Aquatiq Code of Conduct Norsk

Page 1

Code of Conduct Engasjement og integritet

Ansvarlighet

Respekt

Etterlev vĂĽr Code of ConductCode of Conduct

INNHOLD Melding fra Styreleder og Konserndirektør 1.0

Verdier, prinsipper og standarder

4.0 Ansvarlighet

1.1

Overholdelse av lover og regler

4.1

Finansielle poster

1.2

Etiske retningslinjer

4.2

Selskapets eiendeler

1.3

FNs bærekraft mål

4.3

Ikke-offentlig informasjon

4.4

Interessekonflikter

4.5

Rettferdig konkurranse

4.6

Informasjonsteknologi

4.7

General Data Protection Regulation

2.0 Respekt 2.1

Likestilling 2.1.1 Likestilling mellom kjønnene 2.1.2 Seksuell orientering og

(GDPR)

antidiskriminering 2.1.3 Arbeidsmiljøloven

5.0 Tillegg

2.2

Personlig ansvar

5.1

Rapportering

2.3

Leders ansvar

5.2

Manglende overholdelse av Code of Conduct

3.0 Engasjement og Integritet 3.1

Industrielle relasjoner

3.2

Entusiasme

3.3

Kunnskap

3.4

Tillit

3.5

Ærlighet

3.6

Kvalitet

6.0 Bekreftelse 7.0

Godkjenning

03Code of Conduct

05

Melding fra Styreleder og Konserndirektør – Elvin Bugge Kjære kollega, Aquatiq® er blitt en sterk merkevare innen næringsmiddelindustrien, og vårt bidrag har gitt oss en nøkkelrolle for å oppnå høye standarder innen Trygg Mat. Dette arbeidet er basert på konfidensialitet og tillit, noe som betyr at vi til en hver tid må etterleve Code of Conduct. Vi skal kontinuerlig vise engasjement og integritet, for å sikre vår interne og eksterne utvikling i våre handlinger. Visjonen vår: "What it Takes” (“Det som skal til”), uttrykker holdningen i vårt daglige arbeid, og er et inspirerende utgangspunkt for alle våre aktiviteter. Oppdraget vårt: "Leverandør av komplette løsninger og kompetanse for mattrygghet”, uttrykker en ambisjon og evne til å tilby de beste løsningene. Virksomheten vår bygger på en høy etisk standard, og vi skal arbeide kontinuerlig for å opprettholde og ytterligere bedre vårt omdømme i fremtiden. "Passion for Pure” (“Lidenskap for det opprinnelige”) er vårt slagord for å ta best mulig vare på naturen og dens opprinnelige form. Vi forplikter oss til å ha dette i tankene under alle våre prosjekter og leveranser. Code of Conduct er vår guide til seriøs fremferd. I tillegg til disse retningslinjene skal hver og en søke veiledning i vanskelige situasjoner. Sammen skal vi fortsette å være i forkant på etikk, tillit og integritet. Vennlig hilsen,

ELVIN BuGGE


1.0 Verdier, prinsipper og standarder Visjon: ”What it Takes” (“Det som skal til”). Med denne visjonen forplikter vi oss til å fremme kvalitet og stolthet i alt arbeide. Videre er vi ansvarlige overfor hverandre og kunder, i det kontinuerlige arbeidet med å finne rene og bærekraftige måter å skape våre nye løsninger. Misjon: "Leverandør av komplette løsninger og kompetanse for mattrygghet" Vårt etiske standpunkt er "Passion for Pure” (“Lidenskap for det opprinnelige”). Vi jobber med selskaper over hele verden for å sikre trygg matproduksjon, og hjelper dem med å fremme langsiktige og bærekraftige løsninger for en bedre fremtid. Vi skal opptre med integritet ved å gjøre det som er riktig. På denne måten reflekterer vi verdiene og omdømmet til selskapet overalt der vi er representert. Vi skal etterstrebe å gjøre "What it Takes” (“Det som skal til”) for Aquatiq® og våre kunder. Code of Conduct er en veiledning til verdier, prinsipper og standarder vi ønsker å fremme i vår virksomhet, og all aktivitet med kunder og leverandører. Retningslinjene tar opp vårt eget og felles ansvar for selskapet, hverandre, kunder, leverandører og miljøet. Vi erkjenner at Aquatiq® sin tilnærming til mattrygghet er ganske unik. I lys av vår erfaring og vårt sterke team av fagfolk, er det vår ambisjon å tilstrebe overlegen kvalitet, og å sikte mot å være helt i forkant mht løsninger til næringsmiddelindustrien. 1.1 Overholdelse av lover og regler Vi skal følge alle lover og regler i de landene vi opererer. Vi skal vise respekt, ha integritet og være ærlige i alle aspekter av vårt arbeid.


