Page 1

<EþKS9$EZ*_9@6ZLV7_I-$TE+U$S6¥CMT-;¦ ETD*T;=ER+U=¯²²³


@ T 9 $ M _ * Z C ¥ E I _ $S6 <EþKS9$ @6ZLV7 $S6 9 U ¦ _ + * Z ; E - S9$ I-$TE T K þ M _ E C 7 V ¥ < L Z ¦ _9@6 +U$S6 < ¦ * Z E E ; T $ 9 ZLV7_I-$ ¥CMT $ 6 S 6 $ @ U 9 TE+ ;¦<EþKS9 @ $ 9 _ T * Z I M 7_ U$S6¥C þKS9$E 6ZLV E + <  ¦ E T MT-; $EZ*_9@ TE 9 S C ¥ K þ E 6 -;¦< 6ZLV7_I-$ U + @ T E 9 M ¥C S9$EZ*_ V7_I-$T MT <EþK Z*_9@6ZL U$S6¥C + ¦ E ; E $ T K9 ZLV7_I-$ S6¥CMT S9 K þ $ 6 E U @ < + 9 -$TE T-;¦ EZ* L7_I+U$S6¥CM <EþKS9$$E TE ¥CMT-;¦ ¦<EþKS9 6 6 S $ U ¥CMT-; $EZ*_9@ 6 S 9 S $ K þ U E + -;¦< 9@6ZLV7_I U + _ T * Z M E E T C ¥ EþKS9$ _I-$ C 7 V ¥ <  L Z ¦ 6 S 6 -; EZ*_9@ TE+U$ ;¦ $ $ T I 9 M _ K 6ZLV7 $S6¥C < þ _* 9@ $TE+U MT-;¦ * Z C ¥ E I _ $ 6 S V7


LTE<SÂ&#x2030;

LTE=ER:T;$EEC$TE<EþKS9 LTE=ER:T;$EEC$TE<EþMTE %OC[G9T*$TE_*þ;a6DLEZ= a'E*LET*$TE8YOMZ;%O*$GZC '5R$EEC$TE<EþKS9 =ERIS7V'5R$EEC$TE`GR>[<EþMTE ;aD<TD`GRBT@EICb;$TE=ER$O<:ZE$V+ GS$K5R$TE=ER$O<:ZE$V+ =++SD_LWgD* %OC[GMGS$9ES@D`GR>[8YOMZ; ;aD<TD$TE+TD_*þ;=;>G a'E*LET*$TE+S6$TE $TE$U$S<6[`G$V+$TE $TE'I<'ZCBTDb; ETD*T;'5R$EEC$TE7EI+LO< ETD$TEERMIT*$S; 'UO:V<TD`GRIþ_'ETRM2T;R$TE_*þ; `GR>G$TE6U_;V;*T; ETD*T;'ITCES<>V6-O<%O* '5R$EEC$TE<EþKS97OETD*T;9T*$TE_*þ; ETD*T;>[LO<<SÂ&#x2030;-ÿES<O;ZÂ&#x2030;T7`GR*<$TE_*þ; *<$TE_*þ; MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ; %OC[G9SÄ¡Ic=%O*<EþKS9 ;V7V<Z''G9Wg<EþKS98YOMZ;7SÄ¢*`7EODGR®­%Ä&#x20AC;h;c=

­¯ ­° ­± ­µ ®­ ®¯ ¯¯ ¯¶ °µ ±° ²­ ²® ³­ 76 77 7µ µ² ¶¯ ¶° ¶± ®­6 ®6® ®6¯


Together for Better Health =ER_9Jc9D_=;J[;D$GT*$TE9O*_9WgDI_-þ*LZ%BT@b;B[CVBT'_O_.ÿD¥ÊèçìæäïÅøåòé¾öìä¦9WgCW'ITC@EOC6T;<Eþ$TE<Z'GT$E9T*$TE`@9D _=;9WgDOCES<b;ER6S<LT$GCW'ITC9S;LCSDb;_9'a;aGDW9T*$TE`@9D6IDOS7ET'TES$KT@DT<TG9WgLC_M7ZLC>G9SĦ*;Wh_'EāOaE*@DT<TG$EZ*_9@ CZ*_;;$TE<EþMTE*T;b;E[=`<<_'EāO%TD9Wg@EOC%DTDaE*@DT<TGbMCWJS$DBT@6T;$TE<Eþ$TE_@čĎOEO*ES<-TIc9D`GR-TI7T*-T7V


LTE=ER:T;$EEC$TE<EþKS9

LTE=ER:T;$EEC$TE<EþKS9

ĔîøĂïðŘìĊñę ćŠ îöć÷ŠĂöđðŨîìĊìę øćïÖĆîđðŨîĂ÷ŠćÜéĊēé÷ìĆüę ĕðüŠćĔîߊüÜĒøÖ×ĂÜðŘðøąđìýĕì÷öĊÙüćöóøšĂöĒúąöĊÖćøđêĉïēêìćÜ éšćîđýøþåÖĉÝÙüïÙĎĕŠ ðÖĆïÖćøđêĉïēê×ĂÜđýøþåÖĉÝĔîõĎöõĉ ćÙÝîđðŨîìĊÙę ćéüŠćíčøÖĉÝĀúć÷ĒĀŠÜĔîðøąđìý÷ŠĂööĊēĂÖćÿđêĉïēêĒúąöĊĂîćÙê ìĊęÿéĔÿĂ÷ŠćÜĕøÖĘêćöĔîߊüÜĀúĆÜ×ĂÜðŘđÙøČĂēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóÖĘđߊîđéĊ÷üÖĆïíčøÖĉÝĀúć÷ĒĀŠÜĔîðøąđìýìĊęĕéšøĆïñúÖøąìïÝćÖ ðŦâĀćÖćøđöČĂÜĔîðøąđìýàċęÜÿŠÜñúĔĀšēøÜó÷ćïćúĔîđÙøČĂĀúć÷ĒĀŠÜàċęÜêĆĚÜĂ÷ĎŠĔîđ×êÖøčÜđìóßĆĚîĔîĒúąĔîÝĆÜĀüĆéìĊęöĊđýøþåÖĉÝĂĉÜÖĆïÖćø ìŠĂÜđìĊę÷üĕéšøĆïñúÖøąìïÝćÖðŦâĀćéĆÜÖúŠćüĂ÷ĎŠïšćÜÝîđðŨîđĀêčĔĀšñúÖćøéĈđîĉîÜćî×ĂÜïøĉþĆìĔîđÙøČĂĀúć÷ĒĀŠÜĕöŠđðŨîĕðêćöđðŜćĀöć÷ ìĊęüćÜĕüšĂ÷ŠćÜĕøÖĘêćöïøĉþĆì×ĂđøĊ÷îìŠćîñĎšëČĂĀčšîĒúąîĆÖúÜìčîìčÖìŠćîìøćïüŠćïøĉþĆìöĉĕéš÷ŠĂìšĂêŠĂðŦâĀćìĊęđÖĉé×ċĚîēé÷òść÷ÝĆéÖćø×ĂÜ ïøĉþìĆ ĕéšó÷ć÷ćöĂ÷ŠćÜđêĘöìĊđę óČĂę ðøĆïđðúĊ÷ę îÖú÷čìíŤÖćøéĈđîĉîÜćîĔĀšöðĊ øąÿĉìíĉõćóöćÖ×ċîĚ øüöëċÜöćêøÖćøĔîÖćøúéêšîìčîĒúąÙŠćĔßšÝćŠ ÷ êŠćÜėđóČęĂðøĆïêĆüøĂÜøĆïÖĆïõćüąđýøþåÖĉÝìĊęßąúĂêĆüÝćÖðŦâĀćÖćøđöČĂÜĔîðøąđìý îĂÖÝćÖîĊĚĔîߊüÜìĊęñŠćîöćÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìĕéšöĊÖćøðøĆïðøčÜîē÷ïć÷éšćîïøøþĆìõĉïćúĔĀšöĊÙüćöìĆîÿöĆ÷ĒúąđĀöćąÿööćÖ×ċĚî ēé÷ÙèąÖøøöÖćøïøĉþìĆ ĕéšĂîčöêĆ îĉ ē÷ïć÷Öćøđðŗéđñ÷ךĂöĎúĒúąÿćøÿîđìýîē÷ïć÷ÖćøéĎĒúđøČĂę ÜÖćøĔßš×Ăš öĎúõć÷ĔîøüöëċÜÖćøðøąÖćý Ĕßšîē÷ïć÷ÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąêŠĂêšćîÖćøìčÝøĉêÙĂøŤøĆðßĆęîēé÷ĕéšđñ÷ĒóøŠĒúąÿČęĂÿćøĒÖŠñĎšđÖĊę÷üךĂÜđóČęĂìøćïĒúąëČĂðäĉïĆêĉĂ÷ŠćÜđðŨîøĎðíøøö ÿčéìšć÷îĊĚĔîîćö×ĂÜÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìñö×Ă×ĂïÙčèìŠćîñĎšëČĂĀčšîĒúąîĆÖúÜìčîìčÖìŠćîìĊęĕéšĔĀšÖćøÿîĆïÿîčîĒúąĕüšüćÜĔÝĔîÖćø éĈđîĉîÜćî×ĂÜïøĉþĆìéšü÷éĊöćēé÷êúĂéàċęÜñö×Ă÷Čî÷ĆîüŠćïøĉþĆìÝąïøĉĀćøÜćîĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćóéšü÷ĀúĆÖíøøöćõĉïćúĒúąéšü÷Ùüćö ēðøŠÜĔÿĔĀšđÖĉéðøąē÷ßîŤÿĎÜÿčéêŠĂñĎšëČĂĀčšîĒúąîĆÖúÜìčîìĆĚÜĀúć÷óøšĂöÖĆîîĊĚñö×Ă×ĂïÙčèÙèąñĎšïøĉĀćøđóČęĂîĒóì÷ŤêúĂéÝîïčÙúćÖø ìćÜÖćøĒóì÷ŤĂîęČ ėĔîìčÖõćÙÿŠüîĒúąóîĆÖÜćîìčÖÙîÿĈĀøĆïÙüćöøĎš ÙüćöÿćöćøëĒúąÙüćöìčöŠ đìøŠüöÖĆîìĈÜćîĂ÷ŠćÜĀîĆÖàċÜę ݹߊü÷ ìĈĔĀšđÙøČĂēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóñŠćîóšîìčÖĂčðÿøøÙĒúąđêĉïēêĂ÷ŠćÜ÷ĆęÜ÷ČîÙüïÙĎŠÿĆÜÙöĕì÷êŠĂĕð

¥JTL7ET+TED_$WDE7V'Z5;TD`@9DOEZ5_>TLISL6Vk¦ =ER:T;$EEC$TE<EþKS9

02


LTE=ER:T;$EEC$TE<EþMTE

LTE=ER:T;$EEC$TE<EþMTE

ĒöšĔîߊüÜðŘóýìĊñę ćŠ îöćðøąđìýĕì÷ðøąÿïÖĆïÿõćüÖćøèŤêćŠ ÜėöćÖöć÷ĕöŠüćŠ ÝąđðŨîđøČĂę ÜÙüćöñĆîñüîìćÜÖćøđöČĂÜàċÜę ÿŠÜñú ĔĀšđÖĉéÖćøßąúĂêĆüìćÜéšćîđýøþåÖĉÝÝĈîüîîĆÖìŠĂÜđìĊ÷ę üßćüêŠćÜßćêĉìúęĊ éîšĂ÷úÜĒêŠéüš ÷øćÖåćîìĊöę îęĆ ÙÜĒ×ĘÜĒÖøŠÜ×ĂÜïøĉþìĆ ÖøčÜđìóéčÿêĉ đüßÖćø ÝĈÖĆé öĀćßî ĒúąÖúčŠöēøÜó÷ćïćúĔîđÙøČĂēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóÖĘÿćöćøëñŠćîóšîĂčðÿøøÙéĆÜÖúŠćüöćĕéšēé÷ĕöŠĕéšøĆïñúÖøąìïöćÖîĆÖ Öćøđêĉïēê×ĂÜøć÷ĕéš÷ĆÜÙÜđóĉęööćÖëċÜøšĂ÷úąđöČęĂđìĊ÷ïÖĆïðŘóý ÖćøÝąñŠćîüĉÖùêĉêćŠ ÜėĕðĕéšîîĚĆ ĕöŠĔߊđøČĂę ÜÜŠć÷îĂÖÝćÖîē÷ïć÷ÖćøïøĉĀćøõć÷ĔîìĊÙę èąñĎïš øĉĀćøöĊÖćøðøĆïđðúĊ÷ę îĒñîÖćøéĈđîĉîÜćî đóČĂę ĔĀšÿĂéÙúšĂÜÖĆïÿõćóÖćøèŤĒúšüĒóì÷Ťó÷ćïćúđÝšćĀîšćìĊĒę úąóîĆÖÜćîìčÖøąéĆïßĆîĚ ÷ĆÜóøšĂöĔÝÖĆîóĆçîćÙčèõćóïøĉÖćøĂ÷ŠćÜĕöŠĀ÷čé÷ĆÜĚ đóČĂę ÙÜöćêøåćîÖćøïøĉÖćøìĊéę đĊ úĉý×ĂÜïøĉþìĆ đĂćĕüšöĊÖćøđúČĂę îÖĈĀîéÖćøđðŗéēøÜó÷ćïćúĒĀŠÜĔĀöŠĔîđÙøČĂĕðÝćÖđéĉöđúĘÖîšĂ÷đóČĂę đðŨîÖćø đêøĊ÷öÙüćöóøšĂöøĂÜøĆïñĎšöćøĆïïøĉÖćøĔĀšđêĘöýĆÖ÷õćóđóČęĂìčÖÙîìĊęÖšćüđךćöćĔîēøÜó÷ćïćúÝąĕéšøĆïïøĉÖćøìĊęöĊÙčèõćóöćêøåćîĒúą ÿøšćÜÙüćöðøąìĆïĔÝđóČęĂïĂÖêŠĂĒúąÖúĆïöćøĆïïøĉÖćøđðŨîðøąÝĈÿöęĈđÿöĂøüöëċÜđêøĊ÷öøĂÜøĆïñĎšöćøĆïïøĉÖćøêŠćÜßćêĉēé÷đÞóćąßćêĉ ĔîđĂđßĊ÷êąüĆîĂĂÖđÞĊ÷ÜĔêšéšü÷ÖĆîđöČęĂëċÜÖĈĀîéđðŗéðøąßćÙöĂćđàĊ÷î êúĂéìĆĚÜðŘìĊęñŠćîöćïøĉþĆìÖøčÜđìóéčÿĉêđüßÖćøÝĈÖĆé öĀćßî ÷ĆÜÙÜóĆçîćýĆÖ÷õćóĕöŠĀ÷čé÷ĆĚÜĔĀšÙüćöÿĈÙĆâÖĆïÖøąïüîÖćøüĉÝĆ÷ ìćÜÖćøĒóì÷ŤđóČĂę ÿŠÜđÿøĉöĔĀšđÖĉéĂÜÙŤÙüćöøĎĔš ĀöŠėöĊÖćø×÷ć÷ïøĉÖćøøąéĆïðåöõĎöĔĉ îøĎðĒïïÙúĉîÖĉ ÙøïüÜÝøÙøĂïÙúčöóČîĚ ìĊêę ćŠ ÜėĔîđ×ê ÖøčÜđìóöĀćîÙøđêøĊ÷ö×÷ć÷ïøĉÖćøĂĂÖÿĎŠðøąđìýđóČęĂîïšćîđߊîđöĊ÷îöćøŤÖĆöóĎßćĒúąúćü îĂÖÝćÖîĊïĚ øĉþìĆ Ą÷ĆÜĔĀšÙè č ÙŠćĒúąÙüćöÿĈÙĆâÖĆïÖćøïøĉĀćøÙüćöøĆïñĉéßĂïêŠĂÿĆÜÙöđóČĂę ÖćøóĆçîćìĊ÷ę ÜęĆ ÷ČîîĂÖđĀîČĂÝćÖēÙøÜÖćø (SFFO)FBMUIøŠüöÖĆïöĎúîĉíđĉ üßéčÿêĉ ĔîóøąĂčðëĆöõŤ×ĂÜÿöđéĘÝóøąđÝšćóĊîę ćÜđíĂđÝšćôŜćÖĆú÷ćèĉüç Ć îćÖøöĀúüÜîøćíĉüćÿøćßîÙøĉîìøŤĒúšü ïøĉþĆì÷ĆÜöĊÖĉÝÖøøöĂČęîėĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜĂĊÖöćÖöć÷đߊîÖćøÝĆéêĆĚÜēÙøÜÖćøđóČęĂîïšćîÿĆöóĆîíŤđóČęĂéĎĒúÙøĂïÙøĆüìĊęĂ÷ĎŠĂćýĆ÷Ĕîïøĉđüè ĔÖúšđÙĊ÷ÜÖĆïēøÜó÷ćïćúÿŠÜđÿøĉöÿč×õćóĔĀšđóČęĂîïšćî×ĂÜēøÜó÷ćïćúĔîđÙøČĂēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóđðŨîÿĆÜÙöÿč×õćóìĊęĒ×ĘÜĒøÜöĊēÙøÜÖćø óĆçîćýĆÖ÷õćóÖćøĔĀšïøĉÖćø×ĂÜĒóì÷Ťó÷ćïćúĒúąïčÙúćÖøđóČĂę ĔĀšđÖĉéüĆçîíøøöÖćøïøĉÖćøéšü÷ĔÝĒúąêĆÜĚ Ă÷ĎĔŠ îÝøĉ÷íøøöĒĀŠÜüĉßćßĊó ĂĆîđðŨîÝčéöčŠÜĀöć÷ìĊęÿĈÙĆâðøąÖćøĀîċęÜ×ĂÜÖúčŠöēøÜó÷ćïćúĔîđÙøČĂēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìó ÿčéìšć÷îĊĚ Ĕîîćö×ĂÜïøĉþìĆ ÖøčÜđìóéčÿêĉ đüßÖćøÝĈÖĆé öĀćßî ñö×Ă×ĂïÙčèìŠćîñĎëš ĂČ Āčîš ĒúąñĎöš ÿĊ üŠ îĕéšđÿĊ÷ĔîìčÖõćÙÿŠüîìĊĔę ĀšÙüćö ĕüšüćÜĔÝĒúąöĊÿŠüîÿîĆïÿîčîÖĉÝÖøøöêŠćÜė×ĂÜÖúčŠöēøÜó÷ćïćúĔîđÙøČĂēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìó×ĂÜđøćĂ÷ŠćÜđÿöĂöć×ĂïóøąÙčèĒóì÷Ť ó÷ćïćúĒúąïčÙúćÖøìčÖõćÙÿŠüîìĊöę ÿĊ üŠ îøŠüöĔîÖćøóĆçîćïšćîĀúĆÜĔĀâŠ×ĂÜđøćĔĀšđêĉïēêóüÖđøćöčÜŠ öĆîę ìĊÝę ąóĆçîćêŠĂĕðĂ÷ŠćÜĕöŠĀ÷čé÷ĆÜĚ ĔĀšÿöÖĆïðèĉíćîĂĆîöčŠÜöĆęîìĊęđøćđðŨîēøÜó÷ćïćúđĂÖßî×ĂÜÙîĕì÷ĒúąÝąÿøšćÜÿĆÜÙöÿč×õćóìĊęéĊÜćöĔĀšđÖĉé×ċĚîĂ÷ŠćÜ÷ĆęÜ÷Čî

¥;TD`@9D=ET_LEþ2=ETLT99O*aOL8¦ =ER:T;$EEC$TE<EþMTE

03


%OC[G9T*$TE_*þ;a6DLEZ=

%OC[G9T*$TE_*þ;a6DLEZ= ETDc6'TES$KT@DT<TG`GROS7ET$TE_7V<a7

$UcELZ9:V`GROS7ET$UcELZ9:V

49.8% 25.8%

12.6%

11.9%

10.6%

11.0%

35,224

44,307

49,170

3,907

5,778

6,113

2554

2555

2556

2554

2555

2556

Āöć÷đĀêčĕöŠøüö/PO3FDVSSJOH*UFNT øć÷ĕéšÙŠćøĆÖþćó÷ćïćú úšćîïćì

ÖĈĕøÿčìíĉ úšćîïćì

ĂĆêøćÖćøđêĉïēê×ĂÜøć÷ĕéšÙŠćøĆÖþćó÷ćïćú

ĂĆêøćÖĈĕøÿčìíĉ

ET'TMZ;LTCS‰DO;MGS*²=¥¯²²¯ª¯²²³¦_=EÿD<_9WD<6S-;W7GT6MGS$9ES@D éĆßîĊêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĄ 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 C«'«52

$«'«52

øćÙćĀčšîÿćöĆâ×ĂÜïøĉþĆì ïćì

C«'«53

$«'«53

C«'«54

$«'«54

C«'«55

éĆßîĊêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĄ øćÙćĀčšîÿćöĆâ×ĂÜïøĉþĆìÖøčÜđìóéčÿĉêđüßÖćøÝĈÖĆé öĀćßî

04

$«'«55

C«'«56

$«'«56

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0


%OC[G9T*$TE_*þ;a6DLEZ=

õćóøüöìćÜÖćøđÜĉî 2556 Üïéčú úšćîïćì ÿĉîìøĆó÷Ťøüö ĀîĊĚÿĉîøüö ÿŠüî×ĂÜñĎšëČĂĀčšîøüö ÜïÖĈĕø×ćéìčî úšćîïćì øć÷ĕéšÙŠćøĆÖþćó÷ćïćú øć÷ĕéšÝćÖÖćøéĈđîĉîÜćîøüö ÖĈĕøÖŠĂîøć÷ÖćøĕöŠðÖêĉ /PO3FDVSSJOH*UFNT ÖĈĕøÿčìíĉ ĂĆêøćÿŠüîÿõćóÙúŠĂÜ ĂĆêøćÿŠüîÿõćóÙúŠĂÜ đìŠć ĂĆêøćÿŠüîÿõćóÙúŠĂÜĀöčîđøĘü đìŠć ĂĆêøćÿŠüîÿõćóÙúŠĂÜÖøąĒÿđÜĉîÿé đìŠć ĂĆêøćÿŠüîĀöčîđüĊ÷îúĎÖĀîĊĚÖćøÙšć đìŠć øą÷ąđüúćđÖĘïĀîĊĚđÞúĊę÷ üĆî ĂĆêøćÿŠüîĀöčîđüĊ÷îÿĉîÙšćÙÜđĀúČĂ đìŠć øą÷ąđüúć×ć÷ÿĉîÙšćđÞúĊę÷ üĆî ĂĆêøćÿŠüîĀöčîđüĊ÷îđÝšćĀîĊĚ đìŠć øą÷ąđüúćßĈøąĀîĊĚÿĉî üĆî $BTI$ZDMF üĆî  ĂĆêøćÿŠüîĒÿéÜÙüćöÿćöćøëĔîÖćøĀćÖĈĕø øšĂ÷úą ĂĆêøćÖĈĕø×ĆĚîêšî ĂĆêøćÖĈĕøÝćÖÖćøéĈđîĉîÜćî ĂĆêøćÖĈĕøĂČęî ĂĆêøćÿŠüîđÜĉîÿéêŠĂÖćøìĈÖĈĕø ĂĆêøćÖĈĕøÿčìíĉ ĂĆêøćñúêĂïĒìîñĎšëČĂĀčšî ĂĆêøćÿŠüîĒÿéÜðøąÿĉìíĉõćóĔîÖćøéĈđîĉîÜćî ĂĆêøćñúêĂïĒìîÝćÖÿĉîìøĆó÷Ť øšĂ÷úą ĂĆêøćñúêĂïĒìîÝćÖÿĉîìøĆó÷Ťëćüø øšĂ÷úą ĂĆêøćÖćøĀöčîđüĊ÷î×ĂÜÿĉîìøĆó÷Ť đìŠć  ĂĆêøćÿŠüîüĉđÙøćąĀŤîē÷ïć÷ìćÜÖćøđÜĉî ĂĆêøćÿŠüîĀîĊĚÿĉîêŠĂÿŠüî×ĂÜñĎšëČĂĀčšî đìŠć ĂĆêøćÿŠüîÙüćöÿćöćøëßĈøąéĂÖđïĊĚ÷ đìŠć ĂĆêøćÿŠüîÙüćöÿćöćøëßĈøąõćøąñĎÖóĆî đìŠć ĂĆêøćÖćøÝŠć÷đÜĉîðŦîñú øšĂ÷úą 

2555

2554

   

   

   

    

    

    

     

     

     

   

   

   

 

 

 

  

  

  

ĕöŠøüöøć÷ÖćøĕöŠðÖêĉ /PO3FDVSSJOH*UFNT ðøąÖĂïéšü÷ÖĈĕøÝćÖÖćøðøĆïöĎúÙŠćđÜĉî÷čêĉíøøö×ĂÜđÜĉîúÜìčîĒúąÿŠüîĒïŠÜÖĈĕøÝćÖđÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆìøŠüöĔîðŘ Ēúą   ĂĆêøćÖĈĕø×ĆĚîêšîÖĈĕø×ĆĚîêšîøć÷ĕéšÙŠćøĆÖþćó÷ćïćúĒúąøć÷ĕéšÝćÖÖćøÝĈĀîŠć÷ÿĉîÙšćĒúąĂćĀćø ĂĆêøćÿŠüîÙüćöÿćöćøëßĈøąéĂÖđïĊĚ÷&#*5%"éĂÖđïĊĚ÷ÝŠć÷ ĂĆêøćÖćøÝŠć÷đÜĉîðŦîñú đÜĉîðŦîñúêŠĂĀčšîÖĈĕøêŠĂĀčšî

05


ÑÅÂÊÌÏÂ, ÑÅÂÐÑÏÌËÄÂÏ, ÑÅ¿ÂÑÑÂÏ žÉÑÅÀ¾ÏÂ

aE*@DT<TG$EZ*_9@

_-ÿD*bMC

aE*@DT<TG$EZ*_9@ @ĊK5ZaG$

aE*@DT<TG$EZ*_9@

aE*@DT<TGIS4a;L8

aE*@DT<TGMSIb+$EZ*_9@

aE*@DT<TGLCV7V_I-

aE*@DT<TG<W_Of;_O-

aE*@DT<TGLCV7V_I-

aE*@DT<TG@‰Tc9®

aE*@DT<TGLCV7V_I-

LZ%ZCIþ9

JEÿ;'Eþ;9E :;<ZEÿ

aE*@DT<TG@‰Tc9¯ aE*@DT<TG@‰Tc9° aE*@DT<TG_=TaG _CaC_EÿDG@MGaD:V; aE*@DT<TG_=TaG _CaC_EÿDGLCZ9E=ET$TE

aE*@DT<TG$EZ*_9@ @ER=ER`6*

aE*@DT<TG$EZ*_9@ MSIMV;

aE*@DT<TG_=TaG _CaC_EÿDGa-'-SD4

aE*@DT<TG_=TaG _CaC_EÿDGES*LV7

aE*@DT<TG_=TaG _CaC_EÿDG;ICV;9E

aE*@DT<TG$EZ*_9@ c-;T9TI;

aE*@DT<TG$EZ*_9@ LCZD

_'EāOaE*@DT<TG$EZ*_9@ CWaE*@DT<TG_'EāO%TD 'EO<'GZC9SĥIc9D¯¶`M* `GRb;=ER_9J$SC@[-T¯`M*

06

aE*@DT<TG$EZ*_9@ B[_$f7

aE*@DT<TG6W<Z$


S A M I TI V E J

aE*@DT<TG$EZ*_9@ OZ6E:T;W

aE*@DT<TG$EZ*_9@ %O;`$;

T HA I L A N D aE*@DT<TG$EZ*_9@ ET-LWCT

aE*@DT<TG$EZ*_9@ =T$-O*

aE*@DT<TG$EZ*_9@ +S;9<ZEรฟ

CA MB O D I A aE*@DT<TG$EZ*_9@

Royalยพรฑรชรฎรฒรต ร…รฒรถรณรฌรทรครฏ รรฒรผรครฏรรครทรทรครฑรครฎ ร…รฒรถรณรฌรทรครฏ

7ET6

'GV;V$OV;_7OE_;-Sฤฅ;`;G _$TR-T*

รรฒรผรครฏรรซรฑรฒรฐรรจรฑรซ ร…รฒรถรณรฌรทรครฏ aE*@DT<TG$EZ*_9@ ERDO*

aE*@DT<TG+OC_9WD; aE*@DT<TGJEรฟERDO*

aE*@DT<TGLCV7V_I-

aE*@DT<TG$EZ*_9@

aE*@DT<TG@ย‰Tc9

@S9DT

@S9DT

aE*@DT<TGLCV7V_I- JEรฟET-T

-G<ZEรฟ

JEรฟET-T

a'E*$TEb;O;T'7

aE*@DT<TG$EZ*_9@ MT6bMย‰

_=6bM<Eรพ$TE

07


a'E*LET*$TE8YOMZ;%O*$GZC

a'E*LET*$TE8YOMZ;%O*$GZC èüĆîìĊęíĆîüćÙö

EODGR 90 %Āh;c=

BPK

¶¶«´

H health 100.0

BHI

¶¶«¶

BHH

¶µ«µ

BNH

¶®«²

BPB

100.0

BSH

100.0

SVH

¶²«µ

BDMS ACC

100.0

BTH

¶¶«µ

BKY

100.0

Irving ¶³«­

BDMS 100.0 Training

BCH

¶¶«´

BUD

100.0

SV Holding

100.0

Royal BKK

BPH

¶´«°

BKH

¶­«¶

First Health

100.0

BRH

100.0

BST

100.0

BCM 100.0

BPL

100.0

BKK

100.0

SCH

100.0

BDMS 100.0 Inter Sing N Health Asia

100.0

BDMS International 100.0 PPMS 100.0

08

BIO

¶²«­

GLS

100.0

SSH

³¶«µ

100.0

Royal Abu Dhabi

ANB

°­«­

100.0

´±«­

Sodexho

ßČęĂ÷ŠĂ "/# #$) #$. #$PQ #%.4"DD #%.4*OUFS #%.4*OUFS4JOH #%.45SBJOJOH #) #)) #)* #*0 #,) #,, #,: #/) #1# #1% #1) #1,

ßČęĂïøĉþĆì ïøĉþìĆ đĂđĂĘîïĊúćïĂøćêĂøĊę ĂĈîü÷đõÿĆß ÝĈÖĆé ïøĉþĆìüĆçîđüßÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóđßĊ÷ÜĔĀöŠÝĈÖĆé ïøĉþĆìÖøčÜđìóđăúĉÙĂðđêĂøŤđàĂøŤüĉÿđàÿÝĈÖĆé ïøĉþĆìïĊéĊđĂĘöđĂÿĒĂÙđÙćìŤêĉĚÜÝĈÖĆé #%.4*OUFSOBUJPOBM.FEJDBM4FSWJDFT$P -UE #%.4*OUFS1UF-UE ïøĉþĆìïĊéĊđĂĘöđĂÿđìøîîĉęÜÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúïĈøčÜøćþãøŤÝĈÖĆé öĀćßî

ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóĀćéĔĀâŠÝĈÖĆé ïøĉþĆìÖøčÜđìóðøąÖĆîÿč×õćóÝĈÖĆé öĀćßî

ïøĉþĆìĕïēĂēöđúÖčúúćøŤĒúïïĂøćìĂøĊęÿŤ ðøąđìýĕì÷ ÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóøćßÿĊöćÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìó×ĂîĒÖŠîÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóđ×ćĔĀâŠÝĈÖĆé ïøĉþĆìïĊđĂĘîđĂßđöéĉđÙĉúđàĘîđêĂøŤÝĈÖĆé ïøĉþìĆ ÖøčÜđìóóøĊđöĊ÷øŤîć÷ĀîšćðøąÖĆîßĊüêĉ ÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóóøąðøąĒéÜÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóóĆì÷ćÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóõĎđÖĘêÝĈÖĆé


¶µ«±

EODGR 20-49

MP

µ³«¶

S.R. Property

±¶«­

PMED 100.0

PYT1 100.0

RAH

µ­«­

Seam Reap

±¶«­

PSAMUT ¶°«²

PYT2 ¶¶«¯

RRH

´­«­

PPFP

±¶«­

PCHOK

µ²«´

PYT3 ¶µ«¯

BPD

µ±«­

B-COP ±¶«­

PNW

¶¶«µ

PYTS ´±«®

KDH

²²«°

RAM

°µ«¯

COOL & JOY

°­«­

BH

¯°«¶

ßČęĂ÷ŠĂ #1#3) #4) #45 #5) #6% $PPM+PZ 'JSTU)FBMUI (-4 *SWJOH ,%) .1 /)FBMUI /)FBMUI"TJB 1$)0, 1.&% 1/8 11$11'1 11.4 14".65

;OD$ITEODGR 20 Udon Pattana

®²«°

ßČęĂïøĉþĆì

ßČęĂ÷ŠĂ

ßČęĂïøĉþĆì

ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóóĉþèčēúÖÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóøą÷ĂÜÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóÿöč÷ÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóÿčøćþãøŤÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóêøćéÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóĂčéøÝĈÖĆé ïøĉþĆìÙĎúĒĂîéŤÝĂ÷ÝĈÖĆé ïøĉþĆìđôŗÿìŤđăĘúíôĎŜéÝĈÖĆé ïøĉþĆìÖøĊîĕúîŤàĉîđîĂøŤÝĊĚÝĈÖĆé ïøĉþĆìđĂĂøŤüĉęÜđßĂøĉđéîđĂÿĂĊÝĈÖĆé ïøĉþĆìíîïčøĊđöéĉđÙĉúđàĘîđêĂøŤÝĈÖĆé öĀćßî

ïøĉþĆìÿĀĒóì÷ŤđõÿĆßÝĈÖĆé ïøĉþĆìđîßĆęîĒîúđăúìŤĒÙøŤàĉÿđìĘöÿŤÝĈÖĆé /)FBMUI"TJB1UF-UE ïøĉþĆìÖćøĒóì÷Ťÿ÷ćöÝĈÖĆé ïøĉþĆìđðćēúđöéĉÙÝĈÖĆé ïøĉþĆìýĎî÷ŤÖćøĒóì÷Ťĕì÷ÝĈÖĆé öĀćßî ïøĉþĆìðøąÿĉìíĉĝóĆçîćÝĈÖĆé öĀćßî

1IOPN1FOI'JSTU1SPQFSUZ$P -UE 1IOPN1FOI.FEJDBM4FSWJDFT1VCMJD$P -UE ïøĉþĆìđðćēúÿöčìøðøćÖćøÝĈÖĆé

1:5 1:5 1:5 1:54 3") 3". 3PZBM"CV%IBCJ

ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúóâćĕìÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúóâćĕìÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúóâćĕìÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúýøĊøćßćîÙøÝĈÖĆé öĀćßî

"OHLPS1JTJUI$P -UE ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúøćöÙĈĒĀÜÝĈÖĆé öĀćßî

"M(IBJUI#BOHLPL%VTJU.BOBHFNFOU 4FSWJDF--$ ïøĉþĆìøĂ÷ĆúïćÜÖĂÖđăúíŤĒÙøŤÝĈÖĆé 3PZBM3BUUBOBL.FEJDBM4FSWJDFT$P -UE 431SPQFSUZ$P -UE ïøĉþĆìÿöĉêĉđüßßúïčøĊÝĈÖĆé 4FBN3FBQ*OWFTNFOU$P -UE ïøĉþĆìēàđéĘÖàŤēàŠđăĘúíŤĒÙøŤàĆóóĂøŤìđàĂøŤüĉÿ ðøąđìýĕì÷ ÝĈÖĆé ïøĉþĆìÿöĉêĉđüßýøĊøćßćÝĈÖĆé ïøĉþĆìđĂÿüĊēăúéĉĚÜÝĈÖĆé ïøĉþĆìÿöĉêĉđüßÝĈÖĆé öĀćßî

ïøĉþĆìĂčéøóĆçîćÝĈÖĆé

3PZBM#,, 33) 431SPQFSUZ 4$) 4FBN3FBQ 4PEFYIP 44) 47)PMEJOH 47) 6EPO1BUUBOB

09

a'E*LET*$TE8YOMZ;%O*$GZC

PPCL

EODGR 50-89


'5R$EEC$TE<EþKS9

'5R$EEC$TE<EþKS9 ®«JTL7ET+TED_$WDE7V'Z5 ;TD`@9DOEZ5_>TLISL6Vk =ER:T;$EEC$TE<EþKS9 ¯«;TD`@9D+ZG_6-DJLZ;9ET$ZG EO*=ER:T;$EEC$TE<EþKS9 ';9Wg1 °«;TDIþ-SD9O*`7* EO*=ER:T;$EEC$TE<EþKS9 ';9Wg2

1

2

3

4

5

6

7

8

±«;TD`@9D=ET_LEþ2 =ETLT99O*aOL8 =ER:T;'5R>[<EþMTE`GR $EEC$TE>[OU;ID$TEbM‰ ²«;TD`@9D@*KĔJS$6VkIþ9DT$E $EEC$TE ³«;TD`@9D-T7Eÿ6I*_;7E $EEC$TE ´«;TD=ER6VK29W)$ZG $EEC$TE µ«;TD`@9D+aþ E+;LZ-Ta7 $EEC$TE

10


'5R$EEC$TE<EþKS9

9. JTL7ET+TED_$WDE7V'Z5 ;TD`@9DLS;7JVEþJEC5W $EEC$TEOVLER ®­«;TD-IGV7_JEK2_C:W$ZG# $EEC$TEOVLER

9

10

®®«6E«LC-SDLS++@*KĔ $EEC$TEOVLER ®¯«;TDJEÿB@LTELTL $EEC$TEOVLER ®°«;TD:*-SD+þEOG*$E5 $EEC$TE ®±«;T*@EJVEþCa;MT‰ $EEC$TEOVLER

11

12

13

14

15

15. ;TDLC<S7VOZ9SDLT* $EEC$TEOVLER

11


=ERIS7V$EEC$TE`GR>[<EþMTE

=ERIS7V$EEC$TE`GR>[<EþMTE <EþKS9$EZ*_9@6ZLV7_I-$TE+U$S6¥CMT-;¦

JTL7ET+TED_$WDE7V'Z5 ;TD`@9DOEZ5_>TLISL6Vk

;TD`@9D=ET_LEþ2=ETLT99O*aOL8

=ER:T;$EEC$TE<EþKS9 OTDZ´³=

IZ4V$TEJX$KT`GR=ERIS7V$TE?$O<EC

=ER:T;$EEC$TE<EþMTE¬ $EEC$TE>[CWOU;T+G*;TC¬ =ER:T;'5R>[<EþMTE`GR$EEC$TE>[OU;ID$TEbM‰ OTDZµ­=

Ļ %JSFDUPST"DDSFEJUBUJPO1SPHSBNøčŠîìĊę 5IBJ*OTUJUVUFPG Directors Association Ļ%SNFEöĀćüĉì÷ćúĆ÷ăĆöïĎøŤÖđ÷ĂøöîĊ Ļ'BDIBS[UGVS$IJSVSHJFĒóì÷ÿõćøĆåăĆöïĎøŤÖđ÷ĂøöîĊ ĻðøąÖćýîĊ÷ïĆêøüĉì÷ćýćÿêøŤÖćøĒóì÷ŤÙúĉîĉÖöĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀĉéú ĻĒóì÷ýćÿêøŤïĆèæĉêÙèąĒóì÷ýćÿêøŤýĉøĉøćßó÷ćïćú öĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀĉéú

Ļ %JSFDUPST"DDSFEJUBUJPO1SPHSBNøčŠîìĊę 5IBJ*OTUJUVUFPG Directors Association ĻüčçĉïĆêøĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćúĆ÷ðŜĂÜÖĆîøćßĂćèćÝĆÖø õćÙøĆåøŠüöđĂÖßîøčŠîìĊę ĻĒóì÷ýćÿêøŤïĆèæĉêÙèąĒóì÷ýćÿêøŤýĉøĉøćßó÷ćïćú öĀćüĉì÷ćúĆ÷Ēóì÷ýćÿêøŤ

=ERL<$TE5

=ERL<$TE5

ĻñϚߊü÷øĆåöîêøĊüŠćÖćøÖøąìøüÜÿćíćøèÿč× ĻìĊęðøċÖþćøĆåöîêøĊüŠćÖćøÖøąìøüÜÿćíćøèÿč× Ļ ðøąíćîøćßüĉì÷ćúĆ÷ýĆú÷Ēóì÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ Ļđú×ćíĉÖćøøćßüĉì÷ćúĆ÷ýĆú÷Ēóì÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ Ļðøąíćîòść÷üĉßćÖćø ÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøĒóì÷ÿöćÙöĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ ĻÙèïéĊÙèąĒóì÷ýćÿêøŤýĉøĉøćßó÷ćïćúöĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀĉéú Ļ îć÷ÖĒóì÷ÿõć Ļîć÷ÖĒóì÷ÿöćÙöĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ĔîóøąïøöøćßĎðëĆöõŤĄ

7U`M;**T;OYg;

ĻðøąíćîÖúčŠöÿëćïĆîòřÖĂïøöĒóì÷ŤđÞóćąìćÜĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ ĻøĂÜðøąíćîöĎúîĉíĉøćÜüĆúÿöđéĘÝđÝšćôŜćöĀĉéú ĻÙèąÖøøöÖćøÙüïÙčöÖćøðøąÖĂïēøÙýĉúðş ĻøĂÜðøąíćîýĉøĉøćßöĎúîĉíĉ ĻÖøøöÖćøïøĉþĆìđÝšćóøą÷ćđüßÖĉÝÝĈÖĆé ĻÖøøöÖćøïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúđÝšćóøą÷ćÝĈÖĆé öĀćßî

_%TES<7U`M;*$EEC$TE_CYgO

IZ4V$TEJX$KT`GR=ERIS7V$TE?$O<EC

ĻÿöćßĉÖÿõćîĉêĉïĆââĆêĉĒĀŠÜßćêĉ ĻÿöćßĉÖüčçĉÿõć ĻĂćÝćø÷ŤõćÙüĉßćýĆú÷ýćÿêøŤēøÜó÷ćïćúýĉøĉøćß

7U`M;**T;OYg;

ĻðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆìÿĀĒóì÷ŤđõÿĆßÝĈÖĆé ĻðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóđßĊ÷ÜĔĀöŠÝĈÖĆé ĻÖøøöÖćøðøąíćîÙèąñĎšïøĉĀćø ïøĉþĆìÖćøïĉîÖøčÜđìóÝĈÖĆé öĀćßî

ĻðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆìïćÜÖĂÖĒĂøŤđü÷ŤÿēăúéĉĚÜÝĈÖĆé

_%TES<7U`M;*$EEC$TE_CYgO Ļóý

+U;I;'ESĦ*9Wg_%T=ER-ZC'5R$EEC$TE<EþKS9 Ļ

+U;I;MZ;<EþKS99Wg8YO§

Ļ Āčšî 

'ITCLSC@S;:ERMIT*>[<EþMTE

Ļóý

+U;I;'ESĦ*9Wg_%T=ER-ZC'5R$EEC$TE<EþKS9

ĻĕöŠöĊ

Ļ

+U;I;MZ;<EþKS99Wg8YO§ Ļ Āčšî 

'ITCLSC@S;:ERMIT*>[<EþMTE ĻĕöŠöĊ

12

MCTD_M7Z * ÝĈîüîĀčšîïøĉþĆììĊęëČĂèüĆîìĊęöÖøćÙöøüöÙĎŠÿöøÿĒúąïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüą ëšćöĊ

ךĂöĎúðøąüĆêĉÖøøöÖćøĒúąñĎšïøĉĀćøèüĆîìĊęíĆîüćÙö


=ERIS7V$EEC$TE`GR>[<EþMTE

;TD`@9D+ZG_6-DJLZ;9ET$ZG

EO*=ER:T;$EEC$TE<EþKS9';9Wg®¬ $EEC$TE<EþMTE¬$EEC$TE>[CWOU;T+G*;TC OTDZµ®= IZ4V$TEJX$KT`GR=ERIS7V$TE?$O<EC

Ļ Ēóì÷ŤýćÿêøŤïĆèæĉêÙèąĒóì÷ýćÿêøŤýĉøĉøćßó÷ćïćú öĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀĉéú Ļ %JQMPNBUFPG"NFSJDBO#PBSEPG4VSHFSZ Ļ 'FMMPX"NFSJDBO$PMMFHFPG4VSHFPOT Ļ 'FMMPX"NFSJDBO$PMMFHFPG$IFTU1IZTJDJBOT Ļ 'FMMPX3PZBM$PMMFHFPG4VSHFPOTPG5IBJMBOE Ļ %JSFDUPST"DDSFEJUBUJPO1SPHSBNøčŠîìĊę 5IBJ*OTUJUVUFPG%JSFDUPST"TTPDJBUJPO

=ERL<$TE5

ĻñĎšĂĈîü÷ÖćøēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìó ĻĀĆüĀîšćòść÷ýĆú÷ÖøøöÿëćïĆîöąđøĘÜĒĀŠÜßćêĉ ĻñĎšĂĈîü÷ÖćøēøÜó÷ćïćúÖøčèćóĉìĆÖþŤ

7U`M;**T;OYg;

ĻðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóóøąðøąĒéÜÝĈÖĆé ĻÖøøöÖćøïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóóĆì÷ćÝĈÖĆé

_%TES<7U`M;*$EEC$TE_CYgO Ļóý

+U;I;'ESĦ*9Wg_%T=ER-ZC'5R$EEC$TE<EþKS9 Ļ

+U;I;MZ;<EþKS99Wg8YO§

Ļ Āčšî 

'ITCLSC@S;:ERMIT*>[<EþMTE ĻĕöŠöĊ

;TDIþ-SD9O*`7*

EO*=ER:T;$EEC$TE<EþKS9';9Wg¯ OTDZ³´= IZ4V$TEJX$KT`GR=ERIS7V$TE?$O<EC

Ļ %JSFDUPST"DDSFEJUBUJPO1SPHSBN %"1 øčŠîìĊę Ļ "VEJU$PNNJUUFF1SPHSBN "$1 øčŠîìĊę Ļ %JSFDUPST$FSUJųDBUJPO1SPHSBNøčŠîìĊę 5IBJ*OTUJUVUFPG%JSFDUPST"TTPDJBUJPO Ļ 'JOBODFGPS/PO'JOBODF%JSFDUPS '/% øčŠîìĊę Ļ 3PMFPG$IBJSNBO1SPHSBN 3$1 øčŠîìĊę Ļ ðøąÖćýîĊ÷ïĆêøĀúĆÖÿĎêøñĎšïøĉĀćøøąéĆïÿĎÜøčŠîìĊę ÿëćïĆîüĉì÷ćÖćøêúćéìčî üêì êúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ Ļ ðøĉââćēìøĆåýćÿêøŤöĀćïĆèæĉê øö öĀćüĉì÷ćúĆ÷íøøöýćÿêøŤ Ļ ðøĉââćêøĊîĉêĉýćÿêøŤ îï öĀćüĉì÷ćúĆ÷íøøöýćÿêøŤ

=ERL<$TE5

ĻðøąíćîÖøøöÖćøïøĉĀćøïøĉþĆìýĉÙøĉîìøŤÝĈÖĆé öĀćßî

ĻøĂÜðøąíćîÖøøöÖćøÖúčŠöïøĉþĆì,1/ :".")" ĻðøąíćîÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïĒúąÖøøöÖćøĂĉÿøą ïøĉþĆìđÙóĊđĂĘîĂĂēêēöìĊóÝĈÖĆé öĀćßî

ĻðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆìđăúìŤđîĘêđüĉøŤÙÝĈÖĆé öĀćßî

ĻðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆì÷ćîõĆèæŤÝĈÖĆé öĀćßî

ĻøĂÜðøąíćîÖøøöÖćøïøĉĀćøïøĉþìĆ ĀúĆÖìøĆó÷ŤĕĂüĊēÖúïĂúÝĈÖĆé öĀćßî

7U`M;**T;OYg;

ĻðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆìðøąÿĉìíĉĝóĆçîćÝĈÖĆé öĀćßî

ĻðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúóâćĕìÝĈÖĆé ĻðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúóâćĕìÝĈÖĆé ĻðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúóâćĕìÝĈÖĆé ĻðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúýøĊøćßćîÙøÝĈÖĆé öĀćßî

ĻðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆìđðćēúđöéĉÙÝĈÖĆé ĻðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆìđðćēúÿöčìøðøćÖćøÝĈÖĆé ĻðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆìÖćøĒóì÷Ťÿ÷ćöÝĈÖĆé ĻðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆìýĎî÷ŤÖćøĒóì÷Ťĕì÷ÝĈÖĆé öĀćßî

ĻðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆìÿĈîĆÖÖãĀöć÷üĉßĆ÷ìĂÜĒêÜÝĈÖĆé ĻðøąíćîÖøøöÖćøïøĉĀćøïøĉþĆìĒÖøîéŤĒĂÿđàìÝĈÖĆé öĀćßî

ĻøĂÜðøąíćîÖøøöÖćøïøĉĀćøïøĉþĆìđöēìøĒößĉîđîĂøĊęÝĈÖĆé ĻðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆìđÙđïĉúĕì÷ēăúéĉĚÜÝĈÖĆé öĀćßî

_%TES<7U`M;*$EEC$TE_CYgO Ļóý

+U;I;'ESĦ*9Wg_%T=ER-ZC'5R$EEC$TE<EþKS9 Ļ

+U;I;MZ;<EþKS99Wg8YO§

Ļ Āčšî 

'ITCLSC@S;:ERMIT*>[<EþMTE

ĻĕöŠöĊ MCTD_M7Z * ÝĈîüîĀčšîïøĉþĆììĊęëČĂèüĆîìĊęöÖøćÙöøüöÙĎŠÿöøÿĒúąïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüą ëšćöĊ

ךĂöĎúðøąüĆêĉÖøøöÖćøĒúąñĎšïøĉĀćøèüĆîìĊęíĆîüćÙö

13


=ERIS7V$EEC$TE`GR>[<EþMTE

;TD`@9D-T7Eÿ6I*_;7E

$EEC$TE¬$EEC$TE<EþMTE¬ =ER:T;_+TM;T9Wg=1V<S7V$TEª$TE`@9D¬ =ER:T;'5R>[<EþMTEJ[;D$TE`@9D$EZ*_9@¬ $EEC$TE>[CWOU;T+G*;TC OTDZ³¶= IZ4V$TEJX$KT`GR=ERIS7V$TE?$O<EC

Ļ %JSFDUPST"DDSFEJUBUJPO1SPHSBNøčŠîìĊę 5IBJ*OTUJUVUFPG%JSFDUPST"TTPDJBUJPO Ļ üčçĉïĆêøĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćúĆ÷ðŜĂÜÖĆîøćßĂćèćÝĆÖøøčŠîìĊę Ļ 'FMMPX "NFSJDBO$PMMFHFPG.FEJDBM2VBMJUZ Ļ $FSUJųFE "NFSJDBO#PBSEPG2VBMJUZ"TTVSBODF 6UJMJ[BUJPO3FWJFX1IZTJDJBOT Ļ 'FMMPX "NFSJDBO"DBEFNZPG1FEJBUSJDT Ļ $FSUJųFE "NFSJDBO#PBSEPG1FEJBUSJDT Ļ Ēóì÷ýćÿêøŤïĆèæĉêÙèąĒóì÷ýćÿêøŤÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷

=ERL<$TE5

ĻñĎšĂĈîü÷ÖćøéšćîðäĉïĆêĉÖćøìćÜÖćøĒóì÷ŤÖúčŠöõĎöĉõćÙ ēøÜó÷ćïćúïĈøčÜøćþãøŤ ĻñĎšĂĈîü÷ÖćøēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìó Ļ$MJOJDBM"TTJTUBOU1SPGFTTPSPG1BFEJBUSJDT $PMMFHFPG .FEJDJOF 1FOOTZMWBOJB4UBUF6OJWFSTJUZ 1FOOTZMWBOJB 64" Ļ$IBJSNBOPGUIF#PBSE +BNFTPO1IZTJDJBO)PTQJUBM 0SHBOJ[BUJPO /FX$BTUMF 1FOOTZMWBOJB 64" Ļ1SFTJEFOU -BXSFODF*OEFQFOEFOU1IZTJDJBO"TTPDJBUJPO -BXSFODF$PVOUZ 1FOOTZMWBOJB 64" Ļ1IZTJDJBO&YFDVUJWF +BNFTPO)FBMUI4ZTUFN /FX$BTUMF 1FOOTZMWBOJB 64" Ļ5SBJOJOHDPVSTFTJO2"633."NFSJDBO#PBSEPG2VBMJUZ "TTVSBODF6UJMJ[BUJPO3FWJFX1IZTJDJBOT 64"

7U`M;**T;OYg;

ĻðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóÿöč÷ÝĈÖĆé ĻðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆìÖøĊîĕúîŤàĉîđîĂøŤÝĊĚÝĈÖĆé ĻðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóĂčéøÝĈÖĆé ĻðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆìđîßĆęîĒîúđăúìŤĒÙøŤàĉÿđìĘöÿŤÝĈÖĆé ĻðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕïēĂēöđúÖčúúćøŤĒúïïĂøćìĂøĊęÿŤ ðøąđìýĕì÷ ÝĈÖĆé ĻðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆìÖøčÜđìóðøąÖĆîÿč×õćóÝĈÖĆé öĀćßî ĻðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆìÖøčÜđìóóøĊđöĊ÷øŤîć÷ĀîšćðøąÖĆîßĊüĉêÝĈÖĆé ĻÖøøöÖćøïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóđßĊ÷ÜĔĀöŠÝĈÖĆé ĻÖøøöÖćøïøĉþĆìðøąÿĉìíĉĝóĆçîćÝĈÖĆé öĀćßî

ĻÖøøöÖćøïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúóâćĕìÝĈÖĆé ĻÖøøöÖćøïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúóâćĕìÝĈÖĆé ĻÖøøöÖćøïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúóâćĕìÝĈÖĆé ĻÖøøöÖćøïøĉþìĆ ēøÜó÷ćïćúýøĊøćßćîÙøÝĈÖĆé öĀćßî

ĻÖøøöÖćøïøĉþĆìđðćēúđöéĉÙÝĈÖĆé ĻÖøøöÖćøïøĉþĆìđðćēúÿöčìøðøćÖćøÝĈÖĆé ĻÖøøöÖćøïøĉþĆìÖćøĒóì÷Ťÿ÷ćöÝĈÖĆé ĻÖøøöÖćøïøĉþĆìýĎî÷ŤÖćøĒóì÷Ťĕì÷ÝĈÖĆé öĀćßî

ĻÖøøöÖćøïøĉþĆìÖøčÜđìóđăúĉÙĂðđêĂøŤđàĂøŤüĉÿđàÿÝĈÖĆé ĻðøąíćîÖøøöÖćø#%.4*OUFSOBUJPOBM.FEJDBM4FSWJDFT$P -UE ĻðøąíćîÖøøöÖćø431SPQFSUZ*OWFTUNFOU$PNQBOZ-JNJUFE ĻðøąíćîÖøøöÖćø4JFN3FBQ-BOE*OWFTUNFOU$PNQBOZ-JNJUFE ĻÖøøöÖćø"OHLPS1JTJUI$P -UE ĻÖøøöÖćø1IOPN1FOI.FEJDBM4FSWJDFT$P -UE ĻÖøøöÖćø1IOPN1FOI'JSTU1SPQFSUZ$P -UE ĻÖøøöÖćø3BUUBOBL.FEJDBM4FSWJDFT$P -UE ĻÖøøöÖćøïøĉþĆìēàđéĘÖàŤēàŠđăĘúíŤĒÙøŤàĆóóĂøŤìđàĂøŤüĉÿ ðøąđìýĕì÷ ÝĈÖĆé ĻÖøøöÖćøïøĉþĆìàĎóĊđøĊ÷ĕïēĂđìÙēăúéĉĚÜÝĈÖĆé

_%TES<7U`M;*$EEC$TE_CYgO Ļóý

+U;I;'ESĦ*9Wg_%T=ER-ZC'5R$EEC$TE<EþKS9 Ļ

+U;I;MZ;<EþKS99Wg8YO§ Ļ Āčšî 

'ITCLSC@S;:ERMIT*>[<EþMTE ĻĕöŠöĊ

14

MCTD_M7Z * ÝĈîüîĀčšîïøĉþĆììĊęëČĂèüĆîìĊęöÖøćÙöøüöÙĎŠÿöøÿĒúąïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüą ëšćöĊ

ךĂöĎúðøąüĆêĉÖøøöÖćøĒúąñĎšïøĉĀćøèüĆîìĊęíĆîüćÙö


=ERIS7V$EEC$TE`GR>[<EþMTE

;TD`@9D@*KĔJS$6VkIþ9DT$E $EEC$TE OTDZµ­=

IZ4V$TEJX$KT`GR=ERIS7V$TE?$O<EC

Ļ ðøĉââćéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝ ÿć×ćüĉßć)VNBOJUJFT6OJWFSTJUJFTPG#BHVJP Ļ %JSFDUPST"DDSFEJUBUJPO1SPHSBNøčŠîìĊę 5IBJ*OTUJUVUFPG%JSFDUPST"TTPDJBUJPO Ļ ðøĉââćéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝÿć×ćüĉßćïøĉĀćøíčøÖĉÝöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÙøĉÿđêĊ÷î Ļ üčçĉïĆêøĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćúĆ÷ðŜĂÜÖĆîøćßĂćèćÝĆÖø Ļ %5.)ÙèąđüßýćÿêøŤđ×êøšĂîöĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀĉéú Ļ 1PTUHSBEVBUFTUVEZ 6OJWFSTJUZPG1FOOTZMWBOJB 1IJMBEFMQIJB 64" Ļ Ēóì÷ýćÿêøŤïĆèæĉêÙèąĒóì÷ýćÿêøŤýĉøĉøćßó÷ćïćúöĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀĉéú

=ERL<$TE5

ĻÖøøöÖćøñĎšĂĈîü÷ÖćøĔĀâŠïøĉþĆìÖøčÜđìóéčÿĉêđüßÖćøÝĈÖĆé öĀćßî

ĻñĎšĂĈîü÷ÖćøÖĂÜÿëćîó÷ćïćúÙčøčÿõć ĻÙèąÖøøöÖćøìĊðę øċÖþćñĎüš ćŠ øćßÖćøÖøčÜđìóöĀćîÙøéšćîÖćøĒóì÷ŤĒúąÿĆÜÙö Ļîć÷ÖÿöćÙöēøÜó÷ćïćúđĂÖßî ĻÖøøöÖćøĒóì÷ÿöćÙö

7U`M;**T;OYg;

ĻøĂÜðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆìÿöĉêĉđüßÝĈÖĆé öĀćßî

_%TES<7U`M;*$EEC$TE_CYgO Ļóý

+U;I;'ESĦ*9Wg_%T=ER-ZC'5R$EEC$TE<EþKS9 Ļ

+U;I;MZ;<EþKS99Wg8YO§ Ļ Āčšî 

'ITCLSC@S;:ERMIT*>[<EþMTE ĻĕöŠöĊ

;TD=ER6VK29W)$ZG

$EEC$TE¬$EEC$TE<EþMTE¬$EEC$TE>[CWOU;T+G*;TC¬ 9Wg=EĀ$KT'5R>[<EþMTE OTDZ²²= IZ4V$TEJX$KT`GR=ERIS7V$TE?$O<EC

Ļ %JSFDUPST$FDSFEJUBUJPO1SPHSBNøčŠîìĊę 5IBJ*OTUJUVUFPG%JSFDUPST"TTPDJBUJPO Ļ îĉêĉýćÿêøŤïĆèæĉêÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷ Ļ đîêĉïĆèæĉêĕì÷ Ļ ýĉúðýćÿêøŤïĆèæĉê øĆåýćÿêøŤ öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćöÙĈĒĀÜ

7U`M;**T;OYg;

ĻÖøøöÖćøïøĉþĆìÿöĉêĉđüßÝĈÖĆé öĀćßî

ĻÖøøöÖćøïøĉþĆìðøąÿĉìíĉĝóĆçîćÝĈÖĆé öĀćßî

ĻÖøøöÖćøïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúóâćĕìÝĈÖĆé ĻÖøøöÖćøïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúóâćĕìÝĈÖĆé ĻÖøøöÖćøïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúóâćĕìÝĈÖĆé ĻÖøøöÖćøïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúýøĊøćßćîÙøÝĈÖĆé öĀćßî

ĻÖøøöÖćøïøĉþĆìđðćēúđöéĉÙÝĈÖĆé ĻÖøøöÖćøïøĉþĆìđðćēúÿöčìøðøćÖćøÝĈÖĆé ĻÖøøöÖćøïøĉþĆìÖćøĒóì÷Ťÿ÷ćöÝĈÖĆé ĻÖøøöÖćøïøĉþĆìýĎî÷ŤÖćøĒóì÷Ťĕì÷ÝĈÖĆé öĀćßî

ĻÖøøöÖćøïøĉþĆìíîïčøĊđöéĉđÙĉúđàĘîđêĂøŤÝĈÖĆé öĀćßî

ĻÖøøöÖćøïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóđßĊ÷ÜĔĀöŠÝĈÖĆé ĻÖøøöÖćøïøĉþĆìđîßĆęîĒîúđăúìŤĒÙøŤàĉÿđìĘöÿŤÝĈÖĆé ĻÖøøöÖćøïøĉþĆìøĂ÷ĆúïćÜÖĂÖđăúíŤĒÙøŤÝĈÖĆé ĻÖøøöÖćøïøĉþĆìđĂđĂĘîïĊúćïĂøćêĂøĊę ĂĈîü÷đõÿĆß ÝĈÖĆé ĻÖøøöÖćøïøĉþĆìïĊéĊđĂĘöđĂÿđìøîîĉęÜÝĈÖĆé ĻÖøøöÖćøïøĉþĆìïĊéĊđĂĘöđĂÿĒĂÙđÙćìŤêĉĚÜÝĈÖĆé ĻÖøøöÖćøïøĉþĆìÖøčÜđìóđăúĉÙĂðđêĂøŤđàĂøŤüĉÿđàÿÝĈÖĆé ĻÖøøöÖćøïøĉþĆìÖøčÜđìóðøąÖĆîÿč×õćóÝĈÖĆé öĀćßî ĻÖøøöÖćøïøĉþĆìÖøčÜđìóóøĊđöĊ÷øŤîć÷ĀîšćðøąÖĆîßĊüĉêÝĈÖĆé ĻÖøøöÖćøïøĉþĆìēàđéĘÖàŤēàŠđăĘúìŤĒÙøŤàĆóóĂøŤìđàĂøŤüĉÿ ðøąđìýĕì÷ ÝĈÖĆé ĻÖøøöÖćøïøĉþĆìēàđéĘÖàŤēàŠàĆóóĂøŤìđàĂøŤüĉÿ ðøąđìýĕì÷ ÝĈÖĆé ĻÖøøöÖćøøĂÜñĎšĂĈîü÷ÖćøĔĀâŠĂćüčēÿòść÷ïøĉĀćø ïøĉþĆìÖćøïĉîÖøčÜđìóÝĈÖĆé öĀćßî íčøÖĉÝÿć÷ÖćøïĉîĒúąÿîćöïĉî

ĻÖøøöÖćøïøĉþĆìïćÜÖĂÖĒĂøŤđü÷ŤēăúéĉĚÜÝĈÖĆé ĻÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷ðŗēêøđúĊ÷öđàĂøŤüĉÿÝĈÖĆé ĻÖøøöÖćøïøĉþĆìÙøĆüÖćøïĉîÖøčÜđìóÝĈÖĆé ĻÖøøöÖćøïøĉþĆìïøĉÖćøõćÙóČĚîÖćøïĉîÖøčÜđìóđüĉúéŤĕüéŤĕôúìŤđàĂøŤüĉÿÝĈÖĆé ĻÖøøöÖćøïøĉþĆìéĆïïúĉüđĂôđĂÿóĊÝĊÙćøŤēÖšÝĈÖĆé

_%TES<7U`M;*$EEC$TE_CYgO Ļ óý

+U;I;'ESĦ*9Wg_%T=ER-ZC'5R$EEC$TE<EþKS9 Ļ 

+U;I;MZ;<EþKS99Wg8YO§

Ļ  Āčšî 

'ITCLSC@S;:ERMIT*>[<EþMTE Ļ ĕöŠöĊ

MCTD_M7Z * ÝĈîüîĀčšîïøĉþĆììĊęëČĂèüĆîìĊęöÖøćÙöøüöÙĎŠÿöøÿĒúąïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüą ëšćöĊ

ךĂöĎúðøąüĆêĉÖøøöÖćøĒúąñĎšïøĉĀćøèüĆîìĊęíĆîüćÙö

15


=ERIS7V$EEC$TE`GR>[<EþMTE

;TD`@9D+þaE+;LZ-Ta7

JTL7ET+TED_$WDE7V'Z5 ;TD`@9DLS;7JVEþJEC5W

$EEC$TE OTDZ´µ=

IZ4V$TEJX$KT`GR=ERIS7V$TE?$O<EC

ĻðøĉââćéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝÿć×ćüĉßćđìÙēîēú÷ĊßĊüÖćøĒóì÷Ť öĀćüĉì÷ćúĆ÷ÙøĉÿđêĊ÷î Ļ %JSFDUPST"DDSFEJUBUJPO1SPHSBNøčŠîìĊę 5IBJ*OTUJUVUFPG%JSFDUPST"TTPDJBUJPO Ļ %JQMPNBUFPG"NFSJDBO#PBSEPG3BEJPMPHZ %PXOTUBUF6OJWFSTJUZPG/FX:PSL Ļ (SBEVBUFE$PVSTF3BEJPCJPMPHZ BU.%"OEFSTPO)PTQJUBM )PVTUPO 5FYBT Ļ Ēóì÷ýćÿêøŤïĆèæĉêÙèąĒóì÷ýćÿêøŤýĉøĉøćßó÷ćïćú öĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀĉéú

=ERL<$TE5

ĻñĎšĂĈîü÷ÖćøēøÜđøĊ÷îóîĆÖÜćîüĉì÷ćýćÿêøŤ øĆÜÿĊđìÙîĉÙ

ĻĂćÝćø÷ŤõćÙüĉßćøĆÜÿĊüĉì÷ćÙèąĒóì÷ýćÿêøŤēøÜó÷ćïćúøćöćíĉïéĊ ĻìĊęðøċÖþćéšćîøĆÜÿĊüĉì÷ćÿëćîó÷ćïćúÙčøčÿõć

=ER:T;'5R$EEC$TE7EI+LO<¬$EEC$TEOVLER OTDZ´¶= IZ4V$TEJX$KT`GR=ERIS7V$TE?$O<EC

Ļ %JSFDUPST"DDSFEJUBUJPO1SPHSBNøčŠîìĊę 5IBJ*OTUJUVUFPG%JSFDUPST"TTPDJBUJPO Ļ 1I% 5SPQJDBM.FEJDJOF -JWFSQPPM6OJWFSTJUZ Ļ Ēóì÷ýćÿêøŤïĆèæĉêÙèąĒóì÷ýćÿêøŤýĉøĉøćßó÷ćïćú öĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀĉéú

=ERL<$TE5

ĻøĂÜĂíĉÖćøïéĊòść÷ïøĉĀćøöĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀĉéú ĻÙèïéĊÙèąđüßýćÿêøŤđ×êøšĂîöĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀĉéú Ļ.FNCFS &YQFSU$PNNJUUFFPO'PPE#PSOF1BSBTJUJD %JTFBTFT 8)0

7U`M;**T;OYg;

ĻøĂÜðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆìÿĀĒóì÷ŤđõÿĆßÝĈÖĆé

7U`M;**T;OYg;

_%TES<7U`M;*$EEC$TE_CYgO

ĻÖøøöÖćøïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóóĆì÷ćÝĈÖĆé

Ļóý

_%TES<7U`M;*$EEC$TE_CYgO

+U;I;'ESĦ*9Wg_%T=ER-ZC'5R$EEC$TE<EþKS9

Ļóý

Ļ

+U;I;'ESĦ*9Wg_%T=ER-ZC'5R$EEC$TE<EþKS9

+U;I;MZ;<EþKS99Wg8YO§

Ļ

Ļ Āčšî 

+U;I;MZ;<EþKS99Wg8YO§

'ITCLSC@S;:ERMIT*>[<EþMTE

Ļ Āčšî 

ĻĕöŠöĊ

'ITCLSC@S;:ERMIT*>[<EþMTE ĻĕöŠöĊ

16

MCTD_M7Z * ÝĈîüîĀčšîïøĉþĆììĊęëČĂèüĆîìĊęöÖøćÙöøüöÙĎŠÿöøÿĒúąïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüą ëšćöĊ

ךĂöĎúðøąüĆêĉÖøøöÖćøĒúąñĎšïøĉĀćøèüĆîìĊęíĆîüćÙö


=ERIS7V$EEC$TE`GR>[<EþMTE

6E«LC-SDLS++@*KĔ

;TDJEÿB@LTELTL

IZ4V$TEJX$KT`GR=ERIS7V$TE?$O<EC

IZ4V$TEJX$KT`GR=ERIS7V$TE?$O<EC

$EEC$TE7EI+LO<¬$EEC$TEOVLER OTDZ²¯= Ļ ðøĉââćđĂÖđýøþåýćÿêøŤóý0)*045"5&6/*7&34*5: ĕéšøĆïìčîøĆåïćúýċÖþćêŠĂøąéĆïðøĉââćēìđĂÖ

Ļ ðøĉââćēìđýøþåýćÿêøŤóý0)*045"5&6/*7&34*5: Ļ ðøĉââćêøĊđýøþåýćÿêøŤ đÖĊ÷øêĉîĉ÷ö óý ÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷ Ļ %JSFDUPST"DDSFEJUBUJPO1SPHSBNøčŠîìĊę 5IBJ*OTUJUVUFPG%JSFDUPST"TTPDJBUJPO

=ERL<$TE5

ĻñĎšĂĈîü÷ÖćøÿĈîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷øĆåüĉÿćĀÖĉÝ ÿĈîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷øĆåüĉÿćĀÖĉÝÖøąìøüÜÖćøÙúĆÜ ĻĂíĉïéĊÖøöýčúÖćÖøÖøöýčúÖćÖøÖøąìøüÜÖćøÙúĆÜ ĻñĎšĂĈîü÷ÖćøÿĈîĆÖÜćîđýøþåÖĉÝÖćøÙúĆÜ ÿĈîĆÖÜćîđýøþåÖĉÝÖćøÙúĆÜÖøąìøüÜÖćøÙúĆÜ ĻìĊęðøċÖþćéšćîđýøþåÖĉÝÖćøÙúĆÜ ÿĈîĆÖÜćîđýøþåÖĉÝÖćøÙúĆÜÖøąìøüÜÖćøÙúĆÜ ĻøĂÜñĎšĂĈîü÷ÖćøÿĈîĆÖÜćîđýøþåÖĉÝÖćøÙúĆÜ ÿĈîĆÖÜćîđýøþåÖĉÝÖćøÙúĆÜÖøąìøüÜÖćøÙúĆÜ ĻñĎšĂĈîü÷ÖćøÿĈîĆÖîē÷ïć÷ÖćøÙúĆÜ ÿĈîĆÖÜćîđýøþåÖĉÝÖćøÙúĆÜÖøąìøüÜÖćøÙúĆÜ ĻñĎšĂĈîü÷ÖćøÖúčŠöÜćîïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷ÜéšćîÖćøÙúĆÜ ÿĈîĆÖÜćîđýøþåÖĉÝÖćøÙúĆÜÖøąìøüÜÖćøÙúĆÜ ĻñĎšĂĈîü÷ÖćøÖĂÜîē÷ïć÷ĒúąüćÜĒñîÜćîÖćøÙúĆÜ ÿĈîĆÖÜćîđýøþåÖĉÝÖćøÙúĆÜÖøąìøüÜÖćøÙúĆÜ ĻñĎšĂĈîü÷ÖćøÖĂÜîē÷ïć÷ÖćøĂĂöĒúąÖćøúÜìčî ÿĈîĆÖÜćîđýøþåÖĉÝÖćøÙúĆÜÖøąìøüÜÖćøÙúĆÜ ĻñĎšĂĈîü÷ÖćøÖĂÜîē÷ïć÷ĒúąüćÜĒñîôŚŪîôĎđýøþåÖĉÝ ÿĈîĆÖÜćîđýøþåÖĉÝÖćøÙúĆÜÖøąìøüÜÖćøÙúĆÜ

7U`M;**T;OYg;

ĻñĎšĂĈîü÷ÖćøÿĈîĆÖÜćîđýøþåÖĉÝÖćøÙúĆÜ ÿĈîĆÖÜćîđýøþåÖĉÝÖćøÙúĆÜÖøąìøüÜÖćøÙúĆÜ ĻÖøøöÖćøïøĉþĆìüĉì÷čÖćøïĉîĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ÝĈÖĆé ĻÖøøöÖćøïøĉþĆìðêìÝĈÖĆé öĀćßî ĻÙèąÖøøöÖćøÖćøĕôôŜćîÙøĀúüÜ

_%TES<7U`M;*$EEC$TE_CYgO

$EEC$TE7EI+LO<¬$EEC$TEOVLER OTDZ²´= Ļ ðøąÖćýîĊ÷ïĆêø"VEJU$PNNJUUFF1SPHSBN"$1 øčŠîìĊę Ļ ðøąÖćýîĊ÷ïĆêøĀúĆÖÿĎêøÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷ øčŠîìĊę Ļ üčçĉïĆêøÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷ Ļ ðøĉââćēìïøĉĀćøíčøÖĉÝ ÖćøđÜĉî 6OJWFSTJUZPG4PVUIFSO$BMJGPSOJB 64"

=ERL<$TE5

ĻÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøĒúąðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęïøĉĀćø ïøĉþĆìĀúĆÖìøĆó÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîÖøčÜĕì÷ÝĈÖĆé öĀćßî

ĻÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøïøĉþĆìđÜĉîìčîõĆìøíîÖĉÝÝĈÖĆé öĀćßî

ĻðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęïøĉĀćøïøĉþĆìïøĉĀćøĒúąóĆçîć đóČęĂÖćøĂîčøĆÖþŤÿĉęÜĒüéúšĂöÝĈÖĆé öĀćßî

7U`M;**T;OYg;

ĻðøąíćîÖøøöÖćøêøüÝÿĂïïøĉþĆìÖćøïĉîÖøčÜđìóÝĈÖĆé öĀćßî ĻÖøøöÖćøĒúąÖøøöÖćøêøüÝÿĂï ïøĉþĆìēøĒ÷úàĊøćöĉÙĂčêÿćĀÖøøöÝĈÖĆé öĀćßî ĻÖøøöÖćøĒúąÖøøöÖćøêøüÝÿĂï ïøĉþĆìĒĂĘéüćîàŤĂĉîôĂøŤđößĆęîđìÙēîēú÷ĊÝĈÖĆé öĀćßî

ĻÖøøöÖćøĒúąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïïøĉþĆìđÖĊ÷øêĉíîć×îÿŠÜÝĈÖĆé öĀćßî ĻÖøøöÖćøĒúąðøąíćîÖøøöÖćøêøüÝÿĂïïøĉþĆìÿčíćÖĆâÝîŤÝĈÖĆé öĀćßî 

_%TES<7U`M;*$EEC$TE_CYgO Ļóý

+U;I;'ESĦ*9Wg_%T=ER-ZC'5R$EEC$TE<EþKS9 Ļ

+U;I;MZ;<EþKS99Wg8YO§ ĻĕöŠöĊ

'ITCLSC@S;:ERMIT*>[<EþMTE ĻĕöŠöĊ

Ļóý

+U;I;'ESĦ*9Wg_%T=ER-ZC'5R$EEC$TE<EþKS9 Ļ

+U;I;MZ;<EþKS99Wg8YO§ ĻĕöŠöĊ

'ITCLSC@S;:ERMIT*>[<EþMTE ĻĕöŠöĊ

MCTD_M7Z * ÝĈîüîĀčšîïøĉþĆììĊęëČĂèüĆîìĊęöÖøćÙöøüöÙĎŠÿöøÿĒúąïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüą ëšćöĊ

ךĂöĎúðøąüĆêĉÖøøöÖćøĒúąñĎšïøĉĀćøèüĆîìĊęíĆîüćÙö

17


=ERIS7V$EEC$TE`GR>[<EþMTE

;TD-IGV7_JEK2_C:W$ZG

;TD:*-SD+þEOG*$E5

IZ4V$TEJX$KT`GR=ERIS7V$TE?$O<EC

IZ4V$TEJX$KT`GR=ERIS7V$TE?$O<EC

$EEC$TEOVLER OTDZ³³=

$EEC$TE<EþMTE OTDZ²±=

Ļ øĆåýćÿêøŤöĀćïĆèæĉê ïøĉĀćøøĆåÖĉÝ öĀćüĉì÷ćúĆ÷íøøöýćÿêøŤ Ļ ðøĉââćïĆêøüĉì÷ćúĆ÷ðŜĂÜÖĆîøćßĂćèćÝĆÖøøčŠî Ļ đîêĉïĆèæĉêĕì÷ÿĈîĆÖĂïøöÖãĀöć÷ĒĀŠÜđîêĉïĆèæĉê÷ÿõć Ļ ðøĉââćêøĊîĉêĉýćÿêøŤïĆèæĉê đÖĊ÷øêĉîĉ÷öéĊ öĀćüĉì÷ćúĆ÷íøøöýćÿêøŤ Ļ %JSFDUPST"DDSFEJUBUJPO1SPHSBNøčŠîìĊę 5IBJ*OTUJUVUFPG%JSFDUPST"TTPDJBUJPO Ļ %JSFDUPS$FSUJųDBUJPO1SPHSBN %$1 øčŠîìĊę 5IBJ*OTUJUVUFPG%JSFDUPST"TTPDJBUJPO

=ERL<$TE5

ĻĂíĉïéĊÖøöýčúÖćÖø ĻøĂÜðúĆéÖøąìøüÜÖćøÙúĆÜ ĻñĎšêøüÝøćßÖćøÖøąìøüÜÖćøÙúĆÜ ĻøĂÜĂíĉïéĊÖøöÿøøóÿćöĉê ĻðøąíćîÖøøöÖćøïøøþĆìðøąÖĆîÿĉîđßČęĂĂčêÿćĀÖøøö ×îćé÷ŠĂö ï÷ÿ

ĻøĂÜðøąíćîÖøøöÖćøÖćøĕôôŜćîÙøĀúüÜ ĻøĂÜðøąíćîïøĉþĆììŠćĂćÖćý÷ćîĕì÷ÝĈÖĆé öĀćßî

ĻøĂÜðøąíćîïøĉþĆììĊēĂìĊÝĈÖĆé öĀćßî

ĻÖøøöÖćøÙèąÖøøöÖćøÖùþãĊÖćÿĈîĆÖÜćîÖùþãĊÖć ĻÖøøöÖćøÙèąÖøøöÖćøđîêĉïĆèæĉêÿõć

7U`M;**T;OYg;

Ļ %JSFDUPST"DDSFEJUBUJPO1SPHSBNøčŠîìĊę 5IBJ*OTUJUVUFPG%JSFDUPST"TTPDJBUJPO Ļ ðøĉââćêøĊÙèąïøĉĀćøíčøÖĉÝÿć×ćÖćøêúćéöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÖøčÜđìó

7U`M;**T;OYg;

ĻÖøøöÖćøïøĉþĆìĒÿîÿĉøĉÝĈÖĆé öĀćßî

ĻøĂÜÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøïøĉþĆìüĉøĉ÷ąðøąÖĆîõĆ÷ÝĈÖĆéa öĀćßî

ĻðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆìđĂÿüĊìĊóøĘĂóđóĂøŤêĊĚÝĈÖĆé ĻÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøïøĉþĆìíîïčøĊöĂđêĂøŤđàúÿŤÝĈÖĆé ĻðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęïøĉĀćøïøĉþĆìüĊĒĂîéŤÝĊúĂÝĉÙÝĈÖĆé ĻðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆìüĊđĂĘöđĂÿÙćøŤđàúúŤÝĈÖĆé ĻðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆìüĉøĉ÷ąîÙøĉîìøŤÝĈÖĆé ĻðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆìüĉøĉ÷ąĂĂēêšđàúÿŤÝĈÖĆé ĻðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆìüĊđĂÿìĊĂĂēêšđàúÿŤÝĈÖĆé ĻðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆìüĊđĂÿĂćøŤĂĂēêšđàúÿŤÝĈÖĆé ĻðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆìüĊđĂÿđÙĂĂēêšēöïĉúÝĈÖĆé ĻðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆìüĉøĉ÷ąöćÿéšć ÝĈÖĆé ĻðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆìüĊÖøčŢðöĉêàĎĂĂēêšđàúúŤÝĈÖĆé

_%TES<7U`M;*$EEC$TE_CYgO Ļóý

+U;I;'ESĦ*9Wg_%T=ER-ZC'5R$EEC$TE<EþKS9 Ļ

ĻðøąíćîÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìđĀöøćßóĆçîćìĊęéĉîÝĈÖĆé öĀćßî

ĻðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęïøĉĀćøïøĉþĆìýøĊøćßćăćøŤđïĂøŤÝĈÖĆé öĀćßî

+U;I;MZ;<EþKS99Wg8YO§

_%TES<7U`M;*$EEC$TE_CYgO

'ITCLSC@S;:ERMIT*>[<EþMTE

Ļóý

Ļ Āčšî 

ĻĕöŠöĊ

+U;I;'ESĦ*9Wg_%T=ER-ZC'5R$EEC$TE<EþKS9 Ļ

+U;I;MZ;<EþKS99Wg8YO§ Ļ Āčšî 

'ITCLSC@S;:ERMIT*>[<EþMTE ĻĕöŠöĊ

18

MCTD_M7Z * ÝĈîüîĀčšîïøĉþĆììĊęëČĂèüĆîìĊęöÖøćÙöøüöÙĎŠÿöøÿĒúąïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüą ëšćöĊ

ךĂöĎúðøąüĆêĉÖøøöÖćøĒúąñĎšïøĉĀćøèüĆîìĊęíĆîüćÙö


=ERIS7V$EEC$TE`GR>[<EþMTE

;T*@EJVEþCa;MT‰

;TDLC<S7VOZ9SDLT*

IZ4V$TEJX$KT`GR=ERIS7V$TE?$O<EC

IZ4V$TEJX$KT`GR=ERIS7V$TE?$O<EC

$EEC$TEOVLER OTDZ³²=

Ļ ðøĉââćêøĊĂĆÖþøýćÿêøŤïĆèæĉêÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷ Ļ ðøąÖćýîĊ÷ïĆêøÝćÖÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷ *0%

%JSFDUPST$FSUJųDBUJPO1SPHSBN %$1

'JOBODJBM4UBUFNFOUTGPS%JSFDUPST '4%

"VEJU$PNNJUUFF1SPHSBN "$1

Ļ ĀúĆÖÿĎêøîĆÖïøĉĀćø×ĂÜøĆåüĉÿćĀÖĉÝ 4"1 ÿëćïĆîýýĉîìøŤ ,FMMPHH 64"

Ļ ĀúĆÖÿĎêøÖćøÖĈÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøĄÿëćïĆîóøąðÖđÖúšć Ļ ĀúĆÖÿĎêøîĆÖïøĉĀćøøąéĆïÿĎÜĀúĆÖÿĎêøìĊę îïÿ øčŠîìĊę ÿĈîĆÖÜćîÖó Ļ ĀúĆÖÿĎêøîĆÖïøĉĀćøÜćîðøąßćÿĆöóĆîíŤøčŠîìĊęÖøöðøąßćÿĆöóĆîíŤ Ļ ĀúĆÖÿĎêøóĆçîćÿĆöóĆîíŤøąéĆïñĎšïøĉĀćøøčŠîìĊę ÖøöÖĉÝÖćøóúđøČĂîìĀćøïÖ

=ERL<$TE5

Ļ ðøąíćîÖøøöÖćøÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÖćøìŠĂÜđìĊę÷ü õĎöĉõćÙđĂđßĊ÷ĒðàĉôŗÖ 1"5"

Ļ ñĎšüŠćÖćøÖćøìŠĂÜđìĊę÷üĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ Ļ ðøąíćîÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÖćøðøąßčöîćîćßćêĉ ĕì÷

Ļ ìĊęðøċÖþćÙèąÖøøöÖćøÿĈîĆÖÜćîÿŠÜđÿøĉöÖćøÝĆéðøąßčö ĒúąîĉìøøýÖćø ĂÜÙŤÖøöĀćßî

7U`M;**T;OYg;

Ļ ìĊęðøċÖþćÙèąÖøøöÖćøÖćøìŠĂÜđìĊę÷üĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ ììì

Ļ ÖøøöÖćøÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷ÖćøìŠĂÜđìĊę÷üĒĀŠÜßćêĉ Ļ ÖøøöÖćøÙèąÖøøöÖćøÖćøïĉîóúđøČĂî Ļ ÖøøöÖćøĂÜÙŤÖćøÿüîÿĆêüŤĔîóøąïøöøćßĎðëĆöëŤ Ļ ÖøøöÖćøĂÜÙŤÖćøÿüîóùÖþýćÿêøŤ Ļ ÖøøöÖćøïøĉþĆìĂÿöìÝĈÖĆé öĀćßî

Ļ øĂÜðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆìđĂĘîàĊàĊĒöîđîÝđöîìŤĒĂîéŤ éĊđüúúĂðđöîìŤÝĈÖĆé Ļ ÖøøöÖćøïøĉþĆìĒÖøîéŤĒĂÿđÿìēăđìúÿŤĒĂîéŤ óøĂóđóĂøŤêĊĚÝĈÖĆé öĀćßî

_%TES<7U`M;*$EEC$TE_CYgO Ļóý

+U;I;'ESĦ*9Wg_%T=ER-ZC'5R$EEC$TE<EþKS9

$EEC$TEOVLER OTDZ´´=

Ļ ĀúĆÖÿĎêø3PMFPG$IBJSNBO1SPHSBNøčŠîìĊę ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷ Ļ ĀúĆÖÿĎêø"VEJU$PNNJUUFF1SPHSBNøčŠîìĊę ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷ Ļ ĀúĆÖÿĎêø%JSFDUPS"DDSFEJUBUJPO1SPHSBN ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷ *0%

Ļ ĀúĆÖÿĎêøõćÙøĆåøŠüöđĂÖßî üðøĂøčŠî üĉì÷ćúĆ÷ðŜĂÜÖĆîøćßĂćèćÝĆÖø Ļ ïøĉĀćøíčøÖĉÝöĀćïĆèæĉêÿëćïĆîïĆèæĉêóĆçîïøĉĀćøýćÿêøŤ /*%"

Ļ îĉêĉýćÿêøŤïĆèæĉêöĀćüĉì÷ćúĆ÷íøøöýćÿêøŤ

=ERL<$TE5

ךćøćßÖćøÖćøđöČĂÜ Ļ øĆåöîêøĊߊü÷üŠćÖćøÖøąìøüÜöĀćéĕì÷ Ļ øĆåöîêøĊߊü÷üŠćÖćøÖøąìøüÜÙöîćÙö Ļ ìĊęðøċÖþćøĆåöîêøĊüŠćÖćøÖøąìøüÜđìÙēîēú÷ĊÿćøÿîđìýĒúąÖćøÿČęĂÿćø ךćøćßÖćøðøąÝĈ Ļ øĂÜðúĆéÖøąìøüÜÙöîćÙö Ļ ĂíĉïéĊÖøöĕðøþèĊ÷Ťēìøđú× Ļ ĂíĉïéĊÖøöĂčêčîĉ÷öüĉì÷ć

7U`M;**T;OYg;

ĻðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆìÿćöćøëđìúÙĂöÝĈÖĆé öĀćßî

ĻðøąíćîÖøøöÖćøêøüÝÿĂïïøĉþĆìíîïčøĊđöéĉđÙĉúđàĘîđêĂøŤÝĈÖĆé öĀćßî 

_%TES<7U`M;*$EEC$TE_CYgO Ļóý

+U;I;'ESĦ*9Wg_%T=ER-ZC'5R$EEC$TE<EþKS9 Ļ

+U;I;MZ;<EþKS99Wg8YO§ Ļ Āčšî 

'ITCLSC@S;:ERMIT*>[<EþMTE ĻĕöŠöĊ

đîČęĂÜÝćÖĕéšøĆïĒêŠÜêĆĚÜêćööêĉìĊęðøąßčöÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆì ÙøĆĚÜìĊęĒìîÖøøöÖćøđéĉöìĊęúćĂĂÖ

Ļ

+U;I;MZ;<EþKS99Wg8YO§ ĻĕöŠöĊ

'ITCLSC@S;:ERMIT*>[<EþMTE ĻĕöŠöĊ

MCTD_M7Z * ÝĈîüîĀčšîïøĉþĆììĊęëČĂèüĆîìĊęöÖøćÙöøüöÙĎŠÿöøÿĒúąïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüą ëšćöĊ

ךĂöĎúðøąüĆêĉÖøøöÖćøĒúąñĎšïøĉĀćøèüĆîìĊęíĆîüćÙö ĕéšøĆïĒêŠÜêĆĚÜêćööêĉìĊęðøąßčöĔĀâŠÿćöĆâðøąÝĈðŘđöČęĂüĆîìĊęđöþć÷îĔĀšéĈøÜêĈĒĀîŠÜÖøøöÖćø ĒúąđךćøŠüöðøąßčöÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìêĆĚÜĒêŠÖćøðøąßčöÙøĆĚÜìĊęđðŨîêšîĕð

19


=ERIS7V$EEC$TE`GR>[<EþMTE

;T*;FCG;ODOgU

=ER:T;_+TM;T9Wg<EþMTE6T;$TE_*þ; OTDZ²³= IZ4V$TEJX$KT`GR=ERIS7V$TE?$O<EC

Ļ ðøĉââćēìéšćîïøĉĀćøíčøÖĉÝ ÿć×ćÖćøđÜĉîÖćøíîćÙćø öĀćüĉì÷ćúĆ÷îĂøŤìđìĘÖàĆÿÿđêìðøąđìýÿĀøĆåĂđöøĉÖć Ļ ðøĉââćêøĊđýøþåýćÿêøŤïĆèæĉê đÖĊ÷øêĉîĉ÷ö ÖćøđÜĉîĒúąÖćøÙúĆÜ ÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷ Ļ ðøąÖćýîĊ÷ïĆêøĀúĆÖÿĎêøñĎšïøĉĀćøøąéĆïÿĎÜøčŠîìĊę ÿëćïĆîüĉì÷ćÖćøêúćéìčî üêì êúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ Ļ 5-$"-FBEFSTIJQ%FWFMPQNFOU1SPHSBN Ķ&OIBODJOH$PNQFUJUJWFOFTTķÝĆéēé÷ÿöćÙöïøĉþìĆ ÝéìąđïĊ÷îĕì÷ øŠüöÖĆïÿëćïĆî*.% Ļ ĀúĆÖÿĎêøÖćøđöČĂÜÖćøðÖÙøĂÜĔîøąïĂïðøąßćíĉðĕê÷ ÿĈĀøĆïîĆÖïøĉĀćøøąéĆïÿĎÜøčŠîìĊęÿëćïĆîóøąðÖđÖúšć ððø Ļ 4VDDFTTGVM'PSNVMBUJPO&YFDVUJPOPG4USBUFHZ $MBTTÝĆéēé÷5IBJ*OTUJUVUFPG%JSFDUPST"TTPDJBUJPO Ļ %JSFDUPST$FSUJųDBUJPO1SPHSBNøčŠîìĊę ÝĆéēé÷5IBJ*OTUJUVUFPG%JSFDUPST"TTPDJBUJPO Ļ 'JOBODJBM&YFDVUJWF%FWFMPQNFOU1SPHSBNøčŠîìĊęÝĆéēé÷ 5IF5IBJ*OTUJUVUFPG#BOLJOHBOE'JOBODFGPS&YFDVUJWFT GSPN'JOBODJBM*OTUJUVUJPOT Ļ "QQMJFE*OUFSOBUJPOBM.BOBHFNFOU1SPHSBN 4XFEFO ÝĆéēé÷øĆåïćúÿüĊđéî =ERL<$TE5 ĻñĎšĂĈîü÷ÖćøĂćüčēÿòść÷üćèĉßíîÖĉÝíîćÙćøìĀćøĕì÷ÝĈÖĆé öĀćßî

ĻñĎšĂĈîü÷ÖćøĂćüčēÿòść÷ÖćøđÜĉî ïøøþĆìđÜĉîìčîĂčêÿćĀÖøøöĒĀŠÜðøąđìýĕì÷

7U`M;**T;OYg; Ļ ÖøøöÖćøÿöćÙöïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îĕì÷ Ļ ÖøøöÖćøïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóóĆì÷ćÝĈÖĆé Ļ ÖøøöÖćøïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóõĎđÖĘêÝĈÖĆé Ļ ÖøøöÖćøïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóĂčéøÝĈÖĆé Ļ ÖøøöÖćøïøĉþĆìÿöĉêĉđüßÝĈÖĆé öĀćßî

Ļ ÖøøöÖćøïøĉþĆìðøąÿĉìíĉĝóĆçîćÝĈÖĆé öĀćßî

Ļ ÖøøöÖćøïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúóâćĕìÝĈÖĆé Ļ ÖøøöÖćøïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúóâćĕìÝĈÖĆé Ļ ÖøøöÖćøïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúóâćĕìÝĈÖĆé Ļ ÖøøöÖćøïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúýøĊøćßćîÙøÝĈÖĆé öĀćßî

Ļ ÖøøöÖćøïøĉþĆìđðćēúđöéĉÙÝĈÖĆé Ļ ÖøøöÖćøïøĉþĆìđðćēúÿöčìøðøćÖćøÝĈÖĆé Ļ ÖøøöÖćøïøĉþĆìÖćøĒóì÷Ťÿ÷ćöÝĈÖĆé Ļ ÖøøöÖćøïøĉþĆìýĎî÷ŤÖćøĒóì÷Ťĕì÷ÝĈÖĆé öĀćßî

Ļ ÖøøöÖćøïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóđßĊ÷ÜĔĀöŠÝĈÖĆé Ļ ÖøøöÖćøïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóđ×ćĔĀâŠÝĈÖĆé Ļ ÖøøöÖćøïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìó×ĂîĒÖŠîÝĈÖĆé Ļ ÖøøöÖćøïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóÿčøćþãøŤÝĈÖĆé Ļ ÖøøöÖćø"OHLPS1JTJUI$P -UE Ļ ÖøøöÖćø1IOPN1FOI.FEJDBM4FSWJDFT$P -UE Ļ ðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆìïĊéĊđĂĘöđĂÿĒĂÙđÙćìŤêĉĚÜÝĈÖĆé Ļ ÖøøöÖćøïøĉþĆìđîßĆęîĒîúđăúìŤĒÙøŤàĉÿđìĘöÿŤÝĈÖĆé Ļ ÖøøöÖćøïøĉþĆìÖøĊîĕúîŤàĉîđîĂøŤÝĊĚÝĈÖĆé Ļ ÖøøöÖćøïøĉþĆìÖøčÜđìóđăúĉÙĂðđêĂøŤđàĂøŤüĉÿđàÿÝĈÖĆé +U;I;MZ;<EþKS99Wg8YO§ Ļ Āčšî 

'ITCLSC@S;:ERMIT*>[<EþMTE ĻĕöŠöĊ

;TD`@9D7F5+TEZCVGV;9 =ER:T;? TD`@9D OTDZ³°=

IZ4V$TEJX$KT`GR=ERIS7V$TE?$O<EC

Ļ üčçĉïĆêøñĎšđßĊę÷üßćâÿć×ćÖčöćøđüßýćÿêøŤðøąđìýÿĀøĆåĂđöøĉÖć Ļ üčçĉïĆêøñĎšđßĊę÷üßćâÿć×ćõĎöĉĒóšĒúąĀĂïĀČéðøąđìýÿĀøĆåĂđöøĉÖć Ļ Ēóì÷ýćÿêøŤïĆèæĉêÙèąĒóì÷ýćÿêøŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀĉéú

=ERL<$TE5

ĻñĎšĂĈîü÷Öćøòść÷Ēóì÷ŤýĎî÷ŤÖćøĒóì÷ŤēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìó ĻñĎšĂĈîü÷ÖćøýĎî÷ŤēøÙõĎöĉĒóšĒúąĀĂïĀČéÖøčÜđìó

+U;I;MZ;<EþKS99Wg8YO§ ĻĕöŠöĊ

'ITCLSC@S;:ERMIT*>[<EþMTE

20

ĻĕöŠöĊ

MCTD_M7Z * ÝĈîüîĀčšîïøĉþĆììĊęëČĂèüĆîìĊęöÖøćÙöøüöÙĎŠÿöøÿĒúąïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüą ëšćöĊ

ךĂöĎúðøąüĆêĉÖøøöÖćøĒúąñĎšïøĉĀćøèüĆîìĊęíĆîüćÙö


'ITCLU_Eğ+b;$TE6[`GES$KT@DT<TG';c%`7GRETD;SĦ; >T;%SĦ;7O;%O**T;<Eþ$TE+T$9Z$? TD 9Wg@Ċ8W@Ċ8S;`GRG*ETDGR_OWD6_-þ*GX$ODT*_=;ER<< $TEL*7O+T$? TDM;Xg*L[OW$? TDM;Xg*+Ā*LSC@S;:$S;ODT*G*7SI

_=;9WC*T;CYOOT-ÿ@ 9WgLET*'ITC=ER9S<b+ bM$S<>[ES<Eþ$TE7GO6CT


;aD<TD`GRBT@EIC$TE=ER$O<:ZE$V+

;aD<TD`GRBT@EIC $TE=ER$O<:ZE$V+ ïøĉþìĆ ÖøčÜđìóéčÿêĉ đüßÖćøÝĈÖĆé öĀćßî ĶïøĉþìĆ ķ ÝéìąđïĊ÷îÝĆéêĆÜĚ ×ċîĚ đöČĂę üĆîìĊę êčúćÙö ĔîîćöĶïøĉþĆìÖøčÜđìóéčÿĉêđüßÖćøÝĈÖĆéķéšü÷ìčîÝéìąđïĊ÷îđøĉęöĒøÖúšćîïćìēé÷ đøĉöę đðŗééĈđîĉîÜćîĶēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóķđöČĂę üĆîìĊę ÖčöõćóĆîíŤĒúąîĈĀčîš đךćÝéìąđïĊ÷î ĔîêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷đöČĂę üĆîìĊę êčúćÙöêŠĂöćĕéšÝéìąđïĊ÷îĒðøÿõćóïøĉþìĆ đðŨîïøĉþìĆ öĀćßîÝĈÖĆéĔîðŘÝîëċÜðŦÝÝčïîĆ ïøĉþìĆ öĊìîč ÝéìąđïĊ÷îìĆÜĚ ÿĉîĚ ÝĈîüî úšćîïćìđðŨîìčîìĊęĂĂÖĒúąđøĊ÷ÖßĈøąĒúšüÝĈîüî úšćîïćì ðŦÝÝčïîĆ ïøĉþìĆ đðŨîñĎðš øąÖĂïÖćøíčøÖĉÝēøÜó÷ćïćúđĂÖßî×îćéĔĀâŠ×ĂÜðøąđìýēé÷öĊēøÜó÷ćïćú đÙøČĂ׊ć÷Ĕîĕì÷ĒúąÖĆöóĎßćÝĈîüîøüöĒĀŠÜéĈđîĉîÖćøõć÷ĔêšßČęĂēøÜó÷ćïćúÖúčŠöÙČĂ ÖúčöŠ ēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóÖúčöŠ ēøÜó÷ćïćúÿöĉêđĉ üßēøÜó÷ćïćúïĊđĂĘîđĂßÖúčöŠ ēøÜó÷ćïćúóâćĕì ÖúčöŠ ēøÜó÷ćïćúđðćēúđöēöđøĊ÷úĒúąÖúčöŠ ēøÜó÷ćïćúøĂ÷ĆúîĂÖÝćÖîĊđĚ ÙøČĂ׊ć÷×ĂÜïøĉþìĆ ÷ĆÜøüö ëċÜíčøÖĉÝìĊęĔĀšÖćøÿîĆïÿîčîéšćîÖćøĒóì÷ŤĕéšĒÖŠíčøÖĉÝĀšĂÜðäĉïĆêĉÖćøìćÜÖćøĒóì÷ŤíčøÖĉÝñúĉê÷ć ĒúąíčøÖĉÝñúĉêîĚĈđÖúČĂđðŨîêšî

IþLSD9SJ;@S;:$V+`GR`;I9T*b;$TE6U_;V;*T;

üĉÿĆ÷ìĆýîŤ ēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóÝąđðŨîÿëćîïøĉÖćøìćÜÖćøĒóì÷ŤĔîøąéĆïêêĉ÷õĎöìĉ đęĊ ðŨîđúĉýìĊöę öĊ ćêøåćîÿĎÜ éšü÷ÙčèõćóĔîøąéĆïÿćÖúđóČęĂÙüćöĕüšüćÜĔÝĒúąóċÜóĂĔÝÿĎÜÿčé×ĂÜñĎšøĆïïøĉÖćø óĆîíÖĉÝ đøćöčÜŠ öĆîę ìĊÝę ąđðŨîñĎîš ĈĔîÖćøĔĀšïøĉÖćøìćÜÖćøĒóì÷ŤìĕęĊ éšøïĆ Öćø÷ĂöøĆïĔîøąéĆïöćêøåćîÿćÖú ēé÷ĔßšđìÙēîēú÷ĊìđęĊ ĀöćąÿöĒúąìĆîÿöĆ÷ÖćøïøĉĀćøíčøÖĉÝìĊöę đĊ ÙøČĂ׊ć÷Ă÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćóēé÷ìĊö ïčÙúćÖøìĊęöĊÙüćöÿćöćøë÷ċéöĆęîđßĉéßĎöćêøåćîĒúąÝøĉ÷íøøöĒĀŠÜüĉßćßĊóöčŠÜöĆęîóĆçîćÙčèõćó ïøĉÖćøĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜđóČęĂðøąē÷ßîŤĒúąÙüćöóċÜóĂĔÝÿĎÜÿčé×ĂÜñĎšøĆïïøĉÖćøøüöëċÜÖćøđÝøĉâđêĉïēê ìĊęöĆęîÙÜ×ĂÜĂÜÙŤÖø đóČęĂĔĀšïøøúčëċÜüĉÿĆ÷ìĆýîŤéĆÜÖúŠćüïøĉþĆìĕéšöĊĒîüìćÜÖćøéĈđîĉîÜćîéĆÜêŠĂĕðîĊĚ

22


;aD<TD`GRBT@EIC$TE=ER$O<:ZE$V+

éšćîēøÜó÷ćïćú Ļêêĉ÷õĎöìĉ đęĊ ðŨîđúĉýÝĆéìĈēÙøÜÿøšćÜÖøąïüîÖćøĒúąñúÜćîøąéĆïÿĎÜÿćöćøëđìĊ÷ïĕéšÖïĆ ĂÜÙŤÖø êêĉ÷õĎöĉìĊęđðŨîđúĉýøąéĆïēúÖ ĻöćêøåćîÿĎÜðøĆïðøčÜöćêøåćîéšćîÖćøøĆÖþćó÷ćïćúéšćîÖćøïøĉÖćøéšćîðøąÿĉìíĉõćóĒúą éšćîÖćøéĎĒúøĆÖþćÿĉęÜĒüéúšĂöÝćÖøąéĆïêêĉ÷õĎöĉĔĀšéĊđóĉęö×ċĚîĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ ĻÙčèõćóøąéĆïÿćÖúöĊÙüćöøŠüööČĂÖĆïĂÜÙŤÖøìćÜÖćøĒóì÷ŤìĊęöĊßČęĂđÿĊ÷ÜøąéĆïēúÖđóČęĂĔĀšöĊÖćø øĆïøĂÜÙčèõćóĂ÷ŠćÜđðŨîìćÜÖćøøąéĆïÿćÖú éšćîñĎšøïĆ ïøĉÖćø ĻÙüćöĕüšüćÜĔÝĔĀšÖćøøĆÖþćìĊęđîšîÙčèõćóĒúąÙüćöðúĂéõĆ÷ĔîøćÙćìĊęđðŨîíøøöĒúąēðøŠÜĔÿ ĻÙüćöóċÜóĂĔÝĔĀšÖćøïøĉÖćøìĊęđðŨîđúĉýÿćöćøëüĆéñúđóČęĂðøĆïðøčÜĕéšĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ

$TE_=GWgD;`=G*`GR@S4;T$TE9WgLU'S‰

ðŘ2554 ĻĔîðŘïøĉþìĆ ĕéšúÜìčîàČĂĚ Āčîš ÿćöĆâïøĉþìĆ ēøÜó÷ćïćúïĈøčÜøćþãøŤÝĈÖĆé öĀćßî ÝĈîüî  ĀčšîÙĉéđðŨîÿĆéÿŠüîøšĂ÷úą×ĂÜìčîìĊęĂĂÖĒúąÝĈĀîŠć÷ĕéšĒúšüìĆĚÜĀöé×ĂÜ ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúïĈøčÜøćþãøŤÝĈÖĆé öĀćßî ĻìĊðę øąßčöüĉÿćöĆâñĎëš ĂČ Āčîš ÙøĆÜĚ ìĊę đöČĂę üĆîìĊę ÖčöõćóĆîíŤĕéšööĊ êĉđĀĘîßĂïÖćøđךćøŠüö ÖĉÝÖćøøąĀüŠćÜïøĉþĆìĒúąïøĉþĆìđăúìŤđîĘêđüĉøŤÙÝĈÖĆé öĀćßî đÙøČĂēøÜó÷ćïćúóâćĕìĒúą đðćēúđöēöđøĊ÷ú ēé÷ĔĀšïøĉþĆìđךćàČĚĂĒúąøĆïēĂîÖĉÝÖćøìĆĚÜĀöé &OUJSF#VTJOFTT5SBOTGFS ×ĂÜïøĉþìĆ đăúìŤđîĘêđüĉøÙŤ ÝĈÖĆé öĀćßî àċÜę ëČĂĀčîš ÿŠüîĔĀâŠēé÷îć÷üĉß÷Ć ìĂÜĒêÜĒúąÙøĂïÙøĆü ēé÷ïøĉþìĆ ßĈøąÙŠćêĂïĒìîÖćøđךćøŠüöÖĉÝÖćøìĆÜĚ ĀöéđðŨîÝĈîüîøüöĕöŠđÖĉî  ïćì ðøąÖĂïéšü÷Āčîš ÿćöĆâđóĉöę ìčî×ĂÜïøĉþìĆ ÝĈîüîøüöĕöŠđÖĉî Āčîš ìĊøę ćÙćĀčîš úą ïćìÙĉéđðŨîöĎúÙŠćøüöĕöŠđÖĉî  ïćìĒúąđðŨîđÜĉîÿéĂĊÖðøąöćè ïćì øüöëċÜÖćøøĆïēĂîĀîĊđĚ ÜĉîÖĎ÷š öČ ĒúąéĂÖđïĊ÷Ě ÙšćÜÝŠć÷ÝćÖđăúìŤđîĘêđüĉøÙŤ ÝĈîüîĕöŠđÖĉî  ïćìøüöìĆÜĚ ĂîčöêĆ Ĕĉ ĀšïøĉþìĆ đךćìĈÙĈđÿîĂàČĂĚ ĀúĆÖìøĆó÷ŤìÜĚĆ Āöé×ĂÜïøĉþìĆ ðøąÿĉìíĉóĝ ç Ć îćÝĈÖĆé öĀćßî ĻđöČęĂüĆîìĊęđöþć÷îïøĉþĆìĕéšÝéìąđïĊ÷îđóĉęöìčîßĈøąĒúšüđðŨî  ïćìđóČęĂ ßĈøąđðŨîÙŠćêĂïĒìîÖćøēĂîÖĉÝÖćøìĆĚÜĀöé×ĂÜïøĉþĆìđăúìŤđîĘêđüĉøŤÙÝĈÖĆé öĀćßî đðŨîñú ĔĀšïøĉþĆìĕéšëČĂĀčšîĔîïøĉþĆìðøąÿĉìíĉĝóĆçîćÝĈÖĆé öĀćßî đÙøČĂēøÜó÷ćïćúóâćĕìēøÜ ó÷ćïćúóâćĕìĒúąēøÜó÷ćïćúóâćĕìýøĊøćßć đóĉęö×ċĚîÝćÖøšĂ÷úąđðŨîøšĂ÷úą øüöìĆĚÜĕéšëČĂĀčšîĔîïøĉþĆììĊęðøąÖĂïÖĉÝÖćøđÙøČĂēøÜó÷ćïćúđðćēúđöēöđøĊ÷úĂĊÖĒĀŠÜ ÙČĂïøĉþĆìđðćēúđöéĉÙÝĈÖĆé ēøÜó÷ćïćúđðćēúđöēöđøĊ÷úóĀúē÷íĉî øšĂ÷úąïøĉþĆì đðćēúÿöčìøðøćÖćøÝĈÖĆé ēøÜó÷ćïćúđðćēúđöēöđøĊ÷úÿčöìøðøćÖćø øšĂ÷úąïøĉþìĆ ÖćøĒóì÷Ťÿ÷ćöÝĈÖĆé ēøÜó÷ćïćúđðćēúđöēöđøĊ÷úēßÙßĆ÷ øšĂ÷úąĒúąïøĉþĆìýĎî÷Ť ÖćøĒóì÷Ťĕì÷ÝĈÖĆé öĀćßî ēøÜó÷ćïćúđðćēúđöēöđøĊ÷úîüöĉîìøŤ øšĂ÷úąđðŨîñú ĔĀšïøĉþìĆ öĊēøÜó÷ćïćúĔîđÙøČĂìĆÜĚ Āöéõć÷ĀúĆÜÖćøÙüïøüöđóĉöę ×ċîĚ ÝćÖđéĉöĒĀŠÜđðŨîĒĀŠÜ ēøÜó÷ćïćúĔîðøąđìýÝĈîüîĒĀŠÜĒúąēøÜó÷ćïćúĔîðøąđìýÖĆöóĎßćÝĈîüîĒĀŠÜ ĒúąöĊÝĈîüîđêĊ÷ÜĔĀšïøĉÖćøèüĆîÙüïøüöđÿøĘÝÿĉĚîÝĈîüî đêĊ÷ÜÝćÖđéĉö đêĊ÷Ü

23


;aD<TD`GRBT@EIC$TE=ER$O<:ZE$V+

ĻïøĉþìĆ ĕéšìĈÙĈđÿîĂàČĂĚ ĀúĆÖìøĆó÷Ť×ĂÜïøĉþìĆ ðøąÿĉìíĉóĝ ç Ć îćÝĈÖĆé öĀćßî Ķ1:5ķēé÷öĊøą÷ą đüúćøĆïàČĚĂĀúĆÖìøĆó÷ŤđðŨîđüúćìĆĚÜÿĉĚîüĆîìĈÖćøêĆĚÜĒêŠüĆîìĊęđöþć÷îëċÜüĆîìĊę óùþõćÙöēé÷đÿîĂÙŠćêĂïĒìîđðŨîìćÜđúČĂÖÙČĂđðŨîđÜĉîÿéìĊøę ćÙćïćìêŠĂĀčîš ĀøČĂđðŨîĀčšîÿćöĆâ×ĂÜïøĉþĆìĶ#()ķĔîĂĆêøćĀčšî1:5êŠĂĀčšî#()ēé÷ñĎšêĂïøĆï ÙĈđÿîĂàČĂĚ ÝąêšĂÜđúČĂÖìćÜđúČĂÖìćÜđúČĂÖĀîċÜę đìŠćîĆîĚ õć÷ĀúĆÜđÿøĘÝÿĉîĚ ÖćøìĈÙĈđÿîĂàČĂĚ ĀúĆÖìøĆó÷Ť ïøĉþĆìëČĂĀčšîĔîïøĉþĆìðøąÿĉìíĉĝóĆçîćÝĈÖĆé öĀćßî đóĉęö×ċĚîÝćÖøšĂ÷úąđðŨîøšĂ÷úą ×ĂÜìčîìĊęĂĂÖĒúąđøĊ÷ÖßĈøąĒúšü×ĂÜïøĉþĆìðøąÿĉìíĉĝóĆçîćÝĈÖĆé öĀćßî ēé÷ïøĉþĆì ĕéšĂĂÖĀčîš đóĉöę ìčîÝĈîüî Āčîš ĔĀšĒÖŠñìšĎ êęĊ ĂïøĆïÙĈđÿîĂàČĂĚ ĀúĆÖìøĆó÷ŤìđęĊ úČĂÖĀčîš ÿćöĆâ #()đðŨîÿĉÜę êĂïĒìîìĈĔĀšïøĉþìĆ öĊìîč ìĊĂę ĂÖĒúąđøĊ÷ÖßĈøąĒúšüđóĉöę ×ċîĚ ÝćÖ  ïćì đðŨî  ïćì ĻïøĉþĆìĕéšÝéìąđïĊ÷îđóĉęöìčîßĈøąĒúšüĂĊÖÝĈîüî ïćìđóČęĂøĂÜøĆïÖćøĒðúÜÿõćó ĀčšîÖĎšĒðúÜÿõćóđðŨîĀčšîÿćöĆâ×ĂÜïøĉþĆììĈĔĀšïøĉþĆìöĊìčîÝéìąđïĊ÷îßĈøąĒúšüđóĉęö×ċĚîđðŨî  ïćììĆÜĚ îĊĚ Āčîš ÖĎĒš ðúÜÿõćóìĊđę ĀúČĂìĆÜĚ ĀöéĕéšÙøïÖĈĀîéĕëŠëĂîĔîđéČĂîÖøÖãćÙö ðŦÝÝčïĆîïøĉþĆìÝċÜĕöŠöĊõćøąĀîĊĚĀčšîÖĎšĒðúÜÿõćóÙÜđĀúČĂ ĻïøĉþĆìĕéšúÜìčîàČĚĂĀčšîÿćöĆâïøĉþĆìĂčéøóĆçîć ÝĈÖĆé ēøÜó÷ćïćúđĂÖĂčéø đóĉęöÝĈîüî  ĀčšîÙĉéđðŨîÿĆéÿŠüîøšĂ÷úąìĈĔĀšïøĉþĆìëČĂĀčšîìĆĚÜĀöéĔîïøĉþĆìéĆÜÖúŠćüđóĉęö×ċĚî ÝćÖđéĉö ĀčšîĀøČĂøšĂ÷úąđðŨî ĀčšîĀøČĂøšĂ÷úą×ĂÜìčîìĊęĂĂÖ ĒúąđøĊ÷ÖßĈøąĒúšüĔîïøĉþĆìĂčéøóĆçîć ÝĈÖĆéĒúąđöČęĂøüöÖćøëČĂĀčšîĔîïøĉþĆìéĆÜÖúŠćü ñŠćîïøĉþìĆ ðøąÿĉìíĉóĝ ç Ć îćÝĈÖĆé öĀćßî àċÜę đðŨîïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ìĈĔĀšïøĉþìĆ ëČĂĀčîš ĔîēøÜó÷ćïćú đĂÖĂčéøìĆĚÜÿĉĚîÙĉéđðŨîøšĂ÷úą×ĂÜìčîìĊęĂĂÖĒúąđøĊ÷ÖßĈøąĒúšüĔîïøĉþĆìéĆÜÖúŠćü ĻïøĉþìĆ ĕéšúÜìčîÝĆéêĆÜĚ ïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ĶïøĉþìĆ ÖøčÜđìóóøĊđöĊ÷øŤîć÷ĀîšćðøąÖĆîßĊüêĉ ÝĈÖĆéķ #BOHLPL 1SFNJFS-JGF*OTVSBODF#SPLFS ēé÷öĊìčîÝéìąđïĊ÷îđøĉęöĒøÖÝĈîüîúšćîïćì öĎúÙŠćìĊę êøćĕüšĀčšîúąïćì ìĆĚÜîĊĚðŦÝÝčïĆîïøĉþĆì÷ŠĂ÷éĆÜÖúŠćüöĊìčîÝéìąđïĊ÷îìĊęĂĂÖĒúąđøĊ÷ÖßĈøąĒúšü ÝĈîüîúšćîïćì ĻüĆîìĊę đöþć÷îóýïøĉþìĆ ĕéšđðŗéĔĀšïøĉÖćøēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóĀĆüĀĉîàċÜę đðŨîēøÜó÷ćïćú ×îćéđêĊ÷ÜìĊÝę ÜĆ ĀüĆéðøąÝüïÙĊø×Ċ îĆ íŤĂ÷ŠćÜđðŨîìćÜÖćøîĆïđðŨîēøÜó÷ćïćúĒĀŠÜìĊę ×ĂÜđÙøČĂ ēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìó ĻïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóøćßÿĊöćÝĈÖĆéàċęÜđðŨîïøĉþĆì÷ŠĂ÷×ĂÜïøĉþĆìĕéšđðŗéĔĀšïøĉÖćøĶēøÜ ó÷ćïćúÖøčÜđìóðćÖߊĂÜķàċÜę đðŨîēøÜó÷ćïćú×îćéđêĊ÷ÜìĊĂę ĈđõĂðćÖߊĂÜÝĆÜĀüĆéîÙøøćßÿĊöć îĆïđðŨîēøÜó÷ćïćúĒĀŠÜìĊę×ĂÜđÙøČĂēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìó ðŘ2555 ĻïøĉþĆìúÜìčîàČĚĂĀčšîÿćöĆâïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúïĈøčÜøćþãøŤÝĈÖĆé öĀćßî đóĉęöđêĉöÝĈîüî  Āčîš ÙĉéđðŨîÿĆéÿŠüîøšĂ÷úą×ĂÜìčîìĊĂę ĂÖĒúąđøĊ÷ÖßĈøąĒúšüìĆÜĚ Āöé×ĂÜïøĉþìĆ ēøÜó÷ćïćúïĈøčÜøćþãøŤÝĈÖĆé öĀćßî ìĈĔĀšðŦÝÝčïĆîïøĉþĆìëČĂĀčšîĔîïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúïĈøčÜ øćþãøŤÝĈÖĆé öĀćßî ÝĈîüîìĆĚÜÿĉĚî ĀčšîÙĉéđðŨîÿĆéÿŠüîøšĂ÷úą×ĂÜìčî ìĊęĂĂÖÝĈĀîŠć÷ĒúąßĈøąĒúšüìĆĚÜĀöé×ĂÜïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúïĈøčÜøćþãøŤÝĈÖĆé öĀćßî

24


;aD<TD`GRBT@EIC$TE=ER$O<:ZE$V+

ĻìĊęðøąßčöñĎšëČĂĀčšîðøąÝĈðŘĕéšĂîčöĆêĉĔĀšïøĉþĆìúéìčîÝéìąđïĊ÷îÝĈîüî ïćì ÝćÖìčîÝéìąđïĊ÷îđéĉöÝĈîüî  ïćìđðŨîìčîÝéìąđïĊ÷îĔĀöŠÝĈîüî  ïćìĒúąöĊöêĉĔĀšïøĉþĆìđóĉęöìčîÝéìąđïĊ÷îĒïïöĂïĂĈîćÝìĆęüĕð (FOFSBM.BOEBUF ÝĈîüî  ïćìÝćÖìčîÝéìąđïĊ÷îđéĉöÝĈîüî  ïćìđðŨîìčîÝéìąđïĊ÷îĔĀöŠ ÝĈîüî  ïćìđóČęĂĔĀšđÖĉéÙüćöÙúŠĂÜêĆüĔîÖćøøąéöìčî×ĂÜÖĉÝÖćø ĻïøĉþĆìĕéšìĈÙĈđÿîĂàČĚĂĀúĆÖìøĆó÷ŤìĆĚÜĀöé×ĂÜïøĉþĆìðøąÿĉìíĉĝóĆçîćÝĈÖĆé öĀćßî Ķ1:5ķ đóČęĂđóĉÖëĂîĀúĆÖìøĆó÷Ť1:5ĂĂÖÝćÖÖćøđðŨîĀúĆÖìøĆó÷ŤÝéìąđïĊ÷îĔîêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜ ðøąđìýĕì÷ēé÷éĈđîĉîÖćøđóĉÖëĂîĀúĆÖìøĆó÷Ť1:5ĂĂÖÝćÖêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĄĒúšüđÿøĘÝđöČęĂ üĆîìĊęóùþõćÙö ĻïøĉþìĆ ĕéšÝéĆ êĆÜĚ ïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ĒĀŠÜĔĀöŠĔîîćöïøĉþìĆ ēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóđßĊ÷ÜĔĀöŠÝĈÖĆéēé÷ïøĉþìĆ ëČĂĀčšîøšĂ÷úąđóČęĂøĂÜøĆïÖćøÖŠĂÿøšćÜēøÜó÷ćïćú×îćéđêĊ÷ÜìĊęĂĈđõĂđöČĂÜÝĆÜĀüĆé đßĊ÷ÜĔĀöŠēé÷öĊìîč ÝéìąđïĊ÷îÝĈîüî úšćîïćìÙćéüŠćÝąđøĉöę đðŗéĔĀšïøĉÖćøĕéšõć÷ĔîðŘ ĻïøĉþìĆ ĕéšÝéìąđïĊ÷îÝĆéêĆÜĚ ïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ĒĀŠÜĔĀöŠĔîîćöïøĉþìĆ ēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóĂčéøÝĈÖĆéēé÷ ïøĉþĆìëČĂĀčšîøšĂ÷úąđóČęĂéĈđîĉîíčøÖĉÝēøÜó÷ćïćúđĂÖßî×îćéđêĊ÷ÜìĊęëîîìĂÜĔĀ⊠ĂĈđõĂđöČĂÜÝĆÜĀüĆéĂčéøíćîĊöĊìîč ÝéìąđïĊ÷îđøĊ÷ÖßĈøąđêĘöÝĈîüîúšćîïćìēé÷ïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ éĆÜÖúŠćüĕéšđךćúÜìčîàČĚĂÖĉÝÖćøēøÜó÷ćïćúđéĉöÝćÖēøÜó÷ćïćúĂčéøðŦââćđüßĒúąđðŗéĔĀšïøĉÖćø Ă÷ŠćÜđðŨîìćÜÖćøõć÷ĔêšßČęĂĶēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóĂčéøķđöČęĂüĆîìĊęíĆîüćÙöàċęÜëČĂđðŨî ēøÜó÷ćïćúĒĀŠÜìĊę×ĂÜđÙøČĂēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìó ĻđÙøČĂēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóĕéšîĈîüĆêÖøøö30#0%0$503ÙčèĀöĂĀčŠî÷îêŤĀøČĂ3FNPUF 1SFTFODF4ZTUFNÝćÖðøąđìýÿĀøĆåĂđöøĉÖćđóČęĂđóĉęöðøąÿĉìíĉõćóÖćøĔĀšÖćøøĆÖþćó÷ćïćú ñĎšðśü÷ēé÷ñĎšðśü÷ÿćöćøëđךćëċÜÖćøøĆÖþćēé÷Ēóì÷ŤñĎšđßĊę÷üßćâĕéšĂ÷ŠćÜĔÖúšßĉéĒúąìĆîìŠüÜìĊēé÷ Ēóì÷ŤñĎšđßĊę÷üßćâÿćöćøëàĆÖëćöĒúąēêšêĂïÖĆîĒïïđĀĘîĀîšćñĎšđÖĊę÷üךĂÜêúĂéÝîĒúÖđðúĊę÷î ךĂöĎúÖćøøĆÖþćîĆïđðŨîÖćøđÿøĉöðøąÿĉìíĉõćóÖćøøĆÖþćó÷ćïćúĒúąđóĉęöÙüćööĆęîĔÝĔĀšÖĆïÙîĕך ìĊęöćøĆïïøĉÖćøöćÖ÷ĉęÜ×ċĚî

25


;aD<TD`GRBT@EIC$TE=ER$O<:ZE$V+

ĻýĎî÷ŤÖćøĒóì÷ŤēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóĒúąüĉì÷ćúĆ÷üĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷ĊÖćøÖĊāćöĀćüĉì÷ć úĆ÷öĀĉéúĕéšøĆïðøąÖćýîĊ÷ïĆêø'*'".FEJDBM$FOUSFPG&YDFMMFODFĀøČĂĶýĎî÷ŤđóČęĂÙüćö đðŨîđúĉýìćÜÖćøĒóì÷Ť×ĂÜÿĀóĆîíŤôêč ïĂúîćîćßćêĉķÝćÖðøąíćîòść÷Ēóì÷Ť×ĂÜôŘôćś îć÷Ēóì÷Ť ÝĊøĊ ēüéŤĒøÙ +JSJ%WPSBL '*'"$IJFG.FEJDBM0GųDFS àċÜę ëČĂđðŨîĒĀŠÜĒøÖ×ĂÜðøąđìýĕì÷Ēúą ĂćđàĊ÷îĒúąđðŨîĒĀŠÜìĊęÿćö×ĂÜđĂđßĊ÷ ðøąđìýâĊęðčśîÖćêćøŤĕì÷ĒúąàćĂčéĉĂćøąđïĊ÷ ĻēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóđðŗéĶÿëćïĆîđüßýćÿêøŤÖćøÖĊāćĒúąĂĂÖÖĈúĆÜÖć÷ÖøčÜđìóķĀøČĂ#BOHLPL "DBEFNZPG4QPSUTBOE&YFSDJTF.FEJDJOF #"4&. Ă÷ŠćÜđêĘöøĎðĒïïđóĉöę ÙüćöĒ×ĘÜĒÖøŠÜ ÷ÖøąéĆïÙüćöÖšćüĀîšćéšćîÖćøïøĉÖćøĒúąÖćøĒóì÷Ťéšü÷öĎúÙŠćúÜìčîÖüŠćúšćîïćìđóČĂę đðŨî ñĎšîĈéšćîÖćøéĎĒúÿč×õćóĔĀšïøĉÖćøìćÜéšćîÖćøøĆÖþćĂćÖćøïćéđÝĘïĒúąüĉđÙøćąĀŤñĎšìĊęöĊðŦâĀć éšćîÖćøđúŠîÖĊāćìĆĚÜĔîđøČęĂÜ×ĂÜÖćøéĎĒúøĆÖþćîĆÖÖĊāćìĊęđÖĉéÖćøïćéđÝĘïÖćøôŚŪîôĎĒúąöčŠÜđîšîĔî đøČęĂÜÖćøđóĉęöÿöøøëõćóéšćîøŠćÜÖć÷đìÙîĉÙÖćøđúŠîÖĊāćđóČęĂĔĀšöĊðøąÿĉìíĉõćó÷ĉęÜ×ċĚî ĻđÙøČĂēøÜó÷ćïćúóâćĕìĒúąđÙøČĂēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóñîċÖÖĈúĆÜøčÖêúćéđðŗéýĎî÷ŤĀĆüĔÝĒĀŠÜ ĔĀöŠĶýĎî÷ŤĀĆüĔÝóâćĕìēé÷ēøÜó÷ćïćúĀĆüĔÝÖøčÜđìóķöčŠÜ×÷ć÷åćîúĎÖÙšćòŦũÜíîïčøĊêĂÖ÷ĚĈ ÙüćöđðŨîñĎîš ĈēøÜó÷ćïćúĀĆüĔÝìĊÿę öïĎøèŤĒïïĕéšöćêøåćîøąéĆïÿćÖúßĎđìÙîĉÙÖćøñŠćêĆéìĈìćÜ đïĊę÷ÜĀúĂéđúČĂéĀĆüĔÝēé÷ĀĆüĔÝĕöŠĀ÷čéđêšî 0GG1VNQ$"#( óøšĂöĔĀšïøĉÖćøéšćîÿč×õćóĒúą ēøÙĀĆüĔÝĂ÷ŠćÜÙøïÙøĆîéšü÷đìÙēîēú÷ĊìćÜÖćøĒóì÷ŤììęĊ îĆ ÿöĆ÷ĒúąìĊöĒóì÷ŤñđšĎ ßĊ÷ę üßćâēøÙĀĆüĔÝ ÙøïìčÖÿć×ćóøšĂöđÿøĉöýĆÖ÷õćóÙüćöĒ×ĘÜĒÖøŠÜĔîìčÖéšćî÷ÖøąéĆïÙüćöÖšćüĀîšć×ĂÜÙčèõćó ÖćøøĆÖþćÿĎöŠ ćêøåćîÿćÖú +$* đóČĂę éĎĒúĀĆüĔÝðøąßćßîòŦÜũ íîïčøĔĊ îöćêøåćîđéĊ÷üÖĆïēøÜó÷ćïćú ĀĆüĔÝÖøčÜđìó ĻÿëćïĆîēøÙÖøąéĎÖÿĆîĀúĆÜÖøčÜđìóēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóðøąÖćýÙüćöÿĈđøĘÝÖĆïđìÙîĉÙÖćøñŠćêĆé ĒïïĔĀöŠ×ĂÜĕì÷éšü÷ÖćøñŠćêĆéøĆÖþćēøÙðüéĀúĆÜĒïïĒñúđúĘÖךćÜúĈêĆüēé÷ĕöŠđúćąÖúšćöđîČĚĂ ĀúĆÜĀøČĂ%JSFDU-BUFSBM*OUFSCPEZ'VTJPO %-*' ߊü÷øĆÖþćĂćÖćøēøÙðüéĀúĆÜðüé×ćÝćÖ ÖøąéĎÖÿĆîĀúĆÜìĆïđÿšîðøąÿćìĒúą÷ĆÜÿćöćøëĒÖšõćüąÖøąéĎÖÿĆîĀúĆÜđÙúČĂę îĕðéšćîĀîšć 4QPO EZMPMJTUIFTJT ĀøČĂõćüąÖøąéĎÖÿĆîĀúĆÜÙé 4DPMJPTJT ĔîñĎšðśü÷ÿĎÜĂć÷čĂ÷ŠćÜĕéšñúàċęÜߊü÷úé ðŦâĀćðüéĀúĆÜđøČĚĂøĆÜõćüąóĆÜñČéđÖćąđÿšîðøąÿćìõćüąÿÖøĎĀúčéĀúüöĀøČĂõćüąÿĎâđÿĊ÷ ÖúšćöđîČĚĂĀúĆÜàċęÜĂćÝđÖĉé×ċĚîõć÷ĀúĆÜÖćøñŠćêĆéĒïïđéĉöĕéš

26

ðŘ2556 ĻïøĉþĆìĕéšéĈđîĉîÖćøÝéìąđïĊ÷îÿĉìíĉÖćøđߊćìĊęéĉîøą÷ą÷ćüìĊęëîîđ÷ćüøćßóČĚîìĊęøüöĕøŠ óøšĂöĂćÙćø×îćé êćøćÜđöêøïîìĊęéĉîéĆÜÖúŠćüÝćÖÖĂÜìčîøüöĂÿĆÜĀćøĉöìøĆó÷ŤĒúą ÿĉìíĉđøĊ÷ÖøšĂÜđïÿìŤôĂøŤÝĎîđðŨîøą÷ąđüúćðŘđóČęĂúÜìčîðøĆïðøčÜđðŨîēøÜó÷ćïćúđĂÖßîĒĀŠÜ ĔĀöŠĔîîćöĶēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóĕßîŠćìćüîŤķēé÷ēøÜó÷ćïćúéĆÜÖúŠćüÝąöĊýÖĆ ÷õćóìćÜÖćøøĆÖþć ĒïïTFMFDUFEUFSUJBSZDBSFTFSWJDFTĒúąĔĀšÖćøøĆÖþćĒïï"EWBODFE&NFSHFODZBOE *OUFSNFEJBUF$BSFÙćéüŠćÝąđøĉęöđðŗéĔĀšïøĉÖćøĕéšõć÷ĔîðŘ ĻïøĉþĆìĕéšÝĆéêĆĚÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒĀŠÜĔĀöŠĔîîćöïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìó×ĂîĒÖŠîÝĈÖĆéöĊìčî ÝéìąđïĊ÷îìĊęĂĂÖĒúąđøĊ÷ÖßĈøąĒúšüÝĈîüîúšćîïćìēé÷ïøĉþĆìëČĂĀčšîøšĂ÷úąđóČęĂ đךćàČĚĂĂćÙćøēøÜó÷ćïćúđüßðøąÿĉìíĉĝìĊęĂĈđõĂđöČĂÜÝĆÜĀüĆé×ĂîĒÖŠîĒúąìĈÖćøðøĆïðøčÜđóČęĂ đðŗéĔĀšïøĉÖćøĔĀöŠõć÷ĔêšßČęĂĶēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìó×ĂîĒÖŠîķàċęÜÙćéüŠćÝąđøĉęöđðŗéĔĀšïøĉÖćøĕéš õć÷ĔîðŘ


;aD<TD`GRBT@EIC$TE=ER$O<:ZE$V+

ĻìĊðę øąßčöĔĀâŠÿćöĆâñĎëš ĂČ Āčîš ðøąÝĈðŘđöČĂę üĆîìĊę đöþć÷î×ĂÜïøĉþìĆ ĕéšööĊ êĉĂîčöêĆ ĉ ×÷ć÷øą÷ąđüúćÖćøÝĆéÿøøĀčîš ÿćöĆâđóĉöę ìčîĒïïöĂïĂĈîćÝìĆüę ĕð (FOFSBM.BOEBUF ÝĈîüî ĕöŠđÖĉî ĀčšîöĎúÙŠćìĊęêøćĕüšĀčšîúąïćìēé÷ÝąêšĂÜéĈđîĉîÖćøõć÷ĔîÖćøðøąßčö ÿćöĆâñĎëš ĂČ Āčîš ðøąÝĈðŘ×ĂÜïøĉþìĆ ĔîÙøĆÜĚ ëĆéĕðĀøČĂõć÷ĔîüĆîìĊÖę ãĀöć÷ÖĈĀîéĔĀšêĂš ÜÝĆéĔĀšöÖĊ ćø ðøąßčöÿćöĆâñĎšëČĂĀčšîðøąÝĈðŘĔîÙøĆĚÜëĆéĕðìĆĚÜîĊĚĒúšüĒêŠüĆîĔéÝąëċÜÖŠĂî ĻìĊðę øąßčöĔĀâŠÿćöĆâñĎëš ĂČ Āčîš ðøąÝĈðŘđöČĂę üĆîìĊę đöþć÷î×ĂÜïøĉþìĆ ĕéšööĊ êĉĂîčöêĆ ĉ ÖćøđךćúÜìčîàČĚĂĀčšîÝćÖñĎšëČĂĀčšîđéĉöìĆĚÜĀöé×ĂÜïøĉþĆìÿĀĒóì÷ŤđõÿĆßÝĈÖĆéàċęÜđéĉöđðŨîïøĉþĆì øŠüöìĊęïøĉþĆìëČĂĀčšîøšĂ÷úąõć÷ĀúĆÜÖćøđÿîĂàČĚĂĀčšîéĆÜÖúŠćüìĈĔĀšïøĉþĆìëČĂĀčšîĔîïøĉþĆì ÿĀĒóì÷ŤđõÿĆßÝĈÖĆéđóĉöę ×ċîĚ ÝćÖđéĉö Āčîš ĀøČĂøšĂ÷úąđðŨî Āčîš ĀøČĂ øšĂ÷úą×ĂÜìčîìĊęĂĂÖĒúąđøĊ÷ÖßĈøąĒúšü×ĂÜïøĉþĆìÿĀĒóì÷ŤđõÿĆßÝĈÖĆé ĻïøĉþĆìøĂ÷ĆúïćÜÖĂÖđăúíŤĒÙøŤÝĈÖĆé 3#) àċęÜđðŨîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ìĊęïøĉþĆìëČĂĀčšîøšĂ÷úąĕéš úÜìčîàČĂĚ Āčîš ēøÜó÷ćïćúÖøčÜíî ,%) ÝćÖñĎëš ĂČ Āčîš đéĉöïćÜøć÷đðŨîÖćøđÞóćąđÝćąÝÜÙĉéđðŨîÿĆéÿŠüî øšĂ÷úą×ĂÜĀčšîìĊęÝĈĀîŠć÷ĕéšĒúšüìĆĚÜĀöé×ĂÜ,%)Ĕî×èąîĆĚîĔîøćÙćĀčšîúąïćì đðŨîñúĔĀš3#)êšĂÜìĈÙĈđÿîĂàČĂĚ Āčîš ìĆÜĚ Āöé×ĂÜ,%)ĔîøćÙćđéĊ÷üÖĆîõć÷ĀúĆÜÖćøìĈÙĈđÿîĂ àČĚĂĀčšîđÿøĘÝÿĉĚî3#)ĕéšëČĂĀčšî,%)ìĆĚÜÿĉĚîÝĈîüî ĀčšîÙĉéđðŨîÿĆéÿŠüîøšĂ÷úą đöČęĂøüöÖĆïĀčšî,%)đéĉöìĊęëČĂēé÷ïøĉþĆìÝĈîüî ĀčšîĀøČĂøšĂ÷úąìĈĔĀšÖúčŠö ēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóëČĂĀčîš ,%)ìĆÜĚ ÿĉîĚ øüöøšĂ÷úąĒúąïøĉþìĆ ēøÜó÷ćïćúÖøčÜíîÝĈÖĆé öĀćßî ĕéšÝéìąđïĊ÷îđðúĊ÷ę îßČĂę ÖĉÝÖćøđðŨîĶïøĉþìĆ íîïčøĊ đöéĉđÙĉúđàĘîđêĂøŤÝĈÖĆé öĀćßî ķ 5SBEJOH/BNF,%) ĒúąđðúĊę÷îßČęĂēøÜó÷ćïćúđðŨîēøÜó÷ćïćúÿöĉêĉđüßíîïčøĊàċęÜëČĂđðŨî ēøÜó÷ćïćúđÙøČĂ׊ć÷ĒĀŠÜìĊę×ĂÜđÙøČĂēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìó êŠĂöćìĊęðøąßčöüĉÿćöĆâñĎšëČĂĀčšîÙøĆĚÜìĊęđöČęĂüĆîìĊęêčúćÙö×ĂÜ,%)ĕéšöĊöêĉ ĂîčöêĆ đĉ óĉöę ìčîÝéìąđïĊ÷îÝćÖđéĉöúšćîïćìĂĊÖÝĈîüîúšćîïćìøüöđðŨîìčîÝéìąđïĊ÷î ìĆÜĚ ÿĉîĚ úšćîïćìēé÷ÖćøĂĂÖĒúąđÿîĂ×ć÷Āčîš đóĉöę ìčîĒÖŠñëšĎ ĂČ Āčîš đéĉö 3JHIU0GGFSJOH ÝĈîüî úšćîĀčšîøćÙćĀčšîúąïćìĔîĂĆêøćÿŠüîĀčšîÿćöĆâđéĉöêŠĂĀčšîÿćöĆâĔĀöŠēé÷ñĎšëČĂĀčšî đéĉöìčÖøć÷ĕöŠöĊÿĉìíĉĔîÖćøÝĂÜàČĚĂĀčšîđóĉęöìčîđÖĉîÿĉìíĉñúÖćøđÿîĂ×ć÷ĀčšîöĊñĎšĔßšÿĉìíĉÝĂÜàČĚĂĀčšî đóĉęöìčîđóĊ÷ÜÝĈîüî ĀčšîĒúąÖúčŠöēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóĕéšÝĂÜàČĚĂĀčšîđóĉęöìčîêćöÿĉìíĉ ìĆÜĚ ÝĈîüîđðŨîñúĔĀšÖúčöŠ ēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóöĊÿéĆ ÿŠüîÖćøëČĂĀčîš Ĕî,%)đóĉöę ×ċîĚ đðŨîøšĂ÷úą ×ĂÜìčîìĊęĂĂÖĒúąđøĊ÷ÖßĈøąĒúšüõć÷ĀúĆÜÖćøđóĉęöìčî úšćîïćì

