Page 1

é Branºament apã,

é Cãciulaþi, comuna Moara Vlasiei - sat Caciulati, langa autostrada Bucuresti-Ploiesti, vila de vanzare gresie, faianta, aer, conditionat, 4 balcoane, 4 dormitoare camere video, alarma, centrala termica, curte 500mp, poarta cu telecomanda, grad de beton iluminat, tamplarie pvc, gaze, canalizare, casa se afla la 10 minute de aeroportul Otopeni, 139.000 EUR, dobrica_daniel @y ahoo.c om, Tel: 0728805256, 0212663398

é Calificari Ministerul Muncii: frizer-coafor, manichiurist pedichiurist, frizer, unghii false, machiaj, bucatar, cofetar, barman, electrician, instalator, inspector resurse umane, inspector SSM, etc. Contact: Calea Victoriei 12A, www.cepecom.ro, Tel: 0729771707, 0213151446

é Otopeni, vand ap 2 camere, constructie 2012, intabulat, termopane, totul nou, bucatarie si living mobilat, 45 mp, ap detine si un pod, ocupabil imediat, 4 0 . 0 0 0 E U R , Bianca.iercu@yahoo.com, Tel: 0745750171 Personal cu/fãrã experienþã angajeaz ã Compania Roossa: agent vânzãri, distribuitori (2 locuri), curier, promoteri (3 locuri). Asigurãm training. Salariu de la 1200 Ron+ bonusuri, Tel: 0213151690, 0730566776

é Servicii contabilitate, salarizare, consultanta juridica, mediere, office @contabil-avocat.ro, www.contabil-avocat.ro, Tel: 0745274003, 0735038153

canalizare, acte recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente 0760727231, Tel: 0720506819, 0214343276

é Ospãtar /ospãtãriþe angajãm cu experienþã în domeniu, ºi brutari pt. restaurant (zona Timpuri Noi 5 minute metrou), Tel: 0725794195

é Videochat Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012

Videochat Modele XXL. StarStudio angajeaz a modele supraponderale (xxl) pentru jobul de performer adult videochat. Conditii v ars ta pes te 18 ani, cunostinte de limba engleza. Salariul minim oferit este de 1000 usd, 1.000 USD, Tel: 0767797372 Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, av ans 500E, v enit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, 0734959924, 0760179243


pagina 2 / oferte de muncã România

12 Noiembrie 2012 n Bone îngrijire vârstnici, menajere, angajeazã urgent, Agenþia BONA-MIA, program normal sau intern, 021.323.39.66, Tel: 0314097807, 0743393576 n Bucãtar. Restaurant tip fast-food angajeaza lucrator bucatarie si ajutor de bucatar cu/fara experienta. Relatii de luni - vineri 10:00-20:00, Tel: 0737997856

é Agenþi Pazã,

dispecer operator Pc - angajam pentru Aba Security, Tel: 0213358420 de securitate, n Agent angajam cu certificat si cu atestat, de preferat cu experienta in paza, obiective industriale, permisul de conducere constituie un avantaj, plata salariului se efectueaza pe card. Date de contact: office@mbm-datasecurity.ro, Tel: 0749089869, 0216670095 Agent c itire c ontoare, s tudenti pentru c itire repartitoare, sector 3, 5, 6, Tel: 0756678623 n Agent Pazã. angajam agenti paza baieti/ fete cu sau fara atestat pt obiective din Bucuresti, Tel: 0314252135

é Agenþi Pazã urgent, salariul 1000 net, Tel: 0760107633, 0213108660 n Agenþi

Pazã. Angajam agenti paza cu atestat sunati intre orele 08-21, grecrombussinesgroup @yahoo.com, Tel: 0734355029, 0722507907

barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551 n Ajutor Bucãtar. Cantina restaurat angajam lucrator bucatarie si spalator vase pentru Bucuresti, Tel: 0726384992

é Agenþi

securitate. Societate paza angajeaza agenti securitate din Bucuresti, program o zi da, una nu, Tel: 0213152184

Casier/ã ºi vânzãtoare, raion mezeluri, pentru supermarket în Piaþa Iancului, sector 2, Tel: 0758108240

é Agenti Pazã.

Ajutor Ospãtar, Restaurantul Lacrimi si Sfinti angajeaza full time sau part time. Pentru interviu sunati, Tel: 0725558286

é Ajutor Bucãtar

femeie cu experienþã pentru Restaurant zona Berceni, Tel: 0721461236 personala, n Asistenta Brasov / Constanta / Cluj-Napoca, exclusiv femei, cazare si masa asigurate. 10-20h/sapt. Gatit, curatenie, cumparaturi, lucru calculator. Engleza optional. 100$/sapt + 10$/sapt transport, laptop dupa 9 luni, 2500$ dupa 18 luni, douglasb5@q.com n Bonã. Firma Elcodomi SRL angajeaza bone si menajere; sunati intre 8-17, Tel: 0765518493

Vanzator/oare. n Casier/ã, Restaurant tip fast-food angajeaza casier/a si vanzator/oare cu/fara experienta. Relatii de luni vineri 10:00-20:00, Tel: 0737997856

é Coafezã. Salon

zona Dorobanti inchiriem post coafor urgent conditii avantajoase, Tel: 0730657888, 0729005544


12 Noiembrie 2012

AnunþAZ vã informeazã Românii - cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Funcþionarea Curþii de Justiþie a Uniunii Europene (4). Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. În Tratatul privind funcþionarea Uniunii Europene - Versiunea Consolidatã document publicat la data de 30.03. 2010 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene existã prevederi legislative precise ºi clar exprimate despre funcþionarea fiecãrei instituþii în parte. Continuãm astãzi prezentarea modului de funcþionare al Curþii de Justiþie a Uniunii Europene cu Art. 263 - 266 din tratatul menþionat, unde sunt precizate aspectele privind competenþele de control ale acesteia în domeniul justiþiei. Art. 263. Curtea de Justiþie a Uniunii Europene controleazã legalitatea actelor legislative, a actelor Consiliului, ale Comisiei ºi ale Bãncii Centrale Europene, altele decât recomandãrile ºi avizele, ºi a actelor Parlamentului European ºi ale Consiliului European menite sã producã efecte juridice faþã de terþi. Aceasta controleazã, de asemenea, legalitatea actelor organelor, oficiilor sau agenþiilor Uniunii destinate sã producã efecte juridice faþã de terþi. În acest scop, Curtea are competenþa sã se pronunþe cu privire la acþiunile formulate de un stat membru, de Parlamentul European, de Consiliu sau de Comisie, pentru motive de necompetenþã, de încãlcare a unor norme fundamentale de procedurã, de încãlcare a tratatelor sau a oricãrei norme de drept privind aplicarea acestuia ori de abuz de putere. În aceleaºi condiþii, Curtea are competenþa sã se pronunþe cu privire la acþiunile formulate de Curtea de Conturi, de Banca Centralã Europeanã ºi de Comitetul Regiunilor, care urmãresc salvgardarea prerogativelor acestora. Orice persoanã fizicã sau juridicã poate formula, în condiþiile prevãzute la primul ºi al doilea paragraf, o acþiune împotriva actelor al cãror destinatar este sau care o privesc direct ºi individual, precum ºi împotriva actelor normative care o privesc direct ºi care nu presupun mãsuri de executare. Actele de constituire a organelor, oficiilor ºi agenþiilor Uniunii pot sã prevadã condiþii ºi proceduri speciale privind acþiunile formulate de persoanele fizice sau juridice împotriva actelor acestor organe, oficii sau agenþii care sunt destinate sã producã efecte juridice faþã de ele. acþiunile prevãzute de prezentul articol trebuie formulate în termen de douã luni, dupã caz, de la publicarea actului, de la notificarea acestuia reclamantului sau, în lipsã, de la data la care reclamantul a luat cunoºtinþã de actul respectiv. Art. 264. În cazul în care acþiunea este întemeiatã, Curtea de Justiþie a Uniunii Europene declarã actul contestat nul ºi neavenit. Cu toate acestea, Curtea indicã, în cazul în care considerã cã este necesar, care sunt efectele actului anulat, care trebuie considerate ca fiind irevocabile. Art. 265. În cazul în care, prin încãlcarea prevederilor tratatelor, Parlamentul European, Consiliul European, Consiliul, Comisia sau Banca Centralã Europeanã se abþin sã hotãrascã, statele membre ºi celelalte instituþii ale Uniunii pot sesiza Curtea de Justiþie a Uniunii Europene pentru a constata aceastã încãlcare. Prezentul articol se aplicã, în aceleaºi condiþii, organelor, oficiilor ºi agenþiilor Uniunii care se abþin sã hotãrascã. Aceastã acþiune este admisibilã numai în cazul în care instituþia, organul, oficiul sau agenþia respectivã a fost solicitatã în prealabil sã acþioneze. În cazul în care, la expirarea unui termen de douã luni de la data acestei solicitãri, instituþia, organul, oficiul sau agenþia nu ºi-a precizat poziþia, acþiunea poate fi formulatã într-un nou termen de douã luni. Orice persoanã fizicã sau juridicã poate sesiza Curtea în condiþiile stabilite la paragrafele precedente în legãturã cu omisiunea unei instituþii, organ, oficiu sau agenþie a Uniunii de a-i adresa un act, altul decât o recomandare sau un aviz. Art. 266. Instituþia, organul, oficiul sau agenþia emitentã a actului anulat sau a cãrei abþinere a fost declaratã contrarã tratatelor este obligatã sã ia mãsurile impuse de executarea hotãrârii Curþii de Justiþie a Uniunii Europene. Aceastã obligaþie nu aduce atingere obligaþiei care poate rezulta din aplicarea articolului 340 al doilea paragraf, care prevede cã: “În materie de rãspundere extracontractualã, Uniunea este obligatã sã repare, în conformitate cu principiile generale comune ordinilor juridice ale statelor membre, prejudiciile cauzate de instituþiile sale sau de agenþii sãi în exerciþiul funcþiunilor lor”. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

oferte de muncã România / info / pagina 3 Angajez n Coafezã. Angajez coafezã n Confectioneri. zona Bucureºtii Noi, Tel: croitori cu experienta produs cap -coada. salariu 1200-1400 0744551580 ron, 1.200 RON, Tel: 0762606860, 0213674963 JURIDIC. n CONSILIER SCOIETATE COMERCIALA ANGAJEAZA CONSILIER JURIDIC CU EXPERIENTA IN DOMENIU SI RESURSE UMANE, BUYCONCRETE@GMAIL.COM WWW.BETOANEPAVELE.RO, TEL: 0213213840, FAX: 0213211080

é Cofetar cu experienta decor martipan, sambata duminica liber, Tel: 0722558062 n Cofetar cu experienþã în torturi speciale angajez, ªos. Giurgiului, Tel: 0735353011 Laborator n Cofetar. cofetarie-patiserie, angajeaza cofetar cu experienta, Tel: 0727868167

é Colaborator. Crosetezi sau tricotezi? Daca esti din Bucuresti, esti pasionata de crosetat sau tricotat si lucrezi bine si repede, s c r ie- ne! 1 RON, tricotajebucuresti@gmail .com n Confecþioner/a cu experienta liniara triploc si pentru calcat final, zona Pantelimon sect 2, Tel: 0760478013

é Confecþionere pentru industria textila, masini simple (liniare). Angajam Zona Timpuri Noi. Program L-J 8:00 - 16:30, V 8:00 - 15:00. Salariu atractiv, teodor@maroccodesign.ro, http://www.maroccodesign. ro, Tel: 0766466935, 0213204541 n Confecþionere pe masini de cusut 1 ac, 2 ace si triplock. Angajam urgent in Sector 3, zona liceului IOR, Tel: 0213240333, 0735224455

é Croitor confectii,

experienta. Societate francezã angajeazã pentru sucursala din Bucureºti un croitor confecþii cu experienþã pe mãsuri, douã croitorese cu experienþã montat produs cap-coadã, un croitor marochiner. Oferim salariu atractiv ºi avantaje, Tel: 0758029770 n Director Vânzãri pentru contracte prestari servicii angajam, Tel: 0737337341 n Distribuitori materiale publicitare la cãsuþele poºtale din Bucureºti, angajeazã firmã serioasã. Plata garantatã pe bazã de contract de muncã. Pentru programare la interviu, sunã acum, luni-vineri între 10.00 ºi 15.00, la Tel: 0732545581 n Electrician auto ºi electromecanic pentru reparaþii auto, utilaje ºi diagnozã, angajeazã Societate de construcþii, Tel: 0214506280, 0724214836 n Electrician cu experienta in intretinere si reparatii utilaje si instalatii industria alimentara, Tel: 0213011567, 0722554851 n Electricieni, SC angajeaza, Tel: 0766324952 n Frizer cu experienþã. Salon Stephanie (Oltenitei nr 238) angajeazã Frizer (frizerita) max 40 de ani, cu experienta, Stefy_seb@yahoo.com, Tel: 0723460908, 0213324652 n Frizeri angajam pentru salon B Company din oras Pantelimon, Tel: 0744375758 n Lucrãtor pentru fast food shaworma cu experienta, iuliamartinas@yahoo.com, Tel: 0745866810 n Lucrãtor depozit. Angajam lucrator depozit cu experienta, Tel: 0213453111, 0720565495 n Lucrãtori tamplarie termopan. Detalii la telefon, 0737035842

n Manager, Asistent Manager. Restaurant tip fast-food angajeaza Manager si Asistent Manager cu experienta. Relatii de luni - vineri 10:00-20:00, Tel: 0737997856

