Page 1


วิสัยทัศน์ / Vision ĶđðŨîñĎšîĞć×ĂÜđĂđßĊ÷êąüĆîĂĂÖđÞĊ÷ÜĔêšĔîĂčêÿćĀÖøøöÿČęĂēÛþèć õć÷îĂÖìĊęĂ÷ĎŠĂćýĆ÷ĒúąïĆîđìĉÜ ìĊęöĊîüĆêÖøøö ĒúąđìÙēîēú÷ĊìĆîÿöĆ÷ õć÷ĔîðŘ 2558ķ Ķ5P CF UIF 4PVUI &BTU "TJBO -FBEJOH $PNQBOZ JO 0VU PG )PNF "EWFSUJTJOH .FEJB XJUI JOOPWBUJPO BOE DVUUJOH FEHF UFDIOPMPHZ JO 215ķ

1. îĞćĒîüìćÜðäĉïĆêĉìĊęéĊìĊęÿčé×ĂÜïøĉþĆìßĆĚîîĞćìĆęüēúÖöćðøą÷čÖêŤĔßšĒúąøĆÖþćÙüćöđðŨîñĎšîĞćĔîðøąđìý To apply the best operating approaches from other leading companies worldwide for our company and maintain the company as a leader in our country. 2. ïøĉþĆìÝąêšĂÜöĊĂĆêøćÖćøđÝøĉâđêĉïēêđóĉęö×ċĚîìčÖðŘ The company will continually increase its growth rate every year. 3. đóĉęöÙčèÙŠćĔĀšĒÖŠúĎÖÙšć ēé÷ÖćøðøĆïðøčÜñúĉêõĆèæŤéšü÷ÖćøîĞćđìÙēîēú÷Ċ ĒúąîüĆêÖøøöĔĀöŠė öćðøą÷čÖêŤĔßš đîšîÖćøïøĉÖćøìĊęöĊÙčèõćóĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜêćöÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜúĎÖÙšć đóČęĂøĆÖþćåćîúĎÖÙšćđÖŠćĒúą×÷ć÷åćî úĎÖÙšćĔĀöę Value added to customers by product development from new technology and innovation. In addition, the company would continually concentrate in good quality services according to customer’s needs as for maintaining old customer base as well as expanding new one. 4. đóĉęöÙčèÙŠćĔĀšÖĆïÿĆÜÙöĒúąðøąđìýßćêĉ ēé÷ÖćøÝšćÜÜćî ÖćøÿŠÜĂĂÖ ĒúąÖćøóĆçîćÿČęĂēÛþèćõć÷îĂÖ ìĊęĂ÷ĎŠĂćýĆ÷ĔĀšđðŨî 4USFFU 'VSOJUVSF ìĊęöĊÿŠüîĔîÖćøêÖĒêŠÜđöČĂÜĔĀšÿü÷ÜćöĂ÷ŠćÜĀîċęÜ Value added to our society and country by employment, exporting, and outdoor advertising media development to become a Street Furniture which absolutely decorates our city in a part. 5. đðŨîýĎî÷ŤÖúćÜđÙøČĂ׊ć÷ ךĂöĎú ׊ćüÿćøìćÜíčøÖĉÝÿČęĂēÛþèćõć÷îĂÖìĊęĂ÷ĎŠĂćýĆ÷ To be a center of out of Home Media business information network. 6. øĉđøĉęöÙüćöÙĉéÿøšćÜÿøøÙŤêŠćÜė đóČęĂĔĀšđÖĉéöĎúÙŠćÿĎÜÿčéÖĆïúĎÖÙšć×ĂÜïøĉþĆì To be creative as to generate the best value for our customers. 7. ÿøšćÜêøćÿĉîÙšćĒúąõćóúĆÖþèŤĔĀšđðŨîìĊęøĎšÝĆÖĂ÷ŠćÜÖüšćÜ×üćÜ To create brand and image as to be well know worldwide. 8. óĆçîćìøĆó÷ćÖøöîčþ÷ŤĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ ĂĆîîĞćĕðÿĎŠÖćøóĆçîćêîđĂÜĒúąĂÜÙŤÖøĒĀŠÜÖćøđøĊ÷îøĎš To develop our human resources continually that leads to self development and learning organization.


สารบัญ 02 สารจากประธานกรรมการบริษัท

70 การควบคุมภายใน

03 สารจากประธานกรรมการบริหาร

72 ปัจจัยความเสี่ยง

04 ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร 17 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

74 คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

22 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

82 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

23 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 30 โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

83 รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

44 รายการระหว่างกัน

86 งบการเงิน

52 การกํากับดูแลกิจการ


2


3


4


5


6


7


 ðŘ

1. ø.ê.ê.đÖøĊ÷ÜýĆÖéĉĝ ēúĀąßćúą

2. îć÷ðćøđöýøŤ øĆßĕß÷ïčâ ðŘ

อายุ

ชื่อ - สกุล

Ļ

ÖĉêêĉöýĆÖéĉĝ ÿć×ćüĉßćÖćøēÛþèć öĀćüĉì÷ćúĆ÷ýøĊðìčö %irector "ccreditation 1rogram %"1 

Ļ ðøĉââćêøĊ ýĉúðýćÿêøŤÿć×ć ðøąüĆêĉýćÿêøŤ öĀćüĉì÷ćúĆ÷íøøöýćÿêøŤ Ļ ðøĉââćýĉúðýćÿêøŤéčþãĊïĆèæĉê

Ļ Ļ

Ļ

ÿć×ćüĉßćøĆåýćÿêøŤ öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćöÙĞćĒĀÜ ðøĉââćēì Master of 1ublic "dministration, ,ent State 6niversity, 6.S." ðøĉââćêøĊ ÿć×ćîĉêĉýćÿêøŤ öĀćüĉì÷ćúĆ÷íøøöýćÿêøŤ %irector "ccreditation 1rogram %"1 

Ļ ðøĆßâćéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ĕöŠöĊ

ĕöŠöĊ

ĕöŠöĊ

ĕöŠöĊ

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ ถือหุ้นในบริษัท ทางครอบครัว (%) ระหว่างผู้บริหาร

ประวัติกรรมการของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จํากัด (มหาชน) ตําแหน่ง

øĂÜðøąíćîÖøøöÖćø ðøąíćîÖĉêêĉöýĆÖéĉĝ ðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęïøĉĀćø ðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęïøĉĀćø ðøąíćîïøĉĀćø ðøąíćîïøĉĀćøĒúąúĎÖÙšć ÿĆöóĆîíŤ  ñĎšÝĆéÖćøìĆęüĕð

ðŦÝÝčïĆî ðŦÝÝčïĆî ðŦÝÝčïĆî ðŦÝÝčïĆî   

ðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆì ðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆì ìĊęðøċÖþć ìĊęðøċÖþć ÖøøöÖćø ÖøøöÖćø îć÷ÖÿõćöĀćüĉì÷ćúĆ÷ ðøąíćîöĎúîĉíĉ ÖøøöÖćøïøĉþĆì ÖøøöÖćøĂĉÿøąĒúąÖøøöÖćø êøüÝÿĂï ðŦÝÝčïĆî ÖøøöÖćøĂĉÿøą  ìĊęðøċÖþćñĎšìøÜÙčèüčçĉ×ĂÜñüÝ. ðúĆéÖøčÜđìóöĀćîÙø  øĂÜðúĆéÖøčÜđìóöĀćîÙø

ðŦÝÝčïĆî ðŦÝÝčïĆî ðŦÝÝčïĆî ðŦÝÝčïĆî ðŦÝÝčïĆî ðŦÝÝčïĆî ðŦÝÝčïĆî ðŦÝÝčïĆî ðŦÝÝčïĆî ðŦÝÝčïĆî

ช่วงเวลา

ïÝÖ. đéîìŤÿč ÷ĆÜÙŤ ĒĂîéŤøĎïĉĒÙö

ïöÝ. öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé ÿöćÙöēÛþèćíčøÖĉÝĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ ïÝÖ. đìĉøŤîĂąøćüéŤ ēôÖĆÿ ïÝÖ. đîČĚĂîćïčâ ïÝÖ. đéîìŤÿč ÷ĆÜÙŤ ĒĂîéŤøĎïĉĒÙö ïÝÖ đéîìŤÿč ÷ĆÜÙŤ ĒĂîéŤ øĎïĉĒÙö

ïöÝ. ÖĆî÷ÜĂĊđúÙìøĉÙ ÖøčÜđìóöĀćîÙø ÖøčÜđìóöĀćîÙø ÖøčÜđìóöĀćîÙø

ïöÝ. öćÿđêĂøŤ ĒĂé ïöÝ. đĂ óúĆÿ đĂĘîđêĂøŤđìîđöîìŤ ÿĞćîĆÖÜćîìøĆó÷ŤÿĉîÿŠüîóøąöĀćÖþĆêøĉ÷Ť ïÝÖ. ÖøčÜđìóíîćÙö öĎúîĉíøĉ ćßðøąßćîčđÙøćąĀŤĔîóøąïøöøćßĎðëĆöðş öĎúîĉíĉøĆÖđöČĂÜĕì÷ öĀćüĉì÷ćúĆ÷đìÙēîēú÷ĊøćßöÜÙúêąüĆîĂĂÖ öĎúîĉíóĉ ĉóĉíõĆèæŤđéĘÖ ÖøčÜđìóöĀćîÙø ïöÝ. đöđÝĂøŤ àĊîĊđóúĘÖàŤ ÖøčŢð ïöÝ. ðøĊßćÖøčŢð

ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์การทํางาน

8


3. îć÷îóéú êĆèýúćøĆÖþŤ

ชื่อ - สกุล

Ļ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

Ļ

Ļ

Ļ

Ļ

Ļ Ļ Ļ Ļ Ļ Ļ

 ðŘ ðøĉââćēì üĉýüÖøøöýćÿêøŤ ÿć×ć üĉýüÖøøöēÙøÜÿøšćÜ 6niversity of Southwestern -ouisiana 6S". ðøĉââćēì ïøĉĀćøíčøÖĉÝ M#"

öĀćüĉì÷ćúĆ÷íøøöýćÿêøŤ ðøĉââćêøĊ üĉýüÖøøöýćÿêøŤ ÿć×ć ÿĞćøüÝ ÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷ %irector "ccreditation 1rogram %"1 %irector $ertiųcation 1rogram %$1 T-$" &xecutive %evelopment 1rogram &%1

ĀúĆÖÿĎêøðøąÖćýîĊ÷ïĆêø×ĆĚîÿĎÜ ÖćøđöČĂÜÖćøðÖÙøĂÜĔîøąïĂï ðøąßćíĉðĕê÷ ÿĞćĀøĆïîĆÖïøĉĀćø øąéĆïÿĎÜ ððø. øčŠîìĊę üĉì÷ćúĆ÷ ÖćøđöČĂÜÖćøðÖÙøĂÜ ÿëćïĆîóøą ðÖđÖúšć ĀúĆÖÿĎêøÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøéšćîÙüćö öĆęîÙÜ×ĆĚîÿĎÜ üðĂ.öÿ. øčŠîìĊę ÿöćÙöüĉì÷ćúĆ÷ðŜĂÜÖĆîøćßĂćèćÝĆÖø ĀúĆÖÿĎêøñĎšïøĉĀćøøąéĆïÿĎÜ ÿëćïĆî üĉì÷ćÖćøêúćéìčî üêì. ÿëćïĆî üĉì÷ćÖćøêúćéìčî ĀúĆÖÿĎêøÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøÙšćðúĊÖ "dvance 3etail Management

øčŠîìĊę ïöÝ.àĊóĊ ĂĂúúŤ Successful Formulation&xecution the Strategy SF& øčŠî 

อายุ

.

ĕöŠöĊ

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ ถือหุ้นในบริษัท ทางครอบครัว (%) ระหว่างผู้บริหาร ตําแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

ïöÝ. öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé ïÝÖ. đìÙĂąúčÙ ïöÝ. öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé ïÝÖ. öćÿđêĂøŤ ĒĂîéŤ öĂøŤ ïÝÖ. öćēÖšĕøìŤàć÷îŤ ïöÝ. öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé

ïÝÖ. ÖøĊî ĒĂé ÿöćÙöîĆÖýċÖþćÿëćïĆîüĉì÷ćÖćøêúćéìčî ÿöćÙöîĆÖýċÖþćÿëćïĆîüĉì÷ćÖćøêúćéìčî ÿöćÙöðŜć÷ĒúąēÛþèć ĀúĆÖÿĎêøïøĉĀćøÝĆéÖćøéšćîÙšćðúĊÖ ïöÝ. àĊóĊ ĂĂúúŤ ÿöćÙöïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îĕì÷

ïÝÖ. ìćüîŤ ĒïøîéĉĚÜ ÿöćÙöüĉì÷ćúĆ÷ðŜĂÜÖĆîøćßĂćèćÝĆÖø ĀúĆÖÿĎêøïøĉĀćøÝĆéÖćøéšćîÙšćðúĊÖ ïöÝ. àĊóĊ ĂĂúúŤ ïÝÖ. ĒöĘÖàŤ ÙøĊđĂìĊô ïöÝ. đëšćĒÖŠîšĂ÷ ôĎŝéĒĂîéŤöćøŤđÖĘêêĉĚÜ

êúćéĀúĆÖìøĆó÷Ť đĂĘö đĂ ĕĂ üĉì÷ćúĆ÷ÖćøđöČĂÜÖćøðÖÙøĂÜ ÿëćïĆîóøąðÖđÖúšć öĎúîĉíĉøĆÖðśćøĂ÷êŠĂ ÝĆÜĀüĆé

ประสบการณ์การทํางาน

 ðŦÝÝčïĆî ìĊęðøċÖþć  ðŦÝÝčïĆî ðøąíćîòść÷ðøąßćÿĆöóĆîíŤ ĒúąÿöćßĉÖÿĆöóĆîíŤ ððø.  ðŦÝÝčïĆî ÙèąĂîčÖøøöÖćøòść÷ ðøąßćÿĆöóĆîíŤĒúąĒúąÝĆé ÖĉÝÖøøö  ðŦÝÝčïĆî ÖøøöÖćø  ðŦÝÝčïĆî đú×ćîčÖćø ÿüðĂ.öÿ.  ðŦÝÝčïĆî ðøąíćîÙèąÖøøöÖćø "3M $-6#  ðŦÝÝčïĆî ÖøøöÖćø  ðŦÝÝčïĆî ÖøøöÖćøĂĉÿøąĒúąÖøøöÖćø êøüÝÿĂï  ðŦÝÝčïĆî ÖøøöÖćø  ðŦÝÝčïĆî ÖøøöÖćø  ðŦÝÝčïĆî ĀĆüĀîšćìĊöđú×ćîčÖćø üêì.  ðŦÝÝčïĆî ìĊęðøċÖþćÖĉêêĉöýĆÖéĉĝ  ðŦÝÝčïĆî ðøąíćîÙèąîĆÖýċÖþć øčŠî ìĊę "3M

 ðŦÝÝčïĆî ðøąíćîÙèąîĆÖýċÖþć øčŠîìĊę &%1

ĀúĆÖÿĎêø T-$" &xecutive %evelopment 1rogram  ðŦÝÝčïĆî ðøąíćîÖøøöÖćøïøĉĀćø  ðŦÝÝčïĆî ÖøøöÖćø  ðŦÝÝčïĆî ÖøøöÖćø  ðŦÝÝčïĆî ÖøøöÖćø  ðŦÝÝčïĆî ÖøøöÖćø  ðŦÝÝčïĆî ðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęïøĉĀćø

ช่วงเวลา

ประวัติกรรมการของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จํากัด (มหาชน) (ต่อ)

9


3. îć÷îóéú êĆèýúćøĆÖþŤ êŠĂ

ชื่อ - สกุล

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ ถือหุ้นในบริษัท ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร (%)

25 255 25 255 25 25 25 25 255 25 25 255 255 252 2552 252 255 252 25 2525 252

255 2552 255 2552 255 255

255 255 255 2552

2555

2555

ช่วงเวลา

ประวัติกรรมการของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จํากัด (มหาชน) (ต่อ)

ÙèąĂîčÖøøöÖćøòść÷ ðøąßćÿĆöóĆîíŤĒúąÿöćßĉÖ ÿĆöóĆîíŤ ððø.5 ðøąíćîòść÷ĀćĒúąïøĉĀćø øć÷ĕéš ððø.5 ÖøøöÖćøïøĉĀćø Ăčðîć÷Ö ðøąíćîÙèąĂîčÖøøöÖćøòść÷ ðøąßćÿĆöóĆîíŤ Ăčðîć÷Ö Ăčðîć÷Ö ÖøøöÖćø Ēúą ðøąíćîÖøøöÖćøêøüÝÿĂï îć÷ÖÿöćÙö øĂÜîć÷ÖÿöćÙö ĂîčÖøøöÖćøòść÷ðøąßćÿĆöóĆîíŤ ìĊęðøċÖþćÙèąĂîčÖøøöćíĉÖćø ìĊęðøċÖþćðøąíćîüčçĉÿõć ÖøøöÖćø đú×ćíĉÖćø ÖøøöÖćø ÖøøöÖćø ÖøøöÖćø üĉýüÖø üĉýüÖø

ตําแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

ÿöćÙöñĎšñúĉêðŜć÷ĒúąēÛþèć "S1"

ÿöćÙöíčøÖĉÝðŜć÷đĂđàĊ÷ ÙèąĂîčÖøøöÖćø×ĆïđÙúČęĂîđýøþåÖĉÝóĂđóĊ÷Ü ÙèąÖøøöćíĉÖćøÙöîćÙö ÿõćñĎšĒìîøćþãø òść÷ðøąßćÿĆöóĆîíŤ ïÝÖ. ĂĉÜÙŤđÝĘìĂĉöđöÝđÝÿ ðøąđìýĕì÷

ÿöćÙöñĎšñúĉêðŜć÷ĒúąēÛþèć "S1"

ïÝÖ. ĒúîéĊĚéĊđüúúĂðđöšîìŤ ïöÝ. ĕéĂĉÝĉ ÙĂøŤðĂđøßĆęî ïÝÖ. ĒúîéĊĚ ēăö ÖćøìćÜóĉđýþĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ ïÝÖ. ĒĂú àĊ àĊ úĉĚöđÝøĉâ

ÿöćÙöðŜć÷ĒúąēÛþèć ÿöćÙöÖĊāćÖøčÜđìó ÿöćÙöïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îĕì÷

ÿöćÙöÖĊāćÖøčÜđìóöĀćîÙø ÿöćÙöÖĊāćÖøčÜđìóöĀćîÙø

üĉì÷ćúĆ÷ÖćøđöČĂÜÖćøðÖÙøĂÜ ÿëćïĆîóøąðÖđÖúšć

üĉì÷ćúĆ÷ÖćøđöČĂÜÖćøðÖÙøĂÜ ÿëćïĆîóøąðÖđÖúšć

ประสบการณ์การทํางาน

10


6. îć÷üĉßĉê éĉúÖüĉúćý

5. îć÷íüĆß öĊðøąđÿøĉåÿÖčú

4. îć÷óĉđßþå öèĊøĆêîąóø

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

Ļ Ļ

ÿëćïĆîđìÙēîēú÷ĊøćßöÜÙú üĉì÷ćúĆ÷đìÙîĉÙÖøčÜđìó Mini M#" öĀćüĉì÷ćúĆ÷íøøöýćÿêøŤ %irector "ccreditation 1rogram %"1 5

Ļ Ļ ðŘ Ļ Ăîčðøĉââć

ÿć×ćüĉýüÖøøöē÷íć ÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷ %irector "ccreditation 1rogram %"1 2 %irector $ertiųcation 1rogram %$1 55

5 ðŘ ðøĉââćēì üĉýüÖøøöýćÿêøŤ ÿć×ćüĉýüÖøøöē÷íć öĀćüĉì÷ćúĆ÷ēêđÖĊ÷ü ðøĉââćēì ïøĉĀćøíčøÖĉÝ öĀćüĉì÷ćúĆ÷íøøöýćÿêøŤ ðøĉââćêøĊ üĉýüÖøøöýćÿêøŤ ÿć×ć üĉýüÖøøöē÷íć ÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷ %irector "creditation 1rogram %"1 5

Ļ Ļ Ļ Ļ 5 ðŘ Ļ ðøĉââćēìïøĉĀćøíčøÖĉÝ öĀćüĉì÷ćúĆ÷íøøöýćÿêøŤ Ļ ðøĉââćēìüĉýüÖøøöēÙøÜÿøšćÜ ÿëćïĆîđìÙēîēú÷ĊĒĀŠÜđĂđàĊ÷ Ļ ðøĉââćêøĊüĉýüÖøøöýćÿêøŤ

อายุ

ĕöŠöĊ

ĕöŠöĊ

.

5.

ĕöŠöĊ

.

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ทาง ถือหุ้นในบริษัท ครอบครัวระหว่าง (%) ผู้บริหาร

ÖøøöÖćø ÖøøöÖćøĂĞćîü÷Öćø ðøąíćîÖøøöÖćøïøĉĀćø ÖøøöÖćø ÖøøöÖćøïøĉĀćø ÖøøöÖćø ÖøøöÖćø 1roKect Manager 1roKect &ngineer

ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćø ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćø ÖøøöÖćø ÖøøöÖćø ÖøøöÖćø ÖøøöÖćø ÖøøöÖćøïøĉĀćø ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćø üĉýüÖøêĉéêĆĚÜÿąóćîĒ×üî

ตําแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / ประเภทธุรกิจ

ÖćøøëĕôĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ ïÝÖ. ÖøąÿĂïĕì÷

ÖćøìćÜóĉđýþĒĀŠÜðøąđìýĕì÷

ïöÝ. öćÿđêĂøŤ ĒĂé

öĎúîĉíĉðøąđöĉîöĎúÙŠćìøĆó÷ŤÿĉîĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ ÿöćÙöýĉþ÷ŤđÖŠćüĉýüÖøøöýćÿêøŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ ïöÝ. ĕéĂĉÝĉÙĂøŤðĂđøßĆęî ïöÝ. öćÿđêĂøŤ ĒĂé ïÝÖ. öćÿđêĂøŤ ĒĂîéŤ öĂøŤ ïÝÖ. ĒúîéĊĚ éĊđüúúĂðđöîìŤ ïÝÖ. đĂÿēàŠÿĒêîéćøŤé ðøąđìýĕì÷

ïÝÖ. ðĎîàĉđöîêŤîÙøĀúüÜ

ïÝÖ. îĉÖēÖš ĒóúîîĉęÜ ĒĂîéŤ éĊđüúúĂðđöîìŤ ïÝÖ. îĉÖēÖš íîïčøĊ ïÝÖ. öćÿđêĂøŤ ĒĂîéŤ öĂøŤ ïÝÖ. ĂĉÜÙŤđÝĘì ĂĉöđöÝđÝÿ ðøąđìýĕì÷

ïÝÖ. đìÙĂąúčÙ ïöÝ. öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé ïÝÖ. ĒúîéĊĚēăö ðøąđìýĕì÷

HIT"$HI ;0S&/ $0.,-T%.

ประสบการณ์การทํางาน

25 ðŦÝÝčïîĆ ÖøøöÖćøïøĉþìĆ Ēúą ÖøøöÖćø ïøĉĀćø 252 252 ñĂ.ÖĂÜïĞćøčÜøĆÖþćĂćÙćøĒúą ÙüćöÿąĂćé 25 252 ĀĆüĀîšćÜćîÿëćîìĊę đ×êÖøčÜđìó 255 25 ĀĆüĀîšćÜćî

255 ðŦÝÝčïîĆ 25 ðŦÝÝčïîĆ 25 ðŦÝÝčïîĆ 252 ðŦÝÝčïîĆ ðŦÝÝčïîĆ 255 255 25 25 252 25

ðŦÝÝčïîĆ ðŦÝÝčïîĆ ðŦÝÝčïîĆ ðŦÝÝčïîĆ 25 ðŦÝÝčïîĆ 252 ðŦÝÝčïîĆ 25 ðŦÝÝčïîĆ 252 25

ช่วงเวลา

ประวัติกรรมการของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จํากัด (มหาชน) (ต่อ)

11


8. îć÷óøýĆÖéĉĝ úĉĚöïčâ÷ðøąđÿøĉå

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

%"1 

Ļ ðøĉââćēì ïøĉĀćøíčøÖĉÝ 6niversity of 8isconsil Madison 6S" Ļ %irector $ertiųcation 1rogram %$1 22 Ļ ðøĉââćêøĊ đýøþåýćÿêøŤïĆèæĉê ÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷ 55 ðŘ Ļ ðøĉââćêøĊ ïĆâßĊïĆèæĉê ÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷ Ļ ðøąÖćýîĊ÷ïĆêø×ĆĚîÿĎÜ ÿĂïïĆâßĊ ÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷ Ļ %irector "ccreditation 1rogram

อายุ

7. îć÷ðøąđÿøĉå üĊøđÿëĊ÷øóøÖčú 52 ðŘ

ชื่อ - สกุล

ĕöŠöĊ

ĕöŠöĊ

ĕöŠöĊ

ĕöŠöĊ

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ทาง ถือหุ้นในบริษัท ครอบครัวระหว่าง (%) ผู้บริหาร ตําแหน่ง

ประสบการณ์การทํางาน ชื่อหน่วยงาน / ประเภทธุรกิจ

255 ðŦÝÝčïĆî ÖøøöÖćøĂĉÿøą ÖøøöÖćøêøüÝÿĂï 255 ðŦÝÝčïĆî ÖøøöÖćøĂĉÿøą ÖøøöÖćøêøüÝÿĂï 2552 ðŦÝÝčïĆî ñϚߊü÷ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøĔĀ⊠25 ðŦÝÝčïĆî ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćø 25 2552 ìĊęðøċÖþćéšćîïĆâßĊ Ēúą ÖćøìčŠöêúćéÿĀøĆå 25 255 ìĊęðøċÖþćòść÷ïĆâßĊÖćøđÜĉî 25 2552 ìĊęðøċÖþćòść÷ÖćøđÜĉîĒúą êøüÝÿĂïõć÷Ĕî 25 25 ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćø 25 25 ÖøøöÖćøòść÷ÖćøđÜĉî 25 25 ñϚߊü÷ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøĒúą đú×ćîčÖćøïøĉþĆì 25 25 ñĎšÙüïÙčöòść÷ïĆâßĊ ðøąÝĞć õćÙóČĚîđĂđàĊ÷ĂćÙđî÷Ť 255 255 ñĎšÝĆéÖćøòść÷ïĆâßĊÖćøđÜĉî ĒúąõćþĊ 25 255 ñĎšÝĆéÖćøòść÷ïĆâßĊÖćøđÜĉî ĒúąüćÜĒñîĂÜÙŤÖø 25 25 ñϚߊü÷ñĎšÝĆéÖćøìĆęüĕð

ïöÝ. ĂúĎÙĂî

ïÝÖ. ēàîĊęĕì÷

ïÝÖ. ÿêćøŤðŗēêøđúĊ÷ö øĊĕôîĉęÜ

ïÝÖ. đðŝïàĊę ēÙúŠć ðøąđìýĕì÷

ïÝÖ. öĉđîĂüŠć éĊđüúúĂðđöîìŤ ïÝÖ. ĕì÷ ÿĒêøìĊÝĉÙ ĒÙððŗêĂú ïúÝ. đĂÿïĊàĊ üĂøŤđïĉøŤÖóøĊđöĊ÷øŤ

ïÝÖ. ĂĉöēÖš ôĎŝéĒóĘÙ ïÝÖ. ĂĊđĂôéĊ ðøąđìýĕì÷

ïöÝ. ĀšĂÜđ÷ĘîđĂđßĊę÷îàĊôĎŜé ïÝÖ. ĂĂĒÖîĉÙ ĂąēÖø öćĒîÝđöîìŤ ïÝÖ. ÖĎŢéúĆÖìŤ

ïöÝ. ĕéĂĉÝĉ ÙĂøŤðĂøŤđøßĆęî

ïöÝ. öćÿđêĂøŤ ĒĂé

ÖøøöÖćøĂĉÿøą Ēúą ïöÝ. öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé ðøąíćîÖøøöÖćøêøüÝÿĂï ðŦÝÝčïĆî ÖøøöÖćøĂĉÿøą ĒúąÖøøöÖćø ïú. ēîöĎøą óĆçîÿĉî ÝĞćÖĆé öĀćßî

êøüÝÿĂï ïÝÖ. ÙĂîđàĘðìŤ đìøîîĉęÜĒĂîéŤ ÙĂîàĆúĒêîìŤ 25 ðŦÝÝčïĆî ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćø

ðŦÝÝčïĆî

ช่วงเวลา

ประวัติกรรมการของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จํากัด (มหาชน) (ต่อ)

12


10. îćÜÿćüíöîüøøè îøĉîìüćîĉß

Ļ ðøĉââćēì øĆåðøąýćÿîýćÿêøŤ

9. îćÜĂčïúøĆêîŤ ēóíĉĝÖöúüÜýŤ 5 ðŘ

1rogram &%1 ðŘ 2555

Ļ Ļ ðŘ Ļ ðøĉââćēì M#" ÿć×ćüĉßćÖćøđÜĉî öĀćüĉì÷ćúĆ÷ĀĂÖćøÙšćĕì÷ Ļ ðøĉââćêøĊ ÿć×ćÖćøïĆâßĊ öĀćüĉì÷ćúĆ÷ÿčē×ìĆ÷íøøöćíĉøćß Ļ %irector "ccreditation 1rogram %"1 Ļ $orporate Secretary 1rogram øčŠîìĊę 2 ðŘ 25

Ļ Finance for non Finance %irector ðŘ 255

Ļ T-$" &xecutive %evelopment

öĀćïĆèæĉê ÿëćïĆîïĆèæĉê óĆçîïøĉĀćøýćÿêøŤ ïĆâßĊïĆèæĉê öĀćüĉì÷ćúĆ÷íøøöýćÿêøŤ îĉêĉýćÿêøŤïĆèæĉê öĀćüĉì÷ćúĆ÷íøøöýćÿêøŤ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

อายุ

ชื่อ - สกุล

.2

ĕöŠöĊ

ĕöŠöĊ

ĕöŠöĊ

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ทาง ถือหุ้นในบริษัท ครอบครัวระหว่าง (%) ผู้บริหาร ตําแหน่ง

ðŦÝÝčïîĆ ðŦÝÝčïîĆ 255 2555 25 2552 25 25 25 25 252 25 252 252

ðŦÝÝčïîĆ ðŦÝÝčïîĆ

ðŦÝÝčïîĆ

ÖøøöÖćøñĎšöĊĂĞćîćÝúÜîćö ñĎÖóĆî đú×ćîčÖćøïøĉþĆì ñĎßš üŠ ÷ðøąíćîđÝšćĀîšćìĊïę øĉĀćø ÿć÷ÜćîïĆâßĊÖćøđÜĉî ÖøøöÖćø ÖøøöÖćø ñĂ. òść÷ïĆâßĊÖćøđÜĉî øĂÜ ñĂ. òść÷ïĆâßĊÖćøđÜĉî ñß. ñĂ. òść÷ïĆâßĊÖćøđÜĉî ñÝÖ. ÿŠüîïĆâßĊ óîĆÖÜćîïĆâßĊ ñϚߊü÷ÿöčĀŤïĆâßĊ

ชื่อหน่วยงาน / ประเภทธุรกิจ

ïÝÖ. öćÿđêĂøŤ ĒĂîéŤ öĂøŤ ïÝÖ. ĂĉÜÙŤđÝĘì ĂĉöđöÝđÝÿ ðøąđìýĕì÷

ïöÝ. öćÿđêĂøŤ ĒĂé ïöÝ. öćÿđêĂøŤ ĒĂé ïöÝ. öćÿđêĂøŤ ĒĂé ïöÝ. öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÿĞćîĆÖÜćîïĆâßĊĂĞćîćÝĒĂîéŤĒĂÿēààĉđĂÿ ïÝÖ. üĉýüÿĀõĆèæŤ

ïöÝ. öćÿđêĂøŤ ĒĂé ïöÝ. öćÿđêĂøŤ ĒĂé

ïöÝ. öćÿđêĂøŤ ĒĂé

ïÝÖ. ĂčêÿćĀÖøøöîöĕì÷ öĀćüĉì÷ćúĆ÷ÖøčÜđìó ïöÝ. í. ĒÿêîéćøŤé ßćđêĂøŤĄ ÖøöÿøøóćÖø

ïöÝ. öćÿđêĂøŤ ĒĂé

ประสบการณ์การทํางาน

ÖøøöÖćøĂĉÿøą ÖøøöÖćø êøüÝÿĂï 25 ðŦÝÝčïîĆ ìĊęðøċÖþćõćþĊĂćÖø 25 25 ĂćÝćø÷Ťóĉđýþ 25 ìĊęðøċÖþćõćþĊĂćÖø 252 25 đÝšćĀîšćìĊęêøüÝÿĂïïĆâßĊ

ðŦÝÝčïîĆ

ช่วงเวลา

ประวัติกรรมการของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จํากัด (มหาชน) (ต่อ)

13


5 ðŘ

 ðŘ

2. îć÷ĂõĉÿĉìíŤ ßČęîßöõĎ

อายุ

1. îć÷âćèĉÿøŤ ìĉóćÖø

ชื่อ - สกุล

255 ðŦÝÝčïĆî 255 ðŦÝÝčïĆî 2552 255 2552 255 2552 255 2552 255 25 255 25 25 255 25 25 25 25 252 25 25 25 25 255 25 252 255

ĕöŠöĊ

Ļ ÙøčýćÿêøŤïĆèæĉê ýĉúðýċÖþć

đÖĊ÷øêĉîĉ÷ö ÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷

ðŦÝÝčïĆî 25 25 25 25 25 25 25 25 252 25 252 252

ช่วงเวลา

ĕöŠöĊ

สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%)

Ļ ðøĉââćêøĊ îĉđìýýćÿêøŤ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ประวัติผู้บริหารของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จํากัด (มหาชน)

ñϚߊü÷ðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęïøĉĀćø ÖøøöÖćøïøĉĀćø ìĊęðøċÖþć ðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęïøĉĀćø ðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęïøĉĀćø ìĊęðøċÖþć ðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęïøĉĀćø ðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęïøĉĀćø ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćø ðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęïøĉĀćø ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćø øĂÜðøąíćîÖøøöÖćø ñĎšÝĆéÖćøòść÷ÖćøêúćéĒúą×ć÷ øĂÜÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćø ñĎšĂĞćîü÷Öćøòść÷ïĆâßĊ îĆÖēÛþèćĂćüčēÿ

ðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęòść÷ïøĉĀćøÜćîîüĆêÖøøö (eneral Manager $reative %irector $reative %irector $reative (roup Head Senior $opywriter $opy 8riter

ตําแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / ประเภทธุรกิจ

ïöÝ. öćÿđêĂøŤ ĒĂé ïÝÖ. ĒöĘÖàŤ ÙøĊđĂìĊô ïÝÖ. îćøć÷èŤõĆèæŤ ïÝÖ. ĕĂìĊ ēðøđôÿßĆęîĒîú ïÝÖ. đăúìŤôĎŜé ïÝÖ. ĂĊúĉì óøŢĂóđóĂøŤêĊĚ ïÝÖ. éšü÷đÖúšć ïÝÖ. Ăąđăé öćøŤđÖĘêêĉĚÜ ïÝÖ. đĂóúĆÿÖøčŢð ïÝÖ. ïćÜĔĀ⊠ÙĂîÖøĊê ñúĉêõĆèæŤ ïöÝ. øĉđüĂøŤĒÙü ĂĉîđêĂøŤđîßĆęîĒîú ĂčêÿćĀÖøøöĂćĀćø ïøĉþĆì øĆÜÿĉê óúćàŠć ÝĞćÖĆé ïÝÖ. îĎēü đĂîđêĂøŤđìîđöîìŤ ïÝÖ. üĉÙđêĂøŤ đÝĊ÷ö ïöÝ. ðĎîàĊđöîêŤĕì÷

ïöÝ. öćÿđêĂøŤ ĒĂé ïÝÖ. đéîìŤÿčóúĆÿ ïÝÖ. đïìÿŤ ïÝÖ. ēúüŤđüĉúéŤĕüéŤ ïÝÖ. ôćĂĊÿìŤĒĂŢéđüĂøŤĕìàĉęÜ ïÝÖ. úĊēĂđïĂøŤđîììŤ ïÝÖ. ôćĂĊÿìŤĒĂŢéđüĂøŤĕìàĉęÜ

ประสบการณ์การทํางาน

14


55 ðŘ

อายุ

Ļ

ÖćøÝĆéÖćøìĆęüĕð üĉì÷ćúĆ÷ÖćøÝĆéÖćø öĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀĉéú ðøĉââćêøĊ ïøĉĀćøíčøÖĉÝ ÿć×ćÖćøêúćé öĀćüĉì÷ćúĆ÷ĂĆÿÿĆößĆâ

ĕöŠöĊ

.

.2

สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%) ตําแหน่ง

255 255 25 25 25 25

2555

255 2555 25 255 252 255 25 252 255 25

ðŦÝÝčïĆî

ñϚߊü÷ðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęïøĉĀćø òść÷ÖćøêúćéĒúą×ć÷ ñĎšÝĆéÖćøêøćñúĉêõĆèæŤ ñĎšÝĆéÖćøêøćñúĉêõĆèæŤĂćüčēÿ ñĎšÝĆéÖćøñúĉêõĆèæŤ ñĎšÝĆéÖćøñúĉêõĆèæŤ ñϚߊü÷Öćøêúćé ĀĆüĀîšćĒñîÖ

ñϚߊü÷ðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęïøĉĀćøÿć÷ïøĉĀćø ÿĞćîĆÖÜćîĒúąÜćîïčÙÙú ñĂ.òść÷ïøĉĀćøÿĞćîĆÖÜćî øĆÖþćÖćø ñĂ.òść÷ïøĉĀćøÿĞćîĆÖÜćî ñß.ñĂ.òść÷ïøĉĀćøÿĞćîĆÖÜćî ñÝÖ.ÿŠüîïøĉĀćøÿĞćîĆÖÜćî óîĆÖÜćîïĆâßĊ

ชื่อหน่วยงาน / ประเภทธุรกิจ

ïÝÖ. đéĂąÿüĂßÖøčŢð ĕì÷ĒúîéŤ

ïÝÖ. éĉĂćÝĉēĂ ēöđĂìđăîđîÿàĊę ðøąđìýĕì÷

ïÝÖ. ĕĂàĊĕĂ đóšîìŤ ĕì÷ĒúîéŤ

ïÝÖ. àćøŠć úĊ ðøąđìýĕì÷

ïÝÖ đøöĊę ðøąđìýĕì÷

ïÝÖ. đàĘîÙćøŤ

ïöÝ. öćÿđêĂøŤ ĒĂé

ïöÝ. öćÿđêĂøŤ ĒĂé ïöÝ. öćÿđêĂøŤ ĒĂé ïöÝ. öćÿđêĂøŤ ĒĂé ïöÝ. öćÿđêĂøŤ ĒĂé ïÝÖ. đìÙēîēú÷ĊàĂøŤÿ ĂĉîđêĂøŤđîßĆęîĒîú

ïöÝ. öćÿđêĂøŤ ĒĂé

ïöÝ. öćÿđêĂøŤ ĒĂé ēøÜđøĊ÷îíčøÖĉÝÖćøïĉî ĒðàĉôŗÙ đúđíĂøŤ

ïöÝ. öćÿđêĂøŤ ĒĂé

ประสบการณ์การทํางาน

ñϚߊü÷ðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęïøĉĀćøÿć÷Üćî íčøÖĉÝÿĆöóĆîíŤ 25 2555 øĂÜðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęòść÷ðäĉïĆêĉÖćø 25 25 ñĎšÝĆéÖćøìĆęüĕð 25 25 ñĎšÝĆéÖćø

ðŦÝÝčïĆî

ช่วงเวลา

Āöć÷đĀêč . ñĎšïøĉĀćøøć÷ìĊę Ēúą øć÷ìĊę ëČĂĀčšîēé÷ÖćøđךćøŠüöēÙøÜÖćøÿąÿöĀčšîÿĞćĀøĆïóîĆÖÜćî &+I1

5. îć÷ èøĆå ó÷ĆÙÛîĉíĉ

Ļ

öĀćïĆèæĉê ÿć×ćÖćøÝĆéÖćøìøĆó÷ćÖø öîčþ÷Ť M1"

öĀćüĉì÷ćúĆ÷íčøÖĉÝïĆèæĉê÷Ť ðøĉââćêøĊ ýĉúðýćÿêøŤïĆèæĉê ÿć×ćðøąüĆêĉýćÿêøŤ öĀćüĉì÷ćúĆ÷đÖþêøýćÿêøŤ 2uality and Standard ÿëćïĆîđóĉęöñúñúĉêĒĀŠÜßćêĉ ðŘ 2555

Ļ ðøĉââćēì øĆåðøąýćÿîýćÿêøŤ

&xecutive ,M School ðŘ 255

Ļ ðøĉââćêøĊ øĆåðøąýćÿîýćÿêøŤ ēøÜđøĊ÷îîć÷øšĂ÷êĞćøüÝ Ļ Finance for non Finance

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

Ļ ðŘ Ļ ðøĉââćēì ïøĉĀćøíčøÖĉÝ

4. îćÜĂčĕøüøøè ïčè÷øĆêóĆîíčŤ ðŘ

3. îć÷Ýčæć Ýćøčïčè÷Ť

ชื่อ - สกุล

ประวัติผู้บริหารของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จํากัด (มหาชน) (ต่อ)

15


ø.ê.ê đÖøĊ÷ÜýĆÖéĉĝ îć÷ðćøđöýøŤ îć÷îóéú îć÷óĉđßþå îć÷íüĆß îć÷üĉßĉê îć÷ðøąđÿøĉå îć÷óøýĆÖéĉĝ îćÜĂčïúøĆêîŤ îćÜÿćüíöîüøøè

ēúĀąßćúą øĆßĕß÷ïčâ êĆèýúćøĆÖþŤ öèĊøĆêîąóø öĊðøąđÿøĉåÿÖčú éĉúÖüĉúćý üĊøđÿëĊ÷øóøÖčú úĉĚöïčâ÷ðøąđÿøĉå ēóíĉĝÖöúüÜýŤ îøĉîìüćîĉß

1, I% "1, ID D, &$, $&0 & & & ID, "$ ID, $ ID, $ D, S, "

บมจ. มาสเตอร์ แอด

D D

บจก. เทค อะ ลุค

บริษัทร่วม บจก. อิงค์เจ็ทฯ

D

D

D

บจก. กรีน แอด

D

D

บจก. แม็กซ์ ครีเอทีฟ

D

D

บจก. มาโก้ ไรท์ ซายน์

D D D

บจก. มาสเตอร์ แอนด์ มอร์

บริษัทย่อย

Āöć÷đĀêč 1 ðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆì, "1 øĂÜðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆì, D ÖøøöÖćø, ID ÖøøöÖćøĂĉÿøą, "$ ðøąíćîÖøøöÖćøêøüÝÿĂï, $ ÖøøöÖćøêøüÝÿĂï, &$ ðøąíćîÖøøöÖćøïøĉĀćø, & ÖøøöÖćøïøĉĀćø, $&0 ðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęïøĉĀćø, S đú×ćîčÖćøïøĉþĆì, " ñϚߊü÷ðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęïøĉĀćøÿć÷ÜćîïĆâßĊÖćøđÜĉî

. 2. . . 5. . . . . .

รายชื่อ

øć÷úąđĂĊ÷éÖøøöÖćø×ĂÜïøĉþĆìĒúą ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ è üĆîìĊę íĆîüćÙö 2555

16


17

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป Financial Highlight งบการเงินรวม Consolidate financial statement

2555 2012

% เปลีย ่ นแปลง % Change

2554 2011

% เปลีย ่ นแปลง % Change

2553 2010

ēÙøÜÿøšćÜøć÷ĕéš 0QFSBUJOH 3FTVMU øć÷ĕéšÝćÖÖćøïøĉÖćøĒúąÖćø×ć÷ 3FWFOVF GSPN 4BMFT 4FSWJDFT øć÷ĕéšøüö 5PUBM 3FWFOVF ÖĞćĕøÿčìíĉ /FU 1SPųU

2,, 2,, ,5,

5 5 2

5,5,2 5,5,2 ,,

2 2 5

,, ,, ,,2

5,, 2,, 5,,2 ,5, ,25,2 5,, 5,,22

5  2 22 2 

,5, 2,,5 2,,555 5,2,5 ,, ,, 52,,

  5 2 2

5,22,5 25,2, ,,2 ,55,5 55, ,, ,,

åćîąÖćøđÜĉî 'JOBODJBM 4UBUVT ÿĉîìøĆó÷ŤĀöčîđüĊ÷î $VSSFOU "TTFU ÿĉîìøĆó÷ŤĕöŠĀöčîđüĊ÷î /PO $VSSFOU "TTFU ÿĉîìøĆó÷Ťøüö 5PUBM "TTFU ĀîĊĚÿĉîĀöčîđüĊ÷î $VSSFOU -JBCJMJUJFT ĀîĊĚÿĉîĕöŠĀöčîđüĊ÷î /PO $VSSFOU -JBCJMJUJFT ĀîĊĚÿĉîøüö 5PUBM -JBCJMJUJFT ÿŠüî×ĂÜñĎšëČĂĀčšî 5PUBM 4IBSFIPMEFSĴT &RVJUZ การวิเคราะห์อัตราส่วน / RatioAnalysis

2555/2012 2554/2011 2553/2010 2552/2009 2551/2008

ĂĆêøćÿŠüîĒÿéÜÙüćöÿćöćøëĔîÖćøìĞćÖĞćĕø 1SPųUBCJMJUZ 3BUJP 5. ĂĆêøćÖĞćĕø×ĆĚîêšî (SPTT 1SPųU .BSHJO 2. ĂĆêøćÖĞćĕøÿčìíĉ /FU 1SPųU .BSHJO ĂĆêøćÿŠüîüĉđÙøćąĀŤîē÷ïć÷ÖćøđÜĉî 'JOBODJBM 1PMJDZ 3BUJP . ĂĆêøćÿŠüîÙüćöÿćöćøëßĞćøąéĂÖđïĊĚ÷ đìŠć

*OUFSFTU $PWFSBHF 3BJUP ĂĆêøćÿŠüîÿõćóÙúŠĂÜ -JRVJEJUZ 3BUJP ĂĆêøćÿŠüîđÜĉîìčîĀöčîđüĊ÷î đìŠć $VSSFOU 3BUJP ĂĆêøćÿŠüîìčîĀöčîđüĊ÷îđøĘü đìŠć 2VJDL 3BUJP

. .5

ĂĆêøćÿŠüîĒÿéÜðøąÿĉìíĉõćóĔîÖćøïøĉĀćøÜćî &GųDJFODZ 3BUJP 5. ĂĆêøćÿŠüîĀöčîđüĊ÷îúĎÖĀîĊĚÖćøÙšć đìŠć

"DDPVOU 3FDFJWBCMF 5VSOPWFS 72 øą÷ąđüúćđÖĘïĀîĊĚ üĆî "WFSBHF $PMMFDUJPO 1FSJPE ĂĆêøćÖćøĀöčî×ĂÜÿĉîìøĆó÷Ť đìŠć 5PUBM "TTFUT 5VSOPWFS . ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น / ShareValue

ÝĞćîüîĀčšî 4IBSF øćÙćöĎúÙŠćêćöïĆâßĊêŠĂĀčšî #PPLWBMVF QFS TIBSF

5. 5.2

.2 2.

. .

.2 .

2.

/.".

.25

5.2

2. 2.5

. .

.2 .

.22 .

.

.2

.

5.

75 .

 .

 .7

7 .75

2555/2012 2554/2011 2553/2010 2552/2009 2551/2008

7,,5 25,, 25,, 25,, 25,, . . .7 .7 .


18

โครงสร้างรายได้ Revenue Structure Revenue

."$0 4QBDF /PO .BDP 4QBDF

14% 86%

M MACO Space 7%

#JMMCPBSE

30%

500

543

.BEF UP 0SEFS

31%

4USFFU 'VOJSVSF

&WFOU

5SBOTJU

63%Non MACO Space

69%

539 476

474

461

00 00 255

200

230

198

191

193

28 2553 / 2010

37 2554 / 2011

39 2555 / 2012

00 0

67 2551 / 2008

30 2552 / 2009

øüöøć÷ĕéš / 5PUBM 3FWFOVF

ÖĞćĕø×ĆĚîêšî / (SPTTNBSHJO

ÖĞćĕøÿčìíĉ / /FU 1SPųU

800 721 00

600

489

606

509

634

524

746

595

497

00 200 0

111

97

137

2551 / 2008

2552 / 2009

2553 / 2010

ÿĉîìøĆó÷Ťøüö / 5PUBM "TTFUT

ĀîĊĚÿĉîøüö / 5PUBM -JBCJMJUJFT

197 2554 / 2011

151 2555 / 2012

ÿŠüî×ĂÜñĎšëČĂĀčšîøüö / 5PUBM 4IBSFIPMEFSĴT &RVJUZ


19

อัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญ Raitio Analysis 20

0

ROA

19.03

5

14.75

0

5.77

6.48

2008

2009

7.5

2010

2011

2012

0

8.55

2008

2009

2010

D/E 22.95

6.63

2008

9.86

8.15

8.74

2009

2010

2011

0.

20120.20

0.20

2004 2005

2008

2009

0.20

2010

2011 2012 6.

0.2

0.25

0.19

2009

2010

EPS (Baht)

2011

2012

0.78

0.79

2011

2012

0.52

0.

0.50 0.21

2012

0.39

0.

0.92

0.25

2008

0.8

Divedend Per Share 0.64

2011

0.28

0.2

0.23

7.5

0.5

8.19

0.

5

0.75

13.69

0.

P/E

22.5

25 19.78

5

10.55

5

ROE 22.5

0.29

2008

0.31

2009

2010


22

22

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ßČęĂïøĉþĆììĊęĂĂÖĀúĆÖìøĆó÷Ť đú×ìąđïĊ÷îïøĉþĆì ðøąđõìíčøÖĉÝ ìčîÝéìąđïĊ÷î

  

ïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé öĀćßî

0075000 ĔĀšïøĉÖćøĒúąøĆïÝšćÜñúĉêÿČęĂēÛþèćõć÷îĂÖìĊęĂ÷ĎŠĂćýĆ÷ ĒúąïĆîđìĉÜ 75,000,000 ïćì ðøąÖĂïéšü÷ĀčšîÿćöĆâ 75,000,000 Āčšî öĎúÙŠćĀčšîúą ïćì è íĆîüćÙö 2555

ìčîìĊęĂĂÖĒúąßĞćøąđêĘööĎúÙŠć 7,,5 ïćì ðøąÖĂïéšü÷ĀčšîÿćöĆâ 7,,5 Āčšî öĎúÙŠćĀčšîúą ïćì è íĆîüćÙö 2555

îĉêĉïčÙÙúìĊęïøĉþĆìëČĂĀčšî

ðøąđõìíčøÖĉÝ

ÿĆéÿŠüîÖćøëČĂĀčšî

ïÝÖ. öćÿđêĂøŤ ĒĂîéŤ öĂøŤ ïÝÖ. öćēÖš ĕøìŤàć÷îŤ ïÝÖ. ĒúîéĊĚ éĊđüúúĂðđöîìŤ ïÝÖ. đìÙ Ăą účÙ ïÝÖ. ĂĉÜÙŤ đÝĘì ĂĉöđöÝđÝÿ ïÝÖ. ÖøĊîĒĂé ïÝÖ. ĒöĘÖàŤ ÙøĊđĂìĊô

ĔĀšïøĉÖćøĒúąøĆïÝšćÜñúĉêÜćîÿČęĂðŜć÷ēÛþèć×îćéđúĘÖ ñúĉêĂčðÖøèŤ Trivision ĔĀšïøĉÖćøđߊćĂćÙćøÿĞćîĆÖÜćî ÿČęĂðŜć÷ēÛþèć -&D #ill #oard ñúĉêõćóēÛþèćéšü÷øąïïÙĂöóĉüđêĂøŤ ĂĉÜÙŤđÝĘì ĔĀšïøĉÖćøĒúąøĆïÝšćÜñúĉêÿČęĂēÛþèćĒñÜñîĆÜêšîĕöš ïøĉÖćøøĆïÝĆéÜćî ÝĆéìĞćÿČęĂēÛþèćðøąßćÿĆöóĆîíŤ

00.00 80.00 8.87 . . 5.00 50.00

ìĊęêĆĚÜÿĞćîĆÖÜćîĔĀâŠ

ĒñîÖîĆÖúÜìčîÿĆöóĆîíŤ Ēúąđú×ćîčÖćøïøĉþĆì

ïčÙÙúĂšćÜĂĉÜ îć÷ìąđïĊ÷îĀúĆÖìøĆó÷Ť ñĎšÿĂïïĆâßĊ ēìøýĆóìŤ ēìøÿćø

×ĂÜìčîÝéìąđïĊ÷îìĊęßĞćøąĒúšü ×ĂÜìčîÝéìąđïĊ÷îìĊęßĞćøąĒúšü ×ĂÜìčîÝéìąđïĊ÷îìĊęßĞćøąĒúšü ×ĂÜìčîÝéìąđïĊ÷îìĊęßĞćøąĒúšü ×ĂÜìčîÝéìąđïĊ÷îìĊęßĞćøąĒúšü ×ĂÜìčîÝéìąđïĊ÷îìĊęßĞćøąĒúšü ×ĂÜìčîÝéìąđïĊ÷îìĊęßĞćøąĒúšü

: đú×ìĊę ßĆĚî  àĂ÷úćéóøšćü ëîîúćéóøšćü Ē×üÜÝĂöóú đ×êÝêčÝĆÖø ÖøčÜđìóöĀćîÙø 000 ēìøýĆóìŤ 02888 ēìøÿćø 0288 đüĘïĕàéŤ httpwww.masterad.com : ēìøýĆóìŤ 02888 êŠĂ 87 ēìøÿćø 0288 ĂĊđöúŤ ir!masterad.com : ïøĉþĆì ýĎî÷ŤøĆïòćÖĀúĆÖìøĆó÷Ť ðøąđìýĕì÷ ÝĞćÖĆé đú×ìĊę 2 ĂćÙćøêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ ë.øĆßéćõĉđþÖ đ×êÙúĂÜđê÷ ÖøčÜđìóĄ 00 ēìøýĆóìŤ 02 22 2888 Fax.02 5 527 : ïÝÖ. ĒÖøîìŤíĂîêĆîēé÷ îć÷ÿöÙĉé đêĊ÷êøąÖĎú Ēúą îćÜÿčöćúĊ ēßÙéĊĂîĆîêŤ đú×ìĊę 87 ßĆĚî 8 ĂćÙćøĒÙððŗêĂúìćüđüĂøŤĂĂúàĊàĆęîđóúÿ ë.üĉì÷č ÖøčÜđìóĄ 00 : 0250 : 025


23

ลักษณะ การประกอบธุรกิจ

ประวัติความเป็นมา

ïøĉþĆìđøĉęöéĞćđîĉîÜćîēé÷ÖćøÝĆéêĆĚÜ ïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé ĔîðŘ 25 ēé÷îć÷îóéú êĆèýúćøĆÖþŤ öĊìčîÝéìąđïĊ÷îđøĉęöĒøÖ 00,000 ïćì íčøÖĉÝĀúĆÖ×ĂÜïøĉþĆìÙČĂĔĀšïøĉÖćøĒúąøĆïÝšćÜñúĉêÿČęĂðŜć÷ēÛþèćĒúąïĆîđìĉÜ ēé÷öčŠÜđîšîÜćîēÛþèćìĊęĔßšÿČęĂðŜć÷ēÛþèćõć÷îĂÖ ìĊęĂ÷ĎŠĂćýĆ÷ 0ut of Home Media ÿĉîÙšć×ĂÜïøĉþĆìĔîߊüÜĒøÖÙČĂÿČęĂðŜć÷ēÛþèćðøąđõìðŜć÷ēÛþèćðøąßćÿĆöóĆîíŤ×îćéĔĀ⊠#illboard

êŠĂöćĕéšîĞćđìÙēîēú÷ĊÝćÖêŠćÜðøąđìý ìĊęđøĊ÷ÖüŠćðŜć÷ĕêøüĉßĆęî éšü÷đìÙîĉÙÖćøóúĉÖĒìŠÜðøĉàċöĔĀšđÖĉéõćóēÛþèćĔîúĆÖþèąóúĉÖđðúĊę÷îõćó ēÛþèćĕéš õćó êŠĂ ðŜć÷ îĞćöćĔßšÜćîïîðŜć÷ēÛþèćêŠćÜė àċęÜöĊìĆĚÜ×îćéĔĀâŠĒúą×îćéđúĘÖêćöÖćøĔßšÜćîĒúąÿëćîìĊęêĉéêĆĚÜÝîðŦÝÝčïĆî ïøĉþĆìĕéšóĆçîćêĆüđĂÜĔĀšÿćöćøëìĞćÜćîêĂïēÝì÷ŤúĎÖÙšćĕéšÙøïüÜÝø ìčÖÖúčŠöÿČęĂēÛþèć õć÷Ĕêš $oncept Ķ0HM Solution 1roviderķ đóČęĂ ĔĀšÿöÖĆïÿēúĒÖîìĊęüŠć ĶThe -eader in 0HM Solution 1rovider พัฒนาการที่สาํ คัญ

ðŘ 25

 îĞćđìÙēîēú÷ĊÖćø×ĆïđÙúČĂę î×ĂÜĂčðÖøèŤđóČĂę ĔĀš ðŜć÷ēÛþèćÿćöćøëĒÿéÜõćóîĉÜę ĕéš õćó ĒúąÖĞćĀîéìĉýìćÜÖćøóúĉÖ õćóĕéšêćöêšĂÜÖćø đߊî óúĉÖÝćÖàšć÷ĕð×üćĀøČĂÝćÖïîöćúŠćÜĔîÿČęĂðŜć÷ēÛþèćðøąđõì Trivision àċęÜöĊìĆĚÜ×îćéĔĀ⊠Ēúą×îćéđúĘÖêćöÖćøĔßšÜćîĒúąÿëćîìĊęêĉéêĆĚÜ

ðŘ 257

 đóĉęöìčîÝéìąđïĊ÷îĒúąđøĊ÷ÖßĞćøąĒúšüđðŨî ,000,000 ïćì îĞćđìÙēîēú÷ĊìćÜüĉýüÖøøööćðøą÷čÖêŤĔßšÖĆïíčøÖĉÝÿČęĂðŜć÷ēÛþèćðøąđõì #illboard ēé÷éĞćđîĉîÖćøÖŠĂÿøšćÜēÙøÜÿøšćÜĔî øĎðĒïïđÿćđéĊę÷ü Mono 1ole Ēúą đÿćÙĎŠ Double 1ole ĒìîēÙøÜÿøšćÜĒïïëĆÖĔ÷ĒöÜöčö Steel Truss

ðŘ 258

 đóĉęöìčîÝéìąđïĊ÷îĒúąđøĊ÷ÖßĞćøąđðŨî ,000,000 ïćì

ðŘ 25

 øŠüöúÜìčîÖĆïïøĉþĆì ĂĉÜÙŤđÝĘì ĂĉöđöÝđÝÿ đĂĘö đĂÿéĊ đĂĘî ïĊđĂßéĊ ÝĞćÖĆé ÝćÖðøąđìýöćđúđßĊ÷ đóČęĂÝĆéêĆĚÜïøĉþĆì ĂĉÜÙŤđÝĘì ĂĉöđöÝđÝÿ ðøąđìýĕì÷ ÝĞćÖĆé öĊüêĆ ëčðøąÿÜÙŤđóČĂę ðøąÖĂïíčøÖĉÝøĆïñúĉêõćóĔîøąïïÙĂöóĉüđêĂøŤĂÜĉ ÙŤđÝĘì đóČĂę ĔßšÿćĞ ĀøĆï ÜćîñúĉêÿČęĂðŜć÷ēÛþèćìĆĚÜõć÷îĂÖĒúąõć÷ĔîĂćÙćøĀúć÷øĎðĒïï øŠüöúÜìčîÖĆïïøĉþĆì đÙúĊ÷øŤ ßćĒîú ĂĉîđêĂøŤđîßĆęîĒîú ÝĞćÖĆé ñĎšñúĉêÿČęĂðŜć÷ēÛþèćßĆĚîîĞćÝćÖðøąđìýĂĆÜÖùþ đóČęĂÝĆéêĆĚÜ ïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂîéŤ öĂøŤ ÝĞćÖĆé ēé÷ïøĉþĆìëČĂĀčšîĔîÿĆéÿŠüîøšĂ÷úą 5 ×ĂÜìčîÝéìąđïĊ÷îĒúąßĞćøąĒúšü ÙĉéđðŨîđÜĉî úÜìčî 0.20 úšćîïćì öĊüĆêëčðøąÿÜÙŤđóČęĂðøąÖĂïíčøÖĉÝñúĉêÿČęĂðŜć÷ēÛþèćìĊęöĊ×îćéđúĘÖêĞęćÖüŠć 0 êćøćÜđöêø

ðŘ 2525 ×÷ć÷ÖćøéĞćđîĉîíčøÖĉÝĕð÷ĆÜÿČęĂðŜć÷ēÛþèćðøąđõìĂČęîė đóČęĂđóĉęöìćÜđúČĂÖĔĀšÖĆïúĎÖÙšć đߊî ÿČęĂðŜć÷ēÛþèć Dyna Vision, Focus Display, $ity vision, #alloon, "irship đðŨîêšî ðŘ 255

 đóĉęöìčîÝéìąđïĊ÷îĒúąđøĊ÷ÖßĞćøąĒúšüđðŨî 00,000,000 ïćì đøĉęöîĞćøąïïïøĉĀćøÙčèõćó IS0 00 2000 đךćöćĔßšĔîÖćøïøĉĀćøÜćî ĒúąĕéšøĆïÖćøøĆïøĂÜöćêøåćî IS0 00 2000 ÝćÖÿëćïĆî 6nited 3egistrar of Systems -imited 63S ðøąđìýĂĆÜÖùþđðŨîøć÷ĒøÖ ĔîíčøÖĉÝÿČęĂēÛþèć õć÷ĔêšÿēúĒÖî ĶÿøšćÜÿøøÙŤÿČęĂ÷ċéëČĂÙčèõćóķ


24

ðŘ 25

 đóĉęöìčîÝéìąđïĊ÷îđðŨî 25,000,000 ïćì ĒúąìĞćÖćøĒðøÿõćóđðŨîïøĉþĆìöĀćßî đóČęĂđêøĊ÷öóøšĂöĔîÖćøđÿîĂ×ć÷ ĀúĆÖìøĆó÷ŤêĂŠ ðøąßćßîìĆüę ĕð ĒúąîĞćïøĉþìĆ đךćÝéìąđïĊ÷îĔîêúćéĀúĆÖìøĆó÷Ť M"I ĒúąìĞćÖćøÖøąÝć÷Āčîš ĕð÷ĆÜîĆÖúÜìčî ÙøĆĚÜĒøÖĔîüĆîìĊę 2 ÖĆî÷ć÷î 25 øŠüöúÜìčîÖĆïïøĉþĆì ĕøìŤ àć÷îŤ ēĂđĂĘîđĂĘö ÿüĊđéî đĂïĊ ðøąđìýÿüĊđéî đóČęĂÝĆéêĆĚÜïøĉþĆì öćēÖš ĕøìŤ àć÷îŤ ÝĞćÖĆé öĊìčî ÝéìąđïĊ÷î 5 úšćîïćì ĔîÖćøúÜìčîïøĉþĆìëČĂĀčšîĔîÿĆéÿŠüîøšĂ÷úą 80 ÖćøøŠüöìčîÝĆéêĆĚÜïøĉþĆì öćēÖš ĕøìŤ àć÷îŤ ÝĞćÖĆé öĊ üĆêëčðøąÿÜÙŤđóČęĂðøąÖĂïíčøÖĉÝĔîÖćøñúĉêĂčðÖøèŤ ĕêøüĉßĆęî ēé÷ÿŠÜñúðøąē÷ßîŤĔĀšïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé öĀćßî

ÿćöćøëúéêšîìčîÝćÖÖćøîĞćđךćÖúĕÖÖćø×ĆïĀöčîøąïïĕêøüĉßĆęîÝćÖêŠćÜðøąđìýĕéšëċÜ 50 øüöìĆĚÜđðŨîÖćøđóĉęöÿŠüîĒïŠÜ Öćøêúćé ĒúąđóĉęöÿĆéÿŠüîøć÷ĕéš×ĂÜïøĉþĆì àČĚĂĀčšî×ĂÜïøĉþĆì ĒúîéĊĚ éĊđüúúĂðđöîìŤ ÝĞćÖĆé ēé÷đךćĕðëČĂĀčšîĔîÿĆéÿŠüî 8.87 ñúðøąē÷ßîŤìĊęĕéšøĆïÝćÖÖćøđךćĕð ëČĂĀčšî ÙČĂÖćøĔßšðøąē÷ßîŤÝćÖēÙøÜÖćøĔĀöŠìĊęêĆĚÜĂ÷ĎŠïøĉđüèðćÖàĂ÷úćéóøšćü  øŠüöúÜìčîĔîïøĉþĆì đìÙ Ăą účÙ ÝĞćÖĆé ēé÷đךćĕðëČĂĀčšîĔîÿĆéÿŠüî 25 ×ĂÜìčîÝéìąđïĊ÷îĒúąßĞćøąĒúšü

ðŘ 258

 đóĉęöêćöÿĆéÿŠüîÖćøúÜìčîĔîïøĉþĆì đìÙ Ăą účÙ ÝĞćÖĆé ÝćÖÖćøđךćĕðàČĚĂĀčšîđóĉęöĒúąđóĉęöìčîÝćÖ 25 đðŨî . ×ĂÜ ìčîÝéìąđïĊ÷îĒúąßĞćøąĒúšü

ðŘ 255

 ïøĉþĆì ĕøìŤ àć÷îŤ ēĂđĂĘîđĂĘö ÿüĊđéî ÝĞćÖĆé ĕéšÝĞćĀîŠć÷ĀčšîìĆĚÜĀöéìĊęëČĂĂ÷ĎŠÝĞćîüî 00,000 Āčšî ĔĀšÖĆïÖúčŠöñĎšëČĂĀčšîĔĀöŠ Ă÷ŠćÜĕøÖĘêćö ïøĉþĆì öćēÖš ĕøìŤ àć÷îŤ ÝĞćÖĆé ÷ĆÜÙÜĕéšøĆïÿĉìíĉĔîÖćøđðŨîñĎšñúĉêÿČęĂĕêøüĉßĆęîēé÷ĔßšđìÙēîēú÷ĊÝćÖðøąđìý ÿüĊđéî đߊîđéĉö

ðŘ 2552

 ïøĉþĆìöčŠÜđîšî×÷ć÷êúćéĒúąåćîúĎÖÙšćēé÷ÿøšćÜöĎúÙŠćđóĉęöĒúąîüĆêÖøøöéšćîïøĉÖćøĔîÿČęĂēÛþèćĔĀöŠė ĒúąÖĉÝÖøøö ÿŠÜđÿøĉöÖćøêúćéĒúąïĆîđìĉÜÙüïÙĎĕŠ ðÖĆïÖćøóĆçîćÙčèõćóïøĉÖćøĒúąÿČĂę ēÛþèćìĊöę ĔĊ ĀšïøĉÖćøĂ÷ĎĔŠ îðŦÝÝčïîĆ ĔĀšđðŨîìĊ÷ę ĂöøĆï ĒúąÿøšćÜÙüćöóċÜóĂĔÝÿĎÜÿčéĔĀšÖĆïúĎÖÙšć ēé÷øŠüööČĂÖĆïóĆîíöĉêøìćÜíčøÖĉÝìĆĚÜĔîĒúąêŠćÜðøąđìý ðøĆïđðúĊę÷îöćêøåćîøąïïïøĉĀćøÙčèõćó IS0 00 2000 đðŨî IS0 00 2008 đóČęĂĔĀšÖćøðäĉïĆêĉöĊÙüćößĆéđÝî öćÖ×ċĚîĒúąÿćöćøëîĞćĕððøą÷čÖêŤĔĀšđךćÖĆïÜćî×ĂÜĂÜÙŤÖøĕéšĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćóĒúąðøąÿĉìíĉñú óĆçîćïčÙúćÖø×ĂÜĂÜÙŤÖø đóČęĂđðŨîĂÜÙŤÖøßĆĚîîĞćõć÷ĔêšÿēúĒÖî Total Solution 1rovider

ðŘ 255

 àČĚĂĀčšî×ĂÜ ïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂîéŤ öĂøŤ ÝĞćÖĆéÝćÖ ïÝÖ. đÙúĊ÷øŤ ĒßîĒîúĒðàĉôŗÙóĊ ìĊĂĊ úĉ öĉđêĘé ÝĞćîüî 50,000 Āčšî ìĞćĔĀšïøĉþìĆ đðŨîñĎëš ĂČ Āčîš Ĕî ïøĉþìĆ öćÿđêĂøŤ ĒĂîéŤ öĂøŤ ÝĞćÖĆé ÝĞćîüî 2,000,000 Āčîš ĀøČĂÙĉéđðŨîÿĆéÿŠüîÖćøëČĂĀčîš 00 øŠüöúÜìčîÖĆïïøĉþĆì üĊïĉěÖ ÝĞćÖĆé ÝĆéêĆĚÜ ïøĉþĆì ÖøĊî ĒĂé ÝĞćÖĆé đóČęĂéĞćđîĉîíčøÖĉÝ ĔĀšïøĉÖćøĒúąøĆïÝšćÜñúĉêÿČęĂēÛþèćĒñÜ ñîĆÜêšîĕöš ìĆÜĚ õć÷îĂÖĒúąõć÷ĔîìĊĂę ÷ĎĂŠ ćýĆ÷ ēé÷öĊìîč ÝéìąđïĊ÷îÝĞćîüî 5,000,000. ïćì ĒïŠÜĂĂÖđðŨî ,000,000 Āčîš öĎúÙŠć Āčîš úą 5 ïćì ïøĉþìĆ öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé öĀćßî ëČĂĀčîš ĔîÿĆéÿŠüî 5 Ēúą ïøĉþìĆ üĊïÖĉě ÝĞćÖĆé ëČĂĀčîš ĔîÿĆéÿŠüî 

ðŘ 255

 øŠüöúÜìčîÖĆï ïøĉþĆì ĂĉîđéĘÖàŤ ÙøĊđĂìĊô üĉúđúÝ ÝĞćÖĆé öĀćßî ÝĆéêĆĚÜïøĉþĆì ïøĉþĆì ĒöĘÖàŤ ÙøĊđĂìĊô ÝĞćÖĆé đóČęĂĔĀšïøĉÖćø ĒúąøĆïÝšćÜñúĉêÿČęĂēÛþèć ĒúąÖĉÝÖøøöÿŠÜđÿøĉöÖćøêúćé ìĆĚÜõć÷ĔîĒúąõć÷îĂÖìĊęĂ÷ĎŠĂćýĆ÷ ēé÷öĊìčîÝéìąđïĊ÷î 5,000,000 ïćì ĒïŠÜĂĂÖđðŨî 50,000 Āčšî öĎúÙŠćĀčšîúą 00 ïćì ïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé öĀćßî ëČĂĀčšîĔîÿĆéÿŠüî 50 Ēúą ïøĉþĆì ĂĉîđéĘÖàŤ ÙøĊđĂìĊô üĉúđúÝ ÝĞćÖĆé öĀćßî ëČĂĀčšîĔîÿĆéÿŠüî 50 


25 øŠüöÖĆï ïøĉþĆì ĂĉîđéĘÖàŤ ÙøĊđĂìĊô üĉúđúÝ ÝĞćÖĆé öĀćßî Ēúą ïøĉþĆì éĊĕàîŤ 0 ĂĉîđêĂøŤđîßĆęîĒîú ÝĞćÖĆéĒúąïøĉþĆì éĊĕàîŤ 0 ÝĞćÖĆé ÝĆéêĆÜĚ îĉêïĉ Ùč ÙúøŠüöÙšć Ĕîîćö ÖĉÝÖćøøŠüöÙšć ĂĉîđéĘÖàŤ éĊ0 öćøŤēÖš đóČĂę øĆïÖćøüŠćÝšćÜÝćÖ ÖøöìøĆó÷ćÖø ìćÜìąđúĒúąßć÷òŦũÜ ÖøąìøüÜìøĆó÷ćÖøìćÜíøøößćêĉĒúąÿĉęÜĒüéúšĂöĔîÖćø ĂĂÖĒïï ÝĆéìĞć ðøĆïĒêŠÜóČĚîìĊę ÝĆéĒÿéÜ îĉìøøýÖćø×ĂÜðøąđìýĕì÷ĔîÜćî Ķ:eosu International &xposition 202ķ è đöČĂÜ ÷ĂàĎ ÿćíćøèąøĆåđÖćĀúĊĔêš ßŠüÜøą÷ąđüúćêĆĚÜĒêŠ 2 óùþõćÙö 2555 ëċÜüĆîìĊę 2 ÿĉÜĀćÙö 2555 ÿĆéÿŠüîÖćøúÜìčî 20 ïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé öĀćßî ĕéšøĆïøćÜüĆú S&T "wards éšćîÖćøøć÷ÜćîïøøþĆìõĉïćúéĊđ÷Ċę÷ö Top $orporate (overnance 3eport "wards ðøąđõìïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îĔîêúćéĀúĆÖìøĆó÷Ť mai ìĊęöĊÙąĒîîéšćîÖćøøć÷ÜćîïøøþĆìõĉ ïćúÿĎÜÿčé ÝćÖÜćî S&T "wards 20 ðŘ 2555

 ðøĆïðøčÜøĎðĒïïÿČęĂ $ity Vision #TS ÝĞćîüî 20 ÿëćîĊ øüö 88 ðŜć÷ĔĀšöĊøĎðĒïïìĊęìĆîÿöĆ÷đóČęĂÿøšćÜÙüćöēééđéŠî Ēúą đóĉęööĎúÙŠćĔĀšÖĆïÿČęĂēÛþèć ĒúąêĆüÿĉîÙšć ïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé öĀćßî ĕéšøĆïÙĆéđúČĂÖĔĀšđðŨîĀîċęÜĔî "sia’s 200 #est 6nder a #illion àċęÜĕéšöćÝćÖÖćø ÙšîĀćÿčé÷ĂéïøĉþĆìÝćÖ 00 ĒĀŠÜìĆęüõĎöĉõćÙđĂđßĊ÷ĒðàĉôŗÖìĊęöĊöĊ÷Ăé×ć÷êĆĚÜĒêŠ 5 úšćî ,000 úšćîđĀøĊ÷âÿĀøĆåĄ ĒúąöĊ ÖćøđêĉïēêìĆĚÜ÷Ăé×ć÷ĒúąÖĞćĕøÿčìíĉēééđéŠî ïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé öĀćßî ĕéšøĆïøćÜüĆú 2 øćÜüĆú ĕéšĒÖŠ øćÜüĆúñĎšïøĉĀćøÿĎÜÿčé÷Ăéđ÷Ċę÷ö #est $&0 "wards

Ēúą øćÜüĆúïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îéšćîñúÖćøéĞćđîĉîÜćî÷Ăéđ÷Ċę÷ö #est 1erformance "wards ÝćÖÜćî S&T "wards 202 ĔîÿŠüî×ĂÜïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îĔîêúćéĀúĆÖìøĆó÷Ť mai àċęÜÝĆéēé÷êúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĄ ĒúąüćøÿćøÖćøđÜĉîÖćøíîćÙćø đöČęĂüĆîìĊę 22 óùýÝĉÖć÷î 2555

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ēÙøÜÿøšćÜÖćøúÜìčî×ĂÜïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) บจก. มาสเตอร์ แอนด์ มอร์

10

0%

80 %

บจก. มาโก้ ไรท์ซายน์์ 33 .3 3%

บจก. อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส ส (ประเทศไทย)

บจก. แลนดี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 51

บจก. กรีนแอด

%

48

.8

7%

33

บจก. เทค อะ ลุค

50

บจก. แม็กซ์ ครีเอทีฟ

.3

3%

%

ïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé öĀćßî

ÝĆéêĆĚÜ×ċĚîđóČęĂéĞćđîĉîíčøÖĉÝĔĀšïøĉÖćøĒúąøĆïÝšćÜñúĉêÜćîÿČęĂðŜć÷ēÛþèć éšü÷ÿČęĂðŜć÷ēÛþèćìĊęöĊ×îćéĔĀ⊠ðŦÝÝčïĆîøć÷ĕéšĀúĆÖöćÝćÖÖćøĔĀš ïøĉÖćøđߊćÿČęĂðŜć÷ēÛþèć ĒúąÖćøøĆïÝšćÜñúĉêÜćîēÛþèć ēé÷öĊÖćøĒïŠÜđðŨîÿČęĂðŜć÷ēÛþèćðøąđõìêŠćÜė đߊî #illboard, Mall, Made to 0rder ĒúąïøĉÖćøìĊęÿćöćøëêĂïēÝì÷ŤúĎÖÙšćĕéšÙøïüÜÝø ĶMaximize $onnecting the moving -ifeķ


26 ïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂîéŤ öĂøŤ ÝĞćÖĆé ÝĆéêĆĚÜ×ċĚîđóČęĂéĞćđîĉîíčøÖĉÝĔĀšïøĉÖćøĒúąøĆïÝšćÜñúĉêÜćîÿČęĂðŜć÷ēÛþèć ĒêŠöčŠÜđîšîÖćøĔßšÿČęĂðŜć÷ēÛþèćìĊęöĊ×îćéđúĘÖ đߊî #TS $ity Vision, $ity Vision Fly 0ver, $ity (rip -ight, #TS 8alkway, Morchit, Siam Square #illboard ēé÷ÖćøøŠüöìčîøąĀüŠćÜ ïøĉþìĆ öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé öĀćßî ĒúąÖĆïïøĉþĆì đÙúĊ÷øŤ ßćĒîú ĂĉîđêĂøŤđîßĆęîĒîú ÝĞćÖĆé ñĎšñúĉêÿČęĂðŜć÷ēÛþèćßĆĚîîĞćÝćÖðøąđìýĂĆÜÖùþìĊęöĊðøąÿïÖćøèŤĔîÖćø éĞćđîĉîíčøÖĉÝöćđðŨîđüúćîćî ĔîÿĆéÿŠüîøšĂ÷úą 7.5 ĒúąøšĂ÷úą 2.5 êćöúĞćéĆï ĒúąĔîðŘ 255 ìćÜïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé öĀćßî

ĕéšìĞćÖćøàČĚĂĀčšîÝćÖñĎšøŠüöìčîéĆÜÖúŠćüìĆĚÜÝĞćîüî ìĞćĔĀšïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé öĀćßî ëČĂĀčšîĔîïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂîéŤ öĂøŤ ÝĞćÖĆéĔî ÿĆéÿŠüîøšĂ÷úą 00 ĒúąĔîÿŠüî×ĂÜïøĉþĆì đÙúĊ÷øŤ ßćĒîú ĂĉîđêĂøŤđîßĆęîĒîú ÝĞćÖĆé ÷ĆÜđðŨî 1artner ìćÜíčøÖĉÝìĊęéĊÖĆïïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé öĀćßî ĕöŠüćŠ ÝąđðŨîđøČĂę Ü×ĂÜÖćøìĞćíøčÖÝĉ ēÛþèćĔîêŠćÜðøąđìýìĊđę ðŨîđÙøČĂ׊ć÷×ĂÜ đÙúĊ÷øŤ ßćĒîú ĂĉîđêĂøŤđîßĆîę Ēîú ĀøČĂÖćøÿîĆïÿîčî ךĂöĎúìćÜéšćîÿČęĂēÛþèć ïøĉþĆì ĂĉÜÙŤđÝĘì ĂĉöđöÝđÝÿ ðøąđìýĕì÷ ÝĞćÖĆé ÝĆéêĆĚÜ×ċĚîđóČęĂéĞćđîĉîíčøÖĉÝđÖĊę÷üÖĆïÜćîñúĉêõćóēÛþèćéšü÷øąïïÙĂöóĉüđêĂøŤ ĂĉÜÙŤđÝĘì ðŦÝÝčïĆîöĊđÙøČęĂÜñúĉêõćóēÛþèćĒúąÜćî óĉöóŤ ĕéšĒÖŠ đÙøČęĂÜ Vutek 1rinter 8 Dpi đÙøČęĂÜ Salsa 1rinter 00 Dpi đÙøČęĂÜ Vutek 1rinter 00720 Dpi đÙøČęĂÜ Motoh Value +et H1 Design +et Ēúą H1 Scitex 91200 àċęÜÿćöćøëóĉöóŤõćóēÛþèćïîüĆÿéč ðøąđõì ÙČĂ Ļ ïîĕüîĉú Vinyl àċęÜđðŨîóúćÿêĉÖñÿöÖĆïÿćøðøąÖĂïĂČęîė đóČęĂđóĉęöÙüćö÷ČéĀ÷čŠî ìĞćĔĀšÿćöćøëøĆïĒøÜéċÜ ĒúąöĊÙüćöĒ×ĘÜĒøÜ đóĉęö×ċĚî đĀöćąÿĞćĀøĆïõćóïîÿČęĂðŜć÷ēÛþèćðøąđõì #illboard Ļ ïî Sticker Vinyl đĀöćąÿĞćĀøĆïÿČęĂðŜć÷ēÛþèćðøąđõì Trivision Ļ ïî Sticker Vinyl ĒïïøĎóøčî đĀöćąÿĞćĀøĆïÖćøêĉéêĆÜĚ ÜćîóĉöóŤïîóČîĚ ÖøąÝÖ đߊî ñîĆÜĂćÙćøìĊđę ðŨîÖøąÝÖ ðøąêĎÖøąÝÖ đðŨîêšî ïøĉþĆì ĂĉÜÙŤđÝĘì ĂĉöđöÿđÝÿ ÝĞćÖĆé îĞćđÙøČęĂÜóøĉîìŤõćó H1 Scitex 91200 introduction àċęÜđðŨîđÙøČęĂÜóĉöóŤøąïïìĊęöĊÙüćöđøĘü ÙößĆé öćĔßšđóČęĂđóĉęöðøąÿĉìíĉõćóìĞćĔĀšÜćîēÛþèć×ĂÜïøĉþĆìöĊÙüćöÿü÷Üćö ÿöÝøĉÜ ĒúąÿøšćÜõćóúĆÖþèŤìĊęéĊĔĀšĒÖŠêĆüÿĉîÙšć×ĂÜúĎÖÙšćìĊęöćĔßš ïøĉÖćøøüöìĆĚÜĕöŠöĊÖúĉęî×ĂÜĀöċÖóĉöóŤ ÝċÜߊü÷úéöúóĉþ×ĂÜĂćÖćýõć÷ĔîïøĉđüèēøÜÜćîĕéšĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćó ĔîðŘ 2552 ïøĉþĆì ĂĉÜÙŤđÝĘì ĂĉöđöÝđÝÿ ðøąđìýĕì÷ ĕéšöĊÖćø×÷ć÷ÿć×ć÷ŠĂ÷đóĉęöìĊęàĂ÷úćàćî 5 đóČęĂđðŨîÖćøđóĉęöýĆÖ÷õćóĔîÖćø Ē׊Ü×ĆîìćÜéšćîÖćøÝĆéìĞćÜćîìćÜéšćîóĉöóŤõćó ĔîÿŠüî×ĂÜ Üćî &xhibition ïøĉþĆì öćēÖš ĕøìŤ àć÷îŤ ÝĞćÖĆé ÝĆéêĆĚÜ×ċĚîđóČęĂéĞćđîĉîíčøÖĉÝĔîÖćøñúĉêđÖĊę÷üÖĆïĂčðÖøèŤ Trivision đóČęĂñúĉêĒúąĔĀšïøĉÖćøÖĆïúĎÖÙšćìĆĚÜĔîðøąđìý ĒúąêŠćÜðøąđìý øüö ëċÜ ïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé öĀćßî ĕéšøĆïðøąē÷ßîŤÝćÖÖćøìĊęÿćöćøëúéêšîìčîÝćÖÖćøîĞćđךćÖúĕÖ×ĆïĀöčîøąïï Trivision ïøĉþĆì ĒúîéĊĚ éĊđüúúĂðđöîìŤ ÝĞćÖĆé ÝĆéêĆÜĚ ×ċîĚ đóČĂę éĞćđîĉîÖćøíčøÖĉÝđÖĊ÷ę üÖĆïÖćøĔĀšïøĉÖćøđߊćĂćÙćøÿĞćîĆÖÜćî ÝąìĞćĔĀšïøĉþìĆ ĕéšøïĆ ñúðøąē÷ßîŤìćÜéšćîêšîìčîÖćøđߊćìĊêę ćĞę ÖüŠćøćÙćêúćé ēé÷ïøĉþĆìĕéšìĞćÖćøđߊćĂćÙćøÿĞćîĆÖÜćî×ĂÜïøĉþĆì ĒúîéĊĚ éĊđüúúĂðđöîìŤ ÝĞćÖĆé àċęÜêĆĚÜĂ÷ĎŠøĉöëîîúćéóøšćü àĂ÷úćéóøšćü ïøĉþĆì đìÙ Ăą účÙ ÝĞćÖĆé ïøĉþĆì đìÙ Ăą účÙ ÝĞćÖĆé ÝĆéêĆĚÜ×ċĚîēé÷ ïøĉþĆì ÿćöćøë ĂĉîēôöĊđéĊ÷ ÝĞćÖĆé Ēúą ïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé öĀćßî đóČęĂìĞćíčøÖĉÝ đÖĊę÷üÖĆïÿČęĂðŜć÷ēÛþèćĔîúĆÖþèą ĂĉđúĘÙìøĂîĉÙÿŤ đøĊ÷ÖüŠć -&D #illboard ēé÷ðŦÝÝčïĆîÝĂ -&D #illboard ĕéšìĞćÖćø×ć÷ĔĀšÖĆïÖúčŠö đàĘîìøĆú đüĉúéŤ ðŦÝÝčïĆî đìÙ Ăą účÙ ĕöŠöĊÖćøíčøÖĉÝĔéė đóĉęöđêĉöĀúĆÜÝćÖ ÿĆââćïøĉĀćøÖćø×ć÷ĒúąéĎĒúÿČęĂÿĉĚîÿčéúÜ ĒúąìćÜñĎšëČĂĀčšîĂ÷ĎŠøąĀüŠćÜÖćø óĉÝćøèćĒñîÖćøéĞćđîĉîÜćîĔîĂîćÙê


27 ïøĉþĆì ÖøĊîĒĂé ÝĞćÖĆé ïøĉþĆì ÖøĊîĒĂé ÝĞćÖĆé ÝĆéêĆĚÜ×ċĚîēé÷ÖćøøŠüöìčîøąĀüŠćÜ ïöÝ. öćÿđêĂøŤ ĒĂé Ēúą ïÝÖ. üĊïĉěÖ đóČęĂĔĀšïøĉÖćøĒúąøĆïÝšćÜñúĉêÿČęĂ ēÛþèćĒñÜñîĆÜêšîĕöš ìĆĚÜõć÷îĂÖĒúąõć÷ĔîìĊęĂ÷ĎŠĂćýĆ÷ ēé÷öĊøĎðĒïï×ĂÜøąïïÖćøÝĆéÿüîĒîüêĆĚÜ đóČęĂøĆïöČĂ ĒúąßŠü÷úéðŦâĀćēúÖøšĂî Ēïï÷ĆęÜ÷Čî ĒúąÖćøĒïŠÜðŦîÿĎŠßčößî $ommunity and Society ēé÷Ā÷ĉï÷Ö ĶÖú÷čìíŤđóČęĂÿĉęÜĒüéúšĂöķ đךćöćđðŨî Theme Öćøêúćéõć÷ ĔêšĒîüÙĉé Ķ/aturally Innovativeķ ÖćøøĉđøĉęöĒîüÙĉééĆÜÖúŠćüđóČęĂîĞćĕðÿĎŠÖćø×÷ć÷êúćé×ĂÜÿČęĂēÛþèćĔĀšöĊýĆÖ÷õćóĔîÖćøêĂïÿîĂÜÙüćö êšĂÜÖćø×ĂÜúĎÖÙšćöćÖ÷ĉęÜ×ċĚî ïøĉþĆì ĒöĘÖàŤ ÙøĊđĂìĊô ÝĞćÖĆé đðŨîÖćøøŠüöìčîÖĆîøąĀüŠćÜ ïøĉþĆì ĒúąïøĉþĆì ĂĉîđéĘÖàŤ ÙøĊđĂìĊô üĉúđúÝ ÝĞćÖĆé öĀćßî ÝĆéêĆĚÜ×ċĚîđóČęĂĔĀšïøĉÖćøĒúąøĆïÝšćÜñúĉê ÿČęĂēÛþèć ĒúąÖĉÝÖøøöÿŠÜđÿøĉöÖćøêúćé ìĆĚÜõć÷ĔîĒúąõć÷îĂÖìĊęĂ÷ĎŠĂćýĆ÷ öĊüĆêëčðøąÿÜÙŤđóČęĂđóĉęöÿĆéÿŠüî×ĂÜÿŠüîĒïŠÜÖćøêúćé×ĂÜÖúčŠö 0HM Ēúą &vent ĒúąđóČęĂđÿøĉöÿøšćÜÖćøđêĉïēê×ĂÜĂÜÙŤÖøÿĎŠĂćđàĊ÷îÖćøđóĉęöĒîüÙüćöÙĉé éšćîÜćîÿøšćÜÿøøÙŤ ēÛþèć ðøąßćÿĆöóĆîíŤ

โครงสร้างรายได้

ēÙøÜÿøšćÜøć÷ĕéš×ĂÜïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé öĀćßî ĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ĀîŠü÷ úšćîïćì

โครงสร้างรายได้

øć÷ĕéšÝćÖÖćøïøĉÖćø øć÷ĕéšÝćÖÖćøñúĉê øć÷ĕéšÝćÖÖćø×ć÷ÿĉîÙšć øć÷ĕéšĂČęîė øüöøć÷ĕéš

2555

2554

2553

มูลค่า

%

มูลค่า

%

มูลค่า

%

2.8 0.8 0.02 7.2 7.7

82.5 .7 2. 00.00

5. .57 0. 8.87 .0

8.2 .20 0.0 .8 00.00

.2 8.8 . 508.

8.8 . .8 00.00

เป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ

đðŨîïøĉþĆìßĆĚîîĞćĔîÖćøĔĀšïøĉÖćøÿČęĂēÛþèćõć÷îĂÖìĊęĂ÷ĎŠĂćýĆ÷Ă÷ŠćÜÙøïüÜÝø The -eader in 0HM Solution 1rovider ĒúąĔĀšÙĞćðøċÖþć üćÜĒñîĒúąñúĉêÿČęĂēÛþèć õć÷îĂÖìĊęĂ÷ĎŠĂćýĆ÷ ĒïŠÜđðŨî 2 ÖúčŠöĀúĆÖÙČĂ 1. ."$0 4QBDF ĕéšĒÖŠ Ļ #illboard ðŜć÷ēÛþèćÖúćÜĒÝšÜ Ļ Street Furniture ÿČęĂïøĉđüèëîî Ļ Transit ÿČęĂïøĉđüèÿëćîĊ×îÿŠÜĒúą÷ćîóćĀîą 2. /PO ."$0 4QBDF ĕéšĒÖŠ Ļ Made To 0rder ÿČęĂìĊęñúĉêêćöÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜúĎÖÙšć ÖćøÝĆéÖĉÝÖøøö ìćÜÖćøêúćé ĒúąÿČĂę ĂČîę ė ìĊúę ÖĎ Ùšć êšĂÜÖćøĔßšïøĉÖćø ēé÷÷ċéĀúĆÖ Smart, $reative Innovative นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

îē÷ïć÷ĔîÖćøúÜìčîĔîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒúąïøĉþĆìøŠüö ïøĉþĆìÝąúÜìčîĔîíčøÖĉÝìĊęđÖĊę÷ü đîČęĂÜÖĆïíčøÖĉÝÿČęĂēÛþèćõć÷îĂÖìĊęĂ÷ĎŠĂćýĆ÷ìĆĚÜìćÜêøÜĒúąìćÜĂšĂöàċęÜÝąóĉÝćøèćÿĆéÿŠüî ĔîÖćøúÜìčîđðŨîøć÷ė ĕð ēé÷éĎÝćÖĒîüēîšö×ĂÜíčøÖĉÝ ëšćöĊēĂÖćÿðøąÿïÙüćöÿĞćđøĘÝĒúą ÿćöćøëÿîĆïÿîčîÖćøéĞćđîĉîíčøÖĉÝĔîðŦÝÝčïĆîïøĉþĆìÝąúÜìčîĔîÿĆéÿŠüîìĊęöćÖóĂìĊęïøĉþĆìÝą ÿćöćøëđךćĕðöĊÿŠüîøŠüöĔîÖćøïøĉĀćøĒúąÖĞćĀîéîē÷ïć÷


28 แนวโน้มอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม

ĔîðŘ 2555 ĂčêÿćĀÖøøööĊÖćøđêĉïēêĂ÷ŠćÜöĊđÿëĊ÷øõćóđóĉęööćÖ×ċĚî đðŨîÖćøđêĉïēêêćöÖćø×÷ć÷êĆü×ĂÜđýøþåÖĉÝ ÖćøĔߚ݊ć÷ĔîÖćø ĂčðēõÙìĊęđóĉęö×ċĚî ĒúąÖćøĒ׊Ü×Ćî×ĂÜõćÙíčøÖĉÝàċęÜêšĂÜÖćøĔßšēÛþèćđóČęĂÖøąêčšî÷Ăé×ć÷ ÿîĆîÿîčîÖćøĂĂÖñúĉêõĆèæŤĔĀöŠė ĒúąÿøšćÜĒïøîéŤ ÿĉîÙšć Ĕî×èąìĊęõćÙøĆåÙćéüŠćÝąöĊÖćøĔßšÜïēÛþèćđóČęĂðøąßćÿĆöóĆîíŤēÙøÜÖćøêŠćÜė ĔîÖćøÖøąêčšîđýøþåÖĉÝ õćóøüö×ĂÜĂčêÿćĀÖøøöēÛþèćðŘ 2555 öĊöĎúÙŠćĂ÷ĎŠìĊę .7 Ēÿîúšćîïćì öĊÖćøđêĉïēêđóĉęööćÖ×ċĚîÝćÖðŘ 255 Ă÷ĎŠìĊę 2.2 ÙĉéđðŨîöĎúÙŠćìĊęđóĉęö×ċĚî . ĀöČęîúšćîïćì đöĘéđÜĉîēÛþèćìčÖÿČęĂđóĉęöÿĎÜ×ċĚî÷ÖđüšîēÛþèćìćÜîĉê÷ÿćø ประเภทสื่อโฆษณา

ปี 2555

%

ปี 2554

%

มูลค่าการ

% การเติบโต

เปลี่ยนแปลง

ÿČęĂēìøìĆýîŤ 8,05,05 57.8 2,28,07 5. 5,8,8 . ÿČęĂüĉì÷č ,8,27 5. 5,7,5 5.5 ,27 7.2 ÿČęĂĀîĆÜÿČĂóĉöóŤ 5,82,70 2.8 ,5,02 .88 ,578 . ÿČęĂîĉê÷ÿćø 5,220,52 . 5,82,258 5.5 0,72 0.7 ÿČęĂēøÜõćó÷îêŤ 2,2,5 0.2 7,22,02 .0 ,888,22 7.7 ÿČęĂĂĉîđêĂøŤđîĘê 572,502 0. 70,007 0.5 02,5 2.8 ÿČęĂēÛþèćîĂÖïšćî 0,27,205 8.8 8,5,07 8.5 ,78, .5 øüööĎúÙŠć 7,75,5 00 0,75,82 00 ,005, 2.2 3emark Total Industry &xclude Section $lassiųed, House ads. ךĂöĎúÝćÖ The /ielsen $ompany Thailand -td. Ĕî×èąìĊÿę ĂČę ēÛþèćîĂÖïšćîöĊÖćøđêĉïēêÝćÖðŘ 255 đðŨîđöĘéđÜĉî ,78 úšćîïćì ÙĉéđðŨîĂĆêøćÖćøđêĉïēêĂ÷ĎìŠ Ċę .5 ēé÷öĊöúĎ ÙŠć øüöìĆĚÜðŘĂ÷ĎŠìĊę 0,27 úšćîïćì öćÖÖüŠćðŘ 255 ìĊęêĆüđú×øüöĂ÷ĎŠìĊę 8,5 úšćîïćì Öćøđêĉïēê×ĂÜÿČęĂēÛþèćîĂÖïšćîĔîðŘ 2555 îĊĚ ēé÷õćóøüö×ĂÜÿČęĂēÛþèćîĂÖïšćîđêĉïēêÿĎÜÖüŠćĂčêÿćĀÖøøöÖćøēÛþèćĂ÷ĎŠìĊę 7.2 đðŨîÖćøđêĉïēêĔîìčÖðøąđõìÿČęĂðøąÖĂïéšü÷ðŜć÷ēÛþèćìĆĚÜ×îćéđúĘÖĒúąĔĀ⊠öĊöĎúÙŠć ,52 úšćîïćì đêĉïēê 5.7 ÿČęĂđÙúČęĂîìĊę Transit öĊöĎúÙŠć 2,5 úšćîïćì đêĉïēê . ĒúąÿČęĂĔîøšćîÙšć in store öĊöĎúÙŠć 2,72 úšćîïćì đêĉïēê 8.85 ìĆĚÜîĊĚÖćøđêĉïēê×ĂÜÿČęĂîĂÖïšćîéĆÜÖúŠćü öćÝćÖðŦÝÝĆ÷đýøþåÖĉÝđêĉïēê ĒúąÿëćîÖćøèŤÖćøđöČĂÜìĊęÿÜï ìĞćĔĀšÿĉîÙšćĒúąĒïøîéŤ êŠćÜė ĔßšÜïēÛþèćĒúąÿČęĂÿćøÖćøêúćé đóČęĂÿøšćÜ÷Ăé×ć÷ĒúąÖøąêčšîÖĞćúĆÜàČĚĂñĎšïøĉēõÙĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ ēé÷đÞóćąĂčêÿćĀÖøøöøë÷îêŤ íčøÖĉÝ ĂÿĆÜĀćøĉöìøĆó÷Ť ÿĉîÙšćĂčðēõÙ ïøĉēõÙ àċęÜđðŨîÖúčŠöĀúĆÖĔîÖćøĔßšÿČęĂîĂÖïšćî öĊÖćøĔßšÜïðøąöćèđóĉęö×ċĚîĔîߊüÜÙøċęÜðŘĒøÖ ÿŠÜñúĔĀšõćóøüö đêĉïēêÿĎÜ ĒúąĔîߊüÜðúć÷ðŘíčøÖĉÝēìøÙöîćÙöàċęÜđðŗéêĆü ÝĊ đךćöćöĊïìïćìÿĞćÙĆâĔîÖćøĔßšÜïēÛþèćÿČęĂîĂÖïšćîđóĉęö×ċĚîđߊîÖĆî ĂĊÖðŦÝÝĆ÷ÿĞćÙĆâìĊÿę ÜŠ ñúêŠĂÖćøđêĉïēê×ĂÜÿČĂę ēÛþèćîĂÖïšćî ĔîðŘ 2555 ÙČĂÜćîÿøšćÜÿøøÙŤĕĂđéĊ÷ĒðúÖĔĀöŠìöĊę öĊ ćÖ×ċîĚ øüöìĆÜĚ ñÿćî ÖćøĔßšéÝĉ ĉìĆú öĊđéĊ÷ öćîĞćđÿîĂñúÜćî đóČęĂÿøšćÜÿøøÙŤÜćîìĊęđðŨî ĶìĂúŤÙ ĂĂô đéĂą ìćüîŤķ ìĞćĔĀšÿĉîÙšćêŠćÜė ĀĆîöćĔßšÿČęĂēÛþèćîĂÖïšćî đóČęĂêĂïēÝì÷ŤÖćøÿøšćÜÖćøøĆïøĎšĔîĒïøîéŤ ĒúąđךćëċÜñĎšïøĉēõÙĒìîÿČęĂĀúĆÖ àċęÜÿČęĂîĂÖïšćîìĊę öĊîüĆêÖøøöÖćøÿČęĂÿćøĒðúÖĔĀöŠĂ÷ĎŠêúĂéđüúć ÝċÜĕéšøĆïÙüćöÿîĔÝ ÿĞćĀøĆïðŘ 255 ÙćéÖćøèŤüćŠ ĂčêÿćĀÖøøöēÛþèćÝąöĊđÿëĊ÷øõćóöćÖ×ċîĚ đîČĂę ÜÝćÖ ðŦÝÝĆ÷ìĆÜĚ éšćî ÙČĂ .ÙŠćĒøÜìĊđę óĉöę ×ċîĚ ÿŠÜñúĔĀšñïšĎ øĉēõÙĔßšÝćŠ ÷ĀöčîđüĊ÷îöćÖĔîêúćé 2.øĆåïćú ĔßšÝćŠ ÷ÜïēÛþèćđóĉöę ×ċîĚ đóČĂę Öøąêčîš êúćéñĎïš øĉēõÙ .ÖćøđðŗéðøąßćÙöđýøþåÖĉÝĂćđàĊ÷îĀøČĂ đĂĂĊàĊ "&$ ìĊęÝąđךćöćÿŠÜñúĔĀšîĆÖúÜìčîêŠćÜßćêĉđךćöćìĞćíčøÖĉÝĔîðøąđìýĕì÷öćÖ×ċĚî ĔîðŘ 255 îĊĚÿČęĂìĊęÝąĕéšøĆïÙüćöÿîĔÝđðŨîĂ÷ŠćÜöćÖÙČĂÿČęĂéĉÝĉêĂú đîČęĂÜÝćÖðŦÝÝčïĆî ñĎïš øĉēõÙÙîĕì÷öĊĕúôşÿĕêúŤßĂïÙüćöđðŨîÿŠüîêĆüöćÖ×ċîĚ ĒêŠêĂš ÜÖćøÿĆÜÙöĔîøĎðĒïïĂĂîĕúîŤ ÙüïÙĎŠĕðéšü÷ ĂĊÖìĆĚÜĒóúêôĂøŤöìĊęñĎšïøĉēõÙĔßšÖĘöĊöćÖÖüŠćĀîċęÜ ĒêŠÙîøčŠîĔĀöŠ÷ĆÜîĉ÷öĔßšßĊüĉê Ă÷ĎŠîĂÖïšćîöćÖÖüŠćĔîïšćî éĆÜîĆĚî ÿČęĂéĉÝĉêĂú ÿČęĂĂĉîÿēêøŤ ĒúąÿČęĂēÛþèćîĂÖïšćîĔî ðŦÝÝčïîĆ ÝċÜ÷ĆÜÙÜđêĉïēê àċÜę îĆÖÖćøêúćéÝĞćđðŨîêšĂÜêĂïÿîĂÜđÙøČĂę ÜöČĂÖćøêúćéĔĀšÙøĂïÙúčö ñĎšïøĉēõÙìĆĚÜĀöé


29 îĂÖÝćÖîĊĚóïüŠćÿČęĂîĂÖïšćîìĊęđðŨîøĎðĒïïéĉÝĉìĆú ÖĞćúĆÜĕéšøĆïÙüćöîĉ÷öđðŨîĂ÷ŠćÜöćÖđߊîÖĆî ēé÷đÞóćąÿČęĂÝĂĒĂúĂĊéĊ ÙćéüŠćêćö ëîîĀúĆÖìĆęüÖøčÜđìóĄ ÝąöĊÝĂĒĂúĂĊéĊ öćÖ×ċĚîĔîĂîćÙê øüöìĆĚÜðŜć÷ēÛþèćĂĉîđêĂøŤĒĂĘÙìĊô ðøąđõì -acation based "dvertising ìĊęöĊÖćøîĞćöćĔßšĔîóČĚîìĊęìęöĊ ĊÖćøÝĆéÖĉÝÖøøöêŠćÜė öćÖ×ċĚî đóČęĂêĂïēÝì÷ŤÖúčŠöđðŜćĀöć÷ÙîøčŠîĔĀöŠ ìĊęñŠćîöćÿČęĂîĂÖïšćî 0ut of Home Media 00H ĕéšøĆïÙüćöÿîĔÝÝćÖîĆÖÖćøêúćéđÞóćąĔîđ×êÖøčÜđìóĄ ĒêŠìĉýìćÜðŦÝÝčïĆî ĕöŠđðŨîđߊîîĆĚîĂĊÖêŠĂĕð éšü÷Öćø×÷ć÷êĆüìćÜđýøåÖĉÝ×ĂÜ ĶĀĆüđöČĂÜĀúĆÖķ ìĊęöĊēÙøÜÿøšćÜóČĚîåćîìĆĚÜíčøÖĉÝēöđéĉøŤîđìøé ÿîćöïĉî ēÙøÜÖćø ĂÿĆÜĀćøĉöìøĆó÷Ť ĒúąÿĉęÜĂĞćîü÷ÙüćöÿąéüÖêŠćÜė ĔÖúšđÙĊ÷ÜÖøčÜđìóĄ ĂĊÖìĆĚÜîē÷ïć÷đðŗéðøąßćÙöđýøþåÖĉÝĂćđàĊ÷î đĂĂĊàĊ îĆïđðŨîðŦÝÝĆ÷ ĀúĆÖÖøąêčšîÖćøđêĉïēê×ĂÜÖúčŠö ĶĀĆüđöČĂÜøĂÜķ ĂĊÖÖüŠć 0 ÝĆÜĀüĆé ìĊęÝąöĊÖćø×÷ć÷đýøþåÖĉÝđßČęĂöē÷ÜÖĆïðøąđìýóČĚîåćî ÿŠÜñúêŠĂđîČęĂÜĔĀšđÖĉé Öćø×÷ć÷êĆü×ĂÜýĎî÷ŤÖćøÙšć ĕăđðĂøŤöćøŤđÖĘê ôćÿêŤôĎŜé ýĎî÷ŤÙšćđôĂøŤîĉđÝĂøŤ đךćÿĎŠóČĚîìĊęĀĆüđöČĂÜøĂÜ ìĆĚÜĀöéúšüîÿŠÜñúêŠĂóùêĉÖøøö×ĂÜñĎšïøĉēõÙ ìšĂÜëĉęîĔĀšöĊĕúôşÿĕêúŤĔÖúšđÙĊ÷ÜÙîÖøčÜĒúąĒîüēîšö÷ĆÜ×÷ć÷êĆüêŠĂđîČęĂÜ ÝćÖðŦÝÝĆ÷ĀúĆÖÖćøđêĉïēê×ĂÜÿČęĂîĂÖïšćîĔîêŠćÜÝĆÜĀüĆé ĶĀĆüđöČĂÜøĂÜķ ìĆęüðøąđìý ĒúąöĊÖüŠć 0 ÝĆÜĀüĆé ìĊęÝą×÷ĆïåćîąĔÖúšđÙĊ÷ÜĀĆüđöČĂÜĀúĆÖ îĂÖÝćÖîĊĚîē÷ïć÷đĂĂĊàĊ ĕéšÿŠÜñúĔĀšìĆĚÜĀĆüđöČĂÜĀúĆÖĒúąøĂÜĔîêŠćÜÝĆÜĀüĆé Öúć÷đðŨîđöČĂÜĀúĆÖĔîÖćøóĆçîćđóČęĂđךćÿĎŠđ×êđýøþåÖĉÝ ĔîøąéĆïõĎöĉõćÙđßČęĂöē÷ÜđÿšîìćÜ×îÿŠÜÖćøÙšćÖĆïðøąđìýđóČęĂîïšćîĔîĂîćÙêĂĆîĔÖúšîĊĚ đߊîÝĆÜĀüĆéêćÖ ÖćâÝîïčøĊ óĉþèčēúÖ ĂčïúøćßíćîĊ ĂčéøíćîĊ đðŨîêšî êĆüĂ÷ŠćÜÿąóćîđßČęĂöÿĆöóĆîíĕöêøĊ øąĀüŠćÜðøąđìýÖúć÷đðŨîđÙøČęĂÜöČĂĀúĆÖìĊęÝąĔßšđßČęĂöóČĚîìĊęĒúąđýøþåÖĉÝ×ĂÜðøąđìýĕì÷ ĒúąðøąđìýêŠćÜė ĔîđĂĂĊàĊ ēÙøÜÖćøøëĕôÙüćöđøĘüÿĎÜ÷ĆÜđðŨî đöÖą ēðøđÝÙìĊÝę ąđÖĉé×ċîĚ êŠĂĕðĔîĂîćÙêđóČĂę đßČĂę öóČîĚ ìĊđę ýøþåÖĉÝđĀúŠćîĊĕĚ üšéüš ÷ÖĆî ðŦÝÝĆ÷éĆÜÖúŠćüÝąìĞćĔĀšÙîêŠćÜÝĆÜĀüĆéöĊÖĞćúĆÜàČĚĂÿĎÜ ĂĊÖìĆĚÜÖćø×÷ć÷êĆü×ĂÜēöđéĉøŤîđìøéÿĎŠêŠćÜÝĆÜĀüĆé ÿŠÜñúĔĀšÙîêŠćÜÝĆÜĀüĆéÝąĔßšßĊüĉê Ă÷ĎŠĔîìšĂÜëĉęîđóĉęö×ċĚî đóøćąöĊÿĉęÜĂĞćîü÷ÙüćöÿąéüÖĕöŠêŠćÜÝćÖđöČĂÜÖøčÜ ÿŠÜñúĔĀšÿĉîÙšćĒúąĒïøîéŤêšĂÜüćÜÖú÷čìíŤÿČęĂÿćøÖĆïñĎšïøĉēõÙñŠćî ÿČęĂîĂÖïšćîĔîóČĚîìĊęêŠćÜÝĆÜĀüĆéöćÖ×ċĚîÝćÖìĉýìćÜéĆÜÖúŠćüìĞćĔĀšÿČęĂîĂÖïšćî ìĆĚÜðøąđõìðŜć÷ēÛþèć, ÿČęĂĔîøšćîÙšć øüöìĆĚÜÿČęĂđÙúČęĂîìĊę êŠćÜė ĔîóČĚîìĊęêŠćÜÝĆÜĀüĆé ÝąöĊēĂÖćÿđêĉïēêêćöÖćøóĆçîć×ĂÜîē÷ïć÷đýøþåÖĉÝ ēé÷ÙćéüŠćĔîߊüÜ ðŘÝćÖîĊĚÝîëċÜđðŗéđĂĂĊàĊĔîðŘ 2558 ÝąđêĉïēêĔî ĂĆêøćđÞúĊę÷ðŘúą 250 êŠĂđîČęĂÜìčÖðŘ ĔîðŘ 2555 ïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé öĀćßî ĕéšéĞćđîĉîîē÷ïć÷ēé÷đîšîĕðìĊęïìïćì×ĂÜđìÙēîēú÷ĊÿöĆ÷ĔĀöŠ ñîüÖÖĆïÙüćöÙĉé ÿøšćÜÿøøÙŤ îüĆêÖøøöĔĀöŠ $reative Innovative ĒúąÖĉÝÖøøöìćÜÖćøêúćé &vent øüöëċÜĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâÖĆïÙüćöêšĂÜÖćøĒúąóùêĉÖøøö ñĎšïøĉēõÙĔîðŦÝÝčïĆîđóČęĂìĞćĔĀšÿČęĂēÛþèćîĂÖïšćî×ĂÜïøĉþĆìđÖĉéÖćøđðúĊę÷îĒðúÜéšćîÖćøîĞćđÿîĂĒúąöĊöĎúÙŠćìĊęđóĉęö×ċĚî ēĂÖćÿìĊęïøĉþĆìöĂÜđĀĘîÙüćöĒêÖêŠćÜđîČęĂÜÝćÖÖćøÿøšćÜîüĆçÖøøöĔĀöŠė ×ĂÜÿČęĂēÛþèćîĂÖïšćîîĆĚîĕöŠĕéšëĎÖÝĞćÖĆéĔîéšćîóČĚîìĊęúÜ ēÛþèćđĀöČĂîÿČęĂðøąđõìĂČęîė ĒúąĕöŠĕéšöĊÖãđÖèæŤêć÷êĆüĔîÖćøñúĉêēÛþèćĀćÖĒêŠÝąëĎÖÝĞćÖĆéÝćÖĔîéšćîÜïðøąöćèìĊęÿŠÜñúëċÜĕĂđéĊ÷Öćø ÿČęĂÿćøđìŠćîĆĚîàċęÜđĀĘîĕéšßĆéüŠćÜćîēÛþèćÿČęĂîĂÖïšćîìĊęéĊė îĆĚîÿøšćÜ×ċĚîēé÷ĕöŠêšĂÜÙĞćîċÜëċÜÖãìĊęÿČęĂðøąđõìĂČęîêšĂÜÙĞćîċÜëċÜ ÝčéđéŠî×ĂÜÿČĂę ēÛþèćîĂÖïšćî ÙČĂ ÿćöćøëđĀĘîĒúąÝĆïêšĂÜĕéšìćĞ ĔĀšÿĂČę éĆÜÖúŠćüöĊÙè č ÿöïĆêìĉ ÿĊę ćöćøëÿøšćÜ ĶÙüćöîŠćĕüšüćÜĔÝķ ĶÙüćö óċÜóĂĔÝķ ĶÙüćöêĆĚÜĔÝàČĚĂÿĉîÙšćķ ĔĀšÖïĆ êøćÿĉîÙšćàċęÜÝąÿøšćÜóČĚîåćîìĊęĒ×ĘÜĒøÜĒúąÙüćöÿĞćđøĘÝøą÷ą÷ćüĔĀšêøćÿĉîÙšć Ùüćöìšćìć÷ÝċÜĂ÷ĎŠìĊęÖćø đךćëċÜĒúąÿøšćÜÙüćöÿîĔÝĔĀšÖúčŠöñĎšïøĉēõÙ éĆÜîĆĚîđìÙēîēú÷Ċ îüĆêÖøøöÝċÜÖúć÷đðŨîìćÜ đúČĂÖìĊęìøÜóúĆÜĔîÖćøÿøšćÜðäĉÿĆöóĆîíŤÖĆïñĎšïøĉēõÙ


30

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ หลักทรัพย์ของบริษัท

è üĆîìĊę íĆîüćÙö 2555 ïøĉþĆìöĊìčîÝéìąđïĊ÷îĔîêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ÝĞćîüî 75,000,000 ïćì đøĊ÷ÖßĞćøąĒúšü 7,,5 ïćì ĒïŠÜđðŨîĀčšîÿćöĆâÝĞćîüî 7,,5 Āčšî öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšĀčšîúą ïćì โครงสร้างผู้ถือหุ้น

øć÷ßČęĂñĎšëČĂĀčšîøć÷ĔĀâŠ×ĂÜïøĉþĆì è üĆîìĊę öÖøćÙö 255 ลําดับที่

ผู้ถือหุ้น

จํานวนหุ้น

ร้อยละ

 2  5 7 8 0

ÖúčŠöîć÷îóéú êĆèýúćøĆÖþŤ 5,5,7.00 20. ÖúčŠöîć÷óĉđßþå öèĊøĆêîąóø ,5,2.00 .7 ÖúčŠöîć÷íüĆß öĊðøąđÿøĉåÿÖčú ,8,702.00 . îć÷üĉßĉê éĉúÖüĉúćý ,,7.00 5.8 îćÜßúúéć ôĎüĆçîýĉúðş 7,0,220.00 .8 îć÷ìüĊøĆß ðøčÜóĆçîÿÖčú ,502,000.00 2.00 î.ÿ.îčßüćøĊ ĂĆßîąóøÖčú 2,572,500.00 .7 óĆîđĂÖĀâĉÜÖĉêĉ÷ć ÝĆîìøîĉöą 2,527,7.00 . îćÜÿčõćõøèŤ ÝĉîéćöèĊēøÝîŤ 2,27,200.00 .0 ñĎšëČĂĀčšîĂČęîė 57,27,5.00 2.7 100.00 øüö 7,,5.00 Āöć÷đĀêč úĞćéĆïìĊę îĆïøüöïčÙÙúíøøöéćìĊęöĊÙüćöđÖĊę÷üךĂÜêćöìĊęÖĞćĀîéĔî 2 ×ĂÜîĉ÷ćö ĶïčÙÙúìĊęöĊÙüćöđÖĊę÷üךĂÜķ Ĕîöćêøć 8 ĒĀŠÜ ó.ø.ï. ĀúĆÖìøĆó÷ŤĄ Ēúą îĉêĉïčÙÙúìĊęöĊÙüćöđÖĊę÷üךĂÜêćöìĊęÖĞćĀîéĔî ×ĂÜîĉ÷ćö ĶïčÙÙúìĊęöĊ ÙüćöđÖĊę÷üךĂÜķ Ĕîöćêøć 8 ĒĀŠÜ ó.ø.ï. ĀúĆÖìøĆó÷ŤĄ นโยบายจ่ายเงินปันผล

ïøĉþĆìöĊîē÷ïć÷ÖćøÝŠć÷đÜĉîðŦîñúĔĀšĒÖŠñĎšëČĂĀčšîĔîĂĆêøćĕöŠîšĂ÷ÖüŠćøšĂ÷úą 50 ×ĂÜÖĞćĕøÿčìíĉĀúĆÜĀĆÖõćþĊđÜĉîĕéšîĉêĉïčÙÙúĒúąÿĞćøĂÜ êćöÖãĀöć÷ìĆĚÜîĊĚ×ċĚîĂ÷ĎŠÖĆïõćüąđýøþåÖĉÝĒúąÖćøéĞćđîĉîÜćîĔîĂîćÙêđðŨîÿĞćÙĆâ นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

ïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊîē÷ïć÷ÖćøÝŠć÷đÜĉîðŦîñúĔĀšĒÖŠñĎšëČĂĀčšîĔîĂĆêøćĕöŠîšĂ÷ÖüŠćøšĂ÷úą 50 ×ĂÜÖĞćĕøÿčìíĉĀúĆÜĀĆÖõćþĊđÜĉîĕéšîĉêĉïčÙÙúĒúą ÿĞćøĂÜêćöÖãĀöć÷ìĆĚÜîĊĚ×ċĚîĂ÷ĎŠÖĆïõćüąđýøþåÖĉÝĒúąÖćøéĞćđîĉîÜćîĔîĂîćÙêđðŨîÿĞćÙĆâ


คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย บริหารนวัตกรรม

ฝ่ายนวัตกรรม และการผลิต

ผู้ช่วยประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายบริหารสำนักงาน

ฝ่ายการตลาด

สำนักงาน ตรวจสอบภายใน

ฝ่ายบัญชีการเงิน

ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์

ผู้ช่วยประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้ช่วยประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

ผู้ช่วยประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายขาย

คณะกรรมการควบคุมระบบคุณภาพ และประกันคุณภาพของบริษัท

โครงสร้างการจัดการ

ส่วนโครงการ 3 (NIB)

ส่วนโครงการ 2 (Event)

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและ นวัตกรรมสื่อโฆษณา

ผู้ช่วยประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร

31


32 การจัดการ

ēÙøÜÿøšćÜÖćøÝĆéÖćø×ĂÜïøĉþìĆ ðøąÖĂïéšü÷ÙèąÖøøöÖćøìĆÜĚ Āöé ßčé ĕéšĒÖŠ ÙèąÖøøöÖćøïøĉþìĆ ÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂï Ùèą ÖøøöÖćøïøĉĀćø โครงสร้างกรรมการของบริษัท

