-น้ํางึม 2 บริษัท ไฟฟ้าน้ํางึม 2 จํากัด เริ่มเดินเครื่องจําหน่ายไฟฟ้าครั้งแรก

การบริหารการเงิน 1. การเจรจาปรั บ ปรุ ง เงื่ อ นไขหุ้ น กู้ ส กุ ล เงิ น เยน ซึ่ ง ออก และเสนอขายโดยบริ ษั ท อาร์ เ อช อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล (สิ ง คโปร์ ) คอร์ปอเรชั่น จํากัด วงเงินรวม 15,000 ล้านเยน ครบกําหนดชําระคืน เงินต้นในปี 2569 และบริษัทฯ เป็นผู้ค้ําประกันการชําระเงินหุ้นกู้ ดั ง กล่ า ว โดยทางผู้ ถื อ หุ้ น กู้ ยิ น ยอมให้ ป รั บ ปรุ ง เงื่ อ นไขการดํ า รง อัตราส่วนทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ มีผลให้บริษัทฯ สามารถ จั ด หาเงิ น ทุ น เพื่ อ ให้ ร องรั บ การเติ บ โตทางธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ได้อีกในวงเงินประมาณ 30,000 ล้านบาท เพิ่มช่องทางในการจัดหา


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

19

เงินทุนของกลุ่มบริษัทฯ และลดความเสี่ยงต่อการไม่สามารถปฏิบัติ ตามเงื่อนไขทางการเงิน

Excellence) ร่วมมือ ร่วมใจ ทํางานเป็นทีม (Collaboration) และยึดมั่น ในคุณธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ (Good Governance)

2. บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด เตรี ย มวงเงิ น กู้ ร ะยะสั้ น ประเภทต่ า งๆ (Short-term Facilities และ Trade Finance Facilities) กับสถาบัน

สําหรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนัน้ บริษทั ฯ กําหนดนโยบาย ชั ด เจนในการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพและสมรรถนะของพนั ก งาน

การเงินทั้งในและต่างประเทศไว้ในวงเงินประมาณ 10,000 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อให้เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึง การดําเนินการจัดทํา Bid Securities และ Performance Securities เพื่อ การค้ําประกันให้ทันตามกําหนดเวลาในโครงการต่างๆ โดยมีเงื่อนไข ที่ดีเมื่อเทียบกับบริษัทชั้นนําอื่นๆ

เพือ่ เสริมสร้างความสามารถในการทํางาน การแข่งขัน ให้สอดคล้องกับ ทิศทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มุ่งขยายทั้งในประเทศ และต่ า งประเทศมากขึ้ น รวมถึ ง การเตรี ย มความพร้ อ มรองรั บ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) มี ก ารเตรี ย มการพั ฒ นาบุ ค ลากรอย่ า งเป็ น ระบบ ทํ า แผนพั ฒ นา บุ ค ลากรรายปี โดยมุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ (Knowledge) การพัฒนาทักษะ (Skills) และการเสริมสร้างคุณลักษณะและทัศนคติ (Attributes and Attitude)

การบริหารองค์กร 1.

การบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่ อ ตอบสนองต่ อ กลยุ ท ธ์ ข องบริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ มี ก ารพั ฒ นา งานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลทีส่ าํ คัญ โดยมีการดําเนินงานตามแผน กิจกรรมหลักด้านบุคคลที่สําคัญ ได้แก่ การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Passion for

2.

สํานักงานของบริษัทฯ

บริ ษั ท ฯ ได้ เริ่ ม ดํ า เนิ น การก่ อ สร้ า งสํ า นั ก งานถาวรมาตั้ ง แต่ ปี 2554 บนที่ดินขนาด 9 ไร่ 60 ตารางวา บริเวณถนนงามวงศ์วาน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อตอบสนองความจํ าเป็น ในการใช้พื้นที่เพื่อปฏิบัติงานของบุคลากรของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ซึ่งมีการขยายตัวและเจริญเติบโตอย่าง


รายงานประจําปี 2555

20

ต่อเนื่อง ในปี 2555 การดําเนินงานก่อสร้างอาคารสํานักงานแห่งใหม่ แล้วเสร็จตามกําหนด

3.

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริ ษั ท ฯ ยั ง คงดํ า เนิ น งานด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมุ่ ง เน้ น การบริ ห ารจั ด การ ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ใ นกระบวนการผลิ ต เพื่ อ ช่ ว ยบรรเทา ภาวะโลกร้อน การรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และอยู่ ร่ ว มกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งพึ่ ง พาอาศั ย กั น สรุ ป ผลการ ดําเนินงานปรากฏในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2555 รวมทั้ ง ได้ จั ด ทํ า รายงานความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ สิ่งแวดล้อมประจําปี 2555 เป็นเอกสารแยกต่างหากแล้ว

4.

รางวัลและการประกาศเกียรติคณ ุ จากหน่วยงานภายนอก

ด้วยเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการนําหลักการ กํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ม าใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การอย่ า งจริ ง จั ง และ ต่อเนื่อง โดยมุ่งผลสําเร็จสุดท้าย อันได้แก่ การเติบโตอย่างยั่งยืน ของบริษัทฯ ไปพร้อมกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นผลให้ กลุ่มบริษัทฯ ได้รับรางวัลและการประกาศเกียรติคุณที่สําคัญในรอบ ปี 2555 ดังนี้ (1) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ได้รับ รางวัลและการประกาศเกียรติคุณที่สําคัญ ได้แก่ Ļ บริษัทได้รับการประเมินผลจากการสํารวจการกํากับ ดู แ ลกิ จ การบริ ษั ท จดทะเบี ย น ประจํ า ปี 2555 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2012 ) ในระดั บ “ดี เ ลิ ศ ” ต่ อ เนื่ อ ง เป็ น ปี ที่ 5 และได้ รั บ การจั ด อยู่ ใ น Top Quartile ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาด มากกว่า 10,000 ล้านบาท

Ļ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555 จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ “ดีเลิศ”


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

21

Ļ รางวัล Investors’ Choice Award จากสมาคมส่งเสริม

Ļ บริษัท ทริส เรทติ้ง จํากัด (TRIS) ประกาศคงอันดับ

ผู้ลงทุนไทย จากการที่บริษัทฯ ได้รับการประเมิน คุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ติดต่อกันเป็นเวลา 4 ปี (ปี 2552–2555)

เครดิตองค์กรของบริษทั ฯ ทีร่ ะดับ “AA ” ด้วยแนวโน้ม “Stable ” หรือ “คงที่” สะท้อนถึงฐานะการเงินของ บริ ษั ท ฯ ที่ ยั ง คงแข็ ง แกร่ ง ความหลากหลายของ โครงการโรงไฟฟ้ า แผนขยายการลงทุ น ใน โครงการโรงไฟฟ้ า โครงการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ และการเป็นผู้นํา กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ที่สุดในประเทศ

Ļ รางวั ล “ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ที่ ส่ ง เสริ ม นั ก ลงทุ น สัมพันธ์ที่ดีที่สุด” จากผลการสํารวจของนิตยสาร อัลฟา เซาท์อีสต์ เอเชีย (Alpha Southeast Asia ) ประจํ า ปี 2555 ซึ่ ง ทํ า การสํ า รวจจากนั ก ลงทุ น 460 ราย กองทุนบําเหน็จบํานาญ กองทุนป้องกัน ความเสี่ยง โบรกเกอร์ ตราสารหนี้และหุ้น รวมทั้ง นั ก วิ เ คราะห์ ผู้ มี ค วามสนใจเข้ า ลงทุ น ในภู มิ ภ าค เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ บริ ษั ท ในประเทศต่ า งๆ ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด อั น ดั บ ด้ า นการจั ด การทางการเงิ น การยึดมั่นในบรรษัทภิบาล กลยุทธ์ด้านการดําเนิน ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรื อ CSR และนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ความโปร่ ง ใส และการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา

Ļ Standard & Poors (S&P) ประกาศคงอันดับเครดิต ของบริ ษั ท ฯ ที่ “ BBB+ ” แนวโน้ ม อั น ดั บ เครดิ ต “ Stable ” หรื อ “คงที่ ” สะท้ อ นความเป็ น ผู้ นํ า ใน อุตสาหกรรมไฟฟ้าจากการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และได้รับการปรับ ระดั บ อั น ดั บ สภาพคล่ อ งเป็ น “ Strong ” หรื อ “แข็งแกร่ง” จากเดิม “Adequate” หรือ “เหมาะสม” จากการที่บริษัทฯ มีศักยภาพในการจัดหาเงินทุน หมุนเวียนในสัดส่วนสูงกว่าจํานวนเงินที่ต้องใช้ใน การลงทุน

Ļ Moody’s Investors Service (Moody’s) ประกาศ คงอันดับเครดิตของบริษัทฯ ที่ “Baa1 ” แนวโน้ม อันดับเครดิต “Stable ” หรือ “คงที่” สะท้อนความ เป็ นผู้ นํ า ในอุต สาหกรรมไฟฟ้ า จากการเป็ นผู้ผลิต ไฟฟ้าอิสระรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย

(2) บริ ษั ท ผลิ ต ไฟฟ้ า ราชบุ รี จํ า กั ด ได้ รั บ รางวั ล และ การประกาศเกียรติคุณที่สําคัญ ดังนี้

Ļ รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจําปี 2555 จากกระทรวง แรงงาน ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

Ļ รางวั ล โครงการพั ฒ นาโรงงานอุ ต สาหกรรมให้ มี ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม กลุ่มที่ 1 “CSR-DIW Award” ประจําปี 2555 จากกรมโรงงาน อุ ต สาหกรรม กระทรวงอุ ต สาหกรรม โครงการ ดั ง กล่ า วเป็ น โครงการสํ า คั ญ ของกรมโรงงาน อุ ต สาหกรรม และเป็ น 1 ใน 10 ของ Flagship Projects ของกระทรวงอุตสาหกรรม


22

สารจากประธานกรรมการ

รายงานประจําปี 2555


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

เรียน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน ในปี 2555 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ยังคงเดินหน้าพัฒนาองค์กรเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ชั้ น นํ า ในภู มิ ภ าคที่ เ ป็ น ที่ เ ชื่ อ ถื อ ของสาธารณชนอย่ า งจริ ง จั ง โดยกํ า หนดกลยุ ท ธ์ ธุ ร กิ จ ที่ มุ่ ง เน้ น การลงทุ น ใน 3 ธุ ร กิ จ หลั ก คื อ ธุ ร กิ จ ผลิ ต ไฟฟ้ า ธุ ร กิ จ พลั ง งานทดแทน และธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง กับการผลิตไฟฟ้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กลยุทธ์ดังกล่าว ได้ เริ่ ม ดํ า เนิ น การอย่ า งจริ ง จั ง มาตั้ ง แต่ ปี 2554 และสั ม ฤทธิ์ ผ ล อย่างเป็นรูปธรรมในปี 2555 ทําให้บริษทั ฯ สามารถเติบโตอย่างมัน่ คง และแข็งแกร่งได้ท่ามกลางข้อจํากัดและการแข่งขันภายในประเทศ ที่ รุ น แรงมากยิ่ ง ขึ้ น ปั จ จุ บั น นอกจากประเทศไทยแล้ ว บริ ษั ท ฯ ได้ ข ยายฐานธุ ร กิ จ ใน สปป. ลาว และออสเตรเลี ย จนเติ บ โต อย่างมั่นคง พร้อมทั้งได้เริ่มรุกเข้าสู่กัมพูชาและสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงมากเนื่องจากมีความต้องการใช้ไฟฟ้า เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ตามการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ และ ยังมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าจําหน่ายกลับมา ยังประเทศไทยเพราะรัฐบาลมีนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศ เพื่อนบ้านเพิ่มมากขึ้น เมื่อปีที่แล้วบริษัทฯ ได้เข้าร่วมทุนในบริษัท เค เค เพาเวอร์ จํากัด ซึ่งได้รับสิทธิศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา โครงการโรงไฟฟ้าขนาดกําลังการผลิต 1,800 เมกะวัตต์ ในเกาะกง กัมพูชา ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันศึกษา ความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทวาย สหภาพเมี ย นมาร์ นอกจากนี้ ก ารเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น ในปี 2558 จะเป็ น โอกาสที่ บ ริ ษั ท ฯ จะพลิ ก ผั น จากสถานการณ์ ข้อจํากัดการแข่งขันภายในประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตและ สร้างสรรค์ประโยชน์ตอบแทนที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งรวมถึง สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย

23

กระแสความสนใจของนานาประเทศที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน อย่างจริงจัง นําไปสู่ความตื่นตัวและความพยายามที่จะลดการใช้ เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้า และแสวงหาแนวทางการเพิ่ม การผลิ ต ไฟฟ้ า ด้ ว ยพลั ง งานทดแทน ในส่ ว นของประเทศไทย โดยกระทรวงพลังงานได้กําหนดแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ พลังงานทางเลือก เพื่อใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลให้ได้อย่างน้อย ร้ อ ยละ 25 หรื อ 9,201 เมกะวั ต ต์ ภายใน 10 ปี เริ่ ม ตั้ ง แต่ ปี 2555-2564 ซึง่ จะทําให้จาํ นวนโรงไฟฟ้าทีใ่ ช้เชือ้ เพลิงฟอสซิลบางส่วน เช่น ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ถูกทดแทนด้วยโรงไฟฟ้าประเภทพลังงาน หมุนเวียน บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์การลงทุนให้ตอบสนองนโยบาย ของรัฐบาลและมองเห็นโอกาสการลงทุนในโครงการพลังงานทดแทน เพื่อเพิ่มรายได้นับตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา จนในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ สามารถดํ า เนิ น การขยายกํ า ลั ง ผลิ ต ด้ า นพลั ง งานทดแทนบรรลุ เป้าหมายที่ 100 เมกะวัตต์ ได้สําเร็จก่อนกําหนดที่วางไว้ในปี 2559 โดยได้เข้าร่วมลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานชีวมวล ทั้งนี้ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งหมด 11 โครงการ รวมกําลังการผลิต 52 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโครงการ จากการร่วมทุนในบริษัท โซลาร์ต้า จํากัด จํานวน 8 โครงการ และ บริ ษั ท โซล่ า เพาเวอร์ จํ า กั ด จํ า นวน 3 โครงการ ได้ เ ดิ น เครื่ อ ง ผลิตกระแสไฟฟ้าจําหน่ายเข้าระบบทั้งหมดแล้ว สําหรับโครงการ พลังงานลมห้วยบง 2 และห้วยบง 3 ขนาดกําลังการผลิตของโครงการ รวม 207 เมกะวั ต ต์ ซึ่ ง เป็ น ทุ่ ง กั ง หั น ลม (Wind Farm) แห่ ง แรก ของประเทศและมีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ ดํ า เนิ น การแล้ ว เสร็ จ และเดิ น เครื่ อ งเชิ ง พาณิ ช ย์ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ส่ ว นโครงการพลั ง งานชี ว มวลสงขลา ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ที่ อํ า เภอจะนะ จั ง หวั ด สงขลา อยู่ ร ะหว่ า งก่ อ สร้ า งโครงการ คาดว่ า จะแล้ ว เสร็ จ และเดิ น เครื่ อ งผลิ ต ไฟฟ้ า ได้ ใ นปี 2557 และถื อ เป็ น ต้ น แบบ การพั ฒ นาโครงการที่ ชุ ม ชนได้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มเป็ น เจ้ า ของ และบริหารโครงการในนามของสหกรณ์ออมทรัพย์อัศศิดดีก


รายงานประจําปี 2555

24

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง โดยได้ปรับเป้าหมายเพิ่มเป็น 200 เมกะวัตต์ ภายในปี 2559 อีกทั้งยังแสวงหาโอกาสเพิ่มการลงทุน ในต่างประเทศด้วย โดยเฉพาะออสเตรเลีย ซึ่งรัฐบาลมีเป้าหมาย จะเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเป็นร้อยละ 20 ของกําลัง การผลิตทั้งประเทศภายในปี 2563 ปัจจุบันบริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จํากัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 80 ได้ลงทุนในโครงการ พลั ง งานลม 3 แห่ ง และอยู่ ร ะหว่ า งศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ อี ก 3 โครงการ กําลังผลิตรวม 130 เมกะวัตต์

ลงทุนต่างประเทศเสริมสร้างฐานะมั่นคงและแข็งแกร่ง ผลจากการปรั บ กลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น ด้ ว ยการขยายฐานธุ ร กิ จ สู่ ต่ า งประเทศและใช้ วิ ธี ล งทุ น แบบซื้ อ และควบรวมกิ จ การ ที่ดําเนินการอยู่แล้วรวมทั้งการลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ นอกเหนือ จากการลงทุนโครงการประเภท Greenfields และ Brownfields ส่งผล ให้กระแสเงินสดและฐานะการเงินของบริษัทฯ มีความมั่นคงและ แข็งแกร่งเพิ่มขึ้น ความสําเร็จที่เห็นเป็นประจักษ์คือการลงทุนซื้อ กิ จ การบริ ษั ท ราช-ออสเตรเลี ย คอร์ ป อเรชั่ น จํ า กั ด (เดิ ม ชื่ อ Transfields Service Infrastructure Fund) สัดส่วนร้อยละ 80 และ การเข้าซื้อหุ้น EDL-Generation Public Company สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 10.108 ผ่ า นตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ส ปป. ลาว ในปี ที่ ผ่ า นมาบริ ษั ท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จํากัด (RAC) ได้เพิ่มกําไรแก่บริษัทฯ เป็นจํานวน 1,664 ล้านบาท รวมกําไรจากการจําหน่ายหุ้นที่ RAC ถือในโรงไฟฟ้า Loy Yang A สัดส่วน 14% และค่าชดเชยจากการ ปรับเปลี่ยนสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า Collinsville นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง มี ร ายได้ จ ากเงิ น ปั น ผลจาก EDL-Generation Public Company จํ า นวน 188 ล้ า นบาท และกํ า ไรจากโรงไฟฟ้ า พลังน้ํา-น้ํางึม 2 ในสปป. ลาว จํานวน 225 ล้านบาท

บริษัทฯ มั่นใจว่า เมื่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา และโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเซเปียน-เซน้ําน้อย ใน สปป. ลาว ก่ อ สร้ า งแล้ ว เสร็ จ และสามารถเดิ น เครื่ อ งผลิ ต ไฟฟ้ า จํ า หน่ า ย เชิงพาณิชย์ได้ในปี 2558 และ 2561 ตามลําดับ จะเสริมหนุนให้ กระแสเงิ น สดของบริ ษั ท ฯ แข็ ง แกร่ ง ยิ่ ง ขึ้ น และในปี 2555 ทั้งสองโครงการมีความคืบหน้าในการดําเนินการเป็นอย่างมาก สํ า หรั บ ผลการดํ า เนิ น งานในปี 2555 บริ ษั ท ฯ ยั ง คงรั ก ษา ระดับการเติบโตของผลกําไรได้เป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้กําไรส่วนใหญ่ ยั ง มาจากการลงทุ น ในประเทศคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 70 ขณะที่ กํ า ไร จากการลงทุนในต่างประเทศปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญคิดเป็น ร้อยละ 30 โดยในปีน้บี ริษัทฯ มีกาํ ไร 7,726 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 59 จากปี 2554 ฐานะการเงินของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษั ท ฯ มี สิ น ทรั พ ย์ จํ า นวน 96,811 ล้ า นบาท หนี้ สิ น จํ า นวน 43,079 ล้านบาท และส่วนของผูถ้ อื หุน้ จํานวน 53,732 ล้านบาท ขณะที่ ความน่าเชือ่ ถือของบริษทั ฯ จากการจัดอันดับของ Moody’s อยูท่ ร่ี ะดับ Baa1 S&P Rating ที่ ร ะดั บ BBB+ และ TRIS Rating ที่ ร ะดั บ AA สะท้อนสถานะความเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนชั้นนําของประเทศไทย ที่ มี ฐ านะการเงิ น แข็ ง แกร่ ง ด้ ว ยรายได้ ที่ มั่ น คงและความเสี่ ย งด้ า น การเงิ น ที่ ต่ํ า ซึ่ ง มี นั ย แสดงให้ เ ห็ น ว่ า บริ ษั ท ฯ ยั ง มี ศั ก ยภาพและ ความสามารถในการจั ด หาเงิ น ทุ น เพื่ อ รองรั บ การลงทุ น โครงการ ในอนาคตได้เป็นอย่างดี ในปี ที่ ผ่ า นมาบริ ษั ท ฯ ได้ ดํ า เนิ น การตอบแทนผู้ ถื อ หุ้ น ด้วยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท คิดเป็น เงินปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้น 1,595 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่า เงิ น ปั น ผลประจํ า ปี 2555 สํ า หรั บ ผู้ ถื อ หุ้ น จะจ่ า ยในอั ต ราหุ้ น ละ 2.27 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,292 ล้านบาท เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นชอบ


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ การเติ บ โต อย่างยั่งยืน ในการธํารงความเป็นผูน้ าํ ในธุรกิจอย่างยัง่ ยืน บริษทั ฯ ได้มงุ่ เน้น การสร้างความเติบโตโดยคํานึงถึงการรักษาดุลยภาพของเสาหลัก ทั้งสามด้าน อันได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ กํ า หนดบทบาทเป็ น พลเมื อ งธุ ร กิ จ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ (Responsible corporate citizenship) กล่าวคือ ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร และดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย อย่ า งเท่ า เที ย ม และเป็นธรรม รวมทั้งดูแลเอาใจใส่ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ดีด้วย ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม แก้ ไขปั ญ หาโลกร้ อ นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ไม่ เ พี ย งจริ ง จั ง กั บ การพั ฒ นา โครงการพลังงานทดแทน โดยกําหนดให้เป็นหนึ่งในสามของธุรกิจ หลั ก ของบริ ษั ท ฯ เท่ า นั้ น ในกระบวนการผลิ ต ของโรงไฟฟ้ า ยังมุ่งเน้นปรับปรุงเทคโนโลยีที่ช่วยลดการใช้พลังงานและประหยัด ไฟฟ้ า มี ก ารตรวจสอบและซ่ อ มบํ า รุ ง รั ก ษาโรงไฟฟ้ า ตามกํ า หนด เพื่อรักษาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าให้ได้สูงสุด รวมถึงริเริ่มแนวคิด บริหารจัดการก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหลือทิ้งของโรงไฟฟ้าราชบุรี ด้วยการเพิ่มจํานวนต้นไม้ในพื้นที่โรงไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความสามารถ ในการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ในรูปของเนื้อไม้ จนปัจจุบัน มี พื้ น ที่ สี เขี ย วกว่ า ร้ อ ยละ 40 ของพื้ น ที่ ทั้ ง หมด และการทดลอง เลี้ ย งสาหร่ า ยสไปรู ลิ น่ า เพื่ อ ศึ ก ษาความสามารถในการดู ด ซั บ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งพบว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าต้นไม้ถึง 9 เท่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางขยายผลการศึกษา ดังกล่าว นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังได้ดาํ เนินกิจกรรมเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม หรือ CSR อย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ที่เน้น การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบของป่าชุมชนเป็นแกนหลัก

25

ที่สําคัญ โครงการนี้เป็นการทํางานแบบ 3 ประสาน ระหว่างภาครัฐ คื อ กรมป่ า ไม้ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ภาคเอกชน คือ บริษัทฯ และภาคประชาชน ซึ่งเป็นชุมชนในหมู่บ้าน ต่ า งๆ ที่ ร่ ว มกั น ดู แ ลป่ า ชุ ม ชน เป็ น ที่ น่ า ยิ น ดี ยิ่ ง ที่ โ ครงการนี้ ช่ ว ยเร่ ง อั ต ราการจั ด ตั้ ง ป่ า ชุ ม ชนจากเมื่ อ เริ่ ม โครงการในปี 2551 ซึ่ ง มี ป ระมาณ 3,000 ชุ ม ชน มี พื้ น ที่ ป่ า รวมประมาณ 1 ล้ า นไร่ เพิ่มขึ้นเป็น 8,500 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ป่ารวมกว่า 3 ล้านไร่ ในปี 2555 การดํ า เนิ น โครงการระยะที่ 1 เริ่ ม ตั้ ง แต่ ปี 2551-2555 ได้ สํ า เร็ จ บรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดียิ่ง และบริษัทฯ ได้พิจารณาสานต่อ โครงการระยะที่ 2 ซึ่งจะเริ่มดําเนินการในปี 2556 จนถึงปี 2560 เพื่ อ ช่ ว ยผลั ก ดั น เป้ า หมายการเพิ่ ม ทรั พ ยากรป่ า ไม้ ข องประเทศ ด้วยการจัดตั้งป่าชุมชนให้ได้ 21,000 แห่ง ให้พื้นที่ป่าของประเทศ คงอยู่เป็นสมบัติของคนไทยทุกคน ในนามคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ผมขอแสดงความชื่ น ชม คณะผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก คนที่ ทุ่ ม เททํ า งานอย่ า งเต็ ม กํ า ลั ง เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างมั่นคงและสามารถ รั ก ษาความเป็ น ผู้ นํ า ในธุ ร กิ จ ผลิ ต ไฟฟ้ า ไว้ ไ ด้ อ ย่ า งเต็ ม ภาคภู มิ ผมมีความเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมือและสนับสนุนอย่างเต็มที่ของ ผู้ถือหุ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐทุกระดับ ชุมชน ตลอดจน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย จะเป็นแรงเสริมหนุนให้บริษัทฯ สามารถ เดินหน้าสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืนในที่สุด

ขอแสดงความนับถือ

(นายคุรุจิต นาครทรรพ) ประธานกรรมการ


รายงานประจําปี 2555

26

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท

นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์

นายคุรุจิต นาครทรรพ

- กรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ.) - กรรมการบริหารความเสี่ยง

- ประธานกรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ.) - กรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ.) - ประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน - ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล และกําหนดค่าตอบแทน - กรรมการกลั่นกรองการลงทุน

นายตระกูล วินิจนัยภาค


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

27

เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ

พลตํารวจโท ถาวร จันทร์ยิ้ม

นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล

- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กรรมการอิสระ - กรรมการทรัพยากรบุคคล และกําหนดค่าตอบแทน


รายงานประจําปี 2555

28

นายสาธิต รังคสิริ

นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์

นายวิรัช กาญจนพิบูลย์

- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ

- กรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ.)

- กรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ.) - กรรมการบริหารความเสี่ยง


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

29

นายธนา พุฒรังษี

นายนพพล มิลินทางกูร

นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา

- กรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ.) - กรรมการทรัพยากรบุคคล และกําหนดค่าตอบแทน - กรรมการกลั่นกรองการลงทุน

- กรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ.) - กรรมการผู้จัดการใหญ่ - เลขานุการคณะกรรมการ

- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ


รายงานประจําปี 2555

30

ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ เ ล ข า นุ ก า ร บ ริ ษั ท 1

2

3

6

7

8

11

12

13


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

4

31

5

9

10

14

15

1 นายนพพล มิลินทางกูร กรรมการผู้จัดการใหญ่ 2 นายประจวบ อุชชิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กํากับดูแลบริษัทในเครือ 3 นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ วางแผนและพัฒนาธุรกิจ 4 นายวุฒิชัย ตันกุรานันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน 5 นายเกรียงฤทธิ์ เจียจันทร์พงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทําหน้าที่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด 6 นายนิรันดร์ วงษ์ช่างหล่อ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทําหน้าที่ Chief Financial Officer บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด 7 นายประยุทธ ธงสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทําหน้าที่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซลาร์ต้า จํากัด 8 นายสมนึก จินดาทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทําหน้าที่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด 9 นางสุนี รัชตมุทธา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน 10 นางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร รักษาการผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเลขานุการบริษทั และเลขานุการบริษัท 11 นายรฦก สัตยาภรณ์ ผู้อํานวยการฝ่ายอาวุโส รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พัฒนาธุรกิจต่างประเทศ 12 นายดํารงค์ เขียวชะอุ่ม ผู้อํานวยการฝ่ายอาวุโส รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พัฒนาธุรกิจในประเทศ 13 นายสมหมาย ภูษณชาคร ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชี 14 นางสาวเรวดี ศรีคงยศ ผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน 15 นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและวางแผนการเงิน


รายงานประจําปี 2555

32

ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2543 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจํานวน 14,500 ล้ า นบาท ประกอบธุ ร กิ จ ในลั ก ษณะของการถื อ หุ้ น ในบริ ษั ท อื่ น (Holding Company) โดยมีการลงทุนในบริษัทแกน บริษัทย่อย และ บริ ษั ท ร่ ว มที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ หลั ก คื อ ธุ ร กิ จ ผลิ ต ไฟฟ้ า และธุ ร กิ จ ที่ เกี่ยวเนื่อง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 98.23 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555) มุ่งเน้นการขยายการเติบโต ในสายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งดําเนินการโดยบริษัทย่อย กิ จ การที่ ค วบคุ ม ร่ ว มกั น และบริ ษั ท ร่ ว ม ทั้ ง นี้ เพื่ อ ตอบสนอง ความต้ อ งการไฟฟ้ า สู ง สุ ด ของระบบที่ มี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น เรื่ อ ยๆ จึ ง เป็ น ผลให้ บ ริ ษั ท ฯ เป็ น บริ ษั ท ผลิ ต ไฟฟ้ า เอกชนรายใหญ่ ที่ มี กํ า ลั ง ก า ร ผ ลิ ต ต า ม สั ด ส่ ว น ก า ร ล ง ทุ น ทั้ ง ที่ เ ดิ น เ ค รื่ อ ง เชิ ง พาณิ ช ย์ แ ล้ ว และอยู่ ร ะหว่ า งการพั ฒ นาโครงการรวม 6,303 เมกะวัตต์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ

1. ธุรกิจผลิตไฟฟ้า บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ ความหลากหลายในการ กระจายเชื้ อ เพลิ ง ในการผลิ ต ไฟฟ้ า ได้ แ ก่ ก๊ า ซธรรมชาติ น้ํ า มั น ถ่ า นหิ น พลั ง น้ํ า เพื่ อ เสถี ย รภาพของการผลิ ต ไฟฟ้ า ซึ่ ง ถื อ เป็ น ส่วนสําคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบบสาธารณูปโภค ของประเทศ

2. ธุรกิจพลังงานทดแทน บริ ษั ท ฯ มี น โยบายที่ จ ะแสวงหาพลั ง งานทดแทน เพื่อลดการพึ่งพาการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อน เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการตอบสนองนโยบายภาครัฐ ที่ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน โดยมุ่งเน้นที่พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และชีวมวล

3. ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 1. กําลังการผลิตที่ขายภายในประเทศ โดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้ รับซื้อหลัก ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 14 ของกําลังการผลิตรวม ของประเทศ

2. กําลังการผลิตที่ขายในต่างประเทศ โดยมีประเทศนั้นๆ เป็นผู้รับซื้อทั้งหมด เช่น สปป.ลาว ออสเตรเลีย เป็นต้น รายได้ ห ลั ก ของบริ ษั ท ฯ มาจากเงิ น ปั น ผลจากการลงทุ น ในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกิจดังนี้

บริษัทฯ กําหนดเป้าหมายการลงทุนในธุรกิจเดินเครื่อง และบํ า รุ ง รั ก ษาโรงไฟฟ้ า เหมื อ งถ่ า นหิ น และ ธุ ร กิ จ ซ่ อ มบํ า รุ ง อุปกรณ์กังหันก๊าซโรงไฟฟ้า สําหรับโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว และโครงการ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาซึ่งบริษัทฯ ร่วมลงทุน รายละเอียดปรากฏ ในหัวข้อข้อมูลทัว่ ไปของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย กิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม การลงทุนในบริษัทต่างๆ ของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้ ดังนี้


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

ชื่อกิจการ 1 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด

ตัวย่อ

ประเภท ธุรกิจ

สัดส่วน ประเทศ การลงทุน ที่ตั้งกิจการ (ร้อยละ)

กําลังการผลิต ตามสัดส่วนการลงทุน/ การดําเนินงาน

RG

ธุรกิจ ผลิตไฟฟ้า

ประเทศ ไทย

99.99

สัดส่วนกําลังการผลิต 3,645 เมกะวัตต์

RGAS

ธุรกิจ ผลิตไฟฟ้า

ประเทศ ไทย

99.99

ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน TECO

RUDOM

ธุรกิจ ผลิตไฟฟ้า

ประเทศ ไทย

99.99

ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน RACL

4 บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จํากัด RACL

ธุรกิจ ผลิตไฟฟ้า

ประเทศ ไทย

99.99

ถือหุ้นร้อยละ 25 ใน RPCL

5 บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จํากัด

RHIC

ธุรกิจ ผลิตไฟฟ้า

ประเทศ ไทย

99.99

ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน RHIM

6 บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จํากัด

RHIM

ธุรกิจ ผลิตไฟฟ้า

ประเทศ มอริเชียส

99.99

ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน RHIS

7 บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จํากัด

RHIS

ธุรกิจ ผลิตไฟฟ้า

ประเทศ สิงคโปร์

99.99

ถือหุ้นร้อยละ 80 ใน RAC และ ถือหุ้นร้อยละ 4.307 ใน EDL-Gen

8 บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จํากัด

RAC

ธุรกิจ ผลิตไฟฟ้า

ประเทศ ออสเตรเลีย

80

9 บริษัท ราชบุรีพลังงาน จํากัด

RE

ธุรกิจพลังงาน ทดแทน

ประเทศ ไทย

99.99

Ļ ถือหุ้นร้อยละ 55.18 และ 51 และ ใน SEC และ SE Ļ กําลังการผลิตโรงไฟฟ้าประดูเ่ ฒ่า เอ รวมส่วนขยาย และโรงไฟฟ้า เสาเถียร-เอ 2.65 และ 3.6 เมกะวัตต์

10 บริษัท ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี คอร์ปอเรชั่น จํากัด

SEC

ธุรกิจพลังงาน ทดแทน

ประเทศ ไทย

55.18

ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน KKW

11 บริษัท เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จํากัด

KKW

ธุรกิจพลังงาน ทดแทน

ประเทศ ไทย

55.18

สัดส่วนกําลังการผลิต 33.11 เมกะวัตต์

12 บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จํากัด

RL

ธุรกิจ เกี่ยวเนื่อง

สปป. ลาว

99.99

13 บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จํากัด

ROM

ธุรกิจ เกี่ยวเนื่อง

ประเทศ ไทย

99.99

บริการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า ของ NN2 และถือหุ้นร้อยละ 5.801 ใน EDL-Gen เดินเครื่องโรงไฟฟ้า ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

14 บริษัท สุโขทัย เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด

SE

ธุรกิจ เกี่ยวเนื่อง

ประเทศ ไทย

51

2 บริษัท ราชบุรีแก๊ส จํากัด 3 บริษัท ราชอุดม เพาเวอร์ จํากัด

บริษัทย่อย

33

สัดส่วนกําลังการผลิต 509.52 เมกะวัตต์

ปรับปรุงคุณภาพแก๊ส


รายงานประจําปี 2555

34

กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม

ชื่อกิจการ

ตัวย่อ

ประเภท ธุรกิจ

สัดส่วน ประเทศ การลงทุน ที่ตั้งกิจการ (ร้อยละ)

กําลังการผลิต ตามสัดส่วนการลงทุน/ การดําเนินงาน

15 บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด

TECO

ธุรกิจ ผลิตไฟฟ้า

ประเทศ ไทย

50

สัดส่วนกําลังการผลิต 350 เมกะวัตต์

16 บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด

RPCL

ธุรกิจ ผลิตไฟฟ้า

ประเทศ ไทย

25

สัดส่วนกําลังการผลิต 350 เมกะวัตต์

17 บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จํากัด

SEAN

ธุรกิจ ผลิตไฟฟ้า

ประเทศ ไทย

33.33

18 บริษัท ไฟฟ้า หงสา จํากัด

HPC

ธุรกิจ ผลิตไฟฟ้า

สปป. ลาว

40

สัดส่วนกําลังการผลิต 751.20 เมกะวัตต์

19 บริษัท ไฟฟ้าน้ํางึม 2 จํากัด

NN2

ธุรกิจ ผลิตไฟฟ้า

สปป. ลาว

25

สัดส่วนกําลังการผลิต 153.75 เมกะวัตต์

20 บริษัท ไฟฟ้า น้ํางึม 3 จํากัด

NN3

ธุรกิจ ผลิตไฟฟ้า

สปป. ลาว

25

สัดส่วนกําลังการผลิต 110 เมกะวัตต์

21 บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จํากัด

NNEG

ธุรกิจ ผลิตไฟฟ้า

ประเทศ ไทย

40

สัดส่วนกําลังการผลิต 48.80 เมกะวัตต์

22 บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด

RWC

ธุรกิจ ผลิตไฟฟ้า

ประเทศ ไทย

40

สัดส่วนกําลังการผลิต 84 เมกะวัตต์

23 บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน้ําน้อย จํากัด

PNPC

ธุรกิจ ผลิตไฟฟ้า

สปป. ลาว

25

สัดส่วนกําลังการผลิต 102.5 เมกะวัตต์

24 บริษัท เค เค เพาเวอร์ จํากัด

KK

ธุรกิจ ผลิตไฟฟ้า

ประเทศ กัมพูชา

50

อยู่ระหว่าง การพัฒนาโครงการ

25 บริษัท โซลาร์ต้า จํากัด

SLT

ธุรกิจพลังงาน ทดแทน

ประเทศ ไทย

49

สัดส่วนกําลังการผลิต 16.78 เมกะวัตต์

26 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จํากัด

KORAT3 ธุรกิจพลังงาน ทดแทน

ประเทศ ไทย

40

สัดส่วนกําลังการผลิต 2.4 เมกะวัตต์

27 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จํากัด

KORAT4 ธุรกิจพลังงาน ทดแทน

ประเทศ ไทย

40

สัดส่วนกําลังการผลิต 2.4 เมกะวัตต์

ถือหุ้นร้อยละ 75 ใน NN2


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

เงินลงทุนอื่น

กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม

ชื่อกิจการ

35

ตัวย่อ

ประเภท ธุรกิจ

สัดส่วน ประเทศ การลงทุน ที่ตั้งกิจการ (ร้อยละ)

กําลังการผลิต ตามสัดส่วนการลงทุน/ การดําเนินงาน

28 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จํากัด

KORAT7 ธุรกิจพลังงาน ทดแทน

ประเทศ ไทย

40

สัดส่วนกําลังการผลิต 2.4 เมกะวัตต์

29 บริษัท สงขลาไบโอ แมส จํากัด

SKBM ธุรกิจพลังงาน ทดแทน

ประเทศ ไทย

40

สัดส่วนกําลังการผลิต 3.96 เมกะวัตต์

30 บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จํากัด

FKW

ธุรกิจพลังงาน ทดแทน

ประเทศ ไทย

20

สัดส่วนกําลังการผลิต 20.70 เมกะวัตต์

31 บริษัท เค. อาร์. ทู จํากัด

KR2

ธุรกิจพลังงาน ทดแทน

ประเทศ ไทย

20

สัดส่วนกําลังการผลิต 20.70 เมกะวัตต์

CRESCO

ธุรกิจ เกี่ยวเนื่อง

ประเทศ ไทย

50

เดินเครื่องโรงไฟฟ้า ของ RPCL

33 บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จํากัด

EDS

ธุรกิจ เกี่ยวเนื่อง

ประเทศ ไทย

10

บริการซ่อมอุปกรณ์ เครื่องกังหันก๊าซ ของระบบผลิตไฟฟ้า

34 บริษัท พูไฟมายนิ่ง จํากัด

PFM

ธุรกิจ เกี่ยวเนื่อง

สปป. ลาว

37.5

เพื่อรับสัมปทาน เหมืองถ่านหินลิกไนท์ ให้โรงไฟฟ้าของ HPC

35 บริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จํากัด

SKBF

ธุรกิจ เกี่ยวเนื่อง

ประเทศ ไทย

40

เพื่อจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวล ให้โรงไฟฟ้าของ SKBM

32 บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริค เซอร์วิส จํากัด

36 EDL-Generation Public Company EDL-Gen ลงทุนในธุรกิจ พลังงาน

สปป. ลาว

10.108 ลงทุนโดย RL และ RHIS สัดส่วนกําลังการผลิต 89.05 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะลงทุน พัฒนา และดําเนินงานด้านผลิตไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ตามวิสัยทัศน์ การเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนชั้นนําในภูมิภาค ที่เป็นที่เชื่อถือของสาธารณชน


36

โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร ล ง ทุ น

รายงานประจําปี 2555

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

37


รายงานประจําปี 2555

38

โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร ถื อ หุ้ น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

ที่

ข้อมูลปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555

ผู้ถือหุ้น

1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2 กลุ่ม NORTRUST NOMINEES LIMITED NORTRUST NOMINEES LTD. NORTRUST NOMINEES LIMITED-MELBOURNE BRANCH FUTURE FUND CLIENTS NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT1 NON LENDING THAILAND 3 LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 4 สํานักงานประกันสังคม สํานักงานประกันสังคม (2 กรณี) สํานักงานประกันสังคม (4 กรณี) 5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด 6 กลุ่ม AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED-APEX AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED - AIA D-PLUS AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED-TIGER AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED-2 PAY 10 7 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 8 กองทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด 9 กลุ่ม STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STATE STREET BANK EUROPE LIMITED STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR CANADA STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR LONDON FOR MAS 10 กลุ่ม HSBC HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD HSBC BANK PLC-CLIENTS GENERAL A/C HSBC SECURITIES (CANADA) INC. HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA, SINGAPORE BRANCH รวม ผู้ถือหุ้นอื่นๆ จํานวนหุ้นทั้งสิ้น

จํานวนหุ้น

ร้อยละ

652,500,000 143,607,867

45.00 9.90

94,250,000 67,982,600

6.50 4.69

54,379,000 50,968,500

3.75 3.52

27,004,200 25,821,300 17,639,109

1.86 1.78 1.22

13,682,800

0.94

1,147,835,376 302,164,624 1,450,000,000

79.16 20.84 100.00

143,329,267 215,900 52,800 9,900

58,360,560 9,622,040

18,400,000 17,517,100 15,000,000 51,400

15,066,954 1,591,755 679,500 300,900 9,627,700 3,585,100 370,000 100,000

หมายเหตุ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่น ที่รวมถึงการลงทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดําเนินการดังกล่าว และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัทฯ ที่มีผู้แทนมาเป็นกรรมการบริษัทฯ จํานวน 7 ท่าน จากจํานวนกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน

ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ รวมทั้งสิ้น

จํานวนราย 16,840 83 16,923

จํานวนหุ้น 1,087,500,000 362,500,000 1,450,000,000

ร้อยละ 75.00 25.00 100.00

* ข้อบังคับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) กํ า หนดว่ า “ห้ า มมิ ใ ห้ บุ ค คลที่ ไ ม่ มี สั ญ ชาติ ไ ทยถื อ หุ้ น อยู่ ใ นบริ ษั ท ฯ เกิ น กว่ า ร้ อ ยละ 25 ของจํ า นวนหุ้ น ที่ จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด”


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

39

โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร จั ด ก า ร คณะกรรมการฯ มีอํานาจหน้าที่กําหนด นโยบายและติดตาม ’ô¬ ū¦œ¾˜®{ó«´Å¼Ã´ ในขณะที่ ฝ่ า ยบริ ห ารมี ห น้ า ที่ ใ นการนํ า นโยบายไปปฏิบัติ และรายงานผลการปฏิบัติ ต่อคณะกรรมการฯ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการ บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ ตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง และคณะกรรมการกลั่ น กรอง การลงทุน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยพิจารณา กลั่ น กรองในเรื่ อ งต่ า งๆ ตามที่ ม อบหมายเป็ น การเฉพาะ โดยมี กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

1. คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจํานวน 12 คน ดังนี้

3. นายตระกูล วินิจนัยภาค กรรมการ ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล และกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน 4. เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 5. พลตํารวจโท ถาวร จันทร์ยิ้ม กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 6. นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล กรรมการอิสระ และกรรมการทรัพยากรบุคคล และกําหนดค่าตอบแทน 7. นายสาธิต รังคสิริ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

1. นายคุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกลัน่ กรองการลงทุน

8. นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ กรรมการ

2. นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์ กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

9. นายวิรัช กาญจนพิบูลย์ กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง


รายงานประจําปี 2555

40

10. นายธนา พุฒรังษี กรรมการ กรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน 11. นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 12. นายนพพล มิลนิ ทางกูร กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ทําหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการ คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์หลากหลาย ซึ่ง ได้ผ่า นการสรรหาและคั ดเลือ ก เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นฐานะผู้ กํ า หนดนโยบาย และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติของฝ่ายบริหาร (ประวัติย่อและ ข้ อ มู ล ของกรรมการปรากฏในข้ อ มู ล กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และ เลขานุการบริษัท และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

2. กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน เพื่ อ ความคล่ อ งตั ว ในทางปฏิ บั ติ และความเป็ น อิ ส ระของ กรรมการอิสระอย่างแท้จริง บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดกรรมการ ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หรื อ กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ คนใดคนหนึ่ ง ลงลายมื อ ชื่ อ และ ประทั บ ตราสํ า คั ญ ของบริ ษั ท ฯ หรื อ กรรมการอื่ น สองคน ยกเว้ น กรรมการอิ ส ระ ลงลายมื อ ชื่ อ ร่ ว มกั น และประทั บ ตราสํ า คั ญ ของ บริษัทฯ

3. องค์ประกอบของคณะกรรมการ 3.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ บริ ษั ท ฯ กํ า หนดให้ มี ก รรมการจํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า 7 คน และไม่ เ กิ น 13 คน ให้ มี ก รรมการที่ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ารได้ ไ ม่ เ กิ น หนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด ให้มีกรรมการอิสระจํานวน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด และอย่างน้อย 3 คน กรรมการไม่ น้ อ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถ่นิ ที่อยู่ในราชอาณาจักร ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่ใช่บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึง่ เป็นผูบ้ ริหารสูงสุด และประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

เลื อ กตั้ ง จากกรรมการโดยที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ คณะกรรมการฯ ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่กํากับ ดูแลและตรวจสอบการบริหารและดําเนินงาน การถ่วงดุลอํานาจ รวมทั้งให้การปฏิบัติมีความสอดคล้องกับข้อกําหนดที่บังคับใช้

3.2 คุณสมบัติของกรรมการ กรรมการบริษทั ฯ ต้องไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ ฎหมาย กําหนด ซึง่ รวมถึงไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษา ถึ ง ที่ สุ ด ให้ จํ า คุ ก ในความผิ ด เกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ ก ระทํ า โดยทุ จ ริ ต ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการหรือองค์กร หรือ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เคยถูกถอดถอน จากการเป็ น กรรมการ ผู้ จั ด การ พนั ก งาน หรื อ ผู้ มี อํ านาจในการ จัดการของหน่วยงานอื่น ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภา ผู้ แ ทนราษฎร สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห าร ท้องถิ่น มีคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน หรือ คุ ณ สมบั ติ อื่ น ทั้ ง นี้ ตามที่ บ ริ ษั ท ฯ กํ า หนด ต้ อ งอุ ทิ ศ เวลาอย่ า ง เพี ย งพอและทุ่ ม เทความสามารถอย่ า งเต็ ม ที่ เ พื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของบริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุม ของบริษัทฯ อย่างสม่ําเสมอ ในช่วงเวลาทีด่ าํ รงตําแหน่งกรรมการของบริษทั ฯ ให้ดาํ รง ตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง และกรรมการ ต้องไม่กระทําการใดอันมีลกั ษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในบริ ษั ท ฯ ในลั ก ษณะที่ มี ผ ลบั่ น ทอนผลประโยชน์ ข องบริ ษั ท ฯ หรื อ เอื้ อ ประโยชน์ ใ ห้ บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลใดๆ ไม่ ว่ า จะทํ า เพื่ อ ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

3.3 การแต่งตัง้ และวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ กรรมการได้รบั การเลือกตัง้ จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการ ออกจากตําแหน่งหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งคณะ กรรมการ คนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่งตามวาระ และ กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้าดํารง ตําแหน่งใหม่ได้ ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุอื่น


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาเลือก บุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่ง กรรมการได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน กรรมการ อยู่ในตําแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ และมีอายุไม่เกิน 72 ปี บริบูรณ์

4. อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการฯ ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับผิดชอบ จัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีอํานาจกระทํา การใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิหรือที่เกี่ยวข้องกับการ ดังกล่าว มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดําเนินกิจการ ของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และพึงหลีกเลี่ยงปัญหาในเรื่อง ของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ ขององค์กรโดยรวม โดยไม่จํากัดอยู่แต่เฉพาะผู้ถือหุ้นกลุ่มใดหรือ รายใด ทั้ ง นี้ หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการฯ ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ได้แก่ การกําหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณ การติดตามการปฏิบตั ขิ องฝายบริหาร โดยเปรียบเทียบ กับเป้าหมายและประมาณการอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง การบริหาร ทรั พ ยากรบุ ค คล รวมถึ ง การแต่ ง ตั้ ง และหรื อ ถอดถอนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเปรียบเทียบ กั บ เป้ า หมายที่ กํ า หนดร่ ว มกั น ไว้ ที่ เชื่ อ มโยงกั บ ค่ า ตอบแทนของ บริษัทฯ การดูแลความครบถ้วนสมบูรณ์ของการปฏิบัติให้สอดคล้อง กับข้อกําหนดที่บังคับใช้ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และหลักการกํากับ ดูแลกิจการทีด่ ี โดยเน้นเรือ่ งระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และพอเพี ย ง การสื่ อ สารกั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ของบริ ษั ท ฯ และ สาธารณชน โดยจัดให้มรี ะบบการสือ่ สารทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ การจั ด ตั้ ง และกํ า หนดบทบาทหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ซึ่งกําหนด ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจําทุกปี (บริษัทฯ กําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ไว้ในระเบียบ ว่าด้วยคณะกรรมการฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ สําหรับ รายงานการจัดการประชุมคณะกรรมการฯ และเข้าร่วมประชุมของ คณะกรรมการฯ เป็นรายบุคคล มีรายละเอียดในหัวข้อรายงานการ ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี)

41

5. กรรมการอิสระ “กรรมการอิสระ” ตามนิยามของบริษทั ฯ ทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบ ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และได้ เ ผยแพร่ ไว้ บ นเว็ บ ไซต์ ข อง บริ ษั ท ฯ ซึ่ ง กํ า หนดรายละเอี ย ดเช่ น เดี ย วกั บ ข้ อ กํ า หนดของ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนในประเด็นต่างๆ คือ การไม่มีส่วนร่วม ในการบริ ห ารงาน ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการ จดทะเบียนตามกฎหมาย ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมทั้งไม่มี ลักษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับ การดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กําหนดเรื่องการถือหุ้น ของบริษัทฯ ไว้เข้มกว่าข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน คือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ถือหุ้นบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในขณะที่ข้อกําหนด ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนให้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 การสรรหากรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท ฯ ได้ ดํ า เนิ น การตาม กระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ ดังรายละเอียดที่แสดงไว้ ภายใต้หวั ข้อดังกล่าว และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั ฯ มีกรรมการ อิสระตามนิยามข้างต้นจํานวน 5 คน ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของ จํานวนกรรมการทัง้ หมด (12 คน) ได้แก่ เรืออากาศเอก ศิรเิ ดช จุลเปมะ พลตํารวจโท ถาวร จันทร์ยิ้ม นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล นายสาธิต รังคสิริ และนางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา

6. คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ฯ และมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติตามข้อกําหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. ซึ่งประกอบด้วย เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ นายสาธิต รังคสิริ และนางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา เป็นกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน เป็นกรรมการ อิสระ และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการสอบทานงบการเงิน ของบริษัทฯ) และนายพรชัย จํานงค์เดช ผู้อํานวยการฝ่ายตรวจสอบ ภายใน ทําหน้าที่เลขานุการ


42

คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมการฯ โดยตรง และมีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกําหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. โดยสรุป ได้แก่ การสอบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่าง ถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ ภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ ตลท. และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ การพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับ ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของ ตลท. การจัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมความเห็น ที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ การสอบทานงานของ ฝ่ายตรวจสอบภายใน การพิจารณาและทบทวนหลักเกณฑ์ และวิธี การตรวจสอบให้ เ หมาะสมกั บ สภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ อยู่ เ สมอ การสรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการฯ ทราบ และการรายงานสิ่ ง ที่ ต รวจพบหรื อ มี ข้ อ สงสั ย ว่ า มี ร ายการ หรือการกระทําซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการฯ เพื่อดําเนินการ ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร (บริ ษั ท ฯ กํ า หนดหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ ตรวจสอบไว้ในระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และเผยแพร่ บนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ สํ า หรั บ รายงานการจั ด การประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบและการเข้ า ร่ ว มประชุ ม ของกรรมการ ตรวจสอบเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดในหัวข้อรายงานการปฏิบัติ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี)

7. คณะกรรมการทรั พ ยากรบุ ค คลและกํ า หนด ค่าตอบแทน กรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งโดย คณะกรรมการฯ และมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการ ทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย นายตระกูล

