Page 1


ĦĮğėĭĊ ėĔĖŅĮ ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮīĚğĬėğĝğĮćİĖĖı Įē ĚğĬğĮćĄğĐıĞĄİąþĩăĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮīĚğĬėğĝğĮćİĖĖı Įē đşĮĖĄĮğĩĖĴğĄĭ ĥŢĔğĭĚĞĮĄğŶřĮļĝş ĺĀğăĄĮğŶřĮğĭĄĖŅĮŁ ĺĀğăĄĮğėşĮĖĸġĿĄĻĖŶřĮĻħĊŞ ĺĀğăĄĮğğĮĥċğĩĮĦĮĦĝĭĀğĚİĔĄĭ ĥŢŶĮř (ğĦĔŶ.) ĺĀğăĄĮğĦģĖŶřĮĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİ ĄĮğđŅĮĸĖİĖĺĀğăĄĮğŶřĮćĴĝćĖþĩăĄğĝŶřĮļĝş ĀģĮĝĸŶŦĖĝĮĄĮğĦŞăĸĦğİĝŶřĮćĴĝćĖ ĀģĮĝħĝĮĞŶřĮćĴĝćĖ ĹĖģĀİđĹġĬħġĭĄĄĮğŶřĮćĴĝćĖ ĄĮğđŅĮĸĖİĖăĮĖđşĮĖŶřĮćĴĝćĖ ĘġĄĮğĩĖĴĝĒĭ ĺİ ĀğăĄĮğŶřĮćĴĝćĖ ĞĴĔĕĤĮĦĒğŢĹġĬĒĭģćıģŁ đĭ đşĮĖŶřĮćĴĝćĖþĩăĄğĝŶřĮļĝş ğĬĸėıĞėĄċħĝĮĞĔıĸŀ ĄıĞŀ ģþşĩă ĘġĔıĀŀ ĮđģŞĮąĬļđşğėĭ ĺĀğăĄĮğ “ĀĖğĭĄĥŢŶĮř ŶřĮğĭĄćĴĝćĖ” ģĭĒēĴŶğĬĦăĀŢĺĀğăĄĮğ ĹĖģĔĮăĄĮğđŅĮĸĖİĖĺĀğăĄĮğ ĄİąĄğğĝŶğĬĄģđŶřĮćĴĝćĖ ĄİąĄğğĝĀŞĮĞĸĞĮģćĖĄġşĮĞİĝŁ ĄİąĄğğĝĦĭĝĝĖĮĸĀğijĩþŞĮĞĘĵĖş ĮŅ ŶřĮćĴĝćĖ ĄİąĄğğĝĒŞĩĸĖijĩŀ ăĺĀğăĄĮğĀĖğĭĄĥŢŶĮř ŶřĮğĭĄćĴĝćĖ ʼn) ĸĦşĖĔĮăĤIJĄĥĮĕğğĝćĮĒİ Ŋ) ĺĀğăĄĮğ ŐŌ ŶřĮćĴĝćĖ ŶġĵĄĒşĖļĝşēģĮĞĚŞĩī ŋ) ĺĀğăĄĮğŶřĮĻĖĸĝijĩăĸĚijĩŀ ĄĮğĤIJĄĥĮĄġşĮĞİĝŁ ī Ō) ħĖĭăĦijĩ “ĚğğĐļĝşŶĮř ĚijĖŁ ėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ”ī ō) ĤĵĖĞŢĄĮğĸğıĞĖğĵŶş Įř ćĴĝćĖī Ŏ) ĄĮğŶğĬĸĝİĖĘġĄĮğąĭđĄĮğŶřĮćĴĝćĖĜĮĞĻĒşĺĀğăĄĮğĀĖğĭĄĥŢŶĮř ŶřĮğĭĄćĴĝćĖ ĄĮğĚIJăŀ ĚİăŶřĮćĴĝćĖ ġĭĄĥĐĬĄĮğĚIJăŀ ĚİăŶřĮćĴĝćĖ ŶğĬĸĜĔĄĮğĚIJăŀ ĚİăŶřĮćĴĝćĖ ĄĮğąĭđĄĮğŶřĮćĴĝćĖĒĮĝĀģĮĝĸćijĩŀ ĹĒĄĒŞĮăĄĭĖĻĖĹĒŞġĬĜĮĀ ĀģĮĝĦŅĮĀĭĊþĩăŶřĮĚijĖŁ ėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ ĀŅĮąŅĮĄĭđĀģĮĝ þşĩĚİąĮğĐĮĻĖĄĮğŶġĵĄŶřĮĚijĖŁ ėşĮĖ-ĩĮħĮğćĴĝćĖ ĄĮğąĭđĹėŞăŶğĬĸĜĔþĩăĚijćĒĮĝģİĦĞĭ ĚijćĺđĞĩĮĤĭĞĺĀğăĦğşĮă ĦğĴŶĄĮğąĭđĔŅĮĺĀğăĄĮğŶřĮĚijĖŁ ėşĮĖ ĩĮħĮğćĴĝćĖ ćĖİđĚĭĖĕĴļŢ ĝşŶĮř ĚijĖŁ ėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ ĚijćĘĭĄĚijĖŁ ėşĮĖļĝşĒĖş (Tree) ĚijćĘĭĄĚijĖŁ ėşĮĖļĝşĚĝŞĴ (Shrub) ĚijćĘĭĄĚijĖŁ ėşĮĖļĝşĸēĮ (Climber) ĚijćĘĭĄĚijĖŁ ėşĮĖļĝşġĝş ġĴĄ (Herb) ĚijćĘĭĄĚijĖŁ ėşĮĖŶğĬĸĜĔļĘŞĹġĬŶĮġŢĝ (Bamboo and Palm) đĭćĖıĚĖĭ ĕĴļŢ ĝşŶĮř ĚijĖŁ ėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ ėğğĐĮĖĴĄğĝ

ŋ Ō Ō ō Ŏ Ŏ Ő ʼnň ʼnň ʼnň ʼnň ʼnʼn ʼnŊ ʼnŋ ʼnŋ ʼnŎ ʼnŎ ʼnŏ ʼnŏ Ŋʼn ŊŊ ŊŌ ŊŌ ŊŌ ŊŌ Ŋō Ŋō ŊŎ ŊŐ ŋŊ ŋō Ōň ŌŌ ŌŌ ŌŌ Ōō Ōō ŌŎ ŌŐ ʼnŋō ʼnōŏ ʼnŏŏ ʼnőŊ ʼnőŐ ʼnőő


ĚğĬĸąşĮĩĞĵŞħĭģĸŶŦĖĖŅŁĮ ĆĭĖąĬĸŶŦĖŶřĮ ŶřĮĔıŀēģĮĞĀģĮĝąăğĭĄĜĭĄđıĒŞĩĖŅŁĮ ĚğĬĸąşĮĩĞĵŞħĭģĦğşĮăĩŞĮăĸĄĿėĖŅŁĮ ĆĭĖąĬĦğşĮăŶřĮ...

ĝ

ĚğğĐ ğğĐļĝ ğğ Đļĝş Đļ ļĝĝŶĮ ĝşŶĮ şŶřĮĚĖ ĚijĚĖėş ŁĖij ėşĮĖĩĮ Ė ĮħĮĮğćĴĝĝćĖĖ

ĸĆĆġİġĝĚ ĝĚĚğĬ ĚğğĬĬĸĄıĄıĞğĒİĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖ Ě ĖĮăĸąąşĮī ĚğĬ ĚğĬĬėğĝğĮćİ ĮćİććİİĖıĖĮēē ĸĖijĖijŀĩăĻ ăĻĖĖĺĩĄ Ėĺĺ ĄĮĦĚĚğĬğğĮćĚİĕıĝħħĮĝă Įĝă Įĝ ĝăĀġĸĆ ĸĆġİġĝĝĚğĬćĖĝĚğğ ĸĆ Ěğ ĥĮĮ ŐŐňň Ěğğĥ ğğĥĮ ʼnŊŊ ĦİĦİăħĮĀĝ ğğĥĮ ħ Āĝĝ Ŋō Ŋōō ōōō ōōō


ėĔĖŅĮ ĸĖijĩŀ ăĻĖģĺğĄĮĦĔıĦŀ ĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖĖı Įē ĔğăĸąğİĊĚğĬćĖĝĮĞĴĀğėŐňĚğğĥĮĻĖģĭĖĔıŀ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō ĖĭėĸŶŦĖĝħĮĝăĀġĞİŀăĔıŀŶģăŶğĬćĮğĮĥČğŢąĬļđşĹĦđăĀģĮĝ ąăğĭĄĜĭĄđıĹġĬĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĹđŞĩăĀŢĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİ Ėı Ė ĮēĘĵş Ĕ ğăĸŶŦ Ė ĹĝŞ þ ĩăĹĘŞ Ė đİ Ė Ĕıŀ Ĕ ğăĝı ĚğĬĝħĮĄğĴĐĮĕİĀĴĐĒŞĩŶģăćĖćĮģļĔĞĸŶŦĖġşĖĚşĖ ĺđĞĸĆĚĮĬ ĩĞŞ Į ăĞİŀ ă ĄĮğąĴ đ ŶğĬĄĮĞĻħş Ŷ ğĬćĮćĖğĭ Ą ħģăĹħĖŶř Į ļĝş đĵĹġğĭĄĥĮ ĹġĬĩĖĴğĭĄĥŢĔğĭĚĞĮĄğŶřĮļĝşþĩăŶğĬĸĔĤĻħşĀăĩĞĵŞ ĸŶŦĖĦĝėĭĒþİ ĩăćĮĒİąģėąĖĔĴĄģĭĖĖıŁ ĚğĬĩăĀŢĔğăĝıĚğĬğĮćĸĦĮģĖıĞŢ ĸĝijŀĩģĭĖĔıŀ ʼnʼn ĦİăħĮĀĝ Ŋōōň ĻħşħĖŞģĞăĮĖĒŞĮăľ ćŞģĞĄĭĖđĵĹġ ŶŚĩăĄĭĖğĭĄĥĮŶřĮ ĹġĬĦğşĮăąİĒĦŅĮĖIJĄĻħşŶğĬćĮćĖĔĴĄĀĖğĭĄĒşĖļĝş ĸħĿĖĀģĮĝĦŅĮĀĭĊþĩăŶřĮļĝşĔĸŀı ŶŦĖĹħġŞăĖŅĮŁ ĹġĬŶŚĩăĄĭĖĄĮğĄĭđĸĈĮĬ ĚĭăĔġĮĞþĩăđİĖ ĄğĝŶřĮļĝş ĹġĬėğİĥĭĔ ĘġİĒļěěŚĮğĮćėĴğıĺĪġđİŁă ąŅĮĄĭđ (ĝħĮćĖ) ąIJăğŞģĝĄĭĖąĭđĔŅĮħĖĭăĦijĩ “ĚğğĐļĝşŶĮř ĚijĖŁ ėşĮĖĩĮħĮğ ćĴĝćĖ” ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖĖı Įē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō ĸĚijĩŀ ĖşĩĝğŅĮġIJĄĻĖĚğĬĝħĮĄğĴĐĮĕİĀĐ Ĵ ĹġĬ ĹĦđăĀģĮĝąăğĭĄĜĭĄđıĹđŞĚğĬĩăĀŢĔĮŞ Ė ĔıĔŀ ğăħŞģăĻĞĦēĮĖĄĮğĐŢ ĄĮğĒĭđļĝşĔŅĮġĮĞŶřĮ ĈIJŀăĦŞăĘġĄğĬĔėĒŞĩğĬėėĖİĸģĤ ĒġĩđąĖ

ĹħġŞăĖŅŁĮ ĹġĬĹħġŞăĩĮħĮğþĩăğĮĥċğ ĚğĬĩăĀŢĔğăĝıĚğĬğĮć ŶğĬĦăĀŢĻħşğĮĥċğĖşĩĝĖŅĮĹĖģŶğĭćĊĮĸĤğĥčĄİąĚĩĸĚıĞăþĩă ĚğĬėĮĔĦĝĸđĿąĚğĬĸąşĮĩĞĵŞħĭģī ĻĖĄĮğđŅĮğăćıģİĒĻħşĝıčĮĖĬ ĚĩĝıĚĩĄİĖ ĺđĞļĝŞĒşĩăĒĭđļĝşĔŅĮġĮĞŶřĮ ĹġĬğŞģĝĄĭĖħģăĹħĖ đĵĹġğĭĄĥĮŶřĮ ĒġĩđąĖļđşĦŞăĸĦğİĝ ĹġĬĦĖĭėĦĖĴĖĻħşğĮĥċğ ĹġĬćĴĝćĖĝıĀģĮĝğĵşĀģĮĝĸþşĮĻą ĹġĬĝıĦŞģĖğŞģĝĻĖĄĮğėğİħĮğ ąĭđĄĮğĔğĭĚĞĮĄğĕğğĝćĮĒİĻĖĔşĩăēİŀĖþĩăĒĖĸĩăļđşĩĞŞĮăĝı ŶğĬĦİĔĕİĜĮĚ ĹġĬĞĭŀăĞijĖ ğģĝēIJăĄĮğĚĭďĖĮ ěŘŨĖěĵ ĹġĬĩĖĴğĭĄĥŢ ĚijĖŁ ĔıŶŀ Įř ļĝşĺđĞğĩėħĝĵėŞ Įş ĖĻħşĸŶŦĖĹħġŞăĩĮħĮğćĴĝćĖ ĹħġŞăĖŅĮŁ ĹħġŞăĔŞĩăĸĔıĞŀ ģĸćİăĩĖĴğĄĭ ĥŢĹġĬģĭďĖĕğğĝ ĒġĩđąĖĸŶŦĖĹħġŞă Ť ĊĮĔşĩăēİĖŀ þĩăćĴĝćĖ Ĕıĝŀ Ąı ĮğĦijėĔĩđ ĤIJĄĥĮ ĹġĬĩĖĴğĄĭ ĥŢĜĝĵ Ŷİ Ċ ąĮĄğĴŞĖĦĵŞğĴŞĖĩĭĖĖŅĮļŶĦĵŞĄĮğĀăĩĞĵŞþĩăŶřĮļĝş ćĴĝćĖ ģĭďĖĕğğĝ ŶğĬĸĚĐı ĹġĬĜĵĝİŶŤĊĊĮĔşĩăēİŀĖĩĞŞĮăĞĭŀăĞijĖ ħĖĭăĦijĩĚğğĐļĝşŶĮř ĚijĖŁ ėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ ĸġŞĝĖıąŁ ĬĸŶŦĖĦijĩŀ ĻĖĄĮğĸĘĞĹĚğŞĩăĀŢĀģĮĝğĵşĸĄıŀĞģĄĭėĚĭĖĕĴŢļĝşĔıŀĝıĩĞĵŞĻĖŶřĮćĴĝćĖ Ĕĭŀ ģ ŶğĬĸĔĤ ĹġĬćĴ ĝ ćĖļđş ĖŅ Į ĝĮĻćş Ŷ ğĬĺĞćĖŢ ĸ ŶŦ Ė ĩĮħĮğ ĹġĬĞĮğĭĄĥĮĺğĀ ĈIJăŀ ĦĮĝĮğēĦĬĔşĩĖĻħşĸħĿĖēIJăģĭďĖĕğğĝŶğĬĸĚĐı ĹġĬĜĵĝİŶŤĊĊĮĔşĩăēİŀĖĔıŀćĴĝćĖļđşĦijėĔĩđĝĮąĮĄėğğĚėĴğĴĥ ļđşĸŶŦĖĩĞŞĮăđı ĩıĄĔĭŁăĞĭăąĬćŞģĞĄğĬĒĴşĖĻħşĸĄİđĄĮğđĵĹġğĭĄĥĮ ĹġĬĩĖĴğĭĄĥŢĚĭĖĕĴŢļĝşĸħġŞĮĖıŁĻħşĀăĩĞĵŞĻĖŶřĮćĴĝćĖĒŞĩļŶ

Ğ


ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİ ĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĚğĬğĮćĄğĐıĞĄİąþĩăĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē đşĮĖĄĮğĩĖĴğĭĄĥŢĔğĭĚĞĮĄğŶřĮļĝş ĚğĬėĮĔĦĝĸđĿąĚğĬĸąşĮĩĞĵŞħĭģĹġĬĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĦđĿąĚğĬğĮćđŅĮĸĖİĖĸĞıŀĞĝĸĞıĞĖğĮĥċğ ĻĖĜĵĝĜİ ĮĀĒŞĮăľ Ĕĭģŀ ŶğĬĸĔĤĸŶŦĖĸģġĮĖĭėħġĮĞĔĤģğğĥ ĚğĬĩăĀŢ ĔğăĸħĿĖĀģĮĝĸŶġıŀĞĖĹŶġăþĩăĕğğĝćĮĒİ ĒġĩđąĖĘġĔĮă ĖİĸģĤģİĔĞĮĔıĸŀ ĄİđąĮĄĄĮğĒĭđļĝşĔĮŅ ġĮĞŶřĮ ĻĖĹħġŞăĒşĖĖŅĮŁ ġŅĮĕĮğ ĈIJŀăŶğĮĄČĩĩĄĝĮĻħşĸħĿĖĻĖğĵŶþĩăĀģĮĝĹħşăĹġşă ĩĴĐħĜĵĝİþĩă ĩĮĄĮĤĔıŀĖĭėģĭĖĹĒŞąĬğşĩĖþIJŁĖ ĖŅŁĮŶřĮļħġħġĮĄĔŞģĝėşĮĖĸğijĩĖ ğģĝĔĭŁăĚijćĘġĔĮăĄĮğĸĄĥĒğ ĀģĮĝĸĦijŀĩĝĺĔğĝþĩăĔıŀđİĖĔŅĮĄİĖ ħğij ĩ ħĖş Į đİ Ė ēĵ Ą ćĬġş Į ăĚĭ ă ĔġĮĞąĖļĝŞ Ħ ĮĝĮğēŶġĵ Ą Ěij ć ļđş ĄĮğĦĵĊĚĭĖĕŢþĴ ĩăĦĭĒģŢŶĮř ğģĝĔĭ㣠ĚĭĖĕĴĚŢ ćij ħġĮĞćĖİđĸğİĝŀ ĦĵĊħĮĞ ĦĝĸđĿ ą ĚğĬĖĮăĸąş Į ī ĚğĬėğĝğĮćİ Ėı Ė Įē Ĕğăĝı ĦĮĞĚğĬĸĖĒğĔıĞŀ ĮģļĄġĝĩăŶŤĊħĮĩĞŞĮăĸŶŦĖğĬėė ĹġĬĀğėģăąğ ĻĖĸğijŀ ĩ ăþĩăĕğğĝćĮĒİ Ĺ ġĬĦİŀ ă Ĺģđġş ĩ ĝ ĔğăĸġĿ ă ĸħĿ Ė ĀģĮĝ Ħĭ ĝ Ěĭ Ė ĕŢ ĸ ćijŀ ĩ ĝĺĞăĔıŀ ĸ ŶŦ Ė ģăąğğĬħģŞ Į ăćı ģİ Ē Ąĭ ė ĕğğĝćĮĒİ ĹġĬĄĮğĩĞĵŞ ğŞ ģ ĝĄĭ Ė ĩĞŞ Į ăĸĄijŁ ĩ Ąĵ ġ ĻĖğĬėėĖİ ĸ ģĤ ĚğĬĩăĀŢ ĔğăĚĞĮĞĮĝĔıąŀ ĬŶġĵĄęŤăĻħşğĮĥċğĝıĀģĮĝğĭĄ ĹġĬĀģĮĝĘĵĄĚĭĖ ĻĖĔğĭĚĞĮĄğĕğğĝćĮĒİĒĮŞ ă ľ ĸćŞĖ ŶřĮļĝş Ěijć ĹġĬĦĭĒģŢŶĮř ĄğĬĒĴĖş ĻħşŶğĬćĮćĖĸþşĮĻąēIJăģăąğćıģİĒĄĮğĩĞĵŞğŞģĝĄĭĖþĩăĦğğĚĦİŀă ĔĭŁăħġĮĞĻĖğĬėėĖİĸģĤ ĚğĬĩăĀŢĔğăĔĴŞĝĸĔĚğĬģğĄĮĞĸĚijŀĩ ćŞģĞĹĄşļþŶŤĊħĮĔğĭĚĞĮĄğĕğğĝćĮĒİĹġĬĦİŀăĹģđġşĩĝ ĔıŀĦŅĮĀĭĊ ĚğĬĩăĀŢĔğăĸħĿĖģŞĮ ģİēćı ģı Ēİ þĩăĀĖļĔĞ ĺđĞĸĆĚĮĬĀĖĻĖćĖėĔ ĘĵĄĚĭĖ ĹġĬĸĄıŀĞģĚĭĖĄĭėŶřĮļĝş ĸĚğĮĬŶřĮļĝşĸŶŦĖĹħġŞăĩĮħĮğ ļĝşĻćşĦĩĞ ĹġĬĄŞĩĦğşĮăĔıĩŀ ĞĵĩŞ ĮĤĭĞ ĸŶŦĖĹħġŞăĦĝĴĖļĚğĦŅĮħğĭėĻćş ĸŶŦĖĞĮğĭĄĥĮĺğĀ ğģĝĔĭŁăĸŶŦĖĹħġŞăĔŞĩăĸĔıŀĞģĚĭĄĘŞĩĖħĞŞĩĖĻą Ĕıĝŀ Āı ģĮĝĦŅĮĀĭĊ ĖĩĄąĮĄĖıŁ ŶřĮļĝşĞăĭ ĸŶŦĖĹħġŞăĒşĖĖŅĮŁ ġŅĮĕĮğ ĹħġŞăŶĴĞŜ ĒĮĝĕğğĝćĮĒİĔıŀĝıŶğĬĺĞćĖŢĒŞĩĄĮğĸĄĥĒğ ĩıĄĔĭŁăĔŅĮħĖşĮĔıŀ ĸŶŦĖĸþijŀĩĖĕğğĝćĮĒİ ćŞģĞćĬġĩĄĮğļħġþĩăĖŅŁĮĻĖĠđĵĖŅŁĮħġĮĄ ĹġĬŶġŞĩĞĖŅŁĮĻħşļħġğİĖĻĖĠđĵĖŅŁĮĖşĩĞ ğģĝĔĭŁăćŞģĞŶŚĩăĄĭĖĜĭĞ ĕğğĝćĮĒİļđşđıĔĭŁăĜĮģĬĖŅŁĮĔŞģĝ ĹġĬĜĮģĬĹħşăĹġşă ĦĝĸđĿ ą ĚğĬĖĮăĸąş Į ī ĚğĬėğĝğĮćİ Ėı Ė Įē ĔğăĸŶŦ Ė ĖĭĄĩĖĴğĄĭ ĥŢĔğĭĚĞĮĄğĕğğĝćĮĒİĹġĬĦİăŀ ĹģđġşĩĝĔıļŀ đşğėĭ ĄĮğĞĄĞŞĩă ąĮĄĖĮĖĮŶğĬĸĔĤ ĚğĬĩăĀŢĔğăĻćşħġĭĄĄĮğ Āijĩ “ĻħşŶřĮĩĞĵŞĄĭė

ğ

ĚğğĐļĝ Ěğ Ěğğ Đļĝ Đļ ļĝşĝŶşŶřŶĮřĮĮĚij ĮĚĖ ĚijŁĖĖėĮ ij ėĮĖĩ Ėėş ĮĖ Įş ĖĩĮħĮĮğćĴćĝćĖ

ĸĆĆĆġİġİĝİ ĚğĬ ĚĚğğĬĬĸĄı ĸĄĄıĞı ğğĒİĦĝĸđĿ ĝ ąąĚğĬĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬĬĬėğĝ ğĝĝğĮćİ ĝ ćİććĖıĖıĖĖĮĮē ĸĖijĖijijŀĩăĻĻĖĺĩ ĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĚİĕıĝħĮĝă ħ ăĀġ Ā ĸĆġİ Āġ ĸĆġĝ ĆġİġĝĝİĝĚğ ĝĚğĬ ĝĚ ĚğĬ ĚğĬ ğĬć Ĭć ĝĚğğ ĬćĖĝ ğğğĥ ğĥĮ ĥĮĮ Őňň ĚĚğğĥ ĚğğğĥĥĥĮĮ ʼnŊ ʼnŊ Ħă ĦİİăħĮ ħĮĀĝ Ŋōōōōō ħĮĀ ōō ō

ĀĖ ĹġĬĀĖĩĞĵĄŞ ėĭ ŶřĮļđş ĺđĞļĝŞĝĄı ĮğĔŅĮġĮĞ” ĄġŞĮģĀijĩ ĸĝijĩŀ ćĮģėşĮĖĸŶŦĖĀĖŶġĵĄŶřĮ ąĬĸĄİđĀģĮĝğĭĄŶřĮ ĹġĬğĵşąĭĄŶğĬĺĞćĖŢ ąĮĄŶřĮ ĄĿąĬĸġİĄĄĮğĒĭđļĝşĔĮŅ ġĮĞŶřĮ ĈIJăŀ ĸŶŦĖĒşĖĄŅĮĸĖİđþĩăĹĝŞĖĮŅŁ ġŅĮĕĮğ ĈIJŀăĸŶğıĞėĸĦĝijĩĖĹħġŞăĄŅĮĸĖİđþĩăćıģİĒĝĖĴĥĞŢ ĸĚğĮĬ ĝĖĴĥĞŢąĬđŅĮğăćıģİĒļĝŞļđşēşĮþĮđĖŅŁĮ ąĮĄĹĖģĚğĬğĮćđŅĮğİđĭăĄġŞĮģ ĸŶŦĖĔıŀĝĮþĩăĺĀğăĄĮğ ĚğĬğĮćđŅ Į ğİ ħ ġĮĄħġĮĞĔıŀ Ĕ ğăğİ ĸ ğİŀ ĝ þIJŁ Ė ĸĚijŀ ĩ ćŞ ģ ĞĚġİ Ą ěŘŨ Ė ĘijĖŶřĮĻħşĄġĭėĀijĖćıģİĒþIJŁĖĝĮĩıĄĀğĭŁă ĩĮĔİ ĺĀğăĄĮğŶřĮğĭĄĖŅŁĮ ĺĀğăĄĮğėşĮĖĸġĿĄĻĖŶřĮĻħĊŞ ĺĀğăĄĮğĦģĖŶřĮĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİ ĺĀğăĄĮğğĮĥċğĩĮĦĮĦĝĭĀğĚİĔĭĄĥŢŶřĮ ăĮĖĩĖĴğĭĄĥŢĹġĬĚİĔĭĄĥŢ Ħİăŀ Ĺģđġşĩĝ ĺĀğăĄĮğĸħġŞĮĖıļŁ đşĄġĮĞĸŶŦĖĒşĖĹėėþĩăĄĮğĩĖĴğĄĭ ĥŢ ĔğĭĚĞĮĄğĕğğĝćĮĒİĔĞıŀ ăĭŀ ĞijĖ ĄġŞĮģĀijĩ ĔğĭĚĞĮĄğĕğğĝćĮĒİļđşğėĭ ĄĮğěŘŨĖěĵĻħşĝıĀģĮĝĩĴđĝĦĝėĵğĐŢ ĹġĬĝıĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢĩĞŞĮă ĀĴşĝĀŞĮ þĐĬĸđıĞģĄĭĖĄĿŶġĵĄęŤăąİĒĦŅĮĖIJĄĄĮğĩĖĴğĭĄĥŢĔğĭĚĞĮĄğ ŶřĮļĝş ĹġĬĚĭďĖĮĀĴĐĜĮĚćıģİĒþĩăŶğĬćĮćĖĀģėĀĵŞĄĭĖļŶ

ĺĀğăĄĮğŶřĮğĭĄĖŅŁĮ ĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖĖı ĮēĔğăĝĩėħĝĮĞĻħş ĄğĝĔħĮğğĮėĔıŀ Ŋŋ ąĭđĸĒğıĞĝĚijŁĖĔıŀĻćşĸŶŦĖĒĭģĩĞŞĮăĻĖĄĮğ ŶġĵĄŶřĮ Đ ėğİĸģĐĸćİăĸþĮĜĵĘĮĸħġĿĄ ėşĮĖēŅŁĮĒİŁģ ĩŅĮĸĜĩĦŞĩăđĮģ ąĭăħģĭđĦĄġĖĀğ ĔğăĚğĬĄğĴĐĮĺŶğđĸĄġŁĮ ī ĻħŁŶğĬĄĩėĚİĕėı ģăĦğģă ĩĭĊĸćİĊĸĔĚĞđĮĩĮğĭĄĥŢŶĮř ĝĮĦēİĒĔıŶŀ Įř ĹħŞăĖıŁ ĸĚijĩŀ ĸŶŦĖĦİğĝİ ăĀġ ĹġĬĚğĬĩăĀŢĔğăĖŅĮþşĮğĮćĄĮğ ĹġĬŶğĬćĮćĖğŞģĝĄĭĖŶġĵĄŶřĮ ĹġĬĚğĬğĮćĔĮĖćijĩŀ ģŞĮ“ĺĀğăĄĮğŶřĮğĭĄĖŅĮŁ ”ĚĭĖĕĴļŢ ĝşĔĔıŀ ğăŶġĵĄĻĖ ģĭĖĖĭŁĖ ĸŶŦĖĚĭĖĕĴŢļĝşĺĒĸğĿģ ĚĭĖĕĴŢļĝşėŅĮğĴăđİĖ ĹġĬĚĭĖĕĴŢļĝşĔşĩăēİŀĖ ĸćŞĖ ĄğĬēİĖĐğăĀŢ ĄğĬēİĖĞĭĄĥŢ ĝĬĝŞģăħİĝĚĮĖĒŢ ŶğĬđĵŞĹđă ŶğĬđĵŞ ĹġĬĞĵ Ā Įġİ Ŷ Ēĭ Ħ ĸŶŦ Ė ąŅ Į ĖģĖ ʼnňň Ēş Ė ĺđĞĔğăĝı ĚğĬğĮćŶğĬĦăĀŢĔıŀąĬĻħşğĮĥċğĸħĿĖēIJăĀģĮĝĦŅĮĀĭĊþĩăĄĮğ ĩĖĴ ğĭ Ą ĥŢ Ŷř Į ļĝş ĩĭ Ė ĸŶŦ Ė Ēş Ė ĖŅŁ Į ġŅ Į ĕĮğ ĹġĬĔğăĝĩėħĝĮĞĻħş ğĮĥċğđĵ Ĺ ġğĭ Ą ĥĮ ĺđĞĚğĬğĮćĔĮĖĸăİ Ė ĸđij ĩ ĖĻħş Ě ğş ĩ ĝĄĭ ė ĔğăŶġŞĩĞĚĭĖĕĴŢŶġĮĖİġ ŶġĮļĖ ŶġĮĞıŀĦĄĸĔĤ ŶġĮħĝĩĒĮġ ĹġĬĄĴşăĄşĮĝĄğĮĝ ĸĚijŀĩþĞĮĞĚĭĖĕĴŢĸŶŦĖĩĮħĮğĻħşğĮĥċğĒŞĩļŶ


ėğİ ĸ ģĐĸćİ ă ĸþĮĜĵ Ę ĮĸħġĿ Ą ėş Į ĖēŅŁ Į ĒİŁ ģ ĩŅ Į ĸĜĩĦŞ ĩ ăđĮģ ąĭ ă ħģĭ đ ĦĄġĖĀğ ąIJ ă ĄġĮĞĸŶŦ Ė Ęij Ė Ŷř Į ĸġĿ Ą ľ ĹġĬĸŶŦ Ė Ĕıŀ ĸ ğİŀ ĝ ĺĀğăĄĮğŶřĮğĭĄĖŅĮŁ ĒĮĝĚğĬğĮćđŅĮğİĻĖĜĮĀĒĬģĭĖĩĩĄĸĆıĞăĸħĖijĩ đş ģ ĞĔğăĝı Ě ğĬğĮćđŅ Į ğİ Ŷ ğĬĄĮğĦŅ Į Āĭ Ċ ŶğĬĄĮğħĖIJŀ ă ģŞ Į ĄĮğŶġĵĄŶřĮĻĖĺĀğăĄĮğŶřĮğĭĄĖŅŁĮļĝŞąŅĮĸŶŦĖĒşĩăĝıĚijŁĖĔıŀĔıŀĝı þĖĮđĻħĊŞ ĔĴĄħĖĔĴĄĹħŞăĔıĸŀ ŶŦĖĔıģŀ ĮŞ ă ļĝŞģĮŞ ąĬĝıþĖĮđĸĔŞĮĻđĄĿ ĔğăĝıĚğĬğĮćŶğĬĦăĀŢĻħşŶġĵĄĒşĖļĝş ĺđĞļĝŞĔăŁİ ĹĘŞĖđİĖĻħşĺġŞăģŞĮă đĭ ă ąĬĸħĿ Ė ģŞ Į ŶŤ ą ąĴ ėĭ Ė ĝı ĺ ĀğăĄĮğŶř Į ğĭ Ą ĖŅŁ Į ĩĞĵŞ ĸ Ąij ĩ ėĔĭŀ ģ ĜĮĀĒĬģĭĖĩĩĄĸĆıĞăĸħĖijĩ ĺĀğăĄĮğŶřĮğĭĄĖŅĮŁ ĻĖĜĮĀĒĬģĭĖĩĩĄĸĆıĞăĸħĖijĩ đŅĮĸĖİĖĄĮğ ĒĮĝĚğĬğĮćŶğĬĦăĀŢ ō ŶğĬĄĮğ Āijĩ ʼn. ĸĚijĩŀ ěŘĖŨ ěĵĦĜĮĚŶřĮļĝşĔĸıŀ Ħijĩŀ ĝĺĔğĝėğİĸģĐĒşĖĖŅĮŁ ġŅĮĕĮğ ĻħşĸŶŦĖĹħġŞăĸĄĿėĄĭĄĖŅŁĮþĩăğĮĥċğĻĖĔşĩăēİŀĖ ĺđĞĻħşğĮĥċğ ĸþşĮļŶğŞģĝŶġĵĄĒşĖļĝşĺĒĸğĿģćĖİđĒŞĮă ľ Ŋ. ĸĚijŀĩĩĖĴğĭĄĥŢĚijŁĖĔıŀŶřĮļĝşĸđİĝļģş ĹġĬŶġĵĄĸĦğİĝĻĖĚijŁĖĔıŀ ĕğğĝćĮĒİĸĚijŀĩćŞģĞĀģėĀĴĝĀģĮĝĘĭĖĹŶğþĩăĩĮĄĮĤ ŋ. ĸĚijĩŀ ĸĦğİĝĦğşĮăĹġĬŶġĵĄęŤăĻħşğĮĥċğĸĄİđĀģĮĝğĭĄĹġĬ ħģăĹħĖĔğĭĚĞĮĄğŶřĮļĝşĻħşĝĮĄĞİŀăþIJŁĖ Ō. ĸĚijŀĩĻħşğĮĥċğĻĖĔşĩăēİŀĖĝıļĝşĻćşĦĩĞ ō. ĸĚijŀĩćŞģĞĸħġijĩğĮĥċğĔıŀĞĮĄąĖ þĮđĹĀġĖĔıŀđİĖĔŅĮĄİĖ ĹġĬėĴĄğĴĄĄğĬąĭđĄğĬąĮĞĩĞĵŞĻĖŶřĮĦăģĖĹħŞăćĮĒİĻħşļđşĝıĔıŀĩĞĵŞ ĸŶŦĖħġĭĄĹħġŞă ĹġĬĝıĩĮćıĚĹĖŞĖĩĖ ĝığĮĞļđşĸĚıĞăĚĩĔıąŀ ĬĸġıĞŁ ă ĀğĩėĀğĭģ

ʼn. ļĝşĻćşĦĩĞ Āijĩ ļĝşĔıŀŶġĵĄĹġşģğĮĥċğĦĮĝĮğēĒĭđĝĮĻćş ŶğĬĺĞćĖŢļđş ĸćŞĖ ĔŅĮěŘĖļđşĜĮĞĻĖ Ŋ-ŋ ŶŖ Ŋ. ļĝşĘġ Āijĩ ļĝşĔıŀąĬĻħşĘġĘġİĒļđşĻĖğĬĞĬĦĭŁĖ ĸŶŦĖļĝşĺĒ ĸğĿģ ĸćŞĖ ĝĬĝŞģă þĖĴĖ ĸđİĝğĮĥċğĻĖĜĮĀĒĬģĭĖĩĩĄĸĆıĞăĸħĖijĩ ļĝŞĖİĞĝŶġĵĄļĝşĘġ ĚğĬĩăĀŢĔğăĹĖĬĖŅĮĻħşŶġĵĄ ĔŅĮĻħşŶŤąąĴėĭĖ ğĮĥċğĻĖĜĮĀĒĬģĭĖĩĩĄĸĆıĞăĸħĖijĩĝıĄĮğŶġĵĄļĝşĘġĝĮĄþIJŁĖ ŋ. ļĝşĞijĖĒşĖ Āijĩ ļĝşĔŀıĸĒİėĺĒĸŶŦĖŶřĮ ĻħşĀģĮĝćĴŞĝćijŁĖĹĄŞ ĹĘŞĖđİĖĻĖĩĖĮĀĒ

ĺĀğăĄĮğėşĮĖĸġĿĄĻĖŶřĮĻħĊŞ

ĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĔğăĚėĸħĿĖ ĄĮğĸŶġıŀĞĖĹŶġăĦĜĮĚŶřĮļĝşĻĖĚijŁĖĔıŀĒŞĮăľ ąĮĄĔıŀĸĀĞĩĴđĝ Ħĝėĵ ğ ĐŢ Ą ġĭ ė ĄġĮĞĸŶŦ Ė ĸĦijŀ ĩ ĝĺĔğĝ ĹġĬēĵ Ą ĔŅ Į ġĮĞĩĞŞ Į ă ĝĮĄ ąĖĔŅĮĻħşĸĄİđĦĜĮģĬĀģĮĝĹħşăĹġşă ĄĮğþĮđĹĀġĖĖŅŁĮĻĖ ĄĮğĸĚĮĬŶġĵĄ ğģĝĔĭŁăĄĮğĩĴŶĺĜĀ ėğİĺĜĀ ĘġĔıŀĒĮĝĝĮĄĿĀijĩ ĀģĮĝĔĴĄþŢĞĮĄĸđijĩđğşĩĖþĩăŶğĬćĮćĖ ąIJăĔğăĝıĚğĬğĮćđŅĮğİ ąĭđĒĭŁăĺĀğăĄĮğ “ėşĮĖĸġĿĄĻĖŶřĮĻħĊŞ” þIJŁĖ ĸĚijŀĩěŘŨĖěĵĔğĭĚĞĮĄğ ŶřĮļĝşĻħş “ĀĖ” Ąĭė “ŶřĮ” ĩĞĵŞğŞģĝĄĭĖĄġĝĄġijĖĻĖġĭĄĥĐĬ “ėşĮĖĸġĿĄĻĖŶřĮĻħĊŞ” ĺđĞĻħşğĮĥċğğŞģĝĝijĩĄĭĖ ŶġĵĄŶřĮ ĹġĬđĵĹġğĭĄĥĮŶřĮ ğģĝĔĭŁă ĄĮğĚĭďĖĮĀĴĐĜĮĚćıģİĒ ĀģĮĝ ĸŶŦ Ė ĩĞĵŞ Ļ ħş đı þIJŁ Ė ĸĚijŀ ĩ Ļħş ĸ Ąİ đ ĄĮğğĭ Ą ēİŀ Ė čĮĖĔıŀ ĩ ĞĵŞ ĹġĬ ĩĖĴ ğĭ Ą ĥŢ Ĕ ğĭ Ě ĞĮĄğŶř Į ļĝş ĺĀğăĄĮğĖıŁ ĸ ŶŦ Ė ĄĮğąĭ đ ğĬĸėı Ğ ė Ļħş Ŷ ğĬćĮćĖĩĞĵŞ Ąĭ Ė ĸŶŦ Ė ĄġĴŞ ĝ ľ ĺđĞğĩėŶř Į ĦăģĖĹħŞ ă ćĮĒİ Ěğş ĩ ĝĔĭŁ ă ĦŞ ă ĸĦğİ ĝ ĩĮćı Ě ĸĦğİ ĝ Ļħş Ąĭ ė ŶğĬćĮćĖĻħş ĝı Ā ģĮĝ ĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖĖı Įē ĔğăĸĖşĖĚĭĖĕĴļŢ ĝşĔıŀ ĸŶŦĖĩĞĵŞĔıŀđıþIJŁĖ ĝığĮĞļđşĸĚıĞăĚĩĒŞĩĄĮğĸġıŁĞăĀğĩėĀğĭģ ĈIJŀăąĬ ĻćşŶġĵĄĻĖĺĀğăĄĮğŶřĮğĭĄĖŅĮŁ ĻħşĸŶŦĖļŶĒĮĝĚğĬğĮćĖĺĞėĮĞþĩă ĔŅĮĻħşŶğĬćĮćĖħĞĴđĄĮğėĴĄğĴĄĔŅĮġĮĞŶřĮļĝş ĹġĬćŞģĞđĵĹġğĭĄĥĮ ŶřĮļĝşĻħşĝıĦĜĮĚĦĝėĵğĐŢđĭăĸđİĝ ĚğĬėĮĔĦĝĸđĿąĚğĬĸąşĮĩĞĵŞħĭģ Āijĩ

Ġ


ĸĝijŀ ĩ ĸđij ĩ Ėĝİ ēĴ Ė ĮĞĖ Ŋōŋō ĦĝĸđĿ ą ĚğĬĖĮăĸąş Į ī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĦđĿąĚğĬğĮćđŅĮĸĖİĖĸĞıŀĞĝŶğĬćĮćĖėşĮĖ Ĕĭ Ė Ħĝĭ Ğ ĒŅ Į ėġĝħĮćĭ Ğ ĩŅ Į ĸĜĩŶġĮŶĮĄ ąĭ ă ħģĭ đ ĖĀğĚĖĝ ĔğăĚėģŞ Į ŶğĬćĮćĖėş Į ĖĔĭ Ė Ħĝĭ Ğ ĹġĬħĝĵŞ ėş Į ĖĻĄġş ĸ Āı Ğ ă ĝıĀģĮĝĸŶŦĖĩĞĵŞĔıŀĞĮĄąĖ ŶğĬćĮćĖėĮăĦŞģĖėĴĄğĴĄĹĘşģēĮăŶřĮ ĹġĬĒĭ đ ļĝş Ļ ĖĸþĒŶř Į ĦăģĖĹħŞ ă ćĮĒİ ĺ ĚĖĦģŞ Į ă ĚğĬĩăĀŢ ąIJ ă Ĕğăĝı Ě ğĬğĮćĸĦĮģĖı ĞŢ Ļ ħş ąĭ đ ĒĭŁ ă ĺĀğăĄĮğĦŞ ă ĸĦğİ ĝ Ĥİ ġ ŶĮćı Ě Ĕıŀ ėş Į Ė Ĕĭ Ė Ħ ĝĭ Ğ ĺ đ Ğ ĝı Ŷ ğ Ĭ ć Į ć Ė ą Į Ą ħ ĝĵŞ ėş Į Ė ĒŞ Į ă ľ ĻĖĒŅĮėġĝħĮćĭĞ ĸþşĮğŞģĝĸŶŦĖĦĝĮćİĄ ąŅĮĖģĖ ʼnʼn ħĝĵŞėşĮĖ Ěğş ĩ ĝĔĭŁ ă ĝı Ě ğĬğĮćđŅ Į ğİ Ļ ħş Ŷ ğĬćĮćĖĝı Ą ĮğĩĖĴ ğĭ Ą ĥŢ Ŷř Į Ēş Ė ĖŅŁ Į ġŅ Į ĕĮğ ąĭ đ ğĬĸėı Ğ ėŶğĬćĮćĖĔıŀ ĩ ĞĵŞ ĺ đĞğĩėĹġĬĜĮĞĻĖ ŶřĮĦăģĖĹħŞăćĮĒİĺĚĖĦģŞĮăĸþşĮĝĮĩĞĵğŞ ģĝĄĭĖĸŶŦĖĄġĴĝŞ ğĩėŶřĮĦăģĖ ĹħŞ ă ćĮĒİ ĺ ĚĖĦģŞ Į ă Ěğş ĩ ĝĔĭŁ ă ĦŞ ă ĸĦğİ ĝ ĩĮćı Ě Ļħş Ŷ ğĬćĮćĖ ĻħşĝĀı ģĮĝĸŶŦĖĩĞĵĔŞ đıŀ þı ĖIJŁ ĝığĮĞļđşĸĚıĞăĚĩĸġıĞŁ ăĀğĩėĀğĭģ ĸĚijĩŀ Ļħş ħĞĴ đ ĄĮğėĴ Ą ğĴ Ą ĔŅ Į ġĮĞŶř Į ĹġĬħĭ Ė ĝĮćŞ ģ Ğđĵ Ĺ ġğĭ Ą ĥĮŶř Į ļĝş ĻħşĀăĦĜĮĚĦĝėĵğĐŢ ąĮĄĚğĬğĮćđŅĮğİđĭăĄġŞĮģ ĚğĬĩăĀŢĔğăļđş ąĭ đ ĒĭŁ ă ĸŶŦ Ė ĺĀğăĄĮğ ĺđĞĚğĬğĮćĔĮĖćijŀ ĩ ĺĀğăĄĮğģŞ Į “ĺĀğăĄĮğėşĮĖĸġĿĄĻĖŶřĮĻħĊŞ”

ĺĀğăĄĮğğĮĥċğĩĮĦĮĦĝĭĀğĚİĔĭĄĥŢŶřĮ (ğĦĔŶ.) ĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĔğăĚğĬĄğĴĐĮ ĺŶğđĸĄġşĮī ĻħşĝıĄĮğąĭđĒĭŁăĺĀğăĄĮğğĮĥċğĩĮĦĮĦĝĭĀğĚİĔĭĄĥŢ ŶřĮ (ğĦĔŶ.) ĺđĞļđşĚğĬğĮćĔĮĖĚğĬğĮćđŅĮğİĻĖĄĮğąĭđĒĭŁă ĺĀğăĄĮğģŞ Į “ħĮĄĀĖĔıŀ ĩ ĞĵŞ ĺ đĞğĩėĚijŁ Ė Ĕıŀ Ŷř Į ĖĭŁ Ė ĝı Ā ģĮĝ

ĸþş Į ĻąģŞ Į ĄĮğĚİ Ĕĭ Ą ĥŢ Ŷř Į Āij ĩ ĄĮğğĭ Ą ĥĮćı ģİ Ē þĩăĸþĮĸĩă ļđşĹġşģ ĚģĄĸþĮĄĿĚğşĩĝĔıŀąĬđĵĹġğĭĄĥĮŶřĮļĝşđşģĞĀģĮĝ ĸĒĿĝĻą ĸĝijŀĩŶřĮļđşğĭėĄĮğđĵĹġğĭĄĥĮĸŶŦĖĩĞŞĮăđıĹġşģ ŶřĮĄĿ ąĬĩŅ Į ĖģĞŶğĬĺĞćĖŢ Ą ġĭ ė ĝĮĻħş Ě ģĄĸþĮĩĞŞ Į ăŶğĬĝĮĐ ĀŞ Į ĝİ ļ đş ĹġĬĸĝijŀ ĩ ĚģĄĸþĮļđş ğĭ ė ŶğĬĺĞćĖŢ ą ĮĄŶř Į ĩĞŞ Į ă ćĭ đ ĸąĖĹġş ģ ĄĿ ą Ĭĝı ĄŅ Į ġĭ ă ĻąĻĖĄĮğđĵ Ĺ ġğĭĄ ĥĮŶř Į ĝĮĄĞİŀ ă þIJŁĖ ĦĴđĔşĮĞĄĿąĬĸŶŦĖėĔĚİĦĵąĖŢģŞĮĀĖĄĭėŶřĮĦĮĝĮğēĩĞĵŞ ğŞ ģ ĝĄĭ Ė ļđş ĺđĞĚIJŀ ă ĚĮĩĮĤĭ Ğ ĈIJŀ ă Ąĭ Ė ĹġĬĄĭ Ė ” ĺĀğăĄĮğĖıŁ ĝĴ㪠ĸĖşĖĦğşĮăąİĒĦŅĮĖIJĄĻħşĄėĭ ğĮĥċğ ĹġĬĦğşĮăĀģĮĝğĵĀş ģĮĝĸþşĮĻą ĸĄıŀĞģĄĭėĄĮğĩĖĴğĭĄĥŢĔğĭĚĞĮĄğŶřĮļĝş ŶġĵĄęŤăĀģĮĝğĭĄ ĹġĬ ħģăĹħĖĔğĭĚĞĮĄğŶřĮļĝşĻĖĔşĩăēİŀĖþĩăĒĖ ĘĵşĔıŀĸþşĮĩėğĝĻĖ ĺĀğăĄĮğąĬĸŶŦĖĝģġćĖğĮĥċğĩĮĦĮĦĝĭĀğĚİĔĭĄĥŢŶřĮĻĖĚijŁĖĔıŀ ĔıŀąĬğŞģĝĄĭĖĚİĔĭĄĥŢğĭĄĥĮĔğĭĚĞĮĄğŶřĮļĝş ŶŚĩăĄĭĖĄĮğėĴĄğĴĄ Ēĭ đ ļĝş ĔŅ Į ġĮĞŶř Į ćŞ ģ ĞġđŶŤ Ċ ħĮĄĮğĻćş Ŷ ğĬĺĞćĖŢ ą ĮĄĚijŁ Ė Ĕıŀ ŶřĮļĝşđşģĞĀģĮĝğĵşĸĔŞĮļĝŞēIJăĄĮğĐŢĹġĬļĝŞĸþşĮĻąēIJăĄĮğĩĖĴğĭĄĥŢ ĈIJăŀ ĸŶŦĖĒşĖĸħĒĴĔĔıŀ ĮŅ ĻħşŶĮř ĦĝėĵğĐŢĄġĮĞĸŶŦĖŶřĮĸĦijĩŀ ĝĺĔğĝ ĩĭĖĦŞă ĘġĄğĬĔėĔĭŁăĔĮăĒğăĹġĬĔĮăĩşĩĝĒŞĩĸĤğĥčĄİą ĦĭăĀĝ ĹġĬ ĦİŀăĹģđġşĩĝþĩăŶğĬĸĔĤ

ĺĀğăĄĮğĦģĖŶřĮĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİ ĺĀğăĄĮğĦģĖŶř Į ĸĆġİ ĝ ĚğĬĸĄı Ğ ğĒİ ī ąĭ đ ĔŅ Į þIJŁ Ė ĸĚijŀ ĩ Ħij ė ĦĮĖĚğĬğĮćŶĐİ ĕ ĮĖ ĻĖĦĝĸđĿ ą ĚğĬĖĮăĸąş Į ī ĚğĬėğĝğĮćİĖĖı Įē Ĕıļŀ đşĔğăĝıĚğĬğĮćŶĐİĕĮĖĔıąŀ ĬěŘĖŨ ěĵĚĖŁij ĔıŶŀ Įř ĦĭĄ ĸĦijĩŀ ĝĺĔğĝĻĖąĭăħģĭđğĮćėĴğĻı ħşĸŶŦĖĹħġŞăğģėğģĝĚĭĖĕĴļŢ ĝşŶĮř þĩă ļĔĞ Ĕıĸŀ ŶŦĖļĝşēĖİŀ ĻĖĕğğĝćĮĒİđăĭŁ ĸđİĝþĩăĔşĩăēİĖŀ ĒŞĮă ľ ļģşĻĖĹħġŞă ĸđıĞģĄĭĖĻħşļđşĝĮĄćĖİđĔıĦŀ đĴ ĸĚijĩŀ ĻħşĸĞĮģćĖ ĹġĬŶğĬćĮćĖĔĭģŀ ļŶ ļđşĻćşĸŶŦĖĹħġŞăĸğıĞĖğĵĤş ĄIJ ĥĮĚĭĖĕĴļŢ ĝşŶĮř þĩăĸĝijĩăļĔĞĻĖĩĖĮĀĒ ĩıĄĔĭŁă ĸŶŦĖĹħġŞăþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĸĚijŀĩĝİĻħşĚĭĖĕĴŢļĝşŶřĮļĔĞĒşĩăĦĵĊ ĚĭĖĕĴŢ ĹġĬěŘĖŨ ěĵğĄĭ ĥĮĦĜĮĚŶřĮĸđİĝĔıĞŀ ăĭ ĸħġijĩĩĞĵĻŞ ĖĜĮĀĒĬģĭĖĒĄ ĻħşĀăĩĞĵŞĀĵŞĹĘŞĖđİĖĦijėļŶ

ġ

ĚğğĐļĝ Ěğ Ěğğ Đļĝ Đļ ļĝşĝŶşŶřŶĮřĮĮĚij ĮĚĖ ĚijŁĖĖėĮ ij ėĮĖĩ Ėėş ĮĖ Įş ĖĩĮħĮĮğćĴćĝćĖ

ĸĆĆĆġİġİĝİ ĚğĬ ĚĚğğĬĬĸĄı ĸĄĄıĞı ğğĒİĦĝĸđĿ ĝ ąąĚğĬĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬĬĬėğĝ ğĝĝğĮćİ ĝ ćİććĖıĖıĖĖĮĮē ĸĖijĖijijŀĩăĻĻĖĺĩ ĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĚİĕıĝħĮĝă ħ ăĀġ Ā ĸĆġİ Āġ ĸĆġĝ ĆġİġĝĝİĝĚğ ĝĚğĬ ĝĚ ĚğĬ ĚğĬ ğĬć Ĭć ĝĚğğ ĬćĖĝ ğğğĥ ğĥĮ ĥĮĮ Őňň ĚĚğğĥ ĚğğğĥĥĥĮĮ ʼnŊ ʼnŊ Ħă ĦİİăħĮ ħĮĀĝ Ŋōōōōō ħĮĀ ōō ō


ĺĀğăĄĮğĦģĖŶřĮĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖĖı Įē ŶğĬĄĩėđşģĞ ĤĵĖĞŢĤĄIJ ĥĮĚğğĐļĝşŶĮř ĒŅĮėġĒĬĖĮģĤğı ĩŅĮĸĜĩĦģĖĘIJŁă ąĭăħģĭđğĮćėĴğı ĹġĬĩĴĔĞĮĖĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİļĔĞŶğĬąĭĖ ėşĮĖļĔĞŶğĬąĭĖ ĒŅĮėġĞĮăħĭĄ ĩŅĮĸĜĩŶĮĄĔŞĩ ąĭ ă ħģĭ đ ğĮćėĴ ğı ĝı ĚijŁ Ė Ĕıŀ Ā ğĩėĀġĴ ĝ ĚijŁ Ė Ĕıŀ Ŷř Į ĹġĬĚijŁ Ė Ĕıŀ ĔŅ Į Ąİ Ė þĩăğĮĥċğĻĖĸþĒĩŅ Į ĸĜĩĦģĖĘIJŁ ă Ąİŀ ă ĩŅ Į ĸĜĩėş Į ĖĀĮ ĹġĬ ĩŅĮĸĜĩŶĮĄĔŞĩ ąĭăħģĭđğĮćėĴğı ğģĝ Ŏ ĒŅĮėġ ōŌ ħĝĵŞėşĮĖ ĝıĚijŁĖĔıŀĔĭŁăĦİŁĖŶğĬĝĮĐ ōŊŌ,ŐʼnŎ ļğŞ đşģĞĚğĬğĮćŶĐİĕĮĖĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮēĔıŀ ĝı Ě ğĬğĮćŶğĬĦăĀŢ Ļ ħş “ĀĖ” Ąĭ ė “Ŷř Į ” ĩĞĵŞ ğŞ ģ ĝĄĭ Ė ļđş ĩĞŞĮăĦĭĖĒİĦĴþ ĺđĞĚIJŀăĚĮĩĮĤĭĞĈIJŀăĄĭĖĹġĬĄĭĖ ĔŅĮĻħşğĮĥċğĔĴĄħĝĵŞĸħġŞĮĒŞĮăĦŅĮĖIJĄĻĖĚğĬĝħĮĄğĴĐĮĕİĀĴĐļđşğŞģĝĹğăğŞģĝĻąĄĭĖ ĩĖĴ ğĭ Ą ĥŢ Ĕ ğĭ Ě ĞĮĄğŶř Į ļĝş Ļ Ąġş ćĴ ĝ ćĖ ĦŞ ă ĘġĻħş ĚijŁ Ė Ĕıŀ Ŷř Į þĩăŶğĬĸĔĤğĭ Ą ĥĮļģş ļ đş ĝ ĮĄþIJŁ Ė ĩı Ą ĔĭŁ ă Ğĭ ă ļđş Ě ğĬğĮćĔĮĖ ĹĖģĚğĬğĮćđŅĮğİĻħşğĮĥċğĩĞĵŞğŞģĝĄĭėŶřĮļĝşĩĞŞĮăĦĭĖĒİĦĴþ ĚIJŀăĚĮĩĮĤĭĞĈIJŀăĄĭĖĹġĬĄĭĖ ĺđĞćĴĝćĖ ħĝĵŞėşĮĖ ļđşğŞģĝĝijĩğŞģĝĻąĄĭĖđĵĹġ ğĭĄĥĮŶřĮ ĹġĬĦĜĮĚĹģđġşĩĝ ĹħġŞăĒşĖĖŅĮŁ ġŅĮĕĮğ ĈIJăŀ ļđşĄġĮĞĸŶŦĖĹĖģĔĮăþĩăĄĮğĚİĔĄĭ ĥŢ ĩĖĴğĄĭ ĥŢ ĹġĬěŘĖŨ ěĵĦĜĮĚŶřĮĻħşĀăŶğĬĺĞćĖŢ ĩĞŞĮăĞĭŀăĞijĖĻĖĸģġĮĒŞĩĝĮ

ĄğĝŶřĮļĝş ĹġĬėğİĥĭĔ ĘġİĒļěěŚĮğĮćėĴğıĺĪġđİŁă ąŅĮĄĭđ (ĝħĮćĖ) ĒŞĮăĦŅĮĖIJĄĻĖĚğĬĝħĮĄğĴĐĮĕİĀĴĐþĩă ĦĝĸđĿ ą ĚğĬĖĮăĸąŁ Į ī ĚğĬėğĝğĮćİ Ė ı Ė Įē Ĕı ŀ Ĕ ğăĒğĮĄĒğŅĮĚğĬģğĄĮĞĒĮĝĸĦđĿąĚğĬğĮćđŅĮĸĖİĖĚğĬėĮĔ ĦĝĸđĿąĚğĬĸąşĮĩĞĵŞħĭģļŶĔğăĸĞıŀĞĝĸĞıĞĖĚĦĄĖİĄğĻĖĔşĩăēİŀĖĺđĞĸĆĚĮĬĩĞŞĮăĞİŀăĚĦĄĖİĄğĻĖĔşĩăēİŀĖĔĴğĄĭĖđĮğ ĺđĞĔğăĔĴĝŞ ĸĔĚğĬģğĄĮĞĚğĬĦĒİŶĊ Ť ĊĮ ĸĚijĩŀ þąĭđĀģĮĝĔĴĄþŢĞĮĄ ĹġĬĀģĮĝĸđijĩđğşĩĖþĩăĚĦĄĖİĄğþĩăĚğĬĩăĀŢ ĺđĞĝİĸĀĞĔğăĀİđēIJăĀģĮĝĦĴþĦŞģĖĚğĬĩăĀŢĹĝşĹĒŞĖĩş Ğ ĞĮĄąĬħĮĦĝĸđĿąĚğĬėğĝğĮćİĖĖı ĮēĚğĬĩăĀŢĻđĸĦĝĩĸĦĝijĩĖ ļđş ĔğăŶČİėĭĒİĚğĬğĮćĄğĐıĞĄİąĦĖĩăĚğĬğĮćđŅĮğĭĦĻĖĚğĬėĮĔĦĝĸđĿąĚğĬĸąşĮĩĞĵŞħĭģģŞĮ “ĔĴĄþŢþĩăğĮĥċğ ĄĿĀijĩ ĔĴĄþŢþĩăĚğĬĩăĀŢĔŞĮĖ” ļđşĩĞŞĮăđıĞİŀă ĹġĬĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ ĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮ ĦİğİĄİĒİń ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē þĩĚğĬĩăĀŢĔğăĝıĚğĬćĖĝĮĞĴĞİŀăĞijĖĖĮĖ ĸŶŦĖĚğĬĝİŀăþģĭĊ ĦēİĒĻĖđģăĻąĚĦĄĖİĄğ ćĮģļĔĞĒġĩđļŶ

Ģ


ĄĮğđŅĮĸĖİĖĺĀğăĄĮğ ŶřĮćĴĝćĖþĩăĄğĝŶřĮļĝş

ģ

ĚğğĐ ĐļĝĝşŶřĮĚijĚŁĖėşĮĖĩĮ ĩ ħĮĮğć ğćĴĝĴćĖ

ĸĸĆġİ ĆġİĝĚ ĝĚğĬĬĸĄĄıĞğĒ ğ İĦĝĸĸđĿđĿąĚ ąĚğĬ ąĚğ ğĬĖĮĮăĸ ăĸąşĮī şĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮēē ĸĖĖĩă ijŀĩăĻĖĖĺĺĩĩĄĮĦĚ ĦĚğĬ ĚğĬ ğĬğĮ ğĮćĚ ĮćĚİİĕıĝħĮĝă ħĮĮĝă ĝăĀĀġĸĆġİ Āġ ĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ ĥĮ Őň Ěğ ĚğğĥĥĮ ʼnŊŊ ĦİăħĮĮĀĝ Āĝ Ŋōō ōōōō


Ĥ


ĀģĮĝĸŶŦĖĝĮĄĮğĦŞăĸĦğİĝŶřĮćĴĝćĖ ĄğĝŶřĮļĝşđĮŅ ĸĖİĖăĮĖđşĮĖŶřĮćĴĝćĖĝĮĒĭ㣠ĹĒŞŶŖ ŊōŊō ĺđĞ ļđşĝıĝĒİĀĐĬğĭčĝĖĒğıĸĝijŀĩģĭĖĔıŀ ŊŐ ĕĭĖģĮĀĝ ŊōŊō ĩĖĴĝĭĒİ ĻħşĄğĝĚĭďĖĮĔıŀđİĖĹġĬĄğĝŶřĮļĝş đŅĮĸĖİĖĄĮğ “ĺĀğăĄĮğŶġĵĄ ļĝşĻćşĦĩĞ” ĸĚijŀĩĻħşŶğĬćĮćĖļđşĸğıĞĖğĵş ĹġĬĸþşĮĻąēIJăĀĴĐĀŞĮ ĄĮğŶġĵ Ą ļĝş Ļ ćş Ħ ĩĞŶğĬąŅ Į ħĝĵŞ ėş Į Ė ĹġĬĒŞ ĩ ĝĮĻĖŶŖ Ŋōŋň ĄğĝŶřĮļĝş ļđşğĭėĺĀğăĄĮğļĝşĻćşĦĩĞĝĮđŅĮĸĖİĖĄĮğĸĩă ĺđĞĻćş ćijĩŀ “ĺĀğăĄĮğĚĭďĖĮŶřĮćĴĝćĖ” ĹġĬļđşŶğĭėĸŶġıĞŀ Ėćijĩŀ ĺĀğăĄĮğ ĸğijŀĩĞĝĮąĖēIJăŶŖ Ŋōōō ĸŶŦĖ “ĄİąĄğğĝĦŞăĸĦğİĝĄĮğąĭđĄĮğŶřĮ ćĴĝćĖ” ĺđĞĞĭăĝıĹĖģĀİđĹġĬħġĭĄĄĮğĸĚijŀĩĦŞăĸĦğİĝĻħşćĴĝćĖ ļđş ĝı ĦŞ ģ ĖğŞ ģ ĝĻĖĄĮğąĭ đ ĄĮğĔğĭ Ě ĞĮĄğŶř Į ļĝş Ļ ĖĔş ĩ ăēİŀ Ė þĩă ĒĖĸĩă ĦŞăĸĦğİĝĻħşĩăĀŢĄğćĴĝćĖħğijĩħĖŞģĞăĮĖĻĖĔşĩăēİŀĖļđş ĸþşĮĝĮĝıėĔėĮĔĦŞăĸĦğİĝĦĖĭėĦĖĴĖ ĦğşĮăĸĀğijĩþŞĮĞŶřĮćĴĝćĖ ĸĚijĩŀ ĸŶŦĖĄĮğĹġĄĸŶġıŀĞĖĸğıĞĖğĵşĄğĬėģĖĄĮğąĭđĄĮğŶřĮćĴĝćĖ ĸĚijŀĩ ĀģĮĝĦĩđĀġşĩăĄĭėģİēıćıģİĒĻĖĹĒŞġĬĔşĩăēİŀĖĔıŀĩĮąĹĒĄĒŞĮă ĄĭĖ ĹġĬĔıŀĦŅĮĀĭĊĸĚijŀĩĸŶŦĖĄĮğđŅĮĸĖİĖăĮĖĒĮĝĹĖģĚğĬğĮćđŅĮğİ ĚğĬėĮĔĦĝĸđĿąĚğĬĸąşĮĩĞĵħŞ ģĭ ĻĖĸğijĩŀ ăĹĖģĔĮăĸĤğĥčĄİąĚĩĸĚıĞă

ĀģĮĝħĝĮĞŶřĮćĴĝćĖ ŶřĮćĴĝćĖ ħĝĮĞēIJă ĔıŀđİĖ ĹġĬ/ħğijĩ ĔıŀđİĖŶřĮļĝşĔıŀćĴĝćĖļđş đŅĮĸĖİĖĄĮğ ħğijĩļđşğĭėĩĖĴĊĮĒĒĮĝĄċħĝĮĞĻħşđŅĮĸĖİĖĄĮğğŞģĝ Ąĭ ė ĚĖĭ Ą ăĮĖĸąş Į ħĖş Į Ĕıŀ ąĭ đ ĄĮğĄİ ą ĄĮğăĮĖđş Į ĖŶř Į ļĝş ĩ ĞŞ Į ă ĒŞĩĸĖijĩŀ ăĜĮĞĻĒşĄċħĝĮĞ ğĬĸėıĞėþşĩėĭăĀĭė þşĩŶČİėĒĭ İ ĹġĬĹĘĖăĮĖ ĔıŀĸĄıŀĞģþşĩă ĈIJŀăĩĮąĦĩđĀġşĩăĄĭėĀģĮĝĸćijŀĩĹġĬģĭďĖĕğğĝþĩă ćĴĝćĖĔşĩăēİŀĖĖĭŁĖđşģĞ ĄĮğąĭđĄĮğħğijĩđŅĮĸĖİĖĄĮğđĭăĄġŞĮģĄĿ ĸĚijŀĩĄĮğĩĖĴğĭĄĥŢĹġĬĻħşćĴĝćĖļđşĻćşŶğĬĺĞćĖŢĜĮĞĻĒşħġĭĄĄĮğ ĀģĮĝĞĭŀăĞijĖ

ĹĖģĀİđĹġĬħġĭĄĄĮğŶřĮćĴĝćĖ “ŶřĮĞĭŀăĞijĖ ŶğĬćĮćĖļđşğĭėŶğĬĺĞćĖŢ” Āijĩ ĸŶŚĮŶğĬĦăĀŢ ħġĭĄþĩăĄĮğąĭđĄĮğŶřĮćĴĝćĖ ĺđĞļđşĖşĩĝĖŅĮĹĖģĚğĬğĮćđŅĮğİ ĸĤğĥčĄİąĚĩĸĚıĞăĝĮĸŶŦĖĹĖģĔĮăĻĖĄĮğŶČİėĭĒİăĮĖ ĸĚijŀĩĻħş ŶğĬćĮćĖĔıĩŀ ĮĤĭĞĻĄġşėğİĸģĐŶřĮ ļđşĝĺı ĩĄĮĦĚIJăŀ ĚİăĩĮħĮğąĮĄŶřĮ ĸĚijĩŀ ĄĮğđŅĮğăćıĚ ĸŶŦĖĄĮğġđğĮĞąŞĮĞĻĖĀğĭģĸğijĩĖ Ĕĭ㣠ĞĭăĩĮąĦğşĮă ğĮĞļđşĻħşĄĭėĀğĭģĸğijĩĖļđşĩıĄđşģĞ ĹġĬĻĖþĐĬĸđıĞģĄĭĖćĴĝćĖ ąĬćŞģĞŶŚĩăĄĭĖđĵĹġěŘĖŨ ěĵŶĮř ĺđĞĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢąĮĄŶřĮĈIJăŀ Ēĭ㣠ĩĞĵŞ ėĖĚijŁĖčĮĖĄĮğąĭđĄĮğĔğĭĚĞĮĄğŶřĮļĝşĩĞŞĮăĦĝđĴġĹġĬĞĭŀăĞijĖ

ĄĮğđŅĮĸĖİĖăĮĖđşĮĖŶřĮćĴĝćĖ ĄĮğđŅ Į ĸĖİ Ė ăĮĖđş Į ĖŶř Į ćĴ ĝ ćĖþĩăĄğĝŶř Į ļĝş ĸŶŦ Ė ĄĮğ ąĭ đ ĄĮğŶř Į ļĝş Ļ Ėğĵ Ŷ ĹėėĦŞ ă ĸĦğİ ĝ ĹġĬĦĖĭ ė ĦĖĴ Ė Ļħş ćĴ ĝ ćĖļđş ĝıĦŞģĖğŞģĝĻĖĄĮğąĭđĄĮğ đĵĹġğĭĄĥĮĔğĭĚĞĮĄğŶřĮļĝş ĩĞŞĮă ĦĩđĀġşĩăĄĭėĀģĮĝĒşĩăĄĮğþĩăćĴĝćĖĸĩă ĸĦğİĝĦğşĮăĀģĮĝ ĸþşĝĹþĿăþĩăćĴĝćĖ ĺđĞĦğşĮăĸŶŦĖĸĀğijĩþŞĮĞŶřĮćĴĝćĖ ĸĚijĩŀ ğŞģĝĄĭĖ đĵĹġğĭĄĥĮĔğĭĚĞĮĄğŶřĮļĝşþĩăŶğĬĸĔĤ ĺđĞĝıĸąşĮħĖşĮĔıŀþĩăğĭč ĻħşĄĮğĦĖĭėĦĖĴĖĀģĮĝğĵşĔĮăģİćĮĄĮğ ĹġĬĸĔĀĖİĀģİĕıĄĮğĻĖĄĮğ đŅĮĸĖİĖĄĮğĻħşĸŶŦĖļŶĩĞŞĮăēĵĄĒşĩăĒĮĝğĬĸėıĞėĄċħĝĮĞ ĺđĞ ĄğĬėģĖĄĮğđŅĮĸĖİĖăĮĖĝıþĭŁĖĒĩĖ đĭăĖıŁ ĄĮğĦŞăĸĦğİĝŶğĬćĮĦĭĝĚĭĖĕŢ ĻħşĀģĮĝğĵşĸĄıŀĞģĄĭė ĄĮğĦŞăĸĦğİĝĄĮğąĭđĄĮğŶřĮćĴĝćĖ ĺđĞĄĮğŶğĬĦĮĖăĮĖĄĭė ĩăĀŢĄĮğėğİħĮğĦŞģĖĔşĩăēİŀĖ ğģĝļŶēIJăĀĐĬĄğğĝĄĮğħĝĵŞėşĮĖ ĸĚijĩŀ ĦğşĮăĀģĮĝĸþşĮĻąĸĄıĞŀ ģĄĭėĄĮğąĭđĄĮğĔğĭĚĞĮĄğŶřĮļĝşĩĞŞĮă ēĵĄĒşĩă ąĭđęŗĄĩėğĝĒĭģĹĔĖħğijĩĘĵĖş ĮŅ ćĴĝćĖ ĸĚijĩŀ ĻħşĀģĮĝ ğĵşĸĄıŀĞģĄĭėģİĕıĄĮğđŅĮĸĖİĖăĮĖąĭđĄĮğŶřĮćĴĝćĖ ğģĝēIJăþĭŁĖĒĩĖ ĹġĬğĬĸėıĞėĄċħĝĮĞĔıŀĸĄıŀĞģþşĩă ĸĚijŀĩĻħşĒĭģĹĔĖćĴĝćĖĖŅĮļŶ ēŞĮĞĔĩđĒŞĩļŶ

Ĝě

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĄĮğĦŅĮğģąĹġĬğģėğģĝþşĩĝĵġĸĚijŀĩĄŅĮħĖđĚijŁĖĔıŀ ĸŶŚĮħĝĮĞ ĈIJŀăąĬđŅĮĸĖİĖĄĮğĀĭđĸġijĩĄħĝĵŞėşĮĖĔıŀĝıĀģĮĝĚğşĩĝ ĹġĬĒşĩăĄĮğąĬĸþşĮğŞģĝĺĀğăĄĮğ ĺđĞąĬĔŅĮĄĮğĦŅĮğģąĦĜĮĚĚijĖŁ ĔıŶŀ Įř ħĮĀŞĮĚİĄđĭ ĚijĖŁ Ĕıŀ ĹġĬþşĩĝĵġĦĜĮĚĸĤğĥčĄİą ĹġĬĦĭăĀĝþĩăćĴĝćĖ ĸŶŚĮħĝĮĞ ĄĮğąĭđĔŅĮĺĀğăĄĮğŶřĮćĴĝćĖ ĺđĞćĴĝćĖğŞģĝĄĭĖĸþıĞĖ ĺĀğăĄĮğŶřĮćĴĝćĖĒĮĝĹĖģĔĮăĔıĄŀ ğĝŶřĮļĝşĄĮŅ ħĖđĸĚijĩŀ þĩĩĖĴĝĒĭ İ ąĭđĒĭ㣠ŶřĮćĴĝćĖ

ĸĝijŀ ĩ ļđŁ ğĭ ė ĄĮğĩĖĴ ĝĭ Ēİ ĺ ĀğăĄĮğŶŀ Į ćĴ ĝ ćĖąĮĄ ĄğĝŶŀĮļĝŁ ĄğĝŶŀĮļĝŁąĬĚİąĮğĐĮĻħŁĄĮğĦĖĭėĦĖĴĖĄĮğđŅĮĸĖİĖ ăĮĖĸĚijŀĩĄĮğėğİħĮğąĭđĄĮğŶřĮ ĹġĬĄĮğĚĭďĖĮĩĮćıĚđşĮĖŶřĮļĝş ĺđĞ ąĬĦĖĭėĦĖĴĖăėŶğĬĝĮĐĸăİĖĩĴđħĖĴĖĻħşĄėĭ ćĴĝćĖĦŅĮħğĭėđŅĮĸĖİĖăĮĖ ĒŞĩļŶ ĒĭŁăĹĒŞŶŖăėŶğĬĝĮĐ ŊōŌŋ ĝĮąĖēIJăĄĭĖĞĮĞĖ Ŋōōō ĄğĝŶřĮļĝş ļđşĩĖĴĝĒĭ İ ĺĀğăĄĮğŶřĮćĴĝćĖļŶĹġşģąŅĮĖģĖ Ő,ōŋŐ ħĝĵėŞ Įş Ė ĸĖijŁĩĔıŀ ŋ,ŊŏŐ,ʼnōō ļğŞ Ŋ ăĮĖ ōŋ ĒĮğĮăģĮ

ĘġĄĮğĩĖĴĝĭĒİĺĀğăĄĮğŶřĮćĴĝćĖ (Ēĭ㣠ĹĒŞŶŖ Ě.Ĥ. ŊōŌŋ - ŋň ĄĭĖĞĮĞĖ Ŋōōō) ĜĮĀ

ąŅĮĖģĖ ąŅĮĖģĖ ħĝĵėŞ Įş Ė ĺĀğăĄĮğ

ąŅĮĖģĖħĝĵėŞ Įş Ė ŶřĮ ĦăģĖ

ŶřĮ Ě.ğ.ė ĩijĖŀ ľ

ĜĮĀ ĸħĖijĩ

Ŋ,Ŏňő

Ŋ,ŎʼnŊ

ʼn,ŏŊō

ĜĮĀĒĬģĭĖ ĩĩĄĸĆıĞă ĸħĖijĩ

Ō,ʼnōŊ

ŋ,ŏňŋ

ʼn,ōňŋ Ŋ,ŎŌő

ĜĮĀĄġĮă

ʼn,ňŋŎ

őŌō

ŌŊō

ŏŌʼn

ŏŌʼn

ŊŐň

ĜĮĀĻĒş

ğģĝĔĭ㣠ŶğĬĸĔĤ

Ő,ōŋŐ

ŐŐŌ

ĸĖijĩŁ Ĕıŀ (ŶřĮĦăģĖ)

ĸĖijĩŁ ĔıŶŀ Įř (Ě.ğ.ė)

ļğŞ

ļğŞ

ăĮĖ Ēğ.ģĮ

ĸĖijĩŁ Ĕıŀ (ĩijĖŀ ľ)

ăĮĖ Ēğ.ģĮ

ļğŞ

ğģĝĸĖijĩŁ Ĕıŀ

ăĮĖ Ēğ.ģĮ

ļğŞ

ăĮĖ Ēğ.ģĮ

ň ʼn,ŌŐŐ,ōŋŋ

ŋ

ʼnʼn ʼnŏő,ʼnŌŏ

ň

Ŏ

ň

ň

ň ʼn,ŎŎŏ,ŎŐň

ŋ

ʼnŏ

ň

Ŏʼnŋ,ŏőŋ

Ŋ

Ōʼn ŌŊō,ŌŎŏ

ŋ

őŐ

ň

ň

ň ʼn,ňŋő,ŊŎʼn

Ŋ

ŋő

Ŏʼnň

ʼn

ŊőŎ,ŌŊő

Ŋ

őŐ ʼnʼnŌ,ňŎŌ

ŋ

őŊ

ōň

ň

ň

Ōʼnň,ōŌŌ

Ŋ

őň

ŌōŐ

ŋ

ʼnňő,Ŋňŏ

ŋ

ʼnŎ

ōň,ŏŋő

ŋ

ŋŎ

ŏŊ

ň

ŋōō

ʼnŎň,ŎŎŐ

Ŋ

ŏ

Ō Ŋ,ōňŏ,őŎŌ

ŋ

ŎŎ ŏŎő,Ōʼnő

ŋ

ŋŊ ŏŏ

ň ŋōō ŋ,ŊŏŐ,ʼnōō

Ŋ

ōŋ

ŏ,őňʼn ŋ,őŋŋ Ō,Ŏňʼn

ĜĜ


ĄĮğĔŅĮŶğĬćĮĀĝĻĖćĴĝćĖ ğŞģĝĄĭĖĩĩĄĸĦıĞăĸĚijŀĩąĭđĒĭŁăŶřĮćĴĝćĖ

ĄĮğėğİ ħ Įğąĭ đ ĄĮğŶř Į ćĴ ĝ ćĖąĬĩĮĤĭ Ğ ĄğĬėģĖĄĮğ ĝıĦģŞ ĖğŞģĝĻĖĄĮğąĭđĄĮğŶřĮćĴĝćĖĸŶŦĖħġĭĄ ĺđĞĄŅĮħĖđēIJăĚijĖŁ čĮĖ ĀģĮĝĒşĩăĄĮğĔıŀħġĮĄħġĮĞĻĖĹĒŞġĬĔşĩăēİŀĖ ĹġĬŶğĬĦĮĖ ĀģĮĝğŞģĝĝijĩĄĭėŶğĬćĮćĖĻĖĔşĩăēİŀĖđşĮĖĄĮğąĭđĄĮğŶřĮļĝş ĺđĞħĖŞģĞăĮĖþĩăğĭčĒşĩăĸþşĮĻąĩăĀŢĀģĮĝğĵđş Įş ĖĚijĖŁ čĮĖĔıĦŀ ĮŅ ĀĭĊ ĻĖĔşĩăēİĖŀ ĈIJăŀ ļđşĹĄŞ ğĬėėĄĮğĻćşĔđıŀ Ėİ đĭ㣠ĸđİĝ ğĬėėĄĮğĻćşŶĮř þĩă ćĴĝćĖ ĹġĬğĬėėĀĴĐĀŞĮþĩăĔşĩăēİĖŀ ĺđĞĸĆĚĮĬĩĞŞĮăĞİăŀ ėĔėĮĔ þĩăĘĵşĖŅĮĔıŀćĮģėşĮĖĸġijĩĄđşģĞĒĖĸĩă ĸąşĮħĖşĮĔıŀğĭčĻĖĔşĩăēİŀĖ ĄĿĀģğĸþşĮğŞģĝĄİąĄğğĝĔĮăĦĭăĀĝĻĖćĴĝćĖđşģĞ ĻĖĀģĮĝĸŶŦĖąğİăĹġşģ ĩăĀŢ Ā ģĮĝğĵş Ļ Ėĸğijŀ ĩ ăĄĮğąĭ đ ĄĮğŶř Į ćĴ ĝ ćĖđĭ ă ĄġŞ Į ģþş Į ăĒş Ė ĝıĩĞĵĹŞ ġşģĻĖćĴĝćĖ ĸĚıĞăĹĒŞĒĩş ăĤIJĄĥĮğģėğģĝ ĹġĬĸġijĩĄĦİăŀ Ĕıđŀ ı Ĕıŀ ĸ ħĝĮĬĦĝĝĮĻćş ħ ğij ĩ ĖŅ Į ĝĮŶğĭ ė ŶğĴ ă Ěĭ ď ĖĮĻħş ĸ ħĝĮĬĦĝ ĄĭėĦēĮĖĄĮğĐŢĻħĝŞľ ĸĔŞĮĖĭŁĖ ĻĖĸğijŀĩăþĩăĄĮğĦŞăĸĦğİĝĄĮğĝı ĦŞģĖğŞģĝĻĖĄĮğąĭđĄĮğŶřĮćĴĝćĖ ĸŶŦĖĄĮğĸĦğİĝĄğĬėģĖĄĮğĸğıĞĖğĵş ğŞģĝĄĭĖğĬħģŞĮăĸąşĮħĖşĮĔıŀþĩăğĭčĄĭėćĮģėşĮĖĺđĞčĮĖĀģĮĝğĵş ĹġĬĜĵĝİŶŤĊĊĮĔşĩăēİŀĖ ĹġĬĄĮğęŗĄĩėğĝĸĚijŀĩĸĦğİĝĀģĮĝğĵş ĀģĮĝĸþşĮĻąĻĖĹĖģĀİđ ĹġĬĸĔĀĖİĀģİĕĄı ĮğĻħĝŞľ ĹėėĝıĦģŞ ĖğŞģĝ ĸąşĮħĖşĮĔıŀğĭčĻĖĚijŁĖĔıŀĒşĩăĸŶġıŀĞĖėĔėĮĔąĮĄĄĮğŶğĮėŶğĮĝ ĝĮĸŶŦĖĦğşĮăĹġĬĦĖĭėĦĖĴĖĄĮğĝıĦģŞ ĖğŞģĝþĩăŶğĬćĮćĖ ĸĚijĩŀ Ļħş ŶğĬćĮćĖĝıĀģĮĝğĵşĦIJĄĔıŀđı ĸŶŦĖĝİĒğĄĭėĸąşĮħĖşĮĔıŀğĭč ĸħĿĖĀģĮĝ ĦŅĮĀĭĊĹġĬĀĴĐĀŞĮĹġĬļđşğėĭ ŶğĬĺĞćĖŢąĮĄĄĮğĝıĦģŞ ĖğŞģĝĻĖĄĮğ ąĭđĄĮğŶřĮ ĹĒŞĩĞŞĮăļğĄĿđı ĸăijŀĩĖļþđşĮĖġėĈIJŀăĸŶŦĖĀģĮĝĒşĩăĄĮğ ĚijŁĖčĮĖþĩăŶğĬćĮćĖĈIJŀăļđşĹĄŞ ĀģĮĝĝĭŀĖĀăĻĖĸğijŀĩăĔıŀĩĞĵŞĩĮĤĭĞ ĹġĬĔıŀĔŅĮĄİĖ ĹġĬŶřĮþĩăćĴĝćĖĸĚijŀĩĄĮğĻćşĦĩĞļĝş ĹġĬþĩăŶřĮ ĹġĬğĭĄĥĮģĭďĖĕğğĝŶğĬĸĚĐı ĹġĬĦİăŀ ĹģđġşĩĝþĩăćĴĝćĖ Ēşĩă ļđşğĭėĄĮğĚİąĮğĐĮĹĄşļþĩĞŞĮăĸħĝĮĬĦĝ ĄġŞĮģĀijĩ ğĭčĀģğĦğşĮă ħġĭĄŶğĬĄĭĖĻħşĄĭėŶğĬćĮćĖĻĖćĖėĔ ĻħşĝıĀģĮĝĝĭŀĖĀăĻĖĸğijŀĩă ĀģĮĝąŅĮĸŶŦĖĚijĖŁ čĮĖĸħġŞĮĖıĄŁ ĩŞ Ė ĦŞģĖĻĖğĬĞĬĞĮģĒşĩăĔėĔģĖ ĩĴđĝĄĮğĐŢ ĸŶŚĮħĝĮĞĻĖĄĮğąĭđĄĮğŶřĮ ĹġĬŶğĭėŶğĴă ĚĭďĖĮ ĖĺĞėĮĞ ğĬĸėıĞėĄċħĝĮĞ ĹġĬĦēĮėĭĖ ĸĚijŀĩĦĖĭėĦĖĴĖĄĮğ

Ĝĝ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō

ŶČİėĭĒİĒĮĝĖĺĞėĮĞĻħşĸħĝĮĬĦĝ ąIJăąĬĔŅĮĻħşĸĄİđŶğĬĦİĔĕİĜĮĚ ĹġĬĤĭĄĞĜĮĚĻĖĄĮğąĭđĄĮğŶřĮćĴĝćĖĝĮĄĞİŀăþIJŁĖ ĦŅĮħğĭėğĬđĭėĄĮğĝıĦģŞ ĖğŞģĝĻĖĄĮğąĭđĄĮğŶřĮ ĀģğĦŞăĸĦğİĝ ĻħşŶğĬćĮćĖĝıĦģŞ ĖğŞģĝĻĖĔĴĄğĬđĭė Ēĭ㣠ĹĒŞğĬđĭėėĴĀĀġąĖēIJăĄĮğ ğģĝĄġĴŞĝĹġĬĸĀğijĩþŞĮĞ ĄĮğĦğşĮăþşĩĒĄġăþĩăĄĮğąĭđĄĮğŶřĮ ĹġĬĹĘĖĄĮğąĭ đ ĄĮğŶř Į ĸćŞ Ė Ļħş ĝı ė ĔėĮĔĸęŚ Į ğĬģĭ ă đĵ Ĺ ġ ĺđĞĜĮĀğĭ č ĝı ħ Ėş Į Ĕıŀ ĤIJ Ą ĥĮģİ ĸ ĀğĮĬħŢ þş ĩ ĝĵ ġ ĸĄıŀ Ğ ģĄĭ ė ćĴ ĝ ćĖ ĹġĬĔğĭ Ě ĞĮĄğ ćŞ ģ ĞĦğş Į ăŶğĬĦėĄĮğĐŢ Ļ ĖĄĮğĔŅ Į ăĮĖĄĭ ė ćĴĝćĖ ĸĚijŀĩĚĭďĖĮļŶĦĵŞĄĮğĝıĦŞģĖğŞģĝþĩăŶğĬćĮćĖĻĖģăĄģşĮă ĸĖijĩŀ ăąĮĄŶřĮćĴĝćĖĸćijĩŀ ĝĺĞăĄĮğğĭĄĥĮŶřĮĄĭėĄĮğĚĭďĖĮĀĴĐĜĮĚ ćıģİĒþĩăĀĖĻĖćĴĝćĖĸþşĮđşģĞĄĭĖ ĄĮğĔŅĮŶřĮćĴĝćĖąIJăĔŅĮĀģĮĝ ĝĭŀĖĀăĻħşĄĭėĩĮćıĚ ĹġĬĻħşĄĮğĤIJĄĥĮĹġĬĚĭďĖĮĀĖĻĖćĴĝćĖĻħş ĝıĀģĮĝğĵĀş ģĮĝĦĮĝĮğēĻĖĄĮğĔŅĮăĮĖğŞģĝĄĭĖ ĸĚijĩŀ ĻħşŶğĬćĮćĖĝı ĺĩĄĮĦĸġijĩĄģİĕĄı ĮğąĭđĄĮğŶřĮĔıĞŀ ăĭŀ ĞijĖ ĹġĬĒğăĄĭėĀģĮĝĒşĩăĄĮğ þĩăĒĖĸĩă

ĞĴĔĕĤĮĦĒğŢĹġĬĒĭģćıģŁ đĭ đşĮĖŶřĮćĴĝćĖþĩăĄğĝŶřĮļĝş ĄĮğėğİ ħ Įğąĭ đ ĄĮğŶř Į ćĴ ĝ ćĖąĬĸćijŀ ĩ ĝĺĞăĄĭ ė ŶğĬĸđĿ Ė ĞĴĔĕĤĮĦĒğŢþĩăĄğĬĔğģăĔğĭĚĞĮĄğĕğğĝćĮĒİĹġĬĦİăŀ Ĺģđġşĩĝ ĸĄıŀĞģĄĭėĄĮğĩĖĴğĭĄĥŢ ěŘŨĖěĵ ĹġĬėğİħĮğąĭđĄĮğĸĚijŀĩĻćşŶğĬĺĞćĖŢ ąĮĄĔğĭĚĞĮĄğŶřĮļĝş ĹġĬĀģĮĝħġĮĄħġĮĞĔĮăćıģĜĮĚ ĺđĞ ĄĮğĝıĦŞģĖğŞģĝĸĚijŀĩėğğĸĔĮĜĮģĬģİĄĠĒĺġĄğşĩĖ ĜĮĞĻĒşŶğĭćĊĮ ĸĤğĥčĄİ ą ĚĩĸĚı Ğ ă ĺđĞĝı ĸ ŶŚ Į ħĝĮĞĻĖĄĮğėğİ ħ Įğąĭ đ ĄĮğ ĔğĭĚĞĮĄğĕğğĝćĮĒİĹġĬĦİŀăĹģđġşĩĝĩĞŞĮăĝıŶğĬĦİĔĕİĜĮĚ ĹġĬĸŶŦĖĄĮğĸĚİŀĝąŅĮĖģĖĒşĖļĝş ŶřĮļĝş ĹġĬĚijŁĖĔıŀĦıĸþıĞģ ĺđĞ ĄĮğĝı ĦŞ ģ ĖğŞ ģ ĝþĩăŶğĬćĮćĖĸĚijŀ ĩ ĝĴŞ ă ĦĵŞ ĸ ŶŚ Į ŶğĬĦăĀŢ ħ ġĭ Ą “ŶřĮĞĭŀăĞijĖ ŶğĬćĮćĖļđşğĭėŶğĬĺĞćĖŢ” ĦŞģĖĒĭģćıŁģĭđĻĖĄĮğđŅĮĸĖİĖăĮĖĖĭŁĖ ģĭđąĮĄĀģĮĝĦŅĮĸğĿą þĩăĄĮğėğİħĮğąĭđĄĮğŶřĮćĴĝćĖĔıŀļđşğĭėĄĮğąĭđĒĭŁăĒĮĝĹĖģĔĮă


þĩăĄğĝŶř Į ļĝş ĄġŞ Į ģĀij ĩ ĄĮğĔıŀ Ą ğĝŶř Į ļĝş ļ đş đŅ Į ĸĖİ Ė ĄĮğ ĦŞăĸĦğİĝĻħşğĮĥċğĻĖħĝĵėŞ Įş ĖĸŶŚĮħĝĮĞĸþşĮĝĮğŞģĝąĭđĒĭ㣠ŶřĮćĴĝćĖ ĄĭėĸąşĮħĖşĮĔıĄŀ ğĝŶřĮļĝşĹġşģğĮĥċğĻĖħĝĵėŞ Įş ĖĔıļŀ đşğėĭ ĄĮğĦŞăĸĦğİĝ ĝı ĺ ĩĄĮĦĻĖĄĮğĸþş Į ĝĮĝı ĦŞ ģ ĖğŞ ģ ĝėğİ ħ Įğąĭ đ ĄĮğŶř Į ćĴ ĝ ćĖ ĺđĞĄĮğąĭđĔŅĮĺĀğăĄĮğĸĚijŀĩþĩğĭėĄĮğĦĖĭėĦĖĴĖăėŶğĬĝĮĐ ĻĖĄĮğėğİ ħ Įğąĭ đ ĄĮğŶř Į ĹġĬĄĮğĚĭ ď ĖĮĩĮćı Ě đş Į ĖŶř Į ļĝş ĔĭŁăĖıŁŶřĮćĴĝćĖĔıŀļđşğĭėĄĮğąĭđĒĭŁăĒĮĝĹĖģĔĮăþĩăĄğĝŶřĮļĝş ēijĩĸŶŦĖĄİąĄğğĝĦŞģĖħĖIJŀăþĩăĄğĬėģĖĄĮğĦŞăĸĦğİĝĄĮğąĭđĄĮğ ŶřĮćĴĝćĖ ĈIJăŀ ĸĄİđþIJĖŁ ĒŞĩĸĖijĩŀ ăąĮĄĸąşĮħĖşĮĔıŶŀ Įř ļĝşĸþşĮļŶđŅĮĸĖİĖĄĮğ ĦŞăĸĦğİĝĸĚijŀĩĻħşćĴĝćĖħĝĵŞėşĮĖĸŶŚĮħĝĮĞĸĄİđĀģĮĝĒğĬħĖĭĄ ĸħĿĖŶğĬĺĞćĖŢĹġĬĀĴĐĀŞĮþĩăŶřĮ ąĮĄĖĭĖŁ ğĮĥċğĄĿĝĀı ģĮĝŶğĬĦăĀŢ ĸþşĮĝĮğŞģĝđĵĹġŶřĮĄĭėĜĮĀğĭč ĺđĞĒĭģĹĔĖþĩăğĮĥċğĻĖćĴĝćĖ ĔıŀĝıĦĝĮćİĄĩĮĞĴļĝŞĒŅŀĮĄģŞĮ ʼnŐ ŶŖėğİėĵğĐŢ ąŅĮĖģĖ ōň ĀĖ þIJŁĖļŶ ĦĮĝĮğēĞijŀ Ė ĀŅ Į þĩąĭ đ ĔŅ Į ĺĀğăĄĮğĒĮĝĹėė Ŷćć.ʼn ĹġĬ ĸąşĮħĖşĮĔıŶŀ Įř ļĝşąĬĸþşĮļŶĒğģąĦĩėĦĜĮĚĚijĖŁ ĔıŶŀ Įř ğŞģĝĄĭėćĴĝćĖ ĹġĬąĭđĔŅĮğĮĞăĮĖĒĮĝĹėė Ŷćć.Ŋ ğģĝĔĭŁăĹĖĬĖŅĮĻħşćĴĝćĖ ąĭđĔŅĮŶğĬćĮĀĝ ĸĚijĩŀ ģĮăĹĘĖ ĹġĬĸþıĞĖĺĀğăĄĮğŶřĮćĴĝćĖĒĮĝ Ĺėė Ŷćć.ŋ ĸĦĖĩĒŞĩĄğĝŶřĮļĝşĸĚijĩŀ þĩĩĖĴĝĒĭ ĺİ ĀğăĄĮğŶřĮćĴĝćĖ ĔĭŁăĖıŁĩĞĵŞĜĮĞĻĒşĄċħĝĮĞŶřĮļĝşĔŀĸı ĄıŀĞģþşĩă

ğĬĸėıĞėĄċħĝĮĞĔıŀĸĄıŀĞģþşĩă ĸĖijŀĩăąĮĄĻĖŶŤąąĴėĭĖŶğĬĸĔĤļĔĞĞĭăļĝŞļđşĝıĄĮğŶğĬĄĮĤ ĻćşğĮŞ ăĚğĬğĮćėĭĊĊĭĒŶİ Įř ćĴĝćĖĹĒŞĩĞŞĮăĻđ ĔŅĮĻħşĄĮğđŅĮĸĖİĖĄĮğ ąĭđĒĭŁăŶřĮćĴĝćĖĻĖĚijŁĖĔıŀĸþĒŶřĮļĝş ŶřĮĦăģĖĹħŞăćĮĒİ ĹġĬĚijŁĖĔıŀ Ĕıŀ Ą ğĝŶř Į ļĝş ĩ ĖĴ Ċ ĮĒĻħş ąĭ đ ĒĭŁ ă ĸŶŦ Ė Ŷř Į ćĴ ĝ ćĖĔıŀ ĩ ĞĵŞ Ļ ĖĀģĮĝ ğĭėĘİđćĩėþĩăĄğĝŶřĮļĝş ĒşĩăŶČİėĒĭ Ēİ ĮĝĹĖģĔĮăþĩăĄğĝŶřĮļĝş ĻĖþĐĬĖıĀŁ ĩij ĩĮĤĭĞĩŅĮĖĮąĒĮĝĀģĮĝĻĖĚğĬğĮćėĭĊĊĭĒİ đĭăĒŞĩļŶĖıŁ ĚğĬğĮćėĭĊĊĭĒŶİ Įř ļĝşĚĴĔĕĤĭĄğĮćŊŌŐŌĻĖĝĮĒğĮ ʼnŏ (ʼn) ĹġĬĝĮĒğĮ ŋŊ Ĕıĝŀ Ļı ąĀģĮĝĦŅĮĀĭĊģŞĮ ėĔėĭĊĊĭĒĻİ Ėĸğijĩŀ ă þĩăĄĮğĔŅĮļĝşħģăħşĮĝĖĭŁĖ ĝİĻħşĻćşėĭăĀĭėĻĖĄğĐıĔıŀĚĖĭĄăĮĖ ĸąşĮħĖşĮĔıŀąĭđĄğĬĔŅĮļŶĸĚijŀĩŶğĬĺĞćĖŢĻĖĄĮğėŅĮğĴăŶřĮ...

ĚğĬğĮćėĭĊĊĭĒŶİ Įŀ ĦăģĖĹħŀăćĮĒİ ĚĴĔĕĤĭĄğĮć Ŋōňŏ ĻĖĝĮĒğĮ ʼnő Ĕıĝŀ Ļı ąĀģĮĝĦŅĮĀĭĊģŞĮ ĸĚijĩŀ ŶğĬĺĞćĖŢĻĖĄĮğĀģėĀĴĝ đĵĹġ ğĭĄĥĮħğijĩėŅĮğĴăŶřĮĦăģĖĹħŞăćĮĒİ ĩĕİėđıĄğĝŶřĮļĝşĝĩı ĮŅ ĖĮą Ħĭŀ ă ĸŶŦ Ė ħĖĭ ă Ħij ĩ Ļħş Ě Ėĭ Ą ăĮĖĸąş Į ħĖş Į Ĕıŀ ħ ğij ĩ ĸąş Į ħĖş Į Ĕıŀ þ ĩă ĄğĝŶřĮļĝşĄğĬĔŅĮĄĮğĩĞŞĮăħĖIJăŀ ĩĞŞĮăĻđĻĖĸþĒŶřĮĦăģĖĹħŞăćĮĒİļđş ąĬĸħĿĖļđşģĮŞ ĄĮğđŅĮĸĖİĖĄĮğąĭđĒĭ㣠ŶřĮćĴĝćĖþIJĖŁ ĖıŁ ĸŶŦĖĄĮğ ĄğĬĔŅĮĸĚijŀĩĄŞĩĻħşĸĄİđŶğĬĺĞćĖŢĻĖĄĮğĀģėĀĴĝ đĵĹġ ğĭĄĥĮ ħğijĩėŅĮğĴăĚijŁĖĔıŀŶřĮ ĩıĄĔĭŁăļđşĝıĄĮğĒıĀģĮĝĒĮĝĄĠĥċıĄĮĹġşģģŞĮ ĺĀğăĄĮğŶřĮćĴĝćĖĖĭŁĖąĭđĒĭŁăþIJŁĖ ĺđĞĝıģĭĒēĴŶğĬĦăĀŢĸĚijŀĩĦŞă ĸĦğİĝĻħşćĴĝćĖĻĖćĖėĔĝıĦŞģĖğŞģĝĄĭėğĭčĻĖĄĮğĩĖĴğĭĄĥŢ ěŘŨĖěĵ ĹġĬĚĭďĖĮŶřĮļĝş ĀğĩėĀġĴĝĚijŁĖĔıŀħĝĵŞėşĮĖĔıŀĩĞĵŞĒİđĸþĒĚijŁĖĔıŀ ŶřĮļĝş đĭăĖĭŁĖ ąIJăĸħĿĖļđşģŞĮ ĄĮğĦĭŀăĄĮğþĩăĩĕİėđıĄğĝŶřĮļĝşĔıŀ ĩĖĴĝĒĭ ąİ đĭ Ēĭ㣠ĺĀğăĄĮğŶřĮćĴĝćĖ ĞŞĩĝĸŶŦĖĄĮğĻćşĩĮŅ ĖĮąĸĚijĩŀ ėŅĮğĴă ğĭĄĥĮŶřĮ ĔŅĮĻħşĄğĝŶřĮļĝşĦĮĝĮğēĩĖĴĝĭĒİĄĮğąĭđĔŅĮĺĀğăĄĮğ ŶřĮćĴĝćĖļđşĒĭŁăĹĒŞŶŖ ŊōŌŋ ĸŶŦĖĒşĖĝĮ

ĘġĔıŀĀĮđģŞĮąĬļđşğĭė ĔğĭĚĞĮĄğŶřĮļĝşļđşğĭėĄĮğąĭđĄĮğđĵĹġĺđĞćĴĝćĖ ĻĖĔş ĩ ăēİŀ Ė ĸŶŦ Ė ĄĮğĦğş Į ăąİ Ē ĦŅ Į ĖIJ Ą ĸĄİ đ ĀģĮĝğĵş ĦIJ Ą ğĭ Ą ĹġĬ ħģăĹħĖĻĖĔğĭĚĞĮĄğĕğğĝćĮĒİĹġĬĦİŀăĹģđġşĩĝ ćĴ ĝ ćĖļđş ĸ þş Į ĝĮĝı ė ĔėĮĔ ĹġĬĝı ĦŞ ģ ĖğŞ ģ ĝĻĖ ĄĮğąĭđĄĮğ đĵĹġğĭĄĥĮ ĹġĬĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢąĮĄŶřĮćĴĝćĖ ĩĞŞĮăĸħĝĮĬĦĝ ĺđĞĦĩđĀġşĩăĄĭėģİēćı ģı Ēİ ĹġĬþĖėĕğğĝĸĖıĞĝ ŶğĬĸĚĐıĻĖĔşĩăēİŀĖ ĸĚijŀĩĻħşĸĄİđĀģĮĝĦĝđĴġĹġĬĞĭŀăĞijĖ ĚijŁ Ė Ĕıŀ Ŷř Į ćĴ ĝ ćĖĔıŀ ļ đş ğĭ ė ĄĮğĚĭ ď ĖĮĩĞŞ Į ăĝı ŶğĬĦİĔĕİĜĮĚ ĸŶŦĖĹħġŞăĩĮħĮğĚijĖŁ ėşĮĖĻħşĄėĭ ćĴĝćĖ ĸĚijĩŀ ĸŶŦĖĄĮğ ġđğĮĞąŞĮĞĻĖĀğĭģĸğijĩĖ ĹġĬĞĭăĦĮĝĮğēĖŅĮĸĤĥļĝş ĸēĮģĭġĞŢħğijĩĩijĖŀ ľ ĝĮĚĭďĖĮĸŶŦĖĩĮćıĚĸĦğİĝđşĮĖŶřĮļĝşĸĚijŀĩĸŶŦĖĄĮğĸĚİŀĝğĮĞļđş ĩıĄĔĮăħĖIJŀăđşģĞ

ĜĞ


ĺĀğăĄĮğ“ĀĖğĭĄĥŢŶĮř ŶřĮğĭĄćĴĝćĖ”

Ĝğ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆĆġİĝĚğĬ ĝĚğĬĸĄ ĸĄıĞığĒ ğĒİĦİĝĸĸđĿąĚğĬ ąĚğĬ ğ ĖĮ ĖĮăĸ ăĸąşąşĮī Įī ĚğĬ ğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijĩăĻĖ ŀijĩăĻĖĺĩ ĺĩĄĄĮĦĦĚĚğĬğĮćĚĚİĕıĝħĮ ħĮĝă ĝăăĀġġĸĆ ĸĆġİġĝĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōōō


ĜĠ


ĺĀğăĄĮğ “ĀĖğĭĄĥŢŶřĮ ŶřĮğĭĄćĴĝćĖ” ĺĀğăĄĮğĀĖğĭĄĥŢŶřĮ ŶřĮğĭĄćĴĝćĖ ĸŶŦĖĀģĮĝğŞģĝĝijĩ ğĬħģŞĮă ĄğĝŶřĮļĝş Ąĭė ėğİĥĭĔ ĘġİĒļěěŚĮğĮćėĴğıĺĪġđİŁă ąŅĮĄĭđ (ĝħĮćĖ) ĸĚijŀĩĦĖĭėĦĖĴĖćĴĝćĖĔıŀĩĞĵŞĻĄġşħğijĩğĩėľ ĚijŁĖĔıŀŶřĮĔĭŀģ ŶğĬĸĔĤ ĔıŀĝıĘġăĮĖĻĖđşĮĖĄĮğđĵĹġğĭĄĥĮŶřĮćĴĝćĖ ĺđĞĄĮğ ĝĩėğĮăģĭġĸĚijŀĩĸćİđćĵĸĄıĞğĒİĸŶŦĖþģĭĊĄŅĮġĭăĻąĻĖĄĮğĔŅĮăĮĖ ĹġĬĸŶŦ Ė Ēĭ ģ ĩĞŞ Į ăĹĄŞ ćĴ ĝ ćĖĔĭŀ ģ ļŶ Ļħş ĸ Ąİ đ ĀģĮĝĒğĬħĖĭ Ą ĹġĬĸħĿĖĀĴĐĀŞĮĀģĮĝĦŅĮĀĭĊþĩăĄĮğĩĖĴğĄĭ ĥŢĔğĭĚĞĮĄğĕğğĝćĮĒİ ĹġĬĦİŀăĹģđġşĩĝ ĔĭŁăĦĩăħĖŞģĞăĮĖļđşĝıĄĮğġăĖĮĝĒĮĝėĭĖĔIJĄ ĀģĮĝĸþşĮĻą ĺĀğăĄĮğĀĖğĭĄĥŢŶřĮ ŶřĮğĭĄćĴĝćĖ ğĬħģŞĮăĄğĝŶřĮ ļĝş Ąĭė ėğİĥĭĔ ĘġİĒļěěŚĮğĮćėĴğıĺĪġđİŁă ąŅĮĄĭđ (ĝħĮćĖ) ĸĝijŀĩ ģĭĖĔıŀ Ŋō ĝĄğĮĀĝ Ŋōōʼn ĝıĦĮğĬĦŅĮĀĭĊģŞĮ ĔĭŁăĦĩăħĖŞģĞăĮĖ ąĬğŞģĝĄĭĖđŅĮĸĖİĖĺĀğăĄĮğĩĖĴğĭĄĥŢĔğĭĚĞĮĄğĕğğĝćĮĒİđşĮĖŶřĮ ćĴĝćĖ ĺđĞĄĮğĚİąĮğĐĮĻħşĀģĮĝćŞģĞĸħġijĩćĴĝćĖ ĸĚijŀĩŶŚĩăĄĭĖ ğĭĄĥĮĔğĭĚĞĮĄğĕğğĝćĮĒİĸŶŦĖħġĭĄ ĒĮĝĹĖģĔĮăĸĤğĥčĄİąĚĩ ĸĚıĞăĹġĬĚğĬğĮćđŅĮğİþĩăĚğĬėĮĔĦĝĸđĿąĚğĬĸąşĮĩĞĵŞħĭģ ĹġĬ ĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖĖı Įē ĦŅĮħğĭėĺĀğăĄĮğğĬĞĬ Ĕıŀ ʼn ļđşĦĖİŁ ĦĴđġăĸĝijĩŀ ŶŖ Ŋōōō ĹġĬĸĝijĩŀ ģĭĖĔıŀ Ŋň ĄĭĖĞĮĞĖ Ŋōōō ĔĭŁăĦĩăħĖŞģĞăĮĖļđşġăĖĮĝėĭĖĔIJĄþşĩĀģĮĝĒĄġăģŞĮđşģĞĀģĮĝ ğŞģĝĝijĩĻĖĄĮğđŅĮĸĖİĖĺĀğăĄĮğ “ĀĖğĭĄĥŢŶĮř ŶřĮğĭĄćĴĝćĖ” ğĬĞĬĔıŀ Ŋ (Ě.Ĥ. ŊōōŎ - ŊōŎň) ĺĀğăĄĮğĖıŁ ļđşğĭėĚğĬĝħĮĄğĴĐĮĕİĀĴĐ ąĮĄĦĝĸđĿąĚğĬĸĔĚğĭĒĖğĮćĦĴđĮī ĦĞĮĝėğĝğĮćĄĴĝĮğı ĺŶğđ ĸĄġşĮĺŶğđĄğĬħĝŞĩĝĚğĬğĮćĔĮĖēşģĞğĮăģĭġĦŅĮħğĭėğĮăģĭġŶřĮ

ćĴĝćĖćĖĬĸġİĤğĬđĭėŶğĬĸĔĤ ĜĮĞĻĒş ĺ ĀğăĄĮğđĭ ă ĄġŞ Į ģ ļđş Ėş ĩ ĝĖŅ Į ĹĖģĀİ đ ĹġĬĔĠĥċı Ą ĮğĚĭ ď ĖĮĩĭ Ė ĸĖijŀ ĩ ăĝĮąĮĄĚğĬğĮćđŅ Į ğİ Ļ Ė ĚğĬėĮĔĦĝĸđĿąĚğĬĸąşĮĩĞĵŞħĭģ ĹġĬĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮĦİğİĄİĒİń ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĺđĞĸĆĚĮĬĹĖģĔĮăĄĮğĚĭďĖĮĒĮĝħġĭĄ ŶğĭćĊĮĸĤğĥčĄİąĚĩĸĚıĞă ĹġĬĄĮğĩĖĴğĄĭ ĥŢĔğĭĚĞĮĄğĕğğĝćĮĒİ ĈIJŀ ă ļđş ąĴ đ ŶğĬĄĮĞĻħş ćĴ ĝ ćĖĹġĬĦĭ ă ĀĝĸĄİ đ ąİ Ē ĦŅ Į ĖIJ Ą ĻĖĄĮğ ĩĖĴğĄĭ ĥŢĔğĭĚĞĮĄğĕğğĝćĮĒİ đŅĮğăćıģĒİ ĩĞĵļŞ đşĩĞŞĮăĚĩĸĚıĞă ĹġĬ ĚIJŀăĚĮĩĮĤĭĞĕğğĝćĮĒİĩĞŞĮăĦĝđĴġ ĝĮþĭėĸĀġijŀĩĖĺĀğăĄĮğđşģĞ ĄĮğĦŞăĸĦğİĝĄğĬėģĖĄĮğĝıĦŞģĖğŞģĝĹėė ŋ ŶğĬĦĮĖ Āijĩ ėşĮĖģĭđ-ĺğăĸğıĞĖ ħğijĩ “ėģğ” ĻĖĄĮğĔŅĮăĮĖ ĸĚijĩŀ ĦğşĮăĸĀğijĩþŞĮĞþĩă ĔĴĄĜĮĀĦŞģĖ ğģĝĔĭ㣠ĝıĄĮğŶġĵĄŶřĮ Ĕĭ㣠ĻĖĚijĖŁ ĔıŶŀ Įř ĸþĒĩĖĴğĄĭ ĥŢ ŶřĮĸþĒ ĸĤğĥčĄİą ĒġĩđĄĮğėğİħĮğĩăĀŢĄğĩĞŞĮăĝıĦģŞ ĖğŞģĝĹġĬĞĭăŀ ĞijĖ

ģĭĒēĴŶğĬĦăĀŢĺĀğăĄĮğ ʼn.ĸĚijŀĩĖşĩĝĖŅĮĚğĬğĮćđŅĮğĭĦĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮĦİğİĄİĒńİ ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸğijŀĩăĄĮğĦğşĮăąİĒĦŅĮĖIJĄĻħşĀĖļĔĞħĭĖĝĮ ĩĖĴğĭĄĥŢĹġĬħģăĹħĖŶřĮļĝşþĩăŶğĬĸĔĤ Ŋ.ĸĚijĩŀ ĸŶŦĖĹĖģğŞģĝĻĖĄĮğþĭėĸĀġijĩŀ ĖĻħşĸĄİđĄĮğĖŅĮĹĖģ ĚğĬğĮćđŅĮğİĸĄıŀĞģĄĭėĄĮğĚĭďĖĮŶřĮļŶŶČİėĭĒİħğijĩŶğĬĞĴĄĒŢĻćş ĻħşĸĄİđŶğĬĺĞćĖŢĻĖćĴĝćĖĩĞŞĮăĄģşĮăþģĮă ĹġĬĦĮĝĮğēĩĞĵŞļđş ĩĞŞĮăĚĩĸĚıĞă

ĚİĕıġăĖĮĝėĭĖĔIJĄþşĩĀģĮĝĒĄġăģŞĮđşģĞĀģĮĝğŞģĝĝijĩĻĖĄĮğđŅĮĸĖİĖăĮĖĺĀğăĄĮğ “ĀĖğĭĄĥŢŶřĮ ŶřĮğĭĄćĴĝćĖ” ğĬĞĬĔıŀ Ŋ (Ě.Ĥ. ŊōōŎ - ŊōŎň)

Ĝġ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĬĸĄıĞğĒĒİĦĝĸĸđĿąĚğĬ ąĚğĬĖĮ ĖĮăĸ ăĸąşąşĮī Įī ĚğĬėğ ėğĝğĮć ĮćİĖİıĖĮēē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩ ĺĩĄĮĦĚğğĬğĮĮćĚ ćĚİĕİıĝħĮ ħĮĝă ĝăĀġ ĀġĸĆ ĸĆġİġİĝĚğĬćĖĖĝĚĚğğ ğğĥĮ ĥ Őň Ěğ Ěğğĥ ğĥĮĮ ʼnŊ ĦİăħĮ ħĮĀĝ Āĝ Ŋōōō


ąĭđĄĮğĔğĭĚĞĮĄğŶřĮļĝş ĹġĬĦŅĮĖĭĄąĭđĄĮğĔğĭĚĞĮĄğŶřĮļĝşĦĮþĮ ğĭėĦĝĭĀğćĴĝćĖĔıĝŀ Āı Đ Ĵ ĦĝėĭĒĸİ Ěijĩŀ ĦğĴŶğĮĞăĮĖĻħşĀĐĬĄğğĝĄĮğ ĚİąĮğĐĮĒĭđĦİĖ ĚğşĩĝĄĭėļđşĹĒŞăĒĭ㣠ĀĐĬĄğğĝĄĮğŶğĬĦĮĖăĮĖ ĀģĮĝğŞģĝĝijĩĺĀğăĄĮğĀĖğĭĄĥŢŶĮř ŶřĮğĭĄćĴĝćĖ ğĬħģŞĮăĄğĝŶřĮļĝş ĹġĬėğİĥĔĭ ĘġİĒļěěŚĮğĮćėĴğĺı Īġđİ㣠ąŅĮĄĭđ (ĝħĮćĖ) ĺđĞĻħşĝħı ĖşĮĔıŀ ĄŅĮħĖđĹĖģĔĮăĄĮğđŅĮĸĖİĖăĮĖ ŶğĬĦĮĖăĮĖ ĒİđĒĮĝŶğĬĸĝİĖ Ęġ ĹġĬĚİąĮğĐĮĹĒŞăĒĭŁăĀĐĬĄğğĝĄĮğĒŞĮăľ ĸĚijŀĩŶČİėĭĒİăĮĖ

ĄĮğĚİ ą ĮğĐĮĒĭ đ Ħİ Ė ğĮăģĭ ġ ćĖĬĸġİ Ĥ ğĬđĭ ė ŶğĬĸĔĤ ŶğĬąŅ Į ŶŖ Ŋōōō Đ ŶřĮćĴĝćĖėşĮĖĒĮđğİĖĔĩă ąĭăħģĭđćĭĞĜĵĝİ

ŋ.ĸĚijŀĩĸĦğİĝĦğşĮăĀģĮĝĸþşĝĹþĿăþĩăćĴĝćĖ ĹġĬĦğşĮă ĸĀğij ĩ þŞ Į ĞĻħş ćĴ ĝ ćĖĦĮĝĮğēąĭ đ ĄĮğŶř Į ĻĖćĴ ĝ ćĖļđş ĩ ĞŞ Į ăĝı ŶğĬĦİĔĕİĜĮĚĒĮĝĹĖģŶğĭćĊĮĸĤğĥčĄİąĚĩĸĚıĞă

ĹĖģĔĮăĄĮğđŅĮĸĖİĖĺĀğăĄĮğ ĜĮĞĻĒş ĺĀğăĄĮğ “ĀĖğĭĄĥŢŶřĮ ŶřĮğĭĄćĴĝćĖ” ĝĴŞăĸĖşĖ ĦŞăĸĦğİĝĄĮğĩĖĴğĭĄĥŢĹġĬĚĭďĖĮŶřĮćĴĝćĖĺđĞĻħşĔĴĄĜĮĀĦŞģĖ Āijĩ ėşĮĖ-ģĭđ-ĺğăĸğıĞĖ ĸþşĮĝĮĝıĦŞģĖğŞģĝĻĖĄĮğėğİħĮğąĭđĄĮğ đĵĹġğĭĄĥĮ ĹġĬĻćşŶğĬĺĞćĖŢąĮĄŶřĮ ĈIJŀăğĵŶĹėėĄĮğĦŞăĸĦğİĝĄĮğ ĩĖĴğĄĭ ĥŢŶĮř Ĕıĺŀ ĀğăĄĮğđŅĮĸĖİĖĄĮğĹėŞăĩĩĄĸŶŦĖ ŋ ĄİąĄğğĝħġĭĄ Āijĩ

ʼn. ĄİąĄğğĝŶğĬĄģđŶřĮćĴĝćĖ ĄĮğŶğĬĄģđŶř Į ćĴ ĝ ćĖ ĸŶŦ Ė Ąİ ą Ąğğĝħġĭ Ą þĩă ĺĀğăĄĮğī ĝĴ㪠ħģĭăĸĚijĩŀ ĞĄĞŞĩăĸćİđćĵŶĮř ćĴĝćĖĔıĝŀ Ĺı ĘĖăĮĖ ğĬėė ĹġĬĄğĬėģĖĄĮğĻĖĄĮğĩĖĴğĄĭ ĥŢĚď ĭ ĖĮŶřĮĩĞŞĮăĸþşĝĹþĿă ĺđĞĔĴĄĜĮĀ ĦŞģĖ ļđşĹĄŞ ėşĮĖ-ģĭđ-ĺğăĸğıĞĖ þĩăćĴĝćĖĸþşĮĝĮĝıĦģŞ ĖğŞģĝĻĖĄĮğ đĵĹġ ěŘĖŨ ěĵ ĹġĬğĭĄĥĮĔğĭĚĞĮĄğŶřĮļĝş ĒġĩđąĖĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ ŶřĮļĝşĸĚijĩŀ đŅĮğăćıģĒİ ĒĮĝĹĖģĔĮăĸĤğĥčĄİąĚĩĸĚıĞă ĔıĦŀ ĮŅ ĀĭĊ ŶřĮ ćĴĝćĖđĭăĄġŞĮģąĬĸŶŦĖĹėėĩĞŞĮăĔıćŀ ĝĴ ćĖĩijĖŀ ĦĮĝĮğēĸğıĞĖğĵĹş ġĬ ĖŅĮļŶŶğĬĞĴĄĒŢĻćşĻĖĄĮğĚĭďĖĮĄĮğėğİħĮğąĭđĄĮğŶřĮćĴĝćĖþĩă ĒĖĸĩăĒŞĩļŶ ĦŅĮħğĭėğĮăģĭġćĖĬĸġİĤļđşğĭėĚğĬĝħĮĄğĴĐĮĕİĀĴĐąĮĄ ĦĝĸđĿąĚğĬĸĔĚğĭĒĖğĮćĦĴđĮī ĦĞĮĝėğĝğĮćĄĴĝĮğı ĺŶğđĸĄġşĮ ĺŶğđĄğĬħĝŞĩĝĚğĬğĮćĔĮĖēşģĞğĮăģĭġĦŅĮħğĭėğĮăģĭġćĖĬĸġİĤ ğĬđĭėŶğĬĸĔĤ

þĭŁĖĒĩĖĄĮğđŅĮĸĖİĖĄĮğŶğĬĄģđŶřĮćĴĝćĖ þĭŁĖĒĩĖĔıŀ ʼn ĄĮğĄŅĮħĖđĺĀğăĄĮğĹġĬĘĵşğĭėĘİđćĩė ĺĀğăĄĮğ ĄğĝŶřĮļĝşĝĩėħĝĮĞĻħşħĖŞģĞăĮĖĻĖĚijĖŁ Ĕıŀ ļđşĹĄŞ ĦŅĮĖĭĄ

þĭŁ Ė ĒĩĖĔıŀ Ŋ ĄĮğĄŅĮħĖđĀĴĐĦĝėĭĒİþĩăŶřĮćĴĝćĖ ĒĭģĩĞŞĮăĹġĬĄĮğĚİąĮğĐĮĒĭđĦİĖĀĐĬĄğğĝĄĮğŶğĬĦĮĖăĮĖī ĈIJŀăĄğĝŶřĮļĝşĹĒŞăĒĭŁăĒĮĝþĭŁĖĒĩĖĔıŀ ʼn ĸŶŦĖĘĵşĄŅĮħĖđĀĴĐĦĝėĭĒİ þĩăŶřĮćĴĝćĖĒĭģĩĞŞĮă đĭăĖıŁ Ŋ.ʼn ŶřĮćĴĝćĖĒĭģĩĞŞĮă Āijĩ ŶřĮćĴĝćĖĔıŀĝığĬėėĹġĬ ĄğĬėģĖĄĮğĻĖĄĮğĩĖĴ ğĭ Ą ĥŢ Ĺ ġĬĚĭ ď ĖĮŶř Į ĩĞŞ Į ăĸþş ĝ ĹþĿ ă ĺđĞĄĮğĝıĦģŞ ĖğŞģĝþĩăĦĝĮćİĄĻĖćĴĝćĖ ĦĮĝĮğēĸŶŦĖĒĭģĩĞŞĮăĹġĬ ĤĵĖĞŢĄġĮăĻĖĄĮğĸğıĞĖğĵĹş ĄŞćĝĴ ćĖĩijĖŀ ľ ĹġĬĒşĩăĝıĀĐ Ĵ ĦĝėĭĒĒİ ĮŞ ăľ đĭăĖıŁ ʼn) ĸŶŦĖŶřĮćĴĝćĖĔıļŀ đşğėĭ ĩĖĴĊĮĒĻħşąđĭ Ēĭ㣠ąĮĄĄğĝŶřĮļĝş ħğijĩ Ŋ) ĸŶŦĖŶřĮćĴĝćĖĔıĸŀ ĀĞļđşğėĭ ĩĖĴĊĮĒĻħşąđĭ Ēĭ㣠ąĮĄĄğĝŶřĮļĝş ĹġĬ ŋ) ĸŶŦĖŶřĮćĴĝćĖĔıĞŀ ăĭ ĀăđŅĮĸĖİĖĄĮğĒŞĩĸĖijĩŀ ăąĖēIJăŶŖŶąŤ ąĴėĖĭ Ŋ.Ŋ ĄĮğĚİąĮĐĮĹġĬĄĮğĒĭđĦİĖĺĀğăĄĮğ ĀĐĬ ĄğğĝĄĮğŶğĬĦĮĖăĮĖī ĸĦĖĩĄğĝŶř Į ļĝş Ĺ ĒŞ ă ĒĭŁ ă ĀĐĬ ĄğğĝĄĮğĚİąĮğĐĮĀĭđĸġijĩĄĹġĬĒĭđĦİĖŶřĮćĴĝćĖ ĺĀğăĄĮğ ĀĖğĭĄĥŢŶřĮ ŶřĮğĭĄćĴĝćĖ ąĮĄþşĮğĮćĄĮğĄğĝŶřĮļĝş ĚĖĭĄăĮĖ ėğİĥĭĔ ĘġİĒļěěŚĮğĮćėĴğıĺĪġđİŁă ąŅĮĄĭđ (ĝħĮćĖ) ĘĵşĔğăĀĴĐģĴďİ ĖĭĄģİćĮĄĮğĹġĬĒĭģĹĔĖĸąşĮħĖşĮĔıŀĔıŀĝıŶğĬĦėĄĮğĐŢđşĮĖĄĮğ ĦŞăĸĦğİĝŶřĮćĴĝćĖ ąŅĮĖģĖ ŋ ĀĐĬ Ŋ.ŋ ĀĐĬĄğğĝĄĮğĚİąĮğĐĮĒĭđĦİĖğĮăģĭġ ĀĖğĭĄĥŢŶĮř ŶřĮğĭĄćĴĝćĖ ŶğĬĄĩėđşģĞğĩăĩĕİėđıĄğĝŶřĮļĝş ĸŶŦĖŶğĬĕĮĖ ĹġĬĸąşĮħĖşĮĔıŀþĩăĄğĝŶřĮļĝş ĹġĬėğİĥĭĔ ĘġİĒļěěŚĮğĮćėĴğı ĺĪġđİ㣠ąŅĮĄĭđ (ĝħĮćĖ) ğŞģĝĸŶŦĖĄğğĝĄĮğ ĔŅĮħĖşĮĔıĚŀ ąİ ĮğĐĮĒĭđĦİĖ ğĮăģĭġćĖĬĸġİĤğĬđĭėŶğĬĸĔĤ ĺĀğăĄĮğĀĖğĭĄĥŢŶĮř ŶřĮğĭĄćĴĝćĖ ğĮăģĭġđıĸđŞĖ(ĸĆĚĮĬđşĮĖ) ŶğĬąŅĮŶŖ ĚğşĩĝĔĭŁăĚİąĮğĐĮĘġĄĮğ ĀĭđĸġijĩĄğĮăģĭġĔĴĄğĬđĭė ĸĦĖĩĄğĝŶřĮļĝşŶğĬĄĮĤĘġĄĮğĒĭđĦİĖ Ŋ.Ō ĀĐĬĄğğĝĄĮğĚİąĮğĐĮĀĭđĸġijĩĄğĬđĭėĜĮĀ ąŅĮĖģĖ Ō ćĴđ ĝıĘĵşĩŅĮĖģĞĄĮğĦŅĮĖĭĄąĭđĄĮğĔğĭĚĞĮĄğŶřĮļĝş ĹġĬĦŅĮĖĭĄąĭđĄĮğĔğĭĚĞĮĄğŶřĮļĝşĦĮþĮĻĖĹĒŞġĬĜĵĝİĜĮĀĸŶŦĖ ĄğğĝĄĮğ ĔŅĮħĖşĮĔıŀĚİąĮğĐĮĀĭđĸġijĩĄŶřĮćĴĝćĖĒĭģĹĔĖþĩă

ĜĢ


ĦŅĮĖĭĄąĭ đ ĄĮğĔğĭ Ě ĞĮĄğŶř Į ļĝş Ĺ ġĬĦŅ Į Ėĭ Ą ąĭ đ ĄĮğĔğĭ Ě ĞĮĄğ ŶřĮļĝşĦĮþĮ ĸĚijŀĩĸŶŦĖĒĭģĹĔĖþĩăĜĵĝİĜĮĀ ĸĦĖĩĸþşĮŶğĬĄģđ ğĮăģĭġćĖĬĸġİĤğĬđĭėŶğĬĸĔĤ ĹġĬğĮăģĭġđıĸđŞĖĸĆĚĮĬđşĮĖ Ŋ.ō ĀĐĬĄğğĝĄĮğĚİąĮğĐĮĀĭđĸġijĩĄğĬđĭėĦŅĮĖĭĄ ąĭđĄĮğĔğĭĚĞĮĄğŶřĮļĝş ąŅĮĖģĖ ʼnő ćĴđ ĝıĘĵşĩŅĮĖģĞĄĮğĦŅĮĖĭĄ ąĭđĄĮğĔğĭĚĞĮĄğŶřĮļĝş ĹġĬĦŅĮĖĭĄąĭđĄĮğĔğĭĚĞĮĄğŶřĮļĝşĦĮþĮ ĸŶŦ Ė ŶğĬĕĮĖ ĔŅ Į ħĖş Į Ĕıŀ Ĺ ĒŞ ă ĒĭŁ ă ĀĐĬĔŅ Į ăĮĖğĬđĭ ė ąĭ ă ħģĭ đ ĻĖĚijŁ Ė Ĕıŀ ğĭ ė Ęİ đ ćĩė Ěİ ą ĮğĐĮĀĭ đ ĸġij ĩ ĄŶř Į ćĴ ĝ ćĖĔıŀ Ħ ĝĭ Ā ğ ĸþşĮğŞģĝŶğĬĄģđĒĮĝĺĀğăĄĮğþĩăĹĒŞġĬąĭăħģĭđ ĔıŀĝıĘġăĮĖ đşĮĖĩĖĴğĭĄĥŢĔğĭĚĞĮĄğŶřĮļĝş ĻħşļđşğĭėğĮăģĭġŶřĮćĴĝćĖğĬđĭė ąĭăħģĭđ ĹġşģĚİąĮğĐĮĀĭđĸġijĩĄŶřĮćĴĝćĖĔıŀĝıĘġăĮĖđıĔıŀĦĴđĸĚıĞă ħĖIJŀăĹħŞă ĸĚijŀĩĸŶŦĖĒĭģĹĔĖþĩăĦŅĮĖĭĄąĭđĄĮğĔğĭĚĞĮĄğŶřĮļĝş ĸþşĮŶğĬĄģđğĬđĭėĜĮĀ Ŋ.Ŏ ħġĭĄĸĄĐĎŢĄĮğĚİąĮğĐĮĒĭđĦİĖ ĚİąĮğĐĮĘġăĮĖ þĩăćĴ ĝ ćĖĻĖĄĮğąĭ đ ĄĮğŶř Į ćĴ ĝ ćĖĒĮĝĝİ Ēİ Ā ģĮĝĞĭŀ ă Ğij Ė ĔĮă ĔğĭĚĞĮĄğ Ō đşĮĖ ļđşĹĄŞ đşĮĖĦĭăĀĝ đşĮĖĸĤğĥčĄİą đşĮĖĀģĮĝ ĞĭŀăĞijĖþĩăĔğĭ Ě ĞĮĄğŶř Į ļĝş ĹġĬĄĮğĩĖĴ ğĭ Ą ĥŢ Ě ġĭ ă ăĮĖĹġĬ ĦİŀăĹģđġşĩĝ Ŋ.ŏ ğĬĞĬĸģġĮĄĮğđŅĮĸĖİĖĄİąĄğğĝ ćŞģăĸģġĮ ĄĴĝĜĮĚĭĖĕŢ - ĸĝĥĮĞĖ