éManichiuristã pedichiurista, tehnician unghii false. Angajam urgent, Tel: 0765935898 n Manichiuristã cu experienþã unghii gel ºi pedichiurã. Frizeriþã cu experienþã, salon zona Tineretului, Tel: 0744787615

é Manichiuristã,

cosmetician, coafor/coafeza. Salon angajeaza, Tel: 0734257903

é Maºiniste ºi fete

pentru pregãtitcusut încãlþãminte, cu experienþã, angajãm, SC Coryllus Prodimpex SRL (Str. Iliada nr. 55), 0744661957, Tel: 0744661956, 0214204326 n Mecanic auto pentru masini de epoca, cu domiciliul in Rahova-Magurele, Tel: 0213690024 n Mecanic auto. Grupul de firme Dines angajeaza mecanic auto mici reparatii, posesor si de permis categoria B, Tel: 0724744153 Mecanic-vulcanizator angajez, salariu + comision. Experienta minim 3 ani, Tel: 0723688484, 722600550 n Mecanici întreþinere maºini cusut industriale, tineri, specializare la locul de muncã, Ghencea -Complex Tamilia, Tel: 0722586983, 0214134478 n Menajerã angajam. Telefon de L-V 9.00 - 19.00, Tel: 0213208818 n Menajerã caut, din sectorul 4, numai pentru gatit. Luni, intre orele 9.30-12.30, 20Ron,, Tel: 0784713479


pagina 4 / oferte de muncã România

12 Noiembrie 2012 Menajerã clinica stomatologica; solicitam seriozitate si implicare. CV la Fax: 0213134396

é Menajerã interna, in

Corbeanca-Bucuresti, tanara, fara obligatii familiale (sot, copii), pt. familie. Cazare si intretinere gratis, carte munca, 250 EUR, uticafj@yahoo.com, Tel: 0763201512

pal é Montator melaminat cu experienta, zona Buftea, Tel: 0749043810

é MONTATORI TÂMPLÃRIE FIRMA NEW ACT ANGAJAZA CU CONTRACT DE MUNCA MUNCITORI CALIFICATI MONTATORI SANTIER PENTRU PERETI CORTINA, TAMPLARIE ALUMINIU. SCHUCO, METRA, REYNERS, VEKA, NEWACTSRL@YAHOO.COM, TEL: 0729881767 Muncitori necalificati. Angajam muncitori necalificati pentru ambalare si sortare legume, depozit 20km de Bucuresti. Oferim: salariu 900 ron+ contract de munca dupa perioada de proba, pentru persoanele din B ucuresti platim transportul, pentru provincie oferim cazare (conditii modeste), pachet saptamanal de legume, o zi libera pe saptamana, 2 ture program 9 ore, Tel: 0735537390 n Operator. ITU Refrigeration SRL, str. ºos. Odãii nr. 73-77, sector 1 (linia de centurã zona Otopeni), angajeazã pentru atelierul de tinichigerie: 1 operator prelucrãri table-Abkant comandã numericã; 1 lucrãtor maºinã de perforat table; 1 operator linie fabricaþie. Relaþii la tel. 0213198802, Tel: 0213198803, 0213198807

n Personal. Firma situata langa padurea Baneasa angajeaza colatori, montatori mobilier, lacatusi mecanici. Relatii la telefon, CV la e-mail secretariat@logospromo.ro, Tel: 0212508193, 0372709722 IT pentru n Programator programul “Yes It Is” cu minim 2 ani experienta pe program de 3 luni, SIMONE@X86fantini.it, Tel: 0761239110 é Operatori Pc. n Promoter. Tineri dinamici, Societa italiana di comunicativi, pentru promovare articole editoriale în Bucureºti. telecomunicazioni Ron+ bonusuri. ricerca operatori PC 1200 Posibilitate carierã, Tel: per la sede di 0730566776 Bucarest. Si richiede n Reprezentanti vanzari, inscrie Avon, castiguri mari, una buona produse cadou, cursuri conoscenza della gratuite, posibilitati lingua italiana. avansare, Tel: 0768321060, 0722930207 Inviare CV all’indirizzo e-mail, n ªofer taxi cu atestat angajam, Logan full 2008, i.dadalau@comdata. dispecerat AS, Tel: it, Tel: 0213160524 0766490383 n ªofer taxi. Angajez sofer cu atestat valabil la 12 h taxi 2000, Tel: 0769639434, 0725532573 n ªofer. Familie serioasa, zona rezidentiala Baneasa, angajam sofer, bun la toate, muncitor, serios, Tel: 0212300808 n ªofer. Angajez ocazional pensionar, zona Rahova, Tel: 0721148203 é Ospãtar n ªOFERI CATEGORIA B, C /ospãtãriþe cu +E, CARD TAHOGRAF, experienþã în EXPERIENTA MINIM 3 ANI, domeniu, ºi brutari FARA ANTECEDENTE, pt. restaurant (zona DESFASURARE ACTIVITATE IN BUCURESTI. SALARIU Timpuri NoiAVANTAJOS, CARTE DE MUNCA, 5 minute metrou), MR_DANUTZ85@YAHOO.COM Tel: 0725794195 0768084497, 0768663977 n OSPÃTARI ANGAJAM IN n Tãlpuitor Si fata la pregatire ZONA CENTRUL ISTORIC, masa firma noua, Tel: 0720726782 TEL: 0733236189 n Ospãtari, Club în zona Universitate angajeazã ospãtari cu experienþã (de club). CV cu pozã la e-mail mihailuca@barmania.ro n Ospãtãriþe, barmaniþe ºi dansatoare pentru club piaþa Romanã. Salariu atractiv+comision din vânzare, Tel: 0721970921 n Persoane tinere, proactive, dornice de afirmare si dezvoltare personala: agent marketing, consultant vanzari, asistent manager, team manager pentru companie multinationala. Salariu de la 1.200ron+bonusuri, Tel: 0318004555

n Operator minilaborator foto digital, cu experienþã Photoshop, aºtept CV la: nelukodak@yahoo.com, Tel: 0723370165

Pers onal la buc ataria libaneza cu experienta (fara vase), Tel: 0760356591, 0735810766 n Personal curatenie. Firma profesionala de curatenie MEDLINE angajeaza barbati calificati in curatenie pentru echipa mobila! Permis cat B obligatoriu! Asigurãm: salariu fix motivant, tichete de masã, dezvoltare profesionalã ºi carierã în echipã tânãrã, resurseumane@medline.com.ro Tel: 0733104222, 0726373687

n Tâmplar matriþer în lemn masiv ºi vopsitor lemn, Tel: 0728011819 n Tinichigiu auto angajez, Tel: 0725510644, 0766490696 n Tinichigiu auto. Service Auto Multimarca angajeaza pregatitori si tinichigii (echipari/dezechipari) auto cu experienta. Adresa: Sos. Chitilei nr. 7, sect. 1, Bucuresti (Podul Constanta), info@autoclinique.ro, http://www.autoclinique.ro, Tel: 0733103948, 0753801894 n Ucenic. Angajam ucenici in vederea pregatirii in meseria de montator de pardoseli. Varsta maxima: 22 ani, Tel: 0724369749 magazin n Vânzãtoare alimentar pentru magazin zona Piata Matache, 0742855211 n Vânzãtoare si covrigar. Angajez in patiserie.zona piata 16 Februarie Bucurestii Noi. Contact Dl Paul, Tel: 0766764386 n Vânzãtoare cu experienþã în sector 4, Straja, rog seriozitate, Tel: 0763683685 n Vânzãtoare la bar, zona Gorjului, program 2 zile cu 2, salariu 800Ron+tips. 021.224.47.91, Tel: 0723436343, 0765486755 n Vânzãtori pentru Fast-food nou înfiinþat, concept nou, specific italian, personal calificat pentru vânzãri directe, persoane ambitioase si serioase. Rog CV cu poza, Curcamihaela@gmail.com, Tel: 0721370037 Videochat activitate videochat pentru fete cu/fãrã experienþã. Venituri 500-3000e salariu garantat 500$! Comision 50-70% + bonus angajare 400$, Tel: 0730872297, 0763089972


12 Noiembrie 2012

oferte de muncã România - strãinãtate / cereri de muncã / vânzãri terenuri / pagina 5 n Videochat cazare gratis, fete sau cuplu zona Mall Vitan, apartament lux, engleza obligatoriu, chat online, Tel: 0785899000

Videochat angajãm fete care au cunoºtinþe de limba englezã sau rusã, cu procent 50%, oferim cazare gratuitã, Tel: 0767162319 Videochat Modele XXL. StarStudio angajeaza modele supraponderale (xxl) pentru jobul de performer adult videochat. Conditii varsta peste 18 ani, cunostinte de limba engleza. Salariul minim oferit este de 1000 usd, 1.000 USD, Tel: 0767797372

Italia. Centrul Benesere angajeaza fete 18/35ani cu/fara experienta pentru masaje senzuale, relaxante, body to body, hot stone, tantra, striptease, exclus sex. Se ofera contract de munca, cazare, salarizare motivanta. Telefon (limba romana) sau CV si trei fotografii la email spa.benessere @yahoo.it, Tel: 00393408540442

n Italia. Contracte pentru: infirmiere, menajere, cameriste. Relatii 0368404046, 0747661527, 0771391543, http://www.epp-jobs.com, Tel: n Vopsitor auto cu domiciliu in 0729772702, 0769875604 Rahova-Magurele, Tel: 0213690024 pregatitor, n Vopsitor vopsitorie auto cu experienta, angajeaza TMD Lasting Service, 0752976762

é BELGIA. SC IMSI SRL CAUTA SCHELARI SI I Z O L A T O R I CONSTRUCTII CIVILE CU EXPERIENTA PENTRU PROIECT DURATA 2 ANI, CAZARE, DIURNA, TRANSPORT ASIGURAT, OFFICE@IMSI.RO, HTTP://WWW.IMSI.RO, TEL: 0724441613 n Cipru. Caut fete intre 20-30-35 ani pt lucru in Pub Berarie, plata convenabila. Pt. informatii detaliate sunati sau Informatii dati bip la 0035799435983. Rog seriozitate, Tel: 0763164279

n Caut de lucru in cartierul Berceni sau pe aproape, ceva usor eventual la domiciliu, Tel: 0743471646 n Menajerã 42 ani din Bucureºti, cu experienþã case, vile, cãlcat, aranjat masa, pregãtirea bagajelor, eventual deplasare cu familia. Fãrã cazier, cu recomandare, Tel: 0724489362 n Menajerã. Doamnã tânãrã, nefumãtoare, caut familie la vilã, pentru curãþenie, cãlcat (fãrã gãtit), extern/intern, Tel: 0729352228

ªoferiþã prezentabilã, 41 ani, maºinã personalã, marca Nissan Qashqai, dotãri performante, pentru firmã, protocol, evenimente. Rog seriozitate (nu sunaþi pentru inconvenienþã), Tel: 0737312072

é Bãneasa, Str Stegarului (langa Jandarmeriei) Sectorul 1, teren intravilan, doua loturi 804, 29mp (25, 51m deschidere), respectiv 1241, 52mp (31, 53m deschidere), 120 EUR/mp, bucur_andrei2k@ yahoo.com, http://www.az.ro, Tel: 0766280491

Cernica, Floarea Albastra, 1000mp, toate utilitatile, zona vile, liniste, 163 EUR/mp, Tel: 0765662740 n Clinceni

Ordoreanu, lângã Cartierul Englez, vand teren 1300 mp tarla 48/2, deschidere 24 m lungime 54, 2 m, cadastru, intabulare, 17 euro/mp discutabil, Tel: 0737278888 Cornetu, Drumul Taberei Intravilan construibil 1470, 63 mp, deschidere 22m, com Magurele, acces utilitati, 15 EUR/mp, lupy_7@yahoo.com, Tel: 0722614914

é Domneºti Þegheº, 550 mp, deschidere 30m, lângã strada Castanilor, pãdure, aer curat, 20 km de Bucureºti, discutabil, 11.700 EUR, Tel: 0737312072

n Frumuºani sat Orasti-Postavari, teren 4200mp, deschidere 27m la strada principala si la lac, extravilan, zona linistita, 17 EUR/mp, Tel: 0723034105

n Giurgiu Naipu, vand teren 5.000mp deschidere 20m la E70 vis-a-vis de brutarie, Tel: 0721148203 Giurgiu Sãbãreni, urgent vand teren 4700mp, toate utilitatile: gaze, apa, lumina, 30.000 EUR, 0767098553

