Page 1

©Adom

master universitario en

tecnología de apoyo a la

autonomía personal

©FIK­Tecnalia

autonomia pertsonala areagotzeko

teknologia unibertsitate

masterra


autonomia pertsonala areagotzeko teknologia unibertsitate

masterra

Autonomia Pertsonala Areagotzeko Teknologia Unibertsitate Masterraren programa honetan ezaguera hauek daude bilduta: pertsona helduen eta gaitasun eza dutenen bizitza kalitatea areagotzeko teknologiak diseinatzeko, ebaluatzeko eta garatzeko behar diren. Masterrean jasotako trebakuntzarekin, ikasleek erraztuko dute autonomia pertsonalaren promozioan parte hartzen duten profesionalen, erabiltzaileen, senitartekoen eta administrazioen arteko ezagueren komunikazioa.

master universitario en

tecnología de apoyo a la autonomía personal

El programa del Master Universitario en Tecnología de Apoyo a la Autonomía Personal integra los conocimientos necesarios para el diseño, evaluación y desarrollo de las tecnologías de apoyo para la mejora de la calidad de vida de las personas mayores y con discapacidad. Con la formación recibida en el Master, los alumnos se convertirán en facilitadores de la comunicación de conocimientos entre los distintos profesionales implicados en la promoción de la autonomía personal, los usuarios, sus familiares y las administraciones.


ezagutzak zein eremutan aplikatu

campos de aplicación de los conocimientos

Autonomia Pertsonala Areagotzeko Teknologia Unibertsitate Masterraren konpetentzia eta ezagueren aplikazio eremuak asko dira. Guztiek pertsonen beharrak eta laguntzeko teknologiak elkartzeko balio dute. Horretarako, osasun, gizarte eta teknologia arloetako diziplina anitzeko ikuspegitik abiatzen gara.

Los campos de aplicación de las competencias y conocimientos del Master Universitario en Tecnología de Apoyo a la Autonomía Personal son múltiples, todos ellos en el encuentro entre las necesidades de las personas y las Tecnologías de apoyo a las mismas, desde una perspectiva multidisciplinar que comprende las áreas sanitaria, social y tecnológica.

Sektore Pribatua • Herritarrei zuzendutako produktuak edota zerbitzuak lantzen dituzten enpresak: egokitutako produktuak diseinatzea, talde berezientzako zerbitzu espezifikoak eskaintzea, etxebizitzak hornitzea. • Zentro teknologikoak: zaharrentzako irtenbide berriak diseinatzea, osasunarekin, errehabilitazioarekin zein prebentzioarekin lotuta. • Osasun sektoreko enpresak: ekipamenduak egokitzea, zerbitzu berriak diseinatzea, teknologiak aplikatzea. • Laguntzeko zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresak: baliabide teknologikoak kudeatzea, zerbitzu espezializatuak eskaintzea.

Sector Privado • Empresas de desarrollo de productos/servicios al público: diseño de productos adaptados, servicios específicos a colectivos, equipamiento de viviendas. • Centros tecnológicos: diseño de nuevas soluciones para los sectores de envejecimiento, salud, rehabilitación, prevención. • Empresas del sector sanitario: adaptación de equipamientos, aplicación de tecnologías, diseño de nuevos servicios. • Empresas de servicios de atención: gestión de recursos tecnológicos, prestación de servicios especializados.

Sektore Publikoa • Gizartea eta baliabideak planifikatzea: osasun arloko planak diseinatzea, zerbitzu unitateak antolatzea. • Gizarte laguntza: talde bereziei laguntzeko planak, aholkularitza tekno­soziala, osasun eta gizarte arloko programak. • Ekimenak sustatzeko zentroak: enplegu iturriak identifikatzea, zerbitzu ereduak diseinatzea. • Egokitutako enplegua sortzeko unitateak: lanpostuak diseinatzea, aholkularitza unitateak sortzea, enplegu berriak eskaintzea.

Sector Público • Planificación social y de recursos: diseño de planes de atención sociosanitaria, organización de unidades de servicio. • Atención social: despliegue de planes de apoyo a colectivos, asesoramiento tecnosocial, dirección de programas sociosanitarios. • Centros de apoyo al emprendizaje: identificación de nichos de empleo, diseño de modelos de servicio. • Unidades de creación de empleo adaptado: diseño de puestos de trabajo, creación de unidades de asesoramiento, nuevos empleos.