ğĮĞġĬĸĩıĞđăĮĖ - ĹĒŞăĒĭŁăĀĐĬĄğğĝĄĮğĚİąĮğĐĮĀĭđĸġijĩĄğĬđĭėąĭăħģĭđĹġĬğĬđĭėĦŅĮĖĭĄ - ğĭėĦĝĭĀğŶřĮćĴĝćĖĸþşĮğŞģĝŶğĬĄģđĔĭŀģŶğĬĸĔĤ

ĚĠĥĜĮĀĝ

ĚİąĮğĐĮĀĭđĸġijĩĄŶřĮćĴĝćĖĒĭģĹĔĖğĬđĭėąĭăħģĭđ

ĝİēĴĖĮĞĖ

ĚİąĮğĐĮĀĭđĸġijĩĄŶřĮćĴĝćĖĒĭģĹĔĖğĬđĭėĦŅĮĖĭĄąĭđĄĮğĔğĭĚĞĮĄğŶřĮļĝş

ĄğĄċĮĀĝ

ĚİąĮğĐĮĀĭđĸġijĩĄŶřĮćĴĝćĖđıĸđŞĖğĬđĭėĜĮĀ Ō ĜĮĀ

ĄğĄċĮĀĝ- ĦİăħĮĀĝ

ĚİąĮğĐĮĒĭđĦİĖğĮăģĭġŶřĮćĴĝćĖğĬđĭėŶğĬĸĔĤ ĹġĬğĮăģĭġđıĸđŞĖĸĆĚĮĬđşĮĖ

ĄĭĖĞĮĞĖ

ŶğĬĄĮĤĘġĹġĬĝĩėğĮăģĭġ ĄĮğĒĭđĦİĖğĮăģĭġĀĖğĭĄĥŢŶřĮ ŶřĮğĭĄćĴĝćĖ ŶğĬąŅĮŶŖ

Ŋ.Ő ŶğĬĸĜĔğĮăģĭġ

Ĝģ

ŶğĬĸĜĔ

ğĮăģĭġ

ğĮăģĭġŶřĮćĴĝćĖćĖĬĸġİĤğĬđĭėŶğĬĸĔĤ ąŅĮĖģĖ ʼn ğĮăģĭġ

- ēşģĞğĮăģĭġĚğĬğĮćĔĮĖĦĝĸđĿąĚğĬĸĔĚğĭĒĖğĮćĦĴđĮī ĦĞĮĝėğĝğĮćĄĴĝĮğı - ĸăİĖĦĖĭėĦĖĴĖĄĩăĔĴĖĩĖĴğĭĄĥŢŶřĮćĴĝćĖ Ŋňň,ňňň ėĮĔ

ğĮăģĭġŶřĮćĴĝćĖđıĸđŞĖğĬđĭėĜĮĀ ąŅĮĖģĖ Ō ğĮăģĭġ

- ĺġŞĸĄıĞğĒİĞĤąĮĄğĭčĝĖĒğıģŞĮĄĮğĄğĬĔğģăĔğĭĚĞĮĄğĕğğĝćĮĒİĹġĬĦİŀăĹģđġşĩĝ - ĸăİĖĦĖĭėĦĖĴĖĄĩăĔĴĖĩĖĴğĭĄĥŢŶřĮćĴĝćĖ ʼnňň,ňňň ėĮĔ

ğĮăģĭġŶřĮćĴĝćĖđıĸđŞĖĸĆĚĮĬđşĮĖ ąŅĮĖģĖ ʼn ğĮăģĭġ

- ĺġŞĸĄıĞğĒİĞĤąĮĄŶġĭđĄğĬĔğģăĔğĭĚĞĮĄğĕğğĝćĮĒİĹġĬĦİŀăĹģđġşĩĝ - ĸăİĖĦĖĭėĦĖĴĖĄĩăĔĴĖĩĖĴğĭĄĥŢŶřĮćĴĝćĖ ʼnňň,ňňň ėĮĔ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ŶğĬĸĜĔ

ğĮăģĭġ

ğĮăģĭġŶřĮćĴĝćĖđıĸđŞĖğĬđĭėąĭăħģĭđ ąŅĮĖģĖ ŎŎ ğĮăģĭġ

- ĺġŞĸĄıĞğĒİĞĤąĮĄĩĕİėđıĄğĝŶřĮļĝş - ĸăİĖĦĖĭėĦĖĴĖĄĩăĔĴĖĩĖĴğĭĄĥŢŶřĮćĴĝćĖ Ŋō,ňňň ėĮĔ

ğĮăģĭġćĝĸćĞ ąŅĮĖģĖ ŎŎ ğĮăģĭġ

- ĸĄıĞğĒİėĭĒğąĮĄĩĕİėđıĄğĝŶřĮļĝş - ĸăİĖĦĖĭėĦĖĴĖĄĩăĔĴĖĩĖĴğĭĄĥŢŶřĮćĴĝćĖ ʼnň,ňňň ėĮĔ

ĦğĴŶĘġĄĮğđŅĮĸĖİĖĄİąĄğğĝĄĮğŶğĬĄģđŶřĮćĴĝćĖ ąŅĮĖģĖŶřĮćĴĝćĖĔıŀĸþşĮğŞģĝĺĀğăĄĮğī ĔĭŁăħĝđ ąŅĮĖģĖ Ō,Ōʼnō ĹħŞă

ĄĮğđŅĮĸĖİĖăĮĖĒĭŁăĹĒŞŶŖ Ŋōōʼn-Ŋōōō ĝıŶřĮćĴĝćĖĔıŀļđşğĭėğĮăģĭġğģĝĔĭŁăħĝđ ąŅĮĖģĖ ŏʼnŌ ğĮăģĭġ

• ŶŖ Ŋōōʼn ąŅĮĖģĖ ŐŎŊ ŶřĮćĴĝćĖ • ŶŖ ŊōōŊ ąŅĮĖģĖ ŎŏŌ ŶřĮćĴĝćĖ • ŶŖ Ŋōōŋ ąŅĮĖģĖ ŏŋō ŶřĮćĴĝćĖ • ŶŖ ŊōōŌ ąŅĮĖģĖ ʼn,ʼnŎŊ ŶřĮćĴĝćĖ • ŶŖ Ŋōōō ąŅĮĖģĖ őŐŊ ŶřĮćĴĝćĖ • ŶŖ Ŋōōʼn ąŅĮĖģĖğģĝ ʼnŊō ğĮăģĭġ • ŶŖ ŊōōŊ ąŅĮĖģĖğģĝ ʼnőň ğĮăģĭġ • ŶŖ Ŋōōŋ ąŅĮĖģĖğģĝ ʼnŋŊ ğĮăģĭġ • ŶŖ ŊōōŌ ąŅĮĖģĖğģĝ ʼnŋŌ ğĮăģĭġ • ŶŖ Ŋōōō ąŅĮĖģĖğģĝ ʼnŋŋ ğĮăģĭġ

ĘġĄĮğŶğĬĄģđŶřĮćĴĝćĖĒĭģĩĞŞĮă ŶŖ

ŶřĮćĴĝćĖĔıŀļđşğĭėğĮăģĭġ

Ŋōōʼn

ğģĝ ʼnŊō ŶřĮćĴĝćĖ • ğĮăģĭġŶřĮćĴĝćĖćĖĬĸġİĤğĬđĭėŶğĬĸĔĤ ŶğĬąŅĮŶŖ Ě.Ĥ.Ŋōōʼn ŶřĮćĴĝćĖĸþĮģă ħĝĵŞĔıŀ Ō ĒŅĮėġģĭăĒĬĸĂŞ ĩŅĮĸĜĩħĖĩăėĭģğĬĸħģ ąĭăħģĭđćĭĞĜĵĝİ • ğĮăģĭġŶřĮćĴĝćĖđıĸđŞĖğĬđĭėĜĮĀ - ĜĮĀĸħĖijĩ ŶřĮćĴĝćĖėşĮĖĹĝŞğĬħĮğ ħĝĵŞĔıŀ Ō ĒŅĮėġėşĮĖĄĮĤ ĩŅĮĸĜĩĹĝŞĦĬĸğıĞă ąĭăħģĭđĹĝŞĪŞĩăĦĩĖ - ĜĮĀĒĬģĭĖĩĩĄĸĆıĞăĸħĖijĩ ŶřĮćĴĝćĖĺĖĖĻħĊŞ ĒŅĮėġĸĦıĞģ,ĩıĸĈ ĩŅĮĸĜĩĺĚĕİńĤğıĦĴģğğĐ ąĭăħģĭđĤğıĦĬĸĄĥ - ĜĮĀĄġĮăĹġĬĒĬģĭĖĩĩĄ ŶřĮćĴĝćĖĚĴĞĮă ħĝĵŞĔıŀ ʼnŊ ĒŅĮėġĔĴŞăħġģă ĩŅĮĸĜĩŶĮĄĔŞĩ ąĭăħģĭđğĮćėĴğı - ĜĮĀĻĒş ŶřĮćĴĝćĖėşĮĖēŅŁĮĘIJŁă ħĝĵŞĔıŀ ō ĒŅĮėġĒşĖĞģĖ ĩŅĮĸĜĩĚĖĝ ąĭăħģĭđĦĴğĮĥċğŢĕĮĖı • ğĮăģĭġŶřĮćĴĝćĖğĬđĭėąĭăħģĭđ ʼnŊň ĹħŞă

ŊōōŊ

ğģĝ ʼnőň ŶřĮćĴĝćĖ • ğĮăģĭġŶřĮćĴĝćĖćĖĬĸġİĤğĬđĭėŶğĬĸĔĤ ŶğĬąŅĮŶŖ Ě.Ĥ.ŊōōŊ ŶřĮćĴĝćĖėşĮĖĔĮŶřĮĸŶĮ ħĝĵŞĔıŀ Ŏ ĒŅĮėġĔĮŶġĮđĴĄ ĩŅĮĸĜĩĹĝŞĔĮ ąĭăħģĭđġŅĮĚĵĖ • ğĮăģĭġđıĸđŞĖđşĮĖŶřĮćĴĝćĖĹħġŞăĩĮħĮğĦĝėĵğĐŢ ŶřĮćĴĝćĖėşĮĖĄĴđđĴĄ ħĝĵŞĔıŀ ŋ ĒŅĮėġĔğĮĞĝĵġ ĩŅĮĸĜĩĖŅŁĮĚĩă ąĭăħģĭđþĩĖĹĄŞĖ • ğĮăģĭġŶřĮćĴĝćĖđıĸđŞĖğĬđĭėĜĮĀ - ĜĮĀĸħĖijĩ ŶřĮćĴĝćĖėşĮĖģĭăĒĮĝĖ ħĝĵŞĔıŀ Ŋ ĒŅĮėġĖĮþĴĖļĄğ ĩŅĮĸĜĩĤğıĦģŞĮă ąĭăħģĭđĦĴĺþĔĭĞ - ĜĮĀĄġĮăĹġĬĒĬģĭĖĩĩĄ ŶřĮćĴĝćĖėşĮĖĞĮăĺĔĖ ħĝĵŞĔıŀ ŋ ĒŅĮėġĤğıĝăĀġ ĩŅĮĸĜĩļĔğĺĞĀ ąĭăħģĭđĄĮĊąĖėĴğı - ĜĮĀĒĬģĭĖĩĩĄĸĆıĞăĸħĖijĩ ŶřĮćĴĝćĖģĭăĀĄ-ĸþĮĈŞĮĸġijĩđ ħĝĵŞĔıŀ ō,ħĝĵŞĔıŀ ʼnŏ,ħĝĵŞĔıŀ ʼnő,ħĝĵŞĔıŀ Ŋʼn ĒŅĮėġħşģĞĞĮĞąİŃģ ĹġĬħĝĵŞĔıŀʼnň ĒŅĮėġģĬĒĬĹėĄ ĩŅĮĸĜĩĸĔĚĦēİĒ ąĭăħģĭđćĭĞĜĵĝİ - ĜĮĀĻĒş ŶřĮćĴĝćĖėşĮĖĦğĬĹĄşģ ħĝĵŞĔıŀ Ő ĒŅĮėġļĔğĔĩă ĩŅĮĸĜĩćĭĞėĴğı ąĭăħģĭđĦĴğĮĥċğŢĕĮĖı • ğĮăģĭġŶřĮćĴĝćĖğĬđĭėąĭăħģĭđ ğģĝ ŎŌ ĹħŞă • ğĮăģĭġćĝĸćĞ ğģĝ ʼnŊň ĹħŞă

ĜĤ


ĘġĄĮğŶğĬĄģđŶřĮćĴĝćĖĒĭģĩĞŞĮă (ĒŞĩ) ŶŖ

ĝě

ŶřĮćĴĝćĖĔıŀļđşğĭėğĮăģĭġ

Ŋōōŋ

ğģĝ ʼnŋŊ ŶřĮćĴĝćĖ • ğĮăģĭġŶřĮćĴĝćĖćĖĬĸġİĤğĬđĭėŶğĬĸĔĤ ŶğĬąŅĮŶŖ Ě.Ĥ.Ŋōōŋ ŶřĮćĴĝćĖħşģĞļğŞėĵğĚĮ ħĝĵŞĔıŀ Ō, ʼnň ĒŅĮėġĩĵėĝĴă ĩŅĮĸĜĩħĖĩăģĭģĈĩ ąĭăħģĭđĩĴđğĕĮĖı • ğĮăģĭġŶřĮćĴĝćĖđıĸđŞĖđşĮĖĹħġŞăĔŞĩăĸĔıŀĞģĸćİăĖİĸģĤ ŶřĮćĴĝćĖėşĮĖēŅŁĮĘIJŁă ħĝĵŞĔıŀ ō ĒŅĮėġĒşĖĞģĖ ĩŅĮĸĜĩĚĖĝ ąĭăħģĭđĦĴğĮĥċğŢĕĮĖı • ğĮăģĭġŶřĮćĴĝćĖđıĸđŞĖğĬđĭėĜĮĀ - ĜĮĀĸħĖijĩ ŶřĮćĴĝćĖėşĮĖĦĮĝþĮ ħĝĵŞĔıŀ Ŏ ĒŅĮėġħĭģĸĦijĩ ĩŅĮĸĜĩĹĝŞĔĬ ąĭăħģĭđġŅĮŶĮă - ĜĮĀĄġĮăĹġĬĒĬģĭĖĩĩĄ ŶřĮćĴĝćĖėşĮĖĺĖĖħİĖĘIJ㣠ħĝĵĔŞ ıŀ ŋ, Ō, ō ĒŅĮėġđăėĭă ĩŅĮĸĜĩŶğĬąĭĖĒĀĮĝ ąĭăħģĭđŶğĮąıĖėĴğı - ĜĮĀĒĬģĭĖĩĩĄĸĆıĞăĸħĖijĩ ŶřĮćĴĝćĖėşĮĖĩĮġĩ-ĺđĖĹėĖ ħĝĵŞĔıŀ ʼnň ĒŅĮėġĖĮđı ĩŅĮĸĜĩĸĝijĩă ąĭăħģĭđĦĴğİĖĔğŢ - ĜĮĀĻĒş ŶřĮćĴĝćĖėşĮĖĔĴŞăĦĵă ħĝĵŞĔıŀ Ō ĒŅĮėġĸþĮĻħĊŞ ĩŅĮĸĜĩĩŞĮģġIJĄ ąĭăħģĭđĄğĬėıŀ • ğĮăģĭġŶřĮćĴĝćĖğĬđĭėąĭăħģĭđ ğģĝ Ŏŋ ĹħŞă • ğĮăģĭġćĝĸćĞ ğģĝ Ŏŋ ĹħŞă

ŊōōŌ

ğģĝ ʼnŋŌ ŶřĮćĴĝćĖ • ğĮăģĭġŶřĮćĴĝćĖćĖĬĸġİĤğĬđĭėŶğĬĸĔĤ ŶğĬąŅĮŶŖ Ě.Ĥ.ŊōōŌ ŶřĮćĴĝćĖėşĮĖĄġĮă ħĝĵŞĔıŀ Ŏ ĒŅĮėġėĮăĸĒĞ ĩŅĮĸĜĩĸĝijĩă ąĭăħģĭđĚĭăăĮ • ğĮăģĭġŶřĮćĴĝćĖđıĸđŞĖđşĮĖ “ĸĞĮģćĖĀĖğĭĄĥŢŶřĮ” ŶřĮćĴĝćĖėşĮĖħĖĩăĘĴĄ ħĝĵŞĔıŀ ʼnň ĒŅĮėġĸŶŘĩ ĩŅĮĸĜĩĸćıĞăĄġĮă ąĭăħģĭđĖŞĮĖ • ğĮăģĭġŶřĮćĴĝćĖđıĸđŞĖğĬđĭėĜĮĀ - ĜĮĀĸħĖijĩ ŶřĮćĴĝćĖėşĮĖŶřĮĄġşģĞ ħĝĵŞĔıŀ Ő ĒŅĮėġĹĝŞĦĬĸğıĞă ĩŅĮĸĜĩĹĝŞĦĬĸğıĞă ąĭăħģĭđĹĝŞĪŞĩăĦĩĖ - ĜĮĀĄġĮăĹġĬĒĬģĭĖĩĩĄ ŶřĮćĴĝćĖėşĮĖħşģĞĦĬĚĮĖĦĮĝĭĀĀı ħĝĵŞĔıŀ Ŋ ĒŅĮėġħĖĩăĺğă ĩŅĮĸĜĩĚĖĝĔģĖ ąĭăħģĭđĄĮĊąĖėĴğı - ĜĮĀĒĬģĭĖĩĩĄĸĆıĞăĸħĖijĩ ŶřĮćĴĝćĖđăĄğĬĹĦĖ ėşĮĖĖĮđĩĄļĝş ħĝĵĔŞ ŀı ʼnŊ ĒŅĮėġĔŞĮąŅĮŶĮ ĩŅĮĸĜĩĔŞĮĩĴĸĔĖ ąĭăħģĭđĖĀğĚĖĝ - ĜĮĀĻĒş ŶřĮćĴĝćĖĩŞĮģĩşĮĞĞĩ ėşĮĖēŅŁĮĒġĩđ ħĝĵŞĔıŀ Ō ĒŅĮėġĖŅŁĮĒĄ ĩŅĮĸĜĩĔĴŞăĦă ąĭăħģĭđĖĀğĤğıĕğğĝğĮć • ğĮăģĭġŶřĮćĴĝćĖğĬđĭėąĭăħģĭđ ąŅĮĖģĖ Ŏō ĹħŞă • ğĮăģĭġćĝĸćĞ ąŅĮĖģĖ Ŏŋ ĹħŞă

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĘġĄĮğŶğĬĄģđŶřĮćĴĝćĖĒĭģĩĞŞĮă (ĒŞĩ) ŶŖ Ŋōōō

ŶřĮćĴĝćĖĔıŀļđşğĭėğĮăģĭġ ğģĝ ʼnŋŋ ŶřĮćĴĝćĖ • ğĮăģĭġŶřĮćĴĝćĖćĖĬĸġİĤğĬđĭėŶğĬĸĔĤ ŶğĬąŅĮŶŖ Ě.Ĥ.Ŋōōō ŶřĮćĴĝćĖėşĮĖħşģĞĦĬĚĮĖĦĮĝĭĀĀı ħĝĵŞĔıŀ Ŋ ĒŅĮėġħĖĩăĺğă ĩŅĮĸĜĩĚĖĝĔģĖ ąĭăħģĭđĄĮĊąĖėĴğı • ğĮăģĭġŶřĮćĴĝćĖđıĸđŞĖđşĮĖ“ĄĮğĚĭďĖĮĦĵŞĀģĮĝĞĭŀăĞijĖ” ŶřĮćĴĝćĖėşĮĖĸđŞĖĚĭďĖĮ ħĝĵŞĔıŀ ʼnŊ ĒŅĮėġĸŶŘĩ ĩŅĮĸĜĩĸćıĞăĄġĮă ąĭăħģĭđĖŞĮĖ • ğĮăģĭġŶřĮćĴĝćĖđıĸđŞĖğĬđĭėĜĮĀ - ĜĮĀĸħĖijĩ ŶřĮćĴĝćĖėşĮĖĝıĦĴþ ħĝĵŞĔıŀ Ő ĒŅĮėġģĭăąĭĖĔğŢ ĩŅĮĸĜĩĦĮĝĸăĮ ąĭăħģĭđĒĮĄ - ĜĮĀĒĬģĭĖĩĩĄĸĆıĞăĸħĖijĩ ŶřĮćĴĝćĖėşĮĖĒĮđğİĖĔĩă ħĝĵŞĔıŀ Ŏ ĒŅĮėġĕĮĒĴĔĩă ĩŅĮĸĜĩĜĵĸþıĞģ ąĭăħģĭđćĭĞĜĵĝİ - ĜĮĀĄġĮăĹġĬĜĮĀĒĬģĭĖĩĩĄ ŶřĮćĴĝćĖėşĮĖĸþĮĝĴĦİ ħĝĵĔŞ ıŀ ʼnň ĒŅĮėġħĖĩăŶğijĩ ĩŅĮĸĜĩħĖĩăŶğijĩ ąĭăħģĭđĄĮĊąĖėĴğı - ĜĮĀĻĒş ŶřĮćĴĝćĖėşĮĖąĴĨĮĜğĐŢĚĭďĖĮ ʼnŊ ħĝĵŞĔıŀ ʼnŋ ĒŅĮėġĦĴĀİğİĖ ĩŅĮĸĜĩĦĴĀİğİĖ ąĭăħģĭđĖğĮĕİģĮĦ • ğĮăģĭġŶřĮćĴĝćĖğĬđĭėąĭăħģĭđ ąŅĮĖģĖ ŎŌ ĹħŞă • ğĮăģĭġćĝĸćĞ ąŅĮĖģĖ Ŏŋ ĹħŞă

Ŋ. ĄİąĄğğĝĀŞĮĞĸĞĮģćĖĄġşĮĞİŁĝ ĀŞĮĞĸĞĮģćĖĄġşĮĞİŁĝ ĸŶŦĖĄİąĄğğĝĔıŀĝŞăĴ ħģĭăĦğşĮăĸĞĮģćĖ ĖĭĄĩĖĴğĄĭ ĥŢğĖŞĴ ĻħĝŞĸĚijĩŀ ĦijėĔĩđĸąĒĖĮğĝĐŢĄĮğŶĄŶŚĩăđĵĹġğĭĄĥĮ ŶřĮćĴĝćĖĒŞĩąĮĄĀĖğĴŞĖŶŤąąĴėĭĖ ĄİąĄğğĝđĭăĄġŞĮģļđşćŞģĞĦğşĮă ąİĒĦŅĮĖIJĄĩĖĴğĄĭ ĥŢĻħşĄėĭ ĸĞĮģćĖ ĚğşĩĝĔĭ㣠ēŞĮĞĔĩđĩăĀŢĀģĮĝğĵĸş ĄıĞŀ ģ ĄĭėŶğĬĺĞćĖŢĹġĬĀĴĐĀŞĮþĩăŶřĮļĝş ĄĮğđĵĹġğĭĄĥĮŶřĮćĴĝćĖ Ēġĩđ ąĖĄĮğĩĖĴğĄĭ ĥŢĚġĭăăĮĖĹġĬĦİăŀ ĹģđġşĩĝĸĚijĩŀ ćŞģĞġđĺġĄğşĩĖ ĈIJăŀ ġĭĄĥĐĬĄĮğąĭđĀŞĮĞĸŶŦĖĀŞĮĞĚĭĄĹğĝ ĝıĄąİ ĄğğĝĄĮğėğğĞĮĞĀģĮĝğĵş

ąĮĄģİĔĞĮĄğ ĹġĬĄİąĄğğĝĤIJĄĥĮĸğıĞĖğĵĘş ĮŞ ĖĘĭĦĦĬ Ŏ Āijĩ ħĵ ĒĮ ąĝĵĄ ġİŁĖ ĄĮĞ Ļą ĔıŀąĬĔŅĮĻħşĸĄİđĀģĮĝğĵşĹġĬĀģĮĝĸþşĮĻąļđşăŞĮĞþIJŁĖ ĄĮğđŅ Į ĸĖİ Ė Ąİ ą ĄğğĝĀŞ Į ĞĸĞĮģćĖĄġş Į ĞİŁ ĝ ĒĭŁ ă ĹĒŞ ŶŖ Ŋōōʼn-Ŋōōō ąĭđþIJĖŁ ʼnʼn ğĴĖŞ ĝıĸĞĮģćĖąĮĄĔĴĄĜĮĀþĩăŶğĬĸĔĤ ĸþşĮğŞģĝğģĝąŅĮĖģĖ Őőň ĀĖ

ĝĜ


ĄİąĄğğĝĀŞĮĞĸĞĮģćĖĄġşĮĞİŁĝŶŖ Ŋōōʼn - Ŋōōō ŶŖ

ĄİąĄğğĝ

Ŋōōʼn

ğĴĖŞ Ĕıŀ ʼn ĀŞĮĞĸĞĮģćĖĄġşĮĞİĝŁ Đ ŶřĮćĴĝćĖėşĮĖħĖĩăğı ĩŅĮĸĜĩħĖĩăħĊşĮŶġşĩă ąĭăħģĭđĸĚćğėĴğı

Ŏň ĀĖ

ŊōōŊ

ğĴĖŞ Ĕıŀ Ŋ ĀŞĮĞĸĞĮģćĖĄġşĮĞİĝŁ Đ ĩĴĔĞĮĖĹħŞăćĮĒİđĩĞĦĴĸĔĚ-ŶĴĞ ąĭăħģĭđĸćıĞăĻħĝŞ ğĴĖŞ Ĕıŀ ŋ ĀŞĮĞĸĞĮģćĖĄġşĮĞİŁĝ Đ ĩĴĔĞĮĖĹħŞăćĮĒİđĩĞħġģă ąĭăħģĭđĸćıĞăğĮĞ

ʼnŎň ĀĖ

Ŋōōŋ

ğĴĖŞ Ĕıŀ Ō ĀŞĮĞĸĞĮģćĖ “ąĮĄĒşĖĖŅŁĮĦĵŞŶġĮĞĖŅŁĮ” ąĭăħģĭđĦĝĴĔğĦăĀğĮĝ ğĴĖŞ Ĕıŀ ō ĀŞĮĞĸĞĮģćĖĄġşĮĞİŁĝĜĮĀĻĒş ŶřĮćĴĝćĖėşĮĖēŅŁĮĘIJŁă ĒŅĮėġĒşĖĞģĖ ĩŅĮĸĜĩĚĖĝ ąĭăħģĭđĦĴğĮĥċŢĕĮĖı ğĴĖŞ Ĕıŀ Ŏ ĀŞĮĞĸĞĮģćĖĄġşĮĞİŁĝĜĮĀĒĬģĭĖĩĩĄĸĆıĞăĸħĖijĩ ąĭăħģĭđćĭĞĜĵĝİ

Ŋŏň ĀĖ

ŊōōŌ

ğĴĖŞ Ĕıŀ ŏ ĀŞĮĞĸĞĮģćĖĄġşĮĞİĝŁ ĜĮĀĄġĮă Đ ĤĵĖĞŢĤĄIJ ĥĮĄĮğĚĭďĖĮĩŞĮģĀĴăş ĄğĬĸėĖ ĩĭĖĸĖijĩŀ ăĝĮąĮĄĚğĬğĮćđŅĮğİ ĒŅĮėġĀġĩăþĴđ ĩŅĮĸĜĩĔŞĮĻħĝŞ ąĭăħģĭđąĭĖĔėĴğı ğĴĖŞ Ĕıŀ Ő ĀŞĮĞĸĞĮģćĖĄġşĮĞİŁĝĜĮĀĸħĖijĩ ĩŅĮĸĜĩĹĝŞĸĝĮĬ ąĭăħģĭđġŅĮŶĮă

ʼnŎň ĀĖ

Ŋōōō

ğĴĖŞ Ĕıŀ ő ĀŞĮĞĸĞĮģćĖĀĖğĭĄĥŢŶřĮ ąĭăħģĭđĦĝĴĔğŶğĮĄĮğ ğĴĖŞ Ĕıŀ ʼnň ĀŞĮĞĸĞĮģćĖĄġşĮĞİŁĝĜĮĀĻĒş ąĭăħģĭđĚĭăăĮ ğĴĖŞ Ĕıŀ ʼnʼn ĀŞĮĞĸĞĮģćĖĄġşĮĞİĝŁ ĜĮĀĒĬģĭĖĩĩĄĸĆıĞăĸħĖijĩ ąĭăħģĭđĦĄġĖĀğ

ŊŌň ĀĖ

ŋ. ĄİąĄğğĝĦĭĝĝĖĮĸĀğijĩþŞĮĞĘĵşĖŅĮŶřĮćĴĝćĖ ĄĮğĦĭĝĝĖĮĸĀğijĩþŞĮĞĘĵşĖŅĮŶřĮćĴĝćĖ ĸŶŦĖĄİąĄğğĝĔıŀ ĝĴŞăĸĖşĖĄġĴŞĝĘĵşĖŅĮćĴĝćĖ ĺđĞĸĆĚĮĬĀĐĬĄğğĝĄĮğŶřĮćĴĝćĖ ĈIJŀă ēij ĩ ĸŶŦ Ė ĹĄĖħġĭ Ą ĻĖĄĮğþĭ ė ĸĀġijŀĩ ĖĄĮğěŘŨĖ ěĵ đĵ Ĺ ġ ğĭ Ą ĥĮ ŶřĮþĩăćĴĝćĖĸĚijŀĩŶğĬĺĞćĖŢþĩăćĴĝćĖĹġĬĦĭăĀĝ ĄİąĄğğĝĖıŁ ĝıĸŶŚĮħĝĮĞĻħşĄġĴŞĝĘĵşĖŅĮĔıŀĝıėĔėĮĔĦŅĮĀĭĊĻĖĄĮğđĵĹġğĭĄĥĮŶřĮ ąĮĄĜĵĝİĜĮĀĒŞĮăľ ļđşĝĮĚėŶĬĹġĬĹġĄĸŶġıŀĞĖŶğĬĦėĄĮğĐŢ ĀģĮĝĀİđĸħĿĖĸĄıŀĞģĄĭėĄĮğĚĭďĖĮ đĵĹġ ğĭĄĥĮŶřĮğĬħģŞĮăĄĭĖ ĺđĞĖŅ Į Ŷř Į ćĴ ĝ ćĖĔıŀļ đş ğĭė ğĮăģĭ ġ ąĮĄĄĮğŶğĬĄģđŶř Į ćĴ ĝ ćĖ Ēĭ ģ ĩĞŞ Į ăĝĮĸŶŦ Ė Ēş Ė ĹėėþĩăĄĮğĚĭ ď ĖĮŶř Į Ğĭŀ ă Ğij Ė ćĴ ĝ ćĖ ļđşŶğĬĺĞćĖŢ ĸĚijĩŀ ĻħşćĝĴ ćĖĩijĖŀ ľ ļđşĸğıĞĖğĵĹş ĖģĀİđ ģİĕĄı ĮğĩĖĴğĄĭ ĥŢ ŶřĮ ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢąĮĄŶřĮ ĹġĬĀģĮĝĦŅĮĸğĿąĻĖĄĮğĚĭďĖĮ ŶřĮþĩăćĴĝćĖĔıŀļđşğĭėğĮăģĭġąĮĄĄĮğŶğĬĄģđŶřĮćĴĝćĖĒĭģĩĞŞĮă þĩăĺĀğăĄĮğī ĸĚijĩŀ ĻħşĖĮŅ ļŶŶğĬĞĴĄĒŢĻćşĻĖĄĮğĚĭďĖĮŶřĮćĴĝćĖþĩă ĒĖĸĩăĒŞĩļŶ ĖĩĄąĮĄĖıĞŁ ăĭ ĝıĄĮğĻħşĀģĮĝğĵĸş ĄıĞŀ ģĄĭėĚġĭăăĮĖļěěŚĮ ĹġĬĄĮğĩĖĴğĄĭ ĥŢĚġĭăăĮĖ ĸĚijĩŀ ĦğşĮăĸĦğİĝĀģĮĝğĵĹş ġĬĀģĮĝĸþşĮĻąĔıŀ ēĵĄĒşĩăĸĄıĞŀ ģĄĭėĸğijĩŀ ăĚġĭăăĮĖļěěŚĮ ĄİąĄğğĝđĭăĄġŞĮģĞĭăćŞģĞĸĦğİĝ ĦğşĮăĀģĮĝĦĭĝĚĭĖĕŢğĬħģŞĮăĄġĴĝŞ ĘĵĖş ĮŅ ŶřĮćĴĝćĖĹġĬþĞĮĞĸŶŦĖĸĀğijĩ þŞĮĞĔıĝŀ Ąı ĮğĹġĄĸŶġıĞŀ ĖĸğıĞĖğĵĄş ĮğąĭđĄĮğŶřĮćĴĝćĖđşģĞąĴđĝĴ㪠ħĝĮĞ ĸđıĞģĄĭĖ Āijĩ ĄĮğĀăĩĞĵþŞ ĩăĘijĖŶřĮĒġĩđļŶ ĄĮğđŅ Į ĸĖİ Ė Ąİ ą ĄğğĝĻĖćŞ ģ ă ō ŶŖ ĔıŀĘŞĮ ĖĝĮĝı ĘşĵĖŅĮ ŶřĮćĴĝćĖąĮĄĔĴĄĜĮĀĸþşĮğŞģĝĄİąĄğğĝğģĝąŅĮĖģĖ ŎŌň ĀĖ ąĮĄĄİąĄğğĝĔıąŀ đĭ þIJĖŁ ğģĝ Ő Āğĭ㣠ĒĮĝğĮĞġĬĸĩıĞđ đĭăĖıŁ

ĝĝ

Ęĵĸş þşĮğŞģĝĄİąĄğğĝ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĄİąĄğğĝĦĭĝĝĖĮĸĀğijĩþŞĮĞĘĵşĖŅĮŶřĮćĴĝćĖŶŖ Ŋōōʼn - Ŋōōō ŶŖ

ĄİąĄğğĝ

Ŋōōʼn

ĀğĭŁăĔıŀ ʼn ĦĭĝĝĖĮĸĀğijĩþŞĮĞĘĵşĖŅĮŶřĮćĴĝćĖĜĮĀĒĬģĭĖĩĩĄĸĆıĞăĸħĖijĩ Đ ŶřĮćĴĝćĖĸþĮģă ĒŅĮėġģĭăĒĬĸĂŞ ĩŅĮĸĜĩħĖĩăėĭģğĬĸħģ ąĭăħģĭđćĭĞĜĵĝİ

ŊōōŊ

ĀğĭŁăĔıŀ Ŋ ĦĭĝĝĖĮĸĀğijĩþŞĮĞĘĵĖş ĮŅ ŶřĮćĴĝćĖĜĮĀĸħĖijĩ Đ ŶřĮćĴĝćĖėşĮĖĔĮŶřĮĸŶĮ ĒŅĮėġĔĮŶġĮđĴĄ ĩŅĮĸĜĩĹĝŞĔĮ ąĭăħģĭđġŅĮĚĵĖ

Ŋōōŋ

ĀğĭŁăĔıŀ ŋ ĦĭĝĝĖĮĸĀğijĩþŞĮĞĘĵşĖŅĮŶřĮćĴĝćĖĜĮĀĸħĖijĩ Đ ĩĴĔĞĮĖĹħŞăćĮĒİĹąşĈşĩĖ ąĭăħģĭđġŅĮŶĮă ĀğĭŁăĔıŀ Ō ĦĭĝĝĖĮĸĀğijĩþŞĮĞĘĵşĖŅĮŶřĮćĴĝćĖĜĮĀĄġĮăĹġĬĒĬģĭĖĩĩĄ ĩŅĮĸĜĩĦģĖĘIJŁă ąĭăħģĭđğĮćėĴğı

ŊōōŌ

Āğĭ㣠Ĕıŀ ō ĦĭĝĝĖĮĸĀğijĩþŞĮĞĘĵĖş ĮŅ ŶřĮćĴĝćĖĜĮĀĒĬģĭĖĩĩĄĸĆıĞăĸħĖijĩ Đ ŶřĮćĴĝćĖėşĮĖħşģĞļğŞėğĵ ĚĮ ąĭăħģĭđĩĴđğĕĮĖı ĀğĭŁăĔıŀ Ŏ ĦĭĝĝĖĮĸĀğijĩþŞĮĞĘĵşĖŅĮŶřĮćĴĝćĖĜĮĀĻĒş Đ ŶřĮćĴĝćĖĩŞĮģġIJĄ ąĭăħģĭđĄğĬėıŀ

Ŋōōō

ĀğĭŁăĔıŀ ŏ ĦĭĝĝĖĮĸĀğijĩþŞĮĞĘĵĖş ĮŅ ŶřĮćĴĝćĖĜĮĀĄġĮăĹġĬĒĬģĭĖĩĩĄ Đ ŶřĮćĴĝćĖėşĮĖħşģĞĦĬĚĮĖĦĮĝĭĀĀı ąĭăħģĭđĄĮĊąĖėĴğı ĀğĭŁăĔıŀ Ő ĦĭĝĝĖĮĸĀğijĩþŞĮĞĘĵşĖŅĮŶřĮćĴĝćĖĜĮĀĸħĖijĩ Đ ŶřĮćĴĝćĖėşĮĖĝıĦĴþ ąĭăħģĭđĒĮĄ

ĝĞ


ĄİąĄğğĝĒŞĩĸĖijĩŀ ăĺĀğăĄĮğ ĀĖğĭĄĥŢŶĮř ŶřĮğĭĄćĴĝćĖ ĸŶŦĖĄİąĄğğĝĦĖĭėĦĖĴĖĸĚijŀĩĄĮğĸĦğİĝĦğşĮăĀģĮĝĸþşĝĹþĿăĄĮğ đŅĮĸĖİĖăĮĖŶřĮćĴĝćĖ ļđşĹĄŞ

ʼn. ĸĦşĖĔĮăĤIJĄĥĮĕğğĝćĮĒİ ĝıĸŶŚĮħĝĮĞĻħşŶřĮćĴĝćĖĸŶŦĖħşĩăĸğıĞĖĔĮăĕğğĝćĮĒİ ĸĚijŀĩ ĄĮğĤIJĄĥĮĸğıĞĖğĵğş ĬėėĖİĸģĤĩĞŞĮăļĝŞĦĖİŁ ĦĴđ ĺđĞĻħşĔĄĴ ĜĮĀĦŞģĖ þĩăćĴĝćĖĝıĦŞģĖğŞģĝĻĖĄĮğĀİđĹġĬġăĝijĩĦğşĮăĸĦşĖĔĮăĸđİĖ ĤIJĄĥĮĻĖŶřĮĕğğĝćĮĒİ ğģĝĔĭ㣠ĘġİĒĦijĩŀ ĄĮğĸğıĞĖğĵĻş ħşĀĖĻĖćĴĝćĖ ĹġĬĜĮĞĖĩĄĸĄİđĀģĮĝğĵĀş ģĮĝĸþşĮĻą ĺđĞđŅĮĸĖİĖĄĮğĻĖŶŖ Ŋōōŋ ğģĝąŅĮĖģĖ ʼnň ŶřĮćĴĝćĖ đĭăĖıŁ ʼn) ŶřĮćĴĝćĖėşĮĖĔĮŶřĮĸŶĮ ĒŅĮėġĔĮŶġĮđĴĄ ĩŅĮĸĜĩĹĝŞĔĮ ąĭăħģĭđġŅĮĚĵĖ Ŋ) ŶřĮćĴĝćĖĸþĮĩşĮĞĺŶŚđ ĒŅĮėġĈĭėĒĬĸĀıĞĖ ĩŅĮĸĜĩ ćĭĞėĮđĮġ ąĭăħģĭđġĚėĴğı ŋ) ŶřĮćĴĝćĖėşĮĖĦğĬĹĄşģ ĒŅĮėġļĔğĔĩă ĩŅĮĸĜĩćĭĞėĴğı ąĭăħģĭđĦĴğĮĥċğŢĕĮĖı Ō) ŶřĮćĴĝćĖĸþĮģă ĒŅĮėġģĭăĒĬĸĂş ĩŅĮĸĜĩħĖĩăėĭģğĬĸħģ ąĭăħģĭđćĭĞĜĵĝİ ō) Ŷŀ Į ćĴ ĝ ćĖĺĖĖĻħĊŀ ĒŅ Į ėġĸĦı Ğ ģĹġĬĒŅ Į ėġĩı ĸ Ĉ ĩŅĮĸĜĩĺĚĕİńĤğıĦĴģğğĐ ąĭăħģĭđĤğıĦĬĸĄĥ

Ŏ) ŶřĮćĴĝćĖĸþĮĈŞĮĸġijĩđ ĒŅĮėġģĬĒĬĹėĄ ĩŅĮĸĜĩ ĸĔĚĦēİĒ ąĭăħģĭđćĭĞĜĵĝİ ŏ) ŶřĮćĴĝćĖėşĮĖĚĴĞĮă ĒŅĮėġĔĴ㪠ħġģă ĩŅĮĸĜĩŶĮĄĔŞĩ ąĭăħģĭđğĮćėĴğı Ő) ŶřĮćĴĝćĖėşĮĖĞĮăĺĔĖ ĒŅĮėġĤğıĝăĀġ ĩŅĮĸĜĩ ļĔğĺĞĀ ąĭăħģĭđĄĮĊąĖėĴğı ő) ŶřĮćĴĝćĖĸþĮþĮĝħİĖĺĞĄ ĒŅĮėġĒġĮđĹğşă ĩŅĮĸĜĩ ėşĮĖĸþģşĮ ąĭăħģĭđćĭĞĜĵĝİ ʼnň) ŶřĮćĴĝćĖėşĮĖģĭăĒĬĸĀıĞĖ ĒŅĮėġĔŞĮĦĮĞġģđ ĩŅĮĸĜĩĹĝŞĦĩđ ąĭăħģĭđĒĮĄ

Ŋ.ĺĀğăĄĮğ ŐŌ Ŷř Į ćĴ ĝ ćĖ Ŷġĵ Ą Ēş Ė ļĝş ē ģĮĞĚŞ ĩ ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĚğĬėĮĔĦĝĸđĿąĚğĬĸąşĮĩĞĵŞħĭģī ĸĖijĩŀ ăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕĝı ħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ ŏ ğĩė ō ĕĭĖģĮĀĝ ŊōōŌ ĸĖş Ė ĄĮğŶġĵ Ą Ēş Ė ļĝş Ļ ĖŶř Į ćĴ ĝ ćĖ ĸĚijŀ ĩ ĸŶŦ Ė ĹħġŞ ă ĄĭĄĸĄĿėĄŠĮĈĀĮğŢėĩĖļđĩĩĄļĈđŢļģşĻĖğĵŶĸĖijŁĩļĝş ĹġĬĖşĩĝĖŅĮ ĹĖģĚğĬğĮćđŅĮğİ ĸğijĩŀ ă ĄĮğŶġĵĄŶřĮ ŋ ĩĞŞĮă ĸĚijĩŀ ŶğĬĺĞćĖ Ō ĩĞŞĮă ĝĮĸŶŦĖĹĖģĔĮăħġĭĄĻĖĄĮğđŅĮĸĖİĖĺĀğăĄĮğđşģĞĄĮğĦŞăĸĦğİĝ ĄĮğŶġĵĄļĝşĻćşĦĩĞ ļĝşĄĖİ ļđş ļĝşěŘĖ ąŅĮĖģĖğģĝ ŐŌň,ňňň ĒşĖ ğģĝ ʼnŊŎ ćĖİđ ĻĖĚijŁĖĔıŀ ŐŌ ĹħŞă ĻĖ ŎŌ ąĭăħģĭđĔĭŀģŶğĬĸĔĤ

ŋ. ĺĀğăĄĮğŶř Į ĻĖĸĝij ĩ ăĸĚijŀ ĩ ĄĮğĤIJ Ą ĥĮĄġş Į ĞİŁ ĝ ĸĆġİ ĝ ĚğĬĸĄı Ğ ğĒİ Ě ğĬėĮĔĦĝĸđĿ ą ĚğĬĸąş Į ĩĞĵŞ ħĭ ģ ĸ Ėijŀ ĩ ă Ļ Ė ĺ ĩ Ą Į Ħ Ě ğ Ĭ ğ Į ć Ěİ ĕı ĝ ħ Į ĝ ă Ā ġ ĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ ŏ ğĩė ō ĕĭĖģĮĀĝ ŊōōŌ ĸŶŦĖĄİąĄğğĝĔıŀŶġĵĄŶřĮĻĖĻąĀĖ ĝıĸŶŚĮħĝĮĞĔıŀĦēĮėĭĖ ĄĮğĤIJĄĥĮĹġĬĤĮĦĖĦēĮĖ ąŅĮĖģĖ ŐŌ ĹħŞă ĔĭŀģŶğĬĸĔĤ ĸĖşĖ ĄĮğĦğşĮăĹħġŞăĸğıĞĖğĵĸş ğijĩŀ ăŶřĮļĝşĜĮĞĻĖĺğăĸğıĞĖĹġĬģĭđ ĸĚijĩŀ Ļħş ĸĞĮģćĖ ļđşĤĄIJ ĥĮĸğıĞĖğĵĚş Ėĭ ĕĴļŢ ĝşĒĮŞ ăľ ĒġĩđąĖĖŅĮļŶĻćşėğĵ ĐĮĄĮğ ĻĖĄĮğĚĭďĖĮĦijŀĩĄĮğĸğıĞĖĄĮğĦĩĖĜĮĞĻĖĺğăĸğıĞĖļđş ĚĭĖĕĴŢļĝş ĔıŀĻćşŶġĵĄ ŶğĬĄĩėđşģĞ

ĝğ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


o ĚĭĖĕĴŢļĝşĝăĀġĚğĬğĮćĔĮĖŶğĬąŅĮąĭăħģĭđ ŏŎ ćĖİđ o ĚĭĖĕĴŢļĝşđĩĄħĩĝ ļĝŞĖşĩĞĄģŞĮ Ŋň ćĖİđ o ĚĭĖĕĴŢļĝşŶřĮĄİĖļđş ļĝŞĖşĩĞĄģŞĮ Ŋň ćĖİđ o ŶġĵĄĚĭĖĕĴŢļĝşĔıŀĸħĝĮĬĦĝ ĸćŞĖ ļĝşĝăĀġŶğĬąŅĮģĭĖĸĄİđ ļĝşŶğĬąŅĮĦēĮėĭĖ ļĝşĚĖŁij ēİĖŀ ĹġĬ ļĝşĻĖģğğĐĀđı ļĝşĻĖĚĴĔĕŶğĬģĭĒİ ĩĮħĮğ ĦĝĴĖļĚğĹġĬĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢĩijŀĖľ ąŅĮĖģĖ ʼnōň ćĖİđ ĀğĩėĀġĴĝĻĖĹĒŞġĬĜĮĀþĩăŶğĬĸĔĤ o þşĩĝĵġĸĄıĞŀ ģĄĭėĄĮğĚIJăŀ ĚİăŶřĮćĴĝćĖĻĖđşĮĖĹħġŞăĩĮħĮğ ĹġĬļĝşĻćşĦĩĞħğijĩđşĮĖĚİĕıĄğğĝ ĀģĮĝĸćijŀĩ ĸŶŦĖĒşĖ

Ō. ħĖĭ ă Ħij ĩ “ĚğğĐļĝş Ŷř Į ĚijŁ Ė ėş Į ĖĩĮħĮğćĴ ĝ ćĖ” ō. Ĥĵ Ė ĞŢ Ą Įğĸğı Ğ Ėğĵş Ŷř Į ćĴ ĝ ćĖėş Į Ėħş ģ ĞļğŞ ėĵ ğ ĚĮ ĸĆġİ ĝ ĚğĬĸĄı Ğ ğĒİ Ħ ĝĸđĿ ą ĚğĬėğĝĺĩğĦĮĕİ ğ Įćī ĸ Ć ġİ ĝ Ě ğ Ĭ ĸ Ąı Ğ ğ Ēİ Ħ ĝ ĸ đĿ ą Ě ğ Ĭ Ė Į ă ĸ ąş Į ī ĦĞĮĝĝĄĴċğĮćĄĴĝĮğĸĖijĩŀ ăĻĖĺĩĄĮĦĝħĮĝăĀġĸĆġİĝ ĚğĬėğĝğĮćİ Ėı Ė Įē ĸĖijŀ ĩ ăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİ ĕı ĚğĬćĖĝĚğğĥĮ ō ğĩė ŊŐ ĄğĄċĮĀĝ Ŋōōō ĝħĮĝăĀġĸĆġİ ĝ ĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ĤĵĖĞŢĄĮğĸğıĞĖğĵşĹħŞăĖıŁąĬĸŶŦĖąĴđĤĵĖĞŢğģĝĄĮğĤIJĄĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō ĸĚijĩŀ ĦğşĮăĩăĀŢĀģĮĝğĵĸş ĄıĞŀ ģĄĭėĚijćĩĮħĮğ ĹġĬĚijćĦĴĝĖļĚğ ĸĚİŀĝĸĒİĝĻħşĄĭėŶřĮćĴĝćĖĔĭŀģŶğĬĸĔĤ ĈIJŀăąĬćŞģĞĄğĬĒĴşĖĻħşĸĄİđ ĄĮğđĵĹġğĭĄĥĮĹġĬĩĖĴğĭĄĥŢĚĭĖĕĴŢļĝşĸħġŞĮĖıŁĻħşĀăĩĞĵŞĻĖŶřĮćĴĝćĖ ĒŞĩļŶ ĩıĄĔĭŁăĞĭăĸŶŦĖĄĮğĸĘĞĹĚğŞĻħşćĴĝćĖĹġĬĦĮĕĮğĐćĖļđş ĔğĮėēIJăĀĴĐĀŞĮþĩăŶřĮļĝş ĔıŀĸŶŦĖĹħġŞăĩĮħĮğĹġĬĹħġŞăĖŅŁĮĔıŀ ĦŅĮĀĭĊĻĖĄĮğđŅĮğăćıģİĒþĩăćĴĝćĖĹġĬĦĭăĀĝ ĩĭĖĸŶŦĖĄĮğĸĘĞ ĹĚğŞŶğĬćĮĦĭĝĚĭĖĕŢĸĄıĞŀ ģĄĭėĚĭĖĕĴļŢ ĝşŶĮř ĚijĖŁ ėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖĻħş ĄĭėĦĭăĀĝĈIJŀăąĬĖŅĮļŶĦĵŞĄĮğĸĄİđąİĒĦŅĮĖIJĄğĭĄĹġĬħģăĹħĖŶřĮļĝş ħĖĭăĦijĩđĭăĄġŞĮģąĬĖŅĮļŶĸĘĞĹĚğŞĻħşĄėĭ ćĴĝćĖĔıĸŀ þşĮğŞģĝĺĀğăĄĮğ ĀĖğĭĄĥŢŶřĮ ŶřĮğĭĄćĴĝćĖ ĔĭŀģŶğĬĸĔĤ ĖĭĄĸğıĞĖ ĖĭĄĤIJĄĥĮ ĹġĬ ŶğĬćĮćĖĘĵşĦĖĻą ĸĖijŁĩħĮĜĮĞĻĖħĖĭăĦijĩ ŶğĬĄĩėđşģĞ o þş ĩ ĝĵ ġ ĸ Ąıŀ Ğ ģ Ąĭ ė Ě ğ Ĭ ğ Į ć Ą ğ Đı Ğ Ąİ ą þ ĩ ă ĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē đşĮĖĄĮğĩĖĴğĭĄĥŢ ĔğĭĚĞĮĄğŶřĮļĝş o þşĩĝĵġĄĮğđŅĮĸĖİĖĺĀğăĄĮğ “ĀĖğĭĄĥŢŶřĮ ŶřĮğĭĄćĴĝćĖ” o þşĩĝĵġĚĭĖĕĴŢļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖĻĖŶřĮćĴĝćĖĔĭŀģ ŶğĬĸĔĤĔıŀĝıĀģĮĝĦŅĮĀĭĊĒŞĩĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢþĩăćĴĝćĖĻĖđşĮĖ

ĸğıĞĖğĵş ĹĦģăħĮ ĹġĬĚĭďĖĮĄĮğąĭđĄĮğŶřĮćĴĝćĖğŞģĝĄĭĖĜĮĞĻĖ ćĴĝćĖĒŅĮėġĩĵėĝĴă ĹġĬĸĀğijĩþŞĮĞŶřĮćĴĝćĖąĮĄĔıŀĩijŀĖľ ğģĝĔĭŁă ĸŶŦĖĸĀğijĩŀ ăħĝĮĞħğijĩĦĭĊġĭĄĥĐŢþĩăĄĮğĹĦđăĸąĒĖĮğĝĐŢğģŞ ĝ ĄĭĖþĩăĔĴĄĜĮĀĦŞģĖ ĹġĬĔĴĄĀĖĻĖćĴĝćĖ ĸĚijŀĩĄĮğđĵĹġğĭĄĥĮ ŶřĮļĝşþĩăŶğĬĸĔĤĻħşĞĭŀăĞijĖ ĜĮĞĻĖĤĵĖĞŢĄĮğĸğıĞĖğĵşđĭăĄġŞĮģąĬ ŶğĬĄĩėđşģĞ ĄĮğąĭđĹĦđăþşĩĝĵġĚijŁĖčĮĖĘġăĮĖþĩăćĴĝćĖ đşĮĖĄĮğĩĖĴğĭĄĥŢĀģĮĝħġĮĄħġĮĞĔĮăćıģĜĮĚđşĮĖŶřĮļĝş ĹġĬ ĜĵĝŶİ Ċ Ť ĊĮĔşĩăēİĖŀ ĒŞĮăľ ğģĝĔĭ㣠ĸŶŦĖĸģĔı ŶğĬćĴĝ ŶğĬćĮĀĝ ĸĚijĩŀ ĄĮğĤIJĄĥĮ ĸğıĞĖğĵşĹġĬĦğşĮăĄğĬėģĖĄĮğĝıĦŞģĖğŞģĝþĩăćĴĝćĖ ĔşĩăēİŀĖĹġĬėĴĀĀġĘĵşĦĖĻąĔĭŀģļŶ ĸĦşĖĔĮăĤIJĄĥĮĕğğĝćĮĒİ ĈIJŀă ĸŶŦĖĸĀğijĩŀ ăĝijĩĻĖĄĮğĤIJĄĥĮ ĹġĬĸğıĞĖğĵĕş ğğĝćĮĒİģĔİ ĞĮĻĖĦĜĮĚ ĀģĮĝĸŶŦĖąğİăĔıŀĦĭĝĘĭĦļđş ĻĖğĵŶĹėėþĩăčĮĖĀģĮĝğĵşĻĖĹĒŞġĬ ĸğijŀĩăĹĒŞġĬŶğĬĸđĿĖĔıŀĝıĻĖĕğğĝćĮĒİ ĸğijĩĖĸĚĮĬćŅĮĄġşĮļĝş Ĕıŀĝı ĄĮğĸĚĮĬþĞĮĞĚĭĖĕĴļŢ ĝşĦĮŅ ħğĭėĄĮğŶġĵĄĸĦğİĝŶřĮĹġĬĹąĄąŞĮĞĹĄŞ ėĴĀĀġĔĭģŀ ļŶ ĹġĬĹŶġăğģėğģĝĚijćĦĝĴĖļĚğĻĖĚijĖŁ Ĕıĝŀ Ļİ ħşĦĊ ĵ ħĮĞ ĸĚijĩŀ ĄĮğĤIJĄĥĮĔĮăģİćĮĄĮğ ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢþĩăćĴĝćĖĹġĬĸŶŦĖ ĹħġŞăþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ

ĝĠ


Ŏ. ĄĮğŶğĬĸĝİ Ė ĘġĄĮğąĭ đ ĄĮğŶř Į ćĴ ĝ ćĖĜĮĞĻĒşş ĺĀğăĄĮğ ĀĖğĭĄĥŢŶřĮ ŶřĮğĭĄćĴĝćĖ ĸĚijĩŀ ĻħşĔğĮėĘġĦĭĝĠĔĕİþń ĩăĄĮğđŅĮĸĖİĖĺĀğăĄĮğĔıĘŀ ĮŞ ĖĝĮ ĹġĬĖŅĮĝĮĚĭďĖĮĹġĬģĮăĹĘĖĄĮğđŅĮĸĖİĖăĮĖĻĖĩĖĮĀĒ ĔĭŁăĖŁĖıŁ ĺĀğăĄĮğī ļđşĝĩėħĝĮĞĻħşĤĵĖĞŢģİąĭĞŶřĮļĝş ĀĐĬģĖĤĮĦĒğŢğ ĝħĮģİĔĞĮġĭĞĸĄĥĒğĤĮĦĒğŢ ĸŶŦĖħĖŞģĞăĮĖĄġĮăĻĖĄĮğŶğĬĸĝİĖ ĘġĄĮğąĭđĄĮğŶřĮćĴĝćĖĜĮĞĻĒşĺĀğăĄĮğī ĺđĞĸŶŦĖĄĮğŶğĬĸĝİĖ ĸŶğıĞėĸĔıĞėğĬħģŞĮăŶřĮćĴĝćĖĔıļŀ đşğėĭ ğĮăģĭġąĮĄĺĀğăĄĮğī ĹġĬ ŶřĮćĴĝćĖĔıļŀ ĝŞļđşğėĭ ğĮăģĭġ ĈIJăŀ ļđşĸğİĝŀ đŅĮĸĖİĖĄĮğĝĮĒĭ㣠ĹĒŞŶŖ Ŋōōŋ ĘġġĭĚĕŢąĮĄĄĮğŶğĬĸĝİĖĘġĦğĴŶĦĮğĬĦŅĮĀĭĊļđşđĭăĖıŁ ʼn) ĄĮğĸŶġıĞŀ ĖĹŶġăđşĮĖĔĭĤĖĀĒİþĩăćĴĝćĖ ĝıĹĖģĺĖşĝ ĄĮğĸŶġıŀĞĖĹŶġăĻĖĔİĤĔĮăĔıŀđıþIJŁĖĒġĩđğĬĞĬĸģġĮĄĮğđŅĮĸĖİĖ ĺĀğăĄĮğ ĈIJŀăĝıĦĮğĬĦŅĮĀĭĊĦğĴŶļđşđĭăĖıŁ • ĄĮğąĭđĄĮğŶřĮćĴĝćĖĻĖğĵŶĹėėþĩăĀĐĬ ĄğğĝĄĮğŶřĮćĴĝćĖĹġĬĄğĬėģĖĄĮğĝıĦŞģĖğŞģĝ ĈIJŀăŶřĮćĴĝćĖ Ĕıļŀ đşğėĭ ğĮăģĭġĝıĔĤĭ ĖĀĒİĔđıŀ ĝı ĮĄĻĖđşĮĖĖıĦŁ ăĵ ĄģŞĮŶřĮćĴĝćĖĔıļŀ ĝŞļđş ğĭėğĮăģĭġ ĖĭŀĖħĝĮĞĀģĮĝģŞĮ ŶřĮćĴĝćĖĺđĞĦŞģĖĻħĊŞĞĭăĻħşĀģĮĝ ĦŅĮĀĭĊĄĭėĄĮğąĭđĄĮğŶřĮćĴĝćĖđşģĞĄğĬėģĖĄĮğĝıĦģŞ ĖğŞģĝþĩă ćĴĝćĖĩĞŞĮăĒŞĩĸĖijĩŀ ă ĈIJăŀ ĦĮĝĮğēĦğşĮăĀģĮĝĝĭĖŀ ĻąļđşģĮŞ ŶřĮćĴĝćĖ ąĬļđşğĭėĄĮğĀĴşĝĀğĩăĹġĬğĭĄĥĮąĮĄćĴĝćĖĩĞŞĮăąğİăąĭăĒŞĩļŶ • đş Į ĖĹĘĖăĮĖ ĄċğĬĸėı Ğ ė ĄĒİ Ą Į ĹġĬ ĄğĬėģĖĄĮğĻĖĄĮğĩĖĴğĭĄĥŢĔğĭĚĞĮĄğŶřĮļĝşĹġĬĦİŀăĹģđġşĩĝ ĚėģŞĮćĴĝćĖĝıĔĭĤĖĀĒİđşĮĖĖıŁĻĖĜĮĚğģĝĩĞĵŞĻĖğĬđĭėĔıŀđıþIJŁĖ ĺđĞŶřĮćĴĝćĖĔıŀļđşğĭėğĮăģĭġĞĭăĀăĞIJđĹĘĖăĮĖĻĖĄĮğĚĭďĖĮ Ŷř Į ćĴ ĝ ćĖþĩăĒĖĸĩăĩĞŞ Į ăĒŞ ĩ ĸĖijŀ ĩ ă þĐĬĔıŀ Ŷř Į ćĴ ĝ ćĖ Ĕıŀ ļ ĝŞ ļ đş ğĭ ė ğĮăģĭ ġ ĝı Ĕĭ Ĥ ĖĀĒİ Ļ Ėđş Į ĖĖıŁ ĸ Ŷġıŀ Ğ ĖĹŶġăĸĚİŀ ĝ þIJŁ Ė ĻĖĩĭĒğĮĸğŞă ĸĚğĮĬĒşĩăĄĮğĘġĭĄđĭĖĻħşŶřĮćĴĝćĖþĩăĒĖĸĩă ļđş ğĭ ė ğĮăģĭ ġ ąIJ ă ĔŅ Į Ļħş Ħ ĝĮćİ Ą ćĴ ĝ ćĖĝı Ā ģĮĝĄğĬĒij ĩ ğij ĩ ğş Ė ĻĖĄĮğĸþş Į ĝĮĝı ĦŞ ģ ĖğŞ ģ ĝĻĖĄİ ą ĄğğĝĔıŀ ĸ Ąıŀ Ğ ģþş ĩ ăĄĭ ė Ŷř Į ćĴ ĝ ćĖĔĴ Ą đş Į Ė ĺđĞĸĆĚĮĬĄĮğĻħş Ā ģĮĝĦŅ Į Āĭ Ċ Ąĭ ė ĹĘĖăĮĖ

ĝġ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō

ĄĮğĚĭ ď ĖĮŶř Į ćĴ ĝ ćĖ ĈIJŀ ă ąĬĸŶŦ Ė Ħİŀ ă ćıŁ ĖŅ Į Ļħş Ŷř Į ćĴ ĝ ćĖþĩăĒĖ ļđş ĝı ĺ ĩĄĮĦğĭ ė ğĮăģĭ ġ ĈIJŀ ă ēij ĩ ģŞ Į ĸŶŦ Ė ĸĄı Ğ ğĒİ Ğ ĤĹġĬĀģĮĝ ĜĮĀĜĵĝİĻąĦĵăĦĴđþĩăćĴĝćĖ • đşĮĖĄĮğđŅĮĸĖİĖăĮĖĔıĦŀ ĩđĀġşĩăĄĭėĹĖģĀİđ ŶğĭćĊĮĸĤğĥčĄİąĚĩĸĚıĞă ćĴĝćĖĝıĔĭĤĖĀĒİđşĮĖĖıŁĻĖĜĮĚğģĝ ĩĞĵŞĻĖğĬđĭėĔıŀđıĹġĬĝıĹĖģĺĖşĝĸĚİŀĝþIJŁĖĻĖĩĭĒğĮĸğŞă ĄġŞĮģĀijĩ ćĴ ĝ ćĖĝı Ą ĮğĖŅ Į ĸĤğĥčĄİ ą ĚĩĸĚı Ğ ăĝĮŶğĬĞĴ Ą ĒŢ Ļ ćş Ļ ĖćĴ ĝ ćĖ ĹġĬĄĮğĔıŀĄġĴŞĝćĴĝćĖļđşĸþşĮğŞģĝĻĖĄĮğėğİħĮğąĭđĄĮğŶřĮćĴĝćĖ þĩăĒĖĸĩăĔŅ Į Ļħş ĝı Ā ģĮĝğĵş Ā ģĮĝĸþş Į ĻąĄĭ ė ĹĖģĀİ đ Ŷğĭ ć ĊĮ ĸĤğĥčĄİąĚĩĸĚıĞăĺđĞĩĭĒĺĖĝĭĒİ ĔĭŁăĖıŁĸĚğĮĬħġĭĄĄĮğąĭđĄĮğ ĔğĭĚĞĮĄğŶřĮļĝşĸĚijŀĩĻħşĸĄİđĀģĮĝĞĭŀăĞijĖĖĭŁĖĄĿĩĮĤĭĞħġĭĄĄĮğ ĸĤğĥčĄİąĚĩĸĚıĞă ĸĚğĮĬĄĮğĔıŶŀ Įř ćĴĝćĖþĩăĒĖĸĩăąĬĦĮĝĮğē ĚĭďĖĮļŶĦĵŞŶřĮĔıŀĦĝėĵğĐŢļđşĹġĬĝıĀģĮĝĞĭŀăĞijĖćĭŀģġĵĄćĭŀģħġĮĖļđş ĞŞĩĝþIJŁĖĩĞĵŞĄĭėğĵŶĹėėþĩăĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢąĮĄŶřĮ ĺđĞĸĆĚĮĬ ŶğĬĺĞćĖŢĔĮăĒğăĸŶŦĖĦŅĮĀĭĊ ĈIJăŀ ąĬĒşĩăĞIJđħġĭĄĄĮğĩĭĒğĮĄĮğĻćş ŶğĬĺĞćĖŢğĮĞŶŖąĬĒşĩăļĝŞĸĄİĖĄģŞĮĩĭĒğĮĄĮğĸĚİĝŀ ĚĵĖþĩăĘġĘġİĒ ğĮĞŶŖ ĖĭŀĖĞŞĩĝħĝĮĞĀģĮĝģŞĮ ĺĀğăĄĮğī ļđşĝıĦŞģĖ ĦŞăĸĦğİĝĻħş ĸĄİđĄĮğĖŅĮŶğĭćĊĮĸĤğĥčĄİąĚĩĸĚıĞăĸþşĮļŶŶğĬĞĴĄĒŢĻćşĻĖĄĮğ ėğİħĮğąĭđĄĮğŶřĮćĴĝćĖĸĚijŀĩĻħşĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢąĮĄŶřĮĝıĀģĮĝ ĦĝđĴġĝĮĄþIJŁĖĩıĄĔĮăħĖIJŀăđşģĞ


• đş Į ĖĄİ ą ĄğğĝĄĮğĦŞ ă ĸĦğİ ĝ ĄĮğĩĖĴ ğĭ Ą ĥŢ ĚġĭăăĮĖĹġĬĦİŀăĹģđġşĩĝ ĚėģŞĮ ćĴĝćĖĝıĔĭĤĖĀĒİđşĮĖĖıŁĻĖĜĮĚ ğģĝĩĞĵŞĻĖğĬđĭėĔıŀđı ĹġĬĝıĹĖģĺĖşĝđıþIJŁĖ ĺđĞĸĆĚĮĬŶřĮćĴĝćĖĔıŀ ļĝŞļđşğĭėğĮăģĭġĦŞģĖĻħĊŞĻħşĀģĮĝĦŅĮĀĭĊĄĭėĚġĭăăĮĖąĮĄĄĮğĻćş ļĝş ěŘ Ė ĸĚğĮĬĸħĿ Ė ģŞ Į ĄĮğąĬĚĭ ď ĖĮŶř Į ćĴ ĝ ćĖþĩăĒĖĸĩăĻħş ĦĝėĵğĐŢþĖŁIJ ąĬĒşĩăĝıĄĮğĒĭđļĝşėĮŅ ğĴăŶřĮ Āijĩ ĒĭđļĝşĔĝŀı Ħı ĜĮĚļĝŞăĮĝ Āđăĩ ĒĮĞĈĮĄĩĩĄ ĈIJŀăļĝşĸħġŞĮĖıŁĝıĀĴĐĦĝėĭĒİĔıŀđıĻĖĄĮğĔŅĮĸŶŦĖ ļĝşěŘĖ ĸĚijŀĩąĬļŶĦĵŞĸŶŚĮħĝĮĞĀijĩŶřĮĝıĦĜĮĚĔıŀđıþIJŁĖĹġĬļđşğĭė ğĮăģĭġąĮĄĺĀğăĄĮğī • ĜĮĚğģĝĄĮğĸŶġıŀ Ğ ĖĹŶġăĔĭ Ĥ ĖĀĒİ þĩăćĴĝćĖĔıĝŀ Ēı ĩŞ ĺĀğăĄĮğī ĩĞĵĻŞ ĖğĬđĭėĔıđŀ Ĺı ġĬĝıĹĖģĺĖşĝđıþĖIJŁ ĸĚğĮĬĺĀğăĄĮğī ĝıĦģŞ ĖćŞģĞĘġĭĄđĭĖĻħşĄĮğĚĭďĖĮŶřĮćĴĝćĖđıþĖIJŁ

• ĀģğĦŞăĸĦğİĝĹġĬğĭĄĥĮġĭĄĥĐĬĸđŞĖþĩă ĺĀğăĄĮğī ļģşĀijĩ ĄİąĄğğĝħġĭĄ ŋ ĄİąĄğğĝ ļđşĹĄŞ ĄĮğŶğĬĄģđ ŶřĮćĴĝćĖ ĄĮğĦĭĝĝĖĮĸĀğijĩþŞĮĞĘĵşĖŅĮŶřĮćĴĝćĖ ĹġĬĀŞĮĞĸĞĮģćĖ ĸĚğĮĬĸŶŦĖĄĮğĄğĬĒĴşĖĻħşćĴĝćĖĒijŀĖĒĭģĻĖĄĮğĩĖĴğĭĄĥŢĔğĭĚĞĮĄğ ŶřĮļĝşĻĖĔşĩăēİŀĖþĩăĒĖ • ĀģğĸĚİĝŀ ĄİąĄğğĝĔıĸŀ ĄıĞŀ ģþşĩăĄĭėĄĮğąĭđĄĮğ ŶřĮćĴĝćĖ ĸĚijŀĩĸĚİŀĝŶğĬĦİĔĕİĜĮĚĻĖĄĮğĚĭďĖĮŶřĮĻħşĦĵăþIJŁĖ ĸćŞĖ ĄĮğĦŞăĸĦğİĝĄĮğĩĖĴğĭĄĥŢĚġĭăăĮĖĹġĬĦİŀăĹģđġşĩĝ ĸĦğİĝĦğşĮă ĀģĮĝğĵşĀģĮĝĸþşĮĻąĹġĬĀģĮĝĸþşĝĹþĿăĻħşćĴĝćĖĸĄıŀĞģĄĭėĄĮğ ġđĦĜĮģĬĺġĄğşĩĖ ĦŞăĸĦğİĝĄİąĄğğĝĸĄıĞŀ ģĄĭėĄĮğĦŞăĸĦğİĝĀģĮĝ ħġĮĄħġĮĞþĩăŶřĮ ĦğşĮăĀģĮĝğĵşĀģĮĝĸþşĮĻąĸĄıŀĞģĄĭėġĭĄĥĐĬ ĄĮğėğİħĮğąĭđĄĮğĹġĬğĬėėĖİĸģĤþĩăŶřĮćĴĝćĖ ĸŶŦĖĒşĖ

Ŋ) ĄĮğĸŶġıŀĞĖĹŶġăđşĮĖĀģĮĝĩĴđĝĦĝėĵğĐŢþĩăŶřĮ ćĴĝćĖ ĺđĞĚİąĮğĐĮąĮĄŶŤąąĭĞĒŞĮă ľ ļđşĹĄŞ ąŅĮĖģĖćĖİđþĩăŶřĮ ąŅĮĖģĖćĖİđĚğğĐļĝşĞĖij ĒşĖ ĀģĮĝħĖĮĹĖŞĖþĩăļĝşĞĖij ĒşĖ ĀģĮĝ ĸđŞĖħğijĩĄĮğŶĄĀġĴĝþĩăĚijŁĖĔıŀ ĀģĮĝħġĮĄħġĮĞĔĮăćıģĜĮĚ þĩăļĝş Ğij Ė Ēş Ė Ŷğİ ĝ ĮĐĝģġćı ģ ĜĮĚ Ŷğİ ĝ ĮĐĄĮğđĵ đ Ĉĭ ė ĄŠ Į Ĉ ĀĮğŢėĩĖļđĩĩĄļĈđŢ ĹġĬĜĮĚğģĝĀģĮĝĩĴđĝĦĝėĵğĐŢþĩăŶřĮ ćĴĝćĖ ĘġąĮĄĄĮğĤIJĄĥĮĚėģŞĮ ŶřĮćĴĝćĖĝıĀģĮĝĩĴđĝĦĝėĵğĐŢĻĖ ĜĮĚğģĝĩĞĵĻŞ ĖğĬđĭėĔıđŀ ı ĹġĬĝıĹĖģĺĖşĝĔıđŀ þı ĖIJŁ ĒĮĝćĖİđþĩăŶřĮ ĺđĞŶřĮćĴĝćĖĔıŀĝıġĭĄĥĐĬĸŶŦĖŶřĮđİėĹġşăĝıĀģĮĝĩĴđĝĦĝėĵğĐŢ ĝĮĄĔıŀĦĴđ ğĩăġăĝĮĸŶŦĖŶřĮĸĒĿăğĭă ĹġĬŶřĮĘĦĝĘġĭđĻė ŋ) ĹĖģĔĮăĄĮğĚĭďĖĮĺĀğăĄĮğīąĮĄþşĩĝĵġĹġĬĀģĮĝ ĀİđĸħĿĖþĩăćĴĝćĖĔıļŀ đşğėĭ ąĮĄĄĮğĤIJĄĥĮĹġĬŶğĬĸĝİĖĘġ ļđşĦğĴŶ ĸŶŦĖþşĩĸĦĖĩĹĖĬĒŞĩĄĮğĚĭďĖĮĺĀğăĄĮğī ĻĖĩĖĮĀĒ đĭăĖıŁ

ĝĢ


ĄĮğĚIJăŀ ĚİăŶřĮćĴĝćĖ

ĝģ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝİ ĚğĬĬĸĄııĞğĒ ĸĆġİ ğĒİİĦĝĸĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijĩă ĸĖ ĩŀ ăĻĖ Ļ ĺĩĩĄĮĦĚğĬ ğĬğĮ ğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őňň Ěğ Ě ğĥ ğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮ ħĮĀĝ Āĝ Ŋōō ō ō


ĝĤ


ćĴĝćĖĻĖćĖėĔħġĮĞĹħŞă ĞĭăĝıģİēıćıģİĒ ĚIJăŀ ĚİăĩĞĵĄŞ ėĭ ŶřĮ Ĕĭ㣠ĻĖđşĮĖĄĮğĸŶŦĖĹħġŞăĩĮħĮğ ĹħġŞăļĝşĻćşĦĩĞ ĹħġŞăĚijćĦĝĴĖļĚğ ĹħġŞă ĒşĖĖŅŁĮġŅĮĕĮğ ĹħġŞăĔŞĩăĸĔıŀĞģĖĭĖĔĖĮĄĮğ ĒġĩđąĖĸŶŦĖĹħġŞăŶğĬĄĩėĚİĕıĄğğĝĒĮĝ ĀģĮĝĸćijŀĩĹġĬŶğĬĸĚĐıĔşĩăēİŀĖ ĸćŞĖ ŶřĮćşĮ ģĭđŶřĮ ŶřĮĩĜĭĞĔĮĖ ŶřĮđĩĖŶĵřĒĮ ĸŶŦĖĒşĖ

Ğě

ĚğğĐ ĐļĝĝşŶřĮĚijijŁĖėşşĮĖĩĮ ĩĮħĮ ħĮğć ğćĴĝĴćĖ

ĸĆġİĝĚğ ĸĆġİ ĝĚğĬĸĄĄıĞğĒ ğĒİĦİĝĸ ĝĸđĿđĿąĚğĬ ąĚğĬĖĮ ĖĮăĸ ăĸąşąşĮī Įī ĚğĬ ğĬėğ ėğĝğ ĝğĮć ĮćİĖİıĖĮē ĸĖijĩăĻĖ ĸĖ ŀijĩăĻĖĺĩ ĺĩĄĮ ĄĮĦĚ ĦĚğĬ ğĬğĮ ğĮćĚ ćĚİĕİıĝħĮ ħĮĝă ĝ Āġ ĀġĸĆ ĸ ġİĝĚğĬ ĝĚğĬćĖ ćĖĝĚ ĝĚğğ ğğĥĮ ĥĮ Őň Ěğ Ěğğĥ ğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮ ħĮĀĝ Āĝ Ŋōō ō ō


ĞĜ


ġĭĄĥĐĬĄĮğĚIJŀăĚİăŶřĮćĴĝćĖ

ĄĮğĚIJŀăĚİăŶřĮćĴĝćĖ þĩăĀğĭģĸğijĩĖćĖėĔ ĩĮąĹėŞăĩĩĄļđş ĝı ĔŁĭ ă ĀĮğŢ ĺ ėļĪĸđğĒ ĺŶğĒı Ė ļþĝĭ Ė ģİ Ē Įĝİ Ė ĹġĬĸĄġij ĩ ĹğŞ ĸŶŦĖ ŋ ŶğĬĄĮğ Āijĩ ĄĮğĚIJŀăĚİăĸĚijŀĩĄĮğĞĭăćıĚ ĄĮğĚIJŀăĚİăĸĚijŀĩĄĮğ ĖĩĄąĮĄĖıĞŁ ăĭ ĻćşĸŶŦĖĦŞģĖŶğĬĄĩėþĩăĄĮğĘġİĒĩĮħĮğĻĖğĵŶþĩă ĦğşĮăğĮĞļđş ĹġĬĄĮğĚIJŀăĚİăĸĚijŀĩĸŶŦĖŶŤąąĭĞĄĮğĘġİĒ ĸćijĩŁ ĸĚġİă ĸćŞĖ ěŘĖ ĹġĬēŞĮĖ ĻĖđş Į ĖþĩăĸĀğijŀ ĩ ăĖĴŞ ă ħŞ ĝ ĝĖĴ ĥ ĞŢ Ħ ĝĭ Ğ ĺėğĮĐĻćş Ļ ėļĝş ʼn. ĄĮğĚIJŀăĚİăĸĚijŀĩĄĮğĞĭăćıĚ ĸŶġijĩĄļĝş ĹġĬĸĦşĖĻĞąĮĄļĝşĝĮĔŅĮĸŶŦĖĸĀğijŀĩăĖĴŞăħŞĝĻħşĚşĖąĮĄ ĸ ŶŦ Ė ġĭ Ą ĥ Đ Ĭ þ ĩ ă Ą Į ğ ĚIJŀ ă Ěİ ă Ĕ ğĭ Ě Ğ Į Ą ğ Ŷř Į ļ ĝş ĀģĮĝğşĩĖħĖĮģ ĹĝşĻĖĞĴĀŶŤąąĴėĭĖĄĿĞĭăĻćşĸĀğijŀĩăĖĴŞăħŞĝĔıŀĔŅĮĝĮ Ĕıŀ ĦŅ Į Āĭ Ċ Ĕıŀ ĦĴ đ þ ĩ ă Ā ğĭ ģ ĸ ğij ĩ Ė ć Ė ė Ĕ ĒĭŁ ă Ĺ ĒŞ ĩ đı Ē Ą Į ġ ąĮĄļĝş ĸćŞĖ ĄĮğĦĄĭđĸĖijŁĩļĝşĝĮĔŅĮĸŶŦĖļħĝĸĔıĞĝ Ĺĝş Ĺ ĒŞ Ļ ĖŶŤ ą ąĴ ėĭ Ė Ĕıŀ ĝı Ā ģĮĝĸąğİ Ċ Ąş Į ģħĖş Į ĔĮăđş Į ĖĒŞ Į ăľ ĦŅ Į ħğĭ ė đş Į ĖĔıŀ ĩ ĞĵŞ ĩ ĮĤĭ Ğ þĩăĀğĭ ģ ĸğij ĩ ĖćĖėĔĖĭŁ Ė ąĬĝı ĝıĄĮğĘġİĒĦİĖĀşĮĹġĬėğİĄĮğĸĚijŀĩĄĮğĞĭăćıĚ ĈijŁĩþĮĞĹġĄĸŶġıŀĞĖ ĘġĘġİĒąĮĄŶřĮŶğĬĄĩėĄĭĖþIJĖŁ ĸŶŦĖĺĀğăğŞĮăĹġĬĦŞģĖŶğĬĄĩė ĹġĬėğİĺĜĀĄĭĖğĬħģŞĮăĦĭăĀĝĝĖĴĥĞŢ ĔĭŁăĻĖğĬđĭėćĴĝćĖĸĝijĩă ĔıŀĩĞĵŞĩĮĤĭĞĔĴĄħġĭăĀĮĸğijĩĖ ĸćŞĖ ĸĦĮ ĚijŁĖ Ēă ĺĀğăħġĭăĀĮ ęĮ ćĴĝćĖćĖėĔ ąĖēIJăćĴĝćĖğĬħģŞĮăŶğĬĸĔĤ ćĮģćĖėĔĦŞģĖĻħĊŞ ĸŶŦĖĒşĖ Ğĭ ă ĀăĚIJŀ ă Ěİ ă Ŷř Į ļĝş Ļ ĖčĮĖĬĹħġŞ ă Ĕğĭ Ě ĞĮĄğĸĚijŀ ĩ ĄĮğĞĭ ă ćı Ě ĦŞģĖĻĖđşĮĖĞĮğĭĄĥĮĺğĀ ĀğĭģĸğijĩĖĦŞģĖĻħĊŞąĬĚIJŀăĚİăĚijć ĻĖğĵŶþĩăŶŤąąĭĞ Ō ĸğİŀĝĒĭŁăĹĒŞĄĮğĸĄĿėĩĮħĮğąĮĄĚijćĘĭĄŶřĮ ĦĝĴĖļĚğąĮĄŶřĮĸĚijĩŀ ĻćşėĮŅ ėĭđğĭĄĥĮĺğĀĜĭĞļþşĸąĿėĒŞĮăľ ĸćŞĖ ĞĮĹĄş ąĮĄĦŞģĖĒŞĮă ľ þĩăĒşĖļĝş đĩĄļĝş Ļė Ęġ ĸĝġĿđ ġŅĮĒşĖ ğĮĄ ğģĝĔĭ㣠ĺğĀĸğijĩŁ ĖąĮĄĖŅĮŁ ĝĭĖþĩăĘġĄğĬĸėĮ ĞĮğĭĄĥĮĺğĀĀģĮĝđĭĖĺġħİĒĦĵă ĩĮħĮğĔıŀļđşąĮĄĦĭĒģŢŶřĮħğijĩĘġİĒĜĭĐĎŢąĮĄĦĭĒģŢŶřĮ ĈIJŀăĩĮħĮğ ąĮĄğĮĄþĩăĒşĖğĬĞŞĩĝ ĞĮğĭĄĥĮĺğĀħĭģĻąþĩăĸĝġĿđĒşĖĹĦġăĻą ĕğğĝćĮĒİ ĸ ħġŞ Į ĖıŁ ĝı ĀĴ Đ ĀŞ Į ĒĮĝħġĭ Ą ĺĜćĖĮĄĮğĔĴĄđşĮĖ Āijĩ ĞĮĄŅĮąĭđĹĝġăĹġĬĸėijĩŶġĮąĮĄĒşĖħĮăŶġĮļħġ ĸŶŦĖĒşĖ

Ğĝ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


Ŋ. ĄĮğĚIJăŀ ĚİăĸĚijĩŀ ĄĮğĦğşĮăğĮĞļđş ĄĮğĚIJŀ ă Ěİ ă Ĕğĭ Ě ĞĮĄğŶř Į ļĝş Ĕıŀ Ā ğĭ ģ ĸğij ĩ ĖćĖėĔĸĄĿ ė ħĮ ĔğĭĚĞĮĄğŶřĮļĝş ĖŅĮļŶþĮĞĸŶŦĖğĮĞļđşĀğĭģĸğijĩĖĸĚijĩŀ ĹġĄĸŶġıĞŀ Ė ĄĭėĦİŀăĩĴŶĺĜĀėğİĺĜĀĔıŀĀğĭģĸğijĩĖþĮđĹĀġĖħğijĩħĮļĝŞļđşąĮĄ ŶřĮļĝş ġĭĄĥĐĬĄĮğþĮĞĹėŞăĩĩĄĸŶŦĖ Ŋ ŶğĬĸĜĔ Āijĩ ĄĮğþĮĞ ĔğĭĚĞĮĄğĔıŀĸĄĿėħĮĝĮļđşąĮĄŶřĮļĝşĺđĞĀăĦĜĮĚĸđİĝ ĸćŞĖ ěŘĖ ĸħĿđ ĩĮħĮğąĮĄĚijćĘĭĄŶřĮ ĘġļĝşŶřĮ ħğijĩĸĖijŁĩĦĭĒģŢŶřĮ ĹġĬ ĘġİĒĜĭĐĎŢąĮĄĦĭĒģŢŶĮř ĩıĄŶğĬĸĜĔħĖIJăŀ ļđşĹĄŞ ĄĮğþĮĞĔğĭĚĞĮĄğ Ĕıĸŀ ĄĿėħĮĝĮļđşąĮĄŶřĮļĝşĺđĞĄĮğĹŶğğĵŶĹġşģ ĸćŞĖ ĸĦijĩŀ ĘġİĒĜĭĐĎŢ ąĮĄļĝş ĸćŞĖ ĺĒŠĬ ĸĄşĮĩıŁ ħĭĒēĄğğĝĒŞĮăľ ąĮĄħģĮĞ ļĝşļĘŞ ĹġĬ ħĮĄĝĩăĜĮĚğģĝĻĖğĬđĭėŶğĬĸĔĤĹġşģąĬĸħĿĖģŞĮĔğĭĚĞĮĄğŶřĮ ļĝşĸħġŞĮĖıĦŁ ĮĝĮğēĦŞăĸŶŦĖĦİĖĀşĮĦŞăĩĩĄĔŅĮğĮĞļđşĻħşĄėĭ ŶğĬĸĔĤ ļđşŶŖġĬĝĮĄ ľ

ĚijćĸĄĥĒğĺđĞĒğă ĦŞģĖĻĖĔĮăĩşĩĝ ļđşĹĄŞ ŶřĮćŞģĞĻĖĄĮğĄŅĮąĭđ Ĺĝġă ĤĭĒğĵĚijć ĒşĖļĝşĻĖŶřĮĒğIJăĕĮĒĴĩĮħĮğþĩăĚijćļģşĔıŀŶĝğĮĄ ğģĝĄĭ ė ŶĴŜ Ğ Ĕıŀ ĸ Ąİ đ ąĮĄĄĮğĔĭ ė ēĝþĩăĩİ Ė Ĕğı ĞŢ Ħ ĮğąĮĄĦĭ Ē ģŢ ĹġĬĚij ć ĒŞ Į ăľ ŶġđŶġŞ ĩ ĞĩĩĄąĮĄŶř Į ļĝş ĝ ĮĒĮĝĄğĬĹĦ ĖŅŁĮĦĵŞĹŶġăĸĄĥĒğĄğğĝþĩăćĴĝćĖ ĸŶŦĖĄĮğŶğĭėŶğĴăĀĴĐĦĝėĭĒİ ĔĮăĄĮĞĜĮĚþĩăđİĖ ğģĝĔĭŁăĸŶŦĖĹħġŞăĘġİĒĖŅŁĮĸĚijŀĩĄĮğĸĄĥĒğ ĄğğĝĻĖħĖşĮĹġşă

ŋ. ĄĮğĚIJŀăĚİăĸĚijŀĩĸŶŦĖŶŤąąĭĞĄĮğĘġİĒ ĸŶŦĖġĭĄĥĐĬĄĮğĚIJŀăĚİăĔğĭĚĞĮĄğŶřĮļĝşĔŀĀı ğĭģĸğijĩĖćĖėĔ ĖŅĮĔğĭĚĞĮĄğąĮĄŶřĮļĝşĝĮĻćşĸŶŦĖŶŤąąĭĞĄĮğĘġİĒ ĈIJăŀ ĺđĞĔĭģŀ ļŶĝĭĄ ĸŶŦĖĸĄĥĒğĄğğĝĔĭ㣠ĔĮăĒğăĹġĬĔĮăĩşĩĝ ĻĖĔĮăĒğă ļđşĹĄŞ Āğĭģ ĸğijĩĖćĖėĔĖŅĮĔğĭĚĞĮĄğŶřĮļĝşĝĮĻćşĔŅĮĸŶŦĖĸĀğijŀĩăĝijĩħğijĩĦŞģĖ ŶğĬĄĩėþĩăĸĀğijĩŀ ăĝijĩĻĖĄĮğĸĄĥĒğ ĸćŞĖ ąĩė ĸĦıĞĝ ĀğĮđ ĀĭĖ ļē ĖŅĮĝĵġĀşĮăĀĮģĝĮĻćşĸŶŦĖŶĴĞŜ ĖŅĮĦŞģĖĒŞĮăľ þĩăĒşĖļĝşĝĮĻćşĸŶŦĖ ĩĮħĮğĻħşĦĒĭ ģŢĸġıĞŁ ă ĻćşģĦĭ đĴĔļıŀ đşąĮĄŶřĮļĝşĝĮĔŅĮĸŶŦĖĞĮŶğĮėĤĭĒğĵ Ěijć ĸćŞĖ ĦĬĸđĮ ĹĝşĄğĬĔĭăŀ ĄĮğĻćşĚĖijŁ ĔıŶŀ Įř ļĝşĸŶŦĖĔıđŀ Ėİ ĻĖĄĮğĘġİĒ

ĞĞ


Ğğ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ŶğĬĸĜĔĄĮğĚIJŀăĚİăŶřĮćĴĝćĖ ćĴĝćĖćĖėĔĦŞģĖĻħĊŞĚăIJŀ ĚİăŶřĮĺđĞĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢąĮĄĚğğĐĚijć ĸĚijĩŀ ĀģĮĝąŅĮĸŶŦĖĚijŁĖčĮĖĻĖĄĮğđŅĮğăćıĚ ĦŞģĖĒŞĮăľ þĩăĚğğĐĚijćĦĮĝĮğēĖŅĮ ĝĮĻćşŶğĬĺĞćĖŢļđşĔĭŁăĦİŁĖ ĸćŞĖ ĻėĹġĬĄİŀăĩŞĩĖĻćşĸŶŦĖĩĮħĮğĦĭĒģŢ ĄİŀăļĝşĻćşĔŅĮ ěŘĖ ĦŞģĖĄİŀăĔıŀĝıħĖĮĝĩĮąĻćşĸŶŦĖļĝşğĭŁģ Ļė ġŅĮĒşĖ ĞĩđĩŞĩĖ ĹġĬĘġĻćşĸŶŦĖ ĩĮħĮğ đĩĄĹġĬĸŶġijĩĄĻćşĔĮŅ ĞĮĦĝĴĖļĚğ ħğijĩĻćşĸŶŦĖĦıĞĩş ĝ ĞĮăħğijĩćĭĖĻćşĻĖ ĩĴĒĦĮħĄğğĝ ħĭĒēĄğğĝ ĹġĬĸćijĩŁ ĸĚġİă ğĮĄĻćşĸŶŦĖĞĮĦĝĴĖļĚğ ħğijĩŶğĬđİĥčŢ ĸŶŦĖĸĀğijĩŀ ăĸğijĩĖĦŅĮħğĭėĒĄĹĒŞăėşĮĖ ĸĖijĩŁ ļĝşĻćşĻĖĄĮğĄŞĩĦğşĮă ħğijĩĘġİĒĸĀğijĩŀ ă ĝijĩĔĮăĄĮğĸĄĥĒğ ġĭĄĥĐĬĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢĚğğĐĚijćĒŞĮăľ ĦĮĝĮğēąŅĮĹĖĄ ĩĩĄļđşĸŶŦĖ ō ŶğĬĸĜĔ đĭăĖıŁ

ĞĠ


ʼn. ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢĸŶŦĖĚijćĩĮħĮğ ŶğĬĸĔĤļĔĞĸŶŦĖŶğĬĸĔĤĸĄĥĒğĄğğĝ ğĮĥċğĦŞģĖĻħĊŞĩĞĵŞ ĻĖćĖėĔ ĩĮĤĭĞþĩăŶřĮĹġĬŶřĮļĝşĸŶŦĖĸĀğijĩŀ ăĝijĩĦŅĮħğĭėĄĮğđŅĮğăćıĚ ĩĮħĮğąIJăļđşąĮĄĄĮğġŞĮħğijĩĸĄĿėħĮąĮĄŶřĮ ĈIJŀăĚijćĩĮħĮğŶřĮ ĸŶŦĖĩĮħĮğħġĭĄĔıĦŀ ĮŅ ĀĭĊþĩăğĮĥċğ ĚijćĩĮħĮğŶřĮĞĭăĝıģĒİ ĮĝİĖĔıŀ ąŅĮĸŶŦĖ ĹġĬĝıĀģĮĝħġĮĄħġĮĞĔĮăĺĜćĖĮĄĮğĦĵă ĦĮĝĮğēĹėŞă ĚijćĩĮħĮğļđşĸŶŦĖ Ō ĄġĴŞĝ Āijĩ ʼn.ʼn ĚijćĘĭĄĄİĖļđş ĸŶŦĖĚijćĔıĝŀ Ąı ĮğĸĄĿėħĮĸŶŦĖĩĮħĮğĹġĬąŅĮħĖŞĮĞĻĖĔşĩăēİĖŀ ĸćŞĖ ĘĭĄĄĵđ ĘĭĄħģĮĖ ħĖŞĩļĝş ħĖŞĩħģĮĞ ĦĬĒĩŶřĮ ĸŶŦĖĒşĖ ʼn.Ŋ Ěijćħĭģ ĝıĄĮğĸĄĿėħĮĸĚijŀĩĸŶŦĖĹħġŞăĩĮħĮğ ĹġĬąŅĮħĖŞĮĞĸŶŦĖ ğĮĞļđş ĸćŞĖ ėĴĄ ĝĭĖ ĄġĩĞ ʼn.ŋ ĸħĿđ ĻćşĔŅĮĩĮħĮğ ėĮăćĖİđĻćşĸŶŦĖĞĮĦĝĴĖļĚğ ʼn.Ō ĘġļĝşŶřĮĄİĖļđş ĸćŞ Ė ĝĬļě ĝĬĝŞ ģ ăŶř Į ĄğĬĔş ĩ ĝĬħĮđ þĖĴ Ė ĝĬþĮĝŶŚ ĩ ĝ ĝĬŶğĮăŶř Į ġŅ Į ļĞŶř Į ĀĩĹġĖ ĒĬĀğş ĩ ĝĬĄĩĄŶřĮ ħĞıħğijĩĸþġă ĝĬĒĵĝ ĄğĬėĄ ćĝĚĵŞŶřĮ ĄŞĩ ħģşĮ Ŋ. ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢĸŶŦĖĚijćĦĝĴĖļĚğĹġĬĸĀğijĩŀ ăĸĔĤ ĚijćĦĝĴĖļĚğ ħĝĮĞēIJă ĚijćĔıŀĻćşĔŅĮĸŶŦĖĞĮğĭĄĥĮĺğĀ ĺđĞ ĻćşĦģŞ ĖĒŞĮă ľ þĩăĚijććĖİđĸđıĞģ ħğijĩħġĮĞćĖİđĚğşĩĝĄĭĖ ĈIJăŀ Ěijć ĦĝĴĖļĚğąĭđĸŶŦĖĄġĴŞĝĚijćĔıŀĩĞĵŞĻĖĀģĮĝĦĖĻą ĹġĬĝıĘĵşĤIJĄĥĮĔĮă đşĮĖĚĠĄĥĤĮĦĒğŢĚijŁĖėşĮĖĝĮĄĔıŀĦĴđ ĞĮğĭ Ą ĥĮĺğĀĻĖŶŤ ą ąĴ ėĭ Ė ħġĮĞþĖĮĖĔıŀ Ę ġİ Ē ĸŶŦ Ė ĩĴĒĦĮħĄğğĝ ļđşąĮĄĄĮğĤIJĄĥĮģİąĭĞĄĮğĻćşĚijćĦĝĴĖļĚğĚijŁĖ ėşĮĖþĩăĄġĴŞĝćĖĚijŁĖĸĝijĩăĒĮĝŶřĮĸþĮ ħğijĩĻĖćĖėĔĔıŀļđşğĭė ĄĮğēŞĮĞĔĩđĝĮąĮĄėğğĚėĴğĴĥ ĈIJŀăļđşĦĭăĸĄĒģŞĮĚijććĖİđĻđĖŅĮ ĝĮĻćş ėŅ Į ėĭ đ ĺğĀļđş ĝı Ħ ğğĚĀĴ Đ ĩĞŞ Į ăļğ ąĮĄĄĮğĸğı Ğ Ėğĵş đş ģ Ğ ŶğĬĦėĄĮğĐŢ ĹġĬĄĮğĔđġĩăĹėėĚijŁĖėşĮĖĔıŀļđşĔĭŁăþşĩđı ĹġĬ þşĩĘİđĚġĮđ (ģĴďİ, ŊōŌň) ĦĝĴĖļĚğĹġĬĸĀğijŀĩăĸĔĤĸŶŦĖĦİŀăĔıŀĹĞĄĩĩĄąĮĄĄĭĖļđş ĞĮĄ ĚijććĖİđĸđıĞģĄĭĖĩĮąĸŶŦĖĔĭŁăĦĝĴĖļĚğĹġĬĸĀğijŀĩăĸĔĤ þIJŁĖ ĩĞĵŞĄĭėĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢĻĖġĭĄĥĐĬĒŞĮă ľ ĸćŞĖ ĩėĸćĞ ĚğİĄļĔĞ ġĵĄąĭĖĔğŢ ēşĮĖŅĮĚijćĸħġŞĮĖıļŁ ŶğĭĄĥĮĺğĀĄĿĸŶŦĖĦĝĴĖļĚğ ħĮĄĖŅĮļŶ ĻćşĻĖĄĮğĹĒŞăĄġİŀĖĩĮħĮğĄĿĸŶŦĖĸĀğijŀĩăĸĔĤ Ŋ.ʼn ĦĝĴĖļĚğ ĄĮğĻćşĞĮĦĝĴĖļĚğğĭĄĥĮĺğĀĖĭĖŁ ĸŶŦĖĔıĞŀ ĩĝğĭėĄĭĖĝĮĹĒŞ ĦĝĭĞĺėğĮĐ ĺđĞĸĆĚĮĬŶğĬĸĔĤļĔĞĻĖĔşĩăēİĖŀ ćĖėĔ ĦĝĴĖļĚğ ĦŞģĖħĖIJŀăļđşąĮĄŶřĮĺđĞĄĮğļŶþĴđħĮąĮĄŶřĮĒĮĝĀģĮĝĒşĩăĄĮğ ĸćŞĖ ğĬĞŞĩĝ ėĩğĬĸĚĿđ ĸħăijĩĄŶġĮħĝĩ ĸŶġşĮĖşĩĞ ěŚĮĔĬġĮĞĺąğ ĀĭđĸĀşĮ Ėĝģĭģ ąŅĮŶĮþĮģ þŞĮŶřĮ ĸŶŦĖĒşĖ

Ğġ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō

Ŋ.Ŋ ĸĀğijŀĩăĸĔĤ ĸĀğijŀĩăĸĔĤħğijĩĚijćĩĮħĮğĔıŀĻćşĻĖĄĮğĹĒŞăĄġİŀĖ ĔŅĮĻħş ĩĮħĮğĖŞĮğĭėŶğĬĔĮĖĝĮĄĞİŀăþIJŁĖ ħĮĄĹĒŞĝıĀĴĐĀŞĮĔĮăĩĮħĮğ ĖşĩĞ ĸĀğijŀĩăĸĔĤĻĖŶğĬĸĔĤļĔĞĝıĝĮĄĝĮĞħġĮĞćĖİđ ĸćŞĖ ġĵĄąĭĖĔğŢĸĔĤ ĹġĬđĩĄąĭĖĔğŢĸĔĤ đıŶġı ĩėĸćĞ ĄğĬģĮĖ ĸğŞģ ĄĮĖĚġĵ ĚğİĄļĔĞ þİă þŞĮ ĸŶŦĖĒşĖ (ĸĦğı, ŊōŌŎ) ŋ. ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢĸŶŦĖļĝşěĖŘ ĹġĬēŞĮĖ ļĝşěĖŘ ĸŶŦĖĦŞģĖþĩăĒşĖļĝşĔĸŀı ŶŦĖĄİăŀ ĸŶġijĩĄ ğĮĄ ĹġĬ ĸĖijĩŁ ļĝş ļĝşěŘĖĦŞģĖĻħĊŞļđşĝĮąĮĄĄĮğĈijŁĩħĮ ĄĮğĸĄĿėħĮĸĩă ĹġĬ ĄĮğĹġĄĸŶġıŀĞĖ ĺđĞĝıĹħġŞăěŘĖąĮĄŶřĮħĭģļğŞŶġĮĞĖĮ ĒşĖļĝş ĔıŀþIJŁĖĩĞĵŞĒĮĝĔĴŞăĖĮŶřĮĔıŀĩĞĵŞĻĄġşĸĀıĞăħĝĵŞėşĮĖ ĹġĬĒşĖļĝşĔıŀŶġĵĄ ĒĮĝļğŞĒĮĝĦģĖþĩăĒĖĸĩă


rocalamus brandisii (Munro) Kurz) ĸŶŦĖĒşĖ ļĘŞĦĮĝĮğē ĖŅĮĝĮĻćşŶğĬĺĞćĖŢļđşħġĮĄħġĮĞ ĔŅĮĸŶŦĖĦİĖĀşĮĔıŀĝıĀĴĐĀŞĮĔĮă ĸĤğĥčĄİą ĘġĘġİĒąĮĄļĘŞĻĖŶğĬĸĔĤğşĩĞġĬ Őň ĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĒŞĮă ľ ĔıŀļĝŞĻćŞĩĴĒĦĮħĄğğĝ ļđşĹĄŞ ġŅĮĒşĖĻćşĻĖĄĮğĄŞĩĦğşĮă ėşĮĖ ĔŅĮĚijŁĖĹġĬęĮĘĖĭă ĔŅĮėĭĖļđ ğĭŁģ ĜĮćĖĬ ĸĀğijŀĩăĸġŞĖ ĸĀğijŀĩă đĖĒğı ĔŅĮěŘĖ ĸěĩğŢĖİĸąĩğŢ ĹġĬĝıĸĚıĞăğşĩĞġĬ Ŋň ĔıŀĖŅĮļŶĻćşĻĖ ĩĴĒĦĮħĄğğĝ ĸĞijŀĩĄğĬđĮĥ (ĤĭĄđİńĦİĔĕİń, ŊōŌō) Ō.Ŋ ĸĤĥļĝş ŶġĮĞļĝşĩijŀĖ ľ ĸćŞĖ Ĺđă (Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. Var kerrii) ŶğĬđĵŞ (Pterocarpus macrocarpus Kurz) ĸĒĿă (Shorea obtusa Wall. Ex Blume) ğĭă (S. siamensis Miq.) īġī Ō. ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢĸŶŦĖļĝşĔĩŞ ĖħğijĩļĝşĄĩŞ ĦğşĮă ŶŤąąĴėĭĖļĝşĝıĀŞĮþĖĮđĻħĊŞĝığĮĀĮĦĵăĹġĬħĮļđşĞĮĄþIJŁĖ ğĮĥċğąIJăĒşĩăħĮļĝşħğijĩĈijŁĩļĝşąĮĄĹħġŞăĩijŀĖ ĈIJŀăćĴĝćĖĔıŀĞĭăĀă ĝı Ŷř Į ħġăĸħġij ĩ ĩĞĵŞ ė ğİ ĸ ģĐħĝĵŞ ėş Į Ė ħğij ĩ ĝı Ŷř Į ćĴ ĝ ćĖĸŶŦ Ė þĩă ħĝĵŞėşĮĖĹġĬĄŅĮħĖđħġĭĄĸĄĐĎŢþşĩŶČİėĭĒİğŞģĝĄĭĖĻĖħĝĵŞćĮģ ėşĮĖ ĦĮĝĮğēĻćşŶğĬĺĞćĖŢĚĠĄĥĤĮĦĒğŢĚijŁĖėşĮĖąĮĄŶřĮćĴĝćĖ ĖĭĖŁ ļđş ĺđĞļĝŞĄğĬĔėĄğĬĸĔijĩĖĄĭėğĬėėĖİĸģĤþĩăŶřĮĖĭĖŁ ľ ĄĮğ ĻćşŶğĬĺĞćĖŢĸŶŦĖļĝşĔŞĩĖĹġĬļĝşĄŞĩĦğşĮă ĝıĒĭģĩĞŞĮăđĭăĒŞĩļŶĖıŁ Ō.ʼn ļĘŞ ĻĖŶğĬĸĔĤļĔĞĝıļĘŞĩĞĵŞ ʼnŊ ĦĄĴġ ŶğĬĝĮĐ Ŏň ćĖİđ ćĖİđħġĭĄľ ĸćŞĖ ļĘŞğģĄ (Thysostachys siamensis Gamble) ļĘŞĦıĦĴĄ (Bambusa blumeana Schult.f.) ļĘŞėă (B. tulda Roxb.) ļĘŞŶĮř (B. bambos (L.) Voss) ĹġĬļĘŞėăĻħĊŞ (Dena-

ō. ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢĻĖđşĮĖĩijĖŀ ľ ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢĻĖđşĮĖĖıĸŁ ŶŦĖĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢĔĖŀı ĩĄĸħĖijĩ ļŶąĮĄĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢĔĭŁă Ō đşĮĖ ĔıŀĄġŞĮģĝĮĹġşģĻĖĸėijŁĩăĒşĖ ĸćŞĖ ō.ʼn ĻćşļĝşļĘŞĔŅĮĸŶŦĖĸĀğijŀĩăąĭĄĦĮĖĹġĬăĮĖęŖĝijĩĒŞĮă ľ ĸćŞĖ ĸþŞă ĸġşĮļĄŞ ħĝģĄ ĒĬĄğşĩ ĦĴŞĝ ĹġĬĸĦijŀĩ ĸŶŦĖĒşĖ ō.Ŋ ĻćşĸŶŦĖģĭĒēĴđėİ ĻĖĄĮğĘġİĒĸĀğijĩŀ ăĝijĩĸĀğijĩŀ ăĻćş ĹġĬ ĩĴŶĄğĐŢĔıŀąŅĮĸŶŦĖĒŞĩĄĮğđŅĮğăćıĚ ĹġĬĄĮğŶğĬĄĩėĩĮćıĚþĩă ğĮĥċğĻĖćĖėĔ ĩĮąĔŅĮļģşĻćşĻĖĀğĭģĸğijĩĖħğijĩĔŅĮļģşąĮŅ ħĖŞĮĞĸŶŦĖ ğĮĞļđşĸĦğİĝĻħşĄĭėĀğĩėĀğĭģ ĸćŞĖ ĔŅĮħġĭăĀĮĝĴăąĮĄ ĄğĩėğĵŶ đşĮĝąĩė đşĮĝĝıđ ĸġşĮļĄŞ īġī

ĞĢ


ō.ŋ ĻćşŶğĬĺĞćĖŢąĮĄćĭĖļĝşĔıŀļđşąĮĄĚğğĐĚijćĕğğĝćĮĒİ ćĖİđĒŞĮă ľ (ĝĐĎġ, ŊōŊō) ćĭĖļĝş (Resin) ĸŶŦĖĦĮğĸħġģ Ĕıļŀ ħġĈIJĝĩĩĄĝĮąĮĄĒşĖļĝş ĺđĞĕğğĝćĮĒİļĝŞğĬĸħĞ ĦĮĝĮğēĦĄĭđ ļđş ą ĮĄĄĮğĸąĮĬĸĖijŁ ĩ ļĝş ħğij ĩ Ąğı đ ĔŅ Į ğĩĞĹĘġļĝş Ļ ħş ĸ Ŷġij ĩ Ą þĮđĩĩĄ Ļćş Ŷ ğĬĺĞćĖŢ Ļ ĖĄĮğĔŅ Į ĹġĀĸĄĩğŢ ĖŅŁ Į ĝĭ Ė ćĭ Ą ĸăĮ ĖŅŁ Į ħĝIJ Ą ĄĮģĹġĬĚġĮĦĒİ Ą Ħĭ ă ĸĀğĮĬħŢ ĦŞ ģ ĖĻħĊŞ ļ đş ą ĮĄ ļĝşĒğĬĄĵġĦĖĹġĬļĝşĒğĬĄĵġēĭŀģ ćĭĖļĝşĔŀıĝıĄĮğĻćşŶğĬĺĞĖŢĝĮĄ ļđşĹĄŞ ĒĬĸĀıĞĖćĭĖĒĮĹĝģ (Neobalanocarpus heimii (King) P.S. Ashton) ćĭĖļĝşĸĒĿă ļĝşğĭăĔıŀĒĄĄĩăĩĞĵŞĒĮĝĸŶġijĩĄ ļĝş ĈIJŀăćĭĖąĬĻćşĘĦĝĖŅŁĮĝĭĖĔĮļĝş ĞĮĸğijĩ ĖĩĄąĮĄĖıŁĞĭăĝıćĭĖĩıĄ ħġĮĞćĖİđĔıĻŀ ćşĻĖĄĮğĘĦĝĖŅĮŁ ĝĭĖĔĮļĝş ĖŅĮŁ ĝĭĖćĭĄĸăĮ ĞĮĹĖģĸğijĩ ļđşĹĄŞ ćĭĖĸĀıŀĞĝ ćĭĖĒĬĸĀıĞĖ ćĭĖĚĬĖĩă ĸŶŦĖĒşĖ ō.Ō ĻćşŶğĬĺĞćĖŢąĮĄĖŅŁĮęĮđħğijĩĹĔĖĖİĖ (ĐğăĀŢ ĹġĬ ĀĐĬ, Ŋōŋō) ĖŅŁĮęĮđħğijĩĹĔĖĖİĖ ĻĖĦĮğĦĄĭđĻĖēĴăĸħġģ ĜĮĞĻĖĸĈġġŢ ĚėĻĖĸŶġijĩĄ ĸĖijŁĩļĝş Ļė ğĮĄ Ęġ ŶğĬĺĞćĖŢ þĩăĖŅŁĮęĮđąĬĻćşĻĖĩĴĒĦĮħĄğğĝěĩĄħĖĭăĦĭĒģŢ ĹġĬĔĩĘşĮ ĈIJŀăąĬļđşąĮĄĸŶġijĩĄ Ęġ ĹĄŞĖþĩăļĝşħġĮĞćĖİđ ĸćŞĖ ĄŞĩĒŞĮă ľ (Quercus spp.) ĺĄăĄĮă (Rhizophora spp.) ĺŶğă (Bruguiera cylindrical (L.) Blume) ĄğĬēİ Ė Ěİ ĝ ĮĖ (Acacia tomentosa Willd.) ĸĀıŀĞĝ (Cotylelobium lanceolatum Craib) ĒĬĸĀıĞĖĔĩă (Hopea odorata Roxb.) ĒĬĀğŅĮŁ (Garugu pinnata Roxb.) Ĕİ㣠ēŞĩĖ (Albizoa procera Benth.) ŶğĬđĵŞ (Pterocarpus macrocarpus Kurz) ĝĬĚġĭė (Diospyros areolata King & Gamble) ćĭĞĚĠĄĥŢ (Cassia sp.) ĒĬĹėĄĸġijĩđ (Terminalia sp.) ĦĝĩļĔĞ (Terminalia chebula Retz. Ver. Chebula) ĦĝĩĚİĸĜĄ (Terminalia bellerica (Gaertn.) Roxb.) ĝĬĀŞĮĹĒş (Sindora siamensis Teijsm.&Miq.) ĦıĸĦıĞđ (Acacia catechu (L.f.) Willd.) ĸŶŦĖĒşĖ (ĸĒĿĝ, ŊōŌŌ) ō.ō ĻćşŶğĬĺĞćĖŢąĮĄþĩăŶřĮĩijŀĖ ľ ĸćŞĖ ĸŶġijĩĄļĝş ĈIJŀă ĸŶġijĩĄļĝşĔĦıŀ ĮŅ ĀĭĊĝı ŋ ćĖİđ ļđşĹĄŞ ėă (Persea kurzii Kostem) ĸŶġijĩĄĝıĞĮăĸħĖıĞģ ĘĦĝĄĭėĖŅŁĮĔŅĮĕĵŶ ĔŅĮĞĮĄĭĖĞĴă ĩėĸćĞ (Cinnamomum bejoighota (Buch.-Ham.) Sweet) ĸŶġijĩĄĩėĸćĞĻćşĸŶŦĖĦŞģĖŶğĬĄĩėĩĮħĮğ ĸćŞĖ ĘĭĄđĩă ĸĀğijŀĩă ĚĬĺġş ĘăĄĬħğıŀ ŶĩĄğĬĦĮ (Broussonetia papyriferia Vent.) ĖŅĮĝĮĻćşŶğĬĺĞćĖŢĔĮŅ ĄğĬđĮĥŶŕđğŞĝ ĄğĬđĮĥġĩĄġĮĞ ĄğĬđĮĥĸćĿđĝijĩ đĩĄļĝşŶğĬđİĥčŢ ĔŅĮĄğĬđĮĥŶŕđĘĖĭă ĔŅĮĺĀĝ ļěěŚĮ ĸŶŦĖĒşĖ (ģĖİđĮ, Ŋōŋő) ĻėġĮĖ ļđşąĮĄĻėþĩăĒşĖġĮĖ (Corypha lecomtei Becc.) ĻćşĔŅĮħĝģĄ ĔŅĮăĩė ĔŅĮĸĀğijŀĩă ąĭĄĦĮĖ ĸĀğijŀĩăĸġŞĖĒŞĮă ľ

Ğģ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō

ō.Ŏ ĻćşŶğĬĺĞćĖŢĸŶŦĖļĝşŶğĬđĭė ĸŶŦĖĚijćĚģĄĔıŀĝıĀģĮĝ ĦģĞăĮĝ ĖŅĮĝĮŶġĵĄŶğĬđĭėĸŶŦĖļĝşĦģĞăĮĝ ĸćŞĖ ĄġşģĞļĝş ĄġşģĞ ĘĮ Ŷğă ąĭĖĔğŢĘĮ ĸŶŦĖĒşĖ ģİēıćıģİĒĔıŀĒşĩăĚIJŀăĚİăŶřĮ ĔŅĮĻħşĘĵşĀĖĻĖćĴĝćĖĒŞĮă ľ ļĝŞģŞĮąĬ ĸŶŦĖĀĖėĖĜĵĸþĮ ĀĖĚijŁĖğĮė ħğijĩĀĖĔıŀĩĞĵŞĒİđĔĬĸġ ąŅĮĸŶŦĖĒşĩă đĵĹġğĭĄĥĮŶřĮ Ħĭăŀ ĦĝĹġĬēŞĮĞĔĩđĜĵĝŶİ Ċ Ť ĊĮĻĖĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ ąĮĄŶřĮ ļĝŞĻħşĄşĮģġŅŁĮļŶĦĵŞĄĮğĔŅĮġĮĞ ĸĚğĮĬēijĩģŞĮŶřĮĸŶŦĖĦĝėĭĒİ þĩăĔĴĄĀĖĔıŀĒşĩăğĭĄĥĮļģşćĭŀģġĵĄćĭŀģħġĮĖ ğĵŶĹėėĹġĬģİĕĄı ĮğąĭđĄĮğŶřĮþĩăćĴĝćĖĻĖĩđıĒ ąIJăĝĭĄąĬ ĹęăĩĞĵŞĻĖĀģĮĝĸćijŀĩ ąĮğıĒ ŶğĬĸĚĐı ĸćŞĖ ŶřĮþĴĖĖŅŁĮ (ŶřĮĒşĖĖŅŁĮ) ĝıĘıþĴĖĖŅŁĮğĭĄĥĮĩĞĵŞ ħşĮĝĸþşĮļŶğĴĄġŅŁĮ ĝıĄĮğĹėŞăĸŶŦĖŶřĮħģăħşĮĝ ĈIJŀăĩĖĴğĭĄĥŢļģşĸĚijŀĩŶğĬĄĩėĚİĕıĄğğĝĒĮĝĀģĮĝĸćijŀĩ ŶřĮĒşĖĖŅŁĮ ĸĚijŀĩĸĄĿėğĭĄĥĮļģşĸŶŦĖĒşĖĖŅŁĮġŅĮĕĮğ ŶřĮćĴĝćĖđĵĹġąĭđĄĮğĒĮĝ ŶğĬĸĚĐıĦijėĔĩđĄĭĖĝĮ ĦŞģĖĝĮĄĚėĻĖćĴĝćĖĔşĩăēİŀĖĔıŀĞĭăĀă ĞIJđēijĩĹġĬŶČİėĭĒİĒĮĝąĮğıĒŶğĬĸĚĐıđĭŁăĸđİĝļģşĩĞŞĮăĸĀğŞăĀğĭđ


ĞĤ


ĄĮğąĭđĄĮğŶřĮćĴĝćĖĒĮĝĀģĮĝĸćijŀĩĹĒĄĒŞĮăĄĭĖĻĖĹĒŞġĬĜĮĀ

ĜĮĀĸħĖijĩ ćĴ ĝ ćĖĻĖĜĮĀĸħĖij ĩ ļĝŞ ģŞ Į ąĬĸŶŦ Ė ĀĖĜĵ ĸ þĮħğij ĩ ĀĖ ĚijŁĖğĮė đĵĹġğĭĄĥĮŶřĮĸĚijŀĩĸŶŦĖĹħġŞăĒşĖĖŅŁĮġŅĮĕĮğ ĸŶŦĖĹħġŞă ĩĮħĮğ ĹħġŞăĦĝĴĖļĚğ ļĝşĻćşĦĩĞ ĻćşĸŶŦĖĔıŀŶğĬĄĩėĚİĕıĄğğĝ ćĴĝćĖĘĵşğĭĄĥĮŶřĮĝıħġĮĞĄġĴŞĝćĮĒİĚĭĖĕĴŢ ĸćŞĖ ĄĬĸħğıŀĞă (ŶĄĮ ĄĬĊĩ) ġĭŁģĬ ĩĮþŞĮ ĹġĬĀĖĚijŁĖğĮė ĦŞģĖĻħĊŞĸŶŦĖŶřĮćĴĝćĖ ŶğĬĸĜĔŶřĮđĭ㣠ĸđİĝ Ĕıĝŀ Ąı ĮğĖŅĮĸĩĮŶğĬĸĚĐı ĀģĮĝĸćijĩŀ ģĭďĖĕğğĝ ĸþşĮĝĮĸŶŦĖĸĀğijŀĩăĝijĩĻĖĄĮğąĭđĄĮğŶřĮ Ļ Ė ħ ĝĵŞ ėş Į Ė ħ ğij ĩ ćĴ ĝ ć Ė ħ ĖIJŀ ă ĩ Į ą ą Ĭ ĩ ĖĴ ğĭ Ą ĥŢ Ŷř Į ļģş ħ ġĮĞŶğĬĸĜĔ ĸćŞ Ė Ŷř Į þĴ Ė ĖŅŁ Į Ŷř Į ŶğĬĸĜĔĖıŁ ēij ĩ ĸŶŦ Ė ŶřĮĤĭĄđİńĦİĔĕİń ĝıĘıĸąşĮŶřĮĸąşĮĸþĮ ĸĔģđĮ ĦİŀăĤĭĄđİńĦİĔĕİńĀĴşĝĀğĩăĩĞĵŞ ąĬļĝŞĝıĄĮğĸþşĮļŶĻćşŶğĬĺĞćĖŢĻđ ľ

ĜĮĀĄġĮăĹġĬĜĮĀĒĬģĭĖĒĄ ĜĮĀĄġĮăĸŶŦĖĔıŀĒĭŁăēİŀĖčĮĖþĩăćĴĝćĖćĮģļĔĞĚijŁĖğĮė ĝı ĄĮğąĭđĄĮğŶřĮćĴĝćĖĄğĬąĭđĄğĬąĮĞĩĞĵĒŞ ĮĝĹĖģŶřĮĔıĒŀ đİ ĩĞĵĄŞ ėĭ ĸþĒĘijĖŶřĮĒĬģĭĖĒĄ ļđşĹĄŞ ėğİĸģĐąĭăħģĭđĖĀğĦģğğĀŢ ĩĴĔĭĞĕĮĖı ĦĴĚğğĐėĴğı ĸŶŦĖĒşĖ ĖĩĄąĮĄĖĭĖŁ ćĴĝćĖĝıĄĮğĄğĬąĮĞĒĭģĩĞĵĒŞ Įĝ ĸćİăĸþĮħİĖŶĵĖĻĖąĭăħģĭđĦğĬėĴğı ĹġĬąĭăħģĭđġĚėĴğı ğĵŶĹėėĄĮğ ąĭđĄĮğŶřĮĦŞģĖĻħĊŞĸŶŦĖĄĮğąĭđĄĮğĹėėđĭŁăĸđİĝ ĈIJŀăĩİăĩĞĵŞĄĭėģİēı ŶğĬĸĚĐıĹġĬģĭďĖĕğğĝĔşĩăēİŀĖ ėĮăĹħŞăĄĿĻćşğĵŶĹėėŶğĬĞĴĄĒŢ ĸĩĮĄċğĬĸėıĞėĔıŀĒĭŁăþIJŁĖĝĮĻħĝŞĝĮĘĦĝĘĦĮĖĄĭėĀģĮĝĸćijŀĩĹġĬ ŶğĬĸĚĐıđĭŁăĸđİĝ ĸćŞĖ ŶřĮĖŅŁĮĈĭė ŶřĮĖŅŁĮąŅĮ ŶřĮĖŅŁĮĘĴđ ŶřĮħĭģļğŞ ŶġĮĞĖĮ ŶřĮĻĖģĭđ ĸŶŦĖĒşĖ ĖĩĄąĮĄĖıŁ ĻĖĚijŁĖĔıŀĜĮĀĒĬģĭĖĒĄ ąĬĝıćĮģĸþĮĸĘŞĮĄğĬĸħğıĞŀ ăĩĮĤĭĞĩĞĵąŞ ĮŅ ĖģĖĝĮĄ ĈIJăŀ ĝıģď ĭ Ėĕğğĝ ĄĮğđĵĹġŶřĮĝĮćşĮĖĮĖ ŶřĮćĴĝćĖþĩăĄğĬĸħğıŀĞăĜĮĀĒĬģĭĖĒĄ ĜĮĀĒĬģĭĖĩĩĄĸĆıĞăĸħĖijĩ ļĝŞĝıĹėŞăĹĞĄĸŶŦĖþĩăħĝĵŞėşĮĖ ĹĒŞĸŶŦĖĄĮğĻćşĹġĬđĵŶřĮğŞģĝĄĭĖ ĻĖćĴĝćĖđĭ㣠ĸđİĝħġĮĞĹħŞăþĩăĜĮĀĩıĦĮĖ ĞĭăĀăĚėĸħĿĖģİēı ĔĭŁăĘijĖ ĺđĞĚijŁĖčĮĖĹġşģğĵŶĹėėŶřĮćĴĝćĖĸŶŦĖĹėėđĭŁăĸđİĝĔıŀĻćş ćıģĒİ ĹġĬģĭďĖĕğğĝĀģĮĝĸćijĩŀ ĔıĘŀ Ąĵ ĚĭĖĩĞŞĮăĹĖėĹĖŞĖĩĞĵĄŞ ėĭ ŶřĮ ąĮğıĒ ŶğĬĸĚĐı ĀģĮĝĸćijŀĩ ĝĮĸŶŦĖĸĀğijŀĩăĝijĩĻĖĄĮğąĭđĄĮğŶřĮ đĭăąĬĸħĿĖļđşąĮĄĄĮğĹėŞăĚijŁĖĔıŀŶřĮĩĩĄĸŶŦĖħġĮĞŶğĬĸĜĔ ĹġĬ ĀģĮĝĸćijŀĩĸğijŀĩăĘıŶĵřĒĮ Ŷř Į Ŷĵř Ē Į ħğij ĩ đĩĖŶĵř Ē Į Āij ĩ Ŷř Į ćĴ ĝ ćĖĹėėđĭŁ ă ĸđİ ĝ Ĕıŀ ŶğĬćĮćĖļđş đĵ Ĺ ġğĭ Ą ĥĮĝĮĹĒŞ ĸ đİ ĝ ĸŶŦ Ė Ŷř Į Ěİ ĕı Ą ğğĝŶğĬąŅ Į ħĝĵŞėşĮĖ ĝıĄĮğĒĭŁăĤĮġŶĵřĒĮ ĸŶŦĖĔıŀĩĞĵŞþĩăģİĊĊĮĐėğğĚėĴğĴĥ ĸŶŦĖĔıŀĩĞĵŞþĩă “ĘıŶĵřĒĮ” ĈIJŀăĸćijŀĩģŞĮąĬĀĩĞŶĄŶŤĄğĭĄĥĮħĝĵŞėşĮĖ ĹġĬĀĖĻĖćĴĝćĖ ćĮģėşĮĖąIJăļĝŞĻćşŶğĬĺĞćĖŢĩĬļğąĮĄŶřĮĘijĖĖıŁ ĹĒŞąĬĩĖĴğĭĄĥŢļģşĻħşĀăĦĜĮĚđĭŁăĸđİĝĸħĝijĩĖĒĩĖĄŞĩĒĭŁăħĝĵŞėşĮĖ ąIJăĖĭėģŞĮĸŶŦĖŶřĮĸĄŞĮĹĄŞþĩăħĝĵėŞ Įş Ė ĸŶŦĖĹħġŞăğģėğģĝćĖİđĚĭĖĕĴŢ ĚijćĔşĩăēİŀĖđĭŁăĸđİĝĔıŀĞĭăĀăĀģĮĝħġĮĄħġĮĞļģşļđş ĻĖĹĒŞġĬŶŖ ćĮģėşĮĖąĬąĭđĚİĕĸı ĈŞĖļħģşĒĮĝģĭďĖĕğğĝĹġĬŶğĬĸĚĐıĔĩş ăēİĖŀ