Code of Conduct

07

1.2 Etiske retningslinjer “Passion for Pure” (“Lidenskap for det opprinnelige”) 1.2.1 Trygg Mat: Vårt mål er å sikre Trygg Mat sammen med våre kunder. Verdens befolkning vokser raskere enn noen gang, og vil nå 10 milliarder mennesker innen 2050. Dette kommer til å by på mange utfordringer. Vi skal møte fremtidig etterspørsel etter Trygg Mat gjennom kunnskap, ekspertise og bærekraftige løsninger, som ivaretar helse og miljø i befolkningen. 1.2.3 Miljø: Alle bedrifter påvirker miljøet mer eller mindre. Vi erkjenner at en stor del av vår virksomhet kan ha en påvirkning på miljøet. uansett, vi tror på at vi gjennom kunnskap, trening og å velge miljøvennlige produkter, kan redusere vårt avtrykk på miljøet. Videre jobber vi med sertifiseringer som forplikter oss (og andre) til å handle til det beste for det globale miljøet og sosiale standarder. Vi opererer selvsagt i samsvar med alle lover og forskrifter som er til for å ivareta planetens bærekraft. Vi tilstreber å anvende sertifiserte energieffektive løsninger og har implementert avfallssortering ved alle våre kontorer. 1.3 FNs bærekraftsmål I Aquatiq® mener vi at respekt for menneskeliv står over alt annet. Vi forstår viktigheten av jobben vi gjør og vet at vi gjør en forskjell. Som en følge av dette er vi en stolt støttespiller til FN’s Bærekraftmål. Vi mener vi kan bidra aktivt til å nå flere av disse målene.


2.0 Respekt Vi har alle ansvar for å sette høye standarder for oppførsel i og rundt vår virksomhet. Aquatiq® forplikter seg til å opprettholde en mangfoldig arbeidsstyrke og å fremme likestilling og muligheter for alle i vår organisasjon. Vi skal tilrettelegge et arbeidsmiljø som er fri for all slags diskriminering. Dette inkluderer kjønn, rase, etnisk opprinnelse, nasjonalitet, seksuell orientering, religion, alder, funksjonshemming, sivilstatus og andre instrumentelle verdier. Videre skal vi være en åpen og transparent organisasjon, som støtter hverandre uavhengig av bakgrunn og etnisitet. I Aquatiq® skal vi: l

Alltid vise respekt for alle parter som er involvert i og rundt vår virksomhet. Fremme forskjellige kulturer. l Stå opp for det vi tror er riktig, på en respektfull og løsningsorientert måte. l

2.1 Likestilling 2.1.1 Likestilling mellom kjønnene “Loven skal fremme likestilling og har som mål å forbedre stillingen til kvinner. Kvinner og menn skal få like muligheter i utdanning, sysselsetting og kulturell og profesjonell utvikling. Loven baserer seg på prinsippet om ikke-diskriminering, som er hjørnestenen og grunnlaget for å fremme likestilling mellom kjønnene.” 2.1.2 Seksuell orientering og antidiskriminering “Loven om forbud mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk med virkning fra 1. januar 2014. Den gjelder for alle områder i samfunnet. Med unntak av familieliv og privatsfære.” 2.1.3 Arbeidsmiljøloven "De nye antidiskrimineringsforskriftene som er lagt til arbeidsmiljøloven beskytter mot arbeidsmarkedsrelatert diskriminering på grunnlag av kjønn og etnisk opprinnelse mv., samt på bakgrunn av funksjonshemming, seksuell orientering, alder og politisk overbevisning. Loven sikrer også ansatte rett til fravær under graviditet og fødsel"


