Page 1

Reprezentanti Avon comision 15-40 %, cadouri livrare la domiciliu, posibilitate avansare. Detalii la, Tel: 0766340939

é Agent curãþenie - Angajam personal curatenie pentru spitale, salariu + bonuri, Tel: 0726693792

é Mãgurele, 15

min.de Casa Poporului, vand constructie 2011, 280mp construiti, 500mp teren living, 3 dormitoare, 2 bai, 2 terase usi stejar masiv, parchet masiv, fin. si mat. lux, complet mobilata (Franta) si utilata (Teka), padure, asfalt, zona de vile noi, 249.000 EUR, petcugn@gmail.com, www.petcugn.sunph oto.ro, Tel: 0726550575

SOFER DISTRIBUTIE COMPANIE NATIONALA CU PROFIL DE DISTRIBUTIE HRANA SI ACCESORII PT ANIMALE DE COMPANIE ANGAJAM SOFER CU EXPERIENTA. EXPERIENTA IN DOMENIU CONSTITUIE UN AVANTAJ. 1.300 RON/LUNA, ASTEPTAM CV LA E-MAIL, EDY.NEDELCU@ GLOBALPET.RO, WWW.GLOBALPET. RO, TEL: 0751095541

Salon in f ru m u s e t a re , angajeaza personal specializat i n c o a f u ra , c o s m e t i c a , manichiura-pedichiura pentru s a lo a n e le M e g ’s S tu d io Bucuresti. Salarii atractive, b o n u s u ri in fu n c t ie d e p e rfo rm a n t a . C e rin t e : specializare atestata prin documente specifice, abilitati de comunicare, aspect fizic placut. Pentru inscrieri la interviu, trimiteti CV la e-mail megsstudio2009@yahoo.ro, Tel: 0734712553 Vand (schimb) vila P+1, 210 mp, la rosu + teren 1280 mp, cu gaze si curent, in Ciorogarla, Ilfov, la doua minute de Bucuresti Militari, vis-a-vis de Carrefour Sau schimb cu ap. 4 camere, dupa 1981 - Bucuresti Sau schimb cu vila la munte cu curte si toate utilitatile, 70.000 EUR, mircea_radu@yahoo.com, Tel: 0722670550

n Vânzãtor ºi responsabil magazin Mall Bãneasa, 25-35 ani, studii superioare ºi cunoscãtori limba englezã. Vã rugãm sã trimiteþi CV-ul dv. la office@top-tea-house.ro V id e o c h a t - A b s o lv e n t e pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, enjoy4studio@yahoo.com, Tel: 0763156150, 0735674012 Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

AnunþAZ vã informeazã Ghidul lucrãtorului român în Belgia pe înþelesul tuturor. Mobilitatea forþei de muncã în statele europene (152) Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Asigurarea de sãnãtate (medicalã). Domnul ªtefan F. din Râmnicu Vâlcea, ne întreabã dacã este obligat, ca student în Belgia, sã deþinã o asigurare medicalã de sãnãtate ºi ce drepturi îi conferã aceasta? Îi rãspunde domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Deþinerea unei asigurãri medicale este obligatorie în Belgia. Conform legii, sistemul de asigurãri de sãnãtate acoperã toate persoanele care se aflã în mod legal în Belgia: angajaþi, ºomeri, pensionari, persoane care desfãºoarã activitãþi independente, funcþionari publici, persoane cu handicap, lucrãtori casnici, studenþi, persoane fizice înregistrate în Belgia ºi persoanele aflate în întreþinerea acestora. Pentru a avea dreptul la asistenþã medicalã trebuie sã fiþi înregistrat la o casã de asigurãri de sãnãtate, iar contribuþiile dumneavoastrã sã nu poatã fi mai mici decât un cuantum minim fix. Persoanele aflate în întreþinere eligibile sunt: soþul/soþia, partenerul, copiii cu vârsta sub 25 de ani (6 categorii) ºi ascendenþii (în unele cazuri, socrii), ale cãror venituri profesionale sau de substituire sunt mai mici de 2191,85 EUR/trimestru. De asemenea, pentru a beneficia de asigurare de sãnãtate, în afarã de afilierea la o societate de asigurare, este necesar ca salariaþii sã fi lucrat timp de 120 de zile dintr-un interval de ºase luni (incluzand aici ºi perioadele de inactivitate, respectiv îmbolnãvire, concediu plãtit, etc., precum ºi perioadele de timp lucrate în alte state europene member ale SEE formularul E 104), a realizat contribuþiile cãtre societatea de asigurãri la care este afiliatã, se supune verificãrilor societãþii de asigurãri ºi deþine dovada asigurãrii. Cartea de identitate socialã, intitulatã SIS, este emisã tuturor persoanele acoperite de asigurarea socialã. Aceasta este folositã pentru identificarea persoanelor asigurate, a datelor acestora de identificare ºi pentru a verifica dacã într-adevãr acestea încã mai sunt asigurate. Aceastã asigurare îi permite lucrãtorului care nu poate sã-ºi desfãºoare activitatea normal din cauza unei boli, sã intre în concediu medical. .... continuare in pagina 3


oferte de muncã România / info / pagina 3

23 Noiembrie 2011

n Bonã Bucuresti, 1.000-1.200 n Cosmeticiene

é Agenþi Pazã - angajãm urgent 30 agenþi pentru ºcoli ºi gradiniþe, Tel: 0213108660, 0212010567

é Agenti Vanzari cu sau fara experienta Roossa Books Srl angajeaza, salariu de la 1200lei, posibilitate avansare; tel 9.00-17.00, Tel: 0318004555

n Agenþi Pazã 50 posturi Societate paza angajeaza conform prevederilor legii 333/2033, Tel: 0213271418 é A ju t o r

Cofetar cu experienta pentru laborator in C o rb e a n c a , I l f o v , T e l : 0720179933

n Asistent(a) medical (a) pentru

é A g e n þi

Pazã - SC In te rg u a rd Gru p S R L angajeaza urgent, in conditiile Legii 333/2003, agenti de paza, barbati cu domiciliul stabil in Bucuresti si varsta maxima 45 de ani. Se ofera contract de munca pe d u ra t a nedeterminata, scolarizare, echipament de lucru, decont transport. Relatii in intervalul orar 09.00-17.00, de luni pana vineri, la telefon 0757104575, Tel: 0219889, 0214115167

....

medicina de familie; zona Calea 13 Septembrie-Sebastian, sector 5, Tel: 0720036788 n Asistentã personalã, frumoasã, fãrã experienþã, fãrã obligaþii. Rog seriozitate. Cazare lux, beneficii+salariu 700Euro/lunã. Poze+CV la: fitroyal09@gmail.com n Bonã 1.100lei, experienta, 9 ore, Dr.Taberei, Lac Tei, Aviaþiei, Fundeni, Voluntari, Pipera- Bucuresti. Urgent, Tel: 0213107403 n Bonã experienta, 1.400lei, 8-10 ore, Crangasi, Titan, Baneasa, Pipera, Obor, Pantelimon, Militari, Lacul Tei. Urgent, Tel: 0213107403

