Page 1

1 Decembrie Bd, vand garsoniera, comfort 1, semidecomandata, 26 mp, balcon, et 9|10, pret negociabil. Fara imbunatatiri, 28.000 EUR, Tel: 0767850942, 0767160186

é Agent Vanzari.

Mariflor SRL, jud. Cluj, producator de carne si preparate din carne, angajeaza Reprezentant Vânzari zona Bucuresti, experienta in domeniul alimentar minim 3 ani, mariflor.sales@ gmail.com, Tel: 0729071080

é Economist contabil cu ex perienta, pentru realizarea activitatii complete in s ec torul Contabilitate, la societate romano-franceza fondata in anul 1991, cu obiect de activitate comert international. C erinte pentru candidati: bine pregatit profes ional, buna c unoas tere legis latie, responsabil, serios, riguros, ordonat, capabil sa reprezinte societatea. Inginer Industria Mobilei, experienta in organizarea si urmarirea productiei, controlul calitati, disponibil pentru deplasari, cunostinte de limba franceza, operare calculator, conducere auto. Se ofera conditii de lucru si de salarizare corespunzatoare. Candidatii vor trimite Curriculum vitae si fotografie recenta pe adresa mail pana la 15.07.2013. Candidatii selectionati vor fi invitati pentru interviu pana la 25.07.2013, roweni-direction@roweni.ro

é Otopeni, proprietar apartament decomandat, constructie noua, baie cu cada, parchet 12mm, usa metalica, 60mp utili, centrala pe gaz, ocupabil i m e d i a t , 4 7 . 0 0 0 EU R , Bianca.iercu@yahoo.com, Tel: 0745750171, 0766482708 n Personal curatenie. Firma specializata in servicii de curatenie angajeaza personal curatenie in centre comerciale, salariu net 700-800ron. Relatii telefon, Tel: 0212241312, 0729005137

é Reparatii imprimante, reincarcari cartuse, urgente. Industrial Birotica Srl ofera copiatoare analogice si digitale, imprimante jet cerneala si laser, scannere, faxuri, multifunctionale. Intretinere si depanare aparate de birou; Vanzari echipamente periferice; Livrari consumabile originale ori compatibile; Consultanta de profil, training specializat. La re-utilizarea cartuselor, prin re-incarcare sau re-conditionare, acordam garantii similare elementelor originale, industrial_birotica@yahoo.com, http://www.i-birotica.ro, Tel: 0722202055, Fax: 0214508399

n Vând Fier beton Mechel, ramas din constructie, diametre 20-25, lungimi 2-4.70m, 2.00 Lei/kg, Tel: 0722676652 n Vindem ciment vrac orice cantitate in Bucuresti, 310 ron/tona + TVA, transport inclus, 310 RON, http://www.betoanepavele.ro, Tel: 0722198413

é Videochat plata

zilnic, posibilitate cazare si carte de munca, apropiere Metrou si RATB. conditii exceptionale, 2.500 RON/luna, xmodels@ yahoo.com, www.xmodels.ro, Tel: 0764822425 Videochat legal, contract + asigurare medicala. Salariu 800$/luna + comision 50% + bonusuri. Avans 500$. Cazare, enjoy4studio @ y a h o o . c o m , http://www.enjoystudio.ro, 0763156150, 0735674012 Videochat Studio, salariu fix 800$ + c omis ion 50% +bonusuri bilunare. Bonus angajare 100$, models4studio@yahoo.com, http://www.selenstudio.ro, 0734959924, 0760179243


pagina 2 / oferte de muncã România

05 Iulie 2013 n Brodezã - angajez personal broderie necalificat/calificat, conditii avantajoase, zona Timpuri Noi, Tel: 0737368386 n Bucãtar ºi ajutor bucãtar pentru firmã de catering, Tel: 0769061700 n Bucãtar

é Asistent Agent Intervenþie angajez cu atestat, zona Jilava, judetul Ilfov, Tel: 0726676817

Agent de vanzari cu si fara experienta, salariu de la 1300+bonusuri. Posibilitate avansare, Tel: 0728650079 n Agent Vanzari cu experienþã pentru punctul de lucru Bucureºti, pt. SC Agra’s SA Alba Iulia, producãtor de mezeluri. CV pe adresa de mail, bucuresti@mezeluridomnesti.ro n Agent vanzari servicii. Service auto angajeaza (full time si/sau part time), tineri / tinere cu varste cuprinse intre 20 si 40 ani cu experienta in domeniu. Pachet salarial atractiv. Pentru relatii telefonati-ne, Tel: 0736900001

n Agent Vanzari. RCS-RDS angajeaza agenti de vanzari. Oferim: contract de munca, program flexibil, castiguri motivante, training permanent. Zone de lucru: Militari, Crangasi, Giulesti, Regie, ionut.tudor@rcs-rds.ro, Tel: 0771101909 n Asistent Manager angajeaza firma de instalatii. Cunostinte instalatii si limba engleza constituie un avantaj. Cunostinte operare computer obligatoriu, office@ggro.ro, Tel: 0749202104 stomatologie. n Asistenta Cabinet stomatologic modern, zona Brancoveanu, angajeaza asistenta de stomatologie, eleva sau absolventa a unui colegiu de asistente, ramteo@gmail.com, Tel: 0766338165

manager, formez pentru companie multinationala domeniul Wellness. Formare si instruire incluse. Recunoastere europeana. Venit imediat, Tel: 0752.900.304 n Asistenta si ingrijitoare, intern, pentru camin de batrani in orasul Tunari, Tel: 0721014653 n Bona program full time. Angajez bona cu experienta, pentru copil 10 luni. Cerinte: maxim 35 ani, aspect fizic placut si ingrijit. Asteptam CV pe e-mail insotit de poza Obligatoriu (persoanele selectate vor fi contactate de catre noi). Salariu de inceput 900 lei, program 8-17. Zona Cotroceni, ancor.total@yahoo.com

urgent, zona Prosper, Sebastian. Program Luni -Vineri, Tel: 0724568214 n Bucãtar, pentru bistro in centrul Bucurestiului, Tel: 0723553726 n Bucãtar. Restaurant specific italienesc, zona Piata Romana, angajaza pizzar si bucatar specializat in preparate reci (salatierist). Informatii la telefon, 4 EUR, trattoriaverdilahovari@yahoo.ro, http://www.trattoriaverdi.ro, Tel: 0736623446 Angajez n Bucãtãreasã. bucãtar sau ajutor bucãtar cu experienþã (fete). Restaurant cu specific tradiþional angajeazã in zona Ghica Tei sector 2 Bucureºti, Tel: 0765719018 cu n Buldoexcavatorist experienta pe JCB3CX, popesor permis, din Buc sau imprejurimi, Tel: 0760177943 n Cizmar. Cizmarie, atelier reparatii, zona Crangasi, angajeaza cizmar cu experienta in conditii avantajoase, Tel: 0766821233

é Coafezã, manichiriurista, cosmeticiana, Salon angajeaza in zona Drumul Taberei, Tel: 0734257903

é Coafeze, stilist unghii false cu experienta pentru Cloudy Salon, zona Piata Muncii, Tel: 0721284518 n Cofetar ºi patiser cu experienþã angajeazã Cofetãrie sector 4, Tel: 0758223002, 0758223003

é Conducãtori auto

é Coafezã, In salon

nou zona Mall Vitan. Salon exclusivist. Angajez coafeza cu experienta minim 1an, salon. extensiiprofesionale @yahoo.com, Tel: 0752173151

pentru camioane frigorifice 20 tone, experienta minim 3 ani, angajeaza societate comerciala, Tel: 0213175045 n Confectionere,

CTC, calcat, sala croit, modelier. Transport gratuit din Giurgiu si Bucuresti, Tel: 0723522760, 0760366027


oferte de muncã România / info / pagina 3

05 Iulie 2013

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Libera circulaþie a mãrfurilor în Uniunea Europeanã (26). Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Continuãm prezentarea documentarului nostru, privind libera circulaþie a mãrfurilor în Uniunea Europeanã. Astãzi despre justificarea barierelor în calea comerþului. Articolul 36 din TFUE enumerã elementele care pot fi utilizate de statele membre pentru a justifica mãsurile naþionale care obstrucþioneazã comerþul transfrontalier: „Dispoziþiile articolelor 34 ºi 35 nu se opun interdicþiilor sau restricþiilor la import, la export sau de tranzit, justificate pe motive de moralã publicã, de ordine publicã, de siguranþã publicã, de protecþie a sãnãtãþii ºi a vieþii persoanelor ºi a animalelor sau de conservare a plantelor, de protejare a unor bunuri de patrimoniu naþional cu valoare artisticã, istoricã sau arheologicã sau de protecþie a proprietãþii industriale ºi comerciale.” Jurisprudenþa Curþii Europene de Justiþie prevede ºi existenþa aºa-numitelor cerinþe imperative (precum cele privind protecþia mediului) pe care statele membre le pot utiliza pentru a justifica mãsuri naþionale. Curtea de Justiþie interpreteazã în mod restrictiv lista de derogãri prevãzutã la articolul 36 din TFUE, toate acestea referindu-se la interese neeconomice. În plus, orice mãsurã trebuie sã respecte principiul proporþionalitãþii. Sarcina probei pentru justificarea mãsurilor adoptate în conformitate cu articolul 36 din TFUE revine statului membru dar, atunci când un stat membru oferã o justificare convingãtoare, Comisia Europeanã este cea care trebuie sã demonstreze cã mãsurile adoptate nu sunt adecvate în acel caz specific. Articolul 36 din TFUE nu poate fi invocat pentru justificarea abaterilor de la legislaþia Uniunii Europene armonizatã. Pe de altã parte, în cazurile în care nu existã armonizare la nivelul UE, statele membre sunt cele care trebuie sã îºi defineascã propriile niveluri de protecþie. În cazul armonizãrii parþiale, chiar legislaþia de armonizare autorizeazã adesea în mod explicit statele membre sã menþinã sau sã adopte mãsuri mai stricte, dacã acestea sunt compatibile cu tratatul. În astfel de cazuri, Curtea trebuie sã evalueze dispoziþiile în cauzã în conformitate cu articolul 36 din TFUE. Chiar dacã o mãsurã este justificabilã în temeiul uneia dintre derogãrile prevãzute la articolul 36 din TFUE, aceasta nu trebuie sã „constituie un mijloc de discriminare arbitrarã ºi nici o restricþie disimulatã în comerþul dintre statele membre”. Cea de a doua parte a articolului 36 din TFUE este menitã sã previnã abuzurile din partea statelor membre. Conform Curþii Europene de Justiþie, „funcþia celei de a doua teze a articolului 36 este de a preveni ca restricþiile împotriva comerþului pe motivele prezentate la prima tezã sã fie deturnate de la scopul lor ºi utilizate astfel încât sã discrimineze mãrfuri provenind din alte state membre, sau sã protejeze indirect anumite produse naþionale”, cum ar fi, de exemplu, adoptarea de mãsuri protecþioniste. Statele membre pot decide interzicerea unui produs din motive de moralitate. Deºi fiecare stat membru stabileºte standarde proprii permiþând mãrfurilor sã fie conforme cu dispoziþiile naþionale privind moralitatea, nu trebuie uitat cã aceastã prerogativã trebuie sã fie exercitatã în conformitate cu obligaþiile care decurg din dreptul Uniunii Europene. De exemplu, interzicerea importului de produse a cãror comercializare este limitatã, dar nu interzisã, va fi discriminatorie ºi va încãlca dispoziþiile privind „libera circulaþie a mãrfurilor”. Majoritatea cauzelor în care Curtea a admis direct justificãri pe criterii de moralitate publicã se refereau la articole obscene ºi indecente, în timp ce, în alte cauze în care a fost invocatã, de asemenea, moralitatea publicã, au fost aduse justificãri din acelaºi domeniu de aplicare (interesul public în cazurile privind jocurile de noroc, protecþia minorilor în cazul marcãrii videocasetelor ºi DVD-urilor, etc.). (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la Dealul Mitropoliei nr. 5, sector 4 Bucureºti.

tipare n Constructor cunoscator gemini, om la butoniera+ masina nasturi si masina simpla de cusut, cu experienta, angajeaza fabrica confectii din Viilor nr. 56, Tel: 0757518235 n Contabilitate primarã, numai cu referinþe ºi studii superioare, Mall Bãneasa, office@top-tea-company.ro

CROITOR. ATELIER DE CREATIE ANGAJEAZA PERSONAL PENTRU CUSUT MANUAL, CROIT, MASINISTA, MODELIERA ETC, TEL: 0769671777 cu n Croitor/easã experienta, capabila sa execute produs cap coada dupa modele de designer, angajeaza atelier de design vestimentar, Tel: 0724413924

é Cosmeticianã cu experienta pentru Cloudy Salon, zona Piata Muncii, Tel: 0721284518

é Croitoreasa cu

é Croitor, persoana

la masa de croit (incadrare+ taiat span) cu experienta angajeaza fabrica confectii zona Sos. Viilor nr. 56,

experienta pe masini de cusut simpla, uberdeck triplock. Angajez urgent, office@ marksorganics.com, Tel: 0748027875 n Croitorese damã cu experienþã, cartier Militari, Tel: 0720658486, 0724075405


pagina 4 / oferte de muncã România

05 Iulie 2013 n Curieri pedestri, angajeaza Total Post Mail Services pentru Bucuresti si Ilfov, Tel: 0212321575, 0732222672 montatoare, n Cusãtoare, tragãtori si talpuitori - fabrica încãlþãminte angajeazã în condiþii avantajoase, zona ªos. Giurgiului, Tel: 0721213384, 0214510295

