Page 1


“ √ ∫— ≠ §”ª√–°“»«‘ —¬∑—»πå  “ åπ®“°ª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘…—∑ §≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫μàÕ —ߧ¡ ¢âÕ¡Ÿ≈ √ÿª∑“ß°“√‡ß‘π √“ß«—≈·≈–§«“¡ ”‡√Á® ª√–«—μ‘∫√‘…—∑ ‚§√ß √â“ß°“√∂◊ÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬ ∏ÿ√°‘®„πª√–‡∑» ∏ÿ√°‘®„πμà“ߪ√–‡∑» ‚§√ß √â“ß√“¬‰¥â·≈–®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬„π°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘® Õÿμ “À°√√¡√∂¬πμå„πª√–‡∑»‰∑¬ π‚¬∫“¬√—∞∫“≈ ªí®®—¬§«“¡‡ ’Ë¬ß ‡Àμÿ°“√≥å ”§—≠¢Õß∫√‘…—∑„πªï 2550 æπ—°ß“π¢Õß∫√‘…—∑ √“¬ß“π§≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫ ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ·≈–ºŸâ∫√‘À“√ °“√∑”√“¬°“√√–À«à“ß°—π º≈°“√¥”‡π‘πß“π„πªï 2550 ·≈–∞“π–∑“ß°“√‡ß‘π Õ—μ√“ à«π∑“ß°“√‡ß‘π  √ÿª√“¬ß“π°“√‡ß‘π ß∫°“√‡ß‘π√«¡·≈–√“¬ß“π¢ÕߺŸâ Õ∫∫—≠™’√—∫Õπÿ≠“μ ¢âÕ¡Ÿ≈∑—Ë«‰ªÕ◊Ëπ Ê

01 02 04 05 06 07 08 09 11 13 14 15 17 18 19 23 24 25 30 31 33 34 35 77


§”ª√–°“»«‘ —¬∑—»πå «‘ —¬∑—»πå¢Õß°≈ÿà¡∫√‘…—∑Õ“ªî‚° §◊Õ°“√‡ªìπºŸâº≈‘μ™‘Èπ à«π ¬“π¬πμå ∑’Ë¡ÿàß¡—Ëπ Ÿà°“√‡ªìπÕߧå°√ºŸâº≈‘μ∑’Ë¡’§«“¡‡ªìπ‡≈‘» ‚¥¬°“√ √â“ߧÿ≥§à“∑’ˬ—Ë߬◊π‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ°“√‡ªìπÕߧå°√ ∑’˧≈àÕßμ—«·≈–¡’§«“¡ ÿ¢‚¥¬¡Õ∫º≈μÕ∫·∑π∑’ˇÀ¡“– ¡ ·°àº≈Ÿâ ß∑ÿπ

1


“ åπ®“°ª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘…—∑ √“¬‰¥â¢Õß∫√‘…—∑„πªï 2550 Õ¬Ÿà∑’Ë 9,700 ≈â“π∫“∑ ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ªï 2549 ´÷Ëß¡’√“¬‰¥â 8,010 ≈â“π∫“∑ ‚¥¬¡’º≈°”‰√„πªï 2550 ·≈– 2549 Õ¬Ÿà∑’Ë 350 ≈â“π∫“∑ ·≈– 381 ≈â“π∫“∑ μ“¡≈”¥—∫ º≈ª√–°Õ∫°“√¢Õß∫√‘…∑— „πªï 2550 ‰¥â∂°Ÿ §“¥°“√≥å«“à ®–¥’¢π÷È °«à“ªï 2549  ◊∫‡π◊ËÕß®“°°“√‡¢â“§√Õ∫§√Õß∫√‘…—∑ ‡§æ’‡ÕÁπ ÕÕ‚μ‚¡∑’ø ®”°—¥ (¡À“™π) ´÷ßË ¡’¡≈Ÿ §à“ 1,800 ≈â“π∫“∑ ‚¥¬ªí®®ÿ∫π— ‰¥â‡ª≈’¬Ë π™◊ÕË ‡ªìπ∫√‘…∑— Õ“ªî‚° øÕ√å®®‘ßÈ ®”°—¥ (¡À“™π) π—∫‡ªìπ°“√‡¢â“§√Õ∫§√Õß°‘®°“√§√—Èß ”§—≠·Ààßªï ·μàº≈ ª√–°Õ∫°“√°Á ‰¡à ‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß∑’˧“¥°“√≥å ‰«â ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° øÕ√å®®‘Èß ®”°—¥ (¡À“™π) ¬—ߧߢ“¥∑ÿπ «π∑“ß°—∫∑’˧“¥°“√≥å ‰«â ®÷߉¥â¡’°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß º—ßÕߧå°√§√—ßÈ „À≠à √«¡∂÷ߪ√—∫ª√ÿß°“√∑”ß“π¢ÕßÕߧå°√Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ‡√“§“¥«à“®–‰¥â‡ÀÁπº≈°”‰√®“°∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° øÕ√å®®‘Èß ®”°—¥ (¡À“™π) „πªï 2551 ∏ÿ√°‘®¢Õ߇√“„πª√–‡∑»®’π´÷ßË ∑”°“√º≈‘μ™‘πÈ  à«πμ’Õ¥— ¢÷πÈ √Ÿª ·≈–ª“¥, °≈÷ß, ‡®“–√Ÿ, §«â“π·∫∫Õ—μ‚π¡—μ‘ ¡’º≈ª√–°Õ∫°“√°â“«Àπâ“Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß ∫√‘…—∑ ‰¥â√—∫§” —Ëß´◊ÈÕ§√—Èß„À≠à ”À√—∫°â“π≈Ÿ° Ÿ∫‡§√◊ËÕ߬πμ凪ìπ®”π«π 1.5 ≈â“π™‘Èπ ®“°∫√‘…—∑ ‡´’ˬ߉Œâ ‡®‡π√—≈ ¡Õ‡μÕ√å «ŸàÀ≈‘ß ´÷Ëߧ“¥«à“™à«ß∑⓬¢Õߪï 2551 ¬Õ¥°“√º≈‘μ®–¢÷Èπ Ÿß ÿ¥  ”À√—∫∏ÿ√°‘®μ—«·∑π®”Àπà“¬√∂¬πμåŒÕπ¥â“„πª√–‡∑»¡“‡≈‡´’¬¡’º≈ ª√–°Õ∫°“√∑’Ë¥’ „π¢≥–∑’Ë∏ÿ√°‘®μ—«·∑π®”Àπà“¬√∂¬πμå¡‘μ´Ÿ∫‘™‘·≈–øÕ√奄π ª√–‡∑»‰∑¬¬—ß∑√ßμ—« ‡Àμÿ°“√≥å ”§—≠¢Õß∫√‘…—∑∑’ˇªìπ‰Œ‰≈∑å¢Õߪï 2550 §◊Õ°“√‡¢â“´◊ÈÕæ◊Èπ∑’Ë „ππ‘§¡Õ¡μ– ´‘μ’È ®—ßÀ«—¥√–¬Õß „πæ◊Èπ∑’Ë°«à“ 100 ‰√à À√◊Õª√–¡“≥ 160,000 μ“√“߇¡μ√ ‡æ◊ÕË √Õß√—∫°“√¢¬“¬ß“π„πÕπ“§μ¢Õß°“√º≈‘μ∂—ßπÈ”¡—πæ≈“ μ‘° (´÷Ë߉¥â¡’°“√∑” —≠≠“¢âÕμ°≈ߧ«“¡√à«¡¡◊Õ∑“߇∑§π‘§°—∫∫√‘…—∑§Õ‡∑Á°´å

2


‡∑Á°´å∑√Õπ ª√–‡∑»‡¬Õ√¡—π), ‚§√ß°√Õ∫°√–®°¢Õߪ√–μŸ√∂ (Door Sach), ß“π ™‘Èπ à«π¢÷Èπ√Ÿªæ≈“ μ‘° (Plastic Moulding) (√à«¡∑ÿπ°—∫°≈ÿà¡∫√‘…—∑¡‘Èπ∑å ª√–‡∑»®’π) ·≈–¢¬“¬°“√º≈‘μ™‘Èπ à«πªíö¡¢÷Èπ√Ÿª (Press Part) μ≈“¥´◊ÕÈ ¢“¬√∂¬πμå„πª√–‡∑»À¥μ—«≈ß„πªï 2550 ¬Õ¥¢“¬√∂¬πμå≈¥≈ß®“° 680,000 §—π„πªï 2549 ¡“∑’Ë 631,000 §—π ·μà¬Õ¥°“√º≈‘μ√«¡∑—Èߪï‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡ªìπ 1,290,000 §—π  ◊∫‡π◊ËÕß¡“®“°Õÿª ß§å°“√ àßÕÕ°∑’ˇæ‘Ë¡¢÷Èπ ´÷Ë߇ªìπªï·√°∑’ˬե °“√ àßÕÕ°¡“°°«à“¬Õ¥¢“¬„πª√–‡∑» ‡ªìπÀ≈—°∞“π¬◊π¬—π∂÷ߧÿ≥¿“æ¢Õß √∂¬πμå∑’˺≈‘μ„πª√–‡∑»‰∑¬∑’ˇªìπ∑’ˬա√—∫„πμ≈“¥‚≈° ·≈–§“¥«à“„πªï 2551 ¬Õ¥º≈‘μ®– Ÿß¢÷ÈπÕ’°∑’Ë 1,430,000 §—π Õÿμ “À°√√¡√∂¬πμå„πª√–‡∑»‰∑¬®–¡’°“√æ—≤π“¢÷ÈπÕ’°Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“° °“√Õπÿ¡—μ‘‚§√ß°“√√∂¬πμåª√–À¬—¥æ≈—ßß“π¢π“¥‡≈Á° (Eco-car) ´÷Ëߧ“¥«à“®– ‡æ‘Ë¡®”π«π°“√º≈‘μÕ’° 400,000 §—π®“°¿“æ√«¡°“√º≈‘쇥‘¡ ´÷Ëߢ≥–π’ȺŸâº≈‘μ √∂¬πμåÕ’´Ÿ´ÿ, π‘  —π ·≈–ŒÕπ¥â“‰¥â√—∫°“√Õπÿ¡—μ‘®“°√—∞∫“≈„Àâ‡√‘Ë¡°“√º≈‘쇪ìπ ∑’ˇ√’¬∫√âÕ¬·≈â« ·≈–ºŸâº≈‘μ√∂¬πμå‚사μâ“, ¡‘μ´Ÿ∫‘™‘, ∑“∑“ ·≈–‚ø≈姠«“‡°π ‰¥â¬◊Ëπ·ºπ°“√≈ß∑ÿπ·≈–Õ¬Ÿà „π√–À«à“ß√Õº≈Õπÿ¡—μ‘®“°√—∞∫“≈ ”À√—∫√∂¬πμå ª√–‡¿∑π’È π—°«‘‡§√“–Àå¥â“π√∂¬πμå ‰¥â§“¥°“√≥å«à“®”π«π°“√º≈‘μ√∂¬πμå „πª√–‡∑»®–‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°‡¥‘¡∑’Ë 2 ≈â“π§—π‡ªìπ 2.5 ≈â“π§—π„π 10 ªï¢â“ßÀπâ“ ®“°∑’Ë ‰¥â°≈à“«‰«â „π√“¬ß“πª√–®”ªï 2549 „π‡√◊ËÕߺ≈°”‰√∑’˧“¥«à“®–‡æ‘Ë¡ ¢÷Èπ„πªï 2550 ´÷Ë߬—߉¡à —¡ƒ∑∏‘Ϻ≈¥—ß∑’Ë ‰¥âÕ∏‘∫“¬¡“·≈â«¢â“ßμâπ º¡¬—ߧߡ—Ëπ„® „πº≈°”‰√∑’Ë®–‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ„πªï 2551 π’È ´÷Ëß®–‡ªìπ‰ªμ“¡∑’ˇ√“§“¥°“√≥å ‰«â  ÿ¥∑⓬π’È ¢Õ¢Õ∫§ÿ≥æπ—°ß“π∑—Èß 4,000 §π, °≈ÿࡺŸâ√à«¡∏ÿ√°‘® ºŸâ√à«¡∑ÿπ ·≈– ≈Ÿ°§â“¢Õß∫√‘…—∑œ ∑ÿ°∑à“π‡ªìπÕ¬à“ß Ÿß ´÷ËßÀ“°ª√“»®“°°“√ π—∫ πÿπ®“°∑à“π ∑—ÈßÀ≈“¬ ∫√‘…—∑œ §ß‰¡à   “¡“√∂ºà “ π‡Àμÿ ° “√≥å μà “ ßÊ∑’Ë ‡ °‘ ¥ ¢÷È π ¡“°¡“¬„π ªï∑’˺à“π¡“‰¥â

(𓬇¬Á∫ ´Ÿ ™«π) ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–ª√–∏“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√

3


§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑

𓬠‡¬Á∫ ´Ÿ ™«π ª√–∏“π°√√¡°“√·≈– ª√–∏“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√

π“ß ‡μ’¬« ≈’ ßÕ

𓬠‚° Œ‘¡ ‡ªï¬« °√√¡°“√∫√‘À“√

𓬠Œ‘ ‚√‚μ– ¡Ÿ√“Õ‘

°√√¡°“√∫√‘À“√

°√√¡°“√∫√‘À“√

π“¬æ‘æ—≤πå ‡√◊Õß√Õߪí≠≠“ 𓬠¡“´“‚¬™‘ øŸ®‘ ‚¡‚μ–

4

°√√¡°“√

°√√¡°“√·≈– ª√–∏“π°√√¡°“√μ√«® Õ∫

π“ßæ√∑‘æ“ ª√–¥‘… ∞å ÿ¢∂“«√

𓬻ÿ¿»—°¥‘Ï ®‘√–‡ «’πÿª√–æ—π∏å

°√√¡°“√·≈– °√√¡°“√μ√«® Õ∫

°√√¡°“√·≈– °√√¡°“√μ√«® Õ∫


§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫μàÕ —ߧ¡

¡Õ∫∑ÿπ°“√»÷°…“„Àâ°—∫π—°‡√’¬π„π Õÿª°“√–®“°«—¥»—°¥‘Ï «—π∑’Ë 6 ‡¡…“¬π 2550

¡Õ∫∑ÿπ°“√»÷°…“·°à∫ÿμ√¢Õßæπ—°ß“π∫√‘…—∑ Õ“ªî ‚° Õ¡μ– ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 5 ¡‘∂ÿπ“¬π 2550

Õ“ªî ‚° æ≈“ μ‘° ∫√‘®“§‡ß‘π™à«¬‡À≈◊Õ‡¥Á°π—°‡√’¬π ‚√߇√’¬π§≈Õ߇®√‘≠√“…Æ√å ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 28 °√°Æ“§¡ 2550

æπ—°ß“π√à«¡∫√‘®“§‚≈À‘μ„π«—π∑’Ë 22 °—𬓬π 2550

∫√‘®“§‡ß‘π„Àⷰຟâμ‘¥‡™◊ÈÕ‡Õ™‰Õ«’∑’Ë«—¥æ√–∫“∑πÈ”æÿ „π«—π∑’Ë 25 ‘ßÀ“§¡ 2550

æπ—°ß“π·≈–ºŸâ∫√‘À“√∑”∫ÿ≠μ—°∫“μ√√à«¡°—π„π«—π°’Óª√–®”ªï Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 15 ∏—𫓧¡ 2550

5


¢âÕ¡Ÿ≈ √ÿª∑“ß°“√‡ß‘π

(≈â“π∫“∑)

2546

√“¬‰¥â√«¡ °”‰√°àÕπ¥Õ°‡∫’Ȭ®à“¬·≈–¿“…’‡ß‘π‰¥â °”‰√°àÕπ¥Õ°‡∫’Ȭ®à“¬ ¿“…’‡ß‘π‰¥â §à“‡ ◊ËÕ¡√“§“ ·≈–√“¬®à“¬√Õ°“√μ—¥∫—≠™’ °”‰√¢—Èπμâπ °”‰√ ÿ∑∏‘  ‘π∑√—æ¬å  à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑πºŸâ∂◊ÕÀÿâπ Õ—μ√“°”‰√ ÿ∑∏‘ Õ—μ√“°“√À¡ÿπ‡«’¬π¢Õß ‘π∑√—æ¬å Õ—μ√“ à«πÀπ’È ‘πμàÕ à«π∑ÿπ Õ—μ√“°“√®à“¬‡ß‘πªíπº≈ (√âÕ¬≈–®“°°”‰√ ÿ∑∏‘) ‡ß‘πªíπº≈μàÕÀÿâπ (∫“∑)

2547

2548

2549

2550

4,049

7,035

8,310

8,010

9,700

356

824

780

419

531

548 1,154 428 870 310 763 3,986 4,768 1,484 2,213 Õ—μ√“ à«π∑“ß°“√‡ß‘π 30.20% 41.30% 7.70% 10.80% 1.59 1.61 1.29 0.72 20% 24% 0.26 0.76

1,142 858 711 6,129 4,118

909 524 381 8,854 * 4,394 *

1,190 686 350 8,978 4,393

22.50% 8.60% 1.53 0.28 28% 0.78

8.95% 4.75% 1.04 0.60 30% 0.41

7.97% 3.61% 1.04 0.64 30% 0.39

* ª√—∫ª√ÿß„À¡à‡π◊ËÕß®“°¡’°“√ª√—∫ª√ÿßß∫¥ÿ≈¢Õß ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° øÕ√å®®‘Èß

Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑πºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ·≈–Õ—μ√“°“√®à“¬‡ß‘πªíπº≈ (√âÕ¬≈–®“°°”‰√ ÿ∑∏‘)

8,000 6,000

24 22.5

4,000 8.95

10

7.97

0

0 2546 2547 2548 2549 2550 Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑πºŸâ∂◊ÕÀÿâπ

6

2,000 356 548

20

419 909

30

780 1,142

30

824 1,154

28

4,049

30 30.2 20

7,035

41.3

40

8,010

8,310

10,000

531 1,190

50

9,700

√“¬‰¥â√«¡ °”‰√°àÕπ¥Õ°‡∫’Ȭ®à“¬·≈–¿“…’‡ß‘π‰¥â ·≈–°”‰√°àÕπ¥Õ°‡∫’Ȭ®à“¬ ¿“…’‡ß‘π‰¥â §à“‡ ◊ËÕ¡√“§“ ·≈–√“¬®à“¬√Õ°“√μ—¥∫—≠™’

Õ—μ√“°“√®à“¬‡ß‘πªíπº≈ (√âÕ¬≈–®“°°”‰√ ÿ∑∏‘)

2546 2547 2548 2549 2550 √“¬‰¥â√«¡ °”‰√°àÕπ¥Õ°‡∫’Ȭ®à“¬·≈–¿“…’‡ß‘π‰¥â °”‰√°àÕπ¥Õ°‡∫’Ȭ®à“¬ ¿“…’‡ß‘π‰¥â §à“‡ ◊ËÕ¡√“§“·≈–√“¬®à“¬ √Õ°“√μ—¥∫—≠™’


√“ß«—≈·≈–§«“¡ ”‡√Á®

√“ß«—≈™π–‡≈‘»°“√·¢àߢ—π√–∫∫°“√º≈‘μ·∫∫‚사μâ“ 3 ªïμ‘¥μàÕ°—π ªï 2547,2548 ·≈– 2549

√“ß«—≈ºŸâπ”∑“ߥâ“π°“√º≈‘μ‚사μâ“ „πªï 2550

‰¥â√—∫ ‚≈à Q1 ®“° AAT ‡æ◊ËÕ ‰¥â√—∫√“ß«—≈√Õß™π–‡≈‘»¢Õß ¡“§¡ºŸâ àß ‰¥â√—∫√“ß«—≈√Õß™π–‡≈‘»¢Õß ‰¥â√—∫√“ß«—≈¥â“π°“√≈¥μâπ∑ÿπ √—∫√Õß°“√ àß¡Õ∫ºŸâ¡’¡“μ√∞“π ¡Õ∫¢Õß∑“ß‚μ‚¬μâ“ „π°‘®°√√¡§«“¡  ¡“§¡ºŸâ àß¡Õ∫¢Õß∑“ß‚μ‚¬μâ“ Isuzu CR Award „πªï 2550 „π°‘®°√√¡QCC„πªï 2550 √–¥—∫‚≈°„πªï 2550 ª≈Õ¥¿—¬

®“°§«“¡æ¬“¬“¡Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕߢÕß∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ®”°—¥ (¡À“™π) °àÕ„À⇰‘¥°“√ª√—∫ª√ÿßÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß·≈–§«“¡ ‡ªìπ‡≈‘»„π¥â“π°“√º≈‘μ ∫√‘…—∑‰¥â√—∫√“ß«—≈ºŸâπ”„π¥â“π°“√º≈‘μ·∫∫‚사μâ“„πªï 2550 μàÕ‡π◊ËÕß®“°∑’Ë∫√‘…—∑‡§¬‰¥â√—∫√“ß«—≈π’È∂÷ß 3 ªïμ‘¥μàÕ°—π (ªï 2547, ªï 2548 ·≈–ªï 2549) „π∞“π–ºŸâπ”¥â“π°“√º≈‘μ·∫∫‚사μâ“„πª√–‡∑»‰∑¬ ∫√‘…—∑®÷߉¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬ ®“°∫√‘…—∑ ‚사μâ“ ¡Õ‡μÕ√å (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ „π°“√Ωñ°Õ∫√¡ºŸâ àß¡Õ∫√“¬Õ◊ËπÊ¢Õß∫√‘…—∑ ‚사μâ“ ¡Õ‡μÕ√å (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ Õ’°∑—ßÈ ¬—߉¥â√∫— ¡Õ∫À¡“¬„À⇪ìπÀπ÷ßË „π∫√‘…∑— ™—πÈ π”¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬¿“¬„μâ ‚§√ß°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√„πÕÿμ “À°√√¡¬“π¬πμå (AHRDP) ‚¥¬§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ߪ√–‡∑»‰∑¬·≈–≠’˪ÿÉπ ‡æ◊ËÕæ—≤π“«‘∑¬“°√∑’˪√÷°…“„π¥â“π√–∫∫°“√º≈‘μ·∫∫‚사μâ“ À√◊Õ Toyota Production System (TPS) ´÷Ëß«‘∑¬“°√∑’˪√÷°…“¢Õß∫√‘…—∑Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ®”°—¥ (¡À“™π) ®–‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬„Àâ ‡ªìπºŸ‡â º¬·æ√৫“¡√Ÿ∑â ’Ë ‰¥â√∫— ®“°°“√Õ∫√¡„π‚§√ß°“√œ∑—ßÈ „π¿“§∑ƒ…Æ’·≈–ªØ‘∫μ— „‘ π°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡ TPS ‡æ◊ÕË π”‰ª∂à“¬∑Õ¥ „Àâ°∫— ∫√‘…∑— ºŸ â ßà ¡Õ∫¢π“¥°≈“ß·≈–¢π“¥¬àÕ¡Õ’° 12 ∫√‘…∑— πÕ°®“°π’∫È √‘…∑— ¬—߉¥â√∫— ¡Õ∫À¡“¬®“°∑“ß∫√‘…∑— ÕÕ‚μâÕ≈— ≈“¬·Õπ´å (ª√–‡∑»‰∑¬) „À⇪ìπºŸâΩñ°Õ∫√¡ºŸâ àß¡Õ∫√“¬Õ◊ËπÊÕ’° 3 ∫√‘…—∑ „π‚§√ß°“√æ—≤π“‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡º≈º≈‘μÀ√◊Õ All AAT group Best Corporate (A-ABC) Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ¡’§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ∑’Ë®–· ¥ß»—°¬¿“æÕ¬à“ß Ÿß ÿ¥ ‡æ◊ËÕ„Àâº≈ß“π¡’§«“¡‚¥¥‡¥àπ √«¡‰ª∂÷ß°“√„À⧔¡—Ëπ —≠≠“∑’Ë®– Õπÿ√—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ∑—Èß„π ∂“π∑’Ë∑”ß“π·≈– ¿“æ·«¥≈âÕ¡‚¥¬√Õ∫ ¬—߇ªìπ°“√¬◊π¬—π∂÷ß√–∫∫§ÿ≥¿“æ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ∑’Ë ‰¥â¡“μ√∞“π„π√–¥—∫ Ÿß ÿ¥ ∫√‘…—∑‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß√–∫∫§ÿ≥¿“æ¡“μ√∞“π ISO/TS 16949 ·≈–√–∫∫®—¥°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ISO14001 ¥â«¬ ‡æ◊ËÕ∑’Ë®–∫√√≈ÿ Ÿà¡“μ√∞“π Ÿß ÿ¥ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ‰¥âπ”√–∫∫ Oracle ERP ¡“„™â‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 4 °—𬓬π 2549 ´÷Ëß„™â‡«≈“¡“°°«à“ 2 ªï „π°“√æ—≤π“√–∫∫°àÕππ”¡“„™â „π°“√ªØ‘∫—μ‘ß“π®√‘ß √–∫∫π’È®–™à«¬„π°“√∫√‘À“√°“√ àß¡Õ∫º≈‘μ¿—≥±å ¬‘Ë߉ª°«à“π—Èπ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ §◊Õ∫√‘…—∑·√°„πª√–‡∑»‰∑¬∑’Ë „™â√–∫∫ Oracle ERP ª√–¬ÿ°μ儙Ⱇ∫√–∫∫°“√º≈‘μ·∫∫ Lean ´÷Ëß ®–™à«¬„Àâ∫√‘…—∑ “¡“√∂≈¥ª√‘¡“≥¢Õ߇ ’¬ ·≈–≈¥§«“¡ ‡ ’ˬß∑’ËÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ„π√–À«à“ß°“√ àß¡Õ∫ ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√º≈‘μ ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ·≈–‡æ◊ËÕº≈ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥¢Õß≈Ÿ°§â“´÷Ëß √–∫∫‰¥â∂°Ÿ æ—≤π“·≈–¢¬“¬º≈μàÕ‡π◊ÕË ß‰ª¬—ß∫√‘…∑— „π‡§√◊Õ ∫√‘…—∑‰¥â¥”‡π‘π°“√¢¬“¬√–∫∫ªØ‘∫—μ‘°“√ Oracle (ERP) ‰ª¬—ß∫√‘…—∑„π‡§√◊Õ ‡√‘Ë¡μâπ∑’Ë ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ æ“√å∑ å ®”°—¥ ‚¥¬Àπ૬ ß“π Super Users ¢Õß∫√‘…—∑ ‡√‘Ë¡μâπ∑’Ë∫√‘…—∑ Õ“ªî‚°â ‰Œ‡∑§ æ“√å∑ å ®”°—¥ „πªï 2550

7


√ “ ¬ ß “ π ª √ – ®Ì “ ªï 2 5 5 0

ª√–«—μ‘∫√‘…—∑ 2528 2529 2533 2534 2538

-

2539 2542 2545 2546 -

2547 2548 2549 -

2550 -

8

®¥∑–‡∫’¬π∫√‘…—∑ ‡Õ‡∫‘≈ ÕÕ‚μæ“√å∑ Õ‘π¥— μ√’ å ®”°—¥ (Õ“ªî‚°) ‡√‘Ë¡¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®∑’ËÕ“§“√‡™à“ μ—ÈßÕ¬Ÿà∑’Ë¡’π∫ÿ√’ ´◊ÈÕ‡§√◊ËÕß®—°√·≈–¬â“¬‰ª∑’ËÕ“§“√‡™à“ μ—ÈßÕ¬Ÿà∑’Ë√—ß ‘μ ª∑ÿ¡∏“π’ æπ—°ß“π®”π«π 200 §π ‡√‘Ë¡μâπ„™â CAD/CAM ·≈–‡§√◊ËÕß®—°√ CNC ≈ßπ“¡„π —≠≠“¢âÕμ°≈ߧ«“¡™à«¬‡À≈◊Õ∑“߇∑§π‘§ (T/A) °—∫∫√‘…—∑ §Ÿ√“μ– (§’‡≈Á° å) ª√–‡∑»≠’˪ÿÉπ‡æ◊ËÕ°“√º≈‘μ ∂—ßπÈ”¡—π§ÿ≥¿“æ√–¥—∫‚≈°  ”À√—∫√∂°√–∫–øÕ√å¥ ·≈–¡“ ¥â“ ´◊ÈÕ∑’Ë¥‘π 24,000 μ“√“߇¡μ√ ∑’Ëπ‘§¡Õÿμ “À°√√¡‰Œ‡∑§ ®—ßÀ«—¥æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“ ‡æ◊ËÕ √â“ß‚√ßß“π√–¥—∫¡“μ√∞“π‚≈° ¥”‡π‘π°“√º≈‘μ‡μÁ¡°”≈—ß ¡’æπ—°ß“π 400 §π æ√âÕ¡‰¥â√—∫°“√√—∫√Õߧÿ≥¿“æ¡“μ√∞“π QS9000 ¥”‡π‘π°“√º≈‘μ‡μÁ¡°”≈—ß ¡’æπ—°ß“π 545 §π ‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß¡“μ√∞“π√–∫∫°“√®—¥°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ISO 14001 ‡¢â“®¥∑–‡∫’¬π„πμ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ §«∫°‘®°“√∫√‘…—∑·æ√‘™  μ√—§‡®Õ√—≈‚ª√¥—§ å (ª√–‡∑»‰∑¬) (PSPT) ®“°∫√‘…—∑ ¥“π“ §Õ√åªÕ‡√™—Ëπ ª√–‡∑»  À√—∞Õ‡¡√‘°“·≈–‡ª≈’ˬπ™◊ËÕ∫√‘…—∑‡ªìπ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° Õ¡μ– ®”°—¥ º≈‘μ™ÿ¥‚§√ß™à«ß≈à“ß√∂∫√√∑ÿ°§ÿ≥¿“æ√–¥—∫‚≈°  ”À√—∫√∂ Isuzu ·≈– àßÕÕ°‰ª¬—ß°«à“ 100 ª√–‡∑»∑—Ë«‚≈° ÕÕ°Àÿâπ “¡—≠‡æ‘Ë¡∑ÿπ ‡æ◊ËÕ‡ πÕ¢“¬„À⺟â∂◊ÕÀÿâπ‡¥‘¡ 4.2 ≈â“πÀÿâπ √“§“Àÿâπ≈– 80 ∫“∑ ·≈–‡ πÕ¢“¬„Àâπ—°≈ß∑ÿπ ∑—Ë«‰ª®”π«π 1.8 ≈â“πÀÿâπ √“§“Àÿâπ≈– 148 ∫“∑ √à«¡∑ÿπ°—∫∫√‘…—∑ ø™Õ√å‡∑§ ®”°—¥  ‘ߧ‚ª√å √âÕ¬≈– 30 ·≈–®—¥μ—Èß∫√‘…—∑ ø™Õ√å-Õ“ªî‚° ®”°—¥ º≈‘μ™‘Èπ à«π æ≈“ μ‘° ”À√—∫º≈‘μ¿—≥±åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å (‰¥â∑”°“√∂ÕπÀÿâπ„π‡¥◊Õπμÿ≈“§¡ 2550) ‡¢â“§«∫°‘®°“√„π∫√‘…∑— º≈‘μ™‘πÈ  à«π√∂¬πμå 2 ‚√ßß“π „π¡≥±≈§ÿπ™“π ·≈–‡´’¬Ë ߉Œâ ª√–‡∑»®’π ¡’æπ—°ß“πª√–¡“≥ 350 §π ‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß¡“μ√∞“π§ÿ≥¿“æ ISO/TS 16949:2002 √à«¡∑ÿπ°—∫æ—π∏¡‘μ√„À¡à§◊Õ ‚´®‘∑ ÷ §Õ√åªÕ‡√™—Ëπ °àÕμ—Èß∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‡´’ˬ߉Œâ ®”°—¥ ‡¢â“∂◊ÕÀÿâπ√âÕ¬≈– 60 „π∫√‘…—∑ ‡Õ‡∫‘≈ ‰Õ∑’‡Õ  ®”°—¥ ´÷Ë߇ªìπºŸâº≈‘μ√–∫∫π”∑“ߢÕß√∂¬πμå ‡¢â“∂◊ÕÀÿπâ √âÕ¬≈– 20 „π∫√‘…∑— ·®Á§ ªï¥ §Õ√åªÕ‡√™—πË ®”°—¥ ´÷ßË ‡ªìπ∫√‘…∑— º≈‘μÕÿª°√≥åª√–¥—∫¬πμå „πª√–‡∑» ‘ߧ‚ª√å ¡“‡≈‡´’¬ Õ‘π‚¥π’‡´’¬·≈–ª√–‡∑»‰∑¬ ª√–°“»°“√√à«¡≈ß∑ÿπ∑“ß∏ÿ√°‘®°—∫ 4 ∫√‘…—∑ ‰¥â·°à ∫√‘…—∑ ¡‘μ´ÿÕ‘‡°– §Õ√åªÕ‡√™—Ëπ ≈‘¡‘‡μÁ¥ ®“°ª√–‡∑»≠’˪ÿÉπ, ∫√‘…—∑ ·®Á§ ªï¥ §Õ√åªÕ‡√™—Ëπ ®”°—¥ ®“°ª√–‡∑» ‘ߧ‚ª√å, ∫√‘…—∑ §“´÷¬“ Õ‘π‡μÕ√å‡π™—Ëπ·π≈ æ’∑’Õ’ ≈‘¡‘‡μÁ¥ ·≈–∫√‘…—∑ §“´÷¬“ (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ °“√√à«¡≈ßπ“¡„π MOU ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 20 μÿ≈“§¡ 2549 ‡æ◊ËÕ‡¢â“∂◊ÕÀÿâπ 100% „π∫√‘…—∑ ‡§æ’‡ÕÁπ ÕÕ‚μ‚¡∑’ø ®”°—¥ (¡À“™π) ‡¢â“∂◊ÕÀÿâπ 100% „π∫√‘…—∑‡§æ’‡ÕÁπ ÕÕ‚μ‚¡∑’ø ®”°—¥ (¡À“™π) ‚¥¬‡ª≈’ˬπ™◊ËÕ∫√‘…—∑‡ªìπ ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° øÕ√å®®‘Èß ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° æ≈“ μ‘§ ®”°—¥ (¡À“™π) ≈ßπ“¡„π —≠≠“¢âÕμ°≈ߧ«“¡™à«¬‡À≈◊Õ∑“߇∑§π‘§ (T/A) °—∫∫√‘…—∑ ‡ÕÁ¥™“ ‡Õ‡™’¬-·ª´‘øî§ ‡æ◊ËÕ§«“¡√à«¡¡◊Õ°—π ∑“ߥâ“π‡∑§π‘§„π°“√º≈‘μμ—«§«∫§ÿ¡√–¬–°“√‡ªî¥ª√–μŸ, ∫“πæ—∫ª√–μŸ ·≈–‡∫√°¡◊Õ ≈ßπ“¡„π —≠≠“¢âÕμ°≈ߧ«“¡™à«¬‡À≈◊Õ∑“߇∑§π‘§ (T/A) °—∫∫√‘…—∑ §Õ‡∑Á°´å ª√–‡∑»‡¬Õ√¡—π‡æ◊ËÕ°“√º≈‘μ∂—ßπÈ” ¡—πæ≈“ μ‘§ ´◊ÈÕ∑’Ë¥‘π 100 ‰√à (40 ‡Õ‡§Õ√å) „ππ‘§¡Õÿμ “À°√√¡Õ¡μ–´‘μ’È ®—ßÀ«—¥√–¬Õß ‡æ◊ËÕ¢¬“¬°‘®°“√ √â“ß‚√ßß“π·Ààß„À¡à


www.aapico.com ∫ √‘ …— ∑ Õ “ ªî ‚ ° ‰ Œ ‡ ∑ § ®Ì “ °— ¥ ( ¡ À “ ™ π )

‚§√ß √â“ß°“√∂◊ÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬ ∫¡®. Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ (AH) ª√–‡∑»‰∑¬ ∫√‘…—∑¬àÕ¬ ∫√‘…∑— √à«¡∑ÿπ 100%

∫. Õ“ªî‚° Õ¡μ– ®°. (AA) (ª√–‡∑»‰∑¬)

∫. Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ∑Ÿ≈≈‘Ëß ®°. (AHT) (ª√–‡∑»‰∑¬)

100%

100%

∫. Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ æ“√å∑ å ®°. (AHP) (ª√–‡∑»‰∑¬)

∫. ‡Õ‡∫‘≈ ‰Õ∑’‡Õ ®°. (AITS) (ª√–‡∑»‰∑¬)

60%

60%

∫. Õ“ªî‚° ·®Á§ ªï¥ ®°. (AJ) (ª√–‡∑»‰∑¬)

∫. ‡Õ‡∫‘≈ ‰Õ∑’‡Õ æ’∑’Õ’ ≈‘¡‘‡μÁ¥ (AITSPL) 100% (ª√–‡∑» ‘ߧ‚ª√å)

51%

∫. Õ“ªî‚° ¡‘μ´ŸÕ‘‡°– ®°. (AMIT) (ª√–‡∑»‰∑¬)

100%

∫. Õ“ªî‚° ‡ÕÁ𮑇π’¬√‘Ëß ®°. (AE) (ª√–‡∑»‰∑¬)

100%

∫. §ÿπ™“𠇮‘π‰μ-´‘π‡™ß æ√’´‘™—Ëπ øÕ√å®®‘Èß ®°. (KCXPF) (ª√–‡∑»®’π)

100%

∫. Õ“ªî‚° ‡´’ˬ߉Œâ ®°. (AS) (ª√–‡∑»®’π)

∫. §“´÷¬“ ®°. (KT) (ª√–‡∑»‰∑¬)

55%

100%

∫. 𑫇Õ√à“ ‡´≈ å ®°. (NESC) (ª√–‡∑»‰∑¬)

∫. ‡∑‡π°“ ‡´‡∑’¬ √’´Õ ‡´  ®°. (TSRSB) (ª√–‡∑»¡“‡≈‡´’¬)

49%

100%

∫. ‡Õ‡∫‘≈ ¡Õ‡μÕ√å ®°. (AM) (ª√–‡∑»‰∑¬)

∫. Õ“ªî‚° ‡ÕÁ𮑇π’¬√‘Ëß ®°. (AEM) (ª√–‡∑»¡“‡≈‡´’¬)

100%

∫. Õ“ªî‚° Õ‘π‡« ‡¡π∑å æ’∑’Õ’ ®°. (AIPL) (ª√–‡∑» ‘ߧ‚ª√å)

∫. ´—π‚Õ Õ‘π¥— μ√’ å (ª√–‡∑»‰∑¬) ®°. (SANOH) (ª√–‡∑»‰∑¬)

20%

30% ∫. §“´÷¬“ Õ‘π‡μÕ√å‡π™—Ëπ·π≈ æ’∑’Õ’ ≈‘¡‘‡μÁ¥ (KIPL) (ª√–‡∑» ‘ߧ‚ª√å)

∫. ‡Õ‡∫‘≈ ´“‚πà Õ‘π¥— μ√’ å (1996) ®°. (ASICO) (ª√–‡∑»‰∑¬)

46%

∫. 𑫇Õ√à“ ‡´≈ å (¡“‡≈‡´’¬) ®°. (NESSB) (ª√–‡∑»¡“‡≈‡´’¬)

40%

20%

∫. ·®Á§ ªï¥ §Õ√媇ªÕ‡√™—Ëπ ®°. (JCL) (ª√–‡∑» ‘ߧ‚ª√å)

∫. ‡Õ ·¡Á§™—Ëπ ®°. (AMAC) (ª√–‡∑»‰∑¬)

51%

∫¡®. Õ“ªî‚° øÕ√å®®‘Èß (AF) (ª√–‡∑»‰∑¬) ∫¡®. Õ“ªî‚° æ≈“ μ‘° (AP) (ª√–‡∑»‰∑¬)

100%

100%

100%

9


√ “ ¬ ß “ π ª √ – ®Ì “ ªï 2 5 5 0

¿“æ√«¡°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘® ª√–‡¿∑°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘® ÕÕ°·∫∫ º≈‘μ ·≈–μ‘¥μ—ÈßÕÿª°√≥å®—∫¬÷¥ ÕÕ°·∫∫ ·≈–º≈‘μ·¡àæ‘¡æå º≈‘μ™‘Èπ à«π√∂¬πμåªíö¡¢÷Èπ√Ÿª

®”Àπà“¬√∂¬πμå ·≈–∫√‘°“√À≈—ß°“√¢“¬ º≈‘μ™‘Èπ à«π‚§√ß√∂°√–∫–Õ’´Ÿ´ÿ √ÿàπ¥’-·¡°´å ·≈–‡™ø‚√‡≈Áμ ‚§‚≈√“‚¥ º≈‘μ™‘Èπ à«π√∂¬πμåμ’Õ—¥¢÷Èπ√Ÿª º≈‘μ™‘Èπ à«πæ≈“ μ‘° ”À√—∫º≈‘μ¿—≥±å√∂¬πμå ·≈–º≈‘μ¿—≥±åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å «‘®—¬ ·≈–æ—≤π“«‘»«°√√¡ º≈‘μÕÿª°√≥å√–∫∫π”∑“ߢÕß√∂¬πμå ·≈–Õÿª°√≥åÕ◊ËπÊ ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß „Àâ∫√‘°“√μ’°≈÷ßÕ–‰À≈à™‘Èπ à«π√∂¬πμå º≈‘μÕÿª°√≥åª√–¥—∫¬πμå ”À√—∫√∂°√–∫– º≈‘μ¿—≥±åæ‘¡æå≈“¬‰¡â·≈–°”¡–À¬’ˇ∑’¬¡ ·≈–º≈‘μ¿—≥±å∑’ˇ°’ˬ«¢âÕ߇æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡¡Ÿ≈§à“„Àâ°—∫√∂¬πμå ¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®∑“ߥâ“π°“√º≈‘μ™‘Èπ à«πª√–¥—∫  ”À√—∫Õÿμ “À°√√¡°“√¢π àß ¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®‡°’ˬ«°—∫°“√≈ß∑ÿπ ·≈–°“√§«∫√«¡°‘®°“√„π∫√‘…—∑Õ◊Ëπ √Õß√—∫‚Õ°“ ∑“ß∏ÿ√°‘®„πÕπ“§μ

10

„πª√–‡∑» ∫¡®. Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ∫. Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ∑Ÿ≈≈‘Ëß ®°. ∫¡®. Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ∫. Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ∑Ÿ≈≈‘Ëß ®°. ∫¡®. Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ∫. Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ æ“√å∑ å ®°. ∫. Õ“ªî‚° ¡‘μ´ŸÕ‘‡°– ®°. ∫. ‡Õ‡∫‘≈ ´“‚πà Õ‘π¥— μ√’ å (1996) ®°. ∫. ´—π‚Õ Õ‘π¥— μ√’ å (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ ∫. 𑫇Õ√à“ ‡´≈ å ®°. ∫. ‡Õ‡∫‘≈ ¡Õ‡μÕ√å  ®°. ∫. Õ“ªî‚° Õ¡μ– ®°. ∫¡®. Õ“ªî‚° øÕ√å®®‘Èß ∫¡®. Õ“ªî‚° æ≈“ μ‘° ∫. Õ“ªî‚° ‡ÕÁ𮑇π’¬√‘Ëß ®°. ∫. ‡Õ‡∫‘≈ ‰Õ∑’‡Õ  ®°. ∫. ‡Õ ·¡Á§™—Ëπ ®°. ∫¡®. Õ“ªî‚° øÕ√å®®‘Èß ∫. Õ“ªî‚° ·®Á§ ªï¥ ®°. ∫. §“´÷¬“ (ª√–‡∑»‰∑¬) ®°.

μà“ߪ√–‡∑»

∫. 𑫇Õ√à“ ‡´≈ å (¡“‡≈‡´’¬) ®°. ∫. ‡∑‡π°“ ´’‡∑’¬ √’´Õ ‡´  ®°.

∫. §ÿπ™“𠇮‘π‰μ ´‘π‡™ß æ√’´™‘ π—Ë øÕ√å®®‘ßÈ ®°.

∫. ‡Õ‡∫‘≈ ‰Õ∑’‡Õ æ’∑’Õ’ ≈‘¡‘‡μÁ¥ ∫. Õ“ªî‚° ‡™’ˬ߉Œâ ®°. ∫. §“´÷¬“ Õ‘π‡μÕ√å‡π™—Ëπ·π≈ æ’∑’Õ’ ≈‘¡‘‡μÁ¥ ∫. ·®Á§ ªï¥ §Õ√媇ªÕ‡√™—Ëπ ∫. Õ“ªî‚° Õ‘π‡« ‡¡π∑å æ’∑’Õ’ ≈‘¡‘‡μÁ¥ ∫. Õ“ªî‚° ‡ÕÁ𮑇π’¬√‘Ëß (¡“‡≈‡´’¬) ®°.


www.aapico.com ∫ √‘ …— ∑ Õ “ ªî ‚ ° ‰ Œ ‡ ∑ § ®Ì “ °— ¥ ( ¡ À “ ™ π )

∏ÿ√°‘®„πª√–‡∑» ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ®”°—¥ (¡À“™π) (çAHé) ¡’∑ÿπ™”√–·≈â« 282.36 ≈â“π∫“∑ ‡ªìπ∫√‘…—∑∑’Ë∂◊ÕÀÿâπ„À≠à ‚ ¥¬°≈ÿà ¡ 𓬇¬Á∫ ´Ÿ ™«π ª√–¡“≥√âÕ¬≈– 34 ·≈–°≈ÿà¡ ‚´®‘∑ ÷ §Õ√åªÕ‡√™—Ëπ ∂◊ÕÀÿâπª√–¡“≥√âÕ¬≈– 15 ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§œ ¥”‡π‘π ∏ÿ√°‘®ÕÕ°‡∫∫º≈‘μ·≈–μ‘¥μ—ÈßÕÿª°√≥å®—∫¬÷¥‡æ◊ËÕª√–°Õ∫√∂¬πμå (Car Assembly Jigs), ÕÕ°·∫∫·≈–º≈‘μ·¡àæ‘¡æå (Stamping Dies) ·≈–º≈‘μ™‘Èπ à«π√∂¬πμå ”À√—∫ª√–°Õ∫√∂¬πμå (OEM Auto parts) ‚¥¬¡’∫√‘…—∑¬àÕ¬·≈–∫√‘…—∑√à«¡¥”‡π‘π∏ÿ√°‘® ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—πÕ’° 24 ∫√‘…—∑ („πª√–‡∑»‰∑¬ 15 ∫√‘…—∑ ·≈–„πμà“ߪ√–‡∑» 9 ∫√‘…—∑) ‰¥â·°à 1)

2) 3) 4)

5)

6)

7) 8)

9)

∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° Õ¡μ– ®”°—¥ (çAAé) ∂◊ÕÀÿâπ∑—ÈßÀ¡¥‚¥¬ ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ®”°—¥ (¡À“™π) ∂“πª√–°Õ∫°“√μ—ÈßÕ¬Ÿà∑’Ë π‘§¡Õÿμ “À°√√¡Õ¡μ–π§√ Õ”‡¿Õæ“π∑Õß ®—ßÀ«—¥™≈∫ÿ√’¡’æ◊Èπ∑’Ë ‚¥¬√«¡ 32,000 μ“√“߇¡μ√ ªí®®ÿ∫—π¡’∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π ™”√–·≈â« 800 ≈â“π∫“∑ AA ¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®º≈‘μ™‘Èπ à«π‚§√ß√∂°√–∫–√ÿàπ D-MAX ¢Õß ISUZU ·≈– ‡™ø‚√‡≈μ ‚§‚≈√“‚¥ ¢Õß∫√‘…—∑ ‡®‡π√—≈ ¡Õ‡μÕ√å  ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ æ“√å∑ å ®”°—¥ (çAHPé) ‡ªìπ∫√‘…—∑¬àÕ¬¢Õß AH ‚¥¬ AH ∂◊ÕÀÿâπ∑—ÈßÀ¡¥ ¥â«¬∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π™”√– ·≈â« 120 ≈â“π∫“∑ ‡æ◊ËÕº≈‘μ™‘Èπ à«πª√–°Õ∫√∂¬πμå„πª√–‡∑»‰∑¬ ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ∑Ÿ≈≈‘Ëß ®”°—¥ (çAHTé) ‡ªìπ∫√‘…—∑¬àÕ¬¢Õß AH ‚¥¬ AH ∂◊ÕÀÿâπ∑—ÈßÀ¡¥ ®—¥μ—Èß„πªï 2548 ¥â«¬∑ÿ𠮥∑–‡∫’¬π 65 ≈â“π∫“∑ ‡æ◊ËÕÕÕ°·∫∫·≈–º≈‘μ·¡àæ‘¡æå ·≈–Õÿª°√≥å®—∫¬÷¥„π°“√ª√–°Õ∫√∂¬πμå ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‡ÕÁ𮑇π’¬√‘Ëß ®”°—¥ (çAEé) ‡ªìπ∫√‘…—∑¬àÕ¬¢Õß AH ‚¥¬ AH ∂◊ÕÀÿâπ∑—ÈßÀ¡¥ AE ®—¥μ—È߇¡◊ËÕªï 2547 ¥â«¬ ∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 10 ≈â“π∫“∑ ‚¥¬¡’«μ— ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ÕË ¥”‡π‘πß“π‡°’¬Ë «°—∫‚§√ß°“√ ”À√—∫™à«¬„π°“√æ—≤π“ÕÕ°·∫∫«‘»«°√√¡ CAE (Computer Aided Engineering) ∑’˪√÷°…“∑“ß«‘»«°√√¡ «‘»«°√√¡ÕÕ°·∫∫ ·≈–°“√«‘®—¬æ—≤π“∑“ß«‘»«°√√¡ ∫√‘…—∑ π‘« ‡Õ√à“ ‡´≈ å ®”°—¥ (çNESCé) ‡ªìπ∫√‘…—∑¬àÕ¬ ‚¥¬ AH ∂◊ÕÀÿâπ∑—ÈßÀ¡¥¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®μ—«·∑π®”Àπà“¬·≈– ∫√‘°“√À≈—ß°“√¢“¬√∂¬πμåøÕ√å¥ „π‡¢μ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√μÕπ‡Àπ◊Õ·≈–μ–«—πÕÕ° „π™à«ß 7 ªï∑’˺à“π¡“ NESC ¡’¬Õ¥ ¢“¬‡ªìπÕ—π¥—∫Àπ÷Ëß®“°μ—«·∑π®”Àπà“¬∑—ÈßÀ¡¥¢ÕßøÕ√奄πª√–‡∑»‰∑¬ NESC ¡’ ‚™«å√Ÿ¡æ√âÕ¡»Ÿπ¬å∫√‘°“√À≈—ß°“√¢“¬ ∑—ßÈ  ‘πÈ 3 ·Ààß μ—ßÈ Õ¬Ÿ∑à ∂’Ë ππ≈“¥æ√â“«‡ªî¥∫√‘°“√„π‡¥◊Õπ¡‘∂πÿ “¬π 2542 μ—ßÈ Õ¬Ÿ∑à ∂’Ë ππ√“¡Õ‘π∑√“‡ªî¥∫√‘°“√„π‡¥◊Õπ惻®‘°“¬π 2542 ·≈–Õ¬Ÿà∑’Ë®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ª√“°“√‡ªî¥∫√‘°“√„π‡¥◊Õπ¡’π“§¡ 2549 NESC ¡’∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π™”√–·≈â« 20 ≈â“π∫“∑ ∫√‘…—∑ ‡Õ‡∫‘≈ ¡Õ‡μÕ√å  ®”°—¥ (çAMé) ‡ªìπ∫√‘…—∑¬àÕ¬¢Õß AH ‚¥¬ AH ∂◊ÕÀÿâπ∑—ÈßÀ¡¥ ¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®μ—«·∑π®”Àπà“¬ ·≈–∫√‘°“√À≈—ß°“√¢“¬√∂¬πμå¡μ‘ ´Ÿ∫™‘ ‘ AM ¡’ ‚™«å√¡Ÿ ·≈–»Ÿπ¬å∫√‘°“√À≈—ß°“√¢“¬„π‡¢μ π«π§√ ®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’ ªí®®ÿ∫π— ¡’∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π™”√–·≈â« 20 ≈â“π∫“∑ ∫√‘…—∑ ‡Õ‡∫‘≈ ‰Õ∑’‡Õ  ®”°—¥ (çAITSé) ‡ªìπ∫√‘…—∑¬àÕ¬¢Õß AH ‚¥¬ AH ∂◊ÕÀÿâπ√âÕ¬≈– 60 AITS °àÕμ—Èß„πªï 2548 ¥â«¬∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 100 ≈â“π∫“∑ μ—ÈßÕ¬Ÿà∑’Ë®—ßÀ«—¥Õ¬ÿ∏¬“ ¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®º≈‘μÕÿª°√≥å√–∫∫π”∑“ߢÕß√∂¬πμå ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ·®Á§ ªï¥ ®”°—¥ (çAJé) ‡ªìπ∫√‘…—∑√à«¡∑ÿπ√–À«à“ß ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑ ·®Á§ ªï¥ §Õ√媇ªÕ‡√™—Ëπ ª√–‡∑» ‘ߧ‚ª√å ´÷Ë߇ªìπ∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬π„πμ≈“¥À≈—°∑√—æ¬åª√–‡∑» ‘ߧ‚ª√å ¥â«¬ —¥ à«π 60 % ·≈– 40% μ“¡≈”¥—∫ ∫√‘…—∑°àÕμ—È߇¡◊ËÕªï 2549 ¥â«¬∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 20 ≈â“π∫“∑ ∏ÿ√°‘®À≈—°¢Õß∫√‘…—∑§◊Õ °“√º≈‘μ™‘Èπ à«πª√–¥—∫¬πμå ”À√—∫√∂°√–∫– ∫√‘…—∑ ‡Õ ·¡Á§™—Ëπ ®”°—¥ (çAMACé) ∫√‘…—∑√à«¡∑ÿπ√–À«à“ß°≈ÿà¡ ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ®”°—¥ (¡À“™π) °—∫ ∫√‘…—∑ ·¡Á§™—Ëπ ‡∑§‚π‚≈¬’ (‰μâÀ«—π) ‚¥¬∑’Ë∫√‘…—∑ ‡Õ‡∫‘≈ ‰Õ∑’‡Õ  ®”°—¥ ¡’°“√∂◊ÕÀÿâπ 51% ·≈–∫√‘…—∑ ·¡Á§™—Ëπ ‡∑§‚π‚≈¬’ (‰μâÀ«—π) ¡’°“√∂◊ÕÀÿâπ 49% ∫√‘…—∑ ‡Õ ·¡Á§™—Ëπ ¡’∑ÿ𮥇∫’¬π∑—Èß ‘Èπ 20 ≈â“π∫“∑ ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®¥â“π°“√„Àâ∫√‘°“√√–∫∫π”√àÕß °“√‡¥‘π∑“ß√∂¬πμå

11


√ “ ¬ ß “ π ª √ – ®Ì “ ªï 2 5 5 0

10) 11) 12)

13)

14)

15)

12

∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° øÕ√å®®‘Èß ®”°—¥ (¡À“™π) (çAFé) ‡ªìπ∫√‘…—∑¬àÕ¬ ‚¥¬ AH ∂◊ÕÀÿâπ∑—ÈßÀ¡¥ AF ¡’∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π™”√–·≈â« 500 ≈â“π∫“∑ ¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®º≈‘μ™‘Èπ à«πμ’Õ—¥¢÷Èπ√Ÿª ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° æ≈“ μ‘° ®”°—¥ (¡À“™π) (çAPé) ‡ªìπ∫√‘…—∑¬àÕ¬ ‚¥¬ AH ∂◊ÕÀÿâπ∑—ÈßÀ¡¥ AP ¡’∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π™”√–·≈â« 150 ≈â“π∫“∑ ¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®º≈‘μ·≈–®”Àπà“¬º≈‘μ¿—≥±å·≈–™‘Èπ à«πª√–°Õ∫æ≈“ μ‘° ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ¡‘μ´ŸÕ‘‡°– (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ (çAMITé) ‡ªìπ∫√‘…—∑√à«¡∑ÿπ√–À«à“ß ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑ ¡‘μ´ŸÕ‘‡°– ®”°—¥ ¥â«¬ —¥ à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ 51% ·≈– 49% μ“¡≈”¥—∫ „π‡∫◊ÈÕßμâπ AMIT ®–‡πâπ∑“ߥâ“π «‘»«°√√¡ ·≈–°“√μ≈“¥¢Õß™‘πÈ  à«πªí¡ö ¢÷πÈ √Ÿª ”À√—∫≈Ÿ°§â“π‘  —π ·≈–‰¥â¡°’ “√«“ß·ºπ®–∑”°“√º≈‘μ™‘πÈ  à«πÕ◊πË ‡æ‘¡Ë ‡μ‘¡ ∫√‘…—∑ §“´÷¬“ (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ (çKTé) ‡ªìπ∫√‘…—∑√à«¡∑ÿπ√–À«à“ß ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ®”°—¥ (¡À“™π) °—∫∫√‘…—∑ §“´÷¬“ (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ ¥â«¬ —¥ à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ 51% ·≈– 49% μ“¡≈”¥—∫ ¡’∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 28.5 ≈â“π∫“∑ ¥”‡π‘π ∏ÿ√°‘®°“√º≈‘μÕÿª°√≥åμ°·μàß¿“¬„π√∂¬πμå ∫√‘…—∑ ‡Õ‡∫‘≈ ´“‚πà Õ‘π¥— μ√’ å (1996) ®”°—¥ (çASICOé) ‡ªìπ∫√‘…—∑√à«¡∑ÿπ√–À«à“ß AH ∂◊ÕÀÿâπ√âÕ¬≈– 45.6 ·≈– ºŸâ√à«¡∑ÿπ™“«≠’˪ÿÉπ‰¥â·°à ∫. ´—π‚Õ Õ‘π¥— ‡μ√’¬≈ ∂◊ÕÀÿâπ√âÕ¬≈– 51 ·≈– π‘™‚™ Õ‘‰« §Õ√åªÕ√å‡√™—Ëπ ∂◊ÕÀÿâπ√âÕ¬≈– 3.4 ªí®®ÿ∫—π¡’∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π·≈–∑ÿπ™”√–·≈â« 117.7 ≈â“π∫“∑ ASICO ‡ªìπºŸâº≈‘μ∑àÕπÈ”¡—π‡∫√° ∑àÕπÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß ∑àÕπÈ” ¡—π§≈—™ ·≈–™‘Èπ à«π‡§√◊ËÕ߬πμå ∫√‘…—∑ ´“‚πà Õ‘π¥— μ√’ å (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ (çSANOHé) ‡ªìπ∫√‘…—∑√à«¡∑ÿπ√–À«à“ß AH ∂◊ÕÀÿâπ√âÕ¬≈– 20 ·≈–ºŸâ√à«¡ ∑ÿπ™“«≠’˪ÿÉπ‰¥â·°à ´“‚π Õ‘π¥— ‡μ√’¬≈ §Õ¡æ“π’ ·≈–¡‘μ´Ÿ∫‘™‘ §Õ√åªÕ√å‡√™—Ëπ ∂◊ÕÀÿâπ√âÕ¬≈– 65 ·≈– 15 μ“¡≈”¥—∫ ªí®®ÿ∫—π¡’∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π·≈–∑ÿπ™”√–·≈â« 146.25 ≈â“π∫“∑ ¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®º≈‘μ∑àÕ ”À√—∫‡§√◊ËÕ߬πμå


www.aapico.com ∫ √‘ …— ∑ Õ “ ªî ‚ ° ‰ Œ ‡ ∑ § ®Ì “ °— ¥ ( ¡ À “ ™ π )

∏ÿ√°‘®„πμà“ߪ√–‡∑» 1)

2) 3)

4)

5)

6)

7)

8) 9)

