Page 1

Videoc hat, Abs olv ente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, c az are; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

ç DÂMBOVIÞA,

MERENI (CONTESTI), LA 30 KM DISTANÞÃ DE BUCUREªTI, SE VINDE/INCHIRIAZA CASA 252 MP CONSTRUCÞIE NOUA SUPRAFATA TOTALA TEREN 670MP; IN IMEDIATA VECINÃTATE A PÃDURII, ZONA PITOREASCA, IDEALA PENTRU A PETRECE TIMPUL IN NATURA. SPATIILE CASEI SUNT GENEROASE, FIIND FORMATE DIN LIVING OPEN SPACE 46 MP, HOL 18 MP, 2 GRUPURI SANITARE DE 7 MP, BUCÃTÃRIE 22 MP, 2 DORMITOARE DE 22, 5 MP, 2 DORMITOARE DE 14 MP, DRESSING ROOM DE 14 MP. CONSTRUCÞIA DIN MATERIALE DE CALITATE, IDEALA PENTRU O FAMILIE NUMEROASA SAU CEI CARE VOR SA SCAPE DE AGITATIA BUCUREªTIULUI. PRETUL USOR NEGOCIABIL. ACCEPTAM SI VARIANTE, 61.000 EUR, DINOIU.ALEX@YAHOO.COM, TEL: 0723574527

é Personal. Companie

internationala angajeaza personal tanar si dinamic: Distribuitor, Agent Vanzari, Curier, Asistent Manager. Posibilitatea de avansare rapida. Salariu de la 1200lei, Tel: 0728650079 Shaormar, pers onal fas t-food (c as ier s i preparator) angajam in zona Branc ov eanu, Tel: 0745590594, 0722630997

é Strãuleºti, 2

Cocosi, duplex 4 camere etaj 4+M, total renovat in 2007, complet mobilat si utilat Lux, 160.000 EUR, george.stirbei@ gmail.com, www.apartament180. ucoz.ro, Tel: 0722636174

é Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012

é VIDEOCHAT ABSOLVENTE, PLATA LA ZI. ENJOY2CHAT STUDIO ANGAJEAZA MODELE (FETE) CU/FARA EXPERIENTA, MINIM 18 ANI, ENGLEZA MEDIU. OFERIM: COMISION PANA LA 70%, VILA CENTRALA TINERETULUI, PROGRAM FLEXIBIL, CONDITII DE LUX, ASISTENTA TRAINING, 2.000 EUR/LUNA, ENJOY2CHAT_ANGAJ ARI@ YAHOO.COM, WWW.ENJOY2CHAT. RO, TEL: 0763702746, 0721795191

Voluntari aleea Popasului, v ând teren 720 mp, deschidere 14m, cu casa veche, gaze, curent electric, canal la poarta, apa curenta în zona, pretul zonei, negociabil, orele 18-22, Tel: 0770498468


pagina 2 / oferte de muncã România

01 Iunie 2012

é Agenti Vanzari in domeniul auto, relatii asigurari, parcuri auto, flota masini, comision, Tel: 0724591498

n Agent Vanzari in zona Timisoara - SC Tegee International Srl, angajeaza pentru distributia de produse chimice de curatenie si spray-uri speciale pentru service-uri auto. Asteptam CV la e mail, cristian@tegee.ro, http://www.tegee.ro, Tel: 0723222621, 0212123216, Fax: 0212123216

Agent Vanzari Distribuitori pentru editura Roossa. Salariu 1200ron + comision. Posibilitate avansare. Urgent! Tel: 0213151690

Agenþi Pazã calificati Respect Se c u r i t y S R L angajeaza in conditiile legii, salariu atractiv, office @respectsecurity.ro, www.respectsecurity.ro, Tel: 0213127416

é Agent Vanzari cu/

fara experienta ROOSSA Books SRL angajeaza, salariu de la 1200lei, posibilitate avansare, Tel: 0318004555 é Agenþi Pazã Agenti teren reprezentanti vanzari casa de moda, salariu f ix + c omis ion, croitorulmeu@gmail.com, Tel: 0314059883, 0771125495

pentru ºcoli ºi grãdiniþe angajãm urgent, Tel: 0213108660, 0212010567

AGENÞI PAZÃ, SOCIETATE PAZA ANGAJEAZA IN CONDITII AVANTAJOASE 50 AGENTI PAZA CONFORM LEGII 333/2003, TEL: 0213271419

n Ambalator, c uptoris t, preparator operator maºinã ambalat, tehnolog. Cerinþe: ex perienþã în indus tria alimentarã, domiciliu apropiat de BragadiruIlfov , Tel: 0214106590, 0770313796 n Asistent Medicina. Firma ingrijire medicala la domiciliu, cauta asistententi medicali part-time cu experienta in spital, Tel: 0723965990, 0723537052 radiologie n Asistenta angajam, Tel: 0213265596

é Agenti Pazã.

barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551 n Ajutor bucatar, sofer livrari. Firma catering angajeaza ajutor bucatarie si sofer livrari. Program lejer, salariu motivant, Tel: 0722633409 n Ajutor Bucãtar. Firma Catering angajeaza fete cu experienta serioase si muncitoare pentru ajutor bucatarie, Tel: 0732717313

é Asistentã personalã

pentru om afaceri, corp atletic, fãrã obligaþii, ea frumoasã, open-minded, suplã. Accept provincia. Ofer cazare, masã, salã fitness, salariu 1.200 Euro. Rog seriozitate. CV + minim 3 poze mari la e-mail fitroyal09@gmail.com, Tel: 0733637319

Automacaragiu si sudor argon. Societate constructii angajeaza cu carte de munca, CV la aprovizionare@ acmmuntenia.ro sau productie@ acmmuntenia .ro, Fax: 0215697097 1.200-1.400 lei, n Bonã experienta, 8-10 ore, Dr. Taberei, Pantelimon, Cotroceni, Panduri, Militari, Aviaþiei, Muncii, Primãverii, Bucurestii Noi, Bucuresti. Urgent, Tel: 0213107403 n Bonã regim intern, 1.500 lei, experienta, Bucuresti. Urgent, Tel: 0213107403 n Bucãtar si ajutor bucatar pentru restaurant zona Iancului, Tel: 0212532321, 0723678030 Bucãtari, ajutor de bucatari si salatieri cu experienta in domeniu. Restaurant cu specific romanesc si international sector 6 angajeaza, ofera salariu atractiv, passionclub@yahoo.com, Tel. 0214443668, 0743048701 n Bucãtar, ajutor bucãtar, pizzar si femeie de serviciu, angajeazã Restaurant în zona Floreasca, Tel: 0724481341


oferte de muncã România / info / pagina 3

01 Iunie 2012

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Agenþia Executivã pentru Cercetare (REA). Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Agenþia Executivã pentru Cercetare (REA), cu sediul la Bruxelles, a fost înfiinþatã în decembrie 2007. ªi-a început activitatea în iunie 2009 ºi gestioneazã un buget de peste 6,5 miliarde de euro, în baza Programului-cadru pentru cercetare. Agenþia rãspunde în faþa Direcþiilor Generale pentru Cercetare ºi Inovare, Întreprinderi ºi Industrie ºi Educaþie ºi Culturã. Misiunea Direcþiei Generale Cercetare ºi Inovare este de a elabora ºi de a pune în aplicare politica europeanã în domeniul cercetãrii ºi inovãrii, pentru a atinge obiectivele Strategiei Europa 2020 ºi ale iniþiativei „O Uniune a inovãrii”. Astfel, aceastã Direcþie Generalã contribuie la ameliorarea condiþiilor de viaþã ºi de muncã din Europa, la creºterea competitivitãþii UE, la sporirea creºterii ºi la crearea de locuri de muncã abordând, totodatã, principalele provocãri sociale, prezente ºi viitoare. În acest scop, Direcþia Generalã Cercetare ºi Inovare sprijinã cercetarea ºi inovarea prin intermediul programelor-cadru europene, coordoneazã ºi susþine programele de cercetare elaborate la nivel naþional ºi regional, contribuie la crearea spaþiului european de cercetare prin asigurarea condiþiilor favorabile pentru libera circulaþie a cercetãtorilor ºi a cunoºtinþelor ºi sprijinã cooperarea internaþionalã a organizaþiilor ºi cercetãtorilor din UE. Evaluarea propunerilor ºi gestionarea proiectelor reprezintã sarcinile centrale în ceea ce priveºte sprijinul acordat cercetãrii. REA îndeplineºte aceste sarcini de evaluare ºi gestionare pentru o mare parte din actualul program-cadru de cercetare – PC7 Numele complet al PC7 este „cel de-al ªaptelea Program - Cadru pentru Cercetare ºi Dezvoltare Tehnologicã”. Acesta se desfãºoarã pe o perioadã de ºapte ani, între 2007 ºi 2013. Programul are un buget total de peste 50 miliarde de euro. Aceasta reprezintã o creºtere substanþialã în comparaþie cu Programul-Cadru PC6 (creºtere de 41 % faþã de preþurile din 2004, 63 % faþã de preþurile curente), o reflecþie a înaltei prioritãþi acordate cercetãrii în Europa. PC7 este un instrument cheie creat pentru a rãspunde nevoilor Europei în ceea ce priveºte locurile de muncã ºi competitivitatea, ºi pentru a o menþine ca leader în cadrul economiei globale a cunoaºterii. Odatã cu creºterea bugetelor de cercetare, alocarea de structuri ºi servicii pentru efectuarea acestor sarcini este elementul central al programului-cadru. Aceste structuri ºi servicii ne permit sã îmbunãtãþim sprijinul acordat comunitãþii de cercetãtori. REA are urmãtoarele sarcini de gestionat: q bursele Marie-Curie ºi premiile aferente; q acorduri de subvenþionare specifice în beneficiul întreprinderilor mici ºi mijlocii; q proiecte cu mai mulþi parteneri în domeniul cercetãrii spaþiale; q proiecte cu mai mulþi parteneri în domeniul cercetãrii în materie de securitate; q sediul destinat acceptãrii de propuneri ºi serviciilor de evaluare situat în clãdirea Convent Garden din centrul Bruxelles-ului; q ghiºeu de asistenþã unic destinat cererilor referitoare la PC7; q sistem de înregistrare unic destinat partenerilor de proiect, în vederea reducerii formalitãþilor administrative necesare pentru gestionarea proiectelor. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

n Bucãtari, pentru evenimente. Pizzari, barmani, ospãtari pentru restaurant- terasã, Tel: 0721651000 n Cantaragiu, femeie, studii liceu, 1.200Ron, Tel: 0769864279 n Casier/ã. Benzinarie Mol Otopeni angajeaza casier si om pentru copertina, Tel: 0722221321

si n Cosmeticianã manichiurista - Salon Ambra angajeaza in conditii avantajoase, Calea 13 Septembrie, Tel: 0732222095 coafeza, n Cosmeticianã, frizer, manichiurista - Beauty and Style by Sophie Salon angajeza, comision atractiv, contract de munca, se ofera seriozitate maxima, beautyandstylebysophie@yahoo .com, Tel: 0727443399 Croitor/easã cu experienta in realiz area produs ului cap-coada - Atelier creatie angajeaza in zona Cotroceni, Tel: 0746299085

é Coafezã cu

experienþã ºi portofoliu clienþi, condiþii avantajoase, Tel: 0752086881

n Croitoreasa

cu experienta angajez, Tel: 0758029770

cosmeticianã, n Coafezã, manichiuristã, angajeazã salon de înfrumusetare, zona Gara de Nord, Tel: 0728431041, 0744876326

é Coafor/Coafezã, pers onal pentru mas aj, manichiura/pedichiura, c os metic a. Gul Studio angajeaza, Calea Mosilor 268. Salariu motiv ant +comision! Tel: 0721991827 n Colaboratori. Doriti liniste financiara? Trimiteti plic timbrat autoadresat. Astept provincia. OP77 CP182 Bucuresti, Tel: 00000000 n Confecþionere lucru dama usor, triplok, simpla, yubar, salariu atractiv, program 8 ore, zona Militari, Tel: 0765905452 n Consilier Vanzari Tipografie Cerinte: experienta in domeniu si portofoliu de clienti. Beneficii: masina, telefon, laptop, salariu: suma fix + comision, razvan.mincu@tipografiareal.ro, http://www.tipografiareal.ro, Tel: 0722674618

é Consultant tehnic magazin. Societate comercialã angajeazã Consultant tehnic magazin preferabil cu experienþã de minim 1 an în domeniul coafurii, CV se trimite la e-mail cariere@profihairshop.ro, Tel: 0730501360

cu é Croitoreasã experienta, ajutor croitoreasa, retusier cu experienta pentru magazin de modificari imbracaminte, Tel: 0755824940, 0314179195 Curier/Livrator. Fabio Pizza angajeaz a pers onal c u ex perienta in domeniu curierat sau livrare la domiciliu si cu o cunostere foarte buna a Bucurestiului, Tel: 0726706201

é Curieri pedestri, Total Post Services angajeaza in Bucuresti si Ilfov, Tel: 0212321575, 0732222672

é Distribuitor cu sau

fara experienta pentru ROOSSA Books SRL salariu de la 1200lei, bonusuri in functie de realizari, Tel: 0318004555


pagina 4 / oferte de muncã România

01 Iunie 2012 gaze I D. n Inginer Colaborare legitimatie inginer gaze grad I D, contact@grandgaz.ro, http://www.grandgaz.ro, Tel: 0724221193 n Îngrijitori pentru spaþii verzi, cu experienþã, angajeazã SC MBC Construct Prest. Sunati intre 09:00-17:00, Tel: 0213114090 n Instalator Firmã de ventilaþie ºi climatizare angajeazã instalator aer condiþionat, Tel: 0721767778 Instalator autorizat III D, angajeazã firmã de instalaþii gaze, Tel: 0737811054, 0737811055 n INSTALATORI CALIFICATI SI NECALIFICATI, SUDORI, MUNCITORI CALIFICATI SI NECALIFICATI - FIRMA DE INSTALATII ANGAJEAZA, OFFICE@AGV.RO, WWW.SERVICE-BOSCH.RO, TEL: 0731333732 n Livrator cu auto sau scuter personal. Trenta Pizza angajeaza, Tel: 0751309898 n Livrator cu scuterul/masina personala, pizzerie zona Berceni angajeaza, lazar_denisa10@yahoo.com, Tel: 0761468831 n Livratori la domiciliu cu scuter personal. Restaurant cu livrari la domiciliu angajeaza urgent cu carte de munca, salariu 800ron, la care se adauga costurile pentru combustibil, secretariat@jumbofood.ro, http://www.jumbofood.ro, Tel: 0728224580 n LUCRÃTOARE CROITORIE. ATELIER CROITORIE COMANDA DAMA, ANGAJEAZA LUCRATOARE TRIPLOCK SI UCENICA, TEL: 0724790307 n Lucrãtor Depozit, Vanzator Cofetarie Si Cofetar. Proiectul “Mai multe sanse pentru un loc de munca! ” angajeaza. Conditii obligatorii: somer, domiciliu in C.I. in Bucuresti/Jud. Ilfov, fara a mai urma vreo forma de invatamant, office@ses.ro, Tel: 0758102963 n Lucrãtori Comerciali. Firma de organizari evenimente angajeaza personal (cu experienta) pentru departament vanzari. Salariu atractiv, Tel: 0726186708

é Manager, sef

n Manager. Ministerul Public anunta concurs pentru ocuparea functiilor publice de conducere vacante de manager economic in cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Suceava, Parchetul de pe langa Tribunalul Covasna si Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj. Concursul se organizeaza la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie cu sediul in Bulevardul Libertatii nr. 14, sector 5, Bucuresti in zilele de 02 iulie 2012 ora 10.00 (proba scrisa) si 05 iulie 2012 ora 14.00 (interviul). Conditiile de participare la concurs si bibliografia stabilita se afiseaza la sediul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si pe site. Relatii la telefon, http://www.mpublic.ro, Tel: 0213193811

é Personal Coafor,

cosmetica, cu experienta, angajam in Drumul Taberei, Tel: 0728303303, 0729811610

é Ospãtari si bucatari. Restaurant angajeaza in zonele sector 4 si Popesti Leordeni. Pentru informatii sunati, trimiteti C V la e-mail petrica.costache@yahoo .com, Tel: 0730524524, 0722524524

é Manichiuristã. Coafor angajeaz a pers onal c u experienta pe postul de manichiura- pedichiura in Drumul Taberei, Tel: 0729811610, 0728303303 n Maseur. SC. Mokhsa Ayurveda Spa SRL angajeaza maseur, experienta ceruta minim 3 ani, Tel: 0727663708 n Maseuzã, angajez in é Ospãtari, Bucureºtii Noi, 0744551580 manager, bucatar, n Mecanic auto mici reparatii pentru parc auto, Tel: dansatoare orientala. 0724744153 Restaurant central n Mecanic auto pentru angajeaza, detalii la camioane cu domiciliu rahova telefon, Tel: Mãgurele, Tel: 0213690024 0725055551 n Menajerã. Familie angajeaza menajera cu carte de munca, covrigar cu nefumatoare pana in 45 ani, n Patiser 180 zile in Bucuresti 180 zile experienta. Angajez urgent, in strainatate, asiguram cazare Tel: 0762008071 in Bucuresti si pensiune Pers oanã. Firma c aut completa in strainatate, salariu 400 euro net. Relatii telefon, persoana serioasa fara cazier dornica de munca pentru Tel: 0744340294 curatenie, Tel: 0755199040 Montator SC Alurex Cons truc t SRL angajeaz a n Personal femei la vase si serioase, Tel: montatori pereti cortina si bucatarie, placari cu alucobond, dupa 0767093802, 0735810766 n Personal cu experienta in ora 19.00, Tel: 0723302100 brutarie - Fabrica de paine angajeaza urgent, n Muncitoare serioase si Titan foarte active pentru un depozit personal cu domiciliul in de imbracaminte si sectoarele 2, 3, 4, Bucuresti incaltaminte situat in Sector 2. sau in comuna Pantelimon. Program de 4-6 ore/zi. Salariu atractiv, bonuri de transport asigurat, Angajez si pensionare apte de masa, c.vata@titan.ro, Tel: munca, Tel: 0751023040 0785295454, 0212043826, Fax: 0212043829 PERSONAL CALIFICAT: SOFER, PATISER, AJUTOR PATISER, VANZATOARE FABRICA DE PAINE ANGAJEAZA, 0722241541

service cu relatii asigurari si parcuri auto pentru service auto, Tel: 0724591498

n Manager. Restaurant tip fast-food angajeaza Manager si Asistent Manager cu experienta 2 ani. Relatii de luni-vineri 10:00-20:00, Tel: 0737997856

n Ospatar si bucatari la rece, si picol. Restaurant Maxim, zona Cismigiu angajeaza in conditii deosebite preferabil fete. CV la nicumineata@yahoo.com, pentru bucatari CV la mariaungureanu2003@yahoo. com,

é Ospãtari si Sef de sala cu experienta. Restaurant angajeaza, relatii la telefon, info@micaelvetie.ro, Tel: 0212245017

n Personal (incaltaminte). Firma incaltaminte angajeaza personal pentru cusut, talpuit pregatit cusut, Tel: 0745980669, 0314284072

Personal curatenie in spatii de birouri. Contract de munca, bonuri de masa, program flexibil in ture de zi/noapte. Rugam seriozitate, Tel: 0212319774

Personal Hotel Hotel 2 stele pe litoral, Costinesti, cauta persoana tinara-tura de noapte - perioada 1 iunie - 1 septembrie. Atributii: receptie - dat si primit chei turistilor pe tura respectiva, curatenie, servire la masa la turisti daca este nevoie, alte activitati de curatenie, mop, spalat vase, etc. Salariu 2000 ron +cazare si masa. Exclus persoane neserioase care se gandesc sa vina la mare pentru distractie! Trimiteti CV+poza la e-mail muncalitoral@ yahoo.com n Personal Restaurant. Fabio Pizza angajeaza personal cu experienta pentru bucatarie, cu domiciliul in zona Tei, Tel: 0729043581

é Personal Restaurant: ospatarite si ajutor bucatar cu experienta. Restaurant ‘’Il Cantuccio’’ angajeaza, Tel: 0724744153 n Personal. Angajez urgent coafeza manichiurista pedichiurista cosmeticiana zona Big Berceni. Vad bun, Tel: 0729918156, 0762619865


01 Iunie 2012

oferte de muncã România - strãinãtate / cereri de muncã / pagina 5

é Personal: casier, barman, asistentã medicalã, ajutor bucãtar, grãdinar, personal curãþenie, personal debarasare, ºofer. ªtrandul Strãuleºti angajeazã. Program interviuri: Luni-Vineri, 10.00-14.00, în ªos . Bucureºtii Noi, nr. 247. Capãt linie troleibuz nr. 97 ºi autobuz nr. 205, angajam pentru n Portar asociatie proprietari, de preferinta pensionari la limita de varsta, program 12-24ore, venit net 500Ron, 0722588110

é Secretarã cu experienta. Cerinte obligatorii: limba italiana v orbit s i s c r is ! medirom@medirom.ro, Tel: 0040744301636 n Shaormar cu experienþã, Tel: 0721941999, 0723855172 n Shaormar cu experienþã, zona Rahova, 0768130133 n ªofer cu experienta permis de conducere categoria B. Firma de paza angajeaza, salariu atractiv. 0721296652, Tel: 0755162034, 0767056551 n ªofer taxi cu atestat pentru Logan GPL, 24 h, Tel: 0762008074 n ªofer cu experienta categ C+E camion 7.5 tone + remorca, Tel: 0722322422 n ªofer profesionist cu domiciliu în jurul Bucureºtiului, cu experienþã ºi atestat pentru transport sticlã (ptr. geam termopan) în Bucureºti ºi în zonele linitrofe, office@tele-electron.ro, Tel: 0214303390, 0217727952 ªofer camion 22t intern cu 2 ani experienta, atestat, domiciliu stabil in jud.Arad, sanda.tolea@mapabspeed.ro Tel: 0754436648 n ªofer dubita pentru livrare si montaj mobila. Experienta si seriozitatea reprezinta un avantaj, Tel: 0722339199 n ªofer profesionist cat. C+E cu experienta, intern si international. Carte de munca. Asteptam CV la e-mail alexandra@almadasped.eu, Tel: 0737526957 n ªofer Tir cu experienta pentru transport intern. Cer seriozitate. Relatii la telefon, deogrup@yahoo.com, Tel: 0766533761 n ªoferi Societate comerciala din Bucuresti, punct lucru Potlogi, Dambovita, angajeaza soferi cat.C si E cu atestat. Contact: Tel: 0736937326

n ªoferi cat. D, cartelã tahograf, salariu atractiuv, zona Bucureºti, Tel: 0766657666, 0766656262 n Spãlãtor auto cu experienþã SC angajeazã, Tel: 0726149872 si lucratori n Stivuitoristi necalificati. Contract de munca, bonuri de masa, program flexibil in ture de zi/noapte. Rugam seriozitate, Tel: 0212319774 pentru n Sudori/instalatori instalatii de gaze. Experienta minim 3 ani la o firma de gaze. Avantaj permis, contact@grandgaz.ro, http://www.grandgaz.ro, Tel: 0735666676 Fabrica n Tãlpuitor. încãlþãminte angajeazã în condiþii avantajoase muncitori calificaþi - talpuitor: tras, talpuit manual; zona ªos. Giurgiului, Tel: 0721213384, 0214510046

n Vânzãtoare bar cu jocuri, n Videochat, angajam fete douã zile cu douã, salariu 800Ron plus tips, 0212244791, pentru studio videochat, conditii Tel: 0765486755, 0723436343 bune de munca comision 70%, av ans uri la c erere, plata Vânz ãtoare angajãm, bilunara, Tel: 0763290908 magaz in alimentar, n Vopsitor auto cu domiciliul experienþã, numai Berceni, Rahova -Mãgurele, Tel: c arte munc ã, Tel: 0213690024 0722531719, 0771086940 pregatitor cu n Vopsitor experienta - sevice auto n Vânzãtoare si ajutoare angajaza urgent in zona bucatar pentru Fast Food, Colentina, Tel: 0726723411, zona centrala, Tel: 0727448561 0754016671 SERVICE n VOPSITOR, AUTO ANGAJEAZA IN ZONA OBOR BUCURESTI, EUGEN.BABADAC@PBTSER VICE.RO, TEL: 0740111828 n Vulcanizator cu experienþã SC angajeazã, Tel: 0726149872

é Vânzãtoare magazin zona Militari, strada Apusului, informaþii între orele 11-18, Tel: 0764011340

n Tehnician. DAAS Romania angajeaza tehnician service HoReCa (calificari mecanic, electromecanic, electric) pentru Buc ures ti, resurseumane@daas.ro magazin n Vânzãtoare alimentar (Big Berceni), CM. Angajeazã urgent SC, rugãm seriozitate, Tel: 0722404553 n Vânzãtor/oare. Restaurant tip fast-food angajeaza vanzator cu/fara experienta. Relatii de luni-vineri 10:00-20:00, Tel: 0737997856

é Tehnicieni interfoane, sisteme alarmare, reprezentant tehnic comercial si agenti interventie rapida cu permis angajeaza ABA Security, Tel: 0213358420 n Tinichigiu auto electrician (diagnoza auto), pregatitor/vopsitor, mecanic auto - Auto First Class (service auto) angajaza in conditii bune de munca.CV la e-mail, office@autofirstclass.ro, Tel: 0760693462, 0785280160 Vânzãtoare cu experienta, sociabila, serioasa. Magazin alimentar z ona Militari angajeaza, salariu atractiv, Tel: 0769218834, 0214343431 n Vânzãtoare pentru patiserie, in Piata 16 februarie, zona Bucurestii Noi, sector 1, Tel: 0766764386

é Vânzãtoare pentru Minimarket zona Gara de Nord, Tel: 0730376118

é Videoc hat Tinere dragute minim 18 ani. Salarizare deosebita, contrac t munc a, s tudio, www.Studio-Bucuresti.ro, Tel: 0720818129

é VIDEOCHAT TINERE PENTRU AG E N T I E , VIDEOCONFERINTA, CONDITII DEOSEBITE, CENTRAL, 500-4000E/ LUNA, WWW. ANGAJAREVIDEOCHAT.RO 0720818129, 0314250001

Videochat - femei 18-55 ani pentru videochat, conditii deosebite, cazare, Tel: 0725424881 Videochat, ai peste 18 ani si vrei sa uiti de grijile financiare? Te asteptam intr-un studio modern unde poti castiga cu usurinta bani. Contacteaza-ne! ID: boomxangajari, 0761705741

Elvetia, Club noapte cauta doamne 25-40 ani, pentru companie. Asiguram transport, cazare, telefon si sms, Tel: 0722823554, 0041793659135

é Germania. Cel mai renumit club de noapte din München, Hot Ambiente Rose", cautã doamne ºi domniºoare cu aspect fizic plãcut. Cunoºterea limbii germane sau englezã este un avantaj. Acte legale, câstig între 3000-7000 Euro pe lunã. Cerem ºi oferim seriozitate, toto.doman@ymail.com, http://www.ambienterose-ug. de, Tel: 0757919152

n Menajerã doamnã serioasã cu cazieru curat ºi experienþã în domeniu, caut servicii firmã serioasã cu carte de muncã, Tel: 0764072286 n Menajerã, doamna 48 ani, gospodina, fac menaj la familii serioase 3-7 zile saptamana, Tel: 0786869465 n ªofer cat. B, C, din 1996, tanar, studii superioare, sunt o persoana sociabila, deschisa, care se adapteaza cu usurinta la cerintele noi impuse, Tel: 0723443423


detalii la http://ec.europa.eu Belgia n Assistant Social Niv B, (h/f). - Description: Une

organisation a Bruxelles recherche un Assistant Social Niv B, (h/f). Tâches: Développement de logements solidaires. Assurer l'encadrement social. Accueillir et aider les bénéficiaires de logements. Assurer la gestion administrative et financiere du projet. Représenter l'asbl et entretenir un lien avec le secteur local compétent. Profil: Bonne connaissance du fr ançais. Niveau B (bachelor). Conditgion ACS: Etes-vous dans les conditions du programme ACS - Offre: Horaire a temps plein. 2 postes a pourvoir. Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a bvanderputtencv@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale.

n CNC opérateur, (h/f). Ref. A110. / CNC-Operator, (m/v). Ref. : A110. - Description: Une importante société belge de construction aéronautique et spatiale d'envergure internationale recherche un CNC opérateur (h/f). Elle participe tres activement au succes de multiples programmes spatiaux et d'aviation civile tels que Ariane, la Station Spatiale Internationale et Airbus. La société est active dans la conception, la fabrication et l'assemblage d'éléments de structures, de servocommandes électrohydrauliques ou mécaniques, de logiciels spécifiques et d'éléments électroniques. La société s'inscrit dans l'évolution des marchés aéronautiques et spatiaux, particulierement les lanceurs, vers des équipements faisant de plus en plus appel a des équipements électriques et électroniques de puissance et développe pour ces marchés la chaîne électrique alimentation, onduleur, moteur électrique avec son électronique de commande et le software associé. Ces programmes nous obligent a l'excellence et nous maintiennent dans un environnement de haute technologie particulierement motivant. Nos collaborateurs font preuve d'un sens réel des responsabilités, d'un investissement personnel dans le travail. Le respect d'exigences de qualité, le travail en équipe et la collaboration entre les départements sont les moteurs de notre succes. Fonction: Opérer sur des tours horizontaux, sur des centres de tournage-fraisage dans le respect des gammes de fabrication Les machines sont principalement a commande numériques pouvant comporter 5 axes voir meme etre multibroches - Assurer la qualité et contrôler les pieces produites en suivant des protocoles précis et en utilisant les instruments de mesures courants; Profil: - Formation Technique secondaire supérieure + 7 eme spécialisation CNC - La connaissance de systemes de commande numérique 840D de Siemens ou Mazatrol de Mazak constitue un atout comme par ailleurs une connaissance des centres d'usinage Starrag et WFL - Quelques années d'expérience dans une fonction similaire sont souhaitées Capacité a travailler en équipes et flexibilité - Soigneux et méthodique - Lecture de plans - Notions de métrologie - Bilingue : français, néerlandais moyen; Offre: - Une rémunération attractive - Des avantages extralégaux. - Un environnement professionnel enthousiasmant - Une fonction riche en contacts. Un soutien en terme de formations complémentaires et des possibilités de développement personnel pouvant évoluer vers une prise de responsabilités importantes; Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a bdhondt@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale. n Aide-familiale, (h/f). PTP. / Huishoudhulp, (m/v). Doorstromingsprogramma. - Description: Une société a Bruxelles recherche une aide-familiale, (h/f). Profil: Connaissance de base du néerlandais. Répondre aux conditions PTP. Etes-vous dans les conditions du programme de transition professionnelle - Vérifiez ici si vous correspondez aux conditions de la mesure d’emploi. Offres: 3 postes a pourvoir; Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a pjacobscv@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale. n Assistant, (h/f) responsable herbergement en France Description: Nous recrutons des Assistants, (h/f) Responsables Hébergement pour nos Villages de vacances en France ou dans un autre pays. Vos missions : Assister le responsable (et éventuellement le remplacer pendant son absence) Organiser et contrôler l'entretien des chambres et des parties communes; Manager une équipe (interne ou sous-traitance); Gérer l'approvisionnement/stock du petit matériel hôtelier et le budget de l'hébergement; Garantir l'application des procédures Club Med et des normes d'hygiene et de sécurité; Votre profil : Disponible et mobile géographiquement pour une période de 3 a 8 mois; Formation d'Hôtellerie/Restauration; Expérience dans la fonction ainsi qu'en management d`équipe souhaitée; Pratique de l'anglais souhaitée, autres langues étrangeres appréciées; Vos atouts : Professionnel - Discret - Sens du service - Adaptable - Esprit d'équipe; Offre : Contrat saisonnier. Hébergement et repas assurés au sein du Village et autres avantages liés a l'activité du groupe. Poste ouvert aux personnes en situation de handicap. Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a mchaineux@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale.

(h/f). PTP. / Huishoudhulp, (m/v). n Aide-familiale, Doorstromingsprogramma. - Description: Une société a Bruxelles recherche une aide-familiale, (h/f). Profil: Connaissance de base du néerlandais. Répondre aux conditions PTP. Etes-vous dans les conditions du programme de transition professionnelle - Vérifiez ici si vous correspondez aux conditions de la mesure d’emploi. Offres: 3 postes a pourvoir; Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a pjacobscv@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale.

n Assistant, (h/f) responsable herbergement en France - Description: Nous recrutons des Assistants, (h/f) Responsables Hébergement pour nos Villages de vacances en France ou dans un autre pays. Vos missions : Assister le responsable (et éventuellement le remplacer pendant son absence); Organiser et contrôler l'entretien des chambres et des parties communes; Manager une équipe (interne ou sous-traitance); Gérer l'approvisionnement/stock du petit matériel hôtelier et le budget de l'hébergement; Garantir l'application des procédures Club Med et des normes d'hygiene et de sécurité; Votre profil : Disponible et mobile géographiquement pour une période de 3 a 8 mois; Formation d'Hôtellerie/Restauration; Expérience dans la fonction ainsi qu'en management d`équipe souhaitée; Pratique de l'anglais souhaitée, autres langues étrangeres appréciées; Vos atouts : Professionnel - Discret - Sens du service - Adaptable - Esprit d'équipe; Offre : Contrat saisonnier. Hébergement et repas assurés au sein du Village et autres avantages liés a l'activité du groupe. Poste ouvert aux personnes en situation de handicap. Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a mchaineux@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale. n Coordinateur, (h/f) relations publiques/receptionniste en France / Coördinator public relations/receptioniste, (m/v) voor Frankrijk Description: Nous recrutons des Coordinateurs Relations Publiques/Réceptionnistes, (h/f) pour nos Villages de vacances en France ou dans un autre pays. Vos missions : Se positionner en interlocuteur privilégié pour les clients néerlandophones; Assurer les arrivées / départs des clients; Gérer le standard téléphonique; Assurer les encaissements et autres opérations comptables; Promouvoir les ventes en interne (nuitées, repas, séjours); Etre garant de l'évenementiel lié a la culture des clients; Traduire et interpréter les documents et/ou notes d'informations du Village; S'exprimer devant un public (conférences d'informations, présentation des évenements..); Votre profil : Disponible et mobile géographiquement pour une période de 3 a 8 mois; Etudes de Tourisme ou Hôtellerie/Restauration souhaité; Expérience dans la fonction exigée; Maîtrise de l'outil informatique; Bilingue français/néerlandais et anglais courant. Vos atouts : Professionnel - Diplomate - Sens de l'accueil - Organisé - Bon relationnel; Offre : Contrat saisonnier. Hébergement et repas assurés au sein du Village et autres avantages liés a l'activité du Groupe. Poste ouvert aux personnes en situation de handicap. Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a gdebacker@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale. n Onderwijsondersteuner op vlak van taal, (m/v). Geco - Description: Een Vlaamse overheidsinstelling in Brussel zoekt een Onderwijsondersteuner op vlak van taal, (m/v). Functiebeschrijving: Vanuit het Onderwijscentrum Brussel ondersteun en vorm je de scholen en leraren met betrekking tot taalbeleid, taalvaardigheidsonderwijs, omgaan met diversiteit en ouder- en buurtbetrokkenheid, met het oog op het verhogen van leerkansen en resultaten bij leerlingen. Je hebt kennis van de onderwijswereld in het algemeen en het Nederlandstalig onderwijs in Brussel in het bijzonder. Je bent je bewust van de mogelijkheden die een schoolomgeving kan bieden in functie van leerkansen en leerlingenresultaten bij kinderen en je bent sterk in analyse, vormings- en begeleidingsmethodieken en communicatie. Competenties: - Dienstbaar en betrokken zijn, integer handelen Mondeling en schriftelijk vaardig zijn - Samenwerken en problemen analyseren - Oordeel vormen en resultaatgericht werken - Klantgericht handelen - Plannen en organiseren, opvolgen van taken en processen; Functiegebonden competenties: - Kennis hebben van de onderwijswereld in het algemeen en het Nederlandstalig onderwijs in Brussel in het bijzonder, onderwijsontwikkelingen en schoolstructuur en in staat zijn om zich in te werken in nieuwe inhouden op basis van deze ontwikkelingen; - Kennis hebben over de mogelijkheden die de schoolomgeving kan bieden in functie van leerkansen en leerlingenresultaten bij kinderen Kennis hebben over en vaardig zijn in de te ondersteunen basisinhouden - Kennis hebben over en vaardig zijn in het toepassen van begeleidings- en vormingsmethodieken - Anderen overtuigen, een visie ontwikkelen en initiatief nemen - Houder van een bachelor/graduaat (niveau B). Je komt in aanmerking voor een geco-werkaanbieding. Kijk hier of je beantwoordt aan de voorwaarden van deze tewerkstellingsmaatregel. Gelieve te mailen naar dsaerenscv@actiris.be om de gegevens van deze werkgever te bekomen. Solliciteer in de taal (of één van de talen) van de werkaanbieding, met vermelding van de nationale referentie. n Kinderbegeleider, (m/v). geco - Description: Een kinderdagverblijf in Brussel zoekt een Kinderverzorger, (m/v). Taken: Instaan voor opvoeding en verzorging van kinderen tussen 0 en 3 jaar; Profiel: Nederlandstalig; Niveau C: BSO kinderzorg (7de jaar specialisatie), opvoeder A2 TSO-sociaal technisch; Je komt in aanmerking voor een geco-werkaanbieding. Kijk hier of je beantwoordt aan de voorwaarden van deze tewerkstellingsmaatregel. Aanbod: Vervangingscontract; Gelieve te mailen naar dsaerenscv@actiris.be om de gegevens van deze werkgever te bekomen. Solliciteer in de taal (of één van de talen) van de werkaanbieding, met vermelding van de nationale referentie.

n Développeur Java Junior(h/f) - Description: Développeur Java

Junior(h/f); Le coeur de métier de Centran est le développement web ou b2b de haute qualité. Nous gérons les projets a travers le cycle complet de développement et nous offrons notre expertise a chaque niveau. Tâches: Responsable de la mise en oeuvre de nouvelles applications ou le maintien / support des applications existantes; Analyser, concevoir, développer et tester des applications sur mesure pour nos clients. Profils recherchés : Formation(s) Niveau : Niveau non précisé; Intitulé du diplôme : gradué en informatique, licencié en informatique, ingénieur en informatique, développeur Java; Expérience(s) professionnelle(s) Secteur : Conseil en systemes informatiques; Description : Vous avez entre 0 et 5 ans d'expérience; Langue(s) Français : Bonne connaissance; Anglais : Bonne connaissance; Connaissances spécifiques Personnalité flexible, autonome tout en ayant un bon esprit d'équipe, pro-actif, débrouillard(e) et volontaire. Nous offrons : Un contrat a durée indéterminée a temps plein; Intéressé(e) - Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Mademoiselle Dullier a l'adresse mail : sandrine.dullier@centran.be Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter ACTIRIS pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. ACTIRIS n'est pas responsable de son contenu. n Responsable / Verantwoordelijke wereldwinkels, (m/v). geco niveau B/ C - Description: Une ASBL située en région bruxelloise recherche un Responsable de magasins du tiers-monde, (h/f). Fonction: Responsable de la bonne collaboration entre les magasins et les partenaires de distribution. Installation de displays pour les clients. Suivi de la communication pour les nouveaux produits. Entretien des contacts fournisseurs et collaborateurs commerciaux. Collaboration avec les partenaires, les bénévoles et les stagiaires. Assistance dans magasins si nécessaires. Profil: Commercial, orienté clients. Premiere expérience réussie dans environnement similaire ou etre motivé. Sens de la communication pour aviser et convaincre les clients. Eléments de reconnaissance: - Orienté résutats et sachant résoudre les problemes. Proactif, autonome ayant sens de l'organisation. - Bilingue, français, néerlandais. - Integre, curieux, ayant l'oeil pour le détail. - Diplôme de bachelor/graduat. Condition ACS: Etes-vous dans les conditions du programme ACS - Vérifiez ici si vous correspondez aux conditions de la mesure d’emploi. - Habiter en région bruxelloise. Offre: Job varié dans une équipe dynamique avec possibilité de prise d'initiatives et de développement personnel. Contrat a durée indérminée a temps plein. Remboursement des frais de transport. Salaire selon bareme. Lieu de travail facile d'acces. Date limite d'engagement: 30/09/2012. Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a dsaerenscv@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale. n Infirmiere, (h/f). / Verpleegkundige, (m/v). - Description: Une chaîne de grands magasins dans la région bruxelloise recherche une infirmiere, (h/f). Tâches: Au sein de notre service interne de médecine du travail, vous participez aux actions de santé publique destinées a soutenir le bien-etre de nos collaborateurs. Vous prenez également une part active dans nos campagnes de sensibilisation (anti-tabac, vaccination, etc.) en adhérant a ces projets et en apportant les renseignements précis aupres de nos travailleurs. Vos responsabilités consistent également a assister nos médecins lors des consultations médicales en accueillant nos collaborateurs et en pratiquant les examens biométriques. Vous veillez a établir un planning rigoureux de ces consultations et en assurer le suivi dans notre systeme informatique. Vous apportez une écoute attentive aux problemes de santé ou autres que peuvent vous confier nos collaborateurs. Enfin, vous gérez une série de tâches de secrétariat. Profil: Vous etes titulaire d'un diplôme d'études supérieures en soins infirmiers (une spécialisation en santé communautaire est un atout). Doté d'un bon sens des contacts, vous faites également preuve d'une excellente capacité d'écoute et d'empathie. L'esprit d'équipe, la discrétion et la flexibilité sont également des criteres importants. Bonne connaissance du français et connaissance moyenne du néerlandais. Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a fbelatariscv@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale. n Technicien HVAC (h/f) - Description: Une société recherche un Technicien HVAC, (h/f). Tâches: Montage et entretien des chaudieres (particuliers et industriels), Maintenance d'installations HVAC. La majeure partie des clients se trouvent a Bruxelles et en Brabant Wallon; Profil: Bonne connaissance du français et du néerlandais; Connaissances en électricité, Autonome, Volontaire, Excellente présentation, Bonne élocution, Capacité technique prouvée, Connaissances HVAC; Il est impératif d'avoir une expérience réussie dans le domaine; Etre en possession du permis de conduire B; Offre: Un contrat a temps plein; Un emploi HVAC dans un environnement de travail agréable, poste pour une personne motivée, de présentation irréprochable et correspondant a l'offre d'emploi. Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a bdhondt@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale. n Project Manager Lean (m/v) - Description: Project Manager Lean (m/v); Parker Hannifin, is wereldleider op het gebied van motion- & controltechnologieën en systemen en is tevens ISO 9001:2000 gecertificeerd. Parker heeft 1.400 productlijnen voor hydraulische, pneumatische en elektromechanische toepassingen in 1.000 industriële, commerciële, mobiele en aerospace markten. In 48 landen wereldwijd stellen ze ruim 55.000 mensen te werk. Om een optimale service te blijven garanderen en hun constante groei te ondersteunen is Parker Belgium (met zowat 60 medewerkers in de vestiging in Boom) momenteel op zoek naar een (m/v); HUMAN RESOURCES CONSULTING CY; Mijnheer Robrecht JANSSENS; Email: 21125@hrcc.be


detalii la http://ec.europa.eu n Professeur de néerlandais AESS et AESI, (h/f).Mi-temps. Description: Le Lycee Guy Cudell, situé a 1210 Bruxelles, recherche un professeur de Néerlandais (h/f), pour un engagement mi-temps immédiat pour l'année scolaire, dans l'enseignement secondaire inférieur et supérieur. Intéressé - Envoyer votre candidature a l'attention de Monsieur Planchon Pierre : lycee.guy.cudell@ecoles.cfwb.be Lycee Guy Cudell, rue de Liedekerke 66, 1210 Saint-Josse-ten-Noode. Attention ! Il n'est pas nécessaire de prendre contact avec ACTIRIS pour cette offre d'emploi. n Docenten Nederlands, (m/v). ZELFSTANDIG STATUUT. Description: Berlitz is al meer dan 130 jaar één van de bekendste namen op het gebied van taalonderwijs en staat bekend voor de kwaliteit van haar taalkundige diensten. Dankzij Berlitz hebben verschillende miljoenen mensen, uit alle hoeken van de wereld, zich actief kunnen openstellen voor nieuwe milieus en andere culturen, en talen kunnen leren aan de hand van de Berlitz-methode. De beproefde principes van de Berlitz-methode, een leermethode gebaseerd op conversatie, worden voortdurend geactualiseerd en aangevuld met modern multimediaal leermateriaal. Berlitz heeft 550 vestigingen in meer dan 70 landen en werft aan voor zijn centra in Brussel: Docenten Nederlands, (m/v). Functie: Het geven van kwalitatief hoogstaand taalonderwijs. Profiel : - Ten minste een bachelorgraad en/of werkervaring in een zakelijke omgeving; Sterke communicatieve, representatieve en organisatorische vaardigheden; - Dynamische en creatieve benadering van het taalonderwijs; - Staat open voor webbased onderwijs, blended learning en afstandsonderwijs; - Moedertaalspreker van de te onderwijzen taal; De docent krijgt vooraf een interne opleiding en wordt voortdurend ondersteund en gecoacht. Aanbod : - dag- en/of avondonderwijs aan gemotiveerde leerlingen op zelfstandige basis; - interne opleiding; - zelfstandige basis; - aangename werkomgeving; - wagen is een pluspunt; - doorgroeimogelijkheden. Interesse? Gelieve uw kandidatuur voorzien van cv te sturen naar joke.vandaele@berlitz.be. Voor meer informatie over Berlitz kijk op: www.berlitz.be. Aandacht! Het is niet nodig ACTIRIS te contacteren voor deze werkaanbieding. n Secrétaire technique (Niveau B), (h/f). / Technisch secretaris, (m/v). - Description: Une administration a Woluwe-Saint-Lambert recherche un Secrétaire technique (Niveau B), (h/f). Description de l'emploi et tâches: Assister l'architecte dans le traitement des permis et des certificats d'urbanisme et d'environnement. Informer le public, les architectes et promoteurs des différentes réglementations et des divers plans en vigueur. Assurer le suivi des dossiers en cours avec, le cas échéant, la gestion des dépenses pour l'élaboration des projets. Courriers et rapports divers. Archiver les dossiers. Profil: Gradué (bachelier) technique en architecture/bâtiment avec une connaissance pointue en matiere de permis d'urbanisme et d'environnement. Connaissance d'un traitement de texte pour la rédaction des rapports au College et des permis a traiter. Connaître le programme MAESTRO, a pouvoir utiliser rapidement pour la gestion des demandes de permis. Aptitude a la compréhension des ordonnances et des reglements en vigueur en la matiere. Connaissances linguistiques requises : Parfait bilingue, français, néerlandais. Si possible avec brevet Selor de bilinguisme: Vous etes bilingue français, néerlandais et titulaire d’un certificat (élémentaire) (approfondi) de connaissance linguistique délivré par le Selor; Offre: Lieu de travail : WSL. Horaire a temps plein. Rémunérations : bareme légal. Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a ldewulfcv@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale. n Technicien en laboratoire, (h/f). ACS. - Description: Un centre d'études recherche un Technicien en laboratoire, (h/f). Fonction: - Aide a la mise au point de la méthodologie et mise en pratique. - Echantillonnages sur le terrain. - Analyses en laboratoire. - Enquetes a domicile. Profil: - Bonne connaissance du français. - Bachelor. - Répondre aux conditions ACS. Etes-vous dans les conditions du programme ACS - Vérifiez ici si vous correspondez aux conditions de la mesure d’emploi. Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a lvanlintcv@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale. n Délégué commercial, (h/f). - Description: Société d'outillages, ayant une clientele composée a 75% de professionnels du bâtiment et 25% de particuliers, membre de la coopérative Menouquin, spécialisée dans la revente d'outillage manuel et électrique pour professionnels a déja 6000 clients. Pour agrandir sa clientele, ils recherchent 1 candidat délégué commercial, (h/f). Fonction: Vous visitez les clients existants et nouveaux dans la région d'Anderlecht. Profil: Expérience indispensable dans le secteur. Statut employé, rénumération attrayante, primes de résultat. Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a lvanlintcv@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale. n Couvreur, France et Luxembourg, (h/f). - Description: On recherche pour une Entreprise de couverture un couvreur, (h/f) pour des chantiers a Luxembourg-Ville et a Thionville. Tâches: Pose de tuile ou ardoises, zinguerie selon compétences; Profil: Formation de couvreur; Au moins un an d'expérience comme couvreur; Sérieux, autonome; Offre : Contrat de 3 mois, reconductible; Salaire brut de 12 a 14 EUR par heure (a négocier selon qualifications); Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a mchaineux@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale.

n Instructeur-vormingsmedewerker, (m/v). Geco - Description: Een vzw in 1080 Brussel is in het kader van een GECO-contract op zoek naar een instructeur-vormingsmedewerker, (m/v). Onze vzw heeft afdelingen in 3 steden en is actief op vele terreinen: jeugdwerk, jeugdwelzijn, opleiding en tewerkstelling, verblijfsaccomodatie; Taakomschrijving: Met opdrachten die steeds gekaderd worden door de vraag van onze jeugdwerkers en trajectbegeleiders op het terrein, overspant de expertise van het vormingsteam uiteenlopende werkdomeinen zoals webdesign, databeheer, online marketing en communicatie, sociale media, registraties en enquetering (2.5/5). U zal eveneens meewerken aan de promotieplanning van de organisatie (1/5). Functieomschrijving: Met opdrachten die steeds gekaderd worden door de vraag van onze jeugdwerkers en trajectbegeleiders op het terrein, overspant de expertise van dit team uiteenlopende werkdomeinen zoals webdesign, databeheer, online marketing en communicatie, sociale media, registraties en enquetering(2.5/5) - Werkt mee aan de promotieplanning van de organisatie (1/5); Profiel: Kennis en ervaring: - brede interesse in en kennis van digitale processen en software - vertrouwd met courante informaticatoepassingen: php, mysql, access, excel - affiniteit met en/of ervaring in de socio-culturele sector is een pluspunt; Vaardigheden: - communicatief: vlot en helder kunnen communiceren - zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken - kunnen structureren van processen; Gedrag en houding: klantgeoriënteerd denken werkvermogen verantwoordelijkheidsgevoel - nauwgezet; Je komt in aanmerking voor een geco-werkaanbieding. Kijk hier of je beantwoordt aan de voorwaarden van deze tewerkstellingsmaatregel. Aanbod: - Deeltijds (3.5/5) GECO contract van onbepaalde duur; - Gratis woon/werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer; - Werken in een unieke organisatie die werkt in verschillende leefdomeinen van jongeren in drie steden. - Ruimte voor zelfontwikkeling en creativiteit; Gelieve te mailen naar bdhondt@actiris.be om de gegevens van deze werkgever te bekomen. Solliciteer in de taal (of één van de talen) van de werkaanbieding, met vermelding van de nationale referentie. n Expert usine de Charbon, (h/f) pour la Nouvelle Calédonie. Description: On recherche pour société située en Nouvelle Calédonie, un Expert usine de Charbon, (h/f). Votre mission: Travaillant sous l'autorité du Superviseur des services et maître d'oeuvre du projet Six Sigma, l'expert Usine de charbon sera responsable de l'exploitation efficace de la centrale au charbon sur une base quotidienne, y compris de la coordination des activités de réhabilitation du charbon et du calcaire. Dans le cadre de sa mission, il s'assurera de la qualité de la production de charbon de la centrale, mettra a jour, développera et entretiendra le programme d'assurance qualité. Il s'assurera que le charbon pulvérisé satisfait aux propriétés exigées pour l'injection pneumatique et que les tests sont réalisés. Le titulaire sera également responsable de la formation et du transfert des connaissances aux opérateurs de l'usine. Responsabilités spécifiques: Au cours de la phase de construction : Il dirige le transfert des connaissances et la formation des opérateurs. - En tant que spécialiste représentant la société Koniambo Nickel, il suit et surveille les étapes de la construction et de la mise en service pour s'assurer que l'usine répond aux besoins de Koniambo Nickel. - Il dirige la rédaction des procédures d'exploitation et oriente le processus d'évaluation des risques de ces procédures. - Il contribue a la mise au point des mesures préventives et correctives selon l'évaluation des risques. - Il participe a la conception des travaux a effectuer en vue de l'obtention de services externes dont l'usine a besoin. - Il participe a l'identification des indicateurs clés de performance pour l'usine ainsi que de leurs contrôles. - Il collabore avec l'équipe de mise en service pour assurer une mise en oeuvre homogene. Au cours de la phase de production : - Il participe au développement d'une culture en matiere de santé, de sécurité et d'environnement en suivant les performances de l'usine et en recherchant des améliorations permanentes des indicateurs de performance. - Il participe a l'application correcte des procédures d'exploitation menant au respect de la qualité, de la quantité et de la fiabilité du produit. - Il assure la liaison avec les clients de cette usine pour répondre aux besoins de la production. - Il optimise les couts de production. - Il participe a la résolution des problemes techniques pouvant avoir un impact sur l'usine. - Il dirige les divers projets mis en oeuvre pour améliorer l'usine. - Il coordonne et contrôle la performance des opérateurs en cours de formation a l'exploitation de l'usine. - Il gere la performance des sous-traitants en collaboration avec le service des contrats. - Il participe aux modifications et/ou au développement des procédures d'exploitation, y compris les procédures de tâche critique, d'évacuation et de maintenance. - Il participe au développement des indicateurs de performance. Votre profil: - Le titulaire doit avoir au moins 15 ans d'expérience en centrale avec four a charbon pulvérisé, dans l'environnement de nouveaux projets et de friches industrielles. - Le titulaire doit avoir une tres bonne connaissance des méthodes d'assurance et de contrôle de la qualité, des antécédents de sécurité confirmés ainsi que des méthodes générales d'analyses en laboratoire. - Le bilinguisme français, anglais est un atout. Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a gdebacker@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale. n Industrieel elektricien te Brussel - Description: Voor onze klant zijn we op zoek naar een ervaren industrieel elektricien te werken in gewone daguren voor Brussel en omgeving. Filip Van Camp (Adres: STEGMANN BELGIUM, Sterrebeekstraat 154 bus A, 1930 ZAVENTEM, BELGIE, Telefoon: 02 704 46 10, Email: zaventem@stegmann.be)

n Contremaître logistique opérations portuaires pour la Nouvelle

Caledonie (h/f). - Description: On recherche un contremaître logistique opérations portuaires pour la Nouvelle Caledonie (h/f). Mission: Sous l'autorité du Capitaine du Port, le Contremaître Logistique Opération Portuaires aura les responsabilités suivantes : Il remplira les formalités administratives afférentes a la Capitainerie, avec le support du Capitaine du Port, Il organisera la coordination des activités et supervisera le travail des Chefs d'équipe OLP sur le site en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, il participera a la mise a jour des Procédures de KNS liées aux opérations portuaires du site de Vavouto et a leur mise en place. Responsable spécifique: Assure la gestion administrative du Service Port; Assiste le Capitaine de Port sur les activités liés aux opérations portuaires; Participe a la rédaction des procédures de travail d'opérations, aux analyses de risques associées et assure le suivi, la mise a jour et la diffusion; Participe aux réunions de coordination d'activité avec les équipes projet et opérations (logistique, Maintenance, Environnement) pour organiser et préparer avec les Chefs d'équipe OLP les interventions sur le plan de la sécurité et la protection de la santé; Participe a l'animation de la démarche sécurité définie au sein du service au niveau de chacune des équipes d'opérations, en soutien au Capitaine de Port; Définit, avec les chefs d'équipe, les besoins en formation. Participe au recrutement et a l'évaluation du personnel; Pilote les enquetes en cas d'accident ou d'incident et suit la réalisation des mesures préventives. Consolide les rapports sécurité des équipes; Assure le suivi de l'activité des postes, s'assure de la disponibilité de la main d'oeuvre et consolide la planification des congés du Service; Procede a l'organisation et au contrôle de la méthodologie mise en place durant les interventions des équipes OLP; Tient a jour les différents registres, Assure des visites inopinées des activités effectués par les Equipe OLP; Profil: Etre titulaire d'un BAC+2 profil technique associé a 6/8 d'expérience professionnelle dans le métier ou BAC avec + de 12 ans d'expérience professionnelle dans le métier. Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a gdebacker@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale. n Dessinateur projeteur en électricité/instrumentation pour la Nouvelle Calédonie (h/f). - Description: On recherche un dessinateur projeteur en électricité/instrumentation pour la Nouvelle Calédonie (h/f). Votre mission: Sous l'autorité fonctionnelle du directeur du département Ingénierie et Conformité réglementaire, le dessinateur-projeteur Electricité/Instrumentation exercera les responsabilités suivantes dans son domaine de compétences, sous le pilotage opérationnel de l'ingénieur de projet Electricité : Durant la phase de construction de l'Usine du Nord (jusqu'en 2012) : Prendre connaissance et se familiariser avec les installations et équipements de l'Usine; A la fin de leur montage, participer au transfert des installations a KNS Opérations et a ce titre vérifier l'exactitude et la complétude de la documentation transmise par KNS Projet; Participer aux essais, et a l'établissement des listes de points en suspens. Suivre les actions associées a la levée des réserves; Pendant la phase d'exploitation de l'Usine (2012 et au-dela) : Tenir a jour les documents d'ingénierie en utilisant l'outil informatique Autocad; Participer aux études et a la réalisation des projets de travaux neufs qui seront confiés au département Ingénierie et Conformité réglementaire; Participer a l'élaboration des cahiers des charges des sous-traitances d'ingénierie qui seront nécessaires. Coordonner et contrôler les activités sous-traitées; Veiller a la bonne prise en compte des codes et standards applicables; Faire toute proposition susceptible d'améliorer la fiabilité et la disponibilité des installations et équipements; Assurer une veille technologique et une veille réglementaire; Gérer la documentation technique relevant de son domaine en veillant a ce qu'elle soit a jour, en liaison avec les départements opérationnels. Vos responsabilités spécifiques; Pendant la phase de Construction : Travailler en étroite relation avec l'équipe Field Engineering de KNS Projet pour acquérir une bonne connaissance des installations et équipements mis en oeuvre ; Travailler en étroite relation avec le responsable Construction QC pour préparer le transfert des installations; Participer a la rédaction des cahiers des charges et des procédures de maintenance, a la demande des départements opérationnels. Pendant la phase d'Opérations : Contrôler périodiquement le respect des prescriptions techniques relevant de son domaine en matiere d'hygiene et de sécurité, tant par les équipes d'exploitation que par les sous-traitants ; S'assurer que la documentation technique détenue par le département Ingénierie et Conformité réglementaire est a jour par rapport aux installations exploitées ; Maintenir a jour la documentation réglementaire (codes, standards et normes) ; Participer a la préparation (études et programmation) et a la réalisation des arrets pour grands travaux de maintenance et d'entretien. Profil: Titulaire d'un Bac+2, de formation Génie Electrique; Expérience professionnelle de quelques années dans des postes d'exploitation d'installations électriques ou de maintenance industrielle, si possible en milieu métallurgique. Expérience confirmée d'études et de suivi de sous-traitants. Bonne maitrise du Français et de l'Anglais. Avoir la maîtrise de l'outil Autocad. Fortes qualités de rigueur et d'organisation. Capacité de travail avec des services transverses. Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a gdebacker@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale.


pagina 8 / vânzãri terenuri / case-vile

01 Iunie 2012

é BRAªOV, BRAN,

Afumaþi iesire, vis-a-vis de Andronic, 26m deschidere, 10000mp, utilitati, teren neinundabil, pret 8E nediscutabil, 0761682921

Argeº Topoloveni 368 mp, cu utilitãþi, 18 EUR/mp, Tel: 0721635039, 0724050497

Comuna é Berceni 6.700€/500 mp, Proprietar, teren intravilan, 5 km Bucuresti, iesire Com. Berceni, zona vile, curent, PUZ, d= 20 m, cad+intab, 13 euro/mp. Nou Rate, 13 EUR/mp, proprietar@comunaberceni.com http://www.comunaberceni.com, Tel: 0765569396, 0721708243 n Brãneºti Particular, 10km Bucuresti, zona vile, 600mp, d=18, intravilan construibil, cadastru, 26E/mp, 0722513526

STR BRANULUI, LANGA PENSIUNEA MARIDOR, LA 3 MIN.DE CASTELUL BRAN SI 10 MIN CETATEA RASNOV, SUP 1132MP (38MX30M), CU 3 LATURI LIBERE, POT 35%, CUT=0, 85. REGIM DE INALTIME PENTRU LOCUINTA S+P+1 SAU S+P+M, SAU CAZARE TURISTICA S+P+1+4E, LANGA PARAU LA 5 M, CURENT ELECTRIC, GAZE IN APROPIERE, 1 RON, TEL: 0737882143

n Cãlãraºi, Budeºti, comuna Crivat, proprietar, vand teren intravilan 10 000mp, 2 deschideri 18/60m, 35km distanta de Bucuresti, zona asfaltata, 1 EUR/mp, Tel: 0736423376 n Chitila-Ilfov particular vand teren intravilan 430 mp, 16Dx27L, intre case, intabulare, cadastru, toate utilitatile, asfalt, trotuare pavate, zona linistita. Pret 68.800 euro/negociabil, 160 EUR/mp, marius.perta@gmail.com, Tel: 0721253840 n Ciorogârla teren 1600mp, casã sau separat 600mp ºi 1000mp +casã, 0724482417

Voluntari teren 432 mp cu casã din cãrãmidã, locuibilã, posibilitate ºi sediu firmã, Tel: 0741279479, 0754031671

n 1 Decembrie - Ilfov Vand teren intravilan in comuna 1 Decembrie, 1.000 mp, aproape de DN5 si Mega Image, langa utilitati, cu cadastru si intabulare. Pret negociabil, 35 EUR/mp, dannymihai2005@yahoo.com, Tel: 0722657492

n Drumul Taberei pe Valea Furcii, vînd teren 850 mp, direct de la proprietar, Tel: 0764998998

n Frumuºani Teren construibil doua deschideri 15m, apropiere case proprietar, acte la zi, cadastru, 8E/ mp, Tel: 0734568353

n Giurgiu Bolintin Deal, proprietar, 1130mp, d=21m, cu toate utilitãþile, cadastru, gaz+luminã în faþa terenului, uºor negociabil, 35 EUR/mp, Tel: 0724592450 n Grecia, in apropiere de Delphi, vand teren 1000 mp pe malul marii, 100 EUR, Tel: 0748115412

zona liceului n Berceni Onicescu, vand casa demolabila 212mp, pret negociabil, Tel: 0740129759 n Berceni sect4 casa 220 mp, 4 camere, bucatarie, grup sanitar, gaze, apa, canalizare centrala termica, 5 min metrou, 100.000 EUR, aress_23@yahoo.com, Tel: 0724878494 n Bucureºtii Noi vila toate utilitatile, 240mp construiti, merita vazuta, 76000E, Tel: 0741146876 n Buzãu Movila Banului casã cãrãmidã, 5 camere, baie, apã curentã, încãlzire centralã, 815 mp, preþ avantajos, Tel: 0724016272

n Jilava proprietar, teren intravilan 1360 mp, deschidere 14m la DN5, gaze, canalizare, curent electric, cablu, internet, 60.000 €, gazo74@gmail.com, n Ciorogârla 200mp, teren 500mp, construcþie 2007, Tel: 0765446844 P+M, toate utilitãþile, zonã construcþii noi, merita vãzutã! Tel: 0762233607, 0723688292 n Mãgurele, zona Obo n Constanþa municipiu, zona Bettermann, de vanzare teren faleza, vand casa p+1, doua parcele insumand 800m, constructie 2006, proprietar, deschidere 31m negociabil, Tel: 0734359421 case construite in zona (50-100m), 30.000 EUR, ccr83_2004@yahoo.com, Tel: 0722343348 Dãmãroaia, Str. Caiuti nr 15. Vand Casa si Teren, teren 337 mp, cu deschidere 10 m si n Pantelimon Oraº, particular casa din caramida 55 mp, cu vand teren in zona aflata in dezvoltare, 2 loturi de 400mp, toate utilitatile instalate. Casa deschidere 17m, Tel: es te mos tenire. U s or negociabil, 125.000 EUR, 0720949862 Tel: 0731409565 n Snagov, in apropierea hotelului Astoria. teren cu s uprafata 1000mp, Tel: 0758105336

n Voluntari -Primãrie 800 mp, d=40m, 2 corpuri de casã demolabile, canalizare, gaze, 160.000E, Tel: 0744353998, 0726738473

Giurgiu Gostinari 30 km de Bucuresti, casa 5 camere 94mp, curte 1200mp, curent, puþ, vie, si teren intravilan 2800mp, 0728683753

é Ialomiþa, Ferbinti Targ, casa/vila din caramida, p+1, 200 mp (4 camere, bucatarie, 2 bai, dressing room, balcon) si demisol locuibil 100mp. Terasa exterioara 30mp, beci, curte 350 mp, 65.000 EUR, Tel: 0722235050

Militari Club 2000, casã 400mp ºi teren 700mp, pretabilã pentru douã apartamente, 290.000 EUR, Tel: 0723530968

Selgros, n Pantelimon, particular vila 3 nivele (p+e+m) 4 bai 321mp, teren, 155.000 EUR, Tel: 0766265102

PRAHOVA, CHEIA, VAND CASA DE VACANTA, CONDITII EXCELENTE, TERASA, SUFRAGERIE, DORMITOR, BAIE LA PARTER, 3 DORMITOARE LA ETAJ+ BAIE+ BALCON, STARE EXCEPTIONALA, PRIVELISTE DEOSEBITA, TEL: 0722689722 n Prahova, Predeal, central, particular, vând casã, amprentã sol 136 mp, teren 1200 mp, plat, toate utilitãþile, zonã deosebitã. 135.000E, Tel: 0727410168

n Tineretului metrou, P+1, SU 150mp, suprafaþã teren 210 mp inclus casa, zonã liniºtitã, 155.000E, Tel: 0744353998

é Titan 23 august, vand casa 3 camere constructie noua, toate facilitatile, faianta gresie parchet termopan deschidere 8m, total teren 211mp, amprenta 80mp, 85.000 EUR, goecrap_goecrap@yahoo.com, Tel: 0722239213


01 Iunie 2012 n Tunari str. Petre Ispirescu, vand casa constructie 2012, 2 dormitoare, 2 bai, bucatarie, living, terasa, 122 mp construiti, teren 415 mp, +cota parte din drum privat. 0724.206.398, 80.000 EUR, Tel: 0721776380

n Unirii zona 0, vand casa curte 70m construiti, 80curte, utilitati apa curenta, canalizare, gaze, curent capacitate 380W, 135.000 EUR, DANYGANEA@YAHOO.COM, Tel: 0744523512 n Unirii, zona Mitropoliei, str. Ienachita Vacarescu 14 B, casa parter, etaj demisol locuibil, 8 camere si 2 bai, terasa balcon, pivnite, amprenta 90mp, desfasurat 250mp. Teren 150mp. Structura rezistent, beton armat, toate utilitatile, telefon 0314192414, 450.000 EUR, Tel: 0744151095, 0727534040

vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere / 3 camere / pagina 9

proprietar, 4/4, n Militari recent zugravita, Bdul Timisoara cu str. Romancierilor. usor negociabil. 0724.319.039, 19.500 EUR, Tel: 0721185526

n Obor, Aleea Avrig, particular garsoniera 31mp, 6/10, balcon, 35000e, Tel: 0733782664, 0749218177

n Titulescu Sect. 1, et 8, conf. 2, fara imbunatatiri, 23m patrati, strada Dr. Felix, pret 31.000euro, Tel: 0770768317, 0252375236

n Drumul Taberei Proprietar vand garsoniera Dr Taberei p/4 imbunatatiri al callatis fara agentii pret 34000euro, Tel: 0733302612

Bucureºtii Noi Ardealului P/4, metrou, 2 camere semidecomandat, bloc 1967, 49mp, Tel: 0760518074

Olimpia, 1/10, n Vitan particular, bloc 1981, liberã, fãrã îmbunãtãþiri, intabulatã, semidecomandatã, 34.000E, Tel: 0720446060

é 1 Decembrie Bd, Cartierul 23 August, vila noua p+1+m, toate utilitatile, acces la toate mijloacele de transport, bucatarie, 3 bai, living, 3 dormitoare, mansarda open space, 110.000 EUR, moise.alexandra@ymail.com, Tel: 0744363138

Doamna Ghica Planorama, vând 2 garsoniere, 3/15 ºi 14/15, bloc nou, discutabil / garsonierã, 32.000 EUR, Tel: 0744337877

n Brâncoveanu, Lamotesti, Cf2 sporit, decomandat, etaj 10, balcon inchis, usa metalica, bloc curat, intabulare, eliberabil imediat, accept credit, negociabil, 37.000 EUR, Tel: 0734661331 n Braºov 2 1/2 camere, refacut, centrul istoric, ultracentral, bloc mic, vedere superba, 41.000 EUR, Tel: 0730301254

é BUCUREªTII NOI VAND APARTAMENT 2 CAMERE DECOMANDATE ETAJ 10. ESTE RENOVAT CU GRESIE, FAIANTA, PARCHET, AER CONDITIONAT, CENTRALA DE APARTAMENT, INSTALATII SNITARE SI ELECTRICE NOI, BLOC R E A B I L I T A T TE R M I C , BOXA LA SUBSOL, CADASTRU SI INTABULARE. URGENT, 40.000 EUR, IMC_78@ YAHOO.COM, TEL: 0758479284

Drumul Taberei zona Valea Ialomitei. Particular, vand apartament 2 camere, cf. I, sporit, 9/9, Tel: 0723743024

n Gara de Nord proprietar vand urgent apartament 2 camere 8/9 semidecomandat, imbunatatiri, liber acte la zi, negociabil, 45.000 EUR, Tel: 0730005460, 0722240712 n Giurgiului, Piata Progresul, 2 camere, cf. 1 semidec, usa metalica, gresie, faianta, parchet, termopane, AC, stradal, balcon 8 metri, etaj 7/8, RATB, metrou Eroii Revolutiei, scoli, gradinite, liceu, Mega Image, complex comercial. Particular, pret discutabil, 47.500 EUR, manciu_air@yahoo.com, Tel: 0722668672

n Livezilor - Salaj apartament 2 camere, curate, p/4, imbunatatiri, vand/schimb cu 2 camere Giurgiului, Berceni, é Colentina Ap. situat in 32.500 EUR, Tel: 0724058958, complexul Rose Garden, la 10 0763300387 min. de metrou Obor, langa Supermarketul Kaufland, Beneficiaza de toate facilitatile unui complex nou, bucatarie n Militari, 2 camere cu balcon mobilata, contorizare mare fiecare+ balcon foarte individuala. Se accepta cash mare pe palier pentru gratar, sau credit bancar, zona plina de verdeata, 60.000 EUR, 81.200 EUR, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: alexeion03@yahoo.com, Tel: 0722227410 0730109006, 0730109005

é Colentina Ap. situat in complexul Rose Garden, la 10 min. de metrou Obor, langa Supermarketul Kaufland, Beneficiaza de toate facilitatile unui complex nou, bucatarie mobilata, contorizare individuala. Se accepta cash n Berceni Straja, Argeºelu, sau credit bancar, conf. 2, et. 4, bloc în curs de 81.200 EUR, reabilitare, mansardare, 29.500 andreea.mitru@benevo.ro, Tel: €, 0764716412, 0721907221 0730109006, 0730109005

n Pantelimon zona Spitalul Pantelimon, cf. 2, p/10, gfpt, intretinere mica, loc parcare; negociabil, 39.000 EUR, Tel: 0724818083 Prelungirea Ferentari, Aleea Imaºului nr. 7, confort 2 sporit, etaj 2/4, s au s c himb + diferenþã de primit; variante auto, Tel: 0765285050

n Rahova Sãlaj, particular, confort 2, semidecomandat, etaj 2/4, G+F+P+T+UM, 34.000 EUR, Tel: 0761702864

RAHOVA, STR. ION MEDELEANU LANGA COMPLEXUL PROSPER, VAND APARTAMENT 2 CAMERE 60MP, PARTER, RENOVARI RECENTE, POSIBILITATI ACTIVITATI COMERCIALE, TEL: 0722689722

1 Decembrie Bd, bloc langa Auchan, Mc. Donalds, Penny, confort 1 semidecomandat, proprietar, stradal, negociabil, 51.000 EUR, Tel: 0737490268

n Rahovei. Casa de Licitatii Imobiliare K Group anunta licitatie deschisa cu strigare in vederea vanzarii urmatorului imobil: apartament 2 camere, decomandat, suprafata 50 mp, etaj 4/8, an constructie 1984, strada Iancu Jianu. Pret pornire licitatie 39.900 Euro, 39.900 EUR, proprietar, n Antiaerianã eugen.dirju@licitat.ro, confort 1, cu multe www.licitat.ro, Tel: 0734737377 îmbunãtãþiri, liber, 3/4, loc parcare, bloc liniºtit ºi aproape de piaþã, grãdiniþã, ºcoalã, etc. Potrivit pentru locuinþã sau firmã. Accept ºi credit Sãlaj, cf II, et. 4/4, sediu bancar, 56.000 EUR, Tel: renovat, gresie, 0737339771

faianta, usa metalica, termopan, 35.000 €, Tel: 0723919866

n Berceni Covasna, particular, vand ap. 3 camere, fara imbunatatiri. 0765.216.358, n Sãlãjan, Aleea Giurgeni Tel: 0722229308 particular vand apartament 2 camere et. 4/4, imbunatatiri, negociabil, 53.000 EUR, Tel: n Cãlãraºilor, Matei 0740614373, 0723268032 Basarab, 2/4, dec, 100 mp, garaj, constr. 2005, 115.000E neg, Tel: n VÃCÃREªTI ET. 1/11, 0744353998, 0726738473 G+F+T, USA METALICA, AC, BUCATARIE, MOB+ UTIL, 2010, SUP. 24MP CONSTRUITI, 82.500 EUR, TEL: 0740166592 Dristor, vand n Vitan particular vând ap 2 apartament 3 camere, decomandat, 1/4, camere, 2 grupuri îmbunãtãþiri, centralã de apartament, preþ negociabil, sanitare, langa 61.000 EUR, Tel: 0723618214, metrou, apartament 0745084199

curat, Tel: 0763406199

n Drumul Taberei Etaj 3, gresie, faianta, usa metalica, aer conditionat, contoare, repartitoare, bloc in reabilitare, zona foarte linistita, aproape é Vitan Mall Particular, luc, de parc, termopane, box, loc et. 3, 45.000 EUR, Tel: parcare, 49.000 EUR, Tel: 0764026721 0723292393


pagina 10 / vânzãri imobile / cumpãrãri imobile / închirieri oferte imobile n Drumul Taberei Timisoara, cf. I, semidecomandat, ET. 10/10, toate imbunatatirile, CP, parcare ADP, particular, 55.000 EUR, Tel: 0727838453 n Drumul Taberei str Raul Doamnei, apartament 3 camere dec. et 8/10 an fabricatie 1974 suprafata 69mp, imbunatatiri stradal urgent pret 64000 euro negociabil, accept prima casa, Tel: 0728302882

Fl o r e a s c a , p a r t i c u l a r vand apartament 3 camere, semidecomandat, et 2/3, recent renovat. imbunatatiri: geamuri termopan, aparate de aer conditionat, alarma. Mobilierul specific: dulapurile incastrate, mobila de bucatarie, de baie, mobila de hol raman in apartament, 89.000 €, elisabeta_visan@yahoo .com, Tel: 0722245004

é Gara de Nord, vis-a-vis de Gara, Bd. Dinicu Golescu, apartament 3 camere + dependinte; Arie construita: 67, 30 mp + balcon (3, 54 mp) = 70, 84; Arie utila = 60, 09 mp; Blocul construit in 1960 are 7 etaje si lift cu selectie automata comenzi, are structura in cadre si zidarie de caramida, plansee de beton armat, sistem de incalzire Radet, grup sanitar cu baie, instalatie electrica si bucatarie cu racordare la gaze (are apometre, nu are repartitoare in bloc). Spatiul este intretinut dar nu s-au realizat imbunatatiri/ renovari. Datorita unei bune administrari costurile de intretinere sunt minimale iar confortul termic este asigurat in conditii optime pe toata perioada rece (Octombrie - Aprilie). Destinatia de baza: apartament locuinta, destinatia actuala: sediu firma, birouri proiectare. Se poate cumpara de catre persoana fizica sau persoana juridica, eventual si predare societate cu sediul in apartament (2005). Locatie deosebita pentru contacte firme cu parcare comuna intre blocuri. Pret negociabil, 70.000 EUR, Tel: 0727320025, 0213161319

GIULEªTI, (A DOUA STATIE DE LA PODUL GRAND), VAND APARTAMENTAP 3 CAMERE, ETAJUL 2/8, 2 BALCOANE, SEMIDECOMANDAT RENOVAT DE DOI ANI, 53.000 EUR, BOGDANDUMITRU @GMX.COM, TEL: 0720782202

é Giurgiului: apartament 3 camere, renovat si mobilat recent, termopane, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, balcon inchis termopan, contorizare apa calda, rece, usa de metal intrare, izolat termic, etaj 9/10, acces rapid in zona la licee, scoli, gradinte, piata; va rugam sunati dupa ora 16:00, 55.000 EUR, beatrice.neagu@hp.com, Tel: 0747650468

n Sebastian Parc apartament 3 camere, confort 1, et1/8, constructie 1988, 76 mp, 2 bai, 2 holuri, g+f+t+p, 76.000 EUR, Tel: 0740915550

Timpuri Noi 3 camere75mp, bloc nou, la cheie, 115.000 EUR, Tel: 0730106207

Vitan, zona Real, particular, apartament 3 camere confort 1 sporit, 2 grupuri sanitare, 2 bai, 80 mp, fara imbunatatiri, necesita renovare, an constructie bloc 1978, 65.000 EUR, melnic.claudiu@ yahoo.com, Tel: 0763285166

n Lahovari 3+1 camerã serviciu, semidecomandat, 8/8, terasã 35m, ºemineu, blocul “scriitorilor”, Tel: 0720001754

n Militari Cora, 3/10, decomandat, parc Politehnica, curat, liber, acte, 63.000 EUR, Tel: 0727849366, 0745162402 n Moºilor Urgent P/8, g+f+p+t, renovat nou, boxa, uscatorie, merita vazut, Tel: 0728228650

n Magheru 43, ap 4 camere, supr 108 mp, renovat 2010, centrala proprie, A/C, termopan, et 2/8. Bloc reabilitat in 2011, costuri intretinere foarte mici (luna februarie/ 2pers - 100 lei); negociabil, 130.000 EUR, Tel: 0758105336

n Olteniþei, Str Lunca Barzesti Apartament 3 camere, semidecomandat, 7/8, gresie, faianta, termopane, instalatie electrica si sanitara noi, 2 aer conditionat, mobilat/nemobilat, 75.000 EUR, gabriela_dumitru2012@yahoo. com, Tel: 0761650961, 0770798071

n Cumpãr cu plata imediat garsonierã în Bucureºti, Tel: 0764716412, 0721907221 n Cumpãr garsonierã în Bucureºti, cu plata imediat, Tel: 0732864809, 0769526936

é Rahova proprietar vand ap. confort 1, decomandat, etaj 8/10, suprafata 72 mp, utilat si mobilat, 2 balcoane, 2 bai, termopane, parchet, gresie, faianta, usa metalica, cadastru, intabulare, se accepta credit, 63.000 EUR, paul_bica2000@ yahoo.com, Tel: 0724026912

Mehedinþi, Drobeta Turnu-Severin, vand apartament 4 camere, decomandat, etaj 2 din 4, tamplarie PVC, gresie / parchet, aproape de complexul comercial Carrefour, 39.000 EUR negociabil, natalia.cristea@ gmail.com, Tel: 0733934228

n Vitan Mall etaj 8, dec, 100 mp, hol H, constr. 1992, 95.000E, Tel: 0744353998, 0726738473

n Cãlãraºi, Fundeni. Firma vinde una din proprietati teren 3000mp+ hala caramida 600mp, toate facilitatile stradal, sau inchiriez foarte avantajos, Tel: 0733683340 n Central, magazine in statii de metrou de la 2000E, Tel: 0741146876 n Militari bd. Preciziei, spaþiu comercial+ locuinþã la etaj 225mp din 900mp teren sau teren 450mp, Tel: 0766699471

n Tulcea, Horia, vand Ferma 25413 mp, 5 grajduri + anexe locuibile cu centrala proprie, Calorifere, Curent trifazic, Apa, Canalizare, 180.000 EUR, frillnik@gmail.com, Tel: 0741582516

Cumpãr apartament 2 camere în Bucureºti, plata imediat, Tel: 0732864809, 0769526936

01 Iunie 2012

n Apãrãtorii Patriei, metrou, camerã curte 1- 2 fete. Toate facilitãþile, Tel: 0721482791 n Berceni Inchiriez o camera intr-un ap. de 3 camere conf. 1, unui cuplu sau doua fete pret 500lei Berceni- Alex. Obregia Cinema Cultural, Tel: 0770308439

Giurgiului, Luica, Piaþa Reºiþa, o camerã +bucãtãrie la curte, preþ 500 RON/ lunã, Tel: 0722284792 zona piata n Militari Veteranilor Lujerului. Inchiriez camera in apartament decomandat, Tel: 0214302050 Militari, Iuliu Maniu, str. Moineºti, ofer camerã la o persoanã, 500 ron cheltuielile inc lus e. Sau c as ã în Teleorman, fãrã bani, Tel: 0721217679 n Sãlaj, sector 5, inchiriez camera la curte, cuplu sau 2 fete, Tel: 0760961612, 0763051796

é Banu Manta, et 3/10, decomandata, mobilata/utilata complet, toate imbunatatirile, A/C, centrala propie, bloc reabilitat, intretinere foarte mica, intrare/vedere stradala. Vecinatati: Titulescu- 1 Mai, 300 EUR/luna, Tel: 0721854257 n Berceni Obregia apropiere metrou etaj 1/10, 20mp, curata, renovata, toate utilitatile, 180 EUR, Tel: 0758102236 n Berceni Giurgiului conf. 1, decomandat, curat, îmbunãtãþiri, mobilat, utilat, 180 EUR, Tel: 0769263680

é Crângaºi, Bd Constructorilor, Garsoniera 34 mp, decomandata, renovata, termopan, parchet, mobilata, utilata, cf1, gresie + faianta, 200 EUR/luna, office@medipro.ro, Tel: 0728888069, 0040728888069 n Crângaºi, particular inchiriez Aviaþiei, ofer spre garsoniera mobilata utilata inchiriere vila spatiu modern, 1 min de statia de metrou, avans 1+1, pret birouri, suprafata 1000ron, Tel: 0745013667 260mp, parcare n Drumul Taberei Moghioroº, proprie in curte, etaj 4/9, G+F+P+T, mobilatã, utilatã, 170 EUR, Tel: spatiu depozitare0748959515, 0728005657 productie 180mp, n Drumul Taberei Materna 3.000 EUR, Tel: Gars cf 1, dec, p/4 mobilata, g, f, p, t, usa 0744302302 metalica.particular, 220 EUR, cristinahotea5@gmail.com, Tel: n Liberty Mall, Rahova, Mc 0766596332 Donald’s, parter casa (P+E+M), Tel: 0722986939, n Drumul Taberei, garsoniera mobilata, utilata, proprietar, 0764642464 170 EUR/luna, Tel: 0728242513

n Cumpãr cu plata imediat Lac, langa apartament 3 camere în é Snagov Bucureºti, Tel: 0764716412, Manastirea Snagov, vila de vacanta stil american, P+1, 0721907221 1000mp livada si piscina, n Cumpãr cu plata imediat n Cumpãr apartament 3 ponton agrement nautic, foisor apartament 2 camere în camere Bucuresti, plata BBQ, Bucureºti, Tel: 0764716412, imediat, Tel: 0732864809, teddy.ionescu@gmail.com, Tel: 0721907221 0726444470 0769526936


01 Iunie 2012

închirieri oferte garsoniere / 2-3-4-5 camere / pagina 11

n Giuleºti Garsoniera confort 1, 1/7 parchet, gresie, termopan, mobilata, mijloace de transport 11, 162, Tel: 0729799722

é Iancului, libera, 42mp, dec conf 1 sporit, bloc mixt linistit, metrou, g, f, t, ac, usa metalica, masina spalat noua, baie, frigider nou, mobila moderna, proaspat renovata complet, primul chirias, et 10/11. Particular, 260 EUR/luna, catalinispas82@yahoo.com, Tel: 0763925006 Italia, Roma. La mare, inchiriez camera 30 euro la zi; raspund si la beep, Tel: 00393894228718 n Sebastian, Lidl, particular, mobilat, contorizat, complet utilat (a/c, tv, masina spalat automata, aragaz, frigider), 200 €/luna, dan_gati@ yahoo.com, Tel: 0722195719

n Berceni zonã bunã, conf. 1, decomandat, mobilat, utilat, îmbunãtãþiri, 230 EUR, Tel: 0769263680 Aliorului, n Berceni, decomandat, curat, mobilat clasic, cu utilitati, et. 8/10, 250 EUR/luna, Tel: 0723295511, 0723312883 Inchiriez n Ciºmigiu apartament 2 camere, Tel: 0724314009 n Drumul Taberei Apartament 2 camere str. Dr. Valea Cricovului nr. 96A pret negociabil particular totul nou 2010, Tel: 0764423444, 0768578887 n Drumul Taberei Profi, ap. 2 camere, complet mobilat, utilat, renovat, AC+ UM, meritã vãzut. Proprietar, 0754594426 n Rahova, Petre Ispirescu Ofer spre inchiriere apartament 2 camere, parter/4, balcon, stradal, decomandat, nemobilat, renovat, bloc reabilitat, garantie+, 1.400 RON/luna, Tel: 0746158042

Roºu, Ilfov. Proprietar inchiriez apartamente mobilate si nemobilate in zona Padurea Rosu, Tel: 0724833030 n Socului Aleea Mozaicului, proprietar, închiriez ap 2 camere, 42mp, decomandat, proaspãt renovat, 8/8, bloc reabilitat în 2011, utilat ºi mobilat, negociabil, 350 EUR, Tel: 0740088545

é Unirii, apt 2 camere 50 mp, etaj 7/9, bucatarie - living open space, recent renovat, complet mobilat si utilat, internet wi-fi, parchet, termopan, ac, usa metalica, paza non-stop. Pretul este usor negociabil, 450 EUR/luna, Tel: 0732952584 Persoana n Universitate fizica inchiriez ap. 2 camere, exclus intermediari, Tel: 0723334398

Dorobanþilor apartament 3 camere, lux, 90mp utili, ac, parchet, interfon, doar sedii, firme, 1200E, utilitati incluse, 0763542082

é Dorobanþilor semidecomandat, renovat modern (termopan, parchet din lemn masiv, ac), pretabil firma/locuinta, nemobilat, bucatarie mobilata si utilata, 450 EUR/luna, sorin.kertesz@gmail.com, Tel: 0722878520

n Drumul Taberei Favorit, ap 3 camere complet mobilat, utilat, renovat. Particular. Urgent! Tel: 0754594426

n Militari metrou Gorjului, proprietar, semidecomandat, complet utilat+mobilat, mobilã nouã, zonã ºi condiþii deosebite, 350 EUR, Tel: 0769998020

é Pipera - Cosmopolis Ap. 3 camere sit. in complexul rezidential Cosmopolis, mobilat si utilat, 2 x aer conditionat, paza, supermarket, gradinita, pony-club, ideal pentru familii cu copii, zona linistita, spatii verzi, piscina. Complexul este situat la intersectia Pipera cu Soseaua Tunari. Anunt proprietar. Accesibil cu masina dinspre Petricani sau Pipera-Tunari, la 5 min cu masina de Scoala Americana, 20 min cu masina de Pta. Obor, 400 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109006, 0730109005 n Militari metrou Gorjului, cf. 1/decomandat, utilat, mobilat ultramodern, renovat recent. Preferabil cuplu, exclus studenþi, 350 EUR, Tel: 0723167285

n Berceni Lamotesti inchiriez apartament 4 camere complet mobilat si utilat, Tel: 0786739445, 0766771081 -Dunãrea, n Universitate particular, mobilat, et. 6/9, semidecomandat, pretabil firmã/ locuinþã, 0720001754

Nordului, apartament duplex 232 mp, curte interioara 60 mp, loc parcare subteran, pentru destinatie firma sau locuinta, 3.300 EUR/luna, Tel: 0723692535


pagina 12 / închirieri oferte spaþii comerciale / imobile diverse / cereri / auto-moto / electro

ANTIAERIANÃ 79C, CLÃDIRE BIROURI P+3, FINISAJE LUX, SISTEM ALARMÃ, REÞEA VOCE DATE, AER CONDIÞIONAT. PREÞ: 7E/MP NEGOCIABIL, TEL: 0724505845, 0213119983

é CIªMIGIU STIRBEI VODA, MANSARDA DEOSEBITA OPEN SPACE, SPATIU BIROU 180 MP, LUMINOS, FERESTRE VELUX, IDEAL PENTRU STUDIO ARHITECTURA, AGENTIE PUBLICITATE, FIRMA AVOCATURA, IT, CALL CENTER – NEGOCIABIL, 1.100 EUR/LUNA, ADRIAN@PROACTIVE.RO, TEL: 0722398137 n Colentina atelier/ depozit+ birouri, 263mp, toate conditiile, 800 EUR/luna, Tel: 0744663211 n Crângaºi Societate Comercialã închiriazã 21mp în Crângaºi 26-28, Tel: 0212210267

Decebal Spatiu amenajat cafenea (115mp), Tel: 0744631240

Blv. Dacia, n Moºilor, deschidere la Dacia 9m, inchiriez/ vand spatiu comercial 360mp, D+P+M +curte, toate utilitatile, pretabil clinica medicala, gradinita, after school, magazin, restaurant, pizzerie, negociabil, Tel: 0745057800 n Plevnei Inchiriez spatiu comercial 80mp stradal Calea Plevnei pivnita 70mp, Tel: 0213164026 n Rahova Vad comercial, trafic, toate utilitatile, Tel: 0767634447

n Seat Cordoba albastru, inmatriculat Ro, an 93, motor 1.8cmc, consum 7%, itp 2014, geamuri electrice, jante aliaj, mp3, inchidere centralizata, negociabil, 1.200 EUR, Tel: 0724952199, 0765476970 n Volkswagen Passat variant DSG, 170cp, jante 17, navigatie, 9800E, Tel: 0786365706

Unirii Zepter, 150mp parter plus 50mp mezanin +40mp mezanin, sau separat sau impreuna, Tel: 0744631240

é Universitate, Piata CA Rosetti, 110 mp, dispus pe subsol= 80 mp + parter= 30 mp, 2 gr sanitare, vitrina, partial amenajat cafe- pub. Pret discutabil, 1.500 EUR/luna, Tel: 0721854257 n Vatra Luminoasã spaþiu comercial stradal, 12mp, utilat, mobilat, terasã, mese, bãncuþe, copertinã, 300 EUR, Tel: 0722734258

n Cantemir Domo (Budapesta), ultracentral, 186mp, fara utilitati, urgent, Tel: 0745459180 n Militari camerã în vilã, n Drumul Taberei, SC Piata curãþenie, liniºte, mobilatã, apã Drumul Taberei SRL situata in caldã, gaze, tv, internet, meritã str. Drumul Taberei nr. 44, vãzutã! 650 RON, 0723444150 sector 6, Bucuresti, inchiriaza spatii comerciale si tarabe pentru comercializarea diferitelor produse (alimentare si nealimentare), 0734444899, 0723200903, Tel: 0214135406, 0734444893 n MIHAI BRAVU 33 SPATIU n Agentie, solicitam garsoniere, COMERCIAL, STRADAL apartamente, case/vile, zona ARTERA PRINCIPALA, 75 Ultracentrala, Centrala, sector MP, GR.SANIT, CONTRACT 1. ne/mobilat, ne/utilat.Plata in TERMEN LUNG, 1800 E+TVA, avans plus garantie. Pretul 1.800 EUR, TEL: 0728928522, zonei, Tel: 0721854257 n Solicit în vederea închirierii 0762830530 n Militari Societate Comercialã garsonierã mobilatã sau liberã, închiriazã 212mp în Uverturii Tel: 0764716412, 0721907221 n Solicit în vederea închirierii 87, Tel: 0212210267 n Militari Societate Comercialã apartament 2 camere mobilat închiriazã 104mp în Iuliu sau liber, Tel: 0764716412, 0721907221 Maniu 79, Tel: 0212210267 n Militari, SC cu sediul in str. n Solicit în vederea închirierii Fabricii sector 6, (langa garsonierã mobilatã sau liberã, National TV), inchiriaza urgent Tel: 0732864809, 0769526936 spatii pentru birouri, 2 etaje n Solicit în vederea închirierii (275mp pe etaj) la pretul de apartament 2 camere 4E+tva/ mp, Tel: 0213189861, Bucureºti mobilat sau liber, 0724888655 Tel: 0732864809, 0769526936

é Dacia Papuc 1,9

diesel, 2 locuri carosat, 2005 - va rog sunati dupa ora 11, 2.000 EUR, Tel: 0728203007

Accept: Acura, Dacia Cielo, Citroen, Chevrolet, Logan, Matiz/Tico, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Supernova. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765 n Dealer auto cumpar 1-3 tichete remat, Verificarea si plata pe loc. Detalii la telefon, 2.500 RON, savian@gmail.com, www.savian.eu, 0765509007

é Fiat Punto din 2003, 60000km, 1200cmc, pret discutabil, 2.500 EUR, Tel: 0730777096 n Hyundai Accent Corea, înmatriculat 2006, 41.000km, ITP 2014, 5.000 EUR, Tel: 0740356716 n Hyundai Galloper gri, an 1999, motorinã, capacitate motor 2476, 60.000km, motor ARS, 7 locuri, 1.500 EUR, Tel: 0743002002 Opel Astra Model 2011, 1, 3 dies el, nav igatie c olor, 8990E, Tel: 0786365706 n Renault Master autoutilitara (pentru marfa) dec. 2005, 3, 5t, 2463 CM3, motorina, culoare alb, 216000km, 6.000 EUR, Tel: 0722349501 n Renault Megane 1600cm3, euro 3, aer conditionat, geamuri si oglinzi electrice, 3600E, an 2003, 120000km, benzina, Tel: 0746261896

é Comercializam piese si acesorii auto, moto si utlilitare cu o gama larga de producatori si originale la preturi imbatabile! Te echipam din bara-n bara! vlrautototal@yahoo.com, Tel: 0769326455, 0726552920 n Vand piese sh Iveco Daily 35s11, an de fabricatie 1999: cutie viteze, punte fata si spate, grup, usi, foi arc, demaror, roti, bandouri, ornamente, demaror nou, etrieri. stopurii etc, 150 EUR, adrian.gulf@yahoo.com, Tel: 0747118575, 0723583368 n Vand pompe electrice benzina, alimentare diesel, injectoare, capuri distribuitoare. Garantie, Tel: 0744852658

01 Iunie 2012

Cumpar gsm sigilate si sh, telefoane sigilate si second-hand. Ofer pret maxim. Pentru mai multe detalii sunati. Rog seriozitate. 0730457956, on_gsm@yahoo.com

informatica n Absolvent instalez Windows 7, Windows XP si Windows Vista in Bucuresti, devirusez/repar calculator/laptop; instalez drivere, antivirus, recuperez date, vand piese/calculatoare. Cel mai ieftin din Bucuresti! Diagnosticare gratis, non-stop. 0767679593, 0757346422, instalariwindowsbucuresti@ gmail.com

Achiziþionãm electronice fabricaþie dupã 2005: Laptop; Aparat foto digital; Tv-LCD; Iphone; Biciclete; Diverse, Tel: 0785699822

Masini de spalat automate, reparatii la domiciliu, deplasare gratuita, ultrarapid, garantie, piese, Tel: 0731532310, 0768398545


01 Iunie 2012

matrimoniale femei - bãrbaþi - diverse / pagina 13 roman, 27, n Canadian atletic, bogat, caut tanara supla, frumoasa pentru prietenie, casatorie, Tel: 0748456565 n Cãsãtorit doresc relaþie intimã cu doamnã cãsãtoritã, Tel: 0730113640 é Sex total! Lucrez absolut singura pe cont propriu, Doriti discretie, placere si relaxare, contactati-ma! Normal, Anal, Oral, 150 RON/ora, 0731152484

Ador analul! Reala 100 % si foarte recenta. Convinge-te! Cu siguranta nu te dezamagesc. Anal, normal, oral, 150 RON/ora, Tel: 0728353622 é

é Sexexpertele tale - vino alaturi de noi sa petrecem 1h de placere, pasiune si te vom duce la extaz, te asteptam pe tine un domn generos sa te rasfatam asa cum nu ai fost niciodata, show lesby 100 %. Clima si parcare auto+free bar, 4 fete 4you, 100 RON/ora, placeri_interzise@yahoo.com, http://www.zonacismigiu.ro, Tel: 0730184418, 0742793417

é Adina & Ana! Show lesby! Nonconformiste si fara prejudecati, imbinam utilul cu placutul, oral neprotejat, normal, anal, show lesby, 150 RON/ora, Tel: 0735816276

é Bruneta, matura, 32 ani, serioasa, te astept sa iti ofer masaj, oral nep cu fin, normal pasional, anal adanc, mici fantezii, central, loc parcare. prin tel. 5€. Poze reale, 150 RON/ora, Tel: 0734744057

é La mine sau la hotel, daca doresti o experienta unica de rasfat total in compania unei é Anal, anal, anal, daca brunete simpatica si senzuala, doresti sa cunosti o tanara de 150 RON/ora, Tel: 0746963466 calitate, stilata si frumoasa, te é Sexy 4 you, la mine astept in intimitatea mea luxurianta, 150 RON/ora, Tel: ai parte de mult 0722752195 respect, rasfat, igiena,

discretie si nu te grabesc Sex Total, 150 RON/ora, Tel: 0726031381 é Lorena ofer sex

é Buna rau! Te-ai saturat sa tot cauti pe net ca sa scapi de plictiseala. Suna-ma, iti garantez clipe relaxante si placute. Sex Total, 150 RON/ora, Tel: 0733827174

total domnilor pretentiosi. Suna-ma pentru detalii. Placeri xxx, 150 RON/ora, Tel: 0733614205

Tanara discreta, curata, tin compania domnilor seriosi, Unirii. Detalii la: Tel: 0737361186

é Alina, bruneta, 33ani, reala, inalta, supla, sani mari naturali, ofer sex total, poze reale. Sex prin tel. 6€. zona Unirii-Zepter. l-s/11-21. 200lei/fin, 300 RON/ora, Tel: 0765869290

hotel, o ora de placere imbinata cu rasfat si pasiune. Sex total! 150 RON / ora, Tel: 0737115058

é Oral, normal, anal! Sunt o fata draguta si rafinata alaturi de care poti petrece clipe de neuitat, 150 RON/ora, Tel: 0736463727

é Adina 29 ani bruneta, inalta, supla, ofer oral, normal, 69, cunni-anni, discretie, igiena, poza reala. Prin tel. 5€/15min, 100 RON, Tel: 0748140321

Bruneta senzuala daca iti doresti o bruneta care iubeste sexul total te invit la mine, 150 RON/ora, Tel: 0755228966

n Domn 48/1, 75, doresc cunoºtinþã doamnã pentru prietenie/cãsãtorie, Tel: 0729633656 n Tânãr simpatic 29 ani, ofer companie intima doamnelor ºi domniºoarelor. Sunã ºi ne vom simþi bine. Sunt la dispoziþia ta, Tel: 0732965493, 0761314055 n Victor, 1.75/75/36ani ofer companie intima unei domnisoare singura, 100-200 Ron, Tel: 0724938367

é Pasionala, ofer momente de neuitat, clipe fierbinti, pline de pasiune si amor. Daca te tenteaza, suna-ma si convinge-te, poze reale si recente, locatie lux, discretie maxima, 150 RON/ora, Tel: 0736526738

é La mine sau la

é Adelaida sani mari nr.5 naturali, matura, 30 ani, rabdatoare, ofer contact oral si normal in orice pozitie, mici fantezii, discretie, igiena, confort. Se poate si anal. Prin tel. 4€, poza reala, 100 RON/ora, 0784493140

é Caut Amanta, Om de afaceri, 35, elegant, atletic, studii superioare, caut Amanta draguta din Bucuresti. Sprijin financiar! Trimite poze si contact pe e-mail xmihaix@gmail.com

é

n Am 30 ani si intentii serioase pentru o domnisoara serioasa, Tel: 0766634569

é Qlady Erotic Massage blonde focoase, brunete voluptoase si roscate incitante, te asteapta sa petreci clipe de neuitat in compania lor, intr-o locatie centrala, vila lux, bar. Pentru domni pretentiosi, 150 RON/ora, qlady_massage @yahoo.com, www.qlady.ro Tel: 0734584488


pagina 14 / animale / pierderi / citaþii-licitaþii / autorizaþii mediu / medicale

SC Capital Asig. Broker de asigurare declara pierdute si nule documentele PG 0090385 si CC090029235,

é Vand 3 pisoi persani (thailandezi), negri, ochi albastri, 2 luni, 3 milioane v ec hi ( 300 lei) buc ata discutabil, 300 RON, Tel: 0741242431, 0213308707

Pierdut Registru jurnal de incasari si plati, declar nul, n Pierdut cartela Metrorex membru familie pe numele Lache Vasile. O declar nula, n Pierdut legitimatie CFR de handicapat pe numele Brana Aluna Negruta. O declar nula, n Pierdut Certificat Constatator pentru sediul social al SC Crimbo Gas 2003 SRL, J28/475/2002, CUI 15069611, cu sediul social în Municipiul Caracal, str. 1Decembrie 1918, nr. 150A, judeþul Olt. Îl declar nul,

é Claudia, cea mai puternica pot sa rezolv orice problema pe care alta persoana nu a putut, Tel: 0762773001, 0727197079

n Casa de Licitatii Imobiliare K anunta licitatie deschisa cu strigare in vederea vanzarii urmatorului imobil: apartament 4 camere, strada Matei Millo, suprafata 130mp. Pret pornire licitatie 69.000 Euro. Detalii la telefon, http://www.licitat.ro, Tel: 0734737379

Hotarare Judecatoreasca. In numele legii hotaraste: Admite pe fond actiunea formulata de reclamanta Ene Rada, cu domiciliul in Bucsani, sat Bucsani, jud. Giurgiu, in contradictoriu cu paratele Sandor Alexandrina, cu ultimul domiciliu cunoscut in com.Bucsani, sat Bucsani, jud. Giurgiu, Dinu Georgeta, cu domiciliu in com.Bucsani, sat Bucsani, jud.Giurgiu si Uta Marioara Lenuta, cu ultimul domiciliu in com.Marsa, jud. Giurgiu. Constata ca a fost deschisa succesiunea defunctului Ene Ion, decedat la data de 28.10.2001, cu ultimul domiciliu in com. Bucsani, jud.Giurgiu, conform certificatului de mostenitor nr. 153/2004 BNP Raducan Mitica. Constata ca au calitatea de mostenitori legali ai defunctului, reclamanta Ene Rada, in calitate de sotie supravietuitoare, cu o cota de 1/4 din masa succesorala si paratele Sandor Alexandrina, Dinu Georgeta si Uta Marioasa Lenuta, in calitate de descendente, cu o cota de 1/4 fiecare din masa succesorala. Constata ca masa succesorala ramasa de pe urma defunctului se compune din dreptul de proprietate asupra terenului intravilan de 800mp, situat in com.Bucsani, Jud. Giurgiu, dobandit prin mostenire de la numitul Ene Marin, conform certificatului de mostenitor nr. 197/18.05.1970, eliberat de Notariatul de Stat Local Buftea si asupra imobilului-casa de locuit, edificata in anul 1965, avand o suprafata de 70mp, compusa din patru camere, hol, bucatarie si anexe gospodaresti de 24mp. Constata ca pasivul succesoral se compune din sarcini ale mostenirii, in suma de 20.000lei, reprezentand contravaloare cheltuieli de inmormantare si pentru pomenirile crestinesti, conform datinii, cheltuieli ce au fost suportate in mod exclusiv de catre reclamanta. In temeiul art. 728 Cod civil, dispune iesirea din indiviziune a partilor. Atribuie reclamantei in deplina proprietate si posesie imobilul- casa de locuit, situat in com.Bucsani, jud.Giurgiu, edificat in anul 1965, cu o suprafata de 70mp, in valoare de 19.989lei, conform propunerii de lotizare din raportul de expertiza constructii lotizare, intocmit de expert constructor Gogoasa Ionica si terenul intravilan in suprafata de 800mp, situat in com.Bucsani, jud.Giurgiu, tarla 4, parcela 204, cu urmatoarele vecinitati: la N-Ene I.Ion, la E-Ene M.Ion, la Sud- Serban Cristache, la Vest-DN61, conform primei variante de lotizare din raportul de expertiza topografica, intocmit de dl.expert Spanu Stelica Gica. Obliga reclamanta la plata catre fiecare din parate a sumei de 7.799, 5lei, cu titlu de sulta pentru echivalarea cotelor succesorale. Obliga pe parate la plata catre reclamanta a sumei de 5.000lei fiecare, reprezentand cheltuieli de inmormantare si pentru pomenirile crestinesti, propotional cu cota lor succesorala. Compenseaza obligatiile de plata reciproce ale partilor si, ca urmare, obliga reclamanta sa plateasca paratelor suma de 2.799.5lei, rest dupa compensare. Obliga paratele la plata catre reclamanta a sumei de 475lei fiecare, cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand onorariul de avocat. In temeiul dispozitiilor art. 50 ind. 2 din OUG nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar obliga pe reclamanta Ene Rada la restituirea ajutorului public acordat, in cuantum de 2.547.4lei taxa judiciara de timbru, timbru judiciar si onorarii de experti, de care aceasta a fost scutita, dupa ramanerea irevocabila a prezentei sentinte. Prezenta hotarare se va comunica Directiei Taxe si Impozite din cadrul Primariei Bucsani, dupa ramanerea irevocabila a acesteia. Cu drept de recurs in termen de 15zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, azi, 30.01.2012,

01 Iunie 2012

n Lichidatorul judiciar numit in dosarul 1679/104/2012– al Tribunalului Olt– sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, debitoare Sc Euroserv Srl, cu sediul in str. Vlad Tepes nr. 5, Mun. Slatina, jud. Olt, inmatriculata la Reg. Com. sub numarul J28/261/2004, cod unic de inregistrare: 16323873, notifica debitoarei, asociatilor, creditorilor, ONRC, propunerea formulata, in sentinta civila din 21.05.2012, de intrare in faliment prin procedura simplificata, pronuntata de judecator sindic, desemnandu-se ca lichidator judiciar Best Insolvency Sprl, Lichidatorul judiciar numit in dosarul 612/115/2011– al Tribunalului Caras Severin– sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, debitoare Sc Lostu Omnitex Srl, cu sediul in str. Pinilor nr. 8, mun. Caransebes, jud. Caras-Severin, inmatriculata la Reg. Com. sub numarul J11/258/2009, cod unic de inregistrare: 4988458, notifica debitoarei, asociatilor, creditorilor, ONRC, propunerea formulata, in sentinta civila din 24.05.2012, de intrare in faliment prin procedura generala, pronuntata de judecator sindic, desemnandu-se ca lichidator judiciar Best Insolvency Sprl,

Prioteasa Sorin Bogdan este citat sa se prezinte ca parat la Judecatoriasect. 6 Buc. in data de 14.06.2012 ora 8.30 complet de Judecata 3 MF in dosar nr 6453/303/2012 avand ca obiect exercitarea autoritatii parintesti in contradictoriu cu reclamanta Nica Florentina,

public privind n Anunt depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu: ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE “BOGDAN” anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Anexa exploatatie Agricola –P, bazin imbaiere oi, -D, imprejmuire lot ”, propus a fi amplasat in mun. comuna Valea Iasului, sat Cerbureni, jud Arges. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul ARPM Pitesti din Pitesti, str. Egalitatii nr. 50 A, judetul Arges si la sediul Primaria oras Stefanesti, jud Arges, in zilele de luni - vineri intre orele 8 - 13. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul ARPM Pitesti din Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50, judetul Arges, intre orele 8-13, cc_primex@yahoo.com, asociatiabogdan.wordpress.com Tel: 0722242826

é Tratament

Colesterol Krilloil-Omega 369. Scade colesterolul Rau (LDL) cu 32%, creste colesterolul bun (HDL) cu +44%, contact@krilloil.ro, http://www.Krilloil.ro, Tel: 0764477646


01 Iunie 2012

afaceri vânzãri / afaceri firme / meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / pagina 15 n Vand doua locuri veci Cimitirul Bellu, pret negociabil, Tel: 0721759665

Acoperiºuri reparãm jgheaburi, burlane, învelitori executãm din tablã zincatã ºi lindab, dulgherie, Tel: 0722749192, 0740464600

é Anticariat cumparam carti noi, vechi, deplasare gratuita, plata pe loc, Tel: 0731407474, 0213159704

é ACHIZIÞIONÃM CARTIDINTOATE DOMENIILE. DEPLASARELA DOMICILIUL DUMNEAVOASTRA. PLATAPELOC,TEL: 0728599965,0213140473

n Cumpar hotarari pe Legea 290 si Legea 9, 0733633217 é Vand elemente restaurant: scaune interior/exterior diferite modele, mese interior/exterior, aparat fum (Airone), cuptor de gatit (Leventi made in Holland), instrumente de bucatarie (oale, cratite, aparate diverse), copertine de soare diferite dimensiuni, felinare, stalpi luminat interior/exterior, é Doamna, cumpar roni_max@yahoo.com, Tel: pictura romaneasca 0723522196

si straina, portelanuri, argintarie, obiecte din bronz si antimoniu, mic mobilier, etc, Tel: 0214113048, 0721491271

éC E D E Z COVRIGARIE-PATISERIE AMPLASATA IN ZONA CU VAD, IN APROPIERE DE STATII DE MIJLOACE DE TRANSPORT IN COMUN. SPATIUL ESTE RECENT RENOVAT, CU VITRINA DE STICLA IAR COVRIGARIA ESTE DOTATA CU TOATE UTILAJELE NECESARE D E S F A S U R A R I I ACTIVITATII, CUPTOR PE GAZE, MA L A X O R , FRIGIDERE, FRITEUZA, ETC. DETALII LA TELEFON, TEL: 0722205727 n Firma noua cu doua licente taxi pe If fara masini 3000 euro, Tel: 0766265102 n Vand afacere pe Calea Victoriei, magazin cu reprezentanta Italia, incaltaminte, marochinarie, 82mp, contracte in derulare, Tel: 0722288808

n Cursuri acreditate naþional, recunoscute Uniunea Europeanã, pentru bone sau îngrijire bãtrâni, începeþi cariera nouã, Tel: 0213233966 meditatii n Germana, prescolari, scolari, liceu, bacalaureat si nivel avansat. Cunoscator limba germana din familie si studii, Zertifikat Deutsch si experienta in pregatire germana de 5 ani cu copii diferite varste si adulti orice varsta, 50 RON/ sedinta 2 ore, 25 RON/ora, valentin_revelante@yahoo.com Tel: 0728058068 n Matematica, orice zona, profesor. Pregatire eficienta domiciliul elevului rezultate rapide garantat. Pretul orar este informativ circa 15 lei, dgrsj@yahoo.com, Tel: 0761929678

é Profesor cu

deosebita experienta meditez matematica fizica orice nivel, inclusiv Evaluare nationala cls a 8-a, Bac, admitere facultate si studenti! La cerere lucrez si in vacante + week-end! ll632743@ gmail.com Tel: 0722456047

Acoperisuri, tinichigerie, Lindab, tabla z incata, burlane, jgheaburi, dulgherie, vopsit, mici reparatii, Tel: 0724716882, 0753709391 n Acoperisuri, tabla zincata, lindab, jgheaburi, burlane, accesorii, reparatii, vopsit acoperisuri, 0740019171, Tel: 0728376624, 0374073595 n Acoperisuri, tinichigerie, dulgherie, reparatii, vopsit ac operis uri s i in afara Bucurestiului, Tel: 0724716882, 0753709391 n Acoperisuri, tamplarie, reparatii tabla zincata, lindab, vopsit acoperisuri, pret promotional, Tel: 0740410837, 0722722743


01 Iunie 2012 n Alpinism Utilitar. Executam lucrari de termoizolatii, zugraveli fatade, tencuieli, reparatii la mica si mare inaltime cu schele sau alpinisti utilitari, termalpin@mail.com, Tel: 0723499498, 0768560830 Amenajari apartamente la cele mai bune preturi ex: gres ie- faianta 20ron, z ugrav eli 7ron, Tel: 0784671612

é Confectionez balustrade de sticla, inox cu sticla, inox, inchid balcoane, terase, piscine cu termopan sau sticla (wintergarden-uri), structuri din inox , 90 EUR, alin.crintea@gmail.com, Tel: 0727444024, 0723444024

é Constuctor cu experienta, profesionist cu o activitate de peste 30 de ani, execut case la cheie sau la rosu in orice localitate in cele mai bune conditii de colaborare, totul pe baza de contract, garantie si multa seriozitate. Detin toate utilajele necesare precum si firma de materiale de constructii. Cer si ofer seriozitate, 1 EUR, frederikbonei@yahoo.com, Tel: 0756160805

acoperiºuri ºi n Dulgheri învelitori tablã tip Lindab, jgheaburi +burlane, 0761703807 n Echipa de profesionisti cu experienta in amenajari interioare, va ofera o gama variata de servicii de cea mai buna calitate la cele mai mici preturi. Montari: Gresie, Faianta, Parchet Melaminat, Instalatii Sanitare, Electrice, Glet, Zugraveli, Finisaje, Izolatii, Compartimentari Rigips, Tavane False, Termoizolatii cu Polistiren Expandat sau Vata Minerala, modernizari bai si bucatarii, instalatii sanitare si instalatii electrice! Relatii la 0213325322, 0314083741, deogrup@yahoo.com, Tel: 0721775555, 0765532351, Fax: 40721775555 n Executãm învelitori toate tipurile tablã, acoperiºuri/ reparaþii, izolaþii, aticuri+ materiale. Preþuri mici, Tel: 0744111939, 0732563623

n Maistru execut: instalaþii sanitare, zugrãveli, faianþã, tâmplãrie, parchet, zidãrii, hidroizolaþii terase, faþade, mozaic, marmurã, Tel: 0729633656 n Montez, raschetez, paluxez orice tip parchet, fara praf, 0721154997, Tel: 0214511051

raschetez, é Parchetar chituiesc, lacuiesc, montez, reconditionez, toate tipurile de parchet: exotic (bambus, teck, merbau) laminat, stratificat, clasic (stejar, fag, cires, nuc, frasin, salcam), dusumele, lambriuri, slefuim si lacuim usi. Masini profesionale cu aspirator, timp de executie scurt, calitate, profesionalism, pret bun, 12 RON/mp, Faianta, gresie, tencuieli, bia_glinschi@yahoo.com, glet, lavabile, fatade, instalatii http://www.parchetar-montat-ra electrice+ sanitare, Pret schetat.ro/, Tel: 0722773366, rezonabil, Tel: 0740760502 0743457184 n Particular execut amenajãri n Faianta, gresie, tencuieli, interioare ºi exterioare de glet, lavabile, fatade, instalatii calitate, Tel: 0766274452 electrice + sanitare, Pret rezonabil, Tel: 0740760502 n Fier forjat, executam orice tip de confectie metalica, garduri, porti, balustrade, terase, mobilier din fier forjat, la cele mai competitive preturi in Bucuresti si oriunde in tara! 1 EUR/mp, abalaseifier@yahoo.com, Administrator atestat ofer http://www.metal-art.ro, Tel: servicii de cenzorat pentru 0724086113, Fax: 0230533930 asociatii de proprietari, n Jaluzele exterioare (rulouri) 2 5 0 R O N / l u n a , aluminiu ºi PVC, plase m a r i n a m a n u e l a s i m o n @ insecte, preturi de crizã, Tel: yahoo.com, Tel: 0722514043 0722766562, 0756485992

é Contabil expert,

servicii contabile complete ºi audit, prima luna gratuit. 0214118164, 100 RON, Tel: 0720891226, 0766369750

é Transport moloz, nisip, pamant vegetal, cu autobasculanta 4mc, in Bucuresti si Ilfov, 100 RON, Tel: 0736962220 n Vand Taxi Logan aer conditionat 2008 cu licenta Bucuresti 1 buc 8000 euro, 2 buc 15000 euro, Tel: 0766265102

completã, n Contabilitate refaceri evidenþe, depuneri, ITM, consultanþã, bilanþ, începând cu 50 Ron, Tel: 0723966893, 0771304450 n CAMIN DE BATRANI IN PAULESTI PRAHOVA, ULTIMELE LOCURI. PENSIUNE COMPLETA INCEPIND CU 1000 RON / LUNA, 1.000 RON/LUNA, TEL: 0722529057

é Închiriem Logan full options 50 Ron/zi 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498

é Inchiriere teren fotbal. Teren sintetic acoperit zona Metalurgiei nr 27 suprafata de ultima generatie dimensiuni 42m/22m vestiare moderne dusuri apa calda, parcare privata rezervari latelefon sau site, 80 RON/ora, n Transport marfã, mobilã, pe diverse în dubiþã spaþiu închis, alicam21@yahoo.com, preþ 1 Ron/km, 1 RON, Tel: http://www.terenfotbalclub.ro, Tel: 0749300900 0723264647

é Reparatii imprimante, reincarcari cartuse, urgente. Industrial Birotica Srl va ofera copiatoare analogice si digitale, imprimante cu jet de cerneala si laser, scannere, faxuri si multifunctionale, precum si urmatoarele servicii: intretinere si depanare aparate de birou; reincarcare-reconditionare cartuse consumabile pentru imprimante, copiatoare analogice si digitale, multifunctionale, etc; vanzari echipamente periferice; livrari consumabile originale ori compatibile; consultanta de profil, training specializat. La reutilizarea cartuselor, prin reincarcare sau reconditionare acordam garantii similare modulelor originale. Anuntul se adreseaz a companiilor, institutiilor, PFA-urilor, etc, industrial_birotica@yahoo.com, http://www.i-birotica.ro, Tel: 0722202055, Fax: 0214508399 n Tapiter cu experienta, lucrez tapiterie clasica, moderna la preferintele clientului, Tel: 0728986403

AnuntAZ 1 iunie 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you