é Glina, Berna Residence, DN4, km 16, 7500mp intravilan, 23/330m, certificat urbanism, utilitati, 22 EUR/mp, Tel: 0727314000, 0214600979


detalii la http://ec.europa.eu Eures Advisers, Germany n 1. Field engineer; Description: BEP Europe fabricatets automotive test equipement: www.bepco.com A field engineer performs the start-up of our machines as well as in our facility in Bruges as in the customer's manufactories. You will provide necessary training during start-up and will provide stand-by activities. You obtained a Bachelor Electro Mechanics, and have knowledge of automation and PC's. You have actual knowledge of different languages (German/English). Any additional language is an asset. You are a self-supporting 'problem solver' and like to travel. To you these multiple trips abroad are much more an opportunity than an obstacle. Due to these multiple trips, you can operate from Poland/Slovakia/Tsjech Republic. Required: professional experience with PLC-S7 (must), simotion control and robotics (asset). Accomodation, meals & travel costs are compensated. Start with a temporary contract, once you have proven yourself you get a permanent contract. Please send us your detailed CV in English or German. Salary: Euro 15 (Hourly); Source: EURES Central Database; annelies.thomas@vdab.be n 2. Software engineer; Description: BEP Europe fabricates automotive test equipment: www.bepco.com A software engineer gathers all required machine and project data required to be able to write the machine software. You write the software, test it in a simulation environment and load and test it on the machine itself. You will be based at our Laatzen (Hannover) offices. You will occasionally start up the machine in our Bruges (Belgium) facility and perform activities at the customer's facility. You are prepared to make short trips to perform start-up and problem-fix activities at the customer's activity primarly located in Germany;. You have a Software degree and have knowledge of C++. You have actual knowledge of different languages (Geman/English) Any additional language is an asset You are prepared to make trips in Germany; as well as abroad You are prepared to move to our Bruges facility (Beglium). Education: Master Software Professional experience: C++ experience Accomodation- and travel costs are compensated. Start with a temporary contract, once you have proven yourself you get a permanent contract. Please send us your detailed CV in English or German. Salary: Euro 20 (Hourly); Source: EURES Central Database n 3. Staatl. anerkannte Erzieher / Kinderpfleger m/w ab Mai 2013 Arbeitsort: Köln; Description: Der Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Köln ist ein Fachverband im Deutschen Caritasverband. 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen Frauen, Familien, Kinder und Jugendliche in Krisen und Notlagen Arbeitsbereich Fachbereich;Mutter und Kind / Hilfen zur Arbeit? Im Mai 2013 eröffnen wir die 4-gruppige Kindertagesstätte Stuttgarter Str. in Köln Bilderstöckchen, eine Einrichtung für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Schuleintritt. Wir besetzen ab 01.05.2013 und 01.08.2013 mehrere unbefristete Stellen. Staatlich anerkannte/r Erzieher/in - Staatlich anerkannte/r Kinderpfleger/in 50% - 100 % Beschäftigungsumfang Ihre Aufgaben; Selbständiges Arbeiten im Gruppendienst mit Kindern im Alter von 4 Monaten bis 3 Jahren (Gruppentyp II) und/ oder mit Kindern im Alter von 2 Jahren bis zum Schuleintritt (Gruppentyp I); Eigenständige und verantwortliche Führung der Bildungsdokumentation; Konstruktive Mitarbeit im Team Ihr fachliches Profil; Erfahrung im U3 Bereich wünschenswert; Reflexionsfähigkeit; Team-und Kooperationsfähigkeit Ihr persönliches Profil; Interesse am Aufbau einer neuen Einrichtung und der Teamentwicklung; Flexibilität; Wertschätzender Umgang mit Kindern und Eltern; Identifikation mit den sozialen und gesellschaftlichen Zielen des SkF e.V.; Zugehörigkeit zur Katholischen Kirche Unser Angebot; AVR, Anlage 33 mit entsprechenden Zusatzleistungen der kirchlichen Zusatzverordnung, Jahressonderzahlung, Jobticket; Möglichkeit zur beruflichen Fortbildung und Qualifikation; Betriebskultur Besonderheiten; unbefristet Kontaktdaten Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Köln Claudia Hüppe Mauritiussteinweg 77-79, 50676 Köln bewerbung@skf-koeln.de www.skf-koeln.de Bewerbungen per E-Mail sind erwünscht. Eingereichte Bewerbungsmappen können nicht zurückgeschickt werden. Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse, Bewerbungen per E-Mail sind erwünscht. Eingereichte Bewerbungsmappen können nicht zurückgeschickt werden.; Kenntnisse und Fertigkeiten: Katholische Konfession; Source: BA, Public Employment Services, Germany;

n 4. Koch/Köchin Arbeitsort: Bernau a. Chiemsee; Description: Wir suchen für unser Ferienhotel Farbinger-Hof zum 01.12.2012 eine/-n *Jungkoch/-köchin* in Vollzeit und Jahresanstellung, mit der Option auf eine spätere Festanstellung. Ihre Arbeitszeiten erfolgen in Rücksprache mit dem Arbeitgeber. Ihre Aufgaben Sie übernehmen klassische Aufgaben in der Küche. Hierzu zählen unter anderem die Vorbereitung des mis en place, die Zubereitung von Speisen und Gerichten, die fachgerechte Lagerung von Lebensmitteln, die Einhaltung der Hygienevorschriften, usw.. Kenntnisse/Fertigkeiten Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung zum/zur Koch/Köchin, erste Berufserfahrung ist von Vorteil. Sie arbeiten engagiert, zuverlässig und sind sorgfältig. Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung. Diese richten Sie bitte an Herrn Andreas Röhrle. *Sollten Sie von außerhalb kommen ist ein Führerschein zur Erreichung der Arbeitsstätte von Vorteil* - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert; Source: BA, Public Employment Services, Germany; betriebsleitung@farbingerhof.de

n 6. Berechnungsingenieure (m/w) Arbeitsort: Laupheim; Description: Rücker AG Für unseren Standort in Laupheim suchen wir ab sofort eine/n Berechnungsingenieure (m/w). Ihre Aufgaben: Berechnung, Auslegung und Nachweisführung für a) Komponenten der Flugzeug-Innenausstattung b) Tragstruktur oder Baugruppen des Kranbaus Systematische Auswertung von Berechnungsergebnissen und Dokumentation zur Erstellung von Zulassungsunterlagen Ggf. Begleiten von Versuchen, inkl. Abgleich der statischen Berechnungen mit den Messergebnissen Erarbeiten von optimierten Lösungsvorschlägen in Zusammenarbeit mit den Konstrukteuren und Fachspezialisten Ihr Profil: Abgeschlossenes Studium im Bereich Maschinenbau / Luftund Raumfahrttechnik oder vergleichbarer Abschluss Mehrjährige Erfahrung in der Festigkeitsberechnung mit ANSYS, PATRAN / NASTRAN oder anderen FE-Systemen Erfahrung mit Handrechnungen oder Standartsoftware im Bereich der Stab-Statik wünschenswert Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie sicherer Umgang mit den MS-Office Anwendungen Kreativität, Teamfähigkeit sowie hohes Engagement Kennwort: L_CS_5910 - Geforderte Anlagen: Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse; Source: BA, Public Employment Services, Germany; personalmanagement@ruecker.de n 7. Verputzer Arbeitsort: diverse Arbeitsorte; Description: für Putzarbeiten (Verputzen) bei Rohbauten im Innen- und Außenbereich; Baustellen im Umkreis mit täglicher Rückkehr Bewerber müssen gelernt oder angelernt sein mit entsprechenden Kenntnissen im Maschinenputzen; saubere Arbeitsweise; gerne auch Bewerber aus dem Raum Mühldorf, Ebersberg, Altötting, Landshut, Dingolfing, da sich Baustellen überwiegend in diesem Bereich befinden; Arbeitgeber könnte auch bei Bedarf Unterkunft stellen; - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Source: BA, n 5. Customer Service Agents (m/w) Arabisch Arbeitsort: Public Employment Services, Germany; Employer Name: Huber Münster, Westfalen; Description: Ihre Herausforderungen Josef Maschinenputz GmbH; Information: Josef Huber; Betreuung von arabischen Geschäftskunden (B2B) bei der Address: Holzhamer Str. 28 a, D-84335 Mitterskirchen, Deutschland; Phone: +49 8725 7396 Verwaltung ihrer Verträge und Unterstützung bei allen Fragen rund um ein Kundenportal. Am Standort Münster betreuen wir n 8. Verstärkung für unser Serviceteam Arbeitsort: Schönau a. die internationalen Endkunden von Unternehmen aus der IT- Königssee; Description: Das 100-Betten Alm- & Wellnesshotel und Hightech-Branche. Unsere Mitarbeiter bearbeiten die ****s Alpenhof in Schönau am Königssee bei Berchtesgaden Anliegen der Kunden im Namen unserer Auftraggeber, geben sucht ab sofort zur Verstärkung des Serviceteams eine/n Auskünfte zu Produkten und Dienstleistungen und leisten motivierte/n, kunden- und serviceorientierte ~ Servicekraft technischen und kaufmännischen Support; telefonisch, per Mail (m/w). Sie haben Spaß an Ihrem Beruf und die Dienstleistung oder per Fax. - Betreuung von Geschäftskunden per Telefon am Gast ist Ihre Berufung? Dann sind Sie bei uns richtig. Wir und Email (Inbound & Outbound) - Bedienung aller Funktionen bieten Ihnen die Mitarbeit in unserem jungen Serviceteam an, kundenspezifischer EDV-Systeme (Telefonsysteme, mit einer 5-Tage/ 40-Stunden-Woche. Sie arbeiten sowohl im Datenbanken, etc.) - Erfassung und Pflege von Kundendaten, Frühstücks- wie auch im Abendservice (primär Halbpension). Stamm- und Bewegungsdaten - Aneignung umfassender Sie verfügen über eine abgeschlossen Berufsausbildung und Kenntnisse im Fach- und Produktbereich Ihr Profil - Erfahrung in der gehobenen Gastronomie? Wir setzen voraus, Einwandfreie arabische (Hocharabisch) Sprachkenntnisse in dass fließend Deutsch in Wort und Schrift beherrscht wird. Wort und Schrift - Sehr gute französische oder deutsche oder Dann bewerben Sie sich, gerne schriftlich oder per E-Mail, z. englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift - Grundlegende Hd. Herrn Zapletal. Wir freuen uns auf Ihre Englischkenntnisse erforderlich - Serviceorientiertes, geduldiges Bewerbungsunterlagen! *Eine Personalunterkunft steht zum und freundliches Auftreten Professionelle Sachbezugswert zur Verfügung* - Geforderte Anlagen: Kommunikationsfähigkeiten und entsprechende Soft-Skills aussagekräftige Bewerbungsunterlagen; Source: BA, Public (Geschäftskunden orientiert) Gute PC-Kenntnisse Employment Services, Germany; info@alpenhof.de (Browser-Umgang, MS-Office) & gute Tastatur-Schreibleistung - n 9. Matrose/Matrosin Arbeitsort: Saarburg, Saar; Description: Dienstleistungserfahrung wünschenswert Wir über uns Die Als Matrose/Motorenwart (m/w) in unserem arvato AG ist ein international vernetzter Fahrgastschifffahrtsbetrieb in Saarburg, erwartet sie ein Outsourcing-Dienstleister. Mehr als 65.000 Mitarbeiter vielfältiges Aufgabengebiet. Zum einen gehört die Pflege, konzipieren und realisieren für Geschäftskunden aus aller Welt Reinigung und Instandhaltung des Schiffes dazu, sowie der maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedlichste anfallenden Wartungsarbeiten - wie auch die Mithilfe in der Geschäftsprozesse entlang integrierter Dienstleistungsketten. Restauration u. a. Ausgabe von Getränken & Snacks, Diese umfassen sämtliche Services rund um die Erstellung und Thekendienst, Bestände kontrollieren und nachbestellen. Distribution von Druckerzeugnissen und digitalen Vorkenntnisse in der Bordgastronomie werden nicht erwartet Speichermedien ebenso wie Datenmanagement, Customer wir lernen Sie gerne an. Wichtig ist uns eine freundliche, Care, CRM-Dienstleistungen, Supply Chain Management, teamfähige, arbeitswillige und pünktliche Persönlichkeit, die digitale Distribution, Finanzdienstleistungen, qualifizierte und Spaß am Umgang mit Menschen hat. Wir suchen für eines individualisierte IT-Services sowie den Direktvertrieb von unserer Binnenschiffe ab Ostern 2012 einen ausgebildeten Wissensmedien. Senden Sie Ihre Bewerbung an arvato direct Matrosen (m/w) mit Brief. Dies ist zwingend erforderlich, ein services Münster GmbH Human Resources Höltenweg 33 Schifferdienstbuch muss ebenso vorhanden sein. Die Stelle ist 48155 Münster Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen in Vollzeit zu besetzen, Arbeitszeit ist von Dienstag bis Bewerbungsunterlagen, Ihre Gehaltsvorstellung sowie Ihren Sonntag. Sie sind zuverlässig, pünktlich und ehrlich? Dann frühesten Einstiegtermins an bewerben Sie sich bitte schriftlich, per mail oder telefonisch, bewerben-arvato-ms@bertelsmann.de Haben Sie Fragen zu wir freuen uns auf Sie. Bei der Wohnungssuche sind wir gerne dieser Stellenanzeige, können Sie uns ebenfalls gerne über behilflich. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse, Auszug diese E-mail-Adresse kontaktieren. Für weitere Informationen des Schifferdienstbuches mit dem Nachweis besuchen Sie bitte unsere Webseite: Matrose/Motorenwart; Source: BA, Public Employment Services, http://www.arvato-customer-services.com - Geforderte Anlagen: Germany; Lebenslauf, Zeugnisse; Salary: Euro nach Qualifikation trier.721-arbeitgeber-service-geschaeftsstellen@arbeitsage (Monthly); Source: BA, Public Employment Services, Germany; ntur.de