∫√‘…—∑ §ÿπ´“𠇮‘π‰μ-´‘π‡™ß æ√’´‘™—Ëπ øÕ√å®®‘Èß ®”°—¥ (çKCXPFé) ‡ªìπ∫√‘…—∑¬àÕ¬¢Õß AH ‚¥¬ AH ∂◊ÕÀÿâπ∑—ÈßÀ¡¥ KCXPF μ—ÈßÕ¬Ÿà∑’Ëπ‘§¡Õÿμ “À°√√¡§ÿπ™“π ªí®®ÿ∫—𥔇π‘π∏ÿ√°‘®„π°“√º≈‘μ·≈–®—¥ àß™‘Èπ à«π√∂¬πμå∑’ˇªìπ°“√μ’Õ—¥¢÷Èπ√Ÿª ·≈–™‘Èπ à«π°—¥º‘«Õ◊Ëπ Ê ∑’Ë „™â°—∫√∂¬πμå·≈–√∂¡Õ‡μÕ√å ‰´§åº≈‘μ¿—≥±åÀ≈—°‰¥â·°à «ß≈âÕ´‘ß‚§√‰π´å (Synchronizer Rims) ™ÿ¥‡°’¬√å (Gear Set) ·≈–°â“π≈Ÿ° Ÿ∫‡§√◊ËÕ߬πμå (Connecting Rod) ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‡´’ˬ߉Œâ ®”°—¥ (çASé) ‡ªìπ∫√‘…—∑¬àÕ¬¢Õß AH ‚¥¬ AH ∂◊ÕÀÿâπ∑—ÈßÀ¡¥¢Õß∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π™”√–·≈â« 1 ≈â“π‡À√’¬≠ À√—∞ ¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®„Àâ∫√‘°“√μ’°≈÷ßÕ–‰À≈à™‘Èπ à«π√∂¬πμå Õ¬Ÿà∑’Ë®—ßÀ«—¥™‘ßæŸà ¡≈±≈‡´’ˬ߉Œâ „πª√–‡∑»®’π ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° Õ‘π‡« ‡¡π∑å æ’∑’Õ’ ®”°—¥ (çAIPLé) ‡ªìπ∫√‘…—∑¬àÕ¬¢Õß AH ‚¥¬ AH ∂◊ÕÀÿâπ 100% ´÷Ë߇ªìπ∫√‘…—∑∑’Ë®—¥μ—Èß ¢÷Èπ‡¡◊ËÕªï 2549 „πª√–‡∑» ‘ߧ‚ª√å ¡’∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π™”√–·≈â« 6.97 ≈â“π‡À√’¬≠ ‘ߧ‚ª√å ¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®°“√≈ß∑ÿπ ·≈– °“√§«∫√«¡°‘®°“√„π∫√‘…—∑Õ◊Ëπ ∫√‘…—∑ π‘« ‡Õ√à“ ‡™≈ å (¡“‡≈‡´’¬) ®”°—¥ (çNESSBé) ‡ªìπ∫√‘…—∑√à«¡∑ÿπ√–À«à“ß AH ∑’Ë∂◊ÕÀÿâπ√âÕ¬≈– 40 °—∫ π—°∏ÿ√°‘® ™“«¡“‡≈‡´’¬∑’Ë∂◊ËÕÀÿâπ√âÕ¬≈– 60 ¡’∑ÿπ™”√–·≈â« 1.5 ≈â“π√‘ß°‘μ À√◊Õª√–¡“≥ 16.5 ≈â“π∫“∑ ¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®μ—«·∑π ®”Àπà“¬·≈–∫√‘°“√À≈—ß°“√¢“¬√∂¬πμå ŒÕπ¥â“ NESSB ¡’ÀâÕß‚™«å·≈–»Ÿπ¬å∫√‘°“√À≈—ß°“√¢“¬μ—ÈßÕ¬Ÿà „ π°√ÿ ß °—«≈“≈—¡‡ªÕ√凡◊ÕßÀ≈«ß¢Õߪ√–‡∑»¡“‡≈‡´’¬ ∫√‘…—∑ ‡∑‡π°“ ‡´‡∑’¬ √’´Õ ‡´  ®”°—¥ (çTSRSBé) ‡ªìπ∫√‘…—∑√à«¡∑ÿπ√–À«à“ß AH ∑’Ë∂◊ÕÀÿâπ√âÕ¬≈– 49 °—∫ π—°∏ÿ√°‘® ™“«¡“‡≈‡´’¬∑’Ë∂◊ÕÀÿâπ√âÕ¬≈– 51 ¡’∑ÿπ™”√–·≈â« 6 ≈â“π√‘ß°‘μ À√◊Õª√–¡“≥ 66 ≈â“π∫“∑ ¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®μ—«·∑π®”Àπà“¬ ·≈–∫√‘°“√À≈—ß°“√¢“¬√∂¬πμåŒÕπ¥â“ TSRSB ¡’ ‚™«å√Ÿ¡·≈–»Ÿπ¬å∫√‘°“√À≈—ß°“√¢“¬μ—ÈßÕ¬Ÿà „π√—∞ Petaling Jaya ª√–‡∑»¡“‡≈‡´’¬ ∫√‘…—∑ ‡Õ‡∫‘≈ ‰Õ∑’‡Õ  æ’∑’Õ’ ®”°—¥ (çAITSPLé) ‡ªìπ∫√‘…—∑∑’Ë∂◊ÕÀÿâπ 100% ‚¥¬ AH ®—¥μ—Èߢ÷Èπ‡¡◊ËÕªï 2549 Õ¬Ÿà∑’Ëπ‘§¡ Õÿμ “À°√√¡‚≈¬“ß ª√–‡∑» ‘ߧ‚ª√å ¡’∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π™”√–·≈â« 310,000 ‡À√’¬≠ ‘ߧ‚ª√å ¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®∑“ߥâ“π√–∫∫ π”√àÕß°“√‡¥‘π∑“߬“π¬πμå ∫√‘…—∑ §“´÷¬“ Õ‘π‡μÕ√å‡π™—Ëπ·π≈ æ’∑’Õ’ ≈‘¡‘‡μÁ¥ (çKIPLé) ∫√‘…∑— √à«¡∑ÿπ√–À«à“ß AH, ∫√‘…—∑ ·®Á§ ªï¥ §Õ√åªÕ‡√™—Ëπ ®”°—¥ ·≈–∫√‘…—∑ §Õ√å¬Õ√å æ’∑’Õ’ ≈‘¡‘‡μÁ¥ ¥â«¬ —¥ à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ√âÕ¬≈– 30, 51, ·≈– 19 μ“¡≈”¥—∫ ∫√‘…—∑ KIPL μ—ÈßÕ¬Ÿà ∑’Ëπ‘§¡Õÿμ “À°√√¡‚≈¬“ß ª√–‡∑» ‘ߧ‚ª√å ¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®‡°’ˬ«°—∫º≈‘μ¿—≥±åæ‘¡æå≈“¬‰¡â·≈–°”¡–À¬’ˇ∑’¬¡ ∫√‘…—∑ ·®Á§ ªï¥ §Õ√媇ªÕ‡√™—Ëπ (çJCLé) ‡ªìπ∫√‘…—∑∑’Ë AH ∂◊ÕÀÿâπ 20% ¡’∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π™”√–·≈â« 21.1 ≈â“π‡À√’¬≠  ‘ߧ‚ª√å ¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®∑“ߥâ“π°“√º≈‘μ™‘Èπ à«πª√–¥—∫ ”À√—∫Õÿμ “À°√√¡°“√¢π àß ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‡ÕÁ𮑇π’¬√å√‘Ëß (ç¡“‡≈‡´’¬é) ®”°—¥ (çAEMé) ‡ªìπ∫√‘…—∑∑’Ë AH ∂◊ÕÀÿâπ 49% ‚¥¬ AH ∫√‘…—∑π’Èμ—È߉«â‡æ◊ËÕ √Õß√—∫‚Õ°“ ∑“ß∏ÿ√°‘®„πÕπ“§μ ‚¥¬¢≥–π’È ‰¥â´◊ÈÕ∑’Ë¥‘π‰«â ”À√—∫®—¥μ—ÈßÀâÕß‚™«å√Ÿ¡ ¢ÕߌÕπ¥â“‰«â·≈â«

13


√ “ ¬ ß “ π ª √ – ®Ì “ ªï 2 5 5 0

‚§√ß √â“ß√“¬‰¥â·≈–®ÿ¥¡ÿßà À¡“¬„π°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘® ‚§√ß √â“ß√“¬‰¥â¢Õß°≈ÿà¡Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ º≈‘μ¿—≥±å/∫√‘°“√

2548 ≈â“π∫“∑ √âÕ¬≈–

™‘Èπ à«π√∂¬πμå (™‘Èπ à«πªíö¡¢÷Èπ√Ÿª, ™ÿ¥‚§√ß™à«ß≈à“ß√∂°√–∫–, ™‘Èπ à«πμ’Õ—¥¢÷Èπ√Ÿª, ™‘Èπ à«πæ≈“ μ‘°) Õÿª°√≥å®—∫¬÷¥·≈–·¡àæ‘¡æå μ—«·∑π®”Àπà“¬√∂¬πμå Õ◊πË Ê √«¡

2549 ≈â“π∫“∑ √âÕ¬≈–

2550 ≈â“π∫“∑ √âÕ¬≈–

5,844.08

70.32 5,503.02

68.70 6,820.49

70.32

84.39 2,133.54 248.47 8,310.48

1.02 145.95 25.67 1,985.35 2.99 375.92 100.00 8,010.24

1.82 300.51 24.79 2,005.91 4.69 572.10 100.00 9,699.01

3.10 20.68 5.90 100.00

®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬„π°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘® ‡ªÑ“À¡“¬À≈—°¢Õß ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ®”°—¥ (¡À“™π) §◊Õ°“√√—°…“§«“¡‡ªìπºŸâπ”„π∏ÿ√°‘®º≈‘μÕÿª°√≥å®—∫¬÷¥ª√–‡¿∑ Low Volume ´÷ßË ‡ªìπÕÿª°√≥å®∫— ¬÷¥∑’ Ë “¡“√∂𔉪„™â„π°“√ª√–°Õ∫√∂¬πμå„π‚√ßß“πª√–°Õ∫√∂¬πμå´ß÷Ë º≈‘μ√∂¬πμ剡à ßŸ °«à“ 20,000 §—πμàÕªï „π¢≥–‡¥’¬«°—π∫√‘…—∑œ °Á¡’‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë®–¢¬“¬°“√º≈‘μÕÿª°√≥å®—∫¬÷¥‰ª¬—ߪ√–‡¿∑ High Volume ´÷Ëß “¡“√∂𔉪 ª√–°Õ∫√∂¬πμå ‰¥â¡“°°«à“ 20,000 §—πμàÕªï ‚¥¬°“√√à«¡∑ÿπ°—∫æ—π∏¡‘μ√∑“ß∏ÿ√°‘®°—∫∫√‘…—∑μà“ßÊ „πμà“ߪ√–‡∑»  ”À√—∫μ≈“¥™‘Èπ à«π√∂¬πμå ∫√‘…—∑¡’‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë®–¡’°“√æ—≤π“„π¥â“𧫓¡ª≈Õ¥¿—¬ §ÿ≥¿“æ μâπ∑ÿπ °“√®—¥ àß ‘π§â“ «‘»«°√√¡ ·≈–°“√®—¥°“√ (SQCDEM) Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß ªí®®ÿ∫—π§ÿ≥¿“æ ‘π§â“¢Õß∫√‘…—∑œ ‡ªìπ∑’ˬա√—∫®“°≈Ÿ°§â“√“¬„À≠à¢Õß∫√‘…—∑œ ‡™àπ ∫√‘…—∑ ÕÕ‚μÕ—≈‰≈·Õπ´å (ª√–‡∑»‰∑¬) (øÕ√奷≈–¡“ ¥â“), π‘  —π, Õ‘´Ÿ´ÿ, ŒÕπ¥â“, ‚사μâ“ ·≈–‡®‡πÕ√—≈ ¡Õ√å‡μÕ√å Õ’°∑—Èß ∫√‘…—∑œ¡’‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë®–‡ªìπ∫√‘…—∑∑’Ë¡’§«“¡‡ªìπ‡≈‘»∑“ߥâ“π°“√º≈‘μ ¥â«¬°“√√—°…“¡“μ√∞“π∑“ߥâ“𧫓¡ª≈Õ¥¿—¬ §ÿ≥¿“æ μâπ∑ÿπ °“√®—¥ àß ‘π§â“ «‘»«°√√¡ ·≈–°“√®—¥°“√ πÕ°®“°π’È ∫√‘…—∑œ¬—ßμ—È߇ªÑ“À¡“¬∑’Ë®–¬°√–¥—∫§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß∏ÿ√°‘®°—∫ ºŸâª√–°Õ∫√∂¬πμåμà“ßÊ „À⠟ߢ÷Èπ „π∏ÿ√°‘®μ—«·∑π®”Àπà“¬√∂¬πμå ∫√‘…—∑œ ¡’‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë®–∑”¬Õ¥¢“¬‡ªìπ∑’ËÀπ÷ËߢÕß°“√‡ªìπμ—«·∑π®”Àπà“¬√∂¬πμåŒÕπ¥â“ ·≈–¡‘μ´ÿ∫‘™‘ Õ’°∑—È߬—ߧß欓¬“¡∑’Ë®–√—°…“Õ—π¥—∫∑’ËÀπ÷ËߢÕß°“√‡ªìπμ—«·∑π®”Àπà“¬√∂¬πμåøÕ√å¥ ‚¥¬°“√æ—≤π“°“√∫√‘°“√∑’Ë¥’‡≈‘» ·≈–°“√¢¬“¬‚™«å√Ÿ¡·≈–»Ÿπ¬å∫√‘°“√‡æ◊ËÕ√Õß√—∫≈Ÿ°§â“∑’ˇæ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ ¢≥–π’È ∫√‘…—∑œ ‰¥â‡¢â“§√Õ∫§√Õß°‘®°“√∫√‘…—∑ ‡§æ’‡ÕÁπ ÕÕ‚μ‚¡∑’ø ®”°—¥ (¡À“™π) ´÷Ëߥ”‡π‘π∏ÿ√°‘®À≈—°∑“ߥâ“π°“√º≈‘μ ™‘Èπ à«π‚≈À–μ’Õ—¥¢÷Èπ√Ÿª ´÷Ëߥ”‡π‘π°“√º≈‘μ√à«¡°—∫∫√‘…—∑ §ÿπ™“𠇮‘π‰μ-™‘π‡´ß æ√’´‘™—Ëπ øÕ√å®®‘Èß ®”°—¥ (KCXPF) ‡ªÑ“À¡“¬¢Õß ∫√‘…—∑œ §◊Õ°“√‡ªìπºŸâº≈‘μ™‘Èπ à«π‚≈À–μ’Õ—¥¢÷Èπ√Ÿª√“¬„À≠à ”À√—∫Õÿμ “À°√√¡¬“π¬πμå„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡´’¬

Jigs

Chassis Frame

14

Dies

OEM Parts

Plastic Parts for Automotive

Fuel Tanks

Door Check Link

Forging Parts

Tank Sender


www.aapico.com ∫ √‘ …— ∑ Õ “ ªî ‚ ° ‰ Œ ‡ ∑ § ®Ì “ °— ¥ ( ¡ À “ ™ π )

Õÿμ “À°√√¡√∂¬πμå „πª√–‡∑»‰∑¬ Õÿμ “À°√√¡¬“π¬πμå„πª√–‡∑»‰∑¬¡’·π«∑“ß∑’Ë∑”„Àâ “¡“√∂‡™◊ËÕ¡—Ëπ‰¥â«à“ª√–‡∑»‰∑¬®– “¡“√∂°â“« Ÿà°“√‡ªìπ¥’∑√Õ¬ ·Àà߇Շ™’¬ ‚¥¬‡ªÑ“À¡“¬À≈—°Õ¬Ÿà∑’ËμâÕ߇ªìπ 1 „π 10 ∞“π°“√º≈‘μÀ≈—°¢Õß‚≈°„Àâ ‰¥â „πÕπ“§μÕ—π„°≈âπ’È ¢≥–π’Ȫ√–‡∑»‰∑¬‡ªìπ μ≈“¥√∂°√–∫–∑’Ë „À≠à‡ªìπÕ—π¥—∫ ÕߢÕß‚≈°√Õß®“°ª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“ ·≈–‡ªìπμ≈“¥¬“π¬πμå·≈–ºŸâª√–°Õ∫∑’Ë„À≠à∑’Ë ÿ¥ „πÕ“‡™’¬π ‚¥¬§“¥«à“„πªï 2551 ª√–‡∑»‰∑¬®– “¡“√∂º≈‘μ√∂¬πμå ‰¥â¡“°°«à“ 1.45 ≈â“π§—π ·≈–„πªï 2554 ®– “¡“√∂º≈‘μ ‰¥â∂÷ß 2 ≈â“π§—π ‚¥¬¡’ —¥ à«π°“√ àßÕÕ°„πÕπ“§μ§“¥«à“®– Ÿß∂÷ß 54%  ”À√—∫μ≈“¥„πª√–‡∑» §“¥°“√≥å«à“„πªï 2551 ®–¥’ ¢÷Èπ®“°ªï 2550 ´÷Ëß®–‚μ¢÷Èπ 11% ∑’Ë 700,000 §—π ‚¥¬∑’Ë 217,000 §—π‡ªìπ√∂¬πμå·≈–®”π«π∑’ˇÀ≈◊Õ§◊Õ 483,000 §—π‡ªìπ √∂°√–∫– ·¡â«“à μâÕ߇®Õ°—∫ ¿“«–‡ß‘π∫“∑·¢Áß, °“√·¢Áߢ—π∑’ Ë ߟ ¢÷πÈ ®“°®’π, Õ‘π‡¥’¬, ·≈–‡«’¬¥π“¡ Õ¬à“߉√°Áμ“¡ ∫√‘…∑— œ «“ß·ºπ ∑’Ë®–¢¬“¬°“√º≈‘μ‚¥¬¡ÿà߇πâπ∑’Ë°“√√à«¡∏ÿ√°‘®°—∫∫√‘…—∑„π·∂∫‡Õ‡™’¬ ®’π ·≈–Õ‘π‡¥’¬

ª√–‡∑»‰∑¬ : ∞“π°“√º≈‘μ√∂°√–∫– - ·ºπ°“√º≈‘μ¢ÕߺŸâº≈‘μ√∂¬πμå√“¬„À≥à Forecast Forecast

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Àπ૬ 2,200,000 2,000,000 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0

√∂¬πμåπ—Ëß à«π∫ÿ§§≈

Õ◊ËπÊ

√∂°√–∫–

àßÕÕ°

Toyota

‰¥â«“߇ªÑ“¬Õ¥¢“¬„πª√–‡∑» ”À√—∫ªï 2551 ®”π«π 299,000 §—π Õ’°∑—È߉¥â¡’°“√‡μ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡ ‡æ◊ËÕ√Õß√—∫μ≈“¥∑’Ë¡’°“√‡μ‘∫‚μÕ¬à“ß√«¥‡√Á« ´÷Ë߇ÀÁπ‰¥â™—¥®“°°“√≈ß∑ÿπ‡ª≈’ˬπº—ßÕߧå°√„π à«π¢Õß ΩÉ“¬®—¥´◊ÈÕ, ΩÉ“¬«‘»«°√√¡®—¥´◊ÈÕ ΩÉ“¬«‘»«°√√¡°“√º≈‘μ¢Õß∫√‘…—∑·¡à „π≠’˪ÿÉπ¡“Õ¬Ÿà „πª√–‡∑»‰∑¬‡æ◊ËÕ §«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈‡√◊ËÕß°“√ÕÕ°·∫∫, æ—≤π“, °“√¢“¬·≈–°“√º≈‘μ„π¿Ÿ¡‘¿“§Õ“‡´’¬π ®÷ßπ”¡“´÷Ëß°“√°àÕμ—Èß ∫√‘…—∑„À¡à„ππ“¡ ∫√‘…—∑ ‚사μâ“ ¡Õ‡μÕ√å ‡Õ‡´’¬ ·ª´‘øî° ‡ÕÁ𮑇π’¬√‘Ëß ·Õπ¥å ·¡πŸ·ø§‡®Õ√‘Ëß „πªï 2550 ‚사μâ“®–‡ªìπ 1 „π 7 ¢ÕߺŸâº≈‘μ√∂¬πμå√“¬„À≠à¢Õß‚≈°∑’Ë®–‡¢â“√à«¡‚ª√°√√¡√∂¬πμåª√–À¬—¥ æ≈—ßß“π¢π“¥‡≈Á° (Eco Car) ´÷Ëß°”≈—ß√Õ°“√Õπÿ¡—μ‘®“°§≥–°√√¡°“√ à߇ √‘¡°“√≈ß∑ÿπ (BoI)

Honda

ŒÕπ¥â“«“ß·ºπ∑’Ë®–≈ß∑ÿπ 6.2 æ—π≈â“π∫“∑‡æ◊ËÕ∑’Ë®–¢¬“¬°“√º≈‘μ∑’Ëπ‘§¡Õÿμ “À°√√¡‚√®π– ®—ßÀ«—¥ æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“ À≈—ß®“°°“√≈ß∑ÿππ’È®– “¡“√∂º≈‘μ Production Engineer Blocks and Cylinder Heads ‰¥â‡ªìπ 2 ‡∑à“ ´÷Ëß®–‡∑à“°—∫ 300,000 §—πμàÕªï ‚¥¬„π à«ππ’È®–π” àßÕÕ°‡∑à“°—∫ 70% ·≈– ≈“¬°“√º≈‘μ·Ààß„À¡àπ’È®–·≈⫇ √Á®„π‡¥◊Õπμÿ≈“§¡ 2551 ´÷Ëß®– “¡“√∂‡æ‘Ë¡»—°¬¿“æ„π°“√º≈‘μ∂÷ß 240,000 §—πμàÕªï Õ’°∑—È߬—ß®–≈ß∑ÿπ‡æ‘Ë¡Õ’° 6.7 æ—π≈â“π∫“∑ ”À√—∫‚ª√°√√¡√∂¬πμåª√–À¬—¥æ≈—ßß“π ¢π“¥‡≈Á° (Eco Car) ·≈– ”À√—∫ª√—∫ª√ÿß≈“¬°“√º≈‘μ √«¡∂÷ß°“√‡¢â“‰ª™à«¬æ—≤π“ºŸâ àß¡Õ∫™‘Èπ à«π Õ’°¥â«¬

15


√ “ ¬ ß “ π ª √ – ®Ì “ ªï 2 5 5 0

16

Ford/Mazda

øÕ√奷≈–¡“ ¥â“‰¥âª√–°“»·ºπ∑’Ë®–≈ß∑ÿπ‡¡Á¥‡ß‘π®”π«π°«à“ 500 ≈â“π¥Õ≈≈à“Àå‡æ◊ËÕ∑”°“√‡æ‘Ë¡¬Õ¥ °“√º≈‘μ„πª√–‡∑»¢÷ÈπÕ’°Õ¬à“ßπâÕ¬ 100,000 §—πμàÕªï‡æ◊ËÕ°“√ àßÕÕ° ®“°‡¥‘¡∑’Ë “¡“√∂º≈‘쉥â 175,000 §—π ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡ªìπ 275,000 §—πμàÕªï  à«πÀπ÷Ë߇æ◊ËÕ°“√‡μ√’¬¡°“√ ”À√—∫°“√º≈‘μ√∂¬πμå¢π“¥‡≈Á°‡æ◊ËÕ àß ÕÕ°‰ª¬—ßÕÕ ‡μ√‡≈’¬, π‘«´’·≈π¥å, ·Õø√‘°“„μâ, ·≈–ª√–‡∑»„πÕ“‡´’¬π

Nissan

π‘  —π‰¥âª√–°“»∑’Ë®–º≈‘μ„Àâ ‰¥âμ“¡‡ªÑ“ 100,000 §—π ”À√—∫ªï 2550 ´÷Ëß®”π«ππ’È 60,000 §—π®–º≈‘μ ‡æ◊ËÕ√Õß√—∫μ≈“¥„πª√–‡∑» ·≈– 40,000 §—π ”À√—∫ àßÕÕ°  à«π„πªï 2551 ·≈– 2553 π‘  —𧓥«à“ ®– “¡“√∂‡æ‘Ë¡°”≈—ß°“√º≈‘쇪ìπ 150,000 §—π ·≈– 200,000 §—πμ“¡≈”¥—∫ Õ’°∑—Èßπ‘  —π¬—߇ªìπ 1 „π 7 ¢ÕߺŸâº≈‘μ√∂¬πμå√“¬„À≠à¢Õß‚≈°∑’Ë®–‡¢â“√à«¡‚ª√°√√¡√∂¬πμåª√–À¬—¥æ≈—ßß“π¢π“¥‡≈Á° (Eco Car) ´÷Ëß®–∑”„Àâ¬Õ¥°“√º≈‘μ‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ’° 37,000 §—πμàÕªï

Isuzu

Õ’´Ÿ´ÿ ¡Õ‡μÕ√å (≠’˪ÿÉπ) ‰¥â „™âª√–‡∑»‰∑¬‡ªìπ∞“π°“√º≈‘μ√∂°√–∫–∑—Èß ”À√—∫„™â „πª√–‡∑»·≈–‡æ◊ËÕ°“√  àßÕÕ° ¬Õ¥°“√ àßÕÕ°‡μ‘∫‚μ¢÷Èπ∂÷ß300%‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫°“√ àßÕÕ°®“°ª√–‡∑»≠’˪ÿÉπ„πÕ¥’μ ¬Õ¥°“√ àß ÕÕ°„π™à«ßªï 2549 ∂÷ß 2550 ‡μ‘∫‚μ¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê „π®”π«π 120,000 §—π·≈– 140,000 §—πμ“¡≈”¥—∫ Õ’´Ÿ´§ÿ “¥«à“®– “¡“√∂‡æ‘Ë¡¬Õ¥ àßÕÕ°‡ªìπ 150,000 §—π„πªï 2551

Mitsubishi

¡‘μ´Ÿ∫‘™‘‰¥â àßÕÕ°√∂¬πμå√«¡∑ÿ°ª√–‡¿∑∑’˺≈‘μ„πª√–‡∑»‰∑¬§√∫ 1,000,000 §—π„π‡¥◊Õπ¡‘∂ÿπ“¬π 2550 ¡‘μ´Ÿ∫‘™‘§“¥«à“®–‡æ‘Ë¡¬Õ¥¢“¬‡ªìπ 140,000 §—π„πªï 2551 ¡‘μ´Ÿ∫‘™‘‰¥âª√–°“»·ºπ∑’Ë®–≈ß∑ÿπ ‡¡Á ¥ ‡ß‘ π ®”π«π 5 æ— π ≈â “ π∫“∑„πªï 2551 ‡æ◊Ë Õ ∑’Ë ® –‡æ‘Ë ¡ »— ° ¬¿“æ„π°“√º≈‘ μ ¢Õß‚√ßß“πº≈‘ μ ∑’Ë·À≈¡©∫—ß, ®—ßÀ«—¥™≈∫ÿ√’ √«¡‰ª∂÷ß»Ÿπ¬å«‘®—¬·≈–æ—≤π“°“√·∫∫º≈‘μ¿—≥±åÕ’°¥â«¬


www.aapico.com ∫ √‘ …— ∑ Õ “ ªî ‚ ° ‰ Œ ‡ ∑ § ®Ì “ °— ¥ ( ¡ À “ ™ π )

π‚¬∫“¬√—∞∫“≈ π‚¬∫“¬√—∞∫“≈∑’ËÕ“® àߺ≈°√–∑∫μàÕÕÿμ “À°√√¡√∂¬πμå‰∑¬ ‡π◊ËÕß®“°Õÿμ “À°√√¡√∂¬πμå¡’§«“¡ ”§—≠ Ÿß∑—Èß„π°“√π”‡ß‘π‡¢â“ª√–‡∑»·≈–„π°“√æ—≤π“ª√–‡∑»„À⇪ìπ»Ÿπ¬å°≈“ß °“√º≈‘μ√∂¬πμå¢Õß∑«’ª‡Õ‡™’¬ ¿“§√—∞®÷߉¥â¡’°“√ π—∫ πÿπ¿“§Õÿμ “À°√√¡°“√º≈‘μ™‘Èπ à«π¬“π¬πμåª√–°Õ∫¥â«¬‚§√ß°“√ ∂à“¬∑Õ¥‡∑§‚π‚≈¬’¬“π¬πμ宓°ª√–‡∑»≠’˪ÿÉπ ºà“π ∂“∫—π¬“π¬πμå ´÷Ë߉¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ®“°√—∞∫“≈≠’˪ÿÉπºà“π 4 Õߧå°√„À≠à §◊Õ Japan External Trade Organization (JETRO), Japan International Cooperation Agency (JICA), Japan Overseas Development Corporation (JODC) ·≈– New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) ‚§√ß°“√æ—≤π“ºŸºâ ≈‘μ™‘πÈ  à«π (Supplier Development Program, SDP) ´÷ßË ‡ªìπ‚§√ß°“√¿“¬„μâ·ºπª√—∫‚§√ß √â“ßÕÿμ “À°√√¡ ¥â«¬§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß°√¡ à߇ √‘¡Õÿμ “À°√√¡ ‚¥¬ ”π—°æ—≤π“Õÿμ “À°√√¡ π—∫ πÿπ ·≈– ∂“∫—π¬“π¬πμå ‚§√ß°“√ æ—≤π“¢’¥§«“¡ “¡“√∂„π°“√ÕÕ°·∫∫·≈–º≈‘μ™‘Èπ à«π¬“π¬πμå ¿“¬„μâ·ºπª√—∫‚§√ß √â“ßÕÿμ “À°√√¡ √–¬–∑’Ë 2 ¢Õß °√–∑√«ßÕÿμ “À°√√¡ ·≈–‚§√ß°“√®—¥∑”¢âÕ¡Ÿ≈Õÿμ “À°√√¡‡™‘߇ª√’¬∫‡∑’¬∫‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡»—°¬¿“æ„π°“√·¢àߢ—π (Competitive Benchmarking) ¢ÕßÕÿμ “À°√√¡¬“π¬πμå·≈–Õÿμ “À°√√¡™‘Èπ à«π¬“π¬πμå μ≈Õ¥®π‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√º≈‘μ·≈– °“√∫√‘À“√°“√®—¥°“√ „π‡√◊ËÕߢÕß°“√§â“μà“ߪ√–‡∑» √—∞∫“≈‰∑¬‰¥â¡’°“√μ°≈ß°—∫ª√–‡∑»„π ASEAN ‡°’ˬ«°—∫°“√‡ªî¥‡ √’¢ÕßÕÿμ “À°√√¡ ¬“π¬πμå¿“¬„μâ π∏‘ —≠≠“°“√‡ªî¥‡ √’∑“ß°“√§â“ AFTA ·≈–¬°‡≈‘°¢âÕ∫—ߧ—∫„π°“√„™â™‘Èπ à«π¿“¬„πª√–‡∑» ¿“¬„μâ¢âÕμ°≈ß  ‘∑∏‘摇»…∑“ß¿“…’ª°μ‘ (CEPT) ´÷Ëß®–¡’°“√≈¥¿“…’»ÿ≈°“°√√–À«à“ߪ√–‡∑»„π ASEAN 6 ª√–‡∑» ‡ªìπ 0% - 5% ¿“¬„πªï 2546  ”À√—∫ª√–‡∑» ¡“™‘° π‚¬∫“¬π’È∑”„À⺟âº≈‘μ„π ASEAN ¡’»—°¬¿“æ„π°“√·¢àߢ—π Ÿß ª√–‡∑»≠’˪ÿÉπ·≈–ª√–‡∑»‰∑¬¡’§«“¡ —¡æ—π∏å∑“߇»√…∞°‘®∑’Ë¡—Ëπ§ß·≈–„°≈♑¥°—π¡“π“π °“√§â“√–À«à“ß Õߪ√–‡∑» §‘¥‡ªìπ¡Ÿ≈§à“°«à“ “¡À¡◊ËπÀâ“æ—π≈â“π¥Õ≈≈“√å À√—∞„πªï 2547 πÕ°®“°π’È ‡¡◊ËÕªï 2547 ‰∑¬¬—߇ªìπ®ÿ¥À¡“¬ª≈“¬∑“ß∑’Ë ”§—≠‡ªìπ Õ—π¥—∫Àπ÷Ëß„π‡™‘ßª√‘¡“≥¢Õß°“√≈ß∑ÿπ‚¥¬μ√ß®“°≠’˪ÿÉπ„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡´’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ „π¢≥–∑’Ë≠’˪ÿÉπ°Á‡ªìπºŸâ≈ß∑ÿπÕ—π¥—∫ Àπ÷Ëß„π‰∑¬‡¡◊ËÕ¥Ÿ®“°ª√‘¡“√°“√≈ß∑ÿπμà“ß™“μ‘‚¥¬μ√ß„πªï‡¥’¬«°—𠧫“¡μ°≈ßÀÿâπ à«π‡»√…∞°‘®‰∑¬ - ≠’˪ÿÉπÀ√◊Õ JTEPA ®÷ß®– ™à«¬¢¬“¬·≈–°√–™—∫§«“¡ —¡æ—π∏å·≈–§«“¡√à«¡¡◊Õ‰∑¬ - ≠’˪ÿÉπ „Àâ·πàπ·øÑπ¬‘Ëߢ÷Èπ √«¡∑—È߇ √‘¡ √â“ß∫√√¬“°“»∑’ˇÕ◊ÈÕÕ”π«¬ μàÕ°“√≈ß∑ÿπ ·≈–¢¬“¬™àÕß∑“ß∏ÿ√°‘®√–À«à“ß∑—Èß Õߪ√–‡∑» ‚¥¬ºà“𧫓¡√à«¡¡◊Õ°“√‡ªî¥‡ √’·≈–°“√Õ”π«¬§«“¡ –¥«° ∑“ß°“√§â“·≈–°“√≈ß∑ÿπ ¥—ßπ—Èπ JTEPA ®–𔉪 Ÿà»—°√“™„À¡à¢ÕßÀÿâπ à«π¬ÿ∑∏»“ μ√å√–À«à“߉∑¬°—∫≠’˪ÿÉπ·≈–®–‡ªìπæ◊Èπ∞“π ∑’Ë¡—Ëπ§ß ”À√—∫ª√–™“§¡‡Õ‡´’¬μ–«—πÕÕ° JTEPA ®–§√Õ∫§≈ÿ¡°‘®°√√¡∑“߇»√…∞°‘®Õ¬à“ߧ√∫∂â«π §«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π°“√§â“·≈–°“√≈ß∑ÿπ ®–√«¡∂÷ß‚§√ß°“√„π Õÿμ “À°√√¡‡À≈Á°°≈â“ °“√ π—∫ πÿππ‚¬∫“¬ 祒∑√Õ¬∑å·Àà߇Շ´’¬é ¢Õ߉∑¬ºà“π‚§√ß°“√§«“¡√à«¡¡◊Õ„πÕÿμ “À°√√¡ ¬“π¬πμå ·≈–°“√ π—∫ πÿπ‚§√ß°“√ ç§√—«‰∑¬ Ÿà ‚≈°é ¢Õ߉∑¬ ª√–‡∑»‰∑¬‰¥â√—∫°“√°≈à“«¢“π«à“‡ªìπ Detroit ·Àà߇Շ™’¬ ´÷Ëßπ‚¬∫“¬¢Õß√—∞∫“≈∑’Ë π—∫ πÿπÕÿμ “À°√√¡√∂¬πμå¿“¬„μâ °√Õ∫ AFTA À√◊Õ‡¢μ°“√§â“‡ √’√–À«à“߉∑¬·≈–ÕÕ ‡μ√‡≈’¬ Õ‘π‡¥’¬ À√◊Õª√–‡∑»Õ◊Ëπ„¥°Áμ“¡ ‡ªìπ°“√ à߇ √‘¡„ÀâÕÿμ “À°√√¡ √∂¬πμå¢Õ߉∑¬‰¥âª√–‚¬™π宓°°“√º≈‘μ„πª√‘¡“≥¡“°Ê ·≈–™à«¬‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√º≈‘μ „πªï 2549 ª√‘¡“≥°“√º≈‘μ√∂¬πμå¢Õ߉∑¬π—Èπ¬—ߧß√—°…“√–¥—∫Õ¬Ÿà∑’Ë¡“°°«à“ 1 ≈â“π§—π‡™àπ‡¥’¬«°—∫ªï 2548 Õ¬à“߉√ °Áμ“¡√—∞∫“≈‰∑¬¡’‡ªÑ“À¡“¬°“√º≈‘μ∑’Ë 2 ≈â“π§—π„πªï 2554 §≥–°√√¡°“√ àß √‘¡°“√≈ß∑ÿπ (BoI) ´÷Ë߇ªìπÀπ૬ߓπ¢Õß√—∞‰¥âÕπÿ¡—μ‘‚§√ß°“√°“√º≈‘μ√∂¬πμå·∫∫ª√–À¬—¥À√◊Õ Eco-Car ´÷Ëß∂◊Õ‡ªìπ®ÿ¥‡√‘Ë¡μâπ„π°“√ à߇ √‘¡ºŸâº≈‘μ√∂¬πμå„ÀâÀ—π¡“æ—≤π“√∂¬πμå¢π“¥‡≈Á°·≈–ª√–À¬—¥πÈ”¡—πÕÕ° Ÿàμ≈“¥ ∑—Èß„π·≈–μà“ߪ√–‡∑» ‚¥¬§≥–°√√¡°“√ à߇ √‘¡°“√≈ß∑ÿπ‰¥â°”Àπ¥„À⺟âº≈‘μ√∂¬πμå«“ß·ºπ°“√º≈‘μ„Àâ∑”¬Õ¥°“√º≈‘μ‰¥â ‰¡àπâÕ¬°«à“ 100,000 §—πμàÕªï „πªï∑’Ë 5 ‡ªìπμâπ‰ª  à«π¥â“π°“√„™â‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßπ—Èπ °”Àπ¥«à“§«√„™â ‰¡à‡°‘π 5 ≈‘μ√ μàÕ 100 °‘‚≈‡¡μ√ πÕ°®“°π’È√∂√ÿàπ„À¡à∑’ËÕÕ° Ÿàμ≈“¥®–μâÕ߇ªìπ‰ªμ“¡¡“μ√∞“π Euro 4 À√◊Õ Ÿß°«à“·≈–μâÕß¡’√–∫∫ªÑÕß°—π·√ß°√–·∑°®“° ∑“ߥâ“πÀπâ“·≈–¥â“π¢â“ßÕ¬à“ß ¡∫Ÿ√≥åμ“¡¡“μ√∞“π UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) Õ’°¥â«¬

17


√ “ ¬ ß “ π ª √ – ®Ì “ ªï 2 5 5 0

ªí®®—¬§«“¡‡ ’Ë¬ß ë

ë

ë

ë

ë

ë

ë

ë

18

§«“¡‰¡à·πàπÕπ∑“ß°“√‡¡◊Õß : ®– àߺ≈°√–∑∫μàÕ§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ¢Õßπ—°≈ß∑ÿπ ·≈–§«“¡¡—Ëπ„®¢ÕߺŸâ∫√‘‚¿§ πÕ°®“°π’È ¬—ß¡’º≈μàÕ¢âÕμ°≈߇¢μ°“√§â“‡ √’ ·≈–‚§√ß°“√ “∏“√≥Ÿª‚¿§¢π“¥„À≠à Õ¬à“߉√°Áμ“¡«—≤π∏√√¡°“√ª√–π’ª√–πÕ¡ ·≈–§«“¡¬◊¥À¬ÿàπ¢Õߧπ‰∑¬ ∑”„Àâ°“√§â“·≈–°“√≈ß∑ÿπ®“°μà“ߪ√–‡∑»‰¡à ‰¥â√—∫º≈°√–∑∫®“°§«“¡‡ ’ˬß∑“ß°“√‡¡◊Õß ¡“°π—° √–¥—∫√“§“πÈ”¡—πÕ¬Ÿà„π√–¥—∫∑’Ë Ÿß : ‡π◊ËÕß®“°§«“¡μâÕß°“√„™âπÈ”¡—π„π‚≈°¬—ߧßÕ¬Ÿà„π√–¥—∫ Ÿß ‡æ√“–§«“¡μâÕß°“√„™â∑’Ë ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°ª√–‡∑»®’π ·≈–º≈°√–∑∫®“°ªí®®—¬Õ◊ËπÊ μàÕª√‘¡“≥°“√º≈‘μπÈ”¡—π„πªï 2550 ‰¥â·°à  ∂“π°“√≥å„πÕ‘√—° ·≈–Õ‘À√à“π °”≈—ß°“√º≈‘μ√–¥—∫μË”„πÕ‡¡√‘°“ ®÷ß àߺ≈°√–∑∫„Àâ√“§“πÈ”¡—π Ÿß¢÷Èπ ®π°√–∑∫μàÕ¿“«–‡»√…∞°‘®‰∑¬‰¥â °“√¢“¥·§≈π«—μ∂ÿ¥‘∫ : ®“°§«“¡μâÕß°“√‡À≈Á°¢Õߪ√–‡∑» “∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π∑’ˇæ‘Ë¡¢÷Èπ‡ªìπÕ¬à“ß¡“° Õ“®∑”„Àâ Õÿμ “À°√√¡¬“π¬πμå„πª√–‡∑»‰∑¬μâÕߪ√– ∫°—∫ªí≠À“¢“¥·§≈π‡À≈Á° ´÷Ë߇ªìπ«—μ∂ÿ¥‘∫„π°“√º≈‘μ „π¢≥–π’È ºŸâª√–°Õ∫°“√∑—ÈßÀ≈“¬μà“ß°Á欓¬“¡¡ÕßÀ“∑“ßÕÕ°¥â«¬°“√‡ª≈’ˬπ·À≈àß®—¥À“«—μ∂ÿ¥‘∫ ‚¥¬°“√π”‡¢â“‡À≈Á°®“° ª√–‡∑»‡°“À≈’·≈–ª√–‡∑»∫√“´‘≈·∑𠧫“¡‡ ’ˬ߰√≥’¡’ºŸâ∫√‘À“√À≈—°‡æ’¬ß√“¬‡¥’¬« : 𓬇¬Á∫ ´Ÿ ™«π ‡ªìπºŸâ∫√‘À“√À≈—°∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠μàÕ∫√‘…—∑œ ¡“° ‡π◊ËÕß®“°¡’ª√– ∫°“√≥å°«à“ 30 ªï „πÕÿμ “À°√√¡√∂¬πμå ·≈–¡’§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß∏ÿ√°‘®Õ—π¥’°—∫≈Ÿ°§â“·≈–ºŸâª√–°Õ∫ °“√√“¬Õ◊Ëπ °≈ÿà¡¢Õß𓬇¬Á∫ ´Ÿ ™«π ‡ªìπºŸâ∂◊ÕÀÿâπ∑’Ë„À≠à∑’Ë ÿ¥¢Õß∫√‘…—∑œ ´÷Ëß∂◊ÕÀÿâπÕ¬Ÿàª√–¡“≥√âÕ¬≈– 34 ¥—ßπ—Èπ®÷ß¡’ ·√ß®Ÿß„®¡“°‡æ’¬ßæÕ∑’®Ë –™à«¬„Àâ∫√‘…∑—  “¡“√∂‡®√‘≠‡μ‘∫‚쉥âÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ÕË ß π“¬‡¬Á∫ ´Ÿ ™«π¬—߉¡à§¥‘ ∑’®Ë –≈“ÕÕ°„π¢≥–π’È ¬‘Ë߉ª°«à“π’Ȭ—ß¡’§«“¡æ¬“¬“¡∑’Ë®– √â“ß∑’¡ß“π∫√‘À“√¡◊ÕÕ“™’æ∑’Ë¡’§«“¡ “¡“√∂‡æ◊ËÕ§Õ¬º≈—°¥—π„Àâ°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®¢Õß ∫√‘…—∑œ °â“«Àπâ“μàÕ‰ª„πÕπ“§μ §«“¡‡ ’ˬ߮“°§«“¡‰¡à·πàπÕπ¢Õß√“¬‰¥â®“°Õÿª°√≥å®—∫¬÷¥‡æ◊ËÕª√–°Õ∫√∂¬πμå (Car Assembly Jig) : ∫√‘…—∑œ ¡’√“¬‰¥â®“°Õÿª°√≥å®—∫¬÷¥ª√–¡“≥ 407.14 ≈â“π∫“∑ „πªï 2547 ·≈–ª√–¡“≥ 169.75 ≈â“π∫“∑„πªï 2550 √“¬‰¥â ®“°Õÿª°√≥å®—∫¬÷¥®–¡’≈—°…≥–°“√·°«àßμ—«§àÕπ¢â“ß Ÿß‡π◊ËÕß®“°°“√¢“¬‡ªìπ°“√¢“¬·∫∫§√—ÈßμàÕ§√—Èß ·≈–‰¡à¡’ —≠≠“ √–¬–¬“«°—∫≈Ÿ°§â“ ∫√‘…—∑ºŸâº≈‘μ√∂¬πμå®– —Ëß´◊ÈÕÕÿª°√≥å®—∫¬÷¥‡¡◊ËÕ¡’°“√‡ª≈’ˬπ√ÿàπ¢Õß√∂¬πμå (Model) ´÷Ëß‚¥¬ª°μ‘·≈â« ®–‡ª≈’ˬπ∑ÿ°Ê 3-5 ªï §«“¡‡ ’¬Ë ß®“°°“√·¢àߢ—π„πÕÿμ “À°√√¡°“√º≈‘μ™‘πÈ  à«π√∂¬πμå : ∫√‘…∑— œ º≈‘μ™‘πÈ  à«πª√–°Õ∫√∂¬πμå (OEM Parts) ‡æ◊ËÕ àß„À⺟âº≈‘μ√∂¬πμå √“¬‰¥â à«ππ’ȧ‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 49.88% ¢Õß√“¬‰¥â√«¡„πªï 2550 ´÷Ëß„πÕÿμ “À°√√¡¥—ß°≈à“« ¡’§Ÿà·¢àß∏ÿ√°‘®§àÕπ¢â“ß¡“° §«“¡‡ ’Ë ¬ ß®“°°“√§«∫§ÿ ¡ §ÿ ≥ ¿“æ : ‡π◊ËÕß®“°§ÿ≥¿“æ ‘π§â“‡ªìπÀπ÷Ëß„πªí®®—¬∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥ºŸâª√–°Õ∫°“√„π Õÿμ “À°√√¡√∂¬πμå∑’Ë®–μâÕߧ”π÷ß∂÷ߧ«“¡º‘¥æ≈“¥¢Õß™‘Èπ à«π‡æ’¬ß™‘Èπ‡¥’¬«Õ“® àߺ≈°√–∑∫„À⇰‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬ „π«ß°«â“ß∑—Èß„π√Ÿª¢Õßμ—«‡ß‘π·≈–™◊ËÕ‡ ’¬ß¢ÕߺŸâº≈‘μ√∂¬πμå ∑“ß∫√‘…—∑‰¥â¡’°“√∑”ª√–°—𧫓¡‡ ’¬À“¬¥â“ππ’È ‰ «â πÕ°®“°π’È ∑“ß∫√‘…—∑¬—߉¥â√—∫°“√√—∫√Õß¡“μ√∞“π§ÿ≥¿“æ QS9000 ·≈– ISO9002 „πªï 2542 ¡“μ√∞“π ISO14001 ‰¥â√—∫„πªï 2545 (‰¥â√—∫°“√√—∫√ÕßÕ’°§√—Èß„πªï 2549) ·≈–¡“μ√∞“π ISO/TS 16949 „πªï 2548 ªí≠À“·√ßß“π : ‡π◊ËÕß®“°°“√‡μ‘∫‚μÕ¬à“ß·¢Áß·°√àߢÕßÕÿμ “À°√√¡√∂¬πμå ∑”„Àâ¡’°“√‡√’¬°√âÕß°“√¢÷Èπ§à“®â“ߢÕß ·√ßß“π ¥—ßπ—πÈ °“√∑”§«“¡‡¢â“„®°—π ·≈–°“√„Àâº≈μÕ∫·∑π∑’‡Ë ªìπ∏√√¡ ®–™à«¬≈¥ªí≠À“∑’‡Ë °‘¥®“°§«“¡¢—¥·¬âߥâ“π·√ßß“π ·≈–™à«¬„Àâ ‰¡à àߺ≈°√–∑∫μàÕ°“√º≈‘μ


www.aapico.com ∫ √‘ …— ∑ Õ “ ªî ‚ ° ‰ Œ ‡ ∑ § ®Ì “ °— ¥ ( ¡ À “ ™ π )

‡Àμÿ°“√≥å ”§—≠¢Õß∫√‘…—∑„πªï 2550 (Major Milestones) 1)

2)

3)

4)

5) 6)

7)

°“√‡¢â“∂◊Õ ‘∑∏‘ϧ√Õ∫§√Õß∫√‘…—∑ ‡§æ’‡ÕÁπ ÕÕ‚μ‚¡∑’ø ®”°—¥ (¡À“™π) ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√‡ √‘¡ √â“ߧ«“¡·¢Áß·°√àß„π∏ÿ√°‘® √∂¬πμå·≈–‡æ◊ËÕ§«“¡‡ªìπ‡≈‘»„πμ≈“¥√∂¬πμå¢Õß‚≈° ¥—ßπ—Èπ ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ®”°—¥ (¡À“™π) ®÷߉¥âμ—¥ ‘π„®‡¢â“ §√Õ∫§√Õß∫√‘…—∑ ‡§æ’‡ÕÁπ ÕÕ‚μ‚¡∑’ø ®”°—¥ (¡À“™π) ´÷Ë߇ªìπ∫√‘…—∑¢Õߧπ‰∑¬∑’ËÕ¬Ÿà„πμ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ ¥â«¬§«“¡¡ÿßà ¡—πË ∑’ Ë √â“߇¡◊Õ߉∑¬„À⇪ìπ¥’∑√Õ¬¢Õ߇Շ™’¬·≈–‰¥â®¥∑–‡∫’¬π„À¡à„ππ“¡∫√‘…∑— Õ“ªî‚° øÕ√å®®‘ßÈ ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° æ≈“ μ‘° ®”°—¥ (¡À“™π) „πμâπªï 2550 À≈—ß®“°∑’ˇªìπºŸâ™π–‡≈‘» 3 ªï´âÕπ¢Õß°“√º≈‘μ·∫∫‚사μâ“ (2547, 2548 & 2549) ®÷ß àߺ≈„À≥â√—∫√“ß«—≈§«“¡‡ªìπ ºŸπâ ”°“√º≈‘μ·∫∫‚사μâ“„πªï 2550 ¥â«¬ 3 √“ß«—≈™π–‡≈‘» ´÷ßË ‡ªìπ‡§√◊ÕË ß¬◊π¬—π‰¥â‡ªìπÕ¬à“ߥ’„𧫓¡æ¬“¬“¡Õ¬à“ßÀπ—° ·≈–Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕߢÕß∫√‘…—∑„π°“√À“«‘∏’°“√ª√—∫ª√ÿß°“√º≈‘μ ∑”„Àâ∫√‘…—∑‰¥â√—∫√“ß«—≈§«“¡‡ªìπºŸâπ”°“√º≈‘μ·∫∫ ‚사μâ“„πªï 2550 ‰¥â√—∫√“ß«—≈√Õß™π–‡≈‘»¢Õß°‘®°√√¡§«∫§ÿ¡§ÿ≥¿“æ (QCC) ·≈–°‘®°√√¡§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ (CCCF) ¢Õß‚μ‚¬μâ“ ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ®”°—¥ (¡À“™π) ‰¥â√—∫√“ß«—≈√Õß™π–‡≈‘»¢Õß°‘®°√√¡§«∫§ÿ¡§ÿ≥¿“æ (QCC) ®“°ºŸâº≈‘μ∑—ÈßÀ¡¥ 101 √“¬ ·≈–°‘®°√√¡§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ (CCCF) ®“°ºŸâº≈‘μ∑—ÈßÀ¡¥ 92 √“¬ ®—¥¢÷Èπ‚¥¬ ¡“§¡ºŸâº≈‘μ¢Õß‚μ‚¬μâ“„πªï 2550 ‰¥â√—∫§«“¡‰«â«“ß„®®“°∑“ß AAT ·≈–‚사μâ“„À⇪ìπºŸâπ”„π°“√Ωñ°Õ∫√¡¥â“π°“√º≈‘μ „π§«“¡‡ªìπºŸâπ”∑“ߥâ“π°“√ º≈‘μ·∫∫‚사μâ“„πª√–‡∑»‰∑¬ ∫√‘…—∑®÷߉¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬®“°∑“ß∫√‘…—∑ ‚사μâ“ ¡Õ‡μÕ√å (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ „π°“√ Ωñ°Õ∫√¡ºŸâ àß¡Õ∫√“¬Õ◊ËπÊ¢Õß∑“ß∫√‘…—∑ ‚사μâ“ ¡Õ‡μÕ√å (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ Õ’°∑—È߬—߉¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬„À⇪ìπÀπ÷Ëß „π∫√‘…—∑™—Èππ”¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬¿“¬„μâ ‚§√ß°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√„πÕÿμ “À°√√¡¬“π¬πμå (AHRDP) ‚¥¬§«“¡√à«¡¡◊Õ √–À«à“ߪ√–‡∑»‰∑¬·≈–≠’˪ÿÉπ ‡æ◊ËÕæ—≤π“«‘∑¬“°√∑’˪√÷°…“„π¥â“π√–∫∫°“√º≈‘μ·∫∫‚사μâ“ À√◊Õ Toyota Production System (TPS) ´÷Ëß«‘∑¬“°√∑’˪√÷°…“¢Õß∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ®”°—¥ (¡À“™π) ®–‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬„À⇪ìπºŸâ‡º¬·æ√à §«“¡√Ÿâ∑’Ë ‰¥â√—∫®“°°“√Õ∫√¡„π‚§√ß°“√œ ∑—Èß„π¿“§∑ƒ…Æ’·≈–ªØ‘∫—μ‘„π‡√◊ËÕߢÕß°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡ TPS ‡æ◊ËÕ‰ª ∂à“¬∑Õ¥μàÕ‰ª¬—ß∫√‘…—∑ºŸâ àß¡Õ∫¢π“¥°≈“ß·≈–¢π“¥¬àÕ¡Õ’° 12 ∫√‘…—∑ ∫√‘…—∑¬—߉¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬®“°∑“ß∫√‘…—∑ ÕÕ‚μâ Õ—≈≈“¬·Õπ´å (ª√–‡∑»‰∑¬) „À⇪ìπºŸâΩñ°Õ∫√¡ºŸâ àß¡Õ∫√“¬Õ◊ËπÊÕ’° 3 ∫√‘…—∑ „π‚§√ß°“√æ—≤π“‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡º≈º≈‘μÀ√◊Õ All AAT Best Corporation (A-ABC) °“√√—∫√Õß®“°∫√‘…—∑π‘  —π„À⇪ìπ´—ææ≈“¬‡ÕÕ√噑Èπ à«π√–¥—∫‚≈° ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ®”°—¥ (¡À“™π) ‰¥â√—∫°“√ √—∫√Õß„À⇪ìπ´—ææ≈“¬‡ÕÕ√å∑’Ë “¡“√∂ àßÕÕ°™‘Èπ à«π‚¥¬μ√ß„Àâ°—∫π‘  —π„π  ‡ªπ, ≠’˪ÿÉπ, ·Õø√‘°“„μâ, ·≈–‡¡Á°´‘‚°‰¥â ‡¢â“√à«¡¡◊Õ‡ªìπÀÿâπ à«π∑“߇∑§π‘§°—∫æ—π∏¡‘μ√™—Èππ”√–¥—∫‚≈° ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√æ—≤𓧫“¡°â“«Àπâ“∑“߇∑§π‘§„π°“√∑’Ë®– ‡ªìπºŸâº≈‘μ™‘Èπ à«π√–¥—∫‚≈°Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ®”°—¥ (¡À“™π) ‰¥â≈ßπ“¡„π —≠≠“¢âÕμ°≈ß §«“¡™à«¬‡À≈◊Õ∑“߇∑§π‘§ (T/A) °—∫∫√‘…—∑™—Èππ”„πÕÿμ “À°√√¡¬“π¬πμå„π√–¥—∫‚≈° ‰¥â·°à EDSCHA Company ºŸâº≈‘μ™‘Èπ à«π¬÷¥√—Èߪ√–μŸ√∂¬πμå, ∫“πæ—∫ª√–μŸ√∂¬πμå·≈–™ÿ¥‡∫√°¡◊Õ√∂¬πμå ·≈–∫√‘…—∑ Kautex ºŸâº≈‘μ∂—ßπÈ”¡—π æ≈“ μ‘°®“°ª√–‡∑»‡¬Õ√¡—π ‡æ◊ËÕ°“√º≈‘μ∂—ßπÈ”¡—π§ÿ≥¿“æ√–¥—∫‚≈° ¢¬“¬°“√º≈‘μ¥â«¬æ◊Èπ∑’Ë°«à“ 100 ‰√à„ππ‘§¡Õ¡μ– ´‘μ’È ®—ßÀ«—¥√–¬Õß ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√μÕ∫√—∫°“√¢¬“¬μ—«¢Õßμ≈“¥ √∂¬πμå∑’Ë¡’§«“¡μâÕß°“√‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ¬à“ß√«¥‡√Á« ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ®”°—¥ (¡À“™π) ®÷߉¥â∑”°“√‡¢â“´◊ÈÕæ◊Èπ∑’Ë„ππ‘§¡Õ¡ μ– ´‘μ’È ®—ßÀ«—¥√–¬Õß„πæ◊Èπ∑’Ë°«à“ 100 ‰√àÀ√◊Õª√–¡“≥ 40 ‡Õ‡§Õ√å ‡æ◊ËÕ√Õß√—∫§«“¡μâÕß°“√¢Õßμ≈“¥„πÕπ“§μ ‚¥¬ ®–‡√‘¡Ë μâπ°“√°àÕ √â“ß„πμâπªï 2008 ‡√‘¡Ë ®“°‚√ßß“πº≈‘μ∂—ßπÈ”¡—πæ≈“ μ‘°, ‚√ßß“π¡‘πμå-Õ“ªî‚°º≈‘μ™‘πÈ  à«πÕ—¥¡â«π (Rolling) ·≈–Õ—¥√’¥ (Extrusion) ¢÷Èπ√Ÿª‚≈À– ”À√—∫√∂¬πμå·≈–‚√ßß“πº≈‘μ™‘Èπ à«πªíö¡¢÷Èπ√Ÿª‚≈À– (Stamping) μ“¡≈”¥—∫ ‡æ◊ËÕ ‡æ‘Ë¡°”≈—ß°“√º≈‘μ¥â«¬‡§√◊ËÕß®—°√√–¥—∫‚≈° „πÕπ“§μÕ—π„°≈âπ’È

19


√ “ ¬ ß “ π ª √ – ®Ì “ ªï 2 5 5 0

‚§√ß°“√„πÕπ“§μ 1)

æ—≤π“·≈–ª√—∫ª√ÿß°“√ÕÕ°·∫∫·≈–°“√º≈‘μÕÿª°√≥å®∫— ¬÷¥ ”À√—∫º≈‘μ√∂¬πμåª√‘¡“≥ Ÿß ∫√‘…∑— Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ®”°—¥ (¡À“™π) ‡ªìπ∫√‘…—∑∑’Ë¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß„π°“√º≈‘쇧√◊ËÕß¡◊Õ ”À√—∫ª√–°Õ∫√∂¬πμå∑’Ë¡’ª√‘¡“≥°“√º≈‘μπâÕ¬ ·≈–Õ“®‡ªìπ ºŸâº≈‘μÕÿª°√≥å®—∫¬÷¥∑’Ë„À≠à∑’Ë ÿ¥„π‡Õ‡´’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ¡“π“π°«à“ 20 ªï ªí®®ÿ∫—π‡√“º≈‘μÕÿª°√≥å®—∫¬÷¥ „Àâ·°à √∂¬πμå ‡¡Õ√凴‡¥ ‡∫π´å ´’§≈“  „πª√–‡∑»‰∑¬ Õ‘π‡¥’¬ ·≈–¡“‡≈‡´’¬ Õ’°∑—È߇√“°”≈—ß®–¡’æ—π∏¡‘μ√ ∑’Ë¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß·≈–¡’§«“¡ ‡™’ˬ«™“≠ Ÿß„π°“√º≈‘μ·¡àæ‘¡æå·≈–Õÿª°√≥å®—∫¬÷¥®“°ª√–‡∑»≠’˪ÿÉπ„π‰¡à™â“ 2) ¬°√–¥—∫§«“¡‡™’¬Ë «™“≠„π°“√º≈‘μ·¡àæ¡‘ æå ∫√‘…∑— Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ®”°—¥ (¡À“™π) ‰¥âÀ“ºŸ‡â ™’¬Ë «™“≠™“«≠’ªË πÿÉ ∑’¡Ë §’ «“¡√Ÿâ §«“¡ “¡“√∂¥â“π°“√ÕÕ°·∫∫·≈–«‘»«°√√¡·¡àæ‘¡æå‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ 3) ‡æ‘¡Ë ¢’¥§«“¡ “¡“√∂¥â“π°“√º≈‘μ™‘πÈ  à«π√∂¬πμå∑¡’Ë §’ «“¡´—∫´âÕπ·≈–¢π“¥∑’„Ë À≠à¢π÷È ∫√‘…∑— Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ®”°—¥ (¡À“™π) ‰¥â√à«¡≈ß∑ÿπ°—∫∫√‘…—∑ ¡‘μ´ŸÕ‘‡°– ´÷Ë߇ªìπºŸâº≈‘μ™‘Èπ à«π‚¥¬μ√ß„Àâ°—∫√∂π‘  —π ¡“π“π°«à“ 60 ªï ‡æ◊ËÕæ—≤𓧫“¡ “¡“√∂„π°“√º≈‘μ™‘Èπ à«π√∂¬πμå∑’Ë¡’§«“¡ ´—∫´âÕπ ·≈–æ—≤π“¥â“π«‘»«°√√¡‰ª„π‡«≈“‡¥’¬«°—π πÕ°®“°π’È ∫√‘…—∑‰¥â≈ß∑ÿπ „π°“√ √â“ß‚√ßß“π„À¡à¢÷Èπ ‚¥¬μ‘¥μ—È߇§√◊ËÕß®—°√ Komatsu „À¡à∑—ÈßÀ¡¥¥â«¬‡ß‘π ≈ß∑ÿπ°«à“ 1,000 ≈â“π∫“∑·≈–‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√æ—≤𓧫“¡°â“«Àπâ“∑“߇∑§π‘§„π 2 2 °“√∑’Ë®–‡ªìπºŸâº≈‘μ™‘Èπ à«π√–¥—∫‚≈°Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ®”°—¥ Land/ Factory 24,000 M / 10,800M Factory 1 5,400 M2 (¡À“™π) ‰¥â≈ßπ“¡„π —≠≠“¢âÕμ°≈ߧ«“¡™à«¬‡À≈◊Õ∑“߇∑§π‘§ (T/A) °—∫ Factory 2 5,400 M2 ∫√‘…—∑™—Èππ”„πÕÿμ “À°√√¡¬“π¬πμå„π√–¥—∫‚≈° ‰¥â·°à EDSCHA Company ºŸâ º≈‘μ™‘πÈ  à«π¬÷¥√—ßÈ ª√–μŸ√∂¬πμå, ∫“πæ—∫ª√–μŸ√∂¬πμå·≈–™ÿ¥ ‡∫√°¡◊Õ√∂¬πμå ·≈–∫√‘…—∑ Kautex ºŸâ º ≈‘ μ ∂— ß πÈ” ¡— π æ≈“ μ‘°®“°ª√–‡∑»‡¬Õ√¡—π ‡ æ◊Ë Õ ° “ √ º ≈‘ μ ∂— ß πÈ” ¡— π 1000T Blanking Tandem Press Hi-Speed Knuckle 2500T Transfer Press Line §ÿ≥¿“æ√–¥—∫‚≈° Line Line Link Press- 200T 4)