ĂÜÙŤðøąÖĂï×ĂÜÙèąÖøøöÖćø ĂÜÙŤðøąÖĂï×ĂÜÙèąÖøøöÖćøđðŨîĕðêćöĀúĆÖđÖèæŤ×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÖĞćÖĆïĀúĆÖìøĆó÷ŤĒúąêúćéĀúĆÖìøĆó÷Ť Öúê. éĆÜîĊĚ Ļ öĊÖøøöÖćøĂĉÿøąĂ÷ŠćÜîšĂ÷ Ĕî ×ĂÜÝĞćîüîÖøøöÖćøìĆĚÜĀöé ĒúąĕöŠîšĂ÷ÖüŠć Ùî Ļ öĊÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïĂ÷ŠćÜîšĂ÷ Ùî îĉ÷ćöÙèąÖøøöÖćø ÖøøöÖćøìĊęđðŨîñĎšïøĉĀćø Āöć÷ëċÜ ñĎšïøĉĀćøìĊęöĊĂĞćîćÝĔîÖćøïøĉĀćøÜćî ĒúąĕéšøĆïđÜĉîđéČĂîðøąÝĞć ìĊęĕéšøĆïÖćøĒêŠÜêĆĚÜđðŨîÖøøöÖćø ÖøøöÖćøìĊęĕöŠđðŨîñĎšïøĉĀćø Āöć÷ëċÜ ÖøøöÖćøìĊęĕöŠĕéšöĊêĞćĒĀîŠÜđðŨîñĎšïøĉĀćø×ĂÜïøĉþĆìĒúąĕöŠöĊđÜĉîđéČĂîðøąÝĞć ÖøøöÖćøĂĉÿøą Āöć÷ëċÜ ÖøøöÖćøìĊęĕöŠĕéšđðŨîñĎšïøĉĀćøĒúąêšĂÜöĊÙčèÿöïĆêĉêćöךĂÖĞćĀîé×ĂÜÿĞćîĆÖÜćî Öúê. ĒúąêúćéĀúĆÖìøĆó÷Ť ÙèąÖøøöÖćøĒêŠúąßčéöĊēÙøÜÿøšćÜ Ēúą×Ăïđ×êĂĞćîćÝĀîšćìĊęêćöìĊęĕéšÖĞćĀîéĕüš öĊøć÷úąđĂĊ÷ééĆÜîĊĚ ÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆì ÖøøöÖćøïøĉþìĆ öĊÙüćöøĆïñĉéßĂïĔîÖćøêĆéÿĉîĔÝéĞćđîĉîÜćîìĊÝę ąđðŨîðøąē÷ßîŤĒÖŠïøĉþìĆ ñĎëš ĂČ Āčîš ĒúąñĎöš ÿĊ üŠ îĕéšđÿĊ÷ ĒúąđðŨîñĎÖš ćĞ Āîé üĉÿ÷Ć ìĆýîŤ îē÷ïć÷ øüöìĆÜĚ ÜïðøąöćèĔîÖćøéĞćđîĉîÜćîøŠüöÖĆïòść÷ïøĉĀćøêšĂÜöĊÙè č ÿöïĆêĒĉ úąĕöŠöúĊ ÖĆ þèąêšĂÜĀšćöêćöìĊÖę ãĀöć÷üŠćéšü÷ïøĉþìĆ öĀćßîÖĞćĀîé øüöìĆĚÜêšĂÜ ĕöŠöĊúĆÖþèąìĊęĒÿéÜëċÜÖćø×ćéÙüćöđĀöćąÿöìĊęÝąĕéšøĆïÙüćöĕüšüćÜĔÝĔĀšïøĉĀćøÖĉÝÖćøìĊęöĊöĀćßîđðŨîñĎšëČĂĀčšîêćö ìĊęÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÖĞćÖĆïĀúĆÖìøĆó÷ŤĒúąêúćéĀúĆÖìøĆó÷Ť Ö.ú.ê. ðøąÖćýÖĞćĀîé ēé÷ÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìÝąêšĂÜöĊĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 5 Ùî ĒúąĕöŠđÖĉî 2 Ùî đúČĂÖêĆÜĚ ēé÷ìĊðę øąßčöñĎëš ĂČ Āčîš ĒúąÖøøöÖćøĕöŠîĂš ÷ÖüŠćÖċÜę ĀîċÜę ×ĂÜÖøøöÖćøìĆÜĚ ÙèąÝąêšĂÜöĊëîĉę ìĊĂę ÷ĎĔŠ îøćßĂćèćÝĆÖø ðŦÝÝčïîĆ ÖøøöÖćøïøĉþĆìöĊÝĞćîüî 0 ìŠćî ðøąÖĂïéšü÷ . ÖøøöÖćøìĊęĕöŠđðŨîñĎšïøĉĀćø 8 ìŠćî ēé÷ĔîÝĞćîüîîĊĚöĊÖøøöÖćøĂĉÿøąÝĞćîüî 5 ìŠćî øüöĂ÷ĎŠéšü÷ 2. ÖøøöÖćøìĊęđðŨîñĎšïøĉĀćøÝĞćîüî 2 ìŠćî ÙČĂ ðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęïøĉĀćøĒúą ñϚߊü÷ðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęïøĉĀćøòść÷ïĆâßĊÖćøđÜĉî üćøąĔîÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜ ĔîÖćøðøąßčöÿćöĆâðøąÝĞćðŘìčÖÙøĆĚÜ ĔĀšÖøøöÖćøĂĂÖÝćÖêĞćĒĀîŠÜ Ĕî đðŨîĂĆêøć ëšćÝĞćîüîÖøøöÖćøìĊęÝąĒïŠÜĂĂÖđðŨî ÿŠüî ĕöŠĕéš ÖĘĔĀšĂĂÖēé÷ÝĞćîüîĔÖúšìĊęÿčéÖĆïÿŠüî Ĕî ìĆĚÜîĊĚÖøøöÖćøñĎšĂĂÖÝćÖêĞćĒĀîŠÜêćöüćøąîĆĚîĂćÝëĎÖđúČĂÖđךćéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĂĊÖÖĘĕéš


33 øć÷ßČęĂÖøøöÖćøĒúąÖćøëČĂÙøĂÜĀčšî è üĆîìĊę öÖøćÙö 255 ðøąÖĂïéšü÷ ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ง

วันที่เข้ามา ดํารงตําแหน่ง

. ø.ê.ê.đÖøĊ÷ÜýĆÖéĉĝ ēúĀąßćúą 2. îć÷ðćøđöýøŤ øĆßĕß÷ïčâ . îć÷îóéú êĆèýúćøĆÖþŤ . îć÷óĉđßþå öèĊøĆêîąóø 5. îć÷íüĆß öĊðøąđÿøĉåÿÖčú . îć÷üĉßĉê éĉúÖüĉúćý 7. îć÷ðøąđÿøĉå üĊøđÿëĊ÷øóøÖčú 8. îć÷óøýĆÖéĉĝ úĉĚöïčâ÷ðøąđÿøĉå . îćÜĂčïúøĆêîŤ ēóíĉĝÖöúüÜýŤ 0. îćÜÿćüíöîüøøè îøĉîìüćîĉß

ðøąíćîÖøøöÖćø øĂÜðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆì ÖøøöÖćø ÖøøöÖćø ÖøøöÖćø ÖøøöÖćø ÖøøöÖćø ÖøøöÖćø ÖøøöÖćø ÖøøöÖćø

22 đö.÷. 5 ó.Ù.  ó.Ù.  ó.Ù.  ó.Ù.  ó.Ù.  ó.Ù. 22 đö.÷. 5 8 ÿ.Ù. 5 22 đö.÷. 5

Āöć÷đĀêč 

วันที่ได้รับ จํานวนปีที่ จํานวนหุ้นที่ อัตราส่วน แต่งตั้ง ดํารงตําแหน่ง ถือครอง การถือ (ล่าสุด) กรรมการ หุ้น

22 đö.÷. 5 27 đö.÷. 55 27 đö.÷. 55 22 đö.÷. 5 22 đö.÷. 5 27 đö.÷. 55 22 đö.÷. 52 22 đö.÷. 5 8 ÿ.Ù. 5 22 đö.÷. 5

5 ðŘ ðŘ ðŘ ðŘ ðŘ ðŘ ðŘ 5 ðŘ 2 ðŘ 5 ðŘ

ĕöŠöĊ ĕöŠöĊ 5,5,7 ,5,2 ,8,702 ,,7 ĕöŠöĊ ĕöŠöĊ ĕöŠöĊ ,8

 20. .7 . 5.8  0.02

. ÝĞćîüîĀčšî îĆïøüöïčÙÙúíøøöéćìĊęöĊÙüćöđÖĊę÷üךĂÜêćöìĊęÖĞćĀîéĔî 2 ×ĂÜîĉ÷ćö ĶïčÙÙúìĊęöĊÙüćöđÖĊę÷üךĂÜķ Ĕîöćêø 8 ĒĀŠÜ ó.ø.ï. ĀúĆÖìøĆó÷ŤĄ Ēúą îĉêĉïčÙÙúìĊęöĊÙüćöđÖĊę÷üךĂÜêćöìĊęÖĞćĀîéĔî ×ĂÜîĉ÷ćö ĶïčÙÙúìĊęöĊÙüćöđÖĊę÷üךĂÜķ Ĕîöćêøć 8 ĒĀŠÜ ó.ø.ï. ĀúĆÖìøĆó÷ŤĄ 2. ÖøøöÖćøøć÷ìĊę Ēúąøć÷ìĊę 0 đðŨîñĎšïøĉĀćøìĊęđךćøŠüöēÙøÜÖćøøŠüöúÜìčîøąĀüŠćÜîć÷ÝšćÜĒúąúĎÖÝšćÜ×ĂÜïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷î &+I1

. ÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïøć÷ìĊę 8 Ēúą đðŨîñĎšöĊÙüćöøĎšĒúąðøąÿïÖćøèŤĔîÖćøÿĂïìćîÜïÖćøđÜĉî . ÖøøöÖćøøć÷ìĊę 2 Ēúą 7 đðŨî ÖøøöÖćøĂĉÿøą

ÖøøöÖćøñĎšöĊĂĞćîćÝúÜîćöñĎÖóĆî ÖøøöÖćøñĎšöĊĂĞćîćÝúÜúć÷öČĂßČęĂĒìîïøĉþĆì ÙČĂ îć÷îóéú êĆèýúćøĆÖþŤ Ēúą îćÜÿćüíöîüøøè îøĉîìüćîĉß úÜúć÷öČĂßČęĂøŠüöÖĆî ĒúąðøąìĆïêøćÿĞćÙĆâ×ĂÜïøĉþĆì ×Ăïđ×êĂĞćîćÝĀîšćìĊę×ĂÜÖøøöÖćøïøĉþĆì ÖøøöÖćøïøĉþĆìöĊ×Ăïđ×êĂĞćîćÝĀîšćìĊęéĆÜêŠĂĕðîĊĚ . ÝĆéÖćøïøĉþĆìēé÷ĔßšÙüćöøĎš ÙüćöÿćöćøëĒúąðøąÿïÖćøèŤĔĀšđðŨîðøąē÷ßîŤêŠĂÖćøéĞćđîĉîíčøÖĉÝ×ĂÜïøĉþĆì đóČęĂĔĀšđðŨîĕð êćöÖãĀöć÷ üĆêëčðøąÿÜÙŤ Ēúą×šĂïĆÜÙĆï×ĂÜïøĉþĆì êúĂéÝîöêĉìĊęðøąßčöñĎšëČĂĀčšî×ĂÜïøĉþĆìéšü÷ÙüćöøąöĆéøąüĆÜđóČęĂøĆÖþć ñúðøąē÷ßîŤ×ĂÜïøĉþĆì ĒúąøĆïñĉéßĂïêŠĂñĎšëČĂĀčšî 2. öĊĀîšćìĊĔę îÖćøìïìüîĒúąĔĀšÙüćöđĀĘîßĂïîē÷ïć÷ĒúąìĉýìćÜÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜïøĉþìĆ ìĊđę ÿîĂēé÷ÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćø đüšî ĒêŠđøČĂę ÜìĊÙę èąÖøøöÖćøïøĉþìĆ êšĂÜĕéšøïĆ ĂîčöêĆ Ýĉ ćÖìĊðę øąßčöñĎëš ĂČ Āčîš ×ĂÜïøĉþìĆ ĕéšĒÖŠ đøČĂę ÜìĊÖę ãĀöć÷ÖĞćĀîéĔĀšêĂš ÜĕéšøïĆ ĂîčöêĆ ĉ ÝćÖìĊęðøąßčöñĎšëČĂĀčšî . öĊĀîšćìĊęĔîÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúĔĀšÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøéĞćđîĉîÖćøêćöîē÷ïć÷ìĊęÖĞćĀîéĕüšĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćó ĒúąĒÝšÜĔĀšÙèą ÖøøöÖćøïøĉĀćøîĞćđÿîĂđøČęĂÜìĊęöĊÿćøąÿĞćÙĆâêŠĂÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜïøĉþĆì øć÷ÖćøøąĀüŠćÜïčÙÙúìĊęđÖĊę÷üē÷ÜÖĆîĒúąĂČęîė ĔĀš óĉÝćøèćēé÷đðŨîĕðêćöøąđïĊ÷ï ךĂïĆÜÙĆï×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćø Ö.ú.ê. ĒúąêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ ìĆĚÜîĊĚĀćÖ


34 . öĊÖćøêĆéÿĉîĔÝđøČęĂÜìĊęöĊñúêŠĂÖćøéĞćđîĉîíčøÖĉÝĂ÷ŠćÜöĊÿćøąÿĞćÙĆâ×ĂÜïøĉþĆì ÙèąÖøøöÖćøĂćÝÖĞćĀîéĔĀšöĊÖćøüŠćÝšćÜìĊęðøċÖþć õć÷îĂÖđóČęĂĔĀšÙĞćðøċÖþćĀøČĂÙüćöđĀĘîìćÜüĉßćßĊó 2. öĊĀîšćìĊęĔîÖćøÖĞćÖĆïĔĀšïøĉþĆìöĊøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîĒúąÖćøêøüÝÿĂïõć÷ĔîìĊęöĊðøąÿĉìíĉñú îĂÖÝćÖîĊĚ ÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆì ÷ĆÜöĊĂĞćîćÝĀîšćìĊęĔîÖćøêĆéÿĉîĔÝĒúąéĎĒúÖćøéĞćđîĉîÜćîēé÷ìĆęüĕð×ĂÜïøĉþĆì đüšîĒêŠđøČęĂÜ éĆÜêŠĂĕðîĊĚ àċęÜÙèąÖøøöÖćøêšĂÜĕéšøĆïĂîčöĆêĉÝćÖìĊęðøąßčöñĎšëČĂĀčšîÖŠĂîéĞćđîĉîÖćø . đøČęĂÜìĊęÖãĀöć÷ÖĞćĀîéĔĀšêšĂÜĔßšöêĉìĊęðøąßčöñĎšëČĂĀčšî 2. đøČęĂÜÖćøìĞćøć÷ÖćøìĊęđÖĊę÷üē÷ÜÖĆî ìĆĚÜîĊĚĔĀšđðŨîĕðêćöÖãøąđïĊ÷ï×ĂÜêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ đøČęĂÜĀúĆÖđÖèæŤ üĉíÖĊ ćø ĒúąÖćøđðŗéđñ÷øć÷ÖćøìĊęđÖĊę÷üē÷ÜÖĆî×ĂÜïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷î . đøČęĂÜÖćøàČĚĂĀøČĂ×ć÷ÿĉîìøĆó÷ŤÿĞćÙĆâ ìĆĚÜîĊĚĔĀšđðŨîĕðêćöÖãøąđïĊ÷ï×ĂÜêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷đøČęĂÜĀúĆÖđÖèæŤ üĉíĊÖćø ĒúąÖćøđðŗéđñ÷ךĂöĎúđÖĊę÷üÖĆïÖćøĕéšöćĀøČĂÝĞćĀîŠć÷ĕðàċęÜÿĉîìøĆó÷Ť×ĂÜïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷î ÙčèÿöïĆêĉ×ĂÜÖøøöÖćøĂĉÿøą ïøĉþĆìĕéšÖĞćĀîéîĉ÷ćöÖøøöÖćøĂĉÿøąĔĀšđךöÜüéÖüŠćךĂÖĞćĀîé×ĆĚîêĞęć×ĂÜ Öúê.ĒúąêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤđóČęĂÖøøöÖćøĂĉÿøą×ĂÜïøĉþĆìöĊ ĂĉÿøąĂ÷ŠćÜĒìšÝøĉÜ ēé÷öĊøć÷úąđĂĊ÷ééĆÜîĊĚ . ëČĂĀčîš ĔîïøĉþìĆ ĕöŠđÖĉî 0.5 ×ĂÜÝĞćîüîĀčîš ìĊöę ÿĊ ìĉ íĉĂĂÖđÿĊ÷ÜìĆÜĚ Āöé×ĂÜïøĉþìĆ ïøĉþìĆ ĔĀ⊠ïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ ïøĉþìĆ øŠüö ĀøČĂîĉêïĉ Ùč Ùú ìĊęĂćÝöĊÙüćö×ĆéĒ÷šÜ ēé÷ĔĀšîĆïøüöĀčšîìĊęëČĂēé÷ñĎšìĊęđÖĊę÷üךĂÜéšü÷ 2. ĕöŠđðŨîÖøøöÖćøìĊęöĊÿŠüîøŠüöĔîÖćøïøĉĀćøÜćî óîĆÖÜćî úĎÖÝšćÜìĊęðøċÖþćìĊęĕéšøĆïđÜĉîđéČĂîðøąÝĞćđðŨîñĎšöĊĂĞćîćÝÙüïÙčö×ĂÜ ïøĉþĆì ïøĉþĆìĔĀ⊠ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ïøĉþĆìøŠüö ïøĉþĆì÷ŠĂ÷úĞćéĆïđéĊ÷üÖĆî ĀøČĂîĉêĉïčÙÙúìĊęĂćÝöĊÙüćö×ĆéĒ÷šÜ ðŦÝÝčïĆîĒúąßŠüÜ 2 ðŘ ÖŠĂîĕéšøĆïÖćøĒêŠÜêĆĚÜ

. ĕöŠöĊÙüćöÿĆöóĆîíŤìćÜÿć÷ēúĀĉêĀøČĂēé÷ÖćøÝéìąđïĊ÷îĔîúĆÖþèąìĊęđðŨîïĉéćöćøéć ÙĎŠÿöøÿ óĊęîšĂÜ ĒúąïčêøøüöìĆĚÜÙĎŠÿöøÿ×ĂÜ ïčêø ÖĆïñĎšïøĉĀćø ñĎšëČĂĀčšîøć÷ĔĀ⊠ñĎšöĊĂĞćîćÝÙüïÙčö ĀøČĂïčÙÙúìĊęÝąĕéšøĆïÖćøđÿîĂßČęĂđðŨîñĎšïøĉĀćøĀøČĂñĎšöĊĂĞćîćÝÙüïÙčö×ĂÜ ïøĉþĆìĀøČĂïøĉþĆì÷ŠĂ÷ . ĕöŠöĊÙüćöÿĆöóĆîíŤìćÜíčøÖĉÝ ĕöŠöĊñúðøąē÷ßîŤĀøČĂÿŠüîĕéšđÿĊ÷ ìĆĚÜìćÜêøÜĒúąìćÜĂšĂöìĆĚÜĔîéšćîÖćøđÜĉîĒúąÖćøïøĉĀćøÜćî×ĂÜ ïøĉþĆì ïøĉþĆìĔîđÙøČĂ ïøĉþĆìøŠüö ĀøČĂïčÙÙúìĊęĂćÝöĊÙüćö×ĆéĒ÷šÜĔîúĆÖþèąìĊęìĞćĔĀš×ćéÙüćöđðŨîĂĉÿøą 5. ĕöŠđðŨîĀøČĂđÙ÷đðŨîñĎšÿĂïïĆâßĊ×ĂÜïøĉþĆì ïøĉþĆìĔĀ⊠ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ïøĉþĆìøŠüö ĀøČĂîĉêĉïčÙÙúìĊęĂćÝöĊÙüćö×ĆéĒ÷šÜ ĒúąĕöŠđðŨî ñĎëš ĂČ Āčîš øć÷ĔĀ⊠ÖøøöÖćøàċÜę ĕöŠĔߊÖøøöÖćøĂĉÿøą ñĎïš øĉĀćøĀøČĂĀčîš ÿŠüîñĎÝš éĆ Öćø×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîÿĂïïĆâßĊàÜċę ñĎÿš ĂïïĆâßĊ×ĂÜïøĉþìĆ ïøĉþìĆ ĔĀ⊠ïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ ïøĉþìĆ øŠüö ĀøČĂîĉêïĉ Ùč ÙúìĊĂę ćÝöĊÙüćö×ĆéĒ÷šÜÿĆÜÖĆéĂ÷ĎŠ đüšîĒêŠÝąĕéšóîš ÝćÖÖćøöĊúÖĆ þèąéĆÜÖúŠćüöćĒúšü ĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 2 ðŘÖŠĂîüĆîìĊę÷Čęî×ĂĂîčâćêêŠĂÿĞćîĆÖÜćî . ĕöŠđðŨîĀøČĂđÙ÷đðŨîñĎšĔĀšïøĉÖćøìćÜüĉßćßĊóĔéė àċęÜøüöëċÜÖćøĔĀšïøĉÖćøđðŨîìĊęðøċÖþćÖãĀöć÷ĀøČĂìĊęðøċÖþćìćÜÖćøđÜĉî àċęÜĕéšøĆï ÙŠćïøĉÖćøđÖĉîÖüŠćÿĂÜúšćîïćìêŠĂðŘ ÝćÖïøĉþĆì ïøĉþĆìĔĀ⊠ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ïøĉþĆìøŠüö ĀøČĂîĉêĉïčÙÙúìĊęĂćÝöĊÙüćö×ĆéĒ÷šÜìĆĚÜîĊĚĔî ÖøèĊìĊęñĎšĔĀšïøĉÖćøìćÜüĉßćßĊóđðŨîîĉêĉïčÙÙú ĔĀšøüöëċÜÖćøđðŨîñĎšëČĂĀčšîøć÷ĔĀ⊠ÖøøöÖćøàċęÜĕöŠĔߊÖøøöÖćøĂĉÿøą ñĎšïøĉĀćøĀøČĂ ĀčšîÿŠüîñĎšÝĆéÖćø ×ĂÜñĎšĔĀšïøĉÖćøìćÜüĉßćßĊóîĆĚîéšü÷ đüšîĒêŠÝąĕéšóšîÝćÖÖćøöĊúĆÖþèąéĆÜÖúŠćüöćĒúšüĕöŠîšĂ÷ÖüŠćÿĂÜðŘÖŠĂîüĆî ìĊę÷ČęîÙĞć×ĂĂîčâćêêŠĂÿĞćîĆÖÜćî 7. ĕöŠđðŨîÖøøöÖćøìĊĕę éšøïĆ ÖćøĒêŠÜêĆÜĚ ×ċîĚ đóČĂę đðŨîêĆüĒìî×ĂÜ ÖøøöÖćø×ĂÜïøĉþìĆ ñĎëš ĂČ Āčîš øć÷ĔĀ⊠ĀøČĂñĎëš ĂČ Āčîš àċÜę đðŨî ñĎšìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆïñĎšëČĂĀčšîøć÷ĔĀâŠ×ĂÜïøĉþĆì 8. öĊüćøąÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜêŠĂđîČęĂÜĕöŠđÖĉî üćøą ĀøČĂ ðŘ ĀćÖÙøïüćøąĒúšü ĔĀšìćÜÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìđðŨî ñĎóš Ýĉ ćøèćÙüćöđĀöćąÿö ĒúąÙüćöÿöđĀêčÿöñúìĊÝę ąĔĀš éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÙèąÖøøöÖćøĂĉÿøąêŠĂĕð . öĊúĆÖþèąĂČęîĔéìĊęìĞćĔĀšĕöŠÿćöćøëĔĀšÙüćöđĀĘîĂ÷ŠćÜđðŨî ĂĉÿøąđÖĊę÷üÖĆïÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜïøĉþĆì


35 ÖćøĒêŠÜêĆĚÜ ÖćøúćĂĂÖĒúąÖćøóšîÝćÖêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćø ךĂïĆÜÙĆï×ĂÜïøĉþĆìÖĞćĀîéĔĀš ÖøøöÖćø×ĂÜïøĉþĆìđúČĂÖêĆĚÜēé÷ìĊęðøąßčöñĎšëČĂĀčšî ēé÷ÖĞćĀîéĔĀšöĊÖøøöÖćøïøĉþĆìĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 5 ìŠćî ĒúąĕöŠđÖĉî 2 ìŠćî ÖøøöÖćøĕöŠîšĂ÷ÖüŠćÖċęÜĀîċęÜ×ĂÜÝĞćîüîÖøøöÖćøìĆĚÜĀöéêšĂÜöĊëĉęîìĊęĂ÷ĎŠĔîøćßĂćèćÝĆÖø ĔîÖøèĊìĊęêĞćĒĀîŠÜüŠćÜúÜđîČęĂÜÝćÖ đĀêčĂČęîîĂÖÝćÖëċÜÙøćüêšĂÜĂĂÖêćöüćøąĔĀšÖøøöÖćøïøĉþĆìđðŨîñĎšđúČĂÖñĎšöĊÙčèÿöïĆêĉđĀöćąÿöđךćđðŨîÖøøöÖćøïøĉþĆìĒìîĔîÖćøðøąßčöÙøĆĚÜ ëĆéĕð ĒúąĀćÖÖøøöÖćøÙîĔéðøąÿÜÙŤÝąúćĂĂÖÝćÖïøĉþĆì ĔĀš÷ČęîĀîĆÜÿČĂúćĂĂÖēé÷ÖćøúćĂĂÖöĊñúêĆĚÜĒêŠüĆîìĊęĔïúćĂĂÖĕðëċÜïøĉþĆì ĔîÖćøðøąßčöÿćöĆâðøąÝĞćðŘìčÖÙøĆĚÜ ĔĀšÖøøöÖćøĂĂÖÝćÖêĞćĒĀîŠÜ Ĕî đðŨîĂĆêøć ëšćÝĞćîüîÖøøöÖćøìĊęÝąĒïŠÜĂĂÖđðŨî ÿŠüî ĕöŠĕéš ÖĘĔĀšĂĂÖēé÷ÝĞćîüîĔÖúšìÿĊę éč ÖĆïÿŠüî Ĕî ìĆÜĚ îĊÖĚ øøöÖćøñĎĂš ĂÖÝćÖêĞćĒĀîŠÜêćöüćøąîĆîĚ ĂćÝëĎÖđúČĂÖđךćéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĂĊÖÖĘĕéš îĂÖÝćÖ ÖćøóšîêĞćĒĀîŠÜêćöüćøąĒúšü ÖøøöÖćøóšîÝćÖêĞćĒĀîŠÜđöČęĂ êć÷ 2 úćĂĂÖ ×ćéÙčèÿöïĆêĉĀøČĂöĊúĆÖþèąêšĂÜĀšćöêćööćêøć 8 ĒĀŠÜóøąøćßïĆââĆêĉïøĉþĆìöĀćßîÝĞćÖĆé ó.ý. 255 ìĊęðøąßčöñĎšëČĂĀčšîúÜöêĉĔĀšĂĂÖêćööćêøć 7 ĒĀŠÜóøąøćßïĆââĆêĉïøĉþĆìöĀćßîÝĞćÖĆé ó.ý. 255 5 ýćúöĊÙĞćÿĆęÜĔĀšĂĂÖ îĂÖÝćÖÖćøóšîÝćÖêĞćĒĀîŠÜ×ĂÜÖøøöÖćøéšü÷đĀêčêćöìĊęÖĞćĀîéĔîÖãĀöć÷üŠćéšü÷ïøĉþĆìöĀćßîÝĞćÖĆéĒúšü ÖøøöÖćø÷ŠĂöóšî ÝćÖêĞćĒĀîŠÜđöČęĂöĊúĆÖþèąìĊęĒÿéÜëċÜÖćø×ćéÙüćöđĀöćąÿöìĊęÝąĕéšøĆïÙüćöĕüšüćÜĔÝĔĀšïøĉĀćøÝĆéÖćøÖĉÝÖćøìĊęöĊöĀćßîđðŨî ñĎëš ĂČ Āčîš êćöìĊÖę ćĞ ĀîéĔîöćêøć 8 ĒúąÝąéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćøïøĉþìĆ êŠĂĕðöĉĕéš öćêøć 8 ó.ø.ï.ĀúĆÖìøĆó÷ŤĄ ó.ý. 255

ÖćøøüöĀøČĂĒ÷ÖêĞćĒĀîŠÜ ïøĉþĆì öĊÖćøĒïŠÜĒ÷ÖĂĞćîćÝĀîšćìĊęĒúąÙüćöøĆïñĉéßĂï×ĂÜðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆì ÖĆï ðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęïøĉĀćøĂ÷ŠćÜßĆéđÝî đóČęĂöĉĔĀšïčÙÙúĔéïčÙÙúĀîċęÜöĊĂĞćîćÝēé÷ĕöŠÝĞćÖĆé ēé÷ðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆìđðŨîÖøøöÖćøĂĉÿøąĒúąöĉĕéšöĊÙüćöÿĆöóĆîíŤĔéė ÖĆïòść÷ïøĉĀćø ÖćøÿøøĀćÖøøöÖćøïøĉþĆì đîČęĂÜÝćÖïøĉþĆìĕöŠöĊÙèąÖøøöÖćøÿøøĀć éĆÜîĆĚî ÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìĕéšÖĞćĀîéüĉíĊÖćøÿøøĀćéšü÷ÖćøđðŗéēĂÖćÿĔĀšñĎšëČĂĀčšîđÿîĂßČęĂ ïčÙÙúìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉđĀöćąÿö ēé÷éĎÝćÖ Ùčèüčçĉ ðøąÿïÖćøèŤ ĒúąÙüćöđßĊę÷üßćâĔîÿć×ćìĊęïøĉþĆìéĞćđîĉîíčøÖĉÝđóČęĂđךćøĆïÖćøóĉÝćøèćđúČĂÖêĆĚÜ đðŨîÖøøöÖćøïøĉþìĆ ÿŠüîĀîċÜę ĒúąÿŠüîĀîċÜę ÝąóĉÝćøèćÝćÖÖøøöÖćøìĊĂę ĂÖêćöÖĞćĀîéüćøąĔĀšÖúĆïđךćöćéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜđðŨîÖøøöÖćøêŠĂĕðĂĊÖ üćøąĀîċęÜēé÷éĎÝćÖñúÖćøðäĉïĆêĉÜćî ÙèąÖøøöÖćøïøĉþìĆ ÝąđðŨîñĎóš Ýĉ ćøèćÖúĆîę ÖøĂÜ ÙĆéđúČĂÖïčÙÙúìĊöę ÙĊ è č ÿöïĆêđĉ ĀöćąÿöĕéšĒúšüÝąđÿîĂßČĂę ĔĀšñëšĎ ĂČ Āčîš óĉÝćøèćđúČĂÖêĆÜĚ đðŨîÖøøöÖćøïøĉþĆìĔîüĆîðøąßčöÿćöĆâðøąÝĞćðŘ ēé÷ÝąêšĂÜĕéšøĆïÙüćöđĀĘîßĂïÝćÖìĊęðøąßčöñĎšëČĂĀčšîéšü÷ÙąĒîîđÿĊ÷ÜĕöŠîšĂ÷ÖüŠćÖċęÜĀîċęÜ×ĂÜ ÝĞćîüîĀčîš ìĊöę ćðøąßčöĒúąöĊÿìĉ íĉĂĂÖđÿĊ÷Ü ĔîÖøèĊìöĊę êĊ ćĞ ĒĀîŠÜÖøøöÖćøüŠćÜúÜđóøćąđĀêčĔéîĂÖÝćÖëċÜÙøćüĂĂÖêćöüćøą đߊî êć÷ĀøČĂúćĂĂÖ ÙèąÖøøöÖćøìĊđę ĀúČĂÿćöćøëđúČĂÖïčÙÙúìĊöę ÙĊ è č ÿöïĆêđĉ ĀöćąÿöđךćđðŨîÖøøöÖćøĒìîĕéšĔîÖćøðøąßčöÙøćüëĆéĕð ēé÷öĉêĂš ÜđøĊ÷ÖðøąßčöñĎëš ĂČ Āčîš đóČĂę úÜöêĉđúČĂÖêĆÜĚ ĒêŠëćš üćøą×ĂÜÖøøöÖćøìĊüę ćŠ ÜúÜîĆîĚ đĀúČĂîšĂ÷ÖüŠćÿĂÜđéČĂî ÙèąÖøøöÖćøÝąĕöŠđúČĂÖÖøøöÖćøĔĀöŠđĂÜÝąÙĂ÷ĔĀšìðĊę øąßčöñĎš ëČĂĀčîš đúČĂÖÖĘĕéš öêĉ×ĂÜÙèąÖøøöÖćøĔîÖćøđúČĂÖÖøøöÖćøđóĉöę éĆÜÖúŠćüêšĂÜðøąÖĂïéšü÷ÙąĒîîđÿĊ÷ÜĕöŠîĂš ÷ÖüŠćÿćöĔîÿĊ×ę ĂÜÝĞćîüîÖøøöÖćø ìĊę÷ĆÜđĀúČĂĂ÷ĎŠ ĒúąïčÙÙúàċęÜđךćđðŨîÖøøöÖćøĒìîÿćöćøëĂ÷ĎŠĔîêĞćĒĀîŠÜĕéšđóĊ÷ÜđìŠćüćøąìĊę÷ĆÜđĀúČĂĂ÷ĎŠ×ĂÜÖøøöÖćøàċęÜêîđךćøĆïêĞćĒĀîŠÜĒìî


36 คณะกรรมการชุดย่อย

ÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆì ĕéšĒêŠÜêĆĚÜÖøøöÖćøßčé÷ŠĂ÷ Ùèą đóČęĂöĊĀîšćìĊęøĆïñĉéßĂïĔîéšćîêŠćÜė éĆÜîĊĚ 1. คณะกรรมการตรวจสอบ

ÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂï×ĂÜïøĉþĆìĒêŠÜêĆĚÜÝćÖÖøøöÖćøïøĉþĆìàċęÜöĊÙčèÿöïĆêĉêćöìĊęÖãĀöć÷ĀúĆÖìøĆó÷ŤĒúąêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤÖĞćĀîé öĊÝĞćîüîĂ÷ŠćÜîšĂ÷ Ùî ĒúąĂ÷ŠćÜîšĂ÷ ÙîêšĂÜöĊÙüćöđßĊę÷üßćâéšćîïĆâßĊĒúąÖćøđÜĉî è üĆîìĊę íĆîüćÙö 2555 ÖøøöÖćøêøüÝÿĂï×ĂÜ ïøĉþĆì ðøąÖĂïéšü÷ÖøøöÖćøĂĉÿøą ÝĞćîüî ìŠćîéĆÜøć÷ßČęĂêŠĂĕðîĊĚ ชื่อ-นามสกุล

. îć÷ðøąđÿøĉå 2. îć÷óøýĆÖéĉĝ . îćÜĂčïúøĆêîŤ

üĊøđÿëĊ÷øóøÖčú úĉĚöïčâ÷ðøąđÿøĉå ēóíĉĝÖöúüÜýŤ

ตําแหน่ง

ðøąíćîÖøøöÖćø ÖøøöÖćø ÖøøöÖćø

หมายเหตุ

ÖøøöÖćøĂĉÿøą ÖøøöÖćøĂĉÿøąĒúąöĊÙüćöđßĊę÷üßćâéšćîïĆâßĊÖćøđÜĉî ÖøøöÖćøĂĉÿøąĒúąöĊÙüćöđßĊę÷üßćâéšćîïĆâßĊÖćøđÜĉî

×Ăïđ×êĂĞćîćÝĀîšćìĊę×ĂÜÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂï ÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïöĊ×Ăïđ×êĂĞćîćÝĀîšćìĊęéĆÜêŠĂĕðîĊĚ . ÿĂïìćîĔĀšïøĉþĆìöĊÖćøøć÷ÜćîìćÜÖćøđÜĉîĂ÷ŠćÜëĎÖêšĂÜĒúąđðŗéđñ÷Ă÷ŠćÜđóĊ÷ÜóĂ ēé÷ÖćøðøąÿćîÜćîÖĆïñĎšÿĂïïĆâßĊĒúą ñĎšïøĉĀćøìĊęøĆïñĉéßĂïÝĆéìĞćøć÷ÜćîìćÜÖćøđÜĉîìĆĚÜøć÷ĕêøöćÿĒúąðøąÝĞćðŘ 2. ÿĂïìćîĔĀšïøĉþĆìöĊøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîĒúąêøüÝÿĂïõć÷ĔîìĊęöĊÙüćöđĀöćąÿöĒúąöĊðøąÿĉìíĉñú ēé÷ÿĂïìćîøŠüöÖĆï ñĎšÿĂïïĆâßĊĒúąñĎšêøüÝÿĂïõć÷Ĕî . ÿĂïìćîÖćøðäĉïĆêĉ×ĂÜïøĉþĆìĔĀšđðŨîĕðêćöÖãĀöć÷üŠćéšü÷ĀúĆÖìøĆó÷ŤĒúąêúćéĀúĆÖìøĆó÷Ť ךĂÖĞćĀîé×ĂÜêúćéĀúĆÖìøĆó÷Ť ĀøČĂÖãĀöć÷ìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆïíčøÖĉÝ×ĂÜïøĉþĆì . óĉÝćøèćÖćøđðŗéđñ÷ךĂöĎú×ĂÜïøĉþìĆ ĔîÖøèĊìđĊę Öĉéøć÷ÖćøđÖĊ÷ę üē÷ÜĀøČĂøć÷ÖćøìĊĂę ćÝöĊÙüćö×ĆéĒ÷šÜìćÜñúðøąē÷ßîŤĔĀšöÙĊ üćö ëĎÖêšĂÜĒúąÙøïëšüî 5. ðäĉïĆêĉÖćøĂČęîĔéêćöìĊęÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìöĂïĀöć÷ĒúąÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïđĀĘîßĂïéšü÷ đߊî ìïìüîîē÷ïć÷Öćø ïøĉĀćøìćÜÖćøđÜĉîĒúąÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊ÷ę Ü ìïìüîÖćøðäĉïêĆ êĉ ćöÝøø÷ćïøøèìćÜíčøÖĉÝ×ĂÜñĎïš øĉĀćø ìïìüîøŠüöÖĆïñĎïš øĉĀćø ×ĂÜïøĉþĆìĔîøć÷ÜćîÿĞćÙĆâė ìĊęêšĂÜđÿîĂêŠĂÿćíćøèßîêćöìĊęÖãĀöć÷ÖĞćĀîé ĕéšĒÖŠ ïìøć÷ÜćîĒúąüĉđÙøćąĀŤ×ĂÜòść÷ïøĉĀćø . óĉÝćøèćÙĆéđúČĂÖ đÿîĂĒêŠÜêĆĚÜĒúąđÿîĂÙŠćêĂïĒìîñĎšÿĂïïĆâßĊ×ĂÜïøĉþĆì 7. ÝĆéìĞćøć÷ÜćîÖĉÝÖøøö×ĂÜÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïēé÷đðŗéđñ÷ĕüšĔîøć÷ÜćîðøąÝĞćðŘ×ĂÜïøĉþĆì àċęÜøć÷ÜćîéĆÜÖúŠćüúÜîćöēé÷ ðøąíćîÖøøöÖćøêøüÝÿĂï àċęÜðøąÖĂïéšü÷ךĂöĎúéĆÜêŠĂĕðîĊĚ 7. ĔĀšÙüćöđĀĘîđÖĊę÷üÖĆïÖøąïüîÖćøÝĆéìĞćĒúąÖćøđðŗéđñ÷ךĂöĎúĔîøć÷ÜćîìćÜÖćøđÜĉî×ĂÜïøĉþĆìëċÜÙüćöëĎÖêšĂÜ Ùøïëšüî đðŨîìĊęđßČęĂëČĂĕéš 7.2 ĔĀšÙüćöđĀĘîđÖĊę÷üÖĆïÙüćöđóĊ÷ÜóĂ×ĂÜøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî×ĂÜïøĉþĆì 7. ĔĀšđĀêčñúìĊęđßČęĂüŠćñĎšÿĂïïĆâßĊ×ĂÜïøĉþĆìđĀöćąÿöìĊęÝąĕéšøĆïÖćøĒêŠÜêĆĚÜêŠĂĕðĂĊÖüćøąĀîċęÜ 7. ĔĀšÙüćöđĀĘîđÖĊę÷üÖĆïÖćøðäĉïĆêĉêćöÖãĀöć÷üŠćéšü÷ĀúĆÖìøĆó÷ŤĒúąêúćéĀúĆÖìøĆó÷Ť ךĂÖĞćĀîé×ĂÜêúćéĀúĆÖìøĆó÷Ť ĀøČĂ ÖãĀöć÷ìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆïíčøÖĉÝ×ĂÜïøĉþĆì 7.5 øć÷ÜćîĂČęîĔéìĊęđĀĘîüŠćñĎšëČĂĀčšîĒúąñĎšúÜìčîìĆęüĕðÙüøìøćï õć÷Ĕêš×Ăïđ×êĀîšćìĊęĒúąÙüćöøĆïñĉéßĂïìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷ ÝćÖÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆì


37 ìĆÜĚ îĊÖĚ ćøöĂïĂĞćîćÝéĆÜÖúŠćüÖøøöÖćøêøüÝÿĂïÝąĕöŠÿćöćøëĂîčöêĆ øĉ ć÷ÖćøìĊêę îĀøČĂïčÙÙúìĊĂę ćÝöĊÙüćö×ĆéĒ÷šÜöĊÿüŠ îĕéšđÿĊ÷ĀøČĂĂćÝ öĊÙüćö×ĆéĒ÷šÜìćÜñúðøąē÷ßîŤĔîúĆÖþèąĂČęîÖĆïïøĉþĆìĀøČĂïøĉþĆì÷ŠĂ÷ üćøąÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜ đìŠćÖĆïüćøąÖćøđðŨîÖøøöÖćøïøĉþĆì 2. คณะกรรมการบริหาร

ÖøøöÖćøïøĉĀćø ðøąÖĂïéšü÷ÖøøöÖćøìĆĚÜÿĉĚî ìŠćî öĊüćøąÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÙøćüúą ðŘ ìĆĚÜîĊĚÖøøöÖćøñĎšĂĂÖÝćÖêĞćĒĀîŠÜĕð ĂćÝđúČĂÖđךćøĆïêĞćĒĀîŠÜĂĊÖÖĘĕéš è üĆîìĊę íĆîüćÙö 2555 ÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćø×ĂÜïøĉþĆì öĊÝĞćîüî ìŠćî éĆÜîĊĚ ชื่อ-นามสกุล

. îć÷îóéú 2. îć÷óĉđßþå . îć÷íüĆß . îć÷üĉßĉê

êĆèýúćøĆÖþŤ öèĊøĆêîąóø öĊðøąđÿøĉåÿÖčú éĉúÖüĉúćý

ตําแหน่ง

ðøąíćîÖøøöÖćø ÖøøöÖćø ÖøøöÖćø ÖøøöÖćø

หมายเหตุ

ÖøøöÖćøìĊęđðŨîñĎšïøĉĀćø ÖøøöÖćøìĊęĕöŠđðŨîñĎšïøĉĀćø ÖøøöÖćøìĊęĕöŠđðŨîñĎšïøĉĀćø ÖøøöÖćøìĊęĕöŠđðŨîñĎšïøĉĀćø

×Ăïđ×êĂĞćîćÝĀîšćìĊę×ĂÜÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćø ÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøöĊ×Ăïđ×êĂĞćîćÝĀîšćìĊęĔîÖćøÙüïÙčöÖćøïøĉĀćøÜćî×ĂÜïøĉþĆìĔĀšđðŨîĕðêćöîē÷ïć÷ìĊęÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆì ÖĞćĀîéĕüš éĆÜêŠĂĕðîĊĚ . ÙüïÙčöÖćøïøĉĀćøÜćî×ĂÜïøĉþĆì àċęÜÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøĔĀšđðŨîĕðêćöîē÷ïć÷ìĊęÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆì ÖĞćĀîéĕüš ĒúąĔĀšøć÷ÜćîñúÖćøéĞćđîĉîÜćîêŠĂÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆì ìĆĚÜîĊĚĔîÖćøéĞćđîĉîÖćøðøąßčöÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøÝąêšĂÜ öĊÖøøöÖćøïøĉĀćøđךćðøąßčöĕöŠîšĂ÷ÖüŠćÖċęÜĀîċęÜ×ĂÜÝĞćîüîÖøøöÖćøïøĉĀćø ÿŠüîÖćøúÜöêĉ×ĂÜÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøÝąêšĂÜĕéš øĆïÙąĒîîđÿĊ÷ÜךćÜöćÖÝćÖìĊðę øąßčö ĒúąÙąĒîîđÿĊ÷ÜéĆÜÖúŠćüÝąêšĂÜîĆïĕéšĂ÷ŠćÜîšĂ÷ÖċÜę ĀîċÜę ÝćÖđÿĊ÷Ü×ĂÜÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćø ìĆĚÜĀöé ÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìĂćÝđĀĘîÿöÙüøìĊęÝąÖĞćĀîéđðúĊę÷îĒðúÜ ĀøČĂđóĉęöđêĉöđðŨîÙøĆĚÜÙøćüĔîđøČęĂÜ×ĆĚîêĂîÖćøðøąßčö ĂÜÙŤðøąßčö ĒúąÖćøúÜÙąĒîîđÿĊ÷Ü×ĂÜÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøÖĘĕéš 2. óĉÝćøèćÜïðøąöćèðøąÝĞćðŘ ÖćøÖĞćĀîéÜïðøąöćè×ĂÜĒêŠúąĀîŠü÷Üćî ĒúąĂĞćîćÝĀîšćìĊ×ę ĂÜĒêŠúąïčÙÙú êúĂéÝî×ĆîĚ êĂî ×ĂÜĒêŠúąĀîŠü÷ÜćîĔîÖćøĔßšÝćŠ ÷ÜïðøąöćèðøąÝĞćðŘìêĊę ÜĆĚ ĕüš đóČĂę đÿîĂêŠĂÙèąÖøøöÖćøïøĉþìĆ ĒúąÖćøÙüïÙčöéĎĒúÖćøĔßšÝćŠ ÷ êćöÜïðøąöćèìĊęĕéšøĆïĂîčöĆêĉÝćÖïøĉþĆìĒúšü . ðøąđöĉîñúÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜĒêŠúąĀîŠü÷Üćî ÖĞćĀîéüĉíĊÖćøĒúą×ĆĚîêĂîðøąđöĉîñúÖćøéĞćđîĉîÜćîĒúąøĆïÖćøßĊĚĒÝÜđøČęĂÜÖćø ðøąđöĉîñúÖćøéĞćđîĉîÜćîÝćÖñĎšìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆïÿć÷ÜćîîĆĚî . óĉÝćøèćðøĆïðøčÜĒÖšĕ×ĒñîÖćøéĞćđîĉîíčøÖĉÝĔĀšđĀöćąÿöĒÖŠÿõćüąìćÜđýøþåÖĉÝ đóČęĂðøąē÷ßîŤ×ĂÜïøĉþĆì 5. óĉÝćøèćĂîčöĆêĉÖćøúÜìčî ĒúąÖĞćĀîéÜïðøąöćèÖćøúÜìčîĔîüÜđÜĉîĕöŠđÖĉî 50 úšćîïćì . óĉÝćøèćÖćøđךćìĞćÿĆââćđÖĊę÷üÖĆïíčøÖĉÝ×ĂÜïøĉþĆìĒúąÿĆââćđÖĊę÷üÖĆïÖćøàČĚĂìøĆó÷ŤÿĉîĀøČĂìĞćĔĀšĕéšöćàċęÜÿĉìíĉđóČęĂîĞćöćĔßš ðøąē÷ßîŤĔîÖĉÝÖćø×ĂÜïøĉþĆì ĔîüÜđÜĉîĕöŠđÖĉîÝćÖìĊęÖĞćĀîéĕüšĔîךà 5 êúĂéÝîÖćøÖĞćĀîé×ĆĚîêĂîĒúąüĉíĊÖćøđÝøÝćđóČęĂìĞć ÿĆââćéĆÜÖúŠćü 7. óĉÝćøèćÖćøìĞćÿĆââćđÖĊę÷üÖĆïÖćøđÜĉî ÖćøÖĎš÷Čö ÖćøÙĞĚćðøąÖĆî ĒúąÖćøĔĀšÿĉîđßČęĂĔîüÜđÜĉîĕöŠđÖĉî 00 úšćîïćì êúĂéÝîÖćø ÖĞćĀîé×ĆĚîêĂîĒúąüĉíĊÖćøđÝøÝćĔîÖćøìĞćÿĆââćéĆÜÖúŠćü 8. ÖćøĒÖšĕ×ÿĆââć ĒúąÖćøđúĉÖÿĆââćìĊęöĊÿćøąÿĞćÙĆâêćöìĊęÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøóĉÝćøèćđĀĘîÿöÙüø


38 . ÖćøéĞćđîĉîÖćøðøąîĂöĀîĊĚ ĂîčâćēêêčúćÖćø ĒúąÖøąïüîÖćøìćÜýćú 0. óĉÝćøèćÖćøēĂîÿĉìíĉ ĒúąìøĆó÷Ťÿîĉ ×ĂÜïøĉþìĆ ĕð÷ĆÜïčÙÙúĂČîę àċÜę ĕöŠĔߊìćÜÖćøÙšćðÖêĉ×ĂÜïøĉþìĆ đóČĂę đÿîĂêŠĂÙèąÖøøöÖćøïøĉþìĆ . óĉÝćøèćÖćøîĞćÿĉìíĉĒúąìøĆó÷Ťÿĉî×ĂÜïøĉþĆìĕðÖŠĂõćøąñĎÖóĆîĔéė ÖĆïïčÙÙúĂČęî đóČęĂđÿîĂêŠĂÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆì 2. óĉÝćøèćñúÖĞćĕøĒúą×ćéìčî×ĂÜïøĉþĆì ĒúąÖćøđÿîĂÝŠć÷đÜĉîðŦîñúðøąÝĞćðŘđóČęĂđÿîĂêŠĂÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆì . óĉÝćøèćÖćøéĞćđîĉîíčøÖĉÝĔĀöŠ ĀøČĂÖćøđúĉÖíčøÖĉÝ×ĂÜïøĉþìĆ đóČĂę đÿîĂêŠĂÙèąÖøøöÖćøïøĉþìĆ ÖćøéĞćđîĉîÖćøĔéė đóČĂę ÿîĆïÿîčî ÖćøéĞćđîĉîÖćøéĆÜÖúŠćüךćÜêšî ĀøČĂêćöÙüćöđĀĘîìĊĔę Āšēé÷ÙèąÖøøöÖćøïøĉþìĆ ĀøČĂêćöÖćøĔĀšĂćĞ îćÝÝćÖÙèąÖøøöÖćøïøĉþìĆ àċęÜĂ÷ĎŠõć÷Ĕêšîē÷ïć÷×ĂÜÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆììĆĚÜîĊĚÖćøöĂïĂĞćîćÝéĆÜÖúŠćüÖøøöÖćøïøĉĀćøÝąĕöŠÿćöćøëĂîčöĆêĉøć÷ÖćøìĊęêî ĀøČĂïčÙÙúìĊęĂćÝöĊÙüćö×ĆéĒ÷šÜ öĊÿŠüîĕéšđÿĊ÷ĀøČĂĂćÝöĊÙüćö×ĆéĒ÷šÜìćÜñúðøąē÷ßîŤĔîúĆÖþèąĂČęîÖĆïïøĉþĆìĀøČĂïøĉþĆì÷ŠĂ÷ . éĞćđîĉîÖćøđÿîĂêŠĂìĊęðøąßčöÙèąÖøøöÖćøĔîđøČęĂÜĔéė àċęÜÝąĕéšøĆïÖćøúÜöêĉ ĒúąĀøČĂ ĂîčöĆêĉÝćÖìĊęðøąßčöÙèąÖøøöÖćø ĒúąđøČęĂÜéĆÜÖúŠćüÝąêšĂÜĒÝšÜêŠĂĀîŠü÷ÜćîìĊęđÖĊę÷üךĂÜ đߊîÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÖĞćÖĆïĀúĆÖìøĆó÷ŤĒúąêúćéĀúĆÖìøĆó÷Ť êúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ ĒúąÖøąìøüÜóćèĉß÷Ť ìĆĚÜîĊĚÖøøöÖćøïøĉĀćøÝąĕöŠÿćöćøëĂîčöĆêĉøć÷ÖćøìĊęêîĀøČĂïčÙÙúìĊęĂćÝöĊÙüćö×ĆéĒ÷šÜ öĊÿŠüîĕéšÿŠüîđÿĊ÷ ĀøČĂĂćÝöĊÙüćö×ĆéĒ÷šÜìćÜ ñúðøąē÷ßîŤĔîúĆÖþèąĂČęîÖĆïïøĉþĆìĀøČĂïøĉþĆì÷ŠĂ÷ Öćøðøąßčö ÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøÝąêšĂÜÝĆéĔĀšöĀĊ øČĂđøĊ÷ÖðøąßčöêćöìĊđę ĀĘîÿöÙüø ĔîÖćøðøąßčöÝąêšĂÜöĊÖøøöÖćøđךćøŠüöðøąßčöĒêŠúąÙøĆÜĚ Ă÷ŠćÜ îšĂ÷ ìŠćî ÝċÜÝąÙøïđðŨîĂÜÙŤðøąßčö öêĉ×ĂÜìĊęðøąßčöÝąëČĂđĂćđÿĊ÷ÜךćÜöćÖ×ĂÜÖøøöÖćøìĊęöćðøąßčö ìĆĚÜîĊĚÖøøöÖćøñĎšöĊÿŠüîĕéšđÿĊ÷ĔîđøČęĂÜĔé ÝąêšĂÜĕöŠđךćøŠüöĔîÖćøóĉÝćøèćĀøČĂúÜöêĉđÖĊę÷üÖĆïđøČęĂÜîĆĚîēé÷ ĔîðŘ 2555 öĊÖćøðøąßčöøüöìĆĚÜÿĉĚî 5 ÙøĆĚÜ üćøąÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜ ÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćø öĊüćøąéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜ ðŘ ÖøøöÖćøñĎšĂĂÖÝćÖêĞćĒĀîŠÜêćöüćøąîĆĚîĂćÝëĎÖđúČĂÖđךćéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĂĊÖÖĘĕéš


39 ÙŠćêĂïĒìîÙèąÖøøöÖćø øć÷úąđĂĊ÷éÙŠćêĂïĒìîÖøøöÖćøïøĉþĆìĒúąÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïìĊęĕéšøĆïđðŨîøć÷ïčÙÙúĔîðŘ2555 ÙŠćêĂïĒìîìĊęđðŨîêĆüđÜĉî

ĀîŠü÷ ïćì

ชื่อกรรมการ

. ø.ê.ê.đÖøĊ÷ÜýĆÖéĉĝ 2. îć÷ðćøđöýøŤ . îć÷îóéú . îć÷óĉđßþå 5. îć÷íüĆß . îć÷üĉßĉê 7. îć÷ðøąđÿøĉå 8. îć÷óøýĆÖéĉĝ . îćÜĂčïúøĆêîŤ 0. îćÜÿćüíöîüøøè Total

เบี้ยประชุม กรรมการ บริษัท

ēúĀąßćúą øĆßĕß÷ïčâ êĆèýúćøĆÖþŤ öèĊøĆêîąóø öĊðøąđÿøĉåÿÖčú éĉúÖüĉúćý üĊøđÿëĊ÷øóøÖčú úĉĚöïčâ÷ðøąđÿøĉå ēóíĉĝÖöúüÜýŤ îøĉîìüćîĉß

80,000.00 0,000.00 0,000.00 0,000.00 0,000.00 0,000.00 0,000.00 0,000.00 0,000.00 0,000.00 50,000.00

เบี้ยประชุม กรรมการ ตรวจสอบ

   0,000.00 0,000.00 0,000.00 0,000.00

เบี้ยประชุม กรรมการ บริหาร

บําเหน็จ กรรมการ จ่ายจริง 31 ม.ค. 56

รวม ค่าตอบแทน

 500,000.00 00,000.00 20,000.00 80,000.00 0,000.00 50,000.00 0,000.00 50,000.00 0,000.00 50,000.00 0,000.00 50,000.00 270,000.00 0,000.00 0,000.00 20,000.00 0,000.00 20,000.00  0,000.00 0,000.00 ,50,000.00 2,0,000.00

ÿøčðÙŠćêĂïĒìîÖøøöÖćøðŘ 255 2555 ĀîŠü÷ ïćì ค่าตอบแทน

đÜĉîđïĊĚ÷ðøąßčö đÜĉîÙŠćïĞćđĀîĘÝ ÙŠćêĂïĒìîĂČęîė øüö

ปี 2555 จํานวนราย จํานวนเงิน

0 5

0,000.00 ,50,000.00 ĕöŠöĊ 2,0,000.00

ปี 2554 จํานวนราย จํานวนเงิน

0 5

70,000.00 ,50,000.00 ĕöŠöĊ 2,20,000.00

ปี 2553 จํานวนราย จํานวนเงิน

0 5

5,000.00 ,25,000.00 ĕöŠöĊ 2,20,000.00


40 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìđðŨîñĎšĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷ÜìĆĚÜĂÜÙŤÖø ēé÷ðøąÖĂïéšü÷ÙèąÖøøöÖćøĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 5 Ùî àċęÜ Ă÷ŠćÜîšĂ÷ Ùî êšĂÜđðŨîÖøøöÖćøïøĉþĆì è üĆîìĊę 7 ÖčöõćóĆîíŤ 2555 ÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷Ü×ĂÜïøĉþĆì öĊÝĞćîüî ìŠćî éĆÜîĊĚ ชื่อ-นามสกุล

. 2. . . 5. . 7. 8. .

îć÷îóéú îć÷ĂîĆîêŤ îć÷ĂõĉÿĉìíŤ îć÷âćèĉÿøŤ îć÷Ýčæć îćÜøÝîć îćÜÿćüíöîüøøè îćÜĂčĕøüøøè îć÷èøĆå

êĆèýúćøĆÖþŤ ýĉøĉõĆÿøćõøèŤ ßČęîßöõĎ ìĉóćÖø Ýćøčïčè÷Ť êøąÖĎúÙĎýøĊ îøĉîìüćîĉß ïčè÷øĆêóĆîíčŤ ó÷ĆÙÛîĉíĉ

ตําแหน่ง

ðøąíćî øĂÜðøąíćî ÖøøöÖćø ÖøøöÖćø ÖøøöÖćø ÖøøöÖćø ÖøøöÖćø ÖøøöÖćø ÖøøöÖćø

×Ăïđ×êĂĞćîćÝĀîšćìĊęĒúąÙüćöøĆïñĉéßĂï ÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷Ü ïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé öĀćßî öĊĀîšćìĊęĒúąÙüćöøĆïñĉéßĂïéĆÜîĊĚ . ÝĆéìĞćÙĎŠöČĂÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷Ü ×ĂÜïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé öĀćßî

2. ÝĆéìĞćĒñîÜćîđóČęĂðŜĂÜÖĆî ĀøČĂúéÙüćöđÿĊę÷Ü . îĞćđÿîĂîē÷ïć÷éšćîÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊ÷ę Ü×ĂÜ ïøĉþìĆ öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé öĀćßî êŠĂÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćø ïøĉþìĆ öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé öĀćßî đóČęĂ×ĂÙüćöđĀĘîßĂïÖŠĂîîĞćÿĎŠÖćøðäĉïĆêĉ . ÿîĆïÿîčîÖćøïøĉĀćøÜćî×ĂÜñĎïš øĉĀćøøąéĆïÿĎÜ ēé÷ÖĞćĀîéēÙøÜÿøšćÜ×ĂÜÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊ÷ę ÜĔĀšÙøĂïÙúčöìĆÜĚ ĂÜÙŤÖø óøšĂöìĆÜĚ îĞćÖú÷čìíŤéšćîÙüćöđÿĊę÷ÜĕðÿĎŠÖćøðäĉïĆêĉ ēé÷ĔßšüĉíĊÖćøÿøšćÜøąđïĊ÷ïðäĉïĆêĉĒúąÖćøúÜìčîĔîøąïï ìĊęđĀöćąÿö 5. ýċÖþć üĉđÙøćąĀŤ ĒúąðøąđöĉîÙüćöđÿĊ÷ę Ü Ēîüēîšö ìĊđę ÖĉéĒúąĀøČĂĂćÝÝąđÖĉé×ċîĚ àċÜę öĊñúÖøąìïêŠĂĂÜÙŤÖøìĆÜĚ õć÷Ĕî Ēúąõć÷îĂÖ . ðøąđöĉîñú ĒúąÝĆéìĞćøć÷ÜćîóøšĂö îĞćđÿîĂøć÷ÜćîìĊęđÖĊę÷üÖĆïÙüćöđóĊ÷ÜóĂ×ĂÜøąïïĒúąÖćøÙüïÙčöÙüćöđÿĊę÷Ü êŠĂÙèą ÖøøöÖćøïøĉĀćø ïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé öĀćßî ĒúąÙèąÖøøöÖćø ïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé öĀćßî

7. ìĞćĀîšćìĊęđðŨîýĎî÷ŤøüöĔîÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÙüćöđÿĊę÷ÜìĊęöĊîĆ÷ÿĞćÙĆâêŠćÜė ìĊęñĎšðøąÿćîÜćîÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷Üøć÷Üćî 8. ìïìüîøć÷ÜćîÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊ÷ę ÜÖĞćÖĆïéĎĒúðøąÿĉìíĉñúÖćøéĞćđîĉîÜćîìćÜÖćøïøĉĀćøđóČĂę ÝĆéÖćøÖĆïÙüćöđÿĊ÷ę ÜìĊĕę öŠÿćöćøë ÷ĂöøĆïĕéš . ÝĆéüćÜøąïïïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷ÜĒïïïĎøèćÖćø ēé÷đßČęĂöē÷Üøąïïÿćøÿîđìý 0. ðäĉïĆêĉÜćîĂČęîė ĔîÿŠüîìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆïîē÷ïć÷éšćîÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷Ü×ĂÜïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé öĀćßî êćöìĊęÙèą ÖøøöÖćøïøĉþĆìöĂïĀöć÷ üćøąÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜ ÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷ÜöĊüćøąÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜ ðŘ ÖøøöÖćøìĊĂĂÖÝćÖêĞćĒĀîŠÜêćöüćøĂćÝëĎÖđúČĂÖÖúĆïđךćöćéĞćøÜ êĞćĒĀîŠÜĂĊÖÖĘĕéš Öćøðøąßčö ÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊ÷ę ÜÝąêšĂÜÝĆéĔĀšöĀĊ øČĂđøĊ÷ÖðøąßčöìčÖđéČĂî ĀøČĂêćöìĊđę ĀĘîÿöÙüø ĔîÖćøðøąßčöÝąêšĂÜöĊÖøøöÖćøđךćøŠüö ðøąßčöĒêŠúąÙøĆĚÜĂ÷ŠćÜîšĂ÷ Ùî ÝċÜÝąÙøïđðŨîĂÜÙŤðøąßčö ÖćøüĉîĉÝÞĆ÷ßĊĚ×ćé×ĂÜìĊęðøąßčöĔĀšëČĂđÿĊ÷ÜךćÜöćÖĔîìĊęðøąßčöđðŨîöêĉ×ĂÜìĊęðøąßčö


41 เลขานุการบริษัท

đóČęĂĔĀšđðŨîĕðêćöĀúĆÖÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊ×ĂÜïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îĔîĀöüéÙüćöøĆïñĉéßĂï×ĂÜÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆì Ēúąêćö ךĂÖĞćĀîé×ĂÜóøąøćßïĆââĆêĉĀúĆÖìøĆó÷ŤĒúąêúćéĀúĆÖìøĆó÷Ť ÞïĆïìĊę ó.ý. 255 ïøĉþĆìÝċÜĕéšĒêŠÜêĆĚÜĔĀš îćÜÿćüíöîüøøè îøĉîìüćîĉß ÖøøöÖćø ĒúąñĎšĂĞćîü÷Öćøòść÷ïĆâßĊÖćøđÜĉî đðŨîđú×ćîčÖćøïøĉþĆì ĒúąöĊĀîšćìĊęðäĉïĆêĉêćöךĂÖĞćĀîé×ĂÜóøąøćßïĆââĆêĉĀúĆÖìøĆó÷ŤĒúą êúćéĀúĆÖìøĆó÷Ť ÞïĆïìĊę ó.ý. 255 éĆÜîĊĚ ĀîšćìĊęĒúąÙüćöøĆïñĉéßĂï×ĂÜđú×ćîčÖćøïøĉþĆì . ÝĆéìĞćĒúąđÖĘïøĆÖþćđĂÖÿćøéĆÜêŠĂĕðîĊĚ Ö ìąđïĊ÷îÖøøöÖćø × ĀîĆÜÿČĂîĆéðøąßčöÙèąÖøøöÖćø øć÷ÜćîÖćøðøąßčöÙèąÖøøöÖćø Ēúąøć÷ÜćîðøąÝĞćðŘ×ĂÜïøĉþĆì Ù ĀîĆÜÿČĂîĆéðøąßčöñĎšëČĂĀčšî Ēúąøć÷ÜćîÖćøðøąßčöñĎšëČĂĀčšî 2. đÖĘïøĆÖþćøć÷ÜćîÖćøöĊÿŠüîĕéšđÿĊ÷ìĊęøć÷Üćîēé÷ÖøøöÖćøĒúąñĎšïøĉĀćø . éĞćđîĉîÖćøĂČęîė êćöìĊęÙèąÖøøöÖćøÖĞćÖĆïêúćéìčîðøąÖćýÖĞćĀîé . ÝĆéÿŠÜÿĞćđîćøć÷ÜćîÖćøöĊÿŠüîĕéšđÿĊ÷×ĂÜÖøøöÖćøĒúąñĎšïøĉĀćø ĀøČĂ×ĂÜïčÙÙúìĊęöĊÙüćöđÖĊę÷üךĂÜ àċęÜđðŨîÿŠüîĕéšđÿĊ÷ìĊęđÖĊę÷üךĂÜ ÖĆïÖćøïøĉĀćøÖĉÝÖćø×ĂÜïøĉþĆì ĀøČĂïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ĔĀšðøąíćîÖøøöÖćø ĒúąðøąíćîÖøøöÖćøêøüÝÿĂïìøćïõć÷ĔîđÝĘéüĆî ìĞćÖćøîĆïĒêŠüĆîìĊęïøĉþĆìĕéšøĆïøć÷ÜćîîĆĚî 5. ðäĉïêĆ Āĉ îšćìĊéę üš ÷ÙüćöøĆïñĉéßĂï ÙüćöøąöĆéøąüĆÜ ĒúąÙüćöàČĂę ÿĆê÷ŤÿÝč øĉê øüöìĆÜĚ êšĂÜðäĉïêĆ Ĕĉ ĀšđðŨîĕðêćöÖãĀöć÷ üĆêëčðøąÿÜÙŤ ךĂïĆÜÙĆï×ĂÜïøĉþĆì öêĉÙèąÖøøöÖćø êúĂéÝîöêĉìĊęðøąßčöñĎšëČĂĀčšî ĒúąĔĀšîĞćÙüćöêćöóøąøćßïĆââĆêĉĀúĆÖìøĆó÷ŤĒúą êúćéĀúĆÖìøĆó÷Ť ó.ý.255 Ĕîöćêøć 88 üøøÙÿĂÜ ÙüćöøĆïñĉéßĂïĒúąÙüćöøąöĆéøąüĆÜ öćêøć 80 ÙüćöàČęĂÿĆê÷Ť ÿčÝøĉê öćêøć 8 2 Ēúą ÖćøÖøąìĞćìĊę×ĆéĀøČĂĒ÷šÜÖĆïðøąē÷ßîŤ×ĂÜïøĉþĆì Ēúąöćêøć 88 ÖøąìĞćĀøČĂúąđüšî ÖøąìĞćÖćøđðŨîđĀêčĔĀšöĊïčÙÙúĕéšðøąē÷ßîŤĕðēé÷öĉßĂï öćĔßšïĆÜÙĆïēé÷Ăîčēúö ÙčèÿöïĆêĉ×ĂÜđú×ćîčÖćøïøĉþĆì . öĊÙüćöøĂïøĎĒš úąđךćĔÝĔîíčøÖĉÝ×ĂÜïøĉþìĆ Ą øüöëċÜïìïćìĀîšćìĊìę đĊę ÖĊ÷ę üךĂÜÖĆïÜćîđú×ćîčÖćøïøĉþìĆ Ą ĕéšĒÖŠ ĀîšćìĊ×ę ĂÜÖøøöÖćø ĀîšćìĊę×ĂÜïøĉþĆìĄ ĒúąöĊÙüćöøĎšéšćîÖãĀöć÷ĒúąÖãøąđïĊ÷ïìĊęđÖĊę÷üךĂÜ êúĂéÝîýċÖþćĀćÙüćöøĎš Ēúąêĉéêćö ךĂöĎú ׊ćüÿćø đóČęĂóĆçîćÖćøðäĉïĆêĉÜćîĂ÷ŠćÜÿöĞęćđÿöĂ 2. ðäĉïĆêĉĀîšćìĊęêćöÖãĀöć÷ ÖãøąđïĊ÷ï ךĂïĆÜÙĆï×ĂÜïøĉþĆìĄ éšü÷ÙüćöøĆïñĉéßĂï øąöĆéøąüĆÜ àČęĂÿĆê÷ŤÿčÝøĉê öčŠÜöĆęî ìčŠöđì Ēúą ÿîĆïÿîčîÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜïøĉþìĆ Ą ĔĀšïøøúčüêĆ ëčðøąÿÜÙŤ ēé÷Ă÷ĎõŠ ć÷ĔêšĀúĆÖÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊéę ĒĊ úąÝøø÷ćïøøèìćÜíčøÖĉÝ . ÷ċéöĆîę ĔîÙčèíøøö Ýøĉ÷íøøö ÙĞćîċÜëċÜñĎöš ÿĊ üŠ îĕéšđÿĊ÷ìčÖòść÷ ĕöŠÖøąìĞćÖćøĔéė ĂĆîÝąÖŠĂĔĀšđÖĉéñúđÿĊ÷êŠĂßČĂę đÿĊ÷Ü ĒúąõćóúĆÖþèŤ ×ĂÜïøĉþĆìĄ . ĕöŠöčŠÜĀüĆÜñúðøąē÷ßîŤÿŠüîêĆüÝćÖēĂÖćÿìćÜíčøÖĉÝ×ĂÜïøĉþĆìĄ øüöìĆĚÜđÖĘïøĆÖþćÙüćöúĆï×ĂÜïøĉþĆìĄ ĕéšđðŨîĂ÷ŠćÜéĊ 5. öĊöîčþ÷ÿĆöóĆîíŤìĊęéĊ öĊÙüćöÿćöćøëĔîÖćøêĉéêŠĂðøąÿćîÜćîÖĆïòść÷ÜćîĒúąĀîŠü÷ÜćîêŠćÜė ìĆĚÜõć÷ĔîĒúąõć÷îĂÖïøĉþĆìĄ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęïøĉĀćøđðŨîêĞćĒĀîŠÜÿĎÜÿčéĔîÖćøïøĉĀćøÜćîìĊęĕéšøĆïÖćøĒêŠÜêĆĚÜÝćÖÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćø đóČęĂöĊĀîšćìĊęïøĉĀćøÜćî ïøĉþĆìêćöĒñîÜćîĀøČĂÜïðøąöćèìĊęĕéšøĆïĂîčöĆêĉÝćÖÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìĂ÷ŠćÜđÙøŠÜÙøĆé éšü÷ÙüćöàČęĂÿĆê÷Ť ÿčÝøĉêĒúąøąöĆéøąüĆÜ øüöìĆĚÜêšĂÜ ðäĉïêĆ Ĕĉ ĀšđðŨîĕðêćöÖãĀöć÷üĆêëčðøąÿÜÙŤ ךĂïĆÜÙĆïöêĉÖøøöÖćø ēé÷÷ċéëČĂñúðøąē÷ßîŤ×ĂÜïøĉþìĆ ĒúąñĎëš ĂČ Āčîš đðŨîĀúĆÖ ĂĞćîćÝĒúąĀîšćìĊ×ę ĂÜ ðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęïøĉĀćø êćöìĊęÙèąÖøøöÖćøöĂïĀöć÷


42 ĂĞćîćÝĀîšćìĊę×ĂÜðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęïøĉĀćø . đðŨîñĎšêĆéÿĉîĔÝĔîđøČęĂÜìĊęÿĞćÙĆâ×ĂÜïøĉþĆì ÖĞćĀîéõćøÖĉÝ üĆêëčðøąÿÜÙŤ ĒîüìćÜ îē÷ïć÷×ĂÜïøĉþĆì øüöëċÜÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖćø éĞćđîĉîÜćîēé÷øüö ñúñúĉê ÙüćöÿĆöóĆîíŤÖĆïúĎÖÙšćĒúąøĆïñĉéßĂïêŠĂÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆì 2. öĊĂĞćîćÝÝšćÜĒêŠÜêĆĚÜ ē÷Ö÷šć÷ ïčÙÙúêćöÝĞćîüîìĊęÝĞćđðŨîĒúąđĀĘîÿöÙüø ĔĀšđðŨîñĎšïøĉĀćøĀøČĂóîĆÖÜćî×ĂÜïøĉþĆìđóČęĂðäĉïĆêĉ ĀîšćìĊìę Öč êĞćĒĀîŠÜ øüöëċÜÖćøÖĞćĀîé×Ăïđ×êĂĞćîćÝĀîšćìĊĒę úąñúðøąē÷ßîŤêĂïĒìîìĊđę Āöćąÿö ĒúąöĊĂćĞ îćÝĔîÖćøðúéĂĂÖ ĔĀšĂĂÖ ĕúŠĂĂÖóîĆÖÜćîêćöÙüćöđĀöćąÿö . öĊĂĞćîćÝĔîÖćøÖĞćĀîéđÜČęĂîĕ×ìćÜÖćøÙšć đߊî üÜđÜĉîđÙøéĉê øą÷ąđüúćÖćøßĞćøąđÜĉî ÖćøìĞćÿĆââćàČĚĂ×ć÷ ÖćøđðúĊę÷îĒðúÜ đÜČęĂîĕ×ìćÜÖćøÙšć đðŨîêšî . öĊĂĞćîćÝĂîčöĆêĉÙŠćĔߚ݊ć÷êćöēÙøÜÖćøìĊęĕéšøĆïĂîčöĆêĉÝćÖÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìĒúšü ĒúąÙŠćĔߚ݊ć÷ĀøČĂÖćøÝŠć÷đÜĉîĒêŠúąÙøĆĚÜöĊ üÜđÜĉîĕöŠđÖĉî 0 úšćîïćì 5. óĉÝćøèćđøČęĂÜÖćøúÜìčîĔîēÙøÜÖćøðøąđõìêŠćÜė øüöëċÜÖćøàČĚĂ×ć÷ìøĆó÷Ťÿĉî . öĊĂĞćîćÝÖøąìĞćÖćøĒúąĒÿéÜêîđðŨîêĆüĒìîïøĉþĆìêŠĂïčÙÙúõć÷îĂÖĔîÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜĒúąđðŨîðøąē÷ßîŤêŠĂïøĉþĆì 7. ĂîčöĆêĉÖćøĒêŠÜêĆĚÜìĊęðøċÖþćéšćîêŠćÜė ìĊęÝĞćđðŨîêŠĂÖćøéĞćđîĉîÜćî 8. éĞćđîĉîÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆïÖćøïøĉĀćøÜćîìĆęüĕð×ĂÜïøĉþĆì ìĆĚÜîĊĚ ÖćøĔßšĂĞćîćÝ×ĂÜðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęïøĉĀćøÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøéĆÜÖúŠćüךćÜêšîĕöŠÿćöćøëÖøąìĞćĕéš ĀćÖöĊÿŠüîĕéšÿŠüîđÿĊ÷ ĀøČĂ ĂćÝöĊÙüćö×ĆéĒ÷šÜìćÜñúðøąē÷ßîŤĔîúĆÖþèąĔéė ÖĆïïøĉþĆìĔîÖćøĔßšĂĞćîćÝéĆÜÖúŠćü îē÷ïć÷ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćøĔîïøĉþĆìĂČęî×ĂÜðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęïøĉĀćø . éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćøĔîïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îĔîêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ ĕöŠđÖĉî ïøĉþĆì 2. ðøąíćîđÝšćĀîšćìĊïę øĉĀćøöĊĀîšćìĊéę ćĞ øÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćø ĀøČĂóĉÝćøèćñĎïš øĉĀćøìĊöę ÙĊ è č ÿöïĆêđĉ Āöćąÿö đóČĂę đךćĕðéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜ ÖøøöÖćøĔîïøĉþĆììĊęïøĉþĆìđðŨîñĎšëČĂĀčšî ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø øć÷ßČęĂñĎšïøĉĀćø è öÖøćÙö 255 ลําดับที่

. 2. . 5. . 7. 8.

ชื่อ-นามสกุล

îć÷îóéú îć÷âćèĉÿøŤ îć÷Ăõĉÿĉìíĉĝ îć÷Ýčæć îćÜÿćüíöîüøøè îćÜĂčĕøüøøè îć÷èøĆå

êĆèýúćøĆÖþŤ ìĉóćÖø ßČęîßöõĎ ÝćøčïčèæŤ îøĉîìüćîĉß ïčè÷øĆêóĆîíčŤ ó÷ĆÙÛîĉíĉ

ตําแหน่ง

ðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęïøĉĀćø ðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęòść÷ïøĉĀćøÜćîîüĆêÖøøö ñϚߊü÷ðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęïøĉĀćø ñϚߊü÷ðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęïøĉĀćøÿć÷ÜćîíčøÖĉÝÿĆöóĆîíŤ ñϚߊü÷ðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęïøĉĀćøÿć÷ÜćîïĆâßĊÖćøđÜĉî ñϚߊü÷ðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęïøĉĀćøÿć÷ïøĉĀćøÿĞćîĆÖÜćîĒúąÜćîïčÙÙú ñϚߊü÷ðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęïøĉĀćøòść÷ÖćøêúćéĒúą×ć÷


43 ÙŠćêĂïĒìîñĎšïøĉĀćø ÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćø đðŨîñĎÖš ćĞ ĀîéÙŠćêĂïĒìîðøąíćîđÝšćĀîšćìĊïę øĉĀćøĒúąñĎïš øĉĀćø×ĂÜìčÖĀîŠü÷Üćî ēé÷óĉÝćøèćÝćÖÙüćöÿĞćđøĘÝ êćöđðŜćĀöć÷ ÝćÖÖćøÖĞćĀîéêĆüßĊĚüĆé ×ĂÜÙüćöÿĞćđøĘÝ ,ey 1erformance Indicators ,1Is ĔîĒêŠúąðŘ đóČęĂđðŨîĒîüìćÜĔîÖćøéĞćđîĉîÜćî ×ĂÜĒêŠúąĀîŠü÷Üćî ĒúąîĞćĕðĔßšĔîÖćøðøąđöĉîñúÖćøðäĉïĆêĉÜćî×ĂÜðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęïøĉĀćøĒúąñĎšïøĉĀćøìčÖĀîŠü÷Üćî ðøąíćîđÝšćĀîšćìĊę ïøĉĀćø ĒúąñĎšïøĉĀćøøąéĆïÿĎÜ×ĂÜ ïöÝ.öćÿđêĂøŤ ĒĂéĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ĕéšøĆïÙŠćêĂïĒìîÝćÖïøĉþĆì è íĆîüćÙö 2555 êćöøć÷úąđĂĊ÷é éĆÜîĊĚ ĀîŠü÷ ïćì

ค่าตอบแทน

đÜĉîđéČĂîøüöēïîĆÿ đÜĉîÿöìïÖĂÜìčîÿĞćøĂÜđúĊĚ÷ÜßĊó &+I1 øüö Āöć÷đĀêč

ปี 2555 จํานวน จํานวนเงิน ราย

7 7 

0,,.7 0,8.00 50,770.80 31,273,833.27

ปี 2554 จํานวน จํานวนเงิน ราย

8 8 5

2,50,0. 28,8.00 50,80.0 25,244,298.76

 ÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìĂîčöĆêĉēÙøÜÖćøøŠüöúÜìčîøąĀüŠćÜîć÷ÝšćÜĒúąúĎÖÝšćÜ×ĂÜïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷î &mployee +oint Investment 1rogram Ķ&+I1ķ ÖøÖãćÙö 255

ปี 2553 จํานวน จํานวนเงิน ราย

 5

,7,. 28,0.00 20,0.20 14,686,242.84


44

รายการระหว่างกัน ïøĉþĆìöĊøć÷ÖćøíčøÖĉÝìĊęÿćĞ ÙĆâÖĆïïčÙÙúĒúąÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî đÖĊę÷üךĂÜÖĆîēé÷ÖćøöĊñĎšëČĂĀčšîĒúąĀøČĂÖøøöÖćøĒúąÖćøïøĉĀćø øŠüöÖĆî øć÷ÖćøíčøÖĉÝéĆÜÖúŠćüĒÿéÜĕüšĔîÜïÖćøđÜĉîêćöđÜČĂę îĕ×ĒúąđÖèæŤìêĊę ÖúÜøŠüöÖĆîøąĀüŠćÜïøĉþìĆ àċÜę đÖèæŤéÜĆ ÖúŠćüĂćÝĒêÖêŠćÜÝćÖđÖèæŤ ìĊęĔßšÿĞćĀøĆïøć÷ÖćøÖĆïïøĉþĆììĊęĕöŠđÖĊę÷üךĂÜÖĆî ēé÷ÿćöćøëÿøčðøć÷ÖćøÿĞćÙĆâė ĕéšéĆÜîĊĚ ïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî ïøĉþĆì üĊïĉěÖ ÝĞćÖĆé ïøĉþĆì ĕéĂĉÝĉ ÙĂøŤðĂđøßĆęî ÝĞćÖĆé öĀćßî

ïøĉþĆì ĒúîéĊĚ ēăö ÝĞćÖĆé ïøĉþĆì ĂĉîđéĘÖàŤ ÙøĊđĂìĊô üĉúđúÝ ÝĞćÖĆé öĀćßî

ÙüćöÿĆöóĆîíŤ øŠüöúÜìčîĔî ïøĉþĆì ÖøĊî ĒĂé ÝĞćÖĆé ÖøøöÖćøøŠüöÖĆî ÖøøöÖćøøŠüöÖĆî øŠüöúÜìčîĔî ïøĉþĆì ĒöĘÖàŤ ÙøĊđĂìĊô ÝĞćÖĆé ĒúąÖĉÝÖćø øŠüöÙšćĂĉîđéĘÖàŤ éĊ 0 öćēÖš øŠüöúÜìčîĔî ÖĉÝÖćøøŠüöÙšć ĂĉîđéĘÖàŤ éĊ0 öćēÖš øŠüöúÜìčîĔî ÖĉÝÖćøøŠüöÙšć ĂĉîđéĘÖàŤ éĊ0 öćēÖš øŠüöúÜìčîĔî ïøĉþĆì ìćüîŤ ĒïøîéŤéĉĚÜ ÝĞćÖĆé àċęÜđðŨîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ×ĂÜïøĉþĆì ĒöĘÖàŤ ÙøĊđĂìĊô ÝĞćÖĆé

ïøĉþĆì éĊĕàîŤ 0 ĂĉîđêĂøŤđîßĆęîĒîú ÝĞćÖĆé ïøĉþĆì éĊĕàîŤ 0 ÝĞćÖĆé ïøĉþĆì Āîčöćî ÝĞćÖĆé

ĀîŠü÷ úšćîïćì

รายการธุรกิจกับบุคคล และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

øć÷ĕéšÙŠćđߊćðŜć÷ ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ïøĉþĆìøŠüö ïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜ øć÷ĕéšÙŠćîć÷Āîšć ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ øć÷ĕéšđÜĉîðŦîñú ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ïøĉþĆìøŠüö øć÷ĕéšÙŠćðøċÖþćĒúąïøĉÖćøìćÜïĆâßĊ ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ïøĉþĆìøŠüö øć÷ĕéšÙŠćđߊćÿĞćîĆÖÜćî ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ïøĉþĆìøŠüö øć÷ĕéšĂČęî ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ïøĉþĆìøŠüö

นโยบายราคา

งบการเงินรวม 2555 2554

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2555 2554

øćÙćĒúąøą÷ąđüúćßĞćøą ĀîĊĚĔÖúšđÙĊ÷ÜÖĆïïčÙÙú õć÷îĂÖ

 0.2 

 0.2 0.28

.07 0.2 

.88 0.2 0.28

øšĂ÷úą 5 ÝćÖ÷Ăé×ć÷ìĊę đÖĘïđÜĉîĕéš àċęÜĔÖúšđÙĊ÷ÜÖĆï ìĊęÙĉéÖĆïïčÙÙúõć÷îĂÖ

8.78

8. 

 

0.00 .0

0.0 

 0.05

 0.

0.70 0.05

0. 0.

 0.5 0.

 0.5 0.2

2.78 0.5 .70 0.

2.88 0.5 .5 0.2

øćÙćìĊęêÖúÜøŠüöÖĆî

øćÙćêúćé

êćöøćÙćìčî


45 ĀîŠü÷ úšćîïćì

รายการธุรกิจกับบุคคล และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

êšîìčîÖćøĔĀšïøĉÖćø ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ïøĉþĆìøŠüö ïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜ ÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîÖćø×ć÷ ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîÖćøïøĉĀćø ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ïøĉþĆìøŠüö ñĎšïøĉĀćøÿĞćÙĆâ ñúðøąē÷ßîŤøą÷ąÿĆĚî×ĂÜóîĆÖÜćî ÙŠćđñČęĂñúðøąē÷ßîŤĀúĆÜĂĂÖÝćÖÜćî ÙŠćđñČęĂñúðøąē÷ßîŤøą÷ą÷ćüĂČęîė êšîìčîìćÜÖćøđÜĉî ñĎšïøĉĀćøÿĞćÙĆâ

นโยบายราคา

งบการเงินรวม 2555 2554

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2554 2555

êćöøćÙćìčî

 5.5 0.

 0.50 0.7

.22 .2 0.

.0 0.05 0.7

êćöøćÙćìčî

0.0

0.0

 2.72

 2.0

0.0 2.7

0.02 2.0

8.0 0. 0.02

28.77 0. 0.02

2. 0.8 0.02

2.88 0. 0.02

0.7

0.

0.7

0.5

êćöøćÙćìčî

÷ĂéÙÜđĀúČĂ×ĂÜøć÷ÖćøךćÜêšî è üĆîìĊę íĆîüćÙö 2555 Ēúą 255 ĕéšĒÿéÜĒ÷ÖêŠćÜĀćÖĔîÜïĒÿéÜåćîąÖćøđÜĉîõć÷Ĕêšøć÷Öćø éĆÜêŠĂĕðîĊĚ ĀîŠü÷ ïćì

งบการเงินรวม 2554 2553

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2554 2553

úĎÖĀîĊĚÖćøÙšć ïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜ ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂîéŤ öĂøŤ ÝĞćÖĆé

,287

,

ïøĉþĆìøŠüö ïøĉþĆì ĒöĘÖàŤ ÙøĊđĂìĊô ÝĞćÖĆé,5,5

ÖĉÝÖćøøŠüöÙšć ÖĉÝÖćøøŠüöÙšć ĂĉîđéĘÖàŤ éĊ 0 öćēÖš2,20

2,20

2,20

7,5 7,5

 8,255

 5,207

 855,5

÷ĂéÙÜÙšćÜĒúąÿŠüî×ĂÜñĎšøŠüöÙšćĔîÖĉÝÖćøøŠüöÙšć ÖĉÝÖćøøŠüöÙšć ĂĉîđéĘÖàŤ éĊ 0 öćēÖš øüö


46 ĀîŠü÷ ïćì

งบการเงินรวม 2554 2553

úĎÖĀîĊĚĂČęî ïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜ ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂîéŤ öĂøŤ ÝĞćÖĆé ïøĉþĆì öćēÖš ĕøìŤàć÷îŤ ÝĞćÖĆé ïøĉþĆì ÖøĊî ĒĂé ÝĞćÖĆé ïøĉþĆìøŠüö ïøĉþĆì ĂĉÜÙŤđÝĘì ĂĉöđöÝđÝÿ ðøąđìýĕì÷ ÝĞćÖĆé ïøĉþĆì đìÙ Ăą účÙ ÝĞćÖĆé øüö ÙŠćĔߚ݊ć÷ÝŠć÷úŠüÜĀîšćïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜ ïøĉþĆìđÖĊę÷üךĂÜ ïøĉþĆì ĂĉîđéĘÖàŤ ÙøĊđĂìĊô üĉúđúÝ ÝĞćÖĆé öĀćßî

đÜĉîĔĀšÖĎš÷ČöĒÖŠïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜ ïøĉþĆìøŠüö ïøĉþĆì đìÙ Ăą účÙ ÝĞćÖĆé đÜĉîðŦîñúÙšćÜøĆï ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂîéŤ öĂøŤ ÝĞćÖĆé đÝšćĀîĊĚÖćøÙšć ïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜ ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂîéŤ öĂøŤ ÝĞćÖĆé ïøĉþĆì öćēÖš ĕøìŤàć÷îŤ ÝĞćÖĆé ïøĉþĆìøŠüö ïøĉþĆì ĂĉÜÙŤđÝĘì ĂĉöđöÝđÝÿ ðøąđìýĕì÷ ÝĞćÖĆé ïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜ ïøĉþĆì üĊïĉěÖ ÝĞćÖĆé ïøĉþĆì ĒúîéĊĚ ēăö ðøąđìýĕì÷ ÝĞćÖĆé øüö øć÷ĕéšøĆïúŠüÜĀîšć ïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜ ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂîéŤ öĂøŤ ÝĞćÖĆé đÝšćĀîĊĚĂČęî ïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜ ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂîéŤ öĂøŤ ÝĞćÖĆé ïøĉþĆì öćēÖš ĕøìŤàć÷îŤ ÝĞćÖĆé

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2554 2553

  

  

2,787,5 7,52 7,822 ,00,70

2,85 0,08 82, ,55,282

, , ,72 ,72

0,27 , ,7 ,7

, , ,72 ,0,

0,27 , ,7 ,5,025

8,5525,000

5,000

5,000

5,000

5,, 

 

2,70,8 2,5 2,7,0

,082,55 0,7 ,7,25

5,27,78

7,508,

5,050,052

7,5,5

 5,27,78

27,5 50,52 557, 8,05,855

  7,22,5

 50,52 50,52 ,,2

287,

575,87

 

 

,0 2, ,57

5,08 8, 2,0


47 ĀîŠü÷ ïćì

งบการเงินรวม 2554 2553

ïøĉþĆìøŠüö ïøĉþĆì ĂĉÜÙŤđÝĘì ĂĉöđöÝđÝÿ ðøąđìýĕì÷ ÝĞćÖĆé ïøĉþĆì ĒúîéĊĚ éĊđüúúĂðđöšîìŤ ÝĞćÖĆé

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2554 2553

5,0 ,000 250,0

5,85 20,0 2,8

0,80 ,000 22,80

5,85 20,0 2,8

5,5 7,58 2, 28,0

  2,8

  2,57

  2,2

đÜĉîÖĎš÷Čöøą÷ąÿĆĚîÝćÖïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜ ïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜ ïøĉþĆì ĂĉîđéĘÖàŤ ÙøĊđĂìĊô üĉúđúÝ ÝĞćÖĆé öĀćßî

2,000,000ÿĞćøĂÜĀîĊĚÿĉîñúðøąē÷ßîŤóîĆÖÜćî ñĎšïøĉĀćøÿĞćÙĆâ ñúðøąē÷ßîŤĀúĆÜĂĂÖÝćÖÜćî ñúðøąē÷ßîŤøą÷ą÷ćüĂČęî

5,07,77 8,5

,,28 7,57

,82,85 0,558

,,2 8,8

ïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜ ïøĉþĆì üĊïĉěÖ ÝĞćÖĆé ïøĉþĆì ĂĉîđéĘÖàŤ ÙøĊđĂìĊô üĉúđúÝ ÝĞćÖĆé öĀćßî

øüö

đÜĉîĔĀšÖĎš÷ČöĒÖŠïøĉþĆì đìÙ Ăą účÙ ÝĞćÖĆé Ēúą ïøĉþĆì ĒúîéĊĚ éĊđüúúĂðđöšîìŤ ÝĞćÖĆé đðŨîđÜĉîÖĎš÷ČöìĊęĕöŠöĊĀúĆÖðøąÖĆî ÙĉééĂÖđïĊĚ÷ ĔîĂĆêøćøšĂ÷úą M-3 êŠĂðŘ ĒúąĂĆêøćÙÜìĊøę Ăš ÷úą 2 êŠĂðŘ êćöúĞćéĆï ĒúąöĊÖćĞ ĀîéßĞćøąÙČîđöČĂę ìüÜëćö àċÜę ðŦÝÝčïîĆ đÜĉîĔĀšÖ÷šĎ öČ ĒÖŠ ïøĉþìĆ ĒúîéĊĚ éĊđüúúĂðđöšîìŤ ÝĞćÖĆé ĕéšøĆïÖćøßĞćøąÙČîÙøïêćöÝĞćîüîđøĊ÷ïøšĂ÷Ēúšü đÜĉîÖĎš÷Čöøą÷ąÿĆĚîÝćÖïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî ÖĉÝÖćøøŠüöÙšć ĂĉîđéĘÖàŤ éĊ0 öćøŤēÖš đðŨîđÜĉîÖĎš÷ČöìĊęĕöŠöĊĀúĆÖðøąÖĆî ÙĉééĂÖđïĊĚ÷ĔîĂĆêøć øšĂ÷úą 5.25 êŠĂðŘ ĒúąöĊÖĞćĀîéßĞćøąÙČîõć÷Ĕîøą÷ąđüúćĂĆîĔÖúš


ïÝÖ. ĂĉÜÙŤđÝĘìĂĉöđöÿđÝÿ ðøąđìýĕì÷

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง

îć÷óĉđßþå öèĊøĆêîąóø Ēúą îćÜÿćüíöîüøøè îøĉîìüćîĉß àċęÜđðŨîÖøøöÖćø×ĂÜïøĉþĆìéĞćøÜ êĞćĒĀîŠÜđðŨîÖøøöÖćø

ความสัมพันธ์

5.5

ïøĉþĆìÝšćÜïøĉþĆìøŠüöñúĉê đðŨîøćÙćìĊęĕöŠöĊÙüćöĒêÖêŠćÜÝćÖ õćóēÛþèćđóČęĂêĉéêĆĚÜïîÿČęĂ ÖćøüŠćÝšćÜñĎšñúĉêøć÷ĂČęîĔî×èąìĊę ðŜć÷ēÛþèć×ĂÜïøĉþĆì ïøĉÖćøêšĂÜéĊÖüŠćñĎšñúĉêøć÷ĂČęî

ปี 2555

0.50

0.5

ปี 2554

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

0.5

รายละเอียด และนโยบาย กําหนดราคา

00 ïćì êøö. đéČĂîàċęÜÿĎÜ ÖüŠćøćÙćìĊęïøĉþĆììĞćÖćøđߊćÝćÖ đÝšć×ĂÜêċÖìĊęøćÙć 7.50 ïćì êøö. đéČĂîđîČęĂÜÝćÖïøĉþĆìöĊ ÖćøúÜìčîðøĆïðøčÜóČĚîìĊęĔĀšđߊć ĔĀšöĊÿõćóóøšĂöĔßšÜćîøüöìĆĚÜÿĉęÜ ĂĞćîü÷ÙüćöÿąéüÖêŠćÜė

ïøĉþĆìđߊćêċÖïøĉđüè ëîîüĉõćüéĊøĆÜÿĉêóČĚîìĊę 2,000 êøö. đóČęĂĔßšđðŨî ÿëćîìĊęðøąÖĂïÿČęĂðŜć÷ ēÛþèć ĒúąĒïŠÜĔĀšïøĉþĆì øŠüöđߊćóČĚîìĊę 52.05 êøö. ÿĆââćđߊćĂć÷č ðŘÙøï ÖĞćĀîé Ö.Ù. 255

ลักษณะของ รายการ

đðŨîĕðêćöÖćøéĞćđîĉîíčøÖĉÝêćö ðÖêĉàċęÜÖćøĔĀšïøĉþĆìøŠüöđðŨîñĎšñúĉê îĆĚîìĞćĔĀšïøĉþĆìÿćöćøëÙüïÙčö ÙčèõćóÜćîĒúąøą÷ąđüúćĔîÖćø ñúĉêĕéšéĊ×ċĚî

đðŨîÖćøĒïŠÜđߊćóČĚîìĊęĔĀšĒÖŠïøĉþĆì øŠüöđîČęĂÜÝćÖöĊóČĚîìĊęđĀúČĂĒúą ÿćöćøëĒïŠÜóČĚîìĊęïćÜÿŠüîĔĀšïøĉþĆì øŠüöĕéšàċęÜÿćöćøëߊü÷úéõćøą êšîìčî×ĂÜïøĉþĆìĕéš

ความจําเป็นและ ความสมเหตุสมผล

ĔîøąĀüŠćÜðŘìĊęñŠćîöćïøĉþĆìĒúąïøĉþĆìøŠüö öĊøć÷ÖćøíčøÖĉÝìĊęÿĞćÙĆâÖĆïïčÙÙúìĊęĂćÝöĊÙüćö×ĆéĒ÷šÜìćÜñúðøąē÷ßîŤ ĒúąöĊÙüćöÝĞćđðŨîĒúąÙüćöÿöđĀêčÿöñú×ĂÜÖćøìĞćøć÷ÖćøêŠćÜė éĆÜîĊĚ

øć÷úąđĂĊ÷éđóĉęöđêĉöøć÷ÖćøøąĀüŠćÜÖĆî

48


ïÝÖ. ĒúîéĊĚéĊđüúúĂðđöîìŤ

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง

ÖćøëČĂĀčšîēé÷ ïöÝ. öćÿđêĂøŤ ĒĂé ëČĂĀčšî 8.87 ïÝ. ĒúîéĊĚ ēăö ðøąđìýĕì÷

ëČĂĀčšî 7.8 ïöÝ. ĕéĂĉÝĉ ÙĂøŤðĂđøßĆęî ëČĂĀčšî.5 îć÷üĉßĉê éĉúÖüĉúćý àċęÜđðŨî ÖøøöÖćø×ĂÜïøĉþĆì éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜđðŨîÖøøöÖćø

ความสัมพันธ์

øć÷úąđĂĊ÷éđóĉęöđêĉöøć÷ÖćøøąĀüŠćÜÖĆî êŠĂ

รายละเอียด และนโยบาย กําหนดราคา

ïøĉþĆìđךćĕðÙĞĚćðøąÖĆî ÙĞĚćðøąÖĆîÿĉîđßČęĂêćöđÜČęĂîĕ××ĂÜ ÿĉîđßČĂę êćöÿĆéÿŠüîÖćøëČĂĀčîš íîćÙćøđóČęĂîĞćđÜĉîöćÖŠĂÿøšćÜ ĂćÙćøÿĞćîĆÖÜćîĒĀŠÜĔĀöŠêćö ÿĆéÿŠüîÖćøëČĂĀčšî 8.87

Āöć÷đĀêč ÙŠćđߊćĀöć÷ëċÜ ÙŠćđߊć ĒúąÙŠćĔߚ݊ć÷ÿŠüîÖúćÜ ÙŠćđߊćêċÖ 2 ÿĉĚîÿčé öĊ.Ù.2558

ïøĉþĆììĞćÖćøđߊćóČĚîìĊęêċÖ êċÖ 2 0 ïćì êøö. đéČĂî ĒúîéĊĚ öćÿđêĂøŤ ĒúąÙŠćĕôôŜćðøąöćè 00,000 êċÖ 2 óČĚîìĊę 2,550.2 êøö. ïćìđéČĂî

ลักษณะของ รายการ

.

ปี 2555

.

ปี 2554

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

đðŨîĕðêćöđÜČęĂîĕ××ĂÜíîćÙćøêćö úĆÖþèąíčøÖĉÝēé÷ìĆęüĕðđóČęĂđóĉęö ÙüćöîŠćđßČęĂëČĂĔĀšÖĆïïøĉþĆì÷ŠĂ÷Ĕî Öćø×ĂÖĎšđÜĉîÝćÖíîćÙćøđóČęĂîĞćöć ÿøšćÜĂćÙćøÿĞćîĆÖÜćîĒĀŠÜĔĀöŠ

đðŨîÖćøđߊćóČĚîìĊęđóČęĂðøąÖĂïíčøÖĉÝ êćöðÖêĉēé÷øćÙćÙŠćđߊćĕöŠöĊÙüćö ĒêÖêŠćÜÖĆïñĎšđߊćøć÷ĂČęî

ความจําเป็นและ ความสมเหตุสมผล

49


50 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน

ïøĉ þĆ ì ĕéš ÖĞ ć Āîéîē÷ïć÷Ēúą×ĆĚ î êĂîÖćøĂîč öĆ êĉ Ē úąéĞ ć đîĉ î Öćøøć÷ÖćøìĊę đ ÖĊę ÷ üē÷ÜÖĆ î Ēúąøć÷ÖćøìĊę Ă ćÝöĊ Ù üćö×Ć é Ē÷š Ü ìćÜ ñúðøąē÷ßîŤ éĆÜîĊĚ . ĔîÖøèĊìĊęïøĉþĆìđךćìĞćÿĆââćĔéė ÖĘêćö ĀøČĂöĊÖćøìĞćøć÷ÖćøøąĀüŠćÜÖĆîÖĆïïøĉþĆì ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ïøĉþĆìøŠüö ïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜ ĒúąĀøČĂïčÙÙúõć÷îĂÖ ïøĉþĆìÝąóĉÝćøèćëċÜÙüćöÝĞćđðŨîĒúąÙüćöđĀöćąÿöĔîÖćøìĞćÿĆââćîĆĚî ēé÷ÙĞćîċÜëċÜñúðøąē÷ßîŤ ×ĂÜïøĉþĆìđðŨîĀúĆÖĒúąöĊÖćøÙĉéøćÙćøąĀüŠćÜÖĆîêćöđÜČęĂîĕ×đߊîđéĊ÷üÖĆïúĎÖÙšćìĆęüĕð êćöøćÙćêúćé÷čêĉíøøö 2. ÖćøéĞćđîĉîíčøÖøøöìĊóę Ýĉ ćøèćĒúšüüŠćđðŨîøć÷ÖćøìĊđę ÖĊ÷ę üē÷ÜÖĆîêćöĀúĆÖđÖèæŤ×ĂÜ êúì. ÝąêšĂÜöĊÖćøðäĉïêĆ êĉ ćöךĂÖĞćĀîé×ĂÜ êúì. ĒúąÙèąÖøøöÖćøÖĞćÖĆïĀúĆÖìøĆó÷ŤĒúąêúćéĀúĆÖìøĆó÷Ť Ö.ú.ê. Ă÷ŠćÜëĎÖêšĂÜĒúąÙøïëšüîøüöìĆĚÜĕéšñŠćîÖćøêøüÝÿĂï ×ĂÜÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïĔîÖøèĊìĊęêšĂÜĕéšøĆïÖćøóĉÝćøèćÝćÖ ÙèąÖøøöÖćø . ÖøøöÖćøàċęÜöĊÿŠüîĕéšđÿĊ÷ĔîđøČęĂÜĔéĕöŠöĊÿĉìíĉĂĂÖđÿĊ÷ÜĒúąĕöŠĕéšøĆïĂîčâćêĔĀšđךćøŠüöðøąßčöĔîđøČęĂÜîĆĚî . ĔîÖøèĊìĊęđðŨîøć÷ÖćøìĊęđÖĊę÷üē÷ÜÖĆîðøąđõìøć÷ÖćøíčøÖĉÝðÖêĉĀøČĂøć÷ÖćøÿîĆïÿîčîíčøÖĉÝðÖêĉ àċęÜĂ÷ĎŠĔîĂĞćîćÝĂîčöĆêĉ×ĂÜòść÷ ïøĉĀćø ïøĉþĆìÝąĔßšøćÙćĒúąđÜČęĂîĕ×đߊîđéĊ÷üÖĆïÖćøìĞćøć÷ÖćøÖĆïïčÙÙúõć÷îĂÖ "rm’s -ength #asis ĒúąĀćÖĕöŠöĊøćÙć éĆÜÖúŠćüïøĉþĆìÝąóĉÝćøèćđðøĊ÷ïđìĊ÷ïøćÙćÿĉîÙšćĀøČĂïøĉÖćøÖĆïïčÙÙúõć÷îĂÖõć÷ĔêšđÜČęĂîĕ×ìĊęđĀöČĂîĀøČĂÙúšć÷ÙúċÜÖĆîĀøČĂ ĂćÝĔßšðøąē÷ßîŤÝćÖøć÷Üćî×ĂÜñĎšðøąđöĉîĂĉÿøąàċęÜüŠćÝšćÜēé÷ïøĉþĆìöćìĞćÖćøđðøĊ÷ïđìĊ÷ïøćÙćÿĞćĀøĆïøć÷ÖćøøąĀüŠćÜÖĆîìĊę ÿĞćÙĆâđóČęĂĔĀšöĆęîĔÝüŠć øćÙćéĆÜÖúŠćüÿöđĀêčÿöñúĒúąđóČęĂðøąē÷ßîŤÿĎÜÿčé×ĂÜïøĉþĆìēé÷ÖĞćĀîéĂĞćîćÝ×ĂÜñĎšöĊÿĉìíĉĂîčöĆêĉêćö üÜđÜĉîĒúąñĎšïøĉĀćøìĊęöĊÿŠüîĕéšđÿĊ÷Ĕîøć÷ÖćøéĆÜÖúŠćüÝąêšĂÜĕöŠđðŨîñĎšĂîčöĆêĉøć÷Öćø 5. ÖćøĔĀšÙüćöߊü÷đĀúČĂìćÜÖćøđÜĉîĀøČĂÖćøÙĞĚćðøąÖĆîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĀøČĂïčÙÙúìĊęđÖĊę÷üē÷Ü ÝąéĞćđîĉîÖćøéšü÷ÙüćöøąöĆéøąüĆÜ đóČęĂ ðøąē÷ßîŤÿĎÜÿčé×ĂÜÖúčŠö ēé÷ÙĉéÙŠćêĂïĒìîøąĀüŠćÜÖĆî đߊî ÙŠćéĂÖđïĊĚ÷ ĀøČĂÙŠćíøøöđîĊ÷öÖćøÙĞĚćðøąÖĆî ĔîøćÙćêúćé è üĆî ìĊęđÖĉéøć÷Öćø . ĔîÖøèĊìĊęøć÷ÖćøìĊęđÖĊę÷üē÷ÜÖĆîöĊöĎúÙŠćđךćđÖèæŤìĊęêšĂÜ×ĂĂîčöĆêĉÝćÖñĎšëČĂĀčšîēé÷ĔßšÙąĒîîđÿĊ÷ÜÿćöĔîÿĊę×ĂÜñĎšöĊÿĉìíĉĝĂĂÖđÿĊ÷ÜúÜ ÙąĒîî ñĎšëČĂĀčšîĔĀâŠìĊęöĊÿŠüîĕéšÿŠüîđÿĊ÷ÿćöćøëđךćðøąßčöĕéšđóČęĂîĆïđðŨîĂÜÙŤðøąßčö ĒêŠĕöŠöĊÿĉìíĉĂĂÖđÿĊ÷ÜúÜÙąĒîîàċęÜåćîĔî ÖćøÙĞćîüèÙąĒîîđÿĊ÷ÜđóČęĂĂîčöĆêĉøć÷ÖćøìĊęđÖĊę÷üē÷ÜÖĆî ĕöŠîĆïÿŠüî×ĂÜñĎšöĊÿŠüîĕéšÿŠüîđÿĊ÷ đÖèæŤéĆÜÖúŠćüÝċÜĕöŠöĊðŦâĀćÖĆïĂÜÙŤ ðøąßčöĒúąÙąĒîîđÿĊ÷Ü ข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทําธุรกรรม ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ÖćøìĞćøć÷ÖćøđÖĊę÷üē÷Ü øąĀüŠćÜïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ÖĆï ÖøøöÖćø ñĎšïøĉĀćø ĀøČĂïčÙÙúìĊęöĊÙüćöđÖĊę÷üךĂÜêšĂÜĕéšøĆïöêĉ×ĂÜÙèą ÖøøöÖćøïøĉþĆì ìčÖÙøĆĚÜ đüšîđÿĊ÷ĒêŠüŠćøć÷ÖćøéĆÜÖúŠćüöĊöĎúÙŠć×ĂÜøć÷ÖćøđÖĊę÷üē÷ÜĕöŠđÖĉî úšćîïćì ĔĀšðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęïøĉĀćøöĊĂĞćîćÝ ĔîÖćøêĆéÿĉîĔÝĂîčöĆêĉøć÷ÖćøéĆÜÖúŠćüĕéš ēé÷êšĂÜéĞćđîĉîÖćøĒÝšÜøć÷ÜćîĔĀšÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìøĆïìøćïõć÷Ĕî üĆîĀúĆÜÝćÖÖćøĂîčöĆêĉ éĆÜÖúŠćü ĒúąêšĂÜĂ÷ĎŠõć÷ĔêšđÜČęĂîĕ×øćÙćìĊęđðŨîĕðêćööćêøåćî ĀøČĂöĊÖćøðøąÖćýøćÙćÿŠÜđÿøĉöÖćø×ć÷ìĊęúĎÖÙšćĂČęîė öĊēĂÖćÿđךćëċÜĂ÷ŠćÜ đìŠćđìĊ÷öÖĆîĀøČĂöĊÖćøđìĊ÷ïđÙĊ÷ÜÖĆïøćÙćêúćéìĆęüĕðĕéš ĔîÖćøîĆïöĎúÙŠćךćÜêšîĔĀšîĆïøüöøć÷ÖćøìĊęđÖĊę÷üē÷ÜÖĆîìĊęöĊðøąđõì ÙčèúĆÖþèą ĀøČĂ đÜČęĂîĕ× đéĊ÷üÖĆî Āúć÷øć÷ÖćøđðŨîøć÷Öćø đéĊ÷üÖĆî ĀćÖđðŨîøć÷ÖćøìĊęđÖĉéÝćÖïčÙÙúđéĊ÷üÖĆî ĀøČĂñĎšìĊęđÖĊę÷üךĂÜĒúąâćêĉÿîĉì×ĂÜïčÙÙúéĆÜÖúŠćü ìĊęđÖĉé×ċĚîĔîøąĀüŠćÜ đéČĂî ìĆĚÜîĊĚĔĀšöĊñú ïĆÜÙĆïêĆĚÜĒêŠ ÖĆî÷ć÷î 255 đðŨîêšîĕð


51 นโยบายการทํารายการระหว่างกันในอนาคต

ÖćøìĞćøć÷ÖćøđÖĊę÷üē÷Ü øąĀüŠćÜïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ÖĆï ÖøøöÖćø ñĎšïøĉĀćø ĀøČĂïčÙÙúìĊęöĊÙüćöđÖĊę÷üךĂÜêšĂÜĕéšøĆïöêĉ×ĂÜ ÙèąÖøøöÖćøïøĉþìĆ ìčÖÙøĆÜĚ đüšîđÿĊ÷ĒêŠüćŠ øć÷ÖćøéĆÜÖúŠćüöĊöúĎ ÙŠć×ĂÜøć÷ÖćøđÖĊ÷ę üē÷ÜĕöŠđÖĉî úšćîïćì ĔĀšðøąíćîđÝšćĀîšćìĊïę øĉĀćøöĊĂćĞ îćÝ ĔîÖćøêĆéÿĉîĔÝĂîčöĆêĉøć÷ÖćøéĆÜÖúŠćüĕéš ēé÷êšĂÜéĞćđîĉîÖćøĒÝšÜøć÷ÜćîĔĀšÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìøĆïìøćïõć÷Ĕî üĆîĀúĆÜÝćÖÖćøĂîčöĆêĉ éĆÜÖúŠćü ĒúąêšĂÜĂ÷ĎŠõć÷ĔêšđÜČęĂîĕ×øćÙćìĊęđðŨîĕðêćööćêøåćî ĀøČĂöĊÖćøðøąÖćýøćÙćÿŠÜđÿøĉöÖćø×ć÷ìĊęúĎÖÙšćĂČęîė öĊēĂÖćÿđךćëċÜĂ÷ŠćÜđìŠć đìĊ÷öÖĆîĀøČĂöĊÖćøđìĊ÷ïđÙĊ÷ÜÖĆïøćÙćêúćéìĆęüĕðĕéš ĔîÖćøîĆïöĎúÙŠćךćÜêšîĔĀšîĆïøüöøć÷ÖćøìĊęđÖĊę÷üē÷ÜÖĆîìĊęöĊðøąđõì ÙčèúĆÖþèą ĀøČĂ đÜČęĂîĕ× đéĊ÷üÖĆî Āúć÷øć÷ÖćøđðŨîøć÷Öćø đéĊ÷üÖĆî ĀćÖđðŨîøć÷ÖćøìĊęđÖĉéÝćÖïčÙÙúđéĊ÷üÖĆî ĀøČĂñĎšìĊęđÖĊę÷üךĂÜĒúąâćêĉÿîĉì×ĂÜïčÙÙúéĆÜÖúŠćü ìĊęđÖĉé×ċĚîĔîøąĀüŠćÜ đéČĂî ìĆĚÜîĊĚïøĉþĆìÝą÷ċéĒîüìćÜðäĉïĆêĉĔĀšđðŨîĕðêćöÖãĀöć÷üŠćéšü÷ĀúĆÖìøĆó÷ŤĒúąêúćéĀúĆÖìøĆó÷Ť Ēúą×šĂïĆÜÙĆï ðøąÖćý ÙĞćÿĆęÜ ĀøČĂךà ÖĞćĀîé×ĂÜêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ øüöêúĂéëċÜðäĉïĆêĉêćöךĂÖĞćĀîéĔîÖćøđðŗéđñ÷ךĂöĎúÖćøìĞćøć÷ÖćøìĊęđÖĊę÷üē÷Ü ĒúąÖćøĕéšöć ĀøČĂÝĞćĀîŠć÷ìøĆó÷Ťÿĉî×ĂÜïøĉþĆì ĀøČĂïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ĔîÿŠüî×ĂÜøć÷ÖćøøąĀüŠćÜÖĆîĔîðŦÝÝčïĆî ïøĉþĆìöĊîē÷ïć÷ìĊęÝąéĞćđîĉîÖćøéĆÜêŠĂĕðîĊĚ ÖćøĔĀšïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒúąïøĉþĆìøŠüöđߊćóČĚîìĊęÿĞćîĆÖÜćî ïøĉþĆìÙćéüŠćÝą÷ĆÜÙÜĔĀšïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒúąïøĉþĆìøŠüöđߊćóČĚîìĊęÿĞćîĆÖÜćî è êċÖïøĉđüèëîîüĉõćüéĊ øĆÜÿĉêêŠĂĕð Öćøñúĉêõćó ĔîÖøèĊìĊęđðŨîÜćîõćóóĉöóŤìĊęïøĉþĆìøŠüöÿćöćøëìĞćÖćøñúĉêĕéš ïøĉþĆì÷ĆÜ ÙÜÝąÿŠÜöĂïÜćîĔĀš đîČęĂÜÝćÖöĊÙüćöÙúŠĂÜêĆüĔîÖćøÙüïÙčöÜćîĒúąøą÷ą đüúćĔîÖćøñúĉê


52

การกํากับดูแลกิจการ ïøĉþìĆ öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé öĀćßî ïøĉþìĆ öĊÙüćöêĆÜĚ ĔÝìĊÝę ąéĞćđîĉîíčøÖĉÝõć÷ĔêšĀúĆÖÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊéę ×Ċ ĂÜêúćéĀúĆÖìøĆó÷Ť ĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ êúì. ĒúąøąđïĊ÷ïðäĉïĆêĉ×ĂÜÖøøöÖćøÖĞćÖĆïĀúĆÖìøĆó÷ŤĒúąêúćéĀúĆÖìøĆó÷Ť Ö.ú.ê. đóČęĂđÿøĉöÿøšćÜøąïïÖćøïøĉĀćøÜćî ìĊęöĊðøąÿĉìíĉõćó îĞćĕðÿĎŠÙüćöđÝøĉâđêĉïēêĂ÷ŠćÜ÷ĆęÜ÷Čî ĒúąđóĉęööĎúÙŠćĔĀšÖĆïñĎšëČĂĀčšîĔîøą÷ą÷ćü ïøĉþĆìëČĂüŠćîē÷ïć÷ÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćø ĒúąÝøĉ÷íøøöíčøÖĉÝìĊęéĊîĆĚîđðŨîÿŠüîĀîċęÜ×ĂÜîē÷ïć÷ÖćøéĞćđîĉîíčøÖĉÝ×ĂÜïøĉþĆì ēé÷ĕéš ÖĞćĀîéĔĀšöĊîē÷ïć÷ÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊĒúąÝøĉ÷íøøöíčøÖĉÝđðŨîúć÷úĆÖþèŤĂĆÖþø ēé÷ÖøøöÖćøïøĉþĆìđðŨîñĎšöĊĀîšćìĊęÖĞćĀîéîē÷ïć÷Ēúą×šĂ ðäĉïêĆ Ĕĉ îđøČĂę ÜéĆÜÖúŠćü ĒúąéĎĒúĔĀšÖøøöÖćø ñĎïš øĉĀćøĒúąóîĆÖÜćîðäĉïêĆ êĉ ćöĂ÷ŠćÜđÙøŠÜÙøĆé ìĆÜĚ îĊïĚ øĉþìĆ ĕéšöÖĊ ćøìïìüîîē÷ïć÷ÖćøÖĞćÖĆïéĎĒú ÖĉÝÖćø ĒúąÝøĉ÷íøøöíčøÖĉÝĂ÷ŠćÜÿöĞęćđÿöĂđóČęĂÙüćöđĀöćąÿöĒúąĕéšđñ÷ĒóøŠîē÷ïć÷ÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøĒúąÝøĉ÷íøøöĔîÖćøéĞćđîĉîíčøÖĉÝ ÞïĆïđêĘö ñŠćîđüĘïĕàêŤ×ĂÜïøĉþĆììĊę www.masterad.com ĔîðŘ 2555 ïøĉþĆìĕéšøĆïÙąĒîîÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøĂ÷ĎŠĔîøąéĆï ĶéĊöćÖķ Very (ood $( Scoring ÝćÖøć÷ÜćîÖćøÖĞćÖĆïéĎĒú ÖĉÝÖćøïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷î ðøąÝĞćðŘ 2555 êĉéêŠĂÖĆîđðŨîðŘìĊę 25 2555

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ïøĉþĆì éĞćđîĉîÜćîĂ÷ŠćÜēðøŠÜĔÿ ĒúąÙĞćîċÜëċÜÿĉìíĉ×ĂÜñĎšëČĂĀčšîĂ÷ŠćÜđìŠćđìĊ÷öÖĆî ēé÷ĕéšÝĆéìĞćîē÷ïć÷ÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćø ÙĞćîċÜëċÜÿĉìíĉ×ĂÜñĎëš ĂČ Āčîš ìčÖòść÷Ă÷ŠćÜđìŠćđìĊ÷öÖĆî ĕöŠÖøąìĞćÖćøĔéė ìĊđę ðŨîÖćøÝĞćÖĆéēĂÖćÿ×ĂÜñĎëš ĂČ Āčîš ēé÷ĔîðŘ 2555 ïøĉþìĆ ĕéšöÖĊ ćøðäĉïêĆ éĉ ÜĆ îĊĚ ÖćøÝĆéðøąßčöñĎšëČĂĀčšî ĔîðŘ 2555 ïøĉþĆìĕéšéĞćđîĉîÖćøÝĆéðøąßčöÿćöĆâñĎšëČĂĀčšîðøąÝĞćðŘēé÷öĊøć÷úąđĂĊ÷ééĆÜîĊĚ

Ļ

Ļ

ðøąßčöÿćöĆâñĎšëČĂĀčšîðøąÝĞćðŘ 2555 Ĕ îüĆîýčÖøŤìĊę 27 đöþć÷î 2555 đüúć .00 î. è ĀšĂÜđÝšćóøą÷ćïĂúøĎö ßĆĚî 2 ēøÜĒøö đÝšćóøą÷ćðćøŤÙ đú×ìĊę 27 ë.øĆßéćõĉđþÖ éĉîĒéÜ ÖøčÜđìóöĀćîÙø 000 öĊñđšĎ ךćøŠüöðøąßčö ìĆÜĚ ÿĉîĚ øć÷ îĆïøüöÝĞćîüîĀčîš 8,7,50 Āčîš ÙĉéđðŨîøšĂ÷úą 7.58 ×ĂÜÝĞćîüîĀčîš ìĊÝę ćĞ ĀîŠć÷ĕéšìÜĆĚ Āöéēé÷ĔîÖćøðøąßčööĊÙèąÖøøöÖćøïøĉþìĆ ðøąÖĂïéšü÷ ðøąíćîÖøøöÖćø ÖøøöÖćøïøĉþĆì Ēúą ÖøøöÖćøêøüÝÿĂïøüöìĆĚÜÿĉĚî 0 ìŠćî øüöìĆĚÜñĎšïøĉĀćøøąéĆïÿĎÜĒúąñĎšêøüÝÿĂïïĆâßĊ ×ĂÜïøĉþìĆ đךćøŠüöðøąßčöēé÷óøšĂöđóøĊ÷ÜÖĆîðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþìĆ ìĞćĀîšćìĊđę ðŨîðøąíćîĔîìĊðę øąßčö àċÜę ðøąíćîÖøøöÖćøĕéš éĞćđîĉîÖćøðøąßčöĂ÷ŠćÜÙøïëšüîêćöìĊęÖãĀöć÷ÖĞćĀîé ēé÷öĊ×ĆĚîêĂîĔîÖćøéĞćđîĉîÖćøðøąßčöéĆÜîĊĚ ÖŠĂîÖćøðøąßčöñĎšëČĂĀčšî