é Cusãtori si

pregatitoare feþe incaltaminte, angajeaza firma incaltaminte, Tel: 0744171850

é Dispecer

operator PC pentru ABA Security, Tel: 0213358420 Distribuitori cu/fara experienta. Salariu de la lei, Tel: 0768632530

é Economist contabil cu ex perienta, pentru realizarea activitatii complete in s ec torul Contabilitate, la societate romano-franceza fondata in anul 1991, cu obiect de activitate comert international. C erinte pentru candidati: bine pregatit profes ional, buna c unoas tere legis latie, responsabil, serios, riguros, ordonat, c apabil s a reprez inte s oc ietatea. Inginer Industria Mobilei, experienta in organizarea si urmarirea productiei, controlul calitati, disponibil pentru deplasari, cunostinte de limba franceza, operare calculator, conducere auto. Se ofera conditii de luc r u s i de s alariz are corespunzatoare. Candidatii vor trimite Curriculum vitae si fotografie recenta pe adresa mail pana la 15.07.2013. Candidatii selectionati vor fi invitati pentru interviu pana la 25.07.2013, roweni-direction@roweni.ro

n Electrician angajeaza firma de instalatii. Atestat ANRE reprezinta un avantaj, office@ggro.ro, Tel: 0749202104 n Escortã, 800 ron din prima zi, caut colega pentru companie intima, fara cheltuieli ascunse, ofer cazare, si bonus la angajare, detalii id mess: cristinakiss2013 sau tel, 2.500 EUR/luna, cristinakiss2013@yahoo.com, Tel: 0764769990 serviciu pentru n Femei restaurant Taverna Sarbului, salariu 1600-1700 lei, Tel: 0721353353 n Femeie la vase si Ajutor de bucatar, pentru bucatarie libaneza, Tel: 0762165539, 0735810766 n Figuratie Public Urgent, personal fara limita varsta, pentru public si reality-show, castiguri mari, de la 50-600Ron /zi, Tel: 0723413288, 0769268751 n Frigotehnist angajeaza firma de instalatii, office@ggro.ro, Tel: 0749202104 n Infirmiera pentru camin batrani (de preferat interna) Pipera, Tel: 0726451626

é Inginer chimist cu sau fara experienta, cunostinte lb. engleza. Trimiteti CV la email office@aquatech.ro n Îngrijitoare internã 50-60 ani din provincie, pentru îngrijire bolnavã la pat, Tel: 0728686033 n Inspector resurse umane cu experienta (legislatie 2011, Revisal), eventual proaspat pensionar, Tel: 0743047807 n Lãcãtuº (dupa desen) si sudori Mig-Mag, pentru societate constructii structuri metalice, Tel: 0213452623, 0213452694 n Livrator pe bicicleta cu auto personal, femeie la vase, bucatar, Dominium Pizza angajeaza; program full-time sau part -time intre orele 10.00-18.00, Tel: 0764503197 n Lucrator Comercial. Magazin alimentar angajeaza lucratori comerciali (vanzatori) cu experienta, mezelruri, lactate, legume-fructe, 1.000 RON, bianicho@yahoo.com, Tel: 0727382066, 0747988886 n Lucrãtori fast-food (baieti), linie calda, pentru rotiserie, Tel: 0754030014 n Magazioner. Compania Henkel angajeaza pe perioada determinata un magazioner pentru Fabrica de Adezivi din Pantelimon. Solicitam disponibilitate de lucru in 3 schimburi si experienta in domeniu. Trimiteti CV la e-mail sau fax: 0212032655 human.resources@ro.henkel.com

n Maistru constructii Maistru (tehnician) constructii, cu experienta, caut angajare in tara sau strainatate, urgent, 0766.278.033, Tel: 0766278033

vopsitori ºi n Mecanici conducãtori auto, experienþã minim 3 ani pt. SC Albas Distribution SRL, Tel: 0760664250

Mecanici auto. Service auto sector 5 angajeaza mecanici -Pedichiuristã, coafezã-frizeriþã ºi auto cu experienta care maseuzã cu sa stie sa efectueze experienþã minimã, geometrie roti; Cerinte: angajeazã SC. Beauty seriozitate, Studio, Tel: punctualitate, 0722258777, corectitudine, 1.500 0723329376 RON, rodifarm@yahoo auto. SC .com, www.rodiserv.ro, n Mecanic angajeaza mecanic auto cu Tel: 0722409408 experienta. Salariul se n Manichiuristã

negociaza in urma interviului. Punct de lucru in zona Vitan in apropierea Targului Autovit. Va rugam nu deranjati inutil, moise.vasile@yahoo.com, Tel: 0767174901, 0729276848

é Mecanic. Angajam Urgent reparator injectoare Bosch, Delphi. Salariu avantajos, autoquick.turbo @gmail.com, www. reconditionari-injectoare.ro/ Tel: 0724470470

n Menajerã, femeie menaj usor/relatie. Prezentabil, 37 ani, caut femeie prezentabila, cu obligatii, (vaduva, divortata) max 45 ani pentru menaj usor si relatie discreta. Ofer angajare + 1500 ron/luna. Rog mesaj cu poze, 1.500 RON/luna, xmihaix@gmail.com

é Mesterul casei pentru mici reparatii, posesor de permis c ategoria B, angajeaza Restaurant Il Cantuccio, Tel: 0724744153


05 Iulie 2013

oferte de muncã România / pagina 5 n Muncitori necalificati in domeniul lucrari funerare, salariu 1000 lei, Tel: 0761354437 n Muncitori calificati zidari in domeniul constructii funerare. Salariu 1500lei, Tel: 0761354437

facturare, cerinte minime: cunotinte operare PC, Microsoft Office (word, excel) si mare avantaj cunosterea aplicatiei WizPro/ Wizcount angajeaza firma de distributie produse alimentare cu punct de lucru in Magurele/ Ilfov, Tel: 0214574075, 0724202800

n Personal peste 1, 78m, pentru zona Berceni, firma de paza angajeaza urgent, Tel: 0314223494

n Operator

consultanta n Optician, optometrica, testarea acuitatii vizuale, prescriptie ochelari, studii specialitate finalizate, aviz de libera practica, experienta. Salariu fix+ comision, newtonbar@yahoo.com, Fax: 0756025000 n Ospãtãriþe cu experienta angajeaza Milano Caffe, limba italiana constituie avantaj. Cv-uri in str.Dimitrie Cantemir nr. 2 (Piata Unirii- Horoscop),

é Personal tanar si

dinamic pentru companie internationala: agent vanzari, distribuitori, curieri. Posibilitate de avansare. Salariu de la 1300 + bonusuri, Tel: 0371413629 Pizzar angajez urgent, Tel: 0731746738 ANGAJEZ n PIZZAR URGENT. PIZZERIA GILI SITUATA IN BABA NOVAC NR. 9, ANGAJEAZA URGENT PIZZAR CU EXPERIENTA, PROGRAM FLEXIBIL, SALARIU MOTIVANT. DETALII LA TELEFON, PARASCHIVESCUCORINA@Y AHOO.COM, TEL: 0769278485 n Receptioner contractari achizitii pentru SC Etap Rom Construct SRL, Tel: 0214214822

é O s pãtãr iþe, ajutor bucatar cu experienta si livrator scuter posesor de permis c ategoria B angajeaza Restaurant Il Cantuccio, Tel: 0724744153

é Recepþionere

Hotel bune cunoscatoare limba engleza. Relatii la telefon, CV la e-mail restaurant@irisa.ro, Tel: 0212231326 é Ospãtãriþe,

ospãtari, vânzãtoare ºi femei la vase pt. Restaurant/ Cofetãrie zona Nerva Traian, Tel: 0213210675 Paznic, angajam cu program 12/24, salariu 700 lei. Detalii la telefon Barbulescu Adrian, Tel: 0721416416 n Personal. Fabrica de textile din Otopeni angajeaza masiniste pt masini liniare, triplok si uberdeck. Progrm flexibil. Salariu avatajos, ore suplimentare platite, bonuri de masa, decont transport, colectiv profesionist, Tel: 0745986212

n Secretarã, italian in Romania cu afaceri angajeaza tânãrã draguta part-time, eventual studentã, ofer 500 euro luna, sms, Tel: 0756060185

Sofer taxi, cu atestat valabil, dis pec erat la Tax i AS, posibilitate ramanere, Tel: 0730138001 autobetoniera, n ªofer anagajam soferi cu posibilitate de lucru in orasul Fetesti pentru 4 luni. Se asigura cazare. Trimiteti CV la e-mail, buyconcrete@gmail.com, http://www.betoanepavele.ro profesioniºti cu n ªoferi experienþã pentru autobasculantã 8x4, Tel: 0722685965, 0748867085 auto cu n Spãlãtor experienta, zona PiperaPorsche N, Tel: 0735198602

Spãlãtori auto. Esrom angajeaza spalatori auto cu experienta pentru spalatorie ecologica. Seriozitate, bonusare. Zona Pipera-Porsche Nord, Tel: 0735198602

é Supervizor. Formez pentru companie multinationala domeniul Wellness. Formare si instruire incluse. Recunoastere europeana. Venit imediat, Tel: 0752900304 n Tatuator. salon tatuaje cauta artisti tatuatori cu experienta, http://fashion-tattor.ro, Tel: 0734980112

é Tehnicieni é Sudori, lacatusi si necalificati pentru SC Emy&Dany Prod Impex SRL, urgent, Tel: 0722214467

é Supervizor. Formez pentru companie multinationala domeniul Wellness. Formare si instruire incluse. Recunoastere europeana. Venit imediat, Tel: 0752900304

sisteme de alarmare, interfonie si cctv cu permis cat.B, pentru Aba Security, Tel: 0213358420 n Traducãtor Portugheza. PFA Traducãtor ºi Interpret cu sediul în Buzãu, angajez nativ de portughezã brazilianã pentru colaborare pe proiecte de traducere. Cerinþe: Atenþie la detalii, colaborarea presupune în special muncã de revizie. O bunã cunoaºtere a limbii române este un plus. Bunã stãpânire a limbii materne, capacitatea de a face revizie de text din diferite domenii. Cunostinte informatice, Tel: 0742258765 n Vânzãtoare minimarket zona Gara de Nord, Tel: 0730376118 n Vânzãtoare cu varsta cuprinsa intre 20-30ani, cu experienta Sam Expo, program 8 ore, Tel: 0720879303


Elveþia n 1. CAS Assistant (50%); Description: HELVETING ist ein international ausgerichtetes, unabhängiges Technologie-Unternehmen. Wir sind 120 Ingenieure aus Leidenschaft. Unser Passion ist die Produkteentwicklung und das Projektmanagment in den Bereichen Engineering Services & Solutions, Product- & System-Engineering und Business Process Technologies. Ihre Aufgaben Selbstständige Recherche von Kundenkontakten Ermittlung und Vereinbarung von Erstkontakten Telefonische Pflege von bestehenden Kontakten Erledigung der Kunden Korrespondenz Pflegen und Ueberwachen der Kundendaten im CRM-System Sie bringen mit Kaufmännische oder gleichwertige Ausbildung Erfahren, überzeugend und beharrlich im anspruchsvollen Dialog mit Kunden Selbständige, organisierte und zielorientierte Arbeitsweise Hohes Mass an Eigeninitiative sowie Teamfähigkeit Gepflegte Umgangsformen, kontaktfreudig, belastbar und flexibel Stilsicheres Deutsch in Wort und Schrift, weitere Sprachkenntnisse von Vorteil Gute MS-Office-Kenntnisse Was wir bieten Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen und zukunftsorientierten Unternehmen. Sie agieren in einem innovativen und motivierten Team mit viel Gestaltungsfreiraum und Entwicklungsmöglichkeiten. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; HELVETING AG Human Resources; Address: HELVETING AG Human Resources Industriestrasse 7 5432 Neuenhof; How to apply: Letter + CV to EMPLOYER n 2. Software-Ingenieur / Projektleiter; Description: Die ProtecData AG ist Anbieterin von Informationssystemen für das Gesundheitswesen (www.ismed.ch). Das Spektrum unserer Softwarelösungen erstreckt sich dabei von spitalinternen Spezialistensystemen bis zu spitalübergreifenden Informationsplattformen. Die Umsetzung der Anforderungen erfolgt dabei konsequent als web-basierte Intranet- bzw. Internet-Applikationen. Ihre Aufgaben: - Leitung von Gesamtund Teilprojekten - Mitarbeit in Planung, Design und Realisierung neuer Softwaremodule Ihr Profil: - Abschluss (oder in Ausbildung zu) einer höheren Ausbildung (FH, ETH, Uni) Mehrjährige praktische Erfahrung im Gesundheitswesen Kenntnisse in der Web-Programmierung - Erfahrung in der Umsetzung von Informatikprojekten Ihre Chance: Wir bieten Ihnen eine überaus spannende und vielseitige Tätigkeit in einem motivierten Mitarbeiterteam in einer attraktiven Arbeitsumgebung. Ihre Arbeit lässt Raum für persönliche Entwicklungsmöglichkeiten mit viel Gestaltungsspielraum. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; cornel.kaufmann@protecdata.ch n 3. Application Consultant SAP CRM und SAP IS-U/CCS (m/w); Description: Sie arbeiten sehr selbständig bei der Planung sowie Umsetzung von Projekten und Teilprojekten in den Systemen SAP CRM und SAP IS-U/CCS Ihr Schwerpunkt liegt speziell im Bereich der CRM-Prozesse sowie in den energiewirtschaftlichen Kernprozessen Meter-to-Cash (Geräteund Messdaten-Management) über die Billingprozesse bis zum Vertragskontokorrent Sie sind verantwortlich für die applikatorische Beratung unserer Kunden sowie für die Konzeption, Customizing und Implementierung von neuen Funktionen bzw. Geschäftsprozessen, wie auch für die Optimierung von bestehenden Prozessen Sie übernehmen Supportaufgaben im operativen Betrieb Sie verfügen über fundierte Kenntnisse der Betriebswirtschaft und/oder Elektrotechnik, die Sie über einen Studienabschluss oder eine höhere Fachausbildung erworben haben Sie konnten sich Im Verlaufe Ihrer beruflichen Karriere sehr gute Kenntnisse in SAP CRM- und/oder SAP IS-U/CCS-Projekten aneignen Als umsichtige und stark kundenorientierte Persönlichkeit legen Sie einen grossen Wert auf eine methodische, rationelle und qualitätsorientierte Arbeitsweise. Wenn Sie sich in der englischen Sprache verständigen können und sich als kommunikationsstark und teamfähig bezeichnen, runden Sie unser Anforderungsprofil ideal ab Wir bieten ein anspruchsvolles und sehr interessantes Arbeitsumfeld mit einer modernen und technisch hochstehenden Systemumgebung, in welches wir Sie sorgfältig einarbeiten werden. Ihre Leistungen honorieren wir mit attraktiven Anstellungsund Arbeitsbedingungen sowie der Möglichkeit gezielter Weiterbildung.Dann freuen wir uns auf die Zusendung Ihrer aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (inkl. Foto) ausschliesslich per E-Mail unter der Angabe der Kenn-Nr.45129 oder bevorzugt über unser Online-Bewerberportal. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; nicole.hanke@isg.com

