Page 1


สารบัญ 01 03 05 07 09 11 13 15 21 31 37 39

ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ สารจากประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ขอมูลทั่วไปและบุคคลอางอิง ลักษณะการประกอบธุรกิจ พัฒนาการที่สาํ คัญของบริษัท ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน ปจจัยความเสีย่ ง โครงสรางการถือหุนและการจัดการ รายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ การพัฒนาอยางยั่งยืน คําอธิบายและวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน งบการเงิน รางงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน Report of Independent Auditor Financial Statement and Notes to Financial Statement

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)    


รายงานประจำปี 2552

ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ

หนวย:ลานบาท

งบกําไรขาดทุน รวมรายไดจากการขาย ตนทุนขาย คาใชจายในการขายและบริหาร กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได กําไร (ขาดทุน) สุทธิ งบดุล สินทรัพยรวม หนี้สินรวม สวนของผูถือหุน อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ อัตราสวนสภาพคลอง ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) ระยะเวลาสินคาคงคลังเฉลี่ย(วัน) อัตรากําไรขั้นตน อัตรากําไรจากการดําเนินงาน อัตรากําไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนผูถือหุน อัตราผลตอบแทนสินทรัพยรวม อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย อัตราการจายปนผล (%) กําไรตอหุน มูลคาตามบัญชี

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด(มหาชน)

2552

ป 2551

2550

2,148.32 1,878.76 176.87 51.75 10.27

2,358.59 1,984.35 153.94 220.31 123.64

955.62 754.60 96.24 104.77 63.24

1,551.86 1,162.48 389.38

1,342.70 1,110.49 232.21

703.07 571.64 131.43

1.10 66 149 12.55 2.41 0.48 3.31 0.71 2.99 5.97 55 0.09 2.78

1.04 45 99 15.38 9.39 5.24 68.02 12.09 4.78 8.54 58 0.86 2.21

1.10 54 121.97 20.61 10.96 6.62 79.71 12.98 4.35 8.08 3.16 6.57

1


รายงานประจำปี 2552

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด(มหาชน) 

3


รายงานประจำปี 2552

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เรียน คณะกรรมการและผูถือหุน คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน เปน ผูทรงคุณวุฒิดานการบัญชีการเงิน การบริหารองคกร การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และไมไดเปนผูบริหาร พนักงานหรือที่ปรึกษาใดๆ ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีรายชื่อดังนี้ รศ.ดร.มนตรี

โสคติยานุรักษ

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ นายอําพัน ยศอมรสุนทร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ในรอบป 2552 คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมรวมกัน 6 ครั้ง โดยฝายบริหารของบริษัทเขารวมประชุมดวย ทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินระบบควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอ ของระบบการควบคุมภายใน มี 5 องคประกอบ คือ • โครงสรางองคกรและสภาพแวดลอม บริษัทฯมีโครงสรางองคกรที่ชัดเจน มีการกําหนดขอบเขตอํานาจ หนาที่ ความรับผิดชอบแตละฝาย และมีระเบียบปฏิบัติงานของบุคลากรไวเปนลายลักษณอักษร รวมทั้งมีการกําหนด นโยบาย และขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) โดยคํานึงถึง กฎหมาย และขอบังคับตาง ๆ ประกอบ กับผลกระทบที่อาจเกิดกับผูมีสวนไดเสีย ซึ่งนอกจากจะชวยใหเกิดผลลัพธที่เปนธรรมแกทุกฝายแลว ยังเปนการ ปองกันโอกาสที่จะเกิดการทุจริตอีกดวย โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาบริษัทฯมีความเพียงพอของระบบ การควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลตอองคกร และสภาพแวดลอม • การบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารและคณะผูบริหารบริษัทฯ จะรวมกันพิจารณา และวิเคราะหปจจัยเสี่ยงทั้ง ภายนอกและภายในองคกรอยางตอเนื่องในทุกมุมมองที่อาจจะสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ ตอการดําเนินงานของแตละแผนก และไดมีการติดตามสถานการณที่เปนสาเหตุของปจจัยเสี่ยงอยางใกลชิด พรอม กับแจงใหพนักงานที่เกี่ยวของรับทราบ และปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว โดยคณะกรรมการ บริษัทเห็นวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ • การควบคุมการปฎิบัติงานของฝายบริหาร บริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขต อํานาจหนาที่ และวงเงินอํานาจอนุมัติ ของฝายบริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร มีการแยกหนาที่ความรับผิดชอบงานดาน การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการจัดการเงินสดและทรัพยสินออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อถวงดุลและสอบทาน บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด(มหาชน)

5


ซึ่งกันและกัน โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในสําหรับควบคุมการปฏิบัติงาน อยางเพียงพอ • ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล

บริษัทฯ มีการจัดสงหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทพรอม

ขอมูลประกอบอยางเพียงพอไปยังกรรมการทุกทานลวงหนากอนวันประชุมคณะกรรมการไมนอยกวา 7 วัน ซึ่ง กรรมการบริษัทมีระยะเวลาและขอมูลเพียงพอที่จะพิจารณาเรื่องสําคัญๆ ของบริษัทฯ หลังจากการประชุมเสร็จ สิ้นบริษัทฯ ไดจัดสงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งไปยังตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อเผยแพรขาวสารใหแกผู ถือหุนทุกทานทราบผานทางสื่อของตลาดหลักทรัพยฯ

รวมทั้งบริษัทฯ

ไดมีการจัดทํารายงานการประชุม

คณะกรรมการทุกครั้งซึ่งผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการได สําหรับ การจัดทําบัญชี บริษัทฯ ไดเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการและเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรอง โดยทั่วไป รวมทั้งไดจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกตางๆ อยางเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นวา บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในสําหรับขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารขอมูลที่ดีเพียงพอ • ระบบการติดตาม คณะกรรมการบริหารจะมีการประชุมกันทุกเดือน และคณะกรรมการบริษัทจะมีการประชุมกัน อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบผลการดําเนินงาน และใหขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน สําหรับการ ตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ

กําหนดใหผูตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการ

บริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระและนําเสนอ รายงานผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นวาบริษัทฯ มีระบบการติดตามการ ปฏิบัติงานเปนระบบและมีประสิทธิภาพดีเพียงพอ บริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดประเมินระบบการควบคุมภายในของ บริษัทฯ สําหรับป 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ไดใหความเห็นวาทางสํานักงานไมพบจุดออนหรือขอบกพรองที่ เปนสาระสําคัญในระบบการควบคุมภายในดานบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดใหความเชื่อมั่นในระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เนื่องจากทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ไดมีการกําหนดผูปฏิบัติที่ชัดเจน มีการกําหนด ผูอนุมัติซึ่งขึ้นอยูกับระดับตาม ผังอํานาจอนุมัติรายการ และมีการตรวจสอบภายในกันเองโดยผูบริหารและแตละฝายงานที่เกี่ยวของ ซึ่งบุคลากรทุกคนทุก ฝายงานของบริษัทฯ ไดรับทราบ และตระหนักดีวาการปฏิบัติงานอยางมีระเบียบวินัยที่ดีจะสงผลใหเกิดความโปรงใส สงผลตอความรวมมือและความตั้งใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในบริษัทฯ รวมทั้งจะเปนการปองกันการทุจริตที่ อาจจะเกิดขึ้นได ทั้งนี้บริษัทฯ วาจางผูตรวจสอบภายในจากหนวยงานภายนอกเพื่อเขามาตรวจสอบระบบการทํางานของ บริษัทฯ และประเมินผลการปฏิบัติงานทุกเดือนอีกทางดวย

(รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ) ประธานกรรมการตรวจสอบ 6

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด(มหาชน)


รายงานประจำปี 2552

ขอมูลทั่วไปและบุคคลอางอิง ชื่อบริษัทภาษาไทย ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ เลขทะเบียนบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ ทุนที่เรียกชําระแลว มูลคาที่ตราไวหุนละ ที่ตั้งสํานักงานใหญ

: : : : : : :

โทรศัพท โทรสาร Home Page แผนกผูลงทุนสัมพันธและสื่อสารองคกร

: : : :

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) Asia Green Energy Public Company Limited (AGE) 0107551000011 เปนผูนําเขาและจัดจําหนายถานหินสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม 140,000,000 บาท (หนึ่งรอยสี่สิบลานบาทถวน) 1 บาท 122/1 หมูที่ 6 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 02-894-0088, 02-453-1251-3 02-894-0044, 02-893-4267 www.agecoal.com อีเมล ir@agecoal.com

บุคคลอางอิง นายทะเบียนหุนสามัญ

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ชั้น 4, 6-7 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โทรศัพท 0-2359-1200-1 โทรสาร 0-2359-1259

1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ‐ บริษัทไดจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแก นายประดิษฐ รอดลอยทุกข ผูสอบบัญชีรับ อนุญาตเลขทะเบียน 218 แหง บริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของ บริษัทในรอบป 2552 เปนจํานวนเงินรวม ทั้งสิ้น 620,000 บาท

ผูสอบบัญชี

2. คาบริการอื่น ๆ (Non Audit Service Fee)

นายประดิษฐ รอดลอยทุกข นางสาวชมาภรณ รอดลอยทุกข นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก   บจ. เอเอสที มาสเตอร   790/12 ทองหลอ ทาวเวอร ซอยทองหลอ 18   ถนนสุขมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2714-8842-3 โทรสาร 0-2185-0225

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด(มหาชน)

‐ ในรอบปที่ผานมาบริษัทและบริษัทยอย ไมมี การใชบริการอื่น จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด หรือกิจการที่เกี่ยวของกับ ผูสอบบัญชีและบริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด แตอยางใด

7


8

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด(มหาชน)


รายงานประจำปี 2552

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจเปนผูนําเขาและจัดจําหนายถานหินสําหรับโรงงาน อุตสาหกรรม ถานหินที่นํามาจําหนายของบริษัทนั้น เปนถานหินประเภทบิทูมินัสคุณภาพดี ที่นําเขามาจากประเทศ อินโดนีเซีย ที่ใหคาพลังงานความรอนสูง และมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย เมื่อนําเขามาแลว จะนํามาผานกระบวนการ คัดแยกดวยเครื่องจักรประสิทธิภาพสูง เพื่อใหไดถานหินในแตละขนาดที่ตรงกับความตองการของลูกคา ซึ่งกลุมลูกคาโดย สวนใหญของบริษัท คือ กลุมโรงงานอุตสาหกรรมประเภท อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑยาง และอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน นอกจากนี้บริษัทยังเนนใหความสําคัญดานระบบการจัดการการขนสง (Logistics) เพื่อรองรับความตองการของลูกคาทั้งในดานปริมาณของสินคาและระยะเวลากําหนดสงมอบ ที่ถูกตอง ตรงตอ

เวลา รวมทั้งการจัดเตรียมทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณที่สามารถใหคําแนะนําเกี่ยวกับหมอไอน้ํา

(Boiler)

ในเรื่องของการปรับเปลี่ยน หรือปรับปรุงเพื่อหันมาใชเชื้อเพลิงที่ไมใชน้ํามัน ใหเกิดประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน สูงสุดได ซึ่งปจจัยตาง ๆ เหลานี้เปนการคํานึงถึงการตอบสนองความตองการ และสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคาเปน สําคัญ สําหรับการดําเนินการของบริษัทยอย คือ บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอรต จํากัด นั้น จะเปนผูใหบริการขนสงถาน หิน และบริการดานโลจิสติกสครบวงจร โดยจะเนนการใหบริการดานการขนสงแกบริษัทเทานั้น ปจจุบันมีจํานวนรถที่ พรอมใหบริการแลวทั้งสิ้น 45 คัน ภาพสรุปขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบของบริษัท  กรณีการใชเรือ Barge : หากเปนการใชเรือ Barge (เรือที่มีขนาดระวางบรรทุกสินคาไดประมาณ 8,000 – 10,000 ตัน ตอลําตอเที่ยว) จะสามารถขนสงถานหินจากประเทศอินโดนีเซีย เขามาถึงทาเรือที่บริษัทเชาอยูที่ อําเภอเมือง จังหวัด สมุทรสาครไดโดยตรง                

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด(มหาชน)

9


กรณีการใชเรือ Vessel : หากเปนการใชเรือ Vessel (เรือที่มีขนาดระวางบรรทุกสินคาไดประมาณ 10,000 – 100,000 ตันตอลําตอเที่ยว) จะขนสงถานหินจากประเทศอินโดนีเซีย โดยจะตองขนถายถานหินลงเรือขนาดเล็ก (Lighter) ที่ทา บริเวณเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี กอนจะเขามาสงที่ทาเรือบริเวณแมน้ําทาจีนหรือไปยังทาเรือที่บริษัทเชาอยูที่ อําเภอนคร หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือคลังสินคาที่จังหวัดชลบุรี ตอไป                        

10

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด(มหาชน)


รายงานประจำปี 2552

พัฒนาการของบริษัทในรอบป 2552 บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) (Asia Green Energy Public Company Limited) จดทะเบียนกอตั้ง บริษัทเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 เพื่อประกอบธุรกิจเปนผูนําเขาและจัดจําหนายถานหินสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม ดําเนินงานโดยกลุมนักธุรกิจคนไทย นําโดยนายพนม ควรสถาพร ในฐานะกรรมการผูจัดการบริษัท วันที่ 26 กุมภาพันธ 2552 บริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ โดยทําการเสนอขายหุนให ประชาชนทั่วไป จํานวน 35,000,000 หุน ราคา IPO ที่ 6.50 บาทตอหุน วันที่ 8 ตุลาคม 2552 บริษัทไดเปดสาขาใหมสาขาจังหวัดชลบุรี เปนสาขาที่ 4 ตั้งอยูเลขที่ 113/30 หมูที่ 1 ตําบลทุง สุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พื้นที่ขนาด 14 ไร โดยปจจุบันมีกําลังการผลิตสามารถคัดแยกถานหินไดประมาณ 2,000 ตันตอวัน และมีพื้นที่สามารถเก็บถานหินไดประมาณ 100,000 ตัน ปจจุบัน บริษัทมีคลังสินคาและโรงคัดแยกถานหินรวม 4 แหง เพื่อใหสามารถรองรับและตอบสนองตอความ ตองการใชถานหินแกกลุมลูกคาที่อยูในบริเวณรอบ ๆ พื้นที่ของคลังสินคาและโรงคัดแยกดังกลาว โดยคํานึงถึงระยะเวลา การสงมอบที่รวดเร็ว และทันเวลาตอการใชงาน ดังนี้ 1. คลังสินคาและโรงคัดแยกถานหิน แหงที่ 1 ตั้งอยู เลขที่ 99/99 หมู 2 ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัด สมุทรสาคร เพื่อรองรับกลุมลูกคาหลักของบริษัท บริเวณถนนเศรษฐกิจ จังหวัดสมุทรสาคร นครปฐม สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่น ๆ ในบริเวณใกลเคียง ปจจุบันคลังสินคาและโรงคัดแยกถานหิน แหงที่ 1 มีขนาดพื้นที่ทั้งหมดรวม 35-1-82 ไร โดยมี กําลังการผลิตสูงสุดและกําลังการผลิตจริงในการคัดแยกถานหินในปพ.ศ. 2548 -2552 ป ดังนี้ ตารางกําลังการผลิตสูงสุดและกําลังการผลิตจริงในการคัดแยกถานหิน ในปพ.ศ. 2548 - 2552 ป 2548 2549 2550 2551 2552

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด(มหาชน)

กําลังการผลิตเต็มที่ (ตันตอวัน) 125 600 1,250 4,000 4,000

การผลิตจริง (ตันตอวัน) 90 420 940 2,300 3,000

จํานวนเครื่อง (เครื่อง) 1 1 1 2 2

11


โดยปจจุบันมีขนาดพื้นที่สามารถเก็บสต็อกถานหินไดในปริมาณสูงสุด 200,000 ตัน โดย คลังสินคาและโรงคัดแยกถานหินแหงที่ 1 นี้ ปจจุบันรองรับการใหบริการจําหนายถานหินแกลูกคาใน บริเวณโดยรอบพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดใกลเคียง 2. คลังสินคาและโรงคัดแยกถานหิน แหงที่ 2 ตั้งอยู เลขที่ 88 หมูที่ 6 ตําบลหนองชุมพล อําเภอ เขายอย จังหวัดเพชรบุรี ปจจุบันคลัง สินค า และโรงคัดแยกถา นหิน แหง ที่ 2 มีข นาดพื้น ที่ทั้งหมดรวม 177-375.9 ไร (ทั้งนี้พื้ น ที่ดังกลาวสามารถใชเป นสวนของคลัง สิน คา และโรงคัดแยกถ า นหิ นไดสูง สุ ด ประมาณ 90 ไร โดยพื้น ที่สว นที่เ หลือจะเปน ป า ยูค าลิป ตัสที่ป ลูก ไวเพื่อ ปอ งกั น การฟุง กระจาย ของฝุนละอองถา นหิน) มีกําลังการผลิตสูงสุดเทากับ 2,000 ตันตอ และมีข นาดพื้น ที่ สามารถเก็บ สต็อ กถา นหินไดใ นปจจุบัน เทา กับ 150,000 ตัน โดยสามารถขยายพื้น ที่เก็บสต็อ กไดในปริม าณ สูง สุดถึง 250,000 ตัน ซึ่งการขยายกํา ลังการผลิต และพื้น ที่เก็บสต็อ กถานหิน ดังกลา ว เพื่อ เปน การรองรับ กับ การขยายฐานลูกคาในแถบพื้นที่ดา นจังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี รวมถึ งกลุมลูกคา ที่ อยูใ นพื้น ที่ทางภาคใต ใ หมากขึ้น จากเดิ ม 3. คลังสินคา แหงที่ 3 ซึ่งสํานักงานสาขาแหงที่ 3 นี้ จะไมมีกระบวนการคัดแยกถานหิน โดยคลังสินคา ดังกลาวจะตั้งอยูบนพื้นที่เชา เลขที่ 11 หมู 5 ตําบลปากจั่น อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรองรับกลุมลูกคาของบริษัท ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน ปจจุบันคลัง สินค า แหง ที่ 3 มีข นาดพื้น ที่ ทั้งหมดรวม 15 ไร สามารถเก็บสต็อ กถา นหิน ไดในปริ มาณสูง สุ ดถึ ง 100,000 ตัน สําหรับสาเหตุที่สํานักงานสาขาแหงที่ 3 ไมมีในสวนของการคัด แยกถานหินนั้น เนื่องจากกลุมลูกคาในยานนี้จะจําหนายในลักษณะที่ไมจําเปนตองคัดขนาด โดยเมื่อ ขนถายถานหินลงจากเรือ Lighter แลว จะนํามากองในบริเวณคลังสินคา แลวตักจําหนายใหกับกลุม ลูกคาเลย โดยลูกคาที่อยูในเขตความรับผิดชอบในการกระจายสินคาของคลังสินคา แหงที่ 3 นี้ จะเปน ฐานการขยายลูกคาที่สําคัญของบริษัทตอไปในอนาคต โดยจะมีพื้นที่ครอบคลุมการใหบริการมากกวา คลังสินคาแหงที่ 1 จังหวัดสมุทรสาคร และคลังสินคาแหงที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี 4. คลังสินคาแหงที่ 4 ตั้งอยูเลขที่ 113/30 สํานักงานสาขาจังหวัดชลบุรี ตั้งอยูที่ 113/30 หมูที่ 1 ตําบลทุง สุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พื้นที่ขนาด 14 ไร โดยปจจุบันมีกําลังการผลิตสามารถคัดแยกถาน หินไดประมาณ 2,000 ตันตอวัน และมีพื้นที่สามารถเก็บสต็อกถานหินไดประมาณ 100,000 ตัน เพื่อ เปนการรองรับการขยายฐานลูกคาในแถบพื้นที่ดานจังหวัด ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และสระแกว เปนตน

12

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด(มหาชน)


รายงานประจำปี 2552

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน

แนวโนมอุตสาหกรรม จากขอมูลของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

กระทรวงพลังงาน

(สนพ.

www.eppo.go.th) ใหขอมูลเกี่ยวกับอัตราการเปลี่ยนแปลงในการใชน้ํามันสําเร็จรูป

กระทรวงพลังงาน

โดยในสวนของน้ํามันเตา

มีอัตราการเปลี่ยนแปลงในการใชลดลงเรื่อยๆ มาตั้งแตป พ.ศ. 2550-2552 โดยปริมาณการใชลดลง อยูที่ รอยละ 27.8 รอยละ 22.1 และลงประมาณรอยละ 19.5 ตามลําดับ

ตารางแสดงการใชน้ํามันสําเร็จรูป ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

http://www.eppo.go.th

 

ในขณะที่ปริมาณการตองการใชน้ํามันเตาปรับตัวลดลงพบวา จากขอมูลของสํานักงานนโยบายและแผน

พลังงาน กระทรวงพลังงาน (สนพ. กระทรวงพลังงาน www.eppo.go.th) ในสวนประมาณการใชพลังงานเชิง พาณิชยขั้นตน สวนลิกไนต/ถานหิน พบวามีปริมาณมากขึ้นโดยในป 2552 มีปริมาณการใชอยูที่ประมาณ 308 บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด(มหาชน)

13


เทียบเทาพันบารเรลน้ํามันดิบตอวัน ซึ่งมากกวาในป 2551 ที่อยูที่ 301 เทียบเทาพันบารเรลน้ํามันดิบตอวัน   ดัง ตารางแสดงประมาณการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน

ตารางแสดงประมาณการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน                                                                                             ที่มา:  สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

http://www.eppo.go.th

ภาวะการแขงขันถานหิน ปจจุบันภาวะอุตสาหกรรมถานหินไดขยายตัวอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนผลจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้น ทําให อุตสาหกรรมตาง ๆ ที่ใชน้ํามันเตาเปนเชื้อเพลิง มีการปรับตัวมาใชพลังงานทดแทนประเภทอื่นเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะ พลังงานถานหิน ซึ่งมีคุณสมบัติใกลเคียงน้ํามันเตาแตราคายังต่ํากวามาก เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงประเภทอื่น ๆ ในขณะที่ใน ประเทศไทยยังมีขอจํากัดเรื่องแหลงผลิต ซึ่งถานหินที่มีอยูในประเทศไทยคือ ถานหินประเภทลิกไนตและซับบิทูมินัส ซึ่งมี ปริมาณจํากัดและเปนถานหินลิกไนตที่มีอยู เปนถานหินคุณภาพต่ํา ซึ่งเทากับเปนการเปดโอกาสใหผูนําเขาและจัด จําหนายถานหินคุณภาพดีจากตางประเทศมีผลการดําเนินงานที่เติบโตอยางตอเนื่อง สงผลใหเปนแรงดึงดูด ใหมี ผูประกอบการรายยอยเริ่มเขามาในตลาดมากขึ้น

14

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด(มหาชน)


รายงานประจำปี 2552

ปจจัยความเสี่ยง 1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 1.1

ความเสี่ยงจากการดําเนินการขนสงสินคาทางเรือมาจากตางประเทศ

เนื่องจากบริษัทนําเขาถานหินมาจากประเทศอินโดนีเซียเพื่อจําหนาย ทําใหมีความจําเปนตองใชวิธีการขนสงถานหิน มาทางเรือ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงหากเกิดกรณีที่ไมมีเรือขนสง หรือเรือขนสงมีจํานวนไมเพียงพอ รวมทั้งคาใชจายดานคา ระวางเรือที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาตลอดเวลา อยางไรก็ตาม ทางบริษัทตระหนักดีถึงความเสี่ยงดังกลาว จึงไดกําหนดวิธีการปองกัน อาทิ การทําสัญญาจางเรือกับผู ใหบริการเรือขนสงเปนระยะเวลา 1 ป ซึ่งจะทําใหเกิดความมั่นใจวา จะมีเรือขนสงเพื่อจัดสงสินคาใหกับบริษัทอยาง แนนอนในระดับหนึ่ง รวมทั้งทําใหสามารถคาดการณคาใชจายเกี่ยวกับคาขนสงไดแมนยํายิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในสัญญาซื้อ ขายถานหินบางสวนไดรวมคาบริการขนสงถานหินจากประเทศอินโดนีเซียมายังทาเรือจังหวัดสมุทรสาครไวแลวเชนกันซึ่ง ผูขายสินคาจะตองจัดหาเรือขนสงให รวมทั้งทางบริษัทยังมีการติดตามขาวสารเกี่ยวกับสถานการณ และคาดการณคา ระวางเรือลวงหนา เพื่อใหสามารถปรับตัวและวางแผนรับมือไดทันกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น นอกจากการวางแผนเพื่อลดปญหาความเสี่ยงดานการจัดหาเรือเพื่อขนสงสินคาจากตางประเทศแลว บริษัทยัง ทางบริษัทจึงไดทําสัญญา ตระหนักดีถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดในระหวางการเดินทางเพื่อขนสงสินคามาทางเรือ ประกันภัยในระหวางการขนสงไวสําหรับทุกเที่ยวเรือของการขนสงแบบ Total Loss ซึ่งจะสามารถเรียกชดเชยคาเสียหาย ไดกรณีที่เรือขนสงจมลงทั้งลําเทานั้น และที่ผานมาบริษัทประกันภัยจะไมรับประกันความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในชวงหนามรสุม ซึ่งโดยปกติหนามรสุมจะเกิดขึ้นตั้งแตเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกป 1.2

ความเสี่ยงในการสงมอบสินคา

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการสงมอบสินคา มีทั้งในดานของคุณภาพถานหิน ปริมาณของถานหิน และระยะเวลา การสงมอบ ซึ่งความเสี่ยงตาง ๆ ที่กลาวมา บริษัทไดวางแผนเพื่อลดความเสี่ยง ดังนี้ - ดานคุณภาพของถานหิน บริษัทมีการควบคุมคุณภาพของถานหินดวยเครื่องมือการตรวจสอบที่ ทันสมัย และมีคุณภาพ โดยจะทําการตรวจสอบตั้งแตชวงในขั้นตอนการสั่งซื้อสินคา การรับมอบ สินคา และชวงกอนการสงมอบสินคาใหกับลูกคา เพื่อใหสามารถมั่นใจไดวา คุณภาพของสินคา ตรงกับความตองการของลูกคา - ดานปริมาณของถานหิน บริษัทไดลงนามสัญญาซื้อขายถานหินกับผูจัดจําหนายจากประเทศ อินโดนีเซียลวงหนา เพื่อใหครอบคลุมปริมาณขายที่ไดคาดการณไวตลอดป ซึ่งจะทําใหบริษัท มั่นใจวามีสินคาในปริมาณที่ไดตกลงกันไว นอกจากนี้ บริษัทมีปริมาณสต็อกสินคาเพื่อสามารถ จําหนายไดเปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 เดือน บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด(มหาชน)

15


-

1.3

ดานระยะเวลาการสงมอบสินคา บริษัทมีนโยบายในการสงมอบสินคาใหทันกับความตองการใช งานของลูกคา หรือทันตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว โดยทางบริษัทจะมีระบบการควบคุมระยะเวลา การสงมอบสินคาอยางเขมงวด ซึ่งไดจัดเตรียมรถบรรทุกสําหรับใชในการขนสงถานหินไปยังลูกคา โดยคํานึงถึงปริมาณรถที่เหมาะสมกับปริมาณงานการสงมอบ เพื่อใหการจัดสงสินคาเปนไปอยางมี ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความพึงพอใจใหกับลูกคาไดสูงสุด