lei, 8-10 ore, Tel: 0213107403 n Bonã interna urgent Bucuresti pentru copii intre 5 luni si 4 ani. Se ofera salariul de 1200 lei/luna. Experienta si referinte OBLIGATORIU. Nefumatoare, educata, max. 55 ani, contact@bonapentrucopil.ro, http://www.bonapentrucopil.ro, Tel: 0748656552, 0726399202, Fax: 0212360117 n Bonã/menajerã angajez în regim intern fãrã obligaþii. Cerinþe: experienþã în servicii de curãþenie ºi îngrijirea copiilor, disponibilitate de a locui la familia angajatoare ºi de a ieºi din þarã împreunã cu aceºtia. Seriozitate. Ofertã carte de muncã, salariu atractiv, cazare ºi masã asigurate. Relaþii la telefon, Tel: 0212241541, 0728884855 n Bucãtar cu experienta pentru restaurant Piccadilly. Tel orele 10-17, Tel: 0729881672 n Bucãtar Pizzari, Ospatarite angajam pentru pizza Dominium, Tel: 0214481847 n Bucãtar ºi dispeceri angajeazã pizzerie (zona Ion Mihalache). Relaþii L-V 12-16, 0731027322 n Bucãtãreasã fãrã obligaþii, angajeazã pensiunea Dinastia Piteºti. Se asigure cazare, masã. Salariu atractiv, Tel: 0765241874 n Casting general toate vârstele pentru public spectator, searial TV la Prima ºi Antena 1. 130- 300 Ron/ziua, Tel: 0768462255, 0722496833 n Coafezã cu experienta, Salon Aviatiei angajeaza cu salariu + comision, Tel: 0212333220, 0723209894

cu experienþã minim 2 ani pentru salon înfrumuseþare. Salariu fix +comision, Tel: 0729342004 Croitor/easã cu experienta: scoatere tipar din reviste pana la realizarea prosusului final (costume dama pana la rochii de seara). Mic atelier croitorie, zona Banu Manta, angajeaza cu carte de munca, sunati intre 8-13 sau 16-20, Tel: 0771101657 C R O I T O R E S E , CONFECTIONERE SACOURI DAMA COMANDA SI SERIE MICA, SALARIU AVANTAJOS, ZONA UNIRII, TEL: 0722142873, 0771125495

n Dispecer

urmarire contracte transport - Societate transport international angajeaza, oferim salariu motivant + bonuri de masa. Cerinte: limba engleza obligatoriu cunostinte calculator, persoana organizata punctuala eficienta. CV pe email sau fax, office@smartspedition.ro, Fax: 0214442496 D is trib u i to ri c u s a u fa ra experienta Roossa Books Srl angajeaza, salariu de la 1200lei bonusuri in functie de realizari; tel 9.00-17.00, Tel: 0318004555

n Electrician auto cu experienta,

salarizare deosebita - Service auto angajeaza Prelungirea Ghencea, Tel: 0761330212, 0721262047

Coafezã si cosmeticiana Angajez, detalii la telefon, Tel: 0728300330, 0213300330

n Coafor/Coafezã - Inchiriez post

coafor in salonul Lisette Beauty & Nails situat in zona Victoriei, 250 EUR, Iordachealexandrugabriel@yahoo.ro Tel: 0767732447, 0764090259 n Consultant vanzari - Fabrica de termopane angajeaza consultant vanzari; cunoasterea programului winarhi poate fi un avantaj! sibel_veteranilor@yahoo.com, Tel: 0752308101, Fax: 0214230559 n Cosmeticianã coafezã cu noþiuni de frizerie, tehnician unghii false. piaþa Domenii, Tel: 0723600504, 0760066724

é Electricieni si mecanici intretinere, angajeaza SC Cream Line Romania SA (Finetti), societate multinationala in domeniul industriei alimentare. Compania ofera salarii atractive, bonuri de masa si transport gratuit, Tel: 0213514544, 0727739714

continuare din pagina 1

Mobilitatea forþei de muncã în statele europene (152) Lucrãtorul trebuie sã-l informeze pe angajator de absenþa sa,din motive medicale. În acest scop el trebuie sã indeplineascã procedura specificã stabilitã la locul sãu de muncã. În acest timp lucrãtorul are dreptul la un salariu normal. Doar dacã, concediul medical se întinde pe o perioadã mai mare decât perioada garantatã de acordare a salariului, venitul sãu va fi asigurat de societatea de asigurãri. Asigurarea de boalã sau invaliditate presupune asigurarea unor venituri de înlocuire a salariului pentru angajaþii a cãror muncã este întreruptã pentru incapacitate de muncã. Atunci cand o persoanã consultã un doctor sau primeºte ajutor medical, aceasta trebuie sã plãteascã consultaþia în intregime. Doctorul va elibera un certificat care prezintã ce consultaþie s-a efectuat, iar persoana în cauzã transmite acest certificat asiguratorului, care va rambursa o parte din suma cheltuitã. Partea care rãmâne nerambursatã, reprezintã contribuþia persoanei asigurate, ºi reprezintã de regulã aproximativ 25% din sumã. Pentru persoanele defavorizate existã un sistem special de rambursare. În ceea ce priveºte plata medicamentelor, de asemenea pacientul trebuie sã plãteascã doar o parte din sumã, iar în cazul cheltuielilor de spitalizare acestea sunt rambursate printr-o sumã fixã acordatã conform schemei de asigurãri sociale. Prestaþiile pentru asistenþã preventivã ºi tratament sunt rambursate pe baza unui tarif legal prestabilit. În principiu, casa de asigurãri de sãnãtate la care sunteþi asigurat va rambursa între 60% ºi 75% din onorariile percepute pentru servicii medicale, precum consultaþiile sau vizitele la medicii de familie sau la specialiºti. Prestaþiile stomatologice includ tratament preventiv ºi conservator, extracþii, proteze dentare ºi tratament orthodontic. Existã posibilitatea rambursãrii costului de tratament, a costului protezelor dentare, etc. În cazul medicamentelor eliberate pe bazã de prescripþie medicalã, va trebui sã plãtiþi un anumit cuantum per prescripþie. Acesta variazã în funcþie de produs. Procentul din preþ acoperit de asigurarea dumneavoastrã de sãnãtate depinde de categoria din care face parte respectivul medicament. În mod normal, dacã aveþi o reþetã, va trebui sã achitaþi farmacistului doar procentul din preþ care nu este asigurat de casa dumneavoastrã de asigurãri de sãnãtate. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.


pagina 4 / oferte de muncã România n Fatã pentru pregãtit- cusut, maºinistã ºi croitor feþe încãlþãminte cu experienþã, angajeazã S.C. Coryllus Prodimpex S.R.L. 0744.661.957, 0744.661.956, Tel: 0214204326 n Femei de Serviciu - angajez 1 agent curatenie pentru liceu zona Piata Domenii, Tel: 0730320388 n Frizer ºi manichiuristã cu experienþã - Angajez in zona Splaiul Unirii 58, Pod Marasesti vis a vis Camera de Comerþ, Tel: 0785032589 n Hostess, promoter, dj, mc, luminist - club in centrul istoric angajeaza, Tel: 0766811445 n Îngrijitoare copii, angajeazã grãdiniþã particularã, zona Mogoºoaia, Tel: 0735215038 Italia. Ospãtari cu experienta, perioada 10decembrie-28 februarie; italiana obligatoriu; 900E+cazare+masa, gree_tmb18@yahoo.com, Tel: 0765432311

n Lãcãtuº confecþii metalice ºi sudor (CO, electric ºi Argon), angajeazã Seba Industrial. Selecþia se face pe bazã CV transmis pe fax:0213183675 sau depus la sediul din Bd. Iuliu Maniu nr. 562, sector 6, Tel: 0213183669 n Lucrãtor comercial de sex feminin cu varsta maxima de 30ani, Tel: 0753570387, 0753852788 n Lucrãtor productie publicitara. Se cere experienta in prelucrarea materialelor specifice (plexiglass, aluminiu, banner), atentie la detalii, comunicare, seriozitate, spirit de echipa si participarea la montaje, permisul de conducere constituie un avantaj, publicitateangajari@gmail.com, Tel: 0731949044 Mãcelar cu experienta, zona Vitan, Tel: 0767304635

