Page 1

1


ΜΕΡΕ΢ ΚΑΙ ΝΤΧΣΕ΢ ΣΗ΢ ΕΞΕΓΕΡ΢Η΢ Στισ 10 του Γενάρθ του 2010, ο Γκόταμ Νάβλακα, γνωςτόσ αγωνιςτισ των δθμοκρατικϊν δικαιωμάτων ςυνόδευςε τον Σουθδό ςυγγραφζα Γιαν Μυρντάλ ςτισ ηοφγκλεσ τθσ Κεντρικισ Ινδίασ και ςυμμετείχε ςε ςυηθτιςεισ με τθν θγεςία του ΚΚΙ (Μαοϊκοφ). Στο παρακάτω κείμενο που δθμοςιεφεται αποκλειςτικά ςτο Sanhati παρουςιάηει διάφορεσ πλευρζσ τθσ πολιτικισ των Μαοϊςτϊν και τθσ κοινωνικοοικονομικισ και πολιτιςτικισ ηωισ ςτθν περιοχι τθσ Νταντεβάντα. Πταν ζχουν χρθςιμοποιθκεί όλεσ οι βριςιζσ και όλοι οι χαρακτθριςμοί ενάντια ςτουσ Μαοϊςτζσ, οι μιςζσ αλικειεσ και τα ψζματα αρχίηουν να βγάηουν φτερά. Ζγινε θ διάγνωςθ, θ ανατομία και τουσ ζχουν δαιμονοποιιςει. Θ διανόθςθ είναι απρόκυμθ να αντιμετωπίςει θν πραγματικότθτα. Ρρζπει όμωσ να τθν απομυκοποιιςουμε και να απαντιςουμε ςε κάποια βαςικά ερωτιματα. Γιατί αυτόσ ο πόλεμοσ; Ροιοι είναι αυτοί οι άνκρωποι που αποτελοφν τθν μεγαλφτερθ απειλι για τθν εςωτερικι αςφάλεια τθσ Λνδίασ; Ροια είναι θ πολιτικι τουσ; Γιατί νομιμοποιοφν τθ βία; Ρϊσ αντιλαμβάνονται τον «λαϊκό τουσ πόλεμο», τουσ πολιτικοφσ τουσ ςτόχουσ και τουσ ίδιουσ τουσ εαυτοφσ τουσ; Ρϊσ ςκοπεφουν να κάνουν το άλμα από τα οχυρά τουσ μζςα ςτα δάςθ ζξω ςτον κόςμο. Θ επικυμία να εξανκρωπίςω αυτοφσ που είχαν δαιμονοποιιςει άλλοι και να γνωρίςω τουσ Μαοϊςτζσ από πρϊτο χζρι και όχι από ςυηθτιςεισ, βιβλία και κείμενα, αλλά να ταξιδζψω και να ςυναντιςω και διαπιςτϊςω μόνοσ μου, μεγάλωνε με τα χρόνια. Δυο φορζσ κόντεψα να το κάνω αυτό το ταξίδι. Τθν πρϊτθ φορά με ζςτθςαν δυο νεαροί δθμοςιογράφοι που δεν εμφανίςτθκαν ςτον τόπο ςυνάντθςθσ. Τθν δεφτερθ δεν πρόλαβα να ετοιμαςτϊ γιατί ιταν πολφ περιοριςμζνοσ ο χρόνοσ. Δεν ςκόπευα να χάςω αυτι τθν Τρίτθ ευκαιρία. Αυτό που ακολουκεί είναι όςα εγϊ και ο Σουθδόσ ςυγγραφζασ Γιαν Μυρντάλ είδαμε, ακοφςαμε, διαβάςαμε και ςυηθτιςαμε ςτθ διάρκεια ενόσ ταξιδιοφ 14 θμερϊν το Γενάρθ του 2010 ς’ αυτό που το ΚΚΛ (Μαοϊκό) περιγράφει ςαν αντάρτικθ ηϊνθ, όπου τθν εξουςία ζχουν οι Τηαντανάμ Σαρκάρ ι αλλιϊσ οι «Λαϊκζσ Κυβερνιςεισ» τουσ. Ραρόλο που θ «Αντάρτικθ ηϊνθ» είναι ακόμθ μια περιοχι διαμάχθσ για τον ζλεγχο ανάμεςα ςτθν κυβζρνθςθ και τουσ αντάρτεσ, ωςτόςο παραμζνει μια περιοχι όπου το Λνδικό Κράτοσ ζχει αναγκαςτεί να υποχωριςει και να χρθςιμοποιεί ςτρατιωτικι δφναμθ για να κακιερϊςει ξανά τθν εξουςία του. Ειςαγωγι Λζνε ότι το πρϊτο κφμα του πολζμου είναι θ αλικεια. Για αυτό και δεν αποτελεί ζκπλθξθ ότι θ Λνδικι κυβζρνθςθ αρνείται το ίδιο το γεγονόσ τθσ διεξαγωγισ του πολζμου ενάντια ςτο ΚΚΛ (Μαοϊκό). Αντίκετα λζγεται ότι γίνονται απλά «αςτυνομικζσ επιχειριςεισ» για να αποκαταςτακεί θ πολιτικι εξουςία. Πταν ακοφει κανείσ τον όρο «αςτυνομικι επιχείρθςθ» ςτο νου του ζρχονται εικόνεσ αςτυνομικϊν οπλιςμζνων με λάτι (μακριά ξφλα) και κλομπ που προςπακοφν να αποκαταςτιςουν τθν τάξθ εν μζςω ταραχϊν. Στθν πραγματικότθτα ζχουν αναπτυχκεί 75 τάγματα κεντρικϊν παραςτρατιωτικϊν δυνάμεων, ειδικά εκπαιδευμζνων ςτον πόλεμο ςτθ ηοφγκλα ςυνεπικουροφμενα από περιςςότερα από 100 τάγματα ζνοπλων αςτυνομικϊν, Τάγματα των Εφεδρικϊν Λνδικϊν Δυνάμεων και των Ειδικϊν Αξιωματικϊν τθσ Αςτυνομίασ, όλοι τουσ βαριά οπλιςμζνοι. Επιπλζον ο Υπουργόσ Εςωτερικϊν Ρ. Τςινταμπαράμ διλωςε κατθγορθματικά ότι θ Λνδικι κυβζρνθςθ είχε το «νόμιμο δικαίωμα» να χρθςιμοποιιςει «όςθ βία χρειαςτεί» ενάντια ςτουσ Μαοϊκοφσ (Times of India, 13 Μάρτθ 2010). Ρρόκειται για ζνα κακεςτϊσ αςφυκτικοφ ελζγχου που ανάμεςα ςτα άλλα ρυκμίηει τθν είςοδο και ζξοδο ςτισ περιοχζσ που ελζγχουν οι Μαοϊςτζσ αντάρτεσ, κάτι ςαν ςφνορα μιασ ξζνθσ χϊρασ. Οι άνκρωποι αν δεν ζχουν ταυτότθτα – πιςτοποιθτικό - υπογεγραμμζνθ από τον Αςτυνομικό επικεωρθτι δεν μποροφν οφτε να βγουν οφτε να μπουν ςτθν περιοχι. Πςο για τθν διακίνθςθ των αγακϊν ζχει κι αυτό περιοριςτεί. Οι εβδομαδιαίεσ υπαίκριεσ αγορζσ ζχουν μεταφερκεί ςε τοπικά ςτρατόπεδα αςφαλείασ, όπου όλοι πρζπει να 2


καταγραφοφν και να παραδϊςουν ζναν κατάλογο μελϊν για τουσ οποίουσ προορίηονται αυτά που κα αγοράςουν με τα κουπόνια. Με αυτά τα κουπόνια μποροφν να πάρουν προμικειεσ που κα διαρκζςουν το πολφ μια εβδομάδα. Στα δάςθ οι άνκρωποι παλιότερα ζπρεπε να περπατιςουν για μερικζσ ϊρεσ για να φτάςουν ςτισ εβδομαδιαίεσ αγορζσ, τϊρα όμωσ ο χρόνοσ αυτισ τθσ διαδρομισ φτάνει τθ μια μζρα ακόμθ και τισ δυο λόγω τθσ απόςταςθσ και των προςκομμάτων (πιςτοποιθτικά, ςθμεία ελζγχου, καταγραφι ςτα ςτρατόπεδα, ζλεγχοσ τςαντϊν) που ζχουν επιβλθκεί. Ο πόλεμοσ κατά των Μαοϊςτϊν δεν γίνεται γιατί οι Μαοϊςτζσ κζλουν να ανατρζψουν το ςθμερινό κεςμοκετθμζνο Λνδικό Κράτοσ που αντιπαλεφουν εδϊ και ςχεδόν μιςό αιϊνα. Ππωσ παραδζχονται και οι ίδιοι κα χρειαςτοφν άλλα 50 με 60 χρόνια για να το πετφχουν. Και για να χρθςιμοποιιςουμε τα λόγια του πρωκυπουργοφ όταν αναφερόταν ςτθν ςτρατιωτικι τουσ ιςχφ, οι Μαοϊςτζσ ζχουν «μζτριεσ δυνατότθτεσ». Οφτε ζχει καμιά ςχζςθ με τισ ανεφκυνεσ πράξεισ βίασ τουσ. Το ιςτορικό των διάφορων κοινοβουλευτικϊν κομμάτων, ςε διαφορετικό βακμό το κακζνα είναι πολφ χειρότερο. Το γεγονόσ ότι μετά από 62 χρόνια «μεταβίβαςθσ τθσ εξουςίασ» το 80% του λαοφ επιβιϊνει περίπου με είκοςι ρουπίεσ τθν θμζρα ι και λιγότερο (λιγότερο από μιςό ευρϊ), τθν ίδια ςτιγμι που 100 οικογζνειεσ διακζτουν πλοφτθ ίςα με το 25% του ΑΕΡ, μασ προβλθματίηει ςε ςχζςθ με τουσ Λνδοφσ ικφνοντεσ και τθν αφοςίωςθ τουσ ςτθ ηωι και τισ ελευκερίεσ του λαοφ μασ, τθν ςυντριπτικι πλειοψθφία των Λνδϊν. Ριςτεφω ότι θ αιτία για τθν «επιχείρθςθ Ρράςινο Κυνιγι» βρίςκεται ςτο γεγονόσ ότι οι Μαοϊςτζσ αντιςτζκονται ςκεναρά ςτθν εφαρμογι των εκατοντάδων Συμφωνιϊν που αφοροφν εξορφξεισ και ςυναφείσ με αυτζσ επιχειριςεισ ςε περιοχζσ τθσ Λνδίασ όπου κατοικοφν κατ’ εξοχιν ικαγενείσ πλθκυςμοί και όπου οι ίδιοι ζχουν αποκτιςει ςθμαντικά ερείςματα. Αν δεν αποδυναμωκεί αυτι θ αντίςταςθ, αυτι θ κυβερνθτικι πολιτικι δεν πρόκειται να υλοποιθκεί. Ρρζπει να υπενκυμίςουμε ότι υπάρχει ςυναίνεςθ ανάμεςα ςτο Κογκρζςο, το BJP (Λνδουιςτικό Εκνικιςτικό Κόμμα που ενζχεται ςε ςφαγζσ και βομβιςτικζσ επικζςεισ) και το ΚΚ Λνδίασ (Μαρξιςτικό) να εμποδίςουν τθν πολιτικι δράςθ των «Αριςτερϊν Εξτρεμιςτϊν» και να δθμιουργιςουν ζνα κλίμα, όπωσ λζει και ο πρωκυπουργόσ «πρόςφορο για επενδφςεισ» και «γριγορθ οικονομικι ανάπτυξθ». Αυτό ζςτρωςε το ζδαφοσ για μια χωρίσ προθγοφμενο, ςχεδιαςμζνθ, μακροπρόκεςμθ αιμορραγία, τα τελευταία 60 χρόνια, από το 1947. Κα είναι ζνασ «αγϊνασ μζχρι τζλουσ» ςτον οποίο θ μια πλευρά ςκοπεφει να τςακίςει τουσ «Αριςτεροφσ Εξτρεμιςτζσ» και θ άλλθ είναι αποφαςιςμζνθ να υπεραςπιςτεί τον εαυτό τθσ. Ζνασ παρατεταμζνοσ πόλεμοσ φκοράσ. Με τόςα πολλά να διακυβεφονται και ζχοντασ επενδφςει ςε αυτόν τον πόλεμο, δεν είναι ζκπλθξθ ότι θ κυβζρνθςθ δεν δείχνει ςθμάδια ότι κα αντιςτρζψει ι κα διαφοροποιιςει ςθμαντικά τθν ςθμερινι πολιτικι τθσ. Στθν πραγματικότθτα είναι απρόκυμθ ακόμθ και να δθμοςιοποιιςει τισ Συμφωνίεσ που ζχουν υπογράψει διάφορεσ πολιτειακζσ κυβερνιςεισ με μεγάλεσ εταιρείεσ και πολυεκνικζσ, με πρόςχθμα «τθν επιχειρθματικι εχεμφκεια» ενϊ αδιαφορεί για μεγαλφτερα κοινωνικά ηθτιματα. Με άλλα λόγια θ Λνδικι κυβζρνθςθ ζχει πολλά να κρφψει. Οι αγωνιςτζσ των δθμοκρατικϊν δικαιωμάτων είναι αντίκετοι με τον πόλεμο ενάντια ςτο λαό μασ, όποιο και αν είναι το πρόςχθμα, γιατί οι πολιτικζσ πεποικιςεισ δεν μπορεί να καταςτζλλονται ςτρατιωτικά. Ρίςω από κάκε πόλεμο υπάρχει ζνα μακροχρόνιο ιςτορικό αγϊνων, νόμιμων και ειρθνικϊν. Μζςα ςε 62 χρόνια από τθν Ανεξαρτθςία ζχουν γίνει 15 κοινοβουλευτικζσ εκλογζσ και είναι ολοφάνερο για κάκε οξυδερκι άνκρωπο πωσ μόλισ ενεργοποιθκεί το νομικό πλαίςιο ςχετικά με τθν «εκνικι αςφάλεια» κα ποινικοποιθκεί όχι μόνο θ νόμιμθ πολιτικι δράςθ αλλά και κα νομιμοποιθκοφν όλεσ οι παράνομεσ ενζργειεσ τθσ εξουςίασ. Αυτό ςθμαίνει ότι μόλισ οι αρχζσ βγάλουν εκτόσ νόμου μια οργάνωςθ και απαγορζψουν τθ δράςθ τθσ, ςυμπεριλαμβάνοντασ τθν προπαγάνδα, τθν οργάνωςθ μελϊν και τθν διοργάνωςθ εκδθλϊςεων τότε ο κακζνασ που προςφζρει οποιαδιποτε βοικεια ςε κάποιο μζλοσ αυτισ τθσ οργάνωςθσ (όπωσ για παράδειγμα ιατρικι και νομικι βοικεια, ι ακόμθ και να το βοθκιςει να βρει 3


