Page 1

โครงการเก็บกระเป๋าเข้าบ้านบีเอสพี

“สิ่งแวดล้อมดี การันตีคุณภาพ” “มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว บีเอสพีนะคะ”


คากล่าวต้อนรับสมาชิกใหม่ “การอยู่ ร่ วมกั น เป็ นหมู่ ค ณะต้ อ งอาศั ย การปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ ากั บ ผู้ อื่ น บน พื้นฐานของกติกา อีกทั้งต้ องใช้ เหตุและผลเป็ นสาคัญ การเป็ นคนที่มีเหตุผลทา ให้ เรารู้จักและยอมรับในกฎเกณฑ์ ของสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมได้ และสิ่ง สาคัญคือการมีความรับผิดชอบร่ วมกันเพื่อการฝึ กฝนให้ สามารถทางาน และอยู่ ร่ วมกับผู้อ่นื ได้ อย่ างมีความสุขในอนาคต”

ในนามของโรงเรี ยนกวดวิชาบีเอสพี (ศูนย์การเรี ยนรู้ บ้านศิลป์ปั ญจวิชช์) ขอต้ อนรับนักเรี ยน ทุกคนเข้ าสู่โครงการ “เก็บกระเป๋ าเข้ าบ้ านบีเอสพี ” ซึ่งอาจเปรี ยบได้ เสมือนกับบ้ านหลังที่สองของทุก คน ทางบีเอสพี มีนโยบายที่พฒ ั นาให้ เด็กนักเรี ยนของเราทุกคนมี Life Skills and Knowledge Skills กล่าวคือ เด็กนักเรี ยนจะต้ องมีทกั ษะในการดาเนินชีวิต การใช้ เหตุผล การคิดวิเคราะห์ และสามารถ แก้ ไขปั ญหาต่างๆได้ ตลอดจนมี ทกั ษะในการเรี ยนรู้ มี การแสวงหาและพัฒนาความรู้ ใหม่อยู่เสมอ นอกจากนีท้ ี่ นี่ยงั เป็ นสถานที่พฒ ั นาภาวะความเป็ นผู้นาให้ กบั นักเรี ยน โดยจัดให้ มีกิจกรรมต่างๆแก่ นัก เรี ย นเพื่ อให้ นักเรี ยนฝึ กคิ ด ฝึ กทา อย่ า งมี ก ระบวนการ ตลอดจนเป็ นผู้มี คุณธรรม จริ ย ธรรมที่ สามารถเป็ นต้ นแบบสาหรับนักเรี ยนอื่นๆ ได้ อย่างเหมาะสม การอยู่ร่วมกันเป็ นหมู่คณะต้ องอาศัยการ ปรับตัวให้ เข้ ากับผู้อื่น บนพื น้ ฐานของกติกา และสิ่งสาคัญคือการมีความรับ ผิดชอบร่ วมกันเพื่อการ ฝึ กฝนให้ สามารถทางาน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุขในอนาคต ทางโรงเรี ยนกวดวิชาบีเอส พี จัดให้ มีครูดแู ลนักเรี ยนในทุกเรื่ องได้ อย่างทัว่ ถึงทังนั ้ กเรี ยนชายและหญิง โดยสร้ างความมัน่ ใจและความเชื่อมัน่ ให้ กบั ผู้ปกครองในการนาบุตรหลานของท่านมาอยู่ใน ความดูแลของโรงเรี ยนกวดวิชาบีเอสพี โดยให้ เราเป็ นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุตรหลานของท่านให้ เป็ น นักเรี ยนที่เต็มเปี่ ยมไปด้ วยความรู้ ควบคู่กบั คุณธรรม และสร้ างสรรค์สงั คม สุดท้ ายนี ้ขอให้ นกั เรี ยนทุกคนพักอาศัยอย่างมีความสุขตังใจศึ ้ กษาเล่าเรี ยน งดเว้ นอบายมุขทัง้ ปวง ดูแลตนเองและเพื่อนๆอย่างมีไมตรี จิตและเอื ้ออาทรซึ่งกันและกันเพื่อความสาเร็จในวันข้ างหน้ า มาดามณัฐฌา วีระวานิช