n 4. Gruppenleitung Bereich Pflege und Betreuung (Pflegefachmann DN II (Diplom Niveau II), Krankenpfleger DN I/DN II); Description: Ihre Aufgaben: Führung des Mitarbeiterteams, wie Verantwortung für die professionelle Pflege und Betreuung der 32 Bewohnerinnen und Bewohner. Sicherstellung der Pflegequalität. Aktiver, ressourcen-orientierter Einbezug der Bewohnenden in die Tagesstruktur. Tagesverantwortung und Bereitschaft für Pikettdienst. Begleitung von Lernenden. Wir erwarten: Abgeschlossene Pflegeausbildung. Führungserfahrung, wertschätzende Grundhaltung, zuverlässige und selbständige Arbeitsweise. Kenntnisse in Validation, Flexibilität, BESAund EDV-Kenntnisse. Sehr gute Deutschkenntnisse. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; info@aph-brienz.ch n 5. Ingenieur im Bereich der Maschinentechnik; Description: Sprachen: turkmenisch (zwingend), deutsch, englisch und russisch Fachkenntnisse im Bau- und Baunebengewerbe sowie im Bereiche des Handels mit Fahrzeugen und Anlagen der Transportinfrastruktur (insbesondere Lastwagen und Bahn) Ausbildung als Ingenieur (höhere Fachausbildung) im Bereiche der Maschinentechnik Fundierte Kenntnisse über die geschäftlichen Gepflogenheiten in Osteuropa im Allgemeinen und in Turkmenistan im Besonderen; Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; juchli@stach.ch n 6. Manager im internationalen Handel/Logistik; Description: Sprachen: turkmenisch (zwingend), deutsch, englisch und russisch Fachkenntnisse im internationalen Handel, Management-Erfahrung Betriebswirtschaftliche Ausbildung (höhere Fachausbildung) mit besonderer Berücksichtigung der Logistik Fundierte Kenntnisse über die geschäftlichen Gepflogenheiten in Osteuropa im Allgemeinen und in Turkmenistan im Besonderen; juchli@stach.ch Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland n 7. Servicefachangesteller (m/w) (Service, Restaurationsfachmann EFZ, Restaurationsangestellter EBA); Description: Wir sind auf der Suche nach einer/einem Servicefachangestellen mit abgeschlossener Ausbildung oder mehrjährigen Berufserfahrung für unser Design-Restaurant. Sie übernehmen den a la carte Service, Frühstück, Halbpension und Tagesrestaurant. Das Serviceteam besteht aus 5 Personen. Freundlichkeit und Dienstleistung sind für Sie keine Fremdwörter. Gute Deutschkenntnisse runden Ihr Profil ab. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; info@victoria-meiringen.ch n 8. Sushi Koch; Description: Für unser Suhsirestaurant suchen wir einen ausgebildeten, japansichen Sushi-Koch mit Erfahrung in der Frischfischbearbeitung und der klassichen Sushizubereitung. Die Arbeitszeiten sind nach Plan. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; fluss@thunisst.ch n 9. Berichterstatter/in Rückstands- und Produktanalytik; Description: Wir suchen einen Berichterstatter/in Rückstandsund Produktanalytik. Die Person verfasst wissenschaftliche Berichte, deshalb bräuchten wir jemand der Chemielaborant, CTA oder Biologielaborant oder BTA oder eine wissenschaftliche Ausbildung hat und gerne im Büro arbeiten möchte. Möglich wäre alternativ jemand aus dem kaufmännischen, aber mit Interesse am Berichteschreiben über chemische/analytische Ergebnisse. Verantwortungen: Erstellung von GLP Prüfplanen zur Bestimmung der Reinheit von Chemikalien (5-Batch Analysen, Zertifizierungen) sowie Validierungen rückstandsanalytischer Methoden. Qualitätskontrolle der Rohdaten chemisch-analytischer Messungen von Proben aus Versuchen zur Ökotoxikologie, Reinheit von Chemikalien, Validierungen und Lebensmittelkontaktmaterialien Erstellung der Berichtsentwürfe mit den Ergebnissen in textlicher, tabellarischer und graphischer Form in englischer Sprache Studienadministration, enge Zusammenarbeit mit den Studienleitern, sowie mit der internen Qualitätssicherung Bearbeitung der Kundenkommentare zu den erstellten Dokumenten Anforderungen: Ausbildung in einer chemischen Fachrichtung (z.B. Chemielaborant/in) oder alternativ eine Ausbildung als Kauffrau/Kaufmann mit Interesse an chemisch-analytischen Fragestellungen Sehr gute Kenntnisse der Standard MS Office Programme (Word, Excel und Outlook) Exakte und speditive, selbständige Arbeitsweise Flexible und belastbare Persönlichkeit Teamplayer mit Freude an der Arbeit Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse Bewerbung: Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich online auf www.harlan.com/careers oder senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an Harlan Laboratories Ltd., Human Resources, Zelgliweg 1, 4452 Itingen / Switzerland; fiechter.brigitte@harlan.ch Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland

n 10. Metallbauer oder Anlagen- und Apparatebauer; Description: Zur Ergänzung von unserem Team sind wir auf der Suche nach einem Metallbauer oder Anlagen- und Apparatebauer. Sie haben die Ausbildung abgeschlossen und haben eine saubere und selbständige Arbeitsweise. Ihre Aufgaben sind vorwiegend Schweissarbeiten im Chromstahl 1-4mm und auch Stahlblech. Lesen von Zeichnungen und Erfahrung in Chromstahlverarbeitung ist ein Muss. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; pbianchi@benninger-inox.ch Kaufm. Angestellte/Kaufm. Angestellter n 11. (Kaufmann/Kauffrau); Description: Für unsere Kundin, ein Grosshandelsbetrieb in der Region Büren a.A., suchen wir eine(n) motivierte(n) und engagierte(n) kaufm. Angestellte(n). Ihre hauptsächliche Tätigkeit beinhaltet u.a. Offert-, Rechnungsund Mahnwesen, Entgegennahme von Bestellungen, Lagerbewirtschaftung und Bedienung der Telefonzentrale. Unsere Anforderungen an Sie: - Kaufmännische Ausbildung mit Berufserfahrung - Freude am Beruf, Flexibilität und Belastbarkeit - Deutsche und französische Sprache in Wort und Schrift. Italienisch von Vorteil. Wir bieten: - Selbstständige und verantwortungsvolle Arbeitsstelle - Vielseitige und interessante Aufgaben. Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per Post an: J.W.H - Treuhand, Jürg Walther, Bächiweg 4, 3626 Hünibach (Tel. 033 243 38 00); fontanav@sensemail.ch Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland

n 12. Service Techniker; Description: -Sie sind gelernter Sanitär- oder Heizungsinstallateur, oder Elektriker -Fachausweis als Feuerungsfachmann von Vorteil -Erfahrung als Service-Monteur -Ihre Arbeitsweise ist zuverlässig und selbständig -Ihr Wohnort ist im Freiamt und Umgebung -Alter 25 - 50 Jahre; Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; info@gsell-oelfeuerungen.ch n 13. Sanitärmonteur / Heizungsmonteur; Description: Alter 25 bis 35 Jahren alt, der selbständig Arbeiten kann und gelernt ist. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; aurora-ht@hotmail.ch n 14. Mechaniker für Forst- und Gartengeräte; Description: Wir suchen einen ausgebildeten Mechaniker für Forst- und Gartengeräte, oder mit mindestens 5 Jahren Erfahrung. Arbeitspensum 50% zwischen Montag und Freitag. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; milezh@hotmail.com n 15. Koch oder Köchin Pizzaiolo; Description: Wir suchen für unsere Schweizer Küche ab 01.07.2013 einen Koch oder eine Köchin, mit mindestens über 10 Jahre Berufserfahrung. Es wäre zudem von Vorteil, wenn diese Person auch Pizzas machen könnte. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; haskiz-altay@msn.com n 16. Kranführer; Description: Seit 2009 bietet Ihnen Business Life AG qualifiziertes Fachpersonal im Bauhaupt- und Baunebengewerbe auf Temporär- und Dauerstellenbasis an. Unsere selbständige Position wird durch die enge Zusammenarbeit mit einem Grossunternehmen gefestigt und qualitativ gefordert. Wir überzeugen durch individuelle, professionelle und unkomplizierte Arbeit. Unsere Stellenvermittlung umfasst Mitarbeiter verschiedenster Ausbildungen und Qualifikationen, welche individuell eigesetzt werden können. KRANFÜHRER MIT SUVA AUSWEIS Ihre Aufgaben: Sie haben Erfahrung auf Schweizer Baustellen und kennen sich bei mit sämtlichen Kran-Typen aller Art gut aus. Sie bedienen alle Oberdreher-Arten mit/ohne Funk Ihre feinen motorischen Fähigkeiten erlauben es Ihnen, alle Arbeiten präzis auszuführen. Als Kranführer bedienen Sie moderne Ober-und Unterdreher sowie Selbstaufsteller. Anforderungen: - Ausbildung in der Baubranche - Hohes Qualitätsbewusstsein zeichnet Sie aus - Ausweis als Kranführer - Sie sind robust und können auch körperlich zupacken - Selbständiges Arbeiten bereitet Ihnen grosse Freude - Sie sind zuverlässig, flexibel und belastbar; Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; t.pedro@business-life.ch


Elveþia n 17. Thai und Sushi Koch; Description: Wir suchen in unserem kleinen Take Away und Restaurant einen Thai Koch mit Sushi Erfahrung. Wir sind ein Saisonbetrieb, welche Sie 8 Monate anstellt. Die Arbeitszeiten mit Zimmerstunde. Wir erwarten neben der thailändischen Muttersprache auch Englisch und / oder Deutschkenntnisse. Erfahrung in der authentischen Thaiküche und als Sushi Master bringen Sie mit. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Es werden nur Bewerbungen berücksichtigt die dem Profil entsprechen. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; jobs@mylittlethai.ch n 18. Bus-Chauffeur/Chauffeuse 40-100%; Description: Infolge Pensionierung suchen wir per sofort oder nach Übereinkunft: eine/n BUS- CHAUFFEUSE/CHAUFFEUR für TeilzeitEinsätze im Linienbetrieb, welcher sich den täglich neuen Herausforderungen in einem anspruchsvollen Umfeld stellen will. Für diese abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit bringen Sie Folgendes mit: - Sie haben Freude an der Pünktlichkeit, eine abgeschlossene, anerkannte Berufslehre und gute Basler Stadtkenntnisse. - Ebenso verfügen Sie über sehr gute deutsche Sprachkenntnisse mündlich wie schriftlich. - Sie sind im Besitz des Führerscheins der Kategorie D und pflegen einen ruhigen, sicheren Fahrstil und haben ein kundenfreundliches Auftreten. - Sie haben den Führerqualifizierungsnachweis (CZV) oder sind bereit, diese obligatorische Weiterbildung innert kurzer Zeit zu erwerben. - Arbeiten im Schichtbetrieb und an den Wochenenden macht Ihnen nichts aus. - BEWERBER MIT FÜHRERAUSWEIS KAT. B KOMMEN NICHT IN FRAGE Dann erwartet Sie bei uns: - ein top moderner Fahrzeugpark professionelles, dynamisches Team - einen sicheren Arbeitsplatz - Nach einer umfangreichen Einschulung bieten wir Ihnen eine selbständige Tätigkeit im PersonenNahverkehr mit viel Eigenverantwortung Wenn Sie sich vorstellen können, täglich dieser anspruchsvollen Tätigkeit nachzugehen, senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an: Margarethen Bus AG Betriebsleiter Margarethenstrasse 79 4053 Basel; Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; c.balmer@margarethenbus.ch n 19. Senior Software Engineer JAVA (w/m); Description: Ihre Aufgaben: Weiterentwicklung der Banking Software Sie sind für die Konzipierung wie auch Umsetzung (JAVA/JEE) der Kundenlösungen verantwortlich Hierbei arbeiten Sie eng mit Business Analysten und Architekten zusammen Zudem beteiligen Sie sich aktiv an Analyse, Design, Konzeption und Umsetzung inkl. automatisierter Tests von neuen Anforderungen und Schnittstellen Desweiteren übernehmen Sie unterstützende Funktion bei der Integration in die bestehende Systemlandschaft Die Betreuung der bestehenden Software Komponenten unterliegt Ihrer Verantwortung Sie erstellen automatisierte Tests, führen Code Reviews durch und halten die technischen Dokumentation stets auf dem neusten Stand Zusätzlich sind Sie für die Gewährleistung bzw. Sicherstellung der Qualität zuständig Sie sind Produktverantwortlicher und haben die Möglichkeit zusätzlich noch die Leitung von Teilprojekten zu übernehmen Ihr Profil: Hochschulabschluss in Informatik (FH, ETH, Uni) oder gleichwertige Ausbildung Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in grösseren JAVA/JEE Projekten Sehr gute Kenntnisse von JEE und Praxiserfahrung in Konzeption, Design und Entwicklung von verteilten Systemen Kenntnisse von Oracle Datenbanken, SQL und Persistenz Frameworks wie Hibernate/JPA Sie kennen sich mit den gängigen Entwicklerwerkzeugen aus (Eclipse, Subversion, Ant, Junit) Zudem können Sie umfangreiche und hochkomplexe Kundenanforderungen in Source Code realisierenMit iterativen Entwicklungsprozessen kennen Sie sich bestens aus Eine schnelle Auffassungsgabe kombiniert mit einer analytischen und strukturierten Vorgehensweise Hohes Qualitätsbewusstsein, eine überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft und ein hohes Mass an Eigeninitiative zeichnen Ihre Persönlichkeit aus Gute Deutsch- und Englischkenntnisse werden vorausgesetzt, wobei Erfahrungen im Finanzbereich eher ein Plus sind; Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; carolin.hoffmann@isg.com n 20. Hilfsarbeiter Schadstoffsanierung; Description: Sie haben bereits Erfahrung auf Baustellen gesammelt und sprechend gut Deutsch. Sie sind es sich gewohnt im Team zu arbeiten und sind sich strenge Arbeit gewohnt. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; fabian.moser@kmupersonal.ch