δουλειά ι να παρακολουκιςει κάποια εκδιλωςθ που διοργανϊνουν) καταλιγει να ζχει διαπράξει ζγκλθμα. Στθν περίπτωςθ που παφει να ιςχφει θ απαγόρευςθ τα ίδια ςτοιχεία δεν αποτελοφν τεκμιρια ενοχισ. Ζτςι τα πιο μετριοπακι και ειρθνικά γεγονότα μποροφν να αποκτιςουν εγκλθματικι πρόκεςθ τθν ίδια ςτιγμι που μπαίνουν ςτο παιχνίδι λόγοι «εκνικισ αςφάλειασ». Υπάρχει μεγάλθ πικανότθτα να καταςκευαςτοφν ςτοιχεία, να διαςτρεβλωκοφν γεγονότα ι να παρερμθνευκοφν για να βολεφουν το ςτόχο του Κράτουσ να φιμϊςει τουσ επικριτζσ τθσ πολιτικισ του. Να τςακίςει δθλαδι τισ λεγόμενεσ εςτίεσ εςωτερικισ απειλισ τθσ αςφάλειασ. Βιϊνουμε τθν ςυςτθματικι κατάχρθςθ εξουςίασ από τισ αρχζσ. Εκτόσ από τισ ςυλλιψεισ, τα βαςανιςτιρια, τισ ςτθμζνεσ ςυμπλοκζσ, οι αρχζσ ζχουν αποκραςυνκεί ςτο ςθμείο να καταςτζλλουν κάκε φωνι αντιπολίτευςθσ με τθν κατθγορία ότι είναι «ςυμπακϊντεσ των Ναξαλιτϊν» ςαν να είναι ζγκλθμα να είναι κανείσ Ναξαλίτθσ ι Μαοϊκόσ. Χρειάςτθκε θ ετυμθγορία των δικαςτϊν του Ανϊτατου Δικαςτθρίου για να υπενκυμίςει ςτα κυβερνθτικά ςτελζχθ ότι θ ζκφραςθ ςυμπάκειασ προσ κάποιο πολιτικό φορζα δεν αποτελεί ζγκλθμα. Ρρόςφατα βιϊςαμε μια προςπάκεια παραπλάνθςθσ του Ανϊτατου Δικαςτθρίου ςχετικά με μια υποτικζμενθ ενζδρα που ζγινε τισ πρωινζσ ϊρεσ ςτισ 9 Φλεβάρθ του 2010 κοντά ςτο Γκατςανπάλι ςτθν περιοχι τθσ Νταντεβάντα του Τςάτιςγκαρ. Επιπλζον, ςεςθμαςμζνοι εγκλθματίεσ που καταηθτοφνται για ομαδικό βιαςμό από τθ δικαιοςφνθ, ςτθν Κόντα (του Τςάτιςγκαρ) κυκλοφοροφν ελεφκερα ςτθν περιοχι του Μπαςτάρ μπροςτά ςτα μάτια τθσ αςτυνομίασ. Θ αςτυνομία όμωσ παρενοχλεί, απειλεί και κατευκφνει ςυμμορίεσ να επιτίκενται ςε κοινωνικοφσ ακτιβιςτζσ. Ρολφ λίγα όμωσ από αυτά φτάνουν ςτα ελεγχόμενα ΜΜΕ. Από περιοχζσ όπωσ το Χιμανςοφτηι και το Βαναβάςι Τςζτνα Αςράμ ζχουν εκδιωχτεί οι ανεξάρτθτοι κοινωνικοί ακτιβιςτζσ. Στθν Ναραγιαπάτνα τθσ Ορίςα εμπόδιςαν τθν ομάδα γυναικϊν που πιγε για ζρευνα. Εμπόδιςαν τα μζλθ του Εκνικοφ Συνδζςμου Λαϊκοφ Κινιματοσ, που πιγαν ςτθν Νταντεβάντα (Τςάτιςγκαρ) να επιςκεφκοφν περιοχζσ, για να διαςφαλίςουν ότι θ αλικεια για αυτόν τον βρϊμικο πόλεμο δεν κα βρει το δρόμο προσ τθν δθμοςιότθτα. Ακόμθ και ο υπουργόσ Εςωτερικϊν απζφυγε να παραςτεί ςε δθμόςια εκδιλωςθ ςτθν Νταντεβάντα παρόλο που το ανακοίνωςε ςε κάποια ςυνζντευξθ του. Είναι γεγονόσ ότι οι κυβερνθτικζσ δυνάμεισ ςυμμετείχαν ςτθν κατεδάφιςθ του Βαναβάςι Τςζτνα Αςράμ, ςυνζλαβαν, ξυλοκόπθςαν και ζςτθςαν κατθγορίεσ για εγκλθματικζσ ενζργειεσ ενάντια ςε μζλθ του Βαναβάςι Τςζτνα Αςράμ, εμπόδιςαν κοινωνικοφσ ακτιβιςτζσ να φτάςουν ςτθν Νταντεβάντα και υποςτθρίηουν ςυμμορίεσ που κακοδθγοφνται από ςεςθμαςμζνουσ κακοφργουσ. Αυτό λοιπόν το κλίμα πολζμου, μασ υποχρεϊνει να μθν υποκφψουμε και να κρφψουμε τισ πεποικιςεισ μασ και μασ αναγκάηει να προχωριςουμε πζρα από τθν επίςθμθ προπαγάνδα για να κατανοιςουμε από μόνοι μασ τουσ Μαοϊςτζσ, που είναι δικοί μασ άνκρωποι. Μζςα ςτθν αντάρτικθ ηϊνθ