ğě

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĜĮĀĻĒş ĜĮĀĻĒşĝıþĖėĕğğĝĸĖıĞĝ ŶğĬĸĚĐı ĹĒĄĒŞĮăļŶąĮĄĜĮĀ ĩijĖŀ ľ ĸćŞĖ ąĭăħģĭđĦăþġĮ ĝıŶĮř ćĴĝćĖğĵŶĹėėħĖIJăŀ Āijĩ “ŶřĮĝğ𥔠ĸĄİđąĮĄĝĖĴĥĞŢ ĝıĦŞģĖğŞģĝĦğşĮăĹġĬĩĖĴğĭĄĥŢĦijėĔĩđĄĭĖĝĮĸŶŦĖ ĸģġĮĞĮģĖĮĖĖĭėğşĩĞŶŖ ĦĝĭĞĄŞĩĖŶğĬćĮćĖĝıĖşĩĞ ĚijŁĖĔıŀĔıŀĸŶŦĖ ŶřĮĞĭăĝıĝĮĄ ĀĖĔıŀþĞĭĖĝĭĄąĬħĭĄġşĮăēĮăĚăĔŅĮļğŞ ŶġĵĄþşĮģ ŶġĵĄ ĚijćļğŞ ĺđĞĩĮĤĭĞĀģĮĝĩĴđĝĦĝėĵğĐŢþĩăđİĖĻĖŶřĮĒĮĝĕğğĝćĮĒİ ĻĖþĐĬĔıŀŶġĵĄþşĮģĄĿąĬŶġĵĄļĝşĘġħğijĩļĝşĞijĖĒşĖĩijŀĖ ľ ĀģėļŶ đşģĞ ĸĝijŀĩŶġĵĄþşĮģĖĮĖĸĄİĖļŶ đİĖþĮđĀģĮĝĩĴđĝĦĝėĵğĐŢ ĄĿąĬ ĞşĮĞħĮĔıŀđİĖĹŶġăĩijŀĖĒŞĩļŶ ĺđĞļĝŞĦĖĻąĸğijŀĩăĸĩĄĦĮğĦİĔĕİńĻĖ Ĕıđŀ Ėİ ĸħġŞĮĖĭĖŁ ĹĒŞĩĞŞĮăĻđ ĄĮğĸĄĿėĸĄıĞŀ ģ ĘġŶğĬĺĞćĖŢĺđĞĸĆĚĮĬ ļĝşĘġąĬĸğİŀĝąĮĄĀğĩėĀğĭģĸđıĞģĄĭĖ ĝĩėĻħşġĵĄľ ĹėŞăĄĭĖĄİĖ ĹėŞăĄĭĖĻćş ĺđĞļĝŞĞĄĻħşĸŶŦĖĄğğĝĦİĔĕİńĘĵşĻđĸŶŦĖĄĮğĸĆĚĮĬ ąĮĄ ġĵĄļŶħġĮĖ ĸħġĖ ĦijėĔĩđĄĭĖĝĮĸğijŀĩĞ ľ ħġĮĞ ľ ŶŖĘŞĮĖļŶ ąĮĄħĖIJŀăĀğĩėĀğĭģþĞĮĞĸŶŦĖĦİėĸŶŦĖğşĩĞ ąĮĄćĴĝćĖĸġĿĄĸŶŦĖ ćĴĝćĖĻħĊŞ ĻĖĔıŀĦĴđŶřĮĹŶġăĖıŁ ĄĿĄġĮĞĸŶŦĖĹħġŞăĻćşŶğĬĺĞćĖŢ ğŞ ģ ĝĄĭ Ė þĩăćĴ ĝ ćĖ ħğij ĩ ħĝĵŞ ėş Į Ė ĸŶŦ Ė ĝğđĄĦij ė ĔĩđĄĭ Ė ĝĮ Ŷř Į ĝ ğ đ Ą ą Ĭ ĝı ġĭ Ą ĥ Đ Ĭ Ļ Ą ġş ĸ Āı Ğ ă Ŷř Į ĕ ğ ğ ĝ ć Į Ēİ ĝ Į Ą ĝı ļ ĝş Ŷř Į þĖĮđĻħĊŞ ĝ ĮĄĩĞĵŞ ĸ Ąij ĩ ėĔĴ Ą ĹŶġăĝı ļ ĝş þ ĖĮđĒŞ Į ă ľ ĀġĬĄĭĖĔĭ㣠ļĝşŶĮř ĹġĬļĝşĘġ ĩŅĮĖģĞŶğĬĺĞćĖŢĔĮăĩşĩĝđşģĞĄĮğ ğĭĄĥĮĀģĮĝćĴŞĝćijŁĖĸŶŦĖĹħġŞăĈĭėĖŅŁĮ ĸŶŦĖĒşĖ

ğĜ


ĀģĮĝĦŅĮĀĭĊþĩăŶřĮĚijĖŁ ėşĮĖ-ĩĮħĮğćĴĝćĖ

ğĝ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮ ĩĮħĮ ħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġĝĝĚğĬĸĄ ĸĆġİ ĸĄıĞığĒĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğ ėğĝĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮ ĄĮĦĚ ĦĚğğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĮĀĝ Ŋōō ō ō


ğĞ


ğğ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ğĠ


ćĖİđĚĭĖĕĴļŢ ĝşŶĮř ĚijĖŁ ėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ğġ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİġĝĚ ĝĚğĬ ğĬĸĄ ĸĄıĞğĒ ğ İĦĝĸđĿąĚğ ąĚğĬĖĮăĸ ă ąşşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮēē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬĬğĮ ğĮćĚĚİĕıĝħĮ ħĮĝă ĝ ĀġĸĆġİĝĚğĬćĖ ć ĝĚ ĝ ğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ğĢ


ĚijćĘĭĄĚijĖŁ ėşĮĖļĝşĒĖş (Tree)

ĄğĬėĄ IRVINGIACEAE ćijŀĩģăĤŢ IRVINGIACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Irvingia malayana Oliv.ex A.W.Benn. ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ėĄ ħĝĮĄėĄ (ĜĮĀĒĬģĭĖĩĩĄĸĆıĞăĸħĖijĩ), ĝĬĝijŀĖ ĝijŀĖ (ĜĮĀĸħĖijĩ) ĝĬġijŀĖ ħĝĭĄġijŀĖ (ĖĀğğĮćĦıĝĮ ĦĴĺþĔĭĞ), ħġĭĄĄĮĞ (ĦŞģĞ ĦĴğİĖĔğŢ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĒşĖ ļĝŞĘġĭđĻė ĦĵăŶğĬĝĮĐ ʼnň – ŋň ĸĝĒğ ĝıĸŶġijĩĄĦıĖŅŁĮĒĮġŶĖĸĔĮ ĩŞĩĖ ĒşĖþĖĮđĸġĿĄēIJăŶĮĖĄġĮăĸŶġijĩĄĀŞĩĖþşĮăĸğıĞė ĒşĖþĖĮđĻħĊŞĸŶġijĩĄ ĝĭĄĹĒĄĸŶŦĖĦĬĸĄĿđ ĸŶġijĩĄćĭŁĖĻĖĦıĦşĝĩŞĩĖ Ļė ġĭĄĥĐĬĸŶŦĖĻėĸđıŀĞģ þĖĮđĄģşĮă Ŋ.ō - ŋ ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĞĮģ ŏ - ʼnŊ ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĻėĸğıĞăĦġĭė ğĵŶğı þĩėþĖĮĖ ŶġĮĞĻėĸŶŦĖĒİŀăĹħġĝ ĺĀĖĻėĝĖ ĹĘŞĖĻė ĀŞĩĖþşĮăħĖĮ ĻėĹĄŞĸĄġıŁĞăđşĮĖėĖĦıĸþıĞģĸþşĝĸŶŦĖĝĭĖ þĩėĻėĸğıĞė đĩĄ ĝıĦıþĮģĩĝĸþıĞģ ĝıþĖĖĴŞĝŶğĬŶğĮĞ ĩĩĄĻĖćŞģăĸđijĩĖĄĴĝĜĮĚĭĖĕŢ - ĝıĖĮĀĝ ĩĩĄĸŶŦĖĄġĴŞĝćŞĩĦĭŁĖľ ĹėėćŞĩĹĞĄĹþĖăĒĮĝŶġĮĞĄİŀă đĩĄĔıŀėĮĖĸĒĿĝĔıŀĝı þĖĮđĄģşĮă Ő - ʼnň ĝİġġİĸĝĒğ Ęġ ĹėėĸĝġĿđĸđıĞģĹþĿă ĩĩĄĻĖćŞģăĸĝĥĮĞĖ-ĚĠĥĜĮĀĝ ĔğăĄġĝğı ĦıĸþıĞģ ąĬ ĸŶġıĞŀ ĖĸŶŦĖĦıĸħġijĩăĸĝijĩŀ ĦĴĄ ĜĮĞĻĖĝıĸĖijĩŁ ĦıĦĝş ĘġĝıĄĮş ĖĞĮģħşĩĞĀġşĮĞĝĬĝŞģă þĖĮđĸġĿĄ ĘĖĭăćĭĖŁ ĻĖĹþĿă ĜĮĞĻĖĝıĸĝġĿđĦıþĮģ ʼn ĸĝġĿđ ğĦĝĭĖ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĸŶŦĖļĝşĄăŀIJ ĘġĭđĻėĔıĚŀ ėĔĭģŀ ļŶĻĖŶřĮĸėĊąĚğğĐĹġşă ŶřĮĸĒĿăğĭă ĹġĬŶřĮđİėĹġşăĔıĝŀ Āı ģĮĝĦĵăąĮĄğĬđĭėĖŅĮŁ ĔĬĸġ ʼnōň - ŋňň ĸĝĒğ ĸŶŦĖĚijćĔıĔŀ ĖĹġşăļđşđı ĔĖġĝĚĮĞĴļđşđı ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĸŶŦĖĚijćĔıþŀ ĞĮĞĚĭĖĕĴĺŢ đĞĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĸŶġijĩĄ ħĴşĝĸĝġĿđĦıĖŅŁĮĒĮġ ĻćşŶğĴăĞĮēŞĮĞĚĞĮĕİ ĸėijŀĩĚĞĮĕİĻĖĔşĩă ĸĖijŁĩĻĖĸĝġĿđ ğĦĝĭĖğşĩĖ ėŅĮğĴăļþþşĩ ĄğĬđĵĄ ėŅĮğĴăļĒ ĹĄşĸĦşĖĸĩĿĖĚİĄĮğ ĹġĬĻħşĀģĮĝĩėĩĴŞĖĹĄŞğŞĮăĄĮĞ ļþĝĭĖĻĖĸĝĿđĄğĬėĄĔıŀĝıĩĞĵŞĝĮĄĖĭŁĖĩĮąĖŅĮĝĮĻćşĻĖĄĮğĔŅĮĸĀğijŀĩăĦŅĮĩĮă ĦėĵŞ

ğģ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĄğĬĚıŁąĭŀĖ

LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE ćijŀĩģăĤŢ LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Millettia brandisiana Kurz ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ąĭŀĖ ŶŖŨąĭŀĖ (ĔĭŀģļŶ) ŶŖŨąĭŀĖ (ĜĮĀĸħĖijĩ) ĄğĬĚıŁąĭŀĖ (ĜĮĀĄġĮă)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ļĝşĞijĖĒşĖþĖĮđĄġĮă ĘġĭđĻė ĦĵăŶğĬĝĮĐ Ő – Ŋň ĸĝĒğ ĺĀĖĒşĖĝĭĄĸŶŦĖĚĵĚĩĖ ĸġĿĄĖşĩĞ ĸŶġijĩĄġŅĮĒşĖĦıđŅĮŶĖĸĔĮ ĹĒĄĸŶŦĖĦĬĸĄĿđĸġĿĄ ľ ĔĭŀģļŶ ĸğijĩĖĞĩđĸŶŦĖ ĚĴŞĝĄġĝ ĔIJė ĒĮĝĦŞģĖĒŞĮă ľ ĸĄġıŁĞă ļĝŞĝıþĖ Ļė ĸŶŦĖĻėŶğĬĄĩėĹėėþĖĖĄ ĩĩĄĸğıĞăĸģıĞĖĦġĭė ĝıĻėĞŞĩĞ ʼnŋ - Ŋʼn Ļė ġĭĄĥĐĬ ĻėğĵŶğıĹĄĝþĩėþĖĮĖ ŶġĮĞĻėĔĵŞ ĺĀĖĻėĝĖħğijĩĦĩėĸėıŁĞģĸġĿĄĖşĩĞ þĩėĸğıĞė ĔşĩăĻėĦıĸþıĞģĸþşĝ ĹĘŞĖĻėĦıąĮăĄģŞĮ ĻėĹĄŞĸĄġıŁĞă ħğijĩĝıþĖŶğĬŶğĮĞĒĮĝĸĦşĖ ĄġĮăĻėđşĮĖĔşĩăĻė ĻėĩŞĩĖĝıĦıĦşĝĩĝĖŅŁĮĒĮġ đĩĄ ĩĩĄđĩĄĸŶŦĖćŞĩĒĮĝĈĩĄĻėħğijĩĸħĖijĩğĩĞĹĘġĻė ĒĮĝĄİŀăĸġĿĄ ľ ąĬĩĩĄđĩĄ ĚğşĩĝĄĭėĘġİĻėĻħĝŞ đĩĄġĭĄĥĐĬğĵŶđĩĄēĭŀģ ĦıþĮģŶĖĝŞģă ħğijĩĦıĀğĮĝĹĄŞĩĝ ĝŞģă ĩĩĄđĩĄĸđijĩĖĝıĖĮĀĝ-ĚĠĥĜĮĀĝ Ęġ ĸŶŦĖꍥ ġĭĄĥĐĬĹėĖğĵŶþĩėþĖĮĖ ĺĀĖĹĀėĄģŞĮŶġĮĞ ĸŶġijĩĄĸĄġıŁĞăħĖĮĀġşĮĞ ĹĘŞĖħĖĭă þĩėꍥĸŶŦĖĦĭĖħĖĮ ęŤĄĹĄŞąĬĹĒĄĹĞĄĩĩĄąĮĄĄĭĖĒĮĝğĩĞŶğĬĦĮĖ ĸĝġĿđĦıĖŅŁĮĒĮġđŅĮ ʼn-Ō ĸĝġĿđ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĝıēİŀĖĄŅĮĸĖİđĹēėĸĩĸćıĞĸþĒğşĩĖ ĻĖŶğĬĸĔĤļĔĞĚėĔĮăĜĮĀĸħĖijĩ ĜĮĀĄġĮă ĹġĬĜĮĀĒĬģĭĖĩĩĄĸĆıĞăĻĒş ĒĮĝŶřĮĸĒĿăğĭă ĹġĬŶřĮĸėĊąĚğğĐĔıŀĹħşăĹġşă ĖİĞĝŶġĵĄĒĮĝėşĮĖĸğijĩĖ ħğijĩĒĮĝĦģĖĦĮĕĮğĐĬĸĚijŀĩĻħşĀģĮĝğŞĝĸĞĿĖ ćĴŞĝćijŀĖ ĒġĩđąĖŶğĬĺĞćĖŢĄĮğĻćşĦĩĞđşĮĖĩijŀĖ ľ

ĄĮğŶġĵĄĹġĬþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ þĞĮĞĚĭĖĕĴŢđşģĞĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ ĄĮğŶŤĄćŅĮğĮĄ ħğijĩĹĞĄġŅĮĒşĖĔıŀĸĄİđĻħĝŞ ĸąğİĊĸĒİėĺĒļđşđıĻĖđİĖğŞģĖĈĴĞħğijĩ đİĖĔĭŀģļŶ ĸŶŦĖļĝşĄġĮăĹąşă ĔĖĒŞĩĦĜĮĚĹħşăĹġşă ĒşĩăĄĮğĖŅŁĮĹġĬĀģĮĝćijŁĖŶĮĖĄġĮă

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ

đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĸŶŦĖĞĮĚijŁĖėşĮĖĩıĦĮĖ ĻćşġŅĮĒşĖĒşĝđijŀĝėŅĮğĴăĸġijĩđ đşĮĖĄĮğĹŶğğĵŶ ĸĖijŁĩļĝş ĻćşĔŅĮĸĞijŀĩĄğĬđĮĥ đşĮĝĸĀğijŀĩăĝijĩ þĩăĸġŞĖĸđĿĄ ĔŅĮđĩĄļĝşŶğĬđİĥčŢ ĹġĬĞĭăĦĮĝĮğēĖŅĮĝĮĻćşĻĖĄĮğ ĄŞĩĦğşĮăĔĭŀģ ľ ļŶ ĸćŞĖ ģăĄėŶğĬĒĵ ħĖşĮĒŞĮă ęĮ ĸĚđĮĖ ėĭĖļđ ĔŅĮěŘĖ

ğĤ


ĄĠĥĐĮ

THYMELAEACEAE ćijŀĩģăĤŢ THYMELAEACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ ĻĖŶğĬĸĔĤļĔĞĝı ō ćĖİđ Āijĩ ʼn) Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte Ŋ) Aquilaria hirta Ridl. ŋ) Aquilaria malaccensis Lam. Ō) Aquilaria rugosa K.Le-Cong & Kessler ō) Aquilaria subintegra Ding Hou ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĄĠĥĐĮ (ĜĮĀĒĬģĭĖĩĩĄ) ĄĮĞĵĄĮğĵ ĄĮĞĵĄĮĪĵ (ĝĮĸġĸĈıĞ ŶŤĒĒĮĖı) ļĝşħĩĝ (ĜĮĀĒĬģĭĖĩĩĄ ĜĮĀĻĒş) ļĝşĚģăĝĬĚğşĮģ (ĜĮĀĻĒş)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĞijĖĒşĖþĖĮđĄġĮă ēIJăþĖĮđĻħĊŞ ļĝŞĘġĭđĻė ĦĵăļđşēIJă ŋň ĸĝĒğ Ļė ĸŶŦĖĻėĸđıŀĞģ ĸğıĞăĒĭģĹėėĦġĭė ĻėğĵŶļþŞ ĺĀĖĻėĝĖ ŶġĮĞĻėĸŶŦĖĒİŀăĹħġĝ þĖĮđĸĆġıŀĞ Ŏ - ʼnŊ ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĻėĹĄŞħġĭăĸŶŦĖĝĭĖ đĩĄ ĩĩĄđĩĄĸŶŦĖćŞĩĸġĿĄ ľ ĸŶŦĖĄğĬąĴĄĩĞĵŞĒĮĝăŞĮĝĻė ħğijĩŶġĮĞĄİŀă đĩĄĞŞĩĞĝıþĖĮđĸġĿĄ ĄġıėĸġıŁĞăĦıĸþıĞģĩŞĩĖŶĖĸħġijĩăĩŞĩĖ ĹġĬĝıþĖĖĴŞĝŶĄĀġĴĝĔĭŁăđşĮĖĖĩĄ đşĮĖĻĖ ĺĀĖ ĄġıėđĩĄĸćijŀĩĝĒİđĄĭĖĸŶŦĖĞĩđĺđĝ ĹĒŞŶġĮĞĝıćŞĩăĸŶŕđ ĄġıėđĩĄĦıĸħġijĩăĩŞĩĖ ĹġĬ ĝıþĖĖĴŞĝđşĮĖĖĩĄĹĒŞđşĮĖĻĖĸĄġıŁĞă Ęġ Ąġĝğı ħğijĩğĵŶļþŞ ĹġĬĝıþĖĦıĸĔĮŶĄĀġĴĝ ĘİģþğĴþğĬĸŶŦĖġĮĞĦıĸþıĞģ Ęġĸğİĝŀ ĹĄŞĸđijĩĖĦİăħĮĀĝ ĹġĬĹĒĄĩşĮ þĭģŁ ĘġĝıĄġıėĸġıĞŁ ăĒİđĩĞĵĒŞ ġĩđ ĸĝġĿđĄġĝğıĦĖı ĮŁŅ ĒĮġħğijĩĦşĝ ʼn – Ŋ ĸĝġĿđ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĚėĻĖŶřĮđİėĹġşăĻĄġşćĮĞĖŅĮŁ ĔĮăĜĮĀĄġĮă ĹġĬĜĮĀĸħĖijĩ ĹġĬŶřĮđİėćijĖŁ ĔĮăĜĮĀĒĬģĭĖĩĩĄĸĆıĞăĻĒş

ĄĮğŶġĵĄ ĄĮğŶġĵĄĀģğŶġĵĄĻĖĔıĔŀ ĝŀı Āı ģĮĝćĴĝŞ ćijĖŁ ĸĚıĞăĚĩ ħğijĩĻĒşğĝŞ ĸăĮþĩăļĝşćĖİđĩijĖŀ ġĭĄĥĐĬĸđıĞģĄĭėĦĜĮĚŶřĮđİėćijĖŁ ĒĮĝ ĕğğĝćĮĒİĄĠĥĐĮąĬĝıĩĭĒğĮĄĮğĸąğİĊĸĒİėĺĒđıĄģŞĮŶġĵĄĻĖĔıŀĺġŞăĹąşă ĹġĬĀģğŶġĵĄğĬĞĬ Ō x Ō ĸĝĒğ þIJŁĖļŶ ąĬĻħşđı ĀģğŶġĵĄğĬĞĬ Ŏ x Ŏ ĸĝĒğ ħğijĩ Ő x Ő ĸĝĒğ ħğijĩŶğĬĝĮĐļğŞġĬ Ŋō - ŋŋ ĒşĖ ąĬĔŅĮĻħşĸğijĩĖĞĩđļĝŞćİđĄĭĖ ĹġĬĝıĩĭĒğĮĄĮğĸąğİĊĸĒİėĺĒđı

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĝĭĄĻćşģİĕıēĩĖĸėıŁĞ ĹġĬģİĕıĩijŀĖĔıŀĻćşþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ Āijĩ ĄĮğĒĩĖĄİŀăĹġĬĄĮğŶŤĄćŅĮ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĻćşĸŶŦĖĦŞģĖŶğĬĄĩėĞĮĹĄşĚĥİ ļþş ĹĄşćĄĭ ĩĮĸąıĞĖ ĔşĩăğŞģă þĭėĸĦĝħĬ ĔşĩăĸĦıĞ ĹĄşğđİ Ħıđģă ėŅĮğĴă ĺġħİĒ ėŅĮğĴăħĭģĻą đşĮĖĄĮğĹŶğğĵŶ ĻćşĻĖĄĮğĘġİĒĖŅŁĮħĩĝ ĻćşĸŶŦĖĸĀğijŀĩăŶğĬĔİĖĘİģ ĔŅĮġĵĄŶğĬĀŅĮ ĹġĬħıėĻĦŞĸĚćğ ĦŞģĖĸĖijŁĩļĝşŶĄĒİĻćşĔŅĮĸĀğijŀĩăĄġIJă ĹĄĬĦġĭĄ ĀĭĖĕĖĵ ħĖşĮļĝş

Ġě

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĄĭĖĸĄğĮ

GENTIANACEAE (LOGANIACEAE) ćijŀĩģăĤŢ GENTIANACEAE (LOGANIACEAE) ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Fagraea fragrans Roxb. ĄĭĖĸĄğĮ (ĜĮĀĄġĮă), ĒĬĝĬĈĵ ĒŅĮĝĵĈĵ (ĝġĮĞĵ-ĜĮĀĻĒş), ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĒĮĸĒğĮ (ĸþĝğ-ĜĮĀĒĬģĭĖĩĩĄ), ĒŅĮĸĦĮ ĔŅĮĸĦĮ (ĜĮĀĻĒş), ĝĭĖŶġĮ (ĜĮĀĸħĖijĩ, ĜĮĀĒĬģĭĖĩĩĄĸĆıĞăĸħĖijĩ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĝıþĖĮđĄġĮăēIJăþĖĮđĻħĊŞ ļĝŞĘġĭđĻė ĦĵăŶğĬĝĮĐ ō - ʼnō ĸĝĒğ ĸŶġijĩĄġŅĮĒşĖ ĸğıĞėĦıĖŅŁĮĒĮġ ħğijĩĦıĸĔĮŶĖĖŅŁĮĒĮġ ĸĝijŀĩĒşĖĹĄŞąĬĝığĩĞĹĒĄĒĮĝĞĮģþĩăġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖğŞĩăĒijŁĖ ľ ġĭĄĥĐĬĸğijĩĖĞĩđğĵŶļþŞ ğĵŶĦĮĝĸħġıŀĞĝħğijĩğĵŶĄğģĞĀģŅŀĮ ħĖĮĔIJė ĦıĸþıĞģĸþşĝ ĹĒĄĄİŀ㥺ĮĖĻĖğĬđĭėĒŅŀĮ ŶġĮĞĄİŀăġĵŞġăĦĵŞĚijŁĖđİĖ Ļė ĸŶŦĖĻėĸđıŀĞģ ĩĩĄĸğıĞăĒğăþşĮĝĄĭĖ ġĭĄĥĐĬĻėğĵŶğı ħğijĩğĵŶğıĹĄĝğĵŶħĩĄ ŶġĮĞĻė ĹħġĝĞĮģ ĺĀĖĻėĦĩėĸğıĞģĹĀė þĩėĻėĸğıĞė ĹĘŞĖĻėĸğıĞėĦıĸþıĞģĸþşĝĸŶŦĖĝĭĖ ĝĮĄĄģŞĮĔşĩăĻė ĸĖijŁĩĻėĀŞĩĖþşĮăĸħĖıĞģĝıħĵĻėğĬħģŞĮ㥺ĮĖĻėĀġşĮĞğĵŶēşģĞĸġĿĄ ľ đĩĄ ĩĩĄđĩĄĸŶŦĖćŞĩĹėėćŞĩĹĞĄĹþĖă ĒĮĝĈĩĄĻėĻĄġşŶġĮĞĄİăŀ ĝıđĩĄĞŞĩĞŶğĬĝĮĐ ʼnň-Ŋň đĩĄ ĸŶŦĖđĩĄĹėėĦĝĝĮĒğ ĝıĄġıėĸġıĞŁ ă ō Ąġıė ĺĀĖĸćijĩŀ ĝĒİđĄĭĖĀġşĮĞğĵŶ ğĬĂĭă đĩĄĹğĄėĮĖĦıþĮģĹġşģĸŶġıĞŀ ĖĸŶŦĖĦıĸħġijĩăąĖēIJăĸħġijĩăĩĝĦşĝ ĝıĄġİĖŀ ħĩĝ đĩĄąĬĩĩĄĻĖćŞģăĸđijĩĖĸĝĥĮĞĖ-ĚĠĤąİĄĮĞĖ Ęġ ĸŶŦĖĘġĝıĸĖijĩŁ ġĭĄĥĐĬğĵŶĔğăĄġĝ ĩģė ĞĮģ ĹġĬħĖĮĦıĖĮŁŅ ĒĮġ ĝĭĄĝıĒăŀİ ĦĭĖŁ ľ ĒİđĩĞĵŞ ĔıĦŀ ģŞ ĖŶġĮĞ ĘġĦıĦĝş ĩĝĸħġijĩăĹġşģĸŶġıĞŀ ĖĸŶŦĖĦıĹđăĸĝijĩŀ ĘġĹĄŞ ĘġĹħşăąĬĹĒĄĩĩĄ ĸŶĿĖ Ŋ ĈıĄ ĀġŁĮĞĄĭėęĭĄĹĀ ĝıĸĝġĿđþĖĮđĸġĿĄ ŶğĬĝĮĐ ʼnň - ŋň ĸĝġĿđ ĒŀĩęĭĄ ĦıĖŅŁĮĒĮġĀġŅŁĮ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ Ļė ĝığĦþĝ þĭėğĬđĵþĮģ ĹĄşĖİŀģ þĭėŶŤĦĦĮģĬ ĹĄşħijđ ėŅĮğĴăĕĮĒĴ ēŞĮĞĚİĥļþş ĚİĥĸĦĝħĬ ėŅĮğĴăĺġħİĒ ĹĄşĩĮĄĮğ ĖĩĖļĝŞħġĭė ĹĄşĺğĀĄŅĮĸđĮ ĹĄşĚĞĮĕİ ĹĄşėđİ ĚĩĄęŖĝĬĝŞģă ğĭĄĥĮĺğĀĘİģħĖĭăĚĴĚĩă đĩĄ ĝığĦþĝ ĸŶŦĖĞĮğĬėĮĞ ĞĮĖĩĖħġĭė ĹĄşħijđ ġşĮăĤığĥĬĹĄşğĭăĹĀ ĹĄşĺğĀŶğĬĦĮĔ ćŞģĞĸąğİĊĩĮħĮğ ĹġĬ ġđĩĮĄĮğĒijĖŀ ĸĒşĖĔĮăŶğĬĦĮĔ ĸŶġijĩĄ ğĦĝĭĖęĮđþĝ ėŅĮğĴăĺġħİĒ ĹĄşŶģđĹĦėŶģđğşĩĖĒĮĝĘİģħĖĭăĹġĬğŞĮăĄĮĞ

ĠĜ


ĄĮğėĵğ

LAURACEAE ćijŀĩģăĤŢ LAURACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Cinnamomum camphora (L.) Presl ĄĮğėĵğ (Ĕĭģŀ ļŶ) ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĚğĝĸĦĿă (ĜĮĀĸħĖijĩ) ĩėĸćĞĊģĖ (ĜĮĀĄġĮă)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ļĝşĞijĖĒşĖþĖĮđĄġĮă ĦĵăŶğĬĝĮĐ ʼnň-ʼnō ĸĝĒğ ĩĮąĦĵăļđşēIJă ŋň ĸĝĒğ ġŅĮĒşĖĹġĬĄİŀăĸğıĞėĔĴĄĦŞģĖĝıĄġİŀĖħĩĝĄĮğėĵğ (camphor) Ļė ĸŶŦĖĻėĸđıĞŀ ģ ĸğıĞăĦġĭė ğĵŶļþŞ ğĵŶļþŞĄģşĮă ħğijĩğĵŶğı ŶġĮĞĸğıĞģĹħġĝ ĺĀĖĦĩė þĩėĸğıĞė đşĮĖėĖĸŶŦĖĝĭĖ đşĮĖġŞĮăĦıĸþıĞģĩĝĸĔĮħğijĩĖģġ ĝıĒŞĩĝ Ŋ ĒŞĩĝ ĔıŀăŞĮĝĻėĀĵŞġŞĮă đĩĄ ĹėėćŞĩĹĞĄĹþĖă ĩĩĄĒĮĝĈĩĄĻė đĩĄĸġĿĄ ĦıĸħġijĩăĩŞĩĖ Ąġıėğģĝ Ŏ Ąġıė ĺĀĖĒİđĄĭĖĸŶŦĖħġĩđĦĭŁĖľ Ęġ ĀŞĩĖþşĮăĄġĝ ĸĦşĖĘŞĮĤĵĖĞŢĄġĮă ň.ŏ - ʼn.Ŋ ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĦıĸþıĞģĸþşĝ ĸŶġıĞŀ ĖĸŶŦĖ ĦıđĮŅ ĸĝijĩŀ ĹĄŞ ĝı ʼn ĸĝġĿđ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĝıēİŀĖĄŅĮĸĖİđĻĖŶğĬĸĔĤąıĖ ĊıŀŶĴřĖ ĹġĬļĒşħģĭĖ

ĄĮğĄğĬąĮĞĚĭĖĕĴŢ ĖŅĮ ļŶŶġĵĄĻĖĹēėĸĝđİĸĒĩğńĸğĸĖı ĞĖ ĩİĖĸđı Ğ ĩİ ĖĺđĖı ĸĈı Ğ ĩı Ğ İ Ŷ Ēń Ĺĩěğİ ĄĮĻĒŁ ėğĮĈİ ġ ąĮļĝĄĮ ĦħğĭčĩĸĝğİĄĮ ĹġĬļĔĞ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ ĸĝijŀĩĖŅĮĦŞģĖĒŞĮăľ þĩăĄĮğėĵğĝĮĄġĭŀĖąĬļđşĖŅŁĮĝĭĖğĬĸħĞăŞĮĞ ĈIJŀăŶğĬĄĩėđşģĞĦĮğĒŞĮăľ ĸćŞĖ camphor, safrol, cineole, pinene, camphene, phellandrene ĹġĬ limonene ĦŅĮħğĭė camphor ąĬĸŶŦĖ ĘġIJĄĹĞĄĩĩĄĝĮĸğıĞĄģŞĮĄĮğėĵğ ĻćşĸŶŦĖĞĮğĬăĭėĸćijŁĩĩĞŞĮăĩŞĩĖ ĞĮĄğĬĒĴşĖħĭģĻą þĭėġĝ þĭėĸĦĝħĬ þĭėŶŤĦĦĮģĬ ĹĄşŶģđ ĔŅĮĞĮĔĮēĵĖģđĹĄşŶģđĒĮĝþşĩ

Ġĝ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĄĴŞĝĖŅŁĮ

CAPPARACEAE ćijŀĩģăĤŢ CAPPARACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Crateva magna (Lour.) DC. ĩŅĮĸĜĩ (ĦĴĚğğĐėĴğ)ı ĘĭĄŶĴĞŜ (ĜĮĀĸħĖijĩ) ĘĭĄĄŞĮ(ĝħĮĦĮğĀĮĝ) ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĘĭĄĄĴĝŞ (ĚİąĒİ ğ ĩĴđğĕĮĖı ŶğĮąıĖėĴğ)ı ğĩēĬ (ġĬģşĮ ĸćıĞăĻħĝŞ) ĘĭĄĄĴŞĝ ĄĴŞĝĖŅŁĮ (ĚĭăăĮ ĦăþġĮ ćĴĝĚğ ğĬĖĩă)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĞijĖĒşĖ ĘġĭđĻė þĖĮđĸġĿĄēIJăþĖĮđĄġĮă ĦĵăļĝŞĸĄİĖ ʼnō ĸĝĒğ ġŅĮĒşĖĝĭĄ ĀđăĩĹġĬĹĒĄĄİŀăĒŅŀĮ Ļė ĸŶŦĖĻėŶğĬĄĩėĹėėĖİŁģĝijĩ ąĬĝı ŋ ĻėĞŞĩĞ ŶġĮĞĻėĞŞĩĞĸğıĞģĹħġĝĸŶŦĖğĵŶġİŀĝ ĺĀĖĻėĦĩė ĹĘŞĖĻėĀŞĩĖþşĮăħĖĮĹġĬĹþĿăĝıĸĦşĖĻė Ō - ō ĀĵŞ ĝıĒŞĩĝĸġĿĄľ ĩĞĵŞĔıŀ ŶġĮĞĄşĮĖĻĖćŞģăğĬĞĬĩĩĄđĩĄąĬĘġĭđĻėĔĭŁăĒşĖ đĩĄ ĦıþĮģ ĸŶŦĖđĩĄĦĝėĵğĐŢĸĚĤ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩ ĝıđĩĄĒĮĝŶġĮĞĄİŀă ĹġĬĸħĖijĩğĩĞĹĘġ ĻėąĬĩĩĄđĩĄĚğşĩĝĄĭėĘġİĻėĻħĝŞ ĻĖğĬĞĬĹğĄľ ĝıĦıĸþıĞģĒŞĩĝĮĸŶġıŀĞĖĸŶŦĖ ĦıþĮģĸħġijĩăħğijĩćĝĚĵĩŞĩĖ Ęġ Ąġĝğı ħğijĩğĵŶļþŞĄġĭė ĦıĸĔĮĩĝþĮģ ĘİģĹþĿă ĜĮĞĻĖĝıĸĝġĿđ Ąġĝ ľ ĸġĿĄ ľ ĸŶŦĖ ąŅĮĖģĖĝĮĄ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĄĴŞĝĖŅŁĮĚėĔĭŀģļŶĒĮĝğİĝĹĝŞĖŅŁĮ ġŅĮħşģĞĻĖŶřĮ ġŅĮĀġĩă ĒşĖĄĴŞĝþĞĮĞĚĭĖĕĴŢļđşħġĮĞģİĕı ĸćŞĖ ģİĕıĸĚĮĬĸĝġĿđĺđĞĄĮğ ĸĚĮĬ ĹġĬĖŅĮĒşĖĩŞĩĖļŶŶġĵĄ ģİĕıŶŤĄćŅĮ ĺđĞĄĮğĒĭđĄİŀă ĝĮŶŤĄćŅĮĸĝijŀĩğĮĄĦĝėĵğĐŢĹġşģąIJăĖŅĮļŶŶġĵĄ ĹġĬĄĮğĒĩĖĄİŀă

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĩĮħĮğ đĩĄĹġĬĞĩđĩŞĩĖ ĻćşğĭėŶğĬĔĮĖļđş ĺđĞĖŅĮĝĮđĩăĄĭėĖŅŁĮĸĄġijĩ ĖŅŁĮĝĬĚğşĮģ ħğijĩĖŅŁĮĈĮģþşĮģ ĝığĦĸŶğıŁĞģ ĻćşğĭėŶğĬĔĮĖĸŶŦĖĘĭĄąİĝŁ ĖŅĮŁ ĚğİĄ ħğijĩĻćşĹĄġşĝĄĭėþĖĝąıĖĄĿļđş ąĬĔŅĮĻħşĩĮħĮğĝığĦćĮĒİđþı ĖŁIJ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ Ļė ĝığĦþĝ ĄġİŀĖħĩĝ ĦğğĚĀĴĐþĭėĸħăijŀĩ ĹĄşļþşĒĭģğşĩĖ ĸąğİĊĩĮħĮğ ĸŶġijĩĄ ĒşĝğĭėŶğĬĔĮĖĹĄşĩĮĄĮğ ĦĬĩIJĄþĭėġĝ ĸŶŦĖĞĮĒĭđġĝþĭėġĝĻĖġŅĮļĦş ĹġĬĸŶŦĖĞĮğĬăĭėĚİĥĔĮăĘİģħĖĭă þĭėĖŅŁĮđı þĭėĖİŀģ ĹĄşĩĮĸąıĞĖ ĹĄŞĖ ĒşĝğĭėŶğĬĔĮĖğĭĄĥĮĺğĀĖİŀģ ğĮĄĺþġĄĻĦŞĹĘġ ĦĮĝĮğēþĭėħĖĩăĻĖļĒ

ĠĞ


ĄĴŞĝėĄ

CAPPARACEAE ćijŀĩģăĤŢ CAPPARACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Crateva adansonii DC. ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĄŞĮĝ ĄĬăĭĖ ĔĬăĭĖ ĦĬĸėĮēĬăĭĖ ĘĭĄĄĴŞĝ (ĜĮĀĒĬģĭĖĩĩĄĸĆıĞăĸħĖijĩ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĞijĖĒşĖþĖĮđĸġĿĄēIJăþĖĮđĄġĮă ĦĵăŶğĬĝĮĐ ō - Ŋň ĸĝĒğ ĸğijĩĖĞĩđ ĸŶŦĖĚĴŞĝĄġĝĔIJė ġĭĄĥĐĬġŅĮĒşĖĀġşĮĞĒşĖĄşĮĝŶĵĹĘŞĚĴŞĝĄģşĮă ĸŶġijĩĄħĖĮ ĸğıĞėĦıþĮģħĝŞĖľ ĦıĸĔĮĩŞĩĖħğijĩĦıĖŅŁĮĒĮġĩŞĩĖ ĸĖijŁĩļĝşþĮģĖģġĹĄĝĸħġijĩă ĩŞĩĖ Ļė ĸŶŦĖĻėŶğĬĄĩėĹėėĖİŁģĝijĩ ĹĒĄĩĩĄĸŶŦĖ ŋ ĻėĞŞĩĞ ĩĩĄĸŶŦĖĄġĴŞĝħĖĮ ĹĖŞĖĒĮĝŶġĮĞĄİŀă ĻėĞŞĩĞğĵŶħĩĄħğijĩğĵŶļþŞ ħğijĩğĵŶþĩėþĖĮĖ ĹĒŞġĬĻė ĝıþĖĮđĹĒĄĒŞĮăĄĭĖ ħĵĻėĸġĿĄğŞģăăŞĮĞ ŶġĮĞĻėĸğıĞģĹħġĝĝĭĄĝıĒİŀăĦĭŁĖ ĺĀĖĻė ĹħġĝēIJăĸŶŦĖğĵŶġİŀĝ þĩėĻėĸğıĞė đĩĄ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩĸğİŀĝėĮĖąĬĸŶŦĖĦıþĮģĩĝĸþıĞģĹġĬĸĝijŀĩėĮĖĸĒĿĝĔıŀąĬĸŶġıŀĞĖĸŶŦĖ ĦıĸħġijĩăħğijĩćĝĚĵĩĩŞ ĖğĵŶļþŞĄģşĮăħğijĩğĵŶğı ŶġĮĞĝĖħğijĩĹħġĝ Ęġ ĘġĀŞĩĖþşĮăĄġĝĞĮģ ğĵŶļþŞħğijĩĄġĝ ĦıĸĔĮħğijĩĦıĖŅŁĮĒĮġĩĝĸħġijĩă ĘġĩŞĩĖ ĘİģĸĄġıŁĞă ĸĝijŀĩĹĄŞĝıąĴđĹĒşĝĦıĖŅŁĮĒĮġġĩĝĹđăĸŶŦĖĦĬĸĄĿđħĞĮėľ ĝıĸĝġĿđ ąŅĮĖģĖĝĮĄĦıĖŅŁĮĒĮġĸþşĝğĵŶĀġşĮĞĸĄijĩĄĝşĮ ğĵŶļĒ ħğijĩħĭģĻąĸėıŁĞģ

ĄĮğĄğĬąĮĞĚĭĖĕĴŢĹġĬĖİĸģĤģİĔĞĮ

þIJĖŁ ļđşĔģŀĭ ļŶĒĮĝŶřĮĸėĊąĚğğĐ ĒĮĝğİĝĹĝŞĖĮŁŅ ġŅĮħşģĞĻĖŶřĮ ġŅĮĀġĩăĔıĝŀ Ėı ĮŁŅ ĔŞģĝēIJăĒĮĝğİĝęŤăŧ ĖŅĮŁ ĝıĝĮĄĻĖĜĮĀĩıĦĮĖ ĜĮĀĄġĮăĹġĬĜĮĀĻĒş

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĦĮĝĮğēþĞĮĞĚĭĖĕĴŢļđşĔĭŁăĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ ŶŤĄćŅĮ ĹġĬĒĩĖĄİŀă

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĻćşĹĄşġĝ þĭėĚĞĮĕİ ğĭĄĥĮĸĄġijŁĩĖėĖĻėħĖşĮ ĹĄşĒĬĝĩĞ ĹćŞĖŅŁĮĹĄşĔşĩăĘĵĄ ĹĄşĺğĀėİđ ŶģđĤığĥĬ ĸŶŦĖĞĮĸąğİĊĩĮħĮğćŞģĞĞŞĩĞ ğĬėĮĞ ĹĄşļþş þĭėĖŅŁĮĸħġijĩăĸĦıĞ ėŅĮğĴă ğĭĄĥĮĺğĀĖİŀģ ĹĄşŶģđĔşĩă ĀĴĝĕĮĒĴ ĹĄşėģĝ ėŅĮğĴăļěĕĮĒĴ ėŅĮğĴăħĭģĻą ĹĄşĺğĀĘİģħĖĭă ĸŶŦĖĞĮğĬăĭėŶğĬĦĮĔ ĹġĬĻćşĸĝijŀĩēĵĄăĵĄĭđ đşĮĖĄĮğĹŶğğĵŶ ĸĖijĩŀ ăđşģĞĞĩđĩŞĩĖĄĴĝŞ ėĄļĝŞĖĞİ ĝĖŅĮĝĮŶğĴăĩĮħĮğĹėėĦđ ľ ąĬĒşĩăĖŅĮĞĩđĩŞĩĖļŶđĩăĸŶŦĖĘĭĄđĩă ğĭėŶğĬĔĮĖĄĭė ĖŅŁĮĚğİĄćĖİđĒŞĮăľ

Ġğ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĸĄđ

SAPOTACEAE ćijŀĩģăĤŢ SAPOTACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Manilkara hexandra (Roxb.) Dubard ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĀğİĖı ļğĖı (ĪİĖđĵ) ĸĄđ (ĜĮĀĄġĮă)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ļĝŞĘġĭđĻė þĖĮđĄġĮă ĦĵăŶğĬĝĮĐ ʼnō-Ŋō ĸĝĒğ ġŅĮĒşĖĹġĬĄİăŀ ĄşĮĖĝĭĄĀđăĩ ĒşĖĸġĿĄĝıĄăŀİ ĹħġĝĀġşĮĞħĖĮĝ ĸŶġijĩĄĒşĖĦıĖĮŁŅ ĒĮġŶĖĸĔĮ ĹĒĄĸŶŦĖğŞĩăĒĮĝĞĮģ Ąİŀ㥺ĮĖĝĭĄĀđăĩ ĸğijĩĖĞĩđĸŶŦĖĚĴŞĝĄġĝ Ļė ĸŶŦĖĻėĸđıŀĞģ ĩĩĄĸğıĞăĸģıĞĖĦġĭė ħĖĮĹĖŞĖĔıŀŶġĮĞĄİŀă ġĭĄĥĐĬĻėğĵŶļþŞĄġĭė ŶġĮĞĻėħĞĭĄĸģşĮĸġĿĄĖşĩĞ ĺĀĖĻėĦĩėĝĖ þĩėĻėĸğıĞė ĹĘŞĖĻėĸğıĞėĦıĸþıĞģ ĸþşĝĸŶŦĖĝĭĖ ħĖĮ ĹġĬĸĄġıŁĞă ĔşĩăĻėĦıĸþıĞģħĝŞĖ ĸĦşĖĄġĮăĻė ĹġĬĹþĖăĻė ĝĩăĸħĿĖćĭđĸąĖ đĩĄ ĩĩĄđĩĄĸđıŀĞģħğijĩĸŶŦĖćŞĩĄğĬąĴĄ ĒĮĝĈĩĄĻėĹġĬĸħĖijĩğĩĞĹĘġĻė đĩĄ ĦıþĮģĖģġħğijĩĦıĸħġijĩăĩŞĩĖ ĄġıėĸġıŁĞăĝı Ŏ Ąġıė ĸğıĞăĸŶŦĖ ŋ ćĭŁĖ ćĭŁĖġĬ ŋ Ąġıė ĄġıėđĩĄĸćijŀĩĝĒİđĄĭĖ ŶġĮĞĹĞĄĸŶŦĖ Ŏ ĹĆĄ ĸĄĦğĸĚĤĘĵşĔıŀĦĝėĵğĐŢ ĹġĬĸŶŦĖħĝĭĖĩĞŞĮăġĬ Ŏ ĩĭĖ ĸğıĞăĦġĭėĄĭĖ ĩĩĄđĩĄćŞģăĸđijĩĖĝĄğĮĀĝĄğĄċĮĀĝ Ęġ ĸŶŦĖĘġĝıĸĖijĩŁ ħĖIJăŀ ēIJăħġĮĞĸĝġĿđ ġĭĄĥĐĬğĵŶĄġĝğı ĘİģĸğıĞė ĘġĦĴĄĝıĦĸı ħġijĩă ħğijĩĸħġijĩăĩĝĦşĝ ĸĖijŁĩĖĴŞĝ ğĭėŶğĬĔĮĖļđş ĸĝġĿđĹþĿă ĦıĖŅŁĮĒĮġĹđăĸŶŦĖĝĭĖ ġĭĄĥĐĬğĵŶļþŞ ĝı ʼn - Ŋ ĸĝġĿđ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ Ęġ ĘġĦĴĄħģĮĖğĭėŶğĬĔĮĖļđş ĸĝġĿđ ėğğĸĔĮĩĮĄĮğğĬĀĮĞĸĀijĩă ğĭĄĥĮĹĘġĸŶŘĩŧ Ğ ĹġĬĹĘġĚĴĚĩă ĸŶġijĩĄĒşĖ ĸŶŦĖĞĮĹĄşĸġijĩđĩĩĄĒĮĝļğěŤĖ ĹĄşĸħăijĩĄĩĭĄĸĦė ĹĄşļþş ĸŶŦĖĞĮęĮđĦĝĮĖ ėŅĮğĴăĄŅĮġĭăĹġĬ ĸŶŦĖĞĮĒşĮĖĚİĥ đşĮĖĄĮğĹŶğğĵŶ ĸĖijĩŁ ļĝş ĻćşĸŶŦĖĦġĭĄĹĔĖĒĬŶĵ ĦŅĮħğĭėĒİđĄğĬđĮĖĄĭėĺĀğăĸğijĩ

ĠĠ


þĭĖĔĩăĚĞĮėĮĔ EUPHORBIACEAE

ćijŀĩģăĤŢ EUPHORBIACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Suregada multiora (A. Juss.) Baill. ĪŞĩĦĬĚĮĞĀģĮĞ ĞĮăŶġĩĄ (ĹĚğŞ, ĖŞĮĖ) ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă þĭĖĔĩăĚĞĮėĮĔĸĀğijĩ (ąĭĖĔėĴğı)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖĚğğĐļĝşĞĖij ĒşĖþĖĮđĄġĮă ĦĵăŶğĬĝĮĐ Ő - ʼnň ĸĝĒğ Ąİăŀ ĄşĮĖĀŞĩĖþşĮăĄġĝ ąĬĝıĦıĸĔĮ ĸĄġıŁĞă ħĵĻėĸġĿĄ ħġĴđğŞģăļđşăŞĮĞ Ļė ĻėĸđıŀĞģ ĩĩĄĸğıĞăĦġĭė ğĵŶħĩĄĹĄĝþĩėþĖĮĖ ŶġĮĞĻėĹħġĝ ĺĀĖĻėĦĩėĸğıĞģ ĹĘŞĖĻėħĖĮĸĄġıŁĞăĸŶŦĖĝĭĖ đĩĄ ąĬĩĩĄĸŶŦ Ė ćŞ ĩ ĄğĬąĴ Ą ĒĮĝĈĩĄĻė đĩĄĹĞĄĸĚĤğŞ ģ ĝĒş Ė Ħı ĸ þı Ğ ģĩĝĸħġij ĩ ă ĄġıėğĩăĄġıėđĩĄ ąĬĝı ō Ąġıė ĸğıĞăĈşĩĖĄĭĖĩĞĵŞ ġĭĄĥĐĬĀġşĮĞğĵŶļþŞħğijĩğĵŶħĩĄ ĹġĬĞĮģŶğĬĝĮĐ ŋ ĝİ ġ ġİĸĝĒğ ĒğăĺĀĖĦĩėĹĀė ĸĄĦğĒĭģ Ęĵşĝı ąŅĮĖģĖĝĮĄ ğĭăļþŞąĬĝıĩĞĵŞ ŋ ħşĩă Ęġ ĘġĦđĝıĸĖijŁĩ ğĵŶĄġĝĸĄġıŁĞă ąĬĝıĸĦşĖĒĮĝĀģĮĝĞĮģĸŶŦĖĚĵ ŋ Ěĵ ĸĝijŀĩĘġĹĄŞąĬĹĒĄ ĒğăğĩĞŶğĬĦĮĖĒğăĄġĮă ĘġĹĄŞĦıĸħġijĩă ĸĝġĿđĀŞĩĖþşĮăĄġĝĝı ŋ ĸĝġĿđ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĚėĻĖŶřĮĸėĊąĚğğĐ ħğijĩŶřĮđİė ĔıŀĀģĮĝĦĵăğĬđĭėĖŅŁĮĔĬĸġļĝŞĸĄİĖ Ŏňň ĸĝĒğ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ þĞĮĞĚĭĖĕĴŢĺđĞĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ ĸĖijŁĩļĝş ąĬĝığĦĸęŘŧĩĖĸĝĮ ĻćşğĭĄĥĮĩĮĄĮğĚİĥĻĖĄğĬđĵĄ ŶğĬđă ğĭĄĥĮĺğĀĸğijŁĩĖ ĝĬĸğĿă ĀĴĔğĮđ ĄġĮĄĸĄġijŁĩĖ ġĝĸŶŦĖĚİĥ ĺğĀĘİģħĖĭă ĂŞĮĚĞĮĕİ ĺğĀĘİģħĖĭăĔĴĄćĖİđ ĄĮĝĺğĀ ĸŶġijĩĄ ĻćşĸŶŦĖĞĮėŅĮğĴăĸħăijĩĄ ĻćşğĄĭ ĥĮĸħăijĩĄĩĭĄĸĦė ĹġĬĻćşĸŶŦĖĞĮēŞĮĞ ğĭĄĥĮĺğĀĒĭėĚİĄĮğ ĺğĀĘİģħĖĭăĄġĮĄĸĄġijĩŁ Ė

Ġġ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


þıŁĸħġĿĄ

LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE ćijŀĩģăĤŢ LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Senna siamea (Lam.) H.S. Irwin & Barneby þıŁĸħġĿĄħġģă (ĜĮĀĸħĖijĩ) ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă þıŁĸħġĿĄėşĮĖ þıŁĸħġĿĄĻħĊŞ (ĜĮĀĄġĮă) þıŁĸħġĿĄĹĄŞĖ (ğĮćėĴğı) ĘĭĄąıŁġıŁ (ĸăıŁĞģ - ĹĝŞĪŞĩăĦĩĖ) ĞĬħĮ (ŶŤĒĒĮĖı)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĞijĖĒşĖþĖĮđĸġĿĄēIJăþĖĮđĄġĮă ĦĵăŶğĬĝĮĐ ʼnň - ʼnō ĸĝĒğ ĸğijĩĖĞĩđ ĝıġĭĄĥĐĬĸŶŦĖĚĴŞĝĄġĝ ĸŶġijĩĄĖĩĄĦıĸĔĮħğijĩĖŅŁĮĒĮġđŅĮ ĹĒĄĸŶŦĖĦĬĸĄĿđ Ļė ĸğıĞăĒĭģĹėėĦġĭė ĻėĞŞĩĞğĵŶþĩėþĖĮĖħğijĩğĵŶğı ŶġĮĞĻėŶŚĮĖħğijĩĄġĝ ĺĀĖĻėĝĖ ĸğıĞăĒĭģĹėėĒğăĄĭĖþşĮĝ ō - ʼnŊ ĀĵŞ þĖĮđĻėĄģşĮă ʼn - ʼn.ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĞĮģ ŋ.ō - Ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĻėĩŀĩĖĦıĹđăĩŀĩĖ ĻėĹĄŀėĮăĦıĸþıĞģļĝŀĝıþĖ ĸĦşĖĹþĖăĻėþşĮăġĬ ʼnň - ʼnŊ ĸĦşĖ ĄşĮĖĻėĞŞĩĞĞĮģ ʼn - Ŋ ĝİġġİĸĝĒğ đĩĄ ĦıĸħġijĩăĦđ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩĹėėĹĒĄĹþĖăĒĮĝŶġĮĞĄİŀă ćŞĩđĩĄĞĮģ ŶğĬĝĮĐ ŋň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĝıĄġıėĸġıŁĞăąŅĮĖģĖ ō Ąġıė ĄġıėđĩĄąŅĮĖģĖ ō Ąġıė ĝıĸĄĦğ ĒĭģĘĵş ʼnň ĩĭĖ ĺđĞąĬĝıĸĄĦğĒĭģĘĵşąŅĮĖģĖ Ŋ ĩĭĖĔıŀĞĮģĸŶŦĖĚİĸĤĥ đĩĄėĮĖĸĒĿĝ ĔıŀĝıþĖĮđĸĦşĖĘŞĮĤĵĖĞŢĄġĮă Ŋ.ō - Ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ Ęġ ĘġĸŶĿĖęĭĄĹėĖ ĦıĖŅŁĮĒĮġđŅĮ ĺĀŁăĸġĿĄĖŁĩĞ ĸĝijŀĩęĭĄĹħŁăąĬĹĒĄĩĩĄĒĮĝ ĒĬĸþĿėĔĭŁăĦĩăþşĮăĸĝġĿđĝıĦıĖŅŁĮĒĮġĸþşĝ ĝıąŅĮĖģĖ Ŋň - ŋň ĸĝġĿđ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĺđĞĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ ĸĝġĿđþĩăþıŁĸħġĿĄ ʼn ĄİĺġĄğĭĝ ąĬĝıĸĝġĿđąŅĮĖģĖ Ōŋ,ʼnňň ĸĝġĿđ ĄĮğŶČİėĭĒİĒŞĩĸĝġĿđĄŞĩĖ ĔŅĮĄĮğĸĚĮĬĸĚijŀĩĸğŞăĄĮğăĩĄ ĔŅĮļđşĺđĞĄĮğĹćŞĸĝġĿđĻĖĖŅŁĮğşĩĖĩĴĐħĜĵĝİ Őň - őň ĩăĤĮĸĈġĸĈıĞĦ ĸŶŦĖĸģġĮ ʼnŎ ćĭŀģĺĝă ĀģĮĝğşĩĖąĬćŞģĞġĬġĮĞĦĮğĸĀġijĩėĘİģĸŶġijĩĄĸĝġĿđ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ

đşĮĖĩĮħĮğ ĻćşĦŞģĖþĩăĞĩđĩŞĩĖ ĻėĩŞĩĖ ĹġĬđĩĄĒĵĝ ĝĮŶğĴăĸŶŦĖĩĮħĮğ ĞĩđĩŞĩĖ ĹġĬđĩĄĒĵĝąĬĝıĒġĩđŶŖ ĝıĝĮĄĻĖ ćŞģăŶġĮĞĠđĵęĖ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĹĄşğĬđĵþĮģ ĹĄşĖİŀģ þĭėŶŤĦĦĮģĬ ĹĄşĄĥĭĞ ēŞĮĞĚİĥļþş þĭėĸĦĝħĬ ēŞĮĞĚğğđIJĄ ĹĄşħijđ ěĩĄĤığĥĬ ĹĄşğĭăĹĀ ĹĄşĺğĀŶğĬĦĮĔ ĹĄşĖĩĖļĝŞħġĭė đşĮĖĄĮğĹŶğğĵŶ ĸĖijŁĩļĝş ĻćşĻĖĄĮğĄŞĩĦğşĮă ĸćŞĖ ĻćşĔŅĮĸĦĮ ĻćşĔŅĮĸĀğijŀĩăĸğijĩĖ đşĮĝĸĀğijŀĩăĝijĩĄĮğĸĄĥĒğ ĔŅĮđşĮĝğŞĝ ĦĮĝĮğēĻćşĸŶŦĖ ļĝşĸćijŁĩĸĚġİă ğĮĄ ĹġĬĻėĻćşĞşĩĝĘşĮ Ļė ĻćşėŞĝğŞģĝĄĭėĘġļĝş ćŞģĞĔŅĮĻħşĘġļĝşĦĴĄĸğĿģþIJŁĖ

ĠĢ


ĀăĀĮĸđijĩđ SAPINDACEAE

ćijŀĩģăĤŢ SAPINDACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Arfeuillea arborescens Pierre ĒĬļġ (ğĮćėĴğı) ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ćşĮăĸĘijĩĄ (ĜĮĀĸħĖijĩ ĄğĴăĸĔĚ) ĀăĀĮĸđijĩđ (ĜĮĀĄġĮă ĒğĮđ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖĚğğĐļĝşĞijĖĒşĖĘġĭđĻė þĖĮđĄġĮă ĝıĀģĮĝĦĵăŶğĬĝĮĐ ʼnň - ʼnŊ ĸĝĒğ ĘİģþĩăġŅĮĒşĖĖĭĖŁ ąĬĝıĦħı ĝŞĖ ľ ĹġĬąĬĝıđĮŞ ăĸŶŦĖđģăþĮģ ľ Ĕĭģŀ ļŶĒĮĝġŅĮĒşĖ Ąİăŀ ĩŞĩĖĖĭŁĖąĬĸŶŦĖĦıĸþıĞģ Ļė ĻėŶğĬĄĩėĹėėþĖĖĄŶġĮĞĀĵŞ ĻėĞŞĩĞĀġşĮĞĻėĝĬĸěŘĩă ħğijĩĻėĝĬĒĵĝ ĻėĝıĀģĮĝĞĮģ ō - ʼnŎ ĸĈĖĒİĸĝĒğĹġĬĝıĀģĮĝĄģşĮă ŋ.ō - Ŏ ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĦŞģĖĒğ㥺ĮĖĻėĖĭĖŁ ąĬĦĭĖŁ ĻėąĬĝıġĄĭ ĥĐĬėĮăĹġĬĩŞĩĖąĬĝıþĖĮđļĝŞĸĔŞĮĄĭĖ đĩĄ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩ ĹėėćŞĩĹĞĄĹþĖăĩĩĄĒĮĝĈĩĄĻėĔıŀŶġĮĞĄİŀă ĦıĖŅŁĮĒĮġħğijĩ ĸþıĞģĩĩĄĹđă Ęġ ĘġĹħşă ĹĄŞĹġşģĹĒĄ ĝıŶŖĄ ŋ ŶŖĄ ĘġĹĄŞĦıĖŅŁĮĒĮġ ĝı ŋ ĸĝġĿđ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĚğğĐļĝşĖĝŁı þı ĖŁIJ ŶğĬŶğĮĞĒĮĝŶřĮğĮėĻĖąĭăħģĭđĦğĬėĴğı ĹġĬĔıĄŀ ğĴăĸĔĚī ħğijĩĒĮĝŶřĮĸėĊąĚğğĐĔĭģŀ ļŶ ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĸĖijŁĩļĝş ĖŅĮĝĮęĖĄİĖĸŶŦĖĞĮĂŞĮĚĞĮĕİ ĸŶġijĩĄ ĖŅĮĝĮĒşĝĸĩĮĖŅŁĮĝĮĩĮėğĭĄĥĮĩĮĄĮğĀĭĖ ĹġĬğĭĄĥĮĺğĀĈĮă ĒĭģğşĩĖ ĹġĬĹĦėğşĩĖĒĮĝĘİģħĖĭă ĄİĖĸŶŦĖ ĞĮĹĄşĚİĥğşĩĖĻĖĄğĬħĮĞĖŅŁĮ đĭėĚİĥļþş ĹġĬĻħşĸąğİĊĩĮħĮğ

Ġģ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĀĩĹġĖ

SAPINDACEAE ćijŀĩģăĤŢ SAPINDACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Nephelium hypoleucum Kurz ĀĩĹġĖ (ĜĮĀĄġĮă ĜĮĀĸħĖijĩ) ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ħĝĭĄĹģģ (ĖĀğğĮćĦıĝĮ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ļĝşĞijĖĒşĖþĖĮđĄġĮăēIJăþĖĮđĻħĊŞ ĦĵăŶğĬĝĮĐ ʼnň - ŋň ĸĝĒğ ļĝŞĘġĭđĻė ĸğijĩĖ ĞĩđĸŶŦĖĚĴŞĝĄġĝ ĦıĸþıĞģĸþşĝ ĸŶġijĩĄħĖĮĦıĖŅŁĮĒĮġĀġŅŁĮĀŞĩĖþşĮăĸğıĞė ħğijĩĹĒĄ ĸŶŦĖĦĬĸĄĿđĔĭŀģļŶ Ļė ĻėŶğĬĄĩėĹėėþĖĖĄ ŶġĮĞĀĵŞ ĸğıĞăĦġĭė ĻėĞŞĩĞĩĩĄĸĞijŁĩăĄĭĖĸġĿĄĖşĩĞ ŶġĮĞ ĻėĸğıĞģĹħġĝ ħğijĩĦĩėĔĵŞ ĺĀĖĻėĝĖ þĩėĻė ħġĭăĻėĝıþĖĩŞĩĖ ĦıĖŅŁĮĒĮġŶĄĀġĴĝ đĩĄ đĩĄĸġĿĄĦıþĮģ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩĺĒľ ĹėėćŞĩĹĞĄĹþĖă ĩĩĄĒĮĝĈĩĄĻėĒĩĖŶġĮĞĄİŀă Ęġ ĸŶŦĖĘġĦđ ĘİģđşĮĖĖĩĄþĩăĘġąĬŶĄĀġĴĝđşģĞħĖĮĝĔıĝŀ Ŷı ġĮĞĔĵŞ ĘġĄġĝğığŶĵ ļþŞĄġĭė ĩĩĄĸŶŦĖĚģăĺĒþĖĮđĘġġŅĮļĞĘİģĀġşĮĞġİŁĖąıŀ ĘġĩŞĩĖĦıĸþıĞģ ĘġĦĴĄĦıĹđăĸþşĝ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĸŶŦĖĚĭĖĕĴŢļĝşŶřĮđăđİė ĹġĬĚėþIJŁĖŶğĬŶğĮĞĻĖŶřĮĸėĊąĚğğĐćijŁĖĒĮĝĔıŀĻĄġşĹħġŞăĖŅŁĮĔıŀĀģĮĝĦĵăąĮĄğĬđĭė ĖŅŁĮĔĬĸġ ʼnňň - Őňň ĸĝĒğ ĻĖĜĮĀĒŞĮă ľ ĔĭŀģŶğĬĸĔĤ ĹġĬĝıĄĮğĖŅĮĝĮŶġĵĄĒĮĝėşĮĖĹġĬĦģĖ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĦĮĝĮğēþĞĮĞĚĭĖĕĴŢļđşĺđĞĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ

ĄĮğŶġĵĄ ĸĝġĿđąĬĸğİŀĝăĩĄĸŶŦĖĒşĖĄġşĮĜĮĞĻĖğĬĞĬĸģġĮ ʼn ĸđijĩĖ ĦĮĝĮğēĞşĮĞĒşĖĄġşĮġăēĴăĸĚĮĬćŅĮ þĖĮđ Ŋ x Ŏ ĖİŁģ ĔıŀėğğąĴħĖşĮđİĖħğijĩđİĖþĴĞļĘŞĘĦĝĹĄġėđŅĮ ĒşĖĄġşĮĔıŀĹþĿăĹğăąĬĝıĩĮĞĴŶğĬĝĮĐ Ő ĸđijĩĖ ąIJăĦĮĝĮğēĞşĮĞġăŶġĵĄļđş ŶŤąąĴėĭĖąĬĝıĄĮğĖŅĮĀĩĹġĖĝĮŶġĵĄĻĖėğİĸģĐĦģĖ ĹġĬėğİĸģĐėşĮĖ ŶġĵĄĹĈĝĄĭėļĝşĘġćĖİđĩijŀĖ ľ ļđş ĹġĬĚğģĖđİĖ ĻĦŞŶĴŜĞĸħĝijĩĖļĝşĘġćĖİđĩijŀĖ ľ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ćŞģĞĻĖĄĮğþĭėēŞĮĞ ĻħşĀģĮĝĦđćijŀĖĄğĬŶğıŁĄğĬĸŶğŞĮļĝŞĹĚşĘġļĝşĔıŀĝıģİĒĮĝİĖĈıćĖİđĩijŀĖ ļþĝĭĖ ĻĖĖŅŁĮĀĩĹġĖ ĝıĦĮğćŞģĞġđĄğđĞĵğİĄĻĖļþþşĩþĩăĀĖ

ĠĤ


ĀŅĮĝĩĄħġģă RUBIACEAE

ćijŀĩģăĤŢ RUBIACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Gardenia sootepensis Hutch. ĀŅĮĝĩĄćşĮă ĘŞĮđşĮĝ ħĩĝļĄš ĞĮăĝĩĄĻħĊŞ ĀŅĮėĩĄ ĚĬĝĩĄ ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĞijĖĒşĖĦĵăŶğĬĝĮĐ ŏ - ʼnō ĸĝĒğ ĝıĖŅŁĮĞĮăĸħġijĩă ĸğijĩĖĞĩđĔğăĄġĝ ĹĘŞĄģşĮăĹġĬĺŶğŞă ġŅĮĒşĖėİđăĩ ĸŶġijĩĄėĮăĀŞĩĖþşĮăĸğıĞėĦıĸĔĮħğijĩĀğıĝ ĩŞĩĖ Ļė ĻėĸŶŦĖĻėĸđıŀĞģĸğıĞăĒğăþşĮĝğĵŶģăğıþĩėþĖĮĖ ħğijĩĹĄĝğĵŶļþŞĄġĭė ĄģşĮă ʼnŊ - ʼnŐ ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĞĮģ ŊŊ - ŋň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ŶġĮĞĻėĹħġĝ ħğijĩĝĖ ĺĀĖ ĻėĝĖ þĩėĻėĸğıĞė ĝıħĵĻėĸŶŦĖŶġĩĄĔıŀėğİĸģĐğĩėĄİŀă ħġĴđğŞģăăŞĮĞ đĩĄ ĸŶŦĖđĩĄĸđıĞŀ ģĦıĸħġijĩăĦđĸŶġıĞŀ ĖĸŶŦĖĦıĈđı ħğijĩþĮģĖģġ ĸĝijĩŀ ğŞģăĝıĄġİĖŀ ħĩĝ Ęġ ĘġĦđğĵŶğı ħğijĩþĩėþĖĮĖ ĝıĄġİŀĖħĩĝ ĄģşĮă ʼn.Ő - Ŋ.ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĞĮģ Ŋ.Ŋ – Ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĚėĒĮĝŶřĮĸĒĿăğĭă ĹġĬŶřĮĸėĊąĚğğĐ ĔıŀĀģĮĝĦĵăğĬđĭėĖŅŁĮĔĬĸġ Ŋňň - Ōňň ĸĝĒğ

ĄĮğŶġĵĄ þĞĮĞĚĭĖĕĴŢĺđĞĄĮğĒĩĖĄİŀă

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĒŅĮğĮĞĮĚijŁĖėşĮĖ ĻćşĸĝġĿđĒşĝĸĀıŀĞģĖŅŁĮĘĦĝĄĭėĞĮĸŶŦĖĞĮĦğĬĘĝĂŞĮĸħĮ đşĮĖĄĮğĹŶğğĵŶ ŶġĵĄĸŶŦĖļĝşŶğĬđĭėļđşđı ĻħşđĩĄĦģĞăĮĝ

ġě

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĹĀęğĭŀă

LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE ćijŀĩģăĤŢ LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Gliricidia Sepium (Jacq.) Walp.

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĞijĖĒşĖþĖĮđĄġĮăĘġĭđĻė ĦĵăŶğĬĝĮĐ ō - ʼnō ĸĝĒğ Ąİŀ㥺ĮĖĺŶğŞă ĸĚğıĞģćĬġĵđĹĒĄĄİŀăļĝŞĝĮĄ ĸŶġijĩĄġŅĮĒşĖĦıĸĔĮĸĄijĩėþĮģ ĝĭĄĝıĦĬĸĄĿđĸŶŦĖ ąĴđþĮģ ľĔĭŀģ ľļŶ Ļė ĻėŶğĬĄĩėĹėėþĖĖĄ ĻėĞŞĩĞğĵŶğı ĸğıĞăĒĭģĹėėĒğăþşĮĝĄĭĖąŅĮĖģĖ ŏ - ʼnŏ Ļė þĖĮđþĩăĻėĄģşĮă ʼn - Ŋ ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĞĮģ ŋ - ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ŶġĮĞĻėĹħġĝ ĺĀĖĻėĝĖ ħĖşĮĻėĦıĸþıĞģĸþşĝ ħġĭăĻėĦıĸþıĞģĖģġľ ĹġĬĝıþĖĖİŀĝĦĭŁĖĝĮĄ ĞĩđĩŞĩĖĦıĖŅŁĮĒĮġĸþşĝĸĄijĩėđŅĮ ĘġĭđĻėĒĩĖĠđĵħĖĮģ ŶğĬĝĮĐĸđijĩĖ ĒĴġĮĀĝ-ĕĭĖģĮĀĝ đĩĄ đĩĄĩĞĵŞĖĮĖŶğĬĝĮĐ ŋ ĦĭŶđĮħŢ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩĹėėĸĄĮĬĒĮĝĄİŀă ćŞĩđĩĄ ĞĮģ ō - ʼnŊ ĸĈĖĒİĸĝĒğ đĩĄğĵŶđĩĄēĭŀģ ĄġıėĸġıŁĞă ō ĄġıėĒİđĄĭĖĸŶŦĖħġĩđ ŶġĮĞĹĞĄĄĭĖ ĹĒŞĝıþĖĮđĸġĿĄ ĝıĔĭŁăĦıþĮģ ĹġĬĦıćĝĚĵ ĩĩĄđĩĄĸŶŦĖćŞĩ ĒĮĝĺĀĖĻėħğijĩĒĮĝġŅĮĒşĖ ćŞĩđĩĄĹėėćŞĩĸćİăġđļġŞėĮĖąĮĄđĩĄġŞĮăþIJŁĖ ėĖĞĩđ ĸĝijŀĩėĮĖĸĦşĖĘŞĮĤĵĖĞŢĄġĮăŶğĬĝĮĐ ʼn ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĸģġĮĩĩĄđĩĄ ąĬĘġĭđĻėĔİŁăĔĭŁăħĝđĩĩĄđĩĄĸđijĩĖĕĭĖģĮĀĝ - ĄĴĝĜĮĚĭĖĕŢ Ęġ ĸŶŦĖꍥĹėĖ ĘġĹĄŞĝıĦıĖŅŁĮĒĮġđŅĮ ĺĀĖĹġĬŶġĮĞꍥĹħġĝ ĄģşĮă ʼn-Ŋ ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĞĮģ ʼnň-ʼnō Ĉĝ. ĘġĹĄŞąĬĹĒĄĔĭŁăĦĩăĒĬĸþĿėĹĒŞġĬꍥąĬĝıĸĝġĿđ ŶğĬĝĮĐ ŋ-Ő ĸĝġĿđ ĸĝġĿđĹėėğĵŶļþŞĦĖı ĮŁŅ ĒĮġĸþşĝēIJăđŅĮ ĞĮģ ň.ō ĸĈĿĖĒİĸĝĒğ ĘġĹĄŞŶğĬĝĮĐĸđijĩĖ ĸĝĥĮĞĖ-ĚĠĥĜĮĀĝ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ

đĩĄ ĻćşğĭėŶğĬĔĮĖļđşĩĞŞĮăĘĭĄ ĹġĬĦĮĝĮğēĖŅĮļŶĻćşŶğĬĄĩėĩĮħĮğļđşħġĮĞğĵŶĹėė ĸćŞĖ ĔĩđļþŞ đĩĄĒĵĝ ĘĭđĖŅŁĮĝĭĖħĩĞ ćĴėĹŶŚăĔĩđ ĹġĬĹĄăĦşĝ ļđşĸħĝijĩĖđĩĄĹĀėşĮĖĔĭŀģļŶ ĔĭŁăĒşĖ ŶġĵĄĸŶŦĖļĝşŶğĬđĭė ĹġĬŶġĵĄĸŶŦĖļĝşĹĖģğĭŁģ ğĮĄĝıļĖĺĒğĸąĖĦĵă ĹēėĩĸĝğİĄĮĻĒşŶġĵĄĸŶŦĖğŞĝĸăĮþĩă ĒşĖćĮ ĄĮĹě ĹġĬĚğİĄļĔĞ īġī Ļė ĻćşĔŅĮŶĴŜĞ ĹġĬĸŶŦĖģĭĒēĴđİėĻĖĄĮğĘġİĒĩĮħĮğĦĭĒģŢ

ġĜ


ăİŁģĹđă

BOMBACACEAE ćijŀĩģăĤŢ BOMBACACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Bombax ceiba L. ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ăİŁģ ăİŁģėşĮĖ (ĜĮĀĄġĮă) ăİŁģŶă ăİŁģŶăĹđă (ąĭĖĔėĴğı)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ļĝşĞijĖĒşĖþĖĮđĄġĮăēIJăĻħĊŞ ĘġĭđĻė Ħĵă Ŋň – ŋň ĸĝĒğ ġŅĮĒşĖ ĹġĬĄİŀăĝı ħĖĮĝĹħġĝĀĝ ĄİŀăĹĒĄĸģıĞĖğĩėĒşĖ ĹġĬĹĘŞĦĮþĮĸĄijĩėĒĭŁăĆĮĄĄĭėġŅĮĒşĖ ĸğijĩĖĞĩđĹĘŞĄģşĮăĸŶŦĖğĵŶğŞĝ ĸŶġijĩĄĖĩĄĦıĸĔĮħğijĩĸĔĮđŅĮ ĸŶġijĩĄĻĖĦıĹđă Ļė ĻėŶğĬĄĩėğĵŶĖİŁģĝijĩ ĻėĞŞĩĞĹĘŞĩĩĄĸŶŦĖģăĄġĝ ĝıĻėĞŞĩĞ ō - ŏ Ļė ĦıĸþıĞģ ĸþşĝ ĹġşģĄġĮĞĸŶŦĖĦıĸþıĞģĄŞĩĖħġĴđğŞģă đĩĄ ĩĩĄĸŶŦĖĄğĬąĴĄĒĮĝĄİŀă ĄŞĩĖĩĩĄđĩĄąĬĔİŁăĻėħĝđ ĄġıėđĩĄĝı ō Ąġıė Ħı Ĺđă Ħşĝ ĹġĬĸħġijĩă ĸĝijŀĩĹĄŞĸĒĿĝĔıŀŶġĮĞĄġıėąĬĝşģĖĄġĭė ĸħĿĖĸĄĦğĸĚĤĘĵş ąŅĮĖģĖĝĮĄ Ęġ ğĵŶğıþĖĮđŶğĬĝĮĐ ŋxʼnŊ ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĘġĩŞĩĖĦıĸþıĞģ ĸĝijŀĩĹĄŞĦıĖŅŁĮĒĮġĹĄŞ ĹġşģĹĒĄĩĩĄ ō ĹĆĄ ĸĝġĿđĦıđŅĮ ħĴşĝđşģĞŶĴĞĦıþĮģ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĚėþIJŁĖĻĖŶřĮĸėĊąĚğğĐĔĭŀģļŶ ĔıŀğĮėĻĖħĴėĸþĮ ğİĝĹĝŞĖŅŁĮġŅĮĀġĩă ĄğĬąĮĞĚĭĖĕĴŢĔĭŀģŶğĬĸĔĤ ĔıŀĦĵăļĝŞĸĄİĖ Ŏňň ĸĝĒğąĮĄğĬđĭėĖŅŁĮĔĬĸġ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ

þĞĮĞĚĭĖĕĴŢđşģĞĸĝġĿđ ŶĴĞĦıþĮģĔıŀħĴşĝĸĝġĿđćŞģĞĻħşĸĝġĿđŶġİģĒĮĝġĝļŶļđşļĄġ ĄİŀăĦĮĝĮğēŶŤĄćŅĮļđş

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ğĮĄ ĸŶġijĩĄ Ļė đĩĄ ĹġĬĘġ ğĦęĮđĸĝĮ ĻćşėŅĮğĴăĄŅĮġĭă þĭėŶŤĦĦĮģĬ ĹĄşĹĘġĩĭĄĸĦė ěĄćŅŁĮ ėģĝ ĹĄşŶģđ ĔşĩăĸĦıĞ ĹĄşĺğĀļĒ ġđļþş ĹĄşĚİĥăĵ ĹĄşĀĭĖ ĸĝġĿđ ğĦęĮđĸĝĮ ğĭĄĥĮĺğĀĘİģħĖĭă ĹĄşĺğĀĝĬĸğĿă ĞĮă ğĦĸĝĮ đşĮĖĄĮğĹŶğğĵŶ ĸĖijŁĩļĝş ĻćşĔŅĮĸĞijŀĩĄğĬđĮĥ ļĝşĹėėĄŞĩĦğşĮă ĔŅĮĺġăĤĚ ĸŶġijĩĄ ĻħşĦĖı ŅŁĮĸăİĖĻćşĞşĩĝĘşĮęŚĮĞ đĩĄĦđ ġģĄąİŁĝĖŅŁĮĚğİĄ ĔŅĮĹĄăĦşĝ ĸĄĦğĸĚĤĘĵşĔŅĮĸŶŦĖĖŅŁĮĸăıŁĞģ ĄİĖĄĭėþĖĝąıĖ

ġĝ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ąĭăĄğĬ RUTACEAE

ćijŀĩģăĤŢ RUTACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Citrus sp. ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ąĭăĄğĬ (ĚĭĔġĴă)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĒşĖąĭăĄğĬĝıþĖĮđĀģĮĝĺĒþĩăġŅĮĒşĖģĭđĺđĞğĩėŶğĬĝĮĐ Ŋō - Ōō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ġŅĮĒşĖĹþĿă ĸŶġijĩĄĖĩĄėĮă ĘİģþĩăġŅĮĒşĖļĝŞĸğıĞė ĒşĖĀġşĮĞĄĭėĒşĖĝĬĄğĵđ Ħıþĩă ġŅĮĒşĖĖŅĮŁ ĒĮġĩĝĸþıĞģ ĝıħĖĮĝþĖĮđĻħĊŞþĖŁIJ ĩĞĵĒŞ ġĩđĒĮĝġŅĮĒşĖĹġĬĄİăŀ ĄĮğĹĒĄ Ąİăŀ ĄşĮĖĦĮþĮļĝŞĸŶŦĖğĬĸėıĞė Ļė ĻėĸđıŀĞģĸŶŦĖğĵŶħĩĄŶġĮĞĻėĹħġĝ ĦŞģĖþĩėĻėĝıġĭĄĥĐĬĸŶŦĖħĞĭĄĸġĿĄĖşĩĞ ĻėĝıĦıĸþıĞģĸþşĝ ĻėĸğıĞėĸŶŦĖĝĭĖ ĦĮĝĮğēĝĩăĸħĿĖĸĦşĖĻėļđşćĭđĸąĖ ĸĝijŀĩþĞıŁĻėĝı ĄġİŀĖĀŞĩĖþşĮăĹğăĀġşĮĞĦşĝĹŶŚĖ ĄşĮĖĻėĦĭŁĖĝıŶŖĄĹĀė đĩĄ ĸĄİđĔıŀĈĩĄĻė đĩĄĸđıŀĞģ đĩĄĒĵĝĝıþĖĮđĀģĮĝĞĮģŶğĬĝĮĐ ʼn ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĦıþĮģ ĩĝĝŞģă ĄġıėđĩĄ ō Ąġıė Ęġ ĘġĄġĝ ĘİģþğĴþğĬ þĖĮđþĩăĘġĝıĀģĮĝĺĒĄģŞĮĘġĝĬĖĮģ ĝĩăđĵĺđĞĔĭŀģļŶĀġşĮĞ ĄĭėĘġĝĬĄğĵđ ĹĒŞþĖĮđþĩăĘġąĭăĄğĬąĬĸġĿĄĄģŞĮĘġþĩăĝĬĄğĵđĸġĿĄĖşĩĞ ĸĝġĿđ þĖĮđĸġĿĄ ğĵŶğŞĮăĀġşĮĞğĵŶļþŞ đşĮĖŶġĮĞąĬĹħġĝ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĺđĞĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ ĹġĬĄĮğĒĩĖĄİŀă ĹĒŞĔıŀĖİĞĝĄĭĖĝĮĄ Āijĩ ĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ ĸĚğĮĬĦĮĝĮğēĔŅĮļđşăŞĮĞĄģŞĮĹġĬ þĭŁĖĒĩĖĄĮğĔŅĮĄĿļĝŞĞĴŞăĞĮĄĸħĝijĩĖĄĭėĄĮğĒĩĖĄİŀă

ĄĮğŶġĵĄ ĦŅĮħğĭėĄĮğŶġĵĄ ħġĭăąĮĄĄĮğĸĒğıĞĝĄİŀăĚĭĖĕĴŢļđşĸğıĞėğşĩĞĹġşģ ĄĿĖŅĮĄİŀăĚĭĖĕĴŢļŶģĮăĸğıĞăĒĮĝħġĴĝ ĦŅĮħğĭėĄĮğ ŶġĵĄąĭăĄğĬđşģĞĄİŀăĚĭĖĕĴŢĀģğŶġĵĄĻħşĦŞģĖėĖþĩăğĩĞĀģĭŀĖĄİŀăĒĩĖĩĞĵŞĻĒşĘİģđİĖŶğĬĝĮĐ Ŋ ĖİŁģ ĄŞĩĖŶġĵĄĒşĩă ĹĄĬĸćijĩĄ ĹġĬĚġĮĦĒİĄĔıŀħĴşĝğĮĄĩĩĄĸĦıĞĄŞĩĖ ĹġşģĒĄĹĒŞăğĮĄĔıŀĚĭĖĄĭĖħğijĩğĮĄĔıŀĀđăĩĻħşđıĸĦıĞĄŞĩĖĹġşģąIJăĖŅĮġăħġĴĝŶġĵĄ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĩĮħĮğ ĻćşĘġĦşĝąĭăĄğĬĻĖĄĮğŶğĴăĩĮħĮğ ĹġĬĦĮĝĮğēĖŅĮĝĮĸŶŦĖĒşĖĒĩĻĖĄĮğĸĦıĞėĞĩđĦşĝĺćĄĴĖļđşđıĄģŞĮĚijćĦĄĴġ ĦşĝĩijŀĖ ľ ĔĴĄćĖİđ

ġĞ


ąĭĖ

EBENACEAE ćijŀĩģăĤŢ EBENACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Diospyros decandra Lour. ąĭĖ ąĭĖĩİĖ ąĭĖĺĩ (Ĕĭģŀ ļŶ) ćijĩŀ ĚijĖŁ ĸĝijĩă ąĭĖþĮģ ąĭĖġĵĄħĩĝ (ĜĮĀĄġĮă)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ļĝşĞijĖĒşĖļĝŞĘġĭđĻė þĖĮđĸġĿĄēIJăþĖĮđĄġĮă ĦĵăŶğĬĝĮĐ ʼnň - Ŋň ĸĝĒğ ġĭĄĥĐĬġŅĮĒşĖĒĭŁăĒğă ĸŶġijĩĄĒşĖĦıĸĔĮĩĝĖŅŁĮĒĮġđŅĮ ĹĒĄĸŶŦĖĦĬĸĄĿđ ĸĖijŁĩ ļĝşĦıþĮģ ĸğijĩĖĞĩđĔğăĄġĝ ħğijĩğĵŶĄğĬĦģĞ ħĖĮĔIJė Ļė ĸŶŦĖĻėĸđıŀĞģ ĩĩĄĸğıĞăĦġĭėĄĭĖ ġĭĄĥĐĬĻėğĵŶþĩėþĖĮĖ ħğijĩĝĖĹĄĝþĩė þĖĮĖ ħğijĩğĵŶğı ĺĀĖĻėĝĖħğijĩĦĩėĹĀė ŶġĮĞĻėĦĩėĔĵŀ ľ ħğijĩĹħġĝ þĩėĻėĸğıĞė ĸĖijŁĩĻėėĮă ĸĝijŀĩĞĭăĩŞĩĖąĬĝıþĖĦıĹđăĀġĴĝ đĩĄ ĸŶŦĖđĩĄĹĞĄĸĚĤ đĩĄĸĚĤĘĵşĹġĬđĩĄĸĚĤĸĝıĞĩĞĵŞĒŞĮăĒşĖĄĭĖ đĩĄĸĚĤĘĵş ĩĩĄğģĝĄĭĖĸŶŦĖćŞĩĸġĿĄ ľ ćŞĩħĖıŀăĝıŶğĬĝĮĐ ŋ đĩĄ đĩĄĸĚĤĸĝıĞĩĩĄ ĸŶŦĖđĩĄĸđıŀĞģ ľ ĒĮĝĄİŀă đĩĄĝıþĖĮđĸġĿĄĦıþĮģ ħğijĩĸħġijĩăĩŞĩĖ ĩĩĄđĩĄ ğĬħģŞĮăĸđijĩĖĝıĖĮĀĝ-ĸđijĩĖĚĠĥĜĮĀĝ Ęġ ġĭĄĥĐĬğĵŶĔğăĄġĝħğijĩĄġĝĹŶŚĖ ĘġĔğăĄġĝĹŶŚĖ ĸğıĞĄģŞĮ “ġĵĄąĭĖ” ĹġĬ ĘġĔğăĄġĝ ĸğıĞĄģŞĮ “ġĵĄĩİĖ” ĘġĩŞĩĖĦıĸþıĞģ ĘġĹĄŞĦıĸħġijĩă ĄġİŀĖħĩĝ ĸĖijŁĩĖĴŞĝ ĘİģĸĄġıŁĞă ĘġĦĴĄĸĖijŁĩĸġĬ ąĴĄĘġĝıĄġıėĔıŀļĝŞĸćijŀĩĝĒİđĄĭĖ ĝıþĖĹĖŞĖ ĔĭŁă Ŋ đşĮĖ ŶġĮĞĄġıėĺĀşăĄġĭė þĩėĄġıėĸğıĞė ĚijŁĖĄġıėĸğıĞė ļĝŞĝıĸĦşĖĒĮĝ ĘİģĄġıė

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĸĖijŁĩļĝş ğĦþĝĩĝħģĮĖ ėŅĮğĴăŶğĬĦĮĔ ėŅĮğĴăĸĖijĩŁ ħĖĭăĻħşĦđćijĖŀ ĹĄşğĩş ĖĻĖĄğĬħĮĞĖŅĮŁ ĹĄşĒėĭ Ŷĩđ ĹġĬđıĚĄİ Įğ ĹĄşĸħăijŀĩĒĄħĖĭĄĹġĬþĭėĚĞĮĕİ ĹĄşļþşĩĭĖėĭăĸĄİđĹĄŞĒĭėĹġĬđı ėŅĮğĴăĸġijĩđġĝ ėŅĮğĴăĒĭė ĹġĬŶĩđĻħşĸŶŦĖ ŶĄĒİ Ęġ ğĦęĮđŶĖħģĮĖ ĹĄşĩĮĄĮğĖĩĖļĝŞħġĭė ĄğĬģĖĄğĬģĮĞ ĹġĬĹĄşĔĩş ăĸĦıĞ ĻćşĸþşĮĸĀğijĩŀ ăĞĮ ĸŶŦĖĞĮþĭėğĬđĵ ĹĄşĩĮĄĮğĝIJĖăă ĈIJĝĸĤğşĮ ĹġĬŶŤĦĦĮģĬþĭđ ĹĄŞĖ ĹĄşļþş ĹĄşĺġħİĒąĮă ĹĄşđıĈŞĮĖ ĹĄşĄğĬħĮĞ ĹĄşĩŞĩĖğĬĺħĞ ėŅĮğĴăħĭģĻą ĹĄşĒĭėĚİĄĮğ ĹĄşđıĚİĄĮğ ĹĄşġĝ ĹĄşĩŞĩĖĸĚġıĞ ėŅĮğĴăĒĭėĹġĬŶĩđ

ġğ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ąĭĖĔĖŢĸĔĤ MYRISTICACEAE

ćijŀĩģăĤŢ MYRISTICACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Myristica fragrans Houtt. ąĭĖĔĖŢĸĔĤ (ĜĮĀĄġĮă) ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ąĭĖĔĖŢėşĮĖ (ĜĮĀĸħĖijĩ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĞijĖĒşĖþĖĮđĄġĮăēIJăþĖĮđĻħĊŞ ĦĵăŶğĬĝĮĐ Ō – ʼnň ĸĝĒğ ġŅĮĒşĖĝıĄİŀă ĹþĖăĝĮĄĸŶġijĩĄġŅĮĒşĖĝıĦıĸĔĮĸþşĝ Ļė ĸŶŦĖĻėĸđıŀĞģĝıĦıĸþıĞģĸþşĝ ĻėğĵŶğıħğijĩğĵŶþĩėþĖĮĖ ĞĮģŶğĬĝĮĐ Ŋ - ō ĖİŁģ đĩĄ ĸŶŦĖğĵŶĀĖĺĔĦıĸħġijĩă đĩĄĒĭģĘĵşĝıćŞĩđĩĄĹėė Cymes đĩĄĦŞģĖġŞĮăĻħĊŞĄģŞĮ đĩĄþşĮă ćŞĩħĖIJŀăĝı ŶğĬĝĮĐ ŋ - Ŋň đĩĄ ćŞĩđĩĄĞĮģ Ŋ - ŋ ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĄġıėđĩĄ ļĝŀĹĞĄ ĄġıėđĩĄĦıĸħġijĩăĩŀĩĖĞĮģ ň.ō - ň.ŏ ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĸĦŁĖĘŀĮĤĵĖĞńĄġĮă đĩĄ ň.Ō - ň.ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ Ęġ ĸĝijŀĩĹĄŞąĬĝıĦıĸħġijĩă ĀŞĩĖþşĮăĄġĝ ĸĦşĖĘŞĮĤĵĖĞŢĄġĮăŶğĬĝĮĐ ŋ - ő ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĸĖijŁĩĘġĹėŞăĩĩĄĸŶŦĖĦĩăĈıĄĸĔŞĮ ľ ĄĭĖ ħŞĩħĴşĝĸĝġĿđļģş ĸĝijŀĩĘġĹĄŞĸĒĿĝĔıŀĦŞģĖĸĖijŁĩ ĘġĔıŀħĩŞ ħĴşĝĸĝġĿđąĬĹĞĄĩĩĄĝıĸĝġĿđ ʼn ĸĝġĿđ ĝıĦıĖŅŁĮĒĮġ ĸĖijŁĩĻĖĸĝġĿđĝıĦıþĮģ ĝığĄħĴşĝĸĝġĿđĦıĹđă ħğijĩĦıĦşĝ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĺđĞĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ ĺđĞĖŅĮĸĝġĿđĔıŀĹĄŞąĭđĦıĖŅŁĮĒĮġĸþşĝĸŶŦĖĝĭĖ ĹġĬĸĝġĿđļĝŞĸħıŀĞģĝĮĸĚĮĬĻĖģĭĦđĴĸĚĮĬ ĸĝġĿđĔıŀ ĸĄĿėąĮĄĒşĖĒşĩăĸĚĮĬĻħşĸğĿģĔıŀĦĴđ ĸĚğĮĬĸĝġĿđąĬĦĵĊĸĦıĞĀģĮĝăĩĄĜĮĞĻĖ Ő - ʼnň ģĭĖ

ĄĮğŶġĵĄ ĄĮğþĴđħġĴĝŶġĵĄĀģğĝıþĖĮđ Őň x Őň x Őň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĘĦĝŶĴŜĞĀĩĄ ħğijĩŶĴŜĞħĝĭĄ ĹġĬğĿĩĀěĩĦĸěĒĀğIJŀă ĄğĬŶŜĩăĖĝĀġĴĄĸĀġşĮĻħşĸþşĮĄĭĖ ąĮĄĖĭŁĖŶġĵĄ ĹġĬĄġėđİĖĻħşĸħġijĩþĩėħġĴĝļģşŶğĬĝĮĐ ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĻćşģĭĦđĴĀġĴĝ ĺĀĖļģş ğĬģĭăĸģġĮŶġĵĄĩĞŞĮĻħşğĮĄĹĄşģþĮđ ħğijĩĺĀşăăĩ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĩĮħĮğ ĻćşğĭėŶğĬĔĮĖļđşĺđĞĄĮğĹŶğğĵŶĸŶŦĖąĭĖĔĖŢĸĦşĖ ąĭĖĔĖŢĹćŞĩİŀĝ ąĭĖĔĖŢĄģĖ ħğijĩļģĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĹĄşąĴĄĸĦıĞđ ĹĄşĔşĩăğŞģă ĹĄşğşĩĖĻĖĄğĬħĮĞĖŅŁĮ ĹĄşŶģđĝđġĵĄ þĭėġĝ ėŅĮğĴăĺġħİĒ

ġĠ


ąŅĮŶŖ

MAGNOLIACEAE ćijŀĩģăĤŢ MAGNOLIACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Magnoria x alba (DC.) Figlar

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĒşĖþĖĮđĸġĿĄēIJăþĖĮđĄġĮă ĦĵăļđşēIJă Ŋň ĸĝĒğ ĹĒĄĄİŀăąŅĮĖģĖĝĮĄ ŶġĮĞĄİŀăđŁĮĖġŀĮăþĩăĔğăĚĴŀĝþĖĮĖĄĭėĚijŁĖħğijĩħŁĩĞġĵŀġă ŶġĮĞĄİŀăđşĮĖ ėĖąĬĒĭŁăþIJŁĖ ĔğăĚĴŞĝğĵŶĄğģĞĀģŅŀĮ ĸŶġijĩĄĦıĸĔĮĩĝþĮģ ħĖĮ ň.ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ Ļė ĻėĸđıĞŀ ģğĵŶþĩėþĖĮĖĹĄĝğĵŶĻėħĩĄ ŶġĮĞĻėĹħġĝ ĺĀĖĻėĦĩė þĩėĻė ĸğıĞė ĸĖijŁĩĻėėĮă ĹĘŞĖĻėĸğıĞė ĸĦşĖĻėĸđŞĖćĭđĔĮăđşĮĖġŞĮă đĩĄ đĩĄĸđıŀĞģ ĩĩĄĒĮĝĈĩĄĻėĻĄġşŶġĮĞĄİŀă đĩĄėĮĖĒĭŁăþIJŁĖ ĦıþĮģ ĝıĄġİŀĖħĩĝ đĩĄĒĵĝğĵŶĄğĬĦģĞ ħĖĮ ĩģėĖŅŁĮ ĹġĬĸŶğĮĬ ĸĄĦğĸĚĤĘĵşĝıąŅĮĖģĖĝĮĄ ĸğıĞă ĸŶŦĖėĭĖļđēıŀ ľ ĹġĬĈşĩĖĄĭĖĹĖŞĖ ĸĄĦğĸĚĤĸĝıĞ ʼnň - ʼnŋ ĩĭĖ Ęġ ĸŶŦĖĘġĄġĴŞĝ ļĝŞĝıĄşĮĖĘġ ĸŶġijĩĄĘġĝıćŞĩăĩĮĄĮĤĸŶŦĖąĴđĦıþĮģĸđŞĖćĭđĸĝijŀĩ ĹĄŞĘġĹħşă ĹġĬĹĒĄĒĮĝĹĖģĒĭŁă ĸĝġĿđĹĄŞĦıĹđă ĹĒŞĒşĖĔıŀŶġĵĄĄĭĖĔĭŀģļŶļĝŞ ĒİđĘġ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĖİĞĝĻćşģİĕıĒĩĖĄİŀă ĦŞģĖĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđąĬļĝŞĖİĞĝĔŅĮĄĭĖĸĚğĮĬĄĮğĒİđĸĝġĿđĞĮĄ

ĄĮğŶġĵĄ ąĬĔŅĮĄĮğĞĄğŞĩăĹġşģŶġĵĄėĖğŞĩă ħġĭăąĮĄĖĭĖŁ ĔŅĮĄĮğĸĒğıĞĝđİĖĺđĞĄĮğþĴđļēĚğģĖđİĖ ĻĦŞŶĖĵ þĮģ ĒĮĄĹđđĔİ㣠ļģş ŶğĬĝĮĐ ŏ ģĭĖ ĔŅĮĄĮğþĴđħġĴĝŶġĵĄĺđĞĻćşğĬĞĬŶġĵĄ Ō x Ŏ ĸĝĒğ ĹġşģĖŅĮŶĴŜĞĀĩĄŶğĬĝĮĐ ʼn ėĴşăĄıŃ ĹġĬŶĴŜĞĦĵĒğ ʼnōʼnō-ʼnō ĩĭĒğĮ ʼn ćşĩĖĺĒŠĬ ĘĦĝĀġĴĄĸĀġşĮĄĭėđİĖĔıŀþĴđþIJŁĖĝĮĻħşĸþşĮĄĭĖđı ĹġşģĻĦŞġăļŶĻĖħġĴĝ ĄŞĩĖĔıŀąĬĖŅĮĒşĖĝĮŶġĵĄ ħġĭăąĮĄŶġĵĄĹġşģĀģğğđĖŅŁĮĔĴĄģĭĖąĖĄģŞĮąĬĒĭŁăĒĭģļđş ćŞģăĸģġĮŶġĵĄĔıŀĸħĝĮĬĦĝ Āijĩ ĸđijĩĖĒĴġĮĀĝ-ĕĭĖģĮĀĝ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ ŶġĵĄĸŶŦĖļĝşđĩĄ ļĝşŶğĬđĭė ļĝşĺćģŢĔğăĚĴŞĝ ĒġĩđąĖŶġĵĄĸŶŦĖļĝşėĭăğŞĝ ħğijĩėĭăġĝĔıŀĝıđĩĄħĩĝĹġĬĦģĞăĮĝ đĩĄþĩăąŅĮŶŖĝıĄĮğąŅĮħĖŞĮĞĻĖŶğİĝĮĐĦĵă ĸĚijŀĩĖŅĮĝĮğşĩĞĝĮġĭĞ ĹġĬĸĚijŀĩĻćşĘĦĝĻĖĒŅĮğĭėĩĮħĮğļĔĞĺėğĮĐĻėğĭė ŶğĬĔĮĖĹĄşļĩ ĹĄşħġĩđġĝĩĭĄĸĦė đĩĄėŅĮğĴăħĭģĻą ėŅĮğĴăŶğĬĦĮĔ ėŅĮğĴăĺġħİĒ ĸŶġijĩĄĒşĝĹĄşļþş ĹĄŞĖėŅĮğĴăŶğĬąŅĮĸđijĩĖ đĩĄğşĩĞĚģăĝĮġĭĞ ĹġĬĔŅĮėĴħăĮ

ġġ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ąİĄĖĮ

LECYTHIDACEAE ćijŀĩģăĤŢ LECYTHIDACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. ļĝşĒĩă (ĜĮĀĸħĖijĩ) ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ąİĄĖĮ (ĜĮĀĻĒş) ĄğĬĺđĖĔĴ㪠(ĜĮĀĩıĦĮĖ) ĄğĬĺđĖĖŅĮŁ (ħĖĩăĀĮĞ) ĸğıĞă (ĸþĝğ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ “ĒşĖąİĄ” ĸŶŦĖĚijćĞijĖĒşĖĔğăĚĴĝŞ þĖĮđĄġĮăĦĵăŶğĬĝĮĐ ō – ʼnŋ ĸĝĒğ ĸŶġĮĒğă ĸğijĩĖĞĩđ ĝıġĄĭ ĥĐĬĸŶŦĖĚĴĝŞ Ąġĝ ĸŶġijĩĄĒşĖĦıĸþıĞģĸĔĮĩĝĖŅĮŁ ĒĮġ ĸĖijĩŁ ļĝşĦþı Įģ ħğijĩĩĝĹđăĸğijĩŀ ľ ĸĦıŁĞĖĒğăĸĖijŁĩļĝşĀŞĩĖþşĮăĸħĖıĞģ Ļė ĻėĸđıŀĞģĝıġĭĄĥĐĬĞĮģğı ŶġĮĞĻėĹħġĝĀġşĮĞĻėĝĬĝŞģă ħğijĩĻėćĝĚĵŞ þĖĮđĻė ĄģşĮăŶğĬĝĮĐ Ő – ʼnň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĸĝijĩŀ ĻėĺĒĸĒĿĝĔıĝŀ þı ĖĮđĀģĮĝĞĮģŶğĬĝĮĐ Ŋʼn – Ŋŋ ĸĈĖĒİĸĝĒğ þĩėĻėĸğıĞė ħğijĩĸŶŦĖĀġijĖŀ ĸġĿĄĖşĩĞ ĻėąĭđĸğıĞăĹėėĦġĭė (Spiral) ąĭėĄĭĖĸŶŦĖĄġĴĝŞ ĻĄġşŶġĮĞĄİăŀ ĻėĝıĸĦşĖĄġĮă Ļė ĖĵĖĸħĿĖćĭđĸąĖ ĻėĝıĦĸı þıĞģĸþşĝ ēIJăĖŅĮŁ ĒĮġ ĹĘŞĖĻėħĖĮĀġşĮĞĹĘŞĖħĖĭă ĄşĮĖĻėĞĮģ Ŋ – ŋ ĸĈĖĒİĸĝĒğ đĩĄ đĩĄąĬĩĩĄėğİĸģĐĻėĻĄġşŶġĮĞĄİăŀ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩħşĩĞğĬĞşĮ ĝıĄĮş ĖđĩĄĞĮģ đĩĄąĬ ĝıĦþı ĮģĩĝĹđă ĸĄĦğĦıĹđă ŶġĮĞĝıĦĸı ħġijĩă ĩĩĄđĩĄĒġĩđĹĖģĄşĮĖđĩĄ đĩĄąĬ ħşĩĞĸŶŦĖĚģăğĬĞşĮĞĮģĦģĞăĮĝĀġşĮĞđĩĄćĝĚĵŞ Ęġ ĒşĖąİĄĸĝijĩŀ ĘġİđĩĄ ĹġĬĸĝijĩŀ đĩĄğŞģăĺğĞļŶĄĿąĬĘġİĘġŶğĬĝĮĐćŞģăĸđijĩĖ ĝİēĖĴ ĮĞĖ – ĄğĄċĮĀĝ ġĭĄĥĐĬĘġĺĒþĖĮđĸĔŞĮġĵĄħĝĮĄĸŶŦĖĸěŘĩă ľ þĖĮđĘġĄģşĮăŶğĬĝĮĐ ʼn ĖİģŁ ĹġĬĞĮģŶğĬĝĮĐ ʼn.ō ĖİģŁ þĖĮđĸĔŞĮĘġġĵĄĸĖıĞă ħğijĩġĵĄħĵĄģĮă ĺđĞŶğĬĝĮĐ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĒşĖąİĄĚėļđşĺđĞĔĭŀģļŶ ĒĮĝĚijŁĖĔıŀğĮė ĸğijĩĄĦģĖ ļğŀĖĮ ĸąğİĊĸĒİėĺĒļđŁđıėğİĸģĐŶŀĮĺŶğŀă ĔıŀğĮėĻĄġŁĹħġŀăĖŅŁĮ ħğijĩėğİĸģĐŶŀĮĚğĴ (swamp forest)

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĩĮħĮğ ĦŞģĖĔıĻŀ ćşĸŶŦĖĩĮħĮğļđşĹĄŞ ĞĩđĩŞĩĖ đĩĄ ĘġĩŞĩĖ Ļ溥Ėİ ĸŶŦĖĘĭĄĦđħğijĩĘĭĄąİĝŁ ĘĭĄĸĀıĞăĄĭėĩĮħĮğĩijĖŀ ľ ĸćŞĖ ĹĄă ĒŞĮă ľ þşĮģĞŅĮĔĮăĜĮĀĻĒş đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĸĝġĿđ ĻćşĸŶŦĖĞĮĹĄşġĝ ĹĄşĹĖŞĖĔşĩă ĹĖŞĖħĖşĮĩĄ ğĭĄĥĮĸĞijĩŀ ĖĭĞĖŢĒĮĩĭĄĸĦė Ļė ĹĄşĔĩş ăğŞģă (ĞĩđĩŞĩĖ) ĒşĖ ĹĄşŶģđĤığĥĬ ĹĄşĸġijĩđĩĩĄĒĮĝļğěŤĖ ĸŶġijĩĄ Ļćşĸėijĩŀ ŶġĮ ĹĄşĚĥİ ĹĝġăĦĭĒģŢĄđĭ ĒŞĩĞ ğĮĄ ĻćşĸŶŦĖĞĮğĬėĮĞ

ġĢ


ąİĄĸġ

LECYTHIDACEAE ćijŀĩģăĤŢ LECYTHIDACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Barringtonia asiatica (L.) Kurz. ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĩĮĝĴă (ĝġĮĞĵ ĖğĮĕİģĮĦ) ĺđĖĸġ (ĜĮĀĻĒş)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖĚğğĐļĝşĞijĖĒşĖþĖĮđĻħĊŞĦĵăŶğĬĝĮĐ ŏ-Ŋň ĸĝĒğ ĹĒĄĄİŀ㥺ĮĖĦĮþĮ ĩĩĄĔıŀĸğijĩĖĞĩđþĩăĒşĖ ĈIJŀăĸŶŦĖĄİŀăĔıŀĝıþĖĮđĻħĊŞ ĹġĬĝığĩĞĹĘġĩĞĵŞĔĭŀģļŶ ĸŶŦĖğĩĞĹĘġĔıŀĸĄİđąĮĄĻėĔıŀğŞģăħġŞĖļŶ ĒĮĝġŅĮĒşĖĖĭŁĖĸŶŦĖğŞĩăĒĮĝĹĖģĞĮģ ĝıćŞĩăğĬėĮĞĩĮĄĮĤđşģĞ ĸŶġijĩĄþĩăĒşĖĝıĦıĖŅŁĮĒĮġħğijĩĦıĸĔĮ ĹġĬĸĖijŁĩļĝş ĦıþĮģħğijĩĦıĸħġijĩăĩŞĩĖľ Ļė ĸŶŦĖĻėĸđıŀĞģ ĦġĭėĄĭĖļŶĒĮĝþşĩĒşĖ ġĭĄĥĐĬþĩăĻėğĵŶļþŞĄġĭė ħğijĩğĵŶļþŞĹĄĝ ğĵŶþĩėþĖĮĖ ŶġĮĞĻėĝĖ ĺĀĖĻėĦĩėĸþşĮħĮĄşĮĖĻė ĝıĸĖijŁĩĻėħĖĮĦıĸþıĞģ đşĮĖėĖąĬĸŶŦĖĝĭĖ đĩĄ ĹĒĄđĩĄĩĩĄĸŶŦĖćŞĩĩĞĵŞĒĮĝĦŞģĖĞĩđþĩăġŅĮĒşĖ ĄġıėĸġıŁĞăĦıĸþıĞģ Ŋ Ąġıė ĄġıėđĩĄ Ō Ąġıė ĝıĸĄĦğĩĞĵŞĄġĮăđĩĄĦıĹđă ĦıćĝĚĵ ħğijĩĦıĝŞģă Ęġ þĖĮđĻħĊŞ ĸĦşĖĘŞĮĖĤĵĖĞŢĄġĮă Ő – ʼnō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĔğăĦıŀĸħġıŀĞĝ ĹĒŞĒğăčĮĖ ĘġąĬĸģşĮĝıĦıĸþıĞģ ĹġĬĸŶŦĖĝĭĖ ĘġĹħşăļĝŞĹĒĄ ĜĮĞĻĖĝı ʼn ĸĝġĿđ ĩĩĄđĩĄ ĹġĬĘġćŞģăĸđijĩĖĦİăħĮĀĝ – ĚĠĤąİĄĮĞĖ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ąĬĚėĒşĖąİĄĸġĖıŁļđşĒĮĝħĮđĔğĮĞćĮĞĔĬĸġ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĸŶŦĖļĝşĄġĮăĹąşă þĞĮĞĚĭĖĕĴŢđşģĞĸĝġĿđ ħğijĩĹĚğŞĚĭĖĕĴŢĺđĞĘġġĩĞļŶĒĮĝĖŅŁĮ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĸĝġĿđ ĸŶŦĖĞĮĺđĞĻćşþĭėĚĞĮĕİĩĩĄąĮĄğŞĮăĄĮĞ Ļė Ęġ ĹġĬĸŶġijĩĄ ĸŶŦĖĞĮğĭĄĥĮėğğĸĔĮĩĮĄĮğŶģđĤığĥĬ ĸŶġijĩĄĘġħğijĩĸĖijŁĩþĩăĘġ ĸŶŦĖĞĮĸĦĚĒİđćĖİđħĖIJŀăĔıŀćŞģĞĻħşĀĖĔıŀĖĩĖļĝŞħġĭėēşĮĔĮĖĸþşĮļŶĹġşģąĬĖĩĖħġĭė ĦėĮĞ ĹġĬĞĭăĸŶŦĖĞĮĔıŀĻćşĸėijŀĩŶġĮđşģĞ

ġģ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


Ĺąă

CAPPARACEAE ćijŀĩģăĤŢ CAPPARACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Maerua siamensis (Kurz) Pax ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă Ĺąă (ĔĭŀģļŶ) ĹĄă (ĖĀğğĮćĦıĝĮ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĒşĖ Ħĵă ō - ʼnň ĸĝĒğ Ļė ĸŶŦĖĻėŶğĬĄĩėĹėėĖİŁģĝijĩ ĩĩĄĦġĭė ĝıĻėĞŞĩĞ ŋ Ļė ğĵŶļþŞĄġĭė ħğijĩþĩėþĖĮĖ ĄģşĮă ʼn - ŋ ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĞĮģ ō - ŏ ĸĈĖĒİĸĝĒğ ŶġĮĞĄġĝħğijĩĸģşĮ ĹġĬĝıĒİŀă đĩĄ ĦıĸþıĞģĩĝþĮģ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩĒĮĝĈĩĄĻėħğijĩŶġĮĞĄİŀă ĄġıėĸġıŁĞăĝı Ō Ąġıė ĺĀĖ ĸćijŀĩĝĄĭĖŶġĮĞĹĞĄĸŶŦĖĹĆĄğĵŶļþŞ ĄģşĮă ň.Ŋ - ň.ŋ ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĞĮģ ň.ŏ - ʼn ĸĈĖĒİĸĝĒğ ŶġĮĞĹħġĝ þĩėĝıþĖĀġşĮĞĸĦşĖļħĝ ļĝŞĝıĄġıėđĩĄ ĸĝijŀĩėĮĖĸĦşĖĘŞĮĖ ĤĵĖĞŢĄġĮăŶğĬĝĮĐ Ŋ ĸĈĖĒİĸĝĒğ Ęġ ĸŶŦĖğĵŶğı ħğijĩĄġĝ ĄģşĮă ʼn.ŋ-ʼn.ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĞĮģ Ŋ-Ŋ.ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ

ĸŶŦĖļĝşħġĭĄþĩăŶřĮĸėĊąĚğğĐ ĹġĬŶřĮĸĒĿăğĭăĔĭŀģ ľ ļŶ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĺđĞĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĩĮħĮğ đĩĄĦđ Ļćşđĩă ĀġşĮĞĄĴŞĝ ħğijĩĘĭĄĸĦıŁĞĖ ğĭėŶğĬĔĮĖğŞģĝĄĭėĖŅŁĮĚğİĄ ĝığĦþĝĸġĿĄĖşĩĞ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ğĮĄ ėŅĮğĴăĄŅĮġĭă þĭėŶŤĦĦĮģĬ ĹĄşŶģđĸĝijŀĩĞ ĹĄşŶŤĦĦĮģĬĚİĄĮğ ĸŶġijĩĄĒşĖ ğĮĄĹġĬĻė ĒşĝĖŅĮŁ đijĝŀ ĹĄşđĈı ĮŞ Ė ħĖşĮĝijđ ĒĮěĮă ļþşĝĮġĮĸğıĞ ĻėĹġĬĞĩđ ĒŅĮĺþġĄ ĻćşĦěı ĖŤ ĔŅĮĻħşěĖŤ ĔĖ ġŅĮĒşĖ ĒşĝĖŅĮŁ đijĝŀ ĹĄşŶģđħġĭă ėŅĮğĴăĕĮĒĴ

ġĤ


Ćİŀă

MORACEAE ćijŀĩģăĤŢ MORACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Ficus stulosa Reinw. ex Blume ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ćİŁăþĮģ (ĖĀğĤğıĕğğĝğĮć) ĸđijŀĩĖĩđ (ĜĮĀĸħĖijĩ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸğıĞėĝıĦıĖŅŁĮĒĮġĩĝĸþıĞģ ĘİģĸĄġıŁĞă ēĮĄĸŶġijĩĄĝıĞĮăĸħĖıĞģĦıþĮģþşĖ ĹĒĄĄİŀ㥺ĮĖĝĮĄ ĸğijĩĖĞĩđĚĴŞĝĄġĝĹĘŞĄģşĮă ĹĒŞĀŞĩĖþşĮăĺŶğŞă Ļė ĻėĸđıĞŀ ģĸğıĞăĦġĭė ĝıþĖĮđĻħĊŞĦĸı þıĞģĸþşĝ ĀģĮĝĄģşĮăŶğĬĝĮĐ ʼnň - ʼnŋ ĸĈĖĒİĸĝĒğ ėğİĸģĐħġĭăĻėąĬĝıĦıĸþıĞģĩŞĩĖĄģŞĮħĖşĮĻė ĺĀĖĻėĦĩėĹħġĝ ŶġĮĞĻėĝĖ ĝıĒăİŀ Ĺħġĝ ĄşĮĖĻėĦĭĖŁ ĦıĖĮŅŁ ĒĮġ þĩėĻėĸğıĞė ĸĦşĖĹþĖăĻėćĭđĸąĖĔĭ㣠ĦĩăđşĮĖ đĩĄ þĖĮđĸġĿĄ ĝıąĮŅ ĖģĖĝĮĄ ĸğıĞăĹĖŞĖĩĞĵĻŞ ĖčĮĖğĩăđĩĄ ĸŶŦĖćŞĩđĩĄĔıĝŀ ġı Ąĭ ĥĐĬ ĀġşĮĞĘġ ĸğıĞĄģŞĮ syconium ħğijĩ g Ęġ ĘġĹėėĝĬĸđijŀĩ ĩĩĄĒĮĝăŞĮĝĻėħğijĩĺĀĖĄİŀă

ĖİĸģĤģİĔĞĮ

ĚėĒĮĝŶřĮĺŶğŞă ŶřĮđİėćijŁĖ ğİĝĀġĩă

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ þĞĮĞĚĭĖĕĴļŢ đşĺđĞĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ ĹġĬĄĮğĒĩĖĄİăŀ ĹĒŞĦģŞ ĖĻħĊŞĖĞİ ĝþĞĮĞĚĭĖĕĴđŢ ģş ĞģİĕĄı ĮğĸĚĮĬĸĝġĿđĖĩĄąĮĄĖıŁ ĞĭăĖİĞĝþĞĮĞĚĭĖĕĴŢđşģĞģİĕıĄĮğŶŤĄćŅĮĻĖēĴăđİĖ

ĄĮğŶġĵĄ þIJĖŁ ļđşđĻı ĖđİĖĔıĝŀ Ąı ĮğğĬėĮĞĖŅĮŁ đıĹĒŞļĝŞćĩėĚijĖŁ ĔıĖŀ ĮŁŅ ĔŞģĝþĭă ĦĮĝĮğēþĴđħġĴĝŶġĵĄļđşĸġĞ ĹĒŞēĮş ĸŶŦĖĚijĖŁ Ĕıþŀ ĖĮđĻħĊŞ ĀģğĝıĄĮğļēĚğģĖ ĹġĬĄŅĮąĭđģĭćĚij楪ĩĖ ĈIJŀăĸŶŦĖħġĭĄĄĮğĸĒğıĞĝĚijŁĖĔıŀĔĭŀģļŶĸĚijŀĩĔŅĮĄĮğŶġĵĄĚijć ħġĴĝŶġĵĄĀģğĝı þĖĮđĀģĮĝĄģşĮăþĩăħġĴĝŶğĬĝĮĐ ŋň x ŋň ĸĈĖĒİĸĝĒğ þIJŁĖĩĞĵŞĄĭėĦĜĮĚþĩăđİĖ ĹġĬĀģğğĩ㥺ĖħġĴĝđşģĞŶĴŜĞĀĩĄ ĸĚğĮĬąĬĔŅĮĻħşĀĐ Ĵ ĜĮĚþĩăđİĖĔıŶŀ ġĵĄđıþĖŁIJ ğĬĞĬħŞĮăþĩăħġĴĝŶġĵĄ ĀģğąĬŶġĵĄħŞĮăĄĭĖŶğĬĝĮĐ Ŋ.Ŋ x ŋ.ŋ ĸĝĒğ ĸĚğĮĬĔğă ĚĴŞĝþĩăĆİŀăąĬļĝŞĹĘŞþĞĮĞĄģşĮăĸħĝijĩĖĚijććĖİđĩijŀĖ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĩĮħĮğ ĘġĩŞĩĖĝığĦęĮđ ĖŅĮĝĮğĭėŶğĬĔĮĖĸŶŦĖĘĭĄĦđ ħğijĩĘĭĄĸħĖĮĬ ĄİĖĄĭėĖŅĮŁ ĚğİĄ ħğijĩþĖĝąıĖĖŅĮŁ ĞĮ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĸŶġijĩĄġŅĮĒşĖ ĹġĬğĮĄ ĹĄşĔşĩăĸĦıĞ ĹĄşŶğĬđă ĹġĬĘđĘijŀĖĀĭĖĒĮĝĘİģħĖĭă ĘġĩŞĩĖĝıĞĮăĈIJŀăĝıĘġĻĖĔĮăĦĝĮĖ ĹĘġĻĖĄğĬĸĚĮĬ

Ģě

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĸĆıĞăĚğşĮĖĮăĹĩ RHIZOPHORACEAE

ćijŀĩģăĤŢ RHIZOPHORACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Carallia brachiata (Lour.) Merr. ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĦĭĖĚğşĮĖĮăĹĩ (ļĔĞ) ĸþıĞăĚğşĮ ĄģĮăġŞĮĝĮ (ĒğĮđ) ėăĝĭŀă (ŶğĮąıĖėĴğı) ĹĦĖěŚĮĖĮăĹĩ ĺĩŞăĖĭŀă ėŞăĖĭŀă (ĩĴđğĕĮĖı) ĀĩĹħşă ĸþıĞăěŚĮ (ĜĮĀĻĒş) ĸþıĞăĚğşĮĖĮăĹĩ (ćĴĝĚğ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖĚğğĐļĝşĞijĖĒşĖþĖĮđĄġĮăąĖēIJăþĖĮđĻħĊŞ ĹĒĄĄİŀ㥺ĮĖĦĮþĮ ėğİĸģĐĸğijĩĖĞĩđ þĩăĒşĖ ĸŶġijĩĄĒşĖĸŶŦĖĦıđŅĮ ĹġĬþğĴþğĬĸġĿĄĖşĩĞ Ļė ĸŶŦĖļĝşĻėĸđıŀĞģ ĩĩĄĻėĦġĭėĄĭĖļŶĒĮĝġŅĮĒşĖ ĝıĦıĸþıĞģ ĝıĸĖijŁĩĔıŀĹþĿăġĭĄĥĐĬþĩăĻėąĬ ĀġşĮĞĄĭėĻėļĔğĞşĩĞ ĻėđĄĹġĬħĖĮĔIJė đĩĄ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩ ĩĞĵŞĒğăĦŞģĖŶġĮĞþĩăġŅĮĒşĖ đĩĄþĩăĒşĖĸĆıĞăĚğşĮĖĮăĹĩĖıŁĝıþĖĮđĸġĿĄ ĹġĬĝıĦıĸþıĞģ ľ ĸħġijĩă ľ Ęġ ĸŶŦĖğĵŶĔğăĄġĝĩĩĄĸŶŦĖĄğĬąĴĄ ĘİģĘġĸŶŦĖĝĭĖĝıħġĮĞĦı ļđşĹĄŞ ĦıĸþıĞģ ĹġĬĦıĸħġijĩăĩĝĦşĝ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĸŶŦĖĚğğĐļĝşĄġĮăĹąşă Ĕıćŀ ĩėĀģĮĝćijĖŁ Ħĵă ĝĭĄþIJĖŁ ĒĮĝŶřĮćijĖŁ ĹġĬĔıġŀ ĝŞĴ ćijĖŁ ĹĆĬ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ þĞĮĞĚĭĖĕĴđŢ ģş ĞĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĸŶġijĩĄ ĻćşŶğĴăĸŶŦĖĞĮĹĄşļþşğĬăĭėĀģĮĝğşĩĖ ĹĄşļþşĄġŞĩĝĸĦĝħĬĹġĬĺġħİĒ ĹġĬĞĭăĹĄşĚİĥğşĩĖĜĮĞĻĖğŞĮăĄĮĞ ĹĒŞąĬĔŅĮĻħşĄğĬħĮĞĖŅŁĮėşĮă ĈIJŀăąĬĝığĦęĮđ ĸĞĿĖ ĹġĬħģĮĖĸġĿĄĖşĩĞ

ĢĜ


ćĬĝģă

GUTTIFERAE

ćijŀĩģăĤŢ GUTTIFERAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Garcinia cowa Roxb. ex DC. ĄĬĝģă (ĜĮĀĻĒş) ĝģăĦşĝ (ĖĀğĤğıĕğğĝğĮć) Ħşĝĝģă (ĜĮĀĻĒş) ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ħĝĮĄĺĝĄ (ĩĴđğĕĮĖı) Ħşĝĺĝă (ĦĄġĖĀğ) ĄĮĖİ (ĝġĮĞĵ - ĖğĮĕİģĮĦ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ćĬĝģăĸŶŦĖļĝşĞĖij ĒşĖþĖĮđĄġĮă ġŅĮĒşĖĦĵăŶğĬĝĮĐ ʼnō - Ŋň ĸĝĒğ ĸğijĩĖĞĩđ ĸŶŦĖŶĴĝř ğĵŶĄğģĞĀģŅĮŀ ĹĒĄĄİăŀ ćĭĖŁ ĸđıĞģ ĸŶġijĩĄĦıĖĮŁŅ ĒĮġĸĔĮĸþşĝ ĸŶġijĩĄćĭĖŁ ĻĖĦıĹđă ĝıĖĮŁŅ ĞĮăĦıĸħġijĩăþĴĖŞ Ļė ĸŶŦĖĻėĸđıĞŀ ģĸğıĞăĒğăþşĮĝĦġĭėĄĭĖ ĹĘŞĖĻėĸğıĞģğĵŶğıĹĄĝğĵŶħĩĄ ĘİģĻėĸĄġıĞŁ ă ĔşĩăĻėĝıąđĴ ĹġĬþıđĸġĿĄ ľ ĦıđĮŅ ŶġĮĞĻėĸğıĞģĹħġĝ ĺĀĖĻėĦĩė ĸĦşĖĹþĖăĻė ĝıĝĮĄĩĞĵĸŞ ĄijĩėćİđĄĭĖ ĻėĩŞĩĖĦıĹđăĩĝĸħġijĩă ĻėĹħşăĦıĖĮŁŅ ĒĮġĩŞĩĖĹĄĝćĝĚĵ đĩĄ ĝıĄġİĖŀ ħĩĝ ĹĞĄĸĚĤĩĞĵĒŞ ĮŞ ăĒşĖ đĩĄĒĭģĘĵĦş ćı ĝĚĵēăIJ Ĺđă ĄġıėĸġıĞŁ ă Ō Ąġıė ĸğıĞăĒğăþşĮĝĦġĭėĄĭĖ ĄġıėđĩĄ Ō Ąġıė þĩėĄġıėĸğıĞăĸĄĞĄĭĖ ĸĄĦğĒĭģĘĵĝş ĝı ĮĄ ĩĩĄđĩĄćŞģăĸđijĩĖĝıĖĮĀĝ - ĝİēĖĴ ĮĞĖ Ęġ ĝıĦĦı ĝş ġĭĄĥĐĬĀŞĩĖþşĮăĄġĝĀġşĮĞĘġĝĭăĀĴđ ĘġĹħşăĦıđĮŅ ĸĦşĖĘŞĮĖĤĵĖĞŢĄġĮă ŶğĬĝĮĐ ŋ ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĸĝġĿđęŤăĩĞĵĻŞ ĖĸĖijĩŁ Ęġ ĸĝġĿđĝıĦĦı ĝş

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ þĞĮĞĚĭĖĕĴĺŢ đĞĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ ĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđĔŅĮļđş Ŋ ģİĕı Āijĩ ĄĮğĸĚĮĬġăĹŶġăĸĚĮĬ ĹġĬĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđġăēĴă ĚġĮĦĒİĄĺđĞĒğă ąĬĔŅĮĻħşĄġşĮļĝşĸąğİĊĸĒİėĺĒĸğĿģĹġĬļĝŞĹĀğĬĹĄğĿĖĸĚğĮĬğĮĄþĩăćĬĝģăąĬĸŶŦĖŶĝ ēşĮĸĚĮĬġăĹŶġă ĸģġĮēĩĖļŶćŅĮąĬĔŅĮĻħşŶĝþĮđ ĄġşĮļĝşĸąğİĊĸĒİėĺĒļđşćĮş

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĩĮħĮğ ĻħşĀĐ Ĵ ĀŞĮĦĮğĩĮħĮğ ĺđĞĖŅĮļŶŶğĬĄĩėĩĮħĮğĒŞĮă ľ ĈIJăŀ ąĬĻħşğĦĸŶğıĞŁ ģ ħğijĩğĭėŶğĬĔĮĖĸŶŦĖĘĭĄĦđ ĹġĬĦĮĝĮğē ĸĄĿėĞĩđþĩăćĬĝģăļŶąŅĮħĖŞĮĞĻĖĔşĩăĒġĮđļđş đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĻėĹġĬĘġ ĄĭđĸĦĝħĬ ĹĄşĕĮĒĴĚĄİ Įğ ğĬėĮĞĔşĩă ĹĄşļþşğĮĄ ĹĄşļþşĒģĭ ğşĩĖ

Ģĝ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ćŅĮĝĬĸġıĞă SAPINDACEAE

ćijŀĩģăĤŢ SAPINDACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Lepisanthes fruticosa (Roxb.) Leenh. ĚĴĝĸğıĞă ĚĴĝĸğıĞăĦģĖ ĺĀĝĸğıĞă ĘĭĄĸĒşĮ ĝĬĸēşĮ ħģđþşĮĻħĊŞ ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĞĖij ĒşĖþĖĮđĸġĿĄēIJăþĖĮđĄġĮă ĦĵăŶğĬĝĮĐ Ō – ʼnō ĸĝĒğ ĸŶġijĩĄĦıĖĮŁŅ ĒĮġ ĹĒĄĸŶŦĖğŞĩă Ļė ĻėŶğĬĄĩėĹėėþĖĖĄ ĸğıĞăĦġĭė ĻėĞŞĩĞĩĩĄĸĞijĩŁ ăĄĭĖĸġĿĄĖşĩĞ ĻėĞŞĩĞğĵŶļþŞēăIJ ğĵŶ ļþŞĄġĭė ĝıĦĸı þıĞģĸþşĝ ħĖĮĝĭĖ ŶġĮĞĻėĹħġĝ čĮĖĻėĝĖĦĩėĸþşĮ þĩėĻėĸğıĞė đĩĄ đĩĄćŞĩėğİĸģĐĄİăŀ ġŅĮĒşĖ ĝıĔăŁĭ đĩĄĦĝėĵğĐŢĸĚĤ ĹġĬļĝŞĦĝėĵğĐŢĸĚĤŶĖĄĭĖ ćŞĩđĩĄ ĞĮģ ʼnň - Ŋň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĄġıėđĩĄĝıĦĝı ģŞ ăĹđă Ęġ ĘġĦđğĵŶĄġĝħğijĩğĵŶļþŞ ĘġĦıđŅĮĹđă ĸĝijŀĩĘġĹĄŞąĬĸŶġıŀĞĖąĮĄĦıĹđăĸŶŦĖĦıđŅĮ ĸĖijĩŁ ĖĴĝŞ ĝığĦħģĮĖħĩĝęĮđ ĸĦşĖĘŞĮĖĤĵĖĞŢĄġĮă Ŋ - ŋ ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĹĒŞġĬĘġĝı ʼn - Ŋ ĸĝġĿđ ğĵŶļþŞŶĖþĩėþĖĮĖ ʼn ćŞĩ ĝıĘġĸŶŦĖĚģă Ŋň - ŋň Ęġ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĚėþIJĖŁ ĒĮĝŶřĮĺŶğŞăĔĭģŀ ļŶĻĖĔığŀ Įė Ĕıġŀ ĮđĸĖİĖĸþĮ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĺđĞĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĩĮħĮğ ĘġĦĴĄ ğĦħģĮĖ ĝıĸĖijĩŁ ħĴĝş ĸĝġĿđĦıđĮŅ Ĺđă đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĘġĦĴĄĦıđĮŅ ĹĄşĔĩş ăĸĦıĞ ğĮĄ ĹĄşļþş ĹĄşļþşĸħĖijĩ ļþşĦĖĭ ĖİėĮĒ ļþşĦĖŀĭ ĹĄşĔĩş ăĘĵĄ ĄğĬĦĭėĄğĬĦŞĮĞ