detalii la http://ec.europa.eu Eures Advisers, Germany n 10. Vertriebsbeauftragte/r für Logistik Arbeitsort: Ainring; Description: Die WANKO Informationslogistik GmbH ist seit 45 Jahren ein erfolgreiches Beratungs- und Softwarehaus auf dem Sektor der Lager- und Transportlogistik. Unter Einbindung unserer Standardsoftware realisieren wir moderne Lagerund Transportkonzepte. Unsere langjährigen internationalen Kunden schätzen uns als bewährtes Unternehmen mit professionellem IT und Logistik Know-how. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Vertriebsbeauftragte/n (m/w) für Logistik (mit Schwerpunkt Transportlogistik). Ihr Aufgabenbereich; Verkauf des Transportplanungs- und -steuerungssystems PRA®CAR 3000; Akquisition neuer Kunden mit Anforderungen in der Transportlogistik; Dabei sind Sie verantwortlich für; die selbstständige Ausarbeitung von Angeboten; die Betreuung der Interessenten in der Vertriebsphase; für die Beschreibung von Kundenanforderungen; Mitwirkung bei der Durchführung von Programmtests; sowie Kontrolle der Testergebnisse Ihre Kompetenzen; Ausbildung als Logistiker oder Betriebswirt; Kenntnisse über die logistischen und betriebswirtschaftlichen Geschäftsprozesse im Handel und Industrie; Erfahrung, komplexe Lösungen eigenständig zu erarbeiten und umzusetzen; Erfahrung im Projektmanagement; Idealer Weise ein hohes Durchsetzungsvermögen im Umgang mit Kunden; Englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift; Reisebereitschaft im In- und Ausland Unser Angebot; ein interessantes und anspruchsvolles Aufgabengebiet bei einem führenden Softwarehaus für Logistik; eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einer stetig wachsenden Branche; gute, persönliche Entwicklungschancen; ein erfolgsorientiertes Team mit qualifizierten Mitarbeitern Interessiert? Ihre aussagekräftige, schriftliche Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühesten Eintrittstermins richten sie bitte an: Frau Yvette Wanko, Geschäftsführerin WANKO Informationslogistik GmbH Gewerbestr. 1, D-83404 Ainring Tel-Nr. 0 86 54 / 48 30, Yvette.Wanko@wanko.de Source: BA, Public Employment Services, Germany;

n 11. Leiter/in Vertriebsinnendienst Arbeitsort: Wolfsburg; Description: Volkswagen Classic Parts hat als Tochterunternehmen der Volkswagen Gruppe in seinem Geschäftsauftrag die Versorgung von Young- und Oldtimern der Marken unseres Hauses mit Ersatzteilen als zentrale Zielsetzung verankert. Die hierzu notwendigen vertrieblichen und bestands- bzw. logistikorientierten Aktivitätsstränge bilden den Kern der Unternehmenstätigkeit. Volkswagen Classic Parts ist Teil des "Gesamtsystems Original Teile" der Volkswagen Gruppe und rundet das Versorgungskonzept für unsere Kunden im Bereich der Youngund Oldtimer ab bzw. ergänzt es. Im Vordergrund aller Aktivitäten stehen gleichrangig die Förderung und Unterstützung des Markenimages sowie die professionelle und ergebnisorientierte Vermarktung der Entfallteile. Zur Verstärkung unserer Geschäftsaktivitäten im Team Vertrieb suchen wir ab 01.01.2013 am Standort Wolfsburg eine/n Leiter/-in Vertriebsinnendienst. Im Rahmen der Professionalisierung der Vertriebsaktivitäten und der Internationalisierung der Geschäftstätigkeit von Volkswagen Classic Parts stellen Sie mit Ihrem Team die hausinterne Abwicklung aller auftragsbezogenen Aktivitäten sicher. Dabei verantworten Sie zusätzlich die permanente Optimierung des Abwicklungssystems und unterstützen dies durch entsprechende Analysen und Reports. Außerdem sind Sie die zentrale Schnittstelle zwischen dem Team Customer Relation und dem Team Supply Chain Managent. Sie führen das Innendienstteam fachlich und disziplinarisch und berichten direkt an die die Leitung Sales. Zur Erfüllung dieses Aufgabenprofils erwarten wir von Ihnen - eine betriebswirtschaftliche Ausbildung, opt. Fach- oder Hochschulausbildung - Führungserfahrung sowie einschlägige Berufserfahrung im Vertriebsinnendienst - ausgeprägtes konzeptionelles Verständnis der Vertriebs- und Logistikprozesse im Handelbereich von Ersatzteilen, idealerweise der Volkswagen Organisation - Kenntnisse im technischen Bereich sind von Vorteil - hohe Leistungsbereitschaft und Belastungsfähigkeit - sehr gute und ausgeprägte Umsetzungsstärke - gute kommunikative Fähigkeiten sowie hohe soziale Kompetenz - sehr gute Englischkenntnisse (Wort und Schrift) Wir bieten neben einem kleinen, flexiblen und auf Wachstum ausgerichteten Team eine angemessene Basisbezahlung, die durch eine entsprechende erfolgsorientierte und am Unternehmenserfolg festgemachte Sonderzahlung ergänzt wird. Interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen ausschließlich per E-Mail an: kadow@vw-classicparts.de. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! - Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert; Kenntnisse und Fertigkeiten: Kraftfahrzeugteile und -zubehör; Source: BA, Public Employment Services, Germany; kadow@vw-classicparts.de

n 12. Mitarbeiter/in für unser Team Customer Relation Arbeitsort: Wolfsburg; Description: Volkswagen Classic Parts hat als Tochterunternehmen der Volkswagen Gruppe in seinem Geschäftsauftrag die Versorgung von Young- und Oldtimern der Marken mit Ersatzteilen als zentrale Zielsetzung verankert. Die hierzu notwendigen vertrieblichen und bestands- bzw. logistikorientierten Aktivitätsstränge bilden den Kern der Unternehmenstätigkeit. Volkswagen Classic Parts ist Teil des "Gesamtsystems Original Teile" der Volkswagen Gruppe und rundet das Versorgungskonzept für unsere Kunden im Bereich der Young- und Oldtimer ab bzw. ergänzt es. Im Vordergrund aller Aktivitäten stehen gleichrangig die Förderung und Unterstützung des Markenimages sowie die professionelle und ergebnisorientierte Vermarktung der Entfallteile. Zur Verstärkung unserer Geschäftsaktivitäten im Team Vertrieb suchen wir ab 01.01.2013 am Standort Wolfsburg eine/n Mitarbeiter/in für unser Team Customer Relation. Im Rahmen der Intensivierung und Professionalisierung der Vertriebsaktivitäten der Geschäftstätigkeit von Volkswagen Classic Parts sind Sie der Kontakt- und Ansprechpartner für vorhandene und neue Kunden im Markt Deutschland. Zielgruppe sind dabei ca. 15 Classic Competence Center sowie der gewerbliche Handel (einschließlich des VW Handels). Dabei verantworten Sie Umsatz und Ergebnis gemäß den Zielvorgaben, erstellen markt- und kundenbezogene Analysen und bereiten die angebotsorientierten Informationen kundengerecht auf. In dieser Funktion obliegt ihnen ebenfalls die zielorientierte Weiterentwicklung des Classic Competence Center Ansatz und der daran beteiligten Betriebe. Sie agieren ebenso als zentrale Schnittstelle zwischen Kunde und dem Team Customer Care. Wir wünschen uns zur Erfüllung dieser Aufgabe von Ihnen - eine betriebswirtschaftliche Ausbildung, opt. Fachoder Hochschulausbildung - einschlägige Berufserfahrung im Vertrieb, optimaler Weise im Außendienst - Kenntnisse im technischen Bereich insbesondere im Bereich KFZ-Ersatzteilel - hohe Leistungsbereitschaft und Belastungsfähigkeit - gute analytische Fähigkeiten verbunden mit einer ausgeprägten Umsetzungsstärke - gute kommunikative Fähigkeiten sowie hohe soziale Kompetenz - nachhaltige, auch längerfristige Reisebereitschaft im deutschsprachigen Umfeld (Dienstsitz ist Wolfsburg oder;homeoffice?) - gute Englischkenntnisse Wir bieten neben einem kleinen, flexiblen und auf Wachstum ausgerichteten Team eine angemessene Basisbezahlung, die durch eine entsprechende erfolgsorientierte und am Unternehmenserfolg festgemachte Sonderzahlung ergänzt wird sowie ggf. die Bereitstellung eines Dienstfahrzeuges. Interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen ausschließlich per E-Mail an: kadow@vw-classicparts.de Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Kenntnisse und Fertigkeiten: Kraftfahrzeugteile und -zubehör; Vertriebsmarketing; Source: BA, Public Employment Services, Germany; kadow@vw-classicparts.de n 13. Kundenbetreuer (m/w) Schwerpunkt Online Redaktion Arbeitsort: Berlin; Description: Die ngn; new generation network GmbH erstellt, betreibt und vermarktet seit vierzehn Jahren Verzeichnisse in Online, Mobile, Print und Social Media für führende Messeveranstalter und Verlage. Mit insgesamt über 90 Messe- und Verlagsportalen ist ngn in diesem Segment einer der größten Dienstleister weltweit. Unsere starke Marktposition und innovativen Produkte versprechen eine perspektivenreiche Unternehmensentwicklung, die Du in Deiner verantwortungsvollen Position maßgeblich beeinflussen kannst. Zum nächstmöglichen Termin suchen wir zur Festanstellung (Voll- oder Teilzeit) für unser Office in Berlin: Kundenbetreuer (m/w) Schwerpunkt Online Redaktion (Voll- oder Teilzeit) Sprachen: Deutsch, Englisch + eine weitere Sprache Aufgaben, die Dir gefallen werden: Es erwartet Dich die Dynamik eines aufstrebenden erfolgreichen Unternehmens. In unserem Team bist Du für die Betreuung unserer internationalen Kunden zuständig. Dabei berätst Du (Messe-) Aussteller rund um die Zusammenstellung Ihrer Unternehmens-Präsentation auf unseren Online- und Printmedien. Neben der Generierung und redaktionellen Bearbeitung der Texte bist Du auch für die Gewichtung von Produktund Unternehmensinformationen verantwortlich. Voraussetzungen, die Du mitbringst: Für Deine redaktionelle Arbeit bringst Du exzellente Sprachkenntnisse in Deutsch, Englisch und mindestens einer weiteren Sprache (zwingend erforderlich, idealerweise Französisch) sowie ein sehr gutes Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift mit. Du bist ausgesprochen kontakt- und kommunikationsfreudig und hast Spaß daran, im ständigen Austausch mit internationalen Ausstellern zu stehen. Wenn Du darüber hinaus fundierte MS Office Kenntnisse mitbringst und online-affin bist, sollten wir uns unbedingt kennenlernen! Was wir Dir bieten: Für Deinen Einstieg bei ngn bieten wir Dir verschiedene Teilzeitmodelle und flexible Arbeitszeiten. Die Vollzeitstelle wird mit einem Bruttogehalt von 1.700 Euro vergütet. Eine angenehme und gleichzeitig professionelle Arbeitsatmosphäre, Spaß an der Arbeit sowie eine hohe Motivation jedes Einzelnen machen ngn zu einem einzigartigen Unternehmen. Übrigens: Aufgrund unserer guten Arbeitsbedingungen für Absolvent/inn/en wurden wir von karriere.de (Verlagsgruppe Handelsblatt) als;Fair Company? ausgezeichnet. Jetzt bewerben! Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung (via Email) inklusive Angaben zu Deinem nächstmöglichen Eintrittstermin und der Stellenbörse, in der Du uns gefunden hast. ngn - new generation network GmbH / Gunnar Zidella / Leipziger Straße 126 / 10117 Berlin www.ngn-global.com / jobs@ngn-global.com - Geforderte Anlagen: Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung (via Email) inklusive Angaben zu Deinem nächstmöglichen Eintrittstermin und der Stellenbörse, in der Du uns gefunden hast. Salary: Euro 1700 € (Monthly); Source: BA, Public Employment Services, Germany;

n 14. Technischer Zeichner - CAD m/w Arbeitsort: Rosenheim,

Oberbayern; Description: Die Fa. Recon AG sucht ab sofort für die Hauptstelle in Rosenheim eine/n ** Technischen Zeichner m/w CAD ** Voraussetzung: * bevorzugt mit Erfahrungen in Vermessung ( GIS-Daten-Verarbeitung) und/oder Tiefbau * gerne auch Praktiker aus dem Bereich Tiefbau oder Vermessung mit entsprechenden CAD-Kenntnissen Der Bewerber muss die gängigen CAD-Systeme ( Autocad und/oder Microstation) gut beherrschen. Zu den Aufgaben zählen u.a. * Erstellen von Ausführungsplänen, Höhenschnitten, Detailzeichnungen * Einarbeitung von Ausführungsdetails sowie Änderungsdetails sowie Änderungen in bestehenden Planunterlagen * dreidimensionale Darstellung von Rohrleitungen und Peripherie * Erstellung von Vermessungsplänen auf Grundlage von ermittelten Vermessungsdaten Selbständiges Arbeiten wird nach der Einarbeitungszeit erwartet. Ihre Bewerbung schicken Sie mit Abgabe der üblichen Unterlagen an Recon AG Projektmanagement Personalabteilung Kufsteiner Straße 103 83026 Rosenheim Oder per Email an personal@recon-ag.com * FACHKRÄFTE AUS DEM AUSLAND SIND UNS WILLKOMMEN! Voraussetzung: verhandlungssicheres Englisch * Incoming Kennung ZAV131 Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert; Kenntnisse und Fertigkeiten: CAD-Anwendung Auto-CAD; Source: BA, Public Employment Services, Germany;