Code of Conduct

09

Andre lover å være klar over: 1. Menneskerettsloven 2. Kjønnsrepresentativitet i alle offentlige komitéer etc. 2.2 Personlig ansvar Alle som jobber for Aquatiq® skal etterstrebe å utøve god dømmekraft, oppførsel og karakter. Det er forventet at du overholder Code of Conduct og utfører oppgaver i samsvar med de prinsippene og standardene som er angitt i retningslinjene. Hvis du trenger råd eller rådgivning angående et etisk dilemma, anbefales det å søke veiledning hos din overordnede eller annen passende myndighet. Før en avgjørelse, tenk på følgende: l

Er det etisk? Er det lovlig? l Vil det reflektere godt på selskapet? l Er det i samsvar med Code of Conduct? l

2.3 Ledernes ansvar Ledere er ansvarlige for å kommunisere innholdet i Code of Conduct til alle ansatte. Videre er ledere ansvarlige for å fremme Code of Conduct i den daglige driften og lede som gode rollemodeller. Alle toppledere i Aquatiq® skal sørge for at de ansatte er kjent med Code of Conduct, og at de er lest og forstått. l

Sørg for at folk forstår sitt ansvar i henhold til Code of Conduct l Etterlev merkevaren og vær en positiv talsperson for vår Code of Conduct l Skap et miljø der ansatte føler seg trygge med hensyn til å uttrykke bekymringer og rapportering av hendelser l Grip inn for å stoppe overtredelser av Code of Conduct eller loven du til dem du har tilsyn med


3.0 Engasjement og Integritet Engasjement og integritet er kjernen i våre verdier som selskap. Vi søker å handle med engasjement og integritet i alle aspekter av vår virksomhet. Vi tilstreber å jobbe hardt, inspirerte og være generøse innen vårt fagområde. Videre brenner vi for å utvikle de beste løsningene og å skape verdier for alle parter. Gjennom å handle med integritet gjør vi det som er etisk riktig. Dessuten reflekterer dette positivt på våre verdier og vårt omdømme der vi opererer. Å handle med integritet innebærer å gjøre det som er riktig for oss selv, og for Aquatiq®. Ved å gjøre det, er vi alle pålagt å følge loven i alle saker som vedgår vår virksomhet, og å være ansvarlig for våre handlinger. 3.1 Industrielle relasjoner "Vi tar sikte på å være en del av løsningen for en langsiktig, bærekraftig og lønnsom næringsmiddelindustri" I løpet av sin levetid har Aquatiq® bygget langsiktige relasjoner med sine kunder. Dette gjenspeiles i våre verdier, som fremmer et nært forhold til kundene våre, for å finne de beste løsningene. Som et resultat av dette jobber vi kontinuerlig med å forbedre våre løsninger og skape verdier for våre kunder. I tillegg, streber vi etter å etablere langsiktige partnerskap basert på gjensidig respekt og forståelse hos våre kunder og leverandører. Målet er til en hver tid å svare på kundebehov og gi respons på det kunden interesserer seg for. 3.2 Entusiasme "Vi tror på at entusiasme skaper et bedre arbeidsmiljø, som reflekteres i vår kultur.” Vi har et lidenskapelig forhold til arbeidet vi gjør, og mener det påvirker samfunnet på en positiv måte. Dette skaper et lidenskapelig selskap som underbygger vår visjon. Videre er entusiasme en kjerneverdi i vår virksomhet, som frembringer standhaftighet og stolthet i vårt arbeid. 3.3 Kunnskap "Kunnskap gjennom erfaring og forskning”


