Page 1

https://www.tintup.com/blog/yoga-breakfast-and-bicycles-september-self-improvements-at-tint/

¨´ËÁÒ¢‹ÒÇ

กันยายน 2560

สารัตถะ

www.thaiyogainstitute.com


สารัตถะ ·Õ ่ » ÃÖ ¡ ÉÒ แก ว วิ ฑ ู ร ย เ ธี ย ร ธี ร เดช อุ ท ั ย วิ ท ยารั ต น นพ.ยงยุ ท ธ วงศ ภ ิ ร มย ศ านต

ÊÒÃºÑ Þ

นพ.สมศั ก ดิ ์ ชุ ณ หรั ศ มิ ์

¤Ø  ¡Ñ ¹ ¡‹ Í ¹

2

¡ÃÃÁ¡ÒÃ

»¯Ô · Ô ¹ ¡Ô ¨ ¡ÃÃÁ

3

ºÃÃ³Ò¸Ô ¡ ÒÃ

ªÇ¹¤Ô ´ ÇÔ ¶ Õ â ¤Ð

ดอกผลจากความเพี ย ร

¾Ñ ² ¹Ò¨Ô µ

คนป ว ยแขนขาอ อ นแรงฝ ก โยคะได ไ หม ?

àÅ‹ Ò ÊÙ ‹ ¡ Ñ ¹ ¿˜ § คำพ อ สอน

á¹Ð¹ÓË¹Ñ § Ê× Í

มั ง สวิ ร ั ต ิ บ  า นคุ ณ นิ ด ดา

6

กวี คงภั ก ดี พ งษ สุ จ ิ ต ฏา วิ เ ชี ย ร

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô ¡ ÒÃ

7 8

ณั ต ฐิ ย า ป ย มหั น ต ปวริ ศ า จั น ทรา วรรณวิ ภ า มาลั ย นวล ศิ ว รั ต น หวั ง จิ ร นิ ร ั น ดร กฤษณ ฟ ก น อ ย

10 12

พรพรรณ อุ ด มพงษ ส ุ ข

ÈÔ Å »¡ÃÃÁ กาญจนา กาญจนากร


สารัตถะ ¤Ø  ¡Ñ ¹ ¡‹ Í ¹ สวัสดีกันยายน วันคืนเคลื่อนไป สถาบันโยคะวิชาการก็ยังคงทำหนาที่เผยแพรศาสตรโยคะตามตำราดั้งเดิมใหแกผูคนอยูเสมอ ไมวาจะเปน ผูเริ่มตนหรือผูที่ฝกโยคะอยูแลว ซึ่งหากคุณเปนผูที่สนใจโยคะ แตไมรูจะเริ่มตนฝกอยางไร นอกจากสถาบันฯ จะมีคอรสโยคะสมดุล และคอรสโยคะขั้นพื้นฐานไวสำหรับผูเริ่มตนแลว ตอนนี้ยังมีคอรสโยคะเพื่อสุขภาพโดย ครูฮิโรชิ ครูฮิเดโกะ และแปลโดยครูกวี

http://magicalnaturetour.tumblr.com

หรือสำหรับผูที่รับเอาโยคะไวในชีวิตแลว กลางเดือนพฤศจิกายน สถาบันฯ มีคอรสโยคะที่ลึกลง สำหรับผูที่สนใจโยคะในแงมุมที่ลึกลงไป โดยครูญี่ปุนของเราทั้งสองทานอีกครั้ง ไมไดขายของ แตอยากชวน กันมาเรียนดื้อๆ เลย หากคุณอยากรูวาโยคะที่อยูนอกผืนเสื่อเปนแบบไหนและคำกลาวที่วาโยคะคือวิถีชีวิตนั้น เปนอยางไร หากคุณอยากรู...เราอยากชวนคุณมาสัมผัสดวยตัวคุณเอง

2


ÊÒÃÑ µ ¶Ð

â¤ÐÍÒÊ¹Ð¢Ñ ้ ¹ ¾× ้ ¹ °Ò¹à¾× ่ Í ¤ÇÒÁÊØ ¢

เหมาะสำหรับผูเริ่มตน หรือผูที่เคยฝกมาแลวแตอยากเรียนรูโยคะตามตำราดั้งเดิม วันอาทิตยที่ 24 กันยายน 2560 เวลา 9.00 – 15.00 น. (ลงทะเบียน 8.30 น.) สถานที่ : มาดี คลับ สุขุมวิท 63 เอกมัย ซ.4 คาลงทะเบียน : 1,000 บาท (มีอาหารกลางวันจัดเตรียมให) â¤Ðã¹Êǹ¸ÃÃÁ

ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส (สวนโมกขกรุงเทพฯ) ฟรี ไมมีคาใชจาย (รวมสมทบคากิจกรรมไดดวยการบริจาค) ทุกเย็นวันพุธ และ พฤหัส เวลา 17.00 – 18.30 น. และวันเสารสัปดาหที่สี่ของทุกเดือน เวลา 10.00 – 12.00 น. ลงทะเบียนรวมกิจกรรมไดหนางาน

â¤ÐÊÁ´Ø Å

สถานที่ : สถาบันโยคะวิชาการ ซ.รามคำแหง 36/1 รอบเชา เวลา 10.30-12.00 น. วันอังคาร พุธ พฤหัสและเสาร รอบเย็น เวลา 18.00-19.30 น. วันอังคาร คาลงทะเบียน 200 บาทตอครั้ง ซึ่งผูสนใจเรียน รบกวนแจงลวงหนาอยางนอย 1 วัน (เมื่อมีจำนวนผูเรียน 3 คนขึ้นไป จึงเปดสอน)

â¤Ðà´ÅÔ à ÇÍÃÕ ่

หากทานสนใจที่จะฝกโยคะ แตไมสะดวกที่จะเดินทาง สถาบันฯ มีโยคะเดลิเวอรี่ ซึ่งจะจัดสงครูไปสอนที่หนวยงานของทาน หรือกลุมคนที่สนใจ โดยทานเพียงเตรียมสถานที่ไว คอรสพื้นฐาน 4 คาบ คาบละ 90 นาที คาใชจาย 6,000 บาท, จำกัดผูเรียนไมเกิน 15 คน *สามารถสอบถามรายละเอียดทุกกิจกรรมไดที่สถาบันโยคะวิชาการ โทร 02-7322016-7 (ทุกวันอังคาร 8.30-17.00) และ 081-4017744 (ทุกวันจันทร-ศุกร 8.30-17.00)

3

ปฏิทินกิจกรรม


ÊÒÃѵ¶Ð

à¹× ้ Í ËÒ à·¤¹Ô ¤ âÂ¤Ð¾× ้ ¹ °Ò¹ ทาอาสนะ ลมหายใจ สมาธิ ตามหลักสูตรของรัฐบาลอินเดีย รูจักโยคะทั้งในนิยามความหมาย รวมทั้งเปาหมาย โยคะสูตรคืออะไร หฐโยคะคืออะไร แกนของโยคะ และ โยคะกับพุทธศาสนา

¡Ó˹´¡Òà àÊÒÏ · Õ ่ 18 ¾ÄÈ¨Ô ¡ Ò¹ 2560 8.00 10.30 13.30 15.00 17.30

-

10.00 12.30 14.30 17.00 19.30

ปฐมนิเทศ, ฝก ฝก + บรรยาย บรรยาย ฝก + บรรยาย เรียนรูทรรศนะตอชีวิต ผานกิจกรรม

ÍÒ·Ô µ  · Õ ่ 19 ¾ÄÈ¨Ô ¡ Ò¹ 2560 8.00 10.30 13.30 15.00

-

10.00 12.30 14.30 17.00

ฝก ฝก + บรรยาย บรรยาย ฝก + บรรยาย

4


ÊÒÃѵ¶Ð

¡Ó˹´¡Òà ÇÑ ¹ àÊÒÏ · Õ ่ 11 ¾ÄÈ¨Ô ¡ Ò¹ 2560 10.00 -12.00 12.00-13.00 14.00 – 15.00 15.00-17.00 17.00-18.30 18.30 – 20.30

ปฐมนิเทศ, ฝกโยคะ อาหารกลางวัน บรรยาย ฝกโยคะ อาสนะ ลมหายใจ สมาธิ +บรรยาย อาหารเย็น กิจกรรมทรรศนะตอชีวิต

