Page 1

Sudor/instalator gaz pentru instalatii de gaz. Experienta minim 3 ani la o firma de gaz. A v a n ta j p e r m i s , c o n ta c t@ grandgaz.ro, www.grandgaz.ro Tel: 0724221193, Fax: 0318177642

Agent curãþenie - Firma specializata in servicii de curatenie angajeaza personal curatenie in centre comerciale, salariu net 650-800ron, Tel: 0722763974, 0729005137, Fax: 0212244658

é DRUMUL TABEREI, TRICODAVA, PARTICULAR VAND AP. 3 CAM.DEC.ET. 1/4, 2 BALCOANE INCHISE, INTERIOR RENOVAT, IMOBIL STARE EXCEPTIONALA, ZONA VERDE, PIATA, PARC, SCOALA, CONTOR APA SI CALDURA. ACTE IN REGULA. ACCEPT CREDIT. EXCLUS AGENTII. NEGOCIABIL, 65.500 EUR, EMIL_POPESCU@YAHOO.COM, TEL: 0723314387

Personal curãþenie spitale, Angajare Urgenta! salariu 550Ron+ bonuri, Tel: 0726693792 V id e o c h a t - A b s o lv e n te pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, enjoy4studio@yahoo.com, Tel: 0763156150, 0735674012

é Spãlãtor auto cu experienta, salariu, carte de munca, concediu, masa zilnica, bani transport, conditii de munca foarte bune, 6 zile/sapt. (sambata libera) seriozitate si corectitudine, 50% tapiserie+polish, 5 lei la fiecare degresare etc, 800 RON/luna, gavrilmario@yahoo.com, Tel: 0720777858

Videochat Legal, 600Euro bonus angajare, posibilitate cazare, castig garantat 1000- 3000Euro, http://www.secretchat.ro, Tel: 0786238785 Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

AnunþAZ vã informeazã Ghidul lucrãtorului român în Belgia pe înþelesul tuturor. Mobilitatea forþei de muncã în statele europene (163) Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Pensia de urmaº în Belgia. Doamna Ecaterina M. din Bucureºti, ne întreabã dacã are dreptul la pensie de urmaº, având în vedere faptul cã soþul domniei sale a decedat în Belgia în urmã cu câþiva ani, dupã ce a suferit un accident de muncã. Îi rãspunde domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Conform legislaþiei belgiene, soþul/soþia supravieþuitor / supravieþuitoare a(l) unui angajat asigurat are dreptul la pensie de urmaº începând de la vârsta de 45 de ani. Nu existã limitã de vârstã atunci când soþul/soþia supravieþuitor/supravieþuitoare are un copil aflat în întreþinere sau un grad de incapacitate de muncã de cel puþin 66%, sau dacã decedatul a lucrat în minã timp de 20 de ani. În plus, cãsãtoria trebuie sã fi durat cel puþin un an sau sã fi produs un copil, sau decesul trebuie sã fi fost provocat de un accident sau o boalã profesionalã apãrutã dupã data cãsãtoriei, sau soþul/soþia trebuie sã fi avut, la momentul decesului, un copil aflat în întreþinere pentru care primea prestaþii familiale. Soþul/soþia supravieþuitor/supravieþuitoare trebuie sã fi încetat orice activitate cu excepþia celei autorizate. În cazul persoanelor sub 65 de ani care primesc doar pensie de urmaº, când pensia a început sã fie acordatã începând din 2009, cumulul cu alte venituri din muncã este autorizat dacã veniturile profesionale anuale nu depãºesc 17 280 EURO pe an pentru un angajat (salariu brut). Acest cuantum este mãrit la 21 600 EURO în cazul în care existã un copil aflat în întreþinere. Înainte de a începe lucrul ca pensionar, trebuie sã notificaþi Oficiul Naþional de Pensii din Bruxelles, prin scrisoare recomandatã. De asemenea, trebuie sã informaþi angajatorul, tot prin scrisoare recomandatã, cu privire la faptul cã primiþi pensie. Oaltã condiþie este aceea ca, soþul/soþia supravieþuitor / supravieþuitoare sã nu se fi recãsãtorit. - Condiþiile pentru soþul/soþia divorþat(ã), pentru a primi pensie de urmaº sunt urmãtoarele: sã nu îºi fi pierdut autoritatea pãrinteascã, sã nu fi fost condamnat(ã) pentru tentativã de omor asupra soþului/soþiei sau sã nu se fi recãsãtorit. Alte condiþii (vârstã, cumul, etc.) sunt similare celor privind pensia pentru limitã de vârstã. De asemenea, nu veþi primi pensie de urmaº dacã beneficiaþi deja de prestaþii de boalã, invaliditate sau ºomaj involuntar în baza legislaþiei de securitate socialã din Belgia sau din alte þãri, sau dacã beneficiaþi de o alocaþie pentru încetarea activitãþii sau de o alocaþie suplimentarã prevãzutã de acordurile contractuale de pensionare anticipatã. .... continuare in pagina 2


pagina 2 / oferte de muncã România

08 Decembrie 2011 n Guvernantã - SC Ambasador

SA angajeaza: „Guvernanta hotel”. Conditii: domiciliul stabil in Bucuresti, absolvente liceu si curs calificare la THR Bucuresti, experienta in unitatile din turism. Relatii la telefon 0213159080/1116, Tel: 000

é Confecþioner/a textilist (masinista) salariul atractiv, zona Militari Apusului. 0722434203, Tel: 0217605982, 0722434204

Hostess, promoter, DJ, MC, luminist - club in centrul istoric angajeaza, Tel: 0766811445

n Îngrijitoare - Angajez doamna,

minim 50 ani domiciliata in zona

n Consilieri vestimentari angajam Berceni, pentru ingrijire persoana

n Agent Pazã (bodyguarzi) Firma angajeaza, rafael_ro28@yahoo.com, Tel: 0784749575

é Agenti Pazã barbati si femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca si salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551

é Agenþi Pazã - angajãm urgent 30 agenþi pentru ºcoli ºi gradiniþe, Tel: 0213108660, 0212010567 n Agenþi Pazã angajeaza urgent Societate de paza si securitate in conditiile Legii333/2003, pentru obiective in Bucuresti, Tel: 0785277252, 0758079906 n Agenþi Pazã cu atestat, varsta 22-50 ani, barbati, office@u-e.ro, http://www.umoserv.ro, Tel: 0728978877 Agenþi Pazã 50 posturi Societate paza angajeaza conf o rm p re v e d e ri l o r le g i i 333/2033, Tel: 0213271418

n Agenti Pazã atestati, varsta

maxima 40 ani, din Bucuresti, 830 RON, turcud68@yahoo.com, Tel: 0765256471 n Agenþi Pazã cu atestat, din Bucuresti. Angajam urgent, Tel: 0743104249 n Agenþi Pazã, salariu atractiv, angajeazã companie pazã, Tel: 0214340052, 0769283938

é Agenti Vanzari

angajam pentru Casa de Moda, Tel: 0752199488

é Ajutor Cofetar cu experienta pentru laborator in C o rb e a n c a , I l f o v , T e l : 0720179933

Ambalator (fete) pentru ambalat si etichetat, Tel: 0744700047, 0727524725 Barman cu permis auto cat B, bucatar si femeie la spalat vase - Realia, restaurant, sos. Berceni 96, sect. 4, angajeaza, Tel: 0736112732

n Bonã 1.100lei, experienta, 9 ore, Crangasi, Dorobanti, Herastrau, Dristor, Bucurestii Noi, Pipera- Bucuresti. Urgent, Tel: 0213107403 n Bonã experienta, 1.400lei, 8-10 ore, Crangasi, Titan, Otopeni, Pipera, Obor, Pantelimon, Militari, Lacul Tei. Urgent, Tel: 0213107403 n Bonã Bucuresti, 1.000-1.200lei, 8-10 ore, Tel: 0213107403 n Cadru medical - Cabinet medical cautã douã cadre medicale, asistenþi, doctori, terapeuþi, nutriþioniºti pentru colaborare part-time. 0766449126, Tel: 0723165658, 0766532080 n Casier/ã. cu experienta Restaurant central angajeaza, Tel: 0762051451 n Coafezã cu experienþã angajeazã salon înfrumuseþare zona Berceni. Rugãm seriozitate, Tel: 0722597053, 0214610799

pentru Casa de Moda, Bucuresti, Tel: 0752199488 n Consultant tehnic, permis categoria B, eventual studii superioare tehnice. Tel: 0745458832, Tel: 0727038610, 0217251264 n Contabila, angajam pentru contabilitate primara si secretariat, Tel: 0744676608 n Controlor calitate - Firma Palen Impex SRL angajeaza CTC-ist pentru baclavale, simit si produse cu specific turcesc. Trimiteti CV la email, sertserhat@hotmail.com, Tel: 0728357166 Cosmetician cu studii medii si atestat - Coafor Exclusive 4you angajeaza in zona Salajan, bd Nicolae Grigorescu nr 48, Tel: 0728402001

n Cosmeticianã salon vis-a-vis de Plazza Romania, bd. Timiºoara, Tel: 0722258777, 0723329376