Code of Conduct

11

Innovasjon og forskning er topp prioritet i vårt firma. Vi lever i en verden i rask, kontinuerlig utvikling. For å holde tritt med etterspørsel fra industrien er vi nødt til å forbedre våre løsninger konstant. Vi ønsker å styrke våre medarbeideres evner, gjennom å gjøre de kjent med de siste bransjetrendene. Dermed satser vi på å være den mest kunnskapsrike leverandøren i bransjen. Vi streber etter å tiltrekke oss ansatte som bringer nyskapende kunnskap til selskapet og ansatte som vil drive vår fremtidige utvikling. 3.4 Tillit Tillit står helt sentralt i hele vår virksomhet. Vi skal være kjent som en troverdig og pålitelig organisasjon. Vi legger vår stolthet i å holde avtaler, i vår streben etter å skape verdier for kundene våre. I erkjennelsen av at menneskelige feil vil bli gjort, gjør vi alt vi kan for å stadig søke forbedringer. Vi skal være en rettferdig og profesjonell organisasjon. Rettferdighet handler om å gjøre det som er moralsk rett, hederlig og fornuftig. Vi gjør dette ved å vurdere våre moralske standarder for beslutninger som har innvirkning på andre. Beslutninger skal tas på profesjonelle vilkår og personlige interesser skal legges til side. 3.5 Ærlighet Vi skal konkurrere rettferdig og åpent. Ved å konkurrere med basis i kvaliteten på våre varer og tjenester, opprettholder vi Aquatiq®’s gode rykte. Vi ønsker ikke å begrense våre konkurrenters konkurransemuligheter på verken uærlig eller forledende vis. Vi vil tilegne oss og beholde kunder, utelukkende basert på kvaliteten av arbeidet og leveransen vi gjør. 3.6 Kvalitet Høy og forutsigbar kvalitet skal sikre langvarige relasjoner bygget på tillit. Dette er grunnen til at Aquatiq® er et selskap som blir foretrukket blant kunder og leverandører. Langsiktighet og kvalitet er kjernen i vår identitet, og bør forme ytelsen vår på både organisatorisk og individuelt nivå. Vi er stolte av arbeidet og vil bruke dette til å holde våre løfter. Alle som jobber i Aquatiq® skal strebe etter å gjøre "litt mer" for våre kunder. Dette gjenspeiles i vår visjon "What it Takes” (“Det som skal til”).


4.0 Ansvarlighet Som organisasjon, og som enkeltpersoner, er vi ansvarlige for våre aktiviteter og handlinger. Selv om menneskelig feil kan oppstå, gjør vi vårt aller beste for å handle profesjonelt i alle aspekter av vår jobb. VI holder fast ved å implementere nøyaktighet, og å oppgi rapporter og andre finansielle poster på en oversiktlig måte. Ansvarlighet inkluderer også ansvar for penger og/eller andre eiendeler i selskapet. 4.1 Finansielle Poster Sikre nøyaktigheten av all forretningsmessig dokumentasjon og alle finansielle poster. Dette inkluderer også kvalitetsrapporter, tidsrapporter, kostnadsrapporter, fordringer etc. Finansielle rapporter og annen informasjon som Aquatiq® ivaretar internt, må være nøyaktige og fullstendige. Alle er ansvarlige for å sikre nøyaktighet og åpenhet når de håndterer finansielle poster. Nøyaktig journalføring og rapportering gjenspeiler Aquatiq® sitt rykte som et troverdig selskap. Videre sørger det for at selskapet oppfyller sine lovlige og forskriftsmessige forpliktelser. Vi skal: l registrere og klassifisere transaksjon i riktig regnskapsperiode. l ikke forsinke eller fremskynde føring av inntekter eller utgifter for å møte budsjettmål. l sikre troverdigheten til alle rapporter. Videre må de være fullstendige, nøyaktige, riktig periodisert og forståelige. l aldri forfalske et dokument. l kun utføre transaksjoner som kjøp og salg av eiendeler, som har blitt godkjent. l samarbeide fullt, åpent og ærlig med eksterne/interne revisorer, skattemyndigheter og andre regulatoriske institusjoner. l følge lover og forskrifter i henhold til landene vi opererer i. l tilstrebe nøyaktighet.