n MAISTRU CROITORIE ATELIER DE CROITORIE DAMA ANGAJEAZA, TEL: 0744405895 n Manichiuristã, Pedichiurista, Technician unghii false - Vrei sa lucrezi intr-un salon cochet, alaturi de o echipa tanara si dinamica? Green Day Spa angajeaza, ofera conditii de munca foarte avantajoase, Tel: 0743189442, 0213165525 n Maseuze cu sau fara experienta pentru salon masaj erotic, part time sau full time, conditii deosebite, echipa tanara, locatie centrala, vechime 3 ani oferim cazare si comision 50%, bonusuri. Seriozitate, 2.000 EUR/luna, criss.masaj@yahoo.com, Tel: 0763977293 n Mecanic auto, în zona Colentina –Andronache, experienþã minim 3 ani, Tel: 0722110711 n Mecanic intretinere. Asociatie proprietari str Masina de Paine nr 69 bl od23 angajeaza mecanic intretinere din vecinatatea blocului. Adresa contact: cutia postala de pe scara B a blocului, Tel: 0765256054 Menajera cu recomandari. Program 8 ore/zi L-V la familie cu copil mic in comuna Berceni, Tel: 0724320957

n Modele, reclame pentru toate vârstele (copii, adulþi, vârstnici). Activitãþi modelling tineret. Bucureºti + provincie. 0213156581, 0767080619, model@sequoiamodels.ro, Tel: 0722397039

n Montator productie publicitara Firma cu profil de baza publicitate angajeaza personal specializat pe partea de montaje si productie publicitara.Atribu tii: montaje de firme luminoase si panouri publicitare; constructie de casete luminoase si panouri; finisari lucrari dupa productie: taiere, vopsire, lipire, etc; inscriptionari autovehicule. Cerinte: Experienta pe domeniu minim 1 an; Disponibilitate deplasari (delegatii); Permis conducere cat. B. Oferta: Program 9.30-18.00 (pauza masa 30’). Salariul functie de experienta. Va rugam trimiteti CV la e-mail pana la 15.12.2011, resurseumane@productii.ro, Tel: 0744702070 cu n Motostivuitorist experienta, angajam, Tel: 0214604464 n Muncitor trefilator, angajeaza Rom Fracht, str. Oxigenului nr. 5, Cernica, jud. Ilfov, daniela.diaconescu@romfracht.com http://www.fibre-polipropilena.ro, Tel: 0212561208 n Muncitori construcþii, dulgheri, fierar, necalificaþi, zidari, zugravi, Tel: 0784710212 n Muncitori Constructii: montatori fatade ventilate, rigipsari si zugravi calificati. ROM-GHEVES SRL angajeaza, se asigura salariu avantajos si conditii optime de munca, Tel: 0729184226 n Operator call center in limba bulgara. Cerinte: cunostinte operare PC; cunostinte foarte bune de limba bulgara. MiniPrix -Otopeni angajeaza. Beneficii: salariu motivant, cu posibilitati de crestere in functie de performante; reduceri de pret la achizitionarea produselor MiniPrix; Contact: telefon (intre 09.00 si 16.00), miniprixresurseumane@yahoo.com Tel: 0758882447, 0213502063 Operator Pc loc de munca la domniciliu. Ai un Pc si vrei sa faci bani de buzunar si sa pui bazele unei proprii afaceri? Trimite un e-mail cu textul: work, work13@ymail.com

n Ospãtar, picol, menajera, electrician, manager marketing, Tel: 0725872302, 0785069974

Persoane toate vârstele pentru emisiuni TV public spectator. Remuneraþie considerabilã, 200- 300 Ron/zi. Plata imediat, Tel: 0784704928, 0720608154

23 Noiembrie 2011

é Personal Fabrica prajituri angajeaza personal pentru procesul de productie si ambalare incinta Faur sect 3 Bucuresti, Tel: 0758239700 n Personal

feminin pentru videochat. Procent minim 50% pânã la 80% sau salariu fix 1.200$. Bonus 300$, avans 500$, program part-time. Garantãm realitatea anunþului, Tel: 0731214102, 0760357692 n Reglor Relee cu o foarte bunã capacitate vizualã, angajeazã SC Electromagnetica SA. Relaþii la telefon ºi la sediul din Calea Rahovei 266-268, Tel: 0214142120

é Reprezentant vânzãri directe angajeaza Roossa Books SRL, cu sau fara experienta, salariu in functie de realizari, Tel: 0728650079 n Reprezentant

vânzãri Avon, inscriem reprezentanti vanzari. Castiguri mari, produse cadou, posibilitati avansare. Cursuri gratuite, Tel: 0768321060, 0722930207

Reprezentanti Avon comision 15-40 %, cadouri livrare la domiciliu, posibilitate avansare. Detalii la, Tel: 0766340939 n ªofer

taxi Angajeaza dispecerat Pelicanul, 12/h, 65 ron, sector 4, Tel: 0766666650

ªofer d istributie - F irma angajeaza sofer pentru curãþenie (spital- distributie; se cere carnet birouri) aspect fizic plãcut, dornic categoria B. CV la e-mail de muncã ºi afirmare profesionalã, centro_marius@yahoo.com punctual, dinamic, pozitiv, zona metrou Aurel Vlaicu. Program ture-zi ºi noapte, Luni-Duminicã, n Tâmplar manual in lemn masiv, salariu 800 lei, Tel: 0726488684 office@nocclean.ro, 0752319814 n Personal pentru salon de Traducãtor se cauta doamna infrumusetare nou deschis vorbitoare de limba Turca, care Militari - Complex Sir (3 posturi sa stie si contabilitate primara; coafor, 2 cosmetica, 2 pentru detalii sunati la Dl manichiura, 1 receptie). Conditii Tuncay, Tel: 0728345068 obligatorii: diploma calificare, seriozitate, profesionalism, portofoliu clienti, dorinta de implicare si orientare spre rezultate profesionale deosebite. Oferim salarii motivante raportate la realizari, diverse cursuri de specializare, posibilitatea construirii unei cariere in domeniu. Pentru inscrieri la interviu, trimiteti CV la e-mail megsstudio2009@yahoo.com, Tel: 0734712553

n Personal

é Traducãtor

Frontdesk Transpose Group are looking for experienced Frondesk manager/ reviewers for his bucharest plant. Your mission is to establish a local network of quality translator (english, french, german, italian russian & chineese..), ensuring translation quality by giving feedback to translators and creating and maintaining glossaries and style guides. Below are some of the minimum requirements: Mother tongue speaker fluent in English, French or German; 2 years localization industry/finance experience as Frondesk or similar; 3 years freelance translation industry/finance experience; Proven record in delivering high quality translation through review; Proven capability to establish a strong translator network on the local market; Familiarity with translation tools & CRM dedicated like plunet; Undergraduate degree. Applicants will be asked to take a short test translation and sign a confidentiality agreement. Please note: Only qualified applicants will be contracted, job@transpose.ro, http://www.transpose.ro n Vânzãtoare plafar cu experienta in domeniu, Tel: 0728948105 n Vânzãtoare si modelator covrigi/ gogosi, angajam, Tel: 0728138544 n Vânzãtoare în domeniul metraje, zona Bucur Obor în incinta magazinului, Tel: 0722392163 n Vânzãtoare magazin alimentar zona ªos. Giurgiului Luicã – Jilava, oferim C.M. 0762085021; 0764979296, Tel: 0764415446, 0763388206

Vânzãtor/oare pentru magazin bio cu experienta, salariu motivant comision de vanzare, program flexibil, varsta maxima 35 ani. CV +o poza atasta la e-mail anamaria_bucsa@ yahoo.com, Tel: 0727336696

Vânzãtor ºi responsabil magazin Mall Bãneasa, 25-35 ani, studii superioare ºi cunoscãtori limba englezã. Vã rugãm sã trimiteþi CV-ul dv. la office@ top-tea-house.ro

é Vânzãtori presa angajez, preferabil din zona Drumul Taberei, Tel: 0766360521, 0734584411 n VIDEOCHAT TINERE PENTRU