. ïøĉþĆìĕéšéĞćđîĉîÖćøđñ÷ĒóøŠÝéĀöć÷ëċÜñĎšëČĂĀčšîñŠćîøąïï×ĂÜêúćéĀúĆÖìøĆó÷Ť ĔĀšñĎšëČĂĀčšîÿŠüîîšĂ÷øĆïìøćïÿĉìíĉĔîÖćø đÿîĂđøČĂę ÜđóČĂę ïøøÝčđðŨîüćøąÖćøðøąßčö ĒúąđÿîĂßČĂę ïčÙÙúđóČĂę đךćøĆïÖćøóĉÝćøèćđúČĂÖêĆÜĚ đðŨîÖøøöÖćøïøĉþìĆ êćöÖøąïüîÖćø ÿøøĀć×ĂÜïøĉþĆìđðŨîÖćøúŠüÜĀîšćÖŠĂîÖćøðøąßčöÿćöĆâñĎšëČĂĀčšîúŠüÜĀîšćÿćöđéČĂîÖŠĂîüĆîÿĉĚîÿčéøĂïðŘïĆâßĊêćöĀúĆÖđÖèæŤ ìĊęïøĉþĆìÖĞćĀîéĒúąđñ÷ĒóøŠïîđüĘïĕàêŤ×ĂÜïøĉþĆììĊę httpwww.masterad.cominvestor.html àċęÜĔîÖćøðøąßčöÿćöĆâ ñĎëš ĂČ Āčîš ðøąÝĞćðŘ 2555 ĕöŠöñĊ ëšĎ ĂČ Āčîš ìŠćîĔéđÿîĂüćøąÖćøðøąßčöĀøČĂđÿîĂßČĂę ïčÙÙúđóČĂę óĉÝćøèćđðŨîÖøøöÖćøĂĉÿøą×ĂÜïøĉþìĆ ĒêŠĂ÷ŠćÜĔé 2. đñ÷ĒóøŠÖĞćĀîéÖćøðøąßčöĒúąüćøąÖćøðøąßčöĔĀšñĎšëČĂĀčšîìøćïñŠćîøąïïÖćøÿČęĂÿćøךĂöĎú×ĂÜêúćéĀúĆÖìøĆó÷Ť ĒúąđüĘïĕàêŤ ×ĂÜïøĉþĆìúŠüÜĀîšćÖŠĂîüĆîðøąßčö 0 üĆî . ÝĆéÿŠÜĀîĆÜÿČĂîĆéðøąßčöøąïčÿëćîìĊę üĆî đüúć øąđïĊ÷ïüćøąÖćøðøąßčöĒúąđøČęĂÜìĊęÝąđÿîĂêŠĂìĊęðøąßčöóøšĂöéšü÷øć÷úąđĂĊ÷é ĒúąđĀêčñúêúĂéÝîÙüćöđĀĘî×ĂÜÙèąÖøøöÖćøĔîĒêŠúąüćøą óøšĂöĒîïĀîĆÜÿČĂöĂïÞĆîìą øć÷ÜćîðøąÝĞćðŘ øüöìĆĚÜ øć÷úąđĂĊ÷éđóĉęöđêĉöðøąÖĂïÖćøóĉÝćøèć ēé÷ĕéšÝĆéÿŠÜđĂÖÿćøéĆÜÖúŠćüĔĀšñĎšëČĂĀčšîìčÖÙîìĊęöĊøć÷ßČęĂ è üĆîðŗéÿöčéìąđïĊ÷îđóČęĂ ÖćøðøąßčöñĎšëČĂĀčšîúŠüÜĀîšćÖŠĂîÖćøðøąßčö üĆî ĒúąúÜēÛþèćĔîĀîĆÜÿČĂóĉöóŤêĉéêŠĂÖĆî üĆî . đðŗéēĂÖćÿĔĀšñĎšëČĂĀčšîìĊęĕöŠÿćöćøëđךćðøąßčöéšü÷êîđĂÜ ÿćöćøëĔßšÿĉìíĉĂĂÖđÿĊ÷Üēé÷ÖćøöĂïÞĆîìąøüöìĆĚÜđÿîĂßČęĂÖøøöÖćø Ăĉÿøą×ĂÜïøĉþĆìĔĀšñĎšëČĂĀčšîÿćöćøëöĂïÞĆîìąĔĀšúÜÙąĒîîđÿĊ÷ÜĒìîĔîÖøèĊìĊęñĎšëČĂĀčšîĕöŠÿćöćøëđךćøŠüöðøąßčöĕéš


53

Ļ

üĆîðøąßčöñĎšëČĂĀčšî

. ïøĉþĆìĕéšĂĞćîü÷ÙüćöÿąéüÖĔĀšÖĆïñĎšëČĂĀčšîĂ÷ŠćÜđìŠćđìĊ÷öÖĆîìčÖøć÷ ĒúąöĊîē÷ïć÷ÿŠÜđÿøĉöĔĀšñĎšëČĂĀčšî ēé÷đÞóćąîĆÖúÜìčî ÿëćïĆîđךćøŠüöðøąßčöñĎšëČĂĀčšî ēé÷ÝĆéĔĀšöĊđÝšćĀîšćìĊęéĎĒúêšĂîøĆï ĔĀšÙüćöÿąéüÖĂ÷ŠćÜđóĊ÷ÜóĂ éšü÷ÖćøđðŗéēĂÖćÿĔĀšñĎšëČĂĀčšî úÜìąđïĊ÷îĕéšêÜĆĚ ĒêŠđüúć 2.00 î. àċÜę đðŨîđüúćúŠüÜĀîšćÖŠĂîÖćøðøąßčöðøąöćè 2 ßĆüę ēöÜ ÖøøöÖćøïøĉþìĆ ñĎïš øĉĀćøìčÖìŠćîøüöìĆÜĚ ñĎšêøüÝÿĂïïĆâßĊ×ĂÜïøĉþĆì ĕéšđךćøŠüöðøąßčöēé÷óøšĂöđóøĊ÷ÜÖĆî 2. îĞćøąïï #arcode öćĔßšĔîÖćøúÜìąđïĊ÷îđךćøŠüöðøąßčöĒúąîĆïÙąĒîîđóČęĂĂĞćîü÷ÙüćöÿąéüÖĒÖŠñĎšëČĂĀčšî . ÝĆéĔĀšöĊÖćøĔßšïĆêøúÜÙąĒîîđÿĊ÷ÜĔîìčÖüćøą đóČęĂÙüćöēðøŠÜĔÿĒúąêøüÝÿĂïĕéš . ÖŠĂîÖćøðøąßčöðøąíćîìĊęðøąßčöĕéšĒÝšÜÝĞćîüîñĎšđךćðøąßčöìĆĚÜñĎšìĊęöćéšü÷êîđĂÜĒúąñĎšøĆïöĂïÞĆîìą ĔĀšìĊęðøąßčöøĆïìøćï Ēúą ĕéšĂíĉïć÷üĉíĊÖćøúÜÙąĒîîéšü÷ïĆêøúÜÙąĒîîĔĀšìøćïÖŠĂîÖćøðøąßčö 5. ðøąíćîĔîìĊðę øąßčöĕéšéćĞ đîĉîÖćøðøąßčöêćöúĞćéĆïüćøąìĊÖę ćĞ ĀîéĕüšĔîĀîĆÜÿČĂđßĉâðøąßčö ēé÷ĕöŠöÖĊ ćøđðúĊ÷ę îúĞćéĆïøąđïĊ÷ïüćøą ĒúąĕöŠöĊÖćø×ĂĔĀšìĊęðøąßčöóĉÝćøèćđøČęĂÜĂČęîìĊęĕöŠĕéšÖĞćĀîéĕüšĔîìĊęðøąßčöĒêŠĂ÷ŠćÜĔé . ðøąíćîđðŗéēĂÖćÿĔĀšöĊÖćøßĊĚĒÝÜĒúąĂõĉðøć÷ĔîĒêŠúąüćøąđðŗéēĂÖćÿĔĀšñĎšëČĂĀčšîĔßšÿĉìíĉĂ÷ŠćÜđìŠćđìĊ÷öÖĆîĔîÖćøêøüÝÿĂïñú ÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜïøĉþìĆ êúĂéÝîÿĂïëćö ĒÿéÜÙüćöÙĉéđĀĘî êŠćÜė ēé÷ïøĉþìĆ ĕéšïîĆ ìċÖðøąéĘîÿĞćÙĆâĕüšĔîøć÷ÜćîÖćøðøąßčö đóČęĂĔĀšñĎšëČĂĀčšîÿćöćøëêøüÝÿĂïĕéš 7. ÖćøĔßšÿĉìíĉĂĂÖđÿĊ÷ÜđóČęĂĂîčöĆêĉĔîĒêŠúąüćøąÖćøðøąßčöÝą÷ċéđÿĊ÷ÜךćÜöćÖđðŨîöêĉ ēé÷ĔßšüĉíĊúÜÙąĒîîĒïï Share  Vote ĀøČĂ Āčîš öĊÙąĒîîĀîċÜę đÿĊ÷Ü ÷ÖüšîüćøąìĊđę ÖĊ÷ę üÖĆï ÖćøĂîčöêĆ Öĉ ćøÖĞćĀîéÙŠćêĂïĒìîÖøøöÖćøðøąÝĞćðŘ 2555 ĔĀšđðŨîĕðêćööêĉ ×ĂÜñĎëš ĂČ Āčîš àċÜę ðøąÖĂïéšü÷ÙąĒîîđÿĊ÷ÜĕöŠîĂš ÷ÖüŠćÿĂÜĔîÿćö×ĂÜÝĞćîüîđÿĊ÷ÜìĆÜĚ Āöé×ĂÜñĎđš ךćøŠüöðøąßčöĒúąöĊÿìĉ íĉĂĂÖđÿĊ÷Ü 8. ÖŠĂîúÜöêĉĔîüćøąĔéė ðøąíćîÝąĔĀšñĎšëČĂĀčšîàĆÖëćöøć÷úąđĂĊ÷éĒúą×šĂÿÜÿĆ÷ . ðøąíćîÝąĒÝšÜêŠĂìĊęðøąßčöĔĀšúÜöêĉĔîĒêŠúąüćøąēé÷üĉíĊđðŗéđñ÷ 0. đðŗéēĂÖćÿĔĀšñĎšëČĂĀčšîúÜÙąĒîîĒêŠÜêĆĚÜÖøøöÖćøđðŨîøć÷ïčÙÙú . ĔîøąĀüŠćÜÖćøðøąßčöĀćÖöĊñëšĎ ĂČ Āčîš đךćöćøŠüöðøąßčöđóĉöę ïøĉþìĆ ÝąîĆïÝĞćîüîñĎëš ĂČ Āčîš ĒúąÝĞćîüîĀčîš ĔĀöŠìÖč ÙøĆÜĚ ìĊöę ñĊ ëšĎ ĂČ Āčîš đךć öćøŠüöðøąßčöđóĉöę ēé÷ñĎëš ĂČ Āčîš ìŠćîìĊđę ךćöćĔĀöŠĔîøąĀüŠćÜÖćøðøąßčöÿćöćøëĂĂÖđÿĊ÷ÜúÜÙąĒîîĕéšđÞóćąüćøąìĊ÷ę ÜĆ ĕöŠúÜöêĉĔî ìĊęðøąßčöđìŠćîĆĚîìĆĚÜîĊĚðøąíćîÝąÿøčðñúÖćøúÜöêĉĔîĒêŠúąüćøąĔĀšìĊęðøąßčöøĆïìøćï 2. ðøąíćîÝąĒÝšÜñúÖćøúÜÙąĒîîēé÷øąïčÝĞćîüîĀčšîìĊęúÜöêĉđĀĘîéšü÷ ĕöŠđðŨîéšü÷ ĒúąÜéĂĂÖđÿĊ÷Ü

Ļ

õć÷ĀúĆÜÖćøðøąßčöñĎšëČĂĀčšî

. ĀúĆÜÝćÖđÿøĘÝÿĉĚîÖćøðøąßčöïøĉþĆìĕéšĒÝšÜöêĉìĊęðøąßčöñĎšëČĂĀčšîñŠćîøąïï×ĂÜêúćéĀúĆÖìøĆó÷Ť ēé÷ĕéšĒÝšÜøć÷úąđĂĊ÷éñúÖćø úÜöêĉ ĒúąñúÖćøúÜÙąĒîîđÿĊ÷ÜĔîĒêŠúąüćøąđóČęĂĔĀšñĎšìĊęÿîĔÝĕéšøĆïìøćï 2. öĊÖćøÝĆéìĞćøć÷ÜćîÖćøðøąßčöđðŨîúć÷úĆÖþèŤĂÖĆ þøđÖĘïĕüšĒúąđñ÷ĒóøŠøć÷ÜćîÖćøðøąßčöõć÷Ĕî üĆî ìćÜđüĘïĕàêŤ×ĂÜïøĉþìĆ ìĊę httpwww.masterad.cominvestor.html ïøĉþĆìĕéšøĆïÖćøðøąđöĉîñúÖćøÝĆéðøąßčöñĎšëČĂĀčšîĂ÷ĎŠĔîđÖèæŤéĊđ÷Ċę÷ö đðŨîđüúć 5 ðŘêĉéêŠĂÖĆî 2550 255 ĒúąĔîðŘ 2555 ïøĉþĆì ĕéšøĆïÖćøðøąđöĉîñúÖćøÝĆéðøąßčöñĎšëČĂĀčšîĂ÷ĎŠĔîđÖèæŤéĊđúĉý 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ïøĉþĆìðäĉïĆêĉêŠĂñĎšëČĂĀčšîìčÖøć÷Ă÷ŠćÜđðŨîíøøöĒúąđìŠćđìĊ÷öÖĆî ìĆĚÜñĎšëČĂĀčšîìĊęđðŨîñĎšïøĉĀćøĒúąñĎšëČĂĀčšîìĊęĕöŠđðŨîñĎšïøĉĀćø îĆÖúÜìčî ÿëćïĆî øüöìĆĚÜñĎšëČĂĀčšîêŠćÜßćêĉ ēé÷÷ċéĀúĆÖðäĉïĆêĉéĆÜêŠĂĕðîĊĚ


54 ÖćøðøąßčöñĎšëČĂĀčšî ĔîðŘ 2555 ïøĉþĆìĕéšÝĆéÖćøðøąßčöÿćöĆâñĎšëČĂĀčšîðøąÝĞćðŘ ēé÷ïøĉþĆìĕéšðäĉïĆêĉêŠĂñĎšëČĂĀčšîìčÖòść÷Ă÷ŠćÜđìŠćđìĊ÷öÖĆî øć÷úąđĂĊ÷ééĆÜîĊĚ

Ļ Ļ Ļ

Ļ Ļ

ÖćøđÿîĂüćøąÖćøðøąßčöđóĉęöđêĉöĒúąđÿîĂßČęĂïčÙÙúđóČęĂĒêŠÜêĆĚÜđðŨîÖøøöÖćø ĔîÖćøðøąßčöÿćöĆâðøąÝĞćðŘ ĔîðŘ 2555 ïøĉþĆì ĕéšđñ÷ĒóøŠÝéĀöć÷ëċÜñĎëš ĂČ Āčîš ñŠćîøąïï×ĂÜêúćéĀúĆÖìøĆó÷Ť đóČĂę ĔĀšñëšĎ ĂČ Āčîš ÿŠüîîšĂ÷đÿîĂđøČĂę ÜđóČĂę ïøøÝčđðŨîüćøąÖćøðøąßčö ĒúąđÿîĂßČęĂïčÙÙúđóČęĂđךćøĆïÖćøóĉÝćøèćđúČĂÖêĆĚÜđðŨîÖøøöÖćøïøĉþĆìêćöÖøąïüîÖćøÿøøĀć×ĂÜđðŨîÖćøúŠüÜĀîšćÖŠĂîÖćø ðøąßčöÿćöĆâñĎšëČĂĀčšîêćöĀúĆÖđÖèæŤìĊęïøĉþĆìÖĞćĀîé Ēúąđñ÷ĒóøŠïîđüĘïĕàêŤ×ĂÜïøĉþĆììĊę httpwww.masterad.com investor.html ÖćøđóĉęöüćøąÖćøðøąßčöēé÷ĕöŠĕéšĒÝšÜđðŨîÖćøúŠüÜĀîšć ĔîÖćøðøąßčöÿćöĆâñĎšëČĂðøąÝĞćðŘ 2555 ïøĉþĆìĕöŠöĊÖćøđóĉęöüćøąÖćøðøąßčöĔîüĆîðøąßčöēé÷ĕöŠĕéšĒÝšÜĕüšúŠüÜĀîšć ÖćøöĂïÞĆîìąĔĀšñĎšĂČęîđךćøŠüöðøąßčöĒìî ÿĞćĀøĆïñĎšëČĂĀčšîìĊęđךćðøąßčöđĂÜĕöŠĕéš ÿćöćøëöĂïÞĆîìąĔĀšïčÙÙúĂČęîđךćøŠüöðøąßčöĒúąĂĂÖđÿĊ÷ÜúÜÙąĒîîĒìîēé÷ÖøĂÖ ĒïïĔîĀîĆÜÿČĂöĂïÞĆîìą Ēïï × ìĊęïøĉþĆìĒîïĕðóøšĂöÖĆïĀîĆÜÿČĂđßĉâðøąßčö àċęÜñĎšëČĂĀčšîÿćöćøëÖĞ ćĀîéìĉýìćÜĔîÖćø ĂĂÖđÿĊ÷Üĕéš îĂÖđĀîČĂÝćÖîĆĚîïøĉþĆìĕéšđÿîĂìćÜđúČĂÖēé÷ÖćøĒÝšÜßČęĂÖøøöÖćøĂĉÿøą×ĂÜïøĉþĆìÝĞćîüî 2 ìŠćî đóČęĂĔĀšñĎšëČĂĀčšî ìĊęđךćøŠüöðøąßčöĕöŠĕéšöĂïĂĞćîćÝĔĀšïčÙÙúéĆÜÖúŠćüđךćðøąßčöĒúąúÜÙąĒîîđÿĊ÷ÜĒìî ĔîÖćøðøąßčöÿćöĆâñĎšëČĂĀčšîðøąÝĞćðŘ 2555 ĕöŠöĊñĎšëČĂĀčšîöĂïĂĞćîćÝĔĀš ÖøøöÖćøĂĉÿøą×ĂÜïøĉþĆìđךćøŠüöðøąßčöĒêŠĂ÷ŠćÜĔé ÖćøĔßšïĆêøúÜÙąĒîîđÿĊ÷Ü ÖćøúÜÙąĒîîđÿĊ÷ÜóĉÝćøèćÖćøðøąßčöĔîĒêŠúąüćøą ïøĉþĆìÝąđúČĂÖĔßšüĉíĊúÜÙąĒîîĒïï Share  Vote ĀøČĂ Āčšî öĊÙąĒîîĀîċęÜđÿĊ÷Ü ēé÷ÝąĔßšïĆêøúÜÙąĒîîÿĊ÷Ü đóČęĂÙüćöēðøŠÜĔÿĒúąÿćöćøëêøüÝÿĂïĕéš ÖćøđðŗéēĂÖćÿĔĀšñĎšëČĂĀčšîĕéšĔßšÿĉìíĉĔîÖćøĒêŠÜêĆĚÜÖøøöÖćøđðŨîøć÷Ùî ĔîÖćøðøąßčöÿćöĆâñĎšëČĂĀčšîðøąÝĞćðŘ 2555 øąđïĊ÷ïüćøąìĊę 5 ĂîčöĆêĉĒêŠÜêĆĚÜÖøøöÖćøĔĀöŠĒìîÖøøöÖćøìĊęóšîÝćÖêĞćĒĀîŠÜêćö ÖĞćĀîéüćøą ïøĉþĆì đðŗéēĂÖćÿĔĀšñĎšëČĂĀčšîÿćöćøëĔßšÿĉìíĉĂĂÖđÿĊ÷ÜđúČĂÖêĆĚÜÖøøöÖćøđðŨîøć÷ïčÙÙú ēé÷ïøĉþĆìĕéšđÖĘïïĆêøúÜ ÙąĒîîđÿĊ÷ÜÝćÖñĎšëČĂĀčšîìčÖøć÷ìĊęđךćøŠüöðøąßčö ìĆĚÜÖøèĊìĊęñĎšëČĂĀčšî đĀĘîéšü÷ ĕöŠđĀĘîéšü÷ ĀøČĂÜéĂĂÖđÿĊ÷Ü

öćêøÖćøðŜĂÜÖĆîÖøøöÖćøĒúąñĎšïøĉĀćøĔߚךĂöĎúõć÷ĔîđóČęĂĀćñúðøąē÷ßîŤĔĀšĒÖŠêîđĂÜĀøČĂñĎšĂČęîĔîìćÜöĉßĂï 1 ÖćøđךćëċÜךĂöĎú×ĂÜïøĉþĆì ïøĉþĆì ÝąĕöŠđúČĂÖðäĉïĆêĉêŠĂñĎšëČĂĀčšîÖúčŠöĔéÖúčŠöĀîċęÜđðŨîóĉđýþ ñĎšëČĂĀčšîìčÖìŠćîöĊÿĉìíĉđךćëċÜךĂöĎú×ĂÜïøĉþĆììĊęđðŗéđñ÷ĕéšñŠćîߊĂÜìćÜ êĉéêŠĂêŠćÜė Ă÷ŠćÜđìŠćđìĊ÷öÖĆî øüöìĆÜĚ ÝąĕéšøïĆ ÖćøðäĉïêĆ Ăĉ ÷ŠćÜđĀöćąÿö ĒúąĕéšøïĆ ×šĂöĎúđóĊ÷ÜóĂêćöìĊę ïøĉþìĆ đðŗéđñ÷ߊĂÜìćÜêŠćÜė öĊéÜĆ îĊĚ Ļ ēìøýĆóìŤ 02888 êŠĂ 87 Ļ 8ebsite httpwww.masterad.com ĒñîÖîĆÖúÜìčîÿĆöóĆîíŤ ir!masterad.com ïøĉþĆìÝąĕöŠđðŗéđñ÷ךĂöĎúìĊęöĊîĆ÷ÿĞćÙĆâìĊę÷ĆÜĕöŠĕéšđðŗéđñ÷êŠĂÿćíćøèßîĔĀšĒÖŠóîĆÖÜćîìĊęĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê ÖúčŠöïčÙÙú ĀøČĂïčÙÙú ĂČęîĔé øüöëċÜÿČęĂöüúßîĒúąîĆÖüĉđÙøćąĀŤ ÝîÖüŠćךĂöĎúÝąĕéšđðŗéđñ÷êŠĂÿćíćøèąßîĒúšü ÖøèĊìĊęöĊÙüćöÝĞćđðŨîìćÜíčøÖĉÝêšĂÜđðŗéđñ÷ךĂöĎúĒÖŠ ñĎšđÖĊę÷üךĂÜ ñĎšêøüÝÿĂïïĆâßĊ íîćÙćø ìĊęðøċÖþćìćÜÖćøđÜĉî ìĊęðøċÖþćÖãĀöć÷ ĀøČĂ ìĊęðøċÖþćĂČęîė ïøĉþĆìÝąéĞćđîĉîÖćøđóČęĂĔĀšĒîŠĔÝüŠćïčÙÙú éĆÜÖúŠćüĕéšĔßšÙüćöøąöĆéøąüĆÜđóČęĂøĆÖþćĕüšàċęÜÙüćöúĆï ĀćÖöĊךĂöĎúìĊęĕöŠÙüøëĎÖđðŗéđñ÷ĕéšđñ÷ĒóøŠĂĂÖĕð ïøĉþĆìÝąđðŗéđñ÷ךĂöĎúéĆÜÖúŠćüêŠĂ ÿćíćøèąßîēé÷ìĆîìĊ ēé÷ïøĉþĆìÝąðäĉïĆêĉêćöÖã×ĂÜêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤđÖĊę÷üÖĆïÖćøĂĂÖ׊ćü Ēúą×šĂÖĞćĀîéĂČęîė ĀøČĂĀćÖÝĞćđðŨîïøĉþĆìÝąĒÝšÜ êŠĂêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤđóČĂę ×ĂøąÜĆïÖćøàČĂĚ ×ć÷ĀúĆÖìøĆó÷ŤđðŨîÖćøßĆüę ÙøćüĔîïćÜÿëćîÖćøèŤ×Ăš öĎúĂćÝêšĂÜëĎÖßąúĂêŠĂÖćøđðŗéđñ÷êŠĂÿćíćøèßî éšü÷đĀêčñúìćÜíčøÖĉÝ ÝîÖüŠćÝąëċÜđüúćìĊęđĀöćąÿöìĊęÝąđðŗéđñ÷êŠĂÿćíćøèąßî ĀćÖÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìöĊÖćøàČĚĂ×ć÷Āčšî×ĂÜïøĉþĆì ÝąêšĂÜ øć÷ÜćîêŠĂìĊęðøąßčöÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìđóČęĂĔĀšìĊęðøąßčöøĆïìøćïĔîÖćøðøąßčöÙøĆĚÜëĆéĕð


55 ߊüÜđüúćÖŠĂîÝĆéÿŠÜÜïÖćøđÜĉî ïøĉþĆìÝąĀúĊÖđúĊę÷ÜÖćøĔĀš×šĂöĎúđÖĊę÷üÖĆïñúÖćøéĞćđîĉîÜćîìĊęöĊñúÖøąìïêŠĂøćÙćĀčšî ĀøČĂ đðŨîðøąē÷ßîŤêŠĂñĎšĔéñĎšĀîċęÜēé÷đÞóćą ĔîߊüÜđüúćÖŠĂîìĊęÝąöĊÖćøÝĆéÿŠÜÜïÖćøđÜĉîĔĀšêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ ēé÷đøĉęöêĆĚÜĒêŠüĆîÿĉĚîÿčéĕêøöćÿÝîÖøąìĆęÜïøĉþĆìĕéšĒÝšÜñú ðøąÖĂïÖćøĂ÷ŠćÜđðŨîìćÜÖćøñŠćîøąïïÖćøÝĆéÿŠÜ׊ćü×ĂÜêúćéĀúĆÖìøĆó÷Ť Öćøđðŗéđñ÷ךĂöĎúÿŠüîĕéšđÿĊ÷ ÙèąÖøøöÖćøđĀĘîßĂïĔĀšÖćĞ ĀîéĒîüðäĉïêĆ đĉ øČĂę ÜÖćøđðŗéđñ÷ךĂöĎúÿŠüîĕéšđÿĊ÷×ĂÜÖøøöÖćøĒúąñĎïš øĉĀćøđóČĂę ÙüćöēðøŠÜĔÿĒúąðŜĂÜÖĆî ðŦâĀćÖćø×ĆéĒ÷šÜ×ĂÜñúðøąē÷ßîŤ éĆÜîĊĚ . ÖøøöÖćøÝąêšĂÜĒÝšÜĔĀšïøĉþĆììøćïēé÷ĕöŠßĆÖßšćđöČęĂÖøøöÖćøĒúąïčÙÙúĔîÙøĂïÙøĆüöĊÿŠüîøŠüöĀøČĂđðŨîñĎšëČĂĀčšîĔîÖĉÝÖćøĔéė àċÜę ĂćÝöĊñúðøąē÷ßîŤĀøČĂđÖĉéÙüćö×ĆéĒ÷šÜ öĊÿüŠ îĕéšđÿĊ÷ēé÷êøÜĀøČĂēé÷ĂšĂöĔîÿĆââćĔéė ìĊïę øĉþìĆ ìĞć×ċîĚ ĀøČĂđךćëČĂĀúĆÖìøĆó÷Ť ĔîïøĉþĆìĀøČĂïøĉþĆìĔîđÙøČĂ 2. ĔîÖøèĊìĊęóîĆÖÜćîĒúąïčÙÙúĔîÙøĂïÙøĆüđךćĕðöĊÿŠüîøŠüö ĀøČĂđðŨîñĎšëČĂĀčšîĔîÖĉÝÖćøĔéė àċęÜĂćÝöĊñúðøąē÷ßîŤĀøČĂÖŠĂĔĀšđÖĉé Ùüćö×ĆéĒ÷šÜìćÜíčøÖĉÝêŠĂïøĉþĆì ÝąêšĂÜĒÝšÜĔĀšðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęïøĉĀćøìøćïđðŨîúć÷úĆÖþèŤĂĆÖþøēé÷ÖøøöÖćøĒúąñĎšïøĉĀćø ÝąêšĂÜĒÝšÜךĂöĎúĔĀšđú×ćîčÖćøïøĉþĆìĒúąÙèąÖøøöÖćøìøćï ìĆĚÜîĊĚ ÖøøöÖćøĒúąñĎšïøĉĀćøìĊęöĊÿŠüîĕéšđÿĊ÷ÝąêšĂÜÜéđüšîÝćÖÖćø øŠüöĂõĉðøć÷ĔĀšÙüćöđĀĘî ĀøČĂúÜÙąĒîîđÿĊ÷ÜĔîüćøąéĆÜÖúŠćü 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ïøĉþĆìïøĉĀćøÜćîēé÷ÙĞćîċÜëċÜÖćøøĆÖþćñúðøąē÷ßîŤ×ĂÜïøĉþĆìÙüïÙĎŠĕðÖĆïÙĞćîċÜëċÜñúðøąē÷ßîŤ ÿĉìíĉ ĒúąÙüćöđìŠćđìĊ÷öÖĆî×ĂÜñĎšöĊ ÿŠüîĕéšđÿĊ÷ĕéšĒÖŠ ñĎšëČĂĀčšî óîĆÖÜćî úĎÖÙšć đÝšćĀîĊĚ ÙĎŠĒ׊Ü×Ćî ĒúąÙüćöøĆïñĉéßĂïêŠĂÿĆÜÙöĒúąÿŠüîøüö ēé÷÷ċéĀúĆÖðäĉïĆêĉêŠĂñĎšöĊÿŠüîĕéšđÿĊ÷ éĆÜîĊĚ

Ļ

ñĎšëČĂĀčšî ïøĉþĆìéĞćđîĉîíčøÖĉÝēé÷ÙĞćîċÜëċÜñúðøąē÷ßîŤêŠĂñĎšëČĂĀčšîĒúąñĎšöĊÿŠüîĕéšđÿĊ÷ìčÖøć÷ēé÷đìŠćđìĊ÷öÖĆî öčŠÜđîšîìĊęÝąÿøšćÜÙüćööĆęîÙÜĒúą ÖćøđÝøĉâđêĉïēêĔĀšĒÖŠíčøÖĉÝđóČęĂÙüćöÿćöćøëĔîÖćøĒ׊Ü×Ćîøą÷ą÷ćüĒúąÿøšćÜñúêĂïĒìîìĊęéĊĔĀšÖĆïñĎšëČĂĀčšîîĂÖÝćÖîĊĚ ñĎšëČĂĀčšî÷ĆÜöĊÿĉìíĉĔîÖćø öĊÿŠüîøŠüöĔîÖćøøĆïìøćïĒúąêĆéÿĉîĔÝĔîđøČęĂÜÿĞćÙĆâĔéė ìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆïÖćøđðúĊę÷îĒðúÜÖćøéĞćđîĉîÖĉÝÖćø×ĆĚîóČĚîåćî

Ļ

óîĆÖÜćî ïčÙúćÖø×ĂÜïøĉþĆììčÖÙîđðŨîÿŠüîÿĞćÙĆâìĊęÿčéĔîÖćøéĞćđîĉîíčøÖĉÝ ïøĉþĆìÝċÜĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâÖĆïóîĆÖÜćîìčÖÙîĕöŠüŠćÝąìĞćÜćîĂ÷ĎŠĔî ÿŠüîĔé òść÷Ĕé ēé÷ðøćýÝćÖÖćøđúČĂÖðäĉïĆêĉ ēé÷ÿŠÜđÿøĉöĔĀšïčÙúćÖøøĎšøĆÖÿćöĆÙÙĊ ĕüšđîČĚĂđßČęĂĔÝÖĆî ĕöŠĒïŠÜòŦÖĒïŠÜòść÷ ðäĉïĆêĉêŠĂÖĆîĂ÷ŠćÜÿčõćó ĒúąđÙćøóĔîýĆÖéĉýĝ øĊÙüćöđðŨîöîčþ÷Ť ēé÷ÖćøÿøšćÜÿõćóĒüéúšĂöĔîÖćøìĞćÜćîìĊéę Ċ öĊÙüćöðúĂéõĆ÷ ÝŠć÷ÙŠćêĂïĒìîìĊđę ĀöćąÿöÖĆïÖćøìĞćÜćî öĊÿüĆÿéĉÖćøìĊęéĊĔĀšÖĆïóîĆÖÜćî ĒúąÝĆéĀćîüĆêÖøøöĒúąđìÙēîēú÷ĊĔĀöŠöćÿîĆïÿîčîÖćøìĞćÜćî ÿîĆïÿîčîÖćøóĆçîćÙüćöÿćöćøëÖćøìĞćÜćî øąéĆïöČĂĂćßĊóĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜĔĀšÙüćööĆęîĔÝĔîÙčèõćóßĊüĉêÖćøìĞćÜćî×ĂÜóîĆÖÜćîìĆéđìĊ÷öïøĉþĆìßĆĚîîĞć

Ļ

ÙĎŠÙšć ĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâĔîÖøąïüîÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéĀć àċęÜđðŨîÖøąïüîÖćøÿĞćÙĆâđóČęĂÖĞćĀîéÙŠćĔߚ݊ć÷ ĒúąÙčèõćóÿĉîÙšć ĒúąïøĉÖćøìĊę ÝąîĞćöć ĔßšéĞćđîĉîÖĉÝÖćø ēé÷öĊÖćøÝĆéêĆĚÜÙèąÖøøöÖćø Supplier đóČęĂìĞćÖćøÙĆéđúČĂÖ supplier Ă÷ŠćÜđðŨîíøøö ĒúąöĊĀúĆÖđÖèæŤĔîÖćøÙĆéđúČĂÖĂ÷ŠćÜ ßĆéđÝî ĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâÖĆïÙĎŠÙšć ĂĆîđðŨîïčÙÙúÿĞćÙĆâìĊęߊü÷đĀúČĂ Ēúąó÷čÜÖćøéĞćđîĉîíčøÖĉÝàċęÜÖĆîĒúąÖĆî ðäĉïĆêĉêŠĂÙĎŠÙšćĂ÷ŠćÜđÿöĂõćÙïîóČĚîåćî ×ĂÜÖćøĒ׊Ü×ĆîìĊęđðŨîíøøö ĒúąđÙćøóàċęÜÖĆîĒúąÖĆî

Ļ

đÝšćĀîĊĚ ïøĉþĆì ĕéšðäĉïĆêĉêĆüđðŨîúĎÖĀîĊĚìĊęéĊēé÷ÙĞćîċÜëċÜðøąē÷ßîŤÿĎÜÿčé×ĂÜìĆĚÜÿĂÜòść÷ ĀúĊÖđúĊę÷ÜÿëćîÖćøèŤìĊęìĞćĔĀšđÖĉéÙüćö×ĆéĒ÷šÜìćÜ ñúðøąē÷ßîŤ ēé÷öĊîē÷ïć÷ßĞćøąĀîĊĚĔĀšêøÜêćöÖĞćĀîéđüúć ĒúąðäĉïĆêĉêćöđÜČęĂîĕ××ĂÜđÝšćĀîĊĚĂ÷ŠćÜđÙøŠÜÙøĆé îĂÖÝćÖîĊĚ ïøĉþĆì÷ĆÜĔĀšÙüćö öĆęîĔÝÖĆïđÝšćĀîĊĚ ÖøèĊĀćÖêšĂÜÖćøĔĀšïøĉþĆìĂĂÖĀîĆÜÿČĂÙĞĚćðøąÖĆîÖćøßĞćøąĀîĊĚ đóČęĂÙüćööĆęîĔÝĔîÖćøÝŠć÷ßĞćøąĀîĊĚ øüöëċÜÖćøðäĉïĆêĉÖĆïđÝšćĀîĊĚ đðøĊ÷ïđÿöČĂîóĆîíöĉêøìćÜÖćøÙšć


56

Ļ

úĎÖÙšć ïøĉþĆìöčŠÜöĆęîìĊęÝąÿøšćÜÙüćöđðŨîĀîċęÜĔîĔÝúĎÖÙšćêúĂéĕðéšü÷ÖćøîĞćđìÙēîēú÷ĊĒúąîüĆêÖøøöĔĀöŠė öćðøą÷čÖêŤĔßšđîšîÖćøïøĉÖćøìĊęöĊ ÙčèõćóĂ÷ŠćÜêŠĂđîČĂę ÜêćöÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜúĎÖÙšćđóČĂę øĆÖþćåćîúĎÖÙšćđÖŠćĒúą×÷ć÷åćîúĎÖÙšćĔĀöŠøüöìĆÜĚ Öćø÷ċéëČĂĔîÖćøĔĀšïøĉÖćøìĊöę ÙĊ è č õćó Ă÷ŠćÜêŠĂđîČĂę ÜêćöÙüćöêšĂÜÖćøĒúąđĀîČĂÙüćöÙćéĀöć÷×ĂÜúĎÖÙšćĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉñúĒúąðøąÿĉìíĉõćóéšü÷îē÷ïć÷ÙčèõćóìĊüę ćŠ ĶÿøšćÜÿøøÙŤ ÿČęĂ ÷ċéëČĂÙčèõćóķïøĉþĆì ĕéšÝĆéĔĀšöĊÖĉÝÖøøöÿĞćĀøĆïúĎÖÙšćĒúąÿøšćÜÙüćöĂïĂčŠîĔĀšÖĆïúĎÖÙšćđðøĊ÷ïđÿöČĂîúĎÖÙšćđðŨîÙîĔîÙøĂïÙøĆüđéĊ÷üÖĆî

Ļ

ÙĎŠĒ×ŠÜ ïøĉþìĆ ÷ċéĀúĆÖÖćøéĞćđîĉîíčøÖĉÝĔîÖøĂïÖêĉÖć×ĂÜÖćøĒ׊Ü×ĆîĂ÷ŠćÜ÷čêíĉ øøö öĊÝøø÷ćïøøè ĒúąĂ÷ĎĔŠ îÖøĂïÖãĀöć÷ĀúĊÖđúĊ÷ę ÜüĉíÖĊ ćø ìĊęĕöŠÿčÝøĉêđóČęĂöčŠÜìĞćúć÷ÙĎŠĒ׊ÜìćÜÖćøÙšć ĕöŠìĞćúć÷ßČęĂđÿĊ÷Ü×ĂÜÙĎŠĒ׊ÜìćÜÖćøÙšćéšü÷ÖćøÖúŠćüĀćĔîìćÜøšć÷ĒúąĕöŠÖøąìĞćÖćøĔéė ìĊęđðŨîÖćø úąđöĉéÿĉìíĉ×ĂÜÙĎŠĒ׊ÜìćÜÖćøÙšć

Ļ

ÿĆÜÙöĒúąÿĉęÜĒüéúšĂö ïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé öĀćßî ĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâêŠĂÖćøÿøšćÜÿøøÙŤĒúąÝĆéÖĉÝÖøøöđóČęĂÖćøÿČęĂÿćøÖćøêúćéöćêúĂé ēé÷öĊ üĆêëčðøąÿÜÙŤĀúĆÖđóČęĂÿøšćÜÖćøÿČęĂÿćøøąĀüŠćÜĂÜÙŤÖø úĎÖÙšć ÙĎŠÙšć ñĎšëČĂĀčšî øüöëċÜðøąßćßîìĆęüĕð ĔĀšöĊÙüćöđךćĔÝĔîøĎðĒïïÖćøéĞćđîĉîíčøÖĉÝ ×ĂÜĂÜÙŤÖø ĂĊÖìĆĚÜđóČęĂđðŨîĒÖîîĞćĔîÖćøóĆçîćüÜÖćø ÿČęĂēÛþèćîĂÖïšćîĔĀšÖšćüĕðךćÜĀîšćĂ÷ŠćÜĕöŠĀ÷čé÷ĆĚÜ îĂÖđĀîČĂÝćÖÙüćööčŠÜöĆęîĔîÖćø éĞćđîĉîíčøÖĉÝêćöĀúĆÖíøøöćõĉïćú éšü÷ÙüćöēðøŠÜĔÿĒúąđðŨîíøøö đóČęĂĔĀšđÖĉéÙüćöóċÜóĂĔÝÿĎÜÿčé×ĂÜúĎÖÙšćĒúšü ïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé öĀćßî ÷ĆÜöĊđÝêîćĒîŠüĒîŠĔîđøČĂę ÜÙüćöøĆïñĉéßĂïêŠĂÿĆÜÙö ĒúąÿĉÜę ĒüéúšĂö ēé÷ĔĀšÖćøÿîĆïÿîčîÖĉÝÖøøö øĉđøĉöę éĞćđîĉîēÙøÜÖćøêŠćÜė đóČĂę ßčößî ĒúąÿĆÜÙöĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜēé÷ĕöŠĀüĆÜñúêĂïĒìîĔéė đóČęĂđðŨîĀîċęÜĔîĂÜÙŤÖøìĊęöĊđÝêÝĞćîÜ êšĂÜÖćøøĆïñĉéßĂïêŠĂÿĆÜÙöĂ÷ŠćÜĒìšÝøĉÜ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ïøĉþĆìöĊîē÷ïć÷ĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâêŠĂÖćøđðŗéđñ÷ךĂöĎúĒúąÙüćöēðøŠÜĔÿĔîÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćø×ĂÜïøĉþĆì ēé÷ĔîðŘ 2555 ïøĉþĆìĕéš đðŗéđñ÷ךĂöĎúìĊđę ÖĊ÷ę üךĂÜÖĆïïøĉþìĆ ìĆÜĚ ×šĂöĎúìćÜÖćøđÜĉîĒúą×šĂöĎúĂČîę ėĂ÷ŠćÜëĎÖêšĂÜÙøïëšüî ēðøŠÜĔÿ Ēúąõć÷ĔîđüúćìĊđę ĀöćąÿöêćöךĂÖĞćĀîé ×ĂÜ Öúê. ĒúąêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ éĆÜøć÷úąđĂĊ÷éêŠĂĕðîĊĚ

Ļ Ļ Ļ Ļ Ļ Ļ

ĕéšÝĆéÿŠÜøć÷ÜćîìćÜÖćøđÜĉîĒúąøć÷ÜćîđøČęĂÜĂČęî đߊî ÖćøđðúĊę÷îĒðúÜÖøøöÖćøĒúąÖćøđðúĊę÷îĒðúÜÖćøëČĂÙøĂÜĀúĆÖìøĆó÷Ť ×ĂÜÖøøöÖćø đðŨîêšî êŠĂ Öúê. ĒúąêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ õć÷ĔîđüúćìĊęÖĞćĀîé ĕéšđðŗéđñ÷åćîąìćÜÖćøđÜĉîĒúą×šĂöĎúĂČęîė đߊî úĆÖþèąÖćøðøąÖĂïíčøÖĉÝ õćüąÖćøĒ׊Ü×Ćî ÙüćöđÿĊę÷ÜìćÜ íčøÖĉÝ ÖćøëČĂÙøĂÜĀúĆÖìøĆó÷Ť×ĂÜÖøøöÖćøĒúąñĎšïøĉĀćø øć÷ÖćøìĊęđÖĊę÷üē÷ÜÖĆî ĒúąÖćøðäĉïĆêĉêćöîē÷ïć÷ÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćø đðŨîêšî Ĕîøć÷ÜćîðøąÝĞćðŘĒúąĔîĒïï 5 ĕéšđðŗéđñ÷ךĂöĎúđÖĊę÷üךĂÜÖĆïךĂöĎúìćÜÖćøđÜĉîĒúą×šĂöĎúĂČęîė Ă÷ŠćÜëĎÖêšĂÜÙøïëšüîĔîđüĘïĕàêŤ×ĂÜïøĉþĆì httpwww.masterad.cominvestor.html ðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęïøĉĀćøĕéšóïðąÖĆïñĎšúÜìčî îĆÖüĉđÙøćąĀŤĀúĆÖìøĆó÷Ť ĒúąñĎšÿČęĂ׊ćü ĔîÜćî Set In The $ity ĔîÿŠüî×ĂÜ Investor $lassroom ïøĉþĆìöĊĀîŠü÷ÜćîñĎšúÜìčîÿĆöóĆîíŤàċęÜñĎšëČĂĀčšîĒúąïčÙÙúĂČęîÿćöćøëêĉéêŠĂĕéšìĊę

ĒñîÖîĆÖúÜìčîÿĆöóĆîíŤ

ĂĊđöúúŤ 8FCTJUF ÝéĀöć÷

Ùčèíöîüøøè îøĉîìüćîĉß đú×ćîčÖćøïøĉþĆì Ùčè ÿč×ĔÝ üĉøčāöćÿ I3$oordinator ēìøýĆóìŤ 02 888 êŠĂ 87 ēìøÿćø 02 88 I3!masterad.com httpwww.masterad.cominvestor.html đú×ćîčÖćøïøĉþĆì ïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé öĀćßî

đú×ìĊę ßĆĚî  àĂ÷úćéóøšćü ëîîúćéóøšćü Ē×üÜÝĂöóú đ×êÝêčÝĆÖø ÖøčÜđìóĄ 000


57 ÖćøéĎĒúđøČęĂÜÖćøĔߚךĂöĎúõć÷Ĕî ïøĉþĆìĕéšÝĆéĔĀšöĊøąïïðŜĂÜÖĆîĒúąêøüÝÿĂïÖćøĔߚךĂöĎúõć÷ĔîđóČęĂðøąē÷ßîŤÿŠüîêîĔîìćÜöĉßĂï ēé÷ïøĉþĆìöĊöêĉĔĀšÙèąÖøøöÖćø ĒúąñĎšïøĉĀćø×ĂÜïøĉþĆìêšĂÜøć÷ÜćîÖćøđðúĊę÷îĒðúÜÖćøëČĂÙøĂÜĀúĆÖìøĆó÷Ť×ĂÜïøĉþĆìêŠĂÿĞ ćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÖĞćÖĆïĀúĆÖìøĆó÷ŤĒúą êúćéĀúĆÖìøĆó÷Ť Öúê. ĀšćöÖøøöÖćø ñĎšïøĉĀćø ĒúąóîĆÖÜćî ×ĂÜïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆïךĂöĎúõć÷Ĕîđðŗéđñ÷ךĂöĎúéĆÜÖúŠćüĒÖŠïčÙÙúõć÷îĂÖ ĀøČĂïčÙÙúìĊęĕöŠöĊĀîšćìĊęđÖĊę÷üךĂÜ øüöìĆĚÜĀšćöÖøøöÖćø ñĎšïøĉĀćø ĒúąóîĆÖÜćî×ĂÜïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆïÖćøÝĆéìĞćøć÷ÜćîìćÜÖćøđÜĉîĀøČĂךĂöĎú ìĊęđÖĊę÷üךĂÜĂČęîàČĚĂĀøČĂ×ć÷ĀúĆÖìøĆó÷Ť×ĂÜïøĉþĆìÖŠĂîÖćøðøąÖćýÜïÖćøđÜĉî ïøĉþĆìÝąĔßšïìúÜēìþÿĎÜÿčé ĀćÖóïüŠćñĎšïøĉĀćøĕéšĔߚךĂöĎúõć÷Ĕî ĀøČĂöĊÙüćöðøąóùêĉìĊęÿŠĂĕðĔîìćÜìĊęÝąìĞćĔĀšïøĉþĆì ĀøČĂñĎšëČĂĀčšî ĕéšøĆïÙüćöđÿČęĂöđÿĊ÷ĒúąđÿĊ÷Āć÷ àċęÜĕéšÖĞćĀîéĕüšĂ÷ŠćÜßĆéđÝîĔîÙĎŠöČĂ×ĂÜÙèą ÖøøöÖćøïøĉþĆì Öćøđðŗéđñ÷ךĂöĎúÙŠćêĂïĒìîÖøøöÖćøĒúąñĎšïøĉĀćø ÙŠćêĂïĒìîÖøøöÖćø×ĂÜïøĉþĆìđðŨîĕðêćööêĉìĊęĕéšøĆïÖćøĂîčöĆêĉÝćÖìĊęðøąßčöñĎšëČĂĀčšî ēé÷ÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìÝąđðŨîñĎšóĉÝćøèć ÖĞćĀîéÙŠćêĂïĒìî ìĆÜĚ îĊÖĚ ćøÖĞćĀîéÙŠćêĂïĒìî×ĂÜïøĉþìĆ ĕöŠĕéšñćŠ îÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćÙŠćêĂïĒìî đîČĂę ÜÝćÖïøĉþìĆ ÷ĆÜĕöŠöÙĊ èąÖøøöÖćø ßčééĆÜÖúŠćü ÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìÝąóĉÝćøèćÖćøÖĞćĀîéÙŠćêĂïĒìîÙèąÖøøöćøïøĉþĆì ēé÷ÖćøđìĊ÷ïđÙĊ÷ÜÖĆïĂčêÿćĀÖøøöđéĊ÷üÖĆî Ēúą îĞćđÿîĂêŠĂìĊðę øąßčöñĎëš ĂČ Āčîš đóČĂę óĉÝćøèćĂîčöêĆ ĉ ĔĀšÖøøöÖćøïøĉþìĆ ÖøøöÖćøêøüÝÿĂï ĒúąÖøøöÖćøïøĉĀćø ĕéšøïĆ ÙŠćđïĊ÷Ě ðøąßčöđÞóćąĔîÙøĆÜĚ ìĊęöćðøąßčö ēé÷öĊÙŠćêĂïĒìîĒêŠúąêĞćĒĀîŠÜéĆÜîĊĚ . ðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆì ĒúąðøąíćîÖøøöÖćøêøüÝÿĂïĕéšøĆïøć÷úą 20,000 ïćìÙøĆĚÜ 2. øĂÜðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆì 5,000 ïćìÙøĆĚÜ . ÖøøöÖćøïøĉþĆì ĒúąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïøć÷úą 0,000 ïćìÙøĆĚÜ . ÖøøöÖćøïøĉĀćø øć÷úą 5,000 ïćìÙøĆĚÜ 5. ĔĀšÖøøöÖćøïøĉþĆì ĒúąÖøøöÖćøêøüÝÿĂï đÞóćąÖøøöÖćøĂĉÿøąĕéšøĆïïĞćđĀîĘÝðøąÝĞćðŘ ìĆĚÜîĊĚïøĉþĆìĕéšđðŗéđñ÷ךĂöĎúøć÷úąđĂĊ÷éÙŠćêĂïĒìîÖøøöÖćøđðŨîøć÷ïčÙÙú Āîšć ĒúąñĎšïøĉĀćø Āîšć ĕéšđðŗéđñ÷ךĂöĎúĕüš Ēúšüêćöøć÷úąđĂĊ÷é ÖćøÝĆéìĞćøć÷ÜćîìćÜÖćøđÜĉî ÖøøöÖćøïøĉþĆìÝĆéĔĀšöĊÖøøöÖćøêøüÝÿĂïđóČęĂìĞćĀîšćìĊęĔîÖćøÿĂïìćîĔĀšïøĉþĆìöĊøć÷ÜćîìćÜÖćøđÜĉîĂ÷ŠćÜëĎÖêšĂÜ Ēúąđðŗéđñ÷ Ă÷ŠćÜđóĊ÷ÜóĂ øüöìĆĚÜÖøøöÖćø÷ĆÜÝĆéìĞćøć÷ÜćîÙüćöøĆïñĉéßĂï×ĂÜÖøøöÖćøêŠĂøć÷ÜćîìćÜÖćøđÜĉî àċęÜÙøĂïÙúčöđøČęĂÜÿĞćÙĆâêćöךĂóċÜ ðäĉïĆêĉÿĞćĀøĆïÖøøöÖćøïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îìĊęìćÜêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ĕéšđÿîĂĒîąĕüš ÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïĕéšÙéĆ đúČĂÖñĎÿš ĂïïĆâßĊìöĊę ÙĊ üćöđðŨîĂĉÿøąĒúąĕöŠöñĊ úðøąē÷ßîŤÿüŠ îĕéšđÿĊ÷ĔéėÖĆïïøĉþìĆ ñĎÿš ĂïïĆâßĊéÜĆ ÖúŠćü ĕéšøĆïÖćøøĆïøĂÜÝćÖÿĞćîĆÖÜćî Öúê. ïøĉþĆìĕéšĒêŠÜêĆĚÜñĎšÿĂïïĆâßĊÝćÖ ïøĉþĆì ĒÖøîìŤ íĂîêĆî ÝĞćÖĆé đðŨîñĎšÿĂïïĆâßĊ×ĂÜïøĉþĆìðøąÝĞćðŘ 2555 àċęÜđðŨîÿĞćîĆÖÜćîñĎšÿĂïïĆâßĊđéĉö×ĂÜïøĉþĆì êćöÖćøđÿîĂĒîą×ĂÜÙèąÖøøöÖćøÖćøêøüÝÿĂï éĆÜîĊĚ îćÜÿčöćúĊ ēßÙéĊĂîĆîêŤ

ñĎšÿĂïïĆâßĊøĆïĂîčâćêđú×ìĊę 22

2 îć÷ÿöÙĉé đêĊ÷êøąÖĎú

ñĎšÿĂïïĆâßĊøĆïĂîčâćêđú×ìĊę 2785

ēé÷ÖĞćĀîéÙŠćÿĂïïĆâßĊ ðøąÝĞćðŘ 2555 õć÷ĔîüÜđÜĉî ĕöŠđÖĉî 850,000 ïćì àċęÜđðŨîĂĆêøćìĊęĔÖúšđÙĊ÷ÜÖĆïÙŠćÿĂïïĆâßĊ×ĂÜïøĉþĆìĂČęî ìĊęöĊ×îćéĒúąúĆÖþèąíčøÖĉÝĔÖúšđÙĊ÷ÜÖĆî ÜïÖćøđÜĉî×ĂÜïøĉþĆìĕéšøĆïÖćøøĆïøĂÜÝćÖñĎšÿĂïïĆâßĊ ĒúąĕöŠöĊøć÷ÖćøìĊęñĎšÿĂïïĆâßĊĒÿéÜÙüćöÙĉéđĀĘîĂ÷ŠćÜöĊđÜČęĂîĕ×


58 5. ความรับผิดชอบของกรรมการ

ēÙøÜÿøšćÜĒúąĂÜÙŤðøąÖĂï×ĂÜÙèąÖøøöÖćø

Ļ Ļ Ļ Ļ Ļ

öĊÝĞćîüîĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 5 Ùî ĒêŠĕöŠđÖĉî 2 Ùî öĊÖøøöÖćøĂĉÿøąĕöŠîšĂ÷ÖüŠćÖċęÜĀîċęÜ×ĂÜÝĞćîüîÖøøöÖćøìĆĚÜĀöé ÙüøðøąÖĂïéšü÷ñĎšöĊÙüćöøĎšđÖĊę÷üÖĆïéšćîíčøÖĉÝ ĒúąñĎšöĊ ÙüćöøĎšéšćîïĆâßĊÖćøđÜĉî ÙèąÖøøöÖćø×ĂÜ ïöÝ. öćÿđêĂøŤ ĒĂé öĊÝĞćîüî 0 ìŠćî ðøąÖĂïéšü÷ ÖøøöÖćøìĊęĕöŠđðŨîñĎšïøĉĀćø 8 ìŠćî đðŨîÖøøöÖćøìĊęđðŨîĂĉÿøą 5 ìŠćî ÙĉéđðŨîÝĞćîüîÖċęÜĀîċęÜ×ĂÜÖøøöÖćøìĆĚÜÙèą

ÖøøöÖćøìĊęđðŨîñĎšïøĉĀćø 2 ìŠćî ðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęïøĉĀćø ĒúąñϚߊü÷ðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęïøĉĀćøÿć÷ïĆâßĊÖćøđÜĉî

ēé÷öĊ ø.ê.ê đÖøĊ÷ÜýĆÖéĉĝ ēúĀąßćúą ÖøøöÖćøĂĉÿøąéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜ ðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆì Ēúą îć÷ðøąđÿøĉå üĊøđÿëĊ÷øóøÖčú ÖøøöÖćøĂĉÿøą éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜ ðøąíćîÖøøöÖćøêøüÝÿĂï îć÷óøýĆÖéĉĝ úĉĚöïčâ÷ðøąđÿøĉå Ēúą îćÜĂčïúøĆêîŤ ēóíĉĝÖöúüÜýŤ đðŨîÖøøöÖćøìĊęöĊ ÙüćöøĎšÙüćöđßĊę÷üßćâìćÜéšćîÖćøđÜĉî ÙčèÿöïĆêĉ×ĂÜÖøøöÖćø

Ļ Ļ Ļ Ļ Ļ

öĊÙčèÿöïĆêĉĒúąĕöŠöĊúĆÖþèąêšĂÜĀšćöêćöóøąøćßïĆââĆêĉïøĉþĆìöĀćßî ÝĞćÖĆé đðŨîÖøøöÖćøĔîïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îĂČęîøüöÖĆîĕöŠđÖĉî 5 ĒĀŠÜ ÖøøöÖćøĂĉÿøąêšĂÜöĊÙè č ÿöïĆêđĉ ÖĊ÷ę üÖĆïÙüćöđðŨîĂĉÿøąêćöðøąÖćýêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ đøČĂę ÜÙčèÿöïĆêĒĉ úą×Ăïđ×ê ÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂï ĕöŠđÙ÷ĕéšøĆïēìþÝĞćÙčÖēé÷ÙĞćóĉóćÖþćëċÜìĊęÿčéĔĀšÝĞćÙčÖ đüšîĒêŠđðŨîēìþÿĞćĀøĆïÙüćöñĉéìĊęĕéšÖøąìĞćēé÷ðøąöćìĀøČĂÙüćöñĉé úĀčēìþ ĕöŠđÙ÷ëĎÖĕúŠĂĂÖ ðúéĂĂÖ ĀøČĂĔĀšĂĂÖÝćÖÜćî đóøćąìčÝøĉêêŠĂĀîšćìĊę

üćøąÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜ×ĂÜÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆì ĔîÖćøðøąßčöÿćöĆâðøąÝĞćðŘìčÖÙøĆĚÜ ĔĀšÖøøöÖćøĂĂÖÝćÖêĞćĒĀîŠÜ Ĕî đðŨîĂĆêøć ëšćÝĞćîüîÖøøöÖćøìĊęÝąĒïŠÜĂĂÖđðŨî ÿŠüî ĕöŠĕéš ÖĘĔĀšĂĂÖēé÷ÝĞćîüîĔÖúšìĊęÿčéÖĆïÿŠüî Ĕî ìĆĚÜîĊĚÖøøöÖćøñĎšĂĂÖÝćÖêĞćĒĀîŠÜêćöüćøąîĆĚîĂćÝëĎÖđúČĂÖđךćéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĂĊÖÖĘĕéš ÖćøóšîÝćÖêĞćĒĀîŠÜ×ĂÜÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆì ÖćøóšîÝćÖêĞćĒĀîŠÜêćöó.ø.ï.öĀćßî îĂÖÝćÖÖćøóšîêĞćĒĀîŠÜêćöüćøąĒúšü ÖøøöÖćøóšîÝćÖêĞćĒĀîŠÜđöČęĂ . êć÷ 2. úćĂĂÖ . ×ćéÙčèÿöïĆêĉĀøČĂöĊúĆÖþèąêšĂÜĀšćöêćööćêøć 8 ĒĀŠÜóøąøćßïĆââĆêĉïøĉþĆìöĀćßîÝĞćÖĆé ó.ý. 255 . Ùøïüćøą 5. ìĊęðøąßčöñĎšëČĂĀčšîúÜöêĉĔĀšĂĂÖêćööćêøć 7 ĒĀŠÜóøąøćßïĆââĆêĉïøĉþĆìöĀćßîÝĞćÖĆé ó.ý. 255 . ýćúöĊÙĞćÿĆęÜĔĀšĂĂÖ ÙčèÿöïĆêĉ×ĂÜÖøøöÖćøĂĉÿøą øć÷úąđĂĊ÷éêćöĀîšćìĊę 34

ÖćøĒ÷ÖêĞćĒĀîŠÜðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆì Ēúą ðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęïøĉĀćø đóČęĂĔĀšÖćøĒïŠÜĒ÷ÖĀîšćìĊęĔîđøČęĂÜÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ ĒúąÖćøïøĉĀćøÜćîðøąÝĞć ĂĂÖÝćÖÖĆî ĒúąđóČęĂĔĀšÖøøöÖćøìĞćĀîšćìĊęÿĂé ÿŠĂÜ éĎĒú ĒúąðøąđöĉîñúÖćøïøĉĀćøÜćîĕéšĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćó ïöÝ. öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝċÜÖĞćĀîéĔĀšðøąíćîÖøøöÖćø ĒúąðøąíćîđÝšćĀîšćìĊę ïøĉĀćø đðŨîÙîúąïčÙÙúÖĆîđÿöĂ ðøąíćîÖøøöÖćøêšĂÜÙĂ÷ÿĂéÿŠĂÜéĎĒúÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø×ĂÜòść÷ïøĉĀćø ÙĂ÷ĔĀšÙĞćĒîąîĞć ߊü÷đĀúČĂ ĒêŠ êšĂÜĕöŠöĊÿŠüîøŠüö ĒúąĕöŠÖšćüÖŠć÷ĔîÖćøïøĉĀćøÜćîðÖêĉðøąÝĞćüĆîēé÷ĔĀšđðŨîĀîšćìĊę×ĂÜðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęïøĉĀćø õć÷ĔêšÖøĂïĂĞćîćÝìĊęĕéšøĆï ÝćÖÙèąÖøøöÖćø îĂÖÝćÖîĊðĚ øąíćîÖøøöÖćøêšĂÜöĊõćüąñĎîš ćĞ éĎĒúÖøøöÖćøöĉĔĀšĂ÷ĎõŠ ć÷ĔêšĂìĉ íĉóú×ĂÜòść÷ïøĉĀćø ēé÷ìĞćĀîšćìĊðę øąíćîĔîìĊę ðøąßčöìĆÜĚ ĔîÖćøðøąßčöÙèąÖøøöÖćø ĒúąÖćøðøąßčöñĎëš ĂČ Āčîš Ă÷ŠćÜđðŨîíøøö öĊðøąÿĉìíĉõćó ÿîĆïÿîčîĒúąñúĆÖéĆîĔĀšñđšĎ ךćøŠüöðøąßčöĔßšÿìĉ íĉ ĂĂÖđÿĊ÷Ü ðäĉïĆêĉêćöĀúĆÖÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊĂ÷ŠćÜđÙøŠÜÙøĆé


59 ĒñîÖćøÿČïìĂéêĞćĒĀîŠÜñĎšïøĉĀćøøąéĆïÿĎÜ ĔîÖøèĊìĊęêĞćĒĀîŠÜðøąíćîÖøøöÖćøïøĉĀćøüŠćÜúÜÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìÝąđðŨîñĎšóĉÝćøèćÙĆéđúČĂÖÝćÖÖøøöÖćøïøĉĀćøĀøČĂñĎšïøĉĀćø øąéĆïÿĎÜ×ĂÜïøĉþĆìĔĀšđךćöćéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĒìî ĀćÖĕöŠöĊñĎšìĊęđĀöćąÿöĂćÝóĉÝćøèćÙĆéÿøøÝćÖïčÙÙúõć÷îĂÖ ÿĞćĀøĆïêĞćĒĀîŠÜ ðøąíćîđÝšćĀîšćìĊïę øĉĀćø ĕéšöÖĊ ćøĒêŠÜêĆÜĚ ñĎïš øĉĀćøøąéĆïÿĎÜ đóČĂę øĂÜøĆïÖćøÿČïìĂéêĞćĒĀîŠÜðøąíćîÖøøöÖćøïøĉĀćø ĔîêĞćĒĀîŠÜ ñϚߊü÷ðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęïøĉĀćø øüöìĆĚÜÿĉĚî 5 ìŠćî îĂÖÝćÖîĊĚĔîêĞćĒĀîŠÜñĎšïøĉĀćøøąéĆïÿĎÜ êĆĚÜĒêŠøąéĆï ñĎšĂĞćîü÷Öćøòść÷đðŨîêšîĕð òść÷ïøĉĀćøÜćîïčÙÙú ĕéšÝĆéìĞćēÙøÜÖćø Successor đóČęĂđðŨîÖćøđêøĊ÷öÙüćöóøšĂöĔĀšÖĆïñĎšïøĉĀćøøąéĆïÖúćÜ öĊēĂÖćÿÖšćüĀîšćêćöÿć÷ĂćßĊóĂĊÖéšü÷ ÖćøĒêŠÜêĆĚÜđú×ćîčÖćøïøĉþĆì ÙèąÖøøöÖćøöĊĀîšćìĊęĒêŠÜêĆĚÜĒúąÝĆéĀćđú×ćîčÖćøïøĉþĆì ĒúąĒÝšÜßČęĂđú×ćîčÖćøïøĉþĆìêŠĂÿĞćîĆÖÜćî Öúê.õć÷ĔîÿĉïÿĊęüĆîîĆïĒêŠüĆîìĊę ÝĆéĔĀšöĊñĎšøĆïñĉéßĂï đóČęĂðäĉïĆêĉĀîšćìĊęêćöóøąøćßïĆââĆêĉĀúĆÖìøĆó÷ŤĒúąêúćéĀúĆÖìøĆó÷Ť ó.ý.255 Ĕîöćêøć 85 üøøèìĊę ÖĞćĀîéĔĀš ÙèąÖøøöÖćøêšĂÜÝĆéĔĀšöĊđú×ćîčÖćøïøĉþĆìøĆïñĉéßĂïéĞćđîĉîÖćøĔîîćö×ĂÜïøĉþĆì ĀøČĂÙèąÖøøöÖćø éšü÷ÙüćöøąöĆéøąüĆÜ ĒúąÙüćöàČęĂÿĆê÷Ť ÿčÝøĉê øüöìĆĚÜêšĂÜðäĉïĆêĉĔĀšđðŨîĕðêćöÖãĀöć÷ üĆêëčðøąÿÜÙŤ ךĂïĆÜÙĆï×ĂÜïøĉþĆì öêĉÙèąÖøøöÖćø êúĂéÝîöêĉìĊęðøąßčöñĎšëČĂĀčšî ĒúąĔĀš îĞćÙüćöêćöóøąøćßïĆââĆêĉĀúĆÖìøĆó÷ŤĒúąêúćéĀúĆÖìøĆó÷Ť ó.ý.255 Ĕîöćêøć 88 üøøÙÿĂÜ ÙüćöøĆïñĉéßĂïĒúąÙüćöøąöĆéøąüĆÜ

öćêøć 80 ÙüćöàČęĂÿĆê÷ŤÿčÝøĉê öćêøć 8 2 Ēúą ÖćøÖøąìĞćìĊę×ĆéĀøČĂĒ÷šÜÖĆïðøąē÷ßîŤ×ĂÜïøĉþĆì Ēúąöćêøć 88 ÖøąìĞć ĀøČĂúąđüšîÖøąìĞćÖćøđðŨîđĀêčĔĀšöĊïčÙÙúĕéšðøąē÷ßîŤĕðēé÷öĉßĂï öćĔßšïĆÜÙĆïēé÷Ăîčēúö ÖøøöÖćøßčé÷ŠĂ÷ ÖøøöÖćøĕéšĒêŠÜêĆĚÜÖøøöÖćøßčé÷ŠĂ÷ ßčé éĆÜîĊĚ 1. ÖøøöÖćøêøüÝÿĂï ðøąÖĂïéšü÷ÖøøöÖćøĂĉÿøą ìŠćî õćøÖĉÝēé÷ÿøčð×ĂÜÖøøöÖćøêøüÝÿĂïÙČĂ ÿĂïìćîÜïÖćøđÜĉî ÿĂïìćîøąïïÖćøÙüïÙčö õć÷Ĕî óĉÝćøèćĒêŠÜêĆÜĚ ñĎÿš ĂïïĆâßĊ ÿĂïìćîÖćøđðŗéđñ÷ךĂöĎúĔîÖøèĊìđĊę Öĉéøć÷ÖćøđÖĊ÷ę üē÷ÜÖĆî ĀøČĂøć÷ÖćøìĊöę ÙĊ üćö×ĆéĒ÷šÜìćÜ ñúðøąē÷ßîŤĔĀšđðŨîĕðêćöךĂÖĞćĀîé×ĂÜ êúì. đóČęĂĔĀšöĆęîĔÝüŠć øć÷ÖćøéĆÜÖúŠćüÿöđĀêčÿöñúĒúąđðŨîðøąē÷ßîŤÿĎÜÿčéêŠĂïøĉþĆì 2. ÖøøöÖćøïøĉĀćø ðøąÖĂïéšü÷ÖøøöÖćøÝĞćîüî ìŠćî öĊïìïćìĒúąÙüćöøĆïñĉéßĂïĔîÖćøóĉÝćøèćĂîčöêĆ Öĉ ćĞ ÖĆïéĎĒúÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜïøĉþìĆ êćö×Ăïđ×êìĊęĕéšøĆïöĂïĂĞćîćÝÝćÖÖøøöÖćø øüöìĆĚÜöĊĀîšćìĊęÖúĆęîÖøĂÜđøČęĂÜêŠćÜėìĊęÝąîĞćđÿîĂÖøøöÖćøđóČęĂóĉÝćøèćĔĀšÙüćö đĀĘîßĂï ēé÷öĊ îć÷îóéú êĆèýúćøĆÖþŤ ÖøøöÖćø Ēúą ðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęïøĉĀćø ìĞćĀîšćìĊęðøąíćîÖøøöÖćøïøĉĀćø àċęÜĕéš ìĞćĀîšćìĊęĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćóĒúąøĆïôŦÜÙüćöđĀĘîÝćÖÖøøöÖćøìčÖòść÷ 3. ÖøøöÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷Ü ÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìđðŨîñĎšĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷ÜìĆĚÜĂÜÙŤÖø ēé÷ðøąÖĂïéšü÷ÙèąÖøøöÖćøĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 5 Ùî àċęÜĂ÷ŠćÜîšĂ÷ Ùî êšĂÜđðŨîÖøøöÖćøïøĉþĆì öĊĀîšćìĊęĀúĆÖÙČĂ ÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷Ü ðøąđöĉîÙüćöđÿĊę÷ÜìĊę ĂćÝđÖĉé×ċĚî ĒúąÖĞćĀîéēÙøÜÿøšćÜÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷Ü×ĂÜĂÜÙŤÖø ïìïćìĀîšćìĊęĒúąÙüćöøĆïñĉéßĂï×ĂÜÙèąÖøøöÖćø ÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆì öĊĀîšćìĊęóĉÝćøèćĒúąĔĀšÙüćöđĀĘîßĂïĔîđøČęĂÜìĊęÿĞćÙĆâđÖĊę÷üÖĆïÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜïøĉþĆì ĔîðŘ 2555 ÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆì öĊïìïćìĀîšćìĊęĒúąÙüćöøĆïñĉéßĂïêŠĂïøĉþĆìéĆÜîĊĚ . øĆïôŦÜĒúąĔĀš×šĂđÿîĂĒîąđÖĊę÷üÖĆïĒñîÖćøéĞćđîĉîÜćîðøąÝĞćðŘ×ĂÜïøĉþĆì ēé÷ÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆì ĕéšÖĞćÖĆï ÙüïÙčö éĎĒúĔĀš òść÷ÝĆéÖćøéĞćđîĉîÜćîêćöîē÷ïć÷ĒúąĒñîìĊęÖĞćĀîéĕüšĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćó 2. ÝĆéĔĀšöøĊ ąïïÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕîõć÷ĔîìĊöę ðĊ øąÿĉìíĉõćó ìĆÜĚ ìćÜéšćîøć÷ÜćîìćÜÖćøđÜĉî ĒúąéšćîÖćøðäĉïêĆ êĉ ćöÖãøąđïĊ÷ï Ēúą îē÷ïć÷ ēé÷ÝĆéĔĀšöĊÿĞćîĆÖÜćîêøüÝÿĂïõć÷ĔîÝćÖ ÿĞćîĆÖÜćîÿĂïïĆâßĊ ĕĂ üĊ ĒĂú đךćöćêøüÝÿĂïøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî ×ĂÜïøĉþĆì Ēúąøć÷ÜćîñúÖćøêøüÝÿĂïõć÷ĔîêŠĂÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïēé÷êøÜđóČęĂÙüćöđðŨîĂĉÿøąĔîÖćøðäĉïĆêĉĀîšćìĊę


60 . ÝĆéĔĀšöÙĊ èąÖøøöÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊ÷ę ÜĔîĂÜÙŤÖø ĒúąÖĞćĀîéîē÷ïć÷ÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊ÷ę ÜĔĀšÙøĂïÙúčöìĆÜĚ ĂÜÙŤÖø đóČĂę ߊü÷úé ÙüćöđÿĊę÷ÜìćÜíčøÖĉÝ ĒúąßŠü÷ĔĀšÖćøéĞćđîĉîíčøÖĉÝđðŨîĕðĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćó . ÝĆéĔĀšöĊîē÷ïć÷ÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćø Ēúą Ýøĉ÷íøøöìćÜíčøÖĉÝ ìĊęđðŨîúć÷úĆÖþèŤĂĆÖþø đóČęĂĔĀšÖøøöÖćø ñĎšïøĉĀćø ĒúąóîĆÖÜćî ðäĉïĆêĉêćö øüöìĆĚÜđñ÷ĒóøŠĔî website ×ĂÜïøĉþĆì ìĊę httpwww.masterad.cominvestor.html 5. óĉÝćøèćđøČęĂÜÙüćö×ĆéĒ÷šÜìćÜñúðøąē÷ßîŤ ēé÷ÖĞćĀîéĒîüìćÜìĊęßĆéđÝîĒúąđðŨîĕðđóČęĂñúðøąē÷ßîŤ×ĂÜïøĉþĆìĒúąñĎšëČĂĀčšî ēé÷øüöđðŨîÿĞćÙĆâ ēé÷ÖĞćĀîéĔĀšöĊÖćøðäĉïĆêĉêćöךĂÖĞćĀîéđÖĊę÷üÖĆïÖćøđðŗéđñ÷ךĂöĎú×ĂÜøć÷ÖćøìĊęĂćÝöĊÙüćö×ĆéĒ÷šÜìćÜ ñúðøąē÷ßîŤéĆÜîĊĚ Ļ

ÖćøÝĆéìĞćøć÷ÜćîÖćøöĊÿŠüîĕéšđÿĊ÷×ĂÜÖøøöÖćø ñĎšïøĉĀćø ĒúąïčÙÙúìĊęöĊÙüćöđÖĊę÷üךĂÜ ïøĉþìĆ ÖĞćĀîéĔĀšöÖĊ ćøÝĆéìĞćĒïïøć÷ÜćîÖćøöĊÿüŠ îĕéšđÿĊ÷×ĂÜÖøøöÖćø ñĎïš øĉĀćø ĒúąïčÙÙúìĊöę ÙĊ üćöđÖĊ÷ę üךĂÜ đóČĂę ĔßšđðŨî ךĂöĎúóČîĚ åćîĔîÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúéšćîÖćøöĊÿüŠ îĕéšđÿĊ÷ĔîøąéĆïÖøøöÖćø ĒúąñĎïš øĉĀćøøąéĆïÿĎÜ ēé÷ÖĞćĀîéĔĀšÖøøöÖćøĒúą ñĎšïøĉĀćøÝąêšĂÜÝĆéìĞćĒïïøć÷ÜćîéĆÜÖúŠćü ĒúąÖĞćĀîéĔĀšđú×ćîčÖćøïøĉþĆìöĊĀîšćìĊęÝĆéđÖĘï øüïøüö ĔßšĔîÖćøêøüÝÿĂï ĒúąÖĞćÖĆïéĎĒúéšćîÙüćö×ĆéĒ÷šÜìćÜñúðøąē÷ßîŤ ĀćÖöĊÖćøđðúĊę÷îĒðúÜñĎšïøĉĀćøöĊĀîšćìĊęêšĂÜøć÷ÜćîÖćøđðúĊę÷îĒðúÜ ĔĀšđú×ćîčÖćøïøĉþĆìøĆïìøćïÖćøđðúĊę÷îĒðúÜîĆĚî

Ļ

ÖćøÝĆéìĞćøć÷ÜćîÖćøđðúĊę÷îĒðúÜÖćøëČĂĀúĆÖìøĆó÷Ť đóČęĂÖĞćÖĆïéĎĒúéšćîÖćøĔߚךĂöĎúõć÷Ĕî ïøĉþĆìĕéšÖĞćĀîéĔĀšÙèąÖøøöÖćøĒúąñĎšïøĉĀćø àċęÜĀöć÷øüöëċÜÙĎŠÿöøÿĒúąïčêø ìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüą đöČęĂöĊÖćøđðúĊę÷îĒðúÜÖćøëČĂĀúĆÖìøĆó÷Ť×ĂÜ ïöÝ. öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝąêšĂÜĒÝšÜĔĀšïøĉþĆììøćïĒúą øć÷ÜćîÖćøđðúĊę÷îĒðúÜÖćøëČĂĀúĆÖìøĆó÷ŤêŠĂÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÖĞćÖĆïĀúĆÖìøĆó÷ŤĒúąêúćéĀúĆÖìøĆó÷Ť êćööćêøć 5 ĒĀŠÜóøąøćßïĆââĆêĉĀúĆÖìøĆó÷ŤĒúąêúćéĀúĆÖìøĆó÷Ť ó.ý. 255 õć÷Ĕî üĆîìĞćÖćøîĆïÝćÖüĆîìĊęàČĚĂ ×ć÷ ēĂî ĀøČĂ øĆïēĂî øüöìĆÜĚ öĊĀîšćìĊìę ÝĊę ąêšĂÜøć÷ÜćîÜćîÖćøàČĂĚ ×ć÷Āčîš ëČĂÙøĂÜĀúĆÖìøĆó÷Ť×ĂÜïøĉþìĆ ×ĂÜÖøøÖćøĔĀšìøćïĔîìĊðę øąßčö ÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìÙøĆĚÜëĆéĕð ēé÷ìčÖÿĉĚîĕêøöćÿĒúąÿĉĚîðŘÿĞćîĆÖđú×ćîčÖćøïøĉþĆì ÝąìĞćĀîĆÜÿČĂĒÝšÜĀšćöĕöŠĔĀšÖøøöÖćø ñĎšïøĉĀćøĀøČĂĀîŠü÷ÜćîìĊęĕéšøĆïìøćïךĂöĎúõć÷Ĕîđðŗéđñ÷ךĂöĎúõć÷ĔîĒÖŠïčÙÙúõć÷îĂÖĀøČĂïčÙÙúìĊęĕöŠöĊĀîšćìĊęđÖĊę÷üךĂÜ ĒúąàČĚĂ×ć÷ĀúĆÖìøĆó÷Ť×ĂÜïøĉþĆìĔîߊüÜ 5 üĆî êĆĚÜĒêŠüĆîðŗéÜïÝîëċÜüĆîĒÝšÜÜïêŠĂêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĄ ÙČĂ ÖŠĂîìĊęÜïÖćøđÜĉî Ýąđñ÷ĒóøŠêĂŠ ÿćíćøèßî đóČĂę đðŨîÖćøðŜĂÜÖĆîĕöŠĔĀšîćРךĂöĎúõć÷ĔîĕðĔßšĔîìćÜöĉßĂï ìĆÜĚ îĊĚ ĔîøąĀüŠćÜðŘìñĊę ćŠ îöćÖøøöÖćø ĒúąñĎšïøĉĀćøĕéšðäĉïĆêĉêćöĂ÷ŠćÜđÙøŠÜÙøĆé

Ļ

ÖćøðøąßčöÖøøöÖćø ïøĉþĆìÝĆéĔĀšöĊÖĞćĀîéÖćøðøąßčöÙèąÖøøöÖćøđðŨîÖćøúŠüÜĀîšć ĒúąĒÝšÜĔĀšÙèąÖøøöÖćøĒêŠúąìŠćîìøćïÖĞćĀîéÖćø éĆÜÖúŠćüđóČĂę ĔĀšÖøøöÖćøÿćöćøëÝĆéđüúćđךćøŠüöðøąßčöĕéš ĒúąöĊÖćøðøąßčöóĉđýþđóĉöę đêĉöêćöÙüćöÝĞćđðŨî ĔîÖćøðøąßčö ĒêŠúąÙøĆĚÜ ïøĉþĆìĕéšÖĞćĀîéüćøąÖćøðøąßčöĂ÷ŠćÜßĆéđÝî ĒúąöĊÖćøÿŠÜĀîĆÜÿČĂđßĉâðøąßčöóøšĂöøć÷úąđĂĊ÷éúŠüÜĀîšć öćÖÖüŠć 7 üĆî đóČęĂĔĀšÙèąÖøøöÖćøöĊđüúćýċÖþćךĂöĎúĂ÷ŠćÜđóĊ÷ÜóĂÖŠĂîđךćøŠüöðøąßčö øüöìĆĚÜĕéšöĊÖćøÝéïĆîìċÖÖćø ðøąßčöđðŨîúć÷úĆÖþèŤĂĆÖþø ÝĆéđÖĘïøć÷ÜćîÖćøðøąßčöìĊęñŠćîÖćøøĆïøĂÜÝćÖÙèąÖøøöÖćø óøšĂöĔĀšÙèąÖøøöÖćøĒúą ñĎšìĊęđÖĊę÷üךĂÜêøüÝÿĂïĕéš ĔîÖćøðøąßčöĒêŠúąÙøĆÜĚ ïøĉþìĆ ĕéšđðŗéēĂÖćÿĔĀšÖøøöÖćøìĊĕę öŠđðŨîñĎïš øĉĀćøĕéšðøąßčöøąĀüŠćÜÖĆîđĂÜēé÷ĕöŠöÖĊ øøöÖćøìĊđę ðŨî ñĎšïøĉĀćøĂ÷ĎŠĔîìĊęðøąßčö đóČęĂĔĀšÖøøöÖćøìĊęĕöŠđðŨîñĎšïøĉĀćøöĊĂĉÿøąĔîÖćøđÿîĂĒîąÙüćöÙĉéđĀĘîìĊęđðŨîðøąē÷ßîŤêŠĂïøĉþĆì ĒúąđðŨîðøąē÷ßîŤêŠĂÖćøÙüïÙčöÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜïøĉþĆì ĔîðŘ 2555 ÙèąÖøøöÖćøöĊÖćøðøąßčöÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆì øüöìĆĚÜÿĉĚî ÙøĆĚÜ ĒúąÖćøðøąßčöÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂï ÙøĆĚÜ ðøąßčöÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćø 5 ÙøĆĚÜ ÖćøðøąßčöĒêŠúąÙøĆĚÜĔßšđüúćðøąöćè ßĆęüēöÜ ēé÷öĊøć÷úąđĂĊ÷éÖćøđךćøŠüö ðøąßčö×ĂÜÙèąÖøøöÖćø éĆÜîĊĚ


61 øć÷úąđĂĊ÷éÖćøđךćðøąßčö×ĂÜÖøøöÖćøïøĉþĆì ðŘ 2555 กรรมการบริหาร ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรรมการ จํานวน 4 ท่าน ตรวจสอบ ประจําปี 2554 จํานวน 10 ท่าน รวมทั้งปี 4 ครั้ง จํานวน 3 ท่าน รวมทั้งปี 6 ครัง้ จํานวน 10 ท่าน รวมทั้งปี 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 55

กรรมการบริษัท ชื่อ-สกุล

. ø.ê.ê.đÖøĊ÷ÜýĆÖéĉĝ 2. îć÷ðćøđöýøŤ . îć÷îóéú . îć÷óĉđßþå 5. îć÷íüĆß . îć÷üĉßĉê 7. îć÷ðøąđÿøĉå 8. îć÷óøýĆÖéĉĝ . îćÜÿćüíöîüøøè 0. îćÜĂčïúøĆêîŤ

ēúĀąßćúą øĆßĕß÷ïčâ êĆèýúćøĆÖþŤ öèĊøĆêîąóø öĊðøąđÿøĉåÿÖčú éĉúÖüĉúćý üĊøđÿëĊ÷øóøÖčú úĉĚöïčâ÷ðøąđÿøĉå îøĉîìüćîĉß ēóíĉĝÖöúüÜýŤ

     

     

 55 55 55 55  

     

ÖćøÿøøĀćĒúąÖćøĒêŠÜêĆĚÜÖøøöÖćø đîČęĂÜÝćÖïøĉþĆìĕöŠöĊÙèąÖøøöÖćøÿøøĀć éĆÜîĆĚîÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìÝąđðŨîñĎšóĉÝćøèćÖúĆęîÖøĂÜïčÙÙúìĊęÝąĒêŠÜêĆĚÜđðŨîÖøøöÖćø ĕöŠüćŠ ÝąđðŨîÖøøöÖćøìĊđę ðŨîñĎĒš ìî×ĂÜñĎëš ĂČ Āčîš ĀøČĂÖøøöÖćøĂĉÿøą ÝćÖÙüćöđĀöćąÿö×ĂÜìĆÖþąĒúąðøąÿïÖćøèŤìÝĊę ąÿøšćÜÙüćöđךöĒ×ĘÜ×ĂÜ ÙèąÖøøöÖćø ìĆÜĚ îĊÖĚ ćøĒêŠÜêĆÜĚ ÖøøöÖćøĒìîÖøøöÖćøìĊÙę øïüćøąÝąêšĂÜĕéšøïĆ ĂîčöêĆ Ýĉ ćÖìĊðę øąßčöñĎëš ĂČ Āčîš đðŨîøć÷ïčÙÙú ēé÷ÖćøúÜöêĉêćöךà ïĆÜÙĆï×ĂÜïøĉþĆì éĆÜîĊĚ . ñĎšëČĂĀčšîĒêŠúąÙî öĊÙąĒîîđÿĊ÷ÜđìŠćÖĆïÝĞćîüîĀčšîìĊęëĂČ Ă÷ĎŠ ēé÷ëČĂüŠćĀčšîĀîċęÜöĊĀîċęÜđÿĊ÷Ü 2. ñĎëš ĂČ Āčîš ĒêŠúąÙîÝąêšĂÜĔĀšÙąĒîîđÿĊ÷ÜìĊöę ĂĊ ÷ĎìŠ ÜĆĚ Āöéêćö đúČĂÖïčÙÙúđéĊ÷üĀøČĂĀúć÷ÙîđðŨîÖøøöÖćøÖĘĕéš ĒêŠÝąĒïŠÜÙąĒîî đÿĊ÷ÜĔĀšĒÖŠñĎšĔéöćÖîšĂ÷đóĊ÷ÜĔéĕöŠĕéš . ÖøøöÖćøìĊĕę éšøïĆ ÖćøđÿîĂßČĂę ĒêŠúąøć÷ÝąêšĂÜĕéšøïĆ ÙąĒîîđÿĊ÷ÜđĀĘîßĂïđÖĉîÖüŠćÖċÜę ĀîċÜę ×ĂÜÝĞćîüîđÿĊ÷ÜìĆÜĚ Āöé×ĂÜñĎëš ĂČ Āčîš àċÜę öćðøąßčöĒúąöĊÿĉìíĉĂĂÖđÿĊ÷Ü ēé÷ïøĉþĆìÝąîĞćđÿîĂךĂöĎúÖøøöÖćøóøšĂöĕðÖĆïĀîĆÜÿČĂđßĉâðøąßčöđóČęĂðøąÖĂïÖćøóĉÝćøèć ðøąÖĂïéšü÷ðøąüĆêĉÖćøýċÖþć ÖćøìĞćÜćî øüöìĆĚÜÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćøĔîïøĉþĆìĂČęî ðøąÿïÖćøèŤ Ēúą×šĂóĉóćììćÜ ÖãĀöć÷ ëšćöĊ ĒúąĔîÖøèĊìĊęđÿîĂßČęĂÖøøöÖćøìĊęóšîüćøąĔĀšÖúĆïđךćéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĂĊÖÙøĆĚÜĀîċęÜ ÝąöĊךĂöĎúđóĉęöđêĉöđøČęĂÜÝĞćîüî ÙøĆĚÜìĊęđךćðøąßčö øüöìĆĚÜñúÜćî×ĂÜÖøøöÖćøĔîøĂïðŘìĊęñŠćîöćđóČęĂðøąÖĂïÖćøóĉÝćøèć×ĂÜñĎšëČĂĀčšî . ïøĉþĆìĕéšÝĆéìĞćÙĎŠöČĂÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆì ĒúąÝĆéĔĀšöĊÖćøðåöîĉđìýÖøøöÖćøĔĀöŠđóČęĂĔĀšøĆïìøćïëċÜúĆÖþèąÖćøðøąÖĂïíčøÖĉÝ Ēúąîē÷ïć÷ÖćøÖćøéĞćđîĉîíčøÖĉÝ×ĂÜïøĉþĆì ĔîðŘ 2555 ïøĉþĆìđðŗéēĂÖćÿĔĀšñĎšëČĂĀčšîđÿîĂßČęĂïčÙÙúđóČęĂđךćøĆïÖćøóĉÝćøèćđÿîĂßČęĂđðŨîÖøøöÖćøïøĉþĆì ðøćÖãüŠćĕöŠöĊñĎšëČĂĀčšî ìŠćîĔéđÿîĂßČęĂïčÙÙúìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉđĀöćąÿöđךćöć ÖøøöÖćøïøĉþĆìĕéšđÿîĂßČęĂÖøøöÖćøìĊęóšîÝćÖêĞćĒĀîŠÜêćöÖĞćĀîéüćøąÝĞćîüî ìŠćî ÖúĆïđךćöćéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćøïøĉþĆìêŠĂĕðĂĊÖüćøąĀîċęÜđîČęĂÜÝćÖìĊęñŠćîöćĕéšðäĉïĆêĉÜćîĔîåćîąÖøøöÖćøĕéšđðŨîĂ÷ŠćÜéĊ ĕéšĒÖŠ îć÷ðćøđöýøŤ øĆßĕß÷ïčâ îć÷îóéú êĆèýúćøĆÖþŤ îć÷üĉßĉê éĉúÖüĉúćÿ àċęÜìĊęðøąßčöñĎšëČĂĀčšîĕéšĂîčöĆêĉÖćøĒêŠÜêĆĚÜïčÙÙúéĆÜÖúŠćüđðŨîÖøøöÖćøêćö ìĊęÖøøöÖćøïøĉþĆìĕéšîĞćđÿîĂ č ÿöïĆêđĉ Āöćą ĔîÖøèĊìêĊę ćĞ ĒĀîŠÜÖøøöÖćøüŠćÜúÜđóøćąđĀêčĂîČę îĂÖÝćÖëċÜÙøćüĂĂÖêćöüćøą ÙèąÖøøöÖćøïøĉþìĆ ÝąđÿîĂßČĂę ñĎöš ÙĊ è ÿöĔĀšÙèąÖøøöÖćøĒêŠÜêĆĚÜđðŨîÖøøöÖćøĒìîĔîÖćøðøąßčöÙøĆĚÜëĆéĕð éšü÷ÙąĒîîđÿĊ÷ÜĕöŠêĞęćÖüŠćÿćöĔîÿĊę×ĂÜÝĞćîüîÖøøöÖćøìĊęđĀúČĂĂ÷ĎŠ Ēúą ïčÙÙúìĊęđךćđðŨîÖøøöÖćøĒìî ÝąöĊüćøąÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜđóĊ÷ÜđìŠćüćøąìĊęđĀúČĂĂ÷ĎŠ×ĂÜÖøøöÖćøìĊęĂĂÖĕð


62 ÖćøðøąđöĉîêîđĂÜ×ĂÜÖøøöÖćø ïøĉþĆì ÝĆéðøąđöĉîñúÖćøðäĉïĆêĉĀîšćìĊę×ĂÜÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìđðŨîðøąÝĞćìčÖðŘ ĒïïðøąđöĉîñúÙèąÖøøöÖćøøć÷ïčÙÙú ðøąđöĉî êîđĂÜ ðøąÖĂïéšü÷ ĀĆüךà ÙČĂ ēÙøÜÿøšćÜĒúąÙčèÿöïĆê×ĉ ĂÜÙèąÖøøöÖćø ïìïćìĀîšćìĊĒę úąÙüćöøĆïñĉéßĂï×ĂÜÙèąÖøøöÖćø Öćøðøąßčö ÙèąÖøøöÖćø ÖćøìĞćĀîšćìĊę×ĂÜÖøøöÖćø ÖćøóĆçîćêîđĂÜ×ĂÜÖøøöÖćøĒúąñĎšïøĉĀćø ìĆĚÜîĊĚđóČęĂĔĀšÖøøöÖćøÿćöćøëđðøĊ÷ïđìĊ÷ïñúðøąđöĉî ĔîĒêŠúąĀĆüךĂĀøČĂđðøĊ÷ïđìĊ÷ïñúðøąđöĉî×ĂÜĒêŠúąðŘđóČęĂîĞćĕððøĆïðøčÜĒúąóĆçîćñúÖćøðäĉïĆêĉÜćî×ĂÜÖøøöÖćø àċęÜñúÖćøðøąđöĉîÿøčð ĕéšüŠć ÖøøöÖćøöĊÙčèÿöïĆêĉĒúąĕéšðäĉïĆêĉõćøąĀîšćìĊęĒúąÙüćöøĆïñĉéßĂïĂ÷ŠćÜđĀöćąÿöêćöĒîüìćÜÖćøðäĉïĆêĉìĊęéĊ×ĂÜÖøøöÖćø ÙŠćêĂïĒìîÙèąÖøøöÖćø ÖøøöÖćøïøĉþĆìÝąøŠüöÖĆîóĉÝćøèćÙŠćêĂïĒìî×ĂÜÖøøöÖćøïøĉþĆìĒúąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïēé÷ÖćøđðøĊ÷ïđìĊ÷ïÖĆïïøĉþĆìĔî êúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ ĒúąđìĊ÷ïđÙĊ÷ÜÖĆïÖúčŠöĂčêÿćĀÖøøöđéĊ÷üÖĆîÖŠĂîÝąîĞćđÿîĂñĎšëČĂĀčšîđóČęĂ×ĂĂîčöĆêĉĔîìĊęðøąßčöÿćöĆâ ðøąÝĞćðŘ ēé÷ĒïŠÜÙŠćêĂïĒìîđðŨî 2 ðøąđõì ÙČĂ ÙŠćđïĊĚ÷ðøąßčö àċęÜݹ݊ć÷ĔĀšÖĆïÖøøöÖćøìčÖìŠćîìĊęđךćøŠüöðøąßčö ĒúąÙŠćïĞćđĀîĘÝðøąÝĞćðŘàċęÜ ÝąÝŠć÷ĔĀšđÞóćąÖøøöÖćøìĊđę ðŨîÖøøöÖćøĂĉÿøąđìŠćîĆîĚ ēé÷ïøĉþìĆ öĊîē÷ïć÷đðŗéđñ÷ÙŠćêĂïĒìî×ĂÜÙèąÖøøöÖćøđðŨîøć÷ïčÙÙúđóČĂę ÙüćöēðøŠÜĔÿ ÖćøóĆçîćÖøøöÖćøĒúąñĎšïøĉĀćø ïøĉþĆìöĊîē÷ïć÷ÿŠÜđÿøĉöÙüćöøĎšđóČęĂóĆçîćÖøøöÖćøĒúąñĎšïøĉĀćø×ĂÜïøĉþĆìéĆÜîĊĚ . ÖćøÝĆéðåöîĉđìýÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆììĊęĕéšøĆïÖćøĒêŠÜêĆĚÜđךćĔĀöŠēé÷ĕéšÝĆéìĞćÙĎŠöČĂÖøøöÖćøïøĉþĆì đóČęĂĔĀšÖøøöÖćøïøĉþĆìĕéšøĆï ìøćïïìïćìĀîšćìĊęĒúąÙüćöøĆïñĉéßĂï×ĂÜÖøøöÖćøïøĉþĆì Ēúąđú×ćîčÖćøïøĉþĆìÝąđðŨîñĎšĂíĉïć÷ÖćøÖćøéĞćđîĉîíčøÖĉÝ×ĂÜ ïøĉþĆìĔĀšÙèąÖøøöÖćøĕéšøĆïìøćï 2. ÖøøöÖćøïøĉþĆììĊęĕéšøĆïÖćøĒêŠÜêĆĚÜđךćöćĔĀöŠÝąêšĂÜđךćøĆïÖćøĂïøöĀúĆÖÿĎêø Director "ccreditation 1rogram D"1

. ïøĉþĆìĔĀšÖćøÿîĆïÿîčîÿĞćĀøĆïÖøøöÖćøìĊęđךćĂïøöĔîĀúĆÖÿĎêø Director $ertiųcation 1rogram D$1 ĀøČĂĀúĆÖÿĎêøĂČęîė ïøĉþĆì÷ĉîéĊĔĀšÖćøÿîĆïÿîčîĒúąđðŨîñĎšĂĂÖÙŠćĔߚ݊ć÷ĔĀš îĂÖđĀîČĂÝćÖÖćøÿîĆïÿîčîĔĀšÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìĕéšđךćĂïøöÖĆïÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷Ēúšü ïøĉþĆì÷ĆÜöĊ îē÷ïć÷ĔĀšÖøøöÖćø×ĂÜïøĉþĆìĂïøöĔîĀúĆÖÿĎêøĂČęîė ìĊęđÖĊę÷üךĂÜđóČęĂđðŨîÖćøóĆçîćÙüćöøĎšÙüćöÿćöćøë×ĂÜÙèąÖøøöÖćø ēé÷ĔîðŘ 2555 îćÜÿćüíöîüøøè îøĉîìüćîĉß ÖøøöÖćøĒúąđú×ćîčÖćøïøĉþìĆ ĕéšøïĆ ÖćøđךćĂïøöĀúĆÖÿĎêø T-$" &xecutive Development 1rogram &D1

øčŠî àċęÜÝĆéēé÷ÿöćÙöïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îĕì÷ øć÷úąđĂĊ÷éÖćøđךćøŠüöĂïøöĀúĆÖÿĎêøìĊęÝĆéēé÷ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷ *0%

หลักสูตรการอบรม รายชื่อกรรมการของบริษัท

. ø.ê.ê.đÖøĊ÷ÜýĆÖéĉĝ 2. îć÷ðćøđöýøŤ . îć÷îóéú . îć÷óĉđßþå 5. îć÷íüĆß . îć÷üĉßĉê 7. îć÷ðøąđÿøĉå 8. îć÷óøýĆÖéĉĝ . îćÜĂčïúøĆêîŤ 0. îćÜÿćüíöîüøøè

ēúĀąßćúą øĆßĕß÷ïčâ êĆèýúćøĆÖþŤ öèĊøĆêîąóø öĊðøąđÿøĉåÿÖčú éĉúÖüĉúćý üĊøđÿëĊ÷øóøÖčú úĉĚöïčâ÷ðøąđÿøĉå ēóíĉĝÖöúüÜýŤ îøĉîìüćîĉß

Directors Certification Program Directors Accreditation Program (DCP)

(DAP)

 øčŠî 0 øčŠî 505 øčŠî 2002  

øčŠî 070 øčŠî 50 øčŠî 070 øčŠî 05 øčŠî 070 øčŠî 05 øčŠî 708 øčŠî 800 øčŠî 708


63 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

đóČęĂđðŨîÖćøðŜĂÜÖĆîÙüćö×ĆéĒ÷šÜìćÜñúðøąē÷ßîŤ ïøĉþĆìÝċÜĕéšÖĞćĀîéĒîüìćÜðäĉïĆêĉÿĞćĀøĆïÖøøöÖćø ñĎšïøĉĀćøĒúąóîĆÖÜćî đóČęĂ đðŨîĒîüìćÜĔîÖćøðäĉïĆêĉéĆÜîĊĚ îē÷ïć÷đÖĊę÷üÖĆïÖćøĔߚךĂöĎúõć÷Ĕî . ĀšćööĉĔĀšÖøøöÖćøðøąÖĂïÖĉÝÖćøđךćđðŨîĀčšîÿŠüîĀøČĂđךćđðŨîñĎšëČĂĀčšîĔîîĉêĉïčÙÙúìĊęöĊÿõćóĂ÷ŠćÜđéĊ÷üÖĆî ĒúąđðŨîÖćøĒ׊Ü×Ćî ÖĆïÖĉÝÖćø×ĂÜïøĉþĆì đüšîĒêŠÝąĒÝšÜĔĀšìĊęðøąßčöñĎšëČĂĀčšîìøćïÖŠĂîöĊöêĉĒêŠÜêĆĚÜ 2. ĀšćööĉĔĀšñïšĎ øĉĀćøĒúąóîĆÖÜćîĔßš×Ăš öĎúõć÷ĔîđóČĂę ðøąē÷ßîŤ×ĂÜêîĔîÖćøàČĂĚ ×ć÷Āčîš ïøĉþìĆ ĀøČĂîĞćךĂöĎúõć÷ĔîàċÜę ÝąÖŠĂĔĀšđÖĉé ÙüćöđÿĊ÷Āć÷êŠĂñĎëš ĂČ Āčîš ēé÷øüöĕðđðŗéđñ÷ÖĆïïčÙÙúìĊđę ÖĊ÷ę üךĂÜ đóČĂę ðŜĂÜÖĆîÖćøàČĂĚ ĀøČĂ×ć÷Āčîš ēé÷Ĕßš×Ăš öĎúõć÷ĔîĒúąđóČĂę ĀúĊÖ đúĊę÷ÜךĂÙøĀćđÖĊę÷üÖĆïÙüćöđĀöćąÿö×ĂÜÖćøàČĚĂĀøČĂ×ć÷Āčšî×ĂÜïčÙÙúõć÷Ĕî ĀćÖñĎšïøĉĀćøĒúąóîĆÖÜćîöĊÖćøàČĚĂ×ć÷ĀčšîĔĀš ðäĉïĆêĉ éĆÜîĊĚ Ļ ÖøøöÖćøïøĉþĆìöĊÖćøàČĚĂ×ć÷Āčšî ĀøČĂöĊÖćøđðúĊę÷îĒðúÜÖćøëČĂÙøĂÜĀúĆÖìøĆó÷Ť×ĂÜïøĉþĆì ÝąêšĂÜøć÷ÜćîêŠĂìĊęðøąßčö ÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆì Ļ ñĎšïøĉĀćøĀøČĂóîĆÖÜćîöĊÖćøàČĚĂ×ć÷Āčšî ĀøČĂöĊÖćøđðúĊę÷îĒðúÜÖćøëČĂÙøĂÜĀúĆÖìøĆó÷ŤÝąêšĂÜøć÷ÜćîêŠĂòść÷đú×ćîčÖćø ïøĉþĆì õć÷Ĕî üĆî ĀúĆÜÖćøđðúĊę÷îĒðúÜ . ñĎšïøĉĀćøĒúąóîĆÖÜćîĕöŠÙüøàČĚĂĀøČĂ×ć÷Āčšî×ĂÜïøĉþĆìĔîߊüÜđüúćÖŠĂîìĊęÝąđñ÷ĒóøŠÜïÖćøđÜĉî ĀøČĂđñ÷ĒóøŠÿëćîą×ĂÜïøĉþĆì øüöëċÜךĂöĎúÿĞćÙĆâĂČęîė ĒúąÙüøøĂÙĂ÷Ă÷ŠćÜîšĂ÷ 2 ßĆęüēöÜõć÷ĀúĆÜÖćøđðŗéđñ÷ךĂöĎúĔĀšĒÖŠÿćíćøèßîĒúšü ÖŠĂîìĊęÝąàČĚĂ ĀøČĂ×ć÷Āčšî×ĂÜïøĉþĆì . ñĎïš øĉĀćøĒúąóîĆÖÜćîĕöŠĔßšēĂÖćÿĀøČĂךĂöĎúìĊĕę éšÝćÖÖćøđðŨîñĎïš øĉĀćøĀøČĂóîĆÖÜćî×ĂÜïøĉþìĆ ĔîÖćøìĞćíčøÖĉÝìĊĒę ׊Ü×ĆîĀøČĂíčøÖĉÝ ìĊęđÖĊę÷üđîČęĂÜÖĆïïøĉþĆì 5. ÖøèĊìĊęïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊøć÷ÖćøđÖĊę÷üē÷ÜÖĆî ĀøČĂÖćøĕéšöćÝĞćĀîŠć÷ĕðàċęÜìøĆó÷ŤÿĉîìĊęÿĞćÙĆâ×ĂÜïøĉþĆì ÖøøöÖćøĒúąòść÷ ÝĆéÖćø×ĂÜïøĉþĆìÝąéĎĒúĔĀšöĊÖćøðäĉïĆêĉêćö×ĆĚîêĂîÖćøóĉÝćøèć ēé÷ÝĆéĔĀšöĊÖćøðøąßčöđóČęĂóĉÝćøèćÖĞćĀîéĒîüìćÜÿĞćĀøĆï ÖćøóĉÝćøèćÙüćöđĀöćąÿö×ĂÜÖćøìĞćøć÷ÖćøìĊęßĆéđÝîĒúąñŠćîÖćøÖúĆęîÖøĂÜÖćøìĞćøć÷ÖćøéĆÜÖúŠćüÝćÖÖøøöÖćøêøüÝÿĂï ÖøøöÖćøêøüÝÿĂïÝąóĉÝćøèćÖćøìĞćøć÷Öćøēé÷ÙĞćîċÜëċÜñúðøąē÷ßîŤÿÜĎ ÿčéêŠĂïøĉþìĆ ĒúąñĎëš ĂČ Āčîš ēé÷øüöđðŨîÿĞćÙĆâ ÖøøöÖćø ĀøČĂñĎïš øĉĀćøìĊöę ÿĊ üŠ îĕéšđÿĊ÷ÝćÖÖćøóĉÝćøèćĔîđøČĂę ÜîĆîĚ ėÝąêšĂÜĂĂÖÝćÖìĊðę øąßčö đöČĂę úÜöêĉĂîčöêĆ Öĉ ćøìĞćøć÷ÖćøĒúšüÖøøöÖćø ÝąÖĞćÖĆïéĎĒúĔĀšöĊÖćøðäĉïĆêĉêćö×ĆĚîêĂîìĊęÖĞćĀîé Ēúąđðŗéđñ÷׊ćüÿćøêćöߊĂÜìćÜêŠćÜė đóČęĂĔĀšñĎšöĊÿŠüîĕéšđÿĊ÷ĕéšøĆïìøćïĂ÷ŠćÜ ìĆęüëċÜĒúąđìŠćđìĊ÷öÖĆî îē÷ïć÷ÖćøĔĀšĀøČĂøĆï×ĂÜ×üĆâ ĀøČĂÖćøïĆîđìĉÜ . óîĆÖÜćî÷ŠĂöĕöŠđøĊ÷Ö øĆï ĀøČĂ÷ĉî÷ĂöìĊęÝąøĆïđÜĉî ÿĉęÜ×ĂÜ ĀøČĂðøąē÷ßîŤĂČęîĔéÝćÖñĎšìĊęđÖĊę÷üךĂÜìćÜíčøÖĉÝÖĆïïøĉþĆì 2. óîĆÖÜćîĂćÝøĆïĀøČĂĔĀš×ĂÜ×üĆâĕéšêćöðøąđóèĊî÷ĉ ö ēé÷ÖćøĔĀšĀøČĂøĆï×ĂÜ×üĆâîĆîĚ ÝąêšĂÜĕöŠÿÜŠ ñúêŠĂÖćøêĆéÿĉîĔîđßĉÜíčøÖĉÝĔéė ×ĂÜñĎšøĆï×ĂÜ×üĆâìĊęøĆïĕéšÙüøđðŨîÿĉęÜìĊęöĊöĎúÙŠćĕöŠöćÖîĆÖ ĒúąĕöŠÙüøđðŨîđÜĉîÿéĀøČĂđìĊ÷ïđìŠćđÜĉîÿé . ĀćÖóîĆÖÜćîĕéšøĆï×ĂÜ×üĆâĔîēĂÖćÿêćöðøąđóèĊîĉ÷öìĊęöĊöĎúÙŠćđÖĉîðÖêĉüĉÿĆ÷ÝćÖñĎšđÖĊę÷üךĂÜìćÜíčøÖĉÝÖĆïïøĉþĆì ĔĀšøć÷Üćî ñĎšïĆÜÙĆïïĆâßćêćöúĞćéĆïßĆĚî . ÖćøĔĀšĀøČĂøĆï×ĂÜ×üĆâ ĂćÝÖøąìĞćĕéšĀćÖìĞćéšü÷ÙüćöēðøŠÜĔÿ ĀøČĂìĞćĔîìĊęđðŗéđñ÷ ĀøČĂÿćöćøëđðŗéđñ÷ĕéš Öćøđðŗéđñ÷øć÷ÖćøìĊęĂćÝöĊÙüćö×ĆéĒ÷šÜìćÜñúðøąē÷ßîŤ ïøĉþĆì ĕéšÖĞćĀîéĔĀš ÖøøöÖćø ĒúąñĎšïøĉĀćø êšĂÜÝĆéìĞćøć÷Üćîđðŗéđñ÷øć÷ÖćøìĊęĂćÝöĊÙüćö×ĆéĒ÷šÜìćÜñúðøąē÷ßîŤ ÖĆï ïöÝ. öćÿđêĂøŤ ĒĂé ëČĂđðŨîÖøąïüîÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî×ĂÜïøĉþĆì øüöìĆĚÜĕéšÖĞćĀîéĔĀšÿĞćîĆÖêøüÝÿĂïõć÷Ĕî đðŨîñĎšÿĂéÿŠĂÜéĎĒúĒúąÝĆéÖćøĒÖšĕ× ðŦâĀćÙüćö×ĆéĒ÷šÜìćÜñúðøąē÷ßîŤ Ēúąøć÷Üćîēé÷êøÜêŠĂÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂï àċęÜìĊęñŠćîöć÷ĆÜĕöŠđÙ÷öĊðŦâĀćéĆÜÖúŠćüđÖĉé×ċĚî


64 øćÜüĆúĒĀŠÜÙüćöÿĞćđøĘÝ ĔîðŘ 2555 ïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé öĀćßî ĕéšøĆïøćÜüĆúêŠćÜė éĆÜîĊĚ Ļ

ĕéšøĆïÙĆéđúČĂÖĔĀšđðŨîĀîċęÜĔî "sia’s 200 #est 6nder a #illion àċęÜĕéšöćÝćÖÖćøÙšîĀćÿčé÷ĂéïøĉþĆìÝćÖ 00 ĒĀŠÜìĆęüõĎöĉõćÙ đĂđßĊ÷ĒðàĉôŗÖìĊęöĊöĊ÷Ăé×ć÷êĆĚÜĒêŠ 5 úšćî ,000 úšćîđĀøĊ÷âÿĀøĆåĄ ĒúąöĊÖćøđêĉïēêìĆĚÜ÷Ăé×ć÷ĒúąÖĞćĕøÿčìíĉēééđéŠî

Ļ

øćÜüĆú S&T "8"3DS 202 ÝĞćîüî 2 øćÜüĆú ĕéšĒÖŠ øćÜüĆúñĎšïøĉĀćøÿĎÜÿčé÷Ăéđ÷Ċę÷ö #est $&0 "wards Ēúą øćÜüĆúïøĉþĆì ÝéìąđïĊ÷îéšćîñúÖćøéĞćđîĉîÜćî÷Ăéđ÷Ċę÷ö #est 1erformance "wards ĔîÿŠüî×ĂÜïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îĔîêúćéĀúĆÖìøĆó÷Ť mai àċęÜÝĆéēé÷êúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĄ ĒúąüćøÿćøÖćøđÜĉîÖćøíîćÙćø đöČęĂüĆîìĊę 22 óùýÝĉÖć÷î 2555

Ļ

ĕéšøĆïÖćøðøąđöĉîÖćøÝĆéĂĆîéĆïÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøĔîðŘ ĔîđÖèæŤ éĊöćÖ éšü÷ÙąĒîîđÞúĊę÷ēé÷øüö 8 

Ļ

ĕéšøĆïÖćøðøąđöĉîñúÖćøÝĆéðøąßčöÿćöĆâñĎšëČĂĀčšîðøąÝĞćðŘ 2555 Ă÷ĎŠĔîøąéĆï éĊđúĉý ēé÷ĕéšÙąĒîîÿĎÜÿčé 00 ÙąĒîî

ÝćÖøćÜüĆúךćÜêšîךćÜêšîÿąìšĂîĔĀšđĀĘîëċÜÙüćööčÜŠ öĆîę ĒúąìčöŠ đì×ĂÜÙèąÖøøöÖćøìĊÝę ąÿøšćÜöĎúÙŠćđóĉöę ĒÖŠÖÝĉ Öćø ēé÷ÖćøïøĉĀćøÜćî đóČęĂÿøšćÜöĎúÙŠć ÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćø ĒúąÖćøéĞćđîĉîíčøÖĉÝéšü÷ÙüćöøĆïñĉéßĂïêŠĂÿĆÜÙö ìĆĚÜîĊĚ ïøĉþĆìÝąîĞćĒîüðäĉïĆêĉìĊęéĊöćĔßšêćöÙüćö đĀöćąÿö đóČęĂđóĉęöÙčèÙŠćĒÖŠïøĉþĆìĒúąñĎšëČĂĀčšî éšćîìøĆó÷ćÖøïčÙÙú ÝćÖÝčéđøĉęöêšî×ĂÜÙüćöđßČęĂöĆęîÿĎŠÖćø÷ĂöøĆïêúĂéøą÷ąđüúćÖüŠć 25 ðŘìĊęñŠćîöć ĔîíčøÖĉÝÿČęĂēÛþèćõć÷îĂÖìĊęĂ÷ĎŠĂćýĆ÷ éšü÷îē÷ïć÷ ÖćøïøĉĀćøÜćîĂ÷ŠćÜöĊÙè č õćóĒúąìĆîÿöĆ÷õć÷ĔêšÖćøøĂÜøĆïÙčèõćóöćêøåćî IS0 00 2008 øć÷ĒøÖ×ĂÜðøąđìýĕì÷ ñîüÖÖĆïĒîüÙĉéÖćø ïøĉĀćøìøĆó÷ćÖøïčÙÙúêćöĀúĆÖ Smart, $reative Innovative ĒúąÖćøóĆçîćïčÙúćÖøĂ÷ŠćÜêŠĂđîČĂę ÜđóČĂę ÷ÖøąéĆïĒúąđóĉöę ×ĊéÙüćöÿćöćøë ×ĂÜóîĆÖÜćîìĆĚÜéšćîìĆÖþą ÙüćöøĎš ĒúąÙüćöÿćöćøëĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćî øüöëċÜÖćøÿøšćÜìĆýîÙêĉđßĉÜïüÖđóČęĂĔĀšđÖĉéüĆçîíøøöĔîÖćøìĞćÜćî øŠüöÖĆîĂ÷ŠćÜÿøšćÜÿøøÙŤ đóČęĂöčŠÜÿĎŠÖćøêĂïēÝì÷Ť×ĂÜĂÜÙŤÖøìĊęüŠć Maximize $onnecting the Moving -ife đóøćąïøĉþĆìđßČęĂöĆęîüŠć óîĆÖÜćîìĊę öĊÙčèõćóĒúąöĊýĆÖ÷õćó ÝąđðŨîÖúĕÖÿĞćÙĆâìĊęÿčéìĊęìĞćĔĀšĂÜÙŤÖøđÝøĉâđêĉïēêĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜĒúąöĆęîÙÜ ÝĞćîüîïčÙúćÖø×ĂÜ ïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé öĀćßî ĒïŠÜêćöÿć÷ÜćîĀúĆÖ สายงานหลัก

. òść÷ïøĉĀćø 2. òść÷Öćøêúćé . òść÷×ć÷ . òść÷ñúĉêÜćîēÛþèć 5. òść÷ïĆâßĊÖćøđÜĉî . òść÷ïøĉĀćøÿĞćîĆÖÜćî 7. òść÷óĆçîćíčøÖĉÝĒúąîüĆêÖøøöÿČęĂēÛþèć 8. ÿŠüîÖäĀöć÷ĒúąÙéĊ øüö

จํานวนพนักงาน

จํานวนพนักงาน

จํานวนพนักงาน

31 ธ.ค. 2555 (คน)

31 ธ.ค. 2554 (คน)

31 ธ.ค. 2553 (คน)

 2 0 8 7 2 129

5 5 27 0  2 130

2 8 2 5 5 2 2 100

éšćîÙŠćêĂïĒìî ïøĉþĆìĕéšÖĞćĀîéĔĀšöĊÖćøÝŠć÷ÙŠćêĂïĒìîĔîÖćøìĞćÜćîĔĀšÖĆïóîĆÖÜćîĂ÷ŠćÜđĀöćąÿö êćöÙčèüčçĉ ÙüćöøĎšÙüćöÿćöćøëĒúą ðøąÿïÖćøèŤĔîÖćøìĞćÜćî ĒúąđðŨîĕðêćööćêøåćîìĊęøĆåïćúÖĞćĀîé øüöëċÜÖćøÖĞćĀîéĔĀšöĊÖćøóĉÝćøèćðøĆïđóĉęöĂĆêøćđÜĉîđéČĂîðøąÝĞćðŘ ĔĀšĒÖŠóîĆÖÜćîðŘúą ÙøĆĚÜ ēé÷÷ċéêćöñúÖćøðäĉïĆêĉÜćî×ĂÜóîĆÖÜćîìĆĚÜîĊĚ ïøĉþĆì ĕéšîĞćøąïï #alance Score $ard Ēúą ,1I öćĔßšđðŨî đÙøČęĂÜöČĂĔîÖćøóĉÝćøèćÝćÖñúÖćøðäĉïĆêĉÜćî×ĂÜóîĆÖÜćîĒúąĀîŠü÷Üćî êćöĀúĆÖÖćøÝŠć÷ñúêĂïĒìîĒïï 1ay for 1erformance đĀöČĂîđߊîĔîðŘìĊęñŠćîöćøüöëċÜ ÖćøóĉÝćøèćÝŠć÷ēïîĆÿðøąÝĞćðŘêćöñúðøąÖĂïÖćøðøąÝĞćðŘ×ĂÜïøĉþĆìĒúąêćöñúÜćî×ĂÜóîĆÖÜćî ÖĘĔßšĀúĆÖÖćøđéĊ÷üÖĆî


65 øć÷úąđĂĊ÷éÙŠćêĂïĒìîĒÖŠïčÙúćÖø ĕöŠøüöñĎšïøĉĀćø

รายละเอียด

đÜĉîđéČĂîĒúąÙŠćĔߚ݊ć÷ĂČęîė ×ĂÜóîĆÖÜćî đÜĉîÿöìïÖĂÜìčîÿĞćøĂÜđúĊĚ÷ÜßĊó &+I1 øüö

ปี 2555

58,5,502.7 ,7,8.00 52,57.0 0,8,.07

ปี 2554

2,88,07. 7,. 5,.8 44,035,817.88

ปี 2553

,7,0.27 5,.00 ,8.88 42,355,471.15

ปี 2552

2,7,22.5 50,5.00 43,189,782.35

îĂÖđĀîČĂÝćÖîĊĚ ïøĉþĆì÷ĆÜĕéšÝĆéĔĀšöĊøćÜüĆúÖćø×ć÷đóČęĂÿŠÜđÿøĉö ÿîĆïÿîčîĒúąÖøąêčšîĔĀšđÖĉéÖćø×ć÷Ă÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ ēé÷öĊĀúćÖĀúć÷ øćÜüĆú ĕéšĒÖŠ øćÜüĆúóîĆÖÜćî×ć÷éćüøčÜŠ ĒĀŠÜðŘ øćÜüĆúóîĆÖÜćî×ć÷ìĊöę øĊ ć÷ĕéšÝćÖúĎÖÙšćĔĀöŠ øćÜüĆú÷Ăé×ć÷ÿĎÜÿčéìĆÜĚ ðøąđõìïčÙÙúĒúąìĊö øćÜüĆú ×ć÷éĊđéŠîìĆĚÜðøąđõìïčÙÙúĒúąìĊö øćÜüĆú÷Ăé×ć÷ÿĉîÙšć Made to order ÿĎÜÿčé øćÜüĆúìĊö×ć÷ìĊęöĊøć÷ĕéšÝćÖÖćøîĞćúĎÖÙšćøć÷ĒøÖöćàČĚĂóČĚîìĊę ÿĆöðìćîĔĀöŠ éšćîÿüĆÿéĉÖćø îĂÖđĀîČĂÝćÖÙŠćêĂïĒìîìĊęđðŨîđÜĉîđéČĂîĒúšü ïøĉþĆì÷ĆÜÝĆéĔĀšöĊÿüĆÿéĉÖćøìĊęđĀöćąÿöĔĀšÖĆïóîĆÖÜćî êćöÙüćöđĀöćąÿöÖĆïÿõćó đýøþåÖĉÝĒúąÖćøéĞćøÜßĊó ĕéšĒÖŠ Ļ

ÖĂÜìčîÿĞćøĂÜđúĊĚ÷ÜßĊó ĔîðŘîĊĚ ïøĉþĆì ĕéšđóĉęöÿüĆÿéĉÖćøÿĆéÿŠüîÖćøÝŠć÷đÜĉîÿöìïÝćÖòść÷îć÷ÝšćÜĂĊÖéšü÷

Ļ

đïĊĚ÷×÷ĆîÿĞćĀøĆïóîĆÖÜćîìĊęöćìĞćÜćîĂ÷ŠćÜÿöĞęćđÿöĂêúĂéìĆĚÜđéČĂî

Ļ

ÿüĆÿéĉÖćøìčîÖćøýċÖþć đóČęĂýċÖþćêŠĂĔîøąéĆïðøĉââćēì đóČęĂ÷ÖøąéĆïÖćøýċÖþć×ĂÜóîĆÖÜćîĔîïøĉþĆì

Ļ

ÖćøÝĆéĔĀšöĊ×ĂÜ×üĆâđóČęĂøŠüöĒÿéÜÙüćö÷ĉîéĊđîČęĂÜĔîēĂÖćÿÿĞćÙĆâêŠćÜė đߊî üĆîđÖĉéóîĆÖÜćî ÝïÖćøýċÖþć öÜÙúÿöøÿ öĊïčêø

Ļ

ÖćøÝĆéĔĀšöĊøćÜüĆúđóČęĂÖćøÿŠÜđÿøĉöĒúąøĆÖþćĔĀšóîĆÖÜćîìĞćÜćîĂ÷ĎŠÖĆïĂÜÙŤÖøđðŨîøą÷ąđüúćîćî ēé÷ÝĆéĔĀšöĊđÜĉîøćÜüĆúĒúąēúŠĀŤ ÿĞćĀøĆïóîĆÖÜćîìĊęðäĉïĆêĉÜćîÖĆïĂÜÙŤÖøđðŨîđüúćîćîÙøï 0 ðŘ, 5 ðŘ, 20 ðŘ Ēúąĕéš×÷ć÷øą÷ąđüúćÖćøĔĀšøćÜüĆúëċÜĂć÷čÜćî 25 ðŘ, 0 ðŘ Ēúą 5 ðŘ

