Page 1

Cuader no/ Guí a

ELMUNDO DELASPLANTASEN

CABAÑEROS


Í NDI CE

BI ENVENI DOS

PRESENTACI ÓN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - Local i z aci ón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 CONOCI MI ENTO DELMEDI O NATURAL - Geomor f ol ogi a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - Veget aci ón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 - Fauna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 SANTUARI O NATURAL - Fi chat écni ca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 USOSYAPROVECHAMI ENTO DELAS PLANTASENCABAÑEROS -I nt r oducci ónEt nobot áni ca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 - Tabl adeUsosyApr ovechami ent os. . . . . . . . . 25 - Usosagr í col asyapr ovechami ent os al i met ar i os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 - Usosmedi ci nal esyvet er i nar i os. . . . . . . . . . . . . . . 28 - Usosi ndust r i al esyar t esal nal es. . . . . . . . . . . . . . . 32 - Usosr i t ual í st i cos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 - Usosvar i os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Car t aEur opeadelTur i smoSost eni bl e. . . . . . . . 38 Ecoconsej os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Di r ecci onesdeI nt er és. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Est aact i vi dadhasi dof i nanci adaconcar goal pr ogr amadeSubvenci onesdel a ReddePar quesNaci onal es Edi t a:AFAMMER. www. af ammer . es Compi l aci ón:ALTERNATURAGest i ónMedi oambi ent al

l ui s. bar r i os@al t er nat ur a. or g-Tel f :926814241-617726657-wwww. al t er nat ur a. or g

I l ust r aci ónesyMaquet aci ón:CHEMAGALLARDO di buj oschema@t el ef oni ca. net-Tel f :926422220-615613863

2

Mªdel Car menQui nt ani l l aBar ba Pr es i dent aNac i onal deAFAMMER

Fot ogr af í a:Sant i agoDonos o,Lui sF.Bar r i os

3


LOCALI ZACI ÓN

LosNavalucillos(TOLEDO) Hontanar

N O

NavasdeEstena

E S

RetuertadelBullaque

COMO LLEGAR

a en t s E o Ri

io

CM4017

R

Ri oFr í o

CM4157

ACCESOS: Bul l aque

r Ar

AccesosNor t e( Madr i d) : CM 4017( Conexi ónA4)

oy o od elTun

DesdeTol edo CM 401,CM 4021

r oyode lRubi Ar al

Ri ode Val de h

s no or

CM4106

Ri oA l c obi l l teria a Sta.Qui

AlcobadelosMontes Navalpino

Fontanarejo

pal i nc i Pr

os ad sc Pe

Horcajode losMontes

l na Ca

Ar roy od el os

aque l Ri oBul

PARQUENACI ONALDECABAÑEROS

ElTorno ElRobledo

AccesosSur : CM412( Ci udadReal ) N430( Ci udadReal )

CI UDAD REAL


MEDI O NATURAL Unodel osobj et i vospr i nci pal esquet i eneest apubl i caci óneselconoci mi ent odelMedi oNat ur aldel aComar cadeCabañer os,enespeci al ,elr el aci onadoconel“mundodel aspl ant as”ysur el aci óncon elent or nohumanoat r avésdel osdi f er ent esusosyapr ovechami ent osque al ol ar godelt i emposehanhechodesdel ospr i mer ospobl ador eshast al ost i empospr esent es. Par apodercompr enderl ai mpor t anci adelMedi oNat ur al ,t enemosque conocerelecosi st ema que def i ne a est et er r i t or i o,sabercómo se f or mó,l ageomor f ol ogí aquedef i neest eher moso cont i nent eyque t i eneunar el evanci acapi t alyaquehacondi ci onadol aapar i ci ónde unaveget aci óncar act er í st i caqueasuvezhapr opi ci adoyal ber gado l af aunagenui nadeCabañer os.

s edi ment os mar i nos s et r ans f or men en pi z ar r as y ar eni s c as .Res ul t ar á c ompr ens i bl equeel pas odel t i empoy mi l esdeañosdeer os i ónhanpos i bi l i t adoel af l or ami ent odemat er i al esgr aní t i c os ,l os más r epr es ent at i v os l os “ c r es t onesc uar c í t i c os”quemat i z any s i ngul ar i z anelpai s aj emont años ode Cabañer os ,as uv ezes t aer os i ónf ue mer mandol aal t ur a mont años adel as f or mac i ones or ogr áf i c as or i gi nar i as par ac onf i gur arel pai s aj eac t ual . Porúl t i mot endr emosenc uent ades de l a ev ol uc i ón geomor f ol ógi c a que ha s uf r i do l ac omar c a de Cabañer osel per i odogeol ógi c odenomi nado “ v i l l af r anqui ens e” ,unodel osmásr ec i en-

GEOMORF OL OGÍ A ¿Qué es l a geomor f ol ogí a? pues ,l a r amadel ageol ogí aydel ageogr af í a quees t udi al asf or masdel as uper f i c i e t er r es t r e,t eni endoenc uent a el r el i ev e ( or ogr af í a) ,els uel o,elc l i mayl osr ec ur s os de hí dr i c os ( r í os , ar r oy os , aguas s ubt er r áneas ) .La i mpor t anc i a del ageomor f ol ogí ar adi c aenqueesel “ c ont i nent e”quedet er mi nar áyc ondi c i onar al av i daques edes ar r ol l eens u ent or no,l af l or a,l af aunaypors upues t ol oss er eshumanosquehabi t enenel t er r i t or i o. Elr el i ev emont años oquenosenc ont r amosenCabañer oses t áf or madopor LosMont esdeTol edo,es muyant i guo,has t at alpunt o que s e pueden c ons i der arunodel osmásant i guosde l apení ns ul ai bér i c a,al r ededordeunos 500mi l l onesdeaños,edadqueco-

6

r r esponde a l osper i odosgeol ógi cos denomi nadosPr ecámbr i coyCámbr i co.Elr el i evedel acomar caquehoy conocemosporCabañer osseencont r abasumer gi dobaj oelmaryal as pr uebas pal eont ol ógi cas nos r emi t i mos,vi si bl esenpunt osdel acomar ca enmuni ci pi oscomoNavasdeEst ena o Los Naval uci l l os, donde sur gen r est osdel aspr i mer asespeci esque apar eci er onenl aTi er r a,comot r i l obi t es,cef al ópodos,gr apt ol i t osbr aqui ópodos,mol uscos,equi noder mos,bi val vos.Despuésdeest eper i odogeo l ógi cohayungr anpl egami ent odel os f ondosysedi ment osmar i nosquepr oducenunel evami ent odel osmi smos, habl amosdel af asegeol ógi cadenomi nada Or ogeni a Her cí ni ca ( 400 mi l l onesdeaños)est emovi mi ent ogeol ógi co de emer si ón,hacen que

Boquer óndel Es t ena.( Fot o:Lui sF.Bar r i os )

7


MEDI O NATURAL

CL I MAT OL OGÍ A

HI DROL OGÍ A Un el ement of undament alque c ont r i buy eadef i ni rl ageomor f ol ogí al oc ons t i t uy enl osr ec ur s oshí dr i c osdelt er r i t or i o. Ar r oy os ,r í os ,l agos ,l agunas , aguas s ubt er r áneas c omponen es t e v al i os or ec ur s onat ur al .Elt er r i t or i ode Cabañer os es t á enmar c ado en l a c uenc a delr i o Guadi ana,s i endo s us dos pr i nc i pal es r í os t r i but ar i os ,elr i o Bul l aqueyr i oEs t ena. Ri osc ar gadosdev i da,bas t ant ebi en c ons er v ados ,c on una pat ent ef r agi l i dadquenosr ec uer dal aper manent e nec es i daddes upr ot ec c i ónyc ons er -

v ac i ón.Elr i oEs t ena,di s c ur r eporl a par t e másoc c i dent alde Cabañer os , s i endo s uc ur s o enc aj onado porl os mont esdel az ona,delot r ol ado,elr i o Bul l aque c ur s as usaguasporl apar t e másl l anadel v al l e,l ar aña. El c audal dees t osdosr í oss uf r ev ar i ac i onesi mpor t ant es s egúnl aes t ac i ón c l i mat ol ógi c a,as ís er egi s t r ani mpor t ant esc r ec i dasenl osmes esdeot oño ei nv i er no,porelc ont r ar i ol aes t ac i ón es t i v al hac e mer mar c ons i der abl ement eelc auc edeambos ,yporende des usar r oy os .

Cr es t onesCuar c í t i c osenel Boquer óndel Es t ena( Fot o:Lui sF.Bar r i os ) . Como ar gument ábamos alpr i nc i pi o dees t ec apí t ul o,l ac l i mat ol ogí aesun f ac t ordet er mi nant ej ugandounpapel dec i s i v oenel medi onat ur al .

Ar r oy odel Chor r i l l o.( Fot o:Lui sF.Bar r i os )

8

Lac l i mat ol ogí adeCabañer osqueda c l as i f i c adaal ámbi t odelc l i mamedi t er r áneoc ont i nent alt empl adoc onc omponent e at l ánt i c os ,de t alf or ma que podemosapr ec i ars uc es osc l i mat ol ógi c osquec onl l ev anv ar i ac i onest ér mi c asdes del os40ºenf ec hases t i v al es al os10ºenet apasi nv er nal es .