AGENTIE, VIDEOCONFERINTA, CONDITII DEOSEBITE, CENTRAL, 1000-3000E/ LUNA, WWW.STUDENT-JOBS.RO, TEL: 0720818129, 0314250001

n Videochat Tinere dragute minim 18 ani. Salarizare deosebita, incepand cu 1200E, http://www.camchat.ro, Tel: 0720818129 Videochat angajeazã fete, avans 500$, câºtiguri garantate 1.000-4-000$ lunar, cazare. Id mess: sakura.videochat, Tel: 0784637656, 0736856061

n Videochat Abia ai facut 18 ani. Angajam fete, Videochat Adult sau Non-Adult. Salariu 2500 RON + Bonusuri. Piata Romana, 2.500 RON, teen.studio@yahoo.com, http://www.teenstudio.ro, Tel: 0764767724, 0737336640 Videochat Flash Studio angajeaza domnisoare cu varsta intre 18-30 ani. Cerinte: cunostinte minime pc, lb engleza si/sau franceza nivel mediu. Contract de munca, conditii, garantam 400E/luna sau cazare in apart. modern, 400 EUR/luna, Tel: 0761071114

n Videochat 11 Studiouri legale,

strict feminin. Avans 700$ din prima zi, bonus 300$, salariu fix, program 5h/zi la alegere. Câºtiguri 2.300–7.800$/lunã. Plata instant. Sunaþi-ne cu încredere: 0731080888, Tel: 0768839893, 0755980550

n Videochat activitate pentru fete. Câºtiguri 1.000–4.000$ lunar. Avans 600$, salariu fix, posibilitate promovare, Tel: 0785726082 n Videochat fete cu/fãrã experienþã. Câºtiguri 100% garantate. Salariu 1.000$/lunã. Oferim avans 600$ din prima zi, Tel: 0760950085, 0755645869


23 Noiembrie 2011

oferte de muncã / cereri de muncã / vânzãri terenuri / case / garsoniere / pagina 5

fete cu/fãrã n Videochat experienþã pentru videochat. Avans 300$. Bonus garantat 500$. Salariu fix, program flexibil, studiouri în zone centrale. Venituri sigure 1.000-4.200$/lunã, Tel: 0767611865, 0727067729 doamne si n Videochat domnisoare indiferent de varsta, studio videochat, 50%- 70% plata la 2 saptamani, Drumul Taberei, 1.000 EUR/luna, office@videochatpro.ro, http://www.videochatpro.ro, Tel: 0769747474, 0735029960

é Giurgiu Stãneºti la 15 km de Giurgiu, 900mp teren, 170mp construiti, BCA, 4 dormitoare, 2 holuri mari, bucatarie, baie, terasa 32mp, spatiu comercial 30mp, anexe 30mp, recent renovata, parchet, gresie, faianta, polistiren 5cm, 31.000 EUR, Tel: 0724501126

Videochat fete doamne 300$ bonus angajare, salariu garantat +comision, cerem /oferim discreþie, activitate videochat, câºtiguri bune pe bune, Ella, Tel: 0767589321, 0736438121 auto cu n Clinceni Olteni, strada Cireºica, experienta, urgent angajez in toate utilitãþile, Tel: 0727679983, zona Prelungirea Ghencea, 0784887556 alexa_kta@yahoo.com, Tel: 0784630007 Corbeanca particular, teren 1000mp, intravilan, la soseaua principala, patrat, deschidere la 2 strazi, 200 EUR/mp, Tel: 0728994662

n Dâmboviþa proprietar, vând teren intravilan 15000 mp în com Crînguri - Gãeºti, deschidere 38 mp, la ªoseaua Bucureºti- Piteºti, lângã benzinãrie, Tel: 0767241558 Dâmboviþa Proprietar, vând 1ha pãdure, lângã loc. Gãeºti, posibilitate constructie casã vacanþã, Tel: 0767241558

n Italia.

Contracte munca: barmanita, ospatarita, cameriste, menaj, 0769875604, 700 EUR, http://www.epp-jobs.com, Tel: 0268415318, 0741100143

n ªofer cat. B din 1993 doresc

angajare. Disponibil program prelungit. Rog seriozitate, Tel: 0732370231

Gara de Est, p/4, decomandatã, termopan, parchet, g+f, uºã metalicã, liberã, 32.000 euro, Tel: 0722628256 n Pajura confort 2, mobilatã, utilatã, negociabil, 30.000 EUR, Tel: 0723519825 Prelungire Ferentari intersecie Toporaºi, bloc nou garsoniere, stradal, ultramodern, acceptãm prima casã, rate cu avans 35 mp, 38 mp 50 mp, 21.500 E -30.000 E discutabil, Tel: 0769780963

în spate la n Otopeni Ambasad’or, 2 vile în oglindã P+M. Fiecare are 232mp construiþi+ 510mp curte+ garaj Chiajna, proprietar, încãlzit, construite iulie 2011, Tel: n Roºu garsoniera 42, 5mp, bloc 2010, 0722257867 etaj 1, la cheie, stradal, centrala proprie, 35.000 EUR, Tel: Prahova, Predeal, 0788395181

n Vulcanizator

é Cipru, Larnaca, barmanita/ consumatie. Cazare avion asigurate, 40 euro/zi + 3eur comision la fiecare bautura, program 19-2, contract 3 luni, patroni romani, colege romance; facebook Celica Bar Larnaca, 40 EUR, celicapub@yahoo.com, Tel: 0761964074

n Obor

é Belciugatele (22 km Bucuresti), vand vila mobilata, teren 1000mp, 300.000 EUR, adi6982@gmail.com, Tel: 0769288950

vand casa, suprafata teren 650mp, toate utilitatile, 8 camere, pret negociabil, 150.000 EUR, ruxandra_cernat@ yahoo.com, Tel: 0740400700 n Rahova Vand casa curte zona Margeanului, Tel: 0763054764, 0766747806 n Teiul Doamnei particular vând casã 4 camere + spaþiu comercial, 130.000 euro uºor negociabil, Tel: 0765671694

Argeº, Piteºti central, Vand apartament 2 camere, Etaj 3 din 4, Tel: 0744221177, 0726722677

n Cãlãraºi Curcani Vand (schimb)

n Giurgiu Adunaþii Copãceni la teren+ casa modesta, 2000mp, 19km Bucureºti, vând teren + Tel: 0730021046 casã demolabilã, 25E/mp, Tel: n Cãlãraºi, 65km Bucuresti, langa 0728014583, 0763626514 Lehiu, proprietar vand casa 2007, teren-1.000mp, baie, Gradistea Intravilan 369mp in 87mp, mijlocul satului. Gaze la poarta, bucatarie, 3 camere, 2 holuri, gresie, faianta, parchet, curent, canalizare si conducta de termopane, fosa septica, boiler, apa. La 10m distanta de drumul hidrofor, izolatie polistiren; national 101 si 20km de discutabil, 33.000 EUR, Bucuresti. Cadastru. Pretul usor cristian.mateescu@gmail.com, Tel: discutabil, 7 0 E U R / m p , 0744506883 radu75dum@yahoo.com, Tel: n Chitila-Ilfov la 5 min de Carfour 0724109806, 0216291421 Coloseum, vand casa din caramida. Facilitati: apa curenta, n Obor Vand (inchiriez) teren canalizare, incalzire soba cu gaz, 1117mp langa hala Obor, Tel: gresie, faianta, dusumea, 0730021046 65.000 EUR, n Otopeni 515mp, strada Marin razvan.razvan73@gmail.com, Tel: Sorescu, toate utilitatile, pret 0729125527 avantajos, Tel: 0767333215, 0726339323 Ciolpani vand casa batraneasca n Pantelimon Vand teren+ 4 camere, teren 840m stradal, constructie, 1000mp central, Tel: Tel: 0727446464, 0769654447 0730021046 n Corbeanca vila, particular, Prelungirea Ghencea, teren-1400mp, piscina, gradina amenajata, sistem video, mobilata, Funigeilor lângã etc, 300.000 EUR, Tel: Grãdiniþa Mary-Land, 0728994662

vând teren preþul zonei, Tel: 0768471325, 0723519356

n Dâmboviþa Conþeºti Vand casa

4 camere+ 5000m teren pret 30000E negociabil, Tel: 0724149271

1 Mai (Mihalache) Vand garsoniera in vila 40 mp locuibil, 52 mp curte, 20 mp pivnita, zona 1 Mai, Emanoil Ionescu 19, 60.000 EUR, Tel: 0722450120