20

æ—≤π“°√–∫«π°“√º≈‘μÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß ‡æ◊ËÕ√—°…“¡“μ√∞“π§ÿ≥¿“æ Ÿß ÿ¥∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ®”°—¥ (¡À“™π) ‰¥âπ” √–∫∫°“√º≈‘μ·∫∫ ERP Oracle ¡“„™â§«∫§Ÿà°—∫√–∫∫°“√º≈‘μ·∫∫ Lean √–∫∫π’È®–™à«¬≈¥§«“¡ Ÿ≠‡ ’¬·≈– §«“¡‡ ’ˬ߄πÀà«ß‚´àÕÿª∑“π‡æ◊ËÕ„Àâ°“√º≈‘μ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ´÷Ëß®– àߺ≈¥’μàÕ≈Ÿ°§â“ ´÷Ëß„™â‡«≈“¡“°°«à“ 2 ªï„π°“√æ—≤π“ √–∫∫°àÕππ”¡“„™âªØ‘∫μ— ß‘ “π®√‘ß √–∫∫‰¥â∂°Ÿ æ—≤π“·≈–¢¬“¬º≈μàÕ‡π◊ÕË ß‰ª¬—ß∫√‘…∑— „π‡§√◊Õ‡√‘¡Ë μâπ∑’Ë ∫√‘…∑— Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ æ“√å∑ å ®”°—¥ ‚¥¬Àπ૬ߓπ Super Users ¢Õß∑“ß∫√‘…—∑‡Õß


www.aapico.com ∫ √‘ …— ∑ Õ “ ªî ‚ ° ‰ Œ ‡ ∑ § ®Ì “ °— ¥ ( ¡ À “ ™ π )

°‘®°√√¡Õ◊ËπÊ „π∫√‘…—∑ ë

ë

ë

ë

À≈—° ”§—≠„π°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘® ( S,Q,D,C,E,M ) - À≈—° ”§—≠„π°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®¢Õß∫√‘…∑— Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ®”°—¥ (¡À“™π) §◊Õ °“√º≈‘μ ·≈–∫√‘…—∑¡’‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë®–‡ªìπºŸâº≈‘μ∑’ˬե‡¬’ˬ¡ ‚¥¬‡√“®–¬÷¥À≈—°„π°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√ ≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬¥—ß°≈à“« §◊Õ Safety - §«“¡ª≈Õ¥¿—¬ - ‰¡à¡’Õÿ∫—쑇Àμÿ, Quality - §ÿ≥¿“楒 100%, Delivery °“√ àß¡Õ∫ Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘§ å§—¡∫—ß (°“√®—¥ àßμ√߇«≈“), Cost √“§“ - ·¢àߢ—π‰¥â Engineering «‘»«°√√¡ „™â√–∫∫§Õ¡æ‘«‡μÕ√凢ⓠ¡“™à«¬ √«¡∑—Èß Simultaneous engineering Management, °“√∫√‘À“√ - π”√–∫∫ Toyota Production System ·≈– ERP Oracle (√–∫∫∫√‘À“√°“√º≈‘μ·∫∫§√∫«ß®√) ¡“„™â ∫√‘°“√·∫∫ One Stop „πÕÿμ “À°√√¡¬“π¬πμå ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ®”°—¥ (¡À“™π) ‰¥â¢¬“¬∏ÿ√°‘®„Àâ¡’º≈‘μ¿—≥±å À≈“¬ª√–‡¿∑ÕÕ° Ÿàμ≈“¥ ‚¥¬√à«¡¡◊Õ°—∫Àÿâπ à«π∑“ߥâ“π‡∑§π‘§∑’Ë¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß√–¥—∫‚≈° „π¢≥–π’Ⱥ≈‘μ¿—≥±å¢Õ߇√“ ª√–°Õ∫¥â«¬ ™‘Èπ à«π√∂¬πμå, ·¡àæ‘¡æå, Õÿª°√≥å®—∫¬÷¥ ¥—ßπ—Èπ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ®”°—¥ (¡À“™π)  “¡“√∂‡ªìπºŸâ „Àâ ∫√‘°“√·∫∫ One Stop „Àâ·°à≈Ÿ°§â“ OEM √“¬„À≠à ‰¥â Àÿâπ à«π∑“߇∑§π‘§ §«“¡°â“«Àπâ“∑“߇∑§π‘§Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕ߇ªìπÀ≈—°ª√–°—πÕ¬à“ßÀπ÷ËߢÕß∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ®”°—¥ (¡À“™π) ¥—ßπ—Èπ≈Ÿ°§â“®÷ß “¡“√∂‰«â«“ß„®„π§ÿ≥¿“æ¢Õߺ≈‘μ¿—≥±å¢Õß∫√‘…—∑œ¡“‚¥¬μ≈Õ¥ ∫√‘…—∑‰¥â√—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ ·≈–™à«¬‡À≈◊Õ∑“߇∑§π‘§ ®“°∫√‘…∑— ™—πÈ π”„πÕÿμ “À°√√¡¬“π¬πμå„π√–¥—∫‚≈° ‰¥â·°à Keylex Corp. ºŸºâ ≈‘μ∂—ßπÈ”¡—π√∂¬πμå, EDSCHA Company ºŸâº≈‘μ™‘Èπ à«π¬÷¥√—Èߪ√–μŸ√∂¬πμå, ∫“πæ—∫ª√–μŸ√∂¬πμå·≈–™ÿ¥‡∫√°¡◊Õ√∂¬πμå, Siemens VDO ºŸâº≈‘μÕÿª°√≥åμ√«®«—¥√–¥—∫πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ߢÕß√∂¬πμå, Kautex ºŸâº≈‘μ∂—ßπÈ”¡—πæ≈“ μ‘°, Magna Closure ºŸâº≈‘μ™ÿ¥ Õÿª°√≥å‡≈◊ËÕπ°√–®°ª√–μŸ√∂¬πμå, Webasto ºŸâº≈‘μ Sunroof ·≈– Mitsuike ºŸâº≈‘μ™‘Èπ à«πμ—«∂—ß√∂¬πμå Àÿâπ à«π‡À≈à“π’ș૬‡ √‘¡„Àâ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ®”°—¥ (¡À“™π) ‡ªìπ∫√‘…—∑™—Èππ”„π¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’√–¥—∫‚≈° ·≈– °“√∂à“¬∑Õ¥‡∑§π‘§°“√º≈‘μÕ’°¥â«¬ ∑√—欓°√∫ÿ§§≈ / °“√Ωñ°Õ∫√¡ ·≈–°“√æ—≤π“ ë ∫√‘…∑— „À⧫“¡ ”§—≠°—∫°“√æ—≤π“∑√—欓°√∫ÿ§§≈‚¥¬°“√ àßæπ—°ß“π‰ªΩñ°Õ∫√¡ß“π„πμà“ߪ√–‡∑»¡“°°«à“1,000 man-days „πªï 2550 πÕ°®“°π’Èæπ—°ß“π¢Õß∫√‘…—∑‰¥â‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡À≈—° Ÿμ√μà“ßÊ ‡©≈’ˬ 25 ™—Ë«‚¡ß/§π/ªï ë ∫√‘…—∑‰¥â®—¥°“√Õ∫√¡ ç§ÿ≥≈—°…≥– 7 ª√–°“√¢ÕߺŸâπ”∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æé ë ∫√‘…—∑‰¥â®—¥°“√Ωñ°Õ∫√¡„Àâ·°à ∫√‘…—∑„π‡§√◊Õ¢Õß‚ª√μÕπ ¡“‡≈‡´’¬ (∫√‘…—∑‚ª√μÕπ ¡‘¬“´ÿ) „π‡√◊ËÕß √–∫∫°“√ º≈‘μ·∫∫¥÷ß (´÷Ë߇ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕß√–∫∫°“√º≈‘μ·∫∫‚사μâ“)

°“√‡μ‘∫‚μÕ¬à“߬—Ë߬◊π¢Õß∫√‘…—∑ ·≈–‚Õ°“ „À¡àÊ ∑“ß∏ÿ√°‘® °“√‡μ‘∫‚μÕ¬à“߬—Ë߬◊π ‡æ◊ËÕ∑’Ë∫√‘…—∑®–°â“«„Àâ∑—π°—∫§«“¡μâÕß°“√¢Õßμ≈“¥√∂¬πμå∑’ˇμ‘∫‚μ¢÷ÈπÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ®”°—¥ (¡À“™π) ®÷߉¥â∑”°“√‡æ‘Ë¡»—°¬¿“æ°“√º≈‘μ ‚¥¬°“√≈ß∑ÿπ¢¬“¬æ◊Èπ∑’Ë ‚√ßß“πÕ’° 1 ·Ààß ‡ªìπæ◊Èπ∑’Ë∑—ÈßÀ¡¥ 10,800 μ“√“߇¡μ√ ´÷ËßÕ¬Ÿàμ‘¥°—∫‚√ßß“π‡¥‘¡ ¥â«¬‡ß‘π≈ß∑ÿπ∑—Èß ‘Èπ 1 æ—π≈â“π∫“∑ ´÷Ëß‚√ßß“π·Ààß„À¡àπ’È ‰¥â∑”°“√º≈‘μ‡μÁ¡ »—°¬¿“æ„π‰μ√¡“ ∑’Ë 4 ¢Õߪï 2006 ‚√ßß“π·Ààß„À¡àπ’Èμ‘¥μ—Èßæ√âÕ¡ √√æ¥â«¬‡§√◊ËÕß®—°√∑’Ë∑—π ¡—¬ ‰¥â·°à ‡§√◊ËÕß Komatsu transfer press 2500 μ—π, ‡§√◊ËÕß Komatsu Tandem Press ª√–°Õ∫¥â«¬ Press 1000 μ—𠇧√◊ËÕß 800 μ—π ·≈–‡§√◊ËÕß 400 μ—π Õ’° 3 ‡§√◊ËÕß Õ’°∑—Èß ∫√‘…—∑‰¥â®—¥‡μ√’¬¡æ◊Èπ∑’Ë ”À√—∫μ‘¥μ—È߇§√◊ËÕß Tandem Press ·≈–‡§√◊ËÕß Blanking Press ‡§√◊ËÕß∑’Ë 2 ‡æ◊ËÕ √Õß√—∫°—∫°“√¢¬“¬μ—«μàÕ‰ª„πÕπ“§μ „π à«π∫√‘…∑— Õ“ªî‚° Õ¡μ– ®”°—¥ ∫√‘…∑— ≈ß∑ÿπ°—∫‡§√◊ÕË ß®—°√„À¡à‡æ◊ÕË „Àâ∑π— °—∫§«“¡μâÕß°“√∑’¡Ë ‡’ æ‘¡Ë ¢÷πÈ ‰¥â·°à ‡§√◊ÕË ß Blanking Press 1000 μ—π ·≈–‡§√◊ËÕß Komatsu Forming Press 800 μ—π ´÷Ëß ‘Ëßπ’È∑”„Àâ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° Õ¡μ– ®”°—¥  “¡“√∂‡æ‘Ë¡°”≈—ß °“√º≈‘μ™‘Èπ à«π‚§√ß√∂°√–∫–‡ªìπ 32,000 ™‘ÈπμàÕ‡¥◊Õ𠧫“¡√à«¡¡◊Õ„À¡àÊ∑“ß∏ÿ√°‘® - ‡æ◊ËÕ∑’Ë®– Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡μâÕß°“√¢Õß√—∞∫“≈∑’Ë®–∑”„Àâ∫√‘…—∑º≈‘μ™‘Èπ à«π„π‡¡◊Õ߉∑¬

21


√ “ ¬ ß “ π ª √ – ®Ì “ ªï 2 5 5 0

À“æ—π∏¡‘μ√∑“ß∏ÿ√°‘®μà“ß™“μ‘„π°“√∑’Ë®–∑”„À⇡◊Õ߉∑¬‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“ß°“√º≈‘μ√∂¬πμå¢Õ߇Շ™’¬ À√◊Õ çDetroit of Asiaé ∫√‘…∑— Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ®”°—¥ (¡À“™π) „πªïπ’È ‰¥â∑”¡“°°«à“‚¥¬°“√´◊ÕÈ ∫√‘…∑— ·≈–‡æ‘¡Ë æ—π∏¡‘μ√∑“ß∏ÿ√°‘® ∫√‘…∑— Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ®”°—¥ (¡À“™π) ‰¥â∑”∫—π∑÷°¢âÕμ°≈ß„π°“√‡¢â“§√Õ∫§√Õß 100% „π∫√‘…—∑ ‡§æ’‡ÕÁπ ÕÕ‚μ‚¡∑’ø ®”°—¥ (¡À“™π) ´÷Ë߇ªìπ∫√‘…—∑¢Õß §π‰∑¬∑’ËÕ¬Ÿà „πμ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬·≈–‰¥â®¥∑–‡∫’¬π„À¡à „ππ“¡∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° øÕ√å®®‘Èß ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈– Õ“ªî‚° æ≈“ μ‘° ®”°—¥ (¡À“™π) „πμâπªï 2550 ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° øÕ√å®®‘Èß ®”°—¥ (¡À“™π) º≈‘μ™‘Èπ à«π¬“π¬πμå·≈–‰øøÑ“ ‚¥¬¡’°√–∫«π°“√À≈—°„π°“√º≈‘μ§◊Õ°“√μ’¢÷Èπ√Ÿª√âÕπ·≈–‡¬Áπ(Hot and Cold Forging) √«¡∑—Èßß“πª“¥, °≈÷ß, ‡®“–√Ÿ, §«â“π ·∫∫Õ—μ‚π¡—μ‘(Machining) ¡’§«“¡™”π“≠摇»…„π à«π¢ÕßChassis ·≈– Transmission ´÷ËßμâÕß°“√§«“¡∑π∑“π, §«“¡ ª≈Õ¥¿—¬‡≈–§«“¡≈–‡Õ’¬¥∑’Ë Ÿß¡“° „π à«π¢Õß∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° æ≈“ μ‘° ®”°—¥ (¡À“™π) º≈‘μ™‘Èπ à«πæ≈“ μ‘° ”À√—∫ Õÿμ “À°√√¡¬“π¬πμå √«¡‰ª∂÷ß™‘Èπ à«π‡§√◊ËÕß„™â ”π—°ß“π, ·≈–™‘Èπ à«πÕÿª°√≥å ◊ËÕ “√ ∫πæ◊Èπ∑’Ë°«à“ 35,200 μ“√“߇¡μ√∑’Ë π‘§¡Õÿμ “À°√√¡∫“ßæ≈’ ®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ª√“°“√ ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ª√–°“»°“√μ°≈ß®—¥μ—Èß∫√‘…—∑√à«¡∑ÿπ„πª√–‡∑»‰∑¬°—∫ ∫√‘…—∑ Sinoone Holdings ´÷Ë߇ªìπ∫√‘…—∑„π‡§√◊Õ¢Õß°≈ÿà¡∫√‘…—∑¡‘πμå ®“° ª√–‡∑»®’π ∫√‘…—∑√à«¡∑ÿπ·Ààß„À¡àπ’È À√◊Õ ¡‘π∑å Õ“ªî‚° (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ ¡’∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 178.5 ≈â“π∫“∑ ‚¥¬ Sinoone ·≈–Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ √à«¡≈ß∑ÿ𠧑¥‡ªìπ —¥ à«π 60:40 μ“¡≈”¥—∫ ∫√‘…—∑√à«¡∑ÿπ·Ààßπ’È®–¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®À≈—° §◊Õ °“√ÕÕ°·∫∫, º≈‘μ, ·≈–∑”°“√μ≈“¥™‘Èπ à«πÕ—¥¡â«π (Rolling) ·≈–Õ—¥√’¥ (Extrusion) ¢÷Èπ√Ÿª‚≈À– ”À√—∫√∂¬πμå ‚¥¬∑’Ë ‚√ßß“π∑’Ë®–„™â „π°“√º≈‘μ®–‡√‘Ë¡ Expansion of new factories in Amata °àÕ √â“߇√Á«Êπ’È∑’Ëπ‘§¡Õÿμ “À°√√¡Õ¡μ–´‘μ’È ®—ßÀ«—¥√–¬Õß ∫πæ◊Èπ∑’Ë 100 ‰√à ´÷Ëß City, Rayong Õ“ªî‚°‡æ‘Ëß∑”°“√´◊ÈÕ‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡ “¬°“√º≈‘μ·≈–™π‘¥¢Õߺ≈‘μ¿—≥±å„Àâ¡’§«“¡ À≈“°À≈“¬¡“°¢÷Èπ ‚¥¬∑’Ë ‚√ßß“π·Ààß„À¡à®– √â“ßß“π„Àâ°—∫ª√–‡∑»‰∑¬∂÷ß 200 μ”·Àπàß ∑—Èß„π√–¥—∫æπ—°ß“π·≈–«‘»«°√ πÕ°®“°π’È¡’≈Ÿ°§â“√“¬„À≠à„πª√–‡∑»‰∑¬‰¥â∑” —≠≠“„π°“√ —Ëß´◊ÈÕ™‘Èπ à«π®“° ∫√‘…—∑√à«¡∑ÿπ·Ààßπ’È·≈â« °“√√à«¡∑ÿπ√–À«à“ßÕ“ªî‚° ‰Œ‡∑§·≈– Minth Group „πª√–‡∑»‰∑¬§√—Èßπ’È ‡ªìπ°“√√à«¡¡◊Õ§√—Èß ”§—≠ §√—Èß·√°√–À«à“ߪ√–‡∑»‰∑¬·≈–ª√–‡∑»®’π„πÕÿμ “À°√√¡™‘Èπ à«π√∂¬πμå„πª√–‡∑»‰∑¬ ´÷Ë߬—ß· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ßæ—≤π“°“√ §√—Èß ”§—≠¥â“π°≈¬ÿ∑∏å‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡¢’¥§«“¡ “¡“√∂„π°“√·¢àߢ—π„πμ≈“¥‚≈°·≈–°“√‡μ‘∫‚μ∑“ß∏ÿ√°‘®¢ÕßÕ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ º≈®“° °“√√à«¡∑ÿπ§√—Èßπ’È Õ“ªî‚°‰Œ‡∑§¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ«à“®– “¡“√∂‡æ‘Ë¡æŸπ§«“¡‡ªìπ‡≈‘»∑“߇∑§‚π‚≈¬’„π°“√º≈‘μ™‘Èπ à«π√∂¬πμå·≈– º≈‘μ¿—≥±å„Àâ¡’§«“¡À≈“°À≈“¬¡“°¢÷Èπ‡æ◊ËÕμÕ∫ πÕߧ«“¡μâÕß°“√·°à°≈ÿà¡≈Ÿ°§â“¢Õß∫√‘…—∑ ◊∫‡π◊ËÕß¡“®“°°“√ºπ÷°°”≈—ß√à«¡ ‡ªìπæ—π∏¡‘μ√°—∫∫√‘…—∑ºŸâº≈‘μ™“«®’π∑’Ë ‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫«à“‡ªìπºŸâ∑’Ë¡’§«“¡‡™’ˬ«™“≠·≈–ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®„π«ß°“√Õÿμ “À°√√¡ ¬“π¬πμå π”¡“´÷Ëß‚Õ°“ „π°“√μàÕ¬Õ¥ ”À√—∫º≈‘μ¿—≥±å„À¡àÊ„πμ≈“¥Õ“‡´’¬π ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√æ—≤𓧫“¡°â“«Àπâ“∑“߇∑§π‘§„π°“√∑’Ë®–‡ªìπºŸâº≈‘μ™‘Èπ à«π√–¥—∫‚≈°Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰¥â≈ß π“¡„π —≠≠“¢âÕμ°≈ߧ«“¡™à«¬‡À≈◊Õ∑“߇∑§π‘§ (T/A) °—∫∫√‘…—∑™—Èππ”„πÕÿμ “À°√√¡¬“π¬πμå„π√–¥—∫‚≈° ‰¥â·°à EDSCHA Company ºŸâº≈‘μ™‘Èπ à«π¬÷¥√—Èߪ√–μŸ√∂¬πμå, ∫“πæ—∫ª√–μŸ√∂¬πμå·≈–™ÿ¥‡∫√°¡◊Õ√∂¬πμå ·≈–∫√‘…—∑Kautex ºŸâº≈‘μ∂—ßπÈ”¡—π æ≈“ μ‘°®“°ª√–‡∑»‡¬Õ√¡—π ‡æ◊ËÕ°“√º≈‘μ∂—ßπÈ”¡—π§ÿ≥¿“æ√–¥—∫‚≈°

22


www.aapico.com ∫ √‘ …— ∑ Õ “ ªî ‚ ° ‰ Œ ‡ ∑ § ®Ì “ °— ¥ ( ¡ À “ ™ π )

æπ—°ß“π¢Õß∫√‘…—∑ °≈ÿà¡∫√‘…—∑Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§¡’®”π«πæπ—°ß“π∑—ÈßÀ¡¥ 4,163 §π ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 πÕ°®“°π’Ȭ—ß¡’æπ—°ß“π∑’Ë¡’§«“¡™”π“≠摇»…®“°μà“ߪ√–‡∑» ‡æ◊Ëՙ૬æ—≤π“∫√‘…—∑ ¥—ßπ’È ™“«≠’˪ÿÉπ 21 §π ™“«¡“‡≈‡´’¬ 7 §π ™“«ÕÕ ‡μ√‡≈’¬ 2 §π ™“«Õ‘π‡¥’¬ 4 §π ™“«®’π 3 §π ™“«‰μâÀ«—π 1 §π ™“«øî≈‘ªªîπ å 1 §π ™“«Õ—ß°ƒ… 1 §π ™“« «’‡¥π 1 §π ®”π«πæπ—°ß“π∑—ÈßÀ¡¥¢Õß∫√‘…—∑œ ‚¥¬·∫àß·¬°μ“¡ “¬º≈‘μ¿—≥±å ¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥¥—ßμàÕ‰ªπ’È  “¬º≈‘μ¿—≥±å

®”π«πæπ—°ß“π ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 (§π)

Õÿª°√≥å®—∫¬÷¥ ·¡àæ‘¡æå ™‘Èπ à«π√∂¬πμå ™ÿ¥‚§√ß™à«ß≈à“ß√∂°√–∫– ™‘Èπ à«π√∂¬πμå·∫∫μ’Õ—¥¢÷Èπ√Ÿª μ—«·∑π®”Àπà“¬√∂¬πμå º≈‘μ¿—≥±å™‘Èπ à«πæ≈“ μ‘° Õÿª°√≥åπ”∑“ß√∂¬πμå Õ◊πË Ê √«¡

68 73 1,596 684 929 237 480 18 78 4,163

§≥–ºŸâ∫√‘À“√ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

𓬇¬Á∫ ´Ÿ ™«π π“ß‡μ’¬« ≈’ ßÕ π“¬‚° Œ‘¡ ‡ªï¬« 𓬮ÕÀåπ ‡√¬å¡Õπ¥å ¥√Ÿ«å π“¬Õ“°‘√– ‚Õ‚¡√‘ 𓬰«’ ‡« “√—™Õ“√’¬å°ÿ≈ π“ß°√√≥‘°“√å §μ‘«‘™™“ 𓬫√«‘∑¬å Õߧ尓≠®π“ 𓬧—μ´Ÿ¬“ §“«“°Ÿ™‘ 𓬠∂“æ√ »√’∏√√¡‚√®πå π“¬¡“´“¬Ÿ°‘ §“π‚π π“ß»√’«√√≥å ªØ‘æ‘¡æ“§¡ π“ß “«‡¬Á∫ ´‘π À√Ÿ π“¬∑‘«“ ∫ÿ≠‡μÁ¡ 𓬻√—∑∏“ ‡æÁ™√Õ‘π∑√å

ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–ª√–∏“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√ °√√¡°“√∫√‘À“√ΩÉ“¬∫—≠™’·≈–°“√‡ß‘π/∫ÿ§§≈·≈–∏ÿ√°“√ °√√¡°“√∫√‘À“√ΩÉ“¬ªØ‘∫—μ‘°“√·≈–°“√μ≈“¥ ºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬‚§√ß°“√ ºŸâ®—¥°“√∑—Ë«‰ªΩÉ“¬ªØ‘∫—μ‘°“√·≈–°“√μ≈“¥ ºŸâ®—¥°“√∑—Ë«‰ªΩÉ“¬Õÿª°√≥å®—∫¬÷¥·≈–·¡àæ‘¡æå ºŸâ®—¥°“√ΩÉ“¬∫—≠™’·≈–°“√‡ß‘π ºŸâ®—¥°“√ΩÉ“¬√—∫ª√–°—π·≈–§«∫§ÿ¡§ÿ≥¿“æ ∑’˪√÷°…“¥â“π·¡àæ‘¡æå ºŸ®â ¥— °“√ΩÉ“¬Ωñ°Õ∫√¡ ºŸâ®—¥°“√ΩÉ“¬°“√μ≈“¥·≈–¥Ÿ·≈≈Ÿ°§â“ ºŸâ®—¥°“√ΩÉ“¬∫ÿ§§≈·≈–∏ÿ√°“√ ºŸâ®—¥°“√ΩÉ“¬®—¥´◊ÈÕ ºŸâ®—¥°“√ΩÉ“¬º≈‘μ™‘Èπ à«π√∂¬πμå ºŸâ®—¥°“√ΩÉ“¬º≈‘μ™‘Èπ à«π√∂¬πμå

23


√ “ ¬ ß “ π ª √ – ®Ì “ ªï 2 5 5 0

√“¬ß“π§≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫ §≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫¢Õß∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ®”°—¥ (¡À“™π) ‰¥â√—∫°“√·μàßμ—Èß®“°§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑œ ‚¥¬ ¡’Àπâ“∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫‡°’ˬ«°—∫°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√¢Õß∫√‘…—∑œ μ“¡¢Õ∫‡¢μ§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫∑’Ë ‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬ §≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫ª√–°Õ∫¥â«¬ °√√¡°“√Õ‘ √–®”π«π 3 ∑à“π¥—ßμàÕ‰ªπ’È 1. π“¬æ‘æ—≤πå ‡√◊Õß√Õߪí≠≠“ ª√–∏“π°√√¡°“√μ√«® Õ∫ 2. π“ßæ√∑‘æ“ ª√–¥‘…∞å ÿ¢∂“«√ °√√¡°“√μ√«® Õ∫ 3. 𓬻ÿ¿»—°¥‘Ï ®‘√‡ «’πÿª√–æ—π∏å °√√¡°“√μ√«® Õ∫ §≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫‰¥âªØ‘∫—μ‘ß“πμ“¡¢Õ∫‡¢μÀπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫∑’Ë ”§—≠ ¥—ßπ’È 1.  Õ∫∑“πß∫°“√‡ß‘π¢Õß∫√‘…—∑ ‡æ◊ËÕ„Àâ∫√‘…—∑¡’ß∫°“√‡ß‘π∑’Ë∂Ÿ°μâÕß·≈–‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â °àÕπ𔇠πÕμàÕ§≥–°√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°”°—∫À≈—°∑√—æ¬å·≈–μ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ 2.  Õ∫∑“π°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢Õß∫√‘…—∑ ‚¥¬‡©æ“–√“¬°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π À√◊Õ√“¬°“√∑’ËÕ“®¡’°“√¢—¥·¬âß∑“ߺ≈ ª√–‚¬™πå„Àâ ‚ª√àß„ ∂Ÿ°μâÕß·≈–§√∫∂â«π 3.  Õ∫∑“π·≈– π— ∫  πÿ π „Àâ ∫ √‘ …— ∑ œ¡’ √ –∫∫°“√§«∫§ÿ ¡ ¿“¬„π·≈–°“√μ√«® Õ∫¿“¬„π∑’Ë ‡ À¡“– ¡·≈–¡’ ª√– ‘∑∏‘¿“æ 4.  Õ∫∑“π·≈– π—∫ πÿπ„Àâ∫√‘…—∑œ ¡’°“√ªØ‘∫—μ‘μ“¡À≈—°°“√°”°—∫°“√¥Ÿ·≈°‘®°“√∑’Ë¥’ √«¡∑—Èß°“√®—¥°“√§«“¡ ‡ ’ˬßμ“¡·π«∑“ߢÕßμ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ °ÆÀ¡“¬ ·≈–√–‡∫’¬∫∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß 5. √“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—μ‘ß“π√«¡∑—ÈߢâÕ‡ πÕ·π–„Àâ°—∫§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑œ ∑√“∫ 6. æ‘®“√≥“§—¥‡≈◊Õ°ºŸâ Õ∫∫—≠™’·≈–°”Àπ¥§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√ Õ∫∫—≠™’ 7. ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπμ“¡∑’˧≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑œ ¡Õ∫À¡“¬ „π√–À«à“ß√Õ∫∫—≠™’ ‘Èπ ÿ¥ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 §≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫‰¥â¡’°“√ª√–™ÿ¡√«¡∑—Èß ‘Èπ 7 §√—Èß ‚¥¬§≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫‰¥âªØ‘∫—μ‘ß“πÕ¬à“߇ªìπÕ‘ √–„π°“√æ‘®“√≥“·≈–„À⧔‡ πÕ·π–„π‡√◊ËÕßμà“ßÊ ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß ‚¥¬‰¥â√—∫ §«“¡√à«¡¡◊Õ‡ªìπÕ¬à“ߥ’®“°ºŸâ∫√‘À“√ ºŸâμ√«® Õ∫¿“¬„π ºŸâ Õ∫∫—≠™’¢Õß∫√‘…—∑œ ‚¥¬ √ÿª§≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫æ‘®“√≥“·≈â« ¡’§«“¡‡ÀÁπ Õ¥§≈âÕß°—∫ºŸ â Õ∫∫—≠™’«“à ß∫°“√‡ß‘π¢Õß∫√‘…∑— œ ∂Ÿ°μâÕßμ“¡ ¡“μ√∞“π°“√∫—≠™’∑’Ë√—∫√Õß∑—Ë«‰ª ¡’°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈∑’ˇ撬ßæÕ ¡’√–∫∫°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π¢Õß∫√‘…—∑œ ‚¥¬√«¡Õ¬Ÿà„π‡°≥±å∑’Ë¥’ ¡’°“√∫√‘À“√ß“π‚ª√àß„  ·≈–‰¡àæ∫ª√–‡¥Áπ∑’ˇªìπ “√– ”§—≠„π°“√‰¡àªØ‘∫—μ‘μ“¡°Æ√–‡∫’¬∫À√◊Õ¢âÕ°”Àπ¥∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß  ”À√—∫ß∫°“√‡ß‘πª√–®”ªï 2551 §≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫‰¥â‡ πÕμàÕ§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑œ „Àâæ‘®“√≥“·μàßμ—Èß∫√‘…—∑ ‡Õ‘π å∑ ·Õπ¥å ¬—ß ®”°—¥ ‡ªìπºŸâ Õ∫∫—≠™’¢Õß∫√‘…—∑œ μàÕ‡π◊ËÕß®“°ªï∑’˺à“π¡“ ‡π◊ËÕß®“°∫√‘…—∑œ ¥—ß°≈à“«¡’¡“μ√∞“π°“√ μ√«® Õ∫‡ªìπ∑’ˬա√—∫Õ¬à“ß°«â“ߢ«“ß ´÷Ëß°“√·μàßμ—ÈߺŸâ Õ∫∫—≠™’π’È ®–‰¥âπ” πÕμàÕ∑’˪√–™ÿ¡„À≠à “¡—≠ª√–®”ªï¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ ‡æ◊ÕË ¢Õ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫μàÕ‰ª

(π“¬æ‘æ—≤πå ‡√◊Õß√Õߪí≠≠“) ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫

24


www.aapico.com ∫ √‘ …— ∑ Õ “ ªî ‚ ° ‰ Œ ‡ ∑ § ®Ì “ °— ¥ ( ¡ À “ ™ π )

ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ·≈–ºŸâ∫√‘À“√ ‚§√ß √â“ß°“√∂◊ÕÀÿâπ ∫√‘…—∑œ ¡’∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π™”√–·≈â« 282.36 ≈â“π∫“∑ ¡’ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ¥—ßπ’È ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ 𓬇¬Á∫ ´Ÿ ™«π π“ß‡μ’¬« ≈’ ßÕ π“ß “« ‡¬Á∫ ´‘π À√Ÿ π“ß “« ‡¬Á∫ ´‘π ¬’ π“ß°√√≥‘°“√å §μ‘«‘™™“ SAIT Co., Ltd. ‚´®‘∑ ÷ ÕÕ‚μ‚¡∑’ø Õ‘π‡« ‡¡π∑å ºŸâ∂◊ÕÀÿâπÕ◊ËπÊ

®”π«πÀÿâπ 28,236,000 26,409,455 21,000,000 12,573,455 7,103,045 216,603,600 20,756,400 148,678,045

√âÕ¬≈–¢Õß∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 10.00 9.35 7.44 4.45 2.52 7.65 7.35 51.24

π‚¬∫“¬°“√®à“¬‡ß‘πªíπº≈ ∫√‘…—∑œ ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬¡’π‚¬∫“¬®à“¬‡ß‘πªíπº≈„πÕ—μ√“‰¡àμË”°«à“√âÕ¬≈– 10 ¢Õß°”‰√ ÿ∑∏‘À≈—ßÀ—°¿“…’ ´÷Ëß∑“ß∫√‘…—∑ ‰¥â¥”‡π‘π°“√®à“¬‡ß‘πªíπº≈¡“°°«à“√âÕ¬≈– 20 ¢Õß°”‰√ ÿ∑∏‘

°“√®à“¬‡ß‘πªíπº≈„πªï 2550 ª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘…—∑ ‰¥â‡ πÕ„Àâ∑’˪√–™ÿ¡æ‘®“√≥“·≈–Õπÿ¡—μ‘„Àâ®à“¬‡ß‘πªíπº≈‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ ®“°º≈ª√–°Õ∫°“√  ”À√—∫ªï ∑“ß°“√‡ß‘π ‘Èπ ÿ¥ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 „Àâ°—∫ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ “¡—≠·≈–∫ÿ√‘¡ ‘∑∏‘ √«¡∑—Èß ‘Èπ®”π«π 268,874,300 Àÿâπ ‚¥¬ ‰¡à√«¡Àÿâπ´◊ÈÕ§◊π®”π«π 13,485,700 Àÿâπ ´÷Ëß¡’√“¬™◊ËÕª√“°Ø„π∑–‡∫’¬πºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ≥ «—π∑’Ë 8 ‡¡…“¬π 2551 „πÕ—μ√“Àÿâπ≈– 0.24 ∫“∑ √«¡‡ªìπ‡ß‘πªíπº≈∑’Ë®à“¬„π§√—Èßπ’È∑—Èß ‘Èπ‡∑à“°—∫ 64,529,832 ∫“∑ ‚¥¬°”Àπ¥„Àâ®à“¬‡ß‘πªíπº≈„Àⷰຟâ∂◊ÕÀÿâπ„π«—π∑’Ë 23 情¿“§¡ 2551 ∑—Èßπ’È ∫√‘…—∑‰¥â®à“¬‡ß‘πªíπº≈√–À«à“ß°“≈„Àâ°—∫ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ “¡—≠∫ÿ√‘¡ ‘∑∏‘‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 11 °—𬓬π 2540 ®”π«π 268,874,300 Àÿâπ „πÕ—μ√“Àÿâπ≈– 0.15 ∫“∑ √«¡‡ªìπ‡ß‘π 40,331,145 ∫“∑ ¥—ßπ—È𠧑¥‡ªìπ‡ß‘πªíπº≈∑—ÈßÀ¡¥®“°º≈ª√–°Õ∫°“√  ”À√—∫ªï∑“ß°“√‡ß‘π ‘Èπ ÿ¥ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 ‡ªìπ®”π«πÀÿâπ≈– 0.39 ∫“∑ √«¡‡ªìπ®”π«π‡ß‘π∑—Èß ‘Èπ 104,860,977 ∫“∑ §‘¥‡ªìπÕ—μ√“√âÕ¬≈– 30 ¢Õß°”‰√ ÿ∑∏‘¢Õß∫√‘…—∑ ´÷Ëß°“√®à“¬‡ß‘πªíπº≈π’È®–μâÕ߉¥â√—∫°“√Õπÿ¡—μ‘®“°∑’˪√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ “¡—≠ ª√–®”ªï „π«—π∑’Ë 28 ‡¡…“¬π 2551

§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ ‚§√ß √â“ß°“√®—¥°“√¢Õß∫√‘…—∑œ ª√–°Õ∫¥â«¬§≥–°√√¡°“√∑—ÈßÀ¡¥ 2 ™ÿ¥ ‰¥â·°à §≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑œ ·≈– §≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫ ¥—ß√“¬≈–‡Õ’¬¥μàÕ‰ªπ’È §≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ - ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 ∫√‘…—∑œ ¡’°√√¡°“√∑—ÈßÀ¡¥®”π«π 8 ∑à“π ¥—ßμàÕ‰ªπ’È 1. 𓬇¬Á∫ ´Ÿ ™«π ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√∫√‘À“√ 2. π“ß‡μ’¬« ≈’ ßÕ °√√¡°“√∫√‘À“√ 3. 𓬂° Œ‘¡ ‡ªï¬« °√√¡°“√∫√‘À“√ 4. π“¬Œ‘‚√‚μ– ¡Ÿ√“Õ‘ °√√¡°“√∫√‘À“√ 5. π“¬¡“´“‚¬™‘ øŸ®‘‚¡‚μ– °√√¡°“√ 6. π“¬æ‘æ—≤πå ‡√◊Õß√Õߪí≠≠“ °√√¡°“√·≈–ª√–∏“π°√√¡°“√μ√«® Õ∫ 7. π“ßæ√∑‘æ“ ª√–¥‘…∞å ÿ¢∂“«√ °√√¡°“√·≈–°√√¡°“√μ√«® Õ∫ 8. 𓬻ÿ¿»—°¥‘Ï ®‘√‡ «’πÿª√–æ—π∏å °√√¡°“√·≈–°√√¡°“√μ√«® Õ∫

25


√ “ ¬ ß “ π ª √ – ®Ì “ ªï 2 5 5 0

°√√¡°“√ºŸâ¡’Õ”π“®≈ßπ“¡ºŸ°æ—π 𓬇¬Á∫ ´Ÿ ™«π À√◊Õ π“ß‡μ’¬« ≈’ ßÕ À√◊Õ π“¬‚° Œ‘¡ ‡ªï¬« À√◊Õ π“¬Œ‘‚√‚μ– ¡Ÿ√“Õ‘ °√√¡°“√ Õß„π ’˧ππ’È≈ß ≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ√à«¡°—π·≈–ª√–∑—∫μ√“ ”§—≠¢Õß∫√‘…—∑ „π°“√‡≈◊Õ°μ—Èߧ≥–°√√¡°“√¢Õß∫√‘…—∑œ ®–°√–∑”‚¥¬∑’˪√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ μ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√¥—ßμàÕ‰ªπ’È (°) ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ§πÀπ÷Ëß¡’§–·ππ‡ ’¬ß‡∑à“°—∫Àπ÷ËßÀÿâπμàÕÀπ÷Ë߇ ’¬ß (¢) ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ·μà≈–§π®–„™â§–·ππ‡ ’¬ß∑’Ë¡’Õ¬Ÿà∑—ÈßÀ¡¥μ“¡ (°) ‡≈◊Õ°μ—Èß∫ÿ§§≈§π‡¥’¬«À√◊ÕÀ≈“¬§π‡ªìπ°√√¡°“√°Á ‰¥â ·μà®–·∫àߧ–·ππ‡ ’¬ß„Àⷰຟ⠄¥¡“°πâÕ¬‡æ’¬ß„¥‰¡à ‰¥â (§) ∫ÿ§§≈´÷Ë߉¥â√—∫§–·ππ‡ ’¬ß Ÿß ÿ¥μ“¡≈”¥—∫≈ß¡“‡ªìπºŸâ ‰¥â√—∫°“√‡≈◊Õ°μ—È߇ªìπ°√√¡°“√‡∑à“®”π«π°√√¡°“√ ∑’Ë®–æ÷ß¡’À√◊Õ®–æ÷߇≈◊Õ°μ—Èß„π§√—Èßπ—Èπ „π°√≥’∑’Ë∫ÿ§§≈´÷Ë߉¥â√—∫°“√‡≈◊Õ°μ—Èß„π≈”¥—∫∂—¥≈ß¡“¡’§–·ππ‡ ’¬ß‡∑à“°—π ‡°‘π®”π«π°√√¡°“√∑’Ë®–æ÷ß¡’À√◊Õæ÷߇≈◊Õ°μ—Èß„π§√—Èßπ—Èπ„À⺟⇪ìπª√–∏“π‡ªìπºŸâÕÕ°‡ ’¬ß¢’È¢“¥

¢Õ∫‡¢μÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õߧ≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ §≥–°√√¡°“√¡’Àπâ“∑’Ë°”°—∫¥Ÿ·≈°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß∫√‘…—∑œ„À⇪ìπ‰ªμ“¡«—μ∂ÿª√– ß§å ¢âÕ∫—ߧ—∫·≈–¡μ‘∑’˪√–™ÿ¡ ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ¢Õß∫√‘…—∑œ ·≈–§≥–°√√¡°“√Õ“®¡Õ∫À¡“¬„Àâ°√√¡°“√§πÀπ÷ËßÀ√◊ÕÀ≈“¬§πÀ√◊Õ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ„¥ªØ‘∫—μ‘°“√Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß ·∑π§≥–°√√¡°“√°Á ‰¥â ‡«âπ·μàÕ”π“®„π°“√¥”‡π‘π°“√¥—ßμàÕ‰ªπ’È ®–°√–∑”‰¥â°ÁμàÕ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘®“°∑’˪√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ°àÕπ ∑—Èßπ’È °”Àπ¥„Àâ√“¬°“√∑’Ë°√√¡°“√À√◊Õ∫ÿ§§≈∑’ËÕ“®¡’§«“¡¢—¥·¬âß ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬ À√◊ÕÕ“®¡’§«“¡¢—¥·¬âß∑“ߺ≈ª√–‚¬™πåÕ◊Ëπ „¥°—∫∫√‘…—∑œ À√◊Õ∫√‘…—∑¬àÕ¬ „Àâ°√√¡°“√´÷Ëß¡’ à«π‰¥â‡ ’¬„π‡√◊ËÕßπ—Èπ ‰¡à¡’ ‘∑∏‘ÏÕÕ°‡ ’¬ß≈ߧ–·ππ„π‡√◊ËÕßπ—ÈπÊ ë ‡√◊ËÕß∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥„ÀâμâÕ߉¥â¡μ‘∑’˪√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ë °“√∑”√“¬°“√∑’Ë°√√¡°“√¡’ à«π‰¥â‡ ’¬·≈–Õ¬Ÿà„π¢à“¬∑’Ë°ÆÀ¡“¬À√◊Õ¢âÕ°”Àπ¥¢Õßμ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å√–∫ÿ„ÀâμâÕ߉¥â √—∫Õπÿ¡—μ‘®“°∑’˪√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ·≈–„π°√≥’¥—ßμàÕ‰ªπ’È®–μâÕ߉¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°∑—Èß®“°∑’˪√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√ ·≈–∑’˪√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ¥â«¬§–·ππ‡ ’¬ß‰¡àπâÕ¬°«à“ 3 „π 4 ¢Õß®”π«π‡ ’¬ß∑—ÈßÀ¡¥¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ∑’ˇ¢â“ª√–™ÿ¡·≈–¡’ ‘∑∏‘ÏÕÕ°‡ ’¬ß≈ߧ–·ππ ë °“√¢“¬À√◊Õ‚Õπ°‘®°“√¢Õß∫√‘…—∑œ ∑—ÈßÀ¡¥À√◊Õ∫“ß à«π∑’Ë ”§—≠ ë °“√´◊ÈÕÀ√◊Õ√—∫‚Õπ°‘®°“√¢Õß∫√‘…—∑Õ◊ËπÀ√◊Õ∫√‘…—∑‡Õ°™π¡“‡ªìπ¢Õß∫√‘…—∑œ ë °“√∑”, ·°â ‰¢ À√◊Õ‡≈‘° —≠≠“‡°’ˬ«°—∫°“√„Àâ‡™à“°‘®°“√¢Õß∫√‘…—∑œ ∑—ÈßÀ¡¥À√◊Õ∫“ß à«π∑’Ë ”§—≠ °“√¡Õ∫À¡“¬ „Àâ∫§ÿ §≈Õ◊πË ‡¢â“®—¥°“√∏ÿ√°‘®¢Õß∫√‘…∑— œ À√◊Õ°“√√«¡°‘®°“√°—∫∫ÿ§§≈Õ◊πË ‚¥¬¡’«μ— ∂ÿª√– ß§å®–·∫àß°”‰√¢“¥∑ÿπ°—π ë °“√·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Àπ—ß ◊Õ∫√‘§≥Àå π∏‘À√◊Õ¢âÕ∫—ߧ—∫ ë °“√‡æ‘Ë¡∑ÿπ, °“√≈¥∑ÿπ, °“√ÕÕ°Àÿâπ°Ÿâ °“√§«∫°‘®°“√À√◊Õ‡≈‘°∫√‘…—∑œ

§≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 ∫√‘…—∑œ ¡’°√√¡°“√μ√«® Õ∫∑—ÈßÀ¡¥®”π«π 3 ∑à“π ¥—ßμàÕ‰ªπ’È 1. π“¬æ‘æ—≤πå ‡√◊Õß√Õߪí≠≠“ ª√–∏“π°√√¡°“√μ√«® Õ∫ 2. π“ßæ√∑‘æ“ ª√–¥‘…∞å ÿ¢∂“«√ °√√¡°“√μ√«® Õ∫ 3. 𓬻ÿ¿»—°¥‘Ï ®‘√‡ «’πÿª√–æ—π∏å °√√¡°“√μ√«® Õ∫

¢Õ∫‡¢μÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õߧ≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫ §≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫¡’Àπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¥—ßμàÕ‰ªπ’È 1. ¥Ÿ·≈√“¬ß“π∑“ß°“√‡ß‘π¢Õß∫√‘…—∑œ„Àâμ√ßμàÕ§«“¡‡ªìπ®√‘ß §√∫∂â«π ‡æ’¬ßæÕ ·≈–‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â 2. ¥Ÿ·≈„Àâ∫√‘…—∑œ¡’√–∫∫°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π∑’ˇÀ¡“– ¡·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ 3. æ‘®“√≥“ §—¥‡≈◊Õ° ·≈–‡ πÕ·μàßμ—ÈߺŸâ Õ∫∫—≠™’¢Õß∫√‘…—∑œ 4. ¥Ÿ·≈„Àâ∫√‘…—∑œªØ‘∫—μ‘μ“¡¢âÕ°”Àπ¥·≈–°ÆÀ¡“¬∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß 5. ¥Ÿ·≈‰¡à„À⇰‘¥§«“¡¢—¥·¬âß∑“ߺ≈ª√–‚¬™πå

26


www.aapico.com ∫ √‘ …— ∑ Õ “ ªî ‚ ° ‰ Œ ‡ ∑ § ®Ì “ °— ¥ ( ¡ À “ ™ π )

6. ®—¥∑”√“¬ß“π°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√¢Õߧ≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫ ‚¥¬‡ªî¥‡º¬‰«â „π√“¬ß“πª√–®”ªï¢Õß∫√‘…—∑œ 7. ªØ‘∫—μ‘°“√Õ◊Ëπ„¥μ“¡∑’˧≥–°√√¡°“√¢Õß∫√‘…—∑œ ¡Õ∫À¡“¬

¢Õ∫‡¢μÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õߪ√–∏“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√ ª√–∏“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√®–¡’¢Õ∫‡¢μÕ”π“®Àπâ“∑’Ë ¥—ßπ’È „Àâª√–∏“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√¡’Õ”π“®¥”‡π‘π°“√μ“¡∑’˧≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑œ ‰¥â¡Õ∫À¡“¬ ´÷ËßÕ¬Ÿà¿“¬„μâ°Ø√–‡∫’¬∫ ·≈– ¢âÕ∫—ߧ—∫¢Õß∫√‘…—∑œ ∑—Èßπ’È °“√¡Õ∫Õ”π“®¥—ß°≈à“«μâÕ߉¡à¡’≈—°…≥–‡ªìπ°“√¡Õ∫Õ”π“®∑’Ë∑”„Àâ “¡“√∂Õπÿ¡—μ‘√“¬°“√∑’ËμπÀ√◊Õ ∫ÿ§§≈∑’ËÕ“®¡’§«“¡¢—¥·¬âß, ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬ À√◊ÕÕ“®¡’§«“¡¢—¥·¬âß∑“ߺ≈ª√–‚¬™πå„π≈—°…≥–Õ◊Ëπ„¥ °—∫∫√‘…—∑œ À√◊Õ∫√‘…—∑¬àÕ¬

º—ßÕߧå°√¢Õß°≈ÿà¡∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ®”°—¥ (¡À“™π) §≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑

§≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫

ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–ª√–∏“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√ 𓬇¬Á∫ ´Ÿ ™«π

ºŸÕâ ”π«¬°“√ΩÉ“¬°“√‡ß‘π ·≈–∫√‘À“√ π“ß‡μ’¬« ≈’ ßÕ ºŸâ®—¥°“√ΩÉ“¬∫—≠™’ ·≈–°“√‡ß‘π π“ß°√√≥‘°“√å §μ‘«‘™™“

ºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬ªØ‘∫—μ‘°“√ ·≈–°“√μ≈“¥ 𓬂° Œ‘¡ ‡ªï¬« ºŸâ®—¥°“√ΩÉ“¬º≈‘μ ™‘Èπ à«π√∂¬πμå 𓬻√—∑∏“ ‡æÁ™√Õ‘π∑√å

ºŸâÕ”π«¬°“√ ΩÉ“¬‚§√ß°“√ 𓬮ÕÀåπ ‡√¬å¡Õπ¥å ¥√Ÿ«å

ºŸâ®—¥°“√∑—Ë«‰ª ΩÉ“¬·¡àæ¡‘ æå 𓬰«’ ‡« “√—™Õ“√’¬å°ÿ≈

ºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬«“ß·ºπ ·≈–æ—≤π“∏ÿ√°‘® π“¬Œ‘‚√‚μ– ¡Ÿ√“Õ‘

ºŸâ®—¥°“√∑—Ë«‰ª ΩÉ“¬Õÿª°√≥å®—∫¬÷¥ 𓬮ÕÀåπ ‡√¬å¡Õπ¥å ¥√Ÿ«å

ºŸâ®—¥°“√∑—Ë«‰ª ΩÉ“¬æ—≤π“∏ÿ√°‘® 𓬬Ÿ´÷‡°– Œ‘«“μ“™‘

º≈μÕ∫·∑πºŸâ∫√‘À“√·≈–°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π √“¬°“√ °√√¡°“√μ√«® Õ∫ °√√¡°“√∫√‘À“√·≈–ºŸâ∫√‘À“√

®”π«π (∑à“π) 3 11

º≈μÕ∫·∑πªï 2550 ®”π«π‡ß‘π 7.02 · π∫“∑ 27.04 ≈â“π∫“∑

√“¬≈–‡Õ’¬¥§à“μÕ∫·∑π ‡∫’Ȭª√–™ÿ¡ ·≈–∫”‡ÀπÁ® °√√¡°“√ ‡ß‘π‡¥◊Õπ ‚∫π— ·≈–°Õß∑ÿπ ”√Õ߇≈’Ȭߙ’æ

§à“μÕ∫·∑πÕ◊Ëπ -‰¡à¡’°“√¥Ÿ·≈‡√◊ËÕß°“√„™â¢âÕ¡Ÿ≈¿“¬„π ∫√‘…—∑œ¡’π‚¬∫“¬Àâ“¡°√√¡°“√·≈–ºŸâ∫√‘À“√„™â¢âÕ¡Ÿ≈¿“¬„π∑’Ë¡’ “√– ”§—≠¢Õß∫√‘…—∑œ ´÷Ë߬—߉¡à ‰¥â‡ªî¥‡º¬μàÕ “∏“√≥™π ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå¢Õßμπ‡ÕßÀ√◊ÕºŸâÕ◊Ëπ ´÷Ëß√«¡∂÷ß°“√´◊ÈÕ¢“¬À≈—°∑√—æ¬å¢Õß∫√‘…—∑œ ‚¥¬°√√¡°“√, ºŸâ∫√‘À“√·≈–æπ—°ß“π´÷ËßÕ¬Ÿà„π Àπ૬ߓπ∑’Ë∑√“∫¢âÕ¡Ÿ≈¿“¬„𠧫√À≈’°‡≈’ˬßÀ√◊Õߥ°“√´◊ÈÕ¢“¬À≈—°∑√—æ¬å¢Õß∫√‘…—∑œ„π™à«ß√–¬–‡«≈“ 1 ‡¥◊Õπ °àÕπ°“√ ‡ªî¥‡º¬ß∫°“√‡ß‘π„Àâ·°à “∏“√≥™π

°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π §≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫‰¥âª√–‡¡‘𧫓¡‡æ’¬ßæÕ¢Õß√–∫∫§«∫§ÿ¡¿“¬„π‚¥¬°“√´—°∂“¡¢âÕ¡Ÿ≈®“°ΩÉ“¬∫√‘À“√ ·≈– μÕ∫·∫∫ª√–‡¡‘𧫓¡‡æ’¬ßæÕ¢Õß√–∫∫§«∫§ÿ¡¿“¬„π¢Õß∫√‘…∑— œ¥â«¬μπ‡Õß ´÷ßË §≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫¡’§«“¡‡ÀÁπ«à“ ∫√‘…∑— œ ¡’√–∫∫°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π„π‡√◊ÕË ß°“√∑” ∏ÿ√°√√¡°—∫ºŸ∂â Õ◊ Àÿπâ √“¬„À≠à °√√¡°“√ ºŸ∫â √‘À“√ À√◊ÕºŸ∑â ‡’Ë °’¬Ë «¢âÕß°—∫∫ÿ§§≈¥—ß°≈à“« Õ¬à“ß ‡æ’¬ßæÕ·≈â«

27


√ “ ¬ ß “ π ª √ – ®Ì “ ªï 2 5 5 0

ª√–«—쑧≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ 1. 𓬠‡¬Á∫ ´Ÿ ™«π Õ“¬ÿ 60 ªï §ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ μ”·Àπàß„π∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬π

2. π“ß ‡μ’¬« ≈’ ßÕ Õ“¬ÿ 58 ªï §ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ μ”·Àπàß„π∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬π 3. 𓬠Œ‘¡ ‡ªï¬« ‚° Õ“¬ÿ 59 ªï §ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ μ”·Àπàß„π∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬π 4. 𓬠Œ‘‚√‚μ– ¡Ÿ√“Õ‘ Õ“¬ÿ 41 ªï §ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ μ”·Àπàß„π∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬π

5. 𓬠¡“´“‚¬™‘ øŸ®‘‚¡‚μ– Õ“¬ÿ 50 ªï §ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ μ”·Àπàß„π∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬π 6. 𓬠æ‘æ—≤πå ‡√◊Õß√Õߪí≠≠“ Õ“¬ÿ 57 ªï §ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“

μ”·Àπàß„π∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬π

28

- ª√‘≠≠“μ√’«‘»«Õÿμ “À°√√¡ ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡¡ ‡´¬å ª√–‡∑»π‘«´’·≈π¥å - ª√–∏“π ·≈–ª√–∏“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√ ∫¡®.Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ - °√√¡°“√ ∫¡®. °Ÿä¥‡¬’¬√å (ª√–‡∑»‰∑¬)

- ª√‘≠≠“μ√’∫√‘À“√∏ÿ√°‘® “¢“∫√‘À“√Õÿμ “À°√√¡ ¡À“«‘∑¬“≈—¬π—π¬“ß  ‘ߧ‚ª√å - °√√¡°“√∫√‘À“√ ∫¡®. Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§

- ª√‘≠≠“μ√’∫√‘À“√∏ÿ√°‘® ¡À“«‘∑¬“≈—¬·§π‡∑Õ‡∫Õ√’ ª√–‡∑»π‘«´’·≈π¥å ¡“§¡π—°∫—≠™’·Ààßπ‘«´’·≈π¥å - °√√¡°“√∫√‘À“√ ∫¡®. Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§

- ª√‘≠≠“μ√’«‘»«°√√¡»“ μ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬‚Õ´“°â“ ª√–‡∑»≠’˪ÿÉπ - °√√¡°“√∫√‘À“√ ∫¡®.Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ - °√√¡°“√ ∫. ¡“‡∑Õ√å´—π ´Ÿ¡‘ ´‘ ‡μÁ¡

- §≥–π‘μ‘»“ μ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬‚μ‡°’¬« - °√√¡°“√ ∫¡®. Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§

- ª√‘≠≠“μ√’π‘μ‘»“ μ√å∫—≥±‘μ ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ μ√å - ª√‘≠≠“‚∑§≥–√—∞ª√–»“ π»“ μ√å  ∂“∫—π∫—≥±‘μæ—≤π∫√‘À“√»“ μ√å - Õ∫√¡À≈—° Ÿμ√ Director Accredit Program (DAP)  ¡“§¡ à߇ √‘¡  ∂“∫—π°√√¡°“√‰∑¬ - °√√¡°“√ ·≈–ª√–∏“π°√√¡°“√μ√«® Õ∫ ∫¡®.Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§


www.aapico.com ∫ √‘ …— ∑ Õ “ ªî ‚ ° ‰ Œ ‡ ∑ § ®Ì “ °— ¥ ( ¡ À “ ™ π )

7. π“ßæ√∑‘æ“ ª√–¥‘…∞å ÿ¢∂“«√ Õ“¬ÿ 53 ªï §ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“

μ”·Àπàß„π∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬π 8. 𓬠»ÿ¿»—°¥‘Ï ®‘√‡ «’πÿª√–æ—π∏å Õ“¬ÿ 42 ªï §ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“

μ”·Àπàß„π∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬π

- ª√‘≠≠“‚∑∫—≠™’¡À“∫—≥±‘μ ®ÿÓ≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ - Õ∫√¡À≈—° Ÿμ√ Director Accredit Program (DAP)  ¡“§¡ à߇ √‘¡  ∂“∫—π°√√¡°“√‰∑¬ - °√√¡°“√ ·≈–°√√¡°“√μ√«® Õ∫ ∫¡®. Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§

-

ª√‘≠≠“μ√’π‘μ‘»“ μ√å∫—≥±‘μ ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ μ√å ‡πμ‘∫—≥±‘μ‰∑¬ ‡»√…∞»“ μ√å¡À“∫—≥±‘μ ¡À“«‘∑¬“≈—¬πÕ√å∏Õ’ ∑—π π‘μ‘»“ μ√å¡À“∫—≥±‘μ ¡À“«‘∑¬“≈—¬·§≈‘øÕ√å‡π’¬ ‡« ∑å∑—π π‘μ‘»“ μ√å¡À“∫—≥±‘μ ¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ√‘‚´π“  ‡μ∑ Õ∫√¡À≈—° Ÿμ√ Director Accredit Program (DAP)  ¡“§¡ à߇ √‘¡  ∂“∫—π°√√¡°“√‰∑¬ °√√¡°“√ ·≈–°√√¡°“√μ√«® Õ∫ ∫¡®.Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ °√√¡°“√ ·≈–°√√¡°“√μ√«® Õ∫ ∫≈. ∫’øî∑ ®”°—¥ (¡À“™π) °√√¡°“√ ·≈–°√√¡°“√μ√«® Õ∫ ∫¡®. ´’.‰Õ. °√ÿäª °√√¡°“√ ·≈–°√√¡°“√μ√«® Õ∫ ∫¡®. ´’ŒÕ√å 

29


√ “ ¬ ß “ π ª √ – ®Ì “ ªï 2 5 5 0

°“√∑”√“¬°“√√–À«à“ß°—π ‡Àμÿº≈·≈–§«“¡®”‡ªìπ¢Õß°“√¡’√“¬°“√√–À«à“ß°—π 1. 2. 3.