ĢĞ


Ĺđă

LEGUMINOSAE - NIMOSOIDEAE ćijŀĩģăĤŢ LEGUMINOSAE - NIMOSOIDEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. var. kerrii (Craib & Hutch.) Nielsen ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă Ĺđă (ĔĭŀģļŶ) ĒĬĄğşĩĝ (ćĩă ąĭĖĔėĴğı) ļŶğĖŢ (ĤğıĦĬĸĄĥ) ĘşĮĖ (ġĬģşĮ-ĸćıĞăĻħĝŞ) ĸĚşĞ (ĄĬĸħğıŀĞă-ĒĮĄ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĞĖij ĒşĖ ĦĵăŶğĬĝĮĐ ʼnō - ŋň ĸĝĒğ Ąİăŀ ĄşĮĖĹġĬĞĩđĩŞĩĖĝıþĖġĬĸĩıĞđ Ħıĸħġijĩă Ļė ĸŶŦĖĻėŶğĬĄĩėĹėėþĖĖĄĦĩăćĭŁĖ ŶġĮĞĀĵŞ ĸğıĞăĦġĭė ĻėĹĒĄĩĩĄĸŶŦĖ Ŋ ăŞĮĝ ĻėĞŞĩĞ Ō - ō ĀĵŞ ĸğıĞăĒğăþşĮĝ ğĵŶļþŞ ħğijĩğĵŶļþŞĹĄĝþĩėþĖĮĖ ŶġĮĞĻė Ĺħġĝ ħğijĩĝĖ ĺĀĖĻėĝĖ đĩĄ ĸŶŦĖćŞĩĔğăĄġĝĀġşĮĞđĩĄĄğĬēİĖ ĔıŶŀ ġĮĞĄİăŀ ĹġĬĈĩĄĻė ĄġıėđĩĄĦıþĮģ Ęġ ĸŶŦĖꍥğĵŶļĒ ĹėĖ ĹþĿă ĘİģĸğıĞė ĝıĸĝġĿđĹėĖĦıĖĮŁŅ ĒĮġ ʼnň ĸĝġĿđ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĸŶŦĖļĝşħġĭĄþĩăŶřĮĸėĊąĚğğĐ ĹġĬŶřĮĸĒĿăğĭăĔĭģŀ ľ ļŶ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĺđĞĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ

ĄĮğŶġĵĄ ĦĜĮĚđİĖĔıĀŀ ĩŞ ĖþşĮăĩĴđĝĦĝėĵğĐŢ ĒşĩăĄĮğĹĦăĹđđ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĩĮħĮğ ĸĝġĿđþĩăꍥĩŞĩĖ ĄİĖļđş ĸĝġĿđþĩăꍥťŞħğijĩĹħşă ĖŅĮļŶĀĭģŀ ħğijĩĸĘĮļěĻħşĦĄĴ ĄİĖļđş ĝĭĖľ ĀġşĮĞĸĝġĿđĹĒăĺĝ ĖĩĄąĮĄĖıĦŁ ĮĝĮğēĖŅĮļŶŶğĴăĸŶŦĖĞĮĦĝĴĖļĚğ ĸŶġijĩĄĹġĬĹĄŞĖğĦęĮđğşĩĖ þĭėěĩĄĹġĬėŅĮğĴăĸġijĩđ ĹĄşĄĥĭĞ ĸġijĩđġĝ

Ģğ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĒĬĀğşĩ

SAPINDACEAE ćijŀĩģăĤŢ SAPINDACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Schleichera oleosa (Lour.) Oken ĄĮĈşĩă Āşĩ (ĄĮĊąĖėĴğ)ı ĀĩĦşĝ (ĸġĞ) ĸĀĮĬ (ĚİĥĐĴĺġĄ ĖĀğĚĖĝ) ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĸĀĮĬąĭĄ ĝĬĸĀĮĬ ĝĬąĭĄ ĝĬ幊Ą (ĜĮĀĸħĖijĩ) ĒĬĀğşĩļþŞ (ĜĮĀĄġĮă)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĞĖij ĒşĖþĖĮđĄġĮăēIJăþĖĮđĻħĊŞ ġŅĮĒşĖĦĵăŶğĬĝĮĐ ʼnō - Ŋō ĸĝĒğ ļĝŞĘġĭđĻė ĹĒĄĄİăŀ ĒŅĮŀ ġŅĮĒşĖĦĭĖŁ ĝĭĄėİđĸŶŦĖŶĴĝř ĹġĬĚĵĚĩĖ ĸğijĩĖĞĩđĔğăğĵŶļþŞĔėIJ ĸŶġijĩĄĦıĖĮŁŅ ĒĮġĩĝĸĔĮ ĹĒĄĸŶŦĖĦĬĸĄĿđĩşĮĔĭģŀ ļŶ Ļė ĻėŶğĬĄĩėĹėėþĖĖĄŶġĮĞĀĵŞ ĸğıĞăĸģıĞĖĦġĭė ĻėĞŞĩĞ ŋ – Ō ĀĵŞ ğĵŶþĩėþĖĮĖĹĄĝ ğĵŶļþŞĄġĭė ĻėĩŞĩĖĝıþĖĒĮĝĸĦşĖĻė ĻėĹĄŞĘģİ ĸĄġıĞŁ ă đĩĄ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩĦıþĮģħğijĩĸħġijĩăĩŞĩĖ ľ ćŞĩĸŶŦĖĚģăĹėėħĮăĄğĬğĩĄĸħĖijĩğĩĞĹĘġĻė ĹġĬŶġĮĞĄİăŀ ćŞĩđĩĄħşĩĞĞşĩĞġă ĄġıėĸġıĞŁ ă ħğijĩĄġıėğģĝþĖĮđĸġĿĄĝĮĄ ĝı ō ĹĆĄ ļĝŞĝĄı ġıėđĩĄ ĸĄĦğĒĭģĘĵş Ŏ - Ő ĩĭĖ ğĭăļþŞĄġĝĝı ŋ ćŞĩă ĹĒŞġĬćŞĩăĝı ʼn ĩĩģĴġ ŶġĮĞ ĸĄĦğĸĚĤĸĝıĞĹĞĄĸŶŦĖ ŋ ĹĆĄ ĩĩĄđĩĄćŞģăĸđijĩĖĝıĖĮĀĝ - ĸĝĥĮĞĖ Ęġ ġĭĄĥĐĬĄġĝ ĦıĖĮŁŅ ĒĮġþĖĮđ ʼn.ō - Ŋ x Ŋ - ŋ ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĘİģĸĄġıĞŁ ă ŶġĮĞĘġĸŶŦĖ ąĬăĩĞĹþĿă ľ ĸŶġijĩĄĘġħĖĮĀġşĮĞĹĘŞĖħĖĭă ĝıĸĝġĿđ ʼn - Ŋ ĸĝġĿđ ĦıĖĮŁŅ ĒĮġĩŞĩĖĝı ĸĖijĩŁ ĸĞijĩŀ ĻĦŞ ľ ĹġĬĆŅĮŀ ĖŅĮŁ ħĴĝş

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĚėĻĖŶřĮĸĒĿăğĭă ĔĴ㪠ħĊşĮ ĹġĬŶřĮĸėĊąĚğğĐ ĔıĀŀ ģĮĝĦĵăąĮĄğĬđĭėĖŅĮŁ ĔĬĸġ őňň - ʼn,Ŋňň ĸĝĒğ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĦĮĝĮğēþĞĮĞĚĭĖĕĴļŢ đşĺđĞĩĮĤĭĞĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ ĄĮğĸĦıĞėĞĩđ ĒİđĒĮ ĦŅĮħğĭėĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴĒŢ ĬĀğşĩĔıļŀ đşĘġđı ĔıĦŀ đĴ Āijĩ ĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ

ĄĮğŶġĵĄ ĦĮĝĮğēŶġĵĄļđşĔĄĴ ĦĜĮĚĚijĖŁ Ĕıŀ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĸĝġĿđ ĖŅĮĝĮĦĄĭđĸŶŦĖĖŅĮŁ ĝĭĖ ĹĄşĘĝğŞģă ĸŶŦĖþıĘŁ ăŁIJ ĹĄşĘđĘijĖŀ ĀĭĖ ļěļħĝş ĖŅĮŁ ğşĩĖġģĄ ĸŶġijĩĄ ĻćşĸŶŦĖĞĮĦĝĮĖĔşĩă ĹĄşĔĩş ăğŞģă đşĮĖĄĮğĹŶğğĵŶ ĘġİĒĖŅĮŁ ĘġļĝşĚğşĩĝđijĝŀ ąĮĄĒĬĀğşĩ ĹġĬļģĖŢĒĬĀğşĩ

ĢĠ


ĒĬġİăŶġİă OXALIDACEAE

ćijŀĩģăĤŢ OXALIDACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Averrhoa bilimbi L. ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ħġİăŶġİă ġİăŀ Ēİ㣠(ĜĮĀĻĒş) ėġıĝăİ (ĖğĮĕİģĮĦ, ĝġĮĞĵ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĞĖij ĒşĖþĖĮđĸġĿĄ ĦĵăŶğĬĝĮĐ ō - ʼnň ĸĝĒğ ļĝŞĘġĭđĻė ĹĒĄĄİăŀ ĄşĮĖĦĮþĮ ĝĮĄ ĸĖijĩŁ ļĝşĸŶğĮĬ Ąİăŀ ħĭĄăŞĮĞ Ļė ĸŶŦĖĻėŶğĬĄĩėĹėėþĖĖĄ ĻėĞŞĩĞğĵŶþĩėþĖĮĖĹĄĝğĵŶħĩĄ ĀġşĮĞĻėĝĬĞĝ ĹĒŞĝþı ĖĮđĸġĿĄĄģŞĮ ĻėĝıþĖĖĴĝŞ ġĬĸĩıĞđŶĄĀġĴĝ đĩĄ ĩĩĄđĩĄĒġĩđĔĭ㣠ŶŖ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩĒĮĝĄİăŀ ħğijĩġŅĮĒşĖ ĝıĄġıėđĩĄ ō ĄġıėĦıĹđă ĸþşĝ ĝıĄġıėĸġıĞŁ ă ō ĄġıėĦıĸþıĞģĩĝćĝĚĵ đĩĄĝıĄġİĖŀ ħĩĝ Ęġ ĄġĝĞĮģ ŶġĮĞĝĖ ĝığĩŞ ăĒijĖŁ ľ ĒĮĝĞĮģ ō ğŞĩă ĘġĩŞĩĖĝıĦĸı þıĞģ ĹġĬĸŶġıĞŀ Ė ĸŶŦĖĦıĸþıĞģĩĝĸħġijĩăĸĝijĩŀ ĦĴĄ ĘġĆŅĮŀ ĖŅĮŁ ğĦĸŶğıĞŁ ģąĭđ ĝıĸĝġĿđþĖĮđĸġĿĄęŤăĩĞĵŞ ĻĖĸĖijĩŁ ĸĝġĿđĀŞĩĖþşĮăĹėĖ ĻĖħĖIJăŀ ĘġĝıĸĝġĿđŶğĬĝĮĐ ŋ - ō ĸĝġĿđ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĦĮĝĮğēĸąğİĊĸĒİėĺĒļđşđĻı ĖĸþĒğşĩĖĔĭģŀ ļŶĔıĝŀ Ħı ĜĮĚĩĮĄĮğşĩĖćijĖŁ ĔĖĹġşăļđşđı ĹĒŞļĝŞĔĖĒŞĩĩĮĄĮĤħĖĮģĸĞĿĖ ĚėĝĮĄĒĮĝŶřĮđăđİėćijĖŁ ĔĮăĜĮĀĻĒş ćĩėđİĖğŞģĖŶĖĔğĮĞ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ þĞĮĞĚĭĖĕĴđŢ ģş ĞĄĮğĔĮėĄİăŀ ĄĮğĒİđĒĮ ĒŞĩĄİăŀ ĄĮğĒĩĖ (ĸŶŦĖģİĕĔı Ėŀı Ğİ ĝĻćşĝĮĄĔıĦŀ đĴ ) ĹġĬĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ

ĄĮğŶġĵĄ ĀģğĸġijĩĄĚijĖŁ ĔıŶŀ ġĵĄĔıĝŀ Ħı ĜĮĚĩĮĄĮĤğşĩĖ ĝıĀģĮĝćijĖŁ Ħĵă đİĖĸŶŦĖđİĖğŞģĖŶĖĔğĮĞ ļĝŞĝġı ĝĚĭđĹğăĸĄİĖļŶ ĺđĞĄĮğ þĴđħġĴĝŶġĵĄþĖĮđ ōň x ōň x ōň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĘĦĝŶĴĞŜ ĀĩĄħğijĩŶĴĞŜ ħĝĭĄ ĹġĬğĿĩĀěĩĦĸěĒĀğIJăŀ ĄğĬŶŜĩăĖĝ ĀġĴĄĸĀġşĮĻħş ĸþşĮĄĭĖ ąĮĄĖĭŁĖŶġĵĄĹġĬĄġėđİĖĻħşĸħġijĩþĩėħġĴĝļģşŶğĬĝĮĐ ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĻćşģĭĦđĴħĊşĮĹħşăĀġĴĝĺĀĖļģş ĸĚijŀĩğĭĄĥĮ ĀģĮĝćĴŞĝćijŁĖþĩăđİĖ

ĄĮğĻćşŶğĬĺćĞĖŢ đşĮĖĩĮħĮğ ĖŅĮĝĮĻćşĸŶŦĖĦŞģĖŶğĬĄĩėĻĖĄĮğŶğĴăĩĮħĮğĔıĒŀ ĩş ăĄĮğğĦĸŶğıĞŁ ģ ĒşĝĔĮĖĸŶŦĖĘĭĄąİĝŁ ĄĭėĖŅĮŁ ĚğİĄ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĹĄşġĮŅ ļĦşĻħĊŞĩĄĭ ĸĦė ļþþşĩĩĭĄĸĦė ĹĄşĄĮĝĺğĀ ğĭĄĥĮĦİģ ĚĩĄĹĄşĀĖĭ ĹĄşĺğĀĘİģħĖĭă ĹĄşĀĮăĔĵĝ ĹĄşļĩ ćŞģĞĻħş ĸąğİĊĩĮħĮğ ėŅĮğĴăğŞĮăĄĮĞ ĦĝĮĖĹĘġ þĭėĸħăijŀĩ ĹĄşŶģđĄğĬđĵĄ ĹĄşļþş ĹĄşļĩ ĹĄşĸĦĝħĬĸħĖıĞģ ćŞģĞġĬġĮĞĸĦĝħĬ ĹĄşĸġijĩđĩĩĄĒĮĝļğěŤĖ ćŞģĞěĩĄĺġħİĒ

Ģġ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĒİŁģ

GUTTIFERAE ćijŀĩģăĤŢ GUTTIFERAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Cratoxylum formosum (Jack) Dyer ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĒİŁģþĮģ (ĄğĴăĸĔĚī) ĒİŁģĦşĝ ĒİŁģþĖ (ĖĀğğĮćĦıĝĮ) ĹĒşģħĩĝ (ĚİĥĐĴĺġĄ) ĒĮģ (ĦĒĵġ) ĒİŁģĹđă ĒİŁģĞĮă ĒİŁģĸġijĩđ (ĜĮĀĸħĖijĩ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĞijĖĒşĖþĖĮđĄġĮăēIJăþĖĮđĻħĊŞ ĦĵăŶğĬĝĮĐ ō – ŋō ĸĝĒğ ĸğijĩĖĞĩđ ĸŶŦĖĔğăĚĴŞĝĄġĝ ľ ĺŶğŞăĀŞĩĖþşĮăĒğă ŶġĮĞĄİŀăĒĮĝġŅĮĒşĖĝĭĄĄġĮĞĦĜĮĚĸŶŦĖ ħĖĮĝĹþĿăĒĮĝġŅĮĒşĖĸĝijĩŀ ĩĮĞĴĞăĭ ĖşĩĞ ĸŶġijĩĄĦıĖĮŁŅ ĒĮġŶĖĹđă ĹĒĄĸŶŦĖğŞĩăĸŶŦĖĦĬĸĄĿđ ĸŶġijĩĄćĭŁĖĻĖĦıĸħġijĩăĩŞĩĖ ąĬĝıĖŅŁĮĞĮăĸħĖıĞģľ ĦıĸħġijĩăĩĝĹđăĈIJĝĩĩĄĝĮ ĸĝijŀĩēĵĄĒĭđħğijĩĸĄİđėĮđĹĘġ Ļė ĸŶŦĖĻėĸđıĞŀ ģ ĸğıĞăĒğăþşĮĝĄĭĖĸŶŦĖĀĵŞ ľ ĔğăĻėĸŶŦĖğĵŶğı ĺĀĖĹġĬŶġĮĞĻėĦĩėĸğıĞģ ħĖşĮĹġĬħġĭăĻėĸŶŦĖĝĭĖ ĸĖijĩŁ ĻėėĮă đĩĄ đĩĄĸŶŦĖĄġĴŞĝ ĄşĮĖćŞĩĦĭŁĖĩĩĄĒĮĝăŞĮĝĻė đĩĄĦıþĮģħğijĩćĝĚĵĩŞĩĖ ľ ĝıĄġİŀĖ ħĩĝĩŞĩĖ ľ Ęġ ĘİģĝĭĖ ĸŶġijĩĄĹþĿăğĵŶĄğĬĦĩė ĘġĩŞĩĖĦıĸþıĞģ ąĬĸŶġıĞŀ ĖĸŶŦĖĦıĖĮŁŅ ĒĮġēIJăđŅĮ ĸĝijĩŀ ĘġĹĄŞ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ

ĚėĒĮĝćĮĞŶřĮđİėĹġşă ŶřĮđİėćijĖŁ ŶřĮĸėĊąĚğğĐ ĹġĬŶřĮĸĒĿăğĭăĔĭģŀ ŶğĬĸĔĤ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĦĮĝĮğēþĞĮĞĚĭĖĕĴļŢ đş Ŋ ģİĕı Āijĩ ĄĮğĸĚĮĬđşģĞĸĝġĿđ ĹġĬĄĮğĒĭđğĮĄćŅĮ

ĄĮğŶġĵĄ ĀģğŶġĵĄĸŶŦĖĚijćĹĈĝĻĖğĬħģŞĮăĦģĖĺđĞĄĮğĹĄĬēĴăĸĚĮĬćŅĮĩĩĄ ğĬĝĭđğĬģĭăĩĞŞĮĻħşđĖİ ĻĖēĴăĹĒĄ ĖŅĮĒşĖĄġşĮ ġăħġĴĝĄġėđİĖĻħşĹĖŞĖ ĹġĬğđĖŅĮŁ ĻħşćĝŞĴ ģĭĖġĬĀğĭ㣠ąĖĄģŞĮĒşĖąĬĹþĿăĹğă ĹġĬĹĒĄĞĩđĩŞĩĖ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĻėĩŞĩĖ ĞĩđĩŞĩĖ ĦĮĝĮğēğĭėŶğĬĔĮĖĦđćŞģĞğĬėĮĞĔşĩă ĻėĦđ ĻħşģĒİ ĮĝİĖĈı ĻħşĸėĒşĮĹĀĺğĔıĖ ĸĝijĩŀ ĖŅĮĝĮĒşĝĻĦŞĖĮŁŅ ĒĮġĻćşĸŶŦĖĸĀğijĩŀ ăđijĝŀ ąĬćŞģĞŶŚĩăĄĭĖĺğĀħģĭđ ĹġĬĒşĮĖĺğĀ ĝĬĸğĿă đşĮĖĄĮğĹŶğğĵŶ ĖŅĮĒĭģļĝşĻćşĻĖĄĮğĄŞĩĦğşĮă ĔŅĮĸĦĮ ĸŶġijĩĄĖŅĮĝĮĻćşĻĖĄĮğĞşĩĝĘşĮąĬĻħşĦĖı ĮŁŅ ĒĮġ

ĢĢ


ĒıĖĸŶŦđĔĬĸġ APOCYNACEAE

ćijŀĩģăĤŢ APOCYNACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Cerbera odollam Gaertn. ĒıĖĸŶŦđĖŅĮŁ ĒĴĝ (ĄĮĊąĖėĴğ)ı Ħĭăŀ ġĮ (ĄğĬėı)ŀ ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĞĖij ĒşĖ ļĝŞĘġĭđĻė ĦĵăŶğĬĝĮĐ ŋ - ō ĸĝĒğ ġŅĮĒşĖĝĭĄĹĒĄĄİăŀ ĒŅĮŀ ĸğijĩĖĞĩđĹĘŞĄģşĮăĀġşĮĞğŞĝĔIJėĸŶŦĖĚĴŞĝĄġĴŞĝ ĸŶġijĩĄĖĩĄĸğıĞėĦıĸĔĮħğijĩĝı ğĩĞĹĘġđŅĮđŞĮăĝığħĵ ĮĞĻąĞĮģľĔĭģŀ ļŶ ĝıĦĬĸĄĿđĸħġijĩăĒİđĒĮĝĸŶġijĩĄŶğĬŶğĮĞ ĸŶġijĩĄĻĖĦıĸħġijĩăĩŞĩĖ ĝıĖĮŁŅ ĞĮăĦıþĮģ Ļė ĸŶŦĖĻėĸđıĞŀ ģ ĸğıĞăĸģıĞĖĦġĭėğĩėĄİăŀ ĹĘŞĖĻėğĵŶħĩĄĹĄĝğĵŶļþŞĄġĭėĘİģĻėĸĄġıĞŁ ă Ĕĭ㣠ĦĩăđşĮĖ ŶġĮĞĻėĹħġĝ ĺĀĖĻėĦĩėĹĀėĸþşĮħĮĄşĮĖĻė ĸĦşĖĹþĖăĻėėĮă Ŋň-ŋň ĀĵŞ ĩĩĄĒĭ㣠ĆĮĄĄĭėĸĦşĖĄġĮăĻėĩĩĄĸĞijĩŁ ă ľ ĄĭĖĔĴĄĀĵŞ đĩĄ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩĹėėĹĞĄĹþĖăĒĮĝŶġĮĞĄİŀăĄġıėđĩĄĸćijŀĩĝĒİđĄĭĖĸŶŦĖħġĩđ ŶĮĄĹĒğ ŶġĮĞħġĩđĹĞĄĸŶŦĖ ō ĹĆĄ ĄġıėđĩĄėİđĸģıĞĖĸĄĞĔĭėĄĭĖąĮĄĈşĮĞ ļŶþģĮ đĩĄĦıþĮģĹĒşĝĸħġijĩăĄġĮăđĩĄ đĩĄĒĵĝğĵŶħĩĄĹĀė ľ ĄġİĖŀ ħĩĝĩŞĩĖ ľ Ęġ ĀŞĩĖþşĮăĄġĝğı ĸŶŦĖĚĵĒĖŁij ľ ĘİģĸğıĞėĝĭĖ ĘİģĘġĝıąđĴ þĮģĄğĬąĮĞĔĭģŀ ļŶ ĘġĩŞĩĖ ĦıĸþıĞģ ĘġĹĄŞąđĭ ĦıĝģŞ ăēIJăĝŞģăĸþşĝ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĚėþIJĖŁ ĒĮĝćĮĞħĮđ ğİĝĖŅĮŁ Āġĩă ħşģĞ ħĖĩă ĹġĬėğİĸģĐĔıĝŀ ĩı Ĕİ ĕİĚġþĩăĖŅĮŁ ĄğŞĩĞĔĭģŀ ļŶ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ þĞĮĞĚĭĖĕĴĺŢ đĞĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ğĮĄ ĸŶġijĩĄĒşĖ Ļė đĩĄ Ęġ

Ģģ

þĭėĸĦĝħĬ þĭėĘĮĞġĝ ĹĄşġĝĻħşĄğĬąĮĞ ĸŶŦĖĞĮēŞĮĞ ĔŅĮĻħşĩĮĸąıĞĖ ĹĄşļþşĸĚijĩŀ đıĚĄİ Įğ ĹĄşļþşĒģĭ ğşĩĖ ĹĄşğđİ ĦıđģăĔģĮğ ĹĄşĺġħİĒ ĹĄşĺġħİĒĚİĄĮğ ĹĄşļþşĒģĭ ğşĩĖ ğĬăĭėŶģđ ğĭĄĥĮĺğĀĄġĭģĖŅĮŁ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĔĩăĄģĮģ

LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE ćijŀĩģăĤŢ LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Butea monosperma (Lam.) Taub. đĩĄąĮĖ ĄģĮģ ĄšĮģ ąĩĝĔĩă ąşĮ ĔĩăĕğğĝćĮĒİ ĔĩăĒşĖ ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĦĵăŶğĬĝĮĐ Ő - ʼnō ĸĝĒğ ĘġĭđĻė ġŅĮĒşĖĦŞģĖĝĮĄąĬĀđăĩĹĒĄĄİăŀ ĒŅĮŀ ĸŶġijĩĄĸĔĮĀġŅĮŁ ĹĒĄğĬĹħăĸŶŦĖğŞĩăĒijŁĖ ľ ĸğijĩĖĞĩđĸŶŦĖĚĴŞĝĄġėĔIJė ĄİŀăĝĭĄĀđăĩ ĄİŀăĩŞĩĖĝıþĖ ĦıĖŅŁĮĒĮġŶĄĀġĴĝ Ļė ĸŶŦĖĻėŶğĬĄĩėĒİđĸğıĞăĦġĭė ĻėĞŞĩĞĒğăĄġĮăğĵŶĄġĝŶŚĩĝ ĺĀĖĹġĬŶġĮĞĻėĦĩė ĝıġĭĄĥĐĬğĵŶĦıŀĸħġıŀĞĝþĖĝĸŶŖĞĄŶĵĖ ĸĖijŁĩĻėħĖĮ ħġĭăĻėĸĄġıŁĞă ĔşĩăĻėĦĮĄ đĩĄ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩĦıĹĦđ ħğijĩĦıĸħġijĩăĹėėđĩĄēĭģŀ þĖĮđĻħĊŞ ĩĩĄĒĮĝĄİăŀ ĸħĖijĩğĩĞĹĘġ ĻėĹġĬŶġĮĞĄİŀă ĒĮĝĦŞģĖĒŞĮă ľ þĩăćŞĩĝıþĖĦıĖŅŁĮĒĮġĀġŅŁĮĔĭŀģļŶ ĄġıėĸġıŁĞă đĩĄ ĸćijŀĩĝĒİđĄĭĖĸŶŦĖğĵŶēşģĞ ĺĀĖĄşĮĖćĵĩĭėĸğĐĵ ĸćijŀĩĝĒİđĄĭĖĸŶŦĖħġĩđħĴşĝĸĄĦğĸĚĤ ĸĝıĞļģşĜĮĞĻĖ Ęġ ĸŶŦĖꍥĹėĖ ĝıþĖŶĄĀġĴĝħĖĮĹĖŞĖĸĝġĿđĹėĖ ʼn ĸĝġĿđ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĚėþIJŁĖĸŶŦĖĄġĴŞĝ ľ ĒĮĝĔıŀğĮėġĴŞĝĻĖŶřĮĸėĊąĚğğĐĔĮăĜĮĀĸħĖijĩ ĜĮĀĄġĮă ĹġĬĜĮĀĒĬģĭĖĩĩĄĸĆıĞăĸħĖijĩ ĔıŀĦĵăąĮĄğĬđĭėĖŅŁĮĔĬĸġ Őň - ŋňň ĸĝĒğ ĩĩĄđĩĄğĬħģŞĮăĸđijĩĖĕĭĖģĮĀĝ - ĄĴĝĜĮĚĭĖĕŢ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ þĞĮĞĚĭĖĕĴļŢ đş Ŋ ģİĕı Āijĩ ĸĝġĿđĹġĬĸħăşĮ ĹĒŞĔĖŀı Ğİ ĝ ĹġĬļđşĘġĔıĦŀ đĴ Āijĩ ĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ

ĄĮğŶġĵĄ ĀģğŶġĵĄĻĖćŞģăĠđĵęĖ ąIJăĀģğĸĒğıĞĝħġĴĝŶġĵĄŶġĮĞĠđĵĹġşă ĀģğþĴđħġĴĝþĖĮđĚĩĀģğ ĹġĬąĭđĄĮğŶğĭėĦĜĮĚ đİĖĜĮĞĻĖħġĴĝĻħşĝĀı ģĮĝĸħĝĮĬĦĝ ĖŅĮđİĖćĭĖŁ ėĖĔıĄŀ ĩăļģşĘĦĝĄĭėŶĴĞŜ ĀĩĄħğijĩŶĴĞŜ ħĝĭĄćıģĜĮĚ ĺğĞĔĭėŶĴĞŜ ĀĩĄ ħğijĩŶĴĞŜ ħĝĭĄćıģĜĮĚ ĹġşģĖŅĮđİĖćĭĖŁ ėĖĔıĸŀ ħġijĩġăļŶĻĖħġĴĝĦĵăĄģŞĮğĬđĭėđİĖĸđİĝ ĈIJăŀ ĸĝijĩŀ đİĖĻĖħġĴĝĞĴėĒĭģĹġşģąĬĝığĬđĭėđİĖĸĔŞĮ ĸđİĝ ĹġşģħĮěĮă ħğijĩħĊşĮĀĮćŞģĞĚğĮăĹĦă đİĖąĬļđşĝĀı ģĮĝćĴĝŞ ćijĖŁ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ Ļćşþėĭ ŶŤĦĦĮģĬ ėŅĮğĴăğŞĮăĄĮĞ ėŅĮğĴăĸġijĩđ ĸŶŦĖĞĮĩĮĞĴģď ĭ ĖĬ ĞĮėŅĮğĴăĄŅĮġĭă ĻćşĚĩĄęŖĹġĬĦİģ ğĭĄĥĮĺğĀĔşĩăþIJĖŁ ĚĞĮĕİ ğİđĦıđģă ĖŅĮŁ ĸġıĞŁ ăħğijĩĞĮă ĹĄşĔĩş ăğŞģă đşĮĖĄĮğĹŶğğĵŶ ĻćşĔŅĮĄğĬđĮĥ ĄğĴėŞĩĖŅŁĮ ĔŅĮĸğijĩþĴđ ĻĞąĮĄĸŶġijĩĄĻćşĔŅĮĸćijĩĄ đĩĄĻħşĦıĹđă ĻćşĞşĩĝĘşĮ ĹġĬđĩĄþĩă ĔĩăĄģĮģ ħğijĩđĩĄąĮĖ ĦĮĝĮğēĖŅĮĝĮĹŶğğĵŶĸŶŦĖćĮćă đijĝŀ ėŅĮğĴăğŞĮăĄĮĞ ėŅĮğĴăĸġijĩđ ĸŶŦĖĞĮĩĮĞĴģď ĭ ĖĬ

ĢĤ


ĔŅĮĝĭă

LAURACEAE ćijŀĩģăĤŢ LAURACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Litsea elliptica Blume. ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ļĝşĹĝăđĮ ĹĝăđĮĒşĖ ćĬĝĭă ĹġĬĄĮđĦġĩă

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĞĖij ĒşĖþĖĮđĻħĊŞ ĦĵăŶğĬĝĮĐ ʼnō ĸĝĒğ ļĝŞĘġĭđĻė ĸğijĩĖĞĩđĸŶŦĖğĵŶ ĸąđıĞĒŢ ĮŀŅ ľ ĔIJėĸŶŦĖĚĴĝŞ þĖĮđĻħĊŞ Ąİăŀ ĝıĦĸı þıĞģĩĝĖŅĮŁ ĒĮġ ġŅĮĒşĖĝıĦĖı ĮŁŅ ĒĮġĩĝ ĸĔĮ ĸŶġijĩĄĝıĄġİĖŀ ĀġşĮĞĄġİĖŀ ĹĝăđĮ Ļė ĸŶŦĖĻėĸđıĞŀ ģ ğĵŶĝĖĹĄĝğĵŶþĩėþĖĮĖ ĄģşĮă Ŏ - ʼnň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĞĮģ Ő - ʼnŊ ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĺĀĖĻėĦĩėĸğıĞė ŶġĮĞĻėĸğıĞģĹħġĝ ħġĭăĻėĦıĸþıĞģĸþşĝĸŶŦĖĝĭĖ ĔşĩăĻėđşĮĖ þğĴþğĬ þĩėĻėĸğıĞė ĝıĄġİĖŀ ĀġşĮĞĹĝăđĮ đĩĄ ĸŶŦĖćŞĩþĖĮđĸġĿĄ ĦıþĮģ ĩĩĄđĩĄĒĮĝŶġĮĞĄİăŀ Ęġ Ąġĝ ĘġĦĴĄĦıđĮŅ

ĄĮğŶġĵĄ ĚėėğİĸģĐŶŀĮĺŶğŀă ĔıŀğĮėĸĖİĖĸþĮ ĹġĬėğİĸģĐĔıŀĝıĀģĮĝćijŁĖĦĵă ĹĒŀļĝŀĝıĖŅŁĮĔŀģĝþĭă ħğijĩĚėļđŁĒĮĝ ŶŀĮđăđİėĸþĮ ŶřĮĸėĊąĚğğĐ ŶřĮĺŶğŞăĜĮĀĻĒş ĹġĬĦĮĝĮğēŶġĵĄļđşĸĄijĩėĔĴĄĚijĖŁ Ĕıŀ ĞĄĸģşĖĔıĖŀ ĮŁŅ ĔŞģĝēIJăħğijĩĝıĖĮŁŅ þĭă

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĦĮĝĮğēþĞĮĞĚĭĖĕĴļŢ đş Ŋ ģİĕı Āijĩ ĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ ĹġĬĄĮğĒĩĖĄİăŀ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĩĮħĮğ Ļė ĞĩđĩŞĩĖ đĩĄĩŞĩĖ Ļćşğėĭ ŶğĬĔĮĖĸŶŦĖĘĭĄ ĻĦŞĻĖĹĄăĸĘĿđ ĻćşĒĮŅ ĖŅĮŁ ĚğİĄ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĖŅĮĻėĹġĬġŅĮĒşĖ Ēşĝ ğĦćĮĒİ ęĮđ ĝĭĖ ğşĩĖ ĹġĬĩĝþĝĸġĿĄĖşĩĞ ĝıĄġİĖŀ ĀġşĮĞĹĝăđĮ ćŞģĞėŅĮğĴă ŶğĬĦĮĔ ħĭģĻą ĹġĬĸąğİĊĩĮħĮğ ĸŶġijĩĄ ĻćşĸŶŦĖĞĮþĭėġĝ ĹĄşĔĩş ăĩijđ ĔşĩăĸěŚĩ ĹġĬąĴĄĸĦıĞđ đşĮĖĄĮğĹŶğğĵŶ ĸĖijĩŁ ļĝşĻćşĔĮŅ ĄğĬđĮĖĚijĖŁ ęĮėşĮĖ ĸĀğijĩŀ ăĸğijĩĖ ħıėĻĦŞþĩă ĸŶŦĖĒşĖ

ģě

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĸĔĚĔĮĺğ LAURACEAE

ćijŀĩģăĤŢ LAURACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm. ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĩėĸćĞąıĖ ŶĵĒĖş ļĝşĄĮğėĵğ (ĜĮĀĄġĮă) ąģă ąģăħĩĝ (ĜĮĀĻĒş) ąĬļĀğşĒĖş ąĬļĀħĩĝ (ĜĮĀĸħĖijĩ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ

ġŅĮĒşĖ ļĝşĞijĖĒşĖþĖĮđĄġĮă ĦĵăŶğĬĝĮĐ ʼnň - ŋň ĸĝĒğ ĸŶġijĩĄĒşĖĸğıĞė ĦıĸĔĮĩĝĸþıĞģ ħğijĩĖŅŁĮĒĮġĀġŅŁĮ ĸĖijŁĩļĝş (Wood) ĦıþĮģ ĹĄŞĖĦıĖŅŁĮĒĮġ ħĩĝĆĴĖ ĄġİŀĖĸħĝijĩĖĄĮğėĵğ Ļė ĻėĸđıŀĞģ ğĵŶğı ğĵŶļþŞ ħğijĩþĩėþĖĮĖ ĝıĀģĮĝĞĮģ ŏ - Ŋň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ŶġĮĞĻėĹġĬĺĀĖ Ĺħġĝ ĄşĮĖĻėĸğıĞģĸġĿĄ ĞĮģ Ŋ.ō - ŋ.ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĻėđĄħĖĮĔIJė ĔşĩăĻėĝıĀğĮėĦıþĮģ đĩĄ ĦıþĮģĩĩĄĸħġijĩă ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩĝıþĖĮđĸġĿĄ Ęġ ĘġĄġĝ ĦıĸþıĞģĸĦşĖĘŞĮĤĵĖĞŢĄġĮăŶğĬĝĮĐ ŏ ĝİġġİĸĝĒğ ąĬĩĩĄđĩĄ ĹġĬĒİđĘġ ŶğĬĝĮĐĸđijĩĖĝĄğĮĀĝ-ĄĴĝĜĮĚĭĖĕŢ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ

ĚėĻĖŶřĮđİėćijŁĖĔĭŀģŶğĬĸĔĤ ĹĒŞąĬĚėĝĮĄĔıŀĦĴđĔĮăĜĮĀĻĒş

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĦĮĝĮğēþĞĮĞĚĭĖĕĴļŢ đş Ŋ ģİĕı Āijĩ ĺđĞģİĕĄı ĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ ĹġĬĄĮğēĩĖĒşĖĄġşĮąĮĄĕğğĝćĮĒİ

ĄĮğŶġĵĄ þĴđħġĴĝŶġĵĄþĖĮđ ōň x ōň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ğĬĞĬŶġĵĄŶğĬĝĮĐ Ŋ x Ŋ ĸĝĒğ ħğijĩ Ŋ x Ō ĸĝĒğ ĀģğĝıĄĮğĻĦŞŶĞŜĴ ĀĩĄ ħğijĩŶĴĞŜ ğĿĩĀěĩĦĸěĒğĩ㥺ĖħġĴĝąĮĄĖĭĖŁ ŶġĵĄ ĹġĬĄġėđİĖĻħşĸħġijĩþĩėħġĴĝļģşŶğĬĝĮĐ Ō - ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĻćşģĦĭ đĴħĊşĮ ĹħşăĀġĴĝĺĀĖļģş ĸĚijĩŀ ğĭĄĥĮĀģĮĝćĴĝŞ ćijĖŁ þĩăđİĖ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ Ļė ĻćşĔĮŅ ĸĀğijĩŀ ăĸĔĤ þĭėġĝ ėŅĮğĴăĕĮĒĴ ĹĄşĔĩş ăĩijđĸěŚĩ ĸĖijĩŁ ļĝş ĝığĦĸĘĿđğşĩĖħĩĝ ĹĄşġĝąĴĄĸĦıĞđ ĹĖŞĖĸěŚĩ þĭėġĝĻĖġŅĮļĦşĹġĬĄğĬĸĚĮĬ đşĮĖĄĮğĹŶğğĵŶ ĦĮĝĮğēĹŶğğĵŶĸŶŦĖļĝşĻćşăĮĖĻĖĄĮğĄŞĩĦğşĮă ĸěĩğŢĖĸİ ąĩğŢĸĀğijĩŀ ăĸğijĩĖĒŞĮă ľ ļđşđĸı ĚğĮĬąĬļĝŞĝĝı ĩđĹġĬĹĝġăğėĄģĖ ĸąĮĬĸĖijĩŁ ļĝşĻħşĸĦıĞħĮĞ

ģĜ


ĸĖıĞă

LEGUMINOCEAE - MIMOSOIDEAE ćijŀĩģăĤŢ LEGUMINOCEAE - MIMOSOIDEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Archidendron jiringa (Jack) Nielsen ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă þĮăĹđă (ġĚėĴğ)ı ĀĬĸĖıĞă ćĬĸĖıĞă ćĬĸĩıĞă (ąĭĖĔėĴğ)ı ĸĖıĞăĻħĊŞ ĸĖıĞăĖĄ ĘĭĄħġĬĒşĖ ĚĬĸĖıĞă ĝĬĸĖıĞă (ĜĮĀĄġĮă)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĞĖij ĒşĖļĝŞĘġĭđĻėþĖĮđĸġĿĄēIJăþĖĮđĄġĮă ĦĵăŶğĬĝĮĐ ʼnň - ʼnō ĸĝĒğ ĸŶġijĩĄġŅĮĒşĖĸŶŦĖĦıĸĔĮ ħğijĩĖŅĮŁ ĒĮġĩŞĩĖŶĖĸĔĮ ĸğijĩĖĞĩđĸŶŦĖĚĴĝŞ ĄġĝĻħĊŞ Ļė ĻėĸŶŦĖĻėŶğĬĄĩėĹėėþĖĖĄĦĩăćĭĖŁ ĻėŶğĬĄĩėĹĒŞġĬĻėĝıĻėĞŞĩĞŶğĬĝĮĐ Ŋ - Ō ĀĵŞ ĻėĞŞĩĞĸŶŦĖğĵŶĝĖ ħğijĩğĵŶĝĖĹĄĝþĩėþĖĮĖ ŶġĮĞĻėĸğıĞģĹħġĝ čĮĖĻėĝĖ ĹġĬĸėıĞŁ ģĸġĿĄĖşĩĞ ĹĘŞĖĻėĸĄġıĞŁ ăļĝŞĝþı Ė ĞĩđĩŞĩĖĝıĦĹı đă đĩĄ đĩĄĝıĦþı Įģ þĖĮđĸġĿĄ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩĄġĝĸġĿĄ ľ ĈIJăŀ ĹĒĄĹþĖăĝĮąĮĄćŞĩĻħĊŞ ľ ąĬĩĩĄđĩĄŶğĬĝĮĐĸđijĩĖĕĭĖģĮĀĝ - ĸĝĥĮĞĖ Ęġ ĘġĸŶŦĖꍥĹėĖ ĞĮģ ĝıĦģŞ ĖĀĩđĸģşĮğĬħģŞĮăĸĝġĿđ ĸŶŦĖĸĄġıĞģļŶĔĮăĸđıĞģĄĭĖ ĀġşĮĞğĵŶĸĄijĩĄĝşĮ ĘİģĦıĖĮŁŅ ĒĮġĀġŅĮŁ ħğijĩĖŅĮŁ ĒĮġĩĝĝŞģă ĸĝijĩŀ ꍥťŞĹĒĄĩşĮĩĩĄ ĸĝġĿđĹėĖ Ąġĝ ĝıþĖĮđĻħĊŞ ĸĝġĿđĝıġĄĭ ĥĐĬĀġşĮĞĸĝġĿđēĭģŀ Ŋ ęĮ ęŤĄĹĄŞ ŶğĬĝĮĐĸđijĩĖĚĠĥĜĮĀĝ - ĦİăħĮĀĝ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ þĞĮĞĚĭĖĕĴĺŢ đĞĻćşĸĝġĿđ ĠđĵĸĄĿėĄŞĩĖþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĸđijĩĖĚĠĥĜĮĀĝ - ĦİăħĮĀĝ

ĄĮğŶġĵĄ ĄĮğŶġĵĄĸĖıĞăĖİĞĝŶġĵĄĹėėĦģĖĘĦĝ ğĬĞĬŶġĵĄ Ő x Ő - ʼnň x ʼnň ĸĝĒğ þĴđħġĴĝŶġĵĄĹġşģħĞĩđĸĝġĿđ ŋ - ō ĸĝġĿđ ĒŞĩħġĴĝ ĻćşđĖİ ĄġėėĮă ľ ĸğİĝŀ ĻĦŞŶĞŜĴ ĦĵĒğ ʼnō - ʼnō -ʼnō ĩĭĒğĮ ʼnň ĄğĭĝĒŞĩĒşĖ ĸĝijĩŀ ĸĖıĞăĝıĩĮĞĴļđş ʼn ŶŖ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĩĮħĮğ ġĵĄĸĖıĞăĝığĦęĮđ ĜĮĀĻĒşĖĞİ ĝğĭėŶğĬĔĮĖġĵĄĸĖıĞăĸŶŦĖĘĭĄĦđ ĺđĞĖİĞĝĻćşĸĝġĿđĩŞĩĖŶĩĄĸŶġijĩĄąİĝŁ ĖŅĮŁ ĚğİĄ ħğijĩ ĄİĖğŞģĝĄĭėĩĮħĮğğĦĸĘĿđ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĹĄşĺğĀĸėĮħģĮĖļđş ĹġĬĸŶŦĖĞĮþĭėŶŤĦĦĮģĬ ĖĩĄąĮĄĖıĸŁ ŶġijĩĄĒşĖĹġĬĸŶġijĩĄđĩăĞĭăĻćşĻĖĄĮğĸþşĮĞĮĸĚijĩŀ ğĭĄĥĮ ĺğĀĸėĮħģĮĖĩıĄđşģĞ

ģĝ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ėĴĖĖĮĀ GUTTIFERAE

ćijŀĩģăĤŢ GUTTIFERAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Mesua ferrea L. ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĄŠĮĄŞĩ (ĄĬĸħğıĞŀ ă-ĹĝŞĪĩŞ ăĦĩĖ) ĄşĮŅ Ąĩ (ĸăıĞŁ ģ-ĹĝŞĪĩŞ ăĦĩĖ) ėĴĖĖĮĀ (Ĕĭģŀ ļŶ) ŶĬĖĮĀĩ (ĝġĮĞĵ-ŶŤĒĒĮĖı) ĦĮğĜıđĩĞ (ĸćıĞăĻħĝŞ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ļĝşĘġĭđĻė þĖĮđĄġĮăēIJăþĖĮđĻħĊŞ ĦĵăŶğĬĝĮĐ ʼnō – Ŋō ĸĝĒğ ġŅĮĒşĖĸŶġĮĒğă ĺĀĖĄģşĮă ĸŶġijĩĄĒşĖĸğıĞėĦıĖŅŁĮĒĮġŶĖĸĔĮ ĹġĬŶĖĹđă ĜĮĞĻĖĸŶġijĩĄĝıĖŅŁĮĞĮă ĦıþĮģ ĸğijĩĖĞĩđĸŶŦĖĚĴŞĝĔIJėğĵŶĸąđıĞŢĒŅŀĮ Ļė ĸŶŦĖĻėĸđıŀĞģ ĩĩĄĒğăþşĮĝĄĭĖĸŶŦĖĀĵŞ ľ ġĭĄĥĐĬĻėğĵŶļþŞ ğĵŶĻėħĩĄ ħğijĩğĵŶþĩė þĖĮĖĹĄĝğĵŶħĩĄ ŶġĮĞĻėĸğıĞģĹħġĝ ĺĀĖĻėĦĩėĝĖ þĩėĻėĸğıĞė ĹĘŞĖĻėĦı ĸþıĞģĸþşĝĸŶŦĖĝĭĖ ĔşĩăĻėąĬĸŶŦĖĦıþĮģĖģġĩĝĸĔĮĀġşĮĞĻėĝĬŶğĮă ĸĦşĖĄġĮăĻė ĝĩăĸħĿĖćĭđĸąĖ đĩĄ ĸŶŦĖđĩĄĸđıĞŀ ģ ħğijĩĩĩĄĸŶŦĖĄğĬąĴĄ ĒĮĝĈĩĄĻė đĩĄĝıĦþı ĮģĖģġ ħğijĩĦıĸħġijĩăĩŞĩĖ ĄġıėğĩăĄġıėđĩĄĝı Ō Ąġıė ğĵŶćşĩĖ ăĩĸŶŦĖĄğĬĚĴşă ĄġıėđĩĄĝı Ō Ąġıė ġĭĄĥĐĬ ğĵŶļþŞĄġĭė ŶġĮĞĄġıėėĮĖĹġĬħĞĭĄĸģşĮĸþşĮ ĺĀĖĄġıėĦĩė ĹġĬĝıĄġİŀĖħĩĝ ĸĄĦğ ĸĚĤĘĵşąĬĸŶŦĖęĩĞĦıĸħġijĩăąŅĮĖģĖĝĮĄ ĩĩĄđĩĄćŞģăĸđijĩĖĝıĖĮĀĝ-ĄğĄċĮĀĝ Ęġ ġĭĄĥĐĬĘġğĵŶļþŞ ŶġĮĞĺĀşăĹħġĝ ĸŶġijĩĄĹþĿă ĝıĄġıėğĩăĄġıėđĩĄĒİđĩĞĵŞ ĹġĬ þĞĮĞĺĒþIJŁĖĸŶŦĖĄĮėħĴşĝĘġ ĘġĝıĦıĖŅŁĮĒĮġĸþşĝ ĸĝġĿđĝıġĭĄĥĐĬĹėĖ ĝı ʼn-Ŋ ĸĝġĿđ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ğĮĄ ĹĄşġĝĻĖġŅĮļĦş ĸŶġijĩĄ Ļ溥ğĬąĮĞħĖĩă ĄğĬĚıŁ ĹĄşĸĦĝħĬĻĖġŅĮĀĩ đĩĄ ėŅĮğĴăĺġħİĒ ğĬăĭėĄġİĖŀ Ēĭģ ĻćşĘĦĝĦıĸĚijĩŀ ĻħşĒđİ ĔĖ ĖŅĮŁ ĝĭĖĔıĄŀ ġĭĖŀ ąĮĄĸĝġĿđĻćşąđĴ ĒĬĸĄıĞă ĹġĬĔŅĮĸĀğijĩŀ ăĦŅĮĩĮă ĸĖijŁĩļĝş ĻćşĚĩĄĹĘġĦđ đşĮĖĄĮğĹŶğğĵŶ ĸĖijŁĩļĝş ĻćşĔŅĮħĝĩĖğĩăğĮăğēļě ĄŞĩĦğşĮă ĒŞĩĸğijĩ ĔŅĮĚĮĖĔşĮĞ ĹġĬğĮăŶŘĖ đşĮĝğŞĝ

ģĞ


ĸėĖ

FLACOURTIACEAE ćijŀĩģăĤŢ FLACOURTIACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĸėĖ (ĜĮĀĒĬģĭĖĩĩĄĸĆıĞăĸħĖijĩ) ĄijĩđĴ (ĝĮĸġĸĈıĞ – ŶŤĒĒĮĖı) ĒĬþėĀģĮĞ (ĜĮĀĄġĮă) ĝĬĸĄģĖĀģĮĞ (ĜĮĀĸħĖijĩ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ

ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĞĖij ĒşĖþĖĮđĄġĮăēIJăþĖĮđĻħĊŞ ĦĵăŶğĬĝĮĐ ʼnň - ʼnō ĸĝĒğ ġŅĮĒşĖ ĝıĸŶġijĩĄĦıĖŅŁĮĒĮġĹđăĹĒĄĸŶŦĖĦĬĸĄĿđėĮăľ ĒĮĝġŅĮĒşĖąĬĝıħĖĮĝĔğăĚĴŞĝ ħĖĮĹĖŞĖ Ļė ĸŶŦĖĻėĸđıĞŀ ģĩĩĄĦġĭėĄĭĖ ĻėğĵŶļþŞĄġĭėĹĄĝğı ŶġĮĞĻėĹħġĝ čĮĖĻėĦĩėĸþşĮ þĩėĻėħĞĭĄ ĝıþĖĮđĄģşĮă ʼn.ō - Ō.ň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĞĮģ ō - ʼnň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĄşĮĖ ĻėĞĮģ ō - ʼnň ĝİġġİĸĝĒğ đĩĄ ĸŶŦĖćŞĩĹėė cyme ĩĩĄĔıŶŀ ġĮĞĞĩđ đĩĄĸĚĤĘĵş ĹġĬđĩĄĸĚĤĸĝıĞąĬĩĞĵĹŞ ĞĄ ĒşĖĄĭĖ đĩĄĸĚĤĘĵąş ĬĝıĄġıėĸġıĞŁ ă ō - ŏ Ąġıė þĖĮđ Ŋ ĝİġġİĸĝĒğ ĒİđĄĭĖŶġĮĞ ĹĞĄ ļĝŞĝĄı ġıėđĩĄ ĝı stament ĝĮĄĝĮĞĹĞĄĄĭĖĩĞĵėŞ ĖčĮĖğĩăđĩĄĔıĖŀ Ėĵ þIJĖŁ ĝĮĸŶŦĖ lobe ĄşĮĖćĵĩėĭ ĸğĐĵ ĞĮģ Ŋ ĝİġġİĸĝĒğ ļĝŞĝğı ĩŞ ăğĩĞþĩăĸĄĦğĸĚĤĸĝıĞ Ęġ ĸŶŦĖĘġĔıŀĩŞĩĖĖĴŞĝĹėė berry ĸĝijŀĩĦĴĄąĬĝıĦıđŅĮ-Ĺđă ĸŶġijĩĄ (exocarp) ąĬĸħĖıĞģ ĘġĝığŶĵ ğŞĮăĄġĝ þĖĮđĸĦşĖĘŞĮĖĤĵĖĞŢĄġĮă ʼn.ō - Ŋ.ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĝı Ŋ ĸĝġĿđ ğĵŶļþŞĄġĭėēIJăĹėĖ þĖĮđ ō - Ő ĝİġġİĸĝĒğ

ĸŶŦĖļĝşŶĮř ĔıĚŀ ėþIJĖŁ ĒĮĝŶřĮđăđİėĹġşă ĹġĬŶřĮĸėĊąĚğğĐ ĚėĝĮĄĻĖĜĮĀĒĬģĭĖĩĩĄĸĆıĞăĸħĖijĩ ĹġĬĄğĬąĭđ ĄğĬąĮĞĩĞĵĔŞ ģŀĭ ĔĴĄĜĮĀþĩăŶğĬĸĔĤļĔĞ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĦĮĝĮğēþĞĮĞĚĭĖĕĴļŢ đşĺđĞĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ ĄĮğĒİđĒĮ ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴĸŢ ĝġĿđ

ĄĮğŶġĵĄ

ŶġĵĄļđşđĻı ĖĦĜĮĚĚijĖŁ ĔıŶŀ Įř đİėĹġşă ĹġĬŶġĵĄŶĬŶĖĄĭėļĝşĩĖŀij ļđşĘġđı

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĩĮħĮğ ğĭėŶğĬĔĮĖļđşĔăŁĭ Ęġđİė ĹġĬĘġĦĴĄ đşĮĖĄĮğĹŶğğĵŶ ĖŅĮĝĮĔŅĮĸŶŦĖĖŅĮŁ ĘġļĝşĚğşĩĝđijĝŀ ļģĖŢ ĹġĬĹĞĝ

ģğ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ŶğĬ

EUPHORBIACEAE ćijŀĩģăĤŢ EUPHORBIACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Elateriospermum tapos Blume ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ŶğĬ (ĜĮĀĻĒş ĦğĬėĴğ)ı ĄğĬ (ĜĮĀĻĒş) ŶŖğĬ (ĝġĮĞĵ ĞĬġĮ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĞĖij ĒşĖþĖĮđĄġĮăēIJăþĖĮđĻħĊŞ ĝıĀģĮĝĦĵăŶğĬĝĮĐ Ŋň - ŋō ĸĝĒğ Ļė ĻėĸđıŀĞģ ĩĩĄĸğıĞăĦġĭė ğĵŶğı ħğijĩğĵŶļþŞĄġĭė ŶġĮĞĻėĹħġĝ ĸĖijŁĩĻėĀġşĮĞ ĄğĬđĮĥ þĖĮđþĩăĻėŶğĬĝĮĐ Ō - Ō.ō x ʼnŐ - Ŋň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ħġĭăĻėĸĄġıĞŁ ă ĸŶŦĖĝĭĖ ĸĦşĖĻėĹėėğŞĮăĹħćĭđĸąĖ ĸĦşĖĹþĖăĻėĝı ʼnŊ - ʼnŌ ĀĵŞ đĩĄ ĸŶŦĖĦıþĮģĖģġħğijĩĦıĀğıĝ ĝıþĖĮđĸġĿĄ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩĒĮĝĈĩĄĻėĒĩĖŶġĮĞĄİăŀ ĩĩĄđĩĄĻĖĸđijĩĖĸĝĥĮĞĖ-ĚĠĥĜĮĀĝ đĩĄĒĭģĸĝıĞþĖĮđĄģşĮăŶğĬĝĮĐ ň.ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ Ęġ ĝıþĖĮđĻħĊŞ ĸŶŦĖćĖİđĸŶġijĩĄĹþĿă (Capsule) ĹĞĄĩĩĄĸŶŦĖ ŋ Ěĵ ćĭđĸąĖ ĀġşĮĞĞĮăĚĮğĮĹĒŞĞĮģĄģŞĮĸġĿĄĖşĩĞ ĘġĩŞĩĖĦıĸþıĞģĸĝijŀĩĹĄŞąĬĹĒĄĩĩĄ ĜĮĞĻĖħĖIJăŀ ĘġąĬĝı ŋ ĸĝġĿđ ĘİģĹþĿăĦıĖĮŁŅ ĒĮġĸŶŦĖĝĭĖ ĘġĹĄŞĸĒĿĝĔıĻŀ ĖĸđijĩĖ ĦİăħĮĀĝ - ĄĭĖĞĮĞĖ ĸĝġĿđĝıĸĖijĩŁ ĻĖĦıþĮģğĦĝĭĖ ĦĮĝĮğēĖŅĮĝĮğĭėŶğĬĔĮĖļđş

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĚėĻĖŶřĮđİėćijĖŁ ĔĮăĜĮĀĻĒşĹēėĸþĮėğğĔĭđ ąĭăħģĭđĚĭĔġĴă Ēğĭă ĸŶŦĖĒşĖ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĺđĞĔĭģŀ ļŶąĬĻćşģĕİ þı ĞĮĞĚĭĖĕĴŶŢ ğĬĺđĞĸĝġĿđ

ĄĮğŶġĵĄ ĄĮğĸĒğıĞĝĚijĖŁ ĔıĦŀ ĮŅ ħğĭėŶġĵĄļĝşŶğĬĻħşđĮŅ ĸĖİĖĄĮğĸćŞĖĸđıĞģĄĭėĄĮğŶġĵĄļĝşĦģĖĹġĬļĝşŶĮř ĩijĖŀ ľ ĄŞĩĖąĬĖŅĮĚĭĖĕĴļŢ ĝş ŶğĬġăŶġĵĄĻĖħġĴĝĔıĸŀ ĒğıĞĝļģş ĒşĖĠđĵęĖĸħĝĮĬĔıąŀ ĬŶġĵĄļĝşŶğĬ ĀijĩŶğĬĝĮĐĸđijĩĖĄğĄċĮĀĝ ĸĚğĮĬĒşĖļĝşĸąğİĊĸĒİėĺĒ ļđşđı ĸĖijĩŀ ăąĮĄĝıęĖĒĄĒġĩđĸģġĮļĝŞĒĩş ăğđĖŅĮŁ ĄĮğŶġĵĄĀģğþĴđħġĴĝŶġĵĄþĖĮđ Ōň x Ōň x ŋň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ħğijĩĩĞŞĮăĖşĩĞ þĴđħġĴĝĻħşġĄIJ ŶğĬĝĮĐ ŋň - ōň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĺđĞþĴđđİĖĒĮĄĹđđĔİ㣠ļģş Ŋ - ŋ ģĭĖ ąĮĄĖĭĖŁ ąIJăğĩ㥺ĖħġĴĝđşģĞŶĴĞŜ ĀĩĄ ĸĚijĩŀ ćŞģĞĻħşĄġşĮļĝşĸąğİĊĸĒİėĺĒļđşĸğĿģþIJĖŁ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ ĄĮğĹŶğğĵŶ ĸĖijĩŀ ăąĮĄŶğĬĸŶŦĖļĝşĔĝŀ ı ġı Ąĭ ĥĐĬĦĵăĻħĊŞġĮŅ ĒşĖĸŶġĮĒğă ĸĝijĩŀ ļđşþĖĮđĦĮĝĮğēĖŅĮļĝşĝĮĻćşŶğĬĺĞćĖŢļđş đşĮĖĩĮħĮğ ġĵĄŶğĬĦĮĝĮğēĖŅĮĝĮĔŅĮĩĮħĮğļđş ĺđĞĖİĞĝĖŅĮĝĮĻćşĹĔĖĘĭĄĻĖĹĄăĦşĝŶŤĄĥŢĻĒş ĒşĝĄĬĔİ ĹĄăļĒŶġĮ ĹġĬĞĭă ĦĮĝĮğēĹŶğğĵŶĔŅĮġĵĄŶğĬĆĮė ġĵĄŶğĬđĩă ĸŶŦĖĒşĖ

ģĠ


ŶŖė

BIGNONIACEAE ćijŀĩģăĤŢ BIGNONIACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Millingtonia hortensis L.f. ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĄĮđĦĬġĩă, ĄĮĈĬġĩă (ĜĮĀĸħĖijĩ) ŶŖė (ĜĮĀĄġĮă)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖĚğğĐļĝşĞijĖĒşĖ ĝıĀģĮĝĦĵăŶğĬĝĮĐ ō - Ŋō ĸĝĒğ ġĭĄĥĐĬþĩăġŅĮĒşĖ ĘİģĸŶġijĩĄĝıĦıĸĔĮ ĚijŁĖĘİģĸŶġijĩĄþğĴþğĬ ėğİĸģĐĄİŀ㥺ĮĖĝıąĴđ ĸŶŦĖćŞĩăĩĮĄĮĤ Ļė ĻėŶğĬĄĩėĹėėþĖĖĄ ĝıĻėĞŞĩĞŶğĬĝĮĐ ŏ - ő Ļė ġĭĄĥĐĬþĩăĻėĸŶŦĖğĵŶħĩĄ ĺĀĖĻėĝĖ ĦŞģĖŶġĮĞĻėĹħġĝ ğİĝþĩėĻėĝığĩĞħĞĭĄ ĻĒşĔşĩăĻėąĬĸħĿĖĸĦşĖĄġĮă Ļė ĹġĬĒŞĩĝþĖļđşćĭđ đĩĄ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩ Ēĭ㣠Ēğă ĝıþĖĮđĞĮģŶğĬĝĮĐ Ō - ʼnŎ ĖİģŁ ġĭĄĥĐĬþĩăđĩĄĝıĄġıėğĩă ĦŞģĖĔıŀĸŶŦĖčĮĖĄġıėąĬĸćijŀĩĝĒİđĄĭĖ ŶġĮĞĄġıėĹĞĄĩĩĄĸŶŦĖĹĆĄ ō ĹĆĄ Ąġıė đĩĄąĬĸćijŀĩĝĒİđĄĭĖĸŶŦĖĔŞĩ ŶġĮĞĄġıėĹĞĄĩĩĄĸŶŦĖ ō Ąġıė ĻĖþĖĮđĔıŀļĝŞĸĔŞĮĄĭĖ ĒğăĄġĮăđĩĄĄĿąĬĝıĸĄĦğĒĭģĘĵş ĹġĬĒĭģĸĝıĞ ĒİđĩĞĵŞđşĮĖĻĖĻĄġşŶĮĄĔŞĩ Ęġ ĝıġĭĄĥĐĬĸŶŦĖꍥ ĘġĔıŀĹĄŞĸĒĿĝĔıŀĄĿąĬĹĒĄħğijĩĩşĮĩĩĄ þşĮăĻĖĄĿąĬĝıĸĝġĿđĸŶŦĖ ąŅĮĖģĖĝĮĄ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĸŶŦĖĚğğĐļĝşĔĝŀı Ąĭ þIJĖŁ ĻĖŶřĮĸėĊąĚğğĐĔĭģŀ ļŶ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ þĞĮĞĚĭĖĕĴđŢ ģş ĞĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ ĸŶŦĖĚğğĐļĝşĔĖŀı Ğİ ĝŶġĵĄĸŶŦĖĚğğĐļĝşŶğĬđĭė ĹġĬŶġĵĄĒĮĝğİĝēĖĖĔĭģŀ ļŶ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ Ļė ĻćşĻėĹħşă ĖŅĮĝĮĝģĖĸŶŦĖėĴħğıĦŀ ėĵ đĩĄ ĻćşđĩĄĹħşăĖŅĮĝĮĝģĖĦĵė ĸŶŦĖĞĮĹĄşĺğĀħĩėħijđ

ģġ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ęĮă

LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE ćijŀĩģăĤŢ LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Caesalpinia sappan L. ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ęĮăĹđă ęĮăĦşĝ (ĄĮĊąĖėĴğ)ı ęĮăĸĦĖ ăşĮĞ (ĄĬĸħğıĞŀ ă ĄĮĊąĖėĴğ)ı

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĞĖij ĒşĖþĖĮđĄġĮă ĦĵăŶğĬĝĮĐ Ő - ʼnň ĸĝĒğ ġŅĮĒşĖĝıħĖĮĝĺĀşăĹþĿă ľ Ĕĭģŀ ļŶĔĭ㣠ġŅĮĒşĖ ĘġĭđĻė ĹĒŞĘġİĻėļģ ąĬĹĒĄþIJĖŁ ĸŶŦĖĄĩħğijĩĹĒĄĹþĖăćİđ ħğijĩĸĄijĩėćİđĚijĖŁ Ļė ĻėŶğĬĄĩėĹėėþĖĖĄĦĩăćĭĖŁ ĻėĞŞĩĞğĵŶþĩėþĖĮĖ ĄģşĮă Ŏ – ʼnň ĝİġġİĸĝĒğ ĞĮģ ʼnň – ʼnŎ ĝİġġİĸĝĒğ ŶġĮĞĻėĝĖēIJăĸģşĮĒijĖŁ ĄşĮĖĻėĞĮģ Ŋ - ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ đĩĄ ĸŶŦĖćŞĩĄğĬąĬ ĩĩĄĔıŀĈĩĄĻė ĹġĬŶġĮĞĄİŀă đĩĄĞŞĩĞĦıĸħġijĩă ĻėŶğĬđĭėğĵŶĻėħĩĄ Ęġ ĸŶŦĖꍥğĵŶþĩėþĖĮĖĸėıŁĞģ ĹėėĘİģĝĭĖļĝŞĹĒĄ ĸŶġijĩĄĹþĿă ĸĝġĿđĦıĖŅŁĮĒĮġ ĝı ŋ - Ō ĸĝġĿđ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĚėĒĮĝĸþĮħİĖŶĵĖ ŶřĮĸĒĿăğĭă ĹġĬĒĮĝŶřĮđăđİėĹġşăĔĭģŀ ļŶ ĸŶŦĖļĝşĔĔŀı ĖĹġşăļđşđı

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ

ĺđĞģİĕıĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ

ĄĮğŶġĵĄ ęĮăĸŶŦĖĚijćĔıĔŀ ĖĔĮĖĒŞĩĦĜĮĚĹħşăĹġşăļđşđı ĹġĬĸąğİĊĸĒİėĺĒļđşđĻı ĖđİĖĔĴĄĦĜĮĚ ĞĄĸģşĖĚijĖŁ ĔıĔŀ ĝŀı Ėı ĮŁŅ ĔŞģĝþĭă ĀģğþĴđ ħġĴĝĄģşĮăxġIJĄ ŶğĬĝĮĐ Ŋň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ğĬĞĬħŞĮăŶğĬĝĮĐ Ŋ ĸĝĒğ ēşĮĚijŁĖĔıŀĒŅŀĮĀģğĝĵġđİĖþIJŁĖĸŶŦĖĄĩăĦĵă ĹĄĬēĴăđŅĮ ĩĩĄĄŞĩĖŶġĵĄĔĴĄĀğĭŁă ĒĭŁăĒşĖĄġşĮĻħşĒğă ĹġĬĄġėđİĖĻħşĹĖŞĖ ğđĖŅŁĮģĭĖġĬĀğĭŁăąĖĄģŞĮĒşĖĄġşĮąĬĹĒĄĞĩđĻħĝŞ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĻćşėŅĮğĴăĺġħİĒĦĒğı ĹĄşėİđ ĹĄşļþş þĭėħĖĩă ğĭĄĥĮĺğĀĔĭŀģļŶ đşĮĖĄĮğĹŶğğĵŶ ĻćşĔĮŅ ĸĀğijĩŀ ăĸăİĖ ĔŅĮĦıĞĩş ĝ ĻćşĞĩş ĝĘşĮļħĝ ĘşĮęŚĮĞĹġĬþĖĦĭĒģŢ ĖĩĄąĮĄĖıĸŁ ŶġijĩĄĒşĖĹġĬĸŶġijĩĄĘġĝıĦĮğĹĔĖĖİĖĦĵă ĻćşĸŶŦĖĦıĻĦŞĩĮħĮğĹġĬĸĀğijŀĩăđijŀĝ

ģĢ


ĚĠĄĥŢ

LEGUMINOSAE - MIMOSOIDEAE ćijŀĩģăĤŢ LEGUMINOSAE - MIMOSOIDEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Albizia lebbeck (L.) Benth. ćijĩŀ ĚijĖŁ ĸĝijĩă ĄşĮĝŶĵ ĚĠĄĥŢ (ĜĮĀĄġĮă), ąĮĝąĴğı ĈIJĄ (ĄğĴăĸĔĚī), ĄĬĈIJĄ (ĚİąĒİ ğ), ąłĮþĮĝ (ĜĮĀĸħĖijĩ), ĄĮĹĈ ĄĮļĚ ĹĄğĬ (ĦĴğĮĥċğńĕĮĖı), Ąğıđ (ĄğĬėı)ŀ , ĄşĮĖĪĴăş (ćĭĞĜĵĝ)İ , ĒĴđŠ ēŞĩĖĖĮ (ĸġĞ), ĚĊĮĄĬėĴĄ (ĩğĭĊŶğĬĸĔĤ), ĝĬþĮĝĺĀĄ ĝĬğĴĝŶŀĮ ćĴ㣠ğĴ㣠(ĖĀğğĮćĦıĝĮ), ĄğĬĚıĸŁ þĮĀģĮĞ (ĸĚćğėĴğ)ı

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ļĝşĘġĭđĻė þĖĮđĄġĮăēIJăþĖĮđĻħĊŞ ĦĵăŶğĬĝĮĐ Ŋň – ŋň ĸĝĒğ ĸŶġijĩĄĖĩĄ þĩăġŅĮĒşĖþğĴþğĬ ĦıĸĔĮĹĄŞ ĹĒĄĸŶŦĖğŞĩăĞĮģ ĸŶġijĩĄĻĖĦıĹđăĸġijĩđĖĄ ĄğĬĚıĦŁ þı Įģ ĹĞĄąĮĄĹĄŞĖĸħĿĖļđşćĭđ ĄİŀăĩŞĩĖĸĄġıŁĞăħğijĩĝıþĖġĬĸĩıĞđŶğĬŶğĮĞ Ļė ĸŶŦĖĻėŶğĬĄĩėĹėėþĖĖĄ ĩĩĄĒğăþşĮĝĄĭĖĸŶŦĖĀĵŞ ľ ġĭĄĥĐĬĻėĞŞĩĞğĵŶğı ħğijĩ ğĵŶğıĹĄĝļþŞĄġĭė ŶġĮĞĻėĝĖ ĺĀĖĻėĄġĝħğijĩĸėıŁĞģ þĩėĻėĸğıĞė ĹĘŞĖĻėĸĄġıŁĞă ĦıĸþıĞģĸþşĝ ħġĭăĻėĦıĸþıĞģħĝŞĖ ĝıþĖġĬĸĩıĞđĔıŀėğİĸģĐĸĦşĖĄġĮăĻė đĩĄ ĩĩĄđĩĄĸŶŦĖćŞĩ ġĭĄĥĐĬćŞĩĄġĝ ĩĩĄĒĮĝĈĩĄĻėĻĄġşŶġĮĞĄİŀă ʼn - Ō ćŞĩ đĩĄ ĦıþĮģ ĝıĄġİŀĖħĩĝ ĩĩĄđĩĄćŞģăĸđijĩĖĝıĖĮĀĝ-ĸĝĥĮĞĖ Ęġ ĸŶŦĖꍥġĭĄĥĐĬğĵŶėğğĔĭđ ĹėĖĹġĬėĮă ĦıĸĔĮĩĝĸħġijĩă ħğijĩĦıěĮăþşĮģ ĘİģĸĄġıĞŁ ă ĸŶŦĖĝĭĖ ļĝŞĝıþĖ ĸĝġĿđğĵŶļþŞ ĝı Ō - ʼnŊ ĸĝġĿđ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ þIJŁĖĔĭŀģļŶĻĖŶřĮĸėĊąĚğğĐ ŶřĮĸĒĿăğĭă ĹġĬŶřĮđİėĹġşăĔĭŀģŶğĬĸĔĤ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ Ļė ğĦĸĞĿĖ đĭėĚİĥğşĩĖ ĸŶġijĩĄĹġĬĸĝġĿđ ĝığĦęĮđ ĸŶŦĖĞĮĦĝĮĖĹĘġ ĸćŞĖ ğĭĄĥĮĹĘġĻĖŶĮĄ ġŅĮĀĩ ĸħăijĩĄ ħğijĩěŤĖĘĴ ğĭĄĥĮğİđĦıđģă ĔģĮğħĖĭĄ ĹĄşĔşĩăğŞģă ħşĮĝĺġħİĒĒĄĻĖ ĸĝġĿđ ĻćşğĭĄĥĮĄġĮĄĸĄġijŁĩĖ ĹġĬĺğĀĸğijŁĩĖ ĩİĖĸđıĞĻćşĔŅĮĞĮğĭĄĥĮĸĞijŀĩĒĮĩĭĄĸĦė đşĮĖĄĮğĹŶğğĵŶ ĸĖijŁĩļĝş ĝıĦıĖŅŁĮĒĮġ ĸħĖıĞģ ĹþĿă ĸġijŀĩĞ ļĦĄġė ĒėĹĒŞăăŞĮĞ ĻćşĻĖĄĮğĄŞĩĦğşĮă ĸŶġijĩĄ ĻħşĖŅŁĮęĮđćĖİđ Pyrogallol ĹġĬ Catechol ĦŅĮħğĭėĻćşěĩĄħĖĭă ĹġĬĻħşĦıĖŅŁĮĒĮġ ĦŅĮħğĭėĞşĩĝĘşĮ ĹĄŞĖ ĻħşĦıĹđăĀġŅŁĮ

ģģ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĚĬĞĩĝ

DIPTEROCARPACEAE ćijŀĩģăĤŢ ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ ćijŀĩĦĮĝĭĊ ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă

DIPTEROCARPACEAE Shorea roxburghii G. Don White Meranti ĄĬĞĩĝ (ĸćıĞăĻħĝŀ), þĬĞĩĝ (ġĮģ), þĬĞĩĝđă ĚĬĞĩĝđă (ĜĮĀĸħĖijĩ), ĹĀĖ (ġĮģ), ĸćıĞă ĸĈıĞŀ ģ (ĄĬĸħğıĞŀ ă-ĸćıĞăĻħĝŀ), ĚĬĞĩĝ (ĜĮĀĄġĮă), ĚĬĞĩĝĔĩă (ĦĴğĮĥċğńĕĮĖı, ŶğĮąıĖėĴğ)ı , ĞĮăħĞģĄ (ĖŀĮĖ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ļĝşĘġĭđĻė þĖĮđĄġĮăēIJăþĖĮđĻħĊŞ ĦĵăŶğĬĝĮĐ ʼnō - ŋň ĸĝĒğ ġŅĮĒşĖĸŶġĮĒğă ĸŶġijĩĄĒşĖĦıĖŅŁĮĒĮġħğijĩĸĔĮĸþşĝ ĹĒĄĸŶŦĖğŞĩăĒĮĝĞĮģġŅĮĒşĖ ĹġĬĸŶŦĖĦĬĸĄĿđħĖĮ ĸŶġijĩĄĻĖĦıĖŅŁĮĒĮġĩŞĩĖŶĖĸħġijĩă Ļė ĸŶŦĖĻėĸđıŀĞģ ĩĩĄĸğıĞăĸģıĞĖĦġĭė ġĭĄĥĐĬĻėğĵŶĝĖğı ħğijĩğĵŶþĩėþĖĮĖ ŶġĮĞĻė Ĺħġĝ ĺĀĖĻėĦĩėĝĖ þĩėĻėĸğıĞėħğijĩĸŶŦĖĀġijŀĖĸġĿĄĖşĩĞ ĹĘŞĖĻėĸĄġıŁĞăĦıĸþıĞģ ĸŶŦĖĝĭĖ ĸĦşĖĄġĮăĻėĹġĬĸĦşĖĹþĖăĻėĝĩăĸħĿĖćĭđĸąĖ đĩĄ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩþĖĮđĻħĊŞĒğăĦŞģĖĞĩđþĩăĒşĖ ħğijĩŶġĮĞĄİăŀ đĩĄĦıþĮģħğijĩĦıĸħġijĩăĩŞĩĖ ĹġĬĝıĄġİŀĖħĩĝąĭđ ĄġıėĸġıŁĞăĦıĸþıĞģĺĀĖĸćijŀĩĝĒİđĄĭĖŶġĮĞĹĞĄĸŶŦĖĹĆĄĹħġĝ ō ĹĆĄ ĄġıėđĩĄĺĀĖĸćijŀĩĝĒİđĄĭĖ ŶġĮĞĹĞĄ ō ĹĆĄėİđĸŶŦĖĸĄġıĞģ ĩĩĄđĩĄćŞģă ĸđijĩĖĕĭĖģĮĀĝ-ĄĴĝĜĮĚĭĖĕŢ Ęġ ĸŶŦĖğĵŶğı ħğijĩğĵŶĄğģĞ ĄġıėĸġıŁĞăĸąğİĊļŶĸŶŦĖŶŖĄĞĮģ ŋ ŶŖĄ ĹġĬŶŖĄĦĭŁĖ Ŋ ŶŖĄ ĚĩĹħşăĸŶŦĖĦıĖŅŁĮĒĮġ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĚėĻĖŶřĮĸĒĿăğĭă ŶřĮĸėĊąĚğğĐ ŶřĮđİėĹġşăĹġĬŶřĮđİėćijŁĖĔĭŀģĔĴĄĜĮĀþĩăŶğĬĸĔĤ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĸŶġijĩĄĒşĖ ĝığĦęĮđ Ēşĝđijĝŀ ĹĄşĔĩş ăğŞģă ęĖĔĮĦĝĮĖėĮđĹĘġ ĻćşġĮş ăĹĘġĦđ ĻćşĒĝş ĸŶŦĖĞĮęĮđĦĝĮĖĹĄşĔĩş ăĸđİĖ ĹġĬġŅĮļĦşĩĭĄĸĦė đĩĄ ğĦħĩĝĦĴþĴĝ ŶğĴăĸŶŦĖĞĮĹĄşġĝ ĸþşĮĞĮħĩĝėŅĮğĴăħĭģĻą ĹġĬġđļþş đşĮĖĄĮğĹŶğğĵŶ ĸŶġijĩĄĒşĖ ĸŶŦĖĦĮğĄĭĖėĵđ ĸćŞĖ ĻĦŞĄğĬėĩĄĖŅŁĮĒĮġĦđĸĚijŀĩĄĭĖĖŅŁĮĒĮġĸĦıĞ ĸĖijŁĩļĝş ĝıĦıĸħġijĩăĩŞĩĖĹĄĝĦıĸþıĞģ ĹþĿăĹğă ĸħĖıĞģ ĒĄĹĒŞăăŞĮĞ ĻćşĔŅĮħĝĩĖğĩăğĮăğēļě ĸĦĮėşĮĖĸğijĩĖ þijŀĩ ğĩđ ĸğijĩþĴđ ĻćşĻĖĄĮğĄŞĩĦğşĮă ĔŅĮĒă ęĮ ĹġĬĸĀğijŀĩăėĖĸĦĮĄğĬĺđăĸğijĩ ćĭĖ ĻćşĘĦĝĖŅŁĮĝĭĖĔĮļĝş ĞĮĹĖģĸğijĩ

ģĤ


ĸĚĄĮ

BIGNONIACEAE ćijŀĩģăĤŢ BIGNONIACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Oroxylum indicum (L.) kurz ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ġİđļĝş ĝĬġİđļĝş ĝĬġİĖŁ ļĝş (ĜĮĀĸħĖijĩ) ġİŁĖěŚĮ (ĸġĞ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĝıĀģĮĝĦĵăĒĭ㣠ĹĒŞ Ō - Ŋň ĸĝĒğ ĸŶġijĩĄĸğıĞė ĦıĸĔĮ ėĮăĔıĹĒĄĸŶŦĖğĩĞĒijĖŁ ľ ĸġĿĄĖşĩĞ ĝığĩĞĹĘġĸŶŦĖþĖĮđĻħĊŞĸĄİđąĮĄĻėğŞģăħġŞĖļŶ ġŅĮĒşĖĹġĬĄİăŀ ĄşĮĖĝığğĵ ĬėĮĞĩĮĄĮĤ ĄğĬąĭđĄğĬąĮĞĔĭģŀ ļŶ Ļė ĸŶŦĖĻėŶğĬĄĩėĹėėþĖĖĄ ŶġĮĞĀıŀ Ŋ – ŋ ćĭĖŁ ĸğıĞăĒğăþşĮĝĸŶŦĖĄğĬąĴĄĔıŶŀ ġĮĞĄİăŀ ĻėĞŞĩĞ ŋ – ō ĀĵŞ ĸğıĞăĒğăþşĮĝ ĻėĞŞĩĞğĵŶļþŞēăIJ ğĵŶþĩėþĖĮĖ ŶġĮĞĻėĹħġĝ ĺĀĖĻė ĦĩėĹĀė ĻėĸĄġıĞŁ ă þĩėĻėĸğıĞė đĩĄ ĦıĝŞģăĀġŅŁĮ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩĹėėćŞĩĄğĬąĬĒĮĝŶġĮĞĄİŀă ćŞĩĞĮģ ʼn – Ŋ ĸĝĒğ ĝıđĩĄĞŞĩĞ Ŋň – ŋō đĩĄ ĄġıėĸġıĞŁ ă ō Ąġıė ĸćijĩŀ ĝĒİđĄĭĖĸŶŦĖħġĩđ ĦıĹđăĀġŅĮŁ ĄġıėđĩĄ ō Ąġıė ĜĮĞĖĩĄĦıĝģŞ ăĹđă ħğijĩĖŅĮŁ ĒĮġĀġŅĮŁ ĜĮĞĻĖĦıĸħġijĩăēIJăćĝĚĵ Ęġ ĸŶŦĖꍥĹėĖĞĮģĀġşĮĞğĵŶđĮė ħşĩĞğĬĞşĮĩĞĵĸŞ ħĖijĩĸğijĩĖĞĩđ ĸĝġĿđĹėĖ ĝıŶĄŖ ėĮăĻĦ ąŅĮĖģĖĝĮĄ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ

ĚėĒĮĝćĮĞŶřĮđăđİėħğijĩŶřĮĘġĭđĻė

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ

ĻćşĸĚĮĬĸĝġĿđ

ĄĮğŶġĵĄ ĸĒğıĞĝđİĖĺđĞþĴđħġĴĝĄģşĮă ĞĮģĹġĬġIJĄ đşĮĖġĬ ŋň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĒĮĄđİĖĔİ㣠ļģş ʼn - Ŋ ĦĭŶđĮħŢ ĻĦŞŶĞŜĴ ħĝĭĄħğijĩŶĴĞŜ ĀĩĄ ĀġĴĄĸĀġşĮđİĖğĩ㥺ĖħġĴĝ ąĮĄĖĭĖŁ ąIJăĞşĮĞĒşĖĄġşĮġăŶġĵĄ ĄġėđİĖėğİĸģĐĺĀĖĻħşĹĖŞĖĚĩŶğĬĝĮĐ ĹġşģğđĖŅĮŁ ĻħşćĝŞĴ ĔĭĖĔı

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĩĮħĮğ ĞĩđĩŞĩĖ đĩĄ ĹġĬꍥ (Ęġ) ĦĮĝĮğēĖŅĮĝĮŶğĬĄĩėĩĮħĮğ ĹġĬğĭėŶğĬĔĮĖĸŶŦĖĘĭĄąİĝŁ ĖŅĮŁ ĚğİĄļđş đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ğĮĄ ĝığĦęĮđþĝ ėŅĮğĴăĕĮĒĴĔĮŅ ĻħşĸĄİđĖŅĮŁ ĞŞĩĞĩĮħĮğ ĸŶŦĖĞĮĹĄşĔĩş ăğŞģă ĸŶġijĩĄĒşĖ ĝığĦęĮđþĝ ĸŶŦĖĞĮđĭėĚİĥĺġħİĒ ĹĄşğĩş ĖĻĖ ĹĄşĔĩş ăğŞģă

Ĥě

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĺĚĤğıĝħĮĺĚĕİ MORACEAE

ćijŀĩģăĤŢ MORACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Ficus religiosa L. Ŷĵ (ĸþĝğ), ĺĚ ĺĚĤğıĝħĮĺĚĕİń (ĜĮĀĄġĮă), ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĞŞĩă (ĸăıĞŀ ģ-ĹĝŞĪĩŞ ăĦĩĖ), Ħġı (ĜĮĀĸħĖijĩ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ļĝşĞijĖĒşĖĘġĭđĻė þĖĮđĄġĮăēIJăþĖĮđĻħĊŞ ĦĵăŶğĬĝĮĐ ʼnō - Ŋō ĸĝĒğ ĸŶġijĩĄĒşĖĸğıĞėĦıĖŅŁĮĒĮġ ĹĒĄĄİŀ㥺ĮĖĦĮþĮĹĘŞĄģşĮăĝĮĄ ĹġĬĸŶġijĩĄĻĖĒşĖ ĝıĖŅŁĮĞĮăĦıþĮģ ļĝŞĝığĮĄĩĮĄĮĤąĮĄĄİŀ㥺ĮĖ Ļė ĸŶŦĖĻėĸđıĞŀ ģ ĩĩĄĸğıĞăĸģıĞĖĦġĭė ġĭĄĥĐĬĻėğĵŶħĭģĻąĹĄĝğĵŶļþŞ ŶġĮĞĻėĸğıĞģ ĹħġĝĞĮģĀġşĮĞħĮă ĺĀĖĻėĝĖħğijĩĝĖĒĭđ þĩėĻėĸğıĞė ĹġĬĸŶŦĖĀġijĖŀ ĸġĿĄ ĖşĩĞ ĹĘŞĖĻėĸğıĞėĦıĸþıĞģĸþşĝ ĸŶŦĖĝĭĖ ĄşĮĖĻėĞĮģ ĸĦşĖĄġĮăĻė ĹġĬĸĦşĖĹþĖă ĻėĝĩăĸħĿĖćĭđĸąĖ đĩĄ ĩĩĄđĩĄĸŶŦĖćŞĩĹėėćŞĩĝĬĸđijĩŀ ĒĮĝĈĩĄĻė đĩĄĝıþĖĮđĸġĿĄąŅĮĖģĖĝĮĄĩĞĵŞ ĜĮĞĻĖčĮĖğĩăđĩĄ đĩĄĞŞĩĞŶğĬĄĩėđşģĞđĩĄĸĚĤĘĵėş ğİĸģĐğĵĸŶŕđ ĝıĦĹı đă ĸğijĩŀ đĩĄĸĚĤĸĝıĞĩĞĵēŞ đĭ ġăĝĮ ĩĩĄđĩĄĒġĩđĔĭ㣠ŶŖ Ęġ ĸŶŦĖĘġĦđ ġĭĄĥĐĬğĵŶĔğăĄġĝ ĸĝijŀĩĦĴĄĦıĝŞģăđŅĮ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĝıēĖŀİ ĄŅĮĸĖİđĔıŶŀ ğĬĸĔĤĩİĖĸđıĞēIJăĸĩĸćıĞĒĬģĭĖĩĩĄĸĆıĞăĻĒş ĚėþIJĖŁ ĔĮăĜĮĀĒĬģĭĖĩĩĄĸĆıĞăĸħĖijĩ ĜĮĀĸħĖijĩ ĹġĬ ĜĮĀĒĬģĭĖĩĩĄþĩăļĔĞĸŶŦĖĦŞģĖĝĮĄ ĒĮĝŶřĮĸĒĿăğĭă ŶřĮĸėĊąĚğğĐ ĹġĬŶřĮđİėĹġşăĔĭŀģļŶ ĖİĞĝŶġĵĄĒĮĝėşĮĖĸğijĩĖ ģĭđ ģĮĩĮğĮĝ ħğijĩĒĮĝĦģĖĦĮĕĮğĐĬĸĚijĩŀ ĻħşĀģĮĝğŞĝĸĞĿĖ ćĴĝŞ ćijĖŀ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ Ļė đĩĄ Ęġ ĸŶġijĩĄĒşĖ ğĮĄ

ĹġĬĄİŀăĩŞĩĖ ĝıĠĔĕİńĸŶŦĖĞĮğĬėĮĞ ğĭĄĥĮĹĘġ ĹġĬĺğĀĘİģħĖĭă ĸĀıŀĞģĻĖĖŅŁĮĦĬĩĮđđijŀĝćŞģĞġđļþş ĸŶŦĖĞĮğĬėĮĞ ėđĸŶŦĖĘăĹĄşĺğĀħĩėħijđ ĸŶŦĖĞĮęĮđĦĝĮĖĖŅŁĮĒşĝħğijĩćăđijŀĝĹĄşĺğĀħĖĩăĻĖ ĺğĀħİđ ĻćşĸŶŦĖĞĮĚĩĄ ĸŶŦĖĞĮġđĩĮĄĮğėģĝ ĸĖijŀĩăąĮĄĩĮĄĮğĩĭĄĸĦė ėğğĸĔĮĩĮĄĮğŶģđěŤĖ ėŅĮğĴăĸħăijĩĄ ĚĩĄğĭĄĥĮĹĘġĔıŀŶĮĄĻĖĸđĿĄ

ĤĜ


ĝĬĄġŅŀĮĒşĖ

LEGUMINOSEA - MIMOSOIDEAE ćijŀĩģăĤŢ ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ ćijŀĩĦĮĝĭĊ ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă

LEGUMINOSEA - MIMOSOIDEAE Adenanthera pavonina L. Red Sandalwood Tree, Coralwood Tree ĝĬĄġŅŀĮĒşĖ ĝĬĄġŅŀĮĒĮćşĮă (ĔĭŀģļŶ), ĝĬĹĀşĄ ħĝĮĄĹĀşĄ (ĸăıĞŁ ģ-ĹĝŞĪĩŞ ăĦĩĖ), ĝĬĹđă ĝĬħĭģĹđă ĝĬĺħđĹđă (ĜĮĀĸħĖijĩ), ėĖĈı (ĦĒĵġ), ļĚĸăİĖĄġŅĮŀ (ĖĀğĤğıĕğğĝğĮć), ļĚ (ĝġĮĞĵ-ĜĮĀĻĒş), ĝĬĄġŅĮŀ ĒĮļĄŞ (ĜĮĀĸħĖijĩ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ļĝşĞĖij ĒşĖĘġĭđĻė þĖĮđĸġĿĄēIJăþĖĮđĄġĮă ĦĵăŶğĬĝĮĐ ō – Ŋň ĸĝĒğ ĸŶġijĩĄġŅĮĒşĖ ĸğıĞėĦıĖŅŁĮĒĮġŶĖĸĔĮ ħğijĩĖŅŁĮĒĮġĩŞĩĖ ĩĮąĝığĩĞĹĒĄğĬĹħăĸġĿĄ ľ ėşĮă ĸğijĩĖ ĞĩđĸŶŦĖĚĴŞĝĄġĝ ĞĩđĩŞĩĖĝıþĖĖİŀĝĸŶŦĖĝĭĖĀġşĮĞĸĦşĖļħĝ Ļė ĸŶŦĖĻėŶğĬĄĩėĹėėþĖĖĄĦĩăćĭĖŁ ĩĩĄĸğıĞăĦġĭėĄĭĖ ćŞĩĻėđşĮĖþşĮăĝıŶğĬĝĮĐ Ŋ - Ŏ ĀĵŞ ĹġĬĝıĻėĞŞĩĞĹþĖăġĬ ŏ - ʼnō ĀĵŞ ġĭĄĥĐĬĻėğĵŶğıĹĄĝğĵŶþĩėþĖĮĖ ŶġĮĞĻėĝĖ ĺĀĖĻėĸėıĞŁ ģ þĩėĻėĸğıĞė ĹĘŞĖĻėĦıĸþıĞģĸþşĝ ĔşĩăĻėĦıĸþıĞģĖģġ ĹġĬĝıþĖŶğĬŶğĮĞ đĩĄ ĩĩĄđĩĄĸŶŦĖćŞĩĄġĝĞĮģĒĮĝĈĩĄĻė ĹġĬĄİăŀ ĄşĮĖ đĩĄĝıþĖĮđĸġĿĄĦıĸħġijĩăąŅĮĖģĖĝĮĄ ćŞĩđĩĄĸğıĞăćİđĒİđĄĭĖĹĖŞĖĀġşĮĞħĮăĄğĬğĩĄ ĝıĄĮş ĖđĩĄĦĭĖŁ ĄġİĖŀ ħĩĝĸĞĿĖ ĩĩĄđĩĄ ćŞģăĸđijĩĖĝıĖĮĀĝ-ĚĠĥĜĮĀĝ Ęġ ĸŶŦĖꍥĹėĖ ėİđăĩĀġşĮĞꍥĝĬþĮĝĸĔĤ ĦıĖĮŁŅ ĒĮġ ĸĝijĩŀ ĹĄŞąĬĹĒĄĹĞĄĩĩĄąĮĄĄĭĖ ĸŶŦĖ Ŋ ĈıĄ ĸĝġĿđĝıġĭĄĥĐĬ Ąġĝ ĹėĖ ĀġşĮĞĄĭėĸĝġĿđþşĮģĺĚđ ĦıĹđă

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ Ļė ĸĖijŁĩļĝş ĸĝġĿđ

ğĦęĮđ ĒşĝĸĩĮĖŅŁĮĻćşđijŀĝĹĄşŶģđĔşĩă ĔşĩăğŞģă ĹĄşŶģđþşĩ ġĝĸþşĮþşĩ ėŅĮğĴăĕĮĒĴ ğĦĸęŘŧĩĖ ęĖĄĭėĖŅŁĮĔĮþĝĭėĹĄşŶģđĤığĥĬ ħğijĩĒşĝđijŀĝĹĄşĩĮĸąıĞĖ ğĦĸęŘĩŧ ĖĸĝĮĹĄşąĄĴ ĸĦıĞđĹĄşħĖĩăĻĖ đĭėĚİĥėĮđĹĘġėđĸŶŦĖĘăĺğĞĹĘġğĭĄĥĮęŖħĖĩă ėđĸŶŦĖĘă ŶŤŨĖĸŶŦĖĸĝĿđ Ļćşþėĭ ĚĞĮĕİļĦşĸđijĩĖ ĚĞĮĕİĸĦşĖđşĮĞ ĸĝġĿđĹġĬĻė ĒşĝğģĝĄĭĖğĭĄĥĮğİđĦıđģăĔģĮğ þĭėĚĞĮĕİ ğĮĄ Ēşĝđijĝŀ þĭėĸĦĝħĬ ĹĄşğĩş ĖĻĖ ĩĮĸąıĞĖ ħijđ ėğğĸĔĮĩĮĄĮğļĩ ĹĄşĸĦıĞăĹħėĹħşă ĹĄşĦĬĩIJĄ ĹĄşġĝĻĖĔşĩă đşĮĖĄĮğĹŶğğĵŶ ĸĖijŁĩļĝş ĻćşĔŅĮĸĦĮ ĄŞĩĦğşĮăėşĮĖĸğijĩĖ ĔŅĮĸĀğijŀĩăĸğijĩĖ ĸĄģıĞĖ

Ĥĝ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĝĬĄĩĄĸĄġijŁĩĖ BURSERACEAE

ćijŀĩģăĤŢ BURSERACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Canarium subulatum Guillaumin ĝĬĸĄİŁĝ (ĜĮĀĸħĖijĩ) ĝĬĸġijŀĩĝ (ĚİĥĐĴĺġĄ, ąĭĖĔėĴğı) ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĝĭĄĸħġıŀĞĝ (ąĭĖĔėĴğı) ĺĝĄĸġijŀĩĝ (ŶğĮąıĖėĴğı) ĝĬĄĩĄĸġijĩđ (ĜĮĀĻĒş) ĄĩĄĄĭĖ (ĜĮĀĒĬģĭĖĩĩĄĸĆıĞăĸħĖijĩ) ĝĬĄĩĄĸĄġijŁĩĖ (ğĮćėĴğı)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖĚğğĐļĝşĞijĖĒşĖ ġŅĮĒşĖĝıĀģĮĝĦĵăŶğĬĝĮĐ ʼnň-ʼnō ĸĝĒğ ĘİģĸŶġijĩĄ ġŅĮĒşĖ ĝıĦıĖŅŁĮĒĮġ ėğİĸģĐĸŶġijĩĄĝığĩĞĞĮăĦıĸþıĞģ Ļė ĸŶŦĖĻėŶğĬĄĩė ĝıĻėĞŞĩĞĩĩĄĸğıĞăĄĭĖĹėėþĖĖĄ Ŋ – ō ĀĵŞ ġĭĄĥĐĬþĩăĻėĞŞĩĞ ĸŶŦĖğĵŶļþŞħğijĩğĵŶħĩĄ ŶġĮĞĻėĸğıĞģĹħġĝ ĺĀĖĻėĸėıŁĞģ ĝıĒİŀăħĵ ħġĭăĻėĝıþĖþIJŁĖ ŶğĬŶğĮĞ ĦŞģĖĻĒşĔşĩăĻėąĬĸħĿĖĸĦşĖĻėļđşćĭđ đĩĄ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩ ĈIJŀăąĬĩĩĄĒĮĝėğİĸģĐăŞĮĝĻė ġĭĄĥĐĬþĩăđĩĄĝıĔĭŁăćŞĩđĩĄĸĚĤĘĵş ĹġĬĸĚĤĸĝıĞ ĄġıėđĩĄĹġĬĄġıėğĩăĄġıėđĩĄĸćijĩŀ ĝĒİđĄĭĖĸŶŦĖğĵŶēşģĞ Ęġ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩ ľ ħĖIJŀăĝıŶğĬĝĮĐ ʼn-Ō Ęġ ġĭĄĥĐĬþĩăĘġĸŶŦĖğĵŶļþŞ ħğijĩğĵŶĄġĝ þĭŁģĘġĝıĄġıėğĩăđĩĄĒİđĩĞĵŞ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĚėĔĭģŀ ļŶĻĖŶřĮĸėĊąĚğğĐŶřĮĘġĭđĻė ĹġĬĔĴ㪠ħĊşĮ ćĩėþIJĖŁ ĻĖĔıĹŀ ġşă ĀģĮĝĦĵăąĮĄğĬđĭėĖŅĮŁ ĔĬĸġļĝŞĸĄİĖ Őňň ĸĝĒğ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĸŶŦĖĚğğĐļĝşĄġĮăĹąşă ĔıŀĔĖĒŞĩĹĦăĹđđļđşđı þĞĮĞĚĭĖĕĴŢđşģĞĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ ħğijĩĄĮğĒĩĖĄİŀă

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ Ęġ ĻćşĘġĦđ ħğijĩĘġĹħşă ĖŅĮĝĮĒşĝĸĩĮĖŅŁĮĄİĖ ħğijĩĻćşĘġĹħşăĒŅĮĻħşġĬĸĩıĞđĻćşćăĄİĖĄĭėĖŅŁĮĸŶŦĖĞĮĹĄşļĩ þĭėĸĦĝħĬ ĸŶŦĖĒşĖ đşĮĖĄĮğĹŶğğĵŶ ĞĮă ĻćşĞĮăĦđ ĖŅĮĝĮĔĮĻćşĜĮĞĖĩĄĹĄşĒĴŞĝĀĭĖ ĹġĬĸŶŦĖĸĀğijŀĩăħĩĝ

ĤĞ


ĝĬĄĩĄŶřĮ

ANACARDIACEAE ćijŀĩģăĤŢ ANACARDIACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Spondias pinnata (L.f.) Kurz ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĄĩĄ (ĻĒş) ĄĩĄĄĴĄ ĄĵĄ (ĸćıĞăğĮĞ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĘġĭđĻė ġŅĮĒşĖĸŶġĮĒğă ĺĀĖĸŶŦĖĚĵĚĩĖĒŅĮŀ ľ ĸğijĩĖĞĩđĸŶŦĖĚĴĝŞ ĄġĝĺŶğŞă ľ ĄİŀăĩŞĩĖĸĄġıŁĞăĹġĬĝığĩĞĹĘġĻėŶğĮĄČĩĞĵŞ Ļė ĻėŶğĬĄĩėĹėėþĖĖĄŶġĮĞĀıŀĸğıĞăĸģıĞĖĦġĭė ĝıĻėĞŞĩĞĸŶŦĖĀĵŞ ľ ĩĞĵŞĒğăþşĮĝħğijĩ ĸĞijŁĩăĄĭĖ ŶġĮĞħĞĭĄĀĩđĸŶŦĖĒİŀăĞĮģ ľ ĸĖijŁĩĻėėİđĸŶŦĖĀġijŀĖ ĸĖijŁĩĀŞĩĖþşĮăħĖĮ ĸĖıĞĖĸĄġıŁĞă þĩėĸğıĞė ĸĦşĖĹþĖăĻėħġĮĞĀĵŞŀ đĩĄ ĸŶŦĖđĩĄĦĝėĵğĐŢĸĚĤ ĦıþĮģþĖĮđĸġĿĄ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩĒĮĝăŞĮĝĻėħğijĩĸħĖijĩğĩĞĹĘġ ĻėĒĩĖŶġĮĞ ľ Ąİŀă ĒĮĝĄşĮĖđĩĄ ĹġĬĄşĮĖćŞĩđĩĄĸĄġıŁĞă ĄġıėĸġıŁĞăĹġĬ ĄġıėđĩĄĝıĩĞŞĮăġĬ ō Ąġıė đĩĄėĮĖĸĒĿĝĔıŀĄģşĮă Ō – ō ĝİġġİĸĝĒğ Ęġ ĘġĦđ ğĵŶļþŞ ĸĖijŁĩħĴşĝĸĝġĿđĝığĦĸŶğıŁĞģ ĸĝġĿđĻħĊŞ ĹþĿăĝĮĄ ĝıĸĝġĿđĸđıĞģ ĘİģĸŶŦĖ ĸĦıŁĞĖþğĴþğĬ ĘġĹĄŞĩĩĄĦıĸþıĞģĩŞĩĖ ħğijĩĸħġijĩăĩŞĩĖ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢĔŅĮļđşĺđĞĻćşĘġĔıŀĹĄŞąĭđĈIJŀăĸĝġĿđĔıŀĩĞĵŞĜĮĞĻĖąĬĸĒİėĺĒĸŶŦĖĒşĖĩŞĩĖĹġşģĹĔğĄĩĩĄĝĮąĮĄĘġ

ĄĮğŶġĵĄ ĄĮğŶġĵĄĦĮĝĮğēĖŅĮļŶġăŶġĵĄĻĖđİĖļđşĔĭŁăĘġ ĺđĞĻħşĒşĖĩŞĩĖĺĘġŞĚşĖđİĖ ĹġĬļĝŞĀģğĄġėđİĖąĖĝİđĔĭŁăĘġąĬ ĔŅĮĻħşĸĖŞĮ ĀģğĻćşěĮăþşĮģħğijĩĸĤĥģĭĦđĴĀġĴĝĘġĹĔĖ ĄĮğŶġĵĄąĬĒşĩăĻ溥ġşĮļĝşĔıŀĹĄğŞă ĹġĬĺĒļđşþĖĮđ þĴđħġĴĝŶġĵĄ þĖĮđ ŋň x ŋň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ğĩ㥺ĖħġĴĝđşģĞŶĴŜĞĀĩĄ ĝıĄĮğğđĖŅŁĮ ĚğģĖđİĖ ĹġĬđĮĞģĭćĚijćĩĞŞĮăĦĝŅŀĮĸĦĝĩ ĄĿąĬĔŅĮĻħş ĒşĖĝĬĄĩĄŶřĮĝıĄĮğĸąğİĊĸĒİėĺĒļđşđı

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĩĮħĮğ ĻćşğĭėŶğĬĔĮĖĹĄşĄğĬħĮĞĖŅŁĮļđşđı đşĮĖĄĮğĹŶğğĵŶ ĻćşĔŅĮħıėĻĦŞþĩă ļĝşþıđļě ļĝşąİŁĝěŤĖ ļĝşėĮă ļĝşĩĭđ ĹġĬĔŅĮĸĞijŀĩĄğĬđĮĥ ćĮģĩıĦĮĖĖİĞĝĻćşĸŶġijĩĄĝĮĔŅĮĦıĞşĩĝ ĻħşĦıĸþıĞģĝĬĄĩĄ ĹġĬĩijŀĖ ľ ĝĭĄĻćşĞşĩĝĘşĮęŚĮĞħğijĩĘşĮļħĝ

Ĥğ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĝĬĸĄġijĩ EBENACEAE

ćijŀĩģăĤŢ EBENACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Diospyros mollis Griff. ĝĭĄĸĄġijĩ (ĒğĮđ) ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĘıĸĘĮ ĝĬĸĄıĞ ĝĬĸĄijĩ (ĜĮĀĸħĖijĩ) ĸĄġijĩ (ĜĮĀĻĒş)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ

ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĞĖij ĒşĖþĖĮđĄġĮăēIJăþĖĮđĻħĊŞ ĦĵăļđşēăIJ ŋň ĸĝĒğ ġĭĄĥĐĬþĩăġŅĮĒşĖ ĘİģĸŶġijĩĄĸŶŦĖğĩĞĹĒĄĦĬĸĄĿđĸġĿĄľ ĝıĦđı ĮŅ Ąİăŀ ĄşĮĖĩŞĩĖąĬĝıþĖĖĴĝŞ þIJĖŁ ŶğĬŶğĮĞ ĸğijĩĖĞĩđĸŶŦĖĚĴĝŞ Ąġĝ Ļė ĸŶŦĖĻėĸđıĞŀ ģþĖĮđĸġĿĄ ĸğıĞăĦġĭė ġĭĄĥĐĬþĩăĻėĸŶŦĖğĵŶļþŞ ħğijĩğĵŶļþŞĹĄĝþĩė þĖĮĖ ŶġĮĞĻėĦĩėĔĵŞ ħğijĩĦĩėĸğıĞģ ĦŞģĖĺĀĖĻėĄġĝħğijĩĝĖ ĘİģĻėđşĮĖėĖĦı ĸþıĞģĸþşĝ ĻĒşĔĩş ăĻėąĬĸħĿĖĸĦşĖĻėļđşćđĭ ĻėĔıĞŀ ăĭ ĩŞĩĖĩĞĵąŞ ĬĝıþĖĔĭ㣠ĦĩăđşĮĖ Ļė ĹĄŞĸĄġıĞŁ 㥺ĮĖĻėĞĮģ ō - ʼnň ĝİġġİĸĝĒğ ĸĝijĩŀ ĹħşăĸŶŦĖĦıđĮŅ đĩĄ đĩĄĩĩĄĸŶŦĖćŞĩĒĮĝėğİĸģĐăŞĮĝĻė ćŞĩđĩĄĸĚĤĘĵş ĹġĬćŞĩđĩĄĸĚĤĸĝıĞąĬ ĩĞĵĒŞ ĮŞ ăĒşĖĄĭĖ ġĭĄĥĐĬþĩăđĩĄĸĚĤĘĵĸş ŶŦĖđĩĄþĖĮđĸġĿĄ ćŞĩħĖIJăŀ ĝıŶğĬĝĮĐ ŋ đĩĄ ĄġıėĸġıĞŁ ăĺĀĖĸćijĩŀ ĝĒİđĄĭĖ ŶġĮĞĹĞĄĸŶŦĖ Ō ĹĆĄ ĄġıėđĩĄĺĀĖĸćijĩŀ ĝ ĒİđĄĭĖĸŶŦĖğĵŶĸħĞijĩĄĖŅŁĮŶġĮĞĹĞĄĸŶŦĖ Ō ĹĆĄ đĩĄĸĚĤĸĝıĞĩĩĄĸŶŦĖđĩĄ ĸđıĞŀ ģĸħĝijĩĖđĩĄĸĚĤĘĵĹş ĒŞĝþı ĖĮđĻħĊŞĄģŞĮ Ęġ ĘġĝıġĄĭ ĥĐĬĸŶŦĖğĵŶĄġĝĸĄġıĞŁ ă ĘġĝıĄġıėĸġıĞŁ ăĒİđĩĞĵĔŞ ćŀı ĩŞ Ęġ Ō Ąġıė Ęİģþĩă ĘġĸğıĞė ĸĄġıĞŁ ă ĘġĩŞĩĖĝıĸŶġijĩĄĸŶŦĖĦıĸþıĞģ ĸŶŦĖĦıĸĔĮĸĝijĩŀ ĹĄŞąđĭ ĹĒŞĹĄŞħğijĩ ĦĴĄĸĒĿĝĔıąŀ ĬĸŶġıĞŀ ĖĸŶŦĖĦıđĮŅ ĦĖİĔ ĜĮĞĻĖĘġĝıĸĝġĿđ ĸĝijĩŀ ĹħşăĸŶġijĩĄąĬĸŶğĮĬ

ĚėĒĮĝŶřĮĸėĊąĚğğĐĹġşăĔĭģŀ ļŶĔıĦŀ ăĵ ąĮĄğĬđĭėĖŅĮŁ ĔĬĸġ ō - ōňň ĸĝĒğ ĝıĝĮĄĹēėąĭăħģĭđğĮćėĴğı ĸĚćğėĴğı ĖĀğğĮćĦıĝĮ ĹġĬġĚėĴğı

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĸŶŦĖĚğğĐļĝşĄġĮăĹąşăĔĖĒŞĩĀģĮĝğşĩĖ ĹġĬĹĦăĹđđļđşđıĝıĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢĺđĞĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ ĒşĖĝĬĸĄġijĩ ąĬĸğİĝŀ ĻħşĘġĸĝijĩŀ ĩĮĞĴļđşŶğĬĝĮĐ ʼn ŶŖ ćĩėĹđđąĭđ ĠđĵĔĸŀı ħĝĮĬĻĖĄĮğĸĚĮĬŶġĵĄ ļđşĹĄŞ ĠđĵęĖ ĸŶŦĖļĝşĔþŀı ĖŁIJ ļđşđĄı ėĭ đİĖ ĹĔėĔĴĄćĖİđ ĒşĖĝĬĸĄġijĩĖıħŁ ĮĄĺđĖĹđđąĭđąĬĔŅĮĻħşĘġđĄĝĮĄ ĹĒŞĻėļĝŞĀĩŞ ĞăĮĝ ģİĕĄı ĮğŶġĵĄĻħşĸĚĮĬĄġşĮĸĦıĞĄŞĩĖĸćŞĖ ĸđıĞģĄĭĖĄĭėĒşĖļĝşĩĖŀij ľ ĹġşģĖŅĮĸĩĮļŶŶġĵĄĻĖħġĴĝĔıĸŀ ĒğıĞĝļģş

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĖŅĮĝĮĻćşĸŶŦĖĞĮĹĄşĈĮă ĒĮĖþĺĝĞ ĹĄşĄğĬĥĭĞ ēŞĮĞĚĞĮĕİļĦşĸđijĩĖ īġī ĻćşŶğĴăĸŶŦĖĞĮĹĄşĸėijŀĩĩĮħĮğ þĭėĸĦĝħĬ ĹĄşĒĮĖĈĮă ĹĄşĺğĀĄğĬĥĭĞ ĹĄşĚİĥ ĹġĬēŞĮĞĚĞĮĕİ ĞĮĄĭĖėĵđ ğĦĸĝĮĝĭĖ þĭėĚĞĮĕİĻĖĔşĩă đşĮĖĹŶğğĵŶ ġĭĄĥĐĬļĝşĸŶŦĖĝĭĖĦıĸþşĝ ĝıĖĮŁŅ ħĖĭĄĝĮĄĔıĦŀ đĴ ĻĖŶğĬĸĔĤļĔĞ ĖİĞĝĻćşĔĮŅ ļĝşēĩij ĄėļĦļĝş ĻćşĔĮŅ ĸĀğijĩŀ ăĸğijĩĖ ĸĀğijĩŀ ăĻćşĒĮŞ ă ľ ĸĀğijŀĩăđĖĒğı ĸĀğijŀĩăĝijĩĔĮăĄĮğĀŅĮĖģĐ

ĤĠ


ĝĬþĮĝ

LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE ćijŀĩģăĤŢ LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Tamarindus indica L. þĮĝ (ĜĮĀĻĒş) ĒĬġĵė (ćĮģėĖ ĖĀğğĮćĦıĝĮ) ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĝĩđĸġ ĦŞĮĝĩĸĄġ (ĄĬĸħğıŀĞă ĹĝŞĪŞĩăĦĩĖ) ĝŞģăĺĀġşă (ĄĬĸħğıŀĞă ĄĮĊąĖėĴğı) ħĝĮĄĹĄă (ĆĮĖ ĹĝŞĪŞĩăĦĩĖ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĞijĖĒşĖ þĖĮđĄġĮăēIJăþĖĮđĻħĊŞ ĘġĭđĻėļģ ĦĵăļđşēIJă Ŋň ĸĝĒğ ĸŶġijĩĄ ĖĩĄĦıĖŅŁĮĒĮġ Ļė ĻėŶğĬĄĩėĹėėþĖĖĄŶġĮĞĀĵŞ ĩĩĄĦġĭėĻėĞŞĩĞ ʼnň - Ŋň ĀĵŞ ğĵŶþĩėþĖĮĖ þĖĮđĸġĿĄĀŞĩĖþşĮăĞĮģ ŶġĮĞĝĖĄġĝ ħğijĩėĮăĔıĄĿĸģşĮĸþşĮĸġĿĄĖşĩĞ đĩĄ ĦıĸħġijĩăĩĝĦşĝĹėėĦĝėĵğĐŢĸĚĤ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩĹėėćŞĩĄğĬąĬĒĮĝĈĩĄĻė ĹġĬŶġĮĞĄİŀă đĩĄĝĭĄėĮĖąĮĄđĩĄĺĀĖļŶĞĭăđĩĄŶġĮĞćŞĩ ćŞĩĞĮģ ō - ʼnň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĝıđĩĄĞŞĩĞ ʼnŌ - ʼnō đĩĄ ĄġıėĸġıŁĞăŶġĮĞĹħġĝĦıĸħġijĩă Ō Ąġıė ŶġĮĞĝıĦıĹđăĸğijŀĩľ ĄġıėđĩĄ ō ĄġıėļĝŞĸĔŞĮĄĭĖ Ŋ ĄġıėĸġĿĄġăąĖļŶĈĴĴĄ ĩĞĵŞĻĒşĸĄĦğ ąIJăĸħĿĖĔĭŀģļŶģŞĮĝıĄġıėđĩĄĹĀŞ ŋ Ąġıė Ęġ ĸŶŦĖꍥ ĒğăħğijĩĺĀşăăĩ ĞĮģğĮģľ ŋ - ʼnŌ ĸĈĖĒİĸĝĒğ ꍥĩŞĩĖĦıĸþıĞģĸĀġijĩė đşģĞęĴřĖĦıĖŅŁĮĒĮġąĭėĔıŀĘİģ ąIJăĝĩăđĵĸħĝijĩĖĦıĖŅŁĮĒĮġĩĝĸþıĞģ ĹĒŞĚĩęŤĄĹĄŞ ąĬĸŶġıŀĞĖĦıĸŶŦĖĖŅŁĮĒĮġĸŶŦĖĝĭĖĸĖijŁĩĻĖĒİđĄĭĖĒġĩđꍥ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĚėļđşĔĭŀģļŶĻĖĔĴĄĜĮĀþĩăŶğĬĸĔĤļĔĞ ĹġĬĻĖŶğĬĸĔĤĹēėĸĩĸćıĞ ĹġĬĹĩěğİĄĮĸþĒğşĩĖ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĸĚĮĬĄġşĮąĮĄĸĝġĿđ ħğijĩĒĩĖĄİŀă

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĩĮħĮğ đĩĄĹġĬĻėĩŞĩĖ ĖŅĮĝĮĻĦŞĒşĝĞŅĮļĄŞėşĮĖ ĔŅĮĻħşğĦĸŶğıŁĞģ đşĮĖꍥĩŞĩĖ ĻćşĔŅĮĖŅŁĮĚğİĄĝĬþĮĝ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĸŶġijĩĄĒşĖ ĒşĝĄĭėĖŅŁĮ ħğijĩŶĵĖĻĦ ĹĄşĔşĩăĸđİĖ Ļė ĻćşĦŅĮħğĭėĒşĝđijŀĝćŞģĞþĭėŶŤĦĦĮģĬ ĸĖijŁĩĻĖꍥ ĸŶŦĖĞĮğĬėĮĞĩŞĩĖ ľ ĹĄşļĩ þĭėĸĦĝħĬ ğĮĄ ĹĄşĔşĩăğŞģă ĄġŞĩĝĸĦĝħĬĹġĬĺġħİĒ ĸŶġijĩĄĒşĖ ğĦęĮđĸĝĮğşĩĖ ĦĝĮĖėĮđĹĘġ ĹĄşęŖ ĸŶŦĖĒşĖ đşĮĖĄĮğĹŶğğĵŶ ĻćşĔŅĮĸþıĞă ĄŞĩĦğşĮă ŶŚĮĞ ĔŅĮĦıĞşĩĝĘşĮ ĔŅĮēŞĮĖĹġĬěŘĖ

Ĥġ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĝĬþĮĝŶŚĩĝ EUPHORBIACEAE

ćijŀĩģăĤŢ EUPHORBIACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Phyllanthus emblica L. ĄĭĖĺĒđ (ĸþĝğ-ąĭĖĔėĴğı) ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĄŅĮĔģđ (ğĮćėĴğı)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĞijĖĒşĖþĖĮđĄġĮă ĦĵăŶğĬĝĮĐ Ő - ʼnŊ ĸĝĒğ ĺĒģĭđğĩėĝĭĄļĝŞĸĄİĖ Őň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ġŅ Į ĒŁ Ė ĝĭ Ą Āđăĩħğij ĩ ļĝŀ ĸ ŶġĮĒğă ĸŶġij ĩ ĄĖĩĄĦı Ė Ņ Ł Į ĒĮġĩĝĸĔĮ ĘİģĸğıĞėħğijĩĀŞĩĖþşĮăĸğıĞė ĸŶġijĩĄĻĖĦıćĝĚĵĦđ ĸğijĩĖĞĩđĹĘŞĄğĬąĮĞğĵŶĔğă Ąġĝ ħğijĩğĵŶğŞĝ ŶġĮĞĄİŀăĝĭĄġĵŞġă ĚĴŞĝĻėĺŶğŞă ĸĖijŁĩļĝşĦıĹđăĩĝĖŅŁĮĒĮġ Ļė ĻėĸđıĞŀ ģ ĸğıĞăĦġĭė ğĵŶĦıĸŀ ħġıĞŀ ĝþĩėþĖĮĖĒİđĸŶŦĖĀĵŞ ľ ĸĞijĩŁ ă ľ ĄĭĖ ŶġĮĞĻėĹħġĝ ĺĀĖĻėĝĖ ėĮăĔıĝğı ĩĞħĞĭĄĸģşĮĸġĿĄĖşĩĞ þĩėĻėĸğıĞė ĦıĸþıĞģĩŞĩĖ đĩĄ ĝıþĖĮđĸġĿĄđĩĄĦıþĮģĖģġļĝŞĝĄı ġİĖŀ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩĄğĬąĬĒĮĝăŞĮĝĻė ŋ - ō đĩĄ ėĮăĔıĀġşĮĞğĭăĀğĭăŀ Ĕıĸŀ ĄĮĬĒİđĒşĖļĝş ĝıĄġıėğĩăĄġıėđĩĄ Ŏ Ąġıė ļĝŞĝĄı ġıėđĩĄ đĩĄ ĸĚĤĘĵĝş ĸı ĄĦğĸĚĤĘĵş ŋ ĩĭĖ čĮĖğĩăđĩĄĝı Ŏ ĹĆĄ đĩĄĸĚĤĸĝıĞĝıčĮĖğĩăđĩĄĸŶŦĖğĵŶ ēşģĞ þĩėēşģĞħĞĭĄ ğĭăļþŞĝı ŋ ćŞĩă ħġĩđĔŞĩğĭăļþŞŶġĮĞĹĞĄĸŶŦĖ Ŋ ĹĆĄ ļĝŞĸĔŞĮĄĭĖ Ęġ Ąġĝ ĝıĸĖijĩŁ ħĖĮ ĸĦşĖĘŞĮĤĵĖĞŢĄġĮă ʼn.Ŋ - Ŋ ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĘġĩŞĩĖ ĦıĸþıĞģĩŞĩĖ ĘġĹĄŞ ĦıĸþıĞģĩŞĩĖĀŞĩĖþşĮăĻĦ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĚėĻĖŶřĮĸėĊąĚğğĐĹġşă ŶřĮĸĒĿăğĭă ĹġĬŶřĮđİėĸþĮ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ

ĖİĞĝĻćşĸĝġĿđĄğĬĒĴşĖđşģĞĀģĮĝğşĩĖĄŞĩĖĸĚĮĬ ħğijĩĻ溥ĮğĒĩĖĄİŀăĄĿļđş

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ğĮĄ ĖŅĮĝĮĒşĝĖŅŁĮĄİĖĸŶŦĖĞĮġđļþş ěĩĄĸġijĩđ ĒşĖ ĸŶġijĩĄ ĸŶŦĖĞĮęĮđĦĝĮĖ Ļė ĖŅŁĮĒşĝĻėĻćşĩĮėġđļþş đĩĄ ĻćşĸþşĮĸĀğijŀĩăĞĮĸŶŦĖĞĮĸĞĿĖĹġĬĞĮğĬėĮĞ Ęġ ĻćşļđşĔĭŁăĘġĦđ ĹġĬĘġĹħşă ĝıĠĔĕİńĄĭđĔŅĮġĮĞ ĸŶŦĖĞĮĸĞĿĖ ĞĮęĮđ ĦĝĮĖġđļþş þĭėŶŤĦĦĮģĬ ėŅĮğĴăħĭģĻą đşĮĖĄĮğĹŶğğĵŶ ĸĖijŁĩļĝş ĦĮĝĮğēĖŅĮĝĮĻćşĔŅĮĸĦĮĩĮĀĮğėşĮĖĸğijĩĖ ĻćşĔŅĮēŞĮĖĹġĬĦıĞşĩĝĘşĮ

ĤĢ


ĝĬĀĭăĹđă RUBIACEAE

ćijŀĩģăĤŢ RUBIACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Dioecrescis erythroclada (Kurz) Tirveng. ĝĴĞĹđă ġĴĝĚĴĄĹđă ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĞijĖĒşĖ ĦĵăŶğĬĝĮĐ Ŏ-ʼnŊ ĸĝĒğ ġŅĮĒşĖĹġĬĄİŀ㥺ĮĖĦıĖŅŁĮĒĮġĹđă ĺĀĖĒşĖ ĝıħĖĮĝĺđĞğĩė Ļė ĸŶŦĖĻėĸđıŀĞģ ĸğıĞăĒğăþşĮĝ ğĵŶģăğıħğijĩğĵŶļþŞĄġĭė ĄģşĮă Ő - ʼnō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĞĮģ ʼnō - ŊŊ ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĘİģĻėĝıþĖĔĭŁăĦĩăđşĮĖ ħĵĻėĩĞĵŞğĬħģŞĮ㥺ĮĖĻė đĩĄ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩĔıĈŀ ĩĄĻėĻĄġşŶġĮĞĄİăŀ ĄġıėđĩĄĝıĦĸı ħġijĩăĹĄĝĸþıĞģ Ęġ ĘġĦđğĵŶĄğĬĦģĞ ĝıĄġıėĸġıĞŁ ăĒİđĩĞĵŞ þĩėĘġĝıĸħġıĞŀ ĝĖĵĖĒĮĝĞĮģ Ŏ ĸħġıĞŀ ĝ ĜĮĞĻĖĝıĸĝġĿđąŅĮĖģĖĝĮĄ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĚėþIJŁĖĒĮĝŶřĮđİėĹġşă ĹġĬŶřĮĸėĊąĚğğĐĔĭŀģļŶ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĺđĞĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ

đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĒşĖ ĒşĝĖŅŁĮđijŀĝ ĹĄşĸġijĩđġĝĸđİĖļĝŞĦĬđģĄ ĹĄşļĒĚİĄĮğ ĸĖijŁĩļĝş ĹĄşĸġijĩđġĝĸđİĖļĝŞĦĬđģĄ ĹĄşĄĥĭĞļĒĚİĄĮğ ĹĄşŶģđĔşĩă þĭėĚİĥĺġħİĒ ĹġĬĖŅŁĮĸħġijĩă ĒŅĮĚĩĄĹĘġĦđ ħşĮĝĸġijĩđĹġĬĦĝĮĖĹĘġ

Ĥģ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĝĬĀŞĮĹĒş

LEGUMINOSEA - CAESALPINIOIDEAE

ćijŀĩģăĤŢ LEGUMINOSEA - CAESALPINIOIDEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Sindora siamensis Teijsm. & Miq. ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĄğĩĄłĩĦ (ĸþĝğ-ĚğĬĒĬėĩă), ĄĩĸĄłĮĬ ĄŁĮĸĄĮĬ (ĸþĝğ-ĦĴğĖİ Ĕğń) ĄĩĄĄŁĩ (ćĮģėĖ-ĖĀğğĮćĦıĝĮ), ĹĒŁ (ĜĮĀĒĬģĭĖĩĩĄĸĆıĞăĸħĖijĩ), ĝĬĀŞĮĹĒş (Ĕĭģŀ ļŶ), ĝĬĀŞĮħĖĮĝ (ĜĮĀĄġĮă, ĜĮĀĸħĖijĩ), ĝĬĀŞĮħĞĴĝ (ĜĮĀĸħĖijĩ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ļĝşĞijĖĒşĖĘġĭđĻėþĖĮđĄġĮăēIJăþĖĮđĻħĊŞ ĦĵăŶğĬĝĮĐ ʼnň–Ŋō ĸĝĒğ ġŅĮĒşĖ ĸŶġĮĒğă ļĝŞĝıĚĵĚĩĖ ĸŶġijĩĄĦıĸĔĮĀġŅŁĮ ħğijĩĖŅŁĮĒĮġŶĖđŅĮ ĹĒĄĸŶŦĖĦĬĸĄĿđ ēıŀĸġĿĄ ľ Ļė ĸŶŦĖĻėŶğĬĄĩėĹėėþĖĖĄ ĩĩĄĒğăþşĮĝĄĭĖĸŶŦĖĀĵľŞ ĝıĻėĞŞĩĞŶğĬĝĮĐ ŋ - Ō ĀĵŞ ġĭĄĥĐĬĻėğĵŶğı ħğijĩğĵŶļþŞĄġĭė ŶġĮĞĻėĝĖ ĹġĬħĞĭĄĸģşĮĒijŁĖ ĺĀĖĻėĦĩė þĩėĻėĸğıĞė ĹĘŞĖĻėĦıĸþıĞģħĝŞĖ ĝıþĖħĖĮ ĔşĩăĻėĝıþĖġĬĸĩıĞđĦĭŁĖ ľ ŶğĬŶğĮĞ ĸĦşĖĹþĖăĻėĝĩăĸħĿĖćĭđĸąĖ ĻėĩŞĩĖĦıĹđăĩĝĖŅŁĮĒĮġ đĩĄ ĩĩĄđĩĄþĖĮđĸġĿĄĸŶŦĖćŞĩĒĮĝŶġĮĞĄİăŀ ĦıĹđăĩĝĸħġijĩă ĝıþĖĦıĖĮŁŅ ĒĮġħĖĮ ĩĩĄđĩĄćŞģăĸđijĩĖĝıĖĮĀĝ-ĚĠĥĜĮĀĝ Ęġ ĸŶŦĖꍥġĭĄĥĐĬğĵŶĔğăĒŞĮă ľ ĸćŞĖ ğĵŶĺġŞ ğĵŶļþŞ ĘİģꍥĝıħĖĮĝĹħġĝĹþĿă ĹĒĄ ĸĝijŀĩĹħşă ĝıĸĝġĿđ ʼn - ŋ ĸĝġĿđ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĚėþIJŁĖĔĭŀģĔĴĄĜĮĀþĩăļĔĞ ĒĮĝŶřĮĸĒĿăğĭă ŶřĮĸėĊąĚğğĐ ĹġĬŶřĮđİėĹġşăĔĭŀģļŶ ĖİĞĝŶġĵĄĒĮĝėşĮĖĸğijĩĖ đşĮĖþşĮăēĖĖ ħğijĩĒĮĝĦģĖĦĮĕĮğĐĬĸĚijĩŀ ĻħşĀģĮĝğŞĝĸĞĿĖ ćĴĝŞ ćijĖŀ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ŶĴřĝġŅĮĒşĖ ğĦĸĝĮĸėijŀĩ ĒşĝđijŀĝĹĄşĚĞĮĕİ ĹĄşĺğĀĚĞĮĕİ ĹĄşĺğĀĘİģħĖĭă ĒşĝğĝĻħşħĭģğİđĦıđģăęřĩ ĸĝġĿđ ğĦĸĝĮĸėijĩŀ ĦĴþĴĝ ĹĄşĺğĀĘİģħĖĭă ĔŅĮĻħşğİđĦıđģăĹħşă đşĮĖĄĮğĹŶğğĵŶ ĸĖijŁĩļĝş ĦıĖŁĮŅ ĒĮġ ħğijĩĖŅŁĮĒĮġĹĄŞ ĀŞĩĖþşĮăħĞĮė ĹþĿăĹğă ĔĖĔĮĖ ĔĖĝĩđŶġģĄļđşđı ĹĒŞļĦĄė ĒĄĹĒŞăĞĮĄ ĻćşĻĖĄĮğĄŞĩĦğşĮăĹġĬĸĀğijŀĩăĝijĩĄĮğĸĄĥĒğ ļē ĀğĮđ ĹġĬĦŞģĖŶğĬĄĩėþĩă ĸĄģıĞĖ ĻćşĔŅĮĺĀğăĸğijĩĻėĸđİĖĔĬĸġ ꍥ ĹġĬĸŶġijĩĄ ĻħşĖŅŁĮęĮđĦŅĮħğĭėěĩĄħĖĭă