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูจัดจําหนายรายใหญ

การดําเนินธุรกิจของบริษัท เปนการนําเขาถานหินจากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งบริษัทซื้อถานหินจากผูจัดจําหนายราย ใหญรายหนึ่ง ในกรณีที่บริษัทมีความขัดแยงกับผูจัดจําหนายรายใหญดังกลาว อาจสงผลกระทบตอการจัดหาวัตถุดิบถาน หินอยางมีนัยสําคัญกับทางบริษัทได แตอยางไรก็ตาม ที่ผานมาบริษัทไดสรางความสัมพันธกับผูจัดจําหนายรายใหญ ดังกลาวมาเปนเวลาตอเนื่องกวา 5–6 ป ซึ่งผูจัดจําหนายรายดังกลาวเปนบริษัทที่มีชื่อเสียง มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และปจจุบันเปนเจาของใบอนุญาตในการเปนผูประกอบการเหมืองถานหินในระดับ 3 จากรัฐบาลของประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี้กอนการติดตอเพื่อเปนคูคานั้น ทางบริษัทไดเขาไปศึกษารายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และสรางความสัมพันธ กับผูจัดจําหนายรายดังกลาว เพื่อใหมั่นใจวา จะสามารถจัดหาแหลงถานหินที่มีคุณภาพดี และมีคุณสมบัติตรงกับความ ตองการของกลุมลูกคาของบริษัทในราคาที่สมเหตุสมผลได อยางไรก็ตาม นอกจากผูจัดจําหนายหลักรายดังกลาวแลว บริษัทยังไดสรางความสัมพันธและสั่งซื้อสินคาจากผูจัด จําหนายรายอื่น อีกประมาณ 5 – 6 ราย ซึ่งในจํานวน 5 – 6 ราย ดังกลาวมีผูจัดจําหนายถานหินรายใหญติดอันดับ 1 ใน 20 ของประเทศอินโดนีเซียรวมอยูดวย นอกจากนี้บริษัทดังกลาวยังไดรับใบอนุญาตในการเปนผูประกอบการเหมืองถาน หิน ประเภท PKP2B จากรัฐบาลอินโดนีเซีย ซึ่งถือเปนใบอนุญาตในระดับ 2 จากทั้งหมด 3 ระดับ ซึ่งจะมีเพียง 34 บริษัท เทานั้น จากทั้งประเทศที่ไดรับใบอนุญาตในระดับดังกลาว 1.4

ความเสี่ยงจากการใหความสําคัญกับพลังงานทดแทนประเภทอื่น ๆ ที่ไมใชถานหิน

ในอดีตที่ผานมาโรงงานอุตสาหกรรมโดยสวนใหญ มักจะใชน้ํามันเตาเปนเชื้อเพลิงหลักในกระบวนการผลิต แต เนื่องจากปจจุบันราคาน้ํามันมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหตนทุนของโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ที่ยังใชน้ํามันเตา เปนเชื้อเพลิงสําคัญ มีตนทุนในกระบวนการผลิตที่สูงขึ้น โรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ จึงตองพยายามปรับตัว โดยการเปลี่ยน มาใชพลังงานเชื้อเพลิงชนิดอื่นทดแทนน้ํามันเตา ซึ่งเชื้อเพลิงประเภทอื่นที่เปนทางเลือกนอกเหนือจากถานหินนั้น ยังมีอยู หลายประเภท ไดแก กาซธรรมชาติ กะลาปาลม หรือเชื้อเพลิงประเภทอื่น ๆ อาทิเชน แกลบ ชานออย ขี้เลื่อย เปนตน อยางไรก็ตาม ถานหินถือเปนเชื้อเพลิงที่มีตนทุนต่ํา และเปนเชื้อเพลิงที่มีปริมาณสํารองอยูเปนจํานวนมาก เมื่อ เทียบกับกาซธรรมชาติ หรือเชื้อเพลิงประเภทอื่น ๆ ซึ่งถานหินนอกจากจะมีความไดเปรียบเรื่องตนทุนและปริมาณสํารอง ที่มีอยูแลว ยังมีความไดเปรียบดานประสิทธิภาพในการใหคาความรอนที่สูง และความสะดวกในการใชงานอีกดวย

16

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด(มหาชน)


รายงานประจำปี 2552

1.5 ความเสี่ยงจากขอรองเรียนเรือ่ งสิ่งแวดลอม โดยธรรมชาติแลว แรธาตุประเภทถานหินเมื่อนํามาใชงานโดยทําใหเกิดการเผาไหม กาซออกซิเจนที่อยูในอากาศจะ เขาทําปฏิกิริยากับถานหินซึ่งจะมีสวนประกอบของกํามะถัน ทําใหเกิดเปนกาซพิษ ไดแก กาซซัลเฟอรไดออกไซด ซึ่งเปน สาเหตุใหปอดอักเสบ และเกิดปญหามลภาวะสิ่งแวดลอมจากฝุนละอองของถานหิน ที่อาจทําใหเกิดโรคภูมิแพ อยางไรก็ ตามถานหินนั้นมีอยูหลายประเภท ไดแก แอนทราไซต บิทูมินัส ซับบิทูมินัส และลิกไนต ซึ่งถานหินแตละประเภทจะ กอใหเกิดปริมาณกาซพิษ หรือมลภาวะที่แตกตางกันไปขึ้นอยูกับคุณภาพของถานหินประเภทนั้น ๆ อยางไรก็ตาม ถานหินที่บริษัทนําเขาและจัดจําหนายทั้งหมดคือ ถานหินประเภทบิทูมินัส ซึ่งเปนถานหินคุณภาพสูง มี ปริมาณขี้เถาและกํามะถันอยูในระดับต่ํา คือ มีปริมาณกํามะถันประมาณรอยละ 0.3 – 0.5 ในขณะที่น้ํามันเตามีกํามะถัน ประมาณรอยละ 2.0 - 3.0 ซึ่งจะเห็นไดวา ถานหินกอใหเกิดกํามะถันในปริมาณที่นอยกวาน้ํามันเตาซึ่งเปนที่นิยมใชในภาคอุตสาหกรรมในชวงที่ ผานมา แตอยางไรก็ตาม บริษัทไดตระหนักและใหความสําคัญเปนอยางมากตอการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม โดยใน สวนของบริเวณโรงงานคัดแยกถานหินหรือคลังสินคา บริษัทไดกําหนดใหมีมาตรการในการควบคุมฝุนละอองจากถานหิน โดยการใชผาใบคลุมบนกองถานหินอยางมิดชิด และมีระบบสเปรยน้ําโดยรอบบริเวณ เพื่อปองกันการฟุงกระจาย และใน สวนของรถบรรทุกขนสงถานหินทั้งหมด จะมีผาใบปดคลุมอยางมิดชิด นอกจากนี้ ในบริเวณทาเรือที่มีการขนสงถานหิน ก็ ไดจัดทําระบบสเปรยน้ําเพื่อปองกันฝุนฟุงกระจายเชนกัน โดยบริษัทไดตระหนักดีถึงการสรางความเขาใจและความ ไววางใจจากชุมชนที่อยูอาศัยในบริเวณรอบพื้นที่คลังสินคาและโรงคัดแยกทั้ง 4 แหง บริษัทจึงไดจัดตั้งหนวยมวลชน สัมพันธดานสิ่งแวดลอม เพื่อทําหนาที่ตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งหนาที่เกี่ยวกับการรับขอรองเรียนจากชาวบาน และการ แกไขปญหาเกี่ยวกับดานสิ่งแวดลอมที่อาจสงผลกระทบตอพื้นที่ชุมชนที่อาศัยอยูในบริเวณนั้น 1.6 ความเสี่ยงดานการบริหารสินคาคงเหลือ เนื่องจากบริษัทดําเนินธุรกิจเปนผูนําเขาและจัดจําหนายถานหิน ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองมีสต็อกถานหินให เพียงพอตอการจัดจําหนายและสอดคลองกับความตองการของลูกคาโดยจะตองสามารถสงมอบสินคาไดอยางตอเนื่อง ประกอบกับปจจุบันบริษัทไดขยายฐานการใหบริการถานหินออกไปสูภาคอุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ซึ่งเปนภาคอุตสาหกรรมที่มีปริมาณความตองการใชถานหินเปนจํานวนมาก ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมี ปริมาณสต็อกถานหินเพื่อพรอมใหบริการไดอยางเพียงพอ โดยสวนหนึ่งที่ทําใหมีปริมาณมากเนื่องจากบริษัทไดนับรวม ปริมาณถานหินที่อยูในระหวางการขนสงบนเรือดวย แตอยางไรก็ตามบริษัทไดมีมาตรการในการบริหารสินคาคงเหลือโดย 1. บริษัทมีการบริหารระยะเวลาในการขายสินคาอยูในชวงไมเกิน 5 เดือน ประกอบดวยถานหินที่อยู ระหวางการขนสงทางเรือจากผูจําหนาย ประมาณ 1 เดือน และถานหินที่อยูระหวางการคัดแยกและ สวนที่เก็บอยูในสต็อกสินคาที่โรงงาน เปนระยะเวลา 3 – 4 เดือน 2. บริษัทมีนโยบายในการควบคุมคุณภาพของถานหินที่อยูภายในสต็อกสินคา โดยจะตองสงมอบ สินคาตามคุณภาพที่ตกลงกับลูกคาทุกประการ ผานการตรวจสอบคุณภาพ ทั้งหมด 3 ครั้ง ดังนี้

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด(มหาชน)

17


¾ ครั้งที่ 1 ในขั้นตอนการเตรียมสินคากอนสงมอบ ทางเจาหนาที่ฝายควบคุมคุณภาพ (Quality Control) จะเก็บตัวอยางสินคาตามมาตรฐานที่กําหนดและสงผลการตรวจสอบ ใหผูรับผิดชอบพิจารณากอนสงมอบสินคาทุกครั้ง ¾ ครั้งที่ 2 จะเก็บตัวอยางถานหินจากบนรถบรรทุกทุกคันขณะที่รถผานเครื่องชั่ง เพื่อเตรียม วิ่งรถเพื่อไปสงใหลูกคา โดยจะทําการบันทึกขอมูลทั้งหมดของถานหินไวในระบบ สารสนเทศ ¾ ครั้งที่ 3 จะเปนการเก็บตัวอยางถานหินขณะสงมอบสินคาที่โรงงานของลูกคาเพื่อสงผลเขา หองตรวจสอบ (Lab) โดยฝายตรวจสอบภายนอก ซึ่งเปนที่ยอมรับดวยกันทั้งสองฝาย เพื่อใหมั่นใจไดถึงคุณภาพของสินคาที่สงมอบวา ตรงตามขอตกลงที่กําหนดรวมกันทั้ง สองฝาย ทั้งนี้ เพื่อมิใหเกิดปญหาเรื่องการสงสินคาคืน ซึ่งเปนหนึ่งในมาตรการบริหารสินคา คงเหลือของบริษัทที่สําคัญ นโยบายในการตรวจสอบสต็อกสินคา โดยในทุก 2 ไตรมาส บริษัทจะวาจางบริษัทผูเชี่ยวชาญดานการสํารวจจาก ภายนอก ซึ่งมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและไมมีความสัมพันธหรือความเกี่ยวของกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ บริษัท เขามาตรวจสอบปริมาณสต็อกถานหินทั้งหมดที่มี โดยวิธีการตรวจสอบที่เปนที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลทั่วไป ซึ่ง มีขั้นตอนเบื้องตน อาทิ การทําแผนผังกองถานหิน การปกหมุดจุดตั้งกลอง การวัดมุมราบ ระยะราบ ระยะดิ่ง การเก็บพิกัด 150 – 800 จุด ตามปริมาตรของกองถานหิน การตรวจสอบความหนาแนน เปนตน โดยในการสํารวจทุกครั้งทางผูตรวจสอบ บัญชีของบริษัทจะเขารวมสังเกตการณดวย

ทั้งนี้เพื่อความถูกตองและเชื่อถือไดในปริมาณสต็อกสินคาที่มีอยูทั้งหมดของ

บริษัท 2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต 2.1 ความเสี่ยงจากราคาถานหินที่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลก จากสถานการณเศรษฐกิจโลกซบเซาสงผลใหภาคอุตสาหกรรมตางๆ ไดรับผลกระทบไปดวย ทําใหราคาถานหิน ปรับตัวไปตามกลไกตลาด ซึ่ง ป 2552 ราคาถานหินมีการปรับตัวลดลง โดยปรากฏตามแผนภาพดังนี้

18

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด(มหาชน)


รายงานประจำปี 2552

กราฟแสดงราคาถานหินสําหรับชวงป 2551-2552 (BJI Index)

ที่มา : บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) จากภาวะความผันผวนของราคาถานหินดังกลาว ถือเปนความเสี่ยงที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจอยางหนึ่งของบริษัท ทางบริษัทจึงไดกําหนดแนวทางปองกันโดยการทําสัญญาซื้อขายถานหินระยะยาวกับผูจัดจําหนาย/ผูผลิต เปนระยะเวลา ลวงหนา เพื่อใหมีปริมาณสินคาเพียงพอสําหรับจําหนายแกลูกคา โดยในสัญญาจะระบุราคาจําหนาย โดยอางอิงราคา ตลาดโลก และมีการติดตามดูทิศทางของแนวโนมราคาถานหินในตลาดโลกตลอดเวลา 3. ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ 3.1

ความเสี่ ย งกรณี ที่ บ ริ ษั ท มี ผู ถื อ หุ น รายใหญ ม ากกว า ร อ ยละ 50

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีคุณพนม ควรสถาพร ถือหุนในบริษัท คิดเปนสัดสวนรอยละ 12.50 ของ จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท และมีกลุมครอบครัวควรสถาพร รวมถือหุนในบริษัท คิดเปนสัดสวน ทั้งหมดรอยละ 61.06 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทหลังการกระจายหุนเพื่อเสนอขายใหกับ ประชาชนทั่วไป ซึ่งสัดสวนการถือหุนที่มากกวารอยละ 50 นี้ทําใหผูถือหุนรายใหญดังกลาวมีอํานาจในการควบคุม บริษัท และมีอิทธิพลตอการตัดสินใจทํา ธุรกรรมของบริษัทสําหรับกรณีที่ตองใชเกณฑเสียงขางมากในการลงคะแนน นอกจากนี้ การถือหุนในลักษณะกระจุกตัวโดยผูถือหุนรายใหญนี้ยังทําใหบริษัทไมสามารถตัดสินใจดําเนินการโดย ปราศจากการยินยอมของกลุมผูถือหุนรายใหญ แมวาผูถือหุนกลุมอื่นจะเห็นโอกาสที่จะทําใหเกิดประโยชนตอบริษัทก็ ตาม

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด(มหาชน)

19


4. ความเสี่ยงดานการเงิน 4.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เนื่องจากบริษัทมีการสั่งซื้อและนําเขาถานหินจากผูจัดจําหนายตางประเทศเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกา แตรายไดของบริษัทเปนสกุลเงินบาททั้งหมดจากการจําหนายถานหินใหแกลูกคาในประเทศ ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยง จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน หากเกิดสถานการณที่อัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ ปรับตัวออนคาลง จะสงผลใหบริษัทมีตนทุนดานการนําเขาสินคาเพิ่มสูงขึ้น อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกลาว โดยปจจุบัน บริษัทไดจัดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) ไวครอบคลุมบางสวนแลวกับ ทางสถาบันการเงิน โดยปจจุบันวงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศดังกลาว สามารถครอบคลุมความเสี่ยงสําหรับ วงเงิน Letter of credit (L/C) ที่ใชในการสั่งซื้อถานหินจากตางประเทศไดทั้งหมด เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของ อัตราแลกเปลี่ยนที่อาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต รวมทั้งการติดตามขาวสาร การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอยาง ใกลชิดอยูตลอดเวลา เพื่อจะไดประเมินสถานการณ และหาทางปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นผานการทําสัญญา Forward Contract ไดทัน เพื่อเปนการลดปญหาและความเสียหายจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจจะเกิดขึ้นได 4.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากปจจุบัน บริษัทมีการใชบริการวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินทั้งในสวนของวงเงินกูระยะยาวและ ระยะสั้น ดังนั้นจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไป อยางไรก็ตามบริษัท มีการบริหารความเสี่ยงจาก อัตราดอกเบี้ยใหอยูในระดับต่ํา โดยการติดตามแนวโนมของอัตราดอกเบี้ยทั้งในตลาดโลกและในประเทศไทย ทั้งใน ปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางตอเนื่อง นอกจากนี้บริษัทยังมีความไดเปรียบในสวนของอัตราดอกเบี้ย โดยจํานวน วงเงินสินเชื่อที่ไดรับการสนับสนุนนั้น บริษัทไดรับอัตราดอกเบี้ยแบบ Money market rate ทั้งหมด ซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ยที่ ต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยเงินกูโดยทั่วไป ทําใหการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยไมสงผลกระทบตอกิจการมากเทาที่ควร

20

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด(มหาชน)


รายงานประจำปี 2552

โครงสรางการถือหุนและการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 140,000,000 บาท เปนหุนสามัญทั้งหมด ทุน จดทะเบียนชําระแลว 140,000,000 บาท ราคาพาร 1.00 บาท กลุมผูถือหุน ที่มีชื่อปรากฎตามสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552 ประกอบดวย ป 2552 จํานวนหุน 85,175,300 5,100,000 4,434,000 4,258,700 3,343,500 37,688,500 140,000,000

รายชื่อ 1. 2. 3. 4. 5. 6.

กลุมนายพนม นางสุดี นายประเสริฐ นายวิชัย นางสาวปาณิสรา ผูถือหุนรายอื่น ๆ

ควรสถาพร1 อันนวัฒน โลหะวิบูลยทรัพย เดชไพบูลยยศ ปราญชลีสกุล รวม

หมายเหตุ 1. กลุมนายพนม ควรสถาพร ประกอบดวย 1. นายพนม ควรสถาพร 2. นางสาวอลิสา ควรสถาพร 3. นางสาวธิญาดา ควรสถาพร 4. นางณัชปภา ควรสถาพร 5. นายวินัย ควรสถาพร 6. นางสาวพิมญาดา ควรสถาพร 7. ดญ.พิมชญา ควรสถาพร 8. ดช.อธิภัทร ควรสถาพร 9. ดช.ณฐภัทร ควรสถาพร 10. นายพนัย ควรสถาพร 11. นายพิชัย ควรสถาพร 12. นายพนัส ควรสถาพร

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด(มหาชน)

17,500,000 17,500,000 14,407,300 13,828,000 7,790,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 50,000 50,000 50,000

รอยละ 60.84% 3.64% 3.17% 3.04% 2.39% 26.92% 100.00%

หุน หุน หุน หุน หุน หุน หุน หุน หุน หุน หุน หุน

21


บริษัท และบริษัทยอย มีนโยบายการจายเงินปนผลในแตละปในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิที่เหลือ หลังจากหักเงินสํารองตาง ๆ ทุกประเภทตามที่ไดกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไมมีเหตุจําเปน อื่นใดและการจายเงินปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ คณะกรรมการบริษัท ชื่อ – สกุล ตําแหนง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 1. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บําเพ็ญบุญ กรรมการ 2. นายพนม ควรสถาพร กรรมการ 3. นายวินัย ควรสถาพร กรรมการ 4. นายธนพล ฉ่ําใจหาญ กรรมการ 5. นางสาวอลิสา ควรสถาพร กรรมการ 6. นายสิราวิชญ ทรัพยเตชิตมณี กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 7. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 8. นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 9. นายอําพัน ยศอมรสุนทร หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบที่มีความรูทางดานบัญชี การเงินคือ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ และคุณธวัชชัย วรวรรณธนะชัย โดยมี นางสาวนิอร จันทรแจมแสง เปนเลขานุการคณะกรรมการของบริษัท และเลขานุการบริษัท กรรมการผูมีอํานาจลงนาม นายพนม ควรสถาพร ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ นางสาวอลิสา ควรสถาพร หรือ นายธนพล ฉ่ําใจหาญ หรือนายวินัย ควรสถาพร โดยสองในสามคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของ บริษัท ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด ครั้งที่ 2 / 2551 วันที่ 25 มกราคม 2551) 1) ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังผลประโยชนของบริษัท 2) มีความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดยสม่ําเสมอ ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชนของผูถือหุน มีการเปดเผย ขอมูลตอผูลงทุนอยางถูกตอง ครบถวน ไดมาตรฐาน 3) กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท 4) พิจารณาอนุมัติผังอํานาจอนุมัติ 5) กํากับ ควบคุม ดูแล ใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อ เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ 6) พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเขารวมทุนกับผูประกอบการรายอื่น 22

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด(มหาชน)


รายงานประจำปี 2552

7) รับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงิน ใหผูสอบบัญชีตรวจสอบ และ/หรือสอบทานและเสนอตอ คณะกรรมการตรวจสอบ 8) แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร และกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริหาร ทั้งนี้กําหนดใหกรรมการหรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแยงในสวนไดเสีย หรือความขัดแยงทาง ผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากนั้นในกรณีตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุนดวย คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท - การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาที่เกี่ยวของกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี วัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน - การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ - การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

1. 2. 3.

รศ.ดร.มนตรี นายธวัชชัย นายอําพัน

ชื่อ – สกุล โสคติยานุรักษ วรวรรณธนะชัย ยศอมรสุนทร

ตําแหนง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวนิอร จันทรแจมแสง ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หมายเหตุ: ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 ประชุมเมื่อ วันที่ 9 มีนาคม 2553 มีมติสรุปดังนี้ 1. รับทราบการลาออกจากการเปนกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบของ รศ. ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ โดยมีผลตั้งแตวันที่ 9 มีนาคม 2553 2. แตงตั้ง นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย เปนประธานกรรมการตรวจสอบ ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด ครั้งที่ 2 / 2551 วันที่ 25 มกราคม 2551)

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด(มหาชน)

23


1) สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 2) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 3) สอบทานให บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ข อ กํ า หนดของตลาด หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท 5) พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยง ทางผลประโยชนใหมีความถูกตองครบถวน 6) จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของ บริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร

1. 2. 3.

นายพนม นายวินัย นางสาวอลิสา

ชื่อ – สกุล ควรสถาพร ควรสถาพร ควรสถาพร

ตําแหนง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 / 2551 วันที่ 21 มีนาคม 2551) 1) มีอํานาจสั่งการ วางแผน และดําเนินกิจการของบริษัท ใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการของบริษัท กําหนด 2) กําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ภายใตขอบเขตวัตถุประสงค และ/หรือ แนวนโยบายของ บริษัท 3) เสนอแผนการลงทุน และ/หรือการระดมทุนของบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือ หุนพิจารณาอนุมัติ แลวแตกรณี 4) อนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาดานตาง ๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานของบริษัท 5) มีอํานาจพิจารณากําหนดสวัสดิการใหแกพนักงานตามความเหมาะสมกับสภาพการณ ประเพณี และ กฎหมายที่ใชบังคับ 6) ภายในวงเงินที่คณะกรรมการไดมอบอํานาจไว คณะกรรมการบริหารมีอํานาจอนุมตั ิการซื้อ การจัดจาง การเชา การเชาซื้อ ทรัพยสินใด ๆ ตลอดจนมีอํานาจลงทุน และดําเนินการชําระคาใชจายใด ๆ ที่จําเปนตอ การดําเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอํานาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัท กําหนด

24

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด(มหาชน)


รายงานประจำปี 2552

7) ภายในวงเงินที่คณะกรรมการไดมอบอํานาจไว คณะกรรมการบริหารมีอํานาจอนุมัติการกูยืมเงิน เบิกเงินเกิน บัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยมี รายละเอียดตามผังอํานาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัท กําหนด 8) มีอํานาจในการอนุมัติการซื้อทรัพยสิน หรือการชําระราคาใด ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดําเนินงานของบริษัท ตามสัญญา และ/หรือ ขอตกลงกับคูคา โดยมีรายละเอียดตามผังอํานาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัท กําหนด ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใหคณะกรรมการบริหารดังกลาวขางตนนั้น จะไมรวมถึง อํานาจ และ/หรือการมอบอํานาจชวงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผูรับมอบอํานาจชวง หรือบุคคลที่อาจมีความ ขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวของ) มีสวนไดเสียหรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยง กับบริษัท หรือบริษัทยอยของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ และ/ หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว ตามที่ขอบังคับของบริษัทยอยหรือกฎหมายที่ เกี่ยวของกําหนด ผูบริหารของบริษัท ชื่อ – สกุล 1. 2. 3. 4. 5.