Ot r ot ant oocur r econl aspr eci pi t aci ones de l l uvi as,como ya hemos coment ado, var i aci ones que osci l an ent r el os750mm,enl aszonasmont er asymáshúmedas,al os500mm, en l as par t es mas mer i di onal es de Cabañer os que cor r esponden a l as l l anur as o r añas.Est os cont r ast es hanpr opi ci adogr aci asal aor ogr af í a delt er r i t or i ol aapar i ci óndemi cr ocl i mas,más húmedos en elnor t ey secosenelsurquecont r i buyenauna cont r ast adayr i cabi odi ver si dad.

9


LAVEGETACI ÓN Esmuyi mpor t ant e que t engamosen c uent ayc ompr endamosquel av eget ac i óndeCabañer osesc ons ec uenc i ade l ai nt er r el ac i ón que pr opi c i a elmedi o f í s i c o,l a geomor f ol ogí a delt er r i t or i o, c on l os or gani s mos v i v os ex i s t ent es , ent r eot r osl aFl or a. Elec os i s t ema de Cabañer os queda, port ant o,def i ni doporl asi nt er r el ac i onesqueapor t anl aor ogr af í adel ac omar c a,s umándol eel c l i ma,yl aac c i ón dels erhumanoal ol ar godelt i empo. Lac ar ac t er i z ac i ón del av eget ac i óns e enc uadr aenl at i pol ogí amedi t er r ánea. As ít enemosque l av eget ac i ón t í pi c a esxer óf i l a( v eget ac i ónadapt adaal a es c as ezdeagua) ,dehoj aper enne,es dec i rquer enuev anl ashoj asynunc a per manec ens i nel l as .

¿Sabi asque…. ? Unecos i s t ema esuns i s t emanat ur al quees t áf or mado porunconj unt o de or gani s mosvi vos ,bi ocenos i s yelmedi of í s i codondes e r el aci onan bi ot opo.T ambi én podemos def i ni r l o como una uni dad compues t a de or gani s mosi nt er dependi ent esquecompar t enelmi s mohábi t at .

10

Elámbi t ot er r i t or i aldelt er r i t or i ode Cabañer os ,exi st en al r ededor de unas 1000 especi es cat al ogados, casiuncent enardeespeci esdeár bol esyar bust osyunas900pl ant as vascul ar es( pl ant ascon cuer po veget at i vodi vi di doen,r aí z,t al l o,hoj a, yposeenvasosdeconducci óndel a savi a) . Unacar act er í st i cadeespeci alsi gni f i caci ón en l a veget aci ón de l a comar ca de Cabañer os,r epr esent ada enelPar queNaci onal ,esl adi ver si daddemi cr ocl i masquecondi ci onan una var i ada f or maci ón veget al , desdeenci nar es,pasandoporquej i gar es,r ebol l ar es,hast a pequeños bosqueshúmedosdeor i genat l ánt i co,l osbosquesr i par i os( veget aci ón asoci adaacur sosf l uvi al es) .

Lav eget ac i ónens ui nt er ac c i ónc onel s erhumano,at r av ésdel osus osagr í c ol asyganader os ,ha gener ado en Cabañer os una es pec i alex pr es i ón pai s aj i s t ayuni dadv eget alLasr añas odehes as ,dondes eal t er nanenc i nas c onf or mac i onesdepas t i z al .

c o,c onf or mac i ones dear bus t i v asde hel ec hos ,ac ebos ,dur i l l os ,yunaes pec i ear bór ea,t ans i ngul arc omoell or o, ( Pr unusl usi t ani cus) .El l or oesunaex c epc i onal i dad bot áni c a de Cabañer os , y aqueesmáspr opi obos quess ubt r opi c al es .

El mont emedi t er r áneo,pr es ent eenl a c omar c a,ac ogeal c or noc al esques e ent r emez c l anc onenc i nasyquej i gos . En l as l ader as ,podr emos obs er v ar f or mac i onesar bus t i v as ,c omoj ar asy br ez al es ,c ombi nados c on pl ant as ar omát i c as .

Ot r adel asf or mac i onesv eget al esi mpor t ant es s on l os bos que de r i ber as ( bos quesr i par i os ),ent or noal osr í os Bul l aqueyEs t ena,c onunar epr es ent ac i ón que v a des de elf r es no,al i s os , s auc eshas t al l egaral osabedul es ,ot r a ex c epc i onal i dadmásdel ar i c abi odi v er s i dadex i s t ent eenelt er r i t or i odeCabañer osquehapr opi c i adounar i c abot áni c aquel oss er eshumanoshanv eni do ut i l i z andoyapr ov ec handodeunaf or ma s os t eni bl eei nt el i gent e.

Comoc ur i os i dadenl av eget ac i ónpr edomi nant e,c ons ec uenc i a de l osmi c r oc l i mas ,t enemosquec i t aral apr es enc i ader educ t osde bos queat l ánt i -

11


LAVEGETACI ÓN Podemosaf i r marquel aConser vaci óndel aFl or aenCabañer osesbast ant e buena,alnoexi st i ri mpact osambi ent al essi gni f i cat i voscomoi ndust r i asext r act i vas,ganader í ai nt ensi va,gr andes i nf r aest r uct ur as de comuni caci ón, et c. ,Aest ohayquesumar l el apr ot ecci ónl egalqueconl l evaelpr i nci palespaci onat ur alpr ot egi do,elPar queNaci onaldeCabañer os.Noporel l o,esi ndemneal aacci óndel osi ncendi os,i mpr udent esypr ovocados,porl oqueobser var emosl aspr ecauci onesnecesar i ascuandonosencont r emosenelmedi o nat ur al .

FORMACI ONESVEGET AL ESPREDOMI NANT ES

Jar a

Sauce

Romer o

Espi noal bar

Quej i go

Br ezo

12

13


LAFAUNA La f auna es elconj unt o de especi es ani mal es que habi t an en una r egi óngeogr áf i caquesonpr opi asdeunper í odogeol ógi cooquese puedenencont r arenunecosi st emadet er mi nado. Elmedi onat ur alenCabañer ost i eneensuf aunaunaespeci almenci ón dadal avar i edadyr i quezadeespeci es,45mamí f er os,unas200especi esdeaves,19r ept i l esy13anf i bi os.Al gunasdeest asespeci escomo ell i ncei bér i co,elágui l ai mper i al ,elbui t r enegr oyl aci güeñanegr a,se encuent r anenelCat ál ogodeEspeci esAmenazadas,sibi enesci er t o que su conser vaci ón est á gar ant i zada porl a pr ot ecci ón y gest i ón ef i cazsushábi t at s,especi al ment een l aór bi t adelPar queNaci onal . Est ar i quezaseengl obaenelecosi st emamedi t er r áneopr edomi nant e condi ci onadoporl aveget aci ónmedi t er r áneaexi st ent e.

Pr opi c i a una v eget ac i ón es pec í f i c a, pas t osal t osyc er eal esquef av or ec en l apr es enc i adeungul ados ,her bí v or os c omo elc i er v o,( Cer vus el aphus) , c or z os ( Capr eol us capr eol us) y gamos( Damadama)as íc omol apr es enc i a de av es es t epar i as ,c omo l a av ut ar da( Ot i st ar da)unadel asav es más gr andes de Eur opa y els i s ón ( Tet r ax t et r ax) , o el al c ar av án ( Bur bi nusoedi cnemus) .Tambi énpodr emosobs er v arej empl ar esdec i güeñabl anc aynegr a,es pec i esc i c oni f or mes ,c onr apac esc omoel águi l ac al z a da( Hi er at uspennat us)yelágui l ac ul ebr er a( Ci r caet us gal l i cus) ,agui l uc ho c eni z o( Ci r cus pygar gus) ,as í c omoelagui l uc hopál i do( Ci r cuscyaneus) y el mi l ano r eal ( Mi l vus mi l vus) .Enl ar añas edej av eres t ac i onal ment eunav emi gr at or i ai mpor t ant e c omoesl agr ul l a.

14

LosMont esysi er r asdeCabañer os apor t an una i mpor t ant e bi odi ver si dad f auní st i ca,sust ent ada por l a r i caydi ver saveget aci ón.Unadel as pr i nci pal esespeci espr esent esesel j abal í( Susscr of a) ,ycomuni dades decar ní vor os,comoeselcasodel Zor r o( Vul pes vul pes) ,l aGar duña ( Mar t esf oi na) yl aGi net a( Genet t a genet t a) ,elGat omont és( Fel i ssi l vest r i s) el r ar o Mel onci l l o ( Her pest esi chneumon) . Dent r o de l a avi f auna,dest acarl a pr esenci adegr andesr apacescomo el Agui l a i mper i ali bér i ca( Aqui l a adal ber t o) ,del Bui t r enegr o(Aegypi us monachus) ,or apacesnoct ur nascomoelbúhor eal .