ประวัตกิ ารจัดตัง้ โรงเรียน โรงเรี ยนกวดวิชา บีเอสพี มี จุดเริ่ มจาก “บ้ านศิลป์ ฝรั่งเศส” ดาเนินการสอนโดยมาดามกาญจนา วีระวานิช ( ปั จจุบนั คือ มาดามณัฐฌา วีระวานิช) ในปี พ.ศ. 2544 เป็ นต้ น มา เปิ ดรั บ สมัค รนั ก เรี ย นโปรแกรมศิ ล ป์ ภาษา ฝรั่ ง เศส โดยมี เ ป้ าหมายเพื่ อ ให้ นัก เรี ย นมี ค วามรู้ และ สามารถสอบเข้ า มหาวิ ท ยาลัย ที่ มี ชื่ อ เสี ย งของรั ฐ บาล นัก เรี ย นในรุ่ น แรกๆได้ รั บ การกวดวิชาอย่ า งเข้ ม ข้ น และ ประสบความสาเร็จเกือบ 100 % ในปี พ.ศ. 2546 ได้ คัด เลื อ กครู ที่ มี เ ป้ าหมายและอุด มการณ์ เ ดี ย วกัน ร่ ว มเปิ ดสอนวิ ช า ภาษาอัง กฤษ ภาษาไทย และสังคมศึ กษา เพื่ อให้ นักเรี ย นได้ เ รี ย นในวิชาที่ ต้ องใช้ ในการสอบเข้ า มหาวิทยาลัยสายศิลป์ภาษาอย่างครบถ้ วน ส่งผลให้ นกั เรี ยนประสบความสาเร็จทัง100% ้ จึงทาให้ เกิด กระแสและมีนกั เรี ยนมาสมัครเพิ่มขึ ้นอย่างมาก ในปี พ.ศ. 2549 ได้ ขยายพื ้นที่สาหรับการเรี ยนการสอน โดยซื ้ออาคารพาณิชย์เพิ่มอีก 1คูหา และในปี นี เ้ อง บ้ านศิลป์ฝรั่งเศสจึงเติบโตขึน้ มี พื ้นที่ การดาเนินการเพื่ อสอนกวดวิชาภายในอาคาร พาณิชย์ 5 ชัน้ จานวน 2คูหา อีกทังในปี ้ นี ้ เป็ นปี แรกที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้ โรงเรี ยนประจา จังหวัดคัดเลือกนักเรี ยนที่มีความเป็ นเลิศด้ านวิทย์ – คณิต ซึง่ นับว่าเป็ นความโชคดีมาก ที่ ในขณะนัน้ บุตรชายของมาดาม คือ “เด็กชาย ชีวนิ ทรี ย์ วีระวานิช ” กาลังศึกษาในระดับชันประถมศึ ้ กษาปี ที่ 6 มาดามณัฐฌา จึงได้ คดั สรรครู ที่มีคณ ุ ภาพด้ าน วิทย์ – คณิต มาสอน ทาให้ บตุ รชายสามารถสอบเข้ า โรงเรี ยนมัธยมประจาจังหวัดได้ ในลาดับต้ นๆ และยังสามารถสอบแข่งขันในโครงการอัจฉริ ยะภาพ ด้ านวิทย์ – คณิต ของ สสวท. ได้ สาเร็จ จึงทาให้ ชื่อเสียงของบ้ านศิลป์ฝรั่งเศสโด่งดังมากในขณะนัน้ ในปี พ.ศ. 2550 ได้ ดาเนินการขออนุญาตจัดตังโรงเรี ้ ยนกวดวิชาในนาม “โรงเรี ยนกวดวิชาบ้ าน ศิลป์ปั ญจวิชช์”เปิ ดรับสมัครนักเรี ยนตังแต่ ้ ระดับชันประถมศึ ้ กษาปี ที่ 3 จนถึงระดับชันมั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ในการดาเนินการสอนได้ เน้ นการควบคุมคุณภาพอย่างเข้ มข้ นและสม่าเสมอ เนื่องจาก


มาดามณัฐฌา ได้ ต ระหนัก อยู่เสมอว่าการรั ก ษาคุณ ภาพการสอนที่ ดี เป็ นแนวทางในการรั ก ษา มาตรฐานของโรงเรี ยนกวดวิชาอันดับ 1 ในจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ให้ อยู่ได้ อย่างยาวนานและยัง่ ยืน ในปี พ.ศ. 2555 ได้ ดาเนินการขออนุญาตจัดตังโรงเรี ้ ยนกวดวิชาในนาม “โรงเรี ยนกวดวิชา บี เอสพี ” เปิ ดรับสมัครนักเรี ยนตัง้ แต่ระดับชันมั ้ ธยมศึ กษาปี ที่1 – 6 และในขณะเดียวกัน ทางโรงเรี ยน กวดวิชาบีเอสพี ได้ ตระหนักถึงความสาคัญของนักเรี ยนที่อยู่ต่างอาเภอ และจาเป็ นต้ องเดินทางไป กลับ เพื่ อเพิ่ม ความสะดวกสบาย และลดภาระให้ กับ ผู้ป กครอง จึ งได้ มี การจัดตัง้ โครงการ “เก็ บ กระเป๋ าเข้ าบ้ าน บีเอสพี” โดยรับหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลนักเรี ยนในทุกๆเรื่ องเปรี ยบเสมือนบ้ านหลังที่สอง หลังจากนัน้ เป็ นต้ นมา โรงเรี ยนกวดวิชา บีเอสพี ได้ รับความเชื่ อมั่น และความไว้ วางใจจาก ผู้ป กครอง ในการน าบุต รหลานมาอยู่ใ นความดูแ ลของเรา ซึ่ ง ปั จจุบ ัน โรงเรี ย น กวดวิ ชาบี เ อสพี นอกจากจะดูแลเรื่ องคุณภาพการสอนได้ เป็ นอย่างดีแล้ ว ยังดูแลครอบคลุมถึงคุณภาพของนักเรี ยน ทุกคน ให้ มีประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์แบบ


ข้อมูลทัว่ ไปของโรงเรียน โรงเรียนกวดวิชาบีเอสพี

ที่ตงั ้ เลขที่ 335 ม. 4 ถนนชนเกษม ตาบลมะขามเตี ้ย อาเภอเมือง ฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 3