4


Το πρϊτο πράγμα που εντυπωςιάηει όποιον μπαίνει ςτθν «αντάρτικθ ηϊνθ» ςτο Μπαςτάρ, όπου οι Μαοϊςτζσ ζχουν τθν δικι τουσ κυβζρνθςθ, Τηαντανάμ Σαρκάρ (Λαϊκι Κυβζρνθςθ -ΛΚ) είναι ο τρόποσ χαιρετιςμοφ. Πλοι, θλικιωμζνοι και νζοι, άνδρεσ και γυναίκεσ, χωρικοί ι κομματικά μζλθ, ςφίγγουν τα χζρια, υψϊνουν τθ γροκιά τουσ και χαιρετοφν λζγοντασ Λαλ Σαλάμ. Το δεφτερο πράγμα που εντυπωςιάηει είναι ο αρικμόσ των γυναικϊν ςτθ Λαϊκι Κυβζρνθςθ κακϊσ και ςε κάκε διμοιρία ι λόχο του Λαϊκοφ Απελευκερωτικοφ Αντάρτικου Στρατοφ (ΛΑΑΣ) ι τθσ Τηαν (Λαϊκι Ρολιτοφυλακι). Σε πολλζσ διμοιρίεσ επικεφαλισ ιταν γυναίκεσ. Μάλιςτα θ διμοιρία που ιρκε να μασ ςυνοδεφςει είχε γυναίκα διοικθτι. Δεν είναι απλά επικεφαλισ αλλά αναλαμβάνουν και φζρνουν ςε πζρασ τα πιο επικίνδυνα κακικοντα, ακριβϊσ όπωσ οι άνδρεσ μοιράηονται εξίςου όλα τα κακικοντα με τισ γυναίκεσ: ςυλλογι τροφισ, νεροφ, καυςίμων για τθ φωτιά και το μαγείρεμα. Ιταν πραγματικά εντυπωςιακό να βλζπει κανείσ το πϊσ ςυμπεριφζρονταν μεταξφ τουσ άνδρεσ και γυναίκεσ ςτισ διμοιρίεσ. Ο κακζνασ τουσ κουβαλοφςε τουλάχιςτον βάροσ 20-25 κιλϊν που αποτελοφνταν από το όπλο, τα τρόφιμα και το ςακίδιο τουσ. Και οι γυναίκεσ και οι άνδρεσ είναι επιδζξιοι ςτο ράψιμο. Στθν πραγματικότθτα δεν ιταν καλοί μόνο ςτο να επιδιορκϊνουν αλλά και ςτο να ράβουν μόνοι τουσ τα ςακίδια τουσ που κουβαλοφν τα ροφχα τουσ, τα βιβλία, τα πυρομαχικά, τα περιοδικά και τα είδθ υγιεινισ τουσ. Κόπθκε το λουρί από τθν τςάντα μου και το ζφτιαξε ζνασ νεαρόσ από τθ διμοιρία. Καταπλθκτικι δουλειά. Μάλιςτα το ςακίδιο (γυλιόσ) που κουβαλοφςαν ςτουσ ϊμουσ το είχαν ράψει μόνοι τουσ και είχε μζςα δυο αλλαξιζσ ροφχα, είδθ τουαλζτασ, πυρομαχικά, κλπ. Θ ςτολι ραβόταν μζςα ςτθν «αντάρτικθ ηϊνθ», παποφτςια και είδθ υγιεινισ αγοράηονταν από ζξω. Το τρίτο πράγμα που εντυπωςιάηει είναι θ κακαριότθτα. Το νερό το βράηουν. Για αποχωρθτιριο ςκάβουν ζναν λάκκο, ςε κάποια απόςταςθ από τον χϊρο καταςκινωςθσ. Ο ςφντροφοσ Γιαν Μυρντάλ είχε εντυπωςιαςτεί πολφ, γιατί όπωσ είπε του κφμιςε τον ςχεδιαςμό του Σουθδικοφ ςτρατοφ για τισ τουαλζτεσ ςτο πεδίο μάχθσ. Τζταρτο αλλά και εντυπωςιακότερο ιταν το γεγονόσ ότι μόλισ τελείωναν οι αγγαρείεσ, είτε μζρα ιταν είτε νφχτα, ςχεδόν όλα τα μζλθ του ΛΑΑΣ βγάηουν τα βιβλία τουσ και διαβάηουν ι τα ςθμειωματάρια τουσ και γράφουν. Κάκε περιφερειακι ΛΚ τυπϊνει το δικό τθσ περιοδικό ςτα Γκόντι/Κοϊάμ. Συνολικά κυκλοφοροφν 25 περιοδικά ςτθν Νταντακαρανία, ςε τακτικι βάςθ. Πλα τυπϊνονται και κυκλοφοροφν μζςα. Μάλιςτα είδα να φωτοτυποφνται προκθρφξεισ για τθν τριιμερθ γενικι απεργία, 25-27 Γενάρθ 2010, μια εβδομάδα πριν. Κατά βάςθ, ο κόςμοσ δεν δυςκολεφεται να παρακολουκιςει τθν επικαιρότθτα, εκεί που κολλοφν είναι θ ανάλυςθ. Ρϊσ λοιπόν αντιμετωπίηεται αυτό το πρόβλθμα; Οι ομαδικζσ ςυηθτιςεισ είναι ο τρόποσ με τον οποίο χειρίηονται το πρόβλθμα. Διαβάηουν ζνα άρκρο φωναχτά και όλοι ενκαρρφνονται να πουν αυτά που καταλαβαίνουν. Μζςα από τθ ςυηιτθςθ εξθγοφνται και γίνονται κατανοθτζσ διάφορεσ ζννοιεσ και αντιλιψεισ/απόψεισ. Θ μόρφωςθ αποτελεί πρϊτθ προτεραιότθτα και ενκαρρφνεται. Οι ΛΚ ζχουν ετοιμάςει 4 ςχολικά βιβλία για μακθτζσ μζχρι τθν πζμπτθ τάξθ (μακθματικά, κοινωνικζσ επιςτιμεσ, πολιτικι και γλϊςςα- Χίντι) ενϊ άλλα 4 βρίςκονται ςτο ςτάδιο προετοιμαςίασ (ιςτορία τθσ Νταντακαρανία, πολιτιςτικά, βιολογία και γενικζσ επιςτιμεσ). Οι αγγαρείεσ γίνονται από όλουσ με τθ ςειρά, από τθ ςκοπιά μζχρι το μαγείρεμα. Μιασ και ιμαςταν επιςκζπτεσ, είχαμε λιγότερεσ δουλειζσ. Το πρϊτο πράγμα που ζκαναν ιταν να βράηουν το νερό. Μόλισ τελειϊςουν από τθν πρωινι φυςικι ανάγκθ τουσ είναι ϊρα για τθν προςωπικι τουσ τουαλζτα. Τρϊνε πρωινό μζχρι τισ 8. Το πρωινό ποικίλει ανάμεςα ςε «πόχα», «κίτςρι» κ.α. ανακατεμζνα με φιςτίκια που ςυνοδεφονται από τςάι. Το γεφμα και το δείπνο αποτελείται από ρφηι με νταλ και ςοφμπηι. Το φαγθτό είναι απλό αλλά κρεπτικό. Μια φορά τθν εβδομάδα τρϊνε κρζασ. Κάποτε και πάνω από μια φορά αν υπάρχει ψάρι ι χοιρινό που παρζχει θ Επαναςτατικι Λαϊκι Επιτροπι. Θ Επαναςτατικι Λαϊκι Επιτροπι – ΕΛΕ – είναι ζνα εκλεγμζνο ςϊμα που διοικεί 3-5 χωριά. 14 -15 ΕΛΕ ςχθματίηουν μια Τοπικι ΕΛΕ. Και 3-5 ΤΕΛΕ ςυγκροτοφν μια Ρεριφερειακι ΕΛΕ. Μερικζσ φορζσ, όπωσ τότε που ταξίδεψα ςτο Αμπουτημάντ, το μόνοι που φάγαμε ιταν «κίτςρι» (ρφηι με λιναρόςπορουσ) με φιςτίκια. Ιταν όμωσ απλό, νόςτιμο και κρεπτικό. Και βζβαια ςε κάκε γεφμα μασ προςζφεραν πράςινεσ καυτερζσ πιπεριζσ που κεωροφνται πλοφςια πθγι βιταμίνθσ C! Το γάλα είναι κάτι ςπάνιο και για αυτό χρθςιμοποιοφν γάλα ςε ςκόνθ για το τςάι. Φροφτα όπωσ μπανάνεσ και παπάγια είναι 5


άφκονα ςτισ περιοχζσ των ΛΚ. Δεν υπάρχει κακοριςμζνθ ϊρα για φπνο αλλά όλοι ανεξαιρζτωσ μζχρι τισ δζκα ζχουν ξαπλϊςει για τθ νφχτα. Τα ςτρατόπεδα δεν μζνουν ποτζ ςτο ίδιο ςθμείο, αλλάηουν ςυνεχϊσ. Απλϊνεται ζνα πλαςτικό ςεντόνι και οι άνκρωποι ςκεπάηονται με μια κουβζρτα και κοιμοφνται. Για μασ, τουσ καλεςμζνουσ τουσ, απλϊκθκε ζνα ςάλι πάνω ςτο πλαςτικό ςεντόνι και πάνω από τα κεφάλια μασ απλϊκθκε ζνα ακόμθ πλαςτικό ςεντόνι για να μασ προςτατζψει από τθν βαριά πρωινι υγραςία. Μασ ςζρβιραν τςάι ςτο κρεβάτι όταν ξυπνιςαμε. Ραλιότερα χρθςιμοποιοφςαν το δάςοσ για τισ φυςικζσ ανάγκεσ τουσ αλλά με τα χρόνια βελτιϊκθκαν οι δεξιότθτεσ τουσ και ςκάβουν λάκκουσ που τουσ ςκεπάηουν πριν μεταφζρουν το ςτρατόπεδο. Ο κόςμοσ βλζπει επιλεγμζνεσ ταινίεσ. Πςο ιμουν εκεί προβλικθκαν δυο ταινίεσ (ζπειτα από λαϊκι απαίτθςθ μου είπαν), το “Rang de Basanti” και το “Mangal Pandey”. Ραρόλο που αυτό είναι εφικτό μόνο όταν κάποιο ςχετικά ανϊτερο κομματικό ςτζλεχοσ τουσ επιςκζπτεται και ζχει λαπτόπ. Λαπτόπ; Ρϊσ φορτίηουν τουσ φορθτοφσ υπολογιςτζσ; Λοιπόν κάκε λόχοσ, αν όχι κάκε διμοιρία, ζχει θλιακοφσ ςυςςωρευτζσ που χρθςιμοποιοφνται για να φορτίςουν λάμπεσ φωτιςμοφ, υπολογιςτζσ και πάει λζγοντασ. Κατεβάηουν από το You Tube τθλεοπτικά προγράμματα και ενθμερωτικζσ εκπομπζσ, τα αντιγράφουν και τα κυκλοφοροφν. Με ζκπλθξθ μου διαπίςτωςα ότι πολλοί είχαν δει μια τθλεοπτικι ςυηιτθςθ που ςυμμετείχα κι εγϊ. Κάποιοι είπαν πωσ φαινόμουν πιο υγιισ ςτθν οκόνθ! Αλλά βζβαια, θ αγαπθμζνθ όλων ιταν θ Αρουντάτι ΢όι. -Μιλοφςε ςτα Αγγλικά, πϊσ τθν καταλαβαίνατε; -Κάποιοι από τουσ παλιότερουσ ςυντρόφουσ μετζφραηαν τα λεγόμενα τθσ και τα εξθγοφςαν ςτουσ υπόλοιπουσ. Με ρϊτθςαν πολλά για αυτιν. Ναι, ζχει πολλοφσ καυμαςτζσ και μζςα ςτθ ηοφγκλα. Άκουγαν και ραδιόφωνο, και ςτο προςωπικό του ΛΑΑΣ αρζςει ζνα ραδιοφωνικό πρόγραμμα που παίηει τραγοφδια από ινδικζσ ταινίεσ ςφμφωνα με τισ επικυμίεσ των φαντάρων. Μεγάλθ προτίμθςθ ζχει και το δελτίο ειδιςεων του BBC που το παρακολουκοφν όλοι, κάκε πρωί και κάκε βράδυ. Τα δελτία ειδιςεων του τοπικοφ ραδιόφωνου, τα παρακολουκοφν για τυχόν αρνθτικό ρεπορτάη με τθ λογικι ότι ακόμθ και οι αρνθτικζσ αναφορζσ αποτελοφν ειδιςεισ. Σε μια διμοιρία ζνα ςτα τρία άτομα ζχει ραδιόφωνο. Οι εφθμερίδεσ και τα περιοδικά φκάνουν με μερικζσ μζρεσ κακυςτζρθςθ. Τα βιβλία είναι ςυνικωσ αντίγραφα από το ιντερνζτ. Και ναι, υπάρχουν μζρθ όπου υπάρχει πρόςβαςθ ςτο ιντερνζτ. Τα υπόλοιπα είναι ανκρϊπινθ επινοθτικότθτα. Τθ νφχτα ανάβουν λάμπεσ φωτιςμοφ φορτιςμζνεσ από θλιακοφσ ςυςςωρευτζσ για να μαηευτοφν οι άνκρωποι και να διαβάςουν. Ι κάκονται γφρω από τθ φωτιά και κουβεντιάηουν. Και τι γίνεται με το αλκοόλ και το κάπνιςμα; Μάλιςτα οι ικαγενείσ ςτο Μπαςτάρ καταςκευάηουν τα δικά τουσ ποτά. Το Σοφλφι και θ Μάχουα είναι πολφ ςυνθκιςμζνα. Είναι πολφ ενδιαφζρον το γεγονόσ ότι το κόμμα δεν επιτρζπει να ανοίξουν καταςτιματα πϊλθςθσ αλκοολοφχων ποτϊν ςτισ περιοχζσ τθσ ΛΚ, δεν ςταματοφν όμωσ να παράγουν τα παραδοςιακά ποτά. Σπάνια όμωσ πίνει κάποιο κομματικό μζλοσ. Είναι αναμενόμενο ότι τα κομματικά μζλθ οφτε πίνουν οφτε καπνίηουν. Ραρόλο που δεν απαγορεφουν το κάπνιςμα, ςε αντίκεςθ με το αλκοόλ, και υπάρχουν ςε αφκονία φφλλα τζντου, ςτθν ουςία αποκαρρφνουν το κάπνιςμα. Και οι ΛΚ κάνουν ενθμερωτικζσ εκςτρατείεσ. Πςο ιμουν εκεί με πλθροφόρθςαν ότι δυο άτομα κα διλωναν δθμόςια ότι κόβουν το κάπνιςμα και κα παρότρυναν και άλλουσ να ακολουκιςουν. Με ενδιαφζρον παρατιρθςα ότι κανζνασ ςτο ςτρατόπεδο αλλά και ςτθ διμοιρία που με ςυνόδευςε δεν κάπνιηε οφτε και ζπινε. Γνωρίηοντασ τουσ Τισ πρϊτεσ θμζρεσ, οι άνκρωποι ντρζπονταν να μου μιλιςουν, γιατί δεν μποροφςαν να καταλάβουν από ποφ κατάγομαι. Ιμουν Λνδόσ; Αν ιμουν, τότε πϊσ μποροφςα να ςυηθτϊ με τον Γιαν Μυρντάλ ςτθ γλϊςςα του; Και κακϊσ δεν μιλοφςαν με άνεςθ τα Χίντι, δεν ιταν ςίγουροι αν καταλάβαινα τα Τςατιςγκάρι που τουσ ιταν πιο γνωςτά, μιασ και γνϊριηαν ότι δεν μιλοφςα Γκόντι/Κογιάμ. Μετά τισ πρϊτεσ μζρεσ όμωσ θ περιζργεια τουσ υπερίςχυςε και άρχιςαν να μου μιλοφν. Πταν ανακάλυψαν ότι μποροφςα να μιλϊ και να γράφω Χίντι και ότι ιμουν Λνδόσ που είχε ηιςει ςτο εξωτερικό ςτο παρελκόν και ότι ςιμερα ηω ςτο Δελχί, άρχιςαν να καταλαβαίνουν από κρατάει θ ςκοφφια μου. Ζγινε πολφ πιο εφκολο όταν αρχίςαμε να 6


