Page 1

‘Ó\T>∑T |ü<ä´+ yÓ\T>∑T õ\T>∑T\T eT. nõHêcÕ&ÛÉ <Ûäs¡T+&ÉT, ÅbÂ&ÛÉ‘·s¡ uÛ≤cÕ‹ Å|ü>∑\T“¤+&ÉT, ˙ s¡» ã+<ÛäT Å|ü‹e÷q ‘˚E"&ÉT, »{≤sêõ#·Ã{≤ ‘êÅeT eT÷ s¡úE" &˚ø±øÏ, e≥T+&ÉT, Åu≤Vü≤àDT"&ÉT $ÅXÊe÷s¡∆eTT+ uÀ˝… Hê Å‹»>∑ H√àVü≤q eT÷]Ô düìï~ÛøÏ H˚"‘Ó+#ÓHé eHê+‘·s¡+ãTqHé. uÛ≤e+: õ+ø£ #·s¡à+ <Ûä]+∫q yê&É÷, #·ø£ÿì e÷≥ rs¡T >∑\yê&É÷, dü ÷s¡´ ‘˚»düT‡‘√ düe÷qyÓTÆq ‘˚»düT‡ ø£\ yê&É÷, sê– s¡+>∑T˝À mÅs¡>± »&É\ ø£{Ϻq E‘·TÔ ø£\yê&É÷, e+≥] yê&É÷. Åu≤Vü≤àDT&É÷ nsTTq |üs¡y˚TX¯«s¡T&ÉT $ÅXÊ+‹ ø√dü+ nqï≥Tº>± ˝Àø±r‘·yÓTÆq kÂ+<äs¡´+ ø£*–q eq d”eT\˝À ‘·|üdüT‡#˚düTø=+≥Tqï bÕs¡«r <˚$ <ä>∑Zs¡≈£î e#êÃ&ÉT. bÕs¡«‹ |üs¡eT •e⁄ì uÛÑs¡Ô>± bı+<ë \qT≈£î+~. n+<äTø√dü+ |òü TÀs¡yÓTÆq ‘·|üdüT‡ #˚j·T&ÜìøÏ dæ<ä∆|ü&ç+~. n|üŒ{Ïø° ‘·*¢ y˚Tqø£ ôV≤#·Ã]dü÷ÔH˚ ñ+~. ª ø√]q ø√]ø£\T rπsà <˚e‘·\T Ç+¬øø£ÿ&Ü ˝Òsê @$T{Ï ! ˙yÓø£ÿ&É ? |òüTÀs¡Ms¡ ‘·|üyÓTø£ÿ&É ? Ç˝≤+{Ï kÕVü≤kÕ\T e<äT› ‘·©¢ !µnì |ü\T$<Ûë\T>∑T #Ó|æŒ+~. bÕs¡«‹ eTH√ìX¯Ãj·T+ dü&É\ ˝Ò<äT. ‘·|üX¯Ãs¡´ yÓTT<ä\T ô|{Ϻ+~.»|òüTquÛ≤>±q eTÚ+õ <Ûä]+∫+~. #˚‹˝À nø£åe÷\ |üPì+~.ˇ&É\+‘ê $ã÷~ |üPdüTø=+~. ìj·T‹‘√ ˙\ø£+sƒ¡düÔe+ #˚j·TkÕ–+~. |ü⁄*‘√\T m<ä MT<ä ø£|ü⁄Œø=+~. eTVü‰s¡D´ d”eT\˝ÀeT+&ÉT y˚dü$˝À ø£Dø£DeT+&˚ n–ï >∑T+&É+ q&ÉTeT ì*∫ ‘·|üdüT‡ #˚ùd~. $T≥º eT<Ûë´Vü≤ï düeTj·T+˝À dü÷s¡T´&çì rø£åD+>± ne˝ÀøÏdü÷Ô ‘·|ü+ Ä#·]+#˚~. es¡¸s¡TÔe⁄˝À ì\yÓ˝≤¢ ‘·&çd æ eTT<ä›e⁄‘·÷ •e⁄ì ø√dü+ |òüTÀs¡ ‘·|üdüT‡ ˇq]+#˚~. ••s¡+˝À eT+#·T ˙{Ï ‘êe⁄\˝À sêÅ‹ y˚fi¯ yÓTT\ã+{Ï ˙{Ï˝À ì*∫ <Ûë´ì+#˚~. X¯Øs¡+ X¯ówæÿ+∫ b˛‘·THêï ÄyÓT ‘·|üdüT‡ ø=qkÕ>∑T‘·÷H˚ ñ+~. |üs¡eT •e⁄&ÉT Å|üdü qTï&Éj·÷´&ÉT. ÄyÓT‘√ ø=+‘· ‘·&Ée⁄ ø=+f… e÷≥\‘√ düs¡dü dü+uÛ≤wüD »s¡bÕqTø=Hêï&ÉT. y˚wü+ e÷sêÃ&ÉT. õ+ø£ ‘√\T <Ûä]+#ê&ÉT. »&É\T ø£{Ϻq E‘·TÔ mÅs¡>± ‘êÅeT es¡í+˝À yÓT]dæ b˛‘·÷ ñ+~. Ä‘·&ÉT ÅbÂ&ÛÉ‘·s¡yÓTÆq uÛ≤cÕ ÅbÕ>∑\“¤´+ ø£\yê&ÉT. n+fÒ #·ø£ÿì e÷≥ø±]. ˇ+≥]. e≥Te⁄. Åu≤Vü≤àDT&ÉT. Ä s¡÷|ü+˝À $ÅXÊ+‹ ø√dü+ $Vü ‰sêìøÏ e∫Ãq≥Tº>± equÛÑ÷eTT\˝À nì‘·s¡ kÕ<Ûä´yÓTÆq Ø‹˝À ‘·|üdüT‡ #˚dæø=+≥Tqï Ä Å‹»>∑H√àVæ≤ì nsTTq bÕs¡«‹ <ä>∑Zs¡øÏ e#êÃ&ÉT. Ä dü+<äs¡“¤+ ˝À •e⁄&ç ø£|ü≥ e≥T s¡÷bÕìï e]ídü÷Ô Vü≤s¡$˝≤dü+˝À lHê<∏äT&ÉT #Ó |æŒq |ü<ä´+ Ç~. õ+ø£ #·s¡à<Ûë] nsTTq •e⁄&ÉT >=|üŒ yêø˘ HÓ’|ü⁄D´+ ø£\yê&ÉT. ì»y˚T. |üs¡y˚TX¯«s¡T&ÉT ‘ê+&Ée+ #˚dü÷Ô ÅyÓ÷–+∫q &ÉeTs¡T <Ûä«ì qT+&˚ ø£<ë, es¡íe÷\ ª s¡÷|ü⁄ ~<äT› ≈£îqï~ ! Ä‘·&ÉT @ø±øÏ. #êe⁄ |ü⁄≥Tºø£\T ˝Òì yê&ÉT. Ä‘·àuÛÑe⁄&ÉT. düèwæº dæú‹ \j·T ø±s¡T&É÷ Ä‘·&˚ ø£<ë ! Ä dü÷s¡´ ‘˚E&ÉT Å‹»>∑H√àVü≤q eT÷]Ô nsTTq bÕs¡«r <˚$ <ä>∑Zs¡≈£î e#êÃ&ÉT.Ä e≥T y˚wü<Ûë] bÕs¡«‹ì @y˚y√ ≈£îX¯\ Å|üX¯ï\T y˚bÕ&ÉT. ÄyÓT kÂ+<äsê´ìï ˇø£ e+ø£ bı>∑T&ÉT ‘·÷H˚ m+<äTø√dü+ ‘·|üdüT‡ #˚düTÔHêïeì ‘Ó*j·Tì yêì e˝… n&ç>±&ÉT.ªH˚qT ÅãVü≤à #ê]ì. ˙e⁄ ø£q´e⁄. eT]+πø+ ! eTTìHÓ’q qqTï $yêVü≤e÷&ÉT. n~ ø±<ä+{≤yê , Hê ‘·|üdüT‡˝À dü>∑+ ˙≈£î <Ûës¡ b˛kÕÔqT. Çø£HÓ’Hê á ‘·b˛Bø£å $s¡$T+#·T !µµ n+≥÷ ø=+f… Å|üX¯ï\‘√ $T<∏ë´ e≥Te⁄ Å|üdü+–+#ê&ÉT. ‘·sê«‘· ø£$«+|ü⁄ <Û√s¡DÏ˝À•e ì+<ä ≈£L&Ü #˚kÕ&ÉT. bÕs¡«‹ eTH√ ìX¯Ãj·T+˝À e÷s¡TŒ ˝Ò<äT.•e⁄&ÉT dü+‘·Twüߺ&Ó’ kÕø屑·ÿ]+#ê&ÉT. Ä~ <ä+|ü‘·T\ ø£fi≤´D >±<∏äqT Vü≤s¡$˝≤dü+˝À lHê<∏ä ø£$ e]í+∫q rs¡T n|üPs¡«+ ! n‹ eTH√v„+ !

parvati tapassu  
parvati tapassu  

tapascharya

Advertisement