ระดับมัธยมศึกษาปี ที่4 – 6

รายวิชาที่เปิ ดให้ บริการสอนกวดวิชา

รายวิชาที่เปิ ดบริการสอนกวดวิชา

1. คณิตศาสตร์ 2. วิทยาศาสตร์ 3. ภาษาไทย 4. ภาษาอังกฤษ 5. สังคมศึกษา

1. คณิตศาสตร์ 2. ฟิ สกิ ส์ 3. เคมี 4. ชีววิทยา 5. ภาษาไทย 6. ภาษาอังกฤษ 7. สังคมศึกษา

กิจกรรมเสริ มหลักสูตร 1. การพัฒนาบุคลิกภาพ และ ภาวะผู้นาสาหรับเด็ก 2. การพัฒนาเทคนิคการสอน สาหรับครู

ภาษาต่ างประเทศที่เปิ ดสอน 1. ภาษาจีน 2. ภาษาฝรั่งเศส 3. ภาษาญี่ปนุ่ 4. ภาษาเกาหลี 5. ภาษาพม่า


ปรัชญาของโรงเรียน ติดอาวุธความคิด เพิ่มประสิทธิภาพความรู้ เชิดชูคณ ุ ธรรม ก้ าวนาวิชาการ สูม่ าตรฐานสากล

วิสยั ทัศน์ สร้ างโอกาสทางการศึกษา มุ่งมัน่ พัฒนาความรู้ สูผ่ ลสัมฤทธิ์ที่ผ้ เู รี ยนคาดหวัง สร้ างพลังความคิดและจิตอาสา

เป้าหมายของโรงเรียน 1. นัก เรี ย นสอบเข้ าเรี ย นต่ อได้ ไม่ ต่ า กว่า 70 % ของจานวนนัก เรี ย นที่ สมัค รเรี ย น ทังหมดในแต่ ้ ละคอร์ ส 2. จานวนนักเรี ยนที่สมัครเรี ยนกวดวิชากับ โรงเรี ยนกวดวิชาบีเอสพี เพิ่มขึ ้น 10%ของ นักเรี ยนที่สมัครเรี ยนในแต่ละคอร์ ส 3. ครู ร้ อยละ 80 สามารถปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมการเรี ยนการสอนโดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ น ศูนย์กลางได้ 4. ครูร้อยละ 100 ประพฤติตนเหมาะสมกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู

5. ครูร้อยละ 80 มีความมุ่งมัน่ ต่อการพัฒนาตนเองและพัฒนาการทางานอย่างต่อเนื่อง


มุ่งมัน่ ในการดาเนินการสอนกวดวิชาให้ นกั เรี ยน ควบคู่กบั การปลูกฝั งคุณธรรม จริ ยธรรม และ ศีลธรรม สูช่ มุ ชน โดย 1. ให้ การศึกษากับนักเรี ยนที่ กาลังศึกษาอยู่ในระบบโรงเรี ยน แต่ยังไม่เข้ าใจเนื อ้ หาดี พอได้ ใช้ เป็ น สถานที่ค้นคว้ าศึกษาเพิ่มเติม 2. เตรี ยมความพร้ อมล่วงหน้ าสาหรับผู้ที่จะเข้ าศึกษาต่อโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ มหาวิทยาลัย 3. เป็ นสถานที่ ศึกษาค้ นคว้ าเพิ่ม เติม เตรี ยมความพร้ อม ความมั่นใจในการที่ จะสอบแข่งขันเข้ า ศึกษาต่อในโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย 4. ช่ วยให้ ผ้ ทู ี่ ไม่มี โอกาสเข้ าศึ กษาในระบบโรงเรี ยนได้ ใ ช้ เป็ นที่ ศึก ษาค้ นคว้ าเพิ่ มเติ มความรู้ เพื่ อ ประโยชน์ในการประกอบอาชีพหรื อการศึกษาต่อ 5. เพิ่มเติมความรู้และทักษะ เพื่อใช้ ในชีวติ ประจาวันให้ แก่ผ้ เู รี ยน 6. ดาเนินการสอน แนะนา และให้ แนวคิดในการดาเนินชีวิต ซึ่งสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม และ ศีลธรรม เพื่อให้ นกั เรี ยนเป็ นเยาวชนที่ดีของชาติต่อไป


โครงการ “เก็บกระเป๋าเข้ าบ้ าน บีเอสพี” เริ่มก่อตังในปี ้ พ.ศ.2555 โดยมีนกั เรี ยนที่อยู่ ที่นี่รุ่นแรกเพียงไม่กี่คน หลังจากนันทางเราได้ ้ ขยายพื ้นที่ให้ เพียงพอต่อความต้ องการของจานวน นักเรี ยนที่เข้ ามาติดต่อกันอย่างมาก โดยโครงการ “เก็บกระเป๋ าเข้ าบ้ านบีเอสพี” ตังอยู ้ ่ที่ - ชัน้ 4 ของโรงเรี ยนกวดวิชาบีเอสพี ซึง่ ประกอบด้ วย ห้ องพักนักเรี ยนชายจานวน เตียง 30 นอน และห้ องพักนักเรี ยนหญิง จานวน 28 เตียงนอน - ชัน้ 3 และ 4 ของอาคาร Superbrain ซึง่ ประกอบด้ วย ห้ องพักนักเรี ยนชายจานวน 26 เตียงนอน และนักเรี ยนหญิงจานวน 28 เตียงนอน ซึง่ ปั จจุบนั โครงการ “เก็บกระเป๋าเข้ าบ้ านบีเอสพี” สามารถรองรับเด็กนักเรี ยนได้ ถึง