ÇÑ ¹ ÍÒ·Ô µ  · Õ ่ 12 ¾ÄÈ¨Ô ¡ Ò¹ 2560 06.30-08.30 8.30-10.00 10.00 -12.00 12.00-13.00 14.00 – 15.00 15.00-17.00

5

ฝกโยคะ อาหารเชา ฝกโยคะ + บรรยาย อาหารกลางวัน บรรยาย ฝกโยคะ + บรรยาย เดินทางกลับ


ÊÒÃѵ¶Ð

ชวนคิด ¡Ò÷Õ่àÃÒÊÒÁÒö·ÓÍÒʹÐä´ŒËÅÒ¡ËÅÒ¹Ñ้¹¶×Í໚¹àÃ×่ͧ·Õ่´Õ㹡Òýƒ¡â¤Рᵋ¨Ð´Õ¡Ç‹ÒäËÁ¶ŒÒàÃÒËѹ¡ÅѺÁÒãÊ‹ã¨ã¹áµ‹ÅÐÍÒʹÐÍ‹ҧÅÐàÍÕ´ÁÒ¡¢Ö้¹ ÁÒ¡¡Ç‹Òᤋ·Óä´ŒáŌǼ‹Ò¹ä» ¡ÅѺÁÒàÃÕ¹ÃٌNjҢ³Ð¤§¤ŒÒ§ÍÂÙ‹ã¹·‹Ç§·‹Ò¹Ñ้¹ ¡‹ÍãËŒà¡Ô´¼ÅÍ‹ҧäúŒÒ§¡Ñº¡ÅŒÒÁà¹×้Íʋǹµ‹Ò§æ áÅÐÅÁËÒÂ㨠Çѹ¡‹Í¹ áÅÐÇѹ¹Õ้ áÁŒã¹·‹Ç§·‹Òà´ÔÁ ãËŒ¼Å·Õ่àËÁ×͹à´ÔÁËÃ×͵‹Ò§¡Ñ¹ÍÍ¡ä»Í‹ҧäà µÃ§¹Õ้µ‹Ò§ËÒ¡·Õ่àÃÒ¤ÇÃãʋ㨠·Ó«้Óæ ½ƒ¡«้Óæ áÁŒÍÒ¨ÃÙŒ¨Ñ¡äÁ‹ÁÒ¡ÁÒ ᵋÃÙŒÅÖ¡ áÅÐࢌÒã¨ã¹ÊÔ่§·Õ่àÃÒ¡ÓÅѧ»¯ÔºÑµÔ

ËÑ Ç ã ¨ ¢ Í § â Â ¤ Ð Í ÂÙ‹ µ Ã § ¹Õ้

à»ÃÕº´Ñ§ÃÙŒ¨Ñ¡¤¹ËÅÒ¡ËÅÒ¹Ñ้¹¶×Í䴌NjÒÁÕÁ¹ØÉÂÊÑÁ¾Ñ¹¸·Õ่´Õ ᵋ㹺ÃôҤ¹ÁÒ¡ÁÒ¹Ñ้¹àÃҨоºÁÔµÃ᷌䴌

µŒ Í § ã ªŒ ã ¨ ÊÑ Á ¼Ñ Ê

จิตฏาร

6


ÊÒÃѵ¶Ð

ÇÔ ¶ Õ â ¤Р'พี่ปอ' คือผูฝกโยคะที่มีวินัยคนหนึ่ง ที่มาฝก กับฉันไดประมาณปกวาแลว ดวยรางกายที่บอบช้ำจาก ความเครียดในการทำงาน ในชื่อที่เราคุนหูวา 'ออฟฟศซินโดรม' จึงทำใหพี่ปอมีอาการปวดคอ บา ไหล อยูเสมอ รวมถึงอาการปวดหลังสวนลาง จากลักษณะของ กระดูกสันหลังที่คด จนแมมองจากดานหลังก็จะเห็นไดชัด วาไหลของพี่ปอสองขางสูงต่ำไมเทากัน ซึ่งเมื่อทำทาที่ตอง พับตัวไปขางหนา บริเวณสะบักขางหนึ่งจะนูนสูงขึ้น ทแยงกับบริเวณหลังสวนลางที่นูนขึ้นไมแพกัน แตดวยความเพียรที่ไมพยายามจนเกินไป พรอมรับฟงเสียงจากรางกายที่มีขอจำกัด บวกกับใน ชวงหลังพี่ปอใสวินัยลงไปในการฝกอาสนะสม่ำเสมอมาก ขึ้น ผลที่ไดรับคือวันนี้รางกายของพี่ปอดีขึ้นอยางนาชื่นใจ เมื่อพับตัวเหยียดหลังลงไปในทาเด็ก บริเวณสะบักและ หลังลางที่เคยนูนขึ้นก็ราบเรียบลงอยางนาอัศจรรย

´Í¡¼Å¨Ò¡ ¤ÇÒÁà¾ÕÂÃ

อนัตตา

หากเราปลูกตนไมสักตนหนึ่ง เปนไปไมไดเลย... ที่เราจะไดชื่นชมดอกผลของไมตนนั้นเพียงชั่วเวลาขามคืน เพราะการดูแลตนไมนั้นยอมตองใชเวลา ใชความใสใจ อยางสม่ำเสมอ จึงจะไดรับดอกผลอยางที่ตั้งใจไว 'พี่ปอ' เปนตัวอยางในเรื่องนี้ไดดีที่สุด