ĤĤ


ĝĬĀŞĮĺĝă

LEGUMINOSEA - CAESALPINIOIDEAE

ćijŀĩģăĤŢ LEGUMINOSEA - CAESALPINIOIDEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĸþă ĸėă (ĸþĝğ-ĦĴğĖİ Ĕğń), ėİă (ćĩă-ąĭĖĔėĴğ)ı , ŶİĖŁ (ćĮģėĖ-ĖĀğğĮćĦıĝĮ), ĝĬĀŀĮĺĝă ĝĬĀŀĮĻħĊŀ (ĜĮĀĄġĮă), ĝĬĀŀĮħġģă ĝĬĀŀĮħĭģĀŅĮ (ĜĮĀĸħĖijĩ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ļĝşĘġĭđĻėþĖĮđĻħĊŞ ĦĵăŶğĬĝĮĐ ʼnň - ŋň ĸĝĒğ ĸŶġijĩĄġŅĮĒşĖĦıĸĔĮĩŞĩĖħğijĩ ĖŅŁĮĒĮġĩŞĩĖ ĹġĬĝĭĄąĬĝıŶĴřĝŶĝ ĝığĵğĬėĮĞĩĮĄĮĤĄğĬąĭđĄğĬąĮĞ ĄİŀăĩŞĩĖĝıþĖ ĀġĴĝėĮă ľ Ļė ĸŶŦĖĻėŶğĬĄĩėĹėėþĖĖĄ ĩĩĄĒğăþşĮĝĄĭĖĸŶŦĖĀĵŞ ľ ĝıĻėĞŞĩĞŶğĬĝĮĐ ŋ - ō ĀĵŞ ġĭĄĥĐĬĻėğĵŶļþŞĹĄĝğĵŶþĩėþĖĮĖ ĄşĮĖĻėĀŞĩĖþşĮăĦĭŁĖ ŶġĮĞĻėĝĖ ĹġĬĸŶŦĖĒİŀă ĦĭŁĖĒğăĄġĮă ĺĀĖĻėĝĖħğijĩĒĭđþĩėĻėĸğıĞė ĹĘŞĖĻėĀŞĩĖþşĮăħĖĮ ĸĄġıŁĞăĦıĸþıĞģ ĸþşĝ ĸĦşĖĄġĮăĻėĝĩăĸħĿĖćĭđĸąĖ đĩĄ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩĔıŀŶġĮĞĄİŀă đĩĄĝıĦıĸþıĞģ ĄġıėĸġıŁĞăĦıĸþıĞģĦđ Ō Ąġıė ğĵŶþĩėþĖĮĖ ĄġıėđĩĄĦıćĝĚĵ ʼn Ąġıė ĩĩĄđĩĄĸđijĩĖĄĴĝĜĮĚĭĖĕŢ-ĝıĖĮĀĝ Ęġ ĸŶŦĖꍥĹėĖ ĸŶġijĩĄĹþĿăĹġĬħĖĮ ğĵŶþĩėþĖĮĖ ĦıĖĮŁŅ ĒĮġĸþşĝĸĄijĩėđŅĮĸĝijŀĩĹĄŞ ĹġĬĹħşăĹĒĄĩĩĄļđş Ŋ ĈıĄ ĸĝġĿđĝıġĭĄĥĐĬğĵŶþĩėþĖĮĖ ħğijĩğĵŶĔğăĄġĝ ĹþĿăĦıĖŅŁĮĒĮġĩĝđŅĮ ĝıĸĖijŁĩħĴşĝĔıŀĺĀĖĸĝġĿđ ĦıĀğıĝĩĝĦşĝ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĚėþIJĖŁ ĔĮăĜĮĀĒĬģĭĖĩĩĄĸĆıĞăĸħĖijĩ ĹġĬĜĮĀĒĬģĭĖĩĩĄþĩăļĔĞĸŶŦĖĦŞģĖĝĮĄ ĒĮĝŶřĮĸĒĿăğĭă ŶřĮĸėĊąĚğğĐ ĹġĬŶřĮđăđİėĔĭģŀ ļŶ ĞĄĸģşĖĜĮĀĻĒş ĖİĞĝŶġĵĄĒĮĝėşĮĖĸğijĩĖ ğİĝēĖĖ ħğijĩĒĮĝĦģĖĦĮĕĮğĐĬĸĚijĩŀ ĻħşĀģĮĝğŞĝĸĞĿĖ ćĴĝŞ ćijĖŀ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĩĮħĮğ ĸĝġĿđ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ġŅĮĒşĖ

ĸĖijŁĩĻĖĸĝġĿđĩŞĩĖğĭėŶğĬĔĮĖļđş

ėğİĸģĐĔıĸŀ ŶŦĖŶĴĝř Ŷĝ ğĦĸėijĩŀ ĸĝĮ ĻćşēĮŞ ĞĚĞĮĕİ ĹġĬğĭĄĥĮĺğĀĘİģħĖĭă ħğijĩĒşĝĸĩĮļĩğĝħĭģğİđĦıđģăĔģĮğ ĔŅĮĻħşĹħşă ĸŶġijĩĄĒşĖ ĘĦĝĄĭėĸŶġijĩĄĒşĖĝĬĀŞĮĹĒşĩĞŞĮăġĬĀğIJŀăĄŅĮĝijĩ ĔŅĮĸŶŦĖĞĮŶğĬĀėĹĄşěĄćŅŁĮ Ŷģđ ėģĝ ħğijĩĘĦĝĄĭė ğĮĄĚĭăĀıĩĞŞĮăġĬĀğIJŀăĄŅĮĝijĩĸŶŦĖĞĮĦĝĮĖĹĘġ đşĮĖĄĮğĹŶğğĵŶ ĸĖijŁĩļĝş ĝıĹĄŞĖĦıĖŅŁĮĒĮġĩĝĸħġijĩăĩŞĩĖ ĹþĿă ĸħĖıĞģ ĔĖĔĮĖ þĭđĹġĬćĭĄĸăĮļđşđı ĻćşĔŅĮĸĦĮ ğĩđ Ēă ĚijŁĖļĝş ĸĀğijŀĩăėĖĒŞĩĸğijĩ ĸĀğijŀĩăĄġIJă ĚĮĖĔşĮĞŶŘĖ ĔŅĮĄġĩăĺĔĖ ğŅĮĝĬĖĮ ĸŶġijĩĄĒşĖ ĻħşĖŅŁĮęĮđĻĖĄĮğĞşĩĝļđş

Ĝěě

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĝĬđĭĖ

GUTTIFERAE ćijŀĩģăĤŢ GUTTIFERAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Garcinia schomburgkiana Pierre ĝĬđĭĖ (ĜĮĀĄġĮă) ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ļĝşĞijĖĒşĖþĖĮđĸġĿĄĦĵăŶğĬĝĮĐ ō ĸĝĒğ ĔğăĚĴŞĝĸþıĞģćĩĴŞĝ ĸŶġijĩĄġŅĮĒşĖ ĸğıĞėĦıĖŅŁĮĒĮġĩŞĩĖēIJăĸþşĝ ġŅĮĒşĖĒğă ĝıĄİŀăĹþĖăĹĒĄĩĩĄğĩėġŅĮĒşĖþĖĮĖ ĄĭėĚijŁĖ ĄİŀăĹþĖăĝıĸŶġijĩĄĦıĸþıĞģĸþşĝ Ļė ĸŶŦĖĻėĸđıŀĞģ ĩĩĄĒğăþşĮĝĄĭĖ ĻėğĵŶħĩĄ ĸĖijŁĩĻėħĖĮ ĹġĬĸħĖıĞģ ĘİģĻėđşĮĖ ĦıĸþıĞģĸþşĝ ĀġşĮĞĹĘŞĖħĖĭă đĩĄ ĩĩĄĒĮĝăŞĮĝĻė ĝıđĩĄĸĚĤĘĵş ĹġĬđĩĄĦĝėĵğĐŢĸĚĤ ĩĩĄĸŶŦĖĄğĬąĴĄ ľ ġĬ ŋ - Ŏ đĩĄ ĄġıėĸġıŁĞăĹġĬĄġıėđĩĄĝı Ō Ąġıė Ęġ ğĵŶğı ħğijĩþĩėþĖĮĖ ĘİģĸğıĞėĦıĸþıĞģĸŶġŞăŶġĭŀăĸŶŦĖĝĭĖ ĝıĸĝġĿđ ō - Ŏ ĸĝġĿđ ĘġĆŅŀĮĖŅŁĮğĦĸŶğıŁĞģ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĺđĞĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ ĺđĞĄġşĮĔıŀĸħĝĮĬĦĝąĬŶġĵĄļđşĀģğĩĮĞĴĩĞŞĮăĖşĩĞ ʼn ŶŖþIJŁĖļŶ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĩĮħĮğ ĞĩđĩŞĩĖ ĻėĩŞĩĖĝığĦĸŶğıŁĞģĖİĞĝğĭėŶğĬĔĮĖĸŶŦĖĘĭĄĹĄġşĝĄĭėĩĮħĮğ ĸćŞĖ ĞŅĮ ĹġĬĖŅŁĮĚğİĄ ĸŶŦĖĒşĖ Ęġ ĝığĦĸŶğıŁĞģ ĻćşŶğĬĄĩėĩĮħĮğĹĔĖĝĬĖĮģ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ Ļė Ęġ ĹġĬğĮĄ ĖŅĮĝĮŶğĴăĸŶŦĖĞĮěĩĄĸĦĝħĬ ĹĄşŶğĬąŅĮĸđijĩĖĝĮļĝŞŶĄĒİ ĹĄşļĩ ĸŶŦĖĒşĖ

ĜěĜ


ĝĬđĵĄ

CELASTRACEAE ćijŀĩģăĤŢ CELASTRACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Siphonodon celastrineus Griff. ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĞĮĞŶġģĄ (ĦĴğĮĥČğŢĕĮĖı)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşļĝŞĘġĭđĻė ĦĵăēIJă Ŋō ĸĝĒğ ĸŶġijĩĄĒşĖĦıĖĮŁŅ ĒĮġĸþşĝ-ĸĔĮ ĸŶġijĩĄćĭĖŁ ĻĖĦıĸħġijĩă Ļė ĻėĸđıĞŀ ģĸğıĞăĦġĭėğĵŶþĩėþĖĮĖ ĝıþĖĮđ Ő - Ŋň x ŋ.ō - Ő ĸĈĖĒİĸĝĒğ þĩėĻėħĞĭĄ ĸŶŦĖĈıĸŀ ġĿĄľ ĄşĮĖĻėĝıĀģĮĝĞĮģ ň.Ő - ʼn.ŋ ĸĈĖĒİĸĝĒğ đĩĄ ĝıþĖĮđĸĦşĖĘŞĮĤĵĖĞŢĄġĮă ň.Ō - ň.Ŏ ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĦıĸħġijĩăēIJăĦşĝĸŶŦĖĄġĴĝŞ ćŞĩĦĭĖŁ ľ ĝı ʼn - ŋ đĩĄĒŞĩćŞĩ ĄġıėđĩĄĝı ō Ąġıė ŶġĮĞĄġıėĔĵŞ ėĮĖĹĘŞĩĩĄ ĸĄĦğĒĭģĘĵş ĸćijŀĩĝĄĭĖĔıŀĻĄġşčĮĖ ĄşĮĖĸĄĦğăĩĸþşĮ ğĭăļþŞęŤăĩĞĵŞĻĖħĝĩĖğĩăĀğIJŀăħĖIJŀă ŶġĮĞĸŶŦĖ ğĵĄġģă Ęġ ĝıþĖĮđĸĦşĖĘŞĮĤĵĖĞŢĄġĮă ŋ - Ŏ.ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĦıĦşĝ ĄġĝħğijĩğĵŶļþŞ ŶġĮĞĝĖ ĸŶĿĖğĵĄġĝ ĘİģĸħĖıĞģ ļĝŀĹĒĄ ĝıĸĝġĿđĹþĿă (Pyrene) ħġĮĞĸĝġĿđ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĺđĞĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ ĘġĹĄŞćģŞ ăĸđijĩĖĸĝĥĮĞĖ - ĝİēĖĴ ĮĞĖ ĹĄĬĸĝġĿđĩĩĄĺđĞģİĕĄı ĮğĔĴėĘġĝĬđĵĄ ĹġşģĖŅĮĸĝġĿđ þşĮăĻĖĩĩĄĝĮ ĖŅĮĝĮĹćŞĖĮŁŅ ğşĩĖĹġĬĔİ㣠ļģş ʼn ĀijĖ

ĄĮğŶġĵĄ þĴđħġĴĝĄģşĮăþĖĮđ ŋň x ŋň x ŋň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĀġĴĄĸĀġşĮđİĖąĮĄħġĴĝđşģĞŶĴĞŜ ĀĩĄ ħğijĩŶĴĞŜ ħĝĭĄŶğĬĝĮĐ ʼn ĄİĺġĄğĭĝ ĺĄĞđİĖĦŞģĖħĖIJăŀ ġăğĩ㥺ĖħġĴĝ ēşĮŶġĵĄĻĖħĖşĮĹġşăĻħşĄġėĺĀĖġĭĄĥĐĬĸŶŦĖĹĩŞăĄşĖĄğĬĔĬġIJĄŶğĬĝĮĐ ŋ ĖİģŁ ļģşĦĮŅ ħğĭėğĭėĖŅĮŁ ēşĮŶġĵĄĻĖħĖşĮęĖĻħşĚĖĵ đİĖþIJĖŁ ĝĮ ŶğĬĝĮĐ ŋ ĖİģŁ ŶŚĩăĄĭĖĖŅĮŁ þĭă

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĩĮħĮğ ĘġĦĴĄğĭėŶğĬĔĮĖļđş ĝığĦħģĮĖ ĹġĬĝıĄġİŀĖħĩĝĸħĝijĩĖĘġĒĮġĦĴĄ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ğĭĄĥĮĺğĀĝĴĒĄİđ ğĬđĵþĮģ ĸŶŦĖĞĮėŅĮğĴăĄğĬđĵĄĹĄşĸĦşĖĸĩĿĖĚİĄĮğ ĹĄşŶģđħġĭă Ŷģđĸĩģ ĹĄşĚİĥęŖĜĮĞĻĖ đĭėĚİĥ ĻĖĄğĬđĵĄĖŅŁĮĸħġijĩăĸĦıĞ ĺğĀĘİģħĖĭă ĘijŀĖ

Ĝěĝ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĝĬĸđijŀĩĩĴĔĴĝĚğ MORACEAE

ćijŀĩģăĤŢ MORACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Ficus racemosa L. ĝĬĸđijŀĩćĴĝĚğ ĝĬĸđijŀĩĩĴĔĴĝĚğ (ĜĮĀĄġĮă), ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĸđijŀĩĸĄġıŁĞă (ĸćıĞăĻħĝŞ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĞĖij ĒşĖþĖĮđĄġĮăēIJăþĖĮđĻħĊŞ ĦĵăŶğĬĝĮĐ ŋň ĸĝĒğ ĝıĖĮŁŅ ĞĮăþĮģĒĮĝĄİăŀ ĩŞĩĖĹġĬĘġ ĝıþĖġĬĸĩıĞđĦıþĮģ Ļė ĸŶŦĖĻėĸđıŀĞģĸğıĞăĦġĭė ğĵŶğı ğĵŶļþŞ þĩėĻėþĖĮĖ ħğijĩğĵŶĻėħĩĄ đĩĄ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩĸĄİđĜĮĞĻĖčĮĖğĩăđĩĄĔıŀĝığĵŶğŞĮăĀġşĮĞĘġ ĩĩĄĔıŀġŅĮĒşĖ ĹġĬĄİŀă ĹĞĄĸĚĤĻĖćŞĩĸđıĞģĄĭĖ Ęġ ĘġĹėėĝĬĸđijŀĩ ğĵŶļþŞĹĄĝĦĮĝĸħġıŀĞĝ ĸĝijŀĩĦĴĄĝıĦıĹđăĹĄĝćĝĚĵ ĘġĝıþĖĮđ Ŋ - Ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĸĝġĿđĹþĿă ĝıþĖĮđĸġĿĄąŅĮĖģĖĝĮĄ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ćĩėþIJŁĖĻĖŶŀĮğŁĩĖćĴŀĝćijŁĖ ĝıęĖĒĄĒġĩđŶı đİĖĝıĄĮğğĬėĮĞĖŅŁĮļđŁđı ĀģĮĝĸŶĿĖĄğđþĩăđİĖŶĮĖĄġĮă ĸąğİĊĸĒİėĺĒļđşđıĻĖėğİĸģĐĔıŀĸŶŦĖđİĖğŞģĖĸćİăĸþĮ ĹġĬĝıĩİĖĔğıĞŢģĭĒēĴĦĵă

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ

ĺđĞĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĩĮħĮğ ćŞĩđĩĄ ĹġĬĘġĩŞĩĖĔıŀĝıĦıĸþıĞģ ĖŅĮĝĮğĭėŶğĬĔĮĖĸŶŦĖĘĭĄĦđğŞģĝĄĭėĖŅŁĮĚğİĄ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĸŶġijĩĄĒşĖ ĹĄşĔşĩăğŞģă ĹĄşŶğĬđăĘijŀĖĀĭĖ ĹĄşļþşĔşĩăĸĦıĞ ğĮĄ ĹĄşļþş

ĜěĞ


ĝĬĒĵĝ

RUTACEAE

ćijŀĩģăĤŢ RUTACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Aegle marmelos (L.) Corrêa ex Roxb. ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĝĬŶŕĖ (ĸħĖijĩ) ĝĬŶŖĦŞĮ (ĹĝŞĪŞĩăĦĩĖ) ĄĬĔĭĖĒĮĸēğ Ēĵĝ ĒĴŞĝĒĭă (ĜĮĀĻĒş) ėĭĄĒĵĝ (ĜĮĀĒĬģĭĖĩĩĄĸĆıĞăĸħĖijĩ ĞĺĦĕğ) ħĝĮĄĒĵĝ (ĜĮĀĒĬģĭĖĩĩĄĸĆıĞăĸħĖijĩ ĩĴđğĕĮĖı ĝħĮĦĮğĀĮĝ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĞijĖĒşĖþĖĮđĄġĮăĦĵăēIJă ʼnō ĸĝĒğ ĒĮĝġŅĮĒşĖ ĹġĬĄİŀăĝıħĖĮĝĹþĿăĹħġĝĀĝ ĩĞĵŞĝĮĄĝĮĞ ĸğijĩĖĞĩđĄġĝ ĸŶġijĩĄġŅĮĒşĖĸğıĞė ĦıĖŅŁĮĒĮġ Ļė ĸŶŦĖĻėŶğĬĄĩėćĖİđĝıĻėĞŞĩĞ ŋ Ļė ĩĩĄĸğıĞăĦġĭėĸŶŦĖŶġĮĞĸğıĞģĹħġĝĄģşĮă ʼn.ŏō - ŏ.ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĞĮģ Ō - ʼnŋ.ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ þĩėĻėħĞĭĄĸŶŦĖěŤĖĸġijŀĩĞčĮĖ ĻėĝĖ ĄşĮĖĻėĞĮģ ĻėĝıĄġİŀĖħĩĝ ħĮĄĖŅĮĻėĦŞĩăĹđđąĬĸħĿĖĸĖijŁĩĻė ĝıĒŞĩĝĖŅŁĮĝĭĖ ąĴđĻĦ ľ ĄğĬąĮĞĩĞĵŞ đĩĄ ĸŶŦĖđĩĄćŞĩĩĩĄĒğăŶġĮĞĄİŀă ħğijĩĈĩĄĻė đĩĄĞŞĩĞĦıþĮģ ħğijĩþĮģŶĖĸþıĞģ ĝıĄġİŀĖħĩĝļĄġ ĸĄĦğĒĭģĘĵşĝıħġĮĞĩĭĖ ĸĄĦğĒĭģĸĝıĞĝı ʼn ĩĭĖ Ęġ ğĵŶļþŞħğijĩğĵŶĄġĝ ĸŶġijĩĄĘġąĬħĖĮĹþĿă ĘġĩŞĩĖąĬĝıĸŶġijĩĄĦıĸþıĞģ ĸĝijŀĩĹĄŞ ąĬĄġĮĞĸŶŦĖĦıĸþıĞģĩĝĸħġijĩă ĜĮĞĻĖĘġĝıĸĖijŁĩĦıĦşĝŶĖĸħġijĩă ĸĖijŁĩĖİŀĝ ĝıĸĝġĿđ ąŅĮĖģĖĝĮĄ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ

ĚėŶğĬŶğĮĞĻĖŶřĮĸėĊąĚğğĐ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĝĬĒĵĝþĞĮĞĚĭĖĕĴŢļđşĺđĞĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ ĹġĬĄĮğĒĩĖĄİŀă ĸŶŦĖļĝşŶġĵĄĄġĮăĹąşăĹġĬĔĖĒŞĩĀģĮĝğşĩĖļđşđı

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĩĮħĮğ ĞĩđĩŞĩĖĻćşğĭėŶğĬĔĮĖĸŶŦĖĘĭĄ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ Ļė ğĦęĮđ ĸŶŦĖĞĮėŅĮğĴăćŞģĞĻħşĸąğİĊĩĮħĮğ ĹĄşĺğĀġŅĮļĦş ĹĄşĔşĩăĸđİĖ ĖŅŁĮĔıŀĀĭŁĖąĮĄĻėĻćşĹĄşħģĭđ ĘġĝĬĒĵĝĩŞĩĖ ĸŶŦĖĞĮėŅĮğĴăĕĮĒĴ ĔŅĮĻħşĸąğİĊĩĮħĮğ ĹĄşġĝ ĹĄşĸĦĝħĬ ĹġĬćŞģĞþĭėĘĮĞġĝ ğĮĄĝĬĒĵĝ ĹĄşĚİĥęŖ ĹĄşļþş ĹĄşġĝħijđħĩė ļĩ ćŞģĞėŅĮėĭđĸĦĝħĬ ğĭĄĥĮĖŅŁĮđı

Ĝěğ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĝĬĚĵđ

GUTTIFERAE

ćijŀĩģăĤŢ GUTTIFERAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Garcinia dulcis (Roxb.) Kurz ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ŶĬħĵđ ĝĬħĵđ (ĜĮĀĒĬģĭĖĩĩĄĸĆıĞăĸħĖijĩ) ŶğĬĺĪđ (ĸþĝğ) ĝĬĖĵ ĒĬĚĵđ ąŅĮĚĵđ ĚĬģĮĻėĻħĊŞ ĦşĝŶĩă ĦşĝĝŞģă ĝĬĚĵđ (ŶŤĒĒĮĖı)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĝĬĚĵđĸŶŦĖļĝşĞijĖĒşĖþĖĮđĄġĮăĦĵăŶğĬĝĮĐ ō - Ŋň ĸĝĒğ ĔğăĚĴŞĝĄġĝ Ąİŀ㥺ĮĖ ĸŶŦĖĸħġıŀĞĝ ġŅĮĒşĖĸĝijŀĩĝıėĮđĹĘġąĬĝıĞĮăĦıþĮģļħġĩĩĄĝĮĹġşģĀŞĩĞ ľ ĸŶġıŀĞĖ ĸŶŦĖĦıĸħġijĩă Ļė ĻėĸŶŦĖĹėėĻėĸđıŀĞģ ĩĩĄĒğăĄĭĖþşĮĝ ĻėĝıþĖĮđĻħĊŞ ĹĘŞĖĻėħĖĮĸŶŦĖĝĭĖ ĹĘŞĖĻė ğĵŶþĩėþĖĮĖ ħğijĩğĵŶļþŞĞĮģğıĀġşĮĞĻėĝĭăĀĴđ ĹĒŞŶġĮĞĻėąĬĹħġĝĄģŞĮ þĖĮđĻė ĄģşĮăŶğĬĝĮĐ ő – ʼnŊ ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĞĮģ ʼnŏ – Ŋō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĺĀĖĻėĒĭđĒğă ĹġĬ ĸģşĮĸġĿĄĖşĩĞ ĀġşĮĞğĵŶħĭģĻą ĸĖijŁĩĻėħĖĮĀġşĮĞĹĘŞĖħĖĭă ĸĝijŀĩĹħşăĦıĸħġijĩăĩĝĸĔĮ ĘİģĻėđşĮĖġŞĮăĝıþĖġĬĸĩıĞđ ėĮăĀğĭŁăĸĄġıŁĞă ĄşĮĖĻėĦĭŁĖ đĩĄ ĄġıėđĩĄąĬĝıĦþı ĮģĹĄĝĸħġijĩă ħğijĩĦıþĮģĹĄĝĸþıĞģ ħğijĩĦıĸþıĞģĩĝĸħġijĩă đĩĄĹĞĄ ĸĚĤĻĖĒşĖĸđıĞģĄĭĖ ĩĩĄĸŶŦĖĄğĬąĴĄĒĮĝăŞĮĝĻė ĞĮģŶğĬĝĮĐ ʼnň ĸĈĖĒİĸĝĒğ Ęġ ĘġĝıġĭĄĥĐĬĄġĝ ħğijĩğĵŶļþŞ ĝıþĖĮđĻħĊŞĀġşĮĞĦşĝĸþıĞģħģĮĖ ĘġđĄ ĩĩĄĒĮĝĄİŀă ĘġĝıþĖĮđĞĮģŶğĬĝĮĐ Ŏ.ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĘġđİėąĬĸŶŦĖĦıĸþıĞģ ĘġĹĄŞąĬĝıĦıĸħġijĩă ĹġĬĸĝijŀĩĘġĦĴĄąĬĸŶŦĖĦıĸħġijĩăĦđħğijĩĦıĦşĝ ĸĖijŁĩĻĖĘġąĬĝıĦıĸħġijĩăąŅĮŶĮ ĸĖijŁĩĖİŀĝ ĹġĬĆŅŀĮĖŅŁĮ ğĦćĮĒİąĬĝığĦĸŶğıŁĞģĩĝħģĮĖ ĻćşğĭėŶğĬĔĮĖĸŶŦĖĩĮħĮğļđş ĸĝġĿđĝı ġĭĄĥĐĬĹþĿă ĻĖħĖIJŀăĘġąĬĝıĸĝġĿđĩĞĵŞŶğĬĝĮĐ Ŋ – ō ĸĝġĿđ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĸŶŦĖĚijćĔıŀĝıĄĮğĄğĬąĮĞĚĭĖĕĴŢĻĖŶřĮđİėćijŁĖ ĹġĬĒĮĝćĮĞħşģĞĻĖŶřĮĸėĊąĚğğĐĔĮăĜĮĀĒĬģĭĖĩĩĄĸĆıĞăĻĒş ĹġĬĜĮĀĻĒş ĻĖĒŞĮăŶğĬĸĔĤĚėĔıŀěŕġİŶŶŕĖĦŢ ėĩğŢĸĖıĞģ ćģĮ ĹġĬĩİĖĺđĖıĸćıĞ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ

đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĦŞģĖĔıŀĻćşĸŶŦĖĞĮ ĖŅŁĮĀĭŁĖąĮĄġĵĄ ğĮĄ ĸŶġijĩĄ

ĖŅŁĮĀĭŁĖąĮĄġĵĄ ğĮĄ ĹġĬĸŶġijĩĄ ąĬĝığĦĸŶğıŁĞģĩĝħģĮĖ ĹĄşļĩ þĭėĸĦĝħĬ ĹĄşĸąĿėĀĩ ĹĄşĸġijĩđĩĩĄĒĮĝļğěŤĖ ąĬĝığĦąijđ ĹĄşļþş ĹĄşğşĩĖĻĖ ĹġĬēĩĖĚİĥĘİđĦŅĮĹđă ąĬĝığĦęĮđ ĻćşćŅĮğĬėĮđĹĘġ

ĜěĠ


ĝĬĝŞģăŶřĮ

ANACARDIACEAE ćijŀĩģăĤŢ ANACARDIACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Mangifera grifthii Hook. f. ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĝĬĝŞģăġĬģşĮ ĝĬĝŞģăġĬĺģş (ĖğĮĕİģĮĦ), ğĮģĩ (ĝĮĸġĞŢ-ĖğĮĕİģĮĦ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ļĝşĞijĖĒşĖþĖĮđĄġĮăēIJăþĖĮđĻħĊŞ ĦĵăŶğĬĝĮĐ Ŋō - ŋň ĸĝĒğ ġŅĮĒşĖ ĸŶġĮĒğă ĸğijĩĖĞĩđĸŶŦĖĚĴŞĝĔğăĦĵăēIJăĹĘŞĄģşĮă ĸŶġijĩĄĒşĖĦıĖŅŁĮĒĮġĸĔĮ ĹĒĄ ĸŶŦĖĦĬĸĄĿđ Ļė ĸŶŦ Ė Ļėĸđıŀ Ğ ģ ĸğı Ğ ăĸģı Ğ ĖĄĭ Ė ļŶĒĮĝŶġĮĞĄİŀ ă ğĵ Ŷ þĩėþĖĮĖ þĖĮđ ŋ.ō – Ő.ň x ʼnŌ.ō – ŊŊ.ň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĺĀĖĝĖĹĀėŶġĮĞĸğıĞģ ħğijĩĸŶŦĖĒİŀă ĦĭŁĖ ľ ĸĖijŁĩħĖĮ ĸĄġıŁĞăĸŶŦĖĝĭĖ ĸĦşĖĺĀşăĹġĬĝĭĄĸćijŀĩĝĒŞĩĄĭĖĒĩĖĻĄġş ľ þĩė Ļė ĸĦşĖğŞĮăĹħġĬĸĩıĞđ ĹġĬĸħĿĖćĭđĔĭŁăĦĩăđşĮĖ ĄşĮĖĻėĸŶŦĖğŞĩăĔĮăđşĮĖėĖ ĺĀĖĄşĮĖėģĝ đĩĄ ĝıþĖĮđĸġĿĄ ĦıþĮģĹĄĝĸħġijĩăĩŞĩĖ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩĒĮĝŶġĮĞĄİŀăĹġĬăŞĮĝĻė ćŞĩ ąĬćıŁĒĭŁăþIJŁĖĹġĬĝıþĖŶğĬŶğĮĞ ćŞĩĞĮģŶğĬĝĮĐ Ŋō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĺĀĖĄġıė đĩĄĝıĸĦşĖĄġıė ŋ ĸĦşĖ ĻĖćŞĩąĬĝıĔĭŁăđĩĄĸĚĤĘĵşĹġĬđĩĄĦĝėĵğĐŢĸĚĤŶĬŶĖ ĄĭĖĩĞĵŞ ĔĭŁăĄġıėčĮĖđĩĄĹġĬĄġıėđĩĄąĬĝıĩĞŞĮăġĬ ō Ąġıė ĸĄĦğĸĚĤĘĵşĝı ō ĩĭĖ ĹĒŞąĬĸŶŦĖĸĄĦğĔıŀĦĝėĵğĐŢĸĚıĞăĩĭĖĸđıĞģĸĔŞĮĖĭŁĖ ĩĩĄđĩĄğĬħģŞĮă ĸđijĩĖĝĄğĮĀĝ - ĄĴĝĜĮĚĭĖĕŢ Ęġ ĸŶŦĖĘġĸđıŀĞģ Ĺėė Drupe ĝĖħğijĩŶŚĩĝ ĘġĹĄŞĝıĦıĸħġijĩăĹĄĝĸþıĞģ þĖĮđ ŋ.ň – Ō.ō x Ō.ň – ŏ.ň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĸĝġĿđĻħĊŞ ĸĖijŁĩħĴşĝĸĝġĿđĝığĦħģĮĖ ĄġİŀĖħĩĝ ĒİđĘġĻĖğĬħģŞĮăĸđijĩĖĄĴĝĜĮĚĭĖĕŢ-ĝıĖĮĀĝ ĘġĹĄŞğĬħģŞĮăĸđijĩĖ ĸĝĥĮĞĖ-ĚĠĥĜĮĀĝ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ

ĚėŶğĬŶğĮĞĒĮĝŶřĮĘġĭđĻė ŶřĮđăđİėćijĖŁ ĹġĬŶřĮđăđİėĹġşăĔĭģŀ ļŶ ĔĮăĜĮĀĸħĖijĩ ĜĮĀĒĬģĭĖĩĩĄĸĆıĞăĸħĖijĩ ĹġĬĜĮĀĻĒş ĀģĮĝĦĵăąĮĄğĬđĭėĖŅŁĮĔĬĸġŶğĬĝĮĐ ōň – ŋňň ĸĝĒğ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĩĮħĮğ ĻėĩŞĩĖ ĦĮĝĮğēğĭėŶğĬĔĮĖĸŶŦĖĘĭĄĦđğŞģĝĄĭėĖŅŁĮĚğİĄ ĹġĬĖŅĮĝĮŶğĬĄĩėĩĮħĮğļđş ĸćŞĖ ĦşĮĞĩđĝĬĝŞģă ĈIJŀăĸŶŦĖĔıŀĖİĞĝğĭėŶğĬĔĮĖĻĖĜĮĀĸħĖijĩ Ęġ ĸĝijĩŀ ĹĄŞĦĄĴ ĝıĄġİĖŀ ħĩĝħģĮĖĘġđİėĝığĦĸŶğıĞŁ ģąĭđğĭėŶğĬĔĮĖļđşĝıĀĐ Ĵ ĀŞĮĔĮăĺĜćĖĮĄĮğĸĚğĮĬŶğĬĄĩėđşģĞ ĀĮğŢĺėļĪĸđğĒ ĸĦşĖĻĞ ĺŶğĒıĖ ĹĀġĸĈıĞĝ ěĩĦěĩğĭĦ ĸħġĿĄ ģİĒĮĝİĖĸĩ ģİĒĮĝİĖėı ʼn ģİĒĮĝİĖėı Ŋ ļĖĩĮĈİĖ ĹġĬģİĒĮĝİĖĈı ĺđĞĘġĦĴĄĝıĸėĒŁĮĹĀĺğĔıĖĦĵă ĖĩĄąĮĄĖıŁĘġĦĴĄþĩăĝĬĝŀģăŶŀĮĞĭăĦĮĝĮğēĖŅĮĝĮ ĹŶğğĵŶĸŶĿĖĝĬĝŞģăĄģĖ ĹġĬļģĖŢĝĬĝŞģăŶřĮļđşĩıĄđşģĞ

Ĝěġ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĝĬĝŞģăħİĝĚĮĖĒŢ ANACARDIACEAE

ćijŀĩģăĤŢ ANACARDIACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Anacardium occidentale L. ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĄĬĹĒĹĄ (ĖğĮĕİģĮĦ) ĄĮĞı (Ēğĭă) ĒŅĮħĞĮģ ĔşĮĞġŞĩ ĦşĝĝŞģăćĵħĖŞģĞ (ĜĮĀĻĒş) ĖĮĞĩ (ĞĬġĮ) ĝĬĝŞģăĄĴġĮ ĝĬĝŞģăġĭăĄĮ ĝĬĝŞģăĦİăħĖ ĝĬĝŞģăħĞĩđ (ĜĮĀĸħĖijĩ) ĝĬĝŞģăĔĵĖħĖŞģĞ ĦşĝĝŞģăĔĵĖħĖŞģĞ (ĦĴğĮĥċğŢĕĮĖı) ĝĬĝŀģăĦİĺħĞ (ĸćıĞăĻħĝŀ) ĝĬĺħ (ĹĝŀĪĩŀ ăĦĩĖ) ĞĮĺăĞ ĞĮğŀģă (ŶĭĒĒĮĖı)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĞijĖĒşĖþĖĮđĄġĮăĦĵăŶğĬĝĮĐ Ŏ - ʼnŊ ĸĝĒğ ĔğăĚĴŞĝĺŶğŞă ĹĘŞĄİŀ㥺ĮĖĦĮþĮ ğĩėġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖĚĴŞĝĄģşĮăĩĩĄļŶĺđĞğĩė ĄİŀăĸąğİĊĹĘŞĩĩĄąĮĄĒĮþşĮăþĩăĄİŀăĻħĊŞ ħğijĩĦŞģĖĺĀĖþĩăĄİŀă Ļė ĸŶŦĖĻėĸđıŀĞģ ĦıĸþıĞģĸþşĝĩĩĄĦġĭėĄĭĖ ġĭĄĥĐĬĻėĀġşĮĞğĵŶļþŞĄġĭė ĺĀĖĻėĹħġĝ ŶġĮĞĻėĝĖŶŚĮĖ ĹĘŞĖĻėħĖĮġĭĄĥĐĬĀġşĮĞĻėġĭŀĖĔĝ ĻėĝıĄġİŀĖħĩĝĸġĿĄĖşĩĞ đĩĄ ĩĩĄđĩĄĸŶŦĖćŞĩ ĸŶŦĖġĭĄĥĐĬđĩĄĦĝėĵğĐŢĸĚĤ ĹġĬđĩĄļĝŞĦĝėĵğĐŢĸĚĤĩĞĵŞėĖ ĒşĖĸđıĞģĄĭĖ Āijĩ ėĮăđĩĄĝıĸĆĚĮĬĸĄĦğĒĭģĘĵş ėĮăđĩĄĝıĔĭŁăĸĄĦğĒĭģĘĵşĹġĬĸĄĦğĒĭģ ĸĝıĞĩĞĵŞĻĖćŞĩđĩĄĸđıĞģĄĭĖ Ęġ ĦŞģĖĔıŀĸŶŦĖĘġĒİđĩĞĵŞĒĩĖġŞĮăþĩ㥺ĮĖđĩĄ ġĭĄĥĐĬĀġşĮĞćĝĚĵŞĦĮĹħğĄ ĦŞģĖĔıŀ ĸŶŦĖĘġąğİă ľ Āijĩ ĦŞģĖĔıŀĝıġĭĄĥĐĬĀġşĮĞĸĝġĿđ ĺđĞĔĭŀģļŶĸğıĞĄģŞĮ ĸĝġĿđ ĹĔşĔıŀąğİă Āijĩ Ęġ ğĵŶğŞĮăĀġşĮĞļĒĒİđĩĞĵŞĔıŀŶġĮĞĦĴđ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĝıēİŀĖĄŅĮĸĖİđĩĞĵŞĻĖėğİĸģĐħĝĵŞĸĄĮĬĩİĖĸđıĞĒĬģĭĖĒĄ ĸþĒğşĩĖþĩăĩĸĝğİĄĮ ĸþĒĹħşăĹġşăćĮĞęŤŧăĔĬĸġĒĩĖĄġĮă ĹġĬĒĩĖĸħĖijĩþĩăŶğĬĸĔĤėğĮĈİġ ĸŶŦĖĚĭĖĕĴŢļĝşĔıŀĸąğİĊĸĒİėĺĒļđşđıĻĖđİĖĔĴĄćĖİđ ĔĖĹġşăĹġĬŶğĭėĒĭģĸþşĮĄĭėĦĜĮĚ Ĺģđġşĩĝļđşđı ĻĖŶğĬĸĔĤļĔĞĝıĄĮğŶġĵĄĄĭĖĝĮĄĻĖĜĮĀĄġĮă ĜĮĀĻĒş ĜĮĀĒĬģĭĖĩĩĄĸĆıĞăĸħĖijĩ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĻėĹġĬĞĩđĩŞĩĖ Ļćşğėĭ ŶğĬĔĮĖğĭĄĥĮĹĘġĻĖĄğĬĸĚĮĬĩĮħĮğ ĸŶŦĖĞĮĦĝĮĖġŅĮļĦş ĻėĹĄŞ ĻćşėđĚĩĄĹĘġļěļħĝş ħğijĩĖŅŁĮğşĩĖġģĄ ĸŶġijĩĄġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖĦĝĴĖļĚğ ĖŅĮĝĮĒşĝĄİĖĹĄşĺğĀĔşĩăğŞģă ĹġĬĘİģħĖĭăĘĴĚĩă ĖŅŁĮĝĭĖħğijĩĞĮă ąĮĄĸŶġijĩĄħĴŁĝĻĖĸĝġĿđ ĻćŁĸŶĿĖĞĮĄĭĖŶġģĄ ĸĞijŀĩħĴşĝĸĝġĿđĻĖ ĸŶŦĖĸĞijŀĩėĮă ľ ĒİđĩĞĵŞĄĭėĸĝġĿđĻĖ ĻćşĸŶŦĖ ĩĮħĮğĦĭĒģŢ đşĮĖĄĮğĹŶğğĵŶ ĸĖijŁĩļĝş ĻćşĔŅĮħıė ĒŞĩĸğijĩ ĹĩĄ đĴĝġşĩĸĄģıĞĖ

ĜěĢ


ĝĬĞĝ

EUPHORBIACEAE

ćijŀĩģăĤŢ EUPHORBIACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Phyllanthus acidus (L.) Skeels Ğĝ (ĜĮĀĻĒş) ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ħĝĭĄĞĝ ħĝĮĄĞĝ (ĜĮĀĒĬģĭĖĩĩĄĸĆıĞăĸħĖijĩ ĩĴđğĕĮĖı)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĞĖij ĒşĖþĖĮđĸġĿĄąĖēIJăþĖĮđĄġĮă ġŅĮĒşĖĒĭ㣠Ēğă ĹĒĄĄİăŀ ĄşĮĖĦĮþĮĒğă ĸğijĩĖĞĩđ ĸŶŦĖĔğăĚĴĝŞ Ąİăŀ ĄşĮĖĸŶğĮĬ ħĭĄăŞĮĞ ĘİģġŅĮĒşĖþğĴþğĬ ĦıĸĔĮĸþşĝ Ļė ĸŶŦĖĻėŶğĬĄĩė ĝıĻėĞŞĩĞĸğıĞăĄĭĖĸŶŦĖĀĵŞ ľ ħĖIJăŀ ĻėĝıĻėĞŞĩĞŶğĬĝĮĐ Ŋň - ŋň ĀĵŞ ġĭĄĥĐĬĻėĞŞĩĞĸŶŦĖğĵŶħĩĄ ŶġĮĞĻėĹħġĝ ğİĝþĩėĻėĸğıĞėļĝŞĝħı ĞĭĄ đĩĄ ĝıþĖĮđĸġĿĄ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩ ħğijĩĄğĬąĴĄĒĮĝėğİĸģĐġŅĮĒşĖ ĹġĬĄİŀ㥺ĮĖ ĝıĦı ĸħġijĩăĩĝĖŅĮŁ ĒĮġĸğijĩŀ ľ Ęġ ġĭĄĥĐĬĘġħşĩĞĸŶŦĖĚģăğĬĞşĮ ĘġĝıþĖĮđĸġĿĄ ğĵŶğŞĮăĸŶŦĖĸěŘĩăĝĖ ľ ĘġĩŞĩĖ ĝıĦĸı þıĞģĩŞĩĖ ĸĝijĩŀ ĹĄŞąĬĩĩĄĸŶŦĖĦıĸħġijĩăĸğijĩŀ ľ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĚėþIJĖŁ Ĕĭģŀ ļŶ þIJĖŁ ļđşĻĖđİĖĹĔėĔĴĄćĖİđ ćĩėđİĖğŞģĖĈĴĞ ĖŅĮŁ ļĝŞþăĭ ŶġĵĄļđşĔăŁĭ ĔıĹŀ đđąĭđ ĹġĬĔığŀ ĝŞ ğŅĮļğ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĦĮĝĮğēþĞĮĞĚĭĖĕĴŢĺđĞĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĩĮħĮğ ĞĩđĩŞĩĖ ğĭėŶğĬĔĮĖĸŶŦĖĘĭĄĦđąİŁĝĖŅŁĮĚğİĄ ĘġğĭėŶğĬĔĮĖĸŶŦĖĘġļĝşĦđ ĹćŞĩİŀĝ đĩă ĔŅĮĖŅŁĮĝĬĞĝ ĔŅĮĹĞĝ ĝĬĞĝĄģĖ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ Ļė ŶğĴăĸŶŦĖĦŞģĖŶğĬĄĩėþĩăĞĮĸþıĞģ ğĭėŶğĬĔĮĖ đĭėĚİĥğşĩĖ ēĩĖĚİĥļþş ĹĄşļþşĒĭģğşĩĖ ĸŶġijĩĄĒşĖ ĹĄşļþşĔĭėğĬđĵ ĒşĝĩĮėĹĄşĘđĘijŀĖĀĭĖ ğĮĄ ĹĄşĺğĀĘİģħĖĭă ĸĝĿđĘđĘijŀĖĀĭĖ ĹĄşĖŅŁĮĸħġijĩăĸĦıĞ

Ĝěģ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĝĬĦĭă

RUTACEAE ćijŀĩģăĤŢ RUTACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Feroniella lucida (Scheff.) Swingle ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ħĝĮĄĦĭă ħĝĭĄĦĭă

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĞijĖĒşĖþĖĮđĸġĿĄēIJăþĖĮđĄġĮă ĝıĀģĮĝĦĵăŶğĬĝĮĐ ʼnň - Ŋň ĸĝĒğ ĒĮĝġŅĮĒşĖĹġĬĄİŀăĝĭĄąĬĝıħĖĮĝĹþĿăĹħġĝĀĝ ĸŶġijĩĄġŅĮĒşĖþğĴþğĬĸġĿĄĖşĩĞ ĦıĸĔĮĩŞĩĖ ħğijĩĦıĖŅŁĮĒĮġĸþşĝ ĸŶġijĩĄćĭŁĖĻĖąĬĝıĦıĸħġijĩă ġŅĮĒşĖĹĒĄĄİŀ㥺ĮĖĦĮþĮ ĝĮĄĝıġĭĄĥĐĬĸŶŦĖĔğăĚĴŞĝĺŶğŞă Ļė ĸŶĿĖĻėŶğĬĄĩėĹėėþĖĖĄŶġĮĞĀı ŀ (Pinnately compound leaf) Ļė ĩĩĄĸğıĞăĦġĭė ġĭĄĥĐĬĻėĞŞĩĞĸğıĞăĒğăĄĭĖþşĮĝğĵŶļþŞĄġĭė ĺĀĖĻėĦĩėĹĀėĻė ĸŶŦĖğĵŶġİĝŀ Ĕıčŀ ĮĖĻėþĩėĻėħĞĭĄĝĖĺĀşăĸŶŦĖğĵŶĀġijĖŀ ĸĖijĩŁ ĻėħĖĮĸŶŦĖĹĘŞĖħĖĭă ĘİģĻė ĹġĬĄşĮĖĻėđşĮĖġŞĮăĝıþĖĖĴŞĝĦĭŁĖ ľ đĩĄ ĦıþĮģĹĄĝĸħġijĩă ĝıĄġİŀĖħĩĝĸŶŦĖđĩĄĦĝėĵğĐŢĸĚĤ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩ ćŞĩđĩĄĹėŞă ĸŶŦĖĄġĴŞĝĞŞĩĞĸġĿĄ ľ đĩĄĩĩĄĒĮĝăŞĮĝĻė ħğijĩĄİŀă ĄġıėđĩĄĝı ō Ąġıė ĹĞĄĸŶŦĖ ĩİĦğĬğĵŶļþŞĹĄĝþĩėþĖĮĖŶġĮĞĹħġĝ Ęġ ĸŶŦĖĘġĹėė berry ĀġşĮĞĘġĝĬĖĮģġĭĄĥĐĬþĩăĘġĀŞĩĖþşĮăĄġĝħğijĩğı ĸŶġijĩĄ ĘġħĖĮ ĹġĬĝıĄġİĖŀ ħĩĝ ĸĝijĩŀ ĹĄŞĸĖijĩŁ þşĮăĻĖĦıþĮģ ĝıĸĝġĿđğĵŶļþŞąĮŅ ĖģĖĝĮĄ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĚėĻĖŶřĮĸĒĿăğĭă ŶřĮđİėĹġşă ĹġĬŶřĮĸėĊąĚğğĐĹġşă

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĩĮħĮğ ĘġĩŞĩĖ ĻćşŶğĴăĩĮħĮğŶğĬĸĜĔĦşĝĒŅĮħğijĩĻĦŞĻĖĹĄăĹĔĖĝĬĖĮģ ĘġĦĴĄ ĖŅĮĝĮŶğĴăĖŅŁĮĚğİĄ ħğijĩĻĦŞĹĄă ĞĩđĩŞĩĖĹġĬĻėĩŞĩĖ ğĭėŶğĬĔĮĖĦđ ĹĄġşĝĩĮħĮğ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĘġĩŞĩĖ ĻćşĔĮĖĹĄşļþş Ļė ĹĄşĔşĩăĩijđ ĔşĩăĸěŚĩ đşĮĖĄĮğĹŶğğĵŶ ĸĖijŁĩļĝş ĻćşŶğĬĺĞćĖŢĸĘĮēŞĮĖĔŅĮĸćijŁĩĸĚġİă ĦŞģĖĝĮĄąĬĖŅĮĝĮŶġĵĄĻćşŶğĬđĭėĩĮĀĮğ ėşĮĖĸğijĩĖ ĦēĮĖĔıŀ ħğijĩ ĔŅĮĸŶŦĖļĝşĦđ ļĝşĹĀğĬĦŅĮħğĭėŶğĬđĭėĒĄĹĒŞă

ĜěĤ


ĝĬħģđ

SAPINDACEAE ćijŀĩģăĤŢ SAPINDACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă þıŁĝĮćŅĮ ĄŅĮćŅĮ

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĞijĖĒşĖĦĵăŶğĬĝĮĐ ō - ʼnŊ ĸĝĒğ ĹĒĄĄİŀăĸŶŦĖĝĴĝĹħġĝŶġĮĞĄİŀăĒĭŁă ĄğĬąĮĞĄİŀăĔĭŀģĔĭŁăġŅĮĒşĖ ĸŶġijĩĄġŅĮĒşĖćĭŁĖĖĩĄĝıĦıĖŅŁĮĒĮġ ĘİģþğĴþğĬ Ļė ĸŶŦĖĻėŶğĬĄĩėĹėėþĖĖĄŶġĮĞĀıŀ ĸĄİđĄğĬąĮĞĔĭŀģĄİŀă ĸĄİđĦġĭėĈşĮĞþģĮ ğĬĖĮėĸđıĞģĄĭĖ ĄşĮĖĻėĄġĝ ĹĘŞĖĻėþĩėþĖĮĖ ŶġĮĞĻėĝĖ ĘİģĻėĸŶŦĖĀġijŀĖ ĝıļþĖģġ ĻėĝıĦıĸþıĞģĸþşĝ đşĮĖġŞĮăĸĦşĖĻėĖĵĖĸđŞĖ þĩėĻėĸğıĞė đĩĄ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩĒĮĝŶġĮĞĄİŀă ĹĞĄĸĚĤĩĞĵŞĻĖĒşĖĸđıĞģ đĩĄĞŞĩĞĝıþĖĮđĸġĿĄ ĄġıėđĩĄĝıĦıþĮģĩĝĸħġijĩă ĝıĄġİŀĖħĩĝ Ęġ ĸŶŦĖĘġĦđĹėėĝıĸĖijŁĩ ĸĝijŀĩĹĄŞĝıĦıĸħġijĩă ĸþıĞģ Ĺđă ĸĝijŀĩĦĴĄąĬĝıĦıđŅĮĘİģĸğıĞė ĸĖijŁĩĆŅŀĮĖŅŁĮ ğĦęĮđ ĸĝijŀĩğĭėŶğĬĔĮĖąĬĝıĦıĝŞģăĔıŀġİŁĖ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ þIJŁĖļđşĻĖđİĖĔĴĄĦĜĮĚĚijŁĖĔıŀ ćĩėĹĦăĹđđąĭđ ĒşĩăĄĮğĖŅŁĮŶĮĖĄġĮă ĚėĻĖŶřĮĸėĊąĚğğĐĔĴĄĜĮĀĔĭŀģŶğĬĸĔĤ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ

ĺđĞĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĩĮħĮğ ĘġĦĴĄąĬĖŅĮĝĮğĭėŶğĬĔĮĖĹġĬĸŶŦĖĩĮħĮğþĩăĦĭĒģŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĘġĦĴĄ ĹĄşĩĮĄĮğĔşĩăğŞģă ğĮĄ ğĭĄĥĮĩĮĄĮğļþş ĒŅĮĚĩĄĤığĥĬ ĹĄşĩĮĄĮğŶģđĤığĥĬ ĹĄşĚİĥęŖĜĮĞĻĖ ģĭĐĺğĀ ĹĄşĚİĥğşĩĖ ĸĝġĿđ ĒşĝĄĭėĖŅŁĮĻħşĸđĿĄğĭėŶğĬĔĮĖ ĹĄşļþşĈĮă ĹĄşļĩĄğĖ

ĜĜě

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĝĬħĮđ MORACEAE

ćijŀĩģăĤŢ MORACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Artocarpus lacucha Buch. – Ham. ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ħĮđþĖĴĖ (ĜĮĀĸħĖijĩ) ŶģĄħĮđ (ĸćıĞăĻħĝŞ) ħĮđ (ĜĮĀĄġĮă) ħĮđĻėĻħĊŞ (Ēğĭă) ĒĮĹŶă ĒĮĹŶ ĄĮĹĞ (ĝĮĸġĞŢ-ĖğĮĕİģĮĦ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĞijĖĒşĖ þĖĮđĄġĮăēIJăþĖĮđĻħĊŞ ġŅĮĒşĖĝıĀģĮĝĦĵăŶğĬĝĮĐ ʼnō-Ŋň ĸĝĒğ ġĭĄĥĐĬþĩăġŅĮĒşĖĒĭ㣠Ēğă ĘİģĸŶġijĩĄĖĩĄĀŞĩĖþşĮăþğĴþğĬĹĒĄĸŶŦĖğĩĞĦĬĸĄĿđĸġĿĄ ľ ĝıĦıĖŅŁĮĒĮġđŅĮ ħğijĩĸŶŦĖĦıĸĔĮĹĄĝĖŅŁĮĒĮġ ĹġĬėğİĸģĐĸŶġijĩĄþĩăġŅĮĒşĖĝĭĄąĬĝı ğĩĞĹĒĄĹġĬĝıĞĮăļħġĈIJĝĩĩĄĝĮĹħşăĒİđ Ļė ĸŶŦĖĻėĸđıŀĞģ ĩĩĄĸğıĞăĦġĭėĄĭĖ ĻėĸŶŦĖğĵŶļþŞħğijĩğĵŶĞĮģğı ŶġĮĞĻėĹħġĝ ĦŞģĖ ĺĀĖĻėĸģşĮĝĖ ĻėĩŞĩĖĝıþĖ ĹĒŞĚĩĹĄŞþIJŁĖþĖĖĭŁĖĄĿąĬħġĴđļŶĔŅĮĻħşĻėĸĄġıŁĞăĸğıĞė đĩĄ đĩĄĩĩĄĸŶŦĖćŞĩĸġĿĄ ľĹĒŞĹĞĄćŞĩėğİĸģĐăŞĮĝĻėĝıĦĸı ħġijĩă ĝıĔăĭŁ đĩĄĸĚĤĘĵĹş ġĬĸĝıĞ ĩĞĵŞĻĖĒşĖĸđıĞģĄĭĖĹĒŞĹĞĄćŞĩ ġĭĄĥĐĬþĩăđĩĄĸĚĤĸĝıĞĄġıėđĩĄĸŶŦĖğĵŶĀŞĩĖþşĮă ĄġĝĝĖ ĺĀĖĄġıėđĩĄĸćijŀĩĝĒİđĄĭĖĸŶŦĖħġĩđ ĹġĬġĭĄĥĐĬþĩăđĩĄĸĚĤĘĵşĄġıė ĸŶŦĖğĵŶþĩėþĖĮĖ ŶġĮĞĄġıėħĞĭĄ ĄġıėđĩĄĞĮģŶğĬĝĮĐ ň.ō - ʼn ĸĈĖĒİĸĝĒğ Ęġ ĘġğģĝĝıġĭĄĥĐĬĸŶŦĖğĵŶĄġĝĻħĊŞ ĸŶġijĩĄĖĩĄĝıĘİģþğĴþğĬ ĸĖijŁĩĘġĀŞĩĖþşĮăĖĴŞĝ ĘġĩŞĩĖĝıĦıĸþıĞģ ĹĒŞĚĩĹĄŞħğijĩĦĴĄĸĒĿĝĔıŀĝıĦıĸħġijĩăĦşĝ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĸŶŦĖĚğğĐļĝşĔıŀĝĭĄĚėĒĮĝėğİĸģĐŶřĮđăđİėĔĮăĜĮĀĒĬģĭĖĩĩĄĸĆıĞăĸħĖijĩ ĜĮĀĒĬģĭĖĒĄ ĹġĬĜĮĀĻĒşþĩă ŶğĬĸĔĤļĔĞ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĸŶŦĖĚğğĐļĝşĔĸŀı ąğİĊĸĒİėĺĒļđşđĻı ĖđİĖĸĄijĩėĔĴĄŶğĬĸĜĔ þĞĮĞĚĭĖĕĴŢđşģĞĄĮğĒĩĖĄİŀă ħğijĩĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ

ĝıĀģĮĝĒşĩăĄĮğĖŅĮŁ ĹġĬĀģĮĝćijĖŁ ĻĖŶğİĝĮĐŶĮĖĄġĮă

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĸŶġijĩĄġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖĞĮćŞģĞþĭėĚĞĮĕİĒĭģĒijđ ĹġĬĚĞĮĕİļĦşĸđijĩĖ ĹĄşĔşĩăĩijđĔşĩăĸěŚĩ ĹĄşĺğĀĄğĬĥĭĞ ĹĄşĸėijŀĩ ĩĮħĮğ ĹĄş ĄğĬħĮĞĖŅŁĮ ĹĄşęŖĻĖĔşĩă ĹĄşŶģđ ĹĄşġĝ þĭėĺġħİĒ ĹĄşĸĀijĩă ĹġĬĹĄşŶŤĦĦĮģĬĄğĬŶŕđ ĄğĬŶğĩĞ ğĮĄ ĻćşğĮĄĦđ ħğijĩĹħşă ĖŅĮĝĮĒşĝĸĩĮĖŅŁĮĄİĖĸŶŦĖĞĮĹĄşļþş ĹĄşĚİĥğşĩĖĻĖ ĹĄşĄğĬĥĭĞĻĖĸĦşĖĸĩĿĖ ĹġĬ ćŞģĞþĭėĚĞĮĕİ

ĜĜĜ


ĸĝĿĄ

MYRTACEAE

ćijŀĩģăĤŢ MYRTACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Syzygium gratum (Wight) S.N. Mitra var. gratum ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ļĀğşĸĝĿĄ (ĸćıĞăĻħĝŞ) ĸĝĿĄ (ŶğĮąıĖėĴğ)ı ĸĝĿđćĴĖ (ĖĀğĤğıĕğğĝğĮć) ĸĦĝĿđ (ĦĄġĖĀğ, ĦĒĵġ) ĸĦĝĿđĹđă (ĒğĮđ) ĸĦĝĿđćĴĖ (ĜĮĀĄġĮă)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĞĖij ĒşĖĄIJăŀ ļĝşĚĝŞĴ ĝıĀģĮĝĦĵăŶğĬĝĮĐ ō - ʼnň ĸĝĒğ ġŅĮĒşĖĄġĝ ĘİģġŅĮĒşĖĸĄġıĞŁ ă ĦıĖŅŁĮĒĮġĩĝĹđă ĸŶġijĩĄĒİđĹĖŞĖĄĭėĸĖijŁĩļĝşļĝŞĦĮĝĮğēġĩĄĩĩĄļđş ġĭĄĥĐĬĄĮğ ĹĒĄĄİŀ㥺ĮĖþĩăĔğăĚĴŞĝĝĭĄĹĒĄĄİŀăĩĩĄĸŶŦĖĀĵŞ ľ ĻĖğĬđĭėĒŅŀĮĹĘŞĄğĬąĮĞĔĭŀģļŶ Ļė ĸŶŦĖĻėĸđıĞŀ ģ ĸğıĞăĒğăþşĮĝĄĭĖ ġĭĄĥĐĬĻėĸŶŦĖğĵŶļþŞ ħğijĩğĵŶħĩĄþĖĮđĄģşĮăŶğĬĝĮĐ ŋ.ō - ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĞĮģ Ő.ō - ʼnň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ŶġĮĞĻėĹħġĝ þĩėĻėĸğıĞė ĺĀĖĻėĹħġĝħğijĩĝĖ ĸĦşĖĹþĖăĻėĝıþşĮăġĬ ʼnň - ʼnō ĸĦşĖ ĸĦşĖĻėąĬĝıĸĦşĖĸğıĞė þĩėĻė (intramarginal vein) ŶğĮĄČĻħşĸħĿĖćĭđ ġĭĄĥĐĬĸĖijŁĩĻėėĮă ĻėĩŞĩĖ ĦıĖŁĮŅ ĒĮġĩŞĩĖħğijĩĝŞģăĩĝĹđăĹġĬąĬĸŶġıŀĞĖĸŶŦĖĦıĸþıĞģĸþşĝĸĝijŀĩĩĮĞĴĸĚİŀĝĝĮĄþIJŁĖ đşĮĖġŞĮăĹĘŞĖĻėĦıþĮģĩĝćĝĚĵ ĄşĮĖĻėĞĮģŶğĬĝĮĐ ŋ - ō ĝİġġİĸĝĒğ ĻėĝıĄġİĖŀ ħĩĝ đĩĄ ĝıġĭĄĥĐĬĸŶŦĖđĩĄļĝŞĦĝėĵğĐŢĸĚĤ (Imperfect Flower) ĝıđĩĄĸĚĤĘĵşĹġĬĸĚĤ ĸĝıĞĩĞĵŞėĖĒşĖĸđıĞģĄĭĖ (Monoecious plant) ėĮăĀğĭŁăĩĮąĚėģŞĮĸĄİđėĖćŞĩ ĸđıĞģĄĭĖ đĩĄĩĩĄĸŶŦĖĄġĴŞĝħğijĩĸŶŦĖćŞĩĒĮĝăŞĮĝĻė þĖĮđĸġĿĄ ĦıþĮģ Ęġ ĸŶŦĖĹėė Drupe ĝığĵŶĄġĝĹŶŚĖ ĘġđİėĦıĸþıĞģ ĸĝijŀĩĘġĦĴĄąĬĸŶġıŀĞĖĸŶŦĖĦıþĮģ ĜĮĞĻĖĘġĝıĸĝġĿđ ʼn ĸĝġĿđĒŞĩĘġ ĸĝġĿđĦıĖŅŁĮĒĮġ ĘġĦĴĄğĭėŶğĬĔĮĖļđş

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĦĮĝĮğēþIJŁĖĹġĬĸąğİĊĸĒİėĺĒļđşđıĻĖđİĖĸĄijĩėĔĴĄćĖİđ ćĩėĀģĮĝćijŁĖŶĮĖĄġĮă ļĝŞćĩėĚijŁĖĔıŀĖŅŁĮĔŞģĝþĭă ćĩėđİĖğŞģĖŶĖĔğĮĞ ğĬėĮĞĖŅŁĮđı

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ þĞĮĞĚĭĖĕĴŢđşģĞģİĕıĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđĹġşģĞşĮĞŶġĵĄ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĩĮħĮğ ĞĩđĩŞĩĖħğijĩĻėĩŞĩĖĻćşĸŶŦĖĘĭĄĦđğĭėŶğĬĔĮĖŶğĬĄĩėĄĭėĩĮħĮğŶğĬĸĜĔĒŞĮă ľ ĸćŞĖ ġĮė ĦşĝĒŅĮ ĹġĬ ĩĮħĮğŶğĬĸĜĔĒŞĮă ľ ħğijĩġģĄĖŅŁĮğşĩĖĻćşĸŶŦĖĘĭĄąİŁĝĖŅŁĮĚğİĄ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ğĮĄ ĖŅŁĮĒşĝğĮĄ ĄİĖĸŶŦĖĞĮġđļþş ĹĄşļĩĸŶŦĖĸġijĩđ ĄİĖĘăğĮĄĸĚijŀĩćŞģĞĻħşĩĮĸąıĞĖĦŅĮħğĭėĀĖĸŶŦĖļþş ĒşĖ ĖŅŁĮĒşĝĸŶġijĩĄĒşĖ ĄİĖĹĄşėİđ ĻćşĸþşĮĸĀğijŀĩăĞĮĦŅĮħğĭėĦĒğıĄİĖĸĚijŀĩćŞģĞĻĖĄĮğĀġĩđėĴĒğ Ļė ĒŅĮĚĩĄĹĄşėĮđĹĘġĩĭĄĸĦė ĦĮğĦĄĭđĻėĝıĠĔĕİĸń ŶŦĖĞĮŶČİćģı ĖĬĒŞĩĸćijĩŁ Staphylococcus đşĮĖĄĮğĹŶğğĵŶ ĦŞģĖþĩăĸŶġijĩĄĹġĬġŅĮĒşĖĝı tannin ĸŶġijĩĄĒşĖ ĒşĝğŞģĝĄĭėĸŶġijĩĄĄğĬĺđĖĻćşĞşĩĝĹħ ĈIJŀăĻħşĦıćĝĚĵ ĹĒŞĸĝijŀĩĻćş ăĮĖĖĮĖĹġĬĸŶŘŨĩĖĺĀġĖĒĝ ĔŅĮĻħşĹħĸŶġıŀĞĖĸŶŦĖĦıđŅĮ

ĜĜĝ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĺĝĄĝĭĖ

APOCYNACEAE ćijŀĩģăĤŢ APOCYNACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĹħĖŞĹĄ (ĄĬĸħğıĞŀ ăĹĝŞĪĩŞ ăĦĩĖ) ĝĵĄĖşĩĞ ĝĵĄĝĭĖ (ĖŞĮĖ) ĝĭĄĝĭĖ (ĦĴğĮĥċğŢĕĮĖı) ĸĦŞĔijĩ ĹĖĹĄ ĺĝĄĻħĊŞ

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĞijĖĒşĖĘġĭđĻė þĖĮđĸġĿĄēIJăþĖĮđĄġĮăĦĵăŶğĬĝĮĐ Ő - Ŋň ĸĝĒğ ġŅĮĒşĖĸŶġĮĒğă ĸŶġijĩĄĖĩĄĦıĸĔĮĩŞĩĖēIJăĖŅŁĮĒĮġĹĒĄĸŶŦĖğŞĩăĒĮĝĞĮģ ġŅĮĒşĖ ĸŶġijĩĄĻĖĦıþĮģĩĝĸħġijĩă ĸğijĩĖĞĩđĸŶŦĖğĵŶĔğăĄġĝ ĔIJė ĄİŀăĹġĬ ĞĩđĩŞĩĖĝıþĖĖĴŞĝħĖĮĹĖŞĖ Ļė ĸŶŦĖĻėĸđıĞŀ ģ ĩĩĄĒğăþşĮĝĄĭĖĸŶŦĖĀĵŞ ľ ğĵŶĻėğı ğĵŶļþŞ ĹġĬğĵŶļþŞĄġĭė ŶġĮĞĻė ĸğıĞģĹħġĝ ĺĀĖĻėĦĩė ĸĖijĩŁ ĻėĝıþĖĩŞĩĖĖĴĝŞ Ĕĭ㣠ĦĩăđşĮĖ ĸĦşĖĹþĖăĻėŶġĮĞ ĸĦşĖĺĀşă ąğđĸĦşĖēĭđĻėĄŞĩĖēIJăþĩėĻė ĸĦşĖĻėĞŞĩĞĸħĿĖļĝŞćđĭ ĸąĖ ĻėėİđĸŶŦĖ ĀġijĖŀ þĩėĻėĸğıĞė ĻėĩŞĩĖĦıĸþıĞģĩŞĩĖĩĝĸħġijĩă ĻėĹĄŞ ĸþıĞģĦđ ĹġĬĸŶġıĞŀ Ė ĸŶŦĖĦıĸħġijĩ㥪ĩĖħġĴđğŞģă đĩĄ ĦıþĮģĩĝĸħġijĩă ėİđĸģıĞĖĸŶŦĖğĵŶĄĭăħĭĖ ĩĩĄğģĝĄĭĖĸŶŦĖćŞĩĹėėĚģă ĄğĬąĮĞ ĒĮĝŶġĮĞĄİăŀ đĩĄĸğİĝŀ ėĮĖĻħĝŞľ ĜĮĞĖĩĄĦıĸþıĞģĩŞĩĖ ĦŞģĖđşĮĖĻĖĦıĸþıĞģĩĝ ĸħġijĩă ĸĝijĩŀ đĩĄĻĄġşĺğĞąĬĸŶġıĞŀ ĖĸŶŦĖĦıĝģŞ ăĹĄĝĸħġijĩă ħğijĩĝŞģăĹđă Ęġ ĸŶŦĖꍥ ĝığŞĩăğĬħģŞĮăĄġĮăĒĮĝĞĮģþĩăꍥ ĔŅĮĻħşđĵꍥĸħĝijĩĖĝı Ŋ Ěĵ Ęİģꍥ ĹþĿăþğĴþğĬđşģĞĒŞĩĝğĬėĮĞĩĮĄĮĤ ĸĝġĿđĀġşĮĞĄĭėĺĝĄħġģă ğĵŶğı ŶġĮĞ þşĮăħĖIJŀăĝıþĖ ĦıþĮģĸŶŦĖĚĵŞ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĖİĞĝĻćşĸĝġĿđĸĚĮĬĄġşĮ ħğijĩĻ溥İŀăŶŤĄćŅĮ ħğijĩĒĩĖĄİŀă

ĄĮğŶġĵĄ ĸŶŦĖļĝşĔĝŀı Āı ģĮĝĔĖĒŞĩĀģĮĝğşĩĖ ĹġĬĹĦăĹđđ ĹġĬĸąğİĊĸĒİėĺĒļđşđĻı ĖđİĖĔĴĄŶğĬĸĜĔ ąIJăĦĮĝĮğēĔıąŀ ĬŶġĵĄļđş ħġĮĞğĵŶĹėė ħğijĩħġĮĞĦēĮĖĔıŀ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ

đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ğĮĄ ğĦğşĩĖ þĭėġĝ ĹĄşġĝĦĭĖđĮĖ ĹĄşġăĔşĩă ĹĄşęĸŖ ŶŘĩŧ ĞĚĭă ĹĄşėģĝ ĹĄşĒģĭ ĚĞĮĕİ ĹĄşĒĄĺġħİĒ ĹĄşĺğĀġĝĔıŀ ĸĄİđĄĭėĒĭģ ĹĄşĺğĀĘİģħĖĭăąŅĮĚģĄĺğĀĸğijŁĩĖ ĸŶġijĩĄ ğĦþĝğşĩĖęĮđĸĝĮ ĔŅĮĻħşĕĮĒĴŶĄĒİ ĹĄşĔşĩăğŞģă ĂŞĮĸćijŁĩğŅĮĝĬĖĮđ ĹĄşėģĝ ĹĄşĒĭģĚĞĮĕİ ĹĄşĒĄĺġħİĒ ĹĄşĸĦĝħĬ ĹĄşąĴĄĸĦıĞđ đşĮĖĄĮğĹŶğğĵŶ ĻćşĔŅĮĸĀğijŀĩăĄġIJă ĹĄĬĦġĭĄ ĸĀğijŀĩăĸġŞĖ ĸĀğijŀĩăĸþıĞĖ īġī

ĜĜĞ


ĞĩėşĮĖ RUBIACEAE

ćijŀĩģăĤŢ RUBIACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Morinda citrifolia L. ĝĬĒĮĸĦijĩ (ĜĮĀĸħĖijĩ) ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĹĞĻħĊŞ (ĄĬĸħğıŀĞă ĹĝŞĪŞĩăĦĩĖ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ļĝşĞijĖĒşĖ Ħĵă Ŋ - Ŏ ĸĝĒğ ĸŶġijĩĄĸğıĞėĦıĖŅŁĮĒĮġĸĔĮ Ļė ĸŶŦĖĻėĸđıŀĞģ ĸğıĞăĒğăþşĮĝ ğĵŶģăğı ħĵĻėĩĞĵŞğĬħģŞĮăĺĀĖĄşĮĖĻė ĻėĻħĊŞħĖĮĹþĿă þĖĮđĻėħĵĄģĮă ĦıĸþıĞģĦđĸŶŦĖĝĭĖ đĩĄ đĩĄĸŶŦĖćŞĩĒĮĝĈĩĄĻė čĮĖđĩĄĩĭđĄĭĖĹĖŞĖĸŶŦĖğĵŶĔğăĄġĝ ĄġıėđĩĄĸġĿĄĦıþĮģ ĒİđĸŶŦĖĄğĬąĴĄĀġşĮĞđĩĄĝĬġĬĄĩ Ęġ ĄġĝĞĮģğı ĝıĒĮĸŶŦĖŶĴřĝľ ğĩėĘġĦıĸþıĞģĦđĚĩĦĴĄĸŶġıŀĞĖĸŶŦĖĦıþĮģĖģġ ĩŞĩĖĖĴŞĝ ĝıĄġİŀĖĆĴĖĝĮĄ ĸĝġĿđĦıĖŅŁĮĒĮġĝıħġĮĞĸĝġĿđ

ĄĮğŶġĵĄ ĞĩĸŶŦĖĚijćþIJŁĖăŞĮĞ ļĝŞĒşĩăĸĒğıĞĝđİĖĸŶŦĖĚİĸĤĥŶġĵĄĺđĞĻćşĒşĖĄġşĮ ħğijĩħĞĩđĸĝġĿđĒğăĔıŀąĬŶġĵĄĸġĞĄĿļđş ĀģğŶġĵĄĒĩĖĒşĖęĖ þĐĬĔıŀđİĖĚĩĝıĀģĮĝćĴŞĝćijŁĖ ŶġŞĩĞĻħşĸĝġĿđăĩĄĸĩăĺđĞļĝŞĒşĩăđĵĹġ ħĮĄęĖĔİŁăćŞģăĄĿğđĖŅŁĮĸŶŦĖ ĀğĭŁăĀğĮģ ĸĚijŀĩĻħşĸĝġĿđăĩĄĸğĿģþIJŁĖ ĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđĄŞĩĖĞşĮĞŶġĵĄ ąĬĔŅĮļđşĻĖđİĖĔĭŀģļŶħğijĩĸĚĮĬĻĖĹĄġėĄĿļđş ĻćşĸģġĮ ŶğĬĝĮĐ ʼn - Ŋ ĸđijĩĖ ĸĝġĿđąIJăąĬăĩĄ ĸĝijŀĩĄġşĮĦĵăŶğĬĝĮĐ ŋň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ħğijĩĩĮĞĴļđş Ŋ - ŋ ĸđijĩĖ ĄĿĞşĮĞļŶŶġĵĄĻĖ ĔıŀĔıŀĒşĩăĄĮğ ąĬŶġĵĄĹĈĝĄĭėļĝşĘġĄĿļđş ĸćŞĖ ŶġĵĄğĬħģŞĮăĹēģĦşĝ ĸŶŦĖĒşĖ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ Ļė ėŅĮğĴăĦĮĞĒĮ ħĭģĻą ĀĭĖŁ ĖŅĮŁ ĔĮĹĄşĺğĀĸĄŠĮĔŢ ŶģđĒĮĝþşĩĝijĩ þşĩĸĔşĮ ĀĭĖŁ ĖŅĮŁ ĦğĬĘĝĂŞĮĸħĮ ĹĄşĄğĬĥĭĞ ĻćşĻėŶğĴă ĸŶŦĖĞĮĔĮ ĹĄşĔşĩăğŞģă ğĮĄ ĸŶŦĖĞĮğĬėĮĞ ĻćşĦĄĭđĔŅĮĦıĞşĩĝĘşĮ Ęġ ĸŶŦĖĞĮĹĄşþėĭ ġĝ ėŅĮğĴăĕĮĒĴ ĸąğİĊĩĮħĮğ þĭėĺġħİĒŶğĬąŅĮĸđijĩĖ ĘġđİėğĭėŶğĬĔĮĖĄĭėğĮĄĘĭĄćı ĹĄşĩĮĄĮğ ĩĮĸąıĞĖþĩăħĊİăĒĭŁăĀğğĜŢ

ĜĜğ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ğĭĄĻħĊŞ

ANACARDIACEAE ćijŀĩģăĤŢ ANACARDIACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Gluta usitata (Wall.) Ding Hou. ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĪĭĄħġģă (ĜĮĀĸħĖijĩ) ĪĭĄĖŅĮŁ ĸĄġıĞŁ ă (ĜĮĀĒĬģĭĖĩĩĄĸĆıĞăĸħĖijĩ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ļĝşĞĖij ĒşĖþĖĮđĻħĊŞĘġĭđĻė ĦĵăŶğĬĝĮĐ ʼnō – Ŋō ĸĝĒğ ġŅĮĒşĖĸŶġĮĒğă ĸŶġijĩĄħĖĮĦıĖŁĮŅ ĒĮġŶĖĸĔĮħğijĩđŅĮŶĖĸĔĮĹĒĄĸŶŦĖğŞĩăĹġĬğŞĩĖĸŶŦĖĦĬĸĄĿđ ĸġĿĄľ ĸŶġijĩĄĻĖĦıćĝĚĵĩĩŞ ĖēIJăĹđă ĸğijĩĖĞĩđĸŶŦĖĚĴĝŞ Ąġĝ Ļė ĻėĸđıŀĞģ ğĵŶļþŞĄġĭė ŶġĮĞĻėĝĖ ĺĀĖĻėĦĩėĝĖ þĩėĻėĸğıĞė ħğijĩĸŶŦĖ ĀġijŀĖĸġĿĄĖşĩĞ ĻėąĭđĸğıĞăĹėėĸģıĞĖĦġĭėĸŶŦĖĄġĴŞĝĻĄġşŶġĮĞĄİŀă ĻėĦıĸþıĞģ ĸþşĝ ĸĝijŀĩĹĄŞąĭđąĬĄġĮĞĸŶŦĖĦıĹđă ĹĘŞĖĻėħĖĮĀġşĮĞĹĘŞĖħĖĭă ĻėĩŞĩĖĝıþĖ ŶĄĀġĴĝħĖĮĹĖŞĖ ĘġĭđĻėćŞģăĸđijĩĖĝĄğĮĀĝ-ĄĴĝĜĮĚĭĖĕŢ đĩĄ ĹėėćŞĩĹĞĄĹþĖăĩĩĄĒĮĝĈĩĄĻėĻĄġşŶġĮĞĄİŀă ćŞĩđĩĄĞĮģŶğĬĝĮĐ ŋň ĸĈĖĒİĸĝĒğ đĩĄĝıĦıþĮģĹġŁģĸŶġıŀĞĖĸŶĿĖĦıćĝĚĵąĖēIJăĹđăąĭđ ĄġıėĸġıŁĞă ŶġĮĞĹĞĄ ō ĹĆĄĀġĴĝđĩĄĒĵĝ ĹġĬąĬħġĴđğŞģăĸĝijŀĩđĩĄėĮĖ ĄġıėĸġıŁĞă ĹġĬĄġıėđĩĄĝıþĖħĖĮĹĖŞĖŶĄĀġĴĝ ĩĩĄĘġğĬħģŞĮăĸđijĩĖĝĄğĮĀĝēIJăĝıĖĮĀĝ Ęġ ĘġĹħşăĹėėĝıŶŖĄ ğĵŶĄġĝĹþĿă ŶŖĄĦıĹđăĸğijŀĩľ ğĵŶþĩėþĖĮĖ ĩĩĄĘġğĬħģŞĮă ĸđijĩĖĝĄğĮĀĝēIJăĝıĖĮĀĝ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĚėþIJŁĖĻĖŶřĮĸėĊąĚğğĐĹġşă ŶřĮĸĒĿăğĭăĹġĬŶřĮđİė ĸąğİĊĸĒİėĺĒļđşđıĻĖŶřĮĺŶğŞă ĦĜĮĚđİĖĸŶŦĖđİĖġĵĄğĭă ħğijĩđİĖ ŶĖĔğĮĞĔıŀĝıĄĮğğĬėĮĞĖŅŁĮđıı

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĻćşėŅĮğĴăĄŅĮġĭă ĹĄşĄĮĝĺğĀ ĹĄşėİđ ĹĄşĔşĩăğŞģă ĹĄşŶģđþşĩĸğijŁĩğĭă þĭėĸħăijŀĩ ĸŶŦĖĞĮğĭĄĥĮĺğĀĸğijŁĩĖ ĹĄşļþşĸğijŁĩğĭă ĔŅĮĻħşĩĮĸąıĞĖ đşĮĖĄĮğĹŶğğĵŶ ĻćşĞĮăğĭĄĔĮĺġħĬĸĚijŀĩŶŚĩăĄĭĖĦĖİĝ ĻćşĔĮęĮ ĸĚđĮĖ ĸĦĮ ĸĚijŀĩĸĚİŀĝĀģĮĝĔĖĔĮĖ ĹġĬĻħşĀģĮĝĦģĞăĮĝ đşĮĖĸĤğĥčĄİą ĞĮăğĭĄĻĖăĮĖĤİġŶĄğğĝĹġĬĩĴĒĦĮħĄğğĝĸĀğijŀĩăğĭĄĸĀğijŀĩăĸþİĖ

ĜĜĠ


ġĵĄđİŀă

LEGUMINOSAE - MIMOSOIDEAE ćijŀĩģăĤŢ LEGUMINOSAE - MIMOSOIDEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Parkia sumatrana Miq. subsp. Streptocarpa (Hance) H.C.F. Hopkins ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĩıĸďŞĮ ĝĬþĮĝĸďŞĮ(ŶğĮąıĖėĴğ)ı ĀşĩĖĄġĩă (þĩĖĹĄŞĖ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĝĭĄĝığĮĄĚĵĚĩĖ ĸŶġijĩĄĖĩĄĦıĖĮŁŅ ĒĮġĩĝĸĔĮĹĒĄĸŶŦĖĦĬĸĄĿđ ĸŶġijĩĄĻĖĦıĖĮŁŅ ĒĮġĹđă Ļė ĻėŶğĬĄĩėĹėėþĖĖĄ Ŋ ćĭŁĖ ĻėĞŞĩĞĝı ʼnň - Ŋň ĀĵŞ ĻėĞŞĩĞĸğıĞăĦġĭė ŶġĮĞĻė ĄġĝĝĖħğijĩŶġĮĞĒĭđ ĸĦŁĖĻėĹėėþĖĖĄ ĻėĸŶĿĖğĵŶ Oblong Rhombiod þĖĹėė Glabrous čĮĖĻėĄġĝĝĖħğijĩĄġĝĝĖĹĒŞĸĞijŁĩă þĩėĻėĸğıĞė þĖĮđ ň.Ō x ʼn - ʼn.Ŋ ħġĭăĻėĦıĸþıĞģĸþşĝ ĔşĩăĻėĦıĸþıĞģĖģġ đĩĄ ĸŶŦĖćŞĩĄğĬąĴĄĹĖŞĖĹėė Compound umbel ĹĒŞġĬćŞĩĝıĸĦşĖĘŞĮĤĵĖĞŢĄġĮă ŶğĬĝĮĐ ŋ - ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ćŞĩđĩĄĞĮģ ŋň - Ōň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĩĩĄđĩĄĸđijĩĖ ĒĴġĮĀĝ-ĕĭĖģĮĀĝ Ęġ ĸŶŦĖꍥĹėė Legume þĖĮđ Ŋ - ŋ x Ŋ.ō - ŋ.ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ꍥąĬėİđĸġĿĄĖşĩĞ ĸĝġĿđĸğıĞăĒĮĝꍥ ꍥťŞļĝŞĹĒĄĝıĦıđŅĮĘġĹĄŞĩĩĄĸđijĩĖ ĝıĖĮĀĝ - ĚĠĥĜĮĀĝ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĚėĻĖŶřĮđİėĹġşăėğİĸģĐğİĝĹĝŞĖŅŁĮ ġŅĮĕĮğ ĔıŀğĬđĭėĀģĮĝĦĵă ʼnňň-ōňň ĸĝĒğ ąĮĄğĬđĭėĖŅŁĮĔĬĸġ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĺđĞĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĩĮħĮğ ĸĝġĿđĦđĻćşğĭėŶğĬĔĮĖ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ćŞģĞġđĀģĮĝđĭĖĸġijĩđ ĹĄşĸėĮħģĮĖ ĸŶŦĖĞĮğĬėĮĞĩŞĩĖľ ĂŞĮĸćijŁĩğĮ ĹġĬĹėĀĔıĸğıĞĻĖğŞĮăĄĮĞļđş đşĮĖĄĮğĹŶğğĵŶ ļĝşĻćşĻĖĄĮğĄŞĩĦğşĮă

ĜĜġ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĸġıĞė

MORACEAE ćijŀĩģăĤŢ MORACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Ficus virens Aiton ĘĭĄĸĪijĩđ ĸġıĞė (ĜĮĀĄġĮă) ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ļĝşĞĖij ĒşĖþĖĮđĻħĊŞ þIJĖŁ ļđşĩĞŞĮăĩİĦğĬ ħğijĩğĭđĚĭĖļĝşĩĖŀij ĝığĮĄĩĮĄĮĤļĝŞĝĮĄ Ļė ĻėĸđıĞŀ ģĝıþĖĮđ Ő - Ŋň x Ō - Ő ĸĈĖĒİĸĝĒğ þĩėĻėĸğıĞėĻėĩŞĩĖĦıĩĩĄĹđă ĝıþĖġĬĸĩıĞđĀġşĮĞļħĝ ĻėĹĄŞĦĸı þıĞģĩĝĸħġijĩăĸğıĞėĸĄġıĞŁ ă ĸħĖıĞģ ĺĀşă ĹġĬ ąğđĄĭĖĔıþŀ ĩėĻė ĸĦşĖĻėĀĵĔŞ čŀı ĮĖ ĸĦşĖĻėĞŞĩĞħĖĮĹĖŞĖ ĸħĿĖćĭđąĮĄđşĮĖġŞĮă ĝıĄĮş ĖĻėħĵĻė ĦıĖĮŁŅ ĒĮġĩĩĄćĝĚĵ ĹĀė ĹġĬĹħġĝ ħġĴđğŞģăļģ ĝığĩĞĹĘġĸŶŦĖģă Ąİăŀ ĄşĮĖĀŞĩĖþşĮăĩşģĖĦĭĖŁ đĩĄ ĩĩĄĸŶŦĖĄğĬąĴĄėĖćŞĩĦĭŁĖľ ĒĮĝĈĩĄĻė ĸĦşĖĘŞĮĖĤĵĖĞŢĄġĮăđĩĄŶğĬĝĮĐ ň.Ō - ň.Ŏ ĸĈĖĒİĸĝĒğ Ęġ ĘġĀġşĮĞĝĬĸđijŀĩ ĝıąŅĮĖģĖ ʼn - Ō ĘġĒŞĩćŞĩ ġĭĄĥĐĬĘġĄġĝĝıĦıĸþıĞģĩŞĩĖ ħğijĩĩĩĄþĮģ ĝıþĖĀġşĮĞļħĝħĖĮĹĖŞĖ ĹġĬĸŶġıŀĞĖĸŶŦĖĦıćĝĚĵĹđăĝŞģă ħğijĩ đŅĮĸĝijŀĩĹĄŞĸĒĿĝĔıŀ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĚėĔĭŀģļŶĻĖŶřĮĘĦĝĘġĭđĻė ĹġĬŶřĮĹēėćĮĞĔĬĸġ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĒşĖĸġıĞėĖİĞĝþĞĮĞĚĭĖĕĴĺŢ đĞĄĮğŶŤĄćŅĮĺđĞĄĮğĸġijĩĄĄİăŀ ĹġĬþĖĮđĄİăŀ ĒĮĝĒşĩăĄĮğćŅĮ ĄĮğĸĚĮĬĄİăŀ þĩăĒşĖĸġıĞė ĩĩĄğĮĄăŞĮĞ

ĄĮğŶġĵĄ þĴđħġĴĝĄģşĮăþĖĮđ ŋň x ŋň x ŋň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĀġĴĄĸĀġşĮđİĖąĮĄħġĴĝđşģĞŶĴĞŜ ĀĩĄħğijĩŶĴĞŜ ħĝĭĄŶğĬĝĮĐ ʼn ĄİĺġĄğĭĝ ĺĄĞđİĖĦŞģĖħĖIJŀăġăğĩ㥺ĖħġĴĝ ĸĩĮĒşĖĸġıĞėĩĩĄąĮĄēĴăĺđĞĻćşĝıđĄğıđēĴăļĝŞĻħşđİĖĹĒĄ ŶġĵĄĻħşĀĩğĮĄ (ĔıŀğĬđĭėđİĖ)þĩăēĴăĩĞĵŀğĬđĭėĸđıĞģĄĭėĚijŁĖđİĖ ēŁĮŶġĵĄĻĖħĖŁĮĹġŁăĻħŁĄġėĺĀĖġĭĄĥĐĬĸŶĿĖĹĩŀ㥣ĖĄğĬĔĬġIJĄ ŶğĬĝĮĐ ŋ ĖİģŁ ļģşĦĮŅ ħğĭėğĭėĖŅĮŁ ēşĮŶġĵĄĻĖħĖşĮęĖĻħşĚĖĵ đİĖþIJĖŁ ĝĮŶğĬĝĮĐ ŋ ĖİģŁ ŶŚĩăĄĭĖĖŅĮŁ þĭă

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ

đşĮĖĩĮħĮğ ćĮģĸħĖijĩĖİĞĝĖŅĮļŶĹĄăĄĭėĈıĺŀ Āğăħĝĵ ĹĄăĄĭėŶġĮ ħğijĩĖŅĮļŶŶğĴăĸŶŦĖĞŅĮĘĭĄĸĪijĩđ ćĮģėşĮĖĖŅĮļŶĹĄăĸĘĿđ ĹĄăĄĬĔİ ħğijĩĒşĝĄĬĔİŶġĮĸĀĿĝ ĦŞģĖćĮģĩıĦĮĖėĮăĔşĩăĔıĖŀ ĮŅ ļŶĹĄăĸćŞĖĄĭĖ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĻćşĸŶġijĩĄþĩăĒşĖĘĭĄĸĪijĩđŶğĬĝĮĐĀğIJăŀ ħĖIJăŀ þĩăęřĮĝijĩĦĭėĸŶŦĖćİĖŁ ĸġĿĄľ Ēşĝđijĝŀ ĹĄşŶģđĔşĩă ĻćşğĄĭ ĥĮĹĘġĻĖŶĮĄ

ĜĜĢ


ĦşĝĹþĄ GUTTIFERAE

ćijŀĩģăĤŢ GUTTIFERAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Garcinia atroviridis Griff. ex T. Anderson ćĬĝģăćşĮă ĝĬþĮĝĹþĄ ĦşĝĝĬģĖ (ĜĮĀĻĒş) ĦşĝĀģĮĞ (Ēğĭă) ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĦşĝĚĬăĴĖ (ŶŤĒĒĮĖı) ĩĮĹĈĄĬġĵĺĄ (ĞĬġĮ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĞĖij ĒşĖ ļĝŞĘġĭđĻėþĖĮđĄġĮăēIJăþĖĮđĻħĊŞ ĦĵăŶğĬĝĮĐ ʼnň - ŋň ĸĝĒğ ġŅĮĒşĖĝıĸŶġijĩĄĦıĖĮŁŅ ĒĮġĩĝđŅĮħĮĄġŅĮĒşĖĸŶŦĖĹĘġąĬĝıĞĮăĦıĸħġijĩăĩĩĄĝĮ đĩĄ ĝıġĄĭ ĥĐĬĸŶŦĖđĩĄĸđıĞŀ ģħğijĩćŞĩĦıĸħġijĩă ĩĩĄĒĮĝŶġĮĞĄİăŀ ĸŶŦĖđĩĄĦĝėĵğĐŢ ĸĚĤ ħğijĩđĩĄĹĞĄĸĚĤ đĩĄĝıĸĦşĖĘŞĮĤĵĖĞŢĄġĮă ŋ - Ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĄġıėĸġıĞŁ ă ğĵŶĔğăĄġĝĦıĸþıĞģĩŞĩĖ Ęġ ĘġĸŶŦĖĹėėĘġĸđıŀĞģ ġĭĄĥĐĬĄġĝĹŶŚĖēIJăĀŞĩĖþşĮăĄġĝ ĝığŞĩăĒĮĝĀģĮĝ ĞĮģþĩăĘġĹġĬĝıĄġıėĸġıĞŁ ăĒİđĔıþŀ ģŁĭ Ęġ ĘġĩŞĩĖĦıĸþıĞģĩŞĩĖ ĘġĹĄŞĦĸı þıĞģĩĝ ĸħġijĩă ĘġĦĴĄĦıĸħġijĩă ĘİģĸĄġıĞŁ ăĸŶŦĖĝĭĖ ĘġĄģşĮă Ŏ - ʼnŊ ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĞĮģ ō - ʼnŊ ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĸĝġĿđġĭĄĥĐĬğıĀġşĮĞğĵŶļĒ ĦıĖŅŁĮĒĮġĘİģĸĄġıŁĞă ĸĝġĿđĝı ĸĞijŀĩħĴşĝĦıĸħġijĩă Ļė ĻėĸđıĞŀ ģĩĩĄĒğăþşĮĝĸŶŦĖĀĵŞ ĹĘŞĖĻėĸğıĞė ĻėĩŞĩĖĦıĖĮŁŅ ĒĮġĩĝĹđă ĻėĹĀė ĀŞĩĖþşĮăĞĮģ þĩėĻėĸğıĞė ŶġĮĞĻėĹħġĝĸħĿĖļđşćĭđ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĦĮĝĮğēþĞĮĞĚĭĖĕĴŢļđş Ŋ ģİĕı Āijĩ ĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ ĹġĬĄĮğĸĦıĞėĞĩđ

ĄĮğŶġĵĄ ĦĮĝĮğēĸąğİĊĸĒİėĺĒļđşđĻı ĖĦĜĮĚđİĖĔĭģŀ ľ ļŶ ĹĒŞąĬĸąğİĊĸĒİėĺĒļđşđĻı ĖđİĖğŞģĖ ħğijĩđİĖğŞģĖŶĖĔğĮĞ ĺđĞĸĆĚĮĬ ėğİĸģĐĔığŀ ĮėĸćİăĸþĮĈIJăŀ ĝıĀģĮĝćijĖŁ Ħĵă ĹġĬġĭĄĥĐĬġĝļĝŞĚđĭ ĹğăąĖĸĄİĖļŶ ħğijĩĚijĖŁ Ĕıľŀ ĝıĒĖş ļĝşĻħĊŞĸŶŦĖĹĖģĄĭĖġĝ Āģğ ŶğĭėĹĒŞăĚijŁĖĔıŀĻħşğĮėĸĦĝĩĄĭĖĔĭŀģĔĭŁăĹŶġăĸĚijŀĩĦĬđģĄĻĖĄĮğąĭđĄĮğđĵĹġğĭĄĥĮ ĄĮğŶġĵĄĀģğþĴđħġĴĝþĖĮđĄģşĮă x ĞĮģ x ġIJĄ ŋň x ŋň x ŋň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ğĬĞĬŶġĵĄ ő x ő ĸĝĒğ ĻĦŞŶĞŜĴ ĀĩĄħğijĩŶĴĞŜ ĩİĖĔğıĞğŢ ĩ㥺ĖħġĴĝ ĖŅĮĒşĖĚĭĖĕĴġŢ ăŶġĵĄ ĄġėđİĖĻħşĹĖŞĖ ĝıļĝşĞđIJ ġŅĮĒşĖĄĭĖĺĞĄ ĚğĮăĹĦăĹđđĻħşđģş ĞĻĖğĬĞĬĹğĄŶġĵĄ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ

đşĮĖĩĮħĮğ ĻćşŶğĴăĩĮħĮğĹĔĖĦşĝĔĴĄćĖİđĔıŀĒşĩăĄĮğĻħşĩĮħĮğĝığĦĸŶğıŁĞģ ĸćŞĖ ĹĄăĦşĝ ĒşĝĞŅĮ ĸŶŦĖĒşĖ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĦĮĝĮğēĻćşĔĄĴ ĦŞģĖĒşĝĸŶŦĖĞĮþĭėěĩĄĺġħİĒ ĹġĬþĭėĸĦĝħĬ ĘġþĩăĦşĝĹþĄĝıĄğđĔıĦŀ ĮŅ ĀĭĊ ĄğđļĪđğĩĄĈıĈĒİ ğİĄ (hydroxycitric) ĝĮĄēIJă Ŋň - ŋň ĸŶĩğŢĸĈĿĖĒŢ þĩăĖŅŁĮħĖĭĄĹħşă

ĜĜģ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĦĝĩļĔĞ

COMBRETACEAE

ćijŀĩģăĤŢ COMBRETACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Terminalia chebula Retz. ĝŞĮĹĖŞ (ĄĬĸħğıĞŀ ăĸćıĞăĻħĝŞ) ħĝĮĄĹĖĬ (ĄĬĸħğıĞŀ ăĹĝŞĪĩŞ ăĦĩĖ) ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ļĝşĞijĖĒşĖĘġĭđĻėþĖĮđĄġĮăēIJăþĖĮđĻħĊŞĦĵăŶğĬĝĮĐ Ŋň - Ŋō ĸĝĒğ ġŅĮĒşĖĝĭĄĸŶġĮĒğăļĝŞĝıĚĵĚĩĖ ħğijĩĝıėşĮăĸġĿĄĖşĩĞĻĖĒĩĖĔıŀĒİđĄĭėĚijŁĖđİĖ ĸŶġijĩĄĝıĦıĖŅŁĮĒĮġĹĄŞĀŞĩĖþşĮăđŅĮ ĝığĩĞĹĒĄĒĮĝĞĮģĸŶŦĖğŞĩăġIJĄ þğĴþğĬ ğĩĞēĮĄĦıĀŞĩĖþşĮăĹđă Ļė ĻėĸđıŀĞģĸğıĞăĒğăþşĮĝĦġĭėĒĭŁăĆĮĄ ĻėĝĖğĵŶļþŞ ħğijĩğĵŶļþŞĹĄĝğĵŶþĩėþĖĮĖ ŶġĮĞĻėĹħġĝ čĮĖĻėĝĖ đşĮĖħġĭăĻėĦıĸþıĞģĸþşĝĀġĴĝđşģĞþĖĦıþĮģĩŞĩĖĖĴĝŞ đşĮĖĔşĩăĻėĦıĀĩŞ ĖþşĮăąĮăġăĀġĴĝđşģĞþĖĦıĖĮŁŅ ĒĮġĩŞĩĖĖĴĝŞ ĸĝijĩŀ ĻėĹĄŞþĖĔĮă đşĮĖĔşĩăĻėąĬĸħġijĩĸĚıĞăŶğĬŶğĮĞħğijĩğŞģăħġĴđļŶħĝđ þĩėĻėĩŞĩĖĝıþĖ ĦıĖĮŁŅ ĒĮġĩŞĩĖŶĄĀġĴĝħĖĮĹĖŞĖĸğıĞăĸŶŦĖğĬĸėıĞė ĒĩĖŶġĮĞþĩ㥺ĮĖĻėĻĄġşľ ĄĭėčĮĖĻėĝıĒĩŞ ĝ ʼn ĀĵŞ đĩĄ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩĹĞĄĹþĖăþIJĖŁ ĩĞĵėŞ ĖćŞĩĔıĹŀ ĒĄĄİăŀ ĄşĮĖ ŶġĮĞćŞĩąĬħşĩĞġăĦĵĚŞ ĖŁij đİĖ đĩĄĦıþĮģĩĝĸħġijĩă ĝıĄġİĖŀ ħĩĝ đĩĄĸŶŦĖĹėėđĩĄĦĝėĵğĐŢĸĚĤĒġĩđĔĭ㣠ćŞĩ ĄġıėğĩăĄġıėđĩĄĝı ō Ąġıė ĺĀĖĸćijĩŀ ĝĒİđĄĭĖĸŶŦĖğĵŶēşģĞ ĜĮĞĻĖĸĒĿĝļŶđşģĞþĖ Ęġ ĸŶŦĖĚģĄĘġĦđĹėė drupe ĸŶŦĖğĵŶļþŞĄġĭė ğĵŶļþŞ ħğijĩğĵŶğĭĄėıŁ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ þĞĮĞĚĭĖĕĴĺŢ đĞĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđĸŶŦĖĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴĔŢ ļŀı đşĘġđıĔĦŀı đĴ

ĄĮğŶġĵĄ ĸĝġĿđĔıăŀ ĩĄĸŶŦĖĒşĖĄġşĮ ĦĮĝĮğēĞşĮĞĒşĖĄġşĮġăēĴăĸĚĮĬćŅĮþĖĮđ Ŋ x Ŏ ĖİģŁ ğĬĞĬđĭăĄġŞĮģĦĮĝĮğēąĬĻħşŶĞŜĴ ĸĀĝı ĸğŞăĻė ĺđĞĄĮğġĬġĮĞĖŅŁĮğđĩĮĔİĒĞŢġĬĀğĭŁă ĒşĖĄġşĮĔıŀĩĮĞĴŶğĬĝĮĐ Ő - ʼnň ĸđijĩĖ ĝığĬėėğĮĄĔıĹŀ þĿăĹğăĦĮĝĮğē ąĬĞşĮĞġăŶġĵĄĻĖĹŶġăļđş

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĦĝĩļĔĞĝıĦğğĚĀĴĐĔĮăĞĮ ćŞģĞĹĄşĖĮŁŅ đı ĹĄşĸĦĝħĬ ĸŶŦĖĞĮĦĝĮĖĹĘġ ćŞģĞğĬėĮĞĔşĩă ėğğĸĔĮĩĮĄĮğğşĩĖĻĖ ĄğĬħĮĞĖŅŁĮ ĔŅĮĻħşćĴŞĝĀĩ ĹġĬĸąğİĊĩĮħĮğ đşĮĖĄĮğĹŶğğĵŶ ĖŅĮĝĮĹŶğğĵŶĸŶŦĖĖŅĮŁ ĦĝĩļĔĞĚğşĩĝđijĝŀ ļģĖŢ ĹġĬĸħġşĮĄġĭĖŀ ąĮĄĖŅĮŁ ĦĝĩļĔĞ ĸĖijĩŁ ļĝşĻćşĔĮŅ ĸĀğijĩŀ ăŶğĬđĭėėşĮĖ ħğijĩĻćş ĻĖĄĮğĄŞĩĦğşĮăĔĭŀģļŶ ĔŅĮĸĀğijŀĩăĝijĩĄĦİĄğğĝ ĸŶġijĩĄĻħşĖŅŁĮęĮđĦŅĮħğĭėěĩĄħĖĭă ĹġĬĻćşĞşĩĝĘşĮĻħşĝıĦıđŅĮ

ĜĜĤ


ĦĝĩĚİĸĜĄ COMBRETACEAE

ćijŀĩģăĤŢ COMBRETACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. ĦĝĩĹħĖ (ĜĮĀĄġĮă) ĈİŶĬđĵş (ĄĬĸħğıĞŀ ă-ĸćıĞăĻħĝŞ) ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĹħĖĒşĖ ĹħĖĹħĖþĮģ (ĜĮĀĸħĖijĩ) ĦĬđĵş (ĄĬĸħğıĞŀ ă-ĹĝŞĪĩŞ ăĦĩĖ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĘġĭđĻėĝıĒ㣠ĭ ĹĒŞþĖĮđĄġĮăąĖēIJăþĖĮđĻħĊŞĈăŀIJ ĝıĀģĮĝĦĵăŶğĬĝĮĐ Ŋň - ŋň ĸĝĒğ ĘİģĸŶġijĩĄþĩăĒşĖĹĒĄĸŶŦĖğŞĩăĸġĿĄľ ğĩĞēĮĄĝıĦıĸħġijĩă ĸŶġijĩĄþĩăĝĭĖĝıĦıĸĔĮ ĩĝĖŅĮŁ ĒĮġħğijĩĦıđĮŅ ľ đŞĮăľ ėğİĸģĐĄİăŀ ĩŞĩĖĒİđĩĞĵŶŞ ğĬŶğĮĞ Ļė ĻėĸđıĞŀ ģĸğıĞăĒğăþşĮĝĦġĭėĒĭ㣠ĆĮĄ ĝıġĄĭ ĥĐĬĸŶŦĖğĵŶļþŞĄġĭė ŶġĮĞĻėĝĖ ĹġĬĸŶŦĖĒİăŀ ĦĭĖŁ ľ ĺĀĖĻėĦĩėĸþşĮħĮĄĭĖ ħġĭăĻėĦıĸþıĞģĸþşĝ ĹġĬąĬŶĄĀġĴĝļŶđşģĞþĖĦıĖĮŁŅ ĒĮġ ĩŞĩĖ ĻĒşĔĩş ăĻėĝıĦĸı ĔĮąĮăĝıþĖĩŞĩĖľ ĸĝijĩŀ ĻėĹĄŞþĖĔĭ㣠Ŋ þşĮăĄĿąĬħġĴđĩĩĄļŶ đĩĄ ĦıþĮģĩĝĸħġijĩă ĝıĄġİĖŀ ĆĴĖ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩĸđıĞŀ ģĹėėħĮăĄğĬğĩĄ ŶġĮĞćŞĩđĩĄąĬ ħşĩĞġăđİĖ đĩĄĝı ō Ąġıė ĄġıėđĩĄĹĒŞġĬĄġıėąĬĸćijĩŀ ĝĒİđĄĭĖĸŶŦĖğĵŶēşģĞ ĜĮĞĻĖ đĩĄąĬĝıĸĄĦğĩĞĵŞ ʼnň ĩĭĖ ĹėŞăĩĩĄĸŶŦĖ Ŋ Ĺēģ Ęġ ĹėėĘĖĭăćĭŁĖĻĖĹþĿăĝıĸĖijŁĩĸĝġĿđĸđıĞģ ĒğăĄġĮăĀŞĩĖþşĮăąĬŶřĩă Ęİģĝı ō ĸħġıŀĞĝ ĘİģĖĩĄĸŶĿĖþĖĦıĖŅŁĮĒĮġŶĄĀġĴĝħĖĮĔIJė

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĸŶŦĖĚğğĐļĝşĔĝŀı Ąĭ ĚėþIJĖŁ ĒĮĝėğİĸģĐŶřĮĸėĊąĚğğĐ ŶřĮĸĒĿăğĭă ĹġĬŶřĮđİėĹġşă ĒşĩăĄĮğĖŅĮŁ ĹġĬĀģĮĝćijĖŁ ŶĮĖĄġĮă þIJĖŁ ļđşđĻı ĖđİĖĔıĝŀ Āı ģĮĝğŞģĖĈĴĞ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ þĞĮĞĚĭĖĕĴđŢ ģş ĞģİĕĄı ĮğŶŤĄćŅĮĄİăŀ ĒĩĖĄİăŀ ĹġĬĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ Ęġ ąĬĒşĩăĸŶŦĖĘġĔıŀĺĒĸĒĿĝĔıŀ ħğijĩĹĄŞąĖĻ溥ĮğļđşĹġşģ ąĬĻćşĸŶŦĖĞĮğĬėĮĞļđşđı ĸŶġijĩĄĘġ ĻćşĸŶŦĖĞĮĹĄşĔşĩăĸđİĖ

Ĝĝě

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĦĬĹĄĖĮ

COMBRETACEAE ćijŀĩģăĤŢ COMBRETACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Combretum quadrangulare Kurz. ĦĬĹĄ (ĜĮĀĄġĮă) ĹĄ (ĜĮĀĒĬģĭĖĩĩĄĸĆıĞăĸħĖijĩ) ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĹĚŞă (ĜĮĀĸħĖijĩ) þĩĖĹþş ąĩăĹþş þĩĖĹđŞ (ĹĚğŞ) ĈĭăĹĄ (ĸþĝğ-ŶğĮąıĖėĴğ)ı

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖĚğğĐļĝşĞijĖĒşĖþĖĮđĸġĿĄ ĦŞģĖĒŞĮăľþĩăġŅĮĒşĖąĬĝıþĖĸĄġĿđĄġĝľĩĞĵŞ ĄİŀăĸŶŦĖ ĦıŀĸħġıŀĞĝ ĦĵăŶğĬĝĮĐ ō-ʼnň ĸĝĒğ Ļė ĸŶŦĖĻėĸđıŀĞģ ĩĩĄĸğıĞăĒğăþşĮĝĄĭĖĸŶŦĖĀĵŞľ ġĭĄĥĐĬþĩăĻėĸŶŦĖğĵŶĝĖğı ŶġĮĞĝĖ ħğijĩĸģşĮĸġĿĄĖşĩĞ ĺĀĖĻėĦĩėĹĀė þĩėĻėĸğıĞėħğijĩĸŶŦĖĀġijŀĖĸġĿĄĖşĩĞ ĘİģĻėĀŞĩĖ þşĮăħĖĮ ĹġĬĝĭĖ ĝıĦıĸþıĞģ þĖĮđĄģşĮăŶğĬĝĮĐ ʼn.ō - Ŋ.ō ĖİŁģ ĞĮģ Ŋ.ō - ō ĖİŁģ đĩĄ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩĹėėćŞĩħĮăĄğĬğĩĄĩĞĵŞĒğăăŞĮĝĻė ćŞĩđĩĄąĬĞĮģŶğĬĝĮĐ ʼn-ŋ ĖİŁģ ćŞĩħĖIJăŀ ąĬŶğĬĄĩėđşģĞđĩĄĸġĿĄľ ĩĞĵħŞ ġĮĞđĩĄ ĝıġĄĭ ĥĐĬĸŶŦĖğĵŶēşģĞĞĮģ ʼn ĝİġġİĸĝĒğ ĦıĸħġijĩăĖŅĮŁ ĒĮġĩĝĸþıĞģ ħğijĩþĮģĝıĩĞĵŞ Ō Ąġıė ĄġĮăđĩĄĝıĸĄĦğ Ő ĩĭĖ Ęġ ĸŶŦĖġĵĄĄġĝ ĹĒŞġĵĄĘġĖıŁąĬĝıĦĭĖ (Āğıė) ĩĞĵŞ Ō ĦĭĖ (Āğıė) ĹġĬĝıþĖĮđĺĒŶğĬĝĮĐ ň.Ő ĖİŁģ ĚĩĹĄŞħğijĩĦĴĄĸŶŦĖĦıĸħġijĩăĩĝĖŅŁĮĒĮġ ĜĮĞĻĖĘġĝıĸĝġĿđĩĞĵŞ Ŋ ĸĝġĿđ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĚėĔĭŀģļŶĒĮĝŶřĮĺŶğŞăĻĄġşġŅĮĕĮğ ŶřĮğĬđĭėĒŅŀĮĔıŀĖŅŁĮĔŞģĝėĮăĠđĵħğijĩĜĵĸþĮħİĖŶĵĖ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĺđĞĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ Ļė ŶğĴăĸŶŦĖĞĮĹĄşŶģđĸĝijĩŀ ĞĒĮĝğŞĮăĄĮĞ ğĮĄ ĻćşŶğĴăĸŶŦĖĞĮĹĄşĄĮĝĺğĀĸþşĮþşĩ ĩĩĄđĩĄ ħĖĩăĻĖ ĹġĬĸŶŦĖĞĮĸėijĩŀ ĚĞĮĕİĸđĿĄ ĸĝġĿđ (ĹĄŞ) ĖŅĮĝĮĒŅĮĹġşģĸĩĮļŶĘĦĝĄĭėļþŞĔĩđ ĻħşĸđĿĄĄİĖąĬĸŶŦĖĞĮēŞĮĞĚĞĮĕİļĦşĸđijĩĖ ĹġĬĒĭģĄġĝĻĖĸđĿĄļđşđĝı ĮĄ

ĜĝĜ


ĦĬĸđĮ

MELIACEAE ćijŀĩģăĤŢ ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ ćijŀĩĦĮĝĭĊ ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă

MELIACEAE Azadirachta indica A. Juss. var. siamensis Valeton Neem Tree ĦĬĸđĮėşĮĖ (Ĕĭģŀ ļŶ) ĄĬĸđĮ (ĜĮĀĻĒş), ąĬĒĭă (ĦŞģĞ), ĦĬĸđĮ (ĜĮĀĄġĮă), ĦĬĸġıĞĝ (ĜĮĀĸħĖijĩ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ļĝşĞijĖĒşĖ ĘġĭđĻė þĖĮđĄġĮă ĦĵăŶğĬĝĮĐ Ŋň ĸĝĒğ ĸŶġijĩĄġŅĮĒşĖĦıĸĔĮ ĩĝĖŅŁĮĒĮġĹđă ĸĝijŀĩĹĄŞĹĒĄĸŶŦĖğŞĩă ħğijĩĸŶŦĖĹĘŞĖ ľ ĸğijĩĖĞĩđĸŶŦĖĚĴŞĝĄġĝ ĔIJė Ļė ĸŶŦĖĻėŶğĬĄĩėĹėėþĖĖĄŶġĮĞĀıŀ ĩĩĄĸğıĞăĦġĭė ĝıĻėĞŞĩĞ Ō-ŏ ĀĵŞ ġĭĄĥĐĬ ĻėĸğıĞģĹħġĝ ĺĀĖĻėĸėıĞŁ ģ þĩėĻėąĭĄěŤĖĸġijĩŀ ĞļĝŞĸŶŦĖğĬĸėıĞė ĹĘŞĖĻėĸğıĞė ĸŶŦĖĝĭĖĦıĸþıĞģ Ğĩđ ĹġĬĻėĩŞĩĖĝıĦĖı ĮŁŅ ĒĮġĹđă đĩĄ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩĹėėćŞĩĹĞĄĹþĖăþĖĮđĻħĊŞĒĮĝŶġĮĞĄİŀăþĐĬĹĒĄĻėĩŞĩĖ đĩĄĦıþĮģĖģġ ĄġıėĸġıŁĞăğĵŶĔğăĹąĄĭĖ ŶġĮĞĸŶŦĖ ō ĚĵĄġĝ ĄġıėđĩĄ ō Ąġıė ĺĀĖĒİđĄĭĖŶġĮĞĹĞĄĸŶŦĖ ō ĹĆĄ ĸĄĦğĸĚĤĘĵş ʼnň ĩĭĖ ĺĀĖĄşĮĖđĩĄ ĸćijŀĩĝĒİđĄĭĖĸŶŦĖħġĩđ ĩĩĄđĩĄĸđijĩĖĕĭĖģĮĀĝ-ĝĄğĮĀĝ Ęġ ġĭĄĥĐĬğĵŶĔğăĄġĝğı ĘİģėĮă ĝıĸĖijŁĩĆŅŀĮĖŅŁĮ ĘġĩŞĩĖĦıĸþıĞģĸĝijŀĩĹĄŞĝıĦıĸħġijĩă

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĚėþIJŁĖĔĭŀģĔĴĄĜĮĀþĩăļĔĞ ĒĮĝŶřĮĸĒĿăğĭă ŶřĮĸėĊąĚğğĐ ĹġĬŶřĮđİėĹġşăĔĭŀģļŶ ĖİĞĝŶġĵĄĒĮĝėşĮĖĸğijĩĖ ģĭđģĮ ĩĮğĮĝ ğİĝēĖĖ ħğijĩĒĮĝĦģĖĦĮĕĮğĐĬ ĸĚijŀĩĻħşĀģĮĝğŞĝĸĞĿĖ ćĴŞĝćijŀĖ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĻėĩŞĩĖ ğĦþĝ ĹĄşĺğĀĘİģħĖĭă ĖŅŁĮĸħġijĩăĸĦıĞ ĚĴĚĩă ĸŶŦĖĞĮþĭėŶŤĦĦĮģĬ ĸŶġijĩĄĒşĖ ĒşĝĄĭėĖŅŁĮđijŀĝĹĄşĔşĩăĸđİĖ ėİđĝĵĄĸġijĩđ ĹĄşĔşĩăğŞģă ĹĄşļþş ĹĄşĄğĬĥĭĞ ĹĄŞĖ ğĦþĝęĮđĸĞĿĖ ĹĄşĀġijŀĖĸħıĞĖĩĮĸąıĞĖ ĹĄşļþşąĭėĦĭŀĖ ļþşĒĭģğşĩĖ ėŅĮğĴăĺġħİĒ ĸŶġijĩĄğĮĄ ĹĄşļþş ĔŅĮĻħşĩĮĸąıĞĖ ĹĄşĺğĀĘİģħĖĭă đĩĄ ğĦþĝ ĹĄşĚİĥĺġħİĒ ĚİĥĄŅĮĸđĮ ĹĄşğİđĦıđģă ėŅĮğĴăĕĮĒĴ ĘġĩŞĩĖ ğĦþĝ ĻćşĸŶŦĖĞĮēŞĮĞĚĞĮĕİ ğĭĄĥĮğİđĦıđģă ĹĄşŶŤĦĦĮģĬĚİĄĮğ ĘġĹĄŞ ğĦþĝŶğŞĮ ėŅĮğĴăħĭģĻąĻħşĸĒşĖŶĄĒİ đşĮĖĄĮğĹŶğğĵŶ ĸĖijĩŁ ļĝş ĝıĦĖı ĮŁŅ ĒĮġŶĖĹđă ĖİĞĝĻćşĻĖĄĮğĄŞĩĦğşĮăėşĮĖĸğijĩĖ ĚĮĖĔşĮĞŶŘĖ ĸĀğijĩŀ ăĝijĩĔĮăĄĮğĸĄĥĒğĄğğĝ ħıėĻĦŞĸĦijŁĩĘşĮ

Ĝĝĝ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĦĬĔşĩĖĖŅŁĮĘĭĄ

LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE ćijŀĩģăĤŢ LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Millettia utilis Dunn ĘĭĄĦĬĔĩĖ ĄĄĄĬĔĩĖ ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĞijĖĒşĖ ĦĵăŶğĬĝĮĐ ʼnō - ŋň ĸĝĒğ ĝıĞĮă Ļė ĸŶŦĖĻėŶğĬĄĩė ŶġĮĞĦĴđĄşĮĖćŞĩĝıĻėĞŞĩĞħĖIJŀăĻė ĖĩĄĖĭŁĖĸğıĞăĒĭģĄĭĖĸŶŦĖĀĵŞŶĄĒİ ąĬĝı Ŋ ĀĵŞ ĻėĞŞĩĞğĵŶļþŞĹĄĝģăğı ħğijĩĹĄĝþĩėþĖĮĖ ĄģşĮă Ŏ - ʼnō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĞĮģ Ő - Ŋō ĸĈĖĒİĸĝĒğ đĩĄ ĝıĦıþĮģĩĝĝŞģă ĸĄİđėĖćŞĩđĩĄĸćİăŶğĬĄĩė ğĬĞĬĸģġĮĩĩĄđĩĄŶğĬĝĮĐĸđijĩĖ ĝĄğĮĀĝ - ĸĝĥĮĞĖ Ęġ ꍥĸŶŦĖğĵŶþĩėþĖĮĖ ĝıþĖĦıĖĮŁŅ ĒĮġŶĄĀġĴĝ þĩėþĩăꍥĸŶŦĖĦĭĖħĖĮ ĸŶġijĩĄęŤĄ ĹþĿăħĖĮ ĄģşĮă ŋ - ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĞĮģ ō - ʼnň ĸĈĖĒİĸĝĒğ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ

þĞĮĞĚĭĖĕĴŢĺđĞģİĕıĸĚĮĬĸĝġĿđ

ĄĮğŶġĵĄĹġĬĄĮğđĵĹġğĭĄĥĮ ĦĬĔşĩĖĖŅŁĮĘĭĄþIJŁĖļđşđıĻĖĔıŀġĮđ ħğijĩĔıŀğĮėĔıŀĝıĄĮğğĬėĮĞĖŅŁĮļđşđı ąĬĖŅĮĄġşĮļĝşĔıŀļđşąĮĄĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ ļŶŶġĵĄ ĒĮĝĚijŁĖĔıŀŶřĮćĴĝćĖ ĒĮĝħĭģļğŞŶġĮĞĖĮ ĹġĬėğİĸģĐĦģĖħġĭăėşĮĖ ĀģğŶġĵĄđşģĞĒşĖĄġşĮĔıŀļđşþĖĮđ ĹþĿăĹğă ĹġĬŶġĵĄ ĻĖćŞģăĒşĖĠđĵęĖ ŶğĬĝĮĐĸđijĩĖĚĠĥĜĮĀĝ-ĝİēĴĖĮĞĖ ĈIJŀăĸĝijŀĩĦİŁĖĦĴđĠđĵęĖ ĒşĖĄġşĮąĬĦĮĝĮğēĒĭŁăĒĭģļđş ĹġĬĝıĄĮğ ĸąğİĊĸĒİėĺĒĔıŀđı ĀģğþĴđħġĴĝþĖĮđĻħĊŞĄģşĮă ŋň x ŋň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ğĩ㥺ĖħġĴĝđşģĞŶĴŜĞĀĩĄ ĸĄġıŀĞĻħşŶĴŜĞĀĩĄĀġĴĄ ĸĀġşĮĄĭėđİĖ ĹġşģąIJăĖŅĮĄġşĮļĝşġăŶġĵĄ ĻĖğĬĞĬĹğĄħĮĄļĝŞĝıęĖĒĄĀģğğđĖŅŁĮĸćşĮ - ĸĞĿĖ ĸĝijŀĩĄġşĮļĝşĒĭŁăĒĭģļđşĹġşģ ąIJăġđ ĄĮğĻħşĖŅŁĮġăĒĮĝĀģĮĝĸħĝĮĬĦĝ ĄĮğđĵĹġğĭĄĥĮĒşĖĦĬĔşĩĖĖŅŁĮĘĭĄ ĀģğĝıĄĮğĻħşŶĴŜĞĀĩĄŶŖġĬ Ŋ ĀğĭŁă ĚğģĖđİĖğĩėĺĀĖ ĻħşğŞģĖĈĴĞĩĞĵŞĸĦĝĩ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ

đşĮĖĄĮğĹŶğğĵŶ ĖŅĮļŶĔŅĮĖşŅĮŶğĴăğĦĺđĞ ĖŅĮĻėĝĮĒŅĮĻħşĹħġĄĺđĞĻćşĖŅŁĮĚğĝ ĖŅĮĖŅŁĮĔıŀļđşļŶħĝĭĄĸŶŦĖĸģġĮ Ŋ ĀijĖ ĖŅĮļŶĒşĝĻħşăģđ ĹġşģąIJăėğğąĴĜĮćĖĬ ĦĮĝĮğēĸĄĿėğĭĄĥĮļģşļđşĸŶŦĖğĬĞĬĸģġĮĖĮĖēIJă ʼn - Ŋ ŶŖ

ĜĝĞ


ĦĮğĜı

GUTTIFERAE ćijŀĩģăĤŢ GUTTIFERAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Mammea siamensis T. Anderson ĔğĚı (ąĭĖĔėĴğ)ı , ĦğşĩĞĚı (ĜĮĀĻĒş), ĦĮğĜı (Ĕĭģŀ ļŶ), ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĦĮğĜıĹĖĖ (ĸćıĞăĻħĝŞ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ļĝşĞijĖĒşĖļĝŞĘġĭđĻėĦĵăŶğĬĝĮĐ ʼn-ʼnō ĸĝĒğ ĸŶġijĩĄġŅĮĒşĖĦıĸĔĮŶĖđŅĮ ĹĒĄġŞĩĖĸŶŦĖĦĬĸĄĿđĒġĩđġŅĮĒşĖ ĸĖijŁĩĻĖĸŶġijĩĄĦıĖŅŁĮĒĮġĹđă ĝıĞĮăĦıþĮģ ĹġĬąĬĸŶġıŀĞĖĸŶŦĖĦıĸħġijĩăĩŞĩĖ ĸğijĩĖĞĩđĸŶŦĖĚĴŞĝĔIJė Ļė ĸŶŦĖĻėĸđıĞŀ ģ ĩĩĄĸğıĞăĒğăþşĮĝĦġĭėĒĭ㣠ĆĮĄ ġĭĄĥĐĬĻėğĵŶļþŞĄġĭėĹĄĝğĵŶþĩė þĖĮĖ ĸĖijĩŁ ĻėĀŞĩĖþşĮăĸħĖıĞģĹġĬħĖĮ ŶġĮĞĻėĝĖħğijĩĝıĒăŀİ ĦĭĖŁ ľ ĺĀĖĻėĦĩė ĸğıĞģ þĩėĻėĸğıĞė ĹĘŞĖĻėĦıĸþıĞģĸþşĝĸŶŦĖĝĭĖ ĸĦşĖĄġĮăĻėĸŶŦĖğŞĩăĝĩăĸħĿĖ ćĭđĸąĖ đĩĄ ĸŶŦĖđĩĄĸđıĞŀ ģħğijĩćŞĩ ĩĩĄĸŶŦĖĄğĬąĴĄĒĮĝĄİăŀ ĄġıėđĩĄĦıþĮģ ĄġİĖŀ ħĩĝ ğŞģă ăŞĮĞ ĄġıėđĩĄĝı Ō Ąġıė ĝıĸĄĦğĸĚĤĘĵĦş ĸı ħġijĩăąŅĮĖģĖĝĮĄ ĩĩĄđĩĄćŞģăĸđijĩĖ ĝĄğĮĀĝ - ĝıĖĮĀĝ ĸĝġĿđ ġĭĄĥĐĬĄġĝğı ĝı ʼn ĸĝġĿđ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĚėĔĭŀģļŶĻĖĸĄijĩėĔĴĄĜĮĀþĩăļĔĞ ĒĮĝŶřĮġĬĸĝĮĬ ŶřĮĸėĊąĚğğĐ ĹġĬŶřĮđİėćijŁĖ ĖİĞĝŶġĵĄĒĮĝėşĮĖĸğijĩĖ ħğijĩĒĮĝĦģĖĦĮĕĮğĐĬ ĸĚijŀĩĻħşĀģĮĝğŞĝĸĞĿĖ ćĴŞĝćijŀĖ

ĄĮğŶġĵĄĹġĬĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ þĞĮĞĚĭĖĕĴŢđşģĞĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ ħğijĩĹĞĄġŅĮĒşĖĔıŀĸĄİđĻħĝŞ ĸąğİĊĸĒİėĺĒļđşđıĻĖđİĖğŞģĖĈĴĞ ħğijĩđİĖĔĭŀģļŶ ĸŶŦĖļĝş ĄġĮăĹąşăĒşĩăĄĮğĖŅŁĮ ĹġĬĀģĮĝćijŁĖŶĮĖĄġĮă ĹĦăĹđđĒġĩđģĭĖ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĸĄĦğ ğĦħĩĝĸĞĿĖ ąĭđĩĞĵŞĻĖĸĄĦğĔĭŁăħşĮ ėŅĮğĴăĀğğĜŢ ĹĄşļþş ĔŅĮĻħşćijŀĖĻą đĩĄ ğĦħĩĝĸĞĿĖ ĹĄşĺġħİĒĚİĄĮğ ĹĄşļþşĝĚı İĥğşĩĖ ĸąğİĊĩĮħĮğ ėŅĮğĴăħĭģĻą ćĵĄŅĮġĭă þĭėġĝ ĝıĦĮğ coumarin ĩĩĄĠĔĕİĻń ĖĄĮğþĞĮĞħġĩđĸġijĩđ ĔŅĮĸŶŦĖĞĮļĔĞĻħşĘĦĝĸŶŦĖĸĄĦğĔĭ㣠ħşĮ Ĕĭ㣠ĸąĿđ Ĕĭ㣠ĸĄşĮ ĹĄşġĝ ėŅĮğĴăħĭģĻą đşĮĖĄĮğĹŶğğĵŶ ĸĖijŁĩļĝş ĦıĖŅŁĮĒĮġĹĄĝĹđă ĸĦıŁĞĖĒğăĦĝŅŀĮĸĦĝĩ ĸĖijŁĩġĬĸĩıĞđ ĹþĿăĔĖĔĮĖ ĸġijŀĩĞĘŞĮļĦĄėĒĄĹĒŞăăŞĮĞ ļĝşĔŅĮĸĦĮ ĚijŁĖęĮėşĮĖ