Code of Conduct

13

4.1.2 Nøyaktighet i finansielle poster Ansatte må sørge for presentasjon av nøyaktig informasjon når de utarbeider finansielle poster for selskapet. Et forsettlig forsøk på å forfalske forretningsmessige dokumentasjon er et brudd på Code of Conduct og loven. 4.2 Selskapets eiendeler Beskytt selskapets eiendeler og bruk i henhold til selskapets intensjon og avgrensning. Ikke bruk selskapets eiendeler til personlige fordeler, eller til noen utenfor selskapet. unntak fra denne regelen gjelder kun når det er gitt tillatelse fra ledelse. Eksempler på selskapets eiendeler: l Selskapets penger l Selskapets produkter/tjenester l Ansattes tid på jobb og produkt av arbeid l Datasystemer og programvare l Telefoner l Trådløse kommunikasjonsenheter l Kopimaskiner l Kjøretøy l Selskapsinformasjon 4.3 Ikke-offentlig informasjon Ikke-offentlig informasjon er informasjon som selskapet ikke har offentliggjort eller gjort generelt tilgjengelig for allmennheten. Eksempler på ikke-offentlig informasjon, som IKKE skal offentliggjøres: l Oppfinnelser l Kontrakter l Strategiske forretningsplaner l Fusjoner og oppkjøp l Tekniske spesifikasjoner


l l l l

Prissetting Forslag Finansregnskap Produktkostnad

4.4 Interessekonflikt "Vi er stolte av Aquatiq® sitt omdømme og har selskapets beste for øyet i våre engasjement og aktiviteter” Alt arbeid skal utføres i Aquatiq®’s interesse. Det kan oppstå en interessekonflikt når personlige aktiviteter og forhold forstyrrer evnen til å handle i selskapets beste interesse. Det skal ikke foregå aktiviteter utenom Aquatiq®, hvis det er fare for sammenblanding med Aquatiq®’s interesser. 4.5 Rettferdig konkurranse Aquatiq® og våre datterselskaper skal overholde og følge konkurranselovgivning og forskrifter. Vi er forpliktet til å fremme rettferdig og åpen konkurranse. Vi tror på åpen og ærlig konkurranse, og vi streber etter å vinne over våre konkurrenter gjennom ærlig og rettferdig forretningsvirksomhet. Videre skal vi ikke fremsette falske eller misvisende beskyldninger om våre konkurrenter. 4.6 Informasjonsteknologi Alle må sørge for en ansvarlig og sikker bruk av IT i Aquatiq®. Vi er avhengige av en profesjonell oppførsel ved bruk Internett, intranett, sosiale medier og e-post i selskapets navn. I Aquatiq® må vi sørge for: l at passord holdes konfidensielle. l forsiktighet ved håndtering av sensitiv informasjon. l å skaffe tillatelse fra hver enkelt ansatt før posting eller publisering av personlig informasjon om dem. l at ekstra lagringskapasitet eller programvare er godkjent og lisensiert.


Code of Conduct

15

4.7 General Data Protection Regulation (GDPR) Målet med General Data Protection Regulation (GDPR) er å beskytte alle Eu-borgere mot personvern og databrudd i en stadig mer data-drevet verden. Hovedpoengene til GDPR, samt informasjon om virkningen det vil ha innad i virksomheten finner du i ett separat dokument for Aquatiq konsernet.