Croitoreasa - Angajez la domiciliu, din Bucuresti, cu experienta, kriss.popa@ gmail.com, Tel: 0723239630 n Dispecer cu experienþã Roel Paradox Seka, angajeazã companie pazã, Tel: 0749533502, 0754010164

varstnica, 4-6 ore zilnic (inclusiv sambata si duminica), Tel: 0722993531 n Îngrijitoare - Angajez persoana ingrijire doamna in varsta 4-6 ore zilnic (inclusiv sambata si duminica) in zona Turda Domenii, Tel: 0722502230 ÎN G R I J I T O A R E , F E M E I E NEFUMATOARE IN JUR DE 50 A N I P E N T R U IN G R I J I R E BOLNAVA CARTIER MILITARI, TEL: 0723049946

n Instalatori

cu experienþã. Societate de construcþii angajeazã, salariu motivant, Tel: 0766304099

Lãcãtuº confecþii metalice ºi sudor (CO, electric ºi Argon), angajeazã Seba Industrial. Selecþia se face pe bazã CV transmis pe fax 0213183675 sau depus la sediul din Bd. Iuliu Maniu nr. 562, sector 6, Tel: 0213183669 Lucrãtor comercial (de sex feminin) cu varsta maxima de 30ani, Tel: 0753570387, 0753852788

n Maseuze condiþii lux, comision

45%, venituri 1500-2000E, exclus sex, angajeazã Artemis masaj Cotroceni, artemis_masaj@yahoo.com, http://www.artemis-masaj.ro, Tel: 0732855488

é Educator/toare cu minim 2 ani experienþã, angajeazã grãdiniþã particularã, zona Domenii, Tel: 0769636066, 0769634754

Coafezã înfrumuseþare angajez coafeze cu experienþã minim 2 ani salariu fix plu scomision, Tel: 0729342004

Electrician in constructii, maxim 30 ani, Tel: 0785218881

modernã, salariaþi, pensionari. Progresiv 1000 USD. Pensionare timpurie 500 USD, Tel: 0745234173, 0733084923 n Colaboratori - Broker recrutez urgent colaboratori - comisionari pentru reforma sanatatii. Comisioanele sunt uriase, ca la reforma pensiilor, Tel: 0744497455 n Colaboratori. Firma paza cauta urgent colaboratori, oferim procent lunar din valoarea contractelor aduse. Angajam personal pentru zona Jilava, Tel: 0770950796 n Confecþioneri cu experienþã, Firmã confecþii damã angajeazã, salariu 800/1200 + tichete abonament, zona Sebastian, Tel: 0744217731, 0724913413

angajeaza Prelungirea Ghencea, Tel: 0761330212, 0721262047 n Electricieni cu experienþã. Societate comercialã angajeazã, salariu motivant, Tel: 0723027761 n Femeie de Serviciu. Firmã de curãþenie angajeazã femei pentru curãþenie. Se oferã salariu avantajos, bonuri de masã ºi contract de muncã! Informaþii la telefon între orele 9:00-15:00, Tel: 0763848858 n Frizer cu experienta pentru salon Stephanie (10 ani) sos. Oltenitei 238 vzv. BRD, Tel: 0723460908, 0213324652 n Frizer sau frizeriþã cu experienþã, zona Drumul Taberei, Tel: 0728955865, 0217785669

n Electrician auto cu experienta, n Colaboratori activitate stabilã, salarizare deosebita - Service auto

....

EROTIC é MASAJ ANGAJAM URGENT CU FARA EXPERIENTA, PENTRU SALON DE MASAJ EROTIC CONSACRAT, MINIM 20 DE MASAJE PE ZI, CASTIGURI SUBSTANIALE MINIM 2000 € LUNAR, FORME LEGALE, CARTE DE MUNCA, CLIENTELA FORMATA, OFERIM CAZARE PTR FETE. SERIOZITATE MAXIMA! 2.000 EUR/LUNA, INGANFATAREA@YAHOO. COM, TEL: 0721656563, 0760880292

é Mecanici auto, vopsitori auto, electricieni auto, cu experienta - Skoda Team Services angajeaza, bisceanu_cristina@yahoo.com, Tel: 0214202544 n Menajerã - Family looking for housekeeper speaks english, to live in Domnesti, full time intern, experience minimum 2 years, Tel: 0746785877 n Modelator covrigi - angajez cu salariu atractiv, Tel: 0723569140

n Maºinisti KBA: masinisti masina

lipit, capsat, brosat, faltuit; magazioner; sef sectie legatorie.Tipografie angajeaza, Tel: 0214050458

Mecanic intretinere. Asociatie proprietari str Masina de Paine nr 69 bl od23 angajeaza mecanic intretinere din vecinatatea blocului. Adresa contact: cutia postala de pe scara B a blocului, Tel: 0765256054

é Montatori tâmplãrie

- Firma NEW ACT angajaza cu contract de munca muncitori calificati montatori santier pentru pereti cortina, tamplarie aluminiu. Schuco, Metra, Reyners, Veka, newactsrl@ yahoo.com, Tel: 0729881767, 0213308049

continuare din pagina 1

Mobilitatea forþei de muncã în statele europene (163) Soþul/soþia supravieþuitor/supravieþuitoare are dreptul la 80% din pensia realã sau ipoteticã pentru limitã de vârstã a asiguratului, calculatã la rata corespunzãtoare unui cuplu cãsãtorit în care soþul/soþia se aflã în întreþinere. În cazul soþului/soþiei divorþat(e), pensia este calculatã ca pensie pentru limitã de vârstã, dar numai pe baza unui procent de 62,5% din venituri, minus venitul personal. Perioadele din afara cãsãtoriei ºi perioadele acoperite de o pensie personalã nu sunt luate în considerare. Pensia minimã garantatã de urmaº pentru întreaga carierã este de 11 868,82 EURO pe an, calculatã proporþional în cazul în care cariera echivaleazã cu cel puþin douã treimi dintr-o carierã completã. Pensia maximã depinde de plafonul anual al veniturilor. Începând de la 1 ianuarie 2010, pensia maximã pentru soþul/soþia supravieþuitor/supravieþuitoare a(l) unui angajat se ridicã la 22 956,00 EURO, ceea ce corespunde pensiei maxime pentru limitã de vârstã pentru o persoanã singurã. În cazul unui vãduv/unei vãduve care nu are, sau nu mai are dreptul la pensie de urmaº, se poate acorda sau menþine, pentru o anumitã perioadã de timp, o pensie temporarã. Astfel, se poate acorda o indemnizaþie pe o perioadã de 12 luni pentru soþii care nu au dreptul la pensie de urmaº. De asemenea, pensia poate fi menþinutã pe o perioadã maximã de 12 luni atunci când, având vârsta sub 45 de ani, soþul/soþia supravieþuitor/supravieþuitoare nu mai are dreptul la acordarea anticipatã a pensiei de urmaº. În acest caz, dupã 12 luni se plãteºte o pensie în cuantum redus. Atunci când decesul unei persoane asigurate nu are legãturã cu viaþa sa profesionalã, se acordã un ajutor de înmormântare. Acesta este o prestaþie forfetarã care nu se calculeazã în funcþie de indicele preþurilor de consum ºi care are, în prezent, un cuantum de 148,74 EURO. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.


oferte de muncã România / info / pagina 3

08 Decembrie 2011 n Modele RECLAME pentru TOATE VÂRSTELE (copii, adulþi, vârstnici). Activitãþi modelling tineret. BUCUREªTI + PROVINCIE. 0767.080.619, 0722.39.70.39 model@sequoiamodels.ro, Tel: 0213156581 Muncitori necalificati zona Clinceni Bragadiru, Tel: 0747755912, 0760358343

n Personal feminin pentru videochat. Procent minim 50% pânã la 80% sau salariu fix 1.200$. Bonus 300$, avans 500$, program part-time. Garantãm realitatea anunþului, Tel: 0731214102, 0760357692 n Personal muncitor (femei) pentru fabricarea ambalajelor din hartie si carton. Informatii intre orele 8-16 de luni pana vineri, Tel: 031860048