112 คน พร้ อมด้ วยสิง่ อานวยความสะดวกมากมาย และห้ องเรี ยนที่ทนั สมัย สะอาด และมีความ สะดวกสบาย


สิง่ อานวยความสะดวกสาหรับนักเรียนทีม่ าพักและมาเรียนทีน่ ี่ 1. ห้ องเรี ยน ประกอบด้ วยห้ องเรี ยนทังสิ ้ ้น 12 ห้ อง -- ห้ องเรี ยนชัน้ 1 ประกอบด้ วย ห้ องเรี ยน 2 ห้ อง คือ ห้ องเรี ยนวิทยาศาสตร์ และห้ องเรี ยนระบบดีวีดี -- ห้ องเรี ยนชัน้ 2 ประกอบด้ วย ห้ องเรี ยน 4 ห้ อง คือ ห้ อง 21 ห้ อง 22 และห้ อง 23 -- ห้ องเรี ยนชัน้ 3 ประกอบด้ วย ห้ องเรี ยน 6 ห้ อง คือ ห้ อง 31, ห้ อง 32, ห้ อง 33 , ห้ อง 34 , ห้ อง 35 และห้ อง 36

2. เตียงนอน เป็ นเตียงนอน 2 ชัน้ พร้ อมหมอน โดยผ้ าปูที่นอนและปลอกหมอน มีบริการเปลี่ยนให้ ทกุ 2 สัปดาห์

3. ห้ องน ้า อยู่ภายในห้ องนอน มีห้องอาบน ้าและสุขา แยกชายและหญิง


4. ห้ องนอน เป็ นห้ องนอนแอร์ แยกชาย – หญิง

5. ตู้เสื ้อผ้ าและโต๊ ะอ่านหนังสือ แยกส่วนตัว

6. นักเรี ยนเข้ า – ออก ห้ องด้ วยระบบสแกนลายนิ ้วมือ


7. มีระบบกล้ องวงจรปิ ดติดตังภายในอาคารทุ ้ กห้ อง

8. เครื่ องซักผ้ าหยอดเหรี ยญประจาห้ องพัก

9. สัญญาณอินเตอร์ เน็ต / ถ่ายเอกสาร / Print งานสี ขาวดา

10. ห้ องประชุม สาหรับให้ นกั เรี ยนทากิจกรรมต่างๆ


11. โรงอาหาร ที่บริการทังอาหารและเครื ้ ่ องดื่ม

12. มุมพักผ่อนและมุมอ่านหนังสือที่สะอาดและสะดวกสบาย

13. ตู้ยาสามัญ กรณีที่นกั เรี ยนมีเจ็บป่ วยมีการปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น

14. คุณครูดแู ลนักเรี ยนบ้ านบีเอสพี ตลอด 24 ชัว่ โมง


ตารางเวลาของนักเรียนบ้านบีเอสพี เวลา

รายละเอียด

05.30 – 06.30 น.

ตื่นนอน / ทาภารกิจส่วนตัว

06.45 – 07.15 น.

รับประทานอาหารเช้า

07.20 – 07.30 น.

นักเรียนไปโรงเรียน

16.00 น.

รายงานตัวเข้าบ้านบีเอสพี

16.00 – 17.30 น.

รับประทานอาหารเย็น

17.30 – 19.30 น.

เรียนคอร์สเย็น

19.30 – 20.00 น.

ทาภารกิจส่วนตัว / อาบน้า

20.00 – 22.00 น.

นักเรียนทาการบ้าน+อ่านหนังสือ+เรียนระบบDVD

22.00 – 22.30 น.

ประชุมนักเรียน + กิจกรรมกลางคืน + นัดหมาย

22.30 น.

สวดมนต์ไหว้พระ + เข้านอน

***ตารางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม


ข้อควรปฏิบต ั ิ การเข้า – ออก บ้านบีเอสพี - นักเรี ยนบ้ านบีเอสพีทกุ คน ต้ องลงชื่อออกบ้ านบีเอสพีก่อนเวลา 7.30น. ก่อนไปโรงโรงเรี ยน และลงชื่อเข้ าบ้ านบีเอสพี ก่อนเวลา 18.00น. ทุกวัน - นักเรี ยนต้ องแจ้ งคุณครูดแู ลทุกครัง้ กรณีออกนอกบ้ านบีเอสพี นอกเหนือจากเวลาไป โรงเรี ยน - นักเรี ยนต้ องลงชื่อออกทุกวันศุกร์ เพื่อเดินทางกลับบ้ าน ก่อนเวลา 17.00น.และลงชื่อเข้ าบ้ าน บีเอสพีในวันอาทิตย์ ตังแต่ ้ เวลา 12.00น. เป็ นต้ นไป - กรณีที่ในวันศุกร์ นกั เรี ยนไม่กลับบ้ าน ผู้ปกครองต้ องโทรแจ้ งคุณครู ดแู ลทุกครัง้ - อนุญาตให้ ผ้ ปู กครอง ส่ง บุตร-หลาน บริ เวณชัน้ 1 เท่านัน้ ในกรณี ฉกุ เฉินต้ องได้ รับอนุญาต จากคุณครูก่อน


การใช้ห้องอ่านหนังสือ - นักเรี ยนบ้ านบีเอสพี ทุกคน พึงรักษาความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย หลังจากที่ ใช้ ห้องอ่าน หนังสือเสร็จโดยเก็บหนังสือ สมุด อุปกรณ์ต่างๆ วางให้ เป็ นระเบียบ - นักเรี ยนสามารถใช้ บริการห้ องอ่านหนังสือ ได้ ตงแต่ ั ้ เวลา20.00 – 24.00 น. ทุกวัน