5.0 Tillegg Aquatiq® Code of Conduct gjelder for alle ansatte i Aquatiq®. Dette inkluderer alle majoritetseide datterselskaper. 5.1 Rapportering Alle er forpliktet til å opprettholde verdiene, standardene og prinsippene som beskrevet i Code of Conduct. Hvis det oppstår brudd på retningslinjene eller uetisk oppførsel, oppfordrer vi deg til å ta opp problemet med ledelsen. Det skal ikke være noen negative konsekvenser for deg, eller noen innvirkning på din profesjonelle karriere, for å rapportere slike bruddi god tro. 5.1.1 Konfidensialitet Hver og en oppfordres til å si i fra, hvis det blir oppdaget brudd på Code of Conduct. Disse forholdene vil være konfidensielle og skal forbli anonyme. Men, i de fleste tilfeller vil det ikke være behov for anonymitet, og saken kan løses på en bedre måte hvis prosessen er åpen og ærlig. Videre kan eventuelle ansatte som ærlig melder i fra om saker, ikke være offer for noen form for uheldige følger i arbeidsforholdet. Dette omfatter suspensjon, tap av ytelser, trusler, trakassering eller diskriminering. 5.1.2 Falske anklager Aquatiq® vil beskytte alle ansatte som oppfordrer ærlighet og åpenhet. Det er imidlertid et brudd på Code of Conduct å komme med falske anklager. Alle forventes å gi nøyaktig og sannferdig informasjon når de tar opp bekymringer.


Code of Conduct

17

5.2 Manglende overholdelse av Code of Conduct "Vi skal konsultere Code of Conduct, overholde kravene og søke veiledning der det er nødvendig”. Det er hver ansattes ansvar å sikre full overholdelse av alle bestemmelser i Code of Conduct. Det er hver ansattes personlige og ufravikelige ansvar å gjøre "What it Takes” (“Det som skal til”) og det som er etisk riktig, for å sikre integritet av høyeste standard. Ansatte bør alltid konsultere en overordnet for veiledning, hvis man er i tvil. Eventuell manglende overholdelse av Code of Conduct kan føre til disiplinære tiltak, herunder mulighet for avskjedigelse, og hvis det er berettiget, rettslige virkemidler eller strafferettslige sanksjoner.


6.0 Bekreftelse Jeg bekrefter herved at jeg forstår at det er mitt fulle ansvar å lese, forstå og holde meg oppdatert på Aquatiq® Code of Conduct. Videre vil jeg søke avklaring eller ytterligere informasjon, om nødvendig. Jeg anerkjenner at jeg har mottatt en kopi av Aquatiq® Code of Conduct til personlig bruk og at jeg vil overholde dette reglementet. Videre forstår jeg at brudd på Aquatiq® Code of Conduct kan føre til disiplinære tiltak som angitt i retningslinjene. Til slutt anerkjenner jeg at jeg har fått anledning til å stille spørsmål jeg måtte ha angående Aquatiq® Code of Conduct.

NAVN

DATO

SIGNATuR


Code of Conduct

7.0 Approval The Code of Conduct was approved by the Aquatiq® Board of Directors: December 2017. Aquatiq® AS Aquatiq Consult AS, Aquatiq Chemistry AS, Aquatiq Hygiene Systems AS, Aquatiq Hygiene Systems Ltd, Aqua Pharma AS (Norway), Aqua Pharma Inc. (Canada), Aqua Pharma Ltd (Scotland/uK), Aqua Pharma Chile SpA, Aqua Pharma Australia Ltd, Aqua Pharma Ireland Ltd, Aqua Pharma uS Inc, Aquatic Hygiene Ltd (Scotland/uK), Aquatiq Food Factory AS, Aquatiq Food Factory DK, Aquatiq Food Automation DK, Aquatiq Australia Pty Ltd, Aquatiq International AS, Mediterranian Aquatic C.O.O, TX-Guardian AS, Haugaland Shipping AS Adr: Hovemoveien 1, N-2624 Lillehammer, Norway e-mail: post@aquatiq.com / www.aquatiq.com Tel: +47 61247010

19


Aquatiq AS Hovemoveien 1, 2624 Lillehammer www.aquatiq.com

What it Takes