edukiak I Modulua: ZEHARKAKO KONPETENTZIAK (6 ECTS) Laguntza teknologiari buruzko etorkizuneko adituak gai hauetan prestatuko ditugu: presentziazko eta alegiazko taldeetan lan egiten, diziplina anitzeko sareak, enpresa kudeaketa, ahozko eta idatzizko komunikazioa eta datuak biltzeko eta analizatzeko metodoak. II Modulua: GAITASUN EZA (9 ECTS) Laguntzeko ereduak eta tresnak diagnostikatu, ebaluatu, aukeratu eta aholkatu, bai gizartean eta baita teknologikoki ere, gaitasun eza duten pertsonak gizarteratzeko eta laneratzeko. III Modulua: ZAHARTZEA (9 ECTS) Zahartze prozesuko beharrak ezagutu eta deskribatu. Dependentzia egoeren ezaugarriak diren sintoma eta zeinu nagusiak ezagutu, laguntza teknologikoek eskaintzen dituzten baliabide nagusiekin batera. IV Modulua: LEGERIA, ESTANDARRAK, POLITIKAK ETA EKIMENAK (6 ECTS) Gaitasuna ezaren eta zahartzearen alderdi legal eta etikoa ezagutu, laguntza sistemen estandarizazioa eta irisgarritasuna analizatu eta ebaluatu asmoz. V Modulua: INTERFAZE HANDITZAILE ETA ALTERNATIBOAK (9 ECTS) Pertsona nagusien eta gaitasun eza dutenen laguntza teknologikoak ezagutu eta analizatu, pertsonekin eta erabili behar dituzten sistemekin dituzten komunikazio arazoak gainditzeko. VI Modulua: MUGIKORTASUNA ETA INGURUNE ADIMENTSUAK (6 ECTS) Mugitzeko eta espazioan orientatzeko mugak gainditzeko laguntza teknologikoak ezagutu. Teknologia horien diseinu mugak maneiatu, erabilgarriak eta irisgarriak izan daitezen. Mugikortasun handitzailea eta alternatiboa areagotzeko teknologiak errezetatu, instalatu, erabili, egokitu eta ebaluatu. MASTER BUKAERAKO LANA (15 ECTS)

contenidos Módulo I: COMPETENCIAS TRANSVERSALES (6 ECTS) Formar a los futuros especialistas en tecnologías de apoyo en competencias de trabajo en equipos presenciales, virtuales y formación en redes multidisciplinares. Gestión empresarial, comunicación oral y escrita, y métodos de recolección y análisis de datos. Módulo II: DISCAPACIDAD (9 ECTS) Diagnosticar, evaluar, seleccionar y asesorar la aplicación de modelos y herramientas de apoyo, tanto de soporte social como tecnológico, a personas con discapacidad para su inserción social y laboral. Módulo III: ENVEJECIMIENTO (9 ECTS) Conocer y describir las necesidades del proceso de envejecimiento, así como conocer los principales síntomas y signos que caracterizan las situaciones de dependencia y los principales recursos que ofrecen las tecnologías de apoyo. Módulo IV: LEGISLACIÓN, ESTÁNDARES, POLÍTICAS E INICIATIVAS (6 ECTS) Conocer el aspecto legal y ético de la discapacidad y el envejecimiento para analizar y evaluar la estandarización y la accesibilidad de los sistemas de apoyo. Módulo V: INTERFACES AUMENTATIVAS Y ALTERNATIVAS (9 ECTS) Conocer y analizar los apoyos tecnológicos de los que las personas mayores y con discapacidad disponen para superar los problemas de comunicación entre sí y con los sistemas que vayan a usar. Módulo VI: MOVILIDAD Y ENTORNOS INTELIGENTES (6 ECTS) Conocer las tecnologías de apoyo que palían las limitaciones en la movilidad y orientación espacial. Manejo de las restricciones de diseño de estas tecnologías para que sean usables y accesibles. Prescripción, instalación, utilización, adaptación y evaluación de las tecnologías de apoyo a la movilidad alternativa y aumentativa. TRABAJO DE FIN DE MASTER (15 ECTS)


fitxa teknikoa

ficha técnica

Master Oficial universitario de 1.500 horas, 600 de Unibertsitate Master ofiziala, 1.500 ordukoa, horietako 600 presentziazkoak (60 kreditu ECTS). ellas presenciales (60 créditos ECTS). Presentziazko saioak ostiraletan izango dira. Hasiera: 2013ko Irailan.

Las sesiones presenciales tendrán lugar los viernes. Comienzo: Septiembre 2013.

Amaiera: 2015ko Uztailean. Klase gehienak Donostian emango dira, baina saio batzuk Bilbon izatea aurreikusten da. Ikasleen profila: Teknologikoa (Informatika, Ingeniaritzak, Fisika, Elektronika…) Soziala (Pedagogia, Psikologia, Gizarte lana…) Osasun arlokoa (Erizaintza, Medikuntza, Errehabilitazioa…)

Finalización: Julio 2015. El MASTER se cursará principalmente en Donostia, si bien algunas sesiones se impartirán en Bilbao. Perfil del alumnado: Tecnológico (Informática, Ingenierías, Física, Electrónica, …) Social (Pedagogía, Psicología, Trabajo Social,...) Área sanitaria (Enfermería, Medicina, Rehabilitación, …)

Praktikak eta Azken Proiektua erakunde languntzaileetan

Prácticas y Proyecto Final en entidades colaboradoras

APTES Gizarte Teknologia Sustatzeko Elkartea APTES Asociación para la Promoción de la Tecnología Social

www.tecnologiasocial.org


Laguntzaileak | Colaboradores

Sustatzaileak | Promotores

Argibideak eta izen ematea | Informaci贸n e inscripciones

www.mastertecnologiadeapoyo.ehu.es Tel: 943 015080 / 943 005819 info@tecnologiasocial.org

Master Oficial en Tecnología de Apoyo a la Autonomía Personal  

Tercera edición del Master Oficial en Tecnología de Apoyo para la Autonomía Personal (2013-2015)

Master Oficial en Tecnología de Apoyo a la Autonomía Personal  

Tercera edición del Master Oficial en Tecnología de Apoyo para la Autonomía Personal (2013-2015)

Advertisement