การเก็บรองเท้าหน้าห้องพัก - นักเรี ยนควรวางรองเท้ าให้ เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยตามชันวางที ้ ่จดั ให้ - ห้ ามวางรองเท้ าบนพื ้นหน้ าห้ องโดยเด็ดขาด


การใช้บริการเครื่องซักผ้า - อนุญาตให้ นกั เรี ยนใช้ เครื่ องซักผ้ าในกรณีการซักชุดชันใน ้ ถุงเท้ าเท่านัน้ - กรณีสง่ เสื ้อผ้ าซัก ให้ นกั เรี ยนนามาส่งพร้ อมไม้ แขวนเสื ้อที่ชนั ้ 1 พร้ อมเขียนชื่อที่ถุงผ้ าให้ เรี ยบร้ อย - ห้ ามนักเรี ยนตาก หรื อแขวนเสื ้อผ้ า บริเวณขอบเตียงนอน นักเรี ยนสามารถแขวนเสื ้อผ้ าที่ ราวตากผ้ าที่ทางบ้ านบีเอสพีจดั ให้ - กรณีสง่ ผ้ าซักนักเรี ยนจะต้ องเช็คจานวนผ้ าที่ได้ รับให้ เรี ยนร้ อย ถ้ าได้ ผ้าไม่ครบให้ แจ้ งครู ดูแล ภายในวันนัน้


การเข้าร่วมกิจกรรมของบ้านบีเอสพี - นักเรี ยนทุกคนต้ องให้ ความร่วมมือและเข้ าร่วมกิจกรรมที่ทางบ้ านบีเอสพีจดั ขึ ้นทุกครัง้ - นักเรี ยนต้ องมาพร้ อมกันเพื่อประชุมและสวดมนต์ก่อนเข้ านอน ในเวลา 22.00น.ทุกวัน - นักเรี ยนทุกคนต้ องเข้ าร่วมกิจกรรม Big Cleaning เพื่อดูแล ความสะอาด และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยภายในบ้ านบีเอสพี


การประหยัดพลังงาน - ปิ ดไฟทุกครัง้ หลังออกจากห้ องน ้า หรื อออกจากบ้ านบีเอสพี (ในกรณีออกคนสุดท้ าย) - ไม่ควรเปิ ดน ้าทิ ้งไว้ โดยไม่มีความจาเป็ น - สารวจเครื่ องใช้ ไฟฟ้าทุกชนิดก่อนออกจากห้ อง ว่าปิ ดเรี ยบร้ อยแล้ วหรื อยัง

งานอนามัยและโภชนาการ - ทางบ้ านบีเอสพี มี บริ การอาหารเช้ าที่ ถูก หลัก อนามัยและหลักโภชนาการ ตัง้ แต่ เวลา 06.30 – 07.30 น. และบริการอาหารเย็นในเวลา 16.00 -20.00น. - นักเรี ยนสามารถมีสว่ นร่วมในการคิดรายการอาหารในแต่ละวัน


การเรียนผ่านระบบ Computer - ทางบีเอสพี มีระบบการเรี ยนผ่านระบบ Computerให้ สาหรับนักเรี ยนบ้ านบีเอสพีทุกคน เพื่อเป็ นการเรี ยนเพิ่มเติม หลังจากเสร็จสิ ้นภารกิจส่วนตัว - นักเรี ยนสามารถมารับแผ่น DVD ได้ ตงแต่ ั ้ เวลา 20.00 – 22.00 น.โดยนักเรี ยนต้ องเซ็นชื่อ รับแผ่นทุกครัง้ และเมื่อเรี ยนเสร็จให้ นาแผ่น DVD มาคืนกับครูบ้านบีเอสพี


กฎระเบียบบ้าน BSP 1. นักเรี ยนบ้ านบีเอสพี ต้ องแต่งกายสุภาพ 2. นักเรี ยนต้ องไม่สง่ เสียงดังสร้ างความรบกวนอันก่อความราคาญให้ ผ้ อู ื่น รวมทังต้ ้ องไม่ทะเลาะ วิวาทกันภายในบ้ านบีเอสพี 3. ไม่อนุญาตให้ นกั เรี ยนชายขึ ้นไปยังห้ องพักนักเรี ยนหญิง และ ไม่อนุญาตให้ นกั เรี ยนหญิงขึ ้นไป ยังห้ องพักนักเรี ยนชาย 4. ไม่อนุญาตให้ นานักเรี ยนอื่นหรื อบุคคลภายนอกที่มิได้ พกั อาศั ยในบ้ านบีเอสพี เข้ าไปบริ เวณ ห้ องพักชัน้ 4 โดยเด็ดขาด 5. การกระทาใดๆที่แสดงให้ เห็นถึงเจตนาในการลักทรัพย์ ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน รวมทังวั ้ สดุ อุปกรณ์สว่ นกลาง จะถูกดาเนินการทางวินยั ระเบียบบ้ านบีเอสพี และ พ้ นจากสภาพ การเป็ นนักเรี ยนบ้ านบีเอสพีทนั ที 6. ห้ ามโยน ขว้ างปา หรื อทิ ้งสิง่ ของใดๆลงมาจากห้ องพัก 7. ห้ ามตากผ้ าและวางพาดสิง่ ของต่างๆ บนเตียงนอน 8. ห้ ามเสพอบายมุขหรื อ เล่นการพนันทุกชนิด หรื อมี ไว้ ในครอบครองภายในบ้ านบีเอสพี โดย เด็ดขาด เช่น บุหรี่ สุรา เบียร์ ยาเสพติด อุปกรณ์ที่ใช้ ในการเสพ ฯลฯ 9. ห้ ามครอบครองวัตถุอนั ตรายอันจะนามาซึง่ ความเสียหาย และ เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินของผู้ พักอาศัยในบ้ านบีเอสพีฯ เช่น อาวุธ วัตถุระเบิด แก๊ ส เชื ้อเพลิง ฯลฯ