τραγουδάμε μαηί. Με ρωτοφςαν πϊσ ηοφςαν οι άνκρωποι ςτο Δελχί. Αν είχαν δουλειά. Ρόςα ζβγαηαν; Ρϊσ ηοφςαν; Γιατί δεν πζτυχε θ επανάςταςθ ςτθν Ευρϊπθ όταν ηοφςαν και εργάηονταν εκεί ο Μαρξ και ο Ζνγκελσ; Δεν υπάρχει ταξικι πάλθ εκεί; Γιατί οι Ταλιμπάν και οι άλλοι τηιχαντιςτζσ βάηουν βόμβεσ ςτα τηαμιά και ςτοχοποιοφν τον ίδιο τουσ το λαό και όχι τουσ Αμερικάνουσ ςτρατιϊτεσ; Ρϊσ οι κάτοικοι του Καςμίρ δεν ζχουν ζνα κόμμα που να αγωνίηεται για τθν απελευκζρωςθ τουσ; Κάκε ερϊτθςθ απαιτοφςε και μια απάντθςθ που δεν μποροφςε να είναι μθχανικι. Μάκαινα και ξεμάκαινα. Τριάντα χρόνια κινιματοσ τουσ είχαν κάνει να γνωρίηουν τον κόςμο ζξω από τα δάςθ τουσ. Γνωρίηουν ότι οι άνκρωποι αγωνίηονται να απελευκερωκοφν από τθν καταπίεςθ ςτθν Ραλαιςτίνθ, το Λράκ, το Αφγανιςτάν, τθ Σρι Λάνκα, το Καςμίρ, ςτθ Νάγκα, το Μανιποφρ και ςτο Αςάμ. Ραρά τον αποκλειςμό τουσ τα μυαλά τουσ παρζμεναν ανοιχτά (δεν αντιλαμβάνονταν τθν κατάςταςθ με ςτρεβλό τρόπο). Ξανακυμικθκα αυτό που είχα ανακαλφψει όταν ιμουν φοιτθτισ, ότι δθλαδι οι άνκρωποι που αγωνίηονται είναι ευαίςκθτοι. Ακόμθ πιο ςθμαντικι είναι θ διαφορά ανάμεςα ςε αυτοφσ που μιλοφν, όπωσ οι Ραλαιςτίνιοι, οι Λιβανζηοι τθσ Χεημπολάχ, οι Λατινοαμερικάνοι ι οι Νοτιοαφρικανοί, μια οικουμενικι γλϊςςα και για αυτό νοιϊκουν να τουσ αφοροφν οι άλλοι αγϊνεσ. Σε αντίκεςθ με κείνουσ που ζχουν ςτενότερθ οπτικι και αδιαφοροφν για τουσ λαϊκοφσ αγϊνεσ ςε άλλα μζρθ ι νοιάηονται κατά βάςθ, πολφ λιγότερο για αυτοφσ ςε ςχζςθ με τουσ δικοφσ τουσ. Και ςυνειδθτοποίθςα ότι θ Λνδικι διανόθςθ είναι κατά ειρωνικό τρόπο πιο ςτενοκζφαλθ και λιγότερο κοςμοπολίτικθ από τουσ κατοίκουσ των δαςϊν τθσ Λνδίασ που ηουν ςτο κακεςτϊσ των Λαϊκϊν Κυβερνιςεων. Ηουν ςτισ ηοφγκλεσ κι όμωσ ςυγκινοφνται με τουσ λαϊκοφσ αγϊνεσ ςε άλλουσ τόπουσ ςε αντίκεςθ με τθ διανόθςθ των αςτικϊν κζντρων που παρά τισ προςβάςεισ που ζχει ςτθν πλθροφόρθςθ, οφτε ενθμερϊνεται οφτε και ενδιαφζρεται κακόλου. Μιλϊντασ με Αντιβάςι αγρότεσ είτε μζςα ςτθν αντάρτικθ ηϊνθ είτε ςε γειτονικζσ περιοχζσ, άκουςα τρία επιχειριματα για τθν άνοδο των αγϊνων ςτο Μπαςτάρ πρόςφατα. Ρρϊτον, ότι ο πόλεμοσ που ξεκίνθςε θ κυβζρνθςθ γινόταν για το ςυμφζρον των μεγάλων εταιρειϊν, για να αρπάξουν τθ γθ των Αντιβάςι. Αυτοί, οι αντιβάςι αγρότεσ ζχουν ειδοποιθκεί ότι αν δεν ςυναινζςουν και δεν πάρουν τθν αποηθμίωςθ που τουσ προςφζρουν, δεν κα χάςουν μόνο τθ γθ τουσ αλλά μπορεί και να μθν πάρουν ποτζ τα χριματα των αποηθμιϊςεων ςτα χζρια τουσ. (Θ οργάνωςθ Αντιβάςι Μαχάμπαςα, που ελζγχει το ΚΚΛ λζγεται ότι προςπακεί να πείςει τον κόςμο να ςυμβιβαςτεί με μεγαλφτερθ αποηθμίωςθ). Μου κίνθςε τθν περιζργεια όταν το άκουςα από αρκετά άτομα και άρχιςα να το ερευνϊ. Τι ςθμαίνει ότι μπορεί να μθν πάρουν κακόλου αποηθμίωςθ. Μου είπαν ότι «παράγοντεσ» τθσ εταιρείασ τουσ προειδοποιοφςαν ότι αν δεν δεχτοφν τθν «προςφορά», τα χριματα τουσ κα πάνε ςε άλλουσ. Μου εξιγθςαν τότε ότι περιςτατικά πλαςτϊν επιταγϊν που επιςτρζφουν οι τράπεηεσ ι επιταγϊν που εκδίδονται ςε πρόςωπα που δεν είναι ιδιοκτιτεσ γθσ είναι πολφ ςυχνό φαινόμενο. Το δεφτερο πιο ςυνθκιςμζνο επιχείρθμα ιταν: πϊσ ιταν δυνατόν θ οικονομικι αποηθμίωςθ που τουσ ζδιναν να ζχει ιςότιμθ αξία με τθ γθ που όχι μόνο τουσ επζτρεψε να ηιςουν αλλά είναι και θ μόνθ εγγφθςθ για να εξαςφαλίςουν τθν επιβίωςθ τουσ και οι επόμενεσ γενιζσ. Επιπλζον τόνιηαν ότι δεν είναι απλά θ γθ και τα δζντρα όπωσ τα «ςοφλφι», τα μάνγκο και τα ταμαρίντ, το δάςοσ τουσ δίνει ειςόδθμα αλλά και τουσ κρζφει. Τρίτο, θ «ανάπτυξθ» για τθν οποία μιλάει θ κυβζρνθςθ είναι απλά ανοθςίεσ αφοφ ζχουν δει τι ςυνζβθ ςτθν Μπαϊλαντίλα. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια οι ικαγενείσ τα ζβγαηαν πζρα μόνοι τουσ με ελάχιςτθ βοικεια από τθν κυβζρνθςθ και τϊρα που οι εταιρείεσ κζλουν τθ γθ τουσ, θ κυβζρνθςθ μιλάει για «ανάπτυξθ». Το μόνο που κζλουν είναι να τουσ αφιςει ιςυχουσ θ κυβζρνθςθ. Ζνασ θλικιωμζνοσ αντιβάςι αγρότθσ μασ είπε ότι: - Αν «ζχουν τόςο ηιλο να φζρουν τθν «ανάπτυξθ» ςε μασ, τι τουσ ςταματοφςε τόςα χρόνια να αναπτφξουν τθν γεωργία»; Σε μια ςυνάντθςθ μζςα ςτθ ηοφγκλα όταν μιλοφςαμε με κάποιουσ θλικιωμζνουσ μασ είπαν κάτι που μασ εντυπωςίαςε. -«Είμαςτε θλικιωμζνοι και ηιςαμε τθ ηωι μασ, ζτςι λοιπόν ακόμθ κι δϊςουμε τθ ηωι μασ για να ςταματιςουμε τθν κυβζρνθςθ και να μθν αρπάξει τθ γθ μασ, κα το κάνουμε γιατί πρζπει να εξαςφαλίςουμε ότι τα παιδιά μασ δεν κα αναγκαςτοφν να εγκαταλείψουν αυτι τθ γθ… όλοι μασ» είπε κι ζδειξε όλουσ τουσ υπόλοιπουσ ςυνομιλικουσ του. «Κα μείνουμε και κα αγωνιςτοφμε και κα δοφμε πόςουσ από μασ κα ςκοτϊςουν οι ςτρατιϊτεσ. Ριςτεφουν ότι κα μασ ςκοτϊςουν όλουσ; Ξζρουμε να πολεμάμε». Θ οργι ιταν ορατι. ΢ϊτθςα, τι να πω ςτον κόςμο ζξω; 7