นายพนม นายธนพล นายสมยศ นายสนธยา นางสาวพมลรัตน

ควรสถาพร ฉ่ําใจหาญ ฐิติสุริยารักษ พรมสุรินทร จรัลรุงโรจน

ตําแหนง กรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

กรรมการผูจัดการ ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 / 2551 วันที่ 21 มีนาคม 2551) ใหกรรมการผูจัดการมีอํานาจดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายให ซึ่งอยูภายใตกฎระเบียบและ ขอบังคับของบริษัท รายละเอียดอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการสามารถสรุปไดดังนี้ 1) เปนผูบริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท 2) ดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ไดมอบหมาย 3) เป น ผู กํ า หนดและกํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น การโดยรวมในทางปฏิ บั ติ เพื่ อ ให เ ป น ไปตามนโยบายที่ คณะกรรมการบริษัทกําหนด 4) มีอํานาจในการอนุมัติการซื้อ เชา หรือลงทุน ตามแผนงานที่ไดมีมติอนุมัติไวแลว หรือ มีอํานาจในการ อนุมัติหรือยกเลิกการซื้อ การจาง การเชา การเชาซื้อ การขาย ทรัพยสิน การลงทุน และการชําระราคาหรือ คาใชจายตาง ๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอํานาจอนุมัติที่คณะกรรมการ บริษัทกําหนด บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด(มหาชน)

25


5) มีอํานาจในการอนุมัติการซื้อทรัพยสิน หรือ การชําระราคาหรือค าใช จายตาง ๆ อันสืบเนื่องมาจากการ ดํา เนิ นงานของบริษั ท ตามสั ญ ญา และ/หรื อ ขอ ตกลงกั บ คู คา โดยมีร ายละเอีย ดตามผัง อํา นาจอนุ มั ติ ที่ คณะกรรมการบริษัทกําหนด 6) เปนผูพิจารณาเรื่อง กลยุทธทางธุรกิจ และการระดมทุนของบริษัท เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลําดับของความสําคัญ 7) มีอํานาจจาง แตงตั้ง ปลดออก ใหออก ไลออก ซึ่งพนักงานทุกระดับ 8) มีอํานาจดําเนินการเปดและปดบัญชีเงินฝากประเภทตาง ๆ กับธนาคารและสถาบันการเงินเพื่อความสะดวก ในการดําเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยตองคํานึงถึงประโยชนของบริษัทฯเปนสําคัญ 9) ขออนุ มั ติ ก ารแต ง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษาด า นต า ง ๆ ที่ จํ า เป น ต อ การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ โดยผ า นคณะ กรรมการบริหารของบริษัท 10) มีอํานาจจาง แตงตั้ง ปลดออก ใหออก ไลออก กําหนดอัตราคาจาง ใหบําเหน็จรางวัล ขึ้นเงินเดือน คาตอบแทน เงินโบนัส ใหแกพนักงานทุกระดับ ตามนโยบายการกําหนดคาตอบแทนของบริษัท ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหารดังกลาวขางตนนั้น จะไม รวมถึงอํานาจ และ/หรือการมอบอํานาจชวงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผูรับมอบอํานาจชวง หรือบุคคลที่อาจมี ความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวของ) มีสวนไดเสียหรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใด ขั ด แย ง กั บ บริ ษั ท ฯ หรื อ บริ ษั ท ย อ ยของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง การอนุ มั ติ ร ายการในลั ก ษณะดั ง กล า วจะต อ งเสนอต อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว ตามที่ขอบังคับของบริษัท ยอยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด การอื่นใดนอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน กรรรมการผูจัดการไมสามารถกระทําได เวนแตจะไดรับมอบหมายจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั เปนคราว ๆ ไป หมายเหตุ : ผังอํานาจอนุมัติมีรายละเอียดดังนี้ สังหาริมทรัพย

อสังหาริมทรัพย

ตําแหนง ซื้อตอครั้ง คณะกรรมการ บริหาร

ขายตอครั้ง

ซื้อตอครั้ง

ขายตอครั้ง

การกูยืมเงินจาก สถาบันการเงิน

ไมเกิน 20,000,000 ไมเกิน 20,000,000 ไมเกิน 100,000,000 ไมเกิน 100,000,000 100,000,000 ขึ้นไป

กรรมการผูจัดการ ไมเกิน 5,000,000 ไมเกิน 5,000,000 ไมเกิน 20,000,000 ไมเกิน 20,000,000 ไมเกิน 100,000,000

สําหรับการสั่งซื้อเครื่องมือ อุปกรณ และวัตถุดิบ เพื่อใชในการดําเนินงานนั้น หากเปนการสั่งซื้อเพื่อสนับสนุนตอ การดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท สามารถอนุมัติไดเปนปกติโดยไมมีการจํากัดวงเงินอนุมัติแตอยางใด

26

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด(มหาชน)


รายงานประจำปี 2552

ทั้งนี้การดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท คือ การนําเขา การคัดแยก และการจําหนายเชื้อเพลิงถานหิน การสรรหากรรมการและผูบริหาร บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหาโดยเฉพาะ ทั้งนี้บุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการ และผูบริหาร ของบริษัท จะตองมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอบังคับของ บริษัท และไมมีลักษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการ อนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 โดยการคัดเลือกจะดําเนินการ ดังนี้ องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท องคประกอบและการสรรหา แตงตั้ง ถอดถอน หรือพนจากตําแหนงกรรมการของบริษัทนั้น ไดกําหนดไวใน ขอบังคับของบริษัทซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 15 คน เลือกตั้งโดยที่ ประชุมผูถือหุน โดยมีกรรมการที่เปนกรรมการตรวจสอบไมนอยกวา 3 คน ทั้งนี้ กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน กรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย 2. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ (1) ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง (2) ผูถือหุนแตละรายจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน กรรมการก็ได กรณีเลือกบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใด ไมได (3) บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้ง เปนกรรมการเทาจํานวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลง มามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหประธานที่ ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด 3. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ จํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับ สวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจ ไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได 4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแตวันที่ใบลา ออกไปถึงบริษัท 5. ในการลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา สามในสี่ของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด(มหาชน)

27


องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะตองเปนกรรมการบริษัทซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และมี คุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย กําหนด โดยมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ตองเปนผูมีความรูดานการบัญชีและ การเงิน องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทเปนผูเสนอการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการ และ/หรือผูบริหารจํานวน หนึ่งตามที่เห็นสมควร และใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ก. คาตอบแทนคณะกรรมการ คาตอบแทนคณะกรรมการประกอบดวย เบี้ยประชุมกรรมการและคาตอบแทนรายเดือน ในการประชุมสามัญ ผูถือหุน ประจําป 2552 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 ในที่ประชุมไดอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ ตามระเบียบวาดวยคาตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการของบริษัท

28

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด(มหาชน)


รายงานประจำปี 2552

โดยการจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการ มีรายละเอียด ดังนี้

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

พล.ต.อ.บุญเพ็ญ นายพนม นายวินัย นายธนพล นางสาวอลิสา นายสิราวิชญ รศ.ดร.มนตรี นายธวัชชัย นายอําพัน

บําเพ็ญบุญ ควรสถาพร ควรสถาพร ฉ่ําใจหาญ ควรสถาพร ทรัพยเตชิตมณี โสคติยานุรักษ วรวรรณธนะชัย ยศอมรสุนทร รวม

คาตอบแทน 240,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 240,000 120,000 120,000 1,320,000

ป 2552 คาเบี้ยประชุม 140,000 70,000 70,000 70,000 10,000 70,000 140,000 70,000 70,000 710,000

รวม 380,000 190,000 190,000 190,000 130,000 190,000 380,000 190,000 190,000 2,030,000

หมายเหตุ : - การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษทั ไดรับเบี้ยประชุมจํานวน 20,000 บาทตอครั้ง กรรมการบริษทั จะไดรับคาเบี้ยประชุมจํานวน 10,000 บาทตอครั้ง สําหรับการจัด ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบไดรับคาเบี้ยประชุมจํานวน 20,000 บาทตอครั้ง (ทัง้ นี้หากเปนการเขารวมประชุมในฐานะกรรมการบริษัท จะไดรับคาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาทตอครั้ง) สําหรับกรรมการตรวจสอบ จะไดรับคาเบี้ยประชุมจํานวน 10,000 บาทตอครั้ง

คาตอบแทนผูบริหาร ป 2552 รวม

จํานวนราย(คน) 7

จํานวนเงิน (บาท) 13,427,595.00

หมายเหตุ : คาตอบแทนผูบริหาร ประกอบดวย เงินเดือน โบนัส และเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

2. คาตอบแทนอื่นที่ไมใชตัวเงิน - ไมมี -

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด(มหาชน)

29


โครงสรางการจัดการ (Organization Chart) 30

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด(มหาชน)


รายงานประจำปี 2552

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของกิจการซึ่งจะสงผลตอความเชื่อมั่นของผูถือหุน ผูลงทุนและผูมีสวนไดเสีย ทุกฝาย เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงและเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ตลอดจน เพิ่มมูลคาการลงทุนใหแกผถู ือหุนโดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกฝาย คณะกรรมการจึงไดสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาด หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยกําหนดนโยบายดานกํากับดูแลกิจการใหมี แนวทางหลัก เปน 5 หมวด ไดแก 1. สิทธิของผูถือหุน บริษัทใหความสําคัญกับสิทธิของผูถือหุนทุก ๆ ทานอยางเทาเทียมกัน เชน บริษัทจะแจงใหผูถือหุน ทราบความคืบหนาจากการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ โดยแจงใหผูถือหุนทราบโดยตรงหรือผานทางตลาด หลักทรัพยฯ และบริษัทถือปฏิบัติในการจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตาม วาระตาง ๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 7 วัน ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของบริษัท หรือ 14 วัน แลวแตเรื่องที่จะพิจารณา และ/ หรือ เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยกําหนดใหในแตละวาระมี ความเห็นของคณะกรรมการประกอบและมีการบันทึกการประชุมถูกตอง ครบถวน เพื่อใหผูถือหุนสามารถ ตรวจสอบได นอกจากนี้ บริษัทจะมีการเสนอใหกรรมการตรวจสอบ อยางนอย 1 ทาน เปนผูรับมอบอํานาจ ในการประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ตามปกติบริษัทจะมีการจัดประชุมสามัญผูถือหุนปละ 1 ครั้ง โดยหากมีวาระที่ สําคัญที่จะตองใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา บริษัทจะดําเนินการเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเพื่อ พิจารณา อนุมัติตอไป ในการประชุมผูถือหุน คณะกรรมการจะใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงอยาง เต็มที่ รวมทั้งจัดเวลาใหเหมาะสม เพื่อใหผูถือหุนมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคําถามเกี่ยวกับ บริษัทได 2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน บริษัทมีนโยบายสงเสริมใหกรรมการทุกทานเขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุน และประธานในที่ ประชุมจะเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท โดยจะ กําหนดเวลาในการประชุมใหผูถือหุนไดมีโอกาสสอบถามหรือแสดงความเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ ได อยางเต็มที่ รวมทั้งจะจัดใหมีขอมูลเพียงพอในการพิจารณา โดยมีระยะเวลาพอสมควร และจัดเตรียมหนังสือ มอบฉันทะสําหรับผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง และจัดเตรียมสถานที่ ๆ เดินทาง สะดวก รวมถึงวันและเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทไดมีการปรับปรุงในเรื่องการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยไดเริ่มดําเนินการทํา การเผยแพรเชิญผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป

2553

และชื่อบุคคลที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทลวงหนา ตั้งแต วันที่ 20 พฤศจิกายน บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด(มหาชน)

31


2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 นั้น แลวผานชองทางระบบอิเล็คทรอนิกสผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ ไทยและเผยแพรบนเว็ปไซตนักลงทุนสัมพันธของบริษัท www.agecoal.com ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใด ยื่นความจํานงคขอเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 และรวมถึงไมมีผูถือหุนคนเสนอชื่อ บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ แตอยางใด คณะกรรมการบริษัท

ไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัท

บันทึกและจัดทํารายงานการประชุมอยาง

ถูกตอง ครบถวนและเผยแพรมติของที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ทุกวาระ ไวบนเว็บไซตนักลงทุน สัมพันธของบริษัทที่ www.agecoal.com พรอมทั้งไดนําสงรายงานการประชุมผูถือหุนฉบับเต็มใหกับตลาด หลักทรัพยแหงประเทศไทย 3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ผูถือหุน

บริษัทมุงมั่นที่จะเปนตัวแทนที่ดีของผูถือหุน ดวยการดําเนินงานใหเกิดผลประโยชนในระยะ ยาวสูงสุดแกผูถือหุน โดยมีผลประกอบการที่ดีอยางสม่ําเสมอและยั่งยืน มีการเติบโตอยาง ตอเนื่อง พรอมทั้งคํานึงถึงการเปดเผยขอมูลที่สําคัญตอผูถือหุนทุกรายอยางถูกตอง ครบถวน และทันเวลา เพื่อตอบแทนความเชื่อมั่นที่ผูถือหุนมีใหกับบริษัท พนักงาน บริษัทปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียมและเปนธรรม มีการจายผลตอบแทนใหแกพนักงาน อยางเหมาะสมและสอดคลองกับการจายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนจัด ใหมีสวัสดิการตางๆ เชน การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การดูแลรักษาสภาพแวดลอมใน การทํางานใหมีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอนามัย การสงเสริมกิจกรรมตางๆ ใหกับ พนักงาน การจัดสถานที่ออกกําลังกาย เพื่อใหพนักงานไดผอนคลายจากการทํางานและไดใช เวลาทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน ลูกคา บริษัทสรางความพึงพอใจและรับผิดชอบตอลูกคาดวยการสงมอบสินคาตามมาตรฐานที่ตกลง กันไว จัดสงสินคาและบริการที่ตรงเวลา รวมถึงการใหขอมูลและความรูกับลูกคาอยางถูกตอง ตลอดจนการรักษาความลับของลูกคา คูคา บริษัทปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา รวมทั้ง ในการทํางาน เปดโอกาสใหคูคาไดแสดงความคิดเห็นและยินดีรับฟงขอเสนอแนะตางๆ รวมกันตลอดจนการเก็บรักษาความลับทางการคาของคูคา โดยไมนําไปเปดเผยตอบุคคลอื่น เจาหนี้ บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ไดตกลงไวอยางเครงครัด เพื่อใหเจาหนี้ไดรับ ผลตอบแทนที่ถูกตองและยุติธรรม โดยจะหลีกเลี่ยงสถานการณที่จะนําไปสูความขัดแยงทาง ผลประโยชน คูแขง บริษัทประพฤติตามกรอบกติการการแขงขันที่ดีอยางยุติธรรม มีจรรยาบรรณ และอยูในกรอบ ของกฎหมาย จึงทําใหบริษัทไมมีขอพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคูแขงทางการคา ความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอม ของชุมชน สังคม และการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยมีนโยบายใหการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนโดยรอบ โรงงานทั้งดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม ไดแก การสนับสนุนทางดานงบประมาณการศึกษา การ สงเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถิ่น และสงเสริมใหชาวชุมชนมีสัมมาอาชีพ เปนตน 32

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด(มหาชน)


รายงานประจำปี 2552

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส นอกจากบริษัทจะทําการเผยแพรขอมูลตามเกณฑที่กําหนดผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ แลว บริษัทจะมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ โดยขอมูลตาง ๆ ที่เปดเผย ทั้งรายงานทางดาน การเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงิน สําหรับในป 2552 บริษัท มีการนําเสนอผลการดําเนินงานขอมูลทางการเงิน ขอมูลที่มิใชขอมูลทาง การเงินแก นักวิเคราะห นักลงทุน ผูถือหุน อยางตอเนื่อง สรุปดังนี้ -

-

Plant Visit จากนักลงทุน นักวิเคราะห และสื่อมวลชนรวม 5 ครั้ง โดย 2 ใน 5 ครั้งนี้ บริษัทไดจัด plant visit รวมกับสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยและ MAI รวมทั้งไดมีโอกาสใหการตอนรับผูเขา แขงขันในโครงการ Yong Financial star 2009 ของทางตลาดหลักทรัพยอีกดวย Opportunity Day 4 ครั้ง Company Visit 4 ครั้ง

นอกจากนี้ บริษัทยังไดจัดทําเอกสารเพื่อการเปดเผยขอมูลใหกับสาธารณชนรับทราบ ตลอดจนเผยแพร ไวในเว็บไซตของบริษัทที่ www.agecoal.com ดังนี้ -

เอกสารประกอบประกอบการรายงานผลการดําเนินงานใน กิจกรรม Opportunity Day ของทาง ตลาดหลักทรัพย วารสาร Green News สงใหผูถือหุน เพื่อรายงานผลการดําเนินงาน ขาวสารและกิจกรรมตางๆ ของ บริษัท ทุกไตรมาส รายงานประจําป ใหกับผูถือหุน ผูลงทุนและผูที่สนใจศึกษาขอมูลของบริษัท เปนรายป

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัทมีจํานวนคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ทาน ซึง่ เปนจํานวนที่เหมาะสมกับบริษัทและมี ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ สวนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งเปนกรรมการอิสระมีจํานวน ทั้งสิ้น 3 ทาน คิดเปนจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ นอกจากนี้ ยังมีกรรมการ อีก 1 ทาน ที่เปน กรรมการอิสระ รวมอยูในคณะกรรมการบริษัท 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

ชื่อ – สกุล พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บําเพ็ญบุญ นายพนม ควรสถาพร นายวินัย ควรสถาพร นายธนพล ฉ่ําใจหาญ นางสาวอลิสา ควรสถาพร นายสิราวิชญ ทรัพยเตชิตมณี รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย นายอําพัน ยศอมรสุนทร

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด(มหาชน)

ตําแหนง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 33


หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบที่มีความรูทางดานบัญชี การเงินคือ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ และคุณธวัชชัย วรวรรณธนะชัย โดยมี นางสาวนิอร จันทรแจมแสง เปนเลขานุการคณะกรรมการของบริษัท และเลขานุการบริษัท

คาตอบแทนคณะกรรมการ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บําเพ็ญบุญ นายพนม ควรสถาพร นายวินัย ควรสถาพร นายธนพล ฉ่ําใจหาญ นางสาวอลิสา ควรสถาพร นายสิราวิชญ ทรัพยเตชิตมณี รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย นายอําพัน ยศอมรสุนทร รวม

คาตอบแทน 240,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 240,000 120,000 120,000 1,320,000

ป 2552 คาเบี้ยประชุม 140,000 70,000 70,000 70,000 10,000 70,000 140,000 70,000 70,000 710,000

รวม 380,000 190,000 190,000 190,000 130,000 190,000 380,000 190,000 190,000 2,030,000

หมายเหตุ : - การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัทไดรับเบี้ยประชุมจํานวน 20,000 บาท ตอครั้ง กรรมการบริษัท จะไดรับคาเบี้ยประชุมจํานวน 10,000 บาทตอครั้ง สําหรับการจัดประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบไดรับคาเบี้ยประชุมจํานวน 20,000 บาทตอ ครั้ง (ทั้งนี้หากเปนการเขารวมประชุมในฐานะกรรมการบริษัท จะไดรับคาเบี้ยประชุมจํานวน 10,000 บาทตอครัง้ ) สําหรับกรรมการตรวจสอบ จะไดรับคาเบี้ยประชุมจํานวน 10,000 บาทตอครั้ง

การประชุมคณะกรรมการ บริษัทไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอเปนรายไตรมาส โดยเลขานุการบริษัทไดจัดสงหนังสือ เชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารกอนการประชุมลวงหนา อยางนอย 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการ บริษัทไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม ทั้งนี้ยกเวนกรณีเรงดวนเพื่อรักษาสิทธิประโยชนของบริษัท โดยในป 2552 ที่ผานมา คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 7 ครั้ง ดังนี้

34

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด(มหาชน)


รายงานประจำปี 2552

สถิติการเขาประชุม ป 2552 1. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บําเพ็ญบุญ

7/7 ครั้ง

2. นายพนม

ควรสถาพร

7/7 ครั้ง

3. นายวินัย

ควรสถาพร

7/7 ครั้ง

4.นายธนพล

ฉ่ําใจหาญ

7/7 ครั้ง

5. นางสาวอลิสา

ควรสถาพร

1/7 ครั้ง

6. นายสิราวิชญ

ทรัพยเตชิตมณี

7/7 ครั้ง

7. รศ.ดร.มนตรี

โสคติยานุรักษ

7/7 ครั้ง

8. นายธวัชชัย

วรวรรณธนะชัย

7/7 ครั้ง

9. นายอําพัน

ยศอมรสุนทร

7/7 ครั้ง

การดูแลเครื่องการใชขอมูลภายใน กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ ประชุมผูถือหุน การเปดเผยขอมูลตาง ๆ ที่มีสาระสําคัญและมีผลกระทบตอบริษัท ถาเปนขอมูลดานการดําเนินงานใหผาน ความเห็นชอบจากกรรมการผูจัดการ แตถาขอมูลใดที่มีผลกระทบตอผูลงทุนตองผานความเห็นชอบจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท นโยบายและวิธีการติดตามดูแลในการนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตนนั้น บริษัท มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูดูแลและพิจารณาตัดสินความผิด ในกรณีที่มีกรรมการ และ/หรือ ผูบริหารมีการใช ขอมูลภายในเพื่อประโยชนสวนตัว โดยมอบหมายใหกรรมการผูจัดการเปนผูพิจารณาความผิด ตามมาตรการการลงโทษที่ เปนไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท หากพนักงานของบริษัทกระทําความผิดดังกลาว นอกจากนี้ ทางบริษัทได จัดทําเปนขอปฏิบัติวา ทางคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารของบริษัทหามทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทเปนเวลา 15 วัน ในชวงระยะเวลากอนการนําเสนองบการเงินประจํางวดตอสํานักงาน ก.ล.ต.

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด(มหาชน)

35


รายงานประจำปี 2552

การพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท

บริษัทยึดมั่น ในการดําเนิน ธุรกิจภายใตการกํากับกิจการที่ดีและยึดหลักจริยธรรมควบคูไปกับ การใสใจดูแล รักษาสิ่งแวดลอมและสังคม มีสํานึก รับผิดชอบตอสังคมอยางแทจริง โดยคํานึง ถึงผูที่มี สวนไดสวนเสีย (Stakeholders)  ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกองคกร ตั้งแต ผูถือหุน พนักงาน ลูกคา ชุมชน ตลอดจนสังคมวงกวาง ทั้งนี้เพื่อนําไปสูการ พัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน  สําหรับกิจกรรมการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ปจจุบันมุงเนนสงเสริม และพัฒนา 3 ดานหลัก คือ  1. กิจกรรมสนับสนุนดานการศึกษา การศึกษาถือเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศ หากรากฐานดี มั่นคงและ

แข็งแรง ก็จะนําพาไปสูการพัฒนาประเทศดวย ดังนั้น AGE จึงให ความสําคัญกับทางดานการศึกษา โดยไดมีกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสนับสนุนโครงการดานการศึกษา อาทิ เชน มอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณการศึกษา เชน คอมพิวเตอรซอมแซม และตอเติมอาคารเรียน และโรงอาหาร เปนตน  2. กิจกรรมสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีอันดีงามของไทย เนื่อง ดวยศิลปะวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียม และประเพณีถือเปนเอกลักษณของแตละประเทศ AGE มี ความตระหนักและตองการรักษา ศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีอันดีงามของไทยไว โดยไดมีกิจกรรมสงเสริมตาง ๆ เชน สนับสนุนทางดาน งบประมาณในการจัดงานประเพณีสงกรานต กีฬาประจําทองถิ่น (กีฬาวิ่ง 3 ขา) และงานประจําปของทองถิ่น เปนตน  3. กิจกรรมเพื่อสงเสริมสัมมาอาชีพ ดวยความเชื่อที่วาการใหความชวยเหลือที่ดีที่สุด คือการใหความชวยเหลือที่ทําใหผูที่

ไดรับสามรถชวยเหลือตัวเองไดนั้น ทําให AGE มีกิจกรรมตางๆ เพื่อใหผูรับนั้นมีสัมมาอาชีพ ทั้งนี้รวมถึงการใหโอกาส บุคคลดอยโอกาสทางสัมคม เชน ผูพิการทุพลภาพสามารถมีสัมมาอาชีพหาเลี้ยงตนได สนันสนุนสินคา OTOP  บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนา เพื่อใหเกิดความยั่งยืนในสังคมทุกภาคสวน ทั้งดานการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงการสรางสรรคสาธารณประโยชนแกสังคมโดยรวม ตลอดป 2552 เราไดทํา กิจกรรมตางๆ เพื่อตอบแทนสังคมมากมาย ซึ่งตัวอยางกิจกรรมมีดังนี้              

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด(มหาชน)

37


ตัวอยางภาพกิจกรรม

38

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด(มหาชน)


รายงานประจำปี 2552

คําอธิบายและวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  

ผลการดําเนินงาน ภาพรวมของผลการดําเนินงาน เมื่อพิจารณาภาพรวมของบริษัทในเบื้องตนพบวา รายไดหลักของบริษัทมาจากการจําหนายเชื้อเพลิง ประเภทถาน หิน   ซึ่งหากพิจารณาจากผลการดําเนินงานในชวงเวลาที่ผานมานั้น ทางบริษัทคาดวา แนวโนมการเติบโตทางธุรกิจ จะ เปนไปในทิศทางที่มีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง โดยมีปจจัยเสริมหลักจากการที่ภาวะราคาน้ํามันมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น อยางตอเนื่องในชวงหลายปที่ผานมา ทําใหโรงงานอุตสาหกรรมหลายแหงตองปรับตัวโดยหันมาพิจารณาสรรหาพลังงาน เชื้อเพลิงที่เปนทางเลือกใหม

แทนการใชน้ํามันเตาเปนเชื้อเพลิงหลักในกระบวนการผลิตที่สําคัญ

พลังงานทางเลือกที่สําคัญอยางหนึ่งที่ถูกนํามาพิจารณาใชทดแทนน้ํามันเตาในชวงเวลานี้

ซึ่งถานหินถือเปน

และคาดวาจะมีแนวโนมความ

ตองการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้สาเหตุที่สําคัญมาจาก การที่ถานหินมีราคาตนทุนถูกกวาซึ่งจะทําใหในกระบวนการผลิต มีตนทุนการผลิตที่ลดลง และเมื่อเปรียบเทียบราคาและคาความรอนของถานหินกับเชื้อเพลิงประเภทอื่น ๆ ถานหินจึงเปน เชื้อเพลิงที่มีราคาถูกสามารถสรางความไดเปรียบในเรื่องตนทุนการผลิตไดเปนอยางดี ดังนั้นปจจุบันนี้โรงงานอุตสาหกรรม ตาง ๆ ในประเทศไทย จึงเปลี่ยนมาใชถานหินเปนเชื้อเพลิงโดยมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงนับเปนโอกาสทางธุรกิจที่ สําคัญอยางหนึ่งของการเปนผูนําเขาและจัดจําหนายถานหินคุณภาพดีใหกับบริษัท

ดังจะเห็นไดจากความสามารถของ

บริษัทในการขยายฐานลูกคาไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในป 2551 มีฐานลูกคาประมาณ 300 ในป 2552 เพิ่มขึ้นมาอยูที่ ประมาณ 520 ราย ซึ่งนอกจากโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจจากภาวะราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นแลว ปจจัยที่สําคัญอยาง หนึ่งคือ ความพิถีพิถันในการคัดเลือกและจัดหาถานหินคุณภาพสูงที่จะนํามาจําหนายใหกับลูกคา รวมถึงการใหความสําคัญ เปนอยางมากกับการใหบริการแกลูกคา เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก อาทิเชน การบริการขนสงสินคาเพื่อใหทันกับ ความตองการของลูกคา และเพื่อเปนการรองรับการใหบริการดังกลาว บริษัทจึงไดมีการจัดตั้งบริษัทยอย คือ บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอรต จํากัด ขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2551 โดยบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) เขาเปนผูถือหุนใน สัดสวนรอยละ 99.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวของบริษัท (บริษัทยอยมีทุนจดทะเบียนเทากับ 1.00 ลานบาท) ทั้งนี้เพื่อ ชวยเสริมความแข็งแกรงในการดําเนินธุรกิจ และเพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดในดานการใหบริการใหกับลูกคา ทั้งนี้บริษัท ยอยเริ่มมีรายไดจากการดําเนินงานตั้งแตเดือนกรกฎาคม ป 2551 เปนตนมา ตลอดระยะเวลาที่ผานมา รายไดจากการขายของบริษัทเปน 2,345.05 ลานบาท ในป 2551 และ 2,148.32 ลานบาท ในป 2552 ซึ่งใกลเคียงกัน สําหรับกําไรในป 2551 และป 2552 บริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 123.64 ลานบาท 10.27 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งจากรายไดและกําไรสุทธิดังกลาวของบริษัท แสดงใหเห็นถึงแนวโนมการเติบโตและผลประกอบการไปได อยางตอเนื่องในสภาวะเศรษฐกิจขาลง

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด(มหาชน)

39


ผลการดําเนินงาน รายได บริษัทมีรายไดหลักจากการจําหนายถานหินเปนสําคัญ โดยรายไดจากการขายของบริษัทในป 2552 เทากับ 2,148.32 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของป 2551 ที่มีรายไดจากการขายเทากับ 2,345.05 ลานบาท หรือคิดเปนการลดลง รอยละ 8.39

โดยสาเหตุสําคัญของรายไดจากการขายที่ลดลงดังกลาว เปนผลมาจากการลดลงของราคาถานหินใน

อุตสาหกรรม

เนื่องดวยมีผูแขงขันรายใหมเขามาทําการแขงขันกันทางดานราคา ทําใหราคาจําหนายเฉลี่ยตอตันลดลง

ในขณะที่ปริมาณการขายถานหินในป 2552 อยูที่ ประมาณ 934,319 ตัน ซึ่งมากกวายอดขายถานหินในป 2551 ซึ่งอยูที่ ประมาณ 867,135 ตัน หรือมากกวา รอยละ 7.75 สําหรับรายไดอื่นของบริษัทนั้น ในป 2552 เทากับ -7.90 ลานบาท คิดเปนรายไดอื่นลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับป 2551 ที่มีรายไดเทากับ 13.55 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 158.30 สาเหตุหลักเกิดจากขาดทุนจากอัตรา แลกเปลี่ยน -13.89 ลานบาท โดยรายไดอื่นเกิดจาก กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน คาบริการชั่งน้ําหนัก ดอกเบี้ยรับ และรายได จากการชดเชยทรัพยสินเสียหาย ทั้งนี้ บริษัทมีรายไดรวม ในป 2552 เทากับ 2,140.42 ลานบาท ซึ่งลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับป 2551 ที่มีรายไดรวม เทากับ 2,358.59 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 9.25 ตนทุนขายและคาใชจาย บริษัทมีสัดสวนตนทุนขาย สําหรับป 2552 คิดเปนรอยละ 87.45 ของรายไดจากการขาย ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ กับป 2551 คิดเปนรอยละ 84.62 ของรายไดจากการขาย หรือคิดเปนมูลคาตนทุนขายของป 2552 และป 2551 เทากับ 1,878.76 และ 1,984.35 ลานบาท ตามลําดับ สําหรับสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของตนทุนขายในป 2552 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2551 นั้น เกิดจากชวงป 2552 ที่ผานมา เนื่องจากบริษัททําสัญญาซื้อถานหินในราคากอนหนาเปนอัตราลอยตัวที่สงผลให บริษัทมีตนทุนขายเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับป 2551 สําหรับสัดสวนคาใชจายในการขายและบริหารของบริษัท ในป 2552 คิดเปนรอยละ 8.26 ของรายไดรวม ซึ่งเปน สัดสวนที่เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับป 2551 ที่มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 6.53 ของรายไดรวม หรือคิดเปนมูลคาคาใชจายใน การขายและบริหาร ของป 2552 และ 2551 เทากับ 176.87 ลานบาท และ 153.94 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งสัดสวนที่เพิ่มขึ้น ดังกลาว เปนผลมาจากการที่บริษัทมีรายไดจากการจําหนายสินคาไดลดลงจากเดิมเนื่องจากการแขงขันสูงทําใหราคาขายตอ หนวยลดลง