n 15. Wissenschaftlicher Referent Ing. oder Nawi (m/w), 2012/GWF 1 Arbeitsort: Geesthacht; Description: Wissenschaftlicher Referent (m/w), Ingenieur oder Naturwissenschaftler (m/w) Kennziffer: 2012/GWF 1 Der Dienstort ist Geesthacht. Das Helmholtz-Zentrum Geesthacht bei Hamburg und in Teltow bei Berlin betreibt Material- und Küstenforschung. Nähere Informationen finden Sie unter http://www.hzg.de. Zur Unterstützung der Stabsabteilung;Forschungskoordination? der wissenschaftlichen Geschäftsführung suchen wir zum nächstmöglichen Termin - befristet auf zwei Jahre - einen Wissenschaftlichen Referenten m/w. Die administrativen Wissenschaftsmanagement-Aufgaben an der koordinierenden Schnittstelle zwischen Forschung, Management und strategischer Planung bei Fragen der programmatischen, strukturellen und fachlichen Entwicklung des Forschungszentrums umfassen insbesondere die Mitwirkung bei - der inhaltlichen Zusammenführung, Aufbereitung und Abstimmung von Zuarbeiten aus den wissenschaftlichen Instituten für die Geschäftsführung - der Konzeption und Erstellung von Powerpoint-Präsentationen, Vorträgen und Reden für den wissenschaftlichen Geschäftsführer - der Vor- und Nachbereitung von Sitzungen der Beratungsgremien des Zentrums, externer Lenkungsgremien der Helmholtz-Gemeinschaft sowie von wissenschaftlichen/technischen Konsortien und Verbänden - der Konzeption und Vorbereitung von Besuchsund Veranstaltungsprogrammen der Koordination von Nominierungsunterlagen für wissenschaftliche Preise Ihr Profil: abgeschlossenes ingenieuroder naturwissenschaftliches Hochschulstudium, bevorzugt mit Promotionsabschluss und materialwissenschaftlicher Ausrichtung Erfahrungen im Wissenschaftsmanagement an einer Universität oder einer außeruniversitären Forschungseinrichtung erwünscht - Kenntnisse der deutschen Forschungslandschaft Darüber hinaus erwarten wir gute Kenntnisse der englischen Sprache sowie mit MS-Office. Für den Umgang mit unterschiedlichen Gesprächspartnern in der in- und externen Kommunikation sind soziale und fachliche Kompetenz sowie überdurchschnittliche Kommunikations-, Koordinationsund Teamfähigkeit erforderlich. Ein hohes Maß an Flexibilität und Belastbarkeit sowie die Bereitschaft und Fähigkeit, sich in das breite Aufgaben- und Themenspektrum eines modernen Forschungszentrums einzuarbeiten, setzen wir voraus. Wir bieten Ihnen: - einen professionellen Einstieg sowie eine ideale Referenz für eine weiterführende Karriere im Wissenschaftsmanagement - eine sehr gute Einarbeitung und Vorbereitung auf die bevorstehenden Aufgaben nebst hervorragenden Weiterbildungsmöglichkeiten - ein attraktives Arbeitsumfeld, in dem Ihr persönliches Engagement eine wichtige Rolle spielt - eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem internationalen Umfeld - eine Vergütung nach dem TV-AVH sowie sämtliche im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen Die Förderung der Gleichberechtigung ist im Helmholtz-Zentrum Geesthacht eine Selbstverständlichkeit. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen bevorzugt berücksichtigt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Dr. Kleber-Janke, Tel. 04152 87 1676 oder aber per Mail an tamara.kleber-janke@hzg.de. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, vorzugsweise per E-Mail an personal@hzg.de, die Sie bitte mit der Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung, Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie der Kennziffer 2012/GWF 1 bis zum 03.12.2012 an uns senden. - Geforderte Anlagen: Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen, vorzugsweise per Email an personal@hzg.de unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung, Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie der Kennziffer 2012/GWF 1 bis zum 03.12.2012; Salary: Euro Vergütung nach dem TV-AVH sowie sämtliche im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen (Monthly); Source: BA, Public Employment Services, Germany;


pagina 8 / vânzãri terenuri / case-vile

12 Noiembrie 2012

Militari Piata Veteranilor, 700mp, toate utilitatile, construibil, 160.000 EUR, Tel: 0722217144 zona Apãrãtorii n Militari Patriei, str.Aluviunii, teren 626mp, deschidere 12m la stradã, posibilitate construire 150mp minim, 350mp maxim, regim înãlþime p+1m, toate utilitãþile, Tel: 0742098609

n Pantelimon Oraº (in spate Selgros), creditare proprietar, teren 500mp, deschidere 20m, zona vile cu infrastructura noua, facilitati: canalizare, energie electrica, gaze naturale, PUZ, PUD, cadastru si autorizatie construire pentru S+P+1+M, Tel: 0722604017

n Sector 5, ªos. Bucureºti -Mãgurele, zonã metropolitanã, Cartier Florilor- Drãgan, str. Mãlinului, ofertã specialã 2x400mp sau la cerere din 161ha, 10.900 EUR, protar2004@yahoo.com, Tel: 0723733274 Snagov sat Cioflinceni, 1000 mp teren intravilan, lângã pãdure. Pentru detalii, Tel: 0730460243

n Antiaerianã, 13 septembrie, vand casa curte 75mp, 2 camere, baie, buc, centrala, gresie, termopane, curte 140mp, 84.000 EUR, Tel: 0724210613, 0722893121 n Antiaerianã, Margeanului, vand doua imobile in curte comuna, suprafata utila 250mp, teren 467mp, 230.000 EUR, Tel: 0745189406 n Armeneascã vand apartament 111mp in vila etaj 1 si demisol 90mp, necesita reparatii, proprietar, Tel: 0745057800

n Buzãu Râmnicu Sãrat casa 140km de Bucuresti, suprafata construita 200mp, plus anexe, multiple imbunatatiri, G+F+P, centrala termica, curte1.650mp, vie nobila, pomi fructiferi pe rod, 95.000 EUR, Tel: 0238565382

n Cantemir -Tineretului, 4 camere, 2012, 80mp amprentã, curte 70mp, particular, 2 nivele, renovat total. Accept schimburi cu auto sau apartamente, 140.000 EUR, Tel: 0722848678

Cernica, langa centura, vand vila la rosu P+1, utilitati, 45.000 EUR, Tel: 0732125710 n Constanþa Costineºti vila p+1+m, zona primarie, constructie BCA, an 2005, 12 camere bai proprii, utilata, mobilata stil pensiune, 155.000 EUR, Tel: 0722305219

Constanþa, Almãlãu, casa cu 8 camere, anexe, vita-de-vie, curte 2000mp, apa curenta, 25.000 RON, Tel: 0766374432

é Corbeanca, ansamblul rezidential Aria aflat in vecinatatea Paradisului Verde. Vila V1, complet finisata. Detalii gasiti pe site-ul nostru, 106.000 €, mimi_radoi@yahoo.com, www.ariaresidences.ro, Tel: 0726781015

comuna n Dâmboviþa, Brezoaiele casa la curte din 3 camere, baie, bucatarie, 1 hol 10m + anexe, total construit + gradina 800mp, Tel: 0721663067 Bâcu n Dragomireºti-Deal Militari, casã P+1, 4 dormitoare, living, 2 bãi, bucãtãrie, 160 mp, beci, piscinã, foiºor, gard beon, 51.000 EUR, Tel: 0721059692

Eroii Revoluþiei Particular, City Mall - G iurgiului apropiere metrou, casa 5 camere, toate conditiile, singur in curte, 110 mp si 90 mp curte, posibilitate schimb apartament si diferenta, 110.000 EUR, alexandru.soreata@gmail.c om, Tel: 0741245133

Gurbãneºti, Calarasi un lot c as a 5 c amere, teren 1500mp, vand/schimb cu garsoniera cf. 2 Bucuresti. Negociabil, 14.500 EUR, sandamihai1@yahoo.com, Tel: 0724058958, 0763300387

n Militari vilã lux, G (subsol) +P+E+Pod, variante cu apartament +diferenþã, Tel: 0761065762, 0744554630 n Moara

Vlãsiei construcþie nouã din cãrãmidã, P+E, suprafþa 200mp+curte, colaborez cu agenþii, 130.000 EUR, Tel: 0728850019, 0765893572 n Moineºti, Drumul Taberei teren 300mp, singur curte, casa 2 camere, deschidere 13m la strada. Negociabil, 114.500 EUR, www.altibi.ro, altibiimob@yahoo.com, Tel: 0724058958, 0763300387

Pantelimon casa la rosu, suprafata construita 180mp, doua doprmitoare cu baie si dresing, living, bucatarie, baie, terenul are suprafata totala de 1250mp, 50.000 EUR, Tel: 0726562922


12 Noiembrie 2012 Pipera Drumul Bisericii 46A/IV, vila de vanzare P+1+M, suprafata construita la sol 88mp, suprafata construita totala 264mp, teren libercurte 160mp, calea acces unde se poate parca auto, parter: living, baie, bucatarie, hol; etaj: dormitor matrimonial cu baie, doua dormitoare, baie; mansarda: open space pentru a fi amenajata cum se doreste. Se acepta plata in rate 4999 €/luna timp de 4 ani fara avans sau orice alt tip de comision, Tel: 0727333050, 0728899122

é Unirii, vanzare casa/vila, constructie noua (2009), D+P+1, 245mp, 110mp curte, 7 camere, 2 bai + 2 grupuri sanitare, dotari si finisaje de lux, 395.000 EUR, florintone@ymail.com, Tel: 0723187900

vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere / pagina 9

Naþionalã n Arena –Pescãruºului. Confort 1, etaj 1/4, gresie, faianþã, parchet, repartitoare, preþul zonei, Tel: 0746637991

é Colentina -

Andronache garsoniera mobilata 36 mp, bloc 2004/4 etaje, demisol, repartitoare, apometre, aer conditionat, sistem alarma, zona linistita Padurea Andronache, 3 min Carrefour Colentina, acces transport comun, pret nenegociabil, 30.100 EUR, lupy_7@yahoo.com, Tel: 0722614914 n Militari, Iuliu Maniu, metrou Pacii, vand garsoniera, confort 1 sporit, dec, g, f, t, suprafata 42.5mp, et. 8, eventual schimb+ diferenta, 36.000 EUR, Tel: 0720726207

n Pantelimon Morarilor, etaj 9, bloc mixt, imbunatatiri superlux, bucatarie mobilata nou, 2 lifturi, civilizat, libera, proprietar, discutabil, 26.900 EUR, Tel: 0721788350

n Rahova piata vand garsoniera cf.I, 36mp, p/8, bloc mixt, decomandata, termopan, parchet, g, f, repartitoare caldura, direct proprietar, negociabil, 37.000 EUR, Tel: 0788912551 é VITAN, VILA IN SPATE LA CASA D E PENSII, SUPRAFATA 500MP, DEMISOL + PARTER + E T A J + MA N S A R D A , P R I Z E IN T E R N E T IN FIECARE CAMERA, TELEFON, CENTRALA, ALARMA, INTERFON, 11 CAMERE (18 - 50 MP), 5 BAI, BUCATARIE MOBILATA. TEREN 140 MP, 550.000 EUR, HENTA12002@YAHOO .COM, TEL: 0742817548

Rahova Margeanului, garsoniera confort I sporit, renovata recent, gresie, faianta, termopane, 38mp, obloane, aer conditionat, p/8, usa metalica, persoana fizica, pret negociabil, cu/fara mobila, 31.000 EUR, barbye_2015@ yahoo.ca, Tel: 0765925565

Drumul Taberei confort II, parter/10, decomandat, liber, metrou,, 38.000 EUR, Tel: 0722217144

n Mihalache Ion vand apartament 2 camere, semidecomnadat, 1/10, imbunatatiri, renovat, utilat, negociabil, 65.000 €, Tel: 0722808843

n Militari Roºu, proprietar, suprafaþã 71mp, etaj 1, stradal, bloc nou, preþ la cheie, 47.000 EUR, Tel: n Tineretului particular, bloc 0788395181, 0727525188 mixt, et. 8/10, decomandatã, 35 mp, str. Viºana, negociabil, Militari Roºu, 41.000 EUR, Tel: 0765600424 proprietar, duplex în n Universitate -Tudor Arghezi, 48 mp, 49.000 EUR, Tel: 0722409518

bloc, 100mp, stradal, bloc nou, preþ la cheie, 60.000 EUR, Tel: 0788395181, 0727525188

n Otopeni, proprietar vand ap 2 camere 60 mp decomandat, vedere pe 2 parti, la gri, instalatii sanitare facute, contor gaz si curent, apartamentul detine si un pod de 60 mp, 33.000 EUR, Bianca.iercu@yahoo.com, Tel: 0745750171

Timpuri Noi 2 camere 65mp + terasa 50mp, bloc nou, 115.000 EUR, Tel: 0730106207

é Titan, 2 camere mobilat, usa metalica, usi interioare lemn, termopan, balcon deschis, parchet lemn masiv, gresie si faianta, 2- aer conditionat, centrala proprie; 3 min metrou; mobilat dormitor, bucatarie, baie, 66.900 EUR, crystynyka2001@yahoo.com, Tel: 0731200697

é Otopeni, proprietar vand fara comision ap 2 camere, decomandat, 60 mp, totul nou la cheie, centrala gaz, etaj 3, ap detine si un pod ce poate fi utilizat, parchet 12 mm, baie cu cada, 42.000 EUR, Bianca.iercu@yahoo.com, Tel: 0745750171

TRAPEZULUI, THEODOR PALLADY, PROPRIETAR, 2 CAMERE CONFORT 1, SEMIDECOMANDAT, FARA INBUNATATIRI, 8/10, LA GURA DE METROU 1 DECEMBRIE 1918, STRADAL, 52 MP, AN 1976, LIBER. ACCEPTAM PRIMA CASA, 46.000 EUR, MACSIMUS4U@YAHOO .COM, TEL: 0766107478, 0752113431 n Tulcea municipiu, ultracentral, et2, dec, imbunatatiri, 48mp+ balcon 20mp, vedere superba, 38.000 EUR, Tel: 0724693383