Personal. Angajam urgent personal calificat instalatori, sudori, lacatusi, Tel: 0729996863

é Muncitori calificaþi ºi necalificaþi - SC Construcþii angajeazã urgent! permanent, cu CM. Salarii avantajoase, Tel: 0734847568

Reglor mase plastice - SC Electromagnetica angajeazã Reglor mase plastice cu experienþã de lucru la maºini cu i n j e c þi e m a s e p l a s tic e º i montarea matriþelor pe maºinile de injecþie mase plastice. Relaþii la sediul nostru din Calea Rahovei 266-268 ºi la telefon, Tel: 0214042120 Reprezentant Avon cautam reprezentanti vanzari castiguri mari, produse cadou, posibilitati avansare, cursuri gratuite, Tel: 0768321060, 0722930207

é Operator xerox si carti de vizita obligatoriu experienta minim 2 ani, zona Romana. Minim 1100lei, Tel: 0725926728 Persoane cu cunostinte din cel putin unul dintre urmatoarele domenii: HTML, CSS, PhotoShop. Contract munca. Program in ture. Pentru p r o g r a m a r e in t e r v i u , T e l : 0785965101

Secretarã angajeazã Lartek Grup. Vã rugãm trimiteþi CV prin fax sau pe e-mail. Pentru detalii sau mesaje SMS, cv@lartekgrup.net, Tel: 0760679777, Fax: 0214366187

n Videochat 11 Studiouri legale,

Sudor autorizat ISCIR pentru societate comerciala, Tel: 0722299102

strict feminin. Avans 700$ din prima zi, bonus 300$, salariu fix, program 5h/zi la alegere. Câºtiguri 2.300–7.800$/lunã. Plata instant. Sunaþi-ne cu încredere: 0731080888, Tel: 0768839893, 0755980550

n Videochat

é Sudor in argon, vopsitor in camp electrostatic, operator masina debitare si muncitor n e c a l i f i c a t a s a m b l a re s i impachetare - Fabrica de grile metalice d in Oto p en i, angajeaza, CV la fax 0213503810/12,

fete cu/fãrã experienþã pentru videochat. Avans 300$. Bonus garantat 500$. Salariu fix, program flexibil, studiouri în zone centrale. Venituri sigure 1.000-4.200$/lunã, Tel: 0767611865, 0727067729 fete cu/fãrã n Videochat experienþã. Câºtiguri 100% garantate. Salariu 1.000$/lunã. Oferim avans 600$ din prima zi, Tel: 0760950085, 0755645869 Videochat activitate pentru fete. Câºtiguri 1.000–4.000$ lunar. Avans 600$, salariu fix, posibilitate promovare, Tel: 0785726082

n Videochat Studio angajeazã

Traducãtor se cauta doamna vorbitoare de limba Turca, care sa stie si contabilitate primara; pentru detalii sunati la Dl Tuncay, Tel: 0728345068 n Vânzãtoare

serioasa pentru magazin imbracaminte, zona sos. Pantelimon, Tel: 0720699612 n Vânzãtoare serioasã vârsta 22-35ani, pentru magazin Outlet, zona Militari piaþa Gorjului, bd. Iuliu Maniu nr. 69, Tel: n ªofer - Societate, cu sediul in 0723501969 Bucuresti sector 1, angajeza Persoana Desemnata pentru transport rutier, obligatoriu vorbitoare de limba Franceza sau Spaniola, cu sau fara experienta, aurel.aurel6@gmail.com, Tel: 0034938142617

fete cu/fãrã experienþã. Venituri cuprinse între 1.000-4.800$ garantat lunar. Oferim avans 500$ ºi salariu fix, Tel: 0737536818, 0760160137 Videochat câºtiguri foarte bune pe bune, 300$ bonus angajare, salariu fix +comision, cerem /oferim discreþie, cãutãm fete /doamne. Edy, Tel: 0767589321, 0736438121

n Videochat

fete cu/fãrã experienþã. Engleza conversaþional. Program la alegere. Venituri sigure 1.000-5.000$ lunar. Avans 500$ plus bonus la angajare, Tel: 0721865777, 0766290521

ªofer vidanja - SC Iamandbet Com SRL angajeaza, garaj in comuna Domnesti, Tel: 0724276821, 0766487972

n Vânzãtoare la minibar/salã de n Videochat pentru fete cu/fãrã

é Personal Fabrica prajituri angajeaza personal pentru procesul de productie si ambalare incinta Faur sect 3 Bucuresti, Tel: 0758239700 n Personal pentru gratar, angajam urgent fete sau baieti, eventual permis cat. B, cautam persoane care doresc sa munceasca, rugam seriozitate, Tel: 0747385660, 0767464395 n Personal - Spalatorie auto angajeaza in Grozavesti, Tel: 0762679897, 0761637020 n Personal calificat bucãtãrie (bucãtar, ajutor bucãtar) ºi casierã la o cantinã -restaurant cu autoservire, zonã centralã. Salariu atractiv, program de lucru avantajos, Tel: 0726757452, 0723337174 n Personal covrigarie - Angajam personal + vanzatoare pentru covrigarie si gogoserie, Tel: 0755035702, 0761723682

jocuri, program douã zile cu douã, zona Militari, Tel: 0723436343 n Vânzãtoare la dozator de lapte zona Berceni, Tel: 0760261260

experienþã. Avans 500$. Salariu fix 1.000$ sau procente 50–84%, traning asigurat, plata bilunar, bonusuri, posibilitate avansare, Tel: 0754931717, 0726496406

é ªoferi tax i c u /farã experienþã (facilitãm obþinerea atestatului). Zilnic 9-18, str. Dealul Þugulea nr. 124 (Militari). 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498 n ªoferi cat. D cu atestat ºi cartelã tahograf pentru transport interjudeþean, Tel: 0731400562, 0766656262 n ªoferi taxi cu atestat (facilitãþi obþinerea atestatului) - Compania de taximetre Bageti angajeazã, închiriem licenþe taxi, Tel: 0214560387, 0762008061, Fax: 0214560298 n ªoferi taxi - Închiriez licenþe taxi pe judeþul Ilfov. Ofer ºi cer maximã seriozitate, 0722311993 n Spãlãtor auto cu experienta Angajez in zona Militari, Tel: 0723529054 n Sudor/instalator gaz pentru instalatii de gaz. Experienta minim 3 ani la o firma de gaz. Avantaj permis, contact@grandgaz.ro, http://www.GRANDGAZ.ro, Tel: 0724221193, Fax: 0318177642

é Vânzãtori presa angajez, preferabil din zona Drumul Taberei, Tel: 0766360521, 0734584411 n VIDEOCHAT TINERE PENTRU

AGENTIE, VIDEOCONFERINTA, CONDITII DEOSEBITE, CENTRAL, 1000-3000E/ LUNA, WWW.STUDENT-JOBS.RO, TEL: 0720818129, 0314250001

n Videochat Tinere dragute minim 18 ani. Salarizare deosebita, incepand cu 1200E, http://www.camchat.ro, Tel: 0720818129

é Zugravi vopsitori, gipsari, tencuitori (cu aplicatie mecanizata), numai cu experienta. 0722740935, baducosrl@yahoo.fr, http://www.baduco.ro Tel: 0726647714, 0747691761, Fax: 0214449188


pagina 4 / oferte de muncã / cereri de muncã / vânzãri terenuri / imobile

08 Decembrie 2011

n Popa Nan, Tepes Voda vand n Drumul Taberei Valea Oltului, urgent casa si curte, zona centrala; pret negociabil, Tel: 0723886473 n Prahova Valenii de Munte vila constructie 2011, 146mp, mobilata sau schimb cu apartament 3 camere Bucuresti, Tel: 0731233031, 0729761164

n Anglia. Daca esti asistent medical si vrei sa muncesti in Anglia, intra pe site, iar noi te vom ajuta sa obtii in cel mai scurt timp posibil dreptul de munca. Rog seriozitate, crina75_2007@yahoo.com, http://www.asistenteinanglia.co.uk n Dubai si Doha (Qatar). Angajam personal hotelier, limba engleza obligatorie, experienta in domeniu, CV cu poza obligatoriu! Conditiile contractuale se vor discuta in urma interviului, office@flexywork.ro, http://www.flexywork.ro, Tel: 0731218223, 0771548872, Fax: 0213200386

