Page 73

(Àπ૬ : æ—π∫“∑) ß∫°“√‡ß‘π√«¡ ¬Õ¥§ß‡À≈◊Õ¢Õ߇§√◊ËÕß¡◊Õ∑“ß°“√‡ß‘π ≥ «—π∑’Ë 30 °—𬓬π 2549 ¡’Õµ— √“¥Õ°‡∫’¬È ª√—∫ ¡’Õµ— √“ ¢÷Èπ≈ßµ“¡Õ—µ√“µ≈“¥ ¥Õ°‡∫’Ȭ§ß∑’Ë ‰¡à¡’¥Õ°‡∫’Ȭ √«¡ Àπ’È ‘π∑“ß°“√‡ß‘π ‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬– —Èπ®“° ∂“∫—π°“√‡ß‘𠇮â“Àπ’È°“√§â“ ‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬– —Èπ®“°°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π ‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“«®“°°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π ‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“«®“° ∂“∫—π°“√‡ß‘π Àÿâπ°Ÿâ ‡ß‘πª√–°—πº≈ß“π

60,000 311,000 -

5,000 100,000 1,510,000 2,500,000 -

244,599 25,143

60,000 244,599 5,000 100,000 1,821,000 2,500,000 25,143

(Àπ૬ : æ—π∫“∑) ß∫°“√‡ß‘π√«¡ ¬Õ¥§ß‡À≈◊Õ¢Õ߇§√◊ËÕß¡◊Õ∑“ß°“√‡ß‘π ≥ «—π∑’Ë 30 °—𬓬π 2548 ¡’Õµ— √“¥Õ°‡∫’¬È ª√—∫ ¡’Õµ— √“ ¢÷Èπ≈ßµ“¡Õ—µ√“µ≈“¥ ¥Õ°‡∫’Ȭ§ß∑’Ë ‰¡à¡’¥Õ°‡∫’Ȭ √«¡ ‘π∑√—æ¬å∑“ß°“√‡ß‘π ‡ß‘π ¥·≈–√“¬°“√‡∑’¬∫‡∑à“‡ß‘π ¥ ‡ß‘π≈ß∑ÿπ™—Ë«§√“« ≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“ -  ÿ∑∏‘ √“¬‰¥â‚§√ß°“√≈¥πÈ” Ÿ≠‡ ’¬√Õ√—∫™”√–®“° °‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π -  à«π∑’ˇ√’¬°‡°Á∫·≈â« ‡ß‘πΩ“°∏𓧓√∑’Ë¡’¿“√–§È”ª√–°—π ‡ß‘π≈ß∑ÿπ√–¬–¬“« Àπ’È ‘π∑“ß°“√‡ß‘π ‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬– —Èπ®“° ∂“∫—π°“√‡ß‘𠇮â“Àπ’È°“√§â“ ‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“«®“° ∂“∫—π°“√‡ß‘π Àÿâπ°Ÿâ ‡ß‘πª√–°—πº≈ß“π

335,762 -

719,811 -

351,386

335,762 719,811 351,386

-

28,936 190,725

5,476 85,387

5,476 28,936 276,112

50,000 269,500 -

2,500,000 -

151,404 27,819

50,000 151,404 269,500 2,500,000 27,819

(Àπ૬ : æ—π∫“∑) ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑œ ¬Õ¥§ß‡À≈◊Õ¢Õ߇§√◊ËÕß¡◊Õ∑“ß°“√‡ß‘π ≥ «—π∑’Ë 30 °—𬓬π 2549 ¡’Õµ— √“¥Õ°‡∫’¬È ª√—∫ ¡’Õµ— √“ ¢÷Èπ≈ßµ“¡Õ—µ√“µ≈“¥ ¥Õ°‡∫’Ȭ§ß∑’Ë ‰¡à¡’¥Õ°‡∫’Ȭ √«¡ ‘π∑√—æ¬å∑“ß°“√‡ß‘π ‡ß‘π ¥·≈–√“¬°“√‡∑’¬∫‡∑à“‡ß‘π ¥ ‡ß‘π≈ß∑ÿπ™—Ë«§√“« ≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“ -  ÿ∑∏‘ ‡ß‘π„Àâ°Ÿâ¬◊¡√–¬– —Èπ·°à°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π

205,217 -

2,838 113,350

199 145,251 -

205,416 2,838 145,251 113,350 √“¬ß“πª√–®”ªï 2549

75

EASTW : annual Report 2006 THAI  

Annual Report 2006 THAI

EASTW : annual Report 2006 THAI  

Annual Report 2006 THAI

Advertisement