„π√–À«à“ߪï 2550 ∫√‘…—∑‰¥â‡æ‘Ë¡‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬·ÀàßÀπ÷Ëß ·≈–∫√‘…—∑‰¥â¢“¬‡ß‘π≈ß∑ÿπ„πÀÿâπ “¡—≠∑—ÈßÀ¡¥ „π∫√‘…—∑√à«¡·ÀàßÀπ÷Ëß´÷Ë߉¥âºà“π°“√æ‘®“√≥“·≈–Õπÿ¡—μ‘®“°∑’˪√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√¢Õß∫√‘…—∑œ·≈â«  à«π„À≠à°“√§â“√–À«à“ß∫√‘…—∑∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π„π√–À«à“ߪﮖ‡ªìπ°“√´◊ÈÕ¢“¬ ‘π§â“ ™‘Èπ à«π√∂¬πμå ·≈–·¡àæ‘¡æå‚¥¬ ¡’π‚¬∫“¬°“√°”Àπ¥√“§“´◊ÈÕ¢“¬μ“¡√“§“μ≈“¥ ∫√‘…—∑¡’π‚¬∫“¬°“√§‘¥¥Õ°‡∫’Ȭ‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–À«à“ß°—π ‚¥¬Õ‘ßÕ—μ√“¥Õ°‡∫’Ȭ¢Õß∏𓧓√æ“≥‘™¬å‡ªìπÀ≈—° ·≈–®–‡ªìπ °“√„Àâ°Ÿâ¬◊¡°√≥’∑’Ë¡’§«“¡®”‡ªìπμâÕß„™â‡ß‘π‡√àߥà«π ·≈–™—Ë«§√“«‡∑à“π—Èπ

¡“μ√°“√„π°“√Õπÿ¡—μ‘°“√∑”√“¬°“√√–À«à“ß°—π °“√∑”√“¬°“√∑’ºË “à π¡“ ‡ªìπ°“√´◊ÕÈ ¢“¬ ‘π§â“·≈–°“√„Àâ°¬Ÿâ ¡◊ ‡ß‘π√–À«à“ß°—π ‚¥¬‰¥â√∫— °“√Õπÿ¡μ— ¿‘ “¬„μâ¢Õ∫‡¢μ·≈–Õ”π“® Àπâ“∑’Ë¢ÕߺŸâ∫√‘À“√ „π°√≥’∑’ˇªìπ√“¬°“√„À≠àÀ√◊Õ‡ªìπ°“√≈ß∑ÿπ„π∏ÿ√°‘®μà“ßÊ ºŸâ∫√‘À“√®–‡ πÕ„π∑’˪√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√ μ√«® Õ∫¢Õß∫√‘…—∑ ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“∂÷ߧ«“¡‡À¡“– ¡ §«“¡®”‡ªìπ ·≈–„À⧫“¡‡ÀÁπ ‚¥¬ªØ‘∫—μ‘„À⇪ìπ‰ªμ“¡°Ø√–‡∫’¬∫ ¢Õßμ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2546 ‡√◊ËÕß°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–°“√ªØ‘∫—μ‘¢Õß∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬π„π√“¬°“√∑’Ë ‡°’ˬ«‚¬ß°—π

·π«‚πâ¡ ·≈–π‚¬∫“¬°“√∑”√“¬°“√√–À«à“ß°—π ∫√‘…—∑¡’π‚¬∫“¬„π°“√∑”√“¬°“√√–À«à“ß°—π ”À√—∫√“¬°“√∑’ˇ°‘¥„πªí®®ÿ∫—π ·≈–„πÕπ“§μ„À⥔‡π‘π°“√‰ªμ“¡ª°μ‘ ∏ÿ√°‘®°”Àπ¥√“§“μ“¡√“§“μ≈“¥´÷Ëß®–‡°‘¥ª√–‚¬™πå·°à∑—Èß°≈ÿà¡∫√‘…—∑ §≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫®–æ‘®“√≥“·≈–„À⧫“¡‡ÀÁπ™Õ∫∂÷ߧ«“¡®”‡ªìπ·≈–§«“¡‡À¡“– ¡¢Õß°“√∑“√“¬°“√π—ÈπÊ ∑—Èßπ’È∫√‘…—∑®–‡ªî¥‡º¬√“¬°“√√–À«à“ß°—π‰«â „πÀ¡“¬‡Àμÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π∑’Ë ‰¥â¡’°“√μ√«® Õ∫®“°ºŸâ Õ∫∫—≠™’¢Õß∫√‘…—∑ ‚¥¬ªØ‘∫—μ‘„À⇪ìπ‰ªμ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬À≈—°∑√—æ¬å·≈–μ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ √«¡∂÷ß°“√ªØ‘∫—μ‘μ“¡¢âÕ°”Àπ¥ ‡°’ˬ«°—∫°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈°“√∑”√“¬°“√‡°’ˬ«‚¬ß ·≈–°“√‰¥â¡“À√◊Õ®”Àπà“¬ ‘π∑√—æ¬å∑’Ë ”§—≠ ¢Õß∫√‘…—∑ À√◊Õ∫√‘…—∑¬àÕ¬ μ“¡¡“μ√∞“π°“√∫—≠™’∑’Ë°”À𥂥¬ ¡“§¡π—°∫—≠™’ „π°√≥’∑’˧≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫‰¡à “¡“√∂ √ÿª§«“¡‡ÀÁπ‰¥â ∫√‘…—∑®–„Àâ ºŸâ‡™’ˬ«™“≠Õ‘ √– À√◊ÕºŸâμ√«® Õ∫¿“¬πÕ°¢Õß∫√‘…—∑¡“™à«¬„À⧫“¡‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫√“¬°“√¥—ß°≈à“« ‡æ◊ËÕ„™â „π°“√μ—¥ ‘π„® ¢Õߧ≥–°√√¡°“√ ·≈–ºŸâ∂◊ÕÀÿâπμ“¡·μà°√≥’

30


www.aapico.com ∫ √‘ …— ∑ Õ “ ªî ‚ ° ‰ Œ ‡ ∑ § ®Ì “ °— ¥ ( ¡ À “ ™ π )

º≈°“√¥”‡π‘πß“πªï 2550 ·≈–∞“π–∑“ß°“√‡ß‘π º≈°“√¥”‡π‘πß“π √“¬‰¥âÀ≈—°¢Õß∫√‘…—∑œ ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬π—Èπ¡“®“°°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘® 6 ª√–‡¿∑Õ—π‰¥â·°à 1. °“√ÕÕ°·∫∫ º≈‘μ·≈– μ‘¥μ—ÈßÕÿª°√≥å®—∫¬÷¥ ”À√—∫ª√–°Õ∫√∂¬πμå 2. °“√ÕÕ°·∫∫·≈–º≈‘μÕÿª°√≥å·¡àæ‘¡æå 3. °“√º≈‘μ™‘Èπ à«π√∂¬πμåªíô¡¢÷Èπ√Ÿª 4. ™‘Èπ à«π‚§√ß√∂°√–∫– 5. ™‘Èπ à«π√∂¬πμå·∫∫μ’Õ—¥¢÷Èπ√Ÿª ·≈– 6. μ—«·∑π®”Àπà“¬√∂¬πμå ´÷Ëß∏ÿ√°‘®·μà≈–ª√–‡¿∑®– ¡’≈—°…≥–‡©æ“–·≈–§«“¡ “¡“√∂„π°“√ √â“ß√“¬‰¥â·≈–∑”°”‰√∑’Ë·μ°μà“ß°—π √“¬‰¥â®“°°“√¢“¬Õÿª°√≥å®—∫¬÷¥π—Èπ¡’§«“¡ ‰¡à·πàπÕπ Ÿß‡π◊ËÕß®“°°“√¢“¬‡ªìπ·∫∫§√—ÈßμàÕ§√—Èß·≈–°«à“®–¡’√“¬‰¥â‡¢â“¡“μâÕß„™â√–¬–‡«≈“π“πª√–¡“≥ 6-10 ‡¥◊Õπ À≈—ß®“°∑’Ë ‰¥â√—∫§” —Ëß´◊ÈÕ  à«π√“¬‰¥â®“°°“√º≈‘μ™‘Èπ à«π√∂¬πμåπ—Èπ¡’§«“¡·πàπÕπ°«à“‡æ√“–∫√‘…—∑®–‰¥â√—∫§” —Ëß´◊ÈÕ‡ªìπ√–¬– ¬“«®“°≈Ÿ°§â“  ”À√—∫√“¬‰¥â®“°μ—«·∑π®”Àπà“¬√∂¬πμå ∂÷ß·¡â«à“®–∑”„Àâ¡’√“¬‰¥â Ÿß (√âÕ¬≈– 21 ®“°√“¬‰¥â∑—ÈßÀ¡¥„πªï 2550) ·μàÕ—μ√“°”‰√¢—Èπμâπ§àÕπ¢â“ßμË”·≈–√“¬‰¥âÕ◊Ëπ∑’ˇæ‘Ë¡¢÷Èπ¡“®“°™‘Èπ à«πæ≈“ μ‘°, √–∫∫π”√àÕß√∂¬πμå, ™‘Èπ à«πªíô¡¢÷Èπ√ŸªΩ“ §√Õ∫Œ“√奥‘ §å ·≈–Õÿª°√≥åμ°·μàß√∂¬πμå

¿“æ√«¡¢Õߺ≈°“√¥”‡π‘πß“π∑’˺à“π¡“ ∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬¡’√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬ ‘π§â“ „π™à«ßªï 2549 ·≈– 2550 ‡ªìπ®”π«π‡ß‘π 8,010.24 ≈â“π∫“∑ ·≈– 9,699.58 ≈â“π∫“∑ μ“¡≈”¥—∫ ¬Õ¥√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬„πªï 2550 ‡μ‘∫‚μ¢÷Èπ¡“°®“°ªï 2549 §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 21.1 μâπ∑ÿπ¢“¬·≈–∫√‘°“√¢Õß∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬„π™à«ßªï 2549 ·≈–ªï 2550 ‡ªìπ®”π«π‡ß‘π 7,231.42 ≈â“π∫“∑ ·≈– 8,608.36 μ“¡≈”¥—∫ ‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫Õ—μ√“ à«πμâπ∑ÿπ¢“¬·≈–∫√‘°“√μàÕ¬Õ¥¢“¬¢Õߪï 2549 ·≈– 2550 ®–Õ¬Ÿà∑’Ë 93.24 % ·≈– 92.61% μ“¡≈”¥—∫  ”À√—∫§à“„™â®à“¬„π°“√¢“¬·≈–°“√∫√‘À“√¢Õß°≈ÿà¡ „π ªï 2549 ·≈– 2550 ‡ªìπ 353.01 ≈â“π∫“∑·≈– 557.11 ≈â“π∫“∑ μ“¡≈”¥—∫ §‘¥‡ªìπÕ—μ√“ à«πμàÕ√“¬‰¥â√«¡ „πªï 2549 ·≈– 2550 ‡ªìπ 4.4% ·≈– 6.0% μ“¡≈”¥—∫ ´÷Ëß®–‡ÀÁπ«à“ —¥ à«π ¥—ß°≈à“«  Ÿß¢÷Èπ ‡π◊ËÕß®“°√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬·≈–∫√‘°“√∑’ˇμ‘∫‚μ¢÷Èπ πÕ°®“°π’Ȭե∑’ˇæ‘Ë¡¢÷Èπ®”π«π 163.6 ≈â“π∫“∑ ‡°‘¥®“° §à“„™â®à“¬¢Õß∫√‘…—∑Õ“ªî‚° øÕ√å®®‘Èß ®”°—¥ (¡À“™π) ´÷Ëß∫√‘…—∑œ‰¥â‡¢â“´◊ÈÕ°‘®°“√‡¡◊ËÕª≈“¬ªï 2549

√“¬≈–‡Õ’¬¥º≈°“√¥”‡π‘πß“π∑’˺à“π¡“ √“¬‰¥â ∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬¡’√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬ ‘π§â“ „π™à«ßªï 2549 ·≈– 2550 ‡ªìπ®”π«π‡ß‘π 8,010.24 ≈â“π∫“∑ ·≈– 9,699.58 ≈â“π∫“∑ μ“¡≈”¥—∫ ¬Õ¥√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬„πªï 2550 ‡μ‘∫‚μ¡“°®“°ªï 2549 §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 21.1 „π à«π∏ÿ√°‘®º≈‘μ™‘Èπ à«π√∂¬πμå„πªï 2550 ∫√‘…—∑œ¡’¬Õ¥¢“¬ 6,820.49 ≈â“π∫“∑ ´÷Ëߪ√—∫μ—« Ÿß¢÷Èπ 23.9 % ®“°ªï 2549 ´÷ËßÕ¬Ÿà∑’Ë 5,503.02 ≈â“π∫“∑ ¥â«¬‡Àμÿº≈ à«πÀπ÷Ëß¡“®“°√“¬‰¥â „π à«π¢Õß™‘Èπ à«πμ’Õ—¥¢÷Èπ√Ÿª ∑’Ë√«¡°—∫√“¬‰¥â∑—Èߪï¢Õß™‘Èπ à«πªíô¡ ¢÷Èπ√Ÿª ´÷Ëß à«πÀπ÷Ëß¡“®“°°“√º≈‘μ™‘Èπ√∂¬πμå„πª√–‡∑»‰∑¬∑’ˇæ‘Ë¡¢÷Èπ√âÕ¬≈– 5.6 „πªï 2550 ¬Õ¥¢“¬®“°Õÿª°√≥å®—∫¬÷¥ (Jigs) π—Èπ ¡’®”π«π 169.75 ≈â“π∫“∑ „πªï 2550 ·≈– 18.04 ≈â“π∫“∑ „πªï 2549 ´÷Ëߪ√—∫μ—« Ÿß°«à“ªï∑’˺à“π¡“∂÷ß√âÕ¬≈– 840.96 ‡π◊ËÕß®“°„π√–À«à“ߪï 2550 ‰¥â¡’°“√ àß¡Õ∫Õÿª°√≥å®—∫¬÷¥ (Jigs) 3 ™ÿ¥„Àâ°—∫ ≈Ÿ°§â“‡¡Õ√å´’‡¥ ‡∫π´å„π 3 ª√–‡∑» §◊Õ ª√–‡∑»‰∑¬, ª√–‡∑»¡“‡≈‡´’¬ ·≈–ª√–‡∑»Õ‘π‡¥’¬ ·≈–  àß¡Õ∫Õ’° 1 ™ÿ¥ „Àâ≈Ÿ°§â“ Renault „πª√–‡∑»‚§≈—¡‡∫’¬  à«π¬Õ¥¢“¬®“° Õÿª°√≥å·¡àæ‘¡æ噑Èπ à«π√∂¬πμå ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‚¥¬ ¡’¬Õ¥¢“¬ „πªï 2549 ·≈– 2550 §◊Õ 130.76 ≈â“π∫“∑ ·≈– 127.91 ≈â“π∫“∑ μ“¡≈”¥—∫ ‚¥¬√–À«à“ߪï 2550 ∫√‘…—∑œ ¡’°“√º≈‘μ·¡àæ‘¡æå™ÿ¥„À≠à àß¡Õ∫„Àâ≈Ÿ°§â“ Proton ª√–‡∑» ¡“‡≈‡´’¬ ·≈–≈Ÿ°§â“„πª√–‡∑» §◊Õ π‘  —π ·≈– ÕÕ‚μâ Õ—≈≈“¬·Õπ å

31


√ “ ¬ ß “ π ª √ – ®Ì “ ªï 2 5 5 0

„π à«π∏ÿ√°‘®μ—«·∑π®”Àπà“¬√∂¬πμå ¡’¬Õ¥√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬ ®”π«π 2,005.91 ≈â“π∫“∑ „πªï 2550 ·≈– 1,985.35 ≈â“π∫“∑ „πªï 2549 ´÷ßË ª√—∫μ—« Ÿß¢÷πÈ ‡≈Á°πâÕ¬ √âÕ¬≈– 1.04 ‡π◊ÕË ß®“°μ≈“¥√∂¬πμå‚¥¬√«¡¡’¬Õ¥°“√º≈‘μ Ÿß¢÷πÈ ®“°ªï 2549 ª√–¡“≥ √âÕ¬≈– 5.6 Õ—μ√“°”‰√¢—Èπμâπ Õ—μ√“°”‰√¢—Èπμâπ¢Õß ∏ÿ√°‘®º≈‘μ™‘Èπ à«π√∂¬πμå¢Õß∫√‘…—∑œª√—∫μ—« Ÿß¢÷Èπ®“° 6.76 % „πªï 2549 ‡ªìπ 7.38 % „πªï 2550  “‡Àμÿ‡π◊ËÕß®“° Õ—μ√“°”‰√¢—Èπμâπ¢Õß°≈ÿà¡∫√‘…—∑À≈—°¡’°“√ª√—∫μ—« Ÿß¢÷Èπ πÕ°®“°π’È √“¬‰¥â®“°°“√¢“¬Õÿª°√≥å®∫— ¬÷¥ (Jigs) „πªï∑º’Ë “à π¡“ª√—∫μ—«§àÕπ¢â“ß Ÿß ·≈–®“°°‘®°√√¡≈¥μâπ∑ÿπ¢Õß∫√‘…∑— °”‰√ ÿ∑∏‘ „πªï 2550 ∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬¡’°”‰√ ÿ∑∏‘®”π«π 350.07 ≈â“π∫“∑ ≈¥≈ß 30.72 ≈â“π∫“∑ À√◊Õ√âÕ¬≈– 8.07 ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫ªï 2549 ´÷Ëß¡’°”‰√ ÿ∑∏‘ 380.79 ≈â“π∫“∑ ‚¥¬¡’Õ—μ√“°”‰√ ÿ∑∏‘ „πªï 2550 ·≈–ªï 2549 Õ¬Ÿà∑’Ë 4.75% ·≈– 3.61% μ“¡≈”¥—∫ ‡π◊ËÕß®“° Õ—μ√“ à«π§à“„™â®à“¬„π°“√¢“¬·≈–∫√‘À“√ Ÿß¢÷Èπ‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫√“¬‰¥â√«¡

∞“π–°“√‡ß‘π °√–· ‡ß‘π ¥ ‡ß‘π ¥ ÿ∑∏‘®“°°‘®°√√¡¥”‡π‘πß“π≈¥≈ß 487.55 ≈â“π∫“∑ ®“° 986.89 ≈â“π∫“∑„πªï 2549 ·≈– 499.34 ≈â“π∫“∑„πªï 2550 ‚¥¬‡Àμÿº≈À≈—°¡“®“°∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬‰¥â®à“¬™”√–§◊π‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“«°àÕπ°”Àπ¥√«¡®”π«π 493 ≈â“π∫“∑ „Àâ ·°à‡®â“Àπ’È ∂“∫—π°“√‡ß‘π  ‘π∑√—æ¬å ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 ∫√‘…—∑œ ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ ¡’ ‘π∑√—æ¬å√«¡®”π«π 8,978.14 ≈â“π∫“∑ ´÷Ë߇æ‘Ë¡¢÷Èπ‡≈Á°πâÕ¬ ‡ªìπ®”π«π 124.14 ≈â“π∫“∑ §‘¥‡ªìπÕ—μ√“√âÕ¬≈– 1.4 ®“°¡Ÿ≈§à“ ‘π∑√—æ¬å√«¡®”π«π 8,854.00 ≈â“π∫“∑ À≈—ߪ√—∫ª√ÿß ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2549 Àπ’È ‘π ∫√‘…—∑·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ ¡’Àπ’È ‘π√«¡‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡≈Á°πâÕ¬‡ªìπ®”π«π‡ß‘π 125.62 ≈â“π∫“∑ ‚¥¬§‘¥‡ªìπÕ—μ√“√âÕ¬≈– 2.8 ®“° 4,459.85 ≈â“π∫“∑„πªï 2549 ‡ªìπ 4,585 .47 ≈â“π∫“∑ „πªï 2550  à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ  à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ√«¡¢Õß∫√‘…—∑·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬¡’¬Õ¥„°≈⇧’¬ß°—∫ªï°àÕπ‚¥¬‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‡æ’¬ß 1.49 ≈â“π∫“∑ ‡ªìπÕ—μ√“√âÕ¬≈– 0.03 ®“° 4,394.15 ≈â“π∫“∑ „πªï 2549 ‡ªìπ 4,392.67 ≈â“π∫“∑„πªï 2550

32


www.aapico.com ∫ √‘ …— ∑ Õ “ ªî ‚ ° ‰ Œ ‡ ∑ § ®Ì “ °— ¥ ( ¡ À “ ™ π )

Õ—μ√“ à«π∑“ß°“√‡ß‘π ß∫√«¡ 2547 Õ—μ√“ à«π ¿“æ§≈àÕß Õ—μ√“ à«π ¿“æ§≈àÕß (‡∑à“) Õ—μ√“ à«π ¿“æ§≈àÕßÀ¡ÿπ‡√Á« (‡∑à“) Õ—μ√“ à«π ¿“æ§≈àÕß°√–· ‡ß‘π ¥ (‡∑à“) Õ—μ√“ à«πÀ¡ÿπ‡«’¬π≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“ (‡∑à“) √–¬–‡«≈“‡°Á∫Àπ’ȇ©≈’ˬ («—π) Õ—μ√“ à«πÀ¡ÿπ‡«’¬π ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ (‡∑à“) √–¬–‡«≈“¢“¬ ‘π§â“‡©≈’ˬ («—π) Õ—μ√“À¡ÿπ‡«’¬π‡®â“Àπ’È (‡∑à“) √–¬–‡«≈“™”√–Àπ’È («—π) «ß®√‡ß‘π ¥ («—π) Õ—μ√“ à«π· ¥ß§«“¡ “¡“√∂„π°“√À“°”‰√ Õ—μ√“°”‰√¢—Èπμâπ (%) Õ—μ√“°”‰√®“°°“√¥”‡π‘πß“π (%) Õ—μ√“ à«π‡ß‘π ¥μàÕ°“√∑”°”‰√ (%) Õ—μ√“°”‰√ ÿ∑∏‘ (%) Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑πºŸâ∂◊ÕÀÿâπ (%) Õ—μ√“ à«π· ¥ßª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√¥”‡π‘πß“π Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑π®“° ‘π∑√—æ¬å (%) Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑π®“° ‘π∑√—æ¬å∂“«√ (%) Õ—μ√“°“√À¡ÿπ¢Õß ‘π∑√—æ¬å (‡∑à“) Õ—μ√“ à«π«‘‡§√“–Àåπ‚¬∫“¬∑“ß°“√‡ß‘π Õ—μ√“ à«πÀπ’È ‘πμàÕ à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ (‡∑à“) Õ—μ√“ à«π§«“¡ “¡“√∂™”√–¥Õ°‡∫’Ȭ (‡∑à“) Õ—μ√“°“√®à“¬‡ß‘πªíπº≈ (%)

2548

2549

2550

1.27 0.99 0.51 7.76 47.04 14.99 24.35 7.16 50.97 20.42

2.37 1.97 0.50 7.19 50.79 13.53 26.98 7.28 50.15 27.62

0.84* 0.62* 0.27 5.98* 61.05* 10.14* 35.99* 6.39 57.08 39.96*

0.85 0.64 0.15 6.39 57.09 10.97 33.28 6.60 55.30 35.08

12.79% 11.71% 109.06% 10.85% 41.28%

10.63% 9.39% 93.62% 8.55% 22.46%

6.76% 5.23% 235.70%* 4.75% 8.95%

7.38% 5.48% 94.00% 3.61% 7.97%

17.43% 35.91% 1.55

13.08% 34.86% 1.48

5.09%* 12.02%* 1.04*

3.93% 8.49% 1.04

0.72 15.45 0.79%

0.28 17.75 3.06%

0.60* 16.58 2.56%*

0.64 3.20 3.55%

* ª√—∫ª√ÿß„À¡à‡π◊ËÕß®“°¡’°“√ª√—∫ª√ÿßß∫¥ÿ≈¢Õß∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° øÕ√å®®‘Èß

33


√ “ ¬ ß “ π ª √ – ®Ì “ ªï 2 5 5 0

√ÿª√“¬ß“π°“√‡ß‘π √“¬°“√ ‡ß‘π ¥·≈–√“¬°“√‡∑’¬∫‡∑à“‡ß‘π ¥ ‡ß‘π≈ß∑ÿπ√–¬– —Èπ·≈–‡ß‘πΩ“°ª√–®”∏𓧓√ ≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“  ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ ‡ß‘π„Àâ°Ÿâ¬◊¡·°à°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß ‡ß‘π≈ß∑ÿπ  à«π‡°‘π¢Õß√“§“∑ÿπ∑’Ë Ÿß°«à“¡Ÿ≈§à“¬ÿμ‘∏√√¡¢Õ߇ߑπ≈ß∑ÿπ ∑’Ë¥‘π Õ“§“√·≈–Õÿª°√≥å- ÿ∑∏‘  ‘π∑√—æ¬åÕ◊ËπÊ √«¡ ‘π∑√—æ¬å ‡ß‘π‡∫‘°‡°‘π∫—≠™’·≈–‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬– —È𠇮â“Àπ’°È “√§â“  à«π¢ÕßÀπ’È ‘π√–¬–¬“«∑’˧√∫°”Àπ¥™”√–„π Àπ÷Ëßªï ‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡®“°°√√¡°“√ ‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡®“°°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß ‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“« Àπ’ È π‘ Õ◊πË Ê √«¡Àπ’È ‘π ∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π ∑ÿπ™”√–·≈â«  à«π‡°‘π¡Ÿ≈§à“Àÿâπ º≈μà“ß®“°°“√·ª≈ߧà“ß∫°“√‡ß‘π °”‰√(¢“¥∑ÿπ) – ¡-®—¥ √√·≈â«  ”√Õßμ“¡°ØÀ¡“¬ - ¬—߉¡à ‰¥â®—¥ √√  à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ à«ππâÕ¬¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬ √«¡ à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ √“¬‰¥â√«¡ μâπ∑ÿπ¢“¬·≈–∫√‘°“√ §à“„™â®à“¬„π°“√¢“¬·≈–∫√‘À“√ §à“μÕ∫·∑π°√√¡°“√ ¥Õ°‡∫’Ȭ®à“¬ ¿“…’‡ß‘π‰¥â °”‰√(¢“¥∑ÿπ) ÿ∑∏‘°àÕπÀ—°(°”‰√) ¢“¥∑ÿπ¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ à«ππâÕ¬ °”‰√ (¢“¥∑ÿπ) ¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ à«ππâÕ¬  à«π·∫àß°”‰√(¢“¥∑ÿπ)®“°‡ß‘π≈ß∑ÿπμ“¡«‘∏’ à«π‰¥â à«π‡ ’¬ °”‰√ (¢“¥∑ÿπ) ®“°Õ—μ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π °”‰√ ÿ∑∏‘ °”‰√ ÿ∑∏‘μàÕÀÿâπ¢—Èπæ◊Èπ∞“π (¡Ÿ≈§à“∑’Ëμ√“‰«â 1 ∫“∑μàÕÀÿâπ) °√–· ‡ß‘π ¥ ÿ∑∏‘®“°°‘®°√√¡¥”‡π‘πß“π °√–· ‡ß‘π ¥ ÿ∑∏‘(„™â ‰ª„π)°‘®°√√¡≈ß∑ÿπ °√–· ‡ß‘π ¥ ÿ∑∏‘(„™â ‰ª„π)°‘®°√√¡®—¥À“‡ß‘π ‡ß‘π ¥·≈–√“¬°“√‡∑’¬∫‡∑à“‡ß‘π ¥‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ÿ∑∏‘

2547 513,203 4,298 1,085,271 478,534 12,162 153,774 299,943 2,050,553 170,729 4,768,467 217,231 1,038,859 300,000 7,000 516 793,000 198,913 2,555,519 240,000 240,000 749,107 (5,923) 51,000 1,122,359 56,405 2,212,948 7,035,375 5,930,957 274,714 549 53,322 8,627 762,031 1,058 51,441 (2,156) 763,088 3.18 898,603 (206,816) (448,406) 239,307

* ª√—∫ª√ÿß„À¡à‡π◊ËÕß®“°¡’°“√ª√—∫ª√ÿßß∫¥ÿ≈¢Õß∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° øÕ√å®®‘Èß

34

ß∫√«¡ (æ—π∫“∑) 2548 2549 471,044 385,755* 1,070,407 173,000 1,160,435 1,433,969* 587,489 838,508* 4,941 73,648 165,016 344,567 270,576 869,135* 2,027,486 4,317,537* 342,856 417,883* 6,100,250 8,854,002 64,387 1,553,375 942,716 1,319,107 300,000 390,608 10,776 10,143 7,818 5,421 493,000 711,039 163,949 470,155* 1,982,646 4,459,848 282,360 285,183 282,360 282,360 2,164,355 2,160,754 2,420 (21,757) 106,541 134,541 1,494,438 1,494,973 67,490 343,283* 4,117,604 4,394,154 8,310,486 8,010,240 7,210,856 7,231,421 316,800 353,007 610 614 43,948 25,261 23,660 18,177 712,560 375,275 (1,740) 5,513 35,053 28,709 1,814 (1,059) 710,820 380,789 2.96 1.60 730,396 986,894* (430,754) (2,529,217)* 724,308 386,626 1,023,951 (1,155,697)

2550 276,792 123,171 1,473,546 731,484 70,975 365,109 1,393,862 3,930,467 612,737 8,978,143 1,598,509 1,289,126 86,866 12,284 102,658 1,130,933 365,099 4,585,475 285,183 282,360 2,166,505 (23,012) 139,541 1,746,001 81,273 4,392,668 9,699,578 8,608,363 557,115 702 165,929 17,842 347,465 2,606 38,087 1,279 350,070 1.55 499,345 (774,929) 166,621 (108,963)


www.aapico.com ∫ √‘ …— ∑ Õ “ ªî ‚ ° ‰ Œ ‡ ∑ § ®Ì “ °— ¥ ( ¡ À “ ™ π )

√“¬ß“π¢ÕߺŸâ Õ∫∫—≠™’√—∫Õπÿ≠“μ ‡ πÕμàÕºŸâ∂◊ÕÀÿâπ¢Õß∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ®”°—¥ (¡À“™π) ¢â“懮Ⓣ¥âμ√«® Õ∫ß∫¥ÿ≈√«¡ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 ·≈– 2549 ß∫°”‰√¢“¥∑ÿπ√«¡ ß∫· ¥ß°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß  à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ√«¡·≈–ß∫°√–· ‡ß‘π ¥√«¡ ”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π‡¥’¬«°—π¢Õß·μà≈–ªï¢Õß∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬·≈–‰¥âμ√«® Õ∫ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√¢Õß∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ®”°—¥ (¡À“™π) ¥â«¬‡™àπ°—π ´÷ËߺŸâ∫√‘À“√¢Õß °‘®°“√‡ªìπºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫μàÕ§«“¡∂Ÿ°μâÕß·≈–§√∫∂â«π¢ÕߢâÕ¡Ÿ≈„πß∫°“√‡ß‘π‡À≈à“π’È  à«π¢â“懮ⓇªìπºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√· ¥ß §«“¡‡ÀÁπμàÕß∫°“√‡ß‘π¥—ß°≈à“«®“°º≈°“√μ√«® Õ∫¢Õߢâ“懮ⓠ¢â“懮ⓡ‘‰¥âμ√«® Õ∫ß∫°“√‡ß‘π ”À√—∫ªï π‘È  ÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 ·≈– 2549 ¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬μ“¡∑’Ë°≈à“«‰«â „πÀ¡“¬‡Àμÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π¢âÕ 11 ß∫°“√‡ß‘π¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬¥—ß°≈à“« ‰¥â√«¡Õ¬Ÿà„πß∫°“√‡ß‘π√«¡π’È ‚¥¬√«¡ ‘π∑√—æ¬å√«¡ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 ·≈– 2549 ®”π«π 514 ≈â“π∫“∑ ·≈– 1,478 ≈â“π∫“∑ μ“¡≈”¥—∫ ·≈–¬Õ¥√“¬‰¥â√«¡ ”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π‡¥’¬«°—π¢Õß·μà≈–ªï®”π«π 1,326 ≈â“π∫“∑ ·≈– 1,193 ≈â“π∫“∑ μ“¡≈”¥—∫ ß∫°“√‡ß‘π¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬¥—ß°≈à“«μ√«® Õ∫‚¥¬ºŸâ Õ∫∫—≠™’Õ◊Ëπ ´÷Ëß· ¥ß§«“¡‡ÀÁπÕ¬à“߉¡à¡’‡ß◊ËÕπ‰¢ ‚¥¬¢â“懮ⓠ‰¥â√—∫√“¬ß“π°“√μ√«® Õ∫¢ÕߺŸâ Õ∫∫—≠™’‡À≈à“π—Èπ ·≈–§«“¡‡ÀÁπ¢Õߢâ“懮Ⓞπ à«π∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫®”π«π‡ß‘π¢Õß√“¬°“√ μà“ßÊ¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬¥—ß°≈à“« ´÷Ëß√«¡Õ¬Ÿà „πß∫°“√‡ß‘π√«¡‰¥â∂◊Õμ“¡√“¬ß“π¢ÕߺŸâ Õ∫∫—≠™’Õ◊Ëπ‡À≈à“π—Èπ ¢â“懮Ⓣ¥âªØ‘∫—μ‘ß“πμ√«® Õ∫μ“¡¡“μ√∞“π°“√ Õ∫∫—≠™’∑’Ë√—∫√Õß∑—Ë«‰ª ´÷Ëß°”Àπ¥„Àâ¢â“懮â“μâÕß«“ß·ºπ·≈–ªØ‘∫—μ‘ ß“π‡æ◊ËÕ„Àâ ‰¥â§«“¡‡™◊ËÕ¡—ËπÕ¬à“ß¡’‡Àμÿº≈«à“ß∫°“√‡ß‘π· ¥ß¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë¢—¥μàÕ¢âÕ‡∑Á®®√‘ßÕ—π‡ªìπ “√– ”§—≠À√◊Õ‰¡à °“√μ√«® Õ∫ √«¡∂÷ß°“√„™â«‘∏’°“√∑¥ Õ∫À≈—°∞“πª√–°Õ∫√“¬°“√∑—Èß∑’ˇªìπ®”π«π‡ß‘π·≈–°“√‡ªî¥‡º¬ ¢âÕ¡Ÿ≈„πß∫°“√‡ß‘π °“√ª√–‡¡‘𠧫“¡‡À¡“– ¡¢ÕßÀ≈—°°“√∫—≠™’∑’Ë°‘®°“√„™â·≈–ª√–¡“≥°“√‡°’ˬ«°—∫√“¬°“√ ∑“ß°“√‡ß‘π∑’ˇªìπ “√– ”§—≠ ´÷ËߺŸâ∫√‘À“√‡ªìπ ºŸâ®—¥∑”¢÷Èπ μ≈Õ¥®π°“√ª√–‡¡‘π∂÷ߧ«“¡‡À¡“– ¡¢Õß°“√· ¥ß √“¬°“√∑’Ë𔇠πÕ„πß∫°“√‡ß‘π‚¥¬√«¡ ¢â“懮Ⓡ™◊ËÕ«à“°“√ μ√«® Õ∫¥—ß°≈à“«ª√–°Õ∫°—∫√“¬ß“π¢ÕߺŸâ Õ∫∫—≠™’Õ◊Ëπ ∑’Ë°≈à“«∂÷ß„π«√√§·√°„Àâ¢âÕ √ÿª∑’ˇªìπ‡°≥±åÕ¬à“߇À¡“– ¡„π°“√ · ¥ß§«“¡‡ÀÁπ¢Õߢâ“懮ⓠ®“°°“√μ√«® Õ∫¢Õߢâ“懮⓷≈–√“¬ß“π¢ÕߺŸâ Õ∫∫—≠™’Õ◊Ëπ ¢â“懮ⓇÀÁπ«à“ ß∫°“√‡ß‘π¢â“ßμâππ’È· ¥ß∞“π–°“√‡ß‘π ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 ·≈– 2549 º≈°“√¥”‡π‘πß“π·≈–°√–· ‡ß‘π ¥ ”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π‡¥’¬«°—π¢Õß ·μà≈–ªï¢Õß∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ ·≈–‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ®”°—¥ (¡À“™π) ‚¥¬∂Ÿ°μâÕßμ“¡∑’˧«√„π  “√– ”§—≠μ“¡À≈—°°“√∫—≠™’∑’Ë√—∫√Õß∑—Ë«‰ª ‚¥¬¡‘‰¥â‡ªìπ°“√· ¥ß§«“¡‡ÀÁπÕ¬à“ß¡’‡ß◊ËÕπ‰¢μàÕß∫°“√‡ß‘π¢â“ßμâπ ¢â“懮ⓢՄÀ⠗߇°μμ“¡∑’Ë°≈à“«‰«â „πÀ¡“¬‡Àμÿ ª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π¢âÕ 4.1 „πªï 2550 ∫√‘…—∑œ‰¥â‡ª≈’ˬππ‚¬∫“¬°“√∫—≠™’‡°’ˬ«°—∫°“√∫—π∑÷°‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬·≈–∫√‘…—∑ √à«¡„πß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√®“°«‘∏’ à«π‰¥â‡ ’¬‡ªìπ«‘∏’√“§“∑ÿπ ‚¥¬∫√‘…—∑œ‰¥âª√—∫¬âÕπÀ≈—ßß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2549 ·≈– ”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π‡¥’¬«°—π ‡æ◊ËÕ –∑âÕπ∂÷ß°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ßπ‚¬∫“¬°“√∫—≠™’¥—ß°≈à“« ·≈–μ“¡∑’Ë°≈à“« ‰«â „πÀ¡“¬‡Àμÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π¢âÕ 4.2 „πªï 2550 ∫√‘…—∑œ‰¥â‡ª≈’ˬππ‚¬∫“¬°“√∫—≠™’‡°’ˬ«°—∫°“√«—¥¡Ÿ≈§à“§«“¡π‘¬¡∑’ˇ°‘¥ ®“°°“√√«¡∏ÿ√°‘®®“°°“√· ¥ß¥â«¬√“§“∑ÿπÀ—°§à“μ—¥®”Àπà“¬ – ¡·≈–§à“‡º◊ËÕ°“√¥âÕ¬§à“ ‡ªìπ· ¥ß¥â«¬√“§“∑ÿπÀ—°§à“‡º◊ËÕ°“√ ¥âÕ¬§à“ – ¡‚¥¬‰¡àμ¥— ®”Àπà“¬§à“§«“¡π‘¬¡ ‚¥¬∫√‘…∑— œ‰¥â „™â¡“μ√∞“π°“√∫—≠™’©∫—∫∑’Ë 43 (ª√—∫ª√ÿß 2550) ‡√◊ÕË ß ç°“√√«¡∏ÿ√°‘®é °àÕπ«—π∂◊ժؑ∫—μ‘ ·≈–∫√‘…—∑œ‰¥â „™â«‘∏’‡ª≈’ˬπ∑—π∑’μ—Èß·μà«—π∑’Ë 1 ¡°√“§¡ 2550 ‡ªìπμâπ‰ª

ÿ¡“≈’ √’«√“∫—≥±‘μ ºŸâ Õ∫∫—≠™’√—∫Õπÿ≠“μ ‡≈¢∑–‡∫’¬π 3970 ∫√‘…—∑  ”π—°ß“π ‡Õ‘π å∑ ·Õπ¥å ¬—ß ®”°—¥ °√ÿ߇∑æœ: 29 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2551

35


√ “ ¬ ß “ π ª √ – ®Ì “ ªï 2 5 5 0

ß∫¥ÿ≈ ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 ·≈– 2549 (Àπ૬: ∫“∑)

ß∫°“√‡ß‘π√«¡ 2550 2549

À¡“¬‡Àμÿ ‘π∑√—æ¬å  ‘π∑√—æ¬åÀ¡ÿπ‡«’¬π ‡ß‘π ¥·≈–√“¬°“√‡∑’¬∫‡∑à“‡ß‘π ¥ ‡ß‘π≈ß∑ÿπ™—Ë«§√“« - Àπ૬≈ß∑ÿπ„π°Õß∑ÿπ‡ªî¥ ‡ß‘π≈ß∑ÿπ™—Ë«§√“« - Àÿâπ “¡—≠ ≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“ °‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π °‘®°“√∑’Ë ‰¡à‡°’ˬ«¢âÕß°—π -  ÿ∑∏‘ √«¡≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“ -  ÿ∑∏‘ √“¬‰¥â∑’ˬ—߉¡à‡√’¬°™”√– ‡ß‘π∑¥√Õß®à“¬·≈–‡ß‘π„Àâ°Ÿâ¬◊¡√–¬– —Èπ·°à °‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π ‡ß‘πªíπº≈§â“ß√—∫®“°°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π ≈Ÿ°Àπ’ȧà“Àÿâπ°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π  ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ -  ÿ∑∏‘  ‘π∑√—æ¬åÀ¡ÿπ‡«’¬πÕ◊Ëπ √«¡ ‘π∑√—æ¬åÀ¡ÿπ‡«’¬π  ‘π∑√—æ¬å ‰¡àÀ¡ÿπ‡«’¬π ‡ß‘πΩ“° ∂“∫—π°“√‡ß‘π∑’Ë¡’¿“√–§È”ª√–°—π ‡ß‘π„Àâ°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“«·°à°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π ‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬ ‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑√à«¡ ‡ß‘π≈ß∑ÿπ√–¬–¬“«Õ◊Ëπ -  ÿ∑∏‘ §à“§«“¡π‘¬¡ ∑’Ë¥‘π Õ“§“√·≈–Õÿª°√≥å -  ÿ∑∏‘  ‘∑∏‘°“√‡™à“ -  ÿ∑∏‘ ‚ª√·°√¡§Õ¡æ‘«‡μÕ√å -  ÿ∑∏‘  ‘π∑√—æ¬å ‰¡àÀ¡ÿπ‡«’¬πÕ◊Ëπ √«¡ ‘π∑√—æ¬å ‰¡àÀ¡ÿπ‡«’¬π √«¡ ‘π∑√—æ¬å

276,792,091 123,171,050 -

385,754,810* 173,000,000

69,855,451 111,327,964 -

82,917,764 -

1,695,900 1,794,525 1,471,850,169 1,432,174,076* 1,473,546,069 1,433,968,601 37,559,506 56,889

19,913,074 255,609,573 275,522,647 37,559,506

26,967,732 269,661,378 296,629,110 56,889

70,974,806 73,647,662 364,825,478 13,585,594 17,423,681 13,585,594 6,542,500 9,042,500 731,483,476 838,508,462* 192,172,790 194,584,441 205,059,981* 52,557,627 2,928,239,533 3,136,462,586 1,117,407,057

178,233,109 17,423,681 224,381,081 55,310,043 854,951,677

6 7 8

7 7 7 9 ○

10 7 11 12 13 11 14 15 16 ○

ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√ 2550 2549

36

40,726,090 12,264,400 - 1,407,762,333 645,200,000 - 3,694,256,267 2,910,915,776** 365,109,210 344,566,998 54,686,215 66,040,351** 42,150,000 36,400,000 1,393,861,862 869,134,988* 3,930,467,091 4,317,536,518* 408,387,735 427,148,668 12,706,867 18,650,467* 51,253,786 45,000,983 42,478,118 43,767,923 213,628,088 73,984,587 163,215,122 8,562,589 6,049,902,994 5,717,538,941 5,770,785,790 4,101,635,307 8,978,142,527 8,854,001,527 6,888,192,847 4,956,586,984 ○

* ª√—∫ª√ÿß„À¡à‡π◊ËÕß®“°¡’°“√ª√—∫ª√ÿßß∫¥ÿ≈¢Õß∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° øÕ√å®®‘Èß ** ª√—∫ª√ÿß„À¡à‡π◊ËÕß®“°¡’°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ßπ‚¬∫“¬°“√∫—π∑÷°∫—≠™’‡ß‘π≈ß∑ÿπ®“°«‘∏’ à«π‰¥â‡ ’¬¡“‡ªìπ«‘∏’√“§“∑ÿπ

À¡“¬‡Àμÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕßß∫°“√‡ß‘ππ’È


www.aapico.com ∫ √‘ …— ∑ Õ “ ªî ‚ ° ‰ Œ ‡ ∑ § ®Ì “ °— ¥ ( ¡ À “ ™ π )

ß∫¥ÿ≈ (μàÕ) ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 ·≈– 2549 (Àπ૬: ∫“∑)

ß∫°“√‡ß‘π√«¡ 2550 2549

À¡“¬‡Àμÿ Àπ’È ‘π·≈– à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ Àπ’È ‘πÀ¡ÿπ‡«’¬π ‡ß‘π‡∫‘°‡°‘π∫—≠™’·≈–‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬– —Èπ ®“° ∂“∫—π°“√‡ß‘𠇮â“Àπ’È°“√§â“ °‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π °‘®°“√∑’Ë ‰¡à‡°’ˬ«¢âÕß°—π √«¡‡®â“Àπ’È°“√§â“ ‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“«∑’Ë∂÷ß°”Àπ¥™”√–¿“¬„πÀπ÷Ëߪï Àπ’È ‘πμ“¡ —≠≠“‡™à“´◊ÈÕ·≈– —≠≠“‡™à“°“√‡ß‘π ∑’Ë∂÷ß°”Àπ¥™”√–¿“¬„πÀπ÷Ëßªï ‡ß‘π∑¥√Õß·≈–‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬– —Èπ ®“°°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π ‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬– —Èπ®“°°√√¡°“√ ‡®â“Àπ’ȧà“Àÿâπ°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—𠇮â“Àπ’È®“°°“√¢“¬ ‘∑∏‘‡√’¬°√âÕß„π≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“  ”√Õ߇º◊ËÕº≈‡ ’¬À“¬®“°°“√√—∫ª√–°—π ‘π§â“ Àπ’ È π‘ À¡ÿπ‡«’¬πÕ◊πË √«¡Àπ’È ‘πÀ¡ÿπ‡«’¬π Àπ’È ‘π‰¡àÀ¡ÿπ‡«’¬π ‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“« -  ÿ∑∏‘®“° à«π∑’Ë∂÷ß°”Àπ¥™”√– ¿“¬„πÀπ÷Ëߪï Àπ’È ‘πμ“¡ —≠≠“‡™à“´◊ÈÕ·≈– —≠≠“‡™à“°“√‡ß‘π -  ÿ∑∏‘®“° à«π∑’Ë∂÷ß°”Àπ¥™”√–¿“¬„πÀπ÷Ëߪï Àπ’È ‘π‰¡àÀ¡ÿπ‡«’¬πÕ◊Ëπ √«¡Àπ’È ‘π‰¡àÀ¡ÿπ‡«’¬π √«¡Àπ’È ‘π

ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√ 2550 2549

17

1,598,509,063 1,553,374,872 1,400,000,000 1,024,405,200

7

63,329,196 3,344,586 1,225,797,123 1,315,762,178 1,289,126,319 1,319,106,764 86,865,694 390,608,000

18

9,969,085 7 19 7 20 21 ○

18

3,295,171 228,405,161 231,700,332 80,000,000

-

-

10,923,164

102,658,580 5,420,864 534,578,890 140,860,548 12,283,693 10,143,315 4,207,500 4,207,500 71,350,305 18,649,325 330,182,346 337,334,903* 81,464,092 111,496,872 3,429,594,780 3,716,911,512 2,452,941,465 1,592,670,452 ○

1,130,932,660

20,676,698 337,014,285 357,690,983 75,000,000

711,039,173 1,125,000,000

100,000,000

11,743,742 22,205,576 13,203,553 9,691,295 1,155,879,955 742,936,044 1,125,000,000 100,000,000 4,585,474,735 4,459,847,556 3,577,941,465 1,692,670,452 ○

* ª√—∫ª√ÿß„À¡à‡π◊ËÕß®“°¡’°“√ª√—∫ª√ÿßß∫¥ÿ≈¢Õß∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° øÕ√å®®‘Èß

À¡“¬‡Àμÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕßß∫°“√‡ß‘ππ’È

37


√ “ ¬ ß “ π ª √ – ®Ì “ ªï 2 5 5 0

ß∫¥ÿ≈ (μàÕ) ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 ·≈– 2549 (Àπ૬: ∫“∑)

ß∫°“√‡ß‘π√«¡ 2550 2549

À¡“¬‡Àμÿ à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ ∑ÿπ‡√◊ÕπÀÿâπ ∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π Àÿâπ∫ÿ√‘¡ ‘∑∏‘™π‘¥‰¡à – ¡‡ß‘πªíπº≈ 42,360,000 Àÿâπ ¡Ÿ≈§à“Àÿâπ≈– 1 ∫“∑ Àÿâπ “¡—≠ 242,823,600 Àÿâπ ¡Ÿ≈§à“Àÿâπ≈– 1 ∫“∑ ∑ÿπÕÕ°®”Àπà“¬·≈–™”√–‡μÁ¡¡Ÿ≈§à“·≈â« Àÿâπ∫ÿ√‘¡ ‘∑∏‘™π‘¥‰¡à – ¡‡ß‘πªíπº≈ 42,360,000 Àÿâπ ¡Ÿ≈§à“Àÿâπ≈– 1 ∫“∑ Àÿâπ “¡—≠ 240,000,000 Àÿâπ ¡Ÿ≈§à“Àÿâπ≈– 1 ∫“∑  à«π‡°‘π¡Ÿ≈§à“Àÿπâ ∫ÿ√¡‘  ‘∑∏‘  à«π‡°‘π¡Ÿ≈§à“Àÿâπ “¡—≠  à«πμË”°«à“∑ÿπ®“°°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß¡Ÿ≈§à“‡ß‘π≈ß∑ÿπ º≈μà“ß®“°°“√·ª≈ߧà“ß∫°“√‡ß‘π °”‰√ – ¡ ®—¥ √√·≈â«  ”√Õßμ“¡°ÆÀ¡“¬ - ∫√‘…—∑œ - ∫√‘…—∑¬àÕ¬  ”√Õß ”À√—∫Àÿâπ∑ÿπ´◊ÈÕ§◊π ¬—ß‰¡à ‰¥â®—¥ √√  à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ¢Õß∫√‘…—∑œ À—°: Àÿâπ∑ÿπ´◊ÈÕ§◊π  à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ¢Õß∫√‘…—∑œ -  ÿ∑∏‘  à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ à«ππâÕ¬¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬ √«¡ à«π¢ÕߺŸ∂â Õ◊ Àÿπâ √«¡Àπ’È ‘π·≈– à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ

24

42,360,000 242,823,600 ○

ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√ 2550 2549

42,360,000 242,823,600 ○

42,360,000 242,823,600 ○

24

42,360,000 240,000,000 1,415,247,600 749,106,732 2,150,000 (23,011,913)

42,360,000 240,000,000 1,415,247,600 749,106,732 (3,600,000) (21,756,767)

42,360,000 240,000,000 1,415,247,600 749,106,732 -

42,360,000 240,000,000 1,415,247,600 749,106,732 -** -**

27

59,541,000 80,000,000 192,809,988 1,746,001,145 4,504,204,552 (192,809,988) 4,311,394,564 81,273,228 4,392,667,792 8,978,142,527

59,541,000 75,000,000 192,809,988 1,494,972,626 4,243,681,179 (192,809,988) 4,050,871,191 343,282,780* 4,394,153,971 8,854,001,527

59,541,000 192,809,988 803,996,050 3,503,061,370 (192,809,988) 3,310,251,382 3,310,251,382 6,888,192,847

59,541,000 192,809,988 757,661,200** 3,456,726,520 (192,809,988) 3,263,916,532 3,263,916,532 4,956,586,984

23 ○

22

* ª√—∫ª√ÿß„À¡à‡π◊ËÕß®“°¡’°“√ª√—∫ª√ÿßß∫¥ÿ≈¢Õß∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° øÕ√å®®‘Èß ** ª√—∫ª√ÿß„À¡à‡π◊ËÕß®“°¡’°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ßπ‚¬∫“¬°“√∫—π∑÷°∫—≠™’‡ß‘π≈ß∑ÿπ®“°«‘∏’ à«π‰¥â‡ ’¬¡“‡ªìπ«‘∏’√“§“∑ÿπ

À¡“¬‡Àμÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕßß∫°“√‡ß‘ππ’È

38

42,360,000 242,823,600


www.aapico.com ∫ √‘ …— ∑ Õ “ ªî ‚ ° ‰ Œ ‡ ∑ § ®Ì “ °— ¥ ( ¡ À “ ™ π )

ß∫°”‰√¢“¥∑ÿπ ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ ”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 ·≈– 2549 (Àπ૬: ∫“∑)

ß∫°“√‡ß‘π√«¡ 2550 2549

À¡“¬‡Àμÿ √“¬‰¥â √“¬‰¥â®“°°“√¢“¬·≈–∫√‘°“√ 29 à«π·∫àß°”‰√®“°‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑√à«¡ ‡ß‘πªíπº≈√—∫ °”‰√®“°Õ—μ√“·≈°‡ª≈’ˬπ √“¬‰¥âÕ◊Ëπ 28 √«¡√“¬‰¥â §à“„™â®“à ¬ μâπ∑ÿπ¢“¬·≈–∫√‘°“√ §à“„™â®à“¬„π°“√¢“¬·≈–∫√‘À“√ ¢“¥∑ÿπ®“°Õ—μ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π ¢“¥∑ÿπ®“°°“√¥âÕ¬§à“¢Õ߇ߑπ≈ß∑ÿπ  à«π·∫àߢ“¥∑ÿπ®“°‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑√à«¡ √«¡§à“„™â®à“¬ °”‰√°àÕπ¥Õ°‡∫’Ȭ®à“¬·≈–¿“…’‡ß‘π‰¥âπ‘μ‘∫ÿ§§≈ ¥Õ°‡∫’Ȭ®à“¬ ¿“…’‡ß‘π‰¥âπ‘μ‘∫ÿ§§≈ °”‰√À≈—ß¿“…’‡ß‘π‰¥âπ‘μ‘∫ÿ§§≈ ¢“¥∑ÿπ ÿ∑∏‘ à«π∑’ˇªìπ¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ à«ππâÕ¬¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬ °”‰√ ÿ∑∏‘ ”À√—∫ªï °”‰√μàÕÀÿπâ °”‰√μàÕÀÿπâ ¢—πÈ æ◊πÈ ∞“π °”‰√ ÿ∑∏‘ ®”π«πÀÿâπ “¡—≠∂—«‡©≈’ˬ∂à«ßπÈ”Àπ—° (Àÿâπ)

ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√ 2550 2549

9,294,707,168 7,755,453,820 1,649,876,094 1,487,787,375 40,951,117 34,747,528 -** - 117,034,356 276,551,029** 1,279,189 2,220,796 362,640,350 220,038,721 140,116,409 93,388,066 9,699,577,824 8,010,240,069 1,909,247,655 1,857,726,470 ○

8,608,363,270 7,231,421,367 1,545,157,558 1,423,659,910 557,114,569 353,007,475 97,241,565 78,891,836 1,058,997 3,555,021 - 18,079,227** 2,864,243 6,038,671 -** 9,168,342,082 7,591,526,510 1,642,399,123 1,524,185,994 531,235,742 418,713,559 266,848,532 333,540,476 (165,929,358) (25,260,842) (114,930,394) (11,438,555) (17,841,545) (18,177,483) (11,541,348) (15,538,088) 347,464,839 375,275,234 140,376,790 306,563,833 2,605,620 5,513,438 350,070,459 380,788,672 140,376,790 306,563,833 ○

30

°”‰√μàÕÀÿâπª√—∫≈¥ °”‰√ ÿ∑∏‘ ®”π«πÀÿâπ “¡—≠∂—«‡©≈’ˬ∂à«ßπÈ”Àπ—° (Àÿâπ)

1.55 226,514,300 ○

1.30 268,874,300 ○

1.60 237,936,979 ○

1.36 280,296,979 ○

0.62 226,514,300 ○

0.52 268,874,300 ○

1.29 237,936,979 ○

1.09 280,296,979 ○

** ª√—∫ª√ÿß„À¡à‡π◊ËÕß®“°¡’°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ßπ‚¬∫“¬°“√∫—π∑÷°∫—≠™’‡ß‘π≈ß∑ÿπ®“°«‘∏’ à«π‰¥â‡ ’¬¡“‡ªìπ«‘∏’√“§“∑ÿπ

À¡“¬‡Àμÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕßß∫°“√‡ß‘ππ’È

39


○ ○

○ ○

○ ○

À¡“¬‡Àμÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕßß∫°“√‡ß‘ππ’È

80,000,000 192,809,988 1,746,001,145 (192,809,988) ○

59,541,000

(1,255,146) (23,011,913)

5,750,000 2,150,000

-

749,106,732

-

240,000,000 1,415,247,600

-

42,360,000

-

-

-

-

-

(97,969,728)

(97,969,728) 343,282,780 4,394,153,971 - 350,070,459 - (94,041,940)

(3,305,028) 5,750,000 - (1,255,146) 81,273,228 4,392,667,792

(3,305,028)

- (258,704,524) (258,704,524)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75,000,000 192,809,988 1,494,972,626 (192,809,988) - 350,070,459 5,000,000 (5,000,000) - (94,041,940) -

59,541,000 -

(21,756,767) -

(3,600,000) -

749,106,732 -

240,000,000 1,415,247,600 -

42,360,000 -

-

-

-

-

-

-

-

-

441,252,508 4,492,123,699

75,000,000 192,809,988 1,494,972,626 (192,809,988)

59,541,000

373,762,651 - (3,600,000) - (24,176,764) 441,252,508 4,492,123,699

373,762,651

(21,756,767) ○

(3,600,000)

749,106,732

240,000,000 1,415,247,600

42,360,000

¬Õ¥§ß‡À≈◊Õμâπªï 2550 - μ“¡∑’Ë√“¬ß“π‰«â‡¥‘¡ √“¬°“√ª√—∫ª√ÿß ‘π∑√—æ¬å ÿ∑∏‘¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬ ®“°°“√´◊ÈÕ°‘®°“√ (À¡“¬‡Àμÿ 11) ¬Õ¥§ß‡À≈◊Õμâπªï 2550 - À≈—ß°“√ª√—∫ª√ÿß °”‰√ ÿ∑∏‘ ”À√—∫ªï 2550 ‚Õπ‰ª ”√Õßμ“¡°ÆÀ¡“¬ ‡ß‘πªíπº≈®à“¬ (À¡“¬‡Àμÿ 25) ´◊ÕÈ Àÿπâ ¢ÕߺŸ∂â Õ◊ Àÿπâ  à«ππâÕ¬ ¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬  à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ à«ππâÕ¬ ¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬  à«π‡°‘π°«à“∑ÿπ®“°°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß ¡Ÿ≈§à“‡ß‘π≈ß∑ÿπ º≈ª√—∫ª√ÿß®“°°“√·ª≈ߧà“ß∫°“√‡ß‘π ¬Õ¥§ß‡À≈◊Õª≈“¬ªï 2550

75,000,000 192,809,988 1,494,972,626 (192,809,988) ○

59,541,000 ○

(24,176,764) (21,756,767) ○

(3,600,000) (3,600,000)

749,106,732

240,000,000 1,415,247,600

42,360,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67,489,857 4,117,603,521 - 380,788,672 - (159,444,393) - (192,809,988) -