é Viilor Fabrica de Ciocolatã Bucureºti, vând casã, S+P+1, într-un cartier monarhic, construcþii interbelice, deosebite, suprafaþã construitã 270mp, 100mp curte individualã, compusã din 3 dormitoare, 2 livinguri, 3 bãi, balcon+ terasa, 2 dresinguri, bucãtãrie ºi cãmarã+ uscãtor, renovate în 2010. Preþul de vânzare: 350.000Euro. Contactaþi-ne pentru aceastã ofertã la numãrul de mobil: Tel: 0744604437

1 Mai (Mihalache) Societate comerciala scoate la vanzare imobil p+e+m, s.u. 176 mp, curte 121mp, zona “la ciuperca”, 200.000 EUR, Tel: 0742333352

Berceni PF vand apartament tip duplex cu 2 camere gresie, faianta, parchet, geamuri termopan, centrala proprie, izolat termic, constructie noua, exista cadastru si intabulare, pret avantajos, Tel: 0733987239

n Berceni Piata confort 1 etaj

3/10 stradal constructie 1985 suprafata totala 57 mp, 53.000 EUR, Tel: 0732864809, 0769526936 n Bucureºtii Noi vand apartament 2 camere decomandate, et10, priveliste lac si baza ProRapid, G F P T A/C, centrala termica, instalatii sanitare si electrice noi, bucatarie mobilata si utilata, boxa la subsol bloc reabilitat. Exclus agentii pret fix, 45.000 EUR, imc_78@yahoo.com, Tel: 0758479284 n Drumul Taberei Valea Oltului conf.II decomandat 4/8, îmbunãtãþiri 40mp 39.000e, Tel: 0763436011

é Eroii Revolutiei Viilor, 3 min.de metrou, 2 camere decomandat, etaj 6/7, renovat, termopane, 2xAer conditionat, gresie, faianta, parchet masiv, centrala proprie, usa metalica, vedere in spate. Schimb si cu garsoniera + diferenta. Negociabil. Exclus agentii, 55.000 EUR, lorivankenobi@gmail.com, Tel: 0723389315 n Gara de Nord, 2 camere,

restaurat, aer conditionat, termopan, baie, bucatarie, etaj 3/8, 65.000 EUR, Tel: 0721318366 n Roºu Chiajna, proprietar, 2 camere 60mp-45000Euro, 2 camere 72, 5mp-55000Euro, duplexuri in bloc 600E/mp (101mp si 113mp), si un penthouse 196mp, Tel: 0788395181 Unirii, Complex n Splaiul rezidential Confort City, particular vand ap. 2 camere bloc nou, 9/11, 47, 12mp, balcon inchis, gresie, faianta, parchet, accept si credit, 48.000 EUR, Tel: 0772227095

Berceni PF vand apartament tip duplex cu 3 camere, gresie, faianta, parchet, geamuri termopan, centrala proprie, izolat termic, constructie noua, exista cadastru si intabulare, Tel: 0733987239

n DINICU

GOLESCU, PARTICULAR, VAND APARTAMENT 3 CAMERE, ETJ 3, LANGA GARA DE NORD, PRETUL ZONEI, TEL: 0722330409 n Magheru -Romana, 3 camere, 110mp utili, bloc fara bulina. Proaspat renovat, pret: 110.000Euro negociabil. Proprietar. Nu colaborez cu agentii imobiliare, Tel: 0724000700 n Vânzare la licitaþie publicã în ziua de 5.12.2011 ora 12.00, dosar 1410/2008. Apartament 3 camere etaj 2, Bd. Burebista (Piaþa Alba Iulia), preþul de pornire 389.940RON, Tel: 0722656418, 0784887537, Fax: 0213302644

n Rahova str Slt Popa, 97 mp,

1987, gresie, parchet, faianþã, termopane, AC, instalaþii schimbate, cadastru +intabulare, 72.000 EUR, Tel: 0746045421


pagina 6 / vânzãri imobile / cumpãrãri imobile / închirieri oferte imobile

23 Noiembrie 2011 n Colentina,

Argeº, Mãlureni, sat Bohari, vand casa la rosu, suprafata construita 160mp, 6 camere, mansarda locuibila + teren 2800mp +400mp padure. Deschiderea la strada 28m. Utilitati: apa sursa proprie (put) posibilitate curent, telefonie fixa calbu, internet, 40.000 EUR, andrei016@yahoo.com, Tel: 0725215248 é

n Urgent cumpar cu plata imediat garsoniera confort 1, 2 sau 3, 8 EUR, Tel: 0732864809, 0769526936

n Cumpar apartament 2 camere Dr. Taberei sau Militari. Rog seriozitate, Tel: 0214448586

n Auchan, Titan, camera la curte, conditii bloc, cupluri, tineri casatoriti, studenti, studente, toate utilitatile, Tel: 0761612298, 0727299322 n Giurgiu Vand spatiu comercial, sup. 80 mp, in loc.Valea Bujorului, jud.Giurgiu, teren 250 mp, curent trifazic, vad:magazin alimentar. tel:0720155822, 8.500 EUR, Tel: 0720155822 Prelungire Ferentari staþia Vadul Nou, sector 5, spaþii comerciale, stradal, pretabil supermarket, a c c e s o r i i te l e f o n , e t c , 750 EUR/mp, Tel: 0769780963

Iancului Pensionari închiriem la bloc o camerã din douã unui domn (ã), student (ã), chiria lunarã, Tel: 0769417297, 0784415031

n Prelungirea Ferentari Toporaºi închiriez camerã 1+1 în vilã cu toate dependinþele, Tel: 0762458789 n Rahova, particular închiriez camerã la curte, Tel: 0767672109

Gradina Icoanei particular, demisol, 63 mp, g, f, termopan, utilat si semimobilat, centrala termica, intrare separata, 350 EUR, Tel: 0727701213

é Popesti-Leordeni, Ansamblu rezidential de 14 blocuri S+P+4E suprafata de construit 25.340mp din care s-au c o n s tru i t 1 6 8 0 0 m p . T e r e n suprafata totala 15.780mp cu laturile de 45x350m, danbucur28@yahoo.com, /www.terranova-residence.eu, Tel: 0724243324

n Olteniþei ªura Mare - Bellu, vilã 175 mp supr. utilã, 4 camere, terasã, curte cu parcare 200 mp, dotãri de lux, chirie 1250E/ lunã, Tel: 0728778638, 0722846436 n Pipera stradal, vila P+1, 5 camere, 3 bai, nemobilata, 390mp construiti, 800mp curte, 2.500 EUR/luna, Tel: 0722399360, 0722674647

Urgent cumpar cu cash 2 camere confort 1 2 sau 3 indiferent zona, 8 EUR, Tel: 0732864809, 0769526936

Cumpar apartament 3 camere Dr. Taberei sau Militari. Rog seriozitate, Tel: 0214448586