Ĝĝğ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĦŅĮğĩă

STERCULIACEAE ćijŀĩģăĤŢ STERCULIACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Scaphium afne (Mast.) Pierre ĦŅĮğĩă ąĩă ĚĴăĔĬġĮĞ ĔşĮĞĸĜĮ ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĞĖij ĒşĖþĖĮđĻħĊŞ Ħĵă ŋň - Ōō ĸĝĒğ ĸğijĩĖĞĩđĸŶŦĖĚĴĝŞ ĄġĝğĵŶĄğģĞ Ąİăŀ ĄşĮĖ ĝĭĄĹĒĄĩĩĄğĩėĒşĖĔıąŀ đĴ ĸđıĞģĄĭĖĹġşģŶġİđĄİăŀ ġăħġĭăĦŞăĩĩĄĦĵăþIJĖŁ ļŶĀġşĮĞĸŶŦĖćĭĖŁ ľ ĹėėĆĭĒğ ĺĀĖĝıĚĚĵ ĩĖ ĸŶġijĩĄĖĩĄĦıĸĔĮ ĝığĩĞĹĘġĸŶŦĖĔĭģŀ ļŶ Ļė ĻėĸđıŀĞģĺđĞĻėąĬĸŶġıŀĞĖğĵŶļŶĒĮĝĩĮĞĴĸğİŀĝĒşĖĔıŀĻėĩŞĩĖąĬĸŶŦĖğĵŶļþŞŶġĮĞĹħġĝ ĹġşģĸŶġıĞŀ ĖĸŶŦĖğĵŶĖİģŁ ĝijĩ ŋ ĹĆĄ ğĵŶĖİģŁ ĝijĩ ō ĹĆĄ ĹġĬĦĴđĔşĮĞĸŶŦĖğĵŶğı ĒĮĝġŅĮđĭė ĸĖijĩŁ ĻėėĮă ĸĄġıĞŁ ăĸŶŦĖĝĭĖĔĭ㣠ĦĩăđşĮĖ ĸĦşĖĄġĮăĻėĹĒŞġĬĹĆĄćĭđĸąĖĝıĸĦşĖĹþĖă đĩĄ ĝıĦĸı þıĞģĩŞĩĖ ĄġıėğĩăđĩĄĝıþĖĦıĹđăĩĩĄĸŶŦĖćŞĩĔıŶŀ ġĮĞĄİăŀ ĹĞĄĸŶŦĖđĩĄĸĚĤĘĵş ĹġĬ đĩĄĦĝėĵğĐŢĸĚĤ Ęġ ĸŶŦĖꍥ ğĵŶĄğĬĦģĞ ĸĝġĿđĄġĝħĭģĔşĮĞğı ĘİģþğĴþğĬ ĝıŶĄŖ ĦıĖĮŁŅ ĒĮġ (ĦŅĮĸĜĮ) ĒİđĔıĺŀ ĀĖ Ęġ ĝıġĄĭ ĥĐĬĸŶŦĖĹĘŞĖėĮă ľ ŶġİģļŶļđşļĄġĸĝijĩŀ ĹćŞĖĮŁŅ ąĬĚĩăĒĭģĀġşĮĞģĴĖş ŶŖĄĹĒĄ đşĮĖĸđıĞģĝıġĮĞćĭđĸąĖ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĻĖŶğĬĸĔĤļĔĞĚėþIJĖŁ ĩĞĵĒŞ ĮĝŶřĮđăđİėĸþĮ ĚėĝĮĄĔıąŀ ăĭ ħģĭđąĭĖĔėĴğı ĻĖĒŞĮăŶğĬĸĔĤ ĚėĔıĚŀ ĝŞĮ ĄĭĝĚĵćĮ ĝĮĸġĸĈıĞ ĸĚĖĖİĖĈĵġĮğŢ ąıĖ ĩİĖĺđĖıĸĈıĞ ěŕġŶİ ŶŕĖĦŢ ĹġĬġĮģ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĩĮħĮğ ĸŶġijĩĄħĴşĝĸĝġĿđ ĝĭĄĖŅĮļŶĹĔĖğĭăĖĄ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĸŶġijĩĄħĴşĝĸĝġĿđ ĔıŀĚĩăĒĭģ ğĦĸĞĿĖ ŶğĴăĄĭėĖŅŁĮĒĮġĔğĮĞĹđăħğijĩćĬĸĩĝĸĔĤ ğĭėŶğĬĔĮĖĹĄşğşĩĖĻĖĄğĬħĮĞĖŅŁĮ ĔŅĮĻħşćĴŞĝĀĩ ĹĄşļĩ ĹĄşĸąĿėĀĩ þĭėĸĦĝħĬ ģĴşĖĻĦ ĚĩĄĒĮ ĹĄşĒĮĩĭĄĸĦėėģĝĹđă đşĮĖĄĮğĹŶğğĵŶ ĀģĮĝĖŞĮĦĖĻąþĩăĒşĖļĝşćĖİđĖıŁĀijĩğĵŶĔğăĸŶġĮĒğăĦģĞăĮĝ ĹġĬĦĵăĸđŞĖĝĮĄ ĸğijĩĖĞĩđĸŶŦĖĚĴŞĝĄġĝĀġşĮĞğŞĝ ĻėĝıĹĆĄĦĮĝēIJăħşĮĹĆĄ ĹġĬĻėĩŞĩĖ ĻħşĦıĹđăĸğijŀĩĦđĻĦĦģĞăĮĝ

ĜĝĠ


ĦıĸĦıĞđĹĄŞĖ

LEGUMINOSEAE - MIMOSOIDEAE ćijŀĩģăĤŢ LEGUMINOSEAE - MIMOSOIDEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Acacia catechu (L.f.) Willd. ĦĬĸą (ĸăıŁĞģ-ĹĝŞĪŞĩăĦĩĖ), ĦıĸĦıĞđ (ĜĮĀĸħĖijĩ), ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĦıĸĦıĞđĹĄŞĖ (ğĮćėĴğı) ĦıĸĦıĞđĸħĖijĩ (ĜĮĀĄġĮă) ĦıĸĦıĞđĹĄŞĖĸħĖijĩ ĦıĸĦıĞđĸħġijĩă (ĸćıĞăĻħĝŞ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ļĝşĞijĖĒşĖþĖĮđĄġĮăĦĵăŶğĬĝĮĐ ʼnň – ʼnō ĸĝĒğ ĸğijĩĖĞĩđĺŶğŞă ĒĮĝġŅĮĒşĖĹġĬ ĄİŀăĝıħĖĮĝĹħġĝĺĀşăĔĭŀģļŶ ĸŶġijĩĄĒşĖĦıĸĔĮĀġŅŁĮħğijĩĩĝĖŅŁĮĒĮġ ĹĒĄĦĬĸĄĿđ ĒĮĝĹĖģĞĮģ ĸğijĩĖĞĩđĺŶğŞă Ļė ĸŶŦĖĻėŶğĬĄĩėĹėėþĖĖĄĦĩăćĭŁĖ ĩĩĄĒğăþşĮĝĄĭĖĸŶŦĖĀĵŞ ľ ŶğĬĝĮĐ Ŋň-ōň ĀĵŞ ġĭĄĥĐĬĻėğĵŶļþŞ ħğijĩğĵŶļþŞĹĄĝþĩėþĖĮĖ ŶġĮĞĻėĝĖ ĺĀĖĻėĸėıŁĞģ þĩėĻė ĸğıĞė ĹĘŞĖĻėĸğıĞėĦıĸþıĞģĝıþĖŶĄĀġĴĝŶğĬŶğĮĞ đĩĄ ĩĩĄđĩĄĸŶŦĖćŞĩġĭĄĥĐĬĞĮģĀġşĮĞħĮăĄğĬğĩĄĒĮĝĈĩĄĻėĻĄġşŶġĮĞĞĩđ ŶğĬĝĮĐ ʼn - ŋ ćŞĩ đĩĄĝıþĖĮđĸġĿĄ ĦıĸħġijĩăĩŞĩĖ ħğijĩþĮģĩĝĸħġijĩăĸŶŦĖĚĵŞ ĄġıėĸġıĞŁ ăĦıĸþıĞģĩŞĩĖĝı ō Ąġıė ļĝŞĝĄı ġıėđĩĄ ĸĄĦğĸŶŦĖĸĦşĖĦıþĮģ đĩĄĝıąĮŅ ĖģĖĝĮĄ Ęġ ĸŶŦĖꍥġĭĄĥĐĬğĵŶėğğĔĭđĹėĖ ĸĝijĩŀ ĹĒĄąĬĩşĮĩĩĄĝĩăĸħĿĖćĭđĸąĖ ĸĝġĿđĸġĿĄ ĹėĖ ĦıĖŅŁĮĒĮġĩĝĸþıĞģ ĝıŶğĬĝĮĐ ŋ-ŏ ĸĝġĿđ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĚėþIJŁĖĔĮăĜĮĀĸħĖijĩ ĹġĬĜĮĀĄġĮăþĩăļĔĞĸŶŦĖĦŞģĖĝĮĄ ĒĮĝŶřĮĸĒĿăğĭă ŶřĮĸėĊąĚğğĐ ŶřĮđİėĹġşăĔĭŀģļŶ ĖİĞĝ ŶġĵĄĒĮĝėşĮĖĸğijĩĖ ħğijĩĒĮĝĦģĖĦĮĕĮğĐĬĸĚijŀĩĻħşĀģĮĝğŞĝĸĞĿĖ ćĴŞĝćijŀĖ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĸŶġijĩĄĒşĖ ĹĄŞĖ ĸĝġĿđ đşĮĖĄĮğĹŶğğĵŶ ĸĖijĩŁ ļĝş ĹĄŞĖ

Ĝĝġ

ğĦęĮđ ĸŶŦĖĞĮĹĄşėİđ ĹĄşĔşĩăğŞģă ćĬġşĮăėĮđĹĘġ ŶŕđĕĮĒĴ ĹĄşġăĹđă ĝıĠĔĕİńęĮđĦĝĮĖ ĻćşĒşĝĄĭėĖŅŁĮđijŀĝĹĄşĔşĩăğŞģă ĜĮĞĖĩĄĻćşęĖğĭĄĥĮĹĘġĹġĬĺğĀĘİģħĖĭă ĖŅĮĝĮęĖĸŶŦĖĞĮĔĮĹĄşĺğĀħİđ ĹþĿăĸħĖıĞģ ĦıĖĮŁŅ ĒĮġĹđă ļĦĄėĒėĹĒŞăĞĮĄ ĻćşĔĮŅ Ħİăŀ ŶġĵĄĦğşĮăĔıĒŀ ĩş ăğĭėĖŅĮŁ ħĖĭĄĝĮĄ ľ ĸćŞĖ ĸĦĮ Ēă ĀĮĖ ĦĬĚĮĖ đşĮĝĸĀğijŀĩăĝijĩĔĮăđşĮĖĸĄĥĒğĄğğĝ ļē ĀğĮđ đşĮĝĝıđ ħĖşĮļĝş ĄĭăħĭĖĖŅŁĮ ħĝĩĖğĩăğĮă ğēļě þġĴŞĞ ĻħşĖŅŁĮęĮđĦŅĮħğĭėěĩĄħĖĭă ĹġĬĻħşĦıĖŅŁĮĒĮġĦŅĮħğĭėĻćşĞşĩĝĘşĮ Ĺħ ĩģĖ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĹĦġăĻą

STRYCHNACEAE

ćijŀĩģăĤŢ STRYCHNACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Strychnos nux-vomica L. ĄğĬąıŁ ĄĬĄġİ㣠ĒĴĝĄĮĹđă (ĜĮĀĄġĮă) ĹĦġăĔĝ ĹĦġăĺĔĖ ĹĦġăĸėijĩŀ ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă (ĖĀğğĮćĦıĝĮ) ĹĦăĸėijĩ (ĩĴėġğĮćĕĮĖı) ĺĪăėşģĞąıŁ (ąıĖ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĞĖij ĒşĖþĖĮđĸġĿĄēIJăþĖĮđĄġĮă ĘġĭđĻė Ħĵă ō - Ŋō ĸĝĒğ ġŅĮĒşĖĝĭĄĀđăĩ ĸğijĩĖĞĩđĸŶŦĖĚĴĝŞ Ąġĝ ĔIJė Ąİăŀ ĩŞĩĖĸĄġıĞŁ ă ĸħĖıĞģ ĹġĬĀđăĩĝĮĄ ĸŶġijĩĄĖĩĄ ĸğıĞėĦıĸĔĮ ĝĭĄĝıĦĸı ħġijĩăĸŶŦĖĹĘŞĖľ ąIJăđĵĀġşĮĞĘİģăĵĸħġijĩĝ ĝıħĖĮĝėşĮăĸġĿĄ ĖşĩĞ ĸŶġijĩĄĻĖĦıþĮģĩĝĸþıĞģĩŞĩĖ Ļė ĻėĸđıĞŀ ģ ĸğıĞăĒğăþşĮĝ ĝıġĄĭ ĥĐĬĝĖĄģşĮă ħğijĩĸŶŦĖğĵŶļþŞŶĩŚ ĝľ ħğijĩĸŶŦĖğĵŶ ĹĘŞĖĄġĝ ŶġĮĞĻėĝĖ čĮĖĻėĝĖħğijĩĸģşĮĸġĿĄĖşĩĞ ĝıĸĦşĖĻė ō ĸĦşĖ ĹĞĄĩĩĄ ĝĮąĮĄąĴđĸđıĞģĄĭĖĔıčŀ ĮĖ (basal nerves) ĸĦşĖĻėĞŞĩĞĒĭđĄĭĖĸŶŦĖğŞĮăĹħ þĩėĻėĸğıĞė ĘİģĻėĸĄġıĞŁ ă đĩĄ ĦıþĮģħğijĩþĮģĩĝĸþıĞģ þIJĖŁ ħĖĮĹĖŞĖĸŶŦĖĄğĬąĴĄĩĞĵėŞ ĖćŞĩĦĭĖŁ ľ ĝıþĖġĬĸĩıĞđ ŶĄĀġĴĝŶğĬŶğĮĞ ĄġıėđĩĄĸćijŀĩĝĒİđĄĭĖĸŶŦĖğĵŶĔğăĄğĬėĩĄ ĞĮģŶğĬĝĮĐ ŏ - ő ĝİġġİĸĝĒğ ĝıþĖŶğĬŶğĮĞĔıĘŀ ģİ đşĮĖĖĩĄ ĸĄĦğĒĭģĘĵĝş ı ō ĩĭĖ ĩĭėĸğĐĵ (anthers) ćĵþĖŁIJ ĝĮĩĞĵĻŞ ĖğĬđĭėėğİĸģĐŶĮĄĔŞĩþĩăĄġıėđĩĄ ļĝŞĺĘġŞĞĖŀij ĩĩĄĝĮ þşĮăĖĩĄđĭăĸćŞĖĸĄĦğĒĭģĘĵþş ĩăļĝşĄĖĭ ĸĄğĮ ŶġĮĞĞĩđĸĄĦğĒĭģĸĝıĞ (stigma) ėģĝĚĩăĀġşĮĞ ľ ĄĭėğĵŶĸħĿđ Ęġ ġĭĄĥĐĬĄġĝþĖĮđĻħĊŞ ĘĖĭăþĩăĘġļĝŞĹĒĄĹĞĄĩĩĄąĮĄĄĭĖĸĝijŀĩĹĄŞĸĒĿĝĔıŀ ĸĝġĿđĝıĸŶŦĖąŅĮĖģĖĝĮĄĹġĬĸŶŦĖĹĘŞĖĀġşĮĞĄĭėğĵŶąĮĖ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ćĩėþIJŁĖĄğĬąĭđĄğĬąĮĞĔĭŀģļŶĒĮĝŶřĮĸĒĿăğĭăĔĮăĜĮĀĒĬģĭĖĩĩĄ ĜĮĀĒĬģĭĖĩĩĄĸĆıĞăĸħĖijĩ ĹġĬĚėĒĮĝ ŶřĮĸėĊąĚğğĐĹġşă ĔĮăĜĮĀĸħĖijĩ

ĄĮğŶġĵĄ þĭĖŁ ĒĩĖĄĮğŶġĵĄĔĭģŀ ļŶĝĭĄĖİĞĝþĴđħġĴĝþĖĮđ ŋňxŋň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĺđĞĻ溥ġşĮĔıĹŀ ĄğŞă ğĩ㥺ĖħġĴĝđşģĞŶĴĞŜ ĀĩĄ ĝıĄĮğĚğģĖđİĖĹġĬđĮĞģĭćĚijćĩĞŞĮăĦĝŅŀĮĸĦĝĩĄĿąĬĔŅĮĻħşĒşĖĹĦġăĻąĝıĄĮğĸąğİĊĸĒİėĺĒļđşđıĄģŞĮĔıŀŶġŞĩĞĻħşĸąğİĊĸĒİėĺĒ ĸĩăĒĮĝĕğğĝćĮĒİ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ Ļė ĒŅĮĚĩĄğĭĄĥĮĹĘġĸĖŞĮĸŶŘĩŧ ĞĸğijĩŁ ğĭă ĸĝġĿđĝıĚĥİ ĸĖijĩŀ ăąĮĄĝıĦĒğİĀĖİĖ (strychnine) ĹġĬ ėĵğĈıĖ (brucine) ğĭĄĥĮġĝ ĩĭĝĚĮĒ ĩİđĺğĞ ėŅĮğĴăĕĮĒĴ ėŅĮğĴăħĭģĻą ĹĦġăĻąĝığĦþĝ ĔŅĮĻħşĸąğİĊĩĮħĮğ

ĜĝĢ


ĺĦĄĸħġijĩă (ĤğıĞĬġĮ) LEGUMINOSEA - CAESALPINIOIDEAE

ćijŀĩģăĤŢ ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ ćijŀĩĦĮĝĭĊ ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă

LEGUMINOSEA - CAESALPINIOIDEAE Saraca thaipingensis Cantley ex Prain Yellow Saraca ĺĦĄĸħġijĩă (ĄğĴăĸĔĚī), ĩĺĤĄĸħġijĩă ĩĺĤĄĻħĊŀ (ĜĮĀĻĒŁ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ļĝşļĝŞĘġĭđĻėþĖĮđĄġĮăĦĵăŶğĬĝĮĐ ō – ʼnō ĸĝĒğ ĸŶġijĩĄĒşĖĦıĖĮŁŅ ĒĮġ ħğijĩĸĔĮĸþşĝ ĘİģĸğıĞė ĸğijĩĖĞĩđĸŶŦĖĚĴŞĝĔIJė Ļė ĸŶŦĖĻėŶğĬĄĩėĹėėþĖĖĄ ĩĩĄĸğıĞăĦġĭė ĝıĻėĞŞĩĞ Ō - Ő ĀĵŞ ġĭĄĥĐĬĹĘŞĖĻėğĵŶ ļþŞ ħğijĩğĵŶħĩĄĹĄĝþĩėþĖĮĖ ŶġĮĞĻėĹħġĝħğijĩĸğıĞģĹħġĝ ĺĀĖĻėĦĩė ħğijĩ Ąġĝ þĩėĻėĸğıĞėħğijĩĸŶŦĖĀġijŀĖĸġĿĄĖşĩĞ ĹĘŞĖĻėĦıĸþıĞģĸþşĝĸŶŦĖĝĭĖ ĸĦşĖĄġĮăĻė ĹġĬĸĦşĖĹþĖăĻėĝĩăĸħĿĖćĭđĸąĖ đĩĄ ĩĩĄđĩĄĸŶŦĖćŞĩ ĹėėćŞĩĄġĝĒĮĝŶġĮĞĄİăŀ ĹġĬġŅĮĒşĖ đĩĄĝıĦĸı ħġijĩăĩĝĖŅĮŁ ĒĮġ ĄġİŀĖħĩĝ đĩĄĔıŀėĮĖĄŞĩĖĦıąĬĸþşĝĄģŞĮđĩĄĩŞĩĖ ĻėŶğĬđĭėğŞģăăŞĮĞ ĄġıėĸġıŁĞă Ō Ąġıė ğĵŶļþŞ ļĝŞĝıĄġıėđĩĄ ĩĩĄđĩĄćŞģăĸđijĩĖĝĄğĮĀĝ-ĸĝĥĮĞĖ Ęġ ĸŶŦĖꍥĹėĖ ĸĝijŀĩĹĄŞĹĒĄļđş

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĚėþIJŁĖĸĄijĩėĔĭŀģĔĴĄĜĮĀþĩăļĔĞ ĒĮĝŶřĮĸĒĿăğĭă ŶřĮĸėĊąĚğğĐ ĹġĬŶřĮđİėĹġşăĔĭŀģļŶ ĖİĞĝŶġĵĄĒĮĝėşĮĖĸğijĩĖ ģĭđģĮĩĮğĮĝ ğİĝēĖĖ ħğijĩĒĮĝĦģĖĦĮĕĮğĐĬĸĚijŀĩĻħşĀģĮĝğŞĝĸĞĿĖ ćĴŞĝćijŀĖ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ þĞĮĞĚĭĖĕĴŢđşģĞĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ ĄĮğŶŤĄćŅĮ ħğijĩĹĞĄġŅĮĒşĖĔıŀĸĄİđĻħĝŞ ĸąğİĊĸĒİėĺĒļđşđıĻĖđİĖğŞģĖĈĴĞ ħğijĩđİĖđŅĮ ĔĭŀģļŶ ĸŶŦĖļĝşĄġĮăĹąşă ĔĖĒŞĩĦĜĮĚĹħşăĹġşă ĒşĩăĄĮğĖŅŁĮĹġĬĀģĮĝćijŁĖŶĮĖĄġĮă ĹĦăĹđđĒġĩđģĭĖ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ đĩĄ ĄġİŀĖħĩĝ ğĦĸŶğıŁĞģ ğĭėŶğĬĔĮĖĹĄşļĩ þĭėĸĦĝħĬ ėŅĮğĴăĕĮĒĴ

Ĝĝģ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ħĝĮĄĸĝŞĮ

EUPHORBIACEAE ćijŀĩģăĤŢ EUPHORBIACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Antidesma thwaitesianum Müll. Arg ħĝĮĄĸĝŞĮ (ĦĄġĖĀğ) ĝĭđĸĈ (ğĬĖĩă) ĸĝŞĮĸĦıĞŁ Ė (ġŅĮŶĮă) ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĞijĖĒşĖþĖĮđĄġĮă ļĝŞĘġĭđĻė ġŅĮĒşĖĦĵăŶğĬĝĮĐ Ŏ - ʼnō ĸĝĒğ Ĕğă ĚĴŞĝĹĘŞĄģşĮă Ļė ĸŶŦĖĻėĸđıŀĞģ ĝıĦıĸþşĝ ĻėĸŶŦĖĝĭĖ đşĮĖġŞĮăĦĮĄĝijĩ ĝıĄĮğĸğıĞăĒĭģĹėėĦġĭė (alternate) þĩėĻėĸğıĞė (entire) ğĵŶĹėėĻėğĵŶğı (elliptic) ĞĮģ ŋ - Ŏ ĖİģŁ đĩĄ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩĔıŶŀ ġĮĞĄİăŀ ĹėėćŞĩĸćİăġđ (Spike) ĸŶŦĖđĩĄĹĞĄĸĚĤĒŞĮăĄĭĖ (Diocious) đĩĄĸĚĤĸĝıĞ (Pistillate Flower) ĝıþĖĮđĄģşĮă ň.ʼnň-ň.ʼnō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĞĮģ ň.ʼnō - ň.Ŋň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ŶġĮĞĸĄĦğĹĞĄĸŶŦĖ ŋ-Ō ĹĆĄ Ęġ ĸŶŦĖĘġĦđ (Fleshy fruit) ġĭĄĥĐĬĄġĝğıĆŅŀĮĖŅŁĮ ĄģşĮă ň.ŏ - ʼn.ň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĞĮģ ň.Ő - ʼn.ŋ ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĘġĩŞĩĖĝıĦıĸþıĞģĸþşĝ ĸĝijŀĩĦĴĄĝıĦıĦşĝ Ĺđă ĹġĬ ĝŞģăħğijĩđŅĮĸĝijŀĩĹĄŞąĭđ ĘġđİėĝığĦĸŶğıŁĞģąĭđ ĘġĦĴĄĝığĦĸŶğıŁĞģĩĝħģĮĖ ŶĄĒİħĝĮĄĸĝŞĮ ĩĩĄĘġćŞģăĸđijĩĖĄğĄċĮĀĝ - ĄĭĖĞĮĞĖ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ

ĚėĒĮĝŶřĮĸĒĿăğĭă ĔıŀĺġŞăġĴŞĝĒŅŀĮ ŶřĮġĬĸĝĮĬ ĸğijĩĄĦģĖĔĭŀģļŶ ĹġĬŶřĮĚğĴ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ

ħĝĮĄĸĝŞĮ ĦĮĝĮğēþĞĮĞĚĭĖĕĴŢļđşĺđĞĩĮĤĭĞĸĝġĿđ ĄĮğĒİđĒĮ ĸĦıĞėĞĩđ ĔĮėĄİŀă ĹĒŞĔıŀĖİĞĝþĞĮĞĚĭĖĕĴŢħĝĮĄĸĝŞĮ ĻĖ ŶŤąąĴėĭĖĖıŁĀijĩ ĄĮğĸĦıĞėĞĩđ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĩĮħĮğ ħĝĮĄĸĝŞĮćĮģėşĮĖĖİĞĝĖŅĮĝĮĒŅĮĹėėĦşĝĒŅĮ ĸğıĞĄģŞĮ ĒŅĮħĝĮĄĸĝŞĮ ĹġĬğĭėŶğĬĔĮĖĘġĦĴĄąĬĝığĦħģĮĖĩĝĸŶğıĞŁ ģ đşĮĖĄĮğĹŶğğĵŶ ĘġĦĴĄąĬĖŅĮļŶĀĭŁĖĸĩĮĖŅŁĮĻħşĀĖěŘŨĖļþşđijŀĝ ĦĮĝĮğēĖŅĮĝĮĹŶğğĵŶĸŶŦĖļģĖŢĸĝŞĮ ĖŅŁĮĸĝŞĮĚğşĩĝđijŀĝ ćĖİđ Squash ĹĞĝĸĝŞĮ ĹġĬĸĝŞĮĄģĖ

ĜĝĤ


ħĞı

LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE ćijŀĩģăĤŢ LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Dialium cochinchinense Pierre ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĄĮħĞı Ğı ħĞı (ĜĮĀĻĒş) ĸþġă (ĜĮĀĄġĮă) ĖĮăđŅĮ (ĖĀğğĮćĦıĝĮ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ļĝşĞĖij ĒşĖĦĵăŶğĬĝĮĐ ʼnō - ŋň ĸĝĒğ ĸğijĩĖĞĩđĸŶŦĖĚĴĝŞ Ąġĝ ĦıĸþıĞģĸþşĝ ĘİģĸŶġijĩĄ ĹĒĄĸŶŦĖĦĬĸĄĿđĸġĿĄľ ĦıĸĔĮħğijĩĖŅĮŁ ĒĮġ ēĮĄĸŶġijĩĄĝıĞĮăĦıĖĮŁŅ ĒĮġ ĸĖijĩŁ ļĝşĦþı Įģ Ļė ĻėŶğĬĄĩėĹėėþĖĖĄ ĝıĻėĞŞĩĞĔıŀŶġĮĞĹĄĖþĩăćŞĩĻė ĻėĸğıĞăĦġĭėĸĞijŁĩăĄĭĖ ĸġĿĄĖşĩĞ ĻėĞŞĩĞğĵŶþĩėþĖĮĖĹĄĝğĵŶļþŞ ŶġĮĞĻėĸŶŦĖĒİŀăĦĭŁĖľ čĮĖĻėĦĩėĹħġĝ ĹĘŞĖĻėĸĄġıŁĞăļĝŞĝıþĖ đĩĄ ĝıđĩĄĸŶŦĖćŞĩĄğĬąĴĄĹĞĄĹþĖă ĩĩĄĔıŀŶġĮĞĄİŀăĒĮĝăŞĮĝĻė ĝıþĖėĮăľ đĩĄĒĵĝ ğĵŶļþŞ ĄġıėğĩăĄġıėđĩĄğĵŶþĩėþĖĮĖĹĄĝğĵŶļþŞ ĄşĮĖþĩăĸĄĦğĦĭŁĖĝĮĄ ĩĭėĸğĐĵ ğĵŶėğğĔĭđ ğĭăļþŞĝıþĖĖĴŞĝĸŶŦĖĝĭĖŶĄĀġĴĝꍥĸĄijĩėĸŶŦĖğĵŶĄġĝ Ęġ ĸŶŦĖꍥğĵŶļþŞ ęŤĄĩŞĩĖĝıþĖġĬĸĩıĞđĦıĸĔĮĀġĴĝėĮăľ ĒŞĩĝĮþĖąĬħġĴđğŞģăļŶ Ęİģꍥ ĹĄŞąăIJ ĸĄġıĞŁ ăĝıĦđı ĮŅ ĸĝġĿđğĵŶĝĖ ĄIJŀăğĵŶļþŞĄġĭėþĖĮđ Ŏ x ő ĝİġġİĸĝĒğ ĝığİŁģĒĮĝ ĞĮģþĩăĸĝġĿđ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ þIJŁĖĩĞĵŞĄğĬąĭđĄğĬąĮĞĻĖŶřĮđİėćijŁĖĔĮăĜĮĀĻĒş ĚėĒĮĝĚijŁĖĔıŀćĴŞĝćijŁĖĒĮĝħĴėĸþĮ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢþĩăħĞı ĺđĞĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ ĹġĬĄĮğĸĦıĞėĞĩđ

ĄĮğŶġĵĄ ĖŅĮēĴăĄİŀăĚĭĖĕĴŢĝĮģĮăĸğıĞăėğİĸģĐħġĴĝĹġşģþĴđħġĴĝĻħşĚĩĻĦŞĒşĖĚĭĖĕĴŢħĞıļđş ąĮĄĖĭŁĖĻćşĝıđĄğıđēĴăĒĮĝģăğĩė ėğİĸģĐĦŞģĖþĩ㥺ĖēĴăĹġşģĻćşĝıđĄğıđĩıĄĀğĭŁăħĖIJŀă ąĮĄŶĮĄēĴăąĖēIJăğĩĞĄğıđĔıŀĄşĖēĴă ĻćşĝijĩđIJăĸĩĮēĴăĩĩĄ ĖŅĮĸĩĮĒşĖ ĚĭĖĕĴŢħĞıĀŞĩĞģĮăġăĻĖħġĴĝ ĸĄġıŀĞđİĖġăğĩė ľ ĒşĖħĞı ĹġşģĻćşĝijĩĩĭđđİĖĻħşĹĖŞĖ ĖŅĮđİĖĝĮĄġėėğİĸģĐĺĀĖĒşĖĻħşĦĵăĸĚijŀĩ ļĝŞĻħşĖŅŁĮþĭăėğİĸģĐĺĀĖĒşĖ ĸĝijŀĩŶġĵĄĸĦğĿąĻćşļĝşŶŤĄĻĄġşĺĀĖĒşĖ ĘĵĄĸćijĩĄĞIJđĄĭėĒşĖħĞıĸĚijŀĩćŞģĞĄĭĖġĝĺĞĄĒşĖħĞı ĩĮą ĔŅĮĻħşğĮĄþĮđĒĮĞļđş

ŶğĬĺĞćĖŢþĩăħĞı đşĮĖĄĮğĹŶğğĵŶ ĸĀğijŀĩăĄĦİĄğğĝ ĸĀğijŀĩăĸğijĩĖ ĔŅĮĸĦĮ ĸĦĮĸþĿĝ ġşĩĸĚġĮĸĄģıĞĖ ĸĦĮĄğĬĺđăĸğijĩ ĀğĄ ĹġĬĦĮĄĒŅĮþşĮģ ğĮăĄė đşĮĝĸĀğijŀĩăĝijĩ ĹġĬþĖĝþėĸĀıŁĞģħġĮĞĩĞŞĮă ĸćŞĖ ġĵĄħĞıĔğăĸĀğijŀĩă ġĵĄħĞıĄģĖ ĹġĬġĵĄħĞı ŋ ğĦĆĮėĖŅŁĮĒĮġ

ĜĞě

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ħģşĮ

MYRTACEAE

ćijŀĩģăĤŢ MYRTACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Syzygium cumini (L.) Skeels ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ħģşĮ (ĜĮĀĄġĮă) ħşĮþıĹŁ ĚĬ (ĸćıĞăğĮĞ) ħĝĮĄħģşĮ (ĦĄġĖĀğ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĞĖij ĒşĖþĖĮđĄġĮăēIJăþĖĮđĻħĊŞ ļĝŞĘġĭđĻė ĦĵăŶğĬĝĮĐ ʼnň - ŋň ĸĝĒğ ĸŶġijĩĄġŅĮĒşĖĦıĖĮŁŅ ĒĮġēIJăĸĔĮþĮģ ĸŶġijĩĄĸğıĞė ħğijĩğŞĩĖĸŶŦĖĹĘŞĖėĮăľ ĹĒĄĄİăŀ ĄşĮĖ ĦĮþĮĝĮĄĝĮĞ Ļė ĻėĸđıĞŀ ģ ĸğıĞăĒğăþşĮĝ ĻėğĵŶģăğıħğijĩğĵŶļþŞĄġĭė ŶġĮĞĻėĹħġĝĸğıĞģĞĮģ čĮĖĻė ĦĩėĸþşĮ þĩėĻėĸğıĞė ĸĦşĖĄġĮăĻėĖĵĖĸđŞĖćĭđ ĸĦşĖĹþĖăĻėļĝŞćđĭ ĸąĖ ĻėĦıĸþıĞģĸþşĝ ĸŶŦĖĝĭĖĸğıĞė ĝıąđĴ ĖŅĮŁ ĝĭĖĔıėŀ ğİĸģĐþĩėĻė đĩĄ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩ ŶğĬĄĩėđşģĞĄġĴŞĝĞŞĩĞľ ō - ʼnŊ ĄġĴŞĝ đĩĄĩĩĄėğİĸģĐĄİŀăĻħĊŞ đĩĄĝıčĮĖğĩăđĩĄĸŶŦĖğĵŶēşģĞ ļĝŞĝıĄġıėĸġıŁĞă ĹġĬĄġıėđĩĄ ĺđĞąĬĝıĸĞijŀĩėĮăľ ħĴşĝđĩĄĒĵĝĩĞĵŞ ĸĝijŀĩđĩĄĸąğİĊĸĒĿĝĔıŀĸĞijŀĩėĮăľ ĖıŁąĬħġĴđļŶ ĒğăĄġĮăþĩăčĮĖğĩă đĩĄ Filament ĝıĦıþĮģħğijĩĸħġijĩăĩŞĩĖ ĸĄĦğĒĭģĸĝıĞ ĝı ʼn ĩĭĖ ęŤăĩĞĵŞĒğăĄġĮă þĩăčĮĖğĩăđĩĄ (inferior ovary) Ęġ ĸŶŦĖĘġĦđ ğĵŶğŞĮăğıħğijĩþĩėþĖĮĖ (ğĵŶĄğĬĦģĞ) ĸĝijŀĩĦĴĄĝıĦıĝŞģăĹđă ĸĖijŁĩĝı ğĦĸŶğıŁĞģ ĻėĸġıŁĞăĝıĦıĸþıĞģ ħĖĮ ĸğıĞăĒĭģĒĮĝþģĮă ğĬĞĬĸģġĮþĩăĄĮğĩĩĄđĩĄ ĹġĬĒİđĘġ ąĬĩĩĄđĩĄĸđijĩĖĝıĖĮĀĝ-ĸĝĥĮĞĖ ĹġĬĒİđĘġĸđijĩĖĝİēĴĖĮĞĖĄğĄċĮĀĝ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ þĞĮĞĚĭĖĕĴŢļđşĺđĞĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ

ĄĮğŶġĵĄ ħģşĮĦĮĝĮğēĸąğİĊĸĒİėĺĒļđşđıĻĖđİĖğŞģĖĈĴĞĩĴđĝĦĝėĵğĐŢ ĹġĬþIJŁĖļđşĻĖđİĖĸĀĿĝĻĖŶřĮġĴŞĝĖŅŁĮĻĄġşćĮĞęŤŧă ŶřĮđăđİė ŶřĮĺŶğŞă ĄĮğđĵĹġğĭĄĥĮĄĿļĝŞĞăŞĴ ĞĮĄĸĚıĞăĹĒŞĻĖćŞģăĔıŶŀ ġĵĄĀğĭ㣠ĹğĄĒşĩăğĬģĭăļĝŞĻħşĦĒĭ ģŢĸþşĮĔŅĮġĮĞ ĒşĖĄġşĮĄĿąĬĸąğİĊĸĒİėĺĒ ļđşĸĩăĒĮĝĕğğĝćĮĒİ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ

đşĮĖĩĮħĮğ Ęġ ĖŅĮĝĮğĭėŶğĬĔĮĖĸŶŦĖĘġļĝşĦđ ĝığĦħģĮĖĩĝĸŶğıŁĞģ ĹġĬĖŅĮļŶĹŶğğĵŶĸŶŦĖļģĖŢĘġļĝş ĈIJŀăĝıĀĴĐĜĮĚđıĝĮĄ ĝığĦħĩĝþĩăħģşĮ ĻėĩŞĩĖğĭėŶğĬĔĮĖĸŶŦĖĘĭĄĦđ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ Ęġ ĹĄşĔşĩăğŞģă ĝıĖŅŁĮĒĮġ ģİĒĮĝİĖĈı ĹġĬĹĀġĸĈıĞĝĦĵă Ļė ĻćşĹĄşėİđ

ĜĞĜ


ĸħğıĞă

LEGUMINOSAE - MIMOSOIDEAE ćijŀĩģăĤŢ LEGUMINOSAE - MIMOSOIDEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Parkia timoriana Merr. ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĄĬĸħğıĞŀ ă ĸğıĞă ĦĬĸħğıĞŀ ă ĦĬĒijĩ (ĜĮĀĻĒş)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĞĖij ĒşĖĘġĭđĻėþĖĮđĻħĊŞ ĦĵăŶğĬĝĮĐ ŋň - ōň ĸĝĒğ ĝıĚĚĵ ĩĖþĖĮđĻħĊŞ ġŅĮĒşĖĸŶġĮĒğă ĹĒĄĄİăŀ ĒğăŶġĮĞĞĩđĸŶŦĖĦŞģĖĻħĊŞ ĸŶġijĩĄĸğıĞėĹġĬħĖĮĦıĸĔĮ ŶĖĸþıĞģĩŞĩĖ ĝıĄġİĖŀ ĆĴĖ Ļė ĸŶŦĖĻėŶğĬĄĩėĹėėþĖĖĄ ĄşĮĖĻėĞĮģ Ō - ʼnŊ ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĝıĒŞĩĝğĵŶĝĖĩĞĵŞ ĸħĖijĩĺĀĖĄşĮĖ ĝıćŞĩĻėĹþĖă ʼnŐ - ŋŋ ĀĵŞ ćŞĩĻėĹþĖăĞĮģ ŏ - ʼnŊ ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĹĒŞġĬćŞĩĝıĻėĞŞĩĞ Ōň - ŏň ĀĵŞ ĻėĞŞĩĞğĵŶþĩėþĖĮĖ ĻėĹĀėŶġĮĞĹħġĝ ĻėĹĄŞ ąĬĸŶŦĖĦıĸħġijĩăğŞģăĸĄijĩėħĝđĒşĖ ĹġĬĘġİĻėĻħĝŞĹĔĖ đĩĄ đĩĄĸŶŦĖđĩĄćŞĩĄġĝĹėėĸđıĞģĄĭėĦĬĒĩ ĈIJăŀ ąĬĦĭĖŁ ĄģŞĮĄşĮĖćŞĩđĩĄþĩăĦĬĒĩ ĸŶŦĖ ĄşĮĖĞĮģĦıĸþıĞģĦġĭėĖŅĮŁ ĒĮġ ĩĩĄđĩĄĔıŶŀ ġĮĞĞĩđ ĩĩĄđĩĄŶğĬĝĮĐĸđijĩĖ ĚĠĤąİĄĮĞĖ - ĕĭĖģĮĀĝ Ęġ ĸŶŦĖꍥþĖĮđĄģşĮăŶğĬĝĮĐ ŋ - Ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĞĮģŶğĬĝĮĐ Ŋň - ŋň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĸŶŦĖꍥĒğăļĝŞėİđăĩ ĹĒŞġĬꍥąĬĝıĸĝġĿđĩĞĵŞđşĮĖĻĖ ĸĝġĿđĸŶŦĖğĵŶļþŞ ĄģşĮă ŶğĬĝĮĐ ʼnʼn ĝİġġİĸĝĒğ ĞĮģŶğĬĝĮĐ Ŋň ĝİġġİĸĝĒğ ĝıŶğĬĝĮĐ ʼnō - Ŋň ĸĝġĿđ ĒŞĩꍥ ꍥťŞĸĒĿĝĔıŀĝıĦıđŅĮ ĸĝġĿđĻĖĝıĸŶġijĩĄħĴşĝħĖĮĦıđŅĮ ĸĖijŁĩĻĖĸĝġĿđĝıĦıĸþıĞģ ĸþşĝ ĹġĬĝıĄġİŀĖĆĴĖ ꍥťŞŶğĬĝĮĐĸđijĩĖĝĄğĮĀĝ – ĄĴĝĜĮĚĭĖĕŢ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ þĞĮĞĚĭĖĕĴŢĺđĞĻćşĸĝġĿđ

ĄĮğŶġĵĄ ĸĒğıĞĝĸĝġĿđĄŞĩĖĸĚĮĬ ĖŅĮĸĝġĿđĔıĒŀ đĭ þĭģŁ ĹġşģĖıļŁ ŶĹćŞĖĮŁŅ ļģş ʼn ĀijĖ ğĴ㪠þIJĖŁ ĖŅĮļŶĸĚĮĬĻĖēĴăĸĚĮĬćŅĮĔıĸŀ ĒğıĞĝļģş ĺđĞ ħĞĩđĸĝġĿđġăēĴăĸĚĮĬćŅĮ ĀģğģĮăĸĝġĿđĻħşþģŁĭ ĔıĒŀ đĭ ĩĞĵđŞ Įş ĖġŞĮă ĄđĸĝġĿđĻħşąĝġăĻĖđİĖĚĩĸĦĝĩğĬđĭėđİĖ ğđĖŅĮŁ ĸćşĮĸĞĿĖ ğĮģ Ŋ - ŋ ģĭĖ ĒşĖĩŞĩĖĄĿąĬăĩĄþIJĖŁ ĝĮ ŶğĬĝĮĐ ʼn ĩĮĔİĒĞŢąĬĸğİĝŀ ĹĒĄĞĩđĩŞĩĖ ĸĝijĩŀ ĩĮĞĴŶğĬĝĮĐ Ŋň ģĭĖ ĻėĸġıĞŁ ăĄĿąĬğŞģă ĄġşĮĔıŀĸĚĮĬćŅĮĩĮĞĴ ʼn ĸđijĩĖąĬĝıĀģĮĝĦĵăŶğĬĝĮĐ ŏ ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĩĮĞĴ Ŋ ĸđijĩĖ ąĬĝıĀģĮĝĦĵăŶğĬĝĮĐ ŋň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĈIJăŀ ĸŶŦĖþĖĮđĔıĚŀ ĩĻćşŶġĵĄļđş

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĸŶġijĩĄ ĻćşĸŶŦĖĞĮĦĝĮĖĹĘġ ġđĖŅŁĮĸħġijĩă ĸĝġĿđ ĹĄşġĝąĴĄĸĦıĞđ ėŅĮğĴăğŞĮăĄĮĞ đşĮĖĩĮħĮğ ĸĝġĿđ ĖŅĮļŶğĭėŶğĬĔĮĖĦđ đĩă ħğijĩĹĄă

ĜĞĝ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĩİĖĔĖİġĖŅŁĮ LYTHRACEAE

ćijŀĩģăĤŢ LYTHRACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă Ćŀģăĝĵ (ĄĬĸħğıĞŀ ă-ĄĮĊąĖėĴğ)ı , ĒĬĹėĄđŅĮ (ĄğĴăĸĔĚī), ĩİĖĔĖİġ (ĜĮĀĄġĮă), ĩİĖĔĖİġĖŅĮŁ (ĜĮĀĄġĮă, ĜĮĀĻĒŁ) ėĮăĩ ėĬĈĮ (ĝġĮĞĵ-ĞĬġĮ, ĖğĮĕİģĮĦ), ėĮĸĩ ėĮĸĞ (ŶĭĒĒĮĖı)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĘġĭđĻėþĖĮđĄġĮăēIJăþĖĮđĻħĊŞĦăĵ ŶğĬĝĮĐ ʼnň – Ŋō ĸĝĒğ ĸŶġijĩĄĒşĖ ĸğıĞėħĖĮ ĦıĸĔĮ ħğijĩĦıĖŅŁĮĒĮġĩŞĩĖ ĹġĬĝĭĄĝığĩĞđŞĮăĸŶŦĖđģăĦıþĮģ ġŅĮĒşĖ Ēğă ĹĒŞļĝŞĸŶġĮ ĝĭĄąĬĝıĄİŀăĻħĊŞĹĒĄąĮĄġŅĮĒşĖĦĵăĸħĖijĩĚijŁĖđİĖþIJŁĖĝĮļĝŞĝĮĄ ĖĭĄ ĸğijĩĖĞĩđąIJăĹĘŞĄģşĮăĸŶŦĖĚĴŞĝĄġĝ Ļė ĸŶŦĖĻėĸđıĞŀ ģ ĩĩĄĸğıĞăĒğăþşĮĝĄĭĖ ġĭĄĥĐĬĻėğĵŶğıħğijĩğĵŶļþŞĹĄĝþĩėþĖĮĖ ŶġĮĞĻėĹħġĝĸŶŦĖĒİăŀ ĸġĿĄĖşĩĞ ĺĀĖĻėĝĖħğijĩĸėıĞŁ ģ þĩėĻėĸğıĞėħğijĩĸŶŦĖ ĀġijĖŀ ĸġĿĄĖşĩĞ ĹĘŞĖĻėĦıĸþıĞģĸþşĝ ĔşĩăĻėĦıĸþıĞģħĝŞĖ ĸĦşĖĄġĮăĻė ĹġĬĸĦşĖ ĹþĖăĻėĝĩăĸħĿĖćĭđĸąĖ đĩĄ ĩĩĄđĩĄĸŶŦĖćŞĩ đĩĄĞŞĩĞþĖĮđĻħĊŞ ĄġıėđĩĄĦıćĝĚĵ ĦıĝģŞ ăĹĄĝćĝĚĵ ħğijĩ ĦıĝģŞ ăĦđ ĒğăĦŞģĖėĖĦĴđþĩăđĩĄĒĵĝąĬĝıĒĝŞĴ ĄġĝĸġĿĄ ľ ĒİđĩĞĵĒŞ ğăĄġĮă ĩĩĄđĩĄćŞģăĸđijĩĖĝıĖĮĀĝ-ĝİēĖĴ ĮĞĖ Ęġ ĸŶŦĖĘġĹħşăĹĒĄļđş ĝıþĖĮđĻħĊŞ ġĭĄĥĐĬğĵŶĔğăĄġĝğı ĘİģĸğıĞė ļĝŞĝıþĖ ĞĮģŶğĬĝĮĐ Ŋ - ŋ ĸĈĖĒİĸĝĒğ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĚėþIJŁĖĔĭŀģĔĴĄĜĮĀþĩăļĔĞ ĒĮĝŶřĮĸĒĿăğĭă ŶřĮĸėĊąĚğğĐ ĔıŀğĮėġĴŞĝėğİĸģĐğİĝĖŅŁĮ ĹġĬŶřĮđİėĔĭŀģļŶ ĖİĞĝŶġĵĄ ĒĮĝėşĮĖĸğijĩĖ ħğijĩĒĮĝĦģĖĦĮĕĮğĐĬ ĸĚijŀĩĻħşĀģĮĝğŞĝĸĞĿĖ ćĴŞĝćijŀĖ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ Ļė ĸŶġijĩĄĒşĖ ĸĝġĿđ ĹĄŞĖ ğĮĄ đşĮĖĄĮğĹŶğğĵŶ ĸĖijŁĩļĝş

ĒşĝĖŅŁĮđijŀĝĹĄşĸėĮħģĮĖ ĹĄşŶŤĦĦĮģĬĚİĄĮğ ğĦęĮđþĝ ĹĄşļþş ĹĄşĔşĩăĸĦıĞ ğĦþĝ ĹĄşĺğĀĸėĮħģĮĖ ĹĄşĩĮĄĮğĖĩĖļĝŞħġĭė ğĦþĝ ĒşĝđijŀĝĹĄşĺğĀĸĄıŀĞģĄĭėĔĮăĸđİĖŶŤĦĦĮģĬ ĹĄşŶŤĦĦĮģĬĚİĄĮğ ĹĄşĺğĀĸėĮħģĮĖ ğĦþĝ ĹĄşĹĘġĻĖŶĮĄ ĹġĬĀĩ ĹĄşĺğĀđıĈŞĮĖ ĻćşŶğĬĺĞćĖŢĻĖĄĮğĄŞĩĦğşĮăėşĮĖĸğijĩĖ ĸćŞĖ ĔŅĮĚijĖŁ ĄğĬđĮĖ ĄğĬĸėijĩŁ ăļĝşĝăĴ ħġĭăĀĮ ĻćşĒĩŞ ĸğijĩĔŅĮĸĄģıĞĖ ĸĀğijŀĩăĒĄĹĒŞăėşĮĖ ħıėĻĦŞþĩă ēĭăļĝş ĄĭăħĭĖĖŅŁĮ

ĜĞĞ


ĩĴĺġĄ

RUBIACEAE ćijŀĩģăĤŢ RUBIACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb. ĦşĝĄė (ĜĮĀĸħĖijĩ) ġĮĒĮ (Ēğĭă) ĩĴ ĦşĝĩĴ (ĦĴğĮĥċğŢĕĮĖı) ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă Ħĭăŀ ĸħĮĬ (ĄĬĸħğıĞŀ ă-ĸćıĞăĻħĝŞ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĞijĖĒşĖþĖĮđĄġĮă ĦĵăŶğĬĝĮĐ ʼnň-Ŋň ĸĝĒğ ġŅĮĒşĖĸŶġĮĒğă ĸğijĩĖĞĩđ ĸŶŦĖĔğăĚĴŞĝĄġĝĺŶğŞă ĸŶġijĩĄħĖĮĹĒĄġŞĩĖĸŶŦĖĦĬĸĄĿđ ĦıĖŅŁĮĒĮġŶĖĸĔĮ Ļė ĸŶŦĖĻėĸđıŀĞģ ĩĩĄĒğăþşĮĝĄĭĖĸŶŦĖĀĵŞĸŶŦĖĄğĬąĴĄĒĮĝŶġĮĞĄİŀă ĻėğĵŶğı ĺĀĖĻėĦĩė ĸþşĮħĮĄşĮĖĻė ŶġĮĞĻėĝĖĝıĒİŀă ĹĘŞĖĻėĸŶŦĖġĩĖĸġĿĄĖşĩĞ ħġĭăĻėĹġĬĔşĩăĻėĝıþĖ ĖĴŞĝĔĭŁăĦĩăđşĮĖ ĸĦşĖĻėĸħĿĖćĭđĸŶŦĖğŞĮăĹħ đĩĄ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩĒĮĝĈĩĄĻėĹġĬŶġĮĞĄİŀă ĹĒŞġĬćŞĩĝıđĩĄĞŞĩĞąŅĮĖģĖĝĮĄ ĄġıėđĩĄ ĦıþĮģĝıþĖĮđĻħĊŞĄģŞĮĄġıėčĮĖđĩĄ ĝıĄġİŀĖħĩĝ ĄġıėčĮĖđĩĄĸćijŀĩĝĒİđĄĭĖĸŶŦĖ ħġĩđğĵŶĄğģĞ ŶġĮĞĹĞĄĸŶŦĖ ō ĹĆĄ Ęġ ğĵŶĔğăğı þĖĮđĸġĿĄ ĘİģĸŶġijĩĄėĮă ĝıĦıĖŅŁĮĒĮġĹđă ĞĮģ Ŋ-ŋ ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĩĞĵŞğģĝ ĄĭĖĸŶŦĖĚģăħşĩĞġă ĹĒŞŶġĮĞĘġćıŁĞşĩĖþIJŁĖļŶĔĮăĺĀĖćŞĩ ĸĝġĿđĝıŶŖĄėĮăĔıŀŶġĮĞ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĸŶŦĖļĝşħġĭĄþĩăŶřĮĸėĊąĚğğĐ ĹġĬŶřĮĸĒĿăğĭăĔĭŀģ ľ ļŶ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ

ĺđĞĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĸŶġijĩĄ ğĦþĝĸĞĿĖ ĹĄşļþş ĹĄşğşĩĖĻĖĄğĬħĮĞĖŅŁĮ ğĮĄ ğĦþĝ ĹĄşļþşĚİĥ ĹĄşğşĩĖĻĖĄğĬħĮĞĖŅŁĮ

ĜĞğ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĚijćĘĭĄĚijĖŁ ėşĮĖļĝşĚĝŞĴ (Shrub)

ĄğĬĸąıMALVACEAE łĞėĹđă MALVACEAE ćijŀĩģăĤŢ ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Hibiscus sabdariffa L. ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĄğĬĸąıłĞėĸŶğıŁĞģ (ĜĮĀĄġĮă) ĦşĝĸĄĿăĸĀĿă (ĜĮĀĸħĖijĩ) ĦşĝŶĵ (ĸăıŁĞģ-ĹĝŞĪŞĩăĦĩĖ) ĦşĝĒĬĸġăĸĀğă (ĒĮĄ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖĚğğĐļĝşĚĴŞĝþĖĮđĸġĿĄ ĸŶŦĖĚijćŶŖĸđıĞģ ġŅĮĒşĖĦĵăŶğĬĝĮĐ ʼn-Ŋ ĸĝĒğ ĦŞģĖ ġŅĮĒşĖĹġĬĄİŀ㥺ĮĖĖĭŁĖąĬĝıĦıĝŞģăĹđă Ļė ĝığĵŶğŞĮăħġĮĞĹėė ĻėĔıŀĒİđĩĞĵŞĒğăĦŞģĖġŞĮăþĩăġŅĮĒşĖĝĭĄĸŶŦĖğĵŶļþŞ þĩėĻė ĸğıĞė ĻėĔıŀĒİđĩĞĵŞĦŞģĖėĖþĩăġŅĮĒşĖħĞĭĄġIJĄĸŶŦĖ ŋ Ěĵ þĩėĻėħĞĭĄġIJĄ ĄşĮĖĻėĞĮģ ŶğĬĝĮĐ ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ đĩĄ ĝıĦıćĝĚĵ ĒğăĄġĮăąĬĝıĦıĸþşĝĄģŞĮĦŞģĖĖĩĄ đĩĄĩĩĄėğİĸģĐăŞĮĝĻė ĄşĮĖđĩĄĦĭŁĖ ğİŁģŶğĬđĭėĝıġĭĄĥĐĬĸŶŦĖŶġĮĞĹħġĝ ĄġıėĸġıŁĞăĝıĦıĹđăĸþşĝĝıĸĦşĖĘŞĮĤĵĖĞŢĄġĮă ŶğĬĝĮĐ Ŏ ĸĈĖĒİĸĝĒğ Ęġ ĸŶŦĖğĵŶğıŶġĮĞĹħġĝ ĘġĞĮģŶğĬĝĮĐ Ŋ.ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ħŞĩħĴĝş đşģĞĄġıėĸġıĞŁ ă ĸĝġĿđ ĦŞģĖĻĖþĩăĸĝġĿđğĵŶļĒ ĸŶŦĖĦıĖŅŁĮĒĮġąŅĮĖģĖĝĮĄ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ

ĝıēİŀĖĄŅĮĸĖİđĻĖŶğĬĸĔĤĝĮĸġĸĈıĞĹġĬŶğĬĸĔĤĩİĖĸđıĞ ĸŶŦĖĚijćŶġĵĄăŞĮĞ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĻćşĸĝġĿđĻĖĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢąĬŶġĵĄþIJŁĖļđşđıĻĖđİĖĔıŀğŞģĖĈĴĞĹġĬđİĖĸħĖıĞģĔıŀĩĴşĝĖŅŁĮļđşđı

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĞĩđĹġĬĻė ćŞģĞĞŞĩĞĩĮħĮğ ġĬġĮĞĸĦĝħĬ þĭėŶŤĦĦĮģĬ ħġŞĩġijŀĖġŅĮļĦş ĸŶŦĖĞĮėŅĮğĴăĕĮĒĴĹġĬĞĮğĬėĮĞ ĄġıėĸġıŁĞă ĔŅĮĻħşĦđćijŀĖ þĭėŶŤĦĦĮģĬ þĭėĖŅŁĮđı ġđļþş ĹĄşļĩ ĹĄşĖİŀģ ĹĄşĄğĬħĮĞĖŅŁĮ ĸĝġĿđ ġđļþĝĭĖĻĖĸġijĩđ ėŅĮğĴăĸġijĩđ ėŅĮğĴăĕĮĒĴ þĭėĖŅĮŁ đı þĭėŶŤĦĦĮģĬĹĄşŶĦŤ ĦĮģĬþĭđĹġĬĸąĿė ĸŶŦĖĞĮğĬėĮĞ

ĜĞĠ


ĄğĬĹąĬ RUTACEAE ćijŀĩģăĤŢ RUTACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Naringi crenulata (Roxb.) Nicolson ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĄğĬĹąĬ ĄğĬĹąĬąĭĖ þĬĹąĬ (ĜĮĀĸħĖijĩ) ĒĴĝĒĭă (ĜĮĀĄġĮă ğĮćėĴğ)ı ĚİĖĞİ Į (ĸþĝğ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĚĴŞĝĄIJŀăļĝşĒşĖ ħğijĩļĝşĒşĖþĖĮđĸġĿĄ ĘġĭđĻė Ħĵă Ŋ-ʼnň ĸĝĒğ ĒĮĝġŅĮĒşĖĹġĬĄİŀ㥺ĮĖ ĝıħĖĮĝĹħġĝĞĮģĔĭŀģļŶ ĦŞģĖĝĮĄĀđăĩ ĹĒĄĄİŀ㥺ĮĖğĬĸĄĬğĬĄĬļĝŞĸŶŦĖğĬĸėıĞė ĸŶġijĩĄ ĦıþĮģŶĖĸþıĞģ ĹĒĄĦĬĸĄĿđĸġĿĄ ľ ĸŶŦĖğŞĩăĒijŁĖ ľ

Ļė ŶğĬĄĩėĹėėþĖĖĄćĭŁĖĸđıĞģŶġĮĞĀıŀĩĩĄĸğıĞăĦġĭė ĝıĻėĞŞĩĞ ʼn - ŋ ĀĵŞ ĸğıĞăĒğăþşĮĝ ĻėĞŞĩĞļĝŞĝĄı Įş Ė ĻėĞŞĩĞĒĮĝĄşĮĖĹġĬĹĄĖĄġĮăĻėŶğĬĄĩėĝıĀğıė ġĭĄĥĐĬĀġşĮĞĹĘŞĖ đĩĄ ĸŶŦĖđĩĄĸđıŀĞģĩĩĄĒĮĝĄİŀăđşĮĖþşĮăħğijĩĩĩĄĝĮąĮĄĄġĴŞĝĻėŶğĬĄĩė ĝıþĖ ŶğĬŶğĮĞ ėĮăĀğĭŁăĝıĸĚıĞă ʼn-Ŋ đĩĄ đĩĄĸġĿĄ ĦıþĮģĩĝĸħġijĩă ĄġİŀĖħĩĝĸĞĿĖ Ąġıė ĸġıŁĞă Ō Ąġıė ĄġıėđĩĄ Ō Ąġıė ĹĞĄĄĭĖ ĝıĒŞĩĝĖŅŁĮĝĭĖĔĭŀģļŶ ĸĄĦğĸĚĤĘĵş Ő ĩĭĖ ĝıąĮĖ čĮĖđĩĄğĵŶģăĹħģĖġşĩĝğĩėğĭăļþŞ Ęġ ĄġĝĝıĸĖijŁĩ ĝıĒŞĩĝĖŅŁĮĝĭĖĔĭŀģļŶ ĘġĦĴĄĦıđŅĮ ğĦĸŶğıŁĞģ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ þIJŁĖĒĮĝŶřĮĸėĊąĚğğĐĔıŀĹħşăĹġşăĔĭŀģļŶ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ

ĺđĞĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ğĮĄ Ęġ đşĮĖĸĤğĥčĄİą ĸĖijŁĩļĝş

ĻćşĔŅĮĞĮ ĹĄşĺğĀġŅĮļĦş ĹĄşŶģđĔşĩăėğİĸģĐġŅĮļĦşĻħĊŞ ĻėĒşĝĄİĖĹĄşġĝėşĮħĝĵ ğĦþĝĸęŘŧĩĖ ĹĄşĚİĥ ĹĄşļþş ĹĄşĔşĩăĩijđ ĔşĩăĸěŚĩ ĸŶŦĖĞĮėŅĮğĴăğŞĮăĄĮĞ

ĦıĖŅŁĮĒĮġŶĖĸħġijĩăĩŞĩĖ ĸŶŦĖĝĭĖĸġijŀĩĝ ĸĖijŁĩħĞĮėĹĒŞĦĝŅŀĮĸĦĝĩ ĹþĿă ħĖĭĄŶĮĖĄġĮă ĀŞĩĖþşĮăĸħĖıĞģ ĻćşĻĖăĮĖĹĄĬĦġĭĄ ĔŅĮĒĵş ĹġĬħıėĻĦŞþĩăĔıŀĒşĩăĄĮğĄĭĖĒĭģĹĝġă ĸŶġijĩĄĹġĬļĝş ĻćşęĖĄĭėĖŅŁĮĸŶŦĖĸĀğijŀĩăħĩĝŶğĬĔİĖĘİģĹėėĺėğĮĐ ĻĖĚĝŞĮĞĭăĖİĞĝĻćşĸŶġijĩĄ ĹġĬļĝşęĖĘĦĝ ĄĭėļĝşąĭĖĔğŢ (sandalwood)

ĜĞġ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĄğĬēİĖĸĔĤ

LEGUMINOSAE – MIMOSOIDEAE ćijŀĩģăĤŢ LEGUMINOSAE – MIMOSOIDEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Acacia farnesiana (L.) Willd. ĀŅĮĻĒş đĩĄĀŅĮĻĒş ĄğĬēİĖħĩĝ (ĜĮĀĸħĖijĩ) ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĄğĬēİĖĸĔ ĄğĬēİĖ (ĜĮĀĄġĮă) ēİĖ (ĜĮĀĻĒş)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĝıġĭĄĥĐĬĸŶŦĖĚğğĐļĝşĚĴŞĝþĖĮđĞŞĩĝ ĦĵăŶğĬĝĮĐ Ŋ - Ō ĸĝĒğ ġŅĮĒşĖĝıħĖĮĝ ĒşĖĄİŀ㥺ĮĖąĬĝıĦıĖŅŁĮĒĮġ Ļė ĸŶŦĖĻėŶğĬĄĩėĹėėþĖĖĄĦĩăćĭŁĖ ĝıĻėĞŞĩĞ ʼnň - Ŋň ĀĵŞ ħĵĻėĝıħĖĮĝĞĮģ ŶğĬĝĮĐ ʼn - ʼn.ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ đĩĄ ĸŶŦĖćŞĩĀġşĮĞĚĴŞĝĄġĝ ĝıþĖĦĭŁĖ ľ ĀġĴĝĩĞĵŞ ĝıĦıĸħġijĩăĸþşĝ ĝıĄġİŀĖħĩĝ ĄġıėđĩĄ ĸŶŦĖħġĩđ ĦŞģĖŶġĮĞĝı ō Ąġıė ğĭăļþŞĞĮģĸŶŦĖħġĩđ ĝıĸĄĦğĸĚĤĘĵşĝĮĄ ŶġĮĞĄşĮĖ ĸĄĦğĸĚĤĸĝıĞăĩ Ęġ ĝıġĭĄĥĐĬĸŶŦĖꍥĞĮģĄġĝĒğăħğijĩĺĀşăĸġĿĄĖşĩĞ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĝıēİŀĖĄŅĮĸĖİđĻĖŶğĬĸĔĤĦħğĭčĩĸĝğİĄĮ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ þĞĮĞĚĭĖĕĴŢĺđĞĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ ŶġĵĄþIJŁĖļđşĻĖđİĖğŞģĖĈĴĞ ĹġĬđİĖĸħĖıĞģĔıŀĩĴşĝĖŅŁĮļđşđı

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĸŶġijĩĄĒşĖ ĞĮă ğĮĄ đĩĄ

ĻćşĦĝĮĖĹĘġħşĮĝĸġijĩđ ĹĄşĔşĩăĸĦıĞ ĻćşĘĦĝĄĭėĞĮĘăŶŤŨĖĸŶŦĖĸĝĿđĘĦĝĄĭėĞĮĩijŀĖ ĔŅĮĸĞijŀĩĩŞĩĖĻħşćĴŞĝćijŀĖ ĹĄşļĩ ĝığĦęĮđ ĹĄşĩĭĄĸĦė Ŷģđþşĩ ęŖĝıħĖĩă ĖŅĮĝĮĄġĭŀĖĸŶŦĖĦŞģĖĘĦĝþĩăĖŅŁĮħĩĝ

ĜĞĢ


ĄŅĮġĭăģĭģĸēġİă ANNONACEAE

ćijŀĩģăĤŢ ANNONACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Anaxagorea luzonensis A. Gray ĄŅĮġĭăĔğĚı ćĭĄģĭģĸēġİă (ĜĮĀĄġĮă) ŶĵĖ ŶĵĖĔĮ (ĜĮĀĻĒş) ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĸēĮĞijĖĒşĖþĖĮđĞŞĩĝ ĸŶġijĩĄėğİĸģĐġŅĮĒşĖąĬĝıĦıĖŅŁĮĒĮġļħĝş ĹġĬ ĸŶġijĩĄħĖĮ ĸĝijŀĩĖŅĮĝĮĒĭđĸŶŦĖĔŞĩĖľ ĦıþĩăĸĖijŁĩļĝşĸŶŦĖĦıĖŅŁĮĒĮġĩŞĩĖ Ļė ĝıġĄĭ ĥĐĬĸŶŦĖĻėĸđıĞŀ ģ ĀġşĮĞħĩĄ ĦŞģĖŶġĮĞĻėąĬĹħġĝ ĻėĝıĀģĮĝĄģşĮă ŶğĬĝĮĐ Ō.ō - ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĹġĬĞĮģŶğĬĝĮĐ ʼnō - ʼnŎ ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĻėąĬ ĹĒĄĩĩĄĒĮĝĄİăŀ ĸŶŦĖĀĵľŞ ĒğăþşĮĝĄĭĖ đĩĄ ĩĩĄđĩĄĸđıŀĞģħğijĩĸŶŦĖĀĵŞ ĦıþĮģĩĝĸþıĞģ ĩĩĄĒĮĝĈĩĄĻėėğİĸģĐĒĩĖ ŶġĮĞþĩăĄİŀă ħğijĩġŅĮĒşĖ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĸĄİđþIJŁĖĻĖŶřĮĸėĊąĚğğĐ ĹġĬŶřĮđİėĹġşăĔĭŀģľ ļŶ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĺđĞĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ ģİĕıĄĮğĖıŁĸŶŦĖģİĕıĔıŀĦĬđģĄĹġĬĸħĝĮĬĦĝĔıŀĦĴđ ĄĮğĸĄĿėĸĝġĿđĀģğĸĄĿėĻĖćŞģă ʼn - Ŋ ĸđijĩĖ ħġĭăąĮĄĸĝġĿđĹĄŞĸĒĿĝĔıŀĀijĩ ĻĖćŞģăĸđijĩĖĄĴĝĜĮĚĭĖĕŢ - ĝıĖĮĀĝ ĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ ĦĮĝĮğēĔŅĮļđş Ŋ ģİĕı Āijĩ ĄĮğĸĚĮĬĻĖ ĹŶġăĸĚĮĬĹġĬĄĮğħĞĩđĸĝġĿđġăĻĖēĴăĸĚĮĬ

ĄĮğŶġĵĄ ŶġĵĄļđşđıĻĖđİĖğŞģĖħğijĩđİĖĔıŀĝıĄĮğğĬėĮĞĖŅŁĮļđşđı ĝıĩĮĞĴĄĮğĻćşăĮĖĩĞĵŞĻĖćŞģă ō ŶŖþIJŁĖļŶ ğĬĞĬĔıŀĻćşŶġĵĄĀģğ ĻćşğĬĞĬ Ŋ x Ŋ ĸĝĒğ ĦŞģĖĄĮğŶġĵĄğĬĞĬ Ō x Ō ĸĝĒğ ğĬĞĬĖıŁĦĮĝĮğēĖŅĮĚijćĀġĴĝđİĖĹġĬĚijćĦĝĴĖļĚğŶğĬĸĜĔħĭģ ĖŅĮĝĮŶġĵĄğŞģĝĄĭėĄŅĮġĭăģĭģĸēġİăļđş ĄġşĮĔıŀĖŅĮĝĮŶġĵĄĀģğĝıĩĮĞĴŶğĬĝĮĐ ʼn ŶŖþIJŁĖļŶ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĝıĦğğĚĀĴĐĻĖĔĮăĄĮğĹĚĔĞŢĹĘĖĺėğĮĐ ĖİĞĝĖŅĮĝĮĔŅĮĸŶŦĖĞĮğĭĄĥĮĺğĀĹġĬĞĮėŅĮğĴăĒŞĮăľ ĸĖijŁĩ ĹġĬğĮĄĝı ğĦćĮĒİĝĭĖþĝĒİđęĮđ ĦğğĚĀĴĐĸŶŦĖĞĮėŅĮğĴăĄŅĮġĭă ėŅĮğĴăĺġħİĒ ėŅĮğĴăĕĮĒĴ ĹġĬĞĮėğğĸĔĮĩĮĄĮğŶģđĸĝijŀĩĞ ĦĮĝĮğēĖŅĮĦŞģĖĒŞĮăľ þĩăĒşĖĒĭŁăĹĒŞğĮĄ ġŅĮĒşĖĹġĬĄİŀăĖŅĮĝĮĦĭėĸŶŦĖĔŞĩĖľ ĒĮĄĹđđĻħşĹħşăĹġşģĖŅĮĝĮėđĸŶŦĖ Ęă ĻćşĸŶŦĖĦŞģĖĘĦĝþĩăĞĮćĖİđĒŞĮăľ

ĜĞģ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĹĀėşĮĖ

LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE ćijŀĩģăĤŢ ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Sesbania grandiora (L.) Desv. ĹĀĹđă (ĸćıĞăĻħĝŞ) ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĹĀėşĮĖ (ĜĮĀĄġĮă)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖĚğğĐļĝşĞijĖĒşĖþĖĮđĸġĿĄ ĦĵăŶğĬĝĮĐ ŋ - ʼnň ĸĝĒğ ĸŶġijĩĄĒşĖĦıĸĔĮ ĝığĩĞþğĴþğĬ ĄİŀăĸŶğĮĬăŞĮĞ ĹĒŞļĝŞĀŞĩĞĹĒĄĄİŀ㥺ĮĖ Ļė ĸŶŦĖĻėŶğĬĄĩėĻėĞŞĩĞĖĭŁĖĝıþĖĮđĸġĿĄ ĻĖħĖIJŀăĻėąĬĝıĻėĞŞĩĞĸŶŦĖąŅĮĖģĖĝĮĄ đĩĄ đĩĄąĬĩĩĄĸŶŦĖĄğĬąĴĄŶğĬĝĮĐ Ŋ - Ō đĩĄ ĀġşĮĞđĩĄēĭģŀ Ĕĭģŀ ļŶ ĹĒŞđĩĄąĬĻħĊŞ ĹġĬĝıĦıþĮģ Ęġ ąĬĝıġĭĄĥĐĬĄġĝĹėĖ ľ ĞĮģ ĞĮģŶğĬĝĮĐ Ŋň - ōň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĜĮĞĻĖĝıĸĝġĿđ ʼnō - ōň ĸĝġĿđ ĝıþĖĮđĸġĿĄĀġşĮĞēĭŀģꍥĞĮģĹĒŞĦıþĮģĄģŞĮ ĸĝijŀĩĹĄŞąĬĹĒĄļđş

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĸŶŦĖĚğğĐļĝşĔıŀĺĒĸğĿģ ĝĭĄąĬĚėĔĭŀģ ľ ļŶĻĖĸþĒğşĩĖ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĦĮĝĮğēþĞĮĞĚĭĖĕĴŢĺđĞĄĮğĻćşĸĝġĿđ

ĄĮğŶġĵĄ ĚėþIJŁĖĒĮĝŶřĮġĬĸĝĮĬ ĀĭĖĖĮ ğİĝēĖĖĹġĬĻĖėğİĸģĐėşĮĖ ŶġĵĄļđşđıĔĭŁăĻĖĔıŀĹħşăĹġşă ĹġĬĔıŀćĴŞĝćijŁĖ ćŞģĞŶğĭėŶğĴă đİĖĸĚğĮĬĸŶŦĖĚijćĒğĬĄĵġēĭŀģ ŶġĵĄĺđĞĄĮğĸĚĮĬĄġşĮąĮĄĸĝġĿđ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĩĮħĮğ đĩĄĹĀ ĻćşĸŶŦĖĩĮħĮğĸħĝijĩĖ ĘĭĄĔĭŀģ ľ ļŶļđş đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĞĩđĩŞĩĖ ĻćşğĭĄĥĮļþşħĭģġĝ ĹĄşğşĩĖĻĖ ĸŶġijĩĄĒşĖąĬĝığĦęĮđ ĸĚğĮĬĝıĦĮğĹĔĖĖİĖ ĻćşĒşĝĖŅŁĮđijŀĝĹĄşėİđ ĹĄşĔşĩăĸĦıĞ ĻėĦđĒŅĮĻħşġĬĸĩıĞđĻćşĚĩĄĹĄşěĄćŅŁĮ ĖŅŁĮąĮĄğĮĄĖŅĮĝĮĘĦĝĄĭėĖŅŁĮĘIJŁăĸŶŦĖĞĮþĭėĸĦĝħĬ

ĜĞĤ


ļĀğşĝđ

EUPHORBIACEAE ćijŀĩģăĤŢ EUPHORBIACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Glochidion acuminatum Müll. Arg. var. siamense Airy Shaw ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ļĀğşĝđ (ĸćıĞăĻħĝŞ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĞijĖĒşĖþĖĮđĸġĿĄ ĦĵăŶğĬĝĮĐ ō - ʼnň ĸĝĒğ Ļė ġĭĄĥĐĬĸŶŦĖĻėĸđıŀĞģĸğıĞăĹėėĦġĭėĻĖğĬĖĮė þĩėĻėĸğıĞė ĄşĮĖĻėĦĭŁĖ ĝıħĵĻė Ļė þĖĮđ Ō.ŋ - ʼnŋ.ŏ x ʼn.Ŏ – Ō.Ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĻėĩŞĩĖĝıþĖđşĮĖġŞĮă đĩĄ ĹĞĄĸĚĤĩĞĵŞėĖĒşĖĸđıĞģĄĭĖ ĄşĮĖđĩĄĒĭģĸĝıĞĞĮģ ʼn.ō - Ŋ ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĄşĮĖĸĄĦğ ĒĭģĸĝıĞĸćijŀĩĝĸŶŦĖĹĄĖĄġĮăħğijĩĸŶŦĖĚĴŞĝ Ęġ ĝıþĖĮđĞĮģ ň.ō - ň.Ő ĸĈĖĒİĸĝĒğĹġĬĄģşĮă x ň.ŋ – ň.Ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĀġşĮĞ ĝĬĞĝ ĝıĦıĝŞģăĸþşĝ Ō - Ŏ Ěĵ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĚėĔĭŀģļŶĻĖŶřĮĸėĊąĚğğĐĔıŀĺġŞăĹąşă ĻĖğĬđĭėĀģĮĝĦĵăąĮĄğĬđĭėĖŅŁĮĔĬĸġ Őňň - ʼn,Ŏňň ĸĝĒğ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ þĞĮĞĚĭĖĕĴńĺđĞĄĮğĸĚĮĬđŁģĞĸĝġĿđĻĖģĭĦđĴĔĭŀģļŶĔıŀĖŅŁĮļĝŀĔŀģĝþĭă ļĀğŁĝđąĬăĩĄĜĮĞĻĖĸģġĮ ʼn - Ŋ ĸđijĩĖ ĸĝijŀĩĝıĻėĩŞĩĖ ŋ ĀĵŞ ĻħşĞşĮĞąĮĄĹŶġăĸĚĮĬćŅĮġăēĴă ħğijĩąĬĻćşģİĕıĄĮğćŅĮĺđĞćŅĮĻĖþıŁĸēşĮĹĄġė ĹĒŞģİĕıĖıŁąĬļĝŞĀŞĩĞļđşĘġ ĒİđĞĮĄ ĹġĬļđşĒşĖļĝşĔıŀĝığĬėėğĮĄļĝŞĹþĿăĹğă

ĄĮğŶġĵĄ ŶġĵĄļđşĔģŀĭ ļŶĻĖĦĜĮĚĚijĖŁ ĔıĔŀ ļŀı ĝŞĝĖı ĮŁŅ ĔŞģĝþĭă ĀģğĻćşŶĞŜĴ ĀĩĄĸĚijĩŀ ėŅĮğĴăĄĮğĸąğİĊĸĒİėĺĒ ĄĮğŶġĵĄļĀğşĝđĸĚijĩŀ ĄĮğėğİĺĜĀ ĻĖĀğĭ ģ ĸğij ĩ ĖĀģğŶġĵ Ą ŶĬŶĖĄĭ ė Ěĭ Ė ĕĴŢ ļ ĝş ĩijŀ Ė ĺđĞĸġı Ğ ĖĹėėĦĜĮĚĕğğĝćĮĒİ ĸ Ěijŀ ĩ ġđĄĮğĔŅ Į ġĮĞþĩăĹĝġă ĔıŀĄĭđĄİĖĻė ĹġĬĔŅĮĻħşļđşĘĭĄĔıŀĝıĦğğĚĀĴĐĔĮăĞĮĔıŀĀğėēşģĖ ćĩėĹĦăĹđđąĭđ ĹġĬĔĖĹġşăĀŞĩĖþşĮăđı

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĞĩđĩŞĩĖ ĹġĬĻėĩŞĩĖ ĝığĦęĮđĝĭĖ ŶŚĩăĄĭĖĄĮğĸĄİđğİđĦıđģăĔģĮğ ĹġĬąĮĄĄĮğĔıĞŀ ĩđĩŞĩĖĝıĦĹı đăĖŅĮŁ ĒĮġ ĻėĩŞĩĖ ĝıĦĸı þıĞģĝığĦęĮđąIJăĝıĦĮğĒşĮĖĩĖĴĝġĵ ĩİĦğĬĝĮĄćŞģĞĄğĬĒĴĖş ĜĵĝĒİ Įş ĖĔĮĖĻħşĄėĭ ğŞĮăĄĮĞ ĖĩĄąĮĄĖıŁ ĞĭăĝıĦğğĚĀĴĐ ĔĮăĞĮĻĖĄĮğĦĝĮĖĹĘġ ĹĄşĔĩş ăğŞģă ėŅĮğĴăĕĮĒĴ ėŅĮğĴăļþþşĩ ĸĦşĖĸĩĿĖ ğĮĄ ĻćşęĖĄĭėĖŅĮŁ ĈĮģþşĮģ ĸŶŦĖĞĮĹĄşĔĩş ăğŞģă ĩĞŞĮăĹğă

Ĝğě

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ćĴĝĸħĿđĸĔĤ

LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE ćijŀĩģăĤŢ LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Senna alata L. Roxb. ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă þıŁĀĮĄ ħĝĮĄĄĬġİă ćĴĝĸħĿđĻħĊŞ ġĭėĝijĖħġģă ĒĬĦıĚĩ

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖĚğğĐļĝşĚĝŞĴ þĖĮđĞŞĩĝ Ĕıĝŀ ĸı ĖijĩŁ ĩŞĩĖ ġŅĮĒşĖĦĵăŶğĬĝĮĐ ʼn - Ŋ ĸĝĒğ Ļė ĸŶŦĖĻėŶğĬĄĩė ĝıĻėĞŞĩĞĩĩĄĸŶŦĖĀĵĒŞ ğăĄĭĖþşĮĝĸğıĞăĒĮĝĹĄĖĻė ĻėħĖĮĹþĿă ĹġĬĦĮĄ ġĭĄĥĐĬĻėĞŞĩĞĸŶŦĖğĵŶļþŞ þĩėĸğıĞėþĖĮĖ ŶġĮĞĻėĝĖ þĖĮđĄģşĮă ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĞĮģ ʼnň ĸĈĖĒİĸĝĒğ đĩĄ ĸŶŦĖćŞĩćĵĒĭŁăþIJŁĖļŶĒĮĝŶġĮĞĄİŀă ĹĒŞġĬćŞĩąĬŶğĬĄĩėđşģĞđĩĄħġĮĞđĩĄ ĹġĬĔĞĩĞĄĭĖėĮĖ ćŞĩđĩĄĞĮģŶğĬĝĮĐ Ŋň – ōň ĸĈĖĒİĸĝĒğ đĩĄĦıĸħġijĩăĦđ Ęġ ĘġĸŶŦĖꍥ ĝıĀğıė ēşĮĹĄŞąĬĝıĦĖı ĮŁŅ ĒĮġĸþşĝĸĄijĩėđŅĮ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĸŶŦĖļĝşĄġĮăĹąşăĔıĩŀ ĞĵļŞ đşĔăŁĭ ĔıĹŀ ĦăĹđđąĭđ ħğijĩŶġĵĄĒĮĝćĮĞĖŅĮŁ ĒşĩăĄĮğĖŅĮŁ ŶĮĖĄġĮă ŶġĵĄĻĖđİĖğŞģĖĈĴĞ þĞĮĞ ĚĭĖĕĴĺŢ đĞĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđąĮĄęŤĄĹĄŞ

ĄĮğŶġĵĄ ćĴĝĸħĿđĸĔĤĸŶŦĖĚĭĖĕĴŢļĝşĔıŀļĝŞĒşĩăĝıĄĮğĸĩĮĻąĻĦŞđĵĹġĝĮĄĖĭĄ ĦĮĝĮğēŶġŞĩĞĻħşĸąğİĊļđşĸĩăĒĮĝĕğğĝćĮĒİ ģİĕı ĄĮğŶġĵĄĹġĬğĬĞĬŶġĵĄĔıĸŀ ħĝĮĬĦĝ ĺđĞĩĮąĻćşģĕİ þı đĴ ħġĴĝħĞĩđĸĝġĿđĸġĞ ħğijĩĸĚĮĬĸĝġĿđĸŶŦĖĄġşĮļĝşĹġşģĞşĮĞļŶŶġĵĄ ĄĿļđş ĺđĞĄŞĩĖĸĚĮĬĸĝġĿđĻħşĖŅĮĸĝġĿđĹćŞĖŅŁĮĩĴŞĖŶğĬĝĮĐ ʼnŊ ćĭŀģĺĝă

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ

Ļė ĹġĬđĩĄĻćşĸŶŦĖĞĮğĬėĮĞ ĻėĦđĻćşĔĮĹĄşĄġĮĄĸĄġijĩŁ Ė

ĜğĜ


ĒĮħĝĭđ

EUPHORBIACEAE ćijŀĩģăĤŢ EUPHORBIACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Claoxylon longifolium (Blume) Endl. ex Hassk ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĘĭĄħģĮĖćşĮă

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĚĴŞĝĝıĻėĸþıĞģĒġĩđŶŖ ļĝŞĘġĭđĻė ĦĮĝĮğēĸąğİĊĸĒİėĺĒļđşđıĜĮĞĻĒşğŞĝĸăĮļĝş ĻħĊŞ ĸĝijĩŀ ĺĒĸĒĿĝĔıąŀ ĬĝıĀģĮĝĦĵăŶğĬĝĮĐ Ŋ-Ō ĸĝĒğ ğĬėėğĮĄĹĘŞĄğĬąĮĞ ġŅĮĒşĖļĝŞ ĀŞĩĞĸŶġĮĒğăĸĔŞĮļğĖĭĄ ĸŶġijĩĄėĮăĸğıĞė ĝıĦĸı þıĞģ ĸğijĩĖĞĩđĹĘŞþĞĮĞĸŶŦĖĚĴĝŞ Ļė ĸŶŦĖĻėĸđıĞŀ ģ ĸğıĞăĦġĭė ĻėğĵŶğı čĮĖĻėĹħġĝ þĩėĻėħĞĭĄĈıěŀ ĖŤ ĸġijĩŀ Ğ ĻėĦıĸþıĞģĸŶŦĖ ĝĭĖĻėėĮă ĸĦşĖĻėĝĩăĸħĿĖļđşćđĭ ĸąĖ ĄşĮĖĻėĞĮģ ő.ň - ʼnʼn.ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ đĩĄ Ħıĸħġijĩă ĸŶŦĖćŞĩĸćİăġđ ĩĩĄĔıĈŀ ĩĄĻėĹġĬŶġĮĞĞĩđ đĩĄąĬĹĞĄĸĚĤ đĩĄĸĚĤĘĵş ĄġıėĸġıĞŁ ăĝıĦĸı þıĞģ čĮĖđĩĄĹĞĄĸŶŦĖ ŋ-Ō Ąġıė ĝıġĄĭ ĥĐĬğĵŶļþŞŶġĮĞĹħġĝĄġıė đĩĄġđğĵŶ ĸĄĦğĸĚĤĘĵĝş ąı ĮŅ ĖģĖĝĮĄ ğĬĞĬĸģġĮĄĮğĩĩĄđĩĄćŞģă ĸđijĩĖĝİēĖĴ ĮĞĖ ĄĭĖĞĮĞĖ Ęġ ĘġþĩăĒĮħĝĭđąĬĝıġĄĭ ĥĐĬĸŶŦĖĘġĹħşăĹĒĄ ĘİģĀŞĩĖþşĮăĸğıĞėėĮăĹġĬĝıþĖĦıþĮģ ĩĝĸħġijĩăĝı ŋ Ěĵ ğĩĞĸćijĩŀ ĝąĬŶğĮĄČļĝŞćđĭ ĻĖĘġąĬĝıĸĝġĿđĦıĖĮŁŅ ĒĮġĸþşĝ ąŅĮĖģĖ ŋ ĸĝġĿđ ĻĖ ʼn Ęġ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴĦŢ ĮĝĮğēĔŅĮļđş Ŋ ģİĕı Āijĩ ĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ ĹġĬĄĮğŶŤĄćŅĮ

ĄĮğŶġĵĄ ĄĮğŶġĵĄļĝşŶĮř Ĕĭģŀ ľ ļŶĖĭĖŁ ğĬĞĬĄĮğŶġĵĄĝıĀģĮĝĦŅĮĀĭĊĝĮĄ ąIJăĒşĩăĀŅĮĖIJăēIJăģĭĒēĴŶğĬĦăĀŢĻĖĄĮğŶġĵĄđşģĞ ĺđĞĀģğ ĻćşğĬĞĬħŞĮăğĬħģŞĮăĹēģ Ŋ.ō ĸĝĒğ ĹġĬĻćşğĬĞĬħŞĮăğĬħģŞĮăĒşĖ Ŋ.ō ĸĝĒğ ĸĚijĩŀ ĻħşĝĄı ĮğþĞĮĞĚĴĝŞ þĩăĒĮħĝĭđļđşĩĞŞĮă ĸħĝĮĬĦĝ ĀģğŶġĵĄĻĖĦģĖĞĮăĚĮğĮ ĦģĖĘġļĝş ĸŶŦĖĒşĖ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĩĮħĮğ ĻėĩŞĩĖĹġĬĞĩđĩŞĩĖþĩăĒĮħĝĭđĝığĦħģĮĖĝĭĖĀġşĮĞēĭģŀ ꍥĞĮģ ĞĩđĩŞĩĖĖŅĮĝĮĸŶŦĖĘĭĄĦđąİĝŁ ĖŅĮŁ ĚğİĄ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĦĮĝĮğēĖŅĮĝĮŶğĴăĸŶŦĖĞĮĦĝĴĖļĚğļđş ĸćŞĖ ĺğĀļþşĔėĭ ğĬđĵþĩăĦĒğı ćŞģĞþĭėĸġijĩđ þĭėġĝ ĔŅĮĻħşĸġijĩđļħġĸģıĞĖđı ćŞģĞĻĖĄĮğþĭėēŞĮĞ ĒĮħĝĭđĸĝijĩŀ ėğİĺĜĀĸþşĮļŶĹġşģĖĩĄąĮĄĸŶŦĖĩĮħĮğĹġşģĞĭăĸŶŦĖĞĮğĬėĮĞĩĩĄĠĔĕİğń ĬėĮĞĔşĩă ŶŚĩăĄĭĖĺğĀĔşĩăĘĵĄ

Ĝğĝ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ŶğăĸħġıŀĞĝ CYCADACEAE

ćijŀĩģăĤŢ CYCADACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Cycas Siamensis Miq ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă Ŷğă, ŶğăŶřĮ, ŶğăĸħġıĞŀ ĝ, ĝĬĚğşĮģĸĒŞĮ (ĜĮĀĸħĖijĩ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ŶğăĸħġıŀĞĝĸŶŦĖŶğăþĖĮđĸġĿĄ ĦĵăļđşēIJă Ŋ ĸĝĒğ ġŅĮĒşĖğĵŶĔğăĄğĬėĩĄ ĺĀĖŶřĩăĸġĿĄ ĖşĩĞ Ļė ĻėĸŶŦĖĻėŶğĬĄĩėĹėėþĖĖĄĞĮģļđşēIJă őň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĩĩĄĸğıĞăģĖĹĖŞĖĔıŀŶġĮĞĞĩđ ĻėĞŞĩĞ ōň - ŏň ĀĵŞ ŶġĮĞĻėĹþĿăĸŶŦĖħĖĮĝ ĒşĖĸĚĤĘĵşĝıĺĀĖ (Cone) ĸĚĤĘĵşĩĩĄĸŶŦĖ ćŞĩĹĖŞĖ ğĵŶĺĀĝĞĮģĹĄĝþĩėþĖĮĖ ĞĮģŶğĬĝĮĐ ŋň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĸĚĤĸĝıĞĹĘŞĸŶŦĖĹĘŞĖ ĀġşĮĞĄĮė þĩėąĭĄġIJĄĀġşĮĞħĖĮĝ Ęġ ĒĩĖġŞĮăþĩăĒşĖĝıļþŞĩŞĩĖĒİđĩĞĵŞ ʼn ĀĵŞ ĸĝġĿđğĵŶļþŞ þĖĮđĸĦşĖĘŞĮĤĵĖĞŢĄġĮă Ŋ - Ŋ.ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĘİģĸĄġıŁĞă ĦıĖŅŁĮĒĮġĹĄŞ ĻĖĸĝġĿđĝıĹŶŚăĻćşğĭėŶğĬĔĮĖļđş

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ þĞĮĞĚĭĖĕĴŢđşģĞĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ ĸĝġĿđþĩăŶğăąĬăĩĄļđşćşĮĝĮĄ ēIJăĹĝşģŞĮąĬļĝŞĝıĄĮğ썥ĒĭģĄĿĒĮĝ ĄĮğĔŅĮĻħş ĸĝġĿđŶğăăĩĄļđşĸğĿģ ąIJăĒşĩăĖŅĮĸĝġĿđŶğăĝĮŶĩĄĸĩĮĸĖijŁĩħĴşĝĩĩĄħĝđ ĹġşģąĬĚėĸŶġijĩĄĹþĿăĩıĄćĭŁĖħĖIJŀăĔıŀĸğıĞĄģŞĮ ĄĬġĮ ħŞĩħĴşĝĸĝġĿđĩĞĵŞ ąIJăĀģğĖŅĮļŶęĖąĖĄĬġĮĔĬġĴ ħğijĩĄĬĸĔĮĬĻħşĹĒĄ ĸĚijŀĩĻħşĖŅŁĮħğijĩĀģĮĝćijŁĖĈIJĝĸþşĮļŶĻĖĸĝġĿđ ĹġşģĸĝġĿđąĬăĩĄļđşĸğĿģþIJŁĖ ĄŞĩĖĖŅĮļŶĸĚĮĬ ĀģğĖŅĮļŶĹćŞĖŅŁĮĞĮŶŚĩăĄĭĖĸćijĩŁ ğĮĸĦıĞĄŞĩĖ ĄĮğĸĚĮĬĺđĞģİĕĖı ąŁı ĬļđşĒĖş ĩŞĩĖĔıŀ ĝıĸŶĩğŢĸĈĿĖĒŢĄĮğăĩĄĦĵă

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ

đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĒşĖ ĒŅĮħğijĩėđ ĦğĬĘĝğĭĄĥĮğĮĄĘĝ ħĭģ ĻćşħĭģęĖĄĭė ĸħġşĮ ĔĮĹĄşěĄćŅŁĮėģĝ ĦĝĮĖĹĘġěĄćŅŁĮĹġĬĹĘġĔıŀĔŅĮĻħşĸĖijŁĩĒĮĞ ĞĮă ĻćşđĵđħĖĩă ĹġĬđĭėĚİĥĹĘġ ħğijĩęŖ đşĮĖĄĮğĹŶğğĵŶ ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢþĩăŶğăĦĮĝĮğēĖŅĮĝĮĻćşļđşĹĔėĔĴĄĦŞģĖ ĸćŞĖ Ļė ĻćşĻĖăĮĖĚİĕıĒŞĮă ľ ĦŞģĖĄġĮăġŅĮĒşĖĩŞĩĖ ĦĮĝĮğēĖŅĮĝĮŶğĴăĸŶŦĖĩĮħĮğļđş ĹĒŞĒĩş ăĄŅĮąĭđĦĮğĚİĥĩĩĄĄŞĩĖĺđĞĄĮğĹćŞĖĮŁŅ ĖĮĖħġĮĞľģĭĖĸĚijĩŀ ĻħşĦĮğĚİĥġĬġĮĞ ĩĩĄļŶħğijĩĒşĝĔŅĮġĮĞĦĮğĚİĥĸĦıĞĄŞĩĖ ĸĝġĿđþĩăŶğăĦĮĝĮğēĖŅĮĝĮĔŅĮĸŶŦĖĹŶŚăĔŅĮþĖĝļđşĖĩĄąĮĄĖĭĖŁ ĞĭăŶġĵĄ ĸŶŦĖļĝşŶğĬđĭėĔĭŁăĻĖ ĹġĬĖĩĄĩĮĀĮğ ħğijĩėğİĸģĐĦģĖħĞŞĩĝ ĸĚğĮĬĸŶŦĖĚijćĔıŀĸġıŁĞăăŞĮĞĸąğİĊĸĒİėĺĒćşĮĝĮĄ ĹġĬĔĖĒŞĩĦĜĮģĬĔıŀĝıĹĦăĖşĩĞļđşėşĮă

ĜğĞ


Ŷğĵ

ALANGIACEAE ćijŀĩģăĤŢ ALANGIACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin subsp. Hexapetalum Wangerin ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĝĬĒĮŶĵŜ (ĸćıĞăĻħĝŞ) ĝĬĸĄġijĩĄĮ (ŶğĮąıĖėĴğı) Ŷġĵ Ęġĵ (ĜĮĀĄġĮă) ŶĵŜ Ŷğĵš (ĜĮĀĸħĖijĩ-ĜĮĀĒĬģĭĖĩĩĄĸĆıĞăĸħĖijĩ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖĚğğĐļĝşĚĴŞĝþĖĮđĄġĮă ġĭĄĥĐĬġŅĮĒşĖĹġĬĄİŀ㥺ĮĖĸĄġıŁĞă ħğijĩĩĮąĝıþĖĸġĿĄ ĖşĩĞėğİĸģĐĔıĸŀ ŶŦĖĄİăŀ ĩŞĩĖ Ļė ĻėĸđıĞŀ ģĝıġĄĭ ĥĐĬĸŶŦĖğĵŶğı ĺĀĖĻėĹĀėĹħġĝ ĦŞģĖŶġĮĞĻėĹħġĝ ħğijĩĝıĒăŀ İ ĹħġĝĩĩĄĝĮ ğİĝþĩėĻėĸğıĞėļĝŞĝħı ĞĭĄ ĻĒşĔĩş ăĻėąĬĝıĸĦşĖĻėŶğĬĝĮĐ ŋ - Ŏ ĀĵŞ ĸħĿĖļđşćđĭ ĝĮĄ đĩĄ đĩĄĩĩĄğģĝĄĭĖĸŶŦĖĄğĬąĴĄ ĸŶŦĖĦıþĮģĖģġħğijĩĦıĸħġijĩăĩŞĩĖ ġĭĄĥĐĬþĩăđĩĄĝı ĄġıėğĩăĄġıėđĩĄ ĹġĬĄġıėđĩĄŶğĬĝĮĐ ō - ŏ Ąġıė ĦŞģĖĺĀĖĄġıėąĬĸćijĩŀ ĝĒİđĄĭĖ ĸŶŦĖĔŞĩğĵŶĄğģĞ ĦŞģĖŶġĮĞĄġıėąĬĹĞĄĩĩĄĸŶŦĖĹĆĄ đĩĄĝıþĖþIJĖŁ ŶğĬŶğĮĞ Ęġ ĘġĝıġĄĭ ĥĐĬĸŶŦĖğĵŶğı ĝıĦđı ĮŅ ŶġĮĞĘġĝıĄġıėğĩăĄġıėđĩĄĒİđĩĞĵŞ ĹġĬĄġĮăĘġąĬ ĝıĦĖĭ ĹþĿăĒġĩđĀģĮĝĞĮģþĩăĘġ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĸŶŦĖĚğğĐļĝşĔĝŀı Ąĭ ĚėĒĮĝėğİĸģĐŶřĮĺŶğŞăþĩăŶğĬĸĔĤĔıĝŀ ĩı ĮĄĮĤğşĩĖ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĸŶŦĖĚğğĐļĝşĄġĮăĹąşă ĝıĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴđŢ ģş ĞĄĮğĻćşĸĝġĿđ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĸŶġijĩĄġŅĮĒşĖ ąĬĝığĦęĮđĖŅĮĝĮĒşĝĸĩĮĖŅŁĮĄİĖ ĻćşĸŶŦĖĞĮĹĄşąĴĄĸĦıĞđ ĔşĩăğŞģă ėŅĮğĴăĕĮĒĴļě ĹĄşħĩėħijđ ĹġĬ ĹĄşļĩ ĸŶŦĖĒşĖ ĸŶġijĩĄğĮĄ ĖŅĮĸŶġijĩĄğĮĄĦđĝĮĒŅĮĻħşġĬĸĩıĞđĻćşĸŶŦĖĞĮĚĩĄħğijĩĀĭĖŁ ĸĩĮĖŅĮŁ ġşĮăĹĘġĹĄşĺğĀĘİģħĖĭăĸĝijĩŀ ĻćşĒĝş ĔĮĖĸŶŦĖĞĮĹĄşĚĥİ ĞĮĔŅĮĻħşĩĮĸąıĞĖ ĞĮğĬėĮĞ ĹġĬĸŶŦĖĞĮćŞģĞþĭėĚĞĮĕİ ėŅĮėĭđĩĮĄĮğĸŶŦĖļþş ĹġĬþĭėĸħăijĩŀ ļđş ĸŶŦĖĒşĖ

Ĝğğ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĘĭĄħģĮĖėşĮĖ EUPHOBIACEAE

ćijŀĩģăĤŢ EUPHOBIACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Sauropus androgynus (L.) Merr. ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĄşĮĖĒă ąŠĮĘĭĄħģĮĖ (ĜĮĀĸħĖijĩ) ĘĭĄħģĮĖ (ĜĮĀĄġĮă) ĝĬĞĝŶřĮ (ŶğĬąģėĀığþı Ėĭ ĕŢ) ĘĭĄħģĮĖĻĒşĻė (ĦĒĵġ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĚĴŞĝþĖĮđĄġĮă ĺĀĖĒşĖĒĭŁăĒğăĹġĬĀŞĩĖþşĮăĹþĿăĹğă ĦĵăŶğĬĝĮĐ ň.ō - ŋ ĸĝĒğ ġŅĮĒşĖĩŞĩĖĄġĝħğijĩĸŶŦĖĸħġıĞŀ ĝ ĸŶġijĩĄĀŞĩĖþşĮăĸğıĞė Ąİăŀ ĩŞĩĖ ĘİģĸğıĞėĦıĸþıĞģĸþşĝ Ļė ĸŶŦĖĻėĸđıŀĞģĸğıĞăĦġĭė ĻėğĵŶļþŞħğijĩğĵŶħĩĄ ŶġĮĞĻėĝĖ ħğijĩĹħġĝ ĺĀĖ ĻėĹħġĝħğijĩĝĖ þĩėĻėĸğıĞėĦıĸþıĞģĸþşĝ ĘİģĻėĸğıĞėĦıĖģġþĮģėĖĘİģđşĮĖħĖşĮ Ļė ħĵĻėĸŶŦĖğĵŶĦĮĝĸħġıĞŀ ĝ đĩĄ ĸŶŦĖđĩĄļĝŞĦĝėĵğĐŢĸĚĤþĖĮđĸġĿĄ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩĒĮĝăŞĮĝĻė ġĭĄĥĐĬĸŶŦĖğĵŶąĮĖ ĄġıėğĩăĄġıėđĩĄĦıĸħġijĩăħğijĩĝıąđĴ ľ ĦıĹđă ŶġĮĞĄġıėĝıġĄĭ ĥĐĬĹħġĝ ğĭăļþŞ ğĵŶļþŞ Ęġ ĝıġĄĭ ĥĐĬĀġşĮĞĘġĝĬĞĝĝĮĄ ĹĒŞþĖĮđĸġĿĄĄģŞĮ ĦıĸþıĞģĖģġ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴĔŢ ĮŅ ļđş Ŋ ģİĕı ĀijĩĄĮğŶŤĄćŅĮĄİăŀ ĹġĬĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ

ĄĮğŶġĵĄ ĘĭĄħģĮĖėşĮĖĸŶŦĖĚijćĔıŀŶġĵĄļđşĻĖĔĴĄĦĜĮĚđİĖĔıŀĝıĄĮğğĬėĮĞĖŅŁĮđı ļĝŞĝıĖŅŁĮĔŞģĝþĭă ĦĮĝĮğēŶġĵĄļđşĔĭŁăĔıŀĺġŞă ĄġĮăĹđđ ħğijĩĻĒşğŞĝļĝşĄĿļđş ĄĮğĸĒğıĞĝđİĖĸħĝijĩĖĄĮğĸĒğıĞĝĹŶġăĘĭĄĔĭŀģľ ļŶ þĴđħġĴĝþĖĮđ Ŋň x Ŋň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ąŅĮĖģĖ Ŋ Ĺēģ ğĬĞĬħŞĮăğĬħģŞĮăħġĴĝ ōň x ōň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĹġĬĔŅĮćŞĩăĔĮăĸđİĖğĬħģŞĮăĹŶġăĄģşĮă ʼn ĸĝĒğ ĦŅĮħğĭėĸđİĖ ĸþşĮļŶĻĦŞŶĞŜĴ ĒĄĹĒŞăĄİăŀ ħğijĩĸĄĿėĞĩđ ğĩ㥺ĖħġĴĝđşģĞŶĴĞŜ ĀĩĄħğijĩŶĴĞŜ ħĝĭĄŶğĬĝĮĐ ʼn ĄİĺġĄğĭĝĒŞĩħġĴĝ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĩĮħĮğ ĘĭĄħģĮĖēijĩĸŶŦĖĘĭĄĚijĖŁ ėşĮĖĔıŶŀ ġĩđĦĮğĚİĥĸĖijĩŀ ăąĮĄļĝŞĝĹı ĝġăĝĮĄĭđĄİĖąIJăļĝŞĒĩş ăĻćşĦĮğĸĀĝıĆđı ĚŞĖ ĺđĞĔĭģŀ ļŶ ĖİĞĝĖŅĮĞĩđĩŞĩĖĻėĩŞĩĖĝĮŶğĴăĻħşĦĄĴ ĹĒŞļĝŞĀģğĖŅĮĝĮğĭėŶğĬĔĮĖĸŶŦĖĘĭĄĦđĸĖijĩŀ ăąĮĄĝıĦĮğ papaverine ħĮĄğĭėŶğĬĔĮĖĸþşĮļŶĝĮĄąĬĸģıĞĖĤığĥĬ ĹġĬĔşĩăĘĵĄ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĦğğĚĀĴĐĻĖĄĮğğĭĄĥĮĺğĀĒŞĮăľ ĸćŞĖ ĹĄşŶģđĸĝijĩŀ Ğ þĭėĸĦĝħĬ ēĩĖĚİĥļþş

ĜğĠ


ļěĦĮĝĄĩă RUTACEAE

ćijŀĩģăĤŢ RUTACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Euodia roxburghiana (Charm.) Benth ex Hook.f. ļěĦĮĝĄĩă ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĚĝŞĴ ĞijĖĒşĖþĖĮđĄġĮă ąĭđĩĞĵĻŞ ĖŶğĬĸĜĔļĝşĸĖijĩŁ ĩŞĩĖ ĺđĞĝıĀģĮĝĦĵăŶğĬĝĮĐ ʼnň - ʼnō ĸĝĒğ ĸŶŦĖļĝşļĝŞĘġĭđĻėĒĮĝĠđĵĄĮġ ĸğijĩĖĞĩđĸŶŦĖĚĴĝŞ ĄġĝŶĄĀġĴĝĔIJė ĦĮĝĮğēþIJĖŁ ĹġĬĸąğİĊĸĒİėĺĒļđşđĻı ĖđİĖĸĄijĩėĔĴĄćĖİđ ćĩėĚijĖŁ Ĕıŀ ĔıĀŀ ģĮĝćijĖŁ Ħĵă ļĝŞ ćĩėĚijĖŁ ĔıĔŀ ĝŀı Ėı ĮŁŅ ĔŞģĝþĭă ĝıĸþĒĄĮğĄğĬąĮĞĚĭĖĕĴĔŢ ĮăĜĮĀĻĒşþĩăŶğĬĸĔĤļĔĞ Ěėļđş Ĕĭģŀ ļŶĹēģėğİĸģĐĸćİăĸþĮĻĄġş ľ ėğİĸģĐĹħġŞăĖŅĮŁ ĒĄĒŞĮă ľ ĺđĞĸĆĚĮĬĔığŀ ĮėĸćİăĸþĮ ĹĖģĸĔijĩĄĸþĮėğğĔĭđğĩĞĒŞĩ Ō ąĭăħģĭđ ļđşĹĄŞ ąĭăħģĭđĚĭĔġĴă Ēğĭă ĦĒĵġ ĹġĬĦăþġĮ ĈIJăŀ ĚijĖŁ Ĕıđŀ ăĭ ĄġŞĮģĖıĝŁ Āı ģĮĝĦĵăąĮĄğĬđĭėĖŅĮŁ ĔĬĸġŶĮĖĄġĮă ĹġĬļđşğėĭ ĩİĔĕİĚġąĮĄġĝ ĝğĦĴĝąĮĄĔĮăęŤăŧ ĩŞĮģļĔĞ ĹġĬġĝĔıĚŀ đĭ ĝĮąĮĄĔĮăęŤăŧ ĩĭĖđĮĝĭĖ ĄĮğŶġĵĄ ĒşĖĄġşĮļěĦĮĝĄĩăĔıŀĸħĝĮĬĦĝąĬĖŅĮļŶŶġĵĄĀģğĸġijĩĄĒşĖĄġşĮĔıŀĦĝėĵğĐŢĹþĿăĹğă ĀijĩĒşĖĄġşĮĔıĝŀ ĩı ĮĞĴ ʼn ŶŖþĖŁIJ ļŶ ħğijĩĸġijĩĄĒşĖĄġşĮĀşĮăŶŖ ĸĚğĮĬąĬĔŅĮĻħşĩĒĭ ğĮĄĮğğĩđ ĒĮĞĦĵă ĹġĬĀģğĖŅĮĒşĖĄġşĮĝĮŶġĵĄĻĖćŞģăĠđĵęĖ ĸĚğĮĬĒşĖĄġşĮąĬļđşğėĭ ĀģĮĝćĴĝŞ ćijĖŁ ĦĵăąĮĄĦĜĮĚĜĵĝĩİ ĮĄĮĤĻĖćŞģăĠđĵđăĭ ĄġŞĮģ ĹġĬğĬĞĬŶġĵĄĔıĸŀ ħĝĮĬĦĝĀģğĻćşğĬĞĬ ŶġĵĄ Ō x Ō ĸĝĒğ ğĩ㥺ĖħġĴĝđşģĞđİĖğŞģĖĈĴĞ ħğijĩŶĴĞŜ ĩİĖĔğıĞŢ ĸćŞĖĸđıĞģĄĭėĄĮğŶġĵĄ ĚijćĩijĖŀ ľ ĺđĞĔĭģŀ ļŶ

ĄĮğđĵĹġğĭĄĥĮħġĭăĄĮğŶġĵĄ ĖĭėąĮĄģĭĖĹğĄĔıŶŀ ġĵĄļŶĩıĄąĖĀğė őň ģĭĖ ĄĿĀģğĄŅĮąĭđģĭćĚijćĦĭĄĀğĭ㣠ĀģğĔŅĮĄĮğĄŅĮąĭđģĭćĚijćŶŖġĬ ŋ Āğĭ㣠ħğijĩ ĔŅĮĄĮğĄŅĮąĭđģĭćĚijćĒĮĝĀģĮĝĸħĝĮĬĦĝ ĺđĞĔŅĮĄĮğĒĭđģĭćĚijćĻħşĒĮŅŀ ĻĖğĬđĭėĘİģđİĖ ĔŅĮĄĮğħģŞĮĖŶĴĞŜ ĹġşģĄġėĺĀĖŶŖġĬ ʼn Āğĭ㣠ĹġĬĤĭĒğĵĒĮĝĕğğĝćĮĒİąăIJ ļĝŞąĮŅ ĸŶŦĖĒşĩăĻćşĞĮħğijĩĦĮğĸĀĝıŶğĮėĤĭĒğĵĚćij ĸŶŦĖĄĮğġđĒşĖĔĴĖĩıĄĔĮăħĖIJăŀ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ

đşĮĖĩĮħĮğ ĦŞģĖĔıŀĻćşĸŶŦĖĩĮħĮğ Āijĩ ĻėĩŞĩĖĹġĬĞĩđĩŞĩĖ ĖŅĮĝĮĻćşğĭėŶğĬĔĮĖĸŶŦĖĘĭĄĦđğŞģĝĄĭėĹĄăļĒŶġĮ ĈIJŀăĸŶŦĖ ĩĮħĮğĚijŁĖėşĮĖĔĮăŶŤĄĥŢĻĒş ĹġĬĩĮħĮğŶğĬĸĜĔĹĄăĸĘĿđĒŞĮăľ ĔıŀĝığĦćĮĒİąĭđąşĮĖĈIJŀăĸŶŦĖĔıŀĖİĞĝğĭėŶğĬĔĮĖ ĖĩĄąĮĄĖıŁĞĭăğĭėŶğĬĔĮĖğŞģĝĄĭėĖŅŁĮĚğİĄĒŞĮăľĈIJŀăąĬćŞģĞĻħşğĦćĮĒİĩğŞĩĞĞİŀăþIJŁĖ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĦŞģĖĔıŀĻćşĸŶŦĖĦĝĴĖļĚğ ĹġĬĦğğĚĀĴĐğĭĄĥĮĺğĀđıĀijĩĻėĩŞĩĖ ĹġĬĞĩđĩŞĩĖ ĄŞĩĖĔıŀąĬĸđİĖĔĮăĸþşĮŶřĮĔĴĄĀğĭŁă ĒşĩăğĭėŶğĬĔĮĖĻėĩŞĩĖ ħğijĩĞĩđĩŞĩĖþĩăĒşĖļěĦĮĝĄĩă ĸĚijŀĩŶŚĩăĄĭĖĄĮğĒİđĸćijŁĩļþşŶřĮ

Ĝğġ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĝĬĹģşăĒşĖ SOLANACEAE

ćijŀĩģăĤŢ SOLANACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Solanum indicum L. ĝĬĹĀģşăđŅĮ ĝĬĹĀģşăþĝ ĝĬĹģşă ĝĬĹĀģşăĀĝ (ĜĮĀĄġĮă) ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĹģşăĀĝ (ĦăþġĮ-ĦĴğĮĥċğŢĕĮĖı)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖĚğğĐļĝşĚĴŞĝ þĖĮđĸġĿĄ ġĭĄĥĐĬþĩăġŅĮĒşĖĸġĿĄĹþĿă ġŅĮĒşĖĝıħĖĮĝþIJŁĖ ĔĭŀģļŶ Ļė ĻėĸđıĞŀ ģ ğĵŶğı þĖĮđĸġĿĄĄģŞĮĻėĝĬĸþijĩĚģă þĩėĻėħĞĭĄĸģşĮġIJĄ ŶġĮĞĻėĹħġĝ ĻėĝıþĖĖĴĝŞ þIJĖŁ Ĕĭģŀ ļŶ đĩĄ ĩĩĄĸŶŦĖĄğĬąĴĄ ĩĩĄĒĮĝėğİĸģĐăŞĮĝĻė ĹġĬŶġĮĞĄİŀăġĭĄĥĐĬþĩăđĩĄ ĸŶŦĖđĩĄþĖĮđĸġĿĄ ĝıĦıĝŞģă Ęġ ĸĝijĩŀ đĩĄğŞģăĺğĞġăĄĿąĬĒİđĘġ ġĭĄĥĐĬþĩăĘġĸŶŦĖğĵŶĄġĝĸĄġıĞŁ ăĝıþĖĮđĸġĿĄ ĘġĩŞĩĖĝıġĮĞĦıþĮģ ĹĒŞĸĝijĩŀ ĹĄŞħğijĩĦĴĄĘġąĬĝıĦĹı đă ĘġĝığĦþĝ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĸŶŦĖĚğğĐļĝşĄġĮăĹąşă ĒşĩăĄĮğĖŅŁĮ ĹġĬĀģĮĝćijŁĖĻĖŶğİĝĮĐŶĮĖĄġĮă þĞĮĞĚĭĖĕĴŢđşģĞĄĮğĻćşĸĝġĿđ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ Ęġ ĻćŁ ĔĭŁ ăĘġđİėĹġĬĘġĦĴĄ ĖŅĮĝĮĸŶĿĖĞĮþĝĻ棥 İĖ ĸŶĿ ĖĞĮĹĄŁ ļ ĩ þĭė ĸĦĝħĬ ġđĖŅ ŁĮĒĮġĻĖĸĦŁĖĸġijĩđ ćŞģĞĻĖĄĮğĸąğİĊĩĮħĮğ ĸŶŦĖĒşĖ ğĮĄ ĻćşĸŶŦĖĞĮþĭėŶŤĦĦĮģĬ þĭėġĝ ĹĄşļĩ ĹġĬĹĄşĀĭĖ

ĜğĢ


ĸĝŞĮļþŞŶġĮ EUPHORBIACEAE

ćijŀĩģăĤŢ EUPHORBIACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Antidesma ghaesembilla Gaertn. ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ćĬĸĝĮĘĮ ĸĝŞĮļþŞŶġĮ (ćġėĴğı), ĝĬĝŞģăþşĮģĸĝŞĮ (ćĴĝĚğ), ĝĭăĸĝŞĮ (ąĭĖĔėĴğı), ĸĝŞĮĔĴŞă (ćĴĝĚğ, ĦăþġĮ), ĸĝŞĮĖĮ ĦşĝĸĝŞĮ (ĜĮĀĻĒş)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĞijĖĒşĖþĖĮđĸġĿĄ Ħĵă Ŋ - Ŏ ĸĝĒğ Ļė ĸŶŦĖĻėĸđıŀĞģ ĩĩĄĸğıĞăĦġĭėĄĭĖ ĹĘŞĖĻėĀŞĩĖþşĮăĄġĝ ğĵŶļþŞ ŶġĮĞŶŚĮĖ ħğijĩ ĝıĒİŀăĔıŀŶġĮĞĔĭŁăĦĩăđşĮĖ đşĮĖėĖĸĄġıŁĞăēIJăĝıþĖŶğĬŶğĮĞ đşĮĖġŞĮăĝıþĖ ĦĭŁĖľ ŶġĮĞĻėĝĖĄġĝ ħğijĩĸŶŦĖĒİŀăĹħġĝ ĺĀĖĻėĝĖĄġĝēIJăħĞĭĄĸģşĮ ĻėĩŞĩĖ ĦıćĝĚĵĝıþĖ ĻėĹĄŞĦıĸþıĞģ ļĝŞĝıþĖħğijĩĝıþĖħŞĮă ľ đşĮĖġŞĮăĹġĬĻėđşĮĖėĖ ĝıþĖĦıĹđăþĐĬĞĭăĩŞĩĖ ħĵĻėĸġĿĄ ĹġĬħġĴđğŞģăăŞĮĞ đĩĄ ĝıþĖĮđĸġĿĄĝĮĄ ļĝŞĝĄı ġıė đĩĄĦıĸþıĞģĩĩĄĸħġijĩă ĝıĄġİĖŀ ĸġĿĄĖşĩĞ ĸğıĞăħŞĮă ľ ėĖĄşĮĖćĵĔıŀĒĭŁăĒğă đĩĄĞŞĩĞļĝŞĝıĄşĮĖ ħĝĩĖğĩăđĩĄğĵŶēşģĞ ĝıþĖĞĮģ Ęġ ĀŞĩĖþşĮăĄġĝ ħğijĩĹėĖĸġĿĄĖşĩĞ ĝıþĖŶĄĀġĴĝ đşĮĖėĖĝıĒİŀăĸġĿĄ ľ ĘġĹĄŞąĬ ĝıĦıĹđăĀġŅŁĮēIJăđŅĮ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĚėþIJŁĖĔĭŀģļŶĻĖĚijŁĖĔıŀĺġŞă ġĴŞĝĒŅŀĮ ĹġĬŶřĮĚğĴ ĝıĸþĒĄĮğĄğĬąĮĞĚĭĖĕĴŢĔĭŀģĔĴĄĜĮĀþĩăŶğĬĸĔĤļĔĞ ĻĖĒŞĮăŶğĬĸĔĤ ĚėĔıŀĩİĖĸđıĞ ĤğıġĭăĄĮ ąıĖĒĩĖĻĒş ĝĮĸġĸĈıĞ ĩİĖĺđĖıĸĈıĞ ąĖēIJăĜĮĀĸħĖijĩþĩăĩĩĦĸĒğĸġıĞ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĦĮĝĮğēþĞĮĞĚĭĖĕĴŢĺđĞĻćşĸĝġĿđ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĩĮħĮğ ĻėĹġĬĘġ ĖŅĮĝĮĻĦŞĹĄăĸĚijŀĩĻħşĝığĦĸŶğıŁĞģ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ğĮĄ ĻćşćĴėĚĩĄėĮđĹĘġ ĻćşĹĄşĚİĥăĵĔĴĄćĖİđ

Ĝğģ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĦşĝŶřĩĞ

LEGUMINOSAE - MIMOSOIDEAE ćijŀĩģăĤŢ LEGUMINOSAE - MIMOSOIDEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Acacia rugata (Willd.) DC. ĦşĝŶřĩĞ (ĜĮĀĒĬģĭĖĩĩĄĸĆıĞăĸħĖijĩ) ĦşĝþĩĖ ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĚĝŞĴ ĄIJăŀ ĸġijĩŁ Ğ ġŅĮĒşĖĦıĖĮŁŅ ĒĮġĹđă ĘİģĸğıĞė ĝıħĖĮĝĹħġĝĀĝĒĮĝġŅĮĒşĖ ĹġĬ ĄşĮĖĻė ļĝŞĝĝı ĩij ĸĄĮĬ ĝĭĄĸġijĩŁ ĞĚĮđĄĭėĒşĖļĝşĩĖŀij ĀģĮĝĦĵă ŋ – Ő ĸĝĒğ Ļė ĻėŶğĬĄĩėĹėėþĖĖĄ Ŋ ćĭĖŁ ĻėĞŞĩĞĸğıĞăĦġĭė ğĵŶļþŞ ŶġĮĞĻėĝĖ þĩėĻėħĖĮ ĹĘŞĖ ĻėĸğıĞė ĄģşĮă ň.ŋ - ň.ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĞĮģ ň.Ő - ʼn.Ŋ ĸĈĖĒİĸĝĒğ đĩĄ ĩĩĄđĩĄĸŶŦĖĄġĴĝŞ ėĖĄşĮĖđĩĄĸđıĞģĄĭĖ ĀġşĮĞđĩĄĄğĬēİĖ ĦıþĮģĖģġ ŶġĮĞđĩĄ ĦıćĝĚĵ ĩĩĄĒĮĝĈĩĄĻėþşĮăġŅĮĒşĖ Ęġ ĸŶŦĖꍥĹėĖĞĮģ ō - Ő ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĄģşĮăŶğĬĝĮĐ ʼn ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĦıĖĮŁŅ ĒĮġĸþşĝ þğĴþğĬ þĩėꍥėİđĸŶŦĖĀġijĖŀ ĸĝġĿđğĵŶĄġĝ ğı ĹġĬĹėĖ ĸŶġijĩĄĹþĿă ĦıĖĮŁŅ ĒĮġĸþşĝ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĚėĒĮĝŶřĮĸėĊąĚğğĐ ĹġĬŶřĮđİėĹġşăĔĭģŀ ĔĴĄĜĮĀþĩăŶğĬĸĔĤļĔĞ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĖİĞĝĸĚĮĬĸĝġĿđ ħğijĩŶŤĄćŅĮĄİăŀ ĺđĞĸĄĿėĸĝġĿđćŞģăŶġĮĞĠđĵħĖĮģ

ĄĮğŶġĵĄĹġĬđĵĹġğĭĄĥĮ

ĦşĝŶřĩĞćĩėđİĖğŞģĖ ğĬėĮĞĖŅĮŁ đı ĹĦăĹđđĒġĩđģĭĖ þĞĮĞĚĭĖĕĴđŢ ģş ĞĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ ŶŤĄćŅĮħğijĩĒĩĖĄİăŀ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĩĮħĮğ ĞĩđĩŞĩĖĄİĖĸŶŦĖĘĭĄĦđĄĭėĖŅŁĮĚğİĄ ąİŁĝĹąŞģ ħğijĩĻćşŶğĴăĩĮħĮğļđşħġĮĞĩĞŞĮă ĸćŞĖ ĹĄăĦşĝ ĒşĝĞŅĮ ĒşĝŶġĮĻħş ğĦĸŶğıĞŁ ģ ĻćşĹĔĖĖŅĮŁ ĝĬþĮĝĸŶŖĞĄħğijĩĻĦŞğģŞ ĝĄĭĖĄĿļđş ĝıĝĮĄĻĖĠđĵęĖ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĔĭŁăĒşĖĸŶŦĖĞĮĹĄşĺğĀĒĮĹġĬĸŶŦĖĞĮğĬėĮĞ ĻėćŞģĞþĭėĸĦĝħĬ ĹĄşėİđ ĹġĬěĩĄĸġijĩđ ĖŅĮĝĮĒşĖĘĦĝĄĭėĖŅŁĮĘIJŁă ĄİĖꍥĸŶŦĖĞĮþĭėĸĦĝħĬ ĹĄşĺğĀĘİģħĖĭă ėŅĮğĴăĸĦşĖ

ĜğĤ


Ħġĩđ

EUPHORBIACEAE ćijŀĩģăĤŢ EUPHORBIACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Croton tiglium L. ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĝĬþŞĮă ĝĬĒĩđ ħĝĮĄĔĮă ħĭĦĀijĖ ĝĬĀĭă (ĜĮĀĸħĖijĩ) ĒşĖħĝĮĄħġĩđ ġĵĄĘġĮĊĤĭĒğĵ ĦġĩđĒşĖ (ĜĮĀĄġĮă)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖĚğğĐļĝşĚĝŞĴ Ħĵă ŋ -Ŏ ĸĝĒğ ĹĒĄĄİăŀ ĄşĮĖĦĮþĮĝĮĄĝĮĞ Ļė ĻėĸđıĞŀ ģ ĩĩĄĦġĭėĄĭĖļŶĒĮĝþşĩĒşĖ ġĭĄĥĐĬþĩăĻėĸŶŦĖğĵŶħĩĄ ŶġĮĞĹħġĝ ĺĀĖ ĻėĄģşĮă þĩėĻėąĭĄ þĖĮđþĩăĻėĖĭĖŁ ąĬĀŞĩĖþşĮăĻħĊŞ ĝıĦĸı þıĞģĩĝĸħġijĩă ĹĒŞĚĩĹĄŞ ąĭđąĬĸŶŦĖĦıĦĝş ĹđăĹġĬğŞģăļŶ đĩĄ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩ þĖĮđþĩăđĩĄĖĭĖŁ ĝıþĖĮđĸġĿĄ đĩĄĒĭģĘĵĩş ĞĵđŞ Įş ĖėĖ ĹġĬđĩĄĒĭģĸĝıĞ ĩĞĵđŞ Įş ĖġŞĮă ĹĒŞĄĩĿ ĞĵĻŞ ĖćŞĩđĩĄĸđıĞģĄĭĖ Ęġ ĸŶĿĖġĵĄ Ąġĝ ĞĮģ Ħı ĸþıĞ ģ þĖĮđĄĿļ ĝŀĻ ħĊŀĖĭ Ąĝı ŋ Ěĵ ĹġĬĒĩĖĹĄŀ ąĭ đąĬĸŶĿĖ ĦıĸħġijĩăĖģġ ĹġĬĹĒĄĩĩĄĸŶŦĖ ŋ ĈıĄĝĩăĸħĿĖĸĝġĿđđşĮĖĻĖĩĞĵŞ ŋ ĸĝġĿđĦıĖŅŁĮĒĮġ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĚėĔĭŀģļŶĻĖĸþĒğşĩĖ ĩİĖĸđıĞ ĤğıġĭăĄĮ ĹġĬĝĮĸġĸĈıĞ ĔıŀğĬđĭėĀģĮĝĦĵă Ŏňň ĸĝĒğ þIJŁĖļŶ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ

ĸŶŦĖĚğğĐļĝşĄġĮăĹąşă þIJŁĖļđşđıĻĖđİĖĔıŀğŞģĖĈĴĞĹġĬĝıĀģĮĝćijŁĖĖşĩĞ ąĬļĝŞćĩėđİĖĔıŀĹĆĬ þĞĮĞĚĭĖĕĴŢđşģĞĸĝġĿđ ĹġĬĄĮğĒĩĖĄİăŀ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĸĝġĿđĔıŀĹĄŞąĬĝıĖŅŁĮĝĭĖĩĞĵŞĻĖĸĝġĿđđşģĞ ĈIJŀăĸŶŦĖĞĮēŞĮĞĩĞŞĮăĹğă ĹġĬĔŅĮĻħşĸĄİđĄĮğğĬĀĮĞĸĀijĩă ĹĒŞēşĮĖŅĮĦġĩđ ļŶĀĭŀģĸĦıĞĄŀĩĖ ĸĚijŀĩĔıŀąĬĻħŁĖŅŁĮĝĭĖğĬĸħĞĩĩĄļŶ ĝıĘġĔŅĮĻħŁ ĠĔĕİńĩŀĩĖļđŁ ĈIJŀăĻćŁĸŶĿĖĞĮğĬėĮĞ ĖŅŁĮĝĭĖ ĦġĩđĸĝijŀĩēĵĄĘİģħĖĭă ąĬĔŅĮĻħşļħĝşĹđă