Ļ

ÿüĆÿéĉÖćøéšćîÿč×õćóĒúąÿüĆÿéĉõćóĔĀšĒÖŠóîĆÖÜćî ìĆĚÜðøąÖĆîßĊüĉê ðøąÖĆîĂčïĆêĉđĀêčÿĞćĀøĆïóîĆÖÜćîìčÖìŠćî ðøąÖĆîßĊüĉê ÿĞćĀøĆïóîĆÖÜćîìĊêę Ăš ÜđéĉîìćÜĂĂÖðäĉïêĆ Üĉ ćîîĂÖÿëćîìĊę ðøąÖĆîÿč×õćó đóČĂę ߊü÷ĒïŠÜđïćõćøąÙŠćĔßšÝćŠ ÷ĔîÖćøøĆÖþćó÷ćïćú ×ĂÜóîĆÖÜćî ìĆĚÜÖćøđךćøĆÖþćĒïïđðŨîñĎšðśü÷îĂÖ ĒúąĒïïđðŨîñĎšðśü÷Ĕî ĔîðŘìĊęñŠćîöćìćÜïøĉþĆìĕéš×÷ć÷ÙüćöÙčšöÙøĂÜĔĀšÖĆï óîĆÖÜćî ēé÷óîĆÖÜćîÿćöćøëĔßšÿĉìíĉĕéšìĆîìĊđöČęĂñŠćîÖćøìéúĂÜÜćî ĒúąÖćøÝĆéĔĀšöĊÖćøêøüÝÿč×õćóðøąÝĞćðŘĔĀšĒÖŠóîĆÖÜćî ðŘúą ÙøĆĚÜ ìćÜïøĉþĆìÖĘĕéšđóĉęöøć÷ÖćøêøüÝÿč×õćóĔĀšÖĆïóîĆÖÜćîøąéĆïïøĉĀćø đóČęĂđóĉęöēĂÖćÿĔîÖćøđòŜćøąüĆÜÿč×õćóĒúą úéĂĆêøćÙüćöđÿĊę÷ÜĔîÖćøđÝĘïðśü÷×ĂÜóîĆÖÜćîĔîøąéĆïïøĉĀćø

Ļ

ÿüĆÿéĉÖćøÖĉÝÖøøöìĊęߊü÷ÿŠÜđÿøĉöĒúąÿøšćÜÙüćöÿćöĆÙÙĊĔîĀöĎŠÙèąóîĆÖÜćî ĂĆîĕéšĒÖŠ ÖćøÝĆéÿüĆÿéĉÖćøđìĊę÷üðøąÝĞćðŘÿĞćĀøĆï óîĆÖÜćî ÖćøÝĆéÜćîĒ׊Ü×ĆîÖĊāć ÖćøÝĆéÖĉÝÖøøöēïüŤúĉęÜ ÜćîøČęîđøĉÜĒúąÜćîđúĊĚ÷ÜÿĆÜÿøøÙŤĔîēĂÖćÿêŠćÜė øüöëċÜĔîđìýÖćúðŘĔĀöŠ đóČęĂĔĀšóîĆÖÜćîĕéšìĞćÖĉÝÖøøöøŠüöÖĆî ĒúąßŠü÷ñŠĂîÙúć÷ÙüćöêċÜđÙøĊ÷éĔîÖćøìĞćÜćîĔĀšÖĆïóîĆÖÜćî îĂÖÝćÖîĊĚ ïøĉþĆìÖĘ÷ĆÜĔĀš ÙüćöÿĞćÙĆâÖĆïÖćøĂîčøÖĆ þŤüç Ć îíøøöìĊéę ÜĊ ćö×ĂÜĕì÷ éšü÷ÖćøÝĆéĔĀšöÖĊ ćøøéîĞćĚ éĞćĀĆüñĎïš øĉĀćøđîČĂę ÜĔîüćøąéĉë×Ċ îċĚ ðŘĔĀöŠĕì÷ĂĊÖéšü÷

Ļ

ÝĆéĔĀšöĊÿüĆÿéĉÖćøߊü÷đĀúČĂóîĆÖÜćîÖøèĊìĊęðøąÿïõĆ÷ĔîÿõćüąÞčÖđÞĉî đøŠÜéŠüî ĕéšĒÖŠ ÿüĆÿéĉÖćøߊü÷đĀúČĂñĎšðøąÿïĂčìÖõĆ÷ Ēúą îĂÖÝćÖîĊĚ÷ĆÜöĊÖćøÖĞćĀîéÖćøߊü÷đĀúČĂĕð÷ĆÜñĎšðøąÿïõĆ÷íøøößćêĉĂČęîė ĂĊÖéšü÷


66 éšćîÖćøÿøøĀćĒúąÙĆéđúČĂÖïčÙúćÖø ïøĉþĆìĕéšĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâÖĆïÖøąïüîÖćøĔîÖćøÙĆéÿøøĒúąÙĆéđúČĂÖïčÙúćÖøđךćöćøŠüöÜćîÖĆïïøĉþĆìđðŨîĂ÷ŠćÜ÷ĉęÜ ēé÷öčŠÜđîšîÖćø ÙĆéđúČĂÖïčÙúćÖøìĊđę ðŨîÙîéĊ ĒúąđðŨîÙîđÖŠÜ đךćøŠüöÜćîÖĆïïøĉþìĆ ĒúąîĂÖđĀîČĂÝćÖÖćøÙĆéđúČĂÖïčÙúćÖøìĊöę ÙĊ è č õćó ĒúąýĆÖ÷õćóĒúšü ïøĉþìĆ ÷ĆÜöĊÖøąïüîÖćøĔîÖćøÙĆéđúČĂÖïčÙúćÖøĔĀšđĀöćąÖĆïĂÜÙŤÖø ĒúąìĊöÜćî ĕéšĒÖŠÖøąïüîÖćøÙĆéđúČĂÖéšü÷ÖćøìéÿĂïđóČĂę üĆéÙüćöøĎÙš üćöÿćöćøë ìĆýîÙêĉĔîÖćøìĞćÜćî ÙüćöëîĆéĔîÖćøìĞćÜćîĔîĒêŠúąêĞćĒĀîŠÜÜćîéšü÷ ĔîðŘìĊęñŠćîöćïøĉþĆìĕéšÖĞćĀîéĒñîÜćîÿøøĀćđßĉÜøčÖđóĉęöđêĉö éšü÷Öćø ÿøšćÜÙüćöÿĆöóĆîíŤĒúąÝĆéÖĉÝÖøøöøŠüöÖĆïÿëćïĆîÖćøýċÖþćßĆĚîîĞć ĕéšĒÖŠ ēÙøÜÖćøÿĀÖĉÝýċÖþć ēÙøÜÖćøðøąÖüéñúÜćîéšćîÖćøĂĂÖĒïïßĉĚî ÜćîêŠćÜė Ēúą ēÙøÜÖćø M"$0 (0T T"-&/T Finding 1roKect Management Trainee àċęÜđðŨîēÙøÜÖćøìĊęđðŗéēĂÖćÿĔĀšÙîøčŠîĔĀöŠöć øŠüöÖĉÝÖøøöÖĆïïøĉþĆìđóČęĂĒÿéÜýĆÖ÷õćó×ĂÜêîđĂÜÖŠĂîĕéšøĆïÖćøÙĆéđúČĂÖđךćìĞćÜćîÖĆïïøĉþĆì àċęÜđðŨîĂĊÖĀîċęÜĒîüìćÜĔîÖćøđóĉęöēĂÖćÿĒúą ߊĂÜìćÜĔîÖćøÿøøĀćïčÙúćÖøìĊęöĊÙčèõćóךćöćøŠüöÜćîÖĆïĂÜÙŤÖøĔĀšöćÖ×ċĚî éšćîÖćøóĆçîćÙčèõćóĒúąðøąÿĉìíĉõćó×ĂÜïčÙúćÖø ïøĉþĆìöĊÙüćöđßČęĂöĆęîüŠćÖćøóĆçîćïčÙúćÖø ēé÷üĉíĊÖćøêŠćÜė ìĊęđĀöćąÿö ÝąđðŨîÿŠüîÿĞćÙĆâĂ÷ŠćÜ÷ĉęÜìĊęÝąÿŠÜđÿøĉöĔĀšïčÙúćÖøöĊÙčèõćó ýĆÖ÷õćóĒúąðøąÿĉìíĉõćó ĒúąÿćöćøëĔßšÙüćöøĎÙš üćöÿćöćøëĕéšĂ÷ŠćÜđêĘöìĊĂę ÖĊ ìĆÜĚ ÷ĆÜߊü÷đóĉöę ×ĊéÙüćöÿćöćøëĔîÖćøĒ׊Ü×ĆîĔĀšÖïĆ ĂÜÙŤÖø ēé÷ ĒïŠÜđðŨî ÖćøòřÖĂïøöĒúąóĆçîćÿĞćĀøĆïïčÙúćÖøĔĀöŠ ĒúąÖćøòřÖĂïøöĒúąóĆçîćÿĞćĀøĆïóîĆÖÜćîđéĉö . ÖćøòřÖĂïøöĒúąóĆçîćÿĞćĀøĆïïčÙúćÖøĔĀöŠ Ļ

ÖćøðåöîĉđìýïčÙúćÖøĔĀöŠ àċęÜđðŨîÖćøòřÖĂïøöĔĀšÙüćöøĎš ÙüćöđךćĔÝóČĚîåćîìĊęÝĞćđðŨîĒÖŠïčÙúćÖøĔĀöŠ îĆïĒêŠÖšćüĒøÖìĊę ĕéšđךćöćøŠüöÜćîÖĆïïøĉþĆìđóČęĂĔĀšđÖĉéÙüćöøĎšÙüćöđךćĔÝđïČĚĂÜêšîđÖĊę÷üÖĆïĂÜÙŤÖø ÿćöćøëðøĆïêĆüĒúąìĞćÜćîĔîĂÜÙŤÖøĕéš Ă÷ŠćÜöĊÙüćöÿč×

Ļ

ÖćøÝĆéìĞćĒñîÖćøđøĊ÷îøĎÜš ćî×ĂÜïčÙúćÖøĔîĒêŠúąêĞćĒĀîŠÜÜćî 0n the +ob Training ēé÷øŠüöÖĆïĀîŠü÷ÜćîêšîÿĆÜÖĆéĒúą ĀîŠü÷ÜćîêŠćÜė ìĊđę ÖĊ÷ę üךĂÜ ÖĞćĀîéĒñîĒúąêĉéêćöüĆéñúÖćøòřÖĂïøöÖćøđøĊ÷îøĎêš ćöÙüćöÝĞćđðŨî×ĂÜĒêŠúąêĞćĒĀîŠÜÜćî 0n the +ob Training ēé÷ÝąðøąÖĂïĕðéšü÷ÖćøÿĂîÜćîĔîĀúĆÖÿĎêøóČĚîåćîàċęÜĕéšĒÖŠ ĀúĆÖÿĎêø 1roduct ,nowledge ĀúĆÖÿĎêøõćþĊðŜć÷ ĀúĆÖÿĎêøÙüćöøĎšóČĚîåćîđÖĊę÷üÖĆïöćêøåćî IS0 00 2008, ĀúĆÖÿĎêø $ore $ompetency Ēúą ĀúĆÖÿĎêøĂČęîė ìĊęđðŨîĕðêćöÖćøðäĉïĆêĉÜćî×ĂÜĒêŠúąêĞćĒĀîŠÜ ÝîÖüŠćÝąÙøïøą÷ąđüúćÖćøìéúĂÜÜćî đóČęĂĔĀšöĆęîĔÝüŠć ïčÙúćÖøìĊęøĆïđךćöćĔĀöŠÿćöćøëîĞćÙüćöøĎšìĊęöĊöćðøą÷čÖêŤĔßšĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćîêćöúĆÖþèą×ĂÜêĞćĒĀîŠÜÜćîĒúąúĆÖþèą íčøÖĉÝ×ĂÜïøĉþĆìĕéš øüöëċÜĀúĆÖÿĎêøéšćîÿüĆÿéĉõćóóČĚîåćî×ĂÜóîĆÖÜćîĔĀšđðŨîĕðêćöÖãĀöć÷ ĕéšĒÖŠ ĀúĆÖÿĎêøéšćîÙüćö ðúĂéõĆ÷ĔîÖćøìĞćÜćî ĒúąĀúĆÖÿĎêøÖćøòřÖàšĂöéĆïđóúĉÜéĆïđóúĉÜĒúąĂó÷óĀîĊĕô

Ļ

ÖćøÝĆéÖĉÝÖøøö $&0 óïóîĆÖÜćî đóČęĂĔĀšóîĆÖÜćîĔĀöŠĕéšìøćïĒîüÙĉé îē÷ïć÷ÖćøìĞćÜćîĒúąüĆçîíøøöìĊęéĊÜćö×ĂÜ ĂÜÙŤÖøñŠćîÖćøÿČęĂÿćøÝćÖ $&0 ēé÷êøÜ ĂĆîÖŠĂĔĀšđÖĉéÙüćöðøąìĆïĔÝĒúąÖćøđĀĘîëċÜÙüćöÿĞćÙĆâ×ĂÜóîĆÖÜćîìčÖÙîìĊę đךćöćøŠüöÜćîÖĆïïøĉþĆì

2. ÖćøòřÖĂïøöĒúąóĆçîćÿĞćĀøĆïïčÙúćÖøđéĉö ïøĉþĆìĕéšÖĞćĀîéĔĀšöĊÖćøÝĆéìĞćĒñîóĆçîćýĆÖ÷õćó×ĂÜïčÙúćÖøđðŨîøć÷ïčÙÙú đóČęĂĔĀšÿĂéÙúšĂÜÖĆïÖćøÿŠÜđÿøĉöĔĀšóîĆÖÜćî ÿćöćøëðäĉïĆêĉÜćîĕéšêćöđðŜćĀöć÷ øüöìĆĚÜđóČęĂđêøĊ÷öÙüćöóøšĂöĔîÖćøēðøēöì ðøĆïđðúĊę÷î ēĂî÷šć÷êĞćĒĀîŠÜÜćîĂĊÖéšü÷ àċęÜðøąÖĂïĕðéšü÷ÖćøóĆçîćêćöÖøĂïéĆÜîĊĚ Ļ

ÖćøóĆçîćêćö Training 3oadmap êćöøąéĆïêĞćĒĀîŠÜĒúąĂć÷čÜćîđóČęĂĔĀšóîĆÖÜćîöĊÙüćöóøšĂöĔîÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø ÜćîĔîĒêŠúąêĞćĒĀîŠÜĔĀšđðŨîĕðêćöìĊęĂÜÙŤÖøÙćéĀüĆÜ

Ļ

ÖćøóĆçîćïčÙúćÖøêćö Individual Development 1lan ID1 àċÜę đðŨîÖćøóĆçîćïčÙúćÖøêćöÙüćöÝĞćđðŨîĔîÖćøðäĉïêĆ ĉ Üćî×ĂÜóîĆÖÜćîĒêŠúąÙî đóČęĂĔĀšÿćöćøëðäĉïĆêĉÜćîĕéšêćöđðŜćĀöć÷×ĂÜĒêŠúąÙî ēé÷ÝąðøąÖĂïĕðéšü÷ÖćøóĆçîćìĆĚÜ ÙüćöøĎš ìĆÖþą ĒúąìĆýîÙêĉ éšü÷üĉíĊÖćøéĆÜêŠĂĕðîĊĚ

Ļ

ÖćøÝĆéÿĆööîćõć÷ĔîĂÜÙŤÖø ēé÷ĔĀšïčÙúćÖøõć÷ĔîìĊęöĊÙüćöøĎšÙüćößĞćîćâéšćîêŠćÜė øŠüöđðŨîüĉì÷ćÖøëŠć÷ìĂéÙüćöøĎš ēé÷ÖĞćĀîéĔĀšĒêŠúąĀîŠü÷ÜćîÙĆéđúČĂÖïčÙúćÖøìĊöę ÙĊ üćöøĎÙš üćöÿćöćøëđךćöćøŠüöđðŨîüĉì÷ćÖøđóČĂę öćëŠć÷ìĂéÙüćöøĎêš ćö ìĆÖþąĒúąÙüćößĞćîćâ×ĂÜêîĔĀšóîĆÖÜćîìŠćîĂČęîė ĔîĂÜÙŤÖøĕéšøĆïìøćïĒúąđðŨîĒîüìćÜĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćî


67 îĂÖÝćÖîĊ÷Ě ÜĆ öĊÖćøÝĆéÿĆööîćĔĀšÙüćöøĎđš ßĉÜðøąÿïÖćøèŤēé÷êøÜÝćÖüĉì÷ćÖøõć÷îĂÖñĎìš øÜÙčèüčçìĉ öĊę ÙĊ üćöøĎÙš üćöÿćöćøë ĒúąđðŨîñĎđš ßĊ÷ę üßćâđÞóćąéšćîĔîđøČĂę ÜîĆîĚ ė đóČĂę đêĉöđêĘöĒîüÙĉéĔîđßĉÜÖćøïøĉĀćøĔĀšÖïĆ óîĆÖÜćîøąéĆïĀĆüĀîšćÜćî×ċîĚ ĕð đߊî ÙüćöøĎšđøČęĂÜÖćøđÜĉîĒúąúÜìčîÖćøúÜìčîĂ÷ŠćÜßćâÞúćé ēé÷Ùčèðøąđÿøĉå üĊøđÿëĊ÷øóøÖčú Finance for /onFinance ēé÷ ÙčèÖöúüĆú÷Ť ßčèĀÖÿĉÖćø ìĊęðøċÖþćíčøÖĉÝ ïøĉþĆì ,1M( õĎöĉĕß÷ ÝĞćÖĆé ĒúąÙüćöøĎšđøČęĂÜÖćøđ×Ċ÷îĒñîíčøÖĉÝ ēé÷ éø.÷øø÷Ü ĕì÷đÝøĉâ ĀĆüĀîšćîĆÖ÷čìíýćÿêøŤĂÜÙŤÖøĂćüčēÿ ÖúčŠöÜćî÷čìíýćÿêøŤĂÜÙŤÖø íîćÙćøĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ đðŨîêšî Ļ

ÖćøÝĆéÿŠÜïčÙúćÖøđךćøŠüöòřÖĂïøöÿĆööîćõć÷îĂÖĂÜÙŤÖø

Ļ

ÖćøÝĆéÿŠÜÙèąñĎšïøĉĀćøĒúąïčÙúćÖø×ĂÜïøĉþĆìđךćđ÷Ċę÷ößöýċÖþćéĎÜćîìĆĚÜĔîĒúąêŠćÜðøąđìý ĔîïøĉþĆìßĆĚîîĞć ïøĉþĆìÙĎŠÙšć ĒúąÜćîĒÿéÜêŠćÜė đóČęĂĒúÖđðúĊę÷îðøąÿïÖćøèŤ ÙüćöøĎšĒúąđìÙēîēú÷ĊĔĀöŠė

Ļ

ïøĉþĆìĕéšĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâÖĆïðøąÿĉìíĉñú×ĂÜÖćøîĞćÙüćöøĎšìĊęĕéšÝćÖÖćøòřÖĂïøöóĆçîćĔîéšćîêŠćÜė ĕððøą÷čÖêŤĔßš ēé÷ ÝąđĀĘîĕéšÝćÖÖćøìĊęïøĉþĆìĕéšÖĞćĀîéĔĀšöĊÖćøêĉéêćöüĆéñúÿĉęÜìĊęĕéšÝćÖÖćøòřÖĂïøöĒúąóĆçîćĒúąÖćøîĞćĕðĔßš ñŠćîìćÜ ĀĆüĀîšćÜćî×ĂÜñĎđš ךćøŠüöòřÖĂïøöĒúąóĆçîćĂĊÖéšü÷ ÖćøéĞćđîĉîÖćøêćöĒñîóĆçîćýĆÖ÷õćóïčÙúćÖøîĊđĚ ðŨîĕðĂ÷ŠćÜÝøĉÜÝĆÜ ĔîìčÖøąéĆï ïøĉþĆìĕéšÖĞćĀîéĔĀšöĊÖćøìïìüîĒñîóĆçîćýĆÖ÷õćóïčÙúćÖø đóČęĂÙüćöđĀöćąÿöĒúąìĆîÿöĆ÷ĔîìčÖðŘ

îĂÖÝćÖîĊĚ ÝćÖÖćøìĊęïøĉþĆì ĕéšÖĞćĀîéĔĀšöĊÖøĂïÖćøóĆçîćýĆÖ÷õćóĀúĆÖ×ĂÜĂÜÙŤÖø $ore $ompetency ĒúąĕéšöĊÖćøÿČęĂÿćø ĒúąëŠć÷ìĂé $ore $ompetency 7 êĆü ĕð÷ĆÜóîĆÖÜćîĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ ēé÷÷ĆÜÙÜîĞć $ore $ompetency öćĔßšĔîÖćøðøąđöĉîñúýĆÖ÷õćó ïčÙúćÖøĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ đߊîđéĊ÷üÖĆîàċęÜĔîÖćøðøąđöĉîñúýĆÖ÷õćóïčÙúćÖøîĊĚ ïøĉþĆìĕéšĔßšÖćøðøąđöĉîĒïï 0 ĂÜýć ēé÷ĔĀšóîĆÖÜćîìĊęöĊÙüćö đÖĊę÷üךĂÜÖĆî ĕéšðøąđöĉîàċęÜÖĆîĒúąÖĆî ìĆĚÜñĎšïĆÜÙĆïïĆâßć ñĎšĔêšïĆÜÙĆïïĆâßć đóČęĂîøŠüöÜćî úĎÖÙšćĒúąðøąđöĉîêîđĂÜĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ àċęÜóîĆÖÜćîÖĘ öĊÙüćöøĎšÙüćöđךćĔÝĒúą÷ĂöøĆïĀúĆÖđÖèæŤÖćøðøąđöĉîÝćÖïčÙÙúĂČęîĕéšđðŨîĂ÷ŠćÜéĊ Ēúąõć÷ĀúĆÜÝćÖÖćøðøąđöĉî ìćÜïøĉþĆìĕéšìĞćÖćø ÿČęĂÿćø ÙąĒîî÷šĂîÖúĆïĕð÷ĆÜóîĆÖÜćîđðŨîøć÷ïčÙÙúĒúąøć÷ĀîŠü÷Üćî đóČęĂĔĀšóîĆÖÜćîĒúąĀĆüĀîšćÜćîĕéšøĆïìøćïñúÖćøðøąđöĉîĒúąßĊĚĒÝÜìĞćÙüćö đךćĔÝĔĀšîćĞ ñúìĊĕę éšĕðĔßšĔîÖćøðøĆïðøčÜóĆçîćýĆÖ÷õćó×ĂÜêîđĂÜĒúąìĊöÜćî øüöëċÜÖćøîĞćñúÙąĒîîìĊĕę éšĕðĔßšđðŨîÿŠüîĀîċÜę ×ĂÜÙąĒîîðøąđöĉî ñúÜćîðøąÝĞćðŘ đóČęĂóĉÝćøèćÖćøðøĆïÙŠćêĂïĒìîĒúąÖćøÝŠć÷ēïîĆÿðøąÝĞćðŘĂĊÖéšü÷ àċęÜĔîÿŠüîîĊĚÖĘĕéšöĊÖćøîĞćđìÙēîēú÷ĊÙĂöóĉüđêĂøŤđךćöć ߊü÷ĔîÖćøìĞćĒïïðøąđöĉîøąïïĂĂîĕúîŤ 0 degree &valuation 0nline đóČęĂđóĉęöÙüćöÿąéüÖĔĀšÖĆïñĎšðøąđöĉîĒúąúéÖćøĔßšđĂÖÿćøĔî ÿĞćîĆÖÜćî 1aperless ĂĊÖéšü÷ ēé÷éĞćđîĉîÖćøÙüïÙĎŠĕðÖĆïÖćøÿŠÜđÿøĉöÙüćöđךćĔÝ ĒúąÖøąêčšîÖćøĒÿéÜĂĂÖóùêĉÖøøöìĊęÿĂéÙúšĂÜÖĆï $ore $ompetency ēé÷ëČĂđðŨîÖćøÿøšćÜüĆçîíøøöĔĀöŠĔîÖćøìĞćÜćîøŠüöÖĆî ĕéšĒÖŠ ÖćøÝĆéÖĉÝÖøøöĒÝÖïĆêøÝĆïëĎÖ ĔĀšĒÖŠÖĆîĒúąÖĆîđöČĂóïđĀĘîüŠć ïčÙÙúĂČęî ÖøąìĞćÿĉęÜìĊęÿĂéÙúšĂÜÖĆï $ore $ompetency ìĊęÖĞćĀîéĕüš øüöëċÜÖćøÖĞćĀîéøćÜüĆúĔĀšĒÖŠñĎšìĊęĕéšøĆïïĆêøÝĆïëĎÖĔîĒêŠúąßŠüÜđüúć àċęÜ ĕéšøĆïÙüćöøŠüööČĂđðŨîĂ÷ŠćÜéĊÝćÖñĎšïøĉĀćøĒúąóîĆÖÜćîìčÖøąéĆïĔîĂÜÙŤÖø ìĆĚÜîĊĚ ýĆÖ÷õćóĀúĆÖ×ĂÜĂÜÙŤÖø $ore $ompetency ìĊęĕéšöĊÖćøÖĞćĀîéđðŨîîē÷ïć÷ĔĀšĒÖŠïčÙúćÖøìĆĚÜĂÜÙŤÖø đóČęĂĔßšđðŨîĒîüìćÜĔî ÖćøðäĉïĆêĉ×ĂÜóîĆÖÜćîìĆĚÜĂÜÙŤÖø đóČęĂĔĀšĂÜÙŤÖøïøøúčëċÜüĉÿĆ÷ìĆýîŤ õćøÖĉÝ ĒúąđðŜćĀöć÷ìĊęĕéšöĊÖćøÖĞćĀîéĕüš öĊìĆĚÜÿĉĚî 7 ךĂéšü÷ÖĆî ÙČĂ . ÙüćöÿćöćøëĔîÖćøøĆïñĉéßĂïÜćî "ccountability

ÙüćöÿćöćøëĔîÖćøðäĉïĆêĉĀîšćìĊęìĊęĂ÷ĎŠĔîÙüćöøĆïñĉéßĂïĒúąđÖĊę÷üđîČęĂÜĔĀšÿĞćđøĘÝĕéšêćöđðŜćĀöć÷ĒúąđüúćìĊęÖĞćĀîéĔĀš øüöìĆĚÜ öĊÖćøøć÷ÜćîñúÖćøìĞćÜćîĒúąÿćöćøëêøüÝÿĂïñúÜćîĕéš 2. ÖćøìĞćÜćîđðŨîìĊö Teamwork

ÙüćöÿćöćøëĔîÖćøìĞćÜćîøŠüöÖĆïïčÙÙúĂČęî đóČęĂĔĀšïøøúčđðŜćĀöć÷đéĊ÷üÖĆî×ĂÜÖúčŠöēé÷öĊÖćøĒúÖđðúĊę÷îìĆÖþą ÙüćöøĎš Ēúą ðøąÿïÖćøèŤêŠĂÖĆî øüöëċÜÿćöćøëîĞćđÿîĂĒîüìćÜÖćøìĞćÜćîøŠüöÖĆîĂ÷ŠćÜÿøšćÜÿøøÙŤ . ÖćøðøĆïðøčÜĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ $ontinuous improvement

ÙüćöÿćöćøëĔîÖćøðøĆïðøčÜÜćî øüöìĆÜĚ üĉíÖĊ ćø ĒîüÙüćöÙĉéĒúąñúúĆóíŤĂ÷ŠćÜêŠĂđîČĂę Ü đóČĂę ĔĀšĕéšöćàċÜę üĉíÖĊ ćøĒîüÙüćöÙĉéĒúą ñúúĆóíŤìęéĊ ĊÖüŠć . ÝĉêÿĞćîċÖĔîÖćøĔĀšïøĉÖćø Service Mind

ÝĉêÿĞćîċÖĔîÖćøĔĀšïøĉÖćøĒÖŠúĎÖÙšć ĒúąöĊðäĉÖĉøĉ÷ćìĊęéĊĔîÖćøêĂïÿîĂÜêŠĂÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜúĎÖÙšć đóČęĂĔĀšúĎÖÙšćđÖĉéÙüćö óċÜóĂĔÝÿĎÜÿčé 5. ÙüćöđðŨîđÝšć×ĂÜÖĉÝÖćø &ntrepreneurship

ÖćøöĊÿüŠ îøŠüöĔîÖćøìĞćÜćî ēé÷ëČĂđÿöČĂîĀîċÜę üŠćĀîŠü÷ÜćîìĊìę ćĞ ÜćîĂ÷ĎđŠ ðŨîđÿöČĂîÖĉÝÖćø×ĂÜêîìĊêę Ăš ÜøĆïñĉéßĂïìĞćÜćîĔĀšéìĊ ÿĊę éč


68 . ÖćøïøøúčñúêćöđðŜćĀöć÷ (oal 0rientation

ÙüćööčŠÜöĆęîĒúąÙüćöó÷ć÷ćöĔîÖćøìĞćÜćîĔĀšðøąÿïÙüćöÿĞćđøĘÝêćöüĆêëčðøąÿÜÙŤđðŜćĀöć÷ìĊęÖĞćĀîéĕüš 7. ÖćøÿČęĂÿćø $ommunication

ÙüćöÿćöćøëĔîÖćøÿČęĂÿćøĒúąĒÿéÜĔĀšñĎšĂČęîøĆïøĎšĒúąđךćĔÝĕéšêøÜÖĆîĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćóñŠćîÖćøôŦÜ ÖćøóĎé ÖćøĂŠćî ĒúąÖćøđ×Ċ÷î ÖćøóĆçîćóîĆÖÜćîĔĀšöĊÙüćöÖšćüĀîšćêćöÿć÷ĂćßĊó îĂÖđĀîČĂÝćÖÖćøòřÖĂïøöĒúąóĆçîćïčÙúćÖøđóČęĂĔĀšöĊÙüćöøĎšÙüćöÿćöćøëĔîÖćøìĞćÜćîĔîðŦÝÝčïĆîĒúšü ïøĉþĆì ÷ĆÜÙĞćîċÜëċÜÖćø ÿŠÜđÿøĉöĔĀšóîĆÖÜćîöĊÙüćöÖšćüĀîšćêćöÿć÷ĂćßĊóĂĊÖéšü÷ ēé÷ĔîÖćøìĞćÝĆéìĞćĒñîÖćøòřÖĂïøöĒúąóĆçîćóîĆÖÜćî ÷ĆÜÙøĂïÙúčöĕðëċÜ Öćø đêøĊ÷öÙüćöóøšĂö×ĂÜïčÙúćÖø đóČĂę øĂÜøĆïÖćøÖšćüĀîšćĔîêĞćĒĀîŠÜÜćî×ĂÜïčÙúćÖøĔîĒêŠúąïčÙÙúĔĀšöÖĊ ćøđêĉïēêĕðóøšĂöė ÖĆîÖĆïÙüćöÿĞćđøĘÝ ×ĂÜĂÜÙŤÖøĂĊÖéšü÷ ēé÷ïøĉþĆìĕéšöčŠÜđîšîÖćøòřÖĂïøöĒúąóĆçîćóîĆÖÜćîđóČęĂĔĀšöĊìĆÖþąÙüćöøĎšÙüćöÿćöćøëĔîÖćøìĞćÜćîĔîĀîšćìĊęĔîĂîćÙê ēé÷đîšîÖćøðøĆïðøčÜÝčéĂŠĂîĒúąđÿøĉöÝčéĒ×ĘÜ ĂĆîđÖĉéÝćÖÖćøðøąđöĉîñúÖćøðäĉïêĆ Üĉ ćîÝćÖĀĆüĀîšćÜćî ĒúąÖćøüćÜĒñîÖćøđÝøĉâđêĉïēêÖšćüĀîšć Ĕîÿć÷ĂćßĊóøŠüöÖĆïóîĆÖÜćî ĒúąĀĆüĀîšćÜćî đóČĂę ĔĀšóîĆÖÜćîĕéšöÖĊ ćøøĆïøĎëš Üċ ēĂÖćÿĔîÖćøÖšćüĀîšćĔîêĞ ćĒĀîŠÜÜćîĔîĂîćÙê øüöëċÜøą÷ąđüúćìĊę öĊēĂÖćÿĔîÖćøðøĆïđúČĂę îêĞćĒĀîŠÜĂĊÖéšü÷ ÿĞćĀøĆïĔîðŘìñĊę ćŠ îöćïøĉþìĆ ÷ĆÜÙÜÝĆéēÙøÜÖćøóĆçîć Successor ×ĂÜĂÜÙŤÖø ēé÷ÖćøöĂïĀöć÷ēÙøÜÖćø êŠćÜė ĔĀšÝĆéìĞćøŠüöÖĆî ĒúąöĂïĀöć÷ĔĀšđךćøŠüöðøąßčöĒúąìĞćÖĉÝÖøøöøŠüöÖĆïìĊöñĎšïøĉĀćøđóČęĂđøĊ÷îøĎšÖćøìĞćÜćîĕðóøšĂöė ÖĆî ĂĊÖìĆĚÜ÷ĆÜĕéšđðŗé ēĂÖćÿĔĀšĒÿéÜÙüćöøĎšÙüćöÿćöćøëĔîéšćîêŠćÜė ìĆĚÜîĊĚ đóČęĂđðŨîÖćøđÿøĉöÿøšćÜýĆÖ÷õćó ĒúąÖćøđêøĊ÷öÙüćöóøšĂöĔîÖćøÖšćü×ċĚîÿĎŠêĞćĒĀîŠÜÜćî ìĊęÿĎÜ×ċĚîĔîĂîćÙêĔĀšÖĆïïčÙúćÖøĔîøąéĆïøĂÜúÜĕð Ēúą÷ĆÜđðŨîüĉíĊÖćøĀîċęÜìĊęߊü÷ĔîÖćøøĆÖþćïčÙúćÖøĔĀšĂ÷ĎŠÖĆïĂÜÙŤÖø ÖćøÖĞćĀîéìĉýìćÜđðŜćĀöć÷×ĂÜĂÜÙŤÖøĒúąÖćøÿČęĂÿćø ïøĉþĆìĕéšĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâĔîđøČęĂÜÖćøÿČęĂÿćø đóøćąđßČęĂöĆęîüŠćÖćøÿČęĂÿćøÝąđðŨîÿČęĂÖúćÜÿĞćÙĆâìĊęÝąìĞćĔĀšóîĆÖÜćîìčÖøąéĆïĔîĂÜÙŤÖø öĂÜđĀĘîđðŜćĀöć÷ĒúąĕðĔîĔîìĉýìćÜđéĊ÷üÖĆî éšü÷ÖćøÝĆéĔĀšöĊÖćøðøąßčöđóČęĂìïìüîĒúąÿøčðñúÖćøéĞćđîĉîÜćîøć÷ĕêøöćÿĔîìčÖĀîŠü÷Üćî đóČęĂĔĀšìčÖĀîŠü÷ÜćîĕéšðøĆïðøčÜĒúąóĆçîćÜćîêćöĒñîÜćîĔĀšđðŨîĕðêćöđðŜćĀöć÷ îĂÖÝćÖîĊĚ ïøĉþĆì÷ĆÜĕéšÝĆéÖĉÝÖøøöđóČęĂÿČęĂÿćøñúÖćøðäĉïĆêĉÜćîìčÖĕêøöćÿĕð÷ĆÜóîĆÖÜćîêúĂéìĆĚÜðŘ ìĆĚÜîĊĚ đóČęĂđðŗéēĂÖćÿĔĀšóîĆÖÜćî ĔîìčÖøąéĆïĕéšøĆïìøćïëċÜ ĒîüìćÜÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜĂÜÙŤÖø ñúÖćøðäĉïĆêĉÜćî×ĂÜìĆĚÜĂÜÙŤÖø ĀîŠü÷ÜćîêŠćÜė øüöëċÜĂčðÿøøÙĀøČĂñúÖøąìï ìĊęĂćÝđÖĉé×ċĚîĔîĒêŠúąĕêøöćÿ ēé÷ÖĞćĀîéĔĀšöĊÖĉÝÖøøö ÿøčðñúÖćøðäĉïĆêĉÜćîðøąÝĞćĕêøöćÿ ĔîìčÖĕêøöćÿ đóČęĂđðŨîÖćøÖøąêčšîĔĀšóîĆÖÜćîìĆĚÜ ĂÜÙŤÖøĕéšêîČę êĆüĂ÷ĎêŠ úĂéđüúć ĒúąđðŨîÖćøĒïŠÜðŦîÖćøøĆïøĎìš ÜĆĚ ÙüćöñĉéóúćéĒúąÙüćöÿĞćđøĘÝ×ĂÜìĆÜĚ ĂÜÙŤÖøøŠüöÖĆî đóČĂę ĔĀšöēĊ ĂÖćÿøŠüöÖĆîĔîÖćø ðøĆïðøčÜóĆçîćÜćîĔĀšđðŨîĕðĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćóøüöëċÜøĆïìøćïĒñîÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜïøĉþìĆ Ă÷ŠćÜêŠĂđîČĂę Ü đóČĂę ĔĀšđÖĉéÙüćöøĎÙš üćöđךćĔÝđÖĊ÷ę ü ÖĆïÖćøìĞćÜćî×ĂÜĀîŠü÷ÜćîĂČęîė đóČęĂĔĀšđÖĉéÙüćöøćïøČęîĔîÖćøìĞćÜćîĒúąßŠü÷ÿŠÜđÿøĉöÖćøìĞćÜćîđðŨîìĊöĕéšĂĊÖéšü÷ ÙèąñĎšïøĉĀćø×ĂÜïøĉþĆì Ēúą Successor ×ĂÜĀîŠü÷ÜćîêŠćÜė ĕéšøŠüöÖĆîÝĆéìĞćĒñîđßĉÜÖú÷čìíŤĔîÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜĂÜÙŤÖø õć÷Ĕêš ÖøĂïĒîüîē÷ïć÷ìĉýìćÜĒúąđðŜćĀöć÷ìĊęĕéšøĆïÝćÖÙèąÖøøöÖćø×ĂÜïøĉþĆì ĒúąÝćÖÖćøìĊęóîĆÖÜćîĔîøąéĆïïøĉĀćøêĆĚÜĒêŠøąéĆïêšîĕéšđךćöćöĊ ÿŠüîøŠüöĔîÖćøüćÜĒñîÖćøéĞćđîĉîÜćî ĒúąöĊëćŠ ÷ìĂéìĉýìćÜéĆÜÖúŠćüĕðÿĎĀŠ îŠü÷ÜćîêŠćÜė ēé÷ìĊö Successor ×ĂÜĂÜÙŤÖø ÝćÖÖú÷čìíŤíøč ÖĉÝđðŨî ĒñîíčøÖĉÝĒúąĒñîÖćøĔßšÜïðøąöćèìĊęöĊÙüćöÿĂéÙúšĂÜĔîìĉýìćÜđéĊ÷üÖĆîîĆĚî ĒúąĔîðŘìĊęñŠćîöćïøĉþĆìĕéšðøĆïđðúĊę÷îøĎðĒïïÖćøÿČęĂÿćøĒñî íčøÖĉÝĒúąĒñîÖćøðäĉïĆêĉÜćîēé÷ĔĀšóîĆÖÜćîìĆĚÜĂÜÙŤÖøĕéšöĊÿŠüîøŠüö ēé÷ÝĆéÖćøðøąÖüéÖćøîĞćđÿîĂñúÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜðŘ 2555 ĒúąĒñî ÜćîðŘ 255 ×ĂÜĀîŠü÷ÜćîêîđĂÜ ĔĀšÖïĆ óîĆÖÜćîĔîĀîŠü÷ÜćîĂČîę ė ĕéšøïĆ ìøćï øĆïøĎĒš úąđךćĔÝøŠüöÖĆîĂĆîÝąîĞćĕðÿĎđŠ ðŜćĀöć÷đéĊ÷üÖĆî×ĂÜĂÜÙŤÖø øüöëċÜÿøčðõćóøüöĂĂÖöćđðŨîøĎðĒïï×ĂÜÖćøðøąÖüéēðÿđêĂøŤ×ĂÜĒêŠúąĀîŠü÷Üćîéšü÷ ìĞćĔĀšÖćøëŠć÷ìĂéĒñîĕð÷ĆÜóîĆÖÜćîĔîìčÖøąéĆïìĆÜĚ ĂÜÙŤÖøĒúąÖćøéĞćđîĉîÖćøêćöĒñî×ĂÜóîĆÖÜćîìĆĚÜĂÜÙŤÖøđðŨîĕðĔîìĉýìćÜìĊęÿĂéÙúšĂÜêšĂÜÖĆîĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćóĒúąĕéšðøąÿĉìíĉñú ĂĆîđÖĉé ÝćÖÖćøöĊÿŠüîøŠüöĒúąÙüćöøĎšÙüćöđךćĔÝĔîđðŜćĀöć÷đéĊ÷üÖĆîđðŨîĀúĆÖ ĂĊÖìĆĚÜñĎšïøĉĀćøĒúąóîĆÖÜćîìčÖøąéĆï÷ĆÜĕéšÖĞ ćĀîéüĆêëčðøąÿÜÙŤĒúąêĆü ßĊĚüĆé ,ey 1erformance Indicators ,1Is ìĊęëŠć÷ìĂéúÜöćêćöúĞćéĆï êĆĚÜĒêŠøąéĆïĂÜÙŤÖø ĀîŠü÷Üćî ĒúąøąéĆïóîĆÖÜćî ìĆĚÜîĊĚ üĆêëčðøąÿÜÙŤ ĒúąêĆüßĊüĚ éĆ ìĊóę îĆÖÜćîÖĞćĀîéîĆîĚ ÝąĔßšđðŨîÖøĂïĔîÖćøðäĉïêĆ Üĉ ćîĒúąđðŨîöćêøåćîÖćøðøąđöĉîñúÖćøðäĉïêĆ Üĉ ćî×ĂÜóîĆÖÜćî×ĂÜĒêŠúąïčÙÙú ĒúąîĞćĕðÿĎŠÖćøóĉÝćøèćðøĆïĂĆêøćñúêĂïĒìîĒúąÖćøðøĆïđÜĉîđéČĂîðøąÝĞćðŘ×ĂÜóîĆÖÜćîĂĊÖéšü÷


69 ÖćøđÿøĉöÿøšćÜÿĆöóĆîíõćóìĊęéĊĔîĂÜÙŤÖø ïøĉþĆìĕéšÝĆéĔĀšöĊÖĉÝÖøøöêŠćÜė øąĀüŠćÜñĎšïøĉĀćø øąĀüŠćÜóîĆÖÜćîéšü÷ÖĆî ĒúąøąĀüŠćÜóîĆÖÜćîÖĆïïøĉþĆì ēé÷ĕéšÝĆéĔĀšöĊÖĉÝÖøøö ÿĆîìîćÖćøĔîøĎðĒïïêŠćÜė đߊî ÜćîđúĊĚ÷ÜÿĆÜÿøøÙŤêŠćÜė ÿîĆïÿîčîÜïðøąöćèđóČęĂÿŠÜđÿøĉöĔĀšóîĆÖÜćîđúŠîÖĊāćøŠüöÖĆîĀúĆÜÝćÖđúĉÖÜćî đóČęĂĔĀšđÖĉéÙüćöÿîĉìÿîö ĒúąđךćĔÝàċęÜÖĆîĒúąÖĆîĂ÷ĎŠđðŨîðøąÝĞć ĒúąĔîðŘìĊęñŠćîöć ïøĉþĆì÷ĆÜÝĆéĔĀšöĊÖĉÝÖøøöđóČęĂÿŠÜđÿøĉöÖćøìĞćÜćîđðŨîìĊö ĔĀšÖĆïóîĆÖÜćîìĆĚÜĂÜÙŤÖø đóČęĂĔĀšìĆĚÜĂÜÙŤÖøĕéšìĞćÖĉÝÖøøöøŠüöÖĆî ēé÷ĕöŠöĊÖćøĒïŠÜøąéĆï×ĂÜóîĆÖÜćî ĂĆîîĞćöćàċęÜÙüćöøŠüööČĂ øŠüöĔÝ ĒúąÙüćö đךćàċęÜÖĆîĒúąÖĆîöćÖ×ċĚî îĂÖđĀîČĂÝćÖîĊĚ ïøĉþĆì÷ĆÜÝĆéĔĀšöĊÖćøøĎðĒïïÖćøÿČęĂÿćøÝćÖóîĆÖÜćîĕð÷ĆÜïøĉþĆì ñŠćîÖćøÿĞćøüÝÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜ óîĆÖÜćî ĔîéšćîêŠćÜė ĂĊÖéšü÷ ĂĆîÝąìĞćĔĀšïøĉþĆì ñĎšïøĉĀćøĕéšøĆïìøćïĒúąđךćĔÝÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜóîĆÖÜćîöćÖ÷ĉęÜ×ċĚî ĂĆîÝąîĞćĕðÿĎŠÖćøĀćìćÜ ĒÖšĕ×ðøĆïðøčÜ ēé÷ïøĉþĆì öĊÙüćöđßČęĂöĆęîüŠćÖćøÿČęĂÿćøìĊęéĊ ĒúąĒúÖđðúĊę÷îÙüćöÙĉéđĀĘîøąĀüŠćÜñĎšïøĉĀćøĒúąóîĆÖÜćîÝąîĞćĕðÿĎŠÿĆöóĆîíõćóìĊęéĊ øąĀüŠćÜñĎšïøĉĀćøĒúąóîĆÖÜćîìčÖøąéĆï ĒúąìĞćĔĀšïøøúčđðŜćĀöć÷ĂÜÙŤÖøøŠüöÖĆîĕéšĂĊÖéšü÷ éšćîÖćøéĎĒúøĆÖþćÿõćóĒüéúšĂöĔîÖćøìĞćÜćî ÙèąÖøøöÖćøĕéšÖĞćĀîéîē÷ïć÷ÖćøðøĆïðøčÜÿĞćîĆÖÜćîĒúąÝĆéÿõćóĒüéúšĂöĔîÖćøìĞćÜćîĔĀšóîĆÖÜćî ēé÷öčŠÜđîšîĔĀšóîĆÖÜćîĕéšöĊ ÙüćöøĎšÿċÖ đĀöČĂîđðŨîïšćîĀúĆÜìĊę 2 đóČęĂĔĀšïøĉđüèÿëćîìĊęìĞćÜćîĒúąÿõćóĒüéúšĂööĊïøø÷ćÖćýìĊęéĊđĀöćąêŠĂÖćøðäĉïĆêĉÜćî ĂĊÖìĆĚÜïøĉþĆì÷ĆÜ ĕéšÙĞćîċÜëċÜÿč×õćóĂîćöĆ÷ ÙüćöÿąĂćéĒúąÙüćöðúĂéõĆ÷êŠĂßĊüĉêĒúąìøĆó÷Ťÿĉî×ĂÜóîĆÖÜćî ÝċÜĕéšÝĆéĔĀšÖĉÝÖøøö 5 ÿ ĔîÿĞćîĆÖÜćî Ă÷ŠćÜêŠĂ đîČęĂÜ ēé÷ÖĞćĀîéĔĀšöĊÖćøðøąÖüéóČĚîìĊę 5 ÿ õć÷ĔîïøĉþĆì ìčÖĕêøöćÿ ĂĊÖìĆĚÜïøĉþĆì÷ĆÜöĊđÝšćĀîšćìĊęđÝšćĀîšćìĊęÙüćöðúĂéõĆ÷øąéĆïïøĉĀćø Ēúą đÝšćĀîšćìĊęÙüćöðúĂéõĆ÷øąéĆïüĉßćßĊó øüöëċÜÖćøÝĆéĔĀšöĊÙèąÖøøöÖćøÙüćöðúĂéõĆ÷ĂćßĊüĂîćöĆ÷ĒúąÿõćóĒüéúšĂöĔîÿëćîðøąÖĂïÖćø đóČĂę øŠüöéĎĒúÿüĆÿéĉÖćøĒúąÙüćöðúĂéõĆ÷ĔîÿĞćîĆÖÜćî ĒúąïøĉþìĆ ÷ĆÜÙÜđךćøŠüöēÙøÜÖćøēøÜÜćîÿĊ×ćü ÖĆïÖøąìøüÜĒøÜÜćîĒúąÿüĆÿéĉÖćøÿĆÜÙö đóČęĂĒÿéÜđÝêîćøöèŤĔîÖćøìĞćĔĀšÿĞćîĆÖÜćîđðŨîÿĞćîĆÖÜćîðúĂé÷ćđÿóêĉéĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜĂĊÖéšü÷


70

การควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายใน

ïøĉþĆìĕéšĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâêŠĂÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ ēé÷ÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆì ĕéšöĂïĀöć÷ĔĀšÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂï ÿĂïìćîÖćøðøąđöĉîøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî đóČęĂöčŠÜđîšîĔĀšøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîöĊÙüćöđóĊ÷ÜóĂĒúąđĀöćąÿöÖĆïÖćøéĞćđîĉîíčøÖĉÝ ĒúąöĊ ðøąÿĉìíĉñúðøąÿĉìíĉõćóĔîÖćøéĞćđîĉîÜćî øüöìĆĚÜÖćøĔßšìøĆó÷ćÖø ÖćøéĎĒúøĆÖþćìøĆó÷Ťÿĉî ÖćøðŜĂÜÖĆî ĀøČĂúéÙüćöñĉéóúćé ÙüćöđÿĊ÷Āć÷ ÖćøøĆęüĕĀú ÖćøÿĉĚîđðúČĂÜĀøČĂÖćøìčÝøĉê øąïïïĆâßĊĒúąøć÷ÜćîìćÜÖćøđÜĉîöĊÙüćöëĎÖêšĂÜđßČęĂëČĂĕéš øüöìĆĚÜÖćøðäĉïĆêĉêćöÖãĀöć÷ øąđïĊ÷ï ךĂïĆÜÙĆïìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆïÖćøéĞćđîĉîíčøÖĉÝ×ĂÜïøĉþĆì ÖøøöÖćøêøüÝÿĂïðäĉïĆêĉĀîšćìĊęĒúąĒÿéÜÙüćöÙĉéđĀĘîĕéšĂ÷ŠćÜĂĉÿøą ēé÷öĊÿĞćîĆÖÜćîêøüÝÿĂïõć÷ĔîÝćÖ ïøĉþĆì ÿĂïïĆâßĊ ĕĂ üĊ ĒĂú ÝĞćÖĆé đךćöćìĞćÖćøêøüÝÿĂïõć÷ĔîđóČęĂĔĀšïøĉþĆìöĊøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî øąïïêøüÝÿĂïõć÷Ĕî ìĊęøĆéÖčö đĀöćąÿö ìĆîÿöĆ÷ ĒúąöĊ ðøąÿĉìíĉõćó ēé÷ĕéšöĊÖćøêøüÝÿĂïøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîêŠćÜė éĆÜîĊĚ . 2. . . 5.

øąïïÜćî×ć÷ĒúąÖćøÝĆéđÖĘïøć÷ĕéš øąïïÜćîñúĉêÿČęĂēÛþèćĒúąêšîìčîÜćî øąïïÜćîÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜìĆęüĕð ĒúąÖćøÙüïÙčöìøĆó÷Ťÿĉî øąïïÜćîìøĆó÷ćÖøïčÙÙú øąïïÜćîïĆâßĊ ÖćøđÜĉî Üïðøąöćè ĒúąõćþĊĂćÖø

ĒúąöĊÖćøêøüÝÿĂïđóĉęöđêĉöĔîÿŠüî×ĂÜøąïï ÿćøÿîđìýðŘúą 2 ÙøĆĚÜ ÿĞćîĆÖÜćîêøüÝÿĂïõć÷Ĕî ìĞćĀîšćìĊðę øąđöĉîÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîêćöĒîüðäĉïêĆ ìĉ ÖĊę øøöÖćøïøĉþìĆ ÖĞćĀîé ēé÷öĊîē÷ïć÷êøüÝÿĂïĔî đßĉÜðŜĂÜÖĆîĒúąđðŨîðøąē÷ßîŤÖĆïĀîŠü÷Üćî óĉÝćøèćÙüćöîŠćđßČęĂëČĂĔîÙüćöëĎÖêšĂÜ×ĂÜøć÷ÜćîìćÜÖćøđÜĉî êøüÝÿĂïÖćøđðŗéđñ÷ךĂöĎúĂ÷ŠćÜ đóĊ÷ÜóĂĔĀšđÖĉéÙüćöēðøŠÜĔÿ êøüÝÿĂïÖćøðäĉïĆêĉêćöĒîüìćÜÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊ Ēúąđóĉęöðøąÿĉìíĉõćó ðøąÿĉìíĉñúĔîÖćøéĞćđîĉîÜćî øüöìĆÜĚ ÖćøÿĂïìćîÖćøðŜĂÜÖĆîÖćøìčÝøĉêõć÷ĔîĂÜÙŤÖø ēé÷÷ċéĀúĆÖĒîüÖćøêøüÝÿĂïêćööćêøåćîÿćÖú Ēúąøć÷ÜćîêŠĂÖøøöÖćøêøüÝÿĂï ìčÖĕêøöćÿ Ĕîøć÷ÜćîðøąÖĂïéšü÷ךĂđÿîĂĒîą ëšćöĊ øüöìĆĚÜÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜòść÷ïøĉĀćøêćöךĂđÿîĂĒîą ĒúąìčÖÿĉĚîðŘĕéšÝĆéìĞćøć÷Üćî ĒîüìćÜÖćøðŜĂÜÖĆîÖćøìčÝøĉêĔîĂÜÙŤÖøĒúąìïìüîìčÖÿĉĚîðŘ ðŘ 2555 ÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïĕéšÿĂïìćîøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîàċęÜðøąđöĉîēé÷ñĎšïøĉĀćøĒúąÿĞćîĆÖêøüÝÿĂïõć÷Ĕî ĕöŠ óïðøąđéĘîðŦâĀćĀøČĂךĂïÖóøŠĂÜìĊęđðŨîÿćøąÿĞćÙĆâ àċęÜÿĂéÙúšĂÜÖĆïÙüćöđĀĘî×ĂÜñĎšÿĂïïĆâßĊ×ĂÜïøĉþĆì øąïïÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî×ĂÜ ïøĉþĆì öĊÙüćöđóĊ÷ÜóĂĒúąöĊðøąÿĉìíĉñú การบริหารความเสี่ยง

ïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé öĀćßî ĒúąïøĉþĆìĔîđÙøČĂ êøąĀîĆÖĒúąĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâêŠĂÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĂÜÙŤÖøìĊęéĊđóČęĂ×ĆïđÙúČęĂî ĂÜÙŤÖøĔĀšöÙĊ üćöđêĉïēê Ēúą×÷ć÷íčøÖĉÝĂ÷ŠćÜöĊÿđëĊ÷øõćó öĊåćîąìćÜÖćøđÜĉîìĊöę îĆę ÙÜĒúąÿćöćøëÿøšćÜñúêĂïĒìîĒÖŠñëšĎ ĂČ Āčîš ĔîøąéĆïìĊđę Āöćąÿö õć÷ĔêšÖćøéĞćđîĉîíčøÖĉÝìĊęöĊÙüćöÿúĆïàĆïàšĂîĒúąđðúĊę÷îĒðúÜĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ ÙèąÖøøöÖćø ĒúąñĎšïøĉĀćø×ĂÜïøĉþĆìĄ đĀĘîÙüøĔĀšöĊ ÖćøîĞćøąïïÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷ÜöćĔßšĔîĂÜÙŤÖø ĔĀšđðŨîđÙøČęĂÜöČĂðøąÖĂïÖćøÖĞćĀîéìĉýìćÜ ÖćøüćÜÖú÷čìíŤ ĒúąÖćøéĞćđîĉîíčøÖĉÝ×ĂÜïøĉþĆì ìĊęÝąđÿøĉöÿøšćÜýĆÖ÷õćóĒúąđóĉęöēĂÖćÿìćÜíčøÖĉÝøüöìĆĚÜÖćøðøĆïðøčÜÖøąïüîÖćøðäĉïĆêĉÜćîĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ ĂĆîÝąđðŨîÖćøÿîĆïÿîčîĔĀšïøĉþĆìĄ ÿćöćøëïøøúčüĆêëčðøąÿÜÙŤĔîõćóøüöìĊęöĊÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊ ĒúąÿćöćøëÿøšćÜöĎúÙŠćđóĉęöĔĀšĒÖŠñĎšëČĂĀčšîĒúąñĎšđÖĊę÷üךĂÜ ēé÷ÖćøÖĞćĀîé ĔĀšÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷ÜđðŨîÿŠüîĀîċęÜ×ĂÜüĆçîíøøöĂÜÙŤÖøĔîÖćøðãĉïĆêĉÜćî ĒúąĔĀšóîĆÖÜćîìčÖÙîĔîìčÖøąéĆïßĆĚîêøąĀîĆÖëċÜĀîšćìĊęÙüćö øĆïñĉéßĂïĔîÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷ÜøŠüöÖĆîÝċÜÖĞćĀîéîē÷ïć÷ÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷Ü éĆÜîĊĚ


71 . ÙüćöđÿĊę÷ÜìĊę÷ĂöøĆïĕéš ĒúąøąéĆïÙüćöđÿĊę÷ÜìĊę÷ĂöøĆïĕéš×ĂÜïøĉþĆì êšĂÜĕéšøĆïÖćøĂîčöĆêĉēé÷ÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷Ü ÖŠĂîîĞćĕðĔßšðäĉïĆêĉ 2. éĞćđîĉîÖćøĔĀšÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊ÷ę ÜđðŨîÙüćöøĆïñĉéßĂï×ĂÜóîĆÖÜćîĔîìčÖøąéĆïßĆîĚ ìĊêę Ăš ÜêøąĀîĆÖëċÜÙüćöđÿĊ÷ę ÜìĊöę ĔĊ îÖćøðãĉïêĆ ĉ ÜćîĔîĀîŠü÷Üćî×ĂÜêîĒúąĔîĂÜÙŤÖø ĒúąêšĂÜĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâÖĆïÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊ÷ę ÜêŠćÜė ĕéšøïĆ ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøõć÷ĔêšÖćø ÙüïÙčöõć÷ĔîĂ÷ŠćÜöĊøąïïĔĀšĂ÷ĎŠĔîøąéĆïìĊęđóĊ÷ÜóĂĒúąđĀöćąÿö Ēúą÷ĂöøĆïĕéš . ÿŠÜđÿøĉöĒúąÿîĆïÿîčîĔĀšÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷ÜđðŨîđÙøČęĂÜöČĂÿĞćÙĆâĔîÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøìĊęïčÙúćÖøìčÖøąéĆïêšĂÜöĊÙüćöđךćĔÝ öĊ ÙüćöøŠüööČĂ öĊÙüćöøŠüöĔÝĒúąøŠüöÖĆîĔßšÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷ÜÿøšćÜõćóúĆÖþèŤìĊęéĊ đÿøĉöÿøšćÜÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊ Öćø ïøĉĀćøÝĆéÖćøìĊęđðŨîđúĉý ĒúąÿøšćÜÙüćöđßČęĂöĆęîĔĀšÖĆïñĎšëČĂĀčšî ñĎšöĊÿŠüîĕéšđÿĊ÷ ĒúąñĎšĔßšïøĉÖćø×ĂÜïøĉþĆìĄ . ÿŠÜđÿøĉöĒúąóĆçîćÖćøîĞćøąïïđìÙēîēú÷ĊÿćøÿîđìýìĊìę îĆ ÿöĆ÷öćĔßšĔîÖøąïüîÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊ÷ę Ü×ĂÜïøĉþìĆ Ą ĒúąÿîĆïÿîčî ĔĀšïčÙúćÖøìčÖøąéĆïÿćöćøëđךćëċÜĒĀúŠÜךĂöĎú׊ćüÿćøÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷ÜĂ÷ŠćÜìĆęüëċÜ êúĂéÝîÖćøÝĆéøąïïÖćøøć÷ÜćîÖćø ïøĉĀćøÙüćöđÿĊ÷ę ÜĔĀšÙèąìĞćÜćîïøĉĀćøÙüćöđÿĊ÷ę Ü×ĂÜïøĉþìĆ Ą ĒúąÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊ÷ę ÜđðŨîĕðĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćó


72

ปัจจัยความเสี่ยง

ÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷Ü×ĂÜïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé öĀćßî ĕéšëĎÖÖĞćĀîéêćöĒñîÖú÷čìíŤ×ĂÜïøĉþĆì ĒúąĒêŠúąĀîŠü÷íčøÖĉÝ îĞćĕððäĉïĆêĉ ēé÷öčŠÜđîšîÖćøøĆÖþćÙüćöÿćöćøëĔîđßĉÜÖćøĒ׊Ü×Ćî ÖćøúÜìčî×÷ć÷íčøÖĉÝĒúąÿøšćÜöĎúÙŠćđóĉęöĔĀšÖĆïíčøÖĉÝ àċęÜĔîðŘ 2555 úĆÖþèą ×ĂÜÙüćöđÿĊ÷ę ÜêŠćÜė ìĊðę øćÖäĕéšøïĆ ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĒúąÙüïÙčöĕéšĔîøąéĆïĀîċÜę ĒúąđóČĂę ĔĀšÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊ÷ę ÜêŠćÜė ÿćöćøëðŜĂÜÖĆîÙüćö đÿĊ÷ę ÜìĊÝę ąđÖĉéÝćÖÖćøĒ׊Ü×ĆîìćÜíčøÖĉÝìĊøę îč ĒøÜĒúąÙüćöĕöŠĒîŠîĂîĔîÖćøôŚîŪ êĆü×ĂÜđýøþåÖĉÝēúÖ ïøĉþìĆ ÝċÜóĉÝćøèćÙüćöđÿĊ÷ę ÜìĊĂę ćÝìĞćĔĀšïøĉþìĆ ĕöŠÿćöćøëïøøúčđðŜćĀöć÷ĒúąÖú÷čìíŤÖćøéĞćđîĉîíčøÖĉÝ ēé÷÷ĆÜÙÜÙüćöđÿĊę÷ÜìĊęÿĞćÙĆâĕüšĂ÷ĎŠéĆÜîĊĚ 1. ความเสี่ยงในด้านการดําเนินธุรกิจ

õćóøüöĔî ðŘ 2555 đĀêčÖćøèŤÿĞćÙĆâìĊęöĊñúÖøąìïêŠĂđýøþåÖĉÝēúÖĒúąđýøþåÖĉÝĕì÷ ÙČĂ üĉÖùêĉĀîĊĚ÷čēøðìĊęđÖĉé×ċĚî àċęÜÿŠÜñúÖøąìï êŠĂõćüąđýøþåÖĉÝ×ĂÜðøąđìýêŠćÜė ìĆęüēúÖ ìĞćĔĀšđýøþåÖĉÝēúÖðŘ 2555 ×÷ć÷êĆüĔîøąéĆïêĞęćÖüŠćìĊęđÙ÷ðøąöćèÖćøĕüš ÿĞćĀøĆïĔîĕì÷ÙÜđðŨî đøČęĂÜ×ĂÜîē÷ïć÷ÖćøÝŠć÷ÙŠćĒøÜ×ĆĚîêĞęć 00 ïćì ìĊęöĊÖćøÖúŠćüÖĆîöćÖ àċęÜĔĀšđÖĉéÙüćöÖĆÜüúĔîđøČęĂÜ×ĂÜøćÙćÿĉîÙšćÝąöĊøćÙćÿĎÜ×ċĚîÝćÖÖćø×ċĚî ÙŠćĒøÜ Ă÷ŠćÜĕøÖĘéĊ ĔîðŘ 2555 öĊÖćøđêĉïēê×ĂÜĂčêÿćĀÖøøö÷ćî÷îêŤ àċęÜđÖĉéÝćÖÖćøÿąÿö÷ĂéñúĉêĔîðŘ 255 ÝćÖđĀêčÖćøèŤõĆ÷îĞĚćìŠüö ìĞćĔĀš êúćéøë÷îêŤ×ĂÜĕì÷đêĉïēêĂ÷ŠćÜìĊęĕöŠđÙ÷đÖĉé×ċĚîöćÖŠĂî öĊ÷Ăé×ć÷øüöìĆĚÜÿĉĚîÿĎÜđÖČĂï ,20,000 ÙĆî ĀøČĂöĊĂĆêøćÖćøđêĉïēêđóĉęö×ċĚîëċÜøšĂ÷úą 7 àċęÜëČĂđðŨîÖćøđêĉïēêìĊęÿĎÜöćÖ ĔîÿŠüî×ĂÜïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé öĀćßî öčŠÜđîšîéĞćđîĉîíčøÖĉÝìĊęöĊÙüćößĆéđÝî ìĊęÿąìšĂîëċÜÖćøúÜìčîìĊęÿøšćÜēĂÖćÿĔĀšđÖĉé øć÷ĕéšĔĀšÖĆïĂÜÙŤÖøìĆîìĊ đóČęĂÿŠÜñúëċÜĂĆêøćñúêĂïĒìîÿĎÜÿčéĔĀšÖĆïñĎšëČĂĀčšîĒúąÿĆÜÙö ēé÷óĉÝćøèćÝćÖđÜĉîúÜìčîìĊęÝąêšĂÜúÜìčîĔĀšÿĂéÙúšĂÜ ÖĆïñúêĂïĒìîìĊęÝąĕéšøĆï ÿĞćĀøĆïĔîðŘ 2555 ÝćÖñú×ĂÜÖćø×ċĚîÙŠćĒøÜ 00 ïćìîĆĚî M"$0 ĕöŠĕéšøĆïñúÖøąìïđîČęĂÜÝćÖóîĆÖÜćîÿŠüîĔĀ⊠øšĂ÷úą 5 ĕéšøĆïÙŠćĒøÜđÖĉîüĆîúą 00 ïćì ÿŠüîìĊęĕöŠëċÜîĆĚîđðŨîÿŠüîîšĂ÷ àċęÜÖøąìïÙŠćĔߚ݊ć÷×ĂÜïøĉþĆììĊęĕöŠöĊîĆ÷ÿĞćÙĆâ ÿŠüîĔîđøČęĂÜ×ĂÜêšîìčî ÝćÖÖćøÝšćÜÜćîÖĆïñĎšøĆïđĀöć øćÙćìĊę M"$0 ĕéšøĆï÷ĆÜÙÜĔîĂĆêøćđéĉö đüšîĒêŠïćÜøć÷ìĊęöĊÖćøĔßšïøĉÖćøĔîðøĉöćèĕöŠöćÖöĊÖćøðøĆïĂĆêøćøĆïđĀöć đúĘÖîšĂ÷đóĊ÷ÜøšĂ÷úą àċÜę ñĎøš ïĆ đĀöćÖúčöŠ ìĊöę ÖĊ ćøðøĆïĂĆêøćđóĉöę ÙĉéđðŨîøšĂ÷úą 0 ×ĂÜÿĆéÿŠüîñĎøš ïĆ đĀöćìĆÜĚ Āöé ÿĞćĀøĆïöćêøÖćøøĂÜøĆïĔîÿŠüîìĊę ĂćÝìĞćĔĀšêšîìčî×ć÷đóĉęöĔîđøČĂę Ü×ĂÜÖćøñúĉêÜćîēÛþèć M"$0 ÝċÜđךćàČĚĂĀčšîđóĉęöĔîïøĉþĆì ĂĉÜÙŤđÝĘì ĂĉöđöÝđÝÿ ðøąđìýĕì÷ ÝĞćÖĆé ĔîðŘ 255 đóČęĂĔĀšöĊÿĆéÿŠüîđóĉęöđðŨîøšĂ÷úą 50 ÝćÖøšĂ÷úą . ĔîÖćøđךćøŠüöïøĉĀćøêšîìčîĔĀšđÖĉéðøąē÷ßîŤÿĎÜÿčéÖĆïĂÜÙŤÖø 2. ความเสี่ยงในด้านการเงิน

îē÷ïć÷ÖćøđÜĉîĔîðŘ 2555 íðì. ÝąđîšîÖćøéĎĒúøĆÖþćđÿëĊ÷øõćóìćÜéšćîđýøþåÖĉÝĔĀšÿĂéÙúšĂÜÖĆïüĆäÝĆÖøēúÖ ÝćÖðŦâĀćÖćøßąúĂ êĆü×ĂÜđýøþåÖĉÝēúÖđðŨîðøąđéĘîìĊêę Ăš ÜêĉéêćöĂ÷ŠćÜĔÖúšßéĉ đóøćąĂćÝÝąÖøąìïêŠĂđýøþåÖĉÝĕì÷ ×èąđéĊ÷üÖĆîìĊĒę øÜÖééĆîêŠĂđÜĉîđôŜĂìĊÝę ąđðŨî ðŦÝÝĆ÷đÿĊę÷ÜêŠĂđýøþåÖĉÝĕì÷îšĂ÷úÜđöČęĂđìĊ÷ïÖĆïðŘ 255 éĆÜîĆĚîĒîüîē÷ïć÷ÖćøđÜĉî×ĂÜ íðì. ÖĘÝąđîšîìĞćĔĀšíčøÖĉÝĕì÷đêĉïēêĒúąøĆïöČĂÙüćö ñĆîñüî×ĂÜđýøþåÖĉÝēúÖĕéš đöČęĂêšîðŘ 2555 ÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷ÖćøđÜĉî ÖîÜ. íîćÙćøĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ íðì. êĆéÿĉîĔÝðøĆïúéĂĆêøć éĂÖđïĊĚ÷ úÜ 0.25 ÝćÖ .25 öćĂ÷ĎŠìĊę đóČęĂÖøąêčšîÖøąïüîÖćøôŚŪîôĎđýøþåÖĉÝĔĀšÖúĆïÿĎŠõćüąðÖêĉ ĀúĆÜÝćÖñŠćîóšîÿëćîÖćøèŤĂčìÖõĆ÷ ÙøĆĚÜĔĀ⊠ߊüÜðúć÷ ðŘ 255 ìĊęÿøšćÜÙüćöđÿĊ÷Āć÷êŠĂđýøþåÖĉÝĕì÷ ĒúąÖøąìïêŠĂÙüćöđßČęĂöĆęî×ĂÜîĆÖúÜìčîóĂÿöÙüø àċęÜđýøþåÖĉÝĕì÷ÙŠĂ÷ė ôŚîŪ êĆü×ċîĚ ēé÷úĞćéĆï êŠĂöćÿŠÜìšć÷ðŘ ÖîÜ. êĆéÿĉîĔÝúéĂĆêøćéĂÖđïĊ÷Ě úÜĂĊÖ 0.25 đĀúČĂ 2.75 ĀúĆÜÝćÖÙÜĂĆêøćéĂÖđïĊ÷Ě ìĊøę ąéĆï öćêĆÜĚ ĒêŠêîš ðŘ ĔîÿŠüî×ĂÜÙüćöđÿĊ÷ę ÜìćÜéšćîÖćøđÜĉî×ĂÜïøĉþìĆ ĔîðŘìñĊę ćŠ îöć ïøĉþìĆ ÷ĆÜÙÜĕöŠĕéšøïĆ ñúÖøąìïĒêŠĂ÷ŠćÜĔé ÿČïđîČĂę ÜÝćÖĔîðŘ 2555 ïøĉþìĆ ĕöŠöĊÖćøúÜìčîìĊęđðŨîÝĞćîüîöćÖ ĒúąÿŠüîĔĀâŠĔßšđÜĉîìčîĀöčîđüĊ÷î×ĂÜïøĉþĆìĄ ìĊęöĊĂ÷ĎŠđðŨîđðŨîĀúĆÖ ÿĞćĀøĆïÙüćöđÿĊę÷ÜìćÜéšćîĂĆêøćĒúÖđðúĊę÷î ĔîðŘìĊęñŠćîöćïøĉþĆìĕöŠöĊíčøąÖøøöìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆïĂĆêøćĒúÖđðúĊę÷îÝċÜĕöŠĕéšøĆïñúÖøąìïìćÜéšćîĂĆêøćĒúÖđðúĊę÷îđÜĉîêøćêŠćÜðøąđìýđߊîÖĆî ÙüćöđÿĊ÷ę ÜéšćîÿõćóÙúŠĂÜìĊĂę ćÝđÖĉéÝćÖÙüćöđðŨîĕðĕéšìúĊę ÖĎ ÙšćĂćÝÝąĕöŠÿćöćøëÝŠć÷ßĞćøąĀîĊĔĚ ĀšĒÖŠïøĉþìĆ ĕéšõć÷ĔîÖĞćĀîéđüúćēé÷ ðÖêĉ×ĂÜÖćøÙšć đóČĂę ÝĆéÖćøÙüćöđÿĊ÷ę ÜîĊĚ ïøĉþìĆ ĕéšðøąđöĉîÙüćöÿćöćøëìćÜÖćøđÜĉî×ĂÜúĎÖÙšćđðŨîøą÷ąė ĒúąĔîðŘîïĊĚ øĉþìĆ ÿćöćøëïøĉĀćøÝĆéÖćø ïĆâßĊúĎÖÙšćĕéšĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćó đöČęĂđìĊ÷ïÖĆïøć÷ĕéšìĊęđêĉïēê×ċĚî ĒêŠïĆâßĊúĎÖĀîĊĚĕöŠĕéšđêĉïēêêćöÿĆéÿŠüîøć÷ĕéš ĒúąĔîðŘîĊĚöĎúĀîĊĚìĊęêĆĚÜÿĞćøĂÜĀîĊĚ ÿÜÿĆ÷ÝąÿĎâöĊÝĞćîüîúéúÜÖüŠćðŘ 255 ĒúąúĎÖĀîĊĚÖćøÙšćöĊĂć÷čĀîĊĚÙšćÜßĞćøąēé÷đÞúĊę÷ìĊę 72 üĆî ÝćÖðŘ 255 Ă÷ĎŠìĊę 75 üĆî


73 ÿĞćĀøĆïĔîðŘ 255 ïøĉþĆìĄ ĕéšöĊÖćø×ĂöêĉÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìđóČęĂ×ĂüÜđÜĉîĀčšîÖĎšúŠüÜĀîšć đóČęĂÿĞćøĂÜÖøèĊìĊęđÖĉéēÙøÜÖćøĔĀâŠĒúą êšĂÜĔßšđÜĉîúÜìčîđðŨîÝĞćîüîöćÖ ĔîüÜđÜĉîĕöŠđÖĉî ,000 úšćîïćì ĒúąîĞćđÿîĂñĎšëČĂĀčšîêŠĂĕð đóČęĂđðŨîÖćøðŜĂÜÖĆîÙüćöđÿĊę÷ÜĔîÖøèĊìĊęĕöŠÿćöćøë ÖĎšđÜĉîÝćÖÿëćïĆîÖćøđÜĉîĕéšÙøïêćöÝĞćîüîđÜĉîúÜìčîìĊęêšĂÜÖćø îĂÖÝćÖîĊĚđðŨîÖćøïøĉĀćøêšîìčîìćÜÖćøđÜĉîĂĊÖéšü÷ 3. ความเสี่ยงในด้านข้อกฎหมายควบคุมป้ายโฆษณา

ĔîðŘ 2555 ïøĉþĆì ÷ĆÜÙÜøĆÖþćîē÷ïć÷ÖćøÖŠĂÿøšćÜðŜć÷ēÛþèćìĊęĕéšøĆïĂîčâćêëĎÖêšĂÜÖŠĂîđìŠćîĆĚî ĒúąöĊÙèąìĞćÜćîêĉéêćöÖćø ðøĆïðøčÜךĂÖäĀöć÷Ă÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ đóČęĂöĉĔĀšÖćøđðúĊę÷îĒðúÜךĂÖĞćĀîéÖãĀöć÷êŠćÜė ìĊęÝąöĊ×ċĚîĔîĂîćÙê öĊñúÖøąìïêŠĂÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜ ïøĉþĆì ĒúąĔîìčÖðŘ ïøĉþĆì ÷ĆÜÙÜĔĀšïøĉþĆìêøüÝÿĂïēÙøÜÿøšćÜĂćÙćøĒúąðŜć÷ēÛþèćìĊę×ċĚîìąđïĊ÷îÖĆïÖøöē÷íćíĉÖćøĒúąñĆÜđöČĂÜ éĞćđîĉîÖćø êøüÝÿĂïĒúąøĆïøĂÜðŜć÷ēÛþèćìčÖðŜć÷×ĂÜïøĉþĆì øüöëċÜÖćøðøąÿćîÜćîÖĆïÿöćÙöðŜć÷ēÛþèć đóČęĂøĆïøĂÜÙüćööĆęîÙÜĒ×ĘÜĒøÜēÙøÜÿøšćÜ ðŜć÷ìčÖðŜć÷ ēé÷ÿĆÜđÖêÝćÖēúēÖš ĶSafety 2ķ 4. ความเสี่ยงในด้านการเปลี่ยนแปลงงานโฆษณาในยุคของดิจิตอลและ Online

ðŘ 2555 ÙèąÖøøöÖćøÖĉÝÖćøÖøąÝć÷đÿĊ÷Ü ÖĉÝÖćøēìøìĆýîŤ ĒúąÖĉÝÖćøēìøÙöîćÙöĒĀŠÜßćêĉ Öÿìß. ĕéšđéĉîĀîšćðøąöĎúđìÙēîēú÷Ċ ( đðŨîìĊęđøĊ÷ïøšĂ÷Ēúšü ðŦÝÝčïĆîóùêĉÖøøöñĎšïøĉēõÙëĎÖđðúĊę÷îĒðúÜĕðêćöđìÙēîēú÷ĊÖćøÿČęĂÿćø éĆÜîĆĚîÖćø×÷ć÷êĆü×ĂÜéĉÝĉìĂúöĊđéĊ÷ĂĂîĕúîŤ ĒúąÿöćøŤìēôîìĊęđךćöćöĊïìïćìêŠĂßĊüĉêĒúąóùêĉÖøøö×ĂÜñĎšïøĉēõÙöćÖ×ċĚî õćóøüö×ĂÜĂčêÿćĀÖøøöēÛþèćðŘ 2555 đêĉïēê 2 ÝćÖðŘ 255 ĀøČĂÙĉéđðŨîöĎúÙŠćðøąöćè 20,000 úšćîïćì ēé÷ìĊüĊ÷ĆÜ öĊÿĆéÿŠüîĀúĆÖëċÜ 0 ×ĂÜ ÜïĄ ēÛþèćøüöĒúąĒîüēîšö×ĂÜĂčêÿćĀÖøøöēÛþèćðŘîĊĚ ÙćéüŠćÝąđêĉïēêĂ÷ŠćÜîšĂ÷ 0 õć÷ĔêšÿëćîÖćøèŤ ìćÜÖćøđöČĂÜĀøČĂõĆ÷íøøößćêĉÿÜïîĉÜę àċÜę ÿĉîÙšćĂčðēõÙïøĉēõÙ đÙøČĂę ÜéČöę ÷ćî÷îêŤĒúąđìÙēîēú÷ĊÖćøÿČĂę ÿćø ÝąđðŨîÖúčöŠ ìĊĔę ßšđöĘéđÜĉîēÛþèćöćÖ ìĊęÿčéĔîðŘîĊĚ ÝćÖìĊęîć÷ÖÿöćÙöēÛþèćĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ ĕéšÖúŠćüĕüš ĔîÿŠüî×ĂÜïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé öĀćßî öĂÜüŠćĔî÷čÙ×ĂÜéĉÝĉêĂúĒúą 0nline öĊïìïćìÿĞćÙĆâöćÖ×ċĚîĔîÖćøÿČęĂÿćøÜćî éšćîēÛþèćĕð÷ĆÜúĎÖÙšć đóøćąúĎÖÙšćêšĂÜÖćøêĂïÿîĂÜĒïïøüéđøĘü ĒúąĕðÿĎŠÖúčŠöđðŜćĀöć÷Ă÷ŠćÜÖüšćÜ×üćÜ ĒêŠ÷ĆÜêšĂÜÖćøĔĀšÖúčŠöđðŜćĀöć÷ ÝéÝĞćêĆüÿĉîÙšćĂ÷ĎŠđÿöĂė éĆÜîĆĚî ÝċÜöĊÙüćöÝĞćđðŨîìĊęÝąêšĂÜîĞćđĂćÿČęĂēÛþèćìĊęđðŨî #illboard øŠüöÖĆïÿČęĂéĉÝĉêĂú Ēúą 0nline ðøąÖĂïÖĆîĔî ßĉĚîÜćîēÛþèć đóČęĂĔĀšÖúčŠöđðŜćĀöć÷ĕéšÝéÝĞćêĆüÿĉîÙšćĕéšöćÖìĊęÿčé ÝîđÖĉîÖćøàČĚĂÿĉîÙšć M"$0 đúĘÜđĀĘîĒîüēîšöìćÜéšćîéĉÝĉêĂúĒúą 0nline ÝċÜĕéšöĊÖćøîĞćđìÙēîēú÷Ċ 23 $ode 2uick 3esponse , "3 $ode "ugmented 3eality öćĔßšÖĆïÜćîēÛþèć ìĊęđðŨîÿČęĂ #illboard ĒúąÜćî Made to 0rder êĆĚÜĒêŠðŘ 255 đóČęĂĔĀšđÖĉéÖćøÿČęĂÿćøøąĀüŠćÜÖĆî Interactive ĔîßĉĚîÜćîēÛþèć îĂÖÝćÖîĆĚî M"$0 êĆĚÜìĊöÜćîđóČęĂýċÖþć ĒúąïøĉĀćøÝĆéÖćøÜćîēÛþèćìćÜéšćîéĉÝĉêĂúĒúą 0nline đóČęĂĔĀšìĆîÿöĆ÷ĒúąêĂïēÝì÷ŤúĎÖÙšćĔîìčÖ÷čÙ ìčÖÿöĆ÷ĂĊÖéšü÷


74

คําอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ÖćøüĉđÙøćąĀŤåćîąÖćøđÜĉîĒúąñúÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé öĀćßî

ภาพรวมของการดําเนินงาน

õćóøüöĔî ðŘ 2555 üĉÖùêĉĀîĊĚ÷čēøðìĊęđÖĉé×ċĚî ÿŠÜñúÖøąìïêŠĂõćüąđýøþåÖĉÝ×ĂÜðøąđìýêŠćÜėìĆęüēúÖ ìĞćĔĀšđýøþåÖĉÝēúÖðŘ 2555 ×÷ć÷êĆüĔîøąéĆïêĞęćÖüŠćìĊęđÙ÷ðøąöćèÖćøĕüš ÿĞćĀøĆïĔîĕì÷đøČęĂÜîē÷ïć÷ÖćøÝŠć÷ÙŠćĒøÜ×ĆĚîêĞęć 00 ïćì ĒêŠìĆĚÜĀöéìĆĚÜöüú ĕöŠĕéšöĊñúÖøąìï ÖĆïïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé öĀćßî ĒêŠĂ÷ŠćÜĔé đîČęĂÜÝćÖíčøÖĉÝÿČęĂēÛþèćđðŨîíčøÖĉÝìĊęđÝšć×ĂÜÿĉîÙšćêšĂÜóċęÜóĉÜ ÖćøìĞćēÛþèć đóČęĂìĞćÖćø ÿČęĂÿćøĔĀšÖĆïñĎšïøĉēõÙĕéšøĆïøĎš ëċÜêĆüÿĉîÙšć îĂÖÝćÖîĆĚî÷ĆÜêšĂÜöĊÖćøêĂÖ÷ĞĚćĔîêøćÿĉîÙšć đóČęĂĕöŠĔĀšÖúčŠöđðŜćĀöć÷đÖĉéÖćøúČö ĒúąĕðĔßšÿĉîÙšć×ĂÜ ÙĎŠĒ׊ÜĒìî ĔîðŘ 2555 ïøĉþĆìöćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé öĀćßî öĊøć÷ĕéšøüöÿčìíĉ 72. úšćîïćì đêĉïēêÝćÖðŘ 255 øšĂ÷úą 5.2 ĒúąöĊÖĞćĕø ÿčìíĉ .5 úšćîïćì đêĉïēêÝćÖðŘ 255 øšĂ÷úą 2.8 ÿĉîìøĆó÷ŤøüöĂ÷ĎŠìĊę 75.87 úšćîïćì ĀîĊĚÿĉîøüöĂ÷ĎŠìĊę 5.0 úšćîïćì ĒúąÿŠüî×ĂÜ ñĎšëČĂĀčšîĂ÷ĎŠìĊę 5.8 úšćîïćì ÝćÖñú×ĂÜÖćøđêĉïēêĔîðŘ 2555 ïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé öĀćßî ×ĂĂíĉïć÷đóĉęöéĆÜöĊøć÷úąđĂĊ÷éêŠĂĕðîĊĚ ผลการดําเนินงาน

ñúÖćøéĞćđîĉîÜćîĒúąåćîąìćÜÖćøđÜĉî×ĂÜïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé öĀćßî ĔîðŘ 2555 ÿćöćøëÿøčðĕéšéĆÜîĊĚ

Ļ

øć÷ĕéš ĔîðŘ 2555 ÖúčŠöïøĉþĆìöĊøć÷ĕéšÝćÖÖćøïøĉÖćøĒúąÖćø×ć÷øüö 72. úšćîïćì đêĉïēêÝćÖðŘ 255 øšĂ÷úą 5.2 ÙĉéđðŨî öĎúÙŠćìĊęđêĉïēê .8 úšćîïćì ēé÷øć÷ĕéšĀúĆÖöćÝćÖÖćøĔĀšïøĉÖćøĒúąøĆïÝšćÜñúĉêÿČęĂēÛþèć 800 732

700 500 00

M MACO Space

636

00 476

462

7%

498

30%

4USFFU 'VOJSVSF

00

63%

200

#JMMCPBSE

5SBOTJU

00 0

:Ĵ08

:Ĵ09

:Ĵ10

:Ĵ11

:Ĵ12

Revenue Non MACO Space

14%

.BEF UP 0SEFS

31%

&WFOU

86% 69%

."$0 4QBDF

/PO .BDP 4QBDF


75 øć÷ĕéšÝćÖÖćøĔĀšïøĉÖćøĒúąøĆïÝšćÜñúĉêÿČęĂēÛþèćÿćöćøëĒïŠÜđðŨî 2 ÖúčŠöĔĀ⊠ÙČĂ M"$0 Space àċęÜöĊÿĆéÿŠüîøć÷ĕéšøšĂ÷úą 8 Ēúą /on M"$0 Space öĊÿĆéÿŠüîøć÷ĕéšøšĂ÷úą ēé÷ M"$0 Space ÝąðøąÖĂïĕðéšü÷øć÷ĕéšìĊęđðŨîÿČęĂÖúčŠöðøąđõì #illboard, Street Furniture Ēúą Transit ÿŠüî /on M"$0 Space đðŨîÿČęĂÖúčŠöðøąđõì &vent ĒúąÜćî Made to 0rder ÿĞćĀøĆïĔîðŘ 2555 ÖúčŠö M"$0 Space öĊøć÷ĕéšđêĉïēêøšĂ÷úą 5 ĒúąÖúčŠö /on M"$0 Space öĊøć÷ĕéšđêĉïēêøšĂ÷úą îĂÖÝćÖîĊĚĔîðŘ 2555 öĊÖćøøĆïøĎšøć÷ĕéšđóĉęöÝćÖÖćø đךćøŠüöÖĉÝÖćøøŠüöÙšć Index M"$0 D0 ÝĞćîüî úšćîïćì ÿćđĀêčìĊęöĊÖćøđêĉïēêđîČęĂÜÝćÖĔîðŘ 2555 ïøĉþĆìĕéšðøĆïÖú÷čìíŤÖćø×ć÷ Öćø ĔßšđìÙēîēú÷ĊñÿöÖĆïßĉĚîÜćîēÛþèćöćÖ×ċĚî ĒúąÖćøÿøšćÜÜćîìĊęđðŨîđßĉÜÿøšćÜÿøøÙŤöćÖ×ċĚî ÿĞćĀøĆïÖćø×ć÷ìĊęēééđéŠîĔîðŘ 2555 đðŨîøć÷ĕéšÝćÖ ÖćøÿĉîÙšć $oke ìĊęđðŨîĔßšđìÙîĉÙ D Mapping ÿĉîÙšć /issan ÖćøđðŗéêĆüøëøčŠî S:-1H: éšü÷ÖćøĔßšđìÙîĉÙ "3 $ode "ugmented 3eality ÖćøÿøšćÜ "mbience $oke ×îćéĔĀâŠìĊęéĉÝĉêĂú gate way ĒúąÖćøìĞć Mock 6p ÖćÜđÖÜ÷Čî -evis đðŨîêšî ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ĔîðŘ 2555 ÖúčŠöïøĉþĆìöĊêšîìčî×ć÷ĒúąïøĉÖćø 80 úšćîïćì öĊĂĆêøćđóĉęö×ċĚîÝćÖðŘ 255 ĔîĂĆêøćøšĂ÷úą 2.82 ÿćđĀêčĀúĆÖöćÝćÖ Öćøđóĉęö×ċĚî×ĂÜÙŠćđߊć ìĊęöĊÖćøïøĉÖćøÿČęĂēÛþèćđóĉęöđêĉöĔîÿŠüî×ĂÜÿČęĂìĊęđðŨî M"$0 Space ĔîÖúčŠö×ĂÜ Transit ÝćÖúĎÖÙšćÿĉîÙšćîĞĚćéĞć Ēúą ÙŠćđÿČęĂöøćÙćÝćÖÖćøðøĆïðøčÜÿČęĂ ĔîÿŠüî×ĂÜÿČęĂ Street Furniture ÖúčŠö $ity Vision #TS Öćøđóĉęö×ċĚî×ĂÜõćþĊðŜć÷đîČęĂÜÝćÖÖćøĔßšóČĚîìĊęÿČęĂ ēÛþèćđóĉęö×ċĚî ĒúąÖćøđóĉęö×ċĚî×ĂÜøć÷ĕéšÝćÖÜćî Made to 0rder àċęÜöĊêšîìčîđðŨîêšîìčîñĆîĒðøêćöøć÷ĕéšìĊęđÖĉé×ċĚî ĒúąêšîìčîÝćÖÖćø ēÙøÜÖćøÖĉÝÖćøøŠüöÙšć Index M"$0 D0 800

732

700

636

00 500

476

498

462

00 00

380 285

268

307

263

200 00

37

0 :Ĵ08

39 :Ĵ09

:Ĵ10

140

98

64 :Ĵ11

:Ĵ12

ðŘ 2555 êšîìčî×ć÷ĒúąïøĉÖćø×ĂÜÖúčŠöïøĉþĆìÙĉéđðŨîÿĆéÿŠüîðøąöćèøšĂ÷úą 5.82 ×ĂÜøć÷ĕéšÝćÖÖćøïøĉÖćøĒúąÖćø×ć÷øüö ēé÷ ÝćÖúĆÖþèąíčøÖĉÝĀúĆÖ×ĂÜïøĉþĆììĊęĔĀšïøĉÖćøĒúąøĆïÝšćÜñúĉêÿČęĂðŜć÷ēÛþèć êšîìčîÖćøĔĀšïøĉÖćøĒúąÖćø×ć÷ĀúĆÖ×ĂÜíčøÖĉÝàċęÜðøąÖĂïéšü÷ ÙŠćđÿČęĂöøćÙćÿČęĂðŜć÷ēÛþèć ÙŠćđߊćóČĚîìĊęêĉéêĆĚÜÿČęĂðŜć÷ēÛþèć ĒúąÙŠćïĞćøčÜøĆÖþćÿČęĂðŜć÷ēÛþèć àċęÜÙĉéđðŨîÿĆéÿŠüîðøąöćèøšĂ÷úą 80 ×ĂÜêšîìčîÖćøĔĀšïøĉÖćøĒúąÖćø×ć÷ ĔîðŘ 2555 ÖúčŠöïøĉþĆìöĊÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîÖćø×ć÷ úšćîïćì ÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîÖćøïøĉĀćø 28 úšćîïćì ÙŠćĔߚ݊ć÷ìćÜéšćîêšîìčîÖćøđÜĉî 0. úšćîïćì ĒúąÙŠćõćþĊđÜĉîĕéšîĉêĉïčÙÙú úšćîïćì øüöÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîÖćø×ć÷ ÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîÖćøïøĉĀćøĒúąÙŠćĔߚ݊ć÷ĂČęîė øüö Ă÷ĎŠìĊę 2 úšćîïćì ÙĉéđðŨîÿĆéÿŠüîøšĂ÷úą 2 ×ĂÜøć÷ĕéšÝćÖÖćøïøĉÖćøĒúąÖćø×ć÷øüö ÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîÖćø×ć÷öĊĂĆêøćúéúÜøšĂ÷úą .5 ÝćÖÖćøúéúÜ ×ĂÜÙŠćĔߚ݊ć÷ÿŠÜđÿøĉöÖćø×ć÷ ĒúąÿĞćøĂÜĀîĊĚÿÜÿĆ÷ÝąÿĎâúéúÜ ÿŠüîÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîÖćøïøĉĀćøöĊĂĆêøćđóĉęö×ċĚîøšĂ÷úą .7 đîČęĂÜöćÝćÖÙŠćĔߚ݊ć÷ ĔîÖćøýċÖþćÜćîđóĉęö×ċĚî ĒúąÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîÿŠüî×ĂÜóîĆÖÜćîìĊęđðŨîđÜĉîđéČĂîĒúąñúêĂïĒìîóîĆÖÜćîđóĉęö×ċĚî ÝćÖÖćøðøĆïđÜĉîđéČĂîðøąÝĞćðŘ ĒúąĔîðŘ 2555 ĂĆêøćõćþĊđÜĉîĕéšîĉêĉïčÙÙúöĊÖćøðøĆïúéúÜđĀúČĂøšĂ÷úą 2 ÝćÖøšĂ÷úą 0 ÝćÖöćêøÖćøúéõćþĊ×ĂÜõćÙøĆå ÝċÜöĊñúìĞćĔĀšõćþĊ îĉêĉïčÙÙúúéúÜøšĂ÷úą .0 งบการเงินรวม ปี 2554

ÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîÖćø×ć÷ ÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîÖćøïøĉĀćø êšîìčîìćÜÖćøđÜĉî õćþĊđÜĉîĕéšîĉêĉïčÙÙú

7,7,88 20,8,02 85,78 ,5,52

ปี 2555

.7 .02 0.0 7.2

,75, 28,5,055 25,28 ,77,758

ผลต่าง ปี 55 - 54

8. 7.5 0.0 5.70

0,8, .5 7,702, .7 2,505 2.08 ,27,8 .0


76 กําไร

ĔîðŘ 2555 ÖúčŠöïøĉþĆìöĊÖĞćĕø×ĆĚîêšî 52 úšćîïćì ēé÷ĂĆêøćÖĞćĕø×ĆĚîêšîöĊÖćøðøĆïđóĉęö×ċĚîĂ÷ĎŠìĊęøšĂ÷úą 7.25 đöČęĂđìĊ÷ïÖĆïðŘ 255 ÿĞćĀøĆïðŘ 2555 öĊÖĞćĕøÿčìíĉ úšćîïćì đóĉęö×ċĚîÝćÖ ðŘ 255 ÝĞćîüî úšćîïćì งบการเงินรวม ปี 2555

ปี 2554

ÖĞćĕø×ĆĚîêšî ÖĞćĕøÿčìíĉ ÖĞćĕøÿŠüîìĊęđðŨî×ĂÜïøĉþĆìêŠĂĀčšî

ผลต่าง ปี 55 - 54

2,00,72 5.77 52,875,070 8.8 7,7,88 5. ,08,80 8. 0.5 0.80

2,8,8 7.25 ,50,0 2.75 0.2 2.8

ĔîðŘ 2555 ïøĉþĆìöĊÖĞćĕø×ĆĚîêšîđóĉęö×ċĚîÝćÖðŘ 255 øšĂ÷úą 7.25 ĒúąöĊÖĞćĕøÿčìíĉđóĉęö×ċĚîøšĂ÷úą 2.75 ēé÷öĊÖĞćĕøÿčìíĉêŠĂøć÷ĕéšÝćÖ ÖćøïøĉÖćøĒúąÖćø×ć÷øšĂ÷úą 8. ēé÷öĊÿćđĀêčöćÝćÖĔîðŘ 2555 öĊøć÷ĕéšÝćÖÖćø×ć÷ĒúąïøĉÖćøÝćÖÿČęĂđéĉöđóĉęö×ċĚî ÖćøïøĉĀćøêšîìčîìćÜ éšćîÖćøñúĉêìĊęöĊÙčèõćóĕéšøćÙćìĊęđĀöćąÿö ĒúąÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøúĎÖĀîĊĚìĊęöĊðøąÿĉìíĉõćó ìĞćĔĀšïĆâßĊÿĞćøĂÜĀîĊĚÿÜÿĆ÷ÝąÿĎâöĊĂĆêøćúéúÜ Ēúą ìĞćĔĀšïøĉþĆìöĊĂĆêøćñúêĂïĒìîÝćÖñĎšëČĂĀčšî 30& ĔîðŘ 2555 Ă÷ĎŠìĊęøšĂ÷úą 25 ēé÷öĊÖĞćĕøêŠĂĀčšîĂ÷ĎŠìĊę 0.80 ïćì Ĕî×èąìĊęĔîðŘ 255 öĊĂĆêøć ñúêĂïĒìîÝćÖñĎšëČĂĀčšî 30& Ă÷ĎŠìĊęøšĂ÷úą .5 สินทรัพย์

ÿŠüîðøąÖĂï×ĂÜÿĉîìøĆó÷Ť ÖúčŠöïøĉþĆìöĊÿĆéÿŠüîēÙøÜÿøšćÜ×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤĀöčîđüĊ÷îĒúąÿĉîìøĆó÷ŤĕöŠĀöčîđüĊ÷îĔîĂĆêøć êŠĂ 0.7 úĆÖþèąÖćøðøąÖĂïíčøÖĉÝ×ĂÜ ÖúčŠöïøĉþĆì ÿĉîìøĆó÷ŤĀöčîđüĊ÷îēé÷ÿŠüîĔĀâŠÝąđðŨîđÜĉîÿéĒúąøć÷ÖćøđìĊ÷ïđìŠćđÜĉîÿé ĒúąúĎÖĀîĊĚÖćøÙšć ĀîŠü÷ ïćì

งบการเงินรวม 2555

2554

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2555

2554

ðøĆïðøčÜĔĀöŠ

ÿĉîìøĆó÷Ť øüöÿĉîìøĆó÷ŤĀöčîđüĊ÷î øüöÿĉîìøĆó÷ŤĕöŠĀöčîđüĊ÷î øüöÿĉîìøĆó÷Ť

50,7,7 2,0,8 75,870,28

,08,527 27,07,028 720,8,555

,87,0 7,78,2 ,5,55

,0,88 20,,887 52,,075

Ĕî×èąìĊęÿĉîìøĆó÷ŤĕöŠĀöčîđüĊ÷îÝąđðŨîìĊęéĉî ĂćÙćøĒúąĂčðÖøèŤ àċęÜÿŠüîĔĀâŠđðŨîÿČęĂðŜć÷ēÛþèć ĔîðŘ 2555 ÖúčŠöïøĉþĆìöĊÿĉîìøĆó÷Ť øüö 75.87 úšćîïćì ĒïŠÜđðŨîÿĉîìøĆó÷ŤĀöčîđüĊ÷î 50.7 úšćîïćì àċęÜÙĉéđðŨîÿĆéÿŠüîøšĂ÷úą 7. ×ĂÜÿĉîìøĆó÷Ťøüö đóĉęö×ċĚîĂĆêøćøšĂ÷úą .8 ÝćÖðŘ 255 ÿćđĀêčĀúĆÖöćÝćÖÖćøđóĉęö×ċĚî×ĂÜúĎÖĀîĊĚÖćøÙšćÝćÖÖćøìĊęöĊøć÷ĕéšđóĉęö×ċĚî ĒúąđÜĉîúÜìčîßĆęüÙøćüđóĉęö×ċĚîÝćÖÖćøîĞćđÜĉîÿé òćÖđÜĉîòćÖðøąÝĞćđóĉęö×ċĚî ĔîðŘ 2555 ÖúčŠöïøĉþĆìöĊđÜĉîÿéĒúąøć÷ÖćøđìĊ÷ïđìŠćđÜĉîÿé 22 úšćîïćì ÙĉéđðŨîÿĆéÿŠüîøšĂ÷úą .7 ×ĂÜÿĉîìøĆó÷Ťøüö đóĉęö×ċĚî ÝćÖðŘ 255 ìĊęöĊÿĆéÿŠüîĂ÷ĎŠðøąöćèøšĂ÷úą 0.5 ×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤøüöĒúąïøĉþĆìöĊúĎÖĀîĊĚÖćøÙšć ÙĉéđðŨîÿĆéÿŠüîøšĂ÷úą 20.85 ×ĂÜÿĉîìøĆó÷Ťøüö đóĉęö×ċĚîÝćÖðŘ 255 ðøąöćèøšĂ÷úą .5 Ĕî×èąìĊęøć÷ĕéšÝćÖÖćøïøĉÖćøĒúąÖćø×ć÷ đóĉęö×ċĚîĂ÷ĎŠìĊęøšĂ÷úą 5.2 ĔîðŘ 2555 ÖúčŠöïøĉþĆìöĊÿĉîìøĆó÷ŤĕöŠĀöčîđüĊ÷î 2.0 úšćîïćì àċęÜÙĉéđðŨîÿĆéÿŠüîøšĂ÷úą 2.0 ×ĂÜÿĉîìøĆó÷Ťøüö úéúÜĂĆêøć øšĂ÷úą . ÝćÖðŘ 255 ÿćđĀêčĀúĆÖöćÝćÖÖćøÝĞćĀîŠć÷ĂčðÖøèŤÙÜđĀúČĂøĂÖćøĔßšÜćîÝĞćîüî úšćîïćì ĒúąîĂÖÝćÖîĊĚđÖĉéÝćÖÖćø ēĂîÜćîøąĀüŠćÜìĞćĕðđðŨîêšîìčî×ć÷đóČĂę ÿĂéÙúšĂÜÖĆïøć÷ĕéšìđĊę ÖĉéĔîðŘ 2555 ĒúąÖćøĔßšïøĉÖćøìĊðę øċÖþćÝŠć÷úŠüÜĀîšćđóČĂę ìĞćÖćøýċÖþćüĉÝ÷Ć Ēúą óĆçîćĔîēÙøÜÖćøêŠćÜė ìĊęĂćÝÝąđÖĉé×ċĚîĔîĂîćÙê


77 คุณภาพของสินทรัพย์

ĔîÿŠüî×ĂÜÙčèõćó×ĂÜúĎÖĀîĊĚ ÖúčŠöïøĉþĆìöĊîē÷ïć÷ĔîÖćøÖĞćĀîéøą÷ąđüúćßĞćøąĀîĊĚđÞúĊę÷ĕöŠđÖĉî 0 üĆî è íĆîüćÙö 2555, 255 Ēúą 255 øą÷ąđüúćÖćøßĞćøąĀîĊĚēé÷đÞúĊę÷×ĂÜúĎÖĀîĊĚ×ĂÜÖúčŠöïøĉþĆìĂ÷ĎŠìĊę 72 üĆî 75 üĆî Ēúą 8 üĆî êćöúĞćéĆïàċęÜøą÷ąđüúćđÖĘïĀîĊĚéĆÜ ÖúŠćüĔîðŘ 55 öĊøą÷ąđüúćìĊęÝĆéđÖĘïÿĎÜÖüŠćîē÷ïć÷ïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé öĀćßî Ă÷ŠćÜĕøÖĘêćöïøĉþĆìĕéšöĊÖćøïøĉĀćøúĎÖĀîĊĚĂ÷ŠćÜĔÖúšßĉé êĆÜĚ ĒêŠđðŗéðŗéÖćø×ć÷ ÿŠÜöĂïÜćî ïøĉÖćøĀúĆÜÖćø×ć÷ ÝîÖøąìĆÜę đøĊ÷ÖđÖĘïßĞćøąĀîĊĚ øŠüöÖĆïòść÷×ć÷ đóČĂę ïøĉĀćøúĎÖĀîĊĔĚ ĀšöðĊ øąÿĉìíĉõćóöćÖ×ċîĚ ĔîÖøèĊìĊęúĎÖÙšćöĊÖćøñĉéîĆéßĞćøąĀîĊĚđÖĉîÖĞćĀîéđüúć ĀîŠü÷ÜćîđøŠÜøĆéĀîĊĚÿĉîÝąéĞćđîĉîÖćøÿŠÜđøČęĂÜđךćÿŠüîÖãĀöć÷×ĂÜïøĉþĆì đóČęĂĔĀš éĞćđîĉîÖćøêĉéêćöĀîĊĚ ēé÷ïøĉþĆìÝąìĞćÖćøóĉÝćøèćêĆĚÜÙŠćđñČęĂĀîĊĚÿÜÿĆ÷êćöÙüćöđĀöćąÿöđðŨîøć÷ė ĀîŠü÷ ïćì

อายุหนี้ค้างชําระ

งบการเงินรวม

úĎÖĀîĊĚÖćøÙšć úĎÖÙšćìĆęüĕð ÷ĆÜĕöŠëċÜÖĞćĀîéßĞćøą đÖĉîÖĞćĀîéßĞćøą îšĂ÷ÖüŠć đéČĂî  đéČĂî  2 đéČĂî öćÖÖüŠć 2 đéČĂî×ċĚîĕð øüö ĀĆÖ ÙŠćđñČęĂĀîĊĚÿÜÿĆ÷ÝąÿĎâ úĎÖĀîĊĚÖćøÙšć úĎÖÙšćìĆęüĕð ÿčìíĉ

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

2555

2554

2555

2554

,,525

,572,2

2,8,

58,72,25

,28, ,8,0 2,5,20 7,2,5 ,282,58 5,802,

55,7,87

25,8,02 8,00,5 2,0, ,20,28 7,88,5 7,7,27

,85,22

2,22,5 ,285, ,,8 20,825,7 20,57,77 8,,

0,0,8

8,5,2 ,,00 ,52,058 20,7,5 05,8,5 ,,

8,,070

ÿĞćĀøĆïĂć÷čúĎÖĀîĊĚ×ĂÜïøĉþĆìÿćöćøëÿøčðĕéšéĆÜîĊĚ ÿĆéÿŠüî×ĂÜúĎÖĀîĊĚêŠĂúĎÖĀîĊĚøüö

Ļ Ļ Ļ

ÖŠĂîëċÜÖĞćĀîéßĞćøą õć÷Ĕî đéČĂî öćÖÖüŠć đéČĂî

 28 8

ĔîøąĀüŠćÜðŘ ïøĉþĆìöĊøć÷ÖćøđÙúČęĂîĕĀü×ĂÜÙŠćđñČęĂĀîĊĚÿÜÿĆ÷ÝąÿĎâéĆÜêŠĂĕðîĊĚ ĀîŠü÷ ïćì

งบการเงินรวม

÷ĂéÙÜđĀúČĂ è üĆîìĊę öÖøćÙö 2555 ïüÖ êĆĚÜÙŠćđñČęĂđóĉęö×ċĚîøąĀüŠćÜðŘ ĀĆÖ ĀîĊĚÿĎâ ĀĆÖ ĀîĊĚÿĎâĕéšøĆïÙČî ÷ĂéÙÜđĀúČĂ è üĆîìĊę íĆîüćÙö 2555 ÿĞćĀøĆïĔîðŘ 2555 öĊĀîĊĚÿÜÿĆ÷ÝąÿĎâ ìĊęÿćöćøëđøĊ÷ÖÖúĆïÙČîöćĕéš ÝĞćîüî . úšćîïćì

7,7,27 ,7,85 22,52

,,7

5,802,

งบการเงินเฉพาะของ บริษัท

,, ,255,5 22,52

,582,

8,,


78 สภาพคล่อง กระแสเงินสด

ĀîŠü÷ ïćì

งบการเงินรวม 2555

2554

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2555

2554

ÖøąĒÿđÜĉîÿéÝćÖÖĉÝÖøøöéĞćđîĉîÜćî ÖĞćĕøÖŠĂîõćþĊđÜĉîĕéš đÜĉîÿéĕéšöćÝćÖÖćøéĞćđîĉîÜćîÖŠĂîÖćøđðúĊę÷îĒðúÜ ĔîÿĉîìøĆó÷ŤĒúąĀîĊĚÿĉîéĞćđîĉîÜćî đÜĉîÿéÿčìíĉĕéšöćÝćÖÖĉÝÖøøöéĞćđîĉîÜćî đÜĉîÿéĕéšöćÝćÖ ĔßšĕðĔî ÖĉÝÖćøøöúÜìčî ÿčìíĉ đÜĉîÿéĔßšĕðĔîÖĉÝÖøøöÝĆéĀćđÜĉî ÿčìíĉ

80,78,52

,5,0

22,0,25

0,78,527

20,77, 2,,75 7,22,52

2,5,8

8,7,725 7,, 5,0,

,2,88

2,28,0 7,5,2 8,202,75 72,,78

2,27,27 5,0,8 ,0,877

,7,8

đÜĉîÿéĒúąøć÷ÖćøđìĊ÷ïđìŠćđÜĉîÿéđóĉęö×ċĚîÿčìíĉ đÜĉîÿéĒúąøć÷ÖćøđìĊ÷ïđìŠćđÜĉîÿéêšîðŘ đÜĉîÿéĒúąøć÷ÖćøđìĊ÷ïđìŠćđÜĉîÿéÿĉĚîðŘ

2,8,80 220,0,2 22,502,5

,,8 28,0,777 220,0,2

2,88,077 55,8,5 77,82,7

,,02 5,7,5 55,8,5

ĔîðŘ 2555 ÖúčŠöïøĉþĆìöĊĒĀúŠÜđÜĉîìčîÿĞćÙĆâöćÝćÖÖĞćĕøÿčìíĉðøąÝĞćðŘ ĒúąđöČęĂóĉÝćøèćøŠüöÖĆïđÜĉîìčîĀöčîđüĊ÷îĒúšüìĞćĔĀšÖúčŠöïøĉþĆì öĊÖøąĒÿđÜĉîÿéÿčìíĉĕéšöćÝćÖÖĉÝÖøøöéĞćđîĉîÜćîìĆÜĚ ÿĉîĚ 2. úšćîïćì ēé÷ÖúčöŠ ïøĉþìĆ öĊĔßšÖøąĒÿđÜĉîÿééĆÜÖúŠćüĔîÖćøßĞćøąÙŠćĔßšÝćŠ ÷ĔîÖćø ïøĉĀćøÜćîĒúąÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîÖćøéĞćđîĉîíčøÖĉÝìĆęüĕð ðŘ 2555 ïøĉþìĆ öĊÖćøÝŠć÷đÜĉîðŦîñúĔĀšĒÖŠñëšĎ ĂČ Āčîš 8.7 úšćîïćì đðŨîñúĔĀšÖúčöŠ ïøĉþìĆ öĊÖøąĒÿđÜĉîÿéĔßšĕðĔîÖĉÝÖøøöÝĆéĀćđÜĉîìĆÜĚ ÿĉîĚ 2.7 úšćîïćì đöČĂę óĉÝćøèćÖøąĒÿđÜĉîÿé×ĂÜÖúčöŠ ïøĉþìĆ ÝćÖÖĉÝÖøøöéšćîêŠćÜė óïüŠćÖúčöŠ ïøĉþìĆ öĊÖøąĒÿđÜĉîÿéđóĉöę ×ċîĚ ÿčìíĉ 2.7 úšćîïćì àċęÜĔîðŘ 2555 ïøĉþĆìöĊîē÷ïć÷ĔîÖćøïøĉĀćøĒúąÙüïÙčöÙŠćĔߚ݊ć÷ĒúąÝĆéìĞćöćêøÖćøÖćøïøĉĀćøúĎÖĀîĊĚĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ đóČęĂĔĀšĕéšÖøąĒÿđÜĉîÿé đךćĔßšĔîÖĉÝÖćøĔîÝĞćîüîìĊęöćÖóĂ đóČęĂøĂÜøĆïÖćø×÷ć÷êĆüĔîĂîćÙê×ĂÜïøĉþĆì ĔîðŘ 2555 ïøĉþĆìöĊÖøąĒÿđÜĉîÿéÝćÖÖćøúÜìčîĔîÿŠüî×ĂÜ đÙøČęĂÜĔßšĂčðÖøèŤÿĞćîĆÖÜćîđðŨîÖćøàČĚĂĂčðÖøèŤĒúąÙĂöóĉüđêĂøŤēðøĒÖøö ÝĞćîüî 8. úšćîïćìĔîÖćøøĂÜøĆïÿëćîÖćøèŤìĊęĂćÝđÖĉé×ċĚîìĞćĔĀš óîĆÖÜćîÿćöćøëìĞćÜćîìĊęïšćîĕéš ēé÷óîĆÖÜćîÿćöćøëîĞć /ote #ook ĕðìĞćÜćîìĊęïšćî îĂÖÝćÖîĊĚÖøąĒÿđÜĉîÿéÝćÖÖĉÝÖøøöúÜìčî ïøĉþĆì ĕéšîĞćđÜĉîÿéìĊđę ĀúČĂđóČĂę îĞćòćÖíîćÙćøðøąđõìðøąÝĞć ĔîÖćøđóĉöę øć÷ĕéšĔĀšÖïĆ ïøĉþìĆ ēé÷ĕöŠöÙĊ üćöđÿĊ÷ę Ü ÝĞćîüî 2 úšćîïćì ĔîðŘ 2555 ïøĉþìĆ öĊđÜĉîÿéĒúąøć÷ÖćøđìĊ÷ïđìŠćđÜĉîÿéìĆĚÜÿĉĚî 22.50 úšćîïćì สภาพคล่อง

ĔîðŘ 25555 ÖúčŠöïøĉþĆìöĊĂĆêøćÿŠüîÿõćóÙúŠĂÜ ĒúąÿõćóÙúŠĂÜĀöčîđøĘüìĊę .7 đìŠć Ēúą .5 đìŠć êćöúĞćéĆï đóĉęö×ċĚîÝćÖ ìĊę 2.8 đìŠć Ēúą 2.5 đìŠćĔîðŘ 255 ìĆĚÜîĊĚđîČęĂÜÝćÖÿĉîìøĆó÷ŤĀöčîđüĊ÷îìĊęđóĉęö×ċĚîÝćÖđÜĉîÿéĒúąøć÷ÖćøđìĊ÷ïđìŠćđÜĉîÿé ĒúąđÜĉîúÜìčîßĆęüÙøćü ÝćÖÖćøđøĊ÷ÖđÖĘïđÜĉîÝćÖúĎÖÙšćìĊęöĊýĆÖ÷õćóđóĉęö×ċĚî ĒúąúĎÖĀîĊĚÖćøÙšćđóĉęö×ċĚîĔîÿŠüîìĊęöĊøć÷ĕéšÝćÖÖćøïøĉÖćøĒúąÖćø×ć÷đóĉęö×ċĚî Ĕî×èąìĊę ĀîĊĚÿĉîĀöčîđüĊ÷îöĊÿĆéÿŠüîúéúÜ ÝćÖÖćøìĊęöĊÖćøßĞćøąđÝšćĀîĊĚÖćøÙšćÝćÖēÙøÜÖćøðøĆïðøčÜĒúąóĆçîćÿČęĂ $ity Vision #TS ïćÜÿŠüîìĊęëċÜÖĞćĀîé ßĞćøąđÜĉîĔîðŘ 2555 îĂÖÝćÖîĊÙĚ ćŠ õćþĊđÜĉîĕéšîêĉ ïĉ Ùč ÙúÙšćÜÝŠć÷úéúÜÝćÖìĊĕę éšøïĆ ÿĉìíĉĂêĆ øćõćþĊúéúÜÝćÖøšĂ÷úą 0 đĀúČĂđóĊ÷ÜøšĂ÷úą 2 ïøĉþìĆ ĕéšöĊÖćøïøĉĀćøđÜĉîÿéĔîöČĂđóČęĂĔĀšđÖĉéñúêĂïĒìîõć÷ĔêšÙüćöđÿĊę÷ÜìĊęêĞęć ÖćøïøĉĀćøêšîìčî×ĂÜïøĉÖćø ìĞćĔĀšïøĉþĆìöĊđÜĉîÿéĔîöČĂĒúąøć÷Öćø đìĊ÷ïđìŠćđÜĉîÿé øüöëċÜđÜĉîúÜìčîøą÷ą÷ÿĆĚî đóČęĂĀöčîđüĊ÷îĔîÖĉÝÖćøĔîÝĞćîüîìĊęöćÖ àċęÜÙĉéđðŨîĂĆêøćøšĂ÷úą 0. ×ĂÜÿĉîìøĆó÷Ťøüö


79 ĀîŠü÷ ïćì

งบการเงินรวม 2555

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2554

2555

2554

ðøĆïðøčÜĔĀöŠ

đÜĉîÿéĒúąøć÷ÖćøđìĊ÷ïđìŠć đÜĉîÿé đÜĉîúÜìčîßĆęüÙøćü øüöÿĉîìøĆó÷ŤĀöčîđüĊ÷î øüöĀîĊĚÿĉîĀöčîđüĊ÷î øüöÿĉîìøĆó÷Ť

22,502,5 .7 220,0,2 . 77,82,7 0. 55,8,5 . ,0, .27 8,7,2 ,0, 5.72 ,20,0 .55 50,7,7 ,08,527 ,87,0 ,0,88 ,580,880 85,02,75 8,075,7 2,00,70 75,870,28 720,8,555 ,5,55 52,,075

รายจ่ายลงทุน

ĔîðŘ 2555 ÖúčöŠ ïøĉþìĆ öĊøć÷ÝŠć÷úÜìčîÿŠüîĔĀâŠ×ĂÜïøĉþìĆ ĔßšĕðĔîÖćøúÜìčîĂčðÖøèŤĒúąÙĂöóĉüđêĂøŤēðøĒÖøö đóČĂę øĂÜøĆïÖćøìĞćÜćî ĔîÿëćîÖćøèŤĕöŠðÖêĉ×ĂÜïšćîđöČĂÜ øĂÜøĆïÖćø×÷ć÷ÜćîĔîĂîćÙê đóČĂę ĔĀšóîĆÖÜćîÿćöćøëìĞćÜćîìĊïę ćš îĕéš ĔîðŘîđĊĚ ĂÜĕöŠöÖĊ ćøúÜìčîĔîúĆÖþèą ìĊęđðŨîēÙøÜÖćøÿĞćĀøĆïøĂÜøĆïÖćøđêĉïēê×ĂÜøć÷ĕéš đîČęĂÜÝćÖÖćø×÷ć÷ēÙøÜÖćøöĊ×Ăš ÝĞćÖĆéĔîđøČęĂÜ×ĂÜÙĎŠĒ×ŠÜ ĒúąøćÙćĔîÖćøĕéšöćàċęÜÿĆöðìćî แหล่งที่มาของเงินทุน

ēÙøÜÿøšćÜ×ĂÜđÜĉîìčîúÜìčîĒúąđÜĉîìčîĀöčîđüĊ÷î×ĂÜÖúčŠöïøĉþĆìĔîðŘ 2555 öćÝćÖÖĞćĕøÝćÖÖćøéĞćđîĉîÜćî đðŨîĀúĆÖ ÿĆéÿŠüî×ĂÜĀîĊĚ êŠĂÿŠüî×ĂÜñĎšëČĂĀčšîöĊÿĆéÿŠüî øąĀüŠćÜðŘ 2555 ĒúąðŘ 255 öĊĂĆêøćìĊęđóĉęö×ċĚîøąĀüŠÜðŘ 2555 ĒúąðŘ 255 ēé÷ÖúčŠöïøĉþĆìöĊĂĆêøćÿŠüîĀîĊĚÿĉî êŠĂÿŠüî×ĂÜñĎšëČĂĀčšîĂ÷ĎŠìĊę 0.25 đìŠć Ēúą 0.8 đìŠć êćöúĞćéĆï àċęÜĔîðŘ 2555 ÿŠüî×ĂÜñĎšëČĂĀčšîúéúÜđîČęĂÜÝćÖÖćøÝŠć÷đÜĉîðŦîñúðŘ 255 ĒúąÖćø ÝŠć÷đÜĉîðŦîñúøąĀüŠćÜÖćúðŘ 2555 éĆÜöĊøć÷úąđĂĊ÷ééĆÜîĊĚ การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น / คณะกรรมการ

ประชุมวันที่

เงินปันผล ประจําปี

ÙøĆĚÜìĊę 2555 ñĎšëČĂĀčšî

27 đö.÷. 55

255

ÙøĆĚÜìĊę 2555 ÙèąÖøøöÖćø

ÙøĆĚÜìĊę 255 ñĎšëČĂĀčšî

ÙøĆĚÜìĊę 5255 ÙèąÖøøöÖćø

8 ÿ.Ù. 55 22 đö.÷. 5 8 ó.÷. 5

ประเภท การจ่าย

đÜĉîðŦîñú ĀčšîðŦîñú øüö øąĀüŠćÜÖćú đÜĉîðŦîñú 2555 255 đÜĉîðŦîñú øąĀüŠćÜÖćú đÜĉîðŦîñú 255

อัตราหุ้นละ (บาท)

จํานวนเงิน (บาท)

จํานวนหุ้น (หุ้น)

วันที่จ่าย เงินปันผล

0.27 0.0 0.7 0.20

,7,70 2,,000 ,,5 2,,000 8,7,2 ,,72 7,8,5

22 ó.Ù. 55 22 ó.Ù. 55

0.25

,2,750 2,,000

0 ó.Ù. 5

0.25

,2,750 2,,000

 í.Ù. 5

7 Ö.÷. 55

หนี้สิน

ĔîðŘ 2555 ÖúčŠöïøĉþĆìöĊĀîĊĚÿĉîĀöčîđüĊ÷î .58 úšćîïćì ĀîĊĚÿĉîĕöŠĀöčîđüĊ÷î . úšćîïćì øüöõćøąĀîĊĚÿĉîìĆĚÜÿĉĚî 5 úšćîïćì úéúÜÝćÖðŘ 255 ÝĞćîüî 5.87 úšćîïćìÿćđĀêčÿĞćÙĆâöćÝćÖÖćøÝŠć÷ßĞćøąđÝšćĀîĊĚÖćøÙšćÝćÖÖćøéĞćđîĉîÜćî ÝĞćîüî .8 úšćîïćì ÝćÖ đÝšćĀîĊĚĂČęî ēÙøÜÖćøðøĆïðøčÜĒúąóĆçîćÿČęĂ $ity Vision #TS ÝĞćîüî 2.2 úšćîïćì ÙŠćõćþĊđÜĉîĕéšîĉêĉïčÙÙúÙšćÜÝŠć÷úéúÜ .2 úšćîïćì


80 ĀîŠü÷ ïćì

งบการเงินรวม 2555 2554

øüöĀîĊĚÿĉî øüöÿĉîìøĆó÷Ť ĀîĊĚÿĉîêŠĂÿĉîìøĆó÷Ťøüö

5,00, 75,870,28 20.25

ðøĆïðøčÜĔĀöŠ

,87,78 720,8,555 27.2

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2555 2554

00,2,0 ,5,55 .2

,2, 52,,075 25.7

ÖćøúéúÜ×ĂÜøć÷ÖćøéĆÜÖúŠćü ìĞćĔĀšĂĆêøćÿŠüîĀîĊĚÿĉîêŠĂÿĉîìøĆó÷Ťøüö×ĂÜÖúčŠöïøĉþĆìðøĆïêĆüúéúÜÝćÖøšĂ÷úą 27.2 ×ĂÜÿĉîìøĆó÷Ť ĔîðŘ 255 úéúÜđðŨîøšĂ÷úą 20.25 ĔîðŘ 2555 àċęÜĂĆêøćÖćøÖŠĂĀîĊĚđðŨîĂĆêøćìĊęêĞę ć ĒúąïøĉþĆì÷ĆÜöĂÜüŠćĂĆêøćÙüćöđÿĊę÷ÜìćÜÖćøđÜĉî÷ĆÜĂ÷ĎŠĔî đÖèæŤêĞęćđߊîÖĆîĀćÖöĊÖćøúÜìčîđóĉęöĔîðŘ 2555 ĒúąïøĉþĆìöĊđÜĉîìčîĕöŠđóĊ÷ÜóĂêŠĂÖćøúÜìčî ïøĉþĆì÷ĆÜöĂÜüŠćïøĉþĆìöĊýĆÖ÷õćóĔîÖćøÖŠĂĀîĊĚøüö ëċÜÙüćöÿćöćøëĔîÖćøßĞćøąĀîĊĚĕéšĔîĂĆêøćìĊęÿĎÜêŠĂÿëćïĆîÖćøđÜĉî ส่วนของผู้ถือหุ้น

ĔîðŘ 2555 ÖúčŠöïøĉþĆìöĊÿŠüî×ĂÜñĎšëČĂĀčšî 5.8 úšćîïćì đóĉęö×ċĚîÝćÖ ðŘ 255 ÝĞćîüî 7.0 úšćîïćì ĀøČĂÙĉéđðŨîøšĂ÷úą .57 ÿćđĀêčĀúĆÖöćÝćÖÖćøđóĉęöìčî ÝćÖÖćøÝŠć÷ðŦîñúđðŨîĀčšîÿćöĆâĔĀšÖĆïñĎšëČĂĀčšî ĔîÖćøðøąßčöÿćöĆâñĎšëČĂĀčšîÙøĆĚÜìĊę 2555 ĔîüĆîìĊę 2 đöþć÷î 2555 ìĞćĔĀšìčîđøČĂîĀčšîđóĉęö×ċĚîÝćÖ 25 úšćîïćì đðŨî 75 úšćîïćì ïøĉþĆìöĊÖĞćĕøÿąÿöìĊęđóĉęö×ċĚîÝćÖñúðøąÖĂïÖćøĒúąÿŠüîìĊęúéúÜÝćÖÖćø ÝŠć÷đÜĉîðŦîñú ìĞćĔĀšöĊñúÖĞćĕøÿąÿöđóĉęö×ċĚî 5.7 ĀøČĂÙĉéđðŨîøšĂ÷úą 8.0 ÿĉĚîðŘ 2555 ïøĉþĆìöĊÖĞćĕøÿąÿöĀúĆÜĀĆÖÿĞćøĂÜêćöÖãĀöć÷Ēúšü ðøąöćè 20. úšćîïćì ÿćöćøëéĎøć÷úąđĂĊ÷éđóĉęöđêĉöĕéšìĊę ÜïĒÿéÜÖćøđðúĊę÷îĒðúÜĔîÿŠüî×ĂÜñĎšëČĂĀčšî ĔîÜïÖćøđÜĉîĀîšć 5 ĒúąĀîšć 


81

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ÙŠćêĂïĒìîìĊęïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÝŠć÷ĔĀšñĎšÿĂïïĆâßĊ "udit Fee ĔîøĂïðŘïĆâßĊÿĉĚîÿčé è íĆîüćÙö รายการที่

 2  5 . 7.