ĻïøĉþĆìĕéšÝĆéêĆĚÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĔîîćöïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóóĉþèčēúÖÝĈÖĆéöĊìčîÝéìąđïĊ÷î ìĊęĂĂÖĒúąđøĊ÷ÖßĈøąĒúšüÝĈîüîúšćîïćìĒúąïøĉþĆìëČĂĀčšîøšĂ÷úąēé÷đöČęĂüĆîìĊę êčúćÙöïÝÖēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóóĉþèčēúÖĕéšđךćàČĂĚ ĒúąøĆïēĂîÖĉÝÖćøìĆÜĚ Āöé×ĂÜïøĉþìĆ ēøÜó÷ćïćúøĆêîđüßÝĈÖĆéàċÜę đðŨîēøÜó÷ćïćúđĂÖßîìĊĂę ĈđõĂđöČĂÜÝĆÜĀüĆéóĉþèčēúÖēé÷öĊøćÙć àČĚĂĒúąøĆïēĂîÖĉÝÖćøìĆĚÜĀöéúšćîïćìĒúąđðŗéĔĀšïøĉÖćøĔĀöŠõć÷ĔêšßČęĂĶēøÜó÷ćïćú ÖøčÜđìóóĉþèčēúÖķàċÜę ëČĂđðŨîēøÜó÷ćïćúđÙøČĂ׊ć÷ĒĀŠÜìĊę ×ĂÜđÙøČĂēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóĔîÖćø îĊĚïøĉþĆìĕéšđÿîĂ×ć÷ĀčšîÿćöĆâđóĉęöìčîĒïïöĂïĂĈîćÝìĆęüĕð (FOFSBM.BOEBUF ÝĈîüîøüö  Āčîš ĔĀšĒÖŠÖúčöŠ ñĎëš ĂČ Āčîš đéĉö×ĂÜïøĉþìĆ ēøÜó÷ćïćúøĆêîđüßÝĈÖĆéàċÜę đðŨîÖćøđÿîĂ×ć÷ ĔĀšĒÖŠïčÙÙúĔîüÜÝĈÖĆé 1SJWBUF1MBDFNFOU ĔîøćÙćïćìêŠĂĀčšîøüöđðŨîđÜĉîìĆĚÜÿĉĚî ÝĈîüîúšćîïćììĈĔĀšïøĉþìĆ öĊìîč ìĊĂę ĂÖĒúąđøĊ÷ÖßĈøąĒúšüđóĉöę ×ċîĚ ÝćÖ  ïćì đðŨî  ïćì

27


;aD<TD`GRBT@EIC$TE=ER$O<:ZE$V+

ĻïøĉþĆìĕéšÝĆéêĆĚÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒĀŠÜĔĀöŠĔîîćöïøĉþĆìÿöĉêĉđüßßúïčøĊÝĈÖĆéēé÷öĊìčîÝéìąđïĊ÷î ÝĈîüîúšćîïćìĒúąïøĉþìĆ ëČĂĀčîš øšĂ÷úąđóČĂę øĂÜøĆïÖćøđðŗéĔĀšïøĉÖćøēøÜó÷ćïćúđĂÖßî ĔîîćöēøÜó÷ćïćúÿöĉêĉđüßßúïčøĊìĊęĂĈđõĂđöČĂÜÝĆÜĀüĆéßúïčøĊ ĻïøĉþĆìĕéšÝĆéêĆĚÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒĀŠÜĔĀöŠĔîîćöïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóÿčøćþãøŤÝĈÖĆéēé÷öĊìčî ÝéìąđïĊ÷îđøĉęöĒøÖÝĈîüîúšćîïćìĒúąïøĉþĆìëČĂĀčšîøšĂ÷úąđóČęĂøĂÜøĆïÖćøđðŗéĔĀš ïøĉÖćøēøÜó÷ćïćúđĂÖßîĔîîćöēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóÿčøćþãøŤìĊĂę ĈđõĂđöČĂÜÝĆÜĀüĆéÿčøćþãøŤíćîĊ ĻïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóõĎđÖĘêÝĈÖĆéàċęÜđðŨîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ìĊęïøĉþĆìëČĂĀčšîøšĂ÷úąĕéšúÜìčî ÿøšćÜēøÜó÷ćïćúĒĀŠÜìĊęÿĂÜĔîîćöēøÜó÷ćïćúéĊïčÖöĊöĎúÙŠćúÜìčîðøąöćèúšćîïćìàċęÜ ÙćéüŠćÝąđøĉęöđðŗéĔĀšïøĉÖćøĕéšõć÷ĔîðŘ ĻïøĉþìĆ ĕéšÝéĆ êĆÜĚ )PMEJOH$PNQBOZĔîðøąđìýÿĉÜÙēðøŤĔîîćö#%.4*OUFS1UF-UEÿĈĀøĆï øĂÜøĆïÖćøúÜìčî×ĂÜÖúčöŠ ĔîêŠćÜðøąđìýēé÷öĊìîč ÝéìąđïĊ÷îÝĈîüî đĀøĊ÷âÿĀøĆåĒúą /)FBMUI"TJB1UF-UEÿĈĀøĆïÖćøúÜìčîĔîíčøÖĉÝĀšĂÜðäĉïĆêĉÖćøìćÜÖćøĒóì÷Ť -BC ×ĂÜ ÖúčŠöĔîêŠćÜðøąđìýēé÷öĊìčîÝéìąđïĊ÷îÝĈîüî đĀøĊ÷âÿĀøĆå îĂÖÝćÖîĊĚÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìĕéšöĊöêĉÝĆéêĆĚÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒĀŠÜĔĀöŠĂĊÖĒĀŠÜđóČęĂúÜìčîÿøšćÜ ēøÜó÷ćïćúđĂÖßîĒúąúÜìčîéšćîĀšĂÜðäĉïêĆ Öĉ ćøìćÜÖćøĒóì÷ŤĒúąđÙøČĂę ÜöČĂĒóì÷ŤĔîõĎöõĉ ćÙĂćđàĊ÷î ēé÷đðŨîÖćøúÜìčîñŠćîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ìĊęđðŨî)PMEJOH$PNQBOZĔîðøąđìýÿĉÜÙēðøŤĕéšĒÖŠ ÝĆéêĆĚÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷ìĊęÿćíćøèøĆåðøąßćíĉðĕê÷ðøąßćßîúćüđóČęĂúÜìčîÿøšćÜēøÜó÷ćïćúìĊę ĀúüÜóøąïćÜéšü÷ìčîÝéìąđïĊ÷îđìĊ÷ïđìŠćÝĈîüîúšćîïćìēé÷#%.4*OUFS1UF-UE ðøąđìýÿĉÜÙēðøŤ ëČĂĀčšîĔîÿĆéÿŠüîøšĂ÷úą /)FBMUI.ZBONBS$P -UEöĊìîč ÝéìąđïĊ÷î đĀøĊ÷âÿĀøĆåĄëČĂĀčîš ēé÷/)FBMUI "TJB1UF-UEĔîÿĆéÿŠüîøšĂ÷úą /)FBMUI-BPT$P -UEìčîÝéìąđïĊ÷î đĀøĊ÷âÿĀøĆåĄëČĂĀčšîēé÷/)FBMUI "TJB1UF-UEĔîÿĆéÿŠüîøšĂ÷úą /)FBMUI$BNCPEJB$P -UEìčîÝéìąđïĊ÷î đĀøĊ÷âÿĀøĆåĄëČĂĀčîš ēé÷/)FBMUI "TJB1UF-UEĔîÿĆéÿŠüîøšĂ÷úą éšćîÖćøĔĀšïøĉÖćøĒúąÙčèõćó èÿĉĚîðŘïøĉþĆìđðŨîÖúčŠöēøÜó÷ćïćúđĂÖßîìĊęĕéšøĆïÖćøøĆïøĂÜÙčèõćóøąéĆïðøąđìý )PTQJUBM"DDSFEJUBUJPO5IBJMBOE)" đðŨîÝĈîüîēøÜó÷ćïćúĒúąĕéšøĆïÖćøøĆïøĂÜ ÙčèõćóøąéĆïÿćÖú +PJOU$PNNJTTJPO*OUFSOBUJPOBM+$* ÝĈîüîēøÜó÷ćïćúĒúąÙúĉîÖĉ ĕéšĒÖŠýĎî÷ŤÖćøĒóì÷ŤēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóðøąÖĂïéšü÷ēøÜó÷ćïćúÙČĂ ēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìó ēøÜó÷ćïćúĀĆüĔÝÖøčÜđìóĒúąēøÜó÷ćïćúüĆçēîÿë ēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóóĆì÷ćēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóõĎđÖĘê ēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóóøąðøąĒéÜēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóÿöč÷ēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóĀĆüĀĉîēøÜó÷ćïćú ÿöĉêđĉ üßÿč×öč üĉìēøÜó÷ćïćúÿöĉêđĉ üßýøĊîÙøĉîìøŤēøÜó÷ćïćúÿöĉêđĉ üßýøĊøćßćēøÜó÷ćïćúïĊđĂĘîđĂß ĒúąĂĉîđêĂøŤđîßĆęîĒîúÙúĉîĉÖđüßÖøøöđÖćąßšćÜ

28


GS$K5R$TE=ER$O<:ZE$V+

GS$K5R$TE=ER$O<:ZE$V+ ïøĉþĆìöĊÿć÷ÖćøðøąÖĂïíčøÖĉÝĀúĆÖÙČĂíčøÖĉÝēøÜó÷ćïćúđĂÖßîēé÷đðŨîÖćøéĈđîĉîÜćîñŠćî ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷îĂÖÝćÖîĊĚïøĉþĆìĕéšöĊÖćøúÜìčîĔîíčøÖĉÝìĊęÿîĆïÿîčîĒúąđÖĊę÷üךĂÜÖĆïíčøÖĉÝ ēøÜó÷ćïćúàċęÜÿćöćøëÿøčðēÙøÜÿøšćÜøć÷ĕéšêćöÜïÖćøđÜĉîøüöĕéšéĆÜîĊĚ

a'E*LET*ETDc6%O*<EþKS9`GR<EþKS9DOD đðøĊ÷ïđìĊ÷ïøąĀüŠćÜðŘ ðøąđõì ×ĂÜøć÷ĕéš

éĈđîĉîÖćøēé÷

ÙŠćøĆÖþćó÷ćïćú ïöÝÖøčÜđìóéčÿĉêđüßÖćø ïöÝÿöĉêĉđüß ïÝÖïĊđĂĘîđĂßđöéĉđÙĉúđàĘîđêĂøŤ ïöÝðøąÿĉìíĉĝóĆçîć ïÝÖđðćēúđöéĉÙ ïÝÖÖćøĒóì÷Ťÿ÷ćö ïöÝýĎî÷ŤÖćøĒóì÷Ťĕì÷ ïÝÖđðćēúÿöčìøðøćÖćø ïÝÖēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóóøąðøąĒéÜ ïÝÖēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóóĆì÷ć ïÝÖēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóøą÷ĂÜ ïÝÖēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóêøćé ïÝÖüĆçîđüß ïÝÖēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóĀćéĔĀ⊠ïÝÖēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóÿöč÷ ïÝÖēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóõĎđÖĘê ïÝÖēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóøćßÿĊöć ïÝÖēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóĂčéø ïÝÖēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóóĉþèčēúÖ ïøĉþĆìíîïčøĊđöéĉđÙĉúđàĘîđêĂøŤÝĈÖĆé öĀćßî

"OHLPS1JTJUI$P -UE 3BUUBOBL.FEJDBM4FSWJDFT$P -UE øüö

ĀîŠü÷úšćîïćì

ÿĆéÿŠüî ëČĂĀčšî 

100.0  100.0   100.0  100.0 90.9 100.0 100.0  

2556 øć÷ĕéš 

                 48,893.9

2555 øć÷ĕéš 

 9,909.3    19.0            1.9 1,110.0 1.3        99.4 44,136.4

      1.9   

2554 øć÷ĕéš 

   19.0    1,339.0        3.9    1.3   

 0.3 0.3  99.6 35,098.4 99.6

29


GS$K5R$TE=ER$O<:ZE$V+

ĀîŠü÷úšćîïćì

ðøąđõì ×ĂÜøć÷ĕéš

2556 øć÷ĕéš 

ÿĆéÿŠüî ëČĂĀčšî 

éĈđîĉîÖćøēé÷

øć÷ĕéšìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆïÖćøøĆÖþćó÷ćïćú ïÝÖđîßĆęîĒîúđăúìŤĒÙøŤàĉÿđìĘöÿŤ ïÝÖĕïēĂēöđúÖčúúćøŤĒúïïĂøćìĂøĊÿę Ť ðøąđìýĕì÷

øüö øüöøć÷ĕéšÝćÖÖćøéĈđîĉîÜćîĀúĆÖ

 

2555 øć÷ĕéš 

2554 øć÷ĕéš 

  0.3  0.0 0.0 0.0 276.0 0.6 170.90 0.39 126.10 0.4 49,169.9 100.0 44,307.3 100.0 35,224.5 100.0

}

1.úĆÖþèąÖćøñúĉêõĆèæŤĒúąÖćøĔĀšïøĉÖćø íčøÖĉÝéšćîÖćøøĆÖþćó÷ćïćú úĈéĆï

øć÷ßČęĂēøÜó÷ćïćú

ÖúčŠöēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìó ēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìó 1 ēøÜó÷ćïćúĀĆüĔÝÖøčÜđìó 3   9 10 11 13  

30

éĈđîĉîÖćøēé÷ ïøĉþĆìÖøčÜđìóéčÿĉêđüßÖćøÝĈÖĆé öĀćßî

ïøĉþĆìÖøčÜđìóéčÿĉêđüßÖćøÝĈÖĆé öĀćßî

ēøÜó÷ćïćúüĆçēîÿë ēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóĀĆüĀĉî ēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóóøąðøąĒéÜ ēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóóĆì÷ć ēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóøą÷ĂÜ ēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóÝĆîìïčøĊ

ïøĉþĆìÖøčÜđìóéčÿĉêđüßÖćøÝĈÖĆé öĀćßî

ïøĉþĆìÖøčÜđìóéčÿĉêđüßÖćøÝĈÖĆé öĀćßî

ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóóøąðøąĒéÜÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóóĆì÷ćÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóøą÷ĂÜÝĈÖĆé ïøĉþĆìüĆçîđüßÝĈÖĆé

ēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóêøćé ēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóøćßÿĊöć ēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóðćÖߊĂÜ ēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóĂčéø ēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóóĉþèčēúÖ ēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóÿöč÷

ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóêøćéÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóøćßÿĊöćÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóøćßÿĊöćÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóĂčéøÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóóĉþèčēúÖÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóÿöč÷ÝĈÖĆé

ēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóõĎđÖĘê ēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóĀćéĔĀâŠ

ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóõĎđÖĘêÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóĀćéĔĀâŠÝĈÖĆé

×îćé đêĊ÷Ü

øüö ĂĆêøćÖćø đêĊ÷Ü ëČĂĀčšî  

     300 30   

 

      


GS$K5R$TE=ER$O<:ZE$V+

úĈéĆï

øć÷ßČęĂēøÜó÷ćïćú

ÖúčŠöēøÜó÷ćïćúÿöĉêĉđüß ēøÜó÷ćïćúÿöĉêĉđüßÿč×čöüĉì ēøÜó÷ćïćúÿöĉêĉđüßýøĊîÙøĉîìøŤ 19

ēøÜó÷ćïćúÿöĉêĉđüßíîïčøĊēøÜó÷ćïćúÿöĉêĉđüßýøĊøćßćēøÜó÷ćïćúïĊđĂĘîđĂß

ÖúčŠöēøÜó÷ćïćúøĂ÷Ćú 3PZBM"OHLPS1JTJUI 3PZBM3BUUBOBL)PTQJUBM 

éĈđîĉîÖćøēé÷ ïøĉþĆìÿöĉêĉđüßÝĈÖĆé öĀćßî

ïøĉþĆìÿöĉêĉđüßÝĈÖĆé öĀćßî

ïøĉþĆìíîïčøĊđöéĉđÙĉúđàĘîđêĂøŤÝĈÖĆé öĀćßî ëČĂĀčîš ìćÜêøÜøšĂ÷úąĒúąëČĂñŠćîïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ ïÝÖøĂ÷ĆúïćÜÖĂÖđăúíŤĒÙøŤøšĂ÷úą

ïøĉþĆìÿöĉêĉđüßýøĊøćßćÝĈÖĆé ëČĂĀčšîēé÷ïöÝÿöĉêĉđüß

×îćé đêĊ÷Ü

øüö ĂĆêøćÖćø đêĊ÷Ü ëČĂĀčšî

 

 ïøĉþĆìïĊđĂĘîđĂßđöéĉđÙĉúđàĘîđêĂøŤÝĈÖĆé "OHLPS1JTJUI$P -UE 3BUUBOBL.FEJDBM4FSWJDFT$P -UE

 30 

ÖúčŠöēøÜó÷ćïćúóâćĕì ëČĂĀčšîēé÷ñŠćîïöÝ.ðøąÿĉìíĉĝóĆçîćàċęÜđðŨîïøĉþĆì÷ŠĂ÷øšĂ÷úą98.43×ĂÜïöÝ.ÖøčÜđìóéčÿĉêđüßÖćø

ēøÜó÷ćïćúóâćĕì ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúóâćĕìÝĈÖĆé  ēøÜó÷ćïćúóâćĕì ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúóâćĕìÝĈÖĆé  ēøÜó÷ćïćúóâćĕì ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúóâćĕìÝĈÖĆé  ēøÜó÷ćïćúóâćĕìýøĊøćßć ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúýøĊøćßćîÙøÝĈÖĆé öĀćßî

  

  

ÖúčŠöēøÜó÷ćïćúđðćēú ēøÜó÷ćïćúđðćēúđöēöđøĊ÷úóĀúē÷íĉî ēøÜó÷ćïćúđðćēúđöēöđøĊ÷úÿöčìøðøćÖćø ēøÜó÷ćïćúđðćēúđöēöđøĊ÷úēßÙßĆ÷ 30 ēøÜó÷ćïćúđðćēúđöēöđøĊ÷úîüöĉîìøŤ 31

  

ïøĉþĆìđðćēúđöéĉÙÝĈÖĆé ïøĉþĆìđðćēúÿöčìøðøćÖćøÝĈÖĆé ïøĉþĆìÖćøĒóì÷Ťÿ÷ćöÝĈÖĆé ïøĉþĆìýĎî÷ŤÖćøĒóì÷Ťĕì÷ÝĈÖĆé öĀćßî

  5,616ÖúčŠöēøÜó÷ćïćúìĊęúÜìčîëČĂĀčšîĒêŠĕöŠĕéšöĊÿŠüîøŠüöĔîÖćøïøĉĀćø ïøĉþĆìĂčéøóĆçîć ÝĈÖĆé ëČĂĀčšîìćÜêøÜ ēøÜó÷ćïćúđĂÖĂčéø øšĂ÷úąĒúąëČĂñŠćî11$-øšĂ÷úą

ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúøćöÙĈĒĀÜÝĈÖĆé öĀćßî

ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúïĈøčÜøćþãøŤÝĈÖĆé öĀćßî

300 

 

33 

ēøÜó÷ćïćúøćöÙĈĒĀÜ ēøÜó÷ćïćúïĈøčÜøćþãøŤ 

 

31


GS$K5R$TE=ER$O<:ZE$V+

íčøÖĉÝìĊęđÖĊę÷üđîČęĂÜÖĆïÖćøøĆÖþćó÷ćïćú íčøÖĉÝ ñúĉêĒúąÝĈĀîŠć÷÷ćîĚĈđÖúČĂ ĒúąüĆÿéčõĆèæŤìćÜÖćøĒóì÷Ť

ĀšĂÜðäĉïĆêĉÖćøìćÜÖćøĒóì÷Ť -BC Ēúą4IBSF4FSWJDFTéšćîÝĆéàČĚĂ ĀšĂÜðäĉïĆêĉÖćøìéúĂÜßĊüēöđúÖčú #JP.PMFDVMBS-BC 4IBSFTFSWJDFéšćîđìÙēîēú÷Ċÿćøÿîđìý ïøĉÖćø×îÿŠÜñĎšðśü÷ìćÜĂćÖćý .FEJDBM&WBDVBUJPO

ðøąßćÿĆöóĆîíŤĒúąÿŠÜđÿøĉöÖćøêúćé ĔĀšĒÖŠÖĉÝÖćøĔîđÙøČĂ ïøĉÖćøéšćîÖćøÝĆéđúĊĚ÷ÜĒúą ĂćĀćøĔĀšĒÖŠñĎšĔßšïøĉÖćøĔîÖúčŠö

éĈđîĉîÖćøēé÷

ĂĆêøćÖćøëČĂĀčšîøšĂ÷úą

ïøĉþĆìđĂđĂĘîïĊúćïĂøćêĂøĊę ĂĈîü÷đõÿĆß ÝĈÖĆé ëČĂĀčšîēé÷ïøĉþĆìøĂ÷ĆúïćÜÖĂÖđăúíŤĒÙøŤÝĈÖĆé àċęÜđðŨîïøĉþĆì÷ŠĂ÷øšĂ÷úą×ĂÜïøĉþĆì

ïøĉþĆìÿĀĒóì÷ŤđõÿĆßÝĈÖĆé ïøĉþĆìđîßĆęîĒîúđăúìŤĒÙøŤàĉÿđìĘöÿŤÝĈÖĆé ëČĂĀčšîìćÜêøÜøšĂ÷úąĒúąìćÜĂšĂöøšĂ÷úą

ïøĉþĆìĕïēĂēöđúÖčúúćøŤĒúïïĂøćìĂøĊęÿŤ ðøąđìýĕì÷ ÝĈÖĆé

100.0

ïøĉþĆìÖøĊîĕúîŤàĉîđîĂøŤÝĊĚÝĈÖĆé (-4

ïøĉþĆìÖøčÜđìóđăúĉÙĂðđêĂøŤđàĂøŤüĉÿđàÿÝĈÖĆé

100.0 

ïøĉþĆìÙĎúĒĂîéŤÝĂ÷ÝĈÖĆé

ïøĉþĆìđĂĂøŤüĉęÜđßĂøĉđéîđĂÿĂĊÝĈÖĆé ëČĂĀčšîēé÷ïøĉþĆì ÿöĉêĉđüßÝĈÖĆé öĀćßî àċęÜđðŨîïøĉþĆì÷ŠĂ÷×ĂÜïøĉþĆì

ïøĉþĆìđôŗÿìŤđăĘúíôĎŜéÝĈÖĆé ëČĂĀčšîēé÷ïøĉþĆìÿöĉêĉđüß ÝĈÖĆé öĀćßî àċęÜđðŨîïøĉþĆì÷ŠĂ÷×ĂÜïøĉþĆì

ïøĉþìĆ ēàđéĘÖàŤēàŠđăĘúíĒÙøŤàĆóóĂøŤìđàĂøŤüÿĉ ðøąđìýĕì÷ ÝĈÖĆé ëČĂĀčšîēé÷ïøĉþĆìđôŗÿìŤđăĘúíôĎŜéÝĈÖĆéàċęÜđðŨîïøĉþĆì÷ŠĂ÷×ĂÜ ïöÝÿöĉêĉđüß

431SPQFSUZ*OWFTUNFOU$P -UE ïøĉÖćøĔĀšđߊćĂÿĆÜĀćøĉöìøĆó÷Ť đóČęĂéĈđîĉîíčøÖĉÝēøÜó÷ćïćúĔîðøąđìýÖĆöóĎßć 4JFN3FBQ-BOE*OWFTUNFOU$P -UE 1IOPN1FOI'JSTU1SPQFSUZ$P -UE ïøĉþĆìøĂ÷ĆúïćÜÖĂÖđăúíŤĒÙøŤÝĈÖĆé ÖĉÝÖćøđóČęĂÖćøúÜìčîĔî )FBMUIDBSF#VTJOFTT )PMEJOH$PNQBOZ #%.4*OUFS1UF-UE ðøąđìýÿĉÜÙēðøŤ

/)FBMUI"TJB1UF-UE ðøąđìýÿĉÜÙēðøŤ

ïøĉþĆìïĊéĊđĂĘöđĂÿđìøîîĉęÜÝĈÖĆé ýĎî÷ŤĂïøöéšćîüĉßćßĊóđÞóćąìćÜ ĔĀšĒÖŠÖúčŠöïøĉþĆì ïøĉþĆìÖøčÜđìóðøąÖĆîÿč×õćóÝĈÖĆé öĀćßî

íčøÖĉÝðøąÖĆîÿč×õćó ïøĉþĆìÖøčÜđìóóøĊđöĊ÷øŤîć÷ĀîšćðøąÖĆîßĊüĉêÝĈÖĆé ïøĉþĆìïĊéĊđĂĘöđĂÿĒĂÙđÙćìŤêĉĚÜÝĈÖĆé ïøĉÖćøéšćîïĆâßĊÖúćÜ

32

 100.0 

30.0 100.0 

  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0


GS$K5R$TE=ER$O<:ZE$V+

¯«BTIR7GT6`GR$TE`%*%S;

Ö Öú÷čìíŤìćÜÖćøêúćé đÙøČĂēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóĕéšéĈđîĉîÖćøîē÷ïć÷ìćÜÖćøêúćéēé÷öĊđðŜćĀöć÷ĀúĆÖÙČĂÖćøîĈ ïøĉÖćøĒúąÖćøøĆÖþćó÷ćïćúĔĀšđךćëċÜðøąßćßîĔĀšĕéšìčÖÖúčŠöēé÷ÿøšćÜēøÜó÷ćïćúìčêĉ÷õĎöĉĒúą ðåöõĎöĉ đóČĂę ĔĀšúÖĎ ÙšćÿćöćøëđךćëċÜïøĉÖćøìćÜÖćøĒóì÷ŤìöęĊ öĊ ćêøåćîÿćÖúêĆÜĚ đðŜćìĊÝę ąÖšćü×ċîĚ đðŨî Ĕî×ĂÜēøÜó÷ćïćúßĆĚîîĈ×ĂÜðøąđìýĕì÷ßĎÖćøĔĀšïøĉÖćøìĊęđðŨîđúĉýéšćîïøĉÖćøÿč×õćóĒúą ÖćøĒóì÷Ť&YDFMMFOU$FOUFSđðŨîÖú÷čìíŤĀúĆÖđîšîÖćøøĆÖþćēøÙìćÜÿöĂÜĀĆüĔÝĒúąöąđøĘÜēé÷ ĂćýĆ÷ÙüćöøŠüööČĂÖĆïÿëćïĆîìĊęöĊßČęĂđÿĊ÷ÜÿĈÙĆâĂćìĉ.%"OEFSTPOĔîÖćøøĆÖþćñĎšðśü÷ĔîēøÙ öąđøĘÜêŠĂöîĚĈđĀúČĂÜìĊêę Ăš ÜøĆïÖćøðúĎÖëŠć÷ĕ×ÖøąéĎÖ.BZP$MJOJDĔîéšćîÖćøøĆÖþćñĎðš üś ÷ēøÙĀĆüĔÝ ĔîÖćøñúĆÖéĆîĔĀšñúĉêõĆèæŤ×ĂÜēøÜó÷ćïćúĂ÷ĎŠĔîĔÝ×ĂÜñĎšøĆïïøĉÖćøēé÷ĂćýĆ÷ĀúĆÖðøąÖĂïĕð éšü÷(PPE%PDUPS (PPE/VSTF (PPE4FSWJDF 5IBJ4FSWJDFĒúą(PPE5FDIOPMPHZ îĂÖÝćÖîĊĚ÷ĆÜöĊÖú÷čìíŤÿĈÙĆâĔîÖćøÿîĆïÿîčîÖćøéĈđîĉîÜćîÙČĂ ïøĉĀćøÝĆéÖćøđÙøČĂ׊ć÷ĔîÖúčŠöíčøÖĉÝìĆĚÜĀöéĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćóìĈĔĀšÖćøïøĉĀćøêšîìčîöĊ ðøąÿĉìíĉõćó×ċĚîøüöìĆĚÜöĊÙüćöóøšĂöøĂÜøĆïÖćøđךćöćĔßšïøĉÖćø×ĂÜêŠćÜßćêĉ đîšî÷čìíýćÿêøŤđךćëċÜÖúčöŠ đðŜćĀöć÷ĔĀšöćÖ×ċîĚ ēé÷ÿøšćÜÿĆöóĆîíõćóìĊéę ñĊ ćŠ îߊĂÜìćÜÖćøêúćé ìćÜêøÜēé÷đÞóćąÖúčŠöíčøÖĉÝðøąÖĆîìĆĚÜĕì÷ĒúąêŠćÜðøąđìý ÿøšćÜÙüćöĒ×ĘÜĒÖøŠÜĔĀšĒïøîéŤ×ĂÜēøÜó÷ćïćúĔîđÙøČĂìĆĚÜĀöéñúÝćÖÖćøøüöêĆüÖĆî×ĂÜ ÖúčöŠ ēøÜó÷ćïćúĔîđÙøČĂìĆÜĚ ĔîÖøčÜđìóĒúąêŠćÜÝĆÜĀüĆéøüöìĆÜĚ đÙøČĂ׊ć÷ĔîðøąđìýđóČĂę îïšćîĕéšìĈ ĔĀšđÙøČĂēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóÿćöćøë÷ÖøąéĆïÖćøĔĀšïøĉÖćøđðŨîýĎî÷ŤÖćøĒóì÷ŤđÞóćąìćÜĒïï ÙøïüÜÝø ÝćÖðŘēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóĕéšßĎíÜöčŠÜóĆçîćïøĉÖćøÿĎŠÙüćöđðŨîđúĉýéšćîïøĉÖćøÿč×õćó ĒúąÖćøĒóì÷ŤđðŨîýĎî÷ŤøüöÙüćöđßĊ÷ę üßćâĒ×îÜêŠćÜėéšćîÿč×õćóĒúąÖćøĒóì÷ŤĕüšĂ÷ŠćÜÿöïĎøèŤ Ăćìĉ đðŗéýĎî÷ŤĒúąÙúĉîÖĉ đÞóćąēøÙđóČĂę öčÜŠ đîšîÖćøøĆÖþćó÷ćïćúĕéšĂ÷ŠćÜêøÜÖúčöŠ đðŜćĀöć÷öćÖ×ċîĚ ĂćìĉýĎî÷ŤÝêĉ øĆÖþŤÖøčÜđìóéĎĒúñĎðš üś ÷éšćîÝĉêđüßĒúąÖćøïĈïĆéÿćøđÿóêĉéýĎî÷ŤĂć÷čøüĆçîŤÖøčÜđìó éĎĒúñĎðš üś ÷ÿĎÜĂć÷čàċÜę ĔîðŦÝÝčïîĆ ÿĆÜÙöĕì÷ĕéšöÿĊ éĆ ÿŠüî×ĂÜñĎÿš ÜĎ Ăć÷čđóĉöę ÝĈîüîöćÖ×ċîĚ ýĎî÷ŤÿöĂÜ ĒúąøąïïðøąÿćìÖøčÜđìóđðŗéÙúĉîÖĉ ðüéýĊøþąĒúąÙúĉîÖĉ ēøÙúößĆÖēøÜó÷ćïćúĀĆüĔÝÖøčÜđìó đîšîÖćøøĆÖþćñĎšðśü÷ēøÙĀĆüĔÝđêšîñĉéÝĆÜĀüąĒúąđìÙîĉÙÖćøñŠćêĆéĀĆüĔÝĒïï$"#(ĄúĄ đðŗéýĎî÷ŤïøĉÖćøÞčÖđÞĉîđÙøČĂēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìó#BOHLPL&NFSHFODZ4FSWJDFT #&4 đóČęĂđóĉęöðøąÿĉìíĉõćóĔîÖćøÿŠÜêŠĂñĎšðśü÷ĔĀšïøĉÖćøñĎšðśü÷ÞčÖđÞĉîĕéšøĆïÖćøøĆÖþćĔĀšøĂéóšîÝćÖ üĉÖùêìĊęÿŠÜñúêŠĂßĊüĉêĕéšĂ÷ŠćÜøüéđøĘüĒúąöĊöćêøåćîàċęÜöĊÖćøðøąÿćîÙüćöøŠüööČĂÖĆïēøÜ ó÷ćïćúõćÙøĆåĀúć÷ĒĀŠÜĒúąÿøšćÜđÙøČĂ׊ć÷ÖĆïēøÜó÷ćïćúõćÙđĂÖßîéšü÷ÖĆîøóđóČĂę øĂÜøĆïñĎšðśü÷Ĕîđ×êÖøčÜđìóĒúąðøĉöèæúóøšĂöìĆĚÜÿîĆïÿîčîēÙøÜÖćøøèøÜÙŤĔîߊüÜüĆî ĂĆîêøć÷×ĂÜõćÙøĆåđêøĊ÷öđăúĉÙĂðđêĂøŤÖćøĒóì÷ŤÞčÖđÞĉî 4,:*$6 đóČęĂđÙúČęĂî÷šć÷ñĎšðśü÷ ÞčÖđÞĉî

33


GS$K5R$TE=ER$O<:ZE$V+

đðŗéêĆüđìÙîĉÙĒúąøĎðĒïïÖćøøĆÖþćđÞóćąēøÙĒïïĔĀöŠēé÷ìĊöĒóì÷ŤñđšĎ ßĊ÷ę üßćâ×ĂÜøóÖøčÜđìó ĂćìĉýĎî÷ŤÖøąéĎÖĀĆÖÖøčÜđìóđñ÷ÖćøøĆÖþćÖøąéĎÖĀĆÖéšü÷đìÙîĉÙøëĕôôŜćĔêšéîĉ ìĊßę üŠ ÷ĔĀšñðšĎ üś ÷ đÿĊ÷đúČĂéîšĂ÷ôŚŪîêĆüĕéšđøĘüÿëćïĆîēøÙÖøąéĎÖÿĆîĀúĆÜÖøčÜđìóîĈđìÙîĉÙÖćøñŠćêĆéđÿøĉö ĀöĂîøĂÜÖøąéĎÖĒïïĒñúđúĘÖךćÜúĈêĆü %-*' ýĎî÷ŤÿöĂÜĒúąøąïïðøąÿćìđñ÷ÙüćöÿĈđøĘÝ ĔîÖćøøĆÖþćēøÙóćøŤÖĉîÿĆîéšü÷ÖćøñŠćêĆéòŦÜĂčðÖøèŤÖøąêčšîðøąÿćìÿŠüîúċÖ %#45IFSBQZ ýĎî÷ŤÝÖĆ þčÖøčÜđìóîĈđìÙîĉÙÖćøñŠćêĆéĒÖšĕ×ðŦâĀćÿć÷êćđúÿĉÙĒïïĕøšĔïöĊé 'FNUP-"4*, ĄúĄ ×÷ć÷ÙüćöđßĊę÷üßćâìćÜÖćøĒóì÷ŤĕðÿĎŠēøÜó÷ćïćúđÙøČĂ׊ć÷ĒúąēøÜó÷ćïćúóĆîíöĉêøĂćìĉ ÖćøđðŗéýĎî÷ŤēøÙĀĆüĔÝìĊęøóÖøčÜđìóĂčéøóøšĂöîĈìĊöĒóì÷ŤøóĀĆüĔÝÖøčÜđìóĕðñŠćêĆéñĎšðśü÷ ēøÙĀĆüĔÝēÙøÜÖćøÿŠÜêŠĂñĎšðśü÷îĂÖđóČęĂøĆïïøĉÖćøøĆÜÿĊøĆÖþćøąĀüŠćÜÿĈîĆÖÜćîĀúĆÖðøąÖĆî ÿč×õćóĒĀŠÜßćêĉ ÿðÿß ēøÜó÷ćïćúüĆçēîÿëĒúąēøÜó÷ćïćúđðćēúđöēöđøĊ÷úîüöĉîìøŤĄúĄ îĂÖÝćÖîĊĚđøćéĈđîĉîîē÷ïć÷ìćÜéšćîøćÙćēé÷đóĉęöðøąÿĉìíĉõćóÖćøøĆÖþćĔîøąéĆïøćÙćÙŠć ïøĉÖćøĔĀšđĀöćąÿöĒúąÿĈĀøĆïêúćéĔîõĎöĉõćÙĂćđàĊ÷îöčŠÜđîšîÖćøÿøšćÜđÙøČĂ׊ć÷ÖĆïÖúčŠöíčøÖĉÝ ÿč×õćóĒúąÖćøĒóì÷ŤĔîðøąđìýđóČęĂîïšćîĂćìĉóöŠćÖĆöóĎßćĒúąúćüđóČęĂđßČęĂöē÷ÜđÙøČĂ׊ć÷ ÖćøĔĀšïøĉÖćøìĊęÙøĂïÙúčöóČĚîìĊęìĆęüðøąđìýĕì÷ĒúąÖúčŠöðøąđìýĂćđàĊ÷î

`;Ia;C9VJ9T* $TE_=GWgD;`=G* %O*:ZE$V+aE*@DT<TGª çèðäñççõìùèñ

Éèöö

Êòõè

Ãòæøöòñæïòöèêèòêõäóëìæõèêìòñ

× ÿõćüąĂčêÿćĀÖøøøöÖćøĒ׊Ü×Ćî ÙüćöêšĂÜÖćøéšćîÿč×õćóöĊÖćø×÷ć÷êĆüêćöñúĉêõĆèæŤöüúøüö (%1 ìĊđę óĉöę öćÖ×ċîĚ ĒúąÖúčöŠ ðøąßćÖøÿĎÜĂć÷čìđęĊ óĉöę ×ċîĚ ĒêŠéüš ÷õćüąñĆîĒðøìćÜÖćøđöČĂÜĔîðøąđìýìĊ÷ę éČ đ÷ČĂĚ üĉÖùêĉđýøþåÖĉÝēúÖ ĒúąđýøþåÖĉÝĔîðøąđìýìĊßę ąúĂêĆüúšüîÿŠÜñúÖøąìïêŠĂÖćøđêĉïēê×ĂÜÖćøĔßšïøĉÖćøìćÜÖćøĒóì÷Ť đĂÖßîÿĈĀøĆïêúćéÖćøìŠĂÜđìĊ÷ę üđßĉÜÿč×õćó .FEJDBM5PVSJTN öĊÖćøđêĉïēêĂ÷ŠćÜêŠĂđîČĂę Üēé÷ ÙćéüŠćÖćøđêĉïēêÿŠüîĔĀâŠÝąöćÝćÖñĎšðśü÷ÝćÖðøąđìýìĊęÿćöćøëđéĉîìćÜđךćöćĔîðøąđìýĕì÷ĕéš ÿąéüÖÙĎĒŠ ׊ÜĔîõĎöõĉ ćÙ×ĂÜðøąđìýĕì÷ìĊÿę ĈÙĆâÙČĂēøÜó÷ćïćúĔîðøąđìýêŠćÜėđߊîÿĉÜÙēðøŤöćđúđàĊ÷ ĒúąĂĉîđéĊ÷Ă÷ŠćÜĕøÖĘêćöÙüćöĕéšđðøĊ÷ïÙČĂÙčèõćóÖćøøĆÖþćó÷ćïćúìĊęÿĎÜÙüćöÿćöćøëĔîÖćø đךćëċÜĕéšÜŠć÷×ĂÜñĎšðśü÷ĒúąøćÙćìĊęÿćöćøëÝŠć÷ĕéšøüöëċÜÖćøìĊęðøąđìýĕì÷đðŨîÝčéĀöć÷ìĊęđðŨî ìĊęîĉ÷ö×ĂÜîĆÖìŠĂÜđìĊę÷üĒúąöĊēÙøÜÿøšćÜóČĚîåćî×ĂÜðøąđìýìĊęéĊĒêŠðŦÝÝĆ÷đÿĊę÷ÜÖĘÙČĂÖćø×ćéĒÙúî ñĎšđßĊę÷üßćâĒúąÙüćöđóĊ÷ÜóĂ×ĂÜïčÙúćÖøĔîÖćøøĆÖþćēé÷đÞóćąÿć×ćó÷ćïćúøüöëċÜðŦâĀć ÙüćöĕöŠĒîŠîĂîĔîÖćøôŚîŪ êĆü×ĂÜđýøþåÖĉÝēúÖĒúąĕì÷ìĈĔĀšđÙøČĂēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóìĊöę đĊ ÙøČĂ׊ć÷ öćÖìĊęÿčéøüöĒĀŠÜĒúąêĆĚÜđðŜćÝą×÷ć÷đÙøČĂ׊ć÷ĔĀšÙøĂïÙúčöìĆęüðøąđìýĕì÷ĕéšðøĆïĒñîđîšî éĈđîĉîíčøÖĉÝĔîðŘĀîšćĂ÷ŠćÜøąöĆéøąüĆÜöćÖ×ċĚî

ÖúčŠöēøÜó÷ćïćú ×ĂÜøĆåđߊîøóýĉøĉøćß ÝčāćøćöćíĉïéĊđðŨîêšî

ēøÜó÷ćïćúđĂÖßî øąéĆïïîđߊîøóÖøčÜđìó ïĈøčÜøćþãøŤđðŨîêšî

ēøÜó÷ćïćúđĂÖßîøąéĆïÖúćÜúŠćÜ đߊîøóđÖþöøćþãøŤîîìđüß ÖøčÜíîđðŨîêšî Ðèõùìæèéòæøö

ìĊęöćÖćøüĉđÙøćąĀŤēé÷4$#&*$

34

Äè÷öìæîñèööéìûèç

Èèèóóèòóïèëèäï÷ëü


GS$K5R$TE=ER$O<:ZE$V+

Ă÷ŠćÜĕøÖĘêćöđÙøČĂēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóĂćÝđÿøĉöÿøšćÜýĆÖ÷õćóđóČęĂøĂÜøĆïĒîüēîšöĔĀöŠéšü÷ ÖćøđÝćąÖúčŠöñĎšÿĎÜĂć÷čĔîĂćđàĊ÷îìĊęöĊÝĈîüîöćÖ×ċĚîđîČęĂÜÝćÖĕì÷öĊßČęĂđÿĊ÷ÜĒúą×ĊéÙüćöÿćöćøë ìćÜéšćîïøĉÖćøÿćíćøèÿč×ïčÙúćÖøìćÜÖćøĒóì÷ŤøüöìĆĚÜēøÜó÷ćïćúàċęÜĔîðŦÝÝčïĆîðøąđìýĕì÷ öĊēøÜó÷ćïćúìĊĕę éšöćêøåćî+PJOU$PNNJTTJPO*OUFSOBUJPOBM+$*"DDSFEJUBUJPO×ĂÜÿĀøĆå ĂđöøĉÖćÝĈîüîĒĀŠÜëČĂüŠćöćÖìĊęÿčéĔîĂćđàĊ÷îÿąìšĂîüŠćēøÜó÷ćïćúĔîðøąđìýĕì÷öĊÙüćö ēééđéŠîéšćîöćêøåćî×ĂÜÿëćîó÷ćïćúÝąìĈĔĀšĕì÷Öúć÷đðŨîýĎî÷ŤÖúćÜìćÜÖćøĒóì÷ŤĀøČĂ đöéĉÙĂúăĆï .FEJDBM)VC ĕéšĔîĂîćÙê ÖćøĒ׊Ü×ĆîøąĀüŠćÜðøąđìýđóČęĂéċÜÙîĕךßćüêŠćÜßćêĉēé÷đÞóćąēøÜó÷ćïćúđĂÖßîĔîđĂđßĊ÷ ĕöŠüćŠ ÝąđðŨîÿĉÜÙēðøŤăŠĂÜÖÜöćđúđàĊ÷ĒúąĂĉîđéĊ÷àċÜę êŠćÜÖĘöÜŠč ĕðìĊÙę îĕךßćü÷čēøðĒúąđĂđàĊ÷ēé÷đÞóćą âĊðę îśč ÝĊîĂćđàĊ÷îĒúąêąüĆîĂĂÖÖúćÜđߊîđéĊ÷üÖĆïĕì÷Ēöšĕì÷ÝąöĊ×Ăš ĕéšđðøĊ÷ïÝćÖÙŠćøĆÖþćó÷ćïćú ìĊęêęĈÖüŠćðøąđìýÙĎŠĒ׊ÜĂ÷ŠćÜÿĉÜÙēðøŤĒêŠðøąđìýĕì÷÷ĆÜöĊÝčéĂŠĂîĂ÷ĎŠĀúć÷ðøąÖćøēé÷đÞóćą ïčÙúćÖøìćÜÖćøĒóì÷ŤĒúąìĆÖþąéšćîõćþćêŠćÜðøąđìýìĊđę ðŨîךĂÝĈÖĆéàċÜę ÝčéĂŠĂîéĆÜÖúŠćüëČĂđðŨî ÝčéđéŠî×ĂÜðøąđìýÙĎŠĒ׊Ü

°«$TE+S6MT>GV7BS53

3.1ïčÙúćÖøìćÜÖćøĒóì÷Ť ïøĉþĆìöĊîē÷ïć÷ĔîÖćøÝĆéĀćĒóì÷ŤìĊęöĊÙüćöđßĊę÷üßćâĔîĒêŠúąÿć×ć×ĂÜēøÙøüöëċÜó÷ćïćú ĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøĒóì÷ŤĂČęîėđóČęĂÿćöćøëĔĀšïøĉÖćøĒÖŠñĎšðśü÷ĕéšĂ÷ŠćÜÙøĂïÙúčöĒúąöĊÙčèõćó àċÜę ĔîÖćøÝĆéĀćéĆÜÖúŠćüđðŨîÖćøéĈđîĉîÜćîÿĈĀøĆïÖúčöŠ ïøĉþìĆ ĔîđÙøČĂĔîÖćøÝĆéĀćĒóì÷ŤĒúąó÷ćïćú îĆîĚ ìćÜïøĉþìĆ ĕéšìĈÖćøÖćøÙĆéđúČĂÖÝćÖöĀćüĉì÷ćúĆ÷Ēóì÷ŤĒúąüĉì÷ćúĆ÷ó÷ćïćúìĊöę ßĊ ĂęČ đÿĊ÷ÜìĆÜĚ îĊĚ Ēóì÷ŤĒúąó÷ćïćúìčÖìŠćîĕéšñŠćîÖćøÙĆéđúČĂÖÝćÖÙèąÖøøöÖćøÖćøĒóì÷Ť×ĂÜēøÜó÷ćïćú đîČĂę ÜÝćÖïčÙúćÖøìćÜÖćøĒóì÷ŤđðŨîñĎìš öęĊ ÙĊ üćöÿĈÙĆâêŠĂÖćøéĈđîĉîíčøÖĉÝēøÜó÷ćïćú×ĂÜïøĉþìĆ ĒúąđóČĂę ĔĀšïÙč úćÖøìćÜÖćøĒóì÷Ťĕéšóç Ć îćÙüćöøĎĒš úąüĉì÷ćÖćøÙüćöÖšćüĀîšćìćÜÖćøĒóì÷ŤìĆÜĚ ìćÜ éšćîüĉßćßĊóĒúąđìÙēîēú÷ĊïøĉþĆìÝċÜĕéšÿîĆïÿîčîĔĀšöĊÖćøüĉÝĆ÷ÿĈĀøĆïĒóì÷ŤĒúąÝĆéðøąßčöüĉßćÖćø Ēóì÷ŤöĊÖćøÝĆéĂïøöÿĈĀøĆïĒóì÷ŤĒúąó÷ćïćúĂ÷ŠćÜêŠĂđîČĂę ÜđóČĂę óĆçîćÙüćöøĎéš ćš îÖćøĒóì÷ŤĔĀš ÖĆïïčÙúćÖøìĊđę ÖĊ÷ę üךĂÜøüöëċÜòřÖĂïøöĔĀšÖïĆ ó÷ćïćúđóČĂę ÿøšćÜÙüćöøĎš ÙüćößĈîćâĔîÖćøĔĀšïøĉÖćø ĒÖŠñðšĎ üś ÷ÖŠĂîÖćøðäĉïêĆ Üĉ ćîÝøĉÜîĂÖÝćÖîĊïĚ øĉþìĆ ÷ĆÜêøąĀîĆÖëċÜÙüćöÿĈÙĆâ×ĂÜÖćøúÜìčîĔîđìÙēîēú÷Ċ ìćÜÖćøĒóì÷ŤĒúąđÙøČĂę ÜöČĂĂčðÖøèŤìćÜÖćøĒóì÷ŤàċÜę öĊÿüŠ îߊü÷ìćÜĂšĂöĔîÖćøēîšöîšćüĔĀšïÙč úćÖø ìćÜÖćøĒóì÷ŤñĎšöĊÙüćöøĎšÙüćößĈîćâìĈÜćîĔĀšÖĆïēøÜó÷ćïćúĔîøą÷ąđüúćìĊę÷ćüîćî×ċĚîĒúąëČĂ đðŨîÖćøÿøšćÜðøąÿïÖćøèŤĒúąóĆçîćìĆÖþąĔîÖćøêøüÝüĉîĉÝÞĆ÷ĒúąøĆÖþćēøÙìćÜÖćøĒóì÷Ť 3.2ÖćøÝĆéĀć÷ćĒúąđüßõĆèæŤ ïøĉþĆìöĊîē÷ïć÷ÖćøÿĆęÜàČĚĂ÷ćĒúąđüßõĆèæŤÝćÖñĎšÝĆéÝĈĀîŠć÷Ĕîðøąđìýēé÷ÖøąÝć÷ÖćøÿĆęÜàČĚĂ ĕð÷ĆÜñĎÝš éĆ ÝĈĀîŠć÷Āúć÷øć÷îĂÖÝćÖîĊĚ ïøĉþìĆ ĕéšîĈøąïïÖćøÝĆéàČĂĚ ÖúćÜ $FOUSBM1SPDVSFNFOU ÿĈĀøĆïēøÜó÷ćïćúìčÖĒĀŠÜĔîđÙøČĂēé÷òść÷ÝĆéàČĚĂÖúćÜÝąøüïøüöÙĈÿĆęÜàČĚĂ÷ćĒúąđüßõĆèæŤ×ĂÜ ēøÜó÷ćïćúĔîđÙøČĂđóČęĂéĈđîĉîÖćøêĉéêŠĂĒúąÿĆęÜàČĚĂ÷ćĒúąđüßõĆèæŤÝćÖñĎšÝĆéÝĈĀîŠć÷ēé÷ÖćøÿĆęÜ àČĂĚ ÷ćĒúąđüßõĆèæŤĔîúĆÖþèąéĆÜÖúŠćüëČĂđðŨîÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĔîÖćøÝĆéàČĂĚ ĒúąÖćøÝĆéÖćøÿĉîÙšć ÙÜÙúĆÜõć÷ĔîÖúčöŠ ïøĉþìĆ ĔĀšöðĊ øąÿĉìíĉõćóÿĎÜÿčéàċÜę øüöëċÜÖćøðøąđöĉîÙüćöđĀöćąÿöĔîéšćîøćÙć ðøąÿĉìíĉõćóĒúąÙčèõćó×ĂÜ÷ćĒúąđüßõĆèæŤéšü÷

35


GS$K5R$TE=ER$O<:ZE$V+

3.3ÖćøÝĆéĀćĂčðÖøèŤĒúąđÙøČęĂÜöČĂìćÜÖćøĒóì÷Ť đîČĂę ÜÝćÖĂčðÖøèŤĒúąđÙøČĂę ÜöČĂìćÜÖćøĒóì÷ŤđðŨîĀîċÜę ĔîðŦÝÝĆ÷ÿĈÙĆâĔîÖćøĔĀšïøĉÖćøĒÖŠñðšĎ üś ÷ Ă÷ŠćÜöĊÙčèõćóĒúąöĊðøąÿĉìíĉõćóéĆÜîĆĚîÖćøéĈđîĉîÖćøÝĆéĀćĂčðÖøèŤĒúąđÙøČęĂÜöČĂĒóì÷Ť×ĂÜ ïøĉþìĆ ĒúąēøÜó÷ćïćúĔîđÙøČĂÝąéĈđîĉîÖćøēé÷ÙèąÖøøöÖćøÖćøĒóì÷ŤđóČĂę óĉÝćøèćĂ÷ŠćÜøĂïÙĂï ëċÜÙüćöÝĈđðŨîĒúąÙčèõćó×ĂÜđÙøČęĂÜöČĂĒúąĂčðÖøèŤîĆĚîėđóČęĂĔĀšÿĂéÙúšĂÜÖĆïÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜ ÖúčöŠ ēøÜó÷ćïćúĔîÖćøÝĆéĀćĂčðÖøèŤĒúąđÙøČĂę ÜöČĂìćÜÖćøĒóì÷ŤïøĉþìĆ ÝąÿĆÜę àČĂĚ ñŠćîñĎĒš ìîÝĈĀîŠć÷ Ĕîðøąđìýēé÷ìĈÿĆââćàČĂĚ ×ć÷ÖĆïìćÜïøĉþìĆ ñĎĒš ìîÝĈĀîŠć÷àċÜę öĊÖćøÖĈĀîéøćÙćàČĂĚ ×ć÷ìĊĒę îŠîĂî ĔîÿÖčúđÜĉîïćìĕì÷ĒúąöĊךĂêÖúÜđÖĊę÷üÖĆïÖćøĔĀšïøĉÖćøĀúĆÜÖćø×ć÷Ă÷ŠćÜßĆéđÝî îĂÖÝćÖîĊĚÿĈĀøĆïēøÜó÷ćïćúĔîđÙøČĂ׊ć÷×ĂÜïøĉþĆìđóČęĂĔĀšÖćøøĆÖþćñĎšðśü÷đðŨîÖćøøĆÖþć ìĊöę ÙĊ è č õćóĒúąöĊðøąÿĉìíĉõćóïøĉþìĆ ĕéšéĈđîĉîÖćøđóČĂę ĔĀšēøÜó÷ćïćúĔîđÙøČĂēé÷đÞóćąēøÜó÷ćïćú ìĊĂę ÷ĎĔŠ îđ×êõĎöõĉ ćÙêŠćÜėöĊĂðč ÖøèŤÖćøĒóì÷ŤììęĊ îĆ ÿöĆ÷đóČĂę øĂÜøĆïÖćøĔĀšïøĉÖćøàċÜę ĂčðÖøèŤìćÜÖćø Ēóì÷ŤóČĚîåćîìĊęÿĈÙĆâéĆÜÖúŠćüĕéšĒÖŠđÙøČęĂÜ.3*đÙøČęĂÜ$54DBOĒúą$BUI-BCēé÷îĂÖÝćÖ ÝąđðŨîÖćøĔĀšïøĉÖćøēé÷êøÜĒÖŠñĎšøĆïïøĉÖćøìĊęđךćøĆïÖćøøĆÖþćĔîēøÜó÷ćïćúĔîđÙøČĂ׊ć÷×ĂÜïøĉþĆì Ēúšü÷ĆÜđðŨîðøąē÷ßîŤÿĈĀøĆïÿëćîó÷ćïćúĀøČĂÙúĉîĉÖĔÖúšđÙĊ÷ÜìĊęÿćöćøëđךćöćĔßšïøĉÖćøøüöìĆĚÜ ÿćöćøëøĆïÖćøÿŠÜêŠĂñĎšðśü÷ 3FGFSSBM1BUJFOU ÝćÖÿëćîó÷ćïćúĀøČĂÙúĉîĉÖĂČęî

36


<Z'GT$E9Z$? TD%O*_'EāOaE*@DT<TG$EZ*_9@CVc6CWM;T9Wg6[`GES$KT@DT<TG ';c%BTDb;aE*@DT<TGODT*_6WDI_9T;SĦ;@I$_ETDS*'*bLb+LS*'CODT*7O_;YgO* 6[`GLZ%BT@bM=ER-T-;';c9Da6D_,@TRbM'ITC-ID_MGYO>[6ODaO$TL %DTD%O<_%7L[$TEE5E*'L*_LEþCbM_$V6LS*'CLZ%BT@6W`<<O*'EIC `GRb;L8T;$TE5,Z$_,V;MEāOCWBSD@Ċ<S7V

@I$_ET+R_%Tc=bM'ITCOZ;b+8X*9Wg @EOCbM<Eþ$TE6ID<Z'GT$E`GR OZ=$E59T*$TE`@9DODT*@EOC_@EÿD*


=++SD'ITC_LWgD*

=++SD'ITC_LWgD* ®«'ITC_LWgD*+T$'ITC>S;>I;9T*_JEK2$V+

đýøþåÖĉÝ×ĂÜĕì÷ßąúĂêĆüúÜêŠĂđîČęĂÜêĆĚÜĒêŠßŠüÜÙøċęÜĀúĆÜ×ĂÜðŘÝćÖÖćøïøĉēõÙĒúąÖćø úÜìčîõćÙđĂÖßîìĊúę éúÜÖćøĔßšÝćŠ ÷õć÷ĔîðøąđìýìĊúę éúÜĒúąÖćøÿŠÜĂĂÖìĊĕę öŠÿćöćøëôŚîŪ êĆüĕéšìîĆ ēé÷ýĎî÷ŤüĉÝĆ÷ÖÿĉÖøĕì÷ èíĆîüćÙö ÙćéüŠćõćóøüö×ĂÜđýøþåÖĉÝĕì÷ĔîðŘÝą×÷ć÷ êĆüđóĊ÷ÜøšĂ÷úąßąúĂúÜÝćÖìĊę×÷ć÷êĆüøšĂ÷úąĔîðŘ ÿĈĀøĆïĒîüēîšöĂĆêøćÖćø×÷ć÷êĆüìćÜđýøþåÖĉÝĔîðŘ÷ĆÜöĊÙüćöđÿĊę÷ÜĀúć÷ðøąđéĘîìćÜ đýøþåÖĉÝìĊêę Ăš ÜêĉéêćöðøąÖĂïéšü÷ÿëćîÖćøèŤìćÜÖćøđöČĂÜ×ĂÜĕì÷ĒñîÖćøúÜìčîĔîēÙøÜÿøšćÜ óČĚîåćîìĊęßąúĂĂĂÖĕðìĉýìćÜøćÙćÿĉîÙšćĒúąõćøąÙŠćÙøĂÜßĊóĒúąÿëćîÖćøèŤÖćøÿŠÜĂĂÖìĊęÝą ôŚîŪ êĆüêćöđýøþåÖĉÝēúÖéĆÜîĆîĚ ÖćøðøąđöĉîĒîüēîšöđýøþåÖĉÝĕì÷ĔîðŘ÷ĆÜÙÜêĆÜĚ Ă÷ĎïŠ îÿööêĉ åćîìĊęöĊÙüćöĕöŠĒîŠîĂîÿĎÜìĆĚÜîĊĚýĎî÷ŤüĉÝĆ÷ÖÿĉÖøĕì÷ðøąđöĉîüŠćìŠćöÖúćÜÙüćö×ĆéĒ÷šÜìćÜÖćøđöČĂÜ ĂćÝìĈĔĀšöĊÙüćöđðŨîĕðĕéšöćÖ×ċĚîìĊęĂĆêøćÖćø×÷ć÷êĆü×ĂÜđýøþåÖĉÝĕì÷ðŘÝąēîšöđĂĊ÷ÜúÜÿĎŠ ÖøĂïúŠćÜ×ĂÜðøąöćèÖćøēé÷ÖøèĊóČĚîåćî×ĂÜýĎî÷ŤüĉÝĆ÷ÖÿĉÖøĕì÷ìĊęøšĂ÷úąĂ÷ŠćÜĕøÖĘêćö ĀćÖÿĆââćèÙüćö×ĆéĒ÷šÜìćÜÖćøđöČĂÜ÷Čéđ÷ČĚĂđÖĉîÙøċęÜðŘñúÖøąìïìĊęöĊêŠĂđýøþåÖĉÝÖĘÝą÷ĉęÜøčîĒøÜ öćÖ×ċĚî ĒöšüćŠ ÖćøøĆÖþćó÷ćïćúÝąđðŨîĀîċÜę ĔîðŦÝÝĆ÷ÿĊę ĒêŠñúÖøąìïìćÜđýøþåÖĉÝÿŠÜñúêŠĂÖĈúĆÜàČĂĚ ×ĂÜ ñĎšïøĉēõÙñĎšøĆïïøĉÖćø×ĂÜēøÜó÷ćïćúĂćÝđúČĂÖìĊęÝąßąúĂĀøČĂúéÖćøĔßšïøĉÖćø×ĂÜēøÜó÷ćïćúĕéš đߊîßąúĂÖćøđךćøĆïÖćøøĆÖþćĀøČĂÖćøđךćøĆïïøĉÖćøìćÜÖćøĒóì÷ŤÿĈĀøĆïēøÙìĊęĕöŠÝĈđðŨîêšĂÜĕéš øĆïÖćøøĆÖþćđøŠÜéŠüîĀøČĂúéߊüÜđüúćÖćøóĆÖĔîēøÜó÷ćïćúĔĀšÿĆĚîúÜúéÖćøĔߚ݊ć÷ÙŠćïøĉÖćøēé÷ đúČĂÖđךćøĆïÖćøøĆÖþćĔîēøÜó÷ćïćú×ĂÜøĆåĀøČĂēøÜó÷ćïćúđĂÖßîĂČęîìĊęĂćÝöĊÙŠćĔߚ݊ć÷ìĊęîšĂ÷ÖüŠć đðŨîêšîìĆĚÜîĊĚïøĉþĆìĕéšêĉéêćöÿëćîÖćøèŤêŠćÜėĂ÷ŠćÜĔÖúšßĉéđóČęĂüĉđÙøćąĀŤĒúąðøąđöĉîÙüćöđÿĊę÷Ü ìĊĂę ćÝÿŠÜñúÖøąìïêŠĂÖćøéĈđîĉîíčøÖĉÝ×ĂÜïøĉþìĆ óøšĂöìĆÜĚ đêøĊ÷öÙüćöóøšĂöĒúąÖĈĀîéöćêøÖćø ÿĈĀøĆïïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷ÜĔĀšđĀöćąÿöìĆĚÜîĊĚïøĉþĆìöĊÖú÷čìíŤĔîÖćø×÷ć÷đÙøČĂ׊ć÷ēøÜó÷ćïćúêćö ÝĆÜĀüĆéêŠćÜėìĊęöĊýĆÖ÷õćóĒúąöĊÙüćöêšĂÜÖćøĔîÖćøøĆÖþćó÷ćïćúĔĀšÙøĂïÙúčöìčÖõĎöĉõćÙöĊÖćø ĔĀšïøĉÖćøĒúąÖúčŠöúĎÖÙšćìĊęĀúćÖĀúć÷đðŨîÖćøÖøąÝć÷ÙüćöđÿĊę÷ÜĒúąúéñúÖøąìïÝćÖđĀêčÖćøèŤ êŠćÜėìĊęđÖĉé×ċĚîĕéš

38


=++SD'ITC_LWgD*

¯«'ITC_LWgD*9T*6T;$TE6U_;V;*T;

2.1ÙüćöđÿĊę÷ÜÝćÖÖćøđðúĊę÷îĒðúÜöćêøåćîĀøČĂÖãøąđïĊ÷ïêŠćÜėìĊęĔßšÖĆïïøĉþĆìĔîĂîćÙê ïøĉþìĆ éĈđîĉîíčøÖĉÝõć÷ĔêšÖćøÖĈÖĆïÙüïÙčöéĎĒúēé÷ÖøąìøüÜÿćíćøèÿč×ĒúąĀîŠü÷ÜćîøćßÖćø ĂČęîėìĊęđÖĊę÷üךĂÜøüöëċÜêšĂÜĕéšøĆïĔïĂîčâćêĔĀšðøąÖĂïÖĉÝÖćøÿëćîó÷ćïćúĒúąĔïĂîčâćêĔĀš éĈđîĉîÖćøÿëćîó÷ćïćúêćöìĊęÖĈĀîéĕüšĔîÖãĀöć÷üŠćéšü÷ÿëćîó÷ćïćúîĂÖÝćÖîĊĚïøĉþĆì÷ĆÜ êšĂÜðäĉïêĆ êĉ ćöÖãĀöć÷đÖĊ÷ę üÖĆïÿëćîó÷ćïćúÖãĀöć÷đÖĊ÷ę üÖĆïïøĉþìĆ ĒúąÖãĀöć÷ĂČîę ėìĊđę ÖĊ÷ę üךĂÜ ÖćøđðúĊę÷îĒðúÜĔéėĔîÖćøêĊÙüćöÖãøąđïĊ÷ïĔîðŦÝÝčïĆîĀøČĂÖćøðøąÖćýĔßšÖãĀöć÷ĀøČĂ ÖãøąđïĊ÷ïĔĀöŠĀøČĂÖćøÖĈĀîéîē÷ïć÷ĔĀöŠìöęĊ ĒĊ îüēîšöüŠćÝąöĊÙüćöđךöÜüéöćÖ×ċîĚ ĂćÝöĊñúÖøąìï êŠĂÖćøéĈđîĉîÜćî×ĂÜïøĉþĆìÖćøðøąÖćýĔßšÖãĀöć÷ĀøČĂÖãøąđïĊ÷ïĔĀöŠéĆÜÖúŠćüøüöëċÜÖćø óĉÝćøèćøŠćÜóøąøćßïĆââĆêĉÙčšöÙøĂÜñĎšđÿĊ÷Āć÷ÝćÖÖćøøĆïïøĉÖćøÿćíćøèÿč×àċęÜđðŨîÖãĀöć÷ìĊę öčŠÜÙčšöÙøĂÜñĎšđÿĊ÷Āć÷ÝćÖÖćøøĆïïøĉÖćøÿćíćøèÿč×ĒúąöĊđðŜćĀöć÷đóČęĂßéđß÷ÙüćöđÿĊ÷Āć÷ìĊęđÖĉé ×ċîĚ ĔĀšĒÖŠñđšĎ ÿĊ÷Āć÷ĔîđüúćĂĆîøüéđøĘüēé÷ĕöŠêĂš ÜóĉÿÝĎ îŤÙüćöøĆïñĉéøüöìĆÜĚ ÖćøÖĈĀîéĔĀšöÖĊ ćøÝĆéêĆÜĚ ÖĂÜìčîÙčšöÙøĂÜñĎšđÿĊ÷Āć÷ÝćÖÖćøøĆïïøĉÖćøÿćíćøèÿč×đóČęĂĔߚ݊ć÷đðŨîđÜĉîßéđß÷ĔĀšĒÖŠñĎšđÿĊ÷Āć÷ àċÜę ÿëćîó÷ćïćúìĊøę ćŠ ÜóøąøćßïĆââĆêÖĉ ĈĀîé øüöëċÜïøĉþìĆ ĔîåćîąñĎðš øąÖĂïÖĉÝÖćøÿëćîó÷ćïćú öĊĀîšćìĊêę Ăš ÜÝŠć÷đÜĉîÿöìïđךćÖĂÜìčîéĆÜÖúŠćüêćöĀúĆÖđÖèæŤüĉíÖĊ ćøĒúąĂĆêøćêćöìĊÙę èąÖøøöÖćø Ùčöš ÙøĂÜñĎđš ÿĊ÷Āć÷ÝćÖÖćøøĆïïøĉÖćøÿćíćøèÿč×ÖĈĀîééĆÜîĆîĚ ïøĉþìĆ ĕöŠĂćÝøĆïøĂÜĕéšüćŠ ÖćøđðúĊ÷ę î ĒðúÜÖãøąđïĊ÷ïêŠćÜėĀøČĂÖćøðøąÖćýĔßšÖãĀöć÷ĀøČĂÖãøąđïĊ÷ïĔĀöŠĀøČĂÖćøÖĈĀîéîē÷ïć÷ ĔĀöŠìđęĊ ÖĊ÷ę üךĂÜÖĆïÖćøéĈđîĉîíčøÖĉÝ×ĂÜïøĉþìĆ ĔîĂîćÙêÝąĕöŠÿÜŠ ñúÖøąìïêŠĂñúÖćøéĈđîĉîÜćîĒúą ēĂÖćÿìćÜíčøÖĉÝ×ĂÜïøĉþĆì Ă÷ŠćÜĕøÖĘêćöïøĉþìĆ ĒúąēøÜó÷ćïćúđÙøČĂ׊ć÷×ĂÜïøĉþìĆ ĕéšéĈđîĉîÖćøĒúąðäĉïêĆ êĉ ćööćêøåćî ×ĂÜøąïïÙčèõćóêŠćÜėìĊÿę ĈÙĆâÙČĂöćêøåćî+$* +PJOU$PNNJTTJPO*OUFSOBUJPOBM öćêøåćî ēøÜó÷ćïćúĒúąïøĉÖćøÿč×õćó)" )PTQJUBM"DDSFEJUBUJPO ēé÷ÖćøéĈđîĉîÖćøĒúąÖćøðäĉïĆêĉ êćöĒîüìćÜõć÷Ĕêšøąïï)"ÖĈĀîéĔĀšöÙĊ èąÖøøöÖćøéĎĒúÙčèõćóÖćøøĆÖþćñĎðš üś ÷ĔĀšđðŨîĕðêćö öćêøåćîÖĈÖĆïéĎĒúÙüćöðúĂéõĆ÷ĒúąÿĉęÜĒüéúšĂöøüöëċÜÙøĂïÙúčöÙüćöđÿĊę÷ÜĔîéšćîêŠćÜėēé÷ đÞóćąĂ÷ŠćÜ÷ĉęÜÙüćöđÿĊę÷ÜđÖĊę÷üÖĆïÖćøĔĀšïøĉÖćøìćÜÖćøĒóì÷ŤĒúąøĆÖþćó÷ćïćúÖćøéĈđîĉîÖćø êŠćÜėéĆÜÖúŠćüĂćÝߊü÷úéñúÖøąìïìĊĂę ćÝđÖĉéÝćÖÖćøđðúĊ÷ę îĒðúÜÖãĀöć÷đÖĊ÷ę üÖĆïÿč×õćóĒúą ÿĉęÜĒüéúšĂöĕéš 2.2ÙüćöđÿĊę÷ÜĔîéšćîÖćøĒ׊Ü×Ćî íčøÖĉÝēøÜó÷ćïćúđĂÖßîđðŨîíčøÖĉÝìĊöę ÖĊ ćøĒ׊Ü×ĆîÿĎÜîĂÖÝćÖÖćøĒ׊Ü×ĆîÖĆïēøÜó÷ćïćúđĂÖßî ĔîøąéĆïđéĊ÷üÖĆîÖĆïïøĉþìĆ ĒúšüïøĉþìĆ ÷ĆÜêšĂÜĒ׊Ü×ĆîÖĆïēøÜó÷ćïćúđĂÖßîøąéĆïÖúćÜĒúąøąéĆïúŠćÜ àċęÜöĊÖćøðøĆïðøčÜĒúąóĆçîćÖćøĔĀšïøĉÖćøìćÜÖćøĒóì÷ŤøüöëċÜÖćøÝĆéĀćĂčðÖøèŤìćÜÖćøĒóì÷ŤìĊę ìĆîÿöĆ÷đóČęĂ×÷ć÷åćîúĎÖÙšćîĂÖÝćÖîĊĚ÷ĆÜöĊÖćø×÷ć÷ÖćøĔĀšïøĉÖćø×ĂÜēøÜó÷ćïćú×ĂÜøĆåđߊî ÙúĉîÖĉ óĉđýþîĂÖđüúćēøÜó÷ćïćúđĂÖßîõć÷ĔêšÖćøïøĉĀćøÜćî×ĂÜēøÜó÷ćïćúøĆåàċÜę ĂćÝÿŠÜñúêŠĂ ÖćøéċÜåćîúĎÖÙšć×ĂÜïøĉþĆì éĆÜîĆĚîđóČęĂđóĉęöðøąÿĉìíĉõćóĔîÖćøĔĀšïøĉÖćøĒúąđóĉęö×ĊéÙüćöÿćöćøëĔîÖćøĒ׊Ü×ĆîïøĉþĆìĕéš ĔĀšÙüćöÿĈÙĆâÖĆïđÙøČĂ׊ć÷ÖćøÿŠÜêŠĂñĎšðśü÷ĒúąÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĒïïēøÜó÷ćïćúĒöŠ×Šć÷Ēúą ēøÜó÷ćïćúđÙøČĂ׊ć÷ )VCBOE4QPLF ēé÷ĔîĒêŠúąõĎöĉõćÙïøĉþĆìöĊēøÜó÷ćïćúĒöŠ×Šć÷ )VC )PTQJUBMT ìĊęöĊýĆÖ÷õćóÖćøøĆÖþćó÷ćïćúìĊęöĊÙüćöàĆïàšĂîÿŠüîēøÜó÷ćïćúđÙøČĂ׊ć÷ 4QPLF

39


=++SD'ITC_LWgD*

)PTQJUBMT ÝąđðŨîēøÜó÷ćïćúàċęÜöĊ×îćéđúĘÖÖüŠćēøÜó÷ćïćúĒöŠ×Šć÷ēé÷ĂĈîü÷ÙüćöÿąéüÖĒúą đðŨîìćÜđúČĂÖĔĀšĒÖŠñĎšøĆïïøĉÖćøìĊęĂ÷ĎŠēé÷øĂïĒúąÿŠÜêŠĂĕð÷ĆÜēøÜó÷ćïćúĒöŠ×Šć÷ )VC)PTQJUBMT đöČĂę êšĂÜÖćøÖćøøĆÖþćó÷ćïćúìĊöę ÙĊ üćöàĆïàšĂîîĂÖÝćÖîĊïĚ øĉþìĆ öĊÖćøïøĉĀćøĒïï4IBSFE4FSWJDFT ÿĈĀøĆïĀšĂÜðäĉïêĆ Öĉ ćøìćÜÖćøĒóì÷ŤÖúćÜÝĆéàČĂĚ ÖúćÜïĆâßĊÖúćÜĒúąøąïïđìÙēîēú÷Ċÿćøÿîđìý ÖúćÜîĂÖÝćÖîĊĚïøĉþĆì÷ĆÜĕéšöĊÖćøúÜìčîĔîïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üđîČęĂÜĒúąÿîĆïÿîčîéšćîÖćøøĆÖþćó÷ćïćú ĂćìĉïøĉþìĆ ìĊñę úĉêĒúąÝĈĀîŠć÷÷ćîĚĈđÖúČĂĒúąüĆÿéčõè Ć æŤìćÜÖćøĒóì÷ŤđóČĂę ÿîĆïÿîčîÖćøĔĀšïøĉÖćø ĒÖŠēøÜó÷ćïćúìĆĚÜĔîĒúąîĂÖđÙøČĂ׊ć÷öĊÖćøïøĉÖćøìĊęÙøïüÜÝøĒúąĕéšÖćøðøąĀ÷ĆéÝćÖ×îćé &DPOPNZPG4DBMF 2.3ÙüćöđÿĊę÷ÜÝćÖÖćøìĊęĕöŠÿćöćøëøĆÖþćïčÙúćÖøìćÜÖćøĒóì÷ŤĀøČĂñĎšïøĉĀćøìĊęÿĈÙĆâĕüšĕéš íčøÖĉÝēøÜó÷ćïćúđĂÖßî×ĂÜïøĉþĆìêšĂÜóċęÜóĉÜïčÙúćÖøìćÜÖćøĒóì÷ŤìĊęßĈîćâÖćøàċęÜĕéšĒÖŠ Ēóì÷Ťó÷ćïćúüĉßćßĊóđõÿĆßÖøĒúąđÝšćĀîšćìĊęđìÙîĉÙêŠćÜėéĆÜîĆĚîÖćøÿĎâđÿĊ÷ïčÙúćÖøìćÜÖćø Ēóì÷ŤĀøČĂñĎšïøĉĀćøìĊęÿĈÙĆâéĆÜÖúŠćüĀøČĂÖćøĕöŠÿćöćøëÿøøĀćïčÙúćÖøìéĒìîìĊęđĀöćąÿöĀøČĂöĊ ÙüćöÿćöćøëĔÖúšđÙĊ÷ÜÖĆîĂćÝöĊñúÖøąìïĔîìćÜúïêŠĂïøĉþĆì ðŦÝÝčïĆîíčøÖĉÝēøÜó÷ćïćúĔîðøąđìýðøąÿïðŦâĀćÖćø×ćéĒÙúîïčÙúćÖøìćÜÖćøĒóì÷Ťēé÷ ÖćøñúĉêïčÙúćÖøìćÜÖćøĒóì÷ŤêĂš ÜóċÜę óćõćÙøĆåđðŨîĀúĆÖĒúąìĊñę ćŠ îöćÝĈîüîïčÙúćÖøìćÜÖćøĒóì÷Ť ÖĘĕöŠđóĊ÷ÜóĂêŠĂÙüćöêšĂÜÖćøìĈĔĀšïøĉþìĆ êšĂÜĒ׊Ü×ĆîÖĆïñĎðš øąÖĂïÖćøøć÷ĂČîę đóČĂę øĆÖþćĒúąéċÜéĎé ïčÙúćÖøìćÜÖćøĒóì÷ŤìĊęöĊÙüćößĈîćâàċęÜĂćÝÿŠÜñúêŠĂêšîìčîĔîÖćøéĈđîĉîÜćî×ĂÜïøĉþĆì Ă÷ŠćÜĕøÖĘêćöđîČęĂÜÝćÖđÙøČĂēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóđðŨîđÙøČĂ׊ć÷ēøÜó÷ćïćú×îćéĔĀâŠĒúąöĊ ÖćøÿîĆïÿîčîÜïðøąöćèĔîéšćîÖćøýċÖþćĒúąüĉÝ÷Ć ĔĀšĒÖŠïÙč úćÖøìćÜÖćøĒóì÷ŤĂ÷ŠćÜêŠĂđîČĂę ÜđóČĂę đðŨîÖćøđóĉöę ÙüćößĈîćâđÞóćąìćÜĒúąđðŨîĂÜÙŤÖøĒĀŠÜÖćøđøĊ÷îøĎš đóČĂę đóĉöę óĎîÙüćöøĎìš ćÜüĉßćÖćø Ēóì÷ŤĔîéšćîêŠćÜėøüöëċÜÖćøöĊđìÙēîēú÷ĊìćÜÖćøĒóì÷ŤìĊęìĆîÿöĆ÷ĂĊÖìĆĚÜïøĉþĆì÷ĆÜöĊöćêøÖćøĔî ÖćøÖĈĀîéÙŠćêĂïĒìîìĊęđĀöćąÿöđöČęĂđðøĊ÷ïđìĊ÷ïÖĆïñĎšðøąÖĂïÖćøøć÷ĂČęîĔîÖúčŠöíčøÖĉÝēøÜó÷ć ïćúđĂÖßîñúÖøąìïĔîéšćîîĊĚêŠĂïøĉþĆìĔîðŦÝÝčïĆîîĊĚÝċÜ÷ĆÜĕöŠøčîĒøÜöćÖîĆÖ 2.4ÙüćöđÿĊę÷ÜÝćÖÖćøëĎÖôŜĂÜøšĂÜ đîČęĂÜÝćÖðŦÝÝčïĆîðøąßćßîøĆïìøćïךĂöĎúĔîđøČęĂÜÿĉìíĉ×ĂÜñĎšðśü÷öćÖ×ċĚîēé÷đÞóćąĔîðŘ ìćÜõćÙøĆåĕéšĂĂÖóøąøćßïĆââĆêĉüĉíĊóĉÝćøèćÙéĊñĎšïøĉēõÙóýđóČęĂĂĈîü÷ÙüćöÿąéüÖĒÖŠ ñĎšïøĉēõÙøüöìĆĚÜñĎšðśü÷ĔîÖćøéĈđîĉîÙéĊÖĆïñĎšĔĀšïøĉÖćøéšćîÖćøøĆÖþćó÷ćïćúđóĉęööćÖ×ċĚîÖãĀöć÷ ÞïĆïéĆÜÖúŠćüÝċÜĂćÝöĊñúÖøąìïêŠĂñĎšðøąÖĂïÖćøÿëćîó÷ćïćúêúĂéÝîïčÙúćÖøìćÜÖćøĒóì÷Ť àċÜę ĂćÝìĈĔĀšïøĉþìĆ öĊÙüćöđÿĊ÷ę ÜÝćÖÖćøëĎÖôŜĂÜøšĂÜÝćÖÖćøĔĀšïøĉÖćøéšćîÖćøøĆÖþćó÷ćïćúđóĉöę ×ċîĚ Ă÷ŠćÜĕøÖĘéĊ òść÷ïøĉĀćøĕéšĔĀšÙüćöÿĈÙĆâĔîÖćøÙüïÙčöĒúąêøüÝÿĂïÙčèõćóÖćøøĆÖþćó÷ćïćú ÖćøÙĆéÖøĂÜĒóì÷ŤøüöìĆÜĚ ÙĈîċÜëċÜÿĉìíĉ×ĂÜñĎðš üś ÷ìĆÜĚ ĔîéšćîÖćøĔĀš×Ăš öĎúÖćøïøĉĀćøÙüćöÙćéĀüĆÜ ×ĂÜñĎĔš ßšïøĉÖćøÖćøöĊÖøąïüîÖćøøć÷ÜćîĒúąÖćøĒÖšĕ×ðŦâĀćđöČĂę öĊÙĈøšĂÜđøĊ÷îÝćÖñĎĔš ßšïøĉÖćøøüö ĕðëċÜÖćøðøĆïÙčèõćóĒúąöĊđÙøČęĂÜöČĂßĊĚüĆéÖćøĔĀšïøĉÖćøĔĀšĕéšêćööćêøåćîÿćÖúöćĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ ēé÷êúĂéđóČęĂđðŨîÖćøðŜĂÜÖĆîÙüćöđÿĊę÷ÜĔîéšćîîĊĚ 2.5ÙüćöđÿĊę÷ÜÝćÖÖćøóċęÜóćøć÷ĕéšÝćÖñĎšøĆïïøĉÖćøßćüêŠćÜßćêĉ ïøĉþĆìöĊøć÷ĕéšÿŠüîĀîċęÜÝćÖñĎšøĆïïøĉÖćøßćüêŠćÜßćêĉàċęÜøüöëċÜñĎšìĊęöĊõĎöĉúĈđîćĀøČĂìĈÜćîĔî ðøąđìýĕì÷ĀøČĂìĊęđéĉîìćÜđךćöćĔîðøąđìýĕì÷đóČęĂÖćøìŠĂÜđìĊę÷üĀøČĂđóČęĂđךćøĆïÖćøøĆÖþćēé÷ đÞóćąêúĂéÝîđÝšćĀîšćìĊę×ĂÜøĆåïćúêŠćÜðøąđìýĀøČĂĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĀøČĂóîĆÖÜćî×ĂÜïøĉþĆì

40


=++SD'ITC_LWgD*

đĂÖßîĔîêŠćÜðøąđìýēé÷ðŦÝÝĆ÷ìĊìę ĈĔĀšñøšĎ ïĆ ïøĉÖćøÖúčöŠ îĊđĚ ×šćöćĔßšïøĉÖćøøĆÖþćó÷ćïćúĔîðøąđìýĕì÷ ðøąÖĂïéšü÷öćêøåćîĒúąÙčèõćó×ĂÜÖćøĔĀšïøĉÖćøìćÜÖćøĒóì÷ŤìĊęđðŨîìĊę÷ĂöøĆïĕéšøąéĆïöćêø åćîÿćÖúÙŠćĔߚ݊ć÷éšćîÖćøøĆÖþćó÷ćïćúìĊęÿöđĀêčÿöñúĒúąÙüćööĊßČęĂđÿĊ÷ÜéšćîĂčêÿćĀÖøøö ÖćøìŠĂÜđìĊę÷ü×ĂÜĕì÷ éĆÜîĆĚîïøĉþĆìÝċÜöĊÙüćöđÿĊę÷ÜÝćÖüĉÖùêÖćøèŤêŠćÜėìĊęÿŠÜñúÖøąìïêŠĂÙüćöđßČęĂöĆęîĔîÖćøđךćøĆï ÖćøïøĉÖćøøĆÖþćó÷ćïćúĔîðøąđìýĕì÷àċęÜïøĉþĆìĕöŠÿćöćøëÙüïÙčöĕéšĂćìĉÿëćîÖćøèŤìćÜÖćø đöČĂÜõć÷ĔîðøąđìýøüöĕðëċÜõĆ÷íøøößćêĉêŠćÜėĒúąÖćøĒ׊Ü×ĆîìĊęđóĉęöÿĎÜ×ċĚîàċęÜÝąÿŠÜñúÖøąìï ēé÷êøÜêŠĂðøĉöćèñĎšøĆïïøĉÖćøßćüêŠćÜßćêĉìĊęÝąđךćöćøĆïÖćøøĆÖþćó÷ćïćúĔîðøąđìýĕì÷ïøĉþĆì ÝċÜĕéšöĊîē÷ïć÷ÖøąÝć÷ĒúąúéÙüćöđÿĊę÷Üēé÷Öćø×÷ć÷đÙøČĂ׊ć÷ēøÜó÷ćïćúêćöÝĆÜĀüĆéêŠćÜėìĊęöĊ ýĆÖ÷õćóĒúąöĊÙüćöêšĂÜÖćøĔîÖćøøĆÖþćó÷ćïćúĔĀšÙøĂïÙúčöìĆĚÜðøąđìýîĂÖÝćÖîĊĚïøĉþĆì÷ĆÜ ÖøąÝć÷åćîúĎÖÙšćêŠćÜßćêĉĔĀšÙøĂïÙúčöĀúćÖĀúć÷ðøąđìýöćÖ÷ĉęÜ×ċĚîđóČęĂúéÙüćöđÿĊę÷ÜÝćÖÖćø ÖøąÝčÖêĆü×ĂÜúĎÖÙšćÖúčŠöĔéÖúčŠöĀîċęÜ 2.6ÙüćöđÿĊę÷ÜÝćÖÖćøúÜìčîĔîêŠćÜðøąđìý ïøĉþĆìöĊÖćøúÜìčîĔîêŠćÜðøąđìýēé÷öĊöĎúÙŠćÖćøúÜìčî ìĊęĂ÷ĎŠĔîøĎð×ĂÜìčîìĊęßĈøąĒúšüđÜĉîĔĀš ÖĎ÷š öČ ĒÖŠïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ĒúąõćøąÙĚĈðøąÖĆîìĊïę øĉþìĆ ÙĚĈðøąÖĆîÖćøÖĎ÷š öČ ×ĂÜïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷êŠĂÿëćïĆîÖćøđÜĉî èüĆîìĊęíĆîüćÙöøüöúšćîđĀøĊ÷âÿĀøĆåÙĉéđðŨîđÜĉîÿÖčúïćìðøąöćè úšćîïćìĀøČĂÙĉéđðŨîøšĂ÷úą×ĂÜÿĉîìøĆó÷Ťøüö×ĂÜïøĉþĆì ÖćøúÜìčîĔîêŠćÜðøąđìý×ĂÜïøĉþĆìøüöëċÜÖćøëČĂĀčšîĔî"OHLPS1JTJUI$P -UE àċęÜïøĉĀćø ēøÜó÷ćïćúøĂ÷ĆúĂĆÜÖĂøŤĂĉîđêĂøŤđîßĆęîĒîú 3PZBM"OHLPS*OUFSOBUJPOBM)PTQJUBM

ĒúąÖćø ëČĂĀčšîĔî3PZBM3BUUBOBL.FEJDBM4FSWJDFT$P -UE àċęÜïøĉĀćøēøÜó÷ćïćúøĂ÷ĆúøĆêîą 3PZBM3BUUBOBL)PTQJUBM

ĔîĂĆêøćøšĂ÷úąĒúąøšĂ÷úąêćöúĈéĆïĒúąÖćøúÜìčî øšĂ÷úąĔî1IOPN1FOI.FEJDBM4FSWJDFT$P -UEĒúą#%.4*OUFSOBUJPOBM .FEJDBM4FSWJDFT$P -UEàċęÜ÷ĆÜĕöŠĕéšđøĉęöéĈđîĉîÖćøēé÷ðŦÝÝĆ÷ìĊęĂćÝöĊñúÖøąìïĔîìćÜúïêŠĂ ÖćøúÜìčîĔîêŠćÜðøąđìý×ĂÜïøĉþìĆ đߊîÖãĀöć÷ÖãøąđïĊ÷ïĀøČĂîē÷ïć÷×ĂÜøĆåïćúêŠćÜðøąđìý ìĊęĔßšïĆÜÙĆïÖĆïÖćøéĈđîĉîíčøÖĉÝĔîêŠćÜðøąđìý×ĂÜïøĉþĆìĀøČĂÿõćüąìćÜÖćøđöČĂÜĒúąđýøþåÖĉÝĔî ðøąđìýéĆÜÖúŠćüÙüćöñĆîñüî×ĂÜĂĆêøćĒúÖđðúĊ÷ę îđÜĉîêøćêŠćÜðøąđìýĀøČĂÙŠćĔßšÝćŠ ÷ĔîÖćøúÜìčî ĀøČĂÖćøéĈđîĉîÜćîìĊÿę ÜĎ ÖüŠćìĊÙę ćéÖćøèŤĕüšĂćÝÿŠÜñúĔĀšïøĉþìĆ ĕöŠĕéšøïĆ ñúêĂïĒìîêćöìĊÙę ćéĕüšĒúą ĂćÝÿŠÜñúÖøąìïêŠĂåćîąÖćøđÜĉîĒúąñúÖćøéĈđîĉîÜćî×ĂÜïøĉþĆì

°«'ITC_LWgD*9T*6T;$TE_*þ;

3.1ÙüćöđÿĊę÷ÜéšćîÖćøøĆïßĈøąÙŠćøĆÖþćó÷ćïćú ÙüćöđÿĊ÷ę ÜéšćîÖćøøĆïßĈøąÙŠćøĆÖþćó÷ćïćúđðŨîÙüćöđÿĊ÷ę ÜìćÜÖćøđÜĉîìĊïę øĉþìĆ öĊÖúŠćüÙČĂÖćø ĔĀšøÖĆ þćó÷ćïćúñĎðš üś ÷ÖŠĂîÖćøđøĊ÷ÖđÖĘïÙŠćøĆÖþćÖŠĂĔĀšđÖĉéÙüćöđÿĊ÷ę ÜìĊĂę ćÝÝąĕöŠÿćöćøëđøĊ÷ÖđÖĘïđÜĉî ÙŠćøĆÖþćó÷ćïćúĕéšĂ÷ŠćÜĕøÖĘêćöïøĉþìĆ öĊîē÷ïć÷ïøĉĀćøÝĆéÖćøđóČĂę úéÙüćöđÿĊ÷ę ÜìĊÿę ĈÙĆâéĆÜêŠĂĕðîĊĚ ÖćøĔĀšÖćøøĆÖþćó÷ćïćúñĎšðśü÷ìĊęøĆïñĉéßĂïÙŠćøĆÖþćó÷ćïćúéšü÷êîđĂÜïøĉþĆìöĊîē÷ïć÷ ĔîÖćøðøąđöĉîøćÙćÙŠćĔߚ݊ć÷ÿĈĀøĆïÖćøøĆÖþćó÷ćïćúÖŠĂîđóČęĂĔĀšñĎšøĆïñĉéßĂïÙŠćĔߚ݊ć÷ øĆïìøćïÜïðøąöćèĒúąßĈøąÙŠćïøĉÖćøĀøČĂđÜĉîöĆéÝĈúŠüÜĀîšć ïøĉþĆìöĊÖćøĒÝšÜĒñîÖćøøĆÖþćÙüïÙĎŠÖĆïÖćøðøąđöĉîÙŠćĔߚ݊ć÷ìĊęđÖĉé×ċĚîĔĀšÖĆïñĎšøĆïñĉéßĂïÙŠć ĔßšÝćŠ ÷ìøćïđðŨîøą÷ąêúĂéÖćøøĆÖþćĒúąĔĀšì÷Ă÷ßĈøąđóČĂę đðŨîÖćøĒïŠÜđïćõćøąÖćøßĈøą đÜĉîÙŠćøĆÖþćó÷ćïćúÙøĆĚÜđéĊ÷üìĆĚÜÝĈîüîđöČęĂđÿøĘÝÿĉĚîÖćøøĆÖþć

41


=++SD'ITC_LWgD*

ÿĈĀøĆïÖćøđøĊ÷ÖđÖĘïÙŠćøĆÖþćó÷ćïćúÝćÖïøĉþìĆ ÙĎÿŠ â Ć âćîĆîĚ ïøĉþìĆ öĊîē÷ïć÷ĔîÖćøĔĀšđÙøéĉê Ă÷ŠćÜøąöĆéøąüĆÜēé÷ÝąöĊÖćøüĉđÙøćąĀŤđÙøéĉêĒúąåćîąÖćøđÜĉî×ĂÜïøĉþìĆ ÙĎÿŠ â Ć âćÖŠĂîóøšĂö ìĆÜĚ ìïìüîñúÖćøêĉéêŠĂ×ĂÜïøĉþìĆ éĆÜÖúŠćüĂ÷ŠćÜÿöęĈđÿöĂĒúąïøĉþìĆ öĊÖćøĀ÷čéÖćøĔĀšđÙøéĉê đóĉöę ĀćÖüÜđÜĉîÙÜÙšćÜđÖĉîÝĈîüîìĊÖę ĈĀîéĕüšàċÜę îē÷ïć÷éĆÜÖúŠćüߊü÷ĔĀšïøĉþìĆ úéÙüćöđÿĊ÷ę Ü ìĊęĂćÝđÖĉé×ċĚîÝćÖÖćøđøĊ÷ÖđÖĘïđÜĉîĕéš ìĆÜĚ îĊĚ ïøĉþìĆ öĊÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøúĎÖĀîĊĚ öĊÖćøðøąßčöĂ÷ŠćÜÿöęĈđÿöĂÙèąÖøøöÖćøðøąÖĂïéšü÷ ñĎïš øĉĀćøòść÷ÖćøđÜĉîĒúąòść÷ðãĉïêĆ Öĉ ćøÙèąÖøøöÖćøÝąóĉÝćøèćëċÜÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊ÷ę ÜìĊđę Öĉé×ċîĚ ìïìüîĒúąÖĈĀîéöćêøÖćøðŜĂÜÖĆîøüöìĆĚÜĀćìćÜĂĂÖìĊęđĀöćąÿöĔĀšÖĆïïøĉþĆìĒúąñĎšðśü÷ĔîÖøèĊ ìĊęđÖĉéðŦâĀćÖćøßĈøąÙŠćøĆÖþćó÷ćïćúđóČęĂúéÙüćöđÿĊę÷ÜéšćîîĊĚĕéš 3.2ÙüćöđÿĊę÷ÜÝćÖÙüćöñĆîñüî×ĂÜĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷ èüĆîìĊę íĆîüćÙöïøĉþìĆ öĊĀîĊÿĚ îĉ ìćÜÖćøđÜĉîÿŠüîìĊöę ĂĊ êĆ øćéĂÖđïĊ÷Ě úĂ÷êĆü ŴPBUSBUF ÙĉéđðŨîøšĂ÷úą×ĂÜĀîĊĚÿĉîìćÜÖćøđÜĉîìĆĚÜĀöéàċęÜÙüćöñĆîñüî×ĂÜĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷ĂćÝÿŠÜñú ÖøąìïêŠĂêšîìčîìćÜÖćøđÜĉî×ĂÜïøĉþĆìĂ÷ŠćÜĕøÖĘêćöïøĉþĆìöĊîē÷ïć÷ÖćøðŜĂÜÖĆîÙüćöđÿĊę÷ÜÝćÖ ĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷àċęÜøüöëċÜÖćøđךćìĈÿĆââćðŜĂÜÖĆîÙüćöđÿĊę÷ÜÝćÖÙüćöñĆîñüî×ĂÜĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷ *OUFSFTU3BUF4XBQ àċęÜïøĉþĆìÝąóĉÝćøèćÖĈĀîéêćöõćüąêúćéĔî×èąîĆĚîė 3.3ñúÖøąìïÝćÖÿõćüąđýøþåÖĉÝĔîêŠćÜðøąđìýĒúąÙüćöñĆîñüî×ĂÜĂĆêøćĒúÖđðúĊ÷ę îđÜĉîêøć ïøĉþìĆ öĊøć÷ĕéšÿüŠ îĀîċÜę ÝćÖÖćøĔĀšïøĉÖćøĒÖŠñøšĎ ïĆ ïøĉÖćøßćüêŠćÜßćêĉìđęĊ éĉîìćÜđךćöćĔîðøąđìýĕì÷ ÿõćüąđýøþåÖĉÝ×ĂÜðøąđìý×ĂÜñĎøš ïĆ ïøĉÖćøßćüêŠćÜßćêĉÝċÜöĊñúêŠĂÝĈîüîñĎøš ïĆ ïøĉÖćøßćüêŠćÜßćêĉ ìĊęđךćöćĔßšïøĉÖćøĔîđÙøČĂ׊ć÷ēøÜó÷ćïćú×ĂÜïøĉþĆìĔîúĆÖþèąđéĊ÷üÖĆîÖĆïðŦÝÝĆ÷ìćÜđýøþåÖĉÝĔî ðøąđìýìĊöę ñĊ úÖøąìïêŠĂÝĈîüîñĎøš ïĆ ïøĉÖćøĔîðøąđìýéĆÜîĆîĚ íčøÖĉÝåćîąÖćøđÜĉîñúÖćøéĈđîĉîÜćî ĒúąēĂÖćÿìćÜíčøÖĉÝ×ĂÜïøĉþĆìÝċÜĂćÝĕéšøĆïñúÖøąìïÝćÖÿõćüąđýøþåÖĉÝĔîðøąđìýêŠćÜė×ĂÜ ñĎšøĆïïøĉÖćøßćüêŠćÜßćêĉ îĂÖÝćÖîĊĚÙüćöñĆîñüî×ĂÜĂĆêøćĒúÖđðúĊę÷îđÜĉîêøćêŠćÜðøąđìýÖĆïÿÖčúđÜĉîïćìàċęÜđðŨîêĆü ÖĈĀîéÙüćöÿćöćøëĔîÖćøĒ׊Ü×ĆîéšćîøćÙć×ĂÜïøĉþĆìđìĊ÷ïÖĆïñĎšĔĀšïøĉÖćøìćÜéšćîÖćøøĆÖþć ó÷ćïćúĔîðøąđìýĂČîę đðŨîðŦÝÝĆ÷ĀîċÜę ìĊĂę ćÝöĊñúÖøąìïêŠĂøć÷ĕéš×ĂÜïøĉþìĆ ïøĉþìĆ ÝċÜöĊÙüćöđÿĊ÷ę Ü ÝćÖÙüćöñĆîñüî×ĂÜĂĆêøćĒúÖđðúĊę÷îđÜĉîêøćêŠćÜðøąđìýàċęÜđðŨîðŦÝÝĆ÷õć÷îĂÖìĊęĂ÷ĎŠîĂÖđĀîČĂ ÙüćöÙüïÙčö×ĂÜïøĉþĆìēé÷ĔîÖøèĊîĊĚïøĉþĆìó÷ć÷ćöìĊęÝąøĆÖþćÿĆéÿŠüî×ĂÜñĎšøĆïïøĉÖćøĔîðøąđìý ĒúąñĎøš ïĆ ïøĉÖćøßćüêŠćÜßćêĉĔĀšĂ÷ĎĔŠ îøąéĆïìĊđę ĀöćąÿöđóČĂę úéÙüćöđÿĊ÷ę ÜìĊĂę ćÝđÖĉé×ċîĚ ēé÷ĔîðŘ ÙŠćđÜĉîïćìđÙúČęĂîĕĀüĂ÷ĎŠøąĀüŠćÜïćìêŠĂéĂúúćøŤÿĀøĆåĄ ìĆĚÜîĊĚïøĉþĆìöĊîē÷ïć÷ÖćøðŜĂÜÖĆîÙüćöđÿĊę÷ÜÝćÖÙüćöñĆîñüîÝćÖĂĆêøćĒúÖđðúĊę÷îđÜĉîêøćĔî ÿŠüîĀîĊÿĚ îĉ ēé÷öĊîē÷ïć÷ÖćøÝĆéÿøøđÜĉîÖĎđš ðŨîÿÖčúđÜĉîéĂúúŠćøŤÿĈĀøĆïïøĉþìĆ úĎÖìĊĂę ÷ĎĔŠ îêŠćÜðøąđìý ìĊęöĊøć÷ĕéšÙŠćïøĉÖćøđðŨîÿÖčúđÜĉîéĂúúŠćøŤĀøČĂđðŨîÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷ÜĒïïíøøößćêĉ /BUVSBM )FEHF 

±'ITC_LWgD*9WgCW>G$ER9<7OLV9:VMEāO$TEG*9Z;%O*>[8YOMGS$9ES@D

42

đîČęĂÜÝćÖðŦÝÝčïĆîïøĉþĆìöĊÖúčŠöñĎšëČĂĀčšîøć÷ĔĀâŠìĊęëČĂĀčšîĔîïøĉþĆìøüöđÖĉîÖüŠćøšĂ÷úąéĆÜîĆĚî ĔîÖøèĊìïęĊ øĉþìĆ öĊÖćøđÿîĂüćøąĔéėìĊ×ę Ăš ïĆÜÙĆïïøĉþìĆ ĀøČĂÖãĀöć÷ìĊđę ÖĊ÷ę üךĂÜÖĈĀîéĔĀšêĂš ÜĕéšøïĆ ÙąĒîîđÿĊ÷ÜĕöŠîšĂ÷ÖüŠćĔî×ĂÜñĎšđךćðøąßčöĒúąĂĂÖđÿĊ÷ÜúÜÙąĒîîĒúąĀćÖđøČęĂÜéĆÜÖúŠćü öĉĕéšøïĆ ÖćøÿîĆïÿîčîÝćÖñĎëš ĂČ Āčîš øć÷ĔĀâŠìëęĊ ĂČ Āčîš đÖĉîÖüŠćøšĂ÷úąïøĉþìĆ ĂćÝöĊÙüćöđÿĊ÷ę ÜìĊđę øČĂę Ü éĆÜÖúŠćüÝąĕöŠñŠćîÙüćöđĀĘîßĂïÝćÖìĊęðøąßčöñĎšëČĂĀčšîĔîÙøĆĚÜîĆĚîĕéš


%OC[GMGS$9ES@D`GR>[8YOMZ;

%OC[GMGS$9ES@D`GR>[8YOMZ; ®«9Z;+69R_<WD;`GR9Z;-UER`GI

èüĆîìĊę íĆîüćÙöïøĉþìĆ öĊìîč ÝéìąđïĊ÷îÝĈîüî  ïćìĒúąìčîßĈøą ĒúšüÝĈîüî  ïćìĒïŠÜđðŨîĀčšîÿćöĆâÝĈîüî  ĀčšîöĎúÙŠćìĊęêøćĕüš Āčšîúąïćì

¯«a'E*LET*$TE8YOMZ;

øć÷ßČęĂñĎšëČĂĀčšîøć÷ĔĀâŠĂĆîéĆïĒøÖ×ĂÜïøĉþĆìèüĆîðŗéÿöčéìąđïĊ÷îñĎšëČĂĀčšîúŠćÿčéđöČęĂ üĆîìĊęöÖøćÙööĊéĆÜîĊĚ úĈéĆïìĊę øć÷ßČęĂñĎšëČĂĀčšî îć÷Ēóì÷ŤðøćđÿøĉåðøćÿćììĂÜēĂÿëĒúąõøø÷ć Ēóì÷ŤĀâĉÜðøöćõøèŤðøćÿćììĂÜēĂÿë îćÜĂćøĉâćðøćÿćììĂÜēĂÿë îć÷óčçĉóÜýŤðøćÿćììĂÜēĂÿëĒúąõøø÷ć îćÜÿćüÿöùìĆ÷ðøćÿćììĂÜēĂÿë øüö îć÷üĉßĆ÷ìĂÜĒêÜĒúąõøø÷ć îć÷ĂĉìíĉìĂÜĒêÜ îć÷ĂêĉÙčèìĂÜĒêÜ îćÜÿćüüĉĂøìĂÜĒêÜ îć÷ĂĆåìĂÜĒêÜ îćÜđóßøĆêîŤìĂÜĒêÜ øüö ïøĉþĆìÖćøïĉîÖøčÜđìóÝĈÖĆé öĀćßî ïøĉþĆìïćÜÖĂÖĒĂøŤđü÷ŤÿēăúéĉĚÜÝĈÖĆé ïøĉþĆìÙøĆüÖćøïĉîÖøčÜđìóÝĈÖĆé øüö ïøĉþĆìüĉøĉ÷ąðøąÖĆîõĆ÷ÝĈÖĆé öĀćßî îć÷Ēóì÷ŤÝĉēøÝîŤÿčßćēêĒúąõøø÷ć îć÷ÝèĆêüŤÿčßćēê îćÜèÿčéćéŠćîßĆ÷üĉÝĉêø îćÜøèĉþåćìĂÜéĊ îć÷êøÜíøøöìĂÜéĊ øüö ïøĉþĆìĕì÷đĂĘîüĊéĊĂćøŤÝĈÖĆé

ÝĈîüîĀčšî        375,989,598         236,672,969     121,421,869 96,113,863       41,788,848 40,712,564

ÿĆéÿŠüîÖćøëČĂĀčšî   24.27%    15.28%  7.84% 6.20%   2.70% 2.63%

43


%OC[GMGS$9ES@D`GR>[8YOMZ;

úĈéĆïìĊę 

 

øć÷ßČęĂñĎšëČĂĀčšî

ÝĈîüîĀčšî

îćÜÿćüîõöćýúĆéóúĊ Ēóì÷ŤĀâĉÜĂêĉîčßöćúćÖčúèĂ÷čí÷ć

   

îć÷Ēóì÷ŤðøđöþåŤúĆéóúĊ øüö )4#$ 4*/("103& /0.*/&&415&-5% íîćÙćøÖøčÜđìóÝĈÖĆé öĀćßî

îć÷Ēóì÷ŤÝčúđéß÷ýÿčîìøćÖčúĒúąõøø÷ć

  38,924,637 37,732,455 35,207,156  

îć÷ÝčúüĆßø÷ýÿčîìøćÖčú îć÷Ýčúđüß÷ýÿčîìøćÖčú îćÜÿćüÝčúúéć÷ýÿčîìøćÖčú đøČĂĂćÖćýēìĀâĉÜöćøĉîÝĆîìøŤĔÿ îĂßĆ÷÷ćÝĆîìøŤĔÿ øüö

ÿĆéÿŠüîÖćøëČĂĀčšî

 28,916,541

  2.51% 2.44% 2.27%    1.87%

1,012,767,936

65.38%

   

Āöć÷đĀêčïøĉþĆìÖćøïĉîÖøčÜđìóÝĈÖĆé öĀćßî ëČĂĀčšîĔîïøĉþĆìïćÜÖĂÖĒĂøŤđü÷ŤÿēăúéĉĚÜÝĈÖĆéøšĂ÷úąĒúąëČĂĀčšîĔî ïøĉþĆìÙøĆüÖćøïĉîÖøčÜđìóÝĈÖĆéøšĂ÷úą ïøĉþĆìÖćøïĉîÖøčÜđìóÝĈÖĆé öĀćßî öĊñĎšëČĂĀčšîøć÷ĔĀâŠðøąÖĂïéšü÷ ßČęĂÿÖčú Ēóì÷ŤĀâĉÜðøöćõøèŤðøćÿćììĂÜēĂÿë îć÷Ēóì÷ŤðøćđÿøĉåðøćÿćììĂÜēĂÿëĒúąõøø÷ć îć÷óčçĉóÜýŤðøćÿćììĂÜēĂÿë     1,212,681,020

ÿĆéÿŠüîÖćøëČĂĀčšî  76.75%

ïøĉþĆìüĉøĉ÷ąðøąÖĆîõĆ÷ÝĈÖĆé öĀćßî öĊñĎšëČĂĀčšîøć÷ĔĀâŠðøąÖĂïéšü÷ ßČęĂÿÖčú

ïøĉþĆìüĉøĉ÷ąóøĘĂóđóĂøŤêĊĚÝĈÖĆé ïøĉþĆìđöČĂÜēïøćèÝĈÖĆé ïøĉþĆìíîïčøĊóćîĉßúĊÿàĉęÜÝĈÖĆé

44

ÝĈîüîĀčšî

ÝĈîüîĀčšî

ÿĆéÿŠüîÖćøëČĂĀčšî

    10,000,000

 50.00%


%OC[GMGS$9ES@D`GR>[8YOMZ;

°«MGS$9ES@DOYg;

èüĆîìĊę íĆîüćÙöïøĉþìĆ öĊĀîšč ÖĎìš ÷ęĊ ÜĆ ĕöŠÙøïÖĈĀîéĕëŠëĂîøüößčéàċÜę ĕéšÝéìąđïĊ÷î ĒúąàČĂĚ ×ć÷ĕéšĔîÿöćÙöêúćéêøćÿćøĀîĊĕĚ ì÷ 5IBJ#POE.BSLFU"TTPDJBUJPOĀøČĂ5IBJ#." éĆÜîĊĚ ĻĀčîš ÖĎך ĂÜïøĉþìĆ #()"Ēúą#()"ĕéšÝéìąđïĊ÷îĒúąàČĂĚ ×ć÷Ĕîêúćé5IBJ#."êĆÜĚ ĒêŠ üĆîìĊęöĉëčîć÷î ĻĀčîš ÖĎך ĂÜïøĉþìĆ #()"ĕéšÝéìąđïĊ÷îĒúąàČĂĚ ×ć÷Ĕîêúćé5IBJ#."êĆÜĚ ĒêŠüîĆ ìĊę öĊîćÙö ĻĀčîš ÖĎך ĂÜïøĉþìĆ #()"ĕéšÝéìąđïĊ÷îĒúąàČĂĚ ×ć÷Ĕîêúćé5IBJ#."êĆÜĚ ĒêŠüîĆ ìĊę öĊîćÙö ĻĀčîš ÖĎך ĂÜïøĉþìĆ #()"ĕéšÝéìąđïĊ÷îĒúąàČĂĚ ×ć÷Ĕîêúćé5IBJ#."êĆÜĚ ĒêŠüîĆ ìĊę ÿĉÜĀćÙö ĻĀčîš ÖĎך ĂÜïøĉþìĆ #()#ĕéšÝéìąđïĊ÷îĒúąàČĂĚ ×ć÷Ĕîêúćé5IBJ#."êĆÜĚ ĒêŠüîĆ ìĊę ÿĉÜĀćÙö ĻĀčîš ÖĎך ĂÜïøĉþìĆ #()"ĕéšÝéìąđïĊ÷îĒúąàČĂĚ ×ć÷Ĕîêúćé5IBJ#."êĆÜĚ ĒêŠüîĆ ìĊę öĊîćÙö ĻĀčîš ÖĎך ĂÜïøĉþìĆ #()"Ēúą#()"ĕéšÝéìąđïĊ÷îĒúąàČĂĚ ×ć÷Ĕîêúćé5IBJ#."êĆÜĚ ĒêŠ üĆîìĊęóùþõćÙö ēé÷ÿćøąÿĈÙĆâ×ĂÜĀčšîÖĎšìĆĚÜßčéöĊéĆÜêŠĂĕðîĊĚ

Ö ĀčšîÖĎšïøĉþĆìÖøčÜđìóéčÿĉêđüßÖćøÝĈÖĆé öĀćßî ÙøĆĚÜìĊęßčéìĊęÙøïÖĈĀîéĕëŠëĂîðŘ #()" ðøąđõìĀčšîÖĎš Ăć÷č×ĂÜĀčšîÖĎš öĎúÙŠćøüö×ĂÜĀčšîÖĎšìĊęđÿîĂ×ć÷ ÝĈîüîĀčšîÖĎšìĊęđÿîĂ×ć÷

ĀčšîÖĎšøąïčßČęĂñĎšëČĂĕöŠéšĂ÷ÿĉìíĉĕöŠöĊĀúĆÖðøąÖĆîĒúąöĊñĎšĒìîñĎšëČĂĀčšîÖĎš ðŘîĆïÝćÖüĆîĂĂÖĀčšîÖĎš  ïćì  ĀîŠü÷

öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšêŠĂĀîŠü÷ øćÙćìĊęđÿîĂ×ć÷êŠĂĀîŠü÷ üĆîìĊęĂĂÖĀčšîÖĎš üĆîÙøïÖĈĀîéĕëŠëĂî ĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷ĒúąÖĈĀîéđüúćßĈøąéĂÖđïĊĚ÷

: : : : : : : : :

îć÷ìąđïĊ÷îĀčšîÖĎšĒúąêĆüĒìîßĈøąđÜĉî ñĎšĒìîñĎšëČĂĀčšîÖĎš ÝĈîüîÙÜđĀúČĂ×ĂÜĀčšîÖĎšèüĆîìĊęíĆîüćÙö öĎúÙŠćÙÜđĀúČĂ×ĂÜĀčšîÖĎšèüĆîìĊęíĆîüćÙö ÖćøÝĆéĂĆîéĆïÙüćöîŠćđßČęĂëČĂ 5SJT3BUJOH

: : : : :

íîćÙćøìĀćøĕì÷ÝĈÖĆé öĀćßî

íîćÙćøÖÿĉÖøĕì÷ÝĈÖĆé öĀćßî

 ĀîŠü÷  ïćì "

 ïćì ïćì öĉëčîć÷î öĉëčîć÷î øšĂ÷úąêŠĂðŘßĈøąìčÖđéČĂîîĆïÝćÖüĆîìĊęĂĂÖĀčšîÖĎš ēé÷ÝąßĈøąìčÖüĆîìĊęöĉëčîć÷îĒúąíĆîüćÙö×ĂÜìčÖðŘ

45


%OC[GMGS$9ES@D`GR>[8YOMZ;

× ĀčšîÖĎšïøĉþĆìÖøčÜđìóéčÿĉêđüßÖćøÝĈÖĆé öĀćßî ÙøĆĚÜìĊęßčéìĊęÙøïÖĈĀîéĕëŠëĂîðŘ #()" ðøąđõìĀčšîÖĎš Ăć÷č×ĂÜĀčšîÖĎš öĎúÙŠćøüö×ĂÜĀčšîÖĎšìĊęđÿîĂ×ć÷ ÝĈîüîĀčšîÖĎšìĊęđÿîĂ×ć÷ öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšêŠĂĀîŠü÷

üĆîÙøïÖĈĀîéĕëŠëĂî ĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷ĒúąÖĈĀîéđüúćßĈøąéĂÖđïĊĚ÷

: : : : : : : : :

îć÷ìąđïĊ÷îĀčšîÖĎšĒúąêĆüĒìîßĈøąđÜĉî

:

ĀčšîÖĎšøąïčßČęĂñĎšëČĂĕöŠéšĂ÷ÿĉìíĉĕöŠöĊĀúĆÖðøąÖĆîĒúąöĊñĎšĒìîñĎšëČĂĀčšîÖĎš ðŘîĆïÝćÖüĆîĂĂÖĀčšîÖĎš  ïćì  ĀîŠü÷ ïćì ïćì öĉëčîć÷î öĉëčîć÷î øšĂ÷úąêŠĂðŘßĈøąìčÖđéČĂîîĆïÝćÖüĆîìĊęĂĂÖĀčšîÖĎš ēé÷ÝąßĈøąìčÖüĆîìĊęöĉëčîć÷îĒúąíĆîüćÙö×ĂÜìčÖðŘ íîćÙćøìĀćøĕì÷ÝĈÖĆé öĀćßî

ñĎšĒìîñĎšëČĂĀčšîÖĎš ÝĈîüîÙÜđĀúČĂ×ĂÜĀčšîÖĎšèüĆîìĊęíĆîüćÙö öĎúÙŠćÙÜđĀúČĂ×ĂÜĀčšîÖĎšèüĆîìĊęíĆîüćÙö ÖćøÝĆéĂĆîéĆïÙüćöîŠćđßČęĂëČĂ 5SJT3BUJOH

:

íîćÙćøÖÿĉÖøĕì÷ÝĈÖĆé öĀćßî

:

 ĀîŠü÷  ïćì "

øćÙćìĊęđÿîĂ×ć÷êŠĂĀîŠü÷ üĆîìĊęĂĂÖĀčšîÖĎš

: :

Ù ĀčšîÖĎšïøĉþĆìÖøčÜđìóéčÿĉêđüßÖćøÝĈÖĆé öĀćßî ÙøĆĚÜìĊęÙøïÖĈĀîéĕëŠëĂîðŘ #()"

ðøąđõìĀčšîÖĎš

:

ĀčšîÖĎšøąïčßČęĂñĎšëČĂĕöŠéšĂ÷ÿĉìíĉĕöŠöĊĀúĆÖðøąÖĆîĒúąĕöŠöĊñĎšĒìîñĎšëČĂĀčšîÖĎš

Ăć÷č×ĂÜĀčšîÖĎš öĎúÙŠćøüö×ĂÜĀčšîÖĎšìĊęđÿîĂ×ć÷ ÝĈîüîĀčšîÖĎšìĊęđÿîĂ×ć÷ öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšêŠĂĀîŠü÷ øćÙćìĊęđÿîĂ×ć÷êŠĂĀîŠü÷ üĆîìĊęĂĂÖĀčšîÖĎš

:

ðŘîĆïÝćÖüĆîĂĂÖĀčšîÖĎš  ïćì  ĀîŠü÷ ïćì ïćì öĊîćÙö

üĆîÙøïÖĈĀîéĕëŠëĂî ĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷ĒúąÖĈĀîéđüúćßĈøąéĂÖđïĊĚ÷

:

îć÷ìąđïĊ÷îĀčšîÖĎšĒúąêĆüĒìîßĈøąđÜĉî ÝĈîüîÙÜđĀúČĂ×ĂÜĀčšîÖĎšèüĆîìĊęíĆîüćÙö

: : : :

öĎúÙŠćÙÜđĀúČĂ×ĂÜĀčšîÖĎšèüĆîìĊęíĆîüćÙö ÖćøÝĆéĂĆîéĆïÙüćöîŠćđßČęĂëČĂ 5SJT3BUJOH

46

: : : : : :

öĊîćÙö øšĂ÷úąêŠĂðŘßĈøąìčÖđéČĂîîĆïÝćÖüĆîìĊęĂĂÖĀčšîÖĎš ēé÷ÝąßĈøąìčÖüĆîìĊęöĊîćÙöĒúąÖĆî÷ć÷î×ĂÜìčÖðŘ íîćÙćøìĀćøĕì÷ÝĈÖĆé öĀćßî

 ĀîŠü÷  ïćì "


%OC[GMGS$9ES@D`GR>[8YOMZ;

Ü ĀčšîÖĎšïøĉþĆìÖøčÜđìóéčÿĉêđüßÖćøÝĈÖĆé öĀćßî ÙøĆĚÜìĊęÙøïÖĈĀîéĕëŠëĂîðŘ #()" ðøąđõìĀčšîÖĎš Ăć÷č×ĂÜĀčšîÖĎš

üĆîÙøïÖĈĀîéĕëŠëĂî

: : : : : : : :

ĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷ĒúąÖĈĀîéđüúćßĈøąéĂÖđïĊĚ÷

:

îć÷ìąđïĊ÷îĀčšîÖĎšĒúąêĆüĒìîßĈøąđÜĉî ÝĈîüîÙÜđĀúČĂ×ĂÜĀčšîÖĎšèüĆîìĊęíĆîüćÙö öĎúÙŠćÙÜđĀúČĂ×ĂÜĀčšîÖĎšèüĆîìĊęíĆîüćÙö

: : : :

öĎúÙŠćøüö×ĂÜĀčšîÖĎšìĊęđÿîĂ×ć÷ ÝĈîüîĀčšîÖĎšìĊęđÿîĂ×ć÷ öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšêŠĂĀîŠü÷ øćÙćìĊęđÿîĂ×ć÷êŠĂĀîŠü÷ üĆîìĊęĂĂÖĀčšîÖĎš

ÖćøÝĆéĂĆîéĆïÙüćöîŠćđßČęĂëČĂ 5SJT3BUJOH

ĀčšîÖĎšøąïčßČęĂñĎšëČĂĕöŠéšĂ÷ÿĉìíĉĕöŠöĊĀúĆÖðøąÖĆîĒúąĕöŠöĊñĎšĒìîñĎšëČĂĀčšîÖĎš ðŘîĆïÝćÖüĆîĂĂÖĀčšîÖĎš  ïćì  ĀîŠü÷ ïćì ïćì öĊîćÙö öĊîćÙö øšĂ÷úąêŠĂðŘßĈøąìčÖđéČĂîîĆïÝćÖüĆîìĊęĂĂÖĀčšîÖĎš ēé÷ÝąßĈøąìčÖüĆîìĊęöĊîćÙöĒúąÖĆî÷ć÷î×ĂÜìčÖðŘ íîćÙćøìĀćøĕì÷ÝĈÖĆé öĀćßî

 ĀîŠü÷  ïćì "

Ý ĀčšîÖĎšïøĉþĆìÖøčÜđìóéčÿĉêđüßÖćøÝĈÖĆé öĀćßî ÙøĆĚÜìĊęÙøïÖĈĀîéĕëŠëĂîðŘ #()"

ðøąđõìĀčšîÖĎš Ăć÷č×ĂÜĀčšîÖĎš öĎúÙŠćøüö×ĂÜĀčšîÖĎšìĊęđÿîĂ×ć÷ ÝĈîüîĀčšîÖĎšìĊęđÿîĂ×ć÷ öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšêŠĂĀîŠü÷ øćÙćìĊęđÿîĂ×ć÷êŠĂĀîŠü÷ üĆîìĊęĂĂÖĀčšîÖĎš üĆîÙøïÖĈĀîéĕëŠëĂî ĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷ĒúąÖĈĀîéđüúćßĈøąéĂÖđïĊĚ÷ îć÷ìąđïĊ÷îĀčšîÖĎšĒúąêĆüĒìîßĈøąđÜĉî ÝĈîüîÙÜđĀúČĂ×ĂÜĀčšîÖĎšèüĆîìĊęíĆîüćÙö öĎúÙŠćÙÜđĀúČĂ×ĂÜĀčšîÖĎšèüĆîìĊęíĆîüćÙö ÖćøÝĆéĂĆîéĆïÙüćöîŠćđßČęĂëČĂ 5SJT3BUJOH

: : : : : : : : : : : : :

ĀčšîÖĎšĕöŠöĊðøąÖĆîßîĉéøąïčßČęĂñĎšëČĂĕöŠéšĂ÷ÿĉìíĉĒúąĕöŠöĊñĎšĒìîñĎšëČĂĀčšîÖĎš ðŘîĆïÝćÖüĆîìĊęĂĂÖĀčšîÖĎš  ïćì ĀîŠü÷ ïćì ïćì ÿĉÜĀćÙö ÿĉÜĀćÙö øšĂ÷úąêŠĂðŘßĈøąìčÖđéČĂîîĆïÝćÖüĆîìĊęĂĂÖĀčšîÖĎš ēé÷ÝąßĈøąìčÖüĆîìĊęÖčöõćóĆîíŤĒúąÿĉÜĀćÙö×ĂÜìčÖðŘ íîćÙćøìĀćøĕì÷ÝĈÖĆé öĀćßî

 ĀîŠü÷  ïćì "

47


%OC[GMGS$9ES@D`GR>[8YOMZ;

Þ ĀčšîÖĎšïøĉþĆìÖøčÜđìóéčÿĉêđüßÖćøÝĈÖĆé öĀćßî ÙøĆĚÜìĊęÙøïÖĈĀîéĕëŠëĂîðŘ #()# ðøąđõìĀčšîÖĎš Ăć÷č×ĂÜĀčšîÖĎš öĎúÙŠćøüö×ĂÜĀčšîÖĎšìĊęđÿîĂ×ć÷ ÝĈîüîĀčšîÖĎšìĊęđÿîĂ×ć÷ öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšêŠĂĀîŠü÷ øćÙćìĊęđÿîĂ×ć÷êŠĂĀîŠü÷ üĆîìĊęĂĂÖĀčšîÖĎš üĆîÙøïÖĈĀîéĕëŠëĂî ĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷ĒúąÖĈĀîéđüúćßĈøąéĂÖđïĊĚ÷

: : : : : : : : :

îć÷ìąđïĊ÷îĀčšîÖĎšĒúąêĆüĒìîßĈøąđÜĉî

:

ÝĈîüîÙÜđĀúČĂ×ĂÜĀčšîÖĎšèüĆîìĊęíĆîüćÙö öĎúÙŠćÙÜđĀúČĂ×ĂÜĀčšîÖĎšèüĆîìĊęíĆîüćÙö ÖćøÝĆéĂĆîéĆïÙüćöîŠćđßČęĂëČĂ 5SJT3BUJOH

: : :

ĀčšîÖĎšĕöŠöĊðøąÖĆîßîĉéøąïčßČęĂñĎšëČĂĕöŠéšĂ÷ÿĉìíĉĒúąĕöŠöĊñĎšĒìîñĎšëČĂĀčšîÖĎš ðŘîĆïÝćÖüĆîìĊęĂĂÖĀčšîÖĎš  ïćì ĀîŠü÷ ïćì ïćì ÿĉÜĀćÙö ÿĉÜĀćÙö øšĂ÷úąêŠĂðŘßĈøąìčÖđéČĂîîĆïÝćÖüĆîìĊęĂĂÖĀčšîÖĎš ēé÷ÝąßĈøąìčÖüĆîìĊęÖčöõćóĆîíŤĒúąÿĉÜĀćÙö×ĂÜìčÖðŘ íîćÙćøìĀćøĕì÷ÝĈÖĆé öĀćßî

 ĀîŠü÷  ïćì "

ß ĀčšîÖĎšïøĉþĆìÖøčÜđìóéčÿĉêđüßÖćøÝĈÖĆé öĀćßî ÙøĆĚÜìĊęÙøïÖĈĀîéĕëŠëĂîðŘ #()" ðøąđõìĀčšîÖĎš

:

ĀčšîÖĎšøąïčßČęĂñĎšëČĂĕöŠéšĂ÷ÿĉìíĉĕöŠöĊĀúĆÖðøąÖĆîĒúąĕöŠöĊñĎšĒìîñĎšëČĂĀčšîÖĎš

Ăć÷č×ĂÜĀčšîÖĎš öĎúÙŠćøüö×ĂÜĀčšîÖĎšìĊęđÿîĂ×ć÷ ÝĈîüîĀčšîÖĎšìĊęđÿîĂ×ć÷ öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšêŠĂĀîŠü÷ øćÙćìĊęđÿîĂ×ć÷êŠĂĀîŠü÷ üĆîìĊęĂĂÖĀčšîÖĎš

:

ðŘîĆïÝćÖüĆîĂĂÖĀčšîÖĎš  ïćì  ĀîŠü÷ ïćì ïćì öĊîćÙö

üĆîÙøïÖĈĀîéĕëŠëĂî ĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷ĒúąÖĈĀîéđüúćßĈøąéĂÖđïĊĚ÷

:

îć÷ìąđïĊ÷îĀčšîÖĎšĒúąêĆüĒìîßĈøąđÜĉî ÝĈîüîÙÜđĀúČĂ×ĂÜĀčšîÖĎšèüĆîìĊęíĆîüćÙö

: : : :

öĎúÙŠćÙÜđĀúČĂ×ĂÜĀčšîÖĎšèüĆîìĊęíĆîüćÙö ÖćøÝĆéĂĆîéĆïÙüćöîŠćđßČęĂëČĂ 5SJT3BUJOH

48

: : : : : :

öĊîćÙö øšĂ÷úąêŠĂðŘßĈøąìčÖđéČĂîîĆïÝćÖüĆîìĊęĂĂÖĀčšîÖĎš ēé÷ÝąßĈøąìčÖüĆîìĊęöĊîćÙöĒúąÖĆî÷ć÷î×ĂÜìčÖðŘ íîćÙćøìĀćøĕì÷ÝĈÖĆé öĀćßî

 ĀîŠü÷  ïćì "


%OC[GMGS$9ES@D`GR>[8YOMZ;

á ĀčšîÖĎšïøĉþĆìÖøčÜđìóéčÿĉêđüßÖćøÝĈÖĆé öĀćßî ÙøĆĚÜìĊęßčéìĊęÙøïÖĈĀîéĕëŠëĂîðŘ #()" ðøąđõìĀčšîÖĎš Ăć÷č×ĂÜĀčšîÖĎš öĎúÙŠćøüö×ĂÜĀčšîÖĎšìĊęđÿîĂ×ć÷ ÝĈîüîĀčšîÖĎšìĊęđÿîĂ×ć÷ öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšêŠĂĀîŠü÷ øćÙćìĊęđÿîĂ×ć÷êŠĂĀîŠü÷ üĆîìĊęĂĂÖĀčšîÖĎš üĆîÙøïÖĈĀîéĕëŠëĂî ĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷ĒúąÖĈĀîéđüúćßĈøąéĂÖđïĊĚ÷ îć÷ìąđïĊ÷îĀčšîÖĎšĒúąêĆüĒìîßĈøąđÜĉî ÝĈîüîÙÜđĀúČĂ×ĂÜĀčšîÖĎšèüĆîìĊęíĆîüćÙö öĎúÙŠćÙÜđĀúČĂ×ĂÜĀčšîÖĎšèüĆîìĊęíĆîüćÙö ÖćøÝĆéĂĆîéĆïÙüćöîŠćđßČęĂëČĂ 5SJT3BUJOH

: : : : : : : : : : : : :

ĀčšîÖĎšøąïčßČęĂñĎšëČĂĕöŠéšĂ÷ÿĉìíĉĕöŠöĊĀúĆÖðøąÖĆîĒúąĕöŠöĊñĎšĒìîñĎšëČĂĀčšîÖĎš ðŘîĆïÝćÖüĆîĂĂÖĀčšîÖĎš  ïćì  ĀîŠü÷ ïćì ïćì óùþõćÙö óùþõćÙö øšĂ÷úąêŠĂðŘßĈøąìčÖđéČĂîîĆïÝćÖüĆîìĊęĂĂÖĀčšîÖĎš ēé÷ÝąßĈøąìčÖüĆîìĊęóùþõćÙöĒúąóùýÝĉÖć÷î×ĂÜìčÖðŘ íîćÙćøìĀćøĕì÷ÝĈÖĆé öĀćßî

 ĀîŠü÷  ïćì "

â ĀčšîÖĎšïøĉþĆìÖøčÜđìóéčÿĉêđüßÖćøÝĈÖĆé öĀćßî ÙøĆĚÜìĊęßčéìĊęÙøïÖĈĀîéĕëŠëĂîðŘ #()" ðøąđõìĀčšîÖĎš Ăć÷č×ĂÜĀčšîÖĎš öĎúÙŠćøüö×ĂÜĀčšîÖĎšìĊęđÿîĂ×ć÷ ÝĈîüîĀčšîÖĎšìĊęđÿîĂ×ć÷ öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšêŠĂĀîŠü÷ øćÙćìĊęđÿîĂ×ć÷êŠĂĀîŠü÷ üĆîìĊęĂĂÖĀčšîÖĎš üĆîÙøïÖĈĀîéĕëŠëĂî ĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷ĒúąÖĈĀîéđüúćßĈøąéĂÖđïĊĚ÷ îć÷ìąđïĊ÷îĀčšîÖĎšĒúąêĆüĒìîßĈøąđÜĉî ÝĈîüîÙÜđĀúČĂ×ĂÜĀčšîÖĎšèüĆîìĊęíĆîüćÙö öĎúÙŠćÙÜđĀúČĂ×ĂÜĀčšîÖĎšèüĆîìĊęíĆîüćÙö ÖćøÝĆéĂĆîéĆïÙüćöîŠćđßČęĂëČĂ 5SJT3BUJOH

: : : : : : :

ĀčšîÖĎšøąïčßČęĂñĎšëČĂĕöŠéšĂ÷ÿĉìíĉĕöŠöĊĀúĆÖðøąÖĆîĒúąĕöŠöĊñĎšĒìîñĎšëČĂĀčšîÖĎš ðŘîĆïÝćÖüĆîĂĂÖĀčšîÖĎš  ïćì  ĀîŠü÷

: :

óùþõćÙö øšĂ÷úąêŠĂðŘßĈøąìčÖđéČĂîîĆïÝćÖüĆîìĊęĂĂÖĀčšîÖĎš

: : : :

ēé÷ÝąßĈøąìčÖüĆîìĊęóùþõćÙöĒúąóùýÝĉÖć÷î×ĂÜìčÖðŘ íîćÙćøìĀćøĕì÷ÝĈÖĆé öĀćßî

 ĀîŠü÷  ïćì "

 ïćì ïćì óùþõćÙö

49


;aD<TD$TE+TD_*þ;=;>G

;aD<TD$TE+TD_*þ;=;>G ;aD<TD$TE+TD_*þ;=;>G%O*<EþKS9

ïøĉþìĆ ĕéšÖĈĀîéîē÷ïć÷ÖćøÝŠć÷đÜĉîðŦîñúĂ÷ŠćÜđðŨîøĎðíøøöêĆÜĚ ĒêŠÖćøðøąßčöñĎëš ĂČ Āčîš ðøąÝĈðŘ đðŨîêšîĕðēé÷ïøĉþĆìöĊîē÷ïć÷ݹ݊ć÷đÜĉîðŦîñúđðŨîÝĈîüîĕöŠêęĈÖüŠćøšĂ÷úą×ĂÜÖĈĕø ÿčìíĉ×ĂÜÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćøìĆÜĚ îĊ×Ě îĚċ Ă÷ĎÖŠ ïĆ Öćø×÷ć÷íčøÖĉÝĒúąÙüćöêšĂÜÖćøĔßšđÜĉîìčî×ĂÜïøĉþìĆ ĔîĒêŠúąðŘēé÷êšĂÜĕéšøïĆ ĂîčöêĆ Ýĉ ćÖìĊðę øąßčöñĎëš ĂČ Āčîš ÷ÖđüšîÖćøÝŠć÷đÜĉîðŦîñúøąĀüŠćÜÖćúàċÜę ÿćöćøë ĂîčöêĆ Ýĉ ćŠ ÷ĕéšēé÷ÙèąÖøøöÖćøïøĉþìĆ ĀćÖÙèąÖøøöÖćøïøĉþìĆ đĀĘîüŠćïøĉþìĆ öĊñúðøąÖĂïÖćøìĊéę Ċ ĒúąöĊÿõćóÙúŠĂÜđóĊ÷ÜóĂ

ìĆĚÜîĊĚðøąüĆêĉÖćøÝŠć÷đÜĉîðŦîñúÝćÖñúÖćøðøąÖĂïÖćø×ĂÜïøĉþĆìĔîߊüÜðŘìĊęñŠćîöćÿøčðĕéšéĆÜîĊĚÙČĂ ÖćøÝŠć÷đÜĉîðŦîñúÿĈĀøĆïñúÖćøéĈđîĉîÜćîðøąÝĈðŘ

2551

2552

2553

2554

2555

ĂĆêøćÖĈĕøÿčìíĉêŠĂĀčšî×ĂÜïøĉþĆì ÜïÖćøđÜĉîøüö

ĂĆêøćÖĈĕøÿčìíĉêŠĂĀčšî×ĂÜïøĉþĆì ÜïđÞóćąÖĉÝÖćø

ĂĆêøćđÜĉîðŦîñúêŠĂĀčšî ïćìĀčšî

ĂĆêøćÖćøÝŠć÷đÜĉîðŦîñúêŠĂĀčšîÖĈĕøÿčìíĉêŠĂĀčšî

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ÜïÖćøđÜĉîøüö ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø üĆîìĊęÝŠć÷đÜĉîðŦîñú

Āöć÷đĀêč ïøĉþĆìĕéšðøąÖćýÝŠć÷đÜĉîðŦîñúøąĀüŠćÜÖćúÿĈĀøĆïñúÖćøéĈđîĉîÜćî×ĂÜðŘĔîđéČĂîöÖøćÙö ĒúąìĊęðøąßčöÿćöĆâñĎšëČĂĀčšîðøąÝĈðŘöĊöêĉĕöŠÝŠć÷đÜĉîðŦîñúđóĉęöđêĉöĂĊÖ

;aD<TD$TE+TD_*þ;=;>GLUMES<<EþKS9DOD

ÖøèĊìđęĊ ðŨîïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ìĊöę ĕĉ éšđðŨîïøĉþìĆ ìĊÝę éìąđïĊ÷îĔîêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ïøĉþìĆ öĊîē÷ïć÷ĔĀšïøĉþĆì÷ŠĂ÷éĆÜÖúŠćüÝĆéÿøøđÜĉîÖĈĕøđðŨîìčîÿĈøĂÜêćöÖãĀöć÷ĒúąÿĈøĂÜđÜĉîêćö ÙüćöÝĈđðŨîĒúąđĀöćąÿöĔĀšđóĊ÷ÜóĂÿĈĀøĆïÖćøéĈđîĉîíčøÖĉÝĀúĆÜÝćÖîĆĚîÝċÜöĊîē÷ïć÷ĔĀšÝĆéÿøø đðŨîđÜĉîðŦîñúĔĀšĒÖŠñĎšëČĂĀčšî ÿĈĀøĆïïøĉþĆì÷ŠĂ÷ìĊęđðŨîïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îĔîêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ÖćøÖĈĀîé îē÷ïć÷ÝŠć÷đÜĉîðŦîñúÝą×ċĚîĂ÷ĎŠÖĆïÖćøóĉÝćøèćÙüćöđĀöćąÿöĔîÖćøÝĆéÿøøđÜĉîðŦîñúēé÷Ùèą ÖøøöÖćø×ĂÜĒêŠúąïøĉþìĆ ĒúąđðŨîĕðêćöîē÷ïć÷×ĂÜïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ĒêŠúąïøĉþìĆ ìĊĕę éšðøąÖćýĕüšêĂŠ îĆÖúÜìčî

50


a'E*LET*$TE+S6$TE

a'E*LET*$TE+S6$TE a'E*LET*$TE<EรพMTE+S6$TE<EรพKS95IS;9Wgยฐยฎ:S;IT'Cยฏยฒยฒยณ '5R$EEC$TE<EรพKS9 ยฟรฒรครตรงรฒรฉรรฌรตรจรฆรทรฒรตรถ

'5R$EEC$TE7EI+LO< ยพรธรงรฌรทร€รฒรฐรฐรฌรทรทรจรจ

ร‚รปรจรฆรธรทรฌรนรจร€รฒรฐรฐรฌรทรทรจรจ

'5R$EEC$TE<EรพMTE

'5R$EEC$TELEEMT`GR@ฤŠ+TE5T'T7O<`9;

? TD$U$S<6[`G$TE=0V<S7V*T;

=ER:T;'5R>[<EรพMTE`GR $EEC$TE>[OU;ID$TEbMย‰

ร€รฒรตรณรฒรตรครทรจรรจรฆรตรจรทรครตรผ

ร€รฒรฐรณรฏรฌรครฑรฆรจร’รฑรฌรท

=ER:T;? TD`@9D ร€รซรฌรจรฉรฒรฉรรฒรฆรทรฒรตรถ

ร€รซรฌรจรฉร‚รปรจรฆรธรทรฌรนรจรŒรฉรฉรฌรฆรจรต รครฑรงรรตรจรถรฌรงรจรฑรท

=ER:T;_+TM;T9Wg=0V<S7V$TEยช$TE`@9D

ร€รซรฌรจรฉรŒรณรจรตรครทรฌรฑรชรŒรฉรฉรฌรฆรจรตยชรŠรจรงรฌรฆรครฏยพรฉรฉรครฌรตรถ

ร‹รฒรฐรฌรฑรครทรฌรฒรฑรครฑรงรรจรฐรธรฑรจรตรครทรฌรฒรฑร€รฒรฐรฐรฌรทรทรจรจ

_G%T;Z$TE<EรพKS9

LU;S$=ER:T;'5R>[<EรพMTE

รŒรฉรฉรฌรฆรจรฒรฉรทรซรจร€รซรฌรจรฉร‚รปรจรฆรธรทรฌรนรจรŒรฉรฉรฌรฆรจรต

=ER:T;_+TM;T9Wg=0V<S7V$TEยช$V+$TEO*'$E

ร€รซรฌรจรฉรŒรณรจรตรครทรฌรฑรชรŒรฉรฉรฌรฆรจรตยชยพรงรฐรฌรฑรฌรถรทรตรครทรฌรนรจยพรฉรฉรครฌรตรถ

=ER:T;_+TM;T9Wg<EรพMTE6T;$TE_*รพ; ร€รซรฌรจรฉรƒรฌรฑรครฑรฆรฌรครฏรŒรฉรฉรฌรฆรจรต

51


a'E*LET*$TE+S6$TE

®«'5R$EEC$TE<EþKS9 èüĆîìĊę íĆîüćÙö

øć÷ßČęĂÖøøöÖćøïøĉþĆì

êĈĒĀîŠÜ

ÝĈîüîÙøĆĚÜìĊęđךćøŠüöðøąßčö ÙèąÖøøöÖćø ÙèąÖøøöÖćø ÙèąÖøøöÖćø ÙèąÖøøöÖćø ïøĉþĆì êøüÝÿĂï ÿøøĀćĄ ïøĉĀćø

ýćÿêøćÝćø÷ŤđÖĊ÷øêĉÙčèîć÷Ēóì÷ŤĂøčèđñŠćÿüĆÿéĉĝ îć÷Ēóì÷ŤÝčúđéß÷ýÿčîìøćÖčú 

ðøąíćîÖøøöÖćø øĂÜðøąíćîÖøøöÖćøÙîìĊę

 