MI l anor eal ( Mi l vusmi l vus )

15


LAFAUNA

CLASI FI CACI ÓN DELA FAUNA MAMÍ FEROS

Rí osc omoelBul l aqueyelEs t enagener anhábi t at ses pec í f i c ospar aeldes ar r ol l odeunaf aunagenui nader i ber a quet i eneenl anut r i a( Lut r al ut r a)s u mamí f er omásc ar ac t er í s t i c o.Des t ac ar l ai nt er es ant eav i f auna,des deel mar t í n pes c ador ,mi r l o ac uát i c o,moc huel os , as íc omol av ar i adai c t i of auna( pec es ) s i endol ases pec i esmáshabi t ual esde enc ont r arenes t asz onashúmedasel bar boc abec i c or t o( Bar bosmi cr ocef a-

l us) ,elc ac huel o( Leuci scuspyr enai cus) ,l aboga( Chondor st omapol yl epi s) , j unt oaot r ases pec i esmáses c as as yc ar ac t er í s t i c asdel ai c t i of aunadees t os r í osc omol ac ol mi l l ej a( Cobi t i spal udi ca)elc al andi no( Tr opodophoxi nel l us abur noi des) ,l a par di l l a( Rut i l us l em mi ngi i )ent r eot r osoel es c as oj ar abugo ( Anaecypr i shi spani ca) ,es pec i emedi t er r áneaúni c ament epr es ent eenelr í o Es t ena.

Li ebr e

AVI FAUNA

ANFI BI OS

Rani t adeS.Ant oni o

I CTI OFAUNA

Bar bocabeci cor t o

16

Abubi l l a

REPTI LES

Lagar t oocel ado

17


SANTUARI O NATURAL Si nl ugaradudaself i elr ef l ej oymej orescapar at edel osval or esnat ur al esdel acomar cadeCabañer osl or ecogeei nt egr aelPar queNaci onaldeCabañer os,aut ént i cosant uar i odelecosi st emai bér i cocor r espondi ent ealmont emedi t er r áneo yf i elgar ant e,pr ot ect oryconser vadordel ost esor osqueenélseal ber gan.

FECHADEDECLARACI ÓN:20denov i embr ede1995. SUPERFI CI E:40. 829hec t ár eas . PAI SAJE:31. 000hec t ár easdemont e( bos queymat or r al ) ,8. 000hec t ár easde r aña( dehes asyher baz al es ) ;16. 690m der í osper manent es ,732. 820m de ar r oy ost empor al es .

VALORESCULTURALES ElPar queNac i onaldeCabañer osdebes unombr ea l asc hoz asut i l i z adast r adi c i onal ment eporpas t or esy c ar boner os c omo r ef ugi o t empor al des usl abor esen el c ampo.

Cabaña t r adi ci onal pas t or i l .

Es t as c abañas de f or ma c óni c as et ec haban ut i l i z ando v eget ac i ón delent or noyer anus adasporl os pobl ador esdel osMont es de Tol edo.La ex t r ac c i ón dec ar bónv eget al ,elpas t or eoyl aagr i c ul t ur af uer on l aspr i nc i pal esac t i v i dades ques edes ar r ol l ar onenel ent or nodeCabañer os .

ALTI TUD:máx i ma,1. 448m ( Roc i gal go) ;mí ni ma,620m ( LosEs mat aos ) BI ODI VERSI DAD:290es pec i esani mal es( 45mamí f er os , 198av es , 19r ept i l es , 13anf i bi osy15pec es ) .Ent r eel l as ,21amenaz adasdeex t i nc i ónenEs pañay 1. 315es pec i esv eget al es( 98ár bol esyar bus t os ,1. 000t ax onesdef l or av as c ul ar ,217mac r omi c et os ) . VEGETACI ÓN:30, 2% bos ques ;43, 8% mat or r al es ;24, 3% her baz al es ;1, 7% ot r ost i pos .Cabañer osesel úni c oPar queNac i onal quer epr es ent ael ec os i s t emai bér i c omásc ar ac t er í s t i c o:el bos quemedi t er r áneo. VALORESNATURALES:dent r odel aRedde14Par quesNac i onal es ,r epr es ent as i s t emasnat ur al esl i gadosalmont emedi t er r áneo.Ent r es uspr i nc i pal es v al or esnat ur al eses t ánl osbos quesymat or r al esmedi t er r áneos ,al gunosenc l av esr el í c t i c osdev eget ac i ónat l ánt i c a,bos quesder i ber a,t ur ber asyher baz al es , c onl af l or ayf aunaas oc i adaac adaunosdees t os ec os i s t emas ,ent r el asque s eenc uent r anal gunases pec i esenpel i gr odeex t i nc i ónc omoel águi l ai mper i al yl ac i güeñanegr a.

18

19


SANTUARI O NATURAL CLI MA:Medi t er r áneo,condi ver sospi sosbi ocl i mát i cosquevar í an ent r eelMesomedi t er r áneomedi osuper i oryelSupr amedi t er r áneo i nf er i or medi o,est osúl t i mosr est r i ngi dosacot assuper i or esa1. 110 m.Ombr ocl i masecoasubhúmedo.

Pr obabl ement e,nada def i na mej oruna t i er r a que su pai saj e. Vi eneasersu al ma,l aesenci adeun t er r i t or i o,en dondese f undenenamal gamai nsepar abl enat ur al eza,hi st or i aycul t ur a. Elpai saj eesunsi st emadi námi cosuj et oacont i nuocambi o,se model ayr emodel aal ol ar godelt i empoenunpr ocesoenelque acumul ai nf or maci óndesuhi st or i aquevadej andohuel l asde l osacont ecer esporl osquehapasado.Comounr í o,esunaespeci ede" cont i nuum"enelquecadaet apanosepuedei nt er pr et arsi nl aspr ecedent es.Casisepodr í aaf i r marquet i enevi day r ef l ej odememor i a.Fuensant aCoves

TEMPERATURA:Conunamedi aanual de914º C,dependi endodel r el i eve.Lasmedi asext r emasvar í anent r e43º C( agost o)y11, 3º C ( di ci embr e) .Lapr eci pi t aci ónanualmedi a,enelent or nodelPar que Naci onal ,osci l aent r e522, 9mm ( El Bul l aque)y768, 5mm ( Navasde Est ena) .

LOCALI ZACI ÓNGEOGRÁFI CA:Mont esdeTol edo,al nor oest edel a pr ovi nci adeCi udadRealysur oest edel adeTol edo.

COMUNI DADAUTÓNOMA:Cast i l l aLaMancha.

COORDENADAS:Longi t ud4º29’ 14’ ’ ,Lat i t ud39º23’47’ ’( punt ocent r alapr oxi madodelPar queNaci onal ) .

PROVI NCI AS:Ci udadRealyTol edo.

I NSTRUMENTOSJURÍ DI COS:

MUNI CI PI OS:Al coba,Hont anar ,Hor caj odel osMont es,LosNaval uci l l os,NavasdeEst enayRet uer t adelBul l aque.

Ley33/ 1995,de20denovi embr e,dedecl ar aci óndel Par queNaci onal deCabañer os. Resol uci ónde15denovi embr ede2005,delOr gani smoAut ónomo Par quesNaci onal es,porl aquesehacepúbl i coel Acuer dodel Consej odeMi ni st r osporelqueseampl í anl osl í mi t esdelPar quesNaci onal deCabañer ospori ncor por aci óndet er r enoscol i ndant esalmi smo. Ley5/ 2007,de3deabr i l ,del aReddePar quesNaci onal es. Ley42/ 2007,de13dedi ci embr e,del Pat r i moni oNat ur al ydel aBi odi ver si dad. OTROSRECONOCI MI ENTOS: ZonadeEs pec i al Pr ot ec c i ónpar al asAv es( ZEPA) .Di r ec t i v a79/ 409/ CEEdel Cons ej o,de2deabr i lde1979,r el at i v aal ac ons er v ac i óndel asav ess i l v es t r es . LugardeI mpor t anc i aComuni t ar i a( LI C) .Di r ec t i v a92/ 43/ CEEdel Cons ej o, de 21demay ode1992,r el at i v aal ac ons er v ac i óndel oshábi t at snat ur al esyde l af aunayl af l or as i l v es t r es . Car t aEur opeadeTur i s moSos t eni bl e( CETS) .

Fósi lgusanomar i no,NavasdeEst ena.( Fot o:Lui sF.Bar r i os)

20

( Fuent eMAGRAMA)

21


USOSPOPULARESYAPROVECHAMI ENTO DELASPLANTASENCABAÑEROS.

¿Quéesl aEt nogr af í a?

Est ami niguí a,“ElMundodel asPl ant asenCabañer os”,pr et endeque ell ect or / anosól oconozcasi noquesei mpl i queenl aval or i zaci ón, conser vaci ónypr ot ecci óndelpat r i moni onat ur aldel acomar cadeCabañer osypar ael l oquemej orqueconocer l o.Yahemosvi st oenelcapi t ul oant er i or ,elmar codelMedi oNat ur aldel acomar cayahor apr et endemosacer car nosunpocomásal ai nt er r el aci ón“sost eni bl e”que elhombr eyl amuj erhanl l evadoacabodesdel osi ni ci osdesupr esen ci aenest ast i er r as,enl osusosyapr ovechami ent ost r adi ci onal esde l abot áni caenCabañer os.