ชื่อบริษัทผู้จ่าย

ïöÝ. öćÿđêĂøŤ ĒĂé ïÝÖ. öćÿđêĂøŤĒĂîéŤ öĂøŤ ïÝÖ. ĂĉÜÙŤđÝĘìĂĉöđöÿđÝÿ ðøąđìýĕì÷

ïÝÖ. öćēÖš ĕøìŤ àć÷îŤ ïÝÖ. ĒúîéĊĚ éĊđüúúĂðđöîìŤ ïÝÖ. ÖøĊîĒĂé ïÝÖ. ĒöĘÖàŤ ÙøĊđĂìĊô øüöÙŠćêĂïĒìîÝćÖÖćøÿĂïïĆâßĊ ÙŠćïøĉÖćøĂČęî /on "udit Fee

 ĕöŠöĊ 

2555

ค่าสอบบัญชี 2554

2553

850,000 5,000 220,000 5,000 0,000 0,000 5,000 1,931,000

80,000 55,000 220,000 5,000 0,000 0,000 0,000 2,000,000

80,000 55,000 220,000 0,000 25,000 0,000 1,870,000


82

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïĕéšðäĉïĆêĉĀîšćìĊęêćö×Ăïđ×êĂĞćîćÝĀîšćìĊęêćöìĊęĕéšøĆïĂîčöĆêĉÝćÖÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆì àċęÜĀîšćìĊęÿĞćÙĆâĕéšĒÖŠ ÖćøÿĂïìćîĔĀšïøĉþĆìöĊÖćøøć÷ÜćîìćÜÖćøđÜĉîĂ÷ŠćÜëĎÖêšĂÜĒúąđðŗéđñ÷Ă÷ŠćÜđóĊ÷ÜóĂ ÿĂïìćîĔĀšïøĉþĆìöĊøąïïÖćøÙüïÙčöĒúąêøüÝÿĂï õć÷ĔîìĊęđĀöćąÿööĊðøąÿĉìíĉõćóĒúąðøąÿĉìíĉñú øüöìĆĚÜÖćøéĎĒúĔĀšïøĉþĆìöĊÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊđóČęĂĔĀšđðŨîĕðêćöĀúĆÖïøøþĆìõĉïćúìĊęéĊ ēé÷ĔîðŘ 2555 ÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïĕéšöĊÖćøðøąßčöìĆĚÜÿĉĚî ÙøĆĚÜ àċęÜÿøčðÿćøąÿĞćÙĆâĕéšéĆÜîĊĚ 1. øŠüöÖĆîÿĂïìćîĒúąĔĀšÙüćöđĀĘîßĂïÜïÖćøđÜĉî×ĂÜïøĉþìĆ ìĆÜĚ ÜïÖćøđÜĉîøć÷ĕêøöćÿ ĒúąÜïÖćøđÜĉîðøąÝĞćðŘÖĂŠ îîĞćđÿîĂÙèą ÖøøöÖćøïøĉþìĆ ēé÷ĕéšðøąßčöóĉÝćøèćøŠüöÖĆïñĎÿš ĂïïĆâßĊøïĆ Ăîčâćê×ĂÜïøĉþìĆ đóČĂę øĆïôŦÜÙĞćßĊĒĚ ÝÜ ×šĂÿĆÜđÖê Ēúą×šĂđÿîĂĒîą ĒúąöĊÙüćöđĀĘîüŠćÜïÖćøđÜĉîÝĆéìĞć×ċîĚ Ă÷ŠćÜëĎÖêšĂÜêćöìĊÙę üø öĊÖćøđðŗéđñ÷ךĂöĎúĂ÷ŠćÜđóĊ÷ÜóĂ ĒúąđðŨîĕðêćööćêøåćîÖćøïĆâßĊ 2. éĎĒúĔĀšïøĉþĆìöĊøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîĒúąÖĞćÖĆïéĎĒúÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćó ïøĉþĆìĕéšĔĀšÿĞćîĆÖÜćîêøüÝÿĂïõć÷ĔîìĞćÖćøêøüÝÿĂïÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîđðŨîðøąÝĞćìčÖĕêøöćÿ Ēúąøć÷ÜćîñúÖćø êøüÝÿĂïēé÷êøÜêŠĂÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂï ךĂÿĆÜđÖêêŠćÜė ×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîêøüÝÿĂïõć÷ĔîÝąĕéšøïĆ ÖćøóĉÝćøèćĒúąðøĆïðøčÜ đóČęĂĔĀšÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî×ĂÜïøĉþĆìđðŨîĕðĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćóĒúąðøąÿĉìíĉñú àċęÜÝćÖøć÷Üćî×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîêøüÝÿĂïõć÷Ĕî óïüŠć ïøĉþĆìöĊøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîĒúąÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĂ÷ĎŠĔîøąéĆïìĊęîŠćóĂĔÝ 3. ÖćøÿĂïìćîøć÷ÖćøøąĀüŠćÜÖĆî ÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïĕéšÿĂïìćîÖćøìĞćøć÷ÖćøøąĀüŠćÜïøĉþìĆ ÖĆïïøĉþìĆ ĔîÖúčöŠ Ēúąøć÷ÖćøøąĀüŠćÜÖúčöŠ íčøÖĉÝ đóČĂę ĔĀšöîĆę ĔÝ üŠćïøĉþĆìĕéšéĞćđîĉîÖćøêćöđÜČęĂîĕ×ìćÜíčøÖĉÝðÖêĉ ĒúąöĊÖćøđðŗéđñ÷ךĂöĎúĂ÷ŠćÜÙøïëšüîđóĊ÷ÜóĂ 4. ÖćøéĎĒúĔĀšïøĉþĆìðäĉïĆêĉêćöĀúĆÖÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊ ÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïéĎĒúĔĀšïøĉþĆìðäĉïĆêĉêćöÖãĀöć÷üŠćéšü÷ĀúĆÖìøĆó÷ŤĒúąêúćéĀúĆÖìøĆó÷Ť ĒúąÖãĀöć÷ĂČęîìĊęđÖĊę÷üךĂÜ Ă÷ŠćÜđÙøŠÜÙøĆé ēé÷đÞóćąĔîđøČęĂÜÖćøìĞćøć÷ÖćøìĊęđÖĊę÷üē÷ÜÖĆî Ēúąøć÷ÖćøìĊęĂćÝöĊÙüćö×ĆéĒ÷šÜìćÜñúðøąē÷ßîŤ đóČęĂĔĀšđðŨîĕð êćöĀúĆÖÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊ ĔîðŘ 2555 ÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïöĊÙüćöđĀĘîüŠćïøĉþĆìĕéšðäĉïĆêĉêćöĀúĆÖÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćó ÿŠÜñúĔĀš ïøĉþĆìĕéšøĆïñúðøąđöĉîÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøÝćÖÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷ I0D Ă÷ĎŠĔîøąéĆïéĊöćÖ ĒúąĕéšøĆïñúÖćøðøąđöĉîÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćø éšćîÖćøøć÷ÜćîïøøþĆìõĉïćú éĊđ÷Ċę÷ö ĒúąĕéšøĆïñúÖćøðøąđöĉîÙčèõćóÖćøÝĆé ðøąßčöÿćöĆâñĎšëČĂĀčšîðøąÝĞćðŘ Ă÷ĎŠĔîøąéĆï éĊđúĉý 5. ÖćøóĉÝćøèćÙĆéđúČĂÖñĎšÿĂïïĆâßĊðøąÝĞćðŘ 2556 ÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïĕéšóĉÝćøèćÙĆéđúČĂÖñĎšÿĂïïĆâßĊēé÷óĉÝćøèćëċÜ ÙüćöóøšĂö ×Ăïđ×êÖćøĔĀšïøĉÖćø ĂĆêøćÙŠćÿĂïïĆâßĊ êćöðøąÖćý×ĂÜ Ö.ú.ê. ĔîךĂÖĞćĀîéđÖĊę÷üÖĆïñĎšÿĂïïĆâßĊĒúąĂČęîė ĒúąöĊöêĉĔĀšîĞćđÿîĂêŠĂÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆì đóČęĂ×ĂĂîčöĆêĉÝćÖìĊęðøąßčöñĎšëČĂĀčšîĒêŠÜêĆĚÜ îć÷×ÝøđÖĊ÷øêĉ ĂøčèóĉēøíÖčú ĒúąĀøČĂ îć÷ßćâßĆ÷ ßĆ÷ðøąÿĉìíĉ ñĎšÿĂïïĆâßĊÝćÖ ïøĉþĆì ĕóøšàüĂđêĂøŤđăšćÿŤÙĎđðĂøŤÿ đĂïĊđĂđĂÿ ÝĞćÖĆé 18$ đðŨîñĎšÿĂïïĆâßĊðøąÝĞć ðŘ 255 ÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïöĊÙüćöđĀĘîüŠć ñĎïš øĉĀćø×ĂÜïøĉþìĆ ĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâđðŨîĂ÷ŠćÜ÷ĉÜę êŠĂÖćøéĞćđîĉîÜćîõć÷ĔêšÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćø ìĊęéĊĒúąöĊÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîìĊęöĊðøąÿĉìíĉõćó

îć÷ðøąđÿøĉå üĊøđÿëĊ÷øóøÖčú ðøąíćîÖøøöÖćøêøüÝÿĂï


83

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน đøĊ÷î

ìŠćîñĎšëČĂĀčšî

ÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìđðŨîñĎšøĆïñĉéßĂïêŠĂÜïÖćøđÜĉî×ĂÜ ïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé öĀćßî ĒúąÜïÖćøđÜĉîøüö×ĂÜïøĉþĆì Ēúą ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ øüöëċÜךĂöĎúÿćøÿîđìýìĊęðøćÖäĔîøć÷ÜćîðøąÝĞćðŘ ÜïÖćøđÜĉîìĊęðøćÖä×ċĚîĔîøć÷ÜćîðøąÝĞćðŘĕéšÝĆéìĞć×ċĚîêćööćêøåćîïĆâßĊìĊę øĆïøĂÜìĆęüĕð ēé÷Ĕßšîē÷ïć÷ïĆâßĊìĊęđĀöćąÿöĒúąðäĉïĆêĉĂ÷ŠćÜÿöĞęćđÿöĂ ĒúąĕéšöĊÖćøđðŗéđñ÷ךĂöĎúìĊęÿĞćÙĆâĂ÷ŠćÜđóĊ÷ÜóĂĔîĀöć÷đĀêčðøąÖĂï ÜïÖćøđÜĉî đóČęĂĔĀšđðŨîðøąē÷ßîŤêŠĂñĎšëČĂĀčšîĒúąîĆÖúÜìčîìĆęüĕðĂ÷ŠćÜēðøŠÜĔÿ ĔîÖćøîĊÙĚ èąÖøøöÖćøïøĉþìĆ ĕéšĒêŠÜêĆÜĚ ÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïđóČĂę ìĞćĀîšćìĊÿę Ăïìćîîē÷ïć÷ìćÜÖćøïĆâßĊĒúąÙčèõćó×ĂÜøć÷Üćî ìćÜÖćøđÜĉî×ĂÜĒêŠúąĕêøöćÿÖŠĂîìĊÝę ąÿŠÜĔĀšÙèąÖøøöÖćøïøĉþìĆ øĆïìøćï ēé÷ÙüćöđĀĘî×ĂÜÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïđÖĊ÷ę üÖĆïđøČĂę ÜîĊðĚ øćÖäĔî øć÷Üćî×ĂÜÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïàċęÜĒÿéÜĕüšĔîøć÷ÜćîðøąÝĞćðŘĒúšü ĒúąñĎšÿĂïïĆâßĊ×ĂÜïøĉþĆìĕéšĒÿéÜÙüćöđĀĘîêŠĂÜïÖćøđÜĉî×ĂÜïøĉþĆìĄ ĒúąïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷Ĕîøć÷Üćî×ĂÜñĎÿš ĂïïĆâßĊüćŠ ĕéšĒÿéÜåćîąìćÜÖćøđÜĉî ñúÖćøéĞćđîĉîÜćîĒúąÖøąĒÿđÜĉîÿéëĎÖêšĂÜêćöìĊÙę üøĔîÿćøąÿĞćÙĆâêćö ĀúĆÖÖćøïĆâßĊìĊęøĆïøĂÜìĆęüĕð ÝćÖÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúĒúąÖćøðäĉïêĆ éĉ ÜĆ ÖúŠćüךćÜêšî ÙèąÖøøöÖćøÝċÜöĊÙüćöđĀĘîüŠćÜïÖćøđÜĉîøüöĒúąÜïÖćøđÜĉîđÞóćąïøĉþìĆ ðøąÝĞćðŘ ÿĉĚîÿčéüĆîìĊę íĆîüćÙö 2555 ĒÿéÜåćîąìćÜÖćøđÜĉî ñúÖćøéĞćđîĉîÜćî ĒúąÖøąĒÿđÜĉîÿéìĊęëĎÖêšĂÜ đßČęĂëČĂĕéš đðŨîĕðêćööćêøåćîÖćøïĆâßĊ ìĊęøĆïøĂÜìĆęüĕð ĒúąðäĉïĆêĉëĎÖêšĂÜêćöÖãĀöć÷ĒúąðøąÖćýìĊęđÖĊę÷üךĂÜ

ø.ê.ê.đÖøĊ÷ÜýĆÖéĉĝ ēúĀąßćúą ðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆì

îć÷îóéú êĆèýúćøĆÖþŤ ðøąíćîÖøøöÖćøïøĉĀćø ðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęïøĉĀćø


84

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต đÿîĂ

ñĎšëČĂĀčšî×ĂÜïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé öĀćßî

ךćóđÝšćĕéšêøüÝÿĂïÜïÖćøđÜĉîøüö×ĂÜïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé öĀćßî ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒúąÖĉÝÖćøøŠüöÙšć àċęÜðøąÖĂïéšü÷ ÜïĒÿéÜ åćîąÖćøđÜĉîøüö è üĆîìĊę íĆîüćÙö 2555 ÜïÖĞćĕø×ćéìčîđïĘéđÿøĘÝøüö ÜïĒÿéÜÖćøđðúĊę÷îĒðúÜĔîÿŠüî×ĂÜñĎšëČĂĀčšîøüö Ēúą ÜïÖøąĒÿđÜĉîÿéøüö ÿĞćĀøĆïðŘÿĉĚîÿčéüĆîđéĊ÷üÖĆî øüöìĆĚÜĀöć÷đĀêčÿøčðîē÷ïć÷ÖćøïĆâßĊìĊęÿĞćÙĆâĒúąĀöć÷đĀêčđøČęĂÜĂČęîė Ēúą×šćóđÝšćĕéšêøüÝ ÿĂïÜïÖćøđÜĉîđÞóćą×ĂÜïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé öĀćßî àċęÜðøąÖĂïéšü÷ ÜïĒÿéÜåćîąÖćøđÜĉî è üĆîìĊę íĆîüćÙö 2555 ÜïÖĞćĕø ×ćéìčîđïĘéđÿøĘÝ ÜïĒÿéÜÖćøđðúĊę÷îĒðúÜĔîÿŠüî×ĂÜñĎšëČĂĀčšî ĒúąÜïÖøąĒÿđÜĉîÿé ÿĞćĀøĆïðŘÿĉĚîÿčéüĆîđéĊ÷üÖĆî øüöìĆĚÜĀöć÷đĀêčÿøčðîē÷ïć÷ ÖćøïĆâßĊìĊęÿĞćÙĆâĒúąĀöć÷đĀêčđøČęĂÜĂČęîė ÙüćöøĆïñĉéßĂï×ĂÜñĎšïøĉĀćøêŠĂÜïÖćøđÜĉî ñĎ š ï øĉ Ā ćø×ĂÜïøĉ þĆ ì đðŨ î ñĎ š øĆ ï ñĉ é ßĂïĔîÖćøÝĆ é ìĞ ć ĒúąîĞ ć đÿîĂÜïÖćøđÜĉ î đĀúŠ ć îĊĚ ē é÷ëĎ Ö êš Ă ÜêćöìĊę Ù üøêćööćêøåćîÖćøøć÷ÜćîìćÜ ÖćøđÜĉî×ĂÜĕì÷ ĒúąøĆïñĉéßĂïđÖĊę÷üÖĆïÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîìĊęñĎšïøĉĀćøóĉÝćøèćüŠćÝĞćđðŨîđóČęĂĔĀšÿćöćøëÝĆéìĞćÜïÖćøđÜĉîìĊęðøćýÝćÖÖćøĒÿéÜ ×šĂöĎúìĊę×ĆéêŠĂךĂđìĘÝÝøĉÜĂĆîđðŨîÿćøąÿĞćÙĆâĕöŠüŠćÝąđÖĉéÝćÖÖćøìčÝøĉêĀøČĂךĂñĉéóúćé ÙüćöøĆïñĉéßĂï×ĂÜñĎšÿĂïïĆâßĊ ךćóđÝšćđðŨîñĎšøĆïñĉéßĂïĔîÖćøĒÿéÜÙüćöđĀĘîêŠĂÜïÖćøđÜĉîéĆÜÖúŠćüÝćÖñúÖćøêøüÝÿĂï×ĂÜךćóđÝšć ךćóđÝšćĕéšðäĉïĆêĉÜćîêøüÝÿĂïêćö öćêøåćîÖćøÿĂïïĆâßĊ àċęÜÖĞćĀîéĔĀš×šćóđÝšćðäĉïĆêĉêćöךĂÖĞćĀîééšćîÝøø÷ćïøøè øüöëċÜüćÜĒñîĒúąðäĉïĆêĉÜćîêøüÝÿĂïđóČęĂĔĀšĕéšÙüćö đßČęĂöĆęîĂ÷ŠćÜÿöđĀêčÿöñúüŠćÜïÖćøđÜĉîðøćýÝćÖÖćøĒÿéÜךĂöĎúìĊę×ĆéêŠĂךĂđìĘÝÝøĉÜĂĆîđðŨîÿćøąÿĞćÙĆâĀøČĂĕöŠ ÖćøêøüÝÿĂïøüöëċ Ü ÖćøĔßš üĉ íĊ Ö ćøêøüÝÿĂïđóČę Ă ĔĀš ĕ éš ö ćàċę Ü ĀúĆ Ö åćîÖćøÿĂïïĆ â ßĊ đ ÖĊę ÷ üÖĆ ï ÝĞ ć îüîđÜĉ î ĒúąÖćøđðŗ é đñ÷ך Ă öĎ ú Ĕî ÜïÖćøđÜĉî üĉíĊÖćøêøüÝÿĂïìĊęđúČĂÖĔßš×ċĚîĂ÷ĎŠÖĆïéčú÷óĉîĉÝ×ĂÜñĎšÿĂïïĆâßĊ àċęÜøüöëċÜÖćøðøąđöĉîÙüćöđÿĊę÷ÜÝćÖÖćøĒÿéÜךĂöĎúìĊę×ĆéêŠĂ ךĂđìĘÝÝøĉÜĂĆîđðŨîÿćøąÿĞćÙĆâ×ĂÜÜïÖćøđÜĉî ĕöŠüćŠ ÝąđÖĉéÝćÖÖćøìčÝøĉêĀøČĂךĂñĉéóúćé ĔîÖćøðøąđöĉîÙüćöđÿĊ÷ę ÜéĆÜÖúŠćü ñĎÿš ĂïïĆâßĊóÝĉ ćøèć ÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆïÖćøÝĆéìĞćĒúąÖćøîĞćđÿîĂÜïÖćøđÜĉîēé÷ëĎÖêšĂÜêćöìĊęÙüø×ĂÜÖĉÝÖćø đóČęĂĂĂÖĒïïüĉíĊÖćøêøüÝÿĂïìĊęđĀöćą ÿöÖĆïÿëćîÖćøèŤ ĒêŠĕöŠĔߊđóČęĂüĆêëčðøąÿÜÙŤĔîÖćøĒÿéÜÙüćöđĀĘîêŠĂðøąÿĉìíĉñú×ĂÜÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî×ĂÜÖĉÝÖćø ÖćøêøüÝÿĂïøüöëċÜÖćø ðøąđöĉîÙüćöđĀöćąÿö×ĂÜîē÷ïć÷ÖćøïĆâßĊìĊęñĎšïøĉĀćøĔßšĒúąÙüćöÿöđĀêčÿöñú×ĂÜðøąöćèÖćøìćÜïĆâßĊìĊęÝĆéìĞć×ċĚîēé÷ñĎšïøĉĀćø øüöìĆĚÜ ÖćøðøąđöĉîÖćøîĞćđÿîĂÜïÖćøđÜĉîēé÷øüö ךćóđÝšćđßČęĂüŠćĀúĆÖåćîÖćøÿĂïïĆâßĊìĊęךćóđÝšćĕéšøĆïđóĊ÷ÜóĂĒúąđĀöćąÿöđóČęĂĔßšđðŨîđÖèæŤĔîÖćøĒÿéÜÙüćöđĀĘî×ĂÜךćóđÝšć ÙüćöđĀĘî ךćóđÝšćđĀĘîüŠć ÜïÖćøđÜĉîךćÜêšîĒÿéÜåćîąÖćøđÜĉîøüö×ĂÜïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé öĀćßî ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒúąÖĉÝÖćøøŠüöÙšć è üĆîìĊę íĆîüćÙö 2555 ĒúąñúÖćøéĞćđîĉîÜćîøüöĒúąÖøąĒÿđÜĉîÿéøüö ÿĞćĀøĆïðŘÿîĉĚ ÿčéüĆîđéĊ÷üÖĆî ĒúąĒÿéÜåćîąÖćøđÜĉîđÞóćą×ĂÜïøĉþìĆ öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé öĀćßî è üĆîìĊę íĆîüćÙö 2555 ĒúąñúÖćøéĞćđîĉîÜćîĒúąÖøąĒÿđÜĉîÿé ÿĞćĀøĆïðŘÿĉĚîÿčéüĆîđéĊ÷üÖĆî ēé÷ëĎÖêšĂÜêćöìĊęÙüøĔî ÿćøąÿĞćÙĆâêćööćêøåćîÖćøøć÷ÜćîìćÜÖćøđÜĉî×ĂÜĕì÷


85 ךĂöĎúĒúąđĀêčÖćøèŤìĊęđîšî ïøĉþĆìĕéšÝĆéðøąđõìøć÷ÖćøïĆâßĊÙŠćÙüćöîĉ÷öĒúąÿŠüîúéÝćÖÖćøđóĉęöÿĆéÿŠüîÖćøëČĂĀčšîĔîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĔĀöŠđóČęĂĔĀšÜïÖćøđÜĉîøüöÿąìšĂîõćó åćîąÖćøđÜĉîđĀöćąÿö÷ĉęÜ×ċĚî êćöìĊęÖúŠćüĕüšĔîĀöć÷đĀêčðøąÖĂïÜïÖćøđÜĉîךà 5 ñú×ĂÜÖćøÝĆéðøąđõìøć÷ÖćøĔĀöŠîĊĚìĞćĔĀšÜïĒÿéÜåćîą ÖćøđÜĉîøüö è üĆîìĊę íĆîüćÙö 255 Ēúą 255 àċęÜîĞćöćĒÿéÜđðøĊ÷ïđìĊ÷ï öĊÿĉîìøĆó÷ŤĒúąÿŠüî×ĂÜñĎšëČĂĀčšîđóĉęö×ċĚîÝĞćîüî .0 úšćî ïćì ēé÷ĕöŠöĊñúÖøąìïêŠĂÖĞćĕøÿčìíĉĒúąÖĞćĕøêŠĂĀčšîÿĞćĀøĆïðŘ 255 Ēúą 255 ךćóđÝšćĕéšêøüÝÿĂïøć÷ÖćøÝĆéðøąđõìĔĀöŠéĆÜÖúŠćüĒúąđĀĘî üŠćøć÷ÖćøÝĆéðøąđõìéĆÜÖúŠćüđĀöćąÿöĒúšü ÜïÖćøđÜĉîđðøĊ÷ïđìĊ÷ï ÜïÖćøđÜĉîøüö×ĂÜïøĉþìĆ öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé öĀćßî ĒúąïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ ĒúąÜïÖćøđÜĉîđÞóćą×ĂÜïøĉþìĆ ïøĉþìĆ öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé öĀćßî

ÿĞćĀøĆïðŘÿîĉĚ ÿčéüĆîìĊę íĆîüćÙö 255 Ēúą 255 êøüÝÿĂïēé÷îć÷ÿöÙĉé đêĊ÷êøąÖĎú ñĎÿš ĂïïĆâßĊĔîÿĞćîĆÖÜćîđéĊ÷üÖĆîÖĆïךćóđÝšć àċÜę ĕéšđÿîĂ øć÷ÜćîÖćøêøüÝÿĂïúÜüĆîìĊę 22 ÖčöõćóĆîíŤ 2555 ĒÿéÜÙüćöđĀĘîĂ÷ŠćÜĕöŠöĊđÜČęĂîĕ× ēé÷đîšîĔĀšÿĆÜđÖêĔîđøČęĂÜ ÖćøðäĉïĆêĉêćööćêøåćîÖćø ïĆâßĊĒúąöćêøåćîÖćøøć÷ÜćîìćÜÖćøđÜĉîìĊęĂĂÖĒúąðøĆïðøčÜĔĀöŠ ÜïĒÿéÜåćîąÖćøđÜĉîøüö àċęÜðøĆïðøčÜĔĀöŠêćöìĊęĕéšĂíĉïć÷ĕüšĔîĀöć÷đĀêč ðøąÖĂïÜïÖćøđÜĉîךà 5 ĒúąÜïĒÿéÜåćîąÖćøđÜĉîđÞóćą×ĂÜïøĉþĆì è üĆîìĊę íĆîüćÙö 255 Ēúą 255 ìĊęĒÿéÜđðøĊ÷ïđìĊ÷ï đðŨîÿŠüî ĀîċęÜ×ĂÜÜïÖćøđÜĉîéĆÜÖúŠćü

îćÜÿčöćúĊ ēßÙéĊĂîĆîêŤ ñĎšÿĂïïĆâßĊøĆïĂîčâćê ìąđïĊ÷îđú×ìĊę 22 ÖøčÜđìóöĀćîÙø 8 ÖčöõćóĆîíŤ 255


86 บริษัท มาสเตอร์ แอด จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ĀîŠü÷ ïćì

งบการเงินรวม หมายเหตุ

2555

2554

งบการเงินเฉพาะ ของบริษัท 2553

2555

2554

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ÿĉîìøĆó÷Ť ÿĉîìøĆó÷ŤĀöčîđüĊ÷î

[5] đÜĉîÿéĒúąøć÷ÖćøđìĊ÷ïđìŠćđÜĉîÿé [] đÜĉîúÜìčîßĆęüÙøćü úĎÖĀîĊĚÖćøÙšć [7] úĎÖÙšćìĆęüĕð ÿčìíĉ [7,8] ïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜ [8] úĎÖĀîĊĚĂČęî ïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜ úĎÖĀîĊĚÙŠćĀčšî×ĂÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜ [] ÿĉîÙšćÙÜđĀúČĂ ÙŠćĔߚ݊ć÷ÝŠć÷úŠüÜĀîšć [8] ÙŠćĔߚ݊ć÷ÝŠć÷úŠüÜĀîšć ïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜ [8] đÜĉîĔĀšÖĎš÷ČöĒÖŠïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜ [8] đÜĉîðŦîñúÙšćÜøĆï [0] ÿĉîìøĆó÷ŤĀöčîđüĊ÷îĂČęî ÿčìíĉ

øüöÿĉîìøĆó÷ŤĀöčîđüĊ÷î

22,502,5 220,0,2 28,0,777 77,82,7 55,8,5 ,0, 8,7,2 7,,80 ,0, ,20,0 55,7,87 ,85,22 27,,8 0,0,8 8,,070 7,5 8,255 5,207 855,5 ,72 ,7 20, ,0, ,5,025  2,50,00  8,72,027 7,8,0 ,52,2 5,8,55 ,,82 5,70,80 5,8,08 7,,2 ,2,7 ,,00 8,552   5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  5,, ,275,2 8,2,70 8,252, 22,,7 2,8,55 50,7,7 ,08,527 5,272,5 ,87,0 ,0,88

ÿĉîìøĆó÷ŤĕöŠĀöčîđüĊ÷î

đÜĉîúÜìčî ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ïøĉþĆìøŠüö ÿčìíĉ đÜĉîòćÖíîćÙćøìĊęöĊךĂÝĞćÖĆéĔîÖćøĔßš ĂćÙćøĒúąĂčðÖøèŤ ÿčìíĉ ÙĂöóĉüđêĂøŤēðøĒÖøö ÿčìíĉ ĂčðÖøèŤÙÜđĀúČĂøĂÖćøĔßšÜćî ĂÿĆÜĀćøĉöìøĆó÷ŤđóČęĂÖćøúÜìčî ĂčðÖøèŤĕêøüĉßĆęîÙÜđĀúČĂøĂÖćøĔßšÜćî ÿčìíĉ ÙŠćÿĉìíĉĔîÖćøĔßšóîČĚ ìĊēę ÛþèćÝŠć÷úŠüÜĀîšć ÿčìíĉ ÙŠćÙüćöîĉ÷ö ÿĉîìøĆó÷ŤĕöŠĀöčîđüĊ÷îĂČęî ÿčìíĉ

øüöÿĉîìøĆó÷ŤĕöŠĀöčîđüĊ÷î

[] [] [2] [] [] [5] [] [7] [8] [5] []

øüöÿĉîìøĆó÷Ť

Āöć÷đĀêčðøąÖĂïÜïÖćøđÜĉîđðŨîÿŠüîĀîċęÜ×ĂÜÜïÖćøđÜĉîîĊĚ

 ,2,5 ,52,05 75,588,8 2,228,707 2,5,05 5,,8 7,7,05 20,82,7 ,00,727 2,5,27 2,0,8

 2,55, 5,5,77 87,22,8 ,8, 25,,02 5,,8 20,,7 8,7,5 ,00,727 ,5,85 27,07,028

 2,222,75 5,5,77 2,50,5 2,78,202 2,8,5 5,,8 20,,7 ,, ,00,727 0,7,80 28,,

8,08,8 2,7,75 2,52,05 7,8,0 2,82,8 ,2,55 5,,8  ,,0 7,78,2

8,08,8 2,7,75 2,,77 20,2,8 ,78,50 2,2, 5,,8  8,87,25 20,,887

745,870,428 720,684,555 633,716,209 619,665,553 523,464,075


87 บริษัท มาสเตอร์ แอด จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

ĀîŠü÷ ïćì

งบการเงินรวม

Āöć÷đĀêč

2555

2554

งบการเงินเฉพาะ ของบริษัท 2553

2555

2554

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ĀîĊĚÿĉîĒúąÿŠüî×ĂÜñĎšëČĂĀčšî ĀîĊĚÿĉîĀöčîđüĊ÷î đÝšćĀîĊĚÖćøÙšć ñĎšÙšćìĆęüĕð ïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜ øć÷ĕéšøĆïúŠüÜĀîšć úĎÖÙšćìĆęüĕð ïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜ đÝšćĀîĊĚĂČęî ïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜ đÝšćĀîĊĚÙŠćàČĚĂìøĆó÷Ťÿĉî đÜĉîÖĎš÷Čöøą÷ąÿĆĚîÝćÖïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜ đÝšćĀîĊĚêćöÿĆââćđߊćàČĚĂìĊęëċÜÖĞćĀîéßĞćøą Ĕî ðŘ õćþĊđÜĉîĕéšÙšćÜÝŠć÷ ÙŠćĔߚ݊ć÷ÙšćÜÝŠć÷ õćþĊ×ć÷ìĊę÷ĆÜĕöŠëċÜÖĞćĀîéßĞćøą đÜĉîðŦîñúÙšćÜÝŠć÷ ĀîĊĚÿĉîĀöčîđüĊ÷îĂČęî øüöĀîĊĚÿĉîĀöčîđüĊ÷î ĀîĊĚÿĉîĕöŠĀöčîđüĊ÷î đÝšćĀîĊĚêćöÿĆââćđߊćàČĚĂ ÿčìíĉ ÿĞćøĂÜĀîĊĚÿĉîñúðøąē÷ßîŤóîĆÖÜćî ĀîĊĚÿĉîĕöŠĀöčîđüĊ÷îĂČęî øüöĀîĊĚÿĉîĕöŠĀöčîđüĊ÷î

[] [8] [8] [8] [8] [2]

[2] [8, 22]

øüöĀîĊĚÿĉî

Āöć÷đĀêčðøąÖĂïÜïÖćøđÜĉîđðŨîÿŠüîĀîċęÜ×ĂÜÜïÖćøđÜĉîîĊĚ

5,87,0 8,70,0 55,2, 5,7,25 ,500,88 5,27,78 8,05,855 ,25,755 7,22,5 ,,2 5,0,2 0,,7  28,0 2,8 2,8,27 2,020,5 2,000,000 5,72 ,505,7 5,20,5 2,22,772 , ,7,80 ,580,880

,58,205 ,75 

5,85,28 0,5,208 287, 575,87 2,57 2,2 ,20,00 

 2,7,70 28,085,58 0,8, 7,5 7,2,27 85,02,75

  ,2,027 8,2,00 7,5, ,08,5 20,0,8 7,85,070 ,722,585 8,05, ,2,75 ,2,85 , 7,5 ,070,7 ,052,28 ,52,0 ,755,5 8,075,7 2,00,70

2,8 0,70,5 ,72,0 ,88,7 2,02,7 ,25,28 ,78,7

  ,22,20 8,72,8 550,777 2,5,07 ,88,85 550,777 ,8,727 0,22,

151,006,166 196,876,718 137,306,736 100,942,064 133,323,631


88 บริษัท มาสเตอร์ แอด จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

ĀîŠü÷ ïćì

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

2555

2554

งบการเงินเฉพาะ ของบริษัท 2553

2555

2554

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ĀîĊĚÿĉîĒúąÿŠüî×ĂÜñĎšëČĂĀčšî êŠĂ

ÿŠüî×ĂÜñĎšëČĂĀčšî ìčîđøČĂîĀčšî ĀčšîÿćöĆâ öĎúÙŠćĀčšîúą ïćì ìčîÝéìąđïĊ÷î 75,000,000 Āčšî ðŘ 255 25,000,000 Āčšî

[2] ìčîđøČĂîĀčšîìĊęĂĂÖĒúąøĆïßĞćøąĒúšü 7,,5 Āčšî ðŘ 255 25,000,000 Āčšî

ÿŠüîđÖĉîöĎúÙŠćĀčšîÿćöĆâ ÖĞćĕøÿąÿö ÝĆéÿøøđóČęĂÿĞćøĂÜêćöÖãĀöć÷ [25] ÷ĆÜĕöŠĕéšÝĆéÿøø [22, 2] ĂÜÙŤðøąÖĂïĂČęî×ĂÜÿŠüî×ĂÜñĎšëČĂĀčšî [5] ÿŠüî×ĂÜñĎšëČĂĀčšî×ĂÜïøĉþĆì ÿŠüîĕéšđÿĊ÷ìĊęĕöŠĂ÷ĎŠĔîĂĞćîćÝÙüïÙčö øüöÿŠüî×ĂÜñĎšëČĂĀčšî

7,500,000 20,8,70 2,8,58 5,88,2 ,05,8 5,8,22

øüöĀîĊĚÿĉîĒúąÿŠüî×ĂÜñĎšëČĂĀčšî

75,870,28 720,8,555 ,7,20 ,5,55 52,,075

Āöć÷đĀêčðøąÖĂïÜïÖćøđÜĉîđðŨîÿŠüîĀîċęÜ×ĂÜÜïÖćøđÜĉîîĊĚ

75,000,000 25,000,000 25,000,000 75,000,000 25,000,000 7,,5 25,000,000 25,000,000 7,,5 25,000,000 7,08,8 7,08,8 7,08,8 7,08,8 7,08,8 2,500,000 ,25, 2,07,008 522,7,005 ,0,82 52,807,87

2,500,000 7,,5 22,8,0 ,7,08 2,0,85 ,0,7

7,500,000 57,05,27 2,085,820 58,72,8 58,72,8

2,500,000 8,280,5 ,275, 0,0, 0,0,


89 บริษัท มาสเตอร์ แอด จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ĀîŠü÷ ïćì

งบการเงินรวม หมายเหตุ

øć÷ĕéšÝćÖÖćøĔĀšïøĉÖćøĒúąÝćÖÖćø×ć÷ êšîìčîÖćøĔĀšïøĉÖćøĒúą×ć÷ ÖĞćĕø×ĆĚîêšî øć÷ĕéšÙŠćîć÷Āîšć éĂÖđïĊĚ÷øĆï øć÷ĕéšđÜĉîðŦîñú øć÷ĕéšĂČęî ÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîÖćø×ć÷ ÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîÖćøïøĉĀćø ×ćéìčîÝćÖÖćøéšĂ÷ÙŠć×ĂÜđÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆìøŠüö êšîìčîìćÜÖćøđÜĉî ÿŠüîĕéšđÿĊ÷ĔîÖĞćĕøÿčìíĉ×ĂÜïøĉþĆìøŠüö ÿčìíĉ ÖĞćĕøÖŠĂîõćþĊđÜĉîĕéš õćþĊđÜĉîĕéš ÖĞćĕøÿčìíĉÿĞćĀøĆïðŘ

[8, 2] [8, 28] [8] [8] [8, 27] [8, 28] [8, 28] [, 28] [8] [] [2]

2555

2554

งบการเงินเฉพาะ ของบริษัท 2555

2554

72,0,7 5,5,2 50,027,7 0,508,8 7,55,57 0,502,0 27,508,5 2,08,827

52,875,070 2,00,72 25,5,052 28,8,85  8,782,2 8,,7 ,705,0 2,,70 ,05,00 ,70,225  05,,88 2, ,,27 ,50,2 5,0, 0,2, ,75, 7,7,88 8,02,075 5,780,55

28,5,055 20,8,02 5,55,22 8,55,7

  2,70

25,28

85,78

,5

,85

,0, ,2,2  80,78,52 ,5,0 22,0,25 0,78,527 ,77,758 ,5,52 27,522,55 ,250,8

,08,80 7,7,88 ,522,70 78,57,8

ÖĞćĕø×ćéìčîđïĘéđÿøĘÝĂČęî ÖĞćĕøìĊę÷ĆÜĕöŠđÖĉé×ċĚîÝøĉÜÝćÖÖćøüĆéöĎúÙŠć đÜĉîúÜìčîđñČęĂ×ć÷ [] ÖĞćĕøìĊęđÖĉé×ċĚîÝøĉÜÝćÖÖćø×ć÷đÜĉîúÜìčîđñČęĂ×ć÷ [] ÖĞćĕø×ćéìčîđïĘéđÿøĘÝĂČęîÿĞćĀøĆïðŘ øüöÖĞćĕø×ćéìčîđïĘéđÿøĘÝÿĞćĀøĆïðŘ

80,57 7,07

77,50 ,805,5

788,8 788,8 8,20,2

80,5 80,5 7,2,52

7,75 7,75 7,22,08

ÖćøĒïŠÜðŦîÖĞćĕø ×ćéìčî ÿčìíĉ ÿŠüîìĊęđðŨî×ĂÜïøĉþĆì ÿŠüîĕéšđÿĊ÷ìĊęĕöŠĂ÷ĎŠĔîĂĞćîćÝÙüïÙčö ÖĞćĕøÿčìíĉÿĞćĀøĆïðŘ

,5,8 ,8

,08,80

7,88, 57,0

7,7,88

,522,70 ,522,70

78,57,8 78,57,8

ÖćøĒïŠÜðŦîÖĞćĕø ×ćéìčî đïĘéđÿøĘÝ ÿŠüîìĊęđðŨî×ĂÜïøĉþĆì ÿŠüîĕéšđÿĊ÷ìĊęĕöŠĂ÷ĎŠĔîĂĞćîćÝÙüïÙčö øüöÖĞćĕø×ćéìčîđïĘéđÿøĘÝÿĞćĀøĆïðŘ

0,250,78 ,8

,805,5

8,777,2 57,0

8,20,2

7,2,52 7,2,52

7,22,08 7,22,08

ÖĞćĕøêŠĂĀčšî×ĆĚîóČĚîåćî ÖĞćĕøÿŠüîìĊęđðŨî×ĂÜïøĉþĆìêŠĂĀčšî ïćì

ÝĞćîüîĀčšîÿćöĆâëĆüđÞúĊę÷ëŠüÜîĞĚćĀîĆÖ Āčšî

0.80 7,,5

0.5 7,,5

.2 7,,5

0.5 7,,5

[.20]

Āöć÷đĀêčðøąÖĂïÜïÖćøđÜĉîđðŨîÿŠüîĀîċęÜ×ĂÜÜïÖćøđÜĉîîĊĚ


ÿŠüîđÖĉî öĎúÙŠćĀčšî

ÿĞćøĂÜêćö ÖãĀöć÷

÷ĆÜĕöŠĕéš ÝĆéÿøø

กําไรสะสม

[] [] [2] [25] [2] [2]

[] [2]

[22]

  8,08,2

 25,000,000 7,08,8 2,500,000 5,5,7 2,757,8 50,70   7,75   2,,500

  7,88,  25,000,000 7,08,8 2,500,000 ,25, 2,757,8 ,275,   80,5    ,,5     5,000,000 5,000,000

  8,7,2

   ,,00

   ,5,8  7,,5 7,08,8 7,500,000 20,8,70 2,757,8 2,085,820

50,70  2,88 ,8  7,07 7,07

   

2,88 

 72 25  587 0    0

72 

ÿŠüîĕéšđÿĊ÷ ñĎšëČĂĀčšî ìĊęĕöŠĂ÷ĎŠĔî ×ĂÜïøĉþĆì ĂĞćîćÝÙüïÙčö

øüö

ĀîŠü÷ ïćì

 22,8,0 788,8  2,07,008 80,57 7,07

   2,8,58

8,08,2

 8,08,2

8,0,7 2,0,85 88,0,0 788,8 788,8 2,,500

 2,,500

7,88, 57,0 7,7,88 522,7,005 ,0,82 52,807,87 80,57 80,57 7,07

 7,07

,,5 ,,5  8,7,2 50

8,7,2

 ,,00

,,00

,5,8 ,8 ,08,80 5,88,2 ,05,8 5,8,22

,277,88 8,0,88 2,0,85 8,8,7 ,00,727 ,00,727 ,00,727

ĂČęî×ĂÜÿŠüî ÖćøëČĂĀčšîĔî ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ×ĂÜïøĉþĆì ×ĂÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ×ĂÜïøĉþĆìøŠüö ×ĂÜñĎšëČĂĀčšî ðøĆïðøčÜĔĀöŠ

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ÿŠüîúéÝćÖ กําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง จากเงิน ÖćøđóĉęöÿĆéÿŠüî ลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย øüöĂÜÙŤðøąÖĂï øüöÿŠüî×ĂÜ

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

25,000,000 7,08,8 2,500,000 7,,5 8,7,2 [5]   ,00,727

Āöć÷đĀêčðøąÖĂïÜïÖćøđÜĉîđðŨîÿŠüîĀîċęÜ×ĂÜÜïÖćøđÜĉîîĊĚ

÷ĂéÙÜđĀúČĂ è üĆîìĊę 1 öÖøćÙö 2554 êćöøć÷ÜćîðŘÖŠĂî ÝĆéðøąđõìøć÷ÖćøÙŠćÙüćöîĉ÷öđðŨîÿĉîìøĆó÷Ť ñúÖøąìï×ĂÜÖćøđðúĊę÷îĒðúÜîē÷ïć÷ÖćøïĆâßĊ đÖĊę÷üÖĆïñúðøąē÷ßîŤĔîĂéĊê×ĂÜóîĆÖÜćî ÷ĂéÙÜđĀúČĂ è üĆîìĊę 1 öÖøćÙö 2554 ìĊęðøĆïðøčÜĒúšü ÖĞćĕøìĊę÷ĆÜĕöŠđÖĉé×ċĚîÝøĉÜÝćÖđÜĉîúÜìčîĔîĀúĆÖìøĆó÷ŤđñČęĂ×ć÷ đÜĉîðŦîñúÝŠć÷ ÖĞćĕø ×ćéìčî ÿčìíĉÿĞćĀøĆïðŘ ÷ĂéÙÜđĀúČĂ è üĆîìĊę 31 íĆîüćÙö 2554 ÖĞćĕøìĊę÷ĆÜĕöŠđÖĉé×ċĚîÝøĉÜÝćÖđÜĉîúÜìčîĔîĀúĆÖìøĆó÷ŤđñČęĂ×ć÷ øĆïøĎšÖĞćĕøìĊęđÖĉé×ċĚîÝøĉÜÝćÖÖćø×ć÷đÜĉîúÜìčîĔîĀúĆÖìøĆó÷ŤđñČęĂ×ć÷ đóĉęöìčîÝćÖÖćøÝŠć÷ĀčšîðŦîñú ÝĆéÿøøÿĞćøĂÜêćöÖãĀöć÷ đÜĉîðŦîñúÝŠć÷ ĀčšîðŦîñú ÖĞćĕø ×ćéìčî ÿčìíĉÿĞćĀøĆïðŘ ÷ĂéÙÜđĀúČĂ è üĆîìĊę 31 íĆîüćÙö 2555

ÜïÖćøđÜĉîøüö

ìčîđøČĂîĀčšîìĊę Āöć÷đĀêč øĆïßĞćøąĒúšü

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 25534

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท มาสเตอร์ แอด จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า

90


Āöć÷đĀêčðøąÖĂïÜïÖćøđÜĉîđðŨîÿŠüîĀîċęÜ×ĂÜÜïÖćøđÜĉîîĊĚ

÷ĂéÙÜđĀúČĂ è üĆîìĊę 1 öÖøćÙö 2554 êćöøć÷ÜćîðŘÖŠĂî ñúÖøąìï×ĂÜÖćøđðúĊę÷îĒðúÜîē÷ïć÷ÖćøïĆâßĊ đÖĊę÷üÖĆïñúðøąē÷ßîŤĔîĂéĊê×ĂÜóîĆÖÜćî ÷ĂéÙÜđĀúČĂ è üĆîìĊę 1 öÖøćÙö 2554 ìĊęðøĆïðøčÜĒúšü ÖĞćĕøìĊę÷ĆÜĕöŠđÖĉé×ċĚîÝøĉÜÝćÖđÜĉîúÜìčîĔîĀúĆÖìøĆó÷ŤđñČęĂ×ć÷ đÜĉîðŦîñúÝŠć÷ ÖĞćĕøÿčìíĉÿĞćĀøĆïðŘ ÷ĂéÙÜđĀúČĂ è üĆîìĊę 31 íĆîüćÙö 2554 ÖĞćĕøìĊę÷ĆÜĕöŠđÖĉé×ċĚîÝøĉÜÝćÖđÜĉîúÜìčîĔîĀúĆÖìøĆó÷ŤđñČęĂ×ć÷ đóĉęöìčîÝćÖÖćøÝŠć÷ĀčšîðŦîñú ÝĆéÿøøÿĞćøĂÜêćöÖãĀöć÷ đÜĉîðŦîñúÝŠć÷ ĀčšîðŦîñú ÖĞćĕøÿčìíĉÿĞćĀøĆïðŘ ÷ĂéÙÜđĀúČĂ è üĆîìĊę 31 íĆîüćÙö 2555

ÜïÖćøđÜĉîđÞóćą×ĂÜïøĉþĆì

[] [] [25] [2] [2]

[] [2]

[22]

หมายเหตุ

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

 25,000,000  25,000,000 ,,5   7,,5

25,000,000

ทุนเรือนหุ้น ที่รับชําระแล้ว

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท มาสเตอร์ แอด จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า

 7,08,8  7,08,8    7,08,8

7,08,8

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

 2,500,000  2,500,000  5,000,000  7,500,000

2,500,000

สํารองตาม กฎหมาย

7,8,8

8,2,802 2,,500

78,57,8 8,280,5  5,000,000

8,7,2

,,00

,522,70 57,05,27

75,2,8

ยังไม่ได้จัดสรร

กําไรสะสม

 50,70 7,75  ,275, 80,5   2,085,820

50,70

กําไรที่ยังไม่เกิดขี้นจริง จากเงินลงทุนใน หลักทรัพย์เผื่อขาย

องค์ประกอบอื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น

7,8,8

7,7, 7,75 2,,500

78,57,8 0,0, 80,5 ,,5 8,7,2

,,00

,522,70 58,72,8

80,57,202

รวม

ĀîŠü÷ ïćì

91


92 บริษัท มาสเตอร์ แอด จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า

งบกระแสเงินสด สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

ĀîŠü÷ ïćì

งบการเงินรวม

ÖøąĒÿđÜĉîÿéÝćÖÖĉÝÖøøöéĞćđîĉîÜćî ÖĞćĕøÖŠĂîõćþĊđÜĉîĕéš ðøĆïðøčÜÖĞćĕøÖŠĂîõćþĊđÜĉîĕéšđðŨîđÜĉîÿéøĆï ÝŠć÷ ÝćÖÖĉÝÖøøöéĞćđîĉîÜćî : ÙŠćđÿČęĂöøćÙćĒúąÙŠćêĆéÝĞćĀîŠć÷ ×ćéìčîÝćÖÖćøéšĂ÷ÙŠć×ĂÜĂčðÖøèŤĕêøüĉßĆęîÙÜđĀúČĂøĂÖćøĔßšÜćî ×ćéìčî ÖĞćĕø ÝćÖÖćøÝĞćĀîŠć÷ĂčðÖøèŤ ĂčðÖøèŤĒúąÙĂöóĉüđêĂøŤēðøĒÖøöêĆéÝĞćĀîŠć÷ ÿŠüîĕéšđÿĊ÷ĔîÖĞćĕøÿčìíĉ×ĂÜïøĉþĆìøŠüö ÖĞćĕøÝćÖÖćøÝĞćĀîŠć÷đÜĉîúÜìčîßĆęüÙøćü ÖúĆïøć÷ÖćøĀîĊĚÿĉîÙšćÜîćî øć÷ĕéšđÜĉîðŦîñú ÙŠćđñČęĂĀîĊĚÿÜÿĆ÷ÝąÿĎâĒúąĀîĊĚÿĎâ ÿčìíĉ ĀîĊĚÿĎâĕéšøĆïÙČî

ÙŠćÿĉìíĉĔîÖćøĔßšóČĚîìĊęēÛþèćêĆéÝŠć÷ ÙŠćìĊęðøċÖþćÝŠć÷úŠüÜĀîšćêĆéÝĞćĀîŠć÷ ÙŠćĔߚ݊ć÷ÝćÖēÙøÜÖćøðŜć÷ēÛþèćêĆéÝĞćĀîŠć÷ ×ćéìčîÝćÖÖćøéšĂ÷ÙŠć×ĂÜđÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆìøŠüö ÙŠćđñČęĂñúðøąē÷ßîŤóîĆÖÜćî éĂÖđïĊĚ÷ÝŠć÷ đÜĉîÿéĕéšöćÝćÖÖćøéĞćđîĉîÜćîÖŠĂîÖćøđðúĊę÷îĒðúÜ ĔîÿĉîìøĆó÷ŤĒúąĀîĊĚÿĉîéĞćđîĉîÜćî ÖćøđðúĊę÷îĒðúÜĔîÿĉîìøĆó÷ŤĒúąĀîĊĚÿĉîéĞćđîĉîÜćî ÿĉîìøĆó÷ŤéĞćđîĉîÜćîúéúÜ đóĉęö×ċĚî : úĎÖĀîĊĚÖćøÙšć úĎÖĀîĊĚĂČęî ı ïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜ ÿĉîÙšćÙÜđĀúČĂ ÙŠćĔߚ݊ć÷ÝŠć÷úŠüÜĀîšć ÿĉîìøĆó÷ŤĀöčîđüĊ÷îĂČęî ĂčðÖøèŤÙÜđĀúČĂøĂÖćøĔßšÜćî ĂčðÖøèŤĕêøüĉßĆęîÙÜđĀúČĂøĂÖćøĔßšÜćî ÙŠćÿĉìíĉĔîÖćøĔßšóČĚîìĊęēÛþèćÝŠć÷úŠüÜĀîšć ÿĉîìøĆó÷ŤĕöŠĀöčîđüĊ÷îĂČęî ĀîĊĚÿĉîéĞćđîĉîÜćîđóĉęö×ċĚî úéúÜ : đÝšćĀîĊĚÖćøÙšć øć÷ĕéšøĆïúŠüÜĀîšć đÝšćĀîĊĚĂČęî ïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜ ÙŠćĔߚ݊ć÷ÙšćÜÝŠć÷ õćþĊ×ć÷ìĊę÷ĆÜĕöŠëċÜÖĞćĀîéßĞćøą ĀîĊĚÿĉîĀöčîđüĊ÷îĂČęî ÿĞćøĂÜĀîĊĚÿĉîñúðøąē÷ßîŤóîĆÖÜćî ĀîĊĚÿĉîĕöŠĀöčîđüĊ÷îĂČęî đÜĉîÿéĕéšöćÝćÖÖĉÝÖøøöÖćøéĞćđîĉîÜćî ÝŠć÷éĂÖđïĊĚ÷ ÝŠć÷õćþĊđÜĉîĕéš đÜĉîÿéÿčìíĉĕéšöćÝćÖÖĉÝÖøøöéĞćđîĉîÜćî

Āöć÷đĀêčðøąÖĂïÜïÖćøđÜĉîđðŨîÿŠüîĀîċęÜ×ĂÜÜïÖćøđÜĉîîĊĚ

งบการเงินเฉพาะ ของบริษัท

2555

2554

2555

2554

80,78,52

,5,0

22,0,25

0,78,527

,88,757 2,27,77 77,2

2,7 ,0,

,882

2,70,2

 ,722,258

,, ,8,5 27,8 ,,58 25,28

5,7,0 7,0

52,2 ,2,2

  5,08,850 2,78,2 5,207,000 27,8 ,08,72 85,78

7,8,07 0,5 2,75  2,72,22

05,,88

27,2

  ,5 ,5

0,7, 72,8 ,  2,

50,8  2,70 00,0 ,85

20,77,

8,7,725

2,28,0

2,27,27

,077,77

2,

2,5,0 ,8

2,588,008 ,082,7 , ,0,52

2,,8

22,00,

08,25 ,57,87

,0,0 ,8,

77,25 ,58,8

5,50

,,20

,55,88

2,05,287 ,7

2,88 ,008,05  2,,25

20,222,7

,5 ,,

,257,85 ,8,78

82,255  ,,55

,5,88

,5,775

,58 7,, 2,08, 2,870,07

5,00

,2,00 ,280,80 25,52

5,5,

2,,75

7,280,7 ,20,2 ,

,07, ,8,87 ,27,5 ,5,50 8,280,2 5,8

5,0,7

7,,

,8,7

,5,275

2, 2,05,7 ,2,875 ,80,72

28,00

5,22 ,,5 5

7,,88

7,5,2

,805,52 ,88,7 2,8 ,87, 888,82 ,78,0 755,5 ,27,570 5,8

8,58,8

5,0,8


93 บริษัท มาสเตอร์ แอด จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า

งบกระแสเงินสด สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

ĀîŠü÷ ïćì

งบการเงินรวม 2555

งบการเงินเฉพาะ ของบริษัท

2554

2555

2554

ÖøąĒÿđÜĉîÿéÝćÖÖĉÝÖøøöúÜìčî àČĚĂđÜĉîúÜìčîßĆęüÙøćü ×ć÷đÜĉîúÜìčîßĆęüÙøćü đÜĉîòćÖíîćÙćøìĊęöĊךĂÝĞćÖĆéĔîÖćøĔßšđóĉęö×ċĚî àČĚĂđÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒúąïøĉþĆìøŠüöđóĉęö đÜĉîÿéøĆïÝćÖÖćø×ć÷ĂčðÖøèŤ àČĚĂĂčðÖøèŤĒúąÙĂöóĉüđêĂøŤēðøĒÖøö đÜĉîðŦîñúøĆïÝćÖïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒúąïøĉþĆìøŠüö đÜĉîÿéĕéšöćÝćÖ ĔßšĕðĔî ÖĉÝÖøøöúÜìčî ÿčìíĉ

2,000,000

2,5,58 800,82

 502,50 8,,0

,, 7,22,52

  2,500,000

2,22 5,5,72

2, 5,0,

2,000,000

 0,82

 ,80 ,0,7

5,, 8,202,75

  5,0,0

5,77 2,8,5

2, ,0,877

ÖøąĒÿđÜĉîÿéÝćÖÖĉÝÖøøöÝĆéĀćđÜĉî ÖĎš÷ČöđÜĉîøą÷ąÿĆĚîđóĉęö×ċĚîÝćÖïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜ ÝŠć÷ßĞćøąđÝšćĀîĊĚÙŠćàČĚĂìøĆó÷Ťÿĉî ÝŠć÷ßĞćøąÙČîđÝšćĀîĊĚêćöÿĆââćđߊćàČĚĂ đÜĉîÿéøĆïÝćÖÙŠćĀčšî×ĂÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷ đÜĉîðŦîñúÝŠć÷ĔĀšÿüŠ îĕéšđÿĊ÷ìĊĕę öŠĂ÷ĎĔŠ îĂĞćîćÝÙüïÙčö đÜĉîðŦîñúÝŠć÷ đÜĉîÿéĔßšĕðĔîÖĉÝÖøøöÝĆéĀćđÜĉî ÿčìíĉ

2,000,000 2,020,5

87,2

 50

8,757,8

2,5,8

  2,50,00 ,7,8

,2,88

 ,20,00

  8,757,8

72,,78

   ,7,8

,7,8

đÜĉîÿéĒúąøć÷ÖćøđìĊ÷ïđìŠćđÜĉîÿéđóĉęö×ċĚîÿčìíĉ đÜĉîÿéĒúąøć÷ÖćøđìĊ÷ïđìŠćđÜĉîÿéêšîðŘ đÜĉîÿéĒúąøć÷ÖćøđìĊ÷ïđìŠćđÜĉîÿéÿĉĚîðŘ

2,8,80 220,0,2 22,502,5

,,8 28,0,777 220,0,2

2,88,077 55,8,5 77,82,7

,,02 5,7,5 55,8,5

ךĂöĎúđóĉęöđêĉö øć÷ÖćøìĊęĕöŠđÖĊę÷üךĂÜÖĆïđÜĉîÿé . øĆïøĎšõćøąĀîĊĚÿĉîñúðøąē÷ßîŤóîĆÖÜćî è üĆîìĊę öÖøćÙö 255 ēé÷ðøĆïðøčÜêšîìčî ĔîĂéĊêÖĆïÖĞćĕøÿąÿö 2. øĆïøĎšÖćøđóĉęö úé ×ĂÜöĎúÙŠć÷čêĉíøøö×ĂÜđÜĉîúÜìčîßĆęüÙøćü ēé÷ïĆîìċÖđóĉęöÖĆïÿŠüî×ĂÜñĎšëČĂĀčšî×ĂÜ ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ 80,5 ïøĉþĆìøŠüö 0 . øĆïøĎšÖĞćĕøìĊęđÖĉé×ċĚîÝøĉÜÝćÖÖćø×ć÷đÜĉîúÜìčîßĆęüÙøćü 7,07

. ēĂîĂčðÖøèŤđðŨîÿĉîÙšćÙÜđĀúČĂĒúąĂčðÖøèŤÙÜđĀúČĂ øĂÖćøĔßšÜćî ,27,0 5. ÝŠć÷ðŦîñúđðŨîĀčšîÿćöĆâ ,,00 . ĀčšîðŦîñúÙšćÜÝŠć÷ 7 7. êĆéĀîĊĚÿĎâøąĀüŠćÜðŘ 22,52 8. àČĚĂÿĉîìøĆó÷Ťēé÷÷ĆÜĕöŠĕéšÝŠć÷ßĞćøą 2,8,27 . àČĚĂÿĉîìøĆó÷Ťõć÷ĔêšÿĆââćđߊćàČĚĂ 578,72 Āöć÷đĀêčðøąÖĂïÜïÖćøđÜĉîđðŨîÿŠüîĀîċęÜ×ĂÜÜïÖćøđÜĉîîĊĚ

8,08,2788,8 25 ,20

  2,020,5  

7,8,8 80,5

,27,0 ,,00 7 22,52 

 

7,75

,

  ,20,00 


94 บริษัท มาสเตอร์ แอด จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

1. ךĂöĎúìĆęüĕð ïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé öĀćßî ĕéšøĆïÖćøÝéìąđïĊ÷îÝĆéêĆĚÜÖĆïÖøąìøüÜóćèĉß÷ŤđðŨîïøĉþĆìÝĞćÖĆéđöČęĂüĆîìĊę 8 ÖčöõćóĆîíŤ 25 ĒúąđךćđðŨîïøĉþìĆ ÝéìąđïĊ÷îĔîêúćéĀúĆÖìøĆó÷Ť đĂĘö đĂ ĕĂ ĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ĔîðŘ 25 ïøĉþìĆ éĞćđîĉîíčøÖĉÝøĆïÜćîēÛþèć ĔĀšđߊćĂÿĆÜĀćøĉöìøĆó÷Ť ĒúąàČĂĚ ×ć÷ĂčðÖøèŤðćŜ ÷ēÛþèćéšü÷øąïïĕôôŜćĒúąëČĂđÜĉîúÜìčîĔîïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ĒúąïøĉþìĆ øŠüö ïøĉþìĆ öĊìĂĊę ÷ĎŠ êćöìĊÝę éìąđïĊ÷îĕüš đú×ìĊę ßĆîĚ ìĊę àĂ÷úćéóøšćü ëîîúćéóøšćü Ē×üÜÝĂöóú đ×êÝêčÝÖĆ ø ÖøčÜđìóöĀćîÙø ðøąđìýĕì÷ è üĆîìĊę íĆîüćÙö 2555 Ēúą 255 ïøĉþĆìöĊñĎšëČĂĀčšîøć÷ĔĀâŠéĆÜîĊĚ ร้อยละ รายชื่อ

îć÷îóéú êĆèýúćøĆÖþŤ îć÷óĉđßþå öèĊøĆêîąóø ïøĉþĆì éĊÙĂøŤð ÖøčŢð ÝĞćÖĆé îćÜÿćüâćèĉýć êĆèýúćøĆÖþŤ îć÷ĒìîóÜýŤ êĆèýúćøĆÖþŤ îć÷üĉßĉê éĉúÖüĉúćý

2555

2554

7. 2.7 0.00 .0 .0 5.8

. 2.7 0.00 .0 5.2

2. đÖèæŤĔîÖćøÝĆéìĞćÜïÖćøđÜĉîĒúąÜïÖćøđÜĉîøüö 2. đÖèæŤĔîÖćøÝĆéìĞćÜïÖćøđÜĉî ÜïÖćøđÜĉîîĊĚĕéšÝĆéìĞć×ċĚîêćöĀúĆÖÖćøïĆâßĊìęøĊ ĆïøĂÜìĆęüĕðõć÷ĔêšóøąøćßïĆââĆêĉÖćøïĆâßĊ ó.ý. 25 ĒúąöćêøåćîÖćø ïĆâßĊ ìĊęĂĂÖõć÷ĔêšóøąøćßïĆââĆêĉüĉßćßĊóïĆâßĊ ó.ý. 257 ĒúąêćöךĂÖĞćĀîé×ĂÜÙèąÖøøöÖćøÖĞćÖĆïĀúĆÖìøĆó÷ŤĒúą êúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤüćŠ éšü÷ÖćøÝĆéìĞćĒúąîĞćđÿîĂøć÷ÜćîìćÜÖćøđÜĉîõć÷ĔêšóøąøćßïĆââĆêĀĉ úĆÖìøĆó÷ŤĒúąêúćéĀúĆÖìøĆó÷Ť ó.ý. 255 ēé÷ĔßšđÖèæŤøćÙćìčîđéĉö đüšîĒêŠÝąĕéšđðŗéđñ÷đðŨîĂ÷ŠćÜĂČęîđðŨîÖćøđÞóćą ÜïÖćøđÜĉîÞïĆïîĊĚÝĆéìĞć×ċĚîđðŨîõćþćĕì÷êćööćêøåćîÖćøïĆâßĊìĊęÖĞćĀîéĔîóøąøćßïĆââĆêĉüĉßćßĊóïĆâßĊ ó.ý. 257 àċęÜëČĂđðŨîøć÷ÜćîìćÜÖćøđÜĉîìĊęđðŨîìćÜÖćøêćöÖãĀöć÷ ÖćøĒðúÜïÖćøđÜĉîÞïĆïîĊĚđðŨîõćþćĂČęîĔĀš÷ċéëČĂÜïÖćøđÜĉî ÞïĆïõćþćĕì÷ ĔîøąĀüŠćÜðŘ 255 Ēúą 255 ÿõćüĉßćßĊóïĆâßĊĕéšðøąÖćýđøČęĂÜöćêøåćîøć÷ÜćîìćÜÖćøđÜĉî öćêøåćîÖćøïĆâßĊ Ēúą ÖćøêĊÙüćööćêøåćîÖćøïĆâßĊĒúąöćêøåćîÖćøøć÷ÜćîìćÜÖćøđÜĉî àċęÜĕéšöĊÖćøĂĂÖĔĀöŠĒúąðøĆïðøčÜïćÜÞïĆï ēé÷öĊñúïĆÜÙĆïĔßšÿĞćĀøĆïøĂïøą÷ąđüúćïĆâßĊìĊęđøĉęöêšîĔîĀøČĂĀúĆÜüĆîìĊę öÖøćÙö 255 Ēúą öÖøćÙö 255 ïøĉþĆì ĕéšîĞćöćêøåćîéĆÜÖúŠćüìĊęđøĉęöêšîĔîĀøČĂĀúĆÜüĆîìĊę öÖøćÙö 255 öćëČĂðäĉïĆêĉĔîÜïÖćøđÜĉîîĊĚĒúšü


95 Ă÷ŠćÜĕøÖĘêćö êĆĚÜĒêŠüĆîìĊę öÖøćÙö 255 đðŨîêšîĕð ïøĉþĆìêšĂÜđøĉęöðäĉïĆêĉêćööćêøåćîÖćøïĆâßĊÞïĆïìĊę 2 đøČęĂÜ õćþĊ đÜĉîĕéš àċęÜÝąöĊñúĔĀšÜïÖćøđÜĉîðŘ 255 ĒÿéÜöĎúÙŠćÿĉîìøĆó÷ŤĒúąÖĞćĕøÿčìíĉđóĉęö×ċĚî ÝćÖÖćøïĆîìċÖÿĉîìøĆó÷ŤõćþĊđÜĉîĕéšøĂ êĆéïĆâßĊ ĒúąêšĂÜðøĆïðøčÜÜïÖćøđÜĉîðŘ 2555 ĔĀöŠ đóČęĂĔĀšÜïÖćøđÜĉîÿćöćøëđðøĊ÷ïđìĊ÷ïÖĆîĕéšÖĆïÜïÖćøđÜĉîðŘ 255 éĆÜîĊĚ ĀîŠü÷ úšćîïćì

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะ ของบริษัท

đóĉęö×ċĚî đóĉęö×ċĚî

.77 .77

7.02 7.02

đóĉęö×ċĚî đóĉęö×ċĚî

0.750.0ÜïĒÿéÜåćîąÖćøđÜĉî è üĆîìĊę 31 íĆîüćÙö 2555

ÿĉîìøĆó÷Ť ÿĉîìøĆó÷ŤõćþĊđÜĉîĕéšøĂêĆéïĆâßĊ ÖĞćĕøÿąÿö ÜïÖĞćĕø×ćéìčîđïĘéđÿøĘÝ ÿĞćĀøĆïðŘÿĉĚîÿčéüĆîìĊę 31 íĆîüćÙö 2555

õćþĊđÜĉîĕéš đóĉęö úé ÙŠćĔߚ݊ć÷õćþĊđÜĉîĕéšøĂêĆéïĆâßĊ ÖĞćĕøêŠĂĀčšî 2.2 đÖèæŤĔîÖćøÝĆéìĞćÜïÖćøđÜĉîøüö

ÜïÖćøđÜĉîøüöîĊĚĕéšÝĆéìĞć×ċĚîêćööćêøåćîÖćøïĆâßĊ ÞïĆïìĊę 27 đøČęĂÜ ÜïÖćøđÜĉîøüöĒúąÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø ēé÷øüö ÜïÖćøđÜĉî×ĂÜïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé öĀćßî ĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒúąÖĉÝÖćøøŠüöÙšćìĊęïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂé ÝĞćÖĆé öĀćßî ëČĂĀčšîéĆÜêŠĂĕðîĊĚ สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) ชื่อบริษัท

2555

2554

ลักษณะธุรกิจ

ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂîéŤ öĂøŤ ÝĞćÖĆé ïøĉþĆì öćēÖš ĕøìŤ àć÷îŤ ÝĞćÖĆé ïøĉþĆì ÖøĊî ĒĂé ÝĞćÖĆé

00.00 80.00 5.00

00.00 ñúĉêĒúąĔĀšïøĉÖćøÿČęĂēÛþèćÖúćÜĒÝšÜ 80.00 ñúĉêĒúąÝĞćĀîŠć÷ĂčðÖøèŤĕêøüĉßĆęî 5.00 ïøĉÖćøĒúąøĆïÝšćÜñúĉêÿČęĂēÛþèćĒñÜñîĆÜêšîĕöš

ÖĉÝÖćøøŠüöÙšć ÖĉÝÖćøøŠüöÙšć ĂĉîđéĘÖàŤ éĊ 0 öćēÖš

20.00

20.00 ĂĂÖĒïïĒúąïøĉĀćøÝĆéÖćøîĉìøøýÖćøĔîÜćî :eosu International &xposition 202

è üĆîìĊę íĆîüćÙö 2555 Ēúą 255 ÷ĂéøüöÿĉîìøĆó÷Ť×ĂÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒúąÖĉÝÖćøøŠüöÙšćàċęÜøüöĂ÷ĎŠĔîÜïĒÿéÜåćîą ÖćøđÜĉîøüöÙĉéđðŨîøšĂ÷úą 2.2 Ēúą øšĂ÷úą . ×ĂÜÿĉîìøĆó÷Ťøüö êćöúĞćéĆï Ēúą÷Ăéøüö×ĂÜøć÷ĕéšÿĞćĀøĆïðŘ ÿĉĚîÿčéüĆîìĊę íĆîüćÙö 2555 Ēúą 255 ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒúąÖĉÝÖćøøŠüöÙšć àċęÜøüöĂ÷ĎŠĔîÜïÖĞćĕø×ćéìčîđïĘéđÿøĘÝøüöÙĉéđðŨî øšĂ÷úą .5 Ēúą øšĂ÷úą 28.0 ×ĂÜøć÷ĕéšøüö êćöúĞćéĆï đöČĂę üĆîìĊę 0 öĉëîč ć÷î 255 ïøĉþĆì ïøĉþĆì ĂĉîđéĘÖàŤ ÙøĊđĂìĊô üĉúđúÝ ÝĞćÖĆé öĀćßî ïøĉþìĆ éĊĕàîŤ 0 ĂĉîđêĂøŤđîßĆęîĒîú ÝĞćÖĆé ĒúąïøĉþĆì éĊĕàîŤ 0 ÝĞćÖĆé ĕéšúÜîćöÝĆéêĆĚÜÖĉÝÖćøøŠüöÙšćõć÷ĔêšßČęĂ ĶÖĉÝÖćøøŠüöÙšć ĂĉîđéĘÖàŤ éĊ 0 öćēÖšķ ēé÷ öĊüĆêëčðøąÿÜÙŤđóČęĂ÷ČęîđÿîĂÜćî ĂĂÖĒïï ÝĆéìĞćĒúąïøĉĀćøÝĆéÖćøÜćîîĉìøøýÖćøĔîðøąđìýđÖćĀúĊ ĒúąÿĆéÿŠüîÖćø øŠüöúÜìčî×ĂÜïøĉþĆìĔîÖĉÝÖćøøŠüöÙšćÙČĂ øšĂ÷úą 20.00 ïøĉþĆìîĞćÜïÖćøđÜĉî×ĂÜÖĉÝÖćøøŠüöÙšćéĆÜÖúŠćüöćîĞćđÿîĂøüöĔî


96 ÜïÖćøđÜĉîøüöêćöüĉíĊÖćøøüöêćöÿĆéÿŠüîđðŨîÙøĆĚÜĒøÖĔîðŘ 2555 ÜïÖćøđÜĉîøüö è üĆîìĊę íĆîüćÙö Ēúą 2555 ĕéšøüö ÿĉîìøĆó÷Ť ĀîĊĚÿĉî øć÷ĕéšĒúąÙŠćĔߚ݊ć÷×ĂÜÖĉÝÖćøøŠüöÙšćēé÷ĔßšüĉíĊøüöêćöÿĆéÿŠüîêćöøć÷úąđĂĊ÷ééĆÜîĊĚ พันบาท

งบการเงินรวม วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ÿĉîìøĆó÷ŤĀöčîđüĊ÷î ĀîĊĚÿĉîĀöčîđüĊ÷î øć÷ĕéš ÙŠćĔߚ݊ć÷

2,0 2,02 ÿĞćĀøĆïðŘÿĉĚîÿčéüĆîìĊę íĆîüćÙö 2555 ,78 ,

2. øć÷ÖćøïĆâßĊÖĆïïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒúąÖĉÝÖćøøŠüöÙšćìĊęöĊÿćøąÿĞćÙĆâĕéšëĎÖĀĆÖÖúïÖĆîĔîÜïÖćøđÜĉîøüöĒúšü 2. ÜïÖćøđÜĉîøüöîĊĕĚ éšÝéĆ ìĞć×ċîĚ ēé÷Ĕßšîē÷ïć÷ÖćøïĆâßĊđéĊ÷üÖĆîÿĞćĀøĆïøć÷ÖćøïĆâßĊìđĊę ĀöČĂîÖĆîÿĞćĀøĆïÖćøÝĆéìĞćÜïÖćøđÜĉî đÞóćąïøĉþĆìĀøČĂđĀêčÖćøèŤìćÜïĆâßĊìĊęÙúšć÷ÙúċÜÖĆî 3. îē÷ïć÷ÖćøïĆâßĊìĊęÿĞćÙĆâ îē÷ïć÷ÖćøïĆâßĊìĊęÿĞćÙĆâìĊęĔßšĔîÖćøÝĆéìĞćÜïÖćøđÜĉîøüöĒúąÜïÖćøđÜĉîđÞóćą×ĂÜïøĉþĆìöĊéĆÜêŠĂĕðîĊĚ . đÜĉîÿéĒúąøć÷ÖćøđìĊ÷ïđìŠćđÜĉîÿé đÜĉîÿéĒúąøć÷ÖćøđìĊ÷ïđìŠćđÜĉîÿé ðøąÖĂïéšü÷ đÜĉîÿéĔîöČĂ đÜĉîòćÖÿëćïĆîÖćøđÜĉîìĊęöĊĂć÷čĕöŠđÖĉî đéČĂî Ēúą đÜĉîúÜìčîøą÷ąÿĆîĚ ìĊöę ÿĊ õćóÙúŠĂÜÿĎÜĔîÖćøđðúĊ÷ę îöČĂ ĒúąöĊĂć÷čÙÜđĀúČĂîĆïĒêŠüîĆ ĂĂÖêøćÿćøÝîëċÜðŦÝÝčïîĆ đðŨîøą÷ąđüúć ÿćöđéČĂîĀøČĂêĞęćÖüŠć ēé÷ĕöŠøüöøć÷ÖćøđÜĉîòćÖìĊęêĉéõćøąÙĞĚćðøąÖĆî .2 đÜĉîúÜìčîĔîĀúĆÖìøĆó÷ŤđñČęĂ×ć÷ đÜĉîúÜìčîĔîĀúĆÖìøĆó÷ŤëČĂđðŨîđÜĉîúÜìčîĔîĀúĆÖìøĆó÷ŤđñČęĂ×ć÷ ĒúąìĊęÝąëČĂĕüšēé÷ĕöŠøąïčߊüÜđüúć ĒúąĂćÝ×ć÷đóČęĂ đÿøĉöÿõćóÙúŠĂÜ ĀøČĂđöČęĂĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷đðúĊę÷îĒðúÜ ĒÿéÜøüöĕüšĔîÿĉîìøĆó÷ŤĕöŠĀöčîđüĊ÷î đüšîĒêŠÖøèĊìĊęòść÷ïøĉĀćø ĒÿéÜđÝêÝĞćîÜìĊÝę ąëČĂĕüšĔîߊüÜđüúćîšĂ÷ÖüŠćÿĉïÿĂÜđéČĂîîĆïĒêŠüîĆ ìĊĔę îÜïĒÿéÜåćîąÖćøđÜĉî ĀøČĂđüšîĒêŠÖøèĊìòĊę ćś ÷ïøĉĀćø öĊÙüćöÝĞćđðŨîìĊęÝąêšĂÜ×ć÷đóČęĂđóĉęöđÜĉîìčîĀöčîđüĊ÷î ÝċÜÝąĒÿéÜøüöĕüšĔîÿĉîìøĆó÷ŤĀöčîđüĊ÷î ÖćøàČĚĂĒúą×ć÷đÜĉîúÜìčîÝąïĆîìċÖïĆâßĊ è üĆîìĊęàČĚĂ×ć÷ àċęÜđðŨîüĆîìĊęïøĉþĆìêÖúÜìĊęÝąàČĚĂĀøČĂ×ć÷đÜĉîúÜìčî êšîìčî×ĂÜđÜĉî úÜìčîøüöêšîìčîÖćøÝĆéìĞćøć÷Öćø ÿŠüîêšîìčîêŠĂĀîŠü÷ÙĞćîüèéšü÷üĉíĊëĆüđÞúĊę÷ è üĆîÿĉĚîðŘ ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÝąøĆïøĎšÖćøđðúĊę÷îĒðúÜĔîöĎúÙŠć÷čêĉíøøö×ĂÜđÜĉîúÜìčîךćÜêšîđðŨîÿŠüîĀîċęÜ×ĂÜÖĞćĕø ×ćéìčîđïĘéđÿøĘÝĂČęî


97 . úĎÖĀîĊĚÖćøÙšć úĎÖĀîĊĚÖćøÙšć ĒÿéÜéšü÷öĎúÙŠćìĊęÝąĕéšøĆï ĀîĊĚÿĎâìĊęđÖĉé×ċĚîĔîøąĀüŠćÜðŘêĆéđðŨîÙŠćĔߚ݊ć÷ìĆîìĊìĊęđÖĉé×ċĚî . ÿĉîÙšćÙÜđĀúČĂ ÿĉîÙšćÙÜđĀúČĂ ĒÿéÜéšü÷øćÙćêćöøćÙćìčîĀøČĂöĎúÙŠćÿčìíĉìĊęÙćéüŠćÝąĕéšøĆï ĒúšüĒêŠøćÙćĔéÝąêĞęćÖüŠć øćÙćìčîÙĞćîüè êćöüĉíĊđךćÖŠĂî ĂĂÖÖŠĂî öĎúÙŠćÿčìíĉìĊęÝąĕéšøĆï Āöć÷ëċÜ øćÙćìĊęÙćéüŠćÝą×ć÷ĕéšêćöðÖêĉ×ĂÜíčøÖĉÝ ĀĆÖéšü÷ÙŠćĔߚ݊ć÷ ĂČęîìĊęÝĞćđðŨîđóČęĂĔĀš×ć÷ÿĉîÙšćîĆĚîĕéš ïøĉþĆìöĊîē÷ïć÷ÖćøêĆĚÜÿĞćøĂÜđñČęĂÖćøúéúÜ×ĂÜöĎúÙŠćÿĉîÙšćÙÜđĀúČĂ đöČęĂÿĉîÙšćđÖŠć ĀøČĂđÿČęĂöÙčèõćó .5 đÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒúąïøĉþĆìøŠüö đÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆìøŠüöìĊęĒÿéÜĔîÜïÖćøđÜĉîøüö ïĆîìċÖïĆâßĊêćöüĉíĊÿŠüîĕéšđÿĊ÷ ÿŠüîđÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒúąïøĉþĆìøŠüö ìĊęĒÿéÜĔîÜïÖćøđÜĉîđÞóćą×ĂÜïøĉþĆì ïĆîìċÖïĆâßĊêćöüĉíĊøćÙćìčî ÖćøéšĂ÷ÙŠć×ĂÜđÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒúąïøĉþĆìøŠüö ÝąïĆîìċÖđðŨîÙŠćđñČęĂÖćøðøĆïöĎúÙŠćđÜĉîúÜìčîđöČęĂöĊךĂïŠÜßĊĚëċÜÖćøéšĂ÷ÙŠć . ĂćÙćøĒúąĂčðÖøèŤ ĂćÙćøĒúąĂčðÖøèŤ ĒÿéÜéšü÷øćÙćìčîđéĉöĀĆÖÙŠćđÿČęĂöøćÙćÿąÿö ÙŠćđÿČęĂöøćÙćÙĞćîüèēé÷üĉíĊđÿšîêøÜêćöĂć÷čÖćøĔĀšðøąē÷ßîŤēé÷ðøąöćè×ĂÜÿĉîìøĆó÷Ť éĆÜêŠĂĕðîĊĚ ĂćÙćø ÙŠćêÖĒêŠÜĒúąđÙøČęĂÜĔßšÿĞćîĆÖÜćî đÙøČęĂÜöČĂĒúąĂčðÖøèŤ ÷ćîóćĀîą ēÙøÜðŜć÷ ĂČęîė

20  20 5 5 5 5

ðŘ ðŘ ðŘ ðŘ ðŘ ðŘ

ÖĞćĕø×ćéìčîÝćÖÖćø×ć÷ĂčðÖøèŤ ÙĞćîüèÝćÖøćÙćêćöïĆâßĊĒúąøüöĂ÷ĎŠĔîÜïÖĞćĕø×ćéìčîđïĘéđÿøĘÝ øć÷ÝŠć÷đÖĊę÷üÖĆïÖćøêŠĂđêĉö ÖćøìĞć×ċĚîĔĀöŠ ĀøČĂÖćøðøĆïðøčÜÿĉîìøĆó÷ŤĔĀšéĊ×ċĚî àċęÜìĞćĔĀšøćÙćđðúĊę÷îĒìîĔîðŦÝÝčïĆî×ĂÜ ÿĉîìøĆó÷Ťđóĉęö×ċĚîĂ÷ŠćÜđðŨîÿćøąÿĞćÙĆâ ÝąøüöđðŨîøćÙćìčî×ĂÜÿĉîìøĆó÷Ť ÿŠüîÙŠćàŠĂöĒàöĒúąÙŠćïĞćøčÜøĆÖþć øĆïøĎšđðŨî ÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîøĂïøą÷ąđüúćïĆâßĊìĊęđÖĉé×ċĚî .7 ÙĂöóĉüđêĂøŤēðøĒÖøö ÙĂöóĉüđêĂøŤēðøĒÖøö ĒÿéÜøć÷Öćøéšü÷øćÙćìčîđéĉöĀĆÖÙŠćêĆéÝĞćĀîŠć÷ÿąÿö ÙŠćêĆéÝĞćĀîŠć÷ÙĞćîüèēé÷üĉíĊđÿšîêøÜêćö Ăć÷čÖćøĔĀšðøąē÷ßîŤ×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤàċęÜðøąöćèĕüš 5 ðŘ


98 .8 ĂčðÖøèŤÙÜđĀúČĂøĂÖćøĔßšÜćî ĂčðÖøèŤÙÜđĀúČĂøĂÖćøĔßšÜćî ÿŠüîĔĀâŠðøąÖĂïéšü÷ đĀúĘÖøĎðóøøè ĂčðÖøèŤĕêøüĉßĆęî ĒúąĂčðÖøèŤĂČęîė ìĊęĔßšÜćîĒúšü ēé÷ĒÿéÜéšü÷öĎúÙŠćøćÙćêćöïĆâßĊ è üĆîìĊęøĆïēĂîöćÝćÖĂćÙćøĒúąĂčðÖøèŤ đöČęĂĕöŠĕéšĔßšĔîÖćøéĞćđîĉîÜćî ïøĉþĆìĀ÷čéÙĉé ÙŠćđÿČęĂöøćÙćîĆïÝćÖüĆîìĊęøĆïēĂî ĒúąÝąêĆéÝĞćĀîŠć÷đöČęĂöĊÖćø×ć÷ . ĂÿĆÜĀćøĉöìøĆó÷ŤđóČęĂÖćøúÜìčî ìĊéę îĉ ìĊ÷ę ÜĆ ĕöŠĕéšĔßšĔîÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜïøĉþìĆ àċÜę ëČĂđðŨîĂÿĆÜĀćøĉöìøĆó÷ŤđóČĂę ÖćøúÜìčî àċÜę üĆéöĎúÙŠćđøĉöę ĒøÖéšü÷øćÙćìčîïüÖ êšîìčîĔîÖćøìĞćøć÷Öćø ĒúąüĆéöĎúÙŠćõć÷ĀúĆÜÖćøøĆïøĎšéšü÷øćÙćìčîĀĆÖÙŠćđñČęĂÖćøéšĂ÷ÙŠć×ĂÜÿĉîìøĆó÷Ť ëšćöĊ

.0 ĂčðÖøèŤĕêøüĉßĆęîÙÜđĀúČĂøĂÖćøĔßšÜćî ĂčðÖøèŤĕêøüĉßĆęîÙÜđĀúČĂøĂÖćøĔßšÜćî ĒÿéÜéšü÷øćÙćìčîđéĉöÿčìíĉéšü÷ÙŠćđñČęĂÖćøéšĂ÷ÙŠć×ĂÜÿĉîìøĆó÷Ť ēé÷ÝąđøĉęöÙĉé ÙŠćđÿČęĂöøćÙć đöČęĂîĞćĕðêĉéêĆĚÜĒúąóøšĂöĔßšÜćî ĀøČĂêĆéÝĞćĀîŠć÷đöČęĂöĊÖćø×ć÷ . ÙŠćÙüćöîĉ÷ö ÙŠćÙüćöîĉ÷ö đÖĉéÝćÖêšîìčîÖćøàČĚĂđÜĉîúÜìčîìĊęđÖĉîÖüŠćöĎúÙŠć÷čêĉíøøö×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤÿčìíĉĔîÿĆéÿŠüî×ĂÜïøĉþĆìÝćÖÖćøàČĚĂ đÜĉîúÜìčî ÙŠćÙüćöîĉ÷öĒÿéÜĔîÜïĒÿéÜåćîąÖćøđÜĉîéšü÷øćÙćìčîĀĆÖÙŠćđñČęĂÖćøéšĂ÷ÙŠć ëšćöĊ

.2 ÖćøéšĂ÷ÙŠć×ĂÜÿĉîìøĆó÷Ť ïøĉþĆì ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒúąÖĉÝÖćøøŠüöÙšćðøąđöĉîÖćøéšĂ÷ÙŠć×ĂÜìĊęéĉî ĂćÙćøĒúąĂčðÖøèŤ ĒúąÿĉîìøĆó÷ŤĕöŠĀöčîđüĊ÷îĂČęî đöČęĂöĊđĀêčÖćøèŤĀøČĂöĊÖćøđðúĊę÷îĒðúÜÿõćóÖćøèŤìĊęìĞćĔĀšđÖĉéךĂïŠÜßĊĚüŠćöĎúÙŠćìĊęÙćéüŠćÝąĕéšøĆïÙČî×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤöĊÝĞćîüî êĞęćÖüŠćöĎúÙŠćìĊęïĆîìċÖïĆâßĊĕüš ×ćéìčîÝćÖÖćøéšĂ÷ÙŠćïĆîìċÖđðŨîÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîÜïÖĞ ćĕø×ćéìčîđïĘéđÿøĘÝ ÿĞćĀøĆïÿĉîìøĆó÷ŤìĊę ïĆîìċÖĔîøćÙćìčî ĀøČĂëČĂđðŨîøć÷ÖćøĀĆÖÝćÖÿŠüîđÖĉîìčîÝćÖÖćøêĊøćÙćĔĀöŠ ĔîÖøèĊìĊęÿĉîìøĆó÷ŤîĆĚîĒÿéÜĔîøćÙćìĊęêĊĔĀöŠ ēé÷×ćéìčîÝćÖÖćøéšĂ÷ÙŠćìĊęîĞćöćĀĆÖîĆĚîêšĂÜĕöŠđÖĉîÝĞćîüîìĊęïĆîìċÖĂ÷ĎŠĔîÿŠüîđÖĉîìčîÝćÖÖćøêĊøćÙćÿĉîìøĆó÷ŤÿĞ ćĀøĆï ÿĉîìøĆó÷Ťøć÷ÖćøđéĊ÷üÖĆî ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÝąïĆîìċÖÖúĆïøć÷Öćø×ćéìčîÝćÖÖćøéšĂ÷ÙŠć×ĂÜÿĉîìøĆó÷Ť đðŨîøć÷ĕéš ĀøČĂëČĂđðŨîøć÷ÖćøđóĉęöÿŠüîđÖĉîìčîÝćÖÖćøêĊøćÙćĔĀöŠ đöČęĂךĂïŠÜßĊĚđÖĊę÷üÖĆïÖćøéšĂ÷ÙŠć×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤĕöŠöĊĂ÷ĎŠĂĊÖêŠĂĕðĀøČĂ ×ćéìčîÝćÖÖćøéšĂ÷ÙŠćöĊÝćĞ îüîúéúÜ ÝĞćîüîđÜĉîìĊÖę úĆïøć÷ÖćøÝąêšĂÜĕöŠÿÜĎ ÖüŠćöĎúÙŠćêćöïĆâßĊ ÿčìíĉÝćÖÙŠćđÿČĂę öøćÙćĀøČĂ øć÷ÝŠć÷êĆéïĆâßĊ ìĊęÙüøđðŨîĀćÖïøĉþĆì ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒúąÖĉÝÖćøøŠüöÙšćĕöŠđÙ÷øĆïøĎšñú×ćéìčîÝćÖÖćøéšĂ÷ÙŠć×ĂÜÿĉîìøĆó÷Ť îĆĚîĔîðŘÖŠĂî . ÿŠüîúéÝćÖÖćøđóĉęöÿĆéÿŠüîÖćøëČĂĀčšîĔîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ÿŠüîúéÝćÖÖćøđóĉęöÿĆéÿŠüîÖćøëČĂĀčšîĔîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ đÖĉéÝćÖïøĉþĆìÝŠć÷êšîìčîÖćøàČĚĂđÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĔîöĎúÙŠćìĊę êĞćę ÖüŠćöĎúÙŠć÷čêíĉ øøö×ĂÜÿĉîìøĆó÷Ťÿìč íĉ×ĂÜïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ øćÙćêćöïĆâßĊ àċÜę ÿŠüîúéÝćÖÖćøđóĉöę ÿĆéÿŠüîÖćøëČĂĀčîš ĔîïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ĒÿéÜøć÷Öćøõć÷ĔêšÿŠüî×ĂÜñĎšëČĂĀčšî ĒúąÝąúéúÜĀćÖïøĉþĆìÝĞćĀîŠć÷ĀøČĂúéÿĆéÿŠüîÖćøúÜìčîĔîïøĉþĆì÷ŠĂ÷


99 . ÿĆââćđߊćøą÷ą÷ćü ı ÖøèĊìĊęïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷đðŨîñĎšđߊć ÖćøđߊćĂčðÖøèŤ àċÜę ïøĉþìĆ øĆïÙüćöđÿĊ÷ę ÜĒúąñúêĂïĒìî×ĂÜÙüćöđðŨîđÝšć×ĂÜìĆÜĚ ĀöéĔîìøĆó÷Ťÿîĉ ÝąëĎÖÝĆéđðŨîÿĆââćđߊć ÖćøđÜĉî ÿĆââćđߊćÖćøđÜĉîëČĂđðŨîøć÷ÝŠć÷òść÷ìčîêćööĎúÙŠć÷čêĉíøøöÿčìíĉ×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤìĊęđߊćĀøČĂöĎúÙŠćðŦÝÝčïĆîÿčìíĉ×ĂÜ ÝĞćîüîđÜĉîìĊęêšĂÜÝŠć÷êćöÿĆââćđߊć ĒúšüĒêŠÝĞćîüîĔéÝąêĞęćÖüŠć ēé÷ÝĞćîüîđÜĉîìĊęêšĂÜÝŠć÷ÝąĒïŠÜđðŨîÿŠüî×ĂÜĀîĊĚÿĉîĒúą ÙŠćĔߚ݊ć÷ìćÜÖćøđÜĉî đóČęĂĔĀšÝĞćîüîđÜĉîìĊęêšĂÜÝŠć÷ĔîĒêŠúąÜüéöĊÝĞćîüîÙÜìĊę ÙŠćđߊćàċęÜêšĂÜÝŠć÷êćöõćøąñĎÖóĆîĀĆÖÖĆï ÙŠćĔߚ݊ć÷ìćÜÖćøđÜĉî ÝąïĆîìċÖđðŨîĀîĊÿĚ ĉîõć÷ĔêšÿĆââćđߊćÖćøđÜĉî ÿŠüîéĂÖđïĊĚ÷ÝŠć÷ÝąïĆîìċÖĔîÜïÖĞćĕø×ćéìčîđïĘéđÿøĘÝ êúĂéĂć÷č×ĂÜÿĆââćđߊć ÿĉîìøĆó÷Ťõć÷Ĕêšÿâ Ć âćđߊćÖćøđÜĉî ÝąÙĉéÙŠćđÿČĂę öøćÙćêúĂéĂć÷č×ĂÜÖćøĔßšÜćî×ĂÜìøĆó÷Ťÿîĉ îĆîĚ ÖćøđߊćÿĉîìøĆó÷Ťēé÷ìĊęÙüćöđÿĊę÷ÜĒúąñúêĂïĒìî×ĂÜÙüćöđðŨîđÝšć×ĂÜêÖĂ÷ĎŠÖĆïñĎšĔĀšđߊć ÝąëĎÖÝĆéđðŨîÿĆââćđߊć éĞćđîĉîÜćî ÖćøßĞćøąđÜĉîõć÷ĔêšÿĆââćđߊćéĞćđîĉîÜćî ÝąïĆîìċÖđðŨîÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîÜïÖĞćĕø×ćéìčîđïĘéđÿøĘÝēé÷üĉíĊđÿšîêøÜ êúĂéĂć÷čÿĆââćđߊć ÙŠćĔߚ݊ć÷ìĊęđÖĉé×ċĚîÝćÖÖćø÷ÖđúĉÖÿĆââćđߊćéĞćđîĉîÜćîÖŠĂîĀöéĂć÷čÖćøđߊć đߊî đïĊĚ÷ðøĆïìĊęêšĂÜÝŠć÷ ĔĀšñĎšĔĀšđߊć ÝąïĆîìċÖđðŨîÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîøĂïøą÷ąđüúćïĆâßĊìĊęÖćø÷ÖđúĉÖîĆĚîđÖĉé×ċĚî .5 ÿĆââćđߊćøą÷ą÷ćü ÖøèĊìĊęïøĉþĆì ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒúąÖĉÝÖćøøŠüöÙšćđðŨîñĎšĔĀšđߊć ÿĉîìøĆó÷ŤìĔĊę Āšđߊćõć÷ĔêšđÜČĂę îĕ×ÿĆââćđߊćéĞćđîĉîÜćî ÝąïĆîìċÖøüöĂ÷ĎĔŠ îÿŠüîĂćÙćøĒúąĂčðÖøèŤĔîÜïĒÿéÜåćîąÖćøđÜĉî ÙŠćđÿČęĂöøćÙćÙĞćîüèÝćÖĂć÷čÖćøĔßšÜćîēé÷ðøąöćèĔîĀúĆÖÖćøđéĊ÷üÖĆïÿĉîìøĆó÷ŤìĊęöĊúĆÖþèąÙúšć÷ÙúċÜÖĆî øć÷ĕéšÙŠćđߊć ïĆîìċÖĔîÜïÖĞćĕø×ćéìčîđïĘéđÿøĘÝēé÷üĉíĊđÿšîêøÜêúĂéĂć÷čÿĆââćđߊć . ÖćøøĆïøĎšøć÷ĕéšĒúąÙŠćĔߚ݊ć÷ øć÷ĕéšÝćÖÖćø×ć÷ øĆïøĎšđöČęĂÿŠÜöĂï ēĂîÙüćöđÿĊę÷ÜĒúąñúêĂïĒìî×ĂÜÙüćöđðŨîđÝšć×ĂÜÿĉîÙšćĔĀšÖĆïñĎšàČĚĂĒúšü øć÷ĕéšÙŠćïøĉÖćø øĆïøĎšđöČęĂĕéšöĊÖćøĔĀšïøĉÖćøĒúąđøĊ÷ÖđÖĘïđÜĉîĒúšü ĒúąÿćöćøëüĆéöĎúÙŠćđðŨîÝĞćîüîđÜĉîĕéšĒúšü øć÷ĕéšĂČęîĒúąÙŠćĔߚ݊ć÷ øĆïøĎšêćöđÖèæŤÙÜÙšćÜ .7 õćþĊđÜĉîĕéš ïøĉþĆì ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ĒúąÖĉÝÖćøøŠüöÙšćÝĞćîüîĀîĊĚÿĉîõćþĊđÜĉîĕéšêćöđÜČęĂîĕ×ìĊęÖĞćĀîéĔîðøąöüúøĆþãćÖø .8 ïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî ïčÙÙúĀøČĂÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆîÖĆïïøĉþĆì Āöć÷ëċÜ ïčÙÙúĀøČĂÖĉÝÖćøìĊęöĊĂĞćîćÝÙüïÙčöïøĉþĆì ĀøČĂëĎÖÙüïÙčöēé÷ïøĉþĆì ĕöŠüćŠ ÝąđðŨîēé÷ìćÜêøÜĀøČĂìćÜĂšĂö ĀøČĂĂ÷ĎõŠ ć÷ĔêšÖćøÙüïÙčöđéĊ÷üÖĆîÖĆïïøĉþìĆ îĂÖÝćÖîĊïĚ Ùč ÙúĀøČĂÖĉÝÖćøìĊđę ÖĊ÷ę üךĂÜÖĆî ÷ĆÜĀöć÷øüöëċÜïøĉþĆìøŠüöĒúąïčÙÙúàċęÜöĊĂĉìíĉóúĂ÷ŠćÜđðŨîÿćøąÿĞćÙĆâìĆĚÜìćÜêøÜĒúąìćÜĂšĂöÖĆïïøĉþĆì ñĎšïøĉĀćøÿĞćÙĆâ ÖøøöÖćøĀøČĂóîĆÖÜćî×ĂÜïøĉþĆì ìĊęöĊĂĞćîćÝĔîÖćøÖĞćĀîéìĉýìćÜÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜïøĉþĆì . ÖćøĒðúÜÙŠćđÜĉîêøćêŠćÜðøąđìý ïøĉþìĆ ïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ĒúąÖĉÝÖćøøŠüöÙšćĒðúÜÙŠćøć÷ÖćøìĊđę ðŨîđÜĉîêøćêŠćÜðøąđìýìĊđę Öĉé×ċîĚ ĔĀšđðŨîđÜĉîïćìđóČĂę ÖćøïĆîìċÖïĆâßĊ ēé÷ĔßšĂĆêøćĒúÖđðúĊę÷î è üĆîìĊęđÖĉéøć÷Öćø ÿĉîìøĆó÷ŤĒúąĀîĊĚÿĉîìĊęđðŨîêĆüđÜĉîìĊęöĊÙŠćđðŨîđÜĉîêøćêŠćÜðøąđìý ĒúąöĊ÷Ăé ÙÜđĀúČĂ è üĆîÿĉĚîðŘ ĒðúÜÙŠćđðŨîđÜĉîïćìēé÷ĔßšĂĆêøćĒúÖđðúĊę÷î è üĆîîĆĚî ÖĞćĕøĒúą×ćéìčîìĊęđÖĉéÝćÖÖćøøĆïĀøČĂÝŠć÷ ßĞćøąđÜĉîêøćêŠćÜðøąđìýĒúąìĊęđÖĉéÝćÖÖćøĒðúÜÙŠćÿĉîìøĆó÷ŤĒúąĀîĊĚÿĉîìĊęđðŨîêĆüđÜĉîéĆÜÖúŠćü øĆïøĎšđðŨîÖĞćĕøĀøČĂ×ćéìčî ĔîÜïÖĞćĕø×ćéìčîđïĘéđÿøĘÝ


100 .20 ÖĞćĕøêŠĂĀčšî×ĆĚîóČĚîåćî ÖĞćĕøêŠĂĀčšî ÙĞćîüèēé÷ÖćøĀćøÖĞćĕøÿčìíĉÿĞćĀøĆïðŘéšü÷ÝĞćîüîĀčšîëĆüđÞúĊę÷ëŠüÜîĞĚćĀîĆÖøąĀüŠćÜðŘ ĔîÖøèĊìĊęöĊÖćøÝŠć÷Āčšî ðŦîñú ïøĉþìĆ ÝąÙĞćîüèÝĞćîüîĀčîš ÿćöĆâìĊëę ĂČ ēé÷ñĎëš ĂČ Āčîš ÖŠĂîÖćøÝŠć÷Āčîš ðŦîñúêćöÿĆéÿŠüîìĊđę ðúĊ÷ę îĒðúÜĕð×ĂÜÝĞćîüî ĀčšîÿćöĆâìĊęëČĂēé÷ñĎšëČĂĀčšîĔĀöŠ đÿöČĂîüŠćÖćøÝŠć÷ĀčšîðŦîñúĕéšđÖĉé×ċĚîêĆĚÜĒêŠüĆîđøĉęöêšî×ĂÜÜüéĒøÖÿčéìĊęîĞćđÿîĂ ĔîðŘ 2555 ïøĉþĆìöĊÖćøÝŠć÷ĀčšîðŦîñú ÝĞćîüî 50 úšćîĀčšî đðŨîñúĔĀšïøĉþĆìÙĞćîüèÝĞćîüîĀčšîÿćöĆâëĆüđÞúĊę÷ëŠüÜîĞĚćĀîĆÖ ÿĞćĀøĆïðŘ 255 ĔĀöŠ ÝćÖ 25 úšćîĀčšî đðŨî 75 úšćîĀčšî ìĆĚÜîĊĚ đóČęĂĔĀš×šĂöĎúÖĞćĕøêŠĂĀčšî×ĆĚîóČĚîåćîìĊęîĞćđÿîĂÿćöćøë đðøĊ÷ïđìĊ÷ïÖĆîĕéš .2 đÜĉîÖĂÜìčîÿĞćøĂÜđúĊĚ÷ÜßĊó ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĕéšÝĆéêĆĚÜÖĂÜìčîÿĞćøĂÜđúĊĚ÷ÜßĊó àċęÜÖĞćĀîéĔĀšóîĆÖÜćîĒúąïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÝŠć÷ÿöìïđךć ÖĂÜìčî ēé÷ìĊęÿĉîìøĆó÷Ť×ĂÜÖĂÜìčîĕéšĒ÷ÖĂĂÖÝćÖÿĉîìøĆó÷Ť×ĂÜïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ĒúąïøĉĀćøēé÷ñĎšÝĆéÖćøÖĂÜìčî ÿĞćøĂÜđúĊĚ÷ÜßĊó đÜĉîÝŠć÷ÿöìïđךćÖĂÜìčîÿĞćøĂÜđúĊ÷Ě ÜßĊó×ĂÜïøĉþìĆ ĒúąïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ ïĆîìċÖđðŨîÙŠćĔßšÝćŠ ÷ĔîÜïÖĞćĕø×ćéìčîđïĘéđÿøĘÝÿĞćĀøĆï øĂïøą÷ąđüúćïĆâßĊìĊęđÖĊę÷üךĂÜ .22 ēÙøÜÖćøøŠüöúÜìčîøąĀüŠćÜîć÷ÝšćÜĒúąúĎÖÝšćÜ đÜĉîÿöìïìĊęïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÝŠć÷ĔĀšĒÖŠÿöćßĉÖ×ĂÜēÙøÜÖćøøŠüöúÜìčîøąĀüŠćÜîć÷ÝšćÜĒúąúĎÖÝšćÜ &+I1 ïĆîìċÖđðŨî ÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîÜïÖĞćĕø×ćéìčîđïĘéđÿøĘÝÿĞćĀøĆïøĂïøą÷ąđüúćïĆâßĊìĊęđÖĊę÷üךĂÜ .2 ñúðøąē÷ßîŤóîĆÖÜćîĀúĆÜĂĂÖÝćÖÜćîĒúąñúðøąē÷ßîŤøą÷ą÷ćüĂČęî ïøĉþìĆ ĒúąïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷øĆïøĎĀš îĊÿĚ îĉ ñúðøąē÷ßîŤóîĆÖÜćî đîČĂę ÜÝćÖÖćøÝĆéĔĀšöñĊ úðøąē÷ßîŤóîĆÖÜćîĀúĆÜđÖþĊ÷èĂć÷č đóČĂę ÝŠć÷ ĔĀšĒÖŠóîĆÖÜćîêćöÖãĀöć÷ĒøÜÜćî×ĂÜðøąđìýĕì÷Ēúąñúðøąē÷ßîŤøą÷ą÷ćüĂČîę ×ĂÜóîĆÖÜćîÿĞćĀøĆïóîĆÖÜćîìĊìę ćĞ Üćî đðŨîøą÷ąđüúćîćî àċÜę ÙĞćîüèēé÷ñĎđš ßĊ÷ę üßćâìćÜÙèĉêýćÿêøŤðøąÖĆîõĆ÷éšü÷đìÙîĉÙÖćøðøąöćèÖćøêćöĀúĆÖÙèĉêýćÿêøŤ ðøąÖĆîõĆ÷ "ctuarial Technique ìĆĚÜîĊĚÙŠćĔߚ݊ć÷ìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆïñúðøąē÷ßîŤóîĆÖÜćîÝąøĆïøĎšĔîÜïÖĞćĕø×ćéìčîđïĘéđÿøĘÝ đóČĂę ÖøąÝć÷êšîìčîéĆÜÖúŠćüêúĂéøą÷ąđüúć×ĂÜÖćøÝšćÜÜćî ñúÖĞćĕøĒúą×ćéìčîÝćÖÖćøđðúĊ÷ę îĒðúÜךĂÿööêĉåćî ïøĉþìĆ ĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÝąøĆïøĎšĔîÖĞćĕø×ćéìčîđïĘéđÿøĘÝĂČęîđöČęĂđÖĉéøć÷Öćø .2 ÖćøĔßšðøąöćèÖćøìćÜïĆâßĊ ĔîÖćøÝĆéìĞćÜïÖćøđÜĉîđóČęĂĔĀšđðŨîĕðêćöĀúĆÖÖćøïĆâßĊìĊęøĆïøĂÜìĆęüĕð ñĎšïøĉĀćøêšĂÜĔßšÖćøðøąöćèÖćøĒúą×šĂÿööêĉåćî Āúć÷ðøąÖćø àċęÜöĊñúÖøąìïêŠĂÝĞćîüîđÜĉîìĊęđÖĊę÷üÖĆïøć÷ĕéš ÙŠćĔߚ݊ć÷ ÿĉîìøĆó÷Ť ĀîĊĚÿĉî ĒúąÖćøđðŗéđñ÷ךĂöĎúđÖĊę÷üÖĆï ÿĉîìøĆó÷ŤĒúąĀîĊĚÿĉîìĊęĂćÝÝąđÖĉé×ċĚî àċęÜñúìĊęđÖĉé×ċĚîÝøĉÜĂćÝĒêÖêŠćÜÝćÖÝĞćîüîìĊęĕéšðøąöćèÖćøĕüš


101 .25 ðøąöćèÖćøĀîĊĚÿĉîĒúąÙŠćĔߚ݊ć÷ ĒúąÿĉîìøĆó÷ŤìĊęĂćÝđÖĉé×ċĚî ïøĉþĆì ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒúąÖĉÝÖćøøŠüöÙšć ïĆîìċÖðøąöćèÖćøĀîĊĚÿĉîĒúąÙŠćĔߚ݊ć÷ĕüšĔîÜïÖćøđÜĉîđöČęĂïøĉþĆì ïøĉþĆì÷ŠĂ÷Ēúą ÖĉÝÖćøøŠüöÙšć öĊõćøąñĎÖóĆîêćöÖãĀöć÷ĀøČĂđðŨîõćøąñĎÖóĆîìĊęÙŠĂîךćÜĒîŠîĂîìĊęöĊñúÿČïđîČęĂÜÝćÖđĀêčÖćøèŤĔîĂéĊê àċęÜĂćÝìĞćĔĀšïøĉþĆì ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒúąÖĉÝÖćøøŠüöÙšćêšĂÜßĞćøąĀøČĂßéĔßšêćöõćøąñĎÖóĆîîĆĚî ĒúąÝĞćîüîìĊęêšĂÜßéĔßšéĆÜÖúŠćü ÿćöćøëðøąöćèĕéšĂ÷ŠćÜÿöđĀêčÿöñú ÿĉîìøĆó÷ŤìĊęĂćÝđÖĉé×ċĚîÝąëĎÖøĆïøĎšđðŨîÿĉîìøĆó÷ŤĒ÷ÖêŠćÜĀćÖ đöČęĂöĊðŦÝÝĆ÷ÿîĆïÿîčî üŠćÝąĕéšøĆïĒîŠîĂî 4. ðøąöćèÖćøìćÜïĆâßĊìĊęÿĞćÙĆâ ךĂÿööêĉåćî ÖćøĔßšéčú÷óĉîĉÝ ĒúąÖćøÝĆéÖćøÙüćöđÿĊę÷ÜĔîÿŠüî×ĂÜìčî . ðøąöćèÖćøìćÜïĆâßĊìĊęÿĞćÙĆâ ךĂÿööêĉåćî ĒúąÖćøĔßšéčú÷óĉîĉÝ Ö. ÖćøéšĂ÷ÙŠć×ĂÜúĎÖĀîĊĚÖćøÙšćĒúąđÜĉîĔĀšÖĎš÷Čö ïøĉþĆì ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒúąÖĉÝÖćøøŠüöÙšćĕéšðøąöćèÖćøÙŠćđñČęĂĀîĊĚÿÜÿĆ÷ÝąÿĎâđóČęĂĔĀšÿąìšĂîëċÜÖćøéšĂ÷ÙŠć×ĂÜúĎÖĀîĊĚ ÖćøÙšćĒúąđÜĉîĔĀšÖĎš÷ČöĂĆîđÖĉéöćÝćÖÖćøìĊęúĎÖĀîĊĚĕöŠöĊÙüćöÿćöćøëĔîÖćøßĞćøąĀîĊĚ ÙŠćđñČęĂĀîĊĚÿÜÿĆ÷ÝąÿĎâîĆĚîđðŨîÖćø ðøąđöĉîïîóČĚîåćîđÖĊę÷üÖĆïðøąÿïÖćøèŤĔîĂéĊê×ĂÜÖćøêĉéêćöìüÜëćöÙüïÙĎŠÖĆïÖćøÿĂïìćîĂć÷č×ĂÜúĎÖĀîĊĚĒúą đÜĉîĔĀšÖĎš÷ČöÙÜđĀúČĂ è üĆîÿĉĚîðŘ ×. ÙŠćđñČęĂÖćøúéöĎúÙŠćÿĞćĀøĆïÿĉîÙšćđÖŠć úšćÿöĆ÷ ĒúąđÿČęĂöÙčèõćó ïøĉþìĆ ĒúąïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ĕéšðøąöćèÖćøÙŠćđñČĂę úéöĎúÙŠćÿĞćĀøĆïÿĉîÙšćđÖŠć úšćÿöĆ÷ ĒúąđÿČĂę öÙčèõćóđóČĂę ĔĀšÿąìšĂîëċÜÖćø éšĂ÷ÙŠćúÜ×ĂÜÿĉîÙšćÙÜđĀúČĂ ēé÷ÖćøðøąöćèÖćøîĆĚîÝąóĉÝćøèćÝćÖÖćøĀöčîđüĊ÷îĒúąÖćøđÿČęĂöÿõćó×ĂÜÿĉîÙšć ÙÜđĀúČĂðøąđõìêŠćÜė Ù. ĂćÙćøĒúąĂčðÖøèŤ ĒúąÙĂöóĉüđêĂøŤēðøĒÖøö òść÷ïøĉĀćøđðŨîñĎðš øąöćèÖćøüĉíÖĊ ćøÙĉéÙŠćđÿČĂę öøćÙćĒúąÙŠćêĆéÝĞćĀîŠć÷ Ăć÷čÖćøĔĀšðøąē÷ßîŤĒúąöĎúÙŠćÙÜđĀúČĂ×ĂÜ ĂćÙćøĒúąĂčðÖøèŤ ĒúąÙĂöóĉüđêĂøŤēðøĒÖøö×ĂÜïøĉþìĆ ĒúąïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ ìčÖÿĉîĚ ðŘÝąìïìüîĒúąđðúĊ÷ę îÖćøÙĉéÙŠćđÿČĂę ö øćÙćĒúąÙŠćêĆéÝĞćĀîŠć÷đöČĂę üĉíÖĊ ćøÙĉéÙŠćđÿČĂę öøćÙćĒúąÙŠćêĆéÝĞćĀîŠć÷ Ăć÷čÖćøĔĀšðøąē÷ßîŤĒúąöĎúÙŠćÙÜđĀúČĂöĊÙüćö ĒêÖêŠćÜĕðÝćÖÖćøðøąöćèÖćøĔîÜüéÖŠĂî ĀøČĂöĊÖćøêĆéÝĞćĀîŠć÷ÿĉîìøĆó÷ŤìĊęđÿČęĂöÿõćóĀøČĂĕöŠĕéšĔßšÜćîĂĊÖêŠĂĕð Ü. ÖćøéšĂ÷ÙŠć×ĂÜÙŠćÙüćöîĉ÷ö ĔîĒêŠúąðŘ ïøĉþìĆ ÝąöĊÖćøìéÿĂïÙŠćÙüćöîĉ÷öüŠćđÖĉéñúÖøąìïÝćÖÖćøéšĂ÷ÙŠćĀøČĂĕöŠ ÝĞćîüîđÜĉîìĊÙę ćéüŠćÝąĕéšøïĆ ÙČî ÝćÖĀîŠü÷ÿĉîìøĆó÷ŤìÖĊę ĂŠ ĔĀšđÖĉéđÜĉîÿéÝąóĉÝćøèćÝćÖÖćøÙĞćîüèöĎúÙŠćìĊĔę ßš àċÜę đÖĉéÝćÖÖćøðøąöćèÖćø×ĂÜñĎïš øĉĀćø Ý. ÿĆââćđߊć ĔîÖćøóĉÝćøèćðøąđõì×ĂÜÿĆââćđߊćüŠćđðŨîÿĆââćđߊćéĞćđîĉîÜćîĀøČĂÿĆââćđߊćìćÜÖćøđÜĉî òść÷ïøĉĀćøĕéšĔßšéúč ÷óĉîÝĉ ĔîÖćøðøąđöĉîđÜČĂę îĕ×Ēúąøć÷úąđĂĊ÷é×ĂÜÿĆââćđóČĂę óĉÝćøèćüŠć ïøĉþìĆ ĕéšēĂîĀøČĂøĆïēĂîÙüćöđÿĊ÷ę ÜĒúąñúðøąē÷ßîŤ ĔîÿĉîìøĆó÷ŤìĊęđߊćéĆÜÖúŠćüĒúšüĀøČĂĕöŠ Þ. ÙŠćđñČęĂÖćøéšĂ÷ÙŠć×ĂÜÿĉîìøĆó÷Ť ïøĉþìĆ óĉÝćøèćÙŠćđñČĂę ÖćøéšĂ÷ÙŠć×ĂÜÿĉîìøĆó÷Ť đöČĂę óïךĂïŠÜßĊüĚ ćŠ öĎúÙŠć÷čêíĉ øøö×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤéÜĆ ÖúŠćüúéúÜĂ÷ŠćÜöĊÿćøą ÿĞćÙĆâ ĀøČĂđðŨîøą÷ąđüúćîćî àċęÜÙüćööĊÿćøąÿĞćÙĆâĒúąøą÷ąđüúćîĆĚî×ċĚîĂ÷ĎŠÖĆïéčú÷óĉîĉÝ×ĂÜòść÷ïøĉĀćø


102 ß. ñúðøąē÷ßîŤóîĆÖÜćîĀúĆÜĂĂÖÝćÖÜćîĒúąñúðøąē÷ßîŤøą÷ą÷ćüĂČęî ñúðøąē÷ßîŤóîĆÖÜćîĀúĆÜđÖþĊ÷èĂć÷čđóČĂę ÝŠć÷ĔĀšĒÖŠóîĆÖÜćîêćöÖãĀöć÷ĒøÜÜćî×ĂÜðøąđìýĕì÷Ēúąñúðøąē÷ßîŤ øą÷ą÷ćüĂČęî×ĂÜóîĆÖÜćî ÙĞćîüèēé÷ñĎšđßĊę÷üßćâìćÜÙèĉêýćÿêøŤðøąÖĆîõĆ÷éšü÷đìÙîĉÙÖćøðøąöćèÖćøêćöĀúĆÖ ÙèĉêýćÿêøŤðøąÖĆîõĆ÷ "ctuarial Technique ēé÷ðøąöćèÖćøÝćÖöĎúÙŠćðŦÝÝčïĆî×ĂÜÖøąĒÿđÜĉîÿéìĊęÙćéüŠćÝą êšĂÜÝŠć÷ĔîĂîćÙêÙĉéúééšü÷ĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷×ĂÜóĆîíïĆêøøĆåïćúìĊęÙøïÖĞćĀîéĔîđüúćĔÖúšđÙĊ÷ÜÖĆïÖĞćĀîéßĞćøą×ĂÜ ĀîĊĚÿĉîéĆÜÖúŠćü ÖøąĒÿđÜĉîÿéìĊęÙćéüŠćÝąêšĂÜÝŠć÷ĔîĂîćÙêðøąöćèÖćøÝćÖđÜĉîđéČĂîóîĆÖÜćî ĂĆêøćÖćøúćĂĂÖ ĂĆêøćÖćøêć÷ Ăć÷čÜćî ĒúąðŦÝÝĆ÷ĂČęî ךĂÿööêĉåćîìĊęÿĞćÙĆâÿĞćĀøĆïðøąöćèÖćøñúðøąē÷ßîŤóîĆÖÜćîöĊéĆÜîĊĚ ĂĆêøćÖćøÙĉéúé ĂšćÜĂĉÜÝćÖóĆîíïĆêøøĆåïćúĂć÷č 8 ðŘ ĂĆêøćÖćøđóĉęö×ĂÜñúðøąē÷ßîŤóîĆÖÜćî ÝĞćîüîóîĆÖÜćî

øšĂ÷úą .0 øšĂ÷úą  2 Ùî ĔîÜïÖćøđÜĉîøüö Ēúą 0 Ùî ĔîÜïÖćøđÜĉîđÞóćą×ĂÜïøĉþĆì 0 ðŘ Ăć÷čÜćîÙøï 0,5 Ēúą 20 ðŘ ĕéšìĂÜÙĞć .5 5.0 ïćì

Ăć÷čđÖþĊ÷è đÜĉîøćÜüĆúÝćÖÖćøìĞćÜćîđðŨîøą÷ąđüúćîćî

.2 ÖćøÝĆéÖćøÙüćöđÿĊę÷ÜĔîÿŠüî×ĂÜìčî üĆêëčðøąÿÜÙŤ×ĂÜïøĉþĆìĔîÖćøïøĉĀćøìčî×ĂÜïøĉþĆìîĆĚîđóČęĂéĞćøÜĕüšàċęÜÙüćöÿćöćøëĔîÖćøéĞćđîĉîÜćîĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ×ĂÜ ïøĉþĆì đóČęĂÿøšćÜñúêĂïĒìîêŠĂñĎšëČĂĀčšîĒúąđðŨîðøąē÷ßîŤêŠĂñĎšìĊęöĊÿŠüîĕéšđÿĊ÷ĂČęî ĒúąđóČęĂéĞćøÜĕüšàċęÜēÙøÜÿøšćÜ×ĂÜìčîìĊę đĀöćąÿöđóČęĂúéêšîìčîìćÜÖćøđÜĉî×ĂÜìčî ĔîÖćøéĞćøÜĕüšĀøČĂðøĆïēÙøÜÿøšćÜ×ĂÜìčî ïøĉþìĆ ĂćÝðøĆïîē÷ïć÷ÖćøÝŠć÷đÜĉîðŦîñúĔĀšÖïĆ ñĎëš ĂČ Āčîš ÖćøÙČîìčîĔĀšĒÖŠñëšĎ ĂČ Āčîš ÖćøĂĂÖĀčšîĔĀöŠ ĀøČĂÖćø×ć÷ìøĆó÷ŤÿĉîđóČęĂúéõćøąĀîĊĚ 5. đÜĉîÿéĒúąøć÷ÖćøđìĊ÷ïđìŠćđÜĉîÿé ĀîŠü÷ ïćì

งบการเงินรวม 2555

đÜĉîÿéĔîöČĂ đÜĉîòćÖíîćÙćø

 đÜĉîòćÖÖøąĒÿøć÷üĆî đÜĉîòćÖĂĂöìøĆó÷Ť đÜĉîòćÖðøąÝĞćðøąđõì đéČĂî øüö

2554

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2555

2554

2,07

,28

2,2

00,0

5,20,8 8,55,27 88,7,752 22,502,5

,2,2 08,0,8 08,2,5 220,0,2

5,87,50 ,0,70 7,7,0 77,82,7

,25,8 2,75,52 8,7,5 55,8,5

è üĆîìĊę íĆîüćÙö 2555 đÜĉîòćÖíîćÙćø×ĂÜïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ öĊéĂÖđïĊĚ÷ĔîĂĆêøćøąĀüŠćÜøšĂ÷úą 0.75 ı 2.0 êŠĂðŘ 255 ĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷øąĀüŠćÜøšĂ÷úą 0.75 2.0 êŠĂðŘ


103 6. đÜĉîúÜìčîßĆęüÙøćü ĀîŠü÷ ïćì

งบการเงินรวม

đÜĉîòćÖðøąÝĞćðøąđõì 5 ı đéČĂî đÜĉîúÜìčîĔîĀúĆÖìøĆó÷ŤđñČęĂ×ć÷ ı øćÙćìčî ðøĆïðøčÜÿŠüîđðúĊę÷îĒðúÜöĎúÙŠćĔîĀúĆÖìøĆó÷ŤđñČęĂ×ć÷

 ÿŠüîìĊęđðŨî×ĂÜïøĉþĆì ÿŠüîìĊęđðŨî×ĂÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷ đÜĉîúÜìčîĔîĀúĆÖìøĆó÷ŤđñČęĂ×ć÷ ı øćÙć÷čêĉíøøö

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

2555

2554

2555

2554

2,000,000 5,05,

 7,08,2

2,000,000 5,05,

 5,05,

2,085,820 ,0,

,275, 7,07 8,7,2

2,085,820 ,0,

,275, ,20,0

è üĆîìĊę íĆîüćÙö 2555 Ēúą 255 ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊđÜĉîúÜìčîĔîÖĂÜìčîđðŗéêøćÿćøĀîĊĚĒĀŠÜĀîċęÜ àċęÜïøĉþĆìëČĂđðŨî ĀúĆÖìøĆó÷ŤđñČęĂ×ć÷ ĒúąĒÿéÜđðŨîÿŠüîĀîċęÜ×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤĀöčîđüĊ÷îéšü÷öĎúÙŠć÷čêĉíøøö îĂÖÝćÖîĊĚ è üĆîìĊę íĆîüćÙö 2555 ïøĉþĆìúÜìčîĔîđÜĉîòćÖðøąÝĞć àċęÜöĊĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷øšĂ÷úą .50 êŠĂðŘ ĔîøąĀüŠćÜðŘ ïøĉþĆìöĊøć÷ÖćøđÙúČęĂîĕĀü×ĂÜđÜĉîúÜìčîßĆęüÙøćüéĆÜêŠĂĕðîĊĚ ĀîŠü÷ ïćì

งบการเงินรวม

øćÙćêćöïĆâßĊ è üĆîìĊę öÖøćÙö 2555 đÜĉîòćÖðøąÝĞćðøąđõì 5 đéČĂî đÜĉîòćÖðøąÝĞćðøąđõì đéČĂî ÿŠüîðøĆïðøčÜöĎúÙŠćĔîĀúĆÖìøĆó÷ŤđñČęĂ×ć÷ ×ć÷đÜĉîúÜìčîĔîĀúĆÖìøĆó÷ŤđñČęĂ×ć÷ øĆïøĎšÖĞćĕøìĊęđÖĉé×ċĚîÝøĉÜÝćÖÖćø×ć÷ĀúĆÖìøĆó÷ŤđñČęĂ×ć÷ øćÙćêćöïĆâßĊ è üĆîìĊę íĆîüćÙö 2555

8,7,2 5,000,000 7,000,000 80,5 2,0,07

7,07

,0,

งบการเงินเฉพาะ ของบริษัท

,20,0 5,000,000 7,000,000 80,5  ,0,

øć÷ÖćøìĊęøĆïøĎšĔîÜïÖĞćĕø×ćéìčîđïĘéđÿøĘÝàċęÜđÖĊę÷üךĂÜÖĆïđÜĉîúÜìčîßĆęüÙøćü öĊéĆÜîĊĚ ĀîŠü÷ ïćì

งบการเงินรวม 2555 2554

ñúÖĞćĕøÝćÖÖćøüĆéöĎúÙŠćđÜĉîúÜìčîĔîĀúĆÖìøĆó÷ŤđñČęĂ×ć÷

77,50

788,8

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2555 2554

80,5

7,75


104 7. úĎÖĀîĊĚÖćøÙšć ÷ĂéÙÜđĀúČĂ è üĆîìĊę íĆîüćÙö 2555 Ēúą 255 Ē÷ÖêćöĂć÷čĀîĊĚìĊęÙšćÜßĞćøąĕéšéĆÜîĊĚ ĀîŠü÷ ïćì

งบการเงินรวม อายุหนี้ค้างชําระ

úĎÖĀîĊĚÖćøÙšć ı úĎÖÙšćìĆęüĕð ÷ĆÜĕöŠëċÜÖĞćĀîéßĞćøą đÖĉîÖĞćĀîéßĞćøą 

îšĂ÷ÖüŠć đéČĂî  đéČĂî  2 đéČĂî öćÖÖüŠć 2 đéČĂî×ċĚîĕð øüö ĀĆÖ ÙŠćđñČęĂĀîĊĚÿÜÿĆ÷ÝąÿĎâ úĎÖĀîĊĚÖćøÙšć ı úĎÖÙšćìĆęüĕð ı ÿčìíĉ úĎÖĀîĊĚÖćøÙšć ïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜ ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ÷ĆÜĕöŠëċÜÖĞćĀîéßĞćøą đÖĉîÖĞćĀîéßĞćøą 

îšĂ÷ÖüŠć đéČĂî ïøĉþĆìøŠüö ÷ĆÜĕöŠëċÜÖĞćĀîéßĞćøą

2555

งบการเงินเฉพาะ ของบริษัท 2555 2554

2554

,,525 ,572,2 2,8, 58,72,25 ,28, ,8,0 2,5,20 7,2,5 ,282,58 5,802,

55,7,87

25,8,02 8,00,5 2,0, ,20,28 7,88,5 7,7,27

,85,22

2,22,5 ,285, ,,8 20,825,7 20,57,77 8,,

0,0,8

8,5,2 ,,00 ,52,058 20,7,5 05,8,5 ,,

8,,070

,

,50

 

 

2,8 ,287,,5,52,202,20

ÖĉÝÖćøøŠüöÙšć

÷ĆÜĕöŠëċÜÖĞćĀîéßĞćøą đÖĉîÖĞćĀîéßĞćøą öćÖÖüŠć 2 đéČĂî×ċĚîĕð øüöúĎÖĀîĊĚÖćøÙšć ı ïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜ úĎÖĀîĊĚÖćøÙšć ı ÿčìíĉ

7,5 7,5 7,5

 2,20 2,20 2,20 2,20 8,255 5,207 855,5 55,577,0 ,5,7 02,2,070 87,,52

ĔîøąĀüŠćÜðŘ ïøĉþĆìöĊøć÷ÖćøđÙúČęĂîĕĀü×ĂÜÙŠćđñČęĂĀîĊĚÿÜÿĆ÷ÝąÿĎâéĆÜêŠĂĕðîĊĚ ĀîŠü÷ ïćì

งบการเงินรวม

÷ĂéÙÜđĀúČĂ è üĆîìĊę öÖøćÙö 2555 ïüÖ êĆĚÜÙŠćđñČęĂđóĉęö×ċĚîøąĀüŠćÜðŘ ĀĆÖ ĀîĊĚÿĎâ ĀĆÖ ĀîĊĚÿĎâĕéšøĆïÙČî ÷ĂéÙÜđĀúČĂ è üĆîìĊę íĆîüćÙö 2555

7,7,27 ,7,85 22,52

,,7

5,802,

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

,, ,255,5 22,52

,582,

8,,


105 8. øć÷ÖćøíčøÖĉÝÖĆïïčÙÙúĒúąÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî ïøĉþĆìöĊøć÷ÖćøíčøÖĉÝìĊęÿĞćÙĆâÖĆïïčÙÙúĒúąÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî đÖĊę÷üךĂÜÖĆîēé÷ÖćøöĊñĎšëČĂĀčšîĒúąĀøČĂÖøøöÖćøĒúąÖćø ïøĉĀćøøŠüöÖĆî øć÷ÖćøíčøÖĉÝéĆÜÖúŠćüĒÿéÜĕüšĔîÜïÖćøđÜĉîêćöđÜČĂę îĕ×ĒúąđÖèæŤìêĊę ÖúÜøŠüöÖĆîøąĀüŠćÜïøĉþìĆ àċÜę đÖèæŤéÜĆ ÖúŠćü ĂćÝĒêÖêŠćÜÝćÖđÖèæŤìĊęĔßšÿĞćĀøĆïøć÷ÖćøÖĆïïøĉþĆììĊęĕöŠđÖĊę÷üךĂÜÖĆî ēé÷ÿćöćøëÿøčðøć÷ÖćøÿĞćÙĆâė ĕéšéĆÜîĊĚ ïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî ïøĉþĆì üĊïĉěÖ ÝĞćÖĆé ïøĉþĆì ĕéĂĉÝĉ ÙĂøŤðĂđøßĆęî ÝĞćÖĆé öĀćßî

ïøĉþĆì ĒúîéĊĚ ēăö ÝĞćÖĆé ïøĉþĆì ĂĉîđéĘÖàŤ ÙøĊđĂìĊô üĉúđúÝ ÝĞćÖĆé öĀćßî

ïøĉþĆì éĊĕàîŤ 0 ĂĉîđêĂøŤđîßĆęîĒîú ÝĞćÖĆé ïøĉþĆì éĊĕàîŤ 0 ÝĞćÖĆé ïøĉþĆì Āîčöćî ÝĞćÖĆé

รายการธุรกิจกับบุคคล และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

øć÷ĕéšÙŠćđߊćðŜć÷

 ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ïøĉþĆìøŠüö ïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜ øć÷ĕéšÙŠćîć÷Āîšć

 ïøĉþĆì÷ŠĂ÷

ÙüćöÿĆöóĆîíŤ øŠüöúÜìčîĔî ïøĉþĆì ÖøĊî ĒĂé ÝĞćÖĆé ÖøøöÖćøøŠüöÖĆî ÖøøöÖćøøŠüöÖĆî øŠüöúÜìčîĔî ïøĉþĆì ĒöĘÖàŤ ÙøĊđĂìĊô ÝĞćÖĆé ĒúąÖĉÝÖćøøŠüöÙšćĂĉîđéĘÖàŤ éĊ 0 öćēÖš øŠüöúÜìčîĔî ÖĉÝÖćøøŠüöÙšć ĂĉîđéĘÖàŤ éĊ0 öćēÖš øŠüöúÜìčîĔî ÖĉÝÖćøøŠüöÙšć ĂĉîđéĘÖàŤ éĊ0 öćēÖš øŠüöúÜìčîĔî ïøĉþĆì ìćüîŤ ĒïøîéŤéĉĚÜ ÝĞćÖĆé àċęÜđðŨîïøĉþĆì÷ŠĂ÷×ĂÜ ïøĉþĆì ĒöĘÖàŤ ÙøĊđĂìĊô ÝĞćÖĆé ĀîŠü÷ úšćîïćì

งบการเงินรวม นโยบายราคา

2555

2554

øćÙćĒúąøą÷ąđüúćßĞćøąĀîĊĚĔÖúš đÙĊ÷ÜÖĆïïčÙÙúõć÷îĂÖ 0.2

0.2 0.28

 øšĂ÷úą 5 ÝćÖ÷Ăé×ć÷ìĊęđÖĘï đÜĉîĕéš àċęÜĔÖúšđÙĊ÷ÜÖĆïìĊęÙĉéÖĆï ïčÙÙúõć÷îĂÖ

งบการเงินเฉพาะ ของบริษัท 2555

2554

.07 0.2

.88 0.2 0.288.78

8.