ÖøøöÖćøïøĉĀćøÖøøöÖćøÿøøĀć ĒúąóĉÝćøèćÙŠćêĂïĒìî

îć÷üĉßĆ÷ìĂÜĒêÜ îć÷Ēóì÷ŤðøćđÿøĉåðøćÿćììĂÜēĂÿë 

øĂÜðøąíćîÖøøöÖćøÙîìĊę ðøąíćîÙèąñĎšïøĉĀćøĒúą

 ÖøøöÖćøñĎšĂĈîü÷ÖćøĔĀ⊠ðøąíćîÖøøöÖćøïøĉĀćø

îć÷Ēóì÷ŤóÜþŤýĆÖéĉĝüĉì÷ćÖø 

îć÷Ēóì÷ŤÝĉēøÝîŤÿčßćēê îć÷ðøąéĉþåŤìĊÛÖčú  ýćÿêøćÝćø÷ŤđÖĊ÷øêĉÙčèîć÷Ēóì÷ŤÿĆîêŤýĉøĉýøöèĊ

ÖøøöÖćø ÖøøöÖćø ÖøøöÖćøÖøøöÖćøïøĉĀćø ÖøøöÖćøĂĉÿøąðøąíćîÖøøöÖćø

  

 êøüÝÿĂïðøąíćîÖøøöÖćø ÿøøĀćĒúąóĉÝćøèćÙŠćêĂïĒìî

îć÷Ēóì÷ŤßćêøĊéüÜđîêø 

îć÷ßüúĉêđýøþåđöíĊÖčú

ÖøøöÖćøÖøøöÖćøïøĉĀćø ÖøøöÖćøĂĉÿøąÖøøöÖćøÿøøĀć ĒúąóĉÝćøèćÙŠćêĂïĒìî

éøÿößĆ÷ÿĆÝÝóÜþŤ

ÖøøöÖćøĂĉÿøąÖøøöÖćø

êøüÝÿĂïÖøøöÖćøÿøøĀć ĒúąóĉÝćøèćÙŠćêĂïĒìî

îć÷ýøĊõóÿćøÿćÿ

ÖøøöÖćøĂĉÿøąÖøøöÖćø êøüÝÿĂïÖøøöÖćøÿøøĀć ĒúąóĉÝćøèćÙŠćêĂïĒìî

îć÷íÜßĆ÷ÝĉøĂúÜÖøèŤ

ÖøøöÖćøÖøøöÖćøïøĉĀćøîćÜóøýĉøĉöēîĀćâ 

îć÷ÿöïĆêĉĂčìĆ÷ÿćÜ 

ÖøøöÖćøĂĉÿøąÖøøöÖćøĂĉÿøą

 îć÷Ēóì÷ŤðøćđÿøĉåðøćÿćììĂÜēĂÿëîć÷Ēóì÷ŤÝčúđéß÷ýÿčîìøćÖčúîć÷Ēóì÷ŤßćêøĊéüÜđîêøĒúąîć÷ðøąéĉþåŤìĊÛÖčúÖøøöÖćøÿĂÜĔîÿĊęìŠćîúÜ úć÷öČĂßČęĂøŠüöÖĆîĒúąðøąìĆïêøćïøĉþĆìđðŨîÖøøöÖćøñĎšöĊĂĈîćÝúÜîćö îć÷Ēóì÷ŤóÜþŤýĆÖéĉĝüĉì÷ćÖøĕéš×ĂúćĂĂÖÝćÖêĈĒĀîŠÜÖøøöÖćøïøĉþĆìöĊñúêĆĚÜĒêŠüĆîìĊęöÖøćÙö îćÜóøýĉøĉöēîĀćâĕéšøĆïĒêŠÜêĆĚÜÝćÖìĊęðøąßčöñĎšëČĂĀčšîðøąÝĈðŘđöČęĂüĆîìĊęđöþć÷îĒúąđøĉęöđךćøŠüöðøąßčöÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìêĆĚÜĒêŠ ÖćøðøąßčöÙøĆĚÜìĊęđðŨîêšîĕð îć÷ÿöïĆêĉĂčìĆ÷ÿćÜĕéšøĆïĒêŠÜêĆĚÜĔĀšéĈøÜêĈĒĀîŠÜÖøøöÖćøïøĉþĆìĒìîÖøøöÖćøđéĉöìĊęúćĂĂÖēé÷öêĉìĊęðøąßčöÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìÙøĆĚÜìĊę đöČęĂüĆîìĊęíĆîüćÙöÝċÜ÷ĆÜĕöŠĕéšđךćøŠüöĔîÖćøðøąßčöÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìĔîðŘ

52


a'E*LET*$TE+S6$TE

øć÷ßČęĂÖøøöÖćøĂĉÿøą×ĂÜïøĉþĆììĊęéĈøÜêĈĒĀîŠÜÖøøöÖćøĂĉÿøąĔîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ýćÿêøćÝćø÷ŤđÖĊ÷øêĉÙčèîć÷Ēóì÷ŤÿĆîêŤýĉøĉýøöèĊ éĈøÜêĈĒĀîŠÜÖøøöÖćøĂĉÿøąĔîïøĉþĆìÿĀĒóì÷ŤđõÿĆßÝĈÖĆé îć÷ÿöïĆêĉĂčìĆ÷ÿćÜ éĈøÜêĈĒĀîŠÜÖøøöÖćøĂĉÿøąĒúąðøąíćîÖøøöÖćøêøüÝÿĂïĔîïøĉþĆìíîïčøĊđöéĉđÙĉúđàĘîđêĂøŤ ÝĈÖĆé öĀćßî øć÷ßČęĂÖøøöÖćøìĊęÙøïüćøąĒúąúćĂĂÖøąĀüŠćÜÜüé øć÷ßČęĂ îćÜÿćüÖîćîčßđúĘÖüĉÝĉêø îć÷íüĆßüÜÙŤíąîąÿčöĉê

êĈĒĀîŠÜ

üĆîìĊęÙøïüćøąúćĂĂÖ

ÝĈîüîÙøĆĚÜìĊęđךćøŠüöðøąßčö ÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆì

ÖøøöÖćø ÖøøöÖćø

đöþć÷î óùýÝĉÖć÷î

 

×Ăïđ×êĂĈîćÝĀîšćìĊęĒúąÙüćöøĆïñĉéßĂï×ĂÜÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆì ÙèąÖøøöÖćøÝąêšĂÜðäĉïêĆ Āĉ îšćìĊēę é÷ĔßšÙüćöøĎš ÙüćöÿćöćøëĔĀšđðŨîðøąē÷ßîŤêĂŠ ÖćøéĈđîĉîÜćî ×ĂÜïøĉþĆìĔĀšđðŨîĕðêćöךĂïĆÜÙĆï×ĂÜïøĉþĆìĒúąêćööêĉ×ĂÜìĊęðøąßčöñĎšëČĂĀčšîĒúąöĊĂĈîćÝ ÖøąìĈÖćøĔéėêćöìĊęøąïčĕüšĔîĀîĆÜÿČĂïøĉÙèĀŤÿîíĉĒúąóøïïøĉþĆìöĀćßîĀøČĂÖãìĊęđÖĊę÷ü ךĂÜêŠćÜė ðäĉïĆêĉêćöךĂÖĈĀîéĒúą×šĂóċÜðäĉïĆêĉìĊęéĊÿĈĀøĆïÖøøöÖćøïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îêćöĀúĆÖđÖèæŤ ×ĂÜêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ ÖĈĀîéîē÷ïć÷ĒúąÖĈÖĆïéĎĒúĔĀšòćś ÷ÝĆéÖćøéĈđîĉîÖćøĔĀšđðŨîĕðêćöîē÷ïć÷ìĊÖę ĈĀîéĕüšøüöëċÜ óĉÝćøèćĂîčöĆêĉĒñîíčøÖĉÝÜïðøąöćèðøąÝĈðŘĂîčöĆêĉÖćøúÜìčîĒúąÖćøêĆéÿĉîĔÝìćÜÖćøđÜĉî ÖĈÖĆïéĎĒúÖćøéĈđîĉîÜćî×ĂÜñĎšïøĉĀćøêĉéêćöñúÖćøéĈđîĉîÜćî×ĂÜïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷đóČęĂ ĔĀšöĆęîĔÝüŠćđðŨîĕðêćöđðŜćĀöć÷ĒúąĒñîÜćîìĊęÖĈĀîéĕüš ÝĆéĔĀšöøĊ ąïïÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîĒúąêøüÝÿĂïõć÷ĔîìĊöę ðĊ øąÿĉìíĉõćóđóČĂę éĈđîĉîÖćøêøüÝÿĂï éĎĒúÖćøðäĉïĆêĉÜćîĒúąðøąÿćîÜćîøŠüöÖĆïÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂï öĊÙüćöøĆïñĉéßĂïêŠĂñĎšëČĂĀčšîéĈđîĉîÜćîēé÷øĆÖþćñúðøąē÷ßîŤ×ĂÜñĎšëČĂĀčšîÝĆéĔĀšöĊߊĂÜìćÜĔî ÖćøÿČĂę ÿćøÖĆïñĎëš ĂČ Āčîš Ă÷ŠćÜđĀöćąÿöÿöęĈđÿöĂêúĂéÝîöĊÖćøđðŗéđñ÷ךĂöĎúĂ÷ŠćÜđðŨîöćêøåćî ĒúąēðøŠÜĔÿ éšćîÖćøÝĆéÖćøÙüćö×ĆéĒ÷šÜìćÜñúðøąē÷ßîŤ øć÷ÜćîÿŠüîĕéšđÿĊ÷×ĂÜêîÙĎÿŠ öøÿĒúąñĎìš đęĊ ÖĊ÷ę üךĂÜêćöìĊÖę ĈĀîéĕüšĔîóøïĀúĆÖìøĆó÷ŤĒúą êúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤøüöëċÜĒÝšÜÖćøëČĂĀúĆÖìøĆó÷Ť×ĂÜêîÙĎÿŠ öøÿĒúąïčêø ìĊ÷ę ÜĆ ĕöŠïøøúčîêĉ õĉ ćüą êŠĂđú×ćîčÖćøïøĉþìĆ đóČĂę øć÷ÜćîÖćøđðúĊ÷ę îĒðúÜéĆÜÖúŠćüêŠĂìĊðę øąßčöÙèąÖøøöÖćøïøĉþìĆ đóČęĂìøćï ÖĈÖĆïéĎĒúĔĀšöÖĊ ćøðäĉïêĆ êĉ ćöÖãĀöć÷Ēúą×šĂÖĈĀîé×ĂÜêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤđÖĊ÷ę üÖĆï×ĆîĚ êĂî ÖćøéĈđîĉîÖćøĒúąÖćøđðŗéđñ÷ךĂöĎú×ĂÜøć÷ÖćøìĊĂę ćÝöĊÙüćö×ĆéĒ÷šÜ×ĂÜñúðøąē÷ßîŤĔĀš ëĎÖêšĂÜÙøïëšüî øć÷ÜćîĔĀšïøĉþìĆ ìøćïëċÜÖćøöĊÿüŠ îĕéšđÿĊ÷×ĂÜêîĀøČĂ×ĂÜïčÙÙúìĊöę ÙĊ üćöđÖĊ÷ę üךĂÜàċÜę đðŨî ÿŠüîĕéšđÿĊ÷ìĊđę ÖĊ÷ę üךĂÜÖĆïÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøÖĉÝÖćø×ĂÜïøĉþìĆ ĄĀøČĂïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ìĆÜĚ îĊđĚ óČĂę đðŨî ÖćøĒÿéÜÙüćöēðøŠÜĔÿÝċÜĔĀšöÖĊ ćøøć÷ÜćîêŠĂìĊðę øąßčöÙèąÖøøöÖćøïøĉþìĆ ìčÖÙøĆÜĚ ìĊöę ÖĊ ćø đðúĊę÷îĒðúÜךĂöĎú

53


a'E*LET*$TE+S6$TE

ìĆĚÜîĊĚÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìĕéšĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøßčé÷ŠĂ÷đóČęĂߊü÷ÜćîĔîéšćîÖćøÖĈÖĆïéĎĒú ÖĉÝÖćøøüöìĆĚÜìĈĀîšćìĊęĔîéšćîÖćøêøüÝÿĂïýċÖþćĒúąÖúĆęîÖøĂÜÜćîēé÷ðŦÝÝčïĆîÙèąÖøøöÖćø ßčé÷ŠĂ÷×ĂÜïøĉþìĆ öĊÝĈîüîÙèąðøąÖĂïéšü÷ÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïàċÜę đðŨîÖøøöÖćøĂĉÿøą ìĆÜĚ ÙèąÙèąÖøøöÖćøÿøøĀćĒúąóĉÝćøèćÙŠćêĂïĒìîàċÜę öĊÖøøöÖćøÿŠüîĔĀâŠđðŨîÖøøöÖćøĂĉÿøą ĒúąÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøøć÷úąđĂĊ÷éēÙøÜÿøšćÜÙèąÖøøöÖćøïìïćìĀîšćìĊĒę úąÙüćöøĆïñĉéßĂï ×ĂÜÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìĒúąÙèąÖøøöÖćøßčé÷ŠĂ÷ðøćÖäõć÷ĔêšĀĆüךĂĶÖćøÖĈÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøķ

¯«>[<EþMTE ßČęĂÿÖčú îć÷Ēóì÷ŤðøćđÿøĉåðøćÿćììĂÜēĂÿë îć÷Ēóì÷ŤßćêøĊéüÜđîêø îćÜîùöúîšĂ÷ĂęĈ îć÷Ēóì÷ŤêùèÝćøčöĉúĉîì

54

êĈĒĀîŠÜ ðøąíćîÙèąñĎšïøĉĀćøĒúąÖøøöÖćøñĎšĂĈîü÷ÖćøĔĀ⊠øĆÖþćÖćøðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęðäĉïĆêĉÖćøÖĉÝÖćøĂÜÙŤÖø ðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęðäĉïĆêĉÖćøÖćøĒóì÷Ť ðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęïøĉĀćøéšćîÖćøđÜĉî ðøąíćîòść÷Ēóì÷Ť

×Ăïđ×êĀîšćìĊęĒúąÙüćöøĆïñĉéßĂï×ĂÜñĎšïøĉĀćø éĈđîĉîÖĉÝÖćøĒúąĀøČĂïøĉĀćøÜćî×ĂÜïøĉþìĆ ĔĀšđðŨîĕðêćöîē÷ïć÷ĒñîÜćîđðŜćĀöć÷øąđïĊ÷ï ךĂïĆÜÙĆïĒúąĀúĆÖÖćøÖĈÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊìĊęïøĉþĆìÖĈĀîéìĆĚÜîĊĚĔĀšđðŨîĕðêćöÖãĀöć÷Ēúą×šĂ ÖĈĀîéêŠćÜėìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆïïøĉþĆìĂ÷ŠćÜđÙøŠÜÙøĆé éĈđîĉîÖćøïøĉĀćøÜćîĔĀšđðŨîĕðêćööêĉìĊęðøąßčöñĎšëČĂĀčšîöêĉìĊęðøąßčöÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìĒúą öêĉìðęĊ øąßčöÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćø ĒúšüĒêŠÖøèĊ õć÷Ĕêš×Ăïđ×êĂĈîćÝĀîšćìĊĒę úąøąđïĊ÷ïĂĈîćÝ ĂîčöêĆ éĉ ĈđîĉîÖćøìĊĕę éšøïĆ ÖćøĂîčöêĆ ĕĉ üšéšü÷ÙüćöàČĂę ÿĆê÷ŤÿÝč øĉêøąöĆéøąüĆÜĒúąøĆÖþćñúðøąē÷ßîŤ ×ĂÜïøĉþìĆ đóČĂę ĔĀšđÖĉéðøąē÷ßîŤÿÜĎ ÿčéĒÖŠĂÜÙŤÖøĒúąñĎëš ĂČ Āčîš ēé÷ÙĈîċÜëċÜñĎöš ÿĊ üŠ îĕéšđÿĊ÷ìĊđę ÖĊ÷ę üךĂÜ Ă÷ŠćÜđðŨîíøøö øć÷ÜćîñúÜćîĒúąÙüćöÖšćüĀîšćĔîÖćøéĈđîĉîÜćî×ĂÜïøĉþìĆ ĔîÖćøðøąßčöÙèąÖøøöÖćøïøĉþìĆ đðŨîðøąÝĈđóČęĂĔĀšđÖĉéñúĔîìćÜðäĉïĆêĉĒúąĔĀšöĆęîĔÝĕéšüŠćÖćøéĈđîĉîÜćî×ĂÜïøĉþĆìđðŨîĕðêćö đðŜćĀöć÷ĒúąĒñîÜćîìĊęÖĈĀîéĕüš øć÷ÜćîÿŠüîĕéšđÿĊ÷×ĂÜêîÙĎŠÿöøÿĒúąñĎšìĊęđÖĊę÷üךĂÜêćöìĊęÖĈĀîéĕüšĔîóøïĀúĆÖìøĆó÷ŤĒúą êúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤøüöëċÜĒÝšÜÖćøëČĂĀúĆÖìøĆó÷Ť×ĂÜêîÙĎŠÿöøÿĒúąïčêø ìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüą êŠĂđú×ćîčÖćøïøĉþìĆ đóČĂę øć÷ÜćîÖćøđðúĊ÷ę îĒðúÜéĆÜÖúŠćüêŠĂìĊðę øąßčöÙèąÖøøöÖćøïøĉþìĆ đóČĂę ìøćï óĉÝćøèćÖúĆęîÖøĂÜđøČęĂÜìĊęÝąêšĂÜîĈđךćÿĎŠÖćøóĉÝćøèć×ĂÜÙèąÖøøöÖćø×ĂÜïøĉĀćøĒúąĀøČĂ ÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆì ĒúšüĒêŠÖøèĊ øüöêúĂéëċÜÖćøóĉÝćøèćĀćĒîüìćÜđóČęĂÖćøĒÖšĕ×ðŦâĀć ×ĂÜïøĉþĆì ðäĉïĆêĉĀîšćìĊęĂČęîėêćöìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷ĔîĒêŠúąßŠüÜđüúćÝćÖÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìĒúąĀøČĂ ÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćø ĒúšüĒêŠÖøèĊ ìĆĚÜîĊĚĂĈîćÝĀîšćìĊęĔîÖćøéĈđîĉîÜćîךćÜêšîĕöŠÿćöćøëĔßšÖĆïïčÙÙúìĊęĂćÝöĊÙüćö×ĆéĒ÷šÜöĊÿŠüî ĕéšÿŠüîđÿĊ÷ĀøČĂĂćÝöĊÙüćö×ĆéĒ÷šÜìćÜñúðøąē÷ßîŤĔîúĆÖþèąĂČęîĔéÖĆïïøĉþĆìĀøČĂïøĉþĆì÷ŠĂ÷Ēúą ĕöŠøüöëċÜÖćøéĈđîĉîÖćøđÖĊę÷üÖĆïøć÷ÖćøđÖĊę÷üē÷ÜĒúąøć÷ÖćøĕéšöćĀøČĂÝĈĀîŠć÷ĕðàċęÜìøĆó÷ŤÿĉîìĊę ÿĈÙĆâ×ĂÜïøĉþìĆ ÝéìąđïĊ÷îêćöÖãđÖèæŤ×ĂÜêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ĀøČĂðøąÖćýĂČîę ė ìĊęđÖĊę÷üךĂÜĒúąïøĉþĆìÝąêšĂÜðäĉïĆêĉĔĀšđðŨîĕðêćöÖãøąđïĊ÷ï


a'E*LET*$TE+S6$TE

°«_G%T;Z$TE<EþKS9

ÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìĕéšĒêŠÜêĆĚÜîćÜÿćüđÖþøćüÜýŤđÖêč"TTJTUBOU7JDF1SFTJEFOUìĈĀîšćìĊę đú×ćîčÖćøïøĉþĆìđóČęĂøĆïñĉéßĂïÖćøìĈĀîšćìĊęêćöÖãĀöć÷üŠćéšü÷ĀúĆÖìøĆó÷ŤĒúąêúćéĀúĆÖìøĆó÷Ť ĒúąðøąÖćýìĊÙę èąÖøøöÖćøÖĈÖĆïêúćéìčîÖĈĀîéøüöìĆÜĚ öĊĀîšćìĊéę ĒĎ úĔĀšöÖĊ ćøđðŗéđñ÷ךĂöĎúĒúą øć÷ÜćîÿćøÿîđìýĔîÿŠüîìĊøę ïĆ ñĉéßĂïêŠĂĀîŠü÷ÜćîÖĈÖĆïéĎĒúĔĀšđðŨîĕðêćöÖãĀöć÷ÖãøąđïĊ÷ïĒúą îē÷ïć÷Öćøđðŗéđñ÷ךĂöĎú׊ćüÿćø×ĂÜïøĉþìĆ ðøąÿćîÜćîĒúąêĉéêćöĔĀšöÖĊ ćøðäĉïêĆ êĉ ćööêĉÙèą ÖøøöÖćøïøĉþìĆ ĒúąöêĉìðęĊ øąßčöñĎëš ĂČ Āčîš đóČĂę ĔĀšÜćîÿĈđøĘÝúčúüŠ ÜĒúąđðŨîĕðêćöĀúĆÖÖćøÖĈÖĆïéĎĒú ÖĉÝÖćøìĊéę Ċ êúĂéÝîĀîšćìĊĂę îęČ ėêćöìĊÙę èąÖøøöÖćøïøĉþìĆ öĂïĀöć÷ēé÷ÙčèÿöïĆê×ĉ ĂÜđú×ćîčÖćø ïøĉþĆìðøćÖäĂ÷ĎŠĔîøć÷ÖćøðøąÝĈðŘĀîšć

±«'T7O<`9;$EEC$TE`GR>[<EþMTE

1 ÙŠćêĂïĒìîìĊęđðŨîêĆüđÜĉî ÙŠćêĂïĒìîÖøøöÖćøĒúąÖøøöÖćøßčé÷ŠĂ÷ ÿĈĀøĆïøĂïðŘÿĉîĚ ÿčéèüĆîìĊę íĆîüćÙö

øć÷ßČęĂÖøøöÖćøïøĉþĆì

êĈĒĀîŠÜ

ïĈđĀîĘÝ ÖøøöÖćø

ĀîŠü÷ïćì

ÙŠćđïĊĚ÷ðøąßčö

øüö

ÙèąÖøøöÖćø ÙèąÖøøöÖćø ÙèąÖøøöÖćø ÙèąÖøøöÖćø ïøĉþĆì êøüÝÿĂï ÿøøĀćĄ ïøĉĀćø

ýćÿêøćÝćø÷ŤđÖĊ÷øêĉÙčè îć÷Ēóì÷ŤĂøčèđñŠćÿüĆÿéĉĝ îć÷Ēóì÷ŤÝčúđéß÷ýÿčîìøćÖčú

ðøąíćîÖøøöÖćø

øĂÜðøąíćîÖøøöÖćøÙîìĊę

  

 

 

 

   

  

    

     

 

       

 

    

 

  

ÖøøöÖćøïøĉĀćøÖøøöÖćøÿøøĀć ĒúąóĉÝćøèćÙŠćêĂïĒìî

îć÷üĉßĆ÷ìĂÜĒêÜ îć÷Ēóì÷ŤðøćđÿøĉåðøćÿćììĂÜēĂÿë

øĂÜðøąíćîÖøøöÖćøÙîìĊę ðøąíćîÙèąñĎšïøĉĀćøĒúą ÖøøöÖćøñĎšĂĈîü÷ÖćøĔĀ⊠ðøąíćîÖøøöÖćøïøĉĀćø

îć÷Ēóì÷ŤóÜþŤýĆÖéĉĝüĉì÷ćÖø îć÷Ēóì÷ŤÝĉēøÝîŤÿčßćēê îć÷ðøąéĉþåŤìĊÛÖčú ýćÿêøćÝćø÷ŤđÖĊ÷øêĉÙčè îć÷Ēóì÷ŤÿĆîêŤýĉøĉýøöèĊ

   ÖøøöÖćø  ÖøøöÖćøÖøøöÖćøïøĉĀćø ÖøøöÖćøĂĉÿøąðøąíćîÖøøöÖćø  ÖøøöÖćø

êøüÝÿĂïðøąíćîÖøøöÖćøÿøøĀćĒúąóĉÝćøèćÙŠćêĂïĒìî

îć÷Ēóì÷ŤßćêøĊéüÜđîêø îć÷ßüúĉêđýøþåđöíĊÖčú

ÖøøöÖćøÖøøöÖćøïøĉĀćø ÖøøöÖćøĂĉÿøąÖøøöÖćø

     

ÿøøĀćĒúąóĉÝćøèćÙŠćêĂïĒìî

55


a'E*LET*$TE+S6$TE

ĀîŠü÷ïćì

ïĈđĀîĘÝ ÖøøöÖćø

êĈĒĀîŠÜ

øć÷ßČęĂÖøøöÖćøïøĉþĆì

ÙŠćđïĊĚ÷ðøąßčö

øüö

ÙèąÖøøöÖćø ÙèąÖøøöÖćø ÙèąÖøøöÖćø ÙèąÖøøöÖćø ïøĉþĆì êøüÝÿĂï ÿøøĀćĄ ïøĉĀćø

éøÿößĆ÷ÿĆÝÝóÜþŤ

ÖøøöÖćøĂĉÿøąÖøøöÖćø

 

  

 

 

 

  

 

 

êøüÝÿĂïÖøøöÖćøÿøøĀćĒúą óĉÝćøèćÙŠćêĂïĒìî

îć÷ýøĊõóÿćøÿćÿ

ÖøøöÖćøĂĉÿøąÖøøöÖćø êøüÝÿĂïÖøøöÖćøÿøøĀćĒúą óĉÝćøèćÙŠćêĂïĒìî

îć÷íÜßĆ÷ÝĉøĂúÜÖøèŤ îćÜóøýĉøĉöēîĀćâ 

ÖøøöÖćøÖøøöÖćøïøĉĀćø

îć÷ÿöïĆêĉĂčìĆ÷ÿćÜ 

ÖøøöÖćøĂĉÿøą

ÖøøöÖćøĂĉÿøą

øüöÙŠćêĂïĒìîÖøøöÖćø

    40,935,480 7,360,000 920,000

    580,000 2,200,000 51,995,480

 ĕéšøĆïĒêŠÜêĆĚÜđðŨîÖøøöÖćøĂĉÿøąêćööêĉìĊęðøąßčöÿćöĆâñĎšëČĂĀčšîðøąÝĈðŘđöČęĂüĆîìĊęđöþć÷î ĕéšøĆïĒêŠÜêĆĚÜĒìîÖøøöÖćøđéĉöìĊęúćĂĂÖêćööêĉÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìÙøĆĚÜìĊęđöČęĂüĆîìĊęíĆîüćÙöĒúą÷ĆÜĕöŠĕéšđךćøŠüöðøąßčöÙèąÖøøöÖćø ïøĉþĆìĔîðŘ

ÙŠćêĂïĒìîÖøøöÖćøĂĉÿøą×ĂÜïøĉþĆììĊęĕéšøĆïÝćÖïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ÿĈĀøĆïøĂïðŘÿĉĚîÿčéèüĆîìĊęíĆîüćÙö

øć÷ßČęĂÖøøöÖćøïøĉþĆì ýćÿêøćÝćø÷ŤđÖĊ÷øêĉÙčèîć÷Ēóì÷ŤÿĆîêŤýĉøĉýøöèĊ

êĈĒĀîŠÜ

ïĈđĀîĘÝ ÖøøöÖćøïøĉþĆì

ÖøøöÖćøĂĉÿøą

 

ÙŠćđïĊĚ÷ðøąßčö ÙŠćđïĊĚ÷ðøąßčö ÖøøöÖćøïøĉþĆì ÖøøöÖćøêøüÝÿĂï

 

ĀîŠü÷ïćì

øüö 

ïøĉþĆìÿĀĒóì÷ŤđõÿĆßÝĈÖĆé

îć÷ÿöïĆêĉĂčìĆ÷ÿćÜ

ÖøøöÖćøĂĉÿøąĒúąðøąíćî

 

 

 

ÖøøöÖćøêøüÝÿĂï ïøĉþĆìíîïčøĊđöéĉđÙĉúđàĘîđêĂøŤ ÝĈÖĆé öĀćßî

ÙŠćêĂïĒìîÖøøöÖćøïøĉþĆììĊęÙøïüćøąĒúąúćĂĂÖøąĀüŠćÜÜüé

ĀîŠü÷ïćì

øć÷ßČęĂ

êĈĒĀîŠÜ

üĆîìĊęÙøïüćøą úćĂĂÖ

îćÜÿćüÖîćîčßđúĘÖüĉÝĉêø îć÷íüĆßüÜÙŤíąîąÿčöĉê

ÖøøöÖćø

đöþć÷î óùýÝĉÖć÷î

56

ÖøøöÖćø

ÙŠćđïĊĚ÷ðøąßčö ïĈđĀîĘÝÖøøöÖćø ÖøøöÖćøïøĉ þĆì

   

  

øüö 3,232,260 3,552,260


a'E*LET*$TE+S6$TE

ÙŠćêĂïĒìîñĎšïøĉĀćø ÿĈĀøĆïøĂïðŘÿĉĚîÿčéèüĆîìĊęíĆîüćÙö

ĔîðŘïøĉþìĆ ĕéšÝćŠ ÷ÙŠćêĂïĒìîĔĀšĒÖŠñïšĎ øĉĀćøúĈéĆïĒøÖĔîøĎð×ĂÜđÜĉîđéČĂîēïîĆÿĒúą ÙŠćđïĊĚ÷ðøąßčöđðŨîđÜĉîøüöúšćîïćì îĂÖÝćÖîĊĚïøĉþĆìĕéšÝĆéĔĀšöĊÖĂÜìčîÿĈøĂÜđúĊĚ÷ÜßĊóĔĀšĒÖŠñĎšïøĉĀćøéĆÜÖúŠćüēé÷ĂĆêøćđÜĉîÿöìï ÖĂÜìčîÿĈøĂÜđúĊĚ÷ÜßĊóéĆÜÖúŠćüđðŨîĕðêćöøąđïĊ÷ïךĂïĆÜÙĆï×ĂÜïøĉþĆìđߊîđéĊ÷üÖĆïóîĆÖÜćîìĆęüĕð ēé÷ĔîðŘïøĉþìĆ ĕéšÝćŠ ÷đÜĉîÿöìïÖĂÜìčîÿĈøĂÜđúĊ÷Ě ÜßĊóÿĈĀøĆïñĎïš øĉĀćøúĈéĆïĒøÖéĆÜÖúŠćü đðŨîđÜĉîøüöúšćîïćì 2 ÙŠ ćêĂïĒìîĂČęî ÖøøöÖćøïøĉþĆìĒúąÖøøöÖćøßčé÷ŠĂ÷îĂÖđĀîČĂÝćÖÙŠćêĂïĒìîĔîøĎð×ĂÜÙŠćđïĊĚ÷ðøąßčöĒúą ïĈđĀîĘÝÖøøöÖćøìĊęĕéšøĆïĂîčöĆêĉÝćÖñĎšëČĂĀčšîĒúšüđîČęĂÜÝćÖïøĉþĆìđðŨîÖĉÝÖćøìĊęĔĀšïøĉÖćøéšćîÖćø øĆÖþćó÷ćïćúéĆÜîĆĚîÖøøöÖćøÝċÜĕéšøĆïÿüĆÿéĉÖćøøĆÖþćó÷ćïćúêćöøąđïĊ÷ï×ĂÜïøĉþĆììĊęĕéšüćÜĕüš đߊîđéĊ÷üÖĆïóîĆÖÜćîìĆęüĕð ñĎïš øĉĀćøîĂÖđĀîČĂÝćÖñúêĂïĒìîĂČîę ĔîøĎð×ĂÜøëðøąÝĈêĈĒĀîŠÜĒúąēìøýĆóìŤöĂČ ëČĂñĎïš øĉĀćø ×ĂÜïøĉþìĆ ÝąĕéšøïĆ ÿüĆÿéĉÖćøøĆÖþćó÷ćïćúêćöøąđïĊ÷ï×ĂÜïøĉþìĆ ìĊĕę éšüćÜĕüšđߊîđéĊ÷üÖĆïóîĆÖÜćî ìĆęüĕð×ĂÜïøĉþĆì

²«<Z'GT$E

èüĆîìĊęíĆîüćÙöïøĉþĆìöĊóîĆÖÜćîÝĈîüîøüö ÙîĒúąĒóì÷ŤĂĊÖÝĈîüî Ùîēé÷öĊøć÷úąđĂĊ÷ééĆÜîĊĚÙČĂ ðøąđõì

óîĆÖÜćîðøąÝĈĒúąĒóì÷Ť GVMMUJNF

óîĆÖÜćîßĆęüÙøćüĒúąĒóì÷ŤìĊęðøċÖþć

øüö

ó÷ćïćú óîĆÖÜćîìĆęüĕð øüöóîĆÖÜćîìĆĚÜÿĉĚî

  3,043 

 482 

  3,525 

Ēóì÷Ť

Āöć÷đĀêčĒóì÷ŤðøąÝĈĀöć÷ëċÜĒóì÷ŤìĊęìĈÜćîÖĆïïøĉþĆìêĆĚÜĒêŠßĆęüēöÜêŠĂÿĆðéćĀŤ×ċĚîĕðĒêŠĒóì÷ŤéĆÜÖúŠćüĕöŠëČĂüŠćđðŨîóîĆÖÜćî×ĂÜïøĉþĆì

îē÷ïć÷ÖćøóĆçîćìøĆó÷ćÖøïčÙÙú ïøĉþĆìÙĈîċÜëċÜÙüćöÿĈÙĆâ×ĂÜóîĆÖÜćîĔîåćîąìčîöîčþ÷Ť )VNBO$BQJUBM àċęÜđðŨîðŦÝÝĆ÷ ÿĈÙĆâìĊęÿčéìĊęÝąñúĆÖéĆîĔĀšĂÜÙŤÖøïøøúčÿĎŠđðŜćĀöć÷ĕéšÝċÜÖĈĀîéĔĀšöĊĒñîÜćîĒúąöĊÖćøÝĆéÿøø ÜïðøąöćèĔîĒêŠúąðŘĕüšĂ÷ŠćÜßĆéđÝîĒúąöĊÖćøÝĆéøąéĆïÖćøóĆçîćìøĆó÷ćÖøïčÙÙúĕüšĀúć÷øąéĆï ĕéšĒÖŠ ÖćøðåöîĉđìýóîĆÖÜćîĔĀöŠđóČęĂđðŨîÖćøĒîąîĈĂÜÙŤÖøĒúąßŠü÷ĔĀšñĎšđךćøŠüöÜćîĔĀöŠđךćĔÝ ĔîüĆçîíøøöĂÜÙŤÖøēÙøÜÿøšćÜÖćøïøĉĀćøĒúąÖćøÝĆéÖćøñŠćîÖćøđøĊ÷îøĎøš üŠ öÖĆïÖúčöŠ ñĎïš øĉĀćø ĒúąóîĆÖÜćîðŦÝÝčïîĆ ìĆÜĚ îĊĚ đóČĂę ĔĀšóîĆÖÜćîöĊÙüćöøĎĒš úąÙüćöđךćĔÝĔîĀîšćìĊøę ïĆ ñĉéßĂïđïČĂĚ Üêšî àċęÜݹߊü÷óĆçîćĒúąéċÜýĆÖ÷õćóÿŠüîêĆüĔĀšóøšĂöÿĈĀøĆïÖćøìĈÜćîĔîĂÜÙŤÖøêŠĂĕð ÖćøóĆçîćĂćßĊó×ĂÜóîĆÖÜćî $BSFFS%FWFMPQNFOU ĕéšÖĈĀîéđÿšîìćÜÙüćöÖšćüĀîšć Ĕîÿć÷ĂćßĊó $BSFFS1BUI ĒúąÖĈĀîéĀúĆÖđÖèæŤÖćøđúČĂę îêĈĒĀîŠÜðøĆïøąéĆïêĈĒĀîŠÜ 1SPNPUJPO1BUI ìĊęßĆéđÝîĔĀšÖĆïóîĆÖÜćîøüöëċÜöĊÖćøÖĈĀîéßĆęüēöÜÖćøòřÖĂïøöìćÜ ÖćøïøĉĀćøÿĈĀøĆïÖúčŠöìĊęÝą×ċĚîéĈøÜêĈĒĀîŠÜìćÜÖćøïøĉĀćøĔîĒêŠúąøąéĆïĕüšĒúąĔîÖćø

57


a'E*LET*$TE+S6$TE

ÝĆéđêøĊ÷öóîĆÖÜćîđóČęĂÖšćüÿĎŠÖćøđðŨîñĎšïøĉĀćøĒúąđêĉïēêìćÜÿć÷ĂćßĊóïøĉþĆìĕéšéĈđîĉî ÖćøóĆçîćóîĆÖÜćîñŠćîēÙøÜÖćø"EWBODFE.BOBHFNFOU1SPHSBN ".1 ÿĈĀøĆï ñĎšïøĉĀćøøąéĆïÿĎÜ ēÙøÜÖćø#%.4&YDFMMFOU.BOBHFNFOU1SPHSBN #&.1 Ēúą .JOJ.#"JO)FBMUIDBSF.BOBHFNFOUÿĈĀøĆïñĎšïøĉĀćøøąéĆïÖúćÜĀøČĂñĎšÝĆéÖćøòść÷ ēÙøÜÖćø#%.4%FWFMPQNFOU1SPHSBN #-%1 Ēúą.JOJ.#"JO)FBMUIDBSF .BOBHFNFOUÿĈĀøĆïñĎïš øĉĀćøøąéĆïêšîĀøČĂĀĆüĀîšćĒñîÖ ēÙøÜÖćø#%.4*OUSPEVDUJPO UP)FBMUIDBSF.BOBHFNFOU1SPHSBN #*.1 ÿĈĀøĆïĀĆüĀîšćĔĀöŠđðŨîêšî ÖćøòřÖĂïøöĒúąóĆçîćÙüćöÿćöćøëóîĆÖÜćî 5SBJOJOH%FWFMPQNFOU ïøĉþìĆ ĕéšÖĈĀîé ĒîüìćÜÖćøóĆçîćēé÷ĔßšÖøĂï×ĂÜÙüćöÿćöćøë $PNQFUFODZ#BTF5SBJOJOH ðøąÖĂï ÖĆïñúÿĈøüÝÙüćöÝĈđðŨîĔîÖćøòřÖĂïøö 5SBJOJOH/FFE ēé÷öĊüĉíĊÖćøóĆçîćìĆĚÜĔîÿŠüî ×ĂÜÖćøÿŠÜòřÖĂïøöõć÷îĂÖ 1VCMJD5SBJOJOH ĒúąÝĆéòřÖĂïøöõć÷Ĕî *OIPVTF5SBJOJOH ìĊęÙøĂïÙúčöìĆĚÜéšćîÖćøóĆçîćÙüćöøĎš ,OPXMFEHF%FWFMPQNFOU ÖćøóĆçîćìĆýîÙêĉ "UUJUVEF%FWFMPQNFOU ĒúąÖćøóĆçîćìĆÖþą 4LJMM%FWFMPQNFOU đߊîĀúĆÖÿĎêø &GGFDUJWF'FFECBDL4LJMMTđðŨîêšîîĂÖÝćÖîĊĚïøĉþĆìĄ÷ĆÜöĊÖĉÝÖøøöĒïï/PO5SBJOJOH ĒúąÖĉÝÖøøöÖćøĒïŠÜðŦîÙüćöøĎĔš îĂÜÙŤÖø ,OPXMFEHF4IBSJOH ìĊđę ðŗéēĂÖćÿĔĀšóîĆÖÜćî ìĊęđךćøŠüöĕéšêćöÙüćöÿîĔÝĔîøĎðĒïïÖćøïøø÷ć÷óĉđýþēé÷ñĎšïøĉĀćøĒúąüĉì÷ćÖøìĊę ðøąÿïÙüćöÿĈđøĘÝÝćÖĂÜÙŤÖøõć÷îĂÖêŠćÜėđߊîÖćøïøø÷ć÷óĉđýþđøČĂę ÜĶ(SFBU-FBEFSķ Ķ$IBSBDUFSJTUJDBOE4UZMFPG-FBEFSTIJQķ Ķ$SJTJT.BOBHFNFOUķ Ķ3VTTJBO$BNQķ Ķ5SBOTGPSNBUJWF)34ZTUFNķ ĒúąĶÙüćöøĎšđÖĊę÷üÖĆïÖãĀöć÷ĒøÜÜćîķđðŨîêšî ïøĉþĆìĔĀšÙüćöÿĈÙĆâÖĆïÖćøÿøšćÜÙüćöñĎÖóĆî &OHBHFNFOU ×ĂÜóîĆÖÜćîĔîĂÜÙŤÖøöćĂ÷ŠćÜ êŠĂđîČĂę Üēé÷ÝĆéĔĀšöÖĊ Ýĉ ÖøøöêŠćÜėđߊîÖĉÝÖøøöÿĆÜÿøøÙŤðĔŘ ĀöŠÖĉÝÖøøöðøąÖüéøšĂÜđóúÜđÙøČĂ׊ć÷ ÖĉÝÖøøöÜćîÖĊāćđÙøČĂ׊ć÷ÖĉÝÖøøöøŠüöìĈïčâĔÿŠïćêøðøąÝĈđéČĂîđÖĉéÿüĆÿéĉÖćøêøüÝÿč×õćó óîĆÖÜćîĒúąÖĉÝÖøøöìĈéĊĔîđéČĂîđÖĉéēé÷ÖćøĕðìĈïčâìĊęüĆéĒúąöĂïêĎš÷ćĔĀšÖĆïēøÜđøĊ÷îêŠćÜė đðŨîêšî ÖćøóĆçîćéšćîÙüćöøĆïñĉéßĂïêŠĂÿĆÜÙöîĂÖÝćÖÖćøóĆçîćòřÖĂïøöìĆÖþąĔîÖćøìĈÜćîĒúą ÿć÷ĂćßĊóĒúšüïøĉþĆì÷ĆÜöčŠÜđîšîóĆçîćóîĆÖÜćîĔĀšđðŨîÙîđÖŠÜĒúąÙîéĊ×ĂÜÿĆÜÙöēé÷ðúĎÖòŦÜĔî ÖćøÿøšćÜÙüćöÿĈîċÖĔîÖćøøĆïñĉéßĂïêŠĂÿĆÜÙöĂ÷ŠćÜêŠĂđîČĂę Ü $PSQPSBUF4PDJBM3FTQPOTJCJMJUZ $43 ĔĀšÖĆïóîĆÖÜćîđóČęĂđðŨîĕðêćöüĉÿĆ÷ìĆýîŤ×ĂÜĂÜÙŤÖøđߊîÖćøđðŗéēĂÖćÿĔĀšñĎšïøĉĀćøøąéĆï ÖúćÜđךćøŠüöĔîÖĉÝÖćøĂïøöÙüćöøĎšđÖĊę÷üÖĆïÙüćöøĆïñĉéßĂïêŠĂÿĆÜÙö×ĂÜêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĄ Ă÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜđóČęĂîĈēÙøÜÖćøĒúąÙüćöøĎšêŠćÜėöćÿćîêŠĂÖĉÝÖøøöõć÷ĔîĂÜÙŤÖøîĂÖÝćÖîĊĚ ïøĉþĆì÷ĆÜÿîĆïÿîčîĔĀšóîĆÖÜćîĒúąñĎšïøĉĀćøÿćöćøëĔßšđüúćĔîÜćîđךćøŠüöĔîēÙøÜÖćøߊü÷đĀúČĂ ÿĆÜÙöêŠćÜėēé÷ĕöŠëĂČ đðŨîüĆîúćđóČĂę đðŨîÖćøðúĎÖÝĉêÿĈîċÖìćÜÿĆÜÙöĔĀšĒÖŠóîĆÖÜćîđߊîēÙøÜÖćø (SFFO)FBMUIēÙøÜÖćøĂĂÖĀîŠü÷đóČęĂøĆÖþćó÷ćïćúßčößîñĎš÷ćÖĕøšÖćøߊü÷đĀúČĂÖĉÝÖøøö øĆÖþćó÷ćïćú×ĂÜÿĆÜÙöđöČęĂđÖĉéõĆ÷óĉïĆêĉÿćíćøèąêŠćÜėēÙøÜÖćøðøĆïðøčÜĂćÙćøÿëćîìĊęđóČęĂ ÖćøðøąĀ÷ĆéóúĆÜÜćîĒúąēÙøÜÖćøđúĊĚ÷ÜĂćĀćøÖúćÜüĆîĔĀšđéĘÖøŠüöÖĆïöĎúîĉíĉđüßéčÿĉêđðŨîêšî îĂÖÝćÖîĊĚïøĉþĆì÷ĆÜĔĀšÙüćöÿĈÙĆâđÖĊę÷üÖĆïÙüćöðúĂéõĆ÷Ēúąÿč×ĂîćöĆ÷ĔîÿëćîìĊęìĈÜćîēé÷ ÖćøĔĀšÙüćöøĎš ׊ćüÿćøñŠćîÿČĂę êŠćÜėĔîĂÜÙŤÖøĒúąÝĆéĔĀšöÖĊ Ýĉ ÖøøöÖćøòřÖàšĂöéĆïđóúĉÜĒúąòřÖàšĂö ĀîĊĕôøüöìĆĚÜÝĆéĔĀšöĊÖćøĂïøöĔîĀúĆÖÿĎêøǰÙèąÖøøöÖćøÙüćöðúĂéõĆ÷ĂćßĊüĂîćöĆ÷Ēúą ÿõćóĒüéúšĂöĔîÖćøìĈÜćîǰ

58


a'E*LET*$TE+S6$TE

%O@Ċ@T96T;`E**T;b;-I*°=9Wg>T;CT

ĂéĊêñĎšïøĉĀćø×ĂÜïøĉþĆìÿĂÜìŠćîĕéšđðŨîēÝìÖŤôŜĂÜøšĂÜïøĉþĆìêŠĂýćúĒøÜÜćîÖúćÜĔîÙéĊđúĉÖÝšćÜ ĕöŠđðŨîíøøöýćúöĊÙĈóĉóćÖþćĔĀšïøĉþìĆ êšĂÜßĈøąđÜĉîĔĀšĒÖŠēÝìÖŤđðŨîÝĈîüîđÜĉîøüöúšćîïćì

>G7O<`9;EIC%O*@;S$*T;

ĔîðŘïøĉþìĆ ĒúąïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ÝŠć÷ñúêĂïĒìîøüöĔĀšĒÖŠóîĆÖÜćîàċÜę ðøąÖĂïéšü÷đÜĉîđéČĂî ÙŠćúŠüÜđüúćđÜĉîðøąÖĆîÿĆÜÙöđÜĉîÖĂÜìčîÿĈøĂÜđúĊĚ÷ÜßĊóÙŠćøĆÖþćó÷ćïćúĒúąÿüĆÿéĉÖćøĂČęîė đðŨîđÜĉîøüö úšćîïćìēé÷ĒïŠÜđðŨîÙŠćĔßšÝćŠ ÷ĔîÿŠüî×ĂÜïøĉþìĆ ÝĈîüî úšćîïćì ĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÝĈîüî úšćîïćì

_G%T;Z$TE<EþKS9 _G%T;Z$TE<EþKS9

îćÜÿćüđÖþøćüÜýŤđÖêč

IZ4V$TEJX$KT`GR =ERIS7V$TE?$O<EC

Ļ%JSFDUPST$FSUJųDBUJPO1SPHSBNøčŠîìĊę 5IBJ*OTUJUVUFPG%JSFDUPST "TTPDJBUJPOĻ3PMFPGUIF/PNJOBUJPOBOE(PWFSOBODF$PNNJUUFFøčŠîìĊę 5IBJ*OTUJUVUFPG%JSFDUPST"TTPDJBUJPOĻ3PMFPGUIF$PNQFOTBUJPO$PNNJUUFF øčŠîìĊę 5IBJ*OTUJUVUFPG%JSFDUPST"TTPDJBUJPOĻ$PNQBOZ4FDSFUBSZ 1SPHSBN 5IBJ*OTUJUVUFPG%JSFDUPST"TTPDJBUJPOĻïøĉĀćøíčøÖĉÝïĆèæĉêÿć×ćÖćøđÜĉî ÖćøíîćÙćøÙèąóćèĉß÷ŤýćÿêøŤĒúąÖćøïĆâßĊÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷

7U`M;**T;=++Z<S;

Ļ"TTJTUBOU7JDF1SFTJEFOUïøĉþĆìÖøčÜđìóéčÿĉêđüßÖćøÝĈÖĆé öĀćßî ĻÖøøöÖćøïøĉþĆì íîïčøĊ đöéĉđÙĉúđàĘîđêĂøŤÝĈÖĆé öĀćßî ĻÖøøöÖćøïøĉþìĆ ÿöĉêđĉ üßýøĊøćßćÝĈÖĆéĻÖøøöÖćø ïøĉþìĆ ÿöĉêđĉ üßßúïčøĊ ÝĈÖĆéĻÖøøöÖćøïøĉþìĆ ēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóøą÷ĂÜÝĈÖĆéĻÖøøöÖćø ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóøćßÿĊöćÝĈÖĆéĻÖøøöÖćøïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóđ×ćĔĀ⊠ÝĈÖĆéĻÖøøöÖćøïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóĂčéøÝĈÖĆéĻÖøøöÖćøïøĉþĆìēøÜó÷ćïćú ÖøčÜđìóđßĊ÷ÜĔĀöŠÝĈÖĆéĻÖøøöÖćøïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúóâćĕìÝĈÖĆéĻÖøøöÖćøïøĉþĆì ēøÜó÷ćïćúóâćĕìÝĈÖĆéĻÖøøöÖćøïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúóâćĕìÝĈÖĆéĻÖøøöÖćø ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúýøĊøćßćîÙøÝĈÖĆé öĀćßî ĻÖøøöÖćøïøĉþĆìđðćēúđöéĉÙÝĈÖĆé ĻÖøøöÖćøïøĉþĆìđðćēúÿöčìøðøćÖćøÝĈÖĆéĻÖøøöÖćøïøĉþĆìÖćøĒóì÷Ťÿ÷ćöÝĈÖĆé ĻÖøøöÖćøïøĉþĆìýĎî÷ŤÖćøĒóì÷Ťĕì÷ÝĈÖĆé öĀćßî ĻÖøøöÖćøïøĉþĆìđĂđĂĘîïĊ úćïĂøćêĂøĊę ĂĈîü÷đõÿĆß ÝĈÖĆéĻÖøøöÖćøïøĉþìĆ ÿĀĒóì÷ŤđõÿĆßÝĈÖĆéĻÖøøöÖćøïøĉþìĆ øĂ÷ĆúïćÜÖĂÖđăúíŤĒÙøŤÝĈÖĆéĻÖøøöÖćøïøĉþĆìÖøčÜđìóðøąÖĆîÿč×õćóÝĈÖĆé öĀćßî

ĻÖøøöÖćøïøĉþĆìÖøčÜđìóóøĊđöĊ÷øŤîć÷ĀîšćðøąÖĆîßĊüĉêÝĈÖĆé

59


$TE$U$S<6[`G$V+$TE

$TE$U$S<6[`G$V+$TE ïøĉþĆìĕéšêøąĀîĆÖëċÜïìïćìĀîšćìĊęĒúąÙüćöøĆïñĉéßĂïĔîÖćøÖĈÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊēé÷đßČęĂüŠćÖćøÖĈÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøđðŨîêĆüÖĈĀîéēÙøÜÿøšćÜ ĒúąÖøąïüîÖćø×ĂÜÙüćöÿĆöóĆîíŤøąĀüŠćÜñĎëš ĂČ Āčîš ÙèąÖøøöÖćøòść÷ïøĉĀćøĒúąñĎöš ÿĊ üŠ îĕéšđÿĊ÷ìčÖòść÷ēé÷öĊđðŜćĀöć÷đóČĂę đóĉöę ÙüćöÿćöćøëĔîÖćø Ē׊Ü×ĆîĒúąđóĉöę öĎúÙŠć×ĂÜÖĉÝÖćøĔĀšĒÖŠñëšĎ ĂČ Āčîš Ĕîøą÷ą÷ćüóøšĂöÖĆïÖćøÙĈîċÜëċÜñúðøąē÷ßîŤ×ĂÜñĎöš ÿĊ üŠ îĕéšđÿĊ÷øć÷ĂČîę àċÜę ÝąöĊÿüŠ îߊü÷ĔĀšÖćøéĈđîĉî íčøÖĉÝöĊÙüćöđÝøĉâđêĉïēêĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜĒúąöĆęîÙÜ ÙèąÖøøöÖćøöĊïìïćìÿĈÙĆâĀúć÷ðøąÖćøĀîċÜę ĔîïìïćìéĆÜÖúŠćüÙČĂÖćøéĎĒúÖćøÖĈÖĆïÖĉÝÖćøēé÷ĕéšöĂïĀöć÷ĔĀšÖøøöÖćøñĎĂš Ĉîü÷ÖćøĔĀ⊠ĒúąñĎïš øĉĀćøðäĉïêĆ êĉ ćöîē÷ïć÷éšćîÖćøÖĈÖĆïÖĉÝÖćøêŠćÜėìĊĕę éšøïĆ ÙüćöđĀĘîßĂïÝćÖÙèąÖøøöÖćøĒúąđðŨîĕðêćöĒîüìćÜìĊêę úćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜ ðøąđìýĕì÷ÖĈĀîéìĆÜĚ îĊĚ ïøĉþìĆ ĕéšêéĉ êćöÖãøąđïĊ÷ïĔĀöŠėìĊðę øąÖćýĔßšĒúąðøĆïĒîüðäĉïêĆ ×ĉ ĂÜïøĉþìĆ ĔĀšđךćÖĆïÖãøąđïĊ÷ïéĆÜÖúŠćüēé÷ĔîðŘìñęĊ ćŠ îöć ÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìĕéšĂîčöĆêĉîē÷ïć÷Öćøđðŗéđñ÷ךĂöĎúĒúąÿćøÿîđìýîē÷ïć÷đøČęĂÜÖćøéĎĒúÖćøĔߚךĂöĎúõć÷ĔîĒúąîē÷ïć÷ÖćøðŜĂÜÖĆîĒúą êŠĂêšćîÖćøìčÝøĉêÙĂøĆðßĆęîēé÷ëČĂđðŨîÿŠüîĀîċęÜ×ĂÜĀúĆÖÖćøÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊ×ĂÜïøĉþĆìēé÷ĕéšðøąÖćýĔßšĒúąđñ÷ĒóøŠĔĀšñĎšìĊęđÖĊę÷üךĂÜđóČęĂĔĀšđÖĉé ÖćøðäĉïĆêĉĂ÷ŠćÜđĀöćąÿö 

®«;aD<TD6T;$TE$U$S<6[`G$V+$TE

ÙèąÖøøöÖćøöĊÙüćöøĆïñĉéßĂïêŠĂñĎšëČĂĀčšîìčÖÙîĒúąêšĂÜìčŠöđìđóČęĂóĆçîćÙüćöđךćĔÝđÖĊę÷üÖĆïÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜñĎšëČĂĀčšîêúĂéÝîðøąđöĉî ðøąđéĘîđýøþåÖĉÝÿĆÜÙöÿĉęÜĒüéúšĂöĒúąÝøĉ÷íøøöìĊęĂćÝÿŠÜñúÖøąìïêŠĂñúðøąē÷ßîŤ×ĂÜñĎšëČĂĀčšîĂ÷ŠćÜöĊøąïïÖøøöÖćøĒêŠúąìŠćîÝąêšĂÜöĊÙüćö àČęĂÿĆê÷ŤÿčÝøĉêÙüćööčŠÜöĆęîĒúąÙüćöđðŨîĂĉÿøąĔîđßĉÜÙüćöÙĉéĒúąÖćøêĆéÿĉîĔÝĔîøąéĆïÿĎÜîĂÖÝćÖîĊĚÙèąÖøøöÖćø÷ĆÜÙĈîċÜëċÜñúðøąē÷ßîŤ×ĂÜñĎšöĊ ÿŠüîĕéšđÿĊ÷ĂČęîėĂĊÖéšü÷ îē÷ïć÷ÖćøÖĈÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøîĊĚêøąĀîĆÖëċÜïìïćìóĉđýþ×ĂÜÙèąÖøøöÖćøĔîÖćøđðŨîêĆüđßČęĂöøąĀüŠćÜñĎšëČĂĀčšîĒúąÖøøöÖćøñĎšĂĈîü÷ÖćøĔĀ⊠êúĂéÝîìĊöñĎïš øĉĀćøîĂÖÝćÖîĊîĚ ē÷ïć÷÷ĆÜöĊđîČĂĚ ĀćÙøĂïÙúčöĂ÷ŠćÜßĆéđÝîëċÜïìïćìÙüïÙĎ׊ ĂÜÖøøöÖćøñĎĂš Ĉîü÷ÖćøĔĀâŠĒúąÖøøöÖćøìĊđę ðŨîñĎïš øĉĀćø ĂČęîėĔîåćîąìĊęđðŨîìĆĚÜÖøøöÖćøĒúąñĎšïøĉĀćøøąéĆïÿĎÜĂĊÖéšü÷ êĆÜĚ ĒêŠðŘ ÙèąÖøøöÖćøĕéšìïìüîĒúąĒÖšĕ×đóĉöę đêĉöîē÷ïć÷éšćîÖćøÖĈÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊöę ĂĊ ÷ĎŠ ĒúąĕéšìĈÖćøđðúĊ÷ę îĒðúÜĀúć÷ðøąÖćøđóČĂę ĔĀšÿĂéÙúšĂÜÖĆïĒîüðäĉïĆêĉøąéĆïÿćÖúìĊęëČĂÖĆîüŠćđðŨîĒîüðäĉïĆêĉìĊęéĊÙèąÖøøöÖćøĕéšđîšî÷ĚĈÖćøÖĈÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøéšü÷Öćøøüöîē÷ïć÷ĒúąìĉýìćÜ ĔîÖćøéĈđîĉîíčøÖĉÝÖćøÝĆéêĆĚÜøąïïÙüïÙčöõć÷ĔîĒúąøąïïêøüÝÿĂïĔĀšđóĊ÷ÜóĂêúĂéÝîÖćøéĎĒúòść÷ïøĉĀćøĔĀšðäĉïĆêĉÜćîĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćó õć÷Ĕêšîē÷ïć÷đóČęĂĔĀšíčøÖĉÝ×ĂÜïøĉþĆìöĊÙüćöēðøŠÜĔÿöĊÝøĉ÷íøøöĒúąðäĉïĆêĉêćöÖãĀöć÷ìĊęĔßšïĆÜÙĆïìĆĚÜĀöé ÙèąÖøøöÖćøĕéšöĂïĀöć÷ÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïĔĀšøćŠ ÜĒñîÖćøéĈđîĉîÖćøêøüÝÿĂïõć÷ĔîđóČĂę ĔĀšöîęĆ ĔÝüŠćĂÜÙŤÖøðäĉïêĆ êĉ ćöîē÷ïć÷ìĆÜĚ Āöé êĉéêćöñúìïìüîĒúąðøĆïđðúĊ÷ę îîē÷ïć÷Ă÷ŠćÜÿöęĈđÿöĂđóČĂę ĔĀšîē÷ïć÷éšćîÖćøÖĈÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćø×ĂÜïøĉþìĆ ìĆîÿöĆ÷ĒúąđĀöćąÿöÖĆïÿëćîÖćøèŤ ðŦÝÝčïĆî îē÷ïć÷éšćîÖćøÖĈÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøöĊĒîüìćÜÙøĂïÙúčöđîČĚĂĀćĔîĀĆüךĂêŠĂĕðîĊĚ ÿĉìíĉ×ĂÜñĎšëČĂĀčšî ÖćøðäĉïĆêĉĂ÷ŠćÜđìŠćđìĊ÷öÖĆîêŠĂñĎšëČĂĀčšî îē÷ïć÷ĒúąÖćøðäĉïĆêĉêŠĂñĎšöĊÿŠüîĕéšđÿĊ÷ Öćøđðŗéđñ÷ךĂöĎúĒúąÙüćöēðøŠÜĔÿ ÙüćöøĆïñĉéßĂï×ĂÜÙèąÖøøöÖćø ÿĉìíĉ×ĂÜñĎšëČĂĀčšîĒúąÖćøðäĉïĆêĉĂ÷ŠćÜđìŠćđìĊ÷öÖĆîêŠĂñĎšëČĂĀčšî 1ÿĉìíĉìĆęüĕðĒúąÙüćöđìŠćđìĊ÷öÖĆî ïøĉþìĆ øĆïñĉéßĂïêŠĂñĎëš ĂČ Āčîš ĔîéšćîÖćøđðŗéđñ÷ךĂöĎúÖćøÝĆéìĈÜïÖćøđÜĉîÖćøĔßš×Ăš öĎúõć÷ĔîĒúąñúðøąē÷ßîŤì×ęĊ éĆ Ē÷šÜñĎïš øĉĀćøÝąêšĂÜöĊÝøĉ÷íøøö ĒúąĔîÖćøêĆéÿĉîĔÝĔéėÝąêšĂÜìĈéšü÷ÙüćöàČęĂÿĆê÷ŤĒúąđðŨîíøøöìĆĚÜêŠĂñĎšëČĂĀčšîøć÷ĔĀâŠĒúąñĎšëČĂĀčšîøć÷÷ŠĂ÷đóČęĂñúðøąē÷ßîŤēé÷øüö×ĂÜìčÖòść÷ ïøĉþìĆ êøąĀîĆÖëċÜÙüćöøĆïñĉéßĂï×ĂÜêîĔîÖćøĔĀšÙüćöÿĈÙĆâÖĆïÿĉìíĉìðęĊ øćýÝćÖĂÙêĉĒúąÖćøðäĉïêĆ êĉ ĂŠ ñĎëš ĂČ Āčîš ìčÖÙîĂ÷ŠćÜđìŠćđìĊ÷öÖĆîïøĉþìĆ öĊĀîšćìĊęðÖðŜĂÜñúðøąē÷ßîŤĒúąÿĉìíĉ×ĂÜñĎšëČĂĀčšîàċęÜøüöëċÜÿĉìíĉĔîÖćøĕéšøĆïđÜĉîðŦîñúĒúąøĆïìøćïךĂöĎúìĊęđÖĊę÷üךĂÜĒúąđóĊ÷ÜóĂÝćÖïøĉþĆìĔîđüúć ĂĆîÿöÙüøĂ÷ŠćÜÿöęĈđÿöĂîĂÖÝćÖîĊïĚ øĉþìĆ ÷ĆÜöĊĀîšćìĊđę ñ÷ĒóøŠ×Ăš öĎúĂ÷ŠćÜēðøŠÜĔÿĒúąĒÿéÜÙüćöøĆïñĉéßĂï×ĂÜòść÷ïøĉĀćøñŠćîÖćøÝĆéðøąßčöñĎëš ĂČ Āčîš ïøĉþìĆ öĊîē÷ïć÷ÿîĆïÿîčîÖćøđðŗéđñ÷ךĂöĎúĒúąíčøÖøøöìćÜíčøÖĉÝđóČĂę ĔĀšñëšĎ ĂČ Āčîš öĊÙüćöđךćĔÝĔîÖćøéĈđîĉîíčøÖĉÝ×ĂÜïøĉþìĆ Ă÷ŠćÜßĆéđÝîēé÷ïøĉþìĆ öčÜŠ öĆîę ĔîÖćøÿøšćÜÙüćöđìŠćđìĊ÷öÖĆîĔĀšđÖĉé×ċîĚ ÖĆïñĎëš ĂČ Āčîš ìčÖøć÷ìčÖÖúčöŠ ĕöŠüćŠ ÝąđðŨîñĎëš ĂČ Āčîš øć÷ĔĀâŠñĎëš ĂČ Āčîš øć÷÷ŠĂ÷îĆÖúÜìčîÿëćïĆîĀøČĂñĎëš ĂČ Āčîš êŠćÜßćêĉêŠćÜĕéšøĆïךĂöĎúđÖĊę÷üÖĆïÖćøéĈđîĉîíčøÖĉÝîē÷ïć÷éšćîïøĉĀćøÝĆéÖćøĒúąøć÷ÜćîÖćøđÜĉîĂ÷ŠćÜđìŠćđìĊ÷öÖĆîĒúąöĊÿĉìíĉĕéšøĆïÖćøðäĉïĆêĉĂ÷ŠćÜ ÷čêĉíøøö

60


$TE$U$S<6[`G$V+$TE

ĔîÖćøðøąßčöñĎšëČĂĀčšîìčÖÙøĆĚÜïøĉþĆìĕéšÝĆéÿŠÜĀîĆÜÿČĂđßĉâðøąßčöĔĀšĒÖŠñĎšëČĂĀčšîúŠüÜĀîšćđóČęĂĒÝšÜüćøąÖćøðøąßčöóøšĂöÙüćöÙĉéđĀĘî×ĂÜÙèą ÖøøöÖćøĔîĒêŠúąüćøąøüöëċÜđĂÖÿćøðøąÖĂïêŠćÜėđóČęĂĔĀšñĎšëČĂĀčšîöĊךĂöĎúđóĊ÷ÜóĂĔîÖćøêĆéÿĉîĔÝĒúąĕéšßĊĚĒÝÜÿĉìíĉ×ĂÜñĎšëČĂĀčšîĔîÖćøđךćøŠüö ðøąßčöĒúąÿĉìíĉĂĂÖđÿĊ÷ÜúÜöêĉ×ĂÜñĎšëČĂĀčšîĕüšéšü÷ÖĆîîĂÖÝćÖîĊĚđóČęĂĂĈîü÷ÙüćöÿąéüÖĔĀšĒÖŠñĎšëČĂĀčšîïøĉþĆìöĊÖćøđðŗéđñ÷ĀîĆÜÿČĂđßĉâðøąßčöïî đüĘïĕàêŤ×ĂÜïøĉþĆìĒúąđóČęĂđðŨîÖćøÿŠÜđÿøĉöÿĉìíĉÖćøøĆïøϚ׊ćüÿćøĒÖŠñĎšëČĂĀčšî÷ĉęÜ×ċĚîïøĉþĆìĕéšđðŗéđñ÷ĀîĆÜÿČĂđßĉâðøąßčöñŠćîìćÜđüĘïĕàêŤ×ĂÜïøĉþĆì úŠüÜĀîšćÖŠĂîüĆîðøąßčöüĆîêĆĚÜĒêŠÖćøðøąßčöñĎšëČĂĀčšîĔîðŘđðŨîêšîĕð ñĎëš ĂČ Āčîš ÝąĕéšøïĆ ĒïïôĂøŤöĀîĆÜÿČĂöĂïÞĆîìąđóČĂę đðŗéēĂÖćÿĔĀšñëšĎ ĂČ Āčîš ìĊĕę öŠÿćöćøëđךćøŠüöðøąßčöéšü÷êîđĂÜĕéšĒêŠÜêĆÜĚ êĆüĒìîñĎĕš éšøïĆ öĂïĂĈîćÝ ×ĂÜêîđךćøŠüöðøąßčöĒúąĂĂÖđÿĊ÷ÜúÜÙąĒîîĒìîêîĕéšîĂÖÝćÖîĊđĚ óČĂę đóĉöę ߊĂÜìćÜĔîÖćøøĆÖþćÿĉìíĉ×ĂÜñĎëš ĂČ Āčîš ïøĉþìĆ ĕéšđÿîĂìćÜđúČĂÖĔĀšñëšĎ ĂČ Āčîš öĂïĂĈîćÝĔĀšÖøøöÖćøĂĉÿøąìŠćîĔĀšđךćøŠüöÖćøðøąßčöĒúąĂĂÖđÿĊ÷ÜĔîÖøèĊìĊęñĎšëČĂĀčšîĕöŠÿćöćøëđךćøŠüöðøąßčöîĆĚîėĕéšēé÷ÖćøöĂïĂĈîćÝ éĆÜÖúŠćüñĎëš ĂČ Āčîš ÿćöćøëĔßšĀîĆÜÿČĂöĂïÞĆîìąĒïïĀîċÜę ĒïïĔéĀøČĂĔßšĀîĆÜÿČĂöĂïĂĈîćÝĒïïúąđĂĊ÷éìĊïę øĉþìĆ ĕéšÝéĆ ÿŠÜĕðóøšĂöÖĆïĀîĆÜÿČĂîĆéðøąßčö ĀøČĂñĎšëČĂĀčšîÿćöćøë%PXOMPBEĒïïôĂøŤöĀîĆÜÿČĂöĂïÞĆîìąñŠćîìćÜđüĘïĕàêŤ×ĂÜïøĉþĆìĕéšĂĊÖéšü÷ đóČęĂđðŨîÖćøđðŗéēĂÖćÿĔĀšñĎšëČĂĀčšîöĊÿŠüîøŠüöĔîÖćøđÿîĂđøČęĂÜìĊęđĀĘîüŠćÿĈÙĆâĒúąÙüøïøøÝčđðŨîüćøąĔîÖćøðøąßčöÿćöĆâñĎšëČĂĀčšîðøąÝĈðŘøüöëċÜ đÿîĂßČĂę ïčÙÙúìĊöę ÙĊ üćöøĎÙš üćöÿćöćøëĒúąÙčèÿöïĆêìĉ đęĊ ĀöćąÿöđóČĂę øĆïÖćøóĉÝćøèćđúČĂÖêĆÜĚ đðŨîÖøøöÖćø×ĂÜïøĉþìĆ úŠüÜĀîšćÖŠĂîÖćøðøąßčöñĎëš ĂČ Āčîš ðøąÝĈðŘïøĉþĆìÝċÜĕéšđðŗéēĂÖćÿĔĀšñĎšëČĂĀčšîéĈđîĉîÖćøéĆÜÖúŠćüĕéšđðŨîđüúćüĆîēé÷ñĎšëČĂĀčšîÿćöćøëéĎøć÷úąđĂĊ÷éĀúĆÖđÖèæŤĒúąđÜČęĂîĕ×ÖćøđÿîĂ üćøąĒúąđÿîĂøć÷ßČĂę ĕéšĔîđüĘïĕàêŤ×ĂÜïøĉþìĆ ĔîÖøèĊìÙęĊ èąÖøøöÖćøóĉÝćøèćĒúšüđĀĘîüŠćđøČĂę ÜéĆÜÖúŠćüöĊÙüćöđĀöćąÿöÿøšćÜÿøøÙŤĒúąđðŨîðøąē÷ßîŤ êŠĂĂÜÙŤÖøÙèąÖøøöÖćøÝąïøøÝčđøČęĂÜéĆÜÖúŠćüđðŨîüćøąÖćøðøąßčöđóČęĂđÿîĂêŠĂìĊęðøąßčöñĎšëČĂĀčšîđóČęĂóĉÝćøèćêŠĂĕðĒêŠĀćÖÙèąÖøøöÖćøđĀĘîüŠć đøČĂę ÜéĆÜÖúŠćüĕöŠöÙĊ üćöđĀöćąÿöÙèąÖøøöÖćøÝąøć÷ÜćîÿøčðđøČĂę ÜéĆÜÖúŠćüêŠĂìĊðę øąßčöñĎëš ĂČ Āčîš đóČĂę ìøćïóøšĂöìĆÜĚ đĀêčñúìĊĕę öŠîĈđÿîĂđøČĂę ÜéĆÜÖúŠćü ĔĀšìðęĊ øąßčöñĎëš ĂČ Āčîš óĉÝćøèćìĆÜĚ îĊĚ ĔîðŘïøĉþìĆ ĕéšđðŗéēĂÖćÿĔĀšñëšĎ ĂČ Āčîš đÿîĂüćøąÿĈĀøĆïÖćøðøąßčöñĎëš ĂČ Āčîš úŠüÜĀîšćøüöëċÜđÿîĂøć÷ßČĂę ïčÙÙú ìĊęöĊÙüćöđĀöćąÿöđóČęĂóĉÝćøèćĒêŠÜêĆĚÜđðŨîÖøøöÖćøïøĉþĆìéĆÜÖúŠćüúŠüÜĀîšćöć÷ĆÜÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìĔîøąĀüŠćÜüĆîìĊęíĆîüćÙöëċÜ öÖøćÙö ĔîøąĀüŠćÜÖćøðøąßčöñĎëš ĂČ Āčîš ñĎëš ĂČ Āčîš ìčÖÙîöĊÿìĉ íĉĂ÷ŠćÜđìŠćđìĊ÷öÖĆîĔîÖćøĒÿéÜÙüćöÙĉéđĀĘîĒúąàĆÖëćöõć÷ĔêšđüúćìĊđę ĀöćąÿöÖćøúÜÙąĒîî ĒúąîĆïÙąĒîîđÿĊ÷ÜđðŨîĕðĂ÷ŠćÜđðŗéđñ÷ĒúąøüéđøĘüàċÜę ÖćøĂĂÖđÿĊ÷ÜúÜÙąĒîîïøĉþìĆ ĄÝąîĆïĀčîš đðŨîđÿĊ÷ÜĒúąëČĂđÿĊ÷ÜךćÜöćÖđðŨîöêĉ ÿĈĀøĆï ĔîüćøąðøÖêĉìĆęüĕðàċęÜÖãĀöć÷öĉĕéšÖĈĀîéđðŨîĂ÷ŠćÜĂČęî ëšćÙąĒîîđÿĊ÷ÜđìŠćÖĆîĔĀšðøąíćîìĊęðøąßčöđðŨîñĎšßĊĚ×ćéĂĊÖđÿĊ÷ÜĀîċęÜêŠćÜĀćÖîĂÖđĀîČĂÝćÖ ÖćøĂĂÖđÿĊ÷ÜĔîåćîąđðŨîñĎëš ĂČ Āčîš ĒúąĔßšïêĆ øúÜÙąĒîîđÞóćąÖøèĊìñęĊ ëšĎ ĂČ Āčîš ÙĆéÙšćîÜéĂĂÖđÿĊ÷ÜĀøČĂĒ÷ÖÙąĒîîđÿĊ÷ÜĒúąđÖĘïïĆêøúÜÙąĒîîđĀúŠć îĊĕĚ üšđóČĂę ĔĀšÿćöćøëêøüÝÿĂïĕéšõć÷ĀúĆÜøüöìĆÜĚ ĕéšöÖĊ ćøïĆîìċÖöêĉìðęĊ øąßčöēé÷ĒïŠÜđðŨîÝĈîüîđÿĊ÷ÜìĊđę ĀĘîßĂïĕöŠđĀĘîßĂïĒúąÜéĂĂÖđÿĊ÷ÜĔîĒêŠúą üćøąĕüšđðŨîúć÷úĆÖþèŤĂÖĆ þøĔîøć÷ÜćîÖćøðøąßčöĒúąöĊÖćøïĆîìċÖÙĈëćöÙĈßĊĒĚ ÝÜĒúąÙüćöÙĉéđĀĘî×ĂÜìĊðę øąßčöđóČĂę ĔĀšñëšĎ ĂČ Āčîš ÿćöćøëêøüÝÿĂïĕéš ÖøèĊìñęĊ ëšĎ ĂČ Āčîš ÙîĔéöĊÿüŠ îĕéšđÿĊ÷đðŨîóĉđýþĔîüćøąÖćøðøąßčöđøČĂę ÜĔéĀšćöĂĂÖđÿĊ÷ÜĔîđøČĂę ÜîĆîĚ ÷ÖđüšîÖćøĂĂÖđÿĊ÷ÜđúČĂÖêĆÜĚ ĀøČĂëĂéëĂîÖøøöÖćø 2.ÖćøðøąßčöñĎšëČĂĀčšî îē÷ïć÷×ĂÜïøĉþìĆ ÙČĂÖćøÝĆéðøąßčöñĎëš ĂČ Āčîš Ă÷ŠćÜđĀöćąÿöêćöÖãĀöć÷ĒúąđðŗéēĂÖćÿĔĀšñëšĎ ĂČ Āčîš Ĕßšÿìĉ íĉ×ĂÜêîĂ÷ŠćÜđêĘöìĊĒę úąĔîøĎðĒïïìĊĕę éš øĆïךĂöĎúĂ÷ŠćÜéĊÖŠĂîĀîšćìĊęÝąĔßšÿĉìíĉéĆÜÖúŠćüìĆĚÜîĊĚïøĉþĆìĕéšÝĆéðøąßčöñĎšëČĂĀčšîÿćöĆâðøąÝĈðŘõć÷ĔîđéČĂîîĆïÝćÖüĆîÿĉĚîÿčéðŘÜïÖćøđÜĉîïøĉþĆì ÖćøÝĆéðøąßčöÝąÝĆéêćöÖãĀöć÷ìĊęĔßšïĆÜÙĆïĒúą×šĂÖĈĀîé×ĂÜêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷îĆïêĆĚÜĒêŠÖćøđøĊ÷ÖðøąßčöÖćøÝĆéðøąßčöĒúąĀúĆÜ ÝćÖÝĆéÖćøðøąßčö ìĆĚÜîĊĚñĎšëČĂĀčšîìĊęöĊĀčšîîĆïøüöÖĆîĕéšĕöŠîšĂ÷ÖüŠćĀîċęÜĔîĀšć×ĂÜÝĈîüîĀčšîìĊęÝĈĀîŠć÷ĕéšĒúšüìĆĚÜĀöéĀøČĂñĎšëČĂĀčšîĕöŠîšĂ÷ÖüŠć÷ĊęÿĉïĀšćÙîàċęÜöĊĀčšîîĆï øüöÖĆîĕéšĕöŠîĂš ÷ÖüŠćĀîċÜę Ĕîÿĉï×ĂÜÝĈîüîĀčîš ìĊÝę ĈĀîŠć÷ĕéšĒúšüìĆÜĚ ĀöéÿćöćøëđךćßČĂę ìĈĀîĆÜÿČĂ×ĂĔĀšÙèąÖøøöÖćøïøĉþìĆ đøĊ÷ÖðøąßčöüĉÿćöĆâñĎëš ĂČ Āčîš ĕéšêćöìĊ×ę Ăš ïĆÜÙĆïïøĉþìĆ ÖĈĀîéĕüšēé÷øąïčđĀêčñúĔîÖćø×ĂđøĊ÷ÖðøąßčöĂ÷ŠćÜßĆéđÝîēé÷ÙèąÖøøöÖćøêšĂÜÝĆéĔĀšöÖĊ ćøðøąßčöñĎëš ĂČ Āčîš õć÷ĔîđéČĂî îĆïĒêŠüĆîìĊęĕéšøĆïĀîĆÜÿČĂÝćÖñĎšëČĂĀčšîøć÷úąđĂĊ÷éÖøąïüîÖćøðøąßčöñĎšëČĂĀčšîĒêŠúąÙøĆĚÜöĊéĆÜîĊĚ ĻÖŠĂîÖćøðøąßčö ïøĉþìĆ ĕéšÿÜŠ ĀîĆÜÿČĂïĂÖÖúŠćüîĆéðøąßčöđðŨîÝéĀöć÷úÜìąđïĊ÷îĕð÷ĆÜñĎëš ĂČ Āčîš ìčÖøć÷úŠüÜĀîšćđðŨîđüúćĕöŠîĂš ÷ÖüŠćüĆîÿĈĀøĆïüćøąìĆüę ĕð àċÜę ÿĎÜÖüŠćêćöìĊÖę ãĀöć÷ÖĈĀîéĒúąĂ÷ŠćÜîšĂ÷üĆîÖøèĊìđęĊ ðŨîÖćø×ĂĂîčöêĆ øĉ ć÷ÖćøìĊöę ÙĊ üćöđÖĊ÷ę üē÷ÜÖĆîĀøČĂđðŨîöêĉóđĉ ýþēé÷ĕéšêóĊ öĉ óŤĀîĆÜÿČĂ ïĂÖÖúŠćüÖćøðøąßčöĔîĀîĆÜÿČĂóĉöóŤøć÷üĆîÞïĆïõćþćĕì÷Ă÷ŠćÜîšĂ÷ÞïĆïĒúąĀîĆÜÿČĂóĉöóŤøć÷üĆîÞïĆïõćþćĂĆÜÖùþĂ÷ŠćÜîšĂ÷ÞïĆïđðŨîđüúć üĆîêĉéêŠĂÖĆîÖŠĂîüĆîðøąßčöñĎšëČĂĀčšî ìĆÜĚ îĊĚ ïøĉþìĆ ĕéšđñ÷ĒóøŠĀîĆÜÿČĂïĂÖÖúŠćüÖćøÝĆéðøąßčöñĎëš ĂČ Āčîš óøšĂöđĂÖÿćøðøąÖĂïÖćøðøąßčöìĆÜĚ ĀöéìĆÜĚ ÞïĆïõćþćĕì÷ĒúąõćþćĂĆÜÖùþ ĕüšĔîđüĘïĕàêŤ×ĂÜïøĉþĆì IUUQXXXCBOHLPLIPTQJUBMDPN õć÷ĔêšĀĆüךĂĶîĆÖúÜìčîÿĆöóĆîíŤķđóČęĂđðŨîÖćø×÷ć÷ߊĂÜìćÜÖćøĔĀš×šĂöĎúĒÖŠ ñĎšëČĂĀčšîìčÖìŠćîĂ÷ŠćÜđìŠćđìĊ÷öÖĆîĒúąđóČęĂđðŨîÖćøÿŠÜđÿøĉöÿĉìíĉÖćøøĆïøϚ׊ćüÿćøĒÖŠñĎšëČĂĀčšî÷ĉęÜ×ċĚîøüöìĆĚÜĕéšđðŗéđñ÷ĀîĆÜÿČĂđßĉâðøąßčöìĆĚÜÞïĆï õćþćĕì÷ĒúąõćþćĂĆÜÖùþñŠćîìćÜđüĘïĕàêŤ×ĂÜïøĉþĆìúŠüÜĀîšćÖŠĂîüĆîðøąßčöüĆî

61


$TE$U$S<6[`G$V+$TE

ĔîĀîĆÜÿČĂïĂÖÖúŠćüîĆéðøąßčöñĎšëČĂĀčšîÝąĕéšøĆïøć÷úąđĂĊ÷éÖćøðøąßčöđߊîđüúćĒúąÿëćîìĊęÝĆéÖćøðøąßčöüćøąÖćøðøąßčöóøšĂöìĆĚÜ ÙüćöÙĉéđĀĘî×ĂÜÙèąÖøøöÖćøĔîĒêŠúąüćøąĒúąđĂÖÿćøðøąÖĂïêŠćÜėĔîĒêŠúąüćøą ëšćöĊ đóČĂę ĔĀšñëšĎ ĂČ Āčîš öĊ×Ăš öĎúøć÷úąđĂĊ÷éđóĊ÷ÜóĂêŠĂÖćø êĆéÿĉîĔÝøć÷ÜćîðøąÝĈðŘ×ĂÜïøĉþĆìĒïïôĂøŤöĀîĆÜÿČĂöĂïÞĆîìąĒúąøć÷ÖćøđĂÖÿćøìĊęêšĂÜĔßšĔîÖćøđךćøŠüöðøąßčöøüöìĆĚÜïøĉþĆì÷ĆÜĕéšÿŠÜ øć÷úąđĂĊ÷éđÖĊę÷üÖĆïÖøąïüîÖćøðøąßčöĒúąÖćøĒêŠÜêĆĚÜñĎšøĆïöĂïÞĆîìąêúĂéÝîĕéšđÿîĂĒîąĔĀšñĎšëČĂĀčšîĒêŠÜêĆĚÜÖøøöÖćøĂĉÿøąđðŨîñĎšøĆïöĂï ÞĆîìą×ĂÜêîéšü÷đóČęĂĔĀšñĎšëČĂĀčšîĕéšøĆïìøćïĒúąóĉÝćøèćÖŠĂîÖćøđךćðøąßčöđóČęĂߊü÷ñĎšëČĂĀčšîĔîÖćøĔßšÿĉìíĉĒúąúÜÙąĒîîđÿĊ÷ÜĔîĒêŠúąüćøą ÖćøðøąßčöĕéšĂ÷ŠćÜøĂïÙĂï đóČĂę đðŨîÖćøĂĈîü÷ÙüćöÿąéüÖêŠĂñĎëš ĂČ Āčîš ïøĉþìĆ ĕéšÝéĆ ĔĀšöÖĊ ćøúÜìąđïĊ÷îðøąßčöñĎëš ĂČ Āčîš ēé÷ĔßšøąïïïćøŤēÙŢéĒúąöĊÖćøìĈïĆêøúÜÙąĒîî đÿĊ÷ÜĒ÷ÖêŠćÜĀćÖđðŨîßčéÿĈĀøĆïÖćøúÜÙąĒîîđÿĊ÷ÜĒêŠúąüćøąđóČĂę ÙüćöøüéđøĘüĒúąÿćöćøëêøüÝÿĂïĕéšēé÷đÞóćąüćøąÖćøĒêŠÜêĆÜĚ ÖøøöÖćø ïøĉþìĆ ĕéšÝéĆ ìĈïĆêøúÜÙąĒîîøć÷êĆü×ĂÜÖøøöÖćøđóČĂę ĔĀšñëšĎ ĂČ Āčîš úÜÙąĒîîđðŨîøć÷ïčÙÙúìĆÜĚ îĊĚ ñĎëš ĂČ Āčîš ĀøČĂñĎøš ïĆ öĂïÞĆîìąÝąĕéšøïĆ ïĆêøúÜÙąĒîî đÿĊ÷ÜéĆÜÖúŠćüêĆĚÜĒêŠ×ĆĚîêĂîÖćøúÜìąđïĊ÷îđךćðøąßčö ĻøąĀüŠćÜÖćøðøąßčö ïøĉþìĆ ĕéšÖĈĀîéĔĀšñĎìš ìęĊ ĈĀîšćìĊðę øąíćîĔîìĊðę øąßčöĒÝšÜĒúąĂíĉïć÷üĉíúĊ ÜÙąĒîîđÿĊ÷ÜĔîüćøąêŠćÜėÖŠĂîÖćøðøąßčöÝąđøĉöę ×ċîĚ Ă÷ŠćÜúąđĂĊ÷é ßĆéđÝîĒúąĔĀšÖøøöÖćøñĎĂš Ĉîü÷ÖćøĔĀâŠìĈĀîšćìĊêę ĂïךĂàĆÖëćö×ĂÜñĎëš ĂČ Āčîš ĒúąöĊÖćøðøąÖćýñúÖćøúÜÙąĒîîđÿĊ÷ÜđöČĂę ÝïĒêŠúąüćøąÖćøðøąßčö óøšĂöìĆĚÜïĆîìċÖñúÙąĒîîìĊęĕéšĔîĒêŠúąüćøąĂ÷ŠćÜßĆéđÝî  đóČĂę ĂĈîü÷ÙüćöÿąéüÖĔĀšÖïĆ ñĎëš ĂČ Āčîš ĒúąđóČĂę ĔĀšđÖĉéÙüćößĆéđÝîïøĉþìĆ öĊÖćøĔßšÿĂęČ öĆúêĉöđĊ éĊ÷ĔîÖćøîĈđÿîĂךĂöĎúđóČĂę ðøąÖĂïÖćøóĉÝćøèć ×ĂÜñĎëš ĂČ Āčîš ĔîøąĀüŠćÜÖćøðøąßčöøüöëċÜĒÿéÜñúÖćøúÜÙąĒîîêŠĂìĊðę øąßčöđöČĂę ñĎëš ĂČ Āčîš Ĕßšÿìĉ íĉĂĂÖđÿĊ÷ÜúÜÙąĒîîĔîĒêŠúąüćøąĒúšüìĆÜĚ îĊĚ ïøĉþìĆ öĊîē÷ïć÷ĔîÖćøÝĆéÖćøðøąßčöêćöøąđïĊ÷ïüćøąìĊĕę éšÖĈĀîéĕüšêćöúĈéĆïĂ÷ŠćÜßĆéđÝîĒúąđðŗéēĂÖćÿĔĀšñëšĎ ĂČ Āčîš ìčÖÙîĕéšúÜÙąĒîîđÿĊ÷Ü×ĂÜêî Ă÷ŠćÜđìŠćđìĊ÷öÖĆî đóČĂę đðŨîÖćøĔĀšÙüćöÿĈÙĆâêŠĂÿĉìíĉ×ĂÜñĎëš ĂČ Āčîš ìčÖìŠćîïøĉþìĆ ĕéšÖĈĀîéđðŨîîē÷ïć÷ĔĀšÖøøöÖćøïøĉþìĆ ìčÖìŠćîêúĂéÝîÙèąÖøøöÖćøßčé÷ŠĂ÷ ñĎšêøüÝÿĂïïĆâßĊĒúąñĎšïøĉĀćøøąéĆïÿĎÜìĊęđÖĊę÷üךĂÜĂćìĉðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęïøĉĀćøéšćîÖćøđÜĉîñĎšĂĈîü÷Öćøòść÷ïĆâßĊñĎšĂĈîü÷Öćøòść÷ÖćøđÜĉî àċÜę éĎĒúéšćîîĆÖúÜìčîÿĆöóĆîíŤđךćøŠüöðøąßčöñĎëš ĂČ Āčîš ìčÖÙøĆÜĚ ĀćÖÖøøöÖćøĀøČĂñĎïš øĉĀćøøąéĆïÿĎÜøć÷ĔéĕöŠÿćöćøëđךćøŠüöðøąßčöñĎëš ĂČ Āčîš ĕéšÝąêšĂÜ öĊĀîĆÜÿČĂßĊĒĚ ÝÜđĀêčñúêŠĂðøąíćîÖøøöÖćø ÖøèĊìđęĊ ðŨîÖøøöÖćø ĀøČĂÖøøöÖćøñĎĂš Ĉîü÷ÖćøĔĀ⊠ÖøèĊìđęĊ ðŨîñĎïš øĉĀćøøąéĆïÿĎÜ đóČĂę ìøćïìčÖÙøĆÜĚ ìĆÜĚ îĊĚ ðøąíćîĔîìĊðę øąßčöĕéšđðŗéēĂÖćÿĒÖŠñëšĎ ĂČ Āčîš Ă÷ŠćÜđóĊ÷ÜóĂĔîÖćøêĆÜĚ ÙĈëćöĒúąĔĀšÙĈĒîąîĈđÖĊ÷ę üÖĆïÖćøéĈđîĉîÖćø×ĂÜïøĉþìĆ êúĂéÝî øć÷ÜćîÖćøđÜĉîðøąÝĈðŘēé÷ĕöŠìĈĔĀšÿĉìíĉ×ĂÜñĎšëČĂĀčšîĔéêšĂÜđÿČęĂöđÿĊ÷ēé÷ðøąíćîÖøøöÖćøĒúąÖøøöÖćøñĎšĂĈîü÷ÖćøĔĀâŠÝąđðŨîñĎšĔĀšÙüćö ÖøąÝŠćÜĔîđøČĂę ÜךĂöĎúêŠćÜėøąĀüŠćÜÖćøðøąßčöĒúąđðŗéēĂÖćÿĔĀšÖøøöÖćøìčÖìŠćîóïðąÖĆïñĎëš ĂČ Āčîš Ă÷ŠćÜĕöŠđðŨîìćÜÖćøĀúĆÜÝïÖćøðøąßčöîĆîĚ ė ĻĀúĆÜÖćøðøąßčö ïøĉþìĆ ĕéšÝéĆ ìĈøć÷ÜćîÖćøðøąßčöñĎëš ĂČ Āčîš Ă÷ŠćÜÙøïëšüîøüöëċÜöĊÖćøïĆîìċÖöêĉìðęĊ øąßčöÿĈĀøĆïÖćøĂĂÖđÿĊ÷ÜúÜÙąĒîîēé÷ĒïŠÜđðŨîÝĈîüî đÿĊ÷ÜìĊđę ĀĘîßĂïĕöŠđĀĘîßĂïĒúąÜéĂĂÖđÿĊ÷ÜĔîĒêŠúąüćøąĕüšđðŨîúć÷úĆÖþèŤĂÖĆ þøĔîøć÷ÜćîÖćøðøąßčöĒúąöĊÖćøïĆîìċÖÙĈëćöÙĈßĊĒĚ ÝÜĒúą ÙüćöÙĉéđĀĘî×ĂÜìĊęðøąßčöĕüšĂ÷ŠćÜúąđĂĊ÷ééšü÷ēé÷ĕéšîĈÿŠÜøć÷ÜćîÖćøðøąßčöéĆÜÖúŠćüêŠĂêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷õć÷Ĕîøą÷ąđüúćìĊę ÖĈĀîéüĆîĀúĆÜÖćøðøąßčöøüöëċÜĕéšđñ÷ĒóøŠøć÷ÜćîÖćøðøąßčöñĎëš ĂČ Āčîš éĆÜÖúŠćüïîđüĘïĕàêŤ×ĂÜïøĉþìĆ IUUQXXXCBOHLPLIPTQJUBMDPN õć÷ĔêšĀĆüךĂĶîĆÖúÜìčîÿĆöóĆîíŤķđóČęĂĔĀšñĎšëČĂĀčšîĒúąîĆÖúÜìčîìĆęüĕðĕéšøĆïìøćïøć÷ÜćîÖćøðøąßčöĂ÷ŠćÜøüéđøĘüĒúąÿćöćøëêøüÝÿĂïĕéš îē÷ïć÷ĒúąÖćøðäĉïĆêĉêŠĂñĎšöĊÿŠüîĕéšđÿĊ÷ ïøĉþĆìđúĘÜđĀĘîĒúąêøąĀîĆÖĔîÙüćöÿĈÙĆâ×ĂÜÖúčŠöñĎšöĊÿŠüîĕéšđÿĊ÷ìčÖÖúčŠöĕöŠüŠćÝąđðŨîïčÙúćÖøõć÷ĔîĀøČĂñĎšöĊÿŠüîĕéšđÿĊ÷õć÷îĂÖĂÜÙŤÖøđߊî ñĎëš ĂČ Āčîš ñĎøš ïĆ ïøĉÖćøđÝšćĀîĊĚ ÙĎÙŠ ćš ßčößîĀîŠü÷ÜćîøćßÖćøĒúąĂÜÙŤÖøĂČîę ėìĊđę ÖĊ÷ę üךĂÜïøĉþìĆ êøąĀîĆÖđðŨîĂ÷ŠćÜ÷ĉÜę üŠćÖćøÿîĆïÿîčîÝćÖñĎöš ÿĊ üŠ îĕéšđÿĊ÷ ĒêŠúąÖúčŠöÝąÿøšćÜÙüćö÷ĆęÜ÷ČîĒúąÙüćöÙÜĂ÷ĎŠ×ĂÜĂÜÙŤÖøĔîøą÷ą÷ćü éĆÜîĆîĚ ïøĉþìĆ ÝċÜöĊîē÷ïć÷ìĊÝę ąðÖðŜĂÜÿĉìíĉ×ĂÜïčÙÙúđĀúŠćîĊéĚ üš ÷ÖćøðäĉïêĆ êĉ ćöÖãĀöć÷ĒúąøąđïĊ÷ïìĊĔę ßšïÜĆ ÙĆïêúĂéÝîÙĈîċÜëċÜñúðøąē÷ßîŤñìšĎ ęĊ đÖĊę÷üךĂÜìčÖòść÷éĆÜîĊĚ 1.îē÷ïć÷éšćîíčøÖøøöìĊęĂćÝìĈĔĀšđÖĉéñúðøąē÷ßîŤìĊę×ĆéĒ÷šÜĒúąíčøÖøøöøąĀüŠćÜïøĉþĆì ÙèąÖøøöÖćøđךćĔÝüŠćíčøÖøøöìĊęĂćÝîĈĕðÿĎŠÖćø×ĆéĒ÷šÜìćÜñúðøąē÷ßîŤĒúąĀøČĂíčøÖøøöÖĆïÙĎŠÿĆââćìĊęđÖĊę÷üךĂÜÝąêšĂÜĕéšøĆïÖćøóĉÝćøèć Ă÷ŠćÜøĂïÙĂïđóČęĂĔĀšđðŨîĕðêćöÖãĒúąøąđïĊ÷ïìĊęđÖĊę÷üךĂÜ×ĂÜÿĈîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÖĈÖĆïĀúĆÖìøĆó÷ŤĒúąêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒúąÿĈîĆÖÜćîêúćé ìčîĒúąîē÷ïć÷êúĂéÝîĒîüìćÜõć÷Ĕî×ĂÜïøĉþìĆ îĂÖÝćÖîĊíĚ øč ÖøøöéĆÜÖúŠćüÝąêšĂÜìĈĔîúĆÖþèąđÿöČĂîìĈøć÷ÖćøÖĆïïčÙÙúõć÷îĂÖìĊĕę öŠöÙĊ üćö ÿĆöóĆîíŤÖĆïïøĉþĆìĂ÷ŠćÜđÙøŠÜÙøĆéĒúąéĈđîĉîÖćøēé÷ĔĀšđÖĉéðøąē÷ßîŤĂ÷ŠćÜđêĘöìĊęÖĆïïøĉþĆìĒúąñĎšëČĂĀčšîìĆĚÜĀöéךĂÖĈĀîéĒúąđÜČęĂîĕ××ĂÜíčøÖøøö éĆÜÖúŠćüÝąêšĂÜđðŨîĕðêćöךĂÖĈĀîéĒúąđÜČęĂîĕ×êćööćêøåćîìćÜÖćøÙšćìĊę÷ĂöøĆïÖĆîìĆęüĕðđÿöĂ

62


$TE$U$S<6[`G$V+$TE

ïøĉþĆìöĊîē÷ïć÷ìĊęÝąðŜĂÜÖĆîĕöŠĔĀšÖøøöÖćøñĎšïøĉĀćøĒúąóîĆÖÜćîĔßšÿëćîõćó×ĂÜêîđóČęĂĀćñúðøąē÷ßîŤÿŠüîêĆüēé÷ÖøøöÖćøñĎšïøĉĀćøĒúą óîĆÖÜćîÝąêšĂÜúąđüšîÝćÖÖćøìĈíčøÖøøöìĊęđÖĊę÷üđîČęĂÜÖĆïÖćø×ĆéĒ÷šÜìćÜñúðøąē÷ßîŤÖĆïïøĉþĆìîĂÖÝćÖîĊĚÖøøöÖćøñĎšïøĉĀćøĒúąóîĆÖÜćîĔéìĊęöĊ ÿŠüîĕéšđÿĊ÷ÝąĕöŠĕéšøĆïĂîčâćêĔĀšđךćøŠüöĔîÖøąïüîÖćøêĆéÿĉîĔÝēé÷đÞóćąĂ÷ŠćÜ÷ĉęÜÖøøöÖćøÝąëĎÖĀšćöĕöŠĔĀšóĉÝćøèćĀøČĂúÜÙąĒîîđÿĊ÷ÜĔîđøČęĂÜìĊę êîöĊÿŠüîĕéšđÿĊ÷ìĊęđðŨîðøąē÷ßîŤøüöëċÜíčøÖøøöøąĀüŠćÜïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÖĆïïčÙÙúñĎšöĊÿŠüîĕéšÿŠüîđÿĊ÷Ă÷ŠćÜøĂïÙĂïĒúąĕöŠöĊĂÙêĉéšü÷ 2.îē÷ïć÷êŠĂñĎšëČĂĀčšî ïøĉþĆìöčŠÜĀüĆÜìĊęÝąéĈđîĉîÖćøđóČęĂĔĀšđÖĉéñúðøąē÷ßîŤĔîøą÷ą÷ćüÿĎÜÿčéĒÖŠñĎšëČĂĀčšîéšü÷ÖćøÝĆéÖćøĔĀšíčøÖĉÝđêĉïēêĒúąöĊÙüćöÿćöćøëĔîÖćøìĈ ÖĈĕøĂ÷ŠćÜ÷ĆęÜ÷Čîõć÷ĔêšíøøöćõĉïćúìĊęéĊĒúąöĊÙüćöøĆïñĉéßĂïêŠĂÿĆÜÙöøüöìĆĚÜéĈøÜÙüćöÿćöćøëĔîÖćøĒ׊Ü×Ćîēé÷ÙĈîċÜëċÜÙüćöđÿĊę÷ÜìćÜíčøÖĉÝĔî ðŦÝÝčïĆîĒúąĂîćÙêĂ÷ŠćÜøĂïÙĂïïøĉþĆìđîšîÖćøéĈđîĉîÖćøđóČęĂĔĀšĕéšñúÖĈĕøĂ÷ŠćÜÿöęĈđÿöĂñŠćîÖćøóĆçîćíčøÖĉÝĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜĔîøą÷ą÷ćüÖćø ÙüïÙčöõć÷ĔîìĊęöĊðøąÿĉìíĉõćóöĊøąïïÖćøêøüÝÿĂïĒúąÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷ÜìĊęĒ×ĘÜĒøÜđóČęĂđðŨîÖćøêĂïĒìîĒúąĒÿéÜÙüćöøĆïñĉéßĂïêŠĂñĎšëČĂ ĀčšîìčÖìŠćî ìĆÜĚ îĊĚ îĂÖđĀîČĂĕðÝćÖÿĉìíĉóîĚČ åćî×ĂÜñĎëš ĂČ Āčîš đߊîÿĉìíĉĔîÖćøêøüÝÿĂïÝĈîüîĀčîš ÿĉìíĉĔîÖćøøĆïĔïĀčîš ÿĉìíĉĔîÖćøđךćðøąßčöñĎëš ĂČ Āčîš ĒúąĂĂÖ đÿĊ÷ÜúÜÙąĒîîÿĉìíĉĔîÖćøĒÿéÜÙüćöÙĉéđĀĘîĒúąđÿîĂĒîą×šĂÙĉéđĀĘîêŠćÜėđÖĊ÷ę üÖĆïÖćøéĈđîĉîíčøÖĉÝ×ĂÜïøĉþìĆ Ă÷ŠćÜĂĉÿøąĔîìĊðę øąßčöñĎëš ĂČ Āčîš ÿĉìíĉ ìĊęÝąĕéšøĆïñúêĂïĒìîĂ÷ŠćÜđðŨîíøøöĒúąÿĉìíĉĂČęîė×ĂÜñĎšëČĂĀčšîêćöÖãĀöć÷ĒúšüïøĉþĆì÷ĆÜöĊîē÷ïć÷ĔîÖćøđðŗéđñ÷ךĂöĎúìĆĚÜĀöéĂ÷ŠćÜ÷čêĉíøøö ĒúąēðøŠÜĔÿĔîđüúćĂĆîÿöÙüøõć÷Ĕêš×šĂÝĈÖĆéìćÜíčøÖĉÝđóČęĂĔĀšñĎšëČĂĀčšîìčÖìŠćîÿćöćøëĕéšøĆïøϚךĂöĎúĂ÷ŠćÜđìŠćđìĊ÷öÖĆî 3.îē÷ïć÷êŠĂóîĆÖÜćî óîĆÖÜćîëČĂüŠćđðŨîìøĆó÷ćÖøìĊìę øÜÙčèÙŠć×ĂÜïøĉþìĆ ēé÷ïøĉþìĆ ĕéšéĒĎ úóîĆÖÜćîìĊöę ÙĊ üćöÿćöćøëĒúąðøąÿïÖćøèŤĂ÷ŠćÜêŠĂđîČĂę ÜêćöĒñîÖú÷čìíŤ ĒúąĒñîðäĉïêĆ Öĉ ćø×ĂÜïøĉþìĆ óøšĂöìĆÜĚ ĔĀšēĂÖćÿĔîÖćøìĈÜćîìĊđę ìŠćđìĊ÷öÖĆîĒúąöĊöćêøÖćøìĊÝę ąĔĀšñúêĂïĒìîìĊđę ĀöćąÿöîĂÖÝćÖîĊïĚ øĉþìĆ ĕéšÝéĆ ÖćøòřÖĂïøöÙüćöøĎìš ÝęĊ ĈđðŨîđóČĂę đóĉöę óĎîìĆÖþąÙüćöÿćöćøë×ĂÜóîĆÖÜćîĂ÷ŠćÜêŠĂđîČĂę ÜñŠćîÖćøòřÖĂïøöìĊÝę éĆ ēé÷ïčÙÙúõć÷îĂÖĒúąõć÷ĔîĂÜÙŤÖø öĊÖćøÿŠÜđÿøĉöüĆçîíøøöĒúąïøø÷ćÖćýìĊęéĊĔîĂÜÙŤÖøêúĂéÝîðäĉïĆêĉêŠĂóîĆÖÜćîìčÖÙîĂ÷ŠćÜđìŠćđìĊ÷öĒúą÷čêĉíøøöēé÷ïøĉþĆìĕéšÝĆéÖĉÝÖøøöĔĀš óîĆÖÜćîĒÿéÜÙüćöÙĉéđĀĘîêúĂéÝîđÿîĂךĂĒîąîĈÖĆïñĎšïøĉĀćøēé÷êøÜñŠćîđüĘïĕàêŤõć÷Ĕî×ĂÜĂÜÙŤÖø ïøĉþìĆ ĕéšÝéĆ ÿüĆÿéĉÖćøĒúąÙüćöðúĂéõĆ÷ĔĀšÖïĆ óîĆÖÜćîàċÜę øüöìĆÜĚ ñúðøąē÷ßîŤêćŠ ÜėđߊîÿüĆÿéĉÖćøéšćîÖćøøĆÖþćó÷ćïćúÖĂÜìčîÿĈøĂÜđúĊ÷Ě ÜßĊó ÖćøÝĆéöĂïìčîĒÖŠĒóì÷Ťó÷ćïćúĒúąóîĆÖÜćîđóČĂę ĔĀšïÙč úćÖøđĀúŠćîĊĕĚ éšđóĉöę ĂÜÙŤÙüćöøĎš đóČĂę îĈöćĔßšĔîÖćøóĆçîćĂÜÙŤÖøêŠĂĕðēé÷öčÜŠ ĀüĆÜĔĀšĂÜÙŤÖø ĒĀŠÜîĊđĚ ðŨîĂÜÙŤÖøĒĀŠÜÖćøđøĊ÷îøĎך ĂÜïčÙúćÖøĒúąđóČĂę đðŨîÖćøÿøšćÜĒøÜÝĎÜĔÝĔĀšïÙč úćÖøìĊöę ÙĊ üćöøĎÙš üćöÿćöćøëĂ÷ĎÖŠ ïĆ ĂÜÙŤÖøĔîøą÷ą÷ćüéĆÜîĆîĚ ïøĉþìĆ Ą ÝċÜöĊÖćøÖĈĀîéĒîüìćÜĔîÖćøïøĉĀćøìøĆó÷ćÖøöîčþ÷ŤêÜĚĆ ĒêŠÖøąïüîÖćøÿøøĀćÙĆéđúČĂÖóĆçîćÿŠÜđÿøĉöĒúąøĆÖþćĕüšàÜęċ óîĆÖÜćîìĊöę ÙĊ è č õćóéĆÜêŠĂĕðîĊĚ ĻÖćøÿøøĀćĒúąÙüćöÖšćüĀîšćĔîĂćßĊó×ĂÜóîĆÖÜćî ïøĉþìĆ ĕéšĔĀšÙüćöÿĈÙĆâĔîÖćøóĆçîćïčÙúćÖøêĆÜĚ ĒêŠÖøąïüîÖćøÿøøĀćēé÷ïøĉþìĆ ÝąÖĈĀîéúĆÖþèą×ĂÜüčçÖĉ ćøýċÖþćðøąÿïÖćøèŤÙüćö đßĊę÷üßćâĒúą×šĂÖĈĀîéĂČęîė×ĂÜĒêŠúąêĈĒĀîŠÜÜćîĂ÷ŠćÜßĆéđÝîđóČęĂìĊęÝąĕéšđúČĂÖÿøøĂ÷ŠćÜëĎÖêšĂÜĒúąđĀöćąÿöìĆĚÜîĊĚïøĉþĆìÝąóĉÝćøèć óîĆÖÜćîõć÷ĔîđðŨîĂĆîéĆïĒøÖđóČęĂĔĀšēĂÖćÿĔîÖćøóĆçîćÙüćöÖšćüĀîšćĔîÖćøìĈÜćîĀćÖĕöŠöĊñĎšĔéđĀöćąÿöÝċÜÝąóĉÝćøèćÙĆéđúČĂÖÝćÖïčÙÙú õć÷îĂÖîĂÖÝćÖîĊĚ óîĆÖÜćîĔĀöŠìÖč ÙîÝąĕéšđךćøĆïÖćøĂïøöðåöîĉđìýđóČĂę ߊü÷ĔĀšóîĆÖÜćîĕéšìøćïëċÜÖøąïüîÖćøĒúą×ĆîĚ êĂîÖćøìĈÜćî×ĂÜ òść÷êŠćÜėĔîĂÜÙŤÖøÝċÜìĈĔĀšóîĆÖÜćîÿćöćøëüćÜĒñîĒúąðäĉïĆêĉÜćîĕéšêøÜêćöüĆêëčðøąÿÜÙŤĂĊÖìĆĚÜïøĉþĆì÷ĆÜĔĀšÙüćöÿĈÙĆâĔîÖćøĔĀšēĂÖćÿ đêĉïēêĔîĀîšćìĊęÖćøÜćîĒÖŠóîĆÖÜćîêćöđÿšîìćÜÙüćöÖšćüĀîšćĔîĂćßĊóđóČęĂøĆÖþćÙîđÖŠÜĒúąÙîéĊĔĀšĂ÷ĎŠÖĆïĂÜÙŤÖøêúĂéĕð ĻēÙøÜÖćøòřÖĂïøöóîĆÖÜćî ïøĉþìĆ öĊîē÷ïć÷ìĊÝę ąÿîĆïÿîčîÖćøòřÖĂïøöĒúąÖćøóĆçîćóîĆÖÜćîìĆÜĚ îĊđĚ óČĂę óĆçîćìĆÖþąĔîÖćøìĈÜćî×ĂÜóîĆÖÜćîĂ÷ŠćÜÿöęĈđÿöĂđóĉöę óĎî ĒúąêŠĂđîČęĂÜēé÷ĕéšÝĆéĔĀšöĊÖćøòřÖĂïøöìĆĚÜõć÷ĔîĒúąõć÷îĂÖĂÜÙŤÖøÿĈĀøĆïÖćøòřÖĂïøöõć÷ĔîĂÜÙŤÖøîĂÖÝćÖÝąĕéšÝĆéĔĀšöĊÖćøòřÖĂïøö ĔîđøČĂę ÜìĆÖþąÖćøìĈÜćîêŠćÜėĒúšü÷ĆÜĕéšÝéĆ ĔĀšöÖĊ ćøĒúÖđðúĊ÷ę îÙüćöøĎđš ßĉÜðøąÿïÖćøèŤøąĀüŠćÜóîĆÖÜćîòść÷êŠćÜėĕöŠüćŠ Ýąēé÷ÖćøðøąßčöøŠüöÖĆî ĀøČĂÖćøĒúÖđðúĊę÷îÙüćöøĎšñŠćîÿČęĂøąïï*OUSBOFUÿĈĀøĆïÖćøòřÖĂïøöõć÷îĂÖĂÜÙŤÖøïøĉþĆìÝąĔĀšóîĆÖÜćîÖøĂÖĒïïÿĂïëćöÙüćöêšĂÜÖćø òřÖĂïøöĒúąÿŠÜĔĀšđךćĂïøöêćöÙüćöđĀöćąÿöēé÷öĊÖćøêĉéêćöñúĀøČĂüĆéÖćøđøĊ÷îøĎšĔîĒêŠúąĀúĆÖÿĎêøđóČęĂĔĀšđÖĉéðøąē÷ßîŤøŠüöÖĆîìĆĚÜïøĉþĆì ĒúąóîĆÖÜćî

63


$TE$U$S<6[`G$V+$TE

ĻøąïïÖćøðøąđöĉîñúÜćî×ĂÜóîĆÖÜćî ïøĉþĆìöĊÖćøðøąđöĉîÙüćöøĎšÙüćöÿćöćøë×ĂÜóîĆÖÜćîĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćîēé÷öĊÖćøÖĈĀîéđÖèæŤĔîÖćøðøąđöĉîóîĆÖÜćîìčÖøąéĆïĂ÷ŠćÜ ßĆéđÝîĒúąđðŨîíøøöēé÷ÝąðøąđöĉîÝćÖÙüćöÿćöćøëýĆÖ÷õćóĒúąÿöøøëîą×ĂÜóîĆÖÜćîĔîÿŠüîÙČĂìĆÖþą 4LJMM ÙüćöøĎš ,OPXMFEHF ÙčèÿöïĆêĉ "UUSJCVUFT ĒúąñúÖćøðäĉïêĆ Üĉ ćî 1FSGPSNBODF ĒúąïøĉþìĆ ĕéšöÖĊ ćøÿČĂę ÿćøđÖèæŤêćŠ ÜėĔîÖćøðøąđöĉîĔĀšóîĆÖÜćîìøćïúŠüÜĀîšć Ă÷ŠćÜìĆęüëċÜìĆĚÜîĊĚĔîÖćøóĉÝćøèćÖĈĀîéÙŠćêĂïĒìîĒÖŠóîĆÖÜćîîĂÖÝćÖÝąÙĈîċÜëċÜñúÖćøðøąÖĂïÖćø×ĂÜïøĉþĆìĒúąÿëćîÖćøèŤìćÜ đýøþåÖĉÝĔîĒêŠúąðŘĒúšüñúÖćøðøąđöĉîÖĘđðŨîÿŠüîÿĈÙĆâĔîÖćøóĉÝćøèćÖĈĀîéÙŠćêĂïĒìîĒÖŠóîĆÖÜćîàċÜę ÖćøÝĆéĔĀšöøĊ ąïïÖćøðøąđöĉîñúÜćî ×ĂÜóîĆÖÜćîĒúąÖćøóĉÝćøèćÖĈĀîéÙŠćêĂïĒìîĒÖŠóîĆÖÜćîêćöñúÖćøðøąđöĉîîĊĚÝąÿŠÜñúĔĀšóîĆÖÜćîÿćöćøëìĈÜćîĒúąóĆçîćýĆÖ÷õćó Ă÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćóĒúąðøąÿĉìíĉñú ĻÙüćöđìŠćđìĊ÷öĔîÖćøðäĉïĆêĉêŠĂóîĆÖÜćîĔîĂÜÙŤÖø ïøĉþĆìêøąĀîĆÖëċÜÙüćöÿĈÙĆâ×ĂÜÖćøðäĉïĆêĉĂ÷ŠćÜđìŠćđìĊ÷öÖĆîÖĆïóîĆÖÜćîìčÖÙîĔîĂÜÙŤÖøêĆĚÜĒêŠÖøąïüîÖćøÙĆéđúČĂÖïčÙÙúêúĂéÝî ÖćøđúČęĂîêĈĒĀîŠÜÝćÖÙüćöÿćöćøëēé÷ĕöŠöĊĂÙêĉĀøČĂĔßšøąïïđÙøČĂâćêĉĔîÖćøüĆéñúÜćîÖćøĒÿéÜÙüćöÙĉéđĀĘîĒúąĒîüìćÜÖćøðäĉïĆêĉÜćî ĻÖćøÿĈøüÝÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜóîĆÖÜćî đóČĂę ĔĀšìøćïëċÜÙüćöóċÜóĂĔÝĀøČĂÙüćöÿč×ĔîÖćøðäĉïêĆ Āĉ îšćìĊ×ę ĂÜóîĆÖÜćîĒêŠúąÙîïøĉþìĆ ĕéšÖĈĀîéĔĀšöÖĊ ćøÿĈøüÝךĂÙĉéđĀĘîĒúą×šĂđÿîĂ ĒîąêŠćÜė×ĂÜóîĆÖÜćîìčÖøąéĆïàċęÜךĂöĎúìĊęĕéšøĆïöćîĆĚîÝąÿćöćøëîĈöćðøĆïðøčÜĒÖšĕ×ךĂïÖóøŠĂÜĔîÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĂÜÙŤÖøĒúąìøĆó÷ćÖø ìĆĚÜĔîøą÷ąÿĆĚîĒúąøą÷ą÷ćüøüöìĆĚÜïøĉþĆì÷ĆÜĕéšÖĈĀîéøąđïĊ÷ïðäĉïĆêĉüŠćéšü÷Öćø÷ČęîÙĈøšĂÜìčÖ׍đóČęĂĔĀšóîĆÖÜćîĕéšĔßšĔîÖćø÷ČęîđøČęĂÜøćüøšĂÜìčÖ׍ đóČęĂđðŨîĒîüìćÜĔîÖćøĒÖšĕ×ךĂÙĆïךĂÜĔÝĔîÖćøìĈÜćî×ĂÜóîĆÖÜćîĂ÷ŠćÜđÿöĂõćÙĒúąđðŨîíøøö ĻÿøšćÜÙčèõćóßĊüĉêìĊęéĊĒÖŠóîĆÖÜćî ïøĉþĆìđĀĘîÙüćöÿĈÙĆâ×ĂÜÙčèõćóßĊüĉêìĊęéĊ×ĂÜóîĆÖÜćîàċęÜݹߊü÷ÿŠÜđÿøĉöĔĀšóîĆÖÜćîìĈÜćîĂ÷ŠćÜđêĘöìĊęĒúąöĊðøąÿĉìíĉõćóéĆÜîĆĚîïøĉþĆì ÝċÜđĂćĔÝĔÿŠéĎĒúøĆÖþćÿëćîìĊęìĈÜćîĔĀšöĊÙüćöðúĂéõĆ÷ĒúąëĎÖÿč×úĆÖþèąđóČęĂÿüĆÿéĉõćóìĊęéĊĒúąÿč×óúćöĆ÷ìĊęÿöïĎøèŤ×ĂÜóîĆÖÜćîēé÷ïøĉþĆì ĕéšÝéĆ ĔĀšöÖĊ ćøêøüÝÿč×õćóĒÖŠóîĆÖÜćîđðŨîðøąÝĈìčÖðŘîĂÖÝćÖîĊĚ ĀćÖÝĈîüîóîĆÖÜćîĔîĀîŠü÷ÜćîĔéĕöŠđóĊ÷ÜóĂêŠĂðøĉöćèÜćîìĊđę óĉöę ×ċîĚ ïøĉþìĆ ÖĘÝąÝĆéÝšćÜóîĆÖÜćîìĊęđĀöćąÿöÖĆïêĈĒĀîŠÜÜćîđóĉęöđêĉöđóČęĂĔĀšðøĉöćèÜćîĔîĀîŠü÷ÜćîÿĂéÙúšĂÜÖĆïÝĈîüîóîĆÖÜćîĒúąÿøšćÜÙčèõćóßĊüĉêìĊęéĊ ĔîÖćøìĈÜćîĒÖŠóîĆÖÜćî ĻÿøšćÜøąïïïøĉĀćøĒúąÖćøìĈÜćîøŠüöÖĆîìĊęéĊ ïøĉþìĆ ĕéšđúĘÜđĀĘîÙüćöÿĈÙĆâĔîøąïïÖćøìĈÜćîĔĀšöÙĊ üćöêŠĂđîČĂę ÜêĆÜĚ ĒêŠêîš ìćÜĕð÷ĆÜðúć÷ìćÜĒúąÖŠĂĔĀšđÖĉéñúÜćîìĊöę ÙĊ è č õćóĕéšöćêøåćî ×ÝĆéĒúąúéÙüćö×ĆéĒ÷šÜĔîÖćøìĈÜćîÝċÜĕéšĔĀšìčÖòść÷ĔîĂÜÙŤÖøøŠüöÖĆîÝĆéìĈÙĎŠöČĂøąïïÖćøìĈÜćîøŠüöÖĆî 0QFSBUJPOBM.BOVBM đóČęĂđðŨî øąđïĊ÷ïüĉíĊðäĉïĆêĉÜćîĔîÖćøêĉéêŠĂðøąÿćîÜćîÖĆîøąĀüŠćÜĀîŠü÷Üćîõć÷ĔîĂÜÙŤÖøĒúąĕéšöĊÖćøđñ÷ĒóøŠøąïïÖćøìĈÜćîøŠüöÖĆîîĊĚñŠćîøąïï *OUSBOFUēé÷ïøĉþĆìĕéšÝĆéĔĀšöĊÖćøìïìüîĒúąĒÖšĕ×êćöÙüćöđĀöćąÿö ĻÿøšćÜÿĆöóĆîíŤìĊęéĊøąĀüŠćÜñĎšïøĉĀćøĒúąóîĆÖÜćî ïøĉþìĆ ĕéšêøąĀîĆÖëċÜÙüćöÿĈÙĆâ×ĂÜÙüćöÿĆöóĆîíŤìéęĊ ĔĊ îÖćøìĈÜćîøŠüöÖĆîøąĀüŠćÜñĎïš øĉĀćøĒúąóîĆÖÜćîđóČĂę àċÜę öĊñúÖøąìïêŠĂðøąÿĉìíĉõćó ĔîÖćøìĈÜćîøŠüöÖĆîéĆÜîĆĚîÝċÜĕéšÝĆéĔĀšöĊÖĉÝÖøøöøŠüöÖĆîøąĀüŠćÜóîĆÖÜćîĒúąñĎšïøĉĀćøàċęÜÝąđðŨîðŦÝÝĆ÷ìĊęÿćöćøëóĆçîćÙüćöÿĆöóĆîíŤìĊęéĊĒúą đðŨîÖćøÿîĆïÿîčîĔĀšđÖĉéÙüćöÿč×ĔÝĔîÖćøìĈÜćîđߊîÜćîÿĆÜÿøøÙŤüîĆ ðŘĔĀöŠÜćîìĈïčâøŠüöÖĆîÜćîÖĊāćÿĊîĂÖÝćÖîĊĚ ñĎïš øĉĀćøĕéšÝéĆ ðøąßčöøŠüöÖĆî ÖĆïóîĆÖÜćîĂ÷ŠćÜÿöęĈđÿöĂđóČęĂđðŨîÖćøĒúÖđðúĊę÷îÙüćöÙĉéđĀĘîøąĀüŠćÜñĎšïøĉĀćøĒúąóîĆÖÜćîàċęÜÝąîĈóćĂÜÙŤÖøĕðÿĎŠđðŜćĀöć÷ÖćøìĈÜćîĔî ìĉýìćÜđéĊ÷üÖĆîĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćóĒúąðøąÿĉìíĉñú ĻÿøšćÜóîĆÖÜćîĔĀšđðŨîÙîéĊ×ĂÜĂÜÙŤÖøĒúąÿĆÜÙö đóČĂę ĔĀšóîĆÖÜćî÷ċéëČĂðäĉïêĆ êĉ ćöĒúąđóČĂę ðøąē÷ßîŤĒĀŠÜÙüćööĊüîĉ ÷Ć ĂĆîéĊÜćö×ĂÜĀöĎÙŠ èąđöČĂę óîĆÖÜćîñĎĔš éĀúĊÖđúĊ÷ę ÜĀøČĂòśćòŚîøąđïĊ÷ïךĂïĆÜÙĆï ÖćøìĈÜćîÝąëČĂüŠćóîĆÖÜćîñĎîš îĚĆ ÖøąìĈñĉéàċÜę ÝąêšĂÜĕéšøïĆ ÖćøóĉÝćøèćĒúąéĈđîĉîÖćøêćööćêøÖćøĒÖšĕ×Ă÷ŠćÜĔéĂ÷ŠćÜĀîċÜę êćöøąđïĊ÷ïךĂïĆÜÙĆï ÖćøìĈÜćîĂ÷ŠćÜđĀöćąÿöĒÖŠÖøèĊēé÷÷ċéĀúĆÖíøøöćõĉïćúìĊęéĊ $PSQPSBUF(PWFSOBODF ìĊęïøĉþĆìÖĈĀîéàċęÜđðŨîÖøĂïĔĀšñĎšïøĉĀćøĒúą óîĆÖÜćîëČĂðäĉïĆêĉìĆĚÜîĊĚïøĉþĆìđßČęĂöĆęîüŠćÖćøóĆçîćóîĆÖÜćîĔĀšđðŨîÙîéĊĒúąÙîđÖŠÜîĆĚîݹߊü÷ĔĀšĂÜÙŤÖøđÝøĉâđêĉïēêĂ÷ŠćÜöĆęîÙÜĒúą÷ĆęÜ÷Čî 4.îē÷ïć÷êŠĂòść÷ïøĉĀćø ïøĉþĆìêøąĀîĆÖüŠćòść÷ïøĉĀćøđðŨîðŦÝÝĆ÷ÿĎŠÙüćöÿĈđøĘÝìĊęÿĈÙĆâðøąÖćøĀîċęÜĔîÖćøéĈđîĉîíčøÖĉÝéšü÷đĀêčîĊĚïøĉþĆìÝċÜĕéšöĊÖćøÝĆéìĈēÙøÜÿøšćÜÙŠć êĂïĒìî×ĂÜñĎïš øĉĀćøĂ÷ŠćÜđĀöćąÿöēé÷ÿćöćøëđðøĊ÷ïđìĊ÷ïĕéšÖïĆ ñĎïš øĉĀćøøąéĆïđéĊ÷üÖĆî×ĂÜíčøÖĉÝ)FBMUI$BSFîĂÖÝćÖîĊòĚ ćś ÷ïøĉĀćø÷ĆÜöĊēĂÖćÿ ìĈÜćîêćöĀîšćìĊĒę úąÙüćöøĆïñĉéßĂï×ĂÜêîĂ÷ŠćÜĂĉÿøąðøćýÝćÖÖćøĒìøÖĒàÜàċÜę đðŨîĕðđóČĂę ðøąē÷ßîŤÿÜĎ ÿčéøŠüöÖĆî×ĂÜĂÜÙŤÖøĒúąñĎđš ÖĊ÷ę üךĂÜìčÖòść÷

64


$TE$U$S<6[`G$V+$TE

5.îē÷ïć÷êŠĂÙĎŠÙšć ïøĉþìĆ éĈđîĉîíčøÖĉÝÖĆïĀčîš ÿŠüîÙĎĒŠ ׊ÜđÝšćĀîĊĚ ÙĎÙŠ ćš ĒúąĂČîę ėêćöךĂÖĈĀîéĒúąđÜČĂę îĕ×ÖćøàČĂĚ ×ć÷ìĊĕę éšìĈđðŨîÿĆââćĂ÷ŠćÜ÷čêíĉ øøöĒúąöĊÝøĉ÷íøøö ìĆÜĚ îĊĚ ïøĉþìĆ öĊîē÷ïć÷ĀúĊÖđúĊ÷ę ÜÖćøÖøąìĈĔéÖĘêćöìĊĂę ćÝÿŠÜñúĔĀšđÖĉéÙüćöĕöŠàĂęČ ÿĆê÷ŤÿÝč øĉêĀøČĂìĊĂę ćÝúąđöĉéÿĉìíĉ×ĂÜÙĎÿŠ â Ć âćêćöìĊÖę ãĀöć÷ÖĈĀîé ĀøČĂìĊęĕéšêÖúÜøŠüöÖĆîĒúąđðŨîĕðêćöÝøĉ÷íøøöĀøČĂÝøø÷ćïøøèìćÜíčøÖĉÝ 6.îē÷ïć÷êŠĂñĎšøĆïïøĉÖćø ïøĉþĆìêøąĀîĆÖüŠćñĎšøĆïïøĉÖćøđðŨîðŦÝÝĆ÷ÿĎŠÙüćöÿĈđøĘÝìĊęÿĈÙĆâðøąÖćøĀîċęÜĔîÖćøéĈđîĉîíčøÖĉÝïøĉþĆìöčŠÜĀüĆÜìĊęÝąìĈĔĀšñĎšøĆïïøĉÖćøóĂĔÝéšü÷Öćø ĔĀšïøĉÖćøìĊęöĊÙčèõćóÿĎÜĒúąöĊÙüćööčŠÜĀüĆÜìĊęÝąðøĆïðøčÜÙčèõćóéšćîÖćøøĆÖþćó÷ćïćúĔĀšéĊ÷ĉęÜ×ċĚîđóČęĂêĂïÿîĂÜÙüćöêšĂÜÖćøĒúąÙüćöÙćéĀüĆÜ ×ĂÜñĎøš ïĆ ïøĉÖćøĂ÷ŠćÜ÷čêíĉ øøöĔîøąéĆïöČĂĂćßĊóēé÷ĂÜÙŤÖøîĊëĚ ĂČ üŠćךĂöĎú×ĂÜñĎøš ïĆ ïøĉÖćøìčÖìŠćîđðŨîÙüćöúĆïĒúąÝąĕöŠëÖĎ îĈöćđðŗéđñ÷đüšîĒêŠÖãĀöć÷ ÖĈĀîéĀøČĂÝîÖüŠćÝąĕéšøĆïÙüćö÷ĉî÷ĂöÝćÖñĎšøĆïïøĉÖćøēé÷êøÜ 7.îē÷ïć÷ÙüćöøĆïñĉéßĂïêŠĂßčößîÿĆÜÙöĒúąÿĉęÜĒüéúšĂö ïøĉþĆìöĊÙüćööčŠÜĀüĆÜìĊęÝąðäĉïĆêĉêŠĂÿĆÜÙöĒúąÿĉęÜĒüéúšĂöéšü÷öćêøåćîìĊęÿĎÜĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜēé÷÷ċéöĆęîĔîÖćøøĆÖþćöćêøåćîéšćîÙüćöðúĂéõĆ÷ ĒúąÖćøÙüïÙčööúõćüąĔîÖćøéĈđîĉîíčøÖĉÝïøĉþìĆ øĆïöČĂÖĆïðøąđéĘîêŠćÜėìĊđę ÖĊ÷ę üךĂÜÖĆïñúðøąē÷ßîŤÿćíćøèąĒúąđךćøŠüöĔîÖĉÝÖøøöìĊđę ðŨîðøąē÷ßîŤ êŠĂßčößîĒúąÿĉęÜĒüéúšĂöēé÷ïøĉþĆìöĊîē÷ïć÷ìĊęÝąéĈđîĉîíčøÖĉÝéšü÷ÙüćöøĆïñĉéßĂïêŠĂÿĆÜÙöêŠĂñĎšìĊęđÖĊę÷üךĂÜĒúąïčÙúćÖøìčÖÙîĔîĂÜÙŤÖø ēðøé éĎøć÷úąđĂĊ÷éךĂöĎúÖĉÝÖøøöđóČęĂÿĆÜÙöõć÷ĔêšĶøć÷ÜćîÙüćö÷ĆęÜ÷Čî×ĂÜÖĉÝÖćøķìĊęĕéšÝĆéÿŠÜĔĀšóøšĂöøć÷ÜćîðøąÝĈðŘ×ĂÜïøĉþĆì ìĆĚÜîĊĚïøĉþĆìĕéšÙĈîċÜëċÜñúÖøąìïìĊęđÖĉéÝćÖÖøąïüîÖćøøĆÖþćó÷ćïćúêŠĂÿĉęÜĒüéúšĂöøüöëċÜÙüćöðúĂéõĆ÷êŠĂñĎšĔßšïøĉÖćøĒúąÿč×õćóĂîćöĆ÷ ×ĂÜïčÙúćÖøìčÖøąéĆïàċęÜđðŨîñĎšĔĀšïøĉÖćøēé÷êøÜÝċÜĕéšîĈđĂćöćêøåćî*40øąïïÖćøÝĆéÖćøÿĉęÜĒüéúšĂöĒúąöćêøåćîöĂÖ 0)4"4øąïïÖćøÝĆéÖćøĂćßĊüĂîćöĆ÷ĒúąÙüćöðúĂéõĆ÷öćðøĆïĔßšõć÷ĔîĂÜÙŤÖøĒúąñŠćîÖćøøĆïøĂÜøąïïÖćøÝĆéÖćøìĆĚÜÿĂÜÝćÖÿëćïĆî øĆïøĂÜöćêøåćîĕĂđĂÿēĂ ÿøĂ óøšĂöìĆĚÜĕéšðøąÖćýĶîē÷ïć÷ÿĉęÜĒüéúšĂöĂćßĊüĂîćöĆ÷ĒúąÙüćöðúĂéõĆ÷ķđóČęĂÖĈĀîéĔßšõć÷ĔîēøÜó÷ćïćú êĆĚÜĒêŠðŘĒúąĕéšëŠć÷ìĂéĔĀšóîĆÖÜćîêúĂéÝîñĎšìĊęđÖĊę÷üךĂÜìøćïēé÷ìĆęüÖĆîēé÷öĊÖćøîĈĕððäĉïĆêĉĂ÷ŠćÜÝøĉÜÝĆÜĒúąêŠĂđîČęĂÜ îĂÖÝćÖîĊïĚ øĉþìĆ ÷ĆÜöĊÿüŠ îߊü÷đĀúČĂÖĉÝÖøøöÖćøÖčýúĀúć÷Ă÷ŠćÜĒúąÿîĆïÿîčîÙüćöĀŠüÜĔ÷×ĂÜóîĆÖÜćîìĊöę êĊ ĂŠ ÿĉÜę ĒüéúšĂöĒúąßčößîēé÷êĆÜĚ ĒêŠðŘ ïøĉþĆìĕéšÝĆéêĆĚÜĶÙèąÖøøöÖćøßčößîÿĆöóĆîíŤķđóČęĂéĎĒúðøąÿćîÜćîĒúąêĉéêŠĂÿČęĂÿćøøąĀüŠćÜĂÜÙŤÖøÖĆïßčößî Öćøđðŗéđñ÷ךĂöĎúĒúąÙüćöēðøŠÜĔÿ ïøĉþìĆ öĊîē÷ïć÷ìĊÝę ąđðŗéđñ÷ךĂöĎúìĆÜĚ ìćÜÖćøđÜĉîĒúą×ŠćüÿćøìĆüę ĕð×ĂÜïøĉþìĆ êŠĂñĎëš ĂČ Āčîš îĆÖúÜìčîĒúąîĆÖüĉđÙøćąĀŤĀúĆÖìøĆó÷ŤøüöëċÜÿćíćøèßî ìĆęüĕðđðŨîĕðĂ÷ŠćÜëĎÖêšĂÜÙøïëšüîìĆęüëċÜđìŠćđìĊ÷öēðøŠÜĔÿĒúąìĆîÖćøèŤøüöìĆĚÜđðŨîĕðêćöÖãĀöć÷ĒúąÖãøąđïĊ÷ïêŠćÜėìĊęđÖĊę÷üךĂÜ ïøĉþìĆ öĊîē÷ïć÷ìĊÝę ąđðŗéđñ÷ךĂöĎúÖćøđÜĉî×ĂÜïøĉþìĆ ךĂöĎúìĊđę ðŨîÿćøąÿĈÙĆâêúĂéÝîךĂöĎúĂČîę ėìĊĂę ćÝÿŠÜñúÖøąìïêŠĂÿŠüîĕéšđÿĊ÷×ĂÜñĎëš ĂČ Āčîš ĀøČĂÖćøêĆéÿĉîĔÝúÜìčîàċÜę ĂćÝÿŠÜñúêŠĂøćÙćĀčîš ĀøČĂĀúĆÖìøĆó÷ŤĔé×ĂÜïøĉþìĆ ךĂöĎúîĊÝĚ ąđñ÷ĒóøŠĔîđüúćĂĆîđĀöćąÿöđóĊ÷ÜóĂĒúąÙøïëšüîéšü÷üĉíĊ ìĊēę ðøŠÜĔÿñŠćîߊĂÜìćÜìĊ÷ę êč íĉ øøöĒúąÿöÙüøēé÷öĊüêĆ ëčðøąÿÜÙŤĀúĆÖÙČĂđóČĂę ĔĀšöîęĆ ĔÝüŠćÖćøúÜìčîĔîĀúĆÖìøĆó÷Ť×ĂÜïøĉþìĆ đÖĉéÝćÖÖćøêĆéÿĉîĔÝìĊ÷ę êč íĉ øøö ĒúąĕéšøĆïךĂöĎúĂ÷ŠćÜìĆęüëċÜđìŠćđìĊ÷öÖĆîìĆĚÜîĊĚêĆĚÜĒêŠðŘÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìĕéšÝĆéìĈîē÷ïć÷Öćøđðŗéđñ÷ÿćøÿîđìýĒúąîē÷ïć÷đøČęĂÜÖćøéĎĒú ÖćøĔߚךĂöĎúõć÷Ĕîēé÷ĕéšđñ÷ĒóøŠĔĀšÖøøöÖćøñĎšïøĉĀćøĒúąóîĆÖÜćîĕéšøĆïìøćïĒúąëČĂðäĉïĆêĉ îĂÖÝćÖîĊĚÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìĕéšÝĆéĔĀšöĊøć÷ÜćîÙüćöøĆïñĉéßĂïêŠĂøć÷ÜćîìćÜÖćøđÜĉîÙüïÙĎŠĕðÖĆïøć÷ÜćîÖćøêøüÝÿĂï×ĂÜñĎšÿĂïïĆâßĊ ĒÿéÜĕüšĔîøć÷ÜćîðøąÝĈðŘĒúąĒïïĒÿéÜøć÷ÖćøךĂöĎúðøąÝĈðŘđóČęĂĔĀšòść÷ÝĆéÖćøöĊÙüćöêøąĀîĆÖĂ÷ŠćÜ÷ĉęÜëċÜóĆîíÖĉÝĒúąĀîšćìĊęÙüćöøĆïñĉéßĂï êŠĂךĂöĎúĒúąøć÷ÜćîìćÜÖćøđÜĉîìĊęêšĂÜöĊÙüćöëĎÖêšĂÜÙøïëšüîÖŠĂîìĊęÝąöĊÖćøĒóøŠĀúć÷êŠĂñĎšúÜìčî ÿĈĀøĆïÖćøÿČĂę ÿćøêŠĂïčÙÙúõć÷îĂÖîĆîĚ ñĎïš øĉĀćøøąéĆïÿĎÜìĊĕę éšøïĆ öĂïĀöć÷ĔĀšđðŗéđñ÷ךĂöĎúìĊđę ÖĊ÷ę üךĂÜÖĆïïøĉþìĆ ÙČĂÖøøöÖćøñĎĂš Ĉîü÷ÖćøĔĀ⊠ðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęïøĉĀćøéšćîÖćøđÜĉîĒúąñĎšĂĈîü÷Öćøòść÷ÖćøđÜĉîìĊęéĎĒúéšćîîĆÖúÜìčîÿĆöóĆîíŤēé÷ĔîøĂïðŘìĊęñŠćîöćñĎšïøĉĀćøøąéĆïÿĎÜ×ĂÜ ïøĉþĆìøüöëċÜñĎšĂĈîü÷Öćøòść÷ÖćøđÜĉîìĊęéĎĒúéšćîîĆÖúÜìčîÿĆöóĆîíŤĕéšóïðąĒúąĔĀš×šĂöĎúêŠĂñĎšđÖĊę÷üךĂÜĔîēĂÖćÿêŠćÜėéĆÜîĊĚ ÖćøîĈđÿîĂךĂöĎúĒÖŠîĆÖúÜìčî 3PBETIPX ÙøĆĚÜēé÷3PBETIPXĔîðøąđìýÙøĆĚÜĒúąĔîêŠćÜðøąđìýÙøĆĚÜ ÝĆéÖćøðøąßčöĒëúÜñúÖćøéĈđîĉîÜćîĒÖŠîĆÖúÜìčîĒúąîĆÖüĉđÙøćąĀŤ "OBMZTU.FFUJOH 4ÙøĆĚÜ êšĂîøĆïîĆÖúÜìčîĒúąîĆÖüĉđÙøćąĀŤìĊę×ĂóïđóČęĂøĆïìøćïÖćøéĈđîĉîÜćî×ĂÜïøĉþĆì $PNQBOZ7JTJUTĒúą$POGFSFODF$BMM ÙøĆĚÜ îĈîĆÖúÜìčîĒúąîĆÖüĉđÙøćąĀŤóïñĎšïøĉĀćøĒúąđ÷Ċę÷ößöÖĉÝÖćø 4JUF7JTJUT ÙøĆĚÜ ïøĉþìĆ öĊÖćøĔĀš×Ăš öĎúđÖĊ÷ę üÖĆïïøĉþìĆ ñúÖćøéĈđîĉîÜćîÜïÖćøđÜĉîĒúąÿćøÿîđìýìĊïę øĉþìĆ ĒÝšÜêŠĂêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĄēé÷ñĎÿš îĔÝÿćöćøëĂŠćîךĂöĎú ĕéšìćÜđüĘïĕàêŤ×ĂÜêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĄìĊęIUUQXXXTFUPSUIĒúąđüĘïĕàêŤ×ĂÜïøĉþĆììĊęIUUQXXXCBOHLPLIPTQJUBMDPNÖøèĊìĊęñĎšúÜìčî ĒúąñĎšìĊęđÖĊę÷üךĂÜöĊךĂÿÜÿĆ÷ĒúąêšĂÜÖćøÿĂïëćöÿćöćøëêĉéêŠĂöć÷ĆÜñĎšĂĈîü÷Öćøòść÷ÖćøđÜĉîìĊęéĎĒúéšćîîĆÖúÜìčîÿĆöóĆîíŤēìø &NBJMJOWFTUPS!CBOHLPLIPTQJUBMDPNĀøČĂñŠćîđüĘïĕàêŤ×ĂÜïøĉþĆììĊęIUUQXXXCBOHLPLIPTQJUBMDPN