ĜĠě

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĸĦıŁĞģĖşĩĞ

LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE ćijŀĩģăĤŢ LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Bauhinia hirsuta Weinm. ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ģĴăş Ěĵ (ĄĬĸħğıĞŀ ă, ĜĮĀĸħĖijĩ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĚĝŞĴ ĦĵăŶğĬĝĮĐ ŋ ĸĝĒğ Ąİăŀ ĩŞĩĖ ĹġĬŶġĮĞĞĩđĝıþĖĦıĖĮŁŅ ĒĮġŶĄĀġĴĝ Ļė ĸŶŦĖĻėĸđıŀĞģ ğĵŶĄģşĮăĸĄijĩėĄġĝþĖĮđ ő - ʼnŎ ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĺĀĖĻėğĵŶħĭģĻą ŶġĮĞĻėĹĞĄĦĩăĹĆĄ ĹĒŞġĬĹĆĄğĵŶĦĮĝĸħġıŀĞĝŶġĮĞĀŞĩĖþşĮăĝĖ đĩĄ ĦıþĮģĩĩĄĸŶŦĖćŞĩĦĭĖŁ ľ Ŋ - ō đĩĄ ĸĝijĩŀ ėĮĖĄġıėĸġıĞŁ ăĩĩĄĸŶŦĖĄĮė ĄġıėđĩĄ ğĵŶþĩėþĖĮĖŶġĮĞĝĖĄģşĮă ĸĄĦğĒĭģĘĵş ʼnň ĩĭĖ Ęġ ĸŶŦĖꍥĹėĖ ŶġĮĞĹħġĝĺĀşă ĸĝġĿđĹėĖþĖĮđŶğĬĝĮĐ Ő ĝİġġİĸĝĒğ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĚėĒĭŁăĹĒŞąıĖĒĩĖĻĒşēIJăĸĩĸćıĞĒĬģĭĖĩĩĄĸĆıĞăĻĒş ĚėĒĮĝćĮĞŶřĮĘġĭđĻė ĻĖĚijŁĖĔıŀğĬđĭėĒŅŀĮ ĩĩĄđĩĄĹġĬĒİđ ĘġĸđijĩĖĚĠĥĜĮĀĝ – ĦİăħĮĀĝ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ

ĸĦıŁĞģĖşĩĞþĞĮĞĚĭĖĕĴŢļđş Ŋ ģİĕı Āijĩ ʼn.ĸĚĮĬđşģĞĸĝġĿđ ĺđĞĄĮğĖŅĮĸĩĮĸĝġĿđąĮĄęŤĄĔıŀĹĄŞĝĮĒĮĄĹđđĻħşĹħşăĹġşģĹĄĬĸĩĮĸĝġĿđĝĮþğİėĻħşĸŶŦĖĹĘġ ĹġşģĖŅĮļŶĹćŞĖŅŁĮĸŶġŞĮ ʼn ĀijĖ ĹġşģĖŅĮĝĮħģŞĮĖĻĖĄğĬėĬĔğĮĞŶğĬĝĮĐ ō - ŏ ģĭĖ ĸĝġĿđąĬĸğİŀĝĩĩĄĒşĖĄġşĮĹġşģēĩĖļŶ ĹĒşĝĻĖēĴăćŅĮĒŞĩąĖĒşĖĄġşĮ ĩĮĞĴŶğĬĝĮĐ ʼn ŶŖąIJăĖŅĮļŶŶġĵĄ Ŋ.ĄĮğĒĭđğĮĄćŅĮ ĀĭđĸġijĩĄþĴđĸĩĮğĮĄĖŅĮĝĮĒĭđĸŶŦĖĔŞĩĖĞĮģŶğĬĝĮĐ ʼnň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĹġşģĖŅĮĝĮŶŤĄćŅĮĻĖēĴăćŅĮ ģİĕĄı ĮğŶŤĄćŅĮĺđĞĻħşĦģŞ ĖĔıŶŀ ĄŤ ļŶĻĖđİĖŶğĬĝĮĐ Ŋ/ŋ þĩăĀģĮĝĞĮģ ĹġşģĖŅĮļŶģĮăļģşĻĖĔıġŀ ĝŞĴ ħğijĩĀġĴĝđşģĞĘşĮĚġĮĦĒİĄ ŶğĬĝĮĐ ʼnō ģĭĖ ąĬĸğİŀĝăĩĄĹĒĄĞĩđĩŞĩĖ ħġĭăąĮĄĖĭŁĖŶğĬĝĮĐ Ŏň ģĭĖ ąIJăĖŅĮļŶŶġĵĄļđş

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ğĮĄ ĻćşĞŞĮăļě ĔĴėĻħşĹĒĄ ĒşĝĄĭėĖŅŁĮ ħğijĩđĩăĦĴğĮþĮģ ĹĄşŶģđĸĩģ ŶģđĸĦşĖ ħġĭăĒIJă Ļė ĹġĬġŅĮĒşĖ ĻćşĒşĝđijŀĝĹĄşŶģđħġĭăŶģđĸĩģ

ĜĠĜ


ħĖĮĝĹđă CELASTRACEAE

ćijŀĩģăĤŢ CELASTRACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Gymnosporia marcanii Craib ħĖĮĝþıĹŁ Īđ (ĜĮĀĸħĖijĩ) ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĝĬĖĮģļĝŞğĺşĵ ħŞ (ĜĮĀĄġĮă) ĝĬĖĮģĺħŞ (ĜĮĀĻĒş)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖĚğğĐļĝşĚĝŞĴ þĖĮđĻħĊŞ ġŅĮĒşĖĝıĀģĮĝĦĵăŶğĬĝĮĐ Ŋ-ŋ ěĴĒ ġŅĮĒşĖĹĒĄ Ąİăŀ ĄşĮĖĦĮþĮ Ĕĭģŀ ġŅĮĒşĖĝıħĖĮĝĹħġĝĞĮģŶğĬĝĮĐ Ŋ ĖİģŁ Ļė ĸŶŦĖĻėĸđıĞŀ ģ ĈIJăŀ ąĬĩĩĄĒğăþşĮĝĄĭĖ ġĭĄĥĐĬþĩăĻėĸŶŦĖğĵŶļþŞŶĩŚ ĝ ħğijĩğĵŶ þĩėþĖĮĖ ŶġĮĞĻėĹħġĝ ĺĀĖĻėĝĖ ğİĝþĩėĻėĸğıĞė ļĝŞħĞĭĄ ĚijĖŁ ĘİģĻė ĸĄġıĞŁ ăĸğıĞėĸŶŦĖĝĭĖ ĻĒşĔĩş ăĻėĝıĸĦşĖĻėĝĮĄ ĹġĬĸħĿĖļđşćđĭ ĝĮĄ đĩĄ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩ ĒĮĝėğİĸģĐŶġĮĞĞĩđ đĩĄĝıĦıþĮģ ħğijĩĦıćĝĚĵ ĄġİŀĖħĩĝ ġĭĄĥĐĬþĩăđĩĄĞŞĩĞĝıĄġıėğĩăĄġıėđĩĄ ĈIJŀăĝıĺĀĖĄġıėĸćijŀĩĝĒİđĄĭĖ ĦŞģĖ ŶġĮĞĄġıėĹĞĄĸŶŦĖğĵŶħĩĄ ĄġıėđĩĄĝı ō Ąġıė þşĮăĻĖħġĩđđĩĄĝıĸĄĦğ ĒĭģĘĵş ō ĩĭĖ ĹġĬĒĭģĸĝıĞ ʼn ĩĭĖ Ęġ ĝıġĭĄĥĐĬĸŶŦĖğĵŶğı ĘġĩŞĩĖĝıĦıĹđă ĹĒŞĚĩĘġĹĄŞĸĒĿĝĔıŀĄĿąĬĸŶġıŀĞĖĸŶŦĖĦıđŅĮ þşĮăĻĖĘġĝıĸĝġĿđĩĞĵŞ Ō ĸĝġĿđ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĸŶŦĖĚğğĐļĝşĄġĮăĹąşă þIJĖŁ ļđşđĻı ĖđİĖĸĄijĩėĔĴĄŶğĬĸĜĔĒşĩăĄĮğĀģĮĝćijĖŁ ĻĖŶğİĝĮĐŶĮĖĄġĮă ĝıĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ đşģĞĄĮğĻćşĸĝġĿđ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĸĖijŁĩļĝş Ļė Ęġ ğĮĄ

ĜĠĝ

ĻćşĸĖijŁĩļĝş ĖŅĮĝĮŶğĴăĸŶŦĖĞĮėŅĮğĴăĕĮĒĴ ėŅĮğĴăļþĝĭĖ ĻĖğŞĮăĄĮĞĻħşĹþĿăĹğă ĹġĬĸŶŦĖĞĮĹĄşĩŞĩĖĸĚġıĞ ĻćşĻėĦđĖŅĮĝĮĒşĝĸĩĮĖŅŁĮĄİĖĸŶŦĖĞĮĹĄşĔşĩăğŞģă ĹĄşŶģđħĵ ĹĄşļþş ĹĄşĸąĿėĀĩ ĹĄşĸąĿėŶĮĄ ĻćşĔĭŁăĘġĦĴĄ ĹġĬĘġđİė ĄİĖĸŶŦĖĞĮĹĄşĺğĀĸġijĩđĩĩĄĒĮĝļğěŤĖ ĹġĬĸŶŦĖĞĮęĮđĦĝĮĖ ĻćşğĮĄĦđĖŅĮĝĮĒşĝĸĩĮĖŅŁĮĄİĖ ĸŶŦĖĞĮþĭėĚĞĮĕİ ėŅĮğĴăĕĮĒĴ ĸąğİĊĩĮħĮğ ĸŶŦĖĞĮėŅĮğĴăĄğĬĸĚĮĬĩĮħĮğ ħğijĩ ĻćşğĮĄĦđĖŅĮĝĮĒŅĮĻħşġĬĸĩıĞđ ĘĦĝĄĭėĦĴğĮ ĖŅĮĝĮĔĮħğijĩĚĩĄĹĄşĀĭĖ ĹġĬĻćşĚĩĄėĮđĹĘġ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ħĖĮĝĚğħĝ APOCYNACEAE

ćijŀĩģăĤŢ APOCYNACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Carissa spinarum L. Ěğĝ (ĜĮĀĄġĮă) þıĹŁ Īđ (ĜĮĀĸħĖijĩ) ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖĚğğĐļĝşĚĝŞĴ Ĕıĝŀ ġı ĮŅ ĒşĖ ĝıĀģĮĝĦĵăŶğĬĝĮĐ Ō - ō ĸĝĒğ ġŅĮĒşĖĹĒĄĄİăŀ ĄşĮĖĦĮþĮ ĝĮĄ Ĕĭģŀ ġŅĮĒşĖĝıħĖĮĝ ĹġĬġŅĮĒşĖĝıĞĮăĸŶŦĖĦıþĮģ Ļė ĸŶŦĖĻėĸđıĞŀ ģ ġĭĄĥĐĬþĩăĻėĸŶŦĖğĵŶļþŞħğijĩğĵŶĄġĝ ŶġĮĞĹħġĝĝıĒăŀİ ĺĀĖĻėĹħġĝ ğİĝþĩėĻėĸğıĞėļĝŞĝħı ĞĭĄ ĻĒşĔĩş ăĻėĝıĸĦşĖĻėŶğĬĝĮĐ ō - ŏ ĀĵŞ ĈIJăŀ ąĬĸħĿĖļđşćđĭ ĝĮĄ đĩĄ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩ ġĭĄĥĐĬþĩăđĩĄĸŶŦĖĦıþĮģ ĝıĄġİĖŀ ħĩĝ ĄġıėđĩĄ ĹġĬĄġıėğĩăĄġıė đĩĄĝıĩĞŞĮăġĬ ō Ąġıė ĄġıėğĩăĄġıėđĩĄĸŶŦĖğĵŶħĩĄ ĺĀĖĄġıėąĬĸćijŀĩĝĒİđĄĭĖ ĸŶŦĖğĵŶĔŞĩ ŶġĮĞĄġıėąĬĹĞĄĩĩĄąĮĄĄĭĖ ĹġĬĺĀĖĄġıėĸćijŀĩĝĒİđĄĭĖĸŶŦĖħġĩđ ŶġĮĞĄġıėĹĞĄĝıĸĄĦğĔĭ㣠ĸĄĦğĒĭģĘĵş ĹġĬĸĄĦğĒĭģĸĝıĞ Ęġ ĝıġĭĄĥĐĬĸŶŦĖğĵŶĄġĝğı þşĮăĻĖĘġĝıĸĝġĿđĩĞĵŞ Ō ĸĝĿđ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĸŶŦĖĚğğĐļĝşĔĚŀı ėþIJĖŁ ĒĮĝėğİĸģĐŶřĮĸėĊąĚğğĐĹġşăĔĭģŀ ļŶ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĸŶŦĖĚğğĐļĝşĄġĮăĹąşă Ĕıþŀ ĖŁIJ ļđşđĻı ĖđİĖĸĄijĩėĔĴĄćĖİđ þĞĮĞĚğğĐđşģĞĄĮğĻćşĸĝġĿđ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĸĖijĩŁ ļĝş ĻćşĸĖijĩŁ ļĝşĦđ ĖŅĮĝĮŶğĴăĸŶŦĖĞĮėŅĮğĴăĄŅĮġĭă ĹġĬĔŅĮĻħşğĮŞ ăĄĮĞĹþĿăĹğă

ĜĠĞ


ħĖĴĝĮĖŶğĬĦĮĖĄĮĞ ARALIACEAE

ćijŀĩģăĤŢ ARALIACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Schefflera leucantha R. Vig. ħĖĴĝĮĖŶğĬĦĮĖĄĮĞ ģŞĮĖĩşĩĞćşĮă ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĚĝŞĴ ĄIJăŀ ĸēĮþĖĮđĞŞĩĝ ĦĵăŶğĬĝĮĐ ʼn - Ō ĸĝĒğ ĝıĄăŀİ ĹþĖăĹĒĄĩĩĄĒĮĝ ġŅĮĒşĖ Ąİăŀ ħĖIJăŀ ľ ąĬĝıćĩŞ ĻėēIJă ō - Ő Ļė ĒĮĝġŅĮĒşĖĄĿĝĄı ăŀİ ĄşĮĖĻėĹĒĄĩĩĄĝĮ ĸćŞĖĄĭĖ Ļė ĸŶŦĖĻėŶğĬĄĩėĹėėĖİģŁ ĝijĩ ŶġĮĞĻėĹħġĝþĩėĸğıĞė ĻėĞŞĩĞğĵŶĻėħĩĄ ħġĭă ĻėĝıĦĸı þıĞģĩŞĩĖąĖēIJăĸþşĝ đĩĄ ĸŶŦĖćŞĩĝıþĖĮđĸġĿĄĦıþĮģĩĩĄĔıŶŀ ġĮĞĄİăŀ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩ ĄġıėđĩĄĦıĖģġ Ęġ ĸŶŦĖğĵŶļþŞ ĝıġĭĄĥĐĬĩģėĖŅŁĮ ĘġĞŞĩĞąĬĝıĦıĸþıĞģ ĹġĬĸĝijŀĩĦĴĄąĬĝıĦıĹđă

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ħĖĴĝĮĖŶğĬĦĮĖĄĮĞĔıþŀ ĖŁIJ ĸĩăĒĮĝĕğğĝćĮĒİĚėĖşĩĞ ĦĮĝĮğēŶġĵĄļđşđĻı ĖđİĖĸĄijĩėĔĴĄćĖİđ ĺđĞĸĆĚĮĬđİĖğŞģĖĔıĝŀ ı ĩİĖĔğıĞģŢ Ēĭ ēĴĝĮĄ ľ ļĝŞćĩėĩĞĵĄŞ ġĮăĹąşăćĩėĔığŀ ĝŞ ĹđđğŅĮļğ ēşĮĹđđąĭđąĬĔŅĮĻħşĻėĸħġijĩăħğijĩĻėļħĝş ħĖĴĝĮĖŶğĬĦĮĖĄĮĞ ąIJăĸħĝĮĬĔıąŀ ĬŶġĵĄĀģėĀĵĄŞ ėĭ ĚijććĖİđĩijĖŀ ĸćŞĖ ŶġĵĄĸŶŦĖļĝşĚĖŁij ġŞĮăĻĖğĬėėģĖĸĄĥĒğ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ħĖĴĝĮĖŶğĬĦĮĖĄĮĞĦĮĝĮğēþĞĮĞĚĭĖĕĴļŢ đşħġĮĞģİĕı ĸćŞĖ ĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ Ąİăŀ ŶŤĄćŅĮ ħğijĩĄĮğĒĩĖĄİăŀ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĻĖėğğđĮĦĝĴĖļĚğþĩăļĔĞ ħĖĴĝĮĖŶğĬĦĮĖĄĮĞĸŶŦĖĔıŀĞĩĝğĭėĻĖĦğğĚĀĴĐĔĮăĸĜĦĭć ćĮģĒŞĮăćĮĒİĄŅĮġĭăĦĖĻą ĀĖļĔĞğĵąş Ąĭ ĒşĖħĖĴĝĮĖŶğĬĦĮĖĄĮĞĝĮĹĒŞğĖŞĴ Ŷĵř ĞŞĮ ĻćşėĮŅ ėĭđğĭĄĥĮĺğĀĝĮćşĮĖĮĖĝıĦğğĚĀĴĐĻĖĔĮăĹĄşļĩ ĹĄşĸąĿėĀĩ ĹĄşćĮŅş ĻĖ ĹĄşħĩėħijđ ĻćşħĮş ĝĸġijĩđ ĹġĬĦĝĮĖĹĘġ ĹĚĔĞŢĹĘĖĺėğĮĐĻćşğĄĭ ĥĮĀĖļþşĸĄıĞŀ ģĄĭėĺğĀħĩėħijđ đşĮĖĄĮğĹŶğğĵŶ ĒĭđĒşĖħĖĴĝĮĖŶğĬĦĮĖĄĮĞĔĭŁăĄİŀăĹġşģĝĮĸđĿđĸŶŦĖćŞĩľ ĖŅĮĝĮġşĮăĔŅĮĀģĮĝĦĬĩĮđ ŋ ĀğĭŁă ĦĬĸđĿđĖŅŁĮĻħşĹħşă ĹġşģĖŅĮĝĮĒĮĄĹđđŶğĬĝĮĐ ŏ - ʼnň ģĭĖĀģğĚġİĄćŞĩėŞĩĞľ ĸĚijŀĩĻħşĻėĹħşăĔĭŀģĄĭĖ ĹġĬĝıĦıĦģĞ ĸĝijŀĩĹħşăđıĹġşģ ąIJă ĖŅĮļŶėđġĬĸĩıĞđėğğąĴĹĀŶĈĵġ ąŅĮħĖŞĮĞĸŶŦĖĘġİĒĜĭĐĎŢĦĮŅ ĸğĿąğĵŶ ğĭĄĥĮĩĮĄĮğħĩėħijđ ĹĄşħģĭđ ĹĚşĩĮĄĮĤ ļĩĸğijŁĩğĭă ħğijĩąĬĔŅĮĸŶŦĖĘġİĒĜĭĐĎŢćĮĈĩăćăđijŀĝ

ĜĠğ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĸħăijĩĄŶġĮħĝĩ ACANTHACEAE

ćijŀĩģăĤŢ ACANTHACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Acanthus ebracteatus Vahl ąĬĸĄğĿă ĩıĸĄğĿă (Ĕĭģŀ ļŶ) ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĹĄşĝħĝĩĸġ (ĄğĬėı)ŀ ĹĄşĝħĝĩ (ĦĒĵġ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĚĝŞĴ þĖĮđĸġĿĄ ĦĵăŶğĬĝĮĐ ʼn - ŋ.ō ěĴĒ ġĭĄĥĐĬþĩăġŅĮĒşĖĸŶŦĖþşĩ ĹþĿă ĹġĬ ĝıħĖĮĝĩĞĵĒŞ ĮĝþşĩĝıŶğĬĝĮĐ Ō ħĖĮĝ Ļė ĸŶŦĖĻėĸđıĞŀ ģ ĸħăijĩĄŶġĮħĝĩĒĭģĸĝıĞĝıĻėğĵŶħĩĄ þĩėąĭĄğĸģşĮĸġĿėĝijĩĄģşĮăľ ŶġĮĞąĭĄğ ĝıħĖĮĝĸġĿĄĹħġĝĀĝ ĦŅĮħğĭėĒĭģĘĵĻş ėĝıġĄĭ ĥĐĬĸŶŦĖğĵŶļþŞ ŶġĮĞĻėĹħġĝ ğİĝþĩė ĻėĸğıĞėļĝŞĝħı ĞĭĄ ĄşĮĖĻėĦĭĖŁ đĩĄ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩĒĭ㣠Ēğă ĝıĄġıėğĩăđĩĄ Ō Ąġıė ĸŶŦĖĦıþĮģ ĦıěĮŚ ĩĝĝŞģă ħğijĩĦıěĮŚ ĄġĮă đĩĄĝıĸĄĦğĒĭģĘĵş ĹġĬĒĭģĸĝıĞ Ęġ ĸŶŦĖꍥ ŶġĮĞꍥŶŚĮĖ ĘİģĸŶġijĩĄĸŶŦĖĦıĖŅŁĮĒĮġ ĜĮĞĻĖꍥĝıĸĝġĿđ Ō ĸĝĿđ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ

ĸŶŦĖĚğğĐļĝşĄġĮăĹąşă ĸąğİĊĸĒİėĺĒļđşđĻı ĖđİĖ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ

ĸĄijĩėĔĴĄćĖİđþĞĮĞĚĭĖĕĴđŢ ģş ĞĄĮğĻćşĸĝġĿđ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ġŅĮĒşĖ ĻćşġŅĮĒşĖĦđ ĖŅĮĝĮĒşĝĸĩĮĖŅŁĮĩĮė ĹĄşĸŶŦĖĘđĘijŀĖĀĭĖ Ļė ĹĄşļþşħĭģġĝ ĚİĥęŖ ĹĄşęŖĔğĮă ħğijĩĻćşĻėĦđĖŅĮĝĮĒŅĮĻħşġĬĸĩıĞđ ĻćşĚĩĄėğİĸģĐĹĘġĔıŀēĵĄăĵĄĭđ ĚĩĄęŖ ĹġĬ ĹĘġĩĭĄĸĦė ĸŶŦĖĒşĖ ĸĝġĿđ ĻćşĸĝġĿđ đĩĄĝĬĸěŘĩă ĸŶġijĩĄĩėĸćĞ ĹġĬĖŅŁĮĒĮġĄğģđ ĖŅĮĝĮĒşĝğģĝĄĭĖĸĩĮĖŅŁĮĄİĖĸŶŦĖĞĮĹĄşļĩ þĭė ĸġijĩđ ħğijĩĻćşĸĝġĿđĀĭŀģĻħşĸĄğıĞĝĖŅĮĝĮŶřĖĻħşġĬĸĩıĞđćăĄİĖĄĭėĖŅŁĮ ĄİĖĸŶŦĖĞĮĹĄşęŖ ğĮĄ ĻćşğĮĄĦđ ĖŅĮĝĮĒşĝĸĩĮĖŅŁĮĄİĖĸŶŦĖĞĮĹĄşĺğĀăĵĦģĭđ

ĜĠĠ


ĸħĝıĞă

GNETACEAE ćijŀĩģăĤŢ GNETACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Gnetum gnemon L. var. tenerum Markgr. ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĸþġıĞă ĸğıĞĖĹĄŞ (ĖĀğĤğıĕğğĝğĮć) ĘĭĄĄĬĸħğıĞŀ ă (ćĴĝĚğ) ĘĭĄĸĝıĞŀ ă ĸħĝıĞă (ĚĭăăĮ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĚĴŞĝ ĦĵăŶğĬĝĮĐ Ŋ – ō ĸĝĒğ ĸĖijŁĩļĝşĩŞĩĖ ĘİģĸŶġijĩĄĸğıĞė ĸŶġijĩĄ ĩŞĩĖĦıĸþıĞģĸĝijŀĩĹĄŞĸŶŦĖĦıĖŅŁĮĒĮġ Ļė ĻėĝıġĭĄĥĐĬĸŶŦĖğĵŶħĩĄ (acute) ĩĩĄąĮĄŶġĮĞĞĩđþĩăĒşĖ ĹġĬ Ąİŀă ĸŶŦĖĀĵŞľ ĻėĞĮģ ʼnň - Ŋň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĄģşĮă Ō - ʼnň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ŶġĮĞĻė ĸğıĞģĹħġĝĹġĬĝĖĹħġĝ ĻėĦıĸþıĞģĸŶŦĖĝĭĖĦđĻĦ ĸĝijŀĩĩĞĵŞĻĖğŞĝĸăĮ đĩĄ ĝıþĖĮđĸġĿĄĦıþĮģ ćŀĩĞĮģŶğĬĝĮĐ ŋ - Ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĩĩĄđĩĄĸđijĩĖ ĚĠĤąİĄĮĞĖ - ĕĭĖģĮĀĝ Ęġ ĒİđĘġĸĝijŀĩĩĮĞĴ ō - Ŏ ŶŖþIJŁĖļŶ ĘġĄġĝĀġşĮĞļþŞ ĘġĹĄŞąĬĝıĦıĸħġijĩă ĹĄŞąĭđ ćŞģăĸđijĩĖĝıĖĮĀĝ - ĸĝĥĮĞĖ ʼn ćŞĩ ąĬĝıŶğĬĝĮĐ ʼnň - Ŋň Ęġ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ

ĸħĝıĞăĸąğİĊĸĒİėĺĒļđşđıĻĖĚijŁĖĔıŀĔıŀĝıĩĮĄĮĤćijŁĖĻĖĕğğĝćĮĒİ ėğİĸģĐĔıŀĝıŶřĮĔIJėħğijĩėğİĸģĐĜĵĸþĮ ĸćŞĖ ąĭăħģĭđ ğĬĖĩă ĚĭăăĮ ćĴĝĚğ ĹġĬĦĴğĮĥċğŢĕĮĖı

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ ĒşĖĸħĝıĞăĔıŀĸĚĮĬąĮĄĸĝġĿđąĬĝığĬėėğĮĄĔıŀĹþĿăĹğă ĄĮğŶŤĄćŅĮĄİăŀ ģİĕĖı ĦŁı ĮĝĮğēþĞĮĞĚĭĖĕĴļŢ đşğģđĸğĿģ ĹġĦĮĝĮğēħĮĄİăŀ ĚĭĖĕĴļŢ đşĦĬđģĄ ĻħşŶĄŤ ćŅĮĻĖğĬħģŞĮăĸđijĩĖ ĚĠĥĜĮĀĝħğijĩĸđijĩĖĝİēĴĖĮĞĖ ĈIJŀăĸŶŦĖćŞģăĒşĖĠđĵęĖ ĄĮğŶŤĄćŅĮļħġ ĸŶŦĖģİĕıĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢĔıŀĖİĞĝĄĭĖĝĮĄ þşĩđıþĩăĄĮğŶŤĄćŅĮļħġĀijĩĝıĸŶĩğŢĸĈĿĖĒŢĄĮğăĩĄĦĵă ĄģŞĮĄĮğŶŤĄćŅĮĄİŀă ĀģğŶŤĄćŅĮĻĖćŞģăĒşĖĠđĵęĖ ĀijĩŶğĬĝĮĐĸđijĩĖĚĠĥĜĮĀĝ ĹġĬĄĮğĒĩĖ

ĄĮğŶġĵĄ ĦŞģĖĻħĊŞąĬŶġĵĄĹĈĝĻĖĦģĖĘġļĝş ĦģĖĝĬĚğşĮģ ĦģĖĞĮăĚĮğĮ ĸĖijŀĩăąĮĄĘĭĄĸħġıĞăĸŶŦĖĚijćĔıŀćĩėğŞĝĸăĮ đĭăĖĭŁĖĄĮğŶġĵĄĹĈĝĹŶġăĔıŀĝıĚijćħġĭĄĩĞĵŞĹġşģąĬļđşĘġđıĄģŞĮĄĮğŶġĵĄĻĖĹŶġăĺġŞăľ ĔıŀğĭėĹĦăĹđđĸĒĿĝĔıŀ ħĮĄ ĘĭĄĸħĝııĞăļđşğĭėĹĦăĝĮĄĸĄİĖļŶąĬĔŅĮĻħşĹĀğĬĹĄğĖ ĝığĦćĮĒİþĝ ĻĖĄĮğŶġĵĄĘĭĄĸħġıĞăļĝŞĀģğŶġĵĄćİđĄĭĖĸĄİĖļŶ ĸĚğĮĬĸĝijĩŀ ĺĒþIJĖŁ ĘĭĄĸħġıĞăąĬþĞĮĞĚĴĝŞ ĺđĞĄĮğĹĒĄħĖŞĩĩĩĄĔĮăđşĮĖþşĮă ĔŅĮĻħşĸĄİđĸŶŦĖĚĴĝŞ þĖĮđĻħĊŞ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ ĦŞģĖþĩăĘġ ĹġĬĻėĩŞĩĖ ĦĮĝĮğēĖŅĮĝĮŶğĴăĩĮħĮğļđşħġĮĄħġĮĞćĖİđ

ĜĠġ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĚijćĘĭĄĚijĖŁ ėşĮĖļĝşĸēĮ (Climber)

ĄğĬĔĴăħĝĮėşĮ ASCLEPIADACEAE

ćijŀĩģăĤŢ ASCLEPIADACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Dregea volubilis (L.f.) Benth. ex Hook.f. ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĸĀğijĩĸþĮĀġĩĖ ăŞģĖħĝĵ ĸĀğijĩĸēĮħĝĵ ĪşģĖħĝĵ (ĜĮĀĸħĖijĩ) ĄğĬĔăħĝĮėşĮ ĀĭĖćĴĖĦĴĖĭþėşĮ (ĜĮĀĄġĮă)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ļĝşĸġijŁĩĞ ĸĖijŁĩĹþĿă ĝıġŅĮĒşĖĸŶŦĖĸēĮĄġĝ ĸŶġijĩĄĝıĦıĖŅŁĮĒĮġĩŞĩĖ ġŅĮĒşĖĚĮđĞIJđĸĄĮĬ ĒşĖļĝşĻħĊŞ Ļė ĸŶŦĖĻėĸđıŀĞģ ĻėĝıġĭĄĥĐĬĸŶŦĖğĵŶļþŞ ŶġĮĞĻėĸğıĞģĹħġĝ ĺĀĖĻėĝĖħğijĩĸģşĮ ĹĘŞĖ ĻėĀŞĩĖþşĮăħĖĮ ħġĭăĻėĝıĦıĸþıĞģĸþşĝ ĻĒşĔşĩăĻėĝıĦıĸþıĞģĩŞĩĖ ĻėĩĩĄĒĮĝþşĩĒğă þşĮĝĄĭĖ đĩĄ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩėğİĸģĐăŞĮĝĻė đĩĄþĖĮđĸġĿĄ ĝıĄġıėđĩĄĹġĬĄġıėğĩăđĩĄĩĞŞĮăġĬ ō Ąġıė ĄġıėđĩĄĞĮģŶğĬĝĮĐ ʼnŊ ĝİġġİĸĝĒğ ĺĀĖĄġıėđĩĄĸćijŀĩĝĒİđĄĭĖ ĦŞģĖ ŶġĮĞþĩăĄġıėąĬĹĞĄĩĩĄĸŶŦĖĹĆĄ Ęġ ĝıġĭĄĥĐĬĸŶŦĖꍥ ĹĒĄĹĖģĸđıĞģ ĸŶġijĩĄþĩăꍥĝıĦıĸħġijĩă þşĮăĻĖĝıĸĝġĿđĈIJŀăĝığĵŶ ğŞĮăĸŶŦĖğĵŶļþŞ ĄģşĮăŶğĬĝĮĐ Ō ĝİġġİĸĝĒğ ĞĮģŶğĬĝĮĐ ŏ ĝİġġİĸĝĒğ

ĄĮğŶġĵĄ ĸąğİĊĸĒİėĺĒļđşđĻı ĖđİĖĔıĝŀ Āı ģĮĝğŞģĖĈĴĞ ĹġĬĻĖđİĖĔĴĄĦĜĮĚĚijĖŁ Ĕıŀ ğĩ㥺ĖħġĴĝđşģĞŶĴĞŜ ĀĩĄĔıļŀ đşąĮĄĝĵġĦĭĒģŢĒĮŞ ăľ ħğijĩŶĴĞŜ ĩİĖĔğıĞĸŢ Ěijĩŀ ĸŶŦĖĕĮĒĴĩĮħĮğĻĖĄĮğĸąğİĊĸĒİėĺĒ ĘĦĝđİĖĸġĿĄĖşĩĞĔŅĮĄĮğĀġĴĄĸĀġşĮĻħşĸþşĮĄĭĖ ħġĭăąĮĄĖĭĖŁ ĖŅĮĒşĖĄġşĮ ĄğĬĔĴ ă ħĝĮėş Į ĝĮĸĒğı Ğ ĝŶġĵ Ą đş ģ ĞĄĮğĆı Ą ēĴ ă ĺđĞĒş ĩ ăğĬģĭ ă ĩĞŞ Į Ļħş đİĖ ĜĮĞĻĖēĴ ă ĹĒĄĸĚğĮĬąĬĔŅ Į Ļħş ğ ĬėėğĮĄ ĄğĬĔėĄğĬĸĔijĩĖ ĖŅĮĒşĖĄğĬĔĴăħĝĮėşĮġăŶġĵĄĻĖħġĴĝĔŅĮĄĮğĄġėđİĖĺđĞĄđđİĖğĩėľ ĺĀĖĒşĖĻħşĹĖŞĖ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ þĞĮĞĚĭĖĕĴŢĺđĞĄĮğŶŤĄćŅĮ ĹġĬĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ ĦŞģĖĔıĖŀ ĮŅ ĝĮĻćşŶğĬĺĞćĖŢ ļđşĹĄŞ ġŅĮĒşĖ Ļė Ęġ ğĮĄ ĹġĬĸēĮ ĦĮĝĮğēĖŅĮĝĮĻćşĻĖğĵŶĔĭ㣠þĩăĦđ ĹġĬþĩăĹħşă ĺđĞ ĝıĦğğĚĀĴĐĸŶŦĖĞĮĸĞĿĖ ĻćşĻĖĄĮğþĭėĚİĥļþş þĭėĚİĥğşĩĖ ĹġĬĄğĬĔĴăş Ěİĥļþş ĻćşĹĄşĚĥİ ĹĝġăĦĭĒģŢĄđĭ ĒŞĩĞ ĹĄşĚĥİ ĺġħİĒ

ĜĠĢ


ĄġĩĞ

DIOSCOREACEAE ćijŀĩģăĤŢ DIOSCOREACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Dioscorea hispida Dennst. ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĄġĩĞþşĮģĸħĖıĞģ ĄġĩĞħĭģĸħĖıĞģ (ĖĀğğĮćĦıĝĮ) ĄġĩĞĖĄ ĄĩĞ (ĜĮĀĸħĖijĩ) ĀġıŁ (ĄğĬĸħğıŀĞă-ĹĝŞĪŞĩăĦĩĖ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĸēĮ ġŅĮĒşĖĄġĝĝıħĖĮĝ ĝıħĭģĻĒşđİĖ ĦŞģĖĝĮĄĄġĝ ĸĄİđĻĄġşĘİģđİĖ ĸŶġijĩĄėĮă ĦıěĮă ħğijĩĸĔĮ ĸĖijŁĩþĮģħğijĩĸħġijĩăĩŞĩĖĩĝĸþıĞģ ĸŶŦĖĚİĥ Ļė ġĭĄĥĐĬĸğıĞăĦġĭėĄĭĖĝıĻėĞŞĩĞ ŋ Ļė ĻėĞŞĩĞĻėĄġĮăğĵŶğı ħğijĩğıĹĄĝþĩėþĖĮĖŶġĮĞ ĻėĸğıĞģĹħġĝ þĩėĻėĸğıĞė ĺĀĖĻėĹħġĝ ĻėĩŞĩĖĹĘŞĖĻėđşĮĖėĖĝıþĖ ĻėĹĄŞĸĄġıŁĞă ĄşĮĖĻėĞĮģ ŏ - ʼnŌ ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĄġĝĝıþĖ ĄşĮĖĻėĹĄŞĝħı ĖĮĝ ħĭģĔşĮĞĺŶğŞăĸġĿĄĖşĩĞ ĄşĮĖĻėĞŞĩĞĞĮģ ň.ō - ʼn ĸĈĖĒİĸĝĒğ đĩĄ đĩĄĸġĿĄĦıĸþıĞģ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩĒĮĝăŞĮĝĻė đĩĄĸĚĤĘĵĹş ġĬđĩĄĸĚĤĸĝıĞĩĞĵĒŞ ĮŞ ăĒşĖĄĭĖ đĩĄĸĚĤĘĵşĩĩĄĸŶŦĖćŞĩĈşĩĖĄĭĖ Ŋ - ŋ ćĭŁĖ đĩĄĒĭŁăþIJŁĖĝıĻėŶğĬđĭėĒİđĩĞĵŞĔıŀčĮĖ ġĭĄĥĐĬĀġşĮĞēĴă ŶġĮĞĹħġĝ đşĮĖĖĩĄĝıþĖ

ĄĮğŶġĵĄ ĄġĩĞĸŶŦĖļĝşĸġijŁĩĞ ĹġĬ ĝıħĖĮĝ ēşĮŶġĵĄĻĖĚijŁĖĔıŀļĝŞĸħĝĮĬĦĝĄĿĩĮąąĬĔŅĮĻħşĸēĮĔıŀĸġijŁĩĞĦğşĮăŶŤĊħĮĄĭėĒşĖļĝş ćĖİđĩijŀĖ ĄĮğĸĒğıĞĝĚijŁĖĔıŀĩĮąĔŅĮļđş Ŋ ģİĕı Āijĩ ĚijŁĖĔıŀĔıŀĝıĀģĮĝąŅĮĄĭđ ĹġĬĚijŁĖĔıŀĔıŀĝıþĖĮđĻħĊŞ ĄĮğŶġĵĄĀģğąĬĝıĄĮğ ĄŅĮąĭđģĭćĚijćĹġĬļēĚğģĖĚijŁĖĔıŀĄŞĩĖĄĮğĸĒğıĞĝħġĴĝŶġĵĄ ĀģğþĴđĻħşĝþı ĖĮđ ĄģşĮă x ġIJĄŶğĬĝĮĐ Ŋň x Ŋň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ēşĮđİĖþĮđĀģĮĝĩĴđĝĦĝėĵğĐŢĄĿĩĮąąĬþĴđĸĚİŀĝþĖĮđþIJŁĖĹġşģĹĒŞĀģĮĝĸħĝĮĬĦĝ ĹġĬĀģğĘĦĝđİĖĄĭėŶĴŜĞĀĩĄĸĚijŀĩğĩă ĄşĖħġĴĝŶğĬĝĮĐ Ŋ/ŋ þĩăħġĴĝ ĹġĬĘĦĝđİĖĔıąŀ ĬĄġėħġĴĝĸĚijĩŀ ĻħşĀĐ Ĵ ĜĮĚđİĖğŞģĖĈĴĞ ĄġşĮļĝşĔŶŀı ġĵĄĒĭ㣠ĒĭģĹġĬĸąğİĊ ĸĒİėĺĒļđşđı

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢĺđĞģİĕıĄĮğĹĞĄħĭģĻĒşđİĖ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ Ļćşħģĭ ĻĒşđĖİ ĹĄşĸēĮđĮĖ (ĩĮĄĮğĹþĿăĸŶŦĖġŅĮĻĖĔşĩă) ħĴăĸŶŦĖĖŅĮŁ ĝĭĖĻĦŞĹĘġ ĄĭđęŚĮ ĄĭđħĖĩă ħĭģĻĒşđĖİ ĝıĦĮğĚİĥħġĮĞćĖİđ ĔıŀĔŅĮĻħşĸĄİđĩĮĄĮğĸĝĮ đşĮĖĩĮħĮğ ĖŅĮĝĮĻćşŶğĬĺĞćĖŢĻćşėğİĺĜĀĹĔĖþşĮģ ĔŅĮĸŶŦĖĩĮħĮğħģĮĖ ĹĒŞĒĩş ăĖŅĮĝĮĻćşĻħşēĄĵ þĭĖŁ ĒĩĖĹġĬŶğĬĄĩėĩĞŞĮăēĵĄģİĕı ąIJăąĬļĝŞĸŶŦĖĩĭĖĒğĮĞĒŞĩćıģİĒ

ĜĠģ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĄģĮģĸĀğijĩþĮģ LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE ćijŀĩģăĤŢ LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Pueraria candollei Wall. ex Benth. var. mirica ĔĩăĸĀğijĩ ĄģĮģĸĀğijĩþĮģ (ĜĮĀĸħĖijĩ) ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĒĮĝąĩĝĔĩă (ćĴĝĚğ) ĄģšĮģĸĀğijĩ ąĮĖĸĀĩ ĔĩăĄģĮģ ĄģĮģħĭģ (ĄĬĸħğıĞŀ ă-ĄĮĊąĖėĴğ)ı

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖĚğğĐļĝşĸēĮćĖİđħĖIJŀă ġŅĮĸēĮąĬĸąğİĊĸĒİėĺĒĚĮđĚĭĖħğijĩĞIJđĸĄĮĬĄĭėĒşĖļĝş ĻħĊŞľ ĹġĬĞĭăĸŶŦĖĚğğĐļĝşĸēĮĔıŀĝıħĭģĩıĄđşģĞ ĈIJŀăħĭģĖıŁąĬęŤăĩĞĵŞĻĒşđİĖ ĦıþĮģĀġşĮĞĄĭė ħĭģĝĭĖĹĄģ Ļė ĄşĮĖĻėĄşĮĖħĖIJŀăĝıĻėĞŞĩĞĩĞĵŞ ŋ Ļė ĝıĦıĸþıĞģ ĻėąĬĀġşĮĞĄĭėĻėēĭŀģĀġşĮ đĩĄ ĸŶŦĖđĩĄĸđıŀĞģ ĹġĬĝıþĖĮđĻħĊŞ ąĬĀġşĮĞĄĭėđĩĄĹĀ Ęġ ĸŶŦĖꍥĸğıĞģĞĮģ ŶġĮĞĹħġĝ ĝıþĖ ꍥĩŞĩĖĝıĦıĸþıĞģ ĸĝijŀĩĹĄŞąĬĹħşă ĹġĬĸŶŦĖĦıĖŅŁĮĒĮġ ĸĝġĿđĹĄŞĝıĦıĖŅŁĮĒĮġĩŞĩĖ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĸŶŦĖļĝşĄġĮăĹąşăĚėĝĮĄĒĮĝŶřĮĸėĊąĚğğĐĻĖĜĮĀĸħĖijĩþĩăļĔĞĔıŀĝığĬđĭėĀģĮĝĦĵă ŋňň-Őňň ĸĝĒğ ąĮĄğĬđĭė ĖŅŁĮĔĬĸġ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ þĞĮĞĚĭĖĕĴŢđşģĞĄĮğĹĞĄħĭģ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ ŶğĬĺĞćĖŢĔĮăĞĮ ħĭģ ĝıĦğğĚĀĴĐđıēĮş ĔĮĖĻĖŶğİĝĮĐĔıĸŀ ħĝĮĬĦĝ ĹĒŞēĮş ĔĮĖĝĮĄĸĄİĖĄĿĝĚı ĥİ ĸćŞĖĄĭĖ ĸŶŦĖĞĮĔŅĮĻħşĦþĴ ĜĮĚğŞĮăĄĮĞ ĸąğİĊĸĒİėĺĒļđşđı ąĬĔŅĮĻħşĸĄİđĄŅĮġĭă ĸŶŦĖĞĮĩĮĞĴģď ĭ ĖĬ ėŅĮğĴăĸĖijĩŁ ħĖĭăĻħşĸĒŞăĒIJă ĸŶġijĩĄ ĖŅĮĝĮĻćşĸŶŦĖĞĮĹĄşĚİĥăĵ

ĜĠĤ


þşĮģĦĮğđĩĄĸġĿĄ ASCLEPIADACEAE

ćijŀĩģăĤŢ ASCLEPIADACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Raphistemma hooperianum (Blume) Decne. ĸĀijĩĀİĄ (ĦĄġĖĀğ) ĸĝijĩĞĦĮğ (ćĴĝĚğ) ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ŶġĮĞĦĮĖ đĩĄþşĮģĦĮğ ĘĭĄþşĮģĦĮğ (ĩĴđğĕĮĖı - ĩıĦĮĖ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĸēĮþĖĮđĸġĿĄ ĸēĮĄġĝĸġĿĄĸĄġıŁĞă ĝıĞĮăĦıþĮģ Ļė ĻėĸđıŀĞģ ĸğıĞăĒğăþşĮĝ ğĵŶļþŞ ħğijĩğĵŶļþŞĹĄĝþĩėþĖĮĖ ħğijĩĸŶŦĖğĵŶħĭģĻąčĮĖ ĻėĸģşĮ ŶġĮĞĻėĹħġĝĀġşĮĞĻėþąğ ĻėĦıĸþıĞģ þĩėĻėĸğıĞė ĻėĄģşĮă Ŋ - ʼnň.ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĻėĞĮģ Ō - ʼnō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĸĖijŁĩĻėėĮă ĄşĮĖĻėĸġĿĄĹġĬĞĮģŶğĬĝĮĐ Ŋ - ŏ ĸĈĖĒİĸĝĒğ đĩĄ đĩĄĸŶŦĖđĩĄćŞĩ ĹĒŞġĬćŞĩĝıđĩĄĞŞĩĞ Ō - ŏ đĩĄ ĩĩĄĒĮĝĈĩĄĻė đĩĄĝıþĖĮđ ĸġĿĄ ĄġİŀĖħĩĝ ĄġıėğĩăđĩĄ ĹġĬĄġıėđĩĄĸŶŦĖğĵŶļþŞ ŶġĮĞĝĖ ĞĮģŶğĬĝĮĐ ŋ - Ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĒğăĺĀĖąĬĸćijŀĩĝĒİđĄĭĖ ĄġıėđĩĄĝı ō Ąġıė ĄġıėđĩĄĦıþĮģ ĹġĬĄġĮĞĸŶŦĖĦıĸħġijĩăĩŞĩĖħğijĩĸħġijĩăĖģġ ĺĀĖĄġıėđĩĄĒİđĄĭĖĸŶŦĖĔŞĩĞĮģ Ő - ő ĝİġġİĸĝĒğ đĩĄėĮĖĸĒĿĝĔıŀąĬĝıĸĦşĖĘŞĮĤĵĖĞŢĄġĮă Ŋ - ŋ ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĸĄĦğĦı þĮģĹġĬĞĮģ ʼnň - ʼnŋ ĝİġġİĸĝĒğ Ęġ ĸŶŦĖꍥ ĹġĬĝığĵŶļþŞĹĄĝþĩėþĖĮĖ ĞĮģŶğĬĝĮĐ ʼnŌ ĸĈĖĒİĸĝĒğ

ĄĮğŶġĵĄĹġĬĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ þĞĮĞĚĭĖĕĴŢĺđĞĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ ĺđĞĄĮğĖŅĮĒşĖĄġşĮĔıŀļđşąĮĄĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđĝĮŶġĵĄġăđİĖ ħĮĄĸĚĮĬĒşĖĄġşĮĻĦŞ ēĴăĸĚĮĬćŅĮ ēĴăġĬħĖIJŀăĒşĖ ĸĝijŀĩĒşĖĄġşĮĺĒĹġĬĹþĿăĹğăĚĩĔıŀąĬĞşĮĞĄġşĮĝĮŶġĵĄļđş ĄĿĻħşĻćşĝıđĀĝľ ĄğıđēĴăĻħşþĮđ Ĺġşģ ĖŅĮĒşĖĄġşĮĚğşĩĝĄĭėđİĖĔıŀĒİđĩĞĵŞĔĭŁăēĴăġăħġĴĝŶġĵĄĄġėđİĖĚĩĹĖŞĖ ĹġşģğđĖŅŁĮĻħşćĴŞĝĻĦŞŶĴŜĞĦĝŅŀĮĸĦĝĩ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĩĮħĮğ đĩĄĹġĬĘġ ĻćşĹĄăĦşĝ ĘĭđĚğİĄĹĄă ĸēĮ ġĩĄĸŶġijĩĄĒşĝąİŁĝĖŅŁĮĚğİĄ ĺĀĖĒşĖĔıŀħĝĄđİĖġşĮăĹġşģĒşĝġĩĄĸŶġijĩĄ ĖŅĮĝĮĸŶŦĖĘĭĄąİŁĝĖŅŁĮĚğİĄ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ğĮĄ ĻćşŶğĴăĸŶŦĖĞĮğĭĄĥĮĒĮ ĦğğĚĀĴĐ ĹĄşĒĮĹđă ĒĮĹĆĬ ĒĮĝĭģ ĸĝġĿđ ąĬĝı Cardiac glycoside ĔıŀĸŶŦĖĚİĥ ĻćşğĭĄĥĮĩĮĄĮğļþşĹġĬþĭėĸħăijŀĩ

Ĝġě

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ćĬĸĩĝļĔĞ

LEGUMINOSAE - MIMOSOIDEAE ćijŀĩģăĤŢ LEGUMINOSAE - MIMOSOIDEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Albizia myriophylla Benth. ĄĩĄĄĭŁĖ ĦşĝŶřĩĞħģĮĖ (ĜĮĀĸħĖijĩ) ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĩşĩĞćşĮă (ĦăþġĮ ĖğĮĕİģĮĦ) ćĬĸĩĝļĔĞ (ĜĮĀĄġĮă)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ

ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖĚğğĐļĝşĸēĮĞijĖĒşĖþĖĮđĄġĮă ĒĮĝġŅĮĒşĖĄİăŀ ĄşĮĖąĬĝıħĖĮĝĸġijĩŁ Ğ ĚĮđĚĭĖĒşĖļĝşĩĖŀij ĸŶġijĩĄĸğıĞėĦıĖĮŁŅ ĒĮġĸĔĮ ļĝŞĝĞı Įă Ļė ĸŶŦĖĻėŶğĬĄĩėĹėėþĖĖĄĦĩăćĭĖŁ ąĬħĖĮĹĖŞĖĻĖćŞģăŶġĮĞĞĩđ ġĭĄĥĐĬþĩăĻėąĬĄġĝĺĒ ĸŶŦĖğĵŶğıĹĄĝğĵŶļþŞ ŶġĮĞĻėĹħġĝ ĺĀĖĻė Ħĩė þĩėĻėĸğıĞė ħğijĩħĞĭĄĒijĖŁ ľ ĹġĬħŞĮă ľ ĝıġĄĭ ĥĐĬĀġşĮĞĦşĝŶřĩĞ ħğijĩĒşĖħĞĄ ĹġĬĄğĬēİĖ đĩĄ ĝıþĖĮđĸġĿĄ ĹġĬěĵĸŶŦĖćŞĩĦıþĮģĖģġ ĝıĄġİĖŀ ħĩĝ đĩĄĩĩĄĸŶŦĖćŞĩ ĄğĬąĴĄ ĸŶŦĖĚģăĒĮĝĈĩĄĻėĹġĬŶġĮĞĄİăŀ ĹĒŞġĬćŞĩŶğĬĄĩėđşģĞđĩĄ ĞŞĩĞąŅĮĖģĖĝĮĄ ĝıĄġıėđĩĄ ō Ąġıė Ęġ ĸŶŦĖꍥĹėĖ ŶġĮĞĹħġĝ ĝıĸĝġĿđĖĵĖĸħĿĖļđşćđĭ ŶğĬĝĮĐ ō – Ŏ ĸĝġĿđ ĒŞĩꍥ ĦıĸħġijĩăēIJăĖŅĮŁ ĒĮġ

ĚėĻĖŶřĮđİėćijĖŁ ŶřĮĸėĊąĚğğĐ ćĮĞŶřĮ ĚijĖŁ Ĕıĸŀ ŶŕđĺġŞă ħğijĩđİĖĔğĮĞĻĄġşĹħġŞăĖŅĮŁ ĸĄijĩėĔĴĄĜĮĀþĩăŶğĬĸĔĤļĔĞ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĦĮĝĮğēþĞĮĞĚĭĖĕĴđŢ ģş ĞĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ ŶŤĄćŅĮĄİăŀ ĹġĬĒĩĖĄİăŀ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĸĖijĩŁ ļĝş ĻćşğĄĭ ĥĮĺğĀĻĖĀĩ ğĭĄĥĮġĝ ğĭĄĥĮĸġijĩđĩĩĄĒĮĝļğěŤĖ ėŅĮğĴăĄġşĮĝĸĖijĩŁ ĻħşĸąğİĊ ėŅĮğĴăĕĮĒĴ ĹġĬĄŅĮġĭă þĭė ĸĦĝħĬğĭĄĥĮĖŅĮŁ ġĮĞĸħĖıĞģ Ļė Ļćşþėĭ ĸġijĩđĻħşĒĄ đĩĄ ğĦþĝğşĩĖ ğĭĄĥĮđıĹġĬĺġħİĒ ĔŅĮĻħşĸĦĝħĬăģđĸþşĮ ćŞģĞĞŞĩĞĩĮħĮğ ğĮĄ ąĬĝığĦħģĮĖ ġĭĄĥĐĬĀġşĮĞćĬĸĩĝĸĔĤ ĻćşŶğĴăĸŶŦĖĞĮ

ĜġĜ


ćİăćşĮćĮġı

MENISPERMACEAE ćijŀĩģăĤŢ MENISPERMACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Tinospora baenzigeri Forman ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ėğĸĚĿćğ ćİăćşĮćĮġı ćİăćĮġı (ĜĮĀĄġĮă) ąĴŞăąĬğİăĒĭģĚŞĩ (ĜĮĀĸħĖijĩ) ąĴŞăąĬġİăĒĭģĹĝŞ (ĜĮĀĸħĖijĩ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖĚğğĐļĝşĸēĮĀġşĮĞėĩğĬĸĚĿđ ĹĒŞĘģİ ĸĄġıĞŁ ăļĝŞĝĒı ĝŞĴ ćĩėĸġijĩŁ ĞĚĮđĚĭĖĒĮĝĒşĖļĝş ĻħĊŞ Ļė ĻėĸđıĞŀ ģ ğĵŶħĭģĻąĦıĸþıĞģ čĮĖĻėĝıŶĝřĴ ĸġĿĄľ Ŋ ŶĴĝř đĩĄ đĩĄĒĭģĘĵąş ĬĸŶŦĖćŞĩĸġĿĄ ľ Ħıĸħġijĩă ĦģĞĖŞĮđĵĝĮĄ đĩĄĒĭģĸĝıĞĸŶŦĖđĩĄĸđıĞŀ ģ Ęġ ğĵŶğıĸĄijĩėĄġĝ ĸŶŦĖĝĭĖ ĸĝijĩŀ ĩŞĩĖĦıĸþıĞģ ĦĴĄĦıĸħġijĩăĦđ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩĀġşĮĞĝĬļěĹĒŞ ĸġĿĄĄģŞĮ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĒşĖ ąĬĝığĦþĝ ĻćşğĄĭ ĥĮĚİĥęŖđĮĥ ĸŶŦĖĞĮėŅĮğĴăĄŅĮġĭă ėŅĮğĴăĕĮĒĴ ėğğĸĔĮĩĮĄĮğĄğĬħĮĞĖŅĮŁ ĔŅĮĻħşĸąğİĊĩĮħĮğ ğĭĄĥĮļþşĸħĖijĩ ğĭĄĥĮęŖĄĮĨ ĹĄşļþşĝĮġĮĸğıĞ Ļė ğĭĄĥĮĺğĀĝĬĸğĿă ĹġĬĻćşĂŞĮĚĞĮĕİ ėđĘĦĝĖŅŁĮĘIJŁăĔĮĹĘġ ĻėĩŞĩĖėđĘĦĝĖĝĔĮĹĄşļěġĮĝĔĴŞă ĻėĦđ ĻćşĒŅĮĚĩĄęŖĔŅĮĻħşĸĞĿĖğĭĄĥĮĩĮĄĮğŶģđ ĻćşēĩĖĚİĥĹġĬėŅĮğĴăĖŅŁĮđı ĻćşđĭėĚİĥĔĭŁăŶģă đĩĄ ğĦþĝĸĝĮ þĭėĚĞĮĕİĻĖĔşĩă ĹĄşŶģđěŤĖ ğŅĮĝĬĖĮđ ĹĄşĹĝġăĸþşĮħĵ

Ĝġĝ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ēĩėĹēėĸĀğijĩ CONNARACEAE

ćijŀĩģăĤŢ CONNARACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Connarus semidecandrus Jack ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă þĮăĖŅŁĮĀğĭŀă, þĮăĹđă, þĮăþĮģ, þıŁĩşĮĞĸĀğijĩ (ĜĮĀĸħĖijĩ) ĔĩėĹĔė, ąŅĮĸĚĮĬ, ĄĬġŅĮĸĚĮĬ (ļĔĞĜĮĀĄġĮă) ĸĀğijĩļħġĖşĩĞ (ĸćıĞăğĮĞ), ġĮĺĚ, ħĝĮĄĦă (ĜĮĀĻĒş) ļĝşġŅĮĸĚĮĬ, ġŅĮĸĚĮĬ, ĒĩăĒıĖ (ĜĮĀĒĬģĭĖĩĩĄĸĆıĞăĻĒş)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖĚğğĐļĝşĸēĮ ħğijĩĚğğĐļĝşĚĝŞ Ĵ ĸġijĩŁ Ğ Ąİăŀ ĄşĮĖĔıĩŀ ĩŞ ĖąĬĝıþĖ Ļė ĸŶŦĖĻėŶğĬĄĩė ĹġĬĝıĻėĞŞĩĞŶğĬĝĮĐ ŋ-ŏ Ļė ġĭĄĥĐĬþĩăĻėĖĭĖŁ ĸŶŦĖğĵŶğı ħğijĩ ğĵŶħĩĄ ĒğăŶġĮĞĻėĔĵŞ ħğijĩĸğıĞģĹħġĝ ĦŞģĖĺĀĖĻėĦĩėĹĀė ħğijĩĝĖ þĩė ĻėĸğıĞė ĸĖijŁĩĻėĖĭŁĖĀŞĩĖþşĮăħĖĮ ĹġĬĝĭĖĀġşĮĞĹĘŞĖħĖĭă đĩĄ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩ ĒğăŶġĮĞĞĩđ ćŞĩđĩĄĖĭĖŁ ĞĮģļđşēăIJ ŋō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĹġĬĝıþĖĸŶŦĖĦı ĖŅĮŁ ĒĮġŶĖĸħġijĩă ħğijĩĦıĦĖİĝĸħġĿĄ ĩĩĄŶġĮĞĞĩđ ĸĄĦğĒĭģĘĵĝş ĩı ĞĵŶŞ ğĬĝĮĐ ʼnň ĩĭĖ ĦĭĖŁ ō ĩĭĖ ĹġĬĞĮģ ō ĩĭĖ ĦŞģĖğĭăļþŞĖĖŁ ĭ ĝıŶğĬĝĮĐ ō ćŞĩă ĹġĬĝıþĖĖĴĝŞ ħĖĮĹĖŞĖ Ęġ ĞĮģ Ŋ -Ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ đşĮĖĖĩĄąĬĸĄġıĞŁ ă ĦŞģĖđşĮĖĻĖąĬĝıþĖĖĴĝŞ ŶġĮĞăĩĖĹħġĝ ĸġĿĄľ ĸĝijĩŀ ĘġĖĭĖŁ ĹĄŞąđĭ ąĬŶğİĹĞĄĩĩĄąĮĄĄĭĖĔĮăđşĮĖþşĮă ĜĮĞĻĖąĬĝıĸĝġĿđĸĚıĞă ʼn ĸĝġĿđ ĒğăĺĀĖąĬĝıĸĖijĩŁ ĦıĸħġijĩăħĴĝş

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĝĭĄąĬĚėĒĮĝŶřĮđİė ħğijĩ ŶřĮĘġĭđĻė ħğijĩĒĮĝğİĝęŤăŧ ĹĝŞĖĮŁ Ņ ŶřĮġĬĸĝĮĬ ŶřĮĹĚĬ ĹġĬĒĮĝĔığŀ ĄğşĮăģŞĮăĸŶġŞĮĔıĝŀ ğı ĬđĭėĀģĮĝ ĦĵăŶğĬĝĮĐ ň - ʼn,ňňň ĸĝĒğ ĹġĬĝĭĄąĬĩĩĄđĩĄğĮģľ ĸđijĩĖĄĴĝĜĮĚĭĖĕŢ-ĸĝĥĮĞĖ ĹġĬĩĩĄĘġĸđijĩĖĸĝĥĮĞĖĝİēĴĖĮĞĖ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ þĞĮĞĚĭĖĕĴĺŢ đĞĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ Ĕĭ㣠ĒşĖ ĹġĬĻė ĻćşĸŶŦĖĞĮğĭĄĥĮĚİĥĒĮĖĈĮăĹġĬļþş ĸŶŦĖĞĮğĬėĮĞ þĭėĚĞĮĕİ ĒşĖĩŞĩĖ Ļ溥Ėİ ĸŶŦĖĘĭĄ Ļė ĻćşĒĝş ĄİĖğĭĄĥĮĺğĀĸąĿėħĖşĮĩĄ ğĮĄ ĸþşĮĞĮğĭĄĥĮļþş

ĜġĞ


ėĩğĬĸĚĿđ

MENISPERMACEAE ćijŀĩģăĤŢ MENISPERMACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Tinospora crispa (L.) Hook.f. & Thomson ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĸĀğijĩĸþĮĪĩ ąĴ㪠ąİă (ĜĮĀĸħĖijĩ) ĸąĒĝĵġħĖĮĝ (ħĖĩăĀĮĞ) ħĮăħĖĵ (ĩĴėġğĮćĕĮĖı ĦğĬėĴğı) ĸąĿĒħĝĴĖŶġĵĄ (ĜĮĀĻĒş)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖĚģĄļĝşĸēĮĸġijŁĩĞĚĭĖļŶĒĮĝĀşĮăĔıŀĔŅĮļģş ħğijĩĸġijŁĩĞĚĭĖļŶĒĮĝĄİŀăļĝşĻħĊŞĩijŀĖľ ġĭĄĥĐĬĸēĮąĬĝıŶĝřĴ ŶĝþIJĖŁ ļŶĔĭģŀ ĀġşĮĞćİăćşĮćĮġıĝĮĄ ĒŞĮăĄĭĖĔıėŀ ĩğĬĸĚĿđąĬĝıŶĝřĴ Ŷĝ ĝĮĄĄģŞĮ ĝığĦþĝĝĮĄĄģŞĮĹġĬļĝŞĝŶı ĝřĴ ŶĝĻĄġşčĮĖĻė Ļė ĻėĸđıĞŀ ģ ĩĩĄĸģıĞĖĦġĭė ğĵŶħĭģĻą ŶġĮĞĻėĸğıĞģĹħġĝ ĺĀĖĻėĝĖĄġĝħĞĭĄĸģşĮĒğă ĄşĮĖĻė þĩėĻėĸğıĞė ĄşĮĖĻėĞĮģ þĖĮđĻėĄģşĮă Ō - ʼnŋ ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĞĮģ ŏ – ʼnō ĸĈĖĒİĸĝĒğ đĩĄ đĩĄĹĞĄĸĚĤĩĞĵĀŞ ĖġĬćŞĩ ĦıĸħġijĩăĸąijĩćĝĚĵĸġĿĄĖşĩĞ đĩĄĝıþĖĮđĸġĿĄĝĮĄ ĩĩĄ ĸŶŦĖćŞĩĔıĈŀ ĩĄĻė Ęġ ğĵŶĔğăĀŞĩĖþşĮăĄġĝ Ħıĸħġijĩă ħğijĩĦıĹđă

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĺđĞĄĮğĻćşĸēĮŶŤĄćŅĮ ąĬþIJŁĖļđşĻĖđİĖĔĭŀģļŶ ĹĒŞćĩėđİĖğŞģĖĈĴĞ ĀģğŶġĵĄĻĖĠđĵęĖ ĄĮğŶġĵĄėĩğĬĸĚĿđĖĭŁĖĻħşĒĭđ ĸēĮĞĮģŶğĬĝĮĐ ʼn Āijė ćŅĮġăĻĖđİĖĻħşĸĩıĞăĸġĿĄĖşĩĞġIJĄŶğĬĝĮĐ ʼnň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ğđĖŅĮŁ ĻħşćĝŞĴ ĸĝijĩŀ ĹĒĄĻėĹġĬğĮĄĝĮĄ ĚĩĀģğ ąIJăĞşĮĞļŶŶġĵĄĺđĞĝıĀşĮăĦŅĮħğĭėĻħşĒşĖėĩğĬĸĚĿđĸġijŁĩĞ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĒşĖĹġĬĸēĮ ğĭĄĥĮĺğĀĚİĥęŖđĮĥ ĺğĀļþşĸħĖijĩ ĺğĀļþşĚİĥĔĴĄćĖİđ ĸŶŦĖĞĮėŅĮğĴăĄŅĮġĭă ėŅĮğĴăļěĕĮĒĴ ğĭĄĥĮĩĮĄĮğ ğşĩĖĻĖ ĔŅĮĻħşĸąğİĊĩĮħĮğćŞģĞþĭėĖŅŁĮĞŞĩĞĻĖĩĮħĮğ ğĬăĭėĀģĮĝğşĩĖ ğĭĄĥĮĺġħİĒĚİĄĮğ ĹġĬćŞģĞ ğĬăĭėĩĮĄĮğĦĬĩIJĄ Ļė ğĭĄĥĮĚĞĮĕİĻĖěŤĖĹġĬĻĖĔşĩă ğĭĄĥĮĺğĀĘİģħĖĭă ĘđĘijŀĖĀĭĖĒĮĝğŞĮăĄĮĞ Ęġ ğĭĄĥĮļþşĚİĥĩĞŞĮăĹğă ĹġĬĸĦĝħĬĸŶŦĖĚİĥ ğĮĄ ĹĄşļþşĸħĖijĩ ļþşĦĭĖĖİėĮĒ ĹĄşļþşĚİĥ ļþşąĭėĦĭŀĖ đĭėĚİĥğşĩĖ ēĩĖĚİĥļþş ĸąğİĊĩĮħĮğ

Ĝġğ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĘĭĄĸĈıĞăđĮ ASCLEPIADACEAE

ćijŀĩģăĤŢ ASCLEPIADACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Gymnema inodorum (Lour.) Decne

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖĸēĮĸġijĩŁ ĞĝıĀģĮĝĞĮģŶğĬĝĮĐ ō - ʼnň ĸĝĒğ þIJĖŁ ĩĞĵĄŞ ėĭ ĩĮĞĴ ħĮĄĸēĮĝıĩĮĞĴ ĝĮĄĀģĮĝĞĮģĄĿąĬĝĮĄþIJĖŁ ĸēĮĝıĦĸı þıĞģĸĝijĩŀ ĹĄŞąĬĸŶŦĖĸþıĞģĩĝĖŅĮŁ ĒĮġ þĖĮđĸĦşĖ ĘŞĮĤĵĖĞŢĄġĮăþĩăĸēĮŶğĬĝĮĐ ň.ō - ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĔĴĄĦŞģĖþĩăġŅĮĒşĖĔıĩŀ ĞĵĸŞ ħĖijĩ đİĖĝıĞĮăĦıþĮģ Ļė ĸŶŦĖĻėĸđıŀĞģĸğıĞăĸŶŦĖĀĵŞĒğăĄĭĖþşĮĝ ĦıĸþıĞģĸþşĝ þĩėĻėĸğıĞėħğijĩĝıĀġijŀĖ ĸġĿĄĖşĩĞ ĘİģĻėĸğıĞėļĝŞĝþı Ė ĻėĸŶŦĖğĵŶþĩėþĖĮĖ čĮĖĻėĝĖ ŶġĮĞĻėĸŶŦĖĒİăŀ Ĺħġĝ đĩĄ ĝıĦþı ĮģþĖĮđĸġĿĄĩĩĄĸŶŦĖćŞĩ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴĔŢ ĮŅ ļđşħġĮĞģİĕı ĸćŞĖ ĄĮğŶŤĄćŅĮĄİăŀ ĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđĹġĬĄĮğĒĭđğĮĄĔıĝŀ ħı ĖŞĩĩŞĩĖăĩĄþIJĖŁ ĝĮŶġĵĄ ĹĒŞ ģİĕĔı Ėŀı Ğİ ĝĻćş Āijĩ ĄĮğŶŤĄćŅĮĄİăŀ

ĄĮğŶġĵĄ

ćĮģėşĮĖĖİĞĝŶġĵĄĘĭĄĸĈıĞăđĮļģşĒĮĝþşĮăğĭŁģėşĮĖľ ġĬ Ŋ - ŋ ĒşĖĺđĞŶġŞĩĞĻħşĸēĮþĩăĘĭĄĸĈıĞăđĮĸġijŁĩĞĚĮđļŶ ĒĮĝğĭģŁ ħğijĩĒşĖļĝşĔþŀı ĖŁIJ ĩĞĵĻŞ Ąġşľ ĹĒŞĻĖŶŤąąĴėĖĭ ĸğİĝŀ ĝıĸĄĥĒğĄğĖŅĮĘĭĄĸĈıĞăđĮĝĮŶġĵĄĸŶŦĖĹŶġăþĖĮđĻħĊŞĸĚijĩŀ ĸĄĿėĞĩđ þĮĞĸŶŦĖĸćİăĄĮğĀşĮ ĄĮğĸĒğıĞĝĚijŁĖĔıŀĻĖĄĮğŶġĵĄĘĭĄĸĈıĞăđĮĸğİŀĝąĮĄĄĮğēĮăĄŅĮąĭđģĭćĚijćĹġşģþĴđħġĴĝþĖĮđ Ŋň x Ŋň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ğĬĞĬħŞĮăğĬħģŞĮăħġĴĝ ʼn.Ŋ x ň.Ő ĸĝĒğ ĘIJăŀ đİĖŶğĬĝĮĐ ʼn ģĭĖ ĄŞĩĖĖŅĮĄİăŀ ćŅĮĝĮŶġĵĄĀģğğĩ㥺ĖħġĴĝđşģĞ ŶĴĞŜ ĀĩĄŶğĬĝĮĐ ʼn ĄİĺġĄğĭĝ ĀģğĔŅĮħġĭĄĻħşĸēĮĸĈıĞăđĮĞIJđĸĄĮĬĩĮąĻćşļĝşļĘŞħğijĩĸĤĥļĝşŶġĮĞļĝşĔĩŀı Ėŀij Ĕıĸŀ ħġijĩĻ溥ļĿ đş

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĩĮħĮğ ĞĩđþĩăĘĭĄĸĈıĞăđĮĝığĦĝĭĖħĮĄĔŅĮĻħşĦĴĄąĬĝığĦħĩĝħģĮĖ ğĭėŶğĬĔĮĖĸŶŦĖĘĭĄĦđ ĦŞģĖĻėĹĄŞþĩăĘĭĄĸĈıĞăđĮ ĦĮĝĮğēĝĮĔŅĮĸŶŦĖćĮćăĖŅĮŁ đijĝŀ ļđş đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĻėğĭĄĥĮĩĮĄĮğļþş ĩĮĄĮğħģĭđ ġđĖŅĮŁ ĒĮġĻĖĸġijĩđ ĹġĬĝıĤĄĭ ĞĜĮĚĻĖĄĮğĚĭďĖĮĸŶŦĖĞĮğĭĄĥĮĺğĀĸėĮħģĮĖļđşđģş Ğ

ĜġĠ


ĘĭĄğđ

OLACACEAE ćijŀĩģăĤŢ OLACACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Erythropalum scandens Blume ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĘĭĄğđ (ĖĀğğĮćĦıĝĮ) ĘĭĄĪĮĄ (ĜĮĀĸħĖijĩ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĸēĮĸġijĩŁ ĞþIJĖŁ ĒĮĝĒşĖļĝşĔģŀĭ ļŶĔıĩŀ ĞĵĻŞ ĖŶřĮ Ļė ĸŶŦĖĻėĸđıĞŀ ģ ĸğıĞăĒğăĄĭĖþşĮĝ ĹĘŞĖĻėĸğıĞėĝĭĖ ĝıĄġİĖŀ ŶġĮĞĻėğıĹħġĝ čĮĖĻėĄģşĮă ĀġşĮĞğĵŶĦĮĝĸħġıĞŀ ĝ ĻėėĮăĩŞĩĖ ĝıĄġİĖŀ ĹğăĸĆĚĮĬĒĭģĀġşĮĞĄġİĖŀ ĦĬĒĩĔĮăĜĮĀĻĒş đĩĄ ĝıġĄĭ ĥĐĬĸŶŦĖđĩĄĸđıĞŀ ģþĖĮđĸġĿĄ ĦıþĮģĩĝĸħġijĩă ĹġĬćŞĩđĩĄĩĩĄėğİĸģĐĒğă þşĩĒĮĝĄİăŀ ĸŶŦĖđĩĄĦĝėĵğĐŢĸĚĤĩĞĵĒŞ Ėş ĸđıĞģĄĭĖ Ęġ ĸŶŦĖĘġĸđıĞŀ ģ ġĭĄĥĐĬĄġĝğı ĘġĩŞĩĖĦıĸþıĞģ ĘġĦĴĄąĬĝıĦĦı ĝş ĩĝĹđă ĘİģĸĄġıĞŁ ăĸŶŦĖ ĝĭĖ ĸĝijĩŀ ĘġĹĄŞĸŶġijĩĄħĴĝş ĸĝġĿđąĬĹħşăĄġĮĞĸŶŦĖĦıđĮŅ ĹġĬĹĒĄĩĩĄ ġĭĄĥĐĬþĩă ĸĝġĿđĸŶŦĖğĵŶģăğıĦþı Įģ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĸŶŦĖļĝşĸġijĩŁ ĞĒĮĝĚijĖŁ đİĖĀġşĮĞĄĭėĞŞĮĖĮă ħğijĩþIJĖŁ ĩĞĵĒŞ ĮĝŶřĮĔĭģŀ ļŶĻĖĔığŀ ĝŞ ğŅĮļğ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĦĮĝĮğēþĞĮĞĚĭĖĕĴļŢ đşĺđĞĄĮğĻćşĸĝġĿđĹġĬĄĮğŶŤĄćŅĮĄİăŀ

ĄĮğŶġĵĄ þĴđħġĴĝĄģşĮă ʼnōxʼnō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĀģĮĝġIJĄ ʼnō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ğĬĞĬŶġĵĄ ʼn.ōxʼn.ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĻĦŞŶĞŜĴ ĀĩĄħğijĩŶĴĞŜ ĩİĖĔğıĞğŢ ĩ㥺ĖħġĴĝ ĖŅĮļĝşŶĄŤ ćŞģĞĚĞĴăġŅĮĒşĖĹġĬĔŅĮğşĮĖ ĀģĮĝĦĵăŶğĬĝĮĐ ʼn - Ŋ ĸĝĒğ ĸĚijĩŀ ĻħşĘĄĭ ğđĸġijĩŁ Ğ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĩĮħĮğ ĞĩđĩŞĩĖĻėĩŞĩĖ ğĦąijđĝĭĖ ĸĝijĩŀ ĸĀıĞŁ ģąĬĝıĄġİĖŀ ĸħĝĿĖĸþıĞģ Ļćşğėĭ ŶğĬĔĮĖĸŶŦĖĘĭĄĦđąİĝŁ ĖŅĮŁ ĚğİĄĄĭėþĖĝąıĖ đşĮĖĸĤğĥčĄİą ĞĩđĩŞĩĖþĩăĘĭĄğđĸŶŦĖĘĭĄĚijŁĖėşĮĖĖİĞĝĖŅĮĝĮğĭėŶğĬĔĮĖĺđĞĔĭŀģļŶĖİĞĝćĖİđĞĩđþĮģĝĮĄĄģŞĮĞĩđĹđă ŶĄĒİąĬþĮĞĄİĺġĄğĭĝġĬ ŋň - Ŏň ėĮĔ

Ĝġġ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĘĭĄĩıĖĵĖ

PASSIFLORACEAE ćijŀĩģăĤŢ PASSIFLORACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Adenia viridifflora Craib ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĩıĖĵ ĩıĖĵĖ ĘĭĄĦĮė ĘĭĄġĴĖ

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĸēĮ ĩģėĖŅĮŁ ĸēĮĝıĝĩij ĸĄĮĬĚĮđĚĭĖļŶĒĮĝĒşĖļĝşĩĖŀij ĸēĮĸġĿĄĄġĝĦıĸþıĞģ ĸĝijĩŀ ĹĄŞąĬĸŶġıĞŀ ĖĸŶŦĖĦıĖĮŁŅ ĒĮġ ĘİģþğĴþğĬĸġĿĄĖşĩĞ Ļė ĝıġĄĭ ĥĐĬĀġşĮĞĻėĺĚĕİń ĺĀĖĻėħĞĭĄĸģşĮĹġĬĝıĒăŀİ ĸġĿĄľ ġĭĄĥĐĬĀġşĮĞħĵĸġĿĄľ ĞijĖŀ ĩĩĄĝĮ ŶġĮĞĻėĸŶŦĖğĵŶĒİăŀ Ĺħġĝľ þĩėĻėħĞĭĄĸŶŦĖğĵŶĀġijĖŀ ĒijĖŁ ľ ĹĘŞĖĻė ħĖĮ ĹĒŞĝĩăĸħĿĖĸĦşĖĻėćĭđĸąĖ ĻėþĖĮđĄģşĮăŶğĬĝĮĐ ʼnň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĞĮģ ŶğĬĝĮĐ ʼnō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĄşĮĖĻėĞĮģŶğĬĝĮĐ ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĻėĸŶŦĖĻėĸđıĞŀ ģ ĩĩĄĹėėĸğıĞăĦġĭė đĩĄ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩĒĮĝăŞĮĝĻė ĄşĮĖćŞĩđĩĄĞĮģŶğĬĝĮĐ ʼnň - Ŋň ĸĈĖĒİĸĝĒğ đĩĄ ĝıþĖĮđĸġĿĄĸĄİđĸŶŦĖĄğĬąĴĄėğİĸģĐŶġĮĞćŞĩđĩĄĝıĦþı ĮģŶĖĸħġijĩă ĩĩĄđĩĄ Ēĭ㣠ĹĒŞĸđijĩĖĚĠĥĜĮĀĝ-ĸđijĩĖĝİēĖĴ ĮĞĖ ąĬĒİđĘġĸđijĩĖĄğĄċĮĀĝ Ęġ ĀŞĩĖþşĮăĄġĝĝıĚĒĵ ĖŁij ľ ŋ Ěĵğĩėľ Ęġ þĖĮđĸĦşĖĘŞĮĤĵĖĞŢĄġĮăŶğĬĝĮĐ ʼnň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĘġĩŞĩĖĦıĸþıĞģ ĘġĦĴĄĦıĹđă ĸĝijĩŀ ĹħşăąĬĹĒĄĩĩĄĸŶŦĖ ŋ ĈıĄ ĸĝġĿđ ĹĄŞĦđı ĮŅ ğĵŶğı

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴĦŢ ĮĝĮğēĔŅĮļđş Ŋ ģİĕı ļđşĹĄŞ ĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ ĹġĬĄĮğŶŤĄćŅĮ

ĄĮğŶġĵĄ

ĀģğĸĒğıĞĝđİĖĻħşĝĄı ĮğğĬėĮĞĖŅĮŁ ļđşđı ħĮĄĚijĖŁ ĔıĒŀ ĮŀŅ ĀģğĝıĄĮğĞĄğŞĩă ĻĦŞŶĞŜĴ ĀĩĄ ħğijĩŶĴĞŜ ħĝĭĄĩĭĒğĮ ŋ,ňňň Ō,ňňň ĄİĺġĄğĭĝ/ļğŞ ħğijĩ ʼn.ō - Ŋ.ō ĄİĺġĄğĭĝ/ ʼn ĒĮğĮăĸĝĒğ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ

đşĮĖĩĮħĮğ Ğĩđ Ļė ĒşĝąİĝŁ ĖŅĮŁ ĚğİĄ đĩĄ Ļćşđĩă ĸĄĿėļģşĄĖİ

ĜġĢ


썥Ĺĝşģ

CUCURBITACEAE ćijŀĩģăĤŢ CUCURBITACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Sechium edule (Jacq.) Sw 썥ĝşă ĝĬĸþijĩĸĀğijĩ ĝĬĸþijĩĹĝşģ (ĜĮĀĄġĮă ĜĮĀĸħĖijĩ) ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĹĒăĄğĬĸħğıĞŀ ă (ĜĮĀĸħĖijĩ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖĸēĮĸġijŁĩĞĝıĝijĩąĭėĸĚijŀĩĚĞĴăĒşĖĻħşĸġijŁĩĞĚĮđĒşĖļĝşĩijŀĖħğijĩĀşĮă ğĮĄþĞĮĞĩĩĄ ĒĮĝĩĮĞĴ ĸĚijĩŀ ĸĄĿėĦĬĦĝĩĮħĮğ Ļė ĸŶŦĖĻėĸđıŀĞģ ĀġşĮĞĻėĒŅĮġIJăĹĒŞĻħĊŞĄģŞĮĝĮĄ ħġĭăĻėĦĮĄ đşĮĖĔşĩăĻėĸħĿĖĸĦşĖĻė ŶğĮĄČćĭđĸąĖ đĩĄ đĩĄþĖĮđĸġĿĄġĭĄĥĐĬĀġşĮĞđĩĄĹĒă ĄġıėđĩĄĦıĸħġijĩăĩŞĩĖĹġĬĝı ō ĹĆĄ þĖĮđ ĸĦşĖĘŞĮĤĵĖĞŢĄġĮăŶğĬĝĮĐ ʼn ĸĈĖĒİĸĝĒğ đĩĄĸŶŦĖĹėėļĝŞĦĝėĵğĐŢĸĚĤ ĺđĞđĩĄ ĒĭģĘĵĹş ġĬđĩĄĒĭģĸĝıĞĩĞĵėŞ ĖĒşĖĸđıĞģĄĭĖ Ęġ ğĵŶğŞĮăĸğıĞģ đşĮĖĔşĮĞĻħĊŞġĭĄĥĐĬĀġşĮĞġĵĄĹĚğŢ ĘİģþğĴþğĬĹġĬĩĮąĝıħĖĮĝĩŞĩĖ ŶğĬŶğĮĞ ĝıĸĝġĿđ ʼn ĸĝġĿđ

ĄĮğŶġĵĄ

ġĭĄĥĐĬĄĮğŶġĵĄĀģğąĬĔŅĮĹėėĦģĖĘĦĝ ĺđĞŶġĵĄěŤĄĹĝşģĹĈĝĄĭėļĝşĘġĩijĖŀ ĸĚijĩŀ ĻħşćģŞ ĞėĭăĹĦăĹđđĻħşĄėĭ 썥Ĺĝşģ ĸĚğĮĬ썥ĹĝşģĸŶŦĖĚijćĔıŀļĝŞćĩėĹĦăĝĮĄĖĭĄ ćĩėĖŅŁĮ ĹĒŞĻħşĖŅŁĮąĖćijŁĖĹĆĬĝĮĄļĝŞļđş ąĬĔŅĮĸĄİđĺğĀğĮĄĸĖŞĮĺĀĖĸĖŞĮĺđĞ ĸĆĚĮĬĻĖĠđĵęĖ ĄĮğŶġĵĄěŤĄĹĝşģĸĚijĩŀ ĸĄĿėĞĩđĩŞĩĖ ĸĄĥĒğĄğĒşĩăĔŅĮĀşĮăĸġijĩŁ ĞĀģĮĝĦĵă Ŏň - ŏň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĦŅĮħğĭė ĻħşĸēĮ썥ĹĝşģĸġijŁĩĞĚĮđ ħġĭăąĮĄŶġĵĄļŶĹġşģŶğĬĝĮĐ Ŋ ĸđijĩĖĄĿĸĄĿėĞĩđļđş ĦŅĮħğĭėĄĮğŶġĵĄĸĚijŀĩĸĄĿėĘġ ĸĄĥĒğĄğ ĒşĩăĔŅĮĀşĮăĸġijĩŁ ĞĦĵăŶğĬĝĮĐ Ŋ ĸĝĒğ ħğijĩĀģĮĝĦĵăĸħĝĮĬĦĝĄĭėĸĄĥĒğĄğĸąşĮþĩăĹŶġă ĸĚijĩŀ ĀģĮĝĦĬđģĄĒŞĩĄĮğ ĸþşĮļŶŶČİėĒĭ ăİ ĮĖĜĮĞĻĖĹŶġă ĹġĬĦĬđģĄĒŞĩĄĮğĸĄĿėĘġ ħġĭăąĮĄŶġĵĄŶğĬĝĮĐ ŋ ĸđijĩĖąIJăąĬĸĄĿėĘġļđş ĻĖĚijĖŁ Ĕıŀ ʼn ļğŞ ĦĮĝĮğēŶġĵĄěŤĄĹĝşģļđşŶğĬĝĮĐ Ŋ,ōňň ĒşĖ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ

đşĮĖĩĮħĮğ ĻćşĸŶŦĖĘĭĄġģĄąİŁĝĖŅŁĮĚğİĄ Ēşĝąijđ ĹĄăĦşĝ ĺđĞĸĆĚĮĬĞĩđĩŞĩĖĈIJŀăĝıħĖģđĸĝijŀĩĖŅĮĝĮŶğĬĄĩėĩĮħĮğąĬĝı ğĦćĮĒİ ħģĮĖĹġĬĄğĩė ĹġĬĔıĦŀ ĮŅ ĀĭĊ썥ĹĝşģĸŶŦĖĘĭĄĔıĝŀ ĸı ĦşĖĻĞĩĮħĮğ ģİĒĮĝİĖ ĹġĬĹğŞĕĮĒĴĻĖŶğİĝĮĐĦĵăĩıĄđşģĞ

Ĝġģ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĝĬĸþijĩĹąşĸĀğijĩ POLYGALACEAE

ćijŀĩģăĤŢ POLYGALACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Polygala tricholopha Chodat. ĝĬĸþijĩĹąşđİĖ ĝĬĸþijĩĹąşĸĀğijĩ (ĸćıĞăĻħĝŞ) ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĸēĮþĖĮđĸġĿĄþIJŁĖĚĮđĚĭĖĒĮĝĒşĖļĝşĻħĊŞ Ļė ĻėĸđıĞŀ ģ ĩĩĄĸğıĞăĦġĭė þĩėĻėĸğıĞė čĮĖĻėğĵŶļþŞ ŶġĮĞĻėĹħġĝ ĻėġĭĄĥĐĬ þĩėþĖĮĖ ĞĮģ ʼnň - ʼnŊ ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĄģşĮă Ō - Ŏ ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĸĖijĩŁ ĻėĀġşĮĞĹĘŞĖ ħĖĭă ĘİģĸĄġıĞŁ ă đĩĄ ĦıþĮģħĝŞĖ ĩĩĄđĩĄćŞģăĸđijĩĖĄĴĝĜĮĚĭĖĕŢ - ĸĝĥĮĞĖ Ęġ ĝıġĭĄĥĐĬĀġşĮĞĘġĝĬĸþijĩþijŀĖ ĹĒŞĸġĿĄĄģŞĮ Āijĩ ĸŶŦĖĘġĄġĝļĝŞĹĒĄ ĸħĖıĞģ ĀġşĮĞħĖĭăĦıĸþıĞģ ĦĴĄĝıĦıĖŅŁĮĒĮġ ĸħıŀĞģĞŞĖ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĝĬĸþijĩĹąşĸĀğijĩ ĸŶŦĖļĝşĸēĮþĖĮđĸġĿĄ ĚėļđşĻĖŶřĮĔıŀĀŞĩĖþşĮăćijŁĖĔĭŀģļŶþĩăĔĴĄĜĮĀ ĦŅĮħğĭėĔĮăĜĮĀĸħĖijĩ ąĬĚė ļđşĻĖĚijŁĖĔıŀŶřĮĸėĊąĚğğĐĔıŀćĴŞĝćijŁĖ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĻćşģİĕıĸĚĮĬĸĝġĿđ ĹĒŞĸĖijŀĩăąĮĄĸĝġĿđĔıŀļđşąĬĝıćŞģăćıģİĒĦĭŁĖ ĔŅĮĻħşĒşĩăğıėĸĄĿėĸĝġĿđĹġşģĖŅĮĝĮĸĚĮĬĺđĞĔĭĖĔı

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ğĮĄĹġĬĸĀğijĩĸēĮ ĝığĦþĝ ĸęŘŧĩĖ ĸŶğıŁĞģĸġĿĄĖşĩĞĻćşĹĄşĄğĬĥĭĞ ĹĄşŶŤĦĦĮģĬĚİĄĮğ ĻćşĔŅĮĞĮĹĄşĄĮĝĒĮĞđşĮĖ ėŅĮğĴăĀģĮĝĄŅĮħĖĭđ

ĜġĤ


ĝĬħĖŞģĞ GNETACEAE

ćijŀĩģăĤŢ GNETACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Gnetum latifolium Blume var. funiculare (Blume) Markgr. ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĝŞģĞþĮģ (ĩĴėġğĮćĕĮĖı) ĝĬĝŞģĞ (ĦĴğİĖĔğŢ) ĄĬğĵģĬ (ĝġĮĞĵ ĖğĮĕİģĮĦ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ļĝşĸēĮĸĖijĩŁ ĹþĿă Ąİăŀ ĸŶŦĖþşĩĒŞĩĄĭĖĹġĬĒĮĝþşĩąĬėģĝĚĩă Ļė ĻėĸđıĞŀ ģ ĸğıĞăĒğăþşĮĝ ğĵŶþĩėþĖĮĖĹĄĝĻėħĩĄ ĸĖijĩŁ ĻėħĖĮĝĭĖ ĸĝijĩŀ ĹħşăĝıĦĖı ĮŁŅ ĒĮġ đĩĄ đĩĄĩĩĄĸŶŦĖćŞĩĒĮĝġŅĮĒşĖ ćŞĩđĩĄĹĞĄĸĚĤĩĞĵŞ ĈIJăŀ ąĬĝıĒĖş ĘĵĹş ġĬĒşĖĸĝıĞ ćŞĩđĩĄ ĒĭģĘĵşĸŶŦĖćŞĩĸćİăġđĩĩĄĔıŀŶġĮĞĞĩđħğijĩĒĮĝġŅĮĒşĖđĩĄĞŞĩĞ ŋň - ōň đĩĄ ćŞĩ đĩĄĒĭģĸĝıĞ ĝıġĭĄĥĐĬĀġşĮĞćŞĩđĩĄĒĭģĘĵş Ęġ ąĬĝı ġ ĭ Ą ĥĐĬĘġĄġĴ ŀ ĝ ĹġĬĄğĬąĮĞĒĮĝġŅ Į ĒŁ Ė Ęġğĵ Ŷ Ąġĝğı ħğij ĩ ğĵ Ŷ ļþŀ ĄģşĮă ʼn - ʼn.ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĞĮģ ʼn.ō - Ŋ.ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĸĝijŀĩĦĴĄĘġąĬĦıĹđăħğijĩ ĦıĦşĝĀġŅŁĮ ĄşĮĖĘġĸğıĞģĞĮģ ň.ō - Ŋ ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĸĝġĿđĹþĿăĝıĸĖijŁĩħĴşĝĩĞĵŞĜĮĞĖĩĄ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ þIJŁĖĻĖŶřĮđİė ŶřĮĚğĴ ĔıŀğĮėġĴŞĝēIJăĀģĮĝĦĵăĸħĖijĩğĬđĭėĖŅŁĮĔĬĸġ ŋňň ĸĝĒğ ĚėĔĭŀģļŶĻĖĔĴĄĜĮĀþĩăŶğĬĸĔĤļĔĞ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĺđĞĔĭģŀ ļŶĖİĞĝþĞĮĞĚĭĖĕĴđŢ ģş ĞĸĝġĿđ ĻĖĕğğĝćĮĒİĩĮĤĭĞĦĭĒģŢćģŞ ĞĻĖĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĻćşġŅĮĒşĖĘĦĝĦĝĴĖļĚğĩijŀĖ ĒşĝĖŅŁĮđijŀĝĹĄşŶģđĸĝijŀĩĞĒĮĝğŞĮăĄĮĞ đşĮĖĄĮğĹŶğğĵŶ ĖŅĮĝĮĹŶğğĵŶĻĖġĭĄĥĐĬĀĭŀģ ĩėĄğĩė ħğijĩĹŶğğĵŶĸŶŦĖĩĮħĮğģŞĮăĦŅĮħğĭėþėĸĀıŁĞģ

ĜĢě

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĞŞĮĖĮă

MENISPERMACEAE ćijŀĩģăĤŢ MENISPERMACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Tiliacora triandra (Colebr.) Diels ĄŠĩă ĸăıĞŁ ģ ąşĩĞĖĮă ĞĩĖ ĞĮĀŞĮă ĞŞĮĖŞĩă ħĝĮĄġİĖŁ ĞĮă ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă (ĸćıĞăĻħĝŞ) ĔĮĞĸþĮ ćĬĹģĬ ĞĮăĖŞĩăþĮģ (ĖĀğğĮćĦıĝĮ) ĸĔıĞĖþĺĝĞ (ĸĚćğėĵğĐŢ) ĖŞĩăĞĮăþĮģ (ĹĝŞĪŞĩăĦĩĖ) ĞģĖ (ĜĮĀĻĒş)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ

ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĸġijĩŁ ĞĝığĮĄþĖĮđĻħĊŞ Ļė ĸŶŦĖĻėĸđıŀĞģĹĞĄđĩĄąĮĄġŅĮĒşĖ ğĵŶĞĮģğıŶġĮĞĹħġĝ þĩėĹĄşĝĻėħĞĭĄĸġĿĄ ĖşĩĞ ĘİģĸğıĞėĝĭĖĦıĸþıĞģĸþşĝ þĩėþĖĮđĄģşĮă ō - Ŏ ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĞĮģ ő - ʼnň ĸĈĖĒİĸĝĒğ đĩĄ ĦıĸħġijĩăĸŶŦĖćŞĩĸġĿĄľ ĒĮĝþşĩþĩăġŅĮĒşĖ ćŞĩđĩĄĝıŶğĬĝĮĐ ʼnň - Ŋň đĩĄ Ąġıė þĩăđĩĄĝı ŋ Ąġıė ĝıþĖĮđĸġĿĄ ĝıĸĄĦğĒĭģĘĵş ŋ ĩĭĖ Ęġ ĝıġĭĄĥĐĬĔğăĄġĝ þĖĮđĸĦşĖĘŞĮĤĵĖĞŢĄġĮă ň.ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩ ćŞĩħĖIJŀăĝı ʼnň - Ŋň ĸĝġĿđ ĘġđİėąĬĝıĦıĸþıĞģ ĘġĦĴĄąĬĝıĦıĹđă ĸĝġĿđĘġąĬĄġĝ ĦıĖŅŁĮĒĮġ

ĚėļđşĒĮĝŶřĮĘĦĝĘġĭđĻė ŶřĮđăđİė ĹġĬŶřĮĺŶğŞăĦĜĮĚĹģđġşĩĝĔıĸŀ ħĝĮĬĦĝĸŶŦĖļĝşĄġĮăĹąşăþIJĖŁ ļđşđĻı ĖđİĖğŞģĖ ĈĴĞĒşĩăĄĮğĀģĮĝćijĖŁ ĝĮĄ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĦĮĝĮğēþĞĮĞĚĭĖĕĴŢĺđĞĻćşĸĝġĿđĹġĬĸħăşĮ ĹĒŞĔıŀĖİĞĝĀijĩĄĮğĸĚĮĬĺđĞĸĝġĿđ

ĄĮğŶġĵĄ þIJŁĖļđşđıĻĖėğİĸģĐđİĖğŞģĖĈĴĞ ĒşĩăĄĮğĀģĮĝćijŁĖĝĮĄ ĠđĵĄĮġĔıŀĸħĝĮĬĦĝĀijĩĒşĖĠđĵęĖćŞģăĸđijĩĖĝİēĴĖĮĞĖ ĄĮğ þĖĞşĮĞĄġşĮąĬĒşĩăğĬĝĭđğĬģĭăĚĩĦĝĀģğ ĒşĖĄġşĮĔıŀąĬŶġĵĄĒşĩăĦĝėĵğĐŢ ĀģğþĴđħġĴĝþĖĮđĚĩĀģğ ĄŞĩĖŶġĵĄþĴđ ħġĴĝĒĮĄĹđđļģşŶğĬĝĮĐ ʼn - Ŋ ĩĮĔİĒĞŢ ĖŅĮđİĖĔıŀĒĮĄļģşĘĦĝŶĴŜĞĀĩĄħğijĩŶĴŜĞħĝĭĄćıģĜĮĚ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĩĮħĮğ ĻćşĻĖĄĮğŶğĴăĩĮħĮğ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ Ļė ĞŞĮĖĮăĸŶŦĖĚijćĦĝĴĖļĚğ ćŞģĞēĩĖĚİĥĦĴğĮ ĕĮĒĴĩĮħĮğĻĖĞŞĮĖĮăĝıģİĒĮĝİĖĸĩ - Ĉı ĹġĬĕĮĒĴĸħġĿĄ ĸŶŦĖĞĮ ĩĮĞĴģĭďĖĬēşĮđijŀĝĸŶŦĖŶğĬąŅĮ ğĮĄ ĝığĦąijđ þĝ ĦĮĝĮğēĖŅĮĝĮĒşĝĸĚijŀĩđijŀĝĹĄşĚİĥĸėijŀĩĸĝĮ ēĩĖĚİĥĘİđĦŅĮĹđă ĹĄşĔşĩăĘĵĄ ŶŤąąĴėĭĖļđşĝıĄĮğ ĹŶğğĵŶąĮĄĻėĞŞĮĖĮăĀijĩ ĞŞĮĖĮăĘă þşĮģĸėijĩĄşĩĖ

ĜĢĜ


ĸġĿėĝijĩĖĮă COMBRETACEAE

ćijŀĩģăĤŢ COMBRETACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Quisqualis indica L. ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĝĬąıĝăŀĭ ąşĮĝĭă ąĬĝĭăŀ (ĸħĖijĩ) ģĬđĩĖİăŀ (ĝġĮĞĵ-ĞĮġĮ) ļĔşħĝŞĩă (ĄĬĸħğıĞŀ ă-ĹĝŞĪĩŞ ăĦĩĖ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖĚğğĐļĝşĸēĮþĖĮđĄġĮăĔıĹŀ ĒĄĄİăŀ ĄşĮĖĦĮþĮħĖĮĔIJė ĹġĬĒĮĝġŅĮĒşĖħğijĩĄİăŀ ĩŞĩĖ ąĬĝıþĖĦıĖĮŁŅ ĒĮġĩĝĸĔĮŶĄĀġĴĝĩĞĵŞ ĹĒŞĒĖş ĔıĹŀ ĄŞĘģİ ąĬĸĄġıĞŁ ă ħğijĩėĮăĔıĄĄĿ ġĮĞĸŶŦĖ ħĖĮĝļŶĸġĞ ĒşĩăħĮħġĭĄĞijđħğijĩğşĮĖĻħşġĮŅ ĸēĮĸĄĮĬĞIJđ Ļė ĸŶŦĖĻėĸđıĞŀ ģ ĩĩĄĒğăþşĮĝĄĭĖĸŶŦĖĀĵŞ ľ ġĭĄĥĐĬþĩăĻėĸŶŦĖğĵŶĝĖþĩėþĖĮĖ ŶġĮĞĻė ĹħġĝħğijĩĝĖĹġĬĝıĒăŀİ Ĺħġĝ ĺĀĖĻėąĭĄĸģşĮĸþşĮĸġĿĄĖşĩĞ þĩėĻėĸğıĞė ħğijĩėĮăĻėĄĿ ĸŶŦĖĀġijĖŀ ĝıĦĸı þıĞģ ĸĖijĩŁ ėĮăĹġĬĔşĩăĻėąĬĝıþĖŶĄĀġĴĝąŅĮĖģĖĝĮĄ đĩĄ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩĩĞĵĒŞ ğăĦŞģĖĞĩđþĩăĒşĖ ġĭĄĥĐĬþĩăđĩĄąĬĸŶŦĖħġĩđĞĮģĝĮĄ Ēğă ŶġĮĞĹĞĄĩĩĄĸŶŦĖ ō ĄġıėĦıćĝĚĵ ħğijĩĦıĹđăĩĝþĮģ ħġĩđþĩăđĩĄąĬĺĀşăĸġĿĄ ĖşĩĞ ĸĄĦğĞĮģĞijĖŀ ĩĩĄĝĮĄġĮăđĩĄ ō ĩĭĖ Ęġ ĸŶŦĖĦĭĖĹġĬĹþĿă ĦĭĖĝıĩĞĵŞ ō ĦĭĖ ĘġĺĒŶğĬĝĮĐ ň.ō ĖİŁģ ĞĮģ ʼn-ʼn.ō ĖİŁģ ĝıĦıđŅĮ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĸŶŦĖĚğğĐļĝşĄġĮăĹąşă ćĩėþIJĖŁ ĻĖđİĖĔıŶŀ ĖĔğĮĞħğijĩđİĖğŞģĖŶĖĔğĮĞĔıĝŀ Ąı ĮğğĬėĮĞĖŅĮŁ ļđşđı ąĬĸġijĩŁ ĞþIJĖŁ ĸŶŦĖĚĴĝŞ ĒĮĝğşĮĖĔıĸŀ ĒğıĞĝļģşĻħş

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ þĞĮĞĚĭĖĕĴđŢ ģş ĞĸĝġĿđ ĒĩĖĄİăŀ ĹġĬĸĩĮĸħăşĮļŶŶġĵĄĄĿļđşĹĒŞĒĩş ăęŤăġIJĄŶğĬĝĮĐ Ō ĖİģŁ

ĄĮğŶġĵĄ ĸġĿėĝijĩĖĮăĸŶŦĖļĝşĄġĮăĹąşă ĒşĩăĄĮğĹĦăĹđđąĭđ đİĖŶġĵĄĀģğĸŶŦĖđİĖğŞģĖĈĴĞ ĕĮĒĴĩĮħĮğĦĝėĵğĐŢ ĦĮĝĮğēĸĄĿė ĀģĮĝćijĖŁ ļđşĦăĵ ĀģğħĮģĭĦđĴĀġĴĝđİĖćŞģĞđşģĞ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ

Ĕĭ㣠ĒşĖ ĹĄşĒĮĖþĺĝĞĚĴăĺğ þĭėĚĞĮĕİĹġĬĒĮĖĈĮă Ļė ĒŅĮĚĩĄĹĄşėĮđĹĘġ ĹĄşĩĄĭ ĸĦė ħğijĩĔĮĹĄşĹĘġęŖ ĹġĬēşĮĖŅĮ ļŶĘĦĝĄĭėĦĝĴĖļĚğćĖİđĩijĖŀ ľ ąĬĸŶŦĖĞĮĹĄşĒģĭ ğşĩĖ ĹĄşŶģđħĭģ ēĩĖĚİĥ ĹĄşĦĮğĚĭđ ĹĄşĄĮĨ ĹĄşĚĥİ ĦŅĮĹđăþĩăĹĦġă Ęġ ĹĄşĩąĴ ąĮğĬĸŶŦĖěĩă ĸħĝĿĖĀĮģĻĖĸđĿĄ ĹġĬþĭėĚĞĮĕİļĦşĸđijĩĖ ğĮĄ ĹĄşĩąĴ ąĮğĬĸŶŦĖěĩă ĸŶŦĖĞĮğĬėĮĞ þĭėĚĞĮĕİļĦşĸđijĩĖ ĹĒŞēĮş ĘĦĝĄĭėĦĝĴĖļĚğĩijĖŀ ąĬĻćşĹĄşĒĮĖþĺĝĞ ĹĄşĸđĿĄĸŶŦĖĈĮă ĹĄşĈĮăĹħşă ĹĄşĩąĴ ąĮğĬĚİĄĮğ ğİđĦıđģă ĹĄşĕĮĒĴģŶİ ğİĒ ĹĄşĒėĭ ĔğĴđ ĸąğİĊĩĮħĮğ

ĜĢĝ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĦşĝĸĄıĞė

APOCYNACEAE ćijŀĩģăĤŢ APOCYNACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Urceola rosea (Hook. & Arn.) D. J. Middleton ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĸĀğijĩđĩĄĹĈşă (ĸćıĞăğĮĞ) ĸĀğijĩĸþĮĝģĄĖşĩĞ ĝģĄĹđă (ġŅĮŶĮă) Ħşĝġĝ (ĸħĖijĩ) ĦşĝĸĄıĞė (Ēğĭă)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĝıġĭĄĥĐĬĸŶŦĖļĝşĸġijŁĩĞħğijĩļĝşĸēĮ (Climber) ĹĒŞąĬļĝŞĝıĝijĩĸĄĮĬĸħĝijĩĖļĝş ĸġijŁĩĞĺđĞĔĭŀģļŶ ĝıĞĮăĦıþĮģþşĖĩĞĵŞĜĮĞĻĖĸēĮ Ļė ĝıġĭĄĥĐĬĸŶŦĖĻėĸđıŀĞģ ĒİđĒğăþşĮĝ ĻėğĵŶğıĸŶŦĖĝĭĖ ŶġĮĞĻėĹħġĝ ĺĀĖĻė Ĺħġĝ þĩėĻėĸğıĞė ĻėĝıþĖĮđ ʼn.ō - ŋ.ō x ŋ.ō - Ŏ.ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĄşĮĖĻė ĞĮģ ʼn.ŋ - ʼn.ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ đĩĄ ĝıġĄĭ ĥĐĬĸŶŦĖđĩĄĸġĿĄľ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩĹėėćŞĩĄğĬąĴĄ ĹĞĄĹþĖăĝĮĄĝĮĞ ĩĩĄĔıŀ ŶġĮĞĞĩđ ĞĮģŶğĬĝĮĐ ʼn.Ő ĸĈĖĒİĸĝĒğ ćŞĩđĩĄĝıĻėŶğĬđĭėğĵŶĦĮĝĸħġıĞŀ ĝ ĄġıėĸġıĞŁ ăĦıĹđă ĺĀĖĸćijĩŀ ĝĒİđĄĭĖ ŶġĮĞĹĞĄĸŶŦĖ ō Ąġıė ĄġıėđĩĄĦıćĝĚĵĹĄĝ þĮģ ŶġĮĞĄġıėđĩĄĦıćĝĚĵĸþşĝ ĺĀĖĸćijĩŀ ĝĒİđĄĭĖ Ęġ ĝıġĭĄĥĐĬĸŶŦĖꍥĦıĸþıĞģ ꍥĸŶŦĖğĵŶĔğăĄğĬėĩĄŶġĮĞĹħġĝ Ŋ ꍥĒİđĄĭĖ ĸĝijŀĩĹĄŞąĬĹĒĄđşĮĖĸđıĞģ ĝıĀģĮĝĞĮģŶğĬĝĮĐ ō - Ő ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĸĝġĿđĝı ĸĖijŁĩĸĞijŀĩħĴşĝĸĝġĿđĩĞĵŞĜĮĞĻĖꍥĝıþĖěĵĦıþĮģ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢĦĮĝĮğēĔŅĮļđşħġĮĞģİĕı ĸćŞĖ ĺđĞĄĮğĻćşĸĝġĿđ ĺđĞĄĮğŶŤĄćŅĮ

ĄĮğŶġĵĄ

ĦĮĝĮğēĸąğİĊĸĒİėĺĒļđşđĻı ĖĦĜĮĚĚijĖŁ Ĕıġŀ ĮđĸćİăĸþĮĔıĝŀ đı Ėİ ğŞģĖŶĖĔğĮĞ ĄĮğĸĒğıĞĝĚijĖŁ ĔıŶŀ ġĵĄĒşĩăļēĚğģĖĚijĖŁ Ĕıŀ ĹġĬĒĮĄĹđđĔİ㣠ļģşŶğĬĝĮĐ ʼn ĦĭŶđĮħŢ ĹġşģĔŅĮĄĮğļēĚğģĖĩıĄĀğĭ㣠ĄĮğŶġĵĄĻćşĝđı ĄğıđĄşĖēĴăĹġĬģĮăĄġşĮĔıćŀ ĮŅ ġăĻĖħġĴĝ ĄġėđİĖĻħşĹĖŞĖĹġşģğđĖŅĮŁ ĻħşćĝŞĴ ĩĮąąĬĖŅĮĸĤĥěĮăĀġĴĝħġĴĝļģşĸĚijĩŀ ŶŚĩăĄĭĖĄĮğĦĵĊĸĦıĞĀģĮĝćijĖŁ ĻĖđİĖ ĹġşģĻćşļĝşĔĮŅ ĸŶŦĖ ĀşĮăħğijĩğşĮĖĸĚijĩŀ ĻħşĒĖş ĦşĝĸĄıĞėļđşĞđIJ ĹġĬĸĄĮĬĚĭĖ ĸĚijĩŀ ĦĬđģĄĻĖĄĮğĒĄĹĒŞăĔğăĚĴĝŞ ĹġĬĸĄĿėĸĄıĞŀ ģĘġĘġİĒ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ

đşĮĖĩĮħĮğ ĻėþĩăĦşĝĸĄıĞėĖŅĮĝĮŶğĬĄĩėĩĮħĮğŶğĬĸĜĔĒşĝĄĭėĸĖijĩŁ ĦĭĒģŢĔĄĴ ŶğĬĸĜĔ ĸćŞĖĸđıĞģĄĭėćĬĝģă ĹĒŞĻėĦşĝĸĄıĞė ĸĝijŀĩĒşĝĦĴĄĹġşģąĬĖİŀĝĄģŞĮĻėćĬĝģăĈIJŀăĦĮĝĮğēĔĮĖĸŶŦĖĘĭĄļđş ĸćŞĖ ĒşĝħĝĵĻėĦşĝĸĄıĞė ĒşĝŶġĮ ĒşĝĞŅĮĄĴşă ĹġĬ ĹĄăĦşĝ ĸŶŦĖĒşĖ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĻėþĩăĦşĝĸĄıĞėĝığĦĸŶğıŁĞģĸħĝijĩĖĻėćĬĝģă ĈIJŀăĝıĦğğĚĀĴĐĸŶŦĖĞĮğĬėĮĞ ĹĄşļþş ĄĭđěĩĄĸĦĝħĬ ĸĖijŀĩăąĮĄ ĻėĝıĄĮĄĻĞ ćŞģĞĈĭėĖŅŁĮ ĹġĬĦĮğĄŞĩĝĬĸğĿăĔıŀĸŶŦĖĩĖĴĝĵġĩİĦğĬĝĮļģşĔıŀĄĮĄĻĞĹġşģğŞĮăĄĮĞĄĿąĬþĭėēŞĮĞĩĩĄļŶ

ĜĢĞ


Ħġİđ

ASCLEPIADACEAE

ćijŀĩģăĤŢ ASCLEPIADACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Telosma minor Craib Ħġİđ þąğ (ĜĮĀĄġĮă) ĘĭĄĦġİđ ĄĬąĩĖ þĬąĩĖ (ĜĮĀĸħĖijĩ) ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĘĭĄđĩĄþİđ (ĜĮĀĩıĦĮĖ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖĚğğĐļĝşĸēĮĸġijĩŁ ĞĚĮđĚĭĖĒşĖļĝşĻħĊŞ ħğijĩþIJĖŁ ĒĮĝğşĮĖ ġĭĄĥĐĬþĩăĸēĮĀġşĮĞ ćİăćşĮćĮġı ĸŶġijĩĄħĖĮĖĴĝŞ ĝığĩĞĹĒĄġIJĄ ĔĴĄĦŞģĖĝıĖĮŁŅ ĞĮăĦıþĮģ ĞĩđĩŞĩĖĝıþĖ Ļė ĻėĸđıĞŀ ģĩĩĄĸŶŦĖĀĵĒŞ ğăþşĮĝĄĭĖ ĻėĄġĝĺĒ ğĵŶğŞĮăĀġşĮĞħĭģĻą ĹġĬŶġĮĞĻėĹħġĝ þĩėĻėĸğıĞė ĸĖijĩŁ ĻėėĮă đşĮĖġŞĮăĝıþĖĒĮĝĸĦşĖĻė ĻėĝıĦĸı þıĞģĩĝĹđăĸġĿĄĖşĩĞ đĩĄ ĩĩĄđĩĄĸŶŦĖćŞĩĄğĬąĴĄħğijĩĸŶŦĖĚģăľ ĀġşĮĞĚģĄĩĴėĬ đĩĄĝıĦıĸþıĞģĩĝĸħġijĩă ĦŞăĄġİŀĖħĩĝĹğăĝĮĄĻĖĒĩĖĄġĮăĀijĖ ĸĄĦğąĬĸŶŦĖĻĞĦıþĮģĀġşĮĞĻėĖĴŞĖ Ęġ ġĭĄĥĐĬĄġĝĀġşĮĞꍥđĩĄğĭĄ ĦŞģĖĝĮĄąĬĒİđćŞĩġĬ Ŋ Ęġ þĭģŁ ĒİđĄĭĖŶġĮĞćıĩŁ ĩĄ ĀĖġĬþşĮă ĘġĩŞĩĖąĬĝığĦħģĮĖĻćşğėĭ ŶğĬĔĮĖĸŶŦĖĘĭĄĦđ ħğijĩĒşĝĸŶŦĖĘĭĄąİĝŁ ĖŅĮŁ ĚğİĄ ļđş ĦŞģĖĘġĹĄŞąĬĹĒĄĩĩĄĸŶŦĖĸĝġĿđĝıĜĦŞĵ þı ĮģĸħĝijĩĖĖĴĖŞ ħğijĩġĵĄđĩĄğĭĄŶġİģļđşļĄġ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ

þĞĮĞĚĭĖĕĴŢĺđĞģİĕıŶŤĄćŅĮ ĹġĬĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ

ĄĮğŶġĵĄ ĀģğĸġijĩĄĚijŁĖĔıŀėğİĸģĐĔıŀĖŅŁĮļĝŞĔŞģĝþĭăĹġĬĝıĹĦăĹđđĦŞĩăēIJă ĔŅĮĄĮğļēĚğģĖ ĹġĬĞĄğŞĩăĻħşĦĵăþIJŁĖąĮĄĚijŁĖđİĖ ŶğĬĝĮĐ ŋň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĻĖġĭĄĥĐĬĦıŀĸħġıŀĞĝĘijĖĘşĮ ğĩ㥺ĖħġĴĝđşģĞŶĴŜĞĀĩĄħğijĩŶĴŜĞħĝĭĄ ʼn ĄŅĮĝijĩ/ħġĴĝ ĹġşģĀġĴĄ ĸĀġşĮĻħşĸþşĮĄĭėđİĖĔıŀğĩ㥺ĖħġĴĝ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĩĮħĮğ ĦŞģĖĔıŀĻćşŶğĬĄĩėĩĮħĮğĖİĞĝĖŅĮđĩĄĝĮĘĭđĄĭėļþŞ ĘĭđĻĦŞŶġĮħĝIJĄ ĹĄăąijđ ĹĄăĦşĝ ĹĄăĸġıĞă ĦŞģĖĞĩđĩŞĩĖ ġĵĄĩŞĩĖ ĻćşğĭėŶğĬĔĮĖĸŶŦĖĘĭĄĦđ ħğijĩġģĄĻħşĦĴĄ ĘĭđĖŅŁĮĝĭĖ ąİŁĝĖŅŁĮĚğİĄĒŞĮăľ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ğĮĄ ğĦĸĞĿĖ ĸĝijĩŀ ĖŅĮĝĮėđĘĦĝĄĭėĞĮ ħĞĩđğĭĄĥĮĒĮ ĹĄşĒĮĩĭĄĸĦė ĹĄşĒĮĹĆĬ ĒĮĹđă ĔŅĮĻħşĩĮĸąıĞĖ ēĩĖĚİĥ ĸėijŀĩĸĝĮ đĭėĚİĥĔĭŁăŶģă đĩĄ ğĦĸĞĿĖþĝħĩĝ ėŅĮğĴăĒĭė Ŷĩđ ėŅĮğĴăĸġijĩđ ĹġĬĞĭăĸŶŦĖĘĭĄĔıŀĻħşĚġĭăăĮĖĦĵă ĝıģİĒĮĝİĖĸĩ ėı Ĉı ĹġĬĸĄġijĩĹğŞ ĀğėēşģĖ

ĜĢğ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ħĮăļħġĹđă

LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE ćijŀĩģăĤŢ LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Derris elliptica (Roxb.) Benth. ĄĬġŅĮĸĚĮĬ (ĸĚćğėĴğ)ı ĸĀğijĩļħġĖŅĮŁ ļħġĖŅĮŁ ĩģđĖŅĮŁ ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă (ĦĴğĮĥċğŢĕĮĖı)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĸēĮþĖĮđĄġĮăēIJăþĖĮđĻħĊŞħğijĩļĝşĚĝŞĴ ĦĵăļđşēăIJ ʼnō ĸĝĒğ ĺđĞĔĭģŀ ļŶĝıġĄĭ ĥĐĬ Ąġĝ ĸēĮħğijĩġŅĮĒşĖĦŞģĖĔıĹŀ ĄŞĝĦı Ėı ĮŁŅ ĒĮġŶĖĹđă Ļė ĸŶŦĖĻėŶğĬĄĩėĹėėþĖĖĄ ŶġĮĞĀıŀ ĸğıĞăĦġĭė ĺđĞĻėąĬþIJĖŁ ĸŶŦĖĀĵľŞ ĒğăþşĮĝĄĭĖ ĄşĮĖĻė ĹĒŞġĬĄşĮĖąĬþIJĖŁ ėĖġŅĮĒşĖĦġĭėđşĮĖĄĭĖ ĻėĝıġĄĭ ĥĐĬĀġşĮĞğĵŶļþŞ ĺĀĖĻėĸġĿĄĸğıĞģþIJĖŁ ļŶĹġĬ ŶġĮĞĻėĹħġĝ þĩėĻėĸğıĞė ĚijĖŁ ĻėđşĮĖėĖĦıĸþıĞģġĭĄĥĐĬĝĭĖ đşĮĖĔşĩăĻėĝıĦĸı þıĞģĹġĬĸħĿĖ ĸĦşĖĻėćĭđĄģŞĮđşĮĖėĖ ĸĦşĖĻėĝıġĄĭ ĥĐĬĦıĸþıĞģŶĖĖŅĮŁ ĒĮġ đĩĄ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩ ĝıġĭĄĥĐĬĀġşĮĞđĩĄĹĀęğĭŀă đĩĄĒĵĝĝıĦıćĝĚĵĩĝĝŞģă ĸĝijŀĩėĮĖĸĒĿĝĔıŀąĬ ĸŶŦĖĦıćĝĚĵĩŞĩĖ ĹġĬĀŞĩĞľ ĸŶġıŀĞĖĸŶŦĖĦıþĮģ ćŞĩđĩĄĩĩĄĒĮĝġŅĮĒşĖ Ęġ ĝıġĄĭ ĥĐĬĸŶŦĖꍥĹėĖļĝŞĞĮģĝĮĄĖĭĄĀġşĮĞꍥĩĭĊćĭĖ ĘİģĸĄġıĞŁ ă ꍥĩŞĩĖĝıĦĸı þıĞģĹġĬ ĸŶġıĞŀ ĖĸŶŦĖĦıĖĮŁŅ ĒĮġŶĖĹđăĸĝijĩŀ ęŤĄĹĄŞ ĜĮĞĻĖꍥĝıĸĝġĿđ ĈIJăŀ ĝıġĄĭ ĥĐĬĄġĝĹġĬĹėĖĸġĿĄ ĖşĩĞ ĦıĖĮŁŅ ĒĮġŶĖĹđă

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ þĞĮĞĚĭĖĕĴļŢ đş Ŋ ģİĕı Āijĩ ĺđĞģİĕĄı ĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ ĹġĬĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴđŢ ģş ĞĄĮğŶŤĄćŅĮĄİăŀ

ĄĮğŶġĵĄ þIJĖŁ ļđşđĻı ĖėğİĸģĐĒşĖĖŅĮŁ ĹġĬĸćİăĸþĮ ĄĮğĸĒğıĞĝĚijĖŁ Ĕıĸŀ ćŞĖĸđıĞģĄĭėĄĮğĸĚĮĬŶġĵĄ ĺđĞĔĭģŀ ļŶąĬĝıĄĮğĹĘşģēĮă ĸĄĿėğİė ĦĴĝĸĘĮĄŅĮąĭđģĭćĚijćĒŞĮ㾥ĮğĸĒğıĞĝħġĴĝŶġĵĄĀģğĄŅĮħĖđğĬĞĬĄĮğŶġĵĄĻćşļĝşļĘŞĘĮŞ ĈıĄŶŤĄĸĚijĩŀ ĸŶŦĖĸĀğijĩŀ ăħĝĮĞĦŅĮħğĭė ĄĮğþĴđĹġĬĔŅĮĄĮğĸĒğıĞĝŶĴŜĞĀĩĄĸĚijŀĩĻćşĻĖĄĮğğĩ㥺ĖħġĴĝĄŞĩĖĔıŀąĬĖŅĮĒşĖĚĭĖĕĴŢĔıŀĸĒğıĞĝļģşġăŶġĵĄĻĖĹŶġăŶġĵĄ ĀģğŶŤĄĸĦĮħğijĩĔŅĮĀşĮăĔıŀĔŅĮĻħşĸēĮħĮăļħġĹđăĦĮĝĮğēĸġijŁĩĞþIJŁĖļđş ĸĚijŀĩăŞĮĞĒŞĩĄĮğđĵĹġğĭĄĥĮĹġĬĸĄĿėĸĄıŀĞģĘġĘġİĒ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ğĮĄ ĻćşĂŞĮħİđ ĸħĮ ĸğijĩđ ļğ þĭėğĬđĵĦĒğı ēŞĮĞĚİĥĸĦşĖĸĩĿĖ ēŞĮĞĚİĥĄğĬĥĭĞ ĸēĮ ĻćşþĭėĺġħİĒğĬđĵ ėŅĮğĴăĺġħİĒ ēŞĮĞĸĦşĖĸĩĿĖ ēŞĮĞĸĦĝħĬ ĹġĬĺġħİĒ đşĮĖĄĮğĸĄĥĒğ ĦĮğĚİĥĻĖħĮăļħġĹđă ĝıĀĴĐĦĝėĭĒİĸŶŦĖĦĮğļġŞĹĝġăĻĖğĵŶþĩăĦĮğġĬġĮĞ ħğijĩĻĖğĵŶĘă

ĜĢĠ


ĩăĴŞĖŶřĮ VITACEAE

ćijŀĩģăĤŢ VITACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Tetrastigma quadrangulatum Gagnep. & Craib ĦşĝĄŞģĞ ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşĸēĮĝıĝijĩąĭėĩĞĵŞĒğăþşĮĝĄşĮĖĻė ĝijĩąĭė (Sten tendril) ĀijĩġŅĮĒşĖĔıŀĸŶġıŀĞĖ ļŶĔŅĮħĖşĮĔıŀĸĄĮĬħğijĩĞIJđĄĭėĦİŀăĔıŀĩĞĵŞĻĄġşĸĀıĞă ĸćŞĖ ġŅĮĒşĖþĩăļĝşĞijĖĒşĖļĝşŶřĮ ĚĴŞĝļĝş ĄşĩĖħİĖ đĩĄ ĝıþĖĮđĸġĿĄĸŶŦĖđĩĄĦĝėĵğĐŢĸĚĤ ħğijĩđĩĄĸĚĤĸđıĞģ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĚėĻĖŶřĮĔıŀļĝŞĔIJėĝĮĄĖĭĄ ĝıĹĦăĹđđĝĮĄ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĔŅĮļđşħġĮĞģİĕĹı ġĬþĞĮĞĚĭĖĕĴļŢ đşăĮŞ Ğ ĸćŞĖ ĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ ĖŅĮĸĝġĿđąĮĄĘġĔıĦŀ ĄĴ ĝĮĚĭĄĒĭģŶğĬĝĮĐ Ŋ - ŋ ĸđijĩĖ ĺđĞ ğĬĞĬĚĭĄĒĭģĀģğĸĄĿėĸĝġĿđļģşĻĖĔğĮĞćijĖŁ ħğijĩĔıĸŀ ĞĿĖľ ĄĮğĸĚĮĬąĬęŤăĸĝġĿđġăĻĖģĭĦđĴĸĚĮĬġIJĄŶğĬĝĮĐ Ŋ ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĀĩĞđĵ ĹġğđĖŅĮŁ ĩĞŞĮăĦĝŅĮŀ ĸĦĝĩ ĸĝijĩŀ ĒşĖĩŞĩĖĝıĻėąğİăĹĒĄĩĩĄĝĮąIJăĞşĮĞćŅĮĻĖēĴăđİĖ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĩĮħĮğ ĻćşĞĩđĩŞĩĖĸŶŦĖĩĮħĮğ ĞĩđĩŞĩĖĝığĦĸŶğıŁĞģĻćşĸŶŦĖĘĭĄąİŁĝĖŅŁĮĚğİĄ đşĮĖĄĮğĹŶğğĵŶ ĻćşĘġĔŅĮļģĖŢĺđĞĝıĸĩĄćĖĖŅĮĘġļŶĔŅĮļģĖŢļđşđı ĹĒŞŶŤĊħĮĔıŀĸĄİđĀijĩĩĮĄĮğĀĭĖ ĸĖijŀĩăąĮĄĦĮğėĮăĩĞŞĮăąŅĮĒşĩăĝı ĄĮğĤIJĄĥĮĚĭďĖĮĒŞĩļŶ ĸĚijŀĩĸŶŦĖĚijćĸĤğĥčĄİą ĻćşĸŶŦĖĒşĖĒĩ (rottstock grape) ĸĖijŀĩăąĮĄĩăĴŞĖėĮăćĖİđļĝŞĔĖĔĮĖĒŞĩ ĺğĀ ĹġĬĤĭĒğĵĻĖđİĖ ĸćŞĖ ļĦşĸđijĩĖęĩĞ ĹġĬĹĝġăėĮăćĖİđ

ĜĢġ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĚijćĘĭĄĚijĖŁ ėşĮĖļĝşġĝş ġĴĄ (Herb)

ĄğĬćĮĞđŅĮ ZINGIBERACEAE

ćijŀĩģăĤŢ ZINGIBERACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Kaempferia parviora Wall. ex Baker ĄğĬćĮĞđŅĮ ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖĚijćġşĝġĴĄĝıĸħăşĮĻĒşđİĖ ğĮĄĦĬĦĝĩĮħĮğĝıġĭĄĥĐĬĸŶŦĖŶĴřĝľ ļĝŞĞĮģĸŶŦĖ ħĮăļħġĸħĝijĩĖĄĭėĄğĬćĮĞĕğğĝđĮ þĐĬĒşĖĸġĿĄąĬĝıĹĒŞğĮĄĹġĬþĞĮĞĸŶŦĖħĭģ ĸĝijŀĩĺĒþIJŁĖ ĸĖijŁĩĻĖħĭģĦıĝŞģăħĝŞĖħğijĩĦıđŅĮ Ļė ĸŶŦĖĻėĸđıĞŀ ģĸğıĞăĦġĭėĀġşĮĞĄğĬćĮĞĕğğĝđĮ ĹĒŞĝĻı ėĻħĊŞĹġĬĸþıĞģĸþşĝĄģŞĮ ĘġİĹĔăĝşģĖĸŶŦĖĄğģĞþIJŁĖĝĮąĮĄğĮĄ đĩĄ ĩĩĄđĩĄąĮĄĞĩđþĩăĒşĖćŞĩġĬħĖIJŀăđĩĄ ĝıĻėĸġıŁĞăĔıŀćŞĩđĩĄ ğİĝŶĮĄđĩĄ ĦıþĮģ ĸĦşĖĸĄĦğĦıĝŞģă ĹġĬĸĄĦğĝıĦıĸħġijĩă ĄĮğŶġĵĄ ĄğĬćĮĞđŅĮĸŶŦĖĚijćŶġĵĄăŞĮĞ þĭŁĖĒĩĖĄĮğŶġĵĄąĬĝıĄĮğĸĒğıĞĝđİĖđşģĞĄĮğ ļēđĬ ļēĚğģĖ ĹġşģĞĄğŞĩăĻħşĝıĀģĮĝĄģşĮăŶğĬĝĮĐ ʼn ĸĝĒğ ĸŶŦĖĹŶġăĞĮģ ąĬĦĬđģĄĻĖĄĮğđĵĹġğĭĄĥĮ ĺđĞęŤăĸħăşĮġăĻĖħġĴĝĻħşĝıĀģĮĝġIJĄŶğĬĝĮĐ Ō-ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĻĖĚijŁĖĔıŀ ʼn ļğŞ ąĬĻćşĸħăşĮþĞĮĞĚĭĖĕĴŢŶğĬĝĮĐ Ŋňň ĄİĺġĄğĭĝ ĄĮğđĵĹġğĭĄĥĮĸĝijŀĩĩĮĞĴ ʼn ĸđijĩĖ ąĬđĮĞħĊşĮĄŅĮąĭđģĭćĚijć ĚğşĩĝĔĭŁăĻĦŞŶĴŜĞ ħĝĭĄĹġĬŶĴŜĞĀĩĄ ĻĖĩĭĒğĮĦŞģĖ ʼn,ňňň ĄİĺġĄğĭĝĒŞĩļğŞ ļĝŞĀģğĻĦŞŶĴŜĞĸĀĝı ĸĚğĮĬąĬĔŅĮĻħŁħĭģĄğĬćĮĞđŅĮĔıŀĸĄİđþIJŁĖĻħĝŀĞĮģ ĹġĬĞĩđĄğĬćĮĞļĝŀđŅĮ ĔŅĮĻħşĀĴĐĜĮĚĸŶġıŀĞĖļŶ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĻćşģİĕıĄĮğĹėŞăĸħăşĮ ĠđĵĄĮġþĞĮĞĚĭĖĕĴŢĔŅĮļđşĔĭŁăŶŖ ĹĒŞēşĮĒşĩăĄĮğĘġİĒħĭģĻħşĝıĀĴĐĜĮĚ ĒşĩăŶġĵĄþĞĮĞĚĭĖĕĴŢĒĮĝ ĠđĵĄĮġ þIJŁĖļđşđıĻĖėğİĸģĐĔıŀğŞĝ đİĖğŞģĖĈĴĞħğijĩđİĖŶĖĔğĮĞĔıŀĝıĄĮğğĬėĮĞĖŅŁĮļđşđı ćĩėĩĮĄĮĤħĖĮģĸĞĿĖ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ ĄğĬćĮĞđŅĮĦĮĝĮğēğĭėŶğĬĔĮĖļđşĔĭŁăĹėėĦđĹġĬĹėėĹħşă ĸćijŀĩĄĭĖģŞĮĦĮĝĮğēĸĦğİĝĦĝğğēĜĮĚĔĮăĸĚĤļđş ĩĞŞĮăđı ėğğĸĔĮĩĮĄĮğĺğĀĸėĮħģĮĖ ĺğĀħĭģĻą ĀģĮĝđĭĖĺġħİĒĦĵă ĹġĬĺğĀĄğĬĸĚĮĬĩĮħĮğ ćŞģĞĻħşğĬėėħĝĴĖĸģıĞĖĺġħİĒ ĔŅĮăĮĖĩĞŞĮăŶĄĒİ