 

 

0.00 .0

0.0 0.

0.70 0.05

0. 0.

0.5

2.78 0.5

2.88 0.5

0.2

.70 0.

.5 0.2

øć÷ĕéšđÜĉîðŦîñú 

 ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ïøĉþĆìøŠüö øć÷ĕéšÙŠćðøċÖþćĒúąïøĉÖćøìćÜïĆâßĊ

øćÙćìĊęêÖúÜøŠüöÖĆî

 ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ïøĉþĆìøŠüö øć÷ĕéšÙŠćđߊćÿĞćîĆÖÜćî

0.05 øćÙćêúćé

 ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ïøĉþĆìøŠüö øć÷ĕéšĂČęî

 ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ïøĉþĆìøŠüö

 0.5

êćöøćÙćìčî 

 0.


106 ĀîŠü÷ úšćîïćì

งบการเงินรวม

รายการธุรกิจกับบุคคล และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

êšîìčîÖćøĔĀšïøĉÖćø

นโยบายราคา

2554

2555

2554

 5.5 0.

 0.50 0.7

.22 .2 0.

.0 0.05 0.7

0.0

0.0

 2.72

 2.0

0.0 2.7

0.02 2.0

8.0 0. 0.02

28.77 0. 0.02

2. 0.8 0.02

2.88 0. 0.02

0.7

0.

0.7

0.5

êćöøćÙćìčî

 ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîÖćøïøĉĀćø

2555

êćöøćÙćìčî

 ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ïøĉþĆìøŠüö ïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜ ÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîÖćø×ć÷

งบการเงินเฉพาะ ของบริษัท

êćöøćÙćìčî

 ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ïøĉþĆìøŠüö ñĎšïøĉĀćøÿĞćÙĆâ ñúðøąē÷ßîŤøą÷ąÿĆîĚ ×ĂÜóîĆÖÜćî ÙŠćđñČęĂñúðøąē÷ßîŤĀúĆÜĂĂÖÝćÖÜćî ÙŠćđñČęĂñúðøąē÷ßîŤøą÷ą÷ćüĂČęîė êšîìčîìćÜÖćøđÜĉî

 ñĎšïøĉĀćøÿĞćÙĆâ

÷ĂéÙÜđĀúČĂ×ĂÜøć÷ÖćøךćÜêšî è üĆîìĊę íĆîüćÙö 2555 Ēúą 255 ĕéšĒÿéÜĒ÷ÖêŠćÜĀćÖĔîÜïĒÿéÜåćîąÖćøđÜĉîõć÷Ĕêš øć÷ÖćøéĆÜêŠĂĕðîĊĚ ĀîŠü÷ ïćì

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะ ของบริษัท

2555

2554

2555

2554

,287

,,5,52,20

2,20

2,20

 8,255

 5,207

 855,5

úĎÖĀîĊĚÖćøÙšć ı ïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜ ïøĉþĆì÷ŠĂ÷

 ïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂîéŤ öĂøŤ ÝĞćÖĆé ïøĉþĆìøŠüö

 ïøĉþĆì ĒöĘÖàŤ ÙøĊđĂìĊô ÝĞćÖĆé ÖĉÝÖćøøŠüöÙšć

 ÖĉÝÖćøøŠüöÙšć ĂĉîđéĘÖàŤ éĊ 0 öćēÖš ÷ĂéÙÜÙšćÜĒúąÿŠüî×ĂÜñĎšøŠüöÙšćĔîÖĉÝÖćøøŠüöÙšć

 ÖĉÝÖćøøŠüöÙšć ĂĉîđéĘÖàŤ éĊ 0 öćēÖš øüö

7,5 7,5


107 ĀîŠü÷ ïćì

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

2555

2554

  

  

2555

2554

2,787,5 7,52 7,822 ,00,70

2,85 0,08 82, ,55,282

úĎÖĀîĊĚĂČęî ïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜ ïøĉþĆì÷ŠĂ÷

 ïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂîéŤ öĂøŤ ÝĞćÖĆé ïøĉþĆì öćēÖš ĕøìŤàć÷îŤ ÝĞćÖĆé ïøĉþĆì ÖøĊî ĒĂé ÝĞćÖĆé ïøĉþĆìøŠüö

 ïøĉþĆì ĂĉÜÙŤđÝĘì ĂĉöđöÝđÝÿ ðøąđìýĕì÷ ÝĞćÖĆé ïøĉþĆì đìÙ Ăą účÙ ÝĞćÖĆé

, , ,72

0,27 , ,7

, , ,72

0,27 , ,7

øüö

,72

,7

,0,

,5,025

ÙŠćĔߚ݊ć÷ÝŠć÷úŠüÜĀîšćïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜ ïøĉþĆìđÖĊę÷üךĂÜ

 ïøĉþĆì ĂĉîđéĘÖàŤ ÙøĊđĂìĊô üĉúđúÝ ÝĞćÖĆé öĀćßî

8,5525,000

5,000

5,000

5,000

5,,

 

 

2,70,8 2,5 2,7,0

,082,55 0,7 ,7,25

đÜĉîĔĀšÖĎš÷ČöĒÖŠïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜ ïøĉþĆìøŠüö

 ïøĉþĆì đìÙ Ăą účÙ ÝĞćÖĆé đÜĉîðŦîñúÙšćÜøĆï ïøĉþĆì÷ŠĂ÷

 ïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂîéŤ öĂøŤ ÝĞćÖĆéđÝšćĀîĊĚÖćøÙšćïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜ ïøĉþĆì÷ŠĂ÷

 ïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂîéŤ öĂøŤ ÝĞćÖĆé ïøĉþĆì öćēÖš ĕøìŤàć÷îŤ ÝĞćÖĆé ïøĉþĆìøŠüö

 ïøĉþĆì ĂĉÜÙŤđÝĘì ĂĉöđöÝđÝÿ ðøąđìýĕì÷ ÝĞćÖĆé

5,27,78

7,508,

5,050,052

7,5,5

  5,27,78

27,5 50,52 557, 8,05,855

  7,22,5

 50,52 50,52 ,,2

ïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜ

 ïøĉþĆì üĊïĉěÖ ÝĞćÖĆé ïøĉþĆì ĒúîéĊĚ ēăö ðøąđìýĕì÷ ÝĞćÖĆé øüö


108 ĀîŠü÷ ïćì

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะ ของบริษัท

2555

2554

2555

2554

287,

575,87

 

 

,0 2, ,57

5,08 8, 2,0

5,0 ,000 250,0

5,85 20,0 2,8

0,80 ,000 22,80

5,85 20,0 2,8

 

 

 

2,8

2,57

2,2øć÷ĕéšøĆïúŠüÜĀîšćïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜ ïøĉþĆì÷ŠĂ÷

 ïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂîéŤ öĂøŤ ÝĞćÖĆé đÝšćĀîĊĚÙŠćĀčšî ı ïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜ ïøĉþĆì÷ŠĂ÷

 ïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂîéŤ öĂøŤ ÝĞćÖĆé ïøĉþĆì öćēÖš ĕøìŤàć÷îŤ ÝĞćÖĆé ïøĉþĆìøŠüö

 ïøĉþĆì ĂĉÜÙŤđÝĘì ĂĉöđöÝđÝÿ ðøąđìýĕì÷ ÝĞćÖĆé ïøĉþĆì ĒúîéĊĚ éĊđüúúĂðđöšîìŤ ÝĞćÖĆé ïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜ

 ïøĉþĆì üĊïĉěÖ ÝĞćÖĆé ïøĉþĆì ĂĉîđéĘÖàŤ ÙøĊđĂìĊô üĉúđúÝ ÝĞćÖĆé öĀćßî

øüö

5,5 7,58 2, 28,0

đÜĉîÖĎš÷Čöøą÷ąÿĆĚîÝćÖïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜ ïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜ ïøĉþĆì ĂĉîđéĘÖàŤ ÙøĊđĂìĊô üĉúđúÝ ÝĞćÖĆé öĀćßî

2,000,000

ÿĞćøĂÜĀîĊĚÿĉîñúðøąē÷ßîŤóîĆÖÜćî ñĎšïøĉĀćøÿĞćÙĆâ ñúðøąē÷ßîŤĀúĆÜĂĂÖÝćÖÜćî ñúðøąē÷ßîŤøą÷ą÷ćü

5,07,77 8,5

,,28 7,57

,82,85 0,558

,,2 8,8

đÜĉîĔĀšÖĎš÷ČöĒÖŠïøĉþĆì đìÙ Ăą účÙ ÝĞćÖĆé Ēúą ïøĉþĆì ĒúîéĊĚ éĊđüúúĂðđöšîìŤ ÝĞćÖĆé đðŨîđÜĉîÖĎš÷ČöìĊęĕöŠöĊĀúĆÖðøąÖĆî ÙĉééĂÖđïĊĚ÷Ĕî ĂĆêøćøšĂ÷úą M-3 êŠĂðŘ ĒúąĂĆêøćÙÜìĊęøšĂ÷úą 2 êŠĂðŘ êćöúĞćéĆï ĒúąöĊÖĞćĀîéßĞćøąÙČîđöČęĂìüÜëćö đÜĉîÖĎš÷Čöøą÷ąÿĆĚîÝćÖïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî đðŨîđÜĉîÖĎš÷ČöìĊęĕöŠöĊĀúĆÖðøąÖĆî ÙĉééĂÖđïĊĚ÷ĔîĂĆêøćøšĂ÷úą 5.25 êŠĂðŘ ĒúąöĊÖĞćĀîé ßĞćøąÙČîõć÷Ĕîøą÷ąđüúćĂĆîĔÖúš


109 9. ÿĉîÙšćÙÜđĀúČĂ ĀîŠü÷ ïćì

งบการเงินรวม

ÜćîøąĀüŠćÜìĞć ÿĉîÙšćÿĞćđøĘÝøĎð

øüö

งบการเงินเฉพาะ ของบริษัท

2555

2554

2555

2554

5,08,2 ,287,7 8,72,027

,, ,555,20 7,8,0

,87,28 2,7 5,8,55

,, 7, ,,82

10. ÿĉîìøĆó÷ŤĀöčîđüĊ÷îĂČęî ÿčìíĉ ĀîŠü÷ ïćì

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะ ของบริษัท

2555

2554

2555

2554

đÜĉîìéøĂÜÝŠć÷ õćþĊàČĚĂàċęÜ×ĂÙČîĕéš úĎÖĀîĊĚĂČęî ÙŠćđߊćÝŠć÷úŠüÜĀîšć ÙŠćÿĉìíĉĔîÖćøĔßšóČĚîìĊęēÛþèćÝŠć÷úŠüÜĀîšć

,7,25 ,7,85 ,, ,85,87

,,0 5,07,88 5,852,25 ,70,70

,08,20 ,07,7 ,0,28 ,870,05

2,02,058 ,7, 5,08,08 5,58,0

ìĊęÝąêĆéđðŨîÙŠćĔߚ݊ć÷õć÷Ĕî ðŘ

2,58,8 ,20, 5,2, 85,00

,275,2

,, 7,788,82 8,2,70 8,2,70

 7,208,0 2,,7 50,000

22,,7

 ,2,587 2,8,55 2,8,55

ĂČęîė

øüö ĀĆÖ ÙŠćđñČęĂĀîĊĚÿÜÿĆ÷ÝąÿĎâ×ĂÜúĎÖĀîĊĚĂČęî

ÿčìíĉ 11. đÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒúąïøĉþĆìøŠüö ÿčìíĉ

ĀîŠü÷ óĆîïćì

งบการเงินรวม สัดส่วนเงินลงทุน

ราคาทุน

วิธีส่วนได้เสีย

(ร้อยละ) ทุน ประเภทกิจการ

đÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆìøŠüö ïøĉþĆì ĂĉÜÙŤđÝĘì ĂĉöđöÝđÝÿ ðøąđìýĕì÷ ÝĞćÖĆé ïøĉþìĆ ĒúîéĊĚ éĊđüúúĂðđöîìŤ ÝĞćÖĆé ïøĉþĆì đìÙ Ăą účÙ ÝĞćÖĆé ïøĉþĆì ĒöĘÖàŤ ÙøĊđĂìĊô ÝĞćÖĆé

ñúĉ ê ēÛþèć ĒúąÝĆ é ìĞ ć ðŜć÷ēÛþèćìčÖðøąđõì ĔĀšïøĉÖćøđߊćĂćÙćø ÿĞćîĆÖÜćî ĔĀšïøĉÖćøÿČęĂēÛþèć ñúĉêĒúąĔĀšïøĉÖćø ÿČęĂēÛþèć

øüöđÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆìøŠüö

ชําระแล้ว

2555

2554

2555

2,85

2554

2555

2554

,000

.

.

2,85 ,2 ,25

0,000

8.87

8.87 ,5 ,5 2,0 2,5

75,000 5,000

. 50.00

. 25,000 25,000 50.00 2,500 2,500

 

 5

,80 ,80 ,2 2,55


110 è üĆîìĊę öĊîćÙö 2555 ïøĉþĆì ĒöĘÖàŤ ÙøĊđĂìĊô ÝĞćÖĆé ĕéšøŠüöúÜìčîÖĆïïøĉþĆì Āîčöćî ÝĞćÖĆé ĔîÿĆéÿŠüîøšĂ÷úą 700 đóČęĂ ÝĆéêĆĚÜïøĉþĆì ìćüîŤ ĒïøîéŤéĉĚÜ ÝĞćÖĆé ìčîÝéìąđïĊ÷î 5 úšćîïćì đóČęĂéĞćđîĉîÖćøñúĉêĒúąĔĀšïøĉÖćøÿČęĂēÛþèć ĀîŠü÷ óĆîïćì

งบการเงินเฉพาะ ของบริษัท สัดส่วนเงินลงทุน

ราคาทุน

(ร้อยละ) ทุน ประเภทกิจการ

đÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂîéŤ öĂøŤ ÝĞćÖĆé ïøĉþĆì öćēÖš ĕøìŤàć÷îŤ ÝĞćÖĆé ïøĉþĆì ÖøĊî ĒĂé ÝĞćÖĆé

ชําระแล้ว 2555

ñúĉêĒúąĔĀšïøĉÖćøÿČęĂēÛþèć ÖúćÜĒÝšÜ ñúĉêĒúąÝĞćĀîŠć÷ĂčðÖøèŤĕêøüĉßĆęî ïøĉÖćøĒúąøĆïÝšćÜñúĉêÿČęĂēÛþèć ĒñÜñîĆÜêšîĕöš

2554

2554

20,000 00.00 00.00 7,5 7,5 5,000 80.00 80.00 ,000 ,000 5,000

5.00

5.00

,000 0,000 75,000 5,000

. 8.87 . 50.00

. 2,85 2,85 8.87 ,5 ,5 . 25,000 25,000 50.00 2,500 2,500 ,80 ,80 25,000 25,000

2,80 2,80

øüöđÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ïøĉþĆìøŠüö ïøĉþĆì ĂĉÜÙŤđÝĘì ĂĉöđöÝđÝÿ ñúĉêēÛþèć ĒúąÝĆéìĞćðŜć÷ēÛþèć ðøąđìýĕì÷ ÝĞćÖĆé ìčÖðøąđõì ïøĉþĆì ĒúîéĊĚ éĊđüúúĂðđöîìŤ ÝĞćÖĆé ĔĀšïøĉÖćøđߊćĂćÙćøÿĞćîĆÖÜćî ïøĉþĆì đìÙ Ăą účÙ ÝĞćÖĆé ĔĀšïøĉÖćøÿČęĂēÛþèć ïøĉþĆì ĒöĘÖàŤ ÙøĊđĂìĊô ÝĞćÖĆé ñúĉêĒúąĔĀšïøĉÖćøÿČęĂēÛþèć øüöđÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆìøŠüö ĀĆÖ ÙŠćđñČęĂÖćøéšĂ÷ÙŠć×ĂÜđÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆì đìÙ Ăą účÙ ÝĞćÖĆé đÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆìøŠüöÿčìíĉ

2555

2,550 2,550 8,0 8,0

ĔîøąĀüŠćÜðŘÿĉĚîÿčéüĆîìĊę íĆîüćÙö 2555 Ēúą 255 ïøĉþĆìöĊøć÷ÖćøđÙúČęĂîĕĀü×ĂÜđÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆìøŠüöéĆÜêŠĂĕðîĊĚ ĀîŠü÷ ïćì

งบการเงินรวม 2555

øćÙćêćöïĆâßĊêšîðŘ àČĚĂđÜĉîúÜìčîđóĉęö ÿŠüîĒïŠÜÖĞćĕøÝćÖđÜĉîúÜìčîêćöüĉíĊÿŠüîĕéšđÿĊ÷ ÿŠüîĒïŠÜ×ćéìčîÝćÖđÜĉîúÜìčîêćöüĉíĊÿŠüîĕéšđÿĊ÷ øć÷ÖćøðøĆïðøčÜ×ćéìčîÝćÖÖćøúÜìčî

ìĊę÷ĆÜĕöŠđÖĉé×ċĚîÝøĉÜĔîđÜĉîúÜìčî øć÷ĕéšđÜĉîðŦîñú øć÷ÖćøéšĂ÷ÙŠć×ĂÜđÜĉîúÜìčî øćÙćêćöïĆâßĊÿĉĚîðŘ

2554

งบการเงินเฉพาะ ของบริษัท 2555

2554

2,55, ,, 5,7

2,222,75 2,500,000 ,587,02 2,7,8

2,7,75  

,0,7 2,500,000 

0 ,,

 ,2,5

25 2,

 2,55,

  2,7,75

 2,70

2,7,75


111 ךĂöĎúìćÜÖćøđÜĉîìĊęÿĞćÙĆâ×ĂÜïøĉþĆìøŠüö ÿøčðĕéšéĆÜîĊĚ ĀîŠü÷ ïćì

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ÿĉîìøĆó÷Ť ĀîĊĚÿĉî øć÷ĕéš ÖĞćĕø ÿčìíĉ

2555

2554

2,,02 78,25,808 0,25,7 7,0,0

58,5, 8,7,50 0,85,8 ,,255

12. đÜĉîòćÖíîćÙćøìĊęöĊךĂÝĞćÖĆéĔîÖćøĔßš è üĆîìĊę íĆîüćÙö 2555 Ēúą 255 ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊđÜĉîòćÖíîćÙćø ÿĞćĀøĆïÜïÖćøđÜĉîøüö öĊÝĞćîüî .5 úšćîïćì Ēúą 5.5 úšćîïćì êćöúĞćéĆï Ēúą ÿĞćĀøĆïÜïÖćøđÜĉîđÞóćą×ĂÜïøĉþĆì öĊÝĞćîüî 2.5 úšćîïćì Ēúą 2. úšćîïćì êćöúĞćéĆïìĊęêéĉ õćøąÙĞĚćðøąÖĆîÖćøĂĂÖĀîĆÜÿČĂÙĞĚćðøąÖĆîēé÷íîćÙćøÿĞćĀøĆïïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ 13. ĂćÙćøĒúąĂčðÖøèŤ ı ÿčìíĉ ĀîŠü÷ ïćì

งบการเงินรวม 2554

ĂćÙćøĒúąĂčðÖøèŤ øćÙćìčî ĂćÙćø ÙŠćêÖĒêŠÜĒúąđÙøČęĂÜĔßšÿĞćîĆÖÜćî đÙøČęĂÜöČĂĒúąĂčðÖøèŤ ÷ćîóćĀîą ēÙøÜðŜć÷ ÿČęĂēÛþèćĂČęîė ÜćîøąĀüŠćÜìĞć ĂČęîė

øüö ÙŠćđÿČęĂöøćÙćÿąÿö ĂćÙćø ÙŠćêÖĒêŠÜĒúąđÙøČęĂÜĔßšÿĞćîĆÖÜćî đÙøČęĂÜöČĂĒúąĂčðÖøèŤ ÷ćîóćĀîą ēÙøÜðŜć÷ ÿČęĂēÛþèćĂČęîė ĂČęîė

øüö ĂćÙćøĒúąĂčðÖøèŤ ÿčìíĉ

เพิ่มขึ้น

ลดลง

โอน

2555

,72,  50,07, 750,0 ,08,7 ,5,50 58,07 8,200 8,5,2 25,22 5,0 20,, 0,070 5,8, 5,887,870 ,80 8,80,5 ,77,825 ,55,070 5,7 50,7,0 ,85, 0,75,5

  ,,08 ,770,8

 8,,50

,72, 7,2,0 ,5,27 7,855,2 2,72,0 ,22,850 8,8,7 2,857,5 ,0,2

,777,778 27,08 ,58, ,82,5 ,5,20 ,50,2 5,5 5,58 7,,78 287,5 5,28 20,8,7 0,,528 5,8, ,5,55 ,02,07 ,0,52 20,2 5, 2,87,08 5,20,05 0,577,0

    

2,0,88 ,208, ,5, ,85,85 20,220, 5,07,72 2,7,28 28,5,

87,22,8

75,588,8


112 ĀîŠü÷ ïćì

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2554

เพิ่มขึ้น

ลดลง

0,85,07 ,58,8 ,0,2 ,7, 5,887,8 8,,50 ,5,070 ,78,005

,8  7,000 ,8  ,0,7

,8,707 8,200 5,8,  5,7 ,58,72

øüö

,,8 ,8,07 5,28,2 ,75,27 ,5,5 ,2,5 7,5,2

2,78,228 ,80 2,7 ,8,2 ,02,0 ,2 5,5,8

,2,77 5,58 5,8, 5,2 ,,77

ĂčðÖøèŤ ı ÿčìíĉ

20,2,8

ĂčðÖøèŤ ı øćÙćìčî ÙŠćêÖĒêŠÜĒúąđÙøČęĂÜĔßšÿĞćîĆÖÜćî đÙøČęĂÜöČĂĒúąĂčðÖøèŤ ÷ćîóćĀîą ēÙøÜðŜć÷ ÿČęĂēÛþèćĂČęîė ÜćîøąĀüŠćÜìĞć ĂČęîė

øüö ÙŠćđÿČęĂöøćÙćÿąÿö ÙŠćêÖĒêŠÜĒúąđÙøČęĂÜĔßšÿĞćîĆÖÜćî đÙøČęĂÜöČĂĒúąĂčðÖøèŤ ÷ćîóćĀîą ēÙøÜðŜć÷ ÿČęĂēÛþèćĂČęîė ĂČęîė

โอน

   8,,50

 8,,50

   

2555

8,77,72 ,80,8 ,0,2 28,22,50 ,22,850 2,7,5 8,,0 2,,85 ,75,5 5,58,5 27,585,70 5,07,72 2,8,08 75,, 7,8,0

ÙŠćđÿČęĂöøćÙćìĊęøĆïøĎšĔîÜïÖĞćĕø×ćéìčîđïĘéđÿøĘÝ öĊéĆÜîĊĚ ĀîŠü÷ ïćì

งบการเงินรวม

êšîìčîÖćøĔĀšïøĉÖćøĒúąÝćÖÖćø×ć÷ ÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîÖćøïøĉĀćø øüö

งบการเงินเฉพาะ ของบริษัท

2555

2554

2555

2554

0,0,2 ,25,8 5,20,05

,88,8 ,82,8 ,55,5

2,00,28 ,522,5 5,5,8

5,8,8 ,875,0 ,,727

è üĆîìĊę íĆîüćÙö 2555 Ēúą 255 øćÙćêćöïĆâßĊÖŠĂîĀĆÖÙŠćđÿČęĂöøćÙćÿąÿö×ĂÜĂčðÖøèŤàċęÜĀĆÖÙŠćđÿČęĂöøćÙćìĆĚÜÝĞćîüîĒúšü ĒêŠ÷ĆÜÙÜĔßšÜćîĂ÷ĎŠÿĞćĀøĆïÜïÖćøđÜĉîøüööĊÝĞćîüîđÜĉî 27.5 úšćîïćì Ēúą 22.0 úšćîïćì êćöúĞćéĆï ĒúąÿĞćĀøĆïÜïÖćøđÜĉî đÞóćąïøĉþĆì öĊÝĞćîüîđÜĉîðøąöćè 8.5 úšćîïćì Ēúą 2.8 úšćîïćì êćöúĞćéĆï è üĆîìĊę íĆîüćÙö 2555 Ēúą 255 ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊÿĉîìøĆó÷ŤïîÿĉìíĉÖćøđߊć øćÙćêćöïĆâßĊ ÝĞ ćîüî 27.7 úšćîïćì Ēúą 80. úšćîïćì êćöúĞćéĆï ĒúąÿĞćĀøĆïÜïÖćøđÜĉîđÞóćąïøĉþĆì öĊÝĞćîüî 2. úšćîïćì Ēúą 2.2 úšćîïćì êćöúĞćéĆï ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÝąêšĂÜìĞćÖćøøČĚĂëĂîìøĆó÷ŤÿĉîĂĂÖÝćÖÿĉìíĉÖćøđߊćĀøČĂ×ć÷ĔîøćÙćêćöìĊęêÖúÜÖĆî đöČęĂÿĉĚîÿčéÿĆââćđߊćĒúšü


113 14. ÙĂöóĉüđêĂøŤēðøĒÖøö ı ÿčìíĉ ĀîŠü÷ ïćì

งบการเงินรวม 2554

ÙĂöóĉüđêĂøŤēðøĒÖøö ı øćÙćìčî ÙĂöóĉüđêĂøŤēðøĒÖøö ÙĂöóĉüđêĂøŤēðøĒÖøöøąĀüŠćÜÖćøóĆçîć

øüö ÙŠćêĆéÝĞćĀîŠć÷ÿąÿö ÙĂöóĉüđêĂøŤēðøĒÖøö

øüö ÙĂöóĉüđêĂøŤēðøĒÖøö ı ÿčìíĉ

เพิ่มขึ้น

ลดลง

โอน

2555

,5,0 255,000 ,7,0

 

 

 

,5,0 255,000 ,7,0

5,872,08 5,872,08 ,8,

,2,70 ,2,70

 

 

7,85,2 7,85,2 2,228,707 ĀîŠü÷ ïćì

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2554

ÙĂöóĉüđêĂøŤēðøĒÖøö ı øćÙćìčî ÙĂöóĉüđêĂøŤēðøĒÖøö ÙĂöóĉüđêĂøŤēðøĒÖøöøąĀüŠćÜÖćøóĆçîć

øüö ÙŠćêĆéÝĞćĀîŠć÷ÿąÿö ÙĂöóĉüđêĂøŤēðøĒÖøö

øüö ÙĂöóĉüđêĂøŤēðøĒÖøö ı ÿčìíĉ

เพิ่มขึ้น

ลดลง

โอน

2555

8,578,2 255,000 8,8,2

 

 

 

5,05, 5,05, ,78,50

,58,2 ,58,2

 

 8,578,2 255,000 8,8,2 ,5,55 ,5,55 2,82,8

ÙŠćêĆéÝĞćĀîŠć÷ÿĞćĀøĆïðŘÿĉĚîÿčéüĆîìĊę íĆîüćÙö 2555 Ēúą 255 ÿĞćĀøĆïÜïÖćøđÜĉîøüööĊÝĞćîüîđÜĉîðøąöćè . úšćîïćì Ēúą . úšćîïćì êćöúĞćéĆï ĒúąÿĞćĀøĆïÜïÖćøđÜĉîđÞóćąïøĉþĆì öĊÝĞćîüîđÜĉîðøąöćè .5 úšćîïćì Ēúą .0 úšćîïćì êćöúĞćéĆï àċęÜĒÿéÜĔîÜïÖĞćĕø×ćéìčîđïĘéđÿøĘÝÿŠüî×ĂÜÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîÖćøïøĉĀćø 15. ĂčðÖøèŤÙÜđĀúČĂøĂÖćøĔßšÜćî ĀîŠü÷ ïćì

งบการเงินรวม

ĂčðÖøèŤĕêøüĉßĆęî ēÙøÜđĀúĘÖĒúąĂúĎöĉđîĊ÷ö ĂČęîė øüö

งบการเงินเฉพาะ ของบริษัท

2555

2554

2555

2554

,7,070 ,57,5 ,,2 2,5,05

,,55 ,5,8 ,5,0 25,,02

,25,5 ,57,58 5,22 ,2,55

,7,00 ,5,8 0,5 2,2,

øąĀüŠćÜðŘ 2555 ïøĉþìĆ ×ć÷ĂčðÖøèŤÙÜđĀúČĂøĂÖćøĔßšÜćî ÝĞćîüî úšćîïćì ĔĀšÖïĆ ïøĉþìĆ 2 ĒĀŠÜ éšü÷øćÙćĔÖúšđÙĊ÷ÜÖĆïøćÙćìčî


114 è üĆîìĊę íĆîüćÙö 2555 òść÷ïøĉĀćø×ĂÜïøĉþìĆ ðøąđöĉîöĎúÙŠćøćÙćêćöïĆâßĊ×ĂÜĂčðÖøèŤÙÜđĀúČĂøĂÖćøĔßšÜćîÖĆïøćÙćđÿîĂ×ć÷ úŠćÿčéìĊęöĊúĆÖþèąđìĊ÷ïđÙĊ÷ÜÖĆîÝćÖñĎšÝĞćĀîŠć÷ àċęÜóïüŠć øćÙćđÿîĂ×ć÷úŠćÿčéÿĎÜÖüŠćøćÙćìčîêćöïĆâßĊ ñĎšïøĉĀćø×ĂÜïøĉþĆìÝċÜ đßČęĂöĆęîüŠćĂčðÖøèŤéĆÜÖúŠćü÷ĆÜĕöŠêšĂÜöĊÖćøóĉÝćøèćéšĂ÷ÙŠć 16. ĂÿĆÜĀćøĉöìøĆó÷ŤđóČęĂÖćøúÜìčî è üĆîìĊę íĆîüćÙö 2555 Ēúą 255 ĂÿĆÜĀćøĉöìøĆó÷ŤđóČęĂÖćøúÜìčîĕéšĒÖŠìĊęéĉîìĊęĕöŠĕéšĔßšĔîÖćøéĞćđîĉîÜćî öĎúÙŠć 5.2 úšćîïćì ēé÷öĊöĎúÙŠć÷čêĉíøøöðøąđöĉîêćöüĉíĊđðøĊ÷ïđìĊ÷ïøćÙćêúćéēé÷ñĎšðøąđöĉîĂĉÿøą è üĆîìĊę 2 Ēúą öÖøćÙö 255 ÝĞćîüî .2 úšćîïćì ïøĉþìĆ ĕéšÝéÝĞćîĂÜìĊéę îĉ éĆÜÖúŠćüĕüšÖïĆ íîćÙćøóćèĉß÷ŤĒĀŠÜĀîċÜę đóČĂę ĔßšđðŨîĀúĆÖðøąÖĆîÿĞćĀøĆïüÜđÜĉîđïĉÖđÖĉîïĆâßĊ êĆüĜ ÿĆââćĔßšđÜĉî ĒúąÖćøĂĂÖĀîĆÜÿČĂÙĞĚćðøąÖĆî øüöđðŨîüÜđÜĉîÿĉîđßČęĂìĆĚÜÿĉĚî 0 úšćîïćì 17. ĂčðÖøèŤĕêøüĉßĆęîÙÜđĀúČĂøĂÖćøĔßšÜćî ÿčìíĉ Ů3!ĉ/*Ģ":ů งบการเงินรวม

ĂčðÖøèŤĕêøüĉßĆęî ĀĆÖ ÙŠćđñČęĂÖćøéšĂ÷ÙŠć ÿčìíĉ

งบการเงินเฉพาะ ของบริษัท

2555

2554

,7,72 2,27,77

7,7,05

20,,7 20,,7

2555

2554

 

 

è üĆîìĊę íĆîüćÙö 2555 Ēúą 255 òść÷ïøĉĀćø×ĂÜïøĉþĆìðøąđöĉîöĎúÙŠćøćÙćêćöïĆâßĊ×ĂÜĂčðÖøèŤĕêøüĉßĆęîÙÜđĀúČĂøĂÖćø ĔßšÜćîÖĆïøćÙćđÿîĂ×ć÷ĂčðÖøèŤĕêøüĉßîĆę úŠćÿčéìĊöę úĊ ÖĆ þèąđìĊ÷ïđÙĊ÷ÜÖĆîÝćÖñĎÝš ćĞ ĀîŠć÷ òść÷ïøĉĀćøöĊĒñîÖćøĔßšĂðč ÖøèŤĕêøüĉßîĆę ìĆĚÜĀöéÖĆïēÙøÜÖćø×ĂÜÖúčŠöïøĉþĆìĔîðŘ 255 18. ÙŠćÿĉìíĉĔîÖćøĔßšóČĚîìĊęēÛþèćÝŠć÷úŠüÜĀîšć ÿčìíĉ ĀîŠü÷ ïćì

งบการเงินรวม 2555

ÙŠćÿĉìíĉĔîÖćøĔßšóČĚîìĊęēÛþèćÝŠć÷úŠüÜĀîšć ÷ĂéÙÜđĀúČĂêšîðŘ ÝŠć÷đóĉęöøąĀüŠćÜðŘ êĆéđðŨîÙŠćĔߚ݊ć÷øąĀüŠćÜðŘ ÷ĂéÙÜđĀúČĂÿĉĚîðŘ ĀĆÖ ÿŠüîìĊęëċÜÖĞćĀîéêĆéđðŨîÙŠćĔߚ݊ć÷õć÷Ĕî ðŘ ÿčìíĉ

2,85,05 ,0,52 ,,

22,,8 2,58,8 20,82,7

2554

,, ,58,8 2,78,2

2,85,05 ,, 8,7,5

งบการเงินเฉพาะ ของบริษัท 2555

2554

   

   

ÙŠćÿĉìíĉĔîÖćøĔßšóîČĚ ìĊēę ÛþèćÝŠć÷úŠüÜĀîšć đðŨîÙŠćĔßšÝćŠ ÷ÝŠć÷úŠüÜĀîšćêćöÿĆââćàċÜę öĊĂć÷čêćöÿĆââćÙÜđĀúČĂĂĊÖ 0 ðŘ ēé÷ïøĉþìĆ ÙćéüŠćÝąì÷Ă÷êĆéđðŨîÙŠćĔߚ݊ć÷ĕéšÙøïëšüîĔîðŘ 255


115 19. ÿĉîìøĆó÷ŤĕöŠĀöčîđüĊ÷îĂČęî ÿčìíĉ ĀîŠü÷ ïćì

งบการเงินรวม

đÜĉîöĆéÝĞć ı ÿĞćĀøĆïÙŠćđߊćēÙøÜðŜć÷ēÛþèć ÙŠćìĊęðøċÖþćÝŠć÷úŠüÜĀîšć ÙŠćĔߚ݊ć÷øĂêĆéÝŠć÷ ı ēÙøÜÖćøðŜć÷ēÛþèć úĎÖĀîĊĚÙŠćÿĉîÙšćĒúąïøĉÖćøÝćÖךĂêÖúÜĒúÖđðúĊę÷î ìĊęÿćöćøëĔßšÿĉìíĉĕéšđÖĉî ðŘ ĂČęîė øüö ĀĆÖ ÙŠćđñČęĂĀîĊĚÿÜÿĆ÷ÝąÿĎâ×ĂÜúĎÖĀîĊĚÙŠćÿĉîÙšćĒúąïøĉÖćø ÝćÖךĂêÖúÜĒúÖđðúĊę÷îìĊęÿćöćøëĔßšÿĉìíĉĕéšđÖĉî ðŘ ÿčìíĉ

งบการเงินเฉพาะ ของบริษัท

2555

2554

2555

2554

5,,8 ,82,225

8,78,8 ,8,5 2,78,0

5,,8 

8,78,8 

0,8,720 7,508, 25,50,57

,0,720 ,,008 8,85,7

0,8,720 ,8,5 20,55,5

,0,720 ,20,8 2,7,57

,,20

2,5,27

,78,20

,5,85

,,20

,,0

,78,20

8,87,25

è üĆîìĊę íĆîüćÙö 2555 Ēúą 255 öĎúÙŠć×ĂÜÿčìíĉìĊęÝąĕéšøĆïÿĉîÙšćĒúąïøĉÖćøÝćÖךĂêÖúÜĒúÖđðúĊę÷îìĊęÿćöćøëĔßšÿĉìíĉ ĕéšđÖĉî ðŘ öĊÝĞćîüîøüö .2 úšćîïćì ÿĉìíĉìĊęĕéšîĊĚđÖĉéÝćÖïøĉþĆìĒúÖđðúĊę÷îøć÷ĕéšÙŠćēÛþèćÖĆïÙĂîēéöĉđîĊ÷ö àċęÜïøĉþĆìÝą ĕéšøĆïēĂîÖøøöÿĉìíĉĝĔîĕêøöćÿ 2 ðŘ 255 öĎúÙŠć÷čêĉíøøö×ĂÜÙĂîēéöĉđîĊ÷ö øćÙć×ć÷ïüÖÙŠćĔߚ݊ć÷ìćÜêøÜĔîÖćøàČĚĂ è üĆîìĊę íĆîüćÙö 2555 öĊöĎúÙŠć .58 úšćîïćì 20. üÜđÜĉîÿĉîđßČęĂ è üĆîìĊę íĆîüćÙö 2555 Ēúą 255 ïøĉþìĆ ĒúąïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷öĊüÜđÜĉîÿĉîđßČĂę ÿĞćĀøĆïđÜĉîđïĉÖđÖĉîïĆâßĊ êĆüĜ đÜĉîÝŠć÷ ĀîĆÜÿČĂÙĞćĚ ðøąÖĆî ×ĂÜíîćÙćø ĒúąđÜĉîÖĎš÷Čöøą÷ąÿĆĚîÝćÖÿëćïĆîÖćøđÜĉîĀúć÷ĒĀŠÜÙÜđĀúČĂ éĆÜêŠĂĕðîĊĚ Ů3!ĉ/*Ģ-Ċ:!":ů งบการเงินรวม 2555

ÝĞćîüîüÜđÜĉîÿĉîđßČęĂ üÜđÜĉîÿĉîđßČęĂÙÜđĀúČĂ

7.50 70.2

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

2554

8.5 5.2

2555

2.50 0.27

2554

2. .

üÜđÜĉîÿĉîđßČęĂ 0 úšćîïćì öĊĀúĆÖìøĆó÷ŤÙĞĚ ćðøąÖĆîđðŨîđÜĉîúÜìčîĔîĂÿĆÜĀćøĉöìøĆó÷ŤêćöĀöć÷đĀêčךà ÿŠüîüÜđÜĉî ÿĉîđßČęĂìĊęđĀúČĂðúĂéõćøąÙĞĚćðøąÖĆî


116 21. đÝšćĀîĊĚêćöÿĆââćđߊćàČĚĂ ı ÿčìíĉ ÿĉîìøĆó÷ŤêćöÿĆââćđߊćàČĚĂ è üĆîìĊę íĆîüćÙö 2555 öĊéĆÜîĊĚ ĀîŠü÷ ïćì

งบการเงินรวม 2555

÷ćîóćĀîą ĀĆÖ ÙŠćđÿČęĂöøćÙćÿąÿö øćÙćêćöïĆâßĊÿčìíĉ

2554

578,72 ,2

55,

 

ÝĞćîüîđÜĉî×ĆĚîêĞęćìĊęêšĂÜÝŠć÷êćöÿĆââćđߊćàČĚĂ è üĆîìĊę íĆîüćÙö 2555 öĊéĆÜîĊĚ ïćì 2555

đÝšćĀîĊĚêćöÿĆââćđߊćàČĚĂ ÙøïÖĞćĀîéõć÷Ĕî ðŘ ÙøïÖĞćĀîéđÖĉî ðŘĒêŠĕöŠđÖĉî 5 ðŘ øüö ĀĆÖ éĂÖđïĊĚ÷øĂêĆéïĆâßĊ öĎúÙŠćðŦÝÝčïĆî×ĂÜđÝšćĀîĊĚêćöÿĆââćđߊćàČĚĂ ĀĆÖ ÿŠüîìĊęëċÜÖĞćĀîéßĞćøąõć÷Ĕî ðŘ đÝšćĀîĊĚêćöÿĆââćđߊćàČĚĂ ı ÿčìíĉ

5,72 8,0 520,07 7,0

02,70 5,72

2,8

2554

   

22. ÿĞćøĂÜĀîĊĚñúðøąē÷ßîŤóîĆÖÜćî Ļ ñúÖøąìïÝćÖÖćøđøĉęöĔßšîē÷ïć÷ÖćøïĆâßĊĔĀöŠìĊęöĊñúïĆÜÙĆïĔßšĔîðŘ 255 đøČęĂÜ ñúðøąē÷ßîŤóîĆÖÜćî àċęÜïøĉþĆìĕéšđúČĂÖ øĆïøĎšõćøąĀîĊĚÿĉîÿĞćĀøĆïñúðøąē÷ßîŤóîĆÖÜćî ĔîĂéĊêÝîëċÜüĆîìĊę íĆîüćÙö 255 ēé÷ðøĆïúéÖĆïÖĞćĕøÿąÿö è üĆîìĊę öÖøćÙö 255 ÝĞćîüî 8. úšćîïćì ÿĞćĀøĆïÜïÖćøđÜĉîøüö ĒúąÝĞćîüî 7. úšćîïćì ÿĞćĀøĆïÜïÖćøđÜĉîđÞóćą×ĂÜ ïøĉþĆì àċęÜđðŨîìćÜđúČĂÖìćÜĀîċęÜêćöךĂÖĞćĀîé×ĂÜöćêøåćîÖćøïĆâßĊ Ļ

ÿĞćĀøĆïðŘÿĉĚîÿčéüĆîìĊę íĆîüćÙö 2555 Ēúą 255 ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊøć÷ÖćøđðúĊę÷îĒðúÜ×ĂÜÿĞćøĂÜĀîĊĚÿĉî ñúðøąē÷ßîŤóîĆÖÜćîéĆÜêŠĂĕðîĊĚ ĀîŠü÷ ïćì

งบการเงินรวม 2555

÷ĂéÙÜđĀúČĂêšîÜüé ñúÖøąìï×ĂÜÖćøđðúĊę÷îĒðúÜîē÷ïć÷ÖćøïĆâßĊ đÖĊę÷üÖĆïñúðøąē÷ßîŤĔîĂéĊê×ĂÜóîĆÖÜćî ÷ĂéÙÜđĀúČĂêšîÜüéìĊęðøĆïðøčÜĒúšü êšîìčîðŦÝÝčïĆîøĆïøĎšđóĉęöđêĉöĔîÜïÖĞćĕø×ćéìčîđïĘéđÿøĘÝ ñúðøąē÷ßîŤóîĆÖÜćîìĊęÝćŠ ÷ ÷ĂéÙÜđĀúČĂÿĉĚîÜüé

,72,0 ,72,0 ,80,2 5,00

0,70,5

2554

 8,08,2 8,08,2 ,,8 ,72,0

งบการเงินเฉพาะ ของบริษัท 2555

8,72,8 8,72,8 ,28,20 28,00

,22,20

2554

 7,8,8 7,8,8 ,82,50 8,72,8


117 Ļ

ÙŠćĔߚ݊ć÷ñúðøąē÷ßîŤóîĆÖÜćîìĆĚÜĀöéìĊęøĆïøĎšĔîÜïÖĞćĕø×ćéìčîđïĘéđÿøĘÝ öĊéĆÜîĊĚ ĀîŠü÷ ïćì

งบการเงินรวม 2555

êšîìčîïøĉÖćøĔîðŦÝÝčïĆî êšîìčîìćÜÖćøđÜĉî øüö

,,58 ,07 ,80,2

งบการเงินเฉพาะ ของบริษัท

2554

2555

2554

,08,72 2, ,,8

,5 , ,28,20

00,0 282,5 ,82,50

23. ìčîđøČĂîĀčšî êćöøć÷ÜćîÖćøðøąßčöÿćöĆâñĎšëČĂĀčšî ðøąÝĞćðŘ 2555 đöČęĂüĆîìĊę 27 đöþć÷î 2555 ñĎšëČĂĀčšîöĊöêĉđðŨîđĂÖÞĆîìŤĂîčöĆêĉĔĀšđóĉęöìčî ÝéìąđïĊ÷î ÝćÖđéĉö 25 úšćîïćì đðŨî 75 úšćîïćì ēé÷ÖćøĂĂÖĀčšîÿćöĆâÝĞćîüî 50 úšćîĀčšî Āčšîúą ïćì đðŨîđÜĉî 50 úšćîïćì đóČęĂøĂÜøĆïÖćøÝŠć÷ĀčšîðŦîñú ïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îđóĉęöìčîÖĆïÖøąìøüÜóćèĉß÷ŤĒúšüđöČęĂüĆîìĊę 0 óùþõćÙö 2555 24. đÜĉîðŦîñúÝŠć÷ ìĊęðøąßčööĊöêĉđðŨîđĂÖÞĆîìŤĂîčöĆêĉĔĀšÝŠć÷đÜĉîðŦîñúÝćÖÜïÖćøđÜĉîđÞóćą×ĂÜïøĉþĆìĔĀšĒÖŠñĎšëČĂĀčšî éĆÜîĊĚ การประชุม สามัญผู้ถือหุ้น / คณะกรรมการ ประชุมวันที่

ÙøĆĚÜìĊę 2555 ñĎšëČĂĀčšî

27 đö.÷. 55

ÙøĆĚÜìĊę 2555 8 ÿ.Ù. 55 ÙèąÖøøöÖćø

ÙøĆĚÜìĊę 255 22 đö.÷. 5 ñĎšëČĂĀčšî

ÙøĆĚÜìĊę 5255 8 ó.÷. 5 ÙèąÖøøöÖćø

เงินปันผล ประจําปี

ประเภท การจ่าย

อัตราหุ้นละ (บาท)

255

đÜĉîðŦîñú ĀčšîðŦîñú øüö đÜĉîðŦîñú

0.27 0.0 0.7 0.20

,7,70 2,,000 ,,5 2,,000 8,7,2 ,,72 7,8,5

22 ó.Ù. 55 22 ó.Ù. 55

đÜĉîðŦîñú

0.25

,2,750 2,,000

0 ó.Ù. 5

đÜĉîðŦîñú

0.25

,2,750 2,,000

 í.Ù. 5

øąĀüŠćÜÖćú 2555 255 øąĀüŠćÜÖćú 255

จํานวนเงิน (บาท)

จํานวนหุ้น (หุ้น)

วันที่จ่าย เงินปันผล

7 Ö.÷. 55

25. ÿĞćøĂÜêćöÖãĀöć÷ êćöóøąøćßïĆââĆêïĉ øĉþìĆ öĀćßîÝĞćÖĆé ó.ý. 255 ïøĉþìĆ êšĂÜÝĆéÿøøÖĞćĕøÿčìíĉðøąÝĞćðŘđðŨîđÜĉîÿĞćøĂÜĕöŠîĂš ÷ÖüŠćøšĂ÷úąĀšć×ĂÜ ÖĞćĕøÿčìíĉðøąÝĞćðŘÿìč íĉÝćÖ×ćéìčîÿąÿö÷Ööć ëšćöĊ ÝîÖüŠćđÜĉîÿĞćøĂÜîĊÝĚ ąöĊĕöŠîĂš ÷ÖüŠćøšĂ÷úąÿĉï×ĂÜìčîÝéìąđïĊ÷îđÜĉîÿĞćøĂÜ îĊĚÝąĕöŠÿćöćøëîĞćĕðÝŠć÷đðŨîđÜĉîðŦîñúĕéš Ĕîĕêøöćÿ 2 ðŘ 2555 ïøĉþĆìÝĆéÿøøÖĞćĕøÿčìíĉđðŨîÿĞćøĂÜêćöÖãĀöć÷ÝĞćîüî 5.00 úšćîïćì đóČęĂĔĀšÿĂéÙúšĂÜÖĆïÖćøđóĉęöìčî ÝéìąđïĊ÷î


118 26. øć÷ĕéšÝćÖÖćøĔĀšïøĉÖćø øć÷ĕéšÝćÖÖćøïøĉÖćøÿĞćĀøĆïðŘÿĉĚîÿčéüĆîìĊę íĆîüćÙö 2555 Ēúą 255 ÿŠüîĀîċęÜđðŨîøć÷ĕéšìĊęđÖĉéÝćÖÖćøĒúÖđðúĊę÷îÿĉîÙšć ĀøČĂïøĉÖćø éĆÜîĊĚ ĀîŠü÷ úšćîïćì

ÜïÖćøđÜĉîøüö ÜïÖćøđÜĉîđÞóćą×ĂÜïøĉþĆì

2555

2554

.8 .08

25.7 8.20

27. øć÷ĕéšĂČęî Ů3!ĉ/*Ģ-Ċ:!":ů งบการเงินรวม

2555

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555

. 2.7 2.7 .8 .

-9"+:* :+ ĉ:D$?L53!=M229*82A +:*HĊ ĉ:"+< :+ -9"+:* :+3!=M2<! Ċ:!:! 5?L!J +/)

งบการเงินเฉพาะ ของบริษัท

0.7 2.55 .25 .5

2554

2.00 7.0 2.7 2.7 5.

0. 7. .78 0.2

28. ÙŠćĔߚ݊ć÷êćöúĆÖþèą øć÷ÖćøÙŠćĔߚ݊ć÷êćöúĆÖþèąìĊęÿĞćÙĆâĕéšĒÖŠ ĀîŠü÷ ïćì

งบการเงินรวม 2555

ÙŠćđߊćĒúąÙŠćïøĉÖćø ÙŠćđߊćēÙøÜðŜć÷ēÛþèć êšîìčîĂČęî đÜĉîđéČĂîĒúąñúðøąē÷ßîŤĂČęî×ĂÜóîĆÖÜćî ÙŠćđÿČęĂöøćÙćĒúąÙŠćêĆéÝĞćĀîŠć÷ ÙŠćÿŠÜđÿøĉöÖćø×ć÷ ÙŠćÿćíćøèĎðēõÙ ÙŠćđñČęĂĀîĊĚÿÜÿĆ÷ÝąÿĎâĒúąĀîĊĚÿĎâ ÙŠćđïĊĚ÷ðøąßčöĒúąÙŠćêĂïĒìîÖøøöÖćø ÙŠćìĊęðøċÖþćÝŠć÷úŠüÜĀîšćĒúąÙŠćĔߚ݊ć÷ÝćÖ ēÙøÜÖćøðŜć÷ēÛþèćêĆéÝŠć÷ ×ćéìčîÝćÖÖćøéšĂ÷ÙŠć×ĂÜđÜĉîúÜìčî ×ćéìčîÝćÖÖćøéšĂ÷ÙŠć×ĂÜĂčðÖøèŤĕêøüĉßĆęî ĂČęîė

2554

งบการเงินเฉพาะ ของบริษัท 2555

2554

7,8,25 0,8, 82,28,2 0,88,02 ,88,757 ,80,2 ,78,70 2,,75 2,0,000

7,,8 7,0,02 2,70,20 7,5,8 5,7,0 5,7,02 2,,0 5,80,28 2,20,000

27,80,7 0,8, ,25,57 7,82,20 7,8,07 28,52,5 2,7,0 ,705,5 2,0,000

27,0,80 7,0,02 5,82,7 5,0,0 0,7, 2,72, 2,2,70 ,,875 2,20,000

0,5,70 2,27,77 20,58,7

,,8  22,2,0

  5,05,7

 2,70 7,8,8


119 29. õćþĊđÜĉîĕéš Ů3!ĉ/*Ģ-Ċ:!":ů งบการเงินรวม

2555

ÖĞćĕøÿčìíĉĀúĆÜõćþĊđÜĉîĕéš õćþĊđÜĉîĕéš ÖĞćĕøÿčìíĉÖŠĂîõćþĊđÜĉîĕéš ïüÖ øć÷ÖćøìĊęêšĂÜïüÖÖúĆïêćöðøąöüúøĆþãćÖø ĀĆÖ øć÷ĕéšìĊęĕöŠêšĂÜîĞćöćÙĞćîüèõćþĊđÜĉîĕéš ÖĞćĕøÿčìíĉìćÜõćþĊ õćþĊđÜĉîĕéš ĂĆêøćøšĂ÷úą 2

õćþĊđÜĉîĕéš ĂĆêøćøšĂ÷úą 25

õćþĊđÜĉîĕéš ĂĆêøćøšĂ÷úą 0

งบการเงินเฉพาะ ของบริษัท

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555

2554

.07 .72 80.7 .7 .07

8.

7.2 . .5 20. .77

2.5

.52 27.52 22.0 . 08.57

.

78.55 .25 0.80 . 0.

2.50

.72  .72

 2.50 . .

27.52  27.52

 2.50 8.75 .25

30. ÖĂÜìčîÿĞćøĂÜđúĊĚ÷ÜßĊó đöČĂę üĆîìĊę 2 öĉëîč ć÷î 258 ïøĉþìĆ ĒúąïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ ĒúąóîĆÖÜćî×ĂÜïøĉþìĆ ĒúąïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ĕéšøüŠ öÖĆîÝĆéêĆÜĚ ÖĂÜìčîÿĞćøĂÜđúĊ÷Ě ÜßĊó ×ċîĚ õć÷ĔêšÖćøĂîčöêĆ Ýĉ ćÖÖøąìøüÜÖćøÙúĆÜêćöóøąøćßïĆââĆêÖĉ ĂÜìčîÿĞćøĂÜđúĊ÷Ě ÜßĊó ó.ý. 250 àċÜę ðøąÖĂïéšü÷đÜĉîìĊóę îĆÖÜćî ÝŠć÷ÿąÿöĒúąđÜĉîìĊęïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÝŠć÷ÿöìïĔĀšĔîĂĆêøćøšĂ÷úą 2 5 ×ĂÜđÜĉîđéČĂî ĒúąÝąÝŠć÷ĔĀšÖĆïóîĆÖÜćîĔîÖøèĊìĊę ĂĂÖÝćÖÜćîêćöøąđïĊ÷ïüŠćéšü÷ÖĂÜìčî×ĂÜïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ÖĂÜìčîÿĞćøĂÜđúĊĚ÷ÜßĊóîĊĚïøĉĀćøÝĆéÖćøēé÷ïøĉþĆìĀúĆÖìøĆó÷Ť ÝĆéÖćøÖĂÜìčîøüö Ă÷čí÷ć ÝĞćÖĆé ĔîøąĀüŠćÜðŘÿîĉĚ ÿčéüĆîìĊę íĆîüćÙö 2555 Ēúą 255 ïøĉþìĆ ĒúąïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ĕéšÝćŠ ÷ÿöìïÖĂÜìčîĄ đðŨîÝĞćîüîđÜĉî .77 úšćîïćì Ēúą .00 úšćîïćì êćöúĞćéĆï ÜïÖćøđÜĉîđÞóćą×ĂÜïøĉþĆì .52 úšćîïćì Ēúą 0.8 úšćîïćì êćöúĞćéĆï

31. ēÙøÜÖćøøŠüöúÜìčîøąĀüŠćÜîć÷ÝšćÜĒúąúĎÖÝšćÜ &+*1

đöČĂę üĆîìĊę ÖøÖãćÙö 255 ïøĉþìĆ ĕéšúÜîćöĔîïĆîìċÖךĂêÖúÜēÙøÜÖćøøŠüöúÜìčîøąĀüŠćÜîć÷ÝšćÜĒúąúĎÖÝšćÜ &+I1 ÖĆïóîĆÖÜćî øąéĆïñĎšïøĉĀćø×ĂÜïøĉþĆì Ăć÷čēÙøÜÖćøöĊÖĞćĀîé ðŘ îĆïÝćÖüĆîìĊę ÖøÖãćÙö 255 ëċÜüĆîìĊę ÖøÖãćÙö 255 ÿöćßĉÖ ēÙøÜÖćø &+I1 ÝąêšĂÜÝŠć÷đÜĉîÿöìïđðŨîÝĞćîüîĕöŠđÖĉîøšĂ÷úą 5 ×ĂÜđÜĉîđéČĂîĔîüĆîìĊęìĊęĕéšÖĞćĀîéĕüšĔîēÙøÜÖćøìčÖđéČĂî ēé÷öĊ ïøĉþĆìĀúĆÖìøĆó÷Ť ôŗúúĉð ðøąđìýĕì÷ ÝĞćÖĆé öĀćßî đðŨîêĆüĒìîéĞćđîĉîÖćø ĒúąÝąĕéšøĆïđÜĉîÿöìïÝćÖïøĉþĆìđðŨîÝĞćîüî øšĂ÷úą 80 ×ĂÜđÜĉîìĊęĀĆÖÝćÖñĎšđךćøŠüöēÙøÜÖćøìčÖđéČĂî đÜĉîÿöìïÝćÖÿöćßĉÖĒúąÝćÖïøĉþĆìÝąîĞćĕðàČĚĂĀčšî×ĂÜ M"$0 àċęÜĂ÷ĎŠ ĔîêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ĔîüĆîìĊęìĊęÖĞćĀîéĕüš ĔîøąĀüŠćÜðŘÿĉĚîÿčéüĆîìĊę íĆîüćÙö 2555 Ēúą 255 ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĕéšÝŠć÷ÿöìïēÙøÜÖćøđðŨîÝĞćîüîđÜĉî .07 úšćîïćì Ēúą 0. úšćîïćì êćöúĞćéĆï ÜïÖćøđÜĉîđÞóćą×ĂÜïøĉþĆì ÝĞćîüî 0. úšćîïćì Ēúą 0.7 úšćîïćì êćöúĞćéĆï


120 32. Öćøđðŗéđñ÷đÙøČęĂÜöČĂìćÜÖćøđÜĉî ÿĉîìøĆó÷ŤìćÜÖćøđÜĉîĒúąĀîĊĚÿĉîìćÜÖćøđÜĉîìĊęöĊĂ÷ĎŠĔîÜïĒÿéÜåćîąÖćøđÜĉîĕéšøüöđÜĉîÿéĒúąøć÷ÖćøđìĊ÷ïđìŠćđÜĉîÿé đÜĉîòćÖ íîćÙćøìĊęöĊךĂÝĞćÖĆéĔîÖćøĔßš úĎÖĀîĊĚÖćøÙšć úĎÖĀîĊĚĂČęî đÜĉîĔĀšÖĎš÷Čö đÜĉîúÜìčî đÝšćĀîĊĚÖćøÙšć đÝšćĀîĊĚĂČęîĒúąđÜĉîÖĎš÷Čö îē÷ïć÷Öćø ïĆâßĊÿĞćĀøĆïÖćøïĆîìċÖĒúąÖćøüĆéöĎúÙŠć×ĂÜøć÷ÖćøđĀúŠćîĊĚĕéšđðŗéđñ÷ĕüšĔîîē÷ïć÷ÖćøïĆâßĊìĊęđÖĊę÷üךĂÜĔîĀöć÷đĀêčðøąÖĂï ÜïÖćøđÜĉîךà ÙüćöđÿĊę÷ÜéšćîÿõćóÙúŠĂÜ ÙüćöđÿĊę÷ÜéšćîÿõćóÙúŠĂÜđÖĉéÝćÖÙüćöđðŨîĕðĕéšìĊęúĎÖÙšćĂćÝÝąĕöŠÿćöćøëÝŠć÷ßĞćøąĀîĊĚĔĀšĒÖŠïøĉþĆìĕéšõć÷ĔîÖĞćĀîéđüúćēé÷ ðÖêĉ×ĂÜÖćøÙšć đóČęĂÝĆéÖćøÙüćöđÿĊę÷ÜîĊĚ ïøĉþĆìĕéšðøąđöĉîÙüćöÿćöćøëìćÜÖćøđÜĉî×ĂÜúĎÖÙšćđðŨîøą÷ąė ÙüćöđÿĊę÷ÜéšćîÖćøĔĀšÿĉîđßČęĂ ÙüćöđÿĊę÷ÜéšćîÖćøĔĀšÿĉîđßČęĂĀöć÷ëċÜÙüćöđÿĊę÷ÜìĊęÙĎŠÿĆââćĕöŠðäĉïĆêĉêćöךĂÖĞćĀîéĔîÿĆââćàċęÜÖŠĂĔĀšđÖĉéÙüćöđÿĊ÷Āć÷ìćÜ ÖćøđÜĉîĒÖŠïøĉþìĆ ñĎïš øĉĀćøđßČĂę üŠćïøĉþìĆ ĕöŠöÙĊ üćöđÿĊ÷ę ÜìĊđę ðŨîÿćøąÿĞćÙĆâìćÜéšćîÿĉîđßČĂę ÖĆïïøĉþìĆ ĔéïøĉþìĆ ĀîċÜę ĀøČĂÖúčöŠ ×ĂÜïøĉþìĆ đîČęĂÜÝćÖïøĉþĆìöĊúĎÖÙšćÝĞćîüîöćÖ ÙüćöđÿĊę÷ÜéšćîĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷ ÙüćöđÿĊę÷ÜéšćîĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷ ÙČĂÙüćöđÿĊę÷ÜìĊęöĎúÙŠć×ĂÜđÙøČęĂÜöČĂìćÜÖćøđÜĉîđðúĊę÷îĒðúÜĕðđîČęĂÜÝćÖÖćøđðúĊę÷îĒðúÜĂĆêøć éĂÖđïĊĚ÷Ĕîêúćé ÿĉîìøĆó÷ŤìćÜÖćøđÜĉîìĊęöĊÿćøąÿĞćÙĆâÿćöćøëÝĆéðøąđõìêćöĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷ĕéš éĆÜîĊĚ ĀîŠü÷ ïćì

งบการเงินรวม มีอัตรา ดอกเบี้ยลอยตัว

ÿĉîìøĆó÷ŤìćÜÖćøđÜĉî đÜĉîÿéĒúąøć÷ÖćøđìĊ÷ïđìŠćđÜĉîÿé đÜĉîúÜìčîßĆęüÙøćü đÜĉîĔĀšÖĎš÷ČöĒÖŠïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜ đÜĉîòćÖíîćÙćøìĊęöĊךĂÝĞćÖĆéĔîÖćøĔßš

2,,778 5,000 ,52,05

31 ธันวาคม 2555 มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย

 2,000,000 

858,7 7,0, 

รวม

22,502,5 ,0, 5,000 ,52,05 ĀîŠü÷ ïćì

งบการเงินรวม มีอัตรา ดอกเบี้ยลอยตัว

ÿĉîìøĆó÷ŤìćÜÖćøđÜĉî đÜĉîÿéĒúąøć÷ÖćøđìĊ÷ïđìŠćđÜĉîÿé đÜĉîúÜìčîßĆęüÙøćü đÜĉîĔĀšÖĎš÷ČöĒÖŠïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜ đÜĉîòćÖíîćÙćøìĊęöĊךĂÝĞćÖĆéĔîÖćøĔßš

27,8,72 5,000 5,5,77

31 ธันวาคม 2554 มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย

  

2,8,0 8,7,2 

รวม

220,0,2 8,7,2 5,000 5,5,77


121 ĀîŠü÷ ïćì

งบการเงินเฉพาะของบริษัท มีอัตรา ดอกเบี้ยลอยตัว

ÿĉîìøĆó÷ŤìćÜÖćøđÜĉî đÜĉîÿéĒúąøć÷ÖćøđìĊ÷ïđìŠćđÜĉîÿé đÜĉîúÜìčîßĆęüÙøćü đÜĉîĔĀšÖĎš÷ČöĒÖŠïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜ đÜĉîòćÖíîćÙćøìĊęöĊךĂÝĞćÖĆéĔîÖćøĔßš

77,00,8 5,000 2,52,05

31 ธันวาคม 2555 มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย

 2,000,000 

82,550 7,0, 

รวม

77,82,7 ,0, 5,000 2,52,05 ĀîŠü÷ ïćì

งบการเงินเฉพาะของบริษัท มีอัตรา ดอกเบี้ยลอยตัว

ÿĉîìøĆó÷ŤìćÜÖćøđÜĉî đÜĉîÿéĒúąøć÷ÖćøđìĊ÷ïđìŠćđÜĉîÿé đÜĉîúÜìčîßĆęüÙøćü đÜĉîĔĀšÖĎš÷ČöĒÖŠïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜ đÜĉîòćÖíîćÙćøìĊęöĊךĂÝĞćÖĆéĔîÖćøĔßš

5,82,578 5,000 2,,77

31 ธันวาคม 2554 มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย

  

2,5,078 ,20,0 

รวม

55,8,5 ,20,0 5,000 2,,77

ÿĉîìøĆó÷ŤìćÜÖćøđÜĉîĒúąüĆîìĊęÙøïÖĞćĀîé×ĂÜđÙøČęĂÜöČĂìćÜÖćøđÜĉî îĆïÝćÖüĆîìĊęĔîÜïĒÿéÜåćîąÖćøđÜĉî è üĆîìĊę íĆîüćÙö 2555 Ēúą 255 öĊéĆÜêŠĂĕðîĊĚ ĀîŠü÷ ïćì

งบการเงินรวม เมื่อทวงถาม

ÿĉîìøĆó÷ŤìćÜÖćøđÜĉî đÜĉîÿéĒúąøć÷ÖćøđìĊ÷ïđìŠćđÜĉîÿé đÜĉîúÜìčîßĆęüÙøćü đÜĉîĔĀšÖĎš÷ČöĒÖŠïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜ đÜĉîòćÖíîćÙćøìĊęöĊךĂÝĞćÖĆéĔîÖćøĔßš

,827,700 7,0, 5,000 

31 ธันวาคม 2555 1 - 6 เดือน 7 - 12 เดือน

88,7,75 2,000,000 ,52,05

  

รวม

22,502,5 ,0, 5,000 ,52,05

อัตราดอกเบี้ย

0.75 2.0 .50 8.25 .0 2.5 ĀîŠü÷ ïćì

งบการเงินรวม เมื่อทวงถาม

ÿĉîìøĆó÷ŤìćÜÖćøđÜĉî đÜĉîÿéĒúąøć÷ÖćøđìĊ÷ïđìŠćđÜĉîÿé đÜĉîúÜìčîßĆęüÙøćü đÜĉîĔĀšÖĎš÷ČöĒÖŠïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜ đÜĉîòćÖíîćÙćøìĊęöĊךĂÝĞćÖĆéĔîÖćøĔßš

31 ธันวาคม 2554 1 - 6 เดือน 7 - 12 เดือน

,7,07 08,2,5 8,7,2 5,000  5,5,77

  

รวม

220,0,2 8,7,2 5,000 5,5,77

อัตราดอกเบี้ย

0.752.0 8.25 .00.0


122 ĀîŠü÷ ïćì

งบการเงินเฉพาะของบริษัท เมื่อทวงถาม

ÿĉîìøĆó÷ŤìćÜÖćøđÜĉî đÜĉîÿéĒúąøć÷ÖćøđìĊ÷ïđìŠćđÜĉîÿé đÜĉîúÜìčîßĆęüÙøćü đÜĉîĔĀšÖĎš÷ČöĒÖŠïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜ đÜĉîòćÖíîćÙćøìĊęöĊךĂÝĞćÖĆéĔîÖćøĔßš

0,8,5 7,0, 5,000 

31 ธันวาคม 2555 1 - 6 เดือน 7 - 12 เดือน

7,7,08 2,000,000 2,52,05

  

รวม

77,82,7 ,0, 5,000 2,52,05

อัตราดอกเบี้ย

0.75 2.0 .50 8.25 .0 2.5 ĀîŠü÷ ïćì

งบการเงินเฉพาะของบริษัท เมื่อทวงถาม

ÿĉîìøĆó÷ŤìćÜÖćøđÜĉî đÜĉîÿéĒúąøć÷ÖćøđìĊ÷ïđìŠćđÜĉîÿé đÜĉîúÜìčîßĆęüÙøćü đÜĉîĔĀšÖĎš÷ČöĒÖŠïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜ đÜĉîòćÖíîćÙćøìĊęöĊךĂÝĞćÖĆéĔîÖćøĔßš

,,0 ,20,0 5,000 

31 ธันวาคม 2554 1 - 6 เดือน 7 - 12 เดือน

8,7,5  2,,77

  

รวม

55,8,5 ,20,0 5,000 2,,77

อัตราดอกเบี้ย

0.75 2.0 8.25 .00 .0

öĎúÙŠć÷čêĉíøøö×ĂÜđÙøČęĂÜöČĂìćÜÖćøđÜĉî öĎúÙŠć÷čêíĉ øøö Āöć÷ëċÜ ÝĞćîüîđÜĉîìĊñę àšĎ ĂČĚ ĒúąñĎך ć÷êÖúÜĒúÖđðúĊ÷ę îđÙøČĂę ÜöČĂìćÜÖćøđÜĉîÖĆîĔî×èąìĊìę ÜĆĚ ÿĂÜòść÷ öĊÙüćöøĂïøĎš ĒúąđêĘöĔÝĔîÖćøĒúÖđðúĊę÷î ĒúąÿćöćøëêŠĂøĂÜøćÙćÖĆîĕéšĂ÷ŠćÜđðŨîĂĉÿøąĔîúĆÖþèą×ĂÜñĎšìĊęĕöŠöĊÙüćöđÖĊę÷üךĂÜÖĆî öĎúÙŠć ÷čêĉíøøöĕéšöćÝćÖøćÙćêúćéìĊęÖĞćĀîéĀøČĂÖøąĒÿđÜĉîÿéÙĉéúé ïøĉþĆìĔßšüĉíĊÖćøĒúąÿööêĉåćîéĆÜêŠĂĕðîĊĚĔîÖćøðøąöćèöĎúÙŠć÷čêĉíøøö×ĂÜđÙøČęĂÜöČĂìćÜÖćøđÜĉî Ļ

đÜĉîÿéĒúąøć÷ÖćøđìĊ÷ïđìŠćđÜĉîÿé đÜĉîúÜìčîßĆęüÙøćü đÜĉîòćÖìĊęöĊךĂÝĞćÖĆéĔîÖćøĔßšĒúąúĎÖĀîĊĚÖćøÙšć öĊøćÙćêćöïĆâßĊ ĔÖúšđÙĊ÷ÜÖĆïöĎúÙŠć÷čêĉíøøö đîČęĂÜÝćÖđÙøČęĂÜöČĂìćÜÖćøđÜĉîđĀúŠćîĊĚÝąÙøïÖĞćĀîéĔîøą÷ąđüúćĂĆîÿĆĚî

Ļ

đÜĉîĔĀšÖĎš÷öČ ĒÖŠïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜìĊęöĊĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷đðŨîĂĆêøćìšĂÜêúćéöĊøćÙćêćöïĆâßĊĔÖúšđÙĊ÷ÜÖĆïöĎúÙŠć÷čêĉíøøö

Ļ

đÝšćĀîĊĚÖćøÙšćöĊøćÙćêćöïĆâßĊ×ĂÜĀîĊĚÿĉîìćÜÖćøđÜĉîĔÖúšđÙĊ÷ÜÖĆïöĎúÙŠć÷čêĉíøøöđîČęĂÜÝćÖđÙøČęĂÜöČĂìćÜÖćøđÜĉîîĊĚÝąÙøï ÖĞćĀîéĔîøą÷ąđüúćĂĆîÿĆĚî

33. õćøąñĎÖóĆî è üĆîìĊę íĆîüćÙö 2555 ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊõćøąñĎÖóĆîéĆÜêŠĂĕðîĊĚ õćøąñĎÖóĆîÖĆïïčÙÙúõć÷îĂÖ . ïøĉþìĆ ĒúąïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷öĊÿâ Ć âćđߊćÖĆïĀîŠü÷ÜćîøćßÖćø ÿĞćĀøĆïÿëćîìĊêę ÜĆĚ ðŜć÷ēÛþèćĒúąÖćøĔßšĕôôŜćđðŨîÝĞćîüîđÜĉîøüö ðøąöćè 27.8 úšćîïćì ÜïđÞóćą×ĂÜïøĉþìĆ .2 úšćîïćì ïøĉþìĆ ĒúąïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ĕéšïîĆ ìċÖÙŠćđߊćÙšćÜÝŠć÷êćöõćøą ñĎÖóĆîîĊĚêćöøą÷ąđüúćìĊęđߊćēé÷ÙøïëšüîĒúšü ēé÷öĊíîćÙćøĂĂÖĀîĆÜÿČĂÙĞĚćðøąÖĆîÿĞćĀøĆïÿĆââćéĆÜÖúŠćü


123 .2 ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊõćøąñĎÖóĆîêćöÿĆââćđߊćĒúąÿĆââćïøĉÖćøøą÷ą÷ćü àċęÜÿŠüîĔĀâŠđÖĊę÷üđîČęĂÜÖĆïÖćøđߊćÿëćîìĊę đóČęĂĔßšĔîÖćøēÛþèć ēé÷öĊÙŠćđߊćĒúąÙŠćïøĉÖćøìĊęêšĂÜÝŠć÷éĆÜîĊĚ ĀîŠü÷ úšćîïćì

ปี

255 2557 250 êĆĚÜĒêŠ 25

øüö

งบการเงินรวม

2.25 22.0 2.5 2.00

งบการเงินเฉพาะ ของบริษัท

8.2 28.7 2.0

ēé÷öĊđÜČęĂîĕ×ìĊęÿĞćÙĆâéĆÜîĊĚ Ļ ÝŠć÷ßĞćøąÙŠćïøĉÖćøđðŨîøć÷đéČĂî ĒúąöĊđÜĉîöĆéÝĞćúŠüÜĀîšć đéČĂî àċęÜݹ݊ć÷ÙČîđöČęĂ÷ÖđúĉÖÿĆââć Ļ öĊÿĉìíĉêŠĂĂć÷čÿĆââćĕéšìčÖ ðŘ àċęÜøćÙćÝąðøĆïêćöêúćéĔî×èąîĆĚî . ïøĉþĆìöĊõćøąñĎÖóĆîêćöÿĆéÿŠüîÖćøëČĂĀčšîĔîïøĉþĆìøŠüö êćöÿĆââć×ć÷ÝĂ -&D Screen ×ĂÜïøĉþĆì đìÙ Ăą účÙ ÝĞćÖĆé ïøĉþĆìøŠüö àċęÜöĊöĎúÙŠć×ć÷êćöÿĆââć ÝĞćîüî 7 úšćîïćì øĆïßĞćøąđðŨîđÜĉî ÝĞćîüî .50 úšćîïćì ĒúąđðŨîÿĉìíĉÖćø ēÛþèćïîÝĂ -&D Screen ÝĞćîüî 27.50 úšćîïćì öĊõćøąñĎÖóĆî ðŘ ìĊęïøĉþĆìøŠüöêšĂÜðäĉïĆêĉêćöđÜČęĂîĕ×ĔîÿĆââć đߊî ÖćøÝĆéÖćøéĎĒúÖćøïĞćøčÜøĆÖþćĂčðÖøèŤ ēé÷ïøĉþĆìÝąøĆïñĉéßĂïĔîÙŠćđÿĊ÷Āć÷ ëšćöĊ àċęÜõćøąñĎÖóĆîéĆÜÖúŠćüÝąÿĉĚî ÿčéúÜĔîüĆîìĊę íĆîüćÙö 2555 . đöČęĂüĆîìĊę 22 íĆîüćÙö 25 ïøĉþĆì ÙĞĚćðøąÖĆîÖćøßĞćøąĀîĊĚ×ĂÜïøĉþĆì ĒúîéĊĚ éĊđüúúĂðđöšîìŤ ÝĞćÖĆé àċęÜđðŨîïøĉþĆìøŠüö ÖĆï íîćÙćøĒĀŠÜĀîċęÜ üÜđÜĉî 8 úšćîïćì Ēúą ïøĉþĆì ĒúîéĊĚ éĊđüúúĂðđöšîìŤ ÝĞćÖĆé ÙĞĚćðøąÖĆîÖćøßĞćøąĀîĊĚ×ĂÜïøĉþĆìĒúą ĀøČĂ ïøĉþĆì ĕéĂĉÝĉ ÙĂøŤðĂđøßĆęî ÝĞćÖĆé öĀćßî ĒúąĀøČĂ ïøĉþĆì ĒúîéĊĚ ēăö ðøąđìýĕì÷ ÝĞćÖĆé ÖĆïíîćÙćøĒĀŠÜĀîċęÜ üÜđÜĉî 7 úšćîïćì àċęÜ è üĆîìĊę íĆîüćÙö 2555 ïøĉþĆìöĊõćøąÙĞĚćðøąÖĆîĀîĊĚÿĉî×ĂÜïøĉþĆì ĒúîéĊĚ éĊđüúúĂðđöšîìŤ ÝĞćÖĆé êćöÿĆéÿŠüîÖćøëČĂĀčšîÝĞćîüî .8 úšćîïćì 34. ךĂóĉóćììćÜÖãĀöć÷ ĔîðŘ 2552 ýćúßĆĚîêšîĕéšóĉóćÖþćĔĀšïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÝŠć÷ÙŠćđÿĊ÷Āć÷ĔîÙéĊÙüćöÖĆïÙĎŠÙšćøć÷ĀîċęÜ đîČęĂÜÝćÖÙĎŠÙšćøć÷éĆÜÖúŠćüöĊÖćøôŜĂÜ đøĊ÷ÖøšĂÜÙŠćđÿĊ÷Āć÷ đóČęĂĔĀšïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÝŠć÷ßĞćøąÙŠćÝšćÜìĞć×ĂÜ ÙŠćđߊćÿČęĂēÛþèćĒúąÙŠćđÿĊ÷Āć÷ÝĞćîüîđÜĉîøüöðøąöćè 7.55 úšćîïćì àċęÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĕéšïĆîìċÖÙŠćđÿĊ÷Āć÷éĆÜÖúŠćüđðŨîÝĞćîüî 5.8 úšćîïćì đðŨîøć÷ÝŠć÷ĒúšüĔîðŘ 25 ĒúąêĆĚÜĒêŠĕêøöćÿ ðŘ 255 đðŨîêšîöć ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĕéšïĆîìċÖÙŠćđÿĊ÷Āć÷øüöéĂÖđïĊĚ÷ìĊęÙćéüŠćÝąßĞćøąđóĉęöđêĉöøüöđðŨîÝĞćîüîđÜĉî 5.7 úšćîïćì ñĎšïøĉĀćø×ĂÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷đßČęĂüŠćđðŨîÝĞćîüîđÜĉîìĊęđóĊ÷ÜóĂĒúšü ×èąîĊĚïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĕéš÷ČęîĂčìíøèŤÙĞćêĆéÿĉî×ĂÜýćúßĆĚîêšî ÙéĊÙüćö éĆÜÖúŠćüÖĞćúĆÜĂ÷ĎŠøąĀüŠćÜÖćøóĉÝćøèć×ĂÜýćúĂčìíøèŤ ēé÷ïøĉþĆì÷ŠĂ÷üćÜĀîĆÜÿČĂÙĞĚćðøąÖĆîÝćÖíîćÙćøÝĞćîüî .5 úšćî ïćì ĕüšÖĆïýćúĂčìíøèŤ è üĆîìĊę íĆîüćÙö 2555 Ēúą 255 ĀîĊĚÿĉîךćÜêšîĒÿéÜøć÷ÖćøĔîøć÷ÖćøđÝšćĀîĊĚÖćøÙšć ñĎšÙšćìĆęüĕð ÝĞćîüî .2 úšćîïćì Ēúą 0.5 úšćîïćì êćöúĞćéĆï ÿĞćĀøĆïÜïÖćøđÜĉîøüö àċęÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÙćéüŠćݹ݊ć÷ßĞćøąđÖĉîÖüŠćøą÷ąđüúć 2 đéČĂî


124 35. ÖćøÝĆéðøąđõìøć÷ÖćøïĆâßĊĔĀöŠ ïøĉþĆìĕéšÝĆéðøąđõìøć÷ÖćøïĆâßĊÙŠćÙüćöîĉ÷öĒúąÿŠüîúéÝćÖÖćøđóĉęöÿĆéÿŠüîÖćøëČĂĀčšîĔîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĔĀöŠđóČęĂĔĀšÜïÖćøđÜĉî øüöÿąìšĂîõćóåćîąÖćøđÜĉîđĀöćąÿö÷ĉęÜ×ċĚî ēé÷öĊñúÖøąìïêŠĂÜïĒÿéÜåćîąÖćøđÜĉîøüö è üĆîìĊę íĆîüćÙö 255 ĒêŠĕöŠöĊ ñúÖøąìïêŠĂÖĞćĕøÿčìíĉĒúąÖĞćĕøêŠĂĀčšîÿĞćĀøĆïðŘ 255 éĆÜîĊĚ งบแสดงฐานะการเงิน

ล้านบาท

ÿĉîìøĆó÷Ť ÿĉîìøĆó÷ŤĕöŠĀöčîđüĊ÷î ÙŠćÙüćöîĉ÷ö đóĉęö×ċĚî

.0

ÿŠüî×ĂÜñĎšëČĂĀčšî ĂÜÙŤðøąÖĂïĂČęî×ĂÜÿŠüî×ĂÜñĎšëČĂĀčšî đóĉęö×ċĚî

.0

ÙŠćÙüćöîĉ÷ö đÖĉéÝćÖÖćøàČĚĂïøĉþĆì öćÿđêĂøŤ ĒĂîéŤ öĂøŤ ÝĞćÖĆé ĔîÿĆéÿŠüîøšĂ÷úą 7.50 ÝćÖïøĉþĆìĒĀŠÜĀîċęÜĔîðŘ 257 36. ÖćøĂîčöĆêĉÜïÖćøđÜĉî ÜïÖćøđÜĉîîĊĚĕéšøĆïĂîčöĆêĉÝćÖÙèąÖøøöÖćø×ĂÜïøĉþĆìĒúšü đöČęĂüĆîìĊę 8 ÖčöõćóĆîíŤ 255


Contents 126

Message from Chairman of the Board of

167

Corporate Governance

Director

184

Internal Control

Message from Chairman of the Executive

185

Risk Factor

Committee

188

Management Discussion and Financial Analysis

128

Director and Management Team

196

Audit Committeeâ&#x20AC;&#x2122;s Report

137

General Information

197

The Board of Directorsâ&#x20AC;&#x2122; Responsibilities

138

Nature of Business

145

Shareholding & Organizational Structure

159

Connected Transaction

127

in Respect of the Financial Statements 200

Financial Statement


126

Message from the Chairman %FBS 4IBSFIPMEFST, 0verall economic of the past year, which was the :ear of the (olden Dragon, was outstanding. In many of the maKor events related to the global economy, including the changes of the leaders in many countries, the global economic slowdown that occurred relatively early and deep down to all economic groups, as well as the international institutes continued reducing economic growth. In 202, the world saw an intensive monetary policy phenomenon with many countries inKecting massive amounts of liquidity into the economy. Many economic analysts predicted that the year 20 will see a recovery in the economy of many countries. &ven the 6.S. that has been facing the ųscal cliff, it would make a return to conųdence and start to recover. &uro zone crisis will still persist. However, the economy will grow slightly in "sia, particularly $hina and "S&"/ will enKoy the growth as well as the economy of #3I$S that would return to growth again. For Thailand, the (olden Dragon year was the year with political stability and good economic resulting in the growth of the automotive industry which was noted by the order for new cars in the motor shows. In addition, a number of public sector proKects to correct and prevent the Ŵood and investment in infrastructure, would inKect more money, as well as the "&$ scheme that would alert all the "S&"/ countries and that will beneųt the economy, society and politics of the country. The year 202 is considered the golden year of M"$0 since it is the ųrst year we have enKoyed the highest business growth in 20 years with total revenue of 72. million #aht and a net proųt of .5 million #aht. It is the ųrst year we have been awarded with ij"sia’s 200 #est 6nder a #illion’ by Forbes magazine, and the ųrst year for the ij$ompany 1erformance "wards’ from Set "wards 202. "ll the "wards, I would like to share them with all employees as an encouragement due to your dedication and performance of everyone. For the year 20, M"$0 has prepared a strategic plan for years to support the launch of the "S&"/ &conomic $ommunity "&$ concerning the readiness of the personnel, capital and alliances. 8e believe that in the next years all "S&"/ countries will face strong competition and only the one who is ready will be more competitive. 3egarding the marketing plan, M"$0 has seen that the operation with customer’s satisfaction in view is a part for success, and the positive trend of the economy and the political will help M"$0 to reach the target easily. 0n behalf of the #oard, the management and every employee of Master "d 1lc $o., -td., we are all committed to working together to develop and promote a sustainable organization under the principles of good corporate governance so that the $ompany will have a sustainable growth. 0n behalf of the #oard, I wish to use this opportunity to thank all of you for the support and continuous cooperation with of the $ompany.

1PM. 4VC. -U. ,SJBOHTBL -PIBDIBMB $hairman of the #oard of Directors


127

Message from the Chairman of Executive Committee and Chief Executive OfďŹ cer %FBS 4IBSFIPMEFST. In 202, it is the 25th year of our operation. M"$0 is like a youth who has experienced and been proud as well as delighted because this year is truly the (olden :ear for us. "s to the $hairman, M"$0 has won numerous awards to the extent that it has made a record as the 0HM company who received most awards in the a year, including the #est $&0 "wards from the Set "ward 202 as well. This year, all the staff of each unit has worked professionally and with responsibility in order to reach the goal. It works out to be satisfactory to the #oard and the shareholders with the net proĹłt of .5 or 2.8 over 20. For the year 20, it would be a challenge to M"$0 team, because . 8e need to retain the championship and 2. 8e need to reach the goal. This year the #oard has a policy plan for the "S&"/ &conomic $ommunity "&$ . Therefore, in 20 the M"$0 team has to work times harder. #ut everyone will not be indefatigable to move forward, under the slogan ÄłMaximize $onnecting the Moving -ife.â&#x20AC;&#x2122; The goal for us this year is that we have to invade the "S&"/ market, and more importantly, Master "d 1lc. $o., -td. will remain committed to doing business under transparency and can be veriĹłed. 0n behalf of Master "d 1lc $o., -td., I wish to thank the shareholders, the investors, the analysts and the media, including the agencies both public and private sectors, in supporting us, for your trust and conĹłdence in the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s vision after all these years.

.S. /PQQBEPO 5BOTBMBSBL $hairman of &xecutive $ommittee $hief &xecutive 0fĹłcer


 none 

2. .S. 1BSBNFT 3BDIKBJCVO 57 none 

 none 

% of share Relation holding : among family within the Company :

 none 

Age

1. 1PM. 4VC. -U. ,SJFOHTBL 70 -PIBDIBMB

Name â&#x20AC;&#x201C; Last Name

Directorâ&#x20AC;&#x2122;s ProďŹ le

D"1 570

Äť #" Faculty of -iberal "rts History , Thammasat 6niversity. Äť Honorary Doctor of "rts Degree, Sripatum 6niversity. Äť Training course Thai Institute of Directors I0D

Äť Director "ccreditation 1rogram

D"1 070

Äť Master of 1ublic "dministration, ,ent State 6niversity, 6S" Äť Doctor of 1ublic "dministration, 6niversity, 200 3amkhamhaeng Äť #achelor of -aws, Thammasart 6niversity Äť 5SBJOHJOH DPVSTF: 5IBJ *OTUJUVUF PG %JSFDUPST *0%

Äť Director "ccreditation 1rogram

&EVDBUJPO :

1resent 1resent 1resent 1resent 2002 200 2000 200 7 2000 2 7 87 2

1resent 20002002 02000

1resent 1resent 1resent

1resent 1resent

1resent 1resent 1resent

1resent

1resent

Year

" 1lus &ntertainment 1lc.

Master "d 1lc.

Company

#ureau of the $rown 1roperty ,rungthep Thanakom $o., -td. 3aKapraKanugroh Foundation under the 3oyal 1atronage Member 3uk Muangthai Foundation 1resident of the 6niversity 3aKamangala 6niversity of $ouncil Technology Tawanok $hairman $hildren Discovery Museum Director MaKor $ineplex (roup 1lc. Independent Director and 1richa (roup 1lc. "udit $ommittee Independent Director ,anyong &lectric 1ermanent Secretary #angkok (overnor Deputy 1ermanent #angkok (overnor Secretary Vice $hairman of the Master "d 1lc. #oard of Director Turnaround Focus $o., -td. $hief &xecutive 0fĹłcer, /ueanabun $o., -td. $hief &xecutive 0fĹłcer, The "dvertising "ssociation of Thailand Honorary $hairman, Turnaround $o., -td. $hief &xecutive 0fĹłcer Dentsu :oung 3ubicam 1resident Dentsu :oung 3ubicam 1resident $ustomer Dentsu :oung 3ubicam 3elationships Director Dentsu :oung 3ubicam (eneral Manager $lient Service Director

$hairman of the #oard of Director $hairman of the #oard of Director $onsultant $onsultant Member

Position

Working Experience

128


3. .S. /PQQBEPO 5BOTBMBSBL

Name â&#x20AC;&#x201C; Last Name

5

20.

 /one 

Age % of share Relation holding : among family within the Company :

Äť Äť

Äť

Äť

Äť Äť Äť Äť Äť Äť

Year

Position

Company

Master "d 1ublic $o., -td. Take a -ook $o., -td. Master "d 1ublic $o., -td. Master and More $o., -td. Maco 3ite Sign $o., -td. Master "d 1ublic $o., -td.

"dvertising and Sign 1roduction "ssociation 3etails Management $ourse, $1 "ll 1ublic $o., -td. 5IBJ -JTUFE $PNQBOJFT "TTPDJBUJPO

(reen "d $o., -td. $apital Market "cademy "lumni "ssociation $apital Market "cademy "lumni "ssociation

M"I Stock &xchange School of 1olitics and 1ublic "dministration, ,ing 1raKadhipokâ&#x20AC;&#x2122;s Institute Five 1rovinces #ordering Forest 1reservation Foundation Town #randing $o., -td. "ssociation of /ational Defence $ollege 3etails Management $ourse, $1 "ll 1ublic $o., -td. Max $reative $o., -td. Taokaenoi Food Marketing 1ublic $o., -td.

Working Experience

20 1resent "dvisor &ngineering. 6niversity of 20 1resent $hairman of 13 and Southwestern -ouisiana 6S". Members 3elations, $lass 5 M#", Thammasat 6niversity 202 1resent Subcommittee on 13 and &ngineering #achelor Degree, "ctivities Survey. $hulalongkorn 6niversity 202 1resent Director Director "ccreditation 1rogram 20 1resent Secretary, $lass 2 D"1 70 20 1resent $hairman of the $ommittee Director $ertiĹłcation 1rogram "3M $-6# D$1 0 20 1resent Director T-$" &xecutive Development 20 1resent Independent Director and 1rogram 2 &D12

"udit $ommittee "dvanced Diploma for &xecutives 200 1resent Director on 1olitics and (overnance in 200 1resent Director Democracy, $lass 5, School of 200 1resent $hief of Secreatary Team, 1olitics and 1ublic "dministration, $lass 0 ,ing 1raKadhipokâ&#x20AC;&#x2122;s Institute 200 1resent Honorary "dvisor "dvanced Security Management 2008 1resent $hairman of the Students $ourse, $lass 2, "ssociation of $lass 255 "3M

/ational Defence $ollege 2008 1resent $hairman of the Students "dvanced $ourse for &xecutive, $lass 2255 &D12 , T-$" $lass 0, $apital Market &xecutive Development "cademy 1rogram 2 "dvance 3etail Management

200 1resent &xecutive $ommittee $lass $1 "ll 1ublic $o., -td. 200 1resent Director Successful 200 1resent Director Formulation&xecution the  1resent Director Strategy SF& $lass 200  1resent Director 88 1resent $&0

Äť Master in &ngineering. Structural

&EVDBUJPO :

129


3. .S. /PQQBEPO 5BOTBMBSBL

Name â&#x20AC;&#x201C; Last Name

Age % of share Relation holding : among family within the Company :

&EVDBUJPO :

82 8

2 2008 8 200 8 2008 8 87

 20  200

200

200

200

200 2007

200 2007

2008 200 2007 200

2008 200 2008 200 2008 200 2008 200 2008 200

202

202

Year

Company

School of 1olitics and 1ublic "dministration, ,ing 1raKadhipokâ&#x20AC;&#x2122;s Institute $hairman of Fund 3aising and School of 1olitics and 1ublic 3evenue Management, $lass 5 "dministration, ,ing 1raKadhipokâ&#x20AC;&#x2122;s Institute &xecutive Director Vicepresident #angkok Sports $lub Division Subcommittee $hairman #angkok Sports $lub 13 #angkok Sports $lub Vicepresident "dvertising and Sign 1roducitn "ssociation Vicepresident #angkok Sports $lub Director and $hairman of Thai -isted $ompanies "ssociation "udit $ommittee 1resident "dvertising and Sign 1roduction "ssociation "S1"

Vicepresident "dvertising and Sign 1roduction "ssociation Subcommittee on 1ublic SufĹłciency &conomy Subcommittee 3elations "dvisor to the Sub$ommittee Transportation $ommission. House of 3epresentatives "dvisor to the $hairman of the 1ublic 3elations Senate Director House of the Senate Secretary Ink +et Images Thailand $o., -td. "dvertising and Sign 1roduction "ssociation "S1"

Director -andy Development $o., -td. Director Dai Ichi $orporation 1ublic Director -andy Home $o., -td. &ngineer &xpressway and 3apid Transit "uthority of Thailand &ngineer -$$ -im $haroen $o., -td.

$hairman of 13 and Members 3elations, $lass 5

Position

Working Experience

130


5

5

7

5. .S. 5BXBU .FFQSBTFSUTLVM

6. .S. 7JDIJU %JMPLXJMBT

5.8

.

.7

 /one 

 /one 

 /one 

Age % of share Relation holding : among family within the Company :

4. .S. 1IJDIFE .BOFFSBUUBOBQPSO

Name â&#x20AC;&#x201C; Last Name

1resent 1resent 1resent 1resent 1resent 8 1resent

Year

Position

Äť Äť Äť Äť Äť

Äť Äť Äť Äť

Company

&xpressway and 3apid Transit "uthority of Thailand &T"

Master "d 1lc.

-andy Development $o., -td. &sso Standard Thailand $o., -td. Siam $ity $ement 1ublic $o., -td.

Thai "ppraisal Foundation "lumni "ssociation of the Faculty of &ngineering, $hulalongkorn 6niversity DaiIchi $orporation 1lc. Master and More $o., -td. Master "d 1lc.

-andy Home Thailand $o., -td. Hitachi ;osen $o., -td.

/ikko 1lanning Development $o., -td. /ikko Thonburi $o., -td. Master and More $o., -td. InkKet Images Thailand $o., -td. Take " -ook $o., -td. Master "d 1lc.

Working Experience

Managing Director Managing Director Director Director Director $hulalongkorn 6niversity Director &xecutive 5SBJOJOH DPVSTF : 5IBJ *OTUJUVUF PG $ommittee 88 1resent Managing Director %JSFDUPST *0%

Director "ccreditation 1rogram 8 88 Structural &ngineer for D"1 05 the hanging bridge Master of #usiness "dministration, 1resent Director Thammasat 6niversity 1resent Director MSc Structural &ngineer , "sia Technology Institute 1resent Managing Director #Sc &ngineering , $ivil 1resent Director 8 1resent Director &xecutive &ngineering, $hulalongkorn 6niversity $ommittee 5SBJOJOH DPVSTF: 5IBJ *OTUJUVUF PG 2 2002 Director 87 88 1roKect &ngineer %JSFDUPST *0%

Director "ccreditation 1rogram 85 87 1roKect &ngineer D"1 70 Director $ertiĹłcation 1rogram D$1 505 Mini M#", Thammasat 6niversity 8 1resent Director &xecutive $ommittee "ssociate Degree , 3aKamangala 6niversity of Technology, 8  Director of building #angkok Technology $ollege maintenance and cleanliness

Äť MSc &ngineering , $ivil &ngineering, Tokyo 6niversity Äť Master of #usiness "dministration, Thammasat 6niversity Äť #Sc &ngineering , $ivil &ngineering,

&EVDBUJPO :

131


52 none 

55 none 

8. .S. 1PSOTBL -JNCPPOZBQSBTFSU

Äť Äť Äť Äť Äť Äť Äť Äť Äť

&EVDBUJPO :

5SBJOJOH DPVSTF: 5IBJ *OTUJUVUF PG %JSFDUPST *0%

Director "ccreditation 1rogram D"1 05 none M#", 6niversity of 8isconsin, Madison, 6S" #." in &conomics, $hulalongkorn 6niversity 5SBJOJOH DPVSTF : 5IBJ *OTUJUVUF PG %JSFDUPST *0%

Director $ertiĹłcation 1rogram D$1 2002 none High Diploma in "uditing, $hulalongkorn 6niversity #", in "ccounting, $hulalongkorn 6niversity 5SBJOJOH DPVSTF : 5IBJ *OTUJUVUF PG %JSFDUPST *0%

Director "ccreditation 1rogram D"1 708

Age % of share Relation holding : among family within the Company :

7. .S. 1SBTFSU 7JSBTBUIJFOQPSOLVM

6. .S. 7JDIJU %JMPLXJMBT

Name â&#x20AC;&#x201C; Last Name Position

State 3ailway of Thailand

Company

Star1etroleum 3eĹłning $o., -td.

Minerva Development $o., -td. 1epsi$ola Thai Trading $o., -td.

Sony Thai $o., -td.

S#$ 8arburg 1remier Securities

6S, "nti Dumping on Frozen Shrimp Thai Strategic $apital $o., -td.

"sian Seafoods $oldstorage 1ublic $o., -td. DaiIchi $orporation 1lc. Imco Foodpack $o., -td.

$oncept Training and $onsultant $o., -td. Managing Director Independent Director and $apital /omura Securities 1lc. "udit $ommittee

200 1resent Vice 1resident 2008 1resent Director 200 1resent "dvisor Financial "ccounting 2005 200 "dvisor 8 200 Director Äą Financial $ontroller  8 "ssistant Managing Director  2 $orporate 1lanning and $ontrol Division Manager 200 Managing 1artner "rea $ontroller Äą Southeast "sia 2 ManagerÄą"ccounting, Treasury Tax

1resent 1resent

 8 $hief, #angkok location

Year

Working Experience

132


589. .ST. 6CPMSBU #IPLBNPOXPOH

10. .JTT. 5BNPOXBO /BSJOUIBWBOJDI

Name â&#x20AC;&#x201C; Last Name

0.02

 none 

Äť #achelor of "ccounting, Thammasart 6niversity Äť #achelor of -aws, Thammasart 6niversity Äť Master of 1ublic "dministration,

&EVDBUJPO :

Äť Äť Äť Äť Äť Äť

Äť Äť Äť Äť Äť

/ational Institute of Development "dministration Master of "rts, $hulalongkorn 6niversity 5SBJOJOH DPVSTF : 5IBJ *OTUJUVUF PG %JSFDUPST *0%

Director "ccreditation 1rogram D"1 800 M#" of Financial, 6niversity of none the Thai $hamber of $ommerce #achelor of "ccounting, Sukhothaithammathirat 0pen 6niversity 5SBJOJOH DPVSTF : 5IBJ *OTUJUVUF PG %JSFDUPST *0%

Director "ccreditation 1rogram D"1 72008 Finance for non Ĺłnance Director 0UIFS 5SBJOJOH $orporate Secretary 1rogram 22005 Financial for non Finance Director 200

5SBJOJOH DPVSTF : 5IBJ *OTUJUVUF PG %JSFDUPST *0%

 none 

% of share Relation holding : among family Age within the Company : Position

 2000 8 0 8 8 8 8

200 200

2005 200

1resent 1resent 200 202

1resent 1resent 1resent

Director $ompany Secretary "sst. $&0 "ccounting Financial Director Director "ccounting Financial Director Deputy "ccounting Financial Director "sst. "ccounting Financial Director "ccounting Manager "ccountant "sst. "ccountant "sst. "ccountant

20 1resent Independent Director "udit $ommittee 200 1resent $onsult 200 200 Special Instructor 200 $onsultant 77 200 "uditor

Year

Company

Mavster "d 1lc. 6mnart "ssociate $o., -td. Vissavasahaphan $o., -td. $entury $ycle $o., -td

Master "d 1lc.

Master "d 1lc.

Master and More $o., -td. InkKet Images $o., -td. Master "d 1lc.

Master "d 1lc. Master "d 1lc. Master "d 1lc.

Thai Dairy Industry $o., -td. #angkok 6niversity Standard $hartered nakornthon 1lc. 3evenue of Department

Master "d 1lc.

Working Experience

133


Age

5

50

55

Name - Last Name

1. .S. :BOJT 5JQBLPSO

2. .S. "QJTJU $IVFODIPNQPP

3. .S. +VUIB +BSVCPPO

Äť

"dministration 1olice $adet School Finance for non Finance &xecutive ,M School 2008

Äť #achelorâ&#x20AC;&#x2122;s Degree in 1ublic

"rt &ducation Hons. $hulalongkorn 6niversity

Äť #achelor of &ducation

$hulalongkorn 6niversity

Äť #achelor of "rts

Education

Executive Managementâ&#x20AC;&#x2122;s ProďŹ le

0.027

 none 

 none 

Amount of Share (%) Position

$hief Innovation 0fĹłcer (eneral Manager $reative Director $reative Director $reative (roup Head Senior $opywriter $opy 8riter $opy 8riter "sst. $&0 #usiness Innovation $erative &vent 20 1resent &xecutive Director 20 1resent Director 200 200 $onsultant 200 200 $hief &xecutive 0fĹłcer 200 200 $hief &xecutive $onsultant 200 2007 $hief &xecutive 0fĹłcer 200 200 Managing Director 2002 200 $hief &xecutive 0fĹłcer 200 200 $&0 2000200 Managing Director Vice 1resident M,T

5 Marketing Sale Manager Deputy Managing Director "ccount Director 852 1ropagandist "ssistant $&0 #usiness 3elation 1resent (eneral Manager 8200 Manager 08

1resent 200 200 200 200  200 0  85 0 8 85 82 8 1resent

Year

Company

Max $reative $o., -td. (reen "d $o., -td. /arai 1hand $o., -td. IT 1rofessional $o., -td. Health food $o., -td. &lite 1roperty $o., -td. Dueyklao $o., -td. "head Marketing $o., -td. " 1lus (roup $o., -td. #angyai $oncrete 1roduct $o., -td. 3iver ,wai International 1lc. 3angsit 1laza $o., -td. /uovo &ntertainment $o., -td. Victor $hiem $o., -td. Siam $ement 1lc. Master "d 1lc. "irline #usiness School 1aciĹłc -eather $o., -td.

Master "d 1lc. Dentsu 1lus $o., -td. #ezz $o., -td -ow 8orld 8ide $o., -td. Fareast "dvertising $o., -td. -eo #ernet $o., -td. Fareast "dvertising $o., -td. $1 S "dvertising Master "d 1lc.

Working Exeperience

134


05. .S./BSBUI 1BZBLBOJUJ

Age

4. .ST. 6SBJXBO #PPOZBSBUUBQIBO

Name-Last Name

Äť

Äť

Äť Äť

administration DhurakiK 1undit 6niversity #achelor of History, ,asetsart 6niversity 2uality and Standard, Thailand 1roductivity institue The Master of #usiness "dministration in (eneral Management, $ollege of Management, Mahidol 6niversity The #achelor of #usiness "dministration in Marketing, "ssumption 6niversity

Äť Master degree of public

Education

Executive Managementâ&#x20AC;&#x2122;s ProďŹ le

 none 

0.008

Amount of Share (%)

1resent 20 20 200 2000 7 

200 202 200 200  2000 7  2 

1resent

Year

1roduct Manager 1roduct Manager Marketing "ssistant Department Head

"ssistant $&0 Marketing Sales #rand Manager Senior #rand Manager

"ssistant $&0 "dministration Human 3esource "dministration Director "cting "dministration Director Deputy "dministration Director "dministration Manager "ccountant

Position

Company

Master "d 1ublic $o., -td. The Swatch (roup Thailand $o., -td. Diageo MoetHennessy Thailand

-imited I$I 1aints Thailand $o., -td. Sara -ee Thailand -imited 3emy Thailand -imited $encar $o., -td.

Master "d 1lc. Master "d 1lc. Master "d 1lc. Master "d 1lc. Technology Source International

Master "d 1ublic $o., -td.

Working Exeperience

135


1, ID "1, ID D, &$, $&0 & & & ID, "$ ID, $ ID, $ D, S, "

Master Ad Plc.

D D

Take A Look Co., Ltd.

Associate Inkjet Immages (Thailand) Co., Ltd.

D

D

D

Green Ad Co., Ltd.

D

D

Max Creative Co., Ltd.

D

D

Maco Rite Sing Co., Ltd.

D D D

Master & More Co., Ltd.

Subsidiaries

1 $hairman, "1 Vice $hairman, D Director, ID Independent Director, "$ $hairman of the "udit $ommittee, $ "udit $ommittee, &$ $hairman of The &xecutive $ommittee, & &xecutive $ommittee, $&0 $hief &xecutive 0f킬cer, S $ompany Secretary, " "ccountin Financial Director

1ol. Sub. -t. ,riengsak -ohachala Mr. 1arames 3atchKaibun Mr. /oppadon Tansalarak Mr. 1hiched Maneerattanaporn Mr. Tawat Meeprasertskul Mr. Vichit Dilokvilas Mr. 1rasert Virasathienpornkul Mr. 1ornsak -imboonyaprasert Mrs. 6bolrat #hokamonwong Miss Tamonwan /arintavanich

/PUF :

. 2. . . 5. . 7. 8. . 0.

Name

Detail the #oard of Directors and Management of Master "d 1lc. Subsidiaries and associates as of December , 20

136


137

General Information $PNQBOZ /BNF 3FHJTUSBUJPO /P. 5ZQF PG #VTJOFTT 3FHJTUFSFE DBQJUBM 1BJEÄąVQ DBQJUBM 1BS WBMVF

: Master "d 1ublic $ompany -imited M"$0

: 0075000 : 1roviding advertisement services through the supply of 0ut of Home Media and engagement in the Ĺłled fo &ntertainment : 75,000,000 #aht : 7,,5 #aht $omprised of 7,,5 ordinary shares : #aht

*OWFTUNFOU JO KVSJTUJDF FOUJUZ 5ZQF PG #VTJOFTT

1SPQPSUJPO PG TIBSFIPMEJOH

Master More $o., -td.

00.00 From paidup $apital

1rovide service and production of smallsized billboard Maco 3ite Sign $o., -td. 1roduce Trivision equipment drastically -andy Development $o., -td 0fĹłce rental business Take " -ook $o., -td. #usiness pertaining to electronic billboard InkKet Images Thailand $o., -td. #uilt up in order to offer computerized advertising graphics 1roviding advertisement services through the (reen "d $o., -td. supply of Tree wall panel. Max $reative $o., -td. &vent creative and management service to the market.

80.00 From paidup $apital 8.87 From paidup $apital . From paidup $apital . From paidup $apital 5.00 From paidup $apital 50.00 From 1aidup $apital

)FBERVBSUFS 0GĹłDF

: th th Floor Soi -adphrao , -adphrao 3oad, +omphol, $hatuchak, #angkok, 000 5FMFQIPOF : 02888 Fax. 0288 8FCTJUF : httpwww.masterad.com *OWFTUPS 3FMBUJPO BOE $PSQPSBUF 4FDSFUBSZ %FQBSUNFOU : Tel. 02888 &xt. 87 Fax. 0288 &NBJM "EESFTT : ir!masterad.com 3FGFSFODF %VUJF PG 4FDVSJUJFT 3FHJTUSBS : Thailand Securities Depository $o., -td. TSD 2 The Stock &xchange of Thailand #uilding. Tel. 02222800 $all $enter 0222288 "VEJUPS (rant Thornton $ompany -imited by Mr. Somckid Tiatrakul and Mrs. Sumalee $hokedeanun "EESFTT : 8th Floor $apital Tower "ll Season 1lace 87 8ireless 3oad, #angkok 00 5FMFQIPOF : 0250 'BY : 025


138

Nature of Business

Background

&stablished in 88, by Mr. /oppadon Tansalarak, with a registered capital of #aht 00,000 Master "d $o., -td. aimed to primarily provide services and production of advertising media and entertainment signs, targeting at 0ut of Home "dvertising Media. The early main products of the $ompany were advertising and public relation billboards. -ater, a foreign technology called Trivision with a prism technique Äą rotating pictures on one sign was applied in large and small signs depending on clientsâ&#x20AC;&#x2122; requirements and locations. Today, Master "d has developed technology to respond to any clientsâ&#x20AC;&#x2122; requirements under the concept of Äś0HM Solution 1rovider in line with its slogan ÄśThe -eader in 0HM Solution 1rovider.ġ Outstanding Developmental Highlights Introducing the device with new driving technology which allowed of displaying three slides per billboard as well as customizing turnover in all directions. For instance, Trivision billboards of both large and small sizes could be Ĺ´ipped over from left to right and top to bottom to serve speciĹłc purposes and sites. Increasing the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s issued and paidup capital to ,000,000 baht. Introducing the applications of engineering technology to billboard creation through the construction of Mono 1ole and Double 1ole in place of Steel Truss.

5

 Increasing the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s issued and paidup capital to ,000,000 baht. $oinvesting with InkKet Images M SD / #HD $ompany -imited Malaysia in establishing InkKet Images Thailand $ompany -imited. The Koint venture produced billboard both indoors and outdoors in various forms. $oinvesting with Master $lear $hannel International $ompany -imited, a #ritish leading billboard company, to form Master and More $ompany -imited. Master "d 1$- held 5 shareholding, valued at 0.20 million baht in capital. The purpose of this companyâ&#x20AC;&#x2122;s inception was to produce the billboard of smaller than 0 square meter in area.

200

 &xpanding its business to cover other billboard types to provide its customers with a wider variety of technological options, such as Dyna Vision, Focus Display, $ity vision, #alloon, "irship, etc.

2002

 Increasing the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s issued and paidup capital to 00,000,000 baht. 1ioneering the application of IS0 00 2000 granted by the 6nited 3egistrar of Systems -imited 63S , &ngland, into its billboard business operation in Thailand under the slogan, Äś$reate Media with 2uality.ġ

200

 Increasing the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s issued and paidup capital to 25,000,000 baht. The $ompany was, then, transformed into a public company, expressing its readiness for selling its shares to the general public and being listed in the M"I stock market. The corporate shares were Ĺłrst distributed among investors on September 2, 200.


139

 +ointly investing with 3ite Sign 0/M Sweden "b, Sweden in order to set up Maco 3ite Sign $ompany -imited with a starting capital of 5,000,000 baht. In the Koint venture, Master "d 1$- owned 80 of the entire shares. The establishment of Maco 3ite Sign $o., -td. was mainly aimed to manufacture Trivision driving mechanism in place of importing such devices. For the beneĹłts of Master "d 1$-, 50 of its capital for importing the trivision driving system decreased, whereby, Master "dâ&#x20AC;&#x2122;s market shares and incomes automatically increased. 1urchasing and holding 8.87 shares of -andy Development $ompany -imited. The beneĹłt gained from such shareholding was the deployment of the new realestate proKect located at the entrance of Soi -ad 1hrao . +ointly investing in Take " -ook $ompany -imited with 25 shareholding. 2005

 Increasing the investment in Take " -ook $ompany -imited by purchasing additional shares, thereby, increasing its shareholding from 25 to ..

200

 Focusing on market and customer base expansion by creating value added and innovative speciųcally in terms of services in the new media, marketing promotions and activities, coupled with development of its service quality and existing advertising media to be accepted among and fully satisfy customers in collaboration with both local and overseas business partners. 6pgrading its IS0 00 2000 to IS0 00 2008, resulting in a more straight forward performances and more efųcient and effective application to the corporate Kobs. Developing Master "d personnel to strive for the highest standard so that their $ompany can become a leading company under the slogan, ĶTotal Solution 1rovide.ķ

200

 1urchased 50,000 shares of Master More $o., -td. from $lear $hannel 1aciĹłc 1te. -td. making the $ompany the shareholder in Master More $o., -td. of 2,000,000 shares, representing 00 equity. +oint venture with 8e #ig $o., -td. to operate (reen "d $o., -td. providing advertising services and contract manufacturing for on wall plants panel advertising media for both external and internal the residents, with a registered capital of 5 million #aht, divided into ,000,000 ordinary shares of 5 #aht each. Master "d 1ublic $o., -td. held 5 and 8e #ig $o., -td. held another of shareholding.

20

 +oint venture with Index $reative Village 1ublic $o., -td., to set up Max $reative $o., -td. to provide promotional services and production of advertising media for both in and out of home advertisings, with a registered capital of 5,000,000 #aht divided into 50,000 shares of 00 #aht each. Master "d 1ublic $ompany -imited holds in the proportion of 50 and Index $reative Village 1ublic $o., -td., holds another 50 stake. In association with Index $reative Village 1ublic $o., -td., Design 0 International $o., -td. and Design 0 $o., -td. To set up a Koint venture company named +oint Venture Index D0 Marco to handle a contract made with the Department of Marine and $oastal 3esources, Ministry of /atural 3esources and &nvironment to design and arrange the exhibition area for Thailand in the Ĝ:eosu International &xposition 202ġ at the city of :eosu, the 3epublic of ,orea during the period from 2 May 202 till 2 "ugust 202. Master "d holds 20 stake.


140 Master "d 1ublic $o., -td. received the S&Tâ&#x20AC;&#x2122;s Top $orporate (overnance 3eport "wards, in S&T "wards 20, as a listed company in mai with the highest score on good governance report. Improving the $ity Vision media at 20 #TS stations, a total of 88 signs with modern style to create a better distinction and add value to the advertising and the products and advertising. Master "d 1ublic $o., -td. was selected as one of "siaâ&#x20AC;&#x2122;s 200 #est 6nder a #illion, resulted from the search of top 00 companies across the "sia1aciĹłc region with the growth in both sales and earnings from 5 million ,000 million 6S dollars. Master "d 1ublic $o., -td. has won two prestigious awards, including the #est $&0 "wards, and the #est 1erformance "wards in M"I Stock &xchange at the S&T "wards 202, organized by the Stock &xchange and the #anking and Finance +ournal on /ovember 22, 202. Overview of Entrepreneurship of the Companyâ&#x20AC;&#x2122;s Group

*OWFTUNFOU 4USVDUVSF PG UIF $PNQBOZ BOE *UT 4VCTJEJBSJFT

Master Ad Public Company Limited 10

Master and More e Co., Ltd.

0%

80 %

Marco Right Sign Co., Ltd. 33 .

Inkjet Images 33% (Thailand) Co., Ltd.

48

.

87 Landy % Development Co., Ltd.

51

Green Ad Co., Ltd.

%

Max Creative Co., Ltd.

Take A Look Co., Ltd. 50

33

.3

3%

%

.BTUFS "E 1VCMJD $P., -UE. &stablished to provide advertising services and production of advertising signs, media and large billboards, Master "dâ&#x20AC;&#x2122;s primary revenue today comes from the rent of advertising signs and production of advertisements Äą billboards, malls, made to order. Today, Master "d provides fullyintegrated services as the -eader in 0HM Solution provider. .BTUFS BOE .PSF $P., -UE. &stablished to provide services and produce advertising media, Master and More sets priority in small advertising boards such as #TS $ity Vision, $ity Vision Flyover, $ity (rip -ight, #TS 8alkway, Morchit, Siam Square #illboards, etc. Master and More is a coinvestment between Master "d and $lear $hannel International $o., -td., producer of leading advertising media in &ngland with long experience in the business at the ratio of 7.5 to 2.5 In 200, Master "d 1ublic $o., -td. bought all the Master and Moreâ&#x20AC;&#x2122;s shares from its partner and subsequently Master "d today holds 00 stake in Master and More. However, $lear $hannel International $o., -td. remains a good business partner for overseas advertising business through $lear $hannel Internationalâ&#x20AC;&#x2122;s network as well as overseas advertising information support.


141 *OLKFU *NBHFT 5IBJMBOE $PNQBOZ -JNJUFE This subsidiary is built up in order to offer computerized advertising graphics with inkKet printer. 1resently, InkKet Images Thailand $ompany -imited provides customers with quality devices including Vutek 1rinter 8 Dpi, Salsa 1rinter 00 Dpi, Vutek 1rinter 00720 Dpi, Motoh Value +et, H1 Design +et, and H1 Scitex 91200. These printers can print out advertising graphics on to the following three types of material. Äť Vinyl Vinyl is plastic mixed with other compounds to increase Ĺ´exibility, to endure gravity, and to gain more strength. This type of material is suitable for graphics on billboard. Äť Sticker Vinyl This substance is appropriate especially for Trivision billboard media. Äť 1erforated Sticker Vinyl This material suits graphics on mirrors, e.g. mirrored building walls, mirrored doors, etc. InkKet Images has Ĺłrst introduced H1 Scitex 91200, which is a printer with high speed and great clarity, making Master "dâ&#x20AC;&#x2122;s work pieces more beautiful and more real. This new printer not only creates good images to the clientsâ&#x20AC;&#x2122; products but also disposes of its ink smell, thereby powerfully reducing air pollution in the surroundings of the factory. In 200 the inkKet image Thailand has expanded its branches at Soi -azarn 5 in order to enhance the competitive operation of the print. .BDP 3JUF 4JHO $PNQBOZ -JNJUFE This company was founded in order to run businesses in relation with production and provision of Trivision equipment for both local and overseas clients. In this regard, Master "d 1$- gains huge beneĹłts from cost retrenchment due to diminution of importing drivingwinding mechanisms required for the Trivision system. -BOEZ %FWFMPQNFOU $PNQBOZ -JNJUFE This company was set up in order to provide ofĹłce rent. Master "d is renting an ofĹłce of -andy Development $o., -td. on -at 1hrao 3oad, Soi -at 1hrao , as Master "d is of the opinion as its beneĹłts gained. 5BLF B -PPL $P., -UE. Take a -ook $o., -td. was established by Samart Info Media -imited and Master "d 1ublic $o., -td. to do business regarding electronic display billboard called -&D #illboard. -&D #illboard has been sold to $entral 8orld (roup and Take a -ook has no additional business after the Sales Mangement and Media $ontract expired. The shareholders, currently, are considering operation plans for the future. (SFFO "E $P., -UE. &stablished by coinvestment between Master "d 1ublic $o., -td. and 8e #ig $o., -td., (reen "d $o., -td. provides advertising services and production of plant wall advertising media both out of home and in home, highlighting vertical gardens to sustainably copy with global warming in community and society. Äś&OWJSPONFOUBM 4USBUFHJFTġ have been applied to the theme of Äś/BUVSBMMZ *OOPWBUJWFġ. The initiatives have led to advertising market expansion to meet every customer demand. .BY $SFBUJWF $PNQBOZ -JNJUFE Max $reative 1ublic $ompany -imited is a Koint venture between the $ompany and Index $reative Village 1ublic $o., -td. to provide services and contract manufacturing for advertising media as well as promotional activities for both inside and outside home advertisings with the obKectives to increase the market share in the out of home media 0HM and event markets, and to enhance the growth of the organization for "S&"/ in terms of ideas, and creativity in advertising and public relations.


142 Revenue Structure

3evenue structure of Master "d 1ublic $o., -td. and its Subsidiaries 6nit million #aht

Revenue structure

3evenue from services 3evenue from production 3evenue from sales 0thers Total 

2012

2011

2010

amount

%

amount

%

amount

%

2.8 0.8 0.02 7.2 7.7

82.5 .7 2. 00.00

5. .57 0. 8.87 .0

8.2 .20 0.0 .8 00.00

.2 8.8 . 508.

8.8 . .8 00.00

Our Objective:

Master "d 1ublic $ompany -imited is the leader in outofhome advertisements solution provider as well as consultancy, planning and production of 2 principal 0HM as follows 1. ."$0 4QBDF Äť #illboard Äť Street Furniture Äť Transit 2. /PO ."$0 4QBDF Äť Made To 0rder Äť &vent Investment Policy in Subsidiaries and AfďŹ liates

$oncerning investment policy in subsidiaries and afĹłliates, the $ompany will invest in businesses related to the 0HM both directly and indirectly. 8e will consider the proportion of each investment based on business trends. If it has a chance to succeed and can support the current business operations, then the $ompany will invest in a substantial proportion to enable the $ompany to get involved with the management and setting policies. Industry trends and competitive conditions in the industry

In 202, the industry has grown with more stability based on the expansion of the economy, more spending on consumption and competition of the business sector that requires advertising to boost sales and supporting the creation of new products as well as brands. In the meantime, the government has been expected to spend the budget to promote proKects in order to stimulate the economy. The advertising industry in 202 was valued at .7 billion #aht, which is an increase of 2.2 comparing to 20 or up over . billion #aht. The ad spendings in all media ihas increased except those for the magazine.


143 6nit Million #aht Type of Media

2012

%

2011

%

Changes in

% of Growth

Value

TV 3adio /ewspaper Magazine $inema Internet 0ut of Home Media Total

8,05,05 ,8,27 5,82,70 5,220,52 2,2,5 572,502 0,27,205 7,75,5

57.8 2,28,07 5. 5,7,5 2.8 ,5,02 . 5,82,258 0.2 7,22,02 0. 70,007 8.8 8,5,07 00 0,75,82

5. 5.5 .88 5.5 .0 0.5 8.5 00

5,8,8 ,27 ,578 0,72 ,888,22 02,5 ,78, ,005,

. 7.2 . 0.7 7.7 2.8 .5 2.2

3FNBSLÇ°Ç°5PUBMÇ°*OEVTUSZÇ°Ç°&YDMVEFÇ°4FDUJPOÇ°Ç°$MBTTJĹłFE Ç°)PVTFÇ°BETÇ°3FGFSFODFÇ°5IFÇ°/JFMTFOÇ°$PNQBOZÇ° 5IBJMBOE Ç°-UE The growth of out of home media 0HM advertising in 202 is .5 of 20 with a total of 0,27 million #aht or ,78 million #aht more comparing with a total of 8,5 million #aht in 20. The overview growth of the 0HM in 202 grew 7.2 over the advertising industry covering all types of media, including billboards, both large and small at ,52 million #aht or 5.7 increase, transit of 2,5 million #aht or . increase, and in store media 2,72 million #aht or 8.85 increase respectively. Such growth of the 0HM was resulted from economic growth and the peaceful political situation. The products and brands have spent the budget in advertising and marketing communications to generate sales and encourage consumersâ&#x20AC;&#x2122; buying power consistently. The automotive industry, the real estate sector, and consumer products, in particular, are the primarily groups using the 0HM. The increased expenditures during the Ĺłrst half resulting in the overall growth. During the year, the telecom business which launched ( technology also played a maKor role in the use of the 0HM as well. "nother key factor to the growth of the 0HM in 202 was because of creative ideas have been becoming more available than ever before including the combination of digital media to present ÄśTalk 0f The Townġ work piece to attract the targets. Therefore, various products have turned to the 0HM to create brand awareness in order to reach the consumers instead of using the mainstream media. The 0HM with new innovations all the time has become a favorable choice. It is expected that the advertising industry in 20 as a whole will be more stable. There are aspects that contribute to such stability . 8age increases will result in consumer spending. 2. (overnment will spend more budget in advertising that will stimulate the consumer market. . The opening of "S&"/ &conomic $ommunity or "&$ will result in foreign investors to do more business in Thailand. Moreover in 20, the most interesting media is digital media. -ifestyle of the consumers of Thai people is becoming more privacy but they still need an online society. There are more than one platform used by the consumers. :ounger people also want to spend their life outside the home. Therefore, digital media, instore media, and 0HM continue to grow. The marketers need to respond to the market to cover all consumersâ&#x20AC;&#x2122; needs. "lso, digital 0HM is gaining more popularity, especially the -&D. MaKor roads in #angkok will have more -&D monitors in the very near future including the interactive billboard of the -ocationbased "dvertising which will be used in the areas where there a lot of activities to meet the demand of the new generation. The 0HM has been well accepted not only by the marketers in #angkok but also by the marketers in the maKor provincial areas which have similar infrastructure like #angkok, i.e. modern trade, airport, real estate and others. The opening of "S&"/ &conomic $ommunity or "&$ will stimulate not less than 0 provincial cities soon to be connected to neighbouring countries. There will be expansion for shopping malls, hypermarkets, fastfood chains, home furnitures centres. "ll these will affect the life styles of local consumers and will result in more growth for 0HM in these provinces.


144 The "&$ policy will turn the maKor and secondary provinces into the maKor cities in developing the regional economic zone as transportation corridor and trade links with neighboring countries in the near future, such as Tak, ,anchanaburi, 1hitsanulok, 6bon 3atchathani, 6don Thani. Friendship #ridges will be the maKor channel to connect the economic areas between Thailand and neighbouring countries. 8ithin "&$â&#x20AC;&#x2122;s framework, the high speed train will also be a megaproKect for the regionâ&#x20AC;&#x2122;s economic growth and connection. These factors will give the people in the provinces with higher purchasing power. (rowth of modern trade to the provinces will also make the people live more in the local because the facility is no different from the capital. Therefore, the products and brands need to set the communications strategy to reach rural consumers through more 0HM. Due to this trend, the 0HM both billboards, instore media, including mobile media in the provicial areas will have growth based on the economic development policy. It is expected that during these years until "&$ in 205, the growth will be at a rate of 250 continuously every year. In 202, Master "d $o., -td. 1ublic has focused on the role of the cuttingedge technology together with being creative and innovative as well as event marketing. More attention has been paid to the needs and consumer behavior so that the 0HM can offer a breakthrough presentation with even more value. The $ompany has seen things differently about the innovation of the 0HM. The 0HM is not limited to space like other types of media and does not have any Ĺłx rule in the production but is limited by the budget in relation to communication ideas. It is obvious that many outstanding 0HM ads have been created beyond the rules concerned by other media. "n outstanding feature of the 0HM is that it is visible and tangible thus enable the 0HM to deliver Äś3eliabilityġ, ÄśSatisfactionġ, and ÄśIntention to #uyġ for a strong brand and longterm success. Success is depended on how effective the media can reach and attract the consumers. Therefore, innovative technology is a powerful choice to interact with the consumers.


145

Shareholding & Organizational Structure

Share holding structure

4IBSFT PG UIF $PNQBOZ

"s of +anuary 20, the $ompany recorded registered capital of TH# 75 million, comprising 7. million common shares at registered value of TH# per share. .BKPS TIBSFIPMEFST MaKor shareholder’s report as of 20 prepared by Thailand Securities Depository $o., -td. Paid Up Capital Shareholders

. 2. . . 5. . 7. 8. . 0.

/oppadon 1hiched Tawat Vichit $honlada Taweerat /uchvaree ,itiya Supaporn 0ther 5PUBM

Tansalarak Maneerattanaporn Meeprasertskul Dilokvilas Fuwattanasilpa 1rungpattanasakul "tchanapornkul $hantaranima +indamaneeroK

Shares

5,5,7.00 ,5,2.00 ,8,702.00 ,,7.00 7,0,220.00 ,502,000.00 2,572,500.00 2,527,7.00 2,27,200.00 57,27,5.00 7,,5.00

%

20. .7 . 5.8 .8 2.00 .7 . .0 2.7 100.00

%JWJEFOE 1BZNFOU 1PMJDZ The company establishes dividend payment policy to the shareholders at the rate of not less than 50 of net proųt after corporate income tax and legal reserves. However, this depends signiųcantly on the economic status and the future operations as well. %JWJEFOE 1BZNFOU 1PMJDZ 0G 4VCTJEJBSJFT The company establishes dividend payment policy to the shareholders at the rate of not less than 50 of net proųt after corporate income tax and legal reserves. However, this depends signiųcantly on the economic status and the future operations as well.


Chief Innovation Officer

Innovation & Production Dept.

Administration

QMR. Committee

Marketing

Accounting & Financial

Asst. Chief Executive Officer

Business Relation

Internal Audit

Audit Committee

Asst. Chief Executive Officer

Chief Executive Officer

Executive Committee

Board of Director

Asst. Chief Executive Officer

Sales

Risk Management Committee

Asst. Chief Executive Officer

Organization Chart

Project 3 (NIB)

Project 2 (Event)

Business Innovation Development Dept.

Asst. Chief Executive Officer

146


147 Management Structure

#oard.

The $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s management structure features three #oards #oard of Directors, #oard of "uditors and &xecutive

4USVDUVSF PG UIF #PBSET $PNQPTJUJPO PG UIF #PBSE PG %JSFDUPST The composition of the #oard of Directors follows the rules of the 0fĹłce of Securities and &xchange $ommission S&$ as follows Äť Having Independent Directors at least one third of the total number of Directors, but not less than three persons Äť Having at least three "udit Directors %FĹłOJUJPO PG UIF #PBSE PG %JSFDUPST &YFDVUJWF %JSFDUPS refers to a person who has management authority, receiving monthly salary and appointed as a Director. /POFYFDVUJWF %JSFDUPS refers to a director who has no managerial position in the $ompany, and no monthly salary *OEFQFOEFOU %JSFDUPS refers to a Director who has no managerial position but shall have qualiĹłcations as speciĹłed by S&$ and S&T. The structure and scope of duties and authorities of each #oard are detailed as follows Board of Directors

Directors are responsible for making operative decisions beneĹłcial to the $ompany, shareholders and interested parties. They specify vision, policy and budget in the operation Kointly with the management. They must have qualiĹłcations and not possess characteristics forbidden by the 1ublic $ompany "ct, and not have characteristics indicative of untrustworthiness to manage a public company as announced by the S&$. The number of Directors to be elected in a general meeting of shareholders shall not be less than Ĺłve and not more than 5. "t least one half of the Directors of the #oard shall be residents of the ,ingdom of Thailand. $urrently, the #oard features 0 Directors as follows . &ight /onexecutive Directors inclusive of Ĺłve Independent Directors 2. Two &xecutive Directors who are $hief &xecutive 0fĹłcer and Finance and "ccounting Director.


148 -ist of #oard of Directors and their shareholdings as of +anuary , 20 Name - Last Name

. 1ol. Sub-t. ,riengsak -ohachala

2. Mr. 1arames 3achKaibun . Mr. /oppadon Tansalarak . Mr. 1hiched Maneerattanaporn 5. Mr. Tawat Meeprasertskul . Mr. Vichit Dilokvilas 7. Mr. 1rasert Virasathienpornkul 8. Mr. 1ornsak -imboonyaprasert . Mrs. 6bonrat #hokamolwong 0. Miss Tamonwan /arintavanich

3FNBSL

Title

$hairman of the #oard of Directors Independent Director Vice $hairman Independent Director Director $hief &xecutive 0fĹłcer /on&xecutive Director /on&xecutive Director /on&xecutive Director Independent Director Independent Director Independent Director Director Deputy Director of the Finance and "ccounting Department

Appointment Lastst Shareholding Proportion of Date Appointment Shareholdeing Date (%)

"pril 22, 08 "pril 22, 

/oneMay , 0 "pril 27, 2

/oneMay , 0 "pril 27, 2

5,5,7

20.

May , 0 May , 0 May , 0 "pril 22, 08 "pril 22, 08 "ugust 8, "pril 22, 08

,5,2 ,8,702 ,,7 /one /one /one ,8

.7 . 5.8  0.02

"pril 22, 0 "pril 22, 0 "pril 27, 2 "pril 22, 0 "pril 22, 0 "ugust 8, "pril 22, 

 . Including individuals associated with as deųned in 2 of the deųnition of Ķrelevant personķ in Section 8

of the Securities and &xchange "ct and the related entity as deųned in the deųnition of Ķrelevant personķ in Section 8 of the Securities and &xchange "ct, to continue serving as an independent director. 2. The number of shares including those held by related ordinary persons as in 2 of the deųnition Ķrelated persons in "rticle 8 of the Securities "ct and related Kuristic entities as in of the deųnition Ķrelated persons in "rticle 8 of the Securities "ct . Directors in the rd and 0th items are executives who have Koined in the &mployee +oint Investment 1rogram &+I1 .

Authorized Director on the Companyâ&#x20AC;&#x2122;s Behalf

The two directors who are authorized signatories on behalf of the company are Mr. /oppadon Tansalarak and Miss Tamonwan /arinthavanich whose signatures are both required together with the $ompany stamp.


149 Scope of Authority and Responsibility

The board members shall have the following authorities and responsibilities. . Manage the $ompany by deploying their best knowledge, capability, and experience for the best interest of the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s business operation. Such management shall prudently abide by the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s regulations, obKectives, by laws, and the shareholderâ&#x20AC;&#x2122;s meeting resolution, in order to retain the best interests of the $ompany and to assume its responsibilities for the shareholders. 2. 3eview and approve the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s operational policies and directions proposed by the &xecutive $ommittee, except for issues which require approval of the shareholderâ&#x20AC;&#x2122;s meeting, including other issues which are required by the law to be assented by the shareholderâ&#x20AC;&#x2122;s meeting. . 0versee the &xecutive $ommittee to efĹłciently adhere to the stipulated policy. "dditionally, the #oard shall inform the &xecutive $ommittee to present issues in substance to the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s operation as well as connected transactions, among many others, in conformity with the regulations and bylaws of the Securities and &xchange $ommission S&$ and the Stock &xchange of Thailand S&T . "s for the signiĹłcant decision for the business operation, the board members may seek specialized professional advice or comment from external consultants. . Supervise the $ompany adopting efĹłcient internal control systems and internal audits. In addition, the #oard has rights to decide and oversee overall operations of the $ompany, except for the following issues for which they require the approval from the shareholdersâ&#x20AC;&#x2122; meeting before operation. a. Issues which are required by the law to pass the shareholdersâ&#x20AC;&#x2122; meeting resolution Ĺłrst. b. Issues of connected transaction as stipulated by the rules and regulations of the Stock &xchange of Thailand on criteria, approach, and disclosure of a registered companyâ&#x20AC;&#x2122;s connected transaction. c. The purchase and sales of important property shall conform to the S&T rules and regulations on criteria, approach, and disclosure of receipt and disposal of a registered companyâ&#x20AC;&#x2122;s asset. DeďŹ nition of Independent Directors

refers to directors who have qualiĹłcations pertinent to independence as required by the announcement of the Stock &xchange of Thailand S&T on 2ualiĹłcations and Scope of 8ork of the "udit $ommittee, who can watch over all shareholdersâ&#x20AC;&#x2122; highest beneĹłts on an equitable basis whilst averting conĹ´icts of interest, and who can attend the board meeting and provide overtly commentary. Independent directors of the $ompany shall have the following qualiĹłcations. . Hold no more than 0.5 of the entire voting shares in the $ompany, conglomerates, its subsidiaries, Koint ventures, or Kuristic persons with potential conĹ´icts of interests, implicitly including related personsâ&#x20AC;&#x2122; shares. 2. Do not participate in the management are not employees, workers, consultants with salary and are not person with authority over the $ompany, conglomerates, its subsidiaries, Koint ventures, or Kuristic persons with potential conĹ´icts of interests at the present time and for at least two years before appointment . . Have no closenatural relationships or registration in terms of parents, spouses, siblings, and children including childrenâ&#x20AC;&#x2122;s spouses with the management, maKor shareholders, authorized persons or persons who used to be nominated as management or authorized persons of the $ompany or its subsidiaries. . Have neither business connection nor beneĹłts or vested interests, both explicitly and implicitly, in terms of Ĺłnance and management of the $ompany, its subsidiaries, afĹłliates, Koint ventures, or persons, which may potentially lead to preKudice. 5. Have never been "uditor of the $ompany, conglomerates, subsidiaries, Koint ventures, or Kuristic persons who may have potential conĹ´icts of interests, nor maKor shareholders, nonindependent directors, management or management partner of an auditor ofĹłce which provides audit consultancy to the $ompany, conglomerates, subsidiaries, Koint ventures, or Kuristic persons who may cause conĹ´icts of interests, except for losing such status for no less than two years counting from the application date to the ofĹłce.


150 . Have never been or was any professional adviser including legal or Ĺłnancial consultant whose fee is more than two million #aht a year for the $ompany, conglomerates, subsidiaries, Koint ventures, or Kuristic persons who may cause conĹ´icts of interests. In the event of Kuristic professionals, nonetheless, this clause shall include maKor shareholders, nonindependent directors, management or management partner of such professionals, except for losing such status for no less than two years counting from the application date to the ofĹłce. 7. Have never been appointed to represent the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s director, its maKor shareholder, or shareholder who has connection with the maKor shareholder of the $ompany. 8. Having not more than consecutive terms of ofĹłce or years. If the terms have been fulĹłlled, the #oard of Directors will consider whether he would qualify to continue serving as an independent director. . 1ossess any other qualiĹłcation which may hinder him or her from independently commentating on the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s operation. Appointment, resignation and termination of Directors

The $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s "rticles of "ssociation say that Directors shall be appointed in a shareholdersâ&#x20AC;&#x2122; meeting. The number of Directors shall not be less than Ĺłve and one half of the Directors shall be local residents. In the event there is a vacancy from reason other than end of ofĹłce term, Directors shall elect a qualiĹłed person to replace himher in the next #oard Meeting. If a Director wants to resign, heshe shall offer a notiĹłcation in writing and the resignation will take effect as soon as that notiĹłcation arrives at the $ompany. In each "nnual (eneral Meeting, one third of Directors shall retire. If the number cannot be divided in a round number, the retired number shall be closest to the one third. However, the retired Director can be reelected. 0ther than retirement at the end of ofĹłce term, a Directorship may be terminated by  Death, 2 3esignation, -ack of qualiĹłcations or having forbidden characteristics per "rticle 8 of the 1ublic $ompany "ct #.&. 255 2 , Shareholders vote for termination in a shareholdersâ&#x20AC;&#x2122; meeting per "rticle 7 of the 1ublic $ompany "ct #.&. 255 2 , 5 Termination by a court order, 0ther than termination by the speciĹłcations of the 1ublic $ompany "ct, a Director shall be terminated when heshe demonstrates inappropriateness to receive conĹłdence in the management with the public as shareholders per "rticle 8 and shall not hold the Directorship any longer "rticle 8 of the Securities "ct #.&. 255 2008 . Integration or Segregation of Posts

The $ompany has conspicuously separated the authority, duty, and responsibility of the $hairman of the #oard of Directors from those of the $hief &xecutive 0fĹłcer $&0 so that neither parties gain unlimited power. In this regard, the $hairman shall be an independent director and have no connection with the management. Recruitment of Directors

Since Master "d has no #oard of 3ecruitment, the #oard of Directors has speciĹłed a method of recruitment by allowing shareholders to nominate qualiĹłed persons based on their qualiĹłcations, experience and expertise in the branch which the $ompany is doing business, to be elected by the #oard on the one part, and on the other part reinstatement of Directors whose term ends based on their performance.


151 The #oard of Directors evaluate and select persons with appropriate qualiĹłcations and presents their names to the shareholders to elect as Directors in the "nnual (eneral Meeting of Shareholders by maKority votes of at least one half of shareholders with voting rights presented in the Meeting. In the event there is a vacancy of Directorship for reasons other than retirement by term, such as death or resignation, the remaining Directors may select a qualiĹłed person to replace himher in the following #oard meeting, without calling a shareholdersâ&#x20AC;&#x2122; meeting. #ut if the remaining term of the vacated Director is less than two months, the #oard shall not elect a new Director and shall wait for another shareholdersâ&#x20AC;&#x2122; meeting. The resolution of the #oard of Directors in the selection of the said additional Director shall be passed by three fourths of the number of the remaining Directors and the person who replaces himher shall be in ofĹłce only equal to the remaining term of the Director whom he replaces. Structure of Sub-Committee

The #oard of Directors appointed the following three subcommittees to perform different duties in lieu as follows 1. Audit Committee

The "udit $ommittee of Master "d 1$- is appointed from the board members who have qualiĹłcations in accord with the announcement of the Securities and &xchange $ommission S&$ . There shall be at least three committee members. "t least one "udit $ommittee member thereof shall be highly knowledgeable and experienced in accounting and Ĺłnance enough to verify the reliability of the Ĺłnancial statements. "s at December , 202, the "udit $ommittee of the $ompany comprises three independent committee members as follows Name - Last Name

Title

Remark

. Mr. 1rasert Virasathienpornkul

$hairman, Independent Director "udit $ommittee 2. Mr. 1ornsak -imboonyaprasert $ommittee Member Independent Director, knowledgeable about accounting and Ĺłnance . Mrs. 6bolrat #hokamolwong $ommittee Member Independent Director, knowledgeable about accounting and Ĺłnance 4DPQF PG "VUIPSJUZ BOE 3FTQPOTJCJMJUZ The "udit $ommittee has the following scope of authorities and duties. . 3eview the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s Ĺłnancial statement to verify its sufĹłcient accuracy and disclosure by collaborating with the external auditor and the executive who is responsible for the quarterly and annual Ĺłnancial reports. 2. Verify that the $ompany has appropriate ad efĹłcient internal control and internal audit systems by reviewing these systems with the external auditor and the internal auditor. . &nsure the $ompanyÄłs operation is compliant with S&T and S&$ rules, regulations as well as other laws related to the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s business. . 3eview the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s disclosure of connected transaction or a certain transaction which may creates conĹ´ict of interest to be accurate and comprehensive. 5. Take any other responsibilities assigned by the #oard of Directors and agreed upon by the "udit $ommittee, for example, reviewing Ĺłnancial management policy, reviewing the managementâ&#x20AC;&#x2122;s business code of conduct, and collaborating with the management in reviewing important reports to be publicly disseminated as stipulated by the law, e.g. executive summary.


152 . 3eview the nomination, the appointment, and the remuneration package of the external auditor. 7. 1repare the "udit $ommitteeâ&#x20AC;&#x2122;s activity report for disclosure in the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s annual report which shall be signed by the $hairman of the "udit $ommittee. Such report shall include the following information. 7. " remark on the production and disclosure procedure in the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s Ĺłnancial report to ensure its accuracy, completeness, and reliability. 7.2 " comment on the sufĹłciency of the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s internal control system. 7. " ground for the appropriateness of the external auditorâ&#x20AC;&#x2122;s reappointment. 7. " comment on the $ompanyÄłs operation compliant with S&T and S&$ rules, regulations as well as other laws related to the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s business. 7.5 "ny other report deemed the shareholders or general investors should know under the authorities and responsibilities assigned by the #oard of Directors. /onetheless, the "udit $ommittee is disallowed to approve any transaction in which there are potential connections, equity, or conĹ´icts of interests between them or a third party and the $ompany or its subsidiaries. 5FSN PG 4FSWJDF "udit $ommittee members shall hold the ofĹłce as long as their terms as the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s directors. 2. Executive Committee

The &xecutive $ommittee consists of the entirety of four members who shall be in ofĹłce for four years per term. The terminated committee member may be reelected. "t December , 202, the &xecutive $ommittee comprises four persons as follows Name - Last Name

. Mr. /oppadon Tansalarak 2. Mr. 1hiched Maneerattanaporn . Mr. Tawat Meeprasertskul . Mr. Vichit Dilokvilas

Title

Remark

$hairman, &xecutive $ommittee Member of $ommittee Member of $ommittee Member of $ommittee

&xecutive Director /on&xecutive Director /on&xecutive Director /on&xecutive Director

4DPQF PG "VUIPSJUZ BOE 3FTQPOTJCJMJUZ In order to adhere to the #oardâ&#x20AC;&#x2122;s policy, the &xecutive $ommittee shall assume the following authorities and responsibilities in managing the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s operation. . $ontrol the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s management by which the &xecutive $ommittee shall operate in accord with the policy speciĹłed by the #oard. The &xecutive $ommittee shall periodically report the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s performance results to the #oard of Directors. More than half of the &xecutive $ommittee members shall attend the &xecutive $ommittee meeting. The &xecutive $ommitteeâ&#x20AC;&#x2122;s resolution shall be made by maKority vote, which shall be over half of the committee votes. The &xecutive $ommittee may deem appropriate to change or add, now and then, its meeting process, quorum determination, and voting procedure. 2. $onsider the annual budget, budget allocation for each work unit, each employeeâ&#x20AC;&#x2122;s authority and duty, and process of each work unit in their budget spending, and submit these Ĺłnancial reports to the #oard, and oversee the expenditures in accord with the budgetary plan approved by the $ompany. . &valuate each work unitâ&#x20AC;&#x2122;s performance results, determine the performance evaluation approach and process, as well as acknowledge the performance evaluation clariĹłed by the responsible personnel related to a particular work line.


153 . 1eruse and adKust the business plan to suit the current economic situation for the best interest of the $ompany. 5. "pproval of investment and allocate investment budget of no more than 50 million #aht. . $onsider the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s business engagement, or asset purchasing contract, or any action to obtain rights for the maximum beneĹłt of the $ompany. The budget shall not exceed the amount speciĹłed in Item 5 above. The &xecutive $ommittee is also required to stipulate the process and negotiation approach in entering into such contract. 7. $onsider making a contract involving money, loan, warranty, credit issuance within the budget of not more than 00 million #aht. The &xecutive $ommittee is also required to stipulate the process and negotiation approach in entering into such contract. 8. "mend or terminate the contract in substance as the &xecutive $ommittee deems appropriate. . $ompound with creditors, arbitrator, and court proceedings. 0. $onsider the transfer of the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s rights and assets to another party, which is not the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s regular trades, and submit such case to the #oard for perusal. . $onsider the transfer of the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s rights and assets for liabilities with the third party, and submit such case to the #oard for perusal. 2. $onsider and submit the issue on the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s proĹłts, losses, and annual dividend payment for the #oardâ&#x20AC;&#x2122;s perusal. . $onsider the business diversiĹłcation or end to submit for the #oardâ&#x20AC;&#x2122;s consideration. 1erform any action to support such operation or to abide by the #oardâ&#x20AC;&#x2122;s recommendations or the #oardâ&#x20AC;&#x2122;s authorization under the #oardâ&#x20AC;&#x2122;s policy. In this regard, the &xecutive $ommittee is unable to approve any transaction in which there are potential connections, equity, or conĹ´icts of interests between them or a third party and the $ompany or its subsidiaries. . 1ropose any issue which requires any resolution andor approval from the &xecutive $ommittee meeting, and submit it to other regulatory bodies, e.g. Securities and &xchange $ommission S&$ and the Stock &xchange of Thailand S&T and the Ministry of $ommerce. The &xecutive $ommittee shall be unable to approve items or people with vested interest or conĹ´icts of interest or any conĹ´ict types against Master "d or its subsidiaries. &YFDVUJWF $PNNJUUFF .FFUJOH The &xecutive $ommittee shall organize or call for meetings as deemed appropriate. In such committee meetings, there shall be at least three committee members in attendance to constitute a quorum. The &xecutive $ommitteeâ&#x20AC;&#x2122;s resolution shall be made by maKority vote. In this regard, directors who have conĹ´icts of interests are not allowed to participate in consideration on a certain agenda item or are ineligible to vote. In the year 202 have 5 total meeting time. 5FSN PG 4FSWJDF The &xecutive $ommittee members shall be in ofĹłce for three years nonetheless, the terminated directors can be reelected.


154 3FNVOFSBUJPO PG UIF #PBSE PG %JSFDUPST The #oard Kointly considers remuneration of Directors and "uditors by comparing with companies in the S&T and competitive industries, before presenting it to the shareholders for approval in an "nnual (eneral Meeting. The remuneration is divided into two types meeting allowances, paid to all Directors attending the meeting and the annual remuneration paid only to Independent Directors. Master "d maintains a policy of disclosure of individual Directorâ&#x20AC;&#x2122;s remuneration for transparency. 3FNVOFSBUJPO UP %JSFDUPST JO UIF :FBS 2012 .POFUBSZ SFNVOFSBUJPO

6nit #aht

Executive Board Audit Meeting Comittee Committee Meeting Allowances Meeting Allowances Allowances

Name-Last Name

Bonus

Total

. 1ol. Sub-t. ,riengsak -ohachala

80,000.00

500,000.00

00,000.00

2. Mr. 1arames

3achKaibun

0,000.00

20,000.00

80,000.00

. Mr. /oppadon

Tansalarak

0,000.000,000.0050,000.00

. Mr. 1hichet

Maneerattanaporn

0,000.000,000.0050,000.00

5. Mr. Tawat

Meeprasertskul

0,000.000,000.0050,000.00

. Mr. Vichit

Dilokvilas

0,000.000,000.0050,000.00

7. Mr. 1rasert

Virasathienpornkul

0,000.00

0,000.00270,000.00

0,000.00

8 Mr. 1ornsak

-imboonyaprasert

0,000.00

0,000.000,000.00

20,000.00

. Mrs. 6bonrat

#hokamonwong

0,000.00

0,000.000,000.00

20,000.00

0. Miss Tamonwan Total

/arintavanich

0,000.00 50,000.00

 0,000.00

0,000.00  0,000.00 ,50,000.00 2,0,000.00

3FNVOFSBUJPO UP %JSFDUPST $PNQBSJTPO :FBS 20102012 .POFUBSZ SFNVOFSBUJPO

6nit #aht

Remuneration Persons

Meeting "llowances #onus 0ther Total

0 5

2012 Remuneration

0,000.00 ,50,000.00 /one 2,0,000.00

Persons

0 5

2011 Remuneration

70,000.00 ,50,000.00 /one 2,20,000.00

Persons

0 5

2010 Remuneration

5,000.00 ,25,000.00 /one 2,20,000.00


155 3. Risk Management Committee

The #oard appointed the corporate 3isk Management $ommittee consisting of at least Ĺłve members, of which at least one shall be the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s director. "t December , 202, the 3isk Management $ommittee comprises 0 persons as follows Name - Last name

. Mr. /oppadon 2. Mr. "nant . Mr. "pisit . Mr. :anis 5. Mr. $huchai . Mr. +utha 7. Mrs. 3odKana 8. Miss Tamonwan . Mrs. 6raiwan 0. Mr. /arath

Tansalarak Siripasraporn $huenchompoo Tiparkorn Suwanpuchai +aruboon Trakulkoosri /arinthavanich #oonyarataphan 1ayakaniti

Position

$hairman Vice $hairman Member of $ommittee Member of $ommittee Member of $ommittee Member of $ommittee Member of $ommittee Member of $ommittee Member of $ommittee Member of $ommittee

4DPQF PG "VUIPSJUZ BOE 3FTQPOTJCJMJUZ #elow are the authorities and duties of the 3isk Management of Master "d 1ublic $ompany -imited. . $ompile the 3isk Management Handbook of Master "d 1ublic $ompany -imited 2. Devise a plan for risk prevention or reduction. . 1ropose the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s risk management policies to the #oard for consideration before implementation. . Support the highranking executivesâ&#x20AC;&#x2122; management by establishing a structure of risk management to comprehensively cover the overall organization, as well as adopting the risk management strategy into practice by issuing regulations and encouraging investment in an appropriate system. 5. &xamine, analyze, and assess existing or potential risks and trends which may affect the organization both internally and externally. . &valuate, prepare, and submit a report on adequacy of risk system and control to the &xecutive $ommittee and the #oard. 7. Function as the hub of managing signiĹłcant risks reported by risk management coordinators. 8. 3eview the report on risk management and enhance efĹłciency in management performance in order to deal with unacceptable risks. . Inaugurate an integrated risk management system and link it to the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s information system. 0. $arry out any other task pertinent to the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s risk management policies as assigned by The #oard. 5FSN PG 4FSWJDF The 3isk Management $ommittee members shall be in ofĹłce for three years nonetheless, the terminated directors can be reelected.


156 3JTL .BOBHFNFOU $PNNJUUFF .FFUJOH The 3isk Management $ommittee shall organize or call for meetings on a monthly basis or as seen appropriate. In such committee meetings, there shall be at least three committee members in attendance to form a quorum. The &xecutive $ommitteeâ&#x20AC;&#x2122;s discretion shall hold maKority vote as the meeting resolution. Corporate Secretary

In compliance with good government of registered companies on the responsibility of the #oard of Directors, and in accordance with the stipulation of the Securities and &xchange "ct /o. #.&. 255 2008 , Miss Thamonwan /arinthavanit, Director and "ccounting and Finance Director was appointed as $orporate Secretary. Her duties are shown in the prescriptions of the Securities and &xchange "ct /o. #.&. 255 2008 as follows $PSQPSBUF 4FDSFUBSZÄ´T EVUJFT BOE SFTQPOTJCJMJUJFT 1reparing and keeping the following documents a 3egister of Directors, b /otice letters and Minutes of the #oard of Directorsâ&#x20AC;&#x2122; Meetings, and the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s "nnual 3eports, c /otice letters and Minutes of Shareholdersâ&#x20AC;&#x2122; Meetings 2 ,eeping reports on gain and loss as reported by the #oard of Directors and the Management, Doing other things as prescribed by the Stock &xchange $ommittee, Delivering copies of reports on gain and loss as reported by the #oard of Directors and the Management or other related persons, which is the gain and loss pertaining to the operation of the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s business, or its subsidiaries, to the $hairman and the $hairman of the #oard of "uditors, within 7 days from the date which the $ompany receives the said reports, 5 1erforming the duty with due responsibility, care and honesty and also observe the -aws, obKectives and regulations of the $ompany, resolutions of the #oard of Directors, inclusive of the resolutions of the Shareholdersâ&#x20AC;&#x2122; Meetings, and to apply mutatis mutandis the Securities and the Stock &xchange "ct #.&. 255 2 "rticle 88 2 3esponsibility and care , "rticle 80 Honesty , "rticle 8 2 and "ctions in disagreement with the companyâ&#x20AC;&#x2122;s interest and "rticle 88 "ction or inaction causing others to gain unKust interest . 5IF $PNQBOZÄ´T 4FDSFUBSZÄ´T 2VBMJĹłDBUJPOT . Have comprehensive knowledge and understanding of the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s business, including roles and duties related to the work of the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s secretary, for instance, duties of the #oard and the $ompany, having sound knowledge of related laws and regulations, including the continuous pursuit of knowledge and followup of data and information for the development of work implementation. 2. 1erform duties in accordance with laws, rules and the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s regulations, with responsibility, caution, integrity and determination, including lending support for the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s operation, based on the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s principles of good corporate governance and code of ethics, so that the $ompany may fulĹłll its goal. . Strictly adhere to virtue and morality, as well as take into account all groups of stakeholders, while not acting in a way that will cause damage to the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s reputation and good image. . /ot aim at selfinterest out of the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s business opportunities, and well maintain the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s secrecy. 5. Have good human relations and an ability to coordinate with other work units or agencies both inside and outside the $ompany.


157 Chief Executive OfďŹ cer

The $hief &xecutive 0fĹłcer is the highest position in the management, appointed by the #oard of Directors to manage the $ompany, according to the operation plan and budget approved by the #oard of directors, in strict, honest and careful observation of the obKectives and regulations of the #oard resolutions, withholding principally the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s and the shareholdersâ&#x20AC;&#x2122; interest, within the authorities and duties of the $hief &xecutive 0fĹłcer as assigned by the #oard. Scope of CEOâ&#x20AC;&#x2122;s Authority and Responsibility

4DPQF PG "VUIPSJUZ BOE 3FTQPOTJCJMJUZ PG $IJFG PG &YFDVUJWF $PNNJUUFF / $&0 The $hief &xecutive 0fĹłcer $&0 has authority and duties in conducting the business of the company as assigned by the #oard of Directors for the best interest of the company. $&0, then, shall strictly perform such duties in accord with the plan or budget approved by the #oard with honesty, ethics, and due care. $&0 shall completely protect the beneĹłt of the $ompany and its shareholders. The authority and responsibilities of $&0 are as follows . Make the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s critical Kudgements formulate mission, obKectives, guidelines, policies as well as supervise the overall operation, productivity, customer relations, and responsibility for the #oard of Directors. 2. Hire, appoint, and relocate personnel as deemed appropriate in terms of number and necessity to be executives or employees of all posts. The $&0 also plays a key role in identifying reasonable scopes of authorities and responsibilities, remuneration, as well as in discharging, dismissing, Ĺłring employees as deemed appropriate. . Stipulate trading terms and conditions, e.g. amount of credit, payment period, sales and purchase contract, amendment of trading terms and conditions, etc. . "pprove expenditures of a proKect approved by the #oard of Directors. &ach expenditure or payment shall not exceed ten million #aht. 5. 1eruse the investment in different proKects including asset sales and purchase. . Implement and represent on behalf of the $ompany when contacting outsiders in related business in the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s interests. 7. "pprove the appointment of professional consultants critical to the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s operation. 8. $arry out tasks related to overall administration of the $ompany. /ot with standing, exercising power or makingdecision of $hief of &xecutive $ommittee $&0 is not allowed, for his own interest, whether directly or indirectly, in such matter. Policies on CEOâ&#x20AC;&#x2122;s holding the director position in other companies:

. #eing the Director of not more than companies listed on the Stock &xchange of Thailand. 2. $hief &xecutive 0fĹłcer shall serve as a director or consider a qualiĹłed executive to be the director in the company that the $ompany has its shareholdings.


158 Management

/ame of &xecutive Management as of +anuary , 20 No.

. 2. . 5. . 7. 8.

Name - Last Name

Mr. /oppadon Mr. :anis Mr. "pisit Mr. +utha Miss. Tamonwan Mrs. 6raiwan Mr. /arath

Tansalarak Tiparkorn $huenchompoo +aruboon /arinthavanich #oonyarataphan 1ayakaniti

Position

$hief &xecutive 0fĹłcer $hief Innovation 0fĹłcer "sst. $hief &xecutive 0fĹłcer "sst. $hief &xecutive 0fĹłcer "sst. $hief &xecutive 0fĹłcer "sst. $hief &xecutive 0fĹłcer "sst. $hief &xecutive 0fĹłcer

Remuneration for the Management

$&0 in cooperation with the management has established the ,ey 1erformance Indicators ,1Is on an annual basis. The ,1Is will be guidelines for business conduct as well as the performance evaluation measures for $hief of &xecutive $ommittee $&0 and the management of all levels. "s at December , 202, the remunerations of ten top management including $hief of &xecutive $ommittee $&0 of master "d 1$- and its subsidiaries were valued at 25,2,28.7 baht as detailed below. 6nit #aht

Remuneration No. of Executive

Salary and other $ontribution 1rovident Fund &+I1 5PUBM

7 7 

2012 Amount

0,,.7 0,8.00 50,770.80 31,273,833.27

No. of Executive

8 8 5

2011 Amount

2,50,0. 28,8.00 50,80.0 25,244,298.76

No. of Executive

 5

2010 Amount

,7,. 28,0.00 20,0.20 14,686,242.84

/PUF : The #oard of Directors approved the &mplyee +oint Investment 1rogram on +uly , 200.


159

Connected transactions The $ompany has signiĹłcant business transactions with its related parties related by way of common shareholders andor director and mutual management . Such signiĹłcant transactions, which have been reĹ´ected in the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s Ĺłnancial statements on the terms and bases determined by the $ompany and those companies, which bases might be different from the bases used for transactions with unrelated companies, are summarised below 3elated companies 8e#ig $o., -td. D"II$HI $orporation 1ublic $ompany -imited -andy Home Thailand $o., -td. Index $reative village 1ublic $ompany -imited

3elationship Shareholder of (reen "d $o., -td. $odirector $odirector Shareholder of Max $reative $o., -td. and partner of Index D0 M"$0 +oint Venture 1artner of Index D0 M"$0 +oint Venture 1artner of Index D0 M"$0 +oint Venture 1artner of Town #randing $o., -td. that subsidiaries of Max $reative $o., -td.

Design 0 International $o., -td. Design 0 $o., -td. Hanuman $o., -td.

6nit Million #aht

Transactions with related companies

Pricing Policy

Consolidated f/s 2012 2011

Separate f/s 2012 2011

#illboard rental income Subsidiary company "ssociated company 3elated companies

1rice and term of payment approximate term granted to general customers

 0.2 

 0.2 0.28

.07 0.2 

.88 0.2 0.28

$ommission income Subsidiary company

5 of collection which approximates rate granted to general customers

8.78

8. 

 

0.00 .0

0.0 

 0.05

 0.

0.70 0.05

0. 0.

 0.5

 0.5

2.78 0.5

2.88 0.5

 0.

 0.2

.70 0.

.5 0.2

Dividend income Subsidiary company "ssociated company $onsulting and accounting service income Subsidiary company "ssociated companies 0fĹłce rental income Subsidiary company "ssociated companies 0ther income Subsidiary company "ssociated companies

Mutually agreed prices

Market price $ost


160 6nit Million #aht

Transactions with related companies

Consolidated f/s Pricing Policy

$osts of services $ost Subsidiary company "ssociated companies 3elated companies Selling expenses $ost Subsidiary company "dministrative expenses $ost Subsidiary company "ssociated companies ,ey management personnel Short term employee beneĹłts 1rovision for postemployment beneĹłts 1rovision for other long term beneĹłts Financial cost ,ey management personnel

Separate f/s

2012

2011

2012

2011

 5.5 0.

 0.50 0.7

.22 .2 0.

.0 0.05 0.7

0.0

0.0

 2.72

 2.0

0.0 2.7

0.02 2.0

8.0

28.77

2.

2.88

0.

0.

0.8

0.

0.02

0.02

0.02

0.02

0.7

0.

0.7

0.5

"s at December 202 and 20, the outstanding balances of the above transactions are separately presented in the statement of Ĺłnancial position as follow 6nit #aht

Consolidated f/s 2012

2011

5SBEF BDDPVOUT SFDFJWBCMF SFMBUFE DPNQBOJFT 4VCTJEJBSZ DPNQBOZ Master More $o., -td.

"TTPDJBUFE DPNQBOZ Max $reative $o., -td+PJOU 7FOUVSF I/D&9 D0 M"$0 +oint Venture 0VUTUBOEJOH CBMBODF BOE QPSUJPO PG PUIFS +PJOU 7FOUVSF QBSUOFS I/D&9 D0 M"$0 +oint Venture 5PUBM 0UIFS SFDFJWBCMFT Äą SFMBUFE DPNQBOJFT 4VCTJEJBSZ DPNQBOJFT Master More $o., -td. Maco 3ite Sign $o., -td. (reen "d $o., -td.

Separate f/s 2012

2011

,287

,

,5,52,20

2,20

2,20

7,5 7,5

 8,255

 5,207

 855,5

  

  

2,787,5 7,52 7,822 ,00,70

2,85 0,08 82, ,55,282


161 6nit #aht

Consolidated f/s 2012

"TTPDJBUFE DPNQBOJFT InkKet Images Thailand $o., -td. Take " -ook $o., -td.

1SFQBJE FYQFOTFT SFMBUFE DPNQBOZ 3FMBUFE DPNQBOZ Index $reative Village 1cl. -PBOT UP SFMBUFE DPNQBOZ "TTPDJBUFE DPNQBOZ Take " -ook $o., -td. 6OFBSOFE EJWJEFOE 4VCTJEJBSZ $PNQBOZ Master More $o., -td. 5SBEF BDDPVOUT QBZBCMF SFMBUFE DPNQBOJFT 4VCTJEJBSZ DPNQBOJFT Master More $o., -td. Maco 3iteSign $o., -td. "TTPDJBUFE DPNQBOZ InkKet Images Thailand $o., -td. 3FMBUFE DPNQBOZ V#ig $o., -td. -andy Home Thailand $o., -td. 5PUBM *ODPNF SFDFJWFE JO BEWBODF SFMBUFE DPNQBOZ 4VCTJEJBSZ DPNQBOZ Master More $o., -td. 0UIFS QBZBCMFT 3FMBUFE DPNQBOJFT 4VCTJEJBSZ DPNQBOZ Master More $o., -td. Maco 3ite Sign $o., -td. "TTPDJBUFE DPNQBOJFT InkKet Images Thailand $o., -td. -andy Development $o., -td.

2011

, , ,72 ,72

5PUBM

Separate f/s

0,27 , ,7 ,7

2012

2011

, , ,72 ,0,

0,27 , ,7 ,5,025

8,5525,000

5,000

5,000

5,000

5,, 

 

2,70,8 2,5 2,7,0

,082,55 0,7 ,7,25

7,508,

5,050,052

7,5,5

2,8

27,5 50,52 ,75

 2,2

 50,52 50,7

287,

575,87

 

 

,0 2, ,57

5,08 8, 2,0

5,0 ,000 250,0

5,85 20,0 2,8

0,80 ,000 22,80

5,85 20,0 2,8

5,27,78 


162 6nit #aht

Consolidated f/s 2012

3FMBUFE DPNQBOJFT 8e#ig $o., -td. Index $reative Village 1$-. 5PUBM

5,5 7,58 2, 28,0

Separate f/s

2011

2012

2011

 

 

 

2,57

2,2

2,8

4IPSU UFSN MPBO GSPN SFMBUFE DPNQBOZ 3FMBUFE DPNQBOZ Index $reative Village 1$-.

2,000,0003FTFSWF GPS FNQMPZFF CFOFĹłUT PCMJHBUJPO ,FZ NBOBHFNFOU QFSTPOOFM 1ostemployee beneĹłts 0ther long term beneĹłts

5,07,77 8,5

,,28 7,57

,82,85 0,558

,,2 8,8

-oans to Take a -ook $o., -td. and -andy Development $o., -td. were unsecured loans with an interest rate of p M-3 per year and a Ĺłxed rate by 2 per year respectively, and would be repayable on demand. $urrently, the loan to -andy Development $o., -td. has been paid in full already. Short term loan from related company has been obtained without collateral and with interest rate of 5.25 percent per annum and is repayable in the near future.


InkKet Images Thailand

$o., -td.

Person/juristic entity who may have conďŹ&#x201A;icts

Mr. 1hiched Maneerattanaporn and Miss. Tamonwan /arinthravanich who is the companyâ&#x20AC;&#x2122;s director, is its director

Relations

The company rent an ofĹłce on Vibhavadi3angsit 3oad, with the space of 2,000 sq.m. in order to use it for advertising media and give 52.05 sq.m. to the Kointventure company to rent for years which will be ended on st +uly 20 The company hires the Kointventure company to produce some images to use on the companyâ&#x20AC;&#x2122;s media

Type of items

The price is no different from other production house.

00 bahtsq.m.month which is a higher price than what the company rent from the building owner which is at 7.50 baht sq.m. month because the company has renovated the rented space to be able to utilize with other facilities.

Details and Policy In ďŹ xing price

5.5

0.5

Year 2012

0.50

0.5

Year 2011

Item value (million baht)

it is a normal business procedure. To let the Koint venture produce, allows the company to control the work quality as well the time.

To divide the renting space to the Kointventure company. #ecause there is some space left and able to split some space to rent to the Koint venture which helps to reduce the companyâ&#x20AC;&#x2122;s cost.

Needs and reasons

For the past year, the company and its subsidiaries have some important business with the parties which may have conĹ´ict interest and have necessity and reason to do the items as follows 

1PMJDZ PG $POOFDUFE 5SBOTBDUJPO

Connected Transaction (Additional)

163


-andy Development $o., -td.

Person/juristic entity who may have conďŹ&#x201A;icts

Shareholding by Master "d 1ublic $ompany -imited holds 8.87, -andy Home Thailand $o., -td. Holds 7.8, Daiichi $orporationholds .5 Mr. Vichit Dilokvilas who is the companyâ&#x20AC;&#x2122;s director, is its director

Relations

#uilding 2 rent is 0 baht sq.m.month and electricity bill is around 00,000 baht month 3emarks 3ent means the rent and central expense. #uilding 2 rent ended March, 205

-oan guarantor according to the bank conditions in order to use the money to build a new ofĹłce building, with the shareholding amount of 8.87

The company rent building space of -andyMasterm building 2 with total space of 2,550.2 sq.m.

The company is the guarantor for the loan according to the shareholding

Type of items

Details and Policy In ďŹ xing price

.

Year 2012

.

Year 2011

Item value (million baht)

"ccording to the bank conditions as general business in order to create trust for the Kointventure company when borrowing money from the bank to build a new ofĹłce building.

3ent the space to do business. The rent is not different from other people.

Needs and reasons reasons

164


165 Measure or Process of Approval for Connected Transaction

The $ompany has speciĹłed its policy and process of approval and implementation of connected transaction and any conĹ´ict of interests as follows . In the event that the $ompany enters into any contract engagement or any connected transaction with a company, its subsidiaries, Koint ventures, andor outsiders, the $ompany shall strictly peruse the necessity and appropriateness by solely adhering to the best interests of the $ompany and charging in accord with terms and conditions generally made with armâ&#x20AC;&#x2122;slength customer at a reasonable market price. 2. The transaction, which is deemed connected as stipulated by the S&$ criteria, shall righteously and completely follow S&T and S&$ stipulations as well as passed the veriĹłcation process of the "udit $ommittee in the event that such connected transaction requires the #oardâ&#x20AC;&#x2122;s consideration. . " director with conĹ´ict of interests in any issue shall refrain from voting on or attending the meeting on that agenda item. . In the transaction connected to normal business transaction or common business support transaction, within the managementâ&#x20AC;&#x2122;s authority, the $ompany shall calculate the price as well as terms and conditions on the armâ&#x20AC;&#x2122;s length basis. If there is no such benchmark, the $ompany shall compare the price of its products and services to outsidersâ&#x20AC;&#x2122; under the same or similar terms and conditions. To assure that such price is reasonable for the best interests of the $ompany, the report prepared by an independent evaluator hired by the $ompany can be deployed to compare the price for critical connected transaction report. The authorized signatories shall not be the person who is authorized to approve a budget amount and the management who has selfinterests in such a transaction. 5. 1rovision of Ĺłnancial support or guarantee of subsidiaries or connected people shall be cautiously performed for the best interest of the (roup. The charges, e.g. interest, guarantee fees, etc., shall be calculated with the market price on the date when the transaction takes place. . In the event that the connected transaction has the value which requires the shareholdersâ&#x20AC;&#x2122; ratiĹłcation by threefourths maKority vote, the maKor shareholders who are stakeholders are allowed to attend the meeting in order to complete the quorum, but do not have voting rights. The criterion on base of the vote calculation to approve the connected transaction, excluding stakeholdersâ&#x20AC;&#x2122; part, then, is irrelevant to the quorum and number of votes. Policy on Connected Transaction Between the Company & Its Subsidiaries and Directors or Their Connections

The connected transaction between the $ompany together with its subsidiaries on one hand and the directors, the management or their connected person on the other shall always require the #oard of Directorsâ&#x20AC;&#x2122; resolution, except for a transaction worth less than one million #aht. Instead, the $hief &xecutive 0fĹłcer $&0 is authorized to approve of such transaction and is required to report to the #oard of Directors within days after such resolution. The transaction shall conform to the terms and conditions of a standard price, or there is a public announcement on salepromotion price which is equitably available to other customers or can be compared to general market price. . To count the aforementioned value, the multiple connected transaction of the same type, feature, or condition, originated in six consecutive months by an individual or related people, or close relatives shall be treated as a single entity. In this regard, the $ompany shall abide by the laws, bylaws, announcements, orders, or stipulations on stock and securities, including the best practice on information disclosure of connected transaction as well as the receipt and purchase of the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s assets or its subsidiaries, as stipulated by the Stock &xchange of Thailand S&T . This policy becomes effective from September , 2008 onwards.


166 Policy on Connected Transaction of Futurity

The connected transaction among the $ompany together with its subsidiaries on one hand and the directors, the management or a connected person on the other shall always require the #oard of Directorsâ&#x20AC;&#x2122; approval, except for the transaction worth less than one million #aht. Instead, the $hief &xecutive 0fĹłcer is authorized to approve of such transaction and is required to report to the #oard of Directors within days after such approval. The transaction shall conform to the terms and conditions of a standard price, or there is a public announcement on salepromotion price which is equitably available to other customers or can be compared to general market price. . To count the aforementioned value, the multiple connected transaction of the same type, feature, or condition, originated in six consecutive months by an individual or related people, or close relatives shall be treated as a single entity. In this regard, the $ompany shall abides by the laws, bylaws, announcements, orders, or stipulations on stock and securities, including the best practice on information disclosure of connected transaction as well as the receipt and purchase of the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s assets or its subsidiaries, as stipulated by the Stock &xchange of Thailand S&T . policies.

"s for the connected transaction taking place at the present time, the $ompany has laid the following operational ofĹłce rent for subsidiary and Koint venture

graphic production

The $ompany expects to allow its subsidiaries and its Koint ventures to continually share the area rent at its ofĹłce on Vipavadee 3angsit 3oad. In the event of the graphic Kointly produced by the $ompany, the $ompany delivers such work for Ĺ´exibility of controlling performance and time in production.


167

Corporate Governance Master "d $ompany 1ublic $o., -td. is committed to operating under the principles of good corporate governance of the Stock &xchange of Thailand S&T and the regulations of the Securities and &xchange $ommission S&$ to ensure effective management leading to sustainable growth and add value for shareholders over the long term. The $ompany has viewed that corporate governance policy and business ethics is part of the business policy of the $ompany. The policy of corporate governance and business ethics has been made in writing. The #oard is responsible for policy and practice in such matters. The #oard also makes sure that the directors, the management and employees are to comply with strictly. The $ompany has reviewed its corporate governance policy and business ethics regularly. The full version of business policy, corporate governance and ethical business conduct has been published via the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s website www.masterad.com. In 202, the $ompany received the scores on $orporate (overnance as Äśvery goodġ Very (ood $( Scoring from the $orporate (overnance 3eport of the -isted $ompany for the year 202, for the sixth consequtive year. 1. Rights of the shareholders

The $ompany operates with transparency with respect to the rights of the shareholders equally. It has establish corporate governance policy with respect the rights of all shareholders equally, not taking any action to limit the opportunities of the shareholders. In 202, the $ompany performed the following .FFUJOH PG UIF TIBSFIPMEFST In 202, the $ompany held the "nnual (eneral Meeting of the Shareholders as follows Äť

(eneral Meeting of the Shareholders for the year 202 was held on Friday "pril 27, 202 at 2.00 pm. at $hao 1hraya #allroom, 2nd Floor, $hao 1hraya 1ark Hotel, 27 3atchadaphisek 3oad, Din Daeng, #angkok 000. with a total of participants. The total number of shares 8,7,50 shares, representing 7.58 percent of the shares sold by the $ompany. The #oard of Directors was in presence which included the $hairman of the #oard, the #oard of Directors and "udit $ommittee, totaled 0 persons with the executives and the companyâ&#x20AC;&#x2122;s auditors attending simultaneously. The $hairman of the #oard served as $hairman of the meeting and conducted in full accordance with the law. The meeting was held with the following sequences

Äť

#efore the meeting. . The company released a letter to the shareholders through S&T system to inform the minority shareholders of the right to submit the issue to be placed on the agenda and to nominate the persons to be considered to be a Director of the $ompany according to the selecting process prior to the "nnual (eneral Meeting of the shareholders, months in advance before the end of the Ĺłscal year in line with the conditions published on the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s website at httpwww.masterad.cominvestor relation. In 202â&#x20AC;&#x2122;s "nnual (eneral Meeting of the Shareholders, no one proposed any agenda or nominated a person to be an independent director of the the company. 2. "ll the shareholders shall be informed the "(M date, time and agendas via S&$ information system and the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s web site 0 days prior to the meeting date. . Sending invitation letters to the Meeting, stating place, date, time, agenda of the Meeting, with details to be presented to the Meeting, and the reason and opinion of the #oard of Directors in each agenda, with proxy letter, annual report and additional detail attached to the report. The said documents were sent to all shareholders whose names appeared on the shareholders registrar as of the closing date, days prior to the meeting date, and advertised in newspapers for three consecutive days,


168 . Shareholders who cannot attend the "(M themselves are allowed to appoint proxies, or delegate independent directors as their proxies to vote on their behalf.

Äť

0O UIF "(. %BUF

. The $ompany endeavors to accommodate all shareholders in an equitable manner. 3eceptionists are adequately provided for all shareholdersâ&#x20AC;&#x2122; disposal. The shareholders are allowed to register since 8.00 am, or 2.00 hours before the "(M. "ll board members, executives, and the external auditors attend the meeting preside over 2. 3egistration and voting via barcode system have been introduced to the meeting for the second year for the shareholdersâ&#x20AC;&#x2122; convenience. . The voting papers are provided in each agenda item for transparency and monitor. . #efore commencing the meeting, the chairperson shall announce the number of shareholders and proxies for the meetingâ&#x20AC;&#x2122;s acknowledgement. The $hairperson, then, clariĹłes the procedures of voting by ballot paper. The resolution depends on the maKority vote. 5. The $hairman of the Meeting conducted the Meeting according to the agenda in the invitation letter, without any change in the order of the agenda, and without requesting the Meeting to consider any matters not speciĹłed in the Meeting . The $hairman allowed explanation and discussion in each agenda, providing equal right to all shareholders in the examination of the companyâ&#x20AC;&#x2122;s operation, asking questions and expressing their opinion and the $ompany recorded important matters in the Meeting Minutes for further examination 7. The exercise of voting right for approval in each agenda was on the maKority votes, in the format of Share  Vote, except in agenda on approval of Directorsâ&#x20AC;&#x2122; remuneration for the year 20, which was the resolution of the shareholders at two third of all the votes attending the Meeting and with voting right 8. #efore any voting in each agenda, the $hairman allowed shareholders to inquire for details and clariĹłcation, . The $hairman notiĹłed the Meeting to vote openly in each agenda 0. Shareholders were allowed to vote in the election of directors individually . During the Meeting if there were additional shareholders Koining the Meeting, the $ompany counted the number of shares and the new shares each time, and the newly arrived shareholders were given the rights to vote on agenda not yet voted. The $hairman summarized the voting result in each agenda for the Meeting to acknowledge 2. The $hairman announced the voting results in numbers of :es, /o and "bstain.

Äť

"GUFS UIF "(. %BUF

. "fter the meeting, the $ompany shall inform the details on resolutions and voting results of each agenda item to all its shareholders via its securities registrar, Thailand Securities Depository $o., -td. TSD for acknowledgement of all interested parties. 2. The minutes of meeting properly shall be recorded in written form, retained and disseminated within days on the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s website httpwww.masterad.cominvestor relation. #ased on the high percentage of attendants at the "(M, Master "d 1$- was evaluated as ÄśVery (ood,ġ in the category of "(M organizing.


169 2. Equal treatment to all shareholders

Master "d treated all shareholders fairly and equally, whether they are in the management or not, including foreign shareholders, by observing the following 4IBSFIPMEFSTÄ´ .FFUJOH In 202, Master "d held the 202 "nnual (eneral Meeting of shareholders, and treated all shareholders equally as follows 

Äť Äť Äť

Äť Äť

1SFTFOUBUJPO PG BEEJUJPOBM BHFOEBT BOE OPNJOBUJPO PG QFSTPOT GPS #PBSE FMFDUJPO JO UIF 2012 "OOVBM (FOFSBM .FFUJOH : In 202, Master "d sent out notiĹłcations to shareholders through the Stock &xchange system for minor shareholders to proposes issues for the Meeting and nominate candidates for Directorship under the selection procedures, prior to the "nnual (eneral Meeting according to the rule of the $ompany and publicized in the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s 8ebsite at www.masterad.cominvestor relation "EEJUJPOBM BHFOEBT XJUIPVU QSJPS OPUJDF : In the 202 "nnual (eneral Meeting of shareholders, the $ompany did not have any additional agendas without prior notice 1SPYZ GPS UIF .FFUJOHT : For shareholders who could not attend the meetings, proxy was allowed by Ĺłling a form in the proxy document Form # attached with the Meeting notice letters, on which shareholders could exercise their voting right. Further the $ompany offered an alternative by announcing the names of two Independent Directors for those shareholders who could not attend the Meetings to authorize them to vote for them. However in the 202 "nnual (eneral Meeting, " shareholder authorized Mr.1rasert Virasathienpornkul, $hairman of the "udit $ommittee and independent Director /one who attend and vote 7PUJOH CBMMPUT : Voting was done in the format of Share  Vote, using voting ballots for transparency and examination "MMPXBODF PG TIBSFIPMEFST UP VTF UIFJS SJHIU UP FMFDU %JSFDUPST POF CZ POF : In the 202 "nnual (eneral Meeting, agenda 5, election of new Directors to replace those whose term ends, the $ompany allowed shareholders to use their right to elect Directors one by one, by collecting ballots from all shareholders who attended the Meeting, both for :es and /o ballots as well as abstain.

.FBTVSFT UP QSFWFOU UIF %JSFDUPST BOE UIF .BOBHFNFOU GSPN VTJOH UIF JOTJEF JOGPSNBUJPO GPS QFSTPOBM CFOFĹłU PS PUIFST JO BOZ VOMBXGVM XBZ "DDFTTJCJMJUZ UP UIF $PNQBOZÄ´T EBUB : Master "d 1ublic $o., -td. provides no privileges to any particular groups of shareholders. &very shareholder has equal rights to the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s open data through various communication channels, and shall receive sufĹłcient information as can be disclosed through the following channels

Äť Äť Äť

Telephone 02888 $onnection 87 8ebsite httpwww.masterad.com Investor 3elations Division ir!masterad.com

The $ompany shall not disclose signiĹłcant information that is not publicly available to unauthorized employees or any other person or group of persons including press and analysts until the information is disclosed to the public. If it is necessary to disclose information to business stakeholders such as auditor, #ank, the Ĺłnancial advisor, legal advisor, or other advisors, the $ompany will take steps to ensure that such persons will maintain conĹłdentiality. If there is information leak that should not be disclosed to the public, the $ompany will disclose such information to the public immediately. The $ompany will comply with the rules of the Stock &xchange on the news and other requirements, or if necessary,


170 the $ompany will inform the Stock &xchange to temporarily suspend trading in some situations. The information may sometime be put on hold to the public due to business reasons until it is the right time to disclose. If the members of the #oard of Directors of the $ompany have done any trading, the report must be made to the #oard of Directors for acknowledgement in the next meeting. 1FSJPE CFGPSF EFMJWFSZ PG ĹłOBODJBM TUBUFNFOUT Master "d avoids releasing information on operation results which affect its share price or which may be beneĹłcial to any special group during the period before the delivery of its Ĺłnancial statement to the Stock &xchange of Thailand, beginning from the end of each quarter until the $ompany releases its results ofĹłcially through the information system of the Stock &xchange. 3FMFBTF PG JOGPSNBUJPO PO HBJO BOE MPTT The #oard of Directors deems it appropriate to issue guidelines on gain and loss data of its Directors and the Management for transparency and prevention of conĹ´icting interest thus . Directors are to inform the $ompany without delay when they or persons in their families Koin or hold shares in any business which may have conĹ´icting interest, gain or loss, directly or indirectly in any agreements which the $ompany enters, or hold any securities in the $ompany or its subsidiaries 2. In the event an employee and persons in his family Koin or hold shares in any business which may have conĹ´icting interest with the $ompany, he shall inform the $hief &xecutive 0fĹłcer in writing, and the Directors and the Management shall report the data to the $orporate Secretary and the #oard of Directors. #esides, the Directors and the Management who have the interest shall refrain from any discussions, giving opinions or voting on the said agenda. 3. Role of Stakeholders

The $ompany shall conduct its business by retaining the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s interest in conKunction with the interest, rights, and equitability of its shareholders and stakeholders, including shareholders, employees, customers, creditors, rivals, as well as responsibilities for the society and the general public. The $ompany adheres to the following stakeholder treatment principles.

Äť

4IBSFIPMEFST In its business conduct, the $ompany keeps in mind the best interests of all shareholders and stakeholders in an equitable fashion. In particular, the $ompany put a strong emphasis on its sustainability and growth in order to promote the longrun competitiveness and satisfactory returns. Further, the shareholders have rights to actively take part in acknowledging and making decision on vital issues concerning any change of fundamental business conduct.

Äť

&NQMPZFFT &very single employee is a component vital to the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s business conduct. The $ompany, therefore, stresses the importance of each employee in all work units without any discrimination. The $ompany always encourages its staff members to unify, trust, and treat each other in a courteous manner, without preKudice, and with respect for human dignity. In this regard, friendly work environment is created along with the provisions of safety, remunerations commensurate with work performance, good welfare, innovative for Kob burden alleviation, among many others. Most importantly, the employees have to be consistently trained for the betterment of their professionalism, thereby exuding conĹłdence in their own wellbeing and work standard up to par with employees of other leading companies in the same Ĺłeld.

Äť

4VQQMJFST 1laying an important role in purchasing process which is a signiĹłcant process to determine the cost, quality of goods and services to be used in operations. The $ompany has established the Supplier $ommittee to select the supplier fairly with the clear criteria for selection, giving the importance to the suppliers who would help in business operations and support one another, including respect the supplier as an equal partner on the basis of fair competition.


171

Äť

$SFEJUPST The company has practiced itself as a good debtor by taking into account the best interests of both parties, i.e., avoiding the situation that causes a conĹ´ict of interest, having payment policy to meet deadlines, and strictly abiding to the creditors including releasing a guarantee of repayment upon the creditorâ&#x20AC;&#x2122;s request and treating the creditors as the partnership.

Äť

$VTUPNFST The $ompany is committed to everlasting capture the largest of mind with cuttingedge technology and innovation applications. The $ompany will emphasize the consistent quality service for customer satisfaction in order to maintain its existing customers as well as attract prospective customers. To accomplish this, the $ompany shall consistently maintain its quality service along with fulųlling its customer requirements with effectiveness and efųciency, under the slogan Ĝ$reate Media with 2uality.ġ To strengthen close relationship with its customers, the $ompany provides interesting activities with an emphasis on warmth, thereby inculcating both employees and customers with a sense of familial unity.

Äť

3JWBMT The $ompany abides by the standard business competition with equitability and ethics, as well as follows the trading competition laws. The $ompany shall avert fraudulent means to discredit its competitors. The $ompany shall not defame competitors by a malign force, nor violates its competitorsâ&#x20AC;&#x2122; rights.

Äť

4PDJBM BOE &OWJSPONFOU Master "d 1lc $o., -td. has put a lot of focus on the creativity and marketing communication activities. The main obKective is to establish communication between the organization, customers, suppliers, shareholders and the general public. So they all will have an understanding of the business operations of the organization. It also led to the development of the industry of 0HM to go forward unceasingly. In addition to our commitment to the principles of $orporate (overnance with transparency and fairness for the maximum customer satisfaction, Master "d 1lc $o., -td. have committed to social responsibility and the environment by supporting the activities and initiating various community and social proKects without gain as one of the real organizations with responsibility to society. 4. Information disclosure and transparency

Master "d maintains its policy of information disclosure and transparency in the monitor and control of the $ompany. In 202, the $ompany disclosed information pertaining to the $ompany, Ĺłnancial and otherwise completely, clearly and within due time, according to the prescription of the S&$ and S&T as follows 

Äť Äť Äť Äť

1rovision of 3eports to S&$ and S&T within speciĹłed time on Ĺłnancial and other matters, such as changes of Directors and Directorsâ&#x20AC;&#x2122; securities holdings. Disclosure of Ĺłnancial status and others, such as types of business operation, competitive situation, business risk, securities holding of Directors and the Management, related matters, and operation according to the policy of business control, in the annual reports and in Form 5 Disclosure of Ĺłnancial status and others correctly and completely in the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s website IUUQ://XXX.NBTUFSBE.DPN/JOWFTUPS.IUNM Meeting with investors, securities analysts and reporters on the registration date, organized by S&T once and organized $ompany visit once to explain the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s operating results as well as answering questions of investors


172

Äť

The $ompany maintained an Investor 3elations Division for shareholders and any persons to contact at *OWFTUPS 3FMBUJPOT %JWJTJPO Ms. Tamonwan /arinthavanich $orporate Secretary Ms. SukKai Virunmas I3$oordinator Tel. 02888 ext 87 Fax. 0288 I3!masterad.com &NBJM 8FCTJUF httpwww.masterad.cominvestor.html -FUUFS $orporate Secretary Master "d 1ublic $o., -td. /o , th th Floor, Soi -at 1hrao , -at 1hrao 3oad, $hom 1hon Subdistrict, $hatuchak District, #angkok 000

$POUSPM PG UIF VTF PG JOTJEF JOGPSNBUJPO The company has set up a system to prevent and detect the use of inside information for personal gain in any unlawful way. The #oard of Directors has passed a resolution that the directors of the company must report any change in shareholding of the $ompany to the Securities and &xchange $ommission S&$ . The directors, executives and employees of companies must not get involved in the disclosure of such information to any third party or person who is not related, including prohibiting directors and employees of the companies to be involved in the preparation of Ĺłnancial statements or other information related to purchase or sell of securities of the $ompany before the Ĺłnancial statements. The $ompany will use the maximum penalties if the executives have been found using the inside information, or conduct themselves in a way that may cause damage to the $ompany or the shareholders. %JTDMPTVSF PG SFNVOFSBUJPO PG UIF EJSFDUPST BOE FYFDVUJWFT The remuneration for the Directors of the $ompany is in accordance with the resolution approved by the shareholdersâ&#x20AC;&#x2122; meeting. The #oard of Directors is authorized to determine the remuneration since the 3emuneration $ommittee has not been set up yet. The #oard of Directors will consider the remuneration of the Directors by comparing with other companies in the same industry, and present to the shareholders for approval. The Directors, the "udit $ommittee and the &xecutive Director will receive the remuneration only when attending the meeting with the amount for each position as follows. . $hairman of the #oard and $hairman of the "udit $ommittee will receive 20,000 #aht time each 2. Vice $hairman 5,000 #aht time . Directors of the $ompany and the "udit $ommittee 0,000 #aht time . &xecutive Directors 5,000 #aht time 5. 0nly Directors and "udit $ommittee who are independent Directors will receive an annual pension. The $ompany have disclosed details of remuneration for each individual page 5 director and the management page 58

1SFQBSBUJPO PG ĹłOBODJBM TUBUFNFOUT The #oard of Directors has appointed "udit Directors to audit the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s Ĺłnancial statements, correctly and sufĹłciently disclosed. Directors also prepare reports on responsibility of Directors on the Ĺłnancial reports, covering important matters as recommended by S&T for Directors of a registered company to observe. The #oard of "uditors has selected auditors who are independent and have no personal interest with the $ompany. The said "uditors are accredited by the S&$. The $ompany appointed auditors from (rant Thornton $o., -td as the "uditors for the year 202 the current "uditors of the $ompany according to the recommendation of the #oard of "uditors as follows 


173 Mr. Somkit Tiatrakul, $ertiĹłed 1ublic "ccountant /o. 2785 2 Mrs. Sumali $hokedianand, $ertiĹłed 1ublic "ccountant /o. 22 The audit fee for the year 202 should not exceed 850,000 #aht, which was similar to those companies of the same size and type of business. The $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s Ĺłnancial statements were certiĹłed by the auditors and the auditors gave no conditional comments on the statements. 5. Responsibilities of Directors

0SHBOJ[BUJPO BOE DPNQPTJUJPO PG UIF #PBSE PG EJSFDUPST Their number shall not be less than 5 and not more than 2 Independent Directors shall not be less than one half of the total number of Directors They should be qualiĹłed on business and accounting and Ĺłnance.

Äť Äť Äť

5IF #PBSE PG .BTUFS "E 1VCMJD $P., -UE. GFBUVSFT 10 %JSFDUPST : 8 /onexecutive Directors 5 Independent Directors or half of the total #oard

2 &xecutive Directors $hief &xecutive 0fĹłcer and "ssistant $hief &xecutive Director .

Äť Äť

1ol. Sub. -t. ,riangsak -ohachala, an Independent Director is the $hairman of the #oard and Mr. 1rasert Virasatienphonkul, Independent Director is the $hairman of the #oard of "uditors, Mr. 1honsak -imboonyaprasert and Mrs. 6bonrat 1hokamolwong, Directors are Financial &xperts. 2VBMJĹłDBUJPOT PG UIF %JSFDUPST 2ualiĹłed and not prohibited by 1ublic $ompany "ct. #eing the director in not more than 5 other listed companies. Independent Director must qualify as independent according to the Stock &xchange of Thailand on 2ualiĹłcations and Scope of 8ork of the "udit $ommittee. /ot been sentenced by Ĺłnal Kudgment to imprisonment, except as a punishment for an offense committed through negligence or a petty offense. /ever been Ĺłred or laid off from work because of malpractice.

Äť Äť Äť Äť Äť

5FOVSF BOE UFSN PG PGĹłDF PG %JSFDUPST Master "d observes the 1ublic $ompany "ct by retiring one third of the Directors in the "nnual (eneral Meeting of shareholders, which is done every year. If the number of directors cannot be divided in whole by , it shall be closest to one third. 0utgoing Directors can be reelected. 0ther than retirement at the end of ofĹłce term, a Directorship may be terminated by . Death, 2. 3esignation, . -ack of qualiĹłcations or having forbidden characteristics per "rticle 8 of the 1ublic $ompany "ct #.&. 255 2 , . Shareholders vote for termination in a shareholdersâ&#x20AC;&#x2122; meeting per "rticle 7 of the 1ublic $ompany "ct #.&. 255 2 , 5. Termination by a court order, . 0ther than termination by the speciĹłcations of the 1ublic $ompany "ct, a Director shall be terminated when heshe demonstrates inappropriateness to receive conĹłdence in the management with the public as shareholders per "rticle 8 and shall not hold the Directorship any longer "rticle 8 of the Securities "ct #.&. 255 2008 . %FĹłOJUJPO PG *OEFQFOEFOU %JSFDUPS BT QFS BT QBHF 149


174 4FQBSBUJPO PG UIF QPTJUJPO PG $IBJSNBO PG UIF #PBSE GSPN $IJFG &YFDVUJWF 0GĹłDFS To separate between the duties of policy formulation and routine management, and to enable Directors to monitor, control and measure operation results effectively, Master "d 1ublic $o., -td. has decided that the $hairman and $hief &xecutive 0fĹłcer shall be different persons. The $hairman of the #oard shall supervise the management of the executives, providing advice, assistance, but without intervening in the everyday management, but let the $hief &xecutive 0fĹłcer do that function under the extent of authority given by the #oard. #esides, the $hairman of the #oard shall possess leadership, making sure that Directors are not under the managementâ&#x20AC;&#x2122;s inĹ´uence, chairing #oard and shareholdersâ&#x20AC;&#x2122; meetings in a fair and efĹłcient manner, supporting and encouraging participants to exercise their rights, and observing to the principle of maintaining good governance. 4VDDFTTJPO QMBOT GPS TFOJPS NBOBHFNFOU If the $hairmanâ&#x20AC;&#x2122;s position is vacant, the #oard of Directors shall select a board member or a senior management of the $ompany to hold the ofĹłce. If no suitable candidates, the #oard may select a person of the third party. For the position of the $hief &xecutive 0fĹłcer, there have been the members of the senior management being appointed to prepare for to be the $hief &xecutive 0fĹłcer in succession as Deputy $&0, a total of 5 persons. In addition, for the position of senior management from the level of the directors onwards, the 1ersonnel Management Department has conducted the Successor 1roKect to prepare the midlevel managers for the career advancement as well. "QQPJOUNFOU PG $PSQPSBUF 4FDSFUBSZ The #oard of Directors is responsible for appointment and recruitment of a $orporate Secretary and shall submit hisher name to S&$ within 0 days of Ĺłnding the responsible person. The Securities and Stock &xchange "ct 2, "rticle 85 says that the #oard shall assign a corporate secretary to be responsible in the name of the company or the #oard, with care and honesty, inclusive of operating according to law, obKectives and regulation of the $ompany and resolutions of the #oard and the shareholdersâ&#x20AC;&#x2122; meetings, and to apply the Securities and Stock &xchange "ct #.&. 255 2 "rticle 88 2 3esponsibility and care , "rticle 80 Honesty , "rticle 8 2 and "ctions in conĹ´ict with the companyâ&#x20AC;&#x2122;s interest and "rticle 88 "ction or inaction causing others to gain unKust interest mutatis mutandis. 4VC$PNNJUUFF The #oard appointed the following Three subcommittees "udit $ommittees, and &xecutive $ommittees. 1. "VEJU $PNNJUUFF The $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s "udit $ommittee comprises at least three independent directors. The brief duties and responsibilities of the "udit $ommittee are to review the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s Ĺłnancial statement, verify the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s internal control, appoint an external auditor, and review the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s disclosure of connected transaction or a certain transaction which may create conĹ´icts of interest in compliance with S&T notiĹłcations in order to ensure appropriateness of the transaction and for the best interest of the $ompany. 2. &YFDVUJWF $PNNJUUFF The &xecutive $ommittee is composed of four directors. This $ommittee has roles in and responsibilities for controlling and approving the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s management as authorized by the #oard as well as perusing and screening any matters to be submitted to the #oard for consideration. $urrently, Mr. /oppadon Tansalarak, Director and $&0, is functioning as the $hief of &xecutive $ommittee. He performs this Kob with high efĹłciency and always listens to all directors. 3. 3JTL .BOBHFNFOU $PNNJUUFF The #oard is responsible for appointing top management to be on the corporate 3isk Management $ommittee, of which at least one shall be the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s director. Its maKor duties are to devise the overall corporate risk management policies, evaluate potential risks, and formulate the corporate risk structure for risk management.


175 #PBSE PG %JSFDUPSTÄ´ SPMF, EVUJFT BOE SFTQPOTJCJMJUJFT The #oard of Directorsâ&#x20AC;&#x2122; duties include considering and approving signiĹłcant matters pertaining to the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s operation as follows . To listen to and provide recommendation on the annual business plan, in which the #oard had supervised and monitored the management to follow the set policy and plan effectively. 2.

To provide effective internal control both in Ĺłnancial statements and operation according to rules, regulations and policies, by having an Internal "uditor 0fĹłce from IV- "udits 0fĹłce to perform internal audit and control of the $ompany and to report the result to the #oard of "uditors directly for independent performance of duty.

. To set up a risk management committee and set forth policies on risk management covering the total organization, so as to reduce business risk and support efĹłcient operation of the business. . To provide good governance policy, business ethics, in writing, for Directors, executives and employees to observe and also publicize in the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s website at www.masterad.cominvestorrelation 5. To consider conĹ´ict of interest by setting clear guidelines beneĹłcial to the company and shareholders principally, setting prescriptions on information disclosure on items which may have conĹ´ict of interest as follows

Äť

Äť

Äť

1SFQBSBUJPO PG SFQPSUT PO KPJOU JOUFSFTU PG %JSFDUPST, FYFDVUJWFT BOE SFMBUFE QFSTPOT, In 202, Master "d prescribed that a report form be made to report on Koint interest of Directors, executives and related persons, as basic information in the monitor and control of the said Koint interest. The reports were kept by $orporate Secretary to be used in the audit and control of conĹ´ict of interest if there was any change in the interest, the executives were required to report the changes to the $orporate Secretary for acknowledgement 3FQPSUJOH DIBOHFT PG UIF TFDVSJUJFT IPMEJOH To regulate the use of inside information, the $ompany has determined that the #oard of Directors and management, including the spouse and children who are minors, when there are changes in securities holding of Master "d 1ublic $o., -td., they must notify the $ompany and report to the Securities &xchange $ommission under Section 5 of the Securities and &xchange "ct of #.&. 255 2 , within days from the date of sale or transfer and are obliged to report of the purchase sale of shares shares of the company in the next meeting. #y the end of the quarter and yearend, the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s Secretary 0fĹłce will send a notiĹłcation to prohibit the directors and the departments involved not to disclose the information to the third party or persons not involved, as well as no trading of the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s stocks in the period of 5 days from the closing date of the Ĺłnancial statements until the disclosure date of the Ĺłnancial statements to the public, in order to prevent the illegally use of inside information. During the past year, the #oard and the management adhered strictly to this measure. 5IF CPBSE NFFUJOH The $ompany has scheduled the #oard Meeting in advance, and let each director know the schedule so that the directors can arrange the time to attend the meeting, as well as any special meetings as necessary. In each meeting, the company has set a clear agenda and sending notice of the meeting and details more than 7 days prior so that the #oard of Directors will have sufĹłcient time to study before the meeting. The written record of the meeting has also been arranged with proper record keeping of the Meeting 3eport that has been approved by the #oard of Directors, making it available for inspection review by the #oard of Directors and related parties.

In each meeting, the $ompany has allowed the nonexecutive directors to hold a meeting among themselves, without the executive directors present at the meeting so that the nonexecutive directors can freely offer suggestions are helpful to $ompany and beneĹłcial to the operations.


176 In 202 the #oard of Directors had times of the meeting among themselves, meetings of the "udit $ommittee, 5 meetings of the &xecutive $ommittee. &ach meeting took about hours, with details as follows "n enumeration of #oard Meeting "ttendance in the :ear 202 /o. of Times

Name-Last Name

. 1ol. Sub-t. ,riengsak 2. Mr. 1arames . Mr. /oppadon . Mr. 1hiched 5. Mr. Tawat . Mr. Vichit 7. Mr. 1rasert 8. Mr. 1ornsak . Mrs. 6bonrat 0. Miss Tamonwan

Board of

Audit

Executive

Shareholderâ&#x20AC;&#x2122;s

Director 10 Persons

Committee 3 Persons

Committee 4 Persons

General Meeting 10 Persons

5 Times:ear -ohachala 3achKaibun Tansalarak Maneerattanaporn Meeprasertskul Dilokvilas Virasathienpornkul -imboonyaprasert #hokamonwong /arinthavanich 

 Times:ear Times:ear   55 55 55 55    

"pril 22, 202     

5IF OPNJOBUJPO BOE BQQPJOUNFOU PG UIF %JSFDUPST The $ompany does not have a /omination $ommittee. The #oard of Directors will consider a person to be appointed as director, whether it is director who is a representative of the shareholders or independent, based on the appropriateness of skills and experience that will strengthen the #oard. However, the appointment of new directors to replace the directors who have served full terms must be approved by the shareholders individually by a resolution according to the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s regulation, as follows . Individual of the shareholders will have his votes equal to the number of shares held, assuming one share one vote. 2. &ach shareholder will use all votes he has as per in selecting one or several directors but cannot split the votes to any person in particular. . Individual Director who has been nominated must have afĹłrmative votes of more than half of the total votes of the shareholders attending the meeting and entitled to vote. The company will present information to director and to the (eneral Meeting for consideration together with education background, work experience, as well as other business and legal disputes if any . In the case of a Director being reelected, there would be more information about the number of meeting attendance, including the work of the director during the past year for the consideration of the shareholders. . The $ompany has prepared a manual about the #oard of Directors and provided an orientation for the new director to get to know the nature of the business, policies and operations of the the $ompany. In 202, Master "d allowed shareholders to propose names for consideration to be Directors, but nobody proposed any appropriate names. The $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s Directors proposed the names of three Directors whose term ended for reelection for another term, since during their tenure of ofĹłce they performed well, namely Mr. 1arames 3atchKaibun, Mr. /oppadon Tansalarak and Mr. Vichit Dilokvilas The assembly reelected them as proposed by the #oard of Directors. In the event there is a vacancy for whatever reason other than end of ofĹłce term, the #oard will propose a qualiĹłed candidate to the #oard for appointment as a Director in the following #oard Meeting, with maKority votes of three fourths of the remaining Directors selected Directors shall hold ofĹłce equal to the remaining term of the retired Director.


177 4FMGBTTFTTNFOU PG UIF #PBSE The $ompany evaluates the performance of the #oard annually. "n evaluation form of the individual Selfassessment consists of six topics, namely the structure and qualiĹłcation of the #oard, roles and responsibilities of the #oard, the #oard of Directorsâ&#x20AC;&#x2122; meeting, the duties of the director, development of the director and executives. This is to be compared to the directorâ&#x20AC;&#x2122;s results of a comparative evaluation in each of the years in order to improve the performance of the directors. The evaluation can be concluded that the director is qualiĹłed and has performed the duties with responsibilities in accordance with the guidelines of the director. 3FNVOFSBUJPO PG UIF #PBSE PG %JSFDUPST The #oard Kointly considers remuneration of Directors and "uditors by comparing with companies in the S&T and competitive industries, before presenting it to the shareholders for approval in an "nnual (eneral Meeting. The remuneration is divided into two types meeting allowances, paid to all Directors attending the meeting and the annual remuneration paid only to Independent Directors. Master "d maintains a policy of disclosure of individual Directorâ&#x20AC;&#x2122;s remuneration for transparency. %FWFMPQNFOU PG %JSFDUPST BOE &YFDVUJWFT The $ompany has a policy to promote knowledge to develop the directors and its executives as follows . 1roviding an orientation to the #oard members who have been newly appointed with the Directorâ&#x20AC;&#x2122;s Manual, so they will be acknowledged of the roles and responsibilities of being the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s director. The $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s Secretary is responsible for explaining the business operations of the $ompany to the #oard. 2. The new Director of the $ompany has to be trained in the course ÄśDirector "ccreditation 1rogram D"1 .ġ . If there is any Director interested in the course ÄśDirector $ertiĹłcation 1rogram D$1 ġ or others, the $ompany will be responsible for the costs. In addition, the #oard of Directors has been encouraged to participate Thai Institute of Directorsâ&#x20AC;&#x2122; courses as well as other courses related to the development of the #oard. In 202, Miss Thamonwan /arinthavanich, the director and secretary of the $ompany has been trained on T-$" &xecutive Development 1rogram &D1 $lass , organized by Thai -isted $ompanies "ssociation. 5SBJOJOH DPVSTF GSPN UIF 5IBJ *OTUJUVUF PG %JSFDUPST *0%

Training Courses Name-Last Name

. 1ol. Sub -t. ,riengsak -ohachala 2. Mr. 1arames 3achKaibun . Mr. /oppadon Tansalarak . Mr. 1hiched Maneerattanaporn 5. Mr. Tawat Meeprasertskul . Mr. Vichit Dilokvilas 7. Mr. 1rasert 8eerasatienpornkul 8. Mr. 1ornsak -imboonyaprasert . Mrs. 6bonrat #hokamolwong 0. Miss Tamonwan /arintavanich

Directors CertiďŹ cation Program Directors Accreditation Program (DCP)

(DAP)

 0 505 2002  

070 50 070 05 070 05 708 800 708


178 $POĹ´JDUT PG JOUFSFTUT In order to prevent conĹ´icts of interests, the $ompany has set guidelines for the #oard, executives and employees as follows 1PMJDZ SFHBSEJOH UIF VTF PG JOTJEF JOGPSNBUJPO . 1rohibit the #oard from entering in any operation or a partnership or a shareholder in any entity in the same business nature and in competition with the business of the the $ompany, unless the meeting of the shareholders has been informed prior to the appointment. 2. &xecutives and employees shall not use inside information to their advantage in trading the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s shares or disclose the inside information, which may cause damage to the shareholders, to the parties involved. To prevent the purchase or sale of shares using the inside information and to avoid scandal about the appropriateness of the purchase or sale of shares by insiders, the executives and the staff involved in the trading must do as follows Äť

If the #oard has to buy Äą sell or there is any change in the shareholding of the $ompany, a report must be made everytime to the meeting of the #oard.

Äť

&xecutives or employees involving in trading or any change in the stock holding are be required to report to the Secretary of the $ompany within days after the change.

. &xecutives and employees should not do the trading of the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s stocks before the release of the Ĺłnancial statements or other information related to the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s status including other important information. The trading by both executives and employees should be done at least a period of 2 hours after the public disclosure has been made. . &xecutives and employees should not take advantage or use the information from being the executives or the employees of the $ompany in doing any business that is competing or related to the business of the $ompany. 5. In the event that the $ompany and its subsidiaries have connected transactions or the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s important property trade, the directors and the management shall oversee the practices to abide by the perusal process. To accomplish this, there shall be a meeting to consider and stimulate the guidelines on comprehensible transactions, which shall pass the audit committeeâ&#x20AC;&#x2122;s careful perusal Ĺłrst. The audit committee shall peruse the transaction by according the greatest importance to the best interest of the $ompany and its shareholders. The directors or the stakeholders who are involved in the matter shall leave the meeting. "fter the resolution is carried out, the directors shall supervise the adherence of such stipulations as well as the information dissemination via different channels so that all stakeholders are comprehensively and equitably informed. 1PMJDJFT JO HJWJOH PS SFDFJWJOH B HJGU, PS FOUFSUBJONFOU . &mployees shall not receive or agree to receive any money or any other beneĹłt from the persons doing business with the company. 2. &mployees may receive or give a gift as traditions. In giving or getting a gift, it must not affect the decision of the receiver. The gift should be something that is not worth much and should not be cash or cash equivalent. . If employees receive a gift that is worth more than the conventional norms from those having the business with the company, they should report the matter to the supervisors in charge. . (iving or getting a gift may be done with transparency, or in the open, or can be disclosed.


179 %JTDMPTVSF PG USBOTBDUJPOT QPTTJCMZ XJUI DPOĹ´JDUT PG JOUFSFTU Master "d has prescribed that Directors and &xecutives shall disclose items which may have conĹ´icting interest with Master "d 1ublic $o., -td. considering it as an internal control process, inclusive of prescribing the Internal "uditing 0fĹłce to monitor and solve conĹ´icting interests and report directly to the #oard of "uditors. In the past, such problems never arose. "XBSET BOE 3FDPHOJUJPO In 202, Master "d 1ublic $o., -td. has been awarded as follows Master "d 1ublic $o., -td. was selected as one of "siaâ&#x20AC;&#x2122;s 200 #est 6nder a #illion, resulted from the search of top 00 companies across the "sia1aciĹłc region with the growth in both sales and earnings from 5 million ,000 million 6S dollars. Master "d 1ublic $o., -td. has won two prestigious awards, including the #est $&0 "wards, and the #est 1erformance "wards in M"I Stock &xchange at the S&T "wards 202, organized by the Stock &xchange and the #anking and Finance +ournal on /ovember 22, 202. #eing evaluated on corporate governance ranking as favorably with the average score by 8. #eing evaluated on the (eneral Meeting of Shareholders for the year 202 and was rated as &xcellent with the highest score of 00 points.

Äť Äť Äť

The above award reĹ´ects the #oard of Directorsâ&#x20AC;&#x2122; commitment and dedication in order to increase the value to the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s business through management, corporate governance and conducting the business with social responsibility for the beneĹłts of the $ompany and the shareholders. Human resources

From the beginning of conĹłdence to the recognition for more than 25 years in the 0HM, the $ompany has adhered to management policy and advanced quality standards under the IS0 002008, the Ĺłrst one in Thailand. 8e also have combined the concept of human resource management by being Smart, $reative Innovative to the continuous development to upgrade and increase the capacity of staff skills, knowledge and ability as well as building positive attitudes to create a culture of creative collaboration. 8e are committed to meet the organizationâ&#x20AC;&#x2122;s Maximize $onnecting the Moving -ife. 8e believe that employees with potential is the most important mechanism that enables organizations to grow continuously and steadily. /umber of employees of Master "d 1ublic $o.,-td. by main business lines No. of employees Main Job line

. &xecutive Department 2. Marketing Department . Sales Department . 1roduction &ngineering Department 5. "ccounting and Financial Department . "dministraion Department 7. #usiness Innovation Development Department 8. -egal Division Total

No. of employees

No. of employees

December 31, 2012 December 31, 2011 December 31, 2010

 2 0 8 7 2 129

5 5 27 0  2 130

2 8 2 5 5 2 2 100


180 3FNVOFSBUJPO The $ompany has its policy to pay appropriate remuneration to the employeesaccording to qualiĹłcations, knowledge and work experience. The $ompany has conducted a review for salary adKustment on a yearly basis based on the performance of the employees. The $ompany has adopted #alance Score $ard and ,ey 1erformance Indicators ,1Is

approaches to determine the performance of the employees and departments according to the Äś1ay for 1erformanceġ compensation scheme as same as we did in the past year. The annual bonus is paid according to the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s annual Ĺłnancial results and the performance of employees on the same basis. Details of $ompensation to the employees &xcluding &xecutives

Detail

Salaries and other employee expenses $ontributions to the 1rovident Fund &+I1 5PUBM

2012

58,5,502.7 ,7,8.00 52,57,0 60,181,943.07

2011

2,88,07. 7,. 5,.8 44,035,817.88

2010

,7,0.27 5,.00 ,8.88 42,355,471.15

2009

2,7,22.5 50,5.00 43,189,782.35

"dditionally, the $ompany has arranged various sales awards to promote and stimulate continuous sales namely, /ew Sales Star of the :ear "ward, /ew $ustomers Sales "ward, Top Sales "wards for individual and team, 0utstanding Sales "wards for individual and team, and Top Made to 0rder Sales "ward. 8FMGBSFT In addition to the monthly salary, the $ompany also provides welfares for its employees appropriately according to economic and living conditions. They are as follows

Äť Äť Äť Äť Äť Äť Äť Äť

1rovident fund. This year, the $ompany has increased the proportion the employers to the provident fund for every employee. Full incentive for the employees who work regularly throughout the month. Scholarships for the postgraduate study in order to raise the educational level of the employees. (ifts in various occasions such as birthday, graduation, marriage or having a new born child. "n incentive to promote and maintain the staff working with the $ompany for a longer period of time i.e. 0 years, 5 years, 20 years and it Kust has been extended to over 25 years, 0 years and 5 years respectively. Health and welfare beneĹłts for the employees inclusive with life insurance and accident insurance. -ife insurance is for employees who work outside the ofĹłce, health insurance to reduce the treatment costs for both outpatients and inpatients. From last year, the $ompany has added health insurance coverage to the employees at all levels and arranged for an annual physical check up. Furthermore, the $ompany has also added to the health check up list for the executive level to increase surveillance and reduce the risk of illness among them. "ctivities to promote unity among the staff such as an annual trip, sporting events, fairs and parties on various occasions, including the /ew :ear, so that the employees can do things together and in the same time they would be relaxed from the stress in the workplace as well. The $ompany has also arranged the traditon of water sprinkling for the executive on Songkran Festival in order to preserve Thai tradition. 8elfare in case of emergencies such as emergency welfare for Ĺ´ood victims as well as the welfare to assist the victims of other natural disasters.

3FDSVJUNFOU BOE 1FSTPOOFM 4FMFDUJPO The $ompany has paid a lot of attention on the process of selecting and recruiting new personnel. 0ur focus is to select the good and high caliber person to Koin the $ompany. In addition to the selection of qualiĹłed personnel, the $ompany also has a process to select the staff that suits the organization and the team. The $ompany has established a procedure to test and measure competency, attitude and ability to work in each position as well as focusing on providing the employees with the skills and enKoyment while performing the Kob. In the past year, the $ompany executed the


181 proactive for recruitment by building relationships and arranging activities with leading institutions, including cooperative education programs, the contest of the design work and ĜM"$0 (0T T"-&/T Finding 1roKect Management Traineeġ, a program that allows young people to Koin us to show their potential before being selected to work with the $ompany which is another way to irecruitme more quality persons to work with $ompany. 1FSTPOOFM BOE &GųDJFODZ %FWFMPQNFOU 8e are conųdent that personnel development by various methods is important to encourage people with potential and performance to maximize their knowledge and skills that will help strengthen the competitiveness of the organization. The program is divided into training and development for both new staff and the existing ones. 1. 5SBJOJOH BOE EFWFMPQNFOU UIF OFX TUBGG

Äť Äť

Äť

0rientation for new staff a training that provides knowledge and understanding to new personnel from the Ĺłrst step of Koining the company in order to understand the organizationâ&#x20AC;&#x2122;s basics and enable him to spend the worklife with the $ompany. The $ompany provides the on the Kob training for each Kob position in cooperation with his department and related departments. It includes basic instruction, i.e. 1roduct ,nowledge, Taxing for #illboards, basic knowledge about IS0 002008 standard, $ore $ompetency courses and others courses based on the performance of each position until the end of the trial period. This is to ensure that new staff will have new knowledge to be applied in practice in their Kob and in line with the nature of the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s business. 8e also provide other training such as basic welfare of the employees according to the law, safety training courses, ĹłreĹłghting training and Ĺłre evacuation courses. ÄśThe $&0 meeting with the staffġ activity has been conducted to let the employees understand working concept, policies and corporate culture through direct communication from the $&0. The staff have been impressed and realized of their important role in Koining the $ompany.

2. 5SBJOJOH BOE EFWFMPQNFOU GPS UIF FYJTUJOH TUBGG The $ompany has established a plan for personnel development individually to encourage employees to meet the operational goals as well as to prepare them for the Kobs transfer, promotion, and modiĹłcations. These include the framework of development as follows 

Äť Äť Äť

Development according to Training 3oadmap by the position and years of service so the employees will be equipped to handle management for each position according the the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s expectations. 1ersonnel development according to the Individual Development 1lan ID1 which is designed to enhance the performance of individual employees so they would be able to fulĹłll their individualâ&#x20AC;&#x2122; goals including the development of knowledge, skills and attitudes based on the procedures as follows Inhouse Seminar , the experienced staff from various aspects will be assigned to be the trainers. &ach department will select the competent personnel as the trainers to share the skills and expertise to the others.

There are also seminars handled by the experienced outside speakers who are expert and knowledgeable in certain subKect, in order to share the concept in management to the supervisor level. For example, ,nowledge of Finance and Investment by ,hun 1rasert Virasathienpornkul Finance for /onFinance by ,hun ,amonwan $hunhakasikarn, #usiness "dvisor of ,1M( 1hoomchai $o., -td. and How to 3ight a #usiness 1lan by Dr. :anyong Thaicharoen, $hief Strategist, 0rganization Strategy 6nit, #ank of Thailand, etc.

Äť Äť

Sending the staff to attend seminars outside the $ompany. Sending the staff to visit leading companies and trading partners both domestic and abroad for knowledge and technology exchange.


182

Äť

The $ompany recognizes the effectiveness in applying the knowledge in various ways. Therefore, we have arranged a monitoring and followup process through the supervisor of the trained staff. This process of personnel development has been carried out seriously with all levels and will be reviewed on a yearly basis for suitability and updating.

The $ompany has set the framework to develop the $ore $ompetency and continuously communicated 7 items of the $ore $ompetency to the employees. "s for this year, the $ompany will continue to use the $ore $ompetency to assess individual potential. It would be a 0 decree assessment by having the related staff do the assessment of each other Äą the supervisors, the subordinates, the colleague, the customers and selfassessment. "fter the assessment process, the $ompany has sent the scores back to each individual employee and department so that all will be aware of the result and carry on the improvement for him and the team as well as to use the score as a part of performance evaluation for remuneration and annual bonus reviews. To handle this, the $ompany has utilized the 0 decree online evaluation to facilitate the process and be paperless as well. This assessment is in parallel with promoting the understanding and encouraging the behavior which is in consistent with the $ore $ompetency. It is a new way to create a culture of collaboration, i.e. exchanging the cards with each other among those who fulĹłll the $ore $ompetency as well as giving the award for those who get the right card at the right time. This activity has got a very good cooperation from the management and staff at all levels in the $ompany. The 7 items of the $ore $ompetency are set as the policy and serve as the guidelines for all staff so that the $ompany will be able to achieve the vision, the mission and the goals. They are 1. "DDPVOUBCJMJUZ : ability to perform duty under oneâ&#x20AC;&#x2122;s responsibility and connection, so as to reach the goal within the speciĹłed time, inclusive of performance report which can be veriĹłed, 2. 5FBNXPSL : ability to work with others to reach the same goal of the group by sharing skill, knowledge and experience, inclusive of ability to present guideline to work together creatively, 3. $POUJOVPVT *NQSPWFNFOU : ability to develop work, including method, concept and result continually, in order to obtain better method, concept and result, 4. 4FSWJDF .JOE : customers service mind, with good reaction to meet customerâ&#x20AC;&#x2122;s need, so as to provide maximum satisfaction to customers, 5. &OUSFQSFOFVSTIJQ : participation in the work, as if the work one is working on is his own, that he would be responsible for the best performance, 6. (PBM 0SJFOUBUJPO : determination and endeavor to work for success according to the obKective and speciĹłed goal, 7. $PNNVOJDBUJPO : ability to communicate and help others to acknowledge and understand rightly and effectively through listening, speaking, reading and writing. 4UBGG %FWFMPQNFOU GPS $BSFFS "EWBODFNFOU In addition to training and staff development, the $ompany also takes in to account to provide the employees with career advancement by covering personnel preparedness for the advancement of individual personnel along with the success of the organization. The company has focused on improving weaknesses and enhancing strengths from the supervisorâ&#x20AC;&#x2122;s assessment, so the staff can have skills and ability for future responsibility as well as being aware of the opportunities for advancement. During the past year, the $ompany has developed the organizationâ&#x20AC;&#x2122;s successor program by assigning various proKects for the staff to do together including assigning them to attend the meeting with the leaders to learn and work at the same time. They also have the opportunity to present their skills in the areas such as capacity building and preparing the subordinates to move into higher positions. 8e have found that this is a way to keep the personnel to continue being with the $ompany.


183 0SHBOJ[BUJPOÄ´T %JSFDUJPO BOE $PNNVOJDBUJPO The $ompany realizes the importance of communication because communication is essential to help the staff of all levels have the same vision and gold. Therefore, the $ompany has conducted various meetings to review and summarize the results for each quarter in all units so that they could make the improvement to meet the target as planned. In addition, we have also arranged an activity to communicate the operational results on a quarterly basis across the organization throughout the year to allow employees at all levels to be aware of the operation and the performance of the $ompany and departments including the obstacles or impacts that might occur in each quarter. This will lead to further improvement and knowledge sharing with other departments resulting in a smoother operation and better team work. The $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s management and the Successors of each unit have Kointly prepared a strategic plan for the operation of the $ompany anization under the policy direction and goals from the #oard of Directors. The $ompany opens an opportunity for the staff of early management level or Äśsuccessorsġ to get involved from the beginning in planning and translating the direction to various units, from strategy to business and budget planning in the same harmony and direction. During the past year, the $ompany made some chages in communicating business plan and operation plan. The whole staff were invited to participat in the programme, for example, the $ompany arranged the contest on presenting the operation report for 202 and 20 of each department and shared the result to others in various departments, which helped everyone understand the goal and contribute to a better cooperation. From this activity, we arranged for an overall summary poster contest among various departments as well, which help explain to the staff at all levels the direction that corresponds to the efĹłciency and effectiveness resulting from participation and understanding of the same goals. The management and staff of all levels have also set up the obKectives and the ,1Is that are translated from organizational level to the department and the staff levels. Such obKectives and the ,1Is would be used as the criteria for performance assessment which leads to remuneration and annual salary adKustment reviews. 4USFOHUIFOJOH PG HPPE DPSQPSBUF SFMBUJPOTIJQ Master "d encourages activities among executives, employees, and between employees and the company, by arranging recreational activities in various forms, such as regular parties for close friendship and understanding. -ast year, the $ompany also held activities to promote teamwork, so that everyone could work together without distinction of levels, which lead to improved cooperation and understanding. #esides, the $ompany also provides communication feedback from employees through an employees satisfaction survey in various aspects. This helps the $ompany and the executives know and understand employees requirements. The $ompany is certain that good communication and exchange of ideas between the management and the employees will lead to good relationships and Koint attainment of the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s goal. .BJOUFOBODF PG XPSLJOH FOWJSPONFOU Master "d has improved its ofĹłces and working environment for employees, aiming at creating the feeling of being a second home, so that the working place and its environment are conducive to business operation. The $ompany is mindful of physical health, cleanliness and safety of the staffâ&#x20AC;&#x2122;s lives and property it therefore organizes 5Sor activities in the ofĹłces on a continual basis. There is a quarterly competition on 5Sor areas in the $ompany. It also provides safety ofĹłcer at the executive level, professional safety ofĹłcer, and Safety $ommittee on health and environment in the working place, to take care of welfare and safety in the ofĹłce and the $ompany. The $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s also Koins the 8hite Factory 1roKect of the Ministry of -abour and Social 8elfare, to show its intention to make a work place free of narcotics on a continuous basis.


184

Internal control Internal control system

The company has recognized the importance of continuous internal control. The #oard has entrusted to the "udit $ommittee to review and evaluate the internal control system to ensure its adequacy and appropriateness to the business, effectiveness and efĹłciency of operations, the use of resources, property maintenance to prevent or minimize the damage, leakage or wastage and corruption, accounting and Ĺłnancial reporting in an accurate and reliable manner, as well as abiding to laws and regulations relating to the business. The "udit $ommittee functions and comments freely. The "udit 0fĹłce of the "uditor IV- $o., -td. will audit the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s internal control system to ensure its effectiveness and being up to date, by monitoring the internal control systems as follows . Sales and revenue collection system 2. Media production and advertising costs system . (eneral procurement and property control systems . H3 system 5. Financial, accounting, budget and taxation systems, and additional investigation of the information system twice times a year Risk Management

Master "d 1lc $o., -td. and its afĹłliates have recognized and focused risk management in order to mobilize the $ompany efĹłciently with stability, Ĺłnancial sound and be able to generate the satisfactory beneĹłt to the shareholders. 6nder the businessâ&#x20AC;&#x2122;s complexity and continually changing, the #oard and directors of the $ompany have agreed to utilize of the risk management system in the $ompany as a tool to assist in determining the direction, strategy, and its business operations as well as enhance the capacity building, ceate business opportunities, as well as improve the processes continuously. The risk management system will also help the company to achieve its overall obKectives with good corporate governance and to create additional value for shareholders and stakeholders. #y adopting risk management as part of corporate culture, employees at all levels have been aware of their responsibilities in the risk management and Kointly set the risk management policies as follows . 3egarding any acceptable risk with the level of risk acceptable to the $ompany, the 3isk Management committee must give an approval prior to any implementation. 2. The risk management is the responsibility of staff at all levels. &veryone is to be aware of the risks that is taking place in each oneâ&#x20AC;&#x2122;s department and the $ompany and everyone needs to focus on managing risks under the internal control system at adequate and acceptable level. . &ncourage and support the risk management as an important tool in personnel management. The staff at all levels must understand, cooperate, and use the risk management for a good image as well as strengthen good governance, management excellence, and create conĹłdence to the shareholders stakeholders of the $ompany. . 1romote and develop the use of modern information technology in risk management of the $ompany. 1ersonnel at all levelsmust be able to access to information concerning the risk management thoroughly as well as set a reporting system on risk management to the 3isk Management #ody and $ommittee effectively.


185

Risk Factors Master "d 1ublic $o., -td. has managed the risk according to the strategy of each business unit with a focus on maintaining a competitive position, investment for business expansion and creating more value to the business. In 202, risk factors were managed and controlled to a certain level. However, to manage risks from severe business competition and uncertainty in global economic, the $ompany has considered the risks that may prevent it from achieving the goals and strategy, at the same time the $ompany still maintains maKor risks as follows 1. Business Risks

The overall picture for 202, there were signiĹłcant events affecting the global economy and the Thai economy. The &uropean debt crisis with a great impact on the economy of various countries around the world making the economy in 202 expanded at a lower level than previously estimated. In Thailand, the issue of minimum wage policy of 00 #aht was a controversy and created concerns about rising product prices due to higher wages. However, with the growth of the automotive industry resulting from the cumulative production in 20 year due to the Ĺ´ood. Thailandâ&#x20AC;&#x2122;s auto sales has grown like never happened before. Total sales was almost ,20,000 cars or a growth rate of 7 which has been considered as a very high growth. For Master "d 1ublic $o., -td., we put emphasis on doing the business with clear future that reĹ´ects the investment opportunities and generate highest revenue to the $ompany, the shareholders and the society. The investment must be related to the yield. In 202, despit the rising wages of 00 #aht but M"$0 has not been affected because 5 of the employees already earn their wages exceeding 00 #aht. The minority who got the wage raise did not affect the $ompany signiĹłcantly. There was nothing different about the costs with the contractors, and M"$0 still got the same rate as usual. 0nly a few contractors that provided the service in small volume that increased the cost slightlyof about . The contractors that have adKusted the cost were Kust 0 of all the contractors. "s a measure to curb with the increasing cost in the production of advertising, M"$0 has bought shares in Ink +et Images Thailand $o., -td. in 20 representing the shareholding to 50 from . in order to control the costs and maximize the beneĹłts to the $ompany. 2. Financial Risks

#ank of Thailandâ&#x20AC;&#x2122;s monetary policy in 202 put focus on maintaining the stability of the economic in accordance with the worldâ&#x20AC;&#x2122;s scenario. " slowdown in the global economy was an issue that needed to be monitored closely since it could affect Thailandâ&#x20AC;&#x2122;s economy. Meanwhile, the inĹ´ation pressure which was supposed to be another risk factor for Thailandâ&#x20AC;&#x2122;s economy was less when compared to the year 20. Therefore, the Ĺłscal policy of the #ank of Thailand would focus on business growth and respond to Ĺ´uctuations in the world economy. In early 202, the Monetary 1olicy $ommittee M1$ of the #ank of Thailand decided to cut interest rates to 0.25, from .25 to , in order to stimulate the economy back to normal. The maKor Ĺ´ood in late 20 had caused damages to Thailandâ&#x20AC;&#x2122;s economy and the conĹłdence of investors considerably. However, Thailandâ&#x20AC;&#x2122;s economy has gradually recovered. 6ntil the end of 202, M1$ decided to reduce the interest rate again by 0.25 to 2.75 after maintaining the interest rate at since the beginning of the year. $oncerning the Ĺłnancial risks in the past year, the $ompany was not affected at all since in 202 the $ompany did not invest in large amount and used mostly its own working capital. For exchange rate risk during the last year, the $ompany did not engage with the exchange rates. Therefore, no impact from currency exchange.