47,000,000 - 1,494,438,335 - 380,788,672 28,000,000 - (28,000,000) - (159,444,393) - (192,809,988) - 192,809,988 (192,809,988) -

59,541,000 -

2,419,997 -

-

749,106,732 -

240,000,000 1,415,247,600 -

42,360,000 -

√«¡

¬Õ¥§ß‡À≈◊Õμâπªï 2549 °”‰√ ÿ∑∏‘ ”À√—∫ªï 2549 ‚Õπ‰ª ”√Õßμ“¡°ÆÀ¡“¬ ‡ß‘πªíπº≈®à“¬ (À¡“¬‡Àμÿ 25) Àÿπâ ∑ÿπ´◊ÕÈ §◊π„π√–À«à“ßªï  ”√ÕßÀÿâπ∑ÿπ´◊ÈÕ§◊π  à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ à«ππâÕ¬ ¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬  à«πμË”°«à“∑ÿπ®“°°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß ¡Ÿ≈§à“‡ß‘π≈ß∑ÿπ º≈ª√—∫ª√ÿß®“°°“√·ª≈ߧà“ß∫°“√‡ß‘π ¬Õ¥§ß‡À≈◊Õª≈“¬ªï 2549

à«π¢Õß ºŸ∂â Õ◊ Àÿπâ  à«ππâÕ¬ Àÿâπ∑ÿπ´◊ÈÕ§◊π ¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬

¬—߉¡à‰¥â ®—¥ √√

∑ÿπ‡√◊ÕπÀÿâπ∑’ËÕÕ°·≈–™”√–·≈â« à«π‡°‘π¡Ÿ≈§à“ Àÿπâ ∫ÿ√¡‘  ‘∑∏‘ Àÿâπ “¡—≠ Àÿπâ ∫ÿ√¡‘  ‘∑∏‘ Àÿâπ “¡—≠

°”‰√ – ¡ ®—¥ √√·≈â« ®—¥ √√·≈â«  ”√Õßμ“¡°ÆÀ¡“¬  ”√Õß ”À√—∫ ∫√‘…∑— œ ∫√‘…—∑¬àÕ¬ Àÿâπ∑ÿπ´◊ÈÕ§◊π

à«πμË”°«à“∑ÿπ ®“°°“√ º≈μà“ß®“°°“√ ‡ª≈’¬Ë π·ª≈ß ·ª≈ß§à“ ¡Ÿ≈§à“‡ß‘π≈ß∑ÿπ ß∫°“√‡ß‘π

(Àπ૬: ∫“∑)

○ ○

ß∫°“√‡ß‘π√«¡

∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ ”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 ·≈– 2549

40 ○

ß∫· ¥ß°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ

√ “ ¬ ß “ π ª √ – ®Ì “ ªï 2 5 5 0


21,756,767 ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

À¡“¬‡Àμÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕßß∫°“√‡ß‘ππ’È

○ ○

3,600,000 -

59,541,000 59,541,000 ○

749,106,732 749,106,732

1,415,247,600 1,415,247,600

240,000,000 240,000,000

42,360,000 42,360,000

59,541,000

(21,756,767)

(3,600,000)

192,809,988 192,809,988

192,809,988

749,106,732

1,415,247,600

240,000,000

42,360,000

¬Õ¥§ß‡À≈◊Õμâπªï 2550 - μ“¡∑’Ë√“¬ß“π‰«â‡¥‘¡ º≈ – ¡®“°°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ßπ‚¬∫“¬°“√∫—≠™’ ‡°’ˬ«°—∫°“√∫—π∑÷°‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬ ·≈–∫√‘…—∑√à«¡ (À¡“¬‡Àμÿ 4.1) ¬Õ¥§ß‡À≈◊Õμâπªï 2550 - À≈—ß°“√ª√—∫ª√ÿß °”‰√ ÿ∑∏‘ ”À√—∫ªï 2550 ‡ß‘πªíπº≈®à“¬ (À¡“¬‡Àμÿ 25) ¬Õ¥§ß‡À≈◊Õª≈“¬ªï 2550

192,809,988 192,809,988

59,541,000 59,541,000

(738,086,587) 803,351,748 306,563,833 (159,444,393) (192,809,988) 757,661,200

(812,311,426) 757,661,200 140,376,790 (94,041,940) 803,996,050

1,569,972,626

(2,419,997) -

-

749,106,732 749,106,732

1,415,247,600 1,415,247,600

240,000,000 240,000,000

42,360,000 42,360,000

1,541,438,335

-

(192,809,988) (192,809,988)

(192,809,988) (192,809,988)

(192,809,988)

-

59,541,000

2,419,997

○ ○

○ ○

-

749,106,732

1,415,247,600

240,000,000

42,360,000

(740,506,584) 3,309,607,080 306,563,833 (159,444,393) (192,809,988) 3,263,916,532

4,050,113,664

(786,954,659) 3,263,916,532 140,376,790 (94,041,940) 3,310,251,382

4,050,871,191

¬Õ¥§ß‡À≈◊Õμâπªï 2549 - μ“¡∑’Ë√“¬ß“π‰«â‡¥‘¡ º≈ – ¡®“°°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ßπ‚¬∫“¬°“√∫—≠™’ ‡°’ˬ«°—∫°“√∫—π∑÷°‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬ ·≈–∫√‘…—∑√à«¡ (À¡“¬‡Àμÿ 4.1) ¬Õ¥§ß‡À≈◊Õμâπªï 2549 - À≈—ß°“√ª√—∫ª√ÿß °”‰√ ÿ∑∏‘ ”À√—∫ªï 2549 (ª√—∫ª√ÿß„À¡à) ‡ß‘πªíπº≈®à“¬ (À¡“¬‡Àμÿ 25) Àÿπâ ∑ÿπ´◊ÕÈ §◊π„π√–À«à“ßªï  ”√ÕßÀÿâπ∑ÿπ´◊ÈÕ§◊π ¬Õ¥§ß‡À≈◊Õª≈“¬ªï 2549 - À≈—ß°“√ª√—∫ª√ÿß

√«¡

Àÿπâ ∑ÿπ´◊ÕÈ §◊π

¬—߉¡à‰¥â ®—¥ √√

®—¥ √√·≈â«  ”√Õß μ“¡°ÆÀ¡“¬

à«πμË”°«à“∑ÿπ®“° º≈μà“ß®“° °“√‡ª≈’¬Ë π·ª≈ß °“√·ª≈ß§à“ ¡Ÿ≈§à“‡ß‘π≈ß∑ÿπ ß∫°“√‡ß‘π

à«π‡°‘π¡Ÿ≈§à“ Àÿâπ∫ÿ√‘¡ ‘∑∏‘ Àÿπâ  “¡—≠

∑ÿπ‡√◊ÕπÀÿâπ∑’ËÕÕ°·≈–™”√–·≈â« Àÿâπ∫ÿ√‘¡ ‘∑∏‘ Àÿπâ  “¡—≠

°”‰√ – ¡ ®—¥ √√·≈â«  ”√Õß ”À√—∫ Àÿπâ ∑ÿπ´◊ÕÈ §◊π

(Àπ૬: ∫“∑)

ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑œ

∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ ”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 ·≈– 2549

ß∫· ¥ß°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ

∫ √‘ …— ∑ Õ “ ªî ‚ ° ‰ Œ ‡ ∑ § ®Ì “ °— ¥ ( ¡ À “ ™ π )

www.aapico.com

41


√ “ ¬ ß “ π ª √ – ®Ì “ ªï 2 5 5 0

°√–· ‡ß‘π ¥ ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬  ”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 ·≈– 2549 (Àπ૬: ∫“∑)

ß∫°“√‡ß‘π√«¡ 2550 2549 °√–· ‡ß‘π ¥®“°°‘®°√√¡¥”‡π‘πß“π °”‰√ ÿ∑∏‘ 350,070,459 √“¬°“√ª√—∫°√–∑∫¬Õ¥°”‰√ ÿ∑∏‘‡ªìπ‡ß‘π ¥√—∫ (®à“¬) ®“°°‘®°√√¡¥”‡π‘πß“π §à“‡ ◊ËÕ¡√“§“·≈–§à“μ—¥®”Àπà“¬ 658,951,357  à«π·∫àß°”‰√®“°‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑√à«¡ (40,951,117)  à«π·∫àߢ“¥∑ÿπ®“°‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑√à«¡ 2,864,243 °”‰√®“°‡ß‘π≈ß∑ÿπ™—Ë«§√“« - Àπ૬≈ß∑ÿπ„π°Õß∑ÿπ‡ªî¥ (1,732,048) ¢“¥∑ÿπ®“°°“√¥âÕ¬§à“¢Õ߇ߑπ≈ß∑ÿπ ‚Õπ°≈—∫§à“‡º◊ËÕ°“√¥âÕ¬§à“¢Õ߇ߑπ≈ß∑ÿπ §à“‡º◊ËÕ°“√≈¥≈ߢÕß¡Ÿ≈§à“ ‘π§â“ (‚Õπ°≈—∫) (34,311,999) ‡ß‘πªíπº≈√—∫®“°∫√‘…—∑¬àÕ¬·≈–∫√‘…—∑√à«¡ §à“‡º◊ËÕÀπ’È ß —¬®– Ÿ≠ (‚Õπ°≈—∫) 2,947,284 μ—¥®”Àπà“¬§à“§«“¡π‘¬¡ (11,645,864) °”‰√®“°°“√®”Àπà“¬‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑√à«¡ °”‰√®“°°“√®”Àπà“¬Õÿª°√≥å (1,887,527)  à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ à«ππâÕ¬¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬≈¥≈ß (3,305,028) °”‰√®“°°“√¥”‡π‘πß“π°àÕπ°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß„π ‘π∑√—æ¬å ·≈–Àπ’È ‘𥔇π‘πß“π 920,999,760  ‘π∑√—æ¬å¥”‡π‘πß“π (‡æ‘Ë¡¢÷Èπ) ≈¥≈ß ‡ß‘π≈ß∑ÿπ™—Ë«§√“« - Àπ૬≈ß∑ÿπ„π°Õß∑ÿπ‡ªî¥ (121,439,002) ≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“ (42,524,752) √“¬‰¥â∑’ˬ—߉¡à‡√’¬°™”√– (37,502,617)  ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ 172,846,367  ‘π∑√—æ¬åÀ¡ÿπ‡«’¬πÕ◊Ëπ 10,475,540  ‘π∑√—æ¬å ‰¡àÀ¡ÿπ‡«’¬πÕ◊Ëπ (19,643,501) Àπ’È ‘𥔇π‘πß“π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ (≈¥≈ß) ‡®â“Àπ’È°“√§â“ (29,980,445) Àπ’ È π‘ À¡ÿπ‡«’¬πÕ◊πË (357,398,656) Àπ’È ‘π‰¡àÀ¡ÿπ‡«’¬πÕ◊Ëπ 3,512,257 ‡ß‘π ¥ ÿ∑∏‘®“°°‘®°√√¡¥”‡π‘πß“π 499,344,951 ○

ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√ 2550 2549

380,788,672

140,376,790 306,563,833**

490,061,951 (34,747,528) 6,038,671 (1,063,875) (4,000,000) 36,048,695 (610,984) (8,172,674)

59,525,747 59,727,550 -** -** (1,309,609) (1,063,875) - 18,079,227** (3,645,864) 9,653,651 (117,034,356) (276,551,029)** 2,500,000 (8,000,000) (611,005) (160,234) -

42

864,342,928

81,455,354

106,595,472

1,063,875 (10,015,113) 293,840 (3,288,409) 9,730,305 49,864,259

(110,018,355) 18,606,463 (37,502,617) 22,554,640 2,752,416 (8,052,533)

1,063,875 (73,623,242) 293,840 8,934,870 (18,751,660) (4,152,418)

133,900,361 (51,663,353) (7,334,459) 986,894,234

125,990,651 (40,755,662) 55,030,357

10,653,721 47,349,499 78,363,957

** ª√—∫ª√ÿß„À¡à‡π◊ËÕß®“°¡’°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ßπ‚¬∫“¬°“√∫—π∑÷°∫—≠™’‡ß‘π≈ß∑ÿπ®“°«‘∏’ à«π‰¥â‡ ’¬¡“‡ªìπ«‘∏’√“§“∑ÿπ

À¡“¬‡Àμÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕßß∫°“√‡ß‘ππ’È


www.aapico.com ∫ √‘ …— ∑ Õ “ ªî ‚ ° ‰ Œ ‡ ∑ § ®Ì “ °— ¥ ( ¡ À “ ™ π )

°√–· ‡ß‘π ¥ (μàÕ) ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬  ”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 ·≈– 2549 (Àπ૬: ∫“∑)

ß∫°“√‡ß‘π√«¡ 2550 2549

ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√ 2550 2549

°√–· ‡ß‘π ¥®“°°‘®°√√¡≈ß∑ÿπ ‡ß‘πΩ“° ∂“∫—π°“√‡ß‘π∑’Ë¡’¿“√–§È”ª√–°—π≈¥≈ß (‡æ‘Ë¡¢÷Èπ) (28,461,690) (1,095,680) 11,000,000 ‡ß‘π∑¥√Õß®à“¬·≈–‡ß‘π„Àâ°Ÿâ¬◊¡·°à°‘®°“√ ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π≈¥≈ß (‡æ‘Ë¡¢÷Èπ) 2,672,856 (64,303,806) (949,154,702) (651,357,899 ‡ß‘π ¥√—∫®“°°“√®”Àπà“¬‡ß‘π≈ß∑ÿπ™—Ë«§√“« 173,000,000 -* -** ‡ß‘π®à“¬ ÿ∑∏‘‡æ◊ËÕ´◊ÈՇߑπ≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬ (783,431,398) (1,039,987,828)* (783,340,491) (1,263,756,141) √—∫‡ß‘πªíπº≈®“°∫√‘…—∑¬àÕ¬·≈–∫√‘…—∑√à«¡ 21,904,731 10,873,845 120,872,443 280,873,718 ‡ß‘π≈ß∑ÿπ√–¬–¬“«Õ◊Ëπ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ - (20,000,000) ‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑√à«¡‡æ‘Ë¡¢÷Èπ (25,351,060) (157,054,227) (15,000,000) (2,086,351) ‡ß‘π≈ß∑ÿπ®à“¬≈à«ßÀπâ“ (120,000,000) - (120,000,000) ‡ß‘π ¥√—∫®“°°“√®”Àπà“¬‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑√à«¡ 38,000,000 38,000,000 2,500,000 ≈Ÿ°Àπ’ȧà“Àÿâπ≈¥≈ß ‡ß‘π ¥√—∫®“°°“√®”Àπà“¬Õÿª°√≥å 24,256,121 21,521,777 3,532,224 2,882,003 ‡ß‘π ¥®à“¬‡æ◊ËÕ´◊ÈÕ·≈– √â“ßÕ“§“√·≈–Õÿª°√≥å (77,238,554) (1,262,655,199) (58,273,346) (63,321,394) ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ à«ππâÕ¬≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬ 8,000,000 ‡ß‘π ¥ ÿ∑∏‘„™â ‰ª„π°‘®°√√¡≈ß∑ÿπ (772,148,994) (2,504,701,118) (1,763,363,872) (1,685,766,064) °√–· ‡ß‘π ¥®“°°‘®°√√¡®—¥À“‡ß‘π ‡ß‘π‡∫‘°‡°‘π∫—≠™’·≈–‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬– —Èπ ®“° ∂“∫—π°“√‡ß‘π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 1,509,019,987 1,020,241,516 375,594,800 1,024,405,200 ‡ß‘π∑¥√Õß·≈–‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡®“°°‘®°“√ ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ (≈¥≈ß) 97,237,716 (4,586,749) 393,718,342 133,732,224 ™”√–§◊π‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“« (1,347,734,613) (300,000,000) - (80,000,000) °Ÿâ¬◊¡‡ß‘π√–¬–¬“«‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 26,709,958 1,020,000,000 ‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬– —Èπ®“°°√√¡°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ (≈¥≈ß) 2,140,378 (3,484,335) ‡ß‘π ¥®à“¬Àÿâπ∑ÿπ´◊ÈÕ§◊π - (192,809,988) - (192,809,988) ‡ß‘πªíπº≈®à“¬ (94,041,940) (159,444,393) (94,041,940) (159,444,393) ‡ß‘π ¥ ÿ∑∏‘®“°°‘®°√√¡®—¥À“‡ß‘π 166,621,528 386,626,009 1,695,271,202 725,883,043 º≈μà“ß®“°°“√·ª≈ߧà“ß∫°“√‡ß‘π≈¥≈ß (2,780,204) (24,515,915) ‡ß‘π ¥·≈–√“¬°“√‡∑’¬∫‡∑à“‡ß‘π ¥≈¥≈ß ÿ∑∏‘ (108,962,719) (1,155,696,790) (13,062,313) (881,519,064) ‡ß‘π ¥·≈–√“¬°“√‡∑’¬∫‡∑à“‡ß‘π ¥μâπªï 385,754,810 1,541,451,600 82,917,764 964,436,828 ‡ß‘π ¥·≈–√“¬°“√‡∑’¬∫‡∑à“‡ß‘π ¥ª≈“¬ªï 276,792,091 385,754,810 69,855,451 82,917,764 ○

* ª√—∫ª√ÿß„À¡à‡π◊ËÕß®“°¡’°“√ª√—∫ª√ÿßß∫¥ÿ≈¢Õß∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° øÕ√å®®‘Èß ** ª√—∫ª√ÿß„À¡à‡π◊ËÕß®“°¡’°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ßπ‚¬∫“¬°“√∫—π∑÷°∫—≠™’‡ß‘π≈ß∑ÿπ®“°«‘∏’ à«π‰¥â‡ ’¬¡“‡ªìπ«‘∏’√“§“∑ÿπ

À¡“¬‡Àμÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕßß∫°“√‡ß‘ππ’È

43


√ “ ¬ ß “ π ª √ – ®Ì “ ªï 2 5 5 0

°√–· ‡ß‘π ¥ (μàÕ) ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬  ”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 ·≈– 2549 (Àπ૬: ∫“∑)

ß∫°“√‡ß‘π√«¡ 2550 2549 ¢âÕ¡Ÿ≈°√–· ‡ß‘𠥇ªî¥‡º¬‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ ‡ß‘π ¥®à“¬√–À«à“ߪÀ√—∫: ¥Õ°‡∫’Ȭ®à“¬ ¿“…’‡ß‘π‰¥âπ‘μ‘∫ÿ§§≈ √“¬°“√∑’Ë ‰¡à„™à‡ß‘𠥪√–°Õ∫¥â«¬ ‚ÕπÕÿª°√≥å√–À«à“ßμ‘¥μ—È߇ªìπ‚ª√·°√¡§Õ¡æ‘«‡μÕ√å ´◊ÈՇߑπ≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬‚¥¬¬—ß¡‘‰¥â™”√–‡ß‘π ´◊ÈÕ‡§√◊ËÕß®—°√‚¥¬¬—ß¡‘‰¥â™”√–‡ß‘π  à«π‡°‘π (μË”°«à“) ∑ÿπ®“°°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß¡Ÿ≈§à“‡ß‘π≈ß∑ÿπ ‡ß‘πªíπº≈§â“ß√—∫®“°∫√‘…—∑√à«¡

ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√ 2550 2549

174,411,857 14,534,440

39,037,776 20,473,428

114,249,596 9,610,989

10,749,220 11,027,606

260,599 248,830,556 5,750,000 13,585,594

40,114,823 88,673,678 (3,600,000) 17,423,681

260,599 10,722,882 13,585,594

40,114,823 4,207,500 2,795,127 -** 17,423,681**

** ª√—∫ª√ÿß„À¡à‡π◊ËÕß®“°¡’°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ßπ‚¬∫“¬°“√∫—π∑÷°∫—≠™’‡ß‘π≈ß∑ÿπ®“°«‘∏’ à«π‰¥â‡ ’¬¡“‡ªìπ«‘∏’√“§“∑ÿπ

44


www.aapico.com ∫ √‘ …— ∑ Õ “ ªî ‚ ° ‰ Œ ‡ ∑ § ®Ì “ °— ¥ ( ¡ À “ ™ π )

À¡“¬‡Àμÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π√«¡ ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ ”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2549 ·≈– 2548

1.

¢âÕ¡Ÿ≈∑—Ë«‰ª ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ®”°—¥ (¡À“™π) (ç∫√‘…—∑œé) ®—¥μ—Èߢ÷Èπ‡ªìπ∫√‘…—∑¡À“™π·≈–¡’¿Ÿ¡‘≈”‡π“„πª√–‡∑»‰∑¬ ∏ÿ√°‘®À≈—°¢Õß∫√‘…—∑œ§◊Õ°“√º≈‘μ·≈–®”Àπà“¬·¡àæ‘¡æå Õÿª°√≥å®—∫¬÷¥ ·≈–™‘Èπ à«π‚≈À– ”À√—∫√∂¬πμå ‚¥¬¡’∑’ËÕ¬Ÿàμ“¡∑’Ë ®¥∑–‡∫’¬πÕ¬Ÿà∑’Ë 99 À¡Ÿà∑’Ë 1 π‘§¡Õÿμ “À°√√¡‰Œ‡∑§ μ”∫≈∫â“π‡≈π Õ”‡¿Õ∫“ߪ–Õ‘π ®—ßÀ«—¥æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“

2.

‡°≥±å„π°“√®—¥∑”ß∫°“√‡ß‘π 2.1 ß∫°“√‡ß‘ππ’È®—¥∑”¢÷Èπμ“¡¡“μ√∞“π°“√∫—≠™’∑’Ë°”Àπ¥„πæ√–√“™∫—≠≠—μ‘«‘™“™’æ∫—≠™’ æ.». 2547 ·≈–°“√· ¥ß √“¬°“√„πß∫°“√‡ß‘π‰¥â∑”¢÷πÈ ‡æ◊ÕË „À⇪ìπ‰ªμ“¡¢âÕ°”Àπ¥„πª√–°“»°√¡æ—≤π“∏ÿ√°‘®°“√§â“≈ß«—π∑’Ë 14 °—𬓬π 2544 ÕÕ°μ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—μ‘°“√∫—≠™’ æ.». 2543 ß∫°“√‡ß‘ππ’È ‰¥â®—¥∑”¢÷Èπ‚¥¬„™â‡°≥±å√“§“∑ÿπ‡¥‘¡‡«âπ·μà®–‰¥â‡ªî¥‡º¬‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ„ππ‚¬∫“¬°“√∫—≠™’ 2.2

‡°≥±å„π°“√®—¥∑”ß∫°“√‡ß‘π√«¡ °) ß∫°“√‡ß‘π√«¡π’È ‰¥â®—¥∑”¢÷Èπ‚¥¬√«¡ß∫°“√‡ß‘π¢Õß∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ (ç°≈ÿà¡∫√‘…—∑é) ¥—ßμàÕ‰ªπ’È

™◊ÕË ∫√‘…∑—

∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬∫√‘…—∑œ ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° Õ¡μ– ®”°—¥

≈—°…≥–∏ÿ√°‘®

®—¥μ—ßÈ ¢÷πÈ „π ª√–‡∑»

º≈‘μ™‘Èπ à«π‚≈À– ‰∑¬  ”À√—∫„™âº≈‘μ√∂¬πμå ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‡ÕÁ𮑇π’¬√‘Ëß ®”°—¥ «‘®¬— ·≈–æ—≤π“¥â“π ‰∑¬ «‘»«°√√¡¬“π¬πμå ∫√‘…—∑ 𑫇Õ√à“ ‡´≈ å ®”°—¥ μ—«·∑π®”Àπà“¬·≈– ‰∑¬ ∫√‘°“√´àÕ¡√∂¬πμå ∫√‘…—∑ ‡Õ‡∫‘≈ ¡Õ‡μÕ√å  ®”°—¥ μ—«·∑π®”Àπà“¬·≈– ‰∑¬ ∫√‘°“√´àÕ¡√∂¬πμå ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ æ“√å∑ å ®”°—¥ º≈‘μ™‘Èπ à«πª√–°Õ∫√∂¬πμå ‰∑¬ ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ∑Ÿ≈≈‘Ëß ®”°—¥ ÕÕ°·∫∫·≈–º≈‘μ·¡àæ¡‘ æå ‰∑¬ ™‘Èπ à«π√∂¬πμå·≈–Õÿª°√≥å ®—∫¬÷¥„π°“√ª√–°Õ∫√∂¬πμå ∫√‘…—∑ ‡Õ‡∫‘≈ ‰Õ∑’‡Õ  ®”°—¥ º≈‘μÕÿª°√≥å√–∫∫π”∑“ß ‰∑¬ ¢Õß√∂¬πμå·≈–Õÿª°√≥åÕ◊ËπÊ ∑’‡Ë °’¬Ë «¢âÕß ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‡´’ˬ߉Œâ ®”°—¥ „Àâ∫√‘°“√μ’°≈÷ßÕ–‰À≈à™‘Èπ  “∏“√≥√—∞ (AAPICO Shanghai Co., Ltd.)  à«π√∂¬πμå ª√–™“™π®’π ∫√‘…—∑ ‡∑‡π°“ ´’‡∑’¬ √’´Õ ‡´  ®”°—¥ ®”Àπà“¬√∂¬πμå·≈– ¡“‡≈‡´’¬ (Tenega Setia Resources SDN. BHD.) ∫√‘°“√´àÕ¡√∂¬πμå ∫√‘…—∑ §ÿπ™“𠇮‘π‰μ-´‘π‡™ß º≈‘μ·≈–®”Àπà“¬  “∏“√≥√—∞ æ√’´‘™—Ëπ øÕ√å®®‘Èß ®”°—¥ ™‘Èπ à«π√∂¬πμå ª√–™“™π®’π (Kunshan Chaitai-Xincheng Precision Forging Co., Ltd.) ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° Õ‘π‡« ‡¡π∑å æ’∑’Õ’ ≈‘¡‘‡μÁ¥ ≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑Õ◊Ëπ  ‘ß§‚ª√å (AAPICO Investment Pte. Ltd.) ∫√‘…—∑ §“´÷¬“ (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ º≈‘μ™‘Èπ à«π·≈– à«πª√–°Õ∫ ‰∑¬ ¬“π¬πμå ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° øÕ√å®®‘Èß ®”°—¥ (¡À“™π) º≈‘μ™‘Èπ à«π¬“π¬πμå ‰∑¬ (‡¥‘¡™◊ËÕ ç∫√‘…—∑ ‡§æ’‡ÕÁπ ÕÕ‚μ‚¡∑’ø ®”°—¥ (¡À“™π)é) ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ¡‘μ´ŸÕ‘‡°– (ª√–‡∑»‰∑¬) º≈‘μ™‘Èπ à«π√∂¬πμå ‰∑¬ ®”°—¥

Õ—μ√“√âÕ¬≈–¢Õß °“√∂◊ÕÀÿâπ 2550 2549 √âÕ¬≈– √âÕ¬≈–

√âÕ¬≈–¢Õß ‘π∑√—æ¬å ∑’Ë√«¡Õ¬Ÿà „π ‘π∑√—æ¬å√«¡ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 2549 √âÕ¬≈– √âÕ¬≈–

√âÕ¬≈–¢Õß√“¬‰¥â ´÷ßË √«¡Õ¬Ÿà„π √“¬‰¥â√«¡ ”À√—∫ªï  ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 2549 √âÕ¬≈– √âÕ¬≈–

100

100

19

24

36

52

100

100

-

-

-

-

100

100

5

6

9

11

100

100

1

1

2

3

100 100

100 100

10 1

9 1

3 -

-

60

60

1

1

-

-

100

100

1

1

-

1

49

49

1

1

10

11

100

100

2

3

3

3

100

100

2

2

-

-

55

55

-

-

-

-

100

57

20

27

20

-

51

51

-

-

-

-

45


√ “ ¬ ß “ π ª √ – ®Ì “ ªï 2 5 5 0

™◊ÕË ∫√‘…∑—

∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬∫√‘…—∑¬àÕ¬¢Õß∫√‘…—∑œ ∫√‘…—∑ ‡Õ‡∫‘≈ ‰Õ∑’‡Õ æ’∑’Õ’ ≈‘¡‘‡μÁ¥ (∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬∫√‘…—∑ ‡Õ‡∫‘≈ ‰Õ∑’‡Õ  ®”°—¥ √âÕ¬≈– 100) ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ·®Á§ ªï¥ ®”°—¥ (∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ æ“√å∑ å ®”°—¥ √âÕ¬≈– 60) ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° æ≈“ μ‘° ®”°—¥ (¡À“™π) (‡¥‘¡™◊ËÕ ç∫√‘…—∑ ‡§æ’‡ÕÁπ æ≈“ μ‘° ®”°—¥ (¡À“™π)é) (∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° øÕ√å®®‘Èß ®”°—¥ (¡À“™π) √âÕ¬≈– 100) ∫√‘…—∑ ‡Õ ·¡Á§™—Ëπ ®”°—¥ (∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° Õ‘π‡« ‡¡π∑å æ’∑’Õ’ ≈‘¡‘‡μÁ¥ √âÕ¬≈– 50) ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‡ÕÁ𮑇π’¬√‘Ëß ‡Õ ¥’‡ÕÁπ ∫’‡Õ™¥’ (∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬ ∫√‘…—∑ ‡∑‡π°“ ´’‡∑’¬ √’´Õ ‡´  ®”°—¥ √âÕ¬≈– 100)

≈—°…≥–∏ÿ√°‘®

≈ß∑ÿπ„π∫√‘…∑— Õ◊πË

®—¥μ—ßÈ ¢÷πÈ „π ª√–‡∑»

Õ—μ√“√âÕ¬≈–¢Õß °“√∂◊ÕÀÿâπ (‚¥¬∑“ßÕâÕ¡) 2549 2548 √âÕ¬≈– √âÕ¬≈–

‘ߧ‚ª√å

60

60

‰∑¬

60

60

º≈‘μ·≈–√—∫®â“ߺ≈‘μ™‘Èπ à«πæ≈“ μ‘° ‰∑¬

100

57

æ—≤𓂪√·°√¡§Õ¡æ‘«‡μÕ√å

‰∑¬

50

50

¡“‡≈‡´’¬

49

-

º≈‘μ™‘Èπ à«πª√–°Õ∫√∂¬πμå

¬—߉¡à‡√‘Ë¡¥”‡π‘πß“π

∫√‘…—∑œ∂◊Õ«à“∫√‘…—∑ ‡∑‡π°“ ´’‡∑’¬ √’´Õ ‡´  ®”°—¥ ‡ªìπ∫√‘…—∑¬àÕ¬‡π◊ËÕß®“°∫√‘…—∑¥—ß°≈à“«Õ¬Ÿà¿“¬„μâ °“√§«∫§ÿ¡¢Õß∫√‘…—∑œ ¢) ß∫°“√‡ß‘π¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬´÷Ëß®—¥μ—Èß„πμà“ߪ√–‡∑»‰¥â·ª≈ß§à“‡ªìπ‡ß‘π∫“∑‚¥¬„™âÕ—μ√“·≈°‡ª≈’ˬπ ≥ «—π ∑’Ë „πß∫¥ÿ≈ ”À√—∫√“¬°“√ ‘π∑√—æ¬å·≈–Àπ’È ‘πÀ√◊ÕÕ—μ√“·≈°‡ª≈’ˬπ∂—«‡©≈’ˬ√“¬‡¥◊Õπ ”À√—∫√“¬°“√ ∑’Ë ‡ ªì π √“¬‰¥â · ≈–§à “ „™â ®à “ ¬ º≈μà “ ß´÷Ë ß ‡°‘ ¥ ¢÷È π ®“°°“√·ª≈ß§à “ ¥— ß °≈à “ «‰¥â ·  ¥ß‰«â ‡ ªì π √“¬°“√ çº≈μà“ß®“°°“√·ª≈ߧà“ß∫°“√‡ß‘πé „π à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ §) ¬Õ¥§ß§â “ ß√–À«à “ ß∫√‘ …— ∑ œ·≈–∫√‘ …— ∑ ¬à Õ ¬ √“¬°“√§â “ √–À«à “ ß°— π ∑’Ë ¡’   “√– ”§— ≠ ‰¥â μ— ¥ ÕÕ°®“° ß∫°“√‡ß‘π√«¡π’È·≈â« ß) §à“§«“¡π‘¬¡®“°°“√√«¡∏ÿ√°‘®‡°‘¥®“° à«π‡°‘π¢Õß√“§“∑ÿπ∑’Ë Ÿß°«à“ à«π‰¥â‡ ’¬¢Õß∫√‘…—∑œ„π¡Ÿ≈§à“ ¬ÿμ‘∏√√¡¢Õß ‘π∑√—æ¬å ÿ∑∏‘¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬ ≥ «—π∑’Ë´◊ÈÕ°‘®°“√ §à“§«“¡π‘¬¡· ¥ß¥â«¬√“§“∑ÿπÀ—°§à“‡º◊ËÕ°“√¥âÕ¬§à“ – ¡ 2.3

3.

∫√‘…—∑œ‰¥â®—¥∑”ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√‡æ◊ËÕª√–‚¬™πåμàÕ “∏“√≥– ´÷Ëß· ¥ß‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬ ·≈–∫√‘…—∑ √à«¡μ“¡«‘∏’√“§“∑ÿπ

°“√ª√–°“»„™â¡“μ√∞“π°“√∫—≠™’„À¡à ¿“«‘™“™’æ∫—≠™’ ‰¥âÕÕ°ª√–°“» ¿“«‘™“™’æ∫—≠™’©∫—∫∑’Ë 9/2550 ©∫—∫∑’Ë 38/2550 ·≈–©∫—∫∑’Ë 62/2550 ‡°’ˬ«°—∫¡“μ√∞“π°“√∫—≠™’ ‚¥¬„Àℙ⡓μ√∞“π°“√∫—≠™’ „À¡à¥—ßμàÕ‰ªπ’È °) ¡“μ√∞“π°“√∫—≠™’∑’Ë¡’º≈∫—ߧ—∫„™â„πªïªí®®ÿ∫—π ©∫—∫∑’Ë 44 (ª√—∫ª√ÿß 2550) ß∫°“√‡ß‘π√«¡·≈–ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√ ©∫—∫∑’Ë 45 (ª√—∫ª√ÿß 2550) ‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑√à«¡ ©∫—∫∑’Ë 46 (ª√—∫ª√ÿß 2550)  à«π‰¥â‡ ’¬„π°“√√à«¡§â“ ¡“μ√∞“π°“√∫—≠™’¢â“ßμâπ„Àâ∂◊ժؑ∫—μ‘°—∫ß∫°“√‡ß‘π ”À√—∫√Õ∫√–¬–‡«≈“∫—≠™’∑’ˇ√‘Ë¡„πÀ√◊ÕÀ≈—ß«—π∑’Ë 1 ¡°√“§¡ 2550 ‡ªìπμâπ‰ª „π√–À«à“߉μ√¡“ ∑’Ë 1 ¢Õߪïªí®®ÿ∫—π ∫√‘…—∑œ‰¥â‡ª≈’ˬπ·ª≈ßπ‚¬∫“¬°“√∫—≠™’ ‡°’ˬ«°—∫°“√∫—π∑÷°‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬·≈–∫√‘…—∑√à«¡„πß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√ ‡æ◊ËÕ„À⇪ìπ‰ªμ“¡¡“μ√∞“π °“√∫—≠™’©∫—∫∑’Ë 44 ·≈– 45 ©∫—∫ª√—∫ª√ÿß„À¡à μ“¡∑’Ë°≈à“«‰«â „πÀ¡“¬‡Àμÿ 4.1

46


www.aapico.com ∫ √‘ …— ∑ Õ “ ªî ‚ ° ‰ Œ ‡ ∑ § ®Ì “ °— ¥ ( ¡ À “ ™ π )

¢)

¡“μ√∞“π°“√∫—≠™’∑’ˬ—߉¡à¡’º≈∫—ߧ—∫„™â„πªïªí®®ÿ∫—π ©∫—∫∑’Ë 25 (ª√—∫ª√ÿß 2550) ß∫°√–· ‡ß‘π ¥ ©∫—∫∑’Ë 29 (ª√—∫ª√ÿß 2550)  —≠≠“‡™à“ ©∫—∫∑’Ë 31 (ª√—∫ª√ÿß 2550)  ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ ©∫—∫∑’Ë 33 (ª√—∫ª√ÿß 2550) μâπ∑ÿπ°“√°Ÿ¬â ¡◊ ©∫—∫∑’Ë 35 (ª√—∫ª√ÿß 2550) °“√𔇠πÕß∫°“√‡ß‘π ©∫—∫∑’Ë 39 (ª√—∫ª√ÿß 2550) π‚¬∫“¬°“√∫—≠™’ °“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ߪ√–¡“≥°“√∑“ß∫—≠™’·≈–¢âÕº‘¥æ≈“¥ ©∫—∫∑’Ë 41 (ª√—∫ª√ÿß 2550) ß∫°“√‡ß‘π√–À«à“ß°“≈ ©∫—∫∑’Ë 43 (ª√—∫ª√ÿß 2550) °“√√«¡∏ÿ√°‘® ©∫—∫∑’Ë 49 (ª√—∫ª√ÿß 2550)  —≠≠“°àÕ √â“ß ©∫—∫∑’Ë 51  ‘π∑√—æ¬å ‰¡à¡’μ—«μπ ¡“μ√∞“π°“√∫—≠™’¢â“ßμâπ„Àâ∂◊ժؑ∫—μ‘°—∫ß∫°“√‡ß‘π ”À√—∫√Õ∫√–¬–‡«≈“∫—≠™’∑’ˇ√‘Ë¡„πÀ√◊ÕÀ≈—ß«—π∑’Ë 1 ¡°√“§¡ 2551 ‡ªìπμâπ‰ª Õ¬à“߉√°Áμ“¡ μ—Èß·μà«—π∑’Ë 1 ¡°√“§¡ 2550 ∫√‘…—∑œ‰¥â „™â¡“μ√∞“π°“√∫—≠™’ ©∫—∫∑’Ë 43 (ª√—∫ª√ÿß 2550) °àÕπ«—π∂◊ժؑ∫—μ‘ ‚¥¬∫√‘…—∑œ‰¥â‡ª≈’ˬπ·ª≈ßπ‚¬∫“¬°“√∫—≠™’‡°’ˬ«°—∫°“√«—¥¡Ÿ≈§à“ §«“¡π‘¬¡∑’ˇ°‘¥®“°°“√√«¡∏ÿ√°‘®μ“¡∑’Ë°≈à“«‰«â „πÀ¡“¬‡Àμÿ 4.2 ΩÉ“¬∫√‘À“√¢Õß∫√‘…—∑œ‰¥âª√–‡¡‘π·≈⫇ÀÁπ«à“ ¡“μ√∞“π°“√∫—≠™’©∫—∫∑’ˇÀ≈◊Õ¢â“ßμâπ®–‰¡à¡’º≈°√–∑∫Õ¬à“߇ªìπ “√– ”§—≠μàÕ ß∫°“√‡ß‘π ”À√—∫ªï∑’ˇ√‘Ë¡„™â ¡“μ√∞“π°“√∫—≠™’©∫—∫¥—ß°≈à“«

4.

°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ßπ‚¬∫“¬°“√∫—≠™’ 4.1 °“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ßπ‚¬∫“¬°“√∫—≠™’‡°’ˬ«°—∫°“√∫—π∑÷°‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬·≈–∫√‘…—∑√à«¡„πß∫°“√‡ß‘π‡©æ“– °‘®°“√ „π√–À«à“߉μ√¡“ ∑’Ë 1 ¢Õߪïªí®®ÿ∫—π ∫√‘…—∑œ‰¥â‡ª≈’ˬπ·ª≈ßπ‚¬∫“¬°“√∫—≠™’‡°’ˬ«°—∫°“√∫—π∑÷°‡ß‘π ≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬·≈–∫√‘…—∑√à«¡„πß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√®“°«‘∏’ à«π‰¥â‡ ’¬‡ªìπ«‘∏’√“§“∑ÿπ μ“¡¡“μ√∞“π °“√∫—≠™’ ©∫—∫∑’Ë 44 (ª√—∫ª√ÿß 2550) ‡√◊ËÕß ß∫°“√‡ß‘π√«¡·≈–ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√´÷Ëß°”Àπ¥„Àâ‡ß‘π≈ß∑ÿπ „π∫√‘…—∑¬àÕ¬ ‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π°‘®°“√∑’Ë¡’°“√§«∫§ÿ¡√à«¡°—π·≈–‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑√à«¡„πß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√ μâÕß· ¥ßμ“¡«‘∏’√“§“∑ÿπ „π°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ßπ‚¬∫“¬°“√∫—≠™’¥—ß°≈à“« ∫√‘…—∑œ‰¥âª√—∫¬âÕπÀ≈—ßß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√ß«¥°àÕπ ∑’Ëπ”¡“· ¥ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫‡ ¡◊Õπ«à“∫√‘…—∑œ‰¥â∂◊ժؑ∫—쑇°’ˬ«°—∫°“√∫—π∑÷°∫—≠™’‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬·≈–∫√‘…—∑ √à«¡μ“¡«‘∏’√“§“∑ÿπ¡“‚¥¬μ≈Õ¥ °“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ßπ’È∑”„Àâ∫√‘…—∑œ¡’°”‰√ ÿ∑∏‘„π ß∫°”‰√¢“¥∑ÿπ‡©æ“–°‘®°“√  ”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 ·≈– 2549 ≈¥≈߇ªìπ®”π«π 210 ≈â“π∫“∑ (0.93 ∫“∑μàÕÀÿâπ) ·≈– 74 ≈â“π∫“∑ (0.31 ∫“∑μàÕÀÿâπ) μ“¡≈”¥—∫ º≈ – ¡¢Õß°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ßπ‚¬∫“¬°“√∫—≠™’¥—ß°≈à“«‰¥â· ¥ß‰«â „π À—«¢âÕ çº≈ – ¡®“°°“√‡ª≈’¬Ë π·ª≈ßπ‚¬∫“¬°“√∫—≠™’‡°’¬Ë «°—∫°“√∫—π∑÷°‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…∑— ¬àÕ¬·≈–∫√‘…∑— √à«¡é „πß∫· ¥ß°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ‡©æ“–°‘®°“√·≈â« ∑—Èßπ’È°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ßπ‚¬∫“¬°“√∫—≠™’¥—ß°≈à“« ¡’º≈°√–∑∫‡©æ“–μàÕ√“¬°“√∫—≠™’∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫‡ß‘π ≈ß∑ÿπ„π∫√‘…∑— ¬àÕ¬·≈–∫√‘…∑— √à«¡„πß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√‡∑à“π—πÈ ‰¡à‰¥â¡º’ ≈°√–∑∫μàÕ ß∫°“√‡ß‘π√«¡·μàÕ¬à“ß„¥

47


√ “ ¬ ß “ π ª √ – ®Ì “ ªï 2 5 5 0

5.

4.2

°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ßπ‚¬∫“¬°“√∫—≠™’‡°’ˬ«°—∫°“√«—¥¡Ÿ≈§à“§«“¡π‘¬¡∑’ˇ°‘¥®“°°“√√«¡∏ÿ√°‘® „π√–À«à“ߪïªí®®ÿ∫—π ∫√‘…—∑œ‰¥â‡ª≈’ˬπ·ª≈ßπ‚¬∫“¬°“√∫—≠™’‡°’ˬ«°—∫°“√«—¥¡Ÿ≈§à“§«“¡π‘¬¡∑’ˇ°‘¥®“° °“√√«¡∏ÿ√°‘®®“°°“√· ¥ß¥â«¬√“§“∑ÿπÀ—°§à“μ—¥®”Àπà“¬ – ¡ (μ—¥®”Àπà“¬¿“¬„π√–¬–‡«≈“ Ÿß ÿ¥‰¡à‡°‘π 20 ªï) ·≈–§à“‡º◊ÕË °“√¥âÕ¬§à“‡ªìπ· ¥ß¥â«¬√“§“∑ÿπÀ—°§à“‡º◊ÕË °“√¥âÕ¬§à“ – ¡‡æ◊ÕË „À⇪ìπ‰ªμ“¡¡“μ√∞“π°“√∫—≠™’©∫—∫∑’Ë 43 (ª√—∫ª√ÿß 2550) ´÷Ëß∫√‘…—∑œ‰¥â „™â¡“μ√∞“π°“√∫—≠™’©∫—∫¥—ß°≈à“«°àÕπ«—π∂◊ժؑ∫—μ‘ ∫√‘…—∑œ‰¥â„™â«‘∏’‡ª≈’ˬπ ∑—π∑’ ”À√—∫°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ßπ‚¬∫“¬°“√∫—≠™’¥—ß°≈à“«μ—Èß·μà«—π∑’Ë 1 ¡°√“§¡ 2550 ‡ªìπμâπ‰ª ‚¥¬∫√‘…—∑œ ‰¥âÀ¬ÿ¥°“√μ—¥®”Àπà“¬§à“§«“¡π‘¬¡μ—Èß·μà«—π∑’Ë 1 ¡°√“§¡ 2550 ·≈–≈â“ß∫—≠™’§à“μ—¥®”Àπà“¬ – ¡¬°¡“μâπªï 2550 °—∫∫—≠™’§à“§«“¡π‘¬¡∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß

4.3

°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ßπ‚¬∫“¬°“√∫—≠™’‡°’ˬ«°—∫°“√μ’√“§“ ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ „πªï 2549 ∫√‘…—∑œ‰¥â‡ª≈’ˬπ·ª≈ßπ‚¬∫“¬°“√∫—≠™’‡°’ˬ«°—∫°“√μ’√“§“«—μ∂ÿ¥‘∫μ“¡‡°≥±å√“§“∑ÿπ®“° «‘∏’‡¢â“°àÕπ-ÕÕ°°àÕπ‡ªìπ«‘∏’∂—«‡©≈’ˬ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’§«“¡‡À¡“– ¡¬‘Ëߢ÷Èπ °“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ßπ‚¬∫“¬°“√∫—≠™’¥—ß°≈à“«‰¡à ¡’º≈°√–∑∫∑’ˇªìπ “√– ”§—≠μàÕß∫°“√‡ß‘π

π‚¬∫“¬°“√∫—≠™’∑’Ë ”§—≠ 5.1 °“√√—∫√Ÿâ√“¬‰¥â ¢“¬ ‘π§â“ √“¬‰¥â®“°°“√¢“¬ ‘π§â“√—∫√Ÿâ‡¡◊ËÕ°≈ÿà¡∫√‘…—∑‰¥â ‚Õ𧫓¡‡ ’ˬ߷≈–º≈μÕ∫·∑π∑’ˇªìπ “√– ”§—≠¢Õß §«“¡‡ªìπ‡®â“¢Õß ‘π§â“„Àâ°—∫ºŸâ´◊ÈÕ·≈â« √“¬‰¥â®“°°“√¢“¬· ¥ß¡Ÿ≈§à“ ÿ∑∏‘®“° à«π≈¥ √“¬‰¥â§à“∫√‘°“√ √“¬‰¥â§à“∫√‘°“√√—∫√Ÿâ‡¡◊ËÕ‰¥â „Àâ∫√‘°“√·≈â« ‚¥¬æ‘®“√≥“∂÷ߢ—È𧫓¡ ”‡√Á®¢Õßß“π ¥Õ°‡∫’¬È √—∫ ¥Õ°‡∫’Ȭ∂◊Õ‡ªìπ√“¬‰¥âμ“¡‡°≥±å§ß§â“ß ‚¥¬§”π÷ß∂÷ßÕ—μ√“º≈μÕ∫·∑π∑’Ë·∑â®√‘ß ‡ß‘πªíπº≈√—∫ ‡ß‘πªíπº≈√—∫∂◊Õ‡ªìπ√“¬‰¥â‡¡◊ËÕ¡’ ‘∑∏‘„π°“√√—∫‡ß‘πªíπº≈

48

5.2

‡ß‘π ¥·≈–√“¬°“√‡∑’¬∫‡∑à“‡ß‘π ¥ ‡ß‘π ¥·≈–√“¬°“√‡∑’¬∫‡∑à“‡ß‘π ¥ À¡“¬∂÷ß ‡ß‘π ¥·≈–‡ß‘πΩ“°∏𓧓√ ·≈–‡ß‘π≈ß∑ÿπ√–¬– —Èπ ∑’Ë¡’ ¿“æ§≈àÕß Ÿß ´÷Ëß∂÷ß°”Àπ¥®à“¬§◊π¿“¬„π√–¬–‡«≈“‰¡à‡°‘π 3 ‡¥◊Õππ—∫®“°«—π∑’Ë ‰¥â¡“·≈–‰¡à¡’¢âÕ®”°—¥„π °“√‡∫‘°„™â

5.3

≈Ÿ°Àπ’°È “√§â“ ≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“· ¥ßμ“¡¡Ÿ≈§à“ ÿ∑∏‘∑’Ë®–‰¥â√—∫ °≈ÿà¡∫√‘…—∑∫—π∑÷°§à“‡º◊ËÕÀπ’È ß —¬®– Ÿ≠ ”À√—∫ º≈¢“¥∑ÿπ ‚¥¬ª√–¡“≥∑’ËÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ®“°°“√‡°Á∫‡ß‘π≈Ÿ°Àπ’È ‰¡à ‰¥â ´÷Ëß‚¥¬∑—Ë«‰ªæ‘®“√≥“®“°ª√– ∫°“√≥å°“√‡°Á∫‡ß‘π·≈– °“√«‘‡§√“–ÀåÕ“¬ÿ≈Ÿ°Àπ’È

5.4

‘π§â“§ß‡À≈◊Õ  ‘π§â“ ”‡√Á®√Ÿª·≈– ‘π§â“√–À«à“ߺ≈‘μ· ¥ß¡Ÿ≈§à“μ“¡√“§“∑ÿπ («‘∏’‡©æ“–‡®“–®ß ”À√—∫√∂¬πμå·≈–«‘∏’ ∂—«‡©≈’ˬ ”À√—∫ ‘π§â“§ß‡À≈◊ÕÕ◊Ëπ) À√◊Õ¡Ÿ≈§à“ ÿ∑∏‘∑’Ë®–‰¥â√—∫·≈â«·μà√“§“„¥®–μË”°«à“ √“§“∑ÿπ¥—ß°≈à“«À¡“¬∂÷ß μâπ∑ÿπ„π°“√º≈‘μ∑—ÈßÀ¡¥√«¡∑—Èß§à“„™â®à“¬‚√ßß“π¥â«¬


www.aapico.com ∫ √‘ …— ∑ Õ “ ªî ‚ ° ‰ Œ ‡ ∑ § ®Ì “ °— ¥ ( ¡ À “ ™ π )

«—μ∂ÿ¥‘∫ Õ–‰À≈à·≈–«— ¥ÿ‚√ßß“π· ¥ß¡Ÿ≈§à“μ“¡√“§“∑ÿπ∂—«‡©≈’ˬÀ√◊Õ¡Ÿ≈§à“ ÿ∑∏‘∑’Ë®–‰¥â√—∫·≈â«·μà√“§“ „¥®–μË”°«à“ ·≈–®–∂◊Õ‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕßμâπ∑ÿπ°“√º≈‘μ‡¡◊ËÕ¡’°“√‡∫‘°„™â ∫√‘…—∑¬àÕ¬∫“ß·Ààß∫—π∑÷°∫—≠™’ ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ‚¥¬«‘∏’‡¢â“°àÕπ-ÕÕ°°àÕπ º≈®“°°“√„™âπ‚¬∫“¬∑’Ë·μ°μà“ß °—π‰¡à‡ªìπ “√– ”§—≠μàÕß∫°“√‡ß‘π√«¡ 5.5

‡ß‘π≈ß∑ÿπ °) ‡ß‘π≈ß∑ÿπ„πÀ≈—°∑√—æ¬å‡æ◊Ëէ⓷ ¥ßμ“¡¡Ÿ≈§à“¬ÿμ‘∏√√¡ °≈ÿà¡∫√‘…—∑∫—π∑÷°°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß¡Ÿ≈§à“¢Õ߇ߑπ ≈ß∑ÿπ‡ªìπ√“¬°“√°”‰√À√◊Õ¢“¥∑ÿπ„πß∫°”‰√¢“¥∑ÿπ ¢) ‡ß‘π≈ß∑ÿπ„πÀ≈—°∑√—æ¬å‡º◊ËÕ¢“¬· ¥ßμ“¡¡Ÿ≈§à“¬ÿμ‘∏√√¡ °≈ÿà¡∫√‘…—∑∫—π∑÷°°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß¡Ÿ≈§à“‡ß‘π ≈ß∑ÿπ¥—ß°≈à“«‡ªìπ√“¬°“√·¬°μà“ßÀ“°„π à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ®π°√–∑—Ëß®”Àπà“¬‡ß‘π≈ß∑ÿπ¥—ß°≈à“«ÕÕ°‰ª ®÷ß∫—π∑÷°°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß¡Ÿ≈§à“π—Èπ„πß∫°”‰√¢“¥∑ÿπ §) ‡ß‘π≈ß∑ÿπ„πμ√“ “√∑ÿπ∑’Ë ‰¡àÕ¬Ÿà „𧫓¡μâÕß°“√¢Õßμ≈“¥∂◊Õ‡ªìπ‡ß‘π≈ß∑ÿπ∑—Ë«‰ª ´÷Ëß· ¥ß„π√“§“∑ÿπ  ÿ∑∏‘®“°§à“‡º◊ËÕ°“√¥âÕ¬§à“ (∂â“¡’) ß) ‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑√à«¡∑’Ë· ¥ßÕ¬Ÿà„πß∫°“√‡ß‘π√«¡· ¥ß¡Ÿ≈§à“μ“¡«‘∏’ à«π‰¥â‡ ’¬ ®) ‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬·≈–∫√‘…—∑√à«¡∑’Ë· ¥ßÕ¬Ÿà„πß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√· ¥ß¡Ÿ≈§à“μ“¡«‘∏’√“§“∑ÿπ ¡Ÿ≈§à“¬ÿμ‘∏√√¡¢ÕßÀ≈—°∑√—æ¬å„𧫓¡μâÕß°“√¢Õßμ≈“¥§”π«≥®“°√“§“‡ πÕ´◊ÈÕÀ≈—ß ÿ¥ ≥  ‘Èπ«—π ∑”°“√ ÿ¥∑⓬¢Õߪï¢Õßμ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ ¡Ÿ≈§à“¬ÿμ‘∏√√¡¢ÕßÀπ૬≈ß∑ÿπ§”π«≥®“°¡Ÿ≈§à“  ‘π∑√—æ¬å ÿ∑∏‘ °≈ÿà¡∫√‘…—∑„™â«‘∏’∂—«‡©≈’ˬ∂à«ßπÈ”Àπ—°„π°“√§”π«≥μâπ∑ÿπ¢Õ߇ߑπ≈ß∑ÿπ

5.6

∑’Ë¥‘π Õ“§“√·≈–Õÿª°√≥å·≈–§à“‡ ◊ËÕ¡√“§“ ∑’Ë¥‘π· ¥ß¡Ÿ≈§à“μ“¡√“§“∑ÿπ Õ“§“√·≈–Õÿª°√≥å· ¥ß¡Ÿ≈§à“μ“¡√“§“∑ÿπÀ—°§à“‡ ◊ËÕ¡√“§“ – ¡ §à“ ‡ ◊ËÕ¡√“§“¢ÕßÕ“§“√·≈–Õÿª°√≥委π«≥®“°√“§“∑ÿπ¢Õß ‘π∑√—æ¬å‚¥¬«‘∏’‡ âπμ√ßμ“¡Õ“¬ÿ°“√„™âß“π (¬°‡«âπ Õÿª°√≥å‚√ßß“π∫“ߪ√–‡¿∑§”π«≥μ“¡Àπ૬¢Õߺ≈º≈‘μ) ‚¥¬ª√–¡“≥¥—ßπ’È: Õ“§“√·≈– à«πª√—∫ª√ÿßÕ“§“√ 5 - 35 ªï ‡§√◊ËÕß®—°√·≈–Õÿª°√≥å‚√ßß“π 3 - 20 ªï ¬“πæ“Àπ–·≈–Õÿª°√≥å ”π—°ß“π 5 - 10 ªï ‰¡à¡’°“√§‘¥§à“‡ ◊ËÕ¡√“§“ ”À√—∫∑’Ë¥‘π ·≈–‡§√◊ËÕß®—°√·≈–Õÿª°√≥å‚√ßß“π√–À«à“ߺ≈‘μ·≈–μ‘¥μ—Èß

5.7

‘∑∏‘°“√‡™à“·≈–§à“μ—¥®”Àπà“¬  ‘∑∏‘°“√‡™à“· ¥ßμ“¡√“§“∑ÿπÀ—°§à“μ—¥®”Àπà“¬ – ¡ §à“μ—¥®”Àπà“¬¢Õß ‘∑∏‘°“√‡™à“§”π«≥®“° √“§“∑ÿπ‚¥¬«‘∏’‡ âπμ√ßμ“¡Õ“¬ÿ —≠≠“‡™à“

5.8

‚ª√·°√¡§Õ¡æ‘«‡μÕ√å·≈–§à“μ—¥®”Àπà“¬ ‚ª√·°√¡§Õ¡æ‘ « ‡μÕ√å · ¥ßμ“¡√“§“∑ÿ π À— ° §à “ μ— ¥ ®”Àπà “ ¬ – ¡ §à “ μ— ¥ ®”Àπà “ ¬¢Õß‚ª√·°√¡ §Õ¡æ‘«‡μÕ√委π«≥®“°√“§“∑ÿπ‚¥¬«‘∏’‡ âπμ√ßμ“¡Õ“¬ÿ°“√„™âß“π‚¥¬ª√–¡“≥ 5 - 10 ªï

5.9

√“¬°“√∏ÿ√°‘®°—∫∫ÿ§§≈À√◊Õ°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π ∫ÿ§§≈À√◊Õ°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π°—∫∫√‘…—∑œ À¡“¬∂÷ß ∫ÿ§§≈À√◊Õ°‘®°“√∑’Ë¡’Õ”π“®§«∫§ÿ¡∫√‘…—∑œ À√◊Õ∂Ÿ° §«∫§ÿ¡‚¥¬∫√‘…—∑œ‰¡à«à“®–‡ªìπ‚¥¬∑“ßμ√ßÀ√◊Õ∑“ßÕâÕ¡ À√◊ÕÕ¬Ÿà¿“¬„μâ°“√§«∫§ÿ¡‡¥’¬«°—π°—∫∫√‘…—∑œ

49


√ “ ¬ ß “ π ª √ – ®Ì “ ªï 2 5 5 0

πÕ°®“°π’È∫ÿ§§≈À√◊Õ°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π¬—ßÀ¡“¬√«¡∂÷ß∫√‘…—∑√à«¡·≈–∫ÿ§§≈´÷Ëß¡’Õ‘∑∏‘æ≈Õ¬à“߇ªìπ “√– ”§—≠°—∫∫√‘…—∑œ ºŸâ∫√‘À“√ ”§—≠ °√√¡°“√À√◊Õæπ—°ß“π¢Õß∫√‘…—∑œ ∑’Ë¡’Õ”π“®„π°“√«“ß·ºπ·≈– §«∫§ÿ¡°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß∫√‘…—∑œ 5.10  —≠≠“‡™à“√–¬–¬“«  — ≠ ≠“‡™à “  ‘ π ∑√— æ ¬å ∑’Ë § «“¡‡ ’Ë ¬ ß·≈–º≈μÕ∫·∑π¢Õߧ«“¡‡ªì π ‡®â “ ¢Õß à « π„À≠à ‰ ¥â ‚ Õπ‰ª„Àâ °— ∫ ºŸâ‡™à“∂◊Õ‡ªìπ —≠≠“‡™à“°“√‡ß‘π  —≠≠“‡™à“°“√‡ß‘π®–∫—π∑÷°‡ªìπ√“¬®à“¬ΩÉ“¬∑ÿπ¥â«¬¡Ÿ≈§à“¬ÿμ‘∏√√¡¢Õß ‘π∑√—æ¬å ∑’ˇ™à“À√◊Õ¡Ÿ≈§à“ªí®®ÿ∫—π ÿ∑∏‘¢Õß®”π«π‡ß‘π∑’ËμâÕß®à“¬μ“¡ —≠≠“‡™à“·≈â«·μà¡Ÿ≈§à“„¥®–μË”°«à“ ¿“√–ºŸ°æ—πμ“¡  —≠≠“‡™à“À—°§à“„™â®à“¬∑“ß°“√‡ß‘π®–∫—π∑÷°‡ªìπÀπ’È ‘π√–¬–¬“«  à«π¥Õ°‡∫’Ȭ®à“¬®–∫—π∑÷°„πß∫°”‰√¢“¥∑ÿπ μ≈Õ¥Õ“¬ÿ¢Õß —≠≠“‡™à“  ‘π∑√—æ¬å∑’Ë ‰¥â¡“μ“¡ —≠≠“‡™à“°“√‡ß‘π®–§‘¥§à“‡ ◊ËÕ¡√“§“μ≈Õ¥Õ“¬ÿ°“√„™âß“π¢Õß  ‘π∑√—æ¬å∑‡’Ë ™à“ 5.11 ‡ß‘πμ√“μà“ߪ√–‡∑» √“¬°“√∑’ˇªìπ‡ß‘πμ√“μà“ߪ√–‡∑»·ª≈ß§à“‡ªìπ‡ß‘π∫“∑‚¥¬„™âÕ—μ√“·≈°‡ª≈’ˬπ ≥ «—π∑’Ë∑’ˇ°‘¥√“¬°“√  ‘π∑√—æ¬å·≈–Àπ’È ‘π∑’ˇªìπμ—«‡ß‘π∑’ˇªìπ‡ß‘πμ√“μà“ߪ√–‡∑»§ß‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà ≥ «—π∑’Ë „πß∫¥ÿ≈·ª≈ß§à“‡ªìπ‡ß‘π∫“∑ ‚¥¬„™âÕ—μ√“·≈°‡ª≈’ˬπ ≥ «—π∑’Ë „πß∫¥ÿ≈ °”‰√·≈–¢“¥∑ÿπ∑’ˇ°‘¥®“°°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß„πÕ—μ√“·≈°‡ª≈’ˬπ√«¡Õ¬Ÿà„π°“√§”π«≥º≈°“√¥”‡π‘πß“π 5.12 °“√¥âÕ¬§à“¢Õß ‘π∑√—æ¬å ∑ÿ°«—π∑’Ë „πß∫¥ÿ≈ °≈ÿà¡∫√‘…—∑®–ª√–‡¡‘π«à“¡’¢âÕ∫àß™’È´÷Ëß· ¥ß«à“ ‘π∑√—æ¬å¢Õß°≈ÿà¡∫√‘…—∑¥âÕ¬§à“≈ßÀ√◊Õ‰¡à À“°¡’¢âÕ∫àß™’È¢Õß°“√¥âÕ¬§à“ °≈ÿà¡∫√‘…—∑®–ª√–¡“≥¡Ÿ≈§à“∑’˧“¥«à“®–‰¥â√—∫§◊π¢Õß ‘π∑√—æ¬å ·≈–À“°æ∫«à“ √“§“μ“¡∫—≠™’¢Õß ‘π∑√—æ¬å Ÿß°«à“¡Ÿ≈§à“∑’˧“¥«à“®–‰¥â√—∫§◊π °≈ÿà¡∫√‘…—∑®–≈¥¡Ÿ≈§à“¢Õß ‘π∑√—æ¬å≈ß„Àâ‡∑à“°—∫ ¡Ÿ≈§à“∑’˧“¥«à“®–‰¥â√—∫§◊π ·≈–√—∫√Ÿâº≈¢“¥∑ÿπ®“°°“√¥âÕ¬§à“¢Õß ‘π∑√—æ¬å„π ß∫°”‰√¢“¥∑ÿπ ¡Ÿ≈§à“∑’˧“¥«à“®– ‰¥â√—∫§◊π¢Õß ‘π∑√—æ¬åÀ¡“¬∂÷ß√“§“¢“¬ ÿ∑∏‘À√◊Õ¡Ÿ≈§à“®“°°“√„™â¢Õß ‘π∑√—æ¬åπ—Èπ ·≈â«·μà®”π«π„¥®– Ÿß°«à“ 5.13 Àÿπâ ∑ÿπ´◊ÕÈ §◊π Àÿâπ∑ÿπ´◊ÈÕ§◊π· ¥ß¡Ÿ≈§à“„πß∫¥ÿ≈¥â«¬√“§“∑ÿπ‡ªìπ√“¬°“√À—°®“° à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ À“°√“§“¢“¬¢ÕßÀÿâπ ∑ÿπ´◊ÈÕ§◊π Ÿß°«à“√“§“´◊ÈÕ¢ÕßÀÿâπ∑ÿπ´◊ÈÕ§◊π ∫√‘…—∑œ®–√—∫√Ÿâº≈μà“߇¢â“∫—≠™’ à«π‡°‘π¡Ÿ≈§à“ Àÿâπ∑ÿπ´◊ÈÕ§◊π·≈–À“° √“§“¢“¬¢ÕßÀÿâπ∑ÿπ´◊ÈÕ§◊πμË”°«à“√“§“´◊ÈÕ¢ÕßÀÿâπ∑ÿπ´◊ÈÕ§◊π ∫√‘…—∑œ®–π”º≈μà“ßÀ—°®“° à«π‡°‘π¡Ÿ≈§à“Àÿâπ∑ÿπ ´◊ÈÕ§◊π„ÀâÀ¡¥°àÕπ·≈â«®÷ßπ”º≈μà“ß∑’ˇÀ≈◊ÕÕ¬Ÿà ‰ªÀ—°®“°∫—≠™’°”‰√ – ¡ 5.14 ¿“…’‡ß‘π‰¥â °≈ÿà¡∫√‘…—∑∫—π∑÷°¿“…’‡ß‘π‰¥â ‚¥¬§”π«≥®“°°”‰√ ÿ∑∏‘∑“ß¿“…’μ“¡°ÆÀ¡“¬¿“…’Õ“°√ 5.15 º≈ª√–‚¬™πå¢Õßæπ—°ß“π °≈ÿà¡∫√‘…—∑√—∫√Ÿâ‡ß‘π‡¥◊Õπ §à“®â“ß ‚∫π—  ·≈–‡ß‘π ¡∑∫°Õß∑ÿπª√–°—π —ߧ¡·≈–°Õß∑ÿπ ”√Õ߇≈’Ȭߙ’æ ‡ªìπ§à“„™â®à“¬‡¡◊ËÕ‡°‘¥√“¬°“√ 5.16 °“√„™âª√–¡“≥°“√∑“ß∫—≠™’ „π°“√®—¥∑”ß∫°“√‡ß‘πμ“¡À≈—°°“√∫—≠™’∑’Ë√—∫√Õß∑—Ë«‰ª „π∫“ß ∂“π°“√≥åΩÉ“¬∫√‘À“√Õ“®μâÕß„™â°“√ ª√–¡“≥·≈–°“√μ—ßÈ  ¡¡μ‘∞“π ´÷ßË ¡’º≈°√–∑∫μàÕ®”π«π‡ß‘π∑’·Ë  ¥ß„πß∫°“√‡ß‘π·≈–À¡“¬‡Àμÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π ¥â«¬‡Àμÿπ’Ⱥ≈∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ®√‘ß®÷ßÕ“®·μ°μà“߉ª®“°®”π«π∑’˪√–¡“≥‰«â

50


www.aapico.com ∫ √‘ …— ∑ Õ “ ªî ‚ ° ‰ Œ ‡ ∑ § ®Ì “ °— ¥ ( ¡ À “ ™ π )

6.