7

ใช, เปนความอัศจรรยที่เปนจริง และเปนความจริงที่รางกายกำลังบอกเราวา "ใสเหตุอะไร...ก็ยอมไดผลอยางนั้น" เหมือนกับพี่ปอที่ฝกอยางสม่ำเสมอ แมเมื่อ นั่งทำงานอยูและมีความเครียดเกิดขึ้น พี่ปอก็จะดึงสติ กลับมารูสึกตัวอยูกับกายได แลวจึงคอยๆ ผอน คอยๆ คลายคอ บา ไหล อันเกร็งตึงนั้น รวมถึงใจดวยเชนกัน มันจริงเสมอ...ที่เมื่อเราปลูกตนไมสักตนหนึ่ง เปนไปไมไดเลยที่เราจะไดชื่นชมดอกผลของไมตนนั้นเพียง ชั่วเวลาขามคืน ก า ร ฝ ก โ ย ค ะ ก็ เ ช น กั น ถามไถไดความวาวันนี้อาการปวดคอ บา ไหล ของพี่ปอไดคอยๆ จางหาย จนแทบจะโบกมือลาจากกัน แลว คงเหลือเพียงแตรอยยิ้มสดใสที่ไดกลับมาดูแล กายและใจ โดยใชโยคะเปนเครื่องมือ และจากความเพียร สม่ำเสมอในการรดน้ำ ดูแล ตนไมแหงโยคะใหงอกงาม อยูในชีวิต ในวันนี้พี่ปอก็กำลังชื่นชมดอกผลเหลานั้น ที่ไดเวลาเบงบานแลว ขอขอบคุณในความเพียรของพี่ปอ ที่ทำใหฉัน ไดพลอยชื่นชมความงามของดอกผลเหลานั้นไปดวยเชนกัน ...ชื่นใจเหลือเกิน


¾Ñ ² ¹Ò¨Ô µ

ÊÒÃѵ¶Ð

¤¹»†ÇÂᢹ¢Ò͋͹áç ½ƒ¡â¤Ðä´ŒäËÁ? กวี คงภักดีพงษ

คำถาม คุณพอเปนมะเร็งที่สมองซีกซาย ผาตัดสมองเดือนที่แลว ทำใหพูดติดขัด จะนึกคำพูดไมคอยออกหรือใชคำผิด รางกายซีกซายเปนปกติ แตรางกายซีกขวาออนแรง ขาขวาเดินไดแตไมมั่นคงเต็ม 100% แขนขวาพอยกได แตบังคับไมคอยได มือขวาหยิบจับไมได สามารถฝกโยคะแนวสถาบันโยคะวิชาการไดไหม ตอบ สั้นๆ คือไดครับ โดยขออธิบายละเอียดดังนี้

8


ÊÒÃѵ¶Ð โดยหลักการโยคะตามตำราดั้งเดิม (ซึ่งสถาบันฯ นำมาเผยแพร) เปนศาสตรเพื่อ การพัฒนาตนเองดวยตัวเอง แกนของโยคะคือ การพัฒนาจิต ยกจิตที่เกลือกกลั้วกับเรื่องโลกๆ ไปอยูเหนือโลก ตำราโยคะโบราณระบุถึงการพัฒนา รางกายไวดวย โดยกลาววาฝกอาสนะแลวจะเกิดความ สมดุล ดังนั้น การที่ผูฝกมีความไมสมดุลของกาย (จากการผาตัดสมอง) ทาโยคะก็นาจะชวยได นอกจากนั้น ตำรายังไดพูดถึงวิธีการฝกอาสนะวา “ควรทำใหพอเหมาะกับตน โดยไมมีการฝน” 2 ประโยคนี้นี่เองที่เปดกวางวาใครๆ ก็สามารถฝก และไดรับประโยชนจากอาสนะคือกายที่สมดุลดีขึ้น พึงสังเกตวาตำราไมเคยตั้งธงวาผลของการฝกอาสนะ คือการทำทายากๆ ที่อยาวาแตคนปวยเลย คนธรรมดาก็ทำไมได คนจำนวนหนึ่งมีภาพวา โยคะเปนเรื่อง การทำทาแปลก พอจะชวนใครฝกโยคะก็เอาภาพ การทำทาแปลกเปนตัวตั้ง ทำใหเกิดคำถามตามมาวา คนนั้นจะทำทาอาสนะไดไหม คนโนนจะฝกโยคะ ไดไหม ซึ่งมันกลับกันกับตำราโยคะโดยสิ้นเชิง ตำราแนะนำเราวาโยคะคือการพัฒนาตน พอจะชวนใครฝกโยคะ เราจึงควรเอาคนเรียน เปนตัวตั้ง คนไขคนนี้มีสภาพทางรางกาย ณ ปจจุบันคือรางกายซีกขวาไมสมดุล จากนั้นลอง ประเมินผลที่คาดวาจะไดรับ ซึ่งตำราระบุวาความ ไมสมดุลจะนอยลง แลวจึงลองแนะนำอาสนะที่งายๆ เหมาะสมใหคนไข ซึ่งหากประเมินวาคนไขยังไมพรอม ที่จะทำทาอาสนะ ก็แนะนำการเคลื่อนไหวทีละสวน เชน เทคนิคการบริหารขอทีละสวน (sukshma vyayama) ฯลฯ ใหคนไขคอยๆ ทำ คอยๆ พัฒนา ไปตามความพรอมของตนเองทีละนิดๆ ที่อยากชวน พิจารณาอีกปจจัยคือเรื่องการชวยพัฒนาจิตใจ คนไขใหสมดุล ซึ่งมีความสำคัญไมแพเรื่องรางกาย การแนะนำใหคนไขใสใจอยูกับรางกายตนเอง ไมวาจะเปนทาอาสนะงายๆ หรือแคการขยับขอมือ คนไขจะคอยจดจออยูกับความรูสึกของรางกาย