Prahova, Predeal, vand casa, suprafata teren 650mp, toate utilitatile, 8 camere, pret negociabil, 150.000 EUR, ruxandra_cernat@ yahoo.com, Tel: 0740400700 Rahova zona Margeanului. Vand casa curte, Tel: 0763054764, 0766747806

é Germania ºi Israel. Angajez muncitori în construcþii: dulgheri, fierari, finisori ºi necalificaþi, Tel: 0723983908 é Buftea - Licitatie Teren intravilan cu PUZ aprobat, 390634mp, data licitatiei - 8 decembrie 2011, CBL01952, 1.000.000 EUR, http:// www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177225

é Italia. Cautam 25 sudori cu experienta asamblare otel beton, pentru deplasare in Italia. Asiguram transport si cazare. Prezentare CV mondoest@ ymail.com

Dâmboviþa comuna Doicesti, Aleea Sinaia DN 71, teren intravilan, 2800mp, 25E/mp, Tel: 0721913492 n Domneºti

é Tãrtãºeºti, particular, 6 loturi intravilane intre 530-790mp, gaze, stalpi curent montati la fiecare lot, urbanism P+1 (2), vile construite pe loturile vandute si in vecinatati, 20 min de Pta Victoriei pe DN7 -4 benzi fara blocaje in trafic, intre 10.000-16.000 Euro/lotul, poze si detalii pe: http://www.terentartasesti.ro, n Vrancea Lepºa zona Manastire,

vand teren intravilan, 500 mp, 40 EUR/mp, Tel: 0723172716

n Chiajna particular vând vilã

construcþie 2011, 170mp construiþi, 350mp teren, 95.000 EUR, Tel: 0722365592 n Constanþa, 2 Mai, vand vila vis-a-vis de tabara circa 300mp locuibili, 30m pana la plaja, mobilata, dotata cu toate accesoriile. 00491771588230, 550.000 EUR, Tel: 004981587937, 0728568341

particular, superofertã, teren în rate, Curtea Domneascã, Ciutaci, UM, Þegheº. variante auto, 15 EUR, Tel: 0723530331 n Domneºti particular, superofertã, teren în rate, Curtea n DOBROEªTI URGENT VAND Domneascã, Ciutaci, UM, Þegheº. SAU SCHIMB CASA LA CURTE CU variante auto, 15 EUR, Tel: APARTAMENT 2 CAMERE, CONF 0723530331 2, PLUS DIFERENTA, 35.000 EUR, TEL: 0763345044

n Drumul Taberei Particular vand

garsoniera 37.87mp confort 1, decomandata, parter, Favorit, exclus intermediari. 0214402638, Tel: 0213102470, 0724387300 n Drumul Taberei cf. 1/SD, Favorit, 33mp, G+F+P+T, urgent, 31.000 EUR, Tel: 0728005657, 0745055657 n Militari Lujerului, cf. 1, decomandat, 40mp, bloc 1984, curat, accept credit, 36000E negociabil, 36.000 €, 0720509614 n Titan Th. Pallady, particular vand garsoniera conf. II, 19, 38mp, et. 4 din 10, usa metalica, geamuri termopane, Tel: 0763118793 n Titan zona Gh. Petrascu, parc Titan, Vand garsoniera parter, imbunatatiri multiple pretabil sediu firma sau societate comerciala, Tel: 0724562172, 0726608781 n Viilor -Chirigiu zona linistita, etaj 2/8, bloc 1989, decomandata, 40mp, mobilata, utilata, 36.000 EUR, Tel: 0744325588, 0212327489

n Domneºti

é DJ caut angajare, 11 ani experienta internationala (Anglia, Spania, Italia, Franta). Muzica proprie, demo mix, orice gen musical (exclus manele), remixuri proprii. Rog seriozitate! dj_bleau@yahoo.com, Tel: 0751267325, 0786970765 n Educator/toare - Doamna 52

ani, serioasa, studii superioare, doresc supraveghere copil lectii, menaj usor, piata pentru persoane ocupate, Tel: 0766669245 n Menajerã ºi baby-sitter, 47 ani, cu experienþã, caut angajament serios la firmã sau privat, Tel: 0766599561

é Petrãchioaia - Licitatie Teren extravilan cu puz aprobat, 108 Ha, data licitatiei - 8 decembrie 2011, CBL01955, 760.000 EUR, http:// www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177225

Prelungirea Ghencea, Funigeilor lângã Grãdiniþa Mary-Land, vând teren preþul zonei, Tel: 0768471325, 0723519356

Clinceni, superoferta, vila P+1, langa Curtea Domneasca, utilitati, Sc-114mp, St-250mp, 3camere, cheie 64.000Euro, la rosu, 36.000 EUR, Tel: 0723530331 n Domneºti Clinceni, superoferta, vila P+1, langa Curtea Domneasca, utilitati, Sc-114mp, St-250mp, 3camere, cheie 64.000Euro, la rosu, 36.000 EUR, Tel: 0723530331 n Drumul Sãrii Vila D+P+2E+M, 572mp construiti, toate utilitatile, 330.000 EUR, Tel: 0723990119 n Ghencea Dantelei 32 particular vila la cheie curte amenajata centrala gaz curent 380 gata de locuit, 125.000 EUR, severmol@yahoo.com, Tel: 0722383538 n Militari apart.în vilã lux, 170mp, et. 1-2/2, constr. 2011, cãrãmidã, finalizatã, finisaje deosebite, ansamblu-exclusivist, TVA-inclus, loc parcare-bonus, 85.000 EUR, www.avangardegrandevillage.ro, Tel: 0744368835

n Berceni Piata confort 1 etaj

3/10 constructie 1985 st 57 accepta credit, 52.500 EUR, Tel: 0732864809, 0769536936

n Cantemir stradal, 1/7, mobilat, utilat de lux, preþ 85.000E, Tel: 0721927149

Drumul Taberei Aleea Parva - proprietar vand URGENT 2 camere, decomandat, 2/4, 49mp, complet renovat, termopane, usa metalica, gresie, faianta, parchet, apometre, calorimetre, boxa- zona linistita, 53.700 EUR, Tel: 0726228411

conf. 2, etaj 2/10, decomandat. Negociabil, 38.500 EUR, Tel: 0723406348 40.000Euro n Giurgiului discutabil, confort 1, decomandat, îmbunãtãþiri, repede eliberabil, Tel: 0216866573, 0722888942 n Giurgiului, Piata Progresu, cf 1 semidec 2/8 bloc stradal fara imbunatatiri 54mp balcon de 10m locuibil scara civilizata toate actele numai cu cash, 41.000 EUR, cristyanahouse@yahoo.com, Tel: 0722852863 n Militari Iuliu Maniu, cf. 2/SD, balcon, G+F+P+T, urgent, 37.000 EUR, Tel: 0745055657, 0728005657 n Pantelimon, Baicului, 2 camere, confort 1, decomandat, etaj 3/4, complet imbunatatit, constructie 1989, suprafata 63 mp, 49.500 EUR, Tel: 0732864809, 0769526936 n Prahova Buºteni Apartament 2 camere 50mp, decomandat, confort1, centrala, parter. Bloc 4etaje, renovari incheiate acum 2 luni, curte interioara si loc de parcare, privelistea superba! pretul usor negociabil! 43.000 EUR, Tel: 0735038857 n Progresul Piaþa, 2 camere conf. 1 (mobilat sau nemobilat), preferabil firmã. Urgent, Tel: 0733586845, 0314187769 n Titan apartament 2camere în spate magazin Titan etaj 8/10, 52mp decomandat 51.000euro, Tel: 0740279980 n Vitan Mall 64 mp, bloc 4 etaje, îmbunãtãþiri, gresie, faianþã, termopan, 0722.339.612, Tel: 0722339612 n Zeþarilor Sector 5, particular, renovat complet, totul nou, schimbat la cheie, liber, urgent, 33.000 EUR, Tel: 0765524440

n Berceni Vand apartament 3

camere decomandate confort 1 8/10 cu imbunatatiri, curat zona linistita, boxa, loc parcare, bucatarie mobilata, 62.000 EUR, Tel: 0747106436 n Cãlãraºilor Hiperion - vand apartament 3 camere parter mobilat complet, Tel: 0722432187 n Giurgiului Piaþa Progresul, confort 1, îmbunãtãþiri, etajul 1, 2 grupuri sanitare, 55.000Euro discutabil, Tel: 0216866573, 0722888942 n Militari Gorjului, cf. 1, dec, 6/10, bloc 1984, termopan, 2 gr.sanitare, uºã metalicã, loc parcare ADP, 62.000 EUR, http://www.flanda.ro, Tel: 0314017774, 0720592299 n Militari apart.lux tip duplex, 170mp, et. 1-2/2, constr. 2011, cãrãmidã, finalizatã, finisaje deosebite, ansamblu-exclusivist, TVA-inclus, loc parcare-bonus, 85.000 EUR, www.avangardegrandevillage.ro, Tel: 0744368835 Militari, decomandat, intre Piata Veteranilor Gorjului, 2 bai, imbunatatiri, 60.000 EUR, Tel: 0722260444 Militari, Apusului, semidecomandat, cf.I, et. 1/9, 71mp, 2 balcoane, semi imbunatatit, dubla vedere, foarte frumos, spatios, 65.000 EUR/luna, Tel: 0722260444