Plevnei particular, închiriez v i lã 2 4 c a m e re , 7 0 0 m p , D+P+1+M, imobil istoric, restaurat în 2009, complet utilat, finisaje lux, parchet, marmurã, termopan, vitralii, aer condiþionat, centralã termicã, centralã telefonicã 2011, linie fibrã opticã, 3 linii tel, depozit, arhivã, salã aºteptare, circuit TV-satelit, camere supraveghere, alarmã cu monitorizare, centralã alarmare incendiu automatã, s a lã º e d i n þe , 4 g ru p u ri sanitare, curte, parcare, Tel: 0733106680

n Titan Fizicienilor, proprietar închiriez teren + casã (630+210 mp), 1400 euro/lunã negociabil, Tel: 0723551723 n Titan Ilioara, proprietar închiriez casã 200 mp cu teren aferent 700 mp, 1.500 euro/lunã, Tel: 0723630363

n Alexandriei particular inchiriez 2

cam mobilat complet renovat 1000ron 1+1, Tel: 0721085076 n Dorobanþilor utilat, mobilat lux, aragaz, frigider, maºinã spãlat, exclus agenþii, preþ nediscutabil, 400 EUR/luna, Tel: 0763426659 n Drumul Taberei Râul Doamnei ofer spre închiriere apartament 2 camere mobilat, utilat, renovat, Tel: 074113334, 0724943392 n Gara de Nord Apartament 2 camere, decomandat, etaj 1, g+f+p+uºã metalicã, Tel: 0744436219 n Militari Apusului, 2 camere semidecomandate, complet utilat, frigider, aragaz, aer conditionat, masina de spalat, renovat, gresie faianta, parchet, Tel: 0771536365 n Militari 2 cam decomandat confort 1 mobilat utilat 240euro, Tel: 0722474241, 0733697766 echipat, bloc n Mobilat termoizolat, liber 01 ianuarie, Tel: 0746214604 n Prelungirea Ghencea inchiriez ap 2 camere/60 mp/ bloc nou, mobilat, utilat, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala proprie, loc de parcare - Cartierul Latin, 300 EUR/luna, Tel: n Drumul Taberei Potaisa, 80mp, 0741239190 proprietar, ofer apartament 4 camere, decomandat, et. 2/4, Sector 5 Bucureºti închiriez termopan, parchet; negociabil, apartament 2 camere complet 350 EUR, mobilat, Tel: 0735940770 onutu.georgescu@yahoo.com, Tel: 0722420880, 0743084458 n Tineretului vis-a-vis de Palatul Copiilor, apartament 2 camere de inchiriat, etaj 2, decomandat, modern amenajat si utilat. Pret: 450 EUR, Tel: 0732017915 n Tineretului, 5 stele mobilat utilat, renovat 2011, g+f+p+t, usa Baba Novac Complex met, A/C, masina spalat/uscat rufe, TV, vis-a-vis parc, vedere Rucar, inchiriez spatiu superba, 2 lift, et 10/10+et tehn, metrou, tramvai, autobuz, Mega comercial, stradal super Image, Carrefour, piata, avans 2+1, 550 EUR/luna, vad. spatiul are 75mp, ioana_tarba@yahoo.com, Tel: 9 m vitrina si toate 0788156131, 0788319531 utilitatile. Se poate n Unirii proprietar ap 2 cam, decomadat, vedere bulevard, 3 compartimenta, pretabil balcoane, mobilat utilat complet, ptr farmacie, pariuri 72mp, negociabil, 500 EUR/luna, tzacpac3@yahoo.com, Tel: sportive, banca etc, 0722829452

n Progresul Piaþã închiriea garsonierã mobilatã, termen lung, Tel: 0766737766

Rahova Sebastian, particular, mobilata, parter, imbunatatiri, pret negociabil, ªtefan, 1.000 EUR, Tel: 0760677377

Doamna Ghica, proprietar, închiriez apartament 3 camere mobilat, Tel: 0765276482 n Dorobanti, particular, 80mp, decomandat, stradal, et. 4/6, renovat, utilat complet, mobilã lux, 725 EUR/luna, Tel: 0745059820 n MILITARI IULIU MANIU, OFER SPRE INCHIRERE AP 3 CAMERE, MOBILAT, UTILAT, GRESIE, FAIANTA, PARCHET, TERMOPAN, 2 BALCOANE, AER CONDITIONAT, REPARTITOARE, CABLU, INTERNET, 350 EUR/LUNA, ISABELLE.OPREA@YAHOO.COM TEL: 0723006817 n Militari Teatrul Masca-Ofer spre inchiriere, apartament cu 3 camere, transformat in 4 camere, 90m2, confort 1, decomandat, complet renovat, mobilat, utilat, ultramodern, bloc nou, centrala proprie, 2 bai, faianta gresie, termopan, pret convenabil, Tel: 0722621616 n Vitan Mall 3 camere, dotãri de lux complet mobilat, stare excelentã, et. 2/4, 450E/ lunã, Tel: 0728778638, 0722846436 n Vitan Mall inchiriez apartament 3 camere, centrala proprie, etajul 6, 450 EUR/luna, Tel: 0729007403

n Aviatorilor ofer apart. 3 camere,

75 mp. in vila la etaj, din P+E+M, recent renovat lux, 700 EUR/luna, Tel: 0722129950 n Basarabiei stadion semidecomandat 2 gr sanitare mobilat utilat balcon mare imbunatatiri ac termopan zona parc, 350 EUR, popescu_holtzhauser@yahoo.com, Tel: 0721032316

Bragadiru, ªoseaua Alexandriei, 109, judeþul Ilfov, SC Vegras SA închiriazã spaþii de depozitare ºi producþie, depozit frigorific 160 mp, asigurã utilitãþi, Tel: 0722600800, 0728995581

n Decebal Inchiriez cafenea, Tel: 0744631240

n Drumul Taberei Bd. Ghencea

28, stradal, 91mp, vitrina 10m, Tel: 0212210267, 0212210270 n Magheru -Balcescu, spatiu comercial ultracentral, parter, 110mp, Tel: 0744523967 n Militari Bd Iuliu Maniu nr. 15, sector 6, închiriazã SC Legume Fructe Militari SA, la adresa de mai sus, spaþii de depozitare cu rampã de încãrcare- decãrcare, birouri ºi platformã betonatã pretabilã pentru parcarea autoturismelor pentru firmele de recuperare auto precum ºi spaþii comerciale în sectorul 1 ºi 6. Relaþii în intervalul orar 8-16, la telefon, Tel: 0722282808, 0214105453 n Militari magazin 32mp+140mp, bar, pizza, etc. discutabil, 700 EUR, Tel: 0761604430 n Obor Inchiriez spatii 15mp; 25mp, comert, productie, depozitare, langa hala Obor, Tel: 0730021046 n Otopeni spatiu depozitate 200mp compartimentat, inaltime 4m, curent trifazic, curte, 800E 0745440056 0744835589, Tel: 0745440056, 0744835589 n Pantelimon Inchiriez spatii 75, 150mp, productie, depozitare, Tel: 0730021046 n Unirii Zepter spatiu 240mp, parter, mezanin, Tel: 0744631240 n Vitan Mall închiriez restaurant amenajat complet ºi parþial utilat, negociabil, 1.800 EUR, Tel: 0734807819

n Camil Ressu închiriez teren

3.500 mp, 6 euro/mp, proprietar, Tel: 0722551789 n Doamnã cu handicap fizic, ofer gazduire unei tinere salariate pentru ajutor, Tel: 0214505586, 0730468054 n Dristor, Aleea Fizicienilor, particular închiriez teren 1.780 mp, 30 EUR/mp, 5, 5 euro/mp, Tel: 0786351103 papy_catalina@ n Fizicienilor, proprietar închiriez teren + casã (630+210 mp), 1400 yahoo.com, Tel: euro/lunã negociabil, Tel: 0723551723 0724382075, n Ilioara închiriez 2.000 mp teren, 0749555555 5 euro/mp. Informaþii la, Tel: n Berceni zona Metro spaþiu 0768883350 depozit partajabil 1200mp, cu pod rulant, birouri 160mp, grupuri sanitare, parcãri, vad comercial, Tel: 0722222654 n Bragadiru închiriez hale industriale de 550 mp, 300 mp ºi spaþii birouri de350 mp, spaþiile sunt dotate cu apã, canalizare, acces tir, curte pãzitã, parcãri, n Solicit urgent pt inchiriere curent 220 ºi 380 trifazic, la preþul garsoniera sau apartament, 8 €, de 2E/mp ºi 1,8/mp, 0722243546 Tel: 0732864809, 0769526936