คาเสื่อมราคาทรัพยสิน

และคาสาธารณูปโภค ซึ่งมีลงทุนในสินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มสาขาเพื่อ

รองรับการขยายฐานลูกคาและความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการลูกคา นอกจากนี้ยังมีประชาสัมพันธ คาที่ปรึกษาและ คาตอบแทนกรรมการ ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้ง การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งคาใชจายตาง ๆ เหลานี้ เปนสาเหตุใหในป 2552 บริษัทมีสัดสวนคาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากเดิม 40

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด(มหาชน)


รายงานประจำปี 2552

สําหรับสัดสวนคาใชจายทางการเงินของบริษัท ในป 2552 คิดเปนรอยละ 1.41 ของรายไดรวม ซึ่งลดลงจากป 2551 ที่มีสัดสวนเทากับรอยละ 1.70 ของรายไดรวม หรือดอกเบี้ยจายป 2552 และ 2551 เทากับ 30.21 ลานบาท และ 40.00 ลานบาท ตามลําดับ สําหรับดอกเบี้ยจายที่ลดลงในป 2552 นั้น เปนผลจากการที่บริษัทมีการบริหารการจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้ ไดดียิ่งขึ้นเพื่อจายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

และอัตราดอกเบี้ยขาลงตามนโยบายการกระตุนเศรษฐกิจของ

ภาครัฐ ทําใหดอกเบี้ยจายลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับป 2551 อัตรากําไรขั้นตน และอัตรากําไรสุทธิ สําหรับป 2552 บริษัทมีสัดสวนกําไรขั้นตน คิดเปนรอยละ 12.55 ของรายไดจากการขาย คิดเปนสัดสวนกําไร ขั้นตนที่ลดลงจากป 2551 ที่มีสัดสวนกําไรขั้นตน คิดเปนรอยละ 15.38 ของรายไดจากการขาย หรือคิดเปนมูลคากําไร ขั้นตน ในป 2552 และ 2551 เทากับ 269.56 ลานบาท และ 390.70 ลานบาท ตามลําดับ สําหรับสาเหตุที่สัดสวนกําไรขั้นตน ลดลงนั้น เปนผลมาจากการที่มีคูแขงขันรายใหมเขามาในอุตสาหกรรมมากขึ้นสงผลใหเกิดการแขงขันกันทางดานราคา เมื่อพิจารณาอัตรากําไรสุทธิของบริษัทพบวา ในป 2552 บริษัทมีสัดสวนกําไรสุทธิเทากับรอยละ 0.48 คิดเปน สัดสวนกําไรสุทธิที่ลดลงจากป 2551 ที่มีสัดสวนกําไรสุทธิ คิดเปนรอยละ 5.24 หรือคิดเปนมูลคากําไรสุทธิ ในป 2552 และ 2551 เทากับ 10.27 ลานบาท และ 123.64 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งสาเหตุสําคัญที่ทําใหบริษัทมีอัตรากําไรสุทธิลดงจากเดิมนั้น เกิดจากอัตรากําไรขั้นตนที่ลดลง นอกจากนี้ หากพิจารณาจากอัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร จะพบวา บริษัทมีอัตรากําไรจากการ ดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยในป 2552 และป 2551 มีอัตรากําไรจากการดําเนินงานเทากับรอยละ 10.96 และรอยละ 9.39 ของรายไดรวม ตามลําดับ โดยในป 2552 มีอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ลดลง เทากับรอยละ 2.41 ของรายไดรวม เกิดจาก ตนทุนขายที่สูงขึ้น เนื่องดวยทําสัญญากอนหนาเปนอัตราลอยตัว รายจายเกี่ยวกับการขยายสาขาเพิ่ม เชน คาสาธารณูปโภค คาเสื่อมราคา รวมถึง คาตอบแทนกรรมการและรายจายเกี่ยวกับพนักงาน เปนตน อยางไรก็ตามหากพิจารณาจาก อัตราผลตอบแทนผูถือหุนใน ป 2552 จะพบวา มีอัตราผลตอบแทนลดลงเมื่อ เปรียบเทียบจากชวงป 2551 ซึ่งมีอัตรารอยละ 3.31 และป 2551 เทากับอัตรารอยละ 68.02 โดยลดลงคิดเปนรอยละ 95.13 ซึ่งเปนผลมาจากอัตรากําไรขั้นตนที่ลดลงของบริษัท

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด(มหาชน)

41


ฐานะทางการเงินของบริษัท สินทรัพย บริษัทมีมูลคาสินทรัพยรวม ณ 31 ธันวาคม 2552 เทากับ 1,551.86 ลานบาท และ ณ 31 ธันวาคม 2551 เทากับ 1,342.70 ลานบาท โดยสินทรัพยรวมของบริษัทจะคิดเปนสัดสวนของสินทรัพยหมุนเวียนมากกวารอยละ 81.10 ซึ่งมูลคา สินทรัพยรวมของบริษัทมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนผลมาจากสาเหตุตาง ๆ ดังนี้ - เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ณ 31 ธันวาคม ป 2552 และ ป 2551 เทากับ 26.13 ลานบาท และ9.27 ลานบาท ตามลําดับ โดยเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินใน ป 2552 เพิ่มขึ้นจากป 2551 เนื่องจากมี นโยบายการเก็บหนี้จากลูกหนี้การคาไดดียิ่งขึ้น โดยดูจากตารางแสดงอายุลูกหนี้เกินกําหนดมีอัตราที่ ลดลง - ลูกหนี้การคา ณ 31 ธันวาคม ป 2552 และ ป 2551 เทากับ 395.17 ลานบาท และ 385.84 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งมีมูลคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผานมา โดยเปนไปอยางสอดคลองตามการเพิ่มขึ้นของรายได จากการขายที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเชนกัน ทั้งนี้อายุลูกหนี้การคา ป 2552 เปรียบเทียบกับป 2551 จะอยูในกลุม ลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระ โดยคิดเปนสัดสวนลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระตอลูกหนี้การคาสุทธิ เทากับ รอยละ 75.95 และรอยละ 45.81 ตามลําดับ หรือคิดเปนมูลคาเทากับ 305.28 ลานบาทและ 178.40 ลานบาท ตามลําดับ โดยสัดสวนที่รองลงมา คือ กลุมลูกหนี้ที่คางชําระ 1 – 3 เดือน อยางไรก็ตาม ในชวงป 2552 เทียบกับป 2551 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย เทากับ 66 วันและ 45 วัน ตามลําดับ สินคาคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม ป 2552 และ ป 2551 เทากับ 833.19 ลานบาท และ 712.53 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งสินคาคงเหลือของบริษทั คือ ปริมาณถานหินที่เก็บสตอกไวเพื่อใชในการจําหนาย ตามปริมาณ การขายที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องนับ ตั้งแตป 2551 จนถึงปจ จุบัน เนื่องจากตอ งวางแผนการจัดเก็บสตอก สินคาคงเหลือใหเพียงพอตอปริมาณความตองการ

และจะตองปองกันปญหาการขาดแคลนสินคาที่จะสง

มอบใหกับลูกคา ประกอบกับราคาถานหินในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณความตองการบริโภค ที่สูงขึ้น

สงผลใหบริษัทจําเปนตองวางแผนการบริหารตนทุนการสั่งซื้อถานหินเพื่อแกไขราคาตนทุนถาน

หินที่อาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไดในอนาคต

เหลานี้จึงเปนเหตุผลที่ทําใหบริษัทจําเปนตองมีปริมาณสินคา

คงเหลืออยูในระดับที่สูงเพียงพอที่จะปองกันปญหาดังกลาวไมใหเกิดขึ้นได โดยในชวงป 2552 และป 2551 บริษัทมีระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยเทากับ 148.09 วัน และ 98.86 วัน ตามลําดับ หรือคิดเปนระยะเวลาการ จัดเก็บสินคาเพื่อพรอมจําหนายไดสําหรับระยะเวลาประมาณ 4 เดือนกวา ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ ณ 31 ธันวาคม ป 2552 และป 2551 เทากับ 253.87 ลานบาท และ 215.55 ลานบาท ตามลําดับ โดยที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ มีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตามการ เจริญเติบโตของธุรกิจ

42

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด(มหาชน)


รายงานประจำปี 2552

สภาพคลอง ณ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนรวมเทากับ 1,258.60 ลานบาท เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก ณ 31 ธันวาคม 2551 ที่มีสินทรัพยหมุนเวียนรวม เทากับ 1,115.68 ลานบาท โดยการเพิ่มขึ้นดังกลาว เปนการเพิ่มขึ้นจากรายการ หลักที่สําคัญ คือ ลูกหนี้การคาสุทธิ และสินคาคงเหลือ สําหรับหนี้สินหมุนเวียนรวมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2552 เทากับ 1,143.87 ลานบาท เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก ณ 31 ธันวาคม 2551 ที่มีหนี้สินหมุนเวียนรวม เทากับ 1,075.19 ลานบาท โดยการเพิ่มขึ้นดังกลาว เปนสาเหตุจากการเพิ่มขึ้น ของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ที่ใชเพื่อการหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจเปนสําคัญ โดย บริษัทมีภาระหนี้จากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น ณ 31 ธันวาคม ป 2552 และป 2551 เทากับ 1,032.44 ลานบาท และ 971.26 ลานบาท ตามลําดับ นอกจากนี้ยังเกิดจากรายการเจาหนี้การคา ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นตามการสั่งซื้อถานหินเพื่อใช ในการจัดจําหนายที่เพิ่มมากขึ้นตามปริมาณความตองการของลูกคา โดยบริษัทมีรายการเจาหนี้การคา ณ 31 ธันวาคม ป 2552 และป 2551 เทากับ 63.09 ลานบาท และ 27.05 ลานบาท ตามลําดับ จากปจจัยตาง ๆ ขางตนที่กลาวมา สงผลใหอัตราสวนสภาพคลองของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 และ ป 2551 มีอัตราเทากับ 1.10 เทา และ 1.14 เทา ตามลําดับ ซึ่งเปนอัตราสวนที่อยูในระดับใกลเคียงกัน ตลอดระยะเวลา 3 ปที่ ผานมา ตั้งแตป 2551 – 2552 แตทั้งนี้เหตุผลที่อัตราสวนดังกลาวลดลงเล็กนอยในป 2551 เนื่องจากในชวงดังกลาว บริษัทมี อัตราการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนมากกวาอัตราการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยหมุนเวียน โดยหนี้สินหมุนเวียนรวมที่เพิ่มขึ้น อยางมีนัยสําคัญเกิดจาก รายการเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ซึ่งมียอดคงคาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เทากับ 971.26 ลานบาท และยอดคงคาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คงคางเทากับ 1,032.44 ลานบาท สําหรับอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2551 มีอัตราเทากับ 0.37 เทา 0.37 เทา ตามลําดับ ทั้งนี้อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วใกลเคียงกันเมื่อเปรียบเทียบระหวางป ป 2550 ถึง ป 2552 นั้น ซึ่งป 2552 และป 2551 เกิดจากการรายการสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจากป 2550 เทากับ 833.19 ลานบาท และ 712.53 ลานบาท ตามลําดับ หากพิจารณาจากอัตราสวนสภาพคลอง จะพบวา ตั้งแตป 2551 ถึง ป 2552 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองอยูใน ระดับที่ใกลเคียงกัน อยางไรก็ตามหากพิจารณาจากกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน จะพบวา ในป 2551 และ ป 2552 บริษัทมีเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานเทากับ ติดลบ 419.86 ลานบาทและติดลบ 96.20 ลานบาทตามลําดับ แตในป 2551 และ ป 2552 บริษัทก็ยังมีความสามารถในการทํากําไร 5.24 ลานบาท และ 0.48 ลานบาท ตามลําดับ บริษัท จําเปนตองใชเงินเพื่อหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นในสวนของการจัดเก็บสตอกสินคาคงเหลือ การใหเทอมเครดิต แกลูกหนี้การคา และการจายชําระคืนหนี้ใหกับเจาหนี้การคาที่ทางบริษัทสั่งซื้อถานหินในระยะเวลาที่เร็วขึ้นกวาเดิม ปจจัย เหลานี้สงผลใหมีเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานติดลบในป 2551 และป 2552 และเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานติดลบ นอยลงในป 2552 ซึ่งเทากับ 96.20 ลานบาท ประกอบกับในชวงเวลาเดียวกันดังกลาวบริษัทไดใชเงินในกิจกรรมการ ลงทุนซื้อที่ดิน ปรับปรุงที่ดิน การกอสรางโกดังเก็บสินคาและโรงคัดแยกถานหิน รวมถึงการสั่งซื้อ ตอเติมและปรับปรุง บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด(มหาชน)

43


เครื่องจักรและอุปกรณเพื่อใชในกระบวนการคัดแยกถานหินเพิ่มสูงขึ้น คิดเปนมูลคาการลงทุน 103.61 ลานบาท ในป 2551 และ 55.32 ลานบาทในป 2552

ทั้งนี้การลงทุนทั้งหมดที่กลาวมาจะชวยเพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจใหกับบริษัท

ไดมากขึ้นจากเดิม เปนการสงผลดีตอการดําเนินธุรกิจในระยะยาวตอไป ในสวนของกิจกรรมจัดหาเงินนั้น บริษัทมีเงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ในป 2551 และป 2552 เทากับ 549.03 ลานบาทและ 61.18 ลานบาท ตามลําดับ เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนิน ธุรกิจ นอกจากนี้ในชวงดังกลาว บริษัทไดมีเงินสดรับจากการออกหุนสามัญจํานวน 227.50 ลานบาทในป 2552 ตามรายละเอียดของตารางสรุปอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญขางตน จะพบวา ในป 2552 บริษัทมีระยะเวลาเก็บ หนี้เฉลี่ย เทากับ 66 วัน ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย เทากับ 149 วัน และระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยเทากับ 9 วัน ซึ่งทําใหบริษัทมี Cash cycle เทากับ 205 วัน หรือประมาณ 6 เดือนกวา อยางไรก็ตาม บริษัทไดรับการสนับสนุนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

รวมถึงเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกันเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนิน

ธุรกิจ ซึ่งที่ผานมาบริษัทมีความสัมพันธกับสถาบันการเงินเปนอยางดี และไดรับการสนับสนุนในอัตราดอกเบี้ย Money market rate สําหรับทุกวงเงิน และทุกสถาบันการเงิน นอกจากนี้ในสวนของเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกันไมมี การคิดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเหลานี้จะชวยสรางความไดเปรียบในดานตนทุนการกูยืมใหกับบริษัทไดเปนอยางดี อยางไรก็ตาม หากพิจารณาถึงแนวโนมของ Cash cycle ของบริษัท จะพบวา ป 2551 และป 2552 บริษัทมี Cash cycle เทากับ 133.84 วัน และ 204.89 วัน ตามลําดับ ซึ่งสาเหตุที่ทําให Cash Cycle ของป 2552 เพิ่มขึ้นจากปที่แลว เนื่องจากบริษัทมีระยะเวลาขาย สินคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยทางบริษัทเก็บสต็อกสินคาคงเหลือในปริมาณที่เหมาะสมที่มากขึ้นเพื่อรองรับความตองการ ของลูกคาที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคต นอกจากนี้แลวสาเหตุหนึ่งที่ทําให Cash Cycle เพิ่มขึ้น มาจากบริษัทมีนโยบาย ใหเครดิตลูกคาอยางระมัดระวังมากขึ้น เพื่อเพิ่มยอดรายไดจากการขายในอนาคต หนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีหนี้สินรวม เทากับ 1,162.48 ลานบาท เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่มีหนี้สินรวม เทากับ 1,110.49 ลานบาท โดยการที่บริษัทมีหนี้สนิ รวมเพิ่มขึ้นนั้น เนื่องจากบริษัทมีภาระหนี้ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจาหนี้การคา หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อสวนที่ครบกําหนดชําระ ภายในหนึ่งป หนี้สินหมุนเวียนอื่น และหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ-สุทธิ ที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องทุกป ยกเวนในเงินกูยืม ระยะยาว – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีมูลคาลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และในป 2551 ที่ ผานมา บริษัทไมไดมีการขอรับการสนับสนุนเงินกูดังกลาวเพิ่มจากสถาบันการเงิน โดยสาเหตุสําคัญที่ทําใหรายการหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เพิ่มขึ้นจากเดิมอยางมีนัยสําคัญนั้น เกิดจากสวนของหนี้สินหมุนเวียนรวมที่เพิ่มสูงขึ้นจาก รายการเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ที่เพิ่มขึ้นเปน 971.26 ลานบาท และตอเนื่อง 1,032.45 ลาน บาทในป 2552 อยางไรก็ตามรายการหนี้สินดังกลาวเปนรายการหนี้สินที่สําคัญเพื่อใชเสริมสภาพคลองในการดําเนินธุรกิจ และเปนไปอยางสอดคลองกับการเติบโตของรายไดจากการขาย และการจัดเก็บสต็อกสินคาที่จําเปนจะตองมีการลงทุนเพิ่ม สูงขึ้นเพื่อรองรับกับการเติบโตของยอดขาย สําหรับในสวนของหนี้สินไมหมุนเวียนนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 44

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด(มหาชน)


รายงานประจำปี 2552

ป 2551 มีมูลคาเพิ่มขึ้นจากเดิมเชนกัน โดยมีมูลคาของหนี้สินไมหมุนเวียนเทากับ 18.60 ลานบาทและ 35.29 ลานบาท ตามลําดับ สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีสวนของผูถือหุน เทากับ 389.38 ลานบาท เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่มีสวนของผูถือหุนรวม เทากับ 232.21 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้น 157.17 ลานบาทคิดเปนรอยละ 67.68 บริษัทมี สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลา ที่ผานมา ซึ่งสวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของกําไรสะสมยังไมไดจัดสรร ของบริษัทที่เพิ่มขึ้นตามผลการดําเนินงานนตลอดระยะเวลาที่ผานมา และลดลงในป 2552 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เทากับ 2.99 เทา ซึ่งลดลงเมื่อ เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่มีอัตราสวนดังกลาวเทากับ 4.78 เทา ซึ่งสาเหตุที่สําคัญเกิดจากเรียกชําระคาหุน เพิ่มทุนเต็มมูลคาจาก 105 ลานบาท เปน 140 ลานบาท สําหรับเหตุการณสําคัญที่มีผลกระทบตอสวนของผูถือหุนที่เกิดขึ้น ในป 2552 ไดแก เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 มีมติใหพิจารณาจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผลประจําป 2551 โดยพิจารณาจัดสรรเงินผลกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรรวมเปนเงินทั้งสิ้น 117.59 ลานบาท (หนึ่งรอยสิบเจ็ดลานหา แสนเกาหมื่นบาท) เพื่อหักเปนเงินทุนสํารองของบริษัทตามกฎหมาย จํานวนทั้งสิ้น 5.96 ลานบาท (หาลานเกาแสนหกหมื่น บาท) และจัดสรรเพื่อจายเปนเงินปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัท ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ในอัตราหุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค) เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 70.00 ลานบาท (เจ็ดสิบลานบาท ถวน) โดยใหมีกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 ที่ผานมา ทั้งนี้หากพิจารณาจากอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนในชวง 2 ปยอนหลัง จะพบวา ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 และ ป 2551 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 2.99 เทาและ 4.78 เทา ตามลําดับ ซึ่งป 2552 ลดลง สาเหตุเกิดจากกําไรจากการดําเนินงานที่ลดลง และหนี้สินจากการกูยืมเงินระยะสั้นที่มากขึ้น อยางไรก็ตาม การกอภาระหนี้ ที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องของบริษัททั้งในสวนของเงินกูยืมระยะสั้น ในชวงที่ผานมาของบริษัทมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใช หมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ และเพื่อใชในการซื้อที่ดิน ปรับปรุงที่ดิน การกอสรางและปรับปรุงพื้นที่ในสวนของ คลังสินคาและโรงคัดแยก รวมถึงการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณเพิ่มขึ้นจากเดิม เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนิน ธุรกิจใหดีขึ้นตอไป

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด(มหาชน)

45


รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต เสนอ คณะกรรมการและผูถือหุนของ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) ขา พเจา ไดต รวจสอบงบดุล รวม ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2552 และ 2551 งบกํา ไรขาดทุน รวม งบแสดง การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงิน เหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผน และปฏิบัติงาน เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ หรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงิน และการเปดเผยขอมูล ในงบการเงิน การประเมินถึงความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่ เปนสาระสําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอใน งบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของ ขาพเจา ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย และของบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นายประดิษฐ รอดลอยทุกข) ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 218 บริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด วันที่ 24 กุมภาพันธ 2553


บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551


บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บาท งบการเงินรวม สินทรัพย

หมายเหตุ

2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551

2551

สินทรัพยหมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

6

26,134,915

ลูกหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน

5.2,7

6,511,305

- บริษัทอื่น - สุทธิ เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับ แกบริษัทที่เกี่ยวของกัน

7 5.2

สินคาคงเหลือ - สุทธิ

8

388,649,578 -

9,273,664 385,841,735 -

22,371,338

2,382,163

613,549

2,336,880

388,649,578

385,841,735

66,206,551

19,711,725

833,197,986

712,531,933

831,501,993

712,286,464

คาใชจายจายลวงหนา

2,500,992

5,425,196

961,885

4,581,143

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

1,611,192

2,615,252

1,764,810

2,216,908

รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น

4,112,184

8,040,448

2,726,695

6,798,051

1,258,605,968

1,115,687,780

1,312,069,704

1,129,357,018

990,000

990,000

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพยหมุนเวียน สินทรัพยไมหมุนเวียน เงินลงทุนในบริษัทยอย

9

-

-

เงินฝากประจําที่ติดภาระค้ําประกัน

10

27,454,235

4,800,000

27,454,235

4,800,000

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ

11

250,994,163

215,550,170

190,944,420

171,977,507

โปรแกรมคอมพิวเตอร - สุทธิ

12

2,871,373

2,307,264

2,871,373

2,307,264

ภาษีเงินได หัก ณ ที่จาย

2,463,182

336,626

7,709

336,626

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

9,477,303

4,015,587

8,063,793

4,352,214

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

11,940,485

4,352,213

8,071,502

4,688,840

293,260,256

227,009,647

230,331,530

184,763,611

1,551,866,224

1,342,697,427

1,542,401,234

1,314,120,629

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน รวมสินทรัพย หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

-1-


บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย งบดุล (ตอ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บาท งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม หนี้สินและสวนของผูถือหุน หนี้สินหมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจาหนี้การคา - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน เจาหนี้การคา - บริษัทอื่น เจาหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวของกัน หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อสวนที่ครบกําหนดชําระในหนึ่งป เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสวนที่ ครบกําหนดชําระในหนึ่งป ภาษีเงินไดคางจาย หนี้สินหมุนเวียนอื่น รวมหนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไมหมุนเวียน หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ

หมายเหตุ

2552

13 5.2

2552

2551

1,032,447,294 63,097,175 8,066,674 12,082,810

971,260,534 416,202 26,639,497 294,594 11,760,782

1,032,447,294 4,552,228 59,920,251 6,135,288 5,533,382

971,260,534 10,253,215 7,963,419 6,678,741 5,637,656

4,514,492 27,943 23,641,733

4,136,782 39,353,560 21,337,056

4,514,492 27,943 31,120,905

4,136,782 38,897,374 20,813,033

1,143,878,121

1,075,199,007

1,144,251,783

1,065,640,754

12,076,465 6,527,608

24,159,275 11,128,170

2,627,561 6,527,608

8,160,943 11,128,170

18,604,073

35,287,445

9,155,169

19,289,113

1,162,482,194

1,110,486,452

1,153,406,952

1,084,929,867

140,000,000

140,000,000

140,000,000

140,000,000

17 17

140,000,000 181,927,615

105,000,000 -

140,000,000 181,927,615

105,000,000 -

18

10,219,200 57,223,418 389,370,233 13,797 389,384,030 1,551,866,224

9,579,200 117,591,673 232,170,873 40,102 232,210,975 1,342,697,427

10,219,200 56,847,467 388,994,282 388,994,282 1,542,401,234

9,579,200 114,611,562 229,190,762 229,190,762 1,314,120,629

5.2 15 16 14

15 16

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน รวมหนี้สิน สวนของผูถือหุน ทุนเรือนหุน - มูลคาหุนละ 1 บาท ทุนจดทะเบียน หุนสามัญ 140,000,000 หุน ทุนที่ออกและชําระแลว หุนสามัญ 140,000,000 หุน (2551 : หุนสามัญ 105,000,000 หุน) สวนเกินมูลคาหุน กําไรสะสม จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย สวนที่ยังไมไดจัดสรร รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ สวนของผูถือหุนสวนนอย รวมสวนของผูถือหุน รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

2551

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

-2-


บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย งบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บาท งบการเงินรวม หมายเหตุ

2552

รายไดจากการขายและการใหบริการ ตนทุนขายและการใหบริการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551

2551

2,148,329,534 1,878,764,803

2,345,046,716 1,945,631,629

2,140,870,504 1,877,562,901

2,342,326,064 1,945,432,858

269,564,731

399,415,087

263,307,603

396,893,206

(13,891,534) 5,997,358

10,257,712 3,286,925

3,960,000 6,552,000 (13,891,534) 7,461,278

2,184,000 10,257,712 3,677,275

261,670,555 (123,406,926) (53,452,110) (13,427,595) (19,625,085)

412,959,724 (140,614,448) (38,858,582) (8,516,734) (4,659,719)

267,389,347 (130,766,939) (51,130,860) (13,427,595) (19,625,085)

413,012,193 (146,399,332) (38,023,308) (8,516,734) (4,659,719)

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได ตนทุนทางการเงิน

51,758,839 (30,211,641)

220,310,241 (39,999,551)

52,438,868 (28,905,436)

215,413,100 (39,052,053)

กําไรกอนภาษีเงินได ภาษีเงินได

21,547,198 (11,261,758)

180,310,690 (56,638,915)

23,533,432 (10,657,527)

176,361,047 (55,699,485)

10,285,440

123,671,775

12,875,905

120,661,562

10,271,745 13,695

123,641,673 30,102

12,875,905 -

120,661,562 -

10,285,440

123,671,775

12,875,905

120,661,562

0.08

1.34

0.10

1.31

135,205,479

91,958,904

135,205,479

91,958,904

กําไรขั้นตน เงินปนผลรับ รายไดคาบริหารจัดการ กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน รายไดอื่น

5.3 5.3

กําไรกอนคาใชจาย คาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร คาตอบแทนผูบริหาร ขาดทุนจากการปรับลดมูลคาสินคา

กําไรสุทธิ การแบงปนกําไรสุทธิ สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

-3-


-4-

-

105,000,000 35,000,000

17 18 19

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552

เพิ่มทุน

สํารองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น

เงินปนผลจาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

140,000,000

-

กําไรสุทธิ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

-

เงินปนผลของบริษัทยอยจายใหผูถือหุนสวนนอย

-

-

105,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

-

19

เงินปนผลจาย

-

กําไรสุทธิ

18

สํารองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น

85,000,000

-

17

เพิ่มทุน

-

20,000,000

และชําระแลว

สวนของผูถือหุนสวนนอยจากการลงทุนในบริษัทยอย

17

เงินรับลวงหนาคาหุนเพิ่มขึ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551

หมายเหตุ

ทุนที่ออก

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(85,000,000)

44,057,231

40,942,769

เงินรับลวงหนาคาหุน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

181,927,615

-

-

-

-

181,927,615

หุน

บาท กําไรสะสม

สวนของ

10,219,200

-

-

-

640,000

-

9,579,200

9,579,200

-

-

-

9,579,200

-

-

-

57,223,418

10,271,745

-

(70,000,000)