-«Ραρακαλϊ, πεσ τουσ ότι θ κυβζρνθςθ τουσ λζει ψζματα. Σιμερα παίρνουν τθ δικι μου γθ και το δάςοσ κι αφριο κα πάρουν τθ ηωι μου». ΢ϊτθςα, τι ςθμαίνει αυτό; «Αυτό το δάςοσ και θ γθ είναι θ ηωι μασ». Διάβαςα ότι ο υπουργόσ Εςωτερικϊν Ρ. Τςινταμπαράμ ςε ςυνζντευξθ του ςτο Τεχζλκα διλωςε ότι: «Ριςτεφω ακράδαντα ότι καμιά χϊρα δεν μπορεί να αναπτυχκεί αν δεν αξιοποιιςει τουσ φυςικοφσ τθσ πόρουσ και το ανκρϊπινο δυναμικό τθσ. Ο ορυκτόσ πλοφτοσ πρζπει να αξιοποιθκεί και να χρθςιμεφςει για το λαό. Και γιατί όχι; Κζλετε να παραμείνουν οι ικαγενείσ ςτα ίδια μζρθ για τα επόμενα 10.000 χρόνια; Αυτό κα φζρει τθν ανάπτυξθ ς’ αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ; Μποροφμε να ςεβαςτοφμε ότι λατρεφουν το λόφο Νιγιαμγκίρι, αλλά αυτό κα βάλει παποφτςια ςτα πόδια των παιδιϊν τουσ ι κα ςτείλει τα παιδιά τουσ ςτο ςχολείο; Κα δϊςει λφςθ ςτο πρόβλθμα του ςοβαροφ υποςιτιςμοφ τουσ; Ι τθσ ζλλειψθσ περίκαλψθσ; Θ ςυηιτθςθ για τισ εξορφξεισ γίνεται εδϊ και χρόνια. Δεν είναι κάτι καινοφριο». Αυτό που μασ απάντθςαν είναι ότι: «Δεν είμαςτε εμείσ που λιμοκτονοφμε εδϊ». - «Τι κα γίνει όμωσ μ’ αυτοφσ που είναι απζξω;». -«Μποροφν κι αυτοί να επωφελθκοφν αν επιτρζψουν ςτισ ΛΚ να τουσ πλθςιάςουν». -«Λοιπόν, τθν κζλετε τθν ανάπτυξθ»; Επζμεινα ςτθν ερϊτθςθ. -«Πχι, δεν κζλουμε να μασ λεθλατιςουν αυτοί οι μεγάλοι καπιταλιςτζσ απζξω. Ξζρουμε τι ζγινε ςτθν Μπαϊλαντίλα». Αυτι ιταν θ λζξθ κλειδί και θ φράςθ «δείτε τι ζγινε ςτθν Μπαϊλαντίλα». (Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ δείτε το άρκρο των Gautam Navlakha, Asish Gupta: “The Real Divide in Bastar”). Σι γίνεται με τισ εκτελζςεισ; Ζκεςα πολλζσ ερωτιςεισ ς’ αυτοφσ που με ςυντρόφευαν. Τουσ είπα πωσ λζνε ότι το κόμμα ςκοτϊνει κόςμο και πυρπολεί τα ςπίτια τουσ. Πτι τουσ ςκοτϊνουν με τθν τιποτζνια δικαιολογία πωσ είναι «χαφιζδεσ». Διαμαρτυρικθκαν, όλοι μαηί και ταυτόχρονα -«Δεν ςκοτϊνουμε, δεν λθςτεφουμε, οφτε βιάηουμε. Βοθκάμε τον κόςμο». -«Είμαι από τθ νότια Νταντεβάντα όπου οι ςυμμορίεσ του Σάλβα Τηουντοφμ δεν λυπικθκαν οφτε τα μικρά κορίτςια και τα βίαςαν, είπε ο Τςζτου. Επιτζκθκαν ςε αβοικθτουσ πολίτεσ. Γιατί δεν ζρχονται εδϊ να μασ πολεμιςουν αντί να δολοφονοφν χωρικοφσ; Ο Σουκλάλ είπε ότι ο μικρότεροσ αδερφόσ του είναι ςτθ φυλακι και τον ζχουν μζςα ςε ζνα «γκόλα», τον αναγκάηουν δθλαδι να είναι κακιςτόσ με αλυςίδεσ ςτουσ αγκϊνεσ και τουσ καρποφσ του. Το ζγκλθμα του ιταν ότι ςυμμετείχε ςτθν Οργάνωςθ Αντιβάςι Αγροτϊν Εργατϊν τθσ Νταντακαρανία. Αυτό ςθμαίνει ότι δεν ςκοτϊνουν ποτζ; -«Πχι δεν είπαμε αυτό. Σκοτϊνουμε μόνο τουσ εχκροφσ του λαοφ». -«Ροιοι είναι όμωσ αυτοί οι εχκροί του λαοφ; Μιπωσ εχκρόσ του λαοφ είναι όποιοσ αντιπολιτεφεται το κόμμα»; -«Πχι, αυτό δεν ιςχφει. Για μασ δεν ζχει ςθμαςία αν είναι κάποιοσ εχκρικόσ προσ το κόμμα, ι το αντιπολιτεφεται, ι αν αςκεί κριτικι ςε αυτό. Αν όμωσ ςυνταχκεί με τισ κυβερνθτικζσ δυνάμεισ και ςυνεργαςτεί μαηί τουσ τότε είναι εχκρόσ του λαοφ». 8


«Είπα εντάξει, ποια είναι θ τιμωρία για αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ»; -«Δεν ςκοτϊνουμε όποιον κεωρείται εχκρόσ του λαοφ. Το κόμμα μασ προςπακεί να μθν εκτελεί τουσ χαφιζδεσ. Μόνο, όταν παρά τισ επανειλθμμζνεσ προειδοποιιςεισ δεν διορκϊνονται, μόνο τότε εκτελοφνται». Κυμικθκα αυτό που είπε ο Γενικόσ Γραμματζασ του ΚΚ Λνδίασ (Μαοϊκοφ) ςτθν ςυνζντευξθ που ζδωςε ςτον Γιαν Μυρντάλ κι εμζνα τον Γενάρθ του 2010: «…Σε μια από τισ περιοχζσ που επεκτακικαμε ςυνζβθ ζνα περιςτατικό όπου ςε ςυνωμοςία με τον Γενικό Επικεωρθτι τθσ Αςτυνομίασ, 33 μζλθ απο δυο χωριά ζγιναν πράκτορεσ του εχκροφ. Σ’ αυτά τα πλαίςια οι ςφντροφοι πιγαν για να αντιμετωπίςουν το ηιτθμα. Ενϊ οι χωρικοί ικελαν τθν εκτζλεςθ του βαςικοφ πράκτορα τθσ αςτυνομίασ, το κόμμα μεςολάβθςε για να δοκεί μια ευκαιρία ς’ αυτό το άτομο για να ςυνειδθτοποιιςει τα λάκθ του». Υπιρχε περίπτωςθ να διαφζρει ο τρόποσ αντιμετϊπιςθσ από μεριάσ του κόμματοσ ςτθν Νταντακαρανία όπου είχε τθ δικι του ΛΚ; Ι μιπωσ απλά παρακζτουν επιλεκτικά περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ δεν επιβλικθκε θ κανατικι ποινι; Ι μιπωσ είναι ο ςκεπτικιςμόσ που με κάνει να αμφιβάλλω; Δεν ξζρω. Νομίηω όμωσ ότι τείνω να πιςτζψω πωσ θ ΛΚ ςτθν Νταντακαρανία δεν κα μποροφςε να επιβιϊςει και να αναπτυχκεί αν είχαν εμπλακεί ςε ζνα ανεξζλεγκτο κυνιγι εκτελζςεων. -«Βλζπεισ τα καλϊδια υψθλισ τάςθσ;» με ρϊτθςε ο Σουκλάλ: -«Ναι». Του απάντθςα. -«Γνωρίηεισ ότι όταν πζρςι θ λαϊκι πολιτοφυλακι τθσ περιοχισ εδϊ ανατίναξε κάποιουσ πυλϊνεσ, το κόμμα κάλεςε μια ςυνζλευςθ και τουσ άςκθςε κριτικι λζγοντασ τουσ ότι αυτό ιταν λάκοσ». -«Τι είπε δθλαδι το κόμμα και γιατί το ζκανε θ λαϊκι πολιτοφυλακι, ρϊτθςα». -«Το κόμμα τουσ είπε ότι με αυτι τθν πράξθ τουσ επθρζαηαν αρνθτικά τθ ηωι των φτωχϊν ςτισ πόλεισ που υποφζρουν περιςςότερο από όλουσ γιατί οι πλοφςιοι ζχουν γεννιτριεσ. -«Και τι είπαν τα μζλθ τθσ πολιτοφυλακισ»; -«Ρροςπάκθςαν να δικαιολογιςουν τθν πράξθ τουσ λζγοντασ πωσ νόμιςαν πωσ ιταν ζνασ καλόσ τρόποσ να προκαλζςουν τθν αςτυνομία να ζρκει με το ςυνεργείο επιςκευϊν και να τουσ ςτιςουν ενζδρα». -«Αυτό ςιμαινε ότι θ λαϊκι πολιτοφυλακι μποροφςε να αναλαμβάνει να ςτινει ενζδρεσ με βάςθ τουσ δικοφσ τθσ υπολογιςμοφσ»; -«Πχι, κα ενθμζρωναν τον ΛΑΑΣ». -«Το κόμμα λοιπόν αποφεφγει τισ ενζδρεσ»; Τότε τι ςθμαίνουν οι ςυχνζσ αναφορζσ για ενζδρεσ εδϊ κι εκεί, εκριξεισ ναρκϊν και πάει λζγοντασ; Ζκεςα αυτό το ερϊτθμα ςτον διοικθτι του ΛΑΑΣ, ΢άμου. -«Και βζβαια οργανϊνουμε ενζδρεσ αλλά τισ ςχεδιάηουμε προςεκτικά και χρειάηεται χρόνοσ για τθ προετοιμαςία γιατί είμαςτε πιο αδφναμοι από τον εχκρό. Δεν ζχουμε τθν πολυτζλεια να χτυπάμε όποτε κζλουμε και να είμαςτε απρόςεκτοι. Γενικά αποφεφγουμε τισ ςυμπλοκζσ με τον «εχκρό» αν δεν είμαςτε προετοιμαςμζνοι. Από τζτοιεσ επιχειριςεισ μποροφμε να αποκομίςουμε όπλα». Είπε πωσ: -«Τα δυο άτομα που υποτίκεται ότι ςκοτϊςαμε γιατί μπικαν ςτον κυβερνθτικό ςτρατό λίγεσ μζρεσ νωρίτερα (21 Γενάρθ 2010) ςφμφωνα με όςα είπε ο υπουργόσ Ρ. Τςινταμπαράμ ςτο ΢αϊποφρ, δεν είχαν καμιά ςχζςθ με μασ. Δεν ξζρουμε καν αν ςυνζβθ κάτι τζτοιο». -«Τι εννοείσ»; -«Το κόμμα πάντοτε αναλαμβάνει τθν ευκφνθ τθσ δράςθσ του ακόμθ κι αν είναι αρνθτικόσ ο αντίκτυποσ, κάτι για το οποίο άτομα ςαν εςάσ μασ αςκοφν κριτικι. Και πρόςκεςε ότι δεν τθν κεωροφν «εποικοδομθτικι κριτικι». –«Δεν μποροφμε όμωσ να κάνουμε τίποτε για περιςτατικά που δεν είναι δικζσ μασ πράξεισ». Τόνιςαν αυτό που ςυνζβθ ςτον Χιμανςοφτηι (του Βαναβάςι Τςζτνα Αςράμ). Πλα αυτά τα χρόνια μασ κατθγοροφν ότι τουσ παρενοχλοφμε. Σιμερα είναι το Κράτοσ που κατεδάφιςε το Αςράμ του. Απολογοφμαςτε για όςα λάκθ κάναμε αλλά πωσ μποροφν να μασ κατθγοροφν για ςκοτωμοφσ που δεν ζχουν καμιά ςχζςθ με μασ. Είμαςτε, είπε, ςε μια περίοδο ςτρατθγικισ άμυνασ και κάκε μασ ενζργεια δεν είναι μόνο μια ςτρατιωτικι πράξθ αλλά, όπωσ ςασ είπε ο Γενικόσ Γραμματζασ, ζνα πολιτικό και οργανωτικό άλμα προσ τα μπροσ. Για αυτό και κάκε ενζργεια ςχεδιάηεται. -«Και τι γίνεται με τα περιςτατικά του αποκεφαλιςμοφ, ι τθσ χριςθσ εκρθκτικϊν ςτο τρζνο για το Τηαρκάντ.; Ιταν ςχεδιαςμζνα»;