‡ß‘π≈ß∑ÿπ™—Ë«§√“« ‡ß‘π≈ß∑ÿπ¥—ß°≈à“«‡ªìπ‡ß‘π≈ß∑ÿπ„πÀÿâπ “¡—≠„π∫√‘…—∑ ‡§æ’‡ÕÁπ-‡Õ ∑’ ≈Õ®’ μ‘§ å ®”°—¥ ´÷Ë߇ªìπ∫√‘…—∑¬àÕ¬ ¢Õß∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° øÕ√å®®‘Èß ®”°—¥ (¡À“™π) ∫√‘…—∑œ®—¥ª√–‡¿∑‡ß‘π≈ß∑ÿπ¥—ß°≈à“«‡ªìπ‡ß‘π≈ß∑ÿπ™—Ë«§√“«‡π◊ËÕß®“°∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° øÕ√å®®‘Èß ®”°—¥ (¡À“™π) μâÕß®”Àπà“¬‡ß‘π≈ß∑ÿπ¥—ß°≈à“«ÕÕ°‰ª‡æ◊ËÕ„À⇪ìπ‰ªμ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢„π —≠≠“´◊ÈÕ¢“¬‡ß‘π ≈ß∑ÿπ∑’Ë∫√‘…—∑œ‰¥â∑”‰«â°—∫ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ¢Õß∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° øÕ√å®®‘Èß ®”°—¥ (¡À“™π) ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° øÕ√å®®‘Èß ®”°—¥ (¡À“™π) ‰¥â®”Àπà“¬‡ß‘π≈ß∑ÿπ¥—ß°≈à“«ÕÕ°‰ª·≈â«„π«—π∑’Ë 5 ¡°√“§¡ 2550

7.

√“¬°“√∏ÿ√°‘®°—∫°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π „π√–À«à“ßªï °≈ÿà¡∫√‘…—∑¡’√“¬°“√∏ÿ√°‘®∑’Ë ”§—≠°—∫°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π √“¬°“√∏ÿ√°‘®¥—ß°≈à“«‡ªìπ‰ªμ“¡ ‡ß◊ËÕπ‰¢∑“ß°“√§â“·≈–‡°≥±åμ“¡∑’Ëμ°≈ß°—π√–À«à“ß°≈ÿà¡∫√‘…—∑·≈–∫√‘…—∑‡À≈à“π—Èπ ´÷Ë߇ªìπ‰ªμ“¡ª°μ‘∏ÿ√°‘®‚¥¬ “¡“√∂  √ÿª‰¥â¥—ßπ’È: (Àπ૬: ≈â“π∫“∑)

ß∫°“√‡ß‘π√«¡ √“¬°“√∏ÿ√°‘®°—∫∫√‘…—∑¬àÕ¬ (μ—¥ÕÕ°®“°ß∫°“√‡ß‘π√«¡·≈â«) ¢“¬ ‘π§â“·≈–∫√‘°“√

´◊ÈÕ ‘π§â“·≈–∫√‘°“√ ¥Õ°‡∫’¬È √—∫

ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑œ π‚¬∫“¬°“√°”Àπ¥√“§“

2550

2549

2550

2549

-

-

82.7

105.7

-

-

13.8 58.8

0.7 14.4

μâπ∑ÿπ∫«°°”‰√ à«π‡æ‘Ë¡„πÕ—μ√“ ‡©≈’ˬª√–¡“≥√âÕ¬≈– 12 (2549: √âÕ¬≈– 20) μâπ∑ÿπ∫«°°”‰√ à«π‡æ‘Ë¡ √âÕ¬≈– 4.0 - 6.2 μàÕªï (2549: √âÕ¬≈– 3.5 - 4.0 μàÕªï) μ“¡∑’˪√–°“»®à“¬ √âÕ¬≈– 2 μàÕªï 65,000 ∫“∑μàÕ‡¥◊Õ𠇥◊Õπ≈– 0.4 ≈â“π∫“∑

‡ß‘πªíπº≈√—∫ ¥Õ°‡∫’Ȭ®à“¬ §à“‡™à“√—∫ §à“∏√√¡‡π’¬¡°“√®—¥°“√√—∫ √“¬°“√∏ÿ√°‘®°—∫∫√‘…∑— √à«¡ ¢“¬ ‘π§â“·≈–∫√‘°“√ ´◊ÈÕ ‘π§â“·≈–∫√‘°“√

-

-

110.0 10.4 2.0 5.4

270.0 -

1.0 39.5

5.8 31.7

0.8 39.5

4.1 31.7

μâπ∑ÿπ∫«°°”‰√ à«π‡æ‘Ë¡ μâπ∑ÿπ∫«°°”‰√ à«π‡æ‘Ë¡„πÕ—μ√“ ‡©≈’ˬª√–¡“≥√âÕ¬≈– 50

√“¬°“√∏ÿ√°‘®°—∫°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π ´◊ÈÕ‡§√◊ËÕß®—°√ ´◊ÈÕ ‘π§â“·≈–∫√‘°“√

95.8

521.6 -

-

-

2.7 4.2

-

1.3

14.4

μâπ∑ÿπ∫«°°”‰√ à«π‡æ‘Ë¡ μâπ∑ÿπ∫«°°”‰√ à«π‡æ‘Ë¡„πÕ—μ√“ ‡©≈’ˬ√âÕ¬≈– 7 √âÕ¬≈– 2 μàÕªï √âÕ¬≈– 7.5 - 9.4 μàÕªï (2549:

¥Õ°‡∫’Ȭ®à“¬ ¥Õ°‡∫’¬È √—∫

√âÕ¬≈– 5.9 - 9.5 μàÕªï)

51


√ “ ¬ ß “ π ª √ – ®Ì “ ªï 2 5 5 0

¬Õ¥§ß§â“ß√–À«à“ß∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 ·≈– 2549 ¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥¥—ßπ’È: (Àπ૬: ≈â“π∫“∑)

ß∫°“√‡ß‘π√«¡ 2550

≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π ∫√‘…—∑¬àÕ¬ ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° Õ¡μ– ®”°—¥ ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ·®Á§ ªï¥ ®”°—¥ ∫√‘…—∑√à«¡ ∫√‘…—∑ ‡Õ‡∫‘≈ ´“‚πà Õ‘π¥— μ√’ å (1996) ®”°—¥ ∫√‘…—∑∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π ∫√‘…—∑ ·®Á§ ªï¥ ‡≈‡∏Õ√å ·¡ππŸ·ø§‡®Õ√å (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ (Jackspeed Leather Manufacture (Thailand) Co., Ltd.) ∫√‘…—∑ ·®Á§ —π «‘Œ’‡§‘≈ ( ‘ߧ‚ª√å) æ’∑’Õ’ ≈‘¡‘‡μÁ¥ (Jackson Vehicle (Singapore) Pte., Ltd.) ∫√‘…—∑ ‡®.«’. (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ ‡ß‘π∑¥√Õß®à“¬·≈–‡ß‘π„Àâ°Ÿâ¬◊¡√–¬– —Èπ ·°à°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π ∫√‘…—∑¬àÕ¬ ∫√‘…—∑ 𑫇Õ√à“ ‡´≈ å ®”°—¥ ∫√‘…—∑ ‡∑‡π°“ ´’‡∑’¬ √’´Õ ‡´  ®”°—¥ (Tenaga Setia Resources SDN. BHD.) ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° Õ¡μ– ®”°—¥ ∫√‘…—∑ ‡Õ‡∫‘≈ ¡Õ‡μÕ√å  ®”°—¥ ∫√‘…—∑ §ÿπ™“𠇮‘π‰μ-´‘π‡™ß æ√’´‘™—Ëπ øÕ√å®®‘Èß ®”°—¥ (Kunshan Chaitai-Xincheng Precision Forging Co., Ltd.) ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ æ“√å∑ å ®”°—¥ ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ∑Ÿ≈≈‘Ëß ®”°—¥ ∫√‘…—∑ ‡Õ‡∫‘≈ ‰Õ∑’‡Õ  ®”°—¥ ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ¡‘μ´ŸÕ‘‡°– (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ ∫√‘…—∑ ‡Õ ·¡Á§™—Ëπ ®”°—¥ ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ·®Á§ ªï¥ ®”°—¥ ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° øÕ√å®®‘Èß ®”°—¥ (¡À“™π) ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° æ≈“ μ‘° ®”°—¥ (¡À“™π) ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° Õ‘π‡« ‡¡π∑å æ’∑’Õ’ ≈‘¡‘‡μÁ¥ (AAPICO Investment Pte., Ltd.)

52

ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑œ

2549

-

2550

2549

- 13,481,054 - 6,244,060

26,586,831 -

187,960

454,255

187,960

380,901

492,200

-

-

-

955,178 60,562 1,695,900

1,256,234 84,036 1,794,525 19,913,074

26,967,732

-

- 12,589,528

98,096,359

-

-

941,661 940,000 6,073,469

941,661 940,000 24,073,028

-

-

15,045,418 71,647,055 8,160,116 755,130 165,100 27,255 6,958,964 34,226,888 179,479,169

16,110,462 15,004,388 694,304 876,963 165,100 110,300 262,587 -

-

-

8,138,963

-


www.aapico.com ∫ √‘ …— ∑ Õ “ ªî ‚ ° ‰ Œ ‡ ∑ § ®Ì “ °— ¥ ( ¡ À “ ™ π )

(Àπ૬: ≈â“π∫“∑)

ß∫°“√‡ß‘π√«¡ 2550

∫√‘…—∑√à«¡ ∫√‘…—∑ 𑫇Õ√à“ ‡´≈ å ®”°—¥ - ¡“‡≈‡´’¬ (New Era Sales (M) SDN. BHD.) ∫√‘…—∑ ‡Õ‡∫‘≈ ´“‚πà Õ‘π¥— μ√’ å (1996) ®”°—¥ ∫√‘…—∑ ø™Õ√å-Õ“ªî‚° ®”°—¥ ∫√‘…—∑ §“´÷¬“ Õ‘π‡μÕ√å‡π™—Ëπ·π≈ æ’∑’Õ’ ≈‘¡‘‡μÁ¥ (Katsuya International Pte., Ltd.) ∫√‘…—∑ ·®Á§ ªï¥ §Õ√åªÕ‡√™—Ëπ ®”°—¥ (Jackspeed Corporation Ltd.) ∫√‘…—∑∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π ∫√‘…—∑ ·®Á§ —π «‘Œ’‡§‘≈ ( ‘ߧ‚ª√å) æ’∑’Õ’ ≈‘¡‘‡μÁ¥ (Jackson Vehicle (Singapore) Pte., Ltd.) ∫√‘…—∑ ‚´®‘∑ ÷ §Õ√åªÕ‡√™—Ëπ ®”°—¥ (Sojitz Corporation Ltd.) ∫√‘…—∑ ‚ª√‡∑§ ≈‘ß§å ‡∑§‚π‚≈¬’ Õ‘π§Õ√åªÕ‡√™—Ëπ ®”°—¥ (Protech Link Technology Incorporation Ltd.) ∫√‘…—∑ ‡®.«’. (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ ∫√‘…—∑ ¬“¡“§“«à“ ¥“¬ å ·¡πŸ·ø§‡®Õ√‘Ëß Õ“√å·Õπ¥å¥’ ®”°—¥ Àâ“ßÀÿâπ à«π®”°—¥ ‰∑¬‡¡°‘ ‡ß‘πªíπº≈§â“ß√—∫®“°°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π ∫√‘…—∑√à«¡ ∫√‘…—∑ ‡Õ‡∫‘≈ ´“‚πà Õ‘π¥— μ√’ å (1996) ®”°—¥ ≈Ÿ°Àπ’ȧà“Àÿâπ°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π ∫√‘…—∑∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π ∫√‘…—∑ ·¡Á§™—Ëπ ‡∑§‚π‚≈¬’ ®”°—¥ ∫√‘…—∑ ¡‘μ´ŸÕ‘‡°– ‚§‡®’¬« ®”°—¥ (Mitsuike Kogyo Co., Ltd.) ‡ß‘π„Àâ°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“«·°à°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π ∫√‘…—∑¬àÕ¬ ∫√‘…—∑ 𑫇Õ√à“ ‡´≈ å ®”°—¥ ∫√‘…—∑ ‡Õ‡∫‘≈ ¡Õ‡μÕ√å  ®”°—¥ ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° øÕ√å®®‘Èß ®”°—¥ (¡À“™π) ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ æ“√å∑ å ®”°—¥ ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ∑Ÿ≈≈‘Ëß ®”°—¥

ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑œ

2549

2550

2549

2,563,611 -

1,078,368 476,809 6,535

2,463,680 -

403,146 -

8,838,310

8,821,031

-

-

-

163,530

-

163,530

30,939

-

-

-

-

140,596

-

140,596

27,029,542 199,322

25,265,205 80,172

-

-

17,213,082 15,100,000 70,974,806

20,250,685 17,213,082 20,250,685 17,364,731 73,647,662 364,825,478 178,233,109

13,585,594

17,423,681

2,500,000

5,000,000

-

-

4,042,500 6,542,500

4,042,500 9,042,500

-

-

-

-

13,585,594 17,423,681

265,800,000 30,000,000 514,312,333 568,700,000 621,600,000 28,950,000 23,600,000 1,407,762,333 645,200,000

53


√ “ ¬ ß “ π ª √ – ®Ì “ ªï 2 5 5 0

(Àπ૬: ≈â“π∫“∑)

ß∫°“√‡ß‘π√«¡ ‡®â“Àπ’È°“√§â“°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π ∫√‘…—∑√à«¡ ∫√‘…—∑ ‡Õ‡∫‘≈ ´“‚πà Õ‘π¥— μ√’ å (1996) ®”°—¥ ∫√‘…—∑∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π ∫√‘…—∑ §“´÷¬“ Õ‘π¥— ∑√’ å ®”°—¥ ∫√‘…—∑ ·®Á§ —π «‘Œ’‡§‘≈ ( ‘ߧ‚ª√å) æ’∑’Õ’ ≈‘¡‘‡μÁ¥ (Jackson Vehicle (Singapore) Pte., Ltd.) ∫√‘…—∑ ‡¡∑—≈ «—π (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ ∫√‘…—∑ ‡®.«’. (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ ∫√‘…—∑ 𑫇Õ√à“ ‡´≈ å ®”°—¥ - ¡“‡≈¬‡´’¬ (New Era Sales (M) SDN. BHD.) ∫√‘…—∑ ·®Á§ ªï¥ ‡≈‡∏Õ√å ·¡ππŸ·ø§‡®Õ√å (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ (Jackspeed Leather Manufacture (Thailand) Co., Ltd.) ‡ß‘π∑¥√Õß·≈–‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬– —Èπ ®“°°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π ∫√‘…—∑¬àÕ¬ ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‡ÕÁ𮑇π’¬√‘Ëß ®”°—¥ ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° Õ¡μ– ®”°—¥ ∫√‘…—∑ 𑫇Õ√à“ ‡´≈ å ®”°—¥ ∫√‘…—∑ ‡∑‡π°“ ´’‡∑’¬ √’´Õ ‡´  ®”°—¥ (Tenaga Setia Resources SDN. BHD.) ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ æ“√å∑ å ®”°—¥ ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ∑Ÿ≈≈‘Ëß ®”°—¥ ∫√‘…—∑ ‡Õ‡∫‘≈ ¡Õ‡μÕ√å  ®”°—¥ ∫√‘…—∑√à«¡ ∫√‘…—∑ ‡Õ‡∫‘≈ ´“‚πà Õ‘π¥— μ√’ å (1996) ®”°—¥ ∫√‘…—∑ ·®Á§ ªï¥ §Õ√åªÕ‡√™—Ëπ ®”°—¥ (Jackspeed Corporation Ltd.) ∫√‘…—∑∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π ∫√‘…—∑ §“´÷¬“ Õ‘π‡μÕ√å‡π™—Ëπ·π≈ æ’∑’Õ’ ≈‘¡‘‡μÁ¥ (Katsuya International Pte., Ltd.) ∫√‘…—∑ ‡¡∑—≈ «—π (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ ∫√‘…—∑ ·®Á§ —π «‘Œ’‡§‘≈ ( ‘ߧ‚ª√å) æ’∑’Õ’ ≈‘¡‘‡μÁ¥ (Jackson Vehicle (Singapore) Pte., Ltd.) ∫√‘…—∑ ‡®.«’. (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥

54

ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑œ

2550

2549

2550

2549

6,705,093

3,295,171

20,676,698

3,295,171

-

49,415

-

-

2,633 51,648,582 2,596,052

-

-

-

490,836

-

-

-

1,886,000 63,329,196

3,344,586

20,676,698

3,295,171

-

- 9,854,777 - 530,505,193 130,349,956 177,236 120,285

-

-

340,662 1,220,489 2,317,382 17,928

4,417 -

-

531,113

-

531,113

32,585

31,916

-

-

7,586,113 91,705,500

-

-

-

334,382 3,000,000 102,658,580

2,852,200 2,005,635 5,420,864 534,578,890 140,860,548


www.aapico.com ∫ √‘ …— ∑ Õ “ ªî ‚ ° ‰ Œ ‡ ∑ § ®Ì “ °— ¥ ( ¡ À “ ™ π )

(Àπ૬: ≈â“π∫“∑)

ß∫°“√‡ß‘π√«¡ 2550

‡®â“Àπ’ȧà“Àÿâπ°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π ∫√‘…—∑¬àÕ¬ ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ¡‘μ´ŸÕ‘‡°– (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥

ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑œ

2549

-

-

2550

2549

4,207,500

4,207,500

„π√–À«à“ߪï 2550 ‡ß‘π„Àâ°Ÿâ¬◊¡·°à°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π·≈–‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡®“°°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π¡’°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«¥—ß μàÕ‰ªπ’È: ß∫°“√‡ß‘π√«¡ (Àπ૬: ∫“∑) „π√–À«à“ßªï ¬Õ¥§ß‡À≈◊Õ ≥ «—π∑’Ë 1 ¡°√“§¡ 2550

‡ß‘π„Àâ°Ÿâ¬◊¡√–¬– —Èπ·°à°‘®°“√ ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π ∫√‘…—∑√à«¡ ∫√‘…—∑ §“´÷¬“ Õ‘π‡μÕ√å‡π™—Ëπ·π≈ æ’∑’Õ’ ≈‘¡‘‡μÁ¥ (Katsuya International Pte., Ltd.) ∫√‘…—∑∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π ∫√‘…—∑ ‚ª√‡∑§ ≈‘ß§å ‡∑§‚π‚≈¬’ Õ‘π§Õ√å ªÕ‡√™—Ëπ ®”°—¥ (Protech Link Technology Incorporation Ltd.) ∫√‘…—∑ ¬“¡“§“«à“ ¥“¬ å ·¡πŸ·ø§‡®Õ√‘Ëß Õ“√å·Õπ¥å¥’ ®”°—¥ Àâ“ßÀÿâπ à«π®”°—¥ ‰∑¬‡¡°‘ √«¡ ‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬– —Èπ®“°°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π ∫√‘…—∑√à«¡ ∫√‘…—∑ §“´÷¬“ Õ‘π‡μÕ√å‡π™—Ëπ·π≈ æ’∑’Õ’ ≈‘¡‘‡μÁ¥ (Katsuya International Pte., Ltd.) ∫√‘…—∑∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π ∫√‘…—∑ ‡®.«’. (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ ∫√‘…—∑ ‡¡∑—≈ «—π (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ √«¡

‡æ‘Ë¡¢÷Èπ

¢“¥∑ÿπ∑’¬Ë ß— ‰¡à ‡°‘¥¢÷Èπ®√‘ß ¬Õ¥§ß‡À≈◊Õ ®“°°“√·ª≈ß§à“ ≥ «—π∑’Ë Õ—μ√“·≈°‡ª≈’ˬπ 31 ∏—𫓧¡ 2550

Ŵŧ

8,821,031

-

-

17,279

8,838,310

25,265,205

-

-

1,764,337

27,029,542

20,000,000 17,000,000 71,086,236

-

(3,000,000) (1,900,000) (4,900,000)

1,781,616

17,000,000 15,100,000 67,967,852

-

7,586,113

-

-

7,586,113

- 3,000,000 - 133,814,380 (43,305,605) - 144,400,493 (43,305,605)

- 3,000,000 - 90,508,775 - 101,094,888

55


√ “ ¬ ß “ π ª √ – ®Ì “ ªï 2 5 5 0

ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√ (Àπ૬: ∫“∑) „π√–À«à“ßªï ¬Õ¥§ß‡À≈◊Õ ≥ «—π∑’Ë 1 ¡°√“§¡ 2550

‡æ‘Ë¡¢÷Èπ

¢“¥∑ÿπ∑’¬Ë ß— ‰¡à ‡°‘¥¢÷Èπ®√‘ß ¬Õ¥§ß‡À≈◊Õ ®“°°“√·ª≈ß§à“ ≥ «—π∑’Ë Õ—μ√“·≈°‡ª≈’ˬπ 31 ∏—𫓧¡ 2550

Ŵŧ

‡ß‘π„Àâ°Ÿâ¬◊¡√–¬– —Èπ·°à°‘®°“√ ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π ∫√‘…—∑¬àÕ¬ ∫√‘…—∑ 𑫇Õ√à“ ‡´≈ å ®”°—¥ 97,800,000 195,000,000 (287,800,000) ∫√‘…—∑ ‡Õ‡∫‘≈ ¡Õ‡μÕ√å  ®”°—¥ 24,000,000 13,000,000 (32,000,000) ∫√‘…—∑ §ÿπ™“𠇮‘π‰μ-´‘π‡™ß æ√’´‘™—Ëπ øÕ√å®®‘Èß ®”°—¥ (Kunshan Chaitai-Xincheng Precision Forging Co., Ltd.) 10,732,260 ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ æ“√å∑ å ®”°—¥ - 30,000,000 ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ∑Ÿ≈≈‘Ëß ®”°—¥ - 5,000,000 ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° øÕ√å®®‘Èß ®”°—¥ (¡À“™π) - 30,000,000 ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° æ≈“ μ‘° ®”°—¥ (¡À“™π) - 177,156,000 ∫√‘…—∑∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π ∫√‘…—∑ ¬“¡“§“«à“ ¥“¬ å ·¡πŸ·ø§‡®Õ√‘ßË Õ“√å·Õπ¥å¥’ ®”°—¥ 20,000,000 - (3,000,000) √«¡ 152,532,260 450,156,000 (322,800,000) ‡ß‘π„Àâ°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“«·°à°‘®°“√ ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π ∫√‘…—∑¬àÕ¬ ∫√‘…—∑ 𑫇Õ√à“ ‡´≈ å ®”°—¥ ∫√‘…—∑ ‡Õ‡∫‘≈ ¡Õ‡μÕ√å  ®”°—¥ ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° øÕ√å®®‘Èß ®”°—¥ (¡À“™π) ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ æ“√å∑ å ®”°—¥ ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ∑Ÿ≈≈‘Ëß ®”°—¥ √«¡ ‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬– —Èπ®“°°‘®°“√ ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π ∫√‘…—∑¬àÕ¬ ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‡ÕÁ𮑇π’¬√‘Ëß ®”°—¥ ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° Õ¡μ– ®”°—¥ √«¡

56

- 265,800,000 - 30,000,000

-

5,000,000 5,000,000

(1,310,972) -

9,421,288 30,000,000 5,000,000

-

30,000,000

- 177,156,000

- 17,000,000 (1,310,972) 278,577,288

-

- 265,800,000 - 30,000,000

- 596,312,333 (82,000,000) 621,600,000 164,500,000 (217,400,000) 23,600,000 5,350,000 645,200,000 1,061,962,333 (299,400,000)

- 514,312,333 - 568,700,000 - 28,950,000 - 1,407,762,333

9,800,000 - (9,800,000) 130,000,000 736,000,000 (347,000,000) 139,800,000 736,000,000 (356,800,000)

- 519,000,000 - 519,000,000


www.aapico.com ∫ √‘ …— ∑ Õ “ ªî ‚ ° ‰ Œ ‡ ∑ § ®Ì “ °— ¥ ( ¡ À “ ™ π )

§à“μÕ∫·∑π°√√¡°“√·≈–ºŸâ∫√‘À“√ „πªï 2550 °≈ÿà¡∫√‘…—∑‰¥â®à“¬‡ß‘π‡¥◊Õπ·≈–§à“‡∫’Ȭª√–™ÿ¡„Àâ·°à°√√¡°“√·≈–ºŸâ∫√‘À“√ ‡ªìπ®”π«π‡ß‘π 22.8 ≈â“π ∫“∑ (2549: 19.6 ≈â“π∫“∑) ¿“√–§È”ª√–°—π°—∫°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π ∫√‘…—∑œ¡’¿“√–®“°°“√§È”ª√–°—π„Àâ°—∫°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—πμ“¡∑’Ë°≈à“«‰«â „πÀ¡“¬‡Àμÿ 33.4 8.

≈Ÿ°Àπ’°È “√§â“ ¬Õ¥§ß‡À≈◊Õ¢Õß≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 ·≈– 2549 ·¬°μ“¡Õ“¬ÿÀπ’È∑’˧ߧâ“ßπ—∫®“°«—π∑’Ë∂÷ß °”Àπ¥™”√–‰¥â¥—ßπ’È: (Àπ૬: ∫“∑) ß∫°“√‡ß‘π√«¡ ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑œ 2550 2549 2550 2549 Õ“¬ÿÀπ’ȧâ“ß™”√– ≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π ¬—ß‰¡à§√∫°”Àπ¥™”√–·≈– §â“ß™”√–‰¡à‡°‘π 3 ‡¥◊Õπ §â“ß™”√– 3 - 12 ‡¥◊Õπ §â“ß™”√–¡“°°«à“ 12 ‡¥◊Õπ √«¡ ≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“°‘®°“√∑’ˉ¡à‡°’ˬ«¢âÕß°—π ¬—ß‰¡à§√∫°”Àπ¥™”√–·≈– §â“ß™”√–‰¡à‡°‘π 3 ‡¥◊Õπ §â“ß™”√– 3 - 12 ‡¥◊Õπ §â“ß™”√–¡“°°«à“ 12 ‡¥◊Õπ √«¡ À—°: §à“‡º◊ËÕÀπ’È ß —¬®– Ÿ≠ √«¡≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“ -  ÿ∑∏‘

1,316,413 379,487 1,695,900

715,966 1,078,559 1,794,525

16,887,692 3,025,382 19,913,074

19,258,874 5,723,452 1,985,406 26,967,732

1,450,717,541 40,540,141 8,439,597 1,499,697,279 (27,847,110) 1,471,850,169 1,473,546,069

1,425,084,911* 14,854,072 14,634,919 1,454,573,902 (22,399,826) 1,432,174,076 1,433,968,601

254,137,412 3,689,596 1,800,913 259,627,921 (4,018,348) 255,609,573 275,522,647

261,965,893 4,165,543 5,048,290 271,179,726 (1,518,348) 269,661,378 296,629,110

* ª√—∫ª√ÿß„À¡à‡π◊ËÕß®“°¡’°“√ª√—∫ª√ÿßß∫¥ÿ≈¢Õß∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° øÕ√å®®‘Èß ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 ∫√‘…—∑¬àÕ¬‰¥â ‚Õπ ‘∑∏‘‡√’¬°√âÕß„π°“√√—∫‡ß‘π®“°≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“®”π«π 4.0 ≈â“π∫“∑ „Àâ·°à∫√‘…—∑·ÀàßÀπ÷Ë߇æ◊ËÕ‡ªìπÀ≈—°ª√–°—π«ß‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡μ“¡ —≠≠“‡™à“°“√‡ß‘π ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2549 ∫√‘…—∑¬àÕ¬‰¥â ‚Õπ ‘∑∏‘‡√’¬°√âÕß„π°“√√—∫‡ß‘π®“°≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“®”π«π 3.3 ≈â“π∫“∑ „Àâ·°à∫√‘…—∑·ÀàßÀπ÷Ë߇æ◊ËÕ‡ªìπÀ≈—°ª√–°—π«ß‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡μ“¡ —≠≠“‡™à“°“√‡ß‘π ·≈–π” ‘∑∏‘‡√’¬°√âÕß„π≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“®”π«π 95.9 ≈â“π∫“∑ ‰ª¢“¬≈¥„Àâ·°à∫√‘…—∑·ø§‡μÕ√‘Ëß·ÀàßÀπ÷Ëß ‚¥¬∫√‘…—∑¥—ß°≈à“«¡’ ‘∑∏‘‰≈à‡∫’Ȭ°—∫∫√‘…—∑¬àÕ¬„π°√≥’∑’Ë≈Ÿ°Àπ’È ‰¡à™”√–‡ß‘π

57


√ “ ¬ ß “ π ª √ – ®Ì “ ªï 2 5 5 0

9.

‘π§â“§ß‡À≈◊Õ ß∫°“√‡ß‘π√«¡ 2550 2549 239,612,070 273,878,683 192,149,183 259,040,747* 311,287,153 303,322,889* 56,174,729 63,718,647* 1,655,735 35,691,089 800,878,870 935,652,055 (69,395,394) (97,143,593) 731,483,476 838,508,462

«—μ∂ÿ¥∫‘ ß“π√–À«à“ߺ≈‘μ ‘π§â“ ”‡√Á®√Ÿª Õ–‰À≈à·≈–«— ¥ÿ ‘Èπ‡ª≈◊Õß  ‘π§â“√–À«à“ß∑“ß √«¡ À—°: §à“‡º◊ËÕ°“√≈¥≈ߢÕß¡Ÿ≈§à“ ‘π§â“  ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ -  ÿ∑∏‘

(Àπ૬: ∫“∑) ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑œ 2550 2549 56,034,102 58,015,448 74,944,468 121,685,185 63,584,761 38,442,226 7,773,877 6,748,989 202,337,208 224,891,848 (10,164,418) (510,767) 192,172,790 224,381,081

* ª√—∫ª√ÿß„À¡à‡π◊ËÕß®“°¡’°“√ª√—∫ª√ÿßß∫¥ÿ≈¢Õß∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° øÕ√å®®‘Èß 10.

‡ß‘πΩ“° ∂“∫—π°“√‡ß‘π∑’Ë¡’¿“√–§È”ª√–°—π ¬Õ¥§ß‡À≈◊Õπ’ȧ◊ՇߑπΩ“°ª√–®”´÷Ëß°≈ÿà¡∫√‘…—∑‰¥â𔉪§È”ª√–°—π«ß‡ß‘π ‘π‡™◊ËÕ

11.

‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬ (Àπ૬: æ—π∫“∑) ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√ ™◊ËÕ∫√‘…—∑

∫√‘…—∑ 𑫇Õ√à“ ‡´≈ å ®”°—¥ ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° Õ¡μ– ®”°—¥ ∫√‘…—∑ ‡Õ‡∫‘≈ ¡Õ‡μÕ√å  ®”°—¥ ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‡ÕÁ𮑇π’¬√‘Ëß ®”°—¥ ∫√‘…—∑ ‡∑‡π°“ ´’‡∑’¬ √’´Õ ‡´  ®”°—¥ (Tenaga Setia Resources SDN. BHD.) ∫√‘…—∑ §ÿπ™“𠇮‘π‰μ-´‘π‡™ß æ√’´‘™—Ëπ øÕ√å®®‘Èß ®”°—¥ (Kunshan ChaitaiXincheng Precision Forging Co., Ltd.) ∫√‘…—∑ ‡Õ‡∫‘≈ ‰Õ∑’‡Õ  ®”°—¥ ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ æ“√å∑ å ®”°—¥ ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ∑Ÿ≈≈‘Ëß ®”°—¥ ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‡´’ˬ߉Œâ ®”°—¥ (AAPICO Shanghai Co., Ltd.) ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° Õ‘π‡« ‡¡π∑å æ’∑’Õ’ ≈‘¡‘‡μÁ¥ (AAPICO Investment Pte., Ltd.) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ ∫√‘…—∑ §“´÷¬“ (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ¡‘μ´ŸÕ‘‡°– (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° øÕ√å®®‘Èß ®”°—¥ (¡À“™π) √«¡ À—°: §à“‡º◊ËÕ°“√¥âÕ¬§à“  ÿ∑∏‘

58

∑ÿπ‡√’¬°™”√–·≈â« 2550 2549

—¥ à«π‡ß‘π≈ß∑ÿπ 2550 2549 √âÕ¬≈– √âÕ¬≈– 100 100 100 100 100 100 100 100 49 49

√“§“∑ÿπ

‡ß‘πªíπº≈√—∫√–À«à“ßªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 2549

2550

2549

20,000 1,164,139 19,999 10,000 31,393

20,000 1,164,139 19,999 10,000 31,393

110,000 -

270,000 -

20 ≈â“π∫“∑ 800 ≈â“π∫“∑ 20 ≈â“π∫“∑ 10 ≈â“π∫“∑ 6 ≈â“π√‘ß°‘μ

20 ≈â“π∫“∑ 800 ≈â“π∫“∑ 20 ≈â“π∫“∑ 10 ≈â“π∫“∑ 6 ≈â“π√‘ß°‘μ

2.3 ≈â“π‡À√’¬≠ À√—∞œ

2.3 ≈â“π‡À√’¬≠ À√—∞œ

100

100

125,592

125,592

-

-

100 ≈â“π∫“∑ 120 ≈â“π∫“∑ 65 ≈â“π∫“∑ 2 ≈â“π‡À√’¬≠ À√—∞œ 6.97 ≈â“π‡À√’¬≠  ‘ߧ‚ª√å 28.5 ≈â“π∫“∑ 8.25 ≈â“π∫“∑ 500 ≈â“π∫“∑

100 ≈â“π∫“∑ 120 ≈â“π∫“∑ 65 ≈â“π∫“∑ 2 ≈â“π‡À√’¬≠ À√—∞œ 6.97 ≈â“π‡À√’¬≠  ‘ߧ‚ª√å 28.5 ≈â“π∫“∑ 8.25 ≈â“π∫“∑ 500 ≈â“π∫“∑

60 100 100 100

60 100 100 100

62,175 120,000 65,000 80,682

62,175 120,000 65,000 80,682

-

-

100

100

167,950

167,950

-

-

55 51 100

55 51 57

15,675 4,208 1,823,889 3,710,702 (16,446)

15,675 4,208 1,040,549 2,927,362 (16,446)

110,000

270,000

3,694,256

2,910,916


www.aapico.com ∫ √‘ …— ∑ Õ “ ªî ‚ ° ‰ Œ ‡ ∑ § ®Ì “ °— ¥ ( ¡ À “ ™ π )

„π√–À«à“ߪï 2550 ·≈– 2549 ¡’√“¬°“√ ”§—≠‡°’ˬ«°—∫‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬¥—ßμàÕ‰ªπ’È °) „π‡¥◊Õπ¡°√“§¡ 2549 ∫√‘…—∑œ‰¥â≈ß∑ÿπ‡æ‘Ë¡‡μ‘¡„π∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‡´’ˬ߉Œâ ®”°—¥ ´÷Ë߇ªìπ∫√‘…—∑¬àÕ¬„π μà“ߪ√–‡∑»®”π«π‡ß‘πª√–¡“≥ 39.6 ≈â“π∫“∑ ‡π◊ËÕß®“°∫√‘…—∑¬àÕ¬¥—ß°≈à“«‰¥â‡√’¬°™”√–§à“Àÿâπ‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ ¢) „π‡¥◊Õπ¡‘∂ÿπ“¬π 2549 ∫√‘…—∑ ‡Õ‡∫‘≈ ‰Õ∑’‡Õ  ®”°—¥ ´÷Ë߇ªìπ∫√‘…—∑¬àÕ¬‰¥â≈ß∑ÿπ„π —¥ à«π√âÕ¬≈– 100 ¢Õß∑ÿπ ™”√–·≈â«¢Õß∫√‘…—∑ ‡Õ‡∫‘≈ ‰Õ∑’‡Õ  æ’∑’Õ’ ≈‘¡‘‡μÁ¥ ´÷Ë߇ªìπ∫√‘…—∑∑’Ë®¥∑–‡∫’¬π®—¥μ—Èߢ÷Èπ„À¡à„πª√–‡∑» ‘ߧ‚ª√å ‡ªìπ®”π«π‡ß‘π 0.7 ≈â“π‡À√’¬≠ À√—∞Õ‡¡√‘°“ §) „π‡¥◊Õπ°√°Æ“§¡ 2549 ∫√‘…—∑‰¥â≈ß∑ÿπ„π —¥ à«π√âÕ¬≈– 100 ¢Õß∑ÿπ™”√–·≈â«¢Õß∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° Õ‘π‡« ‡¡π∑å æ’∑’Õ’ ≈‘¡‘‡μÁ¥ ´÷Ë߇ªìπ∫√‘…—∑∑’Ë®¥∑–‡∫’¬π®—¥μ—Èߢ÷Èπ„À¡à„πª√–‡∑» ‘ߧ‚ª√凪ìπ®”π«π‡ß‘πª√–¡“≥ 7 ≈â“π‡À√’¬≠  ‘ߧ‚ª√å ß) „π‡¥◊Õπ ‘ßÀ“§¡ 2549 ∫√‘…—∑œ‰¥â≈ß∑ÿπ„π —¥ à«π√âÕ¬≈– 55 ¢Õß∑ÿπ™”√–·≈â«¢Õß∫√‘…—∑ §“´÷¬“ (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ ´÷Ë߇ªìπ∫√‘…—∑∑’Ë®¥∑–‡∫’¬π®—¥μ—Èß„πª√–‡∑»‰∑¬‡ªìπ®”π«π‡ß‘π 15.7 ≈â“π∫“∑ ¡Ÿ≈§à“ ‘π∑√—æ¬å ÿ∑∏‘¢Õß ∫√‘…—∑¬àÕ¬¥—ß°≈à“« ≥ «—π∑’Ë≈ß∑ÿπ¡’¥—ßμàÕ‰ªπ’È (Àπ૬: æ—π∫“∑) ‡ß‘π ¥·≈–‡ß‘πΩ“° ∂“∫—π°“√‡ß‘π 27 ≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“ 2,511  ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ 159 ∑’Ë¥‘π Õ“§“√·≈–Õÿª°√≥å -  ÿ∑∏‘ 26,423  ‘π∑√—æ¬åÕ◊Ëπ Ê 7,115 √«¡ ‘π∑√—æ¬å 36,235 ‡ß‘π‡∫‘°‡°‘π∫—≠™’∏𓧓√ 7,668 ‡®â“Àπ’È°“√§â“ 6,264 Àπ’È ‘πÕ◊Ëπ Ê 6,537 √«¡Àπ’ È π‘ 20,469 √«¡ ‘π∑√—æ¬å ÿ∑∏‘ 15,766  ‘π∑√—æ¬å ÿ∑∏‘„π —¥ à«π°“√≈ß∑ÿπ¢Õß∫√‘…—∑œ 8,671 §à“§«“¡π‘¬¡ 7,004 √“§“´◊ÈÕ 15,675 À—°: ‡ß‘π ¥¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬ (27) ‡ß‘π ¥®à“¬ ÿ∑∏‘‡æ◊ËÕ´◊ÈÕ∫√‘…—∑¬àÕ¬ 15,648 ®)

©) ™)

„π‡¥◊Õπ ‘ßÀ“§¡ 2549 ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ æ“√å∑ å ®”°—¥ ´÷Ë߇ªìπ∫√‘…—∑¬àÕ¬‰¥â≈ß∑ÿπ„π —¥ à«π√âÕ¬≈– 60 ¢Õß∑ÿπ™”√–·≈â«¢Õß∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ·®Á§ ªï¥ ®”°—¥ ´÷Ë߇ªìπ∫√‘…—∑∑’Ë®¥∑–‡∫’¬π®—¥μ—Èߢ÷Èπ„À¡à„πª√–‡∑»‰∑¬‡ªìπ ®”π«π‡ß‘π 12 ≈â“π∫“∑ „π‡¥◊Õπ惻®‘°“¬π 2549 ∫√‘…—∑œ‰¥â≈ß∑ÿπ„π —¥ à«π√âÕ¬≈– 51 ¢Õß∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π¢Õß∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ¡‘μ´ŸÕ‘‡°– (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ ´÷Ë߇ªìπ∫√‘…—∑∑’Ë®¥∑–‡∫’¬π®—¥μ—Èߢ÷Èπ„À¡à„πª√–‡∑»‰∑¬‡ªìπ®”π«π‡ß‘π 4.2 ≈â“π∫“∑ „π«—π∑’Ë 21 ∏—𫓧¡ 2549 ∑’˪√–™ÿ¡«‘ “¡—≠ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ¢Õß∫√‘…—∑œ‰¥â¡’¡μ‘Õπÿ¡—μ‘„Àâ∫√‘…—∑œ´◊ÈÕÀÿâπ “¡—≠¢Õß∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° øÕ√å®®‘Èß ®”°—¥ (¡À“™π) ®”π«π 56,911,400 Àÿâπ ®“°ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‡¥‘¡°≈ÿà¡Àπ÷Ëß „π√“§“Àÿâπ≈– 18 ∫“∑ √«¡‡ªìπ‡ß‘π 1,024.4 ≈â“π∫“∑ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 56.9 ¢Õß∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π·≈–‡√’¬°™”√–·≈â«¢Õß∫√‘…—∑¥—ß°≈à“« ≥ «—π´◊ÕÈ ‡ß‘π≈ß∑ÿπ¥—ß°≈à“« ∫√‘…∑— ¬àÕ¬¡’ π‘ ∑√—æ¬å ∑ÿ ∏‘μ“¡∫—≠™’„π —¥ à«π°“√≈ß∑ÿπ¢Õß∫√‘…∑— œ®”π«π‡ß‘πª√–¡“≥ 828 ≈â“π∫“∑ μàÕ¡“„π‡¥◊Õπ¡°√“§¡ 2550 ∫√‘…—∑œ‰¥â¬◊Ëπ·∫∫§”‡ πÕ´◊ÈÕÀ≈—°∑√—æ¬å¢Õß∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° øÕ√å®®‘Èß ®”°—¥ (¡À“™π) μàÕ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°”°—∫À≈—°∑√—æ¬å·≈–μ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å‚¥¬‡ πÕ´◊ÈÕÀÿâπ “¡—≠®”π«π 43,088,600 Àÿâπ¢Õß∫√‘…—∑¥—ß°≈à“« ‚¥¬¡’√“§“‡ πÕ´◊ÈÕÀÿâπ≈– 18 ∫“∑ ( ÿ∑∏‘®“°§à“∏√√¡‡π’¬¡„π°“√‡ πÕ

59


√ “ ¬ ß “ π ª √ – ®Ì “ ªï 2 5 5 0

¢“¬Àÿâπ √“§“Àÿâπ≈– 17.9519 ∫“∑) ·≈–¡’√–¬–‡«≈“„π°“√√—∫´◊ÈÕμ—Èß·μà«—π∑’Ë 9 ¡°√“§¡ 2550 ®π∂÷ß«—π∑’Ë 12 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2550 ´÷Ëß„π√–¬–‡«≈“¥—ß°≈à“« ∫√‘…—∑œ‰¥â´◊ÈÕÀ≈—°∑√—æ¬å¥—ß°≈à“«‡ªìπ®”π«π 42,775,902 Àÿâπ „π√“§“√«¡ 775 ≈â“π∫“∑ μàÕ¡“„π‡¥◊Õπ¡’π“§¡ 2550 ∫√‘…—∑œ‰¥â¬◊Ëπ·∫∫§”‡ πÕ´◊ÈÕÀ≈—°∑√—æ¬å¢Õß∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° øÕ√å®®‘Èß ®”°—¥ (¡À“™π) §√—Èß∑’Ë 2 μàÕ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°”°—∫À≈—°∑√—æ¬å·≈–μ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å‚¥¬‡ πÕ´◊ÈÕÀÿâπ “¡—≠ à«π ∑’Ë ‡ À≈◊ Õ ®”π«π 312,698 Àÿâ π ‚¥¬¡’ √ “§“‡ πÕ´◊È Õ ‡∑à “ ‡¥‘ ¡ ·≈–¡’ √ –¬–‡«≈“„π°“√√— ∫ ´◊È Õ μ—È ß ·μà «— π ∑’Ë 22 ¡’π“§¡ 2550 ∂÷ß«—π∑’Ë 30 情¿“§¡ 2550 ´÷Ëß„π√–¬–‡«≈“¥—ß°≈à“«¢â“ßμâπ ∫√‘…—∑œ‰¥â´◊ÈÕÀ≈—°∑√—æ¬å ¥—ß°≈à“«√«¡‡ªìπ®”π«π 269,696 Àÿâπ „π√“§“√«¡ 4.9 ≈â“π∫“∑  àߺ≈„Àâ —¥ à«π°“√≈ß∑ÿπ¢Õß∫√‘…—∑œ„π ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° øÕ√å®®‘Èß ®”°—¥ (¡À“™π) ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡ªìπ√âÕ¬≈– 99.96 ∫√‘…—∑œ‰¥â∫—π∑÷° à«π‡°‘π¢Õßμâπ∑ÿπ°“√´◊ÈՇߑπ≈ß∑ÿπ∑’Ë Ÿß°«à“¡Ÿ≈§à“ ‘π∑√—æ¬å ÿ∑∏‘μ“¡∫—≠™’¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬„π  —¥ à«π°“√≈ß∑ÿπ¢Õß∫√‘…—∑œ‰«â „π∫—≠™’ ç à«π‡°‘π¢Õß√“§“∑ÿπ∑’Ë Ÿß°«à“¡Ÿ≈§à“ ‘π∑√—æ¬å ÿ∑∏‘¢Õ߇ߑπ≈ß∑ÿπ„π ∫√‘…—∑¬àÕ¬é (À√◊Õ ç§à“§«“¡π‘¬¡é) μàÕ¡“„π√–À«à“ߪï 2550 ∫√‘…—∑œ‰¥â∑”°“√μ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘π¡Ÿ≈§à“ ¬ÿμ‘∏√√¡¢Õß ‘π∑√—æ¬å ÿ∑∏‘¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬¥—ß°≈à“«„π‡∫◊ÈÕßμâπ·≈â« ·≈–∑”°“√ª√—∫≈¥¡Ÿ≈§à“ ‘π∑√—æ¬å ÿ∑∏‘≈߇ªìπ ®”π«πª√–¡“≥°«à“ 200 ≈â“π∫“∑ ‚¥¬‰¥âª√—∫ª√ÿß à«πμà“ߥ—ß°≈à“«°—∫∫—≠™’§à“§«“¡π‘¬¡μ“¡¢âÕ°”Àπ¥„π ¡“μ√∞“π°“√∫—≠™’©∫—∫∑’Ë 43 (ª√—∫ª√ÿß 2550) ∫√‘…—∑œ‰¥âª√—∫ª√ÿßß∫°“√‡ß‘π√«¡¢Õߪï°àÕπ‡ ¡◊Õπ«à“‰¥â√—∫√Ÿâ √“¬°“√ª√—∫ª√ÿߥ—ß°≈à“«μ—Èß·μà«—π∑’Ë´◊ÈՇߑπ≈ß∑ÿπ ¢≥–π’È ∫√‘…—∑œ¬—ߧßÕ¬Ÿà√–À«à“ß°“√¥”‡π‘π°“√μ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘π¡Ÿ≈§à“¬ÿμ‘∏√√¡¢Õß ‘π∑√—æ¬å ÿ∑∏‘¢Õß ∫√‘…—∑¬àÕ¬„π¢—Èπ ÿ¥∑⓬ ¥—ßπ—Èπ∫√‘…—∑œ®÷߬—߉¡à “¡“√∂· ¥ß¡Ÿ≈§à“¬ÿμ‘∏√√¡À√◊Õ¡Ÿ≈§à“μ“¡∫—≠™’¢Õß ‘π∑√—æ¬å ÿ∑∏‘ ≥ «—π∑’Ë≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬¥—ß°≈à“«‰¥â „π¢≥–π’È ®“°°“√∑’Ë∫√‘…—∑œμâÕß¡’°“√ª√—∫≈¥¡Ÿ≈§à“ ‘π∑√—æ¬å ÿ∑∏‘¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬≈ßμ“¡∑’Ë°≈à“«‰«â„π«√√§°àÕπ ∫√‘…—∑œ®÷߉¥â ¬◊Ëπ®¥À¡“¬∂÷ß°≈ÿࡺŸâ∂◊ÕÀÿâπ√“¬„À≠à‡¥‘¡‡æ◊ËÕ¢Õ‡√’¬°™¥‡™¬¿“¬„μâ —≠≠“´◊ÈÕ¢“¬Àÿâπ ªí®®ÿ∫—π∫√‘…—∑œÕ¬Ÿà√–À«à“ß °“√‡®√®“°—∫°≈ÿࡺŸâ∂◊ÕÀÿâπ√“¬„À≠à‡¥‘¡¥—ß°≈à“« ´)

§à“§«“¡π‘¬¡ ¬Õ¥§ß‡À≈◊Õμâπªï 2550 ‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ „π√–À«à“ßªï ¬Õ¥§ß‡À≈◊Õª≈“¬ªï 2550

§à“§«“¡π‘¬¡®“°°“√´◊ÈÕ∫√‘…—∑¬àÕ¬: ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° Õ¡μ– ®”°—¥ ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° øÕ√å®®‘Èß ®”°—¥ (¡À“™π) ∫√‘…—∑Õ◊ËπÊ √«¡ ¨)

60

(Àπ૬: ≈â“π∫“∑) 869 525 1,394 ¬Õ¥§ß‡À≈◊Õ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 230 1,152 12 1,394

„π‡¥◊Õπ∏—𫓧¡ 2549 ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° Õ‘π‡« ‡¡π∑å æ’∑’Õ’ ≈‘¡‘‡μÁ¥ ´÷Ë߇ªìπ∫√‘…—∑¬àÕ¬‰¥â≈ß∑ÿπ„π —¥ à«π√âÕ¬≈– 50 ¢Õß∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π„π∫√‘…—∑ ‡Õ ·¡Á§™—Ëπ ®”°—¥ ´÷Ë߇ªìπ∫√‘…—∑∑’Ë®¥∑–‡∫’¬π®—¥μ—Èߢ÷Èπ„À¡à „πª√–‡∑»‰∑¬ ‡ªìπ®”π«π‡ß‘π 5 ≈â“π∫“∑


www.aapico.com ∫ √‘ …— ∑ Õ “ ªî ‚ ° ‰ Œ ‡ ∑ § ®Ì “ °— ¥ ( ¡ À “ ™ π )

≠)

Æ)

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 14 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2550 ∑’˪√–™ÿ¡«‘ “¡—≠ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ¢Õß∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° øÕ√å®®‘Èß ®”°—¥ (¡À“™π) ¡’¡μ‘Õπÿ¡—μ‘ °“√‡æ‘°∂ÕπÀ≈—°∑√—æ¬å¢Õß∫√‘…—∑®“°°“√‡ªìπÀ≈—°∑√—æ¬å®¥∑–‡∫’¬π„πμ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ ·≈– ¡’¡μ‘„Àâ·°â ‰¢™◊ËÕ∫√‘…—∑®“° ç∫√‘…—∑ ‡§æ’‡ÕÁπ ÕÕ‚μ‚¡∑’ø ®”°—¥ (¡À“™π)é ‡ªìπ ç∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° øÕ√å®®‘Èß ®”°—¥ (¡À“™π)é ‚¥¬∫√‘…∑— ¥—ß°≈à“«‰¥â®¥∑–‡∫’¬π‡ª≈’¬Ë π™◊ÕË ∫√‘…∑— °—∫°√–∑√«ßæ“≥‘™¬å·≈⫇¡◊ÕË «—π∑’Ë 16 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2550 „π‰μ√¡“ ∑’Ë ’Ë¢Õߪï 2550 ∫√‘…—∑ ‡∑‡π°“ ´’‡∑’¬ √’´Õ ‡´  ®”°—¥ ´÷Ë߇ªìπ∫√‘…—∑¬àÕ¬‰¥â´◊ÈՇߑπ≈ß∑ÿπ„π —¥ à«π √âÕ¬≈– 100 ¢Õß∑ÿπ‡√’¬°™”√–·≈â«„π∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‡ÕÁ𮑇π’¬√‘Ëß ‡Õ ¥’‡ÕÁπ ∫’‡Õ™¥’ ´÷Ë߇ªìπ∫√‘…—∑∑’Ë®¥∑–‡∫’¬π ®—¥μ—Èß„πª√–‡∑»¡“‡≈‡´’¬ ‡ªìπ®”π«π‡ß‘π 2 √‘ß°‘μ¡“‡≈‡´’¬

ß∫°“√‡ß‘π ”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 ¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬ ’Ë·Ààß∑’Ë√«¡Õ¬Ÿà„πß∫°“√‡ß‘π√«¡π’È ‰¥âμ√«®  Õ∫‚¥¬ºŸâ Õ∫∫—≠™’Õ◊Ëπ ¡’¬Õ¥ ‘π∑√—æ¬å√«¡·≈–√“¬‰¥â√«¡¥—ßπ’È (Àπ૬: ≈â“π∫“∑)  ‘π∑√—æ¬å√«¡ √“¬‰¥â√«¡ ∫√‘…—∑ ‡∑‡π°“ ´’‡∑’¬ √’´Õ ‡´  ®”°—¥ (Tenaga Setia Resources SDN. BHD.) 117 1,009 ∫√‘…—∑ §ÿπ™“𠇮‘π‰μ-´‘π‡™ß æ√’´‘™—Ëπ øÕ√å®®‘Èß ®”°—¥ (Kunshan Chaitai-Xincheng Precision Forging Co., Ltd.) 222 287 ∫√‘…—∑ ‡Õ‡∫‘≈ ‰Õ∑’‡Õ  ®”°—¥ ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ 88 18 ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‡´’ˬ߉Œâ ®”°—¥ (AAPICO Shanghai Co., Ltd.) 87 12 √«¡ 514 1,326 ß∫°“√‡ß‘π ”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2549 ¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬·ª¥·Ààß∑’Ë√«¡Õ¬Ÿà„πß∫°“√‡ß‘π√«¡π’È ‰¥âμ√«®  Õ∫‚¥¬ºŸâ Õ∫∫—≠™’Õ◊Ëπ ¡’¬Õ¥ ‘π∑√—æ¬å√«¡·≈–√“¬‰¥â√«¡¥—ßπ’È (Àπ૬: ≈â“π∫“∑)  ‘π∑√—æ¬å√«¡ √“¬‰¥â√«¡ ∫√‘…—∑ ‡∑‡π°“ ´’‡∑’¬ √’´Õ ‡´  ®”°—¥ (Tenaga Setia Resources SDN. BHD.) 112 876 ∫√‘…—∑ §ÿπ™“𠇮‘π‰μ-´‘π‡™ß æ√’´‘™—Ëπ øÕ√å®®‘Èß ®”°—¥ (Kunshan Chaitai-Xincheng Precision Forging Co., Ltd.) 247 245 ∫√‘…—∑ ‡Õ‡∫‘≈ ‰Õ∑’‡Õ  ®”°—¥ ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ 88 22 ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ æ“√å∑ å ®”°—¥ ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ 842 7 ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ∑Ÿ≈≈‘Ëß ®”°—¥ 92 ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‡´’ˬ߉Œâ ®”°—¥ (AAPICO Shanghai Co., Ltd.) 67 41 ∫√‘…—∑ §“´÷¬“ (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ 30 2 √«¡ 1,478 1,193 ß∫°“√‡ß‘π ”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 ¢Õß∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° Õ‘π‡« ‡¡π∑å æ’∑’Õ’ ≈‘¡‘‡μÁ¥ ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ∑Ÿ≈≈‘Ëß ®”°—¥ ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‡ÕÁ𮑇π’¬√‘Ëß ®”°—¥ ·≈–∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ¡‘μ´ŸÕ‘‡°– (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ ´÷Ëß√«¡Õ¬Ÿà„πß∫°“√‡ß‘π√«¡  ”À√—∫ªï¥—ß°≈à“«®—¥∑”¢÷Èπ‚¥¬ΩÉ“¬∫√‘À“√·≈–¬—߉¡à ‰¥âμ√«® Õ∫‚¥¬ºŸâ Õ∫∫—≠™’¢Õß∫√‘…—∑¥—ß°≈à“« ß∫°“√‡ß‘π ”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2549 ¢Õß∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° Õ‘π‡« ‡¡π∑å æ’∑’Õ’ ≈‘¡‘‡μÁ¥ ·≈– ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ¡‘μ ´ŸÕ‘‡°– (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ ´÷Ëß√«¡„πß∫°“√‡ß‘π√«¡ ”À√—∫·μà≈–ªï¥—ß°≈à“«®—¥∑”¢÷Èπ‚¥¬ΩÉ“¬∫√‘À“√·≈–¬—߉¡à ‰¥âμ√«® Õ∫‚¥¬ ºŸâ Õ∫∫—≠™’¢Õß∫√‘…—∑¥—ß°≈à“«

61


√ “ ¬ ß “ π ª √ – ®Ì “ ªï 2 5 5 0

12.

‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑√à«¡ 12.1 √“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß∫√‘…—∑√à«¡ (Àπ૬: æ—π∫“∑) ß∫°“√‡ß‘π√«¡ ™◊ÕË ∫√‘…∑— ≈—°…≥–∏ÿ√°‘®

‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑√à«¡∑’Ë∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬∫√‘…—∑œ ∫√‘…—∑ ‡Õ‡∫‘≈ ´“‚πà Õ‘π¥— μ√’ å (1996) ®”°—¥ ∫√‘…—∑ 𑫇Õ√à“ ‡´≈ å ®”°—¥ - ¡“‡≈‡´’¬ (New Era Sales (M) SDN. BHD.) ∫√‘…—∑ ø™Õ√å-Õ“ªî‚° ®”°—¥ ∫√‘…—∑ ´—π‚Õ Õ‘π¥— ∑√’ å (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥

‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑√à«¡∑’Ë∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬∫√‘…—∑¬àÕ¬ ∫√‘…—∑ ·®Á§ ªï¥ §Õ√åªÕ‡√™—Ëπ ®”°—¥ (Jackspeed Corporation Ltd.) ∫√‘…—∑ §“´÷¬“ Õ‘π‡μÕ√å‡π™—Ëπ·π≈ æ’∑’Õ’ ≈‘¡‘‡μÁ¥ (Katsuya International Pte., Ltd.)

º≈‘μ·≈–®”Àπà“¬ ™‘Èπ à«π¬“π¬πμå μ—«·∑π®”Àπà“¬√∂¬πμå „πª√–‡∑»¡“‡≈‡´’¬ º≈‘μ·≈–®”Àπà“¬ ™‘Èπ à«πæ≈“ μ‘° º≈‘μ·≈–®”Àπà“¬ ™‘Èπ à«π¬“π¬πμå

º≈‘μ·≈–®”Àπà“¬ ‡§√◊ÕË ßª√–¥—∫¬πμå ≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑Õ◊Ëπ„π ª√–‡∑» ‘ߧ‚ª√å

®—¥μ—ßÈ ¢÷πÈ „πª√–‡∑»

—¥ à«π ‡ß‘π≈ß∑ÿπ 2550 2549 √âÕ¬≈– √âÕ¬≈–

2550

2549

¡Ÿ≈§à“μ“¡∫—≠™’ μ“¡«‘∏ ’ «à π‰¥â‡ ’¬ 2550 2549

√“§“∑ÿπ

‰∑¬

46

46

30,700

30,700

178,833

156,155

¡“‡≈‡´’¬

40

40

6,373

6,373

3,027

718

‰∑¬

-

30

-

15,000

-

11,354

‰∑¬

20

20

29,250

29,250

26,042

23,268

66,323

81,323

207,902

191,495

‘ߧ‚ª√å

20

20

162,036

151,415

153,869

147,046

‘ߧ‚ª√å

30

30

7,218

7,218

3,338

6,026

169,254 235,577

158,633 239,956

157,207 365,109

153,072 344,567

√«¡

(Àπ૬: æ—π∫“∑)

∫√‘…∑—

‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑√à«¡∑’Ë∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬∫√‘…—∑œ ∫√‘…—∑ ‡Õ‡∫‘≈ ´“‚πà Õ‘π¥— μ√’ å (1996) ®”°—¥ ∫√‘…—∑ 𑫇Õ√à“ ‡´≈ å ®”°—¥ - ¡“‡≈‡´’¬ (New Era Sales (M) SDN. BHD.) ∫√‘…—∑ ø™Õ√å-Õ“ªî‚° ®”°—¥ ∫√‘…—∑ ´—π‚Õ Õ‘π¥— ∑√’ å (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ √«¡

62

—¥ à«π ‡ß‘π≈ß∑ÿπ 2550 2549 √âÕ¬≈– √âÕ¬≈–

ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√ √“§“∑ÿπ §à“‡º◊ËÕ°“√¥âÕ¬§à“ ¡Ÿ≈§à“μ“¡∫—≠™’ ¢Õ߇ߑπ≈ß∑ÿπ μ“¡«‘∏’√“§“∑ÿπ - ÿ∑∏‘ 2550 2549 2550 2549 2550 2549

46 40

46 40

30,700 6,373

30,700 6,373

(5,655)

(5,655)

30,700 718

30,700 718

20

30 20

29,250 66,323

15,000 - (3,646) 29,250 (5,982) (5,982) 81,323 (11,637) (15,283)

23,268 54,686

11,354 23,268 66,040


www.aapico.com ∫ √‘ …— ∑ Õ “ ªî ‚ ° ‰ Œ ‡ ∑ § ®Ì “ °— ¥ ( ¡ À “ ™ π )

(Àπ૬: æ—π∫“∑) ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√

ß∫°“√‡ß‘π√«¡ à«π·∫àß°”‰√ (¢“¥∑ÿπ) ®“° ‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…∑— √à«¡ „π√–À«à“ߪï 2550 2549

∫√‘…∑—

‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑√à«¡∑’Ë∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬∫√‘…—∑œ ∫√‘…—∑ ‡Õ‡∫‘≈ ´“‚πà Õ‘π¥— μ√’ å (1996) ®”°—¥ ∫√‘…—∑ 𑫇Õ√à“ ‡´≈ å ®”°—¥ - ¡“‡≈‡´’¬ (New Era Sales (M) SDN. BHD.) ∫√‘…—∑ ø™Õ√å-Õ“ªî‚° ®”°—¥ ∫√‘…—∑ ´—π‚Õ Õ‘π¥— ∑√’ å (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ ‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑√à«¡∑’Ë∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬∫√‘…—∑¬àÕ¬ ∫√‘…—∑ ·®Á§ ªï¥ §Õ√åªÕ‡√™—Ëπ ®”°—¥ (Jackspeed Corporation Ltd.) ∫√‘…—∑ §“´÷¬“ Õ‘π‡μÕ√å‡π™—Ëπ·π≈ æ’∑’Õ’ ≈‘¡‘‡μÁ¥ (Katsuya International Pte., Ltd.) √«¡

‡ß‘πªíπº≈√—∫√–À«à“ߪï 2550 2549

29,713 2,289

34,747 (1,707)

7,034 -

6,551 -

(565) 2,774

(613) (1,823)

-

-

6,175

(1,895)

5,957

-

(2,299)

-

-

-

38,087

28,709

12,991

6,551

12.2 ¡Ÿ≈§à“¬ÿμ‘∏√√¡¢Õß∫√‘…—∑√à«¡∑’ˇªìπ∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬π„πμ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààߪ√–‡∑» ‘ߧ‚ª√å (Àπ૬: ≈â“π∫“∑) ¡Ÿ≈§à“¬ÿμ‘∏√√¡ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550

∫√‘…—∑ ∫√‘…—∑ ·®Á§ ªï¥ §Õ√åªÕ‡√™—Ëπ ®”°—¥ (Jackspeed Corporation Ltd.)

182.2

12.3 ¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß°“√‡ß‘π‚¥¬ √ÿª¢Õß∫√‘…—∑√à«¡

∫√‘…—∑

∑ÿπ‡√’¬°™”√– ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 2549

‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑√à«¡∑’Ë∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬∫√‘…—∑œ ∫√‘…—∑ ‡Õ‡∫‘≈ ´“‚πà Õ‘π¥— μ√’ å (1996) ®”°—¥ 117.7 117.7 ∫√‘…—∑ 𑫇Õ√à“ ‡´≈ å ®”°—¥ - ¡“‡≈‡´’¬ 1.5 ≈â“π√‘ß°‘μ 1.5 ≈â“π√‘ß°‘μ (New Era Sales (M) SDN. BHD.) ¡“‡≈‡´’¬ ¡“‡≈‡´’¬ ∫√‘…—∑ ø™Õ√å-Õ“ªî‚° ®”°—¥ 50.0 ∫√‘…—∑ ´—π‚Õ Õ‘π¥— ∑√’ å (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ 146.3 146.3 ‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑√à«¡∑’Ë∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬∫√‘…—∑¬àÕ¬ ∫√‘…—∑ §“´÷¬“ Õ‘π‡μÕ√å‡π™—Ëπ·π≈ æ’∑’Õ’ 1 ≈â“π‡À√’¬≠ 1 ≈â“π‡À√’¬≠ ≈‘¡‘‡μÁ¥ (Katsuya International Pte., Ltd.)  ‘ߧ‚ª√å  ‘ߧ‚ª√å

∫√‘…—∑

∑ÿπ‡√’¬°™”√– ≥ «—π∑’Ë 31 ‘ßÀ“§¡ 2550 2549

‘π∑√—æ¬å√«¡ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 2549

Àπ’È ‘π√«¡ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 2549

(Àπ૬: ≈â“π∫“∑) °”‰√ (¢“¥∑ÿπ) ÿ∑∏‘  ”À√—∫ªï  ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 2549

√“¬‰¥â√«¡ ”À√—∫ ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 2549

654.7 40.1

586.9 31.2

262.7 32.5

245.0 34.7

1,164.1 457.2

870.8 363.4

65.5 5.7

77.1 2.0

231.7

170.9 222.5

101.5

133.1 106.7

265.4

124.1 169.3

14.4

0.1 (9.6)

25.6

25.4

14.6

9.0

0.1

-

(8.0)

(3.9)

‘π∑√—æ¬å√«¡ ≥ «—π∑’Ë 31  ‘ßÀ“§¡ 2550 2549

‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑√à«¡∑’Ë∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬∫√‘…—∑√à«¡ ∫√‘…—∑ ·®Á§ ªï¥ §Õ√åªÕ‡√™—Ëπ ®”°—¥ 24.1 ≈â“π‡À√’¬≠ 21.8 ≈â“π‡À√’¬≠ 994.1 (Jackspeed Corporation Ltd.)  ‘ߧ‚ª√å  ‘ߧ‚ª√å

999.9

Àπ’È ‘π√«¡ ≥ «—π∑’Ë 31  ‘ßÀ“§¡ 2550 2549 252.1

300.4

√“¬‰¥â√«¡ ”À√—∫ ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31  ‘ßÀ“§¡ 2550 2549 510.0

554.0

(Àπ૬: ≈â“π∫“∑) °”‰√ (¢“¥∑ÿπ) ÿ∑∏‘  ”À√—∫ªï  ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31  ‘ßÀ“§¡ 2550 2549 36.9

35.5

63


√ “ ¬ ß “ π ª √ – ®Ì “ ªï 2 5 5 0

„π√–À«à“ߪï 2550 ·≈– 2549 ¡’√“¬°“√ ”§—≠‡°’ˬ«°—∫‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑√à«¡¥—ßμàÕ‰ªπ’È °) „π‡¥◊Õπ°√°Æ“§¡ 2549 ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° Õ‘π‡« ‡¡π∑å æ’∑’Õ’ ≈‘¡‘‡μÁ¥ ´÷Ë߇ªìπ∫√‘…—∑¬àÕ¬‰¥â≈ß∑ÿπ„π —¥ à«π √âÕ¬≈– 20 ·≈–√âÕ¬≈– 30 ¢Õß∑ÿπ∑’Ë™”√–·≈â«¢Õß∫√‘…—∑ ·®Á§ ªï¥ §Õ√åªÕ‡√™—Ëπ ®”°—¥ ·≈–∫√‘…—∑ §“´÷¬“ Õ‘π‡μÕ√å‡π™—Ëπ·π≈ æ’∑’Õ’ ≈‘¡‘‡μÁ¥ μ“¡≈”¥—∫ ´÷Ë߇ªìπ∫√‘…—∑∑’Ë®¥∑–‡∫’¬π®—¥μ—Èß„πª√–‡∑» ‘ߧ‚ª√å ‡ªìπ®”π«π‡ß‘π 6.3 ≈â“π‡À√’¬≠ ‘ߧ‚ª√å ·≈– 0.3 ≈â“π‡À√’¬≠ ‘ߧ‚ª√å μ“¡≈”¥—∫ ¢) „π‡¥◊Õπ ‘ßÀ“§¡ 2549 ∫√‘…—∑ 𑫇Õ√à“ ‡´≈ å ®”°—¥-¡“‡≈‡´’¬ ‡æ‘Ë¡∑ÿπÕ’° 0.5 ≈â“π√‘ß°‘μ ‚¥¬∑’Ë∫√‘…—∑œ ‰¥â≈ß∑ÿπ‡æ‘Ë¡Õ’°®”π«π 0.2 ≈â“π√‘ß°‘μ ‡æ◊ËÕ√—°…“ —¥ à«π°“√≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¥—ß°≈à“« §) „π‡¥◊Õπ°ÿ¡¿“æ—π∏å 2550 ∫√‘…—∑ ø™Õ√å-Õ“ªî‚° ®”°—¥ ‡æ‘Ë¡∑ÿπ®”π«π 50 ≈â“π∫“∑ ‚¥¬∑’Ë∫√‘…—∑œ‰¥â ≈ß∑ÿπ‡æ‘Ë¡®”π«πª√–¡“≥ 15 ≈â“π∫“∑ ‡æ◊ËÕ√—°…“ —¥ à«π°“√≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¥—ß°≈à“« ß) „π‡¥◊Õπ¡‘∂ÿπ“¬π 2550 ∫√‘…—∑ ·®Á§ ªï¥ §Õ√åªÕ‡√™—Ëπ ®”°—¥ ‡æ‘Ë¡∑ÿπ®”π«π 2.4 ≈â“π‡À√’¬≠ ‘ߧ‚ª√å ‚¥¬∑’Ë∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° Õ‘π‡« ‡¡π∑å æ’∑’Õ’ ≈‘¡‘‡μÁ¥ ´÷Ë߇ªìπ∫√‘…—∑¬àÕ¬¢Õß∫√‘…—∑œ‰¥â≈ß∑ÿπ‡æ‘Ë¡®”π«π ª√–¡“≥ 0.5 ≈â“π‡À√’¬≠ ‘ߧ‚ª√å ‡æ◊ËÕ√—°…“ —¥ à«π°“√≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¥—ß°≈à“« ®) „π‡¥◊Õπμÿ≈“§¡ 2550 ∫√‘…—∑œ‰¥â¢“¬‡ß‘π≈ß∑ÿπ„πÀÿâπ “¡—≠∑—ÈßÀ¡¥„π∫√‘…—∑ ø™Õ√å-Õ“ªî‚° ®”°—¥ „Àâ ·°à∫√‘…—∑·ÀàßÀπ÷Ëß„πª√–‡∑» ‘ߧ‚ª√å„π√“§“ 38 ≈â“π∫“∑  à«π‰¥â‡ ’¬„πß∫°“√‡ß‘π√«¡ ”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 ·≈– 2549 ¢Õß∫√‘…—∑œ„π∫√‘…—∑ 𑫇Õ√à“ ‡´≈ å ®”°—¥ - ¡“‡≈‡´’¬ §”π«≥¢÷Èπ®“°ß∫°“√‡ß‘π∑’Ë ‰¥âμ√«® Õ∫‚¥¬ºŸâ Õ∫∫—≠™’¢Õß∫√‘…—∑¥—ß°≈à“« ‡π◊ËÕß®“°ß«¥ªï∫—≠™’¢Õß∫√‘…—∑ ·®Á§ ªï¥ §Õ√åªÕ‡√™—Ëπ ®”°—¥  ‘Èπ ÿ¥‡¥◊Õπ°ÿ¡¿“æ—π∏å  à«π·∫àß°”‰√ ®“°‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑√à«¡¥—ß°≈à“« ”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 ´÷Ëß√«¡Õ¬Ÿà„πß∫°”‰√¢“¥∑ÿπ√«¡ ®÷ߧ”π«≥®“°ß∫°“√‡ß‘π ”À√—∫ß«¥À°‡¥◊Õπ ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31  ‘ßÀ“§¡ 2550 ´÷Ë߬—߉¡à ‰¥âμ√«® Õ∫À√◊Õ  Õ∫∑“π‚¥¬ºŸâ Õ∫∫—≠™’¢Õß∫√‘…—∑π—Èπ ºŸâ∫√‘À“√§“¥«à“º≈°√–∑∫¢Õß√“¬°“√∑“ß∫—≠™’∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ√–À«à“ß«—π∑’Ë„π ß∫°“√‡ß‘π¥—ß°≈à“«°—∫«—π∑’Ë „πß∫°“√‡ß‘π¢Õß∫√‘…—∑œ¡’®”π«π‰¡à‡ªìπ “√– ”§—≠  à«π‰¥â‡ ’¬ ”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 ·≈– 2549 ¢Õß∫√‘…—∑œ„π∫√‘…—∑ ø™Õ√å-Õ“ªî‚° ®”°—¥ ·≈–∫√‘…—∑ ´—π‚Õ Õ‘π¥— ∑√’ å (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ §”π«≥¢÷Èπ®“°ß∫°“√‡ß‘π∑’ˬ—߉¡à ‰¥âμ√«® Õ∫‚¥¬ ºŸâ Õ∫∫—≠™’¢Õß∫√‘…—∑¥—ß°≈à“« 13.

‡ß‘π≈ß∑ÿπ√–¬–¬“«Õ◊Ëπ (Àπ૬: ∫“∑) ß∫°“√‡ß‘π√«¡ 2550 √“§“∑ÿπ ¡Ÿ≈§à“¬ÿμ‘∏√√¡ ‡ß‘π≈ß∑ÿπ‡º◊ËÕ¢“¬ μ√“ “√∑ÿπ„𧫓¡μâÕß°“√¢Õßμ≈“¥„πª√–‡∑» ª√—∫: §à“‡º◊ËÕ°“√ª√—∫¡Ÿ≈§à“  ÿ∑∏‘

64

40,000,000 2,150,000 42,150,000

42,150,000

2549 √“§“∑ÿπ ¡Ÿ≈§à“¬ÿμ‘∏√√¡ 40,000,000 36,400,000 (3,600,000) 36,400,000


www.aapico.com ∫ √‘ …— ∑ Õ “ ªî ‚ ° ‰ Œ ‡ ∑ § ®Ì “ °— ¥ ( ¡ À “ ™ π )

14.

∑’Ë¥‘π Õ“§“√·≈–Õÿª°√≥å (Àπ૬: ∫“∑) ß∫°“√‡ß‘π√«¡ Õ“§“√·≈– à«πª√—∫ª√ÿß Õ“§“√

∑’Ë¥‘π √“§“∑ÿπ 31 ∏—𫓧¡ 2549 (ª√—∫ª√ÿß„À¡à) ´◊ÈÕ‡æ‘Ë¡ ®”Àπà“¬ ‚Õπ‡¢â“ (ÕÕ°) ‚Õπ‰ª‡ªìπ ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ º≈μà“ß®“°°“√·ª≈ߧà“ß∫°“√‡ß‘π 31 ∏—𫓧¡ 2550 §à“‡ ◊ËÕ¡√“§“ – ¡ 31 ∏—𫓧¡ 2549 (ª√—∫ª√ÿß„À¡à) §à“‡ ◊ËÕ¡√“§“ ”À√—∫ªï §à“‡ ◊ËÕ¡√“§“ ”À√—∫ à«π∑’Ë®”Àπà“¬ §à“‡ ◊ËÕ¡√“§“ – ¡ ”À√—∫ à«π∑’Ë ‚Õπ‰ª‡ªìπ ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ º≈μà“ß®“°°“√·ª≈ߧà“ß∫°“√‡ß‘π 31 ∏—𫓧¡ 2550 ¡Ÿ≈§à“ ÿ∑∏‘μ“¡∫—≠™’ 31 ∏—𫓧¡ 2549 31 ∏—𫓧¡ 2550 §à“‡ ◊ËÕ¡√“§“ ”À√—∫ªï 2549 2550

‡§√◊ÕË ß®—°√ ·≈–Õÿª°√≥å ‚√ßß“π

510,479,430 1,139,328,635 4,369,390,408 4,545,217 150,026,324 - (10,981,730) - 150,480,649 707,011,054 - (94,639,614) (68,090) (90,080) 510,479,430 1,294,286,411 5,120,716,362

‡§√◊ÕË ß®—°√·≈– ¬“πæ“Àπ– Õÿª°√≥å‚√ßß“π ·≈–Õÿª°√≥å √–À«à“ߺ≈‘μ/ ”π—°ß“π μ‘¥μ—Èß

√«¡

180,755,597 999,242,057 7,199,196,127 22,523,487 138,210,751 315,305,779 (31,077,331) (2,798,975) (44,858,036) 1,316,870 (859,069,170) (260,597) - (94,639,614) (52,073) (210,243) 173,466,550 275,584,663 7,374,533,416

-

294,441,810 2,491,010,241 46,806,250 576,088,093 - (9,614,434)

96,207,558 25,500,707 (13,135,602)

- 2,881,659,609 - 648,395,050 - (22,750,036)

-

- (63,130,233) (46,387) (40,708) 341,201,673 2,994,312,959

(20,970) 108,551,693

- (61,130,233) (108,065) - 3,444,066,325

510,479,430 510,479,430

844,886,825 1,878,380,167 953,084,738 2,126,403,403

84,548,039 64,914,857

999,242,057 4,317,536,518 275,584,663 3,930,467,091 483,945,896 648,395,050

65


√ “ ¬ ß “ π ª √ – ®Ì “ ªï 2 5 5 0

(Àπ૬: ∫“∑) ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√ Õ“§“√·≈– à«πª√—∫ª√ÿß Õ“§“√

∑’Ë¥‘π √“§“∑ÿπ 31 ∏—𫓧¡ 2549 ´◊ÈÕ‡æ‘Ë¡ ®”Àπà“¬ ‚Õπ‡¢â“ (ÕÕ°) 31 ∏—𫓧¡ 2550 §à“‡ ◊ËÕ¡√“§“ – ¡ 31 ∏—𫓧¡ 2549 §à“‡ ◊ËÕ¡√“§“ ”À√—∫ªï §à“‡ ◊ËÕ¡√“§“ ”À√—∫ à«π∑’Ë®”Àπà“¬ 31 ∏—𫓧¡ 2550 ¡Ÿ≈§à“ ÿ∑∏‘μ“¡∫—≠™’ 31 ∏—𫓧¡ 2549 31 ∏—𫓧¡ 2550 §à“‡ ◊ËÕ¡√“§“ ”À√—∫ªï 2549 2550

‡§√◊ÕË ß®—°√ ·≈–Õÿª°√≥å ‚√ßß“π

‡§√◊ÕË ß®—°√·≈– ¬“πæ“Àπ– Õÿª°√≥å‚√ßß“π ·≈–Õÿª°√≥å √–À«à“ߺ≈‘μ/ ”π—°ß“π μ‘¥μ—Èß

√«¡

85,150,153 85,150,153

171,013,001 176,826 171,189,827

426,359,519 28,380,078 16,610,084 471,349,681

46,231,186 3,975,240 (1,098,131) 424,997 49,533,292

25,785,363 7,335,083 (2,660,355) (17,295,680) 13,164,411

754,539,222 39,867,227 (3,758,486) (260,599) 790,387,364

-

72,239,439 10,812,849 83,052,288

224,549,304 38,594,934 263,144,238

30,601,811 6,038,559 (837,267) 35,803,103

-

327,390,554 55,446,342 (837,267) 381,999,629

85,150,153 85,150,153

98,773,562 88,137,539

201,810,215 208,205,443

15,629,375 13,730,189

25,785,363 13,164,411

427,148,668 408,387,735 57,514,785 55,446,342

≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 ·≈– 2549 °≈ÿà¡∫√‘…—∑¡’Õÿª°√≥å®”π«πÀπ÷Ëß´÷Ëßμ—¥§à“‡ ◊ËÕ¡√“§“À¡¥·≈â«·μଗ߄™â ß“πÕ¬Ÿà √“§“∑ÿπ¢Õß ‘π∑√—æ¬å¥—ß°≈à“«¡’®”π«π‡ß‘π 651 ≈â“π∫“∑ ·≈– 467 ≈â“π∫“∑ μ“¡≈”¥—∫ (‡©æ“–∫√‘…—∑œ: 105 ≈â“π∫“∑ ·≈– 62 ≈â“π∫“∑ μ“¡≈”¥—∫) ∫√‘…—∑¬àÕ¬ Õß·Àà߉¥âπ”∑’Ë¥‘πæ√âÕ¡ ‘Ëߪ≈Ÿ° √â“ß·≈–‡§√◊ËÕß®—°√·≈–Õÿª°√≥å‚√ßß“π¡Ÿ≈§à“ ÿ∑∏‘μ“¡∫—≠™’ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 ®”π«π 385 ≈â“π∫“∑ ‰ª§È”ª√–°—π«ß‡ß‘π ‘π‡™◊ËÕ√–¬– —Èπ∑’ˉ¥â√—∫®“° ∂“∫—π°“√‡ß‘π ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2549 °≈ÿà¡∫√‘…—∑‰¥âπ”∑’Ë¥‘πæ√âÕ¡ ‘Ëߪ≈Ÿ° √â“ß·≈–‡§√◊ËÕß®—°√·≈–Õÿª°√≥å‚√ßß“π¡Ÿ≈§à“  ÿ∑∏‘μ“¡∫—≠™’ ≥ «—π¥—ß°≈à“«®”π«π 1,444 ≈â“π∫“∑ (‡©æ“–∫√‘…—∑œ: 197 ≈â“π∫“∑) ‰ª§È”ª√–°—π«ß‡ß‘π ‘π‡™◊ËÕ∑’ˉ¥â √—∫®“° ∂“∫—π°“√‡ß‘π∑—Èß√–¬– —Èπ·≈–√–¬–¬“« ‡§√◊ËÕß®—°√·≈–Õÿª°√≥å‚√ßß“π∫“ß à«π‰¥â¡“¿“¬„μâ —≠≠“‡™à“∑“ß°“√‡ß‘π 15.

‘∑∏‘°“√‡™à“

‘∑∏‘°“√‡™à“ ´◊ÈÕ∫√‘…—∑¬àÕ¬√–À«à“ߪï (ª√—∫ª√ÿß„À¡à) À—°: §à“μ—¥®”Àπà“¬ – ¡  ÿ∑∏‘ §à“μ—¥®”Àπà“¬∑’Ë√«¡Õ¬Ÿà„πß∫°”‰√¢“¥∑ÿπ ”À√—∫ªï

66

(Àπ૬: ∫“∑) ß∫°“√‡ß‘π√«¡ 2550 2549 22,900,000 14,800,000 - 8,100,000 (10,193,133) (4,249,533) 12,706,867 18,650,467 5,943,600

1,799,200


www.aapico.com ∫ √‘ …— ∑ Õ “ ªî ‚ ° ‰ Œ ‡ ∑ § ®Ì “ °— ¥ ( ¡ À “ ™ π )

∫√‘…—∑¬àÕ¬·ÀàßÀπ÷Ë߉¥âπ” ‘∑∏‘°“√‡™à“∑’Ë¥‘π´÷Ëß¡’¡Ÿ≈§à“ ÿ∑∏‘μ“¡∫—≠™’ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 ®”π«π 3.5 ≈â“π∫“∑ (2549: 8.1 ≈â“π∫“∑) ‰ª§È”ª√–°—π«ß‡ß‘π ‘π‡™◊ËÕ∑’Ë ‰¥â√—∫®“° ∂“∫—π°“√‡ß‘π 16.

‚ª√·°√¡§Õ¡æ‘«‡μÕ√å (Àπ૬: ∫“∑) ß∫°“√‡ß‘π√«¡ ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑œ 2550 2549 2550 2549 72,379,387 60,799,520 53,328,005 50,538,405 (21,125,601) (15,798,537) (10,849,887) (6,770,482) 51,253,786 45,000,983 42,478,118 43,767,923

‚ª√·°√¡§Õ¡æ‘«‡μÕ√å À—°: §à“μ—¥®”Àπà“¬ – ¡  ÿ∑∏‘ §à“μ—¥®”Àπà“¬∑’Ë√«¡Õ¬Ÿà„πß∫°”‰√¢“¥∑ÿπ ”À√—∫ªï 17.

5,327,064

4,316,854

4,079,405

2,212,764

‡ß‘π‡∫‘°‡°‘π∫—≠™’·≈–‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬– —Èπ®“° ∂“∫—π°“√‡ß‘π Õ—μ√“¥Õ°‡∫’Ȭ (√âÕ¬≈–μàÕªï) ‡ß‘π‡∫‘°‡°‘π∫—≠™’∏𓧓√ ‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬– —Èπ®“°∏𓧓√ √«¡

(Àπ૬: ∫“∑) ß∫°“√‡ß‘π√«¡ ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑œ 2549 2548 2550 2549 15,638,826 126,760,878 -

MOR, 3.9% - 4.05% 3.9%-5.085%, 7.47% THBFIX+0.15% 1,582,870,237 1,426,613,994 1,400,000,000 1,024,405,200 1,598,509,063 1,553,374,872 1,400,000,000 1,024,405,200

«ß‡ß‘π‡∫‘°‡°‘π∫—≠™’·≈–‡ß‘π°Ÿ¬â ¡◊ √–¬– —πÈ ®“° ∂“∫—π°“√‡ß‘π§È”ª√–°—π‚¥¬°“√®¥®”πÕß∑’¥Ë π‘ æ√âÕ¡  ‘ßË ª≈Ÿ° √â“ß ∫“ß à«π¢Õß°≈ÿà¡∫√‘…—∑ °“√¡Õ∫ ‘∑∏‘°“√‡™à“∑’Ë¥‘π¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬·ÀàßÀπ÷Ëß °“√®”𔇧√◊ËÕß®—°√·≈–Õÿª°√≥å‚√ßß“π ∫“ß à«π¢Õß°≈ÿà¡∫√‘…—∑ ‚¥¬°“√®”π”‡ß‘πΩ“°ª√–®”∫“ß à«π¢Õß°≈ÿà¡∫√‘…—∑·≈–§È”ª√–°—π‚¥¬°√√¡°“√¢Õß°≈ÿà¡∫√‘…—∑ ·≈–‚¥¬∫√‘…—∑¬àÕ¬ 18.

‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“« «ß‡ß‘π°Ÿâ

Õ—μ√“¥Õ°‡∫’Ȭ

°“√™”√–§◊π‡ß‘π°Ÿâ

2550 1 √âÕ¬≈– 3.5 - 4.0 μàÕªï ”À√—∫ 3 ªï·√°π—∫μ—Èß·μà«—π∑’Ë ‡∫‘°‡ß‘π°Ÿâ ·≈–Õ—μ√“¥Õ°‡∫’Ȭ ‡ß‘πΩ“°ª√–®”∫«°√âÕ¬≈– 2.25 μàÕªï  ”À√—∫√–¬–‡«≈“∑’ˇÀ≈◊Õ 2 THBFIX+0.65 μàÕªï

3 MLR

™”√–§◊π‡ß‘πμâπ∑ÿ°ß«¥ “¡‡¥◊Õπ®π∂÷ߪï 2552

(Àπ૬: ∫“∑) ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑œ

ß∫°“√‡ß‘π√«¡ 2549

2550

2549

-

493,000,000

-

180,000,000

™”√–§◊π‡ªìπß«¥∑ÿ° 3 ‡¥◊Õπ 1,200,000,000 ß«¥≈–75 ≈â“π∫“∑ ‡√‘Ë¡μ—Èß·μà ‡¥◊Õπ∏—𫓧¡ 2551 ∂÷߇¥◊Õ𠰗𬓬π 2555 ™”√–§◊π‡ß‘πμâπ¿“¬„π 7 ªï ‚¥¬ºàÕπ™”√–‡ªìπß«¥ ß«¥≈–‡¥◊Õπ √«¡ 84 ß«¥

-

1,200,000,000

-

69,722,000

-

-

67


√ “ ¬ ß “ π ª √ – ®Ì “ ªï 2 5 5 0

«ß‡ß‘π°Ÿâ

Õ—μ√“¥Õ°‡∫’Ȭ

°“√™”√–§◊π‡ß‘π°Ÿâ

ß∫°“√‡ß‘π√«¡ 2550

4

MLR

5

MLR-1 ”À√—∫ªï∑’Ë 1-2 MLR-0.5  ”À√—∫ªï∑’Ë 3-4 ·≈– MLR  ”À√—∫ªï∑’ˇÀ≈◊Õ MLR MLR  ”À√—∫ªï∑’Ë 1-2 ·≈– MLR+0.5  ”À√—∫ªï∑’ˇÀ≈◊Õ MLR

6 7 8

9

Õ—μ√“∑’ËÕâ“ßÕ‘ß°—∫Õ—μ√“¥Õ°‡∫’Ȭ ∑’Ë°”À𥂥¬∏𓧓√·ÀàßÀπ÷Ëß „πª√–‡∑» “∏“√≥√—∞ ª√–™“™π®’π

√«¡ À—°: à«π∑’Ë∂÷ß°”Àπ¥™”√–¿“¬„πÀπ÷Ëßªï ‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“« -  ÿ∑∏‘

™”√–§◊π‡ß‘πμâπ¿“¬„π 7 ªï ‚¥¬¡’√–¬–‡«≈“ª≈Õ¥™”√– ‡ß‘πμâπ 1 ªï ·≈–‡¡◊ËÕ§√∫°”Àπ¥ ª≈Õ¥™”√–‡ß‘πμâπ μâÕߺàÕπ™”√– ‡ß‘πμâπ‡ªìπß«¥ ß«¥≈–‡¥◊Õπ √«¡ 72 ß«¥ ™”√–§◊π‡ß‘πμâπ‡ªìπ√“¬ß«¥ ß«¥≈– 3 ‡¥◊Õπ √«¡ 28 ß«¥ ™”√–ß«¥·√°¿“¬„π‡¥◊Õπ‡¡…“¬π 2549 ™”√–§◊π‡ß‘πμâπ‡ªìπ√“¬‡¥◊Õπ®”π«π 72 ß«¥ ™”√–§◊π‡ß‘πμâπ‡ªìπ√“¬‡¥◊Õπ‡√‘Ë¡μ—Èß·μà ‡¥◊Õπ¡°√“§¡ 2546 ∂÷߇¥◊Õπ‡¡…“¬π 2553 ™”√–§◊π‡ß‘πμâπ‡ªìπ√“¬‡¥◊Õπ®”π«π 18 ß«¥ ·≈–μâÕß®à“¬™”√–§◊π‡ß‘πμâπ ∑—ÈßÀ¡¥¿“¬„π‡¥◊Õπ惻®‘°“¬π 2550 ‚¥¬‡√‘Ë¡™”√–ß«¥·√°„π‡¥◊Õπ¡‘∂ÿπ“¬π 2549 ™”√–§◊π‡ß‘πμâπ‡ªìπ√“¬‰μ√¡“ ∑—Èß ‘Èπ 9 ß«¥ ‡√‘Ë¡ß«¥·√°‡¥◊Õπ ¡‘∂ÿπ“¬π 2550

2549 -

(Àπ૬: ∫“∑) ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“– ¢Õß∫√‘…∑— œ 2550

2549

70,270,600

-

-

- 296,000,000

-

-

-

53,788,615 84,000,000

-

-

-

8,156,000

-

-

17,798,354

26,709,958

-

-

1,217,798,354 1,101,647,173 1,200,000,000 180,000,000 (86,865,694) (390,608,000) (75,000,000) (80,000,000) 1,130,932,660 711,039,173 1,125,000,000 100,000,000

„π√–À«à“ߪïªí®®ÿ∫—π ∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬·ÀàßÀπ÷Ë߉¥â®à“¬™”√–§◊π‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“«°àÕπ°”Àπ¥√«¡®”π«π 493 ≈â“π∫“∑ „Àâ·°à‡®â“Àπ’È ∂“∫—π°“√‡ß‘π ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2549 ‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡®“° ∂“∫—π°“√‡ß‘π§È”ª√–°—π‚¥¬°“√®¥®”πÕß∑’Ë¥‘πæ√âÕ¡ ‘Ëߪ≈Ÿ° √â“ß ∫“ß à«π¢Õß°≈ÿà¡∫√‘…—∑ °“√¡Õ∫ ‘∑∏‘°“√‡™à“∑’Ë¥‘π¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬·ÀàßÀπ÷Ëß °“√®”𔇧√◊ËÕß®—°√·≈–Õÿª°√≥å‚√ßß“π ∫“ß à«π¢Õß°≈ÿà¡∫√‘…—∑ ‚¥¬°“√®”π”‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬·ÀàßÀπ÷Ëß·≈–‡ß‘πΩ“°ª√–®”∫“ß à«π¢Õß°≈ÿà¡∫√‘…—∑ ·≈– §È”ª√–°—π‚¥¬°√√¡°“√¢Õß°≈ÿà¡∫√‘…—∑·≈–‚¥¬∫√‘…—∑¬àÕ¬ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 ‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“«¢Õß∫√‘…—∑œ§È”ª√–°—π‚¥¬∫√‘…—∑¬àÕ¬ ·≈–‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“« ¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬§È”ª√–°—π‚¥¬°√√¡°“√¢Õß∫√‘…—∑œ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550  —≠≠“‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡‰¥â√–∫ÿ¢âժؑ∫—μ‘·≈–¢âÕ°”Àπ¥∫“ߪ√–°“√ ´÷Ëß√«¡∂÷ß°“√ ‰¡à°àÕÀπ’È ‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡Õ◊Ëπ¬°‡«âπ°“√°Ÿâ¬◊¡√–À«à“ß∫√‘…—∑„π‡§√◊Õ ·≈–°“√√—°…“Õ—μ√“ à«π∑“ß°“√‡ß‘π∫“ߪ√–°“√ (≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2549  —≠≠“‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡‰¥â√«¡¢âժؑ∫—μ‘·≈–¢âÕ°”Àπ¥Õ◊Ëπ¥â«¬ °≈à“«§◊Õ °“√‰¡à „Àâ°Ÿâ¬◊¡√–À«à“ß∫√‘…—∑„π‡§√◊Õ‚¥¬‰¡à ‰¥â√—∫ Õπÿ≠“μ®“° ∂“∫—π°“√‡ß‘πºŸâ „Àâ°Ÿâ) 19.

68

‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬– —Èπ®“°°√√¡°“√ ‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡¥—ß°≈à“«‡ªìπ‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡®“°°√√¡°“√¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬®”π«π 1.5 ≈â“π∫“∑ ´÷Ë߉¡à§‘¥¥Õ°‡∫’Ȭ·≈–®”π«π 10.5 ≈â“π∫“∑ ´÷Ëߧ‘¥¥Õ°‡∫’Ȭ√âÕ¬≈– 3.5 μàÕªï ·≈–∂÷ß°”Àπ¥™”√–§◊π‡¡◊ËÕ∑«ß∂“¡


www.aapico.com ∫ √‘ …— ∑ Õ “ ªî ‚ ° ‰ Œ ‡ ∑ § ®Ì “ °— ¥ ( ¡ À “ ™ π )

20.

‡®â“Àπ’È®“°°“√¢“¬ ‘∑∏‘‡√’¬°√âÕß„π≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“ ®”π«ππ’ȇªìπ‡ß‘π√—∫®“°°“√¢“¬ ‘∑∏‘‡√’¬°√âÕß„π≈Ÿ°Àπ’È¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬μ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ëμ°≈߉«â„π —≠≠“·ø§‡μÕ√‘Ëß ‚¥¬‡®â“Àπ’È¡’ ‘∑∏‘‰≈à‡∫’Ȭ°—∫∫√‘…—∑¬àÕ¬ ¬Õ¥¥—ß°≈à“«§È”ª√–°—π‚¥¬∫√‘…—∑¬àÕ¬Õ’°·ÀàßÀπ÷Ëß

21.

”√Õ߇º◊ËÕº≈‡ ’¬À“¬®“°°“√√—∫ª√–°—π ‘π§â“ ¬Õ¥§ß‡À≈◊Õπ’ȧ◊Õ ”√Õ߇º◊ËÕº≈‡ ’¬À“¬®“°°“√√—∫ª√–°—π ‘π§â“∑’Ë∫√‘…—∑¬àÕ¬μ—Èߢ÷Èπ‡ªìπÕ—μ√“√âÕ¬≈–¢Õ߬ե¢“¬ ‚¥¬æ‘®“√≥“®“°º≈‡ ’¬À“¬∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ„πÕ¥’μ·≈–∑’˧“¥«à“®–‡°‘¥¢÷Èπ

22.

Àÿπâ ∑ÿπ´◊ÕÈ §◊π ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 ·≈– 2549 Àÿâπ∑ÿπ´◊ÈÕ§◊πª√–°Õ∫¥â«¬√“¬≈–‡Õ’¬¥¥—ßπ’È: -

¡Ÿ≈§à“Àÿâπ∑ÿπ´◊ÈÕ§◊π (æ—π∫“∑) ®”π«πÀÿâπ∑ÿπ´◊ÈÕ§◊π (æ—πÀÿâπ) √“§“‡©≈’ˬÀÿâπ≈– (∫“∑) Õ—μ√“√âÕ¬≈–¢Õß®”π«πÀÿâπ∑ÿπ´◊ÈÕ§◊πμàÕ®”π«πÀÿâπ∑’Ë∫√‘…—∑œÕÕ°

ß∫°“√‡ß‘π√«¡·≈– ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√ 192,810 13,486 14.30 4.78

√–¬–‡«≈“®”Àπà“¬Àÿâπ∑’Ë´◊ÈÕ§◊πμ—Èß·μà«—π∑’Ë 1 ¡‘∂ÿπ“¬π 2550 ∂÷ß«—π∑’Ë 28 惻®‘°“¬π 2552 ‚¥¬®”Àπà“¬ Àÿâπ∑ÿπ ∑’Ë´◊ÈÕ§◊π„πμ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ ∫√‘…—∑œ¡’π‚¬∫“¬„π°“√®”Àπà“¬Àÿâπ∑’Ë´◊ÈÕ§◊π °“√μ—¥Àÿâπ∑’Ë´◊ÈÕ§◊π·≈– °“√≈¥∑ÿπ ‚¥¬„À⇪ìπ‰ªμ“¡°Æ°√–∑√«ß‡√◊ËÕß°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√«à“¥â«¬°“√´◊ÈÕÀÿâπ§◊π °“√®”Àπà“¬Àÿâπ§◊π ·≈–°“√μ—¥Àÿâπ∑’Ë´◊ÈÕ§◊π æ.». 2544 ∫√‘…—∑œ°”Àπ¥√“§“®”Àπà“¬Àÿâπ∑’Ë´◊ÈÕ§◊π‚¥¬æ‘®“√≥“®“°√“§“μ≈“¥¢ÕßÀÿâπ 23.

”√Õß ”À√—∫Àÿâπ∑ÿπ´◊ÈÕ§◊π μ“¡Àπ—ß ◊Õ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°”°—∫À≈—°∑√—æ¬å·≈–μ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å∑’Ë °≈μ.™ . («) 2/2548 ·≈–Àπ—ß ◊Õ  ¿“«‘™“™’æ∫—≠™’∑’Ë  . «∫™. 016/2548 ∫√‘…—∑¡À“™π®”°—¥μâÕß°—𰔉√ – ¡‰«â‡ªìπ‡ß‘π ”√Õ߇∑à“°—∫®”π«π‡ß‘π∑’ˉ¥â ®à“¬´◊ÈÕÀÿâπ§◊π ®π°«à“®–¡’°“√®”Àπà“¬Àÿâπ∑’Ë´◊ÈÕ§◊π‰¥âÀ¡¥ À√◊Õ≈¥∑ÿπ∑’Ë™”√–·≈â«‚¥¬«‘∏’μ—¥Àÿâπ´◊ÈÕ§◊π∑’Ë®”Àπà“¬‰¡àÀ¡¥ ·≈â«·μà°√≥’

24.

Àÿâπ∫ÿ√‘¡ ‘∑∏‘ Àÿâπ∫ÿ√‘¡ ‘∑∏‘¢Õß∫√‘…—∑œ¡’ ‘∑∏‘¥—ßμàÕ‰ªπ’È: 1. ¡’ ‘∑∏‘·ª≈߇ªìπÀÿâπ “¡—≠‰¥â „πÕ—μ√“ à«π‡∑à“°—∫Àπ÷ËßÀÿâπ∫ÿ√‘¡ ‘∑∏‘μàÕÀπ÷ËßÀÿâπ “¡—≠ ‡¡◊ËÕæâπ°”Àπ¥  “¡ªïπ—∫·μà «—πÕÕ°Àÿπâ ∫ÿ√¡‘  ‘∑∏‘ 2. ¡’ ‘∑∏‘ÕÕ°‡ ’¬ß≈ߧ–·ππÀπ÷ËßÀÿâπμàÕÀπ÷Ë߇ ’¬ß 3. Àÿâπ∫ÿ√‘¡ ‘∑∏‘‡ªìπ™π‘¥‰¡à – ¡‡ß‘πªíπº≈ ·μà¡’ ‘∑∏‘√—∫‡ß‘πªíπº≈‡™àπ‡¥’¬«°—∫ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ “¡—≠ 4. „π°√≥’∑’Ë¡’°“√‡≈‘°∫√‘…—∑œ ¿“¬À≈—ß®“°∑’Ë ‰¥â¡’°“√™”√–Àπ’ÈÀ√◊Õ°—π‡ß‘π‡æ◊ËÕ™”√–Àπ’È∑—ÈßÀ¡¥„Àâ·°à‡®â“Àπ’È¢Õß ∫√‘…—∑œ·≈â« °“√·∫àß∑√—æ¬å ‘π§ß‡À≈◊Õ√–À«à“ߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ„À⇪ìπ‰ªμ“¡≈”¥—∫¥—ßπ’È °) Àÿâπ∫ÿ√‘¡ ‘∑∏‘¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫§◊π∑ÿπ°àÕπºŸâ∂◊ÕÀÿâπ “¡—≠„πÕ—μ√“√âÕ¬≈– 75 ¢Õß√“§“‡ πÕ¢“¬Àÿâπ∫ÿ√‘¡ ‘∑∏ „π°√≥’∑’Ë∑√—æ¬å ‘π§ß‡À≈◊ÕÀ≈—ß°“√®à“¬™”√–Àπ’ÈÀ√◊Õ°—π‡ß‘π‡æ◊ËÕ™”√–Àπ’È„Àâ·°à‡®â“Àπ’È¢Õß∫√‘…—∑œ‰¡à‡æ’¬ß æÕ ”À√—∫°“√®—¥ √√¥—ß°≈à“« „Àâ®—¥ √√∑√—æ¬å ‘π§ß‡À≈◊Õ∑—ÈßÀ¡¥·°àºŸâ∂◊ÕÀÿâπ∫ÿ√‘¡ ‘∑∏‘„π®”π«π‡∑à“Ê °—π μ“¡ —¥ à«π®”π«πÀÿâπ∫ÿ√‘¡ ‘∑∏‘∑’˺Ÿâ∂◊ÕÀÿâπ∫ÿ√‘¡ ‘∑∏‘·μà≈–√“¬∂◊ÕÕ¬Ÿà ¢) „π°√≥’∑’Ë¡’∑√—æ¬å ‘π§ß‡À≈◊Õ¿“¬À≈—ß°“√®—¥ √√μ“¡ °) „Àâ®—¥ √√ à«π∑’ˇÀ≈◊Õ·°àºŸâ∂◊ÕÀÿâπ∫ÿ√‘¡ ‘∑∏‘·≈– ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ “¡—≠„π®”π«π‡∑à“Ê °—π μ“¡ —¥ à«π®”π«πÀÿâπ∑’˺Ÿâ∂◊ÕÀÿâπ∫ÿ√‘¡ ‘∑∏‘·≈– ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ “¡—≠∂◊ÕÕ¬Ÿà

69


√ “ ¬ ß “ π ª √ – ®Ì “ ªï 2 5 5 0

25.

‡ß‘πªíπº≈ Õπÿ¡μ— ‘‚¥¬ ‡ß‘πªíπº≈¢Õߪï 2549 ‡ß‘πªíπº≈√–À«à“ß°“≈ ¢Õߪï 2550 √«¡ ‡ß‘πªíπº≈¢Õߪï 2548 ‡ß‘πªíπº≈√–À«à“ß°“≈ ¢Õߪï 2549 √«¡

26.

∑’˪√–™ÿ¡ “¡—≠ºŸâ∂◊ÕÀÿâπª√–®”ªï ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 27 ‡¡…“¬π 2550 ∑’˪√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑œ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 14  ‘ßÀ“§¡ 2550 ∑’˪√–™ÿ¡ “¡—≠ºŸâ∂◊ÕÀÿâπª√–®”ªï ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 20 ‡¡…“¬π 2549 ∑’˪√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑œ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 11  ‘ßÀ“§¡ 2549

(Àπ૬: ∫“∑) ®”π«π‡ß‘πªíπº≈®à“¬ ‡ß‘πªíπº≈®à“¬μàÕÀÿπâ 53,774,860

0.20

40,267,080 94,041,940

0.15 0.35

101,649,600

0.36

57,794,793 159,444,393

0.21 0.57

∑ÿπ‡√◊ÕπÀÿâπ/„∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘∑’Ë®–´◊ÈÕÀÿâπ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 20 ‡¡…“¬π 2549 ∑’˪√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑œ ¡’¡μ‘Õπÿ¡—μ‘„ÀâÕÕ°„∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘∑’Ë®–´◊ÈÕÀÿâπ  “¡—≠¢Õß∫√‘…—∑œ®—¥ √√„Àâ·°à°√√¡°“√·≈–æπ—°ß“π¢Õß∫√‘…—∑œ (ESOP) ®”π«π‰¡à‡°‘π 2,823,600 Àπ૬ „∫ ”§—≠ · ¥ß ‘∑∏‘¥—ß°≈à“«‡ªìπ™π‘¥√–∫ÿ™◊ËÕºŸâ∂◊Õ·≈–‚Õπ‡ª≈’ˬπ¡◊Õ‰¥â ‚¥¬‡ πÕ¢“¬„π√“§“ 0 ∫“∑ ¡’Õ“¬ÿ‰¡à‡°‘π 5 ªïπ—∫·μà «—πÕÕ°·≈–‡ πÕ¢“¬ ‚¥¬¡’Õ—μ√“°“√„™â ‘∑∏‘§◊Õ„∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘ 1 Àπ૬¡’ ‘∑∏‘´◊ÈÕÀÿâπ “¡—≠‰¥â 1 Àÿâπ (¬°‡«âπ¡’°“√ ª√—∫ ‘∑∏‘) „π√“§“„™â ‘∑∏‘ 26 ∫“∑μàÕ 1 Àÿâπ “¡—≠ ·≈–¡’√–¬–‡«≈“°“√„™â ‘∑∏‘∑ÿ°Ê 12 ‡¥◊Õπ®“°«—π∑’ËÕÕ°·≈– ‡ πÕ¢“¬ ‚¥¬¡’ —¥ à«π°“√„™â ‘∑∏‘¥—ßπ’È: „πªï∑’ËÀπ÷Ëß „™â ‘∑∏‘‰¥â ‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– 20 ¢Õß„∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘∑’Ë ‰¥â√—∫®—¥ √√ „πªï∑ ’Ë Õß „™â ‘∑∏‘ – ¡‰¥â ‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– 40 ¢Õß„∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘∑’Ë ‰¥â√—∫®—¥ √√ „πªï∑’Ë “¡ „™â ‘∑∏‘ – ¡‰¥â ‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– 60 ¢Õß„∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘∑’Ë ‰¥â√—∫®—¥ √√ „πªï∑’Ë ’Ë „™â ‘∑∏‘ – ¡‰¥â ‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– 80 ¢Õß„∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘∑’Ë ‰¥â√—∫®—¥ √√ „πªï∑’ËÀâ“ „™â ‘∑∏‘ – ¡‰¥â ‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– 100 ¢Õß„∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘∑’Ë ‰¥â√—∫®—¥ √√ ºŸâ∂◊Õ„∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘¡’ ‘∑∏‘¢“¬„∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘¿“¬„π°”Àπ¥√–¬–‡«≈“·≈– —¥ à«π°“√¢“¬‡™àπ‡¥’¬«°—∫ √–¬–‡«≈“·≈– —¥ à«π°“√„™â ‘∑∏‘·ª≈ß ¿“æ„∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘¢â“ßμâπ ªí®®ÿ∫—π ∫√‘…—∑œÕ¬Ÿà√–À«à“ß°“√¥”‡π‘π°“√‡æ◊ËÕ¢ÕÕπÿ¡—μ‘°“√ÕÕ°„∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘∑’Ë®–´◊ÈÕÀÿâπ “¡—≠¢Õß∫√‘…—∑œ μ“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥¢â“ßμâπ®“° ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°”°—∫À≈—°∑√—æ¬å·≈–μ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å

27.

70

”√Õßμ“¡°ÆÀ¡“¬ ‡æ◊ËÕ„À⇪ìπ‰ªμ“¡¡“μ√“ 116 ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘∫√‘…—∑¡À“™π®”°—¥ æ.». 2535 ∫√‘…—∑œμâÕß®—¥ √√°”‰√ ÿ∑∏‘ ª√–®”ªï à«πÀπ÷Ë߉«â‡ªìπ∑ÿπ ”√Õ߉¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 5 ¢Õß°”‰√ ÿ∑∏‘ª√–®”ªïÀ—°¥â«¬¬Õ¥¢“¥∑ÿπ – ¡¬°¡“ (∂â“¡’) ®π°«à“∑ÿπ ”√Õßπ’È®–¡’®”π«π‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 10 ¢Õß∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π  ”√Õßμ“¡°ÆÀ¡“¬¥—ß°≈à“«‰¡à “¡“√∂𔉪 ®à“¬‡ß‘πªíπº≈‰¥â


www.aapico.com ∫ √‘ …— ∑ Õ “ ªî ‚ ° ‰ Œ ‡ ∑ § ®Ì “ °— ¥ ( ¡ À “ ™ π )

28.

√“¬‰¥âÕπ◊Ë

√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬‡»…´“° ¥Õ°‡∫’Ȭ√—∫ ‚Õπ°≈—∫§à“‡º◊ËÕ°“√≈¥¡Ÿ≈§à“¢Õß ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ Õ◊πË Ê √«¡ 29.

ß∫°“√‡ß‘π√«¡ 2550 2549 194,837,697 109,203,730 8,304,423 35,646,084 39,182,349 120,315,881 75,188,907 362,640,350 220,038,721

(Àπ૬: ∫“∑) ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑œ 2550 2549 46,851,440 45,830,480 60,406,498 35,997,370 32,858,471 11,560,216 140,116,409 93,388,066

°“√ à߇ √‘¡°“√≈ß∑ÿπ ∫√‘…∑— œ‰¥â√∫—  ‘∑∏‘懑 »…∑“ߥâ“π¿“…’Õ“°√®“°°√¡ à߇ √‘¡°“√≈ß∑ÿπμ“¡æ√–√“™∫—≠≠—μ ‘ ßà ‡ √‘¡°“√≈ß∑ÿπ æ.». 2520 ‚¥¬°“√Õπÿ¡—μ‘¢Õߧ≥–°√√¡°“√ à߇ √‘¡°“√≈ß∑ÿπ ¿“¬„μâ‡ß◊ËÕπ‰¢μà“ßÊ ∑’Ë°”À𥉫â ∫√‘…—∑œ‰¥â√—∫ ‘∑∏‘ª√–‚¬™πå ∑“ß¿“…’‡ß‘π‰¥â∑’Ë¡’ “√– ”§—≠¥—ßμàÕ‰ªπ’È: √“¬≈–‡Õ’¬¥ 1. ∫—μ√ à߇ √‘¡‡≈¢∑’Ë 2. ‡æ◊ÕË  à߇ √‘¡°“√≈ß∑ÿπ„π°‘®°“√ 3.  ‘∑∏‘ª√–‚¬™πå ”§—≠∑’Ë ‰¥â√—∫ - ‰¥â√—∫¬°‡«âπ¿“…’‡ß‘π‰¥âπ‘μ‘∫ÿ§§≈ ”À√—∫°”‰√ ÿ∑∏‘ ∑’Ë ‰¥â®“°°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√∑’ˉ¥â√—∫°“√ à߇ √‘¡ ·≈–‰¥â√—∫¬°‡«âπ‰¡àμâÕßπ”‡ß‘πªíπº≈®“°°‘®°“√ ∑’Ë ‰¥â√—∫°“√ à߇ √‘¡´÷Ë߉¥â√—∫¬°‡«âπ¿“…’‡ß‘π‰¥â π‘μ‘∫ÿ§§≈‰ª√«¡§”π«≥‡æ◊ËÕ‡ ’¬¿“…’ 4. «—π∑’ˇ√‘Ë¡„™â ‘∑∏‘μ“¡∫—μ√ à߇ √‘¡

1430/2539 º≈‘μ·¡àæ‘¡æå·≈–Õÿª°√≥å ®—∫¬÷¥

1470(2)/2546 º≈‘μ™‘Èπ à«π‚≈À–ªíö¡¢÷Èπ√Ÿª

8 ªï ( ‘Èπ ÿ¥·≈â«)

7 ªï

5 ¡’π“§¡ 2541

5 ‘ßÀ“§¡ 2547

√“¬‰¥â¢Õß∫√‘…—∑œ ”À√—∫ªï®”·π°μ“¡°‘®°“√∑’Ë ‰¥â√—∫°“√ à߇ √‘¡°“√≈ß∑ÿπ·≈–‰¡à ‰¥â√—∫°“√ à߇ √‘¡ °“√≈ß∑ÿπ  “¡“√∂ √ÿª‰¥â¥—ßπ’È: (Àπ૬: ∫“∑) ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑œ 2550 °‘®°“√∑’ˉ¥â√∫— °‘®°“√∑’ˉ¡à‰¥â °“√ à߇ √‘¡ √—∫°“√ à߇ √‘¡ √“¬‰¥â®“°°“√¢“¬·≈–∫√‘°“√ „πª√–‡∑»  àßÕÕ° √«¡

√«¡

184,591,471 1,303,997,263 1,488,588,734 - 161,287,360 161,287,360 184,591,471 1,465,284,623 1,649,876,094

2549 °‘®°“√∑’ˉ¥â√∫— °‘®°“√∑’ˉ¡à‰¥â °“√ à߇ √‘¡ √—∫°“√ à߇ √‘¡

√«¡

190,549,625 1,294,800,121 1,485,349,746 366,173 2,071,456 2,437,629 190,915,798 1,296,871,577 1,487,787,375

71


√ “ ¬ ß “ π ª √ – ®Ì “ ªï 2 5 5 0

∫√‘…—∑¬àÕ¬Àâ“·Àà߉¥â√—∫ ‘∑∏‘摇»…∑“ß¿“…’®“°§≥–°√√¡°“√ à߇ √‘¡°“√≈ß∑ÿπ ª√–°“√ “¡“√∂ √ÿª‰¥â¥—ßμàÕ‰ªπ’È: °“√¬°‡«âπ¿“…’‡ß‘π‰¥â π‘μ‘∫ÿ§§≈ ”À√—∫ °”‰√ ÿ∑∏‘‡ªìπ‡«≈“ 7 ªï π—∫®“°«—π∑’Ë ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° Õ¡μ– ®”°—¥ °“√º≈‘μ à«πª√–°Õ∫¢Õß‚§√ß√∂¬πμå ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ æ“√å∑ å ®”°—¥ °“√º≈‘μ™‘Èπ à«π¬“πæ“Àπ– ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ∑Ÿ≈≈‘Ëß ®”°—¥ °“√º≈‘μ™‘Èπ à«π¬“πæ“Àπ– ∫√‘…—∑ ‡Õ‡∫‘≈ ‰Õ∑’‡Õ  ®”°—¥ °“√º≈‘μÕÿª°√≥å√–∫∫π”∑“ߢÕß√∂¬πμå ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ·®Á§ ªï¥ ®”°—¥ °“√º≈‘μº≈‘μ¿—≥±å·≈–™‘Èπ à«π‚≈À– 30.