65


$TE$U$S<6[`G$V+$TE

ÙüćöøĆïñĉéßĂï×ĂÜÙèąÖøøöÖćø ēÙøÜÿøšćÜÙèąÖøøöÖćø ÙèąÖøøöÖćøïøĉþìĆ öĊÝĈîüîìĆÜĚ ÿĉîĚ ìŠćîðøąÖĂïéšü÷ÖøøöÖćøìĊđę ðŨîñĎïš øĉĀćø &YFDVUJWF%JSFDUPST ÝĈîüîìŠćîÖøøöÖćøìĊĕę öŠĕéšđðŨî ñĎïš øĉĀćø /PO&YFDVUJWF%JSFDUPST ÝĈîüîìŠćîĒúąÖøøöÖćøĂĉÿøąÝĈîüîìŠćîàċÜę ÙèąÖøøöÖćøïøĉþìĆ đĀĘîüŠćēÙøÜÿøšćÜÙèąÖøøöÖćø àċÜę ðøąÖĂïéšü÷ÖøøöÖćøĂĉÿøąìŠćîàċÜę đðŨîñĎöš ÙĊ è č ÿöïĆêĉ ĒúąÙüćöøĎÙš üćöÿćöćøëìĈĔĀšđÖĉéÖćøëŠüÜéčúĒúąÿĂïìćîÖćøïøĉĀćøÜćîĂ÷ŠćÜđóĊ÷ÜóĂ ÖøøöÖćøìĊęđðŨîñĎšïøĉĀćø ÖøøöÖćøìĊđę ðŨîñĎïš øĉĀćøĕéšĒÖŠÖøøöÖćøïøĉĀćøĀøČĂÖøøöÖćøìĊđę ðŨîñĎïš øĉĀćøìĊöę ÿĊ üŠ îđÖĊ÷ę üךĂÜÖĆïÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøđêĘöđüúćĒúąĕéšøïĆ ÙŠćêĂïĒìî øć÷đéČĂîđðŨîðøąÝĈÝćÖïøĉþĆìĔîøĎð×ĂÜđÜĉîđéČĂîĀøČĂñúêĂïĒìîĂČęîėêćöøąđïĊ÷ïÖćøĀøČĂÿüĆÿéĉÖćø×ĂÜïøĉþĆì ÖøøöÖćøìĊęĕöŠđðŨîñĎšïøĉĀćø ÖøøöÖćøìĊęĕöŠđðŨîñĎšïøĉĀćøÙČĂÖøøöÖćøìĊęĕöŠöĊÿŠüîđÖĊę÷üךĂÜÖĆïÖćøïøĉĀćøÜćîðøąÝĈĀøČĂĕéšøĆïÙŠćêĂïĒìîđðŨîøć÷ĕéšðøąÝĈÝćÖïøĉþĆììĆĚÜîĊĚ ÖøøöÖćøìĊęĕöŠĕéšđðŨîñĎšïøĉĀćøéĆÜÖúŠćüĂćÝđðŨîñĎšìĊęĕéšøĆïĒêŠÜêĆĚÜĀøČĂđðŨîêĆüĒìîÝćÖñĎšëČĂĀčšîøć÷ĔĀ⊠ÖøøöÖćøĂĉÿøą ÖøøöÖćøĂĉÿøąÙČĂÖøøöÖćøìĊęĕöŠĕéšïøĉĀćøÝĆéÖćøïøĉþĆìïøĉþĆì÷ŠĂ÷ïøĉþĆìøŠüöĀøČĂïøĉþĆììĊęöĊÙüćöđÖĊę÷üךĂÜÖĆîēé÷đðŨîĂĉÿøąêŠĂÖćøïøĉĀćø ÝĆéÖćøñĎëš ĂČ Āčîš øć÷ĔĀâŠĀøČĂñĎìš öęĊ ĂĊ ĈîćÝÙüïÙčöÖĉÝÖćøĒúąđðŨîñĎìš ĕęĊ öŠöíĊ øč ÖĉÝĀøČĂÙüćöđÖĊ÷ę üךĂÜìćÜñúðøąē÷ßîŤĔîïøĉþìĆ ïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ïøĉþìĆ øŠüö ĀøČĂïøĉþìĆ ìĊöę ÙĊ üćöđÖĊ÷ę üךĂÜÖĆîàċÜę ĂćÝìĈĔĀšñúðøąē÷ßîŤ×ĂÜïøĉþìĆ ĒúąĀøČĂñúðøąē÷ßîŤ×ĂÜñĎëš ĂČ Āčîš êšĂÜúéúÜ ēé÷ÖøøöÖćøĂĉÿøą×ĂÜïøĉþìĆ öĊÙčèÿöïĆêĉđðŨîĕðêćöךĂÖĈĀîé×ĂÜÖúê.éĆÜîĊĚ ëČĂĀčšîĕöŠđÖĉîøšĂ÷úą×ĂÜÝĈîüîĀčšîìĊęöĊÿĉìíĉĂĂÖđÿĊ÷ÜìĆĚÜĀöé×ĂÜïøĉþĆìïøĉþĆìĔĀâŠïøĉþĆì÷ŠĂ÷ïøĉþĆìøŠüöĀøČĂîĉêĉïčÙÙúìĊęĂćÝöĊÙüćö ×ĆéĒ÷šÜìĆĚÜîĊĚĔĀšîĆïøüöÖćøëČĂĀčšî×ĂÜñĎšìĊęđÖĊę÷üךĂÜ×ĂÜÖøøöÖćøĂĉÿøąøć÷îĆĚîėéšü÷ ñĎšìĊęđÖĊę÷üךĂÜĀöć÷ëċÜïčÙÙúêćööćêøćĒĀŠÜ óøąøćßïĆââĆêĉĀúĆÖìøĆó÷ŤĒúąêúćéĀúĆÖìøĆó÷Ť ĕöŠđðŨîĀøČĂđÙ÷đðŨîÖøøöÖćøìĊöę ÿĊ üŠ îøŠüöïøĉĀćøÜćîúĎÖÝšćÜóîĆÖÜćîìĊðę øċÖþćìĊĕę éšđÜĉîđéČĂîðøąÝĈĀøČĂñĎöš ĂĊ ĈîćÝÙüïÙčö×ĂÜïøĉþìĆ ïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ïøĉþĆìøŠüöïøĉþĆì÷ŠĂ÷úĈéĆïđéĊ÷üÖĆîñĎšëČĂĀčšîøć÷ĔĀâŠĀøČĂ×ĂÜñĎšöĊĂĈîćÝÙüïÙčö×ĂÜïøĉþĆìđüšîĒêŠÝąĕéšóšîÝćÖÖćøöĊúĆÖþèąéĆÜÖúŠćü öćĒúšüĕöŠîšĂ÷ÖüŠćðŘìĆĚÜîĊĚúĆÖþèąêšĂÜĀšćöéĆÜÖúŠćüĕöŠøüöëċÜÖøèĊìĊęÖøøöÖćøĂĉÿøąđÙ÷đðŨîךćøćßÖćøĀøČĂìĊęðøċÖþć×ĂÜÿŠüîøćßÖćøàċęÜ đðŨîñĎšëČĂĀčšîøć÷ĔĀâŠĀøČĂñĎšöĊĂĈîćÝÙüïÙčö×ĂÜïøĉþĆì ïøĉþĆì÷ŠĂ÷úĈéĆïđéĊ÷üÖĆîĀöć÷ëċÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷ìĊęöĊïøĉþĆìĒöŠđðŨîïøĉþĆìđéĊ÷üÖĆî

ĕöŠđðŨîïčÙÙúìĊęöĊÙüćöÿĆöóĆîíŤìćÜÿć÷ēúĀĉêĀøČĂēé÷ÖćøÝéìąđïĊ÷îêćöÖãĀöć÷ĔîúĆÖþèąìĊęđðŨîïĉéćöćøéćÙĎŠÿöøÿóĊęîšĂÜĒúąïčêø øüöìĆÜĚ ÙĎÿŠ öøÿ×ĂÜïčêø×ĂÜñĎïš øĉĀćøñĎëš ĂČ Āčîš øć÷ĔĀâŠñĎöš ĂĊ ĈîćÝÙüïÙčöĀøČĂïčÙÙúìĊÝę ąĕéšøïĆ ÖćøđÿîĂĔĀšđðŨîñĎïš øĉĀćøĀøČĂñĎöš ĂĊ ĈîćÝÙüïÙčö ×ĂÜïøĉþĆìĀøČĂïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ĕöŠöĊĀøČĂđÙ÷öĊÙüćöÿĆöóĆîíŤìćÜíčøÖĉÝÖĆïïøĉþĆìïøĉþĆìĔĀâŠïøĉþĆì÷ŠĂ÷ïøĉþĆìøŠüöñĎšëČĂĀčšîøć÷ĔĀâŠĀøČĂñĎšöĊĂĈîćÝÙüïÙčö×ĂÜïøĉþĆìĔî úĆÖþèąìĊĂę ćÝđðŨîÖćø×Ćé×üćÜÖćøĔßšüÝĉ ćøèâćèĂ÷ŠćÜĂĉÿøą×ĂÜêîøüöìĆÜĚ ĕöŠđðŨîĀøČĂđÙ÷đðŨîñĎëš ĂČ Āčîš ìĊöę îĊ ÷Ć ĀøČĂñĎöš ĂĊ ĈîćÝÙüïÙčö×ĂÜñĎìš ęĊ öĊÙüćöÿĆöóĆîíŤìćÜíčøÖĉÝÖĆïïøĉþĆìïøĉþĆìĔĀâŠïøĉþĆì÷ŠĂ÷ïøĉþĆìøŠüöñĎšëČĂĀčšîøć÷ĔĀâŠĀøČĂñĎšöĊĂĈîćÝÙüïÙčö×ĂÜïøĉþĆìđüšîĒêŠÝąĕéšóšî ÝćÖÖćøöĊúĆÖþèąéĆÜÖúŠćüöćĒúšüĕöŠîšĂ÷ÖüŠćðŘ ĕöŠđðŨîĀøČĂđÙ÷đðŨîñĎšÿĂïïĆâßĊ×ĂÜïøĉþĆìïøĉþĆìĔĀâŠïøĉþĆì÷ŠĂ÷ïøĉþĆìøŠüöñĎšëČĂĀčšîøć÷ĔĀâŠĀøČĂñĎšöĊĂĈîćÝÙüïÙčö×ĂÜïøĉþĆìĒúąĕöŠđðŨî ñĎëš ĂČ Āčîš ìĊöę îĊ ÷Ć ñĎöš ĂĊ ĈîćÝÙüïÙčöĀøČĂĀčîš ÿŠüî×ĂÜÿĈîĆÖÜćîÿĂïïĆâßĊàċÜę öĊñÿšĎ ĂïïĆâßĊ×ĂÜïøĉþìĆ ïøĉþìĆ ĔĀâŠïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ïøĉþìĆ øŠüöñĎëš ĂČ Āčîš øć÷ĔĀâŠĀøČĂñĎšöĊĂĈîćÝÙüïÙčö×ĂÜïøĉþĆìÿĆÜÖĆéĂ÷ĎŠđüšîĒêŠÝąĕéšóšîÝćÖÖćøöĊúĆÖþèąéĆÜÖúŠćüöćĒúšüĕöŠîšĂ÷ÖüŠćðŘ ĕöŠđðŨîĀøČĂđÙ÷đðŨîñĎĔš ĀšïøĉÖćøìćÜüĉßćßĊóĔéėàċÜę øüöëċÜÖćøĔĀšïøĉÖćøđðŨîìĊðę øċÖþćÖãĀöć÷ĀøČĂìĊðę øċÖþćìćÜÖćøđÜĉîàċÜę ĕéšøïĆ ÙŠćïøĉÖćøđÖĉîÖüŠć úšćîïćìêŠĂðŘÝćÖïøĉþĆìïøĉþĆìĔĀâŠïøĉþĆì÷ŠĂ÷ïøĉþĆìøŠüöñĎšëČĂĀčšîøć÷ĔĀâŠĀøČĂñĎšöĊĂĈîćÝÙüïÙčö×ĂÜïøĉþĆìĒúąĕöŠđðŨîñĎšëČĂĀčšîìĊęöĊîĆ÷ ñĎšöĊĂĈîćÝÙüïÙčöĀøČĂĀčšîÿŠüî×ĂÜñĎšĔĀšïøĉÖćøìćÜüĉßćßĊóîĆĚîéšü÷đüšîĒêŠÝąĕéšóšîÝćÖÖćøöĊúĆÖþèąéĆÜÖúŠćüöćĒúšüĕöŠîšĂ÷ÖüŠćðŘ ĕöŠđðŨîÖøøöÖćøìĊęĕéšøĆïÖćøĒêŠÜêĆĚÜ×ċĚîđóČęĂđðŨîêĆüĒìî×ĂÜÖøøöÖćø×ĂÜïøĉþĆìñĎšëČĂĀčšîøć÷ĔĀâŠĀøČĂñĎšëČĂĀčšîàċęÜđðŨîñĎšìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆïñĎšëČĂĀčšî øć÷ĔĀ⊠îĂÖđĀîČĂÝćÖÙčèÿöïĆêĉ×ĂÜÖøøøöÖćøïøĉþĆìđÖĊę÷üÖĆïÖćøðøąÖĂïÖĉÝÖćøĂĆîöĊÿõćóĂ÷ŠćÜđéĊ÷üÖĆîÖĆïïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒúšüÖøøöÖćø Ăĉÿøą÷ĆÜÝąêšĂÜĕöŠđðŨîúĎÖÝšćÜóîĆÖÜćîìĊðę øċÖþćìĊøę ïĆ đÜĉîđéČĂîðøąÝĈĀøČĂëČĂĀčîš đÖĉîøšĂ÷úą×ĂÜÝĈîüîĀčîš ìĊöę ÿĊ ìĉ íĉĂĂÖđÿĊ÷ÜìĆÜĚ Āöé×ĂÜ ïøĉþĆìĂČęîàċęÜðøąÖĂïÖĉÝÖćøìĊęöĊÿõćóĂ÷ŠćÜđéĊ÷üÖĆîĒúąđðŨîÖćøĒ׊Ü×ĆîìĊęöĊîĆ÷ÖĆïÖĉÝÖćø×ĂÜïøĉþĆìĀøČĂïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ĕöŠöĊúĆÖþèąĂČęîĔéìĊęìĈĔĀšĕöŠÿćöćøëĔĀšÙüćöđĀĘîĂ÷ŠćÜđðŨîĂĉÿøąđÖĊę÷üÖĆïÖćøéĈđîĉîÜćî×ĂÜïøĉþĆì ìĆĚÜîĊĚÖøøöÖćøĂĉÿøąĂćÝĕéšøĆïöĂïĀöć÷ÝćÖÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìĔĀšêĆéÿĉîĔÝĔîÖćøéĈđîĉîÖćø×ĂÜïøĉþĆìïøĉþĆì÷ŠĂ÷ïøĉþĆìøŠüöïøĉþĆì÷ŠĂ÷ úĈéĆïđéĊ÷üÖĆîĀøČĂîĉêĉïčÙÙúìĊęĂćÝöĊÙüćö×ĆéĒ÷šÜēé÷öĊÖćøêĆéÿĉîĔÝĔîøĎðĒïï×ĂÜĂÜÙŤÙèąĕéš $PMMFDUJWF%FDJTJPO

66


$TE$U$S<6[`G$V+$TE

ÖćøĒ÷ÖêĈĒĀîŠÜ ðŦÝÝčïîĆ ðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþìĆ đðŨîÖøøöÖćøìĊĕę öŠöÿĊ üŠ îøŠüöĔîÖćøïøĉĀćøÜćîĒúąïøĉþìĆ ĕéšÖĈĀîéĔĀšðøąíćîÖøøöÖćøĒúąÖøøöÖćøñĎĂš Ĉîü÷ ÖćøĔĀâŠêšĂÜĕöŠđðŨîïčÙÙúÙîđéĊ÷üÖĆîĒúąĕöŠĕéšéĈøÜêĈĒĀîŠÜĔéėĔîÙèąÖøøöÖćøßčé÷ŠĂ÷đóČĂę ĔĀšðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþìĆ ÿćöćøëìĈĀîšćìĊĕę éšĂ÷ŠćÜ đðŨîĂĉÿøąÝćÖòść÷ïøĉĀćøĒúąöĊĂÿĉ øąĔîÖćøêĆéÿĉîĔÝøüöëċÜÖĈÖĆïéĎĒúÖøøöÖćøĔîÙèąÖøøöÖćøïøĉþìĆ ĔĀšìĈĀîšćìĊĕę éšĂ÷ŠćÜēðøŠÜĔÿðøćýÝćÖĂÙêĉìĆÜĚ îĊĚ ðøąíćîÖøøöÖćøÝąìĈĀîšćìĊĂę ÷ŠćÜđìĊ÷ę ÜíøøöĔîÖćøéĎĒúÖćøĔßšîē÷ïć÷ĒúąĒîüìćÜđßĉÜÖú÷čìíŤêćöìĊÝę éĆ ìĈ×ċîĚ êúĂéÝîéĈđîĉîÖćøđóČĂę ĔĀšöîęĆ ĔÝĕéšüćŠ öĊÖćøÝĆéðøąßčöÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìÝîÿĈđøĘÝĒúąéĎĒúĔĀšÖøøöÖćøìčÖìŠćîöĊÿŠüîøŠüöĔîÖćøðøąßčöĒúąêĆĚÜÙĈëćöìĊęđðŨîðøąē÷ßîŤĂ÷ŠćÜöĊĂĉÿøąÝćÖ òść÷ïøĉĀćøĔîøąĀüŠćÜÖćøðøąßčöĒêŠúąÙøĆĚÜ ïøĉþĆìĕéšÖĈĀîéĔĀšðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆìÝąêšĂÜĕöŠđðŨîÿöćßĉÖĔîÙèąÖøøöÖćøÿøøĀćĒúąóĉÝćøèćÙŠćêĂïĒìîđóČęĂĔĀšÖøøöÖćøÿøøĀć ÿćöćøëêĆéÿĉîĔÝĔîÖćøìĈĀîšćìĊęĕéšĂ÷ŠćÜđðŨîĂĉÿøąÝćÖÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆì ÖćøĒïŠÜĒ÷ÖĀîšćìĊęøąĀüŠćÜÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìĒúąòść÷ïøĉĀćø ïøĉþĆìĕéšĒïŠÜĒ÷ÖĀîšćìĊęÙüćöøĆïñĉéßĂïøąĀüŠćÜÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìÖĆïòść÷ïøĉĀćøĂ÷ŠćÜßĆéđÝîēé÷ÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìÝąìĈĀîšćìĊęÖĈĀîé îē÷ïć÷ĒúąÖĈÖĆïéĎĒúÖćøðäĉïĆêĉÜćî×ĂÜòść÷ïøĉĀćøĔîøąéĆïîē÷ïć÷ēé÷ÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìÝąðøąßčöÖĆîđðŨîðøąÝĈìčÖđéČĂîđóČęĂêĉéêćöĒúą ÿîĆïÿîčîîē÷ïć÷đßĉÜÖú÷čìíŤ×ĂÜïøĉþìĆ Ĕî×èąđéĊ÷üÖĆîÙèąÖøøöÖćøïøĉþìĆ ÝąĕöŠ÷ÜŠč đÖĊ÷ę üÖĆïÜćîðøąÝĈĀøČĂÖĉÝÖøøöìćÜíčøÖĉÝõć÷ĔêšÙüćöøĆïñĉéßĂï ×ĂÜÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøĒúąÖøøöÖćøñĎĂš Ĉîü÷ÖćøĔĀâŠ×èąìĊòę ćś ÷ïøĉĀćøõć÷ĔêšÖćøÖĈÖĆïéĎĒú×ĂÜÖøøöÖćøñĎĂš Ĉîü÷ÖćøĔĀâŠÝąìĈĀîšćìĊïę øĉĀćøÜćî ĔĀšđðŨîĕðêćöîē÷ïć÷ĒúąđðŜćĀöć÷ìĊęÖĈĀîéĕüšÖøøöÖćøñĎšĂĈîü÷ÖćøĔĀâŠđìŠćîĆĚîìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷ÝćÖÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìĒúąÙèąÖøøöÖćø ïøĉĀćøĔĀšìĈÜćîđĀúŠćîĊĚéĆÜîĆĚîĂĈîćÝĒúąÙüćöøĆïñĉéßĂï×ĂÜÖøøöÖćøñĎšĂĈîü÷ÖćøĔĀâŠÝċÜĕéšøĆïêĂïÿîĂÜÝćÖòść÷ïøĉĀćøĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćó îĂÖÝćÖîĊïĚ øĉþìĆ ÷ĆÜĕéšÖĈĀîé×Ăïđ×êĀîšćìĊĒę úąĂĈîćÝ×ĂÜÙèąÖøøöÖćøïøĉþìĆ ÙèąÖøøöÖćøßčé÷ŠĂ÷êŠćÜėĒúąòść÷ïøĉĀćøìčÖøąéĆïĕüšĂ÷ŠćÜßĆéđÝî ÖćøÝĈÖĆéøą÷ąđüúćĔîÖćøéĈøÜêĈĒĀîŠÜ ĒöšüćŠ ĔîĀúĆÖÖćøÖøøöÖćøïøĉþìĆ ĕöŠÙüøéĈøÜêĈĒĀîŠÜêĉéêŠĂÖĆî÷ćüîćîĔîøąéĆïĀîċÜę Ă÷ŠćÜĕøÖĘêćöđîČĂę ÜÝćÖÖćø×ćéĒÙúîïčÙúćÖøìĊöę ðĊ øąÿïÖćøèŤ ÙüćöøĎÙš üćöđךćĔÝĔîÿć÷ĂćßĊóéšćîÖćøøĆÖþćó÷ćïćúĒúą×šĂÝĈÖĆéĔîÖćøÿøøĀćïčÙúćÖøñĎđš ךćöćéĈøÜêĈĒĀîŠÜĒìîĂ÷ŠćÜđĀöćąÿöøüöìĆÜĚ ðøąē÷ßîŤ ìĊęđÖĉéÝćÖÙüćöøĎšÙüćöđךćĔÝĔîíčøÖĉÝêúĂéÝîðøąđéĘîÙüćöđÿĊę÷ÜÝćÖÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĀćÖ×ćéÙüćöøĎšÙüćöđךćĔÝĔîíčøÖĉÝéšćîÖćøøĆÖþćó÷ćïćú àċęÜđðŨîðøąđéĘîìĊęÿĈÙĆâĔîÖćøîĈöćóĉÝćøèćÙĆéÿøøÖøøöÖćøàċęÜêšĂÜĂćýĆ÷ñĎšìĊęöĊÙüćößĈîćâđÞóćąéšćîĂ÷ŠćÜĒìšÝøĉÜìĊęÝąÿćöćøëđךćĔÝĔîíčøÖĉÝ×ĂÜ ïøĉþĆìĕéšĂ÷ŠćÜëŠĂÜĒìšéĆÜîĆĚîïøĉþĆìÝċÜ÷ĆÜĕöŠĕéšÖĈĀîéךĂÝĈÖĆé×ĂÜđüúćĔîÖćøéĈøÜêĈĒĀîŠÜ×ĂÜÖøøöÖćøĂ÷ŠćÜđðŨîìćÜÖćø ĀîšćìĊę×ĂÜÖøøöÖćøïøĉþĆì ÖøøöÖćøïøĉþĆììčÖÙîöĊĀîšćìĊęĒúąÙüćöøĆïñĉéßĂïĔîÖćøÖĈĀîéĒúąêĉéêćöîē÷ïć÷ÖćøéĈđîĉîÜćî×ĂÜïøĉþĆìàċęÜîĂÖÝćÖĂĈîćÝĀîšćìĊę×ĂÜ ÙèąÖøøöÖćøêćöìĊïę øĉþìĆ ĕéšÖĈĀîéĕüšĔîĀĆüךĂĶēÙøÜÿøšćÜÖćøÝĆéÖćøķêćöìĊðę øćÖäĂ÷ĎĔŠ îĀîšć×ĂÜøć÷ÜćîðøąÝĈðŘ÷ĆÜøüöëċÜĀîšćìĊĔę îđøČĂę ÜêŠćÜė éĆÜêŠĂĕðîĊĚ ÖøøöÖćøÙüøÿćöćøëđךćëċÜךĂöĎúÖćøđÜĉîĒúą×šĂöĎúíčøÖĉÝĂČęîĂ÷ŠćÜđóĊ÷ÜóĂđóČęĂìĈÜćî×ĂÜêîĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćó ÖøøöÖćøÙüøđךćðøąßčöÙèąÖøøöÖćøìčÖÙøĆÜĚ øüöìĆÜĚ ÖćøðøąßčöÙèąÖøøöÖćøßčé÷ŠĂ÷ĒúąêĆÜĚ ÙĈëćöìĊÿę ĈÙĆâđóČĂę ðÖðŜĂÜĒúąøĆÖþćÿĉìíĉĒúą ñúðøąē÷ßîŤ×ĂÜñĎšëČĂĀčšîĒúąñĎšöĊÿŠüîĕéšđÿĊ÷×ĂÜïøĉþĆìêúĂéÝîđóČęĂĔĀšöĆęîĔÝüŠćïøĉþĆìĕéšðäĉïĆêĉêćöĒîüìćÜðäĉïĆêĉìĊęéĊ ÖøøöÖćøÙüøđךćøŠüöðøąßčöñĎëš ĂČ Āčîš ìčÖÙøĆÜĚ ēé÷đÞóćąÖøøöÖćøìĊĕę éšøïĆ ĒêŠÜêĆÜĚ đðŨîÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïđóČĂę øŠüöÖĆîêĂïÙĈëćöĒúąßĊĒĚ ÝÜ ĔîðøąđéĘîìĊęñĎšëČĂĀčšîöĊךĂàĆÖëćöêúĂéÝîøĆïìøćïðøąđéĘîךĂđÿîĂĒîąÝćÖñĎšëČĂĀčšî ÖøøöÖćøÙüøöĊÙüćöÿćöćøëĒúąðøąÿÜÙŤÝąđøĊ÷îøĎšíčøÖĉÝ×ĂÜïøĉþĆìøüöìĆĚÜĒÿéÜÙüćöÙĉéđĀĘî×ĂÜêîĂ÷ŠćÜĂĉÿøąéšü÷ÖćøđÿĊ÷ÿúąđüúćĒúą ÙüćöÿîĔÝöćÖóĂĔĀšÖĆïđøČęĂÜìĊęöĊÙüćöÿĈÙĆâìĆĚÜĀöé ÖøøöÖćøĂĉÿøąÙüøÿŠÜĀîĆÜÿČĂ÷Čî÷ĆîđóČĂę øĆïøĂÜÙüćöđðŨîĂĉÿøą×ĂÜêîêćöÙĈÝĈÖĆéÙüćö×ĂÜïøĉþìĆ ĔîüĆîìĊÖę øøöÖćøĂĉÿøą÷ĂöøĆïÖćøĒêŠÜêĆÜĚ ĔĀšéĈøÜêĈĒĀîŠÜĒúąìčÖėðŘĀúĆÜÝćÖîĆĚî ÖøøöÖćøÝąêšĂÜÝĆéÿŠÜĒúąðøĆïðøčÜĒïïøć÷ÜćîÿŠüîĕéšđÿĊ÷×ĂÜêîĒúąøć÷ÜćîÖćøđðúĊ÷ę îĒðúÜÖćøëČĂĀúĆÖìøĆó÷Ť×ĂÜêîĒúąÙĎÿŠ öøÿøüöëċÜ ïčêøìĊ÷ę ÜĆ ĕöŠïøøúčîêĉ õĉ ćüą ëšćöĊ đóČĂę đðŨîÖćøĒÿéÜÙüćöēðøŠÜĔÿĒúąöĊÖćøøć÷ÜćîêŠĂìĊðę øąßčöÙèąÖøøöÖćøïøĉþìĆ ìčÖÙøĆÜĚ ìĊöę ÖĊ ćøđðúĊ÷ę îĒðúÜךĂöĎú ĀîšćìĊęĂČęîĔé×ĂÜÖøøöÖćøêćöìĊęÖĈĀîéĕüšĔîðøąÖćýךĂÖĈĀîéóøąøćßïĆââĆêĉĀøČĂÖãĀöć÷ĂČęîĔéìĊęÖĈÖĆïéĎĒúïøĉþĆì ÖćøðøąßčöÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìĒúąÙèąÖøøöÖćøßčé÷ŠĂ÷ ïøĉþìĆ ĕéšöÖĊ ĈĀîéÖćøðøąßčöÙèąÖøøöÖćøïøĉþìĆ ĒúąÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøúŠüÜĀîšćêúĂéðŘĒúąĂćÝöĊÖćøðøąßčöóĉđýþđóĉöę đêĉöêćöÙüćöÝĈđðŨî ÿĈĀøĆïÖćøðøąßčöÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìüćøąðÖêĉÝąÝĆéĔĀšöĊÖćøðøąßčöìčÖüĆîóčíÿčéìšć÷×ĂÜìčÖđéČĂîĒúąÖĈĀîéĔĀšÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøöĊÖćø ðøąßčöìčÖüĆîóčíÖŠĂîÖćøðøąßčöÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìÿĆðéćĀŤ ìčÖüĆîóčíÖŠĂîóčíÿčéìšć÷×ĂÜđéČĂî đóČęĂĔĀšÖøøöÖćøïøĉþĆìĒúąÖøøöÖćøïøĉĀćø

67


$TE$U$S<6[`G$V+$TE

ìčÖìŠćîìøćïÖĈĀîéÖćøðøąßčöúŠüÜĀîšćĒúąÿćöćøëÝĆéÿøøđüúćđךćøŠüöðøąßčöĕéšìčÖÙøĆĚÜēé÷ĔîÖćøðøąßčöĔîüćøąðÖêĉÝąöĊÖćøÖĈĀîéüćøąÖćø ðøąßčöêŠćÜėĕüšúüŠ ÜĀîšćĒúąöĊüćøąÿČïđîČĂę ÜđóČĂę êĉéêćöÜćîìĊĕę éšöĂïĀöć÷ĕüšàċÜę đú×ćîčÖćøÖćøïøĉþìĆ ĕéšÝéĆ ÿŠÜĀîĆÜÿČĂđßĉâðøąßčöĒúąüćøąÖćøðøąßčö úŠüÜĀîšćĂ÷ŠćÜîšĂ÷üĆîìĈÖćøđóČęĂĔĀšÖøøöÖćøĕéšöĊđüúćýċÖþćךĂöĎúĂ÷ŠćÜđóĊ÷ÜóĂÖŠĂîÖćøđךćøŠüöðøąßčö ÿĈĀøĆïÖćøðøąßčöÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïÙèąÖøøöÖćøÿøøĀćĒúąóĉÝćøèćÙŠćêĂïĒìîïøĉþĆìöĉĕéšÖĈĀîéêćøćÜđüúćÖćøðøąßčöúŠüÜĀîšć ìĆĚÜîĊĚÖćøðøąßčö×ĂÜÙèąÖøøöÖćøßčé÷ŠĂ÷ìĆĚÜÿĂÜÙèąđðŨîĕðêćöÙüćöđĀöćąÿöĒúąēĂÖćÿĔîÖćøóĉÝćøèćđøČęĂÜìĊęÝąêšĂÜđךćðøąßčöêćöĀîšćìĊęìĊęĕéš ÖĈĀîéĕüšēé÷ïøĉþĆìÖĈĀîéĔĀšõć÷ĀúĆÜÖćøðøąßčö×ĂÜÙèąÖøøöÖćøßčé÷ŠĂ÷ìĆĚÜÿĂÜÙèąðøąíćîĄ×ĂÜÙèąÖøøöÖćøéĆÜÖúŠćüĀøČĂñĎšìĊęĕéšøĆïÖćø öĂïĀöć÷ÝąêšĂÜøć÷ÜćîñúÖćøðäĉïĆêĉÜćîêŠĂìĊęðøąßčöÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìĔîÙøĆĚÜëĆéĕð ìĆĚÜîĊĚĔîðŘïøĉþĆìĕéšđðŗéđñ÷ÝĈîüîÖćøđךćðøąßčö×ĂÜÖøøöÖćøïøĉþĆìĒúąÖøøöÖćøßčé÷ŠĂ÷Ă÷ĎŠĔîĀĆüךĂēÙøÜÿøšćÜÖćøÝĆéÖćøàċęÜðøćÖä Ă÷ĎŠĔîøć÷ÜćîðøąÝĈðŘĀîšć ÖćøÖĈĀîéÙŠćêĂïĒìî×ĂÜÖøøöÖćøĒúąñĎšïøĉĀćø ðŦÝÝčïîĆ ïøĉþìĆ ĕéšÖĈĀîéĔĀšÙèąÖøøöÖćøÿøøĀćĒúąóĉÝćøèćÙŠćêĂïĒìîđðŨîñĎóš Ýĉ ćøèćÙŠćêĂïĒìî×ĂÜÖøøöÖćøĂ÷ŠćÜđðŨîíøøöĒúąđĀöćąÿö ÖĆïõćøąĀîšćìĊęêúĂéÝîÙüćöøĆïñĉéßĂï×ĂÜÖøøöÖćøēé÷đðøĊ÷ïđìĊ÷ïÖĆïÙŠćêĂïĒìî×ĂÜïøĉþĆìßĆĚîîĈĔîêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĄĒúąÖĉÝÖćøìĊęöĊ×îćé ĔÖúšđÙĊ÷ÜĔîíčøÖĉÝđéĊ÷üÖĆîêúĂéÝîêšĂÜÿĂéÙúšĂÜÖĆïñúÖćøéĈđîĉîÜćî×ĂÜïøĉþĆìĒúąöĊÖćøđÿîĂ×ĂĂîčöĆêĉêŠĂìĊęðøąßčöñĎšëČĂĀčšî ÿĈĀøĆïÖćøóĉÝćøèćÙŠćêĂïĒìî×ĂÜñĎšïøĉĀćøøąéĆïÿĎÜïøĉþĆìĕéšÝĆéĔĀšöĊÖćøóĉÝćøèćÙŠćêĂïĒìîìĊęđĀöćąÿöñŠćîÖøąïüîÖćøðøąđöĉîñúÜćî êćöĀúĆÖđÖèæŤìÙęĊ èąÖøøöÖćøïøĉþìĆ Ēúąòść÷ìøĆó÷ćÖøïčÙÙúÖĈĀîéĕüšÿĈĀøĆïñĎïš øĉĀćøĔîĒêŠúąøąéĆïēé÷đßČĂę öē÷ÜÖĆïñúÖćøðøąÖĂïÖćø×ĂÜïøĉþìĆ ĒúąñúÜćî×ĂÜñĎšïøĉĀćøĒêŠúąìŠćî

¯«'5R$EEC$TE-Z6DOD

ÙèąÖøøöÖćøïøĉþìĆ ĕéšööĊ êĉĒêŠÜêĆÜĚ ÙèąÖøøöÖćøßčé÷ŠĂ÷ÝĈîüîßčéðøąÖĂïéšü÷ÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïÙèąÖøøöÖćøÿøøĀćĒúąóĉÝćøèć ÙŠćêĂïĒìîĒúąÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøđóČĂę ߊü÷ìĈĀîšćìĊéę ćš îÖćøÖĈÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîĒúąÖúĆîę ÖøĂÜÜćîđóČĂę ĔĀšđðŨîĕðêćöđðŜćĀöć÷ ìĊüę ćÜĕüšøüöìĆÜĚ ĕéšĒïŠÜĒ÷ÖĀîšćìĊøę ąĀüŠćÜÙèąÖøøöÖćøßčé÷ŠĂ÷êŠćÜėĕüšĂ÷ŠćÜßĆéđÝîēé÷ÖćøÖĈĀîé×Ăïđ×êĂĈîćÝĀîšćìĊÙę üćöøĆïñĉéßĂïĕüšĔîÖãïĆêø ×ĂÜÙèąÖøøöÖćøßčé÷ŠĂ÷ĒêŠúąÙèą 2.1ÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂï ðøąÖĂïéšü÷ÖøøöÖćøĂĉÿøąÝĈîüîìŠćîĒúąöĊüćøąĔîÖćøéĈøÜêĈĒĀîŠÜđðŨîđüúćðŘēé÷öĊøć÷ßČęĂÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïéĆÜîĊĚ ýćÿêøćÝćø÷ŤđÖĊ÷øêĉÙčèîć÷Ēóì÷ŤÿĆîêŤýĉøĉýøöèĊ ðøąíćîÖøøöÖćøêøüÝÿĂï éøÿößĆ÷ÿĆÝÝóÜþŤ  ÖøøöÖćøêøüÝÿĂï îć÷ýøĊõóÿćøÿćÿ  ÖøøöÖćøêøüÝÿĂï ÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïĕéšøĆïĂĈîćÝĂ÷ŠćÜđêĘöìĊęÝćÖÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìĔĀšìĈÜćî×ĂÜêîàċęÜøüöëċÜÖćøêĉéêćöÖćøðäĉïĆêĉÜćîĂ÷ŠćÜđðŨîøąïï ĒúąéĈđîĉîÖćøĔĀšöîęĆ ĔÝüŠćïøĉþìĆ öĊøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîĂ÷ŠćÜøĆéÖčööĊðøąÿĉìíĉõćóêúĂéÝîöĊÖćøðäĉïêĆ êĉ ćöìĊÖę ãĀöć÷ÖĈĀîéĔîÖćøđðŗéđñ÷ךĂöĎú ĒúąöĊöćêøÖćøĔîÖćøðŜĂÜÖĆîÙüćöđÿĊ÷ę ÜìĊđę ÖĊ÷ę üךĂÜÖĆïíčøÖĉÝĒúąđøČĂę ÜÖćøđÜĉîĂ÷ŠćÜÙøïëšüîēé÷ÖøøöÖćøêøüÝÿĂï×ĂÜïøĉþìĆ ìĊöę ÙĊ üćöøĂïøĎĒš úąöĊ ðøąÿïÖćøèŤìĊęđÖĊę÷üךĂÜēé÷êøÜìćÜéšćîïĆâßĊĒúąÖćøđÜĉîöĊÝĈîüîìŠćîÙČĂîć÷ýøĊõóÿćøÿćÿĒúąéøÿößĆ÷ÿĆÝÝóÜþŤ ĔîÖćøüćÜĒñîÖćøêøüÝÿĂïõć÷ĔîÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïÝąĔĀšñĎšêøüÝÿĂïõć÷ĔîüćÜĒñîÖćøêøüÝÿĂïõć÷Ĕî×ĂÜïøĉþĆìêúĂéìĆĚÜðŘēé÷ ïøĉþìĆ ĕéšüćŠ ÝšćÜïøĉþìĆ ÝćÖõć÷îĂÖìĊöę ÙĊ è č ÿöïĆêĒĉ úąðøąÿïÖćøèŤìđęĊ ĀöćąÿöđóČĂę ìĈĀîšćìĊđę ðŨîñĎêš øüÝÿĂïõć÷Ĕî×ĂÜÖĉÝÖćøàċÜę ïøĉþìĆ đßČĂę üŠćÖćøüŠćÝšćÜ ïčÙÙúõć÷îĂÖđךćöćðäĉïêĆ Āĉ îšćìĊéę ÜĆ ÖúŠćüÝąìĈĔĀšñðšĎ äĉïêĆ Üĉ ćîöĊÙüćöđðŨîĂĉÿøąĒúąöĊÙüćöÙúŠĂÜêĆüĔîÖćøøć÷ÜćîךĂđìĘÝÝøĉÜìĊđę Öĉé×ċîĚ Ă÷ŠćÜđìĊ÷ę Üíøøö ĒúąöĊðøąÿĉìíĉõćóēé÷ÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïÝąøć÷ÜćîÖĉÝÖøøö×ĂÜÖćøêøüÝÿĂïõć÷ĔîêŠĂìĊðę øąßčöÙèąÖøøöÖćøïøĉþìĆ ìĆîìĊĀúĆÜÖćøðøąßčö ìčÖÙøĆĚÜ ìĆÜĚ îĊĚ ĔîÖćøðøąßčö×ĂÜÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïìĊđę ÖĊ÷ę üךĂÜÖĆïÜïÖćøđÜĉîĒúąÖćøđðŗéđñ÷øć÷ÜćîìćÜÖćøđÜĉî×ĂÜïøĉþìĆ ðøąíćîđÝšćĀîšćìĊïę øĉĀćø éšćîÖćøđÜĉîĒúąñĎĂš Ĉîü÷Öćøòść÷ïĆâßĊ×ĂÜïøĉþìĆ êŠćÜđךćøŠüöÖćøðøąßčöéšü÷ìčÖÙøĆÜĚ ìĆÜĚ îĊĚ ÖŠĂîÖćøðøąßčöĔîüćøąìĊđę ÖĊ÷ę üךĂÜÖĆïÜïÖćøđÜĉîÖĆïòść÷ïøĉĀćø ÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïÝąðøąßčöĒ÷ÖÖĆïñĎšÿĂïïĆâßĊēé÷ĕöŠöĊòść÷ïøĉĀćøøŠüöĔîÖćøðøąßčöĒêŠðøąÖćøĔéđóČęĂÿĂïëćöðøąđéĘîÙüćöđÿĊę÷ÜìĊęÿĈÙĆâ ìĊęĂćÝđÖĉé×ċĚîÖĆïÜïÖćøđÜĉîĀøČĂåćîąÖćøđÜĉî×ĂÜÖĉÝÖćøàċęÜñĎšÿĂïïĆâßĊĕéšêøüÝóïĀøČĂךĂÝĈÖĆéìĊęđÖĉé×ċĚîÝćÖÖćøêøüÝÿĂïÜïÖćøđÜĉî×ĂÜïøĉþĆìĒúą ïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷øüöëċÜöĊÖćøðøąßčöðøąÝĈðŘøüŠ öÖĆïñĎÿš ĂïïĆâßĊēé÷ĕöŠöòĊ ćś ÷ïøĉĀćøđóČĂę ĔĀšöîęĆ ĔÝüŠćñĎÿš ĂïïĆâßĊÿćöćøëðäĉïêĆ Üĉ ćîĂ÷ŠćÜĂĉÿøąÝćÖòść÷ïøĉĀćø ĒúąĕöŠöĊךĂÝĈÖĆéĔîÖćøêøüÝÿĂïïĆâßĊ

68


$TE$U$S<6[`G$V+$TE

ÙčèÿöïĆêĉ×ĂÜÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂï ÖøøöÖćøêøüÝÿĂï×ĂÜïøĉþìĆ êšĂÜđðŨîÖøøöÖćøĂĉÿøąìĊĕę éšøïĆ ÖćøĒêŠÜêĆÜĚ ÝćÖìĊðę øąßčöñĎëš ĂČ Āčîš ĀøČĂìĊðę øąßčöÙèąÖøøöÖćøïøĉþìĆ ìĆÜĚ îĊĚ ñĎìš éęĊ ĈøÜ êĈĒĀîŠÜÖøøöÖćøĂĉÿøą×ĂÜïøĉþĆìöĊÙčèÿöïĆêĉêćöךĂÖĈĀîé×ĂÜÙèąÖøøöÖćøÖĈÖĆïĀúĆÖìøĆó÷ŤĒúąêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤéĆÜîĊĚ ëČĂĀčšîĕöŠđÖĉîøšĂ÷úą×ĂÜÝĈîüîĀčšîìĊęöĊÿĉìíĉĂĂÖđÿĊ÷ÜìĆĚÜĀöé×ĂÜïøĉþĆìïøĉþĆìĔĀâŠïøĉþĆì÷ŠĂ÷ïøĉþĆìøŠüöĀøČĂîĉêĉïčÙÙúìĊęĂćÝöĊÙüćö ×ĆéĒ÷šÜìĆĚÜîĊĚĔĀšîĆïøüöÖćøëČĂĀčšî×ĂÜñĎšìĊęđÖĊę÷üךĂÜ×ĂÜÖøøöÖćøĂĉÿøąøć÷îĆĚîėéšü÷ ñĎšìĊęđÖĊę÷üךĂÜĀöć÷ëċÜïčÙÙúêćööćêøćĒĀŠÜóøąøćß ïĆââĆêĉĀúĆÖìøĆó÷ŤĒúąêúćéĀúĆÖìøĆó÷Ť ĕöŠđðŨîĀøČĂđÙ÷đðŨîÖøøöÖćøìĊöę ÿĊ üŠ îøŠüöïøĉĀćøÜćîúĎÖÝšćÜóîĆÖÜćîìĊðę øċÖþćìĊĕę éšđÜĉîđéČĂîðøąÝĈĀøČĂñĎöš ĂĊ ĈîćÝÙüïÙčö×ĂÜïøĉþìĆ ïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ ïøĉþìĆ øŠüöïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷úĈéĆïđéĊ÷üÖĆîñĎëš ĂČ Āčîš øć÷ĔĀâŠĀøČĂ×ĂÜñĎöš ĂĊ ĈîćÝÙüïÙčö×ĂÜïøĉþìĆ đüšîĒêŠÝąĕéšóîš ÝćÖÖćøöĊúÖĆ þèąéĆÜÖúŠćüöćĒúšüĕöŠîĂš ÷ ÖüŠćðŘìĆĚÜîĊĚúĆÖþèąêšĂÜĀšćöéĆÜÖúŠćüĕöŠøüöëċÜÖøèĊìĊęÖøøöÖćøĂĉÿøąđÙ÷đðŨîךćøćßÖćøĀøČĂìĊęðøċÖþć×ĂÜÿŠüîøćßÖćøàċęÜđðŨîñĎšëČĂĀčšîøć÷ĔĀ⊠ĀøČĂñĎšöĊĂĈîćÝÙüïÙčö×ĂÜïøĉþĆì ïøĉþĆì÷ŠĂ÷úĈéĆïđéĊ÷üÖĆîĀöć÷ëċÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷ìĊęöĊïøĉþĆìĒöŠđðŨîïøĉþĆìđéĊ÷üÖĆî

ĕöŠđðŨîïčÙÙúìĊęöĊÙüćöÿĆöóĆîíŤìćÜÿć÷ēúĀĉêĀøČĂēé÷ÖćøÝéìąđïĊ÷îêćöÖãĀöć÷ĔîúĆÖþèąìĊęđðŨîïĉéćöćøéćÙĎŠÿöøÿóĊęîšĂÜĒúąïčêø øüöìĆĚÜÙĎŠÿöøÿ×ĂÜïčêø×ĂÜñĎšïøĉĀćøñĎšëČĂĀčšîøć÷ĔĀâŠñĎšöĊĂĈîćÝÙüïÙčöĀøČĂïčÙÙúìĊęÝąĕéšøĆïÖćøđÿîĂĔĀšđðŨîñĎšïøĉĀćøĀøČĂñĎšöĊĂĈîćÝÙüïÙčö×ĂÜ ïøĉþĆìĀøČĂïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ĕöŠöĀĊ øČĂđÙ÷öĊÙüćöÿĆöóĆîíŤìćÜíčøÖĉÝÖĆïïøĉþìĆ ïøĉþìĆ ĔĀâŠïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ïøĉþìĆ øŠüöñĎëš ĂČ Āčîš øć÷ĔĀâŠĀøČĂñĎöš ĂĊ ĈîćÝÙüïÙčö×ĂÜïøĉþìĆ ĔîúĆÖþèą ìĊęĂćÝđðŨîÖćø×Ćé×üćÜÖćøĔßšüĉÝćøèâćèĂ÷ŠćÜĂĉÿøą×ĂÜêîøüöìĆĚÜĕöŠđðŨîĀøČĂđÙ÷đðŨîñĎšëČĂĀčšîìĊęöĊîĆ÷ĀøČĂñĎšöĊĂĈîćÝÙüïÙčö×ĂÜñĎšìĊęöĊÙüćöÿĆöóĆîíŤ ìćÜíčøÖĉÝÖĆïïøĉþìĆ ïøĉþìĆ ĔĀâŠïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ïøĉþìĆ øŠüöñĎëš ĂČ Āčîš øć÷ĔĀâŠĀøČĂñĎöš ĂĊ ĈîćÝÙüïÙčö×ĂÜïøĉþìĆ đüšîĒêŠÝąĕéšóîš ÝćÖÖćøöĊúÖĆ þèąéĆÜÖúŠćü öćĒúšüĕöŠîšĂ÷ÖüŠćðŘ ĕöŠđðŨîĀøČĂđÙ÷đðŨîñĎšÿĂïïĆâßĊ×ĂÜïøĉþĆìïøĉþĆìĔĀâŠïøĉþĆì÷ŠĂ÷ïøĉþĆìøŠüöñĎšëČĂĀčšîøć÷ĔĀâŠĀøČĂñĎšöĊĂĈîćÝÙüïÙčö×ĂÜïøĉþĆìĒúąĕöŠđðŨî ñĎëš ĂČ Āčîš ìĊöę îĊ ÷Ć ñĎöš ĂĊ ĈîćÝÙüïÙčöĀøČĂĀčîš ÿŠüî×ĂÜÿĈîĆÖÜćîÿĂïïĆâßĊàċÜę öĊñÿšĎ ĂïïĆâßĊ×ĂÜïøĉþìĆ ïøĉþìĆ ĔĀâŠïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ïøĉþìĆ øŠüöñĎëš ĂČ Āčîš øć÷ĔĀ⊠ĀøČĂñĎšöĊĂĈîćÝÙüïÙčö×ĂÜïøĉþĆìÿĆÜÖĆéĂ÷ĎŠđüšîĒêŠÝąĕéšóšîÝćÖÖćøöĊúĆÖþèąéĆÜÖúŠćüöćĒúšüĕöŠîšĂ÷ÖüŠćðŘ ĕöŠđðŨîĀøČĂđÙ÷đðŨîñĎšĔĀšïøĉÖćøìćÜüĉßćßĊóĔéėàċęÜøüöëċÜÖćøĔĀšïøĉÖćøđðŨîìĊęðøċÖþćÖãĀöć÷ĀøČĂìĊęðøċÖþćìćÜÖćøđÜĉîàċęÜĕéšøĆïÙŠćïøĉÖćøđÖĉî ÖüŠćúšćîïćìêŠĂðŘÝćÖïøĉþĆìïøĉþĆìĔĀâŠïøĉþĆì÷ŠĂ÷ïøĉþĆìøŠüöñĎšëČĂĀčšîøć÷ĔĀâŠĀøČĂñĎšöĊĂĈîćÝÙüïÙčö×ĂÜïøĉþĆìĒúąĕöŠđðŨîñĎšëČĂĀčšîìĊęöĊîĆ÷ ñĎšöĊĂĈîćÝÙüïÙčöĀøČĂĀčšîÿŠüî×ĂÜñĎšĔĀšïøĉÖćøìćÜüĉßćßĊóîĆĚîéšü÷đüšîĒêŠÝąĕéšóšîÝćÖÖćøöĊúĆÖþèąéĆÜÖúŠćüöćĒúšüĕöŠîšĂ÷ÖüŠćðŘ ĕöŠđðŨîÖøøöÖćøìĊĕę éšøïĆ ÖćøĒêŠÜêĆÜĚ ×ċîĚ đóČĂę đðŨîêĆüĒìî×ĂÜÖøøöÖćø×ĂÜïøĉþìĆ ñĎëš ĂČ Āčîš øć÷ĔĀâŠĀøČĂñĎëš ĂČ Āčîš àċÜę đðŨîñĎìš đęĊ ÖĊ÷ę üךĂÜÖĆïñĎëš ĂČ Āčîš øć÷ĔĀ⊠îĂÖđĀîČĂÝćÖÙčèÿöïĆêĉ×ĂÜÖøøøöÖćøïøĉþĆìđÖĊę÷üÖĆïÖćøðøąÖĂïÖĉÝÖćøĂĆîöĊÿõćóĂ÷ŠćÜđéĊ÷üÖĆîÖĆïïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒúšüÖøøöÖćø Ăĉÿøą÷ĆÜÝąêšĂÜĕöŠđðŨîúĎÖÝšćÜóîĆÖÜćîìĊðę øċÖþćìĊøę ïĆ đÜĉîđéČĂîðøąÝĈĀøČĂëČĂĀčîš đÖĉîøšĂ÷úą×ĂÜÝĈîüîĀčîš ìĊöę ÿĊ ìĉ íĉĂĂÖđÿĊ÷ÜìĆÜĚ Āöé×ĂÜïøĉþìĆ ĂČîę àċęÜðøąÖĂïÖĉÝÖćøìĊęöĊÿõćóĂ÷ŠćÜđéĊ÷üÖĆîĒúąđðŨîÖćøĒ׊Ü×ĆîìĊęöĊîĆ÷ÖĆïÖĉÝÖćø×ĂÜïøĉþĆìĀøČĂïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ĕöŠöĊúĆÖþèąĂČęîĔéìĊęìĈĔĀšĕöŠÿćöćøëĔĀšÙüćöđĀĘîĂ÷ŠćÜđðŨîĂĉÿøąđÖĊę÷üÖĆïÖćøéĈđîĉîÜćî×ĂÜïøĉþĆì ìĆĚÜîĊĚÖøøöÖćøĂĉÿøąĂćÝĕéšøĆïöĂïĀöć÷ÝćÖÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìĔĀšêĆéÿĉîĔÝĔîÖćøéĈđîĉîÖćø×ĂÜïøĉþĆìïøĉþĆì÷ŠĂ÷ïøĉþĆìøŠüöïøĉþĆì÷ŠĂ÷ úĈéĆïđéĊ÷üÖĆîĀøČĂîĉêĉïčÙÙúìĊęĂćÝöĊÙüćö×ĆéĒ÷šÜēé÷öĊÖćøêĆéÿĉîĔÝĔîøĎðĒïï×ĂÜĂÜÙŤÙèąĕéš $PMMFDUJWF%FDJTJPO îĂÖđĀîČĂÝćÖÙčèÿöïĆêĉÖćøđðŨîÖøøöÖćøĂĉÿøąĒúšüÖøøöÖćøêøüÝÿĂïêšĂÜöĊÙčèÿöïĆêĉđóĉęöđêĉöéĆÜîĊĚ ĕöŠđðŨîÖøøöÖćøìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷ÝćÖÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìĔĀšêĆéÿĉîĔÝĔîÖćøéĈđîĉîÖĉÝÖćø×ĂÜïøĉþĆìïøĉþĆìĔĀâŠïøĉþĆì÷ŠĂ÷ïøĉþĆìøŠüö ïøĉþĆì÷ŠĂ÷úĈéĆïđéĊ÷üÖĆîĀøČĂîĉêĉïčÙÙúìĊęĂćÝöĊÙüćö×ĆéĒ÷šÜ êšĂÜđðŨîñĎšöĊÙüćöøĎšðøąÿïÖćøèŤĒúąÿćöćøëĂčìĉýđüúćĕéšĂ÷ŠćÜđóĊ÷ÜóĂĔîÖćøðäĉïĆêĉĀîšćìĊęêćöìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷ êšĂÜĕöŠđðŨîÖøøöÖćøêøüÝÿĂï×ĂÜïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îĔîêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĄàċęÜĂ÷ĎŠĔîíčøÖĉÝĀøČĂĂčêÿćĀÖøøöđéĊ÷üÖĆîĒúąĕöŠđðŨîÖøøöÖćø êøüÝÿĂï×ĂÜïøĉþìĆ ÝéìąđïĊ÷îĔîêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĄĂČîę đÖĉîÖüŠćïøĉþìĆ đîČĂę ÜÝćÖĂćÝöĊñúĔĀšÖćøðäĉïêĆ Āĉ îšćìĊĔę îïøĉþìĆ ĔéïøĉþìĆ ĀîċÜę ìĈĕéšĕöŠđêĘöìĊę øć÷ÖćøêŠĂĕðîĊĚĕöŠëČĂüŠćöĊñúÖøąìïêŠĂÖćøðäĉïĆêĉĀîšćìĊęĒúąÖćøĔĀšÙüćöđĀĘîìĊęđðŨîĂĉÿøą×ĂÜÖøøöÖćøêøüÝÿĂï øć÷ÖćøøąĀüŠćÜÖøøöÖćøêøüÝÿĂïĀøČĂñĎìš đęĊ ÖĊ÷ę üךĂÜÖĆïÖøøöÖćøêøüÝÿĂïìĊÖę øąìĈÖĆïïøĉþìĆ ïøĉþìĆ ĔîđÙøČĂïøĉþìĆ øŠüöĀøČĂñĎëš ĂČ Āčîš øć÷ĔĀ⊠×ĂÜïøĉþĆìđÖĊę÷üÖĆïÖćøĕéšöćĀøČĂÝĈĀîŠć÷ÿĉîÙšćĀøČĂïøĉÖćøêćöđÜČęĂîĕ×éĆÜîĊĚ ÖćøĕéšöćĀøČĂÝĈĀîŠć÷ÿĉîÙšćĀøČĂïøĉÖćøîĆîĚ Ă÷ĎïŠ îóČîĚ åćî×ĂÜÖćøéĈđîĉîíčøÖĉÝðÖêĉĒúąđðŨîđÜČĂę îĕ×ÖćøÙšćēé÷ìĆüę ĕðìĊÖę ĈĀîéēé÷öĊĀúĆÖđÖèæŤ ßĆéđÝîĒúąđðŨîìĊęđðŗéđñ÷ øćÙćÿĉîÙšćĀøČĂÙŠćïøĉÖćøđðŨîøćÙćìĊęđìĊ÷ïđÙĊ÷ÜĕéšÖĆïøćÙćÿĉîÙšćĀøČĂÙŠćïøĉÖćøìĊęĔĀšúĎÖÙšćøć÷ĂČęî ÖćøìĈøć÷ÖćøìĊęđÖĊę÷üē÷ÜÖĆîàċęÜĕéšéĈđîĉîÖćøêćöךĂÖĈĀîé×ĂÜêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĄìĊęđÖĊę÷üךĂÜĒúšü øć÷ÖćøĂČîę ĔéìĊĕę éšéĈđîĉîÖćøêćöÖãøąđïĊ÷ïךĂÖĈĀîéĀøČĂðøąÖćýìĊêę úćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĄÖĈĀîéĒúšüêćöĀîšćìĊ×ę ĂÜÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂï đóČęĂߊü÷ÙèąÖøøöÖćøðäĉïĆêĉĀîšćìĊęÖĈÖĆïéĎĒúđÖĊę÷üÖĆïÙüćöëĎÖêšĂÜ×ĂÜøć÷ÜćîìćÜÖćøđÜĉîðøąÿĉìíĉõćóøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîĒúąÖćøðäĉïĆêĉ êćöÖãĀöć÷øąđïĊ÷ïĒúąĀúĆÖÝøø÷ćïøøèêŠćÜėđóČęĂÿŠÜđÿøĉöĔĀšđÖĉéÖćøÖĈÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊ

69


$TE$U$S<6[`G$V+$TE

×Ăïđ×êĂĈîćÝĀîšćìĊęĒúąÙüćöøĆïñĉéßĂï×ĂÜÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂï đóČęĂĔĀšÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïÿćöćøëðäĉïĆêĉÜćîĕéšêćöĀîšćìĊęìĊęÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìöĂïĀöć÷ÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïöĊĀîšćìĊęĒúąÙüćö øĆïñĉéßĂïéĆÜêŠĂĕðîĊĚ ÿĂïìćîĔĀšïøĉþĆìðäĉïĆêĉêćöÖãĀöć÷üŠćéšü÷ĀúĆÖìøĆó÷ŤĒúąêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤךĂÖĈĀîé×ĂÜêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĄĒúąÖãĀöć÷ìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆï íčøÖĉÝ×ĂÜïøĉþĆì ÿĂïìćîĔĀšïøĉþĆìöĊÖćøøć÷ÜćîĒúąÖćøđðŗéđñ÷ךĂöĎúĔîøć÷ÜćîìćÜÖćøđÜĉî×ĂÜïøĉþĆìĔĀšöĊÙüćöëĎÖêšĂÜÙøïëšüîđðŨîìĊęđßČęĂëČĂĕéšēé÷Öćø ðøąÿćîÜćîÖĆïñĎêš øüÝÿĂïïĆâßĊõć÷îĂÖĒúąñĎïš øĉĀćøìĊøę ïĆ ñĉéßĂïÝĆéìĈøć÷ÜćîìćÜÖćøđÜĉîêćöÖøĂïøą÷ąđüúćìĊêę úćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĄÖãĀöć÷Ēúą ĀîŠü÷ÜćîøćßÖćøÖĈĀîé ÙĆéđúČĂÖĒúąđÿîĂĒêŠÜêĆĚÜñĎšÿĂïïĆâßĊĒúąÙŠćÿĂïïĆâßĊïøĉþĆìðøąÝĈðŘêŠĂÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìđóČęĂđÿîĂĔĀšìĊęðøąßčöñĎšëČĂĀčšîĂîčöêĆ ĉ ÝĆéĔĀšöÖĊ øąïüîÖćøøĆïĒÝšÜđïćąĒÿÝćÖóîĆÖÜćîđÖĊ÷ę üÖĆïøć÷ÖćøĔîÜïÖćøđÜĉîìĊĕę öŠđĀöćąÿöĀøČĂðøąđéĘîĂČîę ėēé÷êšĂÜìĈĔĀšñĒšĎ ÝšÜđïćąĒÿöĆîę ĔÝ ĕéšüŠćöĊÖøąïüîÖćøÿĂïÿüîìĊęđðŨîĂĉÿøąĒúąöĊÖćøéĈđîĉîÖćøĔîÖćøêĉéêćöìĊęđĀöćąÿö ÿĂïìćîĔĀšïøĉþĆìöĊøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî *OUFSOBM$POUSPM ĒúąøąïïÖćøêøüÝÿĂïõć÷Ĕî *OUFSOBM"VEJU ìĊęđĀöćąÿöĒúąöĊ ðøąÿĉìíĉõćóēé÷ÿĂïìćîøŠüöÖĆïñĎêš øüÝÿĂïĂĉÿøąõć÷îĂÖĒúąñĎêš øüÝÿĂïõć÷ĔîìĆÜĚ îĊĚ ÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïÙüøóĉÝćøèćÙüćöđðŨîĂĉÿøą×ĂÜ ĀîŠü÷ÜćîêøüÝÿĂïõć÷Ĕî ÿĂïìćîĀúĆÖåćîÖćøĕêŠÿüîõć÷ĔîđöČęĂöĊךĂÿÜÿĆ÷ĀøČĂÿĆîîĉþåćîüŠćĂćÝöĊÖćøìčÝøĉêĀøČĂöĊÿĉęÜñĉéðÖêĉĀøČĂÙüćöïÖóøŠĂÜÿĈÙĆâĔîøąïïÖćø ÙüïÙčöõć÷ĔîĒúąîĈđÿîĂÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìóĉÝćøèćêŠĂĕð ÿĆęÜÖćøĒúąÿĂïìćîĀúĆÖåćîĀćÖöĊךĂÿÜÿĆ÷üŠćĂćÝöĊÖćøòśćòŚîÖãĀöć÷ĀøČĂךĂÖĈĀîéĔéė×ĂÜêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĄàċęÜöĊĀøČĂĂćÝöĊñúÖøąìï êŠĂåćîąÖćøđÜĉîĒúąñúÖćøéĈđîĉîÜćî×ĂÜïøĉþĆìĂ÷ŠćÜöĊîĆ÷ÿĈÙĆâ üŠćÝšćÜĀøČĂîĈñĎđš ßĊ÷ę üßćâđÞóćąéšćîöćÿîĆïÿîčîÜćîêøüÝÿĂïĒúąÿĂïÿüîēé÷ðäĉïêĆ êĉ ćöøąđïĊ÷ï×ĂÜïøĉþìĆ ĔîÖøèĊìÙęĊ èąÖøøöÖćøêøüÝÿĂï óïĀøČĂöĊךĂÿÜÿĆ÷üŠćöĊøć÷ÖćøĀøČĂÖćøÖøąìĈàċęÜĂćÝöĊñúÖøąìïĂ÷ŠćÜöĊîĆ÷ÿĈÙĆâêŠĂåćîąÖćøđÜĉîĒúąñúÖćøéĈđîĉîÜćî×ĂÜïøĉþĆìēé÷ïøĉþĆì øĆïñĉéßĂïÙŠćĔߚ݊ć÷ ĔîÖøèĊìĊęïøĉþĆìöĊĀîŠü÷ÜćîêøüÝÿĂïõć÷Ĕî×ĂÜïøĉþĆìđĂÜÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïöĊĂĈîćÝĔîÖćøĔĀšÙüćöđĀĘîßĂïÖćøĒêŠÜêĆĚÜē÷Ö÷šć÷ đúĉÖÝšćÜĀĆüĀîšćÜćîêøüÝÿĂïõć÷ĔîĒúąðøąđöĉîñúÖćøðäĉïĆêĉĀîšćìĊę×ĂÜñĎšìĊęéĈøÜêĈĒĀîŠÜĀĆüĀîšćĀîŠü÷êøüÝÿĂïõć÷ĔîĒêŠĔîÖøèĊìĊęïøĉþĆì ĔßšïøĉÖćøĀîŠü÷Üćîõć÷îĂÖđðŨîñĎšĔĀšïøĉÖćøéšćîÖćøêøüÝÿĂïõć÷ĔîÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïöĊĂĈîćÝĔĀšÙüćöđĀĘîßĂïÖćøüŠćÝšćÜĒúąÖĈĀîé ÙŠćíøøöđîĊ÷öêĂïĒìîÖćøüŠćÝšćÜéĆÜÖúŠćü ÿĂïìćîĔĀšïøĉþĆìöĊøąïïÖćøÝĆéÖćøĒúąÙüïÙčöÙüćöđÿĊę÷ÜìĊęđĀöćąÿöÙøĂïÙúčöìĆĚÜĂÜÙŤÖøĒúąđÿîĂĒîąĒîüìćÜĔîÖćøïøĉĀćøÙüćö đÿĊę÷ÜêŠćÜėìĊęđÖĊę÷üÖĆïÖćøéĈđîĉîíčøÖĉÝ×ĂÜïøĉþĆìĂ÷ŠćÜđĀöćąÿöĒúąöĊðøąÿĉìíĉõćó ÿĂïìćîÖćøøć÷ÜćîÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊ÷ę ÜĒúąêĉéêćöÙüćöđÿĊ÷ę ÜìĊÿę ĈÙĆâĒúąîĈđÿîĂøć÷ÜćîÙüćöđĀĘîìĊđę ÖĊ÷ę üÖĆïÙüćöóĂđóĊ÷Ü×ĂÜøąïï ĒúąÖćøÙüïÙčöÙüćöđÿĊę÷ÜêŠĂÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìđóČęĂóĉÝćøèć ÿĂïìćîĕöŠĔĀšđÖĉéÙüćö×ĆéĒ÷šÜìćÜñúðøąē÷ßîŤēé÷ÖćøÿĂïìćîÖćøìĈøć÷ÖćøøąĀüŠćÜïøĉþìĆ ĀøČĂïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ÖĆïïčÙÙúìĊđę ÖĊ÷ę üē÷ÜÖĆîĔĀšđðŨî ĕðêćöÖãĀöć÷Ēúą×šĂÖĈĀîé×ĂÜêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĄ ÝĆéìĈøć÷Üćî×ĂÜÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïēé÷đðŗéđñ÷ĕüšĔîøć÷ÜćîðøąÝĈðŘ×ĂÜïøĉþĆìàċęÜøć÷ÜćîéĆÜÖúŠćüêšĂÜöĊøć÷úąđĂĊ÷éêćöðøąÖćý êúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĄĒúąøąđïĊ÷ïĂČęîìĊęđÖĊę÷üךĂÜ ÿĂïìćîĔĀšÖãïĆêø×ĂÜÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïđðŨîðøąÝĈìčÖðŘēé÷ÖãïĆêøéĆÜÖúŠćüÙüøöĊøć÷úąđĂĊ÷éđÖĊ÷ę üÖĆï×Ăïđ×ê×ĂÜÖćøéĈđîĉîÜćî ×ĂÜÙèąÖøøöÖćøĂ÷ŠćÜîšĂ÷êćöìĊÖę ĈĀîéĕüšĔîךĂÖĈĀîé×ĂÜêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĄüŠćéšü÷ÙčèÿöïĆêĒĉ úą×Ăïđ×êÖćøéĈđîĉîÜćî×ĂÜÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂï ĒúąöĊךĂÖĈĀîéìĊęøĂÜøĆïÖćøìĈĀîšćìĊę×ĂÜÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïĂ÷ŠćÜđóĊ÷ÜóĂđߊîÖćøÝšćÜñĎšđßĊę÷üßćâĔĀšÙüćöđĀĘîĔîđøČęĂÜìĊęêšĂÜĔßšÙüćößĈîćâ đÞóćąéšćîēé÷øĆïñĉéßĂïÙŠćĔßšÝćŠ ÷đðŨîêšîĔîÖøèĊìÙęĊ èąÖøøöÖćøđĀĘîüŠćöĊÙüćöÝĈđðŨîêšĂÜðøĆïđðúĊ÷ę îđîČĂĚ ÙüćöĔîÖãïĆêøéĆÜÖúŠćüĔĀšđĀöćąÿöÖĆï øąđïĊ÷ïךĂïĆÜÙĆïĒúąÿëćîÖćøèŤìĊęđðúĊę÷îĒðúÜĕðĔĀšÙèąÖøøöÖćøđÿîĂêŠĂÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìĔĀšöĊÖćøóĉÝćøèćĔĀšÙüćöđĀĘîßĂïêŠĂĕð ðäĉïĆêĉĀîšćìĊęĂČęîėêćöìĊęÙèąÖøøöÖćø×ĂÜïøĉþĆìöĂïĀöć÷ 2.2ÙèąÖøøöÖćøÿøøĀćĒúąóĉÝćøèćÙŠćêĂïĒìî đóČęĂĔĀšđðŨîĕðêćöĀúĆÖÖćøÖĈÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊ×ĂÜïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìĕéšöĊöêĉĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøÿøøĀćĒúąóĉÝćøèć ÙŠćêĂïĒìîēé÷ÖĈĀîéĔĀšÿöćßĉÖ×ĂÜÙèąÖøøöÖćøÿøøĀćĄÿŠüîĔĀâŠðøąÖĂïéšü÷ÖøøöÖćøĂĉÿøąĒúąöĊüćøąĔîÖćøéĈøÜêĈĒĀîŠÜðŘđóČęĂìĈ ĀîšćìĊÿę øøĀćïčÙÙúìĊöę ÙĊ üćöøĎÙš üćöÿćöćøëöćéĈøÜêĈĒĀîŠÜÖøøöÖćøïøĉþìĆ ìĆÜĚ ĔîÖøèĊìđęĊ ðŨîÖćøĒêŠÜêĆÜĚ ìéĒìîêćöüćøąĀøČĂÖøèĊÖćøĒêŠÜêĆÜĚ ÖøøöÖćøĔĀöŠ øüöëċÜìĈĀîšćìĊęĔîÖćøÿøøĀćðøąíćîÙèąñĎšïøĉĀćøĒúąÖøøöÖćøñĎšĂĈîü÷ÖćøĔĀâŠêúĂéÝîöĊĀîšćìĊęĔîÖćøÖĈĀîéĀúĆÖđÖèæŤĔîÖćøÖĈĀîéÙŠć êĂïĒìî×ĂÜÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìÙèąÖøøöÖćøßčé÷ŠĂ÷ĒúąðøąíćîÙèąñĎšïøĉĀćøĒúąÖøøöÖćøñĎšĂĈîü÷ÖćøĔĀâŠĂ÷ŠćÜđĀöćąÿö

70


$TE$U$S<6[`G$V+$TE

øć÷ßČęĂÙèąÖøøöÖćøÿøøĀćĒúąóĉÝćøèćÙŠćêĂïĒìîàċęÜöĊðøąíćîđðŨîÖøøöÖćøĂĉÿøąðøąÖĂïéšü÷ ýćÿêøćÝćø÷ŤđÖĊ÷øêĉÙčèîć÷Ēóì÷ŤÿĆîêŤýĉøĉýøöèĊ ðøąíćîÖøøöÖćøÿøøĀćĒúąóĉÝćøèćÙŠćêĂïĒìî îć÷Ēóì÷ŤÝčúđéß÷ýÿčîìøćÖčú  ÖøøöÖćøÿøøĀćĒúąóĉÝćøèćÙŠćêĂïĒìî îć÷ßüúĉêđýøþåđöíĊÖčú  ÖøøöÖćøÿøøĀćĒúąóĉÝćøèćÙŠćêĂïĒìî éøÿößĆ÷ÿĆÝÝóÜþŤ  ÖøøöÖćøÿøøĀćĒúąóĉÝćøèćÙŠćêĂïĒìî îć÷ýøĊõóÿćøÿćÿ  ÖøøöÖćøÿøøĀćĒúąóĉÝćøèćÙŠćêĂïĒìî ×Ăïđ×êĀîšćìĊęĒúąÙüćöøĆïñĉéßĂï×ĂÜÙèąÖøøöÖćøÿøøĀćĒúąóĉÝćøèćÙŠćêĂïĒìî ÖĈĀîéÙčèÿöïĆêìĉ đęĊ Āöćąÿö×ĂÜÖøøöÖćøïøĉþìĆ üĉíÖĊ ćøÿøøĀćĒúąĀúĆÖđÖèæŤĔîÖćøÿøøĀćÖøøöÖćøïøĉþìĆ øüöìĆÜĚ éĈđîĉîÖćøÿøøĀćïčÙÙú ìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉđĀöćąÿöÿĈĀøĆïÖćøđךćéĈøÜêĈĒĀîŠÜÖøøöÖćøĒúąîĈđÿîĂêŠĂÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìóĉÝćøèćđÿîĂĔĀšìęðĊ øąßčöñĎšëČĂĀčšîđúČĂÖêĆĚÜêŠĂĕð óĉÝćøèćøĎðĒïïĀúĆÖđÖèæŤÖćøÝŠć÷ÙŠćêĂïĒìîĒúąÖĈĀîéÙŠćêĂïĒìî×ĂÜÖøøöÖćøïøĉþìĆ ÖøøöÖćøßčé÷ŠĂ÷đóČĂę îĈđÿîĂêŠĂÙèąÖøøöÖćø ïøĉþĆìÖŠĂîđÿîĂĔĀšìĊęðøąßčöñĎšëČĂĀčšîóĉÝćøèćēé÷øĎðĒïïĀúĆÖđÖèæŤĒúąĂĆêøćÙŠćêĂïĒìîđĀúŠćîĆĚîêšĂÜöĊÙüćößĆéđÝîēðøŠÜĔÿđðŨîíøøöĒúą ÿĂéÙúšĂÜÖĆïÙüćöøĆïñĉéßĂïĒúąñúÖćøéĈđîĉîÜćîĔîúĆÖþèąìĊęÿćöćøëÝĎÜĔÝĒúąøĆÖþćÖøøöÖćøìĊęöĊÙčèõćóĒúąýĆÖ÷õćóĕüšĕéš ÖĈĀîéÙčèÿöïĆêìĉ đęĊ ĀöćąÿöüĉíÖĊ ćøÿøøĀćĒúąĀúĆÖđÖèæŤĔîÖćøÿøøĀćêĈĒĀîŠÜðøąíćîÙèąñĎïš øĉĀćøĒúąÖøøöÖćøñĎĂš Ĉîü÷ÖćøĔĀâŠøüöìĆÜĚ éĈđîĉîÖćøÿøøĀćïčÙÙúìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉđĀöćąÿöÿĈĀøĆïÖćøđךćéĈøÜêĈĒĀîŠÜîĈđÿîĂêŠĂÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìóĉÝćøèćđóČęĂĔĀšÙüćöđĀĘîßĂï óĉÝćøèćøĎðĒïïĒúąĀúĆÖđÖèæŤÖćøÝŠć÷ÙŠćêĂïĒìî×ĂÜðøąíćîÙèąñĎïš øĉĀćøĒúąÖøøöÖćøñĎĂš Ĉîü÷ÖćøĔĀâŠđóČĂę îĈđÿîĂêŠĂÙèąÖøøöÖćø ïøĉþìĆ óĉÝćøèćđóČĂę ĔĀšÙüćöđĀĘîßĂïēé÷øĎðĒïïĒúąĀúĆÖđÖèæŤđĀúŠćîĆîĚ êšĂÜöĊÙüćößĆéđÝîēðøŠÜĔÿđðŨîíøøöĒúąÿĂéÙúšĂÜÖĆïĀîšćìĊę ÙüćöøĆïñĉéßĂï ĒúąñúÖćøðäĉïĆêĉĀîšćìĊę ÝĆéìĈĀúĆÖđÖèæŤĒúąüĉíĊÖćøðøąđöĉîñúÖćøðäĉïĆêĉĀîšćìĊę×ĂÜðøąíćîÙèąñĎšïøĉĀćøĒúąÖøøöÖćøñĎšĂĈîü÷ÖćøĔĀâŠĔĀšÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆì óĉÝćøèćĔĀšÙüćöđĀĘîßĂï ðøąđöĉîÖćøñúðäĉïêĆ Āĉ îšćìĊ×ę ĂÜðøąíćîÙèąñĎïš øĉĀćøĒúąÖøøöÖćøñĎĂš Ĉîü÷ÖćøĔĀâŠêćöĀúĆÖđÖèæŤìĕęĊ éšøïĆ ÙüćöđĀĘîßĂïÝćÖÙèąÖøøöÖćø ïøĉþĆìĒúąóĉÝćøèćÖĈĀîéÙŠćêĂïĒìîðøąÝĈðŘēé÷óĉÝćøèćÝćÖñúÖćøðøąđöĉîĒúąđÿîĂĔĀšÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìóĉÝćøèćĔĀšÙüćöđĀĘîßĂï ÝĆéìĈĒñîÖćøÿČïìĂéêĈĒĀîŠÜñĎïš øĉĀćø 4VDDFTTJPO1MBOOJOH ÿĈĀøĆïêĈĒĀîŠÜðøąíćîÙèąñĎïš øĉĀćøĒúąÖøøöÖćøñĎĂš Ĉîü÷ÖćøĔĀâŠĒúą đÿîĂĔĀšÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìóĉÝćøèćĔĀšÙüćöđĀĘîßĂï ÿĂïìćîÖãïĆêø×ĂÜÙèąÖøøöÖćøÿøøĀćĒúąóĉÝćøèćÙŠćêĂïĒìîđðŨîðøąÝĈìčÖðŘĔîÖøèĊìÙęĊ èąÖøøöÖćøđĀĘîüŠćöĊÙüćöÝĈđðŨîêšĂÜðøĆïđðúĊ÷ę î đîČĚĂÙüćöĔîÖãïĆêøéĆÜÖúŠćüĔĀšđĀöćąÿöÖĆïøąđïĊ÷ïךĂïĆÜÙĆïĒúąÿëćîÖćøèŤìĊęđðúĊę÷îĒðúÜĕðĔĀšÙèąÖøøöÖćøÿøøĀćĄđÿîĂêŠĂÙèąÖøøöÖćø ïøĉþĆìĔĀšöĊÖćøóĉÝćøèćđðúĊę÷îĒðúÜ ðäĉïĆêĉĀîšćìĊęĂČęîėêćöìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷ÝćÖÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆì 2.3ÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćø đóČĂę ĔĀšÖćøéĈđîĉîÜćî×ĂÜïøĉþìĆ đðŨîĕðêćöÖú÷čìíŤđðŜćĀöć÷ĒúąĒñîÜćîðøąÝĈðŘìĕęĊ éšüćÜĕüšÙèąÖøøöÖćøïøĉþìĆ ÝċÜĕéšĒêŠÜêĆÜĚ ÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćø àċÜę ðøąÖĂïéšü÷ÖøøöÖćøïøĉþìĆ ÝĈîüîìŠćîđóČĂę ìĈĀîšćìĊÖę ĈÖĆïéĎĒúÖćøðäĉïêĆ Üĉ ćî×ĂÜïøĉþìĆ ĒúąïøĉþìĆ ĔîđÙøČĂĔĀšđðŨîĕðêćöĒñîÜćîêŠćÜėìĊüę ćÜĕüš øüöëċÜÖúĆęîÖøĂÜÜćîÝćÖòść÷ïøĉĀćøÖŠĂîîĈđÿîĂÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìêúĂéÝîöĊĂĈîćÝĂîčöĆêĉÖćøìĈÜćîìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆïÜćîĔîíčøÖĉÝðøÖêĉĀøČĂÜćî ìĊÿę îĆïÿîčîíčøÖĉÝðøÖêĉ×ĂÜïøĉþìĆ ĔîøąéĆïüÜđÜĉîĀîċÜę ìĆÜĚ îĊĚ ĂĈîćÝĂîčöêĆ ×ĉ ĂÜÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøÝąĕöŠÿćöćøëĔßšÖïĆ ïčÙÙúìĊĂę ćÝöĊÙüćö×ĆéĒ÷šÜöĊÿüŠ î ĕéšÿüŠ îđÿĊ÷ĀøČĂĂćÝöĊÙüćö×ĆéĒ÷šÜìćÜñúðøąē÷ßîŤĔîúĆÖþèąĂČîę ĔéÖĆïïøĉþìĆ ĀøČĂïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ĒúąĕöŠøüöëċÜÖćøéĈđîĉîÖćøđÖĊ÷ę üÖĆïøć÷ÖćøđÖĊ÷ę üē÷Ü Ēúąøć÷ÖćøĕéšöćĀøČĂÝĈĀîŠć÷ĕðàċęÜìøĆó÷ŤÿĉîìĊęÿĈÙĆâ×ĂÜïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îêćöÖãđÖèæŤ×ĂÜêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ĀøČĂðøąÖćýĂČęîė ìĊđę ÖĊ÷ę üךĂÜĒúąïøĉþìĆ ÝąêšĂÜðäĉïêĆ Ĕĉ ĀšđðŨîĕðêćöÖãøąđïĊ÷ïĒúą×šĂïĆÜÙĆï×ĂÜêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ĀøČĂðøąÖćýĂČîę ėìĊđę ÖĊ÷ę üÖĆïđøČĂę ÜîĆîĚ ė øüöëċÜĂĈîćÝéĆÜÖúŠćüךćÜêšîĕöŠøüöëċÜđøČęĂÜĂČęîėìĊęךĂïĆÜÙĆïïøĉþĆìÖĈĀîéĔĀšêšĂÜ×ĂĂîčöĆêĉÝćÖöêĉìĊęðøąßčöñĎšëČĂĀčšî øć÷ßČęĂÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøÝĈîüîìŠćîðøąÖĂïéšü÷ îć÷Ēóì÷ŤðøćđÿøĉåðøćÿćììĂÜēĂÿë ðøąíćîÖøøöÖćøïøĉĀćø îć÷Ēóì÷ŤÝčúđéß÷ýÿčîìøćÖčú  øĂÜðøąíćîÖøøöÖćøïøĉĀćø îć÷Ēóì÷ŤßćêøĊéüÜđîêø  ÖøøöÖćøïøĉĀćø îć÷ðøąéĉþåŤìĊÛÖčú  ÖøøöÖćøïøĉĀćø îć÷íÜßĆ÷ÝĉøĂúÜÖøèŤ  ÖøøöÖćøïøĉĀćø

71


$TE$U$S<6[`G$V+$TE

×Ăïđ×êĂĈîćÝĀîšćìĊęĒúąÙüćöøĆïñĉéßĂï×ĂÜÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćø ÖĈĀîéüĉÿĆ÷ìĆýîŤìĉýìćÜÖćøéĈđîĉîíčøÖĉÝîē÷ïć÷Öú÷čìíŤ×ĂÜïøĉþĆìđóČęĂîĈđÿîĂ×ĂÙüćöđĀĘîßĂïÝćÖÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆì ìïìüîĒñîíčøÖĉÝĒñîÜïðøąöćèøć÷ÝŠć÷ðøąÝĈðŘĒñîÖćøúÜìčîĒúąĒñîÜćîéšćîÙüćöøĆïñĉéßĂïêŠĂÿĆÜÙö×ĂÜĂÜÙŤÖø $PSQPSBUF 4PDJBM3FTQPOTJCJMJUZ$43 ×ĂÜïøĉþĆìĔĀšÿĂéÙúšĂÜÖĆïîē÷ïć÷ĒúąÖú÷čìíŤìĊęüćÜĕüšĒúąîĈđÿîĂ×ĂÙüćöđĀĘîßĂïÝćÖÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆì ÖĈÖĆïéĎĒúÖćøðäĉïĆêĉÜćî×ĂÜïøĉþĆìĔĀšđðŨîĕðêćöĒñîÜćîêŠćÜėìĊęüćÜĕüšøüöìĆĚÜĔĀšđðŨîĕðêćöÖãĀöć÷ÖãøąđïĊ÷ïĒúą×šĂÖĈĀîé×ĂÜ ĀîŠü÷ÜćîêŠćÜėìĊęđÖĊę÷üךĂÜêúĂéÝîÖãøąđïĊ÷ïךĂïĆÜÙĆï×ĂÜïøĉþĆì óĉÝćøèćøć÷ÜćîÿøčðñúÖćøðäĉïĆêĉÜćî×ĂÜïøĉþĆìĒúąđÿîĂêŠĂÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìđóČęĂìøćïìčÖĕêøöćÿ ĂîčöĆêĉøć÷ÝŠć÷đóČęĂÖćøúÜìčîĒúąÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîÖćøéĈđîĉîÜćîêćö×Ăïđ×êĂĈîćÝìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷ÝćÖÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆì ĂîčöĆêĉĀøČĂìïìüîüÜđÜĉîĔĀšÖĎš÷ČöĒÖŠïøĉþĆì÷ŠĂ÷êćö×Ăïđ×êĂĈîćÝìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷ÝćÖÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆì ÖĈÖĆïéĎĒúĔĀšïøĉþĆìöĊøąïïðäĉïĆêĉÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîĒúąøąïïÖćøÝĆéÖćøĒúąÙüïÙčöÙüćöđÿĊę÷ÜìĊęđĀöćąÿöøĆéÖčöĒúąđðŨîĕðêćöךĂđÿîĂ ĒúąìšüÜêĉÜ×ĂÜÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂï ÖúĆîę ÖøĂÜĒúąìïìüîøĎðĒïïēÙøÜÿøšćÜĂÜÙŤÖøĒúą×Ăïđ×êĂĈîćÝĀîšćìĊę ÙüćöøĆïñĉéßĂïøąéĆïïîđóČĂę đÿîĂÙèąÖøøöÖćøïøĉþìĆ óĉÝćøèć ĔĀšÙüćöđĀĘîßĂï ĔĀšÙüćöđĀĘîßĂïĒñîÖćøÿČïìĂéêĈĒĀîŠÜñĎšïøĉĀćø 4VDDFTTJPO1MBOOJOH ÿĈĀøĆïêĈĒĀîŠÜñĎšĂĈîü÷ÖćøēøÜó÷ćïćúĀøČĂđìĊ÷ïđìŠćÝîëċÜ êĈĒĀîŠÜðøąíćîđÝšćĀîšćìĊęĀøČĂđìĊ÷ïđìŠć ĔĀšÙüćöđĀĘîßĂïÖćøĒêŠÜêĆÜĚ ē÷Ö÷šć÷ĀøČĂðúéñĎïš øĉĀćøĔîøąéĆïêĈĒĀîŠÜðøąíćîđÝšćĀîšćìĊĀę øČĂđìĊ÷ïđìŠćêúĂéÝîĔĀšÙüćöđĀĘîßĂïĔîÖćø óĉÝćøèćÖĈĀîéøć÷ßČęĂêĆüĒìî×ĂÜïøĉþĆìĔîÖćøđךćéĈøÜêĈĒĀîŠÜÖøøöÖćø×ĂÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷đóČęĂđðŨîĒîüìćÜÖćøéĈđîĉîÜćî×ĂÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĔîÖćøîĈ øć÷ßČęĂéĆÜÖúŠćüñŠćî×ĆĚîêĂîĂîčöĆêĉêćöÖãĀöć÷ĀøČĂêćöÖãøąđïĊ÷ïĒúą×šĂïĆÜÙĆï×ĂÜĒêŠúąïøĉþĆìêŠĂĕð ÖúĆęîÖøĂÜĒúąìïìüîēÙøÜÿøšćÜđÜĉîđéČĂî 1BZ4DBMF ĒúąĀúĆÖÖćøÖćøðøĆïđÜĉîđéČĂîðøąÝĈðŘ×ĂÜïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ìĆĚÜîĊĚĕöŠøüö êĈĒĀîŠÜðøąíćîÙèąñĎšïøĉĀćøĒúąÖøøöÖćøñĎšĂĈîü÷ÖćøĔĀ⊠đóČęĂîĈđÿîĂêŠĂÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìóĉÝćøèćĔĀšÙüćöđĀĘîßĂï ĒêŠÜêĆĚÜÙèąìĈÜćîđóČęĂðøĆïðøčÜĒÖšĕ×ðŦâĀćêŠćÜėđóČęĂĔĀšÿĂéÙúšĂÜÖĆïîē÷ïć÷×ĂÜïøĉþĆì ÿĂïìćîÖãïĆêø×ĂÜÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøđðŨîðøąÝĈìčÖðŘĔîÖøèĊìĊęÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøđĀĘîüŠćöĊÙüćöÝĈđðŨîêšĂÜðøĆïđðúĊę÷îđîČĚĂÙüćö ĔîÖãïĆêøéĆÜÖúŠćüĔĀšđĀöćąÿöÖĆïøąđïĊ÷ïךĂïĆÜÙĆïĒúąÿëćîÖćøèŤìĊęđðúĊę÷îĒðúÜĕðĔĀšÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøđÿîĂêŠĂÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìĔĀšöĊ ÖćøóĉÝćøèćĔĀšÙüćöđĀĘîßĂïêŠĂĕð ðäĉïĆêĉĀîšćìĊęĂČęîėêćöìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷ÝćÖÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆì ìĆĚÜîĊĚĂĈîćÝĀîšćìĊęĒúąÙüćöøĆïñĉéßĂïéĆÜÖúŠćüךćÜêšîĕöŠÿćöćøëĔßšÖĆïïčÙÙúìĊęĂćÝöĊÙüćö×ĆéĒ÷šÜöĊÿŠüîĕéšÿŠüîđÿĊ÷ĀøČĂĂćÝöĊÙüćö×ĆéĒ÷šÜ ìćÜñúðøąē÷ßîŤĔîúĆÖþèąĂČîę ĔéÖĆïïøĉþìĆ ĀøČĂïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ĒúąĕöŠøüöëċÜÖćøéĈđîĉîÖćøđÖĊ÷ę üÖĆïøć÷ÖćøđÖĊ÷ę üē÷ÜĒúąøć÷ÖćøĕéšöćĀøČĂÝĈĀîŠć÷ĕð àċÜę ìøĆó÷Ťÿîĉ ìĊÿę ĈÙĆâ×ĂÜïøĉþìĆ ÝéìąđïĊ÷îêćöÖãđÖèæŤ×ĂÜêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ĀøČĂðøąÖćýĂČîę ėìĊđę ÖĊ÷ę üךĂÜĒúąïøĉþìĆ ÝąêšĂÜðäĉïêĆ ĉ ĔĀšđðŨîĕðêćöÖãøąđïĊ÷ïĒúą×šĂïĆÜÙĆï×ĂÜêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ĀøČĂðøąÖćýĂČęîėìĊęđÖĊę÷üÖĆïđøČęĂÜîĆĚîėîĂÖÝćÖîĊĚĂĈîćÝĀîšćìĊęĒúą ÙüćöøĆïñĉéßĂïéĆÜÖúŠćüךćÜêšîéĆÜÖúŠćüךćÜêšîĕöŠøüöëċÜđøČęĂÜĂČęîėìĊęךĂïĆÜÙĆïïøĉþĆìÖĈĀîéĔĀšêšĂÜ×ĂĂîčöĆêĉÝćÖöêĉìĊęðøąßčöñĎšëČĂĀčšî

°«$TELEEMT`GR`7*7SĦ*$EEC$TE`GR>[<EþMTEL[*LZ6

3.1ÖćøÿøøĀćÖøøöÖćøĒúąÖøøöÖćøĂĉÿøą ÙèąÖøøöÖćøÿøøĀćĒúąóĉÝćøèćÙŠćêĂïĒìîàċÜę ðøąÖĂïéšü÷ÖøøöÖćøĂĉÿøąÝĈîüîÙîÝćÖÝĈîüîÖøøöÖćøÿøøĀćĄìĆÜĚ ĀöéÝĈîüîÙî öĊĀîšćìĊęĔîÖćøÿøøĀćÖøøöÖćøđóČęĂìéĒìîÖøøöÖćøđéĉöìĊęÙøïÖĈĀîéĂĂÖêćöüćøąĀøČĂđÿîĂøć÷ßČęĂđóČęĂĒêŠÜêĆĚÜĔĀöŠēé÷óĉÝćøèćÙĆéđúČĂÖøć÷ßČęĂ ñĎšìĊęöĊÙüćöđĀöćąÿöêćöÙčèÿöïĆêĉĒúąĀúĆÖđÖèæŤìĊęÙèąÖøøöÖćøÿøøĀćĄĕéšÖĈĀîéĕüšĒúąîĈđÿîĂøć÷ßČęĂéĆÜÖúŠćüêŠĂÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìđóČęĂ óĉÝćøèćĔĀšÙüćöđĀĘîßĂïĔîÖøèĊìđęĊ ðŨîÖćøĒêŠÜêĆÜĚ ÖøøöÖćøĔĀöŠđóČĂę ìéĒìîêĈĒĀîŠÜđéĉöìĊüę ćŠ ÜúÜÖŠĂîÙøïüćøąēé÷öêĉĒêŠÜêĆÜĚ ïčÙÙúđךćđðŨîÖøøöÖćø ĒìîêĈĒĀîŠÜÖøøöÖćøđéĉöìĊęüŠćÜúÜéĆÜÖúŠćüêšĂÜĕéšøĆïÙąĒîîđÿĊ÷ÜĕöŠîšĂ÷ÖüŠćĔî×ĂÜÖøøöÖćøìĊę÷ĆÜđĀúČĂĂ÷ĎŠĀøČĂÖøèĊìĊęđðŨîÖćøđÿîĂĒêŠÜêĆĚÜ ÖøøöÖćøĔĀöŠÙèąÖøøöÖćøÿøøĀćÝąđÿîĂøć÷ßČęĂêŠĂÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìđóČęĂĔĀšÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćđÿîĂêŠĂìĊęðøąßčöñĎšëČĂĀčšîđóČęĂóĉÝćøèć ĂîčöĆêĉĒêŠÜêĆĚÜêŠĂĕð ĒúąđîČęĂÜÝćÖĂÜÙŤðøąÖĂï×ĂÜÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìÝąêšĂÜðøąÖĂïéšü÷ÖøøöÖćøĂĉÿøąđðŨîÝĈîüîĕöŠîšĂ÷ÖüŠćĔî×ĂÜÖøøöÖćøìĆĚÜÙèą éĆÜîĆĚîÖøąïüîÖćøĔîÖćøÿøøĀćÖøøöÖćøĂĉÿøą×ĂÜïøĉþĆìÝąĔßšüĉíĊđéĊ÷üÖĆîÖĆïÖøąïüîÖćøĔîÖćøÿøøĀćÖøøöÖćøĒêŠïøĉþĆìĕéšÖĈĀîéÙčèÿöïĆêĉ đóĉęöđêĉöÿĈĀøĆïñĎšìĊęÝąéĈøÜêĈĒĀîŠÜÖøøöÖćøĂĉÿøą×ĂÜïøĉþĆìÝąêšĂÜđðŨîñĎšìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉđðŨîĕðêćöÙčèÿöïĆêĉÖøøöÖćøĂĉÿøą×ĂÜïøĉþĆìàċęÜêøÜêćö ךĂÖĈĀîé×ĂÜÿĈîĆÖÜćîÖúêêćöìĊęïøĉþĆìĕéšÖúŠćüĕüšĒúšüĔîĀĆüךĂÙüćöøĆïñĉéßĂï×ĂÜÙèąÖøøöÖćøĔîĀîšć×ĂÜøć÷ÜćîðøąÝĈðŘ ĀúĆÖđÖèæŤĒúąüĉíĊÖćøÙĆéđúČĂÖïčÙÙúìĊęÝąđÿîĂĒêŠÜêĆĚÜđðŨîÖøøöÖćø ÙèąÖøøöÖćøÿøøĀćĒúąóĉÝćøèćÙŠćêĂïĒìîÝąóĉÝćøèćñĎšìøÜÙčèüčçĉìĊęđĀöćąÿöēé÷óĉÝćøèćÝćÖ

72


$TE$U$S<6[`G$V+$TE

đðŨîñĎšöĊÙüćöøĎšÙüćöÿćöćøëöĊðøąüĆêĉÖćøìĈÜćîìĊęēðøŠÜĔÿĕöŠéŠćÜóøšĂ÷øüöìĆĚÜÝąóĉÝćøèćÙüćöøĎšÙüćößĈîćâđÞóćąéšćîìĊęÝĈđðŨîêšĂÜöĊĔî ÙèąÖøøöÖćø #PBSE.BUSJY đóČęĂĔĀšÙèąÖøøöÖćøÿćöćøëÖĈĀîéÖú÷čìíŤĒúąîē÷ïć÷ĕéšĂ÷ŠćÜđĀöćąÿö öĊÙčèíøøöĒúąÙüćöøĆïñĉéßĂï *OUFHSJUZBOE"DDPVOUBCJMJUZ

đðŨîñĎšìĊęöĊÖćøêĆéÿĉîĔÝéšü÷ךĂöĎúĂ÷ŠćÜöČĂĂćßĊóĒúąöĊđĀêčñú öĊüčçĉõćüąöĊÙüćöđðŨîñĎšîĈĒúąöĊüĉÿĆ÷ìĆýîŤÖüšćÜĕÖú đðŨîñĎìš öęĊ ÙĊ è č ÿöïĆêêĉ ćöÖãïĆêøÙèąÖøøöÖćøïøĉþìĆ ĒúąđðŨîñĎìš ÙęĊ è č ÿöïĆêêĉ ćöךĂÖĈĀîé×ĂÜĀîŠü÷ÜćîìĊÖę ĈÖĆïéĎĒúĒúąÖãĀöć÷ìĊđę ÖĊ÷ę üךĂÜ ēé÷ĔîÖćøđúČĂÖêĆĚÜÖøøöÖćø×ĂÜïøĉþĆìĒìîÖøøöÖćøìĊęĂĂÖêćöüćøąĀøČĂĒêŠÜêĆĚÜĔĀöŠÝąêšĂÜĕéšøĆïĂîčöĆêĉÝćÖìĊęðøąßčöñĎšëČĂĀčšîêćöĀúĆÖđÖèæŤ ĒúąüĉíĊÖćøéĆÜêŠĂĕðîĊĚ ñĎšëČĂĀčšîÙîĀîċęÜöĊÙąĒîîđÿĊ÷ÜđìŠćÖĆïÝĈîüîĀčšîìĊęêîëČĂ ñĎšëČĂĀčšîĒêŠúąÙîÝąĔßšÙąĒîîđÿĊ÷ÜìĊęöĊĂ÷ĎŠìĆĚÜĀöéêćöךĂđúČĂÖêĆĚÜïčÙÙúÙîđéĊ÷üĀøČĂĀúć÷ÙîđðŨîÖøøöÖćøÖĘĕéšĔîÖøèĊìĊęđúČĂÖêĆĚÜïčÙÙú Āúć÷ÙîđðŨîÖøøöÖćøÝąĒïŠÜÙąĒîîđÿĊ÷ÜĔĀšĒÖŠñĎšĔéöćÖîšĂ÷đóĊ÷ÜĔéĕöŠĕéš ïčÙÙúàċÜę ĕéšøïĆ ÙąĒîîđÿĊ÷ÜÿĎÜÿčéêćöúĈéĆïúÜöćđðŨîñĎĕš éšøïĆ ÖćøđúČĂÖêĆÜĚ đðŨîÖøøöÖćøđìŠćÝĈîüîÖøøöÖćøìĊÝę ąóċÜöĊĀøČĂÝąóċÜđúČĂÖêĆÜĚ ĔîÙøĆÜĚ îĆîĚ ĔîÖøèĊìïęĊ Ùč ÙúàċÜę ĕéšøïĆ ÖćøđúČĂÖêĆÜĚ ĔîúĈéĆïëĆéúÜöćöĊÙąĒîîđÿĊ÷ÜđìŠćÖĆîđÖĉîÝĈîüîÖøøöÖćøìĊÝę ąóċÜöĊĀøČĂÝąóċÜđúČĂÖêĆÜĚ ĔîÙøĆÜĚ îĆîĚ ĔĀšñđšĎ ðŨî ðøąíćîđðŨîñĎšĂĂÖđÿĊ÷ÜßĊĚ×ćéîĂÖÝćÖîĊĚÖćøĒêŠÜêĆĚÜĀøČĂëĂéëĂîÖøøöÖćøïøĉþĆìÝąđðŨîĕðêćöךĂïĆÜÙĆïïøĉþĆììĊęÖĈĀîéĕüšéĆÜîĊĚÙČĂ ÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìêšĂÜðøąÖĂïéšü÷ÖøøöÖćøĂ÷ŠćÜîšĂ÷ìŠćîĒúąĕöŠîšĂ÷ÖüŠćÖċęÜĀîċęÜêšĂÜöĊëĉęîìĊęĂ÷ĎŠĔîðøąđìý ÖøøöÖćøêšĂÜđðŨîïčÙÙúíøøöéćĒúąöĊÙčèÿöïĆêĉéĆÜîĊĚ Ļïøøúčîĉêĉõćüą ĻĕöŠđðŨîïčÙÙúúšöúąúć÷ĕøšÙüćöÿćöćøëĀøČĂđÿöČĂîĕøšÙüćöÿćöćøë ĻĕöŠđÙ÷øĆïēìþÝĈÙčÖēé÷ÙĈóĉóćÖþćëċÜìĊęÿčéĔĀšÝĈÙčÖĔîÙüćöñĉéđÖĊę÷üÖĆïìøĆó÷ŤìĊęĕéšēé÷ìčÝøĉê ĻĕöŠđÙ÷ëĎÖúÜēìþĕúŠĂĂÖĀøČĂðúéĂĂÖÝćÖøćßÖćøĂÜÙŤÖćøĀøČĂĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĔîåćîìčÝøĉêêŠĂĀîšćìĊę ĔîÖćøðøąßčöÿćöĆâðøąÝĈðŘìčÖÙøĆĚÜÖøøöÖćøÝąêšĂÜĂĂÖÝćÖêĈĒĀîŠÜĂ÷ŠćÜîšĂ÷ÝĈîüîĀîċęÜĔîÿćö ēé÷ĂĆêøćëšćÝĈîüîÖøøöÖćø ÝąĒïŠÜĂĂÖĔĀšđðŨîÿćöÿŠüîĕöŠĕéšÖĔĘ ĀšĂĂÖēé÷ÝĈîüîĔÖúšđÙĊ÷ÜìĊÿę éč ÖĆïÿŠüîĀîċÜę Ĕîÿćö ÖøøöÖćøñĎĂš ĂÖÝćÖêĈĒĀîŠÜĕðîĆîĚ ĂćÝÝąđúČĂÖ đךćøĆïêĈĒĀîŠÜĂĊÖÖĘĕéš îĂÖÝćÖÖøøöÖćøóšîÝćÖêĈĒĀîŠÜêćöüćøąĒúšüÖøøöÖćøÝąóšîÝćÖêĈĒĀîŠÜđöČęĂ Ļêć÷ ĻúćĂĂÖ Ļ×ćéÙčèÿöïĆêĉĀøČĂöĊúĆÖþèąêšĂÜĀšćöêćöÖãĀöć÷ ĻìĊęðøąßčöñĎšëČĂĀčšîöĊöêĉĔĀšĂĂÖéšü÷ÙąĒîîđÿĊ÷ÜĕöŠîšĂ÷ÖüŠćÿćöĔîÿĊę×ĂÜÝĈîüîĀčšîìĊęöćðøąßčöĒúąöĊÿĉìíĉĂĂÖđÿĊ÷ÜĒúąöĊĀčšîîĆïøüöÖĆîĕéš ĕöŠîšĂ÷ÖüŠćÙøċęÜĀîċęÜ×ĂÜÝĈîüîĀčšîìĊęëČĂēé÷ñĎšëČĂĀčšîìĊęöćðøąßčöĒúąöĊÿĉìíĉĂĂÖđÿĊ÷Ü ĻýćúöĊÙĈÿĆęÜĔĀšĂĂÖ ÖøøöÖćøÙîĔéÝąúćĂĂÖÝćÖêĈĒĀîŠÜĔĀš÷ČęîĔïúćĂĂÖêŠĂïøĉþĆìÖćøúćĂĂÖöĊñúîĆïĒêŠđöČęĂĔïúćĂĂÖëċÜïøĉþĆì ëćš êĈĒĀîŠÜÖøøöÖćøüŠćÜúÜđóøćąđĀêčĂîęČ îĂÖÝćÖÖćøĂĂÖêćöüćøąĔĀšÙèąÖøøöÖćøđúČĂÖïčÙÙúàċÜę öĊÙè č ÿöïĆêĒĉ úąĕöŠöúĊ ÖĆ þèąêšĂÜĀšćö êćöÖãĀöć÷đךćđðŨîÖøøöÖćøĒìîĔîÖćøðøąßčöÙèąÖøøöÖćøÙøćüëĆéĕðđüšîĒêŠüćøą×ĂÜÖøøöÖćøđĀúČĂîšĂ÷ÖüŠćÿĂÜđéČĂîïčÙÙúàċÜę đךć đðŨîÖøøöÖćøĒìîîĆĚîĔĀšĂ÷ĎŠĔîêĈĒĀîŠÜĕéšđóĊ÷ÜđìŠćüćøąìĊę÷ĆÜđĀúČĂĂ÷ĎŠ×ĂÜÖøøöÖćøàċęÜêîĒìîìĆĚÜîĊĚöêĉ×ĂÜÖøøöÖćøךćÜêšîêšĂÜðøąÖĂï éšü÷ÙąĒîîđÿĊ÷ÜĕöŠîšĂ÷ÖüŠćÿćöĔîÿĊę×ĂÜÝĈîüîÖøøöÖćøìĊęđĀúČĂĂ÷ĎŠ ĔîÖøèĊìêęĊ ĈĒĀîŠÜÖøøöÖćøüŠćÜúÜÝîđĀúČĂîšĂ÷ÖüŠćÝĈîüîìĊÝę ąđðŨîĂÜÙŤðøąßčöĔĀšÖøøöÖćøìĊđę ĀúČĂĂ÷ĎÖŠ øąìĈÖćøĔîîćö×ĂÜÙèąÖøøöÖćø ĕéšĒêŠđÞóćąÖćøÝĆéĔĀšöÖĊ ćøðøąßčöñĎëš ĂČ Āčîš đóČĂę đúČĂÖêĆÜĚ ÖøøöÖćøĒìîêĈĒĀîŠÜìĊüę ćŠ ÜìĆÜĚ ĀöéđìŠćîĆîĚ ÖćøðøąßčöĔĀšÖøąìĈõć÷ĔîĀîċÜę đéČĂî îĆïĒêŠüîĆ ìĊÝę ĈîüîÖøøöÖćøüŠćÜúÜđĀúČĂîšĂ÷ÖüŠćÝĈîüîìĊÝę ąđðŨîĂÜÙŤðøąßčöĒúąïčÙÙúàċÜę đךćđðŨîÖøøöÖćøĒìîîĆîĚ ĔĀšĂ÷ĎĔŠ îêĈĒĀîŠÜĕéšđóĊ÷Ü üćøąìĊę÷ĆÜđĀúČĂĂ÷ĎŠ×ĂÜÖøøöÖćøàċęÜêîĒìî ìĆĚÜîĊĚĔîÖćøđÿîĂĒêŠÜêĆĚÜÖøøöÖćøêŠĂìĊęðøąßčöñĎšëČĂĀčšîìĊęñŠćîöćîĆĚîïøĉþĆìĕéšđðŗéēĂÖćÿĔĀšñĎšëČĂĀčšîøć÷÷ŠĂ÷đÿîĂøć÷ßČęĂïčÙÙúñĎšöĊÙüćöøĎšÙüćö ÿćöćøëúŠüÜĀîšćêŠĂÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìđóČęĂìĊęïøĉþĆìÝąĕéšóĉÝćøèćøć÷ßČęĂïčÙÙúđĀúŠćîĆĚîđÿîĂêŠĂìĊęðøąßčöñĎšëČĂĀčšîĔîüćøąÖćøđúČĂÖêĆĚÜÖøøöÖćø àċęÜðøćÖãüŠćĕöŠöĊñĎšëČĂĀčšîøć÷ĔéđÿîĂøć÷ßČęĂïčÙÙúđóČęĂđÿîĂêŠĂìĊęðøąßčöñĎšëČĂĀčšîĔîüćøąÖćøđúČĂÖêĆĚÜÖøøöÖćøîĂÖÝćÖîĊĚïøĉþĆìĕéšÖĈĀîéüĉíĊÖćø úÜÙąĒîîđÿĊ÷Ü×ĂÜìĊęðøąßčöñĎšëČĂĀčšîēé÷ĔĀšñĎšëČĂĀčšîúÜÙąĒîîđÿĊ÷ÜđúČĂÖêĆĚÜÖøøöÖćøđðŨîøć÷ïčÙÙúđóČęĂđðŨîĕðêćöĀúĆÖÖćøÖĈÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊ 3.2ÖćøÿøøĀćñĎšïøĉĀćøøąéĆïÿĎÜ ÖøąïüîÖćøÿøøĀćñĎïš øĉĀćø×ĂÜïøĉþìĆ đøĉöę ÝćÖÖćøÙĆéđúČĂÖñĎìš đęĊ ðŨîÙîđÖŠÜĒúąÙîéĊöĊÙüćöÿćöćøëĒúąìĆýîÙêĉìđęĊ ĀöćąÿöÖĆïĂÜÙŤÖøēé÷ïøĉþìĆ

73


$TE$U$S<6[`G$V+$TE

öčÜŠ đîšîÙîøčîŠ ĔĀöŠìöęĊ ýĊ ÖĆ ÷õćóöĊÙüćöøĎÙš üćöÿćöćøëĒúąìĈÖćøóĆçîćÿøšćÜÙüćöóøšĂöđóČĂę ĔĀšöēĊ ĂÖćÿđêĉïēêĒúąÿćöćøëÖšćü×ċîĚ ÿĎêŠ ĈĒĀîŠÜñĎïš øĉĀćø øąéĆïÿĎÜêŠĂĕðēé÷ñŠćî×ĆĚîêĂîÖćøðøąđöĉîñú×ĂÜòść÷ìøĆó÷ćÖøïčÙÙúøüöìĆĚÜöĊÖćøöĂïĀöć÷ÜćîìĊęÿĈÙĆâĒúąĀöčîđüĊ÷îÜćîđóČęĂóĆçîćìĆÖþą ÙüćöøĂïøĎšĔîÜćîìčÖéšćîõć÷ĔîĂÜÙŤÖøìĆĚÜîĊĚđóČęĂĔĀšöĊÙüćöóøšĂöĔîÖćøìéĒìîêĈĒĀîŠÜÜćîìĊęÿĈÙĆâÖøèĊìĊęêĈĒĀîŠÜÜćîÿĈÙĆâéĆÜÖúŠćüüŠćÜúÜ ìĆÜĚ îĊĚ ÖøèĊìđęĊ ðŨîêĈĒĀîŠÜÜćî×ĂÜñĎïš øĉĀćøøąéĆïÿĎÜÿčéĔîĂÜÙŤÖø ÖøøöÖćøñĎĂš Ĉîü÷ÖćøĔĀ⊠ÙèąÖøøöÖćøïøĉþìĆ ĕéšöĂïĀöć÷ĔĀšÙèąÖøøöÖćø ÿøøĀćĒúąóĉÝćøèćÙŠćêĂïĒìîđðŨîñĎšøĆïñĉéßĂïĔîÖćøÖĈĀîéüĉíĊÖćøĒúąĀúĆÖđÖèæŤêúĂéÝîÙčèÿöïĆêĉ×ĂÜñĎšìĊęöĊÙüćöđĀöćąÿöĒúąîĈÙüćöđĀĘî éĆÜÖúŠćüđÿîĂêŠĂÙèąÖøøöÖćøïøĉþìĆ đóČĂę óĉÝćøèćĒêŠÜêĆÜĚ êŠĂĕðēé÷îĂÖÝćÖÙčèÿöïĆêéĉ ćš îÙüćöøĎÙš üćöÿćöćøëàċÜę ÙèąÖøøöÖćøÿøøĀćĂćÝóĉÝćøèć ÙĆéÿøøÝćÖñĎïš øĉĀćøøąéĆïÿĎÜõć÷ĔîĂÜÙŤÖøĀøČĂĂćÝÿćöćøëüŠćÝšćÜìĊðę øċÖþćÝćÖõć÷îĂÖĔîÖćøÿøøĀćñĎìš đęĊ ĀöćąÿöêćöÙčèÿöïĆêìĉ ïęĊ øĉþìĆ êšĂÜÖćøĒúšü ñĎšìĊęÝąéĈøÜêĈĒĀîŠÜÖøøöÖćøñĎšĂĈîü÷ÖćøĔĀâŠÝąêšĂÜđðŨîÖøøöÖćø×ĂÜïøĉþĆìéšü÷éĆÜîĆĚîñĎšìĊęÙèąÖøøöÖćøÿøøĀćĄđĀĘîüŠćöĊÙčèÿöïĆêĉĒúąÙüćöøĎš ÙüćöÿćöćøëđĀöćąÿöìĊęÝąđÿîĂĔĀšéĈøÜêĈĒĀîŠÜÖøøöÖćøñĎšĂĈîü÷ÖćøĔĀâŠîĆĚîÝąêšĂÜöĊÙčèÿöïĆêĉìĊęđĀöćąÿöĒúąĕéšøĆïÖćøĒêŠÜêĆĚÜÝćÖìĊęðøąßčö ñĎšëČĂĀčšîĔĀšéĈøÜêĈĒĀîŠÜÖøøöÖćøïøĉþĆìÖŠĂî

±«$TE$U$S<6[`G$TE6U_;V;*T;%O*<EþKS9DOD

ÖćøøĆÖþćÿĉìíĉĔîåćîąñĎšëČĂĀčšî ĔîÖćøÖĈÖĆïéĎĒúÖćøéĈđîĉîÜćî×ĂÜïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ĒúąïøĉþìĆ øŠüöîĆîĚ ïøĉþìĆ ĔîåćîąñĎëš ĂČ Āčîš öĊÿìĉ íĉđߊîđéĊ÷üÖĆïñĎëš ĂČ Āčîš ĂČîę ėđߊîÿĉìíĉĔîÖćøđךćðøąßčö ÿĉìíĉĔîÖćøĂĂÖđÿĊ÷ÜúÜÙąĒîîéĆÜîĆĚîïøĉþĆìÝċÜöĊîē÷ïć÷ìĊęÝąìĈÖćøĒêŠÜêĆĚÜñĎšĒìî×ĂÜïøĉþĆìđóČęĂđךćøŠüöðøąßčöñĎšëČĂĀčšîìĆĚÜîĊĚñĎšĒìî×ĂÜïøĉþĆìöĊ ĀîšćìĊęĔîÖćøĂĂÖđÿĊ÷ÜĔîìĊęðøąßčöñĎšëČĂĀčšîĔîüćøąìĊęöĊÙüćöÿĈÙĆâđߊîÖćøúéìčîÖćøđóĉęöìčîÖćøĂîčöĆêĉÜïéčúÖćøĔĀšÙüćöđĀĘîßĂïēÙøÜÿøšćÜÖćø ïøĉĀćøÜćîđðŨîêšîēé÷ñĎšĒìî×ĂÜïøĉþĆìÝąêšĂÜĂĂÖđÿĊ÷ÜúÜÙąĒîîêćöìĊęïøĉþĆìēé÷ÖøøöÖćøñĎšĂĈîü÷ÖćøĔĀâŠĕéšĔĀšĒîüìćÜĕüšĀøČĂĂćÝêšĂÜ×Ă ÙüćöđĀĘîßĂïÝćÖìĊęðøąßčöÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøĀøČĂÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìÖŠĂîĔîÖøèĊìĊęđðŨîöêĉÿĈÙĆâ ÖćøÿŠÜêĆüĒìîđךćéĈøÜêĈĒĀîŠÜÖøøöÖćøĔîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ïøĉþìĆ ÿŠÜñĎĒš ìî×ĂÜïøĉþìĆ đךćĕðđðŨîÖøøöÖćøĔîïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ēé÷ÙèąÖøøöÖćøïøĉþìĆ ĕéšöĂïĔĀšÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøđðŨîñĎóš Ýĉ ćøèćÖĈĀîéøć÷ßČĂę ïčÙÙúìĊöę ÙĊ è č üčçĀĉ øČĂöĊÙè č ÿöïĆêìĉ đęĊ ĀöćąÿöÖĆïÖĉÝÖćøîĆîĚ đóČĂę đðŨîñĎĒš ìî×ĂÜïøĉþìĆ ĔîÖćøéĈøÜêĈĒĀîŠÜÖøøöÖćøĔîïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ēé÷êĆüĒìîéĆÜÖúŠćü öĊĀîšćìĊęéĈđîĉîÖćøđóČęĂðøąē÷ßîŤĒúąđðŨîĕðêćöךĂïĆÜÙĆï×ĂÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷îĆĚîėàċęÜÝąÿŠÜñúéĊēé÷øüöêŠĂïøĉþĆìĔîåćîąñĎšëČĂĀčšî×èąđéĊ÷üÖĆîïøĉþĆìĕéš üćÜĒîüîē÷ïć÷ĔîÖćøĂĂÖđÿĊ÷ÜĔîåćîąÖøøöÖćøĔîïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ĔîöêĉìÿęĊ ĈÙĆâêŠćÜėđߊîÖćøúéìčîÖćøđóĉöę ìčîÖćøĂîčöêĆ Üĉ ïéčúÖćøĔĀšÙüćöđĀĘîßĂï ēÙøÜÿøšćÜÖćøïøĉĀćøÜćîĀøČĂÖćøđךćìĈøć÷ÖćøêŠćÜėêćöךĂÖĈĀîé×ĂÜóøïĀúĆÖìøĆó÷ŤĄđðŨîêšîÝąêšĂÜđðŨîĕðêćöĒîüìćÜìĊïę øĉþìĆ ĕéšÖĈĀîé ĕüšēé÷ÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøĀøČĂÙèąÖøøöÖćøïøĉþìĆ ĒúšüĒêŠÖøèĊ øüöëċÜÝąêšĂÜđðŨîĕðêćöĀúĆÖÖćøÖĈÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊéę ìĊ ïęĊ øĉþìĆ ĕéšÖĈĀîéĕüšìĆÜĚ îĊĚ ÖćøÿŠÜÖøøöÖćøđóČęĂđðŨîêĆüĒìîĔîïøĉþĆì÷ŠĂ÷éĆÜÖúŠćüđðŨîĕðêćöÿĆéÿŠüîÖćøëČĂĀčšî×ĂÜïøĉþĆì îĂÖÝćÖîĊĚ ïøĉþìĆ ÖĈĀîéøąđïĊ÷ïĔĀšïÙč ÙúìĊĕę éšøïĆ ĒêŠÜêĆÜĚ ÝćÖïøĉþìĆ îĆîĚ êšĂÜéĎĒúĔĀšïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷öĊ×Ăš ïĆÜÙĆïĔîđøČĂę ÜÖćøìĈøć÷ÖćøđÖĊ÷ę üē÷ÜÖćøĕéšöć ĀøČĂÝĈĀîŠć÷ĕðàċÜę ÿĉîìøĆó÷ŤĀøČĂÖćøìĈøć÷ÖćøÿĈÙĆâĂČîę Ĕé×ĂÜïøĉþìĆ éĆÜÖúŠćüĔĀšÙøïëšüîëĎÖêšĂÜĒúąĔßšĀúĆÖđÖèæŤìđęĊ ÖĊ÷ę üךĂÜÖĆïÖćøđðŗéđñ÷ךĂöĎú ĒúąÖćøìĈøć÷ÖćøךćÜêšîĔîúĆÖþèąđéĊ÷üÖĆïĀúĆÖđÖèæŤ×ĂÜïøĉþĆìøüöëċÜêšĂÜÖĈÖĆïéĎĒúĔĀšöĊÖćøÝĆéđÖĘïךĂöĎúĒúąÖćøïĆîìċÖïĆâßĊ×ĂÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ĔĀšïøĉþĆìÿćöćøëêøüÝÿĂïĒúąøüïøüööćÝĆéìĈÜïÖćøđÜĉîøüöĕéšìĆîÖĈĀîééšü÷ ÖćøÖĈĀîéîē÷ïć÷éšćîïĆâßĊĒúąÖćøđÜĉîÖúćÜ×ĂÜÖúčŠö ðŦÝÝčïîĆ ïøĉþìĆ ĕéšÖĈĀîéĔĀšïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ìĆÜĚ Āöé×ĂÜÖúčöŠ Ĕßšîē÷ïć÷éšćîïĆâßĊĒúąÖćøđÜĉîÖúćÜìĆÜĚ îĊĚ đóČĂę éĎĒúĔĀšïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ĒêŠúąĒĀŠÜöĊîē÷ïć÷ìćÜ ïĆâßĊöĊÖćøÝĆéìĈĒúąđðŗéđñ÷ךĂöĎúìćÜïĆâßĊÖćøđÜĉîĂ÷ŠćÜëĎÖêšĂÜÙøïëšüîìĆîđüúćĒúąđðŨîĕðêćööćêøåćîđéĊ÷üÖĆîêćöךĂÖĈĀîé×ĂÜĀîŠü÷Üćî ìĊęÖĈÖĆïéĎĒúĒúąÖãĀöć÷đÖĊę÷üךĂÜ

²«$TE6[`G_EāgO*$TEb-%OC[GBTDb;

ÙèąÖøøöÖćøïøĉþìĆ ĕéšĂîčöêĆ îĉ ē÷ïć÷đøČĂę ÜÖćøéĎĒúÖćøĔßš×Ăš öĎúõć÷ĔîđóČĂę ÖĈĀîéĔĀšöÖĊ ćøéĈđîĉîÖćøêŠćÜėđóČĂę đðŗéđñ÷ĒúąðŜĂÜÖĆîÖćøìĈøć÷Öćø ìĊęĂćÝÖŠĂĔĀšđÖĉéÙüćö×ĆéĒ÷šÜìćÜñúðøąē÷ßîŤøüöëċÜÖćøĔߚךĂöĎúõć÷Ĕîēé÷öĉßĂïēé÷ĕéšüćÜĒîüðäĉïĆêĉĕüšéĆÜêŠĂĕðîĊĚ ÝĆéìĈÝøø÷ćïøøè×ĂÜïøĉþìĆ øüöëċÜÝøø÷ćïøøè×ĂÜóîĆÖÜćîìĊÙę øĂïÙúčöđøČĂę ÜÙüćö×ĆéĒ÷šÜìćÜñúðøąē÷ßîŤÖćøđðŗéđñ÷ךĂöĎúĒúą×Šćüÿćø ÖćøĀšćöĔßš×Ăš öĎúõć÷ĔîĀøČĂÖćøĔßšðøąē÷ßîŤĀøČĂđðŗéđñ÷ךĂöĎúõć÷ĔîđóČĂę ðøąē÷ßîŤÿüŠ îêîĀøČĂñĎĂš îęČ øüöëċÜîē÷ïć÷ÖćøðäĉïêĆ êĉ ĂŠ ñĎöš ÿĊ üŠ îĕéšđÿĊ÷üŠćéšü÷ ÿĉìíĉ×ĂÜñĎšëČĂĀčšîÖćøđÖĘïøĆÖþćÙüćöúĆï×ĂÜñĎšøĆïïøĉÖćøēé÷öĊÖćøÿČęĂÿćøđñ÷ĒóøŠĀúĆÖđÖèæŤéĆÜÖúŠćüĒÖŠïčÙÙúìĊęđÖĊę÷üךĂÜđóČęĂĔĀšìøćïĒúąëČĂðäĉïĆêĉ ēé÷ìĆęüĕð ÖĈĀîéøą÷ąđüúćĀšćöÖćøàČĚĂ×ć÷ĀúĆÖìøĆó÷Ť×ĂÜïøĉþĆì 2VJFU1FSJPE ×ĂÜÖøøöÖćøĒúąñĎšïøĉĀćøēé÷ÖĈĀîéøą÷ąđüúćĀšćöÖćøàČĚĂ×ć÷ ĀúĆÖìøĆó÷Ť×ĂÜïøĉþìĆ üĆîÖŠĂîÖćøðøąÖćýÜïÖćøđÜĉîøć÷ĕêøöćÿĒúąÜïÖćøđÜĉîðøąÝĈðŘēé÷ÖĈĀîéĕüšĔîîē÷ïć÷Öćøđðŗéđñ÷ךĂöĎúĒúąÿćøÿîđìý ×ĂÜïøĉþĆì

74


$TE$U$S<6[`G$V+$TE

ìĈÖćøđðŗéđñ÷ÖćøëČĂÙøĂÜĀúĆÖìøĆó÷Ť×ĂÜÖøøöÖćøĒúąñĎšïøĉĀćø êćöìĊęĕéšîĉ÷ćöĕüšĔîóøąøćßïĆââĆêĉĀúĆÖìøĆó÷ŤĒúąêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒúą ĀøČĂðøąÖćý×ĂÜÙèąÖøøöÖćøÖĈÖĆïêúćéìčî ēé÷ÖøøöÖćøĒúąñĎïš øĉĀćøöĊĀîšćìĊÝę éĆ ìĈĒúąøć÷ÜćîÖćøàČĂĚ ×ć÷ĀúĆÖìøĆó÷Ť×ĂÜïøĉþìĆ õć÷ĔîđéČĂî îĆïÝćÖüĆîøĆïêĈĒĀîŠÜÙøĆĚÜĒøÖĒúąÝĆéìĈõć÷ĔîüĆîìĈÖćøĀúĆÜÝćÖìĊęöĊÖćøđðúĊę÷îĒðúÜĕð÷ĆÜÿĈîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÖĈÖĆïĀúĆÖìøĆó÷ŤĒúąêúćé ĀúĆÖìøĆó÷ŤóøšĂöìĆÜĚ ĒÝšÜÖćøëČĂÙøĂÜĀøČĂÖćøđðúĊ÷ę îĒðúÜéĆÜÖúŠćüêŠĂđú×ćîčÖćøïøĉþìĆ đóČĂę ĔĀšđú×ćîčÖćøïøĉþìĆ ìĈĀîšćìĊøę üïøüöøć÷ÜćîÖćøđðúĊ÷ę îĒðúÜ ÖćøëČĂĀúĆÖìøĆó÷Ť×ĂÜïøĉþĆìéĆÜÖúŠćüđóČęĂïøøÝčđðŨîüćøąđóČęĂìøćïĔîÖćøðøąßčöÖøøöÖćøïøĉþĆìÙøĆĚÜêŠĂĕð Öćøøć÷ÜćîÖćøöĊÿŠüîĕéšđÿĊ÷ïøĉþĆìÖĈĀîéĔĀšÖøøöÖćøĒúąñĎšïøĉĀćøÝĆéìĈøć÷ÜćîÖćøöĊÿŠüîĕéšđÿĊ÷×ĂÜêîđĂÜĒúąïčÙÙúìĊęöĊÙüćöđÖĊę÷üךĂÜ ÿŠÜĔĀšđú×ćîčÖćøïøĉþĆìĒúąĔĀšöĊÖćøÝĆéìĈøć÷ÜćîéĆÜÖúŠćüđöČęĂöĊÖćøđðúĊę÷îĒðúÜךĂöĎúàċęÜđú×ćîčÖćøïøĉþĆìöĊĀîšćìĊęÝĆéđÖĘïךĂöĎúĒúąøć÷ÜćîÙüćö đðúĊę÷îĒðúÜìĊęđÖĉé×ċĚîĒÝšÜĕð÷ĆÜðøąíćîÖøøöÖćøĒúąĒÝšÜêŠĂìĊęðøąßčöÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìđóČęĂìøćïđóČęĂĔĀšđðŨîĕðêćöóøąøćßïĆââĆêĉĀúĆÖìøĆó÷Ť ĒúąêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤóýàċęÜךĂöĎúéĆÜÖúŠćüïøĉþĆìÝąîĈĕðĔßšĔîÖćøÙüïÙčöéĎĒúÖćøìĈíčøÖøøöøąĀüŠćÜïøĉþĆìÖĆïÖøøöÖćøĀøČĂñĎšïøĉĀćø ĒúąĀøČĂñĎšđÖĊę÷üךĂÜ×ĂÜïčÙÙúéĆÜÖúŠćüđóČęĂĔĀšđðŨîĕðêćöĀúĆÖđÖèæŤ×ĂÜÖãĀöć÷ ïøĉþìĆ ĕéšÖĈĀîéöćêøÖćøéĈđîĉîĒúąïìúÜēìþđöČĂę óïüŠćöĊÖćøĔßš×Ăš öĎúõć÷ĔîđóČĂę ðøąē÷ßîŤÿüŠ îêîàċÜę đðŨîĕðêćöøąđïĊ÷ïךĂïĆÜÙĆïÖćøìĈÜćî Ēúąîē÷ïć÷đøČęĂÜÖćøéĎĒúÖćøĔߚךĂöĎúõć÷ĔîìĊęĕéšđñ÷ĒóøŠĕüšïîđüĘïĕàêŤ×ĂÜïøĉþĆì

³«$TE6U_;V;$TEb;$TE7O7T;$TE9Z+Eþ7'OEES=-Sĥ;

ïøĉþìĆ öĊîē÷ïć÷ÖćøéĈđîĉîíčøÖĉÝĂ÷ŠćÜöĊÙè č íøøöĒúąøĆïñĉéßĂïêŠĂÿĆÜÙöēé÷ÙèąÖøøöÖćøïøĉþìĆ ĕéšĂîčöêĆ îĉ ē÷ïć÷ÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąêŠĂêšćîÖćø ìčÝøĉêÙĂøŤøĆðßĆęîēé÷ĕéšÿČęĂÿćøĔĀšïčÙúćÖøõć÷ĔîïøĉþĆìïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒúąïøĉþĆìøŠüöĕéšøĆïìøćïĒúąëČĂðäĉïĆêĉóøšĂöìĆĚÜđñ÷ĒóøŠîē÷ïć÷éĆÜÖúŠćüĕüš ïîđüĘïĕàêŤ×ĂÜïøĉþĆì ēé÷ìĊęñŠćîöćïøĉþĆìĕéšéĈđîĉîÖćøêćöĒîüîē÷ïć÷éĆÜÖúŠćüĔîéšćîêŠćÜėđóČęĂðŜĂÜÖĆîĒúąøŠüöêŠĂêšćîðŦâĀćìčÝøĉêÙĂøŤøĆðßĆęîēé÷ÿøčðéĆÜêŠĂĕðîĊĚ ïøĉþìĆ ĕéšüćÜĒîüðäĉïêĆ ēĉ é÷ÝĆéĔĀšöÖĊ ćøðøąđöĉîÙüćöđÿĊ÷ę ÜìĊĂę ćÝđÖĉé×ċîĚ ĔîÖćøéĈđîĉîÜćîĒúąöĊÖćøÝĆéúĈéĆïÙüćöđÿĊ÷ę ÜìĊđę Öĉé×ċîĚ đóČĂę üćÜĒñî ÖćøêøüÝÿĂïõć÷ĔîĒúąïøĉĀćøÝĆéÖćøÙüćöđÿĊę÷ÜìĊęĂćÝđÖĉé×ċĚî öĊÖćøÖĈĀîéĒîüðäĉïêĆ đĉ óČĂę ÙüïÙčöĒúąðŜĂÜÖĆîÙüćöđÿĊ÷ę ÜìĊĂę ćÝđÖĉé×ċîĚ ēé÷ÖĈĀîéĀúĆÖÖćøĒúąøąđïĊ÷ïéšćîÖćøÝĆéàČĂĚ ÝĆéÝšćÜÖćøđïĉÖÝŠć÷ ÖćøĂîčöêĆ üĉ ÜđÜĉîÖćøïøĉÝćÙđÜĉîđóČĂę ÖćøÖčýúÿćíćøèąÖćøđúĊ÷Ě ÜøĆïøĂÜĀøČĂĔĀš×ĂÜ×üĆâøüöìĆÜĚ ĔĀšöøĊ ąïïÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîÙøĂïÙúčöìĆÜĚ éšćîÖćøđÜĉî ÖćøïĆâßĊÖćøđÖĘïïĆîìċÖךĂöĎúøüöëċÜÖøąïüîÖćøĂČęîõć÷ĔîìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆïéšćîïĆâßĊÖćøđÜĉîđóČęĂĔĀšöĆęîĔÝüŠćíčøÖøøöìćÜÖćøđÜĉîéĆÜÖúŠćüđðŨîĕðđóČęĂ üĆêëčðøąÿÜÙŤìĊęĕéšøĆïĂîčöĆêĉĒúąđóČęĂÖćøéĈđîĉîíčøÖĉÝìĊęēðøŠÜĔÿđðŨîêšî ïøĉþìĆ ĕéšÿĂęČ ÿćøîē÷ïć÷ÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąêŠĂêšćîÖćøìčÝøĉêÙĂøŤøðĆ ßĆîę ĕð÷ĆÜĀîŠü÷ÜćîêŠćÜėõć÷ĔîïøĉþìĆ ïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ĒúąïøĉþìĆ øŠüöñŠćîìćÜ ßŠĂÜìćÜêŠćÜėĕéšĒÖŠÖćøĂïøöóîĆÖÜćîøąïïĂĉîìøćđîĘêĒúąđüĘïĕàêŤ×ĂÜïøĉþìĆ đðŨîêšîđóČĂę ĔĀšñđšĎ ÖĊ÷ę üךĂÜìøćïĒúąîĈöćêøÖćøéĆÜÖúŠćüĕðëČĂðäĉïêĆ ĉ ÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂï×ĂÜïøĉþìĆ ìĈĀîšćìĊêę øüÝÿĂïĒúąÿĂïìćîĔĀšïøĉþìĆ öĊÖćøÖĈÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊéę ĂĊ ÷ŠćÜđóĊ÷ÜóĂÿĂéÙúšĂÜÖĆïîē÷ïć÷ ìĊęĕéšüćÜĕüš ïøĉþìĆ ĕéšÖĈĀîéĔĀšößĊ ĂŠ ÜìćÜÖćøøć÷ÜćîĀćÖöĊÖćøóïđĀĘîÖćøòśćòŚîĀøČĂóïđĀĘîÖćøÖøąìĈìĊñę éĉ ÖãĀöć÷ñĉéÝøø÷ćïøøèĀøČĂöĊóùêĉÖøøö ìĊęÿŠĂĕðìćÜÖćøìčÝøĉêÙĂøŤøĆðßĆęîĒúąÝĆéĔĀšöĊöćêøÖćøÙčšöÙøĂÜĒúąïøøđìćÙüćöđÿĊ÷Āć÷ĔĀšÖĆïñĎšøć÷ÜćîĀøČĂñĎšøšĂÜđøĊ÷îĀøČĂñĎšìĊęĔĀšÙüćöøŠüööČĂ ĔîÖćøøć÷ÜćîéĆÜÖúŠćü 8IJTUMFCMPXFS1PMJDZ 

´«'T7O<`9;%O*>[LO<<S‰-ÿ

ïøĉþĆìÿĈîĆÖÜćîĂĊüć÷ÝĈÖĆé đéĉößČęĂïøĉþĆìÿĈîĆÖÜćîđĂĉîÿŤìĒĂîéŤ÷ĆÜÝĈÖĆé ĕéšđðŨîñĎšêøüÝÿĂïïĆâßĊ×ĂÜïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷êĆĚÜĒêŠ ÖćøêøüÝÿĂïÜïÖćøđÜĉîðøąÝĈðŘëċÜðŦÝÝčïĆîìĆĚÜîĊĚĔîðŘïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĕéšÝŠć÷ÙŠćïøĉÖćøĒÖŠñĎšÿĂïïĆâßĊēé÷Ē÷ÖđðŨî 1.ÙŠćêĂïĒìîÝćÖÖćøÿĂïïĆâßĊ ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĕéšÝŠć÷ÙŠćêĂïĒìîÝćÖÖćøÿĂïïĆâßĊĔĀšĒÖŠñĎšÿĂïïĆâßĊđðŨîđÜĉîïćìøüöøć÷úąđĂĊ÷ééĆÜîĊĚ ÙŠćÿĂïìćîÜïĕêøöćÿ ÙŠćêøüÝÿĂïïĆâßĊ ðøąÝĈðŘ ìĆĚÜĀöé 3 ĕêøöćÿ ïøĉþĆìÖøčÜđìóéčÿĉêđüßÖćøÝĈÖĆé öĀćßî

ÖúčŠöïøĉþĆìĔîđÙøČĂïøĉþĆì

2.ÙŠćïøĉÖćøĂČęî ĕöŠöĊ

      øüöÙŠćêĂïĒìîñĎšÿĂïïĆâßĊìĆĚÜĀöé

ĀîŠü÷ïćì

øüöìĆĚÜĀöé     

75


$TE'I<'ZCBTDb;

$TE'I<'ZCBTDb; ïøĉþìĆ ĕéšĔĀšÙüćöÿĈÙĆâêŠĂøąïïÙüïÙčöõć÷ĔîđóøćąëČĂđðŨîðŦÝÝĆ÷ĀîċÜę ìĊÿę ĈÙĆâ÷ĉÜę ĔîÖćøðŜĂÜÖĆîÙüćöđÿĊ÷Āć÷ìĊĂę ćÝđÖĉé×ċîĚ ÖĆïïøĉþìĆ ĒúąßŠü÷úéÙüćöđÿĊ÷Āć÷ìĊęĂćÝđÖĉé×ċĚîĒúąđðŨîđÙøČęĂÜöČĂìĊęߊü÷ĔĀšÖćøïøĉĀćøÜćî×ĂÜïøĉþĆìöĊðøąÿĉìíĉõćó÷ĉęÜ×ċĚîÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìÝċÜ ĕéšÖĈĀîéîē÷ïć÷ĔĀšöøĊ ąïïÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîĔîéšćîêŠćÜėđߊîéšćîÖćøÝĆéàČĂĚ ÖćøĂîčöêĆ Ýĉ éĆ àČĂĚ ÝĆéÝšćÜÖćøĂîčöêĆ Ýĉ ćŠ ÷đÜĉîÖćøéĈđîĉîÖćø ×ĂÜòść÷ìøĆó÷ćÖøïčÙÙúÖćøàČĚĂ×ć÷đÙøČęĂÜöČĂĂčðÖøèŤìćÜÖćøĒóì÷ŤøüöĕðëċÜêĉéêćöñúÖćøêøüÝÿĂïđéĉöìĊęêšĂÜöĊÖćøĒÖšĕ×ðøĆïðøčÜ đóČęĂĔĀšÖćøïøĉĀćøÜćîìčÖéšćîđðŨîĕðĂ÷ŠćÜēðøŠÜĔÿ ìĆĚÜîĊĚïøĉþĆìēé÷ÙüćöđĀĘî×ĂÜÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïĕéšĒêŠÜêĆĚÜïøĉþĆìĒĂÙđÙćîŤêĉĚÜđøôēüúĎßĆęîÝĈÖĆéàċęÜđðŨîïøĉþĆìÝćÖõć÷îĂÖĔĀš ðäĉïêĆ Āĉ îšćìĊđę ðŨîñĎêš øüÝÿĂïõć÷Ĕî×ĂÜïøĉþìĆ ĒúąïøĉþìĆ ĒĂÙđÙćîŤêÜĚĉ đøôēüúĎßîęĆ ÝĈÖĆéĕéšöĂïĀöć÷ĔĀšîćÜýýĉüöĉ úÿčÖĔÿđðŨîñĎøš ïĆ ñĉéßĂï ĀúĆÖĔîÖćøðäĉïêĆ Āĉ îšćìĊđę ðŨîñĎêš øüÝÿĂïõć÷Ĕî×ĂÜïøĉþìĆ àċÜę ÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïĕéšóÝĉ ćøèćÙčèÿöïĆê×ĉ ĂÜïøĉþìĆ ĒĂÙđÙćîŤêÜĚĉ đøôēüúĎßîęĆ ÝĈÖĆéĒúąîćÜýýĉüĉöúÿčÖĔÿĒúšüđĀĘîüŠćöĊÙüćöđĀöćąÿöÖĆïÖćøðäĉïĆêĉĀîšćìĊęéĆÜÖúŠćüđîČęĂÜÝćÖđðŨîñĎšìĊęöĊðøąÿïÖćøèŤÖćøìĈÜćîéšćî ÖćøÖĈÖĆïéĎĒúĒúąÖćøêøüÝÿĂïõć÷ĔîöĊÙüćöđðŨîĂĉÿøąöĊÙüćöóøšĂö×ĂÜÝĈîüîïčÙúćÖøĒúąìĊöÜćîìĊđę ĀöćąÿöĔîÖćøđðŨîñĎêš øüÝÿĂï õć÷Ĕî *OUFSOBM"VEJU ×ĂÜïøĉþĆìĒúąÿćöćøëìĈĀîšćìĊęêøüÝÿĂïÖćøìĈÜćîĔîĒêŠúąÿŠüîÜćî×ĂÜïøĉþĆìêćöĒîüìćÜÖćøðøąđöĉî ÙüćöđóĊ÷ÜóĂ×ĂÜøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîìĊęÖĈĀîéēé÷ÙèąÖøøöÖćøÖĈÖĆïĀúĆÖìøĆó÷ŤĒúąêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒúąøć÷ÜćîÙüćöđĀĘîêŠĂ ÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïĕéšĂ÷ŠćÜđðŨîĂĉÿøąđóČęĂĔĀšïøĉþĆìöĊöćêøåćîøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîìĊęéĊĒúąđóĊ÷ÜóĂêŠĂÖćøðŜĂÜÖĆîÙüćöđÿĊę÷ÜìĊę ĂćÝđÖĉé×ċĚîÝćÖÖćøéĈđîĉîíčøÖĉÝìĆĚÜîĊĚðøąüĆêĉĒúąðøąÿïÖćøèŤ×ĂÜñĎšðäĉïĆêĉÖćø×ĂÜĀĆüĀîšćìĊöÜćîñĎšêøüÝÿĂïõć÷ĔîéĆÜÖúŠćüÿøčðĕéšéĆÜîĊĚ ĀĆüĀîšćìĊöêøüÝÿĂï îćÜýýĉüĉöúÿčÖĔÿêĈĒĀîŠÜÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøïøĉþĆìĒĂÙđÙćîŤêĉĚÜđøôēüúĎßĆęîÝĈÖĆé ðøąüĆêĉÖćøýċÖþć ĻÝïðøĉââćêøĊïĆâßĊïĆèæĉêöĀćüĉì÷ćúĆ÷íøøöýćÿêøŤ ĻÝïðøĉââćēìïøĉĀćøíčøÖĉÝöĀćïĆèæĉêÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷ ðøąüĆêĉÖćøìĈÜćî ĻóýñϚߊü÷ñĎšêøüÝÿĂïïĆâßĊÿĈîĆÖÜćîÿĂïïĆâßĊđĂÿÝĊüĊèëúćÜ ĻóýÖøøöÖćøïøĉþĆìüĊđĂÿóĊÙĂîàĆúĒìîÿŤÝĈÖĆé ïøĉþĆìĔĀšïøĉÖćøÿĂïïĆâßĊ