ĜĢĢ


ĄğĬģĮĖ

ZINGIBERACEAE ćijŀĩģăĤŢ ZINGIBERACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Amomum testaceam Ridl. ĄğĬģĮĖ (ąĭĖĔėĴğı ŶŤĒĒĮĖı) ĄğĬģĮĖþĮģ ĄğĬģĮĖ ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĺĚĕİĦĭĒģŢ (ĜĮĀĄġĮă)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖĸħăşĮħğijĩħĭģĩĞĵŞĻĒşđİĖĝıþşĩ Ő - Ŋň þşĩ ĄşĮĖĻėĺĀşă ĄĮėĻėĒİđĄĭĖ ĻėĩĩĄĸģıĞĖĦġĭė ĄĭĖąĮĄĺĀĖĒşĖ Ļė ĦıĸþıĞģĝĭĖ ŶġĮĞĻėĸğıĞģĹħġĝ ĺĀĖĻėĝĖ ĘİģĸğıĞė ŶġĮĞĻėĦĵăąĮĄĚijĖŁ Ŋ - ʼnŊ ěĴĒ đĩĄ ĩĩĄđĩĄĸŶŦĖćŞĩĻĄġşĺĀĖĒşĖĸħĖijĩĘİģđİĖĸġĿĄĖşĩĞ ĄġıėđĩĄĝıĦıĸħġijĩă Ęġ ġĭĄĥĐĬğĵŶĔğăĄġĝ ĝıĸĝġĿđ ő - ʼnŐ ĸĝġĿđĒŞĩĘġ ĝıĄġİŀĖħĩĝĆĴĖĀġşĮĞĄĮğėĵğ ĒİđĘġĸŶŦĖćŞĩ ĝığĦĸĘĿđ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ

ĸąğİĊĸĒİėĺĒĹġĬĻħşĘġĘġİĒđıĻĖđİĖĔıŀĸŶŦĖđİĖğŞģĖŶĖĔğĮĞĝıĀģĮĝĩĴđĝĦĝėĵğĐŢĦĵă ğĬėĮĞĖŅŁĮļđşđı ĀģĮĝćijŁĖ ĻĖđİĖĹġĬėğğĞĮĄĮĤĦĵă ĒşĩăĄĮğğŞĝĸăĮ ħğijĩğŞĝğŅĮļğąĮĄĄĮğėĭăĹĦăþĩăĒşĖļĝşĩijŀĖĦŞģĖĻħĊŞąĬĚėŶġĵĄĒĮĝļħġŞĸþĮ ĦĵăąĮĄğĬđĭėĖŅŁĮĔĬĸġŶĮĖĄġĮă ōňň - Őňň ěĴĒ ŶğİĝĮĐĖŅŁĮęĖĸĆġıŀĞ ŋ,ňňň ĝİġġİĸĝĒğĒŞĩŶŖĹġĬĄğĬąĮĞĒĭģđı ĔĮăĜĮĀĻĒşĖĞİ ĝŶġĵĄĸŶŦĖĚijćĹĈĝğĬħģŞĮăĹēģþĩăĞĮăĚĮğĮħğijĩĹĖģþĩăĦģĖĞĮăĚĮğĮ

ĄĮğŶġĵĄ ģİĕĄı ĮğŶġĵĄ ĝı Ŋ ģİĕı Āijĩ ĺđĞģİĕĹı ĞĄħĖŞĩ ĹġĬģİĕĸı ĚĮĬĸĝġĿđ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĖİĞĝŶġĵĄĄĭĖĝĮĄļđşĹĄŞĚĖĭ ĕĴĄŢ ğĬėıŀ ĚĭĖĕĴĩŢ ĔĴ Ğĭ ĕĮĖı ĚĭĖĕĴąŢ Ėĭ ĔėĴğı ĚĭĖĕĴĖŢ ĀğĤğıĕğğĝğĮććĖİđħĖŞĩĹđăĹġĬħĖŞĩĸþıĞģ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ ĄğĬģĮĖąĭđĸŶŦĖĚijćĦĝĴĖļĚğĹġĬĚijćĸĀğijĩŀ ăĸĔĤćĖİđħĖIJăŀ ĔıĒŀ ġĮđĝıĀģĮĝĒşĩăĄĮğĦĵă ĸŶŦĖĸĀğijĩŀ ăŶğĴăĹĒŞăĄġİĖŀ ĩĮħĮğ ćĖİđĒŞĮăľ ĸćŞĖ ĄĮĹě ġĵĄĩĝ þĖĝŶŤă ĀĴĄĄıŁ ļĦşĄğĩĄ ĹġĬĝıĦğğĚĀĴĐ Ļćşþėĭ ġĝ þĭėĸĦĝħĬ ĹĄşĔĩş ăĩijđ ĔşĩăĸěŚĩ ŶģđĔşĩă ĖĩĄąĮĄĖıŁėĮăĔşĩăēİŀĖĖİĞĝėğİĺĜĀħĖŞĩĩŞĩĖĸćŞĖĸđıĞģĄĭėþİăĹġĬþŞĮ

ĜĢģ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ćĬĚġĵ

PIPERACEAE ćijŀĩģăĤŢ PIPERACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Piper sarmentosum Roxb. ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ćşĮĚġĵ (ĜĮĀĸħĖijĩ) ĘĭĄŶĵĖĮ ĘĭĄŶĵġİă ĘĭĄŶĵğİă ŶĵġİăĖĄ ĘĭĄĚġĵĖĄ (ĜĮĀĩıĦĮĖ) ĘĭĄĖĮăĸġİđ ĘĭĄĩıĸġİđ ĘĭĄĹĀ (ĜĮĀĻĒş)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĝıþşĩĹġĬŶġşĩăćĭđĸąĖ ĝıĻėĸþıĞģĒġĩđŶŖ ġŅĮĒşĖĦĵăŶğĬĝĮĐ ōň - Őň ĸĈĖĒİĸĝĒğ Ļė ĻėĸđıĞŀ ģĝıġĄĭ ĥĐĬĀġşĮĞğĵŶħĭģĻą ğĵŶĔğăĀġşĮĞĄĭėĻėĚġĵĹĒŞĝþı ĖĮđĸġĿĄĄģŞĮ ĦıĸþıĞģĸþşĝ đĩĄ ĝıþĖĮđĸġĿĄĦıþĮģ ĸŶŦĖćŞĩ ļĝŞĝıĄşĮĖ ĩĩĄđĩĄėğİĸģĐŶġĮĞĞĩđ Ęġ ĝıġĭĄĥĐĬĄġĝ ĸĝijŀĩĦĴĄĝıĦıĩĩĄĹđăĸġĿĄĖşĩĞ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĸŶŦĖļĝşĔıŀćĩėþIJŁĖĒĮĝĚijŁĖĔıŀġĴŞĝĒŅŀĮ ćijŁĖĹĆĬ þşĮăġŅĮĕĮğĻĖŶřĮđİėĹġşă

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ

ŶġĵĄĺđĞĻćşġŅĮĒşĖĔıŀĝıþşĩ ŋ - ō þşĩ ŶŤĄćŅĮąĖğĮĄăĩĄđıĹġşģąIJăĞşĮĞļŶŶġĵĄĻĖħġĴĝħğijĩĻćşļħġŶŤĄćŅĮ ĀĩĞđĵĹġ ĀģĮĝćĴĝŞ ćijĖŁ ħĝĭĖŀ ĚğģĖđİĖĹġĬĻĦŞŶĞŜĴ ĦĝŅĮŀ ĸĦĝĩ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĩĮħĮğ ĦŞģĖĔıŀĻćş ĞĩđĩŞĩĖ ĻėĩŞĩĖ ğĦĸĘĿđĸġĿĄĖşĩĞ ğĭėŶğĬĔĮĖĸŶŦĖĘĭĄ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ Ļė ĸąğİĊĩĮħĮğ þĭėĸĦĝħĬ ĔŅĮĸĦĝħĬĻħşăģđ ĔŅĮĻħşĸġijĩđġĝĈŞĮĖ đĩĄ ĹĄşĀĩĸĦĝħĬ ĔŅĮĻħşĸĦĝħĬĹħşă ćŞģĞþĭėġĝĻĖġŅĮļĦş ğĮĄ þĭėĸĦĝħĬĻħşĒĄĔĮăĔģĮğħĖĭĄ ėŅĮğĴăĕĮĒĴ ĒşĖ ĹĄşĸĦĝħĬĻĖĔğģăĩĄ þĭėĸĦĝħĬ

ĜĢĤ


đıŶġĮĄĭŁă

ASPARAGACEAE ćijŀĩģăĤŢ ASPARAGACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Aspidistra sutepensis K.Larsen ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ġıġĮģ ĖĮăĹġģ (ĸćıĞăĻħĝŞ) ġİăĹġģ ġİĖġĮģ

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ đıŶġĮĄĭŁăĸŶŦĖĚijćĔıŀĝıġŅĮĒşĖĩĞĵŞĻĒşđİĖ ĩĩĄĸŶŦĖĄĩ ĒşĖĦĵăŶğĬĝĮĐ Őň-ʼnňň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ćĩėþIJŁĖĻĖĔıŀĝığŞĝĸăĮ ĹġĬĝıĀģĮĝćijŁĖĦĵă Ļė ĻėĩĩĄĸŶŦĖĄĩąĮĄħĭģĻĒşđİĖĺđĞĒğă ĄşĮĖĻėĦĭŁĖĹġĬĄġĮĞĸŶŦĖĸĖijŁĩĸđıĞģĄĭĖ ĄĭėĻė ĻėğĵŶğŞĮăĸğıĞģĞĮģĹġĬþĩėþĖĮĖ ŶġĮĞĻėĹħġĝ þĩėĻėĸğıĞėħğijĩĸŶŦĖ ĀġijĖŀ ĸġĿĄĖşĩĞ ĻėĞĮģ ŋŐ - Ōň ĖİģŁ ĄģşĮă Ō-ō ĖİģŁ ĝıĹĄĖĄġĮăĻėćĭđĸąĖ Ļėĝı þĖĮđĻħĊŞĄģŞĮĖĮăĹġģ ĈIJăŀ ĝıġĄĭ ĥĐĬĀġşĮĞĄĭĖ đĩĄ đĩĄĸŶŦĖćŞĩĀġşĮĞđĩĄĄġşģĞļĝş ćŞĩđĩĄĝıþĖĮđ Ő-ʼnň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĄşĮĖćŞĩđĩĄĦıþĮģ đĩĄĞŞĩĞĦıþĮģĩĝĦıĝŞģăĸþşĝ ĩĩĄđĩĄğĬħģŞĮăĸđijĩĖ ĦİăħĮĀĝ - ĚĠĤąİĄĮĞĖ Ęġ ĀŞĩĖþşĮăĄġĝ þĖĮđĸĦşĖĘŞĮĤĵĖĞŢĄġĮăŶğĬĝĮĐ Ŋ ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĘİģćĭĖŁ ĖĩĄ þğĴþğĬ ĸŶġijĩĄħĖĮĹġĬĸħĖıĞģ ĘġĩŞĩĖĦıĸþıĞģ ĘġĹĄŞĦĖı ĮŁŅ ĒĮġĸþşĝ

ĄĮğŶġĵĄ ĄĮğŶġĵĄĺđĞĄĮğĹĞĄħĖŞĩąĮĄĒşĖĹĝŞĝĮŶġĵĄ ĄŞĩĖŶġĵĄĀģğĝıĄĮğĒĭđĹĒŞăĻė ĹġĬğĮĄĩĩĄĚĩŶğĬĝĮĐ Āģğ ŶġĵĄĹĈĝĄĭėĚijćħġĭĄ ĸćŞĖ ŶġĵĄĻĖĦģĖġŅĮļĞ ĦģĖġİŁĖąıŀ īġī đıŶġĮĄĭŁăĸŶŦĖļĝşŶřĮđİėĹġşă ćĩėþIJŁĖĻĖĔıŀĺġŞăĹĦăĹđđĖşĩĞ ĀģğŶġĵĄğĬĞĬħŞĮă ʼnxʼn ĸĝĒğ ĺđĞþĴđħġĴĝþĖĮđ ŊňxŊō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĀģĮĝġIJĄŶğĬĝĮĐ Ŋň ĸĈĖĒİĸĝĒğ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĩĮħĮğ ćŞĩđĩĄ þĩăđıŶġĮĄĭŁăĝığĦćĮĒİħģĮĖĩĝþĝĸġĿĄĖşĩĞ ĖŅĮĝĮŶğĴăĩĮħĮğĺđĞĻćşđĩĄĩŞĩĖĹġĬđĩĄĹĄŞ ĦĮĝĮğē ĖŅĮĝĮğĭėŶğĬĔĮĖĸŶŦĖĘĭĄĦđħğijĩġģĄĒşĝĸŶŦĖĘĭĄąİĝŁ ğĭėŶğĬĔĮĖĄĭėĖŅĮŁ ĚğİĄĹġĬĞĭăĖŅĮļŶŶğĴăğģĝĄĭėĘĭĄ ħġĮĞ ćĖİđĔŅĮĸŶŦĖĹĄăĹĀħğijĩĹĄăĄĭėŶġĮĹħşă đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĔĮăĜĮĀĸħĖijĩ ĻćşğĮĄþĩăĒşĖđıŶġĮĄĭŁăĒşĝĖŅŁĮğĭėŶğĬĔĮĖĹĄşĸąĿėħġĭăĸąĿėĸĩģ đşĮĖĸĤğĥčĄİą ćŞĩđĩĄ þĩăđıŶġĮĄĭŁăĦĮĝĮğēąŅĮħĖŞĮĞļđşĻĖğĮĀĮćŞĩġĬ Ō - ō ėĮĔ ĸŶŦĖĚijćĔıŀŶġĵĄĹġĬþĞĮĞĚĭĖĕĴŢļđşăŞĮĞ

Ĝģě

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĺđŞļĝŞğĵşġşĝ COMPOSITAE

ćijŀĩģăĤŢ COMPOSITAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Elephantopus scaber L. ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ħĊşĮŶğĮė ħĊşĮļĄŞĖĄĀĴĝŞ ħĖĮđĘĮ (ĜĮĀĸħĖijĩ) þıļŁ ěĖĄĀĴĝŞ (ĸġĞ) ħĖĮđĝıĹĀġĖ (ĦĴğĮĥċğŢĕĮĖı)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖĚğğĐļĝşġĝş ġĴĄĩĮĞĴħġĮĞŶŖ ĸĒıĞŁ ĒİđđİĖ ġŅĮĒşĖĹþĿăĹğă ĦĭĖŁ Ēĭ㣠Ēğă ĹĒĄĄİăŀ ĄşĮĖ ĦĮþĮ ĸŶŦĖĄĩĸĒıĞŁ ľ ĀġşĮĞĒşĖĘĭĄćıęğĭăŀ ĝığĮĄĩģė ġŅĮĒşĖĦĵăŶğĬĝĮĐ ō - ʼnŎ ĖİģŁ Ļė ĸŶŦĖĻėĸđıĞŀ ģ ĸğıĞăĒĭģĄĭĖğĩėĺĀĖĒşĖ ĺĀĖĻėĦĩėĹġĬĹĀėĄģŞĮŶġĮĞĻė ĝıþĖŶĄĀġĴĝ Ĕĭ㣠ĦĩăđşĮĖ ĹĒŞĔĩş ăĻėĝıþĖĝĮĄĄģŞĮħġĭăĻė þĩėĻėąĬħĞĭĄĒijĖŁ ľ đĩĄ ĝıĦþı ĮģĩĝĝŞģă ĸŶŦĖĄğĬąĴĄĩĭđĹĖŞĖĔıŶŀ ġĮĞđĩĄ ĝıĄġıėđĩĄğĵŶĔŞĩ ĺĀĖđĩĄĝıĄġıė ĸġıĞŁ ă ŋ Ąġıė ĄşĮĖđĩĄĞĮģĹġĬĹþĿăĚĴ㪠ĒğăąĮĄĄġĮăġŅĮĒşĖþIJĖŁ ļŶ ĦĵăĸđŞĖćĭđ Ęġ ĝıġĭĄĥĐĬĔğăĄġĝĸġĿĄĝĮĄ ğĩėľ ąĬĝıþĖĖĴŞĝŶĄĀġĴĝĩĞĵŞ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĺđĞĄĮğĻćşĸĝġĿđ ćŞģăĸđijĩĖĸĝĥĮĞĖ – ĚĠĥĜĮĀĝ ĸĝġĿđąĬĹĄŞ ĖŅĮĸĝġĿđĝĮħģŞĮĖĻĖĔıŀĔıŀĒşĩăĄĮğŶġĵĄ ĺđŞļĝŞğĵşġşĝ ĄĿąĬăĩĄŶĄĀġĴĝđİĖĸĩăĒĮĝĕğğĝćĮĒİ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ ĺđŞļĝŞğĵşġşĝąĬĻćşŶğĬĺĞćĖŢĻĖĄĮğĸŶŦĖĦĝĴĖļĚğĦŞģĖĻħĊŞ ĸĖijŀĩăąĮĄĝıĦŞģĖŶğĬĄĩėþĩă Clavcolide - b, Deoxeyelephantopin, Isodeoxeyelephantopin, epitriedelinol, lupeol, stigmasterd, triacon - i - ol, potassiumchloride, lupeolacetate ĸĝijŀĩĦĄĭđđşģĞĹĩġĄĩĪĩġŢ ąĬĝıĠĔĕİńĻĖĄĮğĞĭėĞĭŁăĸćijŁĩĹėĀĔıĸğıĞ Stephylococcus ĹġĬ Eschorichiacdi ĈIJŀăĦŞģĖĒŞĮăľ ĔıŀĻćşĒĮĝĦğğĚĀĴĐĞĮĝıđĭăĖıŁ ĒşĖ ĸŶŦĖĞĮĹĄşļĩ ģĭĐĺğĀ ĹĄşĩĄĭ ĸĦė ĹĄşļþş ħşĮĝĸġijĩđĄŅĮĸđĮ ĸŶŦĖĞĮęĮĖĦĝĮĖ ĸħĖĿėćĮ Ėİģŀ ĔşĩăĝĮĖ ėŅĮğĴăħĭģĻą þĭėĖŅŁĮĸħġijĩăĸĦıĞ Ļė ğĦĄğŞĩĞþijŀĖ ĻćşĻėĦđŶğĬĝĮĐ Ŋ ĄŅĮĝijĩ ĸĀıŀĞģĄĭėĖŅŁĮĝĭĖĝĬĚğşĮģĔĮėĮđĹĘġ ĹĄşĺğĀĘİģħĖĭă ğĮĄ ėđĘĦĝĄĭėĚğİĄļĔĞ ĹĄşŶģđěŤĖ ĹĄşĩĮĸąıĞĖ ħğijĩĖŅĮĝĮĒşĝğĭėŶğĬĔĮĖħġĭăĀġĩđėĴĒğ ĹĄşĩĮĸąıĞĖļđş ĒşĖ ğĮĄ Ļė ğģĝĄĭĖ ĹĄşŶŤĦĦĮģĬĚİĄĮğ þĭėĖİŀģ ėŅĮğĴăĄŅĮħĖĭđ þĭėĖŅŁĮĸħġijĩăĸĦıĞ ĹĄşđıĈĮŞ Ė ĹĄşĄĮĝĺğĀĻĖĦĒğı ğĭĄĥĮģĭĐĺğĀ ĹĄşļþş ĹĄşĩĭĄĸĦė ėŅĮğĴăħĭģĻą ğĭĄĥĮĹĘġĻĖĄğĬĸĚĮĬ ėğğĸĔĮĩĮĄĮğĸąĿėħĖşĮĩĄ

ĜģĜ


ĒĬļĀğşħĩĝ GRAMINEAE

ćijŀĩģăĤŢ GRAMINEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Cymbopogon nardus (L.) Rendle. ĒĬļĀğşĹđă (ĖĀğĤğıĕğğĝğĮć) ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ąĬļĀĝĬþĵđ ĒĬļĀğşĝĬþĵđ(ĜĮĀĸħĖijĩ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĒĬļĀğşħĩĝĸŶŦĖĚijćġşĝġĴĄ ĩĮĞĴħġĮĞŶŖ þIJĖŁ ĸŶŦĖĄĩĦĵăĩĮąēIJă Ŋ ĸĝĒğ þĖĸĄġıĞŁ ă ĝıĸħăşĮĻĒşđĖİ ĀġşĮĞĒĬļĀğşĹĄă Ļė ğĵŶĸğıĞģĞĮģ ĻėĀĝ ĝıĦĸı þıĞģ ĦıĄĮėĻėĩĩĄĝŞģăĹđă þĖĮđĻėĄģşĮăŶğĬĝĮĐ Ŋ ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĀģĮĝĞĮģĩĮąēIJă ʼn ĸĝĒğ ĻėđşĮĖėĖ þĖĮđĸġĿĄĄģŞĮ þĩė ĹġĬĘİģ ĻėĦĮĄ đĩĄ ćŞĩđĩĄĸġĿĄĸğıĞģ ĺĖşĝĩŞĩĖġă ĀġşĮĞĒşĖĩşĩ ćŞĩđĩĄĹĞĄĩĩĄĸŶŦĖĹþĖă ĹĒŞġĬĹþĖăĝıćĩŞ ĞŞĩĞ Ō - ō ćŞĩ ćŞĩđĩĄĦıĖĮŁŅ ĒĮġĹđăĀġŅĮŁ ĩĩĄđĩĄĻĖĠđĵ ħĖĮģ ĄġİĖŀ ħĩĝĹğăĄģŞĮĒĬļĀğşĹĄă

ģİĕĄı ĮğŶġĵĄ ĄĮğŶġĵĄĒşĖĒĬļĀğşħĩĝ ĻħşĸĒğıĞĝĒşĖĚĭĖĕĴĺŢ đĞĒĭđĹĒŞăĻħşĝþı ĩş ąŅĮĖģĖ Ŋ - ŋ þşĩ ĸħġijĩĄĮėĻėħĴĝş ĞĩđĔıĝŀ ı Ō - ō Ļė ĹġĬĒĭđŶġĮĞĻėĩĩĄ ĻćşĒĖş ĚĭĖĕĴŢ ŋ ĒşĖĒŞĩħġĴĝ ğĬĞĬŶġĵĄĔıĸŀ ħĝĮĬĦĝ ʼn - ʼn.Ŋō ĸĝĒğ ğĬĞĬĸģġĮĔıĸŀ ħĝĮĬĦĝĻĖĄĮğ ŶġĵĄ Āijĩ ĸđijĩĖĚĠĥĜĮĀĝ ĹġĬĝıęĖĒĄėşĮă ĹĒŞēĮş ęĖĔİ㣠ćŞģăĀģğğđĖŅĮŁ ĸŶŦĖĀğĭ㣠ĀğĮģĸĚijĩŀ ĻħşĹĒĄĄĩļđşĸğĿģþIJĖŁ ĦŅĮħğĭė ĚijĖŁ ĔıĻŀ ĖĄĮğŶġĵĄĒĬļĀğşħĩĝĖĭĖŁ ĸĖijĩŀ ăąĮĄĒĬļĀğşħĩĝĔĖĒŞĩĀģĮĝĹħşăĹġşăĔŅĮĻħşĦĮĝĮğēŶġĵĄļđşĻĖđİĖĔĴĄćĖİđĔĭ㣠ėĖĚijĖŁ ğĮėĹġĬĔığŀ ĮėĸćİăĸþĮĹĒŞĸąğİĊĸĒİėĺĒļđşđĻı ĖđİĖğŞģĖŶĖĔğĮĞ ĹġĬĄġĮăĹąşăĔıĝŀ Ĺı ĦăĹđđąĭđĝĮĄ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĻćşĸŶŦĖĞĮĹĄşŶĮĄĹĒĄ ĹĄşğđİ ĦıđģăĻĖŶĮĄ þĭėġĝĻĖġŅĮļĦş þĭėĺġħİĒğĬđĵ ĝıĠĔĕİĻń ħşĄġşĮĝĸĖijĩŁ ĸğıĞėėıėĒĭģ ĞĮĀĴĝĄŅĮĸĖİđ ćŅĮğĬġşĮăġŅĮļĦş ħĭģĻąĄğĬģĖĄğĬģĮĞ ĹĄşġĝĚĮĖļĦş ĹĄşĕĮĒĴ ĹĄşĸġijĩđġĝļĝŞŶĄĒİ đşĮĖĄĮğĹŶğğĵŶ ĦĮĝĮğēĻćşĻĖĄĮğĄŅĮąĭđĹġĬŶŚĩăĄĭĖĹĝġăğşĮĞĒŞĮăľ ĔĭŁăĻĖĸğijĩĄĦģĖ ļğŞĖĮ ĹġĬĜĮĞĻĖėşĮĖĸğijĩĖļđşĩĞŞĮăĝı ŶğĬĦİĔĕİĜĮĚĹēĝĞĭăļĝŞĄŞĩĻħşĸĄİđĄĮğĒĄĀşĮăþĩăĦĮğĚİĥĸħĝijĩĖĄĭėĄĮğĻćşĦĮğĸĀĝıĩıĄđşģĞ

Ĝģĝ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĸĔşĮĞĮĞĝŞĩĝ TACCACEAE

ćijŀĩģăĤŢ TACCACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze ļĝşĸĔşĮűĥı (ĜĮĀĄġĮă) ėĴĄğĩ (ĒğĮđ) ĦİăĺĒđŅĮ (ĄğĴăĸĔĚī) ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ħĖģđĹĝģ (ĜĮĀĩıĦĮĖ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖĚijćĻėĸġıĞŁ ăĸđıĞŀ ģ ļĝşħģĭ ġşĝġĴĄ ĝıħģĭ ĻĒşđĖİ ĦĬĦĝĩĮħĮğ Ļė ĸŶŦĖĻėĸđıĞŀ ģ ĸğıĞăĦġĭėĸģıĞĖĩĩĄĸŶŦĖĹĖģğĭĤĝığŶĵ ęřĮĝijĩĹĞĄĸŶŦĖ ŋ ĹĆĄ ĹĒŞġĬ ĹĆĄþĩėĸģşĮġIJĄ ĄşĮĖĻėğģĝĔĭ㣠ĄĮėĻė ĞĮģ Ŋň - ŏň ĸĈĖĒİĸĝĒğ đĩĄ ĝıġĄĭ ĥĐĬĸħĝijĩĖĈığŀ ĝŞ ĩĩĄĔıŶŀ ġĮĞĞĩđ đĩĄĞŞĩĞ Ŋň - Ōň đĩĄ ĄşĮĖđĩĄ ĞĮģ ĝıćĖŁĭ ĻėŶğĬđĭėğĩăğĭė ĄġıėğģĝĦıĸþıĞģħğijĩĸþıĞģĹĄĝĝŞģăĸþşĝ Ęġ ġĭĄĥĐĬğĵŶĔğăĄġĝğı ĜĮĞĻĖħĖIJăŀ ĘġĝıĸĝġĿđąŅĮĖģĖĝĮĄ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĚėļđşĔĭŀģľ ļŶĻĖĚijŁĖĔıŀŶřĮĸĒĿăğĭăĹġĬŶřĮĸėĊąĚğğĐ ĒĮĝĜĮĀĩıĦĮĖĒĩĖġŞĮă ćĩėþIJŁĖĻĒşĸăĮļĝşĔıŀĝıĦĜĮĚđİĖ ĀŞĩĖþşĮăğŞģĖĈĴĞ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ

Ļ溥ĮğĸĚĮĬĸĝġĿđĹġĬĄĮğĹĞĄħĭģĻĖćŞģăĸđijĩĖĄĭĖĞĮĞĖ - ĒĴġĮĀĝ ħĭģþĩăĸĔşĮĞĮĞĝŞĩĝĸğİĝŀ ĹĄŞĺđĞĦĭăĸĄĒąĮĄĘġ ĸğİĝŀ ĦĴĄąĬĝıĦĸı ħġijĩăĹġĬĸĝijĩŀ ĘŞĮĘġđĵąĬĸħĿĖĸĝġĿđĦıĖĮŁŅ ĒĮġĸŶŦĖąŅĮĖģĖĝĮĄ (ŶğĬĝĮĐ Ŋň - ŋň ĸĝġĿđ)

ĄĮğŶġĵĄ ĖŅĮĄġşĮĔıĸŀ ĚĮĬļģşĩĮĞĴ Ō - Ŏ ĸđijĩĖ ŶġĵĄħŞĮăĄĭĖŶğĬĝĮĐ ň.ō - ʼn.ň ĸĝĒğ ĻĖćŞģăĒşĖĠđĵęĖ ĚğşĩĝđĵĹġĄŅĮąĭđģĭćĚijć ĻĖćŞģă Ŋ ĸđijĩĖĹğĄ (ħġĭăąĮĄŶġĵĄ) ħġĭăąĮĄĔıĒŀ Ėş ĄġşĮĦĮĝĮğēĒĭ㣠Ēĭģļđş ąIJăĀĩĞđĵĹġĸĚıĞăĸġĿĄĖşĩĞ ąĮĄĖĭĖŁ ąIJăğĩĸĄĿė ĸĄıĞŀ ģĘġĘġİĒĻĖŶŖĒĩŞ ļŶ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĩĮħĮğ ĻćşĘġĔıĖŀ ĮŅ ĸĝġĿđĩĩĄĹġşģ ĹġĬħĭģĔıĩŀ ĞĵĻŞ ĒşđĖİ ĖŅĮĝĮĔŅĮĹŶŚăĸĔşĮĞĮĞĝŞĩĝ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĸŶŦĖĞĮėŅĮğĴăĄŅĮġĭă ĸŶŦĖĞĮğĬėĮĞ

ĜģĞ


ėĴĄ

ARACEAE ćijŀĩģăĤŢ ARACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Amorphophallus sp. ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĩıĘĄĴ ėĴĄġĮĞ ėĴĄĀĮăĀĄ

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖĚijćġşĝġĴĄ Ĕıĝŀ ħı ģĭ ĻĒşđĖİ ĄşĮĖĻėħğijĩĔıĸŀ ğıĞĄĄĭĖģŞĮĒşĖėĴĄ ąĬĹħşăĒĮĞĻĖĠđĵĹġşă ĸĝijĩŀ ēIJăĠđĵęĖąĬĸąğİĊþIJĖŁ ĝĮĻħĝŞ ħĭģĻĒşđĖİ ĝıþĖĮđĻħĊŞ ĦıĖĮŁŅ ĒĮġ ĩĮąĝıĖĮŁŅ ħĖĭĄēIJă ʼnň ĄİĺġĄğĭĝ ĸĖijĩŁ ĩŞĩĖ ĩģėĖŅĮŁ ĩĮąĦĵăļđşēăIJ ʼn.ō ĸĝĒğ ĘİģĸğıĞėĦıđĮŅ ĝıġĮĞŶğĬĦıþĮģ ĄğĬąĮĞĩĞĵĺŞ đĞĔĭģŀ ļŶ Ļė ĸŶŦĖĻėĸđıĞŀ ģ ĹĘŞĄăŀİ ĄşĮĖĸŶŦĖĔğăĚĴĝŞ ĀġşĮĞğĵŶğŞĝ ĒĭģĻėħĞĭĄĸģşĮĸŶŦĖħġĮĞĹĆĄ ĄşĮĖĻė ĄġĝĦıĸđıĞģĄĭėġŅĮĒşĖĞĮģ Őň-ʼnŎň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĦıĸþıĞģĩĝĖŅĮŁ ĒĮġ ĝıŶğĬĦıþĮģ đĩĄ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩ ĹĔăćŞĩąĮĄħĭģĻĒşđĖİ ĝıĻėŶğĬđĭėğĵŶĄğģĞħĴĝş ğĞĮăĀŢĔŶŀı ġĮĞćŞĩđĩĄ ĞĮģļđşēăIJ ōō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ğĵŶĄğģĞĹĀėĦıĖĮŁŅ ĒĮġĹđăĸþşĝ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ þĞĮĞĚĭĖĕĴđŢ ģş ĞĄĮğĹĞĄħĭģĝĮŶġĵĄ ħğijĩĺđĞģİĕĸı ĚĮĬĸĝġĿđ

ĄĮğŶġĵĄ ėĴĄćĩėđİĖğŞģĖ ğĬėĮĞĖŅĮŁ đı ĝıĹĦăĹđđğŅĮļğ ģİĕĄı ĮğŶġĵĄĺđĞĄĮğĹĞĄħĭģĝĮŶġĵĄĻĖćŞģăĠđĵğĩş ĖĹġĬĠđĵęĖ ĦŞģĖĻĖ ĠđĵħĖĮģĝĭĄĚĭĄĒĭģ ĦĮĝĮğēþĴđħĭģĝĮŶğĬĄĩėĩĮħĮğļđş

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ ĺđĞĔĭŀģļŶĀĖąĬğĵşąĭĄėĴĄĻĖĖĮĝþĩăĩĮħĮğĸĚijŀĩĦĴþĜĮĚĔıŀĩĴđĝļŶđşģĞĄġĵĺĀĹĝĖĹĖĖ (glucomannan) ĈIJŀă ĝıŶğĬĺĞćĖŢĒĩŞ ğŞĮăĄĮĞ ŶğĬćĮćĖĻĖĜĮĀĒĬģĭĖĩĩĄĸĆıĞăĸħĖijĩ ğĵąş Ąĭ ĖŅĮėĴĄĝĮŶğĬĄĩėĩĮħĮğĺđĞģİĕĚı ĖŁij ėşĮĖ ėĴĄĔıĖŀ Ğİ ĝ ĖŅĮĝĮğĭėŶğĬĔĮĖĝı Ŋ ćĖİđ Āijĩ ėĴĄħĵćĮş ă ħğijĩėĴĄĺĀğĮć (Amorphophallus korattensis Gagnep.) ĖİĞĝĄİĖĄşĮĖ ĻėĩŞĩĖĔıĝŀ ġı ĮĞĹġĬĸğİĝŀ ĺĘġŞąĮĄđİĖĻĖĠđĵęĖ ĺđĞġĩĄĸŶġijĩĄĩĩĄ ĖŅĮĝĮĒşĝąİĝŁ ĖŅĮŁ ĚğİĄ ħğijĩĻĦŞĹĄăĒŞĮă ľ ĦŞģĖħĭģĻĒşđĖİ ĒşĩăĄİĖĻĖĠđĵħĖĮģ ĺđĞĖŅĮĝĮħĭĖŀ ĸŶŦĖćİĖŁ ĚĩđıĀĮŅ ġşĮăĻħşĦĬĩĮđĸĚijĩŀ ļĝŞĻħşĀĖĭ ĹġşģĻĦŞĻĖĹĄăĔıĝŀ ğı ĦĸŶğıĞŁ ģĸĚijĩŀ ĔŅĮġĮĞ ĹĀġĸĈıĞĝĩĩĄĈĮĸġĒĻĖħĭģ ħğijĩĖŅĮĝĮĔŅĮþĖĝĹĄăėģćĄĿĩğŞĩĞĸćŞĖĄĭĖ

Ĝģğ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĘĭĄĄğĬćĭė COMPOSITAE

ćijŀĩģăĤŢ COMPOSITAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Xanthium indicum Koen. ex Roxb. ħĊşĮĘĝĞĴŞă (ĸćıĞăĻħĝŞ) þıŁĩşĖ (ĜĮĀĸħĖijĩ - ĜĮĀĩıĦĮĖ) ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă þıŁĀğĩĄ (ğĮćėĴğı) þıŁĩşĖĖŅŁĮ (ĖĀğĚĖĝ) þıŁĩşĖđĩĖ (ĸġĞ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖĚijćġşĝġĴĄ ĦĵăŶğĬĝĮĐ ʼn - ʼn.ō ĸĝĒğ ġĭĄĥĐĬĔğăĚĴĝŞ ĝıĀģĮĝĄģşĮăþĩă ĔğăĚĴĝŞ ŶğĬĝĮĐ ʼnŊň - ʼnŋň ĸĈĖĒİĸĝĒğ Ąİăŀ ĄşĮĖ ĝıþĖþIJĖŁ ŶğĬŶğĮĞ Ļė ĸŶŦĖĻėĸđıŀĞģ ğĵŶĦĮĝĸħġıŀĞĝ ħĞĭĄĸģşĮġIJĄ þĩėĻėħĞĭĄĸŶŦĖěŤĖŶġĮ ĘİģĦĮĄ ĄşĮĖĞĮģ đĩĄ ĝıđĩĄĒĭģĘĵĩş ĩĄĔıŶŀ ġĮĞĞĩđ đĩĄĒĭģĸĝıĞĩĩĄĸŶŦĖćŞĩ ćŞĩġĬ Ŋ đĩĄĔıăŀ ĮŞ ĝĻė Ęġ ĘġĸŶŦĖğĵŶļþŞ ĝıħĖĮĝĖĴĝŞ ŶġĮĞĺĀşăĦŅĮħğĭėĸĄĮĬĒİđĩĞĵĺŞ đĞğĩė

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ þĞĮĞĚĭĖĕĴĺŢ đĞĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ ĒşĖĹĝŞĔĦŀı ĝėĵğĐŢąĬĘġİĒĸĝġĿđĚĭĖĕĴļŢ đşŶğĬĝĮĐ Ŋňň - ōňň ĸĝġĿđĒŞĩĒşĖ ĺđĞ ĻĖŶŤąąĴėĖĭ đİĖĻĖĦĜĮĚĕğğĝćĮĒİ ħğijĩĔıĖŀ Į þĮđĀģĮĝĩĴđĝĦĝėĵğĐŢ ĒşĖĘĭĄĄğĬćĭėąIJăĝıþĖĮđþĩăġŅĮĒşĖĸġĿĄġăĹġĬĻħş ĘġĘġİĒĸĝġĿđĚĭĖĕĴĔŢ Ėŀı ĩş ĞġăđşģĞ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ

đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĦŞģĖþĩăĒşĖ ğĦĸĞĿĖĸęŘŧĩĖ ĻćşĒŅĮĚĩĄĹĄşŶģđėģĝ ĒşĝĸĩĮĖŅŁĮġşĮăĹĘġ ĂŞĮĸćijŁĩĺğĀėĮđĹĘġ ĹĄşļþşąĭėĦĭŀĖ þĭėĸħăijŀĩ þĭėĖŅŁĮġĮĞ ğĬăĭėŶğĬĦĮĔ ĹĄşĺğĀļþþşĩĩĭĄĸĦė ĹĄşŶģđŶğĬąŅĮĸđijĩĖ ĹĄşĝĴĒĄİđ ĹĄşĺğĀ ĸĄıŀĞģĄĭėĔĮăĸđİĖŶŤĦĦĮģĬ ĹĄşĄğĬĸĚĮĬĩĭĄĸĦė ĹĄşŶģđĄġşĮĝĸĖijŁĩ ğĭĄĥĮĺğĀħİđ ĹĄşĚİĥĹĝġĦĭĒģŢ ĄĭđĒŞĩĞ ĹĄşħģĭđ ĹĄşŶģđĤığĥĬ Ŷģđħĵ ĦŞģĖþĩăĻė ğĦĸĞĿĖĸęŘĩŧ Ė ĹĄşĺğĀĸĄıĞŀ ģĄĭėĒŞĩĝĖŅĮŁ ĸħġijĩă ĸğİĝ ăĵĦģĭđ ĚĩĄĹĄşŶģđėģĝ ĹĄşĚĥİ ĹĝġăĦĭĒģŢĄđĭ ĒŞĩĞ ĹĄşħİđ ĹĄşŶģđĤığĥĬ ĹĄşŶģđħĵ ĹĄşħģĭđ ĦŞģĖþĩăğĮĄ ğĦþĝĸĞĿĖ ĸąğİĊĩĮħĮğ ĹĄşģĭĐĺğĀ ĒŞĩĝĖŅŁĮĸħġijĩă ĹġĬĝĬĸğĿă ĦĝĮĖĹĘġĻćşħşĮĝĸġijĩđ đĭėĚİĥ ğşĩĖ ĹĄşļþş þĭėŶŤĦĦĮģĬ Ęġ ğĦĸĞĿĖĸęŘĩŧ Ė ėŅĮğĴăĄŅĮġĭă ĹĄşğđİ ĦıđģăąĝĵĄ ğĬăĭėĄĮğĸĄğĿăþĩăĄġşĮĝĸĖijĩŁ ĹĄşŶģđĻĖĺğĀļþþşĩĩĭĄĸĦė ĹĄşĩĭĝĚĮĒ ĹĄşġĝĚİĥ ĹĄşĺğĀĔşĩăĝĮĖ þĭėĸħăijŀĩ ĹĄşğşĩĖĻĖ ĸĝġĿđ ğĦĸęŘŧĩĖ ĹĄşĺğĀĸğijŁĩĖ

ĜģĠ


ĘĭĄĄĵđ

ATHYRIACEAE ćijŀĩģăĤŢ ATHYRIACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Diplazium indicum Koen. Ex Roxb. ĄĵđĄİĖ ĄĵđĀIJ ĄĵđĖŅĮŁ ĘĭĄĄĵđ ħĭĦđŅĮ (ĜĮĀĸħĖijĩ) ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖĸěŕğĖŢ ćĖİđħĖIJăŀ Ĕıĝŀ þı ĖĮđĻħĊŞ ĝĭĄĩĞĵĻŞ ĖĔıġŀ ĝŞĴ ĝıĖĮŁŅ þĭăąIJăļđşćĩŀij ģŞĮ ĄĵđĖŅĮŁ ħğijĩĄĵđ ħşģĞ ĝıĸħăşĮĒĭ㣠Ēğă ĦĮĝĮğēĦĵăļđşĝĮĄĄģŞĮ ʼn ĸĝĒğ ĸħăşĮŶĄĀġĴĝđşģĞĸĄġĿđĸþşĝēIJăđŅĮ þĩėĸĄġĿđħĞĭĄ ĸŶŦĖĈıěŀ ĖŤ Ļė ĩĩĄĝĮąĮĄĞĩđĸħăşĮ ĄşĮĖĻėĞĮģ ĒĭģĻėĸŶŦĖĻėŶğĬĄĩėĹėėþĖĖĄ Ŋ-ŋ ćĭĖŁ ĞĮģ ğĮģ ʼn ĸĝĒğ ĄģşĮăļđşēăIJ ōň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĻėĞŞĩĞĀĵġŞ ĮŞ ăĸġĿĄĄģŞĮĻėĞŞĩĞĦŞģĖĄġĮă ĻėĞŞĩĞĸŶŦĖĻėėĮăŶġĮĞĸğıĞģĹħġĝĺĀĖĝĖþĩėħĞĭĄġIJĄĸŶŦĖĹĆĄ ĸĦşĖĻėĹėė þĖĖĄĞĮģēIJăĹĒŞġĬĹĆĄ ĝıĸĦşĖĻėĞŞĩĞğĮģ ʼnň ĀĵŞ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĦĮĝĮğēĻćşĒşĖĩŞĩĖĔıŀĹĞĄĩĩĄĝĮąĮĄĒşĖĹĝŞ ĺđĞğĮĄĔıŀĦĝėĵğĐŢþĩăĘĭĄĄĵđĔıŀħŞĮăąĮĄĒşĖĸđİĝĒğăĦŞģĖŶġĮĞ ğĮĄĔıŀĺĘġŞĚşĖđİĖąĬĸąğİĊĸŶŦĖĒşĖĩŞĩĖ ĈIJŀăąĬĸĄİđğĩėľ ĒşĖĹĝŞ ĦĮĝĮğēĹĞĄĝĮŶġĵĄļđş þĞĮĞĚĭĖĕĴŢđşģĞĦŶĩğŢ ĔıŀŶġİģ ļŶĒĄĹġĬăĩĄąĮĄĒşĖĻħĝŞ

ĄĮğŶġĵĄ ĻħşþĴđđİĖĞĄğŞĩăĸŶŦĖĹēģĞĮģ þĴđħġĴĝġIJĄŶğĬĝĮĐ Ŋň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĖŅĮĒşĖĚĭĖĕĴŢġăŶġĵĄĻĖħġĴĝ ĻćşğĬĞĬŶġĵĄ ğĬħģŞĮăĒşĖĹġĬğĬħģŞĮăĹēģĀijĩğĬĞĬ Ŋňxōň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ğđĖŅĮŁ ĻħşĦĝŅĮŀ ĸĦĝĩ ħġĭăąĮĄŶġĵĄŶğĬĝĮĐ Ŏ ĸđijĩĖĄĿĹĒĄĞĩđĻħş ĸĄĿėğĭėŶğĬĔĮĖĹġĬþĮĞļđş

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĩĮħĮğ ĘĭĄĄĵđĸŶŦĖĘĭĄĔıĝŀ ĺı ŶğĒıĖĀŞĩĖþşĮăĦĵă ĻėĩŞĩĖĹġĬĞĩđĩŞĩĖĖİĞĝĖŅĮĝĮġģĄħğijĩġģĄğĮđĄĬĔİąĝŁİ ĖŅĮŁ ĚğİĄ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ĻėĘĭĄĄĵđĝığĦĸĞĿĖ ĹĄşļþşĒģĭ ğşĩĖ ēĩĖĚİĥļþş ĹĄşĚĥİ ĩĭĄĸĦė

Ĝģġ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĘĭĄħĖĮĝ ARACEAE

ćijŀĩģăĤŢ ARACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Lasia spinosa (L.) Thwaites ĘĭĄĒĮĸŶśĬ (ĜĵļĔĞ ĄĮĨĦİĖĕĴŢ) ĄĬġı (ĝġĮĞĵ ĖğĮĕİģĮĦ) ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşġĝş ġĴĄħġĮĞŶŖ ĸŶŦĖļĝşąĮŅ ĚģĄėĩĖćĖİđħĖIJăŀ Ĕıĸŀ ĄİđąĮĄħĭģħğijĩĸħăşĮĔıĩŀ ĞĵŞ ĻĒşđĖİ ĒşĖĦĵăŶğĬĝĮĐ ōň - ŏň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ġŅĮĒşĖĦıĸþıĞģ ĝıħĖĮĝĒġĩđġŅĮĒşĖ ąĖēIJăĻė Ļė ĸŶŦĖĻėĸđıĞŀ ģ ĦıĸþıĞģ ġĭĄĥĐĬĻėĝığĩĞĸŶŦĖĹĆĄľ ĹġşģĹĒŞĀģĮĝĦĝėĵğĐŢþĩăĒşĖ ħġĮĞĻėąĬĝığĩĞħĞĭĄğĵŶħĩĄğı ĄşĮĖþĩăĻėĞĮģ ōň - ŏň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĝıħĖĮĝ ĒġĩđġŅĮĒşĖąĖēIJăĻė ĦĭĖĻėĹġĬĸĦşĖþĩėþĖĮĖĻėđşĮĖħġĭăĝıħĖĮĝĒġĩđĹĖģ đĩĄ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩ đĩĄĞŞĩĞĦıĸħġijĩăĩŞĩĖĩĭđĄĭĖĹĖŞĖĸŶŦĖĹĔŞă ĸŶŦĖđĩĄĦĝėĵğĐŢĸĚĤ ĝıĄġıėğģĝ Ō-Ŏ Ąġıė ĸĄĦğĸĚĤĘĵş Ō-Ŏ ĩĭĖ ĹĘŞĖğĩăćŞĩđĩĄĦıĖĮŁŅ ĒĮġ ğĵŶħĩĄ ĹĀėĒĭ㣠þIJĖŁ ħğijĩĺĀşăėİđĸŶŦĖĸĄġıĞģ Ęġ ĝıġĄĭ ĥĐĬĀġşĮĞĦĭėŶĬğđ ĦıĸþıĞģĸþşĝ þĖĮđĀģĮĝĞĮģþĩăĘġ ʼn - Ŋ ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĘİģąĬļĝŞĸğıĞė ąĬþğĴþğĬ ĘġħĖIJăŀ ąĬĻħşĸĝġĿđŶğĬĝĮĐ Őň - ʼnňň ĸĝġĿđ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ

ĦŞģĖĝĮĄąĬĚėĔıėŀ ğİĸģĐĔıćŀ ĖŁij ğİĝħĖĩăĖŅĮŁ þşĮăġŅĮĕĮğ ħğijĩğİĝĹĝŞĖĮŁŅ ĻĖŶřĮđăđİė ćĩėĩĞĵėŞ ğİĸģĐĔıĹŀ ĦăğŅĮļğćĩėđİĖ ğŞģĖĈĴĞ ĹġĬĝıĀģĮĝćijĖŁ ĩĞĵĒŞ ġĩđĸģġĮ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĦĮĝĮğēþĞĮĞĚĭĖĕĴĺŢ đĞĄĮğĻćşħģĭ ħğijĩĸħăşĮ ĸŶŦĖģİĕĄı ĮğĔıĦŀ ĬđģĄĔıĦŀ đĴ ĹġĬļđşĘġđı

ĄĮğŶġĵĄ ĒşĖĄġşĮĔıŶŀ ġĵĄąĬĒşĩăĹþĿăĹğăĹġĬĦĝėĵğĐŢ ĩĮĞĴŶğĬĝĮĐ ʼn ĸđijĩĖ ąĬĹĒĄĻė ʼn - Ŋ Ļė ĦĮĝĮğēĞşĮĞĄġşĮġăėĖēĴă þĖĮđ Ō x ʼnň ĖİģŁ ĻĖĔıđŀ Ėİ ğŞģĖĈĴĞĄĿļđş ēşĮħĮĄąĬŶġĵĄėĖĹŶġăĔıĝŀ Ėı ĮŁŅ þĭă ĄĿĀģğđĵğĬĞĬĔıĸŀ ħĝĮĬĦĝĸĚğĮĬĘĭĄħĖĮĝĦĮĝĮğē þĞĮĞĚĭĖĕĴļŢ đşĸğĿģ ļĝŞĀģğŶġĵĄēıąŀ ĖĸĄİĖļŶ ĄğĐıĔŶŀı ġĵĄĻĖĔŞĩĈıĸĝĖĒŢ ĄĿĀģğĻćşĒĖş ĄġşĮŶğĬĝĮĐ ʼnň - ʼnō ĄġşĮ ĘĭĄħĖĮĝąĬĝı ĄĮğĸąğİĊĸĒİėĺĒĸğĿģĝĮĄēşĮħĮĄĝıĖĮŁŅ þĭăħğijĩđİĖćijĖŁ ğŞģĖĈĴĞ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĩĮħĮğ ĞĩđĩŞĩĖ ĻėĩŞĩĖ ĖŅĮļŶĒşĝ ġģĄ ħğijĩĒşĝĄĭėĄĬĔİğėĭ ŶğĬĔĮĖĸŶŦĖĘĭĄąİĝŁ ĄĭėĖŅĮŁ ĚğİĄ ħğijĩĖŅĮļŶđĩăĹġĬğĭėŶğĬĔĮĖ ĄĭėĖŅĮŁ ĚğİĄŶġĮğşĮ ĖŅĮļŶŶğĴăĸŶŦĖĹĄă ĸćŞĖ ĹĄăĦşĝ ĹĄăĄĭėļĒŶġĮ ħğijĩĘĭđĄĿļđş đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ćŞģĞĻĖĄĮğþĭėĸĦĝħĬ

ĜģĢ


ěŚĮĔĬġĮĞ ACANTHACEAE

ćijĩŀ ģăĤŢ ACANTHACEAE ćijĩŀ ģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall.ex Ness ćijĩŀ ĚijĖŁ ĸĝijĩă ěŚĮĔĬġĮĞĺąğ ĖŅĮŁ ġĮĞĚĭăĚĩĖ (ĄğĴăĸĔĚī) ĸþĞĒĮĞĞĮĞĀġĴĝ (ĺĚĕĮğĮĝ) ěŚĮĦĮă (ĚĖĭĦĖİĀĝ) ĦĬĔşĮĖ (ĚĭĔġĴă) ħĊşĮĄĭĖăĵ (ĦăþġĮ) ĸĝĂĔĬġ (ĞĬġĮ) ěŚĮ ĦĮĝĦİėđı (ğşĩĞĸĩĿđ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖĚğğĐļĝşġĝş ġĴĄĔıĝŀ ġı ĮŅ ĒşĖĒĭ㣠ĒğăĦŞģĖŶġĮĞĄİăŀ ĸŶŦĖĦıĸŀ ħġıĞŀ ĝ ąĬĹĒĄĄİăŀ ĄşĮĖ ĩĩĄĸĆĚĮĬđşĮĖþşĮăĸĔŞĮĖĭĖŁ Ąİăŀ ĄşĮĖĝıĦĸı þıĞģĹġĬąĬĦĵăŶğĬĝĮĐ ʼn-Ŋ ěĴĒ Ļė ĩĩĄĻėĸđıĞŀ ģ ġĭĄĥĐĬþĩăĻėĹĀėĒğăŶġĮĞĹġĬĺĀĖĻėĹħġĝ ĘİģĻėĸŶŦĖĝĭĖĝı ĦıĸþıĞģ đĩĄ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩĒĮĝăŞĮĝĻėĹġĬĦŞģĖĞĩđþĩăĒşĖ ġĭĄĥĐĬþĩăđĩĄĸŶŦĖħġĩđ ŶġĮĞđĩĄĹĞĄĩĩĄĸŶŦĖ ō Ąġıė ĦıþĮģ ħğijĩĩĝĝŞģăĩŞĩĖ ľ đĩĄąĬĹėŞăĩĩĄ ĸŶŦĖ Ŋ ŶĮĄ ĔıŶŀ ĮĄėĖĹĞĄĩĩĄĸŶŦĖ ŋ Ąġıė ġŞĮă Ŋ Ąġıė ĝıĄġıėĸġıĞŁ ă ō Ąġıė Ęġ ĀġşĮĞĄĭėĘġþĩăĒşĖĒşĩĞĒİŀăĹĒŞĝıþĖĮđĸġĿĄĹġĬĦĭŁĖĄģŞĮ ĘġĖıŁąĬĒĭŁăĝĴĝĄşĮĖ đĩĄ ĸĝijŀĩĘġĹĄŞĸĒĿĝĔıŀĄĿĹĒĄĩĩĄĸŶŦĖĦĩăĈıĄĔŅĮĻħşĝĩăĸħĿĖĸĝġĿđĜĮĞĻĖ ĦıĖŅŁĮĒĮġĹėĖ ľ ĝıĩĞĵąŞ ĮŅ ĖģĖĝĮĄ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĸŶŦĖļĝşĄġĮăĹąşă ĸąğİĊĸĒİėĺĒļđşđĻı ĖđİĖĔĴĄćĖİđ ĹġĬąĬŶġĵĄļđşĔĄĴ ĠđĵĄĮġ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ þĞĮĞĚĭĖĕĴĺŢ đĞĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ Ĕĭ㣠ĒşĖ ĹĄşėđİ ćĖİđĒİđĸćijĩŁ ĹĄşĔĮăĸđİĖĩĮħĮğĩĭĄĸĦė ĹĄşħģĭđ ĹĄşĔĩĖĈİġ ĹĄşŶĩđĩĭĄĸĦė ĹġĬĹĄşĩĮĄĮğĔşĩăĸđİĖ Ļė ğĭĄĥĮĹĘġĖŅĮŁ ğşĩĖġģĄ ĹĄşļěļħĝş ĺđĞĄĮğĖŅĮĝĮėđĘĦĝĄĭėĖŅĮŁ ĝĭĖĚijćĻćşĔĮĒğăėğİĸģĐĔıĸŀ ŶŦĖĹĘġ

Ĝģģ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ĹĝăġĭĄ LABIATAE

ćijŀĩģăĤŢ LABIATAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Ocimum americanum L. ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĝĭăġĭĄ (ĜĮĀĄġĮă) ĄĩĝĄşĩþĮģ (ĜĮĀĸħĖijĩ) ĘĭĄĩıĒĵŞ (ĸġĞ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖļĝşġĝş ġĴĄþĖĮđĸġĿĄ ġŅĮĒşĖĝıĀģĮĝĦĵăŶğĬĝĮĐ Ŋ-ŋ ěĴĒ ĺĀĖġŅĮĒşĖĹþĿă ġŅĮĒşĖ ĹĒĄĄİăŀ ĄşĮĖĦĮþĮĝĮĄ Ąİăŀ ĩŞĩĖĸŶŦĖĸħġıĞŀ ĝ Ļė ĸŶŦĖĻėĸđıĞŀ ģ ġĭĄĥĐĬþĩăĻėĄġĝğı ŶġĮĞĻėĹħġĝ ĝıĦĸı þıĞģĩŞĩĖ ĝıþĖĖİĝŀ ĄġİĖŀ Ļėħĩĝ đĩĄ ĩĩĄĸŶŦĖćŞĩ ĒĮĝėğİĸģĐŶġĮĞĄİăŀ ħğijĩĞĩđđĩĄĝıġĄĭ ĥĐĬĸŶŦĖĄġıėĦıþĮģ đĩĄąĬ ĀăĔĖĹġĬĩĞĵļŞ đşĖĮĖ Ęġ ĸĝijĩŀ ĄġıėđĩĄğŞģăĄĿąĬĸŶŦĖĘġ ĘġĝıþĖĮđĸġĿĄ ĦıĖĮŁŅ ĒĮġĸþşĝ ĜĮĞĻĖĘġĝıĸĝġĿđĩĞĵŞ Ō ĸĝġĿđ

ĖİĸģĤģİĔĞĮ ĸŶŦĖĚğğĐļĝşĄġĮăĹąşă ĔĖĒŞĩĹĦăĹđđļđşđı

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĦĮĝĮğēþĞĮĞĚĭĖĕĴŢđşģĞĄĮğĸĚĮĬĸĝġĿđ ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĩĮħĮğ Ļė ĻćşŶğĴăĩĮħĮğ ćŞģĞĹĒŞăĄġİŀĖ ĻĦŞĹĄăĸġıĞă ğĭėŶğĬĔĮĖĸŶŦĖĘĭĄĸĀıĞăĄĭėþĖĝąıĖ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ġŅĮĒşĖ ĻćşġĮŅ ĒşĖĦđ ĖŅĮĝĮĒşĝĸĩĮĖŅĮŁ đijĝŀ ĸŶŦĖĞĮĹĄşļĩ þĭėĸħăijĩŀ þĭėġĝ ĄğĬĒĴĖş ĹġĬĹĄşĺğĀĔĮăĸđİĖĩĮħĮğ Ļė ĻćşĻėĦđ ĖŅĮĝĮĒŅĮĻħşġĬĸĩıĞđĀĭŁĖĸĩĮĖŅŁĮĄİĖ ĸŶŦĖĞĮĹĄşħģĭđ ĹĄşħġĩđġĝĩĭĄĸĦė ĹĄşĺğĀĔşĩăğŞģă ħğijĩĻćş ĄĮĄĻėĔıŀĒŅĮĔĮĹĄşĺğĀĘİģħĖĭăĔĴĄćĖİđ ĸĝġĿđ ćŞģĞđĵđĈIJĝĖŅŁĮĒĮġĻĖĸĦşĖĸġijĩđ þĭėĸħăijŀĩ ĹġĬćŞģĞĸĚİŀĝŶğİĝĮĐþĩăĩĴąąĮğĬĸŶŦĖĸĝijĩĄġijŀĖĻĖġŅĮļĦş

ĜģĤ


ĸğŞģ

ZINGIBERACEAE

ćijŀĩģăĤŢ ZINGIBERACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Amomum villosum Lour, var xanthioides (Wall. ex Baker) T. L. Wu&S. Chen ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ħĝĮĄĸħĖŞă (ĦğĬėĴğ)ı ħĝĮĄĸĖĿă (ĜĮĀĒĬģĭĖĩĩĄĸĆıĞăĸħĖijĩ) ĝĬĩıŁ ħĝĮĄĩıŁ (ĸćıĞăĻħĝŞ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖĚijćĻėĸġıĞŁ ăĸđıĞŀ ģ ĝıĄĮğĸąğİĊĸĒİėĺĒĹėėĄĩ ĝıġĮŅ ĒşĖĔĩđĩĞĵĻŞ ĒşđĖİ ĸğıĞĄģŞĮ ĸħăşĮ ąĬĩĞĵŞġIJĄąĮĄĘİģđİĖļĝŞĝĮĄĖĭĄ ĺđĞćĵĦŞģĖþĩăĻėĔıŀĺĘġŞĚşĖđİĖþIJŁĖĝĮ ĀġşĮĞġŅĮĒşĖĦıĸþıĞģ ĸğıĞĄģŞĮġŅĮĒşĖĸĔıĞĝ ėğİĸģĐĺĀĖĒşĖĸĔıĞĝ ļĝŞĝĹı ĘŞĖĻė ėğİĸģĐ ĒĩĖĄġĮăþĩăġŅĮĒşĖēIJăĒĩĖŶġĮĞþĩăġŅĮĒşĖĸĔıĞĝ Ļė ąĬĝığŶĵ ĻėĞĮģĸğıĞģþĩėþĖĮĖŶġĮĞĻėĹħġĝĸğıĞăĦġĭėēıŀ ĄşĮĖĻėĦĭĖŁ ħğijĩļĝŞĝı ĄşĮĖĻė ġİŁĖĻė ĝıþĖĮđŶĮĖĄġĮă ļĝŞĸŶŦĖĹĆĄ ħğijĩĹĆĄĦĭŁĖľ ĻėŶğĬđĭėħġĭĄ ĔĴĄĻėąĬĝıþĖĮđĸĔŞĮĄĭĖ ĻėŶğĬđĭėĞŞĩĞĸćijĩŀ ĝĄĭĖĸŶŦĖħġĩđĦĭĖŁ ŶġĮĞĹĞĄĩĩĄ ĸŶŦĖ Ŋ ĹĆĄ ħġĩđĄġıėđĩĄĦĭĖŁ ĸĔŞĮĄĭėħġĩđĄġıėĸġıĞŁ ăħğijĩĩĮąĞĮģĄģŞĮĸġĿĄ ĖşĩĞ đĩĄ ĸĄİđąĮĄĒĮĔıĸŀ ħăşĮ ĒğăėğİĸģĐĺĀĖþĩăġŅĮĒşĖĸĔıĞĝ ĺđĞėĮăĦŞģĖþĩăćŞĩđĩĄ ęŤăĩĞĵŞĻĖđİĖ ćŞĩđĩĄĦŞģĖĻħĊŞąĬĝıđĩĄĈIJŀăĸğıĞăĩĭđĄĭĖĹĖŞĖ Ęġ ĸŶŦĖĹĀŶĈĵġ ĀŞĩĖþşĮăĄġĝ ħğijĩğığĵŶļþŞ ĦıĖŅŁĮĒĮġ ĝıþĖĦıĹđăŶĄĀġĴĝ Ęİģ þĩăĘġĩĮąĝıþĖħĖĮĝĹħġĝħğijĩĸĄġıĞŁ ă ĜĮĞĻĖĘġĝıĸĝġĿđĸŶŦĖąŅĮĖģĖĝĮĄ

ĄĮğŶġĵĄ ĖİĞĝĖŅĮĦŞģĖĔıĸŀ ğıĞĄģŞĮĸħăşĮħğijĩħĖŞĩĈIJăŀ ĸğıĞĄģŞĮĚĭĖĕĴŢ ĸĖijĩŀ ăąĮĄĻħşđĩĄĹġĬĘġĸğĿģĄģŞĮŶġĵĄĺđĞĸĝġĿđ þIJĖŁ ļđşĻĖđİĖ ĹĔėĔĴĄćĖİđ ŶġĵĄļđşĔĄĴ Ġđĵ ĹĒŞĺđĞĔĭģŀ ļŶąĬĸğİĝŀ ŶġĵĄĻĖĸđijĩĖĝİēĖĴ ĮĞĖ - ĦİăħĮĀĝ ģİĕĄı ĮğŶġĵĄ ĒĭđħĖŞĩĩĩĄąĮĄĒşĖ ĸđİĝ ēşĮĝıġĮŅ ĒşĖĦĵăĒİđĝĮđşģĞĀģğĒĭđĩĩĄĻħşĸħġijĩĀijėĸđıĞģ ĹġşģćŅĮĸĩĮļģşĻĖĔıćŀ ĝŞĴ ćijĖŁ ĸĝijĩŀ ĒşĖĹþĿăĹğăđıĹġşģąIJăĸĩĮļŶŶġĵĄĻĖĔıľŀ ĒşĩăĄĮğ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ

đşĮĖĩĮħĮğ ĸĝġĿđ ĻćşĸŶŦĖĸĀğijŀĩăĸĔĤŶğĴăĹĒŞăğĦĩĮħĮğļđş ħĭģĹġĬĸħăşĮ ĸĩĮĝĮŶğĴăĸŶŦĖĖŅŁĮĄšģĞĸĒıŃĞģļđş ĔıŀĸğıĞĄģŞĮ “ĄšģĞĸĒıŃĞģĸĖijŁĩĸğıĞă” Ęġ ĹġĬĸĝġĿđ ĻćşĸŶŦĖĦŞģĖĘĦĝĻĖĖŅŁĮĚğİĄĹĄă ĹġĬĩĮħĮğąŅĮĚģĄĹĄăŶřĮ ĹĄăĸĘĿđ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ ğĮĄ ĸħăşĮ đĩĄ Ęġ ĹġĬĸĝġĿđ ĖŅĮĝĮĦĄĭđĸŶŦĖĖŅŁĮĝĭĖħĩĝğĬĸħĞ ĸĝġĿđþĩăĘġĹĄŞ ĖŅĮĝĮĹĄşĩĮĄĮğĔşĩăĩijđ ĔşĩăĸěŚĩ ĹġĬĩĮĄĮğĹĖŞĖąĴĄĸĦıĞđ ĹġĬĸŶŦĖĞĮġđļþş ĹĄşĹĚş ġđĀģĮĝđĭĖĺġħİĒĦĵă

ĜĤě

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ģŞĮĖćĭĄĝđġĵĄ ZINGIBERACEAE

ćijŀĩģăĤŢ ZINGIBERACEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Curcuma xanthorrhiza Roxb. ģŞĮĖĔğħđ ģŞĮĖĚğĬĞĮħĭģĤIJĄ ģŞĮĖĄĮğėĵğĸġijĩđ ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ĸŶŦĖĚijćġşĝġĴĄ ĝıĸħăşĮ ħğijĩġŅĮĒşĖĩĞĵŞĻĒşđİĖ ĒşĖĀġşĮĞþĝİŁĖćĭĖ Ļė ĦıĸþıĞģ ĀŞĩĖþşĮăĻħĊŞ ĻėĸđıŀĞģĄģşĮă ĞĮģ ĹġĬĦĵăĄģŞĮþĝİŁĖĝĮĄ ĄşĮĖĄġĮăĻėĦıĖŅŁĮ ĒĮġĩŞĩĖ ĸħăşĮĺĒ ĸĖijŁĩĦıĸħġijĩăĩŞĩĖ ħĭģĻĒşđİĖĄġĝĸĄġıŁĞăĀġşĮĞħĭģĸĘijĩĄ ĸŶġijĩĄ þĩăħĭģĝıĦıĖŅŁĮĒĮġ ĝıŶĴřĝĸħĝijĩĖĒĮŶğĮĄČĩĞĵŞħŞĮăľ ĄĭĖĺđĞğĩė ĸĖijŁĩĻĖĦıþĮģľ ĝı ğĦĒŞĮăľ ĄĭĖļŶēIJă ō ğĦ đĩĄ ġĭĄĥĐĬĀġşĮĞđĩĄĄğĬĸąıĞģ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ ĀĴĐĦĝėĭĒþİ ĩăģŞĮĖćĭĄĝđġĵĄĻćşğĄĭ ĥĮĸĄıĞŀ ģĄĭėĦĒğıļđşĀğĩėąĭĄğģĮġ ĸĚğĮĬĖĩĄąĮĄąĬĻćşĸŶŦĖĞĮğĭĄĥĮĩĮĄĮğĔıĀŀ Ė ĺėğĮĐĝĭĄĸğıĞĄĄĭĖģŞĮ ĝđġĵĄĚİĄĮğ ĀijĩĸąĿėħĖŞģă ĸĦıĞđĝđġĵĄ ĝđġĵĄĝıĸĖijŁĩăĩĄ ĝıĚĭăĘijđ ĹġĬĞĭăĹĄşŶģđŶğĬąŅĮĸđijĩĖ ŶŚĩăĄĭĖĄĮğĒĄĸġijĩđ ğĭĄĥĮĦĴþĜĮĚþĩăćŞĩăĀġĩđ ļĝŞĸĚıĞăĸĔŞĮĖıŁ ĞĭăćŞģĞėŅĮğĴăĘİģĚğğĐĻħşćĝŞĴ ćijĖŀ ĝıĖĮŁŅ ĝıĖģġ ĸğıĞĄģŞĮĸŶŦĖĞĮ ĸĚİĝŀ ĸĦĖŞħĻŢ ħşĄėĭ Ęĵħş Ċİă Ĕĭ㣠ĻĖĹăŞþĩăĞĮğĭĄĥĮĹġĬĦĮĝĮğēĸŶŦĖĩĮħĮğĸĦğİĝĔıĝŀ Āı Đ Ĵ ĀŞĮ ĈIJăŀ ĦĝĴĖļĚğļĔĞąĬĸŶŦĖĔĭ㣠ĩĮħĮğĸĦğİĝ ĹġĬĞĮğĭĄĥĮĺğĀēşĮŶğĴăĩĞŞĮăēĵĄĒşĩăĦğğĚĀĴĐþĩăĦĝĴĖļĚğąĬĝıĠĔĕİļń ĝŞĹĚşĞĮĦĝĭĞĻħĝŞ ħĭģģŞĮĖćĭĄĝđġĵĄēşĮĖŅĮĝĮĘĦĝĄĭė ĦĝĴĖļĚğĒĭģĩijĖŀ ĻħşēĄĵ ħġĭĄ ĻćşĹĄşĹġĬėğğĸĔĮŶŤĊħĮþĩăĘĵħş ĊİăĒŞĮăľ ĸćŞĖ ĦĒğıĝĩı ĮğĝĐŢĔĮăĸĚĤĸĦijĩŀ ĝ ĘİģĚğğĐĸħıĞŀ ģĞŞĖ ĖŅĮŁ ħġŞĩġijĖŀ ļĝŞĝı ĄġİĖŀ Ēĭģ ĄġİĖŀ ŶĮĄ ĹġĬĄġİĖŀ ĻĒşğĝŞ ĘşĮğĴĖĹğă ĸŶŦĖĔıĖŀ ĮŞ ğĭăĸĄıĞą

ĜĤĜ


ĚijćĘĭĄĚijĖŁ ėşĮĖŶğĬĸĜĔļĘŞĹġĬŶĮġŢĝ (Bamboo and Palm)

ąĮĄ

PALMAE ćijŀĩģăĤŢ PALMAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Nypa fruticans Wurmb ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ĩĭĒĒŠĬ (ĝġĮĞĵ ĜĮĀĻĒş)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ąĮĄĸŶŦĖĚijćĔıŀĝıġŅĮĒşĖĩĞĵŞĻĒşđİĖ ĒşĖĒĭŁăĒğă ĦŞģĖĔıŀĝĩăĸħĿĖļđşþĩăĒşĖąĮĄĀijĩ ĦŞģĖþĩăĻėĹġĬćŞĩđĩĄ Ļė ĸŶŦĖĻėŶğĬĄĩėĹėėþĖĖĄ ġĭĄĥĐĬĹþĿă Ēĭ㣠ĒğăþIJĖŁ ĻėĞŞĩĞğĵŶĻėħĩĄ ĄĩħĖIJăŀ ĝıĻėąĮĄŶğĬĝĮĐ Ŏ-ŏ Ļė ĸğıĞăĒĭģ Ŋ Ĺēģ ğĬĞĬĹğĄĻėĩŞĩĖąĬĝşģĖĒĭģ ĹġĬ ąĬĀġıŀĩĩĄĝĮĸĝijŀĩēIJăĸģġĮ đĩĄ ąĮĄĸŶŦĖĚijćĔıĝŀ Ĕı ăŁĭ đĩĄĒĭģĘĵĹş ġĬđĩĄĒĭģĸĝıĞĻĖĒşĖĸđıĞģĄĭĖ ĹġĬĩĞĵėŞ ĖĄşĮĖćŞĩ ĸđıĞģĄĭĖ ĺđĞĄşĮĖđĩĄ(ĖĄąĮĄ)ĹĔăĩĩĄĝĮąĮĄġŅĮĒşĖĻĒşĘģİ đİĖėğİĸģĐĺĀĖĻė ĹġĬĝıđĩĄĒĭģĸĝıĞĩĭđĸŶŦĖĄşĩĖĔıŀŶġĮĞĄşĮĖ ĦŞģĖđĩĄĒĭģĘĵşĝıþĖĮđĸġĿĄĩĭđ ĸŶŦĖćŞĩĹĒĄĹþĖăĩĩĄĝĮąĮĄĄşĮĖğŞģĝĄĭėđĩĄĒĭģĸĝıĞ ąĮĄĩĩĄđĩĄĸŶŦĖćŞĩ ĔıŀăŞĮĝĻėėğİĸģĐĻĄġşŶġĮĞĞĩđćŞĩđĩĄĝıĄĮėħĴşĝĦıĦşĝ đĩĄĒĭģĘĵşĝıĦıĀğıĝĩĞĵŞ đşĮĖėĖ ĹġĬĝıĄĮėħĴşĝĸćŞĖĄĭĖ Ęġ ĝıĦĖı ĮŁŅ ĒĮġĸþşĝĩĞĵğŞ ģĝĸŶŦĖĄğĬąĴĄĹĖŞĖ ĸŶŦĖğĵŶĔğăĄġĝ ĸğıĞĄģŞĮ “ĺħĝŞăąĮĄ” ĘġĸŶŦĖğĵŶĦĮĝĸħġıŀĞĝ ĜĮĞĻĖĝıĸĝġĿđĸđıĞģ ĻĖ ʼn ĔĬġĮĞþĩăąĮĄĝıĘġ ąŅĮĖģĖ ōň-ʼnňň Ęġ ĸŶġijĩĄþĩăĘġĸŶŦĖĸĦşĖĻĞĩĭđĄĭĖĹĖŞĖ

ĄĮğŶġĵĄ ĄĮğĸĒğıĞĝĄġşĮĦĮĝĮğēĔŅĮļđşħġĮĞģİĕı ĸćŞĖ ĹćŞĘġĹĄŞĻĖĖŅŁĮąijđŶğĬĝĮĐ Ŋň ģĭĖĹġşģĖŅĮļŶŶġĵĄ ĻćşĘġğŞģăąĮĄćŞĩ ĔıŀĝıħĖŞĩĸĄİđþIJŁĖĹġşģ ħğijĩ ĄĮğĸĚĮĬĄġşĮĒşĖąĮĄĄĭėĚijŁĖ ĀģğĻćşĹĘŞĖĚġĮĦĒİĄğĩăĚijŁĖ ĸĖijŀĩăąĮĄğĮĄþĩăąĮĄĝıĝĮĄĹġĬ ĻħĊŞ ĸĝijŀĩēĩĖļŶŶġĵĄĩĮąĔŅĮĻħşğĮĄþĮđļđş ħĮĄĸĚĮĬĘġąĮĄĻĖĸğijĩĖĸĚĮĬćŅĮ ĒşĩăĻħşĄġşĮąĮĄĝıĀģĮĝĦĵăþĖĮđħĖIJŀă ĄŞĩĖ ĹġşģąIJăĀŞĩĞĞşĮĞļŶŶġĵĄĻĖĹŶġă ĤĭĒğĵþĩăĒşĖąĮĄĩŞĩĖĀijĩ ħĖĵ Ŷĵ ĹġĬ ġİă

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĦĝĴĖļĚğ Ļė ĝığĦęĮđĹĄşġĝąğĒŞĮăľ þĭėĸĦĝħĬ ĹġĬđĭėĚİĥĔĭŁăŶģă ĖŅŁĮĒĮġąĮĄ ĻćşĦĝĮĖğİđĦıđģăĔģĮğ đşĮĖĄĮğĹŶğğĵŶ ĻėąĮĄ ĔŅĮęĮėşĮĖ ĝĴăħġĭăĀĮ ĻėĩŞĩĖĻćşĝģĖėĴħğıŀ ĔŅĮĜĮćĖĬćĖİđĒŞĮă ľ ĸćŞĖ ħĝģĄ ĜĮćĖĬĒĭĄĖŅŁĮ ĒĬĄğşĮĻĦŞ þĩă ļĝşĄģĮđ ĖĩĄąĮĄĖıŁĻėĞĭăĻćşħŞĩĩĮħĮğĔıŀĸğıĞĄģŞĮ þĖĝąĮĄ

ĜĤĝ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ļĘŞĈĮăĖģġ GRAMINEAE

ćijŀĩģăĤŢ GRAMINEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Dendrocalamus membranaceus Munro ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ļĘŞĈĮă ļĝşĈĮă ļĘŞļġŞġĩ (ĖŞĮĖ) ļĘŞĖģġ ļĝşĖģġ (ĄĮĊąĖėĴğ)ı

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ

ġŅĮĒşĖ þĖĮđŶĮĖĄġĮăēIJăþĖĮđĻħĊŞ ļĝŞĒğă Ħĵă Ŋň - ŊŊ ĸĝĒğ ŶġşĩăĞĮģ Ŋō - Ōň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ēşĮĝıĄĮğĹĒĄĄİăŀ ĄĿąĬĹĒĄĄİăŀ ĸđıĞŀ ģ Ąİăŀ ĒĮĝþşĩĒĩĖėĖľ ąĬĸġĿĄĹġĬħşĩĞ ġăĝıĻėĝĮĄ Ļė ĩĞĵĒŞ ĮĝĄİăŀ ĸğıĞģĸġĿĄ ĻėĞĮģ ʼnŊ - Ŋō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĄģşĮă ʼn.Ŋ - Ŋ.ň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĺĀĖ Ąġĝ ĄşĮĖĦĭĖŁ ĹġĬėİđĖşĩĞľ ŶġĮĞĻėĸğıĞģĹħġĝ đşĮĖėĖĝıþĖ ĹġĬĔıĸŀ ĦşĖĄġĮăĻė þĩăĔşĩăĻėĄĿĝþı Ė þĩėĻėĦĮĄ ĝıĀĝ ĄĮėħĴĝş ġŅĮ ĩĮąąĬĸĄġıŁĞăħğijĩĝıþĖĹþĿăĦıĖŅŁĮĒĮġĸþşĝ þşĮăĖĩĄĄĮėħĴşĝġŅĮĝĭĄąĬĞĮģĄģŞĮŶġşĩă ħġĭăĄĮėĩĮąąĬļĝŞĝıþĖ ĀğıėĄĮėŶġĮĞĝıþĖĞĮģĩĩĄļŶ ĄğĬąĭăĄĮėąĬĞĮģ ŶğĬĝĮĐ ʼn ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĝıþĖþşĮăĻĖĹġĬĝıħĞĭĄħŞĮăľ ĻėĞĩđĄĮėĞĮģ ĹĀė ăĩĚĭė ĝıþĖĦıĖŅŁĮĒĮġĔĭŁăĦĩăþşĮă ĺđĞĸĆĚĮĬĔıŀĺĀĖđşĮĖĻĖ ĻėĞĩđĄĮėąĬĞĮģ ŶğĬĝĮĐ ŋň - Ōň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĹĒŞĄģşĮăğĮģ Ŋ.ō ĸĈĖĒİĸĝĒğĸĔŞĮĖĭŁĖ ĻėĞĩđĄĮė ąĬĸğıĞģĹħġĝĸġĿĄġăļŶħĮŶġĮĞ ĄĮėĻė ĸŶŦĖĦĭĖĹĖģĞĮģĺĀĖĚĩăĹġĬħĞĭĄ ĄğĬąĭăĻėĞĮģĸŶŦĖĸĀıĞģĝıþĖĦıĝŞģă ĒĩĖĩŞĩĖľ ąĬĝıþĖĦıþĮģĝĮĄ

ĻćşĸħăşĮļŶćŅĮŶġĵĄ ĺđĞĸŶŦĖĸħăşĮĔıĝŀ ĩı ĮĞĴ ʼn - Ŋ ŶŖ ħğijĩĄĮğĻćşġĮŅ ļŶćŅĮþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ħğijĩĻćşĸĝġĿđąĮĄþĴĞļŶĸĚĮĬĸĩĮ ĄġşĮŶġĵĄĄĿļđş

ĄĮğŶġĵĄ þIJĖŁ ļđşđĻı ĖđİĖĔıĀŀ ĩŞ ĖþşĮăĩĴđĝĦĝėĵğĐŢĹġĬĝıĄĮğğĬėĮĞĖŅĮŁ ļđşđı ĺđĞĸĆĚĮĬđİĖĒĮĝĔıġŀ ĮđćĭĖļŶĔĮăđşĮĖĸħĖijĩĹġĬĔİĤ ĒĬģĭĖĩĩĄ ćŞģăĔıĸŀ ħĝĮĬĦĝĒŞĩĄĮğŶġĵĄĀijĩćŞģăĒşĖĠđĵęĖ Ēĭ㣠ĹĒŞĸđijĩĖĝİēĖĴ ĮĞĖþĩăĔĴĄŶŖĸŶŦĖĒşĖļŶ ĄĮğĸĒğıĞĝĚijĖŁ Ĕıŀ ĔŅĮĄĮğ ĹĘşģēĮăĚijĖŁ Ĕıŀ ĸĄĿėğİė ğģĝĄĩăĦĴĝĸĘĮ ĹġĬĄŅĮąĭđģĭćĚijćĒŞĮă ľ ħĮĄąĬļēĚğģĖ ĄĿĀģğļēĚğģĖļĝŞĖĩş ĞĄģŞĮ Ŋ Āğĭ㣠ĒĮĄđİĖļģş ʼnň – ʼnō ģĭĖ ąIJăļēĚğģĖ ĹġĬĞŞĩĞđİĖĸħġŞĮĖĭĖŁ ĩıĄĀğĭ㣠ħĖIJăŀ ąIJăąĬþĴđħġĴĝĹġĬŶġĵĄĒŞĩļŶ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ ĻćşĻĖăĮĖĄŞĩĦğşĮă ăĮĖąĭĄĦĮĖ ĔŅĮĹĘŞĖļĝşļĘŞĩđĭ ĹĘŞĖĦĮĖļĝşļĘŞ ļĝşŶĮğŢĸĄşļĝşļĘŞ ĸěĩğŢĖĸİ ąĩğŢ ąĖĄğĬĔĭăŀ ĄĮğĒĭđħĖŞĩ ĸĚijĩŀ ĻćşĸŶŦĖĩĮħĮğ ĻĖĄĮğĒĭđħĖŞĩĖİĞĝĒĭđħĖŞĩĻĒşđĖİ ĸĚğĮĬĝığĦħģĮĖ ħĖŞĩĔıĺŀ ĘġŞĚĖş þIJĖŁ ĝĮĸħĖijĩđİĖąĬĝığĦĀŞĩĖþşĮăþĝ ąIJăĖİĞĝĖŅĮĝĮĹŶğğĵŶĸĦıĞĄŞĩĖąIJăąĬĖŅĮĝĮŶğĬĄĩėĩĮħĮğ ĸćŞĖ ĔŅĮħĖŞĩļĝşđĩă ħğijĩħĖŞĩļĝşĩđĭ ŶŖėũ ĸŶŦĖĒşĖ

ĜĤĞ


ļĘŞĸġıŁĞă GRAMINEAE

ćijŀĩģăĤŢ GRAMINEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch. ex Schult. ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ļĘŞĖşĩĞ (ĜĮĀĩıĦĮĖĻĒş) ļĘŞĦğşĮăļĚğ (ĜĮĀĩıĦĮĖĸħĖijĩ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ġĭĄĥĐĬĒğăĦıĸþıĞģ ĸĖijĩŁ ħĖĮ ĹþĿăĹğă ėğİĸģĐþşĩĝıĦĸı þıĞģĸħĿĖļđşćđĭ ļĝŞĝħı ĖĮĝ ĹĒĄĄİŀăėğİĸģĐĞĩđġŅ Į ĝıþĖĮđĞĮģŶğĬĝĮĐ Ő - ʼnň ĸĝĒğ ĀģĮĝĺĒ ŋ - Ő ĸĈĖĒİĸĝĒğ ħĖŞĩĩŞĩĖ ĝıĸŶġijĩĄĦıĸħġijĩă ħğijĩĸþıĞģĩĝĸħġijĩăħĴĝş ĸĖijĩŁ ħĖĮĸĄijĩėĒġĩđĔĭ㣠ġŅĮ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĖİĞĝþĞĮĞĚĭĖĕĴĺŢ đĞĄĮğŶŤĄćŅĮĸħăşĮļĘŞ ĹġĬĄĮğŶŤĄćŅĮĻĖēĴă ĄĮğŶŤĄćŅĮĸħăşĮļĘŞ ĝıþşĩđıĀijĩĒşĖļĘŞĝıĄĮğĒĭŁăĒĭģļđşĸğĿģļđşĘġĸĄijĩė ʼnňň% ĹĒŞ ĒşĩăĻćşĸħăşĮþĩăġŅĮļĘŞĔıŀĝıĩĮĞĴļĝŞĸĄİĖ Ŋ ŶŖĻĖĄĮğŶŤĄćŅĮ ĸĚğĮĬĝıĒĮĔıŀĹþĿăĹğă ĹġĬĚğşĩĝĔıŀąĬĸąğİĊĸŶŦĖħĖŞĩĻħĝŞĒŞĩļŶąIJăļĝŞĀģğĹĞĄĸħăşĮĸĄİĖ Ŋ - ō ĸħăşĮ ĒŞĩĄĩ ĸĚijŀĩļĝŞĻħşĄğĬĔėĄğĬĸĔijĩĖĄĭėĄĮğĸąğİĊĸĒİėĺĒþĩăĒşĖĹĝŞ ĄĮğŶŤĄćŅĮĻĖēĴă þĖĮđ Ő x ʼnň ĖİŁģ ĻćşĸģġĮŶğĬĝĮĐ Ŋ - ŋ ĸđijĩĖąIJăĦĮĝĮğē ĖŅĮļŶŶġĵĄļđş

ĄĮğŶġĵĄ ĺđĞŶĄĒİĄĮğŶġĵĄļĘŞļĝŞĒşĩăĚİēıĚİēĭĖĻĖĄĮğĸĒğıĞĝĚijŁĖĔıŀŶġĵĄĹĒŞĀģğĔŅĮĄĮğŶğĭėĦĜĮĚĚijŁĖĔıŀĻħşĸĒıĞĖĸĚijŀĩĀģĮĝ ĦĬđģĄĻĖĄĮğđĵĹġ ĹġĬĄĮğąĭđĄĮğĹŶġăŶġĵĄĻĖĩĖĮĀĒ ĸĒğıĞĝĸħăşĮĺđĞĄĮğĒĭđĻħşĸħġijĩĒĩ ĦĵăŶğĬĝĮĐ ōň - Őň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĹġşģþĴđĸħăşĮĩĩĄąĮĄĄĩĹĝŞđģş ĞĀģĮĝğĬĝĭđğĬģĭă ĸĚijĩŀ ļĝŞĻħşĒĮĸħăşĮĸĄİđĀģĮĝĸĦıĞħĮĞ ĖŅĮĸħăşĮļĘŞĔþŀı đĴ ļđşĹġşģ ĝĮęŤăġăĻĖĹŶġăđİĖĔıĸŀ ĒğıĞĝļģşĹġĬĄġėđİĖĻħşĹĖŞĖğđĖŅĮŁ ĀġĴĝđşģĞěĮăþşĮģĸĚijĩŀ ŶŚĩăĄĭĖĀģĮĝćijĖŁ ĹġĬĀģğĸğİĝŀ ĒşĖŶġĵĄĒşĖ ĠđĵęĖ ğĮģĸđijĩĖĝİēĖĴ ĮĞĖ - ĦİăħĮĀĝ ĈIJăŀ ąĬĝıĩĒĭ ğĮĄĮğğĩđĒĮĞĦĵă Ēĭ㣠ĒĭģļđşĸğĿģ ħĮĄĈijĩŁ ĸħăşĮļĘŞĝĮąĮĄĔıĩŀ Ėŀij ĹġĬĒşĩăĸđİĖ ĔĮăļĄġ ĻħşėğğąĴĸħăşĮĻĖĄğĬĦĩėŶřĮĖ ʼn - Ŋ ćĭĖŁ ĹġĬğđĖŅĮŁ ĻħşćĝŞĴ ĀġĴĝđşģĞħĊşĮĹħşăħğijĩěĮăþşĮģ ĸĚijĩŀ ĸŶŦĖĄĮğėŞĝĸħăşĮ ĹġĬŶŚĩăĄĭĖļĝŞĻħşĒĮĸħăşĮĹħşăþĐĬĸđİĖĔĮă

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĩĮħĮğ ħĖŞĩ ĖİĞĝĖŅĮĝĮŶğĴăĩĮħĮğ đşĮĖĄĮğĹŶğğĵŶ ġŅĮĒşĖ ĒğăĹġĬĹþĿăĹğă ąIJăĸħĝĮĬĦŅĮħğĭėĖŅĮĝĮĔŅĮĸŶŦĖĹĝŞėĖĭ ļđ ĸěĩğŢĖĸİ ąĩğŢŶğĬĸĜĔĺĒŠĬĹġĬĸĄşĮĩıŁ ĹġĬŶŤąąĴėĖĭ ĝıĄĮğĻćşĔĮŅ ĺŶśĬħġĭĄĸġıĞŁ ăħĩĞĹĝġăĜĵĩŞ Ąı đşģĞ

ĜĤğ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ļĘŞĦıĦĴĄ

GRAMINEAE ćijŀĩģăĤŢ GRAMINEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Bambusa blumeana Schult.f. ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă ģŞĮĝıėĩ (ĄĬĸħğıĞŀ ă ĹĝŞĪĩŞ ăĦĩĖ) ĦıĦĄĴ (ĜĮĀĄġĮă)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ğĵŶĔğăþĩăĄĩąĬĹĘŞĩĩĄĄģşĮă ġĭĄĥĐĬĜĮĞĖĩĄĀġşĮĞļĘŞŶĮř ġŅĮþĩăļĘŞĦĦı ĄĴ ąĬĝı ĄĮğĹĒĄĄİăŀ ąŅĮĖģĖĝĮĄ Ēĭ㣠ĹĒŞĺĀĖġŅĮþIJĖŁ ļŶ ĈIJăŀ ąĬĝıġĄĭ ĥĐĬĸđŞĖ Āijĩ ĒğăėğİĸģĐþşĩ þĩăĄİăŀ ąĬĝıħĖĮĝăĩĺĀşăĹĒĄĸŶŦĖĄġĴĝŞ ľ ġĬ ŋ ĩĭĖ ĺđĞĩĭĖĄġĮăąĬĝıþĖĮđĞĮģĄģŞĮ ĩĭĖþşĮă ľ ĩıĄ Ŋ ĩĭĖ ĹġĬħĖĮĝĩĭĖĄġĮăĖıąŁ ĬĚĭďĖĮĸŶŦĖĹĦşħĖĮĝþĖĮđĞĮģ ŶğĬĄĩė đşģĞħĖĮĝăĩĺĀşăĹĒĄĸŶŦĖĄġĴĝŞ ľ ŋ ĩĭĖ ĸćŞĖĸđıĞģĄĭĖĄĭėġŅĮĹĦşĸđİĝ ļĘŞĦĦı ĄĴ ąĭđĸŶŦĖļĘŞ þĖĮđĄġĮăēIJăþĖĮđĻħĊŞ ĝıĀģĮĝĦĵăĒĭ㣠ĹĒŞ Ŋň - Ŋō ĸĝĒğ ġŅĮĔıĝŀ þı ĖĮđĻħĊŞĦđĴ ąĬĝı ĸĦşĖĘŞĮĤĵĖĞŢĄġĮăŶğĬĝĮĐ Ő - ʼnō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĀģĮĝĞĮģþĩăŶġşĩă ŶğĬĝĮĐ ŋň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĝıĸĖijĩŁ ħĖĮŶğĬĝĮĐ ŏ ĝİġġİĸĝĒğ ĺđĞĸĆĚĮĬĦŞģĖĺĀĖąĬħĖĮēIJă ʼn.ō ĸĈĖĒİĸĝĒğ ġŅĮĩŞĩĖĝıĦĸı þıĞģ ġŅĮĹĄŞĦĩı ĩĄĸħġijĩăħğijĩĸþıĞģĩĝĸħġijĩăĀġşĮĞĄĭėĦıþĩă ĘġļĝşĔĄŀı ĮŅ ġĭăĦĴĄ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ļĘŞĦıĦĴĄĸŶŦĖļĘŞĔıŀĖŅĮĸþşĮĝĮąĮĄĒŞĮăŶğĬĸĔĤ ĹġĬĖŅĮĝĮŶġĵĄļģşĻćşŶğĬĺĞćĖŢ ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢąIJăĖİĞĝĻćşģİĕıŶŤĄćŅĮþşĩ ĄĮğĻćşĸħăşĮĔıŀļđşąĮĄġŅĮļĝşļĘŞ ĩĮĞĴ ʼn - Ŋ ŶŖ ĹġĬĄĮğŶŤĄćŅĮĄİŀă

ĄĮğŶġĵĄ

ĦĮĝĮğēŶġĵĄļđşĸĄijĩėĔĴĄĔşĩăĔıĹŀ ĒŞąĬļĝŞĔĖĖŅĮŁ ĔŞģĝþĭăĸĝijĩŀ ĩĞĵĻŞ ĖğĬĞĬĄġşĮħğijĩĄĩĞĭăļĝŞĺĒĚĩ ĸĝijĩŀ Ēĭ㣠ĄĩĝıġĮŅ Ħĵă ĹġşģĄĿĦĮĝĮğēĔĖĖŅŁĮĔŞģĝþĭăļđşĀŞĩĖþşĮăĖĮĖĄģŞĮļĘŞćĖİđĩijŀĖ ćĩėþIJŁĖĩĞĵŞĻĖđİĖĝıĀģĮĝĩĴđĝĦĝėĵğĐŢĒĮĝĔıŀğĮėġĴŞĝğİĝ ġŅĮħşģĞ ğİĝĹĝŞĖĮŁŅ ħğijĩėğİĸģĐğĩėľ ħĝĵėŞ Įş ĖĻĖćĖėĔ ĦĮĝĮğēĔĖĀģĮĝĹħşăĹġşăļđşđĚı ĩĦĝĀģğ ąIJăĦĮĝĮğēĸąğİĊĸĒİėĺĒ ļđşđĻı ĖĜĮĀĩıĦĮĖ ĈIJăŀ ĝıđĖİ ğŞģĖŶĖĔğĮĞĹġĬĀŞĩĖþşĮăĹħşăĹġşăĻĖĠđĵğĩş Ė ĄĮğĸĒğıĞĝĚijĖŁ ĔıĀŀ ģğĸĒğıĞĝĻĖćŞģăĒşĖĠđĵęĖ ĺđĞŶğĮėģĭćĚijćĻħşĺġŞăĚĩĔıąŀ ĬŶġĵĄļđşĄĸĿ ĚıĞăĚĩĹġşģ ļĝŞąĮŅ ĸŶŦĖĒşĩăļēĚğģĖ ğĬĞĬŶġĵĄĺđĞĻćşğĬĞĬħŞĮă ŌxŌ ĸĝĒğ ēIJă ŏxŏ ĸĝĒğ ĸĝijĩŀ ĄŅĮħĖđąĴđĔıąŀ ĬŶġĵĄĹġşģĄĿþđĴ ħġĴĝĻħşĝþı ĖĮđ ŋňxŋňxŋň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĹġĬğĩ㥺ĖħġĴĝđşģĞŶĴĞŜ ħĝĭĄĘĦĝ ĺđĺġļĝĔŢĹġĬħİĖěĩĦĸěĒĺđĞĀġĴĄĸĀġşĮĄĭėđİĖĔıþŀ đĴ ĩĩĄĝĮąĮĄħġĴĝĸđİĝ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ ĦĮĝĮğēĻćşŶğĬĺĞćĖŢļđşĔĭŁăăĮĖĄŞĩĦğşĮă ĔŅĮĸěĩğŢĖİĸąĩğŢ ļĝşļĘŞđĭđ ĹġĬĸĀğijŀĩăąĭĄĦĮĖ ĹġĬħĖŞĩþĩăļĘŞĦıĦĴĄ ĖİĞĝĖŅĮĝĮŶğĬĄĩėĩĮħĮğ ĝığĦćĮĒİđı ĺđĞąĬĔŅĮĸŶŦĖħĖŞĩļĝşđĩăĸĦıĞĄŞĩĖ ġŅĮļĘŞĦıĦĴĄĩĮĞĴŶğĬĝĮĐ ʼn ŶŖ ĞĭăĦĮĝĮğē ĖŅĮĝĮĔŅĮþşĮģħġĮĝļđşĩĄı đşģĞ

ĜĤĠ


ļĘŞħĄ

GRAMINEAE ćijŀĩģăĤŢ GRAMINEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Dendrocalamus hamiltonii Nees & Arn. ex Munro ļĘŞĖģġĻħĊŞ (ĄĮĊąĖėĴğı) ļĝşĖģĖĻħĊŞ ļĝşħĄ ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă (ĸĚćğėĵğĐŢ) ļĝşĺŶĸĘıŀĞģ (ĜĮĀĸħĖijĩ)

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ġŅĮĸĝijŀĩĺĒĸĒĿĝĔıŀąĬĝıþĖĮđĸĦşĖĘŞĮĤĵĖĞŢĄġĮăŶğĬĝĮĐ ʼnŐ - Ŋň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ġŅĮŶġşĩăĞĮģŶğĬĝĮĐ Ōň - ōň ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĦĵăŶğĬĝĮĐ ʼnň - ʼnō ĸĝĒğ ħğijĩĩĮą ĞĮģēIJă Ŋō ĸĝĒğ ĸĖijĩŁ ļĝşħĖĮ ň.Ő - ʼn.Ŋ ĸĈĖĒİĸĝĒğ ġŅĮĝıġĄĭ ĥĐĬĒğă ĸŶġĮ ėğİĸģĐ ĺĀĖļĝŞĝĄı ăŀİ ĹĒŞąĬĝıĄăŀİ ĒĮĝþşĩĒĩĖŶġĮĞľ ġŅĮ ġŅĮĩŞĩĖĦıĸĔĮĖģġ ĝıþĖĩŞĩĖŶĄĀġĴĝ ħĖĮĹĖŞĖ ġŅĮĹĄŞĝĦı ĸı þıĞģđşĮĖ ĹġĬĒĮĝþşĩąĬĝığĩŞ ăğĩĞþĩăğĮĄĒİđĩĞĵŞ ĄĮėħĴĝş ġŅĮ ĞĮģĹġĬĹþĿă Ļė ĻėþĩăļĘŞħĄĄĿąĬĹŶğĸŶġıĞŀ ĖþĖĮđļŶĒĮĝĚijĖŁ Ĕıđŀ Ėİ Ĕıþŀ ĖŁIJ ĩĞĵŞ ĸĝijĩŀ ĸŶŦĖġŅĮĩŞĩĖĻėąĬ ĻħĊŞĹġĬĩĮąĞĮģēIJă ŋŐ ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĄģşĮă Ŏ ĸĈĖĒİĸĝĒğ ĹĒŞĸĝijĩŀ ĹĄŞĻėŶġĮĞľ ġŅĮąĬ ĝıþĖĮđĸġĿĄ ĺĀĖĻėĄġĝ ĄşĮĖĻėĦĭĖŁ ħĖĮ ĻėĹĒŞġĬĀğIJăŀ ąĬļĝŞĸĔŞĮĄĭĖ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ

ļĘŞħĄĦĮĝĮğēþĞĮĞĚĭĖĕĴļŢ đş Ō ģİĕı ļđşĹĄŞ ĻćşĸĝġĿđ ĸħăşĮ Ąİăŀ ĹþĖă ĹġĬþşĩŶġşĩăŶŤĄćŅĮ ĹĒŞģĕİ Ĕı đŀı ļı đşĘġĸğĿģ ĀijĩĄĮğĻćş ĸħăşĮĹġĬĄİăŀ ĹþĖă

ĄĮğŶġĵĄ

ĦĜĮĚĚijĖŁ ĔıĔŀ ļŀı ĘŞħĄćĩėþIJĖŁ ļđşđı ĀijĩđİĖĀŞĩĖþşĮăĩĴđĝĦĝėĵğĐŢ ğĬėĮĞĖŅĮŁ đı ĝıĀģĮĝćĴĝŞ ćijĖŁ Ħĵă ĈIJăŀ ļđşĹĄŞėğİĸģĐŶřĮđİė ćijĖŁ ħğijĩėğİĸģĐħĝĵėŞ Įş ĖĔıĩŀ ĞĵĒŞ đİ ĄĭėŶřĮđİėćijĖŁ ĄĮğŶġĵĄļĘŞćĖİđĖıĄŁ ĒĿ ĩş ăĸġijĩĄĚijĖŁ ĔıĻŀ ĄġşŶĮř đİėćijĖŁ ĺđĞĸĆĚĮĬėğİĸģĐĦĩăþşĮă ġŅĮħşģĞĔıļŀ ħġĘŞĮĖħĝĵėŞ Įş Ė ħğijĩĘŞĮĖĔıđŀ Ėİ ĔŅĮĄİĖþĩăćĮģėşĮĖ ĄĮğĸĒğıĞĝĚijŁĖĔıŀĄĿĺđĞĹĘşģēĮăģĭćĚijćĔıŀŶĄĀġĴĝħĖşĮđİĖĻħşĺġŞăĄĿĸĚıĞăĚĩ ĸĝijŀĩĒşĖĄġşĮĸąğİĊĸĒİėĺĒđıĹġşģ ĄĮğĻĦŞŶĴŜĞ (ŶĴŜĞĀĩĄ) ąĬĝıĀģĮĝąŅĮĸŶŦĖĸĚijŀĩĸĚİŀĝĘġĘġİĒ ğĬĞĬħŞĮăĚĩĸħĝĮĬþĩăħġĴĝŶġĵĄĀijĩ ŎxŎ ĸĝĒğ ĚijŁĖĔıŀ ʼn ļğŞ ąĬŶġĵĄļđş Ōō Ąĩ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ

ĦĮĝĮğēĖŅĮļŶŶğĬĄĩėĩĮħĮğļđşĔĭŁăĦđĹġĬĹŶğğĵŶĸŶŦĖħĖŞĩļĝşđĩă ĦŞģĖġŅĮļĘŞħĄąĬĝıþĖĮđĻħĊŞ ąĬĖŅĮĝĮĔŅĮ ĸŶŦĖĸĦĮėşĮĖĸğijĩĖĹġĬĦİăŀ ĄŞĩĦğşĮă ĄĮėħĴĝş ġŅĮĔıĝŀ þı ĖĮđĻħĊŞĄĖĿ ĮŅ ĝĮĔŅĮĸŶŦĖħĝģĄĄĭĖĹđđĄĭĖęĖļđşĸŶŦĖĩĞŞĮăđı ĸĞijĩŀ ĻćşĔĮŅ ĄğĬđĮĥĹġĬĸĞijĩŀ ĄĮėħĴĝş ġŅĮĻćşĝģĖėĴħğıŀ ĻėĻćşĔĮŅ ŶĴĞŜ ĸćijĩŁ ĸĚġİă þşĩŶġşĩăĻćşĔĮŅ Ĕıĸŀ þıĞŀ ėĴħğıĹŀ ġĬŶŕĖŧ ĺĒļđş

ĜĤġ

ĚğğĐļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİĦĝĸđĿąĚğĬĖĮăĸąşĮī ĚğĬėğĝğĮćİĖıĖĮē ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮćĚİĕıĝħĮĝăĀġĸĆġİĝĚğĬćĖĝĚğğĥĮ Őň ĚğğĥĮ ʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōōō


ļĘŞħģĮĖ GRAMINEAE

ćijŀĩģăĤŢ GRAMINEAE ćijŀĩģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ Bambusa Sp. ļĘŞėăħģĮĖ ćijŀĩĚijŁĖĸĝijĩă

ġĭĄĥĐĬĔĮăĚĠĄĥĤĮĦĒğŢ ġŅĮĒşĖ ġŅĮąĬĝıġĄĭ ĥĐĬĀđăĩļŶĝĮĒĮĝþşĩĸġĿĄĖşĩĞ ĝıĦĸı þıĞģĸþşĝ ĒĮĝġŅĮĝıĦþı ĮģĸŶŦĖğİģŁ ĒĮĝŶġşĩă þĖĮđĸĦşĖĘŞĮĖĤĵĖĞŢĄġĮă ʼn - ʼn.Ŋō ĖİģŁ ĝıĀģĮĝĦĵăþĩăĄĩŶğĬĝĮĐ Ő - ʼnň ĸĝĒğ ĄĮğĹĒĄĄİŀăĹþĖăąĬĹĒĄąĮĄğĬđĭėĀģĮĝĦĵăąĮĄđİĖŶğĬĝĮĐ ʼn.Ŋň - Ŋ ĸĝĒğ ĄĮğĸđİĖĄĩþĩăļĘŞħģĮĖąĬþIJĖŁ ĩĞĵĸŞ ėıĞđćİđĄĭĖ ĄĮğĹĒĄħĖŞĩ ąĬĹĒĄĩĩĄĝĮĔĮăĜĮĞĖĩĄĩĞŞĮăĸđıĞģ ħĖŞĩļĘŞąĬĝıĸŶġijĩĄĄĮėħĴşĝĦıĸþıĞģ þĖĮđħĖŞĩĸĦşĖĘŞĮĤĵĖĞŢĄġĮăŶğĬĝĮĐ ʼn - ŋ ĖİģŁ ĝıĖĮŁŅ ħĖĭĄŶğĬĝĮĐ ʼnňň ŋňň Ąğĭĝ ĝığĦħģĮĖ Ĕĭ㣠ĻĖþĐĬđİėĹġĬĒşĝĦĴĄĹġşģ

ĄĮğþĞĮĞĚĭĖĕĴŢ ĺđĞĄĮğĹĞĄĸħăşĮħğijĩĸĚĮĬĸĝġĿđ

ĄĮğŶġĵĄ

ļĘŞħģĮĖćĩėĚijĖŁ đİĖĔıĝŀ Āı ģĮĝćĴĝŞ ćijĖŁ ĀŞĩĖþşĮăĦĵăġĭĄĥĐĬđİĖĔıĸŀ ħĝĮĬĦĝĀģğĸŶŦĖđİĖğŞģĖ ĝıħĖşĮđİĖġIJĄĚĩĀģğ đİĖ ĔıŶŀ ġĵĄļĘŞēĮş ĸŶŦĖđİĖĦĜĮĚĀŞĩĖþşĮăĸŶŦĖĄğđąĬļđşĘġđıĝĮĄþIJĖŁ ĦŅĮħğĭėļĘŞħģĮĖ ĀŞĮ pH þĩăđİĖĀģğĩĞĵŶŞ ğĬĝĮĐ Ō - ō.Ŏ đİĖĔıŀŶġĵĄļĝŞĀģğĝıĦĜĮĚĸŶŦĖđŞĮă ğĬĞĬĄĮğŶġĵĄļĘŞħģĮĖĔıŀĸħĝĮĬĦĝĀijĩ ğĬĞĬ ŌxŌ ĸĝĒğ ħğijĩ ğĬĞĬ ŌxŎ ĸĝĒğ ĺđĞĔĭŀģļŶĸĝijŀĩļĘŞħģĮĖĸąğİĊĻĖđşĮĖĀģĮĝĦĵăĩĞŞĮăĸĒĿĝĔıŀąĬĝıĀģĮĝĦĵăŶğĬĝĮĐ Ő - ʼnŊ ĸĝĒğĸĔŞĮĖĭŁĖ

ĄĮğĻćşŶğĬĺĞćĖŢ đşĮĖĩĮħĮğ ħĖŞĩ ĝığĦħģĮĖĩğŞĩĞ ĦĮĝĮğēğĭėŶğĬĔĮĖĦđļđş ĹġĬĖİĞĝĖŅĮļŶŶğĬĄĩėĩĮħĮğ đşĮĖĄĮğĹŶğğĵŶ ġŅĮĒşĖ ĖŅĮļŶĻćşĸŶŦĖĸćijĩŁ ĸĚġİă

ĜĤĢ


đĭćĖıĚĭĖĕĴŢļĝşŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħĮğćĴĝćĖ Ą

ĄğĬĸąıłĞėĹđă ĄğĬĹąĬ ĄğĬćĮĞđŅĮ ĄğĬēİĖĸĔĤ ĄğĬĔĴăħĝĮėşĮ ĄğĬėĄ ĄğĬĚıŁąĭŀĖ ĄğĬģĮĖ ĄĠĥĐĮ ĄġĩĞ ĄģĮģĸĀğijĩþĮģ ĄĭĖĸĄğĮ ĄĮğėĵğ ĄŅĮġĭăģĭģĸēġİă ĄĴŞĝĖŅŁĮ ĄĴŞĝėĄ ĸĄđ

þ

þĭĖĔĩăĚĞĮėĮĔ þşĮģĦĮğđĩĄĸġĿĄ þıŁĸħġĿĄ ĀăĀĮĸđijĩđ ĀĩĹġĖ ĀŅĮĝĩĄħġģă ĹĀėşĮĖ ĹĀęğĭŀă ļĀğşĝđ

ă

ăİŁģĹđă ąĭăĄğĬ ąĭĖ ąĭĖĔĖŢĸĔĤ ąĮĄ ąŅĮŶŖ ąİĄĖĮ ąİĄĸġ Ĺąă Ćİŀă ĸĆıĞăĚğşĮĖĮăĹĩ

ćĬĚġĵ

ĜĤģ

ōŐ ōő Ŏň ʼnŋő Ŏʼn ʼnŌň ŎŊ

ą

ć

ōŎ ʼnŎň ōŏ

đ

đıŶġĮĄĭŁă Ĺđă ĺđŞļĝŞğĵşġşĝ

Ē

ĒĬĀğşĩ ĒĬļĀğşħĩĝ ĒĬġİăŶġİă ĒĮħĝĭđ ĒİŁģ ĒıĖĸŶŦđĔĬĸġ

ē

ēĩėĹēėĸĀğijĩ

Ĕ

Ā

Ć

ʼnŋō ʼnŋŎ ʼnŏŏ ʼnŋŏ ʼnōŏ ŌŐ Ōő ʼnŏŐ ōň ʼnōŐ ʼnōő ōʼn ōŊ ʼnŋŐ ōŋ ōŌ ōō

ćĬĝģă ćĬĸĩĝļĔĞ ćŅĮĝĬĸġıĞă ćİăćşĮćĮġı ćĴĝĸħĿđĸĔĤ

Ŏŋ ŎŌ Ŏō ʼnőŊ ŎŎ Ŏŏ ŎŐ Ŏő ŏň ŏʼn

ʼnŏő

ĔĩăĄģĮģ ĔŅĮĝĭă ĸĔĚĔĮĺğ ĸĔşĮĞĮĞĝŞĩĝ

Ė

ĸĖıĞă

ė

ėĩğĬĸĚĿđ ėĴĄ ėĴĖĖĮĀ ĸėĖ

Ŷ

ŶğăĸħġıŀĞĝ ŶğĬ Ŷğĵ ŶŖė

Ę

ĘĭĄĄğĬćĭė ĘĭĄĄĵđ ĘĭĄĸĈıĞăđĮ ĘĭĄğđ ĘĭĄħĖĮĝ

ĚğğğĐļļĝşŶřŶřĮĚijŁĖėşĮĖĩĮħħĮğćĴĝćĖ ć

ŏŊ ʼnŎʼn ŏŋ ʼnŎŊ ʼnŌʼn

ʼnŐň ŏŌ ʼnŐʼn

ŏō ʼnŐŊ ŏŎ ʼnŌŊ ŏŏ ŏŐ

ʼnŎŋ

ĘĭĄħģĮĖėşĮĖ ĘĭĄĩıĖĵĖ ļĘŞĈĮăĖģġ ļĘŞĸġıŁĞă ļĘŞĦıĦĴĄ ļĘŞħĄ ļĘŞħģĮĖ

ę

ęĮă

Ě

ĚĠĄĥŢ ĚĬĞĩĝ ĸĚĄĮ ĺĚĤğıĝħĮĺĚĕİ

ě

썥Ĺĝşģ ěŚĮĔĬġĮĞ ļěĦĮĝĄĩă

ĝ

ŏő Őň Őʼn ʼnŐŋ

ŐŊ

ʼnŎŌ ʼnŐŌ Őŋ ŐŌ

ʼnŌŋ Őō ʼnŌŌ ŐŎ

ʼnŐō ʼnŐŎ ʼnŎō ʼnŎŎ ʼnŐŏ

ĸĆġİĝĚğĬĸĄıĞğĒİ Ğ ĦĦĝĸđĿđĿąĚğğĬĖĮăĸąşĮĮī ĚğğĬėğğĝğĮĮćİĖĖĖĮē ı ĸĖijŀĩăĻĖĺĩĄĮĦĚğĬğĮććĚİĕĝĝħĮĝ ı ĝăĀġġĸĆġİġİĝĚğğĬćĖĖĝĚğğĥĮĮ Őň ĚğğğĥĮ ʼnʼnŊ ĦİăħĮĀĝ Ŋōō Ŋ ō

ĝĬĄġŅŀĮĒşĖ ĝĬĄĩĄĸĄġijŁĩĖ ĝĬĄĩĄŶřĮ ĝĬĸĄġijĩ ĝĬþĮĝ ĝĬþĮĝŶŚĩĝ ĝĬĸþijĩĹąşĸĀğijĩ ĝĬĀĭăĹđă ĝĬĀŞĮĹĒş ĝĬĀŞĮĺĝă ĝĬđĭĖ ĝĬđĵĄ ĝĬĸđijŀĩĩĴĔĴĝĚğ ĝĬĒĵĝ ĝĬĚĵđ ĝĬĝŞģăŶřĮ ĝĬĝŞģăħİĝĚĮĖĒŢ ĝĬĞĝ ĝĬĹģşăĒşĖ ĝĬĦĭă ĝĬħĖŞģĞ ĝĬħģđ ĝĬħĮđ ĸĝĿĄ ĸĝŞĮļþŞŶġĮ ĹĝăġĭĄ ĺĝĄĝĭĖ

ʼnŌō ʼnŎŏ ʼnőŋ ʼnőŌ ʼnőō ʼnőŎ ʼnőŏ

Őŏ

ŐŐ Őő őň őʼn

ʼnŎŐ ʼnŐŐ ʼnŌŎ őŊ őŋ őŌ őō őŎ őŏ ʼnŎő őŐ őő ʼnňň ʼnňʼn ʼnňŊ ʼnňŋ ʼnňŌ ʼnňō ʼnňŎ ʼnňŏ ʼnňŐ ʼnŌŏ ʼnňő ʼnŏň ʼnʼnň ʼnʼnʼn ʼnʼnŊ ʼnŌŐ ʼnŐő ʼnʼnŋ

Ğ

ĞĩėşĮĖ ĞŞĮĖĮă

ğ

ğĭĄĻħĊŞ ĸğŞģ

ġ

ġĵĄđİŀă ĸġĿėĝijĩĖĮă ĸġıĞė

ģ

ģŞĮĖćĭĄĝđġĵĄ

Ħ

ĦşĝĸĄıĞė ĦşĝĹþĄ ĦşĝŶřĩĞ ĦĝĩļĔĞ ĦĝĩĚİĸĜĄ Ħġĩđ Ħġİđ ĦĬĹĄĖĮ ĦĬĸđĮ ĦĬĔşĩĖĖŅŁĮĘĭĄ ĦĮğĜı ĦŅĮğĩă ĦıĸĦıĞđĹĄŞĖ ĸĦıŁĞģĖşĩĞ ĹĦġăĻą ĺĦĄĸħġijĩă (ĤğıĞĬġĮ)

ħ

ʼnʼnŌ ʼnŏʼn ʼnʼnō ʼnőň ʼnʼnŎ ʼnŏŊ ʼnʼnŏ ʼnőʼn ʼnŏŋ ʼnʼnŐ ʼnŌő ʼnʼnő ʼnŊň ʼnōň ʼnŏŌ ʼnŊʼn ʼnŊŊ ʼnŊŋ ʼnŊŌ ʼnŊō ʼnŊŎ ʼnōʼn ʼnŊŏ ʼnŊŐ

ħĖĮĝĹđă ħĖĮĝĚğħĝ ħĖĴĝĮĖŶğĬĦĮĖĄĮĞ

ʼnōŊ ʼnōŋ ʼnōŌ

ħĝĮĄĸĝŞĮ

ʼnŊő

ħĞı ħģşĮ ħĮăļħġĹđă ĸħăijĩĄŶġĮħĝĩ ĸħĝıĞă ĸħğıĞă

ĩ

ĩăĴŞĖŶřĮ ĩİĖĔĖİġĖŅŁĮ ĩĴĺġĄ

ʼnŋň ʼnŋʼn ʼnŏō ʼnōō ʼnōŎ ʼnŋŊ

ʼnŏŎ ʼnŋŋ ʼnŋŌ


ėğğĐĮĖĴĄğĝ ĄğĝŶřĮļĝş. 2549. ĀĵĝŞ ĩij ĤIJĄĥĮĚğğĐļĝşĸĚijĩŀ ĦğşĮăĕĖĮĀĮğĩĮħĮğćĴĝćĖ (Food Bank). 1,600 ĸġŞĝ. ĚİĝĚŢĀğĭ㣠Ĕıŀ 1. ĄğĴăĸĔĚī: ćĴĝĖĴĝĦħĄğĐŢĄĮğĸĄĥĒğ ĹħŞăŶğĬĸĔĤļĔĞąŅĮĄĭđ ĄğĝĩĴĔĞĮĖĹħŞăćĮĒİ ĦĭĒģŢŶřĮ ĹġĬĚĭĖĕĴŢĚijć. 2545. ĀĵŞĝijĩĤIJĄĥĮĚĭĖĕĴŢĚijćŶřĮ ĸġŞĝĔıŀ 1. ćĴĝĖĴĝĦħĄğĐŢĄĮğĸĄĥĒğĹħŞăŶğĬĸĔĤļĔĞ, ĄğĴăĸĔĚī. 190 ħĖşĮ ĺĀğăĄĮğĚĭďĖĮĒŅĮğĮ ĄĩăĔĴĖĦĖĭėĦĖĴĖĄİąĄğğĝ ĝĵġĖİĕĄİ ĮğĹĚĔĞŢĹĘĖļĔĞĚĭďĖĮ. 2545. ĦĝĴĖļĚğĻĖĩĴĔĞĮĖĹħŞăćĮĒİĜĮĀĄġĮă. ĺğăĚİĝĚŢĩăĀŢĄĮğ ğĭėĦŞăĦİĖĀşĮĹġĬĚĭĦđĴĀğĴĜĭĐĎŢ (ğ.Ħ.Ě.), ĄğĴăĸĔĚī. 164 ħĖşĮ ćĵĤğı ļĒğĦĖĕİ ĹġĬŶğİĔğğĤĖŢ ļĒğĦĖĕİ. 2542. ĄĮğĤIJĄĥĮĚĠĄĥĤĮĦĒğŢĚijŁĖėşĮĖþĩăćĖĄġĴŞĝĖşĩĞĸĘŞĮĒŞĮă ľ ėĖđĩĞĹĝŞĦĬġĩă. ĜĮĀģİćĮćıģģİĔĞĮ ĀĐĬģİĔĞĮĤĮĦĒğŢ ĝħĮģİĔĞĮġĭĞĸćıĞăĻħĝŞ. ĐğăĀŢ ĝħğğĐĚ, ĝĐĎġ ąŅĮĸğİĊĚĠĄĥŢ, ĩŅĮĖģĞ ĀĩģĖİć, ĹġĬĺĄĝġ ĹĚğĄĔĩă.2535. ĄĮğŶřĮļĝşćĴĝćĖ (Social Forestry), Ė. 755-760. ĻĖ ĸĩĄĦĮğĄĮğĦĩĖćĴđģİćĮĄĮğŶřĮļĝşćĴĝćĖ ħĖŞģĞĔıŀ 8-15. ĺğăĚİĝĚŢĝħĮģİĔĞĮġĭĞĦĴĺþĔĭĞĕğğĝĮĕİğĮć, ĖĖĔėĴğı. ĸĒĿĝ ĦĝİĒİĖĭĖĔĖŢ. 2544. ćijŀĩĚğğĐļĝşĹħŞăŶğĬĸĔĤļĔĞ. ĦŞģĖĚĠĄĥĤĮĦĒğŢŶřĮļĝş, ĦŅĮĖĭĄģİćĮĄĮğŶřĮļĝş, ĄğĝŶřĮļĝş. ĕăćĭĞ ĹġĬĖİģĭĒğ ĸŶĮĩİĖĔğŢ. ĒşĖļĝşĞĮĖŞĮğĵş. ėğİĥĭĔ ĩĩěĸĈĿĔ ĸĚğĦ ąŅĮĄĭđ, ĄğĴăĸĔĚī. 376 ħĖşĮ ĖĭĖĔĖĮ ėĴĐĞĮĖĭĖĒŢ. 2554. ėĔėĮĔþĩăĜĮĀıĸĀğijĩþŞĮĞĻĖĄĮğĝıĦŞģĖğŞģĝėğİħĮğąĭđĄĮğŶřĮćĴĝćĖ. ĸĩĄĦĮğģİćĮĄĮğ, ĦŅĮĖĭĄąĭđĄĮğŶřĮćĴĝćĖ, ĄğĝŶřĮļĝş. ĄğĴăĸĔĚī. 171 ħĖşĮ. ėĴĊĠĔĕİń ĜĵğİĞĮ ĹġĬĦĝĚğ ļćĞąğĭĦ. 2530. ĄĮğŶġĵĄĹġĬĻćşļĝşĻćşĦĩĞ. ĄğĝŶřĮļĝş, ĄğĴăĸĔĚī. 198 ħĖşĮ. ĝĐĎġ ąŅĮĸğİĊĚĠĄĥŢ. 2525. ĄĮğŶğĬĸĝİĖĦĝĄĮğĀģĮĝĦĭĝĚĭĖĕŢþĩăĘġĘġİĒþĩăļĝşŶřĮėĮăćĖİđ. ĦŅĮĖĭĄăĮĖŶřĮļĝşĸþĒĦğĬėĴğı ăĮĖĦēĮĖıģĖĄğğĝ. ĺğăĚİĝĚŢęřĮĞĹĘĖĔıŀĜĮĚēŞĮĞĔĮăĩĮĄĮĤĹġĬđĮģĸĔıĞĝ, ĄğĴăĸĔĚĝħĮĖĀğ. ģĖİđĮ ĦĴėğğĐĸĦĖı. 2539. þĩăŶřĮĻĖŶğĬĸĔĤļĔĞ. ĦŞģĖģİąĭĞĹġĬĚĭďĖĮĘġİĒĘġŶřĮļĝş. ĦŅĮĖĭĄģİćĮĄĮğŶřĮļĝş.ĄğĝŶřĮļĝş, ĄğĴăĸĔĚī. ģĴďİ ģĴďİĕğğĝĸģć. 2540. ĦĮğĮĖĴĄğĝĦĝĴĖļĚğ ğģĝħġĭĄĸĜĦĭćĄğğĝļĔĞ. ĺĩ.ĸĩĦ.ĚğİŁĖĒİŁă ĸĪşĮĦŢ, ĄğĴăĸĔĚī. 621 ħĖşĮ ģĴďİ ħģĭăģĭćğĄĴġ. 2540. ĄĮğŶğĬĸĝİĖĀŞĮĔğĭĚĞĮĄğĹġĬĦİŀăĹģđġşĩĝ. ĻĖ ĀĵŞĝijĩĄĮğęŗĄĩėğĝĸćİăŶČİėĭĒİĄĮğĄĮğŶğĬĸĝİĖĔğĭĚĞĮĄğĕğğĝćĮĒİĹġĬ ĦİŀăĹģđġşĩĝ ģĭĖĔıŀ 7-16 ĚĠĥĜĮĀĝ 2540. ĦŅĮĖĭĄăĮĖĖĺĞėĮĞĹġĬĹĘĖĦİŀăĹģđġşĩĝ ğŞģĝĄĭėĤĵĖĞŢģİąĭĞĸĤğĥčĤĮĦĒğŢŶğĬĞĴĄĒŢ, ĀĐĬĸĤğĥčĤĮĦĒğŢ, ĝħĮģİĔĞĮġĭĞĸĄĥĒğĤĮĦĒğŢ, ĄğĴăĸĔĚī. ĤĭĄđİĦń Ĕİ ĕİń ĄİąþĞĭĖ. 2545. ĚĠĄĥĤĮĦĒğŢĚĖijŁ ėşĮĖĻĖŶřĮćĴĝćĖĩĖĴğĄĭ ĥŢĘĮĸģıĞăĩŅĮĸĜĩĖĮģĭă ąĭăħģĭđħĖĩăėĭģġŅĮĜĵ. ĦŅĮĖĭĄăĮĖŶřĮļĝşĸþĒĩĴđğĕĮĖı.ĄğĝŶřĮļĝş. ĦēĮėĭĖĄĮğĹĚĔĞŢĹĘĖļĔĞ ĄğĝĄĮğĹĚĔĞŢ ĄğĬĔğģăĦĮĕĮğĐĦĴþ. 2542. ĘĭĄĚijĖŁ ėşĮĖĜĮĀĄġĮă. ĺğăĚİĝĚŢĩăĀŢĄĮğĦăĸĀğĮĬħŢĔħĮğĘŞĮĖĤIJĄ, ĄğĴăĸĔĚī. 280 ħĖşĮ ĦēĮėĭĖĄĮğĹĚĔĞŢĹĘĖļĔĞ ĄğĝĄĮğĹĚĔĞŢ ĄğĬĔğģăĦĮĕĮğĐĦĴþ. 2542. ĦĝĴĖļĚğĄĭėģĭďĖĕğğĝļĔĞ ĒĩĖĔıŀ 2 ļĝşğİĝğĭŁģ. ĺğăĚİĝĚŢĩăĀŢĄĮğĦăĸĀğĮĬħŢ ĔħĮğĘŞĮĖĤIJĄ, ĄğĴăĸĔĚī. 231 ħĖşĮ ĸĦğı ėĴĊĚİĺĞ. 2546. ăĮĖģİąĞĭ ĸğijĩŀ ăĚijćĦĝĴĖļĚğĚijĖŁ ėşĮĖĻĖħĝĵŞ 1 ĹġĬ 2 ĒŅĮėġĸĄĮĬĸĄğĿđ ĩŅĮĸĜĩŶĮĄĸĄğĿđ ąĭăħģĭđĖĖĔėĴğ.ı ĦēĮėĭĖğĮćĜĭČąĭĖĔğĸĄĥĝ, ĄğĴăĸĔĚī. Tejwani, K.G. 1987. Agroforestry practices and research in India. In: Gholz, H.L. (ed), Agroforestry: Realities, Possibilities and Potentials, p. 109-136. Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, The Netherlands

ĜĤĤ


พรรณไม้ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน  
พรรณไม้ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน  

พรรณไม้ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน

Advertisement