‘∑∏‘ª√–‚¬™πå∑’Ë ”§—≠∫“ß °“√¬°‡«âπ¿“…’‡ß‘π‰¥â π‘μ∫‘ §ÿ §≈ ”À√—∫°”‰√  ÿ∑∏‘‡ªìπ‡«≈“ 8 ªï π—∫®“°«—π∑’Ë

28 ‡¡…“¬π 2545

-

16 惻®‘°“¬π 2549

-

-

¬—߉¡à ‰¥â‡√‘Ë¡„™â ‘∑∏‘μ“¡∫—μ√

-

25 ¡’π“§¡ 2548

20 ¡’π“§¡ 2550

-

°”‰√μàÕÀÿâπ °”‰√μàÕÀÿâπ¢—Èπæ◊Èπ∞“π§”π«≥‚¥¬À“√°”‰√ ÿ∑∏‘ ”À√—∫ªï¥â«¬®”π«π∂—«‡©≈’ˬ∂à«ßπÈ”Àπ—°¢ÕßÀÿâπ “¡—≠∑’Ë∂◊Õ‚¥¬ ∫ÿ§§≈¿“¬πÕ°∑’ËÕÕ°Õ¬Ÿà„π√–À«à“ßªï ‚¥¬ ÿ∑∏‘®“°Àÿâπ “¡—≠´◊ÈÕ§◊π∑’Ë∂◊Õ‚¥¬∫√‘…—∑œ °”‰√μàÕÀÿâπª√—∫≈¥§”π«≥‚¥¬À“√°”‰√ ÿ∑∏‘ ”À√—∫ªï¥â«¬º≈√«¡¢Õß®”π«πÀÿâπ “¡—≠∂—«‡©≈’ˬ∂à«ßπÈ”Àπ—° ∑’Ë∂◊Õ‚¥¬∫ÿ§§≈¿“¬πÕ°∑’ËÕÕ°Õ¬Ÿà„π√–À«à“ßªï ‚¥¬ ÿ∑∏‘®“°Àÿâπ “¡—≠´◊ÈÕ§◊π∑’Ë∂◊Õ‚¥¬∫√‘…—∑œ°—∫®”π«π∂—«‡©≈’ˬ∂à«ßπÈ”Àπ—° ¢ÕßÀÿâπ “¡—≠∑’Ë∫√‘…—∑œÕ“®μâÕßÕÕ°‡æ◊ËÕ·ª≈ßÀÿâπ “¡—≠‡∑’¬∫‡∑à“ª√—∫≈¥∑—Èß ‘Èπ„À⇪ìπÀÿâπ “¡—≠ ‚¥¬ ¡¡μ‘«à“‰¥â¡’°“√ ·ª≈߇ªìπÀÿâπ “¡—≠ ≥ «—πμâπªï À√◊Õ ≥ «—πÕÕ°Àÿâπ “¡—≠‡∑’¬∫‡∑à“ °“√°√–∑∫¬Õ¥√–À«à“ß°”‰√μàÕÀÿâπ¢—Èπæ◊Èπ∞“π·≈–°”‰√μàÕÀÿâπª√—∫≈¥· ¥ß‰¥â¥—ßπ’È ß∫°“√‡ß‘π√«¡  ”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ ®”π«πÀÿâπ “¡—≠ °”‰√ ÿ∑∏‘ ∂—«‡©≈’ˬ∂à«ßπÈ”Àπ—° °”‰√μàÕÀÿâπ 2550 2549 2550 2549 2550 2549 (æ—π∫“∑) (æ—π∫“∑) (æ—πÀÿπâ ) (æ—πÀÿπâ ) (∫“∑) (∫“∑) °”‰√μàÕÀÿâπ¢—Èπæ◊Èπ∞“π °”‰√ ÿ∑∏‘ º≈°√–∑∫¢ÕßÀÿâπ “¡—≠‡∑’¬∫‡∑à“ª√—∫≈¥ Àÿâπ∫ÿ√‘¡ ‘∑∏‘·ª≈ß ¿“æ °”‰√μàÕÀÿâπª√—∫≈¥ °”‰√∑’ˇªìπ¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ “¡—≠  ¡¡μ‘«à“¡’°“√„™â ‘∑∏‘´◊ÈÕÀÿâπ “¡—≠®“° Àÿâπ∫ÿ√‘¡ ‘∑∏‘·ª≈ß ¿“æ

72

350,070

380,789

226,514

237,937

-

-

42,360

42,360

350,070

380,789

268,874

280,297

1.55

1.60

1.30

1.36


www.aapico.com ∫ √‘ …— ∑ Õ “ ªî ‚ ° ‰ Œ ‡ ∑ § ®Ì “ °— ¥ ( ¡ À “ ™ π )

ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√ ”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ ®”π«πÀÿâπ “¡—≠ °”‰√ ÿ∑∏‘ ∂—«‡©≈’ˬ∂à«ßπÈ”Àπ—° °”‰√μàÕÀÿâπ 2550 2549 2550 2549 2550 2549 (æ—π∫“∑) (æ—π∫“∑) (æ—πÀÿπâ ) (æ—πÀÿπâ ) (∫“∑) (∫“∑) (ª√—∫ª√ÿß„À¡à)

°”‰√μàÕÀÿâπ¢—Èπæ◊Èπ∞“π °”‰√ ÿ∑∏‘ º≈°√–∑∫¢ÕßÀÿâπ “¡—≠ ‡∑’¬∫‡∑à“ª√—∫≈¥ Àÿâπ∫ÿ√‘¡ ‘∑∏‘·ª≈ß ¿“æ °”‰√μàÕÀÿâπª√—∫≈¥ °”‰√∑’ˇªìπ¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ “¡—≠  ¡¡μ‘«à“¡’°“√„™â ‘∑∏‘´◊ÈÕÀÿâπ  “¡—≠®“°Àÿπâ ∫ÿ√¡‘  ‘∑∏‘ ·ª≈ß ¿“æ 31.

(ª√—∫ª√ÿß„À¡à)

140,377

306,564

226,514

237,937

-

-

42,360

42,360

140,377

306,564

268,874

280,297

0.62

1.29

0.52

1.09

®”π«π·≈–§à“„™â®à“¬‡°’ˬ«°—∫æπ—°ß“π

®”π«πæπ—°ß“π ≥ «—π ‘Èπªï (§π) §à“„™â®à“¬‡°’ˬ«°—∫æπ—°ß“π ”À√—∫ªï (≈â“π∫“∑)

ß∫°“√‡ß‘π√«¡ ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑œ 2550 2549 2550 2549 2,871 2,916 647 820 710 744 189 183

32.

°Õß∑ÿπ ”√Õ߇≈’Ȭߙ’æ ∫√‘…—∑œ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬∫“ß·Ààß·≈–æπ—°ß“π¢Õß∫√‘…—∑¥—ß°≈à“«‰¥â√à«¡°—π®—¥μ—Èß°Õß∑ÿπ ”√Õ߇≈’Ȭߙ’æ¢÷Èπμ“¡ æ√–√“™∫—≠≠—μ‘°Õß∑ÿπ ”√Õ߇≈’Ȭߙ’æ æ.». 2530 °≈ÿà¡∫√‘…—∑·≈–æπ—°ß“π®à“¬ ¡∑∫°Õß∑ÿπ¥—ß°≈à“«‡ªìπ√“¬‡¥◊Õπ„π Õ—μ√“√âÕ¬≈– 2-4 ¢Õ߇ߑπ‡¥◊Õπ °Õß∑ÿπ ”√Õ߇≈’Ȭߙ’æπ’È®–∂Ÿ°®à“¬„Àâ·°àæπ—°ß“π„π°√≥’∑’ËÕÕ°®“°ß“πμ“¡√–‡∫’¬∫«à“ ¥â«¬°Õß∑ÿπ¢Õß°≈ÿà¡∫√‘…—∑ „π√–À«à“ߪï 2550 °≈ÿà¡∫√‘…—∑‰¥â®à“¬‡ß‘π ¡∑∫°Õß∑ÿπ‡ªìπ®”π«π‡ß‘π 10 ≈â“π∫“∑ (2549: 9 ≈â“π∫“∑)

33.

¿“√–ºŸ°æ—π·≈–Àπ’È ‘π∑’ËÕ“®®–‡°‘¥¢÷Èπ 33.1 ¿“√–ºŸ°æ—π‡°’Ë¬«°—∫√“¬®à“¬ΩÉ“¬∑ÿπ °. ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 °≈ÿà¡∫√‘…—∑¡’√“¬®à“¬ΩÉ“¬∑ÿπ®”π«π‡ß‘πª√–¡“≥ 112 ≈â“π∫“∑ ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß °—∫°“√°àÕ √â“ßÕ“§“√‚√ßß“π °“√´◊ÈÕ‡§√◊ËÕß®—°√·≈–«—μ∂ÿ¥‘∫ ¢. ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 °≈ÿà¡∫√‘…—∑¡’¿“√–ºŸ°æ—π‡°’Ë¬«°—∫ à«π¢Õ߇ߑπ≈ß∑ÿπ∑’ˬ—߉¡à‡√’¬°™”√–„π ∫√‘…—∑¬àÕ¬‡ªìπ®”π«π‡ß‘π 18 ≈â“π∫“∑ 33.2 ¿“√–ºŸ°æ—π‡°’Ë¬«°—∫ —≠≠“‡™à“¥”‡π‘πß“π·≈– —≠≠“∫√‘°“√ °≈ÿ¡à ∫√‘…∑— ‰¥â∑” —≠≠“‡™à“∑’‡Ë °’¬Ë «¢âÕß°—∫°“√‡™à“∑’¥Ë π‘ æ◊πÈ ∑’Ë„πÕ“§“√ ”π—°ß“π·≈–Õÿª°√≥å·≈– —≠≠“∫√‘°“√ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 °≈ÿà¡∫√‘…—∑¡’¿“√–ºŸ°æ—π„π°“√®à“¬§à“‡™à“·≈–§à“∫√‘°“√μ“¡ —≠≠“¥—ß°≈à“«®”π«π 54 ≈â“π∫“∑

73


√ “ ¬ ß “ π ª √ – ®Ì “ ªï 2 5 5 0

33.3 ¿“√–ºŸ°æ—π‡°’Ë¬«°—∫ —≠≠“„Àâ∫√‘°“√√–¬–¬“« ∫√‘…—∑œ‰¥â∑” —≠≠“§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ∑“ߥâ“π‡∑§π‘§ çTechnical Assistant Agreementé °—∫∫√‘…—∑ ·ÀàßÀπ÷Ëß„πª√–‡∑»≠’˪ÿÉπ ‚¥¬¿“¬„μâ‡ß◊ËÕπ‰¢μ“¡ —≠≠“ ∫√‘…—∑œμâÕß®à“¬§à“∏√√¡‡π’¬¡μ“¡Õ—μ√“∑’Ë√–∫ÿ„π —≠≠“ μàÕ¬Õ¥¢“¬∂—ßπÈ”¡—π√∂¬πμå  —≠≠“π’È¡’º≈∫—ߧ—∫∂÷ߪï 2551 πÕ°®“°π’È ∫√‘…—∑œ‰¥â∑” —≠≠“§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ ∑“ߥâ“π‡∑§π‘§ çCooperation Agreementé °—∫∫√‘…—∑·ÀàßÀπ÷Ëß„πª√–‡∑»‡¬Õ√¡π’ ‚¥¬¿“¬„μâ‡ß◊ËÕπ‰¢μ“¡  —≠≠“ ∫√‘…—∑œμâÕß®à“¬§à“∏√√¡‡π’¬¡μ“¡Õ—μ√“∑’Ë√–∫ÿ„π —≠≠“μàÕ¬Õ¥¢“¬™‘Èπ à«πª√–°Õ∫ ∂—ßπÈ”¡—π√∂¬πμå (Tank sender)  —≠≠“π’È¡’Õ“¬ÿ —≠≠“ 1 ªï ·μàμàÕÕ“¬ÿÕ—μ‚π¡—쑪ïμàÕªïÀ≈—ß®“° ‘Èπ ÿ¥ —≠≠“ ·≈–∑” —≠≠“ ∫√‘°“√°—∫∫√‘…—∑·ÀàßÀπ÷Ëß„πª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“ ‚¥¬¿“¬„μâ‡ß◊ËÕπ‰¢μ“¡ —≠≠“ ∫√‘…—∑œμâÕß®à“¬§à“∏√√¡‡π’¬¡ μ“¡Õ—μ√“∑’Ë√–∫ÿ„π —≠≠“μàÕ¬Õ¥¢“¬™‘Èπ à«π∫“ß™π‘¥ (Door check) ∑’Ë¢“¬„Àâ°—∫≈Ÿ°§â“¢Õß∫√‘…—∑œ√“¬Àπ÷Ëß  —≠≠“π’È¡’º≈∫—ߧ—∫μ≈Õ¥√–¬–‡«≈“∑’Ë¢“¬ ‘π§â“™π‘¥¥—ß°≈à“«„Àâ·°à≈Ÿ°§â“ √“¬π—Èπ ´÷Ëß„π√–À«à“ߪï 2550 ∫√‘…—∑œ ¡’§à“∏√√¡‡π’¬¡¿“¬„μâ —≠≠“¢â“ßμâπ‡ªìπ®”π«π‡ß‘πª√–¡“≥ 15 ≈â“π∫“∑ 33.4 °“√§È”ª√–°—π °. ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 ∫√‘…—∑œ§È”ª√–°—π«ß‡ß‘π ‘π‡™◊ËÕ„Àâ·°à∫√‘…—∑¬àÕ¬„π«ß‡ß‘π 1,119 ≈â“π∫“∑ 1 ≈â“π‡À√’¬≠ À√—∞œ ·≈– 8 ≈â“π‡√π¡‘π∫‘®’π ¢. «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 °≈ÿà¡∫√‘…—∑œ¡’Àπ—ß ◊էȔª√–°—π´÷ËßÕÕ°‚¥¬∏𓧓√„ππ“¡°≈ÿà¡∫√‘…—∑‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà ‡ªìπ®”π«π 58 ≈â“π∫“∑ ´÷Ë߇°’ˬ«‡π◊ËÕß°—∫¿“√–ºŸ°æ—π∑“ߪؑ∫—μ‘∫“ߪ√–°“√μ“¡ª°μ‘∏ÿ√°‘®¢Õß∫√‘…—∑œ ´÷Ëߪ√–°Õ∫¥â«¬ Àπ—ß ◊էȔª√–°—π‡æ◊ËէȔª√–°—π°“√®à“¬™”√–‡ß‘π„Àâ°—∫‡®â“Àπ’È®”π«π 3.2 ≈â“π∫“∑ ‡æ◊ËէȔª√–°—π°“√ªØ‘∫—μ‘ß“πμ“¡ —≠≠“®”π«π 51 ≈â“π∫“∑ ‡æ◊ËէȔª√–°—π°“√„™â ‰øøÑ“·≈–Õ◊ËπÊ ®”π«π 3.4 ≈â“π∫“∑ 34.

¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß°“√‡ß‘π®”·π° à«πß“π °≈ÿà¡∫√‘…—∑¥”‡π‘π°‘®°“√„π 2  à«πß“πÀ≈—° §◊Õ  à«πß“π∏ÿ√°‘®º≈‘μÕÿª°√≥å ”À√—∫„™âº≈‘쬓π¬πμå ·≈– ®”Àπà“¬√∂¬πμå·≈–∫√‘°“√´àÕ¡√∂¬πμå·≈–¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®„π à«πß“π∑“ß¿Ÿ¡‘»“ μ√åÀ≈—°„πª√–‡∑» ¢âÕ¡Ÿ≈ ∑“ß°“√‡ß‘π ®”·π°μ“¡ à«πß“π¢Õß°≈ÿà¡∫√‘…—∑ ”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 ·≈– 2549 ¡’¥—ßμàÕ‰ªπ’È: (Àπ૬: ≈â“π∫“∑)

√“¬‰¥â®“°¿“¬πÕ° √“¬‰¥â√–À«à“ß à«πß“π √“¬‰¥â∑—Èß ‘Èπ °”‰√®“°°“√¥”‡π‘πß“πμ“¡ à«πß“π √“¬‰¥â·≈–§à“„™â®à“¬∑’Ë ‰¡à ‰¥âªíπ à«π:  à«π·∫àß°”‰√®“°‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑√à«¡ ¥Õ°‡∫’Ȭ®à“¬ ¿“…’‡ß‘π‰¥âπ‘μ‘∫ÿ§§≈  à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ à«ππâÕ¬ °”‰√ ÿ∑∏‘

74

à«πß“π∏ÿ√°‘®º≈‘μ  à«πß“π∏ÿ√°‘® °“√μ—¥√“¬°“√∫—≠™’ Õÿª°√≥å ”À√—∫„™â ®”Àπà“¬√∂¬πμå √–À«à“ß°—π º≈‘쬓π¬πμå ·≈–∫√‘°“√´àÕ¡√∂¬πμå 2550 2549 2550 2549 2550 2549 7,289 5,770 2,006 1,985 237 106 1 (237) (107) 7,526 5,876 2,006 1,986 (237) (107) 629 517 4 3 (140) (131)

ß∫°“√‡ß‘π√«¡ 2550 2549 9,295 7,755 9,295 7,755 493 389 38 (166) (18) 3 350

29 (25) (18) 6 381


www.aapico.com ∫ √‘ …— ∑ Õ “ ªî ‚ ° ‰ Œ ‡ ∑ § ®Ì “ °— ¥ ( ¡ À “ ™ π )

(Àπ૬: ≈â“π∫“∑)

∑’Ë¥‘π Õ“§“√·≈–Õÿª°√≥å ‘π∑√—æ¬åÕ◊Ëπ √«¡ ‘π∑√—æ¬å

à«πß“π∏ÿ√°‘®º≈‘μ  à«πß“π∏ÿ√°‘® Õÿª°√≥å ”À√—∫„™â ®”Àπà“¬√∂¬πμå º≈‘쬓π¬πμå ·≈–∫√‘°“√´àÕ¡√∂¬πμå 2550 2549 2550 2549 3,423 3,784 213 221 6,890 5,384 368 450 10,313 9,168 581 671

°“√μ—¥√“¬°“√∫—≠™’ √–À«à“ß°—π 2550 294 (2,210) (1,916)

2549 293 (1,187) (894)

ß∫°“√‡ß‘π√«¡ 2550 2549 3,930 4,298 5,048 4,647 8,978 8,945

°≈ÿà¡∫√‘…—∑„™â‡°≥±å„π°“√°”Àπ¥√“§“√–À«à“ß°—πμ“¡∑’Ë°≈à“«‰«â „πÀ¡“¬‡Àμÿ 7 35.

‡§√◊ÕË ß¡◊Õ∑“ß°“√‡ß‘π 35.1 π‚¬∫“¬°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑“ß°“√‡ß‘π∑’Ë ”§—≠¢Õß°≈ÿà¡∫√‘…—∑μ“¡∑’Ë𑬓¡Õ¬Ÿà „π¡“μ√∞“π°“√∫—≠™’©∫—∫∑’Ë 48 ç°“√· ¥ß √“¬°“√·≈–°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈ ”À√—∫‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑“ß°“√‡ß‘πé ª√–°Õ∫¥â«¬ ‡ß‘π ¥·≈–√“¬°“√‡∑’¬∫‡∑à“‡ß‘π ¥ ≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“ ‡ß‘π„Àâ°Ÿâ¬◊¡ ‡ß‘π≈ß∑ÿ𠇮â“Àπ’È°“√§â“ ‡ß‘π‡∫‘°‡°‘π∫—≠™’ ‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬– —Èπ ·≈–‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“« °≈ÿà¡∫√‘…—∑¡’§«“¡‡ ’ˬß∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑“ß°“√‡ß‘π¥—ß°≈à“« ·≈–¡’π‚¬∫“¬°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’ˬߥ—ßπ’È §«“¡‡ ’ˬߥâ“π°“√„Àâ ‘π‡™◊ËÕ °≈ÿà¡∫√‘…—∑¡’§«“¡‡ ’ˬߥâ“π°“√„Àâ ‘π‡™◊ËÕ∑’ˇ°’ˬ«‡π◊ËÕß°—∫≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“·≈–‡ß‘π„Àâ°Ÿâ¬◊¡ ΩÉ“¬∫√‘À“√ §«∫§ÿ¡§«“¡‡ ’ˬßπ’È ‚¥¬°“√°”Àπ¥„Àâ¡’π‚¬∫“¬·≈–«‘∏’°“√„π°“√§«∫§ÿ¡ ‘π‡™◊ËÕ∑’ˇÀ¡“– ¡ ¥—ßπ—Èπ °≈ÿà¡∫√‘…—∑ ®÷߉¡à§“¥«à“®–‰¥â√—∫§«“¡‡ ’¬À“¬∑’ˇªìπ “√– ”§—≠®“°°“√„Àâ ‘π‡™◊ËÕ¥—ß°≈à“« Õ¬à“߉√°Áμ“¡ ‡π◊ËÕß®“°∫√‘…—∑ ¬àÕ¬·ÀàßÀπ÷Ëß¡’≈Ÿ°§â“√“¬À≈—°‡æ’¬ß√“¬‡¥’¬« ∑”„Àâ¡’§«“¡‡ ’ˬ߮“°°“√°√–®ÿ°μ—«¢Õß≈Ÿ°Àπ’È¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬ ¥—ß°≈à“« §«“¡‡ ’ˬ߮“°Õ—μ√“¥Õ°‡∫’Ȭ °≈ÿà¡∫√‘…—∑¡’§«“¡‡ ’ˬ߮“°Õ—μ√“¥Õ°‡∫’Ȭ∑’Ë ”§—≠Õ—π‡°’Ë¬«‡π◊ËÕß°—∫‡ß‘πΩ“° ∂“∫—π°“√‡ß‘π ‡ß‘π„Àâ°Ÿâ¬◊¡ ‡ß‘π‡∫‘°‡°‘π∫—≠™’·≈–‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡∑’Ë¡’¥Õ°‡∫’Ȭ Õ¬à“߉√°Áμ“¡ ‡π◊ËÕß®“° ‘π∑√—æ¬å·≈–Àπ’È ‘π∑“ß°“√‡ß‘π à«π„À≠à ¡’Õ—μ√“¥Õ°‡∫’Ȭ∑’˪√—∫¢÷Èπ≈ßμ“¡Õ—μ√“μ≈“¥ À√◊Õ¡’Õ—μ√“¥Õ°‡∫’Ȭ§ß∑’Ë´÷Ëß„°≈⇧’¬ß°—∫Õ—μ√“μ≈“¥„πªí®®ÿ∫—𠧫“¡ ‡ ’ˬ߮“°Õ—μ√“¥Õ°‡∫’Ȭ¢Õß°≈ÿà¡∫√‘…—∑®÷ßÕ¬Ÿà„π√–¥—∫μË” „π√–À«à“ßªïª®í ®ÿ∫π— ∫√‘…∑— œ‰¥â∑” —≠≠“·≈°‡ª≈’¬Ë πÕ—μ√“¥Õ°‡∫’¬È °—∫∏𓧓√ ”À√—∫‡ß‘π°Ÿ¬â ¡◊ „À¡à®”π«π 1,200 ≈â“π∫“∑ ®“°Õ—μ√“¥Õ°‡∫’Ȭ√âÕ¬≈– THBFIX ∫«°√âÕ¬≈– 0.65 μàÕªï ‡ªìπÕ—μ√“§ß∑’Ë√âÕ¬≈– 4.77 μàÕªï §«“¡‡ ’ˬ߮“°Õ—μ√“·≈°‡ª≈’ˬπ °≈ÿà ¡ ∫√‘ …— ∑ ¡’ § «“¡‡ ’Ë ¬ ß®“°Õ— μ √“·≈°‡ª≈’Ë ¬ π∑’Ë  ”§— ≠ Õ— π ‡°’Ë ¬ «‡π◊Ë Õ ß®“°°“√´◊È Õ À√◊ Õ ¢“¬ ‘ π §â “ ·≈– ´◊ÈÕ‡§√◊ËÕß®—°√‡ªìπ‡ß‘πμ√“μà“ߪ√–‡∑» °≈ÿà¡∫√‘…—∑„™âμ√“ “√Õπÿæ—π∏å∑“ß°“√‡ß‘π´÷Ëß°≈ÿà¡∫√‘…—∑æ‘®“√≥“ ‡ÀÁπ«à“ ‡À¡“– ¡„π°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 °≈ÿà¡∫√‘…—∑¡’ —≠≠“´◊ÈՇߑπμ√“μà“ߪ√–‡∑»≈à«ßÀπⓧ߇À≈◊Õ®”π«π‡ß‘π 0.3 ≈â“π‡À√’¬≠ À√—∞œ ¥â«¬Õ—μ√“·≈°‡ª≈’ˬπ√–À«à“ß 33.27 - 33.45 ∫“∑μàÕ 1 ‡À√’¬≠ À√—∞œ

75


√ “ ¬ ß “ π ª √ – ®Ì “ ªï 2 5 5 0

35.2 ¡Ÿ≈§à“¬ÿμ‘∏√√¡¢Õ߇§√◊ËÕß¡◊Õ∑“ß°“√‡ß‘π ‡π◊ËÕß®“° ‘π∑√—æ¬å·≈–Àπ’È ‘π∑“ß°“√‡ß‘π à«π„À≠à¢Õß°≈ÿà¡∫√‘…—∑®—¥Õ¬Ÿà„πª√–‡¿∑√–¬– —Èπ ‡ß‘π„Àâ°Ÿâ¬◊¡ ·≈–‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡¡’Õ—μ√“¥Õ°‡∫’Ȭ„°≈⇧’¬ß°—∫Õ—μ√“¥Õ°‡∫’Ȭ„πμ≈“¥ °≈ÿà¡∫√‘…—∑®÷ߪ√–¡“≥¡Ÿ≈§à“¬ÿμ‘∏√√¡¢Õß  ‘π∑√—æ¬å·≈–Àπ’È ‘π∑“ß°“√‡ß‘π„°≈⇧’¬ß°—∫¡Ÿ≈§à“μ“¡∫—≠™’∑Ë·’  ¥ß„πß∫¥ÿ≈

76

36.

‡Àμÿ°“√≥å¿“¬À≈—ß«—π∑’Ë„πß∫°“√‡ß‘π ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 29 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2551 ∑’˪√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑œ¡’¡μ‘‡ πÕ°“√®à“¬‡ß‘πªíπº≈„πÕ—μ√“Àÿâπ≈– 0.24 ∫“∑ §‘¥‡ªìπ®”π«π‡ß‘πª√–¡“≥ 64.5 ≈â“π∫“∑ ¡’°”Àπ¥®à“¬„π«—π∑’Ë 23 情¿“§¡ 2551 ‚¥¬®–‡ πÕμàÕ∑’Ë ª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‡æ◊ËÕÕπÿ¡—μ‘„π«—π∑’Ë 28 ‡¡…“¬π 2551

37.

°“√®—¥ª√–‡¿∑√“¬°“√„πß∫°“√‡ß‘π πÕ°®“°°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ßπ‚¬∫“¬°“√∫—≠™’μ“¡∑’Ë°≈à“«„πÀ¡“¬‡Àμÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π¢âÕ 4.1 ´÷Ëß¡’º≈°√–∑∫ μàÕ°”‰√ ÿ∑∏‘·≈– à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπμ“¡∑’Ë ‰¥â√“¬ß“π‰ª·≈â« ∫√‘…—∑œ‰¥â¡’°“√®—¥ª√–‡¿∑√“¬°“√∫—≠™’∫“ß√“¬°“√„π ß∫°“√‡ß‘π ”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2549 „À¡à‡æ◊ËÕ„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√®—¥ª√–‡¿∑√“¬°“√∫—≠™’ „πªïªí®®ÿ∫—π ´÷Ë߉¡à¡’º≈°√–∑∫μàÕ°”‰√ ÿ∑∏‘À√◊Õ à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâππÕ°‡Àπ◊Õ‰ª®“°°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ßπ‚¬∫“¬°“√∫—≠™’¥—ß°≈à“«

38.

°“√Õπÿ¡—μ‘ß∫°“√‡ß‘π ß∫°“√‡ß‘ππ’È ‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘„ÀâÕÕ°‚¥¬§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑œ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 29 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2551


www.aapico.com ∫ √‘ …— ∑ Õ “ ªî ‚ ° ‰ Œ ‡ ∑ § ®Ì “ °— ¥ ( ¡ À “ ™ π )

¢âÕ¡Ÿ≈∑—Ë«‰ªÕ◊ËπÊ ¢âÕ¡Ÿ≈∑—Ë«‰ª ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ®”°—¥ (¡À“™π) ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘®

∑’ËÕ¬Ÿà ‡≈¢∑–‡∫’¬π∫√‘…—∑ Website E-mail À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å À¡“¬‡≈¢‚∑√ “√ ∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π™”√–·≈â« ∑ÿπ‡√’¬°™”√–·≈â« ¡Ÿ≈§à“Àÿπâ ∑’μË √“‰«â

: ÕÕ°·∫∫·≈–º≈‘μÕÿª°√≥å®—∫¬÷¥ ”À√—∫ª√–°Õ∫√∂¬πμå ÕÕ°·∫∫·≈–º≈‘μ·¡àæ‘¡æå ”À√—∫º≈‘μ™‘Èπ à«π¬“π¬πμå º≈‘μ™‘Èπ à«π¬“π¬πμå : 99 À¡Ÿà 1 π‘§¡Õÿμ “À°√√¡‰Œ‡∑§ μ”∫≈∫â“π‡≈π Õ”‡¿Õ∫“ߪ–Õ‘π ®—ßÀ«—¥æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“ 13160 : 40854500690 : www.aapico.com : aapico@aapico.com : 66 (0) 35 350880 : 66 (0) 35 350881 : 282,360,000 ∫“∑ : Àÿâπ “¡—≠ ®”π«π 240 ≈â“πÀÿâπ Àÿâπ∫ÿ√‘¡ ‘∑∏‘ ®”π«π 42.36 ≈â“πÀÿâπ : 1 ∫“∑μàÕÀÿâπ

∫√‘…—∑¬àÕ¬·≈–∫√‘…—∑√à«¡∑ÿπ 1. ™◊ËÕ∫√‘…—∑ ∑’ËÕ¬Ÿà ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å À¡“¬‡≈¢‚∑√ “√ ∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π™”√–·≈â« ∑ÿπ‡√’¬°™”√–·≈â« ¡Ÿ≈§à“Àÿπâ ∑’μË √“‰«â ∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬ AH √âÕ¬≈– 2. ™◊ËÕ∫√‘…—∑ ∑’ËÕ¬Ÿà ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å À¡“¬‡≈¢‚∑√ “√ ∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π™”√–·≈â« ∑ÿπ‡√’¬°™”√–·≈â« ¡Ÿ≈§à“Àÿπâ ∑’μË √“‰«â ∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬ AH √âÕ¬≈–

: ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° Õ¡μ– ®”°—¥ : 700/483 π‘§¡Õÿμ “À°√√¡Õ¡μ–π§√ À¡Ÿà 2 Õ”‡¿Õæ“π∑Õß μ”∫≈∫â“π‡°à“ ®—ßÀ«—¥™≈∫ÿ√’ 20160 : º≈‘μ™ÿ¥‚§√ß™à«ß≈à“ß√∂∫√√∑ÿ° ”À√—∫ Isuzu D-Max ·≈– GM Colorado : 66 (0) 38 717200 : 66 (0) 38 717187 : 800 ≈â“π∫“∑ : Àÿâπ “¡—≠ ®”π«π 8 ≈â“πÀÿâπ : 100 ∫“∑μàÕÀÿâπ : 100 : ∫√‘…—∑ 𑫇Õ√à“ ‡´≈ å ®”°—¥ : 66/24 À¡Ÿà 14 ∂ππ√“¡Õ‘π∑√“ °¡.7·¢«ß§—π𓬓« ‡¢μ§—π𓬓« °√ÿ߇∑æœ 10220 : μ—«·∑π®”Àπà“¬√∂¬πμåøÕ√å¥ : 66 (0) 2 9465190 : 66 (0) 2 9465156 : 20 ≈â“π∫“∑ : Àÿâπ “¡—≠ ®”π«π 2 ≈â“πÀÿâπ : 10 ∫“∑μàÕÀÿâπ : 100

77


√ “ ¬ ß “ π ª √ – ®Ì “ ªï 2 5 5 0

3. ™◊ËÕ∫√‘…—∑ ∑’ËÕ¬Ÿà ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å À¡“¬‡≈¢‚∑√ “√ ∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π™”√–·≈â« ∑ÿπ‡√’¬°™”√–·≈â« ¡Ÿ≈§à“Àÿπâ ∑’μË √“‰«â ∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬ AH √âÕ¬≈– 4. ™◊ËÕ∫√‘…—∑ ∑’ËÕ¬Ÿà ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å À¡“¬‡≈¢‚∑√ “√ ∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π·≈–™”√–·≈â« ∑ÿπ‡√’¬°™”√–·≈â« ¡Ÿ≈§à“Àÿπâ ∑’μË √“‰«â ∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬ AH √âÕ¬≈– 5. ™◊ËÕ∫√‘…—∑ ∑’ËÕ¬Ÿà ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å À¡“¬‡≈¢‚∑√ “√ ∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π™”√–·≈â« ∑ÿπ‡√’¬°™”√–·≈â« ¡Ÿ≈§à“Àÿπâ ∑’μË √“‰«â ∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬ AH √âÕ¬≈– 6. ™◊ËÕ∫√‘…—∑ ∑’ËÕ¬Ÿà ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å À¡“¬‡≈¢‚∑√ “√ ∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π™”√–·≈â« ∑ÿπ‡√’¬°™”√–·≈â« ¡Ÿ≈§à“Àÿπâ ∑’μË √“‰«â ∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬ AH √âÕ¬≈–

78

: ∫√‘…—∑ ‡Õ‡∫‘≈ ¡Õ‡μÕ√å ®”°—¥ : 14/9 À¡Ÿà 14 ∂ππæÀ≈‚¬∏‘π μ”∫≈§≈ÕßÀπ÷Ëß Õ”‡¿Õ§≈ÕßÀ≈«ß ®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’ 12120 : μ—«·∑π®”Àπà“¬√∂¬πμå ¡‘μ´Ÿ∫‘™‘ : 66 (0) 2 9086001 : 66 (0) 2 9086009 : 20 ≈â“π∫“∑ : Àÿâπ “¡—≠ ®”π«π 200,000 Àÿâπ : 100 ∫“∑μàÕÀÿâπ : 100 : ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‡ÕÁ𮑇π’¬√‘Ëß ®”°—¥ : 99 À¡Ÿà 1 π‘§¡Õÿμ “À°√√¡‰Œ‡∑§ μ”∫≈∫â“π‡≈π Õ”‡¿Õ∫“ߪ–Õ‘π ®—ßÀ«—¥æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“ 13160 : «‘®—¬·≈–æ—≤π“«‘»«°√√¡ : 66 (0) 35 350880 : 66 (0) 35 350881 : 10 ≈â“π∫“∑ : Àÿâπ “¡—≠ ®”π«π 1 ≈â“πÀÿâπ : 10 ∫“∑μàÕÀÿâπ : 100 : ∫√‘…—∑ ‡Õ‡∫‘≈ ´“‚πà Õ‘π¥— μ√’ å (1996) ®”°—¥ : 98 À¡Ÿà 1 π‘§¡Õÿμ “À°√√¡‰Œ‡∑§ μ”∫≈∫â“π‡≈π Õ”‡¿Õ∫“ߪ–Õ‘π ®—ßÀ«—¥æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“ 13160 : º≈‘μ∑àÕ‡∫√° ∑àÕπÈ”¡—π ·≈–™‘Èπ à«π‡§√◊ËÕ߬πμå¢Õß√∂¬πμå : 66 (0) 35 350880 : 66 (0) 35 351328 : 117.7 ≈â“π∫“∑ : Àÿâπ “¡—≠®”π«π 11.77 ≈â“πÀÿâπ : 10 ∫“∑μàÕÀÿâπ : 45.6 : : : : : : : : :

∫√‘…—∑ ´—π‚Õ Õ‘π¥— μ√’ å (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ 7/209 À¡Ÿà 6 π‘§¡Õÿμ “À°√√¡Õ¡μ–´‘μ’È Õ”‡¿Õª≈«°·¥ß ®—ßÀ«—¥√–¬Õß º≈‘μ∑àÕ‡À≈Á° 2 ™—Èπ ”À√—∫‡§√◊ËÕ߬πμå 66 (0) 38 956250 66 (0) 38 956252 146.25 ≈â“π∫“∑ Àÿâπ “¡—≠ ®”π«π 146,250 Àÿâπ 1,000 ∫“∑μàÕÀÿâπ 20


www.aapico.com ∫ √‘ …— ∑ Õ “ ªî ‚ ° ‰ Œ ‡ ∑ § ®Ì “ °— ¥ ( ¡ À “ ™ π )

7. ™◊ËÕ∫√‘…—∑ ∑’ËÕ¬Ÿà ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å À¡“¬‡≈¢‚∑√ “√ ∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π™”√–·≈â« ∑ÿπ‡√’¬°™”√–·≈â« ¡Ÿ≈§à“Àÿπâ ∑’μË √“‰«â ∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬ AH √âÕ¬≈–

: ∫√‘…—∑ ø™Õ√å-Õ“ªî‚° ®”°—¥ : 40/7 À¡Ÿà 5 «πÕÿμ “À°√√¡‚√®π– μ”∫≈Õÿ∑—¬ Õ”‡¿ÕÕÿ∑—¬ ®—ßÀ«—¥æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“ 13210 : º≈‘μ™‘Èπ à«πæ≈“ μ‘° ”À√—∫º≈‘μ¿—≥±åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å : 66 (0) 35 332088 : 66 (0) 35 332078 : 50 ≈â“π∫“∑ : Àÿâπ “¡—≠ ®”π«π 500,000 Àÿâπ : 100 ∫“∑μàÕÀÿâπ : 30 (∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ‰¥â¢“¬Àÿâπ∑—ÈßÀ¡¥‰ª„π‡¥◊Õπμÿ≈“§¡ æ.». 2550)

8. ™◊ËÕ∫√‘…—∑ ∑’ËÕ¬Ÿà ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å À¡“¬‡≈¢‚∑√ “√ ∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π™”√–·≈â« ∑ÿπ‡√’¬°™”√–·≈â« ¡Ÿ≈§à“Àÿπâ ∑’μË √“‰«â ∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬ AH √âÕ¬≈–

: : : : : : : : :

∫√‘…—∑ 𑫇Õ√à“ ‡´≈ å (¡“‡≈‡´’¬) ®”°—¥ ‡≈¢∑’Ë 109 ®“≈—π 查Ÿ 55100 °—«≈“≈—¡‡ªÕ√å ª√–‡∑»¡“‡≈‡´’¬ μ—«·∑π®”Àπà“¬√∂¬πμåŒÕπ¥â“ 603 20780078 603 20720028 1.5 ≈â“π√‘ß°‘μ Àÿâπ “¡—≠ ®”π«π 1.5 ≈â“πÀÿâπ 1 √‘ß°‘μμàÕÀÿâπ 40

9. ™◊ËÕ∫√‘…—∑ ∑’ËÕ¬Ÿà ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å À¡“¬‡≈¢‚∑√ “√ ∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π™”√–·≈â« ∑ÿπ‡√’¬°™”√–·≈â« ¡Ÿ≈§à“Àÿπâ ∑’μË √“‰«â ∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬ AH √âÕ¬≈–

: : : : : : : : :

∫√‘…—∑ ‡∑‡π°“ ‡´‡∑’¬ √’´Õ ‡´  ®”°—¥ ‡≈¢∑’Ë 8229 ‡æμ—≈≈‘Ëß ®“¬“ ‡´≈—ßßÕ ª√–‡∑»¡“‡≈‡´’¬ μ—«·∑π®”Àπà“¬√∂¬πμåŒÕπ¥â“ 60 3 20780078 60 3 20720028 6 ≈â“π√‘ß°‘μ Àÿâπ “¡—≠ ®”π«π 6 ≈â“πÀÿâπ 1 √‘ß°‘μμàÕÀÿâπ 49

9.1 (a) ™◊ËÕ∫√‘…—∑

: ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‡ÕÁ𮑇π’¬√‘Ëß ®”°—¥ (∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬ ‡∑‡π°“ ‡´‡∑’¬ √’´Õ ‡´  ®”°—¥ 100 %) : ‡≈¢∑’Ë 8229 ‡æμ—≈≈‘Ëß ®“¬“ ‡´≈—ßßÕ ª√–‡∑»¡“‡≈‡´’¬ : √Õß√—∫‚Õ°“ ∑“ß∏ÿ√°‘®„πÕπ“§μ : 60 3 79575590 : 60 3 79578718 : 100,000 √‘ß°‘μ : Àÿâπ “¡—≠ ®”π«π 100,000 Àÿâπ : 1 √‘ß°‘μμàÕÀÿâπ : 49

∑’ËÕ¬Ÿà ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å À¡“¬‡≈¢‚∑√ “√ ∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π™”√–·≈â« ∑ÿπ‡√’¬°™”√–·≈â« ¡Ÿ≈§à“Àÿπâ ∑’μË √“‰«â ∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬ AH √âÕ¬≈–

79


√ “ ¬ ß “ π ª √ – ®Ì “ ªï 2 5 5 0

10. ™◊ËÕ∫√‘…—∑ ∑’ËÕ¬Ÿà ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å ∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π™”√–·≈â« ∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬ AH √âÕ¬≈–

: : : : : :

∫√‘…—∑ §ÿπ™“𠇮‘π‰μ-´‘π‡™ß æ√’´’™—Ëπ øÕ√å®®‘Èß ®”°—¥ ≈ÿ‡®’¬∑“« ‡¡◊Õߧÿπ™“π ®—ßÀ«—¥‡®’¬ß Ÿ ª√–‡∑»®’π º≈‘μ™‘Èπ à«π√∂¬πμå·∫∫μ’Õ—¥¢÷Èπ√Ÿª 86 512 57671757 2.3 ≈â“π‡À√’¬≠ À√—∞œ 100

11. ™◊ËÕ∫√‘…—∑ ∑’ËÕ¬Ÿà ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® ∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π™”√–·≈â« ∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬ AH √âÕ¬≈–

: : : : :

∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‡´’ˬ߉Œâ ®”°—¥ 3600 ∂π𠉫™‘ß ß ™‘ßæŸ ‡´’ˬ߉Œâ ª√–‡∑»®’π 201709 „Àâ∫√‘°“√μ’°≈÷ß™‘Èπ à«π√∂¬πμå 2 ≈â“π‡À√’¬≠ À√—∞œ 100

12. ™◊ËÕ∫√‘…—∑ ∑’ËÕ¬Ÿà

: ∫√‘…—∑ ‡Õ‡∫‘≈ ‰Õ∑’‡Õ ®”°—¥ : 99 À¡Ÿà 1 π‘§¡Õÿμ “À°√√¡‰Œ‡∑§ μ”∫≈∫â“π‡≈π Õ”‡¿Õ∫“ߪ–Õ‘π ®—ßÀ«—¥æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“ 13160 : √–∫∫π”∑“ß√∂¬πμå : 66 (0) 35 350880 : 66 (0) 35 350881 : 100 ≈â“π∫“∑ : Àÿâπ “¡—≠ ®”π«π 10 ≈â“πÀÿâπ : 10 ∫“∑μàÕÀÿâπ : 60

ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å À¡“¬‡≈¢‚∑√ “√ ∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π™”√–·≈â« ∑ÿπ‡√’¬°™”√–·≈â« ¡Ÿ≈§à“Àÿπâ ∑’μË √“‰«â ∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬ AH √âÕ¬≈– 12. (a) ™◊ËÕ∫√‘…—∑ ∑’ËÕ¬Ÿà ª√–‡¿∑¢Õß∏ÿ√°‘® À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å À¡“¬‡≈¢‚∑√ “√ ∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π™”√–·≈â« ∑ÿπ‡√’¬°™”√–·≈â« ¡Ÿ≈§à“Àÿπâ ∑’μË √“‰«â ∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬ AH √âÕ¬≈– 12. (b) ™◊ËÕ∫√‘…—∑ ∑’ËÕ¬Ÿà ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å À¡“¬‡≈¢‚∑√ “√ ∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π ∑ÿπ‡√’¬°™”√–·≈â« ¡Ÿ≈§à“Àÿπâ ∑’μË √“‰«â ∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬ AH √âÕ¬≈–

80

: ∫√‘…—∑ ‡Õ‡∫‘≈ ‰Õ∑’‡Õ æ’∑’Õ’ ≈‘¡‘‡μÁ¥ (∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬ ‡Õ‡∫‘≈ ‰Õ∑’‡Õ  ®”°—¥ 100 %) : 47 ∂ππ‚≈·¬ß ª√–‡∑» ‘ߧ‚ª√å 508955 : √–∫∫π”∑“ß√∂¬πμå : 65 (0) 6535 1944 : 65 (0) 6439 0682 : 310,000 ¥Õ≈≈“√堑ߧ‚ª√å : Àÿâπ “¡—≠ 310,000 Àÿâπ : 1 ¥Õ≈≈“√堑ߧ‚ª√åμàÕÀÿâπ : 60 : ∫√‘…—∑ ‡Õ ·¡Á§™—Ëπ ®”°—¥ (∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬ ‡Õ‡∫‘≈ ‰Õ∑’‡Õ  ®”°—¥ 51 %) : 99 À¡Ÿà 1 π‘§¡Õÿμ “À°√√¡‰Œ‡∑§ μ”∫≈∫â“π‡≈π Õ”‡¿Õ∫“ߪ–Õ‘π ®—ßÀ«—¥æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“ 13160 : √–∫∫π”∑“ß√∂¬πμå : 66 (0) 35 350880 : 66 (0) 35 350881 : 20 ≈â“π∫“∑ : Àÿâπ “¡—≠ 200,000 Àÿâπ : 100 ∫“∑μàÕÀÿâπ : 30.6


www.aapico.com ∫ √‘ …— ∑ Õ “ ªî ‚ ° ‰ Œ ‡ ∑ § ®Ì “ °— ¥ ( ¡ À “ ™ π )

13. ™◊ËÕ∫√‘…—∑ ∑’ËÕ¬Ÿà ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å À¡“¬‡≈¢‚∑√ “√ ∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π™”√–·≈â« ∑ÿπ‡√’¬°™”√–·≈â« ¡Ÿ≈§à“Àÿπâ ∑’μË √“‰«â ∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬ AH √âÕ¬≈– 13. (a) ™◊ËÕ∫√‘…—∑ ∑’ËÕ¬Ÿà ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å À¡“¬‡≈¢‚∑√ “√ ∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π™”√–·≈â« ∑ÿπ‡√’¬°™”√–·≈â« ¡Ÿ≈§à“Àÿπâ ∑’μË √“‰«â ∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬ AH √âÕ¬≈– 14. ™◊ËÕ∫√‘…—∑ ∑’ËÕ¬Ÿà ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å À¡“¬‡≈¢‚∑√ “√ ∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π™”√–·≈â« ∑ÿπ‡√’¬°™”√–·≈â« ¡Ÿ≈§à“Àÿπâ ∑’μË √“‰«â ∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬ AH √âÕ¬≈– 15. ™◊ËÕ∫√‘…—∑ ∑’ËÕ¬Ÿà ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å À¡“¬‡≈¢‚∑√ “√ ∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π™”√–·≈â« ∑ÿπ‡√’¬°™”√–·≈â« ¡Ÿ≈§à“Àÿπâ ∑’μË √“‰«â ∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬ AH √âÕ¬≈–

: ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ æ“√å∑ å ®”°—¥ : 99/2 À¡Ÿà 1 π‘§¡Õÿμ “À°√√¡‰Œ‡∑§ μ”∫≈∫â“π‡≈π Õ”‡¿Õ∫“ߪ–Õ‘π ®—ßÀ«—¥æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“ 13160 : º≈‘μ™‘Èπ à«πª√–°Õ∫√∂¬πμå : 66 (0) 35 350880 : 66 (0) 35 350881 : 120 ≈â“π∫“∑ : Àÿâπ “¡—≠ ®”π«π 12 ≈â“πÀÿâπ : 10 ∫“∑μàÕÀÿâπ : 100 : ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ·®Á§ ªï¥ ®”°—¥ (∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ æ“√å∑ å ®”°—¥ 60 %) : 99/2 À¡Ÿà 1 π‘§¡Õÿμ “À°√√¡‰Œ‡∑§ μ”∫≈∫â“π‡≈π Õ”‡¿Õ∫“ߪ–Õ‘π ®—ßÀ«—¥æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“ 13160 : º≈‘μ™‘Èπ à«πª√–¥—∫¬πμå ”À√—∫√∂°√–∫– : 66 (0) 35 350880 : 66 (0) 35 350881 : 20 ≈â“π∫“∑ : Àÿâπ “¡—≠ ®”π«π 200,000 Àÿâπ : 100 ∫“∑μàÕÀÿâπ : 60 : ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ‰Œ‡∑§ ∑Ÿ≈≈‘Ëß ®”°—¥ : 99/1 À¡Ÿà 1 π‘§¡Õÿμ “À°√√¡‰Œ‡∑§ μ”∫≈∫â“π‡≈π Õ”‡¿Õ∫“ߪ–Õ‘π ®—ßÀ«—¥æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“ 13160 : ÕÕ°·∫∫ º≈‘μÕÿª°√≥å®—∫¬÷¥ ·≈–·¡àæ‘¡æ噑Èπ à«π√∂¬πμå : 66 (0) 35 350880 : 66 (0) 35 350881 : 65 ≈â“π∫“∑ : Àÿâπ “¡—≠ ®”π«π 6.5 ≈â“πÀÿâπ : 10 ∫“∑μàÕÀÿâπ : 100 : ∫√‘…—∑ §“´÷¬“ (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ : 229/104-105 À¡Ÿà 1 ∂ππ‡∑æ“√—°…å μ”∫≈∫“߇ “∏ß Õ”‡¿Õ∫“߇ “∏ß ®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ª√“°“√ 10540 : º≈‘μÕÿª°√≥åμ°·μàß¿“¬„π√∂¬πμå : 66 (0) 2 706 5915 - 8 : 66 (0) 2 706 5910 : 28.5 ≈â“π∫“∑ : Àÿâπ “¡—≠ ®”π«π 285,000 Àÿâπ : 100 ∫“∑μàÕÀÿâπ : 55

81


√ “ ¬ ß “ π ª √ – ®Ì “ ªï 2 5 5 0

16. ™◊ËÕ∫√‘…—∑ ∑’ËÕ¬Ÿà ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å À¡“¬‡≈¢‚∑√ “√ ∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π™”√–·≈â« ∑ÿπ‡√’¬°™”√–·≈â« ¡Ÿ≈§à“Àÿπâ ∑’μË √“‰«â ∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬ AH √âÕ¬≈– 17. ™◊ËÕ∫√‘…—∑ ∑’ËÕ¬Ÿà ª√–‡¿∑¢Õß∏ÿ√°‘® À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å À¡“¬‡≈¢‚∑√ “√ ∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π™”√–·≈â« ∑ÿπ‡√’¬°™”√–·≈â« ¡Ÿ≈§à“Àÿπâ ∑’μË √“‰«â ∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬ AH √âÕ¬≈– 17. (a) ™◊ËÕ∫√‘…—∑ ∑’ËÕ¬Ÿà ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å À¡“¬‡≈¢‚∑√ “√ ∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π™”√–·≈â« ∑ÿπ‡√’¬°™”√–·≈â« ¡Ÿ≈§à“Àÿπâ ∑’μË √“‰«â ∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬ AH √âÕ¬≈– 18. ™◊ËÕ∫√‘…—∑ ∑’ËÕ¬Ÿà ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å À¡“¬‡≈¢‚∑√ “√ ∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π™”√–·≈â« ∑ÿπ‡√’¬°™”√–·≈â« ¡Ÿ≈§à“Àÿπâ ∑’μË √“‰«â ∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬ AH √âÕ¬≈–

82

: ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° ¡‘μ´ŸÕ‘‡°– ®”°—¥ : 99 À¡Ÿà 1 π‘§¡Õÿμ “À°√√¡‰Œ‡∑§ μ”∫≈∫â“π‡≈π Õ”‡¿Õ∫“ߪ–Õ‘π ®—ßÀ«—¥æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“ 13160 : º≈‘μ™‘πÈ  à«π√∂¬πμå : 66 (0) 35 350880 : 66 (0) 35 350881 : 33 ≈â“π∫“∑ : Àÿâπ “¡—≠ ®”π«π 3.3 ≈â“πÀÿâπ : 10 ∫“∑μàÕÀÿâπ : 51 : ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° øÕ√å®®‘Èß ®”°—¥ (¡À“™π) : 700/20 À¡Ÿà 6 π‘§¡Õÿμ “À°√√¡Õ¡μ–π§√ ∂ππ∫“ßπ“-μ√“¥ °¡.57 Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ®—ßÀ«—¥™≈∫ÿ√’ 20000 : º≈‘μ™‘Èπ à«π‚≈À–∑ÿ∫¢÷Èπ√Ÿª : 66 (0) 38 213355 - 59 : 66 (0) 38 213360 : 500 ≈â“π∫“∑ : Àÿâπ “¡—≠ ®”π«π 100 ≈â“πÀÿâπ : 5 ∫“∑μàÕÀÿâπ : 100 : ∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° æ≈“ μ‘§ ®”°—¥ (¡À“™π) (∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬ Õ“ªî‚° Õ“ªî‚° øÕ√å®®‘Èß ®”°—¥ (¡À“™π) 100 %) : 358-358/1 À¡Ÿà 17 π‘§¡Õÿμ “À°√√¡∫“ßæ≈’ μ”∫≈∫“߇ “∏ß Õ”‡¿Õ∫“߇ “∏ß ®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ª√“°“√ 10540 : º≈‘μ·≈–®”Àπà“¬º≈‘μ¿—≥±å·≈–™‘Èπ à«πª√–°Õ∫æ≈“ μ‘° : 66 (0) 2 3153456 : 66 (0) 2 3153334 : 150≈â“π∫“∑ : Àÿâπ “¡—≠ 15 ≈â“πÀÿâπ : 10 ∫“∑μàÕÀÿâπ : 100 : : : : : : : : :

∫√‘…—∑ Õ“ªî‚° Õ‘π‡« ‡¡π∑å æ’∑’Õ’ ≈‘¡‘‡μÁ¥ ®”°—¥ 1 ∂ππ‚√∫‘π —π 17-00 Õ“§“√‡Õ‰Õ‡Õ ª√–‡∑» ‘ߧ‚ª√å 048542 ∏ÿ√°‘®°“√≈ß∑ÿπ·≈–°“√§«∫√«¡°‘®°“√„π∫√‘…—∑Õ◊Ëπ 65 (0) 6535 1944 65 (0) 6439 0682 6,973,000 ¥Õ≈≈“√堑ߧ‚ª√å Àÿâπ “¡—≠ 6,973,000 Àÿâπ 1 ¥Õ≈≈“√堑ߧ‚ª√å μàÕÀÿâπ 100


www.aapico.com ∫ √‘ …— ∑ Õ “ ªî ‚ ° ‰ Œ ‡ ∑ § ®Ì “ °— ¥ ( ¡ À “ ™ π )

18. (a) ™◊ËÕ∫√‘…—∑ ∑’ËÕ¬Ÿà ª√–‡¿∑¢Õß∏ÿ√°‘® À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å À¡“¬‡≈¢‚∑√ “√ ∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π™”√–·≈â« ∑ÿπ‡√’¬°™”√–·≈â« ∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬ AH √âÕ¬≈– 18. (b) ™◊ËÕ∫√‘…—∑ ∑’ËÕ¬Ÿà ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å À¡“¬‡≈¢‚∑√ “√ ∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π™”√–·≈â« ∑ÿπ‡√’¬°™”√–·≈â« ¡Ÿ≈§à“Àÿπâ ∑’μË √“‰«â ∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬ AH √âÕ¬≈– ∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬ Jackspeed √âÕ¬≈– ∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬ Coryor √âÕ¬≈–

: ∫√‘…—∑ ·®Á§ ªï¥ §Õ√åªÕ‡√™—Ëπ ®”°—¥ (∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬ Õ“ªî‚° Õ‘π‡« ∑凡π∑å æ’∑’Õ’ ≈‘¡‘‡μÁ¥ ®”°—¥ 20 %) : 47 ∂ππ‚≈·¬ß ª√–‡∑» ‘ߧ‚ª√å 508955 : º≈‘μ·≈–®”Àπà“¬‡§√◊ËÕߪ√–¥—∫¬πμå : 65 (0) 6788 2088 : 65 (0) 6789 0020 : 21,837,000 ¥Õ≈≈“√堑ߧ‚ª√å : Àÿâπ “¡—≠ 174,666,667 Àÿâπ : 20 : ∫√‘…—∑ §“´÷¬“ Õ‘π‡μÕ√å‡π™—Ëπ·π≈ æ’∑’Õ’ ≈‘¡‘‡μÁ¥ (∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬ Õ“ªî‚° Õ‘π‡« ∑凡π∑å æ’∑’Õ’ ≈‘¡‘‡μÁ¥ ®”°—¥ 30 %) : 47 ∂ππ‚≈·¬ß ª√–‡∑» ‘ߧ‚ª√å 508955 : º≈‘μÕÿª°√≥åμ°·μàß¿“¬„π√∂¬πμå : 65 (0) 6788 2088 : 65 (0) 6789 0020 : 1 ≈â“π ¥Õ≈≈“√堑ߧ‚ª√å : Àÿâπ “¡—≠ 1 ≈â“πÀÿâπ : 1 ¥Õ≈≈“√堑ߧ‚ª√å μàÕÀÿâπ : 30 : 51 : 19

∫ÿ§§≈Õâ“ßÕ‘ß 1. ∫√‘…—∑ ”π—°ß“π‡Õ‘π å∑ ·Õπ¥å ¬—ß ®”°—¥ ∑’ËÕ¬Ÿà

À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å À¡“¬‡≈¢‚∑√ “√

: ™—Èπ 33 Õ“§“√‡≈§√—™¥“ ‡≈¢∑’Ë 193/136-137 ∂ππ√—™¥“¿‘‡…°μ—¥„À¡à ·¢«ß§≈Õß‡μ¬ ‡¢μ§≈Õß‡μ¬ °√ÿ߇∑æ œ 10110 : 66 2 264-0777 , 66 2 661-9190 : 66 2 264-0789 , 66 2 661-9192

2. ∫√‘…—∑ »Ÿπ¬å√—∫Ω“°À≈—°∑√—æ¬å (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ ∑’ËÕ¬Ÿà : 62 ∂ππ√—™¥“¿‘‡…° ·¢«ß§≈Õß‡μ¬ ‡¢μ§≈Õß‡μ¬ °√ÿ߇∑æœ 10110 À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å : 66 2 229-2800 À¡“¬‡≈¢‚∑√ “√ : 66 2 359-1259

83


AH : Annual Report 2007 thai  

Annual Report 2007