LaEt nogr af í ayporsupuest odel aEt nobot áni caser ánl a her r ami ent asquenospr opor ci onenl avi si bi l i daddeest a i nt er r el aci ón de l os r ecur sos nat ur al es y elmedi o humano. ¿Quéesl aEt nobot áni ca? Laet nobot áni c aes t udi al asr el ac i ones ent r el osgr uposhumanosys uent or no v eget al ,esdec i relus oyapr ov ec hami ent odel aspl ant asenl osdi f er ent es es pac i osc ul t ur al esyenel t i empo.Es t a di s c i pl i nadef i neel papel del osv eget al esenl ass oc i edadeshumanas ;es t u di al ai nt er ac c i óndel osgr uposhumanosc onl aspl ant as :s uempl eopar af abr i c ars us i ns t r ument os y her r ami ent as ,par a pr ot eger s e( v i v i endas ,v es t uar i os ) ,al i ment ar s e,c ur ar s e de l as enf er medades ,c omuni c ar s ec on s us c ongéner es ( papel es , t i nt as ,t at uaj es , t ej i dos ) ,as íc omos uas oc i ac i ónenl a v i da s oc i al( r i t ual es ,j uegos ,mús i c a, et c . ) . Fuent e:Wi ki pedi a.

22

Expl ot aci óndelcor cho.

Comobi enar gument al adef i ni c i ónde l aet nobot áni c a,nosv amosaadent r ar enel papel quehanj ugadol aspl ant as enl ai nt er ac c i óndel ospobl ador esde Cabañer os ,c ómos uus oyapr ov ec hami ent ohanl l ev adoac ons t i t ui rl ac l av e des us uper v i v enc i a,des deelabas t ec i mi ent o al i ment ar i o,l ac ur a de s us dol enc i as ,út i l es ,her r ami ent as ,c ons t r uc c i ones , pas ando por r i t ual es , j uegos ;uns i nf í ndeut i l i dadesquehan c onf or mado una c ul t ur a et nogr áf i c a quel eapor t aunai dent i dadgenui naal t er r i t or i oyal asc omuni dadesquef or mar onyf or manpar t edeCabañer os . As ít enemosquel aev ol uc i óndel as c ul t ur asas ent adasenel t er r i t or i o,han pas adodes del af as er ec ol ec t or a,al a agr i c ul t ur adeaut oc ons umo,mar c andol as oc i oec onomí ades ushabi t ant es ,dondel apr i nc i palr ef er enc i apr oduc t i v as eder i v adel us oyapr ov ec ha mi ent odel ospr oduc t osnat ur al esque l esof r ec í ael medi onat ur al ens uc ont i nent e.

Col menaf abr i cadaencor cho

Porl o que podemos af i r marque l a c onf i gur ac i óndel osof i c i ost r adi c i onal esquedabamar c adaporl aut i l i z ac i ón bot áni c aquet ení anamano: Des del asc abañasquel eapor t an el nombr eal ac omar c a,ut i l i z adaspor l ospas t or esc ons t r ui dac on r ec ur s os de l av eget ac i óndelent or no, pal os def r es nooc hapar r o,j unc os ,j ar aei nc l us oc or c ho. Des de l a api c ul t ur a,c omo of i c i o t r adi c i onalquehaper s i s t i dohas t ael pr es ent e,dondeelpi l ardes us t ent ac i ónhas i doyesl av ar i adayr i c af l or a del l ugar ,br ez o,r omer o,enc i na,et c .

23


USOSPOPULARESYAPROVECHAMI ENTO DELASPLANTASENCABAÑEROS.

Des de l os“ c ar boner os ”o “ hac eder os ”depi c ónquehant r abaj adodeuna f or maor denadays os t eni bl e,el apr ov ec hami ent omader er o( enes pec i aldel a enc i na)par apr oduc i relc ar bónv eget al que,i nc l us o,c omer c i al i z abanf uer adel t er r i t or i o. Des del aex pl ot ac i óndelc or c ho,t eni endo alal c or noque c omo r ef er ent e pr oduc t i v o,apr ov ec hando l as “ s ac as ” de c or c ho que v endí an a l ai ndus t r i a c or c her ays upus ounaf uent edei ngr es osi nt er es ant e. Ef ec t i v ament e,des de es t os of i c i os y es t asc os t umbr es ,Cabañer oshat eni do yt i eneunaes pec i al r el ac i ónyc ompl i c i dadc onelmedi onat ur alyenes pec i al c onl abot áni c aquedemues t r anquel a c oex i s t enc i adel s erhumanoc ons uent or nonat ur al ,bas adaeneldes ar r ol l o s os t eni bl eyenels ent i doc omún,c onf or mar on yc onf or man una al t er nat i v a dedes ar r ol l or ur alc oher ent eys us t ent abl e. Port odoel l o,t ant os i er espai s ano/ adel l ugar ,t ur i s t a,v i s i t ant eoc ur i os ot ei nv i t amosaquec onoz c ases t a“ r el ac i ón” par ac onoc erys ens i bi l i z art ur es pet o, c ui dadoyc ons er v ac i óndel osv al or es nat ur al esdees t eher mos ot er r i t or i o.

24

Comenz ar emos est er ecor r i do apasi onant e most r ando l as di st i nt as f acet as de Uso y Apr ovechami ent o Bot áni co que hanper si st i dohast anuest r osdí as,yal gunosot r os,yaper di dos,per oquegoz andel apr esenci aor alenl acul t ur apopul ar . Así ,most r ar emosl asCat egor í asEt nobot áni cas,ocat egor í as deusosyapr ovechami ent osquel oshabi t ant esyocupant es delt er r i t or i odeCabañer oshansi ngul ar i z adoenelcr onómet r odel ost i empos: TABLADEUSOS POPULARESYAPROVECHAMI ENTOS TRADI CI ONALESDELABOTÁNI CA 1º .ALI MENTACI ONYNUTRI CI ONHUMANA. Recogel osapr ovechami ent osal i ment ar i osynut r i t i vosapor t adosporPl ant as,ár bol esyar bust os,t ant or ecol ect adoscomo cul t i vados,i ncl uyendo elmanuf act ur ado de al i ment os usos condi ment ar i os,conser vant es,yl ael abor aci óndebebi das. 2º .MEDI CI NALES,VETERI NARI AS: Compi l aelUsodePl ant as,ár bol esyar bust ospar asuut i l i zan medi ci nalycur at i vot ant opar al asper sonascomopar al osani mal es. 3.I NDUSTRI ALESYARTESANALES: Rel at al ospr i nci pal esusosyapr ovechami ent osdePl ant as,ár bol esyar bust ospar al ar eal i zaci óndear t esaní aconst r uct i va, desdel avi vi enda,muebl es,her r ami ent asyot r osut i l l aj esyor nament os. 4.RI TUALI STI CO YFOLCLÓRI CO Det al l aelUsodePl ant as,ár bol esyar bust osdedi st i nt ascer emoni asyr i t ual esdeí ndol er el i gi osoypagano,asícomoeluso f ol cl ór i coent odassusmani f est aci onesf est i vasycul t ur al es. 5.USO VARI ADOS Rel at or i o de Pl ant as,ár bol es y ar bust os ut i l i zados par al a pesca,l acaza,al i ment aci ónani mal ,Pl ant asf umabl esysaumer i os.

25


USOSAGRI COLAS YAPROVECHAMI ENTO ALI MENTARI O

Res ul t ai nnegabl equeelpr i merapr ov ec hami ent odel aspl ant as ,ár bol esy ar bus t osquehi z oel s erhumanof ueel al i ment i c i o, y más c onc r et ament e aquelquepr ov ení adel ar ec ol ec c i ón nat ur al del oquei banenc ont r ándos ey c onoc i endo,pl ant asyf r ut al ess i l v es t r es ,queof r ec í al anat ur al ez ayl osl ugar espordondet r ans i t abanes t ospr i mer osgr uposdec az ador esr ec ol ec t or esnómadas . Cuando els erhumano des c ubr el a agr i c ul t ur a,c omi enz aas edent ar i z ar s e gr ac i asal c ont r ol ques uponeunabas t ec i mi ent os uf i c i ent es umi ni s t r adopor l osc ul t i v osquei badomi nando.Es t e f ueel c as o,t ambi én,ques epr oduj oen elt er r i t or i odeCabañer os .Cul t i v osde her bác eas ,c ebada,t r i go,av ena,pas andoporelc ul t i v odepl ant asl eños as ,c omoel ol i v o,enmenormedi dal a v i ñayelal mendr o,hor t al i z asyf r ut al es ,c ons t i t uí anl adi et aaut os uf i c i ent e quet r abaj ar onl oshabi t ant esdeCabañer os ,s i nol v i darelapr ov ec hami ent o de pl ant as y f r ut al es s i l v es t r es que s egúnl aes t ac i óndel añopodí anr ec ol ec t arpar ac ompl ement ars udi et anut r i t i v a,es pár r agos ,madr oños ,s et as , et c .er anys onpat r i moni ogas t r onómi c odel az ona,al av ezqueunaf uent e dei ngr es osi mpor t ant equer epor t as u c omer c i al i z ac i ón,alt r at ar s e de pr oduc t osdeal t ov al ornat ur al ,c omoesel c as odelac ei t edeol i v aD. O.Mont es Nor t e.