9

อันมีสวนชวยใหจิตคนไขไมฟุงซาน เมื่อคนไข ขยับขอตอ กลามเนื้อแมจะเปนมัดเล็กๆ เลือดไหลเวียนดีขึ้น คนไขรูสึกอุนขึ้น เบาขึ้น เหลานี้ลวนเปนผลตอจิตใจของคนไข นอกจากนั้น เราในฐานะผูสอนโยคะไดมีโอกาสอยูใกลชิดคนไข การแสดงออกถึงความใสใจตอความเจ็บปวยของคนไข การแสดงออกถึงความเขาใจจิตใจของคนไขซึ่งกำลัง ปวยอยู ตลอดจนการใหกำลังใจ ฯลฯ เหลานี้ลวน มีความสำคัญมากเชนกัน ผมอยากชวนพิจารณาวา ถาในวันแรกๆ ของการชวนคนไขฝก ครูโยคะแคไป นั่งอยูเปนเพื่อนคนไข จับมือแกไว บีบนวดขอมือ แกเทาที่เราทำได พูดคุยกับคนไข ใหกำลังใจคนไข ถือเปนการฝกโยคะไหม ? ยินดีครับ

ฝากพิจารณา หากมีอะไรก็ถามอีกไดนะ


ÊÒÃѵ¶Ð

àÅ‹ Ò ÊÙ ‹ ¡ Ñ ¹ ¿˜ §

¤Ó¾‹ÍÊ͹

ศิษยเกา หนาใหม

เพราะวาใกลครบรอบ 1 ป วันสวรรคต พอของแผนดิน วันนี้กุงขอเลาเรื่องเกี่ยวกับ "คำพอสอน" กุงไดสัมภาษณคนรักในหลวง มาหลาย คนเลย ดวยคำถามวา พระบรมราโชวาท หรือ พระราชดำรัสใดที่จะยึดไวเปนหลักดำเนินชีวิตจากนี้ จนวันตาย คนแรก พี่นัท เปนเจาของรานอาหาร แถวลาดพราว พี่นัทและเพื่อนที่เรียนชางศิลป มาดวยกันพรอมใจกันวาดพระบรมสาทิสลักษณและ พระบรมฉายาทิสลักษณติดไวเต็มผนังรานดานนึงเลย ทันทีที่ถามคำถาม พี่นัทตอบเลยวา "พอเพียง" สิกุง พี่นัทพูดตอไปวา รานพี่ ถามีโอกาสบางวันใช วัตถุดิบจากโครงการหลวง และทุกวันที่จายตลาด พี่เลือกซื้อพืชผักตามฤดูกาลจากแมคาชาวบาน ฉะนั้น เมนูแตละวันจะไมคอยเหมือนกัน ไมตะเกียกตะกาย ไมเกินตัว ทำกับสิ่งที่มีดวยใจ ใหดีที่สุด คนที่ 2 พี่จอย เปน Producer งานโฆษณา พี่จอยก็ยึด "พอเพียง" แตมุมมองตางกัน เพราะพี่จอยมองวามันคือการพึ่งตนเอง ทำอะไรดวย ตนเองกอน เมื่อทำไดออกมาดี มันสามารถเอื้อเฟอ และทำใหคนอื่นไดดวย คนที่ 3 นุ เปนมัคคุเทศก เมื่อนุไดยิน คำถาม คำแรกที่นุเอยขึ้นมาคือ โหยิ่งใหญจัง แลวนุ ก็ตอบวา "พอเพียง" มุมของนุคือ พอใจในสิ่งที่มี ไมฟุงเฟอ รูคุณคา แตไมตระหนี่ คนที่ 4 นองโดนัท เปนนักธรณีวิทยา โดนัทบอกวาคำวา "เศรษฐกิจพอเพียง" มีความหมาย ที่ครอบคลุมและดูแลชีวิตเราได ทั้งกาย ใจ และ ความเปนอยู หากทำไดดี มันจะไดสงผลเผื่อแผแก ผูอื่นดวย คนที่ 5 นองขิม เปนนักขาย ขิมหวังวา บั้นปลายชีวิต จะกลับไปทำไรทำนาสวนผสมอยางที่ พอแมทำ เพราะบานขิมเปนศูนยการเรียนรูของ ทานว.ชิรเมธี 10