é Berceni, Strada Gradistea Nr 5 Bl B5 Sc2 Et. 1 Ap 23 Vand 2 camere Pret 46.000 Euro, Totalitate Imbunatatiri Alarma, Aer Conditionat, Izolat Fonic si Termic, Certificat Energetic Clasa B Et 1 Din 4, 52 MP Locuibil, Hol mare, Balcon Inchis Termopane, 2 locuri de Parcare, Acte la zi, 46.000 EUR, fibrominstal@yahoo.com, Tel: 0744225820 n Brâncoveanu Secuilor, 2 camere, 2/4, 50 mp, cadastru, intabulare, liber, gresie, faianþã, termopan, parchet, 55.000 EUR, Tel: 0758888569

é Militari, Apusului,

vanzare apartamente 2 camere imobil nou 2012, f aproape metrou Pacii, statii RATB, scoli, market-uri. Suprafete intre 55 si 67mpc, preturi intre 39.500 euro si 56.500euro, 51.500 €, office@ blocapusului.ro, www.blocapusului.ro, Tel: 0723094109

é Otopeni, proprietar vand fara comision ap 2 camere, decomandat, 60 mp, totul nou la cheie, centrala gaz, etaj 3, apartamentul detine si un pod ce poate fi utilizat, parchet 12 mm, baie cu cada, 42.000 EUR, Bianca.iercu@yahoo.com, Tel: 0745750171

Theodor Pallady apartament nou tip duplex, 2 camere, 80mp, finisat, la cheie, gresie, faianþã, parchet, centralã proprie, 48.000 EUR, Tel: 0724588661, 0724588680

Unirii Dimitrie Cantemir 8, langa Restaurant Horoscop, 2 camere, et. 1/8, 55mp, renovat septembrie 2012, intrare si vedere stradala. Particular, negociabil, pentru birou/locuinta, 64.000 EUR, Tel: 0736557456 n Unirii Hristo Botev, proprietar, apartament 67mp in vila, curte, posibilitati parcare. Oferta soc, pret usor negociabil, 46.000 EUR, Tel: 0744662452

Vitan Real, particular ap 2 camere, decomandat, 1/4, 55mp, îmbunãtãþiri, centralã de apartament, negociabil, 54.000 €, Tel: 0723618214, 0745084199


pagina 10 / vânzãri 2-3-4 camere / spaþii comerciale / cumpãrãri garsoniere

n Rahova intre SebastianPetre Ispirescu, str. Dunavat, nr. 18, bl. 58, sc. 3, ap. 35, parter, sector 5, apartament 3 camere 66.4mp+ balcon 12mp, centrala proprie, apometre, termopane inclusiv balcon, mobilat, loc parcare, proprietar, Tel: 0728041967

n 1 Decembrie 1918 Bd, Confort l, 54 mp, et 7/7, aproape de Auchan si scoala nr 22 Mexic. Urgent, 55.000 EUR, Tel: 0724545836

1 Mai (Mihalache), Maresal Averescu, vand apartament 2 camere, 63.500 EUR, Tel: 0751238353

n Berceni zona Constantin Brâncoveanu, intersecþia cu Izvorul Rece, proprietar, decomandat, cu îmbunãtãþiri noi, et. 5/10, discutabil, 65.000 EUR, Tel: 0728179294 Zona Grand n Berceni, Arena, ap 3 cam, cadastru si intabulare, pret negociabil, 62.000 EUR, Tel: 0745468904

Berceni, str Aliorului, 3 camere conf1 decomandat, etaj10/10, supr 60 mp, recent renovat, gresie, faianta, usa metalica, aer conditionat, mobila bucatarie noua, liber, zona verde, 49.500 EUR, Tel: 0745663357 é

n Brâncoveanu apartament nou tip duplex, 3 camere, 84mp, finisat, la cheie, gresie, faianþã, parchet, centralã proprie, 47.000 EUR, Tel: 0724588661, 0724588680

n Câmpia Libertãþii Basarabiei, p/4, balcon, liber, intabulat, prima casa, poze site, 56.000 EUR, http://www.continentalhouse.ro, Tel: 0728676350, 0767026609

Drumul Taberei, 7/10, semidecomandat, balcon inchis termopan, bloc reabilitat, liber, 58.000 EUR, Tel: 0722217144

12 Noiembrie 2012

é G a ra d e N o rd , vis-a-vis de Gara, Bd. Dinicu Golescu, apartament 3 camere + dependinte; Arie construita: 67, 30 mp + balcon (3, 54 mp) = 70, 84; Arie utila = 60, 09 mp; Blocul construit in 1960 are 7 etaje si lift cu selectie automata comenzi, are structura in cadre si z idarie de caramida, plansee de beton armat, sistem de incalzire Radet, grup sanitar cu baie, instalatie electrica si bucatarie cu racordare la gaze (are apometre, nu are repartitoare in bloc). Spatiul este intretinut dar nu s-au realiz at imbunatatiri/ renovari. Datorita unei bune administrari costurile de intretinere sunt minimale iar confortul termic este asigurat in conditii optime pe toata perioada rece (Octombrie - Aprilie). Destinatia de baz a: apartament locuinta, destinatia actuala: sediu firma, birouri proiectare. Se poate cumpara de catre persoana fizica sau persoana juridica, eventual si predare societate cu sediul in apartament (2005). Locatie deosebita pentru contacte firme cu parcare comuna intre blocuri. Pret negociabil, 65.000 EUR, arhintex_arhinvest@ yahoo.com, Tel: 0727320025, 0213161319 GARA DE NORD, BD. DINICU GOLESCU, PARTICULAR VAND URGENT APARTAMENT 3 CAMERE, ETAJ 3, COMPLET RENOVAT, 53.000 EUR, TEL: 0722330409

n Morarilor apartament tip duplex, 3 camere, 76mp, finisat, la cheie, gresie, faianþã, parchet, centralã proprie, balcon, parþial mobilat, 46.500 EUR, Tel: 0724588661, 0724588680

Prelungirea Ghencea vand apartament 3 camere bloc 2008, Cartierul Latin, superb, 2 loc uri parc are, pret negociabil, Tel: 0753662435

n Titan Policlinica, 4 cam, 1/4, 1969, 84mp, necesara renovare, cadastru, urgent, 44.000 EUR, Tel: 0723814153 n Titan Burdujeni, 4 camere, 78mp, 2/4, cadastru, fara imbunatatiri, 45.500 EUR, Tel: 0725617329

n Socului proprietar vând apartament 3 camere, confort Nordului 1, 65.000 EUR, Tel: n Herãstrãu Bucuresti vand cladire birouri 0788218172 s+p+5+6 retras, suprafata totala-1078mp, teren-259mp, 4 locuri parcare, discutabil, 850.000 EUR, Timpuri Noi 3 camere, http://www.goo.gl/0DJfh, Tel: 80mp + 10mp t erasa, 0756512300 110.000 EUR, Tel: 0730106207 Timpuri Noi 3 camere, 71mp, bloc nou, 100.000 EUR, Tel: 0730106207 n Titan Padurea Craiului, 3 camere, 77mp, decomandat, 1/10, multe imbunatatiri, superfinisaje, cadastru, 96.000 EUR, Tel: 0721463547

n Octavian Goga, Camera Comerþ, an 2002, confort 1, 3/8, ultraîmbunãtãþit, AC, centralã, 2 balcoane, preþul zonei, Tel: 0737103622

Bucurestii Noi Barlogeni, apartamente de lux 2 si 3 camere, finisari la alegere, constructie 2012, mijloace de transport la 10 minute, 54.000 EUR, Tel: 0765059186, 0766266938

n Titan, Dristor, Iancului, Ferdinand, Baba Novac, Ambrozie, an construcþie minim 1980, etaj pânã-n 4, Tel: 0722871509


12 Noiembrie 2012

închirieri oferte camere / case-vile / garsoniere / 2-3 camere / pagina 11

n Sãlaj, particular, inchiriez garsoniera 200E/ luna+ 200E garantie. mobilata, utilata, g, f, um, t, centrala termica, Tel: 0728817313 Real particular n Vitan n Drumul Sãrii Garsoniera inchiriez garsoniera renovata, confort I, etaj 1/4, termen lung, utilata si complet mobilata, 200 EUR/luna, Tel: 250 EUR/luna, 0722373693 0722190720 n Giurgiului, zona piata Resita, proprietar inchiriez garsoniera cf. 3, exclus agentii, Tel: n Militari, langa Politehnica, 0765747124, 0742936131 Piaþa Gorjului, primesc in chirie o fata, Tel: n Militari confort 1, mobilatã, maºinã de 0214114060 spãlat, aragaz, frigider, Rahova, camera in 800 RON, Tel: 0740255950 n Olteniþei nr. 394 A, la apartament mare, intrare in Popesti Leordeni, zugravit, camera dupa unitatea militara; garsoniera confort I, mobilata, mobilata frumos, telefon fix, calculator, internet, acces la dependinte, tv, centrala termica proprie, etaj 4/4, bloc nou, stradal, balcon, cablu, negociabil, 200 EUR/luna, Tel: internet, 0766468190

salariate/studente, 215 RON, Tel: 0311065447

n 13 Septembrie, Antiaeriana inchiriez casa curte, 2 camere, baie, buc, centrala, 75 mp, curte 140 mp, 350 EUR/luna, Tel: 0724210613, 0722893121 n Dorobanþilor, capitale, vila inchiriere stradal, 440 mp, 11 camere, sigur in curte, parcare, excelent pentru birouri, 5.000 EUR, alec_tompea@yahoo.com, Tel: 0730095307, 0744366434

n Alexandriei, garsoniera mare, mobilata, terasa, toate cheltuielile incluse in pret, Tel: 0785358552 n Bucureºtii Noi, Parc Bazilescu apartament 1 camera, 32 mp, decomandat, parter/P+3E, bloc nou 2012, utilata complet, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala, metrou, parc, piata, centre comerciale (imediata apropiere), 250 EUR/luna, marcutiberiu@yahoo.com, Tel: 0722301203

é Pipera Garsoniera situata in Cosmopolis, mobilata si utilata. Toate facilitatile unui complex nou, gradinita, mini market, centrala proprie, incalzire prin pardoseala, bucatarie inchisa. Complexul este situat la 10 min. de Scoala Americana, metrou Pipera. Anunt proprietar, 274 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005 n Rahova, Petre Ispirescu, inchiriez garsoniera confort 1, mobilata, utilata, termopan, etaj 8/10, 180 EUR/luna, Tel: 0721579568

é Roºu, inchiriez Garsoniera confort 1 compusa din dormitor, hol, baie, bucatarie; toate sunt echipate frigider, argaz, masina de spalat, incalzire centrala termica, suprafata totala 35 mp, Pret 180 E + Garantie 800 lei, 180 EUR/luna, bobocpetremihai@yahoo.com, Tel: 0752261164

Decembrie Bd, é1 apartament 2 cam dec, renovat, mobilat modern, utilat, masina spalat, tv, baie cu cada, Mobexpert, bucatarie mare, A/C, g, f, usa metalica, et. 4, zona verde si linistita, 60 mp, vedere gradina blocului, 5 min metrou 1 Decembrie, piata, supermarchet, biserica, magazine, farmacie, etc, 350 euro, proprietar, 350 EUR, Tel: 0724656553

Argeº Piteºti municipiu, vis-a-vis de Spitalul Militar, inchiriez (sau contract de comodat pe termen lung) apartament cu 2 camere. Etaj 3 din 4, Tel: 0744221177, 0726722677 n Aviaþiei hotel Erbasu, apropiere metrou, ofer apartament 2 camere mobilat, utilat, etaj 1/4, Tel: 0744325588, 0768009342 Baba Nov ac ofer apartament 2 c amere semidecomandat, mobilat, utilat, usa metalica, recent renovat, Tel: 0745189838

n Berceni inchiriez apartament 2 camere, semi decomandat, 4/10, complet utilat, pret negociabil, Tel: 0770260118

staþia Dr. n Giurgiului, Gãzarului, decomandat, proaspãt renovat, îmbunãtãþiri, complet mobilat ºi utilat, chirie convenabilã, Tel: 0730273207 n Lujerului Inchiriez ap. 2 camere mobilat, 250 EUR, Tel: 0722631762 n Militari Autogarã, nemobilat, preferabil familie, Tel: 0749151689, 0752235625

é Berceni, renovat, utilat, mobilat, Totul nou nout la cheie. Gr, F, P, T, Ap, Rep, Contoar Gaz Sep, Frig, Arag, M. Spalat, Microunda, Tv, Comb. Muzicala, Z. verde, Parc in fata scarii, Hypermarket-uri, gradinita, scoala, 270 EUR/luna, anunturigenesa@yahoo.com, http://www.genesa1.ro, Tel: 0766631124, 0733323236 n Coºbuc Mariott particular inchiriez 2 camere mobilat lux, 320 EUR/luna, Tel: 0723040339 n Crângaºi bucãtãrie ºi baie comune, Tel: 0766518104

Militari Iuliu Maniu Lujerului Etaj 8 din 10. Mobilat, utilat, imbunatatiri (gresie, parchet, aer conditionat, etc). La 3 minute de piata, Cora si Plaza. Metrou si legaturi bune transport in comun. Liber. 0740 908 366, 250 €/luna, dr.tudor.marian @gmail.com, 0740908366