ĻóýÖøøöÖćøïøĉþĆìàĊđĂđĂÿÝĈÖĆé ïøĉþĆìĔĀšïøĉÖćøÿĂïïĆâßĊ

ĻóýÖøøöÖćøïøĉþĆìíîđĂÖĒĂéĕüàŤđàĂøĊęÝĈÖĆé ïøĉþĆìĔĀšïøĉÖćøÿĂïïĆâßĊ

ĻóýÝîëċÜðŦÝÝčïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĒĂÙđÙćîŤêĉĚÜđøôēüúĎßĆęîÝĈÖĆé ÙčèÿöïĆêĉĂČęî ĻñĎšÿĂïïĆâßĊøĆïĂîčâćêĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ ĻĂćÝćø÷ŤóĉđýþöĀćüĉì÷ćúĆ÷íčøÖĉÝïĆèæĉê÷Ť ĻĂćÝćø÷ŤóĉđýþöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĂĊÿđìĉøŤîđĂđßĊ÷ üĆêëčðøąÿÜÙŤĔîÖćøêøüÝÿĂïõć÷ĔîéĆÜÖúŠćüđóČĂę ߊü÷ĔĀšÿüŠ îÜćîêŠćÜė×ĂÜĂÜÙŤÖøðäĉïêĆ Üĉ ćîêćöÙüćöøĆïñĉéßĂïĂ÷ŠćÜēðøŠÜĔÿöĊÖćø ïøĉĀćøÝĆéÖćøÙüćöđÿĊ÷ę ÜìĊéę ĒĊ úąöĊðøąÿĉìíĉõćóĒúąÿćöćøëÙüïÙčöéĎĒúÖćøïøĉĀćøÜćî×ĂÜïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ĔĀšöÙĊ üćöđĀöćąÿöêćöÖøĂïÖćø éĈđîĉîÜćîìĊüę ćÜĕüšēé÷ñĎêš øüÝÿĂïõć÷ĔîÝąøüïøüöךĂöĎúĔîÖćøìĈÜćî×ĂÜÿŠüîêŠćÜėĒúšüîĈöćüĉđÙøćąĀŤðøąđöĉîĒúąĔĀš×Ăš đÿîĂĒîą ĒúąÙĈðøċÖþćēé÷øć÷ÜćîêøÜêŠĂÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïđĀĘîüŠćÖćøðäĉïêĆ Üĉ ćîìĊñę ćŠ îöć×ĂÜñĎêš øüÝÿĂïõć÷Ĕî éĆÜÖúŠćüöĊðøąÿĉìíĉõćóêøÜêćöđðŜćĀöć÷ĒúąĀúĆÖÖćøÖĈÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćø×ĂÜïøĉþìĆ ĒúąđĂČĂĚ ðøąē÷ßîŤêĂŠ ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøÙüćöđÿĊ÷ę ÜìĊĂę ćÝ đÖĉé×ċĚîÖĆïĂÜÙŤÖøĕéšéĊóĂÙüø îĂÖÝćÖîĊĚĔîÖćøðøąßčöÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìÙøĆĚÜìĊęđöČęĂüĆîìĊęöÖøćÙöàċęÜÖøøöÖćøñĎšđךćøŠüöðøąßčöðøąÖĂïéšü÷ ÖøøöÖćøìĊęđðŨîñĎšïøĉĀćøĒúąÖøøöÖćøìĊęĕöŠĕéšđðŨîñĎšïøĉĀćøÝĈîüîøüöìŠćîĒúąÖøøöÖćøĂĉÿøąÝĈîüîìŠćîàċęÜĔîÝĈîüîéĆÜÖúŠćü đðŨîÖøøöÖćøĂĉÿøąìĊéę ĈøÜêĈĒĀîŠÜÖøøöÖćøêøüÝÿĂïÝĈîüîìŠćîĕéšđךćøŠüöðøąßčöéšü÷ÙèąÖøøöÖćøïøĉþìĆ ĕéšêøüÝÿĂïĒïïðøąđöĉî ÙüćöđóĊ÷ÜóĂ×ĂÜøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîêćöÖćøøć÷Üćî×ĂÜÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïÿøčðĕéšüćŠ ÝćÖĒïïðøąđöĉîìĊĔę ßšĔîÖćøïøĉĀćøÜćî ĒúąÙüïÙčöõć÷ĔîéšćîêŠćÜėÿŠüîÙČĂĂÜÙŤÖøĒúąÿõćóĒüéúšĂöÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷ÜÖćøÙüïÙčöÖćøðäĉïĆêĉÜćî×ĂÜòść÷ïøĉĀćø øąïïÿćøÿîđìýĒúąÖćøÿČęĂÿćøךĂöĎúĒúąøąïïêĉéêćöÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìöĊÙüćöđĀĘîüŠćïøĉþĆìöĊøąïïÙüïÙčöõć÷ĔîìĊęđóĊ÷ÜóĂĒúą đĀöćąÿöêćöÿõćóðŦÝÝčïĆî×ĂÜÖĉÝÖćøÖćøéĈđîĉîÜćîēé÷øüööĊÙüćöēðøŠÜĔÿĒúąöĊÖćøÖĈÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊÿćöćøëêøüÝÿĂïĕéš

76


ETD*T;%O*'5R$EEC$TE7EI+LO<

ETD*T;%O* '5R$EEC$TE7EI+LO< _EÿD;9T;>[8YOMZ;<EþKS9$EZ*_9@6ZLV7_I-$TE+U$S6¥CMT-;¦ ÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìÖøčÜđìóéčÿĉêđüßÖćøÝĈÖĆé öĀćßî ĕéšĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïðøąÖĂïéšü÷ÖøøöÖćøïøĉþĆììĊęđðŨî ĂĉÿøąÝĈîüîìŠćîÙČĂýćÿêøćÝćø÷ŤđÖĊ÷øêĉÙè č îć÷Ēóì÷ŤÿîĆ êŤýøĉ ĉ ýøöèĊđðŨîðøąíćîÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïîć÷ýøĊõóÿćøÿćÿĒúą éøÿößĆ÷ÿĆÝÝóÜþŤđðŨîÖøøöÖćøêøüÝÿĂïĀîšćìĊĒę úąÙüćöøĆïñĉéßĂïìĊÿę ĈÙĆâ×ĂÜÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïĕéšĒÖŠÖćøéĎĒúĒúąÿĂïìćî øć÷ÜćîìćÜÖćøđÜĉî×ĂÜïøĉþĆìĔĀšđðŨîĕðêćööćêøåćîïĆâßĊöĊÖćøđðŗéđñ÷ךĂöĎúĂ÷ŠćÜëĎÖêšĂÜĒúąđóĊ÷ÜóĂéĎĒúĔĀšïøĉþĆìöĊøąïïÖćøÙüï Ùčöõć÷ĔîÖćøðøąđöĉîÙüćöđÿĊę÷ÜĒúąÖćøÙüïÙčöÙüćöđÿĊę÷ÜìĊęđĀöćąÿöĒúąöĊðøąÿĉìíĉõćóöĊÖćøðäĉïĆêĉêćöךĂÖĈĀîéĒúąÖãĀöć÷ìĊę đÖĊę÷üךĂÜĒúąéĎĒúÖøèĊìĊęĂćÝđÖĉéÙüćö×ĆéĒ÷šÜìćÜñúðøąē÷ßîŤĔîÖćøìĈøć÷ÖćøøąĀüŠćÜïøĉþĆìÖĆïïčÙÙúìĊęđÖĊę÷üē÷ÜÖĆî ĔîðŘóýÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïöĊÖćøðøąßčöìĆĚÜĀöéÙøĆĚÜđóČęĂéĈđîĉîÜćîêćöÙüćöøĆïñĉéßĂïìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷ēé÷öĊ ðøąđéĘîìĊęđðŨîÿćøąÿĈÙĆâÙČĂ ÿĂïìćîÜïÖćøđÜĉî×ĂÜïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÖŠĂîîĈđÿîĂêŠĂÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìÝćÖÖćøÿĂïìćîĒúąôŦÜÙĈßĊĚĒÝÜÝćÖñĎšêøüÝÿĂï ïĆâßĊĒúąòść÷ïøĉĀćøÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïöĊÙüćöđĀĘîĒúąđßČĂę ĕéšüćŠ ÜïÖćøđÜĉîéĆÜÖúŠćüĕéšÝéĆ ìĈêćööćêøåćîïĆâßĊēé÷öĊÖćøđðŗéđñ÷ ךĂöĎúìĊęÿĈÙĆâĂ÷ŠćÜëĎÖêšĂÜĒúąÙøïëšüî óĉÝćøèćđÿîĂĒîąÖćøĒêŠÜêĆĚÜñĎšÿĂïïĆâßĊÝćÖïøĉþĆìÿĈîĆÖÜćîĂĊüć÷ÝĈÖĆé đéĉößČęĂïøĉþĆìÿĈîĆÖÜćîđĂĉîÿŤìĒĂîéŤ÷ĆÜÝĈÖĆé Ēúą ÖćøÖĈĀîéÙŠćêĂïĒìîñĎšÿĂïïĆâßĊðøąÝĈðŘêŠĂÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìđóČęĂđÿîĂêŠĂìĊęðøąßčöñĎšëČĂĀčšîóĉÝćøèćĂîčöĆêĉàċęÜÙèąÖøøöÖćø êøüÝÿĂïđĀĘîüŠćïčÙÙúìĊęĕéšøĆïÖćøđÿîĂßČęĂđðŨîñĎšÿĂïïĆâßĊéĆÜÖúŠćüöĊÙüćöđĀöćąÿöìĆĚÜĔîéšćîÙüćöøĎšÙüćöÿćöćøëĒúąöĊÙüćöđðŨî ĂĉÿøąĂ÷ŠćÜđóĊ÷ÜóĂĔîÖćøìĈĀîšćìĊęđðŨîñĎšÿĂïïĆâßĊĔĀšĒÖŠïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ óĉÝćøèćĒêŠÜêĆĚÜñĎšêøüÝÿĂïõć÷ĔîïøĉþĆìĒĂÙđÙćîŤêĉĚÜđøôēüúĎßĆęîÝĈÖĆéàċęÜđðŨîïøĉþĆìÝćÖõć÷îĂÖàċęÜđðŨîñĎšìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉìĊęđĀöćąÿö đðŨîñĎêš øüÝÿĂïõć÷Ĕî *OUFSOBM"VEJU ×ĂÜïøĉþìĆ ēé÷ðøąđöĉîÝćÖìĊöÜćîÙüćöđóĊ÷ÜóĂ×ĂÜÝĈîüîïčÙúćÖøðøąÿïÖćøèŤÙüćöøĎš ÙüćöÿćöćøëĒúąÙüćöđðŨîĂĉÿøą×ĂÜĀîŠü÷ÜćîđóČĂę ìĈĀîšćìĊêę øüÝÿĂïÖćøìĈÜćîĔîĒêŠúąÿŠüîÜćî×ĂÜïøĉþìĆ êćöĒîüìćÜÖćøðøąđöĉî ÙüćöđóĊ÷ÜóĂ×ĂÜøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîìĊęüćÜĕüš óĉÝćøèćÖćøìĈøć÷ÖćøÖĆïïčÙÙúìĊęđÖĊę÷üē÷ÜÖĆîÖćøđðŗéđñ÷ÿćøÿîđìý×ĂÜøć÷ÖćøÖĆïïčÙÙúìĊęđÖĊę÷üē÷ÜÖĆîĒúąÖćøĕéšöćĀøČĂÝĈĀîŠć÷ ĕðàċęÜÿĉîìøĆó÷ŤĔĀšđðŨîĕðêćöךĂÖĈĀîéĒúąÖãĀöć÷ìĊęÖĈÖĆïéĎĒú óĉÝćøèćĂîčöĆêĉĒñîÜćîÖćøêøüÝÿĂïðøąÝĈðŘĒúąìïìüîÖøąïüîÖćøêøüÝÿĂïõć÷ĔîàċęÜđðŨîÿŠüîĀîċęÜ×ĂÜîē÷ïć÷ÖćøïøĉĀćøÜćî ×ĂÜïøĉþĆìĒúąĔĀšÙüćöđĀĘîßĂïĔîÖćøÖĈĀîé×ĆĚîêĂîÖćøðäĉïĆêĉÜćîÖćøêøüÝÿĂïõć÷ĔîđðŨîúć÷úĆÖþèŤĂĆÖþøđóČęĂĔĀšđðŨîĀúĆÖđÖèæŤ ĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćîêćööćêøåćîÿćÖú óĉÝćøèćĒúąøĆïôŦÜÙĈßĊĚĒÝÜøć÷ÜćîñúÖćøêøüÝÿĂïøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîÝćÖñĎšêøüÝÿĂïõć÷ĔîàċęÜđðŨîïøĉþĆìñĎšêøüÝÿĂïõć÷Ĕî ìĊęĕéšøĆïÖćøĒêŠÜêĆĚÜêćöÙüćöđĀĘî×ĂÜÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïēé÷ÖĈĀîéĔĀšĀîŠü÷êøüÝÿĂïđךćêøüÝÿĂïÜćîêćöÙüćöÿĈÙĆâ×ĂÜ ÙüćöđÿĊ÷ę ÜìĊðę øąđöĉîĕüšÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïĕéšÿøčððøąđéĘîÿĈÙĆâÝćÖÖćøêøüÝÿĂïĒêŠúąÙøĆÜĚ îĈđÿîĂĒúąĒîąîĈĒÖŠÙèąÖøøöÖćø ĒúąñĎšïøĉĀćøđÖĊę÷üÖĆïÖćøÖĈÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊÖćøðäĉïĆêĉêćöÖãĀöć÷øąđïĊ÷ïüĉíĊðäĉïĆêĉĒúąÙüćööĊðøąÿĉìíĉõćóìĊęđóĊ÷ÜóĂĔîÖćø ðøąđöĉîÙüćöđÿĊę÷ÜĒúąÖĉÝÖøøöðŜĂÜÖĆîÙüćöđÿĊę÷Ü×ĂÜòść÷êŠćÜėĒúą×ĂÜĂÜÙŤÖø ÿĂïìćîĒúąðøąđöĉîÙüćöđóĊ÷ÜóĂ×ĂÜøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîðøąÝĈðŘ×ĂÜïøĉþìĆ ìĆÜĚ îĊĚ ÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïöĊÙüćöđĀĘîüŠćïøĉþìĆ öĊøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîìĊöę ÙĊ üćöđĀöćąÿööĊðøąÿĉìíĉõćóĒúąđóĊ÷ÜóĂÖĆïÖćøðŜĂÜÖĆîÙüćöđÿĊ÷ę ÜÝćÖÖćøéĈđîĉîÜćîêćöĒîüîē÷ïć÷ ĒúąÖú÷čìíŤêŠćÜė×ĂÜïøĉþĆì ðøąßčöøŠüöÖĆïñĎšêøüÝÿĂïïĆâßĊēé÷ĕöŠöĊñĎšïøĉĀćøđóČęĂÙüćöđðŨîĂĉÿøą×ĂÜñĎšêøüÝÿĂïïĆâßĊĔîÖćøøć÷ÜćîÖćøëċÜðŦâĀćĀøČĂךĂÝĈÖĆéìĊę đÖĉé×ċĚîÝćÖÖćøêøüÝÿĂïÜïÖćøđÜĉîìĆĚÜîĊĚñĎšÿĂïïĆâßĊĕéšøć÷ÜćîĕöŠ×šĂÝĈÖĆéĔéìĊęđðŨîÿćøąÿĈÙĆâ ÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïĕéšðäĉïêĆ Āĉ îšćìĊêę ćöìĊĕę éšøïĆ öĂïĀöć÷éšü÷ÙüćöøąöĆéøąüĆÜĒúąĂ÷ŠćÜđêĘöÙüćöÿćöćøëđóČĂę ðøąē÷ßîŤ×ĂÜïøĉþìĆ ñĎšëČĂĀčšîĒúąñĎšöĊÿŠüîĕéšđÿĊ÷ìĆĚÜðüÜ

¥JTL7ET+TED_$WDE7V'Z5;TD`@9DLS;7JVEþJEC5W¦ =ER:T;'5R$EEC$TE7EI+LO<

77


78

ïøĉþĆìÖøčÜđìóđăúĉÙĂðđêĂøŤđàĂøŤüĉÿđàÿÝĈÖĆé ÙüćöÿĆöóĆîíŤïøĉþĆìëČĂĀčšîøšĂ÷úąĒúąöĊîĉêĉïčÙÙú ìĊęöĊÖøøöÖćøĒúąñĎšëČĂĀčšîøć÷ĔĀâŠ×ĂÜïøĉþĆìđðŨîñĎšëČĂĀčšî øć÷ĔĀâŠĔîïøĉþĆìéĆÜÖúŠćüëČĂĀčšîĔîÿŠüîìĊęđĀúČĂ

ïøĉþĆìÖćøïĉîÖøčÜđìóÝĈÖĆé öĀćßî

ÙüćöÿĆöóĆîíŤïöÝÖćøïĉîÖøčÜđìóĒúąîĉêĉïčÙÙúìĊęđÖĊę÷ü ךĂÜëČĂĀčšîĔîïøĉþĆìøüöøšĂ÷úąöĊÖøøöÖćøĒúą ñĎšëČĂĀčšîøć÷ĔĀâŠøŠüöÖĆî

ïøĉþĆìðøąîĆîìõøèŤÝĈÖĆé ÙüćöÿĆöóĆîíŤöĊÖøøöÖćø×ĂÜïøĉþĆìđðŨîñĎšëČĂĀčšîøć÷ĔĀâŠ

ßČęĂñĎšđÖĊę÷üךĂÜÙüćöÿĆöóĆîíŤ

đðŨîøć÷ĕéšÙŠćøĆÖþćó÷ćïćúêćöÿĆââćĔĀšïøĉÖćøøĆÖþćó÷ćïćúøąĀüŠćÜïøĉþĆìÖĆïïøĉþĆìÖćøïĉîÖøčÜđìóÝĈÖĆé öĀćßî àċęÜ đðŨîíčøÖĉÝðÖêĉ×ĂÜïøĉþĆìïîđÜČęĂîĕ×đéĊ÷üÖĆïìĊęïøĉþĆììĈÖĆïÙĎŠÿĆââćñĎšøĆïïøĉÖćøĂČęî ïøĉþĆìÝŠć÷ÙŠćïĆêøēé÷ÿćøđÙøČęĂÜïĉîĒúąÙŠćïøĉÖćø×îÿŠÜìćÜĂćÖćýĔĀšÖĆïïøĉþĆìÖćøïĉîÖøčÜđìóÝĈÖĆé öĀćßî àċęÜđðŨîøćÙć ÙŠćēé÷ÿćøêćöĂĆêøćêúćé ïøĉþĆìÝŠć÷ÙŠćàČĚĂĀčšîÿćöĆâđóĉęöìčî×ĂÜïøĉþĆìÖćøïĉîÖøčÜđìóÝĈÖĆé öĀćßî êćöÿĉìíĉÝĈîüî ĀčšîøćÙćĀčšîúą ïćìđóČęĂøĆÖþćÿĆéÿŠüîÖćøëČĂĀčšî đðŨîúĎÖĀîĊĚÙŠćøĆÖþćó÷ćïćúêćöÿĆââćĔĀšïøĉÖćøøĆÖþćó÷ćïćúÖĆïïøĉþĆìÖćøïĉîÖøčÜđìóÝĈÖĆé öĀćßî àċęÜđðŨîđìĂöÖćøÙšć ðÖêĉ×ĂÜïøĉþĆìïîđÜČęĂîĕ×đéĊ÷üÖĆïìĊęïøĉþĆììĈÖĆïÙĎŠÿĆââćñĎšøĆïïøĉÖćøĂČęî đðŨîøć÷ĕéšÙŠćøĆÖþćó÷ćïćúêćöÿĆââćĔĀšïøĉÖćøøĆÖþćó÷ćïćúøąĀüŠćÜïøĉþĆìÖĆïïøĉþĆìÖøčÜđìóđăúĉÙĂðđêĂøŤđàĂøŤüĉÿđàÿ ÝĈÖĆéàċęÜđðŨîíčøÖĉÝðøÖêĉ×ĂÜïøĉþĆìïîđÜČęĂîĕ×đéĊ÷üÖĆïìĊęïøĉþĆììĈÖĆïÙĎŠÿĆââćñĎšøĆïïøĉÖćøøć÷ĂČęî ïøĉþĆìĕéšĔĀšïøĉþĆìÖøčÜđìóđăúĉÙĂðđêĂøŤđàĂøŤüĉÿđàÿÝĈÖĆéàċęÜđðŨîïøĉþĆìøŠüöđߊćóČĚîÿĈîĆÖÜćîēé÷öĊĂĆêøćÙŠćđߊćêćöøćÙćêúćé ĒúąöĊđÜČęĂîĕ×ÖćøđߊćêćöðÖêĉìĆęüĕð ĻïøĉþĆìĕöŠÿćöćøëđðŨîđÝšć×ĂÜđÙøČęĂÜđăúĉÙĂðđêĂøŤĕéšđîČęĂÜÝćÖךĂÝĈÖĆéìćÜÖãĀöć÷éšćîÖćø×îÿŠÜìćÜĂćÖćýÝċÜêšĂÜìĈÿĆââć đߊćđăúĉÙĂðđêĂøŤđóČęĂĔßšĔîÖćø×îÿŠÜñĎšðśü÷ ĻđðŨîÖćøÝŠć÷ÙŠćïøĉÖćø×îÿŠÜĒúąđÙúČęĂî÷šć÷ñĎšðśü÷ìćÜĂćÖćýêćöÿĆââćĔĀšïøĉÖćøøąĀüŠćÜïøĉþĆìÖĆïïøĉþĆìÖøčÜđìóđăúĉÙĂð đêĂøŤđàĂøŤüĉÿđàÿÝĈÖĆéàċęÜđðŨîïøĉþĆìøŠüöēé÷đðŨîÿĆââćđߊćđĀöćúĈđăúĉÙĂðđêĂøŤìĊęöĊ×îćéđÙøČęĂÜ÷îêŤïĉîÙøĂïÙúčöĕéšìĆęüĕì÷ ĒúąöĊđÙøČęĂÜüĆéðøąÖĂïÖćøïĉîìĊęÿćöćøëïĉîĕéšĔîìčÖÿõćóĂćÖćýĒúąĔîđüúćÖúćÜÙČî (MBTT$PDLQJU óøšĂöĂčðÖøèŤĒúąøąïï ÿîĆïÿîčîìćÜÖćøĒóì÷ŤóĉđýþÿĈĀøĆïĔßšÜćîĔîõćÙĂćÖćýđóČęĂĔßšÿĈĀøĆïÖćøøĆÖþćĒúąđÙúČęĂî÷šć÷ñĎšðśü÷đÿöČĂîñĎšðśü÷Ă÷ĎŠĔîĀšĂÜ *$6 ïîĂćÖćý óøšĂöðäĉïĆêĉÖćøÞčÖđÞĉîêúĂéßĆęüēöÜĒúąđðŨîđÙøČęĂÜìĊęĕéšÖćøøĆïøĂÜöćêøåćîóĉđýþ&63".* &VSPQFBO "FSP.FEJBM*OTUJUVUF ìĊęđðŨî*OUFSOBUJPOBM"DDSFEJUBUJPO4UBOEBSEJ[BUJPOêćööćêøåćîÖćøđÙúČęĂî÷šć÷ñĎšðśü÷ìćÜ ĂćÖćýìĊęđðŨîìĊę÷ĂöøĆïĂ÷ŠćÜĒóøŠĀúć÷Ĕî÷čēøðêąüĆîĂĂÖÖúćÜĒúąđĂđßĊ÷

         

ÙŠćïĆêøēé÷ÿćøđÙøČęĂÜïĉîĒúą ïøĉÖćø×îÿŠÜìćÜĂćÖćý

ÙŠćàČĚĂĀčšîÿćöĆâ

úĎÖĀîĊĚÖćøÙšć

øć÷ĕéšÙŠćøĆÖþćó÷ćïćú

øć÷ĕéšÙŠćđߊćÿĈîĆÖÜćî

ÙŠćđÙúČęĂî÷šć÷ñĎšðśü÷ìćÜĂćÖćý

éĂÖđïĊĚ÷ÙšćÜøĆï

øć÷ĕéšÙŠćøĆÖþćó÷ćïćú

ïÝÖðøąîĆîìõøèŤ ñϚݹàČĚĂ ĕéšđךćðøąöĎúàČĚĂìĊęéĉîĒðúÜéĆÜÖúŠćüõć÷ĔêšđÜČęĂîĕ×Ēúąøą÷ąđüúćđéĊ÷üÖĆïñĎšøŠüöðøąöĎúøć÷ĂČęî ĒúąđðŨîñĎšßîąÖćøðøąöĎúìĊęøćÙćÿĎÜÿčéêćøćÜüćúą ïćìĀøČĂÙĉéđðŨîöĎúÙŠćđìŠćÖĆï ïćì øćÙć ÖúćÜ×ĆĚîêęĈìĊęĔßšĔîÖćøðøąöĎúÙČĂêćøćÜüćúą ïćìàċęÜđðŨîøćÙćđÞúĊę÷ÝćÖñĎšðøąđöĉîøćÙćĂĉÿøąÝĈîüîøć÷ÙČĂ "NFSJDBO"QQSBJTBMĒúą:FBST"QQSBJTBMàċęÜđðŨîïøĉþĆìðøąđöĉîøćÙćìĊęöĊßČęĂĂ÷ĎŠĔîïĆâßĊøć÷ßČęĂ×ĂÜÿĈîĆÖÜćîÖúê 

đðŨîÖćø×ć÷ìĊęéĉîìĊęĕöŠĕéšĔßšĔîÖćøéĈđîĉîÜćîĒúąúéÖćøëČĂÙøĂÜìøĆó÷ŤÿĉîìĊęĕöŠÖŠĂĔĀšđÖĉéøć÷ĕéš×ĂÜïøĉþĆìēé÷ïøĉþĆìĕéš ðøąÖćý×ć÷ìĊęéĉîĒðúÜéĆÜÖúŠćüêŠĂÿćíćøèßîìĆęüĕðøüöÖĆïÖćøðøąÖćý×ć÷ìĊęéĉîìĊęĕöŠĕéšĔßšĔîÖćøéĈđîĉîÜćîĒðúÜĂČęîėĂĊÖ ĒðúÜēé÷êĉéðøąÖćý×ć÷ìĊęéĉîèìĊęêĆĚÜ×ĂÜìĊęéĉîĒêŠúąĒðúÜđðŨîđüúćĕöŠêęĈÖüŠćđéČĂîēé÷ĔßšøćÙćðøąđöĉîđÞúĊę÷ÝćÖñĎšðøąđöĉî øćÙćĂĉÿøąÝĈîüîøć÷ìĊęöĊßČęĂĂ÷ĎŠĔîïĆâßĊøć÷ßČęĂ×ĂÜÿĈîĆÖÜćîÖúêđðŨîøćÙćÖúćÜ×ĆĚîêęĈĔîÖćøðøąÖćý×ć÷

đĀêčñúĒúąÙüćöÝĈđðŨî

ñϚݹàČĚĂĕéš×Ă×÷ć÷øą÷ąđüúćÖćøēĂîìĊęéĉîÝćÖüĆîìĊęđðŨîõć÷ĔîüĆîìĊęĒúą÷ĉî÷ĂöĔĀšïøĉþĆìÙĉééĂÖđïĊĚ÷ ïîöĎúÙŠćìĊęéĉîÿŠüîìĊęđĀúČĂĔîĂĆêøćøšĂ÷úąêŠĂðŘēé÷ÝąßĈøąéĂÖđïĊĚ÷ÙšćÜøĆïéĆÜÖúŠćüìĆĚÜÝĈîüîĔîüĆîēĂîàČĚĂìĊęéĉîđîČęĂÜÝćÖĔî ÖćøðøąöĎúìĊęéĉîĒðúÜéĆÜÖúŠćüöĊñĎšđךćøŠüöðøąöĎúđóĊ÷Üøć÷ĒúąïøĉþĆìðøąîĆîìõøèŤÝĈÖĆéĕéšĔĀšøćÙćìĊęÿĎÜÖüŠćñĎšđךćðøąöĎú øć÷ĂČęîÙŠĂîךćÜöćÖðøąÖĂïÖĆïìĊęéĉîĒðúÜéĆÜÖúŠćüđðŨîìĊęéĉîĒðúÜĔĀâŠöĊöĎúÙŠćÿĎÜĒúąñϚݹàČĚĂĕéšÝŠć÷đÜĉîöĆéÝĈĔîÝĈîüîÿĎÜëċÜ øšĂ÷úą×ĂÜöĎúÙŠćàČĚĂ×ć÷ïøĉþìÝċÜĕéšñŠĂîñĆî×÷ć÷øą÷ąđüúćÖćøēĂîàČĚĂìĊęéĉîĕðĔĀšēé÷ÙĉééĂÖđïĊĚ÷ïîöĎúÙŠć×ć÷ìĊęéĉîìĊęđĀúČĂ ĔîĂĆêøćøšĂ÷úąêŠĂðŘàċęÜđðŨîĂĆêøćìĊęÿĎÜÖüŠćêšîìčîÖćøđÜĉî×ĂÜïøĉþĆì

 

öĎúÙŠć ïćì

ÿĉĚîÿčé è 311256

 

đÜĉîöĆéÝĈøĆïÙŠćìĊęéĉî

úĆÖþèąøć÷Öćø

øć÷ÖćøìĆüę ĕð øć÷Öćø×ĂÜïøĉþìĆ ÖøčÜđìóéčÿêĉ đüßÖćøÝĈÖĆé öĀćßî ĶïøĉþìĆ ķ 

®«GS$K5RETD$TE

ETD$TEERMIT*$S;

ETD$TEERMIT*$S;


ïøĉþĆìĕéšøĆïøć÷ĕéšÙŠćđߊćóČĚîìĊęøšćîÙšćĔîĂćÙćøïćÜÖĂÖóúćàŠćÝćÖïøĉþĆìïĊđĂàĊÖĎøŤđöìŤđăćÿŤÝĈÖĆéàċęÜđðŨîĂĆêøćÙŠćđߊćĒúą đÜČęĂîĕ×ÖćøđߊćđéĊ÷üÖĆïìĊęïøĉþĆììĈÿĆââćÖĆïñĎšđߊćóČĚîìĊęøć÷ĂČęî ïøĉþĆìÝŠć÷ÙŠćĂćĀćøĔîÖćøÝĆéđúĊĚ÷ÜĔĀšÖĆïïøĉþĆìïĊđĂàĊÖĎøŤđöìŤđăćÿŤÝĈÖĆéàċęÜđðŨîñĎšĔĀšïøĉÖćøĂćĀćøĂćĀøĆïēé÷öĊøćÙćĒúą đÜČęĂîĕ×ÖćøĔĀšïøĉÖćøêćöøćÙćêúćéđìĊ÷ïđÙĊ÷ÜĕéšÖĆïñĎšĔĀšïøĉÖćøĂČęî ïøĉþĆìĕéšøĆïđÜĉîöĆéÝĈÙŠćđߊćóČĚîìĊęøšćîÙšćĔîĂćÙćøïćÜÖĂÖóúćàŠćÝćÖïøĉþĆìïĊđĂàĊÖĎøŤđöìŤđăćÿŤÝĈÖĆéêćöđÜČęĂîĕ×ĔîÿĆââć đߊćóČĚîìĊęđߊîđéĊ÷üÖĆïìĊęïøĉþĆììĈÖĆïñĎšđߊćøć÷ĂČęî đðŨîøć÷ĕéšÙŠćđߊćóČĚîìĊęđðŗéïĎì×ć÷ÿĉîÙšćĔîĂćÙćøïćÜÖĂÖóúćàŠćàċęÜđðŨîĂĆêøćÙŠćđߊćðÖêĉìĊęïøĉþĆìđøĊ÷ÖÖĘïÝćÖñĎšđߊćïĎŢì×ć÷ ÿĉîÙšćøć÷ĂČęî ïøĉþĆìÝŠć÷ÙŠćđéĉîìćÜĒúąìĊęóĆÖÿĈĀøĆïÖćøðøąßčöĒúąÿĆööîćîĂÖÿëćîìĊęēé÷öĊøćÙćĒúąđÜČęĂîĕ×ÖćøĔĀšïøĉÖćøêćöøćÙć êúćéđìĊ÷ïđÙĊ÷ÜĕéšÖĆïñĎšĔĀšïøĉÖćøĂČęî

      

ÙŠćĂćĀćøÝĆéđúĊĚ÷Ü

đÜĉîöĆéÝĈøĆïÙŠćđߊćóČĚîìĊę

øć÷ĕéšÙŠćđߊćóČĚîìĊę

đéĉîìćÜĒúąìĊęóĆÖ

đðŨîúĎÖĀîĊĚÙŠćđߊćóČĚîìĊęøšćîÙšćĔîĂćÙćøïćÜÖĂÖóúćàŠćêćöÿĆââćđߊćóČĚîìĊęàċęÜöĊđÜČęĂîĕ×ĒúąĂĆêøćÙŠćđߊćđߊîđéĊ÷üÖĆïìĊęïøĉþĆììĈÖĆï ñĎšđߊćøć÷ĂČęî ïøĉþĆìøĆïđÜĉîöĆéÝĈÙŠćđߊćóČĚîìĊęøšćîÙšćĔîĂćÙćøïćÜÖĂÖóúćàŠćêćöđÜČęĂîĕ×ĔîÿĆââćđߊćóČĚîìĊęđߊîđéĊ÷üÖĆïìĊęïøĉþĆììĈÖĆïñĎšđߊć øć÷ĂČęî ïøĉþĆìÝŠć÷ÙŠćïĆêøēé÷ÿćøđÙøČęĂÜïĉî×ĂÜñĎšïøĉĀćøĒúąóîĆÖÜćîĔĀšÖĆïïøĉþĆìïćÜÖĂÖĒĂøŤìĆüøŤ ÝĈÖĆéàċęÜđðŨîêĆüĒìî×ć÷êĆĜü ēé÷ÿćøđÙøČęĂÜïĉîìĆęüĕðđðŨîøćÙćïĆêøēé÷ÿćøêćöĂĆêøćêúćé

   

úĎÖĀîĊĚÖćøÙšć

đÜĉîöĆéÝĈøĆïÙŠćđߊćóČĚîìĊę

ÙŠćàČĚĂîĚĈéČęö

ÙŠćēÛþèć

ïøĉþĆììĊđĂßđĂĘîđîĘêđüĉøŤÙÝĈÖĆé ÙüćöÿĆöóĆîíŤ öĊÖøøöÖćø×ĂÜïøĉþĆìđðŨîÖøøöÖćøñĎšöĊĂĈîćÝ ĒúąđðŨîñĎšëČĂĀčšîøć÷ĔĀâŠ

đÝšćĀîĊĚÙŠćïĆêøēé÷ÿćøđÙøČęĂÜïĉî

ïøĉþĆìàČĚĂîĚĈéČęöïøøÝčÿĈđøĘÝÝćÖïøĉþĆììĉöēðøéĆÖÿŤÝĈÖĆéēé÷ÖćøÝšćÜñúĉêđðŨî)PTQJUBMCSBOEêćö×ĆĚîêĂîÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜðøÖêĉ ēé÷ñŠćîïøĉþĆìÝĆéàČĚĂÖúćÜ×ĂÜïøĉþĆìđðŨîñĎšéĈđîĉîÖćø ïøĉþĆìÝŠć÷ÙŠćēÛþèćìćÜēìøìĆýîŤĔĀšÖĆïïøĉþĆììĊđĂßđĂĘîđîĘêđüĉøŤÙÝĈÖĆéàċęÜđðŨîñĎšĔĀšïøĉÖćøߊĂÜđÙđïĉúìĊüĊõćÙõćþćĂĆÜÖùþàċęÜ đðŨîÖúčŠöúĎÖÙšćêŠćÜßćêĉēé÷ïøĉþĆìßĈøąđÞóćąÙŠćñúĉêøć÷Öćøēé÷ĕöŠđÿĊ÷ÙŠć"JS5JNF

 

 

ïøĉþĆìöĊđÝšćĀîĊĚÙÜÙšćÜÙŠćïĆêøēé÷ÿćøđÙøČęĂÜïĉî×ĂÜñĎšïøĉĀćøĒúąóîĆÖÜćîìĊę÷ĆÜĕöŠëċÜÖĈĀîéÝŠć÷ßĈøąĔĀšÖĆïïøĉþĆìïćÜÖĂÖĒĂøŤ ìĆüøŤ ÝĈÖĆé

ïøĉþĆìĕéšøĆïøć÷ĕéšÙŠćđߊćóČĚîìĊęøšćî×ć÷ÿĉîÙšćĔîĂćÙćøïćÜÖĂÖóúćàŠćēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóÝćÖĀšćÜĀčšîÿŠüîÝĈÖĆéøšćîÖĉîéĊĂ÷ĎŠéĊ àċęÜöĊĂĆêøćÙŠćđߊćĒúąđÜČęĂîĕ×ÖćøđߊćđéĊ÷üÖĆïìĊęïøĉþĆììĈÖĆïñĎšđߊćóČĚîìĊęøć÷ĂČęî

 

øć÷ĕéšÙŠćđߊćóČĚîìĊę

 

đðŨîúĎÖĀîĊĚÙŠćøĆÖþćó÷ćïćúïøĉþĆìïćÜÖĂÖĒìøđüúÙúĆïÝĈÖĆéêćöÿĆââćĔĀšïøĉÖćøøĆÖþćó÷ćïćúàċęÜđðŨîđÙøéĉêđìĂöìćÜ ÖćøÙšćêćöðøÖêĉ×ĂÜíčøÖĉÝìĆęüĕðĒúąđðŨîđÜČęĂîĕ×đߊîđéĊ÷üÖĆïÙĎŠÿĆââćĂČęî

 

úĎÖĀîĊĚÖćøÙšć

ÙŠćïĆêøēé÷ÿćøđÙøČęĂÜïĉî

đðŨîøć÷ĕéšÙŠćøĆÖþćó÷ćïćúêćöÿĆââćĔĀšïøĉÖćøøĆÖþćó÷ćïćúøąĀüŠćÜïøĉþĆìÖĆïïøĉþĆìïćÜÖĂÖĒìøđüúÙúĆïÝĈÖĆéàċęÜđðŨî íčøÖĉÝðÖêĉ×ĂÜïøĉþĆìïîđÜČęĂîĕ×đéĊ÷üÖĆïìĊęïøĉþĆììĈÖĆïúĎÖÙšćÙĎŠÿĆââćñĎšøĆïïøĉÖćøøć÷ĂČęî

 

øć÷ĕéšÙŠćøĆÖþćó÷ćïćú

đÜĉîöĆéÝĈøĆïÙŠćđߊćÿĈîĆÖÜćî

øć÷ĕéšÙŠćđߊćóČĚîìĊę

ïøĉþĆìöĊõćøąĀîĊĚÙŠćïøĉÖćøđÙúČęĂî÷šć÷ñĎšðśü÷ìćÜĂćÖćýìĊę÷ĆÜĕöŠëċÜÖĈĀîéÝŠć÷ßĈøąĔĀšÖĆïïøĉþĆìÖøčÜđìóđăúĉÙĂðđêĂøŤđàĂøŤüĉÿđàÿ ÝĈÖĆéàċęÜđðŨîĕðêćöđÜČęĂîĕ×ÖćøÙšćìĆęüĕð

đĀêčñúĒúąÙüćöÝĈđðŨî

ïøĉþĆìĕéšøĆïđÜĉîöĆéÝĈÙŠćđߊćóČĚîìĊęÿĈîĆÖÜćîÝćÖïøĉþĆìÖøčÜđìóđăúĉÙĂðđêĂøŤđàĂøŤüĉÿđàÿÝĈÖĆéàċęÜđðŨîđÜČęĂîĕ×ÖćøđߊćóČĚîìĊęðÖêĉ ìĊęñĎšĔĀšđߊćÝąđøĊ÷ÖđÖĘïđÜĉîöĆéÝĈÙŠćđߊćúŠüÜĀîšćÝćÖñĎšđߊć

 

öĎúÙŠć ïćì

ÿĉĚîÿčé è 311256

 

đÝšćĀîĊĚÖćøÙšć

úĆÖþèąøć÷Öćø

ïøĉþĆììĉöēðøéĆÖÿŤÝĈÖĆé ÙüćöÿĆöóĆîíŤöĊïčÙÙúìĊęöĊÙüćöđÖĊę÷üךĂÜÖĆïÖøøöÖćø ĒúąñĎšëČĂĀčšîøć÷ĔĀâŠ×ĂÜïøĉþĆìđðŨîñĎšëČĂĀčšîøć÷ĔĀâŠ

ïøĉþĆìïćÜÖĂÖĒĂøŤìĆüøŤ ÝĈÖĆé ÙüćöÿĆöóĆîíŤöĊïčÙÙúìĊęöĊÙüćöđÖĊę÷üךĂÜÖøøöÖćøĒúą ñĎšëČĂĀčšîøć÷ĔĀâŠ×ĂÜïøĉþĆìđðŨîñĎšëČĂĀčšîøć÷ĔĀâŠ

ĀšćÜĀčšîÿŠüîÝĈÖĆéøšćîÖĉîéĊĂ÷ĎŠéĊ ÙüćöÿĆöóĆîíŤöĊïčÙÙúìĊęöĊÙüćöđÖĊę÷üךĂÜÖĆïÖøøöÖćøĒúą ñĎšëČĂĀčšîøć÷ĔĀâŠ×ĂÜïøĉþĆìđðŨîñĎšëČĂĀčšîøć÷ĔĀâŠ

ïøĉþĆìïćÜÖĂÖĒìøđüúÙúĆïÝĈÖĆé ÙüćöÿĆöóĆîíŤöĊïčÙÙúìĊęöĊÙüćöđÖĊę÷üךĂÜÖĆïÖøøöÖćøĒúą ñĎšëČĂĀčšîøć÷ĔĀâŠ×ĂÜïøĉþĆìđðŨîñĎšëČĂĀčšîøć÷ĔĀâŠ

ïøĉþĆìïĊđĂàĊÖĎøŤđöìŤđăćÿŤÝĈÖĆé ÙüćöÿĆöóĆîíŤëČĂĀčšîēé÷ïøĉþĆìÙøĆüÖćøïĉîÖøčÜđìóÝĈÖĆé àċęÜđðŨîïøĉþĆì÷ŠĂ÷×ĂÜïöÝÖćøïĉîÖøčÜđìóđðŨîñĎšëČĂĀčšî øć÷ĔĀâŠĒúąöĊÖøøöÖćø×ĂÜïøĉþĆìđðŨîÖøøöÖćøĔîïĊđĂàĊ

ßČęĂñĎšđÖĊę÷üךĂÜÙüćöÿĆöóĆîíŤ

ETD$TEERMIT*$S;

79


ÙŠćĒóì÷ŤĂŠćîôŗúŤö9SBZ

îć÷Ēóì÷ŤÝĉēøÝîŤÿčßćēê ÙüćöÿĆöóĆîíŤđðŨîÖøøöÖćø×ĂÜïøĉþĆì

ïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊđÝšćĀîĊĚÙŠćïøĉÖćø×îÿŠÜêĆüĂ÷ŠćÜêøüÝüĉđÙøćąĀŤĒúĘïàċęÜđðŨîíčøÖĉÝðÖêĉ×ĂÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷ìĊę÷ĆÜĕöŠëċÜÖĈĀîéÝŠć÷ßĈøąĔĀšÖĆïïøĉþĆìÖćøïĉîÖøčÜđìóÝĈÖĆé öĀćßî àċęÜëČĂđðŨîđÙøéĉêđìĂöìćÜÖćøÙšćðÖêĉìĊęïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĕéšøĆï

 

đÝšćĀîĊĚÖćøÙšć

đÝšćĀîĊĚĂČęîıÙŠćïĆêøēé÷ÿćø đÙøČĂę ÜïĉîĒúąïøĉÖćø×îÿŠÜìćÜĂćÖćý

ïøĉþĆìÙøĆüÖćøïĉîÖøčÜđìóÝĈÖĆé øć÷ĕéšÙŠćêøüÝüĉđÙøćąĀŤĒúĘï ÙüćöÿĆöóĆîíŤđðŨîïøĉþĆì÷ŠĂ÷×ĂÜïøĉþĆìÖćøïĉîÖøčÜđìóÝĈÖĆé öĀćßî ĒúąöĊÖøøöÖćø×ĂÜïøĉþĆìđðŨîÖøøöÖćøĔîÙøĆüÖćøïĉî ÖøčÜđìó

úĎÖĀîĊĚÖćøÙšć

ïøĉþĆì÷ŠĂ÷×ć÷ĂćĀćøĔĀšÖĆïïøĉþĆìÖøčÜđìóđăúĉÙĂðđêĂøŤđàĂøŤüĉÿđàÿÝĈÖĆéêćöíčøÖĉÝðÖêĉ×ĂÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷ēé÷ÙĉéøćÙćøąĀüŠćÜÖĆîêćöĂĆêøćêúćé đðŨîúĎÖĀîĊĚÙŠćïøĉÖćøêøüÝüĉđÙøćąĀŤĒúĘïêćöēðøĒÖøöĔĀšÖćøêøüÝÿč×õćó×ĂÜóîĆÖÜćîÝćÖïøĉþĆìÖøčÜđìóđăúĉÙĂðđêĂøŤđàĂøŤüĉÿđàÿÝĈÖĆéàċęÜđðŨîïøĉþĆìøŠüö ×ĂÜïøĉþĆìēé÷đðŨîđÙøéĉêđìĂöìćÜÖćøÙšćðÖêĉ×ĂÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷đߊîđéĊ÷üÖĆïìĊęïøĉþĆì÷ŠĂ÷ìĈÖĆïÙĎŠÿĆââćñĎšøĆïïøĉÖćøĂČęî ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĔĀšïøĉÖćøêøüÝüĉđÙøćąĀŤĒúĘïêćöÿĆââćĔĀšïøĉÖćøìćÜÖćøĒóì÷ŤĔĀšĒÖŠóîĆÖÜćî×ĂÜïøĉþĆìÙøĆüÖćøïĉîÖøčÜđìóÝĈÖĆéàċęÜđðŨîíčøÖĉÝðÖêĉ×ĂÜ ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ēé÷öĊøćÙćĒúąđÜČęĂîĕ×đߊîđéĊ÷üÖĆïìĊęìĈÖĆïúĎÖÙšćÙĎŠÿĆââćìĆęüĕð

   

ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĔĀšïøĉÖćøêøüÝüĉđÙøćąĀŤĒúĘïêćöēðøĒÖøöÖćøêøüÝÿč×õćóðøąÝĈðŘ×ĂÜóîĆÖÜćî×ĂÜïøĉþĆìÖøčÜđìóđăúĉÙĂðđêĂøŤđàĂøŤüĉÿđàÿÝĈÖĆéàċęÜđðŨîÖćøĔĀš ïøĉÖćøêćöĂĆêøćêúćéìĆęüĕð×ĂÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷đߊîđéĊ÷üÖĆïÖćøĔĀšïøĉÖćøÖĆïúĎÖÙšćøć÷ĂČęî

ïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊúĎÖĀîĊĚÙŠćøĆÖþćó÷ćïćúÝćÖïøĉþĆìÖćøïĉîÖøčÜđìóÝĈÖĆé öĀćßî àċęÜđðŨîđÙøéĉêđìĂöìćÜÖćøÙšćðÖêĉ×ĂÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷ïîđÜČęĂîĕ×đéĊ÷üÖĆïìĊęïøĉþĆì ÷ŠĂ÷ìĈÖĆïÙĎŠÿĆââćñĎšøĆïïøĉÖćøĂČęî

 

úĎÖĀîĊĚÖćøÙšć

 

ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÝŠć÷ÙŠćĔߚ݊ć÷ìćÜÖćøêúćéàċęÜđðŨîÖćøÝĆéÖĉÝÖøøöìćÜÖćøêúćéøŠüöÖĆîĒúąëČĂđðŨîíčøÖøøöÿîĆïÿîčîÖćøÙšćðÖêĉ×ĂÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĔîìšĂÜìĊęéĆÜÖúŠćü

 

ÙŠćÿîĆïÿîčîìćÜÖćøêúćé

ïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊđÝšćĀîĊĚÙšćÜßĈøąÙŠćïĆêøēé÷ÿćøđÙøČęĂÜïĉî×ĂÜĒóì÷ŤĒúąóîĆÖÜćîĒúąÙŠćïøĉÖćø×îÿŠÜìćÜĂćÖćýìĊę÷ĆÜĕöŠëċÜÖĈĀîéßĈøąĔĀšÖĆïïøĉþĆìÖćøïĉîÖøčÜđìó ÝĈÖĆé öĀćßî àċęÜëČĂđðŨîđÙøéĉêđìĂöìćÜÖćøÙšćðÖêĉìĊęïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĕéšøĆï

ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÝŠć÷ÙŠćïĆêøēé÷ÿćøđÙøČęĂÜïĉîĒúąÙŠćïøĉÖćø×îÿŠÜìćÜĂćÖćýĔĀšÖĆïïøĉþĆìÖćøïĉîÖøčÜđìóÝĈÖĆé öĀćßî àċęÜđðŨîÖćøàČĚĂïĆêøēé÷ÿćøêćöøćÙćêúćé ìĆęüĕð

 

ÙŠćïĆêøēé÷ÿćøđÙøČęĂÜïĉîĒúą ïøĉÖćø×îÿŠÜìćÜĂćÖćý

 

ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÝŠć÷ÙŠćđÙúČęĂî÷šć÷ñĎšðśü÷ìćÜĂćÖćýĔĀšÖĆïïøĉþĆìÖćøïĉîÖøčÜđìóÝĈÖĆé öĀćßî àċęÜëČĂđðŨîíčøÖøøöÿîĆïÿîčîÖćøÙšćðÖêĉ×ĂÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷ēé÷öĊÖćø ÙĉéÙŠćïøĉÖćøÙŠćēé÷ÿćøđߊćđĀöćúĈêćöĂĆêøćêúćéĒúąöĊđÜČęĂîĕ×ÖćøÙšćðÖêĉìĆęüĕð

 

êšîìčîÙŠćđÙúČęĂî÷šć÷ñĎšðśü÷ìćÜ ĂćÖćý

đĀêčñúĒúąÙüćöÝĈđðŨî

ïøĉþĆìÝŠć÷ÙŠćĒóì÷ŤĔîÖćøĂŠćîôŗúŤö9SBZñĎšðśü÷ĔĀšÖĆïîć÷Ēóì÷ŤÝĉēøÝîŤÿčßćēêàċęÜëČĂđðŨîíčøÖĉÝðÖêĉ×ĂÜïøĉþĆììĊęêšĂÜÝŠć÷ÙŠćïøĉÖćøüĉßćßĊóìćÜÖćøĒóì÷ŤĔĀšĒÖŠĒóì÷ŤìĊęĂŠćîôŗúŤö

đðŨîÝŠć÷ÙŠćßéđß÷êćöÖãĀöć÷ĒøÜÜćîóøšĂöéĂÖđïĊĚ÷ĔĀšĒÖŠÖøøöÖćøïøĉþĆìàċęÜđÙ÷đðŨîĂéĊêñĎšïøĉĀćøøąéĆïÿĎÜ×ĂÜïøĉþĆìêćöÙĈóĉóćÖþćýćúĒøÜÜćîÖúćÜ

đĀêčñúĒúąÙüćöÝĈđðŨî

đðŨîøć÷ĕéšÙŠćøĆÖþćó÷ćïćúêćöÿĆââćĔĀšïøĉÖćøøĆÖþćó÷ćïćúøąĀüŠćÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÖĆïïøĉþĆìÖćøïĉîÖøčÜđìóÝĈÖĆé öĀćßî àċęÜđðŨîíčøÖĉÝðÖêĉ×ĂÜïøĉþĆì ÷ŠĂ÷ïîđÜČęĂîĕ×đéĊ÷üÖĆïìĊęïøĉþĆì÷ŠĂ÷ìĈÖĆïÙĎŠÿĆââćñĎšøĆïïøĉÖćøĂČęî

öĎúÙŠć ïćì

ÿĉĚîÿčé è 311256

 

 

öĎúÙŠć ïćì

ÿĉĚîÿčé è 311256

ETD$TEERMIT*$S;

 

øć÷ĕéšÙŠćøĆÖþćó÷ćïćú

ïøĉþĆìÖøčÜđìóđăúĉÙĂðđêĂøŤđàĂøŤüĉÿđàÿÝĈÖĆé øć÷ĕéšÙŠćüĉđÙøćąĀŤĒúĘï ÙüćöÿĆöóĆîíŤïøĉþĆìëČĂĀčšîøšĂ÷úąĒúąöĊîĉêĉïčÙÙúìĊęöĊ ÖøøöÖćøĒúąñĎšëČĂĀčšîøć÷ĔĀâŠ×ĂÜïøĉþĆìđðŨîñĎšĀčšîøć÷ĔĀ⊠ĔîïøĉþĆìéĆÜÖúŠćüëČĂĀčšîĔîÿŠüîìĊęđĀúČĂ øć÷ĕéšÙŠćĂćĀćø

ïøĉþĆìÖćøïĉîÖøčÜđìóÝĈÖĆé öĀćßî ÙüćöÿĆöóĆîíŤïöÝÖćøïĉîÖøčÜđìóĒúąîĉêĉïčÙÙúìĊęđÖĊę÷ü ךĂÜëČĂĀčšîĔîïøĉþĆìøüöøšĂ÷úąĒúąöĊÖøøöÖćøĒúą ñĎšëČĂĀčšîøć÷ĔĀâŠøŠüöÖĆîÖĆïïøĉþĆì

ßČęĂñĎšđÖĊę÷üךĂÜÙüćöÿĆöóĆîíŤ

úĆÖþèąøć÷Öćø

ÙŠćßéđß÷êćöÖãĀöć÷ĒøÜÜćî óøšĂöéĂÖđïĊĚ÷

îć÷Ēóì÷ŤóÜþŤýĆÖéĉĝüĉì÷ćÖø ÙüćöÿĆöóĆîíŤđðŨîÖøøöÖćø×ĂÜïøĉþĆì ĕéš×ĂúćĂĂÖ ÝćÖïøĉþĆìöĊñúêĆĚÜĒêŠöÖøćÙö

 øć÷Öćø×ĂÜïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷

úĆÖþèąøć÷Öćø

ßČęĂñĎšđÖĊę÷üךĂÜÙüćöÿĆöóĆîíŤ

80


đÝšćĀîĊĚÙŠćïĆêøēé÷ÿćøđÙøČęĂÜïĉî

ÙŠćïĆêøēé÷ÿćøđÙøČęĂÜïĉî

ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÝŠć÷ÙŠćÝšćÜïøĉÖćøïĈøčÜøĆÖþćđÙøČęĂÜÖĈđîĉéĕôôŜćĔĀšÖĆïïøĉþĆìđöēìøĒößßĊîđîĂøĊęÝĈÖĆéàċęÜđðŨîñĎšĔĀšïøĉÖćøàŠĂöïĈøčÜđÙøČęĂÜÖĈđîĉéĕôôŜćêćö×ĆĚîêĂîÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜ ðÖêĉ×ĂÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷

 

ïøĉþĆìđĂŢÖàŤđø÷ŤÙĂöóĉüđêĂøŤĂčøčóÜþŤÝĈÖĆé ÙüćöÿĆöóĆîíŤöĊÖøøöÖćø×ĂÜïøĉþĆìđðŨîÖøøöÖćøñĎšöĊĂĈîćÝ ĒúąđðŨîñĎšëČĂĀčšîøć÷ĔĀâŠ

 

 

ÙüćöđĀĘîÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïöĊÙüćöđĀĘîüŠćøć÷ÖćøéĆÜÖúŠćüöĊÙüćöÿöđĀêčñúĒúąöĊđÜČęĂîĕ×êćöðøÖêĉíčøÖĉÝ

đÝšćĀîĊĚÖćøÙšć

êšîìčîÙŠć9SBZ

øć÷ĕéšÙŠćøĆÖþćó÷ćïćú

ÙŠćÝšćÜïøĉÖćøïĈøčÜøĆÖþćđÙøČęĂÜ ÖĈđîĉéĕôôŜć

ïøĉþĆìđöēìøĒößßĊîđîĂøĊęÝĈÖĆé ÙüćöÿĆöóĆîíŤöĊÖøøöÖćøĒúąñĎšëČĂĀčšîøć÷ĔĀâŠ×ĂÜïøĉþĆì đðŨîÖøøöÖćøĔîïøĉþĆìđöēìøĒößßĊîđîĂøĊęÝĈÖĆé

ïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊđÝšćĀîĊĚÙÜÙšćÜÙŠćïøĉÖćø9SBZìĊę÷ĆÜĕöŠëċÜÖĈĀîéÝŠć÷ßĈøąĔĀšÖĆïïøĉþĆìđĂŢÖàŤđø÷ŤÙĂöóĉüđêĂøŤĂčøčóÜþŤÝĈÖĆéàċęÜđðŨîđÙøéĉêđìĂöìćÜÖćøÙšćìĆęüĕð

ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÝŠć÷ÙŠćïøĉÖćø9SBZĔĀšÖĆïïøĉþĆìđĂŢÖàŤđø÷ŤÙĂöóĉüđêĂøŤĂčøčóÜþŤÝĈÖĆéđîČęĂÜÝćÖđðŨîđÙøČęĂÜöČĂìĊęïøĉþĆì÷ŠĂ÷éĆÜÖúŠćüĕöŠöĊĔĀšïøĉÖćøĒúąÙŠćïøĉÖćøìĊęïøĉþĆìéĆÜÖúŠćüÙĉé ÝćÖïøĉþĆì÷ŠĂ÷êęĈÖüŠćñĎšĔĀšïøĉÖćøøć÷ĂČęî

ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĔĀšïøĉÖćøøĆÖþćó÷ćïćúÖĆïïøĉþĆìđöēìøĒößßĊîđîĂøĊęÝĈÖĆéêćöÿĆââćĔĀšïøĉÖćøøĆÖþćó÷ćïćúàċęÜđðŨîíčøÖĉÝðÖêĉ×ĂÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷

ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĔĀšïøĉÖćøøĆÖþćó÷ćïćúÖĆïúĎÖÙšć×ĂÜïøĉþĆìÿöč÷ðćúŤöïĊßøĊÿĂøŤìÝĈÖĆéêćöÿĆââćĔĀšïøĉÖćøàċęÜöĊđÜČęĂîĕ×ÖćøÙšćĒúąøćÙćđߊîđéĊ÷üÖĆïìĊęïøĉþĆì÷ŠĂ÷ìĈÖćøÙĎŠÿĆââć øć÷ĂČęî

 

øć÷ĕéšÙŠćøĆÖþćó÷ćïćú

 

ïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊúĎÖĀîĊĚÙŠćđߊćóČĚîìĊęÙÜÙšćÜèÿĉĚîÜüéàċęÜëČĂđðŨîđøČęĂÜìćÜÖćøÙšćðÖêĉ

 

úĎÖĀîĊĚÙŠćđߊćóČĚîìĊę

đÝšćĀîĊĚÙŠćàČĚĂîĚĈéČęö

ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĕéšøĆïøć÷ĕéšÙŠćđߊćóČĚîìĊęÝćÖĀšćÜĀčšîÿŠüîÝĈÖĆéøšćîÖĉîéĊĂ÷ĎŠéĊàċęÜöĊĂĆêøćÙŠćđߊćĒúąđÜČęĂîĕ×ÖćøđߊćđéĊ÷üÖĆïìĊęïøĉþĆììĈÖĆïñĎšđߊćóČĚîìĊęøć÷ĂČęî

ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÝĆéàČĚĂîĚĈéČęöïøøÝčÿĈđøĘÝÝćÖïøĉþĆììĉöēðøéĆÖÿŤÝĈÖĆéēé÷ÖćøÝšćÜñúĉêđðŨî)PTQJUBMCSBOEêćö×ĆĚîêĂîÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜðÖêĉēé÷ñŠćîïøĉþĆìÝĆéàČĚĂÖúćÜ×ĂÜïøĉþĆìđðŨî ñĎšéĈđîĉîÖćø

 

 

ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÝŠć÷ÙŠćđéĉîìćÜĒúąìĊęóĆÖÿĈĀøĆïïøĉÖćøÝĆéðøąßčöĒúąÿĆööîćîĂÖÿëćîìĊęĔĀšÖĆïïøĉþĆìïćÜÖĂÖĒìøđüúÙúĆïÝĈÖĆéēé÷öĊøćÙćĒúąđÜČęĂîĕ×ÖćøĔĀšïøĉÖćøêćöøćÙć êúćéđìĊ÷ïđÙĊ÷ÜĕéšÖĆïñĎšĔĀšïøĉÖćøĂČęî

 

øć÷ĕéšÙŠćđߊćóČĚîìĊę

ïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊđÝšćĀîĊĚÙÜÙšćÜÙŠćïĆêøēé÷ÿćøđÙøČęĂÜïĉî×ĂÜñĎšïøĉĀćøĒúąóîĆÖÜćîìĊę÷ĆÜĕöŠëċÜÖĈĀîéÝŠć÷ßĈøąĔĀšÖĆïïøĉþĆìïćÜÖĂÖĒĂøŤìĆüøŤ ÝĈÖĆéàċęÜđðŨîđÜČęĂîĕ×ìćÜÖćøÙšć ðÖêĉ

 

ïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊđÝšćĀîĊĚÙÜÙšćÜÙŠćàČĚĂîĚĈéČęöïøøÝčÿĈđøĘÝìĊę÷ĆÜĕöŠëċÜÖĈĀîéßĈøąĔĀšÖĆïïøĉþĆììĉöēðøéĆÖÿŤÝĈÖĆéàċęÜëČĂđðŨîđøČęĂÜðÖêĉìćÜÖćøÙšćìĆęüĕð

ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÝŠć÷ÙŠćïĆêøēé÷ÿćøđÙøČęĂÜïĉî×ĂÜñĎšïøĉĀćøĒúąóîĆÖÜćîĔĀšÖĆïïøĉþĆìïćÜÖĂÖĒĂøŤìĆüøŤ ÝĈÖĆéàċęÜđðŨîêĆüĒìî×ć÷êĆĜüēé÷ÿćøđÙøČęĂÜïĉîìĆęüĕðđðŨîøćÙćïĆêøēé÷ÿćø êćöĂĆêøćêúćé

 

ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÝŠć÷ÙŠćĂćĀćøĔîÖćøÝĆéđúĊĚ÷ÜĔĀšÖĆïïøĉþĆìïĊđĂàĊÖĎøŤđöìŤđăćÿŤÝĈÖĆéàċęÜñĎšĔĀšïøĉÖćøĂćĀćøĂćĀøĆïēé÷đðŨîÖćøÙĉéÙŠćïøĉÖćøêćöøćÙćêúćéìĆęüĕð

 

 

ÙŠćàČĚĂîĚĈéČęö

ïøĉþĆìÿöč÷ðćúŤöïĊßøĊÿĂøŤìÝĈÖĆé ÙüćöÿĆöóĆîíŤöĊîĉêĉïčÙÙúìĊęöĊÙüćöđÖĊę÷üךĂÜÖĆïÖøøöÖćøĒúą ñĎšëČĂĀčšîøć÷ĔĀâŠ×ĂÜïøĉþĆìđðŨîñĎšëČĂĀčšîøć÷ĔĀâŠöĊÖøøöÖćø ×ĂÜïøĉþĆìđðŨîÖøøöÖćøĔîÿöč÷ðćúŤöïĊß

ĀšćÜĀčšîÿŠüîÝĈÖĆéøšćîÖĉîéĊĂ÷ĎŠéĊ ÙüćöÿĆöóĆîíŤöĊïčÙÙúìĊęöĊÙüćöđÖĊę÷ÜךĂÜÖĆï ÖøøöÖćøĒúąñĎšëČĂĀčšîøć÷ĔĀâŠ×ĂÜïøĉþĆìđðŨîñĎšëČĂĀčšîøć÷ĔĀâŠ

ïøĉþĆììĉöēðøéĆÖÿŤÝĈÖĆé ÙüćöÿĆöóĆîíŤöĊïčÙÙúìĊęöĊÙüćöđÖĊę÷üךĂÜÖĆïÖøøöÖćøĒúą ñĎšëČĂĀčšîøć÷ĔĀâŠ×ĂÜïøĉþĆìđðŨîñĎšëČĂĀčšîøć÷ĔĀâŠ

ïøĉþĆìïćÜÖĂÖĒìøđüúÙúĆïÝĈÖĆé đéĉîìćÜĒúąìĊęóĆÖ ÙüćöÿĆöóĆîíŤöĊïčÙÙúìĊęöĊÙüćöđÖĊę÷üךĂÜÖĆïÖøøöÖćøĒúąñĎšëČĂ Āčîš øć÷ĔĀâŠ×ĂÜïøĉþìĆ đðŨîñĎëš ĂČ Āčîš øć÷ĔĀâŠĔîïćÜÖĂÖĒìøđüúÙúĆï

ïøĉþĆìïćÜÖĂÖĒĂøŤìĆüøŤ ÝĈÖĆé ÙüćöÿĆöóĆîíŤöĊïčÙÙúìĊęöĊÙüćöđÖĊę÷ÜךĂÜÖĆïÖøøöÖćøĒúą ñĎšëČĂĀčšîøć÷ĔĀâŠ×ĂÜïøĉþĆìđðŨîñĎšëČĂĀčšîøć÷ĔĀâŠ

ïøĉþĆìïĊđĂàĊÖĎøŤđöìŤđăćÿŤÝĈÖĆé ÙŠćĂćĀćøÝĆéđúĊĚ÷Ü ÙüćöÿĆöóĆîíŤöĊïøĉþĆìÙøĆüÖćøïĉîÖøčÜđìóÝĈÖĆé àċęÜđðŨîïøĉþĆì÷ŠĂ÷×ĂÜïöÝÖćøïĉîÖøčÜđìóđðŨîñĎšëČĂĀčšîøć÷ĔĀ⊠ĒúąöĊÖøøöÖćø×ĂÜïøĉþĆìđðŨîÖøøöÖćøĔîïĊđĂàĊ

ïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊúĎÖĀîĊĚÙŠćøĆÖþćó÷ćïćúÝćÖïøĉþĆìïćÜÖĂÖĒĂøŤđÙđìĂøŤøĉęÜÝĈÖĆéàċęÜđðŨîđÙøéĉêđìĂöêćöðÖêĉìćÜÖćøÙšćìĆęüĕð

 

ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĔĀšïøĉÖćøøĆÖþćó÷ćïćúÖĆïïøĉþĆìïćÜÖĂÖĒĂøŤđÙđìĂøŤøĉęÜÝĈÖĆéêćöÿĆââćĔĀšïøĉÖćøàċęÜöĊđÜČęĂîĕ×ÖćøÙšćĒúąøćÙćđߊîđéĊ÷üÖĆïìĊęïøĉþĆì÷ŠĂ÷ìĈÖćøÙĎŠÿĆââćøć÷ĂČęî

ïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊúĎÖĀîĊĚÙŠćïøĉÖćøêøüÝüĉđÙøćąĀŤĒúĘïÝćÖïøĉþĆìÙøĆüÖćøïĉîÖøčÜđìóÝĈÖĆéàċęÜđðŨîđÙøéĉêđìĂöêćöðÖêĉìćÜÖćøÙšćìĆęüĕð

 

úĎÖĀîĊĚÖćøÙšć  

ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĕéšøĆïøć÷ĕéšÙŠćïøĉÖćøøĆÖþćó÷ćïćúêćöÿĆââćĔĀšïøĉÖćøìćÜÖćøĒóì÷ŤĔĀšĒÖŠóîĆÖÜćî×ĂÜïøĉþĆìÙøĆüÖćøïĉîÖøčÜđìóÝĈÖĆéàċęÜđðŨîíčøÖĉÝðÖêĉ×ĂÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒúąöĊ đÜČęĂîĕ×øćÙćđߊîđéĊ÷üÖĆïìĊęìĈÖĆïñĎšøĆïïøĉÖćøÙĎŠÿĆââćìĆęüĕð

đĀêčñúĒúąÙüćöÝĈđðŨî

 

öĎúÙŠć ïćì

ÿĉĚîÿčé è 311256

øć÷ĕéšÙŠćøĆÖþćó÷ćïćú

úĆÖþèąøć÷Öćø

ïøĉþĆìïćÜÖĂÖĒĂøŤđÙđìĂøŤøĉęÜÝĈÖĆé øć÷ĕéšÙŠćøĆÖþćó÷ćïćú ÙüćöÿĆöóĆîíŤöĊïøĉþĆìÙøĆüÖćøïĉîÖøčÜđìóÝĈÖĆé àċęÜđðŨîïøĉþĆì÷ŠĂ÷×ĂÜïöÝÖćøïĉîÖøčÜđìóđðŨîñĎšëČĂĀčšîøć÷ĔĀ⊠úĎÖĀîĊĚÖćøÙšć ĒúąöĊÖøøöÖćø×ĂÜïøĉþĆìđðŨîÖøøöÖćøĔîïćÜÖĂÖĒĂøŤđÙđìĂøĉęÜ

ßČęĂñĎšđÖĊę÷üךĂÜÙüćöÿĆöóĆîíŤ

ETD$TEERMIT*$S;

81


ïøĉþĆìëČĂĀčšî ïøĉþĆìëČĂĀčšî ïøĉþĆìëČĂĀčšî ïøĉþĆìëČĂĀčšî ïøĉþĆìëČĂĀčšî ïøĉþĆìëČĂĀčšî ïøĉþĆìëČĂĀčšî ïøĉþĆìëČĂĀčšî ïøĉþĆìëČĂĀčšî ïøĉþĆìëČĂĀčšî ïøĉþĆìëČĂĀčšî ïøĉþĆìëČĂĀčšî ïøĉþĆìëČĂĀčšî ïøĉþĆìëČĂĀčšî ïøĉþĆìëČĂĀčšî ïøĉþĆìëČĂĀčšî ïøĉþĆìëČĂĀčšî ïøĉþĆìëČĂĀčšî ïøĉþĆìëČĂĀčšî ïøĉþĆìëČĂĀčšî ïøĉþĆìëČĂĀčšî ïøĉþĆìëČĂĀčšî ïøĉþĆìëČĂĀčšî ïøĉþĆìëČĂĀčšî ïøĉþĆìëČĂĀčšî ïøĉþĆìëČĂĀčšî ïøĉþĆìëČĂĀčšî ïøĉþĆìëČĂĀčšî ïøĉþĆìëČĂĀčšî ïøĉþĆìëČĂĀčšî ïøĉþĆìëČĂĀčšî ïøĉþĆìëČĂĀčšî ïøĉþĆìëČĂĀčšî ïøĉþĆìëČĂĀčšî ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ëČĂĀčšî

úĆÖþèąÙüćöÿĆöóĆîíŤ                                

                           

                  

đÜĉîìéøĂÜÝŠć÷

õćøąĀîĊĚđÜĉîĔĀšÖĎšĒÖŠïøĉþĆìĔîđÙøČĂ đÜĉîĔĀšÖĎšøą÷ą÷ćü đÜĉîĔĀšÖĎšøą÷ąÿĆĚî

Āöć÷đĀêč đðŨîõćøąĀîĊĚđÜĉîĔĀšÖĎšĔîøĎðđÜĉîêøćêŠćÜðøąđìýÝĈîüîúšćîđĀøĊ÷âÿĀøĆå đìĊ÷ïđìŠćúšćîïćì

 đðŨîõćøąĀîĊĚđÜĉîĔĀšÖĎšĔîøĎðđÜĉîêøćêŠćÜðøąđìýÝĈîüîúšćîđĀøĊ÷âÿĀøĆå đìĊ÷ïđìŠćúšćîïćì  đðŨîõćøąĀîĊđĚ ÜĉîĔĀšÖĎšĔîøĎðđÜĉîêøćêŠćÜðøąđìýÝĈîüîúšćîđĀøĊ÷âÿĀøĆå đìĊ÷ïđìŠćúšćîïćì

ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóóĆì÷ćÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóøą÷ĂÜÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóĀćéĔĀâŠÝĈÖĆé ïøĉþĆìüĆçîđüßÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóÿöč÷ÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóêøćéÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóøćßÿĊöćÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóõĎđÖĘêÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóóøąðøąĒéÜÝĈÖĆé ïøĉþĆìÿöĉêĉđüßÝĈÖĆé öĀćßî

ïøĉþĆìïĊđĂĘîđĂßđöéĉÙĂúđàĘîđêĂøŤÝĈÖĆé ïøĉþĆìðøąÿĉìíĉĝóĆçîćÝĈÖĆé öĀćßî

ïøĉþĆìđðćēúđöéĉÙÝĈÖĆé øóđðćēúóĀúē÷íĉî

ïøĉþĆìÖćøĒóì÷Ťÿ÷ćöÝĈÖĆé øóđðćēúēßÙßĆ÷

ïöÝýĎî÷ŤÖćøĒóì÷Ťĕì÷ øóđðćēúîüöĉîìøŤ

ïøĉþĆìđðćēúÿöčìøðøćÖćøÝĈÖĆé øóđðćēúÿčöìøðøćÖćø

"OLPS1JTJUI$P -UE 

1IOPN1FOI.FEJDBM4FSWJDFT$P -UE 

3PZBM3BUUBOBL.FEJDBM4FSWJDFT$P -UE 

ïøĉþĆìđîßĆęîĒîúđăúìŤĒÙøŤàĉÿđìĘöÿŤÝĈÖĆé ïøĉþĆìĕïēĂēöđúÖčúúćøŤĒúïïĂøćìĂøĊęÿŤ ðøąđìýĕì÷ ÝĈÖĆé ïøĉþĆìÖøĊîĕúîŤàĉîđîĂøŤÝĊĚÝĈÖĆé ïøĉþĆìïĊéĊđĂĘöđĂÿđìøîîĉęÜÝĈÖĆé ïøĉþĆìøĂ÷ĆúïćÜÖĂÖđăúíŤĒÙøŤÝĈÖĆé ïøĉþĆìÖøčÜđìóóøĊđöĊ÷øŤîć÷ĀîšćðøąÖĆîßĊüĉêÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóĂčéøÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóđßĊ÷ÜĔĀöŠÝĈÖĆé ïøĉþĆìïĊéĊđĂĘöđĂÿĒĂÙđÙćìŤêĉĚÜÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóđ×ćĔĀâŠÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìó×ĂîĒÖŠîÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóóĉþèčēúÖÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóÿčøćþãøŤÝĈÖĆé ïøĉþĆìÿöĉêĉđüßßúïčøĊÝĈÖĆé ïøĉþĆìÿĀĒóì÷ŤđõÿĆßÝĈÖĆé ïøĉþĆìÿöĉêĉđüßýøĊøćßćÝĈÖĆé

ïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜ

ÿøčðõćøąĀîĊÖĚ ćøĔĀšÙüćöߊü÷đĀúČĂìćÜÖćøđÜĉîèÿĉîĚ ðŘ

82  

                 

         

éĂÖđïĊĚ÷ÙšćÜøĆï                                      

øüöõćøąĀîĊĚ

64% 

64% 

õćøąÙĚĈðøąÖĆî

éĂÖđïĊĚ÷ ÙšćÜÝŠć÷

                                                                     

đÜĉîÖĎš÷Čöøą÷ąÿĆĚî ÝćÖïøĉþĆìĔîđÙøČĂ

ĀîŠü÷ïćì

ETD$TEERMIT*$S;


ETD$TEERMIT*$S;

ïčÙÙúìĊöę ÙĊ üćöđÖĊ÷ę üךĂÜēé÷đðŨîÖøøöÖćøĒúąñĎïš øĉĀćøøŠüöĕéšĒÖŠ îć÷Ēóì÷ŤðøćđÿøĉåðøćÿćììĂÜēĂÿë îć÷Ēóì÷ŤÝúč đéß÷ýÿčîìøćÖčú îć÷üĉß÷Ć ìĂÜĒêÜ îć÷Ēóì÷ŤÝēĉ øÝîŤÿčßćēê îć÷Ēóì÷ŤßćêøĊéüÜđîêø ýćÿêøćÝćø÷Ťîć÷Ēóì÷ŤÿîĆ êŤýøĉ ĉ ýøöèĊ îć÷ðøąéĉþåŤìĊÛÖčú îćÜîùöúîšĂ÷ĂęĈ ēé÷ÖćøđךćđðŨîÖøøöÖćøøŠüöĔîïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷×ĂÜïčÙÙúéĆÜÖúŠćüךćÜêšî ÷Öđüšîîć÷Ēóì÷ŤÿîĆ êŤýøĉ ĉ àċÜę đðŨîÖøøöÖćøĂĉÿøąĔîïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ đðŨîÖćøéĈøÜêĈĒĀîŠÜÖøøöÖćøĔîåćîąêĆüĒìî×ĂÜïøĉþìĆ àċÜę ëČĂđðŨîñĎëš ĂČ Āčîš øć÷ĔĀâŠ

¯«;aD<TD`GR`;Ia;C$TE9UETD$TEERMIT*$S;b;O;T'7 ðøąđõìøć÷Öćø øć÷ÖćøíčøÖøøöìĊęđðŨîÖćøÙšćðÖêĉ ĀøČĂøć÷ÖćøíčøÖøøöìĊęÿîĆïÿîčîÖćøÙšć ìĆęüĕð

ĒîüēîšöĒúąîē÷ïć÷ øć÷ÖćøíčøÖøøöÙšćðÖêĉ ĔîÖøèĊìĊęïøĉþĆìĒúąĀøČĂïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊíčøÖøøöÖćøĔĀšïøĉÖćøøĆÖþćó÷ćïćúÖćøÿŠÜêŠĂÙîĕךïøĉþĆìöĊîē÷ïć÷ĔĀšïøĉþĆì ĒúąïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ÙĉéÙŠćêĂïĒìîìĊđę Öĉé×ċîĚ ÝćÖÖćøìĈíčøÖøøöÖćøÙšćÖćøéĈđîĉîÜćîéĆÜÖúŠćüøąĀüŠćÜïøĉþìĆ ĒúąĀøČĂïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ÖĆïïčÙÙúìĊęöĊÙüćöđÖĊę÷üē÷ÜÖĆîĔîøćÙćêúćéēé÷öĊĂĆêøćÙŠćïøĉÖćøĒúąöĊđÜČęĂîĕ×ÖćøßĈøąđÜĉîêúĂéÝîđÜČęĂîĕ× ÖćøÙšćĂČęîėđìŠćđìĊ÷öĀøČĂđðŨîđÜČęĂîĕ×ĔîúĆÖþèąđéĊ÷üÖĆîĀøČĂĕöŠĒêÖêŠćÜÖĆïìĊęïøĉþĆìĒúąĀøČĂïøĉþĆì÷ŠĂ÷óċÜÖøąìĈ ÖĆïñĎšĂČęîàċęÜđðŨîïčÙÙúíøøöéćĀøČĂïøĉþĆìÙĎŠÿĆââćĂČęîėìĆęüĕðõć÷ĔêšÿëćîÖćøèŤđéĊ÷üÖĆî øć÷ÖćøíčøÖøøöìĊęÿîĆïÿîčîÖćøÙšćìĆęüĕð ĔîÖøèĊìęïĊ øĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊøć÷ÖćøàČĚĂÿĉîÙšćĒúąïøĉÖćøüĆêëčéĉïĒúąđüßõĆèæŤêŠćÜėÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜìĊęđÖĊę÷üךĂÜ ĒúąđðŨîĕðđóČęĂÿîĆïÿîčîÖćøĔĀšïøĉÖćøøĆÖþćó÷ćïćúøąĀüŠćÜÖĆîĀøČĂøąĀüŠćÜïøĉþĆìĒúąĀøČĂïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÖĆïïčÙÙú ìĊęöĊÙüćöđÖĊę÷üē÷ÜÖĆïïøĉþĆìēé÷đðŨîøć÷ÖćøìĊęđÖĉé×ċĚîđóČęĂÿîĆïÿîčîíčøÖĉÝðÖêĉ×ĂÜïøĉþĆìĒúąĀøČĂïøĉþĆì÷ŠĂ÷øć÷Öćø éĆÜÖúŠćüÝąêšĂÜöĊøćÙćÙŠćÿĉîÙšćĀøČĂĂĆêøćÙŠćïøĉÖćøêćöøćÙćêúćéìĊęÿćöćøëĂšćÜĂĉÜìĊęöć×ĂÜøćÙćÙŠćÿĉîÙšćĀøČĂÙŠć ïøĉÖćøéĆÜÖúŠćüĕéšĒúąöĊđÜČęĂîĕ×ÖćøßĈøąđÜĉîêúĂéÝîđÜČęĂîĕ×ךĂêÖúÜìćÜÖćøÙšćêŠćÜėĕöŠĒêÖêŠćÜÝćÖÖćøìĊęïøĉþĆì ĒúąĀøČĂïøĉþĆì÷ŠĂ÷đךćìĈíčøÖøøöÖĆïÙĎŠÙšćøć÷ĂČęîėìĆęüĕðõć÷ĔêšÿëćîÖćøèŤđéĊ÷üÖĆî ĒúąÿČïđîČęĂÜÝćÖóøąøćßïĆââĆêĉĀúĆÖìøĆó÷ŤĒúąêúćéĀúĆÖìøĆó÷Ť ÞïĆïìĊę óýÞïĆïĒÖšĕ×đóĉęöđêĉöàċęÜöĊñú ïĆÜÙĆïĔßšĔîüĆîìĊęÿĉÜĀćÙöĒúąêćöĀîĆÜÿČĂđüĊ÷î×ĂÜÿĈîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÖĈÖĆïĀúĆÖìøĆó÷ŤĒúąêúćé ĀúĆÖìøĆó÷ŤÞïĆïúÜüĆîìĊęÖøÖãćÙöđóČęĂĔĀšÖćøïøĉĀćøÜćî×ĂÜïøĉþĆìöĊÙüćöÙúŠĂÜêĆüïøĉþĆìĂćÝîĈøć÷Öćø đÖĊę÷üē÷ÜÖĆîìĊęđðŨîøć÷ÖćøíčøÖøøöìćÜÖćøÙšćðÖêĉĀøČĂøć÷ÖćøÿîĆïÿîčîÖćøÙšćìĊęöĊđÜČęĂîĕ×ÖćøÙšćìĆęüĕðøąĀüŠćÜïøĉþĆì ĒúąĀøČĂïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÖĆïïčÙÙúìĊęđÖĊę÷üē÷ÜÖĆîîĈđÿîĂêŠĂÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìđóČęĂ×ĂĂîčöĆêĉĔîĀúĆÖÖćøÝćÖÙèąÖøøö ÖćøïøĉþĆì éĆÜîĆĚîìĊęðøąßčöÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìÙøĆĚÜìĊęđöČęĂüĆîìĊęÿĉÜĀćÙöÝċÜĕéšöĊöêĉĂîčöĆêĉĔîĀúĆÖÖćøĔĀšòść÷ ÝĆéÖćøÿćöćøëđךćìĈøć÷ÖćøíčøÖøøöøąĀüŠćÜÖĆîìĊęđðŨîøć÷ÖćøìćÜÖćøÙšćðÖêĉĀøČĂøć÷ÖćøÿîĆïÿîčîíčøÖĉÝðÖêĉìĊęöĊ đÜČęĂîĕ×ךĂêÖúÜìćÜÖćøÙšćìĆęüĕðàċęÜöĊøćÙćĀøČĂĂĆêøćÙŠćïøĉÖćøêćöøćÙćêúćéĒúąöĊđÜČęĂîĕ×ÖćøÙšćĔîúĆÖþèąđéĊ÷ü ÖĆïìĊęïøĉþĆìóċÜÖøąìĈÖĆïïčÙÙúõć÷îĂÖĕéš

83


ETD$TEERMIT*$S;

ðøąđõìøć÷Öćø

ĒîüēîšöĒúąîē÷ïć÷

ÖćøĔĀšÙüćöߊü÷đĀúČĂìćÜÖćøđÜĉî

ïøĉþĆìöĊîē÷ïć÷ĔĀšÙüćöߊü÷đĀúČĂìćÜÖćøđÜĉîđÞóćąĒÖŠÖĉÝÖćøìĊęïøĉþĆìëČĂĀčšîđÖĉîÖüŠćøšĂ÷úąđìŠćîĆĚîõć÷ĔêšđÜČęĂîĕ× üŠćïøĉþĆì÷ŠĂ÷éĆÜÖúŠćüêšĂÜöĊïčÙÙúìĊęđÖĊę÷üē÷ÜÖĆîÖĆïïøĉþĆìëČĂĀčšîĕöŠđÖĉîøšĂ÷úąìĆĚÜîĊĚÖćøĔĀšÙüćöߊü÷đĀúČĂìćÜÖćø đÜĉîéĆÜÖúŠćüÝąđðŨîÖćøøüöÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøìćÜÖćøđÜĉîĕüšìĊęÿŠüîÖúćÜđóČęĂĔĀšÿćöćøëïøĉĀćøÝĆéÖćøêšîìčîìćÜÖćøđÜĉî ìĊęđĀöćąÿöĒúąöĊðøąÿĉìíĉõćóàċęÜÝąÖŠĂðøąē÷ßîŤÿĎÜÿčéĒÖŠĂÜÙŤÖøēé÷øüö ìĆĚÜîĊĚïøĉþĆìöĊîē÷ïć÷ÖćøđךćìĈíčøÖøøöÖćøĔĀšÙüćöߊü÷đĀúČĂìćÜÖćøđÜĉîøąĀüŠćÜÖĆîĔîúĆÖþèąÙČĂ 1. đÜĉîĔĀšÖĎš÷ČöĒÖŠïøĉþĆì÷ŠĂ÷ēé÷ïøĉþĆìÝąđðŨîñĎšÖĎšđÜĉîēé÷êøÜÝćÖêúćéđÜĉîĀøČĂÿëćïĆîÖćøđÜĉîĒúąîĈđÜĉîÖĎšéĆÜÖúŠćü ĕðĔĀšÖĎš÷ČöĒÖŠïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒúąÙĉéĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷øąĀüŠćÜÖĆîĔîĂĆêøćìĊęÿĎÜÖüŠćêšîìčîìćÜÖćøđÜĉîìĊęđÖĉé×ċĚîÝøĉÜĕöŠđÖĉîøšĂ÷úą êŠĂðŘàċęÜēé÷øüöĒúšüđðŨîĂĆêøćìĊęêęĈÖüŠćĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷ìĊęïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÖĎšđĂÜēé÷êøÜ ðøąē÷ßîŤìĊęĕéšøĆï ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÿćöćøëÖĎšđÜĉîĕéšĔîĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷ìĊęêęĈÖüŠćÖćøÖĎš÷ČöđÜĉîēé÷êøÜÝćÖÿëćïĆîÖćøđÜĉîđîČęĂÜ ÝćÖïøĉþĆìöĊÙüćöÿćöćøëĔîÖćøĀćĒĀúŠÜđÜĉîÖĎšĔîĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷ìĊęêęĈÖüŠć 2. ÖćøÙĚĈðøąÖĆîđÜĉîÖĎšĒÖŠïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĔîêŠćÜðøąđìý ðøąē÷ßîŤìĕęĊ éšøïĆ đóČĂę ĔĀšïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ìĊÝę éĆ êĆÜĚ ĔîêŠćÜðøąđìýÿćöćøëĀćĒĀúŠÜđÜĉîÖĎēš é÷êøÜÝćÖÿëćïĆîÖćøđÜĉîĔîðøąđìý îĆĚîėēé÷ĕéšøĆïđÜČęĂîĕ×ĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷ÿĈĀøĆïúĎÖÙšćßĆĚîéĊ 1SJNF3BUF ÝćÖñĎšĔĀšÖĎš 3. ÖćøìĈ $FOUSBMJ[F -JRVJEJUZ .BOBHFNFOU $BTI 1PPMJOH ēé÷èÿĉîĚ üĆîìĈÖćøøąïï-JRVJEJUZ.BOBHF NFOUÝąìĈĀîšćìĊęēĂîđÜĉîòćÖÝćÖïĆâßĊ×ĂÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĕðòćÖĕüšìĊęïĆâßĊđÜĉîòćÖ×ĂÜïøĉþĆìĒöŠàċęÜđÜĉîòćÖìĊęēĂîĕðĕüšìĊę ïĆâßĊ×ĂÜïøĉþĆìĒöŠÝąĒÿéÜÿëćîąđðŨîïĆâßĊđÜĉîÖĎšøą÷ąÿĆĚîÝćÖïøĉþĆìĔîđÙøČĂĒúąöĊÖćøÙĉéĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷øąĀüŠćÜÖĆî êćöĂĆêøćêúćéĔî×èąđéĊ÷üÖĆîĀćÖïøĉþĆì÷ŠĂ÷øć÷ĔéöĊÙüćöêšĂÜÖćøĔßšđÜĉîïøĉþĆìÝąîĈÿõćóÙúŠĂÜÿŠüîđÖĉîēĂîĕð÷ĆÜ ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ìĊęêšĂÜÖćøĔßšđÜĉîàċęÜđÜĉîìĊęēĂîĕðéĆÜÖúŠćüÝąĒÿéÜåćîąĒïïïĆâßĊĔĀšÖĎš÷Čöøą÷ąÿĆĚîĒÖŠïøĉþĆìĔîđÙøČĂĒúąöĊÖćø ÙĉéĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷øąĀüŠćÜÖĆîêćöĂĆêøćêúćéđߊîÖĆî ðøąē÷ßîŤìĕęĊ éšøïĆ đóČĂę đðŨîÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøÿõćóÙúŠĂÜõć÷ĔîÖúčöŠ ēé÷ïøĉþìĆ ìĊöę ÿĊ õćóÙúŠĂÜÿŠüîđÖĉîÝąĕéšøïĆ éĂÖđïĊ÷Ě ĔîĂĆêøćìĊęÿĎÜÖüŠćéĂÖđïĊĚ÷đÜĉîòćÖìĊęĕéšøĆïÝćÖÿëćïĆîÖćøđÜĉî×èąìĊęïøĉþĆììĊęöĊÙüćöêšĂÜÖćøĔßšđÜĉîÿćöćøëÖĎšđÜĉîēé÷öĊ êšîìčîìćÜÖćøđÜĉîĕöŠÿĎÜÖüŠćĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷êćöĂĆêøćêúćé

øć÷ÖćøíčøÖøøöðøąđõìĂČęîîĂÖđĀîČĂ ÝćÖìĊęÖúŠćüöćךćÜêšîìĊęđðŨîøć÷ÖćøìĊę đÖĊę÷üē÷ÜÖĆîêćöÙüćöĀöć÷×ĂÜ óøąøćßïĆââĆêĉĀúĆÖìøĆó÷ŤĒúąêúćé ĀúĆÖìøĆó÷Ť

ĔîÖøèĊìĊęïøĉþĆìĒúąĀøČĂïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊÙüćöÝĈđðŨîêšĂÜđךćìĈøć÷ÖćøøąĀüŠćÜÖĆîĔîĂîćÙêÖćøìĈøć÷ÖćøéĆÜÖúŠćüÝą êšĂÜđðŨîĕðđóČęĂðøąē÷ßîŤ×ĂÜïøĉþĆìĒúąñĎšëČĂĀčšîìčÖøć÷Ă÷ŠćÜđìŠćđìĊ÷öÖĆîõć÷ĔêšÖãøąđïĊ÷ïĒúą×šĂïĆÜÙĆïìĊęÖĈĀîéĕüš êćöóøąøćßïĆââĆêĉĀúĆÖìøĆó÷ŤĒúąêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒúąðøąÖćýĂČęîėìĊęđÖĊę÷üךĂÜ×ĂÜĀîŠü÷ÜćîìĊęÖĈÖĆïéĎĒúïøĉþĆì

 ìĆÜĚ îĊĚ ĔîÖćøđךćìĈøć÷ÖćøđÖĊ÷ę üē÷ÜÖĆîìčÖðøąđõì×ĂÜïøĉþìĆ ÝąđðŨîĕðêćöóøąøćßïĆââĆêĀĉ úĆÖìøĆó÷ŤĒúąêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĄĒúąĀøČĂ ÖãøąđïĊ÷ïĀøČĂךĂÖĈĀîé×ĂÜêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĄĒúąĀøČĂðøąÖćý×ĂÜÙèąÖøøöÖćøÖĈÖĆïêúćéìčîîĂÖÝćÖîĊĚđóČęĂđðŨîÖćøÙčšöÙøĂÜñĎš úÜìčîĒúąđÖĉéÙüćöēðøŠÜĔÿĀćÖöĊÙüćöÝĈđðŨîìĊïę øĉþìĆ ĒúąĀøČĂïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ÝąêšĂÜđךćìĈøć÷ÖćøÖĆïïčÙÙúìĊđę ÖĊ÷ę üē÷ÜÖĆîïøĉþìĆ ĕéšöĂïĀöć÷ ĔĀšÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïéĎĒúĔĀšøć÷ÖćøøąĀüŠćÜÖĆîđðŨîĕðĂ÷ŠćÜ÷čêíĉ øøöĒúąĔîÖøèĊìÙęĊ èąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïĕöŠöÙĊ üćößĈîćâĔîÖćø óĉÝćøèćøć÷ÖćøøąĀüŠćÜÖĆîìĊĂę ćÝđÖĉé×ċîĚ ïøĉþìĆ öĊîē÷ïć÷ìĊÝę ąÝĆéĔĀšïÙč ÙúìĊöę ÙĊ üćöđðŨîĂĉÿøąĒúąöĊÙüćöøĎÙš üćößĈîćâêćöüĉßćßĊóđðŨîñĎĔš Āš ÙüćöđĀĘîêŠĂøć÷ÖćøéĆÜÖúŠćüĒúąîĈÙüćöđĀĘîîĆĚîĕððøąÖĂïÖćøêĆéÿĉîĔÝ×ĂÜÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïĒúąĀøČĂÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆì ĒúąĀøČĂìĊðę øąßčöñĎëš ĂČ Āčîš ĒúšüĒêŠÖøèĊ

84


ÿĈĀøĆïðŘÿĉĚîÿčéíĆîüćÙö

<9Iþ_'ETRMLUMES<>[<EþMTE

ñúÖćøéĈđîĉîÜćîðŘ 2556 ïøĉþĆìÖøčÜđìóéčÿĉêđüßÖćøÝĈÖĆé öĀćßî ĶïøĉþĆìķ ĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊøć÷ĕéšÝćÖÖćøéĈđîĉîÜćîøüöÝĈîüî úšćîïćì đóĉöę ×ċîĚ øšĂ÷úąÝćÖðŘēé÷đðŨîÖćøđóĉöę ×ċîĚ ÝćÖøć÷ĕéšÙćŠ øĆÖþćó÷ćïćú×ĂÜēøÜó÷ćïćúđÙøČĂ׊ć÷ĔîÖøčÜđìóĒúąðøĉöèæúøšĂ÷úą ĒúąēøÜó÷ćïćúđÙøČĂ׊ć÷ĔîêŠćÜÝĆÜĀüĆéøšĂ÷úąìĆÜĚ îĊÖĚ ćøđóĉöę ×ċîĚ ×ĂÜøć÷ĕéšÙćŠ øĆÖþćó÷ćïćúéĆÜÖúŠćüđÖĉéÝćÖÖćøđóĉöę ×ċîĚ ×ĂÜÝĈîüî ñĎšðśü÷îĂÖĒúąñĎšðśü÷ĔîðøąöćèøšĂ÷úąĒúąÖćøđóĉęö×ċĚî×ĂÜÙŠćøĆÖþćó÷ćïćúêćöĂĆêøćđÜĉîđôŜĂĒúąÖćøđóĉęö×ċĚî×ĂÜÙüćöàĆïàšĂî×ĂÜ ēøÙðøąöćèøšĂ÷úąðøąÖĂïÖĆïÖćø×÷ć÷ÝĈîüîđêĊ÷ÜĔîÖćøĔĀšïøĉÖćøÖćøðøĆïðøčÜĀšĂÜóĆÖñĎðš üś ÷Öćøđóĉöę ×ċîĚ ×ĂÜÖćøÿŠÜêŠĂÙîĕךĒúą Öćø×÷ć÷đÙøČĂ׊ć÷ēøÜó÷ćïćúĒĀŠÜĔĀöŠĕéšĒÖŠēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóĂčéøēøÜó÷ćïćúÿöĉêĉđüßíîïčøĊĒúąēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóóĉþèčēúÖ øć÷ĕéšÝćÖÖćøéĈđîĉîÜćîøüöìĊđę óĉöę ×ċîĚ ÷ĆÜđÖĉéÝćÖÖćøđóĉöę ×ċîĚ ×ĂÜøć÷ĕéšÝćÖÖćøÝĈĀîŠć÷ÿĉîÙšćĒúąĂćĀćøøšĂ÷úąÝćÖÖćøøüöñú ðøąÖĂïÖćøÖĆïïøĉþĆìÿĀĒóì÷ŤđõÿĆßÝĈÖĆéêĆĚÜĒêŠđéČĂîöĉëčîć÷î ìĆÜĚ îĊĚ ïøĉþìĆ ĒúąïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷öĊÖĈĕøÝćÖÖćøéĈđîĉîÜćîÖŠĂîĀĆÖÙŠćĔßšÝćŠ ÷ìćÜÖćøđÜĉîõćþĊÙŠćđÿČĂę öøćÙćĒúąÙŠćêĆéÝĈĀîŠć÷ Ķ&#*5%"ķ ÝĈîüî úšćîïćìđóĉöę ×ċîĚ đúĘÖîšĂ÷øšĂ÷úąÝćÖðŘÝćÖìĊÖę úŠćüöćךćÜêšîïøĉþìĆ ĒúąïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ÝąöĊÖĈĕøÿčìíĉÝĈîüî úšćîïćìĀøČĂđóĉęö×ċĚîøšĂ÷úąÝćÖðŘ ĀćÖøüö/PO3FDVSSJOH*UFNTàċęÜĔîðŘðøąÖĂïéšü÷ÖĈĕøÝćÖÖćøðøĆïöĎúÙŠć÷čêĉíøøö×ĂÜđÜĉîúÜìčîÝĈîüîúšćîïćì ÿŠüîĔîðŘöĊ/PO3FDVSSJOH*UFNTøüö úšćîïćìðøąÖĂïéšü÷ÖĈĕøÝćÖÖćøðøĆïöĎúÙŠć÷čêíĉ øøö×ĂÜđÜĉîúÜìčîÝĈîüî úšćîïćìĒúąÿŠüîĒïŠÜÖĈĕøÝćÖđÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆìøŠüöÝĈîüîúšćîïćìÿŠÜñúĔĀšïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊÖĈĕøÿčìíĉÝĈîüî úšćîïćìúéúÜøšĂ÷úąÝćÖðŘ

>G$TE6U_;V;*T;7TC*<$TE_*þ;EICLUMES<=¯²²³ øć÷ĕéšÝćÖÖćøéĈđîĉîÜćî

øć÷ĕéšÙŠćøĆÖþćó÷ćïćú øć÷ĕéšÝćÖÖćøÝĈĀîŠć÷ÿĉîÙšćĒúąĂćĀćø øć÷ĕéšĂČęî øć÷ĕéšÝćÖÖćøéĈđîĉîÜćîøüö

úšćîïćì

ðŘ 2556

ðŘ 2555

đðúĊę÷îĒðúÜ

   51,158

   45,994

  11%

ÿĈĀøĆïñúÖćøéĈđîĉîÜćîÿĈĀøĆïðŘÿîĚĉ ÿčéüĆîìĊę íĆîüćÙöïøĉþìĆ ĒúąïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷öĊøć÷ĕéšÝćÖÖćøéĈđîĉîÜćîøüöÝĈîüî úšćîïćìđóĉęö×ċĚî úšćîïćìĀøČĂøšĂ÷úąÝćÖðŘÿŠüîĔĀâŠđÖĉéÝćÖ Ļøć÷ĕéšÙŠćøĆÖþćó÷ćïćúĔîðŘÝĈîüî úšćîïćìđóĉęö×ċĚî úšćîïćìĀøČĂøšĂ÷úąÝćÖðŘöĊÿćđĀêčĀúĆÖ ÝćÖÖćøđóĉęö×ċĚî×ĂÜÝĈîüîñĎšðśü÷îĂÖĒúąñĎšðśü÷ĔîÝćÖÖćøöĊđÙøČĂ׊ć÷ēøÜó÷ćïćúìĊęÖüšćÜ×üćÜðøąÖĂïÖĆïÖćøđóĉęö×ċĚî×ĂÜÙŠćøĆÖþć ó÷ćïćúêćöĂĆêøćđÜĉîđôŜĂĒúąÖćøøĆÖþćēøÙìĊęöĊÙüćöàĆïàšĂîđóĉęö×ċĚîøüöëċÜÖćøðøĆïðøčÜĀšĂÜóĆÖñĎšðśü÷ĔîđóČęĂøĂÜøĆïÙüćöêšĂÜÖćø ×ĂÜÙîĕךÖćøđóĉöę ×ċîĚ ×ĂÜÖćøÿŠÜêŠĂÙîĕךÝćÖìĆÜĚ õć÷ĔîĒúąõć÷îĂÖēøÜó÷ćïćúđÙøČĂ׊ć÷îĂÖÝćÖîĊ÷Ě ÜĆ öĊøć÷ĕéšìđęĊ óĉöę ×ċîĚ ÝćÖÖćøøüö ñúðøąÖĂïÖćø×ĂÜēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóĂčéøêĆĚÜĒêŠđéČĂîíĆîüćÙöēøÜó÷ćïćúÿöĉêĉđüßíîïčøĊêĆĚÜĒêŠđéČĂîóùþõćÙö ĒúąēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóóĉþèčēúÖêĆĚÜĒêŠđéČĂîêčúćÙö Ļøć÷ĕéšÝćÖÙîĕךßćüĕì÷đóĉęö×ċĚîøšĂ÷úąĒúąøć÷ĕéšÝćÖÙîĕךßćüêŠćÜßćêĉđóĉęö×ċĚîøšĂ÷úąÝćÖðŘÿŠÜñúĔĀšÿĆéÿŠüîøć÷ĕéš ÝćÖÙîĕךßćüĕì÷êŠĂßćüêŠćÜßćêĉĕöŠđðúĊę÷îĒðúÜìĊęøšĂ÷úąêŠĂøšĂ÷úąĔîðŘĒúąĔîðŘēé÷øć÷ĕéšÙŠćøĆÖþćó÷ćïćú ìĊęđóĉęö×ċĚîîĊĚöćÝćÖøć÷ĕéšÝćÖñĎšðśü÷îĂÖđóĉęö×ċĚîøšĂ÷úą Ļøć÷ĕéšÝćÖÖćøÝĈĀîŠć÷ÿĉîÙšćĒúąĂćĀćøÝĈîüî úšćîïćìđóĉęö×ċĚîøšĂ÷úąÝćÖðŘöĊÿćđĀêčĀúĆÖÝćÖÖćøøüöñú ðøąÖĂïÖćøÖĆïïøĉþĆìÿĀĒóì÷ŤđõÿĆßÝĈÖĆéêĆĚÜĒêŠđéČĂîöĉëčîć÷î Ļøć÷ĕéšĂČęîÝĈîüîúšćîïćìđóĉęö×ċĚîøšĂ÷úąÝćÖðŘ

85

'UO:V<TD`GR$TEIþ_'ETRM2T;R$TE_*þ;`GR>G$TE6U_;V;*T;

'UO:V<TD`GR$TEIþ_'ETRM2T;R$TE_*þ; `GR>G$TE6U_;V;*T;


'UO:V<TD`GR$TEIþ_'ETRM2T;R$TE_*þ;`GR>G$TE6U_;V;*T;

ÙŠćĔߚ݊ć÷ÝćÖÖćøéĈđîĉîÜćî

êšîìčîÙŠćøĆÖþćó÷ćïćúĒúąĂČęîė ÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîÖćøïøĉĀćø ÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîÖćøéĈđîĉîÜćîĒúąÙŠćđÿČęĂöøćÙćøüö

úšćîïćì

ðŘ 2556

ðŘ 2555

đðúĊę÷îĒðúÜ

  43,526

  38,207

 14%

ĔîðŘïøĉþìĆ ĒúąïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷øć÷ÜćîÙŠćĔßšÝćŠ ÷ĔîÖćøéĈđîĉîÜćîĒúąÙŠćđÿČĂę öøćÙćÝĈîüî úšćîïćìđóĉöę ×ċîĚ úšćîïćì ĀøČĂøšĂ÷úąÝćÖðŘ ĻïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊêšîìčîÙŠćøĆÖþćó÷ćïćúĒúąĂČęîė øüöÙŠćđÿČęĂöøćÙćĒúąÙŠćêĆéÝĈĀîŠć÷ øüö úšćîïćìĔîðŘ đóĉęö×ċĚîøšĂ÷úąÝćÖðŘÿćđĀêčĀúĆÖÝćÖÖćøđóĉęö×ċĚîêćöøć÷ĕéšÙŠćøĆÖþćó÷ćïćúĒúąÙŠćïčÙúćÖøìćÜÖćøĒóì÷ŤđîČęĂÜÝćÖÖćø ðøĆï×ċĚîđÜĉîđéČĂîðøąÝĈðŘĒúąÝĈîüî×ĂÜïčÙúćÖøìĊęđóĉęö×ċĚîðøąÖĂïÖĆïÖćøøĆïĒóì÷ŤĔĀöŠìĆĚÜĒóì÷ŤGVMMUJNFĒúąQBSUUJNFđóČęĂ đêøĊ÷öÖćøÿĈĀøĆïÖćø×÷ć÷ēøÜó÷ćïćúđÙøČĂ׊ć÷ ĻÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîÖćøïøĉĀćø øüöÙŠćđÿČęĂöøćÙćĒúąÙŠćêĆéÝĈĀîŠć÷ ÝĈîüî úšćîïćìĔîðŘđóĉęö×ċĚîøšĂ÷úąÝćÖðŘ ÿćđĀêčĀúĆÖÝćÖÖćøðøĆï×ċîĚ đÜĉîđéČĂîðøąÝĈðŘĒúąÙŠćĔßšÝćŠ ÷ĂČîę ĔîÿŠüî×ĂÜÖćøïøĉĀćøÜćîđóĉöę ÿĎÜ×ċîĚ àċÜę đðŨîĕðêćöÖćøđóĉöę ×ċîĚ ×ĂÜøć÷ĕéš đߊîÙŠćÿćíćøèĎðēõÙĒúąÙŠćđߊćøüöĕðëċÜÖćøđóĉęö×ċĚî×ĂÜÙŠćđñČęĂĀîĊĚÿÜÿĆ÷ÝąÿĎâêćöîē÷ïć÷ÖćøêĆĚÜÿĈøĂÜÙŠćđñČęĂĀîĊĚÿÜÿĆ÷ÝąÿĎâ ĻÙŠćđÿČęĂöøćÙćĒúąÙŠćêĆéÝĈĀîŠć÷ÝĈîüî úšćîïćìĔîðŘđóĉęö×ċĚîøšĂ÷úąÝćÖðŘÝćÖÖćøðøĆïðøčÜĂćÙćøÖćø ×÷ć÷ÜćîÖćøÝĆéàČĚĂđÙøČęĂÜöČĂìćÜÖćøĒóì÷Ť×ĂÜēøÜó÷ćïćúđÙøČĂ׊ć÷ĒúąÖćøøüöÙŠćđÿČęĂöøćÙćĒúąÙŠćêĆéÝĈĀîŠć÷×ĂÜēøÜó÷ćïćú đÙøČĂ׊ć÷ĒĀŠÜĔĀöŠ øć÷ÖćøĂČęîė ĻÿŠüîĒïŠÜÖĈĕøÝćÖđÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆìøŠüöÝĈîüîúšćîïćìÿŠüîĔĀâŠđÖĉéÝćÖÿŠüîĒïŠÜÖĈĕøÝćÖđÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆìēøÜó÷ćïćú ïĈøčÜøćþãøŤÝĈÖĆé öĀćßî ÝĈîüîúšćîïćìĒúąÿŠüîĒïŠÜÖĈĕøÝćÖđÜĉîúÜìčîĔîïøĉþìĆ ēøÜó÷ćïćúøćöÙĈĒĀÜÝĈÖĆé öĀćßî ÝĈîüîúšćîïćì ĻÙŠćĔߚ݊ć÷ìćÜÖćøđÜĉîđóĉęö×ċĚîđðŨîúšćîïćìĔîðŘĀøČĂđóĉęö×ċĚîøšĂ÷úąÝćÖðŘÝćÖÖćøĂĂÖĀčšîÖĎšÝĈîüî úšćîïćìĒúąđÜĉîÖĎš÷Čöøą÷ąÿĆĚîÝćÖÿëćïĆîÖćøđÜĉîÝĈîüî úšćîïćìđóČęĂĔßšĔîÖćø×÷ć÷đÙøČĂ׊ć÷ēøÜó÷ćïćúÿčìíĉéšü÷Öćø ĕëŠëĂîĀčšîÖĎšìĊęÙøïÖĈĀîéßĈøąĒúąÖćøßĈøąđÜĉîÖĎš÷ČöÝćÖÿëćïĆîÖćøđÜĉî ĻõćþĊđÜĉîĕéšîĉêĉïčÙÙúÝĈîüî úšćîïćìúéúÜÝćÖ úšćîïćìĔîðŘöĊÿćđĀêčĀúĆÖöćÝćÖĂĆêøćõćþĊđÜĉîĕéšîĉêĉïčÙÙú ìĊęúéúÜđðŨîøšĂ÷úą øć÷ÖćøĕöŠðÖêĉ Ķ/PO3FDVSSJOH *UFNTķ

ĔîðŘïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ïĆîìċÖ/PO3FDVSSJOH*UFNTĕéšĒÖŠÖĈĕøÝćÖÖćøðøĆïöĎúÙŠć÷čêĉíøøö×ĂÜđÜĉîúÜìčîøüöÝĈîüî úšćîïćìàċÜę đÖĉéÝćÖÖćøøüöíčøÖĉÝìĊéę ĈđîĉîÖćøÿĈđøĘÝđðŨî×ĆîĚ ė Ķ4UFQ"DRVJTJUJPOķ êćööćêøåćîÖćøøć÷ÜćîìćÜÖćøđÜĉîÞïĆïìĊę đøČĂę ÜÖćøøüöíčøÖĉÝàċÜę öĊñúïĆÜÙĆïĔßšĔîðøąđìýĕì÷ĔîđéČĂîöÖøćÙöēé÷ïøĉþìĆ êšĂÜüĆéöĎúÙŠćđÜĉîúÜìčîìĊëę ĂČ ÖŠĂîĀîšćÖćøàČĂĚ Āčîš ĔĀöŠ ēé÷ĔßšöĎúÙŠć÷čêĉíøøöèüĆîìĊęàČĚĂĒúąøĆïøĎšñúêŠćÜìĊęđÖĉé×ċĚîĔîÜïÖĈĕø×ćéìčîēé÷ĔîĕêøöćÿöĊøć÷ÖćøÖćøøüöíčøÖĉÝìĊęéĈđîĉîÖćø ÿĈđøĘÝđðŨî×ĆĚîė Ķ4UFQ"DRVJTJUJPOķ éĆÜîĊĚ 1 ÖćøúÜìčîĔîïøĉþĆì íîïčøĊđöéĉđÙĉú đàĘîđêĂøŤ ÝĈÖĆé öĀćßî

ĔîĕêøöćÿïøĉþĆìøĂ÷ĆúïćÜÖĂÖđăúíŤĒÙøŤÝĈÖĆéàċęÜđðŨîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĕéšđךćàČĚĂĀčšî×ĂÜïøĉþĆìíîïčøĊđöéĉđÙĉúđàĘîđêĂøŤÝĈÖĆé öĀćßî Ķ,%)ķ ÿŠÜñúĔĀšïøĉþìĆ ĒúąïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷öĊĂêĆ øćÿŠüîÖćøëČĂĀčîš ĔîïøĉþìĆ éĆÜÖúŠćüøüöÖĆîÝćÖøšĂ÷úąđðŨîøšĂ÷úą ēé÷ĔîĕêøöćÿïøĉþĆìĕéšĒêŠÜêĆĚÜÖøøöÖćøĒúąñĎšïøĉĀćøđךćĕðïøĉĀćøĒúąđðúĊę÷îÿëćîąïøĉþĆìéĆÜÖúŠćüđðŨîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ìĆĚÜîĊĚ ïøĉþĆìĕéšøĆïøĎšÖĈĕøÝćÖÖćøðøĆïöĎúÙŠćđÜĉîúÜìčîÿŠüîìĊęïøĉþĆìëČĂĕüšĂ÷ĎŠđéĉöĔî,%)ĔĀšđðŨîöĎúÙŠć÷čêĉíøøöĔîÜïÖĈĕø×ćéìčîÝĈîüî úšćîïćììĆĚÜîĊĚðŦÝÝčïĆîïøĉþĆìĕéšđóĉęöÿĆéÿŠüîÖćøúÜìčîĔî,%)đðŨîøšĂ÷úą

86


ĔîðŘïøĉþìĆ ïĆîìċÖÖĈĕøÝćÖÖćøðøĆïöĎúÙŠć÷čêíĉ øøö×ĂÜđÜĉîúÜìčîĔîïøĉþìĆ ēøÜó÷ćïćúïĈøčÜøćþãøŤÝĈÖĆé öĀćßî øüöÝĈîüî úšćîïćìĔîĕêøöćÿîĂÖÝćÖîĊĚïøĉþĆì÷ĆÜĕéšïĆîìċÖÿŠüîĒïŠÜÖĈĕøÝćÖđÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆìøŠüöÝĈîüîúšćîïćìđðŨîñú öćÝćÖÖĈĕøÝćÖÖćø×ć÷đÜĉîúÜìčîìĆĚÜĀöéĔîïøĉþĆìïćÜÖĂÖđßîăĂÿðŗìĂúÝĈÖĆé öĀćßî ×ĂÜïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúïĈøčÜøćþãøŤÝĈÖĆé öĀćßî ÝĈîüîúšćîïćìĒúąÖĈĕøÝćÖÖćøĒúÖđðúĊę÷îđÜĉîúÜìčîđñČęĂ×ć÷ĕðđðŨîĀčšîÿćöĆâ×ĂÜĂĊÖïøĉþĆìĀîċęÜêćöĒñîÖćøøŠüö ÖĉÝÖćøĒúąøŠüöïøĉĀćøÜćî×ĂÜïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúøćöÙĈĒĀÜÝĈÖĆé öĀćßî ÝĈîüîúšćîïćìĔîĕêøöćÿ üĉđÙøćąĀŤÙüćöÿćöćøëĔîÖćøìĈÖĈĕø

&#*5%" ĂĆêøćÖĈĕø&#*5%" &#*5 ĂĆêøćÖĈĕø&#*5 ÖĈĕøÿčìíĉ ĂĆêøćÖĈĕøÿčìíĉ ÖĈĕøÿčìíĉ ĂĆêøćÖĈĕøÿčìíĉ ÖĈĕøêŠĂĀčšî×ĆĚîóČĚîåćî ÖĈĕøêŠĂĀčšî×ĆĚîóČĚîåćî

ðŘ 2556

ðŘ 2555

       

       

đðúĊę÷îĒðúÜ    

ĕöŠøüö/PO3FDVSSJOH*UFNT Āöć÷đĀêč &#*5%"øć÷ĕéšÝćÖÖćøéĈđîĉîÜćîøüöıøć÷ÝŠć÷ÝćÖÖćøéĈđîĉîÜćîøüö ĕöŠøüöÙŠćđÿČęĂöøćÙćĒúąÙŠćêĆéÝĈĀîŠć÷

&#*5%".BSHJO&#*5%"øć÷ĕéšÝćÖÖćøéĈđîĉîÜćîøüö ÝćÖìĊęĕéšÖúŠćüöćךćÜêšîÖĈĕøÝćÖÖćøéĈđîĉîÜćîÖŠĂîĀĆÖÙŠćĔߚ݊ć÷ìćÜÖćøđÜĉîõćþĊÙŠćđÿČęĂöøćÙćĒúąÙŠćêĆéÝĈĀîŠć÷ Ķ&#*5%"ķ đóĉęö×ċĚîÝćÖ úšćîïćìĔîðŘđðŨî úšćîïćìĔîðŘĀøČĂđóĉęö×ċĚîđúĘÖîšĂ÷øšĂ÷úą×èąìĊęĂĆêøćÖĈĕø&#*5%" Ķ&#*5%".BSHJOķ ðøĆïúéúÜÝćÖøšĂ÷úąĔîðŘđðŨîøšĂ÷úąĔîðŘ ĀćÖĕöŠøüö/PO3FDVSSJOH*UFNTïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊÖĈĕøÿčìíĉÝĈîüî úšćîïćìđóĉęö×ċĚîúšćîïćìĀøČĂøšĂ÷úą ÝćÖðŘēé÷ĂĆêøćÖĈĕøÿčìíĉúéúÜÝćÖøšĂ÷úąĔîðŘđðŨîøšĂ÷úąĔîðŘĂ÷ŠćÜĕøÖĘêćöÖĈĕøêŠĂĀčîš ×ĆîĚ óČîĚ åćîđóĉöę ×ċîĚ đúĘÖîšĂ÷ÝćÖïćìĔîðŘđðŨîïćìĔîðŘ ĀćÖøüö/PO3FDVSSJOH*UFNTïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊÖĈĕøÿčìíĉÝĈîüî úšćîïćìúéúÜ úšćîïćìĀøČĂøšĂ÷úą ÝćÖðŘēé÷ĂĆêøćÖĈĕøÿčìíĉúéúÜÝćÖøšĂ÷úąĔîðŘđðŨîøšĂ÷úąĔîðŘ×èąìĊęÖĈĕøêŠĂĀčšî×ĆĚîóČĚîåćîúéúÜÝćÖ ïćìĔîðŘđðŨîïćìĔîðŘ

87

'UO:V<TD`GR$TEIþ_'ETRM2T;R$TE_*þ;`GR>G$TE6U_;V;*T;

2 ÖćøúÜìčîĔîïøĉþĆì ÿĀĒóì÷ŤđõÿĆß ÝĈÖĆé ïøĉþìĆ ĕéšúÜìčîĔîĀčîš ÿćöĆâ×ĂÜïøĉþìĆ ÿĀĒóì÷ŤđõÿĆßÝĈÖĆéđóĉöę đêĉöÝĈîüîúšćîïćìÿŠÜñúĔĀšïøĉþìĆ ëČĂĀčîš ĔîïøĉþìĆ ÿĀĒóì÷ŤđõÿĆß ÝĈÖĆéÝćÖøšĂ÷úąđðŨîøšĂ÷úą×ĂÜĀčšîìĊęÝĈĀîŠć÷ĕéšĒúšüìĆĚÜĀöéĒúąđðúĊę÷îÿëćîąđðŨîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ìĆĚÜîĊĚïøĉþĆìĕéšøĆïøĎš ÖĈĕøÝćÖÖćøðøĆïöĎúÙŠćđÜĉîúÜìčîÿŠüîìĊęïøĉþĆìëČĂĕüšĂ÷ĎŠđéĉöĔĀšđðŨîöĎúÙŠć÷čêĉíøøöĔîÜïÖĈĕø×ćéìčîÝĈîüîúšćîïćìðŦÝÝčïĆî ïøĉþĆìĕéšđóĉęöÿĆéÿŠüîÖćøúÜìčîĔîïøĉþĆìÿĀĒóì÷ŤđõÿĆßÝĈÖĆéđðŨîøšĂ÷úą


'UO:V<TD`GR$TEIþ_'ETRM2T;R$TE_*þ;`GR>G$TE6U_;V;*T;

ÿĉîìøĆó÷Ť đÜĉîÿéĒúąøć÷ÖćøđìĊ÷ïđìŠćđÜĉîÿé úĎÖĀîĊĚÖćøÙšćĒúąúĎÖĀîĊĚĂČęî ÿĉîÙšćÙÜđĀúČĂ đÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆìøŠüö ìĊęéĉîĂćÙćøĒúąĂčðÖøèŤ ÙŠćÙüćöîĉ÷ö ÿĉîìøĆó÷ŤĂČęîė øüöÿĉîìøĆó÷Ť

úšćîïćì

í.Ù. 56

í.Ù. 55

đðúĊę÷îĒðúÜ

       

       

    

ÜïÖćøđÜĉîøüö×ĂÜïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷èüĆîìĊęíĆîüćÙöïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊÿĉîìøĆó÷Ťøüö úšćîïćìđóĉęö×ċĚî úšćîïćìĀøČĂøšĂ÷úąÝćÖèüĆîìĊęíĆîüćÙöÿŠüîĔĀâŠđÖĉéÝćÖÖćøÖćøđóĉęö×ċĚî×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤéĆÜêŠĂĕðîĊĚ ĻúĎÖĀîĊÖĚ ćøÙšćĒúąúĎÖĀîĊĂĚ îęČ ÝĈîüî úšćîïćìđóĉöę ×ċîĚ øšĂ÷úąÝćÖðŘÿŠüîĔĀâŠđÖĉéÝćÖÖćøđóĉöę ×ċîĚ ×ĂÜøć÷ĕéšÙćŠ øĆÖþć ó÷ćïćúÖćøđêĉïēê×ĂÜðøąÖĆîÿč×õćóõćÙđĂÖßîĒúąÿĆââćéšü÷đĀêčîĊĚøą÷ąđüúćđÖĘïĀîĊĚđÞúĊę÷ÝċÜđóĉęö×ċĚîÝćÖüĆîĔîðŘ đðŨîüĆîìĆÜĚ îĊïĚ øĉþìĆ ĒúąïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷öĊÙćŠ đñČĂę ĀîĊÿĚ ÜÿĆ÷ÝąÿĎâÝĈîüîúšćîïćìèüĆîìĊę íĆîüćÙöÿĈĀøĆïñú×ćéìčî ēé÷ðøąöćèìĊĂę ćÝđÖĉé×ċîĚ ÝćÖÖćøđÖĘïđÜĉîÝćÖúĎÖĀîĊĕĚ öŠĕéšàċÜę ēé÷ìĆüę ĕðóĉÝćøèćÝćÖðøąÿïÖćøèŤÖćøđÖĘïđÜĉîĒúąÖćøüĉđÙøćąĀŤĂć÷čĀîĊĚ ĻÿĉîÙšćÙÜđĀúČĂÝĈîüîúšćîïćìđóĉöę ×ċîĚ øšĂ÷úąÝćÖðŘìĆÜĚ îĊÿĚ îĉ ÙšćÙÜđĀúČĂðøąÖĂïĕðéšü÷÷ćĒúąđüßõĆèæŤøšĂ÷úą îĚĈ÷ćêøüÝüĉđÙøćąĀŤøšĂ÷úąĒúąóĆÿéčĒúąĂČęîėøšĂ÷úą ĻđÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆìøŠüöÝĈîüî úšćîïćìđóĉęö×ċĚîøšĂ÷úąÝćÖðŘöĊÿćđĀêčĀúĆÖöćÝćÖÿŠüîĒïŠÜÖĈĕøÝćÖđÜĉîúÜìčîĔî ïøĉþĆìøŠüö ĻìĊéę îĉ ĂćÙćøĒúąĂčðÖøèŤÝĈîüî úšćîïćìđóĉöę ×ċîĚ øšĂ÷úąÝćÖðŘöĊÿćđĀêčĀúĆÖÝćÖÖćøðøĆïðøčÜĂćÙćøÖćøÝĆéàČĂĚ đÙøČęĂÜöČĂìćÜÖćøĒóì÷ŤÿĈĀøĆïēøÜó÷ćïćúđÙøČĂ׊ć÷ÖćøàČĚĂìĊęéĉîĂćÙćøøąĀüŠćÜÖŠĂÿøšćÜĒúąđÙøČęĂÜöČĂìćÜÖćøĒóì÷ŤøąĀüŠćÜêĉéêĆĚÜ ÿĈĀøĆïēøÜó÷ćïćúđÙøČĂ׊ć÷ĒĀŠÜĔĀöŠđߊîēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìó×ĂîĒÖŠîĒúąēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóđßĊ÷ÜĔĀöŠøüöÝĈîüî úšćîïćì ðøąÖĂïÖĆïìĊéę îĉ ĂćÙćøĒúąĂčðÖøèŤÝćÖÖćøàČĂĚ ÖĉÝÖćø,%)ÝĈîüîúšćîïćìïøĉþìĆ ÿĀĒóì÷ŤđõÿĆßÝĈÖĆéÝĈîüîúšćîïćì ĒúąēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóóĉþèčēúÖÝĈîüîúšćîïćìÿčìíĉéšü÷ÙŠćđÿČęĂöøćÙćÿąÿö ĀîĊĚÿĉîĒúąÿŠüî×ĂÜñĎšëČĂĀčšî

ĀčšîÖĎš đÜĉîÖĎšøą÷ą÷ćü ĀîĊĚÿĉîĀöčîđüĊ÷îĂČęî øüöĀîĊĚÿĉî ÿŠüî×ĂÜñĎšëČĂĀčšî×ĂÜïøĉþĆì ÿŠüî×ĂÜñĎšöĊÿŠüîĕéšđÿĊ÷ìĊęĕöŠöĊĂĈîćÝÙüïÙčö øüöÿŠüî×ĂÜñĎšëČĂĀčšî

øüöÿŠüîìĊęëċÜÖĈĀîéßĈøąõć÷ĔîĀîċęÜðŘ

88

úšćîïćì

í.Ù. 56

í.Ù. 55

đðúĊę÷îĒðúÜ

   33,755   42,644

   30,074   38,387

   12%  11%


$TE<EþMTELBT@'GO*`GR_*þ;9Z; ÖøąĒÿđÜĉîÿé

úšćîïćì

ðŘ 2556 đÜĉîÿéÿčìíĉĕéšöćÝćÖÖĉÝÖøøöéĈđîĉîÜćî đÜĉîÿéÿčìíĉĔßšĕðĔîÖĉÝÖøøöúÜìčî đÜĉîÿéÿčìíĉĔßšĕðÝćÖÖĉÝÖøøöÝĆéĀćđÜĉî đÜĉîÿéĒúąøć÷ÖćøđìĊ÷ïđìŠćđÜĉîÿéđóĉęö×ċĚîÿčìíĉ đÜĉîÿéĒúąøć÷ÖćøđìĊ÷ïđìŠćđÜĉîÿéèüĆîêšîÜüé đÜĉîÿéĒúąøć÷ÖćøđìĊ÷ïđìŠćđÜĉîÿéèüĆîÿĉĚîÜüé

    

ÿĈĀøĆïðŘÿĉĚîÿčéüĆîìĊęíĆîüćÙöïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊđÜĉîÿéĒúąøć÷ÖćøđìĊ÷ïđìŠćđÜĉîÿéđóĉęö×ċĚîÿčìíĉÝĈîüîúšćîïćì ēé÷ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊđÜĉîÿéÿčìíĉ÷ÖöćèüĆîêšîÜüéÝĈîüî úšćîïćìđðŨîñúĔĀšđÜĉîÿéÿčìíĉðúć÷ÜüéÙÜđĀúČĂđìŠćÖĆï úšćîïćìøć÷úąđĂĊ÷éÖøąĒÿđÜĉîÿéĒêŠúąÖĉÝÖøøööĊéĆÜîĊĚ ÖøąĒÿđÜĉîÿéÝćÖÖĉÝÖøøöéĈđîĉîÜćîÝĈîüî úšćîïćìÿŠüîĔĀâŠđÖĉéÝćÖÖĈĕø×ĂÜðŘ ÿŠüîÖøąĒÿđÜĉîÿéĔßšĕðĔîÖĉÝÖøøöúÜìčîÝĈîüî úšćîïćìÿŠüîĔĀâŠđÖĉéÝćÖÖćøàČĚĂìĊęéĉîĂćÙćøĒúąĂčðÖøèŤÝĈîüî úšćîïćìđóČęĂøĂÜøĆïÖćø×÷ć÷ēøÜó÷ćïćúđÙøČĂ׊ć÷ĒúąÖćøđóĉęö×ċĚî×ĂÜÿĉìíĉÖćøđߊćÝĈîüîúšćîïćì ÖøąĒÿđÜĉîÿéĔßšĕðÝćÖÖĉÝÖøøöÝĆéĀćđÜĉîÝĈîüîúšćîïćìÖĉÝÖøøöÝĆéĀćđÜĉîîĊĚÿŠüîĔĀâŠđÖĉéÝćÖÖćøÖĎš÷Čöøą÷ąÿĆĚîÝćÖÿëćïĆî ÖćøđÜĉîÝĈîüî úšćîïćìĒúąÝćÖÖćøĂĂÖĀčšîÖĎšÝĈîüî úšćîïćìÿčìíĉéšü÷ÖćøÝŠć÷đÜĉîÖĎš÷Čöøą÷ąÿĆĚîÝćÖÿëćïĆîÖćøđÜĉî ÝĈîüî úšćîïćìÖćøĕëŠëĂîĀčšîÖĎšìĊęëċÜÖĈĀîéßĈøąÝĈîüî úšćîïćìÖćøÝŠć÷ßĈøąÙČîđÜĉîÖĎšøą÷ą÷ćüÝćÖÿëćïĆîÖćøđÜĉî ÝĈîüîúšćîïćìĒúąÖćøÝŠć÷đÜĉîðŦîñú úšćîïćì ÙŠćĔߚ݊ć÷éšćîÖćøúÜìčî ÙŠćĔßšÝćŠ ÷éšćîÖćøúÜìčîĔîðŘÝĈîüî úšćîïćìĀøČĂÙĉéđðŨîøšĂ÷úą×ĂÜøć÷ĕéšÝćÖÖćøéĈđîĉîÜćîàċÜę ðøąÖĂïĕðéšü÷ ÖćøàČĚĂìĊęéĉîĒúąđÙøČęĂÜöČĂìćÜÖćøĒóì÷ŤÿĈĀøĆïēøÜó÷ćïćúđÙøČĂ׊ć÷ĔîðŦÝÝčïĆîĒúąĂîćÙêøüö úšćîïćìðøąÖĂïÖĆïìĊęéĉî ĂćÙćøĒúąĂčðÖøèŤÝćÖÖćøàČĚĂÖĉÝÖćø,%)ïøĉþĆìÿĀĒóì÷ŤđõÿĆßÝĈÖĆéĒúąēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóóĉþèčēúÖøüö úšćîïćììĆĚÜîĊĚ Öú÷čìíŤ×ĂÜïøĉþĆì÷ĆÜÙÜöčŠÜđîšîÖćø×÷ć÷ēøÜó÷ćïćúđÙøČĂ׊ć÷øüöĕðëċÜíčøÖĉÝÖćøĔĀšïøĉÖćøìćÜÖćøĒóì÷ŤìĊęđÖĊę÷üךĂÜđóČęĂøĂÜøĆïÙüćö êšĂÜÖćøìćÜÖćøĒóì÷ŤìĊęđóĉęöÿĎÜ×ċĚîēé÷ĒĀúŠÜđÜĉîìčîÿŠüîĔĀâŠöćÝćÖđÜĉîÿéÝćÖÖćøéĈđîĉîÜćîđÜĉîÖĎš÷Čöøą÷ą÷ćüĒúąĀčšîÖĎš

89

'UO:V<TD`GR$TEIþ_'ETRM2T;R$TE_*þ;`GR>G$TE6U_;V;*T;

ĀîĊĚÿĉîøüö×ĂÜïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷èüĆîìĊęíĆîüćÙöÝĈîüî úšćîïćìđóĉęö×ċĚî úšćîïćìĀøČĂøšĂ÷úą ÝćÖèüĆîìĊę íĆîüćÙöÿŠüîĔĀâŠđÖĉéÝćÖÖćøĂĂÖĀčîš ÖĎÝš Ĉîüî úšćîïćìĒúąđÜĉîÖĎ÷š öČ øą÷ąÿĆîĚ ÝćÖÿëćïĆîÖćøđÜĉîÝĈîüî úšćîïćìÿčìíĉéšü÷ÖćøĕëŠëĂîĀčšîÖĎšĔîøąĀüŠćÜÜüéÝĈîüî úšćîïćìÖćøßĈøąÙČîđÜĉîÖĎšøą÷ąÿĆĚîÝćÖÿëćïĆîÖćøđÜĉîÝĈîüî úšćîïćìĒúąđÜĉîÿéÝŠć÷ßĈøąÙČîđÜĉîÖĎš÷Čöøą÷ą÷ćüÝćÖÿëćïĆîÖćøđÜĉîÝĈîüîúšćîïćìÿŠüî×ĂÜñĎšëČĂĀčšî×ĂÜïøĉþĆìÝĈîüî úšćîïćìđóĉęö×ċĚî úšćîïćìĀøČĂøšĂ÷úąÝćÖèüĆîìĊęíĆîüćÙöÿŠüîĔĀâŠđÖĉéÝćÖÖĈĕøđïĘéđÿøĘÝĔîðŘ ÿčìíĉéšü÷đÜĉîðŦîñúÝŠć÷ÝĈîüî úšćîïćì


'UO:V<TD`GR$TEIþ_'ETRM2T;R$TE_*þ;`GR>G$TE6U_;V;*T;

ĂĆêøćÿŠüîìćÜÖćøđÜĉîìĊęÿĈÙĆâ

ĂĆêøćñúêĂïĒìî øšĂ÷úą

ĂĆêøćñúêĂïĒìîÝćÖÿĉîìøĆó÷Ť ĂĆêøćñúêĂïĒìîñĎšëČĂĀčšî ĂĆêøćÿŠüîÿõćóÙúŠĂÜ đìŠć

ĂĆêøćÿŠüîÿõćóÙúŠĂÜ ĂĆêøćÿŠüîÿõćóÙúŠĂÜĀöčîđøĘü ÖćøïøĉĀćøÿĉîìøĆó÷ŤĒúąĀîĊĚÿĉî üĆî

øą÷ąđüúćđÖĘïĀîĊĚđÞúĊę÷ øą÷ąđüúć×ć÷ÿĉîÙšćđÞúĊę÷ øą÷ąđüúćßĈøąĀîĊĚđÞúĊę÷ ĂĆêøćÿŠüîüĉđÙøćąĀŤîē÷ïć÷ìćÜÖćøđÜĉî đìŠć

ĂĆêøćÿŠüîĀîĊĚÿĉîêŠĂÿŠüî×ĂÜñĎšëČĂĀčšî ĂĆêøćÿŠüîĀîĊĚÿĉîÿčìíĉêŠĂÿŠüî×ĂÜñĎšëČĂĀčšî ĂĆêøćÿŠüîĀîĊĚÿĉîÿčìíĉêŠĂ&#*5%" ĂĆêøćÙüćöÿćöćøëĔîÖćøßĈøąéĂÖđïĊĚ÷

ðŘ 2556

ðŘ 2555

 

 

 

 

 

 

  

  

ĕöŠøüö/PO3FDVSSJOH*UFNT Āöć÷đĀêč ÖćøïøĉĀćøÿĉîìøĆó÷ŤĒúąĀîĊĚÿĉîÙĈîüèÝćÖüĆî ĂĆêøćÙüćöÿćöćøëĔîÖćøßĈøąéĂÖđïĊĚ÷&#*5%"éĂÖđïĊĚ÷ÝŠć÷ ĂĆêøćñúêĂïĒìîÝćÖÿĉîìøĆó÷ŤĒúąĂĆêøćñúêĂïĒìîñĎëš ĂČ Āčîš ĔîðŘðøĆïúéúÜÝćÖðŘđîČĂę ÜÝćÖïøĉþìĆ Ă÷ĎĔŠ îøąĀüŠćÜÖćøúÜìčî ĔîÖćøÿøšćÜĒúą×÷ć÷ēøÜó÷ćïćúđÙøČĂ׊ć÷ĒĀŠÜĔĀöŠēé÷öĊÖćøúÜìčîĔîÿĉîìøĆó÷Ťëćüøÿčìíĉđóĉöę ×ċîĚ úšćîïćìđóČĂę øĂÜøĆïÙüćöêšĂÜÖćø ìćÜÖćøĒóì÷ŤìĊęđóĉęöÿĎÜ×ċĚî ĂĆêøćÿŠüîĀîĊĚÿĉîøüöêŠĂìčîĒúąĂĆêøćÿŠüîĀîĊĚÿĉîÿčìíĉêŠĂìčîĕöŠđðúĊę÷îĒðúÜìĊęđìŠćĒúąđìŠćêćöúĈéĆïèüĆîìĊęíĆîüćÙö ĒúąèüĆîìĊę íĆîüćÙöîĂÖÝćÖîĊĂĚ êĆ øćÿŠüîĀîĊÿĚ îĉ ÿčìíĉêĂŠ &#*5%"đóĉöę ×ċîĚ ÝćÖđìŠćèüĆîìĊę íĆîüćÙöđðŨî đìŠćèüĆîìĊęíĆîüćÙö×èąìĊęĂĆêøćÙüćöÿćöćøëĔîÖćøßĈøąéĂÖđïĊĚ÷úéúÜđúĘÖîšĂ÷ÝćÖđìŠćĔîðŘđðŨî đìŠćĔîðŘĂ÷ŠćÜĕøÖĘêćöïøĉþĆì÷ĆÜÙÜéĈđîĉîîē÷ïć÷ÖćøÝĆéÖćøĒúąÙüïÙčöēÙøÜÿøšćÜìćÜÖćøđÜĉîìĊęøĆéÖčöđðŨîĕðêćöđÜČęĂîĕ×ÖćøÖĎš÷Čö ×ĂÜđÜĉîÖĎšøą÷ą÷ćüÝćÖÿëćïĆîÖćøđÜĉîĒúąĀčšîÖĎšēé÷øĆÖþćĂĆêøćÿŠüîìćÜÖćøđÜĉîĒúąÿõćóÙúŠĂÜĔîøąéĆïìĊęđĀöćąÿö ĔîđéČĂîóùýÝĉÖć÷îìøĉÿđøìêĉÜĚ ÙÜĂĆîéĆïđÙøéĉêïøĉþìĆ ìĊøę ąéĆï" ĒúąöĊĒîüēîšöĂĆîéĆïđÙøéĉêĶÙÜìĊķę ēé÷ĂĆîéĆïđÙøéĉêÿąìšĂî ëċÜÙüćöđðŨîñĎšîĈíčøÖĉÝ×ĂÜïøĉþĆìĔîåćîąñĎšðøąÖĂïÖćøēøÜó÷ćïćúđĂÖßîøć÷ĔĀâŠìĊęÿčéĔîðøąđìýêúĂéÝîÙüćöÿćöćøëĔîÖćøøĂÜøĆï ĒúąĔĀšïøĉÖćøñĎðš üś ÷ìĊđę óĉöę ×ċîĚ đÙøČĂ׊ć÷×îćéĔĀâŠ×ĂÜïøĉþìĆ øüöëċÜÙèąñĎïš øĉĀćøïčÙúćÖøĒúąñĎđš ßĊ÷ę üßćâìćÜÖćøĒóì÷ŤìöęĊ ÙĊ üćöÿćöćøë ĒúąöćÖðøąÿïÖćøèŤïøĉÖćøìĊęöĊÙčèõćóĔîøąéĆïÿĎÜĒúąđÙøČęĂÜöČĂĂčðÖøèŤìĊęìĆîÿöĆ÷ĒúąöĊöćêøåćî