n 21. Automatiker / Elektromonteur; Description: Für unseren Kunden, eine Maschinenbauunternehmung mit globaler Ausrichtung und Sitz am Bodensee, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung einen erfahrenen Automatiker / Elektromonteur für Verdrahtungsarbeiten an Schaltschränken, Panels und Steuerungen nach Schema. Für die erfolgreiche Ausübung dieser abwechslungsreichen und interessanten Position sollten Sie folgendes Profil erfüllen: -Abgeschlossene Ausbildung im Elektrotechnischen Bereich(Elektromonteur, Automatiker, Elektromechaniker, Schaltanlagenmonteur oder Industrieelektroniker) -Erfahrung im Maschinenbau -Selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise Wir bieten: -Eine Anstellung in einem dynamischen und zukunftsorientierten Technologiekonzern mit sehr guter Auftragslage -Ein Ansprechendes Gehalt sowie gute Sozialleistungen; Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; r.naegeli@eupro.ch n 22. Back Office Sales / Telesales; Description: Eden Springs (Switzerland) AG gehört zu einer renommierten und bekannten Sparte und ist Marktführer in der Schweiz. Unsere Firma vertreibt und wartet hochwertige Frischwasserspender mit Filter zur Aufbereitung von Trinkwasser sowie traditionelle Mineralwasserspender mit Wasser von unserer Quelle in Dorénaz. Ferner bieten wir mit edenissimo-Produkten ein Sortiment von traditionellem italienischen Kaffee an. Um die weitere Expansion qualitativ und quantitativ sicherstellen zu können, suchen wir einen Mitarbeiter für Back Office Sales / Telesales. Sie haben sich bereits erfolgreich im Verkauf bewährt und möchten aktiv zur Entwicklung unseres Unternehmens und der Qualität unserer Dienstleistungen beitragen? Ihre Aufgaben: - Prospektion und aktiver telefonischer Verkauf unserer Produkte, Aktionen und Sonderangebote - Telefonisches Nachfassen bei bestehenden Verkaufschancen, Verantwortung für den erfolgreichen Verkaufsabschluss - Sicherstellung eines professionellen und effizienten Kundenservice Verkaufsanimationen in Zusammenarbeit mit dem Team - Logistik/Verkauf Administrative Arbeiten Ihr Pofil: - Abgeschlossene Ausbildung im Verkauf oder kaufmännischen Bereich - Erfahrung im Aussendienst und sie konnten bereits Erfahrung in einer ähnlichen Position sammeln - Unternehmerisches und bereichsübergreifendes Denken gehört zu Ihren Stärken - Sie sind anpassungsfähig und haben Einfühlungsvermögen - Sie haben Freude am Telefonieren und sind eine freundliche, kommunikative und überzeugende Persönlichkeit Muttersprache Deutsch (Schweizerdeutsch) mit guten Französisch Kenntnissen. - Sie sind mit den gängigen MS-Office Anwendungen bestens vertraut. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen online zu. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; marianne.heim@ch.edensprings.com n 23. Serviceangestellter / Serviceangestellte (Service); Description: Wir sind auf der Suche nach einer/einem Serviceangestellten mit Berufserfahrung. Sie sind eine freundliche, flexible Persönlichkeit und bringen Belastbarkeit und Selbständigkeit mit. Unser Betrieb hat eine hohe Anzahl Gäste in der Wintersaison. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; info@trattoria-rimini.ch n 24. Service Ingenieur (m/w) - mit internationaler Reisetätigkeit; Description: Unser Kunde ist ein Unternehmen in der Schweiz, das vor allem im Bereich der Verpackungsindustrie kundenspezifische Lösungen anbietet. Ihre Aufgaben: Sie arbeiten eng mit dem Entwicklerteam zusammen und helfen aktiv bei der Verbesserung der Systeme mit Dazu sind Sie weltweit für die Inbetriebnahme wie auch Integration der High-Tech-Systeme zuständig Zudem beraten Sie die Kunden in technischen Anliegen und führen auch Schulungen durch Bei Störungen machen Sie Trouble-Shootings und beheben die Fehler, sofern möglich Ihr Profil: Grundausbildung als Mechatroniker, Automatiker (oder vergleichbar) Weiterbildung (HF oder FH) in Elektrotechnik oder entsprechende Berufserfahrung Profundes Know-How in Netzwerktechnik Ausgezeichnete Computerund SPS-Kenntnisse Ein Flair für Mechanik und Elektronik Bereitschaft für kurze Auslandaufenthalte von 2 bis 5 Tagen (Reisetätigkeit über 70%) Freude am täglichen Kontakt mit Kundschaft aus der ganzen Welt Sie arbeiten selbstständig und sind absolut flexibel Dabei überzeugen Sie stets mit Ihrer analytischen Vorgehensweise Zudem bringen Sie ausgeprägte kommunikative wie auch organisatorische Fähigkeiten mit Gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch runden Ihr Profil ab (weitere Fremdsprachen auch von Vorteil); Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; ramona.rothmund@isg.com

n 25. Koch; Description: Wir suchen ein Koch mit Führerausweis; Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; schwanen-express@hotmail.com n 26. Microwave Product Consultant; Description: Optix RTN900 Microwave Product Consultant on a contract basis for one of our international clients in the Telecommunications area, based in Switzerland. Eligibility to work in the EU is a pre-requisite for that position. Main Responsobilities: Responsible for all MW technical support during swap/ upgrade by using NEC MW equipments. Responsible for all MW technical Support during swap/ upgrade by RTN MW equipments. Responsible for contacting the customers for technical issues. Responsible for guiding parters for some serious technical issues. Responsible for other technial works. Requirements: English speaking, French or German is a plus. Full RTN MW knowledge and technology is requested Full NEC MW knowledge and technology is requested Full NSN MW knowledge and technology is requested Full MW project delivery experience is requested (>4years) Full knowledge of main vendors MW equipments. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; Connect44 AG; Information: Lucia Eiholzer; Address: Connect44 AG Alpenquai 10 6005 Luzern; Phone: +41 41 375 88 41; How to apply: Letter + CV to EMPLOYER n 27. Servicemitarbeiter / Servicemitarbeiterin (Service); Description: Wir sind für den Juli und August 2013 auf der Suche nach einer/einem Servicemitarbeiter/-in für unser Hotel-Restaurant. Sie arbeiten im a la Carte und Halbpensionsservice. Die Arbeitzeiten sind evtl. mit Zimmerstunde. Ab September - Oktober 2013 könnten Sie als Aushilfe in Stundenbasis angestellt werden. Unterkunft ist vorhanden. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; info@hotelviktoria.ch

n 28. Animatorin im Kinderprogramm (Kinderbetreuerin); Description: Sie Spielen, Basteln, erzählen Geschichten. Spielen Fussball, führen Themenwochen durch und dies alles im Team für unsere kleinen Feriengäste im Alter zwischen 2 und 12 Jahren, welche bei uns den Urlaub verbringen. Die Kinder werden in Altersgruppen geteilt. Erforderlich ist Erfahrung im Umgang mit Kindern: Blauring Pfadi oder ähnliches. Eine Ausbildung mit Kinder ist von Vorteil. Sie sind belastbar, flexibel und können ihre Ideen umsetzen. Da die Arbeitszeiten unregelmässig sind, darf die Person nicht auf den ÖV angewiesen sein. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; hasliberg@reka.ch n 29. Chef de Reception ( Hotelfachfrau EFZ / Hotelfachmann EFZ - Kaufmann / Kauffrau ); Description: Sie haben eine kaufmännische ( oder Hotelfach ) Grundausbildung und besitzen Führungserfahrung in einer ähnlichen Position in der Schweiz. Sie sind eine Fachperson zwischen 25 und 55 Jahre mit mehrjähriger Erfahrung (Réception/Reservation) in der 3* oder 4* Hotellerie. Sie haben folgendes Anforderunsgsprofil: Durchsetzungsvermögen und Führungseigenschaften fundiertes Fachwissen in Réception und Reservation Mitwirken im Marketingwesen - Loyal und offen für Neues Ausbildung von Lernenden - sicherer Umgang mit PMS und MS-Office-Programm - Muttersprache Deutsch (Korrespondenz D/E/F) - Teamplayer. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; info@hotelviktoria.ch n 30. Plattenleger; Description: Gesucht werden per sofort selbständige Plattenleger mit eigenem Werkzeug und Auto. Aufgabenbereich: Verlegen von Mosaik, Kunst, Natursteine, Kalksteine, Granite, Marmor, Kunststeinplatten, Thonplatten. Source: SECO, Public Employment Services, Switzerland; L.ciardullo@assopersonal.ch


pagina 8 / oferte de muncã România / oferte de muncã strãinãtate / cereri de muncã n Videochat fete, peste 18 ani, salariu garantat 650 $, cunostinte minime de engleza si P.C, program flexibil, locatie centrala, seriozitate maxima, n Vânzãtoare si vanzator, bonusuri, Tel: 0767049116 pentru chiosc in Herastrau, Vidoechat. Echipa l.o.l.a.a. 1100 salariu, program luni-duminica 10-22, o zi libera studios se mareste. Visam pe saptamana, produse indraznet si punem la bataie: alimentare, 1.100 RON/luna, profesionalism, ambitie si Tel: 0728320114 treptele catre succes. Vreti Magazin sa faceti parte din echipa? Va n Vânzãtoare. alimentar, zona Piata Muncii, as teptam la interv iu! angajeaza vanzatoare cu 1.000 EUR, resurseumane experienta. Salariu 1000 lei + @ l o l a h i g h c l a s s . r o , carte munca, Tel: 0765917970, http://www.lolahighclass.ro, 0722697088 Tel: 0753114479

05 Iulie 2013

Vânzãtoare pentru magazin alimentar in Militari, Tel: 0727818536

n Videochat

fete sau cupluri, plata zilnica, procent 60%, obligatoriu engleza, locatie centrala, Tel: 0722488403

VIDEOCHAT FETE. AI PESTE 18 ANI, VORBESTI LB. ENGLEZA CONVERSATIONAL SI ESTI O P E R S O A N A COMUNICATIVA SI SOCIABILA? N OI TE ANGAJAM DUPA PRIMUL INTERVIU CHIAR DACA NU AI EXPERIENTA IN VIDEOCHAT ADULT SI NON-ADULT. ACTIVITATE LEGALA, LOCATIE D I S C R E T A , SU P O R T TEHNIC, POZE DE PROFIL PROFESIONALE, TRAINING, PROGRAM FLEXIBIL, SALARIU GARANTAT LA 2 SAPTAMANI, COMISIOANE PANA LA 80%, CAZARE, 1.000 €, SIMPLU.STUDIO @ Y A H O O . C O M , SIMPLUSTUDIO.BLOGSPOT .RO, TEL: 0762506920, 0721931751

n Vopsitor auto si tinichigiu auto angajam, Tel: 0768611490

é Germania. Club Rubin Germania cauta doamne si domnisoare cu aspect fizic placut, varsta minim 18 ani, preferabil cunostinte in limba engleza/ germana/ franceza. Castig intre 6.00010.000E/luna. Cerem si oferim s erioz itate, fkkrubin@yahoo.ro, Tel: 0 7 6 7 6 0 9 7 8 2 , 0049078124540 Fam. din n Germania. Germania cautam bona interna pt 3 copii si pt menaj. D-na f serioasa, 30-50 ani, curata, sanatoasa, cu experienta. Eng sau Germana, 800 EUR, lauranov2013@gmail.com, Tel: 00491708016201

Franta. Recrutam urgent os patarite s i buc atari. Obligatorie cunosterea lb. franceze mai ales pentru posturile de o s p a t a r , 1 . 2 5 0 EU R , mvnconstruct@yahoo.com, Tel: 0728040547 n Franta. Recrutam urgent bucatari si ospatarite pentru Franta. Es te obligatorie cunoasterea limbii franceze. Beneficii: contract de munca, c az ar e, mas a, f ar a c omis ioane. Pers oanele interes ate s unt rugate sa trimita CV + Foto recenta, 1 . 2 0 0 E U R, mvnconstruct@yahoo.com, Tel: 0728040547

é Uniunea Europeana. ªofer tir pentru comunitate, experienta minim 1 an, resurse.umane @karavan.eu, Tel: 0722155565

sofer n Buldoexcavatorist, profesionist, 45 ani, din Bucuresti sec 4; experienta pe bascula 8x4, trailer, buldoexcavator, excavator; atestat marfa, cartela tahograf, atestat buldoexcavator; cat b c e; solicit angajare, 0722544611, costicretu55@yahoo.com n Maistru

é Norv egia. Angajez frizeri sau hairstilst (ã), fete sau bãieþi, 8-9 ore/zi, 6 zile / sãptãmânã. Experienþã în domeniu, limba englezã vorbit fluent. Ofer cazare si transport, salariu 1.300 € + tips, contract pe 6 luni cu posibilitate de prelungire. R og C V la email, alex.norvegia@yahoo.com

bucatar, caut angajare, asociere, restaurant in administrare, chirie sau procent, Tel: 0722404502 Menaj la domiciliu, doamna serioasa, 59 ani, caut familie serioasa pentru m e n a j B u c u r e s ti, s unt dispusa la program flexibil. Ofer rec omandari, stancu.steliana@yahoo .com, Tel: 0752147178


05 Iulie 2013

vânzãri terenuri / case-vile / pagina 9

n Buzãu municipiu, cartier 23 August, teren de vanzare cu casa demolabila sau care necesita reparatii, cu toate facilitatile (apa, canalizare, gaze, curent), 240mp, deschidere 9mp, situata in zona centrala, pret negociabil (acceptam la cerere demolarea casei), 35.000 EUR, n Argeº Curtea de Argeº, love_rebellaa@yahoo.com, Tel: Valea Danului, 2.400mp, la 0726591215, 0238410601 sosea, fundatie vila, altitudine 750m, 10 EUR/mp, Tel: 0764290003 n Argeº sat Serbanesti, 20km Cãlãraºi, Frumuºani, Pitesti, vand teren intravilan cu vand teren casa veche 731, 47mp, Tel: 0728524169 intravilan, 9000mp,

Bragadiru teren 550mp, intravilan, dubla deschidere, construibil, toate utilitatile, drum asfaltat, toate actele la zi, 22 EUR/mp, Tel: 0745057800 n Brãneºti, Central, Teren 1080 mp, Deschidere 18 m, gaze, curent electric, canalizare, apa curenta, pret 60 euro mp, 60 EUR/mp, Tel: 0734352252

Bucuresti, limita Sect. 5, cel mai nou cartier, ofertã, loturi între vile noi, 3x300mp, 6.000 EUR, Tel: 0723733274

in parcele de câte 450 - 600mp, fiecare având cadastru, întabulare, PUD, PUZ, deschidere la DN4 (sos BucurestiOltenita); pret de criza, discutabil în funcþie de numãrul de parcele sau întreaga suprafaþã, 20 EUR/mp, sanduvoinea50@ yahoo.com, Tel: 0722605860 n Ciorogârla, La 20km de Bucuresti, particular, 3.000mp, 20Euro/mp, 20 EUR, Tel: 0766327013

n Dorobanþilor, autorizatie de construire, suprafata 170mp, deschidere pe colt, 195.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482

Dragomireºti-Vale, vand teren parcelat, intravilan, 500mp, negociabil, 28 EUR/mp, Tel: 0737113152

Voluntari, strada Galata, intravilan, 1500mp, deschidere 30m, toate utilitatile, 150 EUR/mp, Tel: 0768586817

GIURGIU, COMUNA ADUNATII COPACENI, SAT DARASTI-VLASCA, INTRAVILAN, 2.949MP – 744MP C ONSTRUCTII (LOCUINTA S+P+1E, HALA PRODUCTIE, GARAJ), 2205MP ARABIL (SERE FLORICOLE 486MP SI LEGUMICOLE 769MP), TEL: 0722545977, 0766280491

1 Decembrie - Ilfov, vând teren 1200mp la 12km de Bucuresti in Comuna 1 Decembrie, 35 EUR/mp, Tel: 0752121972

n Giurgiu, Cãlugãreni, DN5, vand teren 20/32m parcelat in 11 locuri de 500 mp, intravilan, electricitate, negociabil, Tel: 0757077324, 0757077325

Obregia, sector 4, particular, vand teren 162mp, spatiu comercial, toate utilitatile, accept varinate, 50.000 EUR, Tel: 0761379944

n Arcul de Triumf, vila singur curte, living si 2 dormitoare, garaj etc, 210.000 EUR, matei@apulum94.ro, http://www.apulum94.ro, Tel: 0726882482

n Snagov d=20.7m, zonã vile, hotar lacul Snagov/ pãdure, vecinãtate Palatul Prinþului Ghica, st= 1806mp, intravilan, Tel: 0723700854

n Teren pentru investitii, contract vanzare-cumparare, cadastru, intabulare, carte funciara, gaze, curent electric, 19 EUR/mp, Tel: 0736889221, mariuschiritoi04@gmail.com,

Vidra, teren extravilan 10878mp, deschidere 36, 44m, 800m distanta DN si in Jilava 2500mp langa Sabar + 2500m padure, Tel: 0727294150

é Bragadiru, la intrare in cartierul Independentei, vanzare Casa (din duplex, dar separate fata/spate) 5 camere, living spatios 41mp, perimetru linistit cu constructii terminate, asfalt, 3 minute pe jos pana in statia RATB, la doar cativa km de Capitala. Locuinta are suprafata utila 155mp, dispune de 2 bai, 3 balcoane, 1 camera/buc, 3 dormitoare, debara, gradina amenajata. Structura rezistenta beton, caramida, izolare. Gaze, curent trifazic, centrala termica, fosa septica. Merita vazuta, 86.000 EUR, sorin.vpopa@yahoo.com, Tel: 0723180913, 0727044372

n Cãlãraºi, Fundulea, casa de vacanta, living si 3 dormitoare, mansarda open space, piscina, teren de tenis, etc, 95.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482 n Campina La 7km, zona pitoreasca, o oaza de liniste, 3 camere, constructie 1998, 2.200mp. Pomi fructiferi, izolata termic, centrala pe gaze, toate utilitatile, 100 EUR, Tel: 0723086386

é CARAª-SEVERIN, CARANSEBES, CASA CU 3 CAMERE, HOL, BAIE, BUCATARIE, CAMARA; INCA O CAMERA CU ANEXE IN CURTE; POARTA PTR. ACCES AUTO. CASA FUNCTIONALA PTR FAMILIE DAR SI PTR SOCIETATI COMERCIALE, RELATII CU POBLICUL, TERASE. CASA SE POATE ETAJA. DOTARI: INSTALATIE APA, CANALIZARE, GAZE, CABLU RDS. CASA SE VINDE MOBILATA IAR PRETUL ESTE NEGOCIABIL, 55.000 EUR/MP, MARINELA_PRESECAN@YA HOO.COM, TEL: 0740101271 n Cornetu vila constructie noua 2011, din caramida, P+1+M finalizata, gaze, curent, canalizare trase, 3 dormitoare, 2 bai, bucatarie, living, 2 balcoane, teren-430mp, amprenta 90mp, 73.000 EUR, Tel: 0721278239, 0721383257 n Cotroceni, apartament vilã, poziþie excepþionala (langã palat), 3 camere pe hol, plus garsonierã mansardã, cu posibilitate de extindere la 2 camere, Tel: 0745114948

n Dacia, Eminescu, vand casa curte 400mp, 8 camere (7 dormitoare, 5 bai, 2 bucatarii) foisor, piscina, curte, 2 centrale, subsol, beci, 370.000 EUR, bianicho@yahoo.com, Tel: 0727382066, 0722611816 Domenii Piata, vand casa 160mp, Tel: 0762222211

n Domenii, Sanatescu, vila noua, 300mp, living si 4 dormitoare, teren 150mp, 298.000 €, Tel: 0726882482, matei@apulum94.ro, n Dorobanti capitale Vila noua, situata in zona capitalelor din Dorobanti, finisaje de calitate, spatii generoase, curte libera, terase, garaj etc, 1.800.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482 n Drumul Sãrii P+M, renovata 1997, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala termica, deschidere la 2 strazi, curte amenajata, 320.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

n Giuleºti, piata, sectorul 1, casa, teren 400 mp, Tel: 0762017566 n Giurgiu, Prundu, vand casa curte, 3 camere, beci, bucatarie, canalizare, lumina, 1500 mp, 20.000 EUR, Tel: 0761591741, 0769412937

é Mogoºoaia, vila tip duplex, vand p+1+m, intre lac si padure, sup.utila 245 mp, teren 250 mp, merita vazut, 115.000 EUR, rumaensaconstruct@yahoo.com http://www.constructii-gg.ro, Tel: 0723066619, 0784702261

é Muncii (Hurmuzachi), Bravu, casã S+P+ET+M+ magazin 42mp, d 12, 5m. sc 175mp, teren 157mp, renovat interior, proprietar, 149.000 €, Tel: 0721266778


pagina 10 / vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere

n Periº, constructie noua 2013, utilitati, iesire la lac, 4 dormitoare, 3 bai, suprafata constructie 180 mp, 200.000 EUR, Tel: 0730758465

n Sector 1 Casa P+1+M, suprafata construita 276 mp +mansarda, 100 mp teren, 750 EUR/mp, Tel: 0766327013

n Vidra, sat Sintesti, str. Principala, casa caramida, 4 camere + 2 anexe, utilitati, teren 2000 mp, Tel: 0767858989 é POPEªTI-LEORDENI, VILA SITUATA IN IMEDIATA APROPIERE A STATIEI DE METROU DIMITRIE LEONIDA, FACE PARTE DINTR-UN IMOBIL TIP TRIPLEX CONSTRUIT IN ANUL 2013, DISPUNE DE O CURTE INDIVIDUALA DE 115MP, ESTE RACORDATA LA TOATE UTILITATILE, 770.000 EUR, HSDGRUP@YAHOO.COM, WWW.IMOBILIARE-POPESTI. RO, TEL: 0762111792 n Prahova, Buºteni, vilã duplex, Sc=103mp, mobilatã, vedere cruce, curte 253mp, 85.000 EUR, Tel: 0724537493

é Prahova, Cheia, vand casa vacanta P+1, (parter: terasa, sufragerie 50mp, bucatarie, dormitor, baie; etaj: 3 dormitoare, baie, balcon), foisor, calitate deosebita, negociabil, 55.000 €, Tel: 0722689722, 0212214493

n Rahova, Sector 5, vand casa la curte, 150mp, toate utilitatile, centrala termica, negociabil, 52.000 EUR, Tel: 0734136586

Militari, Preciziei, vand garsoniera sdec, et. 2, cf 3, t-g-f-p-um-aer conditionat, boiler, mobilata + aragaz 4 ochiuri, frigider, masina de spalat noi, negociabil, 17.000 EUR, Tel: 0762448731

n Politehnica, Ocazie unica. Particular 75 ani vinde urgent garsoniera mobilata Conf. 1 Sporit, Decomandata, Supr. 42mp Et. 2/10, Bloc Mixt. Pozitie frunoasa cu vedere spre Parcul Politehnicii. Tranzactia se face cu clauza viagera. Locuinta este disponibila la decesul proprietarului. Va rog sunati é Baicului, Gars. Cf. 3 dupa orele 13:00, 25.000 EUR, Dec, 17 mp, G+F, Term, P. Tel: 0724733241, 0318064101 Lam, Indiv. Apa, Gaze, n Prelungirea Ghencea Centrala, A/C, 14.000 €, Bloc2013, amenajat complet, noodle_est@yahoo.com, bucatarie mobilata si utlata, lift, Tel: 0723204041 parcare, 33.500 EUR, mariana@apulum94.ro, n Bucuresti Garsoniera http://www.red-house.ro, Tel: decomandata, etaj 4/4, gresie, 0733683447 faianta, aer conditionat, geamuri termopan, usa metalica, 27.000 EUR, Tel: n Sãlaj, vanzare garsoniera, 0735510280 bloc nou izolat termic, parter, cu multiple imbunatatiri. urgent, pret negociabil, 20.500 EUR, n Central, vand mariusado11@yahoo.com, Tel: garsoniera complet 0727020276, 0752839724

mobilata, etaj 2 din 2, discutabil, 28.000 EUR, Tel: 0722960362 n Doamna Ghica, particular, vand gars. conf 2 semidec, 24 mp, g, f, p, um, a/c, bloc reabilitat termic 2012, etj. 7/10, 2 lifturi, accept credit, 25.000 EUR, Tel: 0726242007

n Iancului ºi Vitan, vând 2 garsoniere la preþul zonei, schimb cu apartament sau case 3 - 4 camere, Bucureºti sau împrejurimi, Tel: 0732902932

05 Iulie 2013

vand garsoniera n Titan confort 1, imbunatatiri, 27.000 EUR, Tel: 0724980836

Basarabia (Al. é Titan, Buchetului 5-7), metrou 5 minute, confort 1, 34 mp, 4/4, imbunatatiri multiple, contor gaze individual, bloc si terasa izolata termic, detalii pe site, pret negociabil, 30.000 EUR, valeriu.ene@gmail.com, www.azp.ro, Tel: 0726639670 n Titan, Auchan, vand garsoniera et. 1/4, bloc reabilitat termic, 25 mp, UM, G, T, scara curata, 22.000 EUR, Tel: 0740374812

n Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, bloc2013, amenajat, centrala termica, lift, 45.200 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 Taberei, n Drumul Romancierilor, confort 2, bloc 1975, etaj 10/10, fara n Amzei Piaþã, conf 1, etaj imbunatatiri. Negociabil, 1/2, renovat recent, g, f, p, 24.000 EUR, Tel: 0765911774 termopane, usa metalica, cladire fara risc seismic se vinde si mobilat utilat loc de parcare in curtea interioara n Eroii Revoluþiei, 2 camere, vedere stardala neg, pretabil 50mp, finisat, parter/4, birou, sediu firma, semidecomandat, cu iesire in 65.000 EUR, gradina, 1965, 61.000 euro/ imobiliare@reian.ro, negociabil, 61.000 EUR, http://www.reian-imobiliare.ro, elisabeta@apulum94.ro, Tel: Tel: 0731301900 0733683448

n Bãneasa, 2 camere, bloc 2011, 96mp, parter inalt, 2 terase, 1 balcon, boxa, 56mp-apartamentul, 95.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

n Fundeni, an const 2011, parter/2, ap 2 cam decomandat, balcon+ terasa, loc parcare inclus, utilat, mobilat lux, zona vile linistita, proprietar, 59.500 EUR, Tel: 0744186303

n Cotroceni, parc Romniceanu, 3/5, decomandat, zona linistita, amenajat, vedere mixta, mijloace de transport, 63.000 EUR, Tel: 0733683446, laura@apulum94.ro, n Crângaºi-Giulesti, Finta, 2/4, urgent, strada necirculata, conf. 1, toate imbunatatirile, mobilat, balcon, geam baie, parcare, proprietar, acte, n Vitan (Real), vand/inchiriez negociabil, 54.000 EUR, Tel: garsoniera direct proprietar. 0766782167, 0767716768 1991, etaj 3/6, decomandata, suprafata utila 31mp, racord gaz, boiler, balcon, fara imbunatatiri, 35.000 EUR, Tel: 0721571949 Domenii, 1 Mai, 2 camere special proprietar, 5 min. Herastrau, stradal, vedere senz ationala, renovat modern imbunatatiri, Acte Prima C asa, 10/10+et tehnic, 50 mp, bloc reabilitat 2012, 2 lifturi, 5 8 . 5 0 0 E U R , rolungu@gmail.com, Tel: 0721250668

n Lujerului, Aleea Zorelelor, 2 cam 4/10 semi decomandat, neamenajat, 3 min de metrou Lujerului, 32.000 EUR, scoartanicolae@yahoo.com, Tel: 0724242272

n Drumul Taberei Aleea Istru, 52mp, etaj 4/4, renovat, bloc reabilitat, 50.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924 n Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, bloc 2013, amenajat complet, centrala termica, lift, 41.400 EUR, mariana@apulum94.ro, http://www.red-house.ro, Tel: 0733683447

n Nerva Traian stradal, 6/9, bloc 1995, decomandat, vedere mixta, finisaje deosebite, mobilat, bloc curat, 95.000 EUR, Tel: 0733683446, laura@apulum94.ro, n Nerva Traian 7/9, decomandat, bloc 1990, zona linistita, renovat, bucatarie mobilata si utilata, 78.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

n Unirii, amenajari din constructie, bloc stradal, vedere spate, 67.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n Unirii, garsoniera amenajata, bloc1996, stradal, vedere spate, etaj 5, paza, 59.500 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

n Militari Veteranilor, piata, metrou, et. 5, curat, liber, negociabil, 45.000 EUR, Tel: 0722446899 n Militari, Apusului, str. Ghirlandei, 57mp, g+f+t+um+ac, rulouri exterior de protectie geam, 49.000 EUR, Tel: 0725390009 n Militari, confort 1, decomandat, îmbunãtãþiri, 53.000 EUR, Tel: 0753854999 n Moºilor, stradal, amenajat, modificat, vedere fata, 66.500 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447


05 Iulie 2013

vânzãri 2-3-4 camere / spaþii comerciale / imobile diverse / pagina 11

n Nerva Traian stradal, 6/8, decomandat, bloc 1995, vedere fata-spate, bloc curat, semiamenajat, liber, predare imediat, 95.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 é Plevnei 15, Kogalniceanu, 1959, Dec, Et 4/6, Mobilat, Utilat, 49.11mp, Curte interioara 1500mp, 20 mp in proprietate, T G F P, Vanzare de la proprietar, 59.000 EUR, adrian.manea84@gmail.com, Tel: 0754016116 n Prelungirea Ghencea, Red House 3, bloc nou, Direct Dezvoltator, finisat la cheie, centrala de apartament, lift, stradal, bucatarie mobilata si utilata complet, 53.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

Roºiori de n Teleorman, Vede, zona Garii de Nord Carpati, cf. 1, usa metalica, termopane, centrala termica, etj. 3/4, balcon inchis. Negociabil, Tel: 0764812239, 0766286661 n Tineretului, 2 camere, 2/8, stradal, vedere parc, trebuie finisat, semi decomandat, pret negociabil, 69.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Turda 2 camere, 56mp, bloc 1986-reabilitat 2012, parter inalt, parchet lemn masiv, pret 65.000euro/ negociabil, 65.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

n Dristor, zona Rm.Sarat, proprietar vand apartament 3 camere, decomandat comf 1 sporit. Dotari: gaze, centrala termica, parchet, gresie, faianta, 70.000 EUR/mp, manu_florin2003@yahoo.com, Tel: 0735659414 n Drumul Taberei, Favorit, stradal, 9/10, circular, vedere mixta, gresie, faianta, parchet, termopan, zona linistita, 56.000 EUR, Tel: 0733683446, laura@apulum94.ro, n Drumul Taberei, Valea Ialomitei, apartament 3 camere in bloc, confort 1 decomandat, etaj 10/10, suprafata utila 64 mp, an 1974, termopane, 1 gr sanitar complet rafacut, parchet, balcon, negociabil, terasa refacuta, 50.000 EUR, imobiliare@reian.ro, http://www.reian-imobiliare.ro, Tel: 0731301900

n Gara de Nord, vand apartament 3 camere, 91mp, discutabil, 55.000 EUR, Tel: 0723214919 n GIULEªTI, AP. 3 CAMERE IN CASA CU 3 APARTAMENTE, WC, BAIE, DEBARA, CAMARA, BUCATARIE MOBILATA SI UTILATA, P+1, POD, BALCON, GRESIE, FAIANTA, TERMOPAN, PARCHET, CENTRALA TERMICA PROPRIE, SISTEM ALARMA, CARTIER LINISTIT, LOC DE JOACA PENTRU COPII, PRET NEGOCIABIL, 87.000 € ANNA07BARBU@GMAIL.COM n Unirii, 2 camere renovat TEL: 0744798435 complet, decomandat, et7/9, 74 mp, 3 balcoane, parchet, gresie si faianta, 110.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: n Kogãlniceanu, 3 camere, 0788364188 parchet, faianta, gresie, termopan, centrala proprie, cadastru, intabulare, 45.000 EUR, Tel: 0730873718

Vitan 2 camere, decomandat, 60mp, semifinisat, 60mp, 8/8, superpret 56.000 euro, elisabeta@apulum94.ro Tel: 0733683448

n Militari, vand apartament 3 camere, et. 1/4, 70mp, construit 1980, gresie, faianta, boxa, 70.000 EUR, Tel: 0721302260

Rahova, Calea Ferentari, apartament 3 camere, confort 1, 70mp, tavane false, G+F+P+T, negociabil, 65.000 €, Tel: 0764732158

n Vitan Mall, decomandat, amenajat, 80mp, etaj7/8, vedere dubla, hol in H, 2 grupuri sanitare, 85.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

n 13 Septembrie, Prosper, stradal, vedere mixta, gresie, faianta, parchet, termopan, loc parcare, 80.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n 13 Septembrie, 3

camere, decomandat, 1989, finisat complet, 6/8, bucatarie mobilata, pret 74.000 euro, elisabeta n Drumul Taberei, bloc 2013, @apulum94.ro, Tel: apartamentul este amenajat complet, centrala termica 0733683448 proprie, lift, 79.000 EUR, mariana@apulum94.ro, http://www.red-house.ro, Tel: 0733683447

Independenþei, n Splai Spataru Preda, particular, 75mp, confort 1, decomandat, gresie, faianta, termopan, parchet, CT, UM, etaj 4/10, Tel: 0722559845

Ozana, vand n Titan, apartament 3 camere, decomandat, parter, 2 grupuri sanitare, 2 locuri parcare, mobilat, Tel: 0755072372 Titan, Ozana, Theodor Pallady bulevard, piata Trapez ului, metrou 1 decembrie 1918, vanzare ap 3 camere bloc constructie 1983, etaj p/4, confort 1, semi dec omandat, 67 mp, 2 grupuri sanitare, dressing/debara mare, izolatie termica exterioara, renovat partial, us a metalic a, parchet, termopan, gresie, faianta, 2 aparate aer conditionat, contorizat, sanitare schimbate, parcare ADP, toate actele. Pret negociabil, 52.900 EUR, adrian@sincronimobiliare.ro www.sincronimobiliare.ro, 0721471702, 0747581986

n Unirii, Budapesta, 3 camere in vila, P/1, 70 mp, stradal, proprietate, pretabil firma/ locuit. 73.000E discutabil, Tel: 0764820541

particular, n Crângaºi-piaþã, modificat în 3 camere, 1/10, 87mp, living=29mp, 2 grupuri sanitare, p+g+t+ac, centralã+alarmã, parcare ADP, pretabil firme, cabinete, etc, 77.000 EUR, Tel: 0730234447, 0767916677

Doamna Ghica, particular vand apartament spatios, stare excelenta, ocupabil imediat. 89mp, 4 camere transformate in 3, 2 balcoane mari (unul inchis), si 2 bai. Utilat, renov at, partial mobilat, 77.000 EUR, eliza.jurca@gmail.com, Tel: 0758305178

n Herãstrãu Bloc nou 2013 parter+ curte proprie 126mp, finisat complet, zona deosebita, 2 minute de parc Herastrau suprafata apartament 121 mp, 2 bai, 163.900 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

Nerva Traian, Octavian Goga, confort 1, 1/8, monolit, 1989, renovat, mobilat, liber, negociabil, 120.000 EUR, Tel: 0761259008

n Victoriei, apartament de vanzare in apropiere de Victoria Center. Apartamentul se preteaza atat pentru office cat si pentru locuinta, n Dorobanþilor renovat 75.000 EUR, office@olimob.ro, complet, parchet bambus, http://www.olimob.ro, Tel: centrala proprie, 92 mp utili, 0728896553 parcare, 127.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482 n Drumul Sãrii, 4/8 bloc 1988, n 13 Septembrie, Prosper, decomandat, amenajat, 7/8, bloc 1987, renovat, centrala termica, zona linistita, vedere mixta, loc parcare, aproape de mijloace de aproape de mijloacele de 83.000 EUR, transport, 110.000 EUR, transport, Tel: laura@apulum94.ro, Tel: laura@apulum94.ro, 0733683446 0733683446

n Bragadiru, sos. Alexandriei, inainte de pod, stradal, hala 500mp, h-6m, 120mp birou/locuinta, acces tir, constructie 2010, vanzare 185000E+TVA, inchiriere 1750E+TVA/luna, Tel: 0722397351

n Crângaºi, piaþã, spaþii comerciale construcþie 2007, P+2, 300mp, cadre beton+termopan, Tel: 0730234447, 0767916677

n Faianta, gresie, termopane: geamuri+ balcon zugravit, aprobare gaze pentru centrala, etaj 3 din 4, particular, negociabil, 55.000 EUR, Tel: 0724214646 n Garaj Dr Taberei, Aleea Istru, incalzire, apa calda/rece, curent electric, acte la zi, alee in fata garajului. In bloc reabilitat termic. Fara tevi de scurgere in interior! 13.500 EUR, Tel: 0726751359


pagina 12 / închirieri oferte camere / case-vile / garsoniere / 2-3-4 camere / spaþii comerciale

n Crângaºi, CEC, 2 camere din 3, condiþii foarte bune, Tel: 0740534020 n Pantelimon, Ostrov, inchiriez camera+ bucatarie, hol la curte, 350 RON/luna, Tel: 0722673171 inchiriez o n Sebastian garsoniera in apartament cu 2 camere unui cuplu, 2 baieti sau 2 fete, Tel: 0735344912 n Sebastian, Salaj, inchiriez camera demisol locuibila, mobilata, anticipat 2 luni, 200 RON/luna, Tel: 0768506329, 0766544489

Titan, Policlinica, inchiriez camera mobilata (pat dublu, birou, noptiera, dulap, tv) in apartament cu 2 camere semi decomandat (2 holuri), toate utilitatile necesare (aragaz, microunde, frigider, tv, telefon, internet, aer conditionat, termopane, masina de spalat, etc). Inchiriez numai la eleva, studenta, salariata sau pensionara (sa nu lipseasca noaptea de acasa). 75E+ cheltuieli, Tel: 0726401798

n 13 Septembrie, Posta Puisor, D+P+2+M, 12 camere, 400mp teren, 520mp construiti, 4 grupuri sanitare, 2.800 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 Prahova Sinaia str. Mihail Kogãlniceanu, la 3 minute de hotel Internaþional, particular, vilã 4 camere, 120 mp, complet utilat ºi mobilat, parchet, termopan, gresie, faianþã, centralã termicã, toate noi, recent renovat, curte 150 mp, vedere excepþionalã spre munte, ideal pentru locuit sau casã de vacanþã, Tel: 0733106680

n Banu Manta bd. intersecþie bd. Ion Mihalache, decomandatã 34 mp, 7/10, 1982, reabilitatã termic, termopane, gresie-faianþã, complet utilatã, mobilatã, UPC+internet, 250 euro/lunã+1 garanþie, particular, Tel: 0767879595 n Central, Guvern, garsonierã dubla, termopane, centralã, utilatã, Tel: 0728686033 Bd, Diham, n Chiºinãu proprietar, confort 1, semi decomandata, utilata, mobilata, curata, acces stradal. 800Lei, Tel: 0766348899 n Dristor, metrou, internet, aer condiþionat, parchet, gresie, faianþã, termopan, uºã metalicã, 250 EUR, Tel: 0751631640 n Drumul Taberei Proprietar, mobilata, utilata, confort1, decomandata, G+F+T+UM+Parchet, masina spalat, tv+internet, p/4, abia amenajata 2013-primul chirias, repartitoare+apometre, impecabila, 1.200 RON/luna, AVOCATILIEMARIUS@yahoo. com, http://youtu.be/rlB7dWTasrE, Tel: 0760044532 n Drumul Taberei Bd. Timiºoara, Plazza România, decomandatã, 30 mp, 9/9, 1986, termopane, gresie, faianþã, parchet, utilatã, mobilatã, 230 euro/lunã, 1+1, particular, Tel: 0767879595 n Drumul Taberei, Valea Oltului (Valea Danului), Inchiriez garsoniera construita in bloc nou (finalizat in 2008), decomandata, suprafata utila 35mp, complet mobilata si utilata (aragaz, masina de spalat, frigider, pat, dulap), gresie, faianta, parchet laminat, tamplarie PVC, centrala proprie, balcon inchis, etaj 5/6. Pentru mai multe detalii sunati, Emil Eremie, 230 EUR, Tel: 0745347448, emil_eremie@yahoo.com, n Naþiunile Unite piata, inchiriez garsoniera, 25mp, bloc 5 etaje, etajul 1, complet mobilat, 260 EUR, Tel: 0740892012 n Pache Protopopescu, inchiriez garsoniera zona centrala, 1 camera, 30 mp, complet mobilat, discutabil, 200 EUR/luna, Tel: 0722960362 n Stadionul National, garsonierã et 3/8, curatã, utilatã, apometre, repartitoare, uºe metalicã, mobilatã, Tel: 0720294222 n Tineretului Sincai, particular, 5/8, mobilat lux, 250E+ 30E parcare, 2+1 taxa garantie, cristianiancu23@yahoo.com, Tel: 0744196225, 0765903895

n Titan, particular inchiriez garsoniera 34mp, et. 3, renovata, dotata, 240 EUR/luna, Tel: 0732884024 n Titan, Auchan, inchiriez garsoniera confort 1, curata, mobilata, loc parcare, parter, bloc 4 etaje, 220 EUR/luna, Tel: 0727667640 particular ofer n Titan, garsoniera mobilata, et 4/8, g/f, mocheta, bucat mob si utilata, aer cond, tv, termopan, 8.000 RON/luna, claudia.talangescu@dadi.ro, Tel: 0744615802, 0744615802 n Vitan, Aleea Ramnicu Sarat nr. 7, inchiriez garsoniera confort 1, parter din 4, mobilata, utilata, proprietar, 230 EUR/luna, Tel: 0723248640

n Militari, Iuliu Maniu nr. 180, decomandat, semimobilat, etaj 3, Tel: 0722274899 n Berceni metrou D. Leonida, stradal, decomandat, 2 balcoane, mobilat si utilat nou, etaj 2/2, in vila 2011, contorizat separat, loc parcare, 280 EUR/luna, Tel: 0765532951 n Berceni, Nitu Vasile, apartament 2 camere mobilat, cu contract de inchiriere, termen lung, chirie convenabila, Tel: 0314175525, 0723303727 n Cantemir 21 Parter, renovata, centrala termica, semimobilat, telefon, internet, 366 EUR, Tel: 0726246724 n Colentina, zona parc Plumbuita, inchiriez apartament doua camere, decomandat, balcon, nemobilat, etaj 10. Prefer termen lung, 200 EUR, cmunteanu20025@yahoo. com, Tel: 0732591513, 0213100757 n Cotroceni, ºos. Panduri 60, 2 camere decomandate, 87 mp, gresie, faianþã, jacuzzi, cabinã duº dublã, maºinã spãlat, mobilat, parter/4, 450 EUR, Tel: 0745114754 n Decebal, 2 camere, lux, renovat, totul nou, instalatii, pereti, mobila. Utilat, termopane, aer conditionat, balcon inchis, apometre. Bloc izolat termic, verdeata, luminos si curat, 400 EUR/luna, Tel: 0751486696 n Drumul Taberei, intersecþie bd. Timiºoara cu Valea Oltului, tramvai 8, 25, 35, urgent, decomandat, mobilat nou, utilat de calitate, Tel: 0726625752 n Floreasca, apartament finisat, mobilat si uitilat complet, aer conditionat, geamuri termopan, obloane, parchet, et 3/3, decomandat, ideal cuplu, 1 persoana, 340 EUR/luna, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Gara de Nord 2 camere, decomandat, etaj 1, mobilat, utilat, Tel: 0744436219

n Gara de Nord, apartament 2 camere, semi decomandat, complet mobilat modern, aer conditionat, loc parcare, et. 3/10, 280 EUR/luna, Tel: 0728639616

str. Virgil é Herãstrãu, Madgearu, Inchiriere apartament 2 camere elegant, frumos, modern mobilat si complet utilat, renovat: gresie, faianta, parchet, termopane, A/C in fiecare camera, bucataria open space cu livingul, utilata; balcon incorporat la camera, dormitor cu pat matrimonial si dressing, camera care acum este zona living, are si canapea extensibila, baie; etaj 2/5, bloc 2007, in apropiere Parc, 90mp utili, termopan, parchet, gresie, faianta, balcon inchis, renovat, usa metalica, utilat electrocasnice, izolat termic, termoficare, gaz, contor gaz, catv, acces internet, lift, interfon, loc de parcare inclus, paza 24/24 pret fix. Pentru detalii suplimentare, telefon, 700 EUR, liviu_mihai2006@yahoo.com, Tel: 0769511963 n Mihai Bravu, strada Nucului 62-66, inchiriez apartament 2 camere, etaj 3 din 3, mobilat, utilat, proprietar, 320 EUR/luna, Tel: 0723248640 n Militari, Iuliu Maniu, etaj 5/10, confort 1, mobilat, utilat, urgent, 230 EUR, Tel: 0728005657, 0745055657 n Prelungirea Ferentari, apartament 2 camere, semi mobilat, proaspat renovat, electrocasnice noi, conf. II, particular, se poate mobila complet, 180 EUR/luna, Tel: 0721797026 n Universitate, Academiei, apt. 2 cam. de inchiriat, f. curat, parchet, termopan, A/C. usor neg, 500 EUR/luna, photobyalex@yahoo.com, Tel: 0722281742, 0729536230 n Universitate, Academiei, apt. 2 cam. de inchiriat, f. curat, parchet, termopan, A/C. usor neg, 500 EUR/luna, photobyalex@yahoo.com, Tel: 0722281742, 0729536230

n Berceni închiriez apartament 3 camere, mobilat complet, Tel: 0721671318, 0769191823 n Berceni, Big, ofer spre inchiriere apartament 3 camere mobilat, utilat, etaj 9, termen lung, 300 EUR/luna, Tel: 0723522624 n Dorobanþilor, Tudor Vianu 38, apartament super lux, etaj 2/4, bloc 2013, 120mp, decomandat, nemobilat, lift, garaj, terase, 1.350 EUR, Tel: 0722676652

n Drumul Taberei -Plaza, proprietar, 3 camere decomandate, 6/10, renovat, G+F, mobilat, utilat, 280 EUR, Tel: 0732768769, 0763532468 n Drumul Taberei, sector 6, cf. 2, 60mp, urgent, mobilat, utilat, gresie, faianta, termopan, usa metalica, 8/10, foarte curat, 270 EUR, Tel: 0751386461

05 Iulie 2013

n Alba Iulia Piata, proprietar, inchiriez apartament 4 camere, curat, aer conditionat, toate imbunatatirile, nemobilat, etaj 6, bloc 1995, 600 EUR, Tel: 0745065307 n Iancului Poºtã, McDonald, n Brâncoveanu, închiriez apartament 3 particular, 4 camere, in vila, etaj 1, camere, decomandate, decomandat, negociabil, 450 EUR/luna, Tel: nemobilate, loc 0723087533 parcare, 350 EUR, n Libertãþii, inchiriem apart. 4 pentru birouri, mixt semi Tel: 0724223314 mobilat, bucatarie utilata, doua grupuri sanitare, parcare, et. 6 / 8, AC, CT, termopane, 5 balcoane, liber, vedere mixta, parchet, usa securizata, asigurat, ideal pentru locuinta sau firma. An de construcþie:1990, contract termen lung, é Unirii, Pasaj Marasesti, 900 EUR, Constructie noua:2007, adiz2006@yahoo.com, Tel: Decomandat, Confort 1 (2 bai, 0747134398, Fax: 0214509369 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, centrala proprie), Mobilat bucatarie si bai. Garaj subteran, portar, interfon, 2 lifturi. Suprafata construita: 140 mp, Etaj 1/5. Locatie:Pasajul Marasesti, langa maternitatea n Ciºmigiu, spatii birouri, casa Bucur, 600 EUR/luna, istorica, 3 camera, renovate, vilei, 600 EUR, camelia11120032000@yahoo. parterul com, Tel: 0723969300, stelu_florea@yahoo.com, Tel: 0788323400 0763647010


05 Iulie 2013

închirieri oferte spaþii comerciale / cereri / auto-moto / electro / matrimoniale / pagina 13

é Dorobanti-Restaurant Spatiu comercial, str. Serban Petrescu (fost restaurant Market 8) amenajat si finisat. Are o terasa 80 mp cu vedere la parculet, complet amenajata, 3 grupuri sanitare in interior, dintre care 2 pentru clienti. Ca dotari exista instalatie climatizare evacuare complete, centrale termice interior si terasa, izolatie termica din folie de plastic la terasa, tubulatura hota bucatarie montata, grupuri sanitare amenajate complet, 4.000 €/lunã, 0721957957, 0723159520

Drumul Taberei, in incinta Societatii Munactiv, Str. 1 Mai Nr. 51-55 (Compozitorilor) Inchiriem spatiu Fitness, 250 mp, pentru activitati sportive (Fitness, aerobic, dance, etc), utilitati@munplast.ro, Tel: 0749024916, Fax: 0214131429

é Chrysler Voyager 7 locuri, motor 2.5 L, 65000 k m, dies el, geamuri elec tric e fata+s pate, inchidere centralizata, aer conditionat, bare portbagaj, pilot automat, 3.500 EUR, Tel: 0764137326

n ªtefan Cel Mare, inchiriez salon infrumusetare utilat complet mobilier nou stare ireprosabila, 32mp, stradal, 1.100 EUR/luna, 0766412249 n Tei, Teiul Doamnei nr. 5, parter, cedez spaþiu comercial 38 mp, 900Euro fãrã TVA/ lunã, Tel: 0724350600, 0728303871 n Vitan complex comercial inchiriem spatii comerciale cu suprafete intre 8-55 mp pentru diferite activitati, Tel: 0213261739, 0745206772 n Vitan cladire de birouri, inchiriaza spatiu pentru birou cu suprafata de 400 mp, Tel: 0213261739, 0745206772 n Vitan - piata, spatiu comercial, stradal, are vitrina pe ambele parti, suprafata utila 50 mp, Tel: 0728088607, 0728088612 n Vitan - piata, spatiu pentru macelarie si pentru alte activitati comerciale, Tel: 0728088607, 0728088612 n Vitan, complex comercial inchiriaza spatii pentru macelarie, mezeluri, bacanie, branzeturi, Tel: 0745206772, 0213261739

é Nissan Navara motor 2.5, 133cp, 190000km, toate taxele platite la zi, astept oferte de pret, 7.900 EUR, reparatii_turbo_10@yahoo .com, www.reparatiiturbo.ro Tel: 0765414494

n Inchiriem in cel mai scurt timp apartamente sau garsoniere pentru clienti deosebiti, Tel: 0752703232, http://www.sorinraducu.ro,

Vand masina de spalat automat Indesit Eco Time IWE 7125 B aproape noua, abia folosta, capacitate rufe 7kg, 900 RON, sweetekicsim@ yahoo.com, Tel: 0758545971

é Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot, autoturisme 4x4, 1994-2011. Si cu mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

Subaru Outback Legacy, an 2000, vand spoiler fata, original, Tel: 0771633193

n Cumpar frigider, congelator, aragaz, masina spalat, combina, lada frigorifica 100-150. Frigider defect 50, Tel: 0213328599, 0722417915

n Masini automate de spalat, reparatii la domiciliu, deplasare gratuitã, ultrarapid, garanþie piese, Tel: 0731532310, 0768398545

n La hotel sau la tine acasa, Alys 24 ani, 175. cm, 55. kg, ochii caprui, sani nr3, fund bombat, ten alb. Ofer sex total, sex oral, sex normal, sex anal sau sex total neprotejat cu ejaculare unde vrei tu, dragoste, saruturi, poz 69, anniligus, cunniligus, masaj erotik, sex in grup, show lezby, penetrare dubla fantezii sexuale. Ofer toate servicile posibile la domiciliul tau sau la hotel ora cu 2-3 finalizari, 200 RON/ora, andreea_excorta_senzuala@ yahoo.com, Tel: 0731774331, 0720227033 n Nu vei face altceva decat sa ne doresti, sa ne simti, 80 RON/ora, masaje87@yahoo.ro, www.masaj-erotic-elegant.ro, Tel: 0764343709

n MILF, 35/162/50 sunt o femeie manierata, dulcica si te invit sa petrecem o ora de amor. Daca iti place ceea ce vezi si doresti sa ma cunosti nu ezita sa ma suni, Andreea, 300 RON/ora, Tel: 0722974160

é Show Incendiar. bruneta si satena, bisexuale, senzuale si pasionale, oferim show-uri reale, relaxare totala, fantezii, extaz si multa pasiune, locatie intima. Vino si nu vei regreta. Satisfactie garantata poze %, 150 RON/ora, Tel: 0763068349

n Atragator, 45-175-65, brunet ochi verzi doresc doamna pentru prietenie, casatorie, Tel: 0761461883

é Amanta perfecta. Daca te respecti cu adevarat, nu ezita sa cunosti o fata naturala cu forme de invidiat, pozele spun totul, discretie totala si servicii ireprosabile, garantez revenirea, sex oral, normal si anal, 150 RON/ora, Tel: 0761174614

Doamna 46 ani, divortata, c opil minor, dores c s a cunosc domn intre 43-50 ani, studii superioare, pentru o relatie s erioas a, Tel: 0746374034 n Tanar simpatic, caut tanara simpatica intre 18-22ani pentru o relatie serioasa. Rog seriozitate, Tel: 0761778632


pagina 14 / animale / pierderi / citaþii-licitaþii / autorizaþii mediu / afaceri firme

n Pierdut Registru special ºi carte de intervenþie cu declaraþiile de instalare ale SC I.L. Petro Impex SRL din Bucureºti, ªos. Olteniþei 20, bl. 3E, ap. 32, Sector 4, pentru casa de marcat ELKA704VF cu seria VF407062 ºi nr. ordine 0283085798 de la punct lucru din Staþia Metrou Tineretului, sector 4. Le declar nule,

n Ofer cãþei rasã micã metis (4-5 kg), 1-2 ani, Tel: 0726160845, 0217692426 n Ofer 100 USD/luna, unor iubitori de animale, pentru îngrijire 3 pisici (cu hranã). Mai multe detalii la telefon, n Pierdut Adresã de la DGFB Tel: 0727157519, 0754849694 al SC I.L. Petro Impex SRL din Bucureºti, ªos. Olteniþei 20, bl. 3E, ap. 32, sector 4 pentru casa de marcat ELKA704VF cu seria VF407067 ºi nr ordine 0283085796 de la punct lucru din Staþia Metrou Gara de n Burcea Costina Anisoara, Nord, sector 1. O declar nulã, fiica decedatului Burcea Pierdut Adresã de la DGFB Marian Florea, o caut pe mama Burcea Maria, sotia al SC I.L. Petro Impex SRL defunctului Burcea Marian din Bucureºti, ªos. Olteniþei Florea, inhumat in cimitirul 20, bl. 3E, ap. 32, sector 4 Metalurgiei, pt finalizarea pentru casa de marcat actelor locului de veci al ELKA704VF c u s eria defunctului Burcea Marian VF407062 º i nr ordine Florea, decedat pe data de 0283085798 de la punct lucru 29.03.2002, Tel: 0760848402 din staþia metrou Tineretului, n Optimus Consulting SRL, sector 4. O declar nulã, J23/1796/2004, CUI 16974600, declar pierdut si nul certificatul n Pierdut Adresã de la DGFB constatator nr. al SC I.L. Petro Impex SRL 28383/22.05.2009 eliberat de din Bucureºti, ªos. Olteniþei Registrul Comertului Ilfov 20, bl. 3E, ap. 32, sector 4 conform Legii nr. 359/2004, pentru casa de marcat cu seria n Pierdut diplomã pe numele ELKA704VF Cioponea Iulian. O declar VF407039 ºi nr ordine 0283085797 de la punct lucru nulã, Tel: 0723682031 din Staþia Metrou Piaþa n Pierdut certificat constator Victoriei, sector 1. O declar de la suspendare conf art 15 nulã, din legea 359/2004 al Sc Ionut Com Services 95 Srl, n Sc Bergerat Monnoyeur Srl CUI 1135968 J40/7803/1995 si CUI avand inregistrata la Registrul 7806429. Il declar nul, Comertului Ilfov sub nr. n Pierdut abonamente metrou J23/1632/2002 declara pierdut pe numele Burcea Vasile si Certificatul Constatator nr. Burcea Raluca Elena. Le 42885/17.07.2008. Se declara nul, declar nule,

Dos ar nr.66/A/2013. Public atie de v anz are mobiliara. Subs c r is ul, B.E.J.A. Maghiar Bogdan si Maghiar Ana Maria, cu sediul in Bucuresti, Bd. Unirii, nr. 20, bl. 5C, et. 3, ap. 16, sector 4, prin executor judecatoresc Maghiar Ana Maria, aduce la cunostinta ca in ziua de 15.07.2013 orele 08:00, va av ea loc in Magurele, str.Alunis, nr. 271E, judet Ilfov, vanzarea la licitatie publica a autoturismului marca BMW X5 cu nr. de inmatriculare B 107 NAT, s er ie s as iu WBAFB71080LX36983, cu pretul de incepere a licitatiei de 18.046E (echivalent in lei la cursul BNR din data platii), proprietatea debitorului Bogatu Nicolae, cu domiciliul in Bucuresti, str.Covasna, nr. 4, bl.E4, sc. 2, et. 4, ap. 39, sector 4, creditorul Bold Metodiu Florian, cu domiciliul in B uc ur es t i, str.Campineanca, nr. 6, bl. 2T, sc.A, ap. 2, sector 3, in baza titlului executoriu reprezentat de Contract de Imprumut autentificat sub nr. 454/26.02.2013 la BNPA Maria Popovici si Alexandra Popovici. Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor urmarite descrise mai sus sa anunte pe executorul judecatoresc inaintea datei s tabilite pentru vanzare. Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere bunul, sa se prezinte la data, locul si ora stabilite, iar pana la aceasta data sa prezinte oferte de c umparare si sa consemneze la dispozitia executorului judecatoresc o garantie de participare de cel putin 10% din pretul de incepere al licitatiei, in contul nr. RO74 CECE B504 71RO N000 0000- CEC Bank Victoriei,

n Autorizatie de mediu: SC CCSM Corturi Industriale SRL cu sediul în str. Piscul Crasani nr 12, bl P34, sc 1, et 2, ap 7, sector 6, Bucuresti, solicitã de la Agenþia e Protecþie a Mediului, obþinerea autorizaþiei de mediu pentru obiectivul (activitatea) 2511 – Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice amplasat în Str. Preciziei nr 17, sector 6, Bucuresti. Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestaþii sau sugestii, la sediul APM Bucuresti, Aleea Lacul Morii nr 1, sector 6, Tel: 0214301523 fizica Rotaru n Persoana Mircea Stefan, in calitate de titular proiect anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul “Centrala fotovoltaica” propus a fi amplasat in comuna Peris, sat Balteni, str.Valea Salciei nr. 5. judetul Ilfov. NU SE SUPUNE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI EVALUARII ADECVATE Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni pana joi, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apm-ilfov.ro in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data 10.07.2013, srotaru@hotmail.com, Tel: 0722244566 n SC Beofon SRL inregistrata sub nr.J40/25523/1994, CUI 6905734, informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea de ‘’comert cu ridicata al deseurilor si resturilor’’, cod CAEN 4677, desfasurata in str. Ramuri Tei nr. 3, sector 2, Bucuresti. Informatii se pot solicita la sediul APM Bucuresti din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1, intre orele 9-12, de luni pana vineri,

05 Iulie 2013

n Castraveti murati pentru Shaormerii, Restaurante, 3 lei/kg, Tel: 0722446899 n Cumpar autorizatie taxi, Tel: 0768511818

é Echipamente fast food. Vand utilaje si echipamente SH profesionale diferite pentru restaurante si patiserie la preturi fabuloase, cuptoare, friteuze, plite, expresor, preparator legume, vitrine, bufet salata, mese etc. 100 €, 0768533208, foodserv@live.com n Parfumuri online originale ieftine deosebite, http://www.parfumia.ro, Tel: 0720264874 Vand utilaje profesionale pentru catering sh: frigider 2 usi inox, hote inox, grill pe gaz, grill electric, masa de cald (bain marie), fripteuze, mas ina pentru tortilla mexicana, rotisor de capacitate mare pe gaz pentru purcei de lapte, berbecuti, curcani, pui. Pret negociabil, Tel: 0745057800 n Vand container marfa diversa: sticlarie, papetarie, colace plaja, electrocasnice, electronice, 5.000 EUR, bianicho@yahoo.com, Tel: 0722611816, 0727382066

é Vând Agregat frigorific 22000W/0*C dotat cu compresor semicapsulat Bitzer 4 pistoane, presostat diferential, tub colector, baterie condensare 25 Kw. Pretabil pentru functionare in gama de temperaturi -25*C...+10*C. Mic, dar puternic. Agent frigorific R422A, R422D, R404A, R507A. Disponibil in varianta refurbished. Garantie 24 luni. Asiguram contracost transportul si montajul agregatului, 9.900 Ron, Telefon: 0745008728, 0745008728, Fax: 0745008728, sales@coldtech.ro, http://www.coldtech.ro

Afacere la cheie Cantina, in str. Buzesti, utilata complet Nou, 2.300 EUR, balan_gigi @yahoo.com, Tel: 0752264488 n Cesionez societate care are de recuperat dintr-un contract comercial cu o alta societate 250.000 ron, Tel: 0749489186, 0764900607 n Vand afacere salon infrumusetare utilat complet mobilier nou stare ireprosabila 32mp, stradal, bd. Stefan cel Mare, chirie mica, Tel: 0766412249


meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / pagina 15

05 Iulie 2013

Amenajari apartamente la cheie: gleturi, faianta, gresie, rigips, t apet, glafuri, vinarom, parchet, instalatii, etc, Tel: 0767417284, 0744316918

Engleza, predau curs pentru copii sau adulti. Metode moderne, calitate si seriozitate, 60 RON/ora, Tel: 0730117172 n Calificãri rapide: instalatori, electricieni, rate, Tineretului. 021.326.26.06, 0727.332.114, Tel: 0722209409, 0740306550

é Cursuri acreditate naþional, recunoscute Uniunea Europeanã, pentru bone sau îngrijire bãtrâni, începeþi carierã nouã, 0213233966

é Matematica (sotul, 46), romana (sotia, 43), V-XII, profesori, experienta 13 ani, meditatii. Rezultate deosebite, ex: 10 la BAC, mate (niciun “picat”), multe note peste 9.50, admitere liceu, 20 RON/ora, Tel: 0722286920

é Amenajari de la A / Z Echipa cu experienta vasta in domeniu ex:Amenajari interioare si ex de la A/Z.Se ofera proba de lucru.Multumim, 10 RON, Tel: 0730468264 Construim case la roºu ºi la cheie cu materialul clientului, Tel: 0742528815

n Executam (gresie, faianta, zugravit, parchet): garsoniera 3.000, 2 camere 4.000, 3 n Meditatii limba daneza + pregatire! Integrare in n Amenajãri Interioare-gresie, camere 5.000. Seriozitate, societatea daneza, Tel: faianþã, gips carton, lavabilã profesionalism, Tel: etc, Tel: 0742528815 0729791002 0213454129, 0726215249


05 Iulie 2013

ofer servicii n Doamna fac masaj, Tel: n Contabil, complete de contabilitate 0735670953 societati, depunere declaratii, intocmire bilant, tarife negociabile, 80 RON/luna, magdadonose@yahoo.com, Tel: 0722792729 n Ofer servicii complete de contabilitate pentru firme mici si mijlocii din Bucuresti, la preturi foarte avantajoase, ancarosurna@yahoo.com, Tel: 0733977237

Termosistem, n Executam: sape-tencueli, zugraveli, gips-carton, gresie-f, pavaje-pavele, placari-piatra, caramida-aparenta, tapet, etc, 1 RON, Tel: 0730468264 n Inchiriez

la preturi avantajoase pompa beton 38 ml si autobetoniere transport beton, www.betoanepavele.ro Tel: 0722198413 n Montãm parchet laminat, stratificat si natural, Tel: 0742528815 n Vând Fier beton Mechel, ramas din constructie, diametre 20-25, lungimi 2-4.70m, 2.00 Lei/kg, Tel: 0722676652 n Vindem ciment vrac orice cantitate in Bucuresti, 310 ron/tona + TVA, transport inclus, 310 RON, http://www.betoanepavele.ro, Tel: 0722198413

é Contabil expert,

servicii contabile complete, semnãturã electronicã, Bilanþ, salarizare, prima lunã gratuit, 100 RON, Tel: 0766369750, 0720891226

n Administrator imobile, posesor atestat, ofer servicii administrare imobile, Tel: 0727889866 n Cazare litoral Mamaia. Inchiriez in regim sezonier, apartament 2 camere, statiunea Mamaia, 40 EUR, cazaremamaia2002@yahoo.com Tel: 0721625666

é Frigotehnist, reparatii frigidere, combine, lazi, congelatoare, vitrine, dozatoare, anyshor1972@ yahoo.com, Tel: 0764562524 Tapiter cu experienta, retapitare, reparatii tapiterie la domiciliu, 0727319669, retapitare@gmail.com

AnuntAZ 05 07 2013  
AnuntAZ 05 07 2013  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturia online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca,...

Advertisement