é Drumul Taberei, Valea Ialomitei, Aleea Baiut, proprietar, inchiriez apartament 2 camere, 3/10, decomandat, mobila noua, usa metalica, zugravit, gresie, faianta, masina spalat, TV, cablu, frigider, aragaz, aspirator, apometre, interfon, 200 € / luna, dananet2005@yahoo.com Tel: 0723198868

é Drumul Taberei, v is - a- v is de piat a Moghioros, apartament 2 camere, stradal, mobilat, contorizat (apa, gaze, caldura), mobilat complet, bloc reabilitat termic, 2 balc oane, termopane, gres ie, faianta, us a metalica, propietar, 300 €/luna, nothing_complikted @y ahoo.c om, Tel: 0741017696

é Prelungirea Ghencea Ap. situat in complexul rezidential Primavara, mobilat si utilat, toate facilitatile unui complex nou, centrala proprie, paza, gradinita, loc de joaca pentru copii, piscina. Anunt proprietar. Complexul este sit. in cartierul Drumul Taberei, in Prelungirea Ghencea, nr. 100, 350 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: n Nerva Traian, particular, 0730109005 semidecomandat, renovat, mobilat, imbunatatiri. 0722505737, 290 EUR/luna, Tel: 0751203003, 0761697956

é Pipera, Apartament situat in Cosmopolis, mobilat si utilat. Toate facilitatile unui complex nou, gradinita, mini market, centrala proprie, incalzire prin pardoseala. Complexul este situat la 10 min. de Scoala Americana, metrou Pipera. Anunt proprietar, 358 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005

é Prelungirea Ghencea Ap. situat in complexul rezidential Primavara, nemobilat si neutilat, toate facilitatile unui complex nou, centrala proprie, paza, gradinita, loc de joaca pentru copii, piscina. Exista posibilitatea sa se mobileze, pretul este de 400 euro. Anunt proprietar. Complexul este sit. in cartierul Drumul Taberei, in Prelungirea Ghencea, nr. 100, 300 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005

é Sudului Piaþã, metrou, 2 cam. 54mp, etj. 2/4, renovat, mobilat, conf. 1, str. secuilor, termopane, balcon inchis in termopan, 1990, semi decomandat, 280 €/luna, elianda4@yahoo.com, Tel: 0721909966, 0763661872 n Titulescu particular, decomandate, 5/9, mobilate modern, îmbunãtãþiri, recent zugrãvit, 380 8, 0733308395

n Camil Ressu Particular închiriez ap. 3 camere, parter/4, situat la intersecþia B-dul Camil Ressu cu str. Fizicienilor. Este mobilat ºi dispune de loc parcare. Foarte pretabil ºi pentru firme, Tel: 0733495342 n DRUMUL TABEREI IN APROPIERE DE MALL PLAZA, PIATA CELIBIDACHE (FOSTA MOGHIOROS), PARC, CONTORIZAT, TERMOIZOLAT, MOBILAT, CURAT, UTILAT CU TOATE ECHIPAMENTELE NECESARE, LINISTE. TEL. DISPONIBIL DUPA ORA 18.00, 280 EUR, NIRAGRE@YAHOO.COM, TEL: 0728819965


pagina 12 / închirieri oferte 3-4 camere / spaþii comerciale / cereri / auto-moto

12 Noiembrie 2012 n Volkswagen Passat 1991, 1800 cmc, benzina, inmatriculat si rulat Germania, 1.200 EUR, Tel: 0743820891

é Drumul Taberei, lg piata Valea Ialomitei, particular apartament 3 camere, decomandat, conf 1, bl 3/4, mobilat clasic, gresie, faianta, usa metalica; 1 luna garantie, 260 EUR, Tel: 0729008732

é Pache Protopopescu Ofer spre închiriere apartament 3 camere in bloc vila, 100 mp, etaj 3, lift, decomandat, gresie, faianta, parchet stejar masiv, termopane, centralã proprie, proaspãt renovat, nemobilat, posibilitate parcare, 600 EUR, Tel: 0724686760

é Pipera - Cosmopolis Ap. 3 camere sit. in complexul rezidential Cosmopolis, mobilat si utilat, 2 x aer conditionat, paza, supermarket, gradinita, pony-club, ideal pentru familii cu copii, zona linistita, spatii verzi, piscina. Anunt proprietar. Accesibil cu masina dinspre Petricani sau Pipera-Tunari, la 5 min cu masina de Scoala Americana, 20 min cu masina de Pta. Obor, 486 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005 n Titan inchiriez apartament 3 camere, mobilat, izolat termic, curat, etaj intermediar, proprietar, Tel: 0722712328 n Unirii Carrefour apartament 3 camere nemobilat, pentru firme, Tel: 0213229125

n Dacia Logan, Cumpar 2 scaune spate Logan MCV, Tel: 0721148203

1 Decembrie Bd nr. 7F, sector 3, inchiriez spatii comerciale, Tel: 0722314255 n Antiaerianã, hala dotata pentru service auto, hale pretabil productie, depozit accept agentii imobiliare, Tel: 0746230693 zona Mosilor, n Dacia inchiriez spatiu comercial, 350 mp utili D+P+M si 200 mp curte, pretabil pentru restaurant, pizzerie, gradinita, after school, clinica sau resedinta, proprietar, Tel: 0745057800 Bravu 302-304, n Mihai intersectie Dristor- Baba Novac, proprietar spatiu 85mp, Tel: 0721389302 n Prelungirea Ghencea, spatii de inchiriat: 1. Prelungirea Ghencea 49 - stradal - 30 mp (garaj) toate utilitatile - 350 Euro negociabil; 2. Prelungirea Ghencea 49 - stradal - 20 mp toate utilitatile - 350 Euro negociabil, 350 EUR/luna, diamed_47@yahoo.com, Tel: 0723651125 n Sector 5-6 urgent, spaþiu comercial cu vad ºi stradal, 50 mp, Tel: 0733304316 n Theodor Pallady spaþiu mixt halã 250mp, birouri 200mp, curte 500mp, ultrafinisat, toate facilitãþile, 4, 5 EUR/mp, Tel: 0722706905

Unirii, Zepter, 240 mp, parter-mezanin, parcare, 0744631240

n Opel Vectra 2003, gri metalizat, avariat, pret negociabil, 2.200 EUR, Tel: 0722305219

n Dacia 1304 Drop Side 19D din 2004, 70.000km motor 1870cmc, superstructura de fibra, inmatriculata in Romania, negociabil, 7.000 RON, Tel: 0722722916 n Dacia Logan Van an 2007, 96.000km, motor 1461cmc, motorina, alarma, stare buna de functionare, culoare alba, inmatriculata Romania, negociabil, 15.000 RON, Tel: 0722722916 n Hyundai Accent Coreea 2006, 1, 4, 97CP, 41.000km, primul proprietar, 4.200 EUR, Tel: 0740356716

é Hyunday Accent, 2008, stare impecabila, 1, 4 cmc, neagra, benzina, negociabil, 5.300 EUR, Tel: 0733723930, 0765795350

Victoriei str Frumoasa, inchirieri spatii comerciale, apartament parter vila, 3 camere, 80mp, nemobilat, renovat recent, loc parcare curte, zona ultracentrala, 500 EUR, Tel: 0729277799

é Nissan Qashqai

Bãneasa, Penthouse Nord, 5/5, sc=250mp, constructie 2007, finisaje superlux (granit, marmura, parchet masiv), vedere superba lac, loc parcare, complet mobilat si utilat, 1.700 €/luna, 0744561746 n Drumul Taberei apartament de închiriat, 4camere, gresie, faianþã, termopane, mobilã, renovat recent, etaj 5/10, 300E, Tel: 0724122766

n Balta Albã, Cuplu închiriere garsoniera sau apartament 2 camere in zona Dristor, Titan, Salajan, 200 EUR, Ciurca2003@yahoo.com, Tel: 0732094000

Fara comision la proprietar, urgent inchiriem, cumparam garsoniere, case, apartamente mobilate/ nemobilate in Bucuresti, Tel: 0216442571, 0723713816

roºu metalizat, benzinã cu consum acceptabil, 6/8, 32000 km (toate reviziile), primul proprietar, fãrã accidente, dotãri performante conform modelului Qashqai, securitate 5 stele, cauciucuri de iarnã (super), fabricat 2009, preþ negociabil, 12.500 EUR, Tel: 0737312072

Renault Megane Scenic an 2002, 60000km, 1598cmc, benzina, inmatriculta Romania, negociabil, 9.000 RON, Tel: 0722722916

é Seat Toledo 1,6 benzina, 93.000 km, 2005, cumparata direct din Berlin, al doilea proprietar. Interior velur. Arata impecabil, 5.600 EUR, Tel: 0729550692

é Subaru Forester,

sg/sg5; an fabricatie 2007; km: 95.000; caroserie a/c break; nr. locuri 5; capacitate cilindrica (cm3) 1994; putere kw 116; benzina; tractiunea 4 x 4; culoare gri metalizat (originala). Dotari: proiectoare de ceata; geamuri electrice fata/ spate; inchidere centralizata; sistem antifurt electronic; aer conditionat (clima); trapa plafon; jante de aliaj usor; radio cd (cd changer si 7 boxe); anvelope 5 buc; nr. chei: 2; unic proprietar (persoana juridica); pret (in lei) negociabil, se adauga TVA, 7.000 EUR, arhintex_arhinvest@ yahoo.com, Tel: 0727320025, 0213161319

Cumpãr auto Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz/Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

é Dacia Renault cumpar autoturism anul 2000-2012, plata si actele pe loc, Tel: 0762642694, 0724798097

Daewoo Damas, vand 2 vehicule pentru piese (unul functional), Tel: 0756678623

é Piese auto import

noi, dezmembrãri absolut orice marcã, Tel: 0744495564, 0722640080 Vand pompe electrice alimentare benzina si diesel, in rezervor sau exterior, capuri distribuitoare, injectoare, pentru orice tip auto. Garantie, 0744852658


12 Noiembrie 2012

é Masini spalat, combine frigirifice, aduse din Anglia, 400-500-600 lei, 400 RON, Tel: 0767952453, 0737149924

n Cumpãr garantat electronice diverse: Aparat foto (obiective); Tabletã; Laptop; Tv-LCD (eventual defect); Camerã video; GPS; Calculator P4; Iphon; Jocuri; Magnetofon; Diverse obiecte unice preþioase, Tel: 0785699822 n Cumpãr monitoare LCD, calculatoare, laptopuri, componente nefurate, asigur transport, inclusiv weekend. 021.220.12.16; 0723.984.654, Tel: 0746283201, 0768790654

electro / matrimoniale femei - bãrbaþi / pagina 13

é Instalare Windows 8 / 7 / XP Reparatii calculatoare, instalare Windows 7 (Seven), instalare windows 8, XP, Vista, reparatii laptopuri, reparatii monitoare LCD, instalare antivirus, programe, devirusare, recuperare de date (baze de date pierdute: Saga, Ciel, date contabile, juridice, etc), stick-uri/modemuri USB rupte/sparte/indoite, drivere, resetare parole windows/Bios, configurare router, conexiuni RDS, DIGI, UPC, romtelecom, wireless, sertizare mufe de retea (UTP), reparatii placi de baza, schimbare/diagnosticare componente (surse, placi video, placi de baza, hard disk-uri, memorii, procesoare). Deplasare si constatare la domniciliu in Bucuresti Gratis.Program zilnic 08:00-22:00. 0767031978, 0314244393, 50 RON/luna, pyanystul@yahoo.com, http://www.ultymatum.uv.ro, Tel: 0726054690, 0743306491, Fax: 0314244393

é Pasiune Elocventa, Suntem Multe Pasarici dar Multe, adica 7 atentie Sapte si suntem toate superbe, vino sa te convingi daca nu ma crezi! Si daca o sa vii cu siguranta o sa ai parte de o Surpriza Placuta! Non Stop, 150 RON, Tel: 0720787561, 0733127275

é Provoc dependenta. Ma consider o fire sociabila, fara inhibitii, fara fitze, si dornica tot timpul de ceva nou. Odata ce ma cunosti vei vrea sa ma vezi cat mai des, sex total, 150 EUR, Tel: 0732953635

é Bruneta, 170/50/21/ iti pot oferi clipe de neuitat sex tolal + masaj = 100 ron ora, zona Mall Vitan. Te astept, Tel: 0763866436 é Blonda, 170/55/25/ si iti pot oferi clipe de neuitat sex tolal +masaj = 100 ron ora, zona Mall Vitan. Te astept, Tel: 0763866413

Blonda sexy Plina de eleganta si rafinament, sunt o domnisoara fina,educata, manierata si cu mult bun simt, Sex Total, 150 Ron / ora, 0768496526

é Miruna, Non stop speciala si senzuala, te invit la mine in noaptea aceasta sa ne rasfatam reciproc intr-un ambient intim si pasional! (poze facute azi - reala), 150 RON, Tel: 0733127275

é Sex total 100 ron ora 38 ani, sani frumosi nr. 3 te astept pe tine pentru 2 finalizari Sex Total, 100 RON, Tel: 0760110634

é Bruneta din Militari, Ana 21 sexy frumoasa te invit la mine pt ati oferi sex total neprotejat fara graba poze reale, 100 RON/ora, Tel: 0760362866, 0723890551 é Sex total foto reale oral neprotejat cu finalizare, normal, anal. Accept cunnilingus, 69. Ador sexul anal adanc, 50 RON, Tel: 0764927274

é Svetlana

é Reparatii frigidere in Bucuresti, incarcari cu freon pentru orice model de frigidere. Se ofera garantie pentru lucrarile efectuate, 30 RON, florin.hodut@yahoo.com, http://www.reparatiifrigorifice.ro, Tel: 0745044132