23 Noiembrie 2011

auto-moto / electro / matrimoniale femei - bãrbaþi / pagina 7

Electro Vanzari é Studenta dornicã de sex oral, normal, anal, 100ron/ orã, Tel: 0761745926, 0736542366

Dacia Logan 2006 121000km, benzina, albastru, primul proprietar, carte service, d i s t rib u t i e schimbata, 3.600 EUR, Tel: 0723563827

Societate comerciala cumpara in rate lunare, fara avans sau preluare leasing, camion 7, 5t, autoutilitara 3, 5t (cu lift) si cap tractor+semiremorca (pe discuri); suntem corecti si seriosi; acte notar, pataena.corabia@ yahoo.com, Tel: 0763634223

n Opel Astra argintie, 2005, perfecta, motor 1400, toate optiunile, telefon incorporat, ITP 2013, discutabil, 6.000 EUR, Tel: 0746167978 n Opel Vectra B impecabilã, argintiu metalizat, 2000 DTI, full fãrã piele, consum mic, meritã vãzutã cauciucuri iarnã, maºina este din Austria, are numere roºii, 2350, Tel: 0785704603

Rover 213 S cu piese noi, Tel: 0744221177, 0726722677

n Autopompã beton elefant pentru construcþii sau pentru remat. Preþ discutabil, Tel: 0734327508 n Tichete rabla 2000ron, Tel: 0744632301 n Vand tichete rabla 2000Ron, Tel: 0766687339

Accept: Acura, Dacia Cielo, Citroen, Chevrolet, Logan, Matiz/Tico, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Supernova. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765 n Auto Opel, Dacia, Skoda, peugeot, Daewoo, Renault, etc. Cumpãr cu plata pe loc, Tel: 0760545466 n Autoturisme de la proprietari, ofer 1200ron, Tel: 0766687339 n Cumpar autoturisme de la proprietari, ofer 1200ron, Tel: 0744632301

Electro Cumparari

n Achiziþionez monitoare lcd, calculatoare, laptopuri, componente nefurate, asigur transportul inclusiv weekend, Tel: 0746283201, 0768790654 n Congelator, frigider, combina frigorifica, aragaz, masina spalat, functionale 100-150, Tel: 0213328599, 0722417915

Electro Service Piese

n Renault Clio 2005, taxi, complet

echipat, colantat Speed Taxi, 2.800 EUR, Tel: 0720717352

é Calculatoare laptopuri, monitoare, imprimante, noi, second-hand, garanþie, service. Vând. 0722213283, angeloangeloo@yahoo.com, http://www.e-strong.ro, Tel: 0765476882, 0212600843

é Dezmembrez Opel toata gama Astra F, G, H; Opel Vectra A, B, C; Opel Zafira, Opel Agila, Opel Combo. Zona Bucuresti / Ilfov, contact@auto-opel.ro, Tel: 0748240252, 0245260393

Masini de spalat automate, reparatii la domiciliu, deplasare gratuita, ultrarapid, garantie, piese, Tel: 0731532310, 0768398545

é Anal, anal, anal, Daca doresti sa cunosti o tanara de calitate, stilata si frumoasa, te astept in intimitatea mea luxurianta sa petrecem clipe fierbinti si pasionale, 150 RON/ora, Tel: 0722752195

é Esti plictisit ? Evadeaza cu mine in paradis unde doar sexul te face fericit! Vino alaturi de mine intr-o locatie de lux super centrala unde poti gusta din placerile sexului! Nu ezita, te astept! Pupici! 150 RON, Tel: 0736460263

é Tipa

sexy! Frumoasa, pasionala si manierata, te astept la mine pentru a petrece momente fierbinti impreuna, suna-ma, iar restul il voi face eu. Sex total, 150 RON/ora, Tel: 0737259726

n Nu visezi! Real 100% Suntem

é Anal, anal, anal, Reala si

foarte naturala. Convinge-te. Senzualitatea, rafinamentul si pasiunea pe care o pun, pentru a te face sa te simti incredibil de bine ma fac deosebita de celelalte fete: anal+ oral+ normal, 150 RON/ora, Tel: 0728353622

é Clipe de extaz, domnisoara manierata, discreta si eleganta te invita intr-o locatie unica si ultracentrala pt clipe incendiare de amor sublim. Sex total, 150 RON/ora, Tel: 0730327189 n Crissmasaj petrece-ti noaptea alaturi de 4 dive frumoase dornice sa iti ofere clipe de placere si te vor aduce pe culmile extazului, vino si covinge-te suntem la un telefon distanta, fete noi satisfactie garantata, 80 RON/ora, criss.masaj@yahoo.com, Tel: 0730184418, 0742793417

3 pustoaice dornice de experiente noi! Avem o locatie intima de vis si alaturi de noi poti trai momente intime de neuitat, fanteziile tale acum pot devenii realitate! Show-uri lesby reale, jocuri erotice, sampanie, frisca, ciocolata. Profita si tu acum! 300 RON/ora, lelya_xxx@yahoo.com, Tel: 0721656563, 0754785596

dornice de sex total cu finalizare corporala; 100ron/ora; zona Timpuri Noi, Tel: 0761427698, 0735026721

adevarate dame de lux de calitate superioara, ne adresam doar domnilor generosi si manierati. Locuim intr-o locatie centrala si discreta. Pozele sunt reale si recente. suna-ne, Sex total, 150 RON/ora, Tel: 0768677248

é Reala 100%! Acum ai ocazia

sa petreci clipe de neuitat alaturi de o domnisoara superba! Discretie maxima! Anal oral normal, 150 RON/ora, Tel: 0756475240

é Sex é Doua pustoaice 19ani si 20ani

é Tipe sexy! Sexy si frumose

total! Lucrez absolut singura pe cont propriu, pozele sunt ale mele. Doriti discretie, placere, relaxare, fara batai de cap, fara probleme? Atunci contactati-ma. Oral+ normal+ anal, 150 RON/ora, Tel: 0731152484

é Dan, sagetator, 39/1, 75/80, doresc cunostinta doamna pentru casatorie. Sunati sau dati SMS, Tel: 0769009377, 0744256062

Tanar 33, apartment Buc. doresc relatie stabila cu tanara foarte simpla, mai plinuta/subtire. SMS/Tel, Tel: 0768151657 n Tanar, 29 ani, fara obligatii, cu locuinta la tara, cunosc o nematerialista, prietenie 0720645138

salariat, doresc sa fata serioasa, pt o relatie de casatorie, Tel:


