Saratha 09.2017

Page 1

https://www.tintup.com/blog/yoga-breakfast-and-bicycles-september-self-improvements-at-tint/

¨´ËÁÒ¢‹ÒÇ

กันยายน 2560

สารัตถะ

www.thaiyogainstitute.com


สารัตถะ ·Õ ่ » ÃÖ ¡ ÉÒ แก ว วิ ฑ ู ร ย เ ธี ย ร ธี ร เดช อุ ท ั ย วิ ท ยารั ต น นพ.ยงยุ ท ธ วงศ ภ ิ ร มย ศ านต

ÊÒÃºÑ Þ

นพ.สมศั ก ดิ ์ ชุ ณ หรั ศ มิ ์

¤Ø  ¡Ñ ¹ ¡‹ Í ¹

2

¡ÃÃÁ¡ÒÃ

»¯Ô · Ô ¹ ¡Ô ¨ ¡ÃÃÁ

3

ºÃÃ³Ò¸Ô ¡ ÒÃ

ªÇ¹¤Ô ´ ÇÔ ¶ Õ â ¤Ð

ดอกผลจากความเพี ย ร

¾Ñ ² ¹Ò¨Ô µ

คนป ว ยแขนขาอ อ นแรงฝ ก โยคะได ไ หม ?

àÅ‹ Ò ÊÙ ‹ ¡ Ñ ¹ ¿˜ § คำพ อ สอน

á¹Ð¹ÓË¹Ñ § Ê× Í

มั ง สวิ ร ั ต ิ บ  า นคุ ณ นิ ด ดา

6

กวี คงภั ก ดี พ งษ สุ จ ิ ต ฏา วิ เ ชี ย ร

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô ¡ ÒÃ

7 8

ณั ต ฐิ ย า ป ย มหั น ต ปวริ ศ า จั น ทรา วรรณวิ ภ า มาลั ย นวล ศิ ว รั ต น หวั ง จิ ร นิ ร ั น ดร กฤษณ ฟ ก น อ ย

10 12

พรพรรณ อุ ด มพงษ ส ุ ข

ÈÔ Å »¡ÃÃÁ กาญจนา กาญจนากร


สารัตถะ ¤Ø  ¡Ñ ¹ ¡‹ Í ¹ สวัสดีกันยายน วันคืนเคลื่อนไป สถาบันโยคะวิชาการก็ยังคงทำหนาที่เผยแพรศาสตรโยคะตามตำราดั้งเดิมใหแกผูคนอยูเสมอ ไมวาจะเปน ผูเริ่มตนหรือผูที่ฝกโยคะอยูแลว ซึ่งหากคุณเปนผูที่สนใจโยคะ แตไมรูจะเริ่มตนฝกอยางไร นอกจากสถาบันฯ จะมีคอรสโยคะสมดุล และคอรสโยคะขั้นพื้นฐานไวสำหรับผูเริ่มตนแลว ตอนนี้ยังมีคอรสโยคะเพื่อสุขภาพโดย ครูฮิโรชิ ครูฮิเดโกะ และแปลโดยครูกวี

http://magicalnaturetour.tumblr.com

หรือสำหรับผูที่รับเอาโยคะไวในชีวิตแลว กลางเดือนพฤศจิกายน สถาบันฯ มีคอรสโยคะที่ลึกลง สำหรับผูที่สนใจโยคะในแงมุมที่ลึกลงไป โดยครูญี่ปุนของเราทั้งสองทานอีกครั้ง ไมไดขายของ แตอยากชวน กันมาเรียนดื้อๆ เลย หากคุณอยากรูวาโยคะที่อยูนอกผืนเสื่อเปนแบบไหนและคำกลาวที่วาโยคะคือวิถีชีวิตนั้น เปนอยางไร หากคุณอยากรู...เราอยากชวนคุณมาสัมผัสดวยตัวคุณเอง

2


ÊÒÃÑ µ ¶Ð

â¤ÐÍÒÊ¹Ð¢Ñ ้ ¹ ¾× ้ ¹ °Ò¹à¾× ่ Í ¤ÇÒÁÊØ ¢

เหมาะสำหรับผูเริ่มตน หรือผูที่เคยฝกมาแลวแตอยากเรียนรูโยคะตามตำราดั้งเดิม วันอาทิตยที่ 24 กันยายน 2560 เวลา 9.00 – 15.00 น. (ลงทะเบียน 8.30 น.) สถานที่ : มาดี คลับ สุขุมวิท 63 เอกมัย ซ.4 คาลงทะเบียน : 1,000 บาท (มีอาหารกลางวันจัดเตรียมให) â¤Ðã¹Êǹ¸ÃÃÁ

ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส (สวนโมกขกรุงเทพฯ) ฟรี ไมมีคาใชจาย (รวมสมทบคากิจกรรมไดดวยการบริจาค) ทุกเย็นวันพุธ และ พฤหัส เวลา 17.00 – 18.30 น. และวันเสารสัปดาหที่สี่ของทุกเดือน เวลา 10.00 – 12.00 น. ลงทะเบียนรวมกิจกรรมไดหนางาน

â¤ÐÊÁ´Ø Å

สถานที่ : สถาบันโยคะวิชาการ ซ.รามคำแหง 36/1 รอบเชา เวลา 10.30-12.00 น. วันอังคาร พุธ พฤหัสและเสาร รอบเย็น เวลา 18.00-19.30 น. วันอังคาร คาลงทะเบียน 200 บาทตอครั้ง ซึ่งผูสนใจเรียน รบกวนแจงลวงหนาอยางนอย 1 วัน (เมื่อมีจำนวนผูเรียน 3 คนขึ้นไป จึงเปดสอน)

â¤Ðà´ÅÔ à ÇÍÃÕ ่

หากทานสนใจที่จะฝกโยคะ แตไมสะดวกที่จะเดินทาง สถาบันฯ มีโยคะเดลิเวอรี่ ซึ่งจะจัดสงครูไปสอนที่หนวยงานของทาน หรือกลุมคนที่สนใจ โดยทานเพียงเตรียมสถานที่ไว คอรสพื้นฐาน 4 คาบ คาบละ 90 นาที คาใชจาย 6,000 บาท, จำกัดผูเรียนไมเกิน 15 คน *สามารถสอบถามรายละเอียดทุกกิจกรรมไดที่สถาบันโยคะวิชาการ โทร 02-7322016-7 (ทุกวันอังคาร 8.30-17.00) และ 081-4017744 (ทุกวันจันทร-ศุกร 8.30-17.00)

3

ปฏิทินกิจกรรม


ÊÒÃѵ¶Ð

à¹× ้ Í ËÒ à·¤¹Ô ¤ âÂ¤Ð¾× ้ ¹ °Ò¹ ทาอาสนะ ลมหายใจ สมาธิ ตามหลักสูตรของรัฐบาลอินเดีย รูจักโยคะทั้งในนิยามความหมาย รวมทั้งเปาหมาย โยคะสูตรคืออะไร หฐโยคะคืออะไร แกนของโยคะ และ โยคะกับพุทธศาสนา

¡Ó˹´¡Òà àÊÒà · Õ ่ 18 ¾ÄÈ¨Ô ¡ Ò¹ 2560 8.00 10.30 13.30 15.00 17.30

-

10.00 12.30 14.30 17.00 19.30

ปฐมนิเทศ, ฝก ฝก + บรรยาย บรรยาย ฝก + บรรยาย เรียนรูทรรศนะตอชีวิต ผานกิจกรรม

ÍÒ·Ô µ  · Õ ่ 19 ¾ÄÈ¨Ô ¡ Ò¹ 2560 8.00 10.30 13.30 15.00

-

10.00 12.30 14.30 17.00

ฝก ฝก + บรรยาย บรรยาย ฝก + บรรยาย

4


ÊÒÃѵ¶Ð

¡Ó˹´¡Òà ÇÑ ¹ àÊÒà · Õ ่ 11 ¾ÄÈ¨Ô ¡ Ò¹ 2560 10.00 -12.00 12.00-13.00 14.00 – 15.00 15.00-17.00 17.00-18.30 18.30 – 20.30

ปฐมนิเทศ, ฝกโยคะ อาหารกลางวัน บรรยาย ฝกโยคะ อาสนะ ลมหายใจ สมาธิ +บรรยาย อาหารเย็น กิจกรรมทรรศนะตอชีวิต

ÇÑ ¹ ÍÒ·Ô µ  · Õ ่ 12 ¾ÄÈ¨Ô ¡ Ò¹ 2560 06.30-08.30 8.30-10.00 10.00 -12.00 12.00-13.00 14.00 – 15.00 15.00-17.00

5

ฝกโยคะ อาหารเชา ฝกโยคะ + บรรยาย อาหารกลางวัน บรรยาย ฝกโยคะ + บรรยาย เดินทางกลับ


ÊÒÃѵ¶Ð

ชวนคิด ¡Ò÷Õ่àÃÒÊÒÁÒö·ÓÍÒʹÐä´ŒËÅÒ¡ËÅÒ¹Ñ้¹¶×Í໚¹àÃ×่ͧ·Õ่´Õ㹡Òýƒ¡â¤Рᵋ¨Ð´Õ¡Ç‹ÒäËÁ¶ŒÒàÃÒËѹ¡ÅѺÁÒãÊ‹ã¨ã¹áµ‹ÅÐÍÒʹÐÍ‹ҧÅÐàÍÕ´ÁÒ¡¢Ö้¹ ÁÒ¡¡Ç‹Òᤋ·Óä´ŒáŌǼ‹Ò¹ä» ¡ÅѺÁÒàÃÕ¹ÃٌNjҢ³Ð¤§¤ŒÒ§ÍÂÙ‹ã¹·‹Ç§·‹Ò¹Ñ้¹ ¡‹ÍãËŒà¡Ô´¼ÅÍ‹ҧäúŒÒ§¡Ñº¡ÅŒÒÁà¹×้Íʋǹµ‹Ò§æ áÅÐÅÁËÒÂ㨠Çѹ¡‹Í¹ áÅÐÇѹ¹Õ้ áÁŒã¹·‹Ç§·‹Òà´ÔÁ ãËŒ¼Å·Õ่àËÁ×͹à´ÔÁËÃ×͵‹Ò§¡Ñ¹ÍÍ¡ä»Í‹ҧäà µÃ§¹Õ้µ‹Ò§ËÒ¡·Õ่àÃÒ¤ÇÃãʋ㨠·Ó«้Óæ ½ƒ¡«้Óæ áÁŒÍÒ¨ÃÙŒ¨Ñ¡äÁ‹ÁÒ¡ÁÒ ᵋÃÙŒÅÖ¡ áÅÐࢌÒã¨ã¹ÊÔ่§·Õ่àÃÒ¡ÓÅѧ»¯ÔºÑµÔ

ËÑ Ç ã ¨ ¢ Í § â Â ¤ Ð Í ÂÙ‹ µ Ã § ¹Õ้

à»ÃÕº´Ñ§ÃÙŒ¨Ñ¡¤¹ËÅÒ¡ËÅÒ¹Ñ้¹¶×Í䴌NjÒÁÕÁ¹ØÉÂÊÑÁ¾Ñ¹¸ ·Õ่´Õ ᵋ㹺ÃôҤ¹ÁÒ¡ÁÒ¹Ñ้¹àÃҨоºÁÔµÃ᷌䴌

µŒ Í § ã ªŒ ã ¨ ÊÑ Á ¼Ñ Ê

จิตฏาร

6


ÊÒÃѵ¶Ð

ÇÔ ¶ Õ â ¤Р'พี่ปอ' คือผูฝกโยคะที่มีวินัยคนหนึ่ง ที่มาฝก กับฉันไดประมาณปกวาแลว ดวยรางกายที่บอบช้ำจาก ความเครียดในการทำงาน ในชื่อที่เราคุนหูวา 'ออฟฟศซินโดรม' จึงทำใหพี่ปอมีอาการปวดคอ บา ไหล อยูเสมอ รวมถึงอาการปวดหลังสวนลาง จากลักษณะของ กระดูกสันหลังที่คด จนแมมองจากดานหลังก็จะเห็นไดชัด วาไหลของพี่ปอสองขางสูงต่ำไมเทากัน ซึ่งเมื่อทำทาที่ตอง พับตัวไปขางหนา บริเวณสะบักขางหนึ่งจะนูนสูงขึ้น ทแยงกับบริเวณหลังสวนลางที่นูนขึ้นไมแพกัน แตดวยความเพียรที่ไมพยายามจนเกินไป พรอมรับฟงเสียงจากรางกายที่มีขอจำกัด บวกกับใน ชวงหลังพี่ปอใสวินัยลงไปในการฝกอาสนะสม่ำเสมอมาก ขึ้น ผลที่ไดรับคือวันนี้รางกายของพี่ปอดีขึ้นอยางนาชื่นใจ เมื่อพับตัวเหยียดหลังลงไปในทาเด็ก บริเวณสะบักและ หลังลางที่เคยนูนขึ้นก็ราบเรียบลงอยางนาอัศจรรย

´Í¡¼Å¨Ò¡ ¤ÇÒÁà¾ÕÂÃ

อนัตตา

หากเราปลูกตนไมสักตนหนึ่ง เปนไปไมไดเลย... ที่เราจะไดชื่นชมดอกผลของไมตนนั้นเพียงชั่วเวลาขามคืน เพราะการดูแลตนไมนั้นยอมตองใชเวลา ใชความใสใจ อยางสม่ำเสมอ จึงจะไดรับดอกผลอยางที่ตั้งใจไว 'พี่ปอ' เปนตัวอยางในเรื่องนี้ไดดีที่สุด

7

ใช, เปนความอัศจรรยที่เปนจริง และเปนความจริงที่รางกายกำลังบอกเราวา "ใสเหตุอะไร...ก็ยอมไดผลอยางนั้น" เหมือนกับพี่ปอที่ฝกอยางสม่ำเสมอ แมเมื่อ นั่งทำงานอยูและมีความเครียดเกิดขึ้น พี่ปอก็จะดึงสติ กลับมารูสึกตัวอยูกับกายได แลวจึงคอยๆ ผอน คอยๆ คลายคอ บา ไหล อันเกร็งตึงนั้น รวมถึงใจดวยเชนกัน มันจริงเสมอ...ที่เมื่อเราปลูกตนไมสักตนหนึ่ง เปนไปไมไดเลยที่เราจะไดชื่นชมดอกผลของไมตนนั้นเพียง ชั่วเวลาขามคืน ก า ร ฝ ก โ ย ค ะ ก็ เ ช น กั น ถามไถไดความวาวันนี้อาการปวดคอ บา ไหล ของพี่ปอไดคอยๆ จางหาย จนแทบจะโบกมือลาจากกัน แลว คงเหลือเพียงแตรอยยิ้มสดใสที่ไดกลับมาดูแล กายและใจ โดยใชโยคะเปนเครื่องมือ และจากความเพียร สม่ำเสมอในการรดน้ำ ดูแล ตนไมแหงโยคะใหงอกงาม อยูในชีวิต ในวันนี้พี่ปอก็กำลังชื่นชมดอกผลเหลานั้น ที่ไดเวลาเบงบานแลว ขอขอบคุณในความเพียรของพี่ปอ ที่ทำใหฉัน ไดพลอยชื่นชมความงามของดอกผลเหลานั้นไปดวยเชนกัน ...ชื่นใจเหลือเกิน


¾Ñ ² ¹Ò¨Ô µ

ÊÒÃѵ¶Ð

¤¹»†ÇÂᢹ¢Ò͋͹áç ½ƒ¡â¤Ðä´ŒäËÁ? กวี คงภักดีพงษ

คำถาม คุณพอเปนมะเร็งที่สมองซีกซาย ผาตัดสมองเดือนที่แลว ทำใหพูดติดขัด จะนึกคำพูดไมคอยออกหรือใชคำผิด รางกายซีกซายเปนปกติ แตรางกายซีกขวาออนแรง ขาขวาเดินไดแตไมมั่นคงเต็ม 100% แขนขวาพอยกได แตบังคับไมคอยได มือขวาหยิบจับไมได สามารถฝกโยคะแนวสถาบันโยคะวิชาการไดไหม ตอบ สั้นๆ คือไดครับ โดยขออธิบายละเอียดดังนี้

8


ÊÒÃѵ¶Ð โดยหลักการโยคะตามตำราดั้งเดิม (ซึ่งสถาบันฯ นำมาเผยแพร) เปนศาสตรเพื่อ การพัฒนาตนเองดวยตัวเอง แกนของโยคะคือ การพัฒนาจิต ยกจิตที่เกลือกกลั้วกับเรื่องโลกๆ ไปอยูเหนือโลก ตำราโยคะโบราณระบุถึงการพัฒนา รางกายไวดวย โดยกลาววาฝกอาสนะแลวจะเกิดความ สมดุล ดังนั้น การที่ผูฝกมีความไมสมดุลของกาย (จากการผาตัดสมอง) ทาโยคะก็นาจะชวยได นอกจากนั้น ตำรายังไดพูดถึงวิธีการฝกอาสนะวา “ควรทำใหพอเหมาะกับตน โดยไมมีการฝน” 2 ประโยคนี้นี่เองที่เปดกวางวาใครๆ ก็สามารถฝก และไดรับประโยชนจากอาสนะคือกายที่สมดุลดีขึ้น พึงสังเกตวาตำราไมเคยตั้งธงวาผลของการฝกอาสนะ คือการทำทายากๆ ที่อยาวาแตคนปวยเลย คนธรรมดาก็ทำไมได คนจำนวนหนึ่งมีภาพวา โยคะเปนเรื่อง การทำทาแปลก พอจะชวนใครฝกโยคะก็เอาภาพ การทำทาแปลกเปนตัวตั้ง ทำใหเกิดคำถามตามมาวา คนนั้นจะทำทาอาสนะไดไหม คนโนนจะฝกโยคะ ไดไหม ซึ่งมันกลับกันกับตำราโยคะโดยสิ้นเชิง ตำราแนะนำเราวาโยคะคือการพัฒนาตน พอจะชวนใครฝกโยคะ เราจึงควรเอาคนเรียน เปนตัวตั้ง คนไขคนนี้มีสภาพทางรางกาย ณ ปจจุบันคือรางกายซีกขวาไมสมดุล จากนั้นลอง ประเมินผลที่คาดวาจะไดรับ ซึ่งตำราระบุวาความ ไมสมดุลจะนอยลง แลวจึงลองแนะนำอาสนะที่งายๆ เหมาะสมใหคนไข ซึ่งหากประเมินวาคนไขยังไมพรอม ที่จะทำทาอาสนะ ก็แนะนำการเคลื่อนไหวทีละสวน เชน เทคนิคการบริหารขอทีละสวน (sukshma vyayama) ฯลฯ ใหคนไขคอยๆ ทำ คอยๆ พัฒนา ไปตามความพรอมของตนเองทีละนิดๆ ที่อยากชวน พิจารณาอีกปจจัยคือเรื่องการชวยพัฒนาจิตใจ คนไขใหสมดุล ซึ่งมีความสำคัญไมแพเรื่องรางกาย การแนะนำใหคนไขใสใจอยูกับรางกายตนเอง ไมวาจะเปนทาอาสนะงายๆ หรือแคการขยับขอมือ คนไขจะคอยจดจออยูกับความรูสึกของรางกาย

9

อันมีสวนชวยใหจิตคนไขไมฟุงซาน เมื่อคนไข ขยับขอตอ กลามเนื้อแมจะเปนมัดเล็กๆ เลือดไหลเวียนดีขึ้น คนไขรูสึกอุนขึ้น เบาขึ้น เหลานี้ลวนเปนผลตอจิตใจของคนไข นอกจากนั้น เราในฐานะผูสอนโยคะไดมีโอกาสอยูใกลชิดคนไข การแสดงออกถึงความใสใจตอความเจ็บปวยของคนไข การแสดงออกถึงความเขาใจจิตใจของคนไขซึ่งกำลัง ปวยอยู ตลอดจนการใหกำลังใจ ฯลฯ เหลานี้ลวน มีความสำคัญมากเชนกัน ผมอยากชวนพิจารณาวา ถาในวันแรกๆ ของการชวนคนไขฝก ครูโยคะแคไป นั่งอยูเปนเพื่อนคนไข จับมือแกไว บีบนวดขอมือ แกเทาที่เราทำได พูดคุยกับคนไข ใหกำลังใจคนไข ถือเปนการฝกโยคะไหม ? ยินดีครับ

ฝากพิจารณา หากมีอะไรก็ถามอีกไดนะ


ÊÒÃѵ¶Ð

àÅ‹ Ò ÊÙ ‹ ¡ Ñ ¹ ¿˜ §

¤Ó¾‹ÍÊ͹

ศิษยเกา หนาใหม

เพราะวาใกลครบรอบ 1 ป วันสวรรคต พอของแผนดิน วันนี้กุงขอเลาเรื่องเกี่ยวกับ "คำพอสอน" กุงไดสัมภาษณคนรักในหลวง มาหลาย คนเลย ดวยคำถามวา พระบรมราโชวาท หรือ พระราชดำรัสใดที่จะยึดไวเปนหลักดำเนินชีวิตจากนี้ จนวันตาย คนแรก พี่นัท เปนเจาของรานอาหาร แถวลาดพราว พี่นัทและเพื่อนที่เรียนชางศิลป มาดวยกันพรอมใจกันวาดพระบรมสาทิสลักษณและ พระบรมฉายาทิสลักษณติดไวเต็มผนังรานดานนึงเลย ทันทีที่ถามคำถาม พี่นัทตอบเลยวา "พอเพียง" สิกุง พี่นัทพูดตอไปวา รานพี่ ถามีโอกาสบางวันใช วัตถุดิบจากโครงการหลวง และทุกวันที่จายตลาด พี่เลือกซื้อพืชผักตามฤดูกาลจากแมคาชาวบาน ฉะนั้น เมนูแตละวันจะไมคอยเหมือนกัน ไมตะเกียกตะกาย ไมเกินตัว ทำกับสิ่งที่มีดวยใจ ใหดีที่สุด คนที่ 2 พี่จอย เปน Producer งานโฆษณา พี่จอยก็ยึด "พอเพียง" แตมุมมองตางกัน เพราะพี่จอยมองวามันคือการพึ่งตนเอง ทำอะไรดวย ตนเองกอน เมื่อทำไดออกมาดี มันสามารถเอื้อเฟอ และทำใหคนอื่นไดดวย คนที่ 3 นุ เปนมัคคุเทศก เมื่อนุไดยิน คำถาม คำแรกที่นุเอยขึ้นมาคือ โหยิ่งใหญจัง แลวนุ ก็ตอบวา "พอเพียง" มุมของนุคือ พอใจในสิ่งที่มี ไมฟุงเฟอ รูคุณคา แตไมตระหนี่ คนที่ 4 นองโดนัท เปนนักธรณีวิทยา โดนัทบอกวาคำวา "เศรษฐกิจพอเพียง" มีความหมาย ที่ครอบคลุมและดูแลชีวิตเราได ทั้งกาย ใจ และ ความเปนอยู หากทำไดดี มันจะไดสงผลเผื่อแผแก ผูอื่นดวย คนที่ 5 นองขิม เปนนักขาย ขิมหวังวา บั้นปลายชีวิต จะกลับไปทำไรทำนาสวนผสมอยางที่ พอแมทำ เพราะบานขิมเปนศูนยการเรียนรูของ ทานว.ชิรเมธี 10


ÊÒÃѵ¶Ð คนที่ 6 นองโต เปน Art director งานโฆษณา โตบอกวา "ให" ครับพี่กุง ผมใหทั้งคน ที่ดอยกวา เพราะผมเคยดอยโอกาส ใหทั้งคนที่ พื้นฐานชีวิตดีอยูแลว แตกำลังมีปญหาหรือเดือดรอน และใหทั้งคนที่คอนขางเห็นแกตัว เพราะคิดวา สักวันคนแบบนี้อาจเห็นคุณคากับน้ำใจที่เราใหเคา คนที่ 7 นองเตย เปนอาจารยดานสื่อสาร มวลชน เตยยึดเรื่อง "สานตอที่พอทำ" เตยเปน จิตอาสาเขาไปชวยเหลือและพัฒนาศูนยการเรียน ชุมชนชาวไทยภูเขาแมฟาหลวง เตยพรอมที่จะ แลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรม วิถีชีวิต สรางอาชีพจาก ภูมิปญญาทองถิ่น พัฒนาคนรุนใหมใหมีนิสัย รักการอาน และใฝรูที่จะพัฒนาตนเองและทองถิ่น อยางยั่งยืน คนที่ 8 เกียรติ ทำงานเกี่ยวกับ สาธารณภัย เกียรติยึดเรื่อง "ความซื่อสัตย" เกียรติบอกวา ความซื่อสัตยไมเพียงทำใหตัวเราเจริญ ชาติบานเมืองก็เจริญดวย หากมีแตความทรยศคดโกง ผลของมันก็จะสงมายังตัวเราและประเทศชาติเชนกัน คนที่ 9 ปู เปนขาราชการกระทรวง วัฒนธรรม ปูใสใจเรื่อง "สงเสริมใหคนดีไดปกครอง บานเมือง" หากปลอยใหคนไมมีคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาไดเปนใหญ ก็อาจนำพาบานเมืองและประชาชน ไปในทิศทางที่ผิดพลาด ตกต่ำลง คนที่ 10 จี เปนนักเขียน สำหรับจีตองยก พระบรมราโชวาทตนฉบับมาตอบกันเลย "การแพรขาวโดยขาดความระมัดระวังหรือแมแตคำ พูดตางๆ เพียงนิดเดียว ก็สามารถจะทำลายงาน ที่ผูมี ความปรารถนาดีทั้งหลายพยายามสรางไว ดวยความยากลำบากมาเปนเวลาแรมป เหมือน ฟองอากาศนิดเดียวถาเขาไปอยูในเสนเลือดก็ สามารถปลิดชีวิตคนไดทั้งคน และน้ำตาลหวานๆ กอนเล็กนิดเดียว ถาใสลงในถังน้ำมันรถก็จะทำให เครื่องจักรดีๆ ของรถเสียไดโดยสิ้นเชิง"

11

ÊÒÃѵ¶Ð คนที่ 11 นองปอก เปนสถาปนิก ปอกบอกวา นี่เลยพี่ "ความเพียร" ทุกวันนี้ไมวาจะตื่นเชามาหรือกอนนอนนึกอยูอยางเดี ยวเลยครับ ความเพียรทำใหเรามีใจจดจอในงาน มีสมาธิ อดทน ตั้งใจ ผมวามันดีมากนะ คนที่ 12 นองตุย ทำงานดานอสังหา ริมทรัพย เลือก "ความเพียร" เชนกัน แตอีกนะแหละ คนละมุมกับปอก ตุยนึกถึงภาพพระมหาชนก ฝาฟน อุปสรรคอยางไมยอทอ คนสุดทาย พี่ติ้น เปนอาจารยสอน จิตรกรรม พี่เคาบอกวา ตระกูลพี่มีคนดำเนินชีวิต ดวยอาชีพครูเกือบรอยเปอรเซ็นตมาหลายรุนอายุ พี่รูสึกซาบซึ้งกับพระราชดำรัสและระคนเจ็บปวดกับคว ามจริงที่ไดเผชิญดวยตนเองเสมอมา แตยังคงจะรักษา ประโยชนสูงสุดที่จะมอบใหแกอนุชน ตราบเทาที่เวลา อันนอยนิดในชีวิตจะอำนวยใหทำได พระราชดำรัส ที่เกี่ยวกับครูคือ "ถาครูไมหวงประโยชนที่ควรจะหวง หันไปหวงอำนาจ หวงตำแหนง หวงสิทธิ์และหวง รายไดกันมากเขามากเขาแลว จะเอาจิตเอาใจที่ไหน มาหวงความรู ความดี ความเจริญของเด็ก ความ หวงในสิ่งเหลานั้นก็จะคอยๆ บั่นทอนทำลายความ เปนครูไปจนหมดสิ้น จะไมมีอะไรดีเหลือไวพอที่ ตัวเองจะภาคภูมิใจหรือผูกใจไวได ความเปนครูก็จะ ไมมีคาเหลืออยูใหเปนที่เคารพบูชาอีกตอไป" แทบทุกคนเมื่อโดนถาม ก็มักจะบอกวา "โห มันเยอะนะ" แตพอบอกวาขอเพียงหนึ่ง กุงก็แปลกใจเหมือนกัน ที่ทั้ง 13 คน ไมซ้ำกันเลย แมกระทั่งของกุงเอง ก็ยังไมซ้ำกับคนอื่น


á¹Ð¹ÓË¹Ñ § Ê× Í

ÊÒÃѵ¶Ð

ÁѧÊÇÔÃѵԺŒÒ¹¤Ø³¹Ô´´Ò คิ้วยุง

ขอมูลจาก วิกิพีเดีย สารานุกรรมเสรี กลาวถึง อาหารมังสวิรัติ ไววา คืออาหารจำพวกผัก และผลไมซึ่งทำใหไดรับกากใยอาหาร อาหารมังสวิรัติ นั้นจะไมมีเนื้อสัตวเลย อาหารที่ผูถือมังสวิรัตินิยมรับประทานกัน สวนใหญจะประกอบดวยขาวและผลิตภัณฑจากขาว หรือผลิตภัณฑจากถั่ว เชน เตาหู หรือเมล็ด เชน เมล็ดฟกทอง เมล็ดทานตะวัน เปนตน อาหารมังสวิรัตินั้น แบงออกไดเปน ๓ ประเภทคือ ๑.มังสวิรัติประเภทเครงครัด เปนมังสวิรัติ ที่กินอาหารจำพวกพืชผักผลไมเพียงอยางเดียว ไมมี อาหารจำพวกเนื้อสัตว ไข นม หรือ ผลิตภัณฑจาก ไขและนม เปนสวนประกอบของอาหารนั้นๆ เลย ๒.มังสวิรัติประเภทที่มีการดื่มนม เปน มังสวิรัติที่จะมีนมและผลิตภัณฑของนมนอกเหนือจาก พืชผักผลไม แตไมมีเนื้อสัตวและไขเปนสวนประกอบ ของอาหาร ๓.มังสวิรัติประเภทดื่มนมและกินไข อาหาร มังสวิรัติประเภทนี้มีไข นม และผลิตภัณฑของนม นอกเหนืออาหารจากพืช แตไมมีเนื้อสัตวเลย เมนู มังสวิรัติ บานคุณนิดดา นาจะจัดอยูในมังสวิรัติ ประเภทที่ ๓ เนื่องจากสมาชิกในบานประกอบไปดวย คนหลายวัย จึงเปนอาหารที่เนนเรื่องสุขภาพ และ ความอรอย มังสวิรัติ บานคุณนิดดา ประกอบไปดวยอาหาร หลากหลายประเภทและเมนู : ตม-แกง ทั้งจืดและเผ็ด : ยำ-ลาบ รวมถึงสลัด : ผัด-นึ่ง มีสุกียากี้ญี่ปุนเจดวย : กวยเตี๋ยว-ขนมจีน เมนูประเภทเสน : ของกินเลน ทำใหรูจักเมนู ฮุมมุส : ไข นอกจากเจียว ทำไดสารพัด ใหเราเลือกสลับทำไดในแตละวัน ไมนาเบื่อ

12


นิดดา หงษวิวัฒน กลาวไวหนาคำนำ ถึง ๕ หลักการปรุงอาหารที่สำคัญ ๑. เปนอาหารสด ใหม กินเฉพาะมื้อ ๒. เครื่องปรุงรสไมจัดจานเกินไป ๓. ใชไฟกลาง ถึงไฟออน ๔. เครื่องใชไฟฟาที่จำเปน แคหมอหุงขาวกับเครื่องปน ๕. ใชเพียงเตาแกสและเตาถาน และการเคี้ยวอาหารใหละเอียดมากๆ คือปจจัยความอรอยของอาหารทุกชนิด จากสถานปฏิบัติธรรมและคายสุขภาพหลายๆ สถานที่ ตางยืนยันตรงกันถึงการใชเวลาเคี้ยวอาหาร แตละคำในแตละมื้อใหละเอียด นอกจากจะชวยระบบยอยอาหารแลว ยังถือเปนการฝกเจริญสติไดเปนอยางดี ชวนกันมาเปดเมนู มังสวิรัติ บานคุณนิดดา ทำอาหารสำหรับบางมื้อ บางวัน บางโอกาส ถาเปนไปได โดยไมเบียดเบียนตนเอง และสรรพสัตวกันคะ

http://www.stuffmomnevertoldyou.com/podcasts/the-vegetarian-gender.htm

13

มังสวิรัติ บานคุณนิดดา พิมพครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๕ ๑๗๖ หนา, ๒๗๕ บาท สำนักพิมพแสงแดด


ʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒôÓà¹Ô¹¡ÒÃâ´ÂÁÕÃÒÂä´Œ¨Ò¡¤‹Òŧ·ÐàºÕ¹¡Ô¨¡ÃÃÁ ¨Ò¡¡ÒèÓ˹‹Ò¼ÅÔµÀѳ± µ‹Ò§æ Ê¶ÒºÑ¹Ï ÂÔ¹´ÕÃѺ¡ÒÃʹѺʹع¨Ò¡¼ÙŒÃ‹ÇÁʹã¨à¼Âá¾Ã‹ à¾×่͹Óà§Ô¹ÁÒ㪌´Óà¹Ô¹¡ÒÃãËŒºÃÃÅØÇѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ µÒÁ·Õ่µÑ้§äÇŒ àªÔÞºÃԨҤࢌҺÑÞªÕÍÍÁ·ÃѾ ¸¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò³ÔªÂ ÊÒ¢Òà´ÍÐÁÍÅÅ 3 ÃÒÁ¤Óá˧ ª×่ͺÑÞªÕ ÁÙŹԸÔËÁͪÒǺŒÒ¹ ʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒÃàÅ¢ºÑÞªÕ 173-241-6858

ÊÓËÃѺà´×͹ÊÔ§ËÒ¤Á 2560 ÁÕ¼ÙŒºÃԨҤʹѺʹع¡Ò÷ӧҹ¢Í§Ê¶ÒºÑ¹Ï ´Ñ§¹Õ้ ºÃÔ¨Ò¤¨Ò¡¡Ô¨¡ÃÃÁâ¤Ðã¹Êǹ¸ÃÃÁ ÊǹâÁ¡¢ ¡ÃØ§à·¾Ï ¤Ãٵٹ ÈÈÔÇÔÁÅ Ç§É ÊÇÑÊ´Ô์ 695 ¤ÃÙÍØ ªÔµÊØ´Ò ªÑÂÈÑ¡´Ò¹Ø¡ÙÅ 705 ¤ÃÙà¨Õ๊º ÊبԵ¯Ò ÇÔàªÕÂà 720 ¤ÃÙµŒÍÁ ´ØÊÔ´Ò ªØ¹Ë¡Ô¨ 490 ¤ÃÙáËÁ‹Á ³ÀÑ·Ã ¼´Ø§à¨ÃÔÞ 460 ÃÇÁ

ºÒ· ºÒ· ºÒ· ºÒ· ºÒ·

3,070 ºÒ·

਌Ò˹ŒÒ·Õ่»ÃШÓÊӹѡ§Ò¹â¤ÐÇÔªÒ¡Òà 201 «.ÃÒÁ¤Óá˧ 36/1 ºÒ§¡Ð» ¡·Á.10240 ·Ø¡ÇѹÇѹÍѧ¤Òà 8.30-17.00 ¹. ·Ò§ËÁÒÂàÅ¢â·ÃÈѾ· 081-401-7744 ·Ø¡Çѹ¨Ñ¹·Ã -ÈØ¡Ã 8.30-17.00 ¹. (àÊÒà -ÍҷԵ » ´·Ó¡ÒÃ) ª‹Í§·Ò§Í×่¹æ ËÒ¡äÁ‹ÊÒÁÒöµÍºÃѺ䴌·Ñ¹·Õ ¨ÐÃÕºµÔ´µ‹Í¡ÅѺâ´ÂàÃ็Ç·Õ่ÊØ´ (àÊÒà -ÍҷԵ » ´·Ó¡ÒÃ) - Line ID : thaiyoga - Facebook : thaiyogainstitute - e-mail :thaiyogaoffice@gmail.com ** ÊÓËÃѺ·‹Ò¹·Õ่ÃѺ¨ØÅÊÒ÷ҧä»ÃɳÕ ÊÒÁÒö·Ó¡Òõ‹ÍÍÒÂØÊÁÒªÔ¡ä´Œâ´Â¡ÒÃâ͹à§Ô¹à¢ŒÒ àÅ¢·Õ่ºÑÞªÕ¢ŒÒ§µŒ¹ (»‚ÅÐ 250 ºÒ·) áÅÐâ»Ã´á¨Œ§¡ÅѺÁÒÂѧʶҺѹâ¤ÐÇÔªÒ¡ÒÃà¾×่Í·ÃÒº ¢Íº¤Ø³ÁÒ¡¤‹Ð

14


สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบาน 201 ซอยรามคำแหง 36/1 บางกะป กทม.10240 โทร. 02-732 2016-7, 081-401 7744 wanlapa.tyi@gmail.com www.thaiyogainstitute.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.