26

Añadi r emos en es t e apar t ado aquel ot r ogr upodepl ant asquev andel a mano de l aspur ament e al i ment ar i as c omo s on l as ar omat i z ant es ,c ondi ment ar í as ,yl asc ons er v ant esquer es pondi er oni ni c i al ment eal anec es i dad de bus c arpl ant asc ons er v ant esque pr ol ongar anl av i daal i ment ar i adepr oduc t os per ec eder os , pr i nc i pal ment e c ar nes ,pr ov eni ent esdel ac az a.

Al mendr o ( Pr unusdul ci s ) .

APROVECHAMI ENTO ALI MENTARI O DELASPLANTAS

Av ena

Cebada ( Hor deum vul gar e) ,t r i go ( Tr i t i cum aest i vum) , avena( Avenasat i va) ,al vej ancas( Vi ci aer vi l i a) ,l ent ej as ( Lenscul i nar i s) ,gar banz os( Ci cerar i et i num) ,al ver j ones ( Vi ci asat i va) ,al mor t as( Lat hyr us) .

Membr i l l o

Ol i vos ( Ol ea eur opaea var .eur opaea) ,l a hi guer a( Fi cus car i ca)elmembr i l l o( Cydoni aobl onga) ,elmanz ano( Mal us domest i ca) ,elper al( Pyr uscommuni s) ,elgr anado( Puni ca gr anat um) ,elal bar i coquer o( Pr unusar meni aca) ,elcer ez o ( Pr unus avi um) ,elgui ndo ( Pr unus cer asus) ,elci r uel o ( Pr unusdomest i ca)yelmel ocot oner o( Pr unusper si ca) . Si l vest r es: cer ez os si l vest r es ( Pr unus avi um) , nogal ( Jugl ansr egi a) ,mor as( Mor usni gr a) ,madr oñas( Ar but us unedo) ,z ar z amor as ( Rubus ul mi f ol i us) ,endr i no ( Pr unus spi nosa) .

Al c ac hof a

Lechugas( Lact ucasat i va) ,t omat es( Lycoper si conescul ent um)ol asj udí as( Phaseol usvul gar i s) ,nabos( Br assi ca r apa) ,puer r os ( Al l i um por r um) ,cebol l as ( Al l i um cepa) , habas ( Vi ci af aba) ,gui sant es ( Pi sum sat i vum) ,pat at as ( Sol anum t uber osum) ,z anahor i as( Daucuscar ot a) ,sandí as( Ci t r ul l usl anat us) ,mel ones( Cucumi smel o) ,pepi nos ( Cucumi ssat i vus) ,cal abaci nes( Cucur bi t apepo) ,pi mi en t os ( Capsi cum annum) ,al cachof as ( Cynar a scol ymus) , ber r os si l vest r es( Ror i ppanast ut i umaquat i cum) ,car di l l ossi l vest r es( Scol ymushi spani cus) ,espar r aguer assi l vest r es( Aspar agusacut i f ol i us

Mej or ana

Elor égano( Or i ganum vul gar e) ,r omer o( Rosmar i nusof f i ci nal i s) ,elper ej i l( Pet r osel i num cr i spus) ,ell aur el( Laur us nobi l i s) ,hi noj o( Foeni cul um vul gar e) ,ell aur el( Laur us nobi l i s)yelt omi l l oacei t uner o( Thymusz ygi ssubsp.syl vest r i s) .Tomi l l o mej or ana( Thymusmast i chi na) ,pl ant a vi nagr er a( Rumexbucephal ophor ussubsp.gal l i cus) ,el pur r i no( Al l i um sp. ) ,ment a( Ment haaquat i ca) .

Cenc i bel

Vi no de pi t ar r a( Ti nt a de Ar agón y cenci bel ) ,mi st el a aguar di ent e( dest i l aci ón delor uj o) ,l i corde pachar án ( endr i nas)degui ndas,demadr oño…

27


USOSMEDI CI NALESYVETERI NARI OS Eluso medi ci naldel aspl ant as,ár bol esyar bust os,esuno del os apr ovechami ent os más ant i guos que se conoce,ya i ncl uso desde épocaspr ehi st ór i caselserhumanohai dor econoci endo,ensayando ypr obando l osef ect osbenéf i cosdel af i t ot er api a.Si n ol vi darque par t edel af ar macopeaact ualest ábasadaor i gi nar i ament eenl aspr opi edadesmedi ci nal esdel aspl ant as,ár bol esyar bust os,concr et ament econeldescubr i mi ent odel ospr i nci pi osbi oact i vosdel abot áni camedi ci nal .Port ant onosat r evemosaaf i r marquel aspl ant asmedi ci nal essonunr ecur sonat ur al ,quedebi dament eut i l i zado,puedeut i l i zar secomot r at ami ent oor emedi opar aal gunaenf er medad.

USOSYAPROVECHAMI ENTOSMEDI CI NALESYVETERI NARI OS ENF ERMEDAD REMEDI O

PL ANT A

-Anal gési coDent al :Elt al l ode t or vi scoot or vi sca( Daphne gni di um) . -Desi nt oxi caci ónsanguí nea:l a sangui nar i a( Par onychi aar gent ea) . i r r eumát i cas:hoj asde Ruda -Ant ( Rut amont ana) ol i vo( Ol eaeur opaeasubsp. eur opaea)oconr aí cesdel a gr ama( Cynodondact yl on) .La r uda( Rut amont ana) macer ada enacei t edeol i vaoconaguar di ent e. -Ant i i nf l amat or i as:elsauco ( Sambucusni gr a) ,cur al ot odo ( Sedum spect abi l e) . -Escocedur as:hoj asder osal si l vest r e( Rosasp.pl . ) . -Ant i hemor r oi des:cebol l aal mor r ana( Ungi neamar í t i ma) .

ANTI I NFLAMATORI AS YCALMANTES

28

USO

Ví aor al ,v í at ópi c a, i nf us i ones ,c at apl as mas ,empl as t os ,c ompr es as , enemas ,l av ados . . .

Ros al s i l ves t r e ( Ros as p.pl . )

29


USOSMEDI CI NALESYVETERI NARI OS US OSYAPROVE CHAMI E NT OSME DI CI NAL E SYVE T E RI NARI OS ENF ERMEDAD REMEDI O

DI GESTI VAS

PL ANT A

Tr ast or nosest omacal es:eleucal i pt o( Eucal ypt uscamal dul ensi s) ,elt omi l l osal ser o ( Thymusmast i chi na) ,elt omi l l o acei t uner o( Thymusz ygi s subsp.syl vest r i s) ,l ament a ( Ment haaquat i ca) ,l ament a pol eo( Ment hapul egi um)ol a hi er babuenadel ospast or es ( Ment hasuaveol ens) .Manz ani l l as,( Ant hemi ssp.pl . ,Chamaemel um sp.pl . ,Chamomi l l a aur ea,Hel i chr ysum st oechasy Chamomi l l ar ecut i t a) ,chi cor i a Ci chor i um i nt ybus) . Par acombat i rgasesest omacal es:semi l l asdelhi noj o ( Foeni cul um vul gar e) . Cól i cos:puer r os( Al l i um por r um)

USO

30

ENF ERMEDAD REMEDI O RESPI RATORI AS

Ví aor al .Coc c i óne i nf us i ón.J ar abes

J ar a ( Ci s t usl adani f er ) ANTI PARASI TARI AS OI NSECTI CI DAS

Hi noj o ( F oeni cul um vul gar e)

Ast r i ngent es:al mendr as–f r ut o( Pr unusdul ci s) ,membr i l l o ( Cydoni aobl onga) ,bel l ot asde l asenci nas( Quer cusr ot undi f ol i a) .

Puer r o ( Al l i um por r um) Ant i di ar r ei cos:r omanz ao r omaz a( Rumexpul chersubsp. woodsi i )yf l or esdemal va ( Mal vasyl vest r i s) .

US OSYAPROVE CHAMI E NT OSME DI CI NAL E SYVE T E RI NARI OS

ANTI I NFLAMATORI AS YANTI I NFECCI OSAS

Bel l ot as ( Quer cus r ot undi f ol i a)

PL ANT A

Cat ar r osyaf ecci onespul monar es:mal vas( Mal vasi l vest r i s) , or égano( Or i ganum vul gar e)yel r omer o( Rosmar i nusof f i ci nal i s) . Eucál i t o( Eucal ypt uscamal dul ensi s) ,pal oduzoar r ez uz ( Gl ycyr r hi z agl abr a) .Jar a Ci st usl adani f er . ) ,manz ani l l as del oscor r al es( Mat r i car i ar ecut i t a) . Elaj o( Al l i um sat i vum)conuso r econoci dof r ent el asOxyur i asi s ( par asi t osi si nt est i nal ) ,bi ondo ( Fr angul aal mus)conusor econoci dodeespeci ecomol axant e.Enebr o( Juni per usoxycedr us)conusor econoci dodees peci ef r ent eal apedi cul osi syel r i ci no( Ri ci nuscomuni s)con usor econoci docomopur gant e.

USO

Ví a or al y nas al . Coc c i ónei nhal ac i ón ( euc al i pt o) ,c oc c i ón par ai nf us i ón r es t os depl ant as .J ar abes .

Enebr o ( J uni per us ox ycedr us )

Cor t ez adeAl cor noque ( Quer cusSuber )par al asher i das,ali gualquel oscogol l osde l aj ar a.Ruda,t or vi scaysauco comoant i i nf l amat or i as. Ruda ( Rut amont ana)

31


USOS I NDUSTRI ALESyARTESANALES USOSYAPROVECHAMI ENT OSI NDUST RI AL ESY ART ESANAL ES Desdeelpal eol í t i cohast anuest r osdí aselserhumanohaut i l i zadol os r ecur sosnat ur al es,enespeci alpl ant as,ár bol esyar bust os,par asat i sf acersusnecesi dadesmásbási cas,ent r eot r asl af abr i caci óndeher r ami ent asquef aci l i t abanl asl abor esdet r abaj o,l aconst r ucci ónde sushogar es,l osut ensi l i osmásvar i ados,domést i cos,ar t esanal es,decor at i vosol údi cos. Cabañer os no podí as er menos ,y buenapr uebadeel l oesel nombr ec on ques ec onoc ees t ac omar c a,quepr ov i enedeunodees t osus osquepas t or es y c ar boner os ,c ons t r uy er on par a apr ov ec hami ent o habi t ac i onalt empor al ,l asc abañasdel osc abañer os . Buena par t e delapr ov ec hami ent oi ndus t r i alyar t es analquec onoc emosen l ac omar c at i enenc omopr ot agoni s t as a pas t or es ,aut ént i c osar t es anosque l egar on s us habi l i dades ar t es anas al r es t odel ac omuni dadyque,i nc l us o, pos i bi l i t ar on c i er t o c omer c i o muy

apr eci adoenl aépocayqueder i var on en pr of esi ones t an conoci dos como cest er os,espar t er os,car pi nt er os,et c. Laspr i nci pal esmat er i aspr i maspr ovení andel osr ecur sosf or est al es,mader as y cor chos pr i nci pal ment e,si n ol vi daral gunaspl ant ascomo eles par t o Dest acar emosl osusosquehanl l egadohast ahoy,del aspl ant as,ár bol esy ar bust os,par af i nesi ndust r i al esyar t esanal es: usoconst r uct i vo,usoi ndust r i al( aper osycest er í a) ,ut ensi l i os domést i cosyusosvar i os.

bol l o( Quer cuspyr enai ca) , pi node CONSTRUCTI VOS Re

mader a( Pi nus pi nast er ) ,vi gas de oña ( Ar but us unedo)y elde Choz os ,v i v i endas madr ( v i gas ,t ec hos ) . enebr o ( Juni per us oxycedr us) . Fr esno ( Fr axi nus angust i f ol i a) ,j ar a ( Ci st usl adani f er ) ,j uncoschur r er os ( Sci r poi des hol oschoenus) ,car r i z o ( Phr agmi t esaust r al i s) .

UTENSI LI OS DOMÉSTI COS

Cuc har as ,c uc har ones ,t enedor es , pl at os, hor t er as ( c uenc os ) , es c obas .

Ácer e( Acermonspessul anum) , nogal( Jugl ansr egi a) ,cepadel espi no( Rhamnusl yci oi des), f r esno( Fr axi nusangust i f ol i a) , “ escobasdeamar gui l l o” ( Cent aur eapani cul at a) ,br ez ode l ost r ampal es( Er i cat et r al i x) .

-Aper osl abr anz aycar pi nt er í a: adef r esno( Fr axi nusanOrcas, pal as, mader i f ol i a)yl adel ál amonegr o y ugos , t r i l l os ,gui a- gust Ul musmi nor ) , r ebol l o( Quer cus der as ,c ar r os ,c a- ( enai ca) , pi nodemader a r r et as , c uer das , pyr Pi nuspi nast er ) . c anas t as ,c es t os , ( er í a:hoj asdeespar t o( St i pa al f or j as ,c es t ones , -Cest t enaci ssi ma) , pi t a( Agaveamer i al bar c as ,es por t o cana) , ber cebo( St i pagi gant ea) , nesos er os . mi mbr eover daguer a( Sal i xsp. pl . ) .

I NDUSTRI ALES

-Gar r ot es,cal l adas,bast ones: ál amonegr o( Ul musmi nor ) . Gar r ot es ,c al l a-Pi pasycachi mbas:cepadel das ,bas t ones , br ez ocast el l ano( Er i caar bor ea) pi pasyc ac hi m-Col chones,hoj asdelmaí z( Zea bas .Lonas ,t el as , mays) . z ur r ones ,c o-Cor cho:Cor t ez adeal cor noque r r eas ,c i nc has , ( Quer cusSuber ) . apar ej os ,pos i j os Text i l es:Li no( l i num usi t at i ssi yut ens i l i osdomum),cáñamo( cannabi ssat i va) més t i c osei ndus - -Tr at ami ent odelCuer o:Cor t ez as t r i al es . enci na( Quer cusr ot undi f ol i a) ,el r ebol l o( Quer cuspyr enai ca) ,z umaque( Rhuscor i ar i a) .

USOSVARI OS

32

33


USOSRI TUALI STI COS,MAGI COS YRELI GI OSOS Una de l as ut i l i zaci ones más pecul i ar es y ancest r al es que elser humanohapr ot agoni zadosi r vi éndosedelusodepl ant as,ár bol esyar bust oshansi dol osr i t ual í st i cos,mági cosyr el i gi osos.La at r i buci ón adi st i nt ost i posdepl ant asyár bol es depoder esmági cos,benef act or esypr ot ect or es,car gadosdesuper st i ci ones,quei ncl uso,elt i empo convi r t i oenl eyendas,f est i vi dadesymi t osper dur abl esenelt i empo. La pr i mer as cul t ur as ani mi st as daban“ al ma”at odol opr oveni ent e de l a nat ur al eza,de t alf or ma que ár bol es,pl ant asydemásr ecur sos nat ur al esse mat er i al i zaban encar nando di vi ni dades que exi gí an el r espet o y cui dado,post er i or ment e con l a apar i ci ón de l asr el i gi ones monot eí st as,asi mi l ar on e i nt egr ar on, en muchos casos, par t e de est osr i t ual espar ahacér sel ospr opi os,

l i gándol os a f es t i v i dades r el i gi os as en honoras ant osys ant as . Es t er i c opat r i moni oet nobot áni c oc onf or maunac ul t ur ai nmat er i alquegr ac i asa l at r adi c i ónor al yas uus o,hal l egadoa c ons er v ar s e,enpar t e,has t ael pr es ent e s i endoelt er r i t or i odeCabañer osunbal uar t eder ef er enc i adees t osus osr i t ual í s t i c osde l a bot áni c a ex i s t ent e en el medi onat ur al queof r ec eel t er r i t or i o.

Usor el i gi osodepl ant as.( Fot o:Sant i agoDonoso)

34

Romer o

Gor dol obo

Una dat o et i mol ógi c o de l a pal abr a “ r omer í a”y anosapunt al ac os t umbr e deut i l i z arl apl ant adelr omer oyot r as pl ant asar omát i c asenf es t i v i dadesde c ar ác t err el i gi os o( enhonor / dev oc i ón auns ant oos ant a)c omos onl as“ r omer í as ” .

Par a pr ot eger s e de l as t or ment as y r ay os ,unar amadelár boldelt ej o.Par a pr ot eger s edeani mal esv enenos os ,s e ut i l i z aypor t abal ar uda( Rul amont ana) ,elc ar dos ant o( Er yngi um campest r e)s er v í ac omopr ot ec t or ac ont r al os al ac r anes .

En l a f es t i v i dad del domi ngo de Ramos s e bendi c en r amas de ol i v a ( Ol eaeur opaeavar .eur opaea)c on unaf i nal i dadpr ot ec t or adelhogar ,por l oqueer anc ol gadasdel asv ent anas del asc as as .

“ La l umi nar i as ” ,quema de r amas de r omer opr ot egí andeenf er medades . ElGor dol obooVer del obo( Ver bascum pul ver ul ent um)er ayesunapl ant aque at r i buí aal osc amposdondes ehal l aba, “ bondad”par ael t er r enoy / oc ul t i v o.

Fes t i v i daddelc or pus :Seut i l i z abaEl r omer o( Rosmar i nus of f i ci nal i s)di s emi nadoporels uel o,ali gualqueel t omi l l o bor r i queño o bor r i quer o ( Lavandul ast oechassubsp.peduncul at a) .Tambi éns ehanl l egadoaut i l i z arr amasdec hopo( Popul usni gr a) ydef r es no( Fr axi nusangust i f ol i a) .

Par ar i t ual esamor os oss eut i l i z abanl as “ enr amás ” at r i buy endo s i mbol i s mo a t r av és ,der os asomanz anaspar al as muj er esmáss i mpát i c as ,c ar dosygar banz os par al as menos , Hi er ba del Amor( Anemonepal mat a)at r av ésde apl i c ac i ónypos t er i ores c oc edur a,i ndi c abac or r es pondenc i adeamor .