9


-«Αυτό δεν ιταν καλό για μασ. Και το κόμμα παραδζχτθκε το λάκοσ του». Τουσ ρϊτθςα κάκε φορά που διαπράττουν τζτοια ςφάλματα και απολογοφνται, πϊσ αυτό βοθκάει ςτο προχϊρθμα του κινιματοσ προσ τα εμπρόσ: -«Δεν αναδείχνει ηθτιματα ζλλειψθσ πεικαρχίασ»; -«Κοίτα, μου είπε. Ξζρω για τθν Νταντακαρανία αλλά δεν μπορϊ να μιλιςω για άλλεσ περιοχζσ». Ζκεςα το ηιτθμα για τουσ ςκοτωμοφσ των μελϊν του ΚΚ Λνδίασ (Μαρξιςτικοφ). Γιατί ιταν απαραίτθτο να τουσ ςκοτϊςουν; Ιταν μιπωσ διεφκαρμζνοι και καταπιεςτικοί άνκρωποι; Μιπωσ το κόμμα υποχϊρθςε ςτθ λαϊκι απαίτθςθ για εκδίκθςθ; Και αν είναι ζτςι, προςπάκθςαν να τουσ ςυγκρατιςουν εξθγϊντασ τουσ ότι αυτζσ οι παρακινδυνευμζνεσ εκτελζςεισ κα τουσ βλάψουν από τθ μια και δεν κα κερδίςουν φίλουσ από τθν άλλθ; Αν τα μεςοςτρϊματα ςτα αςτικά κζντρα κάνουν λάκοσ για τα δάκρυα που χφνουν ςε κάκε τζτοιο ςκοτωμό, τότε πϊσ ςκοπεφουν να τουσ κερδίςουν με τθ μεριά τθσ επανάςταςθσ; Αν οι ςτρατιϊτεσ τθσ επανάςταςθσ δεν μποροφν να είναι πεικαρχθμζνοι και εμπλζκονται ςε εκδικθτικζσ ενζργειεσ, τότε πϊσ ςκοπεφει το κόμμα να κερδίςει τθν υποςτιριξθ του λαοφ; Άκουγαν αλλά απζκρουςαν όλεσ αυτζσ τισ ερωτιςεισ λζγοντασ ότι: -«Εμείσ δεν πιςτεφουμε ςτθν τυφλι βία». Ζκανα όλεσ αυτζσ τισ ερωτιςεισ ς’ ζνα ανϊτερο ςτζλεχοσ και μου είπε ότι δεν μπορεί να απαντιςει χωρίσ να διαβάςει τθν αναφορά τθσ επιτροπισ. Είναι καλό που αρνικθκαν να δεχτοφν κριτικι μόνο και μόνο γιατί το είπα εγϊ ακόμθ και από κάποιον «υποςτθρικτι» τουσ, χωρίσ να διευκρινίηουν τα γεγονότα. Αυτό που πρόςεξα είναι ότι δεν απζρριψε τθν κριτικι μου. Πταν είπα ςτο ανϊτερο ςτζλεχοσ ότι αν το κόμμα δεν μποροφςε να διατθριςει τθν πεικαρχία κα ζπρεπε να ξαναςκεφκοφν το κατά πόςο οι δυνάμεισ του είναι ζτοιμεσ να πολεμιςουν ζναν «λαϊκό πόλεμο» με ρϊτθςε αν αυτι ιταν θ άποψθ μου ι αν είχαν τθν ίδια γνϊμθ και άλλοι. Πταν του είπα ότι πολλοί ζχουν αυτι τθ γνϊμθ απλά ζγνευςε. Ακόμθ όμωσ αναρωτιζμαι ςε ποιο επίπεδο παίρνουν τθν απόφαςθ το πότε, το που και το πϊσ κα γίνει μια ενζργεια; Αποφαςίηει το κόμμα ι θ διμοιρία; Αν μια διμοιρία αναλαμβάνει δράςθ χωρίσ τθν άδεια του κόμματοσ ποια είναι θ πεικαρχικι ποινι; Για παράδειγμα ποιοσ ζδωςε τθν ζγκριςθ για τθ ςφαγι ςτο Τηαμοφι, ςτισ 17 Φλεβάρθ 2010; Και γιατί το κόμμα δεν κατάφερε να αποτρζψει τον κόςμο από τισ εκτελζςεισ ςτο Λαλγκάρ αν αυτοί, το κόμμα δθλαδι ιταν αντίκετοι ςε αυτό. Ζκεςα πολλά ερωτιματα αλλά δεν πιρα καμιά απάντθςθ εκτόσ από το ότι κα λάβουν ςοβαρά υπόψθ τουσ τθν κριτικι μου. Ραρόλο που μου είπαν ότι το κοινό μπορεί να μθν είναι ενιμερο αλλά πάντοτε παίρνουν πεικαρχικά μζτρα. Δεν ζμακα περιςςότερα για το ςυγκεκριμζνο περιςτατικό και για το τι ζγινε. Επζμεναν ωςτόςο ότι δεν υπιρχε καμιά ανάγκθ να βρίςκεται θ Νταντακαρανία ςε αντιπαράκεςθ με το Μπιχάρ-Τηαρκάντ και ότι δεν κα πρζπει να βγάηω βιαςτικά ςυμπεράςματα. Μάλιςτα κάποιοι ιταν αρκετά αναςτατωμζνοι γιατί ςυνζχιςα να κζτω ξανά και ξανά αυτά τα περιςτατικά που είχαν ςυμβεί ςε άλλεσ περιοχζσ. Συμφωνϊ ότι μπορεί να κάνω λάκοσ και ςτο Μπιχάρ, το Τηαρκάντ και τθ Δυτικι Βεγγάλθ, το κίνθμα, παρά τθν διαφορετικι ιςτορία του, ίςωσ να ζχει αποκτιςει ςτζρεουσ δεςμοφσ με το λαό. Ωςτόςο, πολλά από τα πρόςφατα περιςτατικά, που είναι κατακριτζα ζχουν ςυμβεί ςτο Μπιχάρ-Τηαρκάντ, ςτθν Ορίςα και τθ Δυτικι Βεγγάλθ. Επίςθσ, ςε αντίκεςθ με αλλοφ θ ΛΚ ςτθν Νταντακαρανία ζχει ριηϊςει ςτο λαό με μια ιςτορία που διαρκεί πάνω από δυο δεκαετίεσ και το κόμμα ζχει καταφζρει να δθμιουργιςει μια εναλλακτικι δομι, ουςιαςτικά αδιαμφιςβιτθτθ, και ςε ςχετικά μακροχρόνιεσ και πιο ςτακερζσ ςυνκικεσ. Αυτό τουσ επζτρεψε να κακιερϊςουν τθν θγεμονία τουσ περιςςότερο μζςα από τθν ςυναίνεςθ παρά μζςα από τον καταναγκαςμό κι αυτό αντανακλάται ακόμθ και ςτο ςφνταγμα των ΛΚ. Είναι αυτι θ ιδεολογικι θγεμονία που αποτελεί τθν πθγι τθσ δφναμθσ και τθσ διάρκειασ τουσ. Βζβαια κα πρζπει να εξθγιςουμε εδϊ ότι αυτι θ ιδεολογικι θγεμονία κα μποροφςε να είναι ςυναινετικι και αλλοφ, και για λόγουσ όπωσ οι μεταρρυκμίςεισ, θ τεράςτια δουλειά του κόμματοσ ςτα πιο καταπιεςμζνα λαϊκά ςτρϊματα… Θ κάκε περιοχι όμωσ ζχει διαφορετικι παράδοςθ αγϊνων. Ενϊ κεωρϊ πωσ αυτό κα μποροφςε να ερμθνεφει τισ διαφορζσ ςτθν εμπειρία και τθν πρακτικι ανάμεςα ςτθν Νταντακαρανία και ςτισ άλλεσ περιοχζσ. Το πόςο μεγάλεσ είναι αυτζσ και κατά πόςο αυτό δθμιουργεί ςθμαντικά ανόμοιεσ ςυνκικεσ, είναι ηθτιματα για τα οποία κα πρζπει να περιμζνω για να κρίνω μζχρι να επιςκεφκϊ τισ αντάρτικεσ ηϊνεσ ςτο ΜπιχάρΤηαρκάντ.

10


Ασ είναι. Μου ζδωςαν ζνα αντίγραφο τθσ δθμόςιασ ςυγγνϊμθσ προσ το κοινό που κυκλοφόρθςε από τθν Ειδικι Επιτροπι του κόμματοσ τθσ Ηϊνθσ τθσ Νταντακαρανία ςτισ 28 Απρίλθ του 2009, που απευκυνόταν ςτισ οικογζνειεσ όςων είχαν ςκοτωκεί ςε μια ζκρθξθ ςτισ 16 Απρίλθ του 2009. Θ προκιρυξθ αναφζρει: «Γνωρίηουμε ότι λζγοντασ ςυγγνϊμθ οι αγαπθμζνοι ςασ δεν πρόκειται να γυρίςουν πίςω οφτε θ ςυγγνϊμθ μασ κα κάνει τα δάκρυα ςασ να ςτερζψουν. Κα κζλαμε όμωσ να ςασ ποφμε ότι το κόμμα μασ δεν είχε καμιά ζχκρα με τουσ αγαπθμζνουσ ςασ. Ιταν ζνα ατφχθμα. Οι υπθρζτεσ τθσ κυβζρνθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνων και των αςτυνομικϊν και του απλοφ προςωπικοφ τθσ αςτυνομίασ που τοποκετικθκε ςε παραςτρατιωτικά ςϊματα δεν είναι ο εχκρόσ μασ… κα μασ ρωτιςετε τότε γιατί κάνουμε επικζςεισ ενάντια ςτθν αςτυνομία και τισ παραςτρατιωτικζσ δυνάμεισ; Γιατί βάηουμε εκρθκτικοφσ μθχανιςμοφσ; Ι γιατί πρζπει να χρθςιμοποιοφμε «βία»; Στθν πραγματικότθτα το ςφςτθμα είναι υπεφκυνο για αυτό… γνωρίηετε πολφ καλά ότι κάκε ειρθνικι κινθτοποίθςθ και αγϊνασ αντιμετωπίηει τθν καταςτολι με τα κλομπ και τισ ςφαίρεσ. Δεν είμαςτε οφτε εξτρεμιςτζσ οφτε τρομοκράτεσ όπωσ μασ παρουςιάηει αυτι θ κυβζρνθςθ των εκμεταλλευτριϊν τάξεων. Είμαςτε παιδιά των εργατϊν, των αγροτϊν και των μεςαίων τάξεων… οργανϊνουμε το λαό ςτισ κακυςτερθμζνεσ περιοχζσ των ικαγενϊν ενάντια ςτθν εκμετάλλευςθ και καταπίεςθ για να μποροφν να αγωνιςτοφν για τα δικαιϊματα τουσ…» Συνεχίηει και αναφζρει ότι ςτισ 4 Γενάρθ 2009, μζςα αλλά και ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Σινγκαράμ, ςτο νότιο Μπαςτάρ ςκοτϊκθκαν 19 Αντιβάςι, οι 4 γυναίκεσ. Τισ γυναίκεσ τισ βίαςαν πρϊτα ομαδικά και μετά τισ ςκότωςαν. Στο Μινκαπάλι του Δυτικοφ Μπαςτάρ ςκοτϊκθκαν 6 Αντιβάςι… από το 2005 ζχουν ςκοτωκεί τουλάχιςτον 1000 Αντιβάςι, εκατοντάδεσ γυναίκεσ βιάςτθκαν και 700 χωριά πυρπολικθκαν. «Πλα αυτά ςυμβαίνουν για να παραδοκεί ο ορυκτόσ πλοφτοσ των δαςϊν τθσ Νταντακαρανία ςε πολυεκνικζσ και ξζνουσ καπιταλιςτζσ. Ενάντια ς’ αυτι τθ βία είναι που αναγκαςτικαμε να απαντιςουμε με «βία». Αν δεν είχαμε αντιςτακεί κα είχαν πετφχει το ςτόχο τουσ. Βζβαια οι άνδρεσ τθσ αςτυνομίασ και των παραςτρατιωτικϊν δυνάμεων ανικουν ςε απλζσ οικογζνειεσ εργατϊν και αγροτϊν ι οικογζνειεσ των μεςαίων τάξεων αλλά ζχουν μετατραπεί ςε όργανα ςτα χζρια των εκμεταλλευτϊν και κάνουν επικζςεισ ενάντια ςε κείνουσ που ανάμεςα τουσ μεγάλωςαν. Οι δολοφονίεσ, οι λεθλαςίεσ, οι βιαςμοί, οι παράνομεσ ςυλλιψεισ, οι δωροδοκίεσ…είναι θ ςυνθκιςμζνθ πρακτικι των αςτυνομικϊν δυνάμεων…ζχουμε μοιράςει πολλζσ φορζσ προκθρφξεισ και τουσ καλζςαμε να μθν επιτίκενται ενάντια ςε φτωχοφσ ανκρϊπουσ που υποφζρουν από τθν εκμετάλλευςθ. Σ’ αυτά τα πλαίςια χρθςιμοποιοφμε εκρθκτικοφσ μθχανιςμοφσ και κάνουμε επικζςεισ ςτθν αςτυνομία και τισ ζνοπλεσ δυνάμεισ». 11