=++SD9WgCW>G7O$TE6U_;V;*T;b;O;T'7

ÙüćöêšĂÜÖćøÖćøøĆÖþćó÷ćïćúìĊęđóĉęö×ċĚîĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ ĒöšüćŠ ÝąöĊÿëćîÖćøèŤÙüćöĕöŠĒîŠîĂîìćÜÖćøđöČĂÜĒúąđĀêčÖćøèŤÖćøßčöîčöìćÜÖćøđöČĂÜĔîóČîĚ ìĊÖę øčÜđìóêĆÜĚ ĒêŠßüŠ Üðúć÷×ĂÜĕêøöćÿ ìĊę ÿŠÜñúêŠĂÖćøđêĉïēêìĊúę éúÜ×ĂÜÝĈîüîñĎðš üś ÷ēé÷ñĎðš üś ÷ĕéšøïĆ ñúÖøąìïÝćÖÙüćöĕöŠÿąéüÖĔîÖćøđéĉîìćÜÿŠÜñúĔĀšēøÜó÷ćïćú đÙøČĂ׊ć÷ïøĉđüèĔÖúšđÙĊ÷ÜÖĆïóČîĚ ìĊßę öč îčööĊÖćøđêĉïēêìĊúę éúÜĂ÷ŠćÜĕøÖĘêćöïøĉþìĆ ĕéšéĈđîĉîÖćøêćöîē÷ïć÷ÖćøÖøąÝć÷ÙüćöđÿĊ÷ę Üēé÷öĊ óČĚîìĊęÖćøĔĀšïøĉÖćøìĊęĀúćÖĀúć÷ĒúąĂ÷ĎŠĔîĀúć÷ÝĆÜĀüĆéìĈĔĀšïøĉþĆìÿćöćøë×÷ć÷åćîúĎÖÙšćĕéšĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜéĆÜîĆĚîñúÖøąìïéĆÜÖúŠćü ךćÜêšîÝċÜđðŨîðŦÝÝĆ÷ìĊęöĊñúÖøąìïĔîøą÷ąÿĆĚî

90


Öćø×÷ć÷đÙøČĂ׊ć÷ēøÜó÷ćïćú ïøĉþĆìöĊÖú÷čìíŤĔîÖćø×÷ć÷ēøÜó÷ćïćúĕð÷ĆÜÝčéêŠćÜėìĊęöĊýĆÖ÷õćóĔîðøąđìýĕì÷ĒúąðøąđìýđóČęĂîïšćîÿĈĀøĆïñĎšøĆïïøĉÖćøìĊęđðŨî ßćüĕì÷ĒúąßćüêŠćÜßćêĉøüöëċÜÖúčŠöðøąÖĆîÿĆÜÙöêúĂéÝîđÿøĉöđÙøČĂ׊ć÷ÖćøÿŠÜêŠĂñĎšðśü÷ĒïïēøÜó÷ćïćúĒöŠ×Šć÷ĒúąēøÜó÷ćïćú đÙøČĂ׊ć÷ )VCBOE4QPLF ×ĂÜïøĉþĆìēé÷ĔîĒêŠúąõĎöĉõćÙïøĉþĆìöĊēøÜó÷ćïćúĒöŠ×Šć÷ )VC)PTQJUBMT ìĊęöĊýĆÖ÷õćóÖćøøĆÖþć ó÷ćïćúìĊęöĊÙüćöàĆïàšĂîÿŠüîēøÜó÷ćïćúđÙøČĂ׊ć÷ 4QPLF)PTQJUBMT ÝąđðŨîēøÜó÷ćïćúàċęÜöĊ×îćéđúĘÖÖüŠćēøÜó÷ćïćúĒöŠ×Šć÷ēé÷ ĂĈîü÷ÙüćöÿąéüÖĒúąđðŨîìćÜđúČĂÖĔĀšĒÖŠñĎšøĆïïøĉÖćøìĊęĂ÷ĎŠēé÷øĂïēé÷ÿŠÜêŠĂĕð÷ĆÜēøÜó÷ćïćúĒöŠ×Šć÷ )VC)PTQJUBMT đöČęĂêšĂÜÖćø ÖćøøĆÖþćó÷ćïćúìĊęöĊÙüćöàĆïàšĂî ĔîðŘïøĉþĆìÝąöĊēøÜó÷ćïćúđÙøČĂ׊ć÷đóĉęöđêĉöĂćìĉ ĻÖøčÜđìóĕéšĒÖŠēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóĕßîŠćìćüîŤēøÜó÷ćïćúđðćēúøĆÜÿĉê ĻêŠćÜÝĆÜĀüĆéĕéšĒÖŠēøÜó÷ćïćúéĊïÖč ìĊÝę ÜĆ ĀüĆéõĎđÖĘêēøÜó÷ćïćúýøĊøą÷ĂÜìĊÝę ÜĆ ĀüĆéøą÷ĂÜēøÜó÷ćïćú×ĂîĒÖŠîìĊÝę ÜĆ ĀüĆé×ĂîĒÖŠîĒúą ēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóđßĊ÷ÜĔĀöŠìĊęÝĆÜĀüĆéđßĊ÷ÜĔĀöŠēøÜó÷ćïćúÝĂöđìĊ÷îĒúąēøÜó÷ćïćúÿöĉêĉđüßßúïčøĊìĊęÝĆÜĀüĆéßúïčøĊ ĻêŠćÜðøąđìýĕéšĒÖŠēøÜó÷ćïćúøĂ÷ĆúóîöđðâìĊęðøąđìýÖĆöóĎßć ìĆÜĚ îĊđĚ óČĂę úéÙüćöđÿĊ÷ę ÜÝćÖÖćøéĈđîĉîÜćîĒúąÙüćöđÿĊ÷ę ÜìćÜÖćøđÜĉî×ĂÜēøÜó÷ćïćúĔĀöŠéÜĆ ÖúŠćüïøĉþìĆ ÝċÜüćÜĒñîì÷Ă÷đðŗéēøÜó÷ćïćú đðŨîđôÿēé÷ÝąðøĆïđóĉęöÝĈîüîđêĊ÷ÜêćöÙüćöêšĂÜÖćøÖćøøĆÖþćó÷ćïćú îĂÖÝćÖîĊĚïøĉþĆì÷ĆÜĔĀšÙüćöÿĈÙĆâÖĆïÖćø×÷ć÷ÖćøúÜìčîĕð÷ĆÜíčøÖĉÝìĊęđÖĊę÷üđîČęĂÜìćÜÖćøĒóì÷ŤĂćìĉéšćîēøÜÜćîñúĉê÷ćĂčðÖøèŤìćÜ ÖćøĒóì÷ŤđóČęĂđÿøĉöýĆÖ÷õćóÖćøøĆÖþćó÷ćïćúĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜÙøïüÜÝøĂĊÖéšü÷

91

'UO:V<TD`GR$TEIþ_'ETRM2T;R$TE_*þ;`GR>G$TE6U_;V;*T;

ïøĉþìĆ öĆîę ĔÝüŠćĔîøą÷ą÷ćüíčøÖĉÝēøÜó÷ćïćúđĂÖßîÝąÿćöćøëđêĉïēêĕéšĂ÷ŠćÜêŠĂđîČĂę ÜÝćÖÙüćöêšĂÜÖćøÖćøøĆÖþćó÷ćïćúĔîðøąđìý ìĊęđóĉęö×ċĚîĂĆîđðŨîñúÝćÖÖćøđóĉęö×ċĚî×ĂÜøć÷ĕéšêŠĂĀĆü×ĂÜðøąßćÖøēé÷đÞóćąĂ÷ŠćÜ÷ĉęÜðøąßćÖøĔîêŠćÜÝĆÜĀüĆéÖćøìĊęðøąßćßîĔĀšÙüćö ÿĈÙĆâÖĆïÖćøøĆÖþćÿč×õćóöćÖ×ċîĚ ÖćøöĊðøąßćÖøñĎÿš ÜĎ Ăć÷čđóĉöę ×ċîĚ îĂÖÝćÖîĊÙĚ üćöêšĂÜÖćøÖćøøĆÖþćó÷ćïćú÷ĆÜđóĉöę ×ċîĚ ÝćÖÙîêŠćÜßćêĉìęĊ đךćöćøĆïïøĉÖćøøĆÖþćÿč×õćóĔîĕì÷ .FEJDBM5PVSJTN ÝćÖÙčèõćóÖćøøĆÖþćó÷ćïćúìĊęéĊĒúąÙüćöÙčšöÙŠć×ĂÜøćÙćÙŠćøĆÖþćó÷ćïćú àċÜę ðøąđìýĕì÷ĕéšøïĆ ÖćøÝĆéĂĆîéĆïÝćÖ#MPPNCFSHĔĀšđðŨîĂĆîéĆïĀîċÜę éšćî.FEJDBM5PVSJTNÝćÖÙüćöÙčöš ÙŠć×ĂÜÖćøïøĉÖćøéšćîÿč×õćó ìĊęĀúćÖĀúć÷ Ĕî×èąđéĊ÷üÖĆîĀćÖóĉÝćøèćéšćîĂčðìćîîĆîĚ ÝĈîüîđêĊ÷ÜêŠĂðøąßćÖø×ĂÜðøąđìýĕì÷ĔîðŘöĊÝĈîüîđêĊ÷ÜêŠĂðøąßćÖø ÙîêŠĂđêĊ÷ÜàċęÜêęĈÖüŠćÙŠćđÞúĊę÷×ĂÜēúÖàċęÜđìŠćÖĆïðøąßćÖø ÙîêŠĂđêĊ÷Ü ךĂöĎúÝćÖĂÜÙŤÖćøĂîćöĆ÷ēúÖ ðŦÝÝĆ÷êŠćÜė đĀúŠćîĊÿĚ ÜŠ ñúĔĀšïøĉþìĆ ×÷ć÷đÙøČĂ׊ć÷ÖćøøĆÖþćó÷ćïćúđóĉöę ýĆÖ÷õćóÖćøøĆÖþćó÷ćïćúēøÙìĊàę ïĆ àšĂîđóĉöę ×ċîĚ ēé÷ìĊöĒóì÷ŤìöęĊ ÙĊ üćöđßĊ÷ę üßćâ đÞóćąìćÜđÙøČĂę ÜöČĂĒóì÷ŤììęĊ îĆ ÿöĆ÷ĒúąïčÙúćÖøìĊöę ðĊ øąÿïÖćøèŤĒúąÙüćöóøšĂöĔîÖćøøĂÜøĆïÙüćöêšĂÜÖćøÖćøøĆÖþćó÷ćïćúìĊđę óĉöę ×ċîĚ 


ETD*T;'ITCES<>V6-O<%O*'5R$EEC$TE<EþKS97OETD*T;9T*$TE_*þ;

ETD*T;'ITCES<>V6-O<%O* '5R$EEC$TE<EþKS97OETD*T;9T*$TE_*þ; ÙèąÖøøöÖćøïøĉþìĆ ĕéšĔĀšÙüćöÿĈÙĆâêŠĂĀîšćìĊĒę úąÙüćöøĆïñĉéßĂïéĎĒúÖĉÝÖćø×ĂÜïøĉþìĆ ĔĀšđðŨîĕðêćöîē÷ïć÷ÖćøÖĈÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćø ìĊéę Ċ ēé÷øć÷ÜćîìćÜÖćøđÜĉîĒúąÿćøÿîđìýìćÜÖćøđÜĉîìĊðę øćÖäĔîøć÷ÜćîðøąÝĈðŘöĊ×Ăš öĎúìĊëę ÖĎ êšĂÜÙøïëšüîđðŗéđñ÷Ă÷ŠćÜđóĊ÷ÜóĂ ĒúąĕéšëĂČ ðäĉïêĆ êĉ ćööćêøåćîÖćøïĆâßĊìøęĊ ïĆ øĂÜìĆüę ĕðēé÷đúČĂÖîē÷ïć÷ÖćøïĆâßĊìđęĊ ĀöćąÿöĒúąëČĂðäĉïêĆ Ăĉ ÷ŠćÜÿöęĈđÿöĂêúĂéÝîĕéšĔßš éčú÷óĉîÝĉ Ă÷ŠćÜøąöĆéøąüĆÜìĆÜĚ îĊĚ ÙèąÖøøöÖćøïøĉþìĆ ĕéšöĂïĀöć÷ĔĀšÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïìĈÖćøÿĂïìćîÜïÖćøđÜĉî×ĂÜïøĉþìĆ ìĊñę ćŠ îöć ĒúąĕéšøïĆ øć÷ÜćîüŠćøć÷ÜćîìćÜÖćøđÜĉî×ĂÜïøĉþìĆ ĕéšëĂČ ðäĉïêĆ êĉ ćöĀúĆÖÖćøïĆâßĊìøęĊ ïĆ øĂÜìĆüę ĕðöĊÖćøĔßšîē÷ïć÷ìćÜïĆâßĊìđęĊ ĀöćąÿöĒúą ÝĆéìĈ×ċĚîĂ÷ŠćÜøąöĆéøąüĆÜêúĂéÝîðøąđöĉîëċÜÙüćöđĀöćąÿö×ĂÜÖćøĒÿéÜøć÷ÖćøìĊęîĈđÿîĂĔîÜïÖćøđÜĉîēé÷øüöøüöìĆĚÜöĊÖćøđðŗéđñ÷ ךĂöĎúĂ÷ŠćÜđóĊ÷ÜóĂĔîĀöć÷đĀêčðøąÖĂïÜïÖćøđÜĉîēé÷ÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïĕéšøć÷ÜćîÙüćöđĀĘîđĀúŠćîĊĔĚ îøć÷ÜćîÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂï ìĊęðøćÖäĔîøć÷ÜćîðøąÝĈðŘĒúąĒïïĒÿéÜøć÷ÖćøךĂöĎúðøąÝĈðŘ Ēïï ×ĂÜïøĉþĆì îĂÖÝćÖîĊÙĚ èąÖøøöÖćøïøĉþìĆ ĕéšÝéĆ ĔĀšöøĊ ąïïÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîìĊöę ðĊ øąÿĉìíĉõćóĒúąðøąÿĉìíĉñúđóČĂę ĔĀšöîęĆ ĔÝüŠćךĂöĎúìćÜïĆâßĊöÖĊ ćø ïĆîìċÖĂ÷ŠćÜÙøïëšüîëĎÖêšĂÜĒúąöĊøąïïÖćøÝĆéđÖĘïøĆÖþćìøĆó÷ŤÿĉîđóČęĂðŜĂÜÖĆîÖćøìčÝøĉêĀøČĂđÿĊ÷Āć÷Ă÷ŠćÜöĊÿćøąÿĈÙĆâ ēé÷ÿøčðĒúšüÙèąÖøøöÖćøïøĉþìĆ öĊÙüćöđĀĘîüŠćøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî×ĂÜïøĉþìĆ ēé÷øüöĂ÷ĎĔŠ îøąéĆïìĊîę ćŠ óĂĔÝĒúąÿćöćøëđßČĂę öĆîę Ă÷ŠćÜöĊđĀêčñúêŠĂÙüćöîŠćđßČĂę ëČĂ×ĂÜÜïÖćøđÜĉî×ĂÜïøĉþìĆ èüĆîìĊę íĆîüćÙöàċÜę ñĎêš øüÝÿĂïïĆâßĊĕéšêøüÝÿĂïêćööćêøåćîÖćø ÿĂïïĆâßĊìøęĊ ïĆ øĂÜìĆüę ĕðĒúąĒÿéÜÙüćöđĀĘîüŠćÜïÖćøđÜĉîéĆÜÖúŠćüĒÿéÜåćîąÖćøđÜĉîĒúąñúÖćøéĈđîĉîÜćîēé÷ëĎÖêšĂÜêćöìĊÙę üøĔîÿćøą ÿĈÙĆâêćöĀúĆÖÖćøïĆâßĊìĊęøĆïøĂÜìĆęüĕð

¥;TD`@9D=ET_LEþ2=ETLT99O*aOL8¦

=ER:T;'5R>[<EþMTE`GR$EEC$TE>[OU;ID$TEbM‰

92


ETD*T;%O*>[LO<<S‰-ÿES<O;Z‰T7

ETD*T;%O*>[LO<<S‰-ÿES<O;Z‰T7 đÿîĂêŠĂñĎšëČĂĀčšî×ĂÜïøĉþĆìÖøčÜđìóéčÿĉêđüßÖćøÝĈÖĆé öĀćßî

ךćóđÝšćĕéšêøüÝÿĂïÜïÖćøđÜĉîøüö×ĂÜïøĉþĆìÖøčÜđìóéčÿĉêđüßÖćøÝĈÖĆé öĀćßî ĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷àċęÜðøąÖĂïéšü÷ÜïĒÿéÜåćîą ÖćøđÜĉîøüöèüĆîìĊęíĆîüćÙöÜïÖĈĕø×ćéìčîøüöÜïÖĈĕø×ćéìčîđïĘéđÿøĘÝøüöÜïĒÿéÜÖćøđðúĊę÷îĒðúÜÿŠüî×ĂÜñĎšëČĂĀčšîøüö ĒúąÜïÖøąĒÿđÜĉîÿéøüöÿĈĀøĆïðŘÿîĚĉ ÿčéüĆîđéĊ÷üÖĆîøüöëċÜĀöć÷đĀêčÿøčðîē÷ïć÷ÖćøïĆâßĊìÿęĊ ĈÙĆâĒúąĀöć÷đĀêčđøČĂę ÜĂČîę ėĒúąĕéšêøüÝÿĂï ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø×ĂÜïøĉþĆìÖøčÜđìóéčÿĉêđüßÖćøÝĈÖĆé öĀćßî éšü÷đߊîÖĆî ÙüćöøĆïñĉéßĂï×ĂÜñĎšïøĉĀćøêŠĂÜïÖćøđÜĉî ñĎšïøĉĀćøđðŨîñĎšøĆïñĉéßĂïĔîÖćøÝĆéìĈĒúąÖćøîĈđÿîĂÜïÖćøđÜĉîđĀúŠćîĊĚēé÷ëĎÖêšĂÜêćöìĊęÙüøêćööćêøåćîÖćøøć÷ÜćîìćÜÖćøđÜĉî ĒúąøĆïñĉéßĂïđÖĊ÷ę üÖĆïÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîìĊñę ïšĎ øĉĀćøóĉÝćøèćüŠćÝĈđðŨîđóČĂę ĔĀšÿćöćøëÝĆéìĈÜïÖćøđÜĉîìĊðę øćýÝćÖÖćøĒÿéÜךĂöĎúìĊ×ę éĆ êŠĂ ךĂđìĘÝÝøĉÜĂĆîđðŨîÿćøąÿĈÙĆâĕöŠüŠćÝąđÖĉéÝćÖÖćøìčÝøĉêĀøČĂךĂñĉéóúćé ÙüćöøĆïñĉéßĂï×ĂÜñĎšÿĂïïĆâßĊ ךćóđÝšćđðŨîñĎøš ïĆ ñĉéßĂïĔîÖćøĒÿéÜÙüćöđĀĘîêŠĂÜïÖćøđÜĉîéĆÜÖúŠćüÝćÖñúÖćøêøüÝÿĂï×ĂÜךćóđÝšćךćóđÝšćĕéšðäĉïêĆ Üĉ ćîêøüÝÿĂï êćööćêøåćîÖćøÿĂïïĆâßĊàċÜę ÖĈĀîéĔĀš×ćš óđÝšćðäĉïêĆ êĉ ćöךĂÖĈĀîééšćîÝøø÷ćïøøèøüöëċÜüćÜĒñîĒúąðäĉïêĆ Üĉ ćîêøüÝÿĂïđóČĂę ĔĀšĕéš ÙüćöđßČęĂöĆęîĂ÷ŠćÜÿöđĀêčÿöñúüŠćÜïÖćøđÜĉîðøćýÝćÖÖćøĒÿéÜךĂöĎúìĊę×ĆéêŠĂךĂđìĘÝÝøĉÜĂĆîđðŨîÿćøąÿĈÙĆâĀøČĂĕöŠ ÖćøêøüÝÿĂïøüöëċÜÖćøĔßšüíĉ ÖĊ ćøêøüÝÿĂïđóČĂę ĔĀšĕéšöćàċÜę ĀúĆÖåćîÖćøÿĂïïĆâßĊđÖĊ÷ę üÖĆïÝĈîüîđÜĉîĒúąÖćøđðŗéđñ÷ךĂöĎúĔîÜïÖćøđÜĉî üĉíÖĊ ćøêøüÝÿĂïìĊđę úČĂÖĔßš×îĚċ Ă÷ĎÖŠ ïĆ éčú÷óĉîÝĉ ×ĂÜñĎÿš ĂïïĆâßĊàċÜę øüöëċÜÖćøðøąđöĉîÙüćöđÿĊ÷ę ÜÝćÖÖćøĒÿéÜךĂöĎúìĊ×ę éĆ êŠĂךĂđìĘÝÝøĉÜĂĆîđðŨî ÿćøąÿĈÙĆâ×ĂÜÜïÖćøđÜĉîĕöŠüŠćÝąđÖĉéÝćÖÖćøìčÝøĉêĀøČĂךĂñĉéóúćéĔîÖćøðøąđöĉîÙüćöđÿĊę÷ÜéĆÜÖúŠćüñĎšÿĂïïĆâßĊóĉÝćøèćÖćøÙüïÙčö õć÷ĔîìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆïÖćøÝĆéìĈĒúąÖćøîĈđÿîĂÜïÖćøđÜĉîēé÷ëĎÖêšĂÜêćöìĊęÙüø×ĂÜÖĉÝÖćøđóČęĂĂĂÖĒïïüĉíĊÖćøêøüÝÿĂïìĊęđĀöćąÿöÖĆï ÿëćîÖćøèŤĒêŠĕöŠĔߊđóČęĂüĆêëčðøąÿÜÙŤĔîÖćøĒÿéÜÙüćöđĀĘîêŠĂðøąÿĉìíĉñú×ĂÜÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî×ĂÜÖĉÝÖćøÖćøêøüÝÿĂïøüöëċÜÖćø ðøąđöĉîÙüćöđĀöćąÿö×ĂÜîē÷ïć÷ÖćøïĆâßĊìñęĊ ïšĎ øĉĀćøĔßšĒúąÙüćöÿöđĀêčÿöñú×ĂÜðøąöćèÖćøìćÜïĆâßĊìÝęĊ éĆ ìĈ×ċîĚ ēé÷ñĎïš øĉĀćøøüöìĆÜĚ ÖćøðøąđöĉîÖćøîĈđÿîĂÜïÖćøđÜĉîēé÷øüö ךćóđÝšćđßČęĂüŠćĀúĆÖåćîÖćøÿĂïïĆâßĊìĊęךćóđÝšćĕéšøĆïđóĊ÷ÜóĂĒúąđĀöćąÿöđóČęĂĔßšđðŨîđÖèæŤĔîÖćøĒÿéÜÙüćöđĀĘî×ĂÜךćóđÝšć ÙüćöđĀĘî ךćóđÝšćđĀĘîüŠćÜïÖćøđÜĉîךćÜêšîîĊĒĚ ÿéÜåćîąÖćøđÜĉîèüĆîìĊę íĆîüćÙöñúÖćøéĈđîĉîÜćîĒúąÖøąĒÿđÜĉîÿéÿĈĀøĆïðŘÿîĚĉ ÿčé üĆîđéĊ÷üÖĆî×ĂÜïøĉþĆìÖøčÜđìóéčÿĉêđüßÖćøÝĈÖĆé öĀćßî ĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒúąđÞóćą×ĂÜïøĉþĆìÖøčÜđìóéčÿĉêđüßÖćøÝĈÖĆé öĀćßî ēé÷ëĎÖêšĂÜêćöìĊęÙüøĔîÿćøąÿĈÙĆâêćööćêøåćîÖćøøć÷ÜćîìćÜÖćøđÜĉî ךĂöĎúĒúąđĀêčÖćøèŤìĊęđîšî ךćóđÝšć×ĂĔĀšÿÜĆ đÖêĀöć÷đĀêčðøąÖĂïÜïÖćøđÜĉîךĂđÖĊ÷ę üÖĆïÖćøđðúĊ÷ę îĒðúÜîē÷ïć÷ÖćøïĆâßĊđîČĂę ÜÝćÖÖćøîĈöćêøåćîÖćøïĆâßĊ ÞïĆïìĊę đøČĂę ÜõćþĊđÜĉîĕéšöćëČĂðäĉïêĆ ĉ ïøĉþìĆ ĕéšðøĆï÷šĂîĀúĆÜÜïÖćøđÜĉîøüöĒúąÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćøÿĈĀøĆïðŘÿîĚĉ ÿčéüĆîìĊę íĆîüćÙö ìĊĒę ÿéÜđðŨîךĂöĎúđðøĊ÷ïđìĊ÷ïđóČĂę ÿąìšĂîøć÷ÖćøðøĆïðøčÜÝćÖÖćøđðúĊ÷ę îĒðúÜîē÷ïć÷ÖćøïĆâßĊéÜĆ ÖúŠćüĒúąîĈđÿîĂÜïĒÿéÜåćîą ÖćøđÜĉîøüöĒúąÜïĒÿéÜåćîąÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćøèüĆîìĊę öÖøćÙöđóČĂę đðŨîךĂöĎúđðøĊ÷ïđìĊ÷ïēé÷Ĕßšîē÷ïć÷ÖćøïĆâßĊđÖĊ÷ę üÖĆï õćþĊđÜĉîĕéšìĊęĕéšîĈöćëČĂðäĉïĆêĉĔĀöŠéšü÷đߊîÖĆîìĆĚÜîĊĚךćóđÝšćöĉĕéšĒÿéÜÙüćöđĀĘîĂ÷ŠćÜöĊđÜČęĂîĕ×êŠĂÖøèĊîĊĚĒêŠĂ÷ŠćÜĔé

Iþ-T7VaG_$J$ERIÿ

>[LO<<S‰-ÿES<O;Z‰T7_G%9R_<WD;4451 ïøĉþĆìÿĈîĆÖÜćîĂĊüć÷ÝĈÖĆé đéĉößČęĂïøĉþĆìÿĈîĆÖÜćîđĂĉîÿŤìĒĂîéŤ÷ĆÜÝĈÖĆé

ÖøčÜđìóĄÖčöõćóĆîíŤ

93


*<$TE_*þ; <EþKS9$EZ*_9@6ZLV7_I-$TE+lT$S6¥CMT-;¦`GR<EþKS9DOD

*<`L6*2T;R$TE_*þ;

èüĆîìĊęíĆîüćÙö

LV;9ES@D

ĀîŠü÷ïćì

Āöć÷đĀêč

ÜïÖćøđÜĉîøüö

ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø

è üĆîìĊę è üĆîìĊę è üĆîìĊę 31 íĆîüćÙö 2555 31 íĆîüćÙö 2556 ðøĆïðøčÜĔĀöŠ 1 öÖøćÙö 2555

è üĆîìĊę è üĆîìĊę è üĆîìĊę 31 íĆîüćÙö 2555 31 íĆîüćÙö 2556 ðøĆïðøčÜĔĀöŠ 1 öÖøćÙö 2555

ÿĉîìøĆó÷ŤĀöčîđüĊ÷î

đÜĉîÿéĒúąøć÷ÖćøđìĊ÷ïđìŠćđÜĉîÿé

7

  

  

  

  

  

  

đÜĉîúÜìčîßĆęüÙøćü

7

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

úĎÖĀîĊĚÖćøÙšćĒúąúĎÖĀîĊĚĂČęî

9, 10, 11

đÜĉîĔĀšÖĎš÷Čöøą÷ąÿĆĚîĒÖŠÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî

11

đÜĉîðŦîñúÙšćÜøĆïÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî

11

 

ÿĉîÙšćÙÜđĀúČĂ

12

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÿĉîìøĆó÷ŤĀöčîđüĊ÷îĂČęî øüöÿĉîìøĆó÷ŤĀöčîđüĊ÷î 

10,229,031,258 9,085,896,403 8,876,730,613

 3,676,164,935 2,854,920,934 2,902,503,081

ÿĉîìøĆó÷ŤĕöŠĀöčîđüĊ÷î đÜĉîòćÖøą÷ą÷ćüÖĆïÿëćïĆîÖćøđÜĉî

7

 

đÜĉîòćÖÿëćïĆîÖćøđÜĉîìĊęöĊõćøąÙĚĈðøąÖĆî

7, 8

 

đÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆìøŠüö

13

đÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆì÷ŠĂ÷

14

đÜĉîúÜìčîøą÷ą÷ćüĂČęî

15

đÜĉîĔĀšÖš÷Ď Čöøą÷ą÷ćüĒÖŠÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî

11

ĂÿĆÜĀćøĉöìøĆó÷ŤđóČęĂÖćøúÜìčî

16

ìĊęéĉîĂćÙćøĒúąĂčðÖøèŤ

17

ìĊęéĉîĒúąĂćÙćøìĊę÷ĆÜĕöŠĕéšĔßšđóČęĂÖćøéĈđîĉîÜćî

18

ÙŠćÙüćöîĉ÷ö ÿĉîìøĆó÷ŤĕöŠöĊêĆüêî

 

  

 

               

 

 

 

      

      

        

      

 

   

       

 

 

        

  

  

19

 

 

 

 

 

 

11, 20

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

ÿĉîìøĆó÷ŤĕöŠĀöčîđüĊ÷îĂČęî ÿĉìíĉÖćøđߊć ĂČęîė øüöÿĉîìøĆó÷ŤĕöŠĀöčîđüĊ÷î

66,169,983,428 59,375,084,533 49,915,201,634 51,356,469,929 47,601,300,346 38,311,231,980

øüöÿĉîìøĆó÷Ť

76,399,014,686 68,460,980,936 58,791,932,247 55,032,634,864 50,456,221,280 41,213,735,061

Āöć÷đĀêčðøąÖĂïÜïÖćøđÜĉîđðŨîÿŠüîĀîċęÜ×ĂÜÜïÖćøđÜĉîîĊĚ

94


*<$TE_*þ;

<EþKS9$EZ*_9@6ZLV7_I-$TE+lT$S6¥CMT-;¦`GR<EþKS9DOD

*<`L6*2T;R$TE_*þ;¥7O¦

èüĆîìĊęíĆîüćÙö

LV;9ES@D

ĀîŠü÷ïćì

Āöć÷đĀêč

ÜïÖćøđÜĉîøüö

ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø

è üĆîìĊę è üĆîìĊę è üĆîìĊę 31 íĆîüćÙö 2555 31 íĆîüćÙö 2556 ðøĆïðøčÜĔĀöŠ 1 öÖøćÙö 2555

è üĆîìĊę è üĆîìĊę è üĆîìĊę 31 íĆîüćÙö 2555 31 íĆîüćÙö 2556 ðøĆïðøčÜĔĀöŠ 1 öÖøćÙö 2555

ĀîĊĚÿĉîĒúąÿŠüî×ĂÜñĎšëČĂĀčšî ĀîĊĚÿĉîĀöčîđüĊ÷î đÜĉîđïĉÖđÖĉîïĆâßĊíîćÙćøĒúąđÜĉîÖĎš÷Čöøą÷ąÿĆĚî ÝćÖÿëćïĆîÖćøđÜĉî đÝšćĀîĊĚÖćøÙšćĒúąđÝšćĀîĊĚĂČęî đÜĉîÖĎš÷Čöøą÷ąÿĆĚîÝćÖÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî

21 11, 22 11

   

 

      

  

   

  

      

ÿŠüî×ĂÜđÜĉîÖĎš÷Čöøą÷ą÷ćüÝćÖÿëćïĆîÖćøđÜĉî ìĊęëċÜÖĈĀîéßĈøąõć÷ĔîĀîċęÜðŘ

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÿŠüî×ĂÜĀîĊĚÿĉîêćöÿĆââćđߊćÖćøđÜĉîìĊęëċÜÖĈĀîéßĈøą õć÷ĔîĀîċęÜðŘ

24

ÿŠüî×ĂÜĀčšîÖĎšìĊęëċÜÖĈĀîéßĈøąõć÷ĔîĀîċęÜðŘ

25

õćþĊđÜĉîĕéšÙšćÜÝŠć÷

     

ÙŠćĔߚ݊ć÷ÙšćÜÝŠć÷ ĀîĊĚÿĉîĀöčîđüĊ÷îĂČęî øüöĀîĊĚÿĉîĀöčîđüĊ÷î

     

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

11,761,316,777 11,372,710,248 7,578,470,562

8,671,708,541 8,546,041,119 3,613,927,680

      

      

ĀîĊĚÿĉîĕöŠĀöčîđüĊ÷î đÜĉîÖĎš÷Čöøą÷ą÷ćüÝćÖÿëćïĆîÖćøđÜĉîÿčìíĉÝćÖ ÿŠüîìĊęëċÜÖĈĀîéßĈøąõć÷ĔîĀîċęÜðŘ

23

ĀîĊĚÿĉîêćöÿĆââćđߊćÖćøđÜĉîÿčìíĉÝćÖ ÿŠüîìĊęëċÜÖĈĀîéßĈøąõć÷ĔîĀîċęÜðŘ 

24

ĀčšîÖĎšÿčìíĉÝćÖÿŠüîìĊęëċÜÖĈĀîéßĈøąõć÷ĔîĀîċęÜðŘ25 ÿĈøĂÜñúðøąē÷ßîŤøą÷ą÷ćü×ĂÜóîĆÖÜćî

26

øć÷ĕéšøĂêĆéïĆâßĊ ĀîĊĚÿĉîõćþĊđÜĉîĕéšøĂêĆéïĆâßĊ ĀîĊĚÿĉîĕöŠĀöčîđüĊ÷îĂČęî

 

11

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

  4, 31

 

 

 

 

 

øüöĀîĊĚÿĉîĕöŠĀöčîđüĊ÷î

21,994,093,127 18,701,309,161 18,321,757,449 19,053,665,424 16,005,447,420 11,913,424,048

øüöĀîĊĚÿĉî

33,755,409,904 30,074,019,409 25,900,228,011 27,725,373,965 24,551,488,539 15,527,351,728

Āöć÷đĀêčðøąÖĂïÜïÖćøđÜĉîđðŨîÿŠüîĀîċęÜ×ĂÜÜïÖćøđÜĉîîĊĚ

95


*<$TE_*þ; <EþKS9$EZ*_9@6ZLV7_I-$TE+lT$S6¥CMT-;¦`GR<EþKS9DOD

*<`L6*2T;R$TE_*þ;¥7O¦

èüĆîìĊęíĆîüćÙö

LV;9ES@D

ĀîŠü÷ïćì

Āöć÷đĀêč

ÜïÖćøđÜĉîøüö

ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø

è üĆîìĊę è üĆîìĊę è üĆîìĊę 31 íĆîüćÙö 2555 31 íĆîüćÙö 2556 ðøĆïðøčÜĔĀöŠ 1 öÖøćÙö 2555

è üĆîìĊę è üĆîìĊę è üĆîìĊę 31 íĆîüćÙö 2555 31 íĆîüćÙö 2556 ðøĆïðøčÜĔĀöŠ 1 öÖøćÙö 2555

ÿŠüî×ĂÜñĎšëČĂĀčšî ìčîđøČĂîĀčšî ìčîÝéìąđïĊ÷î ĀčšîÿćöĆâ  Āčšî öĎúÙŠćĀčšîúąïćì öÖøćÙö ĀčšîÿćöĆâ  Āčšî öĎúÙŠćĀčšîúąïćì 

27

  

    

      

27

      

      

ìčîĂĂÖÝĈĀîŠć÷ĒúąßĈøąđêĘööĎúÙŠćĒúšü ĀčšîÿćöĆâ  Āčšî öĎúÙŠćĀčšîúąïćì íĆîüćÙö ĒúąöÖøćÙö ĀčšîÿćöĆâ  Āčšî öĎúÙŠćĀčšîúąïćì

ÿŠüîđÖĉîöĎúÙŠćĀčšî ÿŠüîđÖĉîöĎúÙŠćĀčšîÿćöĆâ

            

ñúêŠćÜÝćÖÖćøðøĆïēÙøÜÿøšćÜÖćøëČĂĀčšî

 

 

 

 

 

 ÖĈĕøÿąÿö ÝĆéÿøøĒúšüÿĈøĂÜêćöÖãĀöć÷

29

÷ĆÜĕöŠĕéšÝĆéÿøø ĂÜÙŤðøąÖĂïĂČęî×ĂÜÿŠüî×ĂÜñĎšëČĂĀčšî øüöÿŠüî×ĂÜñĎšëČĂĀčšî×ĂÜïøĉþĆìĄ ÿŠüî×ĂÜñĎšöĊÿŠüîĕéšđÿĊ÷ìĊęĕöŠöĊĂĈîćÝÙüïÙčö ×ĂÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷

          

 

 

 

 

       

   

            

  

  

  

 

 

 

øüöÿŠüî×ĂÜñĎšëČĂĀčšî

42,643,604,782 38,386,961,527 32,891,704,236 27,307,260,899 25,904,732,741 25,686,383,333

øüöĀîĊĚÿĉîĒúąÿŠüî×ĂÜñĎšëČĂĀčšî

76,399,014,686 68,460,980,936 58,791,932,247 55,032,634,864 50,456,221,280 41,213,735,061

Āöć÷đĀêčðøąÖĂïÜïÖćøđÜĉîđðŨîÿŠüîĀîċęÜ×ĂÜÜïÖćøđÜĉîîĊĚ

96


*<$TE_*þ;

<EþKS9$EZ*_9@6ZLV7_I-$TE+lT$S6¥CMT-;¦`GR<EþKS9DOD

*<$UcE%T69Z;

èüĆîìĊęíĆîüćÙö ĀîŠü÷ïćì

ÜïÖćøđÜĉîøüö Āöć÷đĀêč

øć÷ĕéš øć÷ĕéšÙŠćøĆÖþćó÷ćïćú øć÷ĕéšĂČęî øć÷ĕéšÝćÖÖćøÝĈĀîŠć÷ÿĉîÙšćĒúąĂćĀćø éĂÖđïĊĚ÷øĆï đÜĉîðŦîñúøĆï ÖĈĕøÝćÖÖćøðøĆïöĎúÙŠć÷čêĉíøøö×ĂÜđÜĉîúÜìčî ĂČęîė øüöøć÷ĕéšĂČęî

11, 13, 14, 15

øüöøć÷ĕéš ÙŠćĔߚ݊ć÷ êšîìčîÙŠćøĆÖþćó÷ćïćúĒúąêšîìčî×ć÷ ÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîÖćøïøĉĀćø øüöÙŠćĔߚ݊ć÷ ÖĈĕøÖŠĂîÿŠüîĒïŠÜÖĈĕøÝćÖđÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆìøŠüö ÙŠćĔߚ݊ć÷ìćÜÖćøđÜĉîĒúąõćþĊđÜĉîĕéš ÿŠüîĒïŠÜÖĈĕøÝćÖđÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆìøŠüö ÖĈĕøÖŠĂîÙŠćĔߚ݊ć÷ìćÜÖćøđÜĉîĒúąõćþĊđÜĉîĕéš ÙŠćĔߚ݊ć÷ìćÜÖćøđÜĉî ÖĈĕøÖŠĂîõćþĊđÜĉîĕéš

13, 14

11 11

13 11

31 õćþĊđÜĉîĕéš ÖĈĕøÿĈĀøĆïðŘ ÖćøĒïŠÜðŦîÖĈĕø ÿŠüîìĊęđðŨî×ĂÜñĎšëČĂĀčšî×ĂÜïøĉþĆì ÿŠüîìĊęđðŨî×ĂÜñĎšöĊÿŠüîĕéšđÿĊ÷ìĊęĕöŠöĊĂĈîćÝÙüïÙčö×ĂÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ÖĈĕøêŠĂĀčšî×ĆĚîóČĚîåćî ÖĈĕøÿŠüîìĊęđðŨî×ĂÜñĎšëČĂĀčšî×ĂÜïøĉþĆì ÝĈîüîĀčšîÿćöĆâëĆüđÞúĊę÷ëŠüÜîĚĈĀîĆÖ Āčšî 

ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø

2556

2555 ðøĆïðøčÜĔĀöŠ

  

  

  

  

 

 

      

       

  

  

      

      

2556

               

       

                

       

  

       

  

       

  

  

  

  

  

  

  

     

     

  

    

  

2555 ðøĆïðøčÜĔĀöŠ

       

    

        

Āöć÷đĀêčðøąÖĂïÜïÖćøđÜĉîđðŨîÿŠüîĀîċęÜ×ĂÜÜïÖćøđÜĉîîĊĚ

97


*<$TE_*þ; <EþKS9$EZ*_9@6ZLV7_I-$TE+lT$S6¥CMT-;¦`GR<EþKS9DOD

*<$UcE%T69Z;_<f6_LEğ+

èüĆîìĊęíĆîüćÙö ĀîŠü÷ïćì

ÜïÖćøđÜĉîøüö Āöć÷đĀêč

ÖĈĕøÿĈĀøĆïðŘ ÖĈĕø×ćéìčîđïĘéđÿøĘÝĂČęî ñúÖĈĕø ×ćéìčî ÝćÖÖćøüĆéöĎúÙŠćđÜĉîúÜìčîĔîĀúĆÖìøĆó÷ŤđñČĂę ×ć÷ ēĂîÖúĆïøć÷ÖćøÖĈĕøÝćÖÖćøüĆéöĎúÙŠćđÜĉîúÜìčîĔî ĀúĆÖìøĆó÷ŤđñČęĂ×ć÷đîČęĂÜÝćÖēĂîđðúĊę÷îðøąđõìđÜĉîúÜìčî ÝćÖđÜĉîúÜìčîøą÷ą÷ćüĂČęîđðŨîđÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆìøŠüö 13 ñúÖĈĕø ×ćéìčî ÝćÖÖćøðøąöćèÖćøêćö ĀúĆÖÙèĉêýćÿêøŤðøąÖĆîõĆ÷ ñúêŠćÜ×ĂÜĂĆêøćĒúÖđðúĊę÷îÝćÖÖćøĒðúÜÙŠćÜïÖćøđÜĉîìĊęđðŨî đÜĉîêøćêŠćÜðøąđìý ñúÖĈĕøÝćÖÖćøêĊøćÙćìĊęéĉî ēĂîÖúĆïÿŠüîđÖĉîìčîÝćÖÖćøêĊøćÙćìĊęéĉî ēĂîÿŠüîđÖĉîìčîÝćÖÖćøêĊøćÙćìĊęéĉîĕð÷ĆÜÖĈĕøÿąÿö ÝćÖÖćøÝĈĀîŠć÷ìĊęéĉî ÿŠüîĒïŠÜÖĈĕø×ćéìčîđïĘéđÿøĘÝĂČęî×ĂÜïøĉþĆìøŠüö ÖĈĕø×ćéìčîđïĘéđÿøĘÝĂČęîÿĈĀøĆïðŘ ÖĈĕø×ćéìčîđïĘéđÿøĘÝøüöÿĈĀøĆïðŘ ÖćøĒïŠÜðŦîÖĈĕø×ćéìčîđïĘéđÿøĘÝøüö ÿŠüîìĊęđðŨî×ĂÜñĎšëČĂĀčšî×ĂÜïøĉþĆìĄ ÿŠüîìĊęđðŨî×ĂÜñĎšöĊÿŠüîĕéšđÿĊ÷ìĊęĕöŠöĊĂĈîćÝÙüïÙčö×ĂÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷ Āöć÷đĀêčðøąÖĂïÜïÖćøđÜĉîđðŨîÿŠüîĀîċęÜ×ĂÜÜïÖćøđÜĉîîĊĚ

98

2556

ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø

2555 ðøĆïðøčÜĔĀöŠ

2556

2555 ðøĆïðøčÜĔĀöŠ

  

  

  

  

 

 

  

     

 

    

    

   

  

  

      

   

    

      

  

  

  

  

     

     

  

  


*<$TE_*þ;

<EþKS9$EZ*_9@6ZLV7_I-$TE+lT$S6¥CMT-;¦`GR<EþKS9DOD

*<$ER`L_*þ;L6

èüĆîìĊęíĆîüćÙö ĀîŠü÷ïćì

ÜïÖćøđÜĉîøüö 2556 ÖøąĒÿđÜĉîÿéÝćÖÖĉÝÖøøöéĈđîĉîÜćî ÖĈĕøÖŠĂîõćþĊđÜĉîĕéš  ðøĆïøć÷ÖćøìĊęÖøąìïÖĈĕøÖŠĂîõćþĊđÜĉîĕéš

ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø

2555 ðøĆïðøčÜĔĀöŠ

2556

2555 ðøĆïðøčÜĔĀöŠ

  

  

  

  

      

     

     

   

  

 

       

 

đðŨîđÜĉîÿéøĆï ÝŠć÷ ÝćÖÖĉÝÖøøöéĈđîĉîÜćî ÙŠćđÿČęĂöøćÙćĒúąÙŠćêĆéÝĈĀîŠć÷ øć÷ÖćøêĆéïĆâßĊÿĉîìøĆó÷Ť ĀîĊĚÿĎâĒúąĀîĊĚÿÜÿĆ÷ÝąÿĎâ ×ćéìčîÝćÖÖćøéšĂ÷ÙŠć×ĂÜđÜĉîúÜìčî ×ćéìčîÝćÖÖćøéšĂ÷ÙŠć×ĂÜìøĆó÷Ťÿĉî ÿĈøĂÜ ēĂîÖúĆï ÿĉîÙšćđÿČęĂöÿõćó øć÷ĕéšøĂêĆéïĆâßĊêéĆ ÝŠć÷ ÿŠüîĒïŠÜÖĈĕøÝćÖđÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆìøŠüö ÖĈĕøÝćÖÖćøðøĆïöĎúÙŠć÷čêĉíøøö×ĂÜđÜĉîúÜìčî ÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîÖćøĂĂÖĀčšîÖĎšĒúąđÜĉîÖĎš÷ČöêĆéÝĈĀîŠć÷ ×ćéìčî ÖĈĕø ÝćÖÖćøÝĈĀîŠć÷ìĊéę îĉ ĂćÙćøĒúąĂčðÖøèŤ ÖĈĕøÝćÖÖćøðøĆïöĎúÙŠćĂÿĆÜĀćøĉöìøĆó÷ŤđóČęĂÖćøúÜìčî ×ćéìčîÝćÖÖćøßĈøąïĆâßĊ×ĂÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ×ćéìčî ÖĈĕø ÝćÖĂĆêøćĒúÖđðúĊę÷îìĊę÷ĆÜĕöŠđÖĉé×ċĚîÝøĉÜ ÙŠćĔߚ݊ć÷ñúðøąē÷ßîŤøą÷ą÷ćü×ĂÜóîĆÖÜćî øć÷ĕéšéĂÖđïĊĚ÷øĆï øć÷ĕéšđÜĉîðŦîñúøĆï ÙŠćĔߚ݊ć÷éĂÖđïĊĚ÷ ÖĈĕøÝćÖÖćøéĈđîĉîÜćîÖŠĂîÖćøđðúĊę÷îĒðúÜĔîÿĉîìøĆó÷Ť ĒúąĀîĊĚÿĉîéĈđîĉîÜćî

   

  

  

    

        

  

       

  

  

 

  

 

  

  

  

  

    

  

   

 

     

   

    

     

     

  

Āöć÷đĀêčðøąÖĂïÜïÖćøđÜĉîđðŨîÿŠüîĀîċęÜ×ĂÜÜïÖćøđÜĉîîĊĚ

99


*<$TE_*þ; <EþKS9$EZ*_9@6ZLV7_I-$TE+lT$S6¥CMT-;¦`GR<EþKS9DOD

*<$ER`L_*þ;L6¥7O¦

èüĆîìĊęíĆîüćÙö ĀîŠü÷ïćì

ÜïÖćøđÜĉîøüö 2556 ÿĉîìøĆó÷ŤéĈđîĉîÜćîúéúÜ đóĉęö×ċĚî úĎÖĀîĊĚÖćøÙšćĒúąúĎÖĀîĊĚĂČęî ÿĉîÙšćÙÜđĀúČĂ ÿĉîìøĆó÷ŤĀöčîđüĊ÷îĂČęî ÿĉîìøĆó÷ŤĕöŠĀöčîđüĊ÷îĂČęî ĀîĊĚÿĉîéĈđîĉîÜćîđóĉęö×ċĚî úéúÜ đÝšćĀîĊĚÖćøÙšćĒúąđÝšćĀîĊĚĂČęî ÙŠćĔߚ݊ć÷ÙšćÜÝŠć÷ ĀîĊĚÿĉîĀöčîđüĊ÷îĂČęî ÿĈøĂÜñúðøąē÷ßîŤøą÷ą÷ćü×ĂÜóîĆÖÜćî ĀîĊĚÿĉîĕöŠĀöčîđüĊ÷îĂČęî đÜĉîÿéÝćÖÖĉÝÖøøöéĈđîĉîÜćî éĂÖđïĊĚ÷øĆï ÝŠć÷éĂÖđïĊĚ÷ đÜĉîÿéøĆïÝćÖÖćø×ĂÙČîõćþĊ ÝŠć÷õćþĊđÜĉîĕéš đÜĉîÿéÿčìíĉĕéšöćÝćÖÖĉÝÖøøöéĈđîĉîÜćî

2555 ðøĆïðøčÜĔĀöŠ

ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø 2556

2555 ðøĆïðøčÜĔĀöŠ

    

   

  

  

  

 

  

  

  

 

  

   

  

  

         

  

           

 

        

    

  

     

  

     

  

  

  

     

       

  

  

ÖøąĒÿđÜĉîÿéÝćÖÖĉÝÖøøöúÜìčî đÜĉîúÜìčîßĆęüÙøćüúéúÜ đóĉęö×ċĚî

   đÜĉîòćÖÿëćïĆîÖćøđÜĉîìĊęöĊõćøąÙĚĈðøąÖĆîúéúÜ đóĉęö×ċĚî

   đÜĉîòćÖøą÷ą÷ćüÿëćïĆîÖćøđÜĉîúéúÜ đóĉęö×ċĚî

   

đÜĉîðŦîñúøĆï    éĂÖđïĊĚ÷øĆïÝćÖÖćøúÜìčî   đÜĉîÿéøĆïÝćÖÖćø×ć÷đÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆì÷ŠĂ÷  đÜĉîÿéøĆïÝćÖÖćøÙČîìčî×ĂÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷đîČęĂÜÝćÖßĈøąïĆâßĊ  đÜĉîÿéÝŠć÷àČĚĂđÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ïøĉþĆìøŠüöĒúąïøĉþĆìĂČęî     

đÜĉîÿéøĆïÝćÖÖćø×ć÷ĂÿĆÜĀćøĉöìøĆó÷ŤđóČęĂÖćøúÜìčî  đÜĉîÿéÝŠć÷àČĚĂĂÿĆÜĀćøĉöìøĆó÷ŤđóČęĂÖćøúÜìčî  

  

đÜĉîÿéøĆïÿčìíĉÝćÖÖćø×ć÷ìĊęéĉîĂćÙćøĒúąĂčðÖøèŤ     đÜĉîÿéøĆïÿčìíĉÝćÖÖćø×ć÷ìĊéę îĉ ĒúąĂćÙćøìĊ÷ę ÜĆ ĕöŠĕéšĔßšđóČĂę ÖćøéĈđîĉîÜćî     

đÜĉîÿéÝŠć÷àČĚĂìĊęéĉîĂćÙćøĒúąĂčðÖøèŤ  

  

đÜĉîÿéÝŠć÷àČĚĂÿĉìíĉÖćøđߊć  đÜĉîĔĀšÖĎš÷Čöøą÷ąÿĆĚîĒÖŠÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆîđóĉęö×ċĚî  đÜĉîĔĀšÖĎš÷Čöøą÷ą÷ćüĒÖŠÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆîđóĉęö×ċĚî  øĆïßĈøąđÜĉîĔĀšÖĎš÷Čöøą÷ą÷ćüĒÖŠÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî  

  

đÜĉîÿéÝŠć÷àČĚĂÿĉîìøĆó÷ŤĕöŠöĊêĆüêî     

đÜĉîÿéÿčìíĉĔßšĕðĔîÖĉÝÖøøöúÜìčî

 

  

       

   

     

  

  

  

   

  

 

Āöć÷đĀêčðøąÖĂïÜïÖćøđÜĉîđðŨîÿŠüîĀîċęÜ×ĂÜÜïÖćøđÜĉîîĊĚ

100

        

  

    

  

  

   

  


*<$TE_*þ;

<EþKS9$EZ*_9@6ZLV7_I-$TE+lT$S6¥CMT-;¦`GR<EþKS9DOD

*<$ER`L_*þ;L6¥7O¦

èüĆîìĊęíĆîüćÙö ĀîŠü÷ïćì

ÜïÖćøđÜĉîøüö

ÖøąĒÿđÜĉîÿéÿčìíĉÝćÖÖĉÝÖøøöÝĆéĀćđÜĉî đÜĉîÖĎš÷Čöøą÷ąÿĆĚîÝćÖÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆîđóĉęö×ċĚî đÜĉîÿéøĆïÝćÖđÜĉîđïĉÖđÖĉîïĆâßĊĒúąđÜĉîÖĎš÷Čöøą÷ąÿĆĚî ÝćÖÿëćïĆîÖćøđÜĉî đÜĉîÿéÝŠć÷đÜĉîđïĉÖđÖĉîïĆâßĊĒúąđÜĉîÖĎš÷Čöøą÷ąÿĆĚî ÝćÖÿëćïĆîÖćøđÜĉî đÜĉîÿéøĆïÝćÖđÜĉîÖĎš÷Čöøą÷ą÷ćüÝćÖÿëćïĆîÖćøđÜĉî đÜĉîÿéÝŠć÷ßĈøąÙČîđÜĉîÖĎš÷Čöøą÷ą÷ćüÝćÖÿëćïĆîÖćøđÜĉî đÜĉîÿéÝŠć÷ßĈøąđÝšćĀîĊĚÿĆââćđߊćÖćøđÜĉî đÜĉîÿéøĆïÝćÖÖćøĂĂÖĀčšîÖĎš đÜĉîÿéÝŠć÷ßĈøąĕëŠëĂîĀčšîÖĎš đÜĉîÿéøĆïÝćÖÖćøÝĈĀîŠć÷Āčšîđóĉęöìčî đÜĉîÿéÝŠć÷àČĚĂđÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÝćÖñĎšöĊÿŠüîĕéšđÿĊ÷ ìĊęĕöŠöĊĂĈîćÝÙüïÙčö đÜĉîðŦîñúÝŠć÷ đÜĉîðŦîñúÝŠć÷×ĂÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒÖŠñĎšëČĂĀčšîìĊęĕöŠöĊĂĈîćÝÙüïÙčö đÜĉîÿéÿčìíĉĕéšöćÝćÖ ĔßšĕðĔî ÖĉÝÖøøöÝĆéĀćđÜĉî đÜĉîÿéĒúąøć÷ÖćøđìĊ÷ïđìŠćđÜĉîÿéđóĉęö×ċĚî úéúÜ ÿčìíĉ đÜĉîÿéĒúąøć÷ÖćøđìĊ÷ïđìŠćđÜĉîÿéêšîðŘ đÜĉîÿéĒúąøć÷ÖćøđìĊ÷ïđìŠćđÜĉîÿéðúć÷ðŘ ×šĂöĎúđóĉęöđêĉöðøąÖĂïÖøąĒÿđÜĉîÿé øć÷ÖćøìĊęĕöŠĔߊđÜĉîÿé ÿĉîìøĆó÷ŤàČĚĂõć÷ĔêšÿĆââćđߊćÖćøđÜĉî đÝšćĀîĊĚÙŠćàČĚĂìĊęéĉîĂćÙćøĒúąĂčðÖøèŤđóĉęö×ċĚî úéúÜ đÝšćĀîĊĚÙŠćàČĚĂĂÿĆÜĀćøĉöìøĆó÷ŤđóČęĂÖćøúÜìčîúéúÜ đÝšćĀîĊĚÙŠćÖŠĂÿøšćÜĒúąđÜĉîðøąÖĆîñúÜćîđóĉęö×ċĚî đÜĉîðŦîñúÙšćÜøĆï àČĚĂđÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ēé÷ÖćøĂĂÖĀčšîìčî

ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø

2556

2555 ðøĆïðøčÜĔĀöŠ

2556

2555 ðøĆïðøčÜĔĀöŠ

 

  

  

  

  

  

     

       

  

  

      

 

     

      

  

  

     

  

  

       

        

      

                

  

    

 

  

  

   

   

   

   

  

    

  

   

  

  

  

   

Āöć÷đĀêčðøąÖĂïÜïÖćøđÜĉîđðŨîÿŠüîĀîċęÜ×ĂÜÜïÖćøđÜĉîîĊĚ

101


*<$TE_*þ; <EþKS9$EZ*_9@6ZLV7_I-$TE+lT$S6¥CMT-;¦`GR<EþKS9DOD

*<`L6*$TE_=GWgD;`=G*LI;%O*>[8YOMZ;

èüĆîìĊęíĆîüćÙö

ÖĈĕøÿąÿö ìčîđøČĂîĀčšîìĊęĂĂÖ ĒúąßĈøąĒúšü

ÿŠüîđÖĉîöĎúÙŠć ĀčšîÿćöĆâ

ñúêŠćÜÝćÖÖćø ðøĆïēÙøÜÿøšćÜ ÖćøëČĂĀčšî

Āöć÷đĀêč

÷ĂéÙÜđĀúČĂ è üĆîìĊę 31 íĆîüćÙö 2554 êćöìĊęøć÷Üćîĕüšđéĉö ñúÿąÿöÝćÖÖćøđðúĊę÷îĒðúÜîē÷ïć÷ ÖćøïĆâßĊđÖĊę÷üÖĆïõćþĊđÜĉîĕéš ÷ĂéÙÜđĀúČĂ è üĆîìĊę 31 íĆîüćÙö 2554 ĀúĆÜÖćøðøĆïðøčÜĔĀöŠ ÖĈĕøÿĈĀøĆïðŘðøĆïðøčÜĔĀöŠ ÖĈĕø×ćéìčîđïĘéđÿøĘÝĂČęîÿĈĀøĆïðŘðøĆïðøčÜĔĀöŠ ÖĈĕø×ćéìčîđïĘéđÿøĘÝøüöÿĈĀøĆïðŘðøĆïðøčÜĔĀöŠ đÜĉîðŦîñúÝŠć÷ ÿĈøĂÜêćöÖãĀöć÷ ÿŠüîĒïŠÜéĂÖđïĊĚ÷ÝŠć÷ÿĈĀøĆïĀčšîÖĎšĒðúÜÿõćó ìĊęëČĂđðŨîêøćÿćøìčî×ĂÜïøĉþĆìøŠüö ÖćøđðúĊę÷îĒðúÜÿŠüî×ĂÜñĎšöĊÿŠüîĕéšđÿĊ÷ìĊę ĕöŠöĊĂĈîćÝÙüïÙčöÝćÖÖćøàČĚĂđÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ÿŠüî×ĂÜñĎšöĊÿŠüîĕéšđÿĊ÷ìĊęĕöŠöĊĂĈîćÝÙüïÙčö úéúÜÝćÖÖćøÝŠć÷đÜĉîðŦîñú×ĂÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ÷ĂéÙÜđĀúČĂ è üĆîìĊę 31 íĆîüćÙö 2555 ÷ĂéÙÜđĀúČĂ è üĆîìĊę 31 íĆîüćÙö 2555 êćöìĊęøć÷Üćîĕüšđéĉö ñúÿąÿöÝćÖÖćøđðúĊę÷îĒðúÜîē÷ïć÷ ÖćøïĆâßĊđÖĊę÷üÖĆïõćþĊđÜĉîĕéš ÷ĂéÙÜđĀúČĂ è üĆîìĊę 31 íĆîüćÙö 2555 ĀúĆÜÖćøðøĆïðøčÜĔĀöŠ ĂĂÖĀčšîÿćöĆâđóĉęöìčî ÖĈĕøÿĈĀøĆïðŘ ÖĈĕø×ćéìčîđïĘéđÿøĘÝĂČęîÿĈĀøĆïðŘ ÖĈĕø×ćéìčîđïĘéđÿøĘÝøüöÿĈĀøĆïðŘ đÜĉîðŦîñúÝŠć÷ ÿŠüîĒïŠÜéĂÖđïĊĚ÷ÝŠć÷ÿĈĀøĆïĀčšîÖĎšĒðúÜÿõćó ìĊęëČĂđðŨîêøćÿćøìčî×ĂÜïøĉþĆìøŠüö ÖćøđðúĊę÷îĒðúÜÿŠüî×ĂÜñĎšöĊÿŠüîĕéšđÿĊ÷ìĊę ĕöŠöĊĂĈîćÝÙüïÙčöÝćÖÖćøàČĚĂđÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ÿŠüî×ĂÜñĎšöĊÿŠüîĕéšđÿĊ÷ìĊęĕöŠöĊĂĈîćÝÙüïÙčö úéúÜÝćÖÖćøÝŠć÷đÜĉîðŦîñú×ĂÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ÷ĂéÙÜđĀúČĂ è üĆîìĊę 31 íĆîüćÙö 2556 Āöć÷đĀêčðøąÖĂïÜïÖćøđÜĉîđðŨîÿŠüîĀîċęÜ×ĂÜÜïÖćøđÜĉîîĊĚ

102

  4

28 29

4

14.4, 27

28

     

       

      

ÝĆéÿøøĒúšü ÿĈøĂÜ êćöÖãĀöć÷

÷ĆÜĕöŠĕéšÝĆéÿøø

 

  

     

       

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

      

      

    

    

            

  

  

  

  

  


*<$TE_*þ; ĀîŠü÷ïćì

ÜïÖćøđÜĉîøüö ÿŠüî×ĂÜñĎšëČĂĀčšî×ĂÜïøĉþĆì ĂÜÙŤðøąÖĂïĂČęî×ĂÜÿŠüî×ĂÜñĎšëČĂĀčšî ÿŠüîđÖĉî ìčîÝćÖÖćøüĆé öĎúÙŠćđÜĉîúÜìčî ÿŠüîđÖĉîìčî ĔîĀúĆÖìøĆó÷Ť ÝćÖÖćøêĊøćÙć đñČęĂ×ć÷ ìĊęéĉî

ÿŠüîđÖĉîöĎúÙŠć ñúêŠćÜÝćÖÖćø ÿŠüîĒïŠÜ đÜĉîúÜìčî ĒðúÜÙŠć ĂÜÙŤðøąÖĂïĂČęî ÜïÖćøđÜĉîìĊęđðŨî ×ĂÜÿŠüî×ĂÜ ìĊęÿĎÜÖüŠćöĎúÙŠć êćöïĆâßĊ đÜĉîêøć ñĎšëČĂĀčîš êŠćÜðøąđìý ×ĂÜïøĉþĆìøŠüö ×ĂÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷

  

    

  

  

     

  

     

    

   

    

  

  

  

 

  

    

  

 

      

           

      

      

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

     

  

  

 

  

       

    

  

  

   

       

       

    

  

     

     

  

 

    

    

 

 

  

    

  

    

     

   

 

  

  

  

    

    

  

     

  

   

  

  

  

  

     

  øüö ÿŠüî×ĂÜ ñĎšëČĂĀčšî

  

    

         

ñĎšöĊÿŠüîĕéšđÿĊ÷ ìĊęĕöŠöĊ ĂĈîćÝÙüïÙčö ×ĂÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷

 

    øüöĂÜÙŤðøąÖĂï ĂČęî×ĂÜÿŠüî ×ĂÜñĎšëČĂĀčšî

øüöÿŠüî×ĂÜ ñĎšëČĂĀčšî ×ĂÜïøĉþĆì

  

  

 

 

  

  

  

  

103


*<$TE_*þ; <EþKS9$EZ*_9@6ZLV7_I-$TE+lT$S6¥CMT-;¦`GR<EþKS9DOD

*<`L6*$TE_=GWgD;`=G*LI;%O*>[8YOMZ;¥7O¦

èüĆîìĊęíĆîüćÙö

ÖĈĕøÿąÿö ìčîđøČĂîĀčšîìĊęĂĂÖ ĒúąßĈøąĒúšü

ÿŠüîđÖĉîöĎúÙŠć ĀčšîÿćöĆâ

  

  

      

      

   

  

  

 

4

14.4, 27

   

    

Āöć÷đĀêč

÷ĂéÙÜđĀúČĂ è üĆîìĊę 31 íĆîüćÙö 2554 êćöìĊęøć÷Üćîĕüšđéĉö ñúÿąÿöÝćÖÖćøđðúĊę÷îĒðúÜîē÷ïć÷ ÖćøïĆâßĊđÖĊę÷üÖĆïõćþĊđÜĉîĕéš ÷ĂéÙÜđĀúČĂ è üĆîìĊę 31 íĆîüćÙö 2554 ĀúĆÜÖćøðøĆïðøčÜĔĀöŠ ÖĈĕøÿĈĀøĆïðŘðøĆïðøčÜĔĀöŠ ÖĈĕø×ćéìčîđïĘéđÿøĘÝĂČęîÿĈĀøĆïðŘðøĆïðøčÜĔĀöŠ ÖĈĕø×ćéìčîđïĘéđÿøĘÝøüöÿĈĀøĆïðŘðøĆïðøčÜĔĀöŠ đÜĉîðŦîñúÝŠć÷ ÿĈøĂÜêćöÖãĀöć÷ ÷ĂéÙÜđĀúČĂ è üĆîìĊę 31 íĆîüćÙö 2555 ÷ĂéÙÜđĀúČĂ è üĆîìĊę 31 íĆîüćÙö 2555 êćöìĊęøć÷Üćîĕüšđéĉö ñúÿąÿöÝćÖÖćøđðúĊę÷îĒðúÜîē÷ïć÷ ÖćøïĆâßĊđÖĊę÷üÖĆïõćþĊđÜĉîĕéš ÷ĂéÙÜđĀúČĂ è üĆîìĊę 31 íĆîüćÙö 2555 ĀúĆÜÖćøðøĆïðøčÜĔĀöŠ ĂĂÖĀčšîÿćöĆâđóĉęöìčî ÖĈĕøÿĈĀøĆïðŘ ÖĈĕø×ćéìčîđïĘéđÿøĘÝĂČęîÿĈĀøĆïðŘ ÖĈĕø×ćéìčîđïĘéđÿøĘÝøüöÿĈĀøĆïðŘ đÜĉîðŦîñúÝŠć÷ ÷ĂéÙÜđĀúČĂ è üĆîìĊę 31 íĆîüćÙö 2556 Āöć÷đĀêčðøąÖĂïÜïÖćøđÜĉîđðŨîÿŠüîĀîċęÜ×ĂÜÜïÖćøđÜĉîîĊĚ

104

4

28 29

  28

  

   

ÝĆéÿøøĒúšü ÿĈøĂÜ êćöÖãĀöć÷  

   

      


*<$TE_*þ; ĀîŠü÷ïćì

ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø ĂÜÙŤðøąÖĂïĂČęî×ĂÜÿŠüî×ĂÜñĎšëČĂĀčšî

÷ĆÜĕöŠĕéšÝĆéÿøø

ÿŠüîđÖĉîìčî ÝćÖÖćøüĆé öĎúÙŠćđÜĉîúÜìčîĔî ĀúĆÖìøĆó÷ŤđñČęĂ×ć÷

ÿŠüîđÖĉîìčî ÝćÖÖćøêĊøćÙć ìĊęéĉî

øüöĂÜÙŤðøąÖĂï ĂČęî×ĂÜÿŠüî ×ĂÜñĎšëČĂĀčšî

øüö ÿŠüî×ĂÜ ñĎšëČĂĀčšî

  

  

 

  

  

 

  

  

  

  

      

  

     

  

     

    

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

  

  

  

  

    

  

  

 

 

  

        

     

  

  

   

  

  

     

    

  

105


MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

<EþKS9$EZ*_9@6ZLV7_I-$TE+lT$S6¥CMT-;¦`GR<EþKS9DOD

MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

ÿĈĀøĆïðŘÿĉĚîÿčéüĆîìĊęíĆîüćÙö

®«%OC[G9SĥIc=

ïøĉþìĆ ÖøčÜđìóéčÿêĉ đüßÖćøÝĈÖĆé öĀćßî ĶïøĉþìĆ ķ đðŨîïøĉþìĆ öĀćßîàċÜę ÝĆéêĆÜĚ õć÷ĔêšÖãĀöć÷ĕì÷ĒúąöĊõöĎ úĉ ĈđîćĔîðøąđìýĕì÷ íčøÖĉÝĀúĆÖ×ĂÜïøĉþĆìĄÙČĂÖĉÝÖćøēøÜó÷ćïćúēé÷öĊìĊęĂ÷ĎŠÝéìąđïĊ÷îđú×ìĊęàĂ÷ýĎî÷ŤüĉÝĆ÷ëîîđóßøïčøĊêĆéĔĀöŠĒ×üÜïćÜÖąðŗ đ×êĀšü÷×üćÜÖøčÜđìóĄ

¯«_$53b;$TE+S69U*<$TE_*þ;

ÜïÖćøđÜĉîîĊĚÝĆéìĈ×ċĚîêćööćêøåćîÖćøøć÷ÜćîìćÜÖćøđÜĉîìĊęÖĈĀîéĔîóøąøćßïĆââĆêĉüĉßćßĊóïĆâßĊóýēé÷ĒÿéÜøć÷ÖćøĔî ÜïÖćøđÜĉîêćöךĂÖĈĀîéĔîðøąÖćýÖøöóĆçîćíčøÖĉÝÖćøÙšćúÜüĆîìĊęÖĆî÷ć÷îĂĂÖêćöÙüćöĔîóøąøćßïĆââĆêĉÖćøïĆâßĊ óý ÜïÖćøđÜĉîÞïĆïõćþćĕì÷đðŨîÜïÖćøđÜĉîÞïĆïìĊęïøĉþĆìĄĔßšđðŨîìćÜÖćøêćöÖãĀöć÷ÜïÖćøđÜĉîÞïĆïõćþćĂĆÜÖùþĒðúÝćÖÜïÖćøđÜĉî ÞïĆïõćþćĕì÷îĊĚ ÜïÖćøđÜĉîîĊĚĕéšÝĆéìĈ×ċĚîēé÷ĔßšđÖèæŤøćÙćìčîđéĉöđüšîĒêŠÝąĕéšđðŗéđñ÷đðŨîĂ÷ŠćÜĂČęîĔîîē÷ïć÷ÖćøïĆâßĊ đÖèæŤĔîÖćøÝĆéìĈÜïÖćøđÜĉîøüö Ö ÜïÖćøđÜĉîøüöîĊĚĕéšÝĆéìĈ×ċĚîēé÷øüöÜïÖćøđÜĉî×ĂÜïøĉþĆìÖøčÜđìóéčÿĉêđüßÖćøÝĈÖĆé öĀćßî àċęÜêŠĂĕðîĊĚđøĊ÷ÖüŠćĶïøĉþĆìķ Ēúą ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ àċęÜêŠĂĕðîĊĚđøĊ÷ÖüŠćĶïøĉþĆì÷ŠĂ÷ķ éĆÜêŠĂĕðîĊĚ ßČęĂïøĉþĆì ëČĂĀčšîēé÷ïøĉþĆìĄ ïøĉþĆìÿöĉêĉđüßÝĈÖĆé öĀćßî

ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóĀćéĔĀâŠÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóõĎđÖĘêÝĈÖĆé ïøĉþĆìïĊđĂĘîđĂßđöéĉđÙĉúđàĘîđêĂøŤÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóóøąðøąĒéÜÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóóĆì÷ćÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóøą÷ĂÜÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóÿöč÷ÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóêøćéÝĈÖĆé ïøĉþĆìüĆçîđüßÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóøćßÿĊöćÝĈÖĆé ïøĉþĆìđîßĆęîĒîúđăúìŤĒÙøŤàĉÿđìĘöÿŤÝĈÖĆé ëČĂĀčšîēé÷ïøĉþĆìĄøšĂ÷úąëČĂĀčšîìćÜĂšĂöēé÷ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ øšĂ÷úą

ïøĉþĆìĕïēĂēöđúÖčúúćøŤĒúïïĂøćìĂøĊęÿŤ ðøąđìýĕì÷ ÝĈÖĆé "OHLPS1JTJUI$P -UE 1IOPN1FOI.FEJDBM4FSWJDFT$P -UE 3PZBM3BUUBOBL.FEJDBM4FSWJDFT$P -UE #%.4*OUFSOBUJPOBM.FEJDBM4FSWJDFT$P -UE ïøĉþĆìïĊéĊđĂĘöđĂÿĒĂÙđÙćìŤêĉĚÜÝĈÖĆé đéĉößČęĂĶïøĉþĆìđĂđßĊ÷ĂĉîđêĂøŤđîßĆęîĒîúđăúíŤĒÙøŤÝĈÖĆéķ

106

úĆÖþèąíčøÖĉÝ

ĂĆêøćøšĂ÷úą×ĂÜÖćøëČĂĀčšî ēé÷ïøĉþĆì øšĂ÷úą

2556

2555

ēøÜó÷ćïćú ēøÜó÷ćïćú ēøÜó÷ćïćú ēøÜó÷ćïćú ēøÜó÷ćïćú ēøÜó÷ćïćú ēøÜó÷ćïćú ēøÜó÷ćïćú ēøÜó÷ćïćú ēøÜó÷ćïćú ēøÜó÷ćïćú đàĘîìøĆúĒúð

      

      

đàĘîìøĆúĒúð ēøÜó÷ćïćú ēøÜó÷ćïćú ēøÜó÷ćïćú ēøÜó÷ćïćú ĔĀšïøĉÖćøéšćîïĆâßĊ

   

   


ïøĉþĆìđóßøïčøĊêĆéĔĀöŠÖćøĒóì÷ŤÝĈÖĆé ÝéìąđïĊ÷îđÿøĘÝÖćøßĈøąïĆâßĊĔîðŘ

ïøĉþĆìÖøčÜđìóðøąÖĆîÿč×õćóÝĈÖĆé öĀćßî đéĉößČęĂĶïøĉþĆìÖøčÜđìóðøąÖĆîÿč×õćóÝĈÖĆéķ

ïøĉþĆìøĂ÷ĆúïćÜÖĂÖđăĘúíŤĒÙøŤÝĈÖĆé ïøĉþĆìÖøĊîĕúîŤàĉîđîĂøŤÝĊĚÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóđ×ćĔĀâŠÝĈÖĆé ïøĉþĆìïĊéĊđĂĘöđĂÿđìøîîĉęÜÝĈÖĆé ïøĉþĆìðøąÿĉìíĉĝóĆçîćÝĈÖĆé öĀćßî

ïøĉþĆìđðćēúđöéĉÙÝĈÖĆé ïøĉþĆìđðćēúÿöčìøðøćÖćøÝĈÖĆé ïøĉþĆìÖćøĒóì÷Ťÿ÷ćöÝĈÖĆé ïøĉþĆìýĎî÷ŤÖćøĒóì÷Ťĕì÷ÝĈÖĆé öĀćßî

ïøĉþĆìÖøčÜđìóóøĊđöĊ÷øŤîć÷ĀîšćðøąÖĆîßĊüĉêÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóđßĊ÷ÜĔĀöŠÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóĂčéøÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìó×ĂîĒÖŠîÝĈÖĆé ïøĉþĆìÿĀĒóì÷ŤđõÿĆßÝĈÖĆé ïøĉþĆìíîïčøĊđöéĉđÙĉúđàĘîđêĂøŤÝĈÖĆé öĀćßî đéĉößČęĂĶïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜíîÝĈÖĆé öĀćßî ķ ëČĂĀčšîēé÷ ïøĉþĆìĄøšĂ÷úąëČĂĀčšîìćÜĂšĂöēé÷ïøĉþĆì÷ŠĂ÷øšĂ÷úą

ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóÿčøćþãøŤÝĈÖĆé #%.4*OUFS1UF-UE /)FBMUI"TJB1UF-UE ïøĉþĆìÿöĉêĉđüßßúïčøĊÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóóĉþèčēúÖÝĈÖĆé ëČĂĀčšîēé÷ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ïøĉþĆìđîßĆęîĒîúđăúìŤĒÙøŤàĉÿđìĘöÿŤÝĈÖĆé ïøĉþĆìÿöĉêđĉ üßýøĊøćßćÝĈÖĆé ïøĉþĆìđĂĂøŤüĉęÜđßĂøĉđéîđĂÿĂĊÝĈÖĆé

ïøĉþĆìđôŗÿìŤđăĘúíôĎŜéÝĈÖĆé

úĆÖþèąíčøÖĉÝ

ĂĆêøćøšĂ÷úą×ĂÜÖćøëČĂĀčšî ēé÷ïøĉþĆì øšĂ÷úą

2556

2555

ðŗéÖĉÝÖćø

-ðøąÖĆîÿč×õćó

ïøĉĀćøÝĆéÖćø ïøĉÖćøéšćîđìÙēîēú÷Ċ Ēúąÿćøÿîđìý ēøÜó÷ćïćú ïøĉÖćøÝĆéòřÖĂïøö ÖćøúÜìčî ēøÜó÷ćïćú ēøÜó÷ćïćú ēøÜó÷ćïćú ēøÜó÷ćïćú îć÷ĀîšćðøąÖĆîßĊüĉê ēøÜó÷ćïćú ēøÜó÷ćïćú ēøÜó÷ćïćú ñúĉêĒúąÝĈĀîŠć÷÷ć ēøÜó÷ćïćú

 

 

      

     -

ēøÜó÷ćïćú ÖćøúÜìčî ÖćøúÜìčî ēøÜó÷ćïćú ēøÜó÷ćïćú

  

-

đàĘîìøĆúĒúð ēøÜó÷ćïćú ĔĀšïøĉÖćøÝĆéÖćøĒúą ïøĉĀćøìøĆó÷ŤÿĉîìĊęđÖĊę÷üךĂÜ ĔîíčøÖĉÝøĆÖþćó÷ćïćú õĆêêćÙćøĒúąÝĈĀîŠć÷ ĂćĀćøđóČęĂÿč×õćóĒúą ïøĉĀćøÝĆéÖćøĂćÙćøĒúą ÿëćîìĊęĒúąÖćøúÜìčî

 

 

107

MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

ßČęĂïøĉþĆì


MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

ßČęĂïøĉþĆì ïøĉþĆìēàđéĘÖàŤēàŠđăĘúíĒÙøŤàĆóóĂøŤìđàĂøŤüĉÿ ðøąđìýĕì÷ ÝĈÖĆé

ïøĉþĆìđĂÿüĊēăúéĉĚÜÝĈÖĆé ïøĉþĆìđĂđĂĘîïĊúćïĂøćêĂøĊę ĂĈîü÷đõÿĆß ÝĈÖĆé

ïøĉþĆìíîïčøĊđöéĉđÙĉúđàĘîđêĂøŤÝĈÖĆé öĀćßî đéĉößČęĂĶïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜíîÝĈÖĆé öĀćßî ķ ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúóâćĕìÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúóâćĕìÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúóâćĕìÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúýøĊøćßćîÙøÝĈÖĆé öĀćßî

úĆÖþèąíčøÖĉÝ

ĂĆêøćøšĂ÷úą×ĂÜÖćøëČĂĀčšî ēé÷ïøĉþĆì øšĂ÷úą

2556

2555

õĆêêćÙćøĒúąðøąÖĂï ĂćĀćøÿč×õćóĒúąïøĉĀćø ÝĆéÖćøĂćÙćøĒúąÿëćîìĊę ÖćøúÜìčî ñĎñš úĉêĒúąÝĈĀîŠć÷ñúĉêõĆèæŤ đÖĊę÷üÖĆï÷ćøĆÖþćēøÙ ĒúąüĆÿéčìćÜÖćøĒóì÷Ť ēøÜó÷ćïćú

 

-

ēøÜó÷ćïćú ēøÜó÷ćïćú ēøÜó÷ćïćú ēøÜó÷ćïćú

  

  

ïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ìčÖïøĉþìĆ ÝĆéêĆÜĚ Ĕîðøąđìýĕì÷ìĆÜĚ Āöé÷Öđüšî#%.4*OUFSOBUJPOBM.FEJDBM4FSWJDFT$P -UE "OHLPS1JTJUI$P -UE 1IOPN1FOI.FEJDBM4FSWJDFT$P -UEĒúą3PZBM3BUUBOBL.FEJDBM4FSWJDFT$P -UEàċęÜÝéìąđïĊ÷îĔîðøąđìýÖĆöóĎßć Ēúą#%.4*OUFS1UF-UEĒúą/)FBMUI"TJB1UF-UEÝéìąđïĊ÷îĔîðøąđìýÿĉÜÙēðøŤ × ïøĉþĆìîĈÜïÖćøđÜĉî×ĂÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷öćøüöĔîÖćøÝĆéìĈÜïÖćøđÜĉîøüöêĆĚÜĒêŠüĆîìĊęïøĉþĆìöĊĂĈîćÝĔîÖćøÙüïÙčöïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÝîëċÜ üĆîìĊęïøĉþĆìÿĉĚîÿčéÖćøÙüïÙčöïøĉþĆì÷ŠĂ÷îĆĚî Ù ÜïÖćøđÜĉî×ĂÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĕéšÝĆéìĈ×ċĚîēé÷Ĕßšîē÷ïć÷ÖćøïĆâßĊìĊęÿĈÙĆâđߊîđéĊ÷üÖĆîÖĆï×ĂÜïøĉþĆì Ü ÿĉîìøĆó÷ŤĒúąĀîĊÿĚ îĉ êćöÜïÖćøđÜĉî×ĂÜïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷àċÜę ÝĆéêĆÜĚ ĔîêŠćÜðøąđìýĒðúÜÙŠćđðŨîđÜĉîïćìēé÷ĔßšĂêĆ øćĒúÖđðúĊ÷ę îèüĆîÿĉîĚ øĂï øą÷ąđüúćøć÷ÜćîÿŠüîøć÷ĕéšĒúąÙŠćĔßšÝćŠ ÷ĒðúÜÙŠćđðŨîđÜĉîïćìēé÷ĔßšĂêĆ øćĒúÖđðúĊ÷ę îëĆüđÞúĊ÷ę øć÷đéČĂîñúêŠćÜàċÜę đÖĉé×ċîĚ ÝćÖÖćø ĒðúÜÙŠćéĆÜÖúŠćüĕéšĒÿéÜĕüšđðŨîøć÷ÖćøĶñúêŠćÜÝćÖÖćøĒðúÜÙŠćÜïÖćøđÜĉîìĊđę ðŨîđÜĉîêøćêŠćÜðøąđìýķĔîÜïĒÿéÜÖćøđðúĊ÷ę îĒðúÜ ÿŠüî×ĂÜñĎšëČĂĀčšî Ý ÷ĂéÙÜÙšćÜøąĀüŠćÜïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷øć÷ÖćøÙšćøąĀüŠćÜÖĆîìĊęöĊÿćøąÿĈÙĆâĕéšëĎÖêĆéĂĂÖÝćÖÜïÖćøđÜĉîøüöîĊĚĒúšü Þ ÿŠüî×ĂÜñĎöš ÿĊ üŠ îĕéšđÿĊ÷ìĊĕę öŠöĂĊ ĈîćÝÙüïÙčöÙČĂÝĈîüîÖĈĕøĀøČĂ×ćéìčîĒúąÿĉîìøĆó÷Ťÿìč íĉ×ĂÜïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ÿŠüîìĊĕę öŠĕéšđðŨî×ĂÜïøĉþìĆ ĒúąĒÿéÜđðŨîøć÷ÖćøĒ÷ÖêŠćÜĀćÖĔîÿŠüî×ĂÜÖĈĕøĀøČĂ×ćéìčîøüöĒúąÿŠüî×ĂÜñĎšëČĂĀčšîĔîÜïĒÿéÜåćîąÖćøđÜĉîøüö ß ĔîÖćøïĆîìċÖïĆâßĊđÖĊ÷ę üÖĆïÖćøàČĂĚ đÜĉîúÜìčîĔîïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷đóĉöę đêĉö àČĂĚ Āčîš ÙČîÝćÖñĎëš ĂČ Āčîš ÿŠüîîšĂ÷ ñúêŠćÜøąĀüŠćÜöĎúÙŠć÷čêíĉ øøö×ĂÜ ÿĉîìøĆó÷ŤÿčìíĉàċęÜêęĈÖüŠćøćÙćìčîìĊęÝŠć÷àČĚĂĕéšĒÿéÜĕüšĔîĂÜÙŤðøąÖĂïĂČęî×ĂÜÿŠüî×ĂÜñĎšëČĂĀčšîĔîÜïĒÿéÜåćîąÖćøđÜĉîõć÷ĔêšĀĆüךĂ ĶÿŠüîđÖĉî×ĂÜđÜĉîúÜìčîĔîïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷àċÜę đÖĉéÝćÖÖćøàČĂĚ đÜĉîúÜìčîĔîïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷đóĉöę đêĉöĔîøćÙćìĊÿę ÜĎ ÖüŠćöĎúÙŠćêćöïĆâßĊ×ĂÜïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ èüĆîàČĚĂķĒúąĔîÖøèĊìĊęñúêŠćÜøąĀüŠćÜöĎúÙŠć÷čêĉíøøö×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤÿčìíĉàċęÜÿĎÜÖüŠćøćÙćìčîìĊęÝŠć÷àČĚĂĕéšĒÿéÜĕüšĔîĂÜÙŤðøąÖĂïĂČęî ×ĂÜÿŠüî×ĂÜñĎšëČĂĀčšîĔîÜïĒÿéÜåćîąÖćøđÜĉîõć÷ĔêšĀĆüךĂĶÿŠüîêęĈÖüŠć×ĂÜđÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆì÷ŠĂ÷àċęÜđÖĉéÝćÖÖćøàČĚĂđÜĉîúÜìčîĔî ïøĉþĆì÷ŠĂ÷đóĉęöđêĉöĔîøćÙćìĊęêęĈÖüŠćöĎúÙŠćêćöïĆâßĊ×ĂÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷èüĆîàČĚĂķ ïøĉþĆìĕéšÝĆéìĈÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćøđóČęĂðøąē÷ßîŤêŠĂÿćíćøèąēé÷ĒÿéÜđÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒúąïøĉþĆìøŠüöêćöüĉíĊøćÙćìčî

108


MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

°«CT7E2T;$TE<S‰-ÿbMC

öćêøåćîÖćøïĆâßĊìĊęđøĉęööĊñúïĆÜÙĆïĔîðŘïĆâßĊðŦÝÝčïĆîĒúąìĊęÝąöĊñúïĆÜÙĆïĔîĂîćÙêöĊøć÷úąđĂĊ÷ééĆÜîĊĚ ÖöćêøåćîÖćøïĆâßĊìĊęđøĉęööĊñúïĆÜÙĆïĔîðŘïĆâßĊðŦÝÝčïĆî öćêøåćîÖćøïĆâßĊ ÞïĆïìĊę  õćþĊđÜĉîĕéš ÞïĆïìĊę ðøĆïðøčÜ ÖćøïĆâßĊÿĈĀøĆïđÜĉîĂčéĀîčîÝćÖøĆåïćúĒúąÖćøđðŗéđñ÷ךĂöĎúđÖĊ÷ę üÖĆïÙüćöߊü÷đĀúČĂÝćÖøĆåïćú ÞïĆïìĊę ðøĆïðøčÜ ñúÖøąìïÝćÖÖćøđðúĊę÷îĒðúÜ×ĂÜĂĆêøćĒúÖđðúĊę÷îđÜĉîêøćêŠćÜðøąđìý öćêøåćîÖćøøć÷ÜćîìćÜÖćøđÜĉî ÿŠüîÜćîéĈđîĉîÜćî ÞïĆïìĊę ÖćøêĊÙüćööćêøåćîÖćøïĆâßĊ ÞïĆïìĊę  Ùüćöߊü÷đĀúČĂÝćÖøĆåïćúÖøèĊìĊęĕöŠöĊÙüćöđÖĊę÷üךĂÜĂ÷ŠćÜđÞóćąđÝćąÝÜÖĆïÖĉÝÖøøöéĈđîĉîÜćî ÞïĆïìĊę  õćþĊđÜĉîĕéšÖćøĕéšøĆïðøąē÷ßîŤÝćÖÿĉîìøĆó÷ŤìĊęĕöŠĕéšÙĉéÙŠćđÿČęĂöøćÙćìĊęêĊøćÙćĔĀöŠ ÞïĆïìĊę  õćþĊđÜĉîĕéšÖćøđðúĊę÷îĒðúÜÿëćîõćóìćÜõćþĊ×ĂÜÖĉÝÖćøĀøČĂ×ĂÜñĎšëČĂĀčšî ĒîüðäĉïĆêĉìćÜïĆâßĊđÖĊę÷üÖĆïÖćøēĂîĒúąÖćøøĆïēĂîÿĉîìøĆó÷ŤìćÜÖćøđÜĉî öćêøåćîÖćøïĆâßĊöćêøåćîÖćøøć÷ÜćîìćÜÖćøđÜĉîÖćøêĊÙüćööćêøåćîÖćøïĆâßĊĒúąĒîüðäĉïêĆ ìĉ ćÜïĆâßĊ×ćš ÜêšîĕöŠöñĊ úÖøąìï Ă÷ŠćÜđðŨîÿćøąÿĈÙĆâêŠĂÜïÖćøđÜĉîîĊĚ÷ÖđüšîöćêøåćîÖćøïĆâßĊéĆÜêŠĂĕðîĊĚ öćêøåćîÖćøïĆâßĊÞïĆïìĊę 12 đøČęĂÜ õćþĊđÜĉîĕéš öćêøåćîÞïĆïîĊĚÖĈĀîéĔĀšÖĉÝÖćøøąïčñúĒêÖêŠćÜßĆęüÙøćüìĊęđÖĉéÝćÖÙüćöĒêÖêŠćÜøąĀüŠćÜöĎúÙŠćÿĉîìøĆó÷ŤĒúąĀîĊĚÿĉîìĊęĒÿéÜĔîÜï ĒÿéÜåćîąÖćøđÜĉîÖĆïåćîõćþĊĒúąøĆïøĎšñúÖøąìïìćÜõćþĊđðŨîÿĉîìøĆó÷ŤĀøČĂĀîĊĚÿĉîõćþĊđÜĉîĕéšøĂÖćøêĆéïĆâßĊêćöĀúĆÖđÖèæŤìĊę ÖĈĀîéïøĉþìĆ ĒúąïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ĕéšđðúĊ÷ę îĒðúÜîē÷ïć÷ÖćøïĆâßĊéÜĆ ÖúŠćüĔîðŘðÝŦ ÝčïîĆ ĒúąðøĆï÷šĂîĀúĆÜÜïÖćøđÜĉî×ĂÜðŘÖĂŠ îìĊĒę ÿéÜ đðŨîךĂöĎúđðøĊ÷ïđìĊ÷ïđÿöČĂîĀîċęÜüŠćïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷øĆïøĎšñúÖøąìïìćÜõćþĊđðŨîÿĉîìøĆó÷ŤĀøČĂĀîĊĚÿĉîõćþĊđÜĉîĕéšøĂÖćøêĆé ïĆâßĊöćēé÷êúĂéñúÿąÿöÝćÖÖćøđðúĊę÷îĒðúÜîē÷ïć÷ïĆâßĊéĆÜÖúŠćüĒÿéÜĂ÷ĎŠĔîĀöć÷đĀêčðøąÖĂïÜïÖćøđÜĉîךĂ ×öćêøåćîÖćøïĆâßĊìĊęÝąöĊñúïĆÜÙĆïĔîĂîćÙê üĆîìĊęöĊñúïĆÜÙĆïĔßš

öćêøåćîÖćøïĆâßĊ ÞïĆïìĊę ðøĆïðøčÜ ÞïĆïìĊę ðøĆïðøčÜ ÞïĆïìĊę ðøĆïðøčÜ ÞïĆïìĊę ðøĆïðøčÜ ÞïĆïìĊę ðøĆïðøčÜ ÞïĆïìĊę ðøĆïðøčÜ ÞïĆïìĊę ðøĆïðøčÜ ÞïĆïìĊę ðøĆïðøčÜ

ÖćøîĈđÿîĂÜïÖćøđÜĉî ÜïÖøąĒÿđÜĉîÿé õćþĊđÜĉîĕéš ÿĆââćđߊć øć÷ĕéš ñúðøąē÷ßîŤ×ĂÜóîĆÖÜćî ñúÖøąìïÝćÖÖćøđðúĊę÷îĂĆêøćĒúÖđðúĊę÷î ×ĂÜĂĆêøćĒúÖđðúĊę÷îđÜĉîêøćêŠćÜðøąđìý Öćøđðŗéđñ÷ךĂöĎúđÖĊę÷üÖĆïïčÙÙúĀøČĂÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî

öÖøćÙö öÖøćÙö öÖøćÙö öÖøćÙö öÖøćÙö öÖøćÙö öÖøćÙö öÖøćÙö

109


MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

üĆîìĊęöĊñúïĆÜÙĆïĔßš

ÞïĆïìĊę ðøĆïðøčÜ ÞïĆïìĊę ðøĆïðøčÜ ÞïĆïìĊę ðøĆïðøčÜ ÞïĆïìĊę ðøĆïðøčÜ ÞïĆïìĊę ðøĆïðøčÜ 

đÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆìøŠüö ÿŠüîĕéšđÿĊ÷ĔîÖćøøŠüöÙšć ÜïÖćøđÜĉîøąĀüŠćÜÖćú ÖćøéšĂ÷ÙŠć×ĂÜÿĉîìøĆó÷Ť ÿĉîìøĆó÷ŤĕöŠöĊêĆüêî

öÖøćÙö öÖøćÙö öÖøćÙö öÖøćÙö öÖøćÙö

öćêøåćîÖćøøć÷ÜćîìćÜÖćøđÜĉî ÞïĆïìĊę ðøĆïðøčÜ ÞïĆïìĊę ðøĆïðøčÜ ÞïĆïìĊę ÞïĆïìĊę ðøĆïðøčÜ ÞïĆïìĊę ðøĆïðøčÜ

ÖćøÝŠć÷ēé÷ĔßšĀčšîđðŨîđÖèæŤ ÖćøøüöíčøÖĉÝ ÿĆââćðøąÖĆîõĆ÷ ÿĉîìøĆó÷ŤĕöŠĀöčîđüĊ÷îìĊęëČĂĕüšđóČęĂ×ć÷ĒúąÖćøéĈđîĉîÜćîìĊę÷ÖđúĉÖ ÿŠüîÜćîéĈđîĉîÜćî

öÖøćÙö öÖøćÙö öÖøćÙö öÖøćÙö öÖøćÙö

ÖćøêĊÙüćööćêøåćîÖćøïĆâßĊ ÞïĆïìĊę ÞïĆïìĊę ÞïĆïìĊę ÞïĆïìĊę

ÿĆââćđߊćéĈđîĉîÜćîÿĉęÜÝĎÜĔÝìĊęĔĀšĒÖŠñĎšđߊć ÖćøðøąđöĉîđîČĚĂĀćÿĆââćđߊćìĊęìĈ×ċĚîêćöøĎðĒïïÖãĀöć÷ Öćøđðŗéđñ÷ךĂöĎú×ĂÜךĂêÖúÜÿĆöðìćîïøĉÖćø ÿĉîìøĆó÷ŤĕöŠöĊêĆüêîêšîìčîđüĘïĕàêŤ

öÖøćÙö öÖøćÙö öÖøćÙö öÖøćÙö

ÖćøêĊÙüćööćêøåćîÖćøøć÷ÜćîìćÜÖćøđÜĉî ÞïĆïìĊę ÖćøđðúĊę÷îĒðúÜĔîĀîĊĚÿĉîìĊęđÖĉé×ċĚîÝćÖÖćøøČĚĂëĂîÖćøïĎøèą ĒúąĀîĊĚÿĉîìĊęöĊúĆÖþèąÙúšć÷ÙúċÜÖĆî ÞïĆïìĊę ÖćøðøąđöĉîüŠćךĂêÖúÜðøąÖĂïéšü÷ÿĆââćđߊćĀøČĂĕöŠ ÞïĆïìĊę ÿĉìíĉĔîÿŠüîĕéšđÿĊ÷ÝćÖÖĂÜìčîÖćøøČĚĂëĂîÖćøïĎøèąĒúą ÖćøðøĆïðøčÜÿõćóĒüéúšĂö ÞïĆïìĊę ÖćøðøĆïðøčÜ÷šĂîĀúĆÜõć÷ĔêšöćêøåćîÖćøïĆâßĊÞïĆïìĊę đøČęĂÜÖćøøć÷ÜćîìćÜÖćøđÜĉîĔîÿõćóđýøþåÖĉÝìĊęöĊõćüą đÜĉîđôŜĂøčîĒøÜ ÞïĆïìĊę ÜïÖćøđÜĉîøąĀüŠćÜÖćúĒúąÖćøéšĂ÷ÙŠć ÞïĆïìĊę ךĂêÖúÜÿĆöðìćîïøĉÖćø ÞïĆïìĊę ēðøĒÖøöÿĉìíĉóĉđýþĒÖŠúĎÖÙšć ÞïĆïìĊę ÖćøÝŠć÷ÿĉîìøĆó÷ŤìĊęĕöŠĔߊđÜĉîÿéĔĀšđÝšć×ĂÜ ÞïĆïìĊę ÖćøēĂîÿĉîìøĆó÷ŤÝćÖúĎÖÙšć

öÖøćÙö öÖøćÙö öÖøćÙö öÖøćÙö öÖøćÙö öÖøćÙö öÖøćÙö öÖøćÙö öÖøćÙö

òść÷ïøĉĀćø×ĂÜïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĕéšðøąđöĉîĒúšüđĀĘîüŠćöćêøåćîÖćøïĆâßĊöćêøåćîÖćøøć÷ÜćîìćÜÖćøđÜĉîÖćøêĊÙüćööćêøåćî ÖćøïĆâßĊĒúąÖćøêĊÙüćööćêøåćîÖćøøć÷ÜćîìćÜÖćøđÜĉîךćÜêšîÝąĕöŠöñĊ úÖøąìïĂ÷ŠćÜđðŨîÿćøąÿĈÙĆâêŠĂÜïïÖćøđÜĉîđöČĂę îĈöćëČĂðäĉïêĆ ĉ

110


MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

±«>GLRLC+T$$TE_=GWgD;`=G*;aD<TD$TE<S‰-ÿ_;YgO*+T$$TE;UCT7E2T;$TE<S‰-ÿbMCCT8YO=1V<S7V

ĔîøąĀüŠćÜðŘðŦÝÝčïĆîïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĕéšđðúĊę÷îĒðúÜîē÷ïć÷ÖćøïĆâßĊìĊęÿĈÙĆâêćöìĊęÖúŠćüĔîĀöć÷đĀêčðøąÖĂïÜïÖćøđÜĉî ךĂđîČęĂÜÝćÖïøĉþĆìîĈöćêøåćîÖćøïĆâßĊÞïĆïìĊęđøČęĂÜõćþĊđÜĉîĕéšöćëČĂðäĉïĆêĉñúÿąÿö×ĂÜÖćøđðúĊę÷îĒðúÜîē÷ïć÷ÖćøïĆâßĊ éĆÜÖúŠćüĒÿéÜđðŨîøć÷ÖćøĒ÷ÖêŠćÜĀćÖĔîÜïĒÿéÜÖćøđðúĊę÷îĒðúÜÿŠüî×ĂÜñĎšëČĂĀčšî ÝĈîüîđÜĉî×ĂÜøć÷ÖćøðøĆïðøčÜìĊęöĊñúÖøąìïêŠĂøć÷ÖćøĔîÜïĒÿéÜåćîąÖćøđÜĉîĒúąÜïÖĈĕø×ćéìčîđïĘéđÿøĘÝöĊéĆÜîĊĚ ĀîŠü÷óĆîïćì

ÜïÖćøđÜĉîøüö

ÜïĒÿéÜåćîąÖćøđÜĉî ÿĉîìøĆó÷ŤõćþĊđÜĉîĕéšøĂÖćøêĆéïĆâßĊđóĉęö×ċĚî ĀîĊĚÿĉîõćþĊđÜĉîĕéšøĂÖćøêĆéïĆâßĊđóĉęö×ċĚî ĀîĊĚÿĉîõćþĊđÜĉîĕéšøĂÖćøêĆéïĆâßĊÿčìíĉ ĂÜÙŤðøąÖĂïĂČęî×ĂÜÿŠüîñĎšëČĂĀčšîúéúÜ ÖĈĕøÿąÿöìĊę÷ĆÜĕöŠĕéšÝĆéÿøøđóĉęö×ċĚî ÿŠüî×ĂÜñĎšöĊÿŠüîĕéšđÿĊ÷ìĊęĕöŠöĊĂĈîćÝÙüïÙčö ×ĂÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷đóĉęö×ċĚî ĀîĊĚÿĉîĕöŠĀöčîđüĊ÷îĂČęîúéúÜÝćÖÖćøÝĆé ðøąđõìøć÷ÖćøĔĀöŠ ĀîĊĚÿĉîõćþĊđÜĉîĕéšøĂÖćøêĆéïĆâßĊÝćÖÖćø àČĚĂÖĉÝÖćø Āöć÷đĀêčĒúą

ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø

èüĆîìĊę íĆîüćÙö 

èüĆîìĊę íĆîüćÙö 

èüĆîìĊę öÖøćÙö 

èüĆîìĊę íĆîüćÙö 

èüĆîìĊę íĆîüćÙö 

èüĆîìĊę öÖøćÙö 

      

      

      

     

     

     

 

 

 

-

-

-

 

 

 

-

-

-

 

-

-

-

-

-

 ĀîŠü÷óĆîïćì

ÜïÖćøđÜĉîøüö ÿĈĀøĆïðŘÿĉĚîÿčé üĆîìĊęíĆîüćÙö 2556 ÜïÖĈĕø×ćéìčîđïĘéđÿøĘÝ õćþĊđÜĉîĕéšúéúÜ đóĉęö×ċĚî

ÖĈĕø×ćéìčîđïĘéđÿøĘÝĂČęîđóĉęö×ċĚî ÖĈĕø×ćéìčîđïĘéđÿøĘÝøüöÿŠüîìĊęđðŨî×ĂÜ ñĎšëČĂĀčšî×ĂÜïøĉþĆìĔĀâŠđóĉęö×ċĚî úéúÜ

ÖĈĕø×ćéìčîđïĘéđÿøĘÝøüöÿŠüîìĊęđðŨî×ĂÜ ñĎšöĊÿŠüîĕéšđÿĊ÷ìĊęĕöŠöĊĂĈîćÝÙüïÙčö ×ĂÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷đóĉęö×ċĚî úéúÜ

ÖĈĕøêŠĂĀčšî×ĆĚîóČĚîåćî ÖĈĕøÿŠüîìĊęđðŨî×ĂÜñĎšëČĂĀčšî×ĂÜïøĉþĆìĔĀ⊠ đóĉęö×ċĚî úéúÜ ÖĈĕøêŠĂĀčšî×ĆĚîóČĚîåćîđóĉęö×ċĚî úéúÜ ïćì

ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø

ÿĈĀøĆïðŘÿĉĚîÿčé üĆîìĊęíĆîüćÙö 2555

ÿĈĀøĆïðŘÿĉĚîÿčé üĆîìĊęíĆîüćÙö 2556

ÿĈĀøĆïðŘÿĉĚîÿčé üĆîìĊęíĆîüćÙö 2555

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

   

 111


MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

²«;aD<TD$TE<S‰-ÿ9WgLU'S‰

5.1 ÖćøøĆïøĎšøć÷ĕéš øć÷ĕéšÙŠćøĆÖþćó÷ćïćú øć÷ĕéšÝćÖÖćøðøąÖĂïÖĉÝÖćøēøÜó÷ćïćúēé÷ÿŠüîĔĀâŠðøąÖĂïéšü÷øć÷ĕéšÙŠćøĆÖþćó÷ćïćúÙŠćĀšĂÜóĆÖÙŠć÷ćēé÷ÝąïĆîìċÖđðŨî øć÷ĕéšđöČęĂĕéšĔĀšïøĉÖćøĀøČĂÝĈĀîŠć÷Ēúšü øć÷ĕéšÝćÖÖćøÝĈĀîŠć÷ÿĉîÙšćĒúąĂćĀćø øć÷ĕéšÝćÖÖćø×ć÷ÿĉîÙšćĒúąĂćĀćøøĆïøĎđš öČĂę ÙüćöđÿĊ÷ę ÜĒúąñúêĂïĒìîìĊöę îĊ ÷Ć ÿĈÙĆâ×ĂÜÙüćöđðŨîđÝšć×ĂÜÿĉîÙšćĕéšēĂîĔĀšÖïĆ ñĎàš ĂĚČ Ēúšü øć÷ĕéšÝćÖÖćø×ć÷ĒÿéÜöĎúÙŠćêćöøćÙćĔîĔïÖĈÖĆïÿĉîÙšćēé÷ĕöŠøüöõćþĊöĎúÙŠćđóĉęöÿĈĀøĆïÿĉîÙšćĒúąĂćĀćøìĊęĕéšÿŠÜöĂïĀúĆÜÝćÖĀĆÖ ÿŠüîúéĒúšü øć÷ĕéšÙŠćïøĉÖćø øć÷ĕéšÙŠćïøĉÖćøøĆïøĎšđöČęĂĕéšĔĀšïøĉÖćøĒúšü øć÷ĕéšÙŠćïĆêøÿöćßĉÖ øć÷ĕéšÙćŠ ïĆêøÿöćßĉÖÙČĂđÜĉîøĆïÝćÖÖćø×ć÷ïĆêøÿöćßĉÖàċÜę ïĆîìċÖđøĉöę ĒøÖđðŨîøć÷ĕéšøĂêĆéïĆâßĊĒúąì÷Ă÷êĆéïĆâßĊđðŨîøć÷ĕéšêćöĂć÷č ÿöćßĉÖÿŠüîđÜĉîøĆïúŠüÜĀîšćÙŠćøĆÖþćó÷ćïćúÝćÖÿöćßĉÖïĆêøēÙøÜÖćøßĊüöĊ ÿĊ ×č -JGF1SJWJMFHFNFNCFSTIJQQSPHSBN ÖĈĀîéêĆéïĆâßĊ đðŨîøć÷ĕéšõć÷Ĕîøą÷ąđüúćðŘ éĂÖđïĊĚ÷øĆï éĂÖđïĊĚ÷øĆïëČĂđðŨîøć÷ĕéšêćöđÖèæŤÙÜÙšćÜēé÷ÙĈîċÜëċÜĂĆêøćñúêĂïĒìîìĊęĒìšÝøĉÜ đÜĉîðŦîñúøĆï đÜĉîðŦîñúøĆïëČĂđðŨîøć÷ĕéšđöČęĂïøĉþĆìöĊÿĉìíĉĔîÖćøøĆïđÜĉîðŦîñú 5.2 đÜĉîÿéĒúąøć÷ÖćøđìĊ÷ïđìŠćđÜĉîÿé đÜĉîÿéĒúąøć÷ÖćøđìĊ÷ïđìŠćđÜĉîÿéĀöć÷ëċÜđÜĉîÿéĒúąđÜĉîòćÖíîćÙćøĒúąđÜĉîúÜìčîøą÷ąÿĆîĚ ìĊöę ÿĊ õćóÙúŠĂÜÿĎÜàċÜę ëċÜÖĈĀîéÝŠć÷ÙČî õć÷Ĕîøą÷ąđüúćĕöŠđÖĉîđéČĂîîĆïÝćÖüĆîìĊęĕéšöćĒúąĕöŠöĊךĂÝĈÖĆéĔîÖćøđïĉÖĔßš 5.3 úĎÖĀîĊĚÖćøÙšćĒúąÙŠćđñČęĂĀîĊĚÿÜÿĆ÷ÝąÿĎâ úĎÖĀîĊĚÖćøÙšćĒÿéÜöĎúÙŠćêćöÝĈîüîöĎúÙŠćÿčìíĉìĊęÝąĕéšøĆïïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ïĆîìċÖÙŠćđñČęĂĀîĊĚÿÜÿĆ÷ÝąÿĎâÿĈĀøĆïñú×ćéìčîēé÷ ðøąöćèìĊęĂćÝđÖĉé×ċĚîÝćÖÖćøđÖĘïđÜĉîÝćÖúĎÖĀîĊĚĕöŠĕéšàċęÜēé÷ìĆęüĕðóĉÝćøèćÝćÖðøąÿïÖćøèŤÖćøđÖĘïđÜĉîĒúąÖćøüĉđÙøćąĀŤĂć÷čĀîĊĚ 5.4 ÿĉîÙšćÙÜđĀúČĂ ÿĉîÙšćÙÜđĀúČĂĒÿéÜöĎúÙŠćêćöøćÙćìčî üĉíĊëĆüđÞúĊę÷ëŠüÜîĚĈĀîĆÖ ĀøČĂöĎúÙŠćÿčìíĉìĊęÝąĕéšøĆïĒúšüĒêŠĂ÷ŠćÜĔéÝąêęĈÖüŠćàċęÜöĎúÙŠćÿčìíĉìĊęÝą ĕéšøĆïđðŨîÖćøðøąöćèøćÙćìĊęÝą×ć÷ĕéšÝćÖÖćøéĈđîĉîíčøÖĉÝðÖêĉĀĆÖéšü÷ÙŠćĔߚ݊ć÷ìĊęÝĈđðŨîĔîÖćø×ć÷ 5.5 đÜĉîúÜìčî Ö đÜĉîúÜìčîĔîĀúĆÖìøĆó÷ŤđóČęĂÙšćĒÿéÜêćööĎúÙŠć÷čêĉíøøöÖćøđðúĊę÷îĒðúÜĔîöĎúÙŠć÷čêĉíøøö×ĂÜĀúĆÖìøĆó÷ŤïĆîìċÖĔîÿŠüî×ĂÜÖĈĕøĀøČĂ ×ćéìčî × đÜĉîúÜìčîĔîĀúĆÖìøĆó÷ŤđñČęĂ×ć÷ĒÿéÜêćööĎúÙŠć÷čêĉíøøöÖćøđðúĊę÷îĒðúÜĔîöĎúÙŠć÷čêĉíøøö×ĂÜĀúĆÖìøĆó÷ŤéĆÜÖúŠćüïĆîìċÖđðŨîøć÷Öćø êŠćÜĀćÖĔîÿŠüî×ĂÜñĎšëČĂĀčšîĒúąÝąïĆîìċÖĔîÿŠüî×ĂÜÖĈĕøĀøČĂ×ćéìčîđöČęĂĕéšÝĈĀîŠć÷ĀúĆÖìøĆó÷ŤîĆĚîĂĂÖĕð

112


MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

Ù đÜĉîúÜìčîĔîêøćÿćøĀîĊĚìĊęÝąÙøïÖĈĀîéßĈøąĔîĀîċęÜðŘøüöìĆĚÜìĊęÝąëČĂÝîÙøïÖĈĀîéĒÿéÜöĎúÙŠćêćöüĉíĊøćÙćìčîêĆéÝĈĀîŠć÷ïøĉþĆì êĆéïĆâßĊÿŠüîđÖĉîøĆïøĎšÿŠüîêęĈÖüŠćöĎúÙŠćêøćÿćøĀîĊĚêćöĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷ìĊęĒìšÝøĉÜàċęÜÝĈîüîìĊęêĆéÝĈĀîŠć÷øĆïøĎšîĊĚÝąĒÿéÜđðŨîøć÷Öćø ðøĆïÖĆïéĂÖđïĊĚ÷øĆï Ü đÜĉîúÜìčîĔîêøćÿćøìčîìĊĕę öŠĂ÷ĎĔŠ îÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜêúćéëČĂđðŨîđÜĉîúÜìčîìĆüę ĕðàċÜę ĒÿéÜĔîøćÙćìčîÿčìíĉÝćÖÙŠćđñČĂę ÖćøéšĂ÷ÙŠć ëšćöĊ Ý đÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆìøŠüöìĊęĒÿéÜĂ÷ĎŠĔîÜïÖćøđÜĉîøüöĒÿéÜöĎúÙŠćêćöüĉíĊÿŠüîĕéšđÿĊ÷ Þ đÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒúąïøĉþĆìøŠüöìĊęĒÿéÜĂ÷ĎŠĔîÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćøĒÿéÜöĎúÙŠćêćöüĉíĊøćÙćìčî öĎúÙŠć÷čêĉíøøö×ĂÜĀúĆÖìøĆó÷ŤĔîÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜêúćéÙĈîüèÝćÖøćÙćđÿîĂàČĚĂĀúĆÜÿčéèÿĉĚîüĆîìĈÖćøÿčéìšć÷×ĂÜðŘ 5.6 ĂÿĆÜĀćøĉöìøĆó÷ŤđóČęĂÖćøúÜìčî ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷üĆéöĎúÙŠćđøĉęöĒøÖ×ĂÜĂÿĆÜĀćøĉöìøĆó÷ŤđóČęĂÖćøúÜìčîéšü÷øćÙćìčîàċęÜøüöêšîìčîÖćøìĈøć÷ÖćøĀúĆÜÝćÖîĆĚî ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÝąüĆéöĎúÙŠćĂÿĆÜĀćøĉöìøĆó÷ŤđóČęĂÖćøúÜìčîéšü÷öĎúÙŠć÷čêĉíøøöïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷øĆïøĎšñúÖĈĕøĀøČĂ×ćéìčîìĊęđÖĉé ×ċĚîÝćÖÖćøđðúĊę÷îĒðúÜöĎúÙŠć÷čêĉíøøö×ĂÜĂÿĆÜĀćøĉöìøĆó÷ŤđóČęĂÖćøúÜìčîĔîÿŠüî×ĂÜÖĈĕøĀøČĂ×ćéìčîĔîðŘìĊęđÖĉé×ċĚî ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷øĆïøĎšñúêŠćÜøąĀüŠćÜÝĈîüîđÜĉîìĊęĕéšøĆïÿčìíĉÝćÖÖćøÝĈĀîŠć÷ÖĆïöĎúÙŠćêćöïĆâßĊ×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤĔîÿŠüî×ĂÜÖĈĕø ĀøČĂ×ćéìčîĔîðŘìĊęêĆéøć÷ÖćøĂÿĆÜĀćøĉöìøĆó÷ŤđóČęĂÖćøúÜìčîĂĂÖÝćÖïĆâßĊ 5.7 ìĊęéĉî ĂćÙćøĒúąĂčðÖøèŤĒúąÙŠćđÿČęĂöøćÙć ìĊęéĉîĒÿéÜöĎúÙŠćêćöøćÙćìĊęêĊĔĀöŠĂćÙćøĒúąĂčðÖøèŤĒÿéÜöĎúÙŠćêćöøćÙćìčîĀĆÖÙŠćđÿČęĂöøćÙćÿąÿöĒúąÙŠćđñČęĂÖćøéšĂ÷ÙŠć×ĂÜ ÿĉîìøĆó÷Ť ëšćöĊ  ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ïĆîìċÖöĎúÙŠćđøĉęöĒøÖ×ĂÜìĊęéĉîĔîøćÙćìčîèüĆîìĊęĕéšÿĉîìøĆó÷ŤöćĀúĆÜÝćÖîĆĚîïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÝĆéĔĀšöĊÖćø ðøąđöĉîøćÙćìĊęéĉîēé÷ñĎšðøąđöĉîøćÙćĂĉÿøąĒúąïĆîìċÖÿĉîìøĆó÷ŤéĆÜÖúŠćüĔîøćÙćìĊęêĊĔĀöŠìĆĚÜîĊĚïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÝĆéĔĀšöĊÖćøðøąđöĉî øćÙćÿĉîìøĆó÷ŤéÜĆ ÖúŠćüđðŨîÙøĆÜĚ ÙøćüđóČĂę öĉĔĀšøćÙćêćöïĆâßĊèüĆîÿĉîĚ øĂïøą÷ąđüúćøć÷ÜćîĒêÖêŠćÜÝćÖöĎúÙŠć÷čêíĉ øøöĂ÷ŠćÜöĊÿćøąÿĈÙĆâ ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ïĆîìċÖÿŠüîêŠćÜàċęÜđÖĉéÝćÖÖćøêĊøćÙćÿĉîìøĆó÷ŤéĆÜêŠĂĕðîĊĚ ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ïĆîìċÖøćÙćêćöïĆâßĊ×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤìĊęđóĉęö×ċĚîÝćÖÖćøêĊøćÙćĔĀöŠĔîÖĈĕø×ćéìčîđïĘéđÿøĘÝĂČęîĒúąøĆïøĎšÝĈîüî ÿąÿöĔîïĆâßĊĶÿŠüîđÖĉîìčîÝćÖÖćøêĊøćÙćìĊęéĉîķĔîÿŠüî×ĂÜñĎšëČĂĀčšîĂ÷ŠćÜĕøÖĘêćöĀćÖÿĉîìøĆó÷ŤîĆĚîđÙ÷öĊÖćøêĊøćÙćúéúÜĒúąïøĉþĆì ĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĕéšøĆïøĎšøćÙćìĊęúéúÜĔîÿŠüî×ĂÜÖĈĕøĀøČĂ×ćéìčîĒúšüÿŠüîìĊęđóĉęöÝćÖÖćøêĊøćÙćĔĀöŠîĊĚÝąëĎÖøĆïøĎšđðŨîøć÷ĕéšĕöŠđÖĉîÝĈîüîìĊę đÙ÷úéúÜàċęÜøĆïøĎšđðŨîÙŠćĔߚ݊ć÷ðŘÖŠĂîĒúšü ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷øĆïøĎšøćÙćêćöïĆâßĊ×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤìĊęúéúÜÝćÖÖćøêĊøćÙćĔĀöŠĔîÿŠüî×ĂÜÖĈĕøĀøČĂ×ćéìčîĂ÷ŠćÜĕøÖĘêćöĀćÖ ÿĉîìøĆó÷ŤîĆĚîđÙ÷öĊÖćøêĊøćÙćđóĉęö×ċĚîĒúą÷ĆÜöĊ÷ĂéÙÜÙšćÜ×ĂÜïĆâßĊĶÿŠüîđÖĉîìčîÝćÖÖćøêĊøćÙćìĊęéĉîķĂ÷ĎŠĔîÿŠüî×ĂÜñĎšëČĂĀčšîÿŠüîìĊęúéúÜ ÝćÖÖćøêĊøćÙćĔĀöŠÝąëĎÖøĆïøĎšĔîÖĈĕø×ćéìčîđïĘéđÿøĘÝĂČęîĔîÝĈîüîìĊęĕöŠđÖĉî÷ĂéÙÜđĀúČĂ×ĂÜïĆâßĊĶÿŠüîđÖĉîìčîÝćÖÖćøêĊøćÙćìĊęéĉîķ ÙŠćđÿČęĂöøćÙć×ĂÜĂćÙćøĒúąĂčðÖøèŤÙĈîüèÝćÖøćÙćìčî×ĂÜÿĉîìøĆó÷Ťēé÷üĉíĊđÿšîêøÜêćöĂć÷čÖćøĔĀšðøąē÷ßîŤēé÷ðøąöćèéĆÜîĊĚ ÿŠüîðøĆïðøčÜìĊęéĉî ĂćÙćøÿĉęÜðúĎÖÿøšćÜĒúąÿŠüîðøĆïðøčÜ đÙøČęĂÜöČĂĒúąĂčðÖøèŤìćÜÖćøĒóì÷ŤĒúąđÙøČęĂÜÝĆÖø ĂčðÖøèŤēÙøÜÿøšćÜđÙøČęĂÜêÖĒêŠÜĒúąĂčðÖøèŤÿĈîĆÖÜćî ÷ćîóćĀîą

 ðŘ ðŘ ðŘ ðŘ ðŘ

113


MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

 ÙŠćđÿČęĂöøćÙć×ĂÜÿŠüîìĊęÙĈîüèÝćÖøćÙćìčîøüöĂ÷ĎŠĔîÖćøÙĈîüèñúÖćøéĈđîĉîÜćî ĕöŠöĊÖćøÙĉéÙŠćđÿČęĂöøćÙćÿĈĀøĆïìĊęéĉîĒúąÿĉîìøĆó÷ŤøąĀüŠćÜÖŠĂÿøšćÜĒúąêĉéêĆĚÜ ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷êĆéøć÷ÖćøìĊęéĉîĂćÙćøĒúąĂčðÖøèŤĂĂÖÝćÖïĆâßĊđöČęĂÝĈĀîŠć÷ÿĉîìøĆó÷ŤĀøČĂÙćéüŠćÝąĕöŠĕéšøĆïðøąē÷ßîŤđßĉÜ đýøþåÖĉÝĔîĂîćÙêÝćÖÖćøĔßšĀøČĂÖćøÝĈĀîŠć÷ÿĉîìøĆó÷Ťøć÷ÖćøñúÖĈĕøĀøČĂ×ćéìčîÝćÖÖćøÝĈĀîŠć÷ÿĉîìøĆó÷ŤÝąøĆïøĎšĔîÿŠüî×ĂÜÖĈĕø ĀøČĂ×ćéìčîđöČęĂïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷êĆéøć÷ÖćøÿĉîìøĆó÷ŤîĆĚîĂĂÖÝćÖïĆâßĊ 5.8 êšîìčîÖćøÖĎš÷Čö êšîìčîÖćøÖĎ÷š öČ ×ĂÜđÜĉîÖĎìš ĔęĊ ßšĔîÖćøĕéšöćÖćøÖŠĂÿøšćÜĀøČĂÖćøñúĉêÿĉîìøĆó÷ŤìêęĊ Ăš ÜĔßšøą÷ąđüúćîćîĔîÖćøĒðúÜÿõćóĔĀšóøšĂöĔßšĀøČĂ ×ć÷ĕéšëÖĎ îĈĕðøüöđðŨîøćÙćìčî×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤÝîÖüŠćÿĉîìøĆó÷ŤîîĚĆ ÝąĂ÷ĎĔŠ îÿõćóóøšĂöìĊÝę ąĔßšĕéšêćöìĊöę ÜŠč ðøąÿÜÙŤÿŠüîêšîìčîÖćøÖĎ÷š öČ ĂČîę ëČĂđðŨîÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîÜüéìĊęđÖĉéøć÷ÖćøêšîìčîÖćøÖĎš÷ČöðøąÖĂïéšü÷éĂÖđïĊĚ÷ĒúąêšîìčîĂČęîìĊęđÖĉé×ċĚîÝćÖÖćøÖĎš÷ČöîĆĚî 5.9 ÿĉîìøĆó÷ŤĕöŠöĊêĆüêî ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ïĆîìċÖêšîìčîđøĉęöĒøÖ×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤĕöŠöĊêĆüêîìĊęĕéšöćÝćÖÖćøøüöíčøÖĉÝêćööĎúÙŠć÷čêĉíøøö×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤîĆĚîè üĆîìĊęàČĚĂíčøÖĉÝÿŠüîÿĉîìøĆó÷ŤĕöŠöĊêĆüêîìĊęĕéšöćÝćÖÖćøĂČęîïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÝąïĆîìċÖêšîìčîđøĉęöĒøÖ×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤîĆĚîêćöøćÙćìčî õć÷ĀúĆÜÖćøøĆïøĎšøć÷ÖćøđøĉęöĒøÖÿĉîìøĆó÷ŤĕöŠöĊêĆüêîĒÿéÜöĎúÙŠćêćöøćÙćìčîĀĆÖÙŠćêĆéÝĈĀîŠć÷ÿąÿöĒúąÙŠćđñČęĂÖćøéšĂ÷ÙŠćÿąÿö ëšćöĊ ×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤîĆĚî ïøĉþìĆ ĒúąïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷êĆéÝĈĀîŠć÷ÿĉîìøĆó÷ŤĕöŠöêĊ üĆ êîìĊöę ĂĊ ć÷čÖćøĔĀšðøąē÷ßîŤÝĈÖĆéĂ÷ŠćÜöĊøąïïêúĂéĂć÷čÖćøĔĀšðøąē÷ßîŤđßĉÜđýøþåÖĉÝ ×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤîĆĚîĒúąÝąðøąđöĉîÖćøéšĂ÷ÙŠć×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤéĆÜÖúŠćüđöČęĂöĊךĂïŠÜßĊĚüŠćÿĉîìøĆó÷ŤîĆĚîđÖĉéÖćøéšĂ÷ÙŠćïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷Ýą ìïìüîøą÷ąđüúćÖćøêĆéÝĈĀîŠć÷ĒúąüĉíÖĊ ćøêĆéÝĈĀîŠć÷×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤĕöŠöêĊ üĆ êîéĆÜÖúŠćüìčÖÿĉîĚ ðŘđðŨîĂ÷ŠćÜîšĂ÷ÙŠćêĆéÝĈĀîŠć÷øĆïøĎđš ðŨîÙŠć Ĕߚ݊ć÷ĔîÿŠüî×ĂÜÖĈĕøĀøČĂ×ćéìčî ÿĉîìøĆó÷ŤĕöŠöĊêĆüêîìĊęöĊĂć÷čÖćøĔĀšðøąē÷ßîŤÝĈÖĆéöĊéĆÜîĊĚ ÙĂöóĉüđêĂøŤàĂôêŤĒüøŤðŘ 5.10 ÙŠćÙüćöîĉ÷öÖćøøüöíčøÖĉÝ ïøĉþĆìïĆîìċÖïĆâßĊÿĈĀøĆïÖćøøüöíčøÖĉÝēé÷ëČĂðäĉïĆêĉêćöüĉíĊàČĚĂïøĉþĆì ñĎšàČĚĂ üĆéöĎúÙŠćêšîìčîÖćøàČĚĂíčøÖĉÝéšü÷ñúøüö×ĂÜÿĉęÜêĂï ĒìîìĊęēĂîĔĀšàċęÜüĆéöĎúÙŠćéšü÷öĎúÙŠć÷čêĉíøøöèüĆîìĊęàČĚĂĒúąÝĈîüî×ĂÜÿŠüî×ĂÜñĎšìĊęĕöŠöĊĂĈîćÝÙüïÙčöĔîñĎšëĎÖàČĚĂĔîÖćøøüöíčøÖĉÝĒêŠúą ÙøĆĚÜñĎšàČĚĂÝąüĆéöĎúÙŠćÿŠüî×ĂÜñĎšìĊęĕöŠöĊĂĈîćÝÙüïÙčö ëšćöĊ ĔîñĎšëĎÖàČĚĂéšü÷öĎúÙŠć÷čêĉíøøöĀøČĂöĎúÙŠć×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤÿčìíĉìĊęøąïčĕéš×ĂÜñĎšëĎÖàČĚĂ êćöÿĆéÿŠüî×ĂÜĀčšîìĊęëČĂēé÷ñĎšìĊęĕöŠöĊĂĈîćÝÙüïÙčöîĆĚî ïøĉþĆìïĆîìċÖêšîìčîìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆïÖćøàČĚĂíčøÖĉÝđðŨîÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîÜüéìĊęêšîìčîéĆÜÖúŠćüđÖĉé×ċĚîĒúąđöČęĂĕéšøĆïïøĉÖćø ïøĉþĆìïĆîìċÖöĎúÙŠćđøĉęöĒøÖ×ĂÜÙŠćÙüćöîĉ÷öĔîøćÙćìčîàċęÜđìŠćÖĆïêšîìčîÖćøøüöíčøÖĉÝÿŠüîìĊęÿĎÜÖüŠćöĎúÙŠć÷čêĉíøøö×ĂÜÿĉîìøĆó÷Ťÿčìíĉ ìĊęĕéšöćĀćÖöĎúÙŠć÷čêĉíøøö×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤÿčìíĉìĊęĕéšöćÿĎÜÖüŠćêšîìčîÖćøøüöíčøÖĉÝïøĉþĆìÝąøĆïøĎšÿŠüîìĊęÿĎÜÖüŠćîĊĚđðŨîÖĈĕøĔîÿŠüî×ĂÜÖĈĕøĀøČĂ ×ćéìčîìĆîìĊ ïøĉþĆìĒÿéÜÙŠćÙüćöîĉ÷öêćöøćÙćìčîĀĆÖÙŠćđñČęĂÖćøéšĂ÷ÙŠćÿąÿöĒúąÝąìéÿĂïÖćøéšĂ÷ÙŠć×ĂÜÙŠćÙüćöîĉ÷öìčÖðŘĀøČĂđöČęĂĔéÖĘêćö ìĊęöĊךĂïŠÜßĊĚ×ĂÜÖćøéšĂ÷ÙŠćđÖĉé×ċĚî

114


MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

 đóČęĂüĆêëčðøąÿÜÙŤĔîÖćøìéÿĂïÖćøéšĂ÷ÙŠćïøĉþĆìÝąðŦîÿŠüîÙŠćÙüćöîĉ÷öìĊęđÖĉé×ċĚîÝćÖÖćøøüöÖĉÝÖćøĔĀšÖĆïĀîŠü÷ÿĉîìøĆó÷ŤìĊęÖŠĂĔĀš đÖĉéđÜĉîÿé ĀøČĂÖúčŠö×ĂÜĀîŠü÷ÿĉîìøĆó÷ŤìĊęÖŠĂĔĀšđÖĉéđÜĉîÿé ìĊęÙćéüŠćÝąĕéšøĆïðøąē÷ßîŤđóĉęö×ċĚîÝćÖÖćøøüöÖĉÝÖćøĒúąïøĉþĆìÝąìĈÖćø ðøąđöĉîöĎúÙŠćìĊęÙćéüŠćÝąĕéšøĆïÙČî×ĂÜĀîŠü÷×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤìĊęÖŠĂĔĀšđÖĉéđÜĉîÿéĒêŠúąøć÷Öćø ĀøČĂÖúčŠö×ĂÜĀîŠü÷×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤìĊęÖŠĂĔĀšđÖĉé đÜĉîÿé ĀćÖöĎúÙŠćìĊęÙćéüŠćÝąĕéšøĆïÙČî×ĂÜĀîŠü÷×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤìĊęÖŠĂĔĀšđÖĉéđÜĉîÿéêęĈÖüŠćöĎúÙŠćêćöïĆâßĊïøĉþĆìÝąøĆïøĎš×ćéìčîÝćÖÖćø éšĂ÷ÙŠćĔîÿŠüî×ĂÜÖĈĕøĀøČĂ×ćéìčîĒúąïøĉþĆìĕöŠÿćöćøëÖúĆïïĆâßĊ×ćéìčîÝćÖÖćøéšĂ÷ÙŠćĕéšĔîĂîćÙê 5.11 øć÷ÖćøíčøÖĉÝÖĆïïčÙÙúĀøČĂÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî ïčÙÙúĀøČĂÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆîÖĆïïøĉþĆìĀöć÷ëċÜïčÙÙúĀøČĂÖĉÝÖćøìĊęöĊĂĈîćÝÙüïÙčöïøĉþĆìĀøČĂëĎÖïøĉþĆìÙüïÙčöĕöŠüŠćÝąđðŨî ēé÷ìćÜêøÜĀøČĂìćÜĂšĂöĀøČĂĂ÷ĎŠõć÷ĔêšÖćøÙüïÙčöđéĊ÷üÖĆîÖĆïïøĉþĆì îĂÖÝćÖîĊĚïčÙÙúĀøČĂÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî÷ĆÜĀöć÷øüöëċÜïøĉþĆìøŠüöĒúąïčÙÙúìĊęöĊÿĉìíĉĂĂÖđÿĊ÷Üēé÷ìćÜêøÜĀøČĂìćÜĂšĂöàċęÜìĈĔĀšöĊ ĂĉìíĉóúĂ÷ŠćÜđðŨîÿćøąÿĈÙĆâêŠĂïøĉþĆìñĎšïøĉĀćøÿĈÙĆâÖøøöÖćøĀøČĂóîĆÖÜćî×ĂÜïøĉþĆììĊęöĊĂĈîćÝĔîÖćøüćÜĒñîĒúąÙüïÙčöÖćø éĈđîĉîÜćî×ĂÜïøĉþĆì 5.12 ÿĆââćđߊćøą÷ą÷ćü ÿĆââćđߊćìĊéę îĉ ĂćÙćøĒúąĂčðÖøèŤìÙęĊ üćöđÿĊ÷ę ÜĒúąñúêĂïĒìî×ĂÜÙüćöđðŨîđÝšć×ĂÜÿŠüîĔĀâŠĕéšēĂîĕðĔĀšÖïĆ ñĎđš ߊćëČĂđðŨîÿĆââćđߊć ÖćøđÜĉîÿĆââćđߊćÖćøđÜĉîÝąïĆîìċÖđðŨîøć÷ÝŠć÷òść÷ìčîéšü÷öĎúÙŠć÷čêĉíøøö×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤìĊęđߊćĀøČĂöĎúÙŠćðŦÝÝčïĆîÿčìíĉ×ĂÜÝĈîüîđÜĉîìĊęêšĂÜ ÝŠć÷êćöÿĆââćđߊćĒúšüĒêŠöúĎ ÙŠćĔéÝąêęĈÖüŠćõćøąñĎÖóĆîêćöÿĆââćđߊćĀĆÖÙŠćĔßšÝćŠ ÷ìćÜÖćøđÜĉîÝąïĆîìċÖđðŨîĀîĊÿĚ îĉ øą÷ą÷ćüÿŠüîéĂÖđïĊ÷Ě ÝŠć÷ÝąïĆîìċÖĔîÿŠüî×ĂÜÖĈĕøĀøČĂ×ćéìčîêúĂéĂć÷č×ĂÜÿĆââćđߊćÿĉîìøĆó÷ŤìĊęĕéšöćêćöÿĆââćđߊćÖćøđÜĉîÝąÙĉéÙŠćđÿČęĂöøćÙćêúĂéĂć÷č ÖćøĔĀšðøąē÷ßîŤ×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤìĊęđߊć 5.13 ÿĆââćđߊćéĈđîĉîÜćî ÿĆââćđߊćÿĉîìøĆó÷ŤàċęÜÙüćöđÿĊę÷ÜĒúąÖøøöÿĉìíĉĝ×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤìĊęđߊćđðŨî×ĂÜñĎšĔĀšđߊćĕéšÝĆéðøąđõìđðŨîÿĆââćđߊćéĈđîĉîÜćîÙŠćđߊćìĊę ÝŠć÷õć÷ĔêšÿĆââćđߊćéĈđîĉîÜćîĕéšïĆîìċÖđðŨîÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîÿŠüî×ĂÜÖĈĕø×ćéìčîêćöüĉíĊđÿšîêøÜêúĂéĂć÷č×ĂÜÿĆââćđߊć 5.14 ÖćøéšĂ÷ÙŠć×ĂÜÿĉîìøĆó÷Ť ìčÖüĆîÿĉĚîøĂïøą÷ąđüúćøć÷ÜćîïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÝąìĈÖćøðøąđöĉîÖćøéšĂ÷ÙŠć×ĂÜìĊęéĉîĂćÙćøĒúąĂčðÖøèŤĀøČĂÿĉîìøĆó÷ŤìĊę ĕöŠöĊêĆüêîĂČęî×ĂÜïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĀćÖöĊךĂïŠÜßĊĚüŠćÿĉîìøĆó÷ŤéĆÜÖúŠćüĂćÝéšĂ÷ÙŠćïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷øĆïøĎš×ćéìčîÝćÖÖćøéšĂ÷ÙŠć đöČęĂöĎúÙŠćìĊęÙćéüŠćÝąĕéšøĆïÙČî×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤöĊöĎúÙŠćêęĈÖüŠćöĎúÙŠćêćöïĆâßĊ×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤîĆĚîìĆĚÜîĊĚöĎúÙŠćìĊęÙćéüŠćÝąĕéšøĆïÙČîĀöć÷ëċÜöĎúÙŠć ÷čêíĉ øøöĀĆÖêšîìčîĔîÖćø×ć÷×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤĀøČĂöĎúÙŠćÝćÖÖćøĔßšÿîĉ ìøĆó÷ŤĒúšüĒêŠøćÙćĔéÝąÿĎÜÖüŠćĔîÖćøðøąđöĉîöĎúÙŠćÝćÖÖćøĔßšÿîĉ ìøĆó÷Ť ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ðøąöćèÖćøÖøąĒÿđÜĉîÿéĔîĂîćÙêìĊęÖĉÝÖćøÙćéüŠćÝąĕéšøĆïÝćÖÿĉîìøĆó÷ŤĒúąÙĈîüèÙĉéúéđðŨîöĎúÙŠćðŦÝÝčïĆî ēé÷ĔßšĂêĆ øćÙĉéúéÖŠĂîõćþĊìÿęĊ ąìšĂîëċÜÖćøðøąđöĉîÙüćöđÿĊ÷ę ÜĔîÿõćóêúćéðŦÝÝčïîĆ ×ĂÜđÜĉîÿéêćöøą÷ąđüúćĒúąÙüćöđÿĊ÷ę ÜàċÜę đðŨîúĆÖþèą đÞóćą×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤìĊęÖĈúĆÜóĉÝćøèćĂ÷ĎŠĔîÖćøðøąđöĉîöĎúÙŠć÷čêĉíøøöĀĆÖêšîìčîĔîÖćø×ć÷ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĔßšĒïïÝĈúĂÜÖćø ðøąđöĉîöĎúÙŠćìĊéę ìĊ ÿęĊ éč àċÜę đĀöćąÿöÖĆïÿĉîìøĆó÷ŤàċÜę ÿąìšĂîëċÜÝĈîüîđÜĉîìĊÖę Ýĉ ÖćøÿćöćøëÝąĕéšöćÝćÖÖćøÝĈĀîŠć÷ÿĉîìøĆó÷ŤĀÖĆ éšü÷êšîìčî ĔîÖćøÝĈĀîŠć÷ēé÷ÖćøÝĈĀîŠć÷îĆîĚ ñĎàš ĂĚČ ÖĆïñĎך ć÷öĊÙüćöøĂïøĎĒš úąđêĘöĔÝĔîÖćøĒúÖđðúĊ÷ę îĒúąÿćöćøëêŠĂøĂÜøćÙćÖĆîĕéšĂ÷ŠćÜđðŨîĂĉÿøą ĔîúĆÖþèą×ĂÜñĎšìĊęĕöŠöĊÙüćöđÖĊę÷üךĂÜÖĆî ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÝąøĆïøĎšøć÷Öćø×ćéìčîÝćÖÖćøéšĂ÷ÙŠćĔîÿŠüî×ĂÜÖĈĕøĀøČĂ×ćéìčî÷ÖđüšîĔîÖøèĊìĊęìĊęéĉîàċęÜĔßšüĉíĊÖćøêĊøćÙć ĔĀöŠĒúąĕéšïĆîìċÖÿŠüîđÖĉîìčîÝćÖÖćøêĊøćÙćĔĀöŠĕüšĔîÿŠüî×ĂÜñĎšëČĂĀčšî×ćéìčîÝćÖÖćøéšĂ÷ÙŠćÝąøĆïøĎšĔîÿŠüî×ĂÜñĎšëČĂĀčšîĕöŠđÖĉîĕðÖüŠć ÿŠüîđÖĉîìčîÝćÖÖćøêĊøćÙćìĊęđÙ÷ïĆîìċÖĕüš ĀćÖĔîÖćøðøąđöĉîÖćøéšĂ÷ÙŠć×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤöĊךĂïŠÜßĊĚìĊęĒÿéÜĔĀšđĀĘîüŠćñú×ćéìčîÝćÖÖćøéšĂ÷ÙŠć×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤìĊęøĆïøĎšĔîÜüéÖŠĂîĕéš ĀöéĕðĀøČĂúéúÜïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÝąðøąöćèöĎúÙŠćìĊęÙćéüŠćÝąĕéšøĆïÙČî×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤîĆĚîĒúąÝąÖúĆïøć÷Öćøñú×ćéìčîÝćÖÖćø