08 Decembrie 2011

vânzãri imobile / schimburi / cumpãrãri imobile / închirieri oferte imobile / pagina 5 n Grãdina Icoanei str. Dumbrava Rosie nr. 14, sector 2, ultracentral. Particular inchiriez apartament 2 camere in vila, parter, complet renovat (acum 1 luna de zile), arata impecabil, centrala proprie, bucatarie partial utilata, ideal firma, pret negociabil, 550 €/luna, florinpascu64@yahoo.com, Tel: 0722353635

Pipera, ocazie! Proprietar vând apartament 3 camere, 140mp, utilat mobilat, parcare, boxã, 125.000 EUR + TVA, http://www.ibizasol.ro, Tel: 0723662751, 0723662155 Tunari Otopeni, Stefanesti, Corbeanca, etc Cumpar loc de casa langa Bucuresti, buget 8-12000e, plata rapida, particular, Tel: 0764210140

n Cumpar urgent! cu plata cash 2 camere confort 1, 2 sau 3, Bucuresti adiacent, Tel: 0732864809, 0769536936 é Iancului, apartament renovat recent, mobilat modern, utilat complet, pret negociabil, 320 EUR, Tel: 0213207070, 0733683445 Piata Veteranilor, n Militari n Cumpar urgent! cu plata cash 2 particular, inchiriez ap. 2 camere, et 6/8, camere confort 1, 2 sau 3, semidecomandat, Bucuresti adiacent, Tel: semimobilat, proaspat zugravit. Foarte aproape piata, metrou, 0732864809, 0769536936 ratb, Tel: 0721414685

é Dristor, 4 camere foarte multe imbunatatiri (g, f, p, um, aer conditionat), 87 mp, mobila pe comanda, centrala termica, p/8, bloc 1986, zona si bloc linistite, 5 min metrou, loc parcare, impecabil, superpret, u rg e n t, d is c u ta b il, 73.000 EUR, Tel: 0728626828

n Militari apart.lux tip duplex, 170mp, et. 1-2/2, constr. 2011, cãrãmidã, finalizatã, finisaje deosebite, ansamblu-exclusivist, TVA-inclus, loc parcare-bonus, 85.000 EUR, www.avangardegrandevillage.ro, Tel: 0744368835 n Militari -Veteranilor, particular, vând 4 camere, confort 1, 6/8, 2 bãi, 2 balcoane, gresie, faianþã, negociabil, 78.000 EUR, Tel: 0742326442 n Pantelimon decomandat, 6/11, liber, imbunatatiri, 72000E discutabil, Tel: 072638923

n Valenii de Munte, Prahova, schimb vila constructie 2011, 143mp locuibili cu apartament 3 camere, garsoniera+ dif. auto, Tel: 0731233031, 0729761164

Vand (schimb) vila P+1, 210 mp, la rosu + teren 1280 mp, cu gaze si curent, in Ciorogarla, Ilfov, la doua minute de Bucuresti - Militari, vis-a-vis de Carrefour Sau schimb cu ap. 4 camere, dupa 1981 Bucuresti Sau schimb cu vila la munte cu curte si toate utilitatile, 70.000 EUR, mircea_radu@ yahoo.com, Tel: 0722670550

n Giuleºti zona Institutul Pasteur,

Militari Inchiriez apartament 2 camere, 200E pe luna, Tel: 0727672371

utilitatile, mobilata, 2 camere, holuri, baie, bucatarie, Tel: 0720030718 n Vatra Luminoasã închiriez vilã ºi curte pentru locuonþã, 2-3 persoane, sau cabinet avocaturã, Tel: 0722648047

A l e x a n d ri e i p a rt i c u l a r inchiriez 2 cam mobilat c o m p l e t re n o v a t 1 + 1 , 1.000 RON, Tel: 0721085076

n Drumul Taberei 1/Decomandat, mobilat, urgent, 230 EUR, 0728005657, 0745055657 n 1 Mai (Mihalache) Turda garsonierã 1000ron/lunã, Tel: 0721538931

cf. utilat, Tel:

Drumul Taberei Compozitorilor, confort 1, Tel: 0726976189

Specialitãþi Tradiþionale SRL închiriazã spaþiu comercial (platou principal/vad) de la 15mp la 45mp, fãrã gaze, preþ nediscutabil. Pers.contact Adrian, 67 EUR/mp, Tel: 0744653601

Beller Apartament 4 camere, et. 4/4, confort 1 decomandat, 2 bai, 2 balcoane. Frigider, aragaz, masina de spalat, mobilat. Plata 1+1, info@ abcdellapubblicita.it, Tel: 0736158905

n Antiaerianã

Militari Piata Veteranilor stradal deschidere Bdul Iuliu Maniu, 70mp, poate fi compartimentat si pretabil pentru fast-food, Tel: 0732985096

n Militari Piata Gorjului, stradal

deschidere in Bulevardul Iuliu Maniu, suprafata 45mp si 18mp pretabil pentru fast-food, Tel: 0732985096 n Rahova str. Mãrgeanului, spaþiu comercial cu vad, aproape staþie RATB, Tel: 0723258082 n ªtefan Cel Mare Stradal 190mp, finisaje+ dotari exceptionale, pretabil sediu banca, showroom, supermarket, restaurant, etc. vitrina 23ml. Avantajos! comercial@cocor.ro, Tel: 0213131403 TIMPURI NOI- INTERSECTIE; SPATIU COMERCIAL 300MP, TOATE UTILITATILE, CU VAD, POSIBIL COMPARTIMENTARE TEL: 0744501185

spaþii birouri clãdire P+3, acces stradal, locuri parcare, 7E/ mp/ lunã, n Unirii - Alba Iulia. Inchiriez in Tel: 0213119983, 0722846436 cladire de birouri, spatiu de 90mp, euro/luna + TVA, n Pajura Inchiriez apartament Centrul Istoric ofer 1050 http://www.unirii.heights.ro, Tel: mobilat, 0752970408, Tel: 0723546642, 0764222421 spatiu comercial con- 0720049766 n ROMANÃ PARTICULAR 2 tract de asociere 1 CAMERE, MOBILAT, METROU, camera + dependinte, 400 EUR, TEL: 0744311547 n Timpuri Noi 2 camere+ hol, Tel: 0722432187 nemobilate la curte, intrare Colentina Spatiu mic comercial n separata+ gaze max. 2 persoane, parter, bloc, 25 mp, str. Maior 800ron, Tel: 0723024333 Bacila, 2.000 lei/luna, Tel: n Solicit pentru inchiriere 0721266551, 0722664293 garsoniera sau apartament orice Timpuri Noi inchiriez apartament in Bucuresti, Tel: n Crângaºi spaþiu de închiriat, zona 2 camere, Tel: 0723557828 0732864809, 0769536936 22mp, Tel: 0726874909

inchiriez garsoniera, bloc nou, semimobilata, centrala proprie, exclus agentii imobiliare, 700 RON, Tel: 0733105757 Piata Minis, n Grigorescu inchiriez garsoniera 32mp, parter+ balcon (inchis), mobilata, utilata, n Berceni Particular închiriez 2 230 EUR, Tel: 0726743478 camere la curte, sector 4, la 2 fete sau bãieþi, Tel: 0729851393, Grigorescu metrou, libera, 0785314510 conf.I, g, p, f, termopan, mobilata Complex Salaj, modern, utilata nou; 1+1 avans, n Rahova, camera curte la cuplu fara copii, exclus rromi, 600 EUR/luna, Tel: 230 EUR/luna, Tel: 0786961591 0721384220 n Rahova, particular închiriez n Militari Veteranilor cf. 1, 2/8, camerã la curte, Tel: 0767672109, decomandat, 42mp, mobilat, utilat metrou, Tel: 0744994267, 0767453233 0764025749 n Militari Virtutii, garsoniera cf.I, 40mp, decomandata, gfpt, grilaje, nemobilata, renovata; 180Ex2, Tel: 0723713816, 0216442571 n Petre Ispirescu 8/10, decomandatã, 40mp, renovatã, mobilatã, utilatã modern, Basarabiei stadion, semidecomandat, 3 camere, 2 n Berceni zona, persoana fizica 220 EUR, Tel: 0723117776 zona de Nord, grupuri sanitare, usa metalica inchiriez vila 200 mp, complet n Pipera utilata, Tel: 0758109808 complex rezidential, garsoniera, termopane, 85mp, mobilat utilat, conditii optime (securitate, z o n a p a r c , p a r c h e t a e r Ciºmigiu Inchiriez vila noua spatiu verde, piscina, sala de c o n d i t i o n a t , 350 EUR, (2011), s+p+2e+m, nemobilata, sport, supermarket, gradinita) popescu_holtzhauser@yahoo. Etaj 3 din 3, 350 EUR, Tel: confortabila, disponibila imediat, com, Tel: 0721032316, 0730583195 Tel: 0740611035 0784901560 n Sebastian BRD, confort 1, n Iancului Matei Voievod, ofer semidecomandat, gresie, faianþã, n Colentina, proprietar, închiriez inchiriere casa si curte, 2 camere parchet, termopan, AC, mobilatã, apartament mobilat, Tel: mobilate si dependinte, facilitati, utilatã complet, liberã, 1.900 EUR, 0765276482, 0723699943 Tel: 0763958543 300 EUR, Tel: 0722972369 n Stadionul National, garsoniera Iancului metrou, liceul Prahova Sinaia vilã 6 dormitoare dotata, utilata confort 1, suprafata + l i v i n g , p e n t r u p e r i o a d a 35mp, Tel: 0749516862 Iulia Hasdeu, confort sãrbãtorilor, Tel: 0722110711

n Titan 23 August, casa toate

n Militari Pþa. Veteranilor - SC.

1, 70metri patrati, decomandat, balcon, etaj 4/8, utilat complet, 2 bai, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat complet, living mare, recent renovat, curat, 350 EUR, Tel: 0726828142

n Militari Iuliu Maniu-metrou Gorjului, particular, mobilat+utilat ultramodern, preferabil cuplu, rog seriozitate, 350 EUR, Tel: 0723167285


pagina 6 / auto-moto / electro / matrimoniale femei

08 Decembrie 2011

Autoturisme nefuncþionale+ accidentate (dezmembrat +casare). Radiere +transport. Cumpãr vouchere. (Numai Bucureºti +Ilfov), Tel: 0767903318

Audi 100 Quattro an 1990, stare funcþionalã, 2500 lei, Tel: 0744519951 n Chevrolet Kalos an fabricatie 2005, 48000km, benzina, aer conditionat, geamuri electrice fata spate, mp3 player, oglinzi electrice, impecabila, 3.600 EUR, Tel: 0722565615

Dacia Logan Papuc an 2011 zero km benzina, convenabil, Tel: 0724044624

é Dacia Solenza galbenã din fabricã, 2005, benzinã, între 50000-90000 km, negociabil, 1.200 EUR, Tel: 0788009498 Opel Vectra B impecabilã, argintiu metalizat, 2000 DTI, full fãrã piele, consum mic, meritã v ã z u tã c a u c i u c u ri ia rn ã , maºina este din Austria, are n u me re ro º i i , 2 3 5 0 , T e l : 0785704603

n Aragaz, masina spalat, frigider,

é Rover 213 S cu

piese noi, Tel: 0744221177, 0726722677

é Dacia Papuc 1,9

diesel, 2 locuri carosat, 2005 - va rog sunati dupa ora 11, 2.000 EUR, Tel: 0728203007

Fiat Ducato dezmembrez, 2010 motor nou diesel (5000 km) de 2999 Auto Opel, Dacia, cm3 cu cutie de viteze Skoda, peugeot, 6 trepte si radiatoare, Daewoo, Renault, usi fata, punte, bord, etc. Cumpãr cu plata capota, faruri, pe loc, Tel: 0760545466 amortizoare, 1 EUR, craciunc2002@ n Tikete Rabla 2011, cu sau fãrã acte, plata pe loc, seriozitate, yahoo.com, Tel: 1.500 RON, Tel: 0723599888, 0757047510 0766511316

n Accept: Acura, Dacia Cielo, Citroen, Chevrolet, Logan, Matiz/Tico, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Supernova. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765 n Autoturisme nefuncþionale+ accidentate (dezmembrat +casare). Radiere +transport. Cumpãr vouchere. (Numai Bucureºti +Ilfov), Tel: 0767903318

n Calculatoare, laptopuri, monitoare, imprimante, noi, second-hand, garanþie, service. Vând. 0722213283, angeloangeloo@yahoo.com, http://www.e-strong.ro, Tel: 0765476882, 0212600843 n Iphone 4S, 16GB, neverlocked (merge in orice retea), sigilat, pachet complet cu toate accesoriile originale! garantie 12 luni, 700 EUR, Tel: 0724586519

combina frigorifica, tv, mobila, butelii, congelatoare, Alba Lux, diverse, Tel: 0213323071, 0723772271 n Aragaz, masina spalat, frigider, combina frigorifica, tv, mobila, butelii, congelatoare, Alba Lux, diverse, 0213323071, 0723772271 n Congelator, frigider aragaz, masina spalat, combina, lada/vitrina frigorifica. Functionale. Ofer 100-150. Frigider, congelator defect 50, Tel: 0213328599, 0722417915

n Masini de spalat automate,

n Achizitionez monitoare LCD, computere, laptopuri, compunente nefurate, asigur transportul inclusiv weekend, Tel: 0723984654, 0768790654

é Locuiesc singurica Descopera-ma! Sunt exact fata pe care o cauti! Ofer servicii de calitate fara sa te grabesc. Sex oral de vis cu finalizare orala, normal in orice pozitie, 150 USD, Tel: 0720765549

é BRUNETA PERFECTÃ! DULCE SI PASIONALA TE INVIT INTR-UN CADRU INTIM SI PLACUT PENTRU A PETRECE CLIPE UNICE DE PLACERI NEBANUITE DE TINE PANA LA EXTAZ, PRESTEZ SERVICII DE CALITATE. ORAL SI NORMAL DE VIS! 150 RON/ORA, 0767000367

é Delicii asa cum ti-ai dorit!

é A d e v a ra t e l e p l a c e ri Delicii asa cum ti-ai dorit! V i s e l e ta l e a c u m le transformam in ealitate, 3 dive exotice dornice de cele mai nebanuite placeri intime interzise si fantezii nebanuite! Show-uri lesby reale! Free bar 0760880292, 200 RON/ora, Tel: 0754785596, 0721656563

Visele tale acum le transformam in ealitate, 3 dive exotice dornice de cele mai nebanuite placeri intime interzise si fantezii nebanuite! Show-uri lesby reale! Free bar, new now non-stop, 200 RON/ora, Tel: 0754785596, 0721656563 n Doamnã vãduvã 67/160/68, fãrã obligaþii, plãcutã, modestã, sufletistã, doresc cunoºtiinþã domn singur, tandru, blând, prezentabil, vârstã apropiatã, pentru o relaþie stabilã. Rog seriozitate, Tel: 0729433710, 0768685503

reparatii la domiciliu, deplasare gratuita, ultrarapid, garantie, piese, Tel: 0731532310, 0768398545 n Reparam aragaze, inlocuim balamale, adaptari butelie si gaze, montari masini spalat. n Blonda si bruneta, oferim 0769742775, Tel: 0213323071, placeri intense! 50 RON! Tel: 0721702250, 0784653700 0723772271

é NON STOP - SUNTEM CINCI

FETE PASIONALE SI EXOTICE, TRUPUL NOSTRU FREAMATA CHEMAND PASIUNEA DEVORANTA, IZVORATA DIN DORINTA TRUPULUI TAU INCORDAT, SUNTEM DULCI, FRUMOASE SI DORNICE SA TE FACEM FERICIT - POZE GARANTATE REALE, 100 RON, CLEOPATRAMASAJ@ YAHOO.COM, TEL: 0744202363, 0734350224


08 Decembrie 2011

n Pierdut atestat taxi seria CPYTX0090061 emis la data de 11.03.2008, il declar nul, Tel: 0722353347 n Pierdut legitimatie metrou cu nr. 4792130653959 pe numele Serban Cornel, o declar nula, Tel: 0318079065 carnet student, n Pierdut legitimatie student pe numele Teodorescu Madalin. Le declar nule, Tel: 0767458759 n Pierdut legitimatie student pe numele Ionescu Florin- Andrei. O declar nula,

SC Deco Logistic Distribution SRL declar pierdut certificat constatator deschidere punct de lucru, str. Ostrov, nr. 3-5, sect 4, Bucureºti. Il declar nul,

n Administratorul judiciar numit in dosarul 11273/95/2011-al Tribunalului Gorj- Sectia a II-a Civila, debitoare SC Group Komma SRL cu sediul in str. Stefan cel Mare, nr. 11, mun. Targu Jiu, jud. Gorj inmatriculata la Reg. Com. sub nr. J18/144/2007, Cod unic de inregistrare 21102666, notifica debitoarei, asociatilor, creditorilor, ONRC, propunerea formulata, in sentinta civila din 09.11.2011 de intrare in procedura generala a insolventei, pronuntata de judecator sindic, desemnandu-se ca administrator judiciar Best Insolvency IPURL,

pierderi / citaþii-licitatii / autorizaþii mediu / medicale / pagina 7

n Administratorul judiciar numit in dosarul 11272/95/2011al Tribunalului Gorj- Sectia a II-a Civila, debitoare SC Frapet Forest SRL cu sediul in str. Garii, bl. 12, sc.A, et.P, ap. 4, Bumbesti-Jiu, jud. Gorj, inmatriculata la Reg. Com. sub nr. J18/108/2002, Cod unic de inregistrare 14507101, notifica debitoarei, asociatilor, creditorilor, ONRC, propunerea formulata, in sentinta civila din 09.11.2011 de intrare in procedura generala a insolventei, pronuntata de judecator sindic, desemnandu-se ca administrator n Administratorul judiciar numit in judiciar Best Insolvency IPURL, dosarul 10770/95/2011 - al n Bota Catalin este chemat in Tribunalului Gorj sectia dos. 7625/302, in data de Comerciala, debitoare SC Pizzeria 14.12.2011, Gelateria Da Vito SRL, cu sediul in str. Aleea teilor bl. 5, sc. 1, et. Citatie: Se citeazã Dan 1, ap. 8, mun. Targu Jiu, jud. Claudia ªtefania în Gorj, inmatriculata la Reg. com sub nr. J18/638/2005, Cod unic calitate de pârât în de inregistrare 17920292, notifica Dosarul Nr. debitoarei, asociatilor, creditorilor, ONRC, propunerea formulata, in 16076/303/2011 aflat sentinta civila din 22.11.2011, de intrare in procedura generala a pe rolul Judecãtoriei 6 insolventei, pronuntata de Bucureºti în data de judecator sindic desemnandu-se ca lichidator judiciar Best 23.12.2011, ora 08:30 Insolvency IPURL, Complet 4 mf, având ca Administratorul judiciar numit in dosarul 3129/104/2011- al tribunalului Olt, sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, debitoare SC Al Claustar SRL, cu sediul in str. Al. I. Cuza nr. 11, bl. 3, sc.E, et. 2, ap. 10, mun.Slatina, jud. Olt, inmatriculata la Reg. com sub nr. J28/452/2003, Cod unic de inregistrare 15582373, notifica debitoarei, asociatilor, creditorilor, ONRC, propunerea formulata, in sentinta civila din 21.11.2011, de intrare in procedura generala a insolventei, pronuntata de judecator sindic desemnandu-se ca lichidator judiciar Best insolvency IPURL,

n Administratorul judiciar numit in dosarul 783/1259/2011-al Tribunalului Comercial ArgesSectia Falimente, debitoare SC AMC Divert 2003 SRL cu sediul in str. G-ral C.Simionescu, nr. 9, bl. 11, sc.B, et. 4, ap. 28, mun. Campulung, jud. Arges inmatriculata la Reg. Com. sub nr. J3/1088/2003, Cod unic de inregistrare 15695003, notifica debitoarei, asociatilor, creditorilor, ONRC, propunerea formulata, in sentinta civila din 09.11.2011 de intrare in procedura generala a insolventei, pronuntata de judecator sindic, desemnandu-se ca administrator judiciar Best Insolvency IPURL,

n Lichidatorul judiciar numit in dosarul 3128/104/2011al tribunalului Olt - sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, debitoare SC Bogdanel Impex SRL, cu sediul in Cod postal 237355, loc. Potcoava, jud. Olt, inmatriculata la Reg. com sub nr. J28/372/2008, Cod unic de inregistrare 23607797, notifica debitoarei, asociatilor, creditorilor, ONRC, propunerea formulata, in sentinta civila din 14.11.2011, de intrare in faliment prin procedura simplificata, pronuntata de judecator sindic desemnandu-se ca lichidator judiciar Best insolvency IPURL,

S C A l l e g ro In v e s t S R L proprietar al terenului situat in comuna Snagov, tarla T160, parcela P542/12, 1, 2 nr. cadast ra l 4 6 2 6 , 5 0 2 0 , 4 6 2 2 i n suprafata de 3, 3ha, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a A v iz u lu i (d e Oportunitate/Tehnic Consultativ/Favorabil) pentru d o c u m e n ta tia P u z /P u d -A n s a m b lu lo c u in te . Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data de 7 . 1 2 . 2 0 1 1 . O b s e rv a t i i / comentarii se primesc in scris la directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, str. Ghe. Manu nr. 18, sector 1 in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt, Tel: 0212125693

n Administratorul judiciar numit in dosarul 2618/100/2011al tribunalului maramures -sectia comerciala, debitoare SC Nacom SRL cu sediul in str. republicii nr. 21, cod postal 4975, loc. Viseul de Sus, jud. Maramures, inmatriculata la Reg. com sub nr. J24/960/1992, Cod unic de inregistrare 3361115, notifica debitoarei, asociatilor, creditorilor, ONRC, propunerea formulata, in obiect desfacerea sentinta comerciala din cãsãtoriei în 26.09.2011, de intrare in generala a insolventei, contradictoriu cu Dan procedura pronuntata de judecator sindic Mihai Aurel, Allegro Invest SRL desemnandu-se ca lichidator n SC proprietar al terenului situat in Sectorului II judiciar Best Insolvency IPURL, n Judecatoria comuna Snagov, tarla T161, Bucuresti– sectia civila. Dosar nr. Administratorul judiciar numit in parcela P540/70, 72 nr. cadastral 24957/300/2011. Sentinta civila nr. 11769. admite cererea de dosarul 11270/95/2011 - al 5350, 5390, 4448, 4643 in chemare in judecata, conform Oug Tribunalului Gorj sectia aII-a suprafata de 5, 4ha, anunta nr. 119/2007, formulata de civila, debitoare SC conservice publicul interesat asupra depunerii creditoarea SC Decora Distribution SRL cu sediul in bd. Nicolae solicitarii de obtinere a Avizului Oportunitate/Tehnic SRL, cu sediul in Bucuresti, Calea Titulescu bl. 5, sc. 2, et. 2, ap. 16, (de Consultativ/Favorabil) pentru Calarasilor nr. 161, et. 2, sector 3, mun. Targu Jiu, jud. Gorj, documentatia Puz/Pud -Ansamblu cu sediul procesual ales la SCA „Mircea si Asociatii” in Mun. inmatriculata la Reg. com sub nr. locuinte. Documentatia a fost Bucuresti, str. General Traian J18/317/2006, Cod unic de depusa pentru consultare la Doda nr. 4, sector 2, in inregistrare 18650898, notifica Consiliul Judetean Ilfov la data de Observatii/comentarii a s o c i a t i l o r , 7.12.2011. contradictoriu cu debitoarea SC d e b i t o a r e i , Plastiko Distribution SRL, cu creditorilor, ONRC, propunerea se primesc in scris la directia de sediul in Mun. Bucuresti, str. formulata, in sentinta civila din Urbanism din cadrul Consiliului Stefan Luchian nr. 3, et. 3, ap. 8, 2 1 . 1 1 . 2 0 1 1 , d e i n t r a r e in Judetean Ilfov, str. Ghe. Manu nr. sector 2, citata si in Mun. procedura generala a insolventei, 18, sector 1 in termen de 15 zile Bucuresti, str. Oboga nr. 18, pronuntata de judecator sindic de la publicarea prezentului anunt, Tel: 0212125693 sector 6, prin afisare la usa instantei si prin publicitate. Obliga desemnandu-se ca lichidator SC Alpha Omega debitoarea sa plateasca judiciar Best Insolvency IPURL, creditoarei suma de 5.003, 87lei Confexim SRL cu sediul reprezentand debit restant, n Lichidatorul judiciar numit in si punct de lucru în actualizata in raport de rata dosarul 28983/3/2010 -al inflantiei la momentul platii Tribunalului Bucuresti - Sectia Bucuresti, Splaiul Unirii, efective, intr-un termen de 10zile aVII-a Comerciala, debitoare SC de la data comunicarii prezentei Global Box SRL cu sediul in str. nr. 271-273, sector 3, hotarari. Obliga debitoarea sa Rotunda nr. 8, bl.Y2, sc. 2, et.P, doreºte sã obþinã plateasca debitoarei suma de 230, ap. 45, sector 3 Bucuresti, 49lei reprezentand dobanda legala inmatriculata la Reg. com sub nr. autorizaþie de mediu, aferenta debitului restant, intr-un J40/4029/2005, Cod unic de unde se desfãºoarã termen de 10zile de la data inregistrare17306404, notifica comunicarii prezentei hotarari. debitoarei, asociatilor, creditorilor, activitatea de confectii Obliga debitoarea sa plateasca ONRC, propunerea formulata, in creditoarei suma de 712 cu titlu sentinta comerciala din textile, cod CAEN 1413, de cheltuieli de judecata. Cu drept 15.09.2011, de intrare in faliment în scopul productiei, de cerere in anulare pentru prin procedura simplificata, debitoare in termen de 10zile de pronuntata de judecator sindic Tel: 0213468856, Fax: la comunicare. Pronuntata in desemnandu-se ca lichidator sedinta publica azi, 11.10.2011, judiciar Best Insolvency IPURL, 0213468860

SC Hristofi Invest proprietar al terenului situat in comuna gruiu, tarla T83, parcela P380/1, lot 1, 2 nr. cadastral 3095/1 in suprafata de 15000mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului (de Oportunitate/Tehnic Consultativ/Favorabil) pentru documentatia Puz/Pud -Ansamblu lo c u i n t e . Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul J u d e t e a n I l f o v la d a t a d e 7.12.2011. Observatii/comentarii se primesc in scris la directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, str. Ghe. Manu nr. 18, sector 1 in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt, Tel: 0212125693

n SC

Omonia Invest SRL proprietar al terenului situat in comuna Gruiu, tarla T9, parcela P68/1/22, 68/1 nr. cadastral 2658, 3191 in suprafata de 12233mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului (de Oportunitate/Tehnic Consultativ/Favorabil) pentru documentatia Puz/Pud -Ansamblu locuinte. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data de 7.12.2011. Observatii/comentarii se primesc in scris la directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, str. Ghe. Manu nr. 18, sector 1 in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt, Tel: 0212125693

Tratament colesterol Krilloil-Omega 369 distruge colesterolul rau si trigliceridele. De 48 de ori mai puternic decat Omega 3, contact@krilloil.ro, http://www.krilloil.ro, Tel: 0764477646


08 Decembrie 2011

n Administratoare é Acoperisuri, executam dulgherie mansarde, tigla metalica, jgheaburi, burlane, mici reparatii, Tel: 0727279470

n Facilitez n Achiziþionãm cãrþi deplasare la domiciliu, seriozitate ºi promptitudine, Tel: 0723615761, 0766298232

é Vand generator é Cedez salon coafura in

é Anticariat

cumpararm carti noi, vechi, deplasare gratuita, plata pe loc, Tel: 0731407474, 0213159704 n CUMPÃR DECIZII ªI TITLURI DE PLATÃ, DOSARE ANRP, ACÞIUNI FONDUL PROPRIETATEA, TEL: 0761058986

centrul comercial Plaza Romania din Blv Timisoara 26. 98 mp, etj 2, mobilat (receptie, canapea, etc) si utilat (6 scaune coafura, 3 scafe, c o m b i n a tr a ta m e n t fa c i a l , masa manichiura, scaun pedichiura, masa pentru masaj/ cosmetica). Contract 5 a n i. Urgent! 43.000 EUR, dana_visanescu@yahoo.com, http://www.hairstyleplaza.ro, Tel: 0730508274

de curent cu motorinã 3, 5w, 3.000 RON, Tel: 0767095788, 0724939353

credite de nevoi personale ºi refinanþãri, fãrã garanþii materiale, simplu ºi rapid. Rog seriozitate, Tel: 0786402177, 0736145332

n Caut

cumpar pictura n Doamna é Vand tuica prune romaneasca si straina, portelanuri, 15lei/litru, Tel: argintarie, obiecte din bronz si antimoni, mic mobilier, Tel: 0720994967 0214113048, 0721491271 n Vand imbracaminte second- n Vand porci de carne ecologici, hand la 6lei/ kg, umerase si Tel: 0720262255 oglinda, Tel: 0721415920 n Vând grãsuni de 70-80 kg, Ialomiþa, Tel: 0721381669

n Vand pentru adulti: cizme dama

piele, cauciuc, manusi piele, tricotaje. Pentru copii: sosete, manusi, caciuli + fular, geci, chiloti, pijamale, tricouri. Manechin dama, umerase, Tel: 0761555684

Cadastru pret redus, super oferta in luna decembrie: cadastru garsoniera si ap. 2 camere la 180 lei, 3+4camere 280 lei, cadastru teren 580 lei. Firma de cadastru si topografie, va asteptam sa ne contactati, 180 RON, ioana.dinu@ customsurvey.ro, Tel: 0724943293

colaborare investitie service auto si magazin alimentar teren 1500mp zona vile IMGB, Tel: 0766399879 n Cedez afacere productie cofetarie patiserie vad comercial trafic intens (metrou liceu n Curat de sarbatori si casa firme), Tel: 0727439156, straluceste prin profesionistii nostrii, Tel: 0736941516, 0722558456 0769445882 n Curãþenie generalã sedii ºi Vand afacere apartamente. Apartament 2 camere – 60Euro, apartament 3 shaormerie Bucur camere – 90Euro, etc. Relaþii: Tel: Obor, oferta 0765316730, 0770253826

avantajoasa, Tel: 0736423319 Vand scoala auto (complet utilata), autorizatie august 2016, zona Piata Gorjului, Tel: 0722767241, 0760249490

n Menaj de sarbatori si casa straluceste prin profesionistii nostri, Tel: 0736941516, 0768445882 n Sobar specialist execut sobe,

cãmine, ºeminee, reparaþii, curãþiri, Tel: 0212216699, 0745991298 n Sobar: curãþ, repar sobele, eventual montate, Tel: 0762732328, 0730195570

n Avocat

Meditez engleza si franceza pentru copii in sectorul 2 la domiciliul acestora, 20ron, Tel: 0741946063 Cursuri calificare rapide: electricieni, instalatori, fochiºti, constructori, Unirii. 0722209409, 0740306550, 0742565442, 0727332114, 0760192606, Tel: 0213262606, 0213301288

acord consultaþii, asistenþã ºi reprezentare în procese, Tel: 0732623122, 0744876606 n RECUPEREZ TAXA DE PRIMA INMATRICULARE, RECUPEREZ CREANTE, CERERI UZUCAPIUNEA SI ACCESIUNEA PRIVIND PROPRIETATILE JURIST, TEL: 0727394414

n Profesor

matematicã, orice zonã. rezultate sigure, telefon 0727.809.907. Succesul garantat, Tel: 0727809907

n Bransament apã, racord canal,

é Închiriem Logan full options 50L/zi. 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498

acte recepþie Apa Nova, reparaþii, înlocuiri branºamente, canalizãri 0214343276, Tel: 072050819, n Transport marfa Bucuresti 3, 0760727231 5tone, ieftin, Tel: 0756411468

cu atestat, vechime, preiau asociatii proprietari, asigur contabilitate, casierie, seriozitate, Tel: 0728802549 Aparat kurtos kalacs Persoana fizica vand aparate pentru copt kurtos-kalacs (c o z o n a c secuiesti), noi. Se ofera reteta proprie, traditionala si pregatirea profesionala. pret negociabil, 1.000 EUR, cozonac101@gmail.com, Tel: 0740799898

n Sevicii maºini de spãlat, orice

model, la domiciliul clientului. Garanþie 1-3 ani, Tel: 0768911412, 0720433791 Vrei sa cunosti drumul catre Bogatie si Independenta Financiara? Contacteaza-ma la email financiaroffice@gmail.com

n Web design, realizare siteuri, magazine online, cataloage online, bloguri, forumuri, platforme la comanda, marketing online, social media, optimizare google, promovare online, design grafic web/print, productie publicitara cele mai bune preturi, 200 EUR, office@ plummedia.ro, www.plummedia.ro, Tel: 0733982759

AnuntAZ 8 decembrie 2011  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...