10.ห้ ามนักเรี ยนนาอาหาร และ เครื่ องดื่มขึ ้นมารับประทานบนห้ องพักเด็ดขาด


11. ห้ ามหยิบหรื อนาสิง่ ของ ของผู้อื่นไปโดยมิได้ รับอนุญาตจากเจ้ าของ 12. นักเรี ยนต้ องฝากโทรศัพท์ไว้ กบั คุณครูดแู ล ในเวลา 21.00น. และมารับคืนในเวลา 07.00น. เป็ น ประจาทุกวัน 13. ในกรณีที่การใช้ โทรศัพท์เป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยน คุณครูดแู ลสามารถขอเรี ยกเก็บโทรศัพท์ของ นักเรี ยนได้ ทนั ที 14. นักเรี ยนต้ องมีความรับผิดชอบต่อการเรี ยน และมีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย 15. นักเรี ยนบ้ านบีเอสพี ทุกคน ต้ องเข้ าร่ วมกิจกรรมต่างๆที่ ทางบ้ าน บีเอสพี จดั ขึน้ ยกเว้ นในกรณี จาเป็ นเท่านัน้ 16. นักเรี ยนบ้ านบีเอสพีทกุ คน พึงให้ เกียรติซงึ่ กันและกันและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข


กิจกรรมในปีที่ผ่านมา 1

กิจกรรมเปิดบ้านบีเอสพี เพื่อเป็ นการต้ อนรับนักเรี ยนใหม่สร้ างความประทับใจ สร้ างขวัญและกาลังใจ เป็ นกิจกรรมที่สร้ าง ความสัมพันธ์ให้ รุ่นพี่ร้ ูจกั รุ่นน้ อง

2

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เป็ นกิจกรรมที่ให้ นกั เรี ยนได้ แสดงออกถึงความกตัญญู กตเวทีที่มีตอ่ คุณแม่ โดยให้ นกั เรี ยนหอพักร่วมกันทา การ์ ดอวยพรและของขวัญ ที่ทาด้ วยตัวนักเรี ยนเอง เพื่อนาไปมอบให้ กบั คุณแม่ในวันแม่แห่งชาติ


3

กิจกรรมวันไหว้ครู เป็ นกิจกรรมที่มงุ่ เน้ นให้ นกั เรี ยนแสดงออกซึ่งความ

กตัญญูกตเวทีตอ่ ผู้ที่ประสิทธ์ประสาทความรู้ให้ โดย การดาเนินกิจกรรมทังหมดนั ้ กเรี ยนจะเป็ นผู้ วางโครงการ เตรี ยมการ และดาเนินโครงการ เป็ น การฝึ กทักษะให้ นกั เรี ยนได้ แสดงความคิดอย่างมี กระบวนการ โดยมีครูคอยให้ คาแนะนาและเป็ น

ที่ปรึกษา

4

กิจกรรมวันคริสต์มาส โดยการจัดการสถานที่ ตกแต่งสถานที่ให้ สอดคล้ อง กับบรรยากาศช่วงเทศกาลวันคริสต์มาส และมอบ ของขวัญเล็กๆน้ อยๆให้ กบั นักเรี ยนบีเอสพี

5

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ สนับสนุนและให้ ความสาคัญของเด็กและเยาวชนที่ เป็ นอนาคตของชาติ ให้ มีพฒ ั นาการทางด้ านวิชาการ และด้ านกิจกรรมให้ ควบคูก่ นั ไป โดยทางบีเอสพีจดั ให้

มีกิจกรรมจับของขวัญ โดยได้ รับความร่วมมือจาก ครูผ้ สู อนทุกท่านมอบของขวัญให้ กบั เด็กๆ


6

กิจกรรมงานเลี้ยงปิดบ้านบีเอสพี เป็ นงานเลี ้ยงเพื่อสร้ างมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดี ให้ กบั สมาชิกเด็กหอทุกๆคน โดยให้ นกั เรี ยนทุกคนได้ แสดงออกอย่างเต็มที่ และเพิ่มเติมด้ วยกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจรรมนันทนาการ กิจกรรมดาวเดือนบีเอสพี เฉลยบัดดี ้บัดเดอร์ รวมภาพความประทับใจระหว่าง การอยู่หอ และเลี ้ยงสังสรร

7

กิจกรรมค่าย”เมษา 58” เป็ นคอร์ สเรี ยนที่มงุ่ เน้ นให้ นกั เรี ยนใช้ เวลาว่างให้ เป็ น ประโยชน์ และการปรับตัวเข้ ากับเพื่อนจากโรงเรี ยน ต่าง และมีกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กๆ โดย มุง่ เน้ นกิจกรรมที่ใช้ ความสามัคคี ร่วมทางานกับเป็ น หมูค่ ณะ และการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง


8

กิจกรรมค่าย”ตุลา 58” เป็ นคอร์ สเรี ยนที่ประกอบด้ วยกิจกรรมที่หลากหลาย

กิจกรรมที่มงุ่ เน้ นให้ นกั เรี ยนกล้ าคิด กล้ าแสดงออก ใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ และการปรับตัวเข้ ากับเพื่อนๆ โดยมีทงการเรี ั้ ยนทางวิชาการ และกิจกรรมพัฒนา ทักษะ เช่น กิจกรรมทาอาหาร แต่งเรื่ องนิทานจาก สุภาษิต และฝึ กทักษะการทาแล็บวิทยาศาตร์

9

กิจกรรมค่ายภาวะผู้นา มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ นกั เรี ยนมีทกั ษะและ กระบวนการต่างๆให้ เด็กกล้ าคิด กล้ าทา กล้ า แสดงออกในทางที่ถกู ต้ อง ทาให้ เด็กมีการพัฒนา บุคลิกภาพ การพูด การเขียน การใช้ ภาษา ทาให้ เด็กเกิดความมัน่ ใจ ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การโต้ วาที การแสดงบทบาทสมมติ การทาแล็บทาง วิทยาศาสตร์ เป็ นต้ น

10

กิจกรรมรุ่นพี่พบรุ่นน้อง เป็ นกิจกรรมที่จดั ให้ รุ่นพี่ ได้ มาพบปะและเล่าถึง ประสบการณ์ ตา่ งๆทังด้ ้ านการเรี ยน การใช้ ชีวติ ระหว่าง เรี ยน พร้ อมให้ คาแนะนาในการศึกษาต่อ,ทุนการศึกษา และอื่นๆ เพื่อให้ รุ่นน้ องได้ เตรี ยมความพร้ อมในก่อน การศึกษาต่อ โดยมีมมุ มองว่า ปั ญหาบางปั ญหาของ น้ องๆในโรงเรี ยน บางเรื่ องครูเข้ าไปแก้ ปัญหาแต่ไม่ตรง จุด อาจจะเป็ นเพราะคุณวุฒิ วัยวุฒิ ซึ่งครูแตกต่างจาก นักเรี ยน จึงมีโครงการนี ้ขึ ้นมา เป็ นที่ปรึกษาร่วมกับครูใน การดูแล


11

โครงการติวก่อนสอบ เพื่อสร้ างความตระหนักให้ นกั เรี ยนเห็นความสาคัญ

ของการสอบ และเพื่อให้ นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรี ยนที่ดีขึ ้น โดยกิจกรรมนี ้เราได้ รับความร่วมมือจาก ทีมงานครูผ้ สู อนในแต่ละรายวิชา ซึ่งทางบีเอสพี จัด ให้ มีการติวทังที ้ ่โรงเรี ยนกวดวิชาบีเอสพี และนอก สถานที่ รวมทังจั ้ ดมีการติวก่อนสอบกลางภาค ติว

ก่อนสอบปลายภาค การติวสอบเข้ าแข่งขัน การติว สอบเพื่อเข้ าห้ องเรี ยนโครงการต่างๆ

12

Science Laboratory ถือเป็ นโอกาสดี ในการจัดประสบการณ์ที่สง่ เสริ ม ทักษะวิทยาศาสตร์ ให้ กบั เด็กๆ ซึ่งนอกจากจะได้ เรี ยนรู้ทฤษฏี แล้ วยังมีการฝึ กการปฏิบตั เิ พื่อเชื่อมโยง ความรู้ให้ เด็กๆเข้ าใจมากขึ ้น โดยแต่ละกิจกรรมการ ทดลอง เด็ก ๆ จะได้ ลงมือปฏิบตั ิ คิดค้ นหาคาตอบ คุณครูจะใช้ คาถามปลายเปิ ด ฝึ กให้ เด็กคิดวิเคราะห์


กิจกรรมกีฬา นอกจากบีเอสพีจะเน้ นในเรื่ องงานวิชาการแล้ ว ยังสนับสนุนให้ เด็กๆทากิจกรรม กีฬา และออก กาลังกายเพื่อเพิ่มสมรรถภาพของร่างกายให้ แข็งแรง รวมทังยั ้ งเป็ นกิจกรรมที่เชื่อม ความสัมพันธ์ และสร้ างความสามัคคีในหมู่ คณะอีกด้ วย

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เป็ นกิจกรรมที่มงุ่ เน้ นให้ นกั เรี ยนนอกจากจะมี ผลการเรี ยนที่ดี แล้ วยังเป็ นคนดีที่มีคณ ุ ภาพ คุณธรรม จริยธรรม มีสติ สมาธิ และความ อดทนในการเรี ยนและการแก้ ปัญหาต่างๆโดย พระพุทธศาสนาช่วยขัดเกลาความคิด

14

กิจกรรมทอดกฐินและทอดผ้าป่า จัดขึ ้นเพื่อให้ ครูและนักเรี ยนได้ มีโอกาสร่ วมกัน ทาบุญทอดผ้ าป่ าสามัคคี เพื่อทานุบารุง พระพุทธศาสนาและสมทบทุนสร้ างเจดีย์ เป็ น