115


MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

éšĂ÷ÙŠćìĊęøĆïøĎšĔîÜüéÖŠĂîÖĘêŠĂđöČęĂöĊÖćøđðúĊę÷îĒðúÜðøąöćèÖćøìĊęĔßšÖĈĀîéöĎúÙŠćìĊęÙćéüŠćÝąĕéšøĆïÙČîõć÷ĀúĆÜÝćÖÖćøøĆïøĎšñú×ćéìčî ÝćÖÖćøéšĂ÷ÙŠćÙøĆĚÜúŠćÿčéēé÷öĎúÙŠćêćöïĆâßĊ×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤìĊęđóĉęö×ċĚîÝćÖÖćøÖúĆïøć÷Öćøñú×ćéìčîÝćÖÖćøéšĂ÷ÙŠćêšĂÜĕöŠÿĎÜÖüŠćöĎúÙŠć êćöïĆâßĊìĊęÙüøÝąđðŨîĀćÖÖĉÝÖćøĕöŠđÙ÷øĆïøĎšñú×ćéìčîÝćÖÖćøéšĂ÷ÙŠć×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤĔîÜüéÖŠĂîė ïøĉþìĆ ĒúąïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ÝąïĆîìċÖÖúĆïøć÷Öćøñú×ćéìčîÝćÖÖćøéšĂ÷ÙŠć×ĂÜÿĉîìøĆó÷Ťēé÷øĆïøĎĕš ð÷ĆÜÿŠüî×ĂÜÖĈĕøĀøČĂ×ćéìčîìĆîìĊđüšîĒêŠ ÿĉîìøĆó÷ŤîĆĚîĒÿéÜéšü÷øćÙćìĊęêĊĔĀöŠÖćøÖúĆïøć÷ÖćøÿŠüîìĊęđÖĉîÖüŠćöĎúÙŠćêćöïĆâßĊìĊęÙüøÝąđðŨîëČĂđðŨîÖćøêĊøćÙćÿĉîìøĆó÷Ťđóĉęö 5.15 ÿĉìíĉÖćøđߊć ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷êĆéÝĈĀîŠć÷ÿĉìíĉÖćøđߊćēé÷üĉíĊđÿšîêøÜêúĂéĂć÷č×ĂÜÿĆââćđߊć 5.16 đÜĉîêøćêŠćÜðøąđìý ïøĉþìĆ ĒÿéÜÜïÖćøđÜĉîøüöĒúąÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćøđðŨîÿÖčúđÜĉîïćìàċÜę đðŨîÿÖčúđÜĉîìĊĔę ßšĔîÖćøéĈđîĉîÜćî×ĂÜïøĉþìĆ ĒúąïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ øć÷ÖćøêŠćÜė×ĂÜĒêŠúąÖĉÝÖćøìĊęøüöĂ÷ĎŠĔîÜïÖćøđÜĉîøüöüĆéöĎúÙŠćéšü÷ÿÖčúđÜĉîìĊęĔßšĔîÖćøéĈđîĉîÜćî×ĂÜĒêŠúąÖĉÝÖćøîĆĚî øć÷ÖćøìĊęđðŨîđÜĉîêøćêŠćÜðøąđìýĒðúÜÙŠćđðŨîđÜĉîïćìēé÷ĔßšĂĆêøćĒúÖđðúĊę÷îèüĆîìĊęđÖĉéøć÷ÖćøÿĉîìøĆó÷ŤĒúąĀîĊĚÿĉîìĊęđðŨîêĆüđÜĉî àċęÜĂ÷ĎŠĔîÿÖčúđÜĉîêøćêŠćÜðøąđìýĕéšĒðúÜÙŠćđðŨîđÜĉîïćìēé÷ĔßšĂĆêøćĒúÖđðúĊę÷îèüĆîÿĉĚîøĂïøą÷ąđüúćøć÷Üćî ÖĞćĕøĒúą×ćéìčîìĊęđÖĉéÝćÖÖćøđðúĊę÷îĒðúÜĔîĂĆêøćĒúÖđðúĊę÷îĕéšøüöĂ÷ĎŠĔîÖćøÙĈîüèñúÖćøéĈđîĉîÜćî 5.17 ñúðøąē÷ßîŤóîĆÖÜćî ñúðøąē÷ßîŤøą÷ąÿĆĚî×ĂÜóîĆÖÜćî ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷øĆïøĎšđÜĉîđéČĂîÙŠćÝšćÜēïîĆÿĒúąđÜĉîÿöìïÖĂÜìčîðøąÖĆîÿĆÜÙöđðŨîÙŠćĔߚ݊ć÷đöČęĂđÖĉéøć÷Öćø ñúðøąē÷ßîŤĀúĆÜĂĂÖÝćÖÜćî×ĂÜóîĆÖÜćî ēÙøÜÖćøÿöìïđÜĉî ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒúąóîĆÖÜćîĕéšøŠüöÖĆîÝĆéêĆĚÜÖĂÜìčîÿĈøĂÜđúĊĚ÷ÜßĊóàċęÜðøąÖĂïéšü÷đÜĉîìĊęóîĆÖÜćîÝŠć÷ÿąÿöĒúąđÜĉîìĊęïøĉþĆì ĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÝŠć÷ÿöìïĔĀšđðŨîøć÷đéČĂîÿĉîìøĆó÷Ť×ĂÜÖĂÜìčîÿĈøĂÜđúĊĚ÷ÜßĊóĕéšĒ÷ÖĂĂÖÝćÖÿĉîìøĆó÷Ť×ĂÜïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷đÜĉîìĊę ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÝŠć÷ÿöìïÖĂÜìčîÿĈøĂÜđúĊĚ÷ÜßĊóïĆîìċÖđðŨîÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîðŘìĊęđÖĉéøć÷Öćø ēÙøÜÖćøñúðøąē÷ßîŤĀúĆÜĂĂÖÝćÖÜćî ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊõćøąÿĈĀøĆïđÜĉîßéđß÷ìĊęêšĂÜÝŠć÷ĔĀšĒÖŠóîĆÖÜćîđöČęĂĂĂÖÝćÖÜćîêćöÖãĀöć÷ĒøÜÜćîàċęÜïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì ÷ŠĂ÷ëČĂüŠćđÜĉîßéđß÷éĆÜÖúŠćüđðŨîēÙøÜÖćøñúðøąē÷ßîŤĀúĆÜĂĂÖÝćÖÜćîÿĈĀøĆïóîĆÖÜćî ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÙĈîüèĀîĊĚÿĉîêćöēÙøÜÖćøñúðøąē÷ßîŤĀúĆÜĂĂÖÝćÖÜćî×ĂÜóîĆÖÜćîēé÷ĔßšüĉíĊÙĉéúéĒêŠúąĀîŠü÷ìĊęðøąöćè Öćøĕüš 1SPKFDUFE6OJU$SFEJU.FUIPE ēé÷ñĎšđßĊę÷üßćâĂĉÿøąĕéšìĈÖćøðøąđöĉîõćøąñĎÖóĆîéĆÜÖúŠćüêćöĀúĆÖÙèĉêýćÿêøŤðøąÖĆîõĆ÷  ñúÖĈĕøĀøČĂ×ćéìčîÝćÖÖćøðøąöćèÖćøêćöĀúĆÖÙèĉêýćÿêøŤðøąÖĆîõĆ÷ÿĈĀøĆïēÙøÜÖćøñúðøąē÷ßîŤĀúĆÜĂĂÖÝćÖÜćî×ĂÜóîĆÖÜćî ÝąøĆïøĎšìĆîìĊĔîÖĈĕøĀøČĂ×ćéìčîđïĘéđÿøĘÝĂČęîĔîÖćøðäĉïĆêĉêćööćêøåćîÖćøïĆâßĊÞïĆïìĊęđøČęĂÜñúðøąē÷ßîŤ×ĂÜóîĆÖÜćîđðŨîÙøĆĚÜĒøÖ ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷đúČĂÖøĆïøĎšĀîĊĚÿĉîĔîߊüÜÖćøđðúĊę÷îĒðúÜìĊęöćÖÖüŠćĀîĊĚÿĉîìĊęøĆïøĎšèüĆîđéĊ÷üÖĆîêćöîē÷ïć÷ÖćøïĆâßĊđéĉöēé÷ïĆîìċÖ ðøĆïÖĆïÖĈĕøÿąÿöèüĆîêšîÜüé×ĂÜðŘ ðøąöćèÖćøĀîĊĚÿĉîÿĈĀøĆïüĆîĀ÷čéóîĆÖÜćî ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷êĆĚÜðøąöćèÖćøĀîĊĚÿĉîÿĈĀøĆïüĆîĀ÷čéóîĆÖÜćîàċęÜÙĈîüèêćöîē÷ïć÷ĒúąÿĎêøÖćøÙĈîüè×ĂÜïøĉþĆìĒúą ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ēé÷×ċĚîĂ÷ĎŠÖĆïđÜĉîđéČĂî×ĂÜóîĆÖÜćîĂć÷čÖćøìĈÜćîĒúąÝĈîüîüĆîĀ÷čéìĊęĕöŠĕéšĔßšàċęÜÝąïĆîìċÖðøĆïðøčÜðŘêŠĂðŘ

116


MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

5.18 ðøąöćèÖćøĀîĊĚÿĉî ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÝąïĆîìċÖðøąöćèÖćøĀîĊĚÿĉîĕüšĔîïĆâßĊđöČęĂõćøąñĎÖóĆîàċęÜđðŨîñúöćÝćÖđĀêčÖćøèŤĔîĂéĊêĕéšđÖĉé×ċĚîĒúšüĒúą öĊÙüćöđðŨîĕðĕéšÙŠĂîךćÜĒîŠîĂîüŠćïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÝąđÿĊ÷ìøĆó÷ćÖøđßĉÜđýøþåÖĉÝĕðđóČęĂðúéđðúČĚĂÜõćøąñĎÖóĆîîĆĚîĒúąïøĉþĆì ĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÿćöćøëðøąöćèöĎúÙŠćõćøąñĎÖóĆîîĆĚîĕéšĂ÷ŠćÜîŠćđßČęĂëČĂ 5.19 õćþĊđÜĉîĕéš õćþĊđÜĉîĕéšðøąÖĂïéšü÷õćþĊđÜĉîĕéšðŦÝÝčïĆîĒúąõćþĊđÜĉîĕéšøĂÖćøêĆéïĆâßĊ õćþĊđÜĉîĕéšðŦÝÝčïĆî ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ïĆîìċÖõćþĊđÜĉîĕéšðŦÝÝčïĆîêćöÝĈîüîìĊęÙćéüŠćݹ݊ć÷ĔĀšÖĆïĀîŠü÷ÜćîÝĆéđÖĘïõćþĊ×ĂÜøĆåēé÷ÙĈîüèÝćÖÖĈĕø ìćÜõćþĊêćöĀúĆÖđÖèæŤìĊęÖĈĀîéĔîÖãĀöć÷õćþĊĂćÖø õćþĊđÜĉîĕéšøĂÖćøêĆéïĆâßĊ ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ïĆîìċÖõćþĊđÜĉîĕéšøĂÖćøêĆéïĆâßĊ×ĂÜñúĒêÖêŠćÜßĆęüÙøćüøąĀüŠćÜøćÙćêćöïĆâßĊ×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤĒúąĀîĊĚÿĉîè üĆîÿĉĚîøĂïøą÷ąđüúćøć÷ÜćîÖĆïåćîõćþĊ×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤĒúąĀîĊĚÿĉîìĊęđÖĊę÷üךĂÜîĆĚîēé÷ĔßšĂĆêøćõćþĊìĊęöĊñúïĆÜÙĆïĔßšèüĆîÿĉĚîøĂïøą÷ąđüúć øć÷Üćî ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷øĆïøĎšĀîĊĚÿĉîõćþĊđÜĉîĕéšøĂÖćøêĆéïĆâßĊ×ĂÜñúĒêÖêŠćÜßĆęüÙøćüìĊęêšĂÜđÿĊ÷õćþĊìčÖøć÷ÖćøĒêŠøĆïøĎšÿĉîìøĆó÷ŤõćþĊ đÜĉîĕéšøĂÖćøêĆéïĆâßĊÿĈĀøĆïñúĒêÖêŠćÜßĆęüÙøćüìĊęĔßšĀĆÖõćþĊøüöìĆĚÜñú×ćéìčîìćÜõćþĊìĊę÷ĆÜĕöŠĕéšĔßšĔîÝĈîüîđìŠćìĊęöĊÙüćöđðŨîĕðĕéš ÙŠĂîךćÜĒîŠìĊęïøĉþĆìÝąöĊÖĈĕøìćÜõćþĊĔîĂîćÙêđóĊ÷ÜóĂìĊęÝąĔßšðøąē÷ßîŤÝćÖñúĒêÖêŠćÜßĆęüÙøćüìĊęĔßšĀĆÖõćþĊĒúąñú×ćéìčîìćÜõćþĊ ìĊę÷ĆÜĕöŠĕéšĔßšîĆĚî  ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÝąìïìüîöĎúÙŠćêćöïĆâßĊ×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤõćþĊđÜĉîĕéšøĂÖćøêĆéïĆâßĊìčÖÿĉĚîøĂïøą÷ąđüúćøć÷ÜćîĒúąÝąìĈÖćø ðøĆïúéöĎúÙŠćêćöïĆâßĊéĆÜÖúŠćüĀćÖöĊÙüćöđðŨîĕðĕéšÙŠĂîךćÜĒîŠüŠćïøĉþĆìÝąĕöŠöĊÖĈĕøìćÜõćþĊđóĊ÷ÜóĂêŠĂÖćøîĈÿĉîìøĆó÷ŤõćþĊđÜĉîĕéš øĂÖćøêĆéïĆâßĊìĆĚÜĀöéĀøČĂïćÜÿŠüîöćĔßšðøąē÷ßîŤ ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÝąïĆîìċÖõćþĊđÜĉîĕéšøĂÖćøêĆéïĆâßĊēé÷êøÜĕð÷ĆÜÿŠüî×ĂÜñĎšëČĂĀčšîĀćÖõćþĊìĊęđÖĉé×ċĚîđÖĊę÷üךĂÜÖĆïøć÷ÖćøìĊęĕéš ïĆîìċÖēé÷êøÜĕð÷ĆÜÿŠüî×ĂÜñĎšëČĂĀčšî 5.20 đÙøČęĂÜöČĂìćÜÖćøđÜĉî ÿĉîìøĆó÷ŤìćÜÖćøđÜĉîìĊęĒÿéÜĔîÜïĒÿéÜåćîąÖćøđÜĉîðøąÖĂïéšü÷đÜĉîÿéĒúąøć÷ÖćøđìĊ÷ïđìŠćđÜĉîÿéđÜĉîúÜìčîßĆęüÙøćüúĎÖĀîĊĚÖćø ÙšćĒúąúĎÖĀîĊĂĚ îęČ đÜĉîĔĀšÖ÷šĎ öČ øą÷ąÿĆîĚ ĒúąđÜĉîĔĀšÖ÷šĎ öČ øą÷ą÷ćüĒÖŠÖÝĉ ÖćøìĊđę ÖĊ÷ę üךĂÜÖĆîđÜĉîòćÖÿëćïĆîÖćøđÜĉîìĊöę õĊ ćøąÙĚĈðøąÖĆîĒúąđÜĉî úÜìčîĀîĊĚÿĉîìćÜÖćøđÜĉîìĊęĒÿéÜĂ÷ĎŠĔîÜïĒÿéÜåćîąÖćøđÜĉîðøąÖĂïéšü÷đÜĉîđïĉÖđÖĉîïĆâßĊĒúąđÜĉîÖĎš÷Čöøą÷ąÿĆĚîÝćÖÿëćïĆîÖćøđÜĉî đÝšćĀîĊĚÖćøÙšćĒúąđÝšćĀîĊĚĂČęîđÜĉîÖĎš÷Čöøą÷ąÿĆĚîÝćÖÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆîđÜĉîÖĎš÷Čöøą÷ą÷ćüđÝšćĀîĊĚÿĆââćđߊćøą÷ą÷ćüĒúąĀčšîÖĎš ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĕöŠöĊîē÷ïć÷ìĊęÝąðøąÖĂïíčøÖøøöêøćÿćøĂîčóĆîíŤìćÜÖćøđÜĉîîĂÖÜïĒÿéÜåćîąÖćøđÜĉîđóČęĂÖćøđÖĘÜÖĈĕøĀøČĂ đóČęĂÖćøÙšć 5.21 ÿĆââćĒúÖđðúĊę÷îĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷ ïøĉþĆìøĆïøĎšÝĈîüîÿčìíĉ×ĂÜéĂÖđïĊĚ÷ìĊęĕéšøĆïÝćÖÝŠć÷ĔĀšĒÖŠÙĎŠÿĆââćêćöÿĆââćĒúÖđðúĊę÷îĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷đðŨîøć÷ĕéšÙŠćĔߚ݊ć÷êćö đÖèæŤÙÜÙšćÜ

117


MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

³«$TEb-6ZGD@Ċ;V+`GR=ERCT5$TE9T*<S‰-ÿ9WgLU'S‰

 ĔîÖćøÝĆéìĈÜïÖćøđÜĉîêćööćêøåćîÖćøïĆâßĊìøęĊ ïĆ øĂÜìĆüę ĕðòść÷ïøĉĀćøÝĈđðŨîêšĂÜĔßšéúč ÷óĉîÝĉ ĒúąÖćøðøąöćèÖćøĔîđøČĂę ÜìĊöę ÙĊ üćö ĕöŠĒîŠîĂîđÿöĂÖćøĔßšéčú÷óĉîĉÝĒúąÖćøðøąöćèÖćøéĆÜÖúŠćüîĊĚÿŠÜñúÖøąìïêŠĂÝĈîüîđÜĉîìĊęĒÿéÜĔîÜïÖćøđÜĉîĒúąêŠĂךĂöĎúìĊęĒÿéÜĔî Āöć÷đĀêčðøąÖĂïÜïÖćøđÜĉîñúìĊęđÖĉé×ċĚîÝøĉÜĂćÝĒêÖêŠćÜĕðÝćÖÝĈîüîìĊęðøąöćèÖćøĕüšÖćøĔßšéčú÷óĉîĉÝĒúąÖćøðøąöćèÖćøìĊęÿĈÙĆâ öĊéĆÜîĊĚ ÿĆââćđߊć ĔîÖćøóĉÝćøèćðøąđõì×ĂÜÿĆââćđߊćüŠćđðŨîÿĆââćđߊćéĈđîĉîÜćîĀøČĂÿĆââćđߊćìćÜÖćøđÜĉîòść÷ïøĉĀćøĕéšĔßšéúč ÷óĉîÝĉ ĔîÖćøðøąđöĉî đÜČęĂîĕ×Ēúąøć÷úąđĂĊ÷é×ĂÜÿĆââćđóČęĂóĉÝćøèćüŠćïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĕéšēĂîĀøČĂøĆïēĂîÙüćöđÿĊę÷ÜĒúąñúðøąē÷ßîŤĔîÿĉîìøĆó÷ŤìĊęđߊć éĆÜÖúŠćüĒúšüĀøČĂĕöŠ ÙŠćđñČęĂĀîĊĚÿÜÿĆ÷ÝąÿĎâ×ĂÜúĎÖĀîĊĚ ĔîÖćøðøąöćèÙŠćđñČĂę ĀîĊÿĚ ÜÿĆ÷ÝąÿĎâ×ĂÜúĎÖĀîĊĚ òść÷ïøĉĀćøÝĈđðŨîêšĂÜĔßšéúč ÷óĉîÝĉ ĔîÖćøðøąöćèÖćøñú×ćéìčîìĊÙę ćéüŠćÝąđÖĉé×ċîĚ ÝćÖúĎÖĀîĊĚĒêŠúąøć÷ēé÷ÙĈîċÜëċÜðøąÿïÖćøèŤÖćøđÖĘïđÜĉîĔîĂéĊêĂć÷č×ĂÜĀîĊĚìĊęÙÜÙšćÜĒúąÿõćüąđýøþåÖĉÝìĊęđðŨîĂ÷ĎŠĔî×èąîĆĚîđðŨîêšî ìĊęéĉî ĂćÙćøĒúąĂčðÖøèŤĒúąÙŠćđÿČęĂöøćÙć ĔîÖćøÙĈîüèÙŠćđÿČęĂöøćÙć×ĂÜĂćÙćøĒúąĂčðÖøèŤòść÷ïøĉĀćøÝĈđðŨîêšĂÜìĈÖćøðøąöćèĂć÷čÖćøĔĀšðøąē÷ßîŤĒúąöĎúÙŠćÙÜđĀúČĂ đöČęĂđúĉÖĔßšÜćî×ĂÜĂćÙćøĒúąĂčðÖøèŤĒúąêšĂÜìïìüîĂć÷čÖćøĔĀšðøąē÷ßîŤĒúąöĎúÙŠćÙÜđĀúČĂĔĀöŠĀćÖöĊÖćøđðúĊę÷îĒðúÜđÖĉé×ċĚî ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒÿéÜöĎúÙŠć×ĂÜìĊęéĉîéšü÷øćÙćìĊęêĊĔĀöŠàċęÜøćÙćìĊęêĊĔĀöŠîĊĚĕéšðøąđöĉîēé÷ñĎšðøąđöĉîøćÙćĂĉÿøąēé÷ĔßšüĉíĊđðøĊ÷ï đìĊ÷ïøćÙćêúćéàċęÜÖćøðøąđöĉîöĎúÙŠćéĆÜÖúŠćüêšĂÜĂćýĆ÷ךĂÿööêĉåćîĒúąÖćøðøąöćèÖćøïćÜðøąÖćø îĂÖÝćÖîĊĚòść÷ïøĉĀćøÝĈđðŨîêšĂÜÿĂïìćîÖćøéšĂ÷ÙŠć×ĂÜìĊęéĉîĂćÙćøĒúąĂčðÖøèŤĔîĒêŠúąßŠüÜđüúćĒúąïĆîìċÖ×ćéìčîÝćÖÖćøéšĂ÷ ÙŠćĀćÖÙćéüŠćöĎúÙŠćìĊęÙćéüŠćÝąĕéšøĆïÙČîêęĈÖüŠćöĎúÙŠćêćöïĆâßĊ×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤîĆĚîĔîÖćøîĊĚòść÷ïøĉĀćøÝĈđðŨîêšĂÜĔßšéčú÷óĉîĉÝìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆï ÖćøÙćéÖćøèŤøć÷ĕéšĒúąÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîĂîćÙêàċęÜđÖĊę÷üđîČęĂÜÖĆïÿĉîìøĆó÷ŤîĆĚî ÿĉîìøĆó÷ŤĕöŠöĊêĆüêî ĔîÖćøïĆîìċÖĒúąüĆéöĎúÙŠć×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤĕöŠöĊêĆüêîèüĆîìĊęĕéšöćêúĂéÝîÖćøìéÿĂïÖćøéšĂ÷ÙŠćĔîõć÷ĀúĆÜòść÷ïøĉĀćøÝĈđðŨîêšĂÜ ðøąöćèÖćøÖøąĒÿđÜĉîÿéìĊęÙćéüŠćÝąĕéšøĆïĔîĂîćÙêÝćÖÿĉîìøĆó÷ŤĀøČĂĀîŠü÷×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤìĊęÖŠĂĔĀšđÖĉéđÜĉîÿéøüöìĆĚÜÖćøđúČĂÖĂĆêøćÙĉé úéìĊęđĀöćąÿöĔîÖćøÙĈîüèĀćöĎúÙŠćðŦÝÝčïĆî×ĂÜÖøąĒÿđÜĉîÿéîĆĚîė ÙŠćđñČęĂÖćøéšĂ÷ÙŠć×ĂÜđÜĉîúÜìčîĔîĀúĆÖìøĆó÷Ť ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÝąêĆĚÜÙŠćđñČęĂÖćøéšĂ÷ÙŠć×ĂÜđÜĉîúÜìčîĔîĀúĆÖìøĆó÷ŤđñČęĂ×ć÷ĒúąđÜĉîúÜìčîìĆęüĕðđöČęĂöĎúÙŠć÷čêĉíøøö×ĂÜđÜĉîúÜìčî éĆÜÖúŠćüĕéšúéúÜĂ÷ŠćÜöĊÿćøąÿĈÙĆâĒúąđðŨîøą÷ąđüúćîćîĀøČĂđöČęĂöĊךĂïŠÜßĊĚ×ĂÜÖćøéšĂ÷ÙŠćÖćøìĊęÝąÿøčðüŠćđÜĉîúÜìčîéĆÜÖúŠćüĕéšúéúÜ Ă÷ŠćÜöĊÿćøąÿĈÙĆâĀøČĂđðŨîøą÷ąđüúćîćîĀøČĂĕöŠîĆĚîÝĈđðŨîêšĂÜĔßšéčú÷óĉîĉÝ×ĂÜòść÷ïøĉĀćø ĂÿĆÜĀćøĉöìøĆó÷ŤđóČęĂÖćøúÜìčî ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒÿéÜĂÿĆÜĀćøĉöìøĆó÷ŤđóČęĂÖćøúÜìčîéšü÷öĎúÙŠć÷čêĉíøøöàċęÜðøąđöĉîēé÷ñĎšðøąđöĉîøćÙćĂĉÿøąĒúąøĆïøĎšÖćøđðúĊę÷î ĒðúÜöĎúÙŠć÷čêĉíøøöĔîÿŠüî×ĂÜÖĈĕøĀøČĂ×ćéìčîÖćøðøąđöĉîöĎúÙŠćéĆÜÖúŠćüêšĂÜĂćýĆ÷ךĂÿööêĉåćîĒúąÖćøðøąöćèÖćøïćÜðøąÖćø

118


MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

ÙŠćÙüćöîĉ÷ö ĒúąÿĉîìøĆó÷ŤĕöŠöĊêĆüêî ĔîÖćøïĆîìċÖĒúąüĆéöĎúÙŠć×ĂÜÙŠćÙüćöîĉ÷öĒúąÿĉîìøĆó÷ŤĕöŠöĊêĆüêîèüĆîìĊęĕéšöćêúĂéÝîÖćøìéÿĂïÖćøéšĂ÷ÙŠćĔîõć÷ĀúĆÜòść÷ ïøĉĀćøÝĈđðŨîêšĂÜðøąöćèÖćøÖøąĒÿđÜĉîÿéìĊÙę ćéüŠćÝąĕéšøïĆ ĔîĂîćÙê×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤĀøČĂĀîŠü÷×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤìÖęĊ ĂŠ ĔĀšđÖĉéđÜĉîÿéøüöìĆÜĚ ÖćøđúČĂÖĂĆêøćÙĉéúéìĊęđĀöćąÿöĔîÖćøÙĈîüèĀćöĎúÙŠćðŦÝÝčïĆî×ĂÜÖøąĒÿđÜĉîÿéîĆĚîė ÿĉîìøĆó÷ŤõćþĊđÜĉîĕéšøĂÖćøêĆéïĆâßĊ ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÝąøĆïøĎšÿĉîìøĆó÷ŤõćþĊđÜĉîĕéšøĂÖćøêĆéïĆâßĊÿĈĀøĆïñúĒêÖêŠćÜßĆęüÙøćüìĊęĔßšĀĆÖõćþĊĒúą×ćéìčîìćÜõćþĊìĊęĕöŠĕéš ĔßšđöČęĂöĊÙüćöđðŨîĕðĕéšÙŠĂîךćÜĒîŠüŠćïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÝąöĊÖĈĕøìćÜõćþĊĔîĂîćÙêđóĊ÷ÜóĂìĊęÝąĔßšðøąē÷ßîŤÝćÖñúĒêÖêŠćÜßĆęüÙøćü Ēúą×ćéìčîîĆĚîĔîÖćøîĊĚòść÷ïøĉĀćøÝĈđðŨîêšĂÜðøąöćèÖćøüŠćïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÙüøøĆïøĎšÝĈîüîÿĉîìøĆó÷ŤõćþĊđÜĉîĕéšøĂÖćøêĆéïĆâßĊ đðŨîÝĈîüîđìŠćĔéēé÷óĉÝćøèćëċÜÝĈîüîÖĈĕøìćÜõćþĊìĊęÙćéüŠćÝąđÖĉéĔîĂîćÙêĔîĒêŠúąßŠüÜđüúć ñúðøąē÷ßîŤĀúĆÜĂĂÖÝćÖÜćî×ĂÜóîĆÖÜćîêćöēÙøÜÖćøñúðøąē÷ßîŤ ĀîĊÿĚ îĉ êćöēÙøÜÖćøñúðøąē÷ßîŤĀúĆÜĂĂÖÝćÖÜćî×ĂÜóîĆÖÜćîðøąöćè×ċîĚ êćöĀúĆÖÙèĉêýćÿêøŤðøąÖĆîõĆ÷àċÜę êšĂÜĂćýĆ÷ךĂÿööêĉåćî êŠćÜėĔîÖćøðøąöćèÖćøîĆîĚ đߊîĂĆêøćÙĉéúéĂĆêøćÖćø×ċîĚ đÜĉîđéČĂîĔîĂîćÙêĂĆêøćöøèąĒúąĂĆêøćÖćøđðúĊ÷ę îĒðúÜĔîÝĈîüîóîĆÖÜćî đðŨîêšî ÙéĊôŜĂÜøšĂÜ ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊĀîĊĚÿĉîìĊęĂćÝÝąđÖĉé×ċĚîÝćÖÖćøëĎÖôŜĂÜøšĂÜđøĊ÷ÖÙŠćđÿĊ÷Āć÷àċęÜòść÷ïøĉĀćøĕéšĔßšéčú÷óĉîĉÝĔîÖćøðøąđöĉîñú ×ĂÜÙéĊìĊęëĎÖôŜĂÜøšĂÜĒúšüĔîÙéĊìĊęòść÷ïøĉĀćøóĉÝćøèćüŠćÝąöĊñúđÿĊ÷Āć÷đÖĉé×ċĚîïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÝąìĈÖćøêĆĚÜðøąöćèÖćøĀîĊĚÿĉî ĕüšĔîïĆâßĊĒúąĔîÙéĊìĊęòść÷ïøĉĀćøóĉÝćøèćĒúšüĒúąđßČęĂöĆęîüŠćÝąĕöŠöĊÙüćöđÿĊ÷Āć÷đÖĉé×ċĚîïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÝąĕöŠïĆîìċÖðøąöćè ÖćøĀîĊĚÿĉîéĆÜÖúŠćüèüĆîÿĉĚîøĂïøą÷ąđüúćøć÷Üćî

´«_*þ;L6`GRETD$TE_9WD<_9T_*þ;L6 

đÜĉîÿéĒúąøć÷ÖćøđìĊ÷ïđìŠćđÜĉîÿéðøąÖĂïéšü÷øć÷ÖćøéĆÜêŠĂĕðîĊĚ

ĀîŠü÷óĆîïćì

ÜïÖćøđÜĉîøüö 2556 2555

ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø 2556 2555

đÜĉîÿéĒúąđÜĉîòćÖíîćÙćø đÜĉîòćÖðøąÝĈêĆĜüđÜĉîđÜĉîúÜìčî

 

 

 

   

  

  

  

ĀĆÖđÜĉîòćÖðøąÝĈêĆĜüđÜĉîàċęÜëċÜÖĈĀîéÝŠć÷ÙČîđÖĉîÖüŠćđéČĂî  đÜĉîúÜìčîßĆęüÙøćü  đÜĉîòćÖðøąÝĈêĆĜüđÜĉîàċęÜëċÜÖĈĀîéÝŠć÷ÙČîđÖĉîÖüŠćđéČĂî

 

 

 đÜĉîòćÖøą÷ą÷ćü  đÜĉîòćÖìĊęîĈĕðÙĚĈðøąÖĆî đÜĉîÿéĒúąøć÷ÖćøđìĊ÷ïđìŠćđÜĉîÿé

 

 

 

 

 

 

 

 

ĔîÖĂÜìčîøüöĒúąóĆîíïĆêøøĆåïćú

èüĆîìĊęíĆîüćÙöđÜĉîòćÖĂĂöìøĆó÷ŤđÜĉîòćÖðøąÝĈêĆĜüĒúÖđÜĉîđÜĉîúÜìčîĔîÖĂÜìčîøüöĒúąóĆîíïĆêøøĆåïćúöĊĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷øąĀüŠćÜøšĂ÷úąëċÜ êŠĂðŘ øšĂ÷úąëċÜêŠĂðŘ

119


MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

µ«_*þ;?T$L8T<S;$TE_*þ;9WgCWBTER'hU=ER$S;

 ÝĈîüîîĊđĚ ðŨîđÜĉîòćÖíîćÙćøàċÜę ïøĉþìĆ ĒúąïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷îĈĕðüćÜĕüšÖïĆ íîćÙćøđóČĂę đðŨîðøąÖĆîĀîĆÜÿČĂÙĚĈðøąÖĆîìĊíę îćÙćøĂĂÖĔĀšĔîîćö ×ĂÜïøĉþìĆ ĒúąïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷øüöëċÜđÜĉîòćÖíîćÙćøàċÜę îĈĕðüćÜĕüšÖïĆ ĀîŠü÷ÜćîõćÙøĆåøĆåüĉÿćĀÖĉÝĒúąđĂÖßîđóČĂę ÙĚĈðøąÖĆîÖćøðäĉïêĆ êĉ ćö ÿĆââć

¶« G[$M;Wh$TE'T`GRG[$M;WhOYg;

ĀîŠü÷óĆîïćì

ÜïÖćøđÜĉîøüö 2556 2555 úĎÖĀîĊĚÖćøÙšćÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî úĎÖĀîĊĚÖćøÙšćÖĉÝÖćøìĊęĕöŠđÖĊę÷üךĂÜÖĆîÿčìíĉ úĎÖĀîĊĚĂČęîÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî úĎÖĀîĊĚĂČęîÖĉÝÖćøìĊęĕöŠđÖĊę÷üךĂÜÖĆî øüöúĎÖĀîĊĚÖćøÙšćĒúąúĎÖĀîĊĚĂČęîÿčìíĉ

ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø 2556 2555

  

  

  

  

 

   

 

 

  

  

  

®­«G[$M;Wh$TE'T

 ÷ĂéÙÜđĀúČĂ×ĂÜúĎÖĀîĊĚÖćøÙšćèüĆîìĊęíĆîüćÙöĒúąĒ÷ÖêćöĂć÷čĀîĊĚìĊęÙšćÜßĈøąĕéšéĆÜîĊĚ ÜïÖćøđÜĉîøüö 2556 2555 ÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî ĕöŠđÖĉîđéČĂî ëċÜđéČĂî ëċÜđéČĂî öćÖÖüŠćđéČĂî×ċĚîĕð øüöúĎÖĀîĊĚÖćøÙšćÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî ÖĉÝÖćøìĊęĕöŠđÖĊę÷üךĂÜÖĆî ĕöŠđÖĉîđéČĂî ëċÜđéČĂî ëċÜđéČĂî öćÖÖüŠćđéČĂî×ċĚîĕð øüöúĎÖĀîĊĚÖćøÙšćÖĉÝÖćøìĊęĕöŠđÖĊę÷üךĂÜÖĆî ĀĆÖÙŠćđñČęĂĀîĊĚÿÜÿĆ÷ÝąÿĎâ øüöúĎÖĀîĊĚÖćøÙšćÖĉÝÖćøìĊęĕöŠđÖĊę÷üךĂÜÖĆîÿčìíĉ øüöúĎÖĀîĊĚÖćøÙšć ÿčìíĉ

120

ĀîŠü÷óĆîïćì

ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø 2556 2555

    

 

 

  

 

 

       

   

       

   

      

  

      

  


MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

®®«ETD$TE:ZE$V+$S<$V+$TE9Wg_$WgDI%O*$S;

 ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊøć÷ÖćøíčøÖĉÝìĊęÿĈÙĆâÖĆïïčÙÙúĀøČĂÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆîøć÷ÖćøíčøÖĉÝéĆÜÖúŠćüđðŨîĕðêćöđÜČęĂîĕ×ìćÜÖćøÙšć ĒúąđÖèæŤêćöìĊęêÖúÜÖĆîøąĀüŠćÜïøĉþĆìĒúąïčÙÙúĀøČĂÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆîēé÷ÿćöćøëÿøčðĕéšéĆÜîĊĚ øć÷Öćø

îē÷ïć÷ÖćøÖĈĀîéøćÙćĒúąÖćøÖĎš÷Čö

øć÷ĕéšÙŠćøĆÖþćó÷ćïćúĒúąüĉđÙøćąĀŤĒúĘï øć÷ĕéšĒúąÙŠćĔߚ݊ć÷ìĊęðøċÖþćĒúąïøĉĀćøÜćî øć÷ĕéšÝćÖÖćøÝĈĀîŠć÷ÿĉîÙšć

øćÙćìĊęÙĉéÖĆïúĎÖÙšćìĆęüĕð ĂĆêøćêćöìĊęøąïčĔîÿĆââć øćÙćìĊęÙĉéÖĆïúĎÖÙšćìĆęüĕð

ÙŠćđߊćøĆïĒúąÙŠćđߊćÝŠć÷ éĂÖđïĊĚ÷đÜĉîĔĀšÖĎš÷ČöĒúąđÜĉîÖĎš÷Čö àČĚĂĒúąÝĈĀîŠć÷ìøĆó÷Ťÿĉî

ĂĆêøćêćöìĊęøąïčĔîÿĆââć ĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷ĔÖúšđÙĊ÷ÜÖĆïĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷íîćÙćøóćèĉß÷Ť êćöøćÙćêúćéĒúąêćöÿõćó×ĂÜÿĉîìøĆó÷Ť

àČĚĂđÜĉîúÜìčî

øćÙćđéĊ÷üÖĆïøćÙćìĊęàČĚĂÝćÖïčÙÙúõć÷îĂÖ

 øć÷ÖćøíčøÖĉÝìĊęÿĈÙĆâÿćöćøëÿøčðĕéšéĆÜîĊĚ

ĀîŠü÷úšćîïćì

ÿĈĀøĆïðŘÿĉĚîÿčéüĆîìĊę 31 íĆîüćÙö ÜïÖćøđÜĉîøüö ïøĉþĆìøŠüö øć÷ĕéšÙŠćøĆÖþćó÷ćïćúĒúąüĉđÙøćąĀŤĒúĘï đÜĉîðŦîñúøĆï Āöć÷đĀêč

øć÷ĕéšĂČęî êšîìčîïøĉÖćø ÙŠćĔߚ݊ć÷ĂČęî đÜĉîðŦîñúÝŠć÷ ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ øć÷ĕéšÙŠćøĆÖþćó÷ćïćúĒúąüĉđÙøćąĀŤĒúĘï øć÷ĕéšÙŠćìĊęðøċÖþćĒúąïøĉĀćøÜćî éĂÖđïĊĚ÷øĆï đÜĉîðŦîñúøĆï Āöć÷đĀêč

ÖĈĕøÝćÖÖćøÝĈĀîŠć÷ìøĆó÷Ťÿĉî øć÷ĕéšĂČęî êšîìčîïøĉÖćø ÙŠćĔߚ݊ć÷ìĊęðøċÖþćĒúąïøĉĀćøÜćî ÙŠćĔߚ݊ć÷ĂČęî éĂÖđïĊĚ÷ÝŠć÷

ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø

2556

2555

2556

2555

 

 

 

  

  

   

     

     

   

   

 

 

  

121


MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

ĀîŠü÷úšćîïćì

ÿĈĀøĆïðŘÿĉĚîÿčéüĆîìĊę 31 íĆîüćÙö ÜïÖćøđÜĉîøüö 2556 2555 ïčÙÙúĀøČĂÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî øć÷ĕéšÙŠćøĆÖþćó÷ćïćúĒúąüĉđÙøćąĀŤĒúĘï đÜĉîðŦîñúøĆï Āöć÷đĀêč

øć÷ĕéšĂČęî êšîìčîïøĉÖćø ÙŠćĔߚ݊ć÷ĂČęî đÜĉîðŦîñúÝŠć÷ ÙŠćßéđß÷êćöÖãĀöć÷ĒøÜÜćî

   ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø 2556 2555

 

  

  

 

 

 

 ÷ĂéÙÜÙšćÜ×ĂÜøć÷ÖćøךćÜêšîèüĆîìĊę íĆîüćÙöĒúąĕéšĒÿéÜĒ÷ÖêŠćÜĀćÖĔîÜïĒÿéÜåćîąÖćøđÜĉîàċÜę öĊøć÷úąđĂĊ÷é éĆÜîĊĚ

ĀîŠü÷óĆîïćì

ÜïÖćøđÜĉîøüö 2556 2555 úĎÖĀîĊĚÖćøÙšć ÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî ïøĉþĆìøŠüö ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî øüöúĎÖĀîĊĚÖćøÙšć ÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî đÜĉîðŦîñúÙšćÜøĆï ÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî ïøĉþĆìøŠüö ïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî øüöđÜĉîðŦîñúÙšćÜøĆï ÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî

   

 

ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø 2556 2555   

  

 

 

 

  

   

 

  

  

úĎÖĀîĊĚĂČęî ÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî øć÷ĕéšÙŠćìĊęðøċÖþćĒúąïøĉĀćøÜćîÙšćÜøĆï ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ øüö ĂČęîė ïøĉþĆìøŠüö

 

 

  

 

  ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî øüö øüöúĎÖĀîĊĚĂČęî ÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî

   

   

    

122

    


ÜïÖćøđÜĉîøüö 2556 2555 ÿĉìíĉÖćøđߊć ÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî øüöĂ÷ĎŠĔîÿĉîìøĆó÷ŤĕöŠĀöčîđüĊ÷îĂČęî

 ïøĉþĆìøŠüö ÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî øüöÿĉìíĉÖćøđߊć ÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî đÜĉîöĆéÝĈĒúąÙŠćĔߚ݊ć÷ÝŠć÷úŠüÜĀîšćøą÷ą÷ćü ÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜ øüöĂ÷ĎŠĔîÿĉîìøĆó÷ŤĕöŠĀöčîđüĊ÷îĂČęî

 ïøĉþĆìøŠüö ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ øüöđÜĉîöĆéÝĈ ÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî đÝšćĀîĊĚÖćøÙšć ÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî ïøĉþĆìøŠüö ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî øüöđÝšćĀîĊĚÖćøÙšć ÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî đÝšćĀîĊĚĂČęî ÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî ïøĉþĆìøŠüö ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî øüöđÝšćĀîĊĚĂČęî ÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî đÜĉîöĆéÝĈøĆï ÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî øüöĂ÷ĎŠĔîĀîĊĚÿĉîĕöŠĀöčîđüĊ÷îĂČęî

 ïøĉþĆìøŠüö ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî øüöđÜĉîöĆéÝĈøĆï ÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî

   

ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø 2556 2555

   

đÜĉîĔĀšÖĎš÷Čöøą÷ąÿĆĚîĒÖŠÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ øüöđÜĉîĔĀšÖĎš÷Čöøą÷ąÿĆĚîĒÖŠÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî đÜĉîĔĀšÖĎš÷Čöøą÷ą÷ćüĒÖŠÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ øüöđÜĉîĔĀšÖĎš÷Čöøą÷ą÷ćüĒÖŠÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî đÜĉîÖĎš÷Čöøą÷ąÿĆĚîÝćÖÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ øüöđÜĉîÖĎš÷Čöøą÷ąÿĆĚîÝćÖÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî

 

 

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

øć÷ÖćøđÙúČęĂîĕĀü×ĂÜđÜĉîĔĀšÖĎš÷ČöĒúąđÜĉîÖĎš÷ČöÖĆïÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆîøąĀüŠćÜðŘÿćöćøëÿøčðĕéšéĆÜîĊĚ 31 íĆîüćÙö 2555

 

ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø đóĉęö×ċĚî úéúÜ

ĀîŠü÷óĆîïćì

31 íĆîüćÙö 2556

  

  

 

 

  

   

   

 

 

   

   

   

 

 

   

123

MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

ĀîŠü÷óĆîïćì


MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

đÜĉîĔĀšÖĎš÷Čöøą÷ąÿĆĚîĒúąøą÷ą÷ćüĒÖŠÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî ïøĉþĆìĕéšìĈÿĆââćĔĀšÖĎš÷ČöđÜĉîøą÷ąÿĆĚîĒúąøą÷ą÷ćüøą÷ąđüúćðŘÖĆïïøĉþĆì÷ŠĂ÷Āúć÷ĒĀŠÜēé÷ÙĉééĂÖđïĊĚ÷ÿĈĀøĆïđÜĉîĔĀšÖĎš÷Čö ĒÖŠÖÝĉ ÖćøìĊđę ÖĊ÷ę üךĂÜÖĆîĔîĂĆêøćéĂÖđïĊ÷Ě đÜĉîòćÖðøąÝĈïüÖĂĆêøćÙÜìĊêę ĂŠ ðŘĒúą-*#03ïüÖĂĆêøćÙÜìĊêę ĂŠ ðŘĒúą.-3úïĂĆêøćÙÜìĊêę ĂŠ ðŘ êćöìĊøę ąïčĔîÿĆââćàċÜę öĊÖĈĀîéßĈøąéĂÖđïĊ÷Ě đðŨîøć÷đéČĂîĒúąöĊÖĈĀîéßĈøąÙČîđÜĉîêšîêćöìĊøę ąïčĕüšĔîÿĆââćèüĆîìĊę íĆîüćÙö ïøĉþìĆ öĊđÜĉîĔĀšÖ÷šĎ öČ øą÷ąÿĆîĚ Ēúąøą÷ą÷ćüĒÖŠÖÝĉ ÖćøìĊđę ÖĊ÷ę üךĂÜÖĆîđðŨîÝĈîüîđÜĉîÙÜđĀúČĂøüö úšćîïćì úšćîïćì

ÿĆââćøĆïÝšćÜïøĉĀćøÜćîēøÜó÷ćïćú ïøĉþĆì ïøĉþĆìĕéšĔĀšïøĉÖćøøĆïÝšćÜïøĉĀćøÜćîēøÜó÷ćïćúÖĆïïøĉþĆì÷ŠĂ÷àċęÜĕéšÖĈĀîéÙŠćÝšćÜïøĉĀćøÜćîđðŨîĂĆêøćøšĂ÷úą×ĂÜøć÷ĕéšÙŠćøĆÖþć ó÷ćïćúÿčìíĉ ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒĀŠÜĀîċęÜĕéšìĈÿĆââćøĆïÝšćÜïøĉĀćøÜćîēøÜó÷ćïćúÖĆïïøĉþĆì÷ŠĂ÷ēé÷ÙĉéÙŠćÝšćÜïøĉĀćøÜćîÝćÖÿĆéÿŠüîñúÖćøéĈđîĉîÜćî êćöךĂêÖúÜìĊęøąïčĕüšĔîÿĆââć ÿĆââćđߊćøą÷ą÷ćü ïøĉþĆì ĔîđéČĂîóùþõćÙöïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒĀŠÜĀîċęÜĕéšìĈÿĆââćđߊćìĊęéĉîÖĆïïøĉþĆìđðŨîøą÷ąđüúćðŘđóČęĂðøąÖĂïÖĉÝÖćøēøÜó÷ćïćú ēé÷ïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ĒĀŠÜîĆîĚ êšĂÜßĈøąÙŠćđߊćđðŨîøć÷đéČĂîêćöĂĆêøćìĊøę ąïčĔîÿĆââćêŠĂöćïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷éĆÜÖúŠćüĕéšêĂŠ ÿĆââćēé÷öĊøą÷ąđüúćÿĉîĚ ÿčé üĆîìĊęđöþć÷î ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒĀŠÜĀîċęÜĕéšìĈÿĆââćđߊćìĊęéĉîÖĆïïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĂĊÖĒĀŠÜĀîċęÜđóČęĂðúĎÖÿøšćÜĂćÙćøàċęÜöĊøą÷ąđüúćÿĉĚîÿčéüĆîìĊęíĆîüćÙö ĒúąïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷êšĂÜßĈøąÙŠćđߊćđðŨîøć÷đéČĂîêćöĂĆêøćìĊøę ąïčĔîÿĆââćîĂÖÝćÖîĊïĚ øĉþìĆ ÷ŠĂ÷ĂĊÖĒĀŠÜĀîċÜę îĆîĚ ĕéšìĈÿĆââćđߊćĂćÙćøÖĆïïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ đóČęĂĔßšéĈđîĉîÜćî×ĂÜēøÜó÷ćïćúàċęÜöĊøą÷ąđüúćÿĉĚîÿčéüĆîìĊęđöþć÷îēé÷ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĂĊÖĒĀŠÜĀîċęÜêšĂÜßĈøąÙŠćđߊćđðŨîøć÷đéČĂî êćöĂĆêøćìĊęøąïčĔîÿĆââć ÿĆââćïøĉÖćøĒúąïøĉĀćøÜćî ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒĀŠÜĀîċęÜĕéšìĈÿĆââćĔĀšïøĉÖćøĒúąïøĉĀćøÜćîÖĆïïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ēé÷ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷êšĂÜßĈøąÙŠćïøĉÖćø ĒúąïøĉĀćøÜćîđðŨîøć÷đéČĂîêćöìĊęøąïčĕüšĔîÿĆââć ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒĀŠÜĀîċęÜĕéšìĈÿĆââćïøĉĀćøÜćîÿćøÿîđìýÖĆïïøĉþĆìĄĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ēé÷ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ßĈøąÙŠćïøĉĀćøÜćîđðŨî øć÷đéČĂîêćöĂĆêøćìĊęøąïčĔîÿĆââć ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒĀŠÜĀîċęÜĕéšìĈÿĆââćĔĀšïøĉÖćøéšćîĂćĀćøĒúąÖćøàŠĂöïĈøčÜÖĆïïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ēé÷ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷êšĂÜßĈøą ÙŠćïøĉÖćøđðŨîøć÷đéČĂîêćöĂĆêøćìĊęøąïčĔîÿĆââć ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒĀŠÜĀîċęÜĕéšìĈÿĆââćüŠćÝšćÜÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøÖĆïïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĂĊÖĒĀŠÜĀîċęÜēé÷ÝąêšĂÜßĈøąÙŠćïøĉÖćøđðŨîøć÷đéČĂîêćöĂĆêøć ìĊęøąïčĔîÿĆââć

124


MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

ÿĆââćïøĉÖćø×îÿŠÜñĎšðśü÷ìćÜĂćÖćý ïøĉþĆìøŠüö đöČęĂüĆîìĊęÖĆî÷ć÷îïøĉþĆìøŠüöĒĀŠÜĀîċęÜĕéšìĈÿĆââćĔĀšïøĉÖćø×îÿŠÜñĎšðśü÷ìćÜĂćÖćýÖĆïïøĉþĆìđðŨîøą÷ąđüúćðŘîĆïêĆĚÜĒêŠ üĆîđøĉęöĔĀšïøĉÖćøĒúąÿćöćøëêŠĂÿĆââćĂĂÖĕðĕéšĂĊÖēé÷ÿĆââćéĆÜÖúŠćüĕéšÖĈĀîéĂĆêøćÙŠćïøĉÖćø×ĆĚîêęĈàċęÜïøĉþĆìøŠüöÝąĕéšøĆïÝćÖïøĉþĆì đðŨîøć÷đéČĂîïøĉþĆìĄĕéšêŠĂÿĆââćĂĂÖĕðĂĊÖđéČĂîēé÷öĊøą÷ąđüúćÿĉĚîÿčéüĆîìĊęÖĆî÷ć÷î õćøąÙĚĈðøąÖĆîÖĆïÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî ïøĉþĆìĕéšÙĚĈðøąÖĆîđÜĉîÖĎš÷Čöøą÷ą÷ćüÝćÖÿëćïĆîÖćøđÜĉîÝĈîüîđÜĉîúšćîđĀøĊ÷âÿĀøĆåĂđöøĉÖć úšćîđĀøĊ÷âÿĀøĆå ĂđöøĉÖć ĒúąđÜĉîđïĉÖđÖĉîïĆâßĊÝĈîüîđÜĉîúšćîđĀøĊ÷âÿĀøĆåĂđöøĉÖć úšćîđĀøĊ÷âÿĀøĆåĂđöøĉÖć ĔĀšÖïĆ ïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ĒĀŠÜĀîċÜę ĔîêŠćÜðøąđìý ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒĀŠÜĀîċęÜĕéšÙĚĈðøąÖĆîüÜđÜĉîÿĉîđßČęĂÝćÖÿëćïĆîÖćøđÜĉîĔîüÜđÜĉîúšćîïćìĔĀšÖĆïïøĉþĆìøŠüöĒĀŠÜĀîċęÜ ÙŠćêĂïĒìîÖøøöÖćøĒúąñĎšïøĉĀćø ĔîøąĀüŠćÜðŘÿĉĚîÿčéüĆîìĊęíĆîüćÙöĒúąïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊÙŠćêĂïĒìîĔĀšĒÖŠÖøøöÖćøĒúąñĎšïøĉĀćøéĆÜêŠĂĕðîĊĚ ĀîŠü÷úšćîïćì

ÜïÖćøđÜĉîøüö 2556 2555

ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø 2556 2555

ñúðøąē÷ßîŤøą÷ąÿĆĚî

ñúðøąē÷ßîŤĀúĆÜĂĂÖÝćÖÜćî øüö

 

 

 

 

®¯«LV;'T'*_MGYO

÷ćĒúąđüßõĆèæŤ îĚĈ÷ćêøüÝüĉđÙøćąĀŤ óĆÿéčĒúąĂČęîė øüö ĀĆÖÿĈøĂÜÿĉîÙšćđÿČęĂöÿõćó ÿĉîÙšćÙÜđĀúČĂÿčìíĉ

ĀîŠü÷óĆîïćì

ÜïÖćøđÜĉîøüö 2556 2555

ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø 2556 2555

     

 

   

 

     

 

    

 

125


MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

®°«_*þ;G*9Z;b;<EþKS9EIC ßČęĂïøĉþĆì

ĀîŠü÷óĆîïćì

úĆÖþèąíčøÖĉÝ

ìčîßĈøąĒúšü

ĂĆêøćøšĂ÷úą×ĂÜ ÖćøëČĂĀčšî

ÜïÖćøđÜĉîøüö

ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø

üĉíĊÿŠüîĕéšđÿĊ÷

üĉíĊøćÙćìčî

2556

2555

2556

2555

2556

2555

úšćîïćì  

úšćîïćì

 

 

 

 

ïøĉþĆìøŠüöìĊęëČĂĀčšîēé÷ïøĉþĆì ïøĉþĆìÿĀĒóì÷ŤđõÿĆßÝĈÖĆé

ñúĉêĒúąÝĈĀîŠć÷÷ć

ïøĉþĆìÙĎúĒĂîéŤÝĂ÷ÝĈÖĆé

ñĎšñúĉêøć÷Öćø ēìøìĆýîŤĒúąüĉì÷č

431SPQFSUZ*OWFTUNFOU$P -UE

ĂÿĆÜĀćøĉöìøĆó÷Ť

úšćîđøĊ÷ú

 

 

4JFN3FBQ-BOE*OWFTUNFOU$P -UE

ĂÿĆÜĀćøĉöìøĆó÷Ť

úšćîđøĊ÷ú

 

 

1IOPN1FOI'JSTU1SPQFSUZ$P -UE

ĂÿĆÜĀćøĉöìøĆó÷Ť

úšćîđøĊ÷ú

 

 

ïøĉþĆìÖøčÜđìóđăúĉÙĂðđêĂøŤđàĂøŤüĉÿđàÿÝĈÖĆé

ïøĉÖćø

úšćîïćì

 

 

 

 

ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúøćöÙĈĒĀÜÝĈÖĆé öĀćßî 

ēøÜó÷ćïćú

úšćîïćì

 

 

 

 

ïøĉþĆìíîïčøĊđöéĉđÙĉúđàĘîđêĂøŤÝĈÖĆé öĀćßî 

ēøÜó÷ćïćú

úšćîïćì  

ïøĉþĆìĂčéøóĆçîć ÝĈÖĆé ëČĂĀčšîēé÷ïøĉþĆìøšĂ÷úąëČĂĀčšîìćÜĂšĂö ēé÷ïøĉþĆì÷ŠĂ÷øšĂ÷úą

ēøÜó÷ćïćú

úšćîïćì

 

 

 

 

ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúïĈøčÜøćþãøŤÝĈÖĆé öĀćßî

ēøÜó÷ćïćú

úšćîïćì

 

 

 

 

 

 

 đéĉößČĂę ĶïøĉþìĆ ēøÜó÷ćïćúÖøčÜíîÝĈÖĆé öĀćßî ķ

øüöđÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆìøŠüöìĊęëČĂĀčšîēé÷ïøĉþĆì   

øüöđÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆìøŠüöìĊęëČĂĀčšîēé÷ïøĉþĆì ĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ïøĉþĆìøŠüöìĊęëČĂĀčšîēé÷ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ïøĉĀćøÖćøÝĆéÖćø

úšćîïćì

 

 

ïøĉĀćøÖćøÝĆéÖćø

úšćî đĀøĊ÷âÿĀøĆå ĂćĀøĆïéĊĒøĀŤö

øüöđÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆìøŠüö×ĂÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷

 

 

ĀĆÖÙŠćđñČęĂÖćøéšĂ÷ÙŠć×ĂÜđÜĉîúÜìčî

øüöđÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆìøŠüö×ĂÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÿčìíĉ

 

 

ïøĉþĆìēàđéĘÖàŤēàŠàĆóóĂøŤìđàĂøŤüĉÿ ðøąđìýĕì÷ ÝĈÖĆé "M(IBJUI#BOHLPL%VTJU.BOBHFNFOU 4FSWJDFT--$

øüöđÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆìøŠüöĔîÜïÖćøđÜĉîøüö

   

13.1 đÜĉîúÜìčîđóĉęöđêĉöĔîïøĉþĆìøŠüö ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúïĈøčÜøćþãøŤÝĈÖĆé öĀćßî

 ĔîĕêøöćÿìĊęðŘïøĉþĆìĕéšàČĚĂĀčšîÿćöĆâđóĉęöđêĉöĔîïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúïĈøčÜøćþãøŤÝĈÖĆé öĀćßî đðŨîÝĈîüîøüö úšćîĀčšîøüöđðŨîđÜĉî úšćîïćìÙĉéđðŨîÿĆéÿŠüîÖćøëČĂĀčšîøšĂ÷úąìĈĔĀšïøĉþĆìöĊĂĆêøćÿŠüîÖćøëČĂĀčšîĔîïøĉþĆìéĆÜÖúŠćüìĆĚÜÿĉĚî đðŨîøšĂ÷úąĒúąđðúĊę÷îÿëćîąđðŨîïøĉþĆìøŠüöïøĉþĆìĕéšøĆïøĎšÖĈĕøÝćÖÖćøðøĆïöĎúÙŠćđÜĉîúÜìčîĔîÿŠüîìĊęïøĉþĆìëČĂĕüšĂ÷ĎŠđéĉöĔĀšđðŨî öĎúÙŠć÷čêíĉ øøöĔîÜïÖĈĕø×ćéìčîøüöÝĈîüî úšćîïćìõć÷ĔêšĀüĆ ×šĂĶÖĈĕøÝćÖÖćøðøĆïöĎúÙŠć÷čêíĉ øøö×ĂÜđÜĉîúÜìčîķĒúąĕéšēĂî ÖúĆïøć÷ÖćøÖĈĕøÝćÖÖćøüĆéöĎúÙŠćđÜĉîúÜìčîĔîĀúĆÖìøĆó÷ŤđñČĂę ×ć÷đîČĂę ÜÝćÖēĂîđðúĊ÷ę îðøąđõìđÜĉîúÜìčîÝćÖđÜĉîúÜìčîøą÷ą÷ćüĂČîę đðŨîđÜĉî úÜìčîĔîïøĉþìĆ øŠüöÝĈîüî úšćîïćìĀĆÖõćþĊđÜĉîĕéšøĂêĆéïĆâßĊÝĈîüîúšćîïćìÿčìíĉđðŨîÝĈîüî úšćîïćìĒÿéÜ ĕüšĔîÜïÖĈĕø×ćéìčîđïĘéđÿøĘÝ

126


MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

 ĔîĕêøöćÿìĊęðŘïøĉþĆìĕéšàČĚĂĀčšîÿćöĆâđóĉęöđêĉöĔîïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúïĈøčÜøćþãøŤÝĈÖĆé öĀćßî đðŨîÝĈîüîøüö úšćîĀčšîøüöđðŨîđÜĉî úšćîïćììĈĔĀšïøĉþĆìöĊĂĆêøćÿŠüîÖćøëČĂĀčšîĔîïøĉþĆìéĆÜÖúŠćüđóĉęö×ċĚîđðŨîøšĂ÷úą ïøĉþĆìíîïčøĊđöéĉđÙĉúđàĘîđêĂøŤÝĈÖĆé öĀćßî đéĉößČęĂĶïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜíîÝĈÖĆé öĀćßî ķ

 ĔîĕêøöćÿðŘïøĉþĆìíîïčøĊđöéĉđÙĉúđàĘîđêĂøŤÝĈÖĆé öĀćßî ĕéšđðúĊę÷îÿëćîąÝćÖïøĉþĆìøŠüöđðŨîïøĉþĆì÷ŠĂ÷êćöìĊęÖúŠćüĕüš ĔîĀöć÷đĀêč ïøĉþĆìÿĀĒóì÷ŤđõÿĆßÝĈÖĆé ĔîĕêøöćÿðŘïøĉþìĆ ÿĀĒóì÷ŤđõÿĆßÝĈÖĆéĕéšđðúĊ÷ę îÿëćîąÝćÖïøĉþìĆ øŠüöđðŨîïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷êćöìĊÖę úŠćüĕüšĔîĀöć÷đĀêč 13.2 øć÷úąđĂĊ÷é×ĂÜÿŠüîĒïŠÜÖĈĕøĒúąđÜĉîðŦîñúøĆïÝćÖïøĉþĆìøŠüöĔîøąĀüŠćÜðŘöĊéĆÜîĊĚ ĀîŠü÷óĆîïćì

ÜïÖćøđÜĉîøüö ßČęĂïøĉþĆì ïøĉþĆìøŠüöìĊęëČĂĀčšîēé÷ïøĉþĆì ïøĉþĆìÿĀĒóì÷ŤđõÿĆßÝĈÖĆé

ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø

ÿŠüîĒïŠÜÖĈĕø ×ćéìčî

ÝćÖđÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆìøŠüö 2556 2555

đÜĉîðŦîñúøĆïĔîøąĀüŠćÜðŘ 2556

2555

 

 

 

 

ïøĉþĆìÙĎúĒĂîéŤÝĂ÷ÝĈÖĆé 431SPQFSUZ*OWFTUNFOU$P -UE 4JFN3FBQ-BOE*OWFTUNFOU$P -UE 1IOPN1FOI'JSTU1SPQFSUZ$P -UE ïøĉþĆìÖøčÜđìóđăúĉÙĂðđêĂøŤđàĂøŤüĉÿđàÿÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúøćöÙĈĒĀÜÝĈÖĆé öĀćßî 

   

 

   

 

 

 

ïøĉþĆìíîïčøĊđöéĉđÙĉúđàĘîđêĂøŤÝĈÖĆé öĀćßî đéĉößČęĂĶïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜíîÝĈÖĆé öĀćßî ķ  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ïøĉþĆìĂčéøóĆçîć ÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúïĈøčÜøćþãøŤÝĈÖĆé öĀćßî

ïøĉþĆìøŠüöìĊęëČĂĀčšîēé÷ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ïøĉþĆìēàđéĘÖàŤēàŠàĆóóĂøŤìđàĂøŤüĉÿ ðøąđìýĕì÷ ÝĈÖĆé "M(IBJUI#BOHLPL%VTJU.BOBHFNFOU4FSWJDFT--$ øüö

öĎúÙŠć÷čêĉíøøö×ĂÜïøĉþĆìøŠüöìĊęđðŨîïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îĔîêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷öĊéĆÜêŠĂĕðîĊĚ ßČęĂïøĉþĆì ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúøćöÙĈĒĀÜÝĈÖĆé öĀćßî

ïøĉþĆìíîïčøĊđöéĉđÙĉúđàĘîđêĂøŤÝĈÖĆé öĀćßî đéĉößČęĂĶïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜíîÝĈÖĆé öĀćßî ķ

ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúïĈøčÜøćþãøŤÝĈÖĆé öĀćßî

øüö

ĀîŠü÷óĆîïćì

öĎúÙŠć÷čêĉíøøö è üĆîìĊę 31 íĆîüćÙö 2556

2555

  

  

   

   

127


MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

13.3 ךĂöĎúìćÜÖćøđÜĉîēé÷ÿøčð×ĂÜïøĉþĆìøŠüööĊéĆÜîĊĚ

ĀîŠü÷úšćîïćì

è üĆîìĊę 31 íĆîüćÙö ßČęĂïøĉþĆì

ìčîđøĊ÷ÖßĈøą 2556

ÿĉîìøĆó÷Ťøüö

ÿĈĀøĆïðŘÿĉĚîÿčéüĆîìĊę 31 íĆîüćÙö ĀîĊĚÿĉîøüö

øć÷ĕéšøüö

2555

2556

2555

2556

2555

2556 

 ÖĈĕø ×ćéìčî

2555

2556

2555

ïøĉþĆìøŠüöìĊęëČĂĀčšîēé÷ïøĉþĆì ïøĉþĆìÿĀĒóì÷ŤđõÿĆßÝĈÖĆé ïøĉþĆìÙĎúĒĂîéŤÝĂ÷ÝĈÖĆéúšćîïćì431SPQFSUZ*OWFTUNFOU$P -UE

úšćîïćì úšćîđøĊ÷ú

úšćîïćì úšćîđøĊ÷ú 

4JFN3FBQ-BOE*OWFTUNFOU$P -UE 1IOPN1FOI'JSTU1SPQFSUZ$P -UE

úšćîđøĊ÷ú úšćîđøĊ÷ú

úšćîđøĊ÷ú

úšćîđøĊ÷ú úšćîïćì úšćîïćì úšćîïćì úšćîïćì

ïøĉþĆìÖøčÜđìóđăúĉÙĂðđêĂøŤđàĂøŤüĉÿđàÿÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúøćöÙĈĒĀÜÝĈÖĆé öĀćßî  

  

 

          

 

 

ïøĉþĆìíîïčøĊđöéĉđÙĉúđàĘîđêĂøŤÝĈÖĆé öĀćßî

 đéĉößČĂę ĶïøĉþìĆ ēøÜó÷ćïćúÖøčÜíîÝĈÖĆé öĀćßî ķ

 ïøĉþĆìĂčéøóĆçîć ÝĈÖĆé úšćîïćì ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúïĈøčÜøćþãøŤÝĈÖĆé öĀćßî úšćîïćì ïøĉþĆìøŠüöìĊęëČĂĀčšîēé÷ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ïøĉþìĆ ēàđéĘÖàŤēàŠàĆóóĂøŤìđàĂøŤüÿĉ ðøąđìýĕì÷ ÝĈÖĆé úšćîïćì "M(IBJUI#BOHLPL%VTJU.BOBHFNFOU úšćî đĀøĊ÷âÿĀøĆå 4FSWJDFT--$ ĂćĀøĆïéĊĒøĀŤö    úšćîïćì     úšćîïćì         úšćîïćì

úšćîïćì úšćî đĀøĊ÷âÿĀøĆå ĂćĀøĆïéĊĒøĀŤö

  

 

 

 

 

 

 

 ÿŠüîĒïŠÜÖĈĕøÝćÖđÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆìøŠüöÿćöĒĀŠÜàċęÜđðŨîïøĉþĆììĊęÝéìąđïĊ÷îĔîêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ÿĈĀøĆïðŘÿĉĚîÿčéüĆîìĊę íĆîüćÙöÝĈîüîðøąöćèúšćîïćì ÿćöĒĀŠÜÝĈîüîúšćîïćì ĀøČĂøšĂ÷úą øšĂ÷úą ×ĂÜÿŠüî ĒïŠÜÖĈĕøÝćÖïøĉþĆìøŠüöìĆĚÜĀöéÙĈîüè×ċĚîÝćÖÜïÖćøđÜĉîàċęÜñŠćîÖćøêøüÝÿĂïÝćÖñĎšÿĂïïĆâßĊ×ĂÜïøĉþĆìøŠüöđĀúŠćîĆĚî

®±«_*þ;G*9Z;b;<EþKS9DOD ßČęĂïøĉþĆì

ïøĉþĆìÿöĉêĉđüßÝĈÖĆé öĀćßî

ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóĀćéĔĀâŠÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóõĎđÖĘêÝĈÖĆé ïøĉþĆìïĊđĂĘîđĂßđöéĉđÙĉúđàĘîđêĂøŤÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóóøąðøąĒéÜÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóóĆì÷ćÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóøą÷ĂÜÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóÿöč÷ÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóêøćéÝĈÖĆé ïøĉþĆìüĆçîđüßÝĈÖĆé ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóøćßÿĊöćÝĈÖĆé

128

ĀîŠü÷óĆîïćì

úĆÖþèąíčøÖĉÝ

ēøÜó÷ćïćú ēøÜó÷ćïćú ēøÜó÷ćïćú ēøÜó÷ćïćú ēøÜó÷ćïćú ēøÜó÷ćïćú ēøÜó÷ćïćú ēøÜó÷ćïćú ēøÜó÷ćïćú ēøÜó÷ćïćú ēøÜó÷ćïćú

ìčîßĈøąĒúšü

 úšćîïćì úšćîïćì úšćîïćì úšćîïćì úšćîïćì úšćîïćì úšćîïćì úšćîïćì úšćîïćì úšćîïćì úšćîïćì

ĂĆêøćøšĂ÷úą×ĂÜ ÖćøëČĂĀčšî

ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø đÜĉîúÜìčî üĉíĊøćÙćìčî

đÜĉîðŦîñúøĆïĔîøąĀüŠćÜðŘ

2556

2555

2556

2555

2556

2555

     

     

           

           

          

         


ßČęĂïøĉþĆì

úĆÖþèąíčøÖĉÝ

ìčîßĈøąĒúšü

úšćîïćì ïøĉþĆìđîßĆęîĒîúđăúìŤĒÙøŤàĉÿđìĘöÿŤÝĈÖĆé đàĘîìøĆúĒúð ëČĂĀčšîēé÷ïøĉþĆìĄøšĂ÷úą ëČĂĀčšîìćÜĂšĂöēé÷ïøĉþĆì÷ŠĂ÷øšĂ÷úą

úšćîïćì ïøĉþĆìĕïēĂēöđúÖčúúćøŤĒúïïĂøćìĂøĊęÿŤ đàĘîìøĆúĒúð ðøąđìýĕì÷ ÝĈÖĆé "OHLPS1JTJUI$P -UE úšćîđĀøĊ÷âÿĀøĆåĄ ēøÜó÷ćïćú 1IOPN1FOI.FEJDBM4FSWJDFT$P -UE ēøÜó÷ćïćú úšćîđĀøĊ÷âÿĀøĆåĄ 3PZBM3BUUBOBL.FEJDBM4FSWJDFT$P -UE ēøÜó÷ćïćú úšćîđøĊ÷ú #%.4*OUFSOBUJPOBM.FEJDBM4FSWJDFT$P -UE ēøÜó÷ćïćú úšćîđøĊ÷ú ïøĉþĆìïĊéĊđĂĘöđĂÿĒĂÙđÙćìŤêĉĚÜÝĈÖĆé ĔĀšïøĉÖćøéšćîïĆâßĊ úšćîïćì đéĉößČęĂĶïøĉþĆìđĂđßĊ÷ĂĉîđêĂøŤđîßĆęîĒîú đăúíŤĒÙøŤÝĈÖĆéķ

ïøĉþĆìđóßøïčøĊêĆéĔĀöŠÖćøĒóì÷ŤÝĈÖĆé ðŗéÖĉÝÖćø úšćîïćì ÝéìąđïĊ÷îđÿøĘÝÖćøßĈøąïĆâßĊĔîðŘ

ïøĉþĆìÖøčÜđìóðøąÖĆîÿč×õćóÝĈÖĆé öĀćßî ðøąÖĆîÿč×õćó úšćîïćì đéĉößČęĂĶïøĉþĆìÖøčÜđìóðøąÖĆîÿč×õćóÝĈÖĆéķ

ïøĉþĆìøĂ÷ĆúïćÜÖĂÖđăĘúíŤĒÙøŤÝĈÖĆé ïøĉĀćøÝĆéÖćø úšćîïćì ïøĉþĆìÖøĊîĕúîŤàĉîđîĂøŤÝĊĚÝĈÖĆé úšćîïćì ïøĉÖćøéšćîđìÙēîēú÷Ċ

ĂĆêøćøšĂ÷úą×ĂÜ ÖćøëČĂĀčšî

ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø đÜĉîúÜìčî üĉíĊøćÙćìčî

2556 2555

đÜĉîðŦîñúøĆïĔîøąĀüŠćÜðŘ 2556 2555

2556

2555

 

 

  

 

 

 

     

     

     

  

  

 

 

  

  

  

 

 

      

               

             

  

       

 

Ēúąÿćøÿîđìý

ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóđ×ćĔĀâŠÝĈÖĆé úšćîïćì ēøÜó÷ćïćú ïøĉþĆìïĊéĊđĂĘöđĂÿđìøîîĉęÜÝĈÖĆé úšćîïćì ïøĉÖćøÝĆéòřÖĂïøö ïøĉþĆìðøąÿĉìíĉĝóĆçîćÝĈÖĆé öĀćßî

 úšćîïćì ÖćøúÜìčî ïøĉþĆìđðćēúđöéĉÙÝĈÖĆé úšćîïćì ēøÜó÷ćïćú ïøĉþĆìđðćēúÿöčìøðøćÖćøÝĈÖĆé úšćîïćì ēøÜó÷ćïćú ïøĉþĆìÖćøĒóì÷Ťÿ÷ćöÝĈÖĆé ēøÜó÷ćïćú úšćîïćì ïøĉþĆìýĎî÷ŤÖćøĒóì÷Ťĕì÷ÝĈÖĆé öĀćßî

ēøÜó÷ćïćú úšćîïćì ïøĉþĆìÖøčÜđìóóøĊđöĊ÷øŤîć÷ĀîšćðøąÖĆîßĊüĉêÝĈÖĆé îć÷ĀîšćðøąÖĆîßĊüĉê úšćîïćì ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóđßĊ÷ÜĔĀöŠÝĈÖĆé úšćîïćì ēøÜó÷ćïćú ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóĂčéøÝĈÖĆé ēøÜó÷ćïćú úšćîïćì ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìó×ĂîĒÖŠîÝĈÖĆé ēøÜó÷ćïćú úšćîïćì ïøĉþĆìÿĀĒóì÷ŤđõÿĆßÝĈÖĆé úšćîïćì ñúĉêĒúąÝĈĀîŠć÷÷ć ïøĉþĆìíîïčøĊđöéĉđÙĉúđàĘîđêĂøŤÝĈÖĆé öĀćßî ēøÜó÷ćïćú úšćîïćì  đéĉößČĂę ĶïøĉþìĆ ēøÜó÷ćïćúÖøčÜíîÝĈÖĆé öĀćßî ķ ëČĂĀčîš ēé÷ïøĉþìĆ ĄøšĂ÷úąëČĂĀčîš ìćÜĂšĂöēé÷ ïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷øšĂ÷úą

ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóÿčøćþãøŤÝĈÖĆé úšćîïćì ēøÜó÷ćïćú #%.4*OUFS1UF-UE ÖćøúÜìčî đĀøĊ÷âÿĀøĆåĄ /)FBMUI"TJB1UF-UE ÖćøúÜìčî đĀøĊ÷âÿĀøĆåĄ ïøĉþĆìÿöĉêĉđüßßúïčøĊÝĈÖĆé ēøÜó÷ćïćú úšćîïćì ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóóĉþèčēúÖÝĈÖĆé ēøÜó÷ćïćú úšćîïćì øüöđÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ĀĆÖÙŠćđñČęĂÖćøéšĂ÷ÙŠć×ĂÜđÜĉîúÜìčî øüöđÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ÿčìíĉ

        

        

         

 

    

129

MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

ĀîŠü÷óĆîïćì


MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

14.1 đÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ìĊęïøĉþĆìĄĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ëČĂĂ÷ĎŠđéĉö ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóøćßÿĊöćÝĈÖĆé ĔîðŘïøĉþĆìĕéšàČĚĂđÜĉîúÜìčîđóĉęöđêĉöĔîïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóøćßÿĊöćÝĈÖĆéđðŨîÝĈîüîđÜĉîúšćîïćììĈĔĀšïøĉþĆì öĊĂĆêøćÿŠüîÖćøëČĂĀčšîĔîïøĉþĆìéĆÜÖúŠćüđóĉęö×ċĚîđðŨîøšĂ÷úą ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóóøąðøąĒéÜÝĈÖĆé ĔîðŘïøĉþìĆ ĕéšàĂĚČ đÜĉîúÜìčîđóĉöę đêĉöĔîïøĉþìĆ ēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóóøąðøąĒéÜÝĈÖĆéđðŨîÝĈîüîđÜĉîúšćîïćììĈĔĀšïøĉþìĆ öĊĂĆêøćÿŠüîÖćøëČĂĀčšîĔîïøĉþĆìéĆÜÖúŠćüđóĉęö×ċĚîđðŨîøšĂ÷úą ïøĉþĆìðøąÿĉìíĉĝóĆçîćÝĈÖĆé öĀćßî

 ĔîðŘïøĉþìĆ ĕéšàĂĚČ đÜĉîúÜìčîđóĉöę đêĉöĔîïøĉþìĆ ðøąÿĉìíĉóĝ ç Ć îćÝĈÖĆé öĀćßî đðŨîÝĈîüîđÜĉîúšćîïćììĈĔĀšïøĉþìĆ öĊĂêĆ øć ÿŠüîÖćøëČĂĀčšîĔîïøĉþĆìéĆÜÖúŠćüđóĉęö×ċĚîđðŨîøšĂ÷úą ïøĉþĆìðøąÿĉìíĉĝóĆçîćÝĈÖĆé öĀćßî ĒúąïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúýøĊøćßćîÙøÝĈÖĆé öĀćßî  ĔîðŘïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĕéšàČĚĂđÜĉîúÜìčîđóĉęöđêĉöĔîïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúýøĊøćßćîÙøÝĈÖĆé öĀćßî đðŨîÝĈîüîđÜĉîúšćîïćì ìĈĔĀšïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊĂĆêøćÿŠüîÖćøëČĂĀčšîĔîïøĉþĆìéĆÜÖúŠćüđóĉęö×ċĚîđðŨîøšĂ÷úą ïøĉþĆìđðćēúÿöčìøðøćÖćøÝĈÖĆé ĔîðŘïøĉþĆìĕéšàČĚĂđÜĉîúÜìčîđóĉęöđêĉöĔîïøĉþĆìđðćēúÿöčìøðøćÖćøÝĈÖĆéđðŨîÝĈîüîđÜĉîúšćîïćììĈĔĀšïøĉþĆìĄöĊĂĆêøć ÿŠüîÖćøëČĂĀčšîĔîïøĉþĆìéĆÜÖúŠćüđóĉęö×ċĚîđðŨîøšĂ÷úą ïøĉþĆìÖćøĒóì÷Ťÿ÷ćöÝĈÖĆé ĔîðŘïøĉþĆìĕéšàČĚĂđÜĉîúÜìčîđóĉęöđêĉöĔîïøĉþĆìÖćøĒóì÷Ťÿ÷ćöÝĈÖĆéđðŨîÝĈîüîđÜĉîúšćîïćììĈĔĀšïøĉþĆìöĊĂĆêøćÿŠüîÖćø ëČĂĀčšîĔîïøĉþĆìéĆÜÖúŠćüđóĉęö×ċĚîđðŨîøšĂ÷úą ïøĉþĆìÿöĉêĉđüßÝĈÖĆé öĀćßî ĒúąïøĉþĆìÿöĉêĉđüßýøĊøćßćÝĈÖĆé ĔîðŘïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĕéšàČĚĂđÜĉîúÜìčîđóĉęöđêĉöĔîïøĉþĆìÿöĉêĉđüßýøĊøćßćÝĈÖĆéđðŨîÝĈîüîđÜĉîúšćîïćììĈĔĀšïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊ ĂĆêøćÿŠüîÖćøëČĂĀčšîĔîïøĉþĆìéĆÜÖúŠćüđóĉęö×ċĚîđðŨîøšĂ÷úą ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóđßĊ÷ÜĔĀöŠÝĈÖĆé đöČĂę üĆîìĊę öĉëîč ć÷îìĊðę øąßčöÙèąÖøøöÖćø×ĂÜïøĉþìĆ ēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóđßĊ÷ÜĔĀöŠÝĈÖĆéĕéšĂîčöêĆ Ĕĉ ĀšđøĊ÷ÖßĈøąÙŠćĀčîš đóĉöę đêĉöĔĀšđêĘööĎúÙŠćìĊęêøćĕüšÝĈîüîúšćîïćì ĀčšîÿćöĆâ ĀčšîĀčšîúąïćì ìĈĔĀšïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊìčîĂĂÖÝĈĀîŠć÷Ēúą đøĊ÷ÖßĈøąĒúšüÝĈîüî úšćîïćì ïøĉþĆìïĊéĊđĂĘöđĂÿĒĂÙđÙćìŤêĉĚÜÝĈÖĆé đéĉößČęĂĶïøĉþĆìđĂđßĊ÷ĂĉîđêĂøŤđîßĆęîĒîúđăúíŤĒÙøŤÝĈÖĆéķ

 đöČęĂüĆîìĊęóùýÝĉÖć÷îìĊęðøąßčöüĉÿćöĆâñĎšëČĂĀčšîÙøĆĚÜìĊę×ĂÜïøĉþĆìđĂđßĊ÷ĂĉîđêĂøŤđîßĆęîĒîúđăúíŤĒÙøŤÝĈÖĆéàċęÜ đðŨîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĕéšöĊöêĉĔĀšđðúĊę÷îßČęĂïøĉþĆìđĂđßĊ÷ĂĉîđêĂøŤđîßĆęîĒîúđăúíŤĒÙøŤÝĈÖĆéđðŨîïøĉþĆìïĊéĊđĂĘöđĂÿĒĂÙđÙćìŤêĉĚÜÝĈÖĆéĒúąĕéš ĂîčöêĆ Ĕĉ Āšđóĉöę ìčîÝéìąđïĊ÷î×ĂÜïøĉþìĆ éĆÜÖúŠćüÝćÖúšćîïćìēé÷ÖćøĂĂÖĀčîš ÿćöĆâĔĀöŠÝĈîüî Āčîš öĎúÙŠćĀčîš úąïćì øüöđðŨîìčîÝéìąđïĊ÷îìĆÜĚ ÿĉîĚ úšćîïćìēé÷ïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ĕéšđøĊ÷ÖßĈøąÙŠćĀčîš ÙøĆÜĚ ĒøÖĀčîš úąïćììĈĔĀšïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷öĊìîč ĂĂÖÝĈĀîŠć÷ ĒúąđøĊ÷ÖßĈøąĒúšüÝĈîüîúšćîïćì

130


MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

14.2 đÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒĀŠÜĔĀöŠ ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìó×ĂîĒÖŠîÝĈÖĆé đöČęĂüĆîìĊęöÖøćÙöìĊęðøąßčöÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìĕéšĂîčöĆêĉĔĀšÝĆéêĆĚÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒĀŠÜĔĀöŠßČęĂïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìó ×ĂîĒÖŠîÝĈÖĆéđóČęĂéĈđîĉîíčøÖĉÝēøÜó÷ćïćúìĊęÝĆÜĀüĆé×ĂîĒÖŠîēé÷öĊìčîÝéìąđïĊ÷îìĊęđøĊ÷ÖßĈøąÙŠćĀčšîĒúšüđðŨîÝĈîüîđÜĉîúšćîïćì ïøĉþĆìëČĂĀčšîĔîïøĉþĆìéĆÜÖúŠćüøšĂ÷úą ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĔîðøąđìýÿĉÜÙēðøŤ đöČęĂüĆîìĊęóùþõćÙöïøĉþĆìĕéšÝéìąđïĊ÷îÝĆéêĆĚÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒĀŠÜĔĀöŠïøĉþĆììĊęðøąđìýÿĉÜÙēðøŤđóČęĂøĂÜøĆïĒñîÖćø×÷ć÷ íčøÖĉÝ×ĂÜÖúčŠöïøĉþĆìĔîêŠćÜðøąđìýĕéšĒÖŠ#%.4*OUFS1UF-UEĒúą/)FBMUI"TJB1UF-UEēé÷öĊìčîÝéìąđïĊ÷îìĊęßĈøąĒúšü đĀøĊ÷âÿĀøĆåĄĒúą đĀøĊ÷âÿĀøĆåĄêćöúĈéĆïïøĉþĆìëČĂĀčšîĔîïøĉþĆì÷ŠĂ÷éĆÜÖúŠćüìĆĚÜÿĂÜĒĀŠÜøšĂ÷úą ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóÿčøćþãøŤÝĈÖĆé đöČęĂüĆîìĊęöĉëčîć÷îìĊęðøąßčöÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìĕéšĂîčöĆêĉĔĀšÝĆéêĆĚÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒĀŠÜĔĀöŠßČęĂïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìó ÿčøćþãøŤÝĈÖĆéđóČęĂéĈđîĉîíčøÖĉÝēøÜó÷ćïćúìĊęÝĆÜĀüĆéÿčøćþãøŤíćîĊēé÷öĊìčîÝéìąđïĊ÷îúšćîïćìïøĉþĆìëČĂĀčšîĔîïøĉþĆìéĆÜÖúŠćü øšĂ÷úąïøĉþĆì÷ŠĂ÷éĆÜÖúŠćüéĈđîĉîÖćøÝéìąđïĊ÷îÝĆéêĆĚÜïøĉþĆìĒúšüēé÷öĊìčîìĊęđøĊ÷ÖßĈøąÙŠćĀčšîĒúšüđðŨîÝĈîüîđÜĉîúšćîïćì ēøÜó÷ćïćúìĊęðøąđìýÿćíćøèøĆåðøąßćíĉðĕê÷ðøąßćßîúćü đöČęĂüĆîìĊęöĉëčîć÷îìĊęðøąßčöÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìĕéšĂîčöĆêĉĔĀšÝĆéêĆĚÜēøÜó÷ćïćúìĊęđöČĂÜĀúüÜóøąïćÜÿćíćøèøĆåðøąßć íĉðĕê÷ðøąßćßîúćüēé÷öĊìčîÝéìąđïĊ÷îđìĊ÷ïđìŠćúšćîïćìēé÷ëČĂĀčšîñŠćî#%.4*OUFS1UF-UEàċęÜđðŨîïøĉþĆì÷ŠĂ÷×ĂÜïøĉþĆì ĔîðøąđìýÿĉÜÙēðøŤĔîÿĆéÿŠüîøšĂ÷úąàċęÜÖĈúĆÜĂ÷ĎŠĔîøąĀüŠćÜéĈđîĉîÖćøÝéìąđïĊ÷îÝĆéêĆĚÜïøĉþĆì ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóóĉþèčēúÖÝĈÖĆé đöČęĂüĆîìĊęÖøÖãćÙöìĊęðøąßčöÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìĕéšĂîčöĆêĉĔĀšÝĆéêĆĚÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒĀŠÜĔĀöŠßČęĂïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìó óĉþèčēúÖÝĈÖĆéēé÷öĊìîč ÝéìąđïĊ÷îìĊđę øĊ÷ÖßĈøąÙŠćĀčîš ĒúšüđðŨîÝĈîüîđÜĉîúšćîïćìēé÷ïøĉþìĆ đðŨîñĎëš ĂČ Āčîš ĔîÿĆéÿŠüîøšĂ÷úą ïøĉþĆìÿöĉêĉđüßÝĈÖĆé öĀćßî ĒúąïøĉþĆìđĂÿüĊēăúéĉĚÜÝĈÖĆé đöČęĂüĆîìĊęÿĉÜĀćÙöìĊęðøąßčöÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìÿöĉêĉđüßÝĈÖĆé öĀćßî ĕéšĂîčöĆêĉĔĀšÝĆéêĆĚÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒĀŠÜĔĀöŠßČęĂïøĉþĆì đĂÿüĊēăúéĉÜĚ ÝĈÖĆéđóČĂę éĈđîĉîíčøÖĉÝÖćøúÜìčîēé÷öĊìîč ÝéìąđïĊ÷îìĊđę øĊ÷ÖßĈøąÙŠćĀčîš ĒúšüđðŨîÝĈîüîđÜĉîúšćîïćìïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ëČĂĀčîš ĔîïøĉþĆìéĆÜÖúŠćüøšĂ÷úą ïøĉþĆìÿöĉêĉđüßßúïčøĊÝĈÖĆé đöČęĂüĆîìĊęÿĉÜĀćÙöÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìĕéšĂîčöĆêĉĔĀšÝĆéêĆĚÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒĀŠÜĔĀöŠßČęĂïøĉþĆìÿöĉêĉđüßßúïčøĊÝĈÖĆéđóČęĂÖŠĂ ÿøšćÜēøÜó÷ćïćúđĂÖßîìĊęÝĆÜĀüĆéßúïčøĊöĊìčîÝéìąđïĊ÷îÝĈîüîúšćîïćìēé÷ïøĉþĆìđðŨîñĎšëČĂĀčšîĔîÿĆéÿŠüîøšĂ÷úąïøĉþĆì ÷ŠĂ÷éĆÜÖúŠćüöĊìčîìĊęđøĊ÷ÖßĈøąÙŠćĀčšîĒúšüđðŨîÝĈîüîđÜĉîúšćîïćì ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĔîÿćíćøèøĆåĒĀŠÜÿĀõćóóöŠćÿćíćøèøĆåðøąßćíĉðĕê÷ðøąßćßîúćüĒúąÖĆöóĎßć đöČęĂüĆîìĊęÿĉÜĀćÙöìĊęðøąßčöÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìĕéšĂîčöĆêĉĔĀšÝĆéêĆĚÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒĀŠÜĔĀöŠïøĉþĆìēé÷ëČĂĀčšîñŠćî/)FBMUI "TJB1UF-UEàċęÜđðŨîïøĉþĆì÷ŠĂ÷×ĂÜïøĉþĆìĄĔîðøąđìýÿĉÜÙēðøŤđóČęĂÿîĆïÿîčîíčøÖĉÝēøÜó÷ćïćúĕéšĒÖŠ

131


MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

/)FBMUI.ZBONBS$P -UEêĆĚÜĂ÷ĎŠìĊęÿćíćøèøĆåĒĀŠÜÿĀõćóóöŠćöĊìčîÝéìąđïĊ÷îÝĈîüî đĀøĊ÷âÿĀøĆåĄëČĂĀčšîēé÷ /)FBMUI"TJB1UF-UEĔîÿĆéÿŠüîøšĂ÷úą /)FBMUI-BPT$P -UEêĆĚÜĂ÷ĎŠìĊęÿćíćøèøĆåðøąßćíĉðĕê÷ðøąßćßîúćüöĊìčîÝéìąđïĊ÷îÝĈîüî đĀøĊ÷âÿĀøĆåĄëČĂĀčšî ēé÷/)FBMUI"TJB1UF-UEĔîÿĆéÿŠüîøšĂ÷úą /)FBMUI$BNCPEJB$P -UEêĆĚÜĂ÷ĎŠìĊęðøąđìýÖĆöóĎßćöĊìčîÝéìąđïĊ÷îÝĈîüî đĀøĊ÷âÿĀøĆåĄëČĂĀčšîēé÷/)FBMUI "TJB1UF-UEĔîÿĆéÿŠüîøšĂ÷úą ðŦÝÝčïĆîĂ÷ĎŠøąĀüŠćÜéĈđîĉîÖćøÝéìąđïĊ÷îÝĆéêĆĚÜïøĉþĆìéĆÜÖúŠćü 14.3 ÖćøđðúĊę÷îÿëćîąđÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆìøŠüöđðŨîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ïøĉþĆìíîïčøĊđöéĉđÙĉúđàĘîđêĂøŤÝĈÖĆé öĀćßî đéĉößČęĂĶïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜíîÝĈÖĆé öĀćßî ķ

 đöČęĂüĆîìĊęöÖøćÙöìĊęðøąßčöÙèąÖøøöÖćø×ĂÜïøĉþĆìøĂ÷ĆúïćÜÖĂÖđăúíŤĒÙøŤÝĈÖĆéàċęÜđðŨîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĕéšöĊöêĉĂîčöĆêĉĔĀš ïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷đךćàČĂĚ Āčîš ×ĂÜïøĉþìĆ íîïčøĊ đöéĉđÙĉúđàĘîđêĂøŤÝĈÖĆé öĀćßî ēé÷ïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ĕéšđךćàČĂĚ Āčîš ×ĂÜïøĉþìĆ éĆÜÖúŠćüÝĈîüî  ĀčšîÙĉéđðŨîÿĆéÿŠüîøšĂ÷úą×ĂÜĀčšîìĊęÝĈĀîŠć÷ĕéšĒúšüìĆĚÜĀöé×ĂÜïøĉþĆìéĆÜÖúŠćüÝćÖñĎšëČĂĀčšîđéĉöĔîøćÙćĀčšîúąïćìøüöđðŨîđÜĉî ìĆÜĚ ÿĉîĚ úšćîïćììĈĔĀšïøĉþìĆ ĒúąïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ëČĂĀčîš øüöÖĆîĔîïøĉþìĆ íîïčøĊ đöéĉđÙĉúđàĘîđêĂøŤÝĈÖĆé öĀćßî ÙĉéđðŨîÿĆéÿŠüîøšĂ÷úą ×ĂÜĀčšîìĊęÝĈĀîŠć÷ĕéšĒúšüìĆĚÜĀöé îĂÖÝćÖîĊĚ đöČĂę üĆîìĊę ÖčöõćóĆîíŤïøĉþìĆ øĂ÷ĆúïćÜÖĂÖđăúíŤĒÙøŤÝĈÖĆéĕéš÷îęČ ÙĈđÿîĂàČĂĚ ĀúĆÖìøĆó÷Ť×ĂÜïøĉþìĆ íîïčøĊ đöéĉđÙĉú đàĘîđêĂøŤÝĈÖĆé öĀćßî ĔîøćÙćĀčšîúąïćìÝćÖñĎšëČĂĀčšîøć÷÷ŠĂ÷đöČęĂÿĉĚîÿčéøą÷ąđüúćìĊęÖĈĀîé öĊîćÙö öĊñĎšđÿîĂ×ć÷ ìĆĚÜÿĉĚî ĀčšîìĈĔĀšïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊĂĆêøćÿŠüîÖćøëČĂĀčšîĔîïøĉþĆìéĆÜÖúŠćüøüöÖĆîøšĂ÷úą ĔîĕêøöćÿìĊęðŘïøĉþĆìĕéšĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìĒúąñĎšïøĉĀćøđךćĕðïøĉĀćøïøĉþĆìéĆÜÖúŠćüìĈĔĀšïøĉþĆìĄöĊĂĈîćÝÙüïÙčö ïøĉþìĆ éĆÜÖúŠćüéĆÜîĆîĚ ïøĉþìĆ íîïčøĊ đöéĉđÙĉúđàĘîđêĂøŤÝĈÖĆé öĀćßî ÝċÜđðúĊ÷ę îÿëćîąđðŨîïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ñúÖćøéĈđîĉîÜćîêĆÜĚ ĒêŠĕêøöćÿìĊę ðŘ×ĂÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷éĆÜÖúŠćüĕéšøüöĂ÷ĎŠĔîÖćøÝĆéìĈÜïÖćøđÜĉîøüö ĔîĕêøöćÿìĊęðŘïøĉþĆìĕéšàČĚĂđÜĉîúÜìčîđóĉęöđêĉöĔîïøĉþĆìíîïčøĊđöéĉđÙĉúđàĘîđêĂøŤÝĈÖĆé öĀćßî đðŨîÝĈîüîđÜĉîúšćî ïćììĈĔĀšïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊĂĆêøćÿŠüîÖćøëČĂĀčšîĔîïøĉþĆìéĆÜÖúŠćüøüöÖĆîđóĉęö×ċĚîđðŨîøšĂ÷úą đöČĂę üĆîìĊę êčúćÙöìĊðę øąßčöüĉÿćöĆâñĎëš ĂČ Āčîš ÙøĆÜĚ ìĊę ×ĂÜïøĉþìĆ íîïčøĊ đöéĉđÙĉúđàĘîđêĂøŤÝĈÖĆé öĀćßî ĕéšööĊ êĉĂîčöêĆ ĉ đóĉöę ìčîÝéìąđïĊ÷îÝĈîüîúšćîïćìēé÷ÖćøĂĂÖĀčîš ÿćöĆâđóĉöę ìčîÝĈîüîúšćîĀčîš đÿîĂ×ć÷ĔĀšĒÖŠñëšĎ ĂČ Āčîš đéĉöêćöÿĆéÿŠüîÖćøëČĂ ĀčšîĔîĂĆêøćĀčšîÿćöĆâđéĉöêŠĂĀčšîÿćöĆâĔĀöŠĔîøćÙćĀčšîúąïćìēé÷ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆìøĂ÷ĆúïćÜÖĂÖđăĘúíŤĒÙøŤÝĈÖĆéàċęÜđðŨî ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĕéšàČĚĂĀčšîđóĉęöìčîêćöÿĉìíĉđðŨîÝĈîüîøüö ĀčšîøüöđðŨîđÜĉîìĆĚÜÿĉĚîúšćîïćìĒúąđîČęĂÜÝćÖñĎšëČĂĀčšîđéĉö ĕöŠĕéšàČĚĂĀčšîđóĉęöìčîéĆÜÖúŠćüÙøïìĆĚÜÝĈîüîÝċÜìĈĔĀšÿĆéÿŠüîÖćøëČĂĀčšîøüö×ĂÜïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷đóĉęö×ċĚîđðŨîøšĂ÷úą ïøĉþĆìÿĀĒóì÷ŤđõÿĆßÝĈÖĆé đöČęĂüĆîìĊęđöþć÷îìĊęðøąßčöÿćöĆâðøąÝĈðŘ×ĂÜñĎšëČĂĀčšî×ĂÜïøĉþĆìĕéšĂîčöĆêĉĔĀšúÜìčîĔîĀčšîÿćöĆâ×ĂÜïøĉþĆìÿĀĒóì÷ŤđõÿĆß ÝĈÖĆéđóĉęöđêĉöđöČęĂüĆîìĊęöĉëčîć÷îïøĉþĆìĕéšđךćàČĚĂĀčšî×ĂÜïøĉþĆìéĆÜÖúŠćüÝĈîüî ĀčšîĔîøćÙćĀčšîúąïćìøüöđðŨî đÜĉîìĆĚÜÿĉĚîúšćîïćììĈĔĀšïøĉþĆìëČĂĀčšîĔîïøĉþĆìÿĀĒóì÷ŤđõÿĆßÝĈÖĆéÙĉéđðŨîÿĆéÿŠüîøšĂ÷úą×ĂÜĀčšîìĊęÝĈĀîŠć÷ĕéšĒúšü ìĆÜĚ ĀöééĆÜîĆîĚ ïøĉþìĆ éĆÜÖúŠćüÝċÜđðúĊ÷ę îÿëćîąđðŨîïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ñúÖćøéĈđîĉîÜćîêĆÜĚ ĒêŠđéČĂîöĉëîč ć÷î×ĂÜïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷éĆÜÖúŠćüĕéšøüö Ă÷ĎŠĔîÖćøÝĆéìĈÜïÖćøđÜĉîøüö

132


MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

 ĔîĕêøöćÿìĊęðŘïøĉþĆìĕéšàČĚĂđÜĉîúÜìčîđóĉęöđêĉöĔîïøĉþĆìÿĀĒóì÷ŤđõÿĆßÝĈÖĆéđðŨîÝĈîüîđÜĉîúšćîïćììĈĔĀšïøĉþĆì öĊĂĆêøćÿŠüîÖćøëČĂĀčšîĔîïøĉþĆìéĆÜÖúŠćüđóĉęö×ċĚîđðŨîøšĂ÷úą øć÷úąđĂĊ÷éÖćøàČĚĂïøĉþĆìíîïčøĊđöéĉđÙĉúđàĘîđêĂøŤÝĈÖĆé öĀćßî ĒúąïøĉþĆìÿĀĒóì÷ŤđõÿĆßÝĈÖĆé öĎúÙŠć÷čêĉíøøö×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤìĊęàČĚĂĒúąĀîĊĚÿĉîìĊęøĆïõćøąöćðøćÖäèüĆîìĊęàČĚĂöĊéĆÜîĊĚ ĀîŠü÷óĆîïćì

đÜĉîÿéĒúąøć÷ÖćøđìĊ÷ïđìŠćđÜĉîÿé đÜĉîúÜìčîßĆęüÙøćü úĎÖĀîĊĚÖćøÙšćĒúąúĎÖĀîĊĚĂČęî ÿĉîÙšćÙÜđĀúČĂ ÿĉîìøĆó÷ŤĀöčîđüĊ÷îĂČęî đÜĉîòćÖÿëćïĆîÖćøđÜĉîìĊęöĊõćøąÙĚĈðøąÖĆî ìĊęéĉîĂćÙćøĒúąĂčðÖøèŤ đÜĉîúÜìčîøą÷ą÷ćüĂČęî ÿĉîìøĆó÷ŤĕöŠöĊêĆüêî ÿĉîìøĆó÷ŤĕöŠĀöčîđüĊ÷îĂČęî đÝšćĀîĊĚÖćøÙšćĒúąđÝšćĀîĊĚĂČęî đÜĉîÖĎš÷ČöÝćÖÿëćïĆîÖćøđÜĉî õćþĊđÜĉîĕéšîĉêĉïčÙÙúÙšćÜÝŠć÷ ÙŠćĔߚ݊ć÷ÙšćÜÝŠć÷ ĀîĊĚÿĉîĀöčîđüĊ÷îĂČęî ÿĈøĂÜñúðøąē÷ßîŤøą÷ą÷ćü×ĂÜóîĆÖÜćî ĀîĊĚÿĉîõćþĊđÜĉîĕéšøĂêĆéïĆâßĊ ĀîĊĚÿĉîĂČęî öĎúÙŠć÷čêĉíøøö×ĂÜÿĉîìøĆó÷Ťÿčìíĉ öĎúÙŠć÷čêĉíøøö×ĂÜđÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆìíîïčøĊđöéĉđÙĉúđàĘîđêĂøŤÝĈÖĆé öĀćßî Ēúą ïøĉþĆìÿĀĒóì÷ŤđõÿĆßÝĈÖĆéìĊęïøĉþĆìĄëČĂĂ÷ĎŠđéĉöÖŠĂîÖćøàČĚĂÖĉÝÖćø ÿŠüî×ĂÜñĎšöĊÿŠüîĕéšđÿĊ÷ìĊęĕöŠöĊĂĈîćÝÙüïÙčö öĎúÙŠć÷čêĉíøøö×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤÿčìíĉìĊęĕéšöć ïüÖÙŠćÙüćöîĉ÷ö ÝĈîüîđÜĉîìĊęÝŠć÷àČĚĂđÜĉîúÜìčîìĊęìĈĔĀšđÖĉéÖćøđðúĊę÷îÿëćîąÝćÖïøĉþĆìøŠüöđðŨîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ĀĆÖđÜĉîÿéĒúąøć÷ÖćøđìĊ÷ïđìŠćđÜĉîÿé×ĂÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷ đÜĉîÿéÝŠć÷ÿčìíĉđóČęĂàČĚĂïøĉþĆì÷ŠĂ÷

          

 

 

 

 

 

   

 

    

 

ïøĉþĆìĕéšøĆïøĎšÖĈĕøÝćÖÖćøðøĆïöĎúÙŠćđÜĉîúÜìčîÿŠüîìĊęïøĉþĆìëČĂĕüšĂ÷ĎŠđéĉöĔîïøĉþĆìíîïčøĊđöéĉđÙĉúđàĘîđêĂøŤÝĈÖĆé öĀćßî ĔîÿĆéÿŠüî øšĂ÷úąĒúąïøĉþĆìÿĀĒóì÷ŤđõÿĆßÝĈÖĆéĔîÿĆéÿŠüîøšĂ÷úąĔĀšđðŨîöĎúÙŠć÷čêĉíøøöĔîÜïÖĈĕø×ćéìčîøüöÝĈîüî úšćîïćìõć÷ĔêšĀĆüךĂĶÖĈĕøÝćÖÖćøðøĆïöĎúÙŠć÷čêíĉ øøö×ĂÜđÜĉîúÜìčîķ

133


MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

14.4 ÖćøđךćàČĚĂÖĉÝÖćøìĆĚÜĀöé×ĂÜïøĉþĆì ēøÜó÷ćïćúøĆêîđüß ÝĈÖĆé đöČęĂüĆîìĊęÖøÖãćÙöìĊęðøąßčöÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìĕéšĂîčöĆêĉĔĀšïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóóĉþèčēúÖÝĈÖĆéđךćàČĚĂĒúą øĆïēĂîÖĉÝÖćøìĆĚÜĀöé &OUJSF#VTJOFTT5SBOTGFS ×ĂÜïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúøĆêîđüßÝĈÖĆé ĔîüĆîìĊęêčúćÙöïøĉþĆìÖøčÜđìóóĉþèčēúÖÝĈÖĆéĕéšđךćàČĚĂĒúąøĆïēĂîÖĉÝÖćøéĆÜÖúŠćüēé÷ĕéšÝŠć÷ßĈøąÙŠćêĂïĒìîÖćøàČĚĂ ĒúąøĆïēĂîÖĉÝÖćøđðŨîđÜĉîÝĈîüîðøąöćèúšćîïćìóøšĂöøĆïēĂîĀîĊĚÿĉîÝćÖïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúøĆêîđüßÝĈÖĆéđðŨîÝĈîüîĕöŠđÖĉî úšćîïćìĒúąøĆïēĂîÿĈøĂÜđÜĉîßéđß÷ïćÜðøąđõìêćöìĊęøąïčĔîÿĆââćēĂîÖĉÝÖćø õć÷ĀúĆÜÝćÖÖćøøĆïēĂîÖĉÝÖćøéĆÜÖúŠćüךćÜêšîïøĉþĆìĕéšđÿîĂ×ć÷ĀčšîđóĉęöìčîĒïïöĂïĂĈîćÝìĆęüĕð (FOFSBM.BOEBUF ĔĀšĒÖŠ ïčÙÙúĔîüÜđÜĉîÝĈÖĆé 1SJWBUF1MBDFNFOU êćöìĊęĕéšøĆïĂîčöĆêĉÝćÖìĊęðøąßčöÿćöĆâñĎšëČĂĀčšî×ĂÜïøĉþĆìĄðøąÝĈðŘđöČęĂüĆîìĊę đöþć÷îĒúąĕéšøĆïĂîčöĆêĉĔĀš×÷ć÷øą÷ąđüúćÖćøÝĆéÿøøĀčšîđóĉęöìčîéĆÜÖúŠćüÝćÖìĊęðøąßčöÿćöĆâñĎšëČĂĀčšîðøąÝĈðŘđöČęĂüĆîìĊę đöþć÷îēé÷đÿîĂ×ć÷ĀčšîÿćöĆâđóĉęöìčîÝĈîüîøüö Āčšî ÙĉéđðŨîÿĆéÿŠüîðøąöćèøšĂ÷úą×ĂÜÝĈîüîĀčšî ìĊęĂĂÖĒúąÝĈĀîŠć÷ĒúšüìĆĚÜĀöé×ĂÜïøĉþĆìõć÷ĀúĆÜÖćøĂĂÖĒúąđÿîĂ×ć÷ĀčšîÿćöĆâđóĉęöìčîĔîÙøĆĚÜîĊĚ öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšĀčšîúąïćìĔî øćÙćĀčšîúąïćìĔĀšĒÖŠñĎšëČĂĀčšî×ĂÜïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúøĆêîđüßÝĈÖĆéÝĈîüîìĆĚÜÿĉĚîøć÷ēé÷ïøĉþĆìĕéšøĆïßĈøąđÜĉîÙŠćĀčšî ÿćöĆâđóĉęöìčîéĆÜÖúŠćüĔîüĆîìĊęêčúćÙöđðŨîÝĈîüîđÜĉîúšćîïćì öĎúÙŠć÷čêĉíøøö×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤìĊęàČĚĂĒúąĀîĊĚÿĉîìĊęøĆïõćøąöćðøćÖäèüĆîìĊęàČĚĂöĊéĆÜîĊĚ ĀîŠü÷óĆîïćì

đÜĉîÿéĒúąøć÷ÖćøđìĊ÷ïđìŠćđÜĉîÿé úĎÖĀîĊĚÖćøÙšćĒúąúĎÖĀîĊĚĂČęî ÿĉîÙšćÙÜđĀúČĂ ÿĉîìøĆó÷ŤĀöčîđüĊ÷îĂČęî ìĊęéĉîĂćÙćøĒúąĂčðÖøèŤ đÝšćĀîĊĚÖćøÙšćĒúąđÝšćĀîĊĚĂČęî ÙŠćĔߚ݊ć÷ÙšćÜÝŠć÷ ĀîĊĚÿĉîĀöčîđüĊ÷îĂČęî ÿĈøĂÜñúðøąē÷ßîŤøą÷ą÷ćü×ĂÜóîĆÖÜćî ĀîĊĚÿĉîõćþĊđÜĉîĕéšøĂêĆéïĆâßĊ öĎúÙŠć÷čêĉíøøö×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤÿčìíĉìĊęĕéšöć ïüÖÙŠćÙüćöîĉ÷ö ÿĉęÜêĂïĒìîĔîÖćøàČĚĂÖĉÝÖćø ēé÷ïøĉþĆìĂĂÖĀčšîÿćöĆâđóĉęöìčîÝĈîüî Āčšî ÝĈîüîđÜĉîÿéÝŠć÷àČĚĂÖĉÝÖćø ĀĆÖđÜĉîÿéĒúąøć÷ÖćøđìĊ÷ïđìŠćđÜĉîÿé×ĂÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷ đÜĉîÿéÝŠć÷ÿčìíĉđóČęĂàČĚĂïøĉþĆì÷ŠĂ÷

134

     

  

 

    

  

 


MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

15. _*þ;G*9Z;ERDRDTIOYg; ßČęĂïøĉþĆì

ĀîŠü÷óĆîïćì

úĆÖþèąíčøÖĉÝ

ìčîßĈøąĒúšü úšćîïćì

ĂĆêøćøšĂ÷úą ×ĂÜÖćø ëČĂĀčšî

ÜïÖćøđÜĉîøüöĒúąÜïđÞóćąÖĉÝÖćø đÜĉîúÜìčî øćÙćìčî

2556

2555

đÜĉîðŦîñúøĆïĔîøąĀüŠćÜðŘ 2556

2555

đÜĉîúÜìčîēé÷ïøĉþĆìĀúĆÖìøĆó÷ŤđñČęĂ×ć÷ đÜĉîúÜìčîĔîĀúĆÖìøĆó÷ŤÝéìąđïĊ÷î íîćÙćøìĀćøĕì÷ÝĈÖĆé öĀćßî

íîćÙćø

ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúđĂÖßúÝĈÖĆé öĀćßî

ēøÜó÷ćïćú

ïøĉþĆìïćÜÖĂÖđßîăĂÿðŗìĂúÝĈÖĆé öĀćßî

ēøÜó÷ćïćú

 

-

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

ÿŠüîđÖĉîìčî ×ćéìčî ÝćÖÖćøüĆéöĎúÙŠćđÜĉîúÜìčî 

ĔîĀúĆÖìøĆó÷ŤđñČęĂ×ć÷

đÜĉîúÜìčîĔîĀúĆÖìøĆó÷ŤÝéìąđïĊ÷î đÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî ïøĉþĆìÖćøïĉîÖøčÜđìóÝĈÖĆé öĀćßî

ÿć÷Öćøïĉî

ïøĉþĆìđĂŢÖàŤđø÷ŤÙĂöóĉüđêĂøŤĂčøčóÜþŤÝĈÖĆé

üĉîĉÝÞĆ÷ēøÙéšü÷

  

 

 

 

  

đÙøČęĂÜđĂÖàŤđø÷ŤđÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆììĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî

 

 

 

 

đÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆììĊęĕöŠđÖĊę÷üךĂÜÖĆî ïøĉþĆìĕì÷ÝĆéÖćøúĂÜÿđê÷ŤÝĈÖĆé

íčøÖĉÝîĈđìĊę÷ü

ïøĉþĆìàĎóĊđøĊ÷ĕïēĂđìÙēăúéĉĚÜÝĈÖĆé

ÖćøúÜìčî

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

đÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆììĊęĕöŠđÖĊę÷üךĂÜÖĆî øüöđÜĉîúÜìčîøą÷ą÷ćüĂČęîĔîÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø

ïøĉþĆìÖćøïĉîÖøčÜđìóÝĈÖĆé öĀćßî

 ĔîðŘïøĉþìĆ ĕéšàĂĚČ đÜĉîúÜìčîđóĉöę đêĉöĔîïøĉþìĆ ÖćøïĉîÖøčÜđìóÝĈÖĆé öĀćßî đðŨîÝĈîüîđÜĉîúšćîïćììĈĔĀšïøĉþìĆ öĊĂêĆ øć ÿŠüîÖćøëČĂĀčšîĔîïøĉþĆìéĆÜÖúŠćüđóĉęö×ċĚîđðŨîøšĂ÷úą ĀîŠü÷óĆîïćì

ßČęĂïøĉþĆì

úĆÖþèąíčøÖĉÝ

ìčîßĈøąĒúšü úšćîïćì

ĂĆêøćøšĂ÷úą ×ĂÜÖćø ëČĂĀčšî

ÜïÖćøđÜĉîøüöĒúąÜïđÞóćąÖĉÝÖćø đÜĉîúÜìčî øćÙćìčî

đÜĉîðŦîñúøĆïĔîøąĀüŠćÜðŘ

2556

2555

2556

2555

đÜĉîúÜìčîēé÷ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ĀúĆÖìøĆó÷ŤđñČęĂ×ć÷ đÜĉîúÜìčîĔîĀîŠü÷úÜìčî ÿŠüîđÖĉîìčîÝćÖÖćøüĆéöĎúÙŠćđÜĉîúÜìčîĔîĀúĆÖìøĆó÷ŤđñČĂę ×ć÷

 

đÜĉîúÜìčîĔîĀîŠü÷úÜìčî

 

-

-

-

đÜĉîúÜìčîĔîÿúćÖĂĂöÿĉî

 

-

-

-

135


MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

ĀîŠü÷óĆîïćì

ßČęĂïøĉþĆì

úĆÖþèąíčøÖĉÝ

ìčîßĈøąĒúšü ĂĆêøćøšĂ÷úą ×ĂÜÖćø úšćîïćì

ëČĂĀčšî

ÜïÖćøđÜĉîøüöĒúąÜïđÞóćąÖĉÝÖćø đÜĉîúÜìčî øćÙćìčî

2556

2555

đÜĉîðŦîñúøĆïĔîøąĀüŠćÜðŘ 2556

2555

đÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆììĊęĕöŠđÖĊę÷üךĂÜÖĆî ïøĉþĆìñúĉêõĆèæŤÿöčîĕóøĕì÷ÝĈÖĆé

ÝĈĀîŠć÷÷ćÿöčîĕóø

ïøĉþĆìðøąÿĉìíĉøĆêîŤÝĈÖĆééĈđîĉîíčøÖĉÝöĀćüĉì÷ćúĆ÷øĆÜÿĉê

 

 

 

ïøĉþĆìõĎđÖĘêĂĉîđêĂøŤđîßĆęîĒîúăĂÿðŗêĂúÝĈÖĆé

ēøÜó÷ćïćú

 

 

 

ïøĉþĆìđĂđßĊ÷ĒúŢïïĂøćìĂøĊęđàĘîđêĂøŤÝĈÖĆé

đàĘîìøĆúĒúðïøĉþĆìđÙîéĂúúŤĒÖööćêøĂîÝĈÖĆé

×ć÷đüßõĆèæŤ

 

-

-

 

-

-

ïøĉþĆìđ÷îđîĂøĆúăĂúðŗêĆúēðøéĆÙÿŤÝĈÖĆé öĀćßî ñúĉêĒúąÝĈĀîŠć÷đüßõĆèæŤ đÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆììĊęĕöŠđÖĊę÷üךĂÜÖĆî

 

 

 

   

đÜĉîúÜìčîĔîĀčšîÿćöĆâ ÿëćîąĀ÷čééĈđîĉîÖĉÝÖćø

ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúóâćĕì ëîîđóßøïčøĊ ÝĈÖĆé

ýćúóĉóćÖþćĔĀšúšöúąúć÷

-

-

-

-

ïøĉþĆìÙúćÿüĊÝĈÖĆé

ýćúóĉóćÖþćĔĀšúšöúąúć÷

-

-

-

-

ïøĉþĆìõĎđÖĘêóćøćĕéàŤÝĈÖĆé

ýćúóĉóćÖþćĔĀšúšöúąúć÷

-

-

-

-

ïøĉþĆìÿöčîĕóøóâćĕìÝĈÖĆé

Ă÷ĎŠøąĀüŠćÜÖćøßĈøąïĆâßĊ

 

 

-

-

ēøÜó÷ćïćú

-

-

-

-

 

 

-

-

ĀĆÖÙŠćđñČęĂÖćøéšĂ÷ÙŠć×ĂÜđÜĉîúÜìčî

 

 

-

-

đÜĉîúÜìčîĔîĀčîš ÿćöĆâ ÿëćîąĀ÷čééĈđîĉîÖĉÝÖćø ÿčìíĉ

 

 

-

-

 

 

 

 

ïøĉþĆììĊęĕöŠđÖĊę÷üךĂÜÖĆî ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúõĎđÖĘêÝĈÖĆé öĀćßî

øüöđÜĉîúÜìčîøą÷ą÷ćüĂČęî ÿčìíĉĔîÜïÖćøđÜĉîøüö

ïøĉþĆìðøąÿĉìíĉøĆêîŤÝĈÖĆé ïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊÿĆéÿŠüîÙüćöđðŨîđÝšć×ĂÜĔîïøĉþĆìðøąÿĉìíĉøĆêîŤÝĈÖĆéøšĂ÷úąĒêŠĕöŠĕéšÝĆéðøąđõìđðŨîđÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆìøŠüö đîČęĂÜÝćÖïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĕöŠöĊĂĈîćÝĔîÖćøđךćĕðöĊÿŠüîøŠüöêĆéÿĉîĔÝđÖĊę÷üÖĆïîē÷ïć÷ìćÜÖćøđÜĉîĒúąÖćøéĈđîĉîÜćî×ĂÜïøĉþĆìéĆÜÖúŠćü đÜĉîúÜìčîĔîĀčšîÿćöĆâìĊęĀ÷čééĈđîĉîÖĉÝÖćøïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊđÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆììĊęöĊÿëćîąĀ÷čééĈđîĉîÖĉÝÖćøĒêŠĕöŠĕéšÝĆéðøąđõìđðŨîđÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆì÷ŠĂ÷đîČęĂÜÝćÖïøĉþĆì÷ŠĂ÷ ĕöŠöĊĂĈîćÝĔîÖćøÙüïÙčöïøĉþĆìéĆÜÖúŠćü

136


MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

16. OLS*MTEþC9ES@D_@čĎO$TEG*9Z;

ĀîŠü÷óĆîïćì

ìĊęéĉî íĆîüćÙö àČĚĂđóĉęö øĆïēĂîÝćÖìĊęéĉîĂćÙćøĒúąĂčðÖøèŤ ñúÖĈĕøÿčìíĉÝćÖÖćøêĊøćÙćđðŨîöĎúÙŠć÷čêĉíøøö íĆîüćÙö àČĚĂđóĉęö øĆïēĂîÝćÖìĊęéĉîĂćÙćøĒúąĂčðÖøèŤ ñúÖĈĕøÿčìíĉÝćÖÖćøêĊøćÙćđðŨîöĎúÙŠć÷čêĉíøøö ÝĈĀîŠć÷ íĆîüćÙö

ÜïÖćøđÜĉîøüö ĂćÙćø

øüö

      

      

  

 

  

 

   

ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø ìĊęéĉî ĂćÙćø øüö    

      

      

  

 

  

 

ÿĆÜĀćøĉöìøĆó÷ŤđóČĂę ÖćøúÜìčî×ĂÜïøĉþìĆ ĒúąïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ðøąÖĂïéšü÷ìĊéę îĉ ĒúąĂćÙćøĔĀšđߊćïøĉþìĆ ĒúąïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ĒÿéÜĂÿĆÜĀćøĉöìøĆó÷Ť đóČęĂÖćøúÜìčîéšü÷öĎúÙŠć÷čêĉíøøöàċęÜðøąđöĉîēé÷ñĎšðøąđöĉîøćÙćĂĉÿøąēé÷ĔßšüĉíĊÙĉéđðøĊ÷ïđìĊ÷ïøćÙćêúćé .BSLFU"QQSPBDI ÿĈĀøĆï ìĊęéĉîÿĈĀøĆïĂćÙćøĔĀšđߊćĒÿéÜöĎúÙŠćêćöüĉíĊüĉđÙøćąĀŤÝćÖøć÷ĕéš *ODPNF"QQSPBDI

®´«9Wg6V;OT'TE`GROZ=$E5

ĀîŠü÷óĆîïćì

ÜïÖćøđÜĉîøüö ÿĉîìøĆó÷ŤàċęÜ ĒÿéÜêćöøćÙćìčî ĀøČĂøćÙćìĊęêĊĔĀöŠ

ìĊęéĉîĒúąÿŠüî ðøĆïðøčÜìĊęéĉî øćÙćìčîøćÙćìĊęêĊĔĀöŠ íĆîüćÙö đóĉęö×ċĚîÝćÖÖćøêĊøćÙć àČĚĂđóĉęö

    

ēĂîđךć ēĂîĂĂÖ

ÝĈĀîŠć÷ĒúąêĆéÝĈĀîŠć÷

-

ñúêŠćÜÝćÖÖćøĒðúÜÙŠćÜïÖćøđÜĉî íĆîüćÙö đóĉęöÝćÖÖćøàČĚĂÖĉÝÖćø àČĚĂđóĉęö ēĂîđךć ēĂîĂĂÖ

ÝĈĀîŠć÷ĒúąêĆéÝĈĀîŠć÷

     

-

ÿĉîìøĆó÷ŤàċęÜĒÿéÜêćöøćÙćìčî đÙøČęĂÜöČĂ ĂčðÖøèŤēÙøÜÿøšćÜ đÙøČęĂÜÝĆÖø đÙøČęĂÜêÖĒêŠÜ ĂćÙćøĒúąÿŠüî ĒúąĂčðÖøèŤ ĒúąĂčðÖøèŤ ðøĆïðøčÜĂćÙćø ÖćøĒóì÷Ť ÿĈîĆÖÜćî ÷ćîóćĀîą

ĂćÙćøøąĀüŠćÜ ÖŠĂÿøšćÜĒúą đÙøČęĂÜöČĂĒúąĂčðÖøèŤ øąĀüŠćÜêĉéêĆĚÜ

øüö

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

   

   

 

 

 

      

 

 

     

      

 

 

     

 

 

 

     

 

 

      

137


MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

ĀîŠü÷óĆîïćì

ÜïÖćøđÜĉîøüö ÿĉîìøĆó÷ŤàċęÜ ĒÿéÜêćöøćÙćìčî ĀøČĂøćÙćìĊęêĊĔĀöŠ

ìĊęéĉîĒúąÿŠüî ðøĆïðøčÜìĊęéĉî -

đÙøČęĂÜöČĂ ĂčðÖøèŤēÙøÜÿøšćÜ đÙøČęĂÜÝĆÖø đÙøČęĂÜêÖĒêŠÜ ĂćÙćøĒúąÿŠüî ĒúąĂčðÖøèŤ ĒúąĂčðÖøèŤ ðøĆïðøčÜĂćÙćø ÖćøĒóì÷Ť ÿĈîĆÖÜćî ÷ćîóćĀîą   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

  

  -

 

-

 

 

 

 

 

 

  

-

  

 

-

 

-

  

    -

-

    

 - 

 

 

-

 

-

-

     

ÙŠćđÿČęĂöøćÙćÿĈĀøĆïðŘ ēĂîđךć ēĂîĂĂÖ

ÝĈĀîŠć÷ĒúąêĆéÝĈĀîŠć÷

-

 

 

 

-

ñúêŠćÜÝćÖÖćøĒðúÜÙŠćÜïÖćøđÜĉî

  

íĆîüćÙö đóĉęöÝćÖÖćøàČĚĂÖĉÝÖćø ÙŠćđÿČęĂöøćÙćÿĈĀøĆïðŘ ēĂîđךć ēĂîĂĂÖ

ÝĈĀîŠć÷ĒúąêĆéÝĈĀîŠć÷ ñúêŠćÜÝćÖÖćøĒðúÜÙŠćÜïÖćøđÜĉî

-

    

 

  

íĆîüćÙö ÙŠćđñČęĂÖćøéšĂ÷ÙŠć×ĂÜÿĉîìøĆó÷Ť

 

íĆîüćÙö ÙŠćđñČęĂÖćøéšĂ÷ÙŠć

  

íĆîüćÙö ÙŠćđñČęĂÖćøéšĂ÷ÙŠć

 -

íĆîüćÙö öĎúÙŠćÿčìíĉêćöïĆâßĊ

 

  

   

   

ÙŠćđÿČęĂöøćÙćìĊęøüöĂ÷ĎŠĔîÜïÖĈĕø×ćéìčîÿĈĀøĆïðŘ 

     

 

 

     

  

-

-

   

    ÝĈîüî úšćîïćìøüöĂ÷ĎŠĔîêšîìčîÙŠćøĆÖþćó÷ćïćúêšîìčî×ć÷ĒúąïøĉÖćøÿŠüîìĊęđĀúČĂøüöĂ÷ĎŠĔîÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîÖćøïøĉĀćø

 ÝĈîüî úšćîïćìøüöĂ÷ĎŠĔîêšîìčîÙŠćøĆÖþćó÷ćïćúêšîìčî×ć÷ĒúąïøĉÖćøÿŠüîìĊęđĀúČĂøüöĂ÷ĎŠĔîÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîÖćøïøĉĀćø

138

øüö

  

íĆîüćÙö

íĆîüćÙö íĆîüćÙö

ĂćÙćøøąĀüŠćÜ ÖŠĂÿøšćÜĒúą đÙøČęĂÜöČĂĒúąĂčðÖøèŤ øąĀüŠćÜêĉéêĆĚÜ

 

ñúêŠćÜÝćÖÖćøĒðúÜÙŠćÜïÖćøđÜĉî íĆîüćÙö ÙŠćđÿČęĂöøćÙćÿąÿö

ÿĉîìøĆó÷ŤàċęÜĒÿéÜêćöøćÙćìčî

   


MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC ĀîŠü÷óĆîïćì

ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø ÿĉîìøĆó÷ŤàċęÜ ĒÿéÜêćöøćÙćìčî ĀøČĂøćÙćìĊęêĊĔĀöŠ

ìĊęéĉîĒúąÿŠüî ðøĆïðøčÜìĊęéĉî øćÙćìčîøćÙćìĊęêĊĔĀöŠ íĆîüćÙö đóĉęö×ċĚîÝćÖÖćøêĊøćÙć àČĚĂđóĉęö ēĂîđךć ēĂîĂĂÖ

 

ÿĉîìøĆó÷ŤàċęÜĒÿéÜêćöøćÙćìčî ĂćÙćøøąĀüŠćÜ ÖŠĂÿøšćÜĒúą đÙøČęĂÜöČĂĒúąĂčðÖøèŤ øąĀüŠćÜêĉéêĆĚÜ

øüö

 

 

 

đÙøČęĂÜöČĂ ĂčðÖøèŤēÙøÜÿøšćÜ đÙøČęĂÜÝĆÖø đÙøČęĂÜêÖĒêŠÜ ĂćÙćøĒúąÿŠüî ĒúąĂčðÖøèŤ ĒúąĂčðÖøèŤ ðøĆïðøčÜĂćÙćø ÖćøĒóì÷Ť ÿĈîĆÖÜćî ÷ćîóćĀîą

 

 

 

  

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

  

 

-

 

 

 

 

-

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

    

 

  

 

 

   

 

 

  

  

  

-

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -

- 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

   

   

   

  

  

  

   

ÝĈĀîŠć÷ĒúąêĆéÝĈĀîŠć÷ íĆîüćÙö

 

àČĚĂđóĉęö ēĂîđךć ēĂîĂĂÖ

ÝĈĀîŠć÷ĒúąêĆéÝĈĀîŠć÷

  

 

íĆîüćÙö

 

    

 

   

ÙŠćđÿČęĂöøćÙćÿąÿö íĆîüćÙö

-

ÙŠćđÿČęĂöøćÙćÿĈĀøĆïðŘ ēĂîđךć ēĂîĂĂÖ

-

ÝĈĀîŠć÷ĒúąêĆéÝĈĀîŠć÷ íĆîüćÙö ÙŠćđÿČęĂöøćÙćÿĈĀøĆïðŘ ēĂîđךć ēĂîĂĂÖ

ÝĈĀîŠć÷ĒúąêĆéÝĈĀîŠć÷ íĆîüćÙö öĎúÙŠćÿčìíĉêćöïĆâßĊ íĆîüćÙö íĆîüćÙö

 -

 

ÙŠćđÿČęĂöøćÙćìĊęøüöĂ÷ĎŠĔîÜïÖĈĕø×ćéìčîÿĈĀøĆïðŘ  ÝĈîüîúšćîïćìøüöĂ÷ĎŠĔîêšîìčîÙŠćøĆÖþćó÷ćïćúêšîìčî×ć÷ĒúąïøĉÖćøÿŠüîìĊęđĀúČĂøüöĂ÷ĎŠĔîÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîÖćøïøĉĀćø

 

 ÝĈîüîúšćîïćìøüöĂ÷ĎŠĔîêšîìčîÙŠćøĆÖþćó÷ćïćúêšîìčî×ć÷ĒúąïøĉÖćøÿŠüîìĊęđĀúČĂøüöĂ÷ĎŠĔîÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîÖćøïøĉĀćø

 

 ĔîðŘïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĀÖĒĀŠÜĕéšïĆîìċÖñúÖćøðøąđöĉîøćÙćìĊęéĉîēé÷ñĎšðøąđöĉîøćÙćĂĉÿøąàċęÜĔßšüĉíĊđðøĊ÷ïđìĊ÷ïøćÙćêúćé .BSLFU"QQSPBDI ēé÷øćÙć÷čêĉíøøö×ĂÜìĊęéĉîðøąđöĉîĔĀöŠĔîÜïÖćøđÜĉîøüööĊøćÙćøüö úšćîïćìàċęÜđóĉęö×ċĚîÝćÖøćÙćêćöïĆâßĊ ÝĈîüîúšćîïćìĒúąúéúÜÝćÖøćÙćêćöïĆâßĊÝĈîüîúšćîïćì ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćøøćÙć÷čêĉíøøö×ĂÜìĊęéĉîðøąđöĉîĔĀöŠ

139


MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

 úšćîïćìđóĉęö×ċĚîÝćÖøćÙćêćöïĆâßĊÝĈîüîúšćîïćì ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĕéšïĆîìċÖÿŠüîđóĉęö×ċĚîđðŨîĶñúÖĈĕøÝćÖÖćøêĊ øćÙćìĊęéĉîķĔîÜïÖĈĕø×ćéìčîđïĘéđÿøĘÝĒúąïĆîìċÖÿŠüîìĊęúéúÜđðŨîĶñú×ćéìčîÝćÖÖćøêĊøćÙćìĊęéĉîķĔîÜïÖĈĕø×ćéìčîÿŠüîđÖĉîìčîÝćÖ ÖćøêĊøćÙćÿĉîìøĆó÷ŤéĆÜÖúŠćüĕöŠÿćöćøëîĈöćĀĆÖÖĆï×ćéìčîÿąÿöĒúąĕöŠÿćöćøëîĈĕðÝŠć÷đÜĉîðŦîñúĕéšĀćÖïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒÿéÜ öĎúÙŠć×ĂÜìĊéę îĉ éĆÜÖúŠćüéšü÷üĉíøĊ ćÙćìčîöĎúÙŠćÿčìíĉêćöïĆâßĊèüĆîìĊę íĆîüćÙöĒúąêćöüĉíøĊ ćÙćìčîÝąđðŨîéĆÜîĊĚ ĀîŠü÷óĆîïćì

öĎúÙŠćÿčìíĉêćöïĆâßĊ êćöüĉíĊøćÙćìčî

èüĆîìĊęíĆîüćÙö èüĆîìĊęíĆîüćÙö

ÜïÖćøđÜĉîøüö

ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø

   

   

 èüĆîìĊęíĆîüćÙöïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊ÷ĂéÙÜđĀúČĂ×ĂÜđÙøČęĂÜöČĂĒóì÷ŤĂčðÖøèŤĒúą÷ćîóćĀîąàċęÜĕéšöćõć÷ĔêšÿĆââć đߊćìćÜÖćøđÜĉîēé÷öĊöúĎ ÙŠćÿčìíĉêćöïĆâßĊđðŨîÝĈîüîđÜĉîúšćîïćìĒúąđÞóćąÖĉÝÖćøúšćîïćì úšćîïćìĒúą đÞóćąÖĉÝÖćøúšćîïćì

 èüĆîìĊęíĆîüćÙöïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊÿŠüîðøĆïðøčÜĂćÙćøđÙøČęĂÜöČĂĒóì÷ŤĂčðÖøèŤĒúą÷ćîóćĀîąÝĈîüîĀîċęÜàċęÜêĆé ÙŠćđÿČĂę öøćÙćĀöéĒúšüĒêŠ÷ÜĆ ĔßšÜćîĂ÷ĎŠ øćÙćìčî×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤéÜĆ ÖúŠćüöĊÝĈîüîđÜĉîðøąöćè úšćîïćìĒúąđÞóćąÖĉÝÖćø úšćîïćì úšćîïćìĒúąđÞóćąÖĉÝÖćø úšćîïćì

®µ«9Wg6V;`GROT'TE9WgDS*cCc6b-_@čĎO$TE6U_;V;*T;

 ìĊéę îĉ ĒúąĂćÙćøìĊ÷ę ÜĆ ĕöŠĕéšĔßšđóČĂę ÖćøéĈđîĉîÜćîèüĆîìĊę íĆîüćÙöĒúąðøąÖĂïéšü÷ ĀîŠü÷óĆîïćì

ÜïÖćøđÜĉîøüö 2556 2555

ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø 2556 2555

ìĊęéĉîĒúąĂćÙćøêćöøćÙćìčî ÷ĂéÙÜđĀúČĂ÷Ööć øĆïēĂîÝćÖìĊęéĉîĂćÙćøĒúąĂčðÖøèŤ ÝĈĀîŠć÷ ēĂîĕðìĊęéĉîĂćÙćøĒúąĂčðÖøèŤ ÷ĂéÙÜđĀúČĂ÷Öĕð

   

 

  

   

 

  

ÿŠüîđóĉęöÝćÖÖćøðøąđöĉîøćÙć ÷ĂéÙÜđĀúČĂ÷Ööć øĆïēĂîÝćÖìĊęéĉîĂćÙćøĒúąĂčðÖøèŤ ēĂîÖúĆïÿŠüîđÖĉîìčî ēĂîĕðìĊęéĉîĂćÙćøĒúąĂčðÖøèŤ

   

 

 -

   

-

 -

 

 

 

 

 

 

 

÷ĂéÙÜđĀúČĂ÷Öĕð ÙŠćđñČęĂÖćøéšĂ÷ÙŠć øüö

140

- 


MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

 ĔîðŘïøĉþĆìĕéšïĆîìċÖñúÖćøðøąđöĉîøćÙćìĊęéĉîēé÷ñĎšðøąđöĉîøćÙćĂĉÿøąàċęÜĔßšüĉíĊđðøĊ÷ïđìĊ÷ïøćÙćêúćé .BSLFU"QQSPBDI ēé÷øćÙć÷čêíĉ øøö×ĂÜìĊéę îĉ ðøąđöĉîĔĀöŠöøĊ ćÙćøüöúšćîïćìàċÜę đóĉöę ×ċîĚ ÝćÖøćÙćêćöïĆâßĊÝĈîüîúšćîïćìēé÷ĕéšïîĆ ìċÖÿŠüîđóĉöę ×ċîĚ îĊđĚ ðŨîĶñúÖĈĕøÝćÖÖćøêĊøćÙćìĊéę îĉ ķĔîÜïÖĈĕø×ćéìčîđïĘéđÿøĘÝ ÷Ăéÿąÿö×ĂÜéĂÖđïĊĚ÷đÜĉîÖĎš÷ČöìĊęïĆîìċÖĕüšđðŨîÿŠüîĀîċęÜ×ĂÜêšîìčîìĊęéĉîìĊę÷ĆÜĕöŠĕéšĔßšđóČęĂÖćøéĈđîĉîÜćîöĊÝĈîüîðøąöćèúšćîïćì úšćîïćì

®¶«LV;9ES@DcCCW7SI7;

 öĎúÙŠćêćöïĆâßĊ×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤĕöŠöêĊ üĆ êîàċÜę đðŨîÙĂöóĉüđêĂøŤàĂôêŤĒüøŤèüĆîìĊę íĆîüćÙöĒúąĒÿéÜĕéšéÜĆ îĊĚ ĀîŠü÷óĆîïćì

øćÙćìčî èüĆîìĊęíĆîüćÙö àČĚĂđóĉęö ēĂîđךć ÝĈĀîŠć÷êĆéÝĈĀîŠć÷ ñúêŠćÜÝćÖÖćøĒðúÜÙŠćÜïÖćøđÜĉî èüĆîìĊęíĆîüćÙö đóĉęö×ċĚîÝćÖÖćøàČĚĂÖĉÝÖćø àČĚĂđóĉęö ēĂîđךć ÝĈĀîŠć÷êĆéÝĈĀîŠć÷ ñúêŠćÜÝćÖÖćøĒðúÜÙŠćÜïÖćøđÜĉî èüĆîìĊęíĆîüćÙö ÙŠćêĆéÝĈĀîŠć÷ÿąÿö èüĆîìĊęíĆîüćÙö ÙŠćêĆéÝĈĀîŠć÷ÿĈĀøĆïðŘ ÝĈĀîŠć÷êĆéÝĈĀîŠć÷ ñúêŠćÜÝćÖÖćøĒðúÜÙŠćÜïÖćøđÜĉî èüĆîìĊęíĆîüćÙö đóĉęö×ċĚîÝćÖÖćøàČĚĂÖĉÝÖćø ÙŠćêĆéÝĈĀîŠć÷ÿĈĀøĆïðŘ ēĂîđךć ÝĈĀîŠć÷êĆéÝĈĀîŠć÷ ñúêŠćÜÝćÖÖćøĒðúÜÙŠćÜïÖćøđÜĉî èüĆîìĊęíĆîüćÙö öĎúÙŠćÿčìíĉêćöïĆâßĊ èüĆîìĊęíĆîüćÙö èüĆîìĊęíĆîüćÙö

ÜïÖćøđÜĉîøüö

ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø

         

  

     

 

       

 

     

  

  

141


MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

¯­«LV9:V$TE_-T ĀîŠü÷óĆîïćì

ÜïÖćøđÜĉîøüö 2556 2555

ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø 2556 2555

øćÙćìčî

 

 

 

 

ĀĆÖÙŠćêĆéÝĈĀîŠć÷ÿąÿö öĎúÙŠćêćöïĆâßĊÿčìíĉ ÙŠćêĆéÝĈĀîŠć÷ÿĈĀøĆïðŘ

 

  

 

  

 

  

 

  