ÊÒÃѵ¶Ð คนที่ 6 นองโต เปน Art director งานโฆษณา โตบอกวา "ให" ครับพี่กุง ผมใหทั้งคน ที่ดอยกวา เพราะผมเคยดอยโอกาส ใหทั้งคนที่ พื้นฐานชีวิตดีอยูแลว แตกำลังมีปญหาหรือเดือดรอน และใหทั้งคนที่คอนขางเห็นแกตัว เพราะคิดวา สักวันคนแบบนี้อาจเห็นคุณคากับน้ำใจที่เราใหเคา คนที่ 7 นองเตย เปนอาจารยดานสื่อสาร มวลชน เตยยึดเรื่อง "สานตอที่พอทำ" เตยเปน จิตอาสาเขาไปชวยเหลือและพัฒนาศูนยการเรียน ชุมชนชาวไทยภูเขาแมฟาหลวง เตยพรอมที่จะ แลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรม วิถีชีวิต สรางอาชีพจาก ภูมิปญญาทองถิ่น พัฒนาคนรุนใหมใหมีนิสัย รักการอาน และใฝรูที่จะพัฒนาตนเองและทองถิ่น อยางยั่งยืน คนที่ 8 เกียรติ ทำงานเกี่ยวกับ สาธารณภัย เกียรติยึดเรื่อง "ความซื่อสัตย" เกียรติบอกวา ความซื่อสัตยไมเพียงทำใหตัวเราเจริญ ชาติบานเมืองก็เจริญดวย หากมีแตความทรยศคดโกง ผลของมันก็จะสงมายังตัวเราและประเทศชาติเชนกัน คนที่ 9 ปู เปนขาราชการกระทรวง วัฒนธรรม ปูใสใจเรื่อง "สงเสริมใหคนดีไดปกครอง บานเมือง" หากปลอยใหคนไมมีคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาไดเปนใหญ ก็อาจนำพาบานเมืองและประชาชน ไปในทิศทางที่ผิดพลาด ตกต่ำลง คนที่ 10 จี เปนนักเขียน สำหรับจีตองยก พระบรมราโชวาทตนฉบับมาตอบกันเลย "การแพรขาวโดยขาดความระมัดระวังหรือแมแตคำ พูดตางๆ เพียงนิดเดียว ก็สามารถจะทำลายงาน ที่ผูมี ความปรารถนาดีทั้งหลายพยายามสรางไว ดวยความยากลำบากมาเปนเวลาแรมป เหมือน ฟองอากาศนิดเดียวถาเขาไปอยูในเสนเลือดก็ สามารถปลิดชีวิตคนไดทั้งคน และน้ำตาลหวานๆ กอนเล็กนิดเดียว ถาใสลงในถังน้ำมันรถก็จะทำให เครื่องจักรดีๆ ของรถเสียไดโดยสิ้นเชิง"

11

ÊÒÃѵ¶Ð คนที่ 11 นองปอก เปนสถาปนิก ปอกบอกวา นี่เลยพี่ "ความเพียร" ทุกวันนี้ไมวาจะตื่นเชามาหรือกอนนอนนึกอยูอยางเดี ยวเลยครับ ความเพียรทำใหเรามีใจจดจอในงาน มีสมาธิ อดทน ตั้งใจ ผมวามันดีมากนะ คนที่ 12 นองตุย ทำงานดานอสังหา ริมทรัพย เลือก "ความเพียร" เชนกัน แตอีกนะแหละ คนละมุมกับปอก ตุยนึกถึงภาพพระมหาชนก ฝาฟน อุปสรรคอยางไมยอทอ คนสุดทาย พี่ติ้น เปนอาจารยสอน จิตรกรรม พี่เคาบอกวา ตระกูลพี่มีคนดำเนินชีวิต ดวยอาชีพครูเกือบรอยเปอรเซ็นตมาหลายรุนอายุ พี่รูสึกซาบซึ้งกับพระราชดำรัสและระคนเจ็บปวดกับคว ามจริงที่ไดเผชิญดวยตนเองเสมอมา แตยังคงจะรักษา ประโยชนสูงสุดที่จะมอบใหแกอนุชน ตราบเทาที่เวลา อันนอยนิดในชีวิตจะอำนวยใหทำได พระราชดำรัส ที่เกี่ยวกับครูคือ "ถาครูไมหวงประโยชนที่ควรจะหวง หันไปหวงอำนาจ หวงตำแหนง หวงสิทธิ์และหวง รายไดกันมากเขามากเขาแลว จะเอาจิตเอาใจที่ไหน มาหวงความรู ความดี ความเจริญของเด็ก ความ หวงในสิ่งเหลานั้นก็จะคอยๆ บั่นทอนทำลายความ เปนครูไปจนหมดสิ้น จะไมมีอะไรดีเหลือไวพอที่ ตัวเองจะภาคภูมิใจหรือผูกใจไวได ความเปนครูก็จะ ไมมีคาเหลืออยูใหเปนที่เคารพบูชาอีกตอไป" แทบทุกคนเมื่อโดนถาม ก็มักจะบอกวา "โห มันเยอะนะ" แตพอบอกวาขอเพียงหนึ่ง กุงก็แปลกใจเหมือนกัน ที่ทั้ง 13 คน ไมซ้ำกันเลย แมกระทั่งของกุงเอง ก็ยังไมซ้ำกับคนอื่น