กิจกรรมที่สง่ เสริมให้ ครูและนักเรี ยนมีการเสียสละ เพื่อส่วนรวม และเพื่อเป็ นสิริมงคลแก่ตนเอง และ ครอบครัว


15

กิจกรรมปันรักให้น้อง โครงการบีเอสพีปันรักให้ น้อง อีกหนึ่งกิจกรรม ดีๆส่งท้ ายคอร์ สเทอม 1 เพื่อส่งเสริมให้ นกั เรี ยน ร่วมแบ่งปั นสิง่ ของ และมีน ้าใจในการดูแลเด็กๆ โรงเรี ยนสอนคนตาบอด เช่น ช่วยตักอาหาร และร่วมกันทากิจกรรมอื่นๆ แลกเปลี่ยน ความคิดในมุมมองที่แตกต่าง


รวมภาพกิจกรรม บ้านบีเอสพี


ชญานิษฐ์ ใหม่นอ้ ย (น้องพิมพ์) สอบได้นกั เรียนท ุนโครงการ วมว. รร.สิรนิ ธรราชวิทยาลัย (ม.ศิลปากร)

วิชญาพร บญ ุ จันทร์ (น้องพลอย) สอบได้นกั เรียนท ุนโครงการ วมว. รร.สวนก ุหลาบวิทยาลัย ศูนย์รงั สิต (ม.ธรรมศาสตร์) )

ทัศนาพรรณ แทนชื่น (น้องดรีม) สอบได้นกั เรียนท ุนโครงการ วมว. รร.สวนก ุหลาบวิทยาลัย ศูนย์รงั สิต (ม.ธรรมศาสตร์)


ธนภรณ์ วรรณศรี (น้องฟ้า) สอบได้นกั เรียนท ุนโครงการ วมว. รร.มอ.วิทยาน ุสรณ์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ไอยดา ตันติพงศ์ (น้องไอซ์) สอบได้นกั เรียนท ุนโครงการ วมว. รร.มอ.วิทยาน ุสรณ์ วิทยาเขตส ุราษฎร์ธานี

เธียรนัญญา ชวดบัว (น้องเธียญ) สอบได้นกั เรียนท ุนโครงการ วมว. รร.มอ.วิทยาน ุสรณ์ วิทยาเขตหาดใหญ่


ณัฐริกา มณีโชติ (น้องแบม) สอบได้นกั เรียนท ุนโครงการ วมว. รร.มอ.วิทยาน ุสรณ์ วิทยาเขตส ุราษฎร์ธานี

ชมพูน ุท เจตนา (น้องมุก) สอบได้นกั เรียนท ุนโครงการ วมว. รร.สิรนิ ธรราชวิทยาลัย (ม.ศิลปากร)

ส ุปรางทิพย์ วิรยิ ะวารี (น้องลิลลี่) สอบได้นกั เรียนท ุนโครงการ วมว. รร.สิรนิ ธรราชวิทยาลัย (ม.ศิลปากร)


ณัฐพนธ์ ลอยใหม่ (น้องโบ้ท) สอบได้นกั เรียนท ุนโครงการ วมว. รร.สิรนิ ธรราชวิทยาลัย (ม.ศิลปากร)

ภากร เรืองรัตน์ (น้องภมู ิ) สอบได้นกั เรียนท ุนโครงการ วมว. รร.มอ.วิทยาน ุสรณ์ วิทยาเขตหาดใหญ่


ณัฏฐณิชา บัวทอง (น้องชิงชิง) โรงเรียนส ุราษฎร์พิทยา (GSP) แพทย์หนึ่งอาเภอหนึ่งท ุน (ODOD) มธ.

ณัชชัชนันท์ พุทธิพงษ์ (น้องเจเน่) กลมุ่ นักศึกษาช้างเผือก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


พชรพร พิทกั ษณ์ธรรมมณี (น้องเนย) โรงเรียน มอ.วิ ทยาน ุสรณ์ (ส ุราษฏร์ธานี) เทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิ ทยาลัยหัวเฉียว

ฐติศกั ดิ์ เลืองสก ุล (น้องภู) โรงเรียน มอ.วิทยาน ุสรณ์ (ส ุราษฏร์ธานี) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


นางณัฐฌา วีระวานิช (มาดาม ) เบอร์โทร.081- 8933856 นางสาววัณณิตา ปานแดง (พี่เบิ้ล) เบอร์โทร.084-4409991

นางสาวศ ุภมาส ใจห้าว (ครูเหมย) เบอร์โทร.098-0130861

นางสาวญาณิศา ส ุขดา (ครูออ้ แอ้) เบอร์โทร.089-6451967

นายอภิชาติ เทพเมือง (ครูแดง) เบอร์โทร.092-9135180

นางสาวอัจฉรา คาแหง (ครูฝน) เบอร์โทร.088-4493307

นางสาวอมรรัตน์ มลิวลั ย์ (ครูเบียร์) เบอร์โทร.081-0877154

นางสาวชลลดา จิรตั ฐวร ุตม์ก ุล (ครูน้อง) เบอร์โทร...082-3355089

นางสาวภัทราภรณ์ สมบัติแก้ว (พี่แอ้ม) เบอร์โทร...086-1527585

นางสาวอังคณา ไฝบุญจันทร์ (ครูเจี๊ยบ) เบอร์โทร...091-5305878


Bsp dome 2016  
Bsp dome 2016  
Advertisement