Απζχει πολφ από τθν ςυμπεριφορά του τφπου «εμείσ τα λζγαμε» των αιϊνιων επικριτϊν ι «αυτά ςυμβαίνουν ςτον ταξικό πόλεμο» των αιϊνιων υποςτθρικτϊν. Και οι δυο είναι ξεκομμζνοι από τθν κακθμερινι πάλθ. Πταν δρασ μζςα ςτο λαό, πρζπει να ξεχωρίηεισ το άχυρο από το ςτάρι και να παραδζχεςαι τα λάκθ ςου όταν ςυμβαίνουν. Ραρά τισ επίμονεσ ερωτιςεισ μου και το επικριτικό ςτυλ μου, οφτε μια φορά δεν μου φζρκθκαν με απαξίωςθ. Ραρόλο που ιταν επιφυλακτικοί όταν μιλοφςαν για άλλεσ περιοχζσ ιταν πολφ πιο άνετοι για αυτό που κάνουν οι ίδιοι ςτθν Νταντακαρανία. Θ πολιτικι ιταν ςτο τιμόνι εδϊ, όπωσ λζνε. Για αυτό και το μοίραςμα χιλιάδων προκθρφξεων που απολογοφνται και ηθτοφν ςυγγνϊμθ είναι ζνα βιμα ςτθν ςωςτι κατεφκυνςθ. Γιατί γνωρίηουν ότι είναι υπόλογοι ςτο λαό κι αν είναι να τουσ πάρουν ςτα ςοβαρά τότε πρζπει να δρουν υπεφκυνα. Γιατί δεν φοβοφνται; Πλουσ όςουσ ςυνάντθςα τουσ ρϊτθςα αν τουσ προκαλοφςε φόβο θ τεράςτια ανάπτυξθ ςτρατιωτικϊν δυνάμεων και τα ςτρατόπεδα που είχαν περικυκλϊςει τθν αντάρτικθ ηϊνθ με ζναν ουςιαςτικό οικονομικό αποκλειςμό (που κεωρείται με τα διεκνι ςτάνταρ πράξθ πολζμου). Μια πρϊτθ απάντθςθ που πιρα ιταν ότι -«Ρρζπει να πολεμιςουμε για να κακιερϊςουμε τθν λαϊκι εξουςία». –«Μα δεν φοβάςτε»; -«Αν φοβθκοφμε θ «κυβζρνθςθ» κα προςπακιςει να μασ φοβίςει ακόμθ περιςςότερο». Από ποφ απορρζει αυτι θ ςιγουριά; ΢ϊτθςα τθν Σουκμάτι μια νεαρι αντάρτιςςα όταν πιγε να ερευνιςει ζνα δρόμο με δυο ςτρατόπεδα των δυνάμεων αςφαλείασ κοντά ς’ αυτόν και που ιταν θ τελευταία που διζςχιςε τον δρόμο. -«Δεν φοβάςαι να αναλαμβάνεισ το πιο επικίνδυνο μζροσ τθσ αποςτολισ, πρϊτθ να φτάνεισ και τελευταία να φεφγεισ»; Μου χαμογζλαςε και είπε: -«Βλζπω τθν αςτυνομία, από τότε που ιμουν παιδί, να μπαίνει ςτο χωριό μασ και να μασ απειλεί. Δεν τουσ φοβάμαι». Ρϊσ όμωσ πολεμάσ μια τζτοια τρομερι δφναμθ; Οι άνκρωποι τθσ ςυντροφιάσ μου είπαν ότι δεν φοβοφνται το ςτρατό κακϊσ ζχουν το πλεονζκτθμα να πολεμοφν ςτο δικό τουσ γιπεδο. Οι Ειδικοί Αξιωματικοί τθσ Αςτυνομίασ (ντόπιοι, ςτρατευμζνοι με τισ κυβερνθτικζσ δυνάμεισ) χαλοφν τα ςχζδια. Εκτόσ από αυτό οι εγκλθματικζσ τάςεισ των Ειδικϊν Αξιωματικϊν τθσ Αςτυνομίασ ενκαρρφνουν τον κόςμο να αναηθτά καταφφγιο ι ςτιριξθ ςτουσ Μαοϊκοφσ. Πταν ρϊτθςα τον Σόνου, επικεφαλισ τθσ Νταντακαρανία, μου είπε ότι όταν ξεκίνθςε το Σάλβα Τηουντοφμ το 2005, για ζξι μινεσ το ίδιο ηιτθμα τζκθκε και ς’ αυτοφσ. -«Μασ ρωτοφςαν, τι κα κάνετε τϊρα που γίνονται επικζςεισ ςτα χωριά και τα πυρπολοφν και κυνθγοφν τα μζλθ του κόμματοσ και τουσ οπαδοφσ του και τουσ ςκοτϊνουν; Κάποιοι μασ είπαν να υποχωριςουμε. Ρολλοί Μουκίασ, ζμποροι και δάςκαλοι άρχιςαν να πιςτεφουν ότι θ κυβζρνθςθ κα νικιςει αυτι τθ φορά κι άρχιςαν να το διαδίδουν. Μζςα ςε ζξι μινεσ θ κατάςταςθ αντιςτράφθκε. -«Τι ζγινε δθλαδι»; Μζχρι τον Φλεβάρθ του 2006 το κόμμα απάντθςε. Κατάφεραν να ςυςπειρϊςουν τον κόςμο. Ρρϊτα ζκαναν ότι μποροφςαν για να αποκαταςτιςουν όλουσ όςουσ είχαν εκτοπιςτεί μζςα ςτα δάςθ. Τουσ κινθτοποίθςαν και τουσ εξιγθςαν ότι ο εκτοπιςμόσ τουσ κα ςιμαινε ότι το δάςοσ κα εριμωνε από τουσ κατοίκουσ του και κα παραδίνονταν ςτισ εξορυκτικζσ εταιρείεσ. Τα μζλθ του κόμματοσ τουσ κφμιςαν τουσ αγϊνεσ που ζγιναν με τθν κακοδιγθςθ τουσ ενάντια ςτθ δαςικι υπθρεςία, τουσ εργολάβουσ, τθν αςτυνομία αλλά και τουσ ίδιουσ τουσ αρχθγοφσ τουσ. Τουσ μίλθςαν για τθν εξζγερςθ του Μποφμκαλ, ενάντια ςτουσ Βρετανοφσ και τουσ κφμιςαν ότι αν δεν αγωνιςτοφν δεν ζχουν καμιά ελπίδα να εξαςφαλίςουν τισ κατακτιςεισ που είχε πετφχει ο λαόσ. Τουσ ηιτθςαν να ςυςπειρωκοφν ςτισ λαϊκζσ πολιτοφυλακζσ για να αντιςτακοφν ςτο Σάλβα Τηουντοφμ. Φαίνεται ςχετικά εφκολο. Αλλά για να προςτατζψουν αυτοφσ που δραπζτευαν από τουσ τραμποφκουσ του Σάλβα Τηουντοφμ, να τουσ παρζχουν καταφφγιο, να τουσ αποκαταςτιςουν, να τουσ δϊςουν κουράγιο κι ελπίδα χρειάηεται πολφ δουλειά. Λδιαίτερα ςε μια περίοδο που είχαν απομονϊςει και ςτοχοποιιςει το κόμμα για να το τςακίςουν και ταυτόχρονα ζπρεπε να τα βγάλει πζρα με τθν εκςτρατεία καταςυκοφάντθςθσ που είχαν ξεκινιςει διάφοροι «ουδζτεροι» ακτιβιςτζσ που ςτθν ουςία δικαιολογοφςαν (νομιμοποιοφςαν) το Σάλβα Τηουντοφμ με το επιχείρθμα ότι κα ζπρεπε να μζμφονται το ίδιο το κόμμα που το προκάλεςε. Ωςτόςο, κα ιταν 12