(640,000)

-

117,591,673

117,591,673

123,641,673

-

(66,960,000)

(9,579,200)

-

-

70,489,200

13,797

13,695

(40,000)

-

-

-

40,102

40,102

30,102

10,000

-

-

-

-

-

สํารองตามกฎหมาย สวนที่ยังไมไดจัดสรร ผูถือหุนสวนนอย

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

389,384,030

10,285,440

(40,000)

(70,000,000)

-

216,927,615

232,210,975

232,210,975

123,671,775

10,000

(66,960,000)

-

-

44,057,231

131,431,969

รวม


-5-

17 18 19

เพิ่มทุน

สํารองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น

เงินปนผลจาย

35,000,000

17 18 19

เพิ่มทุน

สํารองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น

เงินปนผลจาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

กําไรสุทธิ

105,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552

140,000,000

-

-

-

105,000,000

-

-

-

85,000,000

-

20,000,000

และชําระแลว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

กําไรสุทธิ

17

เงินรับลวงหนาคาหุนเพิ่มขึ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551

หมายเหตุ

ทุนที่ออก

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(85,000,000)

44,057,231

40,942,769

หุน

บาท กําไรสะสม

181,927,615

-

-

-

181,927,615

-

-

-

-

-

-

-

-

10,219,200

-

-

640,000

-

9,579,200

9,579,200

-

-

9,579,200

-

-

-

56,847,467

12,875,905

(70,000,000)

(640,000)

-

114,611,562

114,611,562

120,661,562

(66,960,000)

(9,579,200)

-

-

70,489,200

สวนเกินมูลคาหุน สํารองตามกฎหมาย สวนที่ยังไมไดจัดสรร

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)

388,994,282

12,875,905

(70,000,000)

-

216,927,615

229,190,762

229,190,762

120,661,562

(66,960,000)

-

-

44,057,231

131,431,969

รวม


บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย งบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บาท งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551

งบการเงินรวม 2552

2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน กําไรกอนภาษีเงินได

21,547,198

180,310,690

23,533,432

176,361,047

(2,185,127)

(466,425)

รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน ดอกเบี้ยรับ

-

เงินปนผลรับ หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ขาดทุนจากการปรับลดมูลคาสินคา ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง

3,571,492

2,500,620

(3,960,000) 3,571,492

2,500,620

14,965,366

4,659,719

14,965,366

4,659,719

62,196

คาเสื่อมราคา

-

-

62,196

-

27,184,529

16,091,571

19,450,048

13,329,546

คาตัดจําหนายโปรแกรมคอมพิวเตอร

480,756

76,491

480,756

76,491

ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จายตัดจาย

331,696

-

331,696

-

คาใชจายดอกเบี้ย

30,211,641

39,999,551

28,905,436

39,052,053

98,354,874

243,638,642

85,155,295

235,513,051

ลูกหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน

(6,511,305)

5,754,479

1,723,331

3,417,599

ลูกหนี้การคา - บริษัทอื่น

(6,379,335)

(199,992,264)

(6,379,335)

(199,992,264)

(135,631,419)

(339,892,012)

(134,180,895)

(339,646,543)

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)

สินคาคงเหลือ เงินจายลวงหนาคาสินคา

-

12,140,969

-

12,140,969

คาใชจายจายลวงหนา

2,924,204

(5,141,819)

3,619,258

(4,297,766)

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

1,004,060

2,825,651

452,098

2,887,368

(5,461,716)

(4,325,813)

(3,711,579)

(4,325,813)

(416,202)

(1,028,476)

(5,700,987)

8,808,537

36,395,482

(52,086,580)

51,894,636

(70,490,978)

7,772,080

(4,347,676)

(543,453)

2,036,471

(3,923,378) (11,872,655) (31,284,353) (53,045,627)

3,769,746 (338,685,153) (39,630,069) (41,552,929)

11,162,317 3,490,686 (29,978,148) (49,529,737)

3,245,723 (350,703,646) (38,682,571) (41,069,685)

(96,202,635)

(419,868,151)

(76,017,199)

(430,455,902)

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) เจาหนี้การคา - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน เจาหนี้การคา - บริษัทอื่น เจาหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน หนี้สินหมุนเวียนอื่น เงินสดจายจากการดําเนินงาน จายดอกเบี้ย จายภาษีเงินได เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

-6-


บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย งบกระแสเงินสด (ตอ) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บาท 2552

2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551

(22,654,235) -

11,030,179 (4,800,000) -

(44,309,699) (22,654,235) 3,960,000 -

(8,215,121) (4,800,000) (990,000)

เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม 1)

(55,327,755)

(103,611,950)

(38,198,694)

(79,670,400)

เงินสดจายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร (ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม 2)

(1,044,865)

(1,783,755)

(1,044,865)

(1,783,755)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

(79,026,855)

(99,165,526)

(102,247,493)

(95,459,276)

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น

61,186,760

549,033,720

61,186,760

549,033,720

จายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(4,222,852)

(3,812,605)

(4,222,852)

(3,812,605)

จายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ

(11,760,782)

(2,678,471)

(5,637,656)

(2,678,471)

เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ

227,500,000

44,057,231

227,500,000

44,057,231

เงินสดจายสําหรับตนทุนการจัดจําหนายหุน

(10,572,385)

จายเงินปนผล

(70,000,000)

งบการเงินรวม กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง เงินฝากประจําที่ติดภาระค้ําประกันเพิ่มขึ้น เงินปนผลรับ เงินสดจายเงินลงทุนในบริษัทยอย

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินปนผลจายใหผูถือหุนสวนนอย เงินรับชําระคาหุนจากผูถือหุนสวนนอย

(66,960,000)

(10,572,385) (70,000,000)

(66,960,000)

(40,000)

-

-

-

-

10,000

-

-

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป

192,090,741 16,861,251 9,273,664 26,134,915

519,649,875 616,198 8,657,466 9,273,664

198,253,867 19,989,175 2,382,163 22,371,338

519,639,875 (6,275,303) 8,657,466 2,382,163

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม 1.ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ไดมาระหวางป เจาหนี้ซื้อทรัพยสินเพิ่มขึ้น หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อเพิ่มขึ้น เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ

(62,628,522) 7,300,767 (55,327,755)

(137,554,169) 1,171,773 32,770,446 (103,611,950)

(38,416,961) 218,267 (38,198,694)

(91,219,481) 900,093 10,648,988 (79,670,400)

2.โปรแกรมคอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ไดมาระหวางป เจาหนี้ซื้อทรัพยสินเพิ่มขึ้น เงินสดจายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร

(1,044,865) (1,044,865)

(2,383,755) 600,000 (1,783,755)

(1,044,865) (1,044,865)

(2,383,755) 600,000 (1,783,755)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

-7-


บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย หมายเหตุประกอบงบการเงิน วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 1. ขอมูลทั่วไป บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเปนผูจําหนายถานหินเพื่อใชในโรงงานอุตสาหกรรม ผูถือหุนรายใหญ ไดแก กลุมตระกูลควรสถาพร ซึ่งถือหุนในอัตรารอยละ 65 บริษัทมีที่อยูตามที่ไดจดทะเบียนไวดังนี้ สํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ 122/1 หมูที่ 6 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร สํานักงานสาขา 1 ตั้งอยูเลขที่ 99/99 หมูที่ 2 ตําบลนาดี อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สํานักงานสาขา 2 ตั้งอยูเลขที่ 88 หมูที่ 6 ตําบลหนองชุมพล อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี สํานักงานสาขา 3 ตั้งอยูเลขที่ 100/13 หมูที่ 5 ตําบลบอโพง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานสาขา 4 ตั้งอยูเลขที่ 113/27 หมูที่ 1 ถนนสุขุมวิท ก.ม.123 ตําบล ทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2551 และวันที่ 11 กุมภาพันธ 2551 มีมติเห็นชอบใหแปรสภาพบริษัทเปน บริษัทมหาชนจํากัด โดยมีมติใหใชชื่อจดทะเบียนของบริษัททั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษภายหลังจากการแปรสภาพเปน บริษัทมหาชน เปน “บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)” และ “Asia Green Energy Public Company Limited” ตามลําดับ บริษัทไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 ตอมาบริษัทไดจดทะเบียนเขาเปน บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2552 โดยหลักทรัพยทําการซื้อขายในสวนของตลาด หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI: Market for Alternative Investment) 2. เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจัดทําขึ้นตามหลั กการบัญ ชีที่ รับ รองทั่วไปภายใตพระราชบัญ ญัติการบัญ ชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพ.ศ. 2547 และตามขอกําหนดของ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติ หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยซึ่งกําหนดใหฝายบริหารประมาณการและ กําหนดสมมติฐานที่เกี่ยวของอันจะมีผลตอตัวเลขของสินทรัพยและหนี้สินรวมทั้งเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่ อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และขอมูลรายไดและคาใชจายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกลาว ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริง อาจแตกตางจากตัวเลขประมาณการ ถึงแมวาฝายบริหารไดจัดทําตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเขาใจในเหตุการณและสิ่งที่ได กระทําไปในปจจุบันอยางดีที่สุดแลว งบการเงินไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงินเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่น ในนโยบายการบัญชี บริษัทไดลงทุนในบริษัท เอ.จี.อี.ทรานสปอรต จํากัดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2551 โดยบริษัทถือหุนในอัตรารอยละ 99 ของทุน จดทะเบียน และงบการเงินรวมของกลุมบริษัทไดรวมผลการดําเนินงานของบริษัทยอยดังกลาวตั้งแตวันที่ 17 มีนาคม 2551 รายการบัญชีที่สําคัญระหวางบริษัทและบริษัทยอยที่รวมในงบการเงินรวมไดหักกลบลบกันแลว “บริษัท” หมายถึงบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) “กลุมบริษัท” หมายถึง บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย คือ บริษัท เอ.จี.อี.ทรานสปอรต จํากัด ขางตน -8-


บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 3. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม ในเดือนมิถุนายน 2552 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 12/2552 เรื่อง การจัดเลขระบุฉบับมาตรฐาน การบัญชีของไทยใหตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ดังนั้นการอางอิงเลขมาตรฐานการบัญชีในงบการเงินนี้ได ถือปฏิบัติตามประกาศสภาวิชาชีพฉบับดังกลาว สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 86/2551 และ 16/2552 ใหใชมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ รายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีใหมดังตอไปนี้ ก) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2550)

การดอยคาของสินทรัพย สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงาน ที่ยกเลิก

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกสิทธิการเชา แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีขางตนถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทไดประเมินแลว เห็นวามาตรฐานการ รายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2550) แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกสิทธิการเชาและแนวปฏิบัติทางการ บัญชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท สวนแมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปปจจุบัน ข) มาตรฐานการบัญชีที่ยังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40

การบัญชีเกี่ยวกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผย ขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

วันที่มีผลบังคับใช 1 มกราคม 2555 1 มกราคม 2554 1 มกราคม 2554

ฝายบริหารของบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชีทั้งสามฉบับดังกลาว

-9-


บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ นโยบายการบัญชีที่สําคัญที่ใชในการจัดทํางบการเงินของกลุมบริษัทมีดังนี้ 4.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอจํากัดในการใชไดแสดงไวแยกตางหากในบัญชี “เงินฝากประจําที่ติดภาระค้ําประกัน” ภายใตสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นในงบดุล 4.2 ลูกหนี้การคา ลูกหนี้การคาแสดงในราคาที่ระบุไวในใบแจงหนี้สุทธิจากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 4.3 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ กลุ ม บริ ษั ท ตั้ ง ค า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ ไว เ ท า กั บ จํ า นวนที่ ค าดว า จะเรี ย กเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี้ ก ารค า ไม ไ ด ทั้ ง นี้ โดยประมาณจากประสบการณในการเก็บหนี้และการพิจารณาฐานะของลูกหนี้ในปจจุบัน หนี้สูญที่เกิดขึ้นในระหวาง ปตัดเปนคาใชจายเมื่อสามารถระบุได 4.4 สินคาคงเหลือ สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนของสินคาคํานวณโดย วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ตนทุนในการซื้อประกอบดวยราคาซื้อ และคาใชจายทางตรงที่เกี่ยวของกับการซื้อสินคานั้น เช น ค า ภาษี อากร ค า ขนส ง หั ก ด ว ยส ว นลดและเงิ น ที่ ไ ด รั บ คื น จากการซื้ อ สิ น ค า ต น ทุ น ของสิ น ค า สํ า เร็ จ รู ป ประกอบด ว ย ค า วั ต ถุ ดิ บ ค า แรงทางตรง ค า ใช จ า ยอื่ น ทางตรง และค า โสหุ ย ในการผลิ ต ซึ่ ง ป น ส ว นตามเกณฑ การดํ า เนิน งานตามปกติ มูลค าสุท ธิ ที่จ ะไดรับ ประมาณจากราคาที่ คาดว าจะขายได ต ามปกติข องธุร กิจ หักด ว ย คาใชจายที่จําเปนเพื่อใหสินคานั้นสําเร็จรูปและคาใชจายในการขาย 4.5 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทยอย หมายถึง บริษัทที่บริษัทใหญในกลุมบริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางออมมากกวากึ่งหนึ่งของ สิทธิในการออกเสียงทั้งหมด หรือมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงานของบริษัทยอย บริษัท ยอยดังกลาวไดถูกนํามารวมในการจัดทํางบการเงิน โดยเริ่มตั้งแตวันที่บริษัทใหญมีอํานาจควบคุม จนถึงวันที่บริษัท ยอยดังกลาวไดขายออกไป รายการและยอดคงเหลือระหวางกลุมบริษัท ตลอดจนกําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นไดตัดออก จากงบการเงินรวมนี้แลว นโยบายการบัญชีสําหรับบริษัทยอยจะเปลี่ยนแปลงเพื่อใชนโยบายบัญชีเดียวกับกลุมบริษัท ในการจัดทํางบการเงินรวม เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชวิธีราคาทุน

-10-


บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ รับรูเมื่อเริ่มแรกตามราคาทุน สินทรัพยทุกประเภทยกเวนที่ดินแสดงในงบดุลดวยราคาทุนเดิมหัก คาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยดังนี้ จํานวนป 10 5-20 5-10 5 5

สวนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ ยานพาหนะ อุปกรณและเครื่องตกแตงสํานักงาน

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับซึ่งคํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะเกิด ในอนาคตจากการใชสินทรัพยอยางตอเนื่องหรือจํานวนที่จะไดรับจากการขายสินทรัพยหักดวยตนทุนจากการจําหนาย สินทรัพยนั้นแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน การซอมแซมและบํารุงรักษา จะรับรูในงบกําไรขาดทุนในระหวางงวดบัญชีที่เกิดรายการขึ้น ตนทุนของการปรับปรุง ใหดีขึ้นอยางสําคัญจะถูกรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่ประโยชนเชิง เศรษฐกิจในอนาคตที่จะไหลเขาสูบริษัทจะมีมูลคาสูงเกินกวามาตรฐานการใชประโยชนเดิมของสินทรัพยที่มีไวตั้งแต ตนเมื่อไดมาซึ่งสินทรัพยที่มีอยูในปจจุบัน การปรับปรุงหลักจะถูกตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนที่ เหลืออยูของสินทรัพยที่เกี่ยวของ กําไรขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ กําหนดขึ้นจากราคาตามบัญชี และไดรวมอยูในการคํานวณกําไร จากการดําเนินงาน อาคารระหวางกอสรางและเครื่องจักรระหวางติดตั้งแสดงในราคาทุนโดยที่ยังไมมีการตัดคาเสื่อมราคาจนกระทั่ง สินทรัพยนั้นจะแลวเสร็จและพรอมที่จะใชงานไดตามวัตถุประสงค 4.7 โปรแกรมคอมพิวเตอร และคาตัดจําหนาย สิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีลักษณะเจาะจงที่ซื้อมาบันทึกเปนสินทรัพยเมื่อตนทุนในการไดมาและการ ดําเนินการใหโปรแกรมคอมพิวเตอรเฉพาะเจาะจงที่นํามาใชงานไดตามประสงค โดยจะตัดจําหนายตลอดอายุ ประมาณการใหประโยชนที่ประมาณการภายในระยะเวลาไมเกิน 5 ป รายจายเพื่อเพิ่มหรือขยายผลการทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอรใหมีคุณคาเพิ่มขึ้นจากคุณลักษณะที่กําหนดไวเมื่อ เริ่มตนใหบันทึกเปนตนทุนเพื่อการพัฒนาและบวกรวมไวในตนทุนเมื่อเริ่มตนของโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้น ตนทุน สวนเพิ่มโปรแกรมคอมพิวเตอรจะรับรูเปนสินทรัพยและตัดจําหนายโดยใชวิธีเสนตรง ตลอดอายุการใหประโยชน 3 ป

-11-


บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 4.8 การบัญชีสําหรับสัญญาเชาระยะยาว - กรณีที่บริษัทเปนผูเชา สัญ ญาเชาสิ นทรัพ ยที่ค วามเสี่ ย งและผลตอบแทนของความเปน เจ าของสว นใหญ ได โ อนไปใหกับ ผู เชาถื อ เป น สัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา หรือมูลคา ปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชา แลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา โดยจํานวนเงินที่ตองจายจะปนสวน ระหวางหนี้สินและคาใชจายทางการเงินเพื่อใหไดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอหนี้สินคงคางอยูโดยพิจารณาแยก แต ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจาย จะ บันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคา ตลอด อายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญตกอยูกับผูใหเชา จะ จัดเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ไดรับจากผูใหเชา) จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น 4.9 การดอยคาของสินทรัพย กลุมบริษัทไดสอบทานการดอยคาของสินทรัพยเมื่อมีขอบงชี้วามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยอาจจะไมไดรับคืนหรือ เมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยเกินกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน (ราคาขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชของสินทรัพย นั้นแลวแตราคาใดจะสูงกวา) โดยที่การประเมินจะพิจารณาสินทรัพยแตละรายการหรือพิจารณาจากหนวยสินทรัพยที่ กอใหเกิดเงินสดแลวแตกรณี ในกรณีที่มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยเกินกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทไดรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคา ในงบกํ าไรขาดทุ น บริ ษั ทจะบั นทึ กกลั บ รายการผลขาดทุ นจากการด อยค าของสิ น ทรั พ ย ที่ รั บ รู ใ นงวดก อ นๆ โดยบันทึกเปนรายไดอื่นเมื่อมีขอบงชี้วารายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยหมดไปหรือยังคงมีอยูแต เปนไปในทางที่ลดลง 4.10 รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ บริษัทแปลงคารายการที่เปนเงินตราตางประเทศใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ และ แปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบดุลใหเปนเงินบาทโดยใชอัตรา แลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากรับหรือจายชําระที่เปนเงินตราตางประเทศ และที่เกิดการแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินดังกลาว ไดบันทึกทันทีในงบกําไรขาดทุน 4.11 ประมาณการหนี้สิน กลุมบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนของภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมาย หรือจากการอนุมานอันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผลใหตองเกิดการ ไหลออกของทรัพยากรเพื่อจายชําระภาระผูกพันและจํานวนที่ตองจายสามารถประมาณการไดอย างนาเชื่อถือ รายจายที่จะไดรับคืนบันทึกเปนสินทรัพยแยกตางหากก็ตอเมื่อการไดรับคืนคาดวาจะไดรับอยางแนนอนเมื่อไดจาย ชําระประมาณการหนี้สินไปแลว

-12-


บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 4.12 การรับรูรายได บริษัทรับรูรายไดจากการขายเมื่อมีการสงมอบและโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปยังลูกคาแลว กลุมบริษัทรับรูรายไดจากการบริการเมื่อการใหบริการแลวเสร็จ ดอกเบี้ยรับรับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริงของสินทรัพย 4.13 ภาษีเงินได กลุมบริษัทบันทึกภาษีเงินไดไวเทากับจํานวนเงินที่จะตองจายจริงตามประมวลรัษฎากร 4.14 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ชําระแลวใน ระหวางปของแตละป 4.15 เครื่องมือทางการเงิน สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา และเงินให กูยืม หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวย เงินกูยืม เจาหนี้การคา และเจาหนี้อื่น ซึ่งนโยบายบัญชีเฉพาะ รายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ 4.16 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทหมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัท ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทําหนาที่ถือหุน บริษัทยอย และกิจการที่เปนบริษัทยอยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึง บริษัทรวมและบุคคลซึ่งถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงไมวาทางตรงหรือทางออมและมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับ บริษัท ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือ พนักงานของบริษัท ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลดังกลาว และกิจการที่เกี่ยวของกับบุคคลเหลานั้น ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทแตละรายการ บริษัทคํานึงถึงเนื้อหา ของความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย

-13-


บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 5. รายการธุรกิจกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน 5.1 ลักษณะความสัมพันธและนโยบายในการกําหนดราคา ลักษณะความสัมพันธและนโยบายในการกําหนดราคาระหวางบริษัทกับบริษัทยอย บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกันมีดังนี้ ลักษณะความสัมพันธ บริษัทยอย : บริษัท เอ.จี.อี.ทรานสปอรต จํากัด

ถือหุนโดยบริษัทและกรรมการรวมกัน

บริษัทที่เกี่ยวของกัน : บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท อุตสาหกรรมผงธูปไทย จํากัด) บริษัท สถาพรธนาพัฒน จํากัด บริษัท เอเซียพาเนล จํากัด บริษัท พรปรีชา จํากัด บริษัท เค.เอช.ทรานสปอรต แอนด เซอรวิส จํากัด

กรรมการและผูถือหุนรวมกัน กรรมการและผูถือหุนรวมกัน กรรมการและผูถือหุนรวมกัน กรรมการและผูถือหุนรวมกัน กรรมการและผูถือหุนรวมกัน กรรมการและผูถือหุนรวมกัน กรรมการและผูถือหุนรวมกัน ญาติสนิทกรรมการ

บริษัท ยูนิเวอรแซล พาราวูด จํากัด บริษัท สถาพร ลามิเนชั่น จํากัด บริษัท ภาประภัส จํากัด บุคคลที่เกี่ยวของกัน : คณะบุคคล พีแอนดเอ็น โลจิสติกส คณะบุคคล ทีพีพีทรานสปอรต คณะบุคคล ทีพีทรานสปอรต คณะบุคคล ทีเอทรานสปอรต คณะบุคคล ซี.เจ.โลจิสติกส นายพนม ควรสถาพร นายธนพล ฉ่ําใจหาญ นายสิราวิชญ ทรัพยเตชิตมณี

ญาติสนิทกรรมการ ญาติสนิทกรรมการ ญาติสนิทกรรมการ ญาติสนิทกรรมการ ญาติสนิทกรรมการ กรรมการ/ผูถือหุน กรรมการ/ผูถือหุน กรรมการ/ผูถือหุน

-14-


บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 นโยบายราคา รายไดจากการขายสินคา รายไดคาบริการ ซื้อสินคา คาขนสง คาบริการจาย คาสาธารณูปโภคจาย คาเชาจาย คาใชจายอื่น ซื้อทรัพยสิน/ขายทรัพยสิน เงินใหกูยืม เงินกูยืม การค้ําประกัน

ราคาปกติธุรกิจเทากับราคาที่คิดกับคูคารายอื่น ราคาที่ตกลงรวมกัน ราคาปกติธุรกิจเทากับราคาที่ไดรับจากคูคารายอื่น ราคาปกติธุรกิจเทากับราคาที่ไดรับจากคูคารายอื่น ราคาที่ตกลงรวมกัน ราคาทุน ราคาที่ตกลงรวมกันตามสัญญา ราคาปกติธุรกิจเทากับราคาที่ไดรับจากคูคารายอื่น ราคาที่ตกลงรวมกัน/ราคาประเมินจากหนวยงานราชการ ไมคิดดอกเบี้ย/ อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.15 - 7.91 ตอป ไมคิดดอกเบี้ย ไมคิดคาธรรมเนียม

5.2 ยอดคงเหลือระหวางบริษัทกับบริษัทยอย บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน บาท งบการเงินรวม 2552 ลูกหนี้การคา บริษัท เอ.จี.อี.ทรานสปอรต จํากัด บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด บริษัท ภาประภัส จํากัด รวม เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับ เงินใหกูยืมระยะสั้น บริษัท เอ.จี.อี.ทรานสปอรต จํากัด ยอด ณ วันตนป บวก เพิ่มขึ้นระหวางป หัก ลดลงระหวางป ยอด ณ วันสิ้นป ดอกเบี้ยคางรับ (รอยละ 6.15 - 7.91 ตอป) บริษัท เอ.จี.อี ทรานสปอรต จํากัด รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับ

6,394,623 116,682 6,511,305

2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551

-

613,549 613,549

2,336,880 2,336,880

-

-

19,245,300 44,314,500 (4,800) 63,555,000

26,552,889 (7,307,589) 19,245,300

-

-

2,651,551 66,206,551

466,425 19,711,725

-15-


บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บาท งบการเงินรวม 2552

2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551

เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับ (ตอ) บริษัท เอเซียพาเนล จํากัด ยอด ณ วันตนป หัก ลดลงระหวางป ยอด ณ วันสิ้นป รวมทั้งสิ้น เจาหนี้การคา บริษัท เอ.จี.อี.ทรานสปอรต จํากัด คณะบุคคล พีแอนดเอ็น โลจิสติกส คณะบุคคล ทีพีทรานสปอรต รวม เจาหนี้อื่น บริษัท เอ.จี.อี.ทรานสปอรต จํากัด บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด บริษัท สถาพรธนาพัฒน จํากัด บริษัท พรปรีชา จํากัด คณะบุคคล พีแอนดเอ็น โลจิสติกส รวม เงินกูยืมระยะสั้น (ไมมีดอกเบี้ย) นายพนม ควรสถาพร ยอด ณ วันตนป บวก เพิ่มขึ้นระหวางป หัก ลดลงระหวางป ยอด ณ วันสิ้นป

-

11,030,179 (11,030,179)

-

-

107,523 7,394,125 450,000 115,026 8,066,674

-

-

11,030,179 (11,030,179)

66,206,551

19,711,725

296,080 120,122 416,202

4,552,228 4,552,228

10,253,215 10,253,215

294,594 294,594

5,154,085 107,523 308,654 450,000 115,026 6,135,288

6,384,147 294,594 6,678,741

175,300,000 (175,300,000)

-

-

-

-

-

175,300,000 (175,300,000)

-

-

เงินปนผลสวนที่รับเกินจากบริษัทยอย บริษัท เอ.จี.อี.ทรานสปอรต จํากัด

-16-

8,514,000

-


บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 5.3 รายไดและคาใชจายระหวางบริษัทกับบริษัทยอย บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน บาท งบการเงินรวม รายไดจากการขายและบริการ บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอรต จํากัด บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด บริษัท สถาพรธนาพัฒน จํากัด บริษัท เอเซียพาเนล จํากัด บริษัท ภาประภัส จํากัด รวม รายไดคาบริหารจัดการ บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอรต จํากัด รายไดคาบริการ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด รายไดอื่น บริษัท เอ.จี.อี.ทรานสปอรต จํากัด บริษัท สถาพรธนาพัฒน จํากัด คณะบุคคล พีแอนดเอ็น โลจิสติกส คณะบุคคล ทีพีพีทรานสปอรต คณะบุคคล ทีพีทรานสปอรต คณะบุคคล ทีเอทรานสปอรต คณะบุคคล ซี.เจ.โลจิสติกส รวม เงินปนผลรับ บริษัท เอ.จี.อี.ทรานสปอรต จํากัด ดอกเบี้ยรับ บริษัท เอ.จี.อี.ทรานสปอรต จํากัด