Fes t i v i dad de l as Cr uc es de May o: Par aelador nodel ac r uz ,s eut i l i z ael t omi l l os al s er o o mej or ana ( Thymus mast i chi na) ,c ombi nándos ec onc ant ues o( l avándul ast oechas) ,al bahac ay t omi l l o ac ei t uner o( Thymus z ygi ssubsp.syl vest r i s) .

Fl ordelDi abl o,( Paeoni a)s el eat r i buy enpoder esnegat i v osr el ac i onadosc on s ut ox i c i dad. El ár bol del Mes t oyl ar amademi mbr e, medi ant eunr i t ualmej or abanaher ni adoso“ quebr ados ” .

35


USOSVARI OS Comohemospodi docompr obarl avar i edaddeusosyapr ovechami ent osdel aspl ant asporelserhumano est an ampl i o como di ver so, desdeaquel l osqueobedecenapr i mer asnecesi dades,al i ment os,medi ci nas,hast aot r osmásl údi cos,or nament al esyoci osos. Hemosquer i do,f i nal ment e,r ef l ej aruna s er i edeus osdi v er s osquepors ui nt er és demues t r an l a“ i nac ababl e”r el ac i ónquel oshabi t ant esdeCabañer os hant eni doc ons umedi onat ur al ,yen c onc r et oc onl aspl ant as ,ár bol esyar bus t os ,unapr uebamásquenosdebe i nv i t ara v al or i z arel“ mundo de l as

pl ant as” ,desde l a per spect i va et nobot áni ca y nat ur al ,pr ocur ando, at r avésde l a di vul gaci ón,consegui r r evi t al i zar est e pat r i moni o “ vi vo”que supone mej or arl a conser vaci ónypr ot ecci óndel osval or esnat ur al esyant r ópi cosdelt er r i t or i oenCabañer os.

USOS

PL ANT ASYUT I L I DADES

CI NEGÉTI COS

- Pesca:Hubounmét odo,yadesapar eci do,deut i l i z arpl ant ast óxi casquesei nt r oducí anensacosen l as aguas donde habí a peces,pr opor ci onándol es ci er t o at ur di mi ent o que f aci l i t aban su capt ur aa manooenpequeñasr edes,noenvenenabanelagua par aot r osusos.Pl ant ascomol abel esa( Pl umbago eur opaea) ,elver del obo o gor dol obo ( Ver bascum sp.pl . )ol acebor r ancha( Ur gi neamar i t i ma)yl ar aí z de l at or vi sca ( Daphne gni di um)f uer on ut i l i z adas cont alf i n. Unapunt eet i mol ógi coi nt er esant eeselor i gendel a pal abr a“ embel esar ” ,queal udí a est arbaj ol osef ect os nar cót i cos e hi pnót i cos, como si hubi er an “ t omado” l apl ant a“ bel esa” . -Cebopar aper di ces:elf r ut odel at or vi sca,“ gr ani l l a” .

Tor vi sca

36

- Elj uncopar ahacer“ gar l i t os” ,cest asqueser ví an par aat r aparcangr ej os.

- Par a encendero pr enderelf uego,se ut i l i z aba l a COMBUSTI BLES pl ant adeyesca( Phagnal onsaxat i l e) - Coci narycal ent ar :Enci naochapar r a( Quer cusr ot undi f ol i a) ,quej i go( Quer cusf agi neasubsp.br ot er oi )y elr ebol l o( Quer cuspyr eni ca) . - El abor aci ón delpi cón:Las r amas de l a enci na ( Quer cusr ot undi f ol i a) ,pudi endocombi nar secon pl ant asl eñosascomol aj ar a( Ci st usl adani f ersubsp.l adani f er ) ,l abr ez a,l al ayer na. - Mat anz a:Par a“ pel ar ” alcer do,se pr endí a con r et ama( Ret amasphaer ocar pa) ,l amar i huel a( Cyt i sus mul t i f l or us)yl aabul aga( Geni st ahi r sut a) - Gamones( Asphodel uss. p. ) ,l acañasecadel a“ gamoni t a”comoencendedorpar acandi l es. Ret ama - Cont r amoscasymosqui t os:Al bahaca( Oci mum basi l i cum) ,al osi nsect osdel ascasassehaempl eadoal mor aduzo mej or ana( Thymusmast i chi na) ,l ahi er babuena ( Ment ha spi cat a) ,elpol eo o l a ment a pol eo ( Ment ha pul egi um)y l a hi er babuena de l os past or es ( Ment hasuaveol ens) . - Cont r al ascucar achasypol i l l as:ell aur el( Laur usnobi l i s) ,queademásseempl eabacomoant i pol i l l asi nt r oduci endounar ami t aenl osar mar i ospar apr ot egerl a r opa. - Cont r al aspul gasdeest abl os:cebol l aal mor r ana. - Despar asi t ar ganado: cor ni cabr a ( Pi st aci a t er ebi nt hus)yacei t edeol i va.Tambi én seut i l i z abar uda ( Rut amont ana)yl at or vi scamacer adaenagua.

I NSECTI CI DAS

- Jabones:uso de pl ant as con ef ect os par eci dos al j abón ( sapóni nas) como el j abón de gol ondr i na ( Rhodal si negeni cul at a)o elj abón der ana( Anagal l i s ar vensi s) . - Par al i mpi ez aycui dadodelpel o,cocci onesdeor t i gas( Ur t i cadi oi ca) . - El al mor aduz( Thymusmast i chi na) ,elt omi l l obor r i queño o bor r i quer o( Lavandul a st oechas subsp.peduncul at a) ,seut i l i z abancomo“ ambi ent ador es”porel buenol orquedespr endí an.

COSMÉTI CA

Cor ni cabr a

Cant ues o

Enl acomar cadeCabañer osexi st endosCent r osEt nogr áf i cosquer ecogen par t edel osusosyapr ovechami ent oqueaquíhemosci t ado: -MuseoEt nogr áf i co-Cent r odeI nf or maci ónenHor caj odel osMont es. -MuseoEt nogr áf i co-Cent r odeI nf or maci ónenAl cobadel osMont es.

37


CARTAEUROPEA DELTURI SMO SOSTENI BLE Lar i quez adelpat r i moni onat ur aldel acomar cadeCabañer ost i eneen l apr esenci adelPar queNaci onalsumáxi moexponent edepr ot ecci óny conser vaci ón.Est e“ sant uar i onat ur al ”pot enci aelr ef er ent eecot ur í st i codel quesebenef i ci anl osmuni ci pi osyempr endedor es/ asdel ent or no soci oeconómi codel par quenaci onal , aut ént i caal t er nat i vadedesar r ol l o r ur alquevaevol uci onandoposi t i vament e,si empr ebaj ol oscr i t er i osde sost eni bi l i dad. Conest eáni modedarpasosdeci di dosenl amej or acont i nuadel asost eni bi l i daddel aof er t aecot ur í st i cacomar cal ,el26deagost ode2009,el Par queNaci onaldeCabañer osr eci bi ódemaner aof i ci alelcer t i f i cado deadhesi ónal aCar t aEur opeadeTur i smoqueot or gal aFeder aci ón EUROPARC, dondesei ncl uyeunaEst r at egi ayunPl andeAcci óndeTur i smoSost eni bl econsensuadoconl osdi st i nt osact or esr el aci onados conelt ur i smoenelPar queysuent or no.

LaEst r at egi ayelPl andeAcci óndeTur i smoSost eni bl ehansi doel abor adosapar t i rdel ost r abaj osyconcl usi onesobt eni dosdel asr euni onesent r el osdi st i nt osor gani smosyent i dades,ei ncl uyedi ver sas acci onespar aelper í odo20092013,cadaunadel asel l asconunaent i dadr esponsabl e.ElPar queNaci onaldeCabañer oseselencar gado delsegui mi ent odel asacci onesar eal i zar ,queseenmar canenci nco obj et i vosest r at égi cos:

•Mej or arl acoor di naci ónycol abor aci óndel osact or esi mpl i cadosenl aconser vaci ónydesar r ol l ot ur í st i codelt er r i t or i o. •Mej or arl as i nf r aest r uct ur as bási cas y l a cal i dad ambi ent aldelt er r i t or i opar apoderserundest i not ur í st i codecal i dad. •Mej or arelest udi o,pr ot ecci ón,conser vaci ónyval or i z aci ón deal gunosr ecur sospoco apr ovechados enl aact ual i dad,especi al ment eaquel l osubi cadosen elent or nodelPar que. •Mej or arl acal i dadysost eni bi l i daddel aof er t at ur í st i caycr earpr oduct ost ur í st i cosbasadoseneldescubr i mi ent odel osr ecur sosnat ur al esycul t ur al esdel Par queysuent or no. •Mej or arl ai nf or maci ónypr omoci ón.