ÖćøÖøąìï÷ĂéöĎúÙŠćêćöïĆâßĊ×ĂÜÿĉìíĉÖćøđߊćÿĈĀøĆïðŘĒúąĒÿéÜĕéšéĆÜîĊĚ

ĀîŠü÷óĆîïćì

ÜïÖćøđÜĉîøüö 2556 2555 öĎúÙŠćêćöïĆâßĊêšîðŘ àČĚĂđóĉęö ĀĆÖÙŠćêĆéÝĈĀîŠć÷ ñúêŠćÜÝćÖÖćøĒðúÜÙŠćÜïÖćøđÜĉî öĎúÙŠćêćöïĆâßĊðúć÷ðŘ

ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø 2556 2555

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

¯®«_*þ;_<V$_$V;<S‰-ÿ:;T'TE`GR_*þ;$[DYCERDRLSĦ;+T$L8T<S;$TE_*þ;

 èüĆîìĊęíĆîüćÙöïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊüÜđÜĉîđïĉÖđÖĉîïĆâßĊÖĆïíîćÙćøđðŨîÝĈîüîđÜĉîøüöìĆĚÜÿĉĚî úšćîïćìĒúą úšćîđĀøĊ÷âÿĀøĆå úšćîïćìĒúąúšćîđĀøĊ÷âÿĀøĆå ĒúąđÞóćą×ĂÜïøĉþĆìúšćîïćì úšćîïćì ēé÷ÝŠć÷éĂÖđïĊ÷Ě ĔîĂĆêøćéĂÖđïĊ÷Ě đÜĉîđïĉÖđÖĉîïĆâßĊ×îĚĆ êęĈ×ĂÜíîćÙćøÿĈĀøĆïüÜđÜĉîÖĎìš đęĊ ðŨîÿÖčúđÜĉîïćìĒúą-*#03ïüÖĂĆêøćÙÜìĊÿę ĈĀøĆï üÜđÜĉîÖĎšìĊęđðŨîÿÖčúđÜĉîđĀøĊ÷âÿĀøĆå

¯¯«_+TM;Wh$TE'T`GR_+TM;WhOYg; ĀîŠü÷óĆîïćì

ÜïÖćøđÜĉîøüö 2556 2555

ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø 2556 2555

đÝšćĀîĊĚÖćøÙšćÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî đÝšćĀîĊĚÖćøÙšćÖĉÝÖćøìĊęĕöŠđÖĊę÷üךĂÜÖĆî đÝšćĀîĊĚĂČęîÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî đÝšćĀîĊĚĂČęîÖĉÝÖćøìĊęĕöŠđÖĊę÷üךĂÜÖĆî đÝšćĀîĊĚÙŠćÖŠĂÿøšćÜĒúąđÜĉîðøąÖĆîñúÜćî

      

     

     

     

øüöđÝšćĀîĊĚÖćøÙšćĒúąđÝšćĀîĊĚĂČęî

 

 

 

 

142


MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

¯°«_*þ;$[DYCERDRDTI+T$L8T<S;$TE_*þ; ĀîŠü÷óĆîïćì

ÜïÖćøđÜĉîøüö

ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø

÷ĂéÙÜđĀúČĂèüĆîìĊęöÖøćÙö đóĉęö×ċĚîÝćÖÖćøàČĚĂÖĉÝÖćø ĀĆÖÝŠć÷ÙČîđÜĉîÖĎš ñúêŠćÜÝćÖÖćøĒðúÜÙŠćÜïÖćøđÜĉî

   

 

  

-

÷ĂéÙÜđĀúČĂèüĆîìĊęíĆîüćÙö ĀĆÖÿŠüî×ĂÜđÜĉîÖĎš÷Čöøą÷ą÷ćüÝćÖÿëćïĆîÖćøđÜĉîìĊęëċÜÖĈĀîéßĈøą

 

 

 õć÷ĔîĀîċęÜðŘ đÜĉîÖĎš÷Čöøą÷ą÷ćüÝćÖÿëćïĆîÖćøđÜĉîÿčìíĉÝćÖÿŠüîìĊęëċÜÖĈĀîéßĈøą õć÷ĔîĀîċęÜðŘ

 

 

 

 

ïøĉþĆì Ö ĔîðŘïøĉþĆìĕéšđךćìĈÿĆââćÖĎš÷ČöđÜĉîÖĆïíîćÙćøĒĀŠÜĀîċęÜĔîüÜđÜĉî úšćîïćìöĊÖĈĀîéøą÷ąđüúćðŘđÜĉîÖĎš÷Čö  éĆÜÖúŠćüÙĉééĂÖđïĊĚ÷ĔîĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷đÜĉîòćÖðøąÝĈïüÖĂĆêøćÙÜìĊęêŠĂðŘêćöìĊęøąïčĔîÿĆââćēé÷öĊÖĈĀîéßĈøąéĂÖđïĊĚ÷ĒúąđÜĉî  êšîđðŨîøć÷đéČĂîêćöđÜČęĂîĕ×ìĊęøąïčĔîÿĆââćđÜĉîÖĎš÷ČöéĆÜÖúŠćüøąïčđÜČęĂîĕ×ĔĀšïøĉþĆìĄĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĕöŠÿćöćøëîĈìøĆó÷Ťÿĉî×ĂÜ  ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĕðÙĚĈðøąÖĆîĔéėĒúąøąïčךĂðäĉïĆêĉĒúą×šĂÝĈÖĆéïćÜðøąÖćøìĊęïøĉþĆìĄĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷êšĂÜðäĉïĆêĉêćöĒúą  ïøĉþĆìĕéšìĈÿĆââćĒúÖđðúĊę÷îĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷ÿĈĀøĆïđÜĉîÖĎš÷Čöøą÷ą÷ćüÖĆïÿëćïĆîÖćøđÜĉîĒĀŠÜĀîċęÜêćöìĊęÖúŠćüĔîĀöć÷đĀêč  èüĆîìĊęíĆîüćÙöïøĉþĆìöĊ÷ĂéÙÜđĀúČĂ×ĂÜđÜĉîÖĎš÷ČöđðŨîÝĈîüî úšćîïćì úšćîïćì

 × ĔîđéČĂîóùýÝĉÖć÷îïøĉþĆìĕéšđךćìĈÿĆââćÖĎš÷ČöđÜĉîÖĆïÿëćïĆîÖćøđÜĉîĒĀŠÜĀîċęÜĔîüÜđÜĉî úšćîïćìöĊÖĈĀîéøą÷ą  đüúćðŘđéČĂîđÜĉîÖĎš÷ČöéĆÜÖúŠćüÙĉééĂÖđïĊĚ÷ĔîĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷đÜĉîòćÖðøąÝĈđéČĂîïüÖĂĆêøćÙÜìĊęêŠĂðŘêćöìĊęøąïčĔîÿĆââć  ēé÷öĊÖĈĀîéßĈøąéĂÖđïĊ÷Ě đðŨîøć÷đéČĂîĒúąßĈøąđÜĉîêšîđðŨîøć÷ĕêøöćÿêćöđÜČĂę îĕ×ìĊøę ąïčĔîÿĆââćèüĆîìĊę íĆîüćÙö  ïøĉþĆìĄöĊ÷ĂéÙÜđĀúČĂ×ĂÜđÜĉîÖĎš÷ČöđðŨîÝĈîüî úšćîïćì úšćîïćì

 Ù ĔîđéČĂîöÖøćÙöïøĉþĆìĕéšđךćìĈÿĆââćÖĎš÷ČöđÜĉîÖĆïÿëćïĆîÖćøđÜĉîĒĀŠÜĀîċęÜĔîüÜđÜĉîúšćîïćìöĊÖĈĀîéøą÷ąđüúć  ðŘđéČĂîđÜĉîÖĎš÷ČöéĆÜÖúŠćüÙĉééĂÖđïĊĚ÷ĔîĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷đÜĉîòćÖðøąÝĈđéČĂîïüÖĂĆêøćÙÜìĊęêŠĂðŘêćöìĊęøąïčĔîÿĆââćēé÷öĊ  ÖĈĀîéßĈøąéĂÖđïĊĚ÷ĒúąđÜĉîêšîđðŨîøć÷đéČĂîêćöđÜČęĂîĕ×ìĊęøąïčĔîÿĆââćèüĆîìĊęíĆîüćÙöïøĉþĆìöĊ÷ĂéÙÜđĀúČĂ×ĂÜ  đÜĉîÖĎš÷ČöđðŨîÝĈîüîúšćîïćì úšćîïćì

 Ü ĔîđéČĂîöĉëčîć÷îïøĉþĆìĕéšđךćìĈÿĆââćÖĎš÷ČöđÜĉîÖĆïÿëćïĆîÖćøđÜĉîĒĀŠÜĀîċęÜĔîüÜđÜĉî úšćîïćìöĊÖĈĀîéøą÷ąđüúć  ðŘđéČĂîđÜĉîÖĎš÷ČöéĆÜÖúŠćüÙĉééĂÖđïĊĚ÷ĔîĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷đÜĉîòćÖðøąÝĈđéČĂîïüÖĂĆêøćÙÜìĊęêŠĂðŘêćöìĊęøąïčĔîÿĆââćēé÷öĊ  ÖĈĀîéßĈøąéĂÖđïĊ÷Ě đðŨîøć÷đéČĂîĒúąßĈøąđÜĉîêšîđðŨîøć÷ĕêøöćÿêćöđÜČĂę îĕ×ìĊøę ąïčĔîÿĆââćèüĆîìĊę íĆîüćÙöïøĉþìĆ Ą  öĊ÷ĂéÙÜđĀúČĂ×ĂÜđÜĉîÖĎš÷ČöđðŨîÝĈîüî úšćîïćì úšćîïćì

 Ý ĔîđéČĂîÖøÖãćÙöïøĉþĆìĕéšđךćìĈÿĆââćÖĎš÷ČöđÜĉîÖĆïÿëćïĆîÖćøđÜĉîĒĀŠÜĀîċęÜÝĈîüîđÜĉî úšćîïćìöĊÖĈĀîéøą÷ą  đüúćðŘđÜĉîÖĎš÷ČöéĆÜÖúŠćüÙĉééĂÖđïĊĚ÷ĔîĂĆêøćÙÜìĊęêŠĂðŘêćöìĊęøąïčĔîÿĆââćēé÷öĊÖĈĀîéßĈøąéĂÖđïĊĚ÷ìčÖÙøċęÜðŘĒúąÖĈĀîé  ßĈøąđÜĉîêšîđöČęĂÿĆââćÙøïÖĈĀîéèüĆîìĊęíĆîüćÙöïøĉþĆìöĊ÷ĂéÙÜđĀúČĂ×ĂÜđÜĉîÖĎš÷ČöđðŨîÝĈîüî úšćîïćì  úšćîïćì

143


MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

        

ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ Ö ĔîðŘĒúą"OHLPS1JTJUI$P -UEàċęÜđðŨîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĕéšđךćìĈÿĆââćÖĎš÷ČöđÜĉîÖĆïÿëćïĆîÖćøđÜĉîĒĀŠÜĀîċęÜĔîêŠćÜ ðøąđìýĔîüÜđÜĉîúšćîđĀøĊ÷âÿĀøĆåöĊÖĈĀîéøą÷ąđüúćðŘđéČĂîđÜĉîÖĎ÷š öČ éĆÜÖúŠćüÙĉééĂÖđïĊ÷Ě ĔîĂĆêøćøšĂ÷úą-*#03ïüÖ ĂĆêøćÙÜìĊęêŠĂðŘēé÷öĊÖĈĀîéßĈøąéĂÖđïĊĚ÷đðŨîøć÷đéČĂîĒúąßĈøąđÜĉîêšîđðŨîøć÷ĕêøöćÿêćöđÜČęĂîĕ×ìĊęøąïčĔîÿĆââćđÜĉîÖĎš÷ČöîĊĚ ÙĚĈðøąÖĆîēé÷ïøĉþìĆ èüĆîìĊę íĆîüćÙöïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷öĊ÷ĂéÙÜđĀúČĂ×ĂÜđÜĉîÖĎ÷š öČ đðŨîÝĈîüîúšćîđĀøĊ÷âÿĀøĆåĂđöøĉÖć ĀøČĂđìĊ÷ïđìŠćúšćîïćì úšćîđĀøĊ÷âÿĀøĆåĂđöøĉÖćĀøČĂđìĊ÷ïđìŠćúšćîïćì

× ĔîðŘïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóøćßÿĊöćÝĈÖĆéàċęÜđðŨîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĕéšđךćìĈÿĆââćÖĎš÷ČöđÜĉîÖĆïÿëćïĆîÖćøđÜĉîĒĀŠÜĀîċęÜĔî üÜđÜĉîúšćîïćìöĊÖĈĀîéøą÷ąđüúćðŘđÜĉîÖĎš÷ČöéĆÜÖúŠćüÙĉééĂÖđïĊĚ÷ĔîĂĆêøćÙÜìĊęêŠĂðŘēé÷öĊÖĈĀîéßĈøąéĂÖđïĊĚ÷ĒúąđÜĉî êšîđðŨîøć÷đéČĂîêćöđÜČęĂîĕ×ìĊęøąïčĔîÿĆââćèüĆîìĊęíĆîüćÙöïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊ÷ĂéÙÜđĀúČĂ×ĂÜđÜĉîÖĎš÷ČöđðŨîÝĈîüî úšćîïćì úšćîïćì

Ù ĔîðŘïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúýøĊøćßćîÙøÝĈÖĆé öĀćßî àċęÜđðŨîïøĉþĆì÷ŠĂ÷×ĂÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒĀŠÜĀîċęÜĕéšìĈÿĆââćÖĎš÷ČöđÜĉîÖĆï ÿëćïĆîÖćøđÜĉîĂĊÖĒĀŠÜĀîċęÜđðŨîÝĈîüîđÜĉîúšćîïćìöĊÖĈĀîéøą÷ąđüúćðŘđÜĉîÖĎš÷ČöéĆÜÖúŠćüêŠĂöćĕéšöĊÖćøđðúĊę÷îĒðúÜ ĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷đðŨîĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷đÜĉîòćÖðøąÝĈđéČĂîïüÖĂĆêøćÙÜìĊęêŠĂðŘĒúąöĊÖĈĀîéøą÷ąđüúćÖćøßĈøąÙČîđÜĉîêšîĒúą éĂÖđïĊĚ÷êćöìĊęøąïčĔîÿĆââćèüĆîìĊęíĆîüćÙöïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊ÷ĂéÙÜđĀúČĂ×ĂÜđÜĉîÖĎš÷ČöđðŨîÝĈîüîúšćîïćì úšćîïćì

Ü ĔîðŘïøĉþĆìÿĀĒóì÷ŤđõÿĆßÝĈÖĆéàċęÜđðŨîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĕéšđךćìĈÿĆââćÖĎš÷ČöđÜĉîÖĆïÿëćïĆîÖćøđÜĉîĒĀŠÜĀîċęÜĔîüÜđÜĉîĕöŠđÖĉî úšćîïćìöĊÖĈĀîéøą÷ąđüúćðŘđÜĉîÖĎš÷ČöéĆÜÖúŠćüÙĉééĂÖđïĊĚ÷ĔîĂĆêøć#*#03đéČĂîïüÖĂĆêøćÙÜìĊęêŠĂðŘēé÷öĊÖĈĀîé ßĈøąéĂÖđïĊ÷Ě ĒúąđÜĉîêšîêćöđÜČĂę îĕ×ìĊøę ąïčĔîÿĆââćèüĆîìĊę íĆîüćÙöïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷éĆÜÖúŠćüĕöŠö÷Ċ ĂéđÜĉîÖĎ÷š öČ ÙÜđĀúČĂĒúšü

 ÿĆââćđÜĉîÖĎš÷Čöøą÷ą÷ćü×ĂÜïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĕéšøąïčךĂðäĉïĆêĉïćÜðøąÖćøìĊęïøĉþĆìĄĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷êšĂÜðäĉïĆêĉêćöđߊîÖćø éĈøÜĂĆêøćÿŠüîìćÜÖćøđÜĉîđðŨîêšî

¯±«M;WhLV;7TCLS‰‰T_-T$TE_*þ;

èüĆîìĊęíĆîüćÙöĒúąïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊõćøąñĎÖóĆîìĊęÝąêšĂÜÝŠć÷ÙŠćđߊć×ĆĚîêęĈêćöÿĆââćđߊćÖćøđÜĉîéĆÜîĊĚ ĀîŠü÷óĆîïćì

ÜïÖćøđÜĉîøüö 2556 2555

ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø 2556 2555

ĀîĊĚÿĉîêćöÿĆââćđߊćÖćøđÜĉî ĀĆÖéĂÖđïĊĚ÷øĂÖćøêĆéïĆâßĊ

  

  

  

  

øüö

  

 

  

 

  

 

  

ĀĆÖÿŠüî×ĂÜĀîĊĚÿĉîêćöÿĆââćđߊćÖćøđÜĉîìĊęëċÜÖĈĀîéßĈøąõć÷ĔîĀîċęÜðŘ ĀîĊĚÿĉîêćöÿĆââćđߊćÖćøđÜĉîÿčìíĉÝćÖÿŠüîìĊęëċÜÖĈĀîéßĈøąõć÷ĔîĀîċęÜðŘ

 ĀîŠü÷óĆîïćì

è üĆîìĊę 31 íĆîüćÙö 2556 ĕöŠđÖĉî 1 ðŘ

ÜïÖćøđÜĉîøüö 15 ðŘ

øüö

ñúøüö×ĂÜÝĈîüîđÜĉî×ĆĚîêęĈìĊęêšĂÜÝŠć÷ìĆĚÜÿĉĚîêćöÿĆââćđߊćÖćøđÜĉî    éĂÖđïĊĚ÷êćöÿĆââćđߊćÖćøđÜĉîøĂÖćøêĆéïĆâßĊ 

 

 

öĎúÙŠćðŦÝÝčïĆî×ĂÜÝĈîüîđÜĉî×ĆĚîêęĈìĊęêšĂÜÝŠć÷ìĆĚÜÿĉĚîêćöÿĆââćđߊćÖćøđÜĉî   

144


MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC ĀîŠü÷óĆîïćì

è üĆîìĊę 31 íĆîüćÙö 2555 ĕöŠđÖĉî 1 ðŘ ñúøüö×ĂÜÝĈîüîđÜĉî×ĆĚîêęĈìĊęêšĂÜÝŠć÷ìĆĚÜÿĉĚîêćöÿĆââćđߊćÖćøđÜĉî éĂÖđïĊĚ÷êćöÿĆââćđߊćÖćøđÜĉîøĂÖćøêĆéïĆâßĊ öĎúÙŠćðŦÝÝčïĆî×ĂÜÝĈîüîđÜĉî×ĆĚîêęĈìĊęêšĂÜÝŠć÷ìĆĚÜÿĉĚîêćöÿĆââćđߊćÖćøđÜĉî

  

 

ÜïÖćøđÜĉîøüö 15 ðŘ  

 

øüö  

 

ĀîŠü÷óĆîïćì

è üĆîìĊę 31 íĆîüćÙö 2556 ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø ñúøüö×ĂÜÝĈîüîđÜĉî×ĆĚîêęĈìĊęêšĂÜÝŠć÷ìĆĚÜÿĉĚîêćöÿĆââćđߊćøą÷ą÷ćü éĂÖđïĊĚ÷êćöÿĆââćđߊćøą÷ą÷ćüøĂÖćøêĆéïĆâßĊ öĎúÙŠćðŦÝÝčïĆî×ĂÜÝĈîüîđÜĉî×ĆĚîêęĈìĊęêšĂÜÝŠć÷ìĆĚÜÿĉĚîêćöÿĆââćđߊćøą÷ą÷ćü

ĕöŠđÖĉî 1 ðŘ

15 ðŘ

øüö

 

 

 

 

  

 

ĀîŠü÷óĆîïćì

è üĆîìĊę 31 íĆîüćÙö 2555

ñúøüö×ĂÜÝĈîüîđÜĉî×ĆĚîêęĈìĊęêšĂÜÝŠć÷ìĆĚÜÿĉĚîêćöÿĆââćđߊćøą÷ą÷ćü éĂÖđïĊĚ÷êćöÿĆââćđߊćøą÷ą÷ćüøĂÖćøêĆéïĆâßĊ öĎúÙŠćðŦÝÝčïĆî×ĂÜÝĈîüîđÜĉî×ĆĚîêęĈìĊęêšĂÜÝŠć÷ìĆĚÜÿĉĚîêćöÿĆââćđߊćøą÷ą÷ćü

ĕöŠđÖĉî 1 ðŘ

ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø 15 ðŘ

øüö

 

 

 

 

  

 

 ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊđÝšćĀîĊĚÿĆââćđߊćÖćøđÜĉîàċęÜðøąÖĂïéšü÷ÿĆââćđߊćĀúć÷ÿĆââćđóČęĂÝĆéĀćđÙøČęĂÜöČĂìćÜÖćøĒóì÷ŤĂčðÖøèŤ Ēúą÷ćîóćĀîąÿĈĀøĆïĔßšĔîÖćøéĈđîĉîíčøÖĉÝēé÷öĊÖĈĀîéßĈøąÙŠćđߊćđðŨîøć÷đéČĂîøüöÜüéĒúąđöČęĂÙøïÖĈĀîéÿĆââć

145


MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

¯²«MZ;$[

 ÖćøđðúĊę÷îĒðúÜ×ĂÜïĆâßĊĀčšîÖĎšÿčìíĉÝćÖÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîÖćøĂĂÖĀčšîÖĎšĒúąêĆéÝĈĀîŠć÷ÿĈĀøĆïðŘÿĉĚîÿčéüĆîìĊęíĆîüćÙöĒúą öĊøć÷úąđĂĊ÷ééĆÜîĊĚ ĀîŠü÷óĆîïćì

ÜïÖćøđÜĉîøüö 2556 ÷ĂéÙÜđĀúČĂêšîðŘ ĂĂÖĀčšîÖĎšđóĉęöøąĀüŠćÜðŘ ĕëŠëĂîĀčšîÖĎšøąĀüŠćÜðŘ ÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîÖćøĂĂÖĀčšîÖĎš êĆéÝĈĀîŠć÷ÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîÖćøĂĂÖĀčšîÖĎš ÷ĂéÙÜđĀúČĂÿĉĚîðŘ ĀĆÖÿŠüî×ĂÜĀčšîÖĎšìĊęëċÜÖĈĀîéßĈøąõć÷ĔîĀîċęÜðŘ ĀčšîÖĎšÿčìíĉÝćÖÿŠüîìĊęëċÜÖĈĀîéßĈøąõć÷ĔîĀîċęÜðŘ

ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø 2555

    

  

 

     

 

   

 

-

đöČęĂüĆîìĊęöĊîćÙöïøĉþĆìĄĕéšĂĂÖĀčšîÖĎšĕöŠöĊĀúĆÖðøąÖĆîßîĉéøąïčßČęĂñĎšëČĂĒúąĕöŠéšĂ÷ÿĉìíĉĒúąĕöŠöĊñĎšĒìîñĎšëČĂĀčšîÖĎšÝĈîüî øüö ĀîŠü÷ĔîøćÙćĀîŠü÷úą ïćìÙĉéđðŨîöĎúÙŠćìĆÜĚ ÿĉîĚ úšćîïćìēé÷ĒïŠÜđðŨîßčéÙČĂĀčîš ÖĎš Ăć÷čðŘöĎúÙŠćøüö úšćîïćìĂĆêøćéĂÖđïĊ÷Ě øšĂ÷úąêŠĂðŘĒúąĀčîš ÖĎš Ăć÷čðŘöĎúÙŠćøüö úšćîïćìĂĆêøćéĂÖđïĊ÷Ě øšĂ÷úąêŠĂðŘēé÷öĊ ÖĈĀîéßĈøąéĂÖđïĊĚ÷ìčÖđéČĂîïøĉþĆìĕéšĕëŠëĂîĀčšîÖĎšĂć÷čðŘöĎúÙŠćøüö úšćîïćìĀčšîÖĎšĂć÷čðŘöĎúÙŠćøüö úšćîïćì ĔîĕêøöćÿðŘĒúąĕêøöćÿðŘêćöúĈéĆï đöČęĂüĆîìĊęöĉëčîć÷îïøĉþĆìĕéšĂĂÖĀčšîÖĎšĕöŠöĊĀúĆÖðøąÖĆîßîĉéøąïčßČęĂñĎšëČĂĒúąĕöŠéšĂ÷ÿĉìíĉÝĈîüîøüö ĀîŠü÷Ĕî øćÙćĀîŠü÷úą ïćìÙĉéđðŨîöĎúÙŠćìĆĚÜÿĉĚî úšćîïćìēé÷ĒïŠÜđðŨîßčéÙČĂĀčšîÖĎšĂć÷čðŘöĎúÙŠćøüö úšćîïćìĂĆêøć éĂÖđïĊĚ÷øšĂ÷úąêŠĂðŘĒúąĀčšîÖĎšĂć÷čðŘöĎúÙŠćøüö úšćîïćìĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷øšĂ÷úąêŠĂðŘēé÷öĊÖĈĀîéßĈøąéĂÖđïĊĚ÷ ìčÖđéČĂîÝîëċÜèüĆîìĊęíĆîüćÙöïøĉþĆìĕéšàČĚĂÙČîĀčšîÖĎšéĆÜÖúŠćüîĊĚÝĈîüî ĀîŠü÷đðŨîÝĈîüîđÜĉîúšćîïćì đöČęĂüĆîìĊęöĊîćÙöïøĉþĆìĕéšĂĂÖĀčšîÖĎšĕöŠöĊĀúĆÖðøąÖĆîßîĉéøąïčßČęĂñĎšëČĂĒúąĕöŠéšĂ÷ÿĉìíĉĒúąĕöŠöĊñĎšĒìîñĎšëČĂĀčšîÖĎšÝĈîüîøüö  ĀîŠü÷ĔîøćÙćĀîŠü÷úą ïćìÙĉéđðŨîöĎúÙŠćìĆĚÜÿĉĚî úšćîïćìĂć÷čðŘĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷øšĂ÷úąêŠĂðŘēé÷öĊ ÖĈĀîéßĈøąéĂÖđïĊĚ÷ìčÖđéČĂî đöČęĂüĆîìĊęöĊîćÙöïøĉþĆìĕéšĂĂÖĀčšîÖĎšĕöŠöĊĀúĆÖðøąÖĆîßîĉéøąïčßČęĂñĎšëČĂĒúąĕöŠéšĂ÷ÿĉìíĉĒúąĕöŠöĊñĎšĒìîñĎšëČĂĀčšîÖĎšÝĈîüîøüö  ĀîŠü÷ĔîøćÙćĀîŠü÷úą ïćìÙĉéđðŨîöĎúÙŠćìĆĚÜÿĉĚî úšćîïćìĂć÷čðŘĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷øšĂ÷úąêŠĂðŘēé÷öĊ ÖĈĀîéßĈøąéĂÖđïĊĚ÷ìčÖđéČĂî ĔîđéČĂîÿĉÜĀćÙöïøĉþĆìĕéšĂĂÖĀčšîÖĎšĕöŠöĊĀúĆÖðøąÖĆîßîĉéøąïčßČęĂñĎšëČĂĒúąĕöŠéšĂ÷ÿĉìíĉĒúąĕöŠöĊñĎšĒìîñĎšëČĂĀčšîÖĎšÝĈîüîøüö ĀîŠü÷ĔîøćÙćĀîŠü÷úą ïćìÙĉéđðŨîöĎúÙŠćìĆÜĚ ÿĉîĚ úšćîïćìĂć÷čðŘĂĆêøćéĂÖđïĊ÷Ě øšĂ÷úąêŠĂðŘēé÷öĊÖĈĀîé ßĈøąéĂÖđïĊĚ÷ìčÖđéČĂî đöČęĂüĆîìĊęöĊîćÙöïøĉþĆìĕéšĂĂÖĀčšîÖĎšĕöŠöĊĀúĆÖðøąÖĆîßîĉéøąïčßČęĂñĎšëČĂĒúąĕöŠéšĂ÷ÿĉìíĉĒúąĕöŠöĊñĎšĒìîñĎšëČĂĀčšîÖĎšÝĈîüîøüö  ĀîŠü÷ĔîøćÙćĀîŠü÷úą ïćìÙĉéđðŨîöĎúÙŠćìĆĚÜÿĉĚî úšćîïćìĂć÷čðŘĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷øšĂ÷úąêŠĂðŘēé÷öĊ ÖĈĀîéßĈøąéĂÖđïĊĚ÷ìčÖđéČĂî đöČęĂüĆîìĊęóùþõćÙöïøĉþĆìĕéšĂĂÖĀčšîÖĎšĕöŠöĊĀúĆÖðøąÖĆîßîĉéøąïčßČęĂñĎšëČĂĒúąĕöŠéšĂ÷ÿĉìíĉĒúąĕöŠöĊñĎšĒìîñĎšëČĂĀčšîÖĎšÝĈîüî

146


MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

øüö ĀîŠü÷ĔîøćÙćĀîŠü÷úą ïćìÙĉéđðŨîöĎúÙŠćìĆÜĚ ÿĉîĚ úšćîïćìēé÷ĒïŠÜđðŨîßčéÙČĂĀčîš ÖĎÝš Ĉîüî  ĀîŠü÷Ăć÷čðŘĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷øšĂ÷úąêŠĂðŘĒúąĀčšîÖĎšÝĈîüî ĀîŠü÷Ăć÷čðŘĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷øšĂ÷úąêŠĂðŘēé÷öĊ ÖĈĀîéßĈøąéĂÖđïĊĚ÷ìčÖđéČĂî ĀčšîÖĎšöĊךĂðäĉïĆêĉïćÜðøąÖćøìĊęïøĉþĆìêšĂÜðäĉïĆêĉêćöđߊîÖćøéĈøÜĂĆêøćÿŠüîìćÜÖćøđÜĉîÖćøÝŠć÷ðŦîñúÖćøÝĈĀîŠć÷ÝŠć÷ēĂî ìøĆó÷ŤÿĉîđðŨîêšî

¯³«LUEO*>G=ERaD-;ERDRDTI%O*@;S$*T;

 ÝĈîüîđÜĉîÿĈøĂÜñúðøąē÷ßîŤøą÷ą÷ćü×ĂÜóîĆÖÜćîàċęÜđðŨîđÜĉîßéđß÷óîĆÖÜćîđöČęĂĂĂÖÝćÖÜćîĒÿéÜĕéšéĆÜîĊĚ ĀîŠü÷óĆîïćì

ÜïÖćøđÜĉîøüö 2556 2555 õćøąñĎÖóĆîêćöēÙøÜÖćøñúðøąē÷ßîŤêšîðŘ đóĉęö×ċĚîÝćÖÖćøàČĚĂÖĉÝÖćø êšîìčîïøĉÖćøĔîðŦÝÝčïĆî

 

 

  

êšîìčîéĂÖđïĊĚ÷ ñúðøąē÷ßîŤìĊęÝŠć÷ĔîøąĀüŠćÜðŘ ñú×ćéìčî ÖĈĕø ÝćÖÖćøðøąöćèÖćøêćöĀúĆÖÙèĉêýćÿêøŤðøąÖĆîõĆ÷ õćøąñĎÖóĆîêćöēÙøÜÖćøñúðøąē÷ßîŤðúć÷ðŘ

  

 

 

   

  

ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø 2556 2555  

 

  

 

  

  

ÙŠćĔߚ݊ć÷đÖĊę÷üÖĆïñúðøąē÷ßîŤøą÷ą÷ćü×ĂÜóîĆÖÜćîøüöĂ÷ĎŠĔîÖĈĕøĀøČĂ×ćéìčîĒÿéÜĕéšéĆÜîĊĚ ÜïÖćøđÜĉîøüö 2556 2555 êšîìčîïøĉÖćøĔîðŦÝÝčïĆî êšîìčîéĂÖđïĊĚ÷ øüöÙŠćĔߚ݊ć÷ìĊęøĆïøĎšĔîÖĈĕøĀøČĂ×ćéìčî ÙŠćĔߚ݊ć÷éĆÜÖúŠćüøĆïøĎšĔîøć÷ÖćøêŠĂĕðîĊĚĔîÜïÖĈĕø×ćéìčî êšîìčîÙŠćøĆÖþćó÷ćïćúêšîìčî×ć÷ĒúąïøĉÖćø ÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîÖćøïøĉĀćø

 

ĀîŠü÷óĆîïćì

ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø 2556 2555

   

   

   

   

  

  

  

  

ÿööêĉåćîìĊÿę ĈÙĆâĔîÖćøðøąöćèÖćøêćöĀúĆÖÙèĉêýćÿêøŤðøąÖĆîõĆ÷èüĆîðøąđöĉîÿøčðĕéšéÜĆ îĊĚ

ĂĆêøćÙĉéúé ĂĆêøćÖćø×ċĚîđÜĉîđéČĂîĔîĂîćÙê ×ċĚîÖĆïߊüÜĂć÷č×ĂÜóîĆÖÜćî

ÜïÖćøđÜĉîøüö 2556 2555

ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø 2556 2555

øšĂ÷úąêŠĂðŘ

  

øšĂ÷úąêŠĂðŘ

 

 

 ñú×ćéìčîÝćÖÖćøðøąöćèÖćøêćöĀúĆÖÙèĉêýćÿêøŤðøąÖĆîõĆ÷ÿąÿö×ĂÜïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ìĊęøĆïøĎšĔîÜïÖĈĕø×ćéìčîđïĘéđÿøĘÝ ĂČęîĒúąøĆïøĎšđðŨîÿŠüîĀîċęÜ×ĂÜÖĈĕøÿąÿöèüĆîìĊęíĆîüćÙööĊÝĈîüîúšćîïćìĒúąđÞóćąÖĉÝÖćøúšćîïćì úšćîïćìĒúąđÞóćąÖĉÝÖćøúšćîïćì

147


MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

ÝĈîüîđÜĉîõćøąñĎÖóĆîêćöēÙøÜÖćøñúðøąē÷ßîŤÿĈĀøĆïðŘðŦÝÝčïĆîĒúąÿćöðŘ÷šĂîĀúĆÜĒÿéÜĕéšéĆÜîĊĚ õćøąñĎÖóĆîêćöēÙøÜÖćøñúðøąē÷ßîŤ ÜïÖćøđÜĉîøüö ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø

ĀîŠü÷óĆîïćì

ÖćøðøĆïðøčÜêćöðøąÿïÖćøèŤìĊęđÖĉéÝćÖĀîĊĚÿĉîēÙøÜÖćø ÜïÖćøđÜĉîøüö ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø

ðŘ

 

 

 

ðŘ ðŘ ðŘ

   

 

 -

  

 -

¯´«9Z;_EāO;MZ;

 đöČęĂüĆîìĊęđöþć÷îìĊęðøąßčöÿćöĆâðøąÝĈðŘ×ĂÜñĎšëČĂĀčšî×ĂÜïøĉþĆìĕéšĂîčöĆêĉÖćøúéìčîÝéìąđïĊ÷î×ĂÜïøĉþĆìÝĈîüî  ïćìÝćÖìčîÝéìąđïĊ÷îđéĉöÝĈîüî  ïćìđðŨîìčîÝéìąđïĊ÷îĔĀöŠÝĈîüî  ïćìĒúąöĊöêĉ ĂîčöĆêĉÖćøđóĉęöìčîÝéìąđïĊ÷î×ĂÜïøĉþĆìĒïïöĂïĂĈîćÝìĆęüĕð (FOFSBM.BOEBUF ÝĈîüî ïćìēé÷ÖćøĂĂÖĀčšîÿćöĆâ đóĉöę ìčîÝĈîüî Āčîš öĎúÙŠćìĊêę øćĕüšĀîšč úąïćìēé÷ìčîÝéìąđïĊ÷îĔĀöŠÝąđðŨîÝĈîüî  ïćìĒïŠÜĂĂÖđðŨîĀčîš ÿćöĆâÝĈîüî  ĀčšîöĎúÙŠćìĊęêøćĕüšĀčšîúąïćìïøĉþĆìĕéšÝéìąđïĊ÷îđóĉęöìčîĒúšüĔîđéČĂîóùþõćÙö êćöìĊÖę úŠćüĕüšĔîĀöć÷đĀêčĔîøąĀüŠćÜðŘïøĉþìĆ đÿîĂ×ć÷Āčîš ÿćöĆâđóĉöę ìčîÝĈîüîøüö Āčîš öĎúÙŠćìĊêę øćĕüšĀîšč úą ïćììĈĔĀšïøĉþĆìöĊìčîĂĂÖÝĈĀîŠć÷ĒúąßĈøąđêĘööĎúÙŠćĒúšüÝĈîüî  Āčšî

¯µ«_*þ;=;>G+TD đÜĉîðŦîñú đÜĉîðŦîñúðøąÝĈðŘ øüöđÜĉîðŦîñúĔîøąĀüŠćÜðŘ

ĂîčöĆêĉēé÷ ìĊęðøąßčöÿćöĆâñĎšëČĂĀčšîđöČęĂüĆîìĊęđöþć÷î

đÜĉîðŦîñúÝŠć÷

đÜĉîðŦîñúÝŠć÷êŠĂĀčšî

úšćîïćì

  

ïćì

 

đÜĉîðŦîñúÝŠć÷

đÜĉîðŦîñúÝŠć÷êŠĂĀčšî

úšćîïćì

  

ïćì

 

ïøĉþĆìĕéšÝŠć÷đÜĉîðŦîñúÝĈîüîéĆÜÖúŠćüĒúšüĔîđéČĂîóùþõćÙö đÜĉîðŦîñú đÜĉîðŦîñúðøąÝĈðŘ øüöđÜĉîðŦîñúĔîøąĀüŠćÜðŘ

ĂîčöĆêĉēé÷ ìĊęðøąßčöÿćöĆâñĎšëČĂĀčšîđöČęĂüĆîìĊęđöþć÷î

ïøĉþĆìĕéšÝŠć÷đÜĉîðŦîñúÝĈîüîéĆÜÖúŠćüĒúšüĔîđéČĂîóùþõćÙö

¯¶«LUEO*7TC$0MCTD

 đóČĂę ĔĀšđðŨîĕðêćööćêøćĒĀŠÜóøąøćßïĆââĆêïĉ øĉþìĆ öĀćßîÝĈÖĆéóýïøĉþìĆ êšĂÜÝĆéÿøøÖĈĕøÿčìíĉðøąÝĈðŘÿüŠ îĀîċÜę ĕüšđðŨî ìčîÿĈøĂÜĕöŠîĂš ÷ÖüŠćøšĂ÷úą×ĂÜÖĈĕøÿčìíĉðøąÝĈðŘĀÖĆ éšü÷÷Ăé×ćéìčîÿąÿö÷Ööć ëšćöĊ ÝîÖüŠćìčîÿĈøĂÜîĊÝĚ ąöĊÝĈîüîĕöŠîĂš ÷ÖüŠćøšĂ÷úą ×ĂÜìčîÝéìąđïĊ÷îÿĈøĂÜêćöÖãĀöć÷éĆÜÖúŠćüĕöŠÿćöćøëîĈĕðÝŠć÷đÜĉîðŦîñúĕéš

148


MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

°­«'Tb-+TD7TCGS$K5R

 øć÷ÖćøÙŠćĔߚ݊ć÷ĒïŠÜêćöúĆÖþèąðøąÖĂïéšü÷øć÷ÖćøÙŠćĔߚ݊ć÷ìĊęÿĈÙĆâÿĈĀøĆïðŘÿĉĚîÿčéüĆîìĊęíĆîüćÙöĒúąĕéšĒÖŠ ĀîŠü÷úšćîïćì

ÜïÖćøđÜĉîøüö 2556 2555 ÙŠćĔߚ݊ć÷đÖĊę÷üÖĆïóîĆÖÜćî ÙŠćĒóì÷Ť êšîìčî÷ćĒúąđüßõĆèæŤ ÙŠćđÿČęĂöøćÙćĒúąÙŠćêĆéÝĈĀîŠć÷ ÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîÖćøēÛþèćĒúąðøąßćÿĆöóĆîíŤ ÙŠćđߊćÝŠć÷

     

     

ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø 2556 2555     

    

°®«BTKē_*þ;c6

 õćþĊđÜĉîĕéš×ĂÜïøĉþìĆ ĒúąïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ÿøčðĕéšéÜĆ îĊĚ ÜïÖćøđÜĉîøüö ÿĈĀøĆïðŘÿĉĚîÿčéüĆîìĊę 31 íĆîüćÙö

2556

ĀîŠü÷óĆîïćì

ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø ÿĈĀøĆïðŘÿĉĚîÿčéüĆîìĊę 31 íĆîüćÙö

2555

2556

2555

õćþĊđÜĉîĕéšðŦÝÝčïĆî õćþĊđÜĉîĕéšîĉêĉïčÙÙúÿĈĀøĆïðŘ øć÷ÖćøðøĆïðøčÜÙŠćĔߚ݊ć÷õćþĊđÜĉîĕéšîĉêĉïčÙÙú×ĂÜðŘÖŠĂî õćþĊđÜĉîĕéšøĂÖćøêĆéïĆâßĊ

  

  

 

  

õćþĊđÜĉîĕéšøĂÖćøêĆéïĆâßĊÝćÖÖćøÖúĆïøć÷ÖćøñúĒêÖêŠćÜßĆęüÙøćü õćþĊđÜĉîĕéšìĊęĒÿéÜĂ÷ĎŠĔîÜïÖĈĕø×ćéìčî

  

  

 

 

  

 ÝĈîüîõćþĊđÜĉîĕéšìđęĊ ÖĊ÷ę üךĂÜÖĆïÿŠüîðøąÖĂïĒêŠúąÿŠüî×ĂÜÖĈĕø ×ćéìčî đïĘéđÿøĘÝĂČîę ÿøčðĕéšéÜĆ îĊĚ ÜïÖćøđÜĉîøüö ÿĈĀøĆïðŘÿĉĚîÿčéüĆîìĊę 31 íĆîüćÙö

2556 õćþĊđÜĉîĕéšøĂÖćøêĆéïĆâßĊìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆïñú×ćéìčî ÖĈĕø

 ÝćÖÖćøðøąöćèÖćøêćöĀúĆÖÙèĉêýćÿêøŤðøąÖĆîõĆ÷ õćþĊđÜĉîĕéšøĂÖćøêĆéïĆâßĊìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆï×ćéìčî ÖĈĕø

 ÝćÖÖćøüĆéöĎúÙŠćđÜĉîúÜìčîĔîĀúĆÖìøĆó÷ŤđñČęĂ×ć÷ õćþĊđÜĉîĕéšøĂÖćøêĆéïĆâßĊìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆï×ćéìčî ÖĈĕø

 ÝćÖÖćøêĊøćÙćìĊęéĉîĒúąĂćÙćø

2555

ĀîŠü÷óĆîïćì

ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø ÿĈĀøĆïðŘÿĉĚîÿčéüĆîìĊę 31 íĆîüćÙö

2556

2555 

 

 

-

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

149


MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

øć÷ÖćøÖøąìï÷ĂéÝĈîüîđÜĉîøąĀüŠćÜÙŠćĔßšÝćŠ ÷õćþĊđÜĉîĕéšÖïĆ ñúÙĎè×ĂÜÖĈĕøìćÜïĆâßĊÖïĆ ĂĆêøćõćþĊìĔęĊ ßšÿćöćøëĒÿéÜĕéšéÜĆ îĊĚ ÜïÖćøđÜĉîøüö ÿĈĀøĆïðŘÿĉĚîÿčéüĆîìĊę 31 íĆîüćÙö

2556

2555

ĀîŠü÷óĆîïćì

ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø ÿĈĀøĆïðŘÿĉĚîÿčéüĆîìĊę 31 íĆîüćÙö

2556

2555

ÖĈĕøìćÜïĆâßĊÖŠĂîõćþĊđÜĉîĕéšîĉêĉïčÙÙú

 

 

 

 

ĂĆêøćõćþĊđÜĉîĕéšîĉêĉïčÙÙú ÖĈĕøìćÜïĆâßĊÖŠĂîõćþĊđÜĉîĕéšîĉêĉïčÙÙúÙĎèĂĆêøćõćþĊ øć÷ÖćøðøĆïðøčÜÙŠćĔߚ݊ć÷õćþĊđÜĉîĕéšîĉêĉïčÙÙú×ĂÜÜüéÖŠĂî ñúÖøąìïìćÜõćþĊÿĈĀøĆï ÖćøÿŠÜđÿøĉöÖćøúÜìčî

   

   

  

  

 

 

 

 

đÜĉîðŦîñúøĆïìĊęĕéšøĆïÿĉìíĉ÷ÖđüšîõćþĊ ×ćéìčîìćÜõćþĊìĊęĕöŠĔßš ÖĈĕøÝćÖÖćøðøĆïöĎúÙŠć÷čêĉíøøö×ĂÜđÜĉîúÜìčî ÿŠüîĒïŠÜÖĈĕøÝćÖđÜĉîúÜìčîĔîïøĉþĆìøŠüö

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

ÙŠćĔߚ݊ć÷ìĊęĕöŠÿćöćøëîĈöćĀĆÖõćþĊĕéš ÙŠćĔߚ݊ć÷ìĊęöĊÿĉìíĉĀĆÖĕéšđóĉęö×ċĚî øüö õćþĊđÜĉîĕéšìĊęĒÿéÜĂ÷ĎŠĔîÜïÖĈĕø×ćéìčî ĂĆêøćõćþĊđÜĉîĕéšìĊęĒìšÝøĉÜ

 ÿŠüîðøąÖĂï×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤõćþĊđÜĉîĕéšøĂÖćøêĆéïĆâßĊĒúąĀîĊÿĚ îĉ õćþĊđÜĉîĕéšøĂÖćøêĆéïĆâßĊðøąÖĂïéšü÷øć÷ÖćøéĆÜêŠĂĕðîĊĚ ĀîŠü÷óĆîïćì

ÜïÖćøđÜĉîøüö

ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø

è üĆîìĊę è üĆîìĊę 31 íĆîüćÙö 31 íĆîüćÙö 2556 2555

è üĆîìĊę 1 öÖøćÙö 2555

è üĆîìĊę è üĆîìĊę 31 íĆîüćÙö 31 íĆîüćÙö 2556 2555

ÙŠćđñČęĂĀîĊĚÿÜÿĆ÷ÝąÿĎâ ÙŠćđñČęĂÖćøúéúÜ×ĂÜöĎúÙŠćÿĉîÙšćÙÜđĀúČĂ ÙŠćđñČęĂÖćøéšĂ÷ÙŠć×ĂÜÿĉîìøĆó÷Ť ÙŠćĔߚ݊ć÷ÙšćÜÝŠć÷ĒúąÿĈøĂÜĀîĊĚÿĉîĂČęî ÿĈøĂÜñúðøąē÷ßîŤøą÷ą÷ćü×ĂÜóîĆÖÜćî ×ćéìčîìćÜõćþĊìĊę÷ĆÜĕöŠĕéšĔßš

     -

     

ĂČęîė øüö 

 

             

è üĆîìĊę 1 öÖøćÙö 2555

ÿĉîìøĆó÷ŤõćþĊđÜĉîĕéšøĂÖćøêĆéïĆâßĊ

150

     

     


ÜïÖćøđÜĉîøüö è üĆîìĊę è üĆîìĊę 31 íĆîüćÙö 31 íĆîüćÙö 2556 2555

ĀîĊĚÿĉîõćþĊđÜĉîĕéšøĂÖćøêĆéïĆâßĊ ÙŠćđÿČęĂöøćÙćÿąÿöĂćÙćøĒúąĂčðÖøèŤ ÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîÖćøĂĂÖĀčšîÖĎšĒúąđÜĉîÖĎš÷ČöêĆéÝĈĀîŠć÷ ÖĈĕøÝćÖćøðøĆïöĎúÙŠćĂÿĆÜĀćøĉöìøĆó÷ŤđóČęĂÖćøúÜìčî ÖĈĕø ×ćéìčî ìĊę÷ĆÜĕöŠđÖĉé×ċĚîÝćÖÖćøđðúĊę÷îĒðúÜöĎúÙŠćđÜĉîúÜìčî ÿŠüîđÖĉîìčîÝćÖÖćøêĊøćÙćìĊęéĉîĒúąĂćÙćø øüö

   

ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø è üĆîìĊę 1 öÖøćÙö 2555

è üĆîìĊę è üĆîìĊę 31 íĆîüćÙö 31 íĆîüćÙö 2556 2555

           

 

           

è üĆîìĊę 1 öÖøćÙö 2555

   

 

  

 

    

 ĔîđéČĂîêčúćÙöÙèąøĆåöîêøĊĕéšööĊ êĉĔĀšðøĆïúéĂĆêøćõćþĊđÜĉîĕéšîêĉ ïĉ Ùč ÙúÝćÖĂĆêøćøšĂ÷úąđðŨîøšĂ÷úąĔîðŘĒúą đðŨîøšĂ÷úąêĆĚÜĒêŠðŘđðŨîêšîĕðĒúąĔîđéČĂîíĆîüćÙöĕéšöĊóøąøćßÖùþãĊÖćðøąÖćýúéĂĆêøćõćþĊđÜĉîĕéšîĉêĉïčÙÙúđóČęĂĔĀš đðŨîĕðêćööêĉÙèąøĆåöîêøĊéĆÜÖúŠćüÿĈĀøĆïðŘïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĕéšÿąìšĂîñúÖøąìï×ĂÜÖćøđðúĊę÷îĒðúÜĂĆêøćõćþĊ éĆÜÖúŠćüĔîÖćøÙĈîüèõćþĊđÜĉîĕéšøĂÖćøêĆéïĆâßĊêćöìĊęĒÿéÜĕüš×šćÜêšîĒúšü

°¯«$UcE7OMZ;

 ÖĈĕøêŠĂĀčîš ×ĆîĚ óČîĚ åćîÙĈîüèēé÷ĀćøÖĈĕøÿĈĀøĆïðŘìđęĊ ðŨî×ĂÜñĎëš ĂČ Āčîš ×ĂÜïøĉþìĆ ĕöŠøüöÖĈĕø×ćéìčîđïĘéđÿøĘÝĂČîę éšü÷ÝĈîüîëĆüđÞúĊ÷ę ëŠüÜîĚĈĀîĆÖ×ĂÜĀčšîÿćöĆâìĊęĂĂÖĂ÷ĎŠĔîøąĀüŠćÜðŘ

°°«LS‰‰T_-TERDRDTI

ïøĉþĆì ïøĉþĆìĕéšìĈÿĆââćđߊćìĊęéĉîđóČęĂÖŠĂÿøšćÜđðŨîĂćÙćøÝĂéøëöĊÖĈĀîéøą÷ąđüúćÖćøđߊćðŘîĆïêĆĚÜĒêŠüĆîìĊęÖčöõćóĆîíŤëċÜ üĆîìĊęÖčöõćóĆîíŤÖĈĀîéßĈøąÙŠćđߊćÿĈĀøĆïđéČĂîĒøÖĔîĂĆêøćđéČĂîúą ïćìĒúąđóĉęöĂĆêøćÙŠćđߊćêćöìĊęÖĈĀîéĕüš ĔîÿĆââćÿĈĀøĆïðŘÿčéìšć÷öĊĂĆêøćÙŠćđߊćđéČĂîúą ïćì ïøĉþĆìĕéšìĈÿĆââćđߊćìĊęéĉîđóČęĂÖŠĂÿøšćÜĂćÙćøøĆïøĂÜñĎšðśü÷îĂÖ×ĂÜēøÜó÷ćïćúöĊÖĈĀîéøą÷ąđüúćÖćøđߊćðŘîĆïêĆĚÜĒêŠüĆîìĊę ÖĆî÷ć÷îëċÜüĆîìĊęÖĆî÷ć÷îēé÷ÝąđøĉęößĈøąÙŠćđߊćÙøĆĚÜĒøÖĔîüĆîìĊęêčúćÙöĔîĂĆêøćđéČĂîúą ïćìĒúą đóĉęöĂĆêøćÙŠćđߊćìčÖðŘĔîĂĆêøćøšĂ÷úą×ĂÜÙŠćđߊćøć÷đéČĂîêćöĂĆêøćÿčéìšć÷×ĂÜĒêŠúąßŠüÜðŘ ïøĉþìĆ ĕéšìĈÿĆââćđߊćìĊéę îĉ öĊÖĈĀîéøą÷ąđüúćÖćøđߊćðŘîĆïêĆÜĚ ĒêŠüîĆ ìĊę ÖĆî÷ć÷îëċÜüĆîìĊę ÿĉÜĀćÙöìĆÜĚ îĊĚ ïøĉþìĆ Ă÷ĎŠøąĀüŠćÜ×ĆĚîêĂîÖćøúÜîćöđóČęĂêŠĂÿĆââćđߊćéĆÜÖúŠćüĕðĂĊÖđðŨîđüúćðŘ ïøĉþĆìĕéšìĈÿĆââćđߊćìĊęéĉîĒĀŠÜĀîċęÜöĊÖĈĀîéøą÷ąđüúćÖćøđߊćðŘîĆïêĆĚÜĒêŠüĆîìĊęöÖøćÙöëċÜüĆîìĊęíĆîüćÙö ÖĈĀîéßĈøąÙŠćđߊćđðŨîøć÷đéČĂîēé÷đøĉöę ßĈøąÙøĆÜĚ ĒøÖĔîüĆîìĊę öÖøćÙöĔîĂĆêøćđéČĂîúą ïćìĒúąêĆÜĚ ĒêŠüîĆ ìĊę öÖøćÙö đðŨîêšîĕðßĈøąÙŠćđߊćĔîĂĆêøćđéČĂîúą ïćì

151

MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

ĀîŠü÷óĆîïćì


MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

 ïøĉþĆìĕéšìĈÿĆââćđóČęĂÖŠĂÿøšćÜĂćÙćøēøÜó÷ćïćúĔîìĊęéĉî×ĂÜøćßÖćøàċęÜêćöÿĆââćøąïčüŠćïøĉþĆìêšĂÜ÷ÖÖøøöÿĉìíĉĔîĂćÙćøĔĀš ĀîŠü÷ÜćîøćßÖćøđöČęĂĀîŠü÷ÜćîøćßÖćøĕéšìĈÖćøêøüÝøĆïĂćÙćøךćÜêšîđøĊ÷ïøšĂ÷ĒúšüĔîðŘïøĉþĆìĕéšìĈÿĆââćđߊćìĊęéĉîóøšĂöÿĉęÜ ðúĎÖÿøšćÜÝćÖĀîŠü÷ÜćîøćßÖćøēé÷öĊÖĈĀîéøą÷ąđüúćÖćøđߊćðŘîĆïêĆÜĚ ĒêŠüîĆ ìĊúę ÜîćöĔîÿĆââćđߊćÖĈĀîéßĈøąÙŠćđߊćđðŨîøć÷ðŘēé÷ ðŘĒøÖÝŠć÷ÙŠćđߊćĔîĂĆêøćðŘúą ïćìĒúąđóĉęöĂĆêøćÙŠćđߊćìčÖðŘĒúąÿĈĀøĆïðŘÿčéìšć÷öĊĂĆêøćÙŠćđߊćðŘúą ïćì ïøĉþĆìĕéšìĈÿĆââćđߊćìĊęéĉîĒĀŠÜĀîċęÜöĊÖĈĀîéøą÷ąđüúćÖćøđߊćðŘîĆïêĆĚÜĒêŠüĆîìĊęöĊîćÙöëċÜüĆîìĊęöĊîćÙö ÖĈĀîéßĈøąÙŠćđߊćđðŨîøć÷đéČĂîēé÷ĕöŠöÙĊ ćŠ đߊćĔîøą÷ąđüúćđéČĂîĒøÖĒúąđøĉöę ßĈøąÙøĆÜĚ ĒøÖĔîüĆîìĊę ÖøÖãćÙöĔîĂĆêøćđéČĂîúą ïćìĒúąđóĉęöÙŠćđߊćìčÖðŘĔîĂĆêøćøšĂ÷úą×ĂÜÙŠćđߊćøć÷đéČĂîêćöĂĆêøćÿčéìšć÷×ĂÜĒêŠúąßŠüÜðŘ ïøĉþĆììĈÿĆââćđߊćóČĚîìĊęĒúąĔĀšïøĉÖćøìćÜÖćøĒóì÷ŤÖĆïïøĉþĆìĒĀŠÜĀîċęÜđóČęĂĔßšđðŨîÿëćîìĊęðøąÖĂïÖĉÝÖćøĔĀšïøĉÖćøÙúĉîĉÖđüßÖøøö ÖĈĀîéøą÷ąđüúćðŘêĆĚÜĒêŠüĆîìĊęÖĆî÷ć÷îĒúąÿĉĚîÿčéüĆîìĊęÖĆî÷ć÷îēé÷êÖúÜßĈøąÙŠćêĂïĒìîêćöĂĆêøćøšĂ÷úąìĊę øąïčĔîÿĆââć×ĂÜ÷Ăéøć÷ĕéšÝćÖÖćøðøąÖĂïÖĉÝÖćøøć÷đéČĂîÖŠĂîĀĆÖÙŠćĔߚ݊ć÷ĔéėĀøČĂêćöÝĈîüîđÜĉîÙŠćêĂïĒìî×ĆĚîêęĈêćöìĊęøąïčĔî ÿĆââćĒúšüĒêŠÝĈîüîĔéÝąÿĎÜÖüŠć ïøĉþĆìĕéšìĈÿĆââćđߊćìĊęéĉîĒúąÿĉęÜðúĎÖÿøšćÜđóČęĂðøąÖĂïÖćøÿëćîó÷ćïćúĒúąïøĉÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜöĊÖĈĀîéøą÷ąđüúćđߊćðŘîĆï êĆÜĚ ĒêŠüîĆ ìĊę đöþć÷îëċÜüĆîìĊę đöþć÷îÖĈĀîéÙŠćđߊćđðŨîøć÷ðŘĔîĂĆêøćÙÜìĊðę úŘ ą ïćìĒúąÖĈĀîéÙŠćÿĉìíĉÖćø đߊćèüĆîđøĉęöêšîÿĆââćđðŨîÝĈîüîđÜĉîúšćîïćìàċęÜïøĉþĆìĄĕéšßĈøąÙŠćÿĉìíĉÖćøđߊćéĆÜÖúŠćüĒúšüđêĘöÝĈîüî ïøĉþĆì ÿöĉêĉđüß ÝĈÖĆé öĀćßî

 ïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ìĈÿĆââćđߊćĂćÙćøìĊÝę ĂéøëÖĆïïøĉþìĆ ĒĀŠÜĀîċÜę êćöÿĆââćúÜüĆîìĊę ÖĆî÷ć÷îÖĈĀîéøą÷ąđüúćÖćøđߊćðŘêĆÜĚ ĒêŠ üĆîìĊę íĆîüćÙöøüöđðŨîÙŠćđߊćìĆÜĚ ÿĉîĚ úšćîïćìĒúąïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷êÖúÜßĈøąÙŠćđߊćúŠüÜĀîšćĒúšüđðŨîÝĈîüîúšćîïćìêćö øą÷ąđüúćìĊÖę ĈĀîéÙŠćđߊćÿŠüîìĊđę ĀúČĂÝŠć÷ßĈøąđðŨîøć÷đéČĂîîĂÖÝćÖîĊïĚ øĉþìĆ ÷ŠĂ÷ĕéšìĈÿĆââćïøĉÖćøÖĆïïøĉþìĆ đéĊ÷üÖĆîĔîÖćøĔĀšïøĉÖćøĔî ĂćÙćøÝĂéøëéĆÜÖúŠćüđðŨîøą÷ąđüúćðŘđðŨîÝĈîüîđÜĉîøüöúšćîïćì ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ìĈÿĆââćĔĀšïøĉÖćøìćÜÖćøĒóì÷ŤÖĆïïøĉþĆìĒĀŠÜĀîċęÜđóČęĂĔßšđðŨîÿëćîìĊęðøąÖĂïÖĉÝÖćøĔĀšïøĉÖćøÙúĉîĉÖđüßÖøøöÖĈĀîé øą÷ąđüúćðŘêĆÜĚ ĒêŠüîĆ ìĊę óùþõćÙöēé÷êÖúÜßĈøąÙŠćêĂïĒìîêćöĂĆêøćøšĂ÷úąìĊøę ąïčĔîÿĆââć×ĂÜ÷Ăéøć÷ĕéšÝćÖÖćøðøąÖĂï ÖĉÝÖćøøć÷đéČĂîÖŠĂîĀĆÖÙŠćĔߚ݊ć÷ĔéėĀøČĂêćöÝĈîüîđÜĉîÙŠćêĂïĒìî×ĆĚîêęĈêćöìĊęøąïčĔîÿĆââćĒúšüĒêŠÝĈîüîĔéÝąÿĎÜÖüŠć ïøĉþĆì ïĊđĂĘîđĂß đöéĉđÙĉú đàĘîđêĂøŤ ÝĈÖĆé ïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ĕéšìĈÿĆââćđߊćìĊéę îĉ ÖĆïÿöćÙöĒĀŠÜĀîċÜę àċÜę đðŨîñĎëš ĂČ Āčîš øć÷ĀîċÜę đóČĂę ĔßšĔîÖćøÖŠĂÿøšćÜēøÜó÷ćïćúđðŨîøą÷ąđüúćðŘđøĉöę êĆĚÜĒêŠÖĆî÷ć÷îĒúąĂćÝêŠĂĂć÷čÿĆââćĕéš ïøĉþĆì đðćēúđöéĉÙ ÝĈÖĆé ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĕéšìĈÿĆââćđߊćìĊęéĉîĒúąÿĉęÜðúĎÖÿøšćÜàċęÜÝąĀöéÿĆââćĔîđéČĂîöÖøćÙöēé÷ÖĈĀîéßĈøąÙŠćđߊćđðŨîøć÷đéČĂîđðŨî ÝĈîüîđÜĉîêćöìĊęøąïčĕüšĔîÿĆââć ïøĉþĆì ēøÜó÷ćïćúóâćĕì 1 ÝĈÖĆé ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĕéšìĈÿĆââćđߊćìĊęéĉîÖĆïøĆåüĉÿćĀÖĉÝĒĀŠÜĀîċęÜàċęÜöĊÖĈĀîéđüúćðŘÿĉĚîÿčéðŘĒúąĂ÷ĎŠøąĀüŠćÜÖćøêŠĂÿĆââćēé÷ïøĉþĆì ÷ŠĂ÷ÝąêšĂÜÝŠć÷ÙŠćđߊćøć÷ðŘđðŨîÝĈîüîđÜĉîêćöìĊęøąïčĕüšĔîÿĆââć

152


MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

ïøĉþĆì ēøÜó÷ćïćúýøĊøćßćîÙø ÝĈÖĆé öĀćßî

 ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĕéšìĈÿĆââćđߊćìĊęéĉîÖĆïÖøöíîćøĆÖþŤēé÷ïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÝąêšĂÜÝŠć÷ÙŠćđߊćøć÷đéČĂîđðŨîÝĈîüîđÜĉîêćöìĊęøąïčĕüšĔîÿĆââć

°±«BTER>[$@S;`GRM;WhLV;9WgOT+_$V6%Āh;

 õćøąñĎÖóĆîĒúąĀîĊĚÿĉîìĊęĂćÝđÖĉé×ċĚîèüĆîìĊęíĆîüćÙöĒúąðøąÖĂïéšü÷

ĀîŠü÷úšćîïćì

è üĆîìĊę 31 íĆîüćÙö 2556 ÜïÖćøđÜĉîøüö õć÷Ĕî 1 ðŘ

1 ëċÜ 5 ðŘ

ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø öćÖÖüŠć 5 ðŘ

õć÷Ĕî 1 ðŘ

1 ëċÜ 5 ðŘ

öćÖÖüŠć 5 ðŘ

õćøąñĎÖóĆîêćöÿĆââć ÿĆââćđߊćĂćÙćøĒúąìĊęéĉî øüöÿĆââćđߊćøą÷ą÷ćüĔîĀöć÷đĀêč

ÿĆââćđߊćĂčðÖøèŤÿĈîĆÖÜćîĒúąïøĉÖćøĂČęî ÿĆââćđóČęĂÝĆéĀćĒúąàŠĂöïĈøčÜđÙøČęĂÜöČĂ ìćÜÖćøĒóì÷Ť ÿĆââćÙŠćÖŠĂÿøšćÜĒúąêÖĒêŠÜĂćÙćø øüö

 

 

 -

 

 3

 -

  

 

 

  ĀîŠü÷úšćîïćì

è üĆîìĊę 31 íĆîüćÙö 2555 ÜïÖćøđÜĉîøüö õć÷Ĕî 1 ðŘ õćøąñĎÖóĆîêćöÿĆââć ÿĆââćđߊćĂćÙćøĒúąìĊęéĉî øüöÿĆââćđߊćøą÷ą÷ćüĔîĀöć÷đĀêč

ÿĆââćđߊćĂčðÖøèŤÿĈîĆÖÜćîĒúąïøĉÖćøĂČęî ÿĆââćđóČęĂÝĆéĀćĒúąàŠĂöïĈøčÜđÙøČęĂÜöČĂ ìćÜÖćøĒóì÷Ť ÿĆââćÙŠćÖŠĂÿøšćÜĒúąêÖĒêŠÜĂćÙćø ÿĆââćÝąàČĚĂÝą×ć÷ìĊęéĉî øüö

1 ëċÜ 5 ðŘ

ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø öćÖÖüŠć 5 ðŘ

õć÷Ĕî 1 ðŘ

1 ëċÜ 5 ðŘ

öćÖÖüŠć 5 ðŘ

 

 97

 -

 

 9

 -

--

-

 

3 

 

 

-

-

153


MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

ĀîĊĚÿĉîìĊęĂćÝđÖĉé×ċĚîĔîõć÷Āîšć èüĆîìĊęíĆîüćÙöïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊĀîĆÜÿČĂÙĚĈðøąÖĆîìĊęĂĂÖēé÷íîćÙćøĔîîćö×ĂÜïøĉþĆìĄĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷đĀúČĂĂ÷ĎŠ đðŨîÝĈîüîúšćîïćì úšćîïćì ĒúąđÞóćą×ĂÜïøĉþĆìÝĈîüîúšćîïćì úšćîïćì àċęÜđÖĊę÷üđîČęĂÜÖĆï õćøąñĎÖóĆîìćÜðäĉïĆêĉïćÜðøąÖćøêćöðÖêĉíčøÖĉÝđߊîÙŠćĔߚ݊ć÷ÿćíćøèĎðēõÙĒúąÖćøðäĉïĆêĉêćöÿĆââć

°²«LI;*T;6U_;V;*T;

 ÿŠüîÜćîéĈđîĉîÜćîìĊîę ĈđÿîĂîĊÿĚ ĂéÙúšĂÜÖĆïøć÷Üćîõć÷Ĕî×ĂÜïøĉþìĆ ìĊÝę éĆ ìĈĔĀšÖïĆ ñĎöš ĂĊ ĈîćÝêĆéÿĉîĔÝÿĎÜÿčééšćîÖćøéĈđîĉîÜćîĒúą ĕéšøïĆ ÖćøÿĂïìćîĂ÷ŠćÜÿöęĈđÿöĂđóČĂę ĔßšĔîÖćøêĆéÿĉîĔÝĔîÖćøÝĆéÿøøìøĆó÷ćÖøĔĀšÖïĆ ÿŠüîÜćîĒúąðøąđöĉîñúÖćøéĈđîĉîÜćîìĆÜĚ îĊñĚ öšĎ ĂĊ ĈîćÝ êĆéÿĉîĔÝÿĎÜÿčééšćîÖćøéĈđîĉîÜćî×ĂÜïøĉþĆìÙČĂÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćø ïøĉþìĆ ĒúąïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷éĈđîĉîÖĉÝÖćøĔîÿŠüîÜćîéĈđîĉîÜćîÿĂÜÿŠüîÜćîÙČĂíčøÖĉÝēøÜó÷ćïćúĒúąíčøÖĉÝĂČîę ìĊðę øąÖĂïÖĉÝÖćøìĊÿę îĆïÿîčî íčøÖĉÝēøÜó÷ćïćúĕéšĒÖŠđàĘîìøĆúĒúðñúĉêĒúąÝĈĀîŠć÷ñúĉêõĆèæŤđÖĊ÷ę üÖĆï÷ćøĆÖþćēøÙĒúąüĆÿéčìćÜÖćøĒóì÷ŤĔĀšïøĉÖćøÝĆéÖćøĒúąïøĉĀćø ìøĆó÷Ťÿîĉ ìĊđę ÖĊ÷ę üךĂÜĔîíčøÖĉÝøĆÖþćó÷ćïćúõĆêêćÙćøĒúąðøąÖĂïÖćøÝĈĀîŠć÷ĂćĀćøÿč×õćóĒúąïøĉÖćøÝĆéÖćøĂćÙćøĒúąÿëćîìĊę ïøĉÖćø éšćîđìÙēîēú÷ĊĒúąÿćøÿîđìýïøĉÖćøÝĆéòřÖĂïøöðøąÖĆîÿč×õćóĒúąîć÷ĀîšćðøąÖĆîßĊüêĉ àċÜę ÿŠüîÜćîéĈđîĉîÜćîìĆÜĚ ÿĂÜÿŠüîîĊöĚ úĊ ÖĆ þèą đßĉÜđýøþåÖĉÝìĊęÙúšć÷ÙúċÜÖĆîÖúŠćüÙČĂÖúčŠöúĎÖÙšćÿŠüîĔĀâŠ×ĂÜÿŠüîÜćîêŠćÜėđðŨîÖúčŠöđéĊ÷üÖĆîüĉíĊÖćøĔĀšïøĉÖćøĒúąÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø×ĂÜ ÿŠüîÜćîêŠćÜėöĊÙüćöĔÖúšđÙĊ÷ÜÖĆî îĂÖÝćÖîĊĚïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷éĈđîĉîÖĉÝÖćøõć÷Ĕêšđ×êõĎöĉýćÿêøŤìĆĚÜĔîðøąđìýĕì÷ĒúąêŠćÜðøąđìý đîČęĂÜÝćÖÿŠüîÜćîíčøÖĉÝēøÜó÷ćïćúđðŨîÿŠüîÜćîĀúĆÖ×ĂÜÖĉÝÖćøĒúąöĊךĂöĎú×ĂÜÿŠüîÜćîéĈđîĉîÜćîàċęÜóĉÝćøèćÝćÖđÖèæŤđßĉÜðøĉöćè öĊÿĆéÿŠüîđÖĉîÖüŠćøšĂ÷úą×ĂÜÿŠüîÜćîìĆĚÜĀöéìĆĚÜÿŠüîÜćîéĈđîĉîÜćîĒúąÿŠüîÜćîõĎöĉýćÿêøŤéšü÷đĀêčñúéĆÜÖúŠćüñĎšïøĉĀćøÝċÜóĉÝćøèć øüöÿŠüîÜćîéĈđîĉîÜćîđðŨîÿŠüîÜćîìĊęøć÷ÜćîđóĊ÷ÜÿŠüîđéĊ÷üÙČĂíčøÖĉÝēøÜó÷ćïćúéĆÜîĆĚîøć÷ĕéšÖĈĕøÝćÖÖćøéĈđîĉîÜćîĒúąÿĉîìøĆó÷Ť ìĆĚÜĀöéìĊęĒÿéÜĂ÷ĎŠĔîÜïÖćøđÜĉîÝċÜëČĂđðŨîÖćøøć÷ÜćîêćöÿŠüîÜćîéĈđîĉîÜćîĒúąõĎöĉýćÿêøŤĒúšü ĔîðŘĒúąïøĉþìĆ ĒúąïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ĕöŠöøĊ ć÷ĕéšÝćÖúĎÖÙšćøć÷ĔéìĊöę öĊ úĎ ÙŠćđìŠćÖĆïĀøČĂöćÖÖüŠćøšĂ÷úą×ĂÜøć÷ĕéš×ĂÜÖĉÝÖćø

°³«LV9:V`GR=ERaD-;6T;$TEL*_LEþC$TEG*9Z;

 ïøĉþĆìĕéšøĆïÿĉìíĉðøąē÷ßîŤêćöóøąøćßïĆââĆêĉÿŠÜđÿøĉöÖćøúÜìčîóýêćöïĆêøÿŠÜđÿøĉö×ĂÜÙèąÖøøöÖćøÿŠÜđÿøĉöÖćøúÜìčî đú×ìĊę úÜüĆîìĊęóùýÝĉÖć÷îóýēé÷ĕéšøĆïÖćøÿŠÜđÿøĉöÖćøúÜìčîĔîÖĉÝÖćøÿëćîó÷ćïćúðøąđõìÿĉìíĉ ðøąē÷ßîŤÿĈÙĆâìĊęĕéšøĆïĕéšĒÖŠ ĕéšøĆï÷ÖđüšîĂćÖø×ćđךćÿĈĀøĆïđÙøČęĂÜÝĆÖøêćöìĊęÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćĂîčöĆêĉ ĕéšøĆï÷ÖđüšîõćþĊđÜĉîĕéšîĉêĉïčÙÙúÿĈĀøĆïÖĈĕøÿčìíĉìĊęĕéšÝćÖÖćøðøąÖĂïÖĉÝÖćøìĊęĕéšøĆïÖćøÿŠÜđÿøĉöøüöÖĆîĕöŠđÖĉîøšĂ÷úą×ĂÜđÜĉî úÜìčîĕöŠøüöÙŠćìĊęéĉîĒúąìčîĀöčîđüĊ÷îöĊÖĈĀîéøą÷ąđüúćðŘîĆïÝćÖüĆîìĊęđøĉęööĊøć÷ĕéšÝćÖÖćøðøąÖĂïÖĉÝÖćøîĆĚî ÖøèĊìĊęÖĉÝÖćøðøąÖĂïÖĉÝÖćø×ćéìčîĔîøąĀüŠćÜđüúćìĊęĕéšøĆï÷ÖđüšîõćþĊđÜĉîĕéšîĉêĉïčÙÙúñĎšĕéšøĆïÖćøÿŠÜđÿøĉöÝąĕéšøĆïĂîčâćêĔĀšîĈñú ×ćéìčîðøąÝĈðŘìđęĊ Öĉé×ċîĚ ĔîøąĀüŠćÜîĆîĚ ĕðĀĆÖĂĂÖÝćÖÖĈĕøÿčìíĉìđęĊ Öĉé×ċîĚ õć÷ĀúĆÜøą÷ąđüúćìĊĕę éšøïĆ Öćø÷ÖđüšîõćþĊđÜĉîĕéšîêĉ ïĉ Ùč ÙúöĊÖĈĀîé đüúćĕöŠđÖĉîðŘîĆïĒêŠüĆîìĊęóšîÖĈĀîéēé÷ÝąđúČĂÖĀĆÖÝćÖÖĈĕøÿčìíĉ×ĂÜðŘĔéðŘĀîċęÜĀøČĂĀúć÷ðŘÖĘĕéš ĕéšøĆï÷ÖđüšîĕöŠêšĂÜîĈđÜĉîðŦîñúÝćÖÖĉÝÖćøìĊęĕéšøĆïÖćøÿŠÜđÿøĉöàċęÜĕéšøĆï÷ÖđüšîõćþĊđÜĉîĕéšîĉêĉïčÙÙúĕðøüöÙĈîüèđóČęĂđÿĊ÷õćþĊđÜĉîĕéš êúĂéøą÷ąđüúćìĊęñĎšĕéšøĆïÖćøÿŠÜđÿøĉöĕéšøĆï÷ÖđüšîõćþĊđÜĉîĕéšîĉêĉïčÙÙúîĆĚî

154


MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

ïøĉþĆì üĆçîđüß ÝĈÖĆé ïøĉþĆìüĆçîđüßÝĈÖĆéĕéšøĆïÿĉìíĉóĉđýþìćÜéšćîõćþĊĂćÖøÝćÖÖćøÿŠÜđÿøĉöÖćøúÜìčîêćöóøąøćßïĆââĆêĉÿŠÜđÿøĉöÖćøúÜìčîóý ēé÷ÖćøĂîčöêĆ ×ĉ ĂÜÙèąÖøøöÖćøÿŠÜđÿøĉöÖćøúÜìčîêćöïĆêøÿŠÜđÿøĉöĄđú×ìĊę  úÜüĆîìĊę ÿĉÜĀćÙöēé÷ĕéšøïĆ ÖćøÿŠÜđÿøĉö ÖćøúÜìčîĔîÖĉÝÖćøÿëćîó÷ćïćúðøąđõìÿĉìíĉðøąē÷ßîŤÿĈÙĆâìĊęĕéšøĆïĕéšĒÖŠ ĕéšøĆï÷ÖđüšîĂćÖø×ćđךćÿĈĀøĆïđÙøČęĂÜÝĆÖøêćöìĊęÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćĂîčöĆêĉ ĕéšøĆï÷ÖđüšîõćþĊđÜĉîĕéšîĉêĉïčÙÙúÿĈĀøĆïÖĈĕøÿčìíĉìĊęĕéšÝćÖÖćøðøąÖĂïÖĉÝÖćøìĊęĕéšøĆïÖćøÿŠÜđÿøĉöøüöÖĆîĕöŠđÖĉîøšĂ÷úą×ĂÜđÜĉî úÜìčîĕöŠøüöÙŠćìĊęéĉîĒúąìčîĀöčîđüĊ÷îöĊÖĈĀîéøą÷ąđüúćðŘîĆïÝćÖüĆîìĊęđøĉęööĊøć÷ĕéšÝćÖÖćøðøąÖĂïÖĉÝÖćøîĆĚî ÖøèĊìÖęĊ Ýĉ ÖćøðøąÖĂïÖĉÝÖćø×ćéìčîĔîøąĀüŠćÜđüúćìĊĕę éšøïĆ ÷ÖđüšîõćþĊđÜĉîĕéšîêĉ ïĉ Ùč ÙúñĎĕš éšøïĆ ÖćøÿŠÜđÿøĉöÝąĕéšøïĆ ĂîčâćêĔĀšîĈñú×ćéìčî ðøąÝĈðŘìđęĊ Öĉé×ċîĚ ĔîøąĀüŠćÜîĆîĚ ĕðĀĆÖĂĂÖÝćÖÖĈĕøÿčìíĉìđęĊ Öĉé×ċîĚ õć÷ĀúĆÜøą÷ąđüúćìĊĕę éšøïĆ Öćø÷ÖđüšîõćþĊđÜĉîĕéšîêĉ ïĉ Ùč ÙúöĊÖĈĀîéđüúćĕöŠđÖĉî ðŘîĆïĒêŠüĆîìĊęóšîÖĈĀîéēé÷ÝąđúČĂÖĀĆÖÝćÖÖĈĕøÿčìíĉ×ĂÜðŘĔéðŘĀîċęÜĀøČĂĀúć÷ðŘÖĘĕéš ĕéšøĆï÷ÖđüšîĕöŠêšĂÜîĈđÜĉîðŦîñúÝćÖÖĉÝÖćøìĊęĕéšøĆïÖćøÿŠÜđÿøĉöàċęÜĕéšøĆï÷ÖđüšîõćþĊđÜĉîĕéšîĉêĉïčÙÙúĕðøüöÙĈîüèđóČęĂđÿĊ÷õćþĊđÜĉîĕéš êúĂéøą÷ąđüúćìĊęñĎšĕéšøĆïÖćøÿŠÜđÿøĉöĕéšøĆï÷ÖđüšîõćþĊđÜĉîĕéšîĉêĉïčÙÙúîĆĚî ïøĉþĆì ēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóÿöč÷ ÝĈÖĆé ïøĉþìĆ ēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóÿöč÷ÝĈÖĆéĕéšøïĆ ÖćøÿŠÜđÿøĉöÖćøúÜìčîêćöóøąøćßïĆââĆêÿĉ ÜŠ đÿøĉöÖćøúÜìčîóýêćöïĆêøÿŠÜđÿøĉöĄ đú×ìĊę úÜüĆîìĊęÖĆî÷ć÷îēé÷ĕéšøĆïÖćøÿŠÜđÿøĉöÖćøúÜìčîĔîÖĉÝÖćøÿëćîó÷ćïćúðøąđõìÿĉìíĉðøąē÷ßîŤ ÿĈÙĆâìĊęĕéšøĆïĕéšĒÖŠ ĕéšøĆï÷ÖđüšîĂćÖø×ćđךćÿĈĀøĆïđÙøČęĂÜÝĆÖøêćöìĊęÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćĂîčöĆêĉ ĕéšøĆï÷ÖđüšîõćþĊđÜĉîĕéšîĉêĉïčÙÙúÿĈĀøĆïÖĈĕøÿčìíĉìĊęĕéšÝćÖÖćøðøąÖĂïÖĉÝÖćøìĊęĕéšøĆïÖćøÿŠÜđÿøĉöøüöÖĆîĕöŠđÖĉîøšĂ÷úą×ĂÜđÜĉî úÜìčîĕöŠøüöÙŠćìĊęéĉîĒúąìčîĀöčîđüĊ÷îöĊÖĈĀîéøą÷ąđüúćðŘîĆïÝćÖüĆîìĊęđøĉęööĊøć÷ĕéšÝćÖÖćøðøąÖĂïÖĉÝÖćøîĆĚî ÖøèĊìĊęÖĉÝÖćøðøąÖĂïÖĉÝÖćø×ćéìčîĔîøąĀüŠćÜđüúćìĊęĕéšøĆï÷ÖđüšîõćþĊđÜĉîĕéšîĉêĉïčÙÙúñĎšĕéšøĆïÖćøÿŠÜđÿøĉöÝąĕéšøĆïĂîčâćêĔĀšîĈñú ×ćéìčîðøąÝĈðŘìđęĊ Öĉé×ċîĚ ĔîøąĀüŠćÜîĆîĚ ĕðĀĆÖĂĂÖÝćÖÖĈĕøÿčìíĉìđęĊ Öĉé×ċîĚ õć÷ĀúĆÜøą÷ąđüúćìĊĕę éšøïĆ Öćø÷ÖđüšîõćþĊđÜĉîĕéšîêĉ ïĉ Ùč ÙúöĊÖĈĀîé đüúćĕöŠđÖĉîðŘîĆïĒêŠüĆîìĊęóšîÖĈĀîéēé÷ÝąđúČĂÖĀĆÖÝćÖÖĈĕøÿčìíĉ×ĂÜðŘĔéðŘĀîċęÜĀøČĂĀúć÷ðŘÖĘĕéš ĕéšøĆï÷ÖđüšîĕöŠêšĂÜîĈđÜĉîðŦîñúÝćÖÖĉÝÖćøìĊęĕéšøĆïÖćøÿŠÜđÿøĉöàċęÜĕéšøĆï÷ÖđüšîõćþĊđÜĉîĕéšîĉêĉïčÙÙúĕðøüöÙĈîüèđóČęĂđÿĊ÷õćþĊđÜĉîĕéš êúĂéøą÷ąđüúćìĊęñĎšĕéšøĆïÖćøÿŠÜđÿøĉöĕéšøĆï÷ÖđüšîõćþĊđÜĉîĕéšîĉêĉïčÙÙúîĆĚî ïøĉþĆì đĂ.đĂĘî.ïĊ. úćïĂøćêĂøĊę ĂĈîü÷đõÿĆß ÝĈÖĆé ïøĉþĆìđĂđĂĘîïĊúćïĂøćêĂøĊę ĂĈîü÷đõÿĆß ÝĈÖĆéĕéšøĆïÖćøÿŠÜđÿøĉöÖćøúÜìčîêćöóøąøćßïĆââĆêĉÿŠÜđÿøĉöÖćøúÜìčîóý êćöïĆêøÿŠÜđÿøĉöĄđú×ìĊę  úÜüĆîìĊę ÿĉÜĀćÙöēé÷ĕéšøïĆ ÖćøÿŠÜđÿøĉöÖćøúÜìčîĔîÖĉÝÖćøñúĉê÷ćĒúąĀøČĂÿćøĂĂÖùìíĉĝ ÿĈÙĆâĔî÷ćðøąđõìÿĉìíĉðøąē÷ßîŤÿĈÙĆâìĊęĕéšøĆïĕéšĒÖŠ ĕéšøĆï÷ÖđüšîĂćÖø×ćđךćÿĈĀøĆïđÙøČęĂÜÝĆÖøêćöìĊęÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćĂîčöĆêĉ ĕéšøĆï÷ÖđüšîõćþĊđÜĉîĕéšîĉêĉïčÙÙúÿĈĀøĆïÖĈĕøÿčìíĉìĊęĕéšÝćÖÖćøðøąÖĂïÖĉÝÖćøìĊęĕéšøĆïÖćøÿŠÜđÿøĉöøüöÖĆîĕöŠđÖĉîøšĂ÷úą×ĂÜđÜĉî úÜìčîĕöŠøüöÙŠćìĊęéĉîĒúąìčîĀöčîđüĊ÷îöĊÖĈĀîéøą÷ąđüúćðŘîĆïÝćÖüĆîìĊęđøĉęööĊøć÷ĕéšÝćÖÖćøðøąÖĂïÖĉÝÖćøîĆĚî ÖøèĊìĊęÖĉÝÖćøðøąÖĂïÖĉÝÖćø×ćéìčîĔîøąĀüŠćÜđüúćìĊęĕéšøĆï÷ÖđüšîõćþĊđÜĉîĕéšîĉêĉïčÙÙúñĎšĕéšøĆïÖćøÿŠÜđÿøĉöÝąĕéšøĆïĂîčâćêĔĀšîĈñú ×ćéìčîðøąÝĈðŘìđęĊ Öĉé×ċîĚ ĔîøąĀüŠćÜîĆîĚ ĕðĀĆÖĂĂÖÝćÖÖĈĕøÿčìíĉìđęĊ Öĉé×ċîĚ õć÷ĀúĆÜøą÷ąđüúćìĊĕę éšøïĆ Öćø÷ÖđüšîõćþĊđÜĉîĕéšîêĉ ïĉ Ùč ÙúöĊÖĈĀîé đüúćĕöŠđÖĉîðŘîĆïĒêŠüĆîìĊęóšîÖĈĀîéēé÷ÝąđúČĂÖĀĆÖÝćÖÖĈĕøÿčìíĉ×ĂÜðŘĔéðŘĀîċęÜĀøČĂĀúć÷ðŘÖĘĕéš ĕéšøĆï÷ÖđüšîĕöŠêšĂÜîĈđÜĉîðŦîñúÝćÖÖĉÝÖćøìĊęĕéšøĆïÖćøÿŠÜđÿøĉöàċęÜĕéšøĆï÷ÖđüšîõćþĊđÜĉîĕéšîĉêĉïčÙÙúĕðøüöÙĈîüèđóČęĂđÿĊ÷õćþĊđÜĉîĕéš êúĂéøą÷ąđüúćìĊęñĎšĕéšøĆïÖćøÿŠÜđÿøĉöĕéšøĆï÷ÖđüšîõćþĊđÜĉîĕéšîĉêĉïčÙÙúîĆĚî

155


MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

ïøĉþĆì ÿĀĒóì÷ŤđõÿĆß ÝĈÖĆé ïøĉþìĆ ÿĀĒóì÷ŤđõÿĆßÝĈÖĆéĕéšøïĆ ÿĉìíĉðøąē÷ßîŤïćÜðøąÖćøĔîåćîąñĎĕš éšøïĆ ÖćøÿŠÜđÿøĉöÖćøúÜìčîêćöóøąøćßïĆââĆêÿĉ ÜŠ đÿøĉöÖćøúÜìčî óýđú×ìĊę úÜüĆîìĊęöĊîćÙöÿĈĀøĆïÖćøñúĉê÷ćÿĈĀøĆïøĆÖþćÙîĕéšĒÖŠ÷ćđöĘéĒúą÷ćĒÙðàĎú÷ćîĚĈ÷ćñÜ ÷ć×ĊñĚ ÜĚċ ÙøĊöđÝúĒúąñúóúĂ÷ĕéšĕéšĒÖŠđýþĀøČĂ×ĂÜđÿĊ÷ÝćÖÖøąïüîÖćøñúĉêêĆÜĚ ĒêŠüîĆ ìĊę öÖøćÙöàċÜę ĕéšøïĆ ÿĉìíĉóđĉ ýþìĊÿę ĈÙĆâéĆÜîĊĚ ĕéšøĆï÷ÖđüšîõćþĊđÜĉîĕéšîĉêĉïčÙÙúÿĈĀøĆïÖĈĕøÿčìíĉìĊęĕéšÝćÖÖćøðøąÖĂïÖĉÝÖćøìĊęĕéšøĆïÖćøÿŠÜđÿøĉöøüöÖĆîĕöŠđÖĉîøšĂ÷úą×ĂÜđÜĉî úÜìčîĕöŠøüöÙŠćìĊęéĉîĒúąìčîĀöčîđüĊ÷îìĊęöĊÖĈĀîéđüúćðŘîĆïĒêŠüĆîìĊęđøĉęööĊøć÷ĕéšÝćÖÖćøðøąÖĂïÖĉÝÖćøîĆĚî øć÷ĕéšìĊęêšĂÜîĈöćÙĈîüèÖĈĕøÿčìíĉìĊęĕéšÝćÖÖćøðøąÖĂïÖĉÝÖćøĔĀšøüöëċÜøć÷ĕéšÝćÖÖćøÝĈĀîŠć÷ñúóúĂ÷ĕéšĕéšĒÖŠđýþĀøČĂ×ĂÜđÿĊ÷ ÝćÖÖøąïüîÖćøñúĉê ĔîÖøèĊìðęĊ øąÖĂïÖĉÝÖćø×ćéìčîĔîøąĀüŠćÜđüúćĕéšøïĆ ÷ÖđüšîõćþĊđÜĉîĕéšîêĉ ïĉ Ùč ÙúñĎĕš éšøïĆ ÖćøÿŠÜđÿøĉöÝąĕéšøïĆ ĂîčâćêĔĀšîĈñú×ćéìčî ðøąÝĈðŘìđęĊ Öĉé×ċîĚ ĔîøąĀüŠćÜđüúćîĆîĚ ĕðĀĆÖĂĂÖÝćÖÖĈĕøÿčìíĉìđęĊ Öĉé×ċîĚ õć÷ĀúĆÜøą÷ąđüúćĕéšøïĆ ÷ÖđüšîõćþĊđÜĉîĕéšîêĉ ïĉ Ùč ÙúöĊÖĈĀîéđüúćĕöŠđÖĉî ðŘîĆïĒêŠüĆîóšîÖĈĀîéđüúćîĊĚēé÷ÝąđúČĂÖĀĆÖÝćÖÖĈĕøÿčìíĉ×ĂÜðŘĔéðŘĀîċęÜĀøČĂĀúć÷ðŘÖĘĕéš ĕéšøĆï÷ÖđüšîĕöŠêšĂÜîĈđÜĉîðŦîñúÝćÖÖĉÝÖćøìĊęĕéšøĆïÖćøÿŠÜđÿøĉöàċęÜĕéšøĆï÷ÖđüšîõćþĊđÜĉîĕéšîĉêĉïčÙÙúĕðøüöÙĈîüèđóČęĂđÿĊ÷õćþĊđÜĉîĕéš êúĂéøą÷ąđüúćìĊęñĎšĕéšøĆïÖćøÿŠÜđÿøĉöĕéšøĆï÷ÖđüšîõćþĊđÜĉîĕéšîĉêĉïčÙÙúîĆĚî ìĆĚÜîĊĚïøĉþĆìĒúąïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷êšĂÜðäĉïĆêĉêćöđÜČęĂîĕ×êŠćÜėìĊęÖĈĀîéĕüšĔîïĆêøÿŠÜđÿøĉöÖćøúÜìčî øć÷ĕéš×ĂÜïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÿĈĀøĆïðŘĒúąÝĈĒîÖêćöøć÷ĕéšÿŠüîĕéšøĆïÖćøÿŠÜđÿøĉöÖćøúÜìčîĒúąÿŠüîìĊęĕöŠĕéšøĆïÖćø ÿŠÜđÿøĉöÖćøúÜìčîĒÿéÜĕüšéĆÜîĊĚ ĀîŠü÷óĆîïćì

ÜïÖćøđÜĉîøüö ÿŠüîìĊęĕéšøĆïÖćøÿŠÜđÿøĉöÖćøúÜìčî 2556 2555 øć÷ĕéšÙŠćøĆÖþćó÷ćïćú øć÷ĕéšĂČęî øüöøć÷ĕéš

   

    

ÿŠüîìĊęĕöŠĕéšøĆïÖćøÿŠÜđÿøĉöÖćøúÜìčî 2556 2555     

    

øüö 2556

2555

    

     ĀîŠü÷óĆîïćì

ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø ÿŠüîìĊęĕéšøĆïÖćøÿŠÜđÿøĉöÖćøúÜìčî 2556 2555 øć÷ĕéšÙŠćøĆÖþćó÷ćïćú øć÷ĕéšĂČęî øüöøć÷ĕéš

156

  

  

ÿŠüîìĊęĕöŠĕéšøĆïÖćøÿŠÜđÿøĉöÖćøúÜìčî 2556 2555     

    

øüö 2556

2555

    

    


MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

°´«_'EāgO*CYO9T*$TE_*þ;

 đÙøČęĂÜöČĂìćÜÖćøđÜĉîìĊęÿĈÙĆâ×ĂÜïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷êćöìĊęîĉ÷ćöĂ÷ĎŠĔîöćêøåćîÖćøïĆâßĊÞïĆïìĊęĶÖćøĒÿéÜøć÷ÖćøĒúąÖćø đðŗéđñ÷ךĂöĎúÿĈĀøĆïđÙøČĂę ÜöČĂìćÜÖćøđÜĉîķðøąÖĂïéšü÷ÿĉîìøĆó÷ŤĒúąĀîĊÿĚ îĉ ìćÜÖćøđÜĉîêćöìĊøę ąïčĔîĀöć÷đĀêčïøĉþìĆ ĒúąïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷öĊÙüćöđÿĊę÷ÜìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆïđÙøČęĂÜöČĂìćÜÖćøđÜĉîéĆÜÖúŠćüĒúąöĊîē÷ïć÷ĔîÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷ÜéĆÜîĊĚ îē÷ïć÷ÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷Ü ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊÙüćöđÿĊę÷ÜđðŨîðÖêĉÝćÖÙüćöñĆîñüî×ĂÜĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷ĒúąĂĆêøćĒúÖđðúĊę÷îđÜĉîêøćêŠćÜðøąđìýĔîêúćé ĒúąöĊÙüćöđÿĊę÷ÜéšćîÖćøĔĀšÿĉîđßČęĂÝćÖÖćøìĊęÙĎŠÿĆââćÝąĕöŠðäĉïĆêĉêćöÿĆââćïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĕöŠĕéšĔßšêøćÿćøĂîčóĆîíŤìćÜÖćøđÜĉîÿŠüîïøĉþĆì ĔßšêøćÿćøĂîčóĆîíŤìćÜÖćøđÜĉîĔîÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷ÜéĆÜÖúŠćüđöČęĂóĉÝćøèćüŠćđĀöćąÿöïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĕöŠöĊîē÷ïć÷ðøąÖĂï íčøÖøøöêøćÿćøĂîčóĆîíŤđóČęĂÖćøÙšćĀøČĂÖćøđÖĘÜÖĈĕø ÙüćöđÿĊę÷ÜÝćÖĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷ ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊÙüćöđÿĊę÷ÜÝćÖĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷ìĊęÿĈÙĆâĂĆîđÖĊę÷üđîČęĂÜÖĆïđÜĉîòćÖÿëćïĆîÖćøđÜĉîđÜĉîđïĉÖđÖĉîïĆâßĊđÜĉîÖĎš÷Čöøą÷ą ÿĆĚîđÜĉîÖĎš÷Čöøą÷ą÷ćüĒúąĀčšîÖĎšĂ÷ŠćÜĕøÖĘêćöÿĉîìøĆó÷ŤĒúąĀîĊĚÿĉîìćÜÖćøđÜĉîÿŠüîĔĀâŠöĊĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷ìĊęðøĆï×ċĚîúÜêćöĂĆêøćêúćéĀøČĂ öĊĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷ÙÜìĊęàċęÜĔÖúšđÙĊ÷ÜÖĆïĂĆêøćêúćéĔîðŦÝÝčïĆîĒúąïøĉþĆìÝąóĉÝćøèćđךćìĈÿĆââćĒúÖđðúĊę÷îĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷ÿĈĀøĆïđÜĉîÖĎš÷Čö đóČęĂïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷ÜÝćÖĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷éĆÜÖúŠćüêćöÙüćöđĀöćąÿö øć÷úąđĂĊ÷é×ĂÜđÜĉîÖĎš÷Čöøą÷ą÷ćüĒúąĀčšîÖĎšĒÿéÜĕüšĔîĀöć÷đĀêčðøąÖĂïÜïÖćøđÜĉîךĂĒúąêćöúĈéĆï ÿĆââćĒúÖđðúĊę÷îĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷ *OUFSFTU SBUF TXBQ DPOUSBDU

 ÿĆââćĒúÖđðúĊę÷îĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷đðŨîÿĆââćìĊęߊü÷ĔîÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷ÜìĊęđÖĉéÝćÖÖćøñĆîñüî×ĂÜĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷ đöČęĂüĆîìĊęÖĆî÷ć÷îïøĉþĆìĄĕéšìĈÿĆââćĒúÖđðúĊę÷îĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷ÖĆïÿëćïĆîÖćøđÜĉîĒĀŠÜĀîċęÜöĊÖĈĀîéøą÷ąđüúćðŘēé÷ đðúĊę÷îÝćÖĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷úĂ÷êĆüêćöĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷đÜĉîòćÖðøąÝĈïüÖĂĆêøćÙÜìĊęêŠĂðŘđðŨîĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷ÙÜìĊęêŠĂðŘ×ĂÜ÷ĂéÙÜđĀúČĂđÜĉî ÖĎš÷Čöøą÷ą÷ćüÿĆââćéĆÜÖúŠćüĕéšÙøïÖĈĀîéĒúšüĔîđéČĂîÖĆî÷ć÷î öĎúÙŠć÷čêĉíøøöÿčìíĉ×ĂÜÿĆââćĒúÖđðúĊę÷îĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷èüĆîìĊęĔîÜïĒÿéÜåćîąÖćøđÜĉîöĊéĆÜîĊĚ ĀîŠü÷úšćîïćì

ÜïÖćøđÜĉîøüö 2556 2555 öĎúÙŠć÷čêĉíøøö×ĂÜÿĆââćĒúÖđðúĊę÷îĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷ ĀîĊĚÿĉî

-ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø 2556 2555 - öĎúÙŠć÷čêĉíøøö×ĂÜÿĆââćĒúÖđðúĊę÷îĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷ÙĈîüèēé÷ĔßšĂĆêøćìĊęÖĈĀîéēé÷ÿëćïĆîÖćøđÜĉîđÿöČĂîüŠćĕéš÷ÖđúĉÖÿĆââćîĆĚîè üĆîìĊęĔîÜïĒÿéÜåćîąÖćøđÜĉî

157


MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

ÿĉîìøĆó÷ŤĒúąĀîĊĚÿĉîìćÜÖćøđÜĉîìĊęÿĈÙĆâÿćöćøëÝĆéêćöðøąđõìĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷ĕéšéĆÜîĊĚ

ĀîŠü÷úšćîïćì

è üĆîìĊę 31 íĆîüćÙö 2556 ÜïÖćøđÜĉîøüö

õć÷Ĕî 1 ðŘ

1 5 ðŘ

öćÖÖüŠć 5 ðŘ

ĂĆêøć éĂÖđïĊĚ÷ðøĆï ×ċĚîúÜêćö øćÙćêúćé

  

 

-

  

-

-

--

   

  

ĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷ÙÜìĊę

ÿĉîìøĆó÷ŤìćÜÖćøđÜĉî đÜĉîÿéĒúąøć÷ÖćøđìĊ÷ïđìŠćđÜĉîÿé đÜĉîúÜìčîßĆęüÙøćü úĎÖĀîĊĚÖćøÙšćĒúąúĎÖĀîĊĚĂČęî đÜĉîòćÖøą÷ą÷ćüÖĆïÿëćïĆîÖćøđÜĉî đÜĉîòćÖÿëćïĆîÖćøđÜĉîìĊęöĊõćøąÙĚĈðøąÖĆî đÜĉîúÜìčî ĀîĊĚÿĉîìćÜÖćøđÜĉî đÜĉîđïĉÖđÖĉîïĆâßĊĒúąđÜĉîÖĎš÷Čöøą÷ąÿĆĚî  ÝćÖÿëćïĆîÖćøđÜĉî đÝšćĀîĊĚÖćøÙšćĒúąđÝšćĀîĊĚĂČęî đÜĉîÖĎš÷Čöøą÷ą÷ćü ĀîĊĚÿĉîêćöÿĆââćđߊćÖćøđÜĉî ĀčšîÖĎš

3   

  

ĕöŠöĊ ĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷

øüö

   

      

  

     ĀîŠü÷úšćîïćì

è üĆîìĊę 31 íĆîüćÙö 2555 ÜïÖćøđÜĉîøüö ĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷ÙÜìĊę

ÿĉîìøĆó÷ŤìćÜÖćøđÜĉî đÜĉîÿéĒúąøć÷ÖćøđìĊ÷ïđìŠćđÜĉîÿé đÜĉîúÜìčîßĆęüÙøćü úĎÖĀîĊĚÖćøÙšćĒúąúĎÖĀîĊĚĂČęî đÜĉîòćÖÿëćïĆîÖćøđÜĉîìĊęöĊõćøąÙĚĈðøąÖĆî đÜĉîúÜìčî ĀîĊĚÿĉîìćÜÖćøđÜĉî đÜĉîđïĉÖđÖĉîïĆâßĊĒúąđÜĉîÖĎš÷Čöøą÷ąÿĆĚî ÝćÖÿëćïĆîÖćøđÜĉî đÝšćĀîĊĚÖćøÙšćĒúąđÝšćĀîĊĚĂČęî đÜĉîÖĎš÷Čöøą÷ą÷ćü ĀîĊĚÿĉîêćöÿĆââćđߊćÖćøđÜĉî ĀčšîÖĎš

158

ĕöŠöĊ ĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷

øüö

    

     

õć÷Ĕî 1 ðŘ

1 5 ðŘ

  

-

-

  

 

-

--

   

 

3 93  

öćÖÖüŠć 5 ðŘ

ĂĆêøć éĂÖđïĊĚ÷ðøĆï ×ċĚîúÜêćö øćÙćêúćé

  

-

 

  

    


MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC ĀîŠü÷úšćîïćì

è üĆîìĊę 31 íĆîüćÙö 2556 ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø

õć÷Ĕî 1 ðŘ

1 5 ðŘ

öćÖÖüŠć 5 ðŘ

ĂĆêøć éĂÖđïĊĚ÷ðøĆï ×ċĚîúÜêćö øćÙćêúćé

 

-

-

   

   

     

  

   

  

   

 

     

ĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷ÙÜìĊę

ÿĉîìøĆó÷ŤìćÜÖćøđÜĉî đÜĉîÿéĒúąøć÷ÖćøđìĊ÷ïđìŠćđÜĉîÿé úĎÖĀîĊĚÖćøÙšćĒúąúĎÖĀîĊĚĂČęî đÜĉîĔĀšÖĎš÷Čöøą÷ąÿĆĚîĒÖŠÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî đÜĉîòćÖÿëćïĆîÖćøđÜĉîìĊęöĊõćøąÙĚĈðøąÖĆî đÜĉîĔĀšÖĎš÷Čöøą÷ą÷ćüĒÖŠÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî đÜĉîúÜìčî ĀîĊĚÿĉîìćÜÖćøđÜĉî đÝšćĀîĊĚÖćøÙšćĒúąđÝšćĀîĊĚĂČęî đÜĉîÖĎš÷Čöøą÷ąÿĆĚîÝćÖÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî đÜĉîÖĎš÷Čöøą÷ą÷ćü ĀîĊĚÿĉîêćöÿĆââćđߊćÖćøđÜĉî ĀčšîÖĎš

ĕöŠöĊ ĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷

øüö

ĀîŠü÷úšćîïćì

è üĆîìĊę 31 íĆîüćÙö 2555 ÜïÖćøđÜĉîđÞóćąÖĉÝÖćø

1 5 ðŘ

öćÖÖüŠć 5 ðŘ

ĂĆêøć éĂÖđïĊĚ÷ðøĆï ×ċĚîúÜêćö øćÙćêúćé

-

-

-

   

 

-

-

-

-

 

-

   

 

   

 

     

ĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷ÙÜìĊę õć÷Ĕî 1 ðŘ ÿĉîìøĆó÷ŤìćÜÖćøđÜĉî đÜĉîÿéĒúąøć÷ÖćøđìĊ÷ïđìŠćđÜĉîÿé úĎÖĀîĊĚÖćøÙšćĒúąúĎÖĀîĊĚĂČęî đÜĉîĔĀšÖĎš÷Čöøą÷ąÿĆĚîĒÖŠÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî đÜĉîĔĀšÖĎš÷Čöøą÷ą÷ćüĒÖŠÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî đÜĉîúÜìčî ĀîĊĚÿĉîìćÜÖćøđÜĉî đÜĉîđïĉÖđÖĉîïĆâßĊíîćÙćøĒúąđÜĉîÖĎš÷Čöøą÷ąÿĆĚî  ÝćÖÿëćïĆîÖćøđÜĉî đÝšćĀîĊĚÖćøÙšćĒúąđÝšćĀîĊĚĂČęî đÜĉîÖĎš÷Čöøą÷ąÿĆĚîÝćÖÖĉÝÖćøìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆî đÜĉîÖĎš÷Čöøą÷ą÷ćü ĀîĊĚÿĉîêćöÿĆââćđߊćÖćøđÜĉî ĀčšîÖĎš

  

ĕöŠöĊ ĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷

øüö

3   

     

159


MCTD_M7Z=ER$O<*<$TE_*þ;EIC

ÙüćöđÿĊę÷ÜÝćÖĂĆêøćĒúÖđðúĊę÷î ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊÙüćöđÿĊę÷ÜÝćÖĂĆêøćĒúÖđðúĊę÷îìĊęÿĈÙĆâĂĆîđÖĊę÷üđîČęĂÜÝćÖÖćøàČĚĂĂčðÖøèŤÖćøĒóì÷ŤĒúąÖćø×ć÷ÿĉîÙšćđðŨîđÜĉî êøćêŠćÜðøąđìýïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ĒĀŠÜĀîċÜę ĕéšêÖúÜìĈÿĆââćàČĂĚ ×ć÷đÜĉîêøćêŠćÜðøąđìýúŠüÜĀîšćàċÜę ÿŠüîĔĀâŠöĂĊ ć÷čÿâ Ć âćĕöŠđÖĉîĀîċÜę ðŘđóČĂę ĔßšđðŨî đÙøČęĂÜöČĂĔîÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷Ü ÿĆââćàČĚĂ×ć÷đÜĉîêøćêŠćÜðøąđìýúŠüÜĀîšć èüĆîìĊęíĆîüćÙöĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒĀŠÜĀîċęÜöĊÿĆââćàČĚĂ×ć÷đÜĉîêøćêŠćÜðøąđìýúŠüÜĀîšćÙÜđĀúČĂéĆÜîĊĚ ÷ĂéÙÜđĀúČĂ è üĆîìĊę íĆîüćÙö íĆîüćÙö

ÿÖčúđÜĉî

ÝĈîüîìĊęàČĚĂ

đĀøĊ÷âÿĀøĆåĂđöøĉÖć đĀøĊ÷âÿĀøĆåĂđöøĉÖć

  

ĂĆêøćĒúÖđðúĊę÷îêćöÿĆââć×ĂÜÝĈîüîìĊęàČĚĂ ïćìêŠĂĀîŠü÷đÜĉîêøćêŠćÜðøąđìý

 

ÙüćöđÿĊę÷ÜéšćîÖćøĔĀšÿĉîđßČęĂ ïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊÙüćöđÿĊę÷ÜéšćîÿĉîđßČęĂìĊęđÖĊę÷üđîČęĂÜÖĆïúĎÖĀîĊĚÖćøÙšćđÜĉîĔĀšÖĎš÷ČöêĆĜüĒúÖđÜĉîĒúąúĎÖĀîĊĚĂČęîòść÷ïøĉĀćøÙüïÙčö ÙüćöđÿĊ÷ę ÜîĊēĚ é÷ÖćøóĉÝćøèćÖĈĀîéüÜđÜĉîÿĉîđßČĂę ìĊÝę ąĔĀšÖïĆ úĎÖÙšćĀøČĂÙĎÿŠ â Ć âćĒúąüĉđÙøćąĀŤåćîąìćÜÖćøđÜĉî×ĂÜúĎÖÙšćĀøČĂÙĎÿŠ â Ć âćĂ÷ŠćÜ ÿöęĈđÿöĂïøĉþĆìĄĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÝċÜĕöŠÙćéüŠćÝąĕéšøĆïÙüćöđÿĊ÷Āć÷ìĊęđðŨîÿćøąÿĈÙĆâÝćÖÖćøĔĀšÿĉîđßČęĂéĆÜÖúŠćü ÖćøĔĀšÿîĉ đßČĂę ×ĂÜïøĉþìĆ ĕöŠöÖĊ ćøÖøąÝčÖêĆüđîČĂę ÜÝćÖïøĉþìĆ ĒúąïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷öĊåćî×ĂÜúĎÖÙšćìĊĀę úćÖĀúć÷ĒúąöĊĂ÷ĎÝŠ ĈîüîöćÖøć÷ÝĈîüî đÜĉîÿĎÜÿčéìĊïę øĉþìĆ ĒúąïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ĂćÝêšĂÜÿĎâđÿĊ÷ÝćÖÖćøĔĀšÿîĉ đßČĂę ÙČĂöĎúÙŠćêćöïĆâßĊ×ĂÜúĎÖĀîĊĚ đÜĉîĔĀšÖ÷šĎ öČ ĒúąúĎÖĀîĊĂĚ îęČ ìĊĒę ÿéÜĂ÷ĎĔŠ îÜï ĒÿéÜåćîąÖćøđÜĉî öĎúÙŠć÷čêĉíøøö×ĂÜđÙøČęĂÜöČĂìćÜÖćøđÜĉî đîČęĂÜÝćÖÿĉîìøĆó÷ŤĒúąĀîĊĚÿĉîìćÜÖćøđÜĉîÿŠüîĔĀâŠ×ĂÜïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷öĊĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷ðøĆï×ċĚîúÜêćöĂĆêøćêúćéĀøČĂöĊĂĆêøć éĂÖđïĊĚ÷ÙÜìĊęĔÖúšđÙĊ÷ÜÖĆïĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷ĔîêúćéïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÝċÜðøąöćèöĎúÙŠć÷čêĉíøøö×ĂÜÿĉîìøĆó÷ŤĒúąĀîĊĚÿĉîìćÜÖćøđÜĉîĔÖúš đÙĊ÷ÜÖĆïöĎúÙŠćêćöïĆâßĊìĊęĒÿéÜĔîÜïĒÿéÜåćîąÖćøđÜĉî öĎúÙŠć÷čêíĉ øøöĀöć÷ëċÜÝĈîüîđÜĉîìĊñę àšĎ ĂĚČ ĒúąñĎך ć÷êÖúÜĒúÖđðúĊ÷ę îÿĉîìøĆó÷ŤÖîĆ ĀøČĂÝŠć÷ßĈøąĀîĊÿĚ îĉ Ĕî×èąìĊìę ÜĚĆ ÿĂÜòść÷öĊÙüćöøĂïøĎš ĒúąđêĘöĔÝĔîÖćøĒúÖđðúĊ÷ę îĒúąÿćöćøëêŠĂøĂÜøćÙćÖĆîĕéšĂ÷ŠćÜđðŨîĂĉÿøąĔîúĆÖþèąìĊĕę öŠöÙĊ üćöđÖĊ÷ę üךĂÜÖĆîüĉíÖĊ ćøÖĈĀîéöĎúÙŠć÷čêíĉ øøö ×ċîĚ Ă÷ĎÖŠ ïĆ úĆÖþèą×ĂÜđÙøČĂę ÜöČĂìćÜÖćøđÜĉîöĎúÙŠć÷čêíĉ øøöÝąÖĈĀîéÝćÖøćÙćêúćéúŠćÿčéĀøČĂÖĈĀîé×ċîĚ ēé÷ĔßšđÖèæŤÖćøüĆéöĎúÙŠćìĊđę Āöćąÿö

°µ«$TE<EþMTE+S6$TE9Z;

 üĆêëčðøąÿÜÙŤĔîÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøìčîìĊęÿĈÙĆâ×ĂÜïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ÙČĂÖćøÝĆéĔĀšöĊàċęÜēÙøÜÿøšćÜìčîđóČęĂÿîĆïÿîčîÖćøéĈđîĉîíčøÖĉÝ ×ĂÜïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĒúąđÿøĉöÿøšćÜöĎúÙŠćÖćøëČĂĀčšîĔĀšÖĆïñĎšëČĂĀčšîèüĆîìĊęíĆîüćÙöÖúčŠöïøĉþĆìöĊĂĆêøćÿŠüîĀîĊĚÿĉîêŠĂìčî đìŠćÖĆï ĒúąđÞóćąïøĉþĆìöĊĂĆêøćÿŠüîĀîĊĚÿĉîêŠĂìčîđìŠćÖĆï 

°¶«$TEO;ZCS7V*<$TE_*þ;

 ÜïÖćøđÜĉîîĊĚĕéšøĆïĂîčöĆêĉĔĀšĂĂÖēé÷ÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìđöČęĂüĆîìĊęÖčöõćóĆîíŤ

160


%OC[G9SĥIc=%O*<EþKS9

%OC[G9SĥIc=%O*<EþKS9 =ER_B9:ZE$V+

)FBMUI$BSF#VTJOFTT

9Wg7SĦ*<EþKS9

àĂ÷ýĎî÷ŤüĉÝĆ÷ëîîđóßøïčøĊêĆéĔĀöŠĒ×üÜïćÜÖąðŗ đ×êĀšü÷×üćÜÖøčÜđìóĄ ēìøýĆóìŤ ēìøÿćø 

_G%9R_<WD;<EþKS9

ïöÝ

Web site

XXXCBOHLPLIPTQJUBMDPN

9Z;+69R_<WD;

öĎúÙŠć úšćîïćìēé÷đðŨîìčîìĊęĂĂÖĒúąđøĊ÷ÖßĈøąĒúšü ÝĈîüî úšćîïćìĒïŠÜđðŨîĀčšîÿćöĆâÝĈîüî úšćîĀčšî öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšĀčšîúąïćì

%OC[GOT*OV*OYg; ;TD9R_<WD;MGS$9ES@D

ïøĉþĆìýĎî÷ŤøĆïòćÖĀúĆÖìøĆó÷Ť ðøąđìýĕì÷ ÝĈÖĆé ßĆĚîĂćÙćøêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ ëîîøĆßéćõĉđþÖđ×êÙúĂÜđê÷ÖøčÜđìóĄ ēìøýĆóìŤ ēìøÿćø 

;TD9R_<WD;MZ;$[ `GR7SI`9;-UER_*þ;

íîćÙćøìĀćøĕì÷ÝĈÖĆé öĀćßî ßĆĚîđú×ìĊęëîîÿĊúöĒ×üÜÿĊúö đ×êïćÜøĆÖÖøčÜđìóĄ ēìøýĆóìŤ ēìøÿćø

>[LO<<S‰-ÿ

ïøĉþĆìÿĈîĆÖÜćîĂĊüć÷ÝĈÖĆé đéĉößČęĂïøĉþĆìÿĈîĆÖÜćîđĂĉîÿìŤĒĂîéŤ÷ĆÜÝĈÖĆé

ßĆĚîĂćÙćøđúÙøĆßéćëîîøĆßéćõĉđþÖ đ×êÙúĂÜđê÷ÖøčÜđìóĄ ēìøýĆóìŤ ēìøÿćø  ñĎšúÜìčîÿćöćøëýċÖþćךĂöĎú×ĂÜïøĉþĆììĊęĂĂÖĀúĆÖìøĆó÷ŤđóĉęöđêĉöĕéšÝćÖ ĒïïĒÿéÜøć÷ÖćøךĂöĎúðøąÝĈðŘ Ēïï ×ĂÜïøĉþĆììĊęĒÿéÜĕüšĔî XXXTFDPSUIĀøČĂđüĘïĕàêŤ×ĂÜïøĉþĆìXXXCBOHLPLIPTQJUBMDPN

161


;V7V<Z''G9Wg<EþKS98YOMZ;7SĦ*`7EODGR®­%Āh;c=

;V7V<Z''G9Wg<EþKS98YOMZ;7SĢ*`7EODGR10%Āh;c= èüĆîìĊęíĆîüćÙö øć÷ßČęĂïøĉþĆì

üĆîìĊę ÝéìąđïĊ÷î

ÿëćîìĊęêĆĚÜ

ðøąđõìíčøÖĉÝ

ÝĈîüîĀčšîìĊęĂĂÖ ĒúąđøĊ÷ÖßĈøąĒúšü

ĂĆêøćÖćø ëČĂĀčšî øšĂ÷úą

 N Health Asia Pte. Ltd.

đö÷

ðøąđìýÿĉÜÙŤēðøŤ

Holding Company

 öĎúÙŠćìĊęêøćĕüš64%êŠĂĀčšî BDMS Inter Pte. Ltd.

đö÷

ðøąđìýÿĉÜÙŤēðøŤ

Holding Company

 öĎúÙŠćìĊęêøćĕüš64%êŠĂĀčšî ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóÿčøćþãøŤÝĈÖĆé

öĉ÷

àýĎî÷ŤüĉÝĆ÷ëđóßøïčøĊêĆéĔĀöŠÖøčÜđìóĄ

ēøÜó÷ćïćúđĂÖßî

  öĎúÙŠćđøĊ÷ÖßĈøąïćìêŠĂĀčšîëÿöđéĘÝóøąđÝšćêćÖÿĉîđ×êíîïčøĊÖøčÜđìóĄ

ēøÜó÷ćïćúđĂÖßî

  öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšïćìêŠĂĀčšî ïøĉþĆìíîïčøĊđöéĉđÙĉúđàĘîđêĂøŤÝĈÖĆé öĀćßî

ëČĂñŠćîïøĉþìĆ øĂ÷ĆúïćÜÖĂÖđăúíŤĒÙøŤÝĈÖĆéĂĊÖ

öÙ

 ïøĉþĆìÿöĉêĉđüßßúïčøĊÝĈÖĆé

ÿÙ

àÿč×čöüĉìđ×êüĆçîćÖøčÜđìóĄ

ēøÜó÷ćïćúđĂÖßî

  öĎúÙŠćđøĊ÷ÖßĈøąïćìêŠĂĀčšî ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóóĉþèčēúÖÝĈÖĆé

ÿÙ

ëóøąĂÜÙŤéĈêĔîđöČĂÜ ĂđöČĂÜÝóĉþèčēúÖ

ēøÜó÷ćïćúđĂÖßî

  öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšïćìêŠĂĀčšî7 ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìó×ĂîĒÖŠîÝĈÖĆé

Öó

àýĎî÷ŤüĉÝĆ÷ëđóßøïčøĊêĆéĔĀöŠÖøčÜđìóĄ

ēøÜó÷ćïćúđĂÖßî

  öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšïćìêŠĂĀčšî8 ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóđßĊ÷ÜĔĀöŠÝĈÖĆé

óÙ

àĂ÷ýĎî÷ŤüĉÝĆ÷ëđóßøïčøĊêĆéĔĀöŠÖøčÜđìóĄ

ēøÜó÷ćïćúđĂÖßî ÷ĆÜĕöŠđðŗééĈđîĉîÖćø

  öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšïćìêŠĂĀčšî ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóĂčéøÝĈÖĆé

óÙ

ëìĂÜĔĀâŠêĀöćÖĒךÜĂđöČĂÜÝĂčéøíćîĊ

ēøÜó÷ćïćúđĂÖßî

  öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšïćìêŠĂĀčšî ïøĉþĆìðøąÿĉìíĉĝóĆçîćÝĈÖĆé öĀćßî 

öÙ

ëîîóĀúē÷íĉîĒ×üÜÿćöđÿîĔî đ×êóâćĕìÖøčÜđìóĄ

Holding Company

  öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšïćìêŠĂĀčšî ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúóâćĕìÝĈÖĆé ëČĂñŠćîïöÝðøąÿĉìíĉĝóĆçîć

íÙ

ëýøĊĂ÷čí÷ćĒ×üÜëîîóâćĕì đ×êøćßđìüĊÖøčÜđìóĄ

ēøÜó÷ćïćúđĂÖßî

  öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšïćìêŠĂĀčšî ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúóâćĕìÝĈÖĆé ëČĂñŠćîïöÝðøąÿĉìíĉĝóĆçîć

Ö÷

ëóĀúē÷íĉîĒ×üÜÿćöđÿîĔî đ×êóâćĕìÖøčÜđìóĄ

ēøÜó÷ćïćúđĂÖßî

  öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšïćìêŠĂĀčšî ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúóâćĕìÝĈÖĆé ëČĂñŠćîïöÝðøąÿĉìíĉĝóĆçîć

Ö÷

ëđóßøđÖþöĒ×üÜðćÖÙúĂÜõćþĊđÝøĉâ đ×êõćþĊđÝøĉâÖøčÜđìóĄ

ēøÜó÷ćïćúđĂÖßî

ĀčšîÿćöĆâ  Āčšîïčøĉöÿĉìíĉĝ  öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšïćìêŠĂĀčšî

 

 ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúýøĊøćßćîÙøÝĈÖĆé öĀćßî

ëČĂñŠćîïöÝðøąÿĉìíĉĝóĆçîć . ïøĉþĆìđðćēúđöéĉÙÝĈÖĆé

đö÷

ëýøĊøćßćîÙøêýøĊøćßćĂýøĊøćßćÝßúïčøĊ

ēøÜó÷ćïćúđĂÖßî

  öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšïćìêŠĂĀčšîëĀúē÷íĉîĒ×üÜÿćöđÿîĔî đ×êóâćĕìÖøčÜđìóĄ

ēøÜó÷ćïćúđĂÖßî

  öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšïćìêŠĂĀčšî ïøĉþĆìđðćēúÿöčìøðøćÖćøÝĈÖĆé

öÙ

ëýøĊîÙøĉîìøŤêïćÜđöČĂÜ ĂđöČĂÜÝÿöčìøðøćÖćø

ēøÜó÷ćïćúđĂÖßî

  öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšïćìêŠĂĀčšî ïøĉþĆìÖćøĒóì÷Ťÿ÷ćöÝĈÖĆé

ÖÙ

ëēßÙßĆ÷Ē×üÜúćéóøšćü đ×êúćéóøšćüÖøčÜđìóĄ

ēøÜó÷ćïćúđĂÖßî

ĀčšîÿćöĆâ  Āčšîïčøĉöÿĉìíĉĝ  öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšïćìêŠĂĀčšî

 

 ïøĉþĆìýĎî÷ŤÖćøĒóì÷Ťĕì÷ÝĈÖĆé öĀćßî 

öÙ

ëîüöĉîìøŤđ×êïċÜÖčŠöÖøčÜđìóĄ

ēøÜó÷ćïćúđĂÖßî

  öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšïćìêŠĂĀčšî ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóđ×ćĔĀâŠÝĈÖĆé

ÖÙ

àýĎî÷ŤüĉÝĆ÷ëđóßøïčøĊêĆéĔĀöŠÖøčÜđìóĄ

ēøÜó÷ćïćúđĂÖßî ÷ĆÜĕöŠđðŗééĈđîĉîÖćø 

  öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšïćìêŠĂĀčšî ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóÿöč÷ÝĈÖĆé

ÿÙ

ĀöĎŠêïŠĂñčéĂđÖćąÿöč÷ÝÿčøćþãøŤíćîĊ

ēøÜó÷ćïćúđĂÖßî

  öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšïćìêŠĂĀčšî ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóøą÷ĂÜÝĈÖĆé

ÿÙ

ĀöĎŠàĒÿÜÝĆîìøŤđîøöĉêøêđîĉîóøą ĂđöČĂÜÝøą÷ĂÜ

ēøÜó÷ćïćúđĂÖßî

  öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšïćìêŠĂĀčšî ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóêøćéÝĈÖĆé

öÙ

ëÿč×čöüĉìĂđöČĂÜÝĆÜĀüĆéêøćé

ēøÜó÷ćïćúđĂÖßî

  öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšïćìêŠĂĀčšî ïøĉþĆìüĆçîđüßÝĈÖĆé

êÙ

ëìŠćĀúüÜĂđöČĂÜÝÝĆîìïčøĊ

ēøÜó÷ćïćúđĂÖßî

  öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšïćìêŠĂĀčšî162

êÙ


üĆîìĊę ÝéìąđïĊ÷î

ÿëćîìĊęêĆĚÜ

ðøąđõìíčøÖĉÝ

ÝĈîüîĀčšîìĊęĂĂÖ ĒúąđøĊ÷ÖßĈøąĒúšü

ĂĆêøćÖćø ëČĂĀčšî øšĂ÷úą

 ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóõĎđÖĘêÝĈÖĆé

öĊÙ

ëĀÜþŤĀ÷ÖĂčìĉýĂđöČĂÜÝõĎđÖĘê

ēøÜó÷ćïćúđĂÖßî

  öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšïćìêŠĂĀčšî ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóĀćéĔĀâŠÝĈÖĆé

ÖÙ

àëđóßøđÖþöĂđöČĂÜÝÿÜ×úć

ēøÜó÷ćïćúđĂÖßî

  öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšïćìêŠĂĀčšî ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóóĆì÷ćÝĈÖĆé

óÙ

ëÿč×čöüĉìÖöĂđöČĂÜóĆì÷ćÝßúïčøĊ

ēøÜó÷ćïćúđĂÖßî

  öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšïćìêŠĂĀčšî ïøĉþĆìÿöĉêĉđüßÝĈÖĆé öĀćßî 47)

íÙ

àÿč×čöüĉìĒ×üÜÙúĂÜêĆî đ×êüĆçîćÖøčÜđìóĄ

ēøÜó÷ćïćúđĂÖßî ÿöĉêĉđüß ÿč×čöüĉìĒúąÿöĉêĉđüßýøĊîÙøĉîìøŤ

  öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšïćìêŠĂĀčšî ïøĉþĆìïĊđĂĘîđĂßđöéĉđÙĉúđàĘîđêĂøŤÝĈÖĆé #/)

ÿÙ

ëÙĂîĒüîêŤĒ×üÜÿĊúöđ×êïćÜøĆÖÖøčÜđìóĄ

ēøÜó÷ćïćúđĂÖßî

  öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšïćìêŠĂĀčšî ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóøćßÿĊöćÝĈÖĆé

ó÷

ëöĉêøõćóêĔîđöČĂÜ ĂđöČĂÜÝîÙøøćßÿĊöć

ēøÜó÷ćïćúđĂÖßî

  öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšïćìêŠĂĀčšîëÿč×ÿüĆÿéĉĝĂđöČĂÜÝÿöčìøðøćÖćø

ēøÜó÷ćïćúđĂÖßî

  öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšïćìêŠĂĀčšî ïøĉþĆìēøÜó÷ćïćúÖøčÜđìóóøąðøąĒéÜÝĈÖĆé

Ö÷

 "OHLPS1JTJUI$P -UE

íÙ

/BUJPOBM3PBE/P ,SVPT7JMMBHF 4WBZ%BOHLPN$PNNVOF 4JFN3FBQ%JTUSJDU 4JFN3FBQ1SPWJODF $BNCPEJB

ēøÜó÷ćïćúđĂÖßî ìĊęðøąđìýÖĆöóĎßć

 öĎúÙŠćìĊęêøćĕüš64% êŠĂĀčšî 3PZBM3BUUBOBL.FEJDBM4FSWJDFT$P -UE

öĉ÷

/P 4USFFU 4BOHLBU#PFVOH,BL ,IBO5PVM,PL 1IOPN1FOI $BNCPEJB

ēøÜó÷ćïćúđĂÖßî ìĊęðøąđìýÖĆöóĎßć

 öĎúÙŠćìĊêę øćĕüš64% êŠĂĀčîš 1IOPN1FOI.FEJDBM4FSWJDFT$P -UE

ó÷

5PFVL5IMB7JMMBHF 3VTTJBO'FEFSBUJPO#MWE 4BOHLBU5PFVL5IMB ,IBO3VTTFZ,FP 1IOPN1FOI $BNCPEJB

 öĎúÙŠćìĊêę øćĕüš64% êŠĂĀčîš B.D.M.S. International Medical Services $P -UE

íÙ

"4USFFU 4BOHLBU#FPOH3BOH ,IBO%PO1FI 1IOPN1FOI $BNCPEJB

ēøÜó÷ćïćúđĂÖßî ìĊęðøąđìýÖĆöóĎßć ÷ĆÜĕöŠđðŗééĈđîĉîÖćø

ēøÜó÷ćïćúđĂÖßî ìĊęðøąđìýÖĆöóĎßć ÷ĆÜĕöŠđðŗééĈđîĉîÖćø

 öĎúÙŠćìĊęêøćĕüš ,)3 êŠĂĀčšî 431SPQFSUZ*OWFTUNFOU$P -UE

íÙ

3PBE/P 1IVN4BMBLBOTFOH ,IVN4WBZ%BNEVN 4SPL,IFU 4JFN3FBQ $BNCPEJB

Land Holding Company

 öĎúÙŠćìĊęêøćĕüš ,)3 êŠĂĀčšî 4JFN3FBQ-BOE*OWFTUNFOU$P -UE

Öó

3PBE/P 1IVN4BMBLBOTFOH ,IVN4WBZ%BNEVN 4SPL,IFU 4JFN3FBQ $BNCPEJB

Land Holding Company

 öĎúÙŠćìĊęêøćĕüš ,)3 êŠĂĀčšî 1IOPN1FOI'JSTU1SPQFSUZ$P -UE

ó÷

/P4USFFU 4BOHLBU#FPOH3BOH ,IBO%PO1FI 1IOPN1FOI $BNCPEJB

Land Holding Company

 öĎúÙŠćìĊęêøćĕüš ,)3 êŠĂĀčšî ïøĉþĆìĕïēĂēöđúÖčúúćøŤĒúïïĂøćìĂøĊęÿŤ ðøąđìýĕì÷ ÝĈÖĆé

ó÷

àýĎî÷ŤüĉÝĆ÷ëđóßøïčøĊêĆéĔĀöŠÖøčÜđìóĄ

đàĘîìøĆúĒúð

  öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšïćìêŠĂĀčšî ïøĉþĆìđîßĆęîĒîúđăúìŤĒÙøŤàĉÿđìĘöÿŤÝĈÖĆé ëČĂñŠćî47)Ēúą#/)ĂĊÖøšĂ÷úą

ÖÙ

ëđóßøïčøĊêĆéĔĀöŠđ×êĀšü÷×üćÜÖøčÜđìóĄ

đàĘîìøĆúĒúð

  öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšïćìêŠĂĀčšî ïøĉþìĆ ïĊéđĊ ĂĘöđĂÿĒĂÙđÙćìŤêÜĚĉ ÝĈÖĆé #%.4"DD

đéĉößČĂę ïøĉþìĆ đĂđßĊ÷ĂĉîđêĂøŤđîßĆîę đăúŤíĒÙøŤÝĈÖĆé

ÖÙ

àýĎî÷ŤüĉÝĆ÷ëđóßøïčøĊêĆéĔĀöŠÖøčÜđìóĄ

ĔĀšïøĉÖćøéšćîïĆâßĊ

  öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšïćìêŠĂĀčšîđéČĂîöĉ÷

"*(BJUI5PXFSUI'MPPS 0GųDF/VNCFS )BNEBO4USFFU "CV%IBCJ 6OJUFE"SBC&NJSBUFT

ēøÜó÷ćïćúđĂÖßî Ĕîðøąđìý6"&

 øćÙćìĊêę øćĕüš"&% êŠĂĀčîš Al Ghaith Bangkok Dusit Management 4FSWJDFT--$ëČĂñŠćî#%.4"DD ïøĉþĆìÖøĊîĕúîŤàĉîđîĂøŤÝĊĚÝĈÖĆé

ÿÙ

ĂćÙćøýĎî÷ŤìĆîêÖøøö ëđóßøïčøĊêĆéĔĀöŠÖøčÜđìóĄ

ðøąÖĂïÖĉÝÖćøéšćî đìÙēîēú÷ĊĒúąÿćøÿîđìý

  öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšïćìêŠĂĀčšî ïøĉþĆìøĂ÷ĆúïćÜÖĂÖđăúíŤĒÙøŤÝĈÖĆé 3#) 

Öó

àýĎî÷ŤüĉÝĆ÷ëđóßøïčøĊêĆéĔĀöŠÖøčÜđìóĄ

Holding Company

  öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšïćìêŠĂĀčšî ïøĉþìĆ đĂđĂĘîïĊúćïĂøćìĂøĊę ĂĈîü÷đõÿĆß ÝĈÖĆé ëČĂñŠćîïøĉþĆìøĂ÷ĆúïćÜÖĂÖđăú퍍ĒÙøŤÝĈÖĆé

öĉ÷

ëøćöĂĉîìøćđ×êÙĆîîć÷ćüÖøčÜđìóĄ

ñúĉêĒúąÝĈĀîŠć÷ ñúĉêõĆèæŤđÖĊę÷üÖĆï÷ćøĆÖþćēøÙ

  öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšïćìêŠĂĀčšî ïøĉþĆìÖøčÜđìóðøąÖĆîÿč×õćóÝĈÖĆé öĀćßî

öÙ

àýĎî÷ŤüĉÝĆ÷ëđóßøïčøĊêĆéĔĀöŠÖøčÜđìóĄ

ðøąÖĆîÿč×õćó

  öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšïćìêŠĂĀčšî ïøĉþìĆ ÖøčÜđìóóøĊđöĊ÷øŤîć÷ĀîšćðøąÖĆîßĊüêĉ ÝĈÖĆé

ÿÙ

ëđóßøïčøĊêĆéĔĀöŠÖøčÜđìóĄ

îć÷ĀîšćðøąÖĆîßĊüĉê

  öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšïćìêŠĂĀčšî163

;V7V<Z''G9Wg<EþKS98YOMZ;7SĦ*`7EODGR®­%Āh;c=

øć÷ßČęĂïøĉþĆì


;V7V<Z''G9Wg<EþKS98YOMZ;7SĦ*`7EODGR®­%Āh;c=

èüĆîìĊęíĆîüćÙö øć÷ßČęĂïøĉþĆì

üĆîìĊę ÝéìąđïĊ÷î

ÿëćîìĊęêĆĚÜ

ðøąđõìíčøÖĉÝ

ÝĈîüîĀčšîìĊęĂĂÖ ĒúąđøĊ÷ÖßĈøąĒúšü

ĂĆêøćÖćø ëČĂĀčšî øšĂ÷úą

 ïøĉþìĆ ÿöĉêđĉ üßýøĊøćßćÝĈÖĆé ëČĂñŠćî47)

êÙ

àĒĀúöđÖêčëđÝĉöÝĂöóúĂýøĊøćßćÝßúïčøĊ

ēøÜó÷ćïćúđĂÖßî

  öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšïćìêŠĂĀčšî ïøĉþìĆ ÿĀĒóì÷ŤđõÿĆßÝĈÖĆé

ÿÙ

ëíîïčøĊðćÖìŠĂÝÖøčÜđìóĄ

ÝĈĀîŠć÷ Ēúąñúĉê÷ć

  öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšïćìêŠĂĀčšî ïøĉþìĆ ÖøčÜđìóđăúĉÙĂðđêĂøŤđàĂøŤüÿĉ đàÿÝĈÖĆé

öĉ÷

ëđóúĉîÝĉêĒ×üÜúčöóĉîĊ đ×êðìčöüĆîÖøčÜđìóĄ

ïøĉÖćø×îÿŠÜñĎšðśü÷ ìćÜĂćÖćý

  öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšïćìêŠĂĀčšî ïøĉþìĆ ÙĎúĒĂîéŤÝĂ÷ÝĈÖĆé

óÙ

àýĎî÷ŤüĉÝĆ÷ëđóßøïčøĊêĆéĔĀöŠÖøčÜđìóĄ

ðøąßćÿĆöóĆîíŤ ĒúąÿŠÜđÿøĉöÖćøêúćé

 öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšïćìêŠĂĀčšî ïøĉþìĆ ēøÜó÷ćïćúøćöÙĈĒĀÜÝĈÖĆé öĀćßî 3".

ÿÙ

ëøćöÙĈĒĀÜđ×êïćÜÖąðŗÖøčÜđìóĄ

ēøÜó÷ćïćúđĂÖßî

  öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšïćìêŠĂĀčšî ïøĉþìĆ ēøÜó÷ćïćúïĈøčÜøćþãøŤÝĈÖĆé öĀćßî 

íÙ

ëÿč×čöüĉìàĒ×üÜÙúĂÜđê÷đĀîČĂ đ×êüĆçîćÖøčÜđìóĄ

ēøÜó÷ćïćúđĂÖßî

ĀčšîÿćöĆâ  Āčšîïčøĉöÿĉìíĉ  öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšïćìêŠĂĀčšîëēóýøĊĂđöČĂÜÝĂčéøíćîĊ

ēøÜó÷ćïćúđĂÖßî

  öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšïćìêŠĂĀčšî ïøĉþìĆ ĂčéøóĆçîćÝĈÖĆé ëČĂñŠćî11$-øšĂ÷úą

öĉ÷

 ïøĉþìĆ ïĊéđĊ ĂĘöđĂÿđìøîîĉÜę ÝĈÖĆé

Ö÷

àýĎî÷ŤüĉÝĆ÷ëđóßøïčøĊêĆéĔĀöŠÖøčÜđìóĄ

ýĎî÷ŤÝĆéòřÖĂïøö ĔĀšÖĆïóîĆÖÜćîĔîđÙøČĂ

 öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšïćìêŠĂĀčšî ïøĉþìĆ đĂĂøŤüÜęĉ đßĂøĉđéîđĂÿĂĊÝĈÖĆé ëČĂñŠćî47)

ó÷

ëýøĊîÙøĉîìøŤđ×êÿüîĀúüÜÖøčÜđìóĄ

ïøĉĀćøÝĆéÖćøìøĆó÷Ťÿĉî

 öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšïćìêŠĂĀčšî ïøĉþìĆ đôŗÿìŤđăĘúíôĎéŜ ÝĈÖĆé ëČĂñŠćî47)

öĊÙ

ëýøĊîÙøĉîìøŤđ×êÿüîĀúüÜÖøčÜđìóĄ

õĆêêćÙćøĒúą ĂćĀćøÿč×õćó

  öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšïćìêŠĂĀčšî ïøĉþìĆ ēàđéĘÖàŤēàŠđăĘúíĒÙøŤàĆóóĂøŤìđàĂøŤüÿĉ óÙ ðøąđìýĕì÷ ÝĈÖĆéëČĂñŠćîïøĉþìĆ đôŗÿìŤđăĘúíôĎéŜ ÝĈÖĆé

ĂćÙćøÿøßĆ÷àÿč×čöüĉìëÿč×čöüĉì đ×êüĆçîćÖøčÜđìóĄ

ïøĉÖćøđÿøĉöĒÖŠúĎÖÙšć ĔîéšćîêŠćÜė

 öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšïćìêŠĂĀčšî ïøĉþìĆ đĂÿüĊēăúéĉÜĚ ÝĈÖĆé ëČĂñŠćî47)

ëýøĊîÙøĉîìøŤđ×êÿüîĀúüÜÖøčÜđìóĄ

ÖćøúÜìčî

 öĎúÙŠćìĊęêøćĕüšïćìêŠĂĀčšîĀöć÷đĀêč đךćĕðúÜìčîĕöŠöĊÿŠüîøŠüöĔîÖćøïøĉĀćø

164

ÿÙ


o e t k i n g a m n i p a ny L Com a p m Public al Servi s c i e c d vi sit Me ngkok D Du ited Ba pany m m o i y L ublic C vices Pu P r e s S e ical k Dusit d e M Bangko Limite y d n e C a t i p c i m Com Publ a c s i c l i e b ervic Med t S i s l ca ok Du ted Ban i k m g m o n i a any L blic C u p v P r m e s o vice ical S Ser sit Med angkok u B y D d n e k a o Limit omp C y n c i a Publ rvices P e s S e l c dica k Dusit e M t Bangko y Limit n d b a e t u p i P m c Com ices i c v i l r d b e e u S


<EþKS9$EZ*_9@6ZLV7_I-$TE+U$S6¥CMT-;¦ ¯.ODJ[;DIþ+SD´8;;_@-E<ZEÿ7S6bMCMID%IT*$EZ*_9@Q®­°®­a9E«³³ª¯°®­ª°­­­a9ELTE³³ª¯°®µª®²±³ úúú«åäñêîòîëòöóì÷äï«æòð

BGH : Annual Report 2013 thai  

Annual Report 2013