2552

2551

7,251,912 99,339 116,682 7,467,933

15,795,571 182,940 15,978,511

-

-

660,398 -

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551 -

3,835,270 15,795,571 182,940 19,813,781

6,552,000

2,184,000

110,766

660,398

87,869

-

443,945 2,209 446,154

-

-

-

3,960,000

-

-

-

2,185,127

466,425

52,621 8,415 6,086 94 505 900 68,621

-17-


บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บาท งบการเงินรวม คาขนสง บริษัท เอ.จี.อี.ทรานสปอรต จํากัด บริษัท สถาพรธนาพัฒน จํากัด คณะบุคคล พีแอนดเอ็น โลจิสติกส คณะบุคคล ทีพีพีทรานสปอรต คณะบุคคล ทีพีทรานสปอรต คณะบุคคล ทีเอทรานสปอรต คณะบุคคล ซี.เจ.โลจิสติกส รวม คาบริการจาย บริษัท สถาพรธนาพัฒน จํากัด บริษัท เค.เอช.ทรานสปอรต แอนด เซอรวิส จํากัด รวม คาสาธารณูปโภคจาย บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด คาที่ปรึกษาจาย นายธนพล ฉ่ําใจหาญ นายสิราวิชญ ทรัพยเตชิตมณี รวม คาเชาจาย บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด บริษัท พรปรีชา จํากัด รวม คาใชจายอื่น

บริษัท สถาพร ลามิเนชั่น จํากัด ซื้อทรัพยสิน บริษัท สถาพรธนาพัฒน จํากัด บริษัท ยูนิเวอรแซล พาราวูด จํากัด นายพนม ควรสถาพร รวม

2552

2551

4,521,624 2,781,767 544,778 734,409 913,573 1,577,531 11,073,682

50,707,162 4,817,192 7,060 719,722 762,513 57,013,649

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551 157,033,741 589,351 243,182 77,415 157,943,689

58,449,526 50,707,162 3,632,034 7,060 425,683 762,513 113,983,978

-

860,000

-

860,000

-

2,138,968 2,998,968

-

2,138,968 2,998,968

665,906

602,175

665,906

602,175

252,577 252,577

24,742 206,185 230,927

252,577 252,577

24,742 206,185 230,927

576,000 1,800,000 2,376,000

576,000 1,800,000 2,376,000

576,000 1,800,000 2,376,000

576,000 1,800,000 2,376,000

23,397,000 23,397,000

-18-

8,745

-

8,745

16,276,500 214,602 12,837,536 29,328,638

-

2,041,000 210,750 12,837,536 15,089,286


บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 สัญญาเชาที่ดินและอาคารสํานักงาน บริษัทไดทําสัญญาเชาที่ดินกับบริษัทที่เกี่ยวของกันที่ตําบลนาดี อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 35 ไร 1 งาน 82 ตารางวา มีกําหนดระยะเวลา 3 ป ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยไดจายคาตอบแทนเปน รายเดือน เดือนละ 150,000 บาท บริษัทไดทําสัญญาเชาอาคารกับบริษัทที่เกี่ยวของกันเพื่อเปนอาคารสํานักงาน มีกําหนดระยะเวลา 3 ป ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยไดจายคาตอบแทนเปนรายเดือน เดือนละ 48,000 บาท 6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด บาท งบการเงินรวม เงินสด เงินฝากประเภทออมทรัพย เงินฝากประเภทกระแสรายวัน รวม

2552 99,385 15,804,275 10,231,255 26,134,915

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2551 152,603 1,032,412 8,088,649 9,273,664

2552 59,385 15,804,275 6,507,678 22,371,338

2551 34,782 1,032,412 1,314,969 2,382,163

เงินฝากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยรอยละ 0.5 ตอป (ป 2551 : รอยละ 0.5 ตอป) 7. ลูกหนี้การคา - สุทธิ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้ บาท งบการเงินรวม 2552 ลูกหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน ยังไมถึงกําหนด รวมลูกหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน ลูกหนี้การคา - บริษัทอื่น ยังไมถึงกําหนด คางชําระ 1 - 3 เดือน คางชําระ 4 - 6 เดือน คางชําระ 7 - 12 เดือน คางชําระเกิน 12 เดือน รวมลูกหนี้การคา - บริษัทอื่น หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้การคา - บริษัทอื่น - สุทธิ

2551

6,511,305 6,511,305

298,772,817 89,904,685 117,791 4,386,959 2,258,084 395,440,336 (6,790,758) 388,649,578

-19-

178,404,549 207,274,931 157,728 1,161,781 2,477,554 389,476,543 (3,634,808) 385,841,735

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551

613,549 613,549

2,336,880 2,336,880

298,772,817 89,904,685 117,791 4,386,959 2,258,084 395,440,336 (6,790,758) 388,649,578

178,404,549 207,274,931 157,728 1,161,781 2,477,554 389,476,543 (3,634,808) 385,841,735


บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 8. สินคาคงเหลือ – สุทธิ

605,551,200

559,498,165

บาท งบการเงินรวม คาเผื่อการลดมูลคาสินคา 2552 2551 (19,625,085) -

244,787,184 1,162,304 1,322,383 852,823,071

156,858,989 834,498 717,191,652

(19,625,085)

ราคาทุน 2552

สินคาสําเร็จรูป วัตถุดิบและวัตถุดิบ -ระหวางทาง น้ํามัน อะไหลยานพาหนะ รวม

2551

605,551,200

559,498,165

บาท งบการเงินเฉพาะกิจการ คาเผื่อการลดมูลคาสินคา 2552 2551 (19,625,085) -

244,787,184 788,694 851,127,078

156,858,989 589,029 716,946,183

(19,625,085)

ราคาทุน 2552

สินคาสําเร็จรูป วัตถุดิบและวัตถุดิบ - ระหวางทาง น้ํามัน รวม

(4,659,719) (4,659,719)

2551

(4,659,719) (4,659,719)

สินคาคงเหลือ-สุทธิ 2552 2551 585,926,115 559,498,165 244,787,184 1,162,304 1,322,383 833,197,986

152,199,270 834,498 712,531,933

สินคาคงเหลือ-สุทธิ 2552 2551 585,926,115 559,498,165 244,787,184 788,694 831,501,993

152,199,270 589,029 712,286,464

9. เงินลงทุนในบริษัทยอย งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

บริษัท เอ.จี.อี.ทรานสปอรต จํากัด

ประเภทกิจการ บริการรับจางขนสงสินคาและ บริหารจัดการ

ทุนชําระแลว (บาท) 1,000,000

สัดสวน เงินลงทุน 99.0

วิธีราคาทุน (บาท) 990,000

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2551 มีมติใหลงทุนในบริษัท เอ.จี.อี.ทรานสปอรต จํากัด สัดสวนรอยละ 99.0 เปนจํานวนเงิน 0.99 ลานบาท

ใน

10. เงินฝากประจําที่ติดภาระค้ําประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีเงินฝากประจํา จํานวนเงิน 27.5 ลานบาท (ป 2551 : 4.8 ลานบาท) ซึ่งติดภาระค้ําประกัน วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินในประเทศตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน 13

-20-


-21-

47,059,966 (3,106,760) 43,953,206 43,953,206 2,375,700 3,557,861 (3,173,546) 46,713,221 52,993,527 (6,280,306) 46,713,221

48,834,961 1,876,558 663,523 (2,878,128) 48,496,914 60,986,918 (12,490,004) 48,496,914

78,518,316 (16,066,018) 62,452,298

47,530,574 4,186,888 19,262,925 (8,528,089) 62,452,298

55,068,503 (7,537,929) 47,530,574

อาคารและ สวนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ

58,446,837 (9,611,876) 48,834,961

ที่ดินและ สวนปรับปรุงที่ดิน

101,223,300 (19,167,138) 82,056,162

69,894,466 23,892,825 (11,731,129) 82,056,162

77,330,475 (7,436,009) 69,894,466

ยานพาหนะ

บาท

5,542,283 (1,747,258) 3,795,025

2,458,136 645,910 1,564,616 (873,637) 3,795,025

3,331,757 (873,621) 2,458,136

อุปกรณและ เครื่องตกแตง สํานักงาน

2,878,827

7,480,543

7,480,543

2,878,827 29,650,641 (25,048,925) 7,480,543

-

2,878,827

งานระหวางกอสราง และเครื่องจักร ระหวางติดตั้ง

306,744,887 (55,750,724) 250,994,163

215,550,170 62,628,522 (27,184,529) 250,994,163

244,116,365 (28,566,195) 215,550,170

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมียานพาหนะซึ่งไดมาภายใตสัญญาเชาซื้อโดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนประมาณ 38.8 ลานบาท (ป 2551 : 44.4 ลานบาท)

บริษัทไดจดจํานองที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสรางมูลคาตามบัญชีจํานวนเงิน 94.45 ลานบาท (ป 2551 : 60.5 ลานบาท) ไวเปนหลักทรัพยค้ําประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ตามที่กลาวไวใน หมายเหตุประกอบงบการเงิน 13 และ16

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ราคาทุน หัก คาเสื่อมราคาสะสม มูลคาสุทธิตามบัญชี รายการระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 มูลคาสุทธิตามบัญชีตนป บวก ซื้อสินทรัพย โอนเขา(ออก) หัก คาเสื่อมราคา มูลคาสุทธิตามบัญชีสิ้นป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ราคาทุน หัก คาเสื่อมราคาสะสม มูลคาสุทธิตามบัญชี

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ งบการเงินรวม

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551


-22-

47,059,966 (3,106,760) 43,953,206 43,953,206 2,375,700 3,557,861 (3,173,546) 46,713,221 52,993,527 (6,280,306) 46,713,221

58,446,837 (9,611,876) 48,834,961 48,834,961 1,876,558 663,523 (2,878,128) 48,496,914 60,986,918 (12,490,004) 48,496,914

อาคารและ ที่ดินและ สวนปรับปรุงที่ดิน สวนปรับปรุงอาคาร

76,891,892 (15,833,956) 61,057,936

46,774,823 3,712,511 18,884,631 (8,314,029) 61,057,936

54,294,750 (7,519,927) 46,774,823

เครื่องจักรและ อุปกรณ

32,319,525 (8,908,237) 23,411,288

27,469,565 155,641 (4,213,918) 23,411,288

32,163,884 (4,694,319) 27,469,565

ยานพาหนะ

บาท

5,526,234 (1,741,716) 3,784,518

2,444,419 645,910 1,564,616 (870,427) 3,784,518

3,315,708 (871,289) 2,444,419

อุปกรณและ เครื่องตกแตง สํานักงาน

2,500,533

7,480,543

7,480,543

2,500,533 29,650,641 (24,670,631) 7,480,543

-

2,500,533

งานระหวางกอสรางและ เครื่องจักรระหวางติดตั้ง

236,198,639 (45,254,219) 190,944,420

171,977,507 38,416,961 (19,450,048) 190,944,420

197,781,678 (25,804,171) 171,977,507

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมียานพาหนะซึ่งไดมาภายใตสัญญาเชาซื้อโดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนประมาณ 13.94 ลานบาท (ป 2551 : 16.6 ลานบาท)

บริษัทไดจดจํานองที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสรางมูลคาตามบัญชีจํานวนเงิน 94.45 ลานบาท (ป 2551 : 60.5 ลานบาท) ไวเปนหลักทรัพยค้ําประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ตามที่กลาวไว ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 13 และ16

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ราคาทุน หัก คาเสื่อมราคาสะสม มูลคาสุทธิตามบัญชี รายการระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 มูลคาสุทธิตามบัญชีตนป บวก ซื้อสินทรัพย โอนเขา(ออก) คาเสื่อมราคา มูลคาสุทธิตามบัญชีสิ้นป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ราคาทุน หัก คาเสื่อมราคาสะสม มูลคาสุทธิตามบัญชี

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ (ตอ) งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551


บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 12. โปรแกรมคอมพิวเตอร - สุทธิ บาท งบการเงินรวมและ งบการเงิน เฉพาะกิจการ รายการระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 มูลคาสุทธิตามบัญชีตนป ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร หัก คาตัดจําหนายสําหรับป มูลคาสุทธิตามบัญชีสิ้นป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ราคาทุน หัก คาตัดจําหนายสะสม มูลคาสุทธิตามบัญชี

2,307,264 1,044,865 (480,756) 2,871,373 3,428,620 (557,247) 2,871,373

13. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน บาท งบการเงินรวม 2552 หนี้สินตามสัญญาทรัสตรีซีท เงินกูยืมระยะสั้น รวม

2551

812,094,235 220,353,059 1,032,447,294

821,260,534 150,000,000 971,260,534

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551 812,094,235 220,353,059 1,032,447,294

821,260,534 150,000,000 971,260,534

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 1,032.4 ลานบาท ( ป 2551 : 1,174.0 ลานบาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 1.20 – 7.25 ตอป (ป 2551 : รอยละ 2.50 – 5.50 ตอป)วงเงินเบิกเกินบัญชีและ เงินกูยืมระยะสั้นดังกลาวขางตน ค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินของบริษัทที่เกี่ยวของกัน ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสรางของ บริษัทตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 11 เงินฝากประจําตามหมายเหตุ 10 และกรรมการบางทาน

-23-


บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 14. หนี้สินหมุนเวียนอื่น บาท งบการเงินรวม เจาหนี้ซื้อทรัพยสิน ดอกเบี้ยคางจาย โบนัสคางจาย คาใชจายคางจายอื่น เงินรับลวงหนาคาสินคา เงินปนผลสวนที่รับเกินจากบริษัทยอย หนี้สินหมุนเวียนอื่น รวม

2552 3,665,221 514,118 441,417 3,628,211 13,615,065 1,777,701 23,641,733

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551 3,665,221 3,446,954 514,118 1,586,830 333,788 3,358,807 3,251,495 9,506,288 13,615,065 1,913,657 8,514,000 1,227,218 1,000,497 31,120,905 20,813,033

2551 3,446,954 1,586,830 3,469,438 9,678,116 1,913,657 1,242,061 21,337,056

15. หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ – สุทธิ บาท งบการเงินรวม หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ หัก ดอกเบี้ยและภาษีซื้อรอตัดบัญชี หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อสวนที่ครบ กําหนดชําระในหนึ่งป สุทธิ

2552 26,254,332 (2,095,057)

2551 40,531,044 (4,610,987)

(12,082,810) 12,076,465

(11,760,782) 24,159,275

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551 8,918,470 15,766,215 (1,967,616) (757,527) (5,533,382) 2,627,561

(5,637,656) 8,160,943

16. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ บาท งบการเงินรวม เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หัก สวนที่ครบกําหนดชําระในหนึ่งป สุทธิ

2552 11,042,100 (4,514,492) 6,527,608

2551 15,264,952 (4,136,782) 11,128,170

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551 11,042,100 15,264,952 (4,514,492) (4,136,782) 6,527,608 11,128,170

บริษัทมีวงเงินกูยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่งจํานวนเงิน 20.0 ลานบาท กําหนดชําระคืนเงินตนและจายดอกเบี้ย ทุกเดือน เดือนละ 420,000 บาท โดยเริ่มงวดแรกในเดือนตุลาคม 2551 งวดสุดทายภายในเดือนกันยายน 2555 อัตราดอกเบี้ย รอยละ 6.875 ตอป เงินกูยืมดังกลาวขางตนค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินของบริษัทที่เกี่ยวของกัน ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูก สรางของบริษัทตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 11 และกรรมการบางทาน ภายใตเงื่อนไขของสัญญาเงินกูบริษัทจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและภาระผูกพันตางๆ เชน การรักษาสัดสวนการถือหุนขอจํากัด เกี่ยวกับการจํานองจํานําหรือสิทธิเรียกรองตอสินทรัพย -24-


บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 17. ทุนเรือนหุน ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2551 และวันที่ 11 กุมภาพันธ 2551 • มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนจากเดิมหุนละ 100 บาท เปนมูลคาหุนละ 1 บาท (จากเดิมหุนสามัญ 200,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท เปนหุนสามัญ 20,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) บริษัทไดนําไปจดทะเบียนกับกระทรวง พาณิชยเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 • มีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 20 ลานบาท (หุนสามัญจํานวน 20,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) เปน 140 ลานบาท (หุนสามัญจํานวน 140,00,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) บริษัทไดนําไปจดทะเบียนกับกระทรวง พาณิชยเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 • มีมติใหจัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวน 120,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ - จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 85,000,000 หุนเสนอขายตอผูถือหุนเดิม ซึ่งจําหนายไปแลวทั้งจํานวนในราคา หุนละ 1 บาท บริษัทไดจดทะเบียนทุนที่ชําระแลวกับ กระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2551 - จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 35,000,000 หุน เพื่อเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป และจากการเสนอขายหุน สามัญดังกลาวของบริษัทในเดือนกุมภาพันธ 2552 บริษัทไดรับเงินจํานวน 216.9 ลานบาท เปนทุนเรือนหุน จํานวน 35.0 ลานบาท และเปนสวนเกินมูลคาหุนจํานวนเงินประมาณ 181.9 ลานบาท (สุทธิจากคาใชจายในการ เสนอขายหุนสามัญจํานวนเงินประมาณ 10.6 ลานบาท) บริษัทไดจดทะเบีย นทุนชําระแลวของหุนเพิ่มทุน ดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีทุนที่ออกและชําระแลว 140 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 140 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท (ป2551 : 105.0 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 105 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท) และบริษัทมีสวนเกินมูลคาหุนสามัญจํานวน 181.9 ลานบาท 18. สํารองตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองจัดสรรทุนสํารองอยางนอยรอยละ 5 ของกําไรประจําปหลังหักผล ขาดทุนสะสมตนป (ถามี) จนกวาทุนสํารองดังกลาวมีจํานวนเทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองนี้ไมอาจนําไปจาย เปนเงินปนผลได 19. เงินปนผลจาย ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 มีมติใหจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.5 บาท ใหแกผูถือหุนจํานวน 140.0 ลานหุน เปนจํานวนเงิน 70 ลานบาท จากผลการดําเนินงานป 2551 โดยบริษัทจายเงินปนผลดังกลาวในวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 มีมติใหจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 334.8 บาทใหแก ผูถือหุน จํานวน 0.2 ลานหุน เปนจํานวนเงิน 67.0 ลานบาท จากกําไรสะสม โดยบริษัทจายเงินปนผลดังกลาวในวันที่ 23 พฤษภาคม 2551

-25-


บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 20. คาใชจายตามลักษณะ รายการคาใชจายตามลักษณะที่สําคัญไดแก บาท งบการเงินรวม การเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป ซื้อวัตถุดิบ ขาดทุนจากการปรับลดมูลคาสินคา คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย หนี้สงสัยจะสูญ คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน

2552 (70,939,985) 1,844,932,905 14,965,366 27,665,285 3,571,492 74,728,938

-26-

2551 (348,006,341) 2,201,211,241 4,659,719 16,168,062 2,500,620 55,439,705

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551 (70,939,985) (348,006,341) 1,844,932,905 2,201,211,241 14,965,366 4,659,719 19,930,804 13,406,037 3,571,492 2,500,620 62,250,790 51,871,276


บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 21. ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานจําแนกตามสวนงาน กลุ ม บริษ ัท ประกอบธุร กิจ เปน ผู จํา หนา ยถา นหิน และใหบ ริก ารรับ จา งขนสง สิน คา ซึ ่ง ดํ า เนิน ธุร กิจ ในสว นงานทาง ภูมิศาสตรเดียวในประเทศไทย รายการบัญชีตามสวนงานแยกเปน 2 ประเภทดังนี้ ก. สวนงานเกี่ยวกับรายไดจากการจําหนายถานหิน ข. สวนงานเกี่ยวกับรายไดจากการใหบริการขนสง รายได และคาใชจายจําแนกตามสวนงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 สินทรัพยและหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ประกอบดวย

รายไดจากการขายและการใหบริการ ตนทุนขายและบริการ กําไรขั้นตน เงินปนผลรับ รายไดคาบริหารจัดการ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายไดอื่น กําไรกอนคาใชจาย คาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร ขาดทุนจากการปรับลดมูลคาสินคา คาตอบแทนผูบริหาร กําไรกอนตนทุนทางการเงิน และภาษีเงินได ตนทุนทางการเงิน กําไรกอนภาษีเงินได ภาษีเงินได กําไรสุทธิ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 (บาท) การตัดบัญชี รายการ ข รวม ระหวางกัน 164,492,771 2,305,363,275 (157,033,741) (150,712,405) (2,028,275,306) 149,510,503 13,780,366 277,087,969 (7,523,238) 3,960,000 (3,960,000) 6,552,000 (6,552,000) (13,891,534) 1,165,152 8,626,430 (2,629,072) 14,945,518 282,334,865 (20,664,310) (130,766,939) 7,360,013 (9,480,420) (60,611,280) 7,159,170 (19,625,085) (13,427,595) -

ก 2,140,870,504 (1,877,562,901) 263,307,603 3,960,000 6,552,000 (13,891,534) 7,461,278 267,389,347 (130,766,939) (51,130,860) (19,625,085) (13,427,595) 52,438,868 (28,905,436) 23,533,432 (10,657,527) 12,875,905

5,465,098 (3,491,332) 1,973,766 (604,231) 1,369,535

57,903,966 (32,396,768) 25,507,198 (11,261,758) 14,245,440

(6,145,127) 2,185,127 (3,960,000) (3,960,000)

รวม 2,148,329,534 (1,878,764,803) 269,564,731 (13,891,534) 5,997,358 261,670,555 (123,406,926) (53,452,110) (19,625,085) (13,427,595) 51,758,839 (30,211,641) 21,547,198 (11,261,758) 10,285,440

ขอมูลอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (บาท)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ สินทรัพยอื่น หนี้สิน

ข 60,049,743 94,881,855 93,502,106

ก 190,944,420 1,351,456,814 1,153,406,952 -27-

การตัดบัญชี รายการ รวม ระหวางกัน 250,994,163 1,446,338,669 (145,466,608) 1,246,909,058 (84,426,864)

รวม 250,994,163 1,300,872,061 1,162,482,194


บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

รายไดจากการขายและบริการ ตนทุนขายและบริการ กําไรขั้นตน รายไดคาบริหารจัดการ กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายไดอื่น กําไรกอนคาใชจาย คาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร ขาดทุนจากการปรับลดมูลคาสินคา คาตอบแทนผูบริหาร กําไรกอนตนทุนทางการเงิน และภาษีเงินได ตนทุนทางการเงิน กําไรกอนภาษีเงินได ภาษีเงินได กําไรสุทธิ

ก 2,342,326,064

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551(บาท) การตัดบัญชีรายการ ข รวม ระหวางกัน 65,005,448 2,407,331,512 (62,284,796)

รวม 2,345,046,716

(1,945,432,858) 396,893,206 2,184,000 10,257,712 3,677,275 413,012,193 (146,399,332) (38,023,308) (4,659,719) (8,516,734)

(56,698,683) 8,306,765 76,075 8,382,840 (3,019,274) -

(2,002,131,541) 405,199,971 2,184,000 10,257,712 3,753,350 421,395,033 (146,399,332) (41,042,582) (4,659,719) (8,516,734)

56,499,912 (5,784,884) (2,184,000) (466,425) (8,435,309) 5,784,884 2,184,000 -

(1,945,631,629) 399,415,087 10,257,712 3,286,925 412,959,724 (140,614,448) (38,858,582) (4,659,719) (8,516,734)

215,413,100 (39,052,053) 176,361,047 (55,699,485) 120,661,562

5,363,566 (1,413,923) 3,949,643 (939,430) 3,010,213

220,776,666 (40,465,976) 180,310,690 (56,638,915) 123,671,775

(466,425) 466,425

220,310,241 (39,999,551) 180,310,690 (56,638,915) 123,671,775

ก 171,977,507 1,142,143,122 1,084,929,867

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 (บาท) การตัดบัญชี ข รวม รายการระหวางกัน 43,572,663 215,550,170 24,680,103 1,166,823,225 (39,675,968) 64,242,553 1,149,172,420 (38,685,968)

-

ขอมูลอื่นๆ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ สินทรัพยอื่น หนี้สิน

-28-

รวม 215,550,170 1,127,147,257 1,110,486,452


บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 22. เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน บริษัทไดจัดตั้งเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และเขาเปน กองทุนจดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2551 ตามระเบียบกองทุน พนักงานจายสะสมเขากองทุนในอัตรารอยละ 2 ของเงินเดือนแตละเดือน และบริษัทจายสมทบในอัตรา รอยละ 2 ของเงินเดือนพนักงาน บริษัทไดแตงตั้งผูจัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เงินสมทบที่บริษัทจายกองทุนและบันทึกเปนคาใชจาย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีจํานวน 0.6 ลานบาท (2551 : 0.4 ลานบาท) 23. เครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 กลุมบริษัทไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อ การเก็งกําไรหรือการคา 23.1 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ บริษัทมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ของกิจการ อยางไรก็ตามหากมีลูกหนี้ที่บริษัทคาดวาอาจจะมี ปญหาดานการชําระเงินแลวผูบริหารของกิจการมีนโยบายที่จะบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญใหเพียงพอกับโอกาสที่จะเกิด ความสูญเสียดังกลาว 23.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและการบริหารความเสี่ยง บริ ษั ท มี ร ายการค าที่ เ ป น เงิ น ตราต า งประเทศซึ่ ง กอ ให เกิ ด ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา ตางประเทศ บริษัทจึงมีนโยบายที่จะปองกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการใชอนุพันธที่เปนเครื่องมือทางการเงิน คุมครองรายการที่เปนตัวเงินซึ่งเปนเงินตราตางประเทศไวลวงหนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีสัญญาซื้อเงินตรา ตางประเทศลวงหนากับธนาคารพาณิชย 1 แหง จํานวน 0.5 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาตอจํานวนเงิน 16.7 ลานบาท โดย สัญญาดังกลาวจะครบกําหนดภายในเดือนมีนาคม 2553 และจากการเปรียบเทียบมูลคายุติธรรมกับมูลคาตามสัญญา เกิดผลขาดทุนจํานวน 0.3 ลานบาท 23.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากมีเงินฝากและหนี้สินกับสถาบันการเงิน บริษัทเชื่อวาความผันผวนของอัตรา ดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะไมสงผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ ดังนั้นบริษัทจึงมิไดใชตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว 23.4 มูลคายุติธรรม ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน อันไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา เงินใหกูยืม เงินเบิกเกินบัญชี เจาหนี้การคา เจาหนี้อื่น และเงินกูยืมมีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม

-29-


บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 24. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 24.1 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาที่ดินและอาคารสํานักงานกับบริษัทที่เกี่ยวของกันระยะเวลา 3 ป ตั้งแต ป 2551-2553 โดยกําหนดจํานวนเงินที่ตองชําระในแตละปเปนจํานวนเงิน 2.4 ลานบาท 24.2 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาที่ดินระยะเวลา 3 ป ตั้งแต ป 2552-2555 โดยกําหนดจํานวนเงินที่ตองชําระในแตละป เปนจํานวนเงิน 5.8 ลานบาท 24.3 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาทาเรือระยะเวลา 6 ป ตั้งแตวันที่ 15 กุมภาพันธ 2551 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2557 โดยกําหนดจํานวนเงินที่ตองชําระในแตละปดังนี้ : ลานบาท ป 2553 4.2 2554 4.7 2555 – 2556 4.8 2557 0.8 24.4 บริษัทมีสัญญาซื้อถานหินกับผูผลิตถานหินในตางประเทศโดยมีขอตกลงที่จะซื้อถานหินในป 2553 ปริมาณและราคาที่ซื้อ ขาย จะสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคุณภาพของถานหิน 24.5 บริษัทมีภาระผูกพันในการซื้อที่ดินเปนจํานวนเงิน 4.2 ลานบาท โดยกําหนดจายชําระเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิในป 2555 24.6 บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อค้ําประกันการไฟฟา 0.7 ลานบาท 24.7 บริษัทมีภาระผูกพันจากการเปดเลตเตอรออฟเครดิต เพื่อสั่งซื้อสินคาจํานวนเงิน 6.2 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา 25. การบริหารจัดการทุน วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทคือการจัดใหมีซึ่งโครงสรางทางการเงินที่เหมาะสมและการดํารงไวซึ่ง ความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 งบการเงินรวมแสดงอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 2.99:1 (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2.97:1)

-30-


บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 26. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม บริษัทไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงิน สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ใหม เพื่อใหสอดคลอง กับการจัดประเภทรายการบัญชีในปปจจุบัน ซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุนตามที่ไดรายงานไปแลว การจัด ประเภทรายการใหมมีดังตอไปนี้ บาท งบการเงินรวม ตามที่จัดประเภทใหม ตามที่เคยรายงานไว ตนทุนขายและการใหบริการ คาใชจายในการขาย

1,945,631,629

1,984,345,857

140,614,448

101,900,220

27. การอนุมัติงบการเงิน งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2553

-31-


REPORT OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT

To The Board of Directors and Shareholders of ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

I have audited the consolidated balance sheets of ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY as at December 31, 2009 and 2008, the consolidated statements of income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the years then ended. I have also audited the separate financial statements of ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED. These financial statements are the responsibility of the Company’s management as to their correctness and completeness of the presentation. My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audits. I conducted my audits in accordance with generally accepted auditing standards. Those standards require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. I believe that my audits provide a reasonable basis for my opinion. In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY and of ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED as at December 31, 2009 and 2008, the results of their operations and their cash flows for the years then ended in conformity with generally accepted accounting principles.