186 1ossible liquidity risk is that the customers may be unable to pay debts within time. To manage this risk, the $ompany has assessed the Ĺłnancial viability of the customers from time to time. This year, the $ompany could effectively manage the customer accounts. This is noticeably when the account receivables did not grow in proportion to the growing revenues. This yearâ&#x20AC;&#x2122;s debt reserve for doubtful debts decreased over the years 20, and trade accounts receivable was Kust 72 days on average comparing to 20 which was 75 days. For 20, the $ompany has requested the #oard of Directors in advance for debentures credit to prepare in case of there is any maKor proKects which require a large investment. In the amount not exceeding ,000 million #aht and will present to the shareholders for a resolution. This measure will prevent the risk if the Ĺłnancial institutes would not grant the loan in full amount as required. It is also a management of Ĺłnancial cost as well. 3. The Risks from Billboard Control Laws

In 202, the $ompany continued to maintain the policy of installing only the legal billboards. 8e have a team to catch up with legislation so that any future legal changes would not affect the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s operation. &very year, the $ompany has conducted the examination of the building and billboard structures that are registered with the Department of 1ublic 8orks and 6rban 1lanning. The $ompany continues to inspect and certify every of its billboard including coordination with the "dvertising and Sign 1roducing "ssociation to ensure the stability of the structures of all signs and billboards which are endorsed with the logo ÄśSafety 2ġ. 4.

A risk on Changes in the Age of Digital and Online Advertising

In 202, 0fĹłce of The /ational #roadcasting and Telecommunications $ommission /#T$. has Ĺłnalized the bidding of ( Technology. $urrent consumerâ&#x20AC;&#x2122;s behavior has been changed by technology. Therefore, the expansion of online digital media and smart phones will play a very signiĹłcant role in the life and behavior of consumers. In 202, an overview of the advertising industry would grow by 2 and was estimated at 20,000 million #aht. TV is the lifeblood of 0 of the advertising budget. The overall industry trends and advertising this year was expected to grow at least 0 under the calm political conditions or no natural disasters. The beverage, automotive, consumer products and technology are among the highest ad spending this year, according to the 1resident of the "dvertising "ssociation of Thailand. M"$0 has viewed that the "ge of Digital and 0nline "dvertising has an increasingly important role in the advertising communications. #ecause customers want a fast response and to reach to the target audience extensively. They also want the audience to remember the product, so it is always necessary to introduce the billboard advertising in a form of digital media and online advertising, to keep the target remember the product as long as possible and reach to the purchase. M"$0 sees trends in the digital and online advertising. Therefore, we have brought in new 23 $ode technology 2uick 3esponse , "3 $ode "ugmented 3eality for the billboard and Made to 0rder advertising since 20 as interactive in the advertisements. "dditonally, M"$0 has set up a team to study and manage the Digital and 0nline "dvertising in order to remain advance and respond to the customers on the ongoing basis.


187

Audit Committeeâ&#x20AC;&#x2122;s Report The "udit $ommittee has fulĹłlled its professional obligations under the scope of authority and responsibility as approved by the #oard of Directors. The $ommitteeâ&#x20AC;&#x2122;s foremost duties include ensuring that the $ompany has reported its Ĺłnancial statements with accuracy and adequate disclosure, 2 verifying that the $ompany has deployed appropriate internal control systems and internal audits in terms of both efĹłciency and productivity, as well as overseeing the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s wellrounded supervision of its business operation in compliance with the good corporate governance. During the year 200, the "udit $ommittee has held 5 meetings. The key operations can be summarized are as follows 1. $PMMBCPSBUJWFMZ SFWJFX BOE EJTDVTT UIF $PNQBOZÄ´T ĹłOBODJBM TUBUFNFOU, including quarterly and annual Ĺłnancial statement before submitting for the #oardâ&#x20AC;&#x2122;s consideration and approval. To achieve this task, the "udit $ommittee has held meeting with the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s authorized &xternal "uditor to gain explanation, remark, and recommendation. The "udit $ommittee considers that, the 200 Ĺłnancial statements are accurately prepared, adequately disclosed, and strictly implemented in compliance with (enerally "ccepted "ccounting 1rinciples (""1 . 2. $POTJTUFOUMZ TVQFSWJTF UIF $PNQBOZÄ´T FGĹłDJFOU JOUFSOBM DPOUSPM TZTUFNT BOE JOUFSOBM BVEJUT. The $ompany asked that the Internal "udit 0fĹłce conduct internal control audits on a quarterly basis and directly report its audit results to the "udit $ommittee. "ll of the "udit $ommitteeâ&#x20AC;&#x2122;s remarks will be perused and taken for further efĹłciency and productivity improvement on the internal control. In 200, the internal audits additionally investigated the preventive measure against internal fraudulence. The 200 internal audits have shown that the $ompany possesses the appropriate internal control and management at the satisfactory level. 3. 3FWJFX PG DPOOFDUFE USBOTBDUJPOT. The $ommittee looked into connected transactions with The $ompany and those between business groups to ensure that these were conducted at armâ&#x20AC;&#x2122;s length with complete and adequate information disclosure. 4. &OTVSJOH UIF *NQMFNFOUBUJPO PG (PPE $PSQPSBUF (PWFSOBODF The "udit $ommittee has its role to monitor the $ompany be in compliance with the Securities and the Stock &xchange -aw, other relevant laws and regulations, particularly with regard to transactions and transactions that may have a conĹ´ict of interest in order to conform to the principles of good corporate governance. In 20, the "udit $ommittee agreed that the $ompany has complied effectively with the principles of good corporate governance. "s a result, the $ompany received an evaluation on good governance from Thai Institute of Directors I0D as excellent including S&T "wards 20 for the #est $orporate (overnance 3eport as well as an evaluation result on the quality of the "nnual (eneral Meeting of Shareholders for the year as very satisfactory. 5. 1SVEFOUMZ TFMFDU UIF 2012 FYUFSOBM BVEJUPS by perusing the scope of service, remuneration, as well as S&$ announcement pertaining to stipulations on auditor and others. The "udit $ommittee has submitted its resolution to the #oard of Directors. In such resolution, the #oard is requested to ask the shareholdersâ&#x20AC;&#x2122; meeting to ofĹłcially approve Mr. Somckid Tiatrakul andor Mrs. Sumalee $hokeanant from (rant Thornton to be the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s 202 external auditor. The "udit $ommittee considers that the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122; management accords vital importance on the business operation under the good corporate governance and efĹłcient internal control.

.S. 1SBTFSU 7JSBTBUIJFOQPSOLVM $hairman of "udit $ommittee


188

Management Discussion and Financial Analysis An overview of the operation

In 202, the &uropean debt crisis with a great impact on the economy of various countries around the world making the economy in 202 expanded at a lower level than previously estimated. In Thailand, the issue of minimum wage policy of 00 #aht, but Master "d 1lc $o., -td. was not affected at all. "dvertising media is the business the product owners are relying on to enhance the brand value. In the same time, the customers want to reach to the targets extensively so the consumers will be reminded of the products not to switch to use the competitorâ&#x20AC;&#x2122;s goods. In 202, Master "d 1lc $o., -td. got a income of 72. million #aht, up 5.2 from the year 20, with a net proĹłt of .5 million #aht, up 2.8 from 20, as well as 75.87 million #aht in total assets, total liabilities were 5.0 million #aht and shareholdersâ&#x20AC;&#x2122; equity was 5.8 million #aht. From the growth in 202, Master "d 1lc $o., -td. would like to give additional details as follows Operating results

The operating results and the Ĺłnancial status of Master "d 1lc $o., -td. in 202 can be summarized as follows Revenue :

In 20, the (roup earned 72. million #aht from services and sales in total an increase of 5.2 over .8 million #aht in 20. The maKor revenue was from services and media production. 800 732

700 00 500 00

M MACO Space

636 476

462

7%

498

30%

4USFFU 'VOJSVSF

00

63%

200

#JMMCPBSE

5SBOTJU

00 0

:Ä´08

:Ä´09

:Ä´10

:Ä´11

:Ä´12

Revenue Non MACO Space

14%

.BEF UP 0SEFS

31%

&WFOU

86% 69%

."$0 4QBDF

/PO .BDP 4QBDF


189 The revenue from services and media production can be categorized in 2 groups, namely, M"$0 Space which generated a percentage of 8 and /on M"$0 Space which contributed of the revenue. M"$0 Space consists of the media such as billboards, street furniture, and transit. /on M"$0 Space consists of the media in the range of &vent and Made to 0rder. In 202, M"$0 Space had the growth in revenue of 5 and /on M"$0 Space had the growth of . "lso in 202, there was a recognition of revenue from the Index M"$0 D0 Koint venture for another million #aht. The growth 202 was the result from the $ompany’s adKusting its sale strategies, utilizing more technology with the media as well as being more creative in the work and services. The outstanding sales in 202 came from, for example, $oke’s D Mapping, /issan’s launch of S:-1H: car using "3 $ode "ugmented 3eality, the production of "mbience $oke with massive digital gateway and the Mock 6p stand for -evi’s Keans, etc. Costs and expenses

In 202, the (roup’s sales and services costs were 80 million #aht, increased from 20 by 2.82 as resulted from the increased rental fee for M"$0 Space, softdrink using the transit media as well as depreciation cost from the improvement of the media. 3egarding Street Furniture media and $ity Vision #TS media, there was an increase in billboard taxes due to increasing advertising space. The increase in revenues from the Made to 0rder had a variable cost related to the revenue incurred. The cost from the Index M"$0 D0 Koint venture also added to the total amount of the expenditures. 800

732

700

636

00 500

476

498

462

00 00

380 285

268

307

263

200 00

37

0 :Ĵ08

98

64

39 :Ĵ09

:Ĵ10

:Ĵ11

140

:Ĵ12

In 202, the costs of sales and services were amounted to 5.82 of its revenue from the service and sales. "ccording to the nature of the business of the $ompany in providing the service and production of billboards, the main costs of sales and service consists of depreciation of the billboards, rental fee of areas for billboards, as well as maintenance cost of the billboards, which amounted to approximately 80 of its sale and service costs. CONSOLIDATE F/S 2011

Selling expenses "dministrative expenses Financial cost Income Tax

7,7,88 20,8,02 85,78 ,5,52

2012

.7 .02 0.0 7.2

,75, 28,5,055 25,28 ,77,758

Change 12-11

8. 7.5 0.0 5.70

0,8, 7,702, 2,505 ,27,8

.5 .7 2.08 .0

In 202, the (roup spent million #aht in sales, 28 million #aht in management, 0. million #aht for ųnancial cost, and million #aht for income tax, making a total of expenses for sales, administration and others at 2 million #aht, which is about 2 of service and sales revenue. Such cost in sales decreased about .5 due to less spending on sales promotion and a reduction in provision for doubtful accounts. However, the expenses on the management increased .7 due to training and the salaries of the staff as well as the incentive for the staff according to the annual salary adKustment. "dditionally in 202, the corporate income tax was reduced from 0 to 2 due to the government’s tax policy, as a result the corporate tax decreased by .0.


190 ProďŹ t

In 202, the (roup registered a gross proĹłt of 52 million #aht, with the gross proĹłt rate at 7.25 over that of 20. The net proĹłt for the year 202 was million #aht, an increase of million #aht over the previous year. Consolidated f/s 2011

(ross 1roĹłt /et income for the year /et income attributable to the $ompany per share #aht

2012

Change 12-11

2,00,72 5.77 52,875,070 8.8 7,7,88 5. ,08,80 8. 0.5

2,8,8 7.25 ,50,0 2.75

0.80

0.2 2.8

In 202, the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s gross proĹłt increased by 7.25 over 20, and the net proĹłt increased 2.75 against net revenues from services and sales at 8., due to the increase in the revenue from sale and services in 202, administrative costs in the production at reasonable prices, and effective management of accounts receivable. Therefore, the decreasing reserve for doubtful accounts. The $ompany also had a return on equity 30& for 202 at 25 with earnings per share of 0.80 baht, while in 20 the 30& was only .5. Assets

$PNQPTJUJPO PG "TTFU The current assets and noncurrent assets of the (roup were in the ratio of 0.7. #y the nature of the business of the (roup, most of the current assets were cash, cash equivalents. and trade receivables. 8hile the /on $urrent "ssets were estate, building and equipment, most of which were the billboards. 6nit #aht

Consolidated f/s 2012

2011

Separate f/s 2012

2011

3estated

"SS&TS Total $urrent "ssets Total /on $urrent "ssets T0T"- "SS&TS

50,7,7 2,0,8 75,870,28

,08,527 27,07,028 720,8,555

,87,0 7,78,2 ,5,55

,0,88 20,,887 52,,075

In 202, the (roup had total assets of 75.87 million #aht, divided into current assets of 50.7 million #aht, which accounted for 7. of total assets, an increase of .8 over 20. The primary reason was due to an increase in accounts receivable resulted from revenue increased and shortterm investments from the increased depositing cash in the Ĺłxed accounts. "lso, in 202, the (roup had cash and cash equivalents of 22 million #aht or .7 of the total assets, an increase from 20, accounting approximately 0.5 of the total assets. The $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s trade receivables was accounted for 20.85 of total assets, an increase of .5 from 20, while the revenue from sales and services increased to 5.2. In 202, the (roup had /on $urrent "ssets of #aht 2.0 million, accounting for 2.0 of total assets, a decrease of . from 20, primarily due to the sale of equipments held in the inventories of million #aht. Furthermore, it was a result from the transfer of work in progress to be the cost of sales to reĹ´ect the revenues for 202, including the use of prepaid consulting services for research and development proKects that may arise in the future.


191 2VBMJUZ PG "TTFU "s for the quality of assets, the (roup maintained a trade receivable payment policy of not more than 0 days. "s of December , 202, 20 and 200, receivable turnovers of the (roup were 72, 75, and 8 days respectively. $ollection period in 202 was longer than the policy of Master "d 1ublic $o., -td. Therefore, the $ompany has managed the account receivables closely, strating from open the sale to closing the sales, deliveries, after sales service, even to the collection stage together with the Sales Department, in order to manage the receivable with better efĹłciency. 0verdue receivables were sent by the "ccelerated Debts Division to the -egal Section for action, and the $ompany set reserves for bad debts as appropriate on a case by case basis. "s at December 202 and 20, the aged analysis of accounts receivable are as follow 6nit #aht

Ages of receivable

Trade accounts receivable Äą general customers /ot yet due 1ast due -ess than months  months  2 months 0ver 2 months Total -ess "llowance for doubtful accounts Trade accounts receivable general customers net

Consolidated f/s

Separate f/s

2012

2011

2012

2011

,,525

,572,2

2,8,

58,72,25

,28, ,8,0 2,5,20 7,2,5 ,282,58 5,802,

55,7,87

25,8,02 8,00,5 2,0, ,20,28 7,88,5 7,7,27

,85,22

2,22,5 ,285, ,,8 20,825,7 20,57,77 8,,

0,0,8

8,5,2 ,,00 ,52,058 20,7,5 05,8,5 ,,

8,,070

"ging of receivables can be summarized as follows of total Äť $urrent Äť 8ithin months 28 Äť 0ver months 8 During the year, the movements in allowance for doubtful accounts are as follows 6nit #aht

Consolidated f/s

#alance as at +anuary 202 "dd "dditional allowance during the year -ess #ad debt -ess #ad debt recoveries #alance as at December 202

7,7,27 ,7,85 22,52

,,7

5,802,

Separate f/s

,, ,255,5 22,52

,582,

8,,

For the year 202, the doubtful accounts can be returned for an amount of . million #aht.


192 Liquidity

$BTI 'MPX 6nit #aht

Consolidated f/s 2012

2011

Separate f/s 2012

2011

$ash Ĺ´ows from operating activities Income before income tax $ash provided from operating activities before changes in operating assets and liabilities /et cash provided from operating activities /et cash provided from used in investing activities /et cash used in Ĺłnancing activities

80,78,52

,5,0

22,0,25

0,78,527

20,77, 2,,75 7,22,52

2,5,8

8,7,725 7,, 5,0,

,2,88

2,28,0 7,5,2 8,202,75 72,,78

2,27,27 5,0,8 ,0,877

,7,8

/et increase in cash and cash equivalents $ash and cash equivalents beginning of the year $ash and cash equivalents end of the year

2,8,80 220,0,2 22,502,5

,,8 28,0,777 220,0,2

2,88,077 55,8,5 77,82,7

,,02 5,7,5 55,8,5

In 202, the principal source of fund for the (roup came from its net proĹłt, and when considered together with working capital, the (roup had a cash Ĺ´ow from the operation of 2. million #aht. Such cash Ĺ´ow was used to facilitate th operation and other general expenses. In 202, the company paid a dividend to its shareholders an amount of 8.7 million #aht resulting in the (roupâ&#x20AC;&#x2122;s cash Ĺ´ow used in Ĺłnancing activities totaled 2.7 million. $oncering the cash Ĺ´ows from the (roupâ&#x20AC;&#x2122;s various activities, the (roup had net cash of #aht 2.7 million. In 202, the $ompany had a policy on management and cost control as well as measures of ongoing account management, in order to get more cash into the business and to support the future growth of the company. The $ompany had cash Ĺ´ows from the investments in ofĹłce equipment as purchasing the equipment and computer programs, an amount of 8. million #aht to prepare for any unexpected situations and allow the employee to work at home using the /ote #ook. In addition, the $ompany has deposited the surplus cash from investing activities in Ĺłed account with the #ank to increase revenue for the companywith no risk for 2 million #aht. In 202, the $ompany had cash and cash equivalents totaled 22.50 million #aht. -JRVJEJUZ In 202, the (roup had a current ratio and quick ratio of .7 and .5 respectively, increasing from 2.8 and 2.5 respectively in 20. The reason was from the increase in cash, cash equivalents and shortterm investments as well as the increase in bill collection of potential customers and accounts receivables. "t the same time, revenues from sales and services increased while current liabilities decreased because some payable from the improvement and development of the $ity Vision #TS which was to be due in 202. In addition, corporate income tax was reduced from 0 to only 2. The $ompany had cash in hand to achieve returns at low risk, together with the cost control of the service, all contributed to the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s having cash and cash equivalents as well as shortterm investments to generate the business in large amount accounted for 0. of the total assets.


193 6nit #aht

Consolidated f/s 2012

$BTI BOE DBTI FRVJWBMFOUT FOE PG UIF ZFBS Temporary investments Total $urrent "ssets 5PUBM $VSSFOU -JBCJMJUJFT T0T"- "SS&TS

Consolidated f/s

2011

2012

2011

22,502,5 .7 220,0,2 . 77,82,7 0. 55,8,5 . ,0, .27 8,7,2 ,0, 5.72 ,20,0 .55 50,7,7 ,08,527 ,87,0 ,0,88 ,580,880 85,02,75 8,075,7 2,00,70 75,870,28 720,8,555 ,5,55 52,,075

*OWFTUNFOU In 202, the investment was mainly in the purchase of equipments and computer programs to prepare for any unexpected situations, to accommodate future expansion, and allow the employee to work at home. This year, there was no investment in the form of the proKect to support the growth of income because of the limitations in terms of competition and prices on the acquisition of the concession. 4PVSDFT PG $BQJUBM 'VOE The structure of the capital fund and working capital of the (roup in 202 came mainly from its operating proĹłt. Its debt equity ratio of the shareholders between 202 and 20 showed an increase of 0.25 and 0.8 respectively. In 202, the shareholdersâ&#x20AC;&#x2122; equity decreased due to the payment of dividend for 20, details as follows Annual shareholders /Board of director meeting

Type of payment

Payment rate per share (Baht)

$ash Stock Total $ash

0.27 0.0 0.7 0.20

,7,70 2,,000 22 May 202 ,,5 2,,000 22 May 202 8,7,2 ,,72 7,8,5 7 Sep 202

200

$ash

0.25

,2,750 2,,000 0 May 20

Interim 20

$ash

0.25

,2,750 2,,000 December 20

Meeting date

Dividend for the year

202 Shareholder

27 "pril 2

20

202 #oard of director

20 Shareholder

520 #oard of director

8 "ugust 2

Interim 202

22 "pril 8 /ovember 

Amount (Baht)

No. of Common share (Shares)

Payment date


194 -JBCJMJUJFT In 202, the (roup had current liabilities of .58 million #aht, noncurrent liabilities of . million #aht, total liabilities 5 million #aht, a decrease from 20 by 5,87 million #aht over the year, primarily resulted from the payment of accounts payable operations of .8 million #aht, other creditors and the development of the $ity Vision #TS media of 2.2 #aht, and reduced corporate tax of .2 million #aht. 6nit #aht

Consolidated f/s 2012

T0T"- -I"#I-ITI&S T0T"- "SS&TS Debt &quity

5,00, 75,870,28 20.25

2011

3estated

,87,78 720,8,555 27.2

Separate f/s 2012

2011

00,2,0 ,5,55 .2

,2, 52,,075 25.7

Such decrease made the debt ratio to total assets of the (roupv of 27.2 in 20 reduced to 20.25 in 202, which was considered as a low rate debt. The $ompany also viewed that the Ĺłnancial risk was still low. If there was any additional investment in 202, and the $ompany did not have enough fund for investment, it still would have a high potential to generate debts and hight ability to repay the debt to the Ĺłnancial institutions. &RVJUZ The equity of the (roup in 202 was 5.8 million #aht, an increase from 20 by 7.0 million #aht or .57, mainly due to the capital increase, and paying dividend in form of ordinary shares to the shareholders as at the (eneral Meeting of Shareholders of 2555 on 2 "pril 202, making a capital stock increase from 25 million #aht to 75 million #aht. The $ompany had a cumulative gain increased from performance and the reduction resulting from the dividend payment, making a proĹłt increase of 5.7 points, or 8.0. "t the year end of 202, the $ompany had retained earnings after deducting legal reserve about 20. million #aht. For more details, please see Statements of changes in shareholdersâ&#x20AC;&#x2122; equity In the Financial Statements on page 5 and page .


195

Audit Fee The "udit Fee for the company and subsidiaries paid comparison as of December . No.

 2  5 . 7.

Paid by

Master "d 1ublic 1lc. Master and More $o., -td. InkKet Images $o., -td. Maco 3ite Sign $o., -td. -andy Development $o., -td. (reen "d $o., -td. Max $reative $o., -td. 5PUBM /on"udit Fee

 /one 

2012

Audit Fee 2011

2010

850,000 5,000 220,000 5,000 0,000 0,000 5,000 1,931,000

80,000 55,000 220,000 5,000 0,000 0,000 0,000 2,000,000

80,000 55,000 220,000 0,000 25,000 0,000 1,870,000


196

Audit Committeeâ&#x20AC;&#x2122;s Report as approved by the #oard of Directors. The $ommitteeâ&#x20AC;&#x2122;s foremost duties include ensuring that the $ompany has reported its Ĺłnancial statements with accuracy and adequate disclosure, 2 verifying that the $ompany has deployed appropriate internal control systems and internal audits in terms of both efĹłciency and productivity, as well as overseeing the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s wellrounded supervision of its business operation in compliance with the good corporate governance. During the year 200, the "udit $ommittee has held 5 meetings. The key operations can be summarized are as follows 1. $PMMBCPSBUJWFMZ SFWJFX BOE EJTDVTT UIF $PNQBOZÄ´T ĹłOBODJBM TUBUFNFOU, including quarterly and annual Ĺłnancial statement before submitting for the #oardâ&#x20AC;&#x2122;s consideration and approval. To achieve this task, the "udit $ommittee has held meeting with the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s authorized &xternal "uditor to gain explanation, remark, and recommendation. The "udit $ommittee considers that, the 200 Ĺłnancial statements are accurately prepared, adequately disclosed, and strictly implemented in compliance with (enerally "ccepted "ccounting 1rinciples (""1 . 2. $POTJTUFOUMZ TVQFSWJTF UIF $PNQBOZÄ´T FGĹłDJFOU JOUFSOBM DPOUSPM TZTUFNT BOE JOUFSOBM BVEJUT. The $ompany asked that the Internal "udit 0fĹłce conduct internal control audits on a quarterly basis and directly report its audit results to the "udit $ommittee. "ll of the "udit $ommitteeâ&#x20AC;&#x2122;s remarks will be perused and taken for further efĹłciency and productivity improvement on the internal control. In 200, the internal audits additionally investigated the preventive measure against internal fraudulence. The 200 internal audits have shown that the $ompany possesses the appropriate internal control and management at the satisfactory level. 3. 3FWJFX PG DPOOFDUFE USBOTBDUJPOT. The $ommittee looked into connected transactions with The $ompany and those between business groups to ensure that these were conducted at armâ&#x20AC;&#x2122;s length with complete and adequate information disclosure. 4. &OTVSJOH UIF *NQMFNFOUBUJPO PG (PPE $PSQPSBUF (PWFSOBODF The "udit $ommittee has its role to monitor the $ompany be in compliance with the Securities and the Stock &xchange -aw, other relevant laws and regulations, particularly with regard to transactions and transactions that may have a conĹ´ict of interest in order to conform to the principles of good corporate governance. In 20, the "udit $ommittee agreed that the $ompany has complied effectively with the principles of good corporate governance. "s a result, the $ompany received an evaluation on good governance from Thai Institute of Directors I0D as excellent including S&T "wards 20 for the #est $orporate (overnance 3eport as well as an evaluation result on the quality of the "nnual (eneral Meeting of Shareholders for the year as very satisfactory. 5. 1SVEFOUMZ TFMFDU UIF 2012 FYUFSOBM BVEJUPS by perusing the scope of service, remuneration, as well as S&$ announcement pertaining to stipulations on auditor and others. The "udit $ommittee has submitted its resolution to the #oard of Directors. In such resolution, the #oard is requested to ask the shareholdersâ&#x20AC;&#x2122; meeting to ofĹłcially approve Mr. ,aKornkiat "roonpirodkul andor Mr. $harnchai $haiprasit from 1ricewaterhouse$ooper "#"S -imited 18$ to be the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s 20 external auditor. The "udit $ommittee considers that the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122; management accords vital importance on the business operation under the good corporate governance and efĹłcient internal control.


197

The Board of Directors’ Responsibilities in Respect of the Financial StatementsTo Shareholders, The #oard of Directors is responsible for the separate ųnancial statements of the Master "d 1ublic $ompany -imited and the overall ųnancial statements of the $ompany together with its subsidiaries including information which appears in this annual report. The aforementioned ųnancial statements have been prepared in accord with (enerally "ccepted "ccounting 1rinciples by deploying accounting policies which is appropriate and have been consistently adopted by the $ompany. Important information has been adequately disclosed in the notes supplemented to the ųnancial statements for the beneųts of the shareholders and general investors in a transparent manner. To accomplish this task, the #oard of Directors has appointed the "udit $ommittee to verify the accounting policy and the quality of quarterly ųnancial statements before submitting for the #oard’s acknowledgement. The "udit $ommittee’s comments on these issues are included in the "udit $ommittee’s 3eport shown in this "nnual 3eport. Speciųcally, the "udit $ommittee remarks on both the $ompany’s and its subsidiaries’ ųnancial statements in the "udit $ommittee’s 3eport that the $ompany’s ųnancial status, performance results and cash Ŵow are deemed substantially accurate in accord with the (enerally "ccepted "ccounting 1rinciples. #ased upon such supervision and practices, the #oard of Directors believe that the overall ųnancial statements and the $ompany’s separate ųnancial statements prepared for the year ended December , 20, have shown accurate, reliable ųnancial status, performance results, and cash Ŵow conforming to the (enerally "ccepted "ccounting 1rinciples and the related laws, regulations and announcements.

1ol.Sub.-t. ,riengsak -ohachala $hairman of the #oard of Directors

Mr. /oppadon Tansalarak $hairman of the &xecutive $ommittee $hief &xecutive 0fųce


198

Report of Independent Auditor 5P UIF 4IBSFIPMEFST PG .BTUFS "E 1VCMJD $PNQBOZ -JNJUFE I have audited the accompanying consolidated ųnancial statements of Master "d 1ublic $ompany -imited, its subsidiaries and Koint venture comprising of the consolidated statement of ųnancial position as at December 202, and the related consolidated statements of comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash Ŵows for the year then ended including notes disclosure summarizing signiųcant accounting policies and others. I have also audited the separate ųnancial statements of Master "d 1ublic $ompany -imited comprising of the separate statement of ųnancial position as at December 202, and the related separate statements of comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash Ŵows for the years then ended including notes disclosure summarizing signiųcant accounting policies and others. .BOBHFNFOUĴT SFTQPOTJCJMJUZ GPS UIF ųOBODJBM TUBUFNFOUT The $ompany’s management is responsible for the preparation and the fair presentation of these ųnancial statements in accordance with Thai Financial 3eporting Standards. This responsibility includes the establishment of necessary internal controls relevant to the preparation of ųnancial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. "VEJUPSĴT SFTQPOTJCJMJUZ My responsibility is to express an opinion on these ųnancial statements based on my audit. I conducted my audit in accordance with Thai Standards on "uditing. Those standards require that I perform the audit under ethical requirements which include planning and performing procedures to obtain reasonable, but not absolute, assurance whether the ųnancial statements are free from material misstatement. "n audit involves performing procedures to obtain audit evidences for the amounts and disclosures in the ųnancial statements. The selected audit procedures depend on the auditor’s assessment of the risks of material misstatement of the ųnancial statements, whether due to fraud or error. "s part of risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s preparation and presentation of the ųnancial statements as a basis for designing audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control. "n audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall ųnancial statement presentation and disclosure. I believe that the audit evidences that I have obtained are sufųcient and appropriate to provide a reasonable basis for my opinion on the ųnancial statements.


199

0QJOJPO In my opinion, the ųnancial statements referred to above present fairly, in all material respects, the consolidated ųnancial position as at December 202 and the consolidated results of operations and cash Ŵows for the year then ended of Master "d 1ublic $ompany -imited, its subsidiaries and Koint venture, and the separate ųnancial position as at December 202 and its results of operations and cash Ŵows for the year then ended of Master "d 1ublic $ompany -imited in accordance with Thai Financial 3eporting Standards. &NQIBTJT NBUUFS The $ompany reclassiųed goodwill and discount from the increment of investment in subsidiary for proper presentation of ųnancial position in the consolidated ųnancial statements as discussed in /ote 5 to the ųnancial statements. The reclassiųcation affected the increases of the assets and equity by #aht .0 million in the consolidated statements of ųnancial position as at December 20 and 200, presented herewith for comparative purpose, with no effect on net income and earnings per share for the year 20 and 200. I have veriųed such reclassiųcation and noted that they were properly made. $PNQBSBUJWF ųOBODJBM TUBUFNFOUT The consolidated ųnancial statements of Master "d 1ublic $ompany -imited and its subsidiaries and the separate ųnancial statements of Master "d 1ublic $ompany -imited for the year ended December 20 and 200 were audited by Mr. Somckid Tiatragul, an auditor in the same ofųce as mine, who expressed an unqualiųed opinion thereon on his report dated 22 February 202, with an emphasis on the adoption of the new and amended accounting and ųnancial reporting standards. The restated consolidated, as discussed in /ote 5 to the ųnancial statements, and the separate statements of ųnancial position as at December 20 and 200, presented for comparative purpose, are an integral part of such audited ųnancial statements.

.ST. 4VNBMFF $IPLEFFBOBOU $ertiųed 1ublic "ccountant 3egistration /o. 22 #angkok, Thailand 8 February 20


200 Master ad public company limited, its subsidiaries and joint venture

Statements of ďŹ nancial position As at 31 december 2012 and 2011 6nit #aht

Consolidated F/S Note

2012

2011

2010

Separate F/S 2012

2011

(Restated) (Restated)

"44&54 $633&/5 "44&54

$ash and cash equivalents Temporary investments Trade accounts receivable general customers net related companies 0ther receivables related companies Share subscription receivable of subsidiary related $ompanies Inventories 1repaid expenses 1repaid expenses related companies -oans to related company Dividend income receivable 0ther current assets net

[5] []

22,502,5 220,0,2 28,0,777 77,82,7 55,8,5 ,0, 8,7,2 7,,80 ,0, ,20,0

[7] [7,8] [8]

55,7,87 ,85,22 27,,8 0,0,8 7,5 8,255 5,207 ,72 ,7 20, ,0,

[] [8] [8] [8] [0]

5PUBM $VSSFOU "TTFUT

8,,070 855,5 ,5,025

 2,50,00  8,72,027 7,8,0 ,52,2 5,8,55 ,,82 5,70,80 5,8,08 7,,2 ,2,7 ,,00 8,552   5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  5,, ,275,2 8,2,70 8,252, 22,,7 2,8,55 50,7,7 ,08,527 5,272,5 ,87,0 ,0,88

/0/ $633&/5 "44&54

Investments subsidiaries associated companies net 3estricted deposits with banks #uildings and equipment net $omputer software net &quipment held for usage Investment property Trivision equipment held for usage net 1repaid right for billboards installation net (oodwill 0ther non current assets net

5PUBM /PO $VSSFOU "TTFUT 505"- "44&54

[] [] [2] [] [] [5] [] [7] [8] [5] []

  8,08,8 8,08,8 ,2,5 2,55, 2,222,75 2,7,75 2,7,75 ,52,05 5,5,77 5,5,77 2,52,05 2,,77 75,588,8 87,22,8 2,50,5 7,8,0 20,2,8 2,228,707 ,8, 2,78,202 2,82,8 ,78,50 2,5,05 25,,02 2,8,5 ,2,55 2,2, 5,,8 5,,8 5,,8 5,,8 5,,8 7,7,05 20,,7 20,,7  20,82,7 8,7,5 ,,  ,00,727 ,00,727 ,00,727  2,5,27 ,5,85 0,7,80 ,,0 8,87,25 2,0,8 27,07,028 28,, 7,78,2 20,,887 745,870,428 720,684,555 633,716,209 619,665,553 523,464,075

The accompanying notes form an integral part of these Ĺłnancial statements.


201 Master ad public company limited, its subsidiaries and joint venture

Statements of ďŹ nancial position As at 31 december 2012 and 2011 6nit #aht

Consolidated F/S Note

2012

2011

Separate F/S

2010

2012

2011

(Restated) (Restated)

-*"#*-*5*&4 "/% 4)"3&)0-%&34Ä´ &26*5: $633&/5 -*"#*-*5*&4

Trade accounts payable general suppliers related companies Income received in advance general customers related company 0ther payables related companies "ccounts payable purchase of assets Short term loan from related company $urrent portion of hire purchase agreement payable "ccrued income tax "ccrued expenses 6ndue output V"T "ccrued dividends 0ther current liabilities

[] [8] [8] [8] [8]

5,0,2 0,,7  28,0 2,8 2,8,27 2,020,5 2,000,000 5,72 ,505,7 5,20,5 2,22,772 , ,7,80 ,580,880

,58,205 ,75 

5,85,28 0,5,208 287, 575,87 2,57 2,2 ,20,00 

 2,7,70 28,085,58 0,8, 7,5 7,2,27 85,02,75

  ,2,027 8,2,00 7,5, ,08,5 20,0,8 7,85,070 ,722,585 8,05, ,2,75 ,2,85 , 7,5 ,070,7 ,052,28 ,52,0 ,755,5 8,075,7 2,00,70

Hire purchase agreement payable net [2] 2,8 3eserve for employee beneĹłts obligation [8, 22] 0,70,5 ,72,0 0ther non current liabilities ,88,7 2,02,7 5PUBM /PO $VSSFOU -JBCJMJUZ ,25,28 ,78,7

  ,22,20 8,72,8 550,777 2,5,07 ,88,85 550,777 ,8,727 0,22,

5PUBM $VSSFOU -JBCJMJUJFT

[2]

5,87,0 8,70,0 55,2, 5,7,25 ,500,88 5,27,78 8,05,855 ,25,755 7,22,5 ,,2

/0/ $633&/5 -*"#*-*5:

505"- -*"#*-*5*&4

151,006,166 196,876,718 137,306,736 100,942,064 133,323,631

The accompanying notes form an integral part of these Ĺłnancial statements.


202 Master ad public company limited, its subsidiaries and joint venture

Statements of ďŹ nancial position As at 31 december 2012 and 2011 6nit #aht

Consolidated F/S Note

2012

2011

2010

Separate F/S 2012

2011

(Restated) (Restated)

-*"#*-*5*&4 "/% 4)"3&)0-%&34Ä´ &26*5: $POUJOVFE

4)"3&)0-%&34Ä´ &26*5:

Share capital common share at #aht par value 3egistered 75,000,000 shares :ear 20 25,000,000 shares [2] Issued and paidup 7,,5 shares :ear 20 25,000,000 shares

$ommon share premium 3etained earnings "ppropriated for legal reserve [25] 6nappropriated [22, 2] 0ther components of equity [5]

75,000,000 25,000,000 25,000,000 75,000,000 25,000,000 7,,5 25,000,000 25,000,000 7,,5 25,000,000 7,08,8 7,08,8 7,08,8 7,08,8 7,08,8

T0T"- SH"3&H0-D&3Sâ&#x20AC;&#x2122; &26IT:

7,500,000 20,8,70 2,8,58 5,88,2 ,05,8 5,8,22

T0T"- -I"#I-ITI&S "/D SH"3&H0-D&3Sâ&#x20AC;&#x2122; &26IT:

75,870,28 720,8,555 ,7,20 ,5,55 52,,075

4IBSFIPMEFSTÄ´ &RVJUZ PG UIF $PNQBOZ /oncontrolling interestsâ&#x20AC;&#x2122; equity

2,500,000 ,25, 2,07,008 522,7,005 ,0,82 52,807,87

The accompanying notes form an integral part of these Ĺłnancial statements.

2,500,000 7,,5 22,8,0 ,7,08 2,0,85 ,0,7

7,500,000 57,05,27 2,085,820 58,72,8 58,72,8

2,500,000 8,280,5 ,275, 0,0, 0,0,


203 Master ad public company limited, its subsidiaries and joint venture

Statements of comprehensive income For the years ended 31 december 2012 and 2011 6nit #aht

Consolidated F/S Note

Services income and sales $osts of services and sales (SPTT QSPĹłU $ommission income Interest income Dividend income 0ther income Selling expenses "dministrative expenses -oss from impairment of investment in associated company Financial cost &quity in net proĹłt of associated companies net /FU JODPNF CFGPSF JODPNF UBY Income tax /FU JODPNF GPS UIF ZFBS

2012

2011

Separate F/S 2012

2011

[8, 2] 72,0,7 5,5,2 50,027,7 0,508,8 [8, 28] 7,55,57 0,502,0 27,508,5 2,08,827

52,875,070 2,00,72 25,5,052 28,8,85 [8]  8,782,2 8,,7 ,705,0 2,,70 ,05,00 ,70,225 [8]  05,,88 2, [8, 27] ,,27 ,50,2 5,0, 0,2, [8, 28] ,75, 7,7,88 8,02,075 5,780,55

[8, 28] 28,5,055 20,8,02 5,55,22 8,55,7

[, 28] [8] []2,70

25,28

,0, 80,78,52 ,77,758

,08,80

85,78

,2,2 ,5,0 ,5,52

7,7,88

,5

 22,0,25 27,522,55

,522,70

,85

 0,78,527 ,250,8

78,57,8

[]

80,57

788,8

80,5

7,75

[]

7,07[2]

05)&3 $0.13&)&/4*7& */$0.&

6nrealized gain on revaluation of availableforsale investments 3ealized gain from sale of availablefor sale investments

77,50 ,805,5

788,8 8,20,2

80,5 7,2,52

7,75 7,22,08

,5,8 ,8

,08,80

7,88, 57,0

7,7,88

,522,70 ,522,70

78,57,8 78,57,8

0,250,78 ,8

,805,5

8,777,2 57,0

8,20,2

7,2,52 7,2,52

7,22,08 7,22,08

/et income attributable to the $ompany per share #aht

0.80 8eighted average number of common shares shares

[.20] 7,,5

0.5

.2

0.5

7,,5

7,,5

7,,5

0UIFS DPNQSFIFOTJWF JODPNF GPS UIF ZFBS 505"- $0.13&)&/4*7& */$0.& '03 5)& :&"3 "--0$"5*0/ 0' /&5 */$0.& -044

1ortion of the $ompany /oncontrolling interests

/FU JODPNF GPS UIF ZFBS

"--0$"5*0/ 0' 505"- $0.13&)&/4*7& */$0.& -044

1ortion of the $ompany /oncontrolling interests

5PUBM DPNQSFIFOTJWF JODPNF GPS UIF ZFBS #"4*$ &"3/*/(4 1&3 4)"3&

The accompanying notes form an integral part of these Ĺłnancial statements.


[] [] [2] [25] [2] [2]

[] [2]

[22]

[5]

-FHBM SFTFSWF

  25,000,000 7,08,8 2,500,000     25,000,000 7,08,8 2,500,000    ,,5   5,000,000     7,,5 7,08,8 7,500,000

25,000,000 7,08,8 2,500,000  

4IBSF QSFNJVN

50,70 

8,08,2

 5,5,7 2,757,8 50,70  7,75 2,,500

 7,88,  ,25, 2,757,8 ,275,  80,5    5,000,000

 8,7,2

 ,,00

 ,5,8  20,8,70 2,757,8 2,085,820

7,,5 8,7,2 ,00,727

 2,88 ,8  7,07 7,07

   

2,88 

 72 22,8,0 25 788,8   587 2,07,008 0 80,57 7,07

     0 2,8,58

72 ,277,88 ,00,727

8,08,2

 8,08,2

8,0,7 2,0,85 88,0,0 788,8 788,8 2,,500

 2,,500

7,88, 57,0 7,7,88 522,7,005 ,0,82 52,807,87 80,57 80,57 7,07

 7,07

,,5 ,,5  8,7,2 50

8,7,2

,,00

 ,,00

,5,8 ,8 ,08,80 5,88,2 ,05,8 5,8,22

8,0,88 2,0,85 8,8,7 ,00,727 ,00,727

5PUBM

6nit #aht

available-for-sale %JTDPVOU PO securities JODSFNFOU PG 5PUBM 5PUBM PUIFS JOWFTUNFOU /PO PG UIF DPNQPOFOUT 4IBSFIPMEFSTÄ´ PG UIF JO TVCTJEJBSZ PG UIF TVCTJEJBSZ BTTPDJBUFE FRVJUZ PG DPOUSPMMJOH PG UIF $PNQBOZ JOUFSFTUT FRVJUZ 6OBQQSPQSJBUFE 3FTUBUFE $PNQBOZ DPNQBOZ DPNQBOZ

Other components of equity Unrealized gain on

Shareholdersâ&#x20AC;&#x2122; Equity of the Company

Retained earnings

The accompanying notes form an integral part of these Ĺłnancial statements.

#BMBODF BT BU 1 +BOVBSZ 2011 BT QSFWJPVTMZ SFQPSUFE 3eclassify (oodwill to assets &ffect of change in accounting policy for employee past service beneĹłts obligation "EKVTUFE CBMBODF BT BU 1 +BOVBSZ 2011 6nrealized gain on availableforsale securities Dividend payment /et income loss for the year #BMBODF BT BU 31 %FDFNCFS 2011 6nrealized gain on availableforsale securities 3ealized gain from sale of availableforsale investments $apital increased from stock dividend "ppropriation for legal reserve Dividend payment Stock dividend /et income loss for the year #BMBODF BT BU 31 %FDFNCFS 2012

$0/40-*%"5&% '/4

/PUFT

1BJE VQ TIBSF DBQJUBM

For the years ended 31 december 2012 and 2011

Statements of changes in shareholdersâ&#x20AC;&#x2122; equity

Master ad public company limited, its subsidiaries and joint venture

204


[] [] [25] [2] [2]

[] [2]

[22]

 25,000,000  25,000,000 ,,5   7,,5

25,000,000

capital

The accompanying notes form an integral part of these Ĺłnancial statements.

#BMBODF BT BU 1 +BOVBSZ 2011 BT QSFWJPVTMZ SFQPSUFE &ffect of change in accounting policy for employee past service beneĹłts obligation "EKVTUFE CBMBODF BT BU 1 +BOVBSZ 2011 6nrealized gain on availableforsale securities Dividend payment /et income for the year #BMBODF BT BU 31 %FDFNCFS 2011 6nrealized gain on availableforsale securities $apital increased from stock dividend "ppropriation for legal reserve Dividend payment Stock dividend /et income for the year #BMBODF BT BU 31 %FDFNCFS 2012

4&1"3"5& '/4

Notes

 7,08,8  7,08,8    7,08,8

7,08,8

premium

 2,500,000  2,500,000  5,000,000  7,500,000

2,500,000

reserve

7,8,8

8,2,802 2,,500

78,57,8 8,280,5  5,000,000

8,7,2

,,00

,522,70 57,05,27

75,2,8

Unappropriated

50,70 50,70 7,75  ,275, 80,5   2,085,820

securities

available-for-sale

Legal

share

Share

Unrealized gain on

Retained earnings

Other components of equity

Paid - up

For the years ended 31 december 2012 and 2011

Statements of changes in shareholdersâ&#x20AC;&#x2122; equity

Master ad public company limited, its subsidiaries and joint venture

7,8,8

7,7, 7,75 2,,500

78,57,8 0,0, 80,5 ,,5 8,7,2

,,00

,522,70 58,72,8

80,57,202

Total

6nit #aht

205


206 Master ad public company limited, its subsidiaries and joint venture

Statements of cash ďŹ&#x201A;ows For the years ended 31 december 2012 and 2011 6nit #aht

Consolidated F/S 2012

$BTI Ĺ´PXT GSPN PQFSBUJOH BDUJWJUJFT : 80,78,52 Income before income tax "EKVTUNFOUT UP SFDPODJMF JODPNF CFGPSF JODPNF UBY UP OFU DBTI QSPWJEFE GSPN VTFE JO PQFSBUJOH BDUJWJUJFT : Depreciation and amortization ,88,757 -oss from impairment of trivision equipment held for usage 2,27,77 -oss gain on sale of equipment 77,2

&quipment and computer software writtenoff 2,7 &quity in net gain of associated companies ,0,

(ain on sale of temporary investments ,882

3eversal of long outstanding liabilities 2,70,2

Dividend income "llowance for doubtful debt and bad debt net bad debt recovery ,722,258

"mortization of prepaid right for billboards installation ,, "mortization of deferred consulting fee ,8,5 "mortization of deferred billboard proKect expenses 27,8 -oss from impairment of investment in associated company 1rovision for employee beneĹłts obligation ,,58 Interest expense 25,28 $BTI QSPWJEFE GSPN PQFSBUJOH BDUJWJUJFT CFGPSF DIBOHFT JO PQFSBUJOH BTTFUT BOE MJBCJMJUJFT 20,77, $IBOHFT JO PQFSBUJOH BTTFUT BOE MJBCJMJUJFT : %FDSFBTF JODSFBTF JO PQFSBUJOH BTTFUT : Trade accounts receivable ,077,77

0ther receivables Äą related companies 2,

Inventories 2,5,0 1repaid expenses ,8

0ther current assets 2,588,008 &quipment held for usage ,082,7 Trivision equipment held for usage , 1repaid right for billboards installation ,0,52

0ther non current assets 2,,8 *ODSFBTF EFDSFBTF JO PQFSBUJOH MJBCJMJUJFT : Trade accounts payable ,5,88

Income received in advance ,5,775

0ther payables related companies ,58 "ccrued expenses 7,, 6ndue output V"T 2,08, 0ther current liabilities 2,870,07

3eserve for employee beneĹłts obligation 5,00

0ther non current liabilities ,2,00 $BTI QSPWJEFE GSPN PQFSBUJOH BDUJWJUJFT ,280,80 Interest paid 25,52

Income tax paid 5,5,

/FU DBTI QSPWJEFE GSPN PQFSBUJOH BDUJWJUJFT 2,,75

Separate F/S

2011

2012

2011

,5,0

22,0,25

0,78,527

5,7,0 7,0

52,2 ,2,2

  5,08,850 2,78,2 5,207,000 27,8 ,08,72 85,78

7,8,07 0,5 2,75  2,72,22

05,,88

27,2

  ,5 ,5

0,7, 72,8 ,  2,

50,8  2,70 00,0 ,85

8,7,725

2,28,0

2,27,27

22,00,

08,25 ,57,87

,0,0 ,8,

77,25 ,58,8

5,50

,,20

,55,88

2,05,287 ,7

2,88 ,008,05  2,,25

20,222,7

,5 ,,

,257,85 ,8,78

82,255  ,,55

7,280,7 ,20,2 ,

,07, ,8,87 ,27,5 ,5,50 8,280,2 5,8

5,0,7

7,,

,8,7

,5,275

2, 2,05,7 ,2,875 ,80,72

28,00

5,22 ,,5 5

7,,88

7,5,2

,805,52 ,88,7 2,8 ,87, 888,82 ,78,0 755,5 ,27,570 5,8

8,58,8

5,0,8

The accompanying notes form an integral part of these Ĺłnancial statements.


207 Master ad public company limited, its subsidiaries and joint venture

Statements of cash ďŹ&#x201A;ows For the years ended 31 december 2012 and 2011 6nit #aht

Consolidated F/S 2012

2011

Separate F/S 2012

2011

$BTI Ĺ´PXT GSPN JOWFTUJOH BDUJWJUJFT :

"cquisition of temporary investments 2,000,000

 2,000,000

 1roceeds from sales of temporary investments 2,5,58  $ollection of loans repayment from related company 800,82

 0,82

 "dditional investments in subsidiary and associated companies 2,500,000

 5,0,0

1roceeds from sales of equipment 502,50 2,22 ,80 5,77 "cquisition of equipment and computer software 8,,0 5,5,72 ,0,7 2,8,5

Dividend received from subsidiary and associated companies ,, 2, 5,, 2, /FU DBTI QSPWJEFE GSPN VTFE JO JOWFTUJOH BDUJWJUJFT 7,22,52 5,0, 8,202,75 ,0,877

$BTI Ĺ´PXT GSPN ĹłOBODJOH BDUJWJUJFT :

Increase in short term loan from related company $ash payment for accounts payable purchase of assets $ash payment for hire purchase agreement payable $ash receipt from share capital of subsidiary Dividend payments to noncontrolling interests Dividend payments

/FU DBTI VTFE JO ĹłOBODJOH BDUJWJUJFT

2,000,000  2,020,5

 ,20,00

 87,2

  2,50,00  50

  8,757,8 ,7,8 8,757,8 ,7,8

2,5,8 ,2,88 72,,78 ,7,8

/FU JODSFBTF JO DBTI BOE DBTI FRVJWBMFOUT $BTI BOE DBTI FRVJWBMFOUT CFHJOOJOH PG UIF ZFBS $BTI BOE DBTI FRVJWBMFOUT FOE PG UIF ZFBS

2,8,80 ,,8 2,88,077 ,,02 220,0,2 28,0,777 55,8,5 5,7,5 22,502,5 220,0,2 77,82,7 55,8,5

"EEJUJPOBM JOGPSNBUJPO /PO DBTI USBOTBDUJPOT

. 3ecognized reserve for employee beneĹłts obligation as at +anuary 20 by adKusting the past service cost with retained earnings 2. 3ecognized increase decrease in fair value of temporary investments by recording in shareholdersâ&#x20AC;&#x2122; equity The $ompany and subsidiary 80,5 The associated company 0 . 3ecognition of realized gain from sale of temporary investments 7,07

. 3eclassify equipment to inventories and equipment held for usage ,27,0 5. Issuing stock dividend ,,00 . "ccrued stock dividend 7 7. 8rite off bad debt during the year 22,52 8. "cquiring assets which have not been paid 2,8,27 . "cquiring assets under hire purchase agreement 578,72

8,08,2 788,8 25

 80,5 

7,8,8 7,75 ,20  2,020,5

,27,0 ,,00 7 22,52 

,  ,20,00The accompanying notes form an integral part of these Ĺłnancial statements.


208 Master ad public company limited, its subsidiaries and joint venture

Note to ďŹ nancial statements As at 31 december 2012 and 2011

1. (&/&3"- */'03."5*0/ Master "d 1ublic $ompany -imited was registered with the Ministry of $ommerce as a limited company on 8 February 88 and listed in the M"I under Stock &xchange of Thailand in 200. The $ompany is engaged in advertising, leasing of property and purchasessales of electricity billboard and holding investments in subsidiary and associated companies. The $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s registered head ofĹłce is located at th th Floor, Soi -at 1hrao , -at 1hrao 3oad, $homphon, #angkok, Thailand. "s at December 202 and 20, the $ompany has maKor shareholders as follows Percentage of Shareholding Name

Mr. /oppadon Tansalarak Mr. 1hiched Maneerattanaporn D $orp (roup -imited Miss :anisa Tansalarak Mr. Tanpong Tansalarak Mr. Vichit Dilokvilas

2012

2011

7. 2.7 0.00 .0 .0 5.8

. 2.7 0.00 .0 5.2

2. #"4*4 0' '*/"/$*"- 45"5&.&/5 13&1"3"5*0/ "/% 13*/$*1-&4 0' $0/40-*%"5*0/ 2. #asis of Ĺłnancial statement preparation The accompanying Ĺłnancial statements have been prepared in accordance with the generally accepted accounting principles issued under the "ccounting "ct #.&. 25, and accounting standards issued under "ccounting 1rofession "ct #.&. 257, and the regulations promulgated by the Securities and &xchange $ommission and the Securities &xchange of Thailand concerning the preparation and the disclosure of Ĺłnancial information, under the Securities and &xchange "ct #.&. 255. The Ĺłnancial statements have been prepared on a historical cost basis except as, otherwise, disclosed speciĹłcally. The Ĺłnancial statements are ofĹłcially prepared in Thai language in accordance with statutory requirement with accounting standards enumerated under the "ccounting 1rofession "ct #.&. 257. The translation of these statutory Ĺłnancial statements to other language must be based on the Thai Ĺłnancial report.


209 During the years 202 and 20, the Federation of "ccounting 1rofessions has announced the new and amendments to some accounting standards and ųnancial reporting standards, which are effective for the accounting periods beginning on or after +anuary 20 and +anuary 20. The $ompany has applied those standards which are effective for the accounting periods beginning on or after +anuary 20 in this ųnancial statements. However, effective +anuary 20, the $ompany has to apply Thai "ccounting Standard /o. 2 ĜIncome Taxesġ which impact the ųnancial statements for the year 20 by increasing assets and net income from recording deferred income tax assets. The $ompany has to restate the ųnancial statements for the year 202 for comparison with the ųnancial statements for the year 20 as follow 6nit Million #aht

Consolidated F/S

Separate F/S

.77 .77

7.02 7.02

0.75

0.0

4UBUFNFOU PG ĹłOBODJBM QPTJUJPO BT BU 31 %FDFNCFS 2012

"ssets Deferred income tax assets 3etained earnings

Increase Increase

4UBUFNFOU PG DPNQSFIFOTJWF JODPNF GPS UIF ZFBS FOEFE 31 %FDFNCFS 2012

Income Tax Increase decrease deferred income tax Increase expenses

&arnings per share

Increase

2.2 1rinciple of consolidation The consolidated ųnancial statements have been prepared under the accounting standard /o. 27 Ĝ$onsolidated and Separate Financial Statementsġ which comprise the ųnancial statements of Master "d 1ublic $ompany -imited and subsidiaries and +oint Venture in which Master "d 1ublic $ompany -imited has investments as follows Percentage of Shareholding 2012

2011

Type of businesses

Subsidiary companies Master and More $o., -td.

Companies

00.00

00.00

M"$0 3ite Sign $o., -td. (reen "d $o., -td.

80.00 5.00

80.00 5.00

+oint venture I/D&9 D0 M"$0 +oint venture

1roduce and providing outdoor advertising media services 1roduce and sell of trivision equipment 1roviding advertising services through the supply of tree wall panel

20.00

20.00

1roposing design and management in :eosu International &xposition 202


210 "s at December 202 and 20, the total assets of subsidiaries and +oint Venture represent 2.2 percent and . percent, respectively, of the total assets in the consolidated statements of Ĺłnancial position, and total revenues of subsidiaries and +oint Venture for the year ended December 202 and 20 represent .5 percent and 28.0 percent, respectively, of the total revenues in the consolidated statements of comprehensive income. "s at 0 +une 20, Index $reative Village 1ublic $ompany -imited, Design 0 International $o., -td., Design 0 $o., -td. and the $ompany, entered into +oint Venture agreement under the name of ÄśI/D&9 D0 M"$0 +oint Ventureġ, which is established to propose design, execution and management of presentation in ,orea &xposition. The $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s portion in Koint venture is 20. The consolidated Ĺłnancial statements included such +oint Ventureâ&#x20AC;&#x2122;s Ĺłnancial statements proportionately for the Ĺłrst time in 202. The consolidated Ĺłnancial statements as at December 202 included the proportion of the assets, liabilities, revenues and expenses of the Koint venture, the balances of which are as follows Thousand Baht

Consolidated F/S As at 31 December 2012

$urrent assets $urrent liabilities 3evenues &xpenses

2,0 2,02 For the year ended December 202 ,78 ,

2. SigniĹłcant inter company transactions with subsidiaries and Koint venture included in the consolidated Ĺłnancial statements have been eliminated. 2. The consolidated Ĺłnancial statements have been prepared with the same accounting policies as for the separate Ĺłnancial statements for the same accounting transactions or accounting events. 3. 4JHOJĹłDBOU "DDPVOUJOH 1PMJDJFT The principal accounting policies adopted in the preparation of these consolidated and the separate Ĺłnancial statements are set out below . $ash and cash equivalents $ash and cash equivalents represent cash on hand, deposits with Ĺłnancial institutions with maturities of less than three months, and shortterm highly liquid investments with original maturities of three months or less, without restriction of usage or obligation.


211 .2 Investment in availableforsale security Investments intended to be held for an indeĹłnite period of time, which may be sold in response to liquidity needs or changes in interest rates, are classiĹłed as availableforsale and are included in non Äą current assets unless management has expressed the intention of holding the investment for less than twelve months from the Ĺłnancial statement date or unless they will need to be sold to raise working capital, which are classiĹłed as current assets. 1urchases and sales of investments are recognized on the trade date, which is the date that the $ompany commits to purchase or sell the investments. $ost of investment includes transaction costs and the unit cost is determined by average method. "t the end of year, the $ompany and its subsidiaries recognized the changes in fair value of the investments as part of other comprehensive income. . Trade accounts receivable Trade accounts receivable are carried at anticipated realizable value. #ad debts are written off during the year in which they are identiĹłed. . Inventories Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. $ost is determined on the Ĺłrstin, Ĺłrstout basis. /et realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs necessary to make the sale. 1rovision is made, where necessary, for possible loss on decline value of slow moving and defective inventories. .5 Investments in subsidiary and associated companies Investments in associated companies are accounted for in the consolidated Ĺłnancial statements by the equity method of accounting. Investment in subsidiary and associated companies are accounted for in the separate Ĺłnancial statements by the cost method of accounting. 1rovisions for impairment are taken up in the accounts to adKust the value of investment when there is an indication of impairment. . 1lant and equipment #uilding and equipment are stated at historical cost less accumulated depreciation. Depreciation is calculated using the straightline method over the estimated useful lives of the related assets as follows 


212 #uilding 0fĹłce decorations and equipment Tools and equipment Vehicles #illboards 0thers

20  20 5 5 5 5

years years years years years years

(ains and losses on disposal of equipments are determined by reference to their carrying amounts and are recognized as part of the statement of comprehensive income. &xpenditures for expansion, renewal and betterment, which result in a substantial increase in an assetâ&#x20AC;&#x2122;s current replacement value, are capitalized. 3epair and maintenance costs are recognized as expenses when incurred. .7 $omputer software $omputer softwares are stated at historical cost less accumulated amortization. "mortization is calculated on the straightline method over their estimated useful lives of 5 years. .8 &quipment held for usage &quipment held for usage mainly includes steel, trivision equipment and other equipment which has been used in operations. They are stated at carrying costs at transferred date from building and equipment when they have not been used in operations. The $ompany discontinued calculating depreciation of this asset at the date of transfer and will write them off upon disposal. . Investment property The $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s land not used in operations is considered as investment property which is measured initially with its cost, including transaction costs. Moreover, after recognition, it is measured at cost net of allowance for impairment if any . .0 Trivision equipment held for usage Trivision equipment held for usage is stated at historical cost and presented at amount net of allowance for impairment. Depreciation is calculated when it is installed and ready for use and will be written of upon disposal. . (oodwill (oodwill represents the excess of the cost of acquisition over the fair value of the net anticipated assets of acquired company. (oodwill is presented in the statement of Ĺłnancial position at cost less impairment loss, if any.


213 .2 Impairment of assets 1roperty and equipment and other non current assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate the recoverable amount of asset less than its carrying amount. "n impairment loss is recognized as an expense in the statement of comprehensive income for asset carried at cost, or treated as a deduction of revaluation increment, in the case that the asset is carried at revalued amount, to the extent that the impairment loss does not exceed the revaluation increment formerly accounted for on the same asset. " reversal of impairment loss is recognized as income or treated as a revaluation increment when there is an indication that the impairment loss recognized for the asset no longer exists or had decreased. Such a reversal should not exceed the carrying amount that would have been determined net of amortization or depreciation had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. . Discount on increment of investment in subsidiary company Discount on increment of investment in subsidiary company occurred from the $ompany paid acquisition cost lower than the fair value of the subsidiaryâ&#x20AC;&#x2122;s net assets book value . Discount on increment of investment in subsidiary company is presented under shareholdersâ&#x20AC;&#x2122; equity and will be reduced if the $ompany disposes or reduces its portion of investment in subsidiary. . -ong Äą term leases Äą where the $ompany and subsidiaries are the lessee -eases of equipment where the $ompany assumes substantially all the beneĹłts and risks of ownership are classiĹłed as Ĺłnance leases. Finance leases are capitalized at the estimated present value of the underlying lease payments or the present value of the lease payments, whichever is lower. &ach lease payment is allocated between the liability and Ĺłnance charges so as to achieve a constant rate on the outstanding balance. The lease payment obligation under the lease agreement, net of Ĺłnancial interest payment, is recorded as liability under Ĺłnance lease. The interest element of the Ĺłnance charge is charged to operations over the lease period. The equipment acquired under Ĺłnance lease contract is depreciated over the useful life of the asset. -eases of assets under which all risks and beneĹłts of ownership are effectively retained by the lessor are classiĹłed as operating leases. 1ayments made under operating leases are charged to statement of income on a straight Äą line basis over the period of the lease. 8hen an operating lease is terminated before expiry date of the lease period, any payment required to be made to the lessor by way of penalty is recognized as an expense in the period in which termination takes place. .5 -ong Äą term leases Äą where the $ompany and subsidiaries are the lessors "ssets leased out under operating leases are included in buildings and equipment in the statement of Ĺłnancial position. They are depreciated over their expected useful lives on a basis consistent with other similar building and equipment owned by the $ompany. 3ental income net of any incentive given to lessee is recognized on a straight Äą line basis over the lease term.


214 . 3evenue and expenses recognition Sales are recognized when delivery has taken place and transfer of risks and rewards has been completed. Service income is recognized when service has been rendered and invoiced and the amount of the revenue can be measured. 0ther income and expenses are recognized on an accrual basis. .7 Income tax The $ompany, subsidiaries and Koint ventures account for income tax based on the conditions described in the 3evenue $ode. .8 3elated companies 3elated parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by the $ompany, whether directly or indirectly, or which are under common control with the $ompany. They also include associated companies and individuals which directly or indirectly own a voting interest in the $ompany that gives them signiųcant inŴuence over the $ompany, key management personnel, directors and ofųcers with authority in the planning and directing the $ompany’s operations. . Foreign currency translation Foreign currency transactions during the year are translated into #aht at the exchange rate on transaction date. The balance of foreign currency monetary assets and liabilities at the end of year are translated into #aht at the rates prevailing at that date. &xchange gains or losses are included in the statement of comprehensive income. .20 #asic earnings per share The earnings per share is determined by dividing the net income for the year by the weighted average number of shares outstanding during the year. In case of issuing stock dividends, the $ompany will recalculate the number of shares outstanding before issuing stock dividends to the proportionate change in the number of shares outstanding as if the issuing stock dividends have occurred at the beginning of the earliest period reported. During the year 202, the $ompany issued stock dividends of 50 million shares. "s the results, the $ompany recalculated the weighted average number of shares outstanding for the year 20 from 25 million shares to 75 million shares. This would make basic earnings per share information be comparable.


215 .2 1rovident fund The $ompany and subsidiaries have established registered provident fund which are contributed to by employees and by the $ompany and subsidiaries for which assets are held in a separate trusteed funds and managed by fund manager. The $ompany and subsidiaries contributions are charged to the statement of comprehensive income as incurred. .22 &mployee +oint Investment 1rogram Ĝ&+I1ġ

The $ompany and subsidiariesâ&#x20AC;&#x2122; contributions to the &+I1 members are charged to the statement of comprehensive income in the year to which they relate. .2 1ost Äą employee beneĹłts and other longterm beneĹłt of employees The $ompany and subsidiaries recognise the employee beneĹłts obligation for employees retirement in compliance the Thai labour law and other longterm beneĹłts for employees which have long service. The deĹłned beneĹłts obligation is measured, using the proKected unit credit method. The employee beneĹłts expenses are recognised in the statement of comprehensive income to allocate the expense throughout the hiring period. "ctuarial gains or losses arising from changes in actuarial assumptions are recognised as other income or expenses in statement of comprehensive income as occurred. .2 6se of accounting estimates The preparation of the Ĺłnancial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumption that affect the reporting amounts of revenues, expenses, assets, liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities. The actual results may differ from those estimates. .25 1rovisions for liabilities and expenses, and contingent assets 1rovisions are recognized when the $ompany, its subsidiaries and Koint venture have present legal or constructive obligations as a result of past events with probable outĹ´ow of resources to settle the obligation, and where a reliable estimate of the amount can be made. The contingent asset will be recognized as a separate asset only when the realization is virtually received.


216 4. $3*5*$"- "$$06/5*/( &45*."5&4, "446.15*0/ "/% +6%(&.&/5 "/% $"1*5"- 3*4, ."/"(&.&/5 . $ritical accounting estimates, assumption and Kudgments a. Impairment of receivables and loan The $ompany, its subsidiaries and Koint venture provide allowances for doubtful accounts to reŴect impairment of trade accounts receivable and loan which customers and borrowers do not have ability to make required payments. The allowances are based on consideration of historical collection experiences couple with a review of outstanding receivables at the end of year. b. "llowance for obsolete, slowmoving and defective inventories The $ompany and subsidiaries provide allowances for obsolete, slowmoving and defective inventories to reŴect impairment of inventories. The allowances are based on consideration of inventory turnovers and deterioration of each inventory category. c. 1lant and equipment and computer software Management determines the estimated depreciation and amortization method, useful lives and residual values of plant and equipment and computer software at the end of the year, and revise the depreciation and amortization charges where the depreciation and amortization method, useful lives and residual values previously estimated have changed or subKect to be written down for their obsolescences or if they are no longer in use. d. Impairment of goodwill The $ompany tests annually whether goodwill is impaired. The recoverable amount of cashgenerating units are determined based on valueinuse based on the estimation of the management. e. -eases In determining whether a lease is to be classiųed as an operating lease or ųnance lease, management is required to use Kudgment whether signiųcant risk and rewards of ownership of the leased asset has been transferred to the $ompany, taking into consideration of terms and conditions of the arrangement. f. Impairment of assets The $ompany treats asset as impaired when there has been a signiųcant or prolonged decline in the fair value below its cost or where other obKective evidence of impairment exists. The determination of what is Ĝsigniųcantġ or Ĝprolongedġ requires management Kudement. g. 1ost Ĺ employee beneųts and other longterm beneųt of employees The employee beneųts obligation for employees retirement in compliance with the Thai labour law and other longterm beneųts of employees are computed by the "ctuary, using the proKected unit credit method in accordance with "ctuarial Technique for the present value of the estimated future cash outŴows, based on salary, turnover rate, mortality rate, length of service and others, based on the interest rates on government securities, with similar terms and period of maturity.


217 SigniĹłcant assumptions for the estimation of reserve for employee beneĹłts obligation are as follows Discount rate, based on government bond with term to maturity of 8 years .0 Incremental rate of employee beneĹłt /umber of employees 2 persons in the consolidated Ĺłnancial statements 0 persons in the separate Ĺłnancial statements 3etirement age 0 years -ong Service "ward 0, 5 and 20 years, of services are entitled to receive solid gold weighted .5 5.0 #aht

.2 $apital risk management The $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s obKective in the management of capital is to safeguard its ability to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and beneĹłts for other stakeholders, and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital. In order to maintain or adKust the capital structure, the $ompany may adKust the amount of dividends for shareholders, return capital, issue new shares or sell assets to reduce debt. 5. $"4) "/% $"4) &26*7"-&/54 6nit #aht

Consolidated F/S 2012

$ash on hand $ash at banks

 $urrent accounts Saving accounts Fixed deposit accounts for months Total

2011

Separate F/S 2012

2011

2,07

,28

2,2

00,0

5,20,8 8,55,27 88,7,752 22,502,5

,2,2 08,0,8 08,2,5 220,0,2

5,87,50 ,0,70 7,7,0 77,82,7

,25,8 2,75,52 8,7,5 55,8,5

"s at December 202, the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s and subsidiariesâ&#x20AC;&#x2122; deposits with banks carry interest at the rates ranging between 0.75 2.0 percent per annum 20 rates ranging between 0.75 2.0 percent per annum .


218 6. 5&.103"3: */7&45.&/54 6nit #aht

Consolidated F/S

Fixed deposits for 5 Äą months "vailableforsale security at cost "dKustments for changes in value of availablefor sale securities

 1art of the $ompany 1art of subsidiary company "vailableforsale security at fair value

Separate F/S

2012

2011

2012

2011

2,000,000 5,05,

 7,08,2

2,000,000 5,05,

 5,05,

2,085,820 ,0,

,275, 7,07 8,7,2

2,085,820 ,0,

,275, ,20,0

"s at December 202 and 20, the $ompany and its subsidiaries have investments in an openend Ĺłxed income fund which is held as availableforsale securities and presented as part of current assets with fair value. Morever, as at December 202, the $ompany invested in Ĺłxed deposits with interest at the rates percent per .50 annum. During the year, the movements in temporary investments are as follows 6nit #aht

Consolidated F/S

#alance as at +anuary 202 Fixed deposit for 5 months Fixed deposit for months "dKustments for changes in value of availablefor sale securities 1roceeds from sales of availableforsale securities 3ecognized gain from sale of availableforsale securities #alance as at December 202

Separate F/S

8,7,2 5,000,000 7,000,000

,20,0 5,000,000 7,000,000

80,5 2,0,07

80,5 

7,07

,0,

 ,0,

3elated transaction of temporary investments in the statement of comprehensive income are as follows 6nit #aht

Consolidated F/S 2012

(ains on remeasurement of availableforsale investments

77,50

2011

788,8

Separate F/S 2012

80,5

2011

7,75


219 7. 53"%& "$$06/54 3&$&*7"#-& "s at December 202 and 20, the aged analysis of accounts receivable are as follow 6nit #aht

Consolidated F/S Ages of receivable

Trade accounts receivable Äą general customers /ot yet due 1ast due 

-ess than months  months  2 months 0ver 2 months Total -ess "llowance for doubtful accounts Trade accounts receivable general customers net Trade accounts receivable related companies Subsidiary companies /ot yet due 1ast due 

-ess than months "ssociated companies /ot yet due

2012

2011

Separate F/S 2012

2011

,,525 ,572,2 2,8, 58,72,25 ,28, ,8,0 2,5,20 7,2,5 ,282,58 5,802,

55,7,87

25,8,02 8,00,5 2,0, ,20,28 7,88,5 7,7,27

,85,22

2,22,5 ,285, ,,8 20,825,7 20,57,77 8,,

0,0,8

8,5,2 ,,00 ,52,058 20,7,5 05,8,5 ,,

8,,070

,

,50

 

 

2,8 ,287,,5,52,202,20

+oint Venture

 I/D&9 D0 M"$0 +oint Venture /ot yet due 1ast due 

0ver 2 months Trade accounts receivable Äą related companies Trade accounts receivable Äą net

7,5 7,5 7,5

 2,20 2,20 2,20 2,20 8,255 5,207 855,5 55,577,0 ,5,7 02,2,070 87,,52

During the year, the movements in allowance for doubtful accounts are as follows 6nit #aht

Consolidated F/S

#alance as at +anuary 202 Add Additional allowance during the year -ess #ad debt -ess #ad debt recoveries #alance as at December 202

7,7,27 ,7,85 22,52

,,7

5,802,

Separate F/S

,, ,255,5 22,52

,582,

8,,


220 8. 3&-"5&% 1"35: 53"/4"$5*0/4 The $ompany has signiĹłcant business transactions with its related parties related by way of common shareholders andor director and mutual management . Such signiĹłcant transactions, which have been reĹ´ected in the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s Ĺłnancial statements on the terms and bases determined by the $ompany and those companies, which bases might be different from the bases used for transactions with unrelated companies, are summarised below 3FMBUFE DPNQBOJFT V#ig $o., -td. DAII$HI $orporation 1ublic $ompany -imited -andy Home Thailand $o., -td. Index $reative village 1ublic $ompany -imited

3FMBUJPOTIJQ Shareholder of (reen Ad $o., -td. $odirector $odirector Shareholder of Max $reative $o., -td. and partner of Index D0 MA$0 +oint Venture 1artner of Index D0 MA$0 +oint Venture 1artner of Index D0 MA$0 +oint Venture 1artner of Town #randing $o., -td. that subsidiaries of Max $reative $o., -td. 6nit Million #aht

Design 0 International $o., -td. Design 0 $o., -td. Hanuman $o., -td.

Transactions with related companies

#illboard rental income

 Subsidiary company Associated company 3elated companies $ommission income

 Subsidiary company

Consolidated F/S Pricing Policy

1rice and term of payment approximate term granted to general customers

5 of collection which approximates rate granted to general customers

Separate F/S

2012

2011

2012

2011

 0.2 

 0.2 0.28

.07 0.2 

.88 0.2 0.28

8.78

8.

 

 

0.00 .0

0.0 

 0.05

 0.

0.70 0.05

0. 0.

 0.5

 0.5

2.78 0.5

2.88 0.5

Dividend income 

 Subsidiary company Associated company

$onsulting and accounting service Mutually agreed prices income

 Subsidiary company Associated companies 0fĹłce rental income

 Subsidiary company Associated companies

Market price


221 6nit Million #aht

Consolidated F/S

Transactions with related companies

0ther income

Pricing Policy

2012

2011

 0.

 0.2

.70 0.

.5 0.2

 5.5 0.

 0.50 0.7

.22 .2 0.

.0 0.05 0.7

0.0

0.0

 2.72

 2.0

0.0 2.7

0.02 2.0

8.0 0. 0.02

28.77 0. 0.02

2. 0.8 0.02

2.88 0. 0.02

0.7

0.

0.7

0.5

$ost

 Subsidiary company Administrative expenses

2011

$ost

 Subsidiary company Associated companies 3elated companies Selling expenses

2012

$ost

 Subsidiary company Associated companies $osts of services

Separate F/S

$ost

 Subsidiary company Associated companies ,ey management personnel Short term employee beneĹłts 1rovision for postemployment beneĹłts 1rovision for other long term beneĹłts Financial cost

 ,ey management personnel

As at December 202 and 20, the outstanding balances of the above transactions are separately presented in the statement of Ĺłnancial position as follow 6nit #aht

Consolidated F/S 2012

2011

Separate F/S 2012

2011

,287

,

Trade accounts receivable related companies Subsidiary company

 Master More $o., -td. Associated company

 Max $reative $o., -td,52,20,5

+oint Venture

 I/D&9 D0 MA$0 +oint Venture

2,20

2,20


222 6nit #aht

Consolidated F/S 2012

Separate F/S

2011

2012

2011

 8,255

 5,207

 855,5

2,787,5 7,52 7,822 ,00,70

2,85 0,08 82, ,55,282

0utstanding balances and portion of other Koint venture partners

 I/D&9 D0 MA$0 +oint Venture Total

7,5 7,5

0ther receivables Äą related companies Subsidiary companies

 Master More $o., -td. Maco 3iteSign $o., -td. (reen Ad $o., -td.

  

  

Associated companies

 InkKet Images Thailand $o., -td. Take A -ook $o., -td. Total

, , ,72

0,27 , ,7

, , ,72

0,27 , ,7

,72

,7

,0,

,5,025

1repaid expensesÄą related company 3elated company

 Index $reative Village 1$-.

8,552-oans to related company Associated company

 Take A -ook $o., -td.

5,000

5,000

5,000

5,000

6nearned dividend Subsidiary company

 Master More $o., -td.

5,,2,70,8

,082,55

2,5

0,7

2,7,0

,7,25

5,27,78

7,508,

5,050,052

7,5,5

Trade accounts payable Äą related companies Subsidiary companies

 Master More $o., -td. Maco 3iteSign $o., -td. Associated company

 InkKet Images Thailand $o., -td.


223 6nit #aht

Consolidated F/S

Separate F/S

2012

2011

2012

2011

  5,27,78

27,5 50,52 557, 8,05,855

  7,22,5

 50,52 50,52 ,,2

287,

575,87

 

 

,0 2, ,57

5,08 8, 2,0

0,80 ,000 22,80

5,85 20,0 2,8

3elated companies

 V#ig $o., -td. -andy Home Thailand $o., -td. Total Income received in advance related company Subsidiary company

 Master More $o., -td. 0ther payables Äą related companies Subsidiary companies

 Master More $o., -td. Maco 3iteSign $o., -td. Associated companies

 InkKet Images Thailand $o., -td. -andy Development $o., -td.

5,0 ,000 250,0

5,85 20,0 2,8

3elated companies

 V#ig $o., -td. Index $reative Village 1$-. Total

5,5 7,58 2, 28,0

  2,8

  2,57

  2,2

Short term loan from related company 3elated company

 Index $reative Village 1$-.

2,000,0005,07,77 8,5

,,28 7,57

,82,85 0,558

,,2 8,8

3eserve for employee beneĹłts obligation ,ey management personnel

 1ostemployee beneĹłts 0ther long term beneĹłts


224 -oans to Take A -ook $o., -td. and -andy Development $o., -td. have been granted without collateral and with interest at M-3 percent per annum and Ĺłxed rate of 2 percent per annum. These are due at call. Short term loan from related company has been obtained without collateral and with interest rate of 5.25 percent per annum and is repayable in the near future. 9. */7&/503*&4 6nit #aht

Consolidated F/S

8ork in process Finished goods

Total

Separate F/S

2012

2011

2012

2011

5,08,2 ,287,7 8,72,027

,, ,555,20 7,8,0

,87,28 2,7 5,8,55

,, 7, ,,82

10. 05)&3 $633&/5 "44&54 6nit #aht

Consolidated F/S

Advances 3efundable value Äą added tax 0ther receivables 1repaid rental $urrent portion of prepaid right for

billboards installation 0thers

Total -ess Allowance for non collection of others receivables

/et

Separate F/S

2012

2011

2012

2011

,7,25 ,7,85 ,, ,85,87

,,0 5,07,88 5,852,25 ,70,70

,08,20 ,07,7 ,0,28 ,870,05

2,02,058 ,7, 5,08,08 5,58,0

2,58,8 ,20, 5,2,

,, 7,788,82 8,2,70

 7,208,0 2,,7

 ,2,587 2,8,55

85,00

,275,2

 8,2,70

50,000

22,,7

 2,8,55


225 11. */7&45.&/54 */ 46#4*%*"3: "/% "440$*"5&% $0.1"/*&4 /&5 6nit Thousand #aht

Consolidated F/S Percentage of Investment

At Cost

Equity Method

Paid up Nature of business capital

Investment in associated companies InkKet Images Thailand

1roduction of $o., -td. advertising media and billboard -andy Development 3ental of ofĹłce $o., -td. building Take a -ook $o., -td. Advertising service Max $reative $o., -td. 1roduce and providing advertising media services Total investments in associated companies

2012

2011

2012

2011

2,85

2012

2011

,000

.

.

2,85 ,2 ,25

0,000

8.87

8.87 ,5 ,5 2,0 2,5

75,000 5,000

. 50.00

. 25,000 25,000 50.00 2,500 2,500

 

 5

,80 ,80 ,2 2,55

As at March 202, Max $reative $o., -td. entered into Koint investment with Hanuman $o., -td. at the portion of 700 percent to establish Town #randing $o., -td. with registered capital of #aht 5.00 million to produce and providing advertising media services. 6nit Thousand #aht

Separate F/S Percentage of Investment

Cost Method

Paid up Nature of business

capital

2012

2011

2012

2011

*OWFTUNFOU JO TVCTJEJBSZ DPNQBOJFT Master and More $o., -td. 1roduce and providing outdoor 20,000 00.00 00.00 7,5 7,5 advertising media services MA$0 3ite Sign $o., -td. 1roduce and sell of trivision 5,000 80.00 80.00 ,000 ,000 equipment (reen Ad $o., -td. 1roviding advertising services through the supply of tree 5,000 5.00 5.00 2,550 2,550 wall panel Total investments in subsidiary companies 8,0 8,0 Investment in associated companies InkKet Images Thailand $o., -td. 1roduction of advertising media ,000 . . 2,85 2,85 and billboard -andy Development $o., -td. 3ental of ofĹłce building 0,000 8.87 8.87 ,5 ,5


226 6nit Thousand #aht

Separate F/S Percentage of Investment

Cost Method

Paid up Nature of business

capital

2012

Take a -ook $o., -td. Max $reative $o., -td.

Advertising service 75,000 1roduce and providing 5,000 advertising media services Total investments in associated companies -ess Allowance for impairment of investment in Take a -ook $o., -td.

2011

2012

2011

.

. 25,000 25,000

50.00

50.00

Investments in associated companies Äą net

2,500 2,500 ,80 ,80 25,000 25,000

2,80 2,80

During the years ended December 202 and 20, the movements in investments in associated companies are as follows 6nit #aht

Consolidated F/S 2012

0pening balance Additional investment Share of proĹłts on investmentequity method Share of loss on investmentequity method AdKustment for unrealized loss on investment Dividend income Impairment of investment #alance at end of year

2,55, ,, 5,7

0 ,,

 ,2,5

Separate F/S

2011

2,222,75 2,500,000 ,587,02 2,7,8

25 2,

 2,55,

2012

2011

2,7,75    2,7,75

,0,7 2,500,000   2,70

2,7,75

The signiĹłcant Ĺłnancial information of the associates in the aggregate amounts are summarized as follows 

6nit #aht

For the years ended 31 December

Assets -iabilities 3evenues /et income

2012

2011

2,,02 78,25,808 0,25,7 7,0,0

58,5, 8,7,50 0,85,8 ,,255


227 12. 3&453*$5&% %&104*54 8*5) #"/,4 As at December 202 and 20, the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s and subsidiaryâ&#x20AC;&#x2122;s Ĺłxed deposits totaling #aht .5 million and #aht 5.5 million, respectively, for the consolidated Ĺłnancial statements, and #aht 2.5 million and #aht 2. million, respectively, for the separate Ĺłnancial statements, have been placed with banks as collaterals for bank guarantees issued on behalf of the $ompany and subsidiary. 13. #6*-%*/( "/% &26*1.&/5 /&5 6nit #aht

Consolidated F/S 2011

#VJMEJOH BOE FRVJQNFOU Äą $PTU #uilding 0fĹłce decorations and equipment Tools and equipments Vehicles #illboard stands 0ther medias 8ork in process 0thers

5PUBM "DDVNVMBUFE EFQSFDJBUJPO #uilding 0fĹłce decorations and equipment Tools and equipments Vehicles #illboard stands 0ther medias 0thers

5PUBM #VJMEJOH BOE FRVJQNFOU OFU

Increase

Decrease

Transfer

2012

,72,  50,07, 750,0 ,08,7 ,5,50 58,07 8,200 8,5,2 25,22 5,0 20,, 0,070 5,8, 5,887,870 ,80 8,80,5 ,77,825 ,55,070 5,7 50,7,0 ,85, 0,75,5

  ,,08 ,770,8

 8,,50

,72, 7,2,0 ,5,27 7,855,2 2,72,0 ,22,850 8,8,7 2,857,5 ,0,2

,777,778 27,08 ,58, ,82,5 ,5,20 ,50,2 5,5 5,58 7,,78 287,5 5,28 20,8,7 0,,528 5,8, ,5,55 ,02,07 ,0,52 20,2 5, 2,87,08 5,20,05 0,577,0

    

2,0,88 ,208, ,5, ,85,85 20,220, 5,07,72 2,7,28 28,5,

87,22,8

75,588,8


228 6nit #aht

Separate F/S 2011

&RVJQNFOU Äą $PTU 0fĹłce decorations and equipment Tools and equipments Vehicles #illboard stands 0ther medias 8ork in process 0thers

5PUBM "DDVNVMBUFE EFQSFDJBUJPO 0fĹłce decorations and equipment Tools and equipments Vehicles #illboard stands 0ther medias 0thers

5PUBM &quipment net

Increase

Decrease

0,85,07 ,58,8 ,0,2 ,7, 5,887,8 8,,50 ,5,070 ,78,005

,8  7,000 ,8  ,0,7

,8,707 8,200 5,8,  5,7 ,58,72

,,8 ,8,07 5,28,2 ,75,27 ,5,5 ,2,5 7,5,2

2,78,228 ,80 2,7 ,8,2 ,02,0 ,2 5,5,8

,2,77 5,58 5,8, 5,2 ,,77

Transfer

   8,,50

 8,,50

   

20,2,8

2012

8,77,72 ,80,8 ,0,2 28,22,50 ,22,850 2,7,5 8,,0 2,,85 ,75,5 5,58,5 27,585,70 5,07,72 2,8,08 75,, 7,8,0

Depreciation in the statement of comprehensive income are as follows 6nit #aht

Consolidated F/S

$ost of service and sales Administration expenses Total

Separate F/S

2012

2011

2012

2011

0,0,2 ,25,8 5,20,05

,88,8 ,82,8 ,55,5

2,00,28 ,522,5 5,5,8

5,8,8 ,875,0 ,,727

As at December 202 and 20, the gross carrying amount of fully depreciated equipment which are still in use amounted to #aht 27.5 million and #aht 22.0 million, respectively, for the consolidated Ĺłnancial statements, and #aht 8.5 million and #aht 2.8 million, respectively, for the separate Ĺłnancial statements. As at December 202 and 20, the $ompany and its subsidiaries have assets on leasehold with book value of #aht 27.7 million and #aht 80. million, respectively, for the consolidated Ĺłnancial statements, and #aht 2. million and #aht 2.2 million, respectively, for the separate Ĺłnancial statements. After the expired date, those assets will have to be dismantled from leasehold by the $ompany and subsidiary or sold at mutually agreed prices.


229 14. $0.165&3 40'58"3& /&5 6nit #aht

Consolidated F/S 2011

$PNQVUFS TPGUXBSF $PTU $omputer software Software under development

Total "DDVNVMBUFE BNPSUJ[BUJPO $omputer software

Total $PNQVUFS TPGUXBSF OFU

Increase

Decrease

Transfer

 

 

 

,5,0 255,000 ,7,0

 

 

7,85,2 7,85,2 2,228,707

,5,0 255,000 ,7,0 5,872,08 5,872,08 ,8,

,2,70 ,2,70

2012

6nit #aht

Separate F/S 2011

$PNQVUFS TPGUXBSF $PTU $omputer software Software under development

Total "DDVNVMBUFE BNPSUJ[BUJPO $omputer software

Total $PNQVUFS TPGUXBSF OFU

Increase

Decrease

Transfer

 

 

 

8,578,2 255,000 8,8,2

 

 

,5,55 ,5,55 2,82,8

8,578,2 255,000 8,8,2 5,05, 5,05, ,78,50

,58,2 ,58,2

2012

Amortization for the years ended December 202 and 20 amounted to #aht . million and #aht . million, respectively, for the consolidated Ĺłnancial statements, and #aht .5 million and #aht .0 million, respectively, for the separate Ĺłnancial statements which are presented in the statement of comprehensive income in the part of administration expenses. 15. &26*1.&/5 )&-% '03 64"(& 6nit #aht

Consolidated F/S

Trivision equipment Steel and aluminium structure 0ther Total

Separate F/S

2012

2011

2012

2011

,7,070 ,57,5 ,,2 2,5,05

,,55 ,5,8 ,5,0 25,,02

,25,5 ,57,58 5,22 ,2,55

,7,00 ,5,8 0,5 2,2,

During the year 202, the $ompany sold equipment held for usage of #aht million to 2 companies at approximate cost.


230 As at December 202, the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s management reassessed the value of equipment held for usage by comparing with the last quotation of the similar speciĹłcation from the vendor. The last quotation is higher than cost in the book. The management is conĹłdent that the said equipments are not to consider for its impairment. 16. */7&45.&/5 1301&35: As at December 202 and 20, investment property represents land not used in operations with a total value of #aht 5.2 million, which the fair value, appraised by independent appraisers with market approach as at 2 and +anuary 200, is #aht .2 million. The $ompany has mortgaged unused land as collateral for bank overdraft, promissory notes and bank guarantee credit facilities extended by a commercial bank totaling #aht 0 million. 17. 53* 7*4*0/ &26*1.&/5 )&-% '03 64"(& /&5 6nit #aht

Consolidated F/S

Trivision equipment -ess Allowance for impairment /et

2012

2011

,7,72 2,27,77

7,7,05

20,,7 20,,7

Separate F/S 2012

2011

 

 

As at December 202 and 20, the $ompanyâ&#x20AC;&#x2122;s management reassessed the value of trivision equipment held for usage by comparing with the quotation from the vendor for the similar speciĹłcation of the subsidiaryâ&#x20AC;&#x2122;s assets. The management has plan for using all of Trivision equipment with the group companiesâ&#x20AC;&#x2122; proKects in the year 20. 18. 13&1"*% 3*()5 '03 #*--#0"3%4 */45"--"5*0/ /&5 6nit #aht

Consolidated F/S 2012

2011

Separate F/S 2012

2011

   

   

1repaid right for billboards installation

0pening net book balance 1aid during the year 3ecorded as expense during the year $losing net book balance -ess $urrent portion

/et

2,85,05 ,0,52 ,,

22,,8 2,58,8 20,82,7

,, ,58,8 2,78,2

2,85,05 ,, 8,7,5


231 1repaid right for billboards installation is prepaid expense under agreements with remaining term of 0 years. The $ompany will gradually amortize this to expense in fully amount in the year 2022. 19. 05)&3 /0/ $633&/5 "44&54 6nit #aht

Consolidated F/S

Deposits for billboards rental 1repaid consulting fees Deferred expenses billboards proKect (oods and services under #arter Trade agreement which can be utilized more than year 0thers Total -ess Allowance for doubtful debt of goods and services under #arter Trade agreement which can be utilized more than year /et

Separate F/S

2012

2011

2012

2011

5,,8 ,82,225 0,8,720

8,78,8 ,8,5 2,78,0 ,0,720

5,,8  0,8,720

8,78,8  ,0,720

7,508, 25,50,57

,,008 8,85,7

,8,5 20,55,5

,20,8 2,7,57

,,20

2,5,27

,78,20

,5,85

,,20

,,0

,78,20

8,87,25

As at December 202 and 20, the values of rights to consumer goods and services under #arter Trade agreement which can be utilized more than year are totalling #aht .2 million. These rights occurred from barter of advertising services with a unit of condominium which the $ompany will obtain the transfer of right in second quarter of 20. As at December 202, the fair value sale price plus direct cost of condominium is #aht .58 million. 20. $3&%*5 '"$*-*5*&4 As at December 202 and 20, the $ompany and its subsidiary have credit facilities for bank overdrafts, promissory notes, letters of guarantee and short term loans from Ĺłnancial institutes, with unused balance as follow 6nit Millon #aht

Consolidated F/S 2012

Total facilities 6nused facilities

7.50 70.2

2011

8.5 5.2

Separate F/S 2012

2.50 0.27

2011

2. .

$redit facilities of #aht 0 million are collateralized by the mortgage of investment property as mentioned in /ote . The remaining credit facilities are free of collateral.


232 21. )*3& Äą 163$)"4& "(3&&.&/5 1":"#-& Äą /&5 The outstanding balances for hire purchase agreement payable as at December 202 are as follows 6nit #aht

Consolidated F/S 2012

Vehicle -ess Accumulated depreciation /et

2011

578,72 ,2

55,

 

Minimal payment for hire Äą purchase agreements payable as at December 202 are as follows #aht 2012

2011

Hire purchase agreements payable

Due within one year Due later than one year but not over Ĺłve years Total -ess Deferred interest 1resent value of hire purchase agreement payable -ess $urrent portion of hire purchase agreement payable Hire purchase agreements payable net

5,72 8,0 520,07 7,0

02,70 5,72

2,8

   

22. 3&4&37& '03 &.1-0:&& #&/&'*54 0#-*("5*0/ Äť

Impact from the ųrst time adoption of new accounting policy which is effective in the year 20, concerning Ķ&mployee #eneųtsķ, which the $ompany chose to recognise the past service costs for employee beneųts obligation up to December 200 by adKusting to the retained earnings as at +anuary 20 totalling #aht 8. million for the consolidated ųnancial statements, and #aht 7. million for the separate ųnancial statements, to comply with an option under the adoption of this standard.

Äť

For the years ended December 202 and 20, the $ompany and subsidiaries have following movements in reserve for employee beneĹłts obligation 


233 6nit #aht

Consolidated F/S 2012

0pening net book balance &ffect of change in accounting policy for employee past service beneĹłts obligation AdKusted opening net book balance $urrent cost recognized in the statements of comprehensive income 1aid out during the year $losing net book balance

Äť

,72,0

2011Separate F/S 2012

8,72,8

2011 ,72,0

8,08,2 8,08,2

 8,72,8

7,8,8 7,8,8

,80,2 5,00

0,70,5

,,8 ,72,0

,28,20 28,00

,22,20

,82,50 8,72,8

The employee beneĹłt expenses were recorded in the statements of comprehensive income as follows 6nit #aht

Consolidated F/S 2012

$urrent service cost Financial cost

Total

,,58 ,07 ,80,2

Separate F/S

2011

2012

2011

,08,72 2, ,,8

,5 , ,28,20

00,0 282,5 ,82,50

23. 4)"3& $"1*5"At annual general meeting of the $ompany shareholders for the year 202 hold on 27 April 202, the shareholders passed a resolution to increase the registered capital from #aht 25 million to #aht 75 million by issuing 50 million new common shares of #aht per share, totaling #aht 50 million to support stock dividend. The $ompany has registered the increased capital with Ministry of $ommerce on 0 May 202.


234 24. %*7*%&/% 1"*% At the meetings of the $ompany, there are resolutions to pay dividends from the separate Ĺłnancial statements to shareholders as follows Annual shareholders /Board of director meeting

Dividend for the Meeting date

year

27 April 2

20

202 Shareholder

202 8 August 2 #oard of director

20 22 April Shareholder

520 8 /ovember #oard of director

Type of payment

Payment rate per share (Baht)

Amount

No. of Common share

Payment

(Baht)

(Shares)

date

$ash Stock Total $ash

0.27 0.0 0.7 0.20

,7,70 2,,000 22 May 202 ,,5 2,,000 22 May 202 8,7,2 ,,72 7,8,5 7 Sep 202

200

$ash

0.25

,2,750 2,,000 0 May 20

Interim 20

$ash

0.25

,2,750 2,,000 December 20

Interim 202

25. -&("- 3&4&37& 6nder the provision of 1ublic $ompany Act #.&. 255, the $ompany is required to set aside as a statutory reserve at least 5 percent of its net proĹłt, net of deĹłcit if any , at each dividend declaration until the reserve reaches 0 percent of the registered capital. This reserve is not distributable for dividends. During the second quarter of 202, the $ompany appropriated proĹłt as legal reserve totaling #aht 5 million to cope up with the increase registered capital. 26. 4&37*$&4 */$0.& 1art of service income for the years ended December 202 and 20 were incurred from the barters of goods or services for the following values 6nit Million #aht

$onsolidated Separate FS

2012

2011

.8 .08

25.7 8.20


235 27. 05)&3 */$0.& 6nit Million #aht

Consolidated F/S 2012

3eversal of allowance for doubtful debt Service income 3eversal of long outstanding liabilities 0thers

Total

Separate F/S

For the years ended 31 December 2011 2012 2011

. 2.7 2.7 .8 .

0.7 2.55 .25 .5

2.00 7.0 2.7 2.7 5.

0. 7. .78 0.2

28. &91&/4&4 #: /"563& SigniĹłcant expenses by nature are as follows 6nit #aht

Consolidated F/S 2012

3ental and services 3ental for billboard stands 0ther costs Salaries and other employee beneĹłts Depreciation and amortization Sales promotion 6tilities Allowances for doubtful debts and debt writtenoff Director remuneration and meeting fee Amortization of deferred consulting fee and deferred expenses on billboard proKect -oss from impairment of investment -oss from impairment of trivision equipment 0thers

2011

Separate F/S 2012

2011

7,8,25 0,8, 82,28,2 0,88,02 ,88,757 ,80,2 ,78,70

7,,8 7,0,02 2,70,20 7,5,8 5,7,0 5,7,02 2,,0

27,80,7 0,8, ,25,57 7,82,20 7,8,07 28,52,5 2,7,0

27,0,80 7,0,02 5,82,7 5,0,0 0,7, 2,72, 2,2,70

2,,75 2,0,000

5,80,28 2,20,000

,705,5 2,0,000

,,875 2,20,000

0,5,70 2,27,77 20,58,7

,,8  22,2,0

  5,05,7

 2,70 7,8,8


236 29. */$0.& 5"9 6nit Million #aht

Consolidated F/S 2012

/et income after tax Income tax /et income before income tax Add Items that have to be added back under the 3evenue $ode -ess Tax exempted income /et taxable income Income tax 2

Income tax 25

Income tax 0

Separate F/S

For the years ended 31 December 2011 2012

2011

.07 .72 80.7 .7

7.2 . .5 20.

.52 27.52 22.0 .

78.55 .25 0.80 .

.07

8.

.77

2.5

08.57

.

0.

2.50

.72  .7227.52 2.50 . .

 27.52

 2.50 8.75 .25

30. 1307*%&/% '6/% 0n 2 +une 2005, the $ompany and subsidiaries and their employees Kointly established provident fund plans as approved by the Ministry of Finance in accordance with the 1rovident Fund Act #.&. 250. The funds are contributed to by employees and the $ompany and its subsidiaries at the rates of 2 5 percent of salaries. The provident funds will be paid to the employees upon termination of employments in accordance with the rules of the funds. The funds are managed by Ayudhya Fund Management $o., -td. During the years ended December 202 and 20, the $ompany and subsidiaries contributed to the fund totalling #aht .77 million and #aht .00 million, respectively separate FS #aht .52 million and #aht 0.8 million, respectively . 31. &NQMPZFF +PJOU *OWFTUNFOU 1MBO &+*1

0n +uly 200, the $ompany entered into a memorandum of understanding with employees in management level of the $ompany for the &mployee +oint Investment 1rogram Ķ&+I1ķ . The period of the &+I1 is for three years commencing +uly 200 until +uly 20. &+I1 members shall contribute not over 5 of their monthly basic salaries on a speciųc date every month. The fund is managed by 1hilip securities Thailand

1ublic $ompany -imited. &+I1 members shall receive from the $ompany 80 of such contribution amount. An &+I1 membersâ&#x20AC;&#x2122; contribution and the $ompany contribution shall be used to purchase MA$0 common shares on the Stock &xchange of Thailand within the speciĹłed determined dates. During the year ended December 202 and 20, the $ompany and subsidiaries contributed to the fund totalling #aht .07 million and #aht 0. million, respectively, Separate FS #aht 0. million and #aht 0.7 million, respectively .


237 32. %*4$-0463& 0' '*/"/$*"- */4536.&/54 Financial assets and Ĺłnancial liabilities carried on the statement of Ĺłnancial position include cash and cash equivalents, restricted deposits with banks, trade and other accounts receivable and payable, loans and investments. The accounting policies on recognition and measurement of these items are disclosed in the respective accounting policies in /ote to the Ĺłnancial statements. -iquidity 3isk -iquidity risk arises from the possibility that customers may not be able to settle obligations to the $ompany within the normal terms of trade. To manage this risk, the $ompany periodically assesses the Ĺłnancial viability of customers. $redit 3isk $redit risk refers to the risk that counterparty will default in its contractual obligations resulting in a Ĺłnancial loss to the $ompany. Management believes that the $ompany has no signiĹłcant concentration of credit risk with any single counterparty or group of counterparties since the $ompany has large number of customers. Interest 3ate 3isk The interest rate risk is the risk that the value of a Ĺłnancial instrument will Ĺ´uctuate due to changes in market interest rate. The signiĹłcant Ĺłnancial assets classiĹłed by interest rate types are as follows 6nit #aht

Consolidated F/S Floating rate

Financial assets $ash and cash equivalents Temporary investments -oan to related company 3estricted deposits with banks

2,,778 5,000 ,52,05

31 December 2012 Fixed rate None - interest

 2,000,000 

858,7 7,0, 

Total

22,502,5 ,0, 5,000 ,52,05 6nit #aht

Consolidated F/S 31 December 2011 Floating rate

Financial assets $ash and cash equivalents Temporary investments -oan to related company 3estricted deposits with banks

27,8,72 5,000 5,5,77

Fixed rate

  

None - interest

2,8,0 8,7,2 

Total

220,0,2 8,7,2 5,000 5,5,77


238 6nit #aht

Separate F/S Floating rate

Financial assets $ash and cash equivalents Temporary investments -oan to related company 3estricted deposits with banks

77,00,8 5,000 2,52,05

31 December 2012 Fixed rate None - interest

 2,000,000 

82,550 7,0, 

Total

77,82,7 ,0, 5,000 2,52,05 6nit #aht

Separate F/S Floating rate

Financial assets $ash and cash equivalents Temporary investments -oan to related company 3estricted deposits with banks

5,82,578 5,000 2,,77

31 December 2011 Fixed rate None - interest

  

2,5,078 ,20,0 

Total

55,8,5 ,20,0 5,000 2,,77

Financial assets with Ĺłxed interest rates and maturity, from the statements of Ĺłnancial position date of December 202 and 20, are as follows 6nit #aht

Consolidated F/S At call

Financial assets $ash and cash equivalents Temporary investments -oan to related company 3estricted deposits with banks

,827,700 7,0, 5,000 

31 December 2012 1 - 6 months 7 - 12 months

88,7,75 2,000,000 ,52,05

  

Total

22,502,5 ,0, 5,000 ,52,05

Interest rate

0.75 2.0 .50 8.25 .0 2.5 6nit #aht

Consolidated F/S At call

Financial assets $ash and cash equivalents Temporary investments -oan to related company 3estricted deposits with banks

31 December 2011 1 - 6 months 7 - 12 months

,7,07 08,2,5 8,7,2 5,000  5,5,77

  

Total

220,0,2 8,7,2 5,000 5,5,77

Interest rate

0.75 2.0 8.25 .00 .0


239 6nit #aht

Separate F/S At call

Financial assets $ash and cash equivalents Temporary investments -oan to related company 3estricted deposits with banks

0,8,5 7,0, 5,000 

31 December 2011 1 - 6 months 7 - 12 months

7,7,08 2,000,000 2,52,05

  

Total

77,82,7 ,0, 5,000 2,52,05

Interest rate

0.75 2.0 .50 8.25 .0 2.5 6nit #aht

Separate F/S At call

Financial assets $ash and cash equivalents Temporary investments -oan to related company 3estricted deposits with banks

,,0 ,20,0 5,000 

31 December 2012 1 - 6 months 7 - 12 months

8,7,5  2,,77

  

Total

55,8,5 ,20,0 5,000 2,,77

Interest rate

0.75 2.0 8.25 .00 .0

Fair Value of Financial Instruments Fair value is deĹłned as the amount at which the instrument could be exchanged in a current transaction between knowledgeable willing parties on an armâ&#x20AC;&#x2122;s length basis. Fair values are obtained from quoted market prices or discounted cash Ĺ´ow models. The following methods and assumptions are used to estimate the fair value of each class of Ĺłnancial instruments. Äť

$ash and cash equivalents, temporary investments, restricted deposits with banks and accounts receivable the carrying values approximate their fair values due to the relatively shortterm maturity of these Ĺłnancial instruments.

Äť

-oans to related companies carrying a Ĺ´oat rate Minimum -oan 3ate, which is considered to be market rate the carrying values approximate their fair values.

Äť

Accounts payable the carrying amounts of these Ĺłnancial liabilities approximate their fair values due to the relatively short term maturity of this Ĺłnancial instrument.


240 33. $0..*5.&/54 As at December 202, the $ompany and its subsidiaries have the following outstanding commitments and contingent liabilities $ommitments with third parties . The $ompany and its subsidiaries have agreements with government agency for space rental for the installation of billboards and electricity usage, totalling approximately #aht 27.8 million Separate FS #aht .2 million . The $ompany and its subsidiaries have adequately taken up accrued rent proportionately based on the rent period. These agreements are cover by bank guarantees of local banks. .2 The $ompany and its subsidiaries have commitments under longterm lease and service agreements, mainly relating to the rental of space for advertising business. Summarised below are the future rental and service fees under the agreements 6nit Million #aht

Year

20 20 207 208 onward

Total

Consolidated F/S

Separate F/S

2.25 22.0 2.5 2.00

8.2 28.7 2.0

SigniĹłcant conditions are as follows Äť Monthly payment of rent are month deposit that will be refunded when agreement is terminated. Äť 0ption to renew agreements every years with rental adKustment at market condition. . The $ompany has commitments based on the portion of shareholding in the associated company under the -&D Screen sale contract of Take A -ook $o., -td., associated company, for the value of #ath 7 million received by cash of #aht .50 million and advertising right of #aht 27.50 million for year period. 6nder the contract, the associated company has to comply with the condition, such as the maintenance of equipment, whereby the $ompany has to be responsible for any damage if any

expiring on December 202. . As at 22 December 200, the $ompany guaranteed debt of -andy Development $o., -td., associated company, with a bank at #aht 8 million and -andy Development $o., -td. guaranteed debt of the $ompany andor DAII$HI $orporation 1ublic $ompany -imited andor -andy Home Thailand

$o., -td., with a bank at #aht 7 million. As at December 202, the $ompany is contingently liable for debt of -andy Development $o., -td., based on its portion of shareholding, of #aht .8 million.


241 34. -*"#*-*5: '30. -&("- %*4165& During the year 200, the $ourt of First Instance had ordered the subsidiary to pay indemniĹłcation to a supplier for the service fee and lease of advertising media amounting to #aht 7.55 million. The subsidiary had recorded this indemniĹłcation amounting to #aht 5.8 million as expenses during the year 200. Starting the rd quarter of the year 200, the subsidiary had recorded addition indemniĹłcation including interest expense amounting to #aht 5.7 million. The management of subsidiary believes that this is adequate. Such subsidiary had appealed to dispute the verdict and currently is under considering of the Appeal $ourt. The $ompany has already placed bank guarantee amounting to #aht .5 million with the $ourt of Appeal. As at December 202 and 20, these liabilities are presented as trade accounts payable general suppliers totaling #aht .2 million and #aht 0.5 million, respectively, for consolidated Ĺłnancial statements that expected to be repaid after twelve months. 35. 3&$-"44*'*$"5*0/ The $ompany reclassiĹłed goodwill and discount on increment of investment in subsidiary for separate presentation in the consolidated Ĺłnancial statements. This reclassiĹłcation affected only the presentation in the consolidated statements of Ĺłnancial position as at December 20 which has no effect on net income and earnings per share for the year 20 as follows Statements of ďŹ nancial position

Million Baht

Assets

/on current assets Increase in goodwill Shareholdersâ&#x20AC;&#x2122; equity Increase in other components of equity

.0 .0

(oodwill occurred from acquisition of Master and More $o., -td. at the portion of 7.50 from a company in the year 200. 36. "11307"- 0' '*/"/$*"- 45"5&.&/54 These Ĺłnancial statements have been approved by the #oard of directors of the $ompany on 8 February 20.


MACO Activities 2012 กิจกรรมของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จํากัด (มหาชน)

ปี 2555


ŕ¸&#x153;฼ภารŕ¸&#x203A;ระŕš&#x20AC;ลิŕ¸&#x2122;ภารภŕš?าภูŕ¸&#x161;ŕ¸&#x201D;ู๠ลภิŕ¸&#x2C6;ภารŕ¸&#x2014;฾ŕš&#x2C6;ŕ¸&#x201D;฾ Corporate Governance

Ă°Ĺ&#x2DC; 2549 2555 ïøÄ&#x2030;ĂžÄ&#x2020;ĂŹÄ&#x2022;ÊťøÄ&#x2020;ĂŻĂ&#x2013;Ä&#x2021;øðøÄ&#x2026;Ä&#x2018;ĂśÄ&#x2030;ĂŽĂ&#x2013;Ä&#x2021;øĂ&#x2013;Ä&#x17E;Ä&#x2021;Ă&#x2013;Ä&#x2020;ĂŻĂŠÄ&#x17D;Ă&#x2013;Ä&#x2030;Ă?Ă&#x2013;Ä&#x2021;øĂ?Ä&#x2021;Ă&#x2013;ÿÜÄ&#x2021;Ă&#x2122;ÜÿŠĂ&#x153;Ä&#x2018;ÿøÄ&#x2030;ÜÿÍÄ&#x2021;ĂŻÄ&#x2020;ĂŽĂ&#x2013;øøÜĂ&#x2013;Ä&#x2021;øïøÄ&#x2030;ĂžÄ&#x2020;ĂŹÄ&#x2022;Ïá *0% Ä&#x201A;áÄ&#x17D;Ĺ Ä&#x201D;ÎøÄ&#x2026;ĂŠÄ&#x2020;ĂŻĂŠÄ&#x160;ĂśÄ&#x2021;Ă&#x2013; In 200 202, the $ompany has been evaluated $orporate Governane by the Thai Institute of Directors I0D to be Very Good $G Scoring

ŕ¸&#x153;฼ภารŕ¸&#x203A;ระŕš&#x20AC;ลิŕ¸&#x2122;ŕ¸&#x201E;ุŕ¸&#x201C;ภาŕ¸&#x17E;ภารŕ¸&#x2C6;ูŕ¸&#x201D;ŕ¸&#x203A;ระŕ¸&#x160;ุลสาลูŕ¸?ŕ¸&#x153;บŕš&#x2030;ŕ¸&#x2013;มอญุŕš&#x2030;ŕ¸&#x2122; Annual General Meeting Ă°Ĺ&#x2DC;2550 255 ïøÄ&#x2030;ĂžÄ&#x2020;ĂŹÄ&#x2022;ÊťøÄ&#x2020;ïùúĂ&#x2013;Ä&#x2021;øðøÄ&#x2026;Ä&#x2018;ĂśÄ&#x2030;ĂŽĂ&#x2122;Ä?èþÄ&#x2021;ĂłĂ&#x2013;Ä&#x2021;øĂ?Ä&#x2020;ÊðøÄ&#x2026;Ă&#x;Ä?ÜÿÄ&#x2021;ĂśÄ&#x2020;âùÄ&#x17D;ĹĄĂŤÄ&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x20AC;Ä?ťÎðøÄ&#x2026;Ă?Ä&#x17E;Ä&#x2021;Ă°Ĺ&#x2DC;Ă Ä&#x2039;Ä&#x2122;Ă&#x153;Ă?Ä&#x2020;ĂŠÄ&#x201C;ÊáÿÄ&#x17E;Ä&#x2021;ĂŽÄ&#x2020;Ă&#x2013;Ă&#x153;Ä&#x2021;ĂŽ Ă&#x2122;èÄ&#x2026;Ă&#x2013;øøÜĂ&#x2013;Ä&#x2021;øĂ&#x2013;Ä&#x17E;Ä&#x2021;Ă&#x2013;Ä&#x2020;ĂŻÄ&#x20AC;ĂşÄ&#x2020;Ă&#x2013;ÏøÄ&#x2020;óáŤÄ&#x2019;ĂşÄ&#x2026;ĂŞĂşÄ&#x2021;ĂŠÄ&#x20AC;ĂşÄ&#x2020;Ă&#x2013;ÏøÄ&#x2020;ó፠Ă&#x2013;úê. øŠßÜĂ&#x2013;Ä&#x2020;ïÿÜÄ&#x2021;Ă&#x2122;ÜÿŠĂ&#x153;Ä&#x2018;ÿøÄ&#x2030;ÜùÄ&#x17D;ĹĄĂşĂ&#x153;ĂŹÄ?ĂŽÄ&#x2022;Ïá Ä&#x2019;ĂşÄ&#x2026;ÿÜÄ&#x2021;Ă&#x2122;ÜïøÄ&#x2030;ĂžÄ&#x2020;ĂŹĂ?ĂŠĂŹÄ&#x2026;Ä&#x2018;ĂŻÄ&#x160;áÎ Ä&#x201A;áÄ&#x17D;Ĺ Ä&#x201D;ĂŽÄ&#x2018;Ă&#x2013;èÌŤ ĂŠÄ&#x160;Ä&#x2018;áÄ&#x160;Ä&#x2122;áÜ In 2007 20, the $ompany received an appraisal of very good for the organing of its Annual (eneral meeting from the Securities &xchange $ommission, the Thai Investor Association, and the -isted $ompanies Association. Ă°Ĺ&#x2DC; 2555 ïøÄ&#x2030;ĂžÄ&#x2020;ĂŹÄ&#x2022;ÊťøÄ&#x2020;ïùúĂ&#x2013;Ä&#x2021;øðøÄ&#x2026;Ä&#x2018;ĂśÄ&#x2030;ĂŽĂ&#x2122;Ä?èþÄ&#x2021;ĂłĂ&#x2013;Ä&#x2021;øĂ?Ä&#x2020;ÊðøÄ&#x2026;Ă&#x;Ä?ÜÿÄ&#x2021;ĂśÄ&#x2020;âùÄ&#x17D;ĹĄĂŤÄ&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x20AC;Ä?ťÎðøÄ&#x2026;Ă?Ä&#x17E;Ä&#x2021;Ă°Ĺ&#x2DC;Ă Ä&#x2039;Ä&#x2122;Ă&#x153;Ă?Ä&#x2020;ĂŠÄ&#x201C;ÊáÿÄ&#x17E;Ä&#x2021;ĂŽÄ&#x2020;Ă&#x2013;Ă&#x153;Ä&#x2021;ĂŽĂ&#x2122;èÄ&#x2026;Ă&#x2013;øøÜĂ&#x2013;Ä&#x2021;øĂ&#x2013;Ä&#x17E;Ä&#x2021;Ă&#x2013;Ä&#x2020;ĂŻÄ&#x20AC;ĂşÄ&#x2020;Ă&#x2013;ÏøÄ&#x2020;óáŤÄ&#x2019;ĂşÄ&#x2026; ĂŞĂşÄ&#x2021;ĂŠÄ&#x20AC;ĂşÄ&#x2020;Ă&#x2013;ÏøÄ&#x2020;ó፠Ă&#x2013;úê. øŠßÜĂ&#x2013;Ä&#x2020;ïÿÜÄ&#x2021;Ă&#x2122;ÜÿŠĂ&#x153;Ä&#x2018;ÿøÄ&#x2030;ÜùÄ&#x17D;ĹĄĂşĂ&#x153;ĂŹÄ?ĂŽÄ&#x2022;Ïá Ä&#x2019;ĂşÄ&#x2026;ÿÜÄ&#x2021;Ă&#x2122;ÜïøÄ&#x2030;ĂžÄ&#x2020;ĂŹĂ?ĂŠĂŹÄ&#x2026;Ä&#x2018;ĂŻÄ&#x160;áÎ Ä&#x201A;áÄ&#x17D;Ĺ Ä&#x201D;ĂŽÄ&#x2018;Ă&#x2013;èÌŤ ĂŠÄ&#x160;Ä&#x2018;ĂşÄ&#x2030;Ă˝ In 202, the $ompany received an appraisal of excellent for the organing of its Annual (eneral meeting from the Securities &xchange $ommission, the Thai Investor Association, and the -isted $ompanies Association. Ă°Ĺ&#x2DC; 255 ïøÄ&#x2030;ĂžÄ&#x2020;ĂŹÄ&#x2022;ÊťøÄ&#x2020;ïøÄ&#x2021;Ă&#x153;ĂźÄ&#x2020;Ăş S&T Awards ĂŠĹĄÄ&#x2021;ĂŽĂ&#x2013;Ä&#x2021;øøÄ&#x2021;áĂ&#x153;Ä&#x2021;ÎïøøÞÄ&#x2020;ĂŹĂľÄ&#x2030;ĂŻÄ&#x2021;úÊÄ&#x160;Ä&#x2018;áÄ&#x160;Ä&#x2122;áÜ Top $orporate (overnance 3eport Awards ðøÄ&#x2026;Ä&#x2018;þÏ ïøÄ&#x2030;ĂžÄ&#x2020;ĂŹĂ?ĂŠĂŹÄ&#x2026;Ä&#x2018;ĂŻÄ&#x160;áÎÄ&#x201D;ĂŽĂŞĂşÄ&#x2021;ĂŠÄ&#x20AC;ĂşÄ&#x2020;Ă&#x2013;ÏøÄ&#x2020;ó፠Ä&#x2018;Ä&#x201A;Ä&#x2DC;Ăś Ä&#x2018;Ä&#x201A; Ä&#x2022;Ä&#x201A; ĂŹÄ&#x160;Ä&#x2122;ĂśÄ&#x160;Ă&#x2122;Ä&#x2026;Ä&#x2019;ĂŽĂŽĂŠĹĄÄ&#x2021;ĂŽĂ&#x2013;Ä&#x2021;øøÄ&#x2021;áĂ&#x153;Ä&#x2021;ÎïøøÞÄ&#x2020;ĂŹĂľÄ&#x2030;ĂŻÄ&#x2021;úÿÄ&#x17D;Ă&#x153;ĂżÄ?ĂŠ 3ecently, MA$0 wins S&T A8A3D 20 in Top $orporate (overnance 3eport Awards. Awards given to companies having excellent corporate governance reports in MAIilisted company. It is the Award of Honor for MA$0 which has been outstanding in terms of performance, Good corporate governance reports Ă°Ĺ&#x2DC; 2555 ïøÄ&#x2030;ĂžÄ&#x2020;ĂŹÄ&#x2022;ÊťøÄ&#x2020;ïøÄ&#x2021;Ă&#x153;ĂźÄ&#x2020;Ăş S&T Awards 2 øÄ&#x2021;Ă&#x153;ĂźÄ&#x2020;Ăş Ä&#x2022;ĂŠĹĄÄ&#x2019;Ă&#x2013;Ĺ  øÄ&#x2021;Ă&#x153;ĂźÄ&#x2020;úùÄ&#x17D;ťïøÄ&#x2030;Ä&#x20AC;Ä&#x2021;øÿÄ&#x17D;Ă&#x153;ĂżÄ?ÊáÄ&#x201A;ĂŠÄ&#x2018;áÄ&#x160;Ä&#x2122;áÜ #est $&0 Awards Ä&#x2019;ĂşÄ&#x2026; øÄ&#x2021;Ă&#x153;ĂźÄ&#x2020;úïøÄ&#x2030;ĂžÄ&#x2020;ĂŹĂ?ĂŠĂŹÄ&#x2026;Ä&#x2018;ĂŻÄ&#x160;áÎ ĂŹÄ&#x160;Ä&#x2122;ĂśÄ&#x160;ùúĂ&#x2013;Ä&#x2021;øÊÄ&#x17E;Ä&#x2021;Ä&#x2018;ĂŽÄ&#x2030;ĂŽĂ&#x153;Ä&#x2021;ÎáÄ&#x201A;ĂŠÄ&#x2018;áÄ&#x160;Ä&#x2122;áÜ #est 1erformance Awards Ă Ä&#x2039;Ä&#x2122;Ă&#x153;ĂŽÄ&#x2020;ĂŻÄ&#x2018;ðŨÎøÄ&#x2021;Ă&#x153;ĂźÄ&#x2020;ĂşÄ&#x2018;Ă&#x2013;Ä&#x160;áøêÄ&#x2030;áýÄ&#x2019;Ä&#x20AC;Ĺ Ă&#x153;Ă&#x2122;ĂźÄ&#x2021;ÜÿÄ&#x17E;Ä&#x2021;Ä&#x2018;øÄ&#x2DC;Ă?Ă&#x2014;Ä&#x201A;Ă&#x153; MA$0 ĂŹÄ&#x160;Ä&#x2122;ïøÄ&#x2030;Ä&#x20AC;Ä&#x2021;øĂ&#x153;Ä&#x2021;ĂŽÄ&#x201A;áŠÄ&#x2021;Ă&#x153; ĂśÄ&#x160;ĂźÄ&#x2030;ĂżÄ&#x2020;áÏÄ&#x2020;ýÎŤ Ä&#x2019;ĂşÄ&#x2026;áÄ&#x2039;ĂŠÄ&#x20AC;ĂşÄ&#x2020;Ă&#x2013;Ă&#x2013;Ä&#x2021;øĂ&#x2013;Ä&#x17E;Ä&#x2021;Ă&#x2013;Ä&#x2020;ĂŻĂŠÄ&#x17D;Ä&#x2019;ĂşĂ&#x2013;Ä&#x2030;Ă?Ă&#x2013;Ä&#x2021;øÏÄ&#x160;Ä&#x2122;ĂŠÄ&#x160;ĂśÄ&#x2021;Ä&#x201C;ÊáêúÄ&#x201A;ĂŠ &WBMVBUJPO SFTVMUT PO $PSQPSBUF (PWFSOBODF In 202, the $ompany has won two prestigious awards, namely the #est $&0 Awards, and the #est 1erformance Awards. It is the real honour of success for MA$0 on its visionary management and abiding to corporate governance principles.


MACO: Annual Report 2012  
MACO: Annual Report 2012  

annual report

Advertisement