á¹Ð¹ÓË¹Ñ § Ê× Í

ÊÒÃѵ¶Ð

ÁѧÊÇÔÃѵԺŒÒ¹¤Ø³¹Ô´´Ò คิ้วยุง

ขอมูลจาก วิกิพีเดีย สารานุกรรมเสรี กลาวถึง อาหารมังสวิรัติ ไววา คืออาหารจำพวกผัก และผลไมซึ่งทำใหไดรับกากใยอาหาร อาหารมังสวิรัติ นั้นจะไมมีเนื้อสัตวเลย อาหารที่ผูถือมังสวิรัตินิยมรับประทานกัน สวนใหญจะประกอบดวยขาวและผลิตภัณฑจากขาว หรือผลิตภัณฑจากถั่ว เชน เตาหู หรือเมล็ด เชน เมล็ดฟกทอง เมล็ดทานตะวัน เปนตน อาหารมังสวิรัตินั้น แบงออกไดเปน ๓ ประเภทคือ ๑.มังสวิรัติประเภทเครงครัด เปนมังสวิรัติ ที่กินอาหารจำพวกพืชผักผลไมเพียงอยางเดียว ไมมี อาหารจำพวกเนื้อสัตว ไข นม หรือ ผลิตภัณฑจาก ไขและนม เปนสวนประกอบของอาหารนั้นๆ เลย ๒.มังสวิรัติประเภทที่มีการดื่มนม เปน มังสวิรัติที่จะมีนมและผลิตภัณฑของนมนอกเหนือจาก พืชผักผลไม แตไมมีเนื้อสัตวและไขเปนสวนประกอบ ของอาหาร ๓.มังสวิรัติประเภทดื่มนมและกินไข อาหาร มังสวิรัติประเภทนี้มีไข นม และผลิตภัณฑของนม นอกเหนืออาหารจากพืช แตไมมีเนื้อสัตวเลย เมนู มังสวิรัติ บานคุณนิดดา นาจะจัดอยูในมังสวิรัติ ประเภทที่ ๓ เนื่องจากสมาชิกในบานประกอบไปดวย คนหลายวัย จึงเปนอาหารที่เนนเรื่องสุขภาพ และ ความอรอย มังสวิรัติ บานคุณนิดดา ประกอบไปดวยอาหาร หลากหลายประเภทและเมนู : ตม-แกง ทั้งจืดและเผ็ด : ยำ-ลาบ รวมถึงสลัด : ผัด-นึ่ง มีสุกียากี้ญี่ปุนเจดวย : กวยเตี๋ยว-ขนมจีน เมนูประเภทเสน : ของกินเลน ทำใหรูจักเมนู ฮุมมุส : ไข นอกจากเจียว ทำไดสารพัด ใหเราเลือกสลับทำไดในแตละวัน ไมนาเบื่อ

12


นิดดา หงษวิวัฒน กลาวไวหนาคำนำ ถึง ๕ หลักการปรุงอาหารที่สำคัญ ๑. เปนอาหารสด ใหม กินเฉพาะมื้อ ๒. เครื่องปรุงรสไมจัดจานเกินไป ๓. ใชไฟกลาง ถึงไฟออน ๔. เครื่องใชไฟฟาที่จำเปน แคหมอหุงขาวกับเครื่องปน ๕. ใชเพียงเตาแกสและเตาถาน และการเคี้ยวอาหารใหละเอียดมากๆ คือปจจัยความอรอยของอาหารทุกชนิด จากสถานปฏิบัติธรรมและคายสุขภาพหลายๆ สถานที่ ตางยืนยันตรงกันถึงการใชเวลาเคี้ยวอาหาร แตละคำในแตละมื้อใหละเอียด นอกจากจะชวยระบบยอยอาหารแลว ยังถือเปนการฝกเจริญสติไดเปนอยางดี ชวนกันมาเปดเมนู มังสวิรัติ บานคุณนิดดา ทำอาหารสำหรับบางมื้อ บางวัน บางโอกาส ถาเปนไปได โดยไมเบียดเบียนตนเอง และสรรพสัตวกันคะ

http://www.stuffmomnevertoldyou.com/podcasts/the-vegetarian-gender.htm

13

มังสวิรัติ บานคุณนิดดา พิมพครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๕ ๑๗๖ หนา, ๒๗๕ บาท สำนักพิมพแสงแดด


ʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒôÓà¹Ô¹¡ÒÃâ´ÂÁÕÃÒÂä´Œ¨Ò¡¤‹Òŧ·ÐàºÕ¹¡Ô¨¡ÃÃÁ ¨Ò¡¡ÒèÓ˹‹Ò¼ÅÔµÀѳ±µ‹Ò§æ Ê¶ÒºÑ¹Ï ÂÔ¹´ÕÃѺ¡ÒÃʹѺʹع¨Ò¡¼ÙŒÃ‹ÇÁʹã¨à¼Âá¾Ã‹ à¾×่͹Óà§Ô¹ÁÒ㪌´Óà¹Ô¹¡ÒÃãËŒºÃÃÅØÇѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ µÒÁ·Õ่µÑ้§äÇŒ àªÔÞºÃԨҤࢌҺÑÞªÕÍÍÁ·ÃѾ ¸¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò³ÔªÂ ÊÒ¢Òà´ÍÐÁÍÅŏ 3 ÃÒÁ¤Óá˧ ª×่ͺÑÞªÕ ÁÙŹԸÔËÁͪÒǺŒÒ¹ ʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒÃàÅ¢ºÑÞªÕ 173-241-6858

ÊÓËÃѺà´×͹ÊÔ§ËÒ¤Á 2560 ÁÕ¼ÙŒºÃԨҤʹѺʹع¡Ò÷ӧҹ¢Í§Ê¶ÒºÑ¹Ï ´Ñ§¹Õ้ ºÃÔ¨Ò¤¨Ò¡¡Ô¨¡ÃÃÁâ¤Ðã¹Êǹ¸ÃÃÁ ÊǹâÁ¡¢ ¡ÃØ§à·¾Ï ¤Ãٵٹ ÈÈÔÇÔÁŠǧɏÊÇÑÊ´Ô์ 695 ¤ÃÙÍ؍ ªÔµÊØ´Ò ªÑÂÈÑ¡´Ò¹Ø¡ÙÅ 705 ¤ÃÙà¨Õ๊º ÊبԵ¯Ò ÇÔàªÕÂà 720 ¤ÃÙµŒÍÁ ´ØÊÔ´Ò ªØ¹Ë¡Ô¨ 490 ¤ÃÙáËÁ‹Á ³ÀѷÏ ¼´Ø§à¨ÃÔÞ 460 ÃÇÁ

ºÒ· ºÒ· ºÒ· ºÒ· ºÒ·

3,070 ºÒ·

਌Ò˹ŒÒ·Õ่»ÃШÓÊӹѡ§Ò¹â¤ÐÇÔªÒ¡Òà 201 «.ÃÒÁ¤Óá˧ 36/1 ºÒ§¡Ð» ¡·Á.10240 ·Ø¡ÇѹÇѹÍѧ¤Òà 8.30-17.00 ¹. ·Ò§ËÁÒÂàÅ¢â·ÃÈѾ· 081-401-7744 ·Ø¡Çѹ¨Ñ¹·Ã-ÈءÏ 8.30-17.00 ¹. (àÊÒÏ-ÍҷԵ »´·Ó¡ÒÃ) ª‹Í§·Ò§Í×่¹æ ËÒ¡äÁ‹ÊÒÁÒöµÍºÃѺ䴌·Ñ¹·Õ ¨ÐÃÕºµÔ´µ‹Í¡ÅѺâ´ÂàÃ็Ç·Õ่ÊØ´ (àÊÒÏ-ÍҷԵ »´·Ó¡ÒÃ) - Line ID : thaiyoga - Facebook : thaiyogainstitute - e-mail :thaiyogaoffice@gmail.com ** ÊÓËÃѺ·‹Ò¹·Õ่ÃѺ¨ØÅÊÒ÷ҧä»ÃɳՏ ÊÒÁÒö·Ó¡Òõ‹ÍÍÒÂØÊÁÒªÔ¡ä´Œâ´Â¡ÒÃâ͹à§Ô¹à¢ŒÒ àÅ¢·Õ่ºÑÞªÕ¢ŒÒ§µŒ¹ (»‚ÅÐ 250 ºÒ·) áÅÐâ»Ã´á¨Œ§¡ÅѺÁÒÂѧʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒÃà¾×่Í·ÃÒº ¢Íº¤Ø³ÁÒ¡¤‹Ð

14


สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบาน 201 ซอยรามคำแหง 36/1 บางกะป กทม.10240 โทร. 02-732 2016-7, 081-401 7744 wanlapa.tyi@gmail.com www.thaiyogainstitute.com

Profile for apple thaiyogainstitute

Saratha 09.2017  

Saratha 09.2017  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded