2013_KIMONOS_MARTA CHINCHILLA

Page 1


KIMONOSMartaChinchilla 15.11.2013_18.12.2014

Talented and multidisciplinary artist, who can surprise you with so many ways of art, from huge sculptures to delicate engravings or graphic speculations. Her graphic work is as much prolific as her intervention areas, and we can assure you that it never will let you indifferent. Is passion on its essence for communication and sensibility.

Artista multidisciplinaria de mucho talento. La podéis encontrar entre enormes esculturas o realizando delicados gravados o especulaciones graficas. Su obra es tan rica como sus campos de actuación y nunca deja indiferente. Es pura pasión de comunicación i sensibilidad.

Artista d’alt talant multidisciplinari. La podeu trobar entre immenses escultures o fent delicats gravats o especulacions gràfiques. La seva obra és tan prolífera com els seus camps d’actuació i mai deixa indiferent. És pura passió de comunicació i sensibilitat.gravats originals 路 grabados originales 路 original taxed


1 . PEÇA ÚNICA UNIQUE PIECE 68 X 41 cm. Xilografia sobre paper Woodcut on Paper

560.-€

3


2 . PEÇA ÚNICA UNIQUE PIECE 68 X 41 cm. Xilografia sobre paper Woodcut on Paper

4

560.-€


3 . PEÇA ÚNICA UNIQUE PIECE 68 X 26 cm. Xilografia sobre paper Woodcut on Paper

560.-€

5


4 . PEÇA ÚNICA UNIQUE PIECE 68 X 30 cm. Xilografia sobre paper Woodcut on Paper

6


5 . PEÇA ÚNICA UNIQUE PIECE 70 X 50 cm. Xilografia sobre paper Woodcut on Paper

500.-€

7


6 . PEÇA ÚNICA UNIQUE PIECE 76 X 44 cm. Xilografia sobre paper Woodcut on Paper

8

580.-€


7 . PEÇA ÚNICA UNIQUE PIECE 68 X 44 cm. Xilografia sobre paper Woodcut on Paper

500.-€

9


8 . PEÇA ÚNICA UNIQUE PIECE 57 X 38 cm. Xilografia sobre paper Woodcut on Paper

10

450.-€


9. PEÇA ÚNICA UNIQUE PIECE 76 X 56 cm. Xilografia sobre paper Woodcut on Paper

500.-€

11


10. PEÇA ÚNICA UNIQUE PIECE 70 X 50 cm. Mixta sobre paper Mixed media on paper

12

450.-€


11. PEÇA ÚNICA UNIQUE PIECE 70 X 50 cm. Mixta sobre paper Mixed media on paper

500.-€

13


12. PEÇA ÚNICA UNIQUE PIECE 75 X 54 cm. Mixta sobre paper Mixed media on paper

14

500.-€


13. PEÇA ÚNICA UNIQUE PIECE 75 X 54 cm.

Mixta sobre paper Mixed media on paper

500.-€

15


14. PEÇA ÚNICA UNIQUE PIECE 76 X 56 cm. Linogravat sobre paper Linicut on paper

16

500.-€


15. PEÇA ÚNICA UNIQUE PIECE 60 X 50 cm. Mixta sobre paper Mixed media on paper

530.-€

17


16. PEÇA ÚNICA UNIQUE PIECE 70 X 50 cm. Mixta sobre paper Mixed media on paper

18

500.-€


17. PEÇA ÚNICA UNIQUE PIECE 70 X 50 cm. Mixta sobre paper Mixed media on paper

19


18. PEÇA ÚNICA UNIQUE PIECE 70 X 50 cm. Mixta sobre paper Mixed media on paper

20

500.-€


19. PEÇA ÚNICA UNIQUE PIECE 60 X 50 cm. Mixta sobre paper Mixed media on paper

21


20. PEÇA ÚNICA UNIQUE PIECE 60 X 50 cm. Mixta sobre paper Mixed media on paper

22


21. PEÇA ÚNICA UNIQUE PIECE 60 X 50 cm. Mixta sobre paper Mixed media on paper

530.-€

23


22. PEÇA ÚNICA UNIQUE PIECE 68 X 56 cm. Mixta sobre paper Mixed media on paper

24


23. PEÇA ÚNICA UNIQUE PIECE 71 X 54 cm. Mixta sobre paper Mixed media on paper

25


24. PEÇA ÚNICA UNIQUE PIECE 30 X 110 cm. Mixta sobre paper Mixed media on paper

26

500.-€


serigrafia original 路 serigraf铆a original 路 original screenprinting

27


26.EDICIÓ LIMITADA LIMITED EDITION PIECE 50 + 5 PA 76 X 56 cm. 3 Tintes sobre paper 3 Inks on paper

28

200.-€


26.EDICIÓ LIMITADA LIMITED EDITION PIECE 50 + 5 PA 76 X 56 cm. 3 Tintes sobre paper 3 Inks on paper

200.-€

2915.11.2013


Notariat, 3 路 080001 Barcelona 路 show@apartedicions.com www apartedicions.comNotariat, 3 08001 BARCELONA

show@apartedicions.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.