รายงานประจําปี 2555

วิ นิ จ นั ย ภาค ประธานกรรมการทรั พ ยากรบุ ค คลและกํ า หนด ค่าตอบแทน นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล และนายธนา พุฒรังษี กรรมการ ทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน และนายนพพล มิลินทางกูร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทําหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการทรั พ ยากรบุ ค คลและกํ า หนดค่ า ตอบแทน รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง และมีอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรบุคคลและค่าตอบแทน สําหรับคณะกรรมการฯ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง (หมายถึ ง ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) ของกลุ่มบริษัทฯ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการฯ ได้ แ ก่ การกํ า หนด วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละกลยุ ท ธ์ ท างด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คล และแผนพั ฒ นา ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ การดูแลให้คณะกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ มี ข นาดและองค์ ป ระกอบที่ เ หมาะสมกั บ องค์ ก ร รวมถึ ง ให้ มี ก าร ปรั บ เปลี่ ย นให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพแวดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป การกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่ชัดเจน โปร่ ง ใส เหมาะสม และเป็ น ประโยชน์ ต่ อ องค์ ก ร ในการสรรหา ถอดถอน หรื อ เลิ ก จ้ า ง กรรมการและผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของกลุ่ ม บริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ เพือ่ ให้กลุม่ บริษทั ฯ มีคณะผูบ้ ริหารทีม่ คี ณ ุ สมบัติ ความรู้ ความสามารถ ที่เหมาะสม และประสบการณ์ในการดําเนินกิจการของกลุ่มบริษัทฯ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสบความสํ า เร็ จ การคั ด เลื อ กและ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการ และผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ การจั ด ให้ มี แ ผนสื บ ทอด ตําแหน่งบริหารที่สําคัญ การกําหนดนโยบายและกลยุทธ์การจ่าย ค่าตอบแทน รวมถึงจํานวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ให้แก่ กรรมการและผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ เพื่ อ เสนอต่ อ คณะกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ ชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ และ อิงกับผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถชักนํา รักษาไว้ และจูงใจ บุคลากรที่มีศักยภาพสูงและคุณสมบัติตามที่ต้องการ การกําหนด แนวทาง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และกระบวนการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ กลุ่มบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายประจําปีที่เกี่ยวโยงกับ


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

แผนธุรกิจที่ร่วมกันกําหนดไว้ เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจํ าปี โดยจะต้องคํานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสําคัญกับการเพิ่มของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย รวมทั้งการเปิดเผยนโยบาย เกี่ ย วกั บ การกํ า หนดค่ า ตอบแทนในรู ป แบบต่ า งๆ รวมทั้ ง จํ า นวน ค่ า ตอบแทนของกรรมการและผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ไว้ ใ นรายงาน ประจําปีของบริษัทฯ (บริษัทฯ กําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทนไว้ใน ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน และเผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ สํ า หรั บ รายงานการจั ด การ ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทนและ การเข้ า ร่ ว มประชุ ม ของกรรมการทรั พ ยากรบุ ค คลและกํ า หนด ค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดในหัวข้อรายงานการปฏิบัติ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี)

8. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการฯ และมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการบริหาร ความเสีย่ ง ประกอบด้วย พลตํารวจโท ถาวร จันทร์ยม้ิ ประธานกรรมการ บริหารความเสีย่ ง นายวิรชั กาญจนพิบลู ย์ และนายสุรชัย ธารสิทธิพ์ งษ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีนายสุทีป ธรรมรุจี ผู้อํานวยการ ฝ่ายวางแผน ทําหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ โดยตรง และมีอาํ นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ การพิจารณากลั่นกรอง นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่ง ครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สําคัญ เช่น ความเสี่ยงด้าน การเงิ น ความเสี่ ย งด้ า นการลงทุ น และความเสี่ ย งที่ มี ผ ลกระทบ ต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนําเสนอคณะกรรมการฯ ให้ความ เห็นชอบ การกําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสีย่ ง ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดย สามารถประเมิน ติดตาม และดูแลจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม การดูแลและติดตามการปฏิบตั ติ ามนโยบาย

43

การบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการฯ การกําหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความ เสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯ จะยอมรับได้ การกําหนดมาตรการทีจ่ ะใช้ในการจัดการ ความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์ การทบทวนความเพียงพอ ของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมี ประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด รวมทั้ง การรายงานต่อคณะกรรมการฯ อย่างสม่ําเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดํ า เนิ น งาน และสถานะความเสี่ ย งของบริ ษั ท ฯ และการ เปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อ ให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ (บริษัทฯ กําหนด หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ ในระเบียบว่าด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเผยแพร่ บนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ สํ า หรั บ รายงานการจั ด การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและการเข้ า ร่ ว มประชุ ม ของ กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ น รายบุ ค คล รายละเอี ย ดในหั ว ข้ อ รายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี)

คณะทํางานบริหารความเสี่ยง “คณะทํางานบริหารความเสีย่ ง” ได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผน และพัฒนาธุรกิจ เป็นประธานคณะทํางาน ผู้บริหารจากสายงาน ต่างๆ เป็นคณะทํางาน และผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายวางแผน เป็น เลขานุการ คณะทํางานบริหารความเสีย่ งมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ครอบคลุมถึงการระบุลักษณะของความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่จะมีผลกระทบ ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ ติดตามและศึกษาเกณฑ์การปฏิบัติ ในเรื่ อ งการบริ ห ารความเสี่ ย งตามมาตรฐานสากลและตาม ข้อกําหนดของทางการ เสนอแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่อ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งเพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ ติ ด ตามและกํ า กั บ ดู แ ลการบริ ห ารความเสี่ ย งให้ เ ป็ น ไปตามที่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ให้ความเห็นชอบ ตลอดจนจัดทํา รายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส


44

9. คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน กรรมการกลั่นกรองการลงทุน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการฯ และ มี ว าระการดํ า รงตํ า แหน่ ง คราวละ 3 ปี คณะกรรมการกลั่ น กรอง การลงทุนของบริษัทฯ ประกอบด้วย นายคุรุจิต นาครทรรพ ประธาน กรรมการกลั่นกรองการลงทุน นายตระกูล วินิจนัยภาค และนายธนา พุฒรังษี กรรมการกลั่นกรองการลงทุน โดยมี นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง รองกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ ว างแผนและพั ฒ นาธุ ร กิ จ ทํ า หน้ า ที่ เลขานุการ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก ลั่ น ก ร อ ง ก า ร ล ง ทุ น รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ คณะกรรมการฯ โดยตรง และมีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ ได้แก่ การกําหนดกลยุทธ์ เป้ า หมาย แผนการลงทุ น งบประมาณการลงทุ น ผลตอบแทน การลงทุน และผลประโยชน์อื่นจากการลงทุนในโครงการเพื่อเพิ่ม กําลังการผลิตและการเจริญเติบโตแก่บริษัทฯ การพิจารณากลั่นกรอง การลงทุนในโครงการที่ฝ่ายบริหารเสนอ เพื่อให้โครงการลงทุนของ บริษัทฯ มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมาย ตามแผนการลงทุ น ของบริ ษั ท ฯ โดยคํ า นึ ง ถึ ง ผลตอบแทนทาง เศรษฐศาสตร์ท่คี ้มุ ค่าต่อการลงทุน และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ มี ก ารบริ ห ารจั ด การให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ รวมทั้ ง การ ตรวจสอบ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลโครงการที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ เข้ า ลงทุ น และรายงานคณะกรรมการฯ เพื่ อ รั บ ทราบ (บริ ษั ท ฯ กํ า หนดหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการกลั่ น กรอง การลงทุนไว้ในระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน และเผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ สํ า หรั บ รายงานการจั ด การ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุนและการเข้าร่วมประชุม ของกรรมการกลั่ น กรองการลงทุ น เป็ น รายบุ ค คล มี ร ายละเอี ย ด ในหัวข้อรายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี)

&%#ϕ´˜»´Ã˜®{ó«´Å¼Ã´ คณะกรรมการฯ ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ และฝ่ า ยบริ ห าร ไว้ แ ยกจากกั น อย่ า งชั ด เจน กล่ า วโดยสรุ ป คื อ คณะกรรมการฯ มีอาํ นาจหน้าทีก่ าํ หนดนโยบายและติดตามการปฏิบตั ิ ของฝ่ า ยบริ ห าร ในขณะที่ ฝ่ า ยบริ ห ารมี อํ า นาจหน้ า ที่ ใ นการนํ า นโยบายไปปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการฯ

รายงานประจําปี 2555

กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการบริหารสูงสุด ของบริษัทฯ มีอํานาจในการบริหารงานประจํา ได้แก่ มีอํานาจบังคับ บัญชาพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ อํานาจในการจ้าง บรรจุ แต่งตั้ง และลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง และให้พนักงาน และลูกจ้างพ้นสภาพ รวมทั้งการเลื่อนหรือปรับค่าจ้างของพนักงาน และลูกจ้าง แต่ไม่รวมถึงพนักงานระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขึ้นไป ที่เป็นอํานาจของคณะกรรมการฯ การออกคําสั่งหรือประกาศ กําหนดวิธีการบริหารงานและดําเนินกิจการของบริษัทฯ โดยไม่ขัด หรือแย้งกับระเบียบของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการฯ การกําหนด หน้าที่และเงื่อนไขในการทํางานให้พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ระดับต่างๆ ปฏิบัติ ในส่วนของกิจการเกีย่ วกับบุคคลภายนอก กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ มี อํ า นาจกระทํ า แทนและผู ก พั น บริ ษั ท ฯ ได้ ยกเว้ น ในรายการที่ กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรื อ มี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ กั บ บริ ษั ท ฯ หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการฯ ที่มี กรรมการอิ ส ระเข้ า ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ยเท่ า นั้ น เพื่ อ การนี้ ก รรมการ ผู้จัดการใหญ่จะมอบอํานาจให้บุคคลใดกระทํากิจการเฉพาะอย่าง แทนก็ได้ เว้นแต่กิจการอันจะเป็นพันธะผูกพันบริษัทฯ ในฐานะผู้กู้ ผู้ ซื้ อ หรื อ ผู้ ว่ า จ้ า งทํ า ของ ซึ่ ง อาจดํ า เนิ น งานเป็ น มู ล ค่ า เกิ น กว่ า 30 ล้านบาท สําหรับนิติกรรมที่กรรมการผู้จัดการใหญ่กระทําโดย ฝ่ า ฝื น ระเบี ย บของบริ ษั ท ฯ หรื อ มติ ข องคณะกรรมการฯ ย่ อ ม ไม่ผูกพันบริษัทฯ เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะให้สัตยาบัน นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้กาํ หนดให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ มี อํ า นาจในการอนุ มั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งในวงเงิ น ครั้ ง ละไม่ เ กิ น 30 ล้ า นบาท ในขณะที่ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งในวงเงิ น ครั้ ง ละเกิ น กว่ า 30 ล้านบาท ให้เป็นอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการฯ และสําหรับ อํานาจในการอนุมัติเงินบริจาคเพื่อสาธารณกุศลนั้น คณะกรรมการฯ ได้กําหนดอํานาจอนุมัติไว้เป็น 3 ระดับคือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอํานาจอนุมัติเงินบริจาคเพื่อสาธารณกุศลในวงเงินครั้งละไม่เกิน 200,000 บาท ประธานกรรมการมี อํ า นาจอนุ มั ติ เ งิ น บริ จ าคเพื่ อ สาธารณกุ ศ ลในวงเงิ น ครั้ ง ละไม่ เ กิ น 400,000 บาท และวงเงิ น ที่เกินกว่านั้นกําหนดให้เป็นอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการฯ


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้ หรือตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ว่างลง คณะกรรมการฯ ได้กําหนดให้ นายประจวบ อุชชิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กํากับ ดูแลบริษัทในเครือ นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ วางแผนและพัฒนาธุรกิจ และนายวุฒิชัย ตันกุรานันท์ รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่การเงิน เป็นผู้รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามลําดับ โดยให้มีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ เว้นแต่อํานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการฯ การบริหารงานของบริษัทฯ แบ่งเป็น 4 สายงาน ประกอบด้วย สายงานกํากับดูแลบริษัทในเครือ สายงานวางแผนและพัฒนาธุรกิจ สายงานการเงิน และสายงานบริหารองค์กร โดยสายงานกํากับดูแล บริษัทในเครือ สายงานวางแผนและพัฒนาธุรกิจ และสายงานการเงิน มีผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นหัวหน้าสายงาน และ สายงานบริหารองค์กร มีผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นหัวหน้าสายงาน และมีหน่วยงานระดับผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และระดั บ ฝ่ า ย ที่ สั ง กั ด กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ 3 หน่ ว ยงาน คื อ ผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ กิ จ การต่ า งประเทศ สํ า นั ก งาน เลขานุ ก ารบริ ษั ท และฝ่ า ยตรวจสอบภายใน โดยฝ่ า ยตรวจสอบ ภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2555 “ผู้ บ ริ ห าร” ของบริ ษั ท ฯ ตาม ข้ อ กํ า หนดแห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ประกอบด้วย 1. นายนพพล มิลินทางกูร กรรมการผู้จัดการใหญ่ 2. นายประจวบ อุชชิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กํากับดูแลบริษัทในเครือ 3. นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผนและพัฒนาธุรกิจ 4. นายวุฒิชัย ตันกุรานันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน

45

5. นางสุนี รัชตมุทธา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน 6. นางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร 7. นายเกรียงฤทธิ์ เจียจันทร์พงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 8. นายสมนึก จินดาทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 9. นายประยุทธ ธงสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 10. นายนิรันดร์ วงษ์ช่างหล่อ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 11. นายรฦก สัตยาภรณ์ รักษาการผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่พฒ ั นาธุรกิจต่างประเทศ 12. นายดํารงค์ เขียวชะอุ่ม ั นาธุรกิจในประเทศ รักษาการผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่พฒ 13. นายสมหมาย ภูษณชาคร ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชี 14. นางสาวเรวดี ศรีคงยศ ผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน 15. นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ ผู้อํานวยการฝ่ายวางแผนและบริหารการเงิน (ประวัติย่อและข้อมูลของผู้บริหารปรากฏในข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ) บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ให้ มี ห น่ ว ยงานต่ า งๆ ตามโครงสร้ า งองค์ ก ร ดังแสดงในภาพต่อไปนี้


46

โ ค ร ง ส ร้ า ง อ ง ค์ ก ร

รายงานประจําปี 2555

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

47


รายงานประจําปี 2555

48

11. เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการ คณะกรรมการฯ ได้แต่งตัง้ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เป็นเลขานุการ คณะกรรมการฯ โดยมี “สํ า นั ก งานเลขานุ ก ารบริ ษั ท ” ซึ่ ง เป็ น หน่วยงานขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบงานประชุม งานอํานวยการ และการประสานงานกิจการต่างๆ ของคณะกรรมการฯ

เลขานุการบริษัท คณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้ง นางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วย กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ บ ริ ห ารองค์ ก ร รั ก ษาการผู้ อํ า นวยการ สํานักงานเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการบริษัท โดยให้มีหน้าที่ รั บ ผิ ด ชอบตามข้ อ กํ า หนดแห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละ ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการประชุม คณะกรรมการฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น การให้คําแนะนําเบื้องต้น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ ก ารประชุ ม และการดํ า เนิ น กิ จ กรรมของ คณะกรรมการฯ สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ กํ า หนดต่ า งๆ งานเลขานุ ก าร คณะกรรมการฯ การดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการฯ การประสานงาน ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามมติ ค ณะกรรมการฯ และมติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น งานกํากับดูแลการปฏิบัติของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับข้อกําหนด ที่เกี่ยวข้อง การดูแลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึง การดู แ ลเปิด เผยข้ อมูล และสารสนเทศตามข้ อ กําหนดของ หน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง (ประวัติย่อและข้อมูลของเลขานุการ บริษัทปรากฏในข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท และ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

12. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 12.1 การสรรหากรรมการ บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การสรรหาและคั ด เลื อ ก กรรมการซึ่ ง จะร่ ว มในคณะกรรมการฯ ในการกํ า หนดทิ ศ ทาง

นโยบายและกํากับดูแลการบริหารและดําเนินงานเพือ่ ประโยชน์สงู สุด ของบริษัทฯ โดยได้กําหนดคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการ อิ ส ระของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ กํ า หนดทางกฎหมาย ข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของ บริ ษั ท ฯ ดั ง ได้ ก ล่ า วถึ ง ในหั ว ข้ อ ดั ง กล่ า วแล้ ว นอกจากนี้ ยั ง ได้ พิจารณาประวัติการศึกษา การอบรม ประสบการณ์ในการทํางาน คุ ณ สมบั ติ แ ละความสามารถเฉพาะด้ า นซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ มี ค วามหลากหลายและครอบคลุ ม เพื่ อ ช่ ว ยให้ ค ณะกรรมการฯ ปฏิ บั ติ ง านในการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมาก ยิ่ ง ขึ้ น ตลอดจนความเต็ ม ใจที่ จ ะอุ ทิ ศ เวลาและความพยายาม ให้ กั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นฐานะกรรมการ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งให้ มี คณะกรรมการฯ ที่เข้มแข็งตามความต้องการ ณ เวลานั้นๆ การสรรหากรรมการของบริ ษั ท ฯ จะดํ า เนิ น การโดย คณะกรรมการทรั พ ยากรบุ ค คลและกํ า หนดค่ า ตอบแทน เพื่ อ พิจารณาสรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองก่อนเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา โดยการแต่งตั้งกรรมการแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ กรณีที่ 1: กรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ เป็ น อํ า นาจของคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ แทนตําแหน่งที่ว่างลง จะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน กรณีนี้จะต้องได้รับมติเห็นชอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ กรณี ที่ 2: กรณี ที่ ตํ า แหน่ ง กรรมการว่ า งลงเนื่ อ งจาก ครบวาระ คณะกรรมการฯ จะนํ า เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ในการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจํ า ปี โดยมี หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดตามข้อบังคับบริษัทฯ


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการฯ ได้คํานึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง เท่าเทียมกัน จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคล ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสม เพื่ อ คณะกรรมการฯ พิ จ ารณานํ า เสนอ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551 ทั้งนี้ รายละเอียด อยู่ในหัวข้อรายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

49

การเสนอชื่ อ ต่ อ คณะกรรมการทรั พ ยากรบุ ค คลและกํ า หนด ค่าตอบแทนเพื่อพิจารณากลั่นกรองก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่ อ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง และ/หรื อ นํ า เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ตามกระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เช่นกัน

13. นโยบายการส่ ง กรรมการและผู้ บ ริ ห ารไปเป็ น 12.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและกิจการ “ผูบ้ ริหารระดับสูง” หมายถึง ผูด้ าํ รงตําแหน่ง กรรมการ ที่ควบคุมร่วมกัน ผู้ จั ด การใหญ่ รองกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ และผู้ ช่ ว ยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ของบริษัทฯ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน ได้ รั บ มอบหมายให้ มี ห น้ า ที่ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กและกลั่ น กรองก่ อ น เสนอคณะกรรมการฯ เพื่ อ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาจากความเหมาะสมในด้านวุฒกิ ารศึกษา ความรูค้ วามสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ในการทํางานที่เหมาะสม สอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายตามตํ า แหน่ ง นั้ น ๆ และ คุณสมบัติอื่นที่ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร เพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล และการเติ บ โตของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ การสรรหา ดําเนินการทั้งการสรรหาภายในและภายนอก อนึ่ง กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ กฟผ. ซึ่งได้รับสิทธิเสนอชื่อผู้แทนเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามสัดส่วน การถื อ หุ้ น ในบริ ษั ท ฯ นั้ น ได้ ผ่ า นกระบวนการพิ จ ารณาคั ด เลื อ ก โดยคํ า นึ ง ถึ ง คุ ณ วุ ฒิ แ ละคุ ณ สมบั ติ ต่ า งๆ ที่ เ หมาะสมและจํ า เป็ น ต่ อ การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท ฯ เช่ น เดี ย วกั บ กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของ กฟผ. ที่ กฟผ. ส่งตัวให้ มาปฏิบัติงาน (Secondment) ที่บริษัทฯ โดยบุคคลดังกล่าว ได้รับ

บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ตั้ ง บริ ษั ท ย่ อ ยเพื่ อ การบริ ห ารงานและ การดําเนินงานให้เป็นไปตามภารกิจที่มอบหมาย อีกทั้งได้ลงทุน ร่ ว มในบริ ษั ท ต่ า งๆ (ข้ อ มู ล ของบริ ษั ท ย่ อ ยและกิ จ การที่ ค วบคุ ม ร่วมกันมีรายละเอียดในหัวข้อข้อมูลทั่วไป) เพื่อประโยชน์ในการ กํากับดูแลการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ ให้เป็นไป ในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ นโยบายของบริ ษั ท ฯ รวมทั้ ง ติ ด ตามประเมิ น ผลการดําเนินงาน บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไปเป็น กรรมการ และ/หรือผู้บริหารในบริษัทเหล่านั้น

14. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 14.1 นโยบายและหลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา คณะกรรมการฯ ได้กําหนด นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ระดับสูงของกลุ่มบริษัทฯ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้การกําหนด ค่าตอบแทนมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่ชัดเจน เหมาะสม โปร่งใส เป็นไปตามสภาวะที่เป็นปัจจุบันที่สุด และเป็นประโยชน์ ต่ อ การประกอบกิ จ การของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ตลอดจนสามารถจู ง ใจ


รายงานประจําปี 2555

50

และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยการจ่ายค่าตอบแทนมีลักษณะ ที่สําคัญ ได้แก่ มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายและผลประกอบการ ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปตามระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย อยู่ในลักษณะเปรียบเทียบได้กับมาตรฐานหรือระดับที่ปฏิบัติอยู่ใน ธุ ร กิ จ ประเภทและขนาดเดี ย วกั น และสามารถดึ ง ดู ด และสร้ า ง แรงจูงใจบุคลากรทีม่ วี ฒ ุ ิ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ที่เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อความสําเร็จในการประกอบกิจการ ของกลุ่มบริษัทฯ ค่ า ตอบแทนของกรรมการบริ ษั ท ฯ และของกรรมการใน คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ จะต้องผ่านกระบวนการที่กําหนด โดยการพิ จ ารณากลั่ น กรองของคณะกรรมการทรั พ ยากรบุ ค คล และกํ า หนดค่ า ตอบแทน ก่ อ นนํ า เสนอขอความเห็ น ชอบจาก คณะกรรมการฯ เพื่อนําเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี ปัจจุบันกรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1. โบนัสกรรมการ จัดสรรตามระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่ง และตามการเข้ า ประชุ ม คณะกรรมการฯ ทั้ ง นี้ หากช่ ว งเวลาใดมี การดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการในบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยมากกว่ า 1 บริษัท ให้ได้รับโบนัสจากบริษัทที่จัดสรรโบนัสมากกว่า สําหรับ ระยะเวลานั้น 2. ค่าตอบแทนประจําสําหรับกรรมการซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ร้อยละ 75 จ่ายคงที่ และร้อยละ 25 จ่ายเมื่อ เข้าร่วมประชุม ส่วนกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนประจํา สํ า หรั บ กรรมการ ที่ จ่ า ยเป็ น รายครั้ ง เมื่ อ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม คณะกรรมการชุดย่อย ปัจจุบันอัตราค่าตอบแทนประจําที่ได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้O

ค่ า ตอบแทนประจํ า สํ า หรั บ คณะกรรมการฯ ประธาน กรรมการ ได้ รั บ ในอั ต รา 50,000 บาท และกรรมการ ได้รับในอัตรา 40,000 บาทO

ค่ า ตอบแทนประจํ า สํ า หรั บ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน) ประธานกรรมการ ได้รับในอัตรา 30,000 บาท และกรรมการได้รับในอัตรา 24,000 บาท

3. ผู้บริหารที่เป็นกรรมการ ไม่ได้รับค่าตอบแทนประจําสําหรับ กรรมการ แต่ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการ สําหรับค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง เป็นไปตามหลักการและ นโยบายที่ ค ณะกรรมการฯ กํ า หนดดั ง กล่ า วแล้ ว โดยได้ ผ่ า นการ พิ จ ารณาและกลั่ น กรองจากคณะกรรมการทรั พ ยากรบุ ค คลและ กําหนดค่าตอบแทน ตามเกณฑ์ประเมินผลงานที่ได้ตกลงร่วมกัน ไว้ล่วงหน้าแต่ละปี ก่อนนําเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

51

14.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 14.2.1 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย หน่วย : บาท

ที่

กรรมการ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

นายคุรุจิต นาครทรรพ /2/6 นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์ /8 นายตระกูล วินิจนัยภาค /3/10 เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ /4/11 พลตํารวจโท ถาวร จันทร์ยิ้ม /5/11 นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล /9/11 นายสาธิต รังคสิริ /7/11 นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ นายวิรัช กาญจนพิบูลย์ /8 นายธนา พุฒรังษี /9/10 นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา /7/11 นายนพพล มิลินทางกูร /12 นายนัที เปรมรัศมี /4/10/11 นายเมตตา บันเทิงสุข /5/9/11 นายอัชดา เกษรศุกร์ /3/10/11 นายอริยวิชย เอกอุฬารพันธ์ /8 รวม หมายเหตุ

/1

ค่าตอบแทนประจําปี 2555 คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ บริษทั ตรวจสอบ ทรัพยากร บริหาร กลัน่ กรอง บุคคลฯ ความเสีย่ ง การลงทุน 600,000.00 253,000.00 470,000.00 417,586.20 360,000.00 470,000.00 430,000.00 460,000.00 480,000.00 465,483.87 360,000.00

60,000.00

48,972.60

84,000.00

48,000.00

837,808.22

1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 39,178.08 9,341,593.79

15,791,497.01

150,000.00 150,000.00 96,000.00

837,808.22 977,826.67 1,100,000.00 1,100,000.00

96,000.00 144,000.00 72,000.00

48,000.00

120,000.00

42,413.80 120,000.00 120,000.00 177,419.35

30,000.00

5,225,903.22

396,000.00

30,000.00

252,000.00

420,000.00

156,000.00

รวม

708,972.60 349,000.00 1,439,808.22 567,586.20 510,000.00 1,403,808.22 1,503,826.67 1,560,000.00 1,724,000.00 585,483.87 480,000.00 1,100,000.00 1,172,413.80 1,250,000.00 1,220,000.00 216,597.43

96,000.00

โบนัสกรรมการปี 2554 ซึ่งจ่ายในเดือนเมษายน 2555 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 ประธานกรรมการ /3 ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน /4 ประธานกรรมการตรวจสอบ /5 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /6 ประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน /7 กรรมการตรวจสอบ /8 กรรมการบริหารความเสี่ยง /9 กรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน /10 กรรมการกลั่นกรองการลงทุน /11 กรรมการอิสระ /12 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร /2

โบนัส กรรมการ ปี 2554/1


รายงานประจําปี 2555

52

ในระหว่ า งปี 2555 มี ก ารเปลี่ ย นแปลงกรรมการใน คณะกรรมการฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้ Ļ นายตระกูล วินิจนัยภาค ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและ กําหนดค่าตอบแทน และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2555

Ļ นายสาธิต รังคสิริ ได้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการตรวจสอบ ตัง้ แต่วนั ที่ 23 เมษายน 2555

Ļ นายนัที เปรมรัศมี ลาออกจากการเป็นกรรมการ และพ้นจากตําแหน่งประธาน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555Ļ นายเมตตา บันเทิงสุข พ้นจากตําแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ ย ง และกรรมการทรั พ ยากรบุ ค คลและกํ า หนด ค่าตอบแทน เนือ่ งจากครบวาระ ตัง้ แต่วนั ที่ 26 มีนาคม 2555

Ļ นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล พ้นจากตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2555 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการทรัพยากร บุค คลและกํ า หนดค่ า ตอบแทน ตั้ง แต่วันที่ 23 เมษายน 2555

Ļ นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2555 และได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการตรวจสอบ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 23 เมษายน 2555

Ļ พลตํารวจโท ถาวร จันทร์ยิ้ม ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2555 และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2555

Ļ เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2555

Ļ นายธนา พุฒรังษี ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2555 และได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการทรั พ ยากรบุ ค คลและ กําหนดค่าตอบแทน และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2555

Ļ นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555Ļ นายวิรัช กาญจนพิบูลย์ พ้นจากตําแหน่งกรรมการกลั่นกรองการลงทุนตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2555 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2555

Ļ นายคุรุจิต นาครทรรพ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2555Ļ นายอัชดา เกษรศุกร์ พ้นจากตําแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการทรัพยากร บุคคลและกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการกลั่นกรอง การลงทุน เนื่องจากครบวาระ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2555Ļ นายอริยวิชย เอกอุฬารพันธ์ ลาออกจากตํ า แหน่ ง กรรมการ และพ้ น จากตํ า แหน่ ง กรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2555


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

53

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ หน่วย : ล้านบาท

ค่าตอบแทน เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รวม

จํานวน (คน)

จํานวนเงิน

15 15 15

61.409 36.054 5.197 102.660

หมายเหตุ ผู้บริหารบริษัทฯ มีจํานวน 15 คน

14.2.2 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด หน่วย : ล้านบาท

ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ค่าตอบแทนประจําสําหรับกรรมการ โบนัส ปี 2554 รวม ผู้บริหาร เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รวม หมายเหตุ

/1

/2

/3

จํานวน (คน)

จํานวนเงิน

81 92

3.097 7.206 10.303

33 3 3

5.855 2.825 0.500 9.18

คณะกรรมการบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด มีจาํ นวนทัง้ สิน้ 10 คน ในระหว่างปีมกี รรมการพ้นจากตําแหน่งและเข้ารับตําแหน่งใหม่จาํ นวน 4 คน และกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารไม่ได้รบั ค่าตอบแทนประจําสําหรับกรรมการ ซึง่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าํ หนดไว้ กรรมการ จํานวน 2 คนดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ด้วย จึงไม่ได้รับโบนัสจากบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ทีก่ าํ หนดไว้ ผูบ้ ริหาร จํานวน 2 คน โอนย้ายไปบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)

14.2.3 บริษทั ราชบุรแี ก๊ส จํากัด บริษทั ราชอุดม เพาเวอร์ จํากัด บริษทั ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จํากัด บริษทั ราชบุรพี ลังงาน จํากัด บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จํากัด และบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล คอร์ปอเรชัน่ จํากัด กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อยเหล่านีไ้ ด้รบั แต่งตัง้ จากผูบ้ ริหารของกลุม่ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และไม่ได้รับค่าตอบแทน


รายงานประจําปี 2555

54

ภ า ว ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ ก า ร แ ข่ ง ขั น บริษัทฯ ได้มีการปรับเพิ่ม เป้าหมายกําลังการผลิต พลังงานทดแทนจาก 100 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้น เป็น 200 เมกะวัตต์ ภายในปี 2559 และจั ด โครงสร้ า งการบริ ห ารให้ มี ค วาม คล่องตัว มีประสิทธิภาพสูงสุดและยืดหยุ่น เพื่อรองรับภาวะการแข่งขัน

1. สภาวการณ์การผลิตและใช้ไฟฟ้าในประเทศ จากข้ อ มู ล สรุ ป สถานการณ์ พ ลั ง งานปี 2555 และแนวโน้ ม พลังงานปี 2556 ของกระทรวงพลังงาน ภาคการใช้ไฟฟ้าปี 2555 การใช้ไฟฟ้ารวมทั้งประเทศอยู่ที่ระดับ 161,548 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้น จากปี 2554 ประมาณ 8.5% เนื่องจากปัจจัยด้านอุณหภูมิที่สูงขึ้น เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวจากอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 การลงทุนจาก ภาครั ฐ ที่ ทํ า ให้ ก ารใช้ ไ ฟฟ้ า ในภาคอุ ต สาหกรรมยานยนต์ ข ยาย เพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง นี้ ค าดว่ า ในปี 2556 การผลิ ต ไฟฟ้ า รวมของประเทศ จะเพิ่มขึ้นในอัตราประมาณ 5.9% โดยสถิติการใช้ไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 26,121 เมกะวัตต์ ในวันที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น.

2. สภาวการณ์การผลิตและใช้ไฟฟ้าในต่างประเทศ จากเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดหลังแผ่นดินไหวใน ประเทศญี่ ปุ่ น ส่ ง ผลต่ อ การตื่ น ตั ว ในการใช้ พ ลั ง งานไปทั่ ว โลก โดยประเทศเยอรมนีเป็นประเทศแรกในภูมิภาคยุโรปที่ตระหนักถึง ภั ย อั น ตรายที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น จึ ง ได้ ป ระกาศแผนการปิ ด โรงไฟฟ้ า

นิวเคลียร์ทั้งหมด และยกเลิกการพึ่งพาพลังงานปรมาณูในการผลิต กระแสไฟฟ้ า ภายในปี 2565 เช่ น เดี ย วกั น กั บ ประเทศญี่ ปุ่ น ที่ ไ ด้ ดํ า เนิ น การปิ ด เตาปฏิ ก รณ์ นิ ว เคลี ย ร์ ไ ปแล้ ว กว่ า 50 แห่ ง แม้ จ ะ ก่อให้เกิดการขาดแคลนไฟฟ้าในประเทศ ในขณะที่ ป ระเทศที่ มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมประชาชาติ เ ติ บ โต อย่างรวดเร็ว เช่น ประเทศจีนและประเทศอินเดีย ทั้งภาคประชาชน ภาคเกษตรกรรม และภาคอุ ต สาหกรรม จึ ง มี ก ารใช้ ไ ฟฟ้ า เป็ น จํานวนมาก โดยมีการคาดการณ์อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ ประเทศจี น และอิ น เดี ย ที่ 8-9% และ 7-8% ตามลํ า ดั บ ซึ่ ง ยิ่ ง เศรษฐกิ จ เติ บ โตมากขึ้ น การบริ โ ภคพลั ง งานและไฟฟ้ า ก็ เ ติ บ โต เพิ่ ม ขึ้ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และเชื้ อ เพลิ ง ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต กระแสไฟฟ้าส่วนใหญ่ ได้แก่ ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ จึงนําไปสู่ กระแสพลังงานสีเขียว (Green Energy) ที่เข้ามามีบทบาทในหลาย ภูมภิ าค เพือ่ อนุรกั ษ์พลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เข้าสูช่ น้ั บรรยากาศ ผ่านการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

อาทิ เซลล์แสงอาทิตย์ กังหันลม ทุ่นแปลงพลังงานในทะเล เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มที่จะมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนานโยบาย และกฎข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ สารคาร์ บ อนอย่ า งจริ ง จั ง รวมถึ ง การ ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น

55

6. การอนุรักษ์พลังงานและใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 7. โครงการพลังงานนิวเคลียร์ 8. เครือข่ายของผู้กํากับด้านพลังงานของอาเซียน

3. ภาวะอุ ต สาหกรรมผลิ ต ไฟฟ้ า และการแข่ ง ขั น ทั้ ง นี้ ประเทศไทยมี ศั ก ยภาพในการเป็ น ผู้ เชื่ อ มโยงระบบ ในภูมิภาคเอเชีย สายส่ ง ไฟฟ้ า ทั้ ง การจ่ า ยและส่ ง เสริ ม การขายระหว่ า งประเทศ สํ า หรั บ ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ที่ จ ะเข้ า สู่ ก ารเป็ น ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) อย่างเป็นทางการในปี 2558 โดยเฉพาะในส่ ว นของการเปิ ด ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN Economic Community : AEC) นั้น มีประเด็นด้านพลังงาน 8 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.

การเชื่อมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียน (Trans-ASEAN Gas Pipeline)

2.

โครงข่ายระบบสายส่งไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid)

3.

ความร่วมมือทางด้านถ่านหิน

4.

การวางแผนพลังงานระยะ 5-10 ปี

5.

โครงการพลั ง งานทดแทน ที่ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งาน แสงอาทิตย์ และเชื้อเพลิงชีวมวล

เนื่องจากมีข้อได้เปรียบเรื่องทําเลที่ตั้งที่อยู่ตรงกลางของประชาคม รวมทั้ ง ประเทศไทยยั ง มี ค วามสามารถในการผลิ ต เอทานอลและ ไบโอดีเซล แต่หากมองในอีกประเด็นหนึ่ง การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จะส่งผลกระทบต่อการเข้าซื้อและเข้าถึงแหล่งทรัพยากรในการผลิต กระแสไฟฟ้า ในกลุม่ ประเทศ CLMV (กัมพูชา-Cambodia ลาว-Lao PDR พม่า-Myanmar และเวียดนาม-Vietnam) เนื่องจากหลายประเทศ นอกเหนือจากประเทศสมาชิก ทัง้ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และประเทศในเอเชี ย ตะวั น ออก เล็ ง เห็ น ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ เป็นจํานวนมากที่พร้อมจะนําไปพัฒนา ซึ่งจะทําให้บริษัทฯ ในฐานะ ผู้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า ชั้ น นํ า ของประเทศไทยมี คู่ แข่ ง ขั น เพิ่ ม ขึ้ น จึ ง ต้ อ งเร่ ง ดําเนินการเข้าศึกษา จัดตั้ง เข้าซื้อ รวมทั้งร่วมลงทุนกับพันธมิตร ในพื้ น ที่ เพื่ อ เพิ่ ม กํ า ลั ง การผลิ ต และส่ ง กลั บ มายั ง ประเทศไทย เพื่อการเติบโตของเศรษฐกิจ รวมถึงให้สอดคล้องกับความต้องการ ภาคประชาชน


รายงานประจําปี 2555

56

4. นโยบายของรัฐในการนําเข้าพลังงานไฟฟ้า ปั จ จุ บั น ไทยมี ค วามร่ ว มมื อ ด้ า นพลั ง งานไฟฟ้ า กั บ ประเทศ เพื่อนบ้าน โดยมีแผนรับซื้อไฟฟ้าจาก 5 ประเทศ ได้แก่ สปป. ลาว พม่ า จี น กัมพูชา และมาเลเซีย โดยรัฐ บาลไทยได้ลงนามบั นทึก ความเข้ า ใจที่ จ ะรั บ ซื้ อ ไฟฟ้ า จาก สปป.ลาว ในปริ ม าณ 7,000 เมกะวั ต ต์ จากประเทศจี น ในปริ ม าณ 3,000 เมกะวั ต ต์ และจาก ประเทศพม่า ในปริมาณ 1,500 เมกะวัตต์

ภาวะการแข่งขัน ภายหลังที่ได้มีการปรับปรุงแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้า ของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 (PDP 2010 ฉบับปรับปรุง ครัง้ ที่ 3) โดยมี เ ป้ า หมายการพั ฒ นาพลั ง งานไฟฟ้ า ให้ มี ก ารประมู ล สร้ า ง โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (IPP) ขนาด 5,400 เมกะวัตต์ จํานวน 6 โรง โรงละ 900 เมกะวั ต ต์ เพิ่ ม การรั บ ซื้ อ ไฟฟ้ า จากพลั ง งานทดแทน เป็ น จํ า นวนมาก เพื่ อ ทดแทนโรงไฟฟ้ า นิ ว เคลี ย ร์ ที่ ยั ง ไม่ ส ามารถ ดํ า เนิ น การต่ อ ไปได้ และเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายรั ฐ บาล รวมทั้งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนการพัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก ซึ่งกระทรวงพลังงานได้จัดทําแผนพัฒนา พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555– 2564) (Alternative Energy Development Plan: AEDP 2012–2021) และแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554-2573) (20-Year Energy Efficiency Development Plan: EEDP 2011-2030) และรวมถึงนโยบาย ในการนําเข้าพลังงานไฟฟ้า ส่งผลให้บริษัทเอกชนอื่นๆ เริ่มสนใจ เข้ า สู่ ธุ ร กิ จ ผลิ ต ไฟฟ้ า และพลั ง งานทดแทนเพิ่ ม มากขึ้ น และมี ภาวะการแข่งขันรุนแรงขึ้น บริษัทผลิตไฟฟ้าเอกชนหลายแห่งต่างเร่ง เตรียมความพร้อมเข้าประมูล ศึกษาโครงการเพื่อการลงทุน และ เข้ า ซื้ อ กิ จ การเพื่ อ ขยายกํ า ลั ง การผลิ ต รวมถึ ง มี ก ารลงทุ น ด้ า นพลั ง งานทดแทนเพิ่ ม มากขึ้ น บริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ มี ก ารปรั บ เพิ่ ม เป้าหมายกําลังการผลิตพลังงานทดแทนจาก 100 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้น เป็น 200 เมกะวัตต์ ภายในปี 2559 และจัดโครงสร้างการบริหาร ให้ มี ค วามคล่ อ งตั ว มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด และยื ด หยุ่ น เพื่ อ รองรั บ ภาวะการแข่งขัน

นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง แสวงหาพั น ธมิ ต รเพื่ อ การขยาย การลงทุนในภูมิภาคนี้ รวมถึงการเข้าซื้อหุ้นของ EDL-Generation Public Company (ปัจจุบันถือผ่านบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จํากัด และบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จํากัด รวมร้อยละ 10.108 ของจํานวนหุ้นทั้งหมด) ซึ่งเป็นบริษัทลงทุน ธุรกิจไฟฟ้าใน สปป. ลาว จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สปป.ลาว มี รั ฐ วิ ส าหกิ จ ไฟฟ้ า ลาวเป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ใหญ่ เ พื่ อ เป็ น โอกาสในการ ขยายการลงทุ น ใน สปป.ลาว สํ า หรั บ การลงทุ น ต่ า งประเทศนั้ น ในประเทศพม่า บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันศึกษา เพื่ อ พั ฒ นาโครงการโรงไฟฟ้ า ทวาย และบริ ษั ท ฯ ยั ง ได้ เข้ า ซื้ อ หุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท เค เค เพาเวอร์ จํ า กั ด เพื่ อ ร่ ว มกั น ศึ ก ษา และพั ฒ นาโครงการโรงไฟฟ้ า ในประเทศกั ม พู ช า สํ า หรั บ บริ ษั ท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบ กิจการลงทุนในสาธารณูปโภคตั้งและอยู่ในประเทศออสเตรเลียนั้น จะเป็นช่องทางสําคัญอีกช่องทางหนึ่งที่จะขยายโอกาสการลงทุน ในประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ต่อไป


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

57

ค ว า ม เ สี่ ย ง ใ น ก า ร ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ บริษัทฯ ตระหนักถึง ความสําคัญของ การบริหารความเสี่ยง ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ในการดําเนินธุรกิจ จึ ง ได้ กํ า หนดแนวทางและพั ฒ นาระบบ บริหารความเสีย่ งทัง้ องค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์

ภายใต้สถานการณ์ของการแข่งขันปัจจุบัน การดําเนินธุรกิจ ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยที่มีความเสี่ยงในด้านต่างๆ ตลอดจนความผันผวนทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ บริษัทฯ ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการบริ ห ารความเสี่ ย งต่ อ การบรรลุ วัตถุประสงค์ในการดําเนินธุรกิจ จึงได้กําหนดแนวทางและพัฒนา ระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ที่มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับ กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยมีการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน ติ ด ตาม และบริ ห ารจั ด การปั จ จั ย เสี่ ย งทั้ ง ภายในและภายนอก โดยคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่อให้ความเสี่ยงในการดําเนินงานอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

บริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ได้ พิ จ ารณาความเสี่ ย งอย่ า งรอบคอบ โดยพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ (Feasibility Study) ทั้งด้าน เทคนิค การเงิน กฎหมาย ชุมชน สิ่งแวดล้อม และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจ ส่งผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาหรือดําเนินโครงการ การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) การบริหารโครงการ ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งก่ อ สร้ า ง และการควบคุ ม ต้ น ทุ น โครงการ เป็ น ต้ น เพื่อลดความน่าจะเป็นที่จะก่อให้เกิดความสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด ก่อนที่จะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป บริษัทฯ ได้กําหนดหลักการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน นอกจากนี้ ในการพิจารณาลงทุนพัฒนาโครงการทั้งโครงการ ใหม่ (Greenfield Project) และการลงทุนในโครงการเดิมที่มีอยู่แล้ว (B r o w n fi e l d P r o j e c t ) หรื อ ลงทุ น อื่ น ๆ จะมี ก ารพิ จ ารณา โดยคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุนที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ

บริ ษั ท ฯ มี น โยบายลงทุ น ในธุ ร กิ จ ผลิ ต ไฟฟ้ า และธุ ร กิ จ ที่เกี่ยวเนื่องทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจากความต้องการใช้ไฟฟ้า ที่เพิ่มขึ้น ทําให้ปัจจุบันมีบริษัทเอกชนมาลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า มากขึ้น บริษัทฯ จึงได้พิจารณาปัจจัยเสี่ยงด้านการแข่งขัน ดังนี้


รายงานประจําปี 2555

58

1.1 ผลกระทบจากนโยบายของรั ฐ บาลและองค์ ก ร กํากับดูแล

1.2 การปรับแผนดําเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์

จากแผนพั ฒ นากํ า ลั ง ผลิ ต ไฟฟ้ า ของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 (PDP 2010 ฉบับปรับปรุง

บริ ษั ท ฯ ได้ ป รั บ ปรุ ง แผนกลยุ ท ธ์ ข องกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ให้สอดคล้องกับแผน PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 และกําหนด เป้ า หมายเพิ่มกําลังผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรักษา

ครั้ ง ที่ 3) ซึ่ ง ได้ ป รั บ ปรุ ง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายของรั ฐ บาลที่ มี นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ และมีแนวโน้มที่จะมีการรับซื้อไฟฟ้าจาก ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer : IPP) ทํ า ให้ มี บ ริ ษั ท เอกชนหลายแห่ ง ให้ ค วามสนใจการลงทุ น ในด้ า น พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ความ สามารถ เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เป็นคณะทํ างานและศึกษา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เตรียมความพร้อม ติดตาม ศึกษา และ ประเมินความสามารถในการแข่งขันมาโดยตลอด

ความสามารถในการแข่ ง ขั น และเป็ น ผู้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า เอกชนชั้ น นํ า ของประเทศ บริษัทฯ ได้ศึกษาความหลากหลายในการผลิตไฟฟ้า ทั้ ง โรงไฟฟ้ า ถ่ า นหิ น โรงไฟฟ้ า พลั ง นํ้ า โรงไฟฟ้ า ก๊ า ซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยการ ร่ว มทุ นทั้งโครงการใหม่ แ ละโครงการที่ดําเนินการแล้ว ตลอดจน หาโอกาสลงทุ น ในธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง เช่ น ธุ ร กิ จ เหมื อ งถ่ า นหิ น ธุรกิจการเดินเครื่องและบํารุงรักษา เพื่อลดความเสี่ยงด้านเชื้อเพลิง และต้นทุนในการเดินเครื่อง และการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า

นอกจากนี้ จากนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนการใช้ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ตลอดจนให้ความสําคัญกับ การลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน บริษัทฯ จึงปรับเพิ่มเป้าหมาย กําลังการผลิตพลังงานทดแทนจาก 100 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นเป็น 200 เมกะวั ต ต์ ภายในปี 2559 และได้ แ สวงหาโอกาสการลงทุ น ใน โครงการผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานทดแทน ประกอบด้ว ย พลังงาน แสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานชีวมวล โดยการศึกษาเพื่อ พัฒนาโครงการใหม่และรวมถึงเข้าร่วมลงทุนกับพันธมิตรหลายแห่ง ที่ ดํ า เนิ น งานโครงการอยู่ แ ล้ ว ซึ่ ง ช่ ว ยป้ อ งกั น ความเสี่ ย งในเรื่ อ ง การดํ า เนิ น โครงการ และยั ง สามารถประมาณการกํ า หนดเวลา แล้วเสร็จของโครงการได้อีกด้วย

1.3 ภาวะการแข่งขัน ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ ถื อ เป็ น บริ ษั ท ฯ ผลิ ต ไฟฟ้ า ชั้ น นํ า ของประเทศ มี สั ด ส่ ว นกํ า ลั ง ผลิ ต คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 14 ของกํ า ลั ง การผลิตรวมของประเทศ แต่จากการสนับสนุนของรัฐบาลในการ ลงทุนด้านการผลิตไฟฟ้า ทําให้มีบริษัทเอกชนเข้ามาเพิ่มการลงทุน ด้านพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ เผชิญกับการแข่งขัน ที่เพิ่มขึ้น เพิ่มความท้าทายในการดําเนินธุรกิจ แต่บริษัทฯ ได้ประเมิน ศั ก ยภาพขององค์ ก ร พบว่ า มี จุ ด แข็ ง ทั้ ง ในเรื่ อ งความเชี่ ย วชาญ ในธุรกิจ บุคลากรที่มีประสบการณ์สูง พันธมิตรทางธุรกิจทั้งในแง่ การดําเนินโครงการและการจัดหาเงินกู้ สภาพคล่อง แหล่งเงินทุน ทําให้เชื่อมั่นได้ว่าสามารถดํารงความสามารถในการแข่งขัน


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน 2.1 ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย เพื่ อ ป้ อ งกั น ความผั น ผวนของอั ต ราดอกเบี้ ย บริ ษั ท ฯ ได้วิเคราะห์ความเคลื่อนไหว และปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ของอัต ราดอกเบี้ ย เพื่ อใช้ พิจ ารณาทางเลือกในการจัด หาเงิ นทุ น วางแผนช่วงเวลาที่เหมาะสมในการระดมทุน และรวมถึงการกําหนด อั ต ราดอกเบี้ ย ประเภทคงที่ หรื อ ลอยตั ว ให้ เ หมาะสมกั บ แต่ ล ะ โครงการ ทั้งนี้ ในปี 2555 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ได้บริหารจัดการ เงินกู้เดิม และจัดหาเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาวให้กับโครงการใหม่ เพิ่มเติมโดยมีต้นทุนเงินทุนที่เหมาะสม และใช้เครื่องมือทางการเงิน ประเภทต่างๆ (Hedging Instruments) เพื่อลดความเสี่ยงความผันผวน ของอัตราดอกเบี้ย

2.2 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน บริ ษั ท ฯ วางแผนบริ ห ารความผั น ผวนของอั ต รา แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยการจัดโครงสร้างเงินทุนของ บริษัทฯ และโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับแหล่งที่มาของรายได้ และได้ จั ด ทํ า แบบวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบทางการเงิ น อั น เกิ ด จาก ความเคลื่อนไหวของค่าเงินสกุลต่างประเทศ ในกรณีต่างๆ เพื่อการ เลือกใช้เครื่องมือทางการเงิน (Hedging Instruments) ที่เหมาะสม ในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

2.3 การขาดสภาพคล่อง บริษัทฯ ได้วางแผน และปรับปรุงแผนการจัดหาเงินทุน และบริ ห ารเงิ น สดของกิ จ การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอและทันต่อการใช้เงินในโครงการต่างๆ โดยรวมถึ ง การกํ า หนดนโยบายการกั น เงิ น สํ า รองเพื่ อ การลงทุ น การจัดเตรียมวงเงินสํารองประเภทต่างๆ และการสร้างความสัมพันธ์ อั น ดี กั บ สถาบั น การเงิ น ทั้ ง ในและต่ า งประเทศอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางในการระดมเงินทุน

3. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน ความเสีย่ งด้านการดําเนินงานเป็นอีกปัจจัยหนึง่ ทีค่ ณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหารได้ให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการลงทุน

59

ที่เพิ่มขึ้น โดยมีการติดตามข้อมูลการดําเนินงานของบริษัทในเครือ อย่ างใกล้ ชิ ด มี ส ายงานกํากั บดูแ ลบริษั ทในเครือ เพื่ อ รับผิดชอบ ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานของโครงการที่บริษัทฯ ลงทุน นอกจากนี้ ยังได้แต่งตั้งผู้แทนของบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการและ ผู้บริหารในบริษัทที่ลงทุน เพื่อมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและ ทิศทางในการพัฒนาโครงการ รวมถึงการติดตามผลการดําเนินงาน ของโครงการและรายงานต่อคณะกรรมการฯ อย่างสม่ําเสมอ

3.1 เงิ น ปั น ผลรั บ จากบริ ษั ท ในเครื อ ไม่ เ ป็ น ไปตาม เป้าหมาย บริษัทฯ มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลบริษัท ในเครื อ อย่ า งใกล้ ชิ ด โดยให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ ตั ว แปรที่ ก ระทบกั บ รายได้และกําไร ซึ่งส่งผลต่อเงินปันผลรับที่จะได้จากบริษัทในเครือ โดยบริ ษั ท ในเครื อ จะต้ อ งกํ า หนดแผนรายปี ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ เป้าหมายของบริษัทฯ และจะต้องมีแผนปฏิบัติการรองรับในกรณี ที่คาดว่าจะกระทบกับเงินปันผลรับดังกล่าว

3.2 ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บริ ษั ท ฯ มี ก ารตรวจสอบ ติ ด ตาม และประเมิ น ผล อย่างใกล้ชิด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ อันได้แก่ เป้าหมาย ด้ า นความพร้ อ มจ่ า ย ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ของเครื่ อ งจั ก รและ อุปกรณ์ การบํารุงรักษาตามกําหนด ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง การควบคุมการปล่อยของเสียไม่ให้เกินมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงด้านการเดินเครื่องและ บํ า รุ ง รั ก ษาโรงไฟฟ้ า ที่ ดํ า เนิ น การผลิ ต เชิ ง พาณิ ช ย์ แ ล้ ว โดยมี ก าร วางแผนด้ า นการใช้ ง บประมาณในการเดิ น เครื่ อ งและบํ า รุ ง รั ก ษา การจัดทําสัญญาระยะยาว เพื่อจัดหาอุปกรณ์โรงไฟฟ้า เพื่อรักษา ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น และความพร้ อ มของโรงไฟฟ้ า ให้ เ ป็ น ไปตาม สัญญากับ กฟผ. ได้โดยไม่เสียค่าปรับ และได้รับความพร้อมจ่าย เต็ ม จํ า นวน ตลอดจนการควบคุ ม ดู แ ลค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ รั ก ษาระดั บ ความสามารถในการทํากําไรและเพิ่มกระแสเงินสดให้กับบริษัทฯ


รายงานประจําปี 2555

60

4. ความเสี่ยงด้านบุคลากร บริษัทฯ ตระหนักดีว่าบุคลากรเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการ ขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รไปสู่ ค วามสํ า เร็ จ และให้ ค วามสํ า คั ญ อย่ า งสู ง ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล เริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหาและ คัดเลือกเพื่อให้ได้บุคลากรที่ดีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับความต้องการ ของบริ ษั ท ฯ การสร้ า งขวั ญ และกํ า ลั ง ใจเพื่ อ ธํ า รงรั ก ษาบุ ค ลากร ที่มีศักยภาพไว้ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสม เป็ น ธรรมและเที ย บเคี ย งได้กับ ธุรกิจ ในอุตสาหกรรม เดี ย วกั น การพั ฒ นาเพิ่ ม พู น ศั ก ยภาพของบุ ค ลากร รวมทั้ ง การทบทวน ปรั บ ปรุ ง กระบวนการปฏิ บั ติ ง านและระบบงาน ให้มีความพร้อมรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ บริษัทฯ ได้ใช้ กลไกการสื่ อ สาร การดํ า เนิ น งานด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม และสิ่งแวดล้อ ม หรือ ซีเอสอาร์ และการสร้ างเสริม ความสัมพัน ธ์ อั น ดี กั บ ชุ ม ชน ในการป้ อ งกั น และรั ก ษาชื่ อ เสี ย งและภาพลั ก ษณ์ ขององค์กร หากบริษัทฯ มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี ย่อมนําไปสู่ ความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่น และการยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในที่สุด ในปี ที่ ผ่ า นมา บริ ษั ท ฯ ได้ ใช้ ก ลไกทั้ ง สามประการป้ อ งกั น ความเสี่ยง มิให้ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบ ด้านลบ สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้

5.1 การสื่อสาร ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ดําเนินการจัดทําค่านิยมขององค์กรใหม่ คือ “Power of RATCH” เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและกําหนด ค่านิยมร่วมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ซึ่งประกอบด้วยค่านิยม 4 ประการคื อ 1. ความเป็ น มื อ อาชี พ (Professionalism) 2. มุ่ ง สู่ ความเป็นเลิศ (Passion for Excellence) 3. ร่วมมือ ร่วมใจ ทํางาน เป็นทีม (Collaboration) 4. ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ (Good Governance) เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มของบุ ค ลากรสํ า หรั บ การขยายธุรกิจในอนาคต

5. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร บริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ดี ว่ า การผลิ ต ไฟฟ้ า แม้ จ ะมี ค วามสํ า คั ญ อย่ า งยิ่ ง ยวดต่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ให้ เจริ ญ เติ บ โตและยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนให้ ดี ขึ้ น หากการดํ า เนิ น งานและ การบริ ห ารจั ด การผลกระทบต่ า งๆ ไม่ ร อบคอบและรั ด กุ ม อาจกลายเป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ ชื่อเสียง และภาพลั ก ษณ์ ข ององค์ ก ร และกลายเป็ น อุ ป สรรคในการ ดําเนินธุรกิจสร้างการเติบโตของบริษัทฯ ในที่สุด ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึ ง ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การรั ก ษาชื่ อ เสี ย ง และภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ขององค์ ก ร เพื่ อ สร้ า งการยอมรั บ ของสาธารณชน โดยกํ า หนด เป็นเป้าหมายที่สะท้อนอยู่ในวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ว่า “เป็นผู้ผลิต ไฟฟ้าเอกชนชั้นนําในภูมิภาค ที่เป็นที่เชื่อถือของสาธารณชน”

บริษัทฯ มีการสื่อสารข้อมูลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ แก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่ อ สร้ า งการรั บ รู้ แ ละความเข้ า ใจการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ อย่ า งถู ก ต้ อ ง ทั้ ง นี้ ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการสื่ อ สารครอบคลุ ม ตั้ ง แต่ ความสํ า เร็ จ ของการพั ฒ นาโครงการต่ า งๆ การขยายการลงทุ น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารองค์ ก ร และบุคลากร การเติบโตของผลประกอบการ การดํ าเนินงานด้าน สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ได้ใช้ช่องทางการสื่อสาร ผ่ า นสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ วิ ท ยุ โทรทั ศ น์ สื่ อ ออนไลน์ และเว็ บ ไซต์ ข อง บริษัทฯ เพื่อส่งไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งสาธารณชนอย่าง ต่อเนื่องและสม่ําเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้อง กับบริษัทฯ จากสื่อและแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์ประเด็น ปัญหาทีอ่ าจจะมีความเสีย่ งต่อความน่าเชือ่ ถือ ชือ่ เสียงและภาพลักษณ์ ของบริษัทฯ ด้วย ที่สําคัญบริษัทฯ ยังได้ทบทวนแผนการสื่อสาร ในภาวะวิกฤติเป็นประจําทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถจัดการและ ควบคุมกระบวนการ และขั้นตอนการสื่อสารในช่วงเกิดเหตุการณ์ อันไม่พงึ ประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลกระทบ ต่อชือ่ เสียงและภาพลักษณ์ของบริษทั ฯ น้อยทีส่ ดุ ทัง้ นี้ จากการติดตาม ข้อมูลข่าวสารในปีที่ผ่านมา ยังไม่มีประเด็นที่ส่งผลกระทบในทางลบ ต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรแต่อย่างใด


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

5.2 การดํ า เนิ น งานความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ สิ่งแวดล้อม ในปี 2555 บริ ษั ท ฯ ยั ง คงสานต่ อ งานกิ จ กรรมและ โครงการความรั บ ผิ ด ชอบต่ อสัง คมและสิ่ง แวดล้อมอย่างต่ อ เนื่ อ ง ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียโดยตรง เพื่อแสดงจุดยืนของบริษัทฯ ในฐานะองค์กรธุรกิจ ทีร่ บั ผิดชอบ นอกเหนือจากการยึดมั่นธรรมาภิบาลเป็นพื้นฐานในการ บริหารงานและดําเนินธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังมีกิจกรรมและโครงการ ที่จรรโลงประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้นํากระบวนการ มีส่วนร่วมมาใช้ในการดําเนินกิจกรรมและโครงการ อาทิ โครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ที่ดําเนินการร่วมกับกรมป่าไม้ ด้วยการเข้าไป สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ชุ ม ชนทั่ ว ประเทศอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรป่ า ไม้ ในรู ป ของป่ า ชุ ม ชน เพื่ อ รั ก ษาพื้ น ที่ ป่ า ไม้ ข องประเทศให้ ค งอยู่ เป็นแหล่งน้ํา แหล่งอาหาร เป็นแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดปั ญ หาโลกร้ อ นด้ ว ย ขณะเดี ย วกั น ยั ง ช่ ว ยกระตุ้ น และ สร้างจิตสํานึกของชุมชนและคนในสังคมให้หันมาช่วยกันอนุรักษ์ ป่าไม้มากขึ้นด้วย นอกจากนี้ ยังจัดให้มีโครงการขยายผลพลังงาน ชุมชน ซึ่งบริษัทฯ ได้ทํางานร่วมกับสํานักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี มุ่ ง เน้ น การสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจแก่ ชุ ม ชนเกี่ ย วกั บ การใช้ และอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า กิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่ดําเนินการในปีที่ผ่านมา ได้ทําให้บริษัทฯ สามารถสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถเข้าถึง กลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย โดยเฉพาะชุ ม ชนในพื้ น ที่ ต่ า งๆ ทั่ ว ประเทศ จนก่ อ เกิ ด ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ต่ อ กั น นํ า มาซึ่ ง ความเชื่ อ ถื อ ส่ ง ผล ต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในที่สุด

5.3 การสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ชุมชน บริ ษั ท ฯ บั ญ ญั ติ เ ป็ น นโยบายชั ด เจนให้ โรงไฟฟ้ า และ กิจการต่างๆ ของบริษัทฯ อยู่ร่วมกับชุมชนแบบ “เพื่อนบ้านที่ดี” ด้ ว ยตระหนั ก ว่ า ธุ ร กิ จ จะเติ บ โตและยั่ ง ยื น ได้ ต้ อ งมี ก ารเกื้ อ กู ล ซึ่ ง กั น และกั น ชุ ม ชนและสั ง คมต้ อ งยอมรั บ และไว้ ว างใจ ดั ง นั้ น

61

การสร้ า งความเข้ า ใจและความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ ชุ ม ชนจึ ง ต้ อ ง ดําเนินการอย่างต่อเนือ่ งและสมํา่ เสมอ โดยมีการเข้าพบปะเยีย่ มเยียน รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมต่ า งๆ ของชุ ม ชน รวมถึ ง เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาติดตามตรวจสอบและเรียนรู้การทํางาน ของโรงไฟฟ้ า นอกจากนี้ ยั ง ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นหรื อ ความวิ ต กกั ง วลของชุ ม ชนที่ เ ป็ น ผลมาจากการดํ า เนิ น งานของ บริ ษั ท ฯ โดยมี ก ระบวนการแก้ ไขปั ญ หาอย่ า งเป็ น ขั้ น ตอนและ ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ชุมชน อันเป็นการ รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรในอีกทางหนึ่งด้วย

6. ความเสี่ ย งด้ า นการปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บ ที่เกี่ยวข้อง บริ ษั ท ฯ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ ก ฎระเบี ย บและกฎหมาย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และให้ ค วามสํ า คั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการจั ด การคุ ณ ภาพ สิ่ ง แวดล้ อ มชุ ม ชนโดยรอบโรงไฟฟ้ า โดยดํ า เนิ น การให้ เ ป็ น ไป ตามกฎหมายและข้อกําหนดตามที่ระบุไว้ในรายงานผลกระทบต่อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และมี ร ะบบจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มตามมาตรฐาน ISO 14001 อย่างเคร่งครัด โดยดูแลให้โรงไฟฟ้าทุกแห่งในกลุ่มบริษัทฯ มีการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งอากาศ น้ํา เสียง และ ความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ฝ่ า ยกฎหมายทํ า หน้ า ที่ ดู แ ลและกํ า กั บ การ ดําเนินงานตามกฎหมายบริษัทมหาชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กั บ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ รวมทั้ ง เข้ า ร่ ว มวิ เ คราะห์ มุ ม มองที่ เ กี่ ย วกั บ กฎหมายสําหรับโครงการลงทุนในปัจจุบันและการลงทุนในโครงการ ใหม่ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานกํากับการปฏิบัติงานและหลักทรัพย์ ทําหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ มีการดําเนินงานให้เป็นไปตามข้อกําหนด ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)


รายงานประจําปี 2555

62

โ ค ร ง ส ร้ า ง ร า ย ไ ด้ โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการ 1. Capacity Charge ซึ่งครอบคลุมเงินลงทุนทั้งหมด รวมถึง ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา และปรับตามความพร้อมของโรงไฟฟ้า ที่ควบคุมร่วมกัน ปี 2555 จากการดํ า เนิ น งานในปี 2555 ที่ ผ่ า นมา รายได้ ห ลั ก ของ บริษทั ฯ มาจากรายได้คา่ ขายไฟฟ้าของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด ซึ่งขายให้แก่ กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี โดย โครงสร้างรายได้พื้นฐานภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า ราชบุรี แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ

1.

ค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้า (Availability Payment : AP)

รายได้ค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้า กําหนดขึ้นเพื่อให้ ครอบคลุมเงินลงทุนทั้งหมด ที่ประกอบด้วย เงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ ผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ และค่าใช้จา่ ยคงทีใ่ นการดําเนินการ เช่น ค่าใช้จา่ ย บํารุงรักษา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหาร เป็นต้น โดยทั่วไปแล้ว ค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของโรงไฟฟ้า ในการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าตามที่ กฟผ. กําหนด

2.

ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment : EP)

รายได้ค่าพลังงานไฟฟ้าจะได้รับเมื่อมีการผลิตพลังงาน ไฟฟ้ า และส่ ง เข้ า ระบบไฟฟ้ า ของ กฟผ. โดยมี ส่ ว นประกอบหลั ก 2 ส่วนคือ 1. ค่าเชื้อเพลิง (Fuel Payment) 2. ค่ า ใช้ จ่ า ยผั น แปรในการผลิ ต และบํ า รุ ง รั ก ษา (Variable Operating and Maintenance Payment) นอกจากรายได้ ห ลั ก จากค่ า ขายไฟฟ้ า ที่ ไ ด้ รั บ จากโรงไฟฟ้ า ราชบุ รี แ ล้ ว ในปี 2555 บริ ษั ท ฯ ได้ ร วมรายได้ ค่ า ขายไฟฟ้ า จาก RATCH-Australia Corporation Limited (RAC) ซึ่งมีรายได้หลักจาก สั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า ระยะยาวจากโรงไฟฟ้ า พลั ง ความร้ อ นและ โรงไฟฟ้าพลังงานลม โดยโครงสร้างรายได้พื้นฐานตามสัญญาซื้อขาย ไฟฟ้าระยะยาว สําหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ประกอบด้วย

(Actual Capacity Availability) ในการผลิตและจ่ายไฟฟ้าตามที่กําหนด ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 2. Energy Charge ซึ่งจะได้รับเมื่อมีการผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยมีส่วนประกอบหลัก ได้แก่ ค่าเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายผันแปร ในการผลิตและบํารุงรักษา เป็นต้น สําหรับรายได้ค่าขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานลมของ RAC คํานวณโดยใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้คูณกับราคาค่าไฟต่อหน่วย การผลิต นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง มี ร ายได้ ค่ า ขายและการให้ บ ริ ก าร อื่นๆ อีก ดังนี้ 1. รายได้ ค่ า พลั ง งานไฟฟ้ า จากโรงไฟฟ้ า ประดู่ เ ฒ่ า ขนาดกํ า ลั ง ผลิ ต รวม 2.65 เมกะวั ต ต์ และโรงไฟฟ้ า เสาเถี ย ร ขนาดกํ า ลั ง ผลิ ต 3.6 เมกะวั ต ต์ ซึ่ ง ได้ เริ่ ม เดิ น เครื่ อ งเชิ ง พาณิ ช ย์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 โดยโรงไฟฟ้าประดู่เฒ่าและโรงไฟฟ้า เสาเถี ย ร ตั้ ง อยู่ ที่ อํ า เภอกงไกรลาศ จั ง หวั ด สุ โขทั ย ทํ า การผลิ ต พลั ง งานไฟฟ้ า ด้ ว ยก๊ า ซธรรมชาติ ที่ เ ป็ น ผลพลอยได้ จ ากการผลิ ต น้ํ า มั น ดิ บ ดํ า เนิ น งานโดยบริ ษั ท ราชบุ รี พ ลั ง งาน จํ า กั ด ซึ่ ง เป็ น บริษัทย่อยของบริษัทฯ 2. รายได้ค่าบริการเดินเครื่องและบํารุงรักษา ดําเนินงาน โดยบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2552 ภายใต้กฎหมาย ของ สปป.ลาว โดยบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จํากัด ได้ทําสัญญา ให้ บ ริ ก ารเดิ น เครื่ อ งและบํ า รุ ง รั ก ษาโรงไฟฟ้ า พลั ง น้ํ า กั บ บริ ษั ท ไฟฟ้าน้ํางึม 2 จํากัด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 จนสิ้นสุดสัญญา ระยะเวลาสัมปทานโรงไฟฟ้า


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

63

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้ที่ได้รับจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ที่ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าร่วมกับผู้ลงทุนรายอื่นๆ อีก ดังนี้

2) ส่ ว นเพิ่ ม ราคารั บ ซื้ อ ไฟฟ้ า (Adder) ซึ่ ง ขึ้ น อยู่ กั บ ประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า

1. บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด และบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด โดยบริษัท ราชบุรีแก๊ส จํากัด และบริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จํ า กั ด ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท ฯ ถื อ หุ้ น ร้ อ ยละ 50 และ ร้อยละ 25 ตามลําดับ มีรายได้ค่าขายไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้า และค่าพลังงานไฟฟ้า เช่นเดียวกับ รายได้พื้นฐานของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด

3) ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ขายส่งเฉลีย่ (Ft ขายส่งเฉลีย่ )

2. บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จํากัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 มีรายได้จากงานให้บริการเดินเครื่องและบํารุงรักษา โดยมีสัญญาให้บริการเป็นระยะเวลา 14 ปี ให้กับโรงไฟฟ้าของบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด ซึ่งประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 2 ชุด ขนาดกําลังผลิตชุดละ 700 เมกะวัตต์ 3. บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จํากัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 33.33 มีรายได้ค่าขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ําน้ํ า งึ ม 2 โดยมี สั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า อายุ 25 ปี นั บ แต่ วั น ที่ เ ปิ ด ดํ า เนิ น การเชิ ง พาณิ ช ย์ กั บ กฟผ. โดยดํ า เนิ น การจํ า หน่ า ยไฟฟ้ า ครั้งแรก (Initial Operation Date) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2554 4. บริษัท โซลาร์ต้า จํากัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49 ดําเนินงานโรงไฟฟ้าซึ่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 8 แห่ง จํ า นวนรวม 34.25 เมกะวั ต ต์ มี สั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า ประเภท Non-Firm สําหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมากกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ("กฟภ.") และได้รับเงินสนับสนุน (Adder) จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จํานวน 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี ซึง่ ในปี 2555 โรงไฟฟ้า ทั้ง 8 แห่ง ได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์เพื่อจําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ กฟภ. แล้ว โดยมีรายได้ค่าขายไฟฟ้า ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1) อั ต ราค่ า พลั ง งานไฟฟ้ า โดยใช้ อั ต ราค่ า พลั ง งาน ไฟฟ้าขายส่ง ณ ระดับแรงดัน 11-33 กิโลโวลต์ ที่ กฟผ. ขายให้ การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย

5. บริ ษั ท เฟิ ร์ ส โคราช วิ น ด์ จํ า กั ด ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ ถื อ หุ้ น ร้อยละ 20 ดําเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม ขนาดกําลัง การผลิ ต รวม 103.50 เมกะวั ต ต์ มี สั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า ประเภท Non-Firm สํ า หรั บ ผู้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า รายเล็ ก กั บ การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่งประเทศไทย และได้รับเงินสนับสนุน (Adder) จากกองทุนพัฒนา ไฟฟ้ า สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ กิ จ การพลั ง งาน (สกพ.) จํ า นวน 3.50 บาทต่ อ หน่ ว ย เป็ น ระยะเวลา 10 ปี และได้ เริ่ ม เดินเครื่องเชิงพาณิชย์เพื่อจํ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ กฟผ. เมื่อ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 และมีรายได้ค่าขายไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 3 ส่วน เช่นเดียวกับบริษัท โซลาร์ต้า จํากัด คือ อัตราค่าพลังงานไฟฟ้า ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) และ Ft ขายส่งเฉลี่ย 6. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จํากัด (โคราช 3, โคราช 4 และ โคราช 7) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40 ดําเนินการผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกําลังการผลิตติดตั้งรวม 18 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้ า ทั้ ง 3 แห่ ง ได้ เริ่ ม เดิ น เครื่ อ งเชิ ง พาณิ ช ย์ เ พื่ อ จํ า หน่ า ย กระแสไฟฟ้าให้กบั กฟภ. เมือ่ วันที่ 9 มีนาคม 2555 วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 และวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ตามลําดับ โดยมีสัญญาซื้อขาย ไฟฟ้าประเภท Non-Firm สําหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมากกับ กฟภ. และได้รับเงินสนับสนุน (Adder) จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สํานักงาน คณะกรรมการกํ า กั บ กิ จ การพลั ง งาน จํ า นวน 8 บาทต่ อ หน่ ว ย เป็นระยะเวลา 10 ปี และมีรายได้ค่าขายไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 3 ส่วน เช่ น เดี ย วกั บ บริ ษั ท โซลาร์ ต้ า จํ า กั ด คื อ อั ต ราค่ า พลั ง งานไฟฟ้ า ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) และ Ft ขายส่งเฉลี่ย


รายงานประจําปี 2555

64

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ปี 2555 และ 2554

ประเภทของรายได้

รายได้จากการขายและการให้บริการ Ļ ค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้า Ļ ค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้า Ļ ค่าพลังงานไฟฟ้า Ļ ค่าพลังงานไฟฟ้า Ļ ค่าพลังงานไฟฟ้า Ļ ค่าบริการเดินเครื่องและบํารุงรักษา

ดําเนินการโดย

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จํากัด บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จํากัด บริษัท ราชบุรีพลังงาน จํากัด บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จํากัด

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จาก บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จํากัด และบริษัทร่วม บริษัท โซลาร์ต้า จํากัด บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จํากัด Pert Power Partnership (กิจการที่ควบคุมร่วมกันของ RAC) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จํากัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จํากัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จํากัด บริษัท ไฟฟ้า หงสา จํากัด บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด บริษัท สุโขทัย เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด บริษัท เค.อาร์.ทู จํากัด บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จํากัด บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จํากัด บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน้ําน้อย จํากัด บริษัท สงขลาไบโอ แมส จํากัด บริษัท เค เค เพาเวอร์ จํากัด บริษัท พูไฟมายนิ่ง จํากัด บริษัท ไฟฟ้า น้ํางึม 3 จํากัด บริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จํากัด

การถือหุน้ รายได้ ของ 2555 2554 (ปรับปรุงใหม่) บริษัทฯ ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 99.99 11,903.18 20.10 11,856.06 25.93 80.00 2,744.76 4.64 1,666.68 3.64 99.99 39,890.59 67.37 29,348.58 64.18 80.00 549.91 0.93 422.14 0.92 99.99 98.51 0.17 48.40 0.11 99.99 178.45 0.30 115.00 0.25 25.00 33.33 49.00 50.00 30.00

826.71 224.57 54.80 32.55 21.01

1.40 0.38 0.09 0.05 0.04

40.00 40.00 40.00 40.00 50.00 51.00 20.00 40.00 20.00 40.00 25.00 40.00 50.00 37.50 25.00 40.00

14.20 10.51 9.09 (372.62) (20.17) (16.54) (12.04) (8.41) (6.26) (3.62) (1.76) (1.04) (0.29) (0.05) (0.03) (0.01)

0.02 0.02 0.02 (0.63) (0.03) (0.03) (0.02) (0.01) (0.01) (0.01) -

615.07 314.49 5.79 16.00 50.37

1.35 0.69 0.01 0.03 0.11

(8.39) (0.02) (2.18) (0.59) (38.48) (0.08) 389.63 0.85 (0.09) (1.35) (0.41) (5.51) (0.01) (1.10) (0.08) (0.08) -


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

ประเภทของรายได้

รายได้ค่าบริการการจัดการ ดอกเบี้ยรับ

เงินปันผลรับ

รายได้อื่น

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน ระยะยาว

65

ดําเนินการโดย

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จํากัด บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จํากัด บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด บริษัท ราชบุรีพลังงาน จํากัด บริษัท ราชอุดม เพาเวอร์ จํากัด บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จํากัด บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จํากัด บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จํากัด บริษัท ราชบุรีแก๊ส จํากัด บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จํากัด บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จํากัด บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จํากัด บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จํากัด บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จํากัด บริษัท ราชบุรีพลังงาน จํากัด บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จํากัด

กําไรจากการยกเลิกสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จํากัด รวมรายได้

การถือหุน้ รายได้ ของ 2555 2554 (ปรับปรุงใหม่) บริษัทฯ ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

99.99 99.99 99.99

208.50 17.44 343.87 159.61 79.05 14.38 2.14

0.35 0.03 0.58 0.27 0.13 0.02 -

184.62 3.93 237.26 245.29 75.17 14.63 0.05

0.40 0.01 0.52 0.54 0.16 0.03 -

99.99 99.99

2.09 1.05

-

2.82 0.83

0.01 -

99.99 99.99

0.93 0.01

-

0.19 1.46

-

99.99

115.64

0.20

38.94

0.09

99.99 80.00

72.67 83.92

0.12 0.14

21.12 8.65

0.05 0.02

99.99 99.99

69.67 42.51 26.94 3.81 783.68

0.12 0.07 0.05 0.01 1.32

99.53 1.58 0.05 -

0.22 -

80.00 1,069.44

1.81

-

-

99.99 80.00

99.99 99.99 80.00

59,213.35 100.00 45,726.07 100.00


รายงานประจําปี 2555

66

น โ ย บ า ย ก า ร จ่ า ย เ งิ น ปั น ผ ล บริ ษั ท ฯ มี น โยบายจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในอั ต ราไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 40 ของกํ า ไรตามงบการเงิ น รวมหลั ง จากหั ก เงิ น ทุ น สํ า รอง ตามกฎหมาย และเงินทุนสํารองอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทฯ ด้วย การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ มีรายละเอียด ดังนี้

ประจําปี

กําไร (ล้านบาท)

กําไรหลังหัก สํารองตามกฎหมาย (ล้านบาท) 1

ร้อยละ การจ่าย เงินปันผล

เงินปันผล จ่าย (ล้านบาท)

จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น)

เงินปันผล ต่อหุ้น (บาท)

2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

3,060 4,729 5,424 6,487 6,066 6,106 5,829 6,493 6,740 5,226 4,8492

2,907 4,492 5,153 6,162 5,763 5,955 5,829 6,493 6,740 5,226 4,849

49.9 48.4 49.2 47.1 50.3 51.1 52.2 49.1 48.4 62.4 67.3

1,450 2,175 2,537 2,900 2,900 3,045 3,045 3,190 3,263 3,263 3,263

1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450

1.00 1.50 1.75 2.00 2.00 2.10 2.10 2.20 2.25 2.25 2.25

2555

7,726

7,726

42.6

3,292

1,450

2.27 3

หมายเหตุ 

123

บริษทั ฯ จะต้องหักเงินทุนสํารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี จนกว่าทุนสํารองนีจ้ ะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นเงินจํานวน 1,450 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้หักเงินทุนสํารองตามกฎหมายครบเต็มจํานวนแล้ว ตัง้ แต่ปี 2549 ปี 2554 ปรับปรุงใหม่

เป็นวาระเสนอผูถ้ อื หุน้ พิจารณาในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2556 ในวันที่ 28 มีนาคม 2556 ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จา่ ยเงินปันผล ระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.10 บาทแล้ว เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 สําหรับบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยหลัก มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 100 ของกําไร หลังจากหักเงินทุนสํารองตามกฎหมายและเงินทุนสํารองอื่นๆ


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

67

ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ปี 2 5 5 5 ด้วยฐานะผู้นําในธุรกิจ ผลิตไฟฟ้าของประเทศ บริษัทฯ จึงยึดมั่นธรรมาภิบาล ในการบริหารงาน มุ่ ง เน้ น การทํ า งานกั บ ทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง บนพื้ น ฐานของความเป็ น ธรรม ซื่ อ สั ต ย์ ปฏิบัติอย่างเท่าเทียม และรับผิดชอบ

บริ ษั ท ฯ มุ่ ง หมายจะเป็ น ผู้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า ที่ ส ามารถผลิ ต ไฟฟ้ า ตอบสนองความต้องการของสังคม บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ไฟฟ้าเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สําคัญ ต่อการพัฒนาความเจริญทางเศรษฐกิจ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สังคมให้ดีขึ้น ความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่องตามสภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ความห่วง กังวลในประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม ก็มีสูงขึ้นตามไปด้วย และ ถือเป็นความท้าทายที่บริษัทฯ จะต้องจัดการแก้ไข สร้างความเข้าใจ และไว้ ว างใจให้ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คม อั น จะนํ า ไปสู่ ก ารพั ฒ นาธุ ร กิ จ อย่ า งยั่ ง ยื น ซึ่ ง เป็ น เป้ า หมายหลั ก ของบริ ษั ท ฯ ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ ได้ประกาศจุดยืนเป็น “องค์กรธุรกิจที่รับผิดชอบ” โดยปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มุ่งเน้น 4 เรื่องสําคัญ ดังนี้ Ļ Ļ Ļ Ļ

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก การดูแลสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นธรรมาภิบาลและทํางานด้วยความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม บริ ษั ท ฯ มุ่ ง หมายที่ จ ะเป็ น เพื่ อ นบ้ า นที่ ดี ข องชุ ม ชน ตลอด ระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ ติดตามตรวจสอบการทํางานของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ชุมชนเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการทํางานของบริษัทฯ โรงไฟฟ้าทุกแห่งของบริษัทฯ เปิดให้ชุมชนเข้าเยี่ยมชมการทํางาน ของโรงไฟฟ้ า ตลอดเวลา ในปี ที่ ผ่ า นมา เฉพาะโรงไฟฟ้ า ราชบุ รี ซึ่ ง เป็ น โรงไฟฟ้ า หลั ก ของบริ ษั ท ฯ มี ชุ ม ชนเข้ า เยี่ ย มชมและศึ ก ษา การทํางานของโรงไฟฟ้าเป็นจํานวน 3,106 คน นอกจากนี้ ยังมีการ ปรึ ก ษาหารื อ กั บ ชุ ม ชนเพื่ อ ร่ ว มกั น แก้ ไขปั ญ หาและข้ อ วิ ต กกั ง วล ต่ า งๆ อย่ า งสร้ า งสรรค์ โดยในช่ ว งก่ อ นการพั ฒ นาโครงการ บริษัทฯ จะให้ความสําคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็ น อย่ า งยิ่ ง เพราะเป็ น ช่ อ งทางที่ บ ริ ษั ท ฯ จะได้ รั บ ทราบ ข้อวิตกกังวลของชุมชนที่มีต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ เพื่อจะได้ นํ า มาแก้ ไ ขและใช้ ป ระโยชน์ ใ นการตั ด สิ น ใจ กํ า หนดวิ ธี ก าร ดําเนินงานของบริษัทฯ ให้เหมาะสม และที่สําคัญชุมชนยอมรับได้ ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าราชบุรี ได้ดําเนินการดังกล่าวผ่านคณะผู้ตรวจการ สิ่ ง แวดล้ อ มโรงไฟฟ้ า ราชบุ รี ซึ่ ง เป็ น เวที ป รึ ก ษาหารื อ และทํ า งาน


รายงานประจําปี 2555

68

ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในปีที่ผ่านมาไม่มีประเด็น ปัญหาที่เป็นความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับโรงไฟฟ้าที่ส่งผลกระทบ ต่อการดําเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด ในการอยู่ร่วมกับชุมชน บริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุน ความต้องการของชุมชนในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยร่วมคิด และร่วมทํากับชุมชน จากการทํางานที่ผ่านมา ทุกชุมชนต้องการ ให้ บ ริ ษั ท ฯ เข้ า มาช่ ว ยเพิ่ ม โอกาสทางการศึ ก ษาให้ แ ก่ เ ยาวชน ในชุ ม ชน ด้ ว ยเหตุ นี้ ก ารสนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาแก่ นั ก เรี ย น

ของโรงเรี ย นในพื้ น ที่ ร อบโรงไฟฟ้ า จึ ง เป็ น กิ จ กรรมหลั ก ที่ บ ริ ษั ท ฯ ให้การสนับสนุนชุมชนและดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โรงเรียน รอบโรงไฟฟ้าราชบุรี จังหวัดราชบุรี โรงไฟฟ้าประดูเ่ ฒ่า และโรงไฟฟ้า เสาเถียร จังหวัดสุโขทัย พื้นที่โครงการที่ครอบคลุมอําเภอสามโคก อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และอําเภอบางไทร และอําเภอ ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งใน สปป. ลาว ด้วย รวมจํานวน 545 ทุนต่อปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสําคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น โดยให้ ค วามร่ ว มมื อ เป็ น อย่ า งดี ยิ่ ง กั บ หน่ ว ยงานกํ า กั บ ดู แ ล ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย โดยโครงการทุ ก แห่ ง ของบริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารศึ ก ษาและ วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มตามที่ กํ า หนดอย่ า งละเอี ย ด ในทุ ก ขั้ น ตอน เพราะต้ อ งการลดผลกระทบของโครงการ ที่จะมีต่อชุมชนให้น้อยที่สุด อีกทั้งยังมีการติดตามตรวจสอบให้มี การปฏิ บั ติ ต ามมาตรการลดผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งใกล้ ชิ ด โดยจะต้องมีการรายงานแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการฯ รับทราบ เป็นประจําทุกเดือน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ความต้ อ งการใช้ ไ ฟฟ้ า ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ส่ ง ผลให้ การผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อย ออกสู่บรรยากาศย่อมมีมากขึ้นด้วย บริษัทฯ ตระหนักดีในประเด็น ดังกล่าวนี้ จึงได้มนี โยบายการบริหารจัดการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่ ง เป็ น ต้ น เหตุ ข องการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศในปั จ จุ บั น โดยในช่ ว ง 3 ปี ที่ ผ่ า นมานั บ ตั้ ง แต่ ปี 2553 บริ ษั ท ฯ ได้ มุ่ ง เน้ น ดําเนินการใน 4 ด้าน ดังนี้

1.

เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งานอย่ า งคุ้ ม ค่ า ในกระบวนการผลิต

โดยเน้นหนักในเรื่องของการบํารุงรักษาและซ่อมบํารุง โรงไฟฟ้ า ตามวาระอย่ า งสม่ํ า เสมอ เพื่ อ ให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของ เครื่องกําเนิดไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามที่กําหนด ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ขณะเดียวกันก็ใช้เชื้อเพลิงน้อยลง นอกจากนี้ ยังควบคุมให้มีการตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมและจัดการ มลสารของโรงไฟฟ้ า ให้ อ ยู่ ใ นสภาพที่ ใช้ ก ารได้ ดี อ ยู่ ต ลอดเวลา เพื่ อ กํ า จั ด ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ เ หลื อ ทิ้ ง ให้ มี ป ริ ม าณที่ ป ล่ อ ย น้ อ ยที่ สุ ด อี ก ทั้ ง มี ก ารรณรงค์ โ ครงการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานภายใน โรงไฟฟ้า ทั้งการใช้พลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิง ซึ่งนอกจากจะช่วย ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วยังช่วยลดต้นทุนการผลิตด้วย

2.

มุ่ ง เน้ น ลงทุ น โรงไฟฟ้ า ที่ ใช้ ก๊ า ซธรรมชาติ แ ละ พลังน้ํา

เพราะเป็นเชือ้ เพลิงทีส่ ะอาด ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีปลดปล่อยสู่ช้ันบรรยากาศได้มากกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิ ล ชนิ ด อื่ น อย่ า งมาก ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ มี โ รงไฟฟ้ า ก๊ า ซธรรมชาติ


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

ที่เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าแล้วทั้งในประเทศและต่างประเทศจํานวน 11 แห่ง จากทั้งหมด 13 แห่ง กําลังผลิตตามสัดส่วนบริษัทฯ รวม 4,802.45 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังน้ํา 1 แห่ง กําลังการผลิต ตามสัดส่วนของบริษัทฯ 153.75 เมกะวัตต์

3.

เพิ่มการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน

กําหนดเป้าหมายพัฒนาการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน ให้ได้ 200 เมกะวัตต์ ในปี 2559 โดยมุ่งเน้นที่พลังงานลม พลังงาน แสงอาทิตย์ และพลังงานชีวมวล ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าพลังงาน ทดแทนที่ เ ดิ น เครื่ อ งผลิ ต กระแสไฟฟ้ า แล้ ว ทั้ ง ในประเทศ และต่ า งประเทศจํ า นวน 15 แห่ ง เป็ น โรงไฟฟ้ า พลั ง งานลม จํานวน 4 แห่ง และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จํานวน 11 แห่ง สามารถผลิ ต ไฟฟ้ า ในปี ท่ี แ ล้ ว ได้ ร วม 281.21 กิ ก ะวั ต ต์ ช่ั ว โมง ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 207,995.07 ตันต่อปี และลด การใช้เชือ้ ฟอสซิล แบ่งเป็นลดการใช้นาํ้ มันดีเซลประมาณ 6 ล้านลิตร ต่อปี และลดการใช้ถ่านหินได้ประมาณ 90,000 ตันต่อปี

4.

แสวงหานวัตกรรมการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากกระบวนการผลิต

การทดลองเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหลือทิ้งของโรงไฟฟ้าราชบุรี โครงการเลี้ยงสาหร่ายด้วยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์เหลือทิ้งจากโรงไฟฟ้าราชบุรี เพื่อผลิตน้ํามัน ไบโอดีเซล ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัทฯ กรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัท ล็อกซเลย์ จํากัด (มหาชน)

การดูแลสิ่งแวดล้อม

69

การอนุรักษ์ป่าไม้ให้กับชุมชนและสังคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการดูแลรักษาป่าไม้และใช้ประโยชน์จากป่า รวมถึงการ ปลู ก ต้ น ไม้ เ พิ่ ม พื้ น ที่ สี เขี ย ว โครงการนี้ ไ ด้ ดํ า เนิ น การมาตั้ ง แต่ ปี 2551 จนถึ ง ปั จ จุ บั น และสามารถขั บ เคลื่ อ นให้ เ กิ ด ป่ า ชุ ม ชน เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับช่วงก่อนโครงการ ช่วยรักษาพื้นที่ป่า ของประเทศให้ ค งอยู่ เป็ น แหล่ ง น้ํ า แหล่ ง อาหาร แหล่ ง ดู ด ซั บ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และผลิตอากาศบริสุทธิ์ให้สังคมต่อไป

ยึดมั่นธรรมาภิบาลและทํางานด้วยความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการกํ า กั บ ดู แ ล กิจการ โดยจะมีการติดตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้ให้ความสําคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ด้ ว ยฐานะผู้ นํ า ในธุ ร กิ จ ผลิ ต ไฟฟ้ า ของประเทศ บริ ษั ท ฯ จึงยึดมั่นธรรมาภิบาลในการบริหารงาน มุ่งเน้นการทํางานกับทุกฝ่าย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งบนพื้ น ฐานของความเป็ น ธรรม ซื่ อ สั ต ย์ ปฏิ บั ติ อ ย่ า ง เท่าเทียม และรับผิดชอบ สําหรับพนักงาน บริษัทฯ รับผิดชอบด้วยการจัดสถานที่ทํางาน ให้มีความปลอดภัยและมีอาชีวอนามัยที่ดี สร้างสรรค์บรรยากาศ การทํ า งานที่ เ ป็ น มิ ต ร เคารพซึ่ ง กั น และกั น และยกย่ อ งพนั ก งาน ที่ ป ระพฤติ ดี แ ละมี ค วามสามารถ ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานได้ รั บ การ ฝึ ก อบรมและพั ฒ นาตามภารกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย และเตรี ย ม ความพร้ อ มพั ฒ นาศั ก ยภาพเพื่ อ การเจริ ญ เติ บ โตตามสายวิ ช าชี พ รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับค่าครองชีพ ภาวะเศรษฐกิจ ตามความรู้ ความสามารถ ผลการปฏิบัติงาน และ แข่งขันได้ เพื่อจูงใจและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพไว้ ตลอดจนดึงดูด บุคคลภายนอกให้เข้ามาร่วมปฏิบัติงานในบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดจาก การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ มากที่ สุ ด โดยติ ด ตามตรวจสอบ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ทุกแห่งอย่าง ใกล้ชิด ครอบคลุมตั้งแต่มาตรการจัดการและควบคุมมลสารทาง อากาศ การใช้น้ํา การจัดการน้ําทิ้ง การจัดการของเสีย การรักษา ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เชือ้ เพลิงและพลังงาน นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง ได้ นํ า มาตรฐานการจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มระดั บ สากลเข้ามากํากับการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า ได้แก่ ISO 14001 และ OHSAS 18000 ทําให้มั่นใจว่า สิ่งแวดล้อมได้รับการปกป้องและดูแล เป็นอย่างดี

บริษัทฯ ตั้งมั่นดําเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่าย รวมทั้ง ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนในการดําเนินธุรกิจ โดยเคารพสิทธิและ เสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และยังทุ่มเทความพยายามรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการดูแล เอาใจใส่ ร ะบบการผลิ ต ให้ อ ยู่ ใ นสภาพดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ลด ผลกระทบอั น เกิ ด จากกระบวนการผลิ ต และได้ ข ยายผลไปยั ง การคัดเลือกคู่ค้า และการซื้อสินค้า ซึ่งพิจารณาในเรื่องผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วย

นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง ได้ ทํ า งานร่ ว มกั บ กรมป่ า ไม้ ใ นการ อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ภายใต้โครงการคนรักษ์ปา่ ป่ า รั ก ชุ ม ชน โดยมี กิ จ กรรมที่ ค รอบคลุ ม ตั้ ง แต่ ก ารสร้ า งจิ ต สํ า นึ ก

รายละเอี ย ดความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มของ บริ ษั ท ฯ มี เ ผยแพร่ ใ นรายงานความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ประจําปี 2555


รายงานประจําปี 2555

70

ก า ร บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล

อัตรากําลังระยะยาวไว้ โดยพิจารณาความเหมาะสม และสอดคล้องกับแผนธุรกิจ และมีการทบทวนกรอบอัตรากําลังทุก 3 ปี เพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว่ า จะมี บุ ค ลากรที่ เ หมาะสม และเพียงพอทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ต่ อ การดํ า เนิ น งาน เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย ทางธุรกิจที่กําหนดไว้

บริษทั ฯ ได้พฒ ั นาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ ได้ปรับปรุง ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความคล่องตัวและทันสมัย อยู่ เ สมอ ด้ ว ยความเชื่ อ มั่ น ว่ า ทรั พ ยากรบุ ค คลคื อ กลไกอั น สํ า คั ญ ที่ สุ ด ที่ จ ะผลั ก ดั น และนํ า พาองค์ ก รสู่ ค วามสํ า เร็ จ ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ในรอบปี ที่ ผ่ า นมาบริ ษั ท ฯ ได้ ป รั บ ปรุ ง โครงสร้ า งการบริ ห ารงาน เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ และเป้ า หมายที่ กํ า หนด พั ฒ นา กระบวนการสรรหาและคั ด เลื อ กบุ ค ลากร โดยพิ จ ารณาทั ก ษะ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุ ณ สมบั ติ ที่ เ หมาะสม ทั้ ง จาก ภายในและภายนอกทุกระดับตําแหน่ง รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีทักษะประสบการณ์ และมีศักยภาพสูง เข้ามาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ มีกระบวนการการ สั บ เปลี่ ย นหมุ น เวี ย นผู้ บ ริ ห ารบริ ษั ท ในเครื อ เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ พนั ก งานได้ เ พิ่ ม พู น ทั ก ษะประสบการณ์ ใ นการบริ ห ารงานซึ่ ง เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มที่ จ ะเติ บ โตเป็ น ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ต่ อ ไป ในอนาคต พั ฒ นาระบบค่ า ตอบแทนโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง สํ า หรั บ พนักงานที่ปฏิบัติงานประจําในต่างประเทศ รวมทั้งได้รณรงค์เพื่อ

สร้างการตระหนักรับรู้และปลูกฝังค่านิยมร่วมใหม่อันเป็นพื้นฐาน สําคัญที่จะนําไปสู่การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนต่อ วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ด้วย

การปรับโครงสร้างองค์กร บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารเป็นระยะๆ ตาม สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ในปี 2555 บริษัทฯ ได้มีการก่อสร้างสํานักงานแห่งใหม่ขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การ บริหารสํานักงานแห่งใหม่ เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล ทั้ ง ในด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง นอกเหนือจากจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานและชุมชน โดยรอบแล้ ว ยั ง เป็ น การเสริ ม สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ใ ห้ แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ อีกทางหนึ่งด้วย บริษัทฯ จึงได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน โดยจัดตั้งหน่วยงานระดับส่วนขึ้นมารับผิดชอบในการบริหารจัดการ อาคารสํานักงานแห่งใหม่โดยตรง


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

71

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

การดูแลพนักงานในต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้วางกรอบอัตรากําลังระยะยาวไว้โดยพิจารณาความ เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนธุรกิจ และมีการทบทวนกรอบอัตรา กําลังทุก 3 ปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอ ทั้ ง ในด้ า นปริ ม าณและคุ ณ ภาพต่ อ การดํ า เนิ น งาน เพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ า หมายทางธุ ร กิ จ ที่ กํ า หนดไว้ รวมทั้ ง ได้ มี ก ารสรรหาบุ ค ลากร ผ่ า นระบบการคั ด เลื อ ก โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ แบบทดสอบต่ า งๆ ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบทางจิตวิทยา และแบบทดสอบความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์

ด้วยกลยุทธ์ในการลงทุนทีม่ งุ่ เน้นขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ มากขึ้ น ทํ า ให้ บ ริ ษั ท ฯ ต้ อ งส่ ง พนั ก งานไปปฏิ บั ติ ง านประจํ า ยั ง ต่ า งประเทศเพื่ อ ดู แ ลรั ก ษาผลประโยชน์ ข องบริ ษั ท ฯ และพั ฒ นา โครงการในต่างประเทศทั้งใน สปป.ลาว และประเทศออสเตรเลีย มากขึ้ น ตามไปด้ ว ย ดั ง นั้ น เพื่ อ สร้ า งขวั ญ กํ า ลั ง ใจให้ แ ก่ พ นั ก งาน เหล่านี้ ในปี 2555 บริษัทฯ จึงได้จัดการสัมมนาประจําปีในพื้นที่ จังหวัดน่าน ซึ่งมีชายแดนติดต่อกับแขวงไชยะบุรี ประเทศ สปป.ลาว ซึ่ ง เป็ น ที่ ตั้ ง ของโครงการก่ อ สร้ า งโรงไฟฟ้ า พลั ง ความร้ อ นหงสา เพื่อนําคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ เข้าเยี่ยมเยียนให้กําลังใจ รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการดังกล่าว ได้ มี โ อกาสเข้ า สั ม มนาและทํ า กิ จ กรรมร่ ว มกั น สํ า หรั บ พนั ก งาน ในโครงการอื่นๆ ทั้งในประเทศออสเตรเลีย และ สปป.ลาว ผู้บริหาร ก็ได้หมุนเวียนกันไปเยี่ยมเยียนเพื่อรับทราบผลการดําเนินงาน ปัญหา ข้อขัดข้อง และให้กําลังใจเป็นระยะๆ

สําหรับการสรรหาบุคลากรซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ นั้น เพื่อให้บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญ และ มีป ระสบการณ์ ที่ เป็ นประโยชน์ต่ อการดํา เนินงาน บริ ษัทฯ จึงได้ มีการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารระดับทั้งภายในและภายนอก เพื่อ เข้ามาบริหารงาน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการทรัพยากร บุคคลและกําหนดค่าตอบแทน ซึ่งคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร ระดั บ สู ง ของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า กลุ่มบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ ที่ เ หมาะสมในการดํ า เนิ น กิ จ การของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ รวมทั้งมีการกําหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานอีกด้วย ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมามีตําแหน่งสําคัญที่มีการสรรหาจากภายนอก อาทิ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน และกรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด เป็นต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีผปู้ ฏิบตั งิ าน ทั้ ง สิ้ น 324 คน โดยมี ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นบุ ค ลากรเป็ น จํ า นวนเงิ น 660,593,769.55 บาท หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 44.91 ของค่ า ใช้ จ่ า ย ด้านบริหารทั้งหมด

นอกจากนี้ ยังได้มีการปรับปรุงค่าตอบแทนในการไปปฏิบัติงาน ต่ า งประเทศบางส่ ว นเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ภาวะค่ า ครองชี พ ของ แต่ละประเทศ

การรณรงค์ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า งการตระหนั ก รั บ รู้ ในค่านิยมร่วมใหม่ ปี ที่ ผ่ า นมาบริ ษั ท ฯ โดยการระดมสมองตามหลั ก การการมี ส่วนร่วมของพนักงานและผู้บริหารทุกระดับได้ปรับเปลี่ยนค่านิยม ร่วม (Core Value) ใหม่ ภายใต้ชอ่ื "Power of RATCH" ซึง่ ประกอบด้วย ค่านิยม 4 ประการ โดยมีความเชือ่ (Believe) และวิถที างในการปฏิบตั ิ (Way) โดยสรุปดังนี้

1. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)

การสับเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้บริหาร บริษัทในเครือหลายตําแหน่ง ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานที่มี ศักยภาพสูงได้เรียนรู้ และสั่งสมประสบการณ์ในด้านการบริหารงาน ภายใต้การกํากับดูแล การให้คําปรึกษาแนะนํา รวมทั้งการประเมินผล การปฏิบัติงานจากผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจและ เตรียมความพร้อมที่จะรับผิดชอบงานในตําแหน่งผู้บริหารระดับสูง ของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต

ความเชื่ อ : เป็ น ผู้ เชี่ ย วชาญในวิ ช าชี พ จนเป็ น ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ ไว้วางใจ วิถีทางในการปฏิบัติ เป็นผู้เชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ งานและภาพลั ก ษณ์ อ งค์ ก รใน ภาพรวม O O O


รายงานประจําปี 2555

72

2. มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Passion for Excellence)

ความเชื่ อ : ยึ ด มั่ น ในการพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ นํ า ไปสู่ ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ วิถีทางในการปฏิบัติ มุ่งมั่นสร้างผลงานที่เป็นเลิศ พัฒนาศักยภาพตนเองและทีมงาน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค O O O

3. ร่วมมือ ร่วมใจ ทํางานเป็นทีม (Collaboration)

ความเชื่อ: เชื่อมั่นในพลังของการมีส่วนร่วม วิถีทางในการปฏิบัติ เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน เอาใจใส่ ช่วยเหลือ และดูแลซึ่งกันและกันดุจพี่น้อง ไว้ใจ เปิดเผย และจริงใจต่อกัน Oกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์และการสื่อสารเพื่อเสริมสร้าง สัมพันธภาพที่ดี ในปี 2555 โครงการ "อาสาสมัครพนักงาน RATCH" ซึง่ ประกอบด้วย พนั ก งานทุ ก ระดั บ ที่ มี จิ ต อาสาได้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมช่ ว ยเหลื อ และ พัฒนาสังคมที่เกิดจากการริเริ่มสร้างสรรค์ของพนักงาน ผ่านชมรม ต่างๆ มีจํานวน 3 โครงการคือ 

O

โครงการ "พาน้ อ งท่ อ งโลกวิ ท ยาศาสตร์ " ที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิทยาศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี ของนักเรียนจากโรงเรียน บ้านตะโกล่าง จังหวัดราชบุรี โดยชมรมเรารักเด็ก มีพนักงาน เข้าร่วม 23 คนO

โครงการ "กิจกรรมศิลปกรรมบําบัดและเลี้ยงอาหารกลางวัน" จัดที่มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก โดย ชมรมสุขภาพดี ร่วมกับชมรม ดนตรี และชมรมถ่ายภาพ มีพนักงานเข้าร่วม 30 คนO

โครงการ "ไหว้พระอยุธยา อาสาพัฒนาห้องสมุดเพื่อน้อง" (ปรับปรุงห้องสมุด ระเบียงทางเดิน และฐานเสาธงชาติ) โรงเรียนวัดสามเรือน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับ ความเสียหายจากอุทกภัย โดย ชมรมพุทธะ อาร์เอช ร่วมกับ ชมรมเรารักเด็ก มีพนักงานเข้าร่วม 49 คน

O O

4. ยึดมัน่ ในคุณธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ (Good Governance)ปฏิบัติงานนี้ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด และในปีต่อๆ ไปจะมีการรณรงค์ ที่เข้มข้นขึ้น เพื่อสร้างค่านิยมทั้ง 4 ประการ ให้พนักงานถือปฏิบัติ และยึดมั่นตลอดไป

ความเชื่อ: ยึดมั่นในคุณธรรมและการกํากับดูแลกิจการที่ดี วิถีทางในการปฏิบัติ ซื่อสัตย์ ซื่อตรง มีคุณธรรมและจรรณยาบรรณ ปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน อยู่บนความถูกต้องดีงาม O O O

การปรับเปลี่ยนค่านิยมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อนําไปสู่การ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ตอบสนองต่อการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ ของบริษัทฯ ในปี 2555 บริษัทฯ ได้เริ่มดําเนินการรณรงค์เพื่อสร้าง การตระหนักรับรู้ ซึ่งจะนําไปสู่การปลูกฝังค่านิยม รวมทั้งพฤติกรรม ที่ พึ ง ประสงค์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ค่ า นิ ย มดั ง กล่ า ว และเพื่ อ ให้ เ กิ ด ผล ในทางปฏิบัติ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดให้ทําการประเมิน ระดับการตระหนักรับรู้ และเข้าใจในค่านิยมดังกล่าว โดยกําหนด ให้ เ ป็ น Corporate KPI ของบริ ษั ท ฯ ประจํ า ปี 2555 ซึ่ ง จะต้ อ ง ทําการประเมินจากผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ทั้งนี้ จากผลการ ประเมินมีผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 165 คน (จากพนักงานทั้งสิ้น 178 คน) หรือคิดเป็นร้อยละ 92.69 พบว่า ผู้บริหารและพนักงาน ร้อยละ 90.44 มีการตระหนักรู้ เข้าใจ และจดจําค่านิยมใหม่ในการ

ทัง้ สามโครงการ มีพนักงานอาสาเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 102 คน ทั้งนี้ไม่รวมข้อมูลจากกิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ ที่พนักงานเข้าร่วมกับ กิจกรรมของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการสื่อสารระหว่างผู้บริหาร และพนั ก งานทุ ก ระดั บ อย่ า งสม่ํ า เสมอ ซึ่ ง รวมถึ ง "วั น CEO พบ พนั ก งาน" ที่ ไ ด้ เ ปิ ด โอกาสให้ พ นั ก งานระดั บ ปฏิ บัติก ารได้ พ บปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังนโยบายตลอดจนข้อมูลข่าวสาร ต่างๆ จากกรรมการผู้จัดการใหญ่โดยตรง ซึ่งเป็นช่องทางในการ สื่ อ สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอั น นํ า ไปสู่ ค วามสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า ง


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

73

ผู้บริหารและพนักงาน สร้างความผูกพันของพนักงานกับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

ที่ จ ะนํ า ไปสู่ ก ารปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาระบบสวั ส ดิ ก ารและคุ ณ ภาพชี วิ ต ของพนักงานให้สอดคล้องตามกฎหมายทีบ่ งั คับใช้และมาตรฐานสากล

การเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของพนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

นอกเหนือจากการตรวจสุขภาพประจําปี และการบริหารจัดการ สํานักงานให้ได้ตามมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานแล้ว ในปี 2555 บริษัทฯ ยังได้จัดให้ มีการตรวจวัดสมรรถภาพทางร่างกาย ซึ่งประกอบด้วย การตรวจวัด ความยืดหยุ่นของร่างกาย การวัดสมรรถภาพของปอด การวัดดัชนี มวลกาย เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานแต่ละคน ได้ทราบ ดัชนีชี้วัดสมรรถภาพร่างกายของตนเองเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ด้านโภชนาการ การดูแลสุขภาพกาย และ สุขภาพจิตที่ถูกต้อง เพื่อให้พนักงานสามารถดูแลรักษาสุขภาพของ ตนเองได้ตลอดเวลา

บริษัทฯ ตระหนักและกําหนดนโยบายชัดเจนในการเสริมสร้าง ศักยภาพและสมรรถนะความสามารถของพนักงาน เพื่อเสริมสร้าง ความสามารถในการทํางาน ให้สอดคล้องกับทิศทาง กลยุทธ์ และ เป้ า หมายของบริ ษั ท ฯ ที่ มุ่ ง ขยายทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ มากขึ้ น ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของบริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ เ ตรี ย มความพร้ อ มด้ ว ยการพั ฒ นาบุ ค ลากรอย่ า งเป็ น ระบบ มี ก ารทํ า แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรระยาว และแผนพั ฒ นาประจํ า ปี ทีค่ รอบคลุม ทัง้ การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge) การพัฒนาทักษะ ( Skills ) และการพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะและทั ศ นคติ ( Attributes and Attitude ) ของพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น โดยผ่านระบบ การศึกษา (Education ) การพัฒนา (Development ) การฝึกอบรม (Training) และการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job Rotation)

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม สามารถ แข่งขันในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจเดียวกัน มีการ สํารวจและทบทวนอัตราค่าตอบแทน โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับ ตลาดแรงงานทุกปี มีการปรับขึน้ ค่าจ้างประจําปีตามผลการปฏิบตั งิ าน ของพนักงานทุกคนผ่านระบบการประเมินผลที่ใช้ดัชนีชี้วัดผลการ ปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator : KPI) สําหรับด้านการดูแล สวัสดิการ นอกเหนือจากสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่ กฎหมายกําหนดไว้ เช่น ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน บริษัทฯ ยังจัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ และพนักงานจ่ายเงิน สมทบและเงินสะสมในอัตราเท่ากัน ตามอัตราก้าวหน้าที่แปรผัน ตามอายุการทํางานตั้งแต่ร้อยละ 5 ถึง 10 ของค่าจ้าง เพื่อส่งเสริม การออม และเป็นหลักประกันความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว ให้กับพนักงานอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการฯ และ คณะกรรมการความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ ม ในการทํ า งาน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากพนักงานและผู้บริหาร เพื่อให้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะ

สําหรับในปี 2555 บริษทั ฯ จัดให้มกี ารพัฒนาบุคลากร ในหลักสูตร สําคัญๆ อาทิ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน ของ สถาบันวิทยาการพลังงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริหาร เศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนักบริหารระดับสูง ของสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสากลบนโต๊ะอาหารสําหรับ ผู้บริหาร หลักสูตรพัฒนาภาษาต่างประเทศทั้งการพูด เขียน และอ่าน การอบรมขนบธรรมเนี ย มวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น แก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ ไ ป ปฏิบั ติงานต่างประเทศ หลักสูตรคอมพิว เตอร์ หลักสูตรเกี่ยวกับ ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการทํ า งาน หลั ก สู ต รดั บ เพลิ ง เบื้ อ งต้ น และการอพยพหนี ไ ฟจากอาคารสู ง หลักสูตรความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรการ พัฒนาทักษะเฉพาะของสายงานต่างๆ (Public Training ) นอกจากนี้ ยังจัดให้มีกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อเปิดโลกทัศน์ มุมมอง และการเรียนรู้สิ่งใหม่ให้กับพนักงาน มีกิจกรรม Sports Day ประจําปี เพื่ อ พั ฒ นาจิ ต ใจ พร้ อ มทั้ ง เสริ ม สร้ า งความสามั ค คี เ ป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น กิ จ กรรมจิ ต อาสาพนั ก งาน เพื่ อ พั ฒ นาและปลู ก ฝั ง จิตสํานึกสาธารณะ การเป็นผู้ให้ การเสียสละ ในการทําประโยชน์เพื่อ สังคมและการช่วยเหลือผู้อื่นอีกด้วย


รายงานประจําปี 2555

74

ร า ย ง า น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ห ลั ก ก า ร ก ํา กั บ ดู แ ล กิ จ ก า ร ที่ ดี บริษัทได้รับการประเมินผล จากการสํารวจ การกํากับดูแลกิจการบริษัท จดทะเบียน ประจําปี 2555 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2012) ในระดับ "ดีเลิศ" ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ปี ที่ ห้ า และได้ รั บ การจั ด อยู่ ใ น Top Quartile ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มี มูลค่าทางการตลาดมากกว่า 10,000 ล้านบาท

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน ได้เสียทุกฝ่าย ในการก้าวสู่ความสําเร็จและบรรลุเป้าหมายสุดท้ายคือ การเติ บ โตอย่ า งมั่ น คงและยั่ ง ยื น ไปพร้ อ มกั บ ชุ ม ชน สั ง คม และ สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นดําเนินธุรกิจโดยให้ความสําคัญและ ยึดถือปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณ ธุรกิจ รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนายกระดับมาตรฐานการปฏิบัติ ที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่ระดับสากล และรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการฯ ตระหนักในความสําคัญและมุ่งมั่นที่จะดูแล และปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยได้ประกาศ “นโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น” เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในฐานะ เจ้าของกิจการ ซึ่งสะท้อนการเคารพและการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน

ของผู้ถือหุ้น รวมถึงการดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิ ขั้นพื้นฐานดังกล่าว โดยเคร่ ง ครั ด นั บ ตั้ ง แต่ ปี 2550 เป็ น ผลให้ ต ลอดปี 2555 ไม่ พ บ เหตุการณ์หรือการปฏิบัติใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอน สิทธิของผู้ถือหุ้น และได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย ดังนี้

1.1 สิทธิในการได้รบั แจ้งข้อมูลและข่าวสารทีม่ นี ยั สําคัญ ของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับคุณภาพของการเปิดเผยข้อมูล และสารสนเทศที่สําคัญของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ซึ่งหมายถึงความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน เพียงพอ เป็นปัจจุบัน ทันเวลา โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ลักษณะข้อมูลไม่ใช่ข้อมูล ด้ า นเดี ย ว แต่ มี ท้ัง ข้ อ มู ล เชิ ง บวกและเชิ ง ลบ บริ ษัท ฯ ใช้ ช่อ งทาง การเปิดเผยข้อมูลที่สามารถเข้าถึงผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

การเปิ ด เผยข้ อ มู ล และสารสนเทศเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละ ข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง อาทิ การเปิดเผยสารสนเทศที่สําคัญให้ทราบ โดยทันที การเผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนโดยทั่วถึง การชี้แจง กรณีที่มีข่าวลือหรือข่าวสารต่างๆ การดําเนินการเมื่อการซื้อขาย หลักทรัพย์ผิดจากภาวะปกติ ไม่ทําการเปิดเผยในเชิงส่งเสริมโดยไม่มี เหตุอันสมควร และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยบุคคล ภายใน เป็นต้น ในขณะเดียวกันการเปิดเผยข้อมูลต้องไม่สร้างภาระ ค่ า ใช้ จ่ า ยจนเกิ น ไปให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ และไม่ ทํ า ให้ บ ริ ษั ท ฯ สู ญ เสี ย ความสามารถในการแข่งขันด้วยเช่นกัน บริษัทฯ ได้กําหนดผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลในเรื่อง ต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน ดังนี้ Ļ ผู้ มี ห น้ า ที่ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล และสารสนเทศของ บริษัทฯ ได้ แ ก่ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ Ļ สํานักงานเลขานุการบริษัท รั บ ผิ ด ชอบการจั ด ทํ า เอกสารการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. การจัดทํา รายงานประจํ า ปี (แบบ 56-2) รวมทั้ ง เป็ น ผู้ประสานงาน (Contact Person ) กับ ตลท. และ สํานักงาน ก.ล.ต. Ļ ฝ่ายบัญชี รับผิดชอบการจัดทําเอกสารเปิดเผยข้อมูลรายงาน ทางการเงิ น และคํ า อธิ บ ายและการวิ เ คราะห์ ผลการดํ า เนิ น งานและฐานะทางการเงิ น ของ ฝ่ายบริหาร Ļ ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ รั บ ผิ ด ชอบการจั ด ทํ า แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจํ า ปี (แบบ 56-1) และการจั ด การประชุ ม นักวิเคราะห์หลักทรัพย์

75

Ļ ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ รั บ ผิ ด ชอบการจั ด ทํ า เอกสารเปิ ด เผยข้ อ มู ล และ ข่ า วสารแก่ สื่ อ มวลชน และการจั ด การแถลงข่ า ว ของบริษัทฯ บริ ษั ท ฯ ได้ เ ผยแพร่ ข้ อ มู ล และสื่ อ สารสองทาง ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษผ่ า นเว็ บ ไซต์ (www.ratch.co.th) เพื่อขยายโอกาส เพิ่มความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล และสร้างความ เข้าใจอันดีระหว่างกัน ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้สนใจ ทั่วไป และสาธารณชน เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถเข้าถึงข้อมูล ของบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบนั นอกจากนี้ ยังมีการจัดการ ประชุ ม นั ก วิ เ คราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ การพบนั ก ลงทุ น ในประเทศและ ต่างประเทศ การแถลงข่าวผลประกอบการประจําไตรมาสและประจําปี การจัดส่งข่าวและภาพข่าวกิจกรรมของบริษัทฯ ให้แก่สื่อมวลชน การนํ า ผู้ ถื อ หุ้ น นั ก ลงทุ น สถาบั น และนั ก วิ เ คราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ เข้าเยี่ยมชมกิจการ การจัดกิจกรรมสัมพันธ์กับสื่อมวลชน เป็นต้น ในรอบปี 2555 บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนด หลักเกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล สารสนเทศ และการปฏิ บั ติ ก ารใดๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของบริ ษั ท จดทะเบี ย น อย่างถูกต้องครบถ้วน และไม่มีกรณีถูกลงโทษจากการไม่นําส่ง รายงานตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดล่ า ช้ า แต่ อ ย่ า งใด โดยสรุ ป ผล กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทฯ ดังนี้ (1) การเปิดเผยสารสนเทศประเภททีต่ อ้ งรายงาน ตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) เช่น งบการเงินรายไตรมาส รายงานประจําปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี เป็นต้น (2) การเปิ ด เผยสารสนเทศตามเหตุ ก ารณ์ (Non-Periodic Reports) เช่น การประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 มติที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 การจ่ายเงิน ปั น ผล การเข้ า ลงทุ น และความก้ า วหน้ า ในการลงทุ น โครงการต่ า งๆ ของบริ ษั ท ฯ เป็นต้น

14 ครั้ง

40 ครั้ง


รายงานประจําปี 2555

76

(3) การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (4) การพบนักลงทุนในประเทศ

3 ครั้ง 92 ราย

(5) การพบนักลงทุนในต่างประเทศ

5 ครั้ง

(6) การแถลงข่าวผลประกอบการ และความรับผิดชอบต่อสังคม

5 ครั้ง

(7) การส่งข่าวและภาพข่าวกิจกรรม ของบริษัทฯ ให้แก่สื่อมวลชน

45 ครั้ง

(8) การนําผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ

1 ครั้ง

(9) การจัดกิจกรรมสัมพันธ์กับสื่อมวลชน

2 ครั้ง

(10) การจัดนิทรรศการ Event Management และสัมภาษณ์พิเศษ

17 ครั้ง

(11) สถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ของบริษัทฯ (เฉลี่ยต่อเดือน)

56,000 ครั้ง

1.2 สิทธิในการจดทะเบียนเป็นเจ้าของหุน้ การเปลีย่ นมือ หรือการโอนสิทธิในหุ้น บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (TSD) เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทําหน้าที่รับฝากหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จัดเก็บและดูแลข้อมูลของ ผู้ถือหุ้นให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่ถือ หลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ เช่ น การออกใบหลั ก ทรั พ ย์ ฝาก/ถอน ใบหลักทรัพย์ โอน/รับโอนหลักทรัพย์ และการจ่ายสิทธิประโยชน์ ต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับ TSD ได้โดยตรง ที่ TSD Call Center: โทร. 02 229 2888 และปัจจุบัน TSD ได้เปิดบริการ Investor Portal เพื่อบริการข้อมูลผู้ถือหุ้นทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ถือหุ้น สามารถสมัครใช้บริการได้ที่ http://www.tsd.co.th/th/investorportal/ index.html

1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม เพื่ อ ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ในฐานะเจ้ า ของกิ จ การได้ มี ส่ ว นร่ ว ม ในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องสําคัญ รวมถึงการรับรู้และตรวจสอบ

การดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการฯ และฝ่ า ยบริ ห าร บริ ษั ท ฯ จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งการจัดการ ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ถื อ เป็ น หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ให้เป็นไปตามกฎหมายและตามแนวทางในคู่มือ AGM Checklist ที่จัดทําขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน สํ า นั ก งาน ก.ล.ต. และ ตลท. และเป็ น การดํ า เนิ น การด้ ว ยความ โปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม

การประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้งคือ “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555” ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2555 เริ่ ม ประชุ ม เวลา 14.30 น. และเลิ ก ประชุ ม เวลา 17.50 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้ า ว กรุ ง เทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิ น เขตจตุ จั ก ร กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง มี ร ะบบขนส่ ง มวลชนที่ ผู้ ถื อ หุ้ น สามารถใช้ ในการเดินทางไปเข้าร่วมประชุ ม ได้ อ ย่ า งสะดวก สถานที่ ป ระชุ ม กว้ า งขวางเหมาะสมสามารถรองรับผู้เข้าประชุมจํานวนมาก และ บริษัทฯ ได้จัดสิ่งอํานวยความสะดวกที่ จํ า เป็ น สํ า หรั บ การประชุ ม ไว้ อ ย่ า งครบถ้ ว น ได้ แ ก่ โสตทั ศ นู ป กรณ์ ท่ี ใช้ ใ นการนํ า เสนอต่ อ ที่ประชุม ระบบคอมพิวเตอร์ และ Barcode ที่บรรจุข้อมูลเฉพาะ ของผู้ถือ หุ้น แต่ ล ะรายที่ใช้ ใ นการลงทะเบี ย นเข้ า ร่ ว มการประชุ ม และการนับคะแนนเสียง ทําให้มีความสะดวก รวดเร็ว และการนับ คะแนนเสียงมีความแม่นยํา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 น. ก่ อ นเวลาเริ่ ม ประชุ ม 2 ชั่ ว โมงครึ่ ง และผู้ ถื อ หุ้ น ที่ เ ดิ น ทางมา ภายหลั ง สามารถลงทะเบี ย นเข้ า ร่ ว มประชุ ม ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จนถึงเวลาเลิกประชุม โดยไม่จํากัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วม การประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่าง การพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถพิ จ ารณาเลื อ กว่ า จะเข้ า ร่ ว มการประชุ ม ตลอดทุ ก เรื่ อ ง หรือจะเข้าร่วมประชุมเฉพาะเรื่องก็ได้ สําหรับการตรวจสอบเอกสาร


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

หลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมนั้น ดําเนินการโดยพนักงาน ที่ แ ต่ ง ตั้ ง โดยประธานกรรมการ ตามขั้ น ตอนที่ ไ ม่ ยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ น และเป็ น ไปตามรายละเอี ย ดที่ ไ ด้ แจ้ ง ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น พร้ อ มกั บ หนั ง สื อ เชิญประชุม ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส า มั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 5 มี ผู้ เข้ า ประชุ ม ประกอบด้ ว ยผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ รั บ มอบฉั น ทะจํ า นวน 1,239 ราย ถื อ หุ้ น รวมกั น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 88.19 ของจํ า นวนหุ้ น ที่จําหน่ายได้ทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานกรรมการทํ า หน้ า ที่ ป ระธานที่ ป ระชุ ม ตามข้ อ บั ง คั บ ของ บริษัทฯ กรรมการและผู้บริหารทุกคน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษา กฎหมาย เข้าร่วมในการประชุมเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและร่วมตอบ ข้อซักถามแก่ที่ประชุม

ก่อนการประชุม บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสําหรับการตัดสินใจใน ที่ประชุมแก่ ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น การล่ ว งหน้ า อย่ า งเพี ย งพอและทั น เวลา โดยได้แจ้งกําหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม และระเบียบวาระการ ประชุมพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และความเห็นของคณะกรรมการฯ ในแต่ละเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านช่องทาง ของ ตลท. ก่อนเวลา 09.00 น. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 (วันทําการ ถั ด จากวั น ที่ ค ณะกรรมการฯ มี ม ติ ใ ห้ เรี ย กประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจําปี 2555) รวมทั้งได้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมติดต่อกัน 3 วัน และไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ (หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษในวันที่ 16-18 มีนาคม 2555 และโฆษณา ในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยในวันที่ 18-20 มีนาคม 2555) หนังสือเชิญประชุมได้ระบุรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ ประชุมพร้อมแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งได้จัดเรียงลําดับความสําคัญ พร้อมข้อมูลชี้แจงความเป็นมา เหตุผล ความจําเป็น และประเด็นสําคัญของแต่ละเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาหรือเพื่อทราบ รวมทั้งได้ระบุความเห็นของ

77

คณะกรรมการฯ ในทุกเรื่องไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบ การพิจารณาตัดสินใจลงมติในแต่ละเรื่อง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ได้จัดส่ง พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ประกอบด้วย (1) ข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประชุ ม ผู้ถือหุ้น (2) เอกสารแจ้ ง รายละเอี ย ดหลั ก ฐานที่ ผู้ ถื อ หุ้ น ต้ อ ง นํามาแสดงตนประกอบการเข้าร่วมประชุม วิธีการ มอบฉั น ทะ การลงทะเบี ย นเข้ า ร่ ว มประชุ ม และ การออกเสียงลงคะแนนในการประชุม (3) รายงานการประชุ ม ครั้ ง ก่ อ นที่ เ สนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง (4) รายงานประจํ า ปี ข องคณะกรรมการฯ ซึ่ ง บรรจุ สารสนเทศสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานของ บริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและโครงการในอนาคต รวมทั้ ง งบการเงิ น พร้ อ มหมายเหตุ ป ระกอบ งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทั้งนี้ ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานประจําปี ฉบับย่อ (แสดงงบการเงินและผลประกอบการ) และ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่ อ ความสะดวกในการรั บ ทราบและตรวจสอบ ผลประกอบการของบริษัทฯ ส่วนรายงานประจําปี ฉบับสมบูรณ์นั้น บริษัทฯ ได้จัดส่งในรูปแบบซีดีรอม ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก คน และจั ด ส่ ง ในรู ป เล่ ม เอกสาร ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์ขอรับเท่านั้น ทั้งนี้ มี ผู้ ถื อ หุ้ น ขอรั บ เอกสารรายงานประจํ า ปี 2554 ฉบับสมบูรณ์ทั้งสิ้น จํานวน 121 เล่ม (5) ประวั ติ ย่ อ และข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของผู้ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่อเป็นกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ ของบริษัทฯ


รายงานประจําปี 2555

78

(6) หนั ง สื อ มอบฉั น ทะทั้ ง 3 แบบตามที่ กํ า หนดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อม รายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ (7) แบบฟอร์ ม ลงทะเบี ย นเข้ า ร่ ว มการประชุ ม ซึ่ ง ติ ด Barcode ของผู้ถือหุ้นแต่ล ะรายเพื่อ ความสะดวก และรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ า ปี 2555 และเอกสารประกอบทั้ ง ชุ ด ซึ่ ง เหมื อ นกั บ ข้ อ มู ล ที่บริษัทฯ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารดังกล่าวแล้วข้างต้น ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นเวลา มากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ดําเนินการจัดส่งเอกสารเชิญประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 ซึ่งเป็นไปตามข้อกฎหมาย ที่ ใ ห้ บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นจั ด ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน บริ ษั ท ฯ ได้ แจ้ ง ในหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม และผ่ า นทาง เว็บไซต์ของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือขอข้อมูล เพิ่มเติมในเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม และหรือ เสนอแนะข้อคิดเห็นอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของ บริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ทางไปรษณีย์ หรือทาง โทรสารมายังเลขานุการบริษัท หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายัง corporatesecretary@ratch.co.th เพื่อจะได้ชี้แจงรายละเอียดหรือ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุมต่อไป ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555 มีผู้ถือหุ้นส่งคําถามและข้อเสนอแนะเป็นการล่วงหน้า มายังบริษัทฯ จํานวน 1 ราย ซึ่งบริษัทฯ ได้มีหนังสือชี้แจงคําถาม ล่วงหน้าสําหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2555 ของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว รวมทั้งได้เผยแพร่ หนังสือดังกล่าวพร้อมคํ าชี้แจงไว้บนเว็บไซต์ ( www.ratch.co.th )

ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 5 เมษายน 2555 ข้างท้ายรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ให้ มี ร ะบบการจั ด การประชุ ม และได้ ให้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจในการประชุม อย่ า งเพี ย งพอและเป็ น การล่ ว งหน้ า รวมทั้ ง จั ด ให้ มี สิ่ ง อํ า นวย ความสะดวกต่ า งๆ สํ า หรั บ การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น มาโดยตลอด โดยยึดมั่นที่จะส่งเสริมให้ผ้ถู ือหุ้นได้ใช้สิทธิข้ันพื้นฐานในการเข้าร่วม การประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นผลให้บริษัทฯ สามารถจัดการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมี จํ า นวนผู้ ถื อ หุ้ น ทั้ ง ที่ ม าด้ ว ยตนเองและโดยการมอบฉั น ทะ เข้าประชุมเป็นจํานวนมากและเพิ่มขึ้นเป็นลําดับทุกปี

ระหว่างการประชุม ก่ อ นเริ่ ม การประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจํ า ปี 2555 ประธานกรรมการในฐานะประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ องค์ประชุม และมอบหมายให้เลขานุการบริษัททําหน้าที่จดบันทึก และจัดทํารายงานการประชุม แนะนํากรรมการ ฝ่ายบริหาร ผู้สอบ บั ญ ชี และที่ป รึ ก ษากฎหมายที่เข้ า ร่ ว มในการประชุ ม ต่ อ จากนั้น ได้ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการออกเสี ย งลงคะแนน ในแต่ละวาระการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติสําหรับ การจั ด ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นของ ตลท. เพื่ อ ทํ า ความเข้ า ใจให้ ชั ด เจนอี ก ครั้ ง โดยมี ร ายละเอี ย ดเช่ น เดี ย วกั บ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว รวมถึง วิธีลงคะแนนเสียง ที่บริษัทฯ จัดให้มีบัตรลงคะแนนในทุกเรื่องที่เสนอ ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ซึ่ ง ผู้ เข้ า ประชุ ม ทุ ก คนได้ รั บ เมื่ อ ลงทะเบี ย นเข้ า ร่ ว ม การประชุม และได้ใช้วิธีการออกเสียงที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนโดยการ ยกมื อ หากไม่ เ ห็ น ด้ ว ยหรื อ งดออกเสี ย ง เพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปรั บ บั ต รลงคะแนน การใช้ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละ Barcode ช่วยในการนับคะแนนเสียง ตลอดจนได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบด้วยว่า บริษัทฯ ได้เชิญบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเป็นคนกลาง (Inspector) เพื่อทําหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปอย่าง โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อ บังคับของบริษัทฯ โดยการ


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

ร่วมตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ได้แก่ กระบวนการตรวจสอบเอกสาร ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม องค์ประชุม ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียง วิธีการลงคะแนนและการนับ คะแนนเสียงสอดคล้องตรงกับข้อบังคับบริษัทฯ และที่ประธานแจ้ง ตลอดจนดูแลให้มีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ทุกรายโดยเฉพาะในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ และตรวจสอบ ความถูกต้องของผลจากมติที่ประชุม และผลของการลงคะแนนเสียง จากบัตรลงคะแนน คณะกรรมการฯ ตระหนั ก ดี ถึ ง ความสํ า คั ญ และ ความจํ า เป็ น ที่ ผู้ ถื อ หุ้ น ต้ อ งใช้ เ วลาในการศึ ก ษาข้ อ มู ล ก่อ นการ ตัดสินใจ โดยยึดถือหลักการทีจ่ ะไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ ไม่เคยแจ้งข้อมูลสําคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหันในที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ไม่มีการเพิ่มเรื่องเพื่อพิจารณาลงมติหรือเปลี่ยนข้อมูลสําคัญ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เรื่องที่นําเสนอต่อที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด ประธาน กรรมการซึ่งทําหน้าที่ประธานที่ประชุมได้ดําเนินการประชุมเป็นไป ตามลําดับที่กําหนดในระเบียบวาระการประชุมที่แจ้งไว้ในหนังสือ เชิญประชุมโดยไม่มีการสลับวาระ การพิจารณาในแต่ละเรื่องเริ่มจากการชี้แจงความเป็นมา เหตุ ผ ลและความจํ า เป็ น โดยละเอี ย ดของข้ อ มู ล สํ า คั ญ ที่ ไ ด้ แจ้ ง แก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ไว้ ใ นหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม แล้ ว และข้ อ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม หลั ง จากนั้ น ประธานได้ ใ ห้ เวลาแก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ซั ก ถามเพื่ อ คณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหารร่วมกันชี้แจงจนเป็นที่เข้าใจชัดเจน ก่อนจะขอให้ที่ประชุมลงมติโดยการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งภายหลัง นั บ คะแนนเสี ย งเสร็ จ สิ้ น แล้ ว ประธานได้ ป ระกาศให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบรายละเอี ย ดของมติท่ีประชุมในวาระนั้นๆ โดยแยกประเภท คะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ ในการออกเสี ย งลงคะแนนทุ ก ครั้ ง บริ ษั ท ฯ ได้ กํ า หนดให้ ใช้ บั ต ร ลงคะแนนเสียงสําหรับผู้เข้าประชุมทุกราย โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์

79

ช่ ว ยอํ า นวยความสะดวกในการประมวลผลการลงคะแนนเสี ย ง บริ ษั ท ฯ ได้ แ ยกการพิ จ ารณาเลื อ กตั้ ง กรรมการและการพิ จ ารณา อนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการออกจากกัน และให้ทาํ การลงมติ เลือกตัง้ กรรมการเป็นรายคน เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น สามารถเสนอเรื่ อ งเพื่ อ พิ จ ารณาเพิ่ ม เติ ม จากเรื่ อ งที่ บ รรจุ โ ดยคณะกรรมการฯ ไว้ ใ น ระเบี ย บวาระการประชุ ม แล้ ว คณะกรรมการฯ กํ า หนดให้ มี ก าร พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) โดยถือปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กําหนดว่า เรื่องที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติในการ พิจารณาเรื่องอื่นๆ ได้ จะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ในสามของจํ า นวนหุ้ น ที่ จํ า หน่ า ยได้ ทั้ ง หมดของ บริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ไม่มีการเสนอ เรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาลงมติ มีเพียงข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ที่ได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมแล้ว เท่านั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 บริษัทฯ ได้ดําเนินการตามลํ า ดั บ ที่ กํ า หนดในระเบี ย บวาระการประชุ ม ด้ ว ยการให้ ข้ อ มู ล อย่ า งครบถ้ ว นและพอเพี ย ง เปิ ด โอกาสให้ ผู้เข้าประชุมซักถามอย่างเหมาะสม คณะกรรมการฯ และผู้บริหาร ชี้ แ จงข้ อ ซั ก ถามอย่ า งชั ด เจน มี ร ะบบการลงคะแนนเสี ย ง ที่ ส ามารถอํ า นวยความสะดวกและกระบวนการที่ โ ปร่ ง ใส โดยคนกลางซึ่ ง ไม่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ร่ ว มในการตรวจสอบตลอด การประชุม

หลังการประชุม บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ระบุ ผ ลการออกเสี ย งลงคะแนนในแต่ ล ะเรื่ อ งแยกประเภท คะแนนเสี ย ง “เห็ น ด้ ว ย” “ไม่ เ ห็ น ด้ ว ย” และ “งดออกเสี ย ง” พร้อมแสดงสัดส่วนคะแนนเสียงแต่ละประเภท โดยจัดส่งในรูปแบบ เอกสารไปยัง ตลท. พร้อมกับแจ้งข้อมูลผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์


80

ของ ตลท. ก่อนเวลา 09.00 น. วันที่ 27 มีนาคม 2555 (วันทําการ ถัดจากวันประชุม) เลขานุ ก ารบริ ษั ท เป็ น ผู้ จ ดบั น ทึ ก และจั ด ทํ า รายงาน การประชุ ม เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร โดยบั น ทึ ก สาระสํ า คั ญ ของ แต่ละเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม สรุปประเด็นสําคัญของข้อซักถาม ของผู้ ถื อ หุ้ น และคํ า ชี้ แจงของคณะกรรมการฯ และฝ่ า ยบริ ห าร ข้ อ เสนอแนะและข้ อ คิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม ของผู้ เข้ า ประชุ ม รวมทั้ ง มติ ที่ประชุมพร้อมคะแนนเสียงแต่ละประเภท และสัดส่วนคะแนนเสียง ของแต่ละเรื่องไว้อย่างชัดเจนและครบถ้วน และบริษัทฯ ได้นําส่ง รายงานการประชุ ม ที่จัด ทํ า แล้ ว เสร็ จ ลงนามรั บ รองโดยประธาน ที่ ป ระชุ ม ส่ ง ให้ ตลท. สํ า นั ก งาน ก.ล.ต. และนายทะเบี ย น (กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ) เพื่ อ เป็ น เอกสารตรวจสอบและอ้ า งอิ ง พร้อมกับเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 ก่อนเวลาที่กฎหมายกําหนดให้ทําการเผยแพร่รายงานการประชุม ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และภายหลังการเผยแพร่ รายงานการประชุ ม บนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นโดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป ปรากฏว่ า ไม่ มี ผู้ ถื อ หุ้ น แจ้ ง แก้ ไข เพิ่ ม เติ ม หรื อ ปรั บ ปรุ ง รายงาน การประชุมฉบับดังกล่าว

รายงานประจําปี 2555

ติดต่อกันเป็นเวลา 4 ปี (ปี 2552–2555) ส่งผลให้สมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทย มอบรางวัล Investors’ Choice Award ให้แก่บริษัทฯ อีกด้วย

1.4 สิทธิในการแต่งตัง้ ถอดถอน และกําหนดค่าตอบแทน กรรมการ คณะกรรมการฯ ได้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ บริ ษั ท ฯ อย่ า งเคร่ ง ครั ด ในการนํ า เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ พิ จ ารณา แต่ ง ตั้ ง กรรมการแทนตํ า แหน่ ง ที่ ว่ า งลงเนื่ อ งจากครบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี รวมทั้งการพิจารณากําหนด ค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจําทุกปี ดังรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

1.5 สิทธิในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน ในการสอบบัญชี คณะกรรมการฯ ได้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ บริ ษั ท ฯ อย่ า งเคร่ ง ครั ด ในการนํ า เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ พิ จ ารณา แต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละกํ า หนดค่ า ตอบแทนในการสอบบั ญ ชี ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจําทุกปี

บริษทั ฯ จัดให้มแี บบสํารวจความคิดเห็นจากผูเ้ ข้าประชุม เกี่ ย วกั บ หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม และรายงานประจํ า ปี การอํ า นวย ความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น การดําเนินการประชุม และการจัดทํารายงาน การประชุม และได้รวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพ การจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้มปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นประโยชน์ ต่อกิจการและผู้ถือหุ้นยิ่งขึ้น

ผู้ ถื อ หุ้ น ในฐานะมี ส่ ว นร่ ว มเป็ น เจ้ า ของกิ จ การตาม สั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ในบริ ษั ท ฯ จึ ง มี สิ ท ธิ ใ นส่ ว นแบ่ ง ในกํ า ไรของ บริ ษั ท ฯ ด้ ว ย ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ ได้ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ตาม ผลประกอบการและนโยบายการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลของบริ ษั ท ฯ มาโดยตลอด (รายละเอี ย ดข้ อ มู ล เปิ ด เผยอยู่ ใ นหั ว ข้ อ นโยบาย การจ่ายเงินปันผล)

ในการประเมินผลคุณภาพการจัดการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 โดยสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดี เ ลิ ศ ” และจากการที่ บ ริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพ การจั ด ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ด้ ว ยคะแนนเต็ ม 100 คะแนน

บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลอย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี ตลอดระยะเวลา นับแต่เริ่มดําเนินกิจการเป็นต้นมา และจากการ ติ ด ตามตรวจสอบข้ อ มู ล การรั บ เงิ น ปั น ผลของบริ ษั ท ฯ พบว่ า มีเงินปันผลค้างจ่ายจํานวนหนึ่งที่ผู้ถือหุ้นยังไม่ได้ติดต่อขอรับเงิน ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ ได้ พ ยายามติ ด ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ตามข้ อ มู ล ที่ ต รวจสอบพบ


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

โดยมี ห นั ง สื อ แจ้ ง รายละเอี ย ดการติ ด ต่ อ ขอรั บ เงิ น ปั น ผล รวมทั้ ง ช่ ว ยประสานงานเพื่ อ การออกเช็ ค เงิ น ปั น ผลใหม่ ก รณี ต รวจสอบ พบว่ า เช็ ค สู ญ หายหรื อ หมดอายุ และการดํ า เนิ น การเพื่ อ โอน กรรมสิทธิ์การถือหุ้นและให้ทายาทรับเงินปันผลแทนกรณีผู้ถือหุ้น ถึ ง แก่ ก รรม นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง ได้ เชิ ญ ชวนให้ ผู้ ถื อ หุ้ น สมั ค ร ใช้บริการจ่ายเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคาร (e-Dividend)

81

และรองกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ เป็ น ผู้ ทํ า หน้ า ที่ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารเพิ่มเติม ได้แก่ เว็บไซต์ รวมทั้งสามารถติดต่อขอรับข้อมูลได้จากหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ ได้แก่ สํานักงานเลขานุการบริษัท ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ และส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

2.2 การจัดทําเอกสาร 2 ภาษา การกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล บริ ษั ท ฯ ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ แนะนํ า ของ ตลท. โดย ในการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจํ า ปี 2555 ได้ กํ า หนดรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ เข้ า ร่ ว มประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนนในการ ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น และรั บ เงิ น ปั น ผล (Record Date ) ในวั น ที่ 29 กุ ม ภาพั น ธ์ 2555 และให้ ร วบรวมรายชื่ อ ตามมาตรา 225 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ โดยวิ ธี ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2555 ซึ่งผู้ถือหุ้น ที่มีรายชื่อดังกล่าวจะได้สิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ในวันที่ 26 มีนาคม 2555 และได้รับเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2555

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อดํารงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนใน ตลท. และกํากับ ดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน อย่ า งเท่ า เที ย ม บริ ษั ท ฯ ได้ ป ฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ฯ อย่ า ง เท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น รายย่ อ ยหรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น สถาบั น เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ชาวไทยหรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น ต่างชาติ ตามข้อกําหนดและวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่กําหนดโดย ตลท.

2.1 การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท เพื่ อ ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ของบริ ษั ท ฯ ได้ อ ย่ า ง เท่าเทียมกัน บริษทั ฯ กําหนดให้ใช้ชอ่ งทางของ ตลท. เป็นช่องทางหลัก และกําหนดให้ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทฯ ได้จัดทําข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการเปิ ด เผยข้ อ มู ล และสารสนเทศทุ ก รายการ ทั้ ง การเปิ ด เผย ข้ อ มู ล ผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อง ตลท. หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม การแจ้งข่าว แก่สื่อ มวลชน และข้อ มูลบนเว็บไซต์ข องบริษัทฯ เพื่อ ให้ผู้ ถือหุ้น เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ของบริ ษั ท ฯ ได้ อ ย่ า งเท่ า เที ย มกั น ทั้ ง ชาวไทยและ ต่างชาติ

2.3 การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อ บุคคลเพือ่ แต่งตัง้ เป็นกรรมการ นับตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2551 เป็นต้นมา บริ ษั ท ฯ ได้ เ ปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น รายย่ อ ยเสนอเรื่ อ งเพื่ อ คณะกรรมการฯ พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม และ/ หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ตามข้อเสนอแนะของ ตลท. มาอย่างต่อเนื่องทุกปี สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555 บริษัทฯ ได้ประกาศ เชิ ญ ชวนผู้ ถื อ หุ้ น ผ่ า นช่ อ งทางสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อง ตลท. และ บนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ เมื่ อ วั น ที่ 5 กั น ยายน 2554 โดยระบุ รายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธกี าร กระบวนการในการพิจารณาดําเนินการ ช่ อ งทางการเสนอเรื่ อ ง และให้ เวลาผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ารณาดํ า เนิ น การ ประมาณสามเดื อ นครึ่ ง ระหว่ า งวั น ที่ 15 กั น ยายน 2554 ถึ ง วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ ในระเบียบวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการ


รายงานประจําปี 2555

82

2.4 การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกหรือ ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง สามารถมอบอํานาจ ให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงในที่ ป ระชุ ม แทนได้ บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ทํ า หนั ง สื อ มอบฉั น ทะจั ด ส่ ง ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น พร้ อ มกั บ หนั ง สื อ เชิญประชุมเป็น 3 แบบ ตามที่กําหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ คือ แบบ ก. ซึ่งเป็นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป แบบ ข. ซึ่ ง เป็ น หนั ง สื อ มอบฉั น ทะที่ กํ า หนดรายการต่ า งๆ ที่ จ ะ มอบฉั น ทะที่ ล ะเอี ย ดชั ด เจนตายตั ว และแบบ ค. ซึ่ ง เป็ น หนั ง สื อ มอบฉั น ทะที่ ใช้ เ ฉพาะกรณี ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น ผู้ ล งทุ น ต่ า งประเทศและ แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian ) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ ดู แ ลหุ้ น และผู้ ถื อ หุ้ น สามารถ Download หนั ง สื อ มอบฉั น ทะ ทั้ง 3 แบบ จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อีกทางหนึ่งด้วย หรือผู้ถือหุ้น จะพิ จ ารณาใช้ ห นั ง สื อ มอบฉั น ทะแบบอื่ น หรื อ จั ด ทํ า ขึ้ น เองตาม ความสะดวกและเห็นสมควรก็ได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เสนอรายชื่อกรรมการอิสระของ บริษัทฯ 3 คน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมข้อมูลของแต่ละคน ระบุการมี/ไม่มีส่วนได้เสียของแต่ละคนในเรื่องที่บรรจุไว้ในระเบียบ วาระการประชุม เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะ ให้เข้าประชุมและออกเสียงแทนได้ ซึ่งในการประชุมคราวดังกล่าว มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมแทน รวม 143 ราย และมอบฉันทะให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เข้าประชุม แทนจํานวน 4 ราย

2.6 บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมจากที่แจ้ง ไว้แล้ว คณะกรรมการฯ ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็น ที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ โดยยึดถือ หลั ก การที่ จ ะไม่ มี ก ารเสนอเรื่ อ งใดๆ ที่ ไ ม่ ไ ด้ บ รรจุ ไว้ ใ นระเบี ย บ วาระการประชุมตามที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มเติม แต่หากผู้ถือหุ้นมีความจําเป็น ก็สามารถ เสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาได้โดยปฏิบัติตามข้อกําหนดในข้อบังคับ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่มีการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555

2.7 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน คณะกรรมการฯ ได้ จั ด ให้ มี ม าตรการป้ อ งกั น กรณี ที่ กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Insider Trading) โดยได้กําหนดแนวทาง ในการเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล ภายในของบริ ษั ท ฯ และแนวทางป้ อ งกั น การใช้ ข้ อ มู ล ภายในแสวงหาประโยชน์ ส่ ว นตนเป็ น คํ า สั่ ง ที่ เ ป็ น ลายลักษณ์อักษรและถือปฏิบัติโดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นั บ ตั้ ง แต่ เริ่ ม ก่ อ ตั้ ง บริ ษั ท ฯ รวมทั้ ง ได้ ป ระกาศให้ ผู้ บ ริ ห ารและ พนั ก งานทุ ก คน รายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ หลั ก ทรั พ ย์ ข อง บริ ษั ท ฯ ของตนเอง คู่ ส มรส และบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ ให้ กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ ท ราบภายใน 3 วั น ทํ า การ นั บ แต่ มี ก าร เปลี่ ย นแปลงการถื อ หลั ก ทรั พ ย์ ด้ ว ย ซึ่ ง ได้ มี ก ารปฏิ บั ติ ม าอย่ า ง ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน

2.5 การใช้บัตรลงคะแนนเสียง บริ ษั ท ฯ ได้ กํ า หนดให้ ใช้ บั ต รลงคะแนนเสี ย งในการ ออกเสี ย งลงคะแนนในการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น สํ า หรั บ ผู้ เข้ า ประชุ ม ทุ ก ราย โดยใช้ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยอํานวยความสะดวกในการ ประมวลผลการลงคะแนนเสียง และในการเลือกตั้งกรรมการได้แยก ลงคะแนนเสียงเป็นรายคนและเก็บบัตรลงคะแนนเสียงไว้ตรวจสอบ และอ้างอิง

2.8 การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท การจั ด ทํ า รายงานการถื อ ครองและการเปลี่ ย นแปลง การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่ของกรรมการและ ผู้บริหาร ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการแจ้งสํานักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการฯ ได้กําหนดให้จัดทํารายงานการเปลี่ยนแปลง การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรส


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไว้ในวาระการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อรับทราบเป็นประจําทุกเดือน ตลอดปี 2555 ไม่มีกรณีร้องเรียนอันเนื่องมาจากการ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างไม่เสมอภาค รวมทั้งไม่มีการกล่าวโทษ กรรมการและผู้ บ ริ ห ารกรณี ไ ม่ จั ด ทํ า รายงานการถื อ ครอง หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามข้อกําหนด หรือการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 3.1 นโยบายเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ได้นําหลักการดูแลและปกป้องสิทธิของผู้มีส่วน ได้เสียรวมไว้ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้ “ส่งเสริม กํ า กั บ ดู แ ลให้ มั่ น ใจว่ า สิ ท ธิ ต ามกฎหมายของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย อาทิ ลู ก ค้ า ลู ก จ้ า ง คู่ ค้ า ผู้ ถื อ หุ้ น ผู้ ล งทุ น เจ้ า หนี้ คู่ แ ข่ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี อิ ส ระ ภาครั ฐ และชุ ม ชนที่ บ ริ ษั ท ฯ ตั้ ง อยู่ ได้ รั บ การคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี” และประกาศใช้นับตั้งแต่ปี 2546 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และ ตั้ ง แต่ ปี 2550 เป็ น ต้ น มา บริ ษั ท ฯ ยั ง ได้ ป ระกาศนโยบาย เป็ น การเฉพาะสํ า หรั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย กลุ่ ม ต่ า งๆ โดยได้ เ ผยแพร่ ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในบริษัทฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึง่ ประกอบด้วย นโยบายเกีย่ วกับผูถ้ อื หุน้ นโยบายเกีย่ วกับพนักงาน นโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม นโยบายการใช้งานระบบ เครือข่ายและคอมพิวเตอร์ นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อ มในการทํ า งาน และนโยบาย 5 ส. เป็นต้น (นโยบายเหล่านีไ้ ด้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ด้วย) จากนโยบายที่ได้ประกาศใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วน ได้ เ สี ย เป็ น การเฉพาะดั ง กล่ า วข้ า งต้ น บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารปฏิ บั ติ ที่สอดคล้องกันในรอบปี 2555 โดยสรุปดังนี้

83

ผู้ถือหุ้น ในปี 2555 คณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหารได้กํากับดูแล ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามนโยบายเกี่ ย วกั บ ผู้ ถื อ หุ้ น ในการปกป้ อ งสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานของผู้ ถื อ หุ้ น การปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น อย่ า งเท่ า เที ย มกั น การให้ข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพแก่ผู้ถือหุ้น การส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญ เพื่อรับทราบการดําเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ และ ติดตามการปฏิบัติของคณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหาร การจัดให้มี มาตรการป้ อ งกั น การใช้ ข้ อ มู ล ภายในเพื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นตนของ กรรมการและผู้บริหาร และการไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวแล้วในหัวข้อ สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ทําให้ ไม่ มี ข้ อ ร้ อ งเรี ย นใดๆ เกี่ ย วกั บ การละเมิ ด หรื อ ลิ ด รอนสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานของผู้ ถื อ หุ้ น รวมทั้ ง ไม่ มี ก ารกระทํ า ความผิ ด ของ กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน

พนักงานและการบริหารงานบุคคล บริ ษั ท ฯ ตระหนั ก เสมอว่ า พนั ก งานเป็ น ทรั พ ยากร ที่ มี คุ ณ ค่ า และเป็ น ปั จ จั ย ที่ สํ า คั ญ ยิ่ ง ในขั บ เคลื่ อ นให้ บ ริ ษั ท ฯ สามารถดําเนินงานได้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย จึงกําหนดให้ “ฝ่ายทรัพยากรบุคคล” ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ งานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการปฏิบัติงาน ภายใต้กรอบนโยบายเกี่ยวกับพนักงาน โดยให้ความสํ าคัญในทุก ขั้นตอนตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ และมีการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ ตลอดจนการดูแลธํารงรักษาพนักงาน ที่มีความรู้ความสามารถและศักยภาพ จัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และสมทบเงิ นเข้ากองทุ นในอั ตราก้าวหน้ าตามระยะเวลาในการ ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ รวมถึงการดูแลให้มีสวัสดิการและค่าตอบแทน ที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนําในธุรกิจประเภทและขนาด ใกล้ เ คี ย งกั น มี ส ภาพแวดล้ อ มในการทํ า งาน มี อ าชี ว อนามั ย ที่ดี


84

และมีความปลอดภัย เพือ่ ให้พนักงานมีหลักประกันที่ดี มีความมั่นคง มั่ น ใจ และพร้ อ มอุ ทิ ศ ตนให้ กั บ การสร้ า งสรรค์ ผ ลงานที่ ดี ที่ สุ ด ตามภารกิ จ และความรั บ ผิ ด ชอบ นอกจากนี้ ยั ง ได้ จั ด ทํ า คู่ มื อ การปฏิบัติงานประจําต่างประเทศ ให้ข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับประเทศนั้นๆ กฎหมาย มารยาทสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา ข้อพึงปฏิบัติและระมัดระวัง แผนช่วยเหลือฉุกเฉิน เพื่อเตรียม ความพร้ อ มและเป็ น คู่ มื อ ของพนั ก งานที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กส่ ง ไป ปฏิบัติงานในประเทศที่บริษัทฯ มีโครงการลงทุน บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายด้านต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน สอดคล้องกับทิศทาง กลยุทธ์ และเป้ า หมายของบริ ษั ท ฯ ที่ มุ่ ง ขยายการเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น ทั้ ง ในประเทศและต่างประเทศไปพร้อมกับการคํานึงถึงประโยชน์ร่วม ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อาทิ การเติบโตของพนักงาน บริษัทได้ กํ า หนดโครงสร้ า งตํ า แหน่ ง งาน เพื่ อ เป็ น เส้ น ทางความก้ า วหน้ า ในหน้ า ที่ ก ารงาน ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานมี โ อกาสเจริ ญ ก้ า วหน้ า ตามความสามารถ มีการพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพ ของพนักงาน ทั้งสมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency ) อันได้แก่ ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ความคิดเชิงกลยุทธ์ การทํางาน เป็ น ที ม คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม และการสร้ า งสายสั ม พั น ธ์ และ สมรรถนะในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ (Functional Competency ) เช่น ความเข้าใจเชิงธุรกิจ การแก้ปัญหาและสร้างโอกาส การบริหาร ความเสี่ ย ง ความคิ ด เชิ ง ภาพรวม การสื่ อ สารโน้ ม น้ า วจู ง ใจ ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น บริษัทฯ ได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ พฤติกรรม และแรงจูงใจ รวมถึงแผนการฝึกอบรมรายตําแหน่ง การจัดการอบรมดําเนินการ ทั้ ง ภายในบริ ษั ท ฯ และส่ ง ไปเข้ า รั บ การอบรมและสั ม มนา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่ง ( Succession Plan ) สํ า หรั บ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และระดั บ กลาง เพื่อพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ให้มีความพร้อม ที่จะรับผิดชอบงานในตําแหน่งหน้าที่ระดับสูงขึ้น และความพร้อม ที่ จ ะรองรั บ ภารกิ จ สถานการณ์ แ ละสภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ

รายงานประจําปี 2555

ในอนาคตด้ ว ยภาวะผู้ นํ า การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ หน่ ว ยงาน ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ สํ า หรั บ พนั ก งานทุ ก ระดั บ ทั้ ง ภาษาอั ง กฤษและภาษาท้ อ งถิ่ น ของประเทศที่ บ ริ ษั ท ฯ มี เ ป้ า หมายจะเข้ า ลงทุ น โดยร่ ว มกั บ สถาบันด้านภาษาชั้นนําจัดทําหลักสูตรระยะยาว เพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ เพื่อรองรับการย้ายสํ านักงาน ใหม่ โดยได้ออกแบบระบบศูนย์กลางข้อมูล (Data Center Room ) และระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ แ ละโทรศั พ ท์ ใ ห้ ส ามารถใช้ ง าน ร่ว มกั นได้อ ย่างมี ประสิ ทธิภาพสูงสุด รวมทั้งจัดสร้างศูน ย์สํารอง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ไว้ภายนอก เพื่อป้องกันความเสียหายต่อธุรกิจ ของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ และเพื่ อ ใช้ ง านเป็ น ระบบหลั ก ในกรณี เ กิ ด วิกฤติการณ์ฉุกเฉิน เช่น ประสบอุทกภัย หรือเพลิงไหม้สํานักงาน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้เตรียมจัดทําระบบ Financial Consolidation เพื่อให้งานด้านบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ มีความสะดวก รวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการทํางานร่วมกันทั้งในและต่างประเทศ ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System: HRIS) ช่วยให้ขั้นตอน กระบวนการ และการประสานงาน ต่ า งๆ ในงานบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลเป็ น ไปแบบ O n l i n e เพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ ระบบ HRIS กํ า หนดให้ มี ก ารดํ า เนิ น การเป็ น ประจํ า ทุ ก 6 เดื อ น โดยผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชากํ า หนดเป้าหมายร่วมกัน เป็นการล่วงหน้า และนําผลการประเมินมาเชื่อมโยงกับการพิจารณา ค่าตอบแทนประจําปีตามความเหมาะสม บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม ในการพั ฒ นาองค์ ก ร โดยให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง “คณะกรรมการ สวัสดิการฯ” เพื่อเป็นตัวแทนพนักงานตามข้อกําหนดของกฎหมาย นอกจากนั้ น ยั ง ได้ จั ด ให้ มี ร ะบบสื่ อ สารภายในต่ า งๆ เพื่ อ เป็ น ช่องทางในการสื่อสารถ่ายทอดนโยบาย ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

รั บ ทราบความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอที่ เ ป็ น ประโยชน์ จ ากพนั ก งาน อั น ได้ แ ก่ ระบบอิ น ทราเน็ ต ซึ่ ง ได้ พั ฒ นาให้ ส ามารถรองรั บ และ เชื่ อ มโยงกั บ ระบบ E-learning และระบบการจั ด การความรู้ (Knowledge Management: KM) ที่จะนําเข้าใช้งานต่อไป การประชุม ภายในบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยการประชุ ม ในระดั บ ต่ า งๆ ตามภาระความรับผิดชอบ ตลอดจนการประชุมผู้บริหารกับพนักงาน ซึ่งกําหนดให้มีขึ้นเป็นการประจํ า และนับตั้งแต่ปี 2553 ได้มีการ จั ด ประชุ ม ระหว่ า งสายงานอย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการขึ้ น โดยใช้ ชื่ อ ว่ า “Synergy Meeting ” เพื่อเป็นอีกเวทีหนึ่งในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคและความก้าวหน้าในการ ปฏิบัติงาน การเสนอความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ตลอดจนเสริมสร้าง การทํางานเป็นทีม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าร่วม ได้ อ ย่ า งอิ ส ระ และยึ ด หลั ก การผนึ ก กํ า ลั ง เพื่ อ ความเข้ ม แข็ ง ของ องค์กรอีกทางหนึ่ง ด้านสภาพแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ในการทํ า งาน บริ ษั ท ฯ ได้ ต ระหนั ก และให้ ค วามสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ การควบคุม ป้องกันอันตราย การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม ในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ในการทํ า งานของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านทุ ก ระดั บ โดยได้ นํ า นโยบาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และนโยบาย 5 ส มาใช้เป็นแนวทางเสริมสร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมในการ ทํางานที่ดี มีความปลอดภัย มีระบบอาชีวอนามัยที่ดี และมีสุขภาพ กายและใจที่เข้มแข็ง ด้านสวัสดิการ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงสวัสดิการด้านสายตา และทั น ตกรรม โดยขยายสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ค รอบคลุ ม การฉี ด วั ค ซี น ป้องกันโรคต่างๆ เพื่อส่งเสริมการป้องกันและดูแลสุขภาพ ตลอดจน ส่งเสริมจิตสาธารณะในหมู่พนักงาน สร้างความสมัครสมานสามัคคี การทํ า งานเป็ น ที ม สร้ า งสมดุ ล ระหว่ า งชี วิ ต การงานและชี วิ ต ส่ ว นตั ว ตลอดจนสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ ชุ ม ชน และสั ง คม ด้ ว ยการสนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานมี ส่ ว นร่ ว มในการทํ า กิ จ กรรม สาธารณประโยชน์ ต่ า งๆ อย่ า งน้ อ ยปี ล ะ 3 วั น มี ก ารจั ด ตั้ ง

85

“คณะกรรมการกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม” และชมรมต่ า งๆ เช่ น ชมรมพุทธ ชมรมสุขภาพ ชมรมกีฬาและบันเทิง เป็นต้น ในปี 2555 ฝ่ า ยทรั พ ยากรบุ ค คลได้ กํ า หนดนโยบาย ในการเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะของพนักงานอย่างชัดเจน เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทาง กลยุ ท ธ์ และเป้ า หมายของบริ ษั ท ฯ ที่มุ่งเน้นการขยายและพัฒนาธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ และธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งมากยิง่ ขึน้ ภายใต้สถานการณ์และสภาพแวดล้อม ทางธุ ร กิ จ ปั จ จุ บั น ที่ มี ค วามเปลี่ ย นแปลงอยู่ ต ลอดเวลา รวมทั้ ง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการตัดสินใจภายในหน่วยงาน และ ได้ ใช้ ก ระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของพนั ก งานทุ ก ระดั บ ผ่ า นกิ จ กรรม ต่ า งๆ ภายใต้ โ ครงสร้ า งการรั บ รู้ เข้ า ใจ และพั ฒ นาพฤติ ก รรมที่ พึงประสงค์ และค่านิยมใหม่ของบริษัทฯ (Core Value) ซึ่งประกอบด้วย ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism ) มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Passion for Exellence ) ร่วมมือ ร่วมใจ ทํางานเป็นทีม (Collaboration ) และ ยึ ด มั่ น ในคุ ณ ธรรมและจรรยาบรรณธุ ร กิ จ ( Good Governance ) เพื่อเสริมสร้างทั ศ นคติ แรงจู ง ใจในการเป็ น ผู้ นํ า การเปลี่ ย นแปลง และต้ น แบบ ( Role Model ) ในการสร้ า งที ม งานขั บ เคลื่ อ น และ การรับรู้ค่านิยม รวมทั้งพฤติกรรมที่พึงประสงค์ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่ อ บรรลุ ต ามเป้ า ประสงค์ ร่ ว มกั น ตามแผนการดํ า เนิ น งาน สร้างค่านิยมร่วมดังกล่าว แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 (ปี 2554) กํ า หนดค่ า นิ ย มและพฤติ ก รรมพึ ง ประสงค์ และเสริ ม สร้ า งการมี ส่วนร่วมในการได้มาซึ่งพฤติกรรมพึงประสงค์ ระยะที่ 2 (ปี 2555) สร้างการรับรู้ เข้าใจ และพัฒนาพฤติกรรมทีส่ อดคล้องกับค่านิยมใหม่ และระยะที่ 3 (ปี 2556-2557) พัฒนาพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ ค่านิยมอย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลงในการดําเนิน กิจกรรมวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง ในปีท่ผี ่านมา ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างพนักงาน และบริษัทฯ ไม่มีอุบัติเหตุจนถึงขั้นต้องหยุดงานในบริษัทฯ และ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด ได้รับรางวัลสถานประกอบการ ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจําปี 2555 ต่อเนื่องเป็นปีที่ห้า


รายงานประจําปี 2555

86

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม นโยบายเกี่ ย วกั บ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มของบริ ษั ท ฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและให้ความสําคัญในการสื่อสาร เพื่ อ การอยู่ร่วมกับชุมชนในลักษณะ “เพื่อนบ้านที่ดี” การพัฒนา และเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนเพื่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี แ ละ ยั่ ง ยื น การอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู ข นบธรรมเนี ย มประเพณี ท้ อ งถิ่ น ตลอดจนการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความ สมดุลทางธรรมชาติและชีวติ บริษัทฯ ได้ยึดถือหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวคิด ในการดํ า เนิ น งาน และการทํ า ความเข้ า ใจกั บ ชุ ม ชนในพื้ น ที่ ที่ บ ริ ษั ท ฯ มี กิ จ การตั้ ง อยู่ แ ละเตรี ย มการเพื่ อ เข้ า ดํ า เนิ น โครงการ ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญปัจจัยหนึ่งที่จะเกื้อหนุนหรืออาจเป็นอุปสรรค ต่อการดําเนินงานนั้น ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ดําเนิน “โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ร่วมกับกรมป่าไม้ ต่อเนือ่ งเป็นปีท่ี 5 โดยได้จดั การประกวด ป่ า ชุ ม ชนถ้ ว ยรางวั ล พระราชทานสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุมารี การสัมมนาเครือข่ายผูน้ าํ ป่าชุมชนเพือ่ แลกเปลีย่ น เรียนรู้ และต่อยอดประสบการณ์ชุมชนที่มีความเข้มแข็ง กิจกรรม ค่ า ยเยาวชนกล้ า ยิ้ ม เพื่ อ ปลู ก ฝั ง จิ ต สํ า นึ ก การอนุ รั ก ษ์ ป่ า ไม้ แ ละ ทรัพยากรธรรมชาติจ ากรุ่ น สู่ รุ่ น การสนั บ สนุ น ให้ ป่ า ชุ ม ชนจั ด ทํ า เส้ น ทางสํ า รวจธรรมชาติ เ พื่ อ เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ แ ก่ ผู้ ส นใจและ ขยายผลแนวคิดการดําเนินโครงการออกไปในวงกว้าง การดําเนิน โครงการ “ป่ า ในเมื อ งเพื่ อ การศึ ก ษากล้ า ยิ้ ม ” โดยมุ่ ง เน้ น การ คัดเลือกพื้นที่วัดและโรงเรียนที่มีระบบการควบคุมดูแลที่ดี เพื่อเป็น แหล่งศึกษาเรียนรู้ของชุมชน นักเรียน และประชาชนทัว่ ไป การร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นองค์กรกลางในการประเมิน ผลการดํ า เนิ น งานโครงการ ข้ อ มู ล ที่ จ ะได้ รั บ จากการประเมิ น ผล ดั ง กล่ า วจะนํ า มาใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น งานของโครงการ ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ เพื่อขับเคลื่อน พัฒนา และสร้างจิตสํานึก การอนุรักษ์ป่าให้แก่ชุมชน เพื่อให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความยั่งยืน และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน และประเทศชาติ ต่อไป บริษัทฯ และกรมป่าไม้ จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย ความร่ ว มมื อ ในการดํ า เนิ น โครงการ “คนรั ก ษ์ ป่ า ป่ า รั ก ชุ ม ชน ระยะที่ 2 (ปี 2556– 2560)” ครอบคลุ ม กิ จ กรรม 5 ด้ า น ได้ แ ก่ การประกวดป่ า ชุ ม ชน การสร้ า งเครื อ ข่ า ยป่ า ชุ ม ชน การส่ ง เสริ ม ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ป่ า ชุ ม ช น เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น การประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมความร่วมมืออื่นๆ ที่ทั้งสองฝ่าย เห็นชอบร่วมกัน บริษัทฯ ได้จัดทําโครงการเฉลิม พระเกียรติฯ จํานวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการจัดทําหนังสือ “พรรณไม้ป่า พื้ น บ้ า นอาหารชุ ม ชน” เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และโครงการศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชน บ้ า นห้ ว ยไร่ บู ร พา เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับพืชอาหาร และพืชสมุนไพร รวมทั้งเผยแพร่คุณค่าของป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งอาหาร และแหล่ ง น้ํ า ที่ สํ า คั ญ ในการดํ า รงชี วิ ต ของชุ ม ชนและสั ง คม และ มุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา เรียนรู้ แสวงหา และพัฒนาการ จั ด การป่ า ชุ ม ชนร่ ว มกั น รวมทั้ ง เป็ น เครื่ อ งหมายหรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ การแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาป่าไม้ ของประเทศอย่างยั่งยืน น อ ก จ า ก นี้ ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท ฯ ไ ด้ เข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม สาธารณประโยชน์ ต่ า งๆ เช่ น การช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย และการฟื้นฟูหลังวิ กฤติอุทกภัย การให้ทุนการศึกษาแก่โรงเรียน และสถานศึ ก ษาในพื้ น ที่ ป ระกอบกิ จ การ และกิ จ กรรมพั ฒ นา คุ ณ ภาพชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้ อ มของชุ ม ชนโดยรอบพื้ น ที่ ที่ เ ป็ น ที่ ตั้ ง กิจการอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ ทั้งโครงการหรือกิจกรรมที่กลุ่ม


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

บริษัทฯ ริเริ่มดําเนินการและเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการ และองค์กรต่างๆ นั บ ตั้ง แต่ ปี 2554 บริ ษัท ฯ ได้ นํา นโยบายด้ า นสั ง คม และสิง่ แวดล้อมไปใช้ในพื้นที่ที่เข้าไปประกอบกิจการในต่างประเทศ และได้ จั ด ทํ า โครงการ “การศึ ก ษาเสริ ม ทั ก ษะสร้ า งอาชี พ ” ในประเทศสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กระทรวงศึกษาธิการของ สปป.ลาว ฝึ ก อบรมและพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นวิ ช าชี พ ให้ ส ามารถรองรั บ การ พั ฒ นาประเทศ ในปี 2555 บริ ษั ท ฯ ได้ ม อบทุ น การศึ ก ษาแบบ ต่อเนื่องแก่ครูอาชีวศึกษา สปป.ลาว จํานวน 10 ทุน และมอบห้อง ปฏิบัติการต้นแบบให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาของ สปป.ลาว จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสรรพวิชา โรงเรียนเทคนิคลาว-เยอรมัน และวิทยาลัยเทคนิคปากป่าสัก ในปี 2555 นับเป็นปีที่ 3 ที่บริษัทฯ ได้รวบรวมรายงาน การดํ า เนิ น งานด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็นเอกสารแยกต่างหากจากรายงานประจํ าปี และจากการยึดมั่น ดําเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดย ตลอด ทํ าให้ไม่มีกรณีพิพาทใดๆ เกี่ยวกับผลกระทบจากการ ดําเนินงานของบริษัทฯ ที่มีต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

การใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ นับตั้งแต่ปี 2553 บริษัทฯ ได้กําหนดข้อปฏิบัติสําหรับ พนักงานและผู้ดูแลระบบ โดยได้ประกาศ “นโยบายการใช้งานระบบ เครือข่ายและคอมพิวเตอร์” เพื่อให้การใช้งานระบบเครือข่ายและ คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ สู ง สุ ด และสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ กํ า หนดของพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ย การกระทํ า ผิ ด ทางคอมพิ ว เตอร์ รวมทั้ ง ได้ ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ ความปลอดภั ย และการป้ อ งกั น ภั ย คุ ก คามระบบ เครือข่าย

87

ผู้มีส่วนได้เสียอื่น แม้ ว่ า จะยั ง ไม่ มี ก ารประกาศนโยบายเป็ น การเฉพาะ สําหรับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวแล้วข้ า งต้ น เช่น ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน เจ้าหนี้ คู่แข่ง ผู้สอบบัญชีอิสระ และ หน่ ว ยงานภาครั ฐ แต่ บ ริ ษั ท ฯ ก็ ต ระหนั ก อยู่ เ สมอถึ ง ความสํ า คั ญ ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ซึ่งได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจาก การประกอบกิจการของบริษัทฯ โดยได้กํากับดูแลให้มีการปฏิบัติ ตามข้อพึงปฏิบัติสําหรับบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ต่อผู้มีส่วน ได้เสียแต่ละกลุ่มเหล่านี้ ที่กําหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจตั้งแต่ เริ่ ม ดํ า เนิ น กิ จ การ (รายละเอี ย ดปรากฏในจรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

3.2 การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ ผูบ้ ริหาร คณะกรรมการฯ ได้กําหนด “แบบรายงานการมีส่วน ได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” และให้กรรมการและผู้บริหาร จัดทํารายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ส่งให้ เลขานุการบริษัทจัดเก็บและจัดส่งสําเนาให้ประธานกรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลของคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาผู้มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงในการทําธุรกรรม ของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และทําให้ สามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม

3.3 แนวปฏิ บั ติ ใ นการทํ า รายการที่ มี ห รื อ อาจมี ความขัดแย้งของผลประโยชน์ คณะกรรมการฯ ได้กาํ หนดแนวทางในการจัดการเรือ่ งการ มีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ไว้ในระเบียบ บริษัทว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทว่า ในการออกเสียงในที่ประชุม คณะกรรมการฯ กรรมการซึ่ ง มี ส่ ว นได้ เ สี ย ในเรื่ อ งใด ไม่ มี สิ ท ธิ


รายงานประจําปี 2555

88

ออกเสี ย งลงคะแนนในเรื่ อ งนั้ น ซึ่ ง ได้ ถื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด ในการประชุมคณะกรรมการฯ มาโดยตลอด คณะกรรมการฯ โดยการพิ จ ารณากลั่ น กรองและ เห็ น ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้กํากับดูแลให้การเข้าทํา รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ โ ดยรวมของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย โดยพิ จ ารณา ความสมเหตุสมผลทั้งในด้านราคาและเงื่อนไขที่ปฏิบัติเช่นเดียวกัน หากทํารายการกับธุรกิจทั่วไปอื่นๆ และให้มีการเปิดเผยการเข้าทํา รายการให้ ถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว นตามข้ อ กํ า หนดที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และเพื่อความคล่องตัวในการดําเนินงาน คณะกรรมการฯ ได้อนุมัติ ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอํานาจอนุมัติการทํารายงานเกีย่ วโยงกัน ที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข และข้ อ ตกลงทางการค้ า ในลั ก ษณะโดยทั่ ว ไป ในวงเงิ น ไม่ เ กิ น ครั้งละ 30 ล้านบาท และให้รายงานสรุปการทําธุรกรรมดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการฯ ทุกไตรมาส ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.4 แนวทางการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ กําหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจที่จะไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/ หรือเจ้าหนี้ของบริษัทฯ ซึ่งได้มีการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอดมา นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ

3.5 การบริหารความเสี่ยง ด้ ว ยบริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการบริ ห าร ความเสี่ ย งที่ จ ะต้ อ งมี ก ารพิ จ ารณาและดํ า เนิ น การอย่ า งรอบคอบ รวมถึงจัดให้มีมาตรการป้องกันหรือเยียวยาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย กลุ่ ม ต่ า งๆ คณะกรรมการฯ จึ ง ได้ ป ระกาศ “นโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย ง” และจั ด ตั้ ง “คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง” ตั้งแต่ปี 2546 (รายละเอียดดังปรากฏในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการและความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ)

3.6 การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย สามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารและแจ้ ง เบาะแส หรือข้อร้องเรียนการกระทําผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงาน ทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องมายัง กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ เพือ่ สัง่ การให้มกี ารตรวจสอบ ข้อมูลและรายงานต่อคณะกรรมการฯ ได้โดยตรงหรือใช้ช่องทาง ที่ บ ริ ษั ท ฯ จั ด ให้ ได้ แ ก่ เว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง สามารถติ ด ต่ อ เลขานุการบริษัท หน่วยงานประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานนักลงทุน สัมพันธ์ หรืออาจใช้ช่องทางอื่นที่เห็นว่าเหมาะสม บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทาง และกระบวนการร้องทุกข์ สํ า หรั บ พนั ก งานที่ เ ห็ น ว่ า มี ก ารปฏิ บั ติ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรม รวมทั้ ง การคุ้มครองผู้ร้องทุกข์ไม่ให้ถูกเลิกจ้าง หรือถูกลงโทษกรณีให้ข้อมูล ข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ พยานหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ การร้ อ งทุ ก ข์ และ/หรื อ เป็ น ผู้ พิ จ ารณาคํ า ร้ อ งทุ ก ข์ ด้ ว ยสุ จ ริ ต ใจ แม้ จ ะเป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด ผลกระทบต่อบริษัทฯ ไว้ในระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล หมวดการอุทธรณ์และร้องทุกข์ไว้ด้วย

3.7 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน บริษัทฯ ให้ความสําคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุ ม ชนในลําดับต้นๆ ตามที่กําหนดในนโยบายเกี่ยวกับสังคม และสิ่ ง แวดล้ อ ม และได้ มี ก ารดํ า เนิ น การในทุ ก กระบวนการ และช่ ว งเวลาของการพั ฒ นาและดํ า เนิ น โครงการของบริ ษั ท ฯ กล่ า วคื อ ในช่ ว งการพั ฒ นาโครงการได้ มี ก ารศึ ก ษารายละเอี ย ด ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ทางด้ า นเทคนิ ค ควบคู่ ไ ปกั บ การศึ ก ษาข้ อ มู ล สภาพเศรษฐกิ จ สั ง คม ขนบธรรมเนี ย มและวิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชน เพื่ อ จั ด ทํ า แผนงานการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนและข้ อ มู ล หลั ก ในการสื่อสารของโครงการ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจ โครงการและการประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในเรื่องต่างๆ ภายใต้ข้อกําหนดของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานกํากับดูแล ทีเ่ กีย่ วข้อง ในระหว่างงานก่อสร้างโครงการมีการสือ่ สารทําความเข้าใจ ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งาน และนโยบายการดํ า เนิ น งาน


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

ของบริ ษั ท ฯ กั บ ชุ ม ชนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จนถึ ง ช่ ว งที่ โ ครงการ มี ก ารดํ า เนิ น งานแล้ ว ก็ ยั ง คงมี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารอย่ า งใกล้ ชิ ด และสม่ําเสมอกับชุมชน มีการรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุง กิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง บริ ษั ท ผ ลิ ต ไฟฟ้ า ราชบุ รี จํ า กั ด ได้ ริ เริ่ มให้ มี “คณะกรรมการผู้ ต รวจการสิ่ ง แวดล้ อ มโรงไฟฟ้ า ราชบุ รี ” ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ผู้ แ ทนจากชุ ม ชน ผู้ นํ า ชุ ม ชน องค์ ก รปกครอง ส่ ว นท้ อ งถิ่ น และจั ง หวั ด ทํ า หน้ า ที่ ใ นการติ ด ตามตรวจสอบ การดํ า เนิ น การของโรงไฟฟ้ า ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรการการป้ อ งกั น แก้ ไขและลดผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มของโรงไฟฟ้ า ราชบุ รี ตามที่ ระบุ ใ นรายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม และแผน ปฏิบัติการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นองค์กรกลาง ในการติดต่อประสานงานกับโรงไฟฟ้า รวมถึงเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร ข้ อ เท็ จ จริ ง ปั ญ หาหรื อ ประเด็ น ที่ อ าจเป็ น ปั ญ หา ข้ อ เสนอแนะ จากชุ ม ชน ซึ่ ง เป็ น ช่ อ งทางสํ า คั ญ อี ก ทางหนึ่ ง ในการมี ส่ ว นร่ ว ม ของชุมชนในการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ

89

นอกจากนี้ ในปี 2555 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของบริษัท โซลาร์ต้า จํากัด ยังได้รับการขึ้นทะเบียนโครงการกลไก การพั ฒ นาที่ ส ะอาด ( Clean Development Mechanism: CDM ) ภายใต้ อ นุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพ ภูมิอากาศ (United Nation Framework Convention on Climate Change: UNFCCC)

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 4.1 คุณภาพของข้อมูล คุณภาพของข้อมูลที่เปิดเผย ประกอบด้วย ความถูกต้อง ครบถ้ ว น ชั ด เจน เพี ย งพอ และทั น กาล และรายละเอี ย ดอื่ น ๆ ตามที่ ไ ด้ ก ล่ า วแล้ ว ในหั ว ข้ อ สิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ หุ้ น คณะกรรมการฯ ได้จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ต่อรายงาน ทางการเงิ น แสดงควบคู่ กั บ รายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี ใ นรายงาน ประจําปี และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ รายงานทางการเงิน ดังปรากฏในหัวข้อรายงานของคณะกรรมการ ตรวจสอบ

3.8 มาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย มาตรฐานการดําเนินงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นสิ่งที่กลุม่ บริษทั ฯ ส่งเสริมให้นาํ มาใช้ในการดําเนินงาน โดยในด้าน สิง่ แวดล้อมโรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ โรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้า ไตรเอนเนอจี้ โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ ได้นํามาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เข้าใช้งานและมีการติดตามตรวจสอบระบบมาอย่าง ต่อเนื่องและจริงจัง นับตั้งแต่ปี 2554 โรงไฟฟ้าราชบุรี ได้บูรณาการและได้รับ ใบรับรองระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย OHSAS 18001 เข้ า ใช้ ง านร่ ว มกั บ มาตรฐาน ISO 14001 และโรงไฟฟ้ า ประดู่เฒ่า ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพสําหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า ISO 9001: 2008 ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ ได้ ดํ า เนิ น การตรวจติ ด ตาม การดําเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

นอกจากการเปิ ดเผยสารสนเทศที่มี คุณภาพต่อบุคคล ภายนอกจะสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งาน ของบริ ษั ท ฯ แล้ ว ยั ง เป็ น สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ จ ะส่ ง เสริ ม ความเชื่ อ มั่ น และ ความมั่นใจของผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย คณะกรรมการฯ จึ ง ได้ มี ก ารกํ า กั บ ดู แ ลและติ ด ตามให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบตามที่ กํ า หนด ไม่เพียงแต่ทําการเปิดเผยสารสนเทศในระดับขั้นต่ําที่กฎหมายหรือ ข้อบังคับกําหนดเท่านั้น แต่ยังให้เน้นความสําคัญกับความเสมอภาค ของผู้ลงทุนในการรับรู้สารสนเทศอีกด้วย

4.2 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล บริ ษั ท ฯ ได้ กํ า หนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ในเรื่อ งต่ า งๆ ไว้ อ ย่ า งชั ด เจน และใช้ ช่ อ งทางการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. เป็นช่องทางหลักในการเปิดเผย


รายงานประจําปี 2555

90

ข้อมูล นอกจากนั้น ได้จัดให้มีเว็บไซต์ การแถลงข่าวผลประกอบการ การประชุ ม นั ก วิ เ คราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ การส่ ง ข่ า วแก่ สื่ อ มวลชน การพบนักลงทุนในประเทศและในต่างประเทศ และกิจกรรมอื่นๆ ดังรายละเอียดในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้น

4.3 งานนักลงทุนสัมพันธ์ บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ให้ มี “ส่ ว นนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ” เป็ น หน่วยงานประจําที่มีหน้าที่รับผิดชอบการติดต่อสื่อสารและให้บริการ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร และจั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ สร้ า ง ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งบริ ษั ท ฯ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ น ผู้ ล งทุ น สถาบั น ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อย่าง เท่ า เที ย มกั น และเป็ น ธรรม รวมถึ ง การจั ด ทํ า แผนงานนั ก ลงทุ น สัมพันธ์ประจําปี ซึ่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมในการ ดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ โดยที่กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร ระดับสูงที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แถลงผลการดําเนินงาน ให้ข้อมูลเพิ่มเติม และชี้ แจงตอบข้ อ ซั ก ถามในการประชุ ม นั ก วิ เ คราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ รวมทั้งการพบนักลงทุนทั้งในประเทศและในต่างประเทศ สําหรับ การติ ด ต่ อ ส่ ว นนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ส ามารถทํ า ได้ โ ดยส่ ง เอกสาร ทางไปรษณี ย์ ต ามที่ อ ยู่ ข องบริ ษั ท ฯ ทางโทรศั พ ท์ ห มายเลข 0 2 794 9841 ทางโทรสารหมายเลข 02 794 9888 ต่ อ 9841 เว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ ที่ www.ratch.co.th และทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ที่ ir@ratch.co.th

4.4 การเปิ ด เผยนโยบายและการจ่ า ยค่ า ตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร คณะกรรมการฯ ได้เปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับ กรรมการและผู้ บ ริ ห าร รวมทั้ ง เปิ ด เผยค่ า ตอบแทนกรรมการ เป็นรายบุคคลและแยกประเภทของค่าตอบแทน และค่าตอบแทน ของผู้ บ ริ ห ารแยกประเภทค่ า ตอบแทน ดั ง รายละเอี ย ดในหั ว ข้ อ โครงสร้างการจัดการ

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ องค์ประกอบและคุณสมบัติ ในการกํ า หนดโครงสร้ า งและองค์ ป ระกอบของ คณะกรรมการฯ ได้ มี ก ารพิ จ ารณาความเหมาะสมเมื่ อ เที ย บกั บ ภาระหน้าที่ ความสอดคล้องกับข้อกฎหมาย ข้อกําหนดและแนวทาง ที่ เ สนอแนะโดยหน่ ว ยงานกํ า กั บ ดู แ ล ข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ ที่ กํ า หนดขึ้ น โดยมติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น และระเบี ย บบริ ษั ท ว่ า ด้ ว ย คณะกรรมการบริษัท ที่คณะกรรมการฯ ได้กําหนดขึ้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการบริษัทฯ มีจํานวน ไม่เกิน 13 คน ปัจจุบันมีกรรมการทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งมีขนาดเหมาะสม กับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ในจํานวนดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 5 คน คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นมากกว่ า หนึ่ ง ในสามของจํ า นวนกรรมการ ทั้งคณะ และมีกรรมการที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ กฟผ. ตามสัดส่วนที่ยุติธรรมของเงินลงทุน กรรมการมี คุ ณ สมบั ติ ห ลากหลายทางด้ า นความรู้ เฉพาะด้ า น ได้ แ ก่ วิ ศ วกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บั ญ ชี การบริ ห ารธุ ร กิ จ นิ ติ ศ าสตร์ และรั ฐ ศาสตร์ ประสบการณ์ ในการทํางาน ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และอายุ ซึ่งเป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะในการกําหนดทิศทาง และนโยบาย การกํ า กั บ ดู แ ลการบริ ห ารและดํ า เนิ น งานของ ฝ่ายบริหาร รวมทั้งการให้ความเห็นต่อเรื่องที่ทําการพิจารณาทั้งใน เชิงลึกและในแนวกว้างครอบคลุมปัจจัยกระทบอย่างรอบด้าน ทั้งนี้ กรรมการทุกคนไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิ ด ที่ เ กี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ ซึ่ ง ได้ ก ระทํ า โดยทุ จ ริ ต และไม่ มี ป ระวั ติ ก ารทํ า รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ (ประวัติ และข้ อ มู ล รายบุ ค คลของกรรมการ ได้ เ ปิ ด เผยไว้ ใ นข้ อ มู ล กรรมการบริษัท)


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

กรรมการมี วาระการดํา รงตํา แหน่ง คราวละ 3 ปี ตาม พระราชบัญญัติบ ริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด และข้ อ บั ง คั บ บริ ษั ท ฯ อยู่ ใ น ตํ า แหน่ ง ติ ด ต่ อ กั น ได้ ไ ม่ เ กิ น 3 วาระ มี อ ายุ ไ ม่ เ กิ น 72 ปี บ ริ บู ร ณ์ และมีคุณสมบัติต่างๆ ซึ่งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกําหนด (รายละเอียดดังปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ) โครงสร้ า งของคณะกรรมการฯ ในปัจจุบัน รวมถึ ง คุ ณ สมบั ติ ของกรรมการและกรรมการอิสระ มีความเหมาะสม กับภารกิจและวัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจ และสอดคล้อง กับกฎหมายและข้อกําหนดที่บังคับใช้กับบริษัทฯ

การแยกตํ า แหน่ ง ประธานกรรมการ และกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ประธานกรรมการเป็ น กรรมการที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห าร และไม่ ใช่ บุ ค คลเดี ย วกั บ กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ แ ละไม่ มี ค วาม สัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ เ ป็ น กรรมการที่ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห าร เพียงคนเดียวของบริษัทฯ หน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ได้มีการแบ่งแยกกันไว้ชัดเจน โดยประธานกรรมการ เป็นผู้นําและมีส่วนสําคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัทฯ อั น เป็ น ผลมาจากการประชุ ม คณะกรรมการฯ ที่ไ ด้ พิจ ารณาและ กําหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายบริหาร เป็นผู้นําการประชุม คณะกรรมการฯ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล โดยการ สนั บ สนุ น ให้ ก รรมการทุ ก คนได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการประชุ ม และ แสดงความเห็ น อย่ า งเป็ น อิ ส ระ ให้ ก ารสนั บ สนุ น และคํ า แนะนํ า ในการดําเนินธุรกิจของฝ่ายบริหารผ่านทางกรรมการผู้จัดการใหญ่ อย่ า งสม่ํ า เสมอ โดยไม่ ก้ า วก่ า ยในงานประจํ า อั น เป็ น ภาระ ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ เ ป็ น เจ้ า หน้ า ที่ สู ง สุ ด ของ ฝ่ า ยบริ ห ารของบริ ษั ท ฯ มี อํ า นาจหน้ า ที่ ดั ง รายละเอี ย ดในหั ว ข้ อ โครงสร้างการจัดการ

91

การแบ่ ง แยกตํ า แหน่ ง ของประธานกรรมการและ กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ อ อกจากกั น ก่ อ ให้ เ กิ ด การถ่ ว งดุ ล อํ า นาจ ที่ เ หมาะสม ไม่ ใ ห้ ค นใดคนหนึ่ ง มี อํ า นาจโดยไม่ จํ า กั ด และมี ก าร กําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกันอย่างชัดเจน อั น เป็ น หลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ที่ ค ณะกรรมการฯ ยึ ด มั่ น มาโดยตลอด

ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ แม้ ว่ า ประธานกรรมการจะเป็ น ตั ว แทนของผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ คือกฟผ. ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 45 ของจํานวนหุ้นทั้งหมดของ บริษัทฯ แต่คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน 5 คน ซึ่งคิดเป็ นจํานวนมากกว่ าหนึ่งในสามของจํานวน กรรมการทั้งหมด จึงสามารถมั่นใจได้ว่ากรรมการได้มีการปฏิบัติ หน้ า ที่ ใ นฐานะตั ว แทนผู้ ถื อ หุ้ น มี ก ารถ่ ว งดุ ล และสอบทาน ที่ เ หมาะสม ประธานกรรมการได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ก ารเป็ น ประธาน อย่างเป็นอิสระ ไม่ครอบงําหรือชี้นําความคิดในระหว่างการอภิปราย และส่ ง เสริ ม ให้ ก รรมการทุ ก คนได้ มี โ อกาสร่ ว มอภิ ป รายและ แสดงความคิ ด เห็ น อย่ า งเต็ ม ที่ โดยให้ เ วลาอย่ า งเพี ย งพอและ เหมาะสม เพื่อให้ได้มติที่ประชุมในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องต่างๆ

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ไม่ มี ก รรมการรายใดของบริ ษั ท ฯ ที่ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะ ของ ตลท. ในการพิจารณาประสิทธิภาพและการอุทิศเวลาในการ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการฯ กํ า หนดเป็ น ระเบี ย บบริ ษั ท ฯ ให้ กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ เ ป็ น กรรมการในรั ฐ วิ ส าหกิ จ และบริ ษั ท จดทะเบี ย นรวมกั น แล้ ว ไม่ เ กิ น 5 หน่ ว ยงาน ทั้ ง นี้ ไม่ นั บ รวม บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งเข้ า ไปกํ า กั บ ดู แ ลการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ รั ก ษา ผลประโยชน์ ข องบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให้ ก รรมการผู้ จั ด การใหญ่ ซึ่ ง เป็ น


รายงานประจําปี 2555

92

ผู้ดํารงตําแหน่งทางการบริหารสูงสุดของบริษัทฯ สามารถปฏิบัติ หน้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ แ ละมี โ อกาสได้ แ ลกเปลี่ ย นประสบการณ์ สร้างความสัมพันธ์ และเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจกับหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม นายนพพล มิลินทางกูร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่ได้เป็นกรรมการ ในบริ ษั ท อื่ น ที่ น อกเหนื อ จากบริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ร่ ว มทุ น ของ บริ ษั ท ฯ ส่ ว นกรรมการและผู้ บ ริ ห ารรายอื่ น ของบริ ษั ท ฯ นั้ น คณะกรรมการฯ ได้ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการเป็ น กรรมการ และผู้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ร่ ว มทุ น ของบริ ษั ท ฯ โดย สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ คณะกรรมการฯ ได้กําหนดระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ การกํากับดูแลบริษัทย่อย บริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุน ประกอบ ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก ารแต่ ง ตั้ ง และหน้ า ที่ ข องผู้ แ ทนของบริ ษั ท ฯ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในกิจการที่บริษัทฯ เข้าลงทุนไว้อย่างชัดเจน เพื่อถ่ายทอดนโยบายของคณะกรรมการฯ และรายงานการดําเนินงานของกิจการเหล่านั้น (รายละเอียดผู้แทน บริษัทที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน ปรากฏในข้อมูลการเป็นกรรมการ และผู้บริหาร)

การสรรหากรรมการ บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับกระบวนการสรรหากรรมการ ของบริ ษั ท ฯ ทั้ ง ด้ า นความโปร่ ง ใสและผลประโยชน์ ข องบริ ษั ท ฯ โดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทนพิจารณา กลั่นกรองและให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา แต่งตัง้ ในกรณีการแต่งตัง้ กรรมการแทนผูท้ อ่ี อกจากตําแหน่งระหว่างปี และเสนอคณะกรรมการฯ เพื่ อ นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจํ า ปี พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ในกรณี ก ารแต่ ง ตั้ ง กรรมการแทนผู้ ที่ ออกจากตําแหน่งตามวาระ (รายละเอียดการสรรหากรรมการเปิดเผย ไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)

เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท คณะกรรมการฯ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ โดยมี “สํานักงานเลขานุการบริษัท” ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานขึ้ น ตรงต่ อ กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ รั บ ผิ ด ชอบ งานประชุ ม งานอํ า นวยการและประสานงานกิ จ การต่ า งๆ ของคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง นางบุ ญ ทิ ว า ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร รักษาการ ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานเลขานุ ก ารบริ ษั ท ทํ า หน้ า ที่ “เลขานุ ก าร บริษัท” เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ โดยประธานกรรมการได้ แจ้ ง การแต่งตั้งเลขานุการบริษัทและสถานที่เก็บเอกสารให้ ตลท. และ สํ า นั ก งาน ก.ล.ต. ทราบตามข้ อ กํ า หนดแห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ดังกล่าวแล้ว (รายละเอียดการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทและหน้าที่ ความรับผิดชอบเปิดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการฯ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย 4 คณะ ตามความเหมาะสมและความจํ า เป็ น เพื่ อ ช่ ว ยแบ่ ง เบา ภาระในการศึกษารายละเอี ยดและพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ เป็ น การเฉพาะ ซึ่ ง ช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านตาม ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ บริ ห ารความเสี่ ย ง และคณะกรรมการกลั่ น กรองการลงทุ น (รายละเอียดองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการชุดย่อยปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)

5.3 บทบาท หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ คณะกรรมการ ในการดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการฯ ที่ ผ่ า นมา ได้ยึดถือความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นเป้าหมายสูงสุด กรรมการทุกคนจึงตระหนัก


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

ในหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นที่เป็นเจ้าของกิจการและเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยการปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบในการดูแลการบริหารกิจการ ให้ เ ป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ ที่ ดี ที่ สุ ด ของผู้ ถื อ หุ้ น (Fiduciary Duty) ครอบคลุมหน้าที่สําคัญ 4 ประการ ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ระมัดระวัง (Duty of Care) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) และการเปิดเผยข้อมูล ต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส (Duty of Disclosure)

บทบาทในการกํ า หนดนโยบายและทิ ศ ทางในการ ดําเนินงาน เพื่ อ เป็ น พื้ น ฐานที่ แ ข็ ง แกร่ ง ในการบริ ห ารจั ด การ สูก่ ารเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนของบริษัทฯ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารในการจัดทําและประกาศใช้นโยบาย ต่างๆ ดังได้กล่าวแล้วในหัวข้อจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบาย การกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการฯ มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการพิจารณา ร่วมกับฝ่ายบริหาร เพือ่ กําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย กลยุท ธ์ ท างธุ ร กิ จ งบประมาณ โครงสร้ า งองค์ ก ร และโครงสร้าง ค่าตอบแทน รวมถึงได้กําหนดให้มีการสื่อสารวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ให้ ก รรมการ ผู้ บ ริ ห าร และ พนั ก งานทราบและเข้ า ใจทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร นอกจากนี้ ยั ง ได้ กํ า หนด ให้มีการทบทวนเป็นประจําทุกปี หรือตามสถานการณ์ที่จําเป็น ในการพิ จ ารณากํ า หนดแผนกลยุ ท ธ์ คณะกรรมการฯ และฝ่ า ยบริ ห ารได้ ร่ ว มกั น พิ จ ารณาข้ อ มู ล ต่ า งๆ อย่ า งละเอี ย ด รอบด้ า น ได้ แ ก่ ลั ก ษณะและโครงสร้ า งธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ นโยบาย เป้ า หมาย แผนการลงทุ น ผลการ ดําเนินงาน และการประเมินผลการปฏิบัติเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ตามแผนธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เช่น โครงสร้าง การบริ ห าร บุ ค ลากร การเงิ น การเลื อ กใช้ ก ลยุ ท ธ์ การสร้ า ง

93

ความสัมพันธ์กับคู่ค้า และข้อมูลลูกค้า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภายนอก เช่น โครงสร้างกิจการการไฟฟ้า แผนพัฒนากําลังการผลิต ไฟฟ้า ปัจจัยภายนอกสํ าคัญที่มีผลกระทบต่อการดํ าเนินงานของ บริ ษั ท ฯ เช่ น การเข้ า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN Economic Community: AEC) นโยบายภาครั ฐ อั ต ราการเติ บ โต ของความต้องการใช้ไฟฟ้า ราคาน้ํามันดิบ ข้อจํากัดเรื่องทรัพยากร การผลิต (เชื้อเพลิงและเทคโนโลยี) ข้อจํากัดทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ ง แวดล้ อ ม และสภาพการแข่ ง ขั น ในอุ ต สาหกรรมไฟฟ้ า การวิ เ คราะห์ ภ าวะอุ ต สาหกรรมในประเทศ ปั จ จั ย อุ ต สาหกรรม ผลิ ต ไฟฟ้ า กั บ เศรษฐกิ จ มหภาคต่ า งประเทศ รวมถึ ง ทางเลื อ ก การกําหนดเป้าหมายเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์

บทบาทในการติ ด ตามและกํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ของฝ่ายบริหาร เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข อง องค์กร คณะกรรมการฯ ได้ติดตามตรวจสอบการดําเนินกิจการของ ฝ่ายบริหารและของบริษัทฯ โดยให้มีการทบทวนนโยบาย ดูแลให้มี การสื่อสารอย่างทั่วถึงสู่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ของบริษัทฯ ตลอดจนการแถลงผลการปฏิบัติงานและการกํากับดูแล กิจการที่ใช้ในบริษัทฯ ในรายงานประจําปี คณะกรรมการฯ ได้ กํ า หนดให้ ฝ่ า ยบริ ห ารนํ า เสนอ รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ เป็นวาระประจํา ได้แก่ รายงาน รายเดือน (เช่น รายงานการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานประจําเดือน รายงานความก้าวหน้าโครงการที่บริษัทฯ เข้าลงทุน รายงานสรุป เงิ น ลงทุ น ระยะสั้ น และระยะยาวของบริ ษั ท ฯ งบกระแสเงิ น สด ของบริษทั ฯ รายงานพลังงานไฟฟ้าสูงสุด และพลังงานไฟฟ้าในระบบ ของ กฟผ. และของประเทศไทย ราคาหุ้นหมวดพลังงาน) รายงาน รายไตรมาส (เช่น รายงานงบการเงินประจําไตรมาส) รายงานรายปี (รายงานงบการเงินประจําปี การประเมินผลการดําเนินงานประจําปี เปรียบเทียบกับเป้าหมาย) และรายงานการประชุมของคณะกรรมการ ชุดย่อยที่คณะกรรมการฯ แต่งตั้งขึ้น


รายงานประจําปี 2555

94

ในกรณี ท่ี ผ ลการดํ า เนิ น งานไม่ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย สําหรับกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่สามารถควบคุมได้จะมีการวิเคราะห์ สาเหตุ ที่ ทํ า ให้ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย แล้ ว เร่ ง รั ด ติ ด ตาม แก้ ไข ส่วนกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ให้มีการทบทวน ปรับแผนงานและกําหนดเป้าหมายใหม่ และ/หรือเป้าหมายทดแทน นอกเหนือจากการรายงานและการติดตามการดําเนินงาน ในงานประจําโดยฝ่ายบริหารแล้ว ช่องทางและกลไกสํ าคัญที่ฝ่าย บริ ห ารใช้ในการติดตามการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การประชุมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ และ การประชุมผู้บริหารภายในบริษัทฯ ที่กําหนดให้มีการประชุมประจํา ทุกเดือน ประกอบด้วยการประชุมผู้บริหารระดับสูง และการประชุม ผู้ บ ริ ห ารระดั บ ผู้ อํ า นวยการฝ่ า ย เพื่ อ ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งาน รับทราบ ป้องกัน แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการดําเนินงาน นอกจากนี้ ได้ กํ า หนดให้ พ นั ก งานระดั บ ผู้ จั ด การส่ ว นซึ่ ง เป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ระดับต้นเข้าร่วมในการประชุมผู้บริหารภายในบริษัทฯ เป็นประจํา ทุก 3 เดือนด้วย

บทบาทในการกํ า หนดการเปลี่ ย นแปลงที่ จํ า เป็ น และแก้ไขสถานการณ์ หรือปัญหาของบริษัทฯ คณะกรรมการฯ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการกํ า หนดหรื อ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จําเป็นสําหรับองค์กร เช่น การปรับปรุง โครงสร้ า งองค์ ก ร แผนธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ การกํ า หนดเกณฑ์ ประเมิ น ผลและตั ว ชี้ วั ด ผลการดํ า เนิ น งานประจํ า ปี ข องบริ ษั ท ฯ และผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง โดยได้ ใช้ เวลาอย่ า งเต็ ม ที่ ใ นการพิ จ ารณา ร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างรอบด้านก่อนการตัดสินใจ คณะกรรมการฯ ได้กําหนดทิศทางให้เน้นการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้ความสําคัญกับพลังงาน สะอาด ( Green Energy ) และการติ ด ตามข้ อ กํ า หนดและการ ดําเนินการเรื่อง Carbon Credit ซึ่งเป็นแนวโน้มที่สําคัญของกิจการ พลังงานในอนาคต

คณะกรรมการฯ มี บทบาทสํ าคั ญในการให้คําแนะนํา เพื่ อ แก้ ไ ขสถานการณ์ ห รื อ ปั ญ หาของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง โดยทั่ ว ไป ฝ่ า ยบริ ห ารนํ า เสนอในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการฯ และในเรื่ อ งที่ มี ความซับซ้อนและอ่อนไหว คณะกรรมการฯ จะมอบหมายกรรมการ เข้าพิจารณาและดําเนินการร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างละเอียดรอบคอบ กรรมการที่ม าจากภาครั ฐ ช่ ว ยให้ ค วามกระจ่ า งเกี่ ย วกั บ นโยบาย กฎระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ทําให้บริษัทฯ มีความเข้าใจ เจตนารมณ์ ข องข้ อ กํ า หนดที่ บั ง คั บ ใช้ และทํ า ให้ บ ริ ษั ท ฯ ปฏิ บั ติ ได้ ถู ก ต้ อ งยิ่ ง ขึ้ น ในขณะที่ ก รรมการที่ ม าจากภาคเอกชนช่ ว ยให้ แนวคิดในการดํ าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการ ได้ให้คําแนะนําแก่บริษัทฯ ตามความรู้ความชํานาญเฉพาะด้าน เช่น วิ ศ วกรรม บั ญ ชี ภาษี กฎหมาย เป็ น ต้ น และกรรมการที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายไปเป็นผู้แทนในคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัท ร่ ว มทุ น ได้ รั บ นโยบายจากคณะกรรมการฯ เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท ย่ อ ย และบริษทั ร่วมทุนดําเนินงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน การประชุมกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร คณะกรรมการฯ กําหนดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารระหว่างกันเอง อย่ า งน้ อ ยปี ล ะครั้ ง เพื่ อ ให้ ก รรมการได้ พิ จ ารณาและทบทวน การปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการฯ ฝ่ า ยบริ ห าร และบริ ษั ท ฯ รวมถึ ง การอภิ ป รายปั ญ หาต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ การจั ด การที่ อ ยู่ ใ น ความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย โดยแจ้งให้กรรมการ ผู้จัดการใหญ่รับทราบผลการประชุมด้วย และได้นําผลการพิจารณา มาปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการฯ นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน ในระหว่างกรรมการด้วยกัน และระหว่างกรรมการ ฝ่ายบริหาร และ พนั ก งาน บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ให้ มี ก ารพบปะระหว่ า งกรรมการอย่ า ง ไม่ เ ป็ น ทางการ ซึ่ ง รวมถึ ง การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมของบริ ษั ท ฯ เช่ น กิ จ กรรมที่ จั ด ขึ้ น ภายใต้ โ ครงการความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ กิจกรรมสันทนาการที่บริษัทฯ จัดขึ้น เนื่องในโอกาสต่างๆ


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

95

5.4 การจัดการและป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ การปฏิ บั ติ ง าน (Monitoring) เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ ประโยชน์ โ ดยรวมของบริ ษั ท ฯ รวมทั้ ง ให้ มี การปฏิบัติและการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกําหนด ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง คณะกรรมการฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการกําหนดมาตรการในการจัดการและป้องกัน ความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมถึงการกํากับดูแลการดําเนินการ ต่างๆ เป็นไปด้วยความสมเหตุสมผล (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย)

5.5 ระบบการควบคุมภายใน บริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการควบคุ ม ภายในอย่างต่อเนื่องเสมอมา จึงจัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ โดยมีการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และอํานาจ ในการดํ า เนิ น การของผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก ระดั บ ไว้ อ ย่ า ง เหมาะสมเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน เพื่อให้เกิดกลไกการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่ า งกั น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งพอในการ ปกป้องดูแลรักษาเงินทุนของผู้ถือหุ้น และใช้ทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ ของบริษัทฯ อย่างแท้จริง รวมทั้งจัดให้มีระบบรายงานทางการเงิน ที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดําเนินงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายในมี ค วามเป็ น อิ ส ระ ในการปฏิ บั ติห น้ า ที่ บริ ษัท ฯ ได้ จัด ตั้ง “ฝ่า ยตรวจสอบภายใน” ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที่สอบทานการดําเนิน กิ จ กรรมต่ า งๆ ของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย ให้ คํ า ปรึ ก ษา และข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ ระบบการควบคุ ม ภายใน ตลอดจน ทําการประเมินความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน ตามแนวทางของ COSO-Internal Integrated Framework ซึ่งพิจารณา องค์ประกอบสําคัญ ได้แก่ สภาวะแวดล้อมพื้นฐานของการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การจัดระบบเพื่อการควบคุม (Control Activities) การสื่อสารข้อมูล สารสนเทศ (Information and Communication) และการติดตาม

ของบริ ษั ท ฯ เป็ น ไปด้ ว ยความโปร่ ง ใส สอดคล้ อ งกั บ นโยบาย ที่คณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหารได้กําหนดไว้ รวมทั้งได้ดําเนินการ ตรวจสอบตามแผนงานประจํ า ปี ซึ่ ง ครอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ ข องการ ดํ า เนิ น งานทั้ ง ด้ า นการเงิ น ( Financial Audit ) การปฏิ บั ติ ง าน (Operation Audit) และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบ และข้ อ กํ า หนดที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (Compliance Audit) ตลอดจนมี ก าร รายงานผลการตรวจสอบตามแผนดั ง กล่ า วต่ อ คณะกรรมการ ตรวจสอบเป็ น ประจํ า ทุ ก ไตรมาส รวมทั้ ง ได้ ทํ า การประเมิ น ความเพี ย งพอและเหมาะสมของระบบการควบคุ ม ภายในเสนอ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจํ าทุกปี เพื่อ ให้ บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ในปี 2555 ผลการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง าน และ ผลการประเมิ น ความเพี ย งพอและเหมาะสมของระบบ การควบคุ ม ภายในดั ง กล่ า ว ซึ่ ง ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ ตรวจสอบและคณะกรรมการฯ รับทราบแล้ว สรุปได้ว่า ไม่พบ รายการผิดปกติที่เป็นสาระสําคัญ และระบบการควบคุมภายใน ของบริษัทฯ มีความเพียงพอและยังเหมาะสมต่อการดําเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

5.6 การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการฯ ได้ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ อย่ า งมากกั บ การ บริหารความเสี่ยง โดยได้ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง และมอบหมายให้ “คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง” เป็ น ผู้รับผิดชอบในการระบุปัจจัยเสี่ยง กําหนดมาตรการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนให้ มี ก ารรายงานให้ ค ณะกรรมการฯ ทราบเป็ น ประจํ า ทุ ก ไตรมาส และให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ สั ญ ญาณเตื อ นภั ย ล่ ว งหน้ า และรายการผิ ด ปกติ ต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย นกลยุ ท ธ์ แผนงาน และวิธีการบริหารจัดการได้อย่างทันท่วงที (รายละเอียด


รายงานประจําปี 2555

96

คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งปรากฏในหั ว ข้ อ โครงสร้ า ง การจัดการ และรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)

(วิ ธี ก ารให้ ก รรมการสามารถเสนอเรื่ อ งเข้ า สู่ ที่ ป ระชุ ม ได้ ดั ง กล่ า ว มี กํ า หนดไว้ ใ นระเบี ย บบริ ษั ท ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการบริ ษั ท และ เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

5.7 การประชุมของคณะกรรมการ หลักการและแนวปฏิบัติของการประชุมคณะกรรมการ บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามสํ า คั ญ อย่ า งมากกั บ ความเป็ น อิ ส ระ ในการตัดสินใจของกรรมการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และ ผู้ ถื อ หุ้ น โดยรวม กรรมการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยตระหนักเสมอว่า เป็นตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ ทําหน้าทีใ่ นการนํา การสังเกตการปฏิบตั งิ าน ให้คําแนะนํา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดําเนินงานของฝ่ายบริหาร อย่างใกล้ชิด

กําหนดการประชุม การจัดทําระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการฯ ได้กําหนดการประชุมคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นการล่วงหน้าทั้งปี และแจ้งกรรมการ แ ต่ ล ะ ค น รั บ ท ร า บ กํ า ห น ด ก า ร ดั ง ก ล่ า ว สํ า ห รั บ ปี 2 5 5 5 คณะกรรมการฯ กํ า หนดให้ มีก ารประชุมเวลา 16.00 น. ของทุก วันจันทร์ที่สามของเดือน ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัด การใหญ่ร่ ว มกั น พิจารณาเรื่องที่จะบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้แน่ใจว่า เรื่องสําคัญได้นําเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการฯ และแจ้งให้กรรมการ ทราบล่ ว งหน้ า พร้ อ มกั บ หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ในเวลาที่ เ หมาะสม ตามข้ อ กํ า หนด อย่ า งไรก็ ต ามกรรมการมี ค วามเป็ น อิ ส ระที่ จ ะ เสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมได้โดยแจ้งล่วงหน้า 10 วัน ก่อนถึงวันประชุมคณะกรรมการฯ และในกรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วน ฉุ ก เฉิ น ในเหตุ ก ารณ์ ที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ บริ ษั ท ฯ ทั้ ง ทางตรงและ ทางอ้อม กรรมการมีอิสระที่จะเสนอเรื่องพิจารณาหรือแจ้งเพื่อทราบ ในการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ได้ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการฯ (วิธีการพิจารณาเรื่องที่จะบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมและ

ระเบี ย บวาระการประชุ ม กํ า หนดเป็ น หมวดหมู่ แ ละ ดําเนินการประชุมตามลําดับอย่างเหมาะสม ได้แก่ เรื่องที่ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน เรื่องที่ เสนอเพื่อพิจารณา เรื่องเสนอเพื่อทราบ และเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) รวมทั้ง กําหนดเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ เป็นการประจํา ในแต่ละช่วงเวลา เช่น ระเบียบวาระประจําเดือน ประจําไตรมาส และประจําปี เป็นการล่วงหน้าด้วย ซึ่งรวมถึงการกําหนดการรายงาน การวิ เ คราะห์ ผ ลการดํ า เนิ น งานประจํ า เดื อ นและรายงานความ ก้าวหน้าของโครงการที่บริษัทฯ เข้าลงทุนที่กําหนดเป็นรายงานเสนอ คณะกรรมการฯ เพื่อทราบเป็นประจําทุกเดือน หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม พร้ อ มระเบี ย บวาระการประชุ ม และเอกสารประกอบจั ด ส่ ง ให้ ก รรมการแต่ ล ะคนล่ ว งหน้ า ก่ อ น การประชุ ม เป็ น เวลาประมาณ 1 สั ป ดาห์ เพื่ อ ให้ มี เวลาเพี ย งพอ ในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม และกรรมการสามารถสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมจากกรรมการผู้จัดการใหญ่และสํานักงานเลขานุการ บริษัทได้ และสําหรับคณะกรรมการชุดย่อยสามารถสอบถามข้อมูล ที่เกี่ ยวข้อ งกับภารกิจเพิ่ม เติม ได้จากกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ผ่านทางเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

บทบาทของประธานกรรมการ กรรมการ ฝ่ายบริหาร และบรรยากาศในการประชุม ประธานกรรมการ เป็ น ผู้ นํ า ประชุ ม จั ด สรรเวลา ให้ ก รรมการได้ อ ภิ ป รายและแสดงความคิ ด เห็ น อย่ า งเพี ย งพอ เหมาะสม เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมและกระตุ้นให้กรรมการทุกคน มี ส่ ว นร่ ว มในการอภิ ป รายและแสดงความคิ ด เห็ น อย่ า งรอบด้ า น และทั่วถึง และสรุปมติที่ประชุม


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

กรรมการ ร่วมแสดงความคิดเห็นจากการศึกษาข้อมูล ที่ฝ่ายบริหารจัดทําเสนอ และข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องและจําเป็น อื่ น ๆ ร่ ว มอภิ ป รายอย่ า งสร้ า งสรรค์ โ ดยคํ า นึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ผลกระทบและปั จ จั ย เสี่ ย งต่ อ บริ ษั ท ฯ ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ด้ า น อย่ า งรอบคอบ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม ติ จ ากที่ ป ระชุ ม อุ ทิ ศ เวลาและความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ให้กับการปฏิบัติงานตามบทบาทกรรมการ บริษัทจดทะเบียน ฝ่ า ยบริ ห าร ให้ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและจํ า เป็ น อย่ า ง ถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ เพื่อประกอบการพิจารณา ของคณะกรรมการฯ และนําเสนอข้อมูลเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ กรรมการมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาข้อมูลได้ล่วงหน้าอย่างเหมาะสม เสนอแนวทางเลื อ กต่ อ คณะกรรมการฯ และให้ ข้ อ มู ล หรื อ ชี้ แจง เพิ่ ม เติ ม ในประเด็ น ที่ มี ก ารซั ก ถามในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการฯ ได้ กํ า หนดให้ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของทุ ก สายงานเข้ า ร่ ว มประชุ ม รวมทั้ ง เชิ ญ ผู้ บ ริ ห ารอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ ร่ ว มชี้ แจง ในรายละเอียดเฉพาะเรื่อง บรรยากาศในการประชุมและการแสดงความคิดเห็น บริ ษั ท ฯ จั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ แ ละสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกสํ า หรั บ การประชุมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ บรรยากาศในการประชุม มีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการ อภิ ป ราย และแสดงความเห็ น ได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ แ ละอิ ส ระ การแสดง ความคิ ด เห็ น เป็ น ไปอย่ า งสร้ า งสรรค์ และคํ า นึ ง ถึ ง ประโยชน์ แ ละ ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างรอบคอบ ระยะเวลาในการ ประชุ ม มี ค วามเหมาะสมเฉลี่ ย ครั้ ง ละประมาณ 1 ชั่ ว โมงครึ่ ง ถึง 2 ชั่วโมง การดํ า เนินการประชุ มโดยทั่ วไปในการพิ จ ารณาเรื่อ ง แต่ละวาระ ฝ่ายบริหารจะนําเสนอความเป็นมา หลักการและเหตุผล ความจําเป็น คําชี้แจง ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการตัดสินใจ และข้อเสนอของฝ่ายบริหาร หลังจากนั้นประธานกรรมการจะให้

97

เวลาที่ประชุมอภิปรายประเด็นที่เกี่ยวข้องจนครบถ้วนและทั่วถึง มี ก ารกระตุ้ น ให้ ก รรมการทุ ก คนได้ ร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น และ ซักถามประเด็นสําคัญ เพื่อให้ฝ่ายบริหารชี้แจงเพิ่มเติม ก่อนทําการ ตัดสินใจเป็นมติทป่ี ระชุม คณะกรรมการฯ มีหลักการที่จะให้มีการนําเสนอเรื่อง เพื่อขอรับสัตยาบันให้น้อยที่สุด เว้นแต่กรณีเป็นนโยบายที่เร่งด่วน และกรณีที่อาจทําให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ ซึ่งฝ่ายบริหารจะเข้าพบ เพื่อชี้แจงและหารือกับประธานกรรมการและกรรมการอย่างไม่เป็น ทางการ เพื่ อ ตั ด สิ น ใจดํ า เนิ น การก่ อ นจะนํ า เสนอขอรั บ สั ต ยาบั น จากที่ประชุมคณะกรรมการฯ ในภายหลัง กรรมการซึ่ ง มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในเรื่ อ งใด ไม่ มี สิ ท ธิ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น (อ้างอิงการมีส่วนได้ส่วนเสียจาก รายงานที่กรรมการและผู้บริหารแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสียของตน และผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ที่เลขานุการบริษัท) และได้มีการถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัดในเรื่องดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการฯ มาโดยตลอด การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่มีหรือ อาจมี ค วามขั ด แย้ ง ของผลประโยชน์ จะคํ า นึ ง ถึ ง ประโยชน์ ข อง บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสําคัญ มีการพิจารณาความจําเป็น และความสมเหตุ ส มผลเปรี ย บเที ย บได้ กั บ การเข้ า ทํ า รายการ ในลั ก ษณะเดี ย วกั น โดยทั่ ว ไป และให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ ขั้ น ตอน การดําเนินการ และการเปิ ดเผยข้อ มูลอย่างถู กต้อ งและครบถ้วน ตามข้อกําหนด เลขานุการบริษัทได้ให้คําแนะนําเบื้องต้นแก่ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการฯ เพื่อ ให้การปฏิบั ติข องคณะกรรมการฯ และ บริษัทฯ สอดคล้องกับข้อกําหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปิดเผย ข้อมูลการทํารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี


รายงานประจําปี 2555

98

การจัดทําและจัดเก็บรายงานการประชุม สํ า นั ก งานเลขานุ ก ารบริ ษั ท ได้ รั บ มอบหมายจาก คณะกรรมการฯ ให้รับผิดชอบการจดบันทึก จัดทําและเก็บรักษา รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุ ม จั ด ทํ า เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร มี ส าระสํ า คั ญ ครบถ้ ว น ได้ แ ก่ วั น และเวลาเริ่ ม และเลิ ก ประชุ ม สถานที่ประชุม ชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม ชื่อกรรมการ ที่ ไ ม่ ม าประชุ ม สรุ ป สาระสํ า คั ญ ของเรื่ อ งที่ เ สนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สรุป ประเด็น สํ า คั ญที่มี ก ารอภิป ราย ความเห็ นและข้อ สังเกตของ กรรมการและมติที่ประชุม พร้อมทั้งมีการลงชื่อผู้บันทึกและประธาน ที่ประชุม การจัดทําร่างรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายในเวลา ประมาณ 3 วั น หลั ง วั น ประชุ ม และนํ า เสนอกรรมการทุ ก คน เพื่ อ พิ จ ารณาแก้ ไขปรั บ ปรุ ง และหากไม่ มี ก ารแจ้ ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ภายในระยะเวลา 7 วัน ให้ถือว่ารายงานการประชุมฉบับดังกล่าว ได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ และนําเสนอประธาน ที่ ป ระชุมเพื่ อ ลงนามรั บ รอง ก่ อนจั ด ส่ ง สํ า เนาให้ ก รรมการทุกคน เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เอกสารอ้ า งอิ ง นอกจากนี้ ยั ง ได้ นํ า รายงานที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองแล้ ว บรรจุ ไว้ ใ นระเบี ย บวาระเพื่ อ ทราบในการประชุ ม คณะกรรมการฯ ในคราวต่อไปด้วย ก ร ร ม ก า ร ผู้ จั ด ก า ร ใ ห ญ่ ไ ด้ แ จ้ ง ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม คณะกรรมการฯ เป็นลายลักษณ์อักษรไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ อ รั บ ทราบ และ/หรื อ ดํ า เนิ น การ และมี ก ารติ ด ตามการปฏิ บั ติ ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการฯ รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติ ต่อคณะกรรมการฯ

การประชุมของคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการ ชุดย่อย ในปี 2555 คณะกรรมการฯ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ที่คณะกรรมการฯ แต่งตั้งขึ้น มีการประชุมเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ Ļ คณะกรรมการฯ มีการประชุม จํานวน 12 ครั้ง Ļ คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม จํานวน 6 ครั้ง Ļ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนด ค่าตอบแทน มีการประชุม จํานวน 3 ครั้ง Ļ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุม จํานวน 5 ครั้ง Ļ คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน มีการประชุม จํานวน 2 ครั้ง Ļ การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการทรัพยากร บุคคลและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง จํานวน 1 ครั้ง กรรมการถื อ เป็ น หน้ า ที่ ที่ จ ะต้ อ งเข้ า ร่ ว มในการประชุ ม คณะกรรมการฯ ทุกครั้ง เว้นแต่มีภารกิจสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสามารถแจ้งความเห็นในเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ที่ ไ ด้ จั ด ส่ ง ให้ ล่ ว งหน้ า ก่ อ นการประชุ ม ได้ การเข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการฯ คณะกรรมการชุดย่อย ที่คณะกรรมการฯ แต่งตั้งขึ้น ในปี 2555 มีรายละเอียด ดังนี้


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

กรรมการ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

นายคุรุจิต นาครทรรพ นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์ นายตระกูล วินิจนัยภาค เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ พลตํารวจโท ถาวร จันทร์ยิ้ม นายวีระ ศรีวัฒนะกูล นายสาธิต รังคสิริ นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ นายวิรัช กาญจนพิบูลย์ นายธนา พุฒรังษี นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา นายนพพล มิลินทางกูร นายนัที เปรมรัศมี นายเมตตา บันเทิงสุข นายอัชดา เกษรศุกร์ นายอริยวิชย เอกอุฬารพันธ์

99

คณะกรรมการ คณะกรรมการ พยากรบุคคล พยากรบุคคล คณะกรรมการ คณะกรรมการ ทรัและกํ คณะกรรมการ คณะกรรมการ ทรัและกํ าหนด าหนด บริหาร กลั่นกรอง บริษัท ตรวจสอบ ค่ า ตอบแทน ค่าตอบแทน ความเสี่ยง การลงทุน และคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง 12/12 6/7 11/12 10/11 9/9 11/12 7/12 10/12 12/12 12/12 9/9 12/12 0/1 3/3 3/3 4/4

2/2 3/3 2/2

2/2

1/1 1/1

5/5 1/1 5/6

4/4

1/1 1/1

5/5

1/1 1/1

2/2

2/2

2/2

5/5 1/1

หมายเหตุ (1) ตัวเลขหน้า/แสดงจํานวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุม (2) ตัวเลขหลัง/แสดงจํานวนครั้งที่มีการประชุมในช่วงที่กรรมการอยู่ในตําแหน่ง (3) นายธนา พุฒรังษี เข้ารับตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2555 (4) นายนัที เปรมรัศมี พ้นจากตําแหน่งเนื่องจากลาออกตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 (5) เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ เข้ารับตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 (6) นายเมตตา บันเทิงสุข และนายอัชดา เกษรศุกร์ พ้นจากตําแหน่งเนื่องจากครบวาระตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2555 (7) พลตํารวจโท ถาวร จันทร์ยิ้ม และนางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา เข้ารับตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2555 (8) นายอริยวิชย เอกอุฬารพันธ์ พ้นจากตําแหน่งเนื่องจากลาออกตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2555 (9) นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์ เข้ารับตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555

1/1 1/1 1/1


รายงานประจําปี 2555

100

5.8 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต น เ อ ง ข อ ง คณะกรรมการ นับตั้งแต่ปี 2545 คณะกรรมการฯ ได้ทําการประเมิน ผลการปฏิ บั ติ ง านตนเอง (Self Assessment) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย การประเมินภาพรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ และการประเมิน ตนเองเป็นรายบุคคล ปัจจัยในการประเมินครอบคลุมประเด็นสําคัญ ต่ า งๆ ได้ แ ก่ ความพร้ อ มของคณะกรรมการ การกํ า หนดกลยุ ท ธ์ และวางแผนธุ ร กิ จ การจั ด การความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การติดตามรายงาน ทางการเงินและการดําเนินงาน การประชุมคณะกรรมการ การสรรหา และการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนกรรมการและผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ผลการประเมินคณะกรรมการฯ ทั้งคณะ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม และ การประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง) อยู่ในระดับ ดีมาก ทั้งนี้ บริ ษัท ฯ ได้ กํา หนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลไว้ 4 ระดั บ คื อ ดี เ ยี่ ย ม (คะแนน 95% ขึ้นไป) ดีมาก (คะแนนมากกว่า 85–95%) ดี (คะแนน มากกว่า 75–85%) และพอใช้ (คะแนน 75% ลงมา) คณะกรรมการฯ ได้นําผลการประเมิน รวมทั้งข้อสังเกต และข้ อ เสนอแนะต่ า งๆ ไปพิ จ ารณาทบทวนและปรั บ ปรุ ง การ ดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการฯ โดยการพิ จ ารณากลั่ น กรองจาก คณะกรรมการทรั พ ยากรบุ ค คลและกํ า หนดค่ า ตอบแทน ได้ ทํ า การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารระดับสูงทุกปี โดยใช้เกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ทําความตกลงร่วมกันไว้ตั้งแต่ต้นปี ในปี 2555 แบ่งเกณฑ์วัดผลเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวางแผนและ

พัฒนาธุรกิจ ด้านการกํากับดูแลบริษัทในเครือ ด้านบริหารการเงิน และด้านบริหารองค์กร มีนํา้ หนักที่กําหนดในแต่ละด้านแตกต่างกัน ออกไป และได้นําผลการประเมินไปประกอบการพิจารณากําหนด ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงด้วย นอกจากนี้ ในปี 2555 ยังได้ เพิ่มเติมการประเมินด้านศักยภาพและการบริหารสําหรับกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงด้วย

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ค่าตอบแทนกรรมการ (สําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย) ได้ รั บ การพิ จ ารณากลั่ น กรองจาก คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน ก่อนเสนอ คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ เพื่อนําเสนอขออนุมัติจากที่ประชุม ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก ปี โดยเป็ น ไปตามนโยบายและหลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ย ค่ า ตอบแทนกรรมการของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง เชื่ อ มโยงกั บ เป้ า หมายและ ผลประกอบการ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย อยู่ใน ลักษณะเทียบเคียงได้กับมาตรฐานหรือระดับที่ปฏิบัติอยู่ในธุรกิจ ประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งสามารถดึงดูดและสร้างแรงจูงใจ บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ วุ ฒิ แ ละคุ ณ สมบั ติ ที่ เ หมาะสม และเอื้ อ ประโยชน์ ต่อความสําเร็จของบริษัทฯ ค่ า ตอบแทนผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ได้ รั บ การพิ จ ารณา กลั่ น กรองจากคณะกรรมการทรั พ ยากรบุ ค คลและกํ า หนด ค่ า ตอบแทน ก่ อ นเสนอคณะกรรมการฯ เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ โดยเชื่ อ มโยงกั บ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตามเกณฑ์ ที่ กํ า หนดไว้ ล่ ว งหน้ า ร่ ว มกั น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละหลั ก เกณฑ์ โดยทั่ ว ไปเช่ นเดียวกับการพิ จารณาค่ าตอบแทนสํ าหรับกรรมการ ในระหว่างการประชุม พิจารณากํ าหนดค่ าตอบแทนของผู้บริหาร ระดั บ สู ง ไม่ มี ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เข้ า ร่ ว มในการพิ จ ารณา และ คณะกรรมการฯ ได้อนุมัติกําหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

ตามผลการประเมิน โดยประธานกรรมการได้แจ้งผลการพิจารณาให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ (รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและ ผู้บริหารปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)

5.9 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการพัฒนากรรมการ และผู้บริหาร คณะกรรมการฯ มี น โยบายในการเตรี ย มความพร้ อ ม ให้แก่กรรมการที่เข้ารับตําแหน่งใหม่ โดยในการปฐมนิเทศกรรมการ ใหม่ มีการบรรยายสรุปโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมเอกสาร ประกอบทีค่ รอบคลุมลักษณะธุรกิจ คณะกรรมการชุดต่างๆ โครงสร้าง การลงทุน โครงสร้ า งองค์ ก ร ผลการดํ า เนิ น งานทางการเงิ น และ ความก้าวหน้าของโครงการลงทุน หนังสือบริคณห์สนธิ วัตถุประสงค์ หนังสือรับรอง ข้อบังคับ ระเบียบ นโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ค่ า ตอบแทนและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องกรรมการบริ ษั ท ฯ รายงาน ประจํ า ปี และรายงานความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ของบริ ษั ท ฯ รวมทั้ ง คู่ มื อ กรรมการบริ ษั ท จดทะเบี ย น และข้ อ มู ล การปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกําหนด (Compliance Database) คณะกรรมการฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการได้รับ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้าง ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ และส่งเสริม ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นฐานะกรรมการบริ ษั ท จดทะเบี ย น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้จัดให้เข้าร่วมในการสัมมนาที่จัดโดย หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการ บริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบัน วิ ท ยาการพลั ง งาน เป็ น ต้ น (รายละเอี ย ดการเข้ า รั บ การอบรม และสั ม มนาในหลั ก สู ต รที่ สํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ หน้ า ที่ ใ นฐานะกรรมการบริ ษั ท จดทะเบี ย นของกรรมการปรากฏ ในข้อมูลกรรมการบริษัท)

101

ฝ่ายบริหารได้จัดทําสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสอดคล้อง กั บ ข้ อ กฎหมายและข้ อ กํ า หนดต่ า งๆ ของหน่ ว ยงานกํ า กั บ ดู แ ล ที่เกี่ยวข้องเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อรับทราบประกาศ ข้อกําหนด ข้อบังคับ และหนังสือเวียนต่างๆ ทั้งที่ออกใหม่และที่ปรับปรุงแก้ไข โดยสํานักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. อย่างสม่ําเสมอ คณะกรรมการฯ ยึ ด หลั ก การปฏิ บั ติ ที่ ต้ อ งสอดคล้ อ ง กั บ ข้ อ กฎหมายและข้ อ กํ า หนดต่ า งๆ ของหน่ ว ยงานกํ า กั บ ดู แ ล อย่ า งเคร่ ง ครั ด มาโดยตลอด และฝ่ า ยบริ ห ารได้ จั ด ทํ า สรุ ป ข้ อ มู ล ที่เกี่ยวข้องเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อรับทราบประกาศ ข้อกําหนด ข้อบังคับ และหนังสือเวียนต่างๆ ทั้งที่ออกใหม่และที่ปรับปรุงแก้ไข โดยสํานักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. อย่างสม่ําเสมอ นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ฯ ได้ ส่ ง ผู้ บ ริ ห ารและผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมในหลั ก สู ต รเลขานุ ก ารบริ ษั ท หลักสูตรเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี หลักสูตรเกี่ยวกับการ ตรวจสอบภายในและการบริ ห ารความเสี่ ย ง รวมทั้ ง หลั ก สู ต รอื่ น ที่เกี่ยวข้อ งที่จัดโดยหน่ ว ยงานและสถาบันต่ างๆ เพื่อ ให้มีความรู้ ความเข้าใจการทํางานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งจะช่วยสนับสนุน การทํางานของคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการชุดย่อยได้อย่าง เต็มที่

5.10 แผนสืบทอดตําแหน่งสําหรับผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการฯ กํ า หนดให้ ค ณะกรรมการทรั พ ยากร บุคคลและกําหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการจัดให้มีแผนสืบทอด ตําแหน่ง (Succession Plan ) สําหรับการสืบทอดตําแหน่งกรรมการ ผู้ จั ด การใหญ่ นั้ น เป็ น ไปตามนโยบายของผู้ ถื อ หุ้ น ใหญ่ คื อ กฟผ. ที่จะคัดเลือกผู้บริหารของ กฟผ. ที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ เหมาะสมและเอื้ อ ประโยชน์ ต่ อ การประกอบกิ จ การของบริ ษั ท ฯ


รายงานประจําปี 2555

102

เสนอคณะกรรมการฯ ผ่ า นคณะกรรมการทรั พ ยากรบุ ค คลและ กําหนดค่าตอบแทน พิจารณาแต่งตั้ง แผนสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารอื่นๆ ได้มีการพัฒนาขึ้น อย่ า งเป็ น ระบบ โดยทํ า การวิ เ คราะห์ ส มรรถนะ ( Competency ) และคุณสมบัติที่คาดหวังสําหรับตําแหน่งต่างๆ เพื่อทําการพัฒนา บุ ค ลากรและสรรหาผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เมื่ อ มี ก ารพิ จ ารณาเลื่ อ น ลด ปลด ย้ า ย และเตรี ย มบุ ค ลากรให้ พ ร้ อ มรั บ รองการขยายงาน ของบริ ษั ท ฯ ทั้ ง ในปั จ จุ บั น และอนาคต (รายละเอี ย ดการจั ด ทํ า แผนสื บ ทอดตํ า แหน่ ง ได้ ก ล่ า วถึ ง แล้ ว ในหั ว ข้ อ บทบาทของ ผู้มีส่วนได้เสีย-พนักงาน)

5.11 การจั ด สรรเงิ น สํ า รองสํ า หรั บ ความสู ญ เสี ย จากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร โดยสุจริต กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ปฏิบัติงาน ในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย หรือเป็นหน้าที่โดยฐานะและตําแหน่ง เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งการไปดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น ตามที่ได้รับคําสั่ง กรณีมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอันเนื่องจาก การปฏิบัติหน้าที่ดงั กล่าว ฝ่ายกฎหมายของบริษทั ฯ รับผิดชอบในการ จัดการดําเนินการต่อสู้ทางคดีจนคดีถึงที่สุด โดยบริษัทฯ ได้จัดสรร งบประมาณปี ล ะ 2 ล้ า นบาท เพื่ อ เป็ น เงิ น สํ า รองสํ า หรั บ ความ สูญ เสี ย ดัง กล่า ว ในกรณีท่ีพบว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ซ่ึงกระทําไป ภายใต้ อํ า นาจหน้ า ที่ โ ดยชอบ ไม่ ว่ า การกระทํ า นั้ น จะเกิ ด ขึ้ น ในสมั ย ปั จ จุ บั น หรื อ ในอดี ต ยกเว้ น การกระทํ า ที่ เ ป็ น การฉ้ อ ฉล หรื อ ทุ จ ริ ต บริ ษั ท ฯ จะไม่ รั บ ผิ ด ชอบความสู ญ เสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น และ จะเรี ย กค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง หมดในการต่ อ สู้ ท างคดี คื น จาก กรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริหารที่ฉ้อฉลหรือทุจริตนั้น

6. นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณ ทางธุรกิจ 6.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม บริ ษั ท ผลิ ต ไฟฟ้ า ราชบุ รี โ ฮลดิ้ ง จํ า กั ด (มหาชน) มี แ นวปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น มาตรฐานสากล เป็ น ที่ ย อมรั บ และ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ เ กิ ด แก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ผู้ ล งทุ น และผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะดําเนินธุรกิจด้วยสํานึก ความรับผิดชอบต่อผลการดําเนินงาน การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยสุจริตและเสมอภาค ความโปร่งใสในการดําเนินงานที่สามารถ ตรวจสอบได้ การเปิดเผยข้อมูลอย่างมีคุณภาพ การสร้างมูลค่าเพิ่ม แก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การส่งเสริมพัฒนาการปฏิบัติ ที่ดี คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน และความ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม คณะกรรมการฯ ได้ นํ า หลั ก การการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี สํ า หรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นของ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (ตลท.) และข้ อ กํ า หนดของ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร กํ า กั บ ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) มาเป็นแนวทางหลักในการกํากับดูแล กิ จ การ และส่ ง เสริ ม ให้ บ ริ ษั ท ฯ เป็ น องค์ ก รที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม ในการบริ ห ารจั ด การและดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน และประกาศ “นโยบาย การกํากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ” เป็นลายลักษณ์อักษร มาตั้งแต่ปี 2546 โดยมีการพิจารณาทบทวนนโยบายให้สอดคล้อง เหมาะสมกับสถานการณ์เป็นประจําทุกปี นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ฯ ได้ ป ระกาศนโยบายอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ มีแนวปฏิบัติครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มต่างๆ ได้แก่ นโยบาย


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

การบริหารความเสี่ยง นโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น นโยบายเกี่ยวกับ พนั ก งาน นโยบายเกี่ ย วกั บ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม และนโยบาย การใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และนโยบาย 5 ส (นโยบายทุ ก ฉบั บ เผยแพร่ ไว้ บ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ) และยั ง ให้ มี ก ารศึ ก ษาเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มที่ จ ะรองรั บ การรวมตั ว ของ AEC ซึ่ ง จะต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง กฎเกณฑ์ แ ละข้ อ กํ า หนดที่ จ ะใช้ ร่วมกันของบริษัทจดทะเบียนใน ASEAN ต่อไป

6.2 จรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อเป็นกรอบพฤติกรรมที่พึงประสงค์และข้อพึงปฏิบัติ ของบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือพนักงาน แล้วแต่กรณี ต่อผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มต่างๆ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า ชุมชนและสังคม ภาครัฐ สิ่งแวดล้อม คณะกรรมการฯ จึงได้จัดทํา จรรยาบรรณทางธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบด้วย เอกสาร 3 ฉบั บ ได้ แ ก่ จรรยาบรรณบริ ษั ท จรรยาบรรณผู้ บ ริ ห าร และ จรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งได้ประกาศใช้มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ เริ่ ม ก่ อ ตั้ ง บริ ษั ท ฯ เมื่ อ ปี 2543 และได้ ท บทวนจรรยาบรรณ ทางธุ ร กิ จ ให้ มี ค วามเหมาะสมสอดคล้ อ งกั บ สภาวะแวดล้ อ ม ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป สามารถตอบสนองวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และ นโยบาย และส่ ง เสริ ม การเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น ของบริ ษั ท ฯ อย่ า ง สม่ํ า เสมอ (จรรยาบรรณทั้ ง 3 ฉบั บ เผยแพร่ ไว้ บ นเว็ บ ไซต์ ข อง บริษัทฯ)

6.3 การสื่อสารและติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตาม นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณ ทางธุรกิจ เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสํานึกและความผูกพันที่จะปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณ ในการปฐมนิ เ ทศเมื่ อ เริ่ ม เข้ า ทํ า งานและปฏิ บั ติ

103

หน้ า ที่ พนั ก งานและกรรมการใหม่ ทุ ก คนจะได้ รั บ เอกสาร จรรยาบรรณ นอกเหนื อ จากเอกสารอื่ น ๆ ที่ จ ะใช้ เ ป็ น คู่ มื อ และเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ และมีการลงชื่อรับทราบ บริษัทฯ ได้จัดตั้ง “คณะทํางานการกํากับดูแลกิจการ ที่ดี” ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารจากทุกสายงานในบริษัทฯ เพื่ อ เป็ น กลไกสํ า คั ญ ในการสื่ อ สารนโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ ที่ดี โดยถ่ายทอดแนวนโยบายจากคณะกรรมการฯ และผู้บริหาร ระดับสูงสู่พนักงานทุกระดับอย่างทั่วถึง รับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง และข้อเสนอต่างๆ จากพนักงาน เพื่อพิจารณาดําเนินการ รวมถึง ประเมินผลการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ที่ดีขององค์กร ช่องทางอื่นๆ ในการสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายและ ข่าวสารเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีให้แก่พนักงาน ได้แก่ ระบบ อินทราเน็ต และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่พนักงานสามารถ ใช้ ง านได้ อ ย่ า งสะดวกและทั่ ว ถึ ง และการสื่ อ สารในการประชุ ม ภายในระดับต่างๆ ของบริษัทฯ บริษัทฯ มอบหมายให้ “ฝ่ายตรวจสอบภายใน” มีหน้าที่ ในการติ ด ตามตรวจสอบการปฏิ บั ติ ภ ายใต้ แ ผนการตรวจสอบ ประจํ า ปี และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบรั บ ทราบผลการ ตรวจสอบ พร้ อ มข้ อ เสนอแนะแนวทางแก้ ไขและป้ อ งกั น ความ เสียหายที่อาจเกิดขึ้นเป็นประจําทุกไตรมาส นอกเหนือจากการหารือ ร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ อย่างสม่ําเสมอ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน ของบริ ษั ท ฯ ในฐานะที่ เ ป็ น บริ ษั ท จดทะเบี ย นใน ตลท. เช่ น การเปิ ด เผยข้ อ มู ล และสารสนเทศ การทํ า รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น


รายงานประจําปี 2555

104

การได้ มาหรื อ จํ า หน่า ยไปซึ่ง สินทรัพ ย์ เป็นต้น บริษัทฯ ได้จั ดทํา “ข้ อ มู ล การปฏิ บั ติ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ กํ า หนด (Compliance Database)” จัดส่งให้กรรมการและจัดเก็บในระบบข้อมูลภายใน ซึ่ ง พนั ก งานทุ ก คนสามารถเข้ า ถึ ง และใช้ ข้ อ มู ล ได้ โดยมี ก ารปรั บ ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตามการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดอยู่ตลอดเวลา

กิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็น แนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการฯ ผู้บริหาร และพนักงาน จาก นั้ น จึ ง ได้ เ สริ ม สร้ า ง “ค่ า นิ ย มหลั ก ” ที่ เ กิ ด จากการมี ส่ ว นร่ ว ม ของพนักงานทุกระดับ ซึ่งสอดรับกับทิศทางการเติบโตของบริษัทฯ ดังนี้

คณะกรรมการฯ ได้กาํ หนด “แบบแจ้งรายงานการมีสว่ น ได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” และให้กรรมการและผู้บริหาร จั ด ทํ า รายงานการมี ส่ ว นได้ เ สี ย ของตนและบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ส่ง ให้ เลขานุ ก ารบริษัท จั ด เก็ บ และส่ง สํ า เนาให้ป ระธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งใช้เป็นข้อมูลสําหรับการพิจารณา ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ที่ ไ ม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(1) ความเป็ น มื อ อาชี พ ( Professionalism ) หมายถึ ง ความพร้ อ มที่ จ ะรั บ การเปลี่ ย นแปลงและเรี ย นรู้ สิ่ ง ใหม่ ๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ พั ฒ นาตนเองสู่ ค วาม เป็นมืออาชีพในระดับสากล

6.4 ค่านิยมร่วม บริ ษั ท ฯ เชื่ อ มั่ น ว่ า การประกอบธุ ร กิ จ ให้ ป ระสบ ความสําเร็จอย่างยั่ ง ยื น และสามารถธํ า รงความเป็ น บริ ษั ท ชั้ น นํ า ในธุรกิจนั้น นอกเหนือจากความมุ่งมั่นเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน การพั ฒ นาเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ การจั ด ให้ มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การ และการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ล้ ว สิ่ ง สํ า คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง คื อ การยึ ด มั่ น ในจริ ย ธรรมและคุ ณ ธรรมในการประกอบธุ ร กิ จ ดั ง จะ เห็ น ได้ จ ากการให้ ค วามสํ า คั ญ ในเรื่ อ งความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ไม่ ว่ า จะเป็นการประพฤติปฏิบัติที่ซื่อตรง จริงใจ ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการรักษาความลับ ผลประโยชน์ และทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท ฯ ตลอดจนการให้ ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งและ ไม่บิดเบือนจากความเป็นจริง และการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ พัฒนาการเรื่องดังกล่าวเริ่มตั้งแต่การกําหนดนโยบายการกํากับดูแล

(2) มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Passion for Excellence) หมายถึง ความมุ่งมั่นที่จะอุทิศตนเพื่อผลสําเร็จของงานและ ประโยชน์ขององค์กร รวมถึงการรักษาคํามั่นสัญญา และวางแผนจัดการกับสถานการณ์ในเชิงรุกอย่างมี ประสิทธิภาพ (3) ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ ทํ า งานเป็ น ที ม ( Collaboration ) หมายถึง ความเชือ่ มัน่ ไว้วางใจ และเอือ้ เฟือ้ ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันอย่างจริงใจ รวมถึงการรับฟังและเห็น คุณค่าของความแตกต่างของแต่ละบุคคล (4) ยึ ด มั่ น ใ น คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ จ ร ร ย า บ ร ร ณ ธุ ร กิ จ ( Good Governance ) หมายถึ ง การยึ ด มั่ น และ การปฏิ บั ติ ต นให้ เ ป็ น แบบอย่ า งในความโปร่ ง ใส ซื่อสัตย์ สุจริต และมีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

บริ ษั ท ฯ ได้ กํ า หนดให้ “คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม” (Integrity) เป็นหนึง่ ในสมรรถนะหลัก (Core Competency) ขององค์กร และจัดให้พนักงานที่ทํางานเกี่ยวข้องกับข้อมูลสําคัญของบริษัทฯ ลงนามสั ญ ญารั ก ษาความลั บ และในฐานะบริ ษั ท จดทะเบี ย น มี ข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ การใช้ ข้ อ มู ล ภายในเพื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นตน โดยให้มีการรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงการถือครอง หลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ ของกรรมการ ผู้ บ ริ ห าร พนั ก งาน และ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บุ ค คลดั ง กล่ า ว รวมถึ ง การรายงานการมี ส่ ว น ได้ เ สี ย ตามข้ อ กํ า หนดของ ตลท. และ ก.ล.ต. และได้ กํ า หนด ระเบียบวิธีปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง การบัญชี งบประมาณ การเงิน และการบริหารงานบุคคล ตลอดปี 2555 ไม่พบเหตุการณ์หรือการปฏิบัติใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายการกํากับ ดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทฯ ได้กําหนดไว้

105


รายงานประจําปี 2555

106

ร า ย ง า น ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล แ ล ะ ก ํา ห น ด ค่ า ต อ บ แ ท น ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ กระบวนการที่ได้กําหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ยึดถือความเป็น อิ ส ระในการแสดงความคิ ด เห็ น และตั ด สิ น ใจเพื่ อ ประโยชน์ ข อง บริ ษั ท ฯ ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย โดยรวมเป็ น สํ า คั ญ อีกทั้งได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่ ง ใส การดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการทรั พ ยากรบุ ค คล และกําหนดค่าตอบแทนในรอบปี 2555 สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการทรั พ ยากรบุ ค คลและกํ า หนดค่ า ตอบแทน ได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า การบริ ห ารงานด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คลและ กําหนดค่าตอบแทนของกลุ่มบริษัทฯ มีการปฏิบัติ สอดคล้องกับ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการและผู้บริหารของกลุ่ม บริ ษั ท ฯ มี อ งค์ ป ระกอบเหมาะสม มี คุ ณ สมบั ติ ส อดคล้ อ งตาม ข้ อ กํ า หนด มี ค วามหลากหลายทั้ ง ทางด้ า นคุ ณ วุ ฒิ ท างการศึ ก ษา ทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ และอายุ สามารถนําพากิจการก้าวไปสู่ ความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดได้เป็นอย่างดี

ในปี 2555 มีการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ กําหนดค่าตอบแทนรวม 3 ครั้ง เพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ ตามอํ า นาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการพิจารณาอย่างรอบด้านด้วยความ

การกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด สํ า หรั บ การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งาน ประจํ า ปี 2555 คํ า นึ ง ถึ ง ปั จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเติ บ โตอย่ า ง มั่นคงและยั่งยืนตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ กล่าวคือ เกณฑ์วัดผลการดําเนินงานของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยตัวชี้วัดสําคัญที่ครอบคลุมการดําเนินงาน หลัก 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการวางแผนและพัฒนาธุรกิจ ประกอบ ด้ ว ยงานพั ฒ นาและลงทุ น ในโครงการต่ า งๆ ทั้ ง ในประเทศและ ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตและผลตอบแทนตามแผนธุรกิจ (2) ด้านการกํากับดูแลบริษัทในเครือ ประกอบด้วยผลการดําเนินงาน ทั้ ง ด้ า นการเงิ น ด้ า นเทคนิ ค และด้ า นสั ง คม ของโรงไฟฟ้ า หลั ก ที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุน (3) ด้านการบริหารการเงิน ประกอบด้วยอัตรา ผลตอบแทนและผลตอบแทนจากการลงทุน และ (4) ด้านการบริหาร องค์กร ประกอบด้วยการดําเนินการตามแผนกิจกรรมหลักด้านบุคคล แผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร และแผนกิจกรรมหลัก ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ส่ ว นเกณฑ์ วั ด ผล การดําเนินงานของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย หลั ก นั้ น ได้ พิ จ ารณากํ า หนดตั ว ชี้ วั ด สํ า คั ญ ที่ บ่ ง ชี้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ลของการดํ า เนิ น งานของโรงไฟฟ้ า ราชบุ รี แบ่งตัวชี้วัดเป็น 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

ประกอบด้วยอัตราผลตอบแทน (2) ด้านประสิทธิภาพการควบคุม การผลิ ต ประกอบด้ ว ยประสิ ท ธิ ภ าพการเดิ น เครื่ อ งและการใช้ เชื้ อ เพลิ ง และ (3) ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ประกอบด้ ว ย คุณภาพของสิ่งที่ปล่อยออกจากโรงไฟฟ้า การรักษาความสัมพันธ์ที่ดี กับชุมชน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามเกณฑ์ ที่ กํ า หนดไว้ ได้กําหนดให้ดําเนินการเป็นรายไตรมาสและรายปี เพื่อติดตามความ ก้าวหน้าในการดําเนินงาน ได้รับทราบข้อขัดข้องและร่วมกับฝ่าย บริหารพิจารณาแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่อาจ เกิดขึ้น สําหรับการพิจารณาค่าตอบแทนสําหรับผู้บริหารระดับสูงและ กรรมการบริษัทฯ นั้น ได้ให้ความสําคัญในเรื่องความเหมาะสมกับ หน้าที่และความรับผิดชอบ การเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานตาม เกณฑ์วัดผลที่กําหนดร่วมกันไว้ล่วงหน้าได้บรรลุผลตามเป้าหมาย ที่ได้วางไว้ ตลอดจนเทียบเคียงกับแนวปฏิบัติที่ดีในอุตสาหกรรม ประเภทและขนาดเดียวกัน โดยค่าตอบแทนสําหรับกรรมการนั้น ได้ถือปฏิบัติให้มีการนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุม ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ต ามลํ า ดั บ เป็ น ประจํ า ทุ ก ปี อี ก ทั้ ง ได้ พิ จ ารณากํ า หนดตั ว ชี้ วั ด เพิ่ ม เติ ม ทางด้ า นศั ก ยภาพและ คุณภาพการบริหารในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ด้วย

การพิ จ ารณาสรรหาและคั ด เลื อ กผู้ ดํ า รงตํา แหน่ ง กรรมการ และผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ เพื่ อ ทดแทนกรรมการ และผู้ บ ริ ห ารที่ พ้ น จากตํ า แหน่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ มี ค ณะกรรมการและผู้ บ ริ ห ารที่ มี คุ ณ สมบั ติ ความรู้

107

ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เหมาะสมในการดําเนินกิจการของ กลุ่มบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย รวมถึงมีแผนการสืบทอดตําแหน่งบริหารที่สําคัญ เพื่อความพร้อม ของบุคลากรที่จะรองรับการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไป

(นายตระกูล วินิจนัยภาค) ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล และกําหนดค่าตอบแทน


รายงานประจําปี 2555

108

ร า ย ง า น ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก ลั่ น ก ร อ ง ก า ร ล ง ทุ น

คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุนมีความเห็นว่า การตัดสินใจ ลงทุ น ของบริ ษั ท ฯ มี ก ารศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ทั้ ง ในเชิ ง กว้ า งและ เชิงลึก โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกองค์กร อย่างรอบคอบ และระมัดระวังภายใต้หลักธรรมาภิบาล ที่คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ า ยบริ ห ารยึ ด ถื อ ในการบริ ห ารและดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ มาโดยตลอด นอกจากนี้ได้มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล โครงการที่บริษัทฯ เข้าลงทุน เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนเป็นไปตาม เป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงร่วมป้องกันและหรือแก้ไขอุปสรรคต่างๆ ของการพัฒนาและดําเนินโครงการ ซึ่งจะทําให้มั่นใจได้ว่ากิจการ ของบริษัทฯ จะก้าวหน้าเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยได้รับความ เชื่อถือจากสาธารณชนตามเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการดําเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ

ในปี 2555 คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุนมีการประชุม รวม 2 ครั้ง และกรรมการเข้าร่วมในการประชุมครบทั้งจํานวนทุกครั้ง โดยมี ก ารพิ จ ารณากลั่ น กรองโครงการลงทุ น ที่ ฝ่ า ยบริ ห ารเสนอ ก่อนให้ความเห็นและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามอํานาจ หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัทฯ การพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุนยึดหลัก ความสอดคล้ อ งของการลงทุ น กั บ เป้ า หมายตามแผนธุ ร กิ จ ที่ ต อบสนองวั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และนโยบาย ของบริษัทฯ ผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งที่เป็นตัวเงินและที่ไม่เป็น ตัวเงิน เช่น ภาพลักษณ์องค์กร เป็นต้น ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ มีการศึกษาปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบด้าน ทั้งด้านเทคนิค การเงิน กฎหมาย สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น ประโยชน์ โ ดยรวมของบริ ษั ท ฯ ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทุกฝ่าย

(นายคุรุจิต นาครทรรพ) ประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

109

ร า ย ง า น ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง

ในปี 2555 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุม รวม 5 ครั้ง โดยเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ ย งและฝ่ า ยบริ ห ารของบริ ษั ท ฯ รายงานการประชุ ม และ ผลการประชุมในแต่ละครั้งได้นําเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อทราบทุกครั้ง โดยในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยงดําเนินกิจกรรมที่สําคัญ สรุปได้ดังนี้ 

O

พิจารณาปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ในภาพรวมให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ประจําปี 2555-2559 ซึ่งได้เริ่มนํามาใช้ตั้งแต่ไตรมาส ที่ 1/2555 โดยนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความ เห็ น ชอบความก้ า วหน้ า ของการบริ ห ารความเสี่ ย ง ในทุกๆ ไตรมาสO

ติ ด ตามรายงานการบริ ห ารความเสี่ ย งเพื่ อ รั บ ทราบ ความเสี่ยงที่มีสาระสําคัญ และประเมินผลการบริหาร ความเสี่ยงของบริษัทฯ ว่ามีแผนการบริหารความเสี่ยง ที่เหมาะสมและเพียงพอสําหรับการจัดการความเสี่ยง เพียงใด ในกรณีปัจจัยเสี่ยงใดอยู่ในระดับสูง จะจัดทํา แผนปฏิบัติการเพื่อดําเนินการลดความเสี่ยงลงให้มาก ที่สุดO

ให้ คํ า แนะนํ า ที่ จํ า เป็ น สํ า หรั บ การจั ด ทํ า แผนบริ ห าร ความเสี่ยงที่ เ หมาะสม เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ปั จ จั ย และเกณฑ์ ของแผนการบริหารความเสีย่ งให้มปี ระสิทธิผลมากยิง่ ขึน้

ในรอบปีทผ่ี า่ นมา คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีความเห็นว่า บริษทั ฯ ได้พฒ ั นาระบบบริหารความเสีย่ งของทัง้ องค์กรอย่างต่อเนือ่ ง โดยมี ก ารประชุ ม ภายในเป็ น การประจํ า ระหว่ า งหน่ ว ยงานต่ า งๆ รวมทั้งบริษัทฯ ในเครือ เพื่อติดตามปรับปรุงข้อมูลปัจจัยความเสี่ยง และแผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ดํ า เนิ น การลดความเสี่ ย ง และทํ า ให้ การบริห ารความเสี่ ย งเป็ น ไปอย่า งต่อ เนื่ อ ง รั ด กุ ม และสอดคล้ อง กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการ ความเสี่ยงที่เป็นสาระสําคัญอย่างเพียงพอและควบคุมให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้

พลตํารวจโท (ถาวร จันทร์ยิ้ม) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง


รายงานประจําปี 2555

110

ร า ย ง า น ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต่ อ ร า ย ง า น ท า ง ก า ร เ งิ น ด้วยพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการรายงานการเปิดเผย ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้กําหนดให้คณะกรรมการฯ ต้องจัดให้มีการจัดทํางบการเงิน เพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดในรอบปีที่ผ่านมา ที่เป็นจริงสมเหตุผลและโปร่งใส เพื่อให้เป็นประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ ในรายงานประจําปีเช่นกัน ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงาน ทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงาน ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจําปีแล้ว คณะกรรมการฯ ได้จัดให้มีและดํารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า รายงานทางการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด จากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในรวม 5 องค์ประกอบคือ โครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหาร ความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และการติดตามการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า ระบบ การควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะบริษัทประจํา ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายคุรุจิต นาครทรรพ) ประธานกรรมการ

(นายนพพล มิลินทางกูร) กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

111

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้ อ กํ า หนดของสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 6 ครั้ง และมี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั น ระหว่ า งคณะกรรมการตรวจสอบและ ผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี า่ ยบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครัง้ การประชุม กรรมการตรวจสอบทุกครั้ง จะมีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ บริษัทย่อย และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อร่วมเสนอข้อมูล รับฟัง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ผลจากการประชุ ม แต่ ล ะครั้ ง ได้ นํ า เสนอต่ อ คณะกรรมการของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อทราบทุกครั้ง ในรอบปีที่ผ่านมาคณะ กรรมการตรวจสอบดําเนินกิจกรรมที่สําคัญ สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ได้แก่ เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายสาธิต รังคสิริ และนางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา เป็นกรรมการ ตรวจสอบ โดยมีนายพรชัย จํานงค์เดช ผู้อํานวยการฝ่ายตรวจสอบ ภายใน ทําหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ในระหว่างปี 2555 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบ ตามมติคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 4/2555 โดยแต่งตั้งเรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ เป็ น ประธานกรรมการตรวจสอบแทนนายวี ร ะ ศรี วั ฒ นตระกู ล และแต่งตัง้ นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา เป็นกรรมการตรวจสอบ แทนนายนัที เปรมรัศมี ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2555 กรรมการตรวจสอบทุก ท่า นมีคุณสมบัติของกรรมการอิส ระ และกรรมการตรวจสอบ ครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในระเบียบบริษัทฯ ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการบริ ษั ท พ.ศ. 2552 และระเบี ย บบริ ษั ท ฯ ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บO

สอบทานความถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น ความเชื่ อ ถื อ ได้ ข อง งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ก่อนที่จะนําเสนอคณะกรรมการของแต่ละ บริษัทO

สอบทานความเพี ย งพอของระบบการควบคุ ม ภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถบรรลุเป้าหมาย ตามที่กําหนดไว้O

สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ กํ า หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯO

สอบทานรายการที่อ าจมีค วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและกฎระเบี ย บ ตามที่ ค ณะ กรรมการกํากับตลาดทุน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กําหนด โดยรายการที่เป็นรายการเกี่ยวโยงหรือรายการ


รายงานประจําปี 2555

112

ที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ จะต้ อ งนํ า เสนอ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่ อ นที่ จ ะนํ า เสนอคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เพื่ อ พิ จ ารณา ต่ อ ไป และฝ่ า ยบริ ห ารได้ ร ายงานความเคลื่ อ นไหวของ รายการต่ า งๆ ต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อ ทราบ ทุกไตรมาส 

O

กํ า กั บ ดู แ ลงานตรวจสอบภายใน เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า การ ดําเนินงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ ประจํ า ปี รั บ ทราบรายงานผลการตรวจสอบ และให้ ความเห็นในเรื่องการควบคุมภายในให้รัดกุมเพียงพอที่จะ ป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ รวมทั้งเสนอ แนะแนวทางการดําเนินงานการติดตามผลและการปรับปรุง แก้ไข เพือ่ ให้งานตรวจสอบภายในดําเนินการอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิผล

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของ บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยได้ จั ด ทํ า ขึ้ น ตามหลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รอง ทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพียงพอ มีการแบ่งแยกอํานาจหน้าที่โดยชัดเจน ทั้งนี้ไม่พบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคัญ ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินของ ผู้ ส อบบั ญ ชี การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยเป็ น ไป โดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการแต่งตั้งนายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565) หรือนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 4195) หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4068) แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็น ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย ประจํ า ปี 2556 โดยมี ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีรวมเป็นเงิน 2,220,000 บาท (รวม Out-of-pocket ) โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะส่วนของบริษัทฯ คิดเป็น เงิ น 810,000 บาท ทั้ ง นี้ ค ณะกรรมการตรวจสอบได้ เ สนอเรื่ อ ง ดั ง กล่ า วต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เพื่ อ นํ า เสนอขออนุ มั ติ จ าก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

เรืออากาศเอก (ศิริเดช จุลเปมะ) ประธานกรรมการตรวจสอบ


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

113


รายงานประจําปี 2555

114

ร า ย ง า น ข อ ง ผู้ ส อ บ บั ญ ชี รั บ อ นุ ญ า ต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการ เงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู ้ บ ริ ห ารเป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ทํ า และการนํ า เสนองบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การเหล่ า นี้ โ ดยถู ก ต้ อ ง ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพื่อให้สามารถ จัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจาก การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ข้ า พเจ้ า เป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบในการแสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การดั ง กล่ า วจากผลการตรวจสอบ ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีซึ่งกําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจาก การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน งบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวผู้สอบบัญชี พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการเพื่อออกแบบวิธีการ ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่ จัดทําขึ้นโดยผู้บริหารรวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

115

ความเห็น ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าขอให้สังเกตตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุ 4 กลุ่มบริษัทได้ประเมินมูลค่า สินทรัพย์สุทธิของกิจการที่ซื้อมาเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2 ปี 2555 ตัวเลขเปรียบเทียบของงบการเงินรวมที่นํามา แสดงนี้ นํามาจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และหลังจากปรับปรุง รายการดังกล่าวแล้ว

(ไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3565 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด กรุงเทพมหานคร 18 กุมภาพันธ์ 2556


รายงานประจําปี 2555

116

ง บ แ ส ด ง ฐ า น ะ ก า ร เ งิ น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

สินทรัพย์

หมายเหตุ

2555

31 ธันวาคม

2554

2555

2554

(ปรับปรุงใหม่) (บาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น ลูกหนี้อื่น เงินปันผลค้างรับ เงินจ่ายล่วงหน้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ลูกหนี้อื่นจากการขายเงินลงทุน วัสดุสํารองคลัง สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น รวมสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ลูกหนี้อื่นระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน เงินลงทุนในบริษัทร่วม เงินลงทุนในกิจการอื่น เงินลงทุนระยะยาวอื่น เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้ระยะยาวอื่นจากการขายเงินลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่ดินสําหรับโครงการพัฒนาในอนาคต ค่าความนิยม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน รวมสินทรัพย์

6 7 5

8,260,581,184 5,671,598,422 3,822,870,739 390,058,347 175,263,035 65,436,380 100,278,090

10,698,628,906 3,010,688,382 2,340,443,285 313,528,317 237,274,639 30,813,300 105,285,611 -

1,087,815,819 4,534,598,422 64,672,920 110,586,986 2,500,278,090

3,819,725,644 2,850,000,000 117,564,962 2,541,230,650 79,147,184 -

5 7 8

62,500,000 211,164,272 2,174,372,626 100,458,888 21,034,581,983

62,500,000 2,246,743,321 85,768,409 19,131,674,170

62,500,000 70,323,132 8,430,775,369

62,500,000 52,324,471 9,522,492,911

5 5, 9 5, 10 5, 10 11 7 5 7 12

13,909,641,259 681,035,858 50,656,049 2,879,221,390 3,137,921,057 46,227,736,053 305,389,850 752,913,124 5,667,820,404 129,882,869 2,033,960,411 75,776,178,324 96,810,760,307

13,387,532,452 356,561,561 50,656,049 2,249,223,988 1,611,633,470 49,842,827,311 305,389,850 1,913,618,284 6,595,481,242 189,628,109 1,707,615,152 78,210,167,468 97,341,841,638

5 5 5

13 13 14 15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1,129,408 16,776,946 24,982,160,558 21,179,660,558 4,587,285,500 4,121,064,670 699,832,339 357,062,040 50,656,049 50,656,049 150,000,000 218,000,000 1,093,942,800 3,453,645,798 910,858,047 465,386,853 305,389,850 305,389,850 668,900,933 670,881,846 13,462,696 77,847,169 607,659,193 484,754,920 34,071,277,373 31,401,126,699 42,502,052,742 40,923,619,610


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

117

ง บ แ ส ด ง ฐ า น ะ ก า ร เ งิ น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2555

31 ธันวาคม

2554

2555

2554

(ปรับปรุงใหม่) (บาท)

หนี้สินหมุนเวียน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้ตั๋วเงินจ่าย เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น เจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี หุ้นกู้ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ภาษีเงินได้ค้างจ่าย หนี้สินหมุนเวียนอื่น รวมหนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน เงินกู้ยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หุ้นกู้ หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน รวมหนี้สิน

16 16 5

900,000,000 1,800,000,000 112,257,949 6,958,465,483 849,424,301

152,230,650 4,552,046,911 635,018,939

291,304,465

249,815,824

5

-

2,775,320,949

-

-

16 16

285,981,300 3,936,858,576

288,150,121 3,658,854,023

-

-

16

1,009,072 316,666,307 77,385,199 15,238,048,187

1,577,500 499,047,920 281,312,235 12,843,559,248

43,556,469 334,860,934

17,343,729 267,159,553

5 16 16 16 14 18

1,358,280,353 12,546,593,214 10,972,910,967 943,151 2,185,544,715 84,716,620 692,072,366 27,841,061,386 43,079,109,573

1,425,625,869 15,385,180,054 15,788,341,233 1,817,140 2,946,017,771 79,631,445 387,190,902 36,013,804,414 48,857,363,662

1,200,000,000 61,987,262 1,261,987,262 1,596,848,196

1,200,000,000 54,527,743 1,254,527,743 1,521,687,296

5, 17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


รายงานประจําปี 2555

118

ง บ แ ส ด ง ฐ า น ะ ก า ร เ งิ น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2555

31 ธันวาคม

2554

2555

2554

(ปรับปรุงใหม่) (บาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนเรือนหุ้น ทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกและชําระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ กําไรสะสม จัดสรรแล้ว ทุนสํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม รวมส่วนของผู้ถือหุ้น รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

19 20

20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

14,500,000,000 14,500,000,000 1,531,778,000

14,500,000,000 14,500,000,000 1,531,778,000

14,500,000,000 14,500,000,000 14,500,000,000 14,500,000,000 1,531,778,000 1,531,778,000

1,450,000,000 35,134,072,841 350,139,145 52,965,989,986 765,660,748 53,731,650,734 96,810,760,307

1,450,000,000 30,670,303,222 (225,251,224) 47,926,829,998 557,647,978 48,484,477,976 97,341,841,638

1,450,000,000 23,423,426,546 40,905,204,546 40,905,204,546 42,502,052,742

1,450,000,000 21,920,154,314 39,401,932,314 39,401,932,314 40,923,619,610


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

119

ง บ ก ํา ไ ร ข า ด ทุ น เ บ็ ด เ ส ร็ จ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2554

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2554

(ปรับปรุงใหม่) (บาท)

รายได้จากการขายและการให้บริการ ต้นทุนขายและการให้บริการ กําไรขั้นต้น รายได้ค่าบริการการจัดการ เงินปันผลรับ ดอกเบี้ยรับ รายได้อื่น กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาว กําไรจากการยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการบริหาร กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน ต้นทุนทางการเงิน ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในกิจการ ที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม กําไรก่อนภาษีเงินได้ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ กําไรสําหรับปี

5 5 5 5, 9, 10 5 5 7 22 5, 23 5, 26 10 27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

55,365,398,060 43,456,858,420 (47,269,494,929) (35,920,833,965) 8,095,903,131 7,536,024,455 225,935,138 188,547,551 188,314,482 60,062,641 603,132,032 577,699,776 226,848,257 109,809,801 783,678,571 1,069,442,446 (1,518,068,052) (1,328,057,697) 798,048,594 (35,349,295) (2,400,016,000) (1,854,230,049) 750,600,687 8,823,819,286 (887,235,560) 7,936,583,726

1,333,094,778 6,587,601,961 (1,853,160,625) 4,734,441,336

– 296,644,247 4,952,889,395 320,827,003 26,937,712 (730,881,407) 12,933,056 (49,193,301)

– 308,643,223 4,830,810,682 329,912,264 2,456,453 (852,255,209) (106,031,925) (35,445,288)

4,830,156,705 (64,384,473) 4,765,772,232

4,478,090,200 62,819,649 4,540,909,849


รายงานประจําปี 2555

120

ง บ ก ํา ไ ร ข า ด ทุ น เ บ็ ด เ ส ร็ จ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2554

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2554

(ปรับปรุงใหม่) (บาท)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการ แปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ ของเงินลงทุนเผื่อขาย ภาษีเงินได้ของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี- สุทธิจากภาษี กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

(45,997,970)

(174,708,180)

-

-

698,667,109 (99,762,538) 552,906,601 8,489,490,327

(87,329,034) 6,127,430 (255,909,784) 4,478,531,552

– 4,765,772,232

– 4,540,909,849

ส่วนของกําไร (ขาดทุน) ที่เป็นของ ส่วนของเจ้าของของบริษัท ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม กําไรสําหรับปี

7,726,269,619 210,314,107 7,936,583,726

4,849,354,697 (114,913,361) 4,734,441,336

4,765,772,232 4,765,772,232

4,540,909,849 4,540,909,849

ส่วนของกําไรเบ็ดเสร็จรวมที่เป็นของ ส่วนของเจ้าของของบริษัท ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

8,301,659,988 187,830,339 8,489,490,327

4,605,215,556 (126,684,004) 4,478,531,552

4,765,772,232 4,765,772,232

4,540,909,849 4,540,909,849

3.29

3.13

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

7

29

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

5.33

3.34


กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี กําไร กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

ยังไม่ได้ จัดสรร

-

– 4,849,354,697 (162,937,537)

- 4,849,354,697 - (162,937,537)

– (3,262,500,000)

– (3,262,500,000)

- (3,262,500,000)

18,887,917

ผลต่างจาก การแปลงค่า งบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

14,500,000,000 1,531,778,000 1,450,000,000 30,670,303,222 (144,049,620)

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ทุนสํารอง ตาม กฎหมาย

กําไรสะสม

14,500,000,000 1,531,778,000 1,450,000,000 29,083,448,525

ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น

รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและ การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บนั ทึกโดยตรง เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการ จัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น เงินลงทุนเพิ่มส่วนของส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอํานาจควบคุม เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 30

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ หมายเหตุ ชําระแล้ว

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ง บ แ ส ด ง ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส่ ว น ข อ ง ผู้ ถื อ หุ้ น

(87,329,034)

(87,329,034)

(87,329,034)

-

6,127,430

6,127,430

6,127,430

-

-

-

รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น ของบริษัท

รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น

4,605,215,556 (126,684,004) 4,478,531,552

4,849,354,697 (114,913,361) 4,734,441,336 (244,139,141) (11,770,643) (255,909,784)

(3,262,500,000) 638,128,696 (2,624,371,304)

(3,262,500,000) 638,128,696 (2,624,371,304)

638,128,696 638,128,696 (3,262,500,000) - (3,262,500,000)

46,203,286 46,630,317,728

ส่วนของส่วน ได้เสียที่ไม่มี อํานาจควบคุม

(225,251,224) 47,926,829,998 557,647,978 48,484,477,976

(244,139,141)

(244,139,141)

-

18,887,917 46,584,114,442

ผลต่างจากการ ภาษีเงินได้ รวม เปลี่ยนแปลงใน ของกําไร กําไร องค์ประกอบ มูลค่ายุติธรรมของ (ขาดทุน) (ขาดทุน) อื่นของส่วน เงินลงทุนเผื่อขาย เบ็ดเสร็จอื่น เบ็ดเสร็จอื่น ของผูถ้ ือหุ้น (บาท)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

งบการเงินรวม

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

121


-

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

-

-

- 7,726,269,619

- 7,726,269,619 -

– (3,262,500,000)

– (3,262,500,000)

– (3,262,500,000)

(23,514,202)

(23,514,202)

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

14,500,000,000 1,531,778,000 1,450,000,000 35,134,072,841 (167,563,822)

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี กําไร กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

– –

30

รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและ การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและ การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น เงินลงทุนเพิ่มส่วนของส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอํานาจควบคุม เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท

14,500,000,000 1,531,778,000 1,450,000,000 30,670,303,222 (144,049,620)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ปรับปรุงแล้ว

ยังไม่ได้ จัดสรร

ผลต่างจาก การแปลงค่า งบการเงิน

14,500,000,000 1,531,778,000 1,450,000,000 30,661,590,543 (144,819,417) 8,712,679 769,797

ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น

ทุนสํารอง ตาม กฎหมาย

กําไรสะสม

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่รายงานในงวดก่อน 3 ปรับปรุง

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชําระแล้ว

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ง บ แ ส ด ง ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส่ ว น ข อ ง ผู้ ถื อ หุ้ น

611,338,075

698,667,109

698,667,109

-

(87,329,034)

(87,329,034) -

(93,635,108)

(99,762,538)

(99,762,538)

-

6,127,430

6,127,430 -

-

-

-

-

-

-

รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น ของบริษัท

ส่วนของส่วน ได้เสียที่ไม่มี อํานาจควบคุม

รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น

8,301,659,988 187,830,339

8,489,490,327

7,726,269,619 210,314,107 7,936,583,726 575,390,369 (22,483,768) 552,906,601 350,139,145 52,965,989,986 765,660,748 53,731,650,734

575,390,369

575,390,369

– (3,262,500,000) 20,182,431 (3,242,317,569)

– (3,262,500,000) 20,182,431 (3,242,317,569)

- 20,182,431 20,182,431 - (3,262,500,000) - (3,262,500,000)

(225,251,224) 47,926,829,998 557,647,978 48,484,477,976

(226,021,021) 47,917,347,522 693,791,138 48,611,138,660 769,797 9,482,476 (136,143,160) (126,660,684)

ผลต่างจากการ ภาษีเงินได้ รวม เปลี่ยนแปลงใน ของกําไร กําไร องค์ประกอบ มูลค่ายุติธรรมของ (ขาดทุน) (ขาดทุน) อื่นของส่วน เงินลงทุนเผื่อขาย เบ็ดเสร็จอื่น เบ็ดเสร็จอื่น ของผูถ้ ือหุ้น (บาท)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

งบการเงินรวม

122 รายงานประจําปี 2555


หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี กําไร กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

30

หมายเหตุ

– 14,500,000,000

– –

14,500,000,000

ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชําระแล้ว

ง บ แ ส ด ง ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส่ ว น ข อ ง ผู้ ถื อ หุ้ น

– 1,531,778,000

– –

1,531,778,000

– 1,450,000,000

– –

1,450,000,000

(บาท)

4,540,909,849 4,540,909,849 21,920,154,314

(3,262,500,000) (3,262,500,000) (3,262,500,000)

20,641,744,465

งบการเงินเฉพาะกิจการ กําไรสะสม ทุนสํารอง ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร

4,540,909,849 4,540,909,849 39,401,932,314

(3,262,500,000) (3,262,500,000) (3,262,500,000)

38,123,522,465

รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

123


หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี กําไร กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

30

หมายเหตุ

– 14,500,000,000

– –

14,500,000,000

ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชําระแล้ว

ง บ แ ส ด ง ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส่ ว น ข อ ง ผู้ ถื อ หุ้ น

– 1,531,778,000

– –

1,531,778,000

– 1,450,000,000

– –

1,450,000,000

(บาท)

4,765,772,232 4,765,772,232 23,423,426,546

(3,262,500,000) (3,262,500,000) (3,262,500,000)

21,920,154,314

งบการเงินเฉพาะกิจการ กําไรสะสม ทุนสํารอง ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร

4,765,772,232 4,765,772,232 40,905,204,546

(3,262,500,000) (3,262,500,000) (3,262,500,000)

39,401,932,314

รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น

124 รายงานประจําปี 2555


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

125

ง บ ก ร ะ แ ส เ งิ น ส ด บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2554

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2554

(ปรับปรุงใหม่) (บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน กําไรสําหรับปี รายการปรับปรุง ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจําหน่าย ดอกเบี้ยรับ ต้นทุนทางการเงิน ค่าเผื่อวัสดุสํารองคลังล้าสมัย ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง เงินปันผลรับ กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาว ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายอาคาร และอุปกรณ์ ขาดทุนจากการจําหน่ายวัสดุสํารองคลัง กําไรจากการยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ผลประโยชน์พนักงาน ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ กําไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ เงินลงทุนชั่วคราว

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น เงินจ่ายล่วงหน้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้อื่น วัสดุสํารองคลัง สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น เจ้าหนี้อื่น หนี้สินหมุนเวียนอื่น เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน จ่ายภาษีเงินได้ เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

7,936,583,726

4,734,441,336

4,765,772,232

4,540,909,849

3,498,583,455 336,703,950 (603,132,032) 2,400,016,000 58,982,997 (736,528,004) (188,314,482) (783,678,571) 13,194,662 25,487,523 (1,069,442,446) 15,138,483 (750,600,687) 887,235,560

3,020,690,376 285,840,269 (577,699,771) 1,854,230,049 70,570,697 175,366,780 (60,062,641) 723,047 13,835,583 (1,333,094,778) 1,853,160,625

31,299,915 26,909,468 2,294,744 2,136,338 (320,827,003) (329,912,264) 49,193,301 35,445,288 (18,015,551) 109,519,785 (4,952,889,395) (4,830,810,682) 13,258,290 (874,209) 11,465,240 7,513,733 64,384,473 (62,819,649)

(1,989,810) 11,038,240,324 10,038,001,572

(1,989,809) (356,053,563)

(1,482,427,453) (46,312,209) (19,235,709) 42,536,523 (172,230,298) (270,110,120) (34,056,035) 2,382,174,965 29,021,444 (224,085,433) 11,243,515,999 (1,642,366,367) 9,601,149,632

11,527,697 76,207,732 23,671,780 (50,617,414) (125,146,287) (236,199,075) (8,215,054) (450,182,239) 22,505,112 (707,578) (431,710,315) (1,163,480,917) (12,548,317) (12,303,802) (444,258,632) (1,175,784,719)

1,007,344,752 23,246,597 111,770,705 (144,237,850) (29,172,195) (572,433,717) 140,397,318 (595,985,368) (278,549,533) 134,626,576 9,835,008,857 (1,880,977,285) 7,954,031,572

(501,982,343)


รายงานประจําปี 2555

126

ง บ ก ร ะ แ ส เ งิ น ส ด บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2554

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2554

(ปรับปรุงใหม่) (บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน รับดอกเบี้ย รับเงินปันผล ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ขายอาคารและอุปกรณ์ เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เงินจ่ายสุทธิในเงินลงทุนชั่วคราว เงินรับสุทธิในเงินลงทุนระยะยาว เงินรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว เงินจ่ายสุทธิในเงินลงทุนระยะยาว เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น เงินจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย เงินจ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินจ่ายเพื่อการลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน เงินจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

361,441,727 962,777,287 (938,250,671) 218,543 3,167,366,428 (7,267,209) (2,805,189,113) 368,000,000 643,251,000 (804,838,397) (104,191,025) (2,781,918,143) (507,020,830) (342,770,299) (2,788,390,702)

528,360,792 883,012,450 (192,756,236) 878,110,986 (50,562,126) (364,419,500) 101,341,120 (146,118,658) (4,686,403,782) (2,351,481,729) (978,726,250) (357,062,040) (6,736,704,973)

322,713,170 281,629,261 7,494,120,046 4,118,521,417 (451,026,242) (61,985,614) 6,830,131 2,171,963 (313,830) (1,177,254) (1,832,608,613) (200,000,000) 368,000,000 100,000,000 (150,000,000) 1,800,000,000 4,774,997,167 (4,304,191,025) (3,860,274,651) 4,410,052,940 6,391,382,330 (2,028,407,323) (8,278,275,000) (3,802,500,000) (656,194,000) (466,220,830) (978,726,250) (342,770,299) (357,062,040) 1,023,678,125 1,275,007,329


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

127

ง บ ก ร ะ แ ส เ งิ น ส ด บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2554

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2554

(ปรับปรุงใหม่) (บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน จ่ายต้นทุนทางการเงิน เงินสดรับจากการเพิ่มทุน จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท เงินสดรับจากเจ้าหนี้ตั๋วเงินจ่าย เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ชําระคืนเจ้าหนี้ตั๋วเงินจ่าย ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ ไถ่ถอนหุ้นกู้ เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตรา ต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี เงินสดของบริษัทย่อยที่ซื้อในระหว่างงวด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(2,412,194,763) 20,182,431 (3,262,002,373) 2,300,000,000 14,540,000,000 (500,000,000) (13,640,000,000) (1,433,698) (64,851,345) (2,542,915,200) (3,663,300,000) (9,226,514,948)

(1,744,093,471) 30,820,000 (3,262,491,690) 12,174,000,000 (12,174,000,000) (1,331,036) 96,591,300 1,200,000,000 (17,753,865,600) 19,181,303,064 (2,253,067,433)

(49,326,945) (23,016,411) (3,262,002,373) (3,262,491,690) 3,200,000,000 4,600,000,000 (3,200,000,000) (4,600,000,000) - 1,200,000,000 (3,311,329,318) (2,085,508,101)

(2,413,756,018) (1,035,740,834) 10,698,628,906 11,289,247,631

(2,731,909,825) (1,986,285,491) 3,819,725,644 5,806,011,135

(24,291,704) -

58,510,567 386,611,542

-

-

8,260,581,184

10,698,628,906

1,087,815,819

3,819,725,644


รายงานประจําปี 2555

128

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

สารบัญ ข้อมูลทั่วไป เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน นโยบายการบัญชีที่สําคัญ การซื้อบริษัทย่อยและส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนอื่น วัสดุสํารองคลัง เงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม เงินลงทุนในกิจการอื่น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย เจ้าหนี้อื่น ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุนและสํารอง รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน กําไรจากการยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ ต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน กําไรต่อหุ้น เงินปันผล เครื่องมือทางการเงิน ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้ การจัดประเภทรายการใหม่


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

129

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556

1 ข้อมูลทั่วไป บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่ เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้นที่ 31 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนตุลาคม 2543 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) (ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 45) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้ง ขึ้นในประเทศไทย บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า รายละเอียดของบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้ ชื่อกิจการ

บริษัทย่อยทางตรง บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด บริษัท ราชบุรีพลังงาน จํากัด บริษัท ราชบุรีแก๊ส จํากัด บริษัท ราชอุดม เพาเวอร์ จํากัด บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จํากัด บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จํากัด บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จํากัด บริษัทย่อยทางอ้อม บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จํากัด บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จํากัด บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จํากัด บริษัท ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี คอร์ปอเรชั่น จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่กิจการจัดตั้ง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 2555 2554

ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า พัฒนาและดําเนินการโรงไฟฟ้าและลงทุน ในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า บริการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า

ประเทศไทย ประเทศไทย

99.99 99.99

99.99 99.99

ประเทศไทย ประเทศไทย สปป.ลาว ประเทศไทย

99.99 99.99 99.99 99.99

99.99 99.99 99.99 99.99

บริการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า

ประเทศไทย

99.99

-

ประเทศไทย ประเทศมอริเชียส

99.99 100

99.99 100

ประเทศสิงคโปร์

100

100

ประเทศไทย

55.18

55.18

ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า ในต่างประเทศ ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า ในต่างประเทศ ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า


รายงานประจําปี 2555

130

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ชื่อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

บริษัท เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จํากัด บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จํากัด และบริษัทย่อย

ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า พัฒนาและดําเนินการโรงไฟฟ้าและลงทุน ในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า

ประเทศไทย ประเทศออสเตรเลีย

55.18 80

55.18 80

ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า บริการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า

ประเทศไทย ประเทศไทย ประเทศไทย

50 25 50

50 25 50

ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า

ประเทศไทย

33.33

33.33

ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอนํ้า ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอนํ้า

สปป.ลาว สปป.ลาว สปป.ลาว สปป.ลาว ประเทศไทย ประเทศไทย

40 37.50 25 25 40 40

40 37.50 25 25 40 40

ประเทศไทย ประเทศไทย ประเทศไทย ประเทศไทย ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา ประเทศไทย ประเทศไทย

49 40 40 40 40 50 40 51

49 40 40 40 40 -

บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซนํ้าน้อย จํากัด

ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า จัดหาเชื้อเพลิงชีวมวล พัฒนาและดําเนินการในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กับพลังงานไฟฟ้า ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า

สปป.ลาว

25

-

บริษัทร่วม บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จํากัด บริษัท เค.อาร์.ทู จํากัด

ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า

ประเทศไทย ประเทศไทย

20 20

20 20

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จํากัด บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จํากัด บริษัท ไฟฟ้า หงสา จํากัด บริษัท พูไฟ มายนิ่ง จํากัด บริษัท ไฟฟ้านํ้างึม 2 จํากัด บริษัท ไฟฟ้า นํ้างึม 3 จํากัด บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จํากัด บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด บริษัท โซลาร์ต้า จํากัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช3) จํากัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช4) จํากัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช7) จํากัด บริษัท สงขลาไบโอ แมส จํากัด บริษัท เค เค เพาเวอร์ จํากัด บริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จํากัด บริษัท สุโขทัย เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด

ประเทศที่กิจการจัดตั้ง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 2555 2554


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

131

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน (ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพ บัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ซึ่งมีผลบังคับสําหรับ งบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป และไม่ได้มีการนํามาใช้สําหรับการจัดทํางบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงาน ทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า งบการเงินนี้จัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี

(ค) สกุลเงินที่นําเสนองบการเงิน งบการเงินนี้จัดทําและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้ แสดงเป็นหลักพันบาท

(ง) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ ในการจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและข้อสมมติฐาน หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้ ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะ บันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3(ด) ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-การใช้ประโยชน์ผลขาดทุนทางภาษี หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ นโยบายการบัญชีที่นําเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

(ก) เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท ในบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน กลุ่มบริษัท/บริษัท บันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อ ยกเว้นในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน


132

รายงานประจําปี 2555

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

การควบคุม หมายถึง อํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรม ของกิจการนั้น ในการพิจารณาอํานาจในการควบคุม กิจการต้องนําสิทธิในการออกเสียงที่เกิดขึ้นมารวมในการพิจารณา วันที่ซื้อกิจการคือ วันที่อํานาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผู้ซื้อ การกําหนดวันที่ซื้อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอํานาจควบคุมจากฝ่ายหนึ่งไปยัง อีกฝ่ายหนึ่งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง ค่าความนิยม ถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งรวมถึงการรับรู้จํานวนส่วนได้เสียที่ไม่มี อํานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ หักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ที่ระบุได้ ที่ได้มา และหนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ สิ่งตอบแทนที่โอนให้ ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนไป หนี้สินที่กลุ่มบริษัท/บริษัทก่อขึ้นเพื่อจ่ายชําระให้แก่เจ้าของเดิม และส่ ว นได้ เ สี ย ในส่ ว นของเจ้ า ของที่ อ อกโดยกลุ ่ ม บริ ษั ท /บริ ษั ท ทั้ ง นี้ สิ่ ง ตอบแทนที่ โ อนให้ ยั ง รวมถึ ง มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของหนี้ สิ น ที่ อ าจ เกิดขึ้น และมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ออกแทนโครงการของผู้ถูกซื้อเมื่อรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลให้สิ้นสุด ความสัมพันธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริษัท/บริษัทและผู้ถูกซื้อ ให้ใช้ราคาที่ตํ่ากว่าระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามที่ระบุใน สัญญา และมูลค่าองค์ประกอบนอกตลาด ไปหักจากสิ่งตอบแทนที่โอนให้ และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายอื่น หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทที่ถูกซื้อ ที่รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนี้สินหากมีภาระผูกพันในปัจจุบัน ซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ กลุ่มบริษัท/บริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม ตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ บริษัทย่อย บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทมีอํานาจควบคุมทั้งทางตรงหรือ ทางอ้อม ในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการนั้น เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย งบการเงิน ของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกเปลี่ยนตามความจําเป็น เพื่อให้เป็นนโยบายเดียวกันกับของกลุ่มบริษัท ผลขาดทุนในบริษัทย่อย จะต้องถูกปันส่วนไปยังส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม แม้ว่าการปันส่วนดังกล่าวจะทําให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมมียอดคงเหลือ ติดลบก็ตาม กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญ โดยมีอํานาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงาน แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว การมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญถูกสันนิษฐาน ว่ามีอยู่เมื่อกลุ่มบริษัทมีอํานาจในการออกเสียงในกิจการอื่นตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึง ร้อยละ 50 เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วมบันทึกในงบการเงินรวมโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย (เงินลงทุนตามวีธีส่วนได้เสียของบริษัท ที่ถูกลงทุน) โดยรับรู้รายการเริ่มแรกด้วยราคาทุนรวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อที่เกิดจากการทํารายการดังกล่าว งบการเงินรวมได้รวมส่วนแบ่งกําไรหรือขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทที่ถูกลงทุนภายหลังจากการปรับปรุงนโยบาย การบัญชีให้เป็นนโยบายเดียวกันกับของกลุ่มบริษัท นับจากวันที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญจนถึงวันที่การมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญนั้น สิ้นสุดลง เมื่อส่วนแบ่งผลขาดทุนที่กลุ่มบริษัทได้รับมีจํานวนเกินกว่าส่วนได้เสียในบริษัทที่ไปลงทุนนั้น มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของ กลุ่มบริษัทจะถูกทอนลงจนเป็นศูนย์ และจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนอีกต่อไป เว้นแต่กรณีที่กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือต้อง จ่ายเงินเพื่อชําระภาระผูกพันแทนในนามของผู้ถูกลงทุน


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

133

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

การตัดรายการในงบการเงินรวม ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการระหว่าง กิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม กําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการกับบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุม ร่วมกันถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะ เดียวกับกําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น

(ข) เงินตราต่างประเทศ รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในกําไรหรือขาดทุน สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็น เงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ กิจการในต่างประเทศ สินทรัพย์และหนี้สินของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน รายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา ณ วันที่เกิดรายการ ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน ในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจําหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป เมื่อมีการชําระหนี้รายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้กับหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมี แผนการชําระหนี้หรือไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะชําระเงินในอนาคตอันใกล้ กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากรายการทางการเงิน ดังกล่าว จะถูกพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการ ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจําหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป

(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียกและออมทรัพย์ และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง

(ง) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชําระหนี้ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจําหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

(จ) วัสดุสํารองคลัง วัสดุสํารองคลังแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเผื่อวัสดุสํารองคลังล้าสมัย


134

รายงานประจําปี 2555

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

วัสดุสํารองคลังประกอบด้วย นํ้ามันเชื้อเพลิง วัสดุสํารองหลักและวัสดุสํารองทั่วไป วัสดุสํารองหลักเป็นวัสดุที่ใช้สําหรับอุปกรณ์เฉพาะ ในโรงไฟฟ้า ต้นทุนของวัสดุสํารองคลังคํานวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ ต้นทุนวัสดุสํารองคลังประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ หรือต้นทุนอื่นเพื่อให้วัสดุ สํารองคลังอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน การตั้งสํารองค่าเผื่อวัสดุสํารองคลังล้าสมัยคํานวณจากยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปีของวัสดุสํารองคลังโดยวิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาตามบัญชี ของวัสดุสํารองคลังตามอายุที่เหลือของโรงไฟฟ้า

(ฉ) เงินลงทุน เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธี ราคาทุน ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วมในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอื่น ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่งถือไว้เพื่อค้า จัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและแสดง ในมูลค่ายุติธรรม กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บันทึกในงบกําไรหรือขาดทุน ตราสารหนี้ซึ่งกลุ่มบริษัทตั้งใจและสามารถถือจนครบกําหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่ถือจนครบกําหนด เงินลงทุนที่ถือจนครบ กําหนดแสดงในราคาทุนตัดจําหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อมากับมูลค่าไถ่ถอนของ ตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ ตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือตั้งใจถือไว้จนครบกําหนดจัดประเภทเป็น เงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู้มูลค่าในครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการ ด้อยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการที่เป็นตัวเงิน บันทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่า และผลต่างจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกําไรหรือขาดทุนที่เคย บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรงเข้าในกําไรหรือขาดทุน ในกรณีที่เป็นเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ย จะต้องบันทึกดอกเบี้ยในกําไรหรือ ขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด แสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสําหรับหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันที่รายงาน การจําหน่ายเงินลงทุน เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจํานวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกําไรหรือขาดทุนสะสม จากการ ตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกบันทึกในกําไรหรือขาดทุน ในกรณีที่กลุ่มบริษัท/บริษัทจําหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ การคํานวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนที่จําหน่ายไปและเงินลงทุน ที่ยังคงถืออยู่ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงจากจํานวนที่ถือครองทั้งหมด


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

135

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(ช) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ การรับรู้และการวัดมูลค่า สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการสร้างเอง รวมถึงต้นทุน ของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม นอกจากนี้ต้นทุนอาจรวมถึง กําไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งถูกโอนจาก งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธ์ซอฟแวร์ซึ่งไม่สามารถทํางานได้โดยปราศจากลิขสิทธ์ซอฟแวร์นั้น ให้ถือว่า ลิขสิทธ์ซอฟแวร์ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือและถือเป็นที่ดินอาคารและอุปกรณ์ ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากัน ต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มี นัยสําคัญแยกต่างหากจากกัน กําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจําหน่ายกับมูลค่าตาม บัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นในกําไรหรือขาดทุน เมื่อสินทรัพย์ที่ตีราคาถูกขาย จํานวนเงินที่บันทึกอยู่ใน ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์จะถูกโอนไปยังกําไรสะสม สินทรัพย์ที่เช่า การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัท/บริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ ให้จัดประเภทเป็น สัญญาเช่าการเงิน อุปกรณ์ที่ได้มาโดยทําสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่า ที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชําระจะแยกเป็นส่วน ที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อทําให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สําหรับยอดคงเหลือของ หนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรือขาดทุน ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไป ได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัท/บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้ อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบํารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ เกิดขึ้นเป็นประจําจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนใน การเปลี่ยนแทนอื่นหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์


136

รายงานประจําปี 2555

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละ รายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้ โรงไฟฟ้าและระบบส่งพลังงานไฟฟ้า 10-25 ปี โรงไฟฟ้าขนาดเล็กผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซธรรมชาติที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตนํ้ามันดิบ 8 ปี อุปกรณ์สําหรับโรงไฟฟ้า 4-25 ปี เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและบํารุงรักษาและอุปกรณ์โรงไฟฟ้าพลังงานลม 5 ปี อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 20 – 40 ปี ส่วนปรับปรุงอาคาร 5 ปี เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สํานักงาน 5 ปี ยานพาหนะ 5 ปี กลุ่มบริษัท/บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุง ตามความเหมาะสม

(ซ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ค่าความนิยม ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อกิจการของบริษัทย่อยรับรู้ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน การรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมได้อธิบายใน หมายเหตุประกอบงบการเงิน 3(ก) ภายหลังจากการรับรู้เริ่มแรก ค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆที่กลุ่มบริษัท/บริษัทซื้อมาและมีอายุการใช้งานจํากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและขาดทุนจาก การด้อยค่า รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่สามารถ ระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่น รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายในรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น ค่าตัดจําหน่าย ค่าตัดจําหน่ายคํานวณโดยนําราคาทุนของสินทรัพย์หรือจํานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ ค่าตัดจําหน่ายรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจาก สินทรัพย์นั้น ตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ่มตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มี ตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สําหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้ ค่าลิขสิทธิซอฟท์แวร์ 3-10 ปี ค่าสิทธิในการเชื่อมโยงระบบจําหน่ายไฟฟ้า 8 ปี สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 20-25 ปี


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

137

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

วิธีการตัดจําหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตาม ความเหมาะสม

(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนที่เกิดขึ้นของการพัฒนาโครงการรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อ มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าโครงการนั้นจะประสบความสําเร็จ โดยจะประเมินความเป็นไปได้ทั้งในเชิงพาณิชย์และทางเทคโนโลยี และ ต้นทุนดังกล่าวบันทึกได้ไม่เกินจํานวนที่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ ส่วนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอื่นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนการพัฒนาโครงการที่ได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายไปแล้วในงวดก่อนไม่สามารถรับรู้เป็นสินทรัพย์ในงวดถัดไป การทยอยตัดจําหน่ายต้นทุน การพัฒนาโครงการที่บันทึกเป็นสินทรัพย์จะเริ่มต้นเมื่อเริ่มดําเนินกิจการในเชิงพาณิชย์ โดยตัดจําหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาที่คาด ว่าจะได้รับประโยชน์ของการพัฒนานั้น

(ญ) การด้อยค่า ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัท/บริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ในกรณีที่มี ข้อบ่งชี้จะทําการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สําหรับค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบ แน่นอน หรือยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่า ที่จะได้รับคืนขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรือขาดทุน เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความชัดเจนว่าสินทรัพย์ ดังกล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยไม่ต้องปรับกับยอดสินทรัพย์ทาง การเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนที่บันทึกในงบกําไรขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในกําไรหรือขาดทุน การคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนกว่าจะครบกําหนดและลูกหนี้ที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย คํานวณโดย การหามูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง สําหรับลูกหนี้ระยะสั้นไม่มีการ คิดลด มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินสําหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย คํานวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของ สินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้ รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดก่อนคํานึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สําหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณา มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย


รายงานประจําปี 2555

138

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

การกลับรายการด้อยค่า ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการเพิ่มขึ้น นั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารทุนที่จัดประเภทเป็น หลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทาง การเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูก กลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ เพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจําหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึก ขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

(ฎ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย บันทึกเริ่มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเกิดหนี้สิน ภายหลังจากการบันทึกหนี้สินที่มีภาระ ดอกเบี้ย จะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบกําหนดไถ่ถอนจะบันทึกในกําไร หรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

(ฏ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

(ฐ) ผลประโยชน์พนักงาน โครงการสมทบเงิน โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ซึ่งกิจการจ่ายสมทบเป็นจํานวนเงินที่แน่นอนไปอีกกิจการหนึ่ง แยกต่างหาก (“กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ”) และจะไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายสมทบเพิ่มเติม ภาระ ผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกําไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทํางานให้กับ กิจการ ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทํางานให้ ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน ภาระผูกพันของกลุ่มบริษัท/บริษัทที่เป็นผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน ซึ่งเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทํางานของพนักงาน ในปัจจุบันและงวดก่อน ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบันและสุทธิจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง อัตราคิดลดเป็นอัตรา ณ วันที่รายงานจากพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งมีระยะเวลาครบกําหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาของภาระผูกพันของกลุ่ม บริษัท/บริษัท โดยคํานวณตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ กําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย รับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

139

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(ฑ) ประมาณการหนี้สิน ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัท/บริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลมาจาก เหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชําระภาระหนี้สินดังกล่าว ประมาณ การหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคํานึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อน จํานวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลา ที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

(ฒ) รายได้ รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า รายได้ค่าขายไฟฟ้า รายได้ค่าขายไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ ประกอบด้วยรายได้ค่าความพร้อมจ่ายและค่าพลังงานไฟฟ้า รายได้ค่าความพร้อมจ่ายเป็นจํานวนที่สุทธิจากภาษีขายและส่วนลดและรับรู้ตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ซึ่งเงื่อนไขที่สําคัญ จะสัมพันธ์กับชั่วโมงพร้อมจ่ายตามสัญญา รายได้ค่าพลังงานไฟฟ้าคํานวณจากปริมาณไฟฟ้าที่จ่ายจริงกับอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าในเดือน นั้นๆ ซึ่งอ้างอิงกับการเปลี่ยนแปลงของราคาก๊าซธรรมชาติตามที่กําหนดไว้ในสัญญา รายได้จากการขายไฟฟ้านอกเหนือจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าข้างต้นจะรับรู้ในงบกําไรขาดทุนตามจํานวนหน่วยวัดที่ส่งด้วยอัตรา ที่กําหนดไว้ รายได้จากการให้บริการ รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการ รายได้ค่าเช่า รายได้ค่าเช่ารับรู้ในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายเริ่มแรกที่เกิดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่า รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งค่าเช่านั้นเกิดขึ้น ดอกเบี้ยรับรายได้อื่นและเงินปันผลรับ ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลรับบันทึกในงบกําไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัท/ บริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล

(ณ) ค่าใช้จ่าย สัญญาเช่าดําเนินงาน รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานบันทึกในกําไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้น ต้องนํามารวมคํานวณ จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า การจําแนกประเภทสัญญาเช่า ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง กลุ่มบริษัท/บริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบ หรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กับการใช้สินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนําไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทําให้กลุ่มบริษัท/บริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์


รายงานประจําปี 2555

140

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง หรือ มีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริษัท/บริษัทแยกค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่า และส่วนที่เป็น องค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษัท/บริษัทสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวน ดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้รับรู้สินทรัพย์และหนี้สินในจํานวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจาก นั้นจํานวนหนี้สินจะลดลงตามจํานวนที่จ่าย และต้นทุนทางการเงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรู้โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่ม บริษัท/บริษัท ต้นทุนทางการเงิน ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืม และประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไป และสิ่งตอบแทน ที่คาดว่าจะต้องจ่าย ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้เพื่อขาย เงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิซึ่งถูกจัดประเภทเป็น หนี้สิน ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน หรือขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (นอกเหนือลูกหนี้การค้า) และ ขาดทุนจากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน ต้นทุนการกู้ยืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน โดยใช้วิธีอัตรา ดอกเบี้ยที่แท้จริง ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืมรับรู้เมื่อเริ่มแรกราคาทุน และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม ค่าตัดจําหน่ายคํานวณโดยวิธี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุของสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว โดยบันทึกเป็นต้นทุนโรงไฟฟ้าตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และบันทึกใน งบกําไรขาดทุนหลังจากการก่อสร้างสิ้นสุด ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืมถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนเงินกู้ยืมโดยแสดงเป็นรายการหัก จากเงินกู้ยืมระยะยาว ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายอื่นบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

(ด) ภาษีเงินได้ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปีประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือ รายการที่รับรู้โดยตรง ในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชําระหรือได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุนประจําปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้น ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและ จํานวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้ค่าความนิยม ในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกําไรขาดทุนทาง บัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า หากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคต อันใกล้


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

141

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัท/บริษัทต้องคํานึงถึงผลกระทบของ สถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทําให้จํานวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชําระ กลุ่มบริษัท/บริษัท เชื่อว่าได้ตั้งภาษี เงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทาง กฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการ ตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทําให้กลุ่มบริษัท/บริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษี เงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้ เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนํา สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี หน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สําหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชําระหนี้สินและ สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจํานวนเพียง พอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับ ลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

(ต) กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท/บริษัท ด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย ถ่วงนํ้าหนักที่ออกจําหน่ายระหว่างปี

4 การซื้อบริษัทย่อยและส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จํากัด (“RHIS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่ม บริษัท ได้เข้าทําการซื้อหุ้นในกิจการของกองทุน Transfield Services Infrastructure Fund (เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท RATCH-Australia Corporation Limited (“RAC”)) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลีย เป็นจํานวนเงิน 130.25 ล้านเหรียญออสเตรเลีย สําหรับหุ้นสามัญ ร้อยละ 80 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่องการรวมกิจการ ผู้บริหารต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิภายในระยะ เวลาในการวัดมูลค่า (measurement period) ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อกิจการเพื่อสะท้อนผลของข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับเกี่ยวกับ ข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อการวัดมูลค่าของจํานวนต่างๆ ที่เคยรับรู้ไว้ ณ วันที่ซื้อกิจการ กลุ่มบริษัทได้จ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้มา ทั้งนี้การประเมินมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ RAC ที่ได้มาเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2 ปี 2555


รายงานประจําปี 2555

142

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สินทรัพย์สุทธิของกิจการที่ถูกซื้อ ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้

มูลค่าตามบัญชี

ปรับปรุงมูลค่า ยุติธรรม

มูลค่าที่รับรู้

(พันบาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ เงินให้กู้ยืมระยะยาว เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน เงินลงทุนระยะยาวอื่น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เงินกู้ยืมที่มีภาระดอกเบี้ย เจ้าหนี้การค้า หนิ้สินภาษีเงินได้สุทธิ หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิที่ระบุได้

หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม สินทรัพย์สุทธิจากการได้มา ค่าความนิยม สิ่งตอบแทนในการซื้อ

386,612 1,278,299 536,743 1,639,900 1,205,606 606,410 18,646,288 3,855,465 437,937 (22,219,459) (400,261) (2,132,531) (103,355) 3,737,654 (747,531) 2,990,123 1,202,964 4,193,087

11,191 (259,394) (915,645) 2,106,803 (386,057) (371,276) (886,733) (701,111)

561,472

386,612 1,278,299 547,934 1,639,900 946,212 606,410 17,730,643 5,962,268 51,880 (22,590,735) (400,261) (3,019,264) (103,355) 3,036,543 (607,308) 2,429,235 1,764,436 4,193,671


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

143

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิได้สิ้นสุดในไตรมาส 2 ปี 2555 ดังนั้นงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้ถูกปรับปรุงใหม่ ดังนี้ เพิ่มขึ้น/(ลดลง) (พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพย์และหนี้สิน เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ค่าความนิยม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

(255,967) (713,212) 554,054 1,857,899 96,323 566,481 906,630

ส่วนของผู้ถือหุ้น องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น กําไรสะสม ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

770 8,713 (136,143)

ผลกระทบต่องบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 2555

2554 (พันบาท)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ต้นทุนขายและการให้บริการเพิ่มขึ้น ต้นทุนทางการเงินลดลง ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น กําไรสําหรับปีเพิ่มขึ้น กําไรต่อหุ้น กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (บาท)

(25,060) 195,676 (32,383) 138,233

(40,855) 82,691 (30,945) 10,891

0.095

0.008


รายงานประจําปี 2555

144

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

5 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท/บริษัท หากกลุ่มบริษัท/ บริษัทมีอํานาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจ ทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุ่มบริษัท/บริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญ เดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ ความสัมพันธ์ที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้ ชื่อกิจการ

ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชาติ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด

ไทย ไทย

บริษัท ราชบุรีพลังงาน จํากัด ไทย บริษัท ราชบุรีแก๊ส จํากัด ไทย บริษัท ราชอุดม เพาเวอร์ จํากัด ไทย บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จํากัด สปป.ลาว ไทย บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จํากัด บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จํากัด ไทย บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จํากัด ไทย บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล มอริเชียส (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จํากัด บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล สิงคโปร์ (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จํากัด บริษัท ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี คอร์ปอเรชั่น จํากัด ไทย บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด ไทย บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด

ไทย

บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จํากัด บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชียเอนเนอร์จี จํากัด บริษัท เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จํากัด

ไทย ไทย ไทย

ลักษณะความสัมพันธ์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม บริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ 99.99 เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม บริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ100 เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม บริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ100 เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม บริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ 55.18 เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทย่อย บริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ 50 เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทย่อย บริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ 25 เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัท บริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัท บริษัทถือหุ้นร้อยละ 33.33 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นร้อยละ 99.99


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

145

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ชื่อกิจการ

ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชาติ

บริษัท ไฟฟ้า หงสา จํากัด บริษัท พูไฟมายนิ่ง จํากัด บริษัท ไฟฟ้านํ้างึม 2 จํากัด

สปป.ลาว สปป.ลาว สปป.ลาว

บริษัท ไฟฟ้า นํ้างึม 3 จํากัด บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จํากัด บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด บริษัท โซลาร์ต้า จํากัด บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จํากัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช3) จํากัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช4) จํากัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช7) จํากัด บริษัท สงขลาไบโอ แมส จํากัด บริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จํากัด บริษัท สุโขทัย เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด

สปป.ลาว ไทย ไทย ไทย ออสเตรเลีย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย

บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซนํ้าน้อย จํากัด บริษัท เค เค เพาเวอร์ จํากัด บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จํากัด บริษัท เค.อาร์.ทู จํากัด Transfield Services Limited

สปป.ลาว กัมพูชา ไทย ไทย ออสเตรเลีย

Great Energy Alliance Corporation Pty Ltd.

ออสเตรเลีย

ผู้บริหารสําคัญ

ไทย

ลักษณะความสัมพันธ์ เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัท บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัท บริษัทถือหุ้นร้อยละ 37.50 เป็นบริษัทย่อยของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน กิจการที่ควบคุม ร่วมกันของบริษัทถือหุ้นร้อยละ 75 เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัท บริษัทถือหุ้นร้อยละ25 เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัท บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัท บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัท บริษัทถือหุ้นร้อยละ 49 เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นร้อยละ 80 เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัท บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัท บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัท บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัท บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัท บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทย่อย บริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ 51 เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัท บริษัทถือหุ้นร้อยละ 25 เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัท บริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 เป็นบริษัทร่วม บริษัทถือหุ้นร้อยละ 20 เป็นบริษัทร่วม บริษัทถือหุ้นร้อยละ 20 เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อยทางอ้อม โดยถือหุ้นในบริษัทย่อยทางอ้อมร้อยละ 20 เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อยทางอ้อม บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นร้อยละ 14.03 บุคคลที่มีอํานาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของกิจการ (ไม่ว่าจะทําหน้าที่ในระดับ บริหารหรือไม่)


รายงานประจําปี 2555

146

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้ รายการ

นโยบายการกําหนดราคา

รายได้จากการขายไฟฟ้า รายได้จากการบริการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า รายได้ค่าบริการการจัดการ ซื้อสินค้า / วัตถุดิบ ค่าปฏิบัติการและบํารุงรักษา ดอกเบี้ยรับ รายได้อื่น รายได้ค่าเช่าพื้นที่ ดอกเบี้ยจ่าย

ราคาตามสัญญา ราคาตามสัญญา ราคาตามสัญญา ราคาตามสัญญา ราคาตามสัญญา อัตราตามสัญญา ราคาตามสัญญา ราคาตามสัญญา อัตราตามสัญญา

รายการที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้ งบการเงินรวม 2555 2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554 (พันบาท)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายได้จากการขายไฟฟ้า ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง ซื้อไฟฟ้า ค่าปฏิบัติการและบํารุงรักษา รายได้ค่าบริการการจัดการ บริษัทย่อย รายได้ค่าบริการการจัดการ เงินปันผลรับ ดอกเบี้ยรับ

51,829,202 3,094,130 155,566 1,258,249 2,349

41,237,199 2,622,234 173,439 1,283,823 2,248

-

-

-

-

88,146 4,936,889 161,222

124,026 4,810,811 84,626


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

147

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม 2555 2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554 (พันบาท)

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน รายได้ค่าบริการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า รายได้ค่าบริการการจัดการ เงินปันผลรับ ดอกเบี้ยรับ รายได้อื่น รายได้ค่าเช่าพื้นที่

178,450 220,668 7,902 27,888 11,725

114,999 180,935 83,588 34,450 11,681

205,581 16,000 7,902 -

179,252 20,000 5,052 -

1,987

-

1,987

-

กิจการอื่น ดอกเบี้ยจ่าย

304,073

368,799

-

-

ผู้บริหารสําคัญ ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน ผลประโยชน์หลังออกจากงาน ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ

196,080 9,231 18,941 224,252

177,928 6,666 5,262 189,856

116,869 5,197 2,814 124,880

95,695 4,071 3,387 103,153

บริษัทร่วม รายได้ค่าบริการการจัดการ


รายงานประจําปี 2555

148

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม 2555 2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554 (พันบาท)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท ไฟฟ้านํ้างึม 2 จํากัด

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สุทธิ หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับปี

3,798,000

2,330,860

-

-

24,871 3,822,871 3,822,871

9,583 2,340,443 2,340,443

-

-

-

-

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้ งบการเงินรวม 2555 2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554 (พันบาท)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ยังไม่ครบกําหนดชําระ หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สุทธิ

3,822,871 3,822,871

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน

2,340,443 2,340,443


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

149

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

เงินปันผลค้างรับ

งบการเงินรวม 2555 2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554 (พันบาท)

บริษัทย่อย บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด

-

-

-

2,541,231

กิจการร่วมค้า บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด รวม

-

30,813 30,813

-

2,541,231

เงินจ่ายล่วงหน้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม 2555 2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554 (พันบาท)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัทย่อย บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด บริษัท ราชบุรีพลังงาน จํากัด บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จํากัด บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จํากัด บริษัท ซัสเทนเอเบิล เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จํากัด RATCH-Australia Corporation Limited

13,173

8,490

-

-

-

-

41,379 927 642 12,455 815 5,067

864 158 31,826 607 12,997


รายงานประจําปี 2555

150

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม 2555 2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554 (พันบาท)

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จํากัด บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชียเอนเนอร์จี จํากัด บริษัท ไฟฟ้า หงสา จํากัด บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด บริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จํากัด บริษัท ไฟฟ้านํ้างึม 2 จํากัด บริษัท สงขลาไบโอ แมส จํากัด บริษัท โซลาร์ต้า จํากัด บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซนํ้าน้อย จํากัด บริษัทร่วม บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จํากัด บริษัท เค.อาร์.ทู จํากัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น Great Energy Alliance Corporation Pty Ltd. รวม

ลูกหนี้อื่นระยะยาว-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2,607 2,576 859 23,655 4,000 2,221 739 341 12 2 13,171

2,419 2,999 861 18,382 4,191 6,699 3 167 140 -

2,564 859 23,655 4,000 2,221 739 12 2 13,170

2,419 861 18,382 4,191 6,699 3 140 -

1,066 1,014

-

1,066 1,014

-

65,436

60,934 105,285

110,587

79,147

งบการเงินรวม 2555 2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554 (พันบาท)

บริษัทย่อย บริษัท ราชอุดม เพาเวอร์ จํากัด บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จํากัด บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จํากัด รวม

1,129 1,129

2,557 3,942 10,277 16,776


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

151

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อัตราดอกเบี้ย 2555 2554

งบการเงินรวม 2555 2554

(ร้อยละต่อปี)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554 (พันบาท)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น บริษัทย่อย บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด

5.50

-

-

-

2,400,000

-

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซนํ้าน้อย จํากัด 7.00 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ

-

100,278 100,278

100,278

-

2,500,278

เงินให้กู้ยืมระยะยาว บริษัทย่อย บริษัทราช-ลาว เซอร์วิส จํากัด บริษัท ราชอุดม เพาเวอร์ จํากัด บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จํากัด

2.50 และ 3.65 -

2.50 3.80

-

-

1,093,943 -

943,575 236,200

-

3.10

-

-

-

2,273,871

8.25 -

8.4583 10

62,500 62,500 (62,500) –

62,500 1,611,633 1,674,133 (62,500) 1,611,633

62,500 1,156,443 (62,500) 1,093,943

62,500 3,516,146 (62,500) 3,453,646

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จํากัด Great Energy Alliance Corporation Pty Limited

หัก ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ


รายงานประจําปี 2555

152

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม 2555 2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554 (พันบาท)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 1 มกราคม เพิ่มขึ้น ลดลง เปลี่ยนประเภทเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาว ปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 1 มกราคม เปลี่ยนประเภทจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ เพิ่มขึ้น ลดลง ลดลงจากการขายเงินลงทุน ปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

104,191 (3,913) 100,278

4,304,191 (1,800,000) (3,913) 2,500,278

1,797,092 3,860,275 (4,774,997) (908,145) 25,775 –

1,674,134 (1,611,634) 62,500

62,500 1,639,900 (28,266) 1,674,134

3,516,146 2,028,407 (4,410,053) 21,943 1,156,443

856,400 908,145 8,278,275 (6,391,382) (135,292) 3,516,146


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

153

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

งบการเงินรวม 2555 2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554 (พันบาท)

บริษัทย่อย

เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม

24,982,161

งบการเงินรวม 2555 2554

21,179,661

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554 (พันบาท)

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน บริษัทร่วม

เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

13,909,641 681,036 14,590,677

13,387,532 356,562 13,744,094

4,587,286 699,832 5,287,118

งบการเงินรวม 2555 2554

4,121,064 357,062 4,478,126

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554 (พันบาท)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

112,258

152,231

งบการเงินรวม 2555 2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554 (พันบาท)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

39,065

22,099

983


รายงานประจําปี 2555

154

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายได้รับล่วงหน้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม 2555 2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554 (พันบาท)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

29,048

70,236

-

-

-

-

2,788

2,883

14,128 365

14,203 410

12,663 -

15,621 -

79,641 123,182

84,849

15,451

18,504

บริษัทย่อย บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จํากัด กิจการที่ควบคุมร่วมกัน บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด บริษัท ไฟฟ้านํ้างึม 2 จํากัด กิจการที่เกี่ยวข้องกัน Transfield Services Limited รวม

เงินกู้ยืมระยะยาวจาก กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อัตราดอกเบี้ย 2555 2554

งบการเงินรวม 2555 2554

(ร้อยละต่อปี)

Transfield Services Limited 14.50 หัก ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ

14.50

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554 (พันบาท)

1,358,280 1,358,280

4,200,947 (2,775,321) 1,425,626


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

155

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้ เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม 2555 2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554 (พันบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม เพิ่มขึ้นจากการซื้อกิจการ เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นจากการแปลงดอกเบี้ยค้างจ่ายเป็นเงินกู้ ลดลง ปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

4,200,947 15,070 (2,846,770) (10,967) 1,358,280

4,113,357 96,591 49,332 (58,333) 4,200,947

-

-

สัญญาสําคัญที่ทํากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สัญญาเงินให้กู้ยืมระยะสั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั มีเงินให้กู้ยืมคงเหลือแก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นจํานวน 2,400 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี โดยมีกําหนดชําระคืนภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมคงเหลือแก่ บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซนํ้าน้อย จํากัด ซึ่งเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของ บริษัท เป็นจํานวน 3.3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 100.28 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปี สัญญาเงินกู้ดังกล่าว มีกําหนดชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย เมื่อกิจการที่ควบคุมร่วมกันได้รับอนุมัติเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน สัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว บริษัทได้ให้บริษัท ราชอุดม เพาเวอร์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยกู้ยืมเงินเป็นจํานวนเงิน 1,412.78 ล้านบาท โดยออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และมีอัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในสัญญา อย่างไรก็ตามในระหว่างปี 2555 บริษัทย่อยดังกล่าว ได้จ่ายชําระ คืนเงินกู้ยืมคงเหลือยกมาจากปีก่อนทั้งจํานวนแล้ว บริษัทได้ให้บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จํากัด สาขาเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันกู้ยืมเงินแล้วเป็นจํานวนเงิน 62.50 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกําหนดชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยภายใน 30 เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาเงินกู้ยืมระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Loan Agreement) หรือเมื่อกิจการที่ควบคุมร่วมกันดังกล่าวได้รับอนุมัติ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 วันที่ 31 สิงหาคม 2554 และวันที่ 17 กันยายน 2555 บริษัทได้จัดทําข้อตกลงเพิ่มเติมกับกิจการที่ควบคุมร่วมกันโดยได้ขยายกําหนดชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยสําหรับเงินกู้ยืม ดังกล่าวออกไปจากกําหนดชําระเดิม โดยมีกําหนดชําระคืนวันที่ 4 กันยายน 2556


156

รายงานประจําปี 2555

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ในระหว่างปี 2554 บริษัทได้ให้บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่นจํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กู้ยืมเงินเป็นจํานวนเงิน 259 ล้านเหรียญออสเตรเลีย โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.10 นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2555 บริษัทได้ให้บริษัทย่อยดังกล่าวกู้ยืมเงินเพิ่มเติมเป็น จํานวนเงิน 42.75 ล้านเหรียญออสเตรเลีย และ 3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาโดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.10 และ 3.65 ตามลําดับ สัญญาเงิน กู้ดังกล่าวมีกําหนดชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในสัญญา อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยดังกล่าวได้จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวทั้ง จํานวนแล้วในระหว่างปี 2555 ในระหว่างปี 2554 บริษัทได้ให้บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยกู้ยืมเงินเป็นจํานวนเงิน 30 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.5 นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2555 บริษัทได้ให้บริษัทย่อยดังกล่าวกู้ยืมเงินเพิ่มเติมเป็นจํานวนเงิน 6 ล้าน เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.65 สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกําหนดชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 36 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า 1,093.94 ล้านบาท บริษัทไม่มีความตั้งใจที่จะเรียกชําระคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่าวจากบริษัทย่อยภายในระยะเวลาหนึ่งปี ดังนั้น บริษัทจึงจัดประเภทเงิน ให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาว สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว ในระหว่าง ปี 2554 RATCH-Australia Corporation Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวจากกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันใน ประเทศออสเตรเลียเป็นจํานวนเงิน 125.93 ล้านเหรียญออสเตรเลีย โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 14.5 ต่อปี สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าวมีอายุ 30 ปี ในระหว่างปี 2555 บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จํากัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทย่อยดังกล่าวได้ ทําการจ่ายชําระพร้อมทั้งรับโอนเงินกู้ยืมระยะยาวบางส่วนของบริษัทย่อยดังกล่าว จากกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันเป็นจํานวน 86.20 ล้าน เหรียญออสเตรเลีย ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทย่อยดังกล่าวมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันคงเหลือ เป็น จํานวน 39.74 ล้านเหรียญออสเตรเลียหรือเทียบเท่า 1,262.95 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทย่อยดังกล่าวยังมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันในประเทศออสเตรเลีย เป็นจํานวนเงิน 3 ล้านเหรียญ ออสเตรเลียหรือเทียบเท่า 95.33 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 14.5 ต่อปีโดยผู้ให้กู้ไม่มีความตั้งใจที่จะเรียกชําระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าว จากบริษัทย่อยภายในระยะเวลาหนึ่งปี ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทจึงจัดประเภทเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว สัญญาซื้อขายไฟฟ้า เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2543 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ทําสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ.เป็นระยะเวลา 25 ปี ซึ่ง บริษัทย่อยจะส่งไฟฟ้าสุทธิที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเครื่องที่ 1 และ 2 และที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมชุดที่ 1, 2 และ 3 ให้แก่ กฟผ. ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า บริษัทย่อยจะได้รับรายได้จาก กฟผ.ประกอบด้วย ค่าความพร้อมจ่ายพลัง ไฟฟ้าและค่าพลังงานไฟฟ้า ค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้าครอบคลุมการชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ ผลตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น ค่าใช้จ่ายคงที่ในการเดินเครื่องและบํารุงรักษา และค่าใช้จ่ายในการบริหาร โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะมีการปรับเพื่อให้เป็นไปตามการ เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ดัชนีราคาผู้บริโภค และอัตราแลกเปลี่ยน ค่าพลังงานไฟฟ้าครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการผลิตซึ่งประกอบด้วย ค่าเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายผันแปรในการเดินเครื่องและบํารุงรักษา โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถปรับได้ตามราคาเชื้อเพลิง อัตราส่วน ค่าประสิทธิภาพและดัชนีราคาผู้บริโภค เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2551 บริษัท ราชบุรีพลังงาน จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ทําสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขนาด 2 เมกะวัตต์ กับกฟผ. เป็นระยะเวลา 5 ปี และเมื่ออายุสัญญาจะสิ้นสุดลง หากคู่สัญญาฝ่ายใดประสงค์จะต่ออายุสัญญา คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะต้องแจ้งเป็นหนังสือ ให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบกําหนดอายุสัญญาและให้สัญญานี้มีอายุต่อไปอีกคราวละ 5 ปี


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

157

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สัญญาปฏิบัติการเดินเครื่องและบํารุงรักษาและสัญญารับบริการอื่น เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2552 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ทําสัญญาปฏิบัติการและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้ากับกฟผ. โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ร่วม โดย กฟผ. จะปฏิบัติการเดินเครื่องและบํารุงรักษาปกติ รวมทั้งดําเนินการบํารุงรักษาหลักตามรอบการใช้งานให้แก่บริษัทย่อย ค่าบริการ เดินเครื่องและบํารุงรักษาปกติและค่าบํารุงรักษาหลักตามรอบการใช้งานมีมูลค่าเริ่มต้นตามสัญญารวมประมาณ 16,608.16 ล้านบาท ซึ่งจะ มีการปรับเพิ่มตามอัตราค่าดัชนีราคาผู้บริโภครายปี สัญญาให้เช่าที่ดินและให้บริการด้านสาธารณูปโภค เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2547 และวันที่ 21 ตุลาคม 2548 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ทําสัญญาให้เช่าที่ดินจํานวน รวม 145 ไร่ แก่บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด ในที่ดินบริเวณเดียวกันกับโรงไฟฟ้าราชบุรี เป็นระยะเวลา 25 ปี 3 เดือน นับจากวันเริ่มดําเนิน การเชิงพาณิชย์ของบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ทําสัญญาให้บริการด้านสาธารณูปโภคแก่บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด โดยที่บริษัทย่อยจะทําการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก สาธารณูปโภค บริการและให้สิทธิในการใช้และการเข้าถึง สาธารณูปโภคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างการดําเนินงานแก่บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด ตามข้อตกลงในสัญญา สัญญามีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจนถึงวันที่สิ้นสุดสัญญาเช่าที่ดินฉบับลงวันที่ 7 มิถุนายน 2547 สัญญาให้บริการงานบริหาร เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 บริษัทได้ทําสัญญาให้บริการการจัดการกับบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด ซึ่งเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกัน โดยบริษัทจะได้รับค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการเป็นจํานวนเงิน 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อปี เป็นระยะเวลา 25 ปี 3 เดือน นับจาก วันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าหน่วยที่ 1 ของบริษัทราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด คิดเป็นจํานวนเงินรวมตามสัญญาทั้งสิ้น 63.12 ล้าน เหรียญสหรัฐอเมริกา สัญญาซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จํากัด เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2548 บริษัทและบริษัท ชูบุ อีเลคทริค พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ได้ลงนามในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น เพื่อจัดตั้งบริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จํากัด และได้ชําระค่าหุ้นงวดแรกตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 10 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าหุ้นที่เหลืออยู่เป็นจํานวน 10 ล้านบาท นอกจากนี้ ตามสัญญาระหว่างผู้ถือ หุ้นดังกล่าว หากบริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จํากัด ต้องการเงินทุนเพิ่มเติมซึ่งเกินกว่าทุนจดทะเบียนของบริษัทชูบุราชบุรี อีเลคทริค เซอร์วิส จํากัด บริษัทตกลงที่จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปของเงินกู้ผู้ถือหุ้น หรือการคํ้าประกันใดๆ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ดังกล่าว ซึ่งเท่ากับร้อยละ 50 ทั้งนี้ สัญญาดังกล่าวมิได้กําหนดวงเงินในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท ยังมิได้ให้เงินกู้ผู้ถือหุ้นหรือการคํ้าประกันใดๆ ตามสัญญา สัญญาซึ่งเกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้านํ้างึม 2 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 บริษัทได้ทําสัญญาในการให้บริการกับบริษัท ไฟฟ้านํ้างึม 2 จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกิจการที่ ควบคุมร่วมกัน เพื่อให้การพัฒนาโครงการ การก่อสร้าง และการเดินเครื่องและบํารุงรักษา ให้เป็นไปตามกําหนดเวลา โดยมีค่าบริการปีละ 25 ล้านบาท โดยสัญญาจะมีผลบังคับใช้ เมื่อบริษัทย่อยดังกล่าว เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ จนสิ้นสุดสัญญาระยะเวลาสัมปทานโรงไฟฟ้า หรือตามที่ตกลงกัน


รายงานประจําปี 2555

158

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จํากัด ได้ทําสัญญาให้บริการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังนํ้ากับบริษัท ไฟฟ้านํ้างึม 2 จํากัด โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 จนสิ้นสุดสัญญาระยะเวลาสัมปทานโรงไฟฟ้า โดยบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จํากัด จะจ้าง กฟผ. เป็นผู้รับเหมาช่วงงานให้บริการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าและเขื่อน ขณะที่บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จํากัด จะให้บริการดูแลบํารุงรักษาอาคารประกอบและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ รวมทั้งงานบริหารจัดการต่างๆ โดยมีค่าธรรมเนียม บริการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้ามูลค่าเริ่มต้นตามสัญญาประมาณ 3,200 ล้านบาท ซึ่งจะมีการปรับเพิ่มตามที่ระบุไว้ในสัญญา และเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2552 บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จํากัด ได้ทําสัญญาจ้างเหมาช่วงบริการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า พลังนํ้าดังกล่าวกับ กฟผ. โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 จนสิ้นสุดระยะเวลาสัมปทานของโรงไฟฟ้าดังกล่าวโดย กฟผ. จะปฏิบัติการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าและเขื่อนให้แก่บริษัท ไฟฟ้านํ้างึม 2 จํากัด โดยมีค่าบริการเดินเครื่องและบํารุงรักษา โรงไฟฟ้ามูลค่าเริ่มต้นตามสัญญาประมาณ 2,000 ล้านบาท ซึ่งจะมีการปรับเพิ่มตามที่ระบุไว้ในสัญญา เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ทําสัญญาให้บริการงานบํารุงรักษาหลักตามรอบการ ใช้งาน (Major Maintenance Agreement) กับบริษัท ไฟฟ้านํ้างึม 2 จํากัด โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2555 เป็นระยะเวลา 7 ปี โดยบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จํากัด จะจ้าง กฟผ. เป็นผู้รับเหมาช่วงงานให้บริการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Services) ซึ่งมีขอบข่ายงานหลัก ได้แก่งานทดสอบเครื่องผลิตไฟฟ้าและส่วนประกอบต่างๆ งานบํารุงรักษา งานบริการให้คําปรึกษา ขณะที่บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จํากัด จะให้บริการงานบริหารจัดการและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆโดยมีค่าธรรมเนียมบริการเดินเครื่องและบํารุงรักษา โรงไฟฟ้ามูลค่าตามสัญญาประมาณ 459.74 ล้านบาท ซึ่งจะมีการปรับเพิ่มตามที่ระบุไว้ในสัญญา และเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จํากัด ได้ทําสัญญาจ้างเหมาช่วงบริการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Services) โรงไฟฟ้าพลังนํ้าดังกล่าว กับ กฟผ. โดย กฟผ. จะปฏิบัติการบํารุงรักษาเชิงป้องกันโรงไฟฟ้าให้แก่บริษัท ไฟฟ้านํ้างึม 2 จํากัด โดยมีค่าบริการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Services) โรงไฟฟ้ามูลค่าตามสัญญาประมาณ 337.15 ล้านบาท ซึ่งจะมีการปรับเพิ่มตามที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญาการให้บริการการจัดการ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 บริษัทได้ทําสัญญาให้บริการการจัดการกับบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทจะ ให้บริการในการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการแก่บริษัทดังกล่าว โดยมีค่าบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญา

6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด งบการเงินรวม 2555 2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554 (พันบาท)

เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง รวม

498 186,772 5,255,311 2,818,000 8,260,581

498 46,079 5,372,052 5,280,000 10,698,629

100 418 287,298 800,000 1,087,816

100 59 369,566 3,450,000 3,819,725


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

159

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้ งบการเงินรวม 2555 2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554 (พันบาท)

สกุลเงินบาท สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา สกุลเงินกีบ สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย รวม

6,927,058 184,954 87,292 1,061,277 8,260,581

8,498,240 168,067 44,713 1,987,609 10,698,629

955,584 132,232 1,087,816

3,789,598 30,127 3,819,725

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2548 คณะกรรมการ มีมติอนุมัติการกําหนดนโยบายให้มีการสํารองการจ่ายชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของเงินกู้ที่จะถึงกําหนดชําระคืนในไตรมาสถัดไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ยอดเงินสํารองดังกล่าวมีจํานวน 990 ล้านบาท ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554:976 ล้านบาท)

7 เงินลงทุนอื่น งบการเงินรวม 2555 2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554 (พันบาท)

เงินลงทุนชั่วคราว เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด

เงินลงทุนระยะยาวอื่น ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด รวม

5,309,000 312,598 50,000 5,671,598

2,860,688 150,000 3,010,688

4,172,000 312,598 50,000 4,534,598

2,700,000 150,000 2,850,000

2,729,221 150,000 2,879,221 8,550,819

2,031,224 218,000 2,249,224 5,259,912

150,000 150,000 4,684,598

218,000 218,000 3,068,000


รายงานประจําปี 2555

160

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ยอดเงินลงทุนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้ งบการเงินรวม 2555 2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554 (พันบาท)

สกุลเงินบาท สกุลเงินกีบ สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา สกุลเงินเหรียญออสเตรเลีย รวม

5,821,598 2,729,221 8,550,819

3,168,000 1,432,834 60,688 598,390 5,259,912

4,684,598 4,684,598

3,068,000 3,068,000

รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาดมีดังนี้ หลักทรัพย์เพื่อค้า

งบการเงินรวม 2555 2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554 (พันบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม ซื้อระหว่างปี รายการปรับปรุงจากการตีราคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม

310,609 1,990 312,599

310,609 1,990 312,599

งบการเงินรวม 2555 2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554 (พันบาท)

หลักทรัพย์เผื่อขาย ณ วันที่ 1 มกราคม เพิ่มจากการซื้อกิจการ ซื้อระหว่างปี ขายระหว่างปี รายการปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยน รายการปรับปรุงจากการตีราคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2,031,224 654,838 (598,391) (57,117) 698,667 2,729,221

1,301,461 606,410 173,707 36,975 (87,329) 2,031,224


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

161

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาว ในระหว่างไตรมาสที่ 2 ปี 2555 RATCH-Australia Corporation Limited (“RAC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ได้ขายเงินลงทุนในบริษัท Great Energy Alliance Corporation Pty Ltd (“GEAC”) ตามมูลค่าต้นทุน 18.58 ล้านเหรียญออสเตรเลีย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.03 พร้อมทั้งโอนเงินให้กู้ยืมระยะยาวของ GEAC และดอกเบี้ยค้างรับจํานวน 54.52 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (หรือเทียบเท่า 1,751.71 ล้านบาท) บริษัท AGL Energy Limited โดย RAC ได้รับผลประโยชน์เทียบเท่ามูลค่า 120 ล้านเหรียญออสเตรเลีย แบ่งเป็นเงินสด 20 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (หรือเทียบเท่า 643.25 ล้านบาท) ซึ่งได้รับชําระแล้วทั้งจํานวน และสัญญาการชําระเงินเป็นงวด (Scheduled Payment Option Agreement) เป็นระยะเวลา 15 ปี กลุ่มบริษัทได้ตัดจําหน่ายค่าความนิยมในเงินลงทุนเป็นจํานวนเงิน 660.15 ล้านบาท และบันทึกยอดสุทธิกําไรจาก การขายเงินลงทุนนี้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นจํานวนเงิน 783.68 ล้านบาท

8 วัสดุสํารองคลัง งบการเงินรวม 2555 2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554 (พันบาท)

นํ้ามันเชื้อเพลิง วัสดุสํารองหลัก วัสดุสํารองทั่วไป วัสดุสํารองระหว่างทาง รวม หัก ค่าเผื่อวัสดุสํารองคลังล้าสมัย สุทธิ

794,336 2,063,514 95 30,047 2,887,992 (713,619) 2,174,373

709,485 1,996,699 95 45,434 2,751,713 (504,970) 2,246,743

ต้นทุนของวัสดุสํารองคลังที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีต้นทุนขายสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวน 4,499.32 ล้านบาท (2554:2,759.45 ล้านบาท)

9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554 (พันบาท)

บริษัทย่อย ณ วันที่ 1 มกราคม ซื้อเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

21,179,661 3,802,500 24,982,161

20,523,467 656,194 21,179,661


รวม

บริษัทย่อย บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด บริษัท ราชบุรีแก๊ส จํากัด บริษัท ราชอุดม เพาเวอร์ จํากัด บริษัท ราชบุรีพลังงาน จํากัด บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จํากัด บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จํากัด บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จํากัด 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 -

99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99

(ร้อยละ)

ทุนชําระแล้ว 2555 2554

2,500

-

18,275,000 18,275,000 1,165,903 1,165,903 420,900 420,900 640,000 640,000 77,858 77,858 4,400,000 600,000

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 2555 2554

วิธีราคาทุน 2555 2554

-

24,982,161 21,179,661

2,500

-

-

(พันบาท)

-

-

การด้อยค่า 2555 2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ

18,275,000 18,275,000 1,165,903 1,165,903 420,900 420,900 640,000 640,000 77,858 77,858 4,400,000 600,000

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 และเงินปันผลรับสําหรับแต่ละปีมีดังนี้

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น

24,982,161

2,500

18,275,000 1,165,903 420,900 640,000 77,858 4,400,000

เงินปันผลรับ 2555 2554

-

21,179,661 4,936,889 4,810,811

-

18,275,000 4,742,589 4,497,811 1,165,903 194,300 313,000 420,900 640,000 77,858 600,000 -

วิธีราคาทุน-สุทธิ 2555 2554

162 รายงานประจําปี 2555


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

163

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จํากัด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จํากัด เพื่อดําเนินธุรกิจเดินเครื่องและบํารุงรักษา โดย บริษัทดังกล่าวจะมีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 1 ล้านหุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) โดยบริษัทถือหุ้นใน บริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และได้ชําระค่าหุ้นแล้วในอัตราหุ้นละ 2.5 บาท เป็นจํานวน 2.5 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าหุ้นเป็นจํานวน 7.5 ล้านบาท การจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จํากัด ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 600 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 60 ล้านหุ้น มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เป็น 4,400 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 440 ล้านหุ้น มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จํานวน 380 ล้านหุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทได้ชําระค่าหุ้นดังกล่าวตามสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 99.99 เป็นจํานวนเงิน 3,800 ล้านบาท เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อย ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรเป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.84 บาท เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,542.68 ล้านบาท เงินปันผลระหว่าง กาลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2555 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทมีมติ อนุมัติการจัดสรรกําไรเป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.91 บาท เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,665.86 ล้านบาท เงินปันผลระหว่างกาล ดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรเป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.59 บาท เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,085.37 ล้านบาท เงินปันผลระหว่าง กาลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างเดือนกันยายน 2555 และตุลาคม 2555 ในการประชุมสามัญประจําปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555 ผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.24 บาท เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 4,092.14 ล้านบาท สุทธิจาก เงินปันผลระหว่างกาลซึ่งจัดสรรจากกําไรสุทธิสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 1.99 บาท เป็นจํานวนเงิน ทั้งสิ้น 3,643.46 ล้านบาท ยอดสุทธิของเงินปันผลดังกล่าวจํานวน 448.68 ล้านบาทได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างเดือนสิงหาคม 2555 และกันยายน 2555 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ราชบุรีแก๊ส จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ การจัดสรรกําไรเป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 162.30 ล้านบาท เงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างเดือนธันวาคม 2555 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ราชบุรีแก๊ส จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ การจัดสรรกําไรเป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.64 บาท เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 32 ล้านบาท เงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวได้ จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างเดือนมีนาคมปี 2555


รายงานประจําปี 2555

164

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรเป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.62 บาท เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,132.03 ล้านบาท เงินปันผลระหว่าง กาลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างเดือนตุลาคม ปี 2555 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 คณะกรรมการบริษัทมีมติ อนุมัติการจัดสรรกําไรเป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.77 บาท เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,409.20 ล้านบาท เงินปันผลระหว่างกาล ดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างเดือนเมษายน ปี 2555 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 คณะกรรมการบริษัทมีมติ อนุมัติการจัดสรรกําไรเป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,102.23 ล้านบาท เงินปันผลระหว่างกาล ดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างเดือนธันวาคม 2554 ในการประชุมสามัญประจําปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2554 ผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับปี 2553 เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.08 บาท เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 3,808 ล้านบาท สุทธิจาก เงินปันผลระหว่างกาลซึ่งจัดสรรจากกําไรสุทธิสําหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 1.618 บาท เป็นจํานวน เงินทั้งสิ้น 2,953.21 ล้านบาท ยอดสุทธิของเงินปันผลดังกล่าวจํานวน 854.35 ล้านบาท ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างเดือนตุลาคมปี 2554 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ราชบุรีแก๊ส จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ การจัดสรรกําไรเป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 6.26 บาท เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 313 ล้านบาท เงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างเดือนมิถุนายนปี 2554

10 เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม งบการเงินรวม 2555 2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554 (พันบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม ส่วนที่ควบคุมร่วมกันที่ได้มาจากการซื้อกิจการ ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ชําระค่าหุ้นเพิ่มในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ชําระค่าหุ้นเพิ่มในบริษัทร่วม รายได้เงินปันผล ปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

13,744,094 750,601 507,021 342,770 (743,650) (10,159) 14,590,677

10,997,709 (255,967) 1,205,606 1,333,095 978,726 357,062 (857,273) (14,864) 13,744,094

4,478,127 466,221 342,770 5,287,118

3,142,338 978,726 357,062 4,478,126


กิจการที่ควบคุมร่วมกัน บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริค เซอร์วิส จํากัด บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จํากัด บริษัท ไฟฟ้า หงสา จํากัด บริษัท พูไฟมายนิ่ง จํากัด บริษัท ไฟฟ้า นํ้างึม 3 จํากัด บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จํากัด บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด บริษัท โซลาร์ต้า จํากัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช3) จํากัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช4) จํากัด 50

50

40 40

40

40

170,628

162,500

40 1,250,000 49 1,100,000

40 49

162,000

40

40

33.33 33.33 6,606,750 40 40 2,457,793 37.5 37.5 1,679 25 25 1,808

20,000

50 3,618,420 25 7,325,000

วิธีราคาทุน 2555 2554

10,000

10,000 112,083

95,533

153,314

162,500

390,000 1,100,000

82,000

68,251

65,000

500,000 545,960

96,800

87,041

61,326

65,000

76,577

70,804

156,000 490,875 545,960 606,549

32,800

59,143

56,605

150,492 551,747

31,452

6,606,750 2,202,250 2,202,250 2,649,895 2,425,322 2,457,793 983,116 983,116 435,434 808,054 1,679 630 630 394 450 1,808 452 452 345 375

20,000

-

-

-

-

-

-

-

ส่วนได้เสีย-สุทธิ 2555 2554

112,083

95,533

-

-

-

-

76,577

70,804

490,875 606,549

87,041

59,143

56,605

150,492 551,747

31,452

- 2,649,895 2,425,322 - 435,434 808,054 394 450 345 375

-

- 4,736,945 4,918,886 - 3,735,101 3,358,393

การด้อยค่า 2555 2554

(พันบาท)

วิธีส่วนได้เสีย 2555 2554

3,618,420 1,809,211 1,809,211 4,736,945 4,918,886 7,325,000 1,831,250 1,831,250 3,735,101 3,358,393

ทุนชําระแล้ว 2555 2554

50 25

(ร้อยละ)

สัดส่วน ความเป็นเจ้าของ 2555 2554

งบการเงินรวม

เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 และเงินปันผลรับสําหรับแต่ละปีมีดังนี้

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น

-

-

-

-

-

16,000

161,770 450,000

-

-

-

-

-

20,000

146,363 575,000

เงินปันผลรับ สําหรับปี 2555 2554

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

165


บริษัทร่วม บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จํากัด บริษัท เค.อาร์.ทู จํากัด รวม

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช7) จํากัด บริษัท สงขลาไบโอ แมส จํากัด Perth Power Partnership (Kwinana) บริษัท เค เค เพาเวอร์ จํากัด บริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จํากัด บริษัท สุโขทัย เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด บริษัท ไฟฟ้า เซเปียนเซนํ้าน้อย จํากัด รวม

20 20

-

25

20 1,909,715 20 1,589,620

3,116

40 159,252 40 86,250 30 2,311,167 30,892 1,000 71,382

1,018,460 767,340

-

113,780 45,000 2,311,167 -

ทุนชําระแล้ว 2555 2554

40 40 30 50 40 51

(ร้อยละ)

สัดส่วน ความเป็นเจ้าของ 2555 2554

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น

45,530 18,000 874,082 -

72,204 32,355 764,211 15,156 388 24,266

44,944 16,899 869,237 -

วิธีส่วนได้เสีย 2555 2554

381,934 317,898 699,832

203,594 153,468 357,062

375,260 305,776 681,036

203,180 153,382 356,562

779 (982) 8,887,077 8,635,607 13,909,641 13,387,532

63,701 34,500 618,531 15,446 400 40,800

วิธีราคาทุน 2555 2554

งบการเงินรวม

-

(พันบาท)

72,204 32,355 764,211 15,156 388 24,266

44,944 16,899 869,237 -

ส่วนได้เสีย-สุทธิ 2555 2554

375,260 305,776 681,036

203,180 153,382 356,562

(982) – 13,909,641 13,387,532

-

การด้อยค่า 2555 2554

743,650

115,880 -

857,273

115,910 -

เงินปันผลรับ สําหรับปี 2555 2554

166 รายงานประจําปี 2555


บริษัทร่วม บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จํากัด บริษัท เค.อาร์.ทู จํากัด รวม 20 20

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จํากัด 50 บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชียเอนเนอร์จี จํากัด 33.33 บริษัท ไฟฟ้า หงสา จํากัด 40 บริษัท พูไฟมายนิ่ง จํากัด 37.50 บริษัท ไฟฟ้า นํ้างึม 3 จํากัด 25 บริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จํากัด 40 บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด 40 บริษัท โซลาร์ต้า จํากัด 49 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช3) จํากัด 40 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช4) จํากัด 40 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช7) จํากัด 40 ท สงขลาไบโอ แมส จํ า กั ด 40 บริษั บริษัท เค เค เพาเวอร์ จํากัด 50 บริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จํากัด 40 บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซนํ้าน้อย จํากัด 25 รวม

20 20

50 33.33 40 37.50 25 40 40 49 40 40 40 40 -

(ร้อยละ)

1,909,715 1,589,620

1,018,460 767,920

20,000 6,606,750 2,457,793 1,679 1,808 82,000 390,000 1,100,000 162,500 153,315 113,780 45,000 -

ทุนชําระแล้ว 2555 2554

20,000 6,606,750 2,457,793 1,679 1,808 162,000 1,250,000 1,100,000 162,500 170,628 159,252 86,250 30,892 1,000 3,116

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 2555 2554

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น

381,934 317,898 699,832

10,000 2,202,250 983,116 630 452 96,800 500,000 545,960 65,000 68,251 63,701 34,500 15,446 400 779 4,587,285

203,594 153,468 357,062

10,000 2,202,250 983,116 630 452 32,800 156,000 545,960 65,000 61,326 45,530 18,000 4,121,064

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ วิธีราคาทุน การด้อยค่า 2555 2554 2555 2554

381,934 317,898 699,832

10,000 2,202,250 983,116 630 452 96,800 500,000 545,960 65,000 68,251 63,701 34,500 15,446 400 779 4,587,285

203,594 153,468 357,062

10,000 2,202,250 983,116 630 452 32,800 156,000 545,960 65,000 61,326 45,530 18,000 4,121,064

วิธีราคาทุน-สุทธิ 2555 2554

16,000 16,000

20,000 20,000

เงินปันผลรับสําหรับปี 2555 2554

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

167


ปี 2555 บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริค เซอร์วิส จํากัด บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จํากัด บริษัท ไฟฟ้า หงสา จํากัด บริษัท พูไฟมายนิ่ง จํากัด บริษัท ไฟฟ้า นํ้างึม 3 จํากัด บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จํากัด บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด 1,632,552 8,224,204 560,675 350,841 2,348,597 1,438 630,550 20,616 386,450

50 33.33 40 40 25 40 40

สินทรัพย์ หมุนเวียน

50 25

(ร้อยละ)

สัดส่วนความ เป็นเจ้าของ

1,049,530

6,632,069 33,992,519 315 199,642

4,975

8,528,157 19,655,482

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน

1,435,980

6,982,910 36,341,116 1,438 630,865 220,258

565,650

10,160,709 27,879,686

สินทรัพย์ รวม

215,485

371,562 3,462,707 520 613,367 2,705

340,650

684,150 4,103,937

หนี้สิน หมุนเวียน

831

14,522 31,910,570 16,086 -

870

7,326 10,809,488

(พันบาท)

หนี้สินไม่ หมุนเวียน

216,316

386,084 35,373,277 520 629,453 2,705

341,520

691,476 14,913,425

หนี้สินรวม

2,579

34,271 496 405

517,964

3,991,206 5,108,426

รายได้รวม

(8,465)

(32,868) (373,859) (59) (29) (8,771)

(485,435)

(4,010,267) (4,256,729)

ค่าใช้จ่ายรวม

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม ซึ่งกลุ่มบริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสีย โดยแสดงตามสัดส่วนของการลงทุน มีดังนี้

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น

(5,886)

1,403 (373,363) (59) (29) (8,366)

32,529

(19,061) 851,697

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

168 รายงานประจําปี 2555


ปี 2555 บริษัท โซลาร์ต้า จํากัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช3) จํากัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช4) จํากัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช7) จํากัด บริษัท สงขลาไบโอ แมส จํากัด Perth Power Partnership (Kwinana) บริษัท เค เค เพาเวอร์ จํากัด บริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จํากัด บริษัท สุโขทัย เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซนํ้าน้อย จํากัด บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จํากัด บริษัท เค.อาร์.ทู จํากัด รวม 49 40 40 40 40 30 50 40 51 25 20 20

(ร้อยละ)

สัดส่วนความ เป็นเจ้าของ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

380,581 51,798 29,428 29,247 20,976 582,359 6,898 991 8,688 264,339 1,421,375 1,666,571 18,619,174

สินทรัพย์ หมุนเวียน

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น

4,050,795 613,334 637,432 596,365 62,710 2,416,334 22,055 129,034 115,907 1,106,134 285,229 80,098,018

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน

4,431,376 665,132 666,860 625,612 83,686 2,998,693 28,953 991 137,722 380,246 2,527,509 1,951,800 98,717,192

สินทรัพย์ รวม

310,013 7,122 45,072 43,583 2,824 412,959 20 34,881 384,124 168,925 56,582 11,261,188

หนี้สิน หมุนเวียน

2,897,739 476,080 430,373 401,545 312,211 55,761 1,364,891 1,146,792 49,845,085

(พันบาท)

หนี้สินไม่ หมุนเวียน

3,207,752 483,202 475,445 445,128 2,824 725,170 20 90,642 384,124 1,533,816 1,203,374 61,106,273

หนี้สินรวม

143,308 35,637 28,388 25,824 707,975 33 57 20,585 1,031 10,618,185

รายได้รวม

(88,506) (21,438) (17,879) (16,736) (1,979) (680,508) (290) (12) (16,568) (1,818) (22,895) (13,067) (10,058,178)

ค่าใช้จ่ายรวม

54,802 14,199 10,509 9,088 (1,979) 27,467 (290) (12) (16,535) (1,761) (2,310) (12,036) 560,007

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

169


ปี 2554 บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริค เซอร์วิส จํากัด บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จํากัด บริษัท ไฟฟ้า หงสา จํากัด บริษัท พูไฟมายนิ่ง จํากัด บริษัท ไฟฟ้า นํ้างึม 3 จํากัด บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จํากัด บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด 2,512,124 8,329,124 427,111 1,992,815 806,805 1,486 73 79,585 47,008

50 33.33 40 37.50 25 40 40

สินทรัพย์ หมุนเวียน

50 25

(ร้อยละ)

สัดส่วนความ เป็นเจ้าของ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น

336,178

28,996,928 20,436,236 134,792 -

10,730

9,050,848 20,601,868

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน

383,186

30,989,743 21,243,041 1,486 134,865 79,585

437,841

11,562,972 28,930,992

สินทรัพย์ รวม

8,945

1,328,821 1,572,462 384 133,284 1,005

246,293

1,626,099 4,334,986

หนี้สิน หมุนเวียน

-

19,989,733 17,826,335 -

661

105,978 13,236,533

(พันบาท)

หนี้สินไม่ หมุนเวียน

8,945

21,318,554 19,398,797 384 133,284 1,005

246,954

1,732,077 17,571,519

หนี้สินรวม

620

1,304,074 53,253 77 80

502,728

4,069,870 4,728,105

รายได้รวม

(6,131)

(884,428) (91,736) (75) (1,427)

(486,585)

(3,680,727) (4,104,095)

ค่าใช้จ่ายรวม

(5,511)

419,646 (38,483) (75) 77 (1,347)

16,143

389,143 624,010

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

170 รายงานประจําปี 2555


ปี 2554 บริษัท โซลาร์ต้า จํากัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช3) จํากัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช4) จํากัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช7) จํากัด บริษัท สงขลาไบโอ แมส จํากัด Perth Power Partnership (Kwinana) บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จํากัด บริษัท เค.อาร์.ทู จํากัด รวม 49 40 40 40 40 30 20 20

(ร้อยละ)

สัดส่วนความ เป็นเจ้าของ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

146,617 52,483 11,534 13,666 24,860 475,995 1,400,892 1,696,015 18,018,193

สินทรัพย์ หมุนเวียน

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น สินทรัพย์ รวม

3,577,806 3,724,423 528,093 580,576 303,136 314,670 101,852 115,518 19,586 44,446 2,628,368 3,104,363 1,211,729 2,612,621 348,997 2,045,012 88,287,147 106,305,340

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน

374,434 434,143 166,841 3,183 2,259 163,098 149,176 39,131 10,584,544

หนี้สิน หมุนเวียน

2,238,205 321,287 1,450,000 1,240,000 56,408,732

(พันบาท)

หนี้สินไม่ หมุนเวียน

2,612,639 434,143 166,841 3,183 2,259 484,385 1,599,176 1,279,131 66,993,276

หนี้สินรวม

19,550 30 12 30 334,954 204 74 11,013,661

รายได้รวม

(13,763) (8,425) (2,195) (615) (1,101) (282,319) (618) (161) (9,564,401)

ค่าใช้จ่ายรวม

5,787 (8,395) (2,183) (585) (1,101) 52,635 (414) (87) 1,449,260

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

171


172

รายงานประจําปี 2555

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จํากัด ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จํากัด ซึ่งเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกัน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 คณะกรรมการ บริษัทมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 82 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 8.2 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เป็น 162 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 16.2 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญจํานวน 8 ล้านหุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเรียกชําระค่าหุ้นเต็มมูลค่า ทั้งนี้ บริษัทได้ชําระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 40 เป็นจํานวนเงิน 32 ล้านบาท นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัท จาก 162 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 16.2 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เป็น 242 ล้านบาท (แบ่งเป็น หุ้นสามัญจํานวน 24.2 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญจํานวน 8 ล้านหุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเรียกชําระค่าหุ้นเต็มมูลค่า ทั้งนี้ บริษัทได้ชําระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 40 เป็นจํานวนเงิน 32 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด ซึ่งเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกัน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 และวันที่ 10 กันยายน 2555 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เรียกชําระค่าหุ้นเพิ่มเติมเป็นจํานวนเงิน 70 ล้านบาท และ 280 ล้านบาท ตามลําดับ โดยบริษัทได้ชําระค่าหุ้นเพิ่มเติมดังกล่าวแล้วตามสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 40 เป็นจํานวนเงิน 28 ล้านบาท และ 112 ล้านบาท ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัทดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 740 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 74 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เป็น 1,500 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จํานวน 150 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญจํานวน 76 ล้านหุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดย บริษัทดังกล่าวได้เรียกชําระค่าหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท บริษัทได้ชําระค่าหุ้นดังกล่าวตามสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 40 เป็นจํานวนเงิน 76 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าหุ้นเป็นจํานวนเงิน 228 ล้านบาท นอกจากนี้ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัทดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัท จาก 1,500 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 150 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เป็น 2,500 ล้านบาท (แบ่ง เป็นหุ้นสามัญจํานวน 250 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญจํานวน 100 ล้านหุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทดังกล่าวได้เรียกชําระค่าหุ้นในอัตราหุ้นละ 3.20 บาท บริษัทได้ชําระค่าหุ้นดังกล่าวตามสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 40 เป็น จํานวนเงิน 128 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าหุ้นเป็นจํานวนเงิน 272 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จํากัด ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จํากัด ซึ่งเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ได้เรียกชําระค่าหุ้น เพิ่มเติม สําหรับหุ้นสามัญจํานวน 17.50 ล้านหุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.989 บาท บริษัทได้จ่ายชําระค่าหุ้น ตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทร้อยละ 40 เป็นจํานวนเงิน 6.93 ล้านบาท


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

173

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จํากัด ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จํากัด ซึ่งเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ได้เรียกชําระค่าหุ้น เพิ่มเติม สําหรับหุ้นสามัญจํานวน 16.25 ล้านหุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในอัตราหุ้นละ 2.79 บาท บริษัทได้จ่ายชําระค่าหุ้น ตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทร้อยละ 40 เป็นจํานวนเงิน 18.17 ล้านบาท

เงินลงทุนในบริษัท สงขลาไบโอ แมส จํากัด ในการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นของบริษัท สงขลาไบโอ แมส จํากัด ซึ่งเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกัน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 45 ล้านบาท ( แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 0.45 ล้านหุ้น มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) เป็น 210 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 2.1 ล้านหุ้น มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 1.65 ล้านหุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทดังกล่าวได้เรียกชําระค่าหุ้นในอัตราหุ้นละ 25 บาท บริษัทได้ชําระค่าหุ้นดังกล่าว ตามสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 40 เป็นจํานวนเงิน 16.5 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าหุ้นเป็น จํานวนเงิน 49.5 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัท เค เค เพาเวอร์ จํากัด เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทเข้าทําสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท เค เค เพาเวอร์ จํากัด เพื่อดําเนิน โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนในประเทศกัมพูชา บริษัทดังกล่าวมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 1,000 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา) โดยบริษัทดังกล่าวได้เรียกชําระค่าหุ้นในอัตราหุ้นละ 1,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา บริษัทได้ชําระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วตามสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 50 เป็นจํานวนเงิน 0.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เงินลงทุนในบริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จํากัด เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัท และผู้ร่วมทุน ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จํากัด เพื่อดําเนินธุรกิจจัดหา เชื้อเพลิงชีวมวลให้แก่บริษัท สงขลาไบโอ แมส จํากัด โดยบริษัทดังกล่าวมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 10,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) โดยบริษัทดังกล่าวได้เรียกชําระค่าหุ้นในอัตราหุ้นละ 100 บาท บริษัทได้ชําระค่าหุ้นดังกล่าวตาม สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 40 เป็นจํานวนเงิน 0.40 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัท สุโขทัย เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัท ราชบุรีพลังงาน จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้เข้าทําสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ของ บริษัท สุโขทัย เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด เพื่อร่วมพัฒนาโครงการปรับปรุงคุณภาพก๊าซเหลือทิ้งของหลุมก๊าซแหล่งเสาเถียร-เอตั้งอยู่ในจังหวัด สุโขทัย โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 บริษัทดังกล่าวมีทุนจดทะเบียน 0.10 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 1,000 หุ้น มีมูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) บริษัทย่อยดังกล่าวได้ชําระค่าหุ้นดังกล่าวตามสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 51 เป็นจํานวนเงิน 0.05 ล้านบาท


174

รายงานประจําปี 2555

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

นอกจากนี้ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทจาก 0.01 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 1,000 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) เป็น 80 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จํานวน 0.8 ล้านหุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 0.799 ล้านหุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริษัท สุโขทัย เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด ได้เรียกชําระค่าหุ้นเพิ่มทุนในอัตราหุ้นละ 70 บาท โดยบริษัทย่อยได้ชําระค่าหุ้นดังกล่าวตามสัดส่วนการ ลงทุนร้อยละ 51 เป็นจํานวนเงิน 28.52 ล้านบาท ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทดังกล่าว เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 คณะกรรมการมีมติอนุมัติเรียกชําระค่าหุ้นเพิ่มในอัตรา หุ้นละ 30 บาท โดยบริษัทได้ชําระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วตามสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 51 เป็นจํานวนเงิน 12.23 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซนํ้าน้อย จํากัด เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 บริษัทและผู้ร่วมพัฒนาโครงการได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซนํ้าน้อย จํากัด (กิจการที่ ควบคุมร่วมกัน) ภายใต้กฎหมายของ สปป.ลาว เพื่อดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าเซเปียน-เซนํ้าน้อย โดยบริษัทดังกล่าวมีทุนจดทะเบียน 50 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 500,000 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 เหรียญสหรัฐอเมริกา) กิจการที่ ควบคุมร่วมกันดังกล่าวได้เรียกชําระค่าหุ้นจํานวน 1,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 100 เหรียญสหรัฐอเมริกาโดยบริษัทได้ชําระค่าหุ้นดังกล่าวแล้ว ตามสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 25 เป็นจํานวนเงิน 0.025 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ณ วันที่ 31ธันวาคม 2555 บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้อง จ่ายค่าหุ้นเป็นจํานวน 12.475 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เงินลงทุนในบริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จํากัด ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม ได้เรียกชําระค่าหุ้นเพิ่มเติมบางส่วน โดยบริษัทได้จ่ายชําระค่าหุ้นเพิ่มเติมดังกล่าวแล้วตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทร้อยละ 20 เป็นจํานวนเงิน 178.34 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัท เค.อาร์.ทู จํากัด ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท เค.อาร์.ทู จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม ได้เรียกชําระหุ้นเพิ่มเติมบางส่วน โดยบริษัท ได้จ่ายชําระค่าหุ้นเพิ่มเติมดังกล่าวแล้วตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทร้อยละ 20 เป็นจํานวนเงิน 164.43 ล้านบาท เงินปันผลจ่ายจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด ซึ่งเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกัน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการ บริษัทมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรเป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 9.45 บาท โดยบริษัท ราชบุรีแก๊ส จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับ เงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นจํานวน 161.77 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างเดือนธันวาคม 2555


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

175

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด ซึ่งเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรเป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 19.79 บาท โดยบริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมได้รับเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นจํานวน 362.50 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นใน ระหว่างปี 2555 ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด ซึ่งเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกัน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ การจัดสรรกําไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 4.78 บาท โดยบริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมได้รับเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นจํานวน 87.5 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2555 ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จํากัด ซึ่งเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกัน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 ผู้ถือหุ้นมี มติอนุมัติการจัดสรรกําไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 80 บาท โดยบริษัทได้รับเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นจํานวน 16 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2555 ในระหว่างปี 2555 RATCH-Australia Corporation Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ได้รับเงินปันผลจาก บริษัท Perth Power Partnership (“Kwinana”) ซึ่งเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าว ตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นจํานวน 3.6 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 115.88 ล้านบาท ในระหว่างปี 2554 RATCH-Australia Corporation Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ได้รับเงินปันผลจาก บริษัท Perth Power Partnership (“Kwinana”) ซึ่งเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าว ตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นจํานวน 3.6 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 115.91 ล้านบาท

11 เงินลงทุนในกิจการอื่น เงินลงทุนในบริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จํากัด เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2552 บริษัทได้เข้าทําสัญญาร่วมทุนในการจัดตั้ง บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จํากัด เพื่อดําเนินงานให้บริการ งานซ่อมอุปกรณ์เครื่องกังหันก๊าซของระบบผลิตไฟฟ้า โดยบริษัทดังกล่าวมีทุนจดทะเบียน 623 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 6.23 ล้านหุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) โดยได้ชําระค่าหุ้น ในอัตราหุ้นละ 81.32 บาท เป็นจํานวน 50.66 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน การถือหุ้นร้อยละ 10 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าหุ้นเป็นจํานวน 11.64 ล้านบาท (ณ 31 ธันวาคม 2554: 11.64 ล้านบาท)


ราคาทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ได้มาจากการซื้อกิจการ การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม เพิ่มขึ้น จําหน่าย ปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555 เพิ่มขึ้น โอน จําหน่าย ปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ งบการเงินรวม

512,993 301,510 (178,303) 19,613 (12,467) (18,059) 625,287 87 302,369 (1,583) 926,160

1,337,994 322 3,953 (3,802) 1,338,467

82,384,212 451,228 117,116 (283,923) (327,500) 82,341,133

57,722,980 26,114,806 (824,068) 41,695 (354,579) (316,622) 15,826 15,826

15,826 -

250,358 14,419 272,910 (53,824) (21) 483,842

233,268 792 (23) 17,820 (1,495) (4)

โรงไฟฟ้าระบบ ส่งพลังงานไฟฟ้า อุปกรณ์ และเครื่องมือ สําหรับ เครื่องตกแต่ง อาคาร เครื่องใช้ใน โรงไฟฟ้า ติดตั้ง เครื่องใช้ และส่วน การผลิตและ กังหันแก๊ส สํานักงาน ปรับปรุงอาคาร บํารุงรักษา ซึ่งยังไม่ได้ใช้งาน และอุปกรณ์ (พันบาท)

1,047,810 207,837 86,749 (4,402)

ที่ดิน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น

43,077 74 43,151

43,239 6,484 (6,646) -

ยานพาหนะ

177,088 526,869 (696,348) 7,609

22,000 175,264 (20,176) -

งานระหว่าง ก่อสร้าง

84,833,842 992,999 (337,747) (332,906) 85,156,188

59,598,116 26,624,945 (915,645) 260,876 (395,363) (339,087)

รวม

176 รายงานประจําปี 2555


มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ค่าเสื่อมราคาและการด้อยค่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ได้มาจากการซื้อกิจการ ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี จําหน่าย ปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555 ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี จําหน่าย ปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยน ค่าเผื่อการด้อยค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

311,290 587,264

1,337,994 1,338,467

313,997 24,238 (521) 1,182 338,896

– –

260,541

252,452 44,950 23,905 (6,665) (645)

-

47,894,254 43,945,087

33,700,548

34,489,958 3,434,766 (283,923) (129,263) 884,508 38,396,046

24,022,432 7,932,974 2,964,074 (333,356) (96,166)

โรงไฟฟ้าระบบ ส่งพลังงานไฟฟ้า และเครื่องมือ อาคาร เครื่องใช้ใน และส่วน การผลิตและ ปรับปรุงอาคาร บํารุงรักษา

1,047,810

ที่ดิน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น

15,826 15,826

15,826

– –

-

86,049 319,234

97,049

164,309 33,447 (33,138) (10) 164,608

136,219 642 28,932 (1,476) (8)

อุปกรณ์ สําหรับ เครื่องตกแต่ง โรงไฟฟ้า ติดตั้ง เครื่องใช้ กังหันแก๊ส สํานักงาน ซึ่งยังไม่ได้ใช้งาน และอุปกรณ์ (พันบาท)

งบการเงินรวม

20,326 14,249

21,093

22,751 6,151 28,902

22,146 5,954 (5,349) -

ยานพาหนะ

177,088 7,609

22,000

– –

-

งานระหว่าง ก่อสร้าง

49,842,827 46,227,736

35,164,867

34,991,015 3,498,602 (317,061) (129,794) 885,690 38,928,452

24,433,249 7,978,566 3,022,865 (346,846) (96,819)

รวม

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

177


รายงานประจําปี 2555

178

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร

ที่ดิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ เครื่องตกแต่ง ติดตั้งเครื่องใช้ สํานักงาน และอุปกรณ์ ยานพาหนะ

งานระหว่าง ก่อสร้าง

รวม

(พันบาท)

ราคาทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 เพิ่มขึ้น โอน จําหน่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555 เพิ่มขึ้น โอน จําหน่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี จําหน่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555 ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี จําหน่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

292,040 -

-

158,667 10,807 3,193 -

27,497 5,950 (6,640)

92,227 (3,193) -

478,204 108,984 (6,640)

292,040 3,953 295,993

– 301,486 301,486

172,667 4,260 271,765 (51,722) 396,970

26,807 26,807

89,034 492,551 (577,204) 4,381

580,548 496,811 (51,722) 1,025,637

-

-

84,824 21,669 -

8,770 5,240 (5,342)

-

93,594 26,909 (5,342)

– –

– 659 659

106,493 25,280 (31,682) 100,091

8,668 5,361 14,029

– –

115,161 31,300 (31,682) 114,779

292,040

73,843

18,727

384,610

292,040 295,993

– 300,827

66,174 296,879

18,139 12,778

89,034 4,381

465,387 910,858

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจํานวนแล้ว แต่ยังคงใช้งาน จนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวน 2,775 ล้านบาท ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554:2,174 ล้านบาท)


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

179

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สิทธิในการ เชื่อมโยงระบบ จําหน่ายไฟฟ้า

ค่าลิขสิทธิ์ ซอฟท์แวร์

งบการเงินรวม ค่าความ สิทธิใน นิยมจาก การพัฒนา การซื้อธุรกิจ โครงการ (หมายเหตุ 4)

สิทธิในสัญญา ซื้อขายไฟฟ้า

รวม

(พันบาท)

ราคาทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 เพิ่มขึ้นจากการซื้อกิจการ เพิ่มขึ้น ลดลง ปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555 เพิ่มขึ้น ลดลง ปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ค่าตัดจําหน่ายสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 เพิ่มขึ้นจากการซื้อกิจการ ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี ปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555 ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี ปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555 วันที่ 31 ธันวาคม 2555

11,383 19,580 -

15,905 13,589 1,483 (287)

665,512 -

117,086 1,764,436 32,096

7,282,471 34,617 (177,161) 80,941

809,886 9,060,496 55,680 (177,161) 112,750

30,963 (1,266) 29,697

30,690 7,267 (1,936) 36,021

665,512 665,512

1,913,618 (1,206,592) 45,887 752,913

7,220,868 (530,275) (88,130) 6,602,463

9,861,651 7,267 (1,738,133) (44,179) 8,086,606

4,800 1,422 -

9,576 7,331 2,743 (83)

-

-

1,052,762 215,958 58,043

14,376 1,060,093 220,123 57,960

6,222 3,558 9,780

19,567 5,224 (1,810) 22,981

– –

– –

1,326,763 327,921 (21,573) 1,633,111

1,352,552 336,703 (23,383) 1,665,872

6,583

6,329

665,512

117,086

795,510

24,741 19,917

11,123 13,040

665,512 665,512

1,913,618 752,913

5,894,105 4,969,352

8,509,099 6,420,734


รายงานประจําปี 2555

180

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ ค่าลิขสิทธิ์ สิทธิในการ ซอฟท์แวร์ พัฒนาโครงการ

รวม

(พันบาท)

ราคาทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 เพิ่มขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555 เพิ่มขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ค่าตัดจําหน่ายสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555 ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

15,905 1,177

665,512 -

681,417 1,177

17,082 314 17,396

665,512 665,512

682,594 314 682,908

9,576 2,136

-

9,576 2,136

11,712 2,295 14,007

– –

11,712 2,295 14,007

6,329

665,512

671,841

5,370 3,389

665,512 665,512

670,882 668,901


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

181

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

14 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ งบการเงินรวม 2555 2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554 (พันบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

129,883 (2,185,544)

189,628 (2,946,017)

13,462 -

77,847 -

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดังนี้

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

งบการเงินรวม บันทึกเป็นรายจ่าย/รายได้ใน กําไรหรือ กําไรขาดทุน ผลต่างจาก ณ วันที่ 31 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น อัตราแลกเปลี่ยน ธันวาคม 2555 (พันบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อวัสดุสํารองคลังล้าสมัย ผลประโยชน์พนักงาน หลักทรัพย์เผื่อขาย ขาดทุนยกไป หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน รวม หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หลักทรัพย์เผื่อขาย ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ขาดทุนยกไป อื่นๆ รวม

100,994 16,631 6,127 65,900 (24) 189,628

11,744 590 (65,900) (52) (53,618)

(6,127) (6,127)

112,738 17,221 (76) 129,883

(3,058,169) 234,700 (122,548) (2,946,017)

(199,071) (81,070) 1,055,875 78,717 854,451

(93,635) (27,999) (121,634)

42,285 (2,031) (13,551) 953 27,656

(93,635) (3,214,955) 151,599 1,042,324 (70,877) (2,185,544)


หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี อื่นๆ รวม

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อวัสดุสํารองคลังล้าสมัย ผลประโยชน์พนักงาน หลักทรัพย์เผื่อขาย ขาดทุนยกไป หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน รวม

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

133,727 1,670 20 135,417

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

19,713 19,713

การเปลี่ยนแปลง ในภาษีเงินได้ ที่เป็นผลมาจากการ ปฏิบัติตามมาตรฐาน การบัญชี เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น

(2,108,060) 90,199 (114,670) (2,132,531)

ได้มา จากการ ซื้อกิจการ

(1,068,571) 227,200 (45,362) (886,733)

(พันบาท)

ปรับปรุง มูลค่า ยุติธรรม

74,609 (77,353) 35,359 32,615

(32,733) (4,752) 65,900 (44) 28,371

6,127 6,127

บันทึกเป็นรายจ่าย / รายได้ใน กําไร กําไร หรือ ขาดทุน ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น

งบการเงินรวม

43,853 (5,345) 2,124 40,632

ผลต่าง จากอัตรา แลกเปลี่ยน

(3,058,169) 234,701 (122,549) (2,946,017)

100,994 16,631 6,127 65,900 (24) 189,628

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

182 รายงานประจําปี 2555


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

183

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ผลประโยชน์พนักงาน ขาดทุนสะสมยกไป รวม

11,947 65,900 77,847

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ การเปลี่ยนแปลง ในภาษีเงินได้ที่เป็นผล บันทึกเป็นรายจ่าย / รายได้ใน มาจากการปฏิบัติตาม กําไร กําไร มาตรฐ