ςχεδόν αδφνατο για τουσ Μαοϊκοφσ να αντιμετωπίςουν το Σάλβα Τηουντοφμ αν δεν είχαν με το μζροσ τουσ τθ λαϊκι υποςτιριξθ και να μπορζςουν να ανταποκρικοφν ς’ αυτό το πραγματικά τεράςτιο κακικον. Αυτό εννοοφςε ο Γενικόσ Γραμματζασ όταν είπε ςτθν ςυνζντευξθ του: «…οι άνκρωποι μασ καλοφν. Ακόμθ και νζα, λιγότερα ζμπειρα ςτελζχθ με ελάχιςτο οπλιςμό, τα καλεί ο κόςμοσ να επιςκεφκοφν αυτζσ τισ περιοχζσ. Για παράδειγμα, ςτθν Σονεμπάντρα του Ουτάρ Ρραντζσ, μασ κάλεςαν τα ίδια τα χωριά. Και πάλι τα ςχζδια μασ για επζκταςθ από τθν ΢αγιαγκάντα ςτο Ναγιαγκάρ, με τθν μορφι τθσ Επιχείρθςθσ Ανεμόςκαλα (Ropeway), με βάςθ τθν οποία διοργανϊκθκε θ επιδρομι ςτο Ναγιαγκάρ μασ επζτρεψε να εξαπλωκοφμε ς’ αυτι τθν περιοχι ςε διάςτθμα όχι περιςςότερο 8-10 μθνϊν. Ζτςι θ επιδρομι ςτο Ναγιαγκάρ δεν είχε μόνο ςτρατιωτικι αλλά και πολιτικι ςθμαςία κακϊσ υπιρξαν και ςτρατθγικοί λόγοι πίςω από αυτι τθν επιχείρθςθ. Και πάλι θ Επιχείρθςθ Vikas που ζγινε με ςτόχο τθν επζκταςθ ςτθν περιοχι του Μανποφρ (Τςάτιςγκαρ), ςτα πεδινά. Και ο κόςμοσ μασ καλεί και θ αυτοπεποίκθςθ τουσ ζχει ανζβει. Αν εξαπλωνόμαςτε μ’ αυτό το ρυκμό, ςίγουρα κα αναπτυχκοφμε και κα εξαπλϊςουμε το αντάρτικο. Αν ςυνεχίςουμε ζτςι και καταφζρουμε να παρατείνουμε τον πόλεμο, τότε μακροπρόκεςμα κα αλλάξει θ οικονομικι και πολιτικι κατάςταςθ και κα κράτοσ κα καταρρεφςει από τθν πίεςθ. Σιμερα, το κράτοσ ξοδεφει εκοφςια ςε ςτρατιωτικζσ δαπάνεσ, αλλά όςο ο πόλεμοσ εξαπλϊνεται και παρατείνεται ςε όλο και περιςςότερεσ νζεσ περιοχζσ κα ξοδεφει όλο και περιςςότερα κι αυτό μακροπρόκεςμα κα οδθγιςει ςε αποτυχία. Διεξάγουμε τον πόλεμο μασ μ’ αυτόν τον ςτρατθγικό ςχεδιαςμό». Για αυτό και δεν μου ιταν δφςκολο να πιςτζψω αυτό που μου είπε ο Σόνου. Πτι δθλαδι τθν περίοδο του Σάλβα Τηουντοφμ υπιρξε ζνα άλμα ςτθν ςτρατολόγθςθ νζων μελϊν και ςτθν πολιτοφυλακι και ςτον ΛΑΑΣ. Τόνιςε ότι δυο φορζσ ςτο παρελκόν, το 1990-91 και 97-98, όταν εξελίςςονταν θ επιχείρθςθ “Jan Jagran”, από τουσ ντόπιουσ εκμεταλλευτζσ, τθν αςτυνομία και τθν κυβζρνθςθ, το κίνθμα αναπτφχκθκε ςθμαντικά. Τον ρϊτθςα αν αυτό ςιμαινε ότι περιμζνουν να ςυμβεί το ίδιο και τϊρα που αντιμετωπίηουν ςφμφωνα με τουσ ιςχυριςμοφσ τουσ μια δφναμθ που αρικμεί 250.000 με 300.000 άνδρεσ ςτθν Νταντακαρανία. Μου επανζλαβε το επιχείρθμα του Γενικοφ Γραμματζα για τθν «κυψζλθ των μελιςςϊν». Αν ξεςθκωκοφν εκατομμφρια, τότε αυτι θ δφναμθ των μερικϊν εκατοντάδων χιλιάδων δεν αρκεί. Θ ςιγουριά που δείχνουν, από τα ανϊτερα ςτελζχθ μζχρι τα απλά μζλθ, θ δεδομζνθ ανταπόκριςθ των απλϊν μελϊν δίνει τθν εντφπωςθ ότι πιςτεφουν πωσ ο λαόσ κα πολεμιςει, ακόμθ κι όταν παραδζχονται ότι ζχουν υποςτεί απϊλειεσ είτε λόγω ςυλλιψεων πολλϊν θγετικϊν ςτελεχϊν είτε από τισ δολοφονίεσ δεκάδων αγωνιςτϊν. Τι είναι αυτό που τουσ κρατάει ςτα δφςκολα, από τθν κακόβουλθ προπαγάνδα και τθν απϊλεια των ςυντρόφων τουσ; Ρϊσ αντιμετωπίηουν πιςωγυρίςματα και απϊλειεσ; Τι τουσ δίνει τθ ςιγουριά και το κουράγιο να ςυνεχίηουν; «Θ αγάπθ και θ εμπιςτοςφνθ του κόςμου». Αυτι ιταν θ ςυνθκιςμζνθ απάντθςθ. Κι αυτό βρίςκει ζνα τρόπο να εκφράηεται και με τισ προκθρφξεισ που κυκλοφοροφν κατά καιροφσ. Μια προκιρυξθ τθσ Ειδικισ Επιτροπισ τθσ Ηϊνθσ τθσ Νταντακαρανία ςχετικά με τθν τριιμερθ γενικι απεργία (25-27/1/2010) είχε μια ζκκλθςθ προσ τθν Αςτυνομία και τισ Ραραςτρατιωτικζσ Δυνάμεισ που τουσ καλοφςαν να αναλογιςτοφν γιατί θ κυβζρνθςθ είχε ξεκινιςει τθν επιχείρθςθ «Ρράςινο Κυνιγι». Θ προκιρυξθ αφοφ τονίηει ότι πολεμοφν για τα ςυμφζροντα των κεφαλαιοκρατϊν και των ξζνων πολυεκνικϊν και ότι τουσ ηθτοφν να «ςκοτϊςουν και να ανταμειφκοφν ι να ςκοτωκοφν και να αποηθμιωκοφν» τουσ υπενκυμίηει τισ ταξικζσ ρίηεσ τουσ και τουσ καλοφν να ςταματιςουν να χρθςιμοποιοφν τα όπλα ενάντια ςτα ταξικά αδζρφια τουσ και να καταλιξουν ςτο ςθμείο να τουσ μιςεί όλοσ ο κόςμοσ. Μια άλλθ προκιρυξθ που κυκλοφόρθςε ςτα πλαίςια τθσ εκςτρατείασ ςτρατολόγθςθσ νζων μελϊν για τον ΛΑΑΣ (από τισ 2 Δεκζμβρθ 2009 ζωσ τισ 10 Φλεβάρθ 2010), απευκφνει ζκκλθςθ προσ τουσ άνεργουσ νζουσ και νζεσ ςτο Μπαςτάρ να μθν ςτρατολογοφνται ςτισ κυβερνθτικζσ ζνοπλεσ δυνάμεισ . Θ προκιρυξθ λζει ςε όποιον ςτρατολογείται ςτον ΛΑΑΣ: «Δεν κα παίρνετε μιςκό αλλά τροφι και ροφχα, κα καλυφκοφν οι προςωπικζσ ανάγκεσ και οι Λαϊκζσ Κυβερνιςεισ κα φροντίςουν τισ οικογζνειεσ ςασ. Αυτό που κα κερδίςετε κα είναι θ αγάπθ και θ ςτοργι του λαοφ. Ενϊ αυτοί που ςτρατολογοφνται ςτισ κυβερνθτικζσ ζνοπλεσ δυνάμεισ κα αποκτιςουν μιςκό και το δικαίωμα να ςκοτϊνουν, να λεθλατοφν και να βιάηουν αλλά ταυτόχρονα κα ζχουν και το άςβεςτο μίςοσ του λαοφ. Κανείσ δεν κα ςασ μνθμονεφει. Αντίκετα ο κάνατοσ ςασ κα γιορτάηεται». Μια άλλθ προκιρυξθ απευκφνεται ςτο προςωπικό των κυβερνθτικϊν ενόπλων δυνάμεων και λζει: «ο πόλεμοσ τουσ είναι ίδιοσ με τουσ πολζμουσ που ζκαναν οι ξζνοι ειςβολείσ κατά του λαοφ μασ». Ρροσ το τζλοσ θ προκιρυξθ γράφει: «Θ κυβζρνθςθ δεν ςασ κεωρεί 13


τίποτε περιςςότερο από ηϊα. Μάλιςτα δεν ςασ κεωρεί τίποτε περιςςότερο από ςκλάβουσ. Άλλοτε ςασ αποκαλοφν ςκυλιά (Greyhound), άλλοτε φίδια (COBRA) και άλλοτε γάτεσ (Black Cats) – ονομαςίεσ επίλεκτων ςτρατιωτικϊν ςωμάτων. Αυτι θ ςιγουριά και θ δφναμθ να ςυνεχίηουν ενάντια ςτισ δυςκολίεσ δεν ςυνζβθ ςε μια νφχτα. Χρειάςτθκαν τριάντα χρόνια κυςίεσ, ςκλθρι ηωι και ανιδιοτελισ δουλειά από εκατοντάδεσ νζεσ και νζουσ για να φτάςουν από μια χοφφτα άνκρωποι να γίνουν ζνα μεγάλο κίνθμα. Για να κακιερωκοφν ζτςι ϊςτε ςιμερα θ δεφτερθ γενιά να αποτελείται κυρίωσ από Αντιβάςι, όταν αναφζρονται ςτο κίνθμα ςτθν Νταντακαρανία… Δεφτερθ γενιά; Ζνα κομματικό ςτζλεχοσ μου είπε χαμογελϊντασ ότι ετοιμάηεται θ τρίτθ γενιά. Δεν μποροφςα να καταλάβω τι εννοοφςε. Του ηιτθςα να μου εξθγιςει. Μου είπε ότι από τον περαςμζνο χρόνο, το κόμμα ζχει ξεκινιςει ζνα Σχολείο Βαςικισ Κομμουνιςτικισ Εκπαίδευςθσ. Συγκεντρϊνονται 25-30 παιδιά, θλικίασ 12-15 ετϊν και για ζξι μινεσ εκπαιδεφονται εντατικά. Ζρχονται ςε επαφι με τισ βαςικζσ αρχζσ του Μαρξιςμοφ – Λενινιςμοφ –Μαοϊςμοφ, διδάςκονται γλϊςςα (Χίντι και Αγγλικά), μακθματικά, κοινωνικζσ επιςτιμεσ, διάφορουσ τφπουσ όπλων, υπολογιςτζσ και κάνουν πρακτικι ςυμμετζχοντασ ςε κάποια ομάδα εργαςίασ των Επαναςτατικϊν Λαϊκϊν Επιτροπϊν για δυο εβδομάδεσ πριν αποφοιτιςουν. Φζτοσ ςχεδιάηουν να το ξεκινιςουν και ςε άλλεσ περιφζρειεσ. Ππωσ και να ’χει, οι Μαοϊκοί είναι κυρίωσ Αντιβάςι και δεν διαφζρουν ςε τίποτε ςτθν εντοπιότθτα, τθ γλϊςςα, τον τρόπο ηωισ από τουσ ομοεκνείσ τουσ. Βεβαίωσ, υπιρξαν κομματικά μζλθ από το Άντρα Ρραντζσ και τουσ ςυνάντθςα κι αυτοφσ. Λζνε ότι κάποιοσ αποκτάει πολλά ςτοιχεία από τθ γλϊςςα του ςϊματοσ και τον τρόπο ομιλίασ μιασ κυρίαρχθσ ομάδασ μζςα ςε κάποιο διάςτθμα. Κι αυτό ιταν τόςο αλικεια. Μου ιταν δφςκολο να καταλάβω ποιοσ είναι ποιοσ, ποιοσ είναι απζξω και ποιοσ ντόπιοσ, κακϊσ όλοι μου φαίνονται, λίγο πολφ ίδιοι και μάλιςτα μιλοφςαν κι ζγραφαν ςτα Γκόντι. Βζβαια δεν ξζρω καμιά άλλθ ινδικι γλϊςςα εκτόσ από τα Χίντι, μπορϊ να καταλάβω με κάποια προςπάκεια Μπεγγάλι και Ρουντηάμπι. Ιταν όμωσ φανερό ότι θ γλϊςςα που μιλοφςαν βαςικά και καταλάβαιναν όλοι γφρω ιταν τα Γκόντι. Κάποιεσ φορζσ άκουγα τον κόςμο να ςυηθτά ςτα Τελοφγκου, παρόλο που