é FotografiiI Reale 7 (sapte) Fete Acum, in Acest Moment, Te Asteapta sa te Incante cu Senzualitatea Lor de Nimfe Erotice, Vino Sa Traiesti Pasiunea La Punctul Culminant, Program: Non Stop, 150 RON / ora, 0733127275, 0734350224

siliconata! poze reale 100%, 1, 70 57kg, 26ani, locuesc central lux discretie, ofer companie domnilor de inalta calitate care stiu ce cauta, cer si ofer seriozitate maxima, program de la 08:00 22:00, 100 EUR/ora, Tel: 0726830998

é Barbat prezentabil, stilat, ofer companie intima doamnelor deceptionate sufleteste, generoase, indiferent, Tel: 0722156886 n Caut amanta. Manager not romanian 35yo 1.78 74 kg beautiful, serious, gentleman caut amanta f. frumoasa si serioasa, 18-25 ani. Ofer ajutor financiar, nikkosette@yahoo.it


pagina 14 / pierderi / magie / citaþii-licitaþii / medicale / afaceri / meditaþii-cursuri

Vand 5 flacoane solutie perfuzabila Albumina umana Albunorm 200g/l, 50ml, pret 100Ron/ flacon, Tel: 0722365552

n Pierdut certificat inregistrare in scopuri de TVA seria B nr. 719933/04.04.2008 pentru Cinema T.S. Professional Srl, CUI 23469350 cu sediul in str. Matei Basarab nr. 91, cam. 12, sector 3. Se declara nul, Certificatul de n Pierdut inregistrare si Certificatul constatator eliberat la suspendarea activitatii, eliberate de catre ORC Bucuresti pentru SC IDEA ART-DESIGN SRL, cu sediul in Mun. Bucuresti, Splai Unirii nr. 45, BlM15, sc.B, et. 4, ap. 51, sector 3, J40/6554/2004, CUI 16357914. Le declar nule, office@sirbusima.ro Pierdut carnet student si legitimatie transport pe numele Cristea Mihai Adrian, Universitatea Bucuresti. Le declar nule,

n Facatoarea de minuni Melania rezolva in 24 de ore orice problema legata de farmece, 100% garantat, Tel: 0768952523

Vrajitoarea Cristina apropie iubit de iubita, vindeca betia si boli in 24 ore, 100% garantat, Tel: 0785591004

n Numita Dobrica Emilia Mioara (fosta Popa) este chemata in calitate de parata in dosarul 9923/236/2012 pe data de 21.11.2012 la Judecatoria Giurgiu,

n SC Smart Scop Management SRL, CUI RO28465626, Adresa: Str. Chitila-Padure, nr. 18, Mogosoaia, ILFOV, Telefon / e-mail: +4074.450.55.13; office@smartscop.ro; Adresa nr. 53 din 12 noiembrie 2012. INVITATIE DE PARTICIPARE in vederea selectiei de oferte pentru achizitia de utilaje si echipamente fara montaj. SC Smart Scop Management SRL va invita sa prezentati oferta dumneavoastra de utilaje si echipamente fara montaj pentru realizarea unui proiect de investitii finantat prin PNDR prin masura 312, cu denumirea “Infintare firma prestatoare a serviciilor de curatenie in comuna Mogosoaia” din localitatea Mogosoaia, judetul ILFOV. Criteriul de selectie este reprezentat de cel mai bun raport calitate / pret si satisfacerea cat mai buna a cerintelor proiectului. Codul CAEN principal sau secundar necesar pentru participarea la ofertare trebuie sa fie corespunzator activitatii ce face obiectul achizitiei. Obiectul contractului va consta in achizitia de: - Modul 1 - Echipamente de curatenie; - Modul 2 – Echipamente de spalare pentru realizarea si implementarea proiectului mentionat anterior. Oferta se va face pe module; acestea nu pot fi impartite in loturi. Pentru a fi luate in considerare ofertele vor fi facute fie pe un modul complet fie pentru ambele module. Tip contract: contract achizitii bunuri. Termenul limita de depunere a ofertelor: nu mai devreme de 22.11.2012. Termenul maxim pana cand se pot depune ofertele: 28.11.2012 ora 16:00. Adresa la care se trimit ofertele Str. Chitila-Padure, nr. 18, Mogosoaia, ILFOV; office@smartscop.ro. Data si ora deschiderii ofertelor: 30.11.2012, ora 09:00. Valoarea supusa licitatiei (eligibila + neeligibila) 110.000 lei fara TVA. Instructiunile pentru ofertanti, listele de cantitati / specificatiile tehnice / termenii de referinta se regasesc in dosarul cererii de oferta. Dosarul cererii de oferta poate fi obtinut printr-o cerere la adresa: Str. Chitila-Padure, nr. 18, Mogosoaia, ILFOV, Tel: 021.351.26.03, e-mail: office@smartscop.ro, in baza unui proces verbal de predare-primire. Reprezentant legal: DECEBAL STEFANITA PADURE,

é Cabinet Stomatologic. Vand dotare completa cabinet stomatologic modern, Super oferta! kramers_33@yahoo.co.uk, Tel: 0721240729

n Cumpãr garantat electronice diverse: Aparat foto (obiective); Tabletã; Laptop; Tv-LCD (eventual defect); Camerã video; GPS; Calculator P4; Iphon; Jocuri; Magnetofon; Diverse obiecte unice n Afacere Profitabila Online, preþioase, Tel: 0785699822 cedam platforma online foarte cunoscuta din piata reducerilor de grup, 2.000 €/luna. Afacerea este profitabila si functioneaza in prezent, necesita doar o persoana care sa supravegheze rutina zilnica, 22.000 EUR, é Magazin mihaimirceapaun@yahoo.com numismaticã Tel: 0768596604

é Anticariat cumparam carti orice domeniu, deplasare gratuita, plata pe loc. 0731407474, www.targulcartii.ro, Tel: 0740088443, 0213159704 n Cort Boon-Mariage 300 mp, 15/20 posibilitãþi multiple spãlãtorie auto parc, halã industrialã, etc, etc, Tel: 0722441414 n Cumpar aur argint monede antichitati. Ofer cel mai bun pret de pe piata garantat, dinache_constantin@yahoo.com Tel: 0764847202

é Vând role RCO, mãrimea 38, folosite numai de probã, cu toate accesoriile, negociabil, 120 RON, 0737312072

é Vând stepper lateral cu corzi, nou, cu ambalaj ºi instrucþiuni, negociabil, 100 RON, 0737312072

achiziþioneazã monede, decoraþii, medalii, efecte. Plata pe loc, Calea Victoriei 16-20 pasaj Villacrosse-Valea Regilor, 0213174046 0784374364

é PIESE TURNATE DIN FONTA PRODUC SI VAND. EXECUT ORICE TIP DE PIESA. GREUTATEA MAXIMA DE PRODUCTIE A UNEI PIESE FIIND DE PANA LA 450KG. ROG S E R I O Z I T A T E , DMS_DRO@YAHOO .COM, TEL: 0735179755

12 Noiembrie 2012 n Vand mobila lemn masiv sculptat, fabricata circa 1900, 15.000 RON, Tel: 0745189406 n Vand masina cusut Gritzner, fabricata Germania 1900, perfecta stare, 950 RON, Tel: 0745189406 n Vand puicuþe roºii, 21 sãptãmâni, Italia, procent 45-55% de ouã, Tel: 0727206363 n Vand boiler electric Ariston 100L, stare foarte buna, pret convenabil, Tel: 0727792525

Organizator jocuri noroc caut baruri, spatii colaborare, ofer aparate de joc perfomante, Tel: 0760308070 n Predau urgent afacere la cheie, macelarie in piata, sector 6, pret negociabil, Tel: 0722673615

Cursuri acreditate naþional, recunoscute Uniunea Europeanã, pentru bone sau îngrijire bãtrâni, începeþi carierã nouã, Tel: 0213233966

é Calificari Ministerul Muncii: frizer-coafor, manichiurist-pedichiurist, frizer, unghii f alse, machiaj, bucatar, cofetar, barman, electrician, instalator, inspector resurse umane, inspector SSM, etc. Contact: Calea Victoriei 12A, /www.cepecom.ro, Tel: 0729771707, 0213151446

n Germana, meditatii de la prescolari, scolari, liceu, bacalaureat pana la nivel avansat. Cunoscator limba germana din familie si studii, Zertifikat Deutsch si experienta in pregatire germana de 5 ani cu copii diferite varste si adulti orice varsta, 50 RON/ sedinta 2 ore, 25 RON/ora, valentin_revelante@yahoo.com Tel: 0728058068 n Invatatoare, profesoara limbi straine, pregatesc elevi after school, fac referate si lucrari licenta, Tel: 0724249085


meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / pagina 15

12 Noiembrie 2012 Meru Organic n ªcoala Beauty organizeazã înscrieri sãptãmânale la cursuri calificare Cosmeticianã ºi Tehnician maseur, fiind acreditatã de Ministerul Muncii ºi Educaþiei, diplomã recunoscutã internaþional. www.MERUbeauty.ro, contact@merubeauty.ro, Tel: 0745027831

é Acoperise din

tabla, tigla metalica, reparatii mici, dulgherie, jgheab, Tel: 0720765366

n Acoperisuri, tinichigerie, Lindab, dulgherie, orice mici reparatii, 40% reducere, si in afara Bucurestiului, Tel: 0724716882, 0753709391

é Acoperisuri reparam, confectionam jgheaburi, burlane, aticuri, restaurari istorice, orice tip tabla, preturi mici, seriozitate, Tel: 0727049443

Amenajari apartamente la cheie: gleturi, faianta/gresie, rigips, tapet, glafuri, vinarom, parchet, instalatii, etc, Tel: 0767417284, 0744316918 Interioare, n Amenajãri montãm parchet, gresie, gips carton, zugrãveli, construim case la roºu ºi la cheie, Tel: 0742528815

é Acoperiºuri din

é Branºament apã,

tabla Lindab, tabla zincata, jgheaburi, burlane, dulgherie, orice reparatii. Bogdan, Tel: 0725863650

canalizare, acte recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente 0760727231, Tel: 0720506819, 0214343276

é Branºament apã, canalizare, asistenþã contract recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente, Tel: 0761077013, 0721390290

Execut lucrari electrice, schimbat tablouri si tot ce tine de parte electrica, mitza_85@ yahoo.com, Tel: 0767774825 n Executãm învelitori toate tipurile tablã, reparaþii acoperiºuri, izolaþii+ materiale, Tel: 0744111939, 0732563623


12 Noiembrie 2012 n Jaluzele exterioare (rulouri), AL-280 Ron, PVC- 180 Ron, Tel: 0722766562

é Executam la éA m e n a j a r i apartamente la cheie: gleturi, faianta/gresie, rigips, tapet, glafuri, vinarom, parchet, instalatii, etc, Tel: 0767417284, 0744316918

é Balustrade fier (40 E/mp), inox Italia (49), porþi (50), copertine, grilaje, scãri elicoidale / drepte, orice structuri, preturi negociabile + imagini pe site, www.asgv.ro, Tel: 0725094777

comanda: mansarde lemn, case de vacanta, terase, pergole si orice fel de constructii din caramida si beton, Tel: 0729501936

é Instalator execut lucrari gaze, centrala termice, apa, canalizari, montez aragaze, obiecte sanitare, etc, Tel: 0734136661, 0786874095

Lucrare in subantrepriza. SC constructii ofer lucrare de instalatii electrice in subantrepriza. Locatia Bucuresti, specialisthr_fbs@yahoo .com 0785210934, 0785210927

é Renovari apartamente, echipa de zugravi executa gresie, faianta, placari pereti gips carton, placari pereti polistiren, parchet laminat, zidarii, tencuieli, sape, tinci, instalatie sanitara, instalatie electrica, tavane false, tavane casetate, etc, 2 EUR/mp, renov ari_2010@y ahoo .com, Tel: 0735152075

é Servicii complete proiectare. Obtineti autorizatia de construire apeland la o echipa cu experienta - arhitecti, ingineri si colaboratori pentru cerintele conexe! Case, vile, extinderi, mansardari, reabilitari termice, relevee, amenajari interioare, constructii industriale, restaurari, intocmirea documentatiei pentru A/C, urmarirea lucrarilor pe santier etc. - totul intr-o formula de exceptie: preturi atractive + calitate remarcabila! 6 EUR/mp, eclecticlaudine@yahoo.com, Tel: 0741239629

completa. n Contabilitate Oferim servicii profesionale de contabilitate, salarizare, transmitere declaratii fiscale, REVISAL, consultanta fin-contabila, expertiza contabila, tarif promotional, 0758111155, 0723596102

é Soft Backup - Gratuit 30 zile. Nibo Backup este un software pentru Windows, specializat in efectuarea automata a salvarilor de siguranta pentru bazele de date, 14 EUR, vanzari@nibo.ro, http://www.soft-backup.ro

Transport marfa 3, 5t orice, oriunde, oricand. Asigur personal serios incarcat-descarcat. Pret negociabil, Tel: 0763717455

é Dj nunta Organizari Evenimente Bucurestiprimirea perfecta cu mesele plimbarete, hostess si animatoarele si un videoproiector pentru poze si totul cu SIENSII; dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, lasere, stoboscop, masina de fum sau masina de balonase dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploiesti, dj Pitesti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Si nu uita: pentru o nunta de success ai nevoie de DJ SIENSII! http://djsiensii.weebly.com, Tel: 0726129782

AnuntAZ 12 noiembrie 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you