23 Noiembrie 2011 n Vand scoala auto (complet utilata) autorizatie august 2016 zona Piata Gorjului, Tel: 0722767241, 0760249490 n Vand afacere shaormerie Bucur Obor, oferta avantajoasa, Tel: 0736423319

n Pierdut certificat de inregistrare si anexa pentru sediul social al SC. Comex Capital SRL cu sediul social situat in Bucuresti Bd.Unirii nr. 14, bl. 6. sc. 1, et. 3, ap. 10, sector 4; RC J40/17114/2002, CUI 15995400. Le declar nule, n Pierdut legitimatie metrou seria n Vand oua prepelita proaspete 4792130726782 pe numele Minea natural si bio pentru tratament pret Florentin, o declar nula, 0,29ron/buc, oua de incubat pret 0,49ron/buc, 1 RON, Pierdut legitimatie de handicap ferma_de_prepelite@yahoo.com, http://www.ouaprepelite.com, Tel: nr. 475393, o declar nula, 0765677178 n Pierdut polite Casco: nr. 69940, 69946 (2 buc); chitantiere: 10 file 1473201-1473210; 10 file 1743411-1743420; 10 file 1743491-1743500; CMR: 12779-12788 (10 buc); Storno: 4537-4541 (5 buc); 4806-4808 (3buc); 4833-4840 (8 buc). Le n Pierdut certificat de inregistrare declar nule, SC Fast Construct Electro SRL CUI 23325451, J40/2925/2008 Bd Iuliu Maniu 55 bl. 17, sc.E, et. 1, ap. 175, sect. 6 Bucuresti. Il declar nul, n Pierdut legitimatie metrou de handicap, Dumitru Florica, o declar nula, n Doamnã din Bucureºti, ghicesc n Pierdut legitimatie student ASE în carþi, rezolv probleme în pe numele Rinciog Octavian, o dragoste, 50Lei, numai la doamne, declar nula, Tel: 0766516703

n EXECUTÃM

n Evaluãri

é Cursuri de calificare acreditate de Ministerul Muncii de: manichiurã- pedichiurã, unghii false cu gel ºi acril, machiaj, instructor autorizat, manager de proiect. Programãm m o d e l e la d o a r 1 0 l e i , http://www.kiriloff.ro, Tel: 0213128072, 0769220026

n Vand parfum cws frutto cu miros ca in reprezentantele adidas si nike, 40 RON, nobu_nada@yahoo.com, Tel: 0728887766

n Doamna cumpar pictura romaneasca si straina, portelanuri, argintarie, obiecte din bronz si antimoni, mic mobilier, Tel: 0214113048, 0721491271 n Vand compresor 3, 8W, tun de caldura cu rezistenta rezerva, Tel: 0727754598

n Cedez afacere productie cofetarie patiserie vad comercial trafic intens (metrou liceu firme), Tel: 0727439156, 0722558456 n Închiriez spaþiu destinat service Vand pianina Hoof $-CO auto utilat/ neutilat, eventual f a b r i c a t a B e r l i n , p l a c a preiau afacere, asociere, Tel: bronz, corzi incrucisate, 0734762888 acordata, 2.000 RON, Tel: n Salon de infrumusetare Lisette 0213691928 Beauty & Nails caut partener pentru asociere prin vanzarea a 49% din actiuni. Salonul este in zona Victoriei strada Vand generator de situat Grigore Alexandrescu colt cu blv. curent cu motorinã Lascar Catargiu. Salonul este utilat, mobilat si in stare de 3, 5w, 3.000 RON, functionare si are clientela formata, 2 posturi de coafor, 1post Tel: 0767095788, manichiura-pedichiura, masaj si 0724939353 cosmetica in curs de amenajare, 15.000 EUR, n Vand loc de veci Popesti iordachealexandrugabriel@yahoo.ro Tel: 0767732447, 0764090259 “Izvorul Nou”, Tel: 0767537690

Vand/Inchiriez spalatorie auto c o m p l e t e c h i p a t a in z o n a Militari/Veteranilor. Spalatoria auto functioneaza din anul 2010, seicheionut@yahoo.com, Tel: 0764832005

n Cursuri psihologie Avem placerea de a va invita la Cursurile PSIFORUM, cea mai accesibila metoda de a urma cursuri in domeniul psihologiei online – la cursuri.psiforum.ro sau www.psiforum.ro, sectiunea Cursurile PSIFORUM! Va oferim cursuri in domeniul psihologiei generale, clinice, muncii, sigurantei nationale si cursuri aplicative, adresandu-ne atat studentilor, cat si absolventilor sau masteranzilor, cu eliberarea unui certificat de participare, office@psiforum.ro, http://cursuri.psiforum.ro n Cursuri: bucatar, imbuteliator fluide sub presiune, operator GPL, lacatus, operator MCN, operator calculator, expert achizitii publice, inspector resurse umane, Tel: 0213117621, 0761118564 Cusuri acreditate: Cosmetica, Masaj, Tratamente Corporale cu posibilitatea de frecvenrare si in week-end. Plata in rate. Str. Sevastopol nr. 6 - Piata Victoriei la 4 minute de metrou, programari@magic-beauty.ro, http://www.magic-beauty.ro, Tel: 0730619860

n Evaluãri

de competenþe profesionale: electrician, instalator, zidar, dulgher, zugrav, fierar, asfaltator, pavator, Tel: 0213117621, 0761118564

de competenþe profesionale: lucrator comercial, ospatar, bucatar, cofetar- patiser, transator, vinificator, receptioner, manager turism, Tel: 0213117621, 0761118564 profesor cu n Matematica, experienta pregatesc elevi pentru bacalaureat, examene nationale. Asigur recuperare rapida! Tel: 0314091459, 0753055841 n Matematica- sotul 45 ani, romana- sotia 42 ani, V-XII experienta psihologica, 12 ani, meditatii, predare numai pe intelesul elevului. Nu luam banii degeaba ca altii pe care unii dintre dv, ii stiti deja! 20lei/ ora, Tel: 0766594255, 0722286920

TINICHIGERIE, LINDAB, TABLÃ ZINCATÃ, REPARAÞII, VOPSIM ACOPERIªURI. ªI ÎN AFARA BUCUREªTIULUI, PROMOÞIE 40%, TEL: 0724716882, 0753709391 n Montez, raschetez, paluxez, orice tip parchet, pret avantajos, 0721154997, Tel: 0214511051 TABLÃ n TINICHIGERIE ZINCATÃ, LINDAB, PARAZÃPEZI, JGHEABURI, BURLANE, VOPSIT TABLÃ, REPARAÞII. SEDIUL: STR. ZAHARIA 8. 0728376624, TEL: 0374073595, 0740019171

é Expert contabil membru CECCAR activ intocmesc contabilitate, salarii, declaratii electronice, bilant, gestiune-stocuri, fonduri europene, evaluare, expert judiciar, Tel: 0762599829, 0212333095

n Infiintari firme. Avocata, infiintez

societati comerciale sau Pfa, costuri minime, lutkalutka@yahoo.com, Tel: n Frizerie, coafura, manichiura la 0762277842 domiciul dumneavoastra, Tel: 0720717352

n Produc microcentrale electrice

eoliene si cu celule fotovoltaice, cyrosserv@yahoo.com, Tel: 0788301556

n Contabil n Amenajari

interioare, glet, faianþã, gresie, regips, instalatii sanitare, tapet, parchet, Tel: 0723457296, 0216365711 n Branºament apã, canalizare, separãri, recepþie+contract Apa Nova, inlocuiri branºamente vechi, reparaþii. 0721390290, Tel: 0761077013, 0214330604

é Echipa de rigipsari,

finisori, zugravi, faiantari, executam lucrari de amenajari case- vile, blocuri. Experienta in domeniu si recomandari. Cu firma si garantie. Acceptam proba de lucru, narcis_ulan@ yahoo.com, Tel: 0725454970

expert, servicii contabile complete ºi audit, prima lunã gratuit. 021.411.81.64, 100 RON, Tel: 0720891226, 0766369750 n Contabilitate incepand de la 120 lei. Bilant gratuit! Expert contabil. Central, Tel: 0213209090

é Contabilitate/Expert Unioncont Expert va ofera p r o f e s i o n a l i s m , confidentialitate si garanteaza pentru serviciile de contabilitate, personal si salarizare executate. Incheiati cu noi contracte in lunile nov si dec si beneficiati de 20% reducere, contact@unioncont.ro, http://www.unioncont.ro, Tel: 0744368693, 0213185574

n Expert contabil - expertize,

contabilitate completa societati comerciale, pfa si asociatii proprietari - preturi minime, serviciicontaudit@gmail.com, Tel: 0728306686

AnuntAZ 23 noiembrie 2011  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...