38

39


ECOCONSEJOS Vi si t ant es,t ur i st as,sender i st as,podemoscont r i bui rar esal t arl a pr ot ecci ónyconser vaci óndelr i copat r i moni alnat ur aldel acomar cadeCabañer os quehemosconoci doat r avésdeest ami ni guí a. Par at alf i nsegui r emosl asr ecomendaci onesqueelOr gani smoAut ónomo de Par ques Naci onal es nos pr opone en nuest r a vi si t aa est eent or no: • Mant engaunaact i t udr espet uosayr esponsabl e,col abor andoact i vament eenl apr eser vaci óndeest eespaci onat ur al ,pat r i moni odet odos. • Ant esder eal i z arl avi si t a,acudaal oscent r osopunt osdei nf or maci óndelPar que,dondel epr opor ci onar áni nf or maci ónyl eaconsej ar án sobr el asposi bl esact i vi dadesar eal i z ar . • Real i cel osi t i ner ar i osgui adosgr at ui t osqueof r eceelPar que,enl os queconocer áacompañadoporunguí ai nt ér pr et el ospr i nci pal esval or esdeest eespaci opr ot egi do. • Pormot i vosdeconser vaci ón,ci r cul esól oporl oscami nosseñal ados. • At i endal asi nst r ucci onesest abl eci dasporl adi r ecci óndelPar quey si gal asi ndi caci onesdel osguar das,vi gi l ant esyguí as. • Noabandoneni ngúnt i poder esi duoenelPar que,asíayudar áasu conser vaci ón. • Ut i l i cecal z adoyr opaapr opi adapar acadaépocadelaño;elt i empo enver anoessecoycont emper at ur asel evadas,yeni nvi er noesf r í oy húmedo. • Pr ocur ebeberabundant esl í qui dos,sobr et odoenl aépocaest i val ,y t ampocool vi deel ement oscomogaf asdesol ,gor r aycr emadepr ot ecci ónsol ar . • Sobr et odo sir eal i z a un i t i ner ar i o porl i br e,pr ocur el l evaral gún medi odecomuni caci ónpar apedi rayudaencasodeacci dent e,como unt el éf onomóvi l( r ecuer dequeel112eselnúmer odel asemer genci as) .

40

• Ll evepr i smát i cospar avermej orl af auna,ei ncl usoelpai saj eyl a veget aci ón. • Lasdospr i mer ashor asdel uzsonl asmej or espar aobser varl a f auna. • Ser ecomi endavi si t arelPar queenl asdi st i nt asépocasdelaño,ya queencadat empor adaelcampoof r ecedi st i nt ospai saj esysensaci ones. • Apar t edel avi si t aalPar que,ensuent or nohayt ambi énr ut asyl ugar esdei nt er ésquemer ecel apenavi si t ar ,par al oqueesr ecomendabl econsul t arenl osdi st i nt ospunt osdei nf or maci ón. • Nohacerf uegoenz onasdebosqueoconr i esgodei ncendi o. • Ll evart odasl asbasur ashast aelcont enedormáscer cano. • Respet arelt r az adodel ossender osynout i l i z arat aj os,sobr et odo enl asz onasmássensi bl esal aer osi ón( dunas,pendi ent esher bosas…) • Respet oal apobl aci ónl ocalyasuspr opi edades.Ci er r al ospor t i l l osenl oscer cados,puer t asdel ascabañas,r ef ugi os,et c. • Losper r ospornor madebeni rat adospar aquenomol est enni asust enalganadoof aunasal vaj e. • Respet oycui dadodel asf uent esycur sosdeagua,si nver t eren el l osdet er gent es,pr oduct oscont ami nant esnir esi duos. • Respet arl af aunayf l or a. • Respet arydi sf r ut ardelsi l enci o,par aoí rl amúsi cadel anat ur al ez a. • Noacamparporl i br e;hacer l oenl osl ugar esdeacampadaest abl eci dos. • Losvehí cul osdemot orson par adespl az ar seen car r et er a.No debendeut i l i z ar seenl aspi st as,r ompi endol apaznat ur alyper t ur bandol osecosi st emas. • Laut i l i z aci óndevehí cul osamot or ,l ar ecogi dadepl ant asyf r ut os delcampoest ánr egul adasopr ohi bi dasenmuchasz onasdel amont aña,especi al ment eenl ospar quesyr eser vasnat ur al es.

41


@

DI RECCI ONESDEI NTERÉS

•Af ammer . As oc i ac i óndeFami l i asyMuj er esdelMedi oRur al .C/ Mont es a,9.Baj oB.Ci udad Real 13001.Tel éf ono:926232798.www. af ammer . es •Of i ci nasdelPar queNaci onal-Cent r oAdmi ni st r at i voyder eser vasdesender osgui ados. Cr t a.Abenój ar Tor r i j os ,s / n13194Puebl oNuev odelBul l aque( Ci udadReal ) Tel . 926783297–Fax :926783484Emai l :i c abaner os @oapn. es .Hor ar i o:j uni os ept i embr e 9 a 21, oc t ubr emar z o 9 a 19, abr i l may o 9 a 20. ht t p: / / r eddepar ques nac i onal es . mma. es / par ques / c abaner os / i ndex . ht m •Cent r odeVi si t ant es“ CasaPal i l l os” . Cr t a.Puebl onuev odelBul l aqueSant aQui t er i a13116Al c oba( Ci udadReal )Hor ar i o:j uni oagos t o9a20,s ept i embr eoc t ubr e9a19( f i nesdes emanahas t al as20) , nov i embr emar z o9a18,abr i l may o9a19( f i nesdes emanahas t al as20) . •Cent r odeVi si t ant esyÁr eaRecr eat i va.Tor r edeAbr aham.Car r et er aCM403 ( j unt oal pant anodel aTor r edeAbr aham)Hor ar i o:j uni oagos t o9a20,s ept i embr e, oc t ubr e9a19( f i nesdes emanahas t al as20) ,nov i embr emar z o9a18,abr i l may o 9a19( f i nesdes emanahas t al as20) •Zoor amaMuseodeFauna. Cr t a.DeNav asdeEs t ena,5.13194Ret uer t adelBul l aque( Ci udadReal )Hor ar i o: abi er t odej uev esadomi ngoenj uni os ept i embr e10a14y16a20,ydeoc t ubr e/ may o9a14y15a18. •MuseoEt nogr áf i coI nf or maci ónenHor caj odel osMont es. C/Real ,s / n–13110Hor c aj odel osMont es( Ci udadReal )Hor ar i o:abi er t ode j uev esadomi ngoenj uni os ept i embr e10a14y16a20,ydeoc t ubr emay o9a14 y15a18. •MuseoEt nogr áf i coI nf or maci ónenAl cobadel osMont es.Cr t a.deHor c aj o– 13116Al c obadeLosMont es( Ci udadReal )Tel .926770216.Hor ar i o:abi er t ode j uev esadomi ngoenj uni os ept i embr e10a14y16a20,ydeoc t ubr emay o9a14 y15a18 •Punt odei nf or maci ónenNavasdeEst ena. Av da.Mont esdeTol edo24( c ar r et er apr i nc i pal )–13194Nav asdeEs t ena( Ci udad Real )Tel .925409102 •Punt odei nf or maci ónenLosNaval uci l l os. Pl az adel Cer r i l l o–45130LosNav al uc i l l os( Tol edo) .Cent r odeRes er v aspar aVi s i t asent odot er r eno.Cr t r a,deRet uer t a,s / n–13110Hor c aj odel osMont es( Ci udad Real )Tel .926775384y669412321emai l :c abaner os @c os er f o. c om

42

Muni ci pi osdelEnt or noSoci oEconómi codel PARQUENACI NALDECABAÑEROS • Ayunt ami ent o deAl cobadel osMont es.Pl azadeEspaña,2 13116Al cobadel osMont es (Ci udadReal)Tel éf ono:926770001 .www. al cobadel osmont es. es/ • Ayunt ami ent odeHor caj odeLosMont es.Pl azadeEspaña,1. 13110Hor caj odel osMont es(Ci udadReal)Tel éf ono:926775001 • Ayunt ami ent odeLosNaval uci l l os.Pl azadeEspaña,1 13110 Hor caj odel osMont es (Ci udadReal)Tel éf ono:926775001.www. l osnaval uci l l os. com/ • Ayunt ami ent odeNavasdeEst ena.Pl azadel aConst i t uci ón,1, 13194NavasdeEst ena (Ci udadReal)Tel éf ono:925409001.www. navasdeest ena. or g • Ayunt ami ent odeRet uer t adelBul l aque.Pl azadel aConst i t uci ón,1 13194Ret uer t adelBul l aque (Ci udadReal)Tel éf ono:925421621 www. r et uer t adel bul l aque. com • Mancomuni daddeCabañer os.ht t p: / / www. cabaner os. es/ • Ayunt ami ent odeHont anarPl azadelAyunt ami ent o, 1·45159 Tf n:925410200-Fax:925410200

WebT ur í s t i cas - Tur i smodeCast i l l aLaMancha: ht t p: / / www. t ur i smocast i l l al amancha. com - Por t alTur í st i codel aComar cadeCabañer os: ht t p: / / www. cabaner ost ur i smo. com - Tur i smoenelPar queNaci onaldeCabañer os: www. par quenaci onal cabaner os. com -I nf or maci ónt ur í st i cadelent or nodeCabañer os: ht t p: / / www. ent r epar ques. es

43


Guía El Mundo de las Plantas en Cabañeros  

Cuaderno-guía del mismo nombre para dar a conocer el Parque Nacional de Cabañeros de Ciudad Real

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you