(PRADIT RODLOYTUK) Certified Public Accountant Registration No. 218 ฺ Ast Master Co.,Ltd. February 24, 2010


ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY

FINANCIAL STATEMENTS AND REPORT OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2009 AND 2008

EXPRESSED IN THAI BAHT


ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY BALANCE SHEETS AS AT DECEMBER 31, 2009 AND 2008 In Baht

ASSETS

Notes

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2009

2008

2009

2008

CURRENT ASSETS Cash and cash equivalents Trade accounts receivable - related companies Trade accounts receivable - other companies - net Short - term loans and interest receivable to related companies Inventories - net

6

26,134,915

5.2,7

6,511,305

7

388,649,578

5.2

-

8

9,273,664 385,841,735 -

22,371,338

2,382,163

613,549

2,336,880

388,649,578

385,841,735

66,206,551

19,711,725

833,197,986

712,531,933

831,501,993

712,286,464

Prepaid expenses

2,500,992

5,425,196

961,885

4,581,143

Other current assets

1,611,192

2,615,252

1,764,810

2,216,908

Total other current assets

4,112,184

8,040,448

2,726,695

6,798,051

Total current assets

1,258,605,968

1,115,687,780

1,312,069,704

1,129,357,018

990,000

990,000

Other current assets

NON - CURRENT ASSETS Investments in subsidiary

9

-

-

Fixed deposits pledged as collateral

10

27,454,235

4,800,000

27,454,235

4,800,000

Property, plant and equipment - net

11

250,994,163

215,550,170

190,944,420

171,977,507

Computer software - net

12

2,871,373

2,307,264

2,871,373

2,307,264

Withholding income tax deducted at source

2,463,182

336,626

7,709

336,626

Other non current assets

9,477,303

4,015,587

8,063,793

4,352,214

11,940,485

4,352,213

8,071,502

4,688,840

293,260,256

227,009,647

230,331,530

184,763,611

1,551,866,224

1,342,697,427

1,542,401,234

1,314,120,629

Other non current assets

Total other non current assets Total non - current assets TOTAL ASSETS

The notes to financial statements are an integral part of these financial statements.

-1-


ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY BALANCE SHEETS (CONTINUED) AS AT DECEMBER 31, 2009 AND 2008 In Baht

Notes

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2009

2008

2009

2008

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY CURRENT LIABILITIES Bank overdrafts and short - term loans from financial institutions

13

Trade accounts payable - related parties

5.2

1,032,447,294

971,260,534

1,032,447,294

971,260,534

416,202

4,552,228

10,253,215

63,097,175

26,639,497

59,920,251

7,963,419

-

Trade accounts payable - other companies Other accounts payable - related parties

5.2

8,066,674

294,594

6,135,288

6,678,741

Current portion of liabilities under hire purchase agreements

15

12,082,810

11,760,782

5,533,382

5,637,656

Current portion of long - term loans from financial institutions 16

4,514,492

4,136,782

4,514,492

4,136,782

27,943

39,353,560

27,943

38,897,374

23,641,733

21,337,056

31,120,905

20,813,033

1,143,878,121

1,075,199,007

1,144,251,783

1,065,640,754

Accrued income tax Other current liabilities

14

Total current liabilities NON - CURRENT LIABILITIES Liabilities under hire purchase agreements - net

15

12,076,465

24,159,275

2,627,561

8,160,943

Long - term loans from financial institutions - net

16

6,527,608

11,128,170

6,527,608

11,128,170

18,604,073

35,287,445

9,155,169

19,289,113

1,162,482,194

1,110,486,452

1,153,406,952

1,084,929,867

140,000,000

140,000,000

140,000,000

140,000,000

17

140,000,000

105,000,000

140,000,000

105,000,000

17

181,927,615

18

10,219,200

9,579,200

10,219,200

9,579,200

57,223,418

117,591,673

56,847,467

114,611,562

389,370,233

232,170,873

388,994,282

229,190,762

13,797

40,102

389,384,030

232,210,975

388,994,282

229,190,762

1,551,866,224

1,342,697,427

1,542,401,234

1,314,120,629

Total non - current liabilities TOTAL LIABILITIES SHAREHOLDERS' EQUITY Share capital - Baht 1 each Authorized shares capital 140,000,000 ordinary shares Issued and paid - up share capital 140,000,000 ordinary shares (2008 : 105,000,000 ordinary shares) Premium on share capital

-

181,927,615

-

Retained earnings Appropriated for legal reserve Unappropriated Total parent 's shareholders' equity Minority interest TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

The notes to financial statements are an integral part of these financial statements.

-2-

-

-


ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY STATEMENTS OF INCOME FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2009 AND 2008 In Baht

Note

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2009

2008

2009

2008

Revenues from sales and services

2,148,329,534 2,345,046,716 2,140,870,504 2,342,326,064

Cost of sales and services

1,878,764,803 1,945,631,629 1,877,562,901 1,945,432,858

Gross profit

269,564,731

399,415,087

263,307,603

396,893,206

Dividend income

5.3

-

-

3,960,000

Management income

5.3

-

-

6,552,000

2,184,000

Gain (loss) on exchange rate Other income Profit before expenses Selling expenses

-

(13,891,534)

10,257,712

(13,891,534)

10,257,712

5,997,358

3,286,925

7,461,278

3,677,275

261,670,555

412,959,724

267,389,347

413,012,193

(123,406,926) (140,614,448) (130,766,939) (146,399,332)

Administrative expenses

(53,452,110)

(38,858,582)

(51,130,860)

(38,023,308)

Managements' remuneration

(13,427,595)

(8,516,734)

(13,427,595)

(8,516,734)

Loss on diminution of inventories

(19,625,085)

(4,659,719)

(19,625,085)

(4,659,719)

51,758,839

220,310,241

52,438,868

215,413,100

(30,211,641)

(39,999,551)

(28,905,436)

(39,052,053)

21,547,198

180,310,690

23,533,432

176,361,047

(11,261,758)

(56,638,915)

(10,657,527)

(55,699,485)

10,285,440

123,671,775

12,875,905

120,661,562

10,271,745

123,641,673

12,875,905

120,661,562

13,695

30,102

10,285,440

123,671,775

12,875,905

120,661,562

Net income attributable to equity holders of the parent

0.08

1.34

0.10

1.31

Weighted average number of ordinary shares (shares)

135,205,479

91,958,904

135,205,479

91,958,904

Profit before finance costs and income tax Finance costs Profit before income tax Income tax NET PROFIT Net profit attributable to: Equity holders of the parent Minority interest of the subsidiary

-

-

BASIC EARNINGS PER SHARE

The notes to financial statements are an integral part of these financial statements.

-3-


-4-

-

140,000,000

The notes to financial statements are an integral part of these financial statements.

BALANCE as at December 31, 2009

-

Net profit

-

-

-

-

-

Dividend of subsidiaries paid to minority interest

19

Dividends paid

-

-

-

18

Appropriated for legal reserve

35,000,000

-

-

-

-

-

-

(85,000,000)

44,057,231

40,942,769

subscriptions

-

17

105,000,000

BALANCE as at January 1, 2009

Increase in share capital

105,000,000

BALANCE as at December 31, 2008

-

19

Dividends paid

-

Net profit

18

Appropriated for legal reserve

85,000,000

-

17

Increase in share capital

-

20,000,000

share capital

from share

paid-up

Minority interest from investments in subsidiaries

17

Increase in advance receipt from share subscriptions

BALANCE as at January 1, 2008

Notes

Advance receipt

Issued and

181,927,615

-

-

-

-

181,927,615

-

-

-

-

-

-

-

-

-

share capital

Premium on

10,219,200

-

-

-

640,000

-

9,579,200

9,579,200

-

-

-

9,579,200

-

-

-

57,223,418

10,271,745

-

(70,000,000)

(640,000)

-

117,591,673

117,591,673

123,641,673

-

(66,960,000)

(9,579,200)

-

-

70,489,200

for legal reserve Unappropriated

Appropriated

Retained earnings

In Baht

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2009 AND 2008

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY

ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY

13,797

13,695

(40,000)

-

-

-

40,102

40,102

30,102

10,000

-

-

-

-

-

interest

Minority

389,384,030

10,285,440

(40,000)

(70,000,000)

-

216,927,615

232,210,975

232,210,975

123,671,775

10,000

(66,960,000)

-

-

44,057,231

131,431,969

Total


-5-

18

Appropriated for legal reserve

18 19

Appropriated for legal reserve

Dividends paid

140,000,000

-

-

-

35,000,000

The notes to financial statements are an integral part of these financial statements.

BALANCE as at December 31, 2009

Net profit

17

105,000,000

BALANCE as at January 1, 2009

Increase in share capital

105,000,000

-

-

-

85,000,000

-

20,000,000

share capital

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(85,000,000)

44,057,231

40,942,769

subscriptions

from share

paid-up

BALANCE as at December 31, 2008

Net profit

19

17

Increase in share capital

Dividends paid

17

Increase in advance receipt from share subscriptions

BALANCE as at January 1, 2008

Notes

Advance receipt

Issued and

181,927,615

-

-

-

181,927,615

-

-

-

-

-

-

-

10,219,200

-

-

640,000

-

9,579,200

9,579,200

-

-

9,579,200

-

-

-

for legal reserve

share capital

-

Appropriated

56,847,467

12,875,905

(70,000,000)

(640,000)

-

114,611,562

114,611,562

120,661,562

(66,960,000)

(9,579,200)

-

-

70,489,200

Unappropriated

Retained earnings Premium on

In Baht

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2009 AND 2008

SEPARATE STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY

ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

388,994,282

12,875,905

(70,000,000)

-

216,927,615

229,190,762

229,190,762

120,661,562

(66,960,000)

-

-

44,057,231

131,431,969

Total


ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY STATEMENTS OF CASH FLOWS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2009 AND 2008 In Baht Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2009

2008

2009

2008

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Profit before income tax

21,547,198

180,310,690

23,533,432

176,361,047

(466,425)

Adjustments to reconcile net profit to net cash used in operating activities: Interest income

-

-

(2,185,127)

Dividend income

-

-

(3,960,000)

-

Bad debts and doubtful accounts

3,571,492

2,500,620

3,571,492

2,500,620

Loss on diminution of inventories

14,965,366

4,659,719

14,965,366

4,659,719

Unrealized loss on exchange rate

62,196

Depreciation

-

62,196

-

27,184,529

16,091,571

19,450,048

13,329,546

Amortization of software

480,756

76,491

480,756

76,491

Amortization of withholding tax

331,696

-

331,696

-

Interest expenses

30,211,641

39,999,551

28,905,436

39,052,053

98,354,874

243,638,642

85,155,295

235,513,051

Trade accounts receivable - related companies

(6,511,305)

5,754,479

1,723,331

3,417,599

Trade accounts receivable - other companies

(6,379,335)

(199,992,264)

(6,379,335)

(199,992,264)

(339,892,012) (134,180,895)

(339,646,543)

Income from operating activities before change in operational assets and liabilities Decrease (Increase) in operational assets

Inventories

(135,631,419)

Advances for inventories

-

12,140,969

-

12,140,969

Prepaid expenses

2,924,204

(5,141,819)

3,619,258

(4,297,766)

Other current assets

1,004,060

2,825,651

452,098

2,887,368

(5,461,716)

(4,325,813)

(3,711,579)

(4,325,813)

(416,202)

(1,028,476)

(5,700,987)

8,808,537

36,395,482

(52,086,580)

51,894,636

(70,490,978)

7,772,080

(4,347,676)

(543,453)

2,036,471

(3,923,378)

3,769,746

11,162,317

3,245,723

(11,872,655)

(338,685,153)

3,490,686

(350,703,646)

Interest paid

(31,284,353)

(39,630,069)

(29,978,148)

(38,682,571)

Income tax paid

(53,045,627)

(41,552,929)

(49,529,737)

(41,069,685)

Net cash used in operating activities

(96,202,635)

(419,868,151)

(76,017,199)

(430,455,902)

Other non current assets Increase (Decrease) in operational liabilities Trade accounts payable - related parties Trade accounts payable - other companies Other accounts payable - related parties Other current liabilities Cash receipt (paid) from operations

The notes financial statements are an integral part of these financial statements.

-6-


ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY STATEMENTS OF CASH FLOWS (CONTINUED) FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2009 AND 2008 In Baht Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2009

2008

2009

2008

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES Decrease (Increase) in short-term loans to related companies

-

Increase in fixed deposits pledged as collateral

(22,654,235)

11,030,179

(44,309,699)

(8,215,121)

(4,800,000)

(22,654,235)

(4,800,000)

Dividends received

-

-

Cash paid for investment in subsidiary

-

-

3,960,000 -

(990,000)

Cash paid for acquisition of property, plant and equipment (cash flows information 1)

(55,327,755)

(103,611,950)

(38,198,694)

(79,670,400)

(1,044,865)

(1,783,755)

(1,044,865)

(1,783,755)

(99,165,526) (102,247,493)

(95,459,276)

Cash paid for acquisition of computer software (cash flows information 2) Net cash used in investing activities

(79,026,855)

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Increase in short - term loans from financial institutions

61,186,760

549,033,720

61,186,760

549,033,720

Repayment of long - term loans from financial institutions

(4,222,852)

(3,812,605)

(4,222,852)

(3,812,605)

Repayment of liabilities under hire-purchase agreements

(11,760,782)

(2,678,471)

(5,637,656)

(2,678,471)

Proceeds from issue of ordinary shares

227,500,000

44,057,231

227,500,000

44,057,231

Cash paid for cost of share subscription

(10,572,385)

Dividends paid

(70,000,000)

Dividends paid to minority interest Cash received for capital from minority interest Net cash provided by financing activities NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS Cash and cash equivalents, beginning of year CASH AND CASH EQUIVALENTS, END OF YEAR

(66,960,000)

(10,572,385) (70,000,000)

(66,960,000)

(40,000)

-

-

-

-

10,000

-

-

192,090,741

519,649,875

198,253,867

519,639,875

16,861,251

616,198

19,989,175

(6,275,303)

9,273,664

8,657,466

2,382,163

8,657,466

26,134,915

9,273,664

22,371,338

2,382,163

(62,628,522)

(137,554,169)

(38,416,961)

(91,219,481)

7,300,767

1,171,773

218,267

900,093

32,770,446

-

Supplement disclosures of cash flows information 1. Property, Plant and Equipment Acquisition of property, plant and equipment during the year Increase in payable from acquisition of assets Increase in liabilities under hire purchase agreements

-

Cash paid for acquisition of property, plant and equipment

10,648,988

(55,327,755)

(103,611,950)

(38,198,694)

(79,670,400)

(1,044,865)

(2,383,755)

(1,044,865)

(2,383,755)

2. Computer software Acquisition of computer software during the year Increase in payable from acquisition of assets

-

Cash paid for acquisition of computer software

(1,044,865)

The notes financial statements are an integral part of these financial statements.

-7-

600,000 (1,783,755)

(1,044,865)

600,000 (1,783,755)


ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2009 AND 2008

1.

GENERAL INFORMATION Asia Green Energy Public Company Limited is engaged in business of distribution of coal for industrial usages. The major shareholder is Kuansataporn family, the percentage of holding is 65% The address of its registered office are as follows : Head Office is located at 122/1 Moo 6 Rama II Rd. Samaedum Bangkhuntien Bangkok. Branch Office 1 is located at 99/99 Moo 2 Nadee Muang Samutsakorn. Branch Office 2 is located at 88 Moo 6 Nongchumpol Khaoyoy Petchburi. Branch Office 3 is located at 100/13 Moo 5 Borpong Nakornluang Ayudthaya. Branch Office Chonburi.

4 is located at 113/27 Moo 1 Sukhumvit Rd. km.123 Thungsukla Sriracha

According to the extraordinary shareholders’ meeting held on January 23, 2008 and February 11, 2008, the shareholders passed the resolutions to register as a public limited company and change its registration name to “Asia Green Energy Public Company Limited.” The Company registered the change of status with the Ministry of Commerce on February 22, 2008. The Company was listed on the Stock Exchange of Thailand on February 26, 2009 and the Company’s stocks were traded on the MAI (Market for Alternative Investment). 2.

BASIS FOR CONSOLIDATED AND SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS PREPARATION The consolidated and the separate financial statements have been prepared in accordance with Thai Generally Accepted Accounting Principles under the Accounting Act, B.E.2543 being those Thai Accounting Standards issued under the Accounting Profession Act, B.E. 2547 and the financial reporting requirements of the Securities and Exchange Commission under the Securities and Exchange Act B.E. 2535. The preparation of financial statements in conformity with Thai generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities, the disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the amounts of revenues and expenses in the reported periods. Although these estimates are based on management’s best knowledge of current events and actions, actual results may differ from those estimates. The Company financial statements have been prepared under the historical cost except as disclosed in the accounting policies. The Company invested in A.G.E. Transport Company Limited on March 17, 2008 with the percentage of holding is 99% of authorized share and the consolidated financial statements included the result of subsidiary’s operation for the period from March 17, 2008 The significant transactions between the Company and the Subsidiaries have been eliminated in the consolidated financial statements. “The Company” represents “Asia Green Energy Public Company Limited,” while “The Group” represents “Asia Green Energy Public Company Limited” and its subsidiary which is “A.G.E. Transport Company Limited”.

-8-


ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED) DECEMBER 31, 2009 AND 2008 3.

ADOPTION OF NEW ACCOUNTING STANDARDS In June 2009, the Federation of Accounting Professions has issued Notification No. 12/2552, regarding the renumbering of Thai Accounting Standards to match the corresponding International Accounting Standards. Therefore the numbers of Thai Accounting Standards as used in these financial statements are corresponding to those per this notification. The Federation of Accounting Professions has issued Notification No. 86/2551 and 16/2552, mandating the use of new accounting standards, financial reporting standard and accounting treatment guidance as follows. a) Accounting standards, financial reporting standard and accounting treatment guidance which are effective for the current year Framework for Preparation and Presentation of Financial Statements (revised 2007) TAS 36 (revised 2007)

Impairment of Assets

TFRS 5 (revised 2007)

Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations

Accounting Treatment Guidance for Leasehold right Accounting Treatment Guidance for Business Combination under Common Control These accounting standards, financial reporting standard and accounting treatment guidance became effective for the financial statements for fiscal years beginning on or after January 1,2009. The management has assessed the effect of these standards and believes that TFRS 5 (revised 2007), Accounting Treatment Guidance for leasehold right and Accounting Treatment Guidance for Business Combination under Common Control are not relevant to the business of the Company, while Framework for Preparation and Presentation of Financial Statements (revised 2007) and TAS 36 (revised 2007), will not have any significant impact on the financial statements for the current year. b) Accounting standards which are not effective for the current year Effective date TAS 20

Accounting for Government Grants and

January 1, 2012

Disclosure of Government Assistance TAS 24 (revised 2007)

Related Party Disclosures

January 1, 2011

TAS 40

Investment Property

January 1, 2011

The management of the Company is still evaluating the effect of these three accounting standards.

-9-


ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED) DECEMBER 31, 2009 AND 2008

4.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES The principal accounting policies adopted in the preparation of these financial statements are set out below; 4.1

Cash and cash equivalents Cash and cash equivalents consist of cash in hand, cash at banks, and all highly liquid investments with an original maturity of three months or less and not subject to withdrawal restrictions. Deposits at financial institutions that are restricted in use are presented as “Fixed deposits pledged as collateral� as part of non - current assets in the balance sheets.

4.2

Trade accounts receivable Trade accounts receivable are carried at original invoice amount less allowance for doubtful.

4.3

Allowance for doubtful accounts The Group provided allowance for doubtful accounts equal to the estimated losses that may be incurred in the collection of receivables. The estimated losses are based on the collection experiences and the review of the current status of the existing receivables. Bad debts are written off during the year in which they are identified.

4.4

Inventories Inventories are stated at the lower of cost or net realisable value. Cost is determined by the weighted average method. The cost of purchase comprises both the purchase price and costs directly attributable to the acquisition of the inventory, such as import duties and transportation charges, less all attributable discounts, allowances or rebates. The cost of finished goods comprises raw materials, direct labour, other direct costs and related production overheads, the latter being allocated on the basis of normal operating activities. Net realisable value is the estimate of the selling price in the ordinary course of business, less the costs of completion and selling expenses.

4.5

Investments in subsidiary Subsidiary, which is those entities in which the Group has an interest of more than one half of the voting rights or otherwise has power to exercise control over the operations are consolidated. Subsidiary is consolidated from the date on which control is transferred to the Group and are no longer consolidated from the date that control ceases. All intercompany transactions, balances and unrealised gains on transactions between group companies are eliminated; unrealised losses are also eliminated unless cost cannot be recovered. Where necessary, accounting policies of subsidiary has been changed to ensure consistency with the policies adopted by the Group. Investment in subsidiary is reported by using the cost method of accounting in the separate financial statements.

-10-


ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED) DECEMBER 31, 2009 AND 2008

4.6

Property, plant and equipment Property, plant and equipment are initially recorded at cost. All assets except for land are stated at historical cost less accumulated depreciation. Depreciation of plant and equipment is calculated on the straight line method over their estimated useful lives are as follows: No. of Years Land improvement

10

Buildings and buildings improvement Machinery and equipment Vehicles Office equipment and fixtures

5-20 5-10 5 5

Where the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written down immediately to its recoverable amount. Estimated recoverable amount is the higher of the anticipated discounted cash flows from the continuing use of the asset and the amount obtainable from the sale of the asset less any costs of disposal. Repairs and maintenance are charged to the income statement during the financial period in which they are incurred. The cost of major renovations is included in the carrying amount of the asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Company. Major renovations are depreciated over the remaining useful life of the related asset. Gains and losses on disposals are determined by comparing proceeds with the carrying amount and are included in operating profit. Works in progress and machine under installation are stated at cost. These assets are not depreciated until such time as the relevant assets are completed and ready for their intended operational use. 4.7 Computer software and amortization Acquired computer software licenses are capitalized on the basis of the costs incurred to acquire and brings to use the specific software. These costs are amortised over their estimated useful lives of 5 years. Expenditure which enhances or extends the performance computer software programmers beyond their original specifications is recognised as a capital improvement and added to the original cost of the software. Computer software development costs are recognised as assets are amortised using the straight line method over its useful lives of 3 years. 4.8

Accounting for leases - where a company is the lessee Leases of assets which substantially transfer all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases. Finance leases are capitalized at the inception of the lease at the lower of the fair value of the leased property or the present value of the minimum lease payments. Each lease payment is allocated to the principal and to the finance charges so as to achieve a constant rate on the finance balance outstanding. The outstanding rental obligations, net of finance charges, are included in other long-term payables. The interest element of the finance cost is charged to the statement of income over the lease period. The property, plant or equipment acquired under finance leases is depreciated the useful life of the asset. Leases not transferring a significant portion of the risks and rewards of ownership to the lessee are classified as operating leases. Payments made under operating leases (net of any incentives received from the less or) are charged to the statement of income on a straight-line basis over the period of the lease.

-11-


ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED) DECEMBER 31, 2009 AND 2008 4.9 Impairment of assets The Group reviewed the impairment of assets whenever events or changes in circumstances indicate that the recoverable amount of assets is below the carrying amount (the higher of an assets selling price or value in use). The review is made for individual assets or the cash generating unit. In case that the carrying value of an asset exceeds its recoverable amount, the Company recognize the impairment losses in the statements of income. The reversal of impairment losses recognized in prior years is recorded as other income when there is an indication that the impairment losses recognized for the assets no longer exist or are decreased. 4.10 Foreign currency transactions Foreign currency transactions are translated into Thai Baht using the exchange rates prevailing at the date of the transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are translated to Thai Baht at the exchange rate prevailing at the balance sheet date. Gains and losses resulting from the settlement of foreign currency transactions and from the translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies, are recognized in the statement of income. 4.11 Provisions Provisions are recognized when the Group has a present legal or constructive obligation as a result of past events, it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, and a reliable estimate of the amount can be made. Where the Group expects a provision to be reimbursed, the reimbursement is recognized as a separate asset but only when the reimbursement is virtually certain. 4.12 Revenue recognition The Company recognized sales as income when delivery has taken place and transfer of risks and rewards has been completed. The Group recognized service income when services have been rendered. Interest income is recognized on a time proportion basis that reflects the effective yield on the asset. 4.13 Income tax The Group recorded income tax based on the actual amount currently payable according to the Revenue Code. 4.14 Basic earnings per share Basic earnings per share are computed by dividing net income by the weighted average number of paid-up common shares during the years. 4.15 Financial instruments Financial assets carried on the balance sheet include cash and cash equivalents, trade accounts receivable and loans to. Financial liabilities carried on the balance sheet include loans from, trade accounts payable and other accounts payable. The particular recognition methods adopted are disclosed in the individual policy statements associated with each item.

-12-


ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED) DECEMBER 31, 2009 AND 2008

4.16 Related parties Enterprises and individuals that directly, or indirectly through one or more intermediaries, control, or are controlled by, or are under common control with, the Company, including holding companies, subsidiaries and fellow subsidiaries are related parties of the Company. Associates and individuals owning, directly or indirectly, an interest in the voting power of the Company that gives them significant influence over the enterprise, key management personal, including directors and officers of the Company and close members of the family of these individuals and companies associated with these individuals also constitute related parties. In considering each possible related party relationship, attention is directed to the substance of the relationship, and not merely the legal form. 5.

Transactions with persons and related companies 5.1 Relationships and pricing policies The relationship and pricing policies among the Company with the subsidiary, related persons and companies are as follows: Relationship Subsidiary : A.G.E. Transport Co.,Ltd. Related companies : Asia Biomass Co.,Ltd. (Thai Joss Powder Industrial Co.,Ltd.) Sathaporn Tanapat Co.,Ltd. Asia Panel Co.,Ltd. Pornpeecha Co.,Ltd. K.H. Transport and Service Co.,Ltd. Universal Parawood Co.,Ltd. Sathaporn Lamination Co.,Ltd. Paprapat Co.,Ltd. Related persons : Body of Person - P&N Logistic Body of Person - TPP Transport Body of Person - TP Transport Body of Person - TA Transport Body of Person - C.J. Logistic Mr.Panom Kuansataporn Mr.Thanapol Chamjaiharn Mr.Sirawit Subtechitmanee

Shareholding and Directorship

Common Shareholders and directors Common Shareholders and directors Common Shareholders and directors Common Shareholders and directors Common Shareholders and directors Common Shareholders and directors Common Shareholders and directors Close relative of directors Close relative of directors Close relative of directors Close relative of directors Close relative of directors Close relative of directors Director/Shareholder Director/Shareholder Director/Shareholder

-13-


ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED) DECEMBER 31, 2009 AND 2008

Sales Service income Purchase Transportation Service expenses Utility expenses Rental Other expenses

Pricing policy At normal business prices, as same as other entities. At price which had been agreed upon At normal business prices, as same as other entities. At normal business prices, as same as other entities. At price which had been agreed upon At cost At contract price which had been agreed upon. At normal business prices, as same as other entities.

Fixed assets acquisition /disposal

At price which had been agreed upon /Appraised price by

Loan to Loan from Guarantee

Authorities No interest charged / at interest rate 6.15% - 7.91% per annum. No interest charged No fee charged.

5.2 Balances of transactions with subsidiary, related persons and companies In Baht Consolidated financial statements 2009 2008 Trade accounts receivable A.G.E. Transport Co.,Ltd. Asia Biomass Co.,Ltd. Paprapat Co.,Ltd. Total Short - term loan to and interest receivable Short - term loan to A.G.E. Transport Co.,Ltd. Balance, beginning of year Add : Increase during the year Less : Decrease during the year Balance, end of year Interest receivable (6.15% - 7.91% per annum) A.G.E. Transport Co.,Ltd. Total Short - term loan to and Interest receivable Asia Panel Co.,Ltd. Balance, beginning of year Less : Decrease during the year Balance, end of year Grand Total

6,394,623 116,682 6,511,305

Separate financial statements 2009 2008

-

613,549 613,549

2,336,880 2,336,880

-

-

19,245,300 44,314,500 (4,800) 63,555,000

26,552,889 (7,307,589) 19,245,300

-

-

2,651,551

466,425

-

-

66,206,551

19,711,725

-

11,030,179 (11,030,179) -

66,206,551

11,030,179 (11,030,179) 19,711,725

-14-


ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED) DECEMBER 31, 2009 AND 2008

In Baht Consolidated financial statements 2009 2008 Trade accounts payable A.G.E. Transport Co.,Ltd. Body of Person - P&N Logistic Body of Person - TP Transport Total Other accounts payable A.G.E. Transport Co.,Ltd. Asia Biomass Co.,Ltd. Sathaporn Tanapat Co.,Ltd. Pornpeecha Co.,Ltd. Body of Person - P&N Logistic Total Short - term loans from (No interest charged) Mr.Panom Kuansataporn Balance,beginning of year Add : Increase during the year Less : Decrease during the year Balance, end of year

107,523 7,394,125 450,000 115,026 8,066,674

-

Separate financial statements 2009 2008

296,080 120,122 416,202

4,552,228 4,552,228

10,253,215 10,253,215

294,594 294,594

5,154,085 107,523 308,654 450,000 115,026 6,135,288

6,384,147 294,594 6,678,741

-

175,300,000 (175,300,000) -

-

-

-

175,300,000 (175,300,000) -

Excessing dividend from subsidiary A.G.E. Transport Co.,Ltd.

8,514,000

-

5.3 Revenue and expenses transactions between subsidiary, related persons and companies In Baht Consolidated financial statements 2009 2008 Sales and services A.G.E. Transport Co., Ltd. Asia Biomass Co., Ltd. Sathaporn Tanapat Co.,Ltd. Asia Panel Co.,Ltd. Paprapat Co.,Ltd. Total Management income A.G.E. Transport Co., Ltd. Service income Asia Biomass Co., Ltd

7,251,912 99,339 116,682 7,467,933

15,795,571 182,940 15,978,511

-

-

660,398

110,766

-15-

Separate financial statements 2009 2008 -

3,835,270 15,795,571 182,940 19,813,781

6,552,000

2,184,000

660,398

87,869


ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED) DECEMBER 31, 2009 AND 2008 In Baht Consolidated financial statements 2009 2008 Other income A.G.E. Transport Co., Ltd. Sathaporn Tanapat Co.,Ltd. Body of Person - P&N Logistic Body of Person - TPP Transport Body of Person - TP Transport Body of Person - TA Transport Body of Person - C.J. Logistic Total Dividend income A.G.E. Transport Co., Ltd. Interest income A.G.E. Transport Co., Ltd. Transportation expenses A.G.E. Transport Co., Ltd. Sathaporn Tanapat Co.,Ltd. Body of Person - P&N Logistic Body of Person - TPP Transport Body of Person - TP Transport Body of Person - TA Transport Body of Person - C.J. Logistic Total Service expenses Sathaporn Tanapat Co., Ltd. K.H. Transport and Service Co., Ltd. Total Utility expenses Asia Biomass Co., Ltd. Consultant fee Mr.Thanapol Chamjaiharn Mr.Sirawit Subtechitmanee Total Rental expenses Asia Biomass Co., Ltd. Pornpeecha Co., Ltd. Total Other expenses Sathaporn Lamination Co.,Ltd. Acquisitions of assets Sathaporn Tanapat Co., Ltd. Universal Parawood Co.,Ltd. Mr.Panom Kuansataporn Total

Separate financial statements 2009 2008

52,621 8,415 6,086 94 505 900 68,621

-

443,945 2,209 446,154

-

-

-

3,960,000

-

-

-

2,185,127

466,425

157,033,741 589,351 243,182 77,415 157,943,689

58,449,526 50,707,162 3,632,034 7,060 425,683 762,513 113,983,978

4,521,624 2,781,767 544,778 734,409 913,573 1,577,531 11,073,682 -

50,707,162 4,817,192 7,060 719,722 762,513 57,013,649 860,000 2,138,968 2,998,968

-

860,000 2,138,968 2,998,968

665,906

602,175

665,906

602,175

252,577 252,577

24,742 206,185 230,927

252,577 252,577

24,742 206,185 230,927

576,000 1,800,000 2,376,000

576,000 1,800,000 2,376,000

576,000 1,800,000 2,376,000

576,000 1,800,000 2,376,000

23,397,000 23,397,000

8,745

-

8,745

16,276,500 214,602 12,837,536 29,328,638

-

2,041,000 210,750 12,837,536 15,089,286

Land and office rental agreement The Company entered into the land lease agreement with a related company for land plot 35-1-82 rai in Tambol Nadee, Samutsakorn has a lease term of 3 years from January 1, 2008 - December 31, 2010. The monthly rental fee is Baht 150,000

-16-


ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED) DECEMBER 31, 2009 AND 2008 The Company entered into the office rental agreement with a related company for the office building has a lease term of 3 years from January 1, 2008 - December 31, 2010. The monthly rental fee is Baht 48,000 6.

CASH AND CASH EQUIVALENTS In Baht Separate financial statements

Consolidated financial statements Cash on hand Cash at banks - saving accounts - current accounts Total

2009 99,385 15,804,275 10,231,255 26,134,915

2008 152,603 1,032,412 8,088,649 9,273,664

2009 59,385 15,804,275 6,507,678 22,371,338

2008 34,782 1,032,412 1,314,969 2,382,163

Cash at banks are bearing interest rate of 0.50 % per annum. (2008: 0.50% per annum) 7.

TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE - NET Aging of trade accounts receivable as at December 31, 2009 and 2008 are as follow: In Baht Consolidated financial statements 2009 2008

Trade accounts receivable - related companies Not yet due receivable Total trade accounts receivable - related companies Trade accounts receivable - other Not yet due receivable Over due within 1 to 3 months Over due within 4 to 6 months Over due within 7 to 12 months Over 12 months Total trade accounts receivable - other Less Allowance for doubtful accounts Trade accounts receivable - other - net

Separate financial statements 2009 2008

6,511,305

-

613,549

2,336,880

6,511,305

-

613,549

2,336,880

298,772,817 89,904,685 117,791 4,386,959 2,258,084

178,404,549 207,274,931 157,728 1,161,781 2,477,554 389,476,543 (3,634,808) 385,841,735

298,772,817 89,904,685 117,791 4,386,959 2,258,084 395,440,336 (6,790,758) 388,649,578

-17-

178,404,549 207,274,931 157,728 1,161,781 2,477,554 389,476,543 (3,634,808) 385,841,735

395,440,336 (6,790,758) 388,649,578


ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED) DECEMBER 31, 2009 AND 2008

8.

INVENTORIES – NET In Baht Consolidated financial statements Allowance of diminution Cost 2009

Finished goods Raw material and raw material in transit Gasoline Vehicles spareparts Total

Inventory - net 2009 2008

in value of inventory 2009 2008

2008

605,551,200

559,498,165

(19,625,085)

-

585,926,115

559,498,165

244,787,184 1,162,304

156,858,989 834,498

-

(4,659,719) -

244,787,184 1,162,304

152,199,270 834,498

1,322,383 852,823,071

717,191,652

(19,625,085)

(4,659,719)

1,322,383 833,197,986

712,531,933

1. 2. 3.

In Baht Separate financial statements Allowance of diminution

Finished goods Raw material and raw material in transit Gasoline Total

Cost 2009 2008 605,551,200 559,498,165

in value of inventory 2009 2008 (19,625,085) -

Inventory - net 2009 2008 585,926,115 559,498,165

244,787,184 788,694 851,127,078

(19,625,085)

244,787,184 788,694 831,501,993

156,858,989 589,029 716,946,183

(4,659,719) (4,659,719)

152,199,270 589,029 712,286,464

9. INVESTMENTS IN SUBSIDIARY Separate financial statements as at December 31, 2009 and 2008

A.G.E. Transport Co.,Ltd.

Activities Transportation and management

Paid up Capital (In Baht)

1,000,000

% Holdings

99.0

At Cost (In Baht)

990,000

According to the resolution of the Board directors’ meeting on February 11, 2008, the meeting approved to invest in AGE transport Co., Ltd. The proportion of investment is 99% amounted to Baht 0.99 million. 10. FIXED DEPOSITS PLEDGED AS COLLATERAL As at December 31, 2009, the Company has fixed deposit amounted to Baht 27.5 million (December 31, 2008: Baht 4.8 million), which pledged as collateral against credit line from a local financial institution as discussed in Note 13 to the financial statements.

-18-


-1952,993,527 (6,280,306) 46,713,221

(12,490,004) 48,496,914

62,452,298

(16,066,018)

78,518,316

62,452,298

(8,528,089)

19,262,925

4,186,888

47,530,574

47,530,574

(7,537,929)

55,068,503

Machinery and equipment

82,056,162

(19,167,138)

101,223,300

82,056,162

(11,731,129)

-

23,892,825

69,894,466

69,894,466

(7,436,009)

77,330,475

Vehicles

In Baht

3,795,025

(1,747,258)

5,542,283

3,795,025

(873,637)

1,564,616

645,910

2,458,136

2,458,136

(873,621)

3,331,757

Office equipment and fixtures

7,480,543

-

7,480,543

7,480,543

-

(25,048,925)

29,650,641

2,878,827

2,878,827

-

2,878,827

Work in progress and machine under installation

250,994,163

(55,750,724)

306,744,887

250,994,163

(27,184,529)

-

62,628,522

215,550,170

215,550,170

(28,566,195)

244,116,365

Total

As at December 31, 2009, the Company had vehicle acquired under hire purchase agreements, with net book value amounting to approximately Baht 38.8 million (2008: Baht 44.4 million).

Such land and buildings with book value amounted of Baht 94.45 million. (2008: Baht 60.5 million) are mortgaged as collateral of credit facilities as discussed in Note 13 and 16 to the financial statements.

Net book value

Less Accumulated depreciation

Cost

60,986,918

46,713,221

48,496,914

Net book value, end of year

As at December 31, 2009

(3,173,546)

(2,878,128)

Less Depreciation

2,375,700 3,557,861

1,876,558 663,523

Transfer in (out)

Add Acquisitions

Net book value, Beginning of year

43,953,206

43,953,206

48,834,961

Net book value

48,834,961

(3,106,760)

(9,611,876)

Less Accumulated depreciation

Transaction for the year ended December 31,2009

47,059,966

58,446,837

Buildings and buildings improvement

Cost

As at December 31, 2008

Land and land improvement

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

11. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT – NET

ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED) DECEMBER 31, 2009 AND 2008


-2052,993,527 (6,280,306) 46,713,221

(12,490,004) 48,496,914

46,713,221

48,496,914

60,986,918

(8,314,029)

(3,173,546)

(2,878,128)

61,057,936

(15,833,956)

76,891,892

61,057,936

18,884,631

3,712,511

3,557,861

2,375,700

663,523

1,876,558

46,774,823

46,774,823

(7,519,927)

54,294,750

Machinery and equipment

23,411,288

(8,908,237)

32,319,525

23,411,288

(4,213,918)

-

155,641

27,469,565

27,469,565

(4,694,319)

32,163,884

Vehicles

In Baht

3,784,518

(1,741,716)

5,526,234

3,784,518

(870,427)

1,564,616

645,910

2,444,419

2,444,419

(871,289)

3,315,708

Office equipment and fixtures

7,480,543

-

7,480,543

7,480,543

-

(24,670,631)

29,650,641

2,500,533

2,500,533

-

2,500,533

Work in progress and machine under installation

190,944,420

(45,254,219)

236,198,639

190,944,420

(19,450,048)

-

38,416,961

171,977,507

171,977,507

(25,804,171)

197,781,678

Total

As at December 31, 2009, the Company had vehicle acquired under hire purchase agreements, with net book value amounting to approximately 13.94 million (2008: Baht 16.6 million).

Baht

Such land and buildings with book value amounted of Baht 94.45 million (2008: Baht 60.5 million) are mortgaged as collateral of credit facilities as discussed in Note 13 and 16 to the financial statements.

Net book value

Less Accumulated depreciation

Cost

As at December 31, 2009

Net book value, end of year

Depreciation

Transfer in (out)

Add Acquisitions

Net book value, Beginning of year

43,953,206

43,953,206

48,834,961

Net book value

48,834,961

(3,106,760)

(9,611,876)

Less Accumulated depreciation

Transaction for the year ended December 31,2009

47,059,966

58,446,837

Buildings and buildings improvement

Cost

As at December 31, 2008

Land and land improvement

THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

11. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT – NET (CON’T)

ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED) DECEMBER 31, 2009 AND 2008


ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED) DECEMBER 31, 2009 AND 2008 12. COMPUTER SOFTWARE - NET In Baht Consolidated and Separate financial statements Transactions during the year ended December 31, 2009 Opening net book amount Acquisition computer software Less Amortization for the year Closing net book amount As at December 31, 2009 Cost Less Accumulated amortization Net book amount

2,307,264 1,044,865 (480,756) 2,871,373 3,428,620 (557,247) 2,871,373

13. SHORT - TERM LOAN FROM FINANCIAL INSTITUTIONS In Baht Consolidated financial statements 2009 2008 Trust receipts Short-term loans Total

812,094,235 220,353,059 1,032,447,294

Separate financial statements 2009 2008

821,260,534 150,000,000 971,260,534

812,094,235 220,353,059 1,032,447,294

821,260,534 150,000,000 971,260,534

As at December 31, 2009, the Company had the overdrafts and short-term loans facilities from financial institutions amounted to Baht 1,032.4 million (2008: Baht 1,174.0 million), interest at the rates ranging from 1.20% - 7.25% per annum (2008: ranging from 2.50% - 5.50% per annum). The overdrafts and short-term loans are guaranteed by land of related company, land, building and structure of the Company (Note 11), fixed deposit (Note 10) and certain Company’s directors. 14. OTHER CURRENT LIABILITIES In Baht Consolidated financial statements 2009 2008 Payable from acquisition of assets Accrued interest Accrued dividend Other accrued expenses Advanced for inventories Excessing dividend from subsidiary Other current liabilities Total

3,665,221 514,118 441,417 3,628,211 13,615,065 1,777,701 23,641,733

-21-

3,446,954 1,586,830 3,469,438 9,678,116 1,913,657 1,242,061 21,337,056

Separate financial statements 2009 2008 3,665,221 514,118 333,788 3,251,495 13,615,065 8,514,000 1,227,218 31,120,905

3,446,954 1,586,830 3,358,807 9,506,288 1,913,657 1,000,497 20,813,033


ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED) DECEMBER 31, 2009 AND 2008

15. LIABILITIES UNDER HIRE - PURCHASE AGREEMENTS - NET

Finance lease liabilities Less Deferred Interest and input tax Current portion of liabilities under hire purchase agreements Net

In Baht Consolidated financial statements 2009 2008 26,254,332 40,531,044 (2,095,057) (4,610,987) (12,082,810) 12,076,465

(11,760,782) 24,159,275

Separate financial statements 2009 2008 8,918,470 15,766,215 (757,527) (1,967,616) (5,533,382) 2,627,561

(5,637,656) 8,160,943

16. LONG -TERM LOANS - NET In Baht Consolidated financial statements 2009 2008 Long - term loans Less Current portion Net

11,042,100 (4,514,492) 6,527,608

15,264,952 (4,136,782) 11,128,170

Separate financial statements 2009 2008 11,042,100 (4,514,492) 6,527,608

15,264,952 (4,136,782) 11,128,170

The Company has loan facilities with financial institutions amounted to Baht 20.0 million, is repayable in monthly installments in principle amounted to Baht 420,000 starting from October 2008 and last installments within September 2012 which bear interest at the rate of 6.875 % per annum, such loans were collateralized by land of the related company land, building and structures of Company (Note 11) and certain Company’s directors. Under the loan agreement terms, the Company must comply with the condition of loan covenants such as maintaining the shareholding structure, the mortgage limitation or the right limitation on the assets. 17. SHARE CAPITAL At the extraordinary shareholder’s meeting held on January 23, 2008 and February 11, 2008

The resolution to approve the change in par value of shares from Baht 100 per share to Baht 1 per share. (from 200,000 of ordinary shares with a par value of Baht 100 per share to 20,000,000 of ordinary shares with a par value of Baht 1 per share). The Company registered with the Ministry of Commerce on February 22, 2008. The resolution to approve the increase of authorized share capital from Baht 20 million (20,000,000 of ordinary shares with a par value of Baht 1 per share) to Baht 140 million (140,000,000 of ordinary shares with a par value of Baht 1 per share). The Company registered with the Ministry of Commerce on February 22, 2008.

-22-


ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED) DECEMBER 31, 2009 AND 2008

17. SHARE CAPITAL (CONTINUED)

•

The resolution to approve allocation 120,000,000 ordinary shares with par value of Baht 1 each are as follows:

- Portion of shares 85,000,000 for the existing shareholders. The Company registered with the Ministry of Commerce on February 26, 2008. - A portion of 35,000,000 shares was allocated for public offering. As a result of the Initial Public Offering held on February 2009, the Company received the proceeds of Baht 216.9 million which was separately recorded as share capital of Baht 35.0 million and premium on shares capital of approximately Baht 181.9 million (less subscription expenses of approximately Baht 10.6 million). The Company registered the paid-up share capital with the Ministry of Commerce on February 20, 2009. As at December 31, 2009, the Company has authorized share capital amounting to Baht 140 million, divided into 140 million ordinary shares of Baht 1 each (2008: amounting to Baht 105.0 million, divided into 105 million ordinary shares of Baht 1 each), and premium on shares capital of approximately Baht 181.9 million 18. LEGAL RESERVE Under the provisions of the Limited Public Company Act B.E 2535, the Company is required to appropriate at least 5% of its annual net income after deduction of the deficit brought forward (if any) as reserve fund until the reserve equal to 10% of authorized share capital.The reserve is not available for dividend distribution. 19. DIVIDENDS PAID The Ordinary Meeting of Shareholders held on April 24, 2009, the shareholders approved the payment of dividends from retained earnings to the shareholders for 140 million shares at Baht 0.5 per share totaling Baht 70 million. Such dividends were paid on May 14, 2009. The Ordinary Meeting of Shareholders held on April 24, 2008, the shareholders approved the payment of dividends from retained earnings to the shareholders for 0.2 million shares at Baht 334.8 per share totaling Baht 67.0 million. Such dividends were paid on May 23, 2008. 20. EXPENSES BY NATURE Significant expenses by nature are as follows : In Baht Consolidated financial statements 2009 Changes in raw materials and finished goods Purchase raw material Loss on diminution of inventories Depreciation and amortization Doubtful accounts Staff costs

(70,939,985) 1,844,932,905 14,965,366 27,665,285 3,571,492 74,728,938

-23-

Separate financial statements

2008

2009

(348,006,341) 2,201,211,241 4,659,719 16,168,062 2,500,620 55,439,705

(70,939,985) 1,844,932,905 14,965,366 19,930,804 3,571,492 62,250,790

2008 (348,006,341) 2,201,211,241 4,659,719 13,406,037 2,500,620 51,871,276


ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED) DECEMBER 31, 2009 AND 2008

21. SEGMENT INFORMATION The Group is engaged in the business of distribution Coal and logistic service. The Group operates in one geographical area in Thailand. The segment information can be classified into 2 segments as follows: a: Transactions relating to distribution Coal b: Transactions relating to logistic service Revenues and expenses classified by segment for the year ended December 31, 2009 and 2008 assets and liabilities as at December 31, 2009 and 2008 are as follows:

Sales and service income Cost of sales and services Gross profit Dividend income Management income Loss on exchange rate Other income Profit before expenses Selling expenses Administrative expenses Loss on diminution of inventories Management’s remuneration Profit before finance costs and Income Tax Finance costs Profit before income tax Income tax Net income

a 2,140,870,504 (1,877,562,901) 263,307,603 3,960,000 6,552,000 (13,891,534) 7,461,278 267,389,347 (130,766,939) (51,130,860)

For the year ended December 31, 2009 (In Baht) Eliminated inter b Total company 164,492,771 2,305,363,275 (157,033,741) (150,712,405) (2,028,275,306) 149,510,503 13,780,366 277,087,969 (7,523,238) 3,960,000 (3,960,000) 6,552,000 (6,552,000) (13,891,534) 1,165,152 8,626,430 (2,629,072) 14,945,518 282,334,865 (20,664,310) (130,766,939) 7,360,013 (9,480,420) (60,611,280) 7,159,170

(19,625,085) (13,427,595) 52,438,868 (28,905,436) 23,533,432 (10,657,527) 12,875,905

-

(19,625,085) (13,427,595)

5,465,098 (3,491,332) 1,973,766 (604,231) 1,369,535

57,903,966 (32,396,768) 25,507,198 (11,261,758) 14,245,440

-

Total 2,148,329,534 (1,878,764,803) 269,564,731 (13,891,534) 5,997,358 261,670,555 (123,406,926) (53,452,110) (19,625,085) (13,427,595)

(6,145,127) 2,185,127 (3,960,000) (3,960,000)

51,758,839 (30,211,641) 21,547,198 (11,261,758) 10,285,440

Other information: As at December 31, 2009 (In Baht) Eliminated inter b Total company

a Property, plant and equipment - net

190,944,420

60,049,743

250,994,163

Other assets

1,351,456,814

94,881,855

1,466,338,669

(145,466,608)

1,300,872,061

Liabilities

1,153,406,952

93,502,106

1,246,909,058

(84,426,864)

1,162,482,194

-24-

-

Total 250,994,163


ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED) DECEMBER 31, 2009 AND 2008

Sales and service income Cost of sales and services Gross profit Management income Gain on exchange rate Other income Profit before expenses Selling expenses Administrative expenses Loss on diminution of inventories Management’s remuneration Profit before finance costs and Income Tax Finance costs Profit before income tax Income tax Net income

a 2,342,326,064 (1,945,432,858) 396,893,206 2,184,000 10,257,712 3,677,275 413,012,193 (146,399,332) (38,023,308)

For the year ended December 31, 2008 (In Baht) Eliminated inter b Total company 65,005,448 2,407,331,512 (62,284,796) (56,698,683) (2,002,131,541) 56,499,912 8,306,765 405,199,971 (5,784,884) 2,184,000 (2,184,000) 10,257,712 76,075 3,753,350 (466,425) 8,382,840 421,395,033 (8,435,309) (146,399,332) 5,784,884 (3,019,274) (41,042,582) 2,184,000

(4,659,719) (8,516,734) 215,413,100 (39,052,053) 176,361,047 (55,699,485) 120,661,562

-

(4,659,719) (8,516,734)

5,363,566 (1,413,923) 3,949,643 (939,430) 3,010,213

220,776,666 (40,465,976) 180,310,690 (56,638,915) 123,671,775

-

Total 2,345,046,716 (1,945,631,629) 399,415,087 10,257,712 3,286,925 412,959,724 (140,614,448) (38,858,582) (4,659,719) (8,516,734)

(466,425) 466,425 -

220,310,241 (39,999,551) 180,310,690 (56,638,915) 123,671,775

Other information: As at December 31, 2008 (In Baht) Eliminated inter b Total company

a Property, plant and equipment - net

171,977,507

43,572,663

215,550,170

Other assets

1,142,143,122

24,680,103

1,166,823,225

(39,675,968)

1,127,147,257

Liabilities

1,084,929,867

64,242,553

1,149,172,420

(38,685,968)

1,110,486,452

-25-

-

Total 215,550,170


ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED) DECEMBER 31, 2009 AND 2008

22. PROVIDENT FUND The Company established a contributory registered provident fund in accordance with the provident fund Act, B.E.2530. The provident fund plan was registered on March 1, 2008. Under the plan, the employees contribute monthly the amounts equivalent 2% of their basic salaries. The Company contributes at the rates of 2% of the employees basic salaries. The Company appointed a fund manager to manage the fund in accordance with the terms and conditions prescribed in the Ministerial Regulation No.2 B.E. 2532 issued under the Provident fund Act. B.E.2530. The Company’s contributions charged to expenses for the year ended December 31, 2009 amounted to Baht 0.6 million (2008 : 0.4 million). 23. FINANCIAL INSTRUMENTS As at December 31, 2009, the Group are not engaged in the trading of any derivative financial instruments for speculative purposes. 23.1 Credit Risk The Company is exposed to credit risks mainly relating to their trade accounts receivable. However, the management has policies to provide adequate allowances for any possible losses that might be incurred in connection with their receivables. 23.2 Foreign Currency Risk and Risk Management The Company exposure to foreign currency risk relates primarily to their business transactions which are denominated in foreign currencies. The Company has policies to hedge such risks by using derivative financial instruments. As at December 31, 2009, the Company have outstanding foreign currency forward contract to acquire of a total of U.S. Dollars 0.5 million in exchange of Baht 16.7 million. The contract will be due in March 2010. For comparative between fair value and contract value, the loss amounting of Baht 0.3 million is incurred. 23.3 Interest Rate Risk The Company was exposed to interest risks because it held deposits and loan from financial institutions. However, the Company believed that the future fluctuation on market interest rate would not provided significant effect to their operation and cash flow; therefore, no financial derivative was adopted to manage such risks. 23.4 Fair Value of Financial Instruments The financial assets and liabilities include cash and cash equivalents, trade accounts receivable loan to, overdraft, trade account payable, other account payable and loan from .Their carried values approximate to their fair values. 24. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES As at December 31, 2009. 24.1 The Company has future obligations to pay under the land lease and the office rental agreement with a related company with lease term of 3 years from 2008 – 2010 with the annual payments amounting of Baht 2.4 million. 24.2 The Company has future obligations to pay under the land with lease term of 3 years from 2009 2012 with the annual payments amounting of Baht 5.8 million.

-26-


ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED) DECEMBER 31, 2009 AND 2008

24. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES (CON’T) 24.3

The Company has future obligations to pay under the harbor lease with lease term of 6 years from February 15, 2008 - February 14, 2014 with the annual payments as follows: Million 4.2 4.7 4.8 0.8

Years 2010 2011 2012-2013 2014

24.4 The Company has significant contracts for purchase of steam coal with foreign coal mining company to purchase steam coal during 2010. The firmed price of coal shall be adjusted by the quality of coal as the formula as specified in the agreement. 24.5 The Company has the commitment for the purchase of land of Baht 4.2 million with the payment due on the transfer of ownership in 2012. 24.6 The Company has contingent liabilities for letters of guarantee issued by banks for electricity authority amounting to Baht 0.7 million. 24.7 The Company has letters of credit issued by banks for payment of goods to suppliers amounting of USD 6.2 Million 25. CAPITAL MANAGEMENT The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it has an appropriate financial structure and preserves the ability to continue its business as a going concern. As at December 31, 2009 debt to equity ratio in the consolidated financial statements is 2.99:1 separate financial statements: 2.97:1)

(the

26. RECLASSIFICATION Certain amounts in the financial statements for the year ended December 31, 2008 have been reclassified to conform to the current year’s classification but with no effect to previously reported net income or shareholders' equity. The reclassifications are as follows: In Baht Consolidated financial statement As previously Reclassification reported 1,945,631,629 1,984,345,857 140,614,448 101,900,220

Cost of sales and services Selling expenses 27. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS

These financial statements were authorized for issue by the board of directors on February 24, 2010.

-27-


AGE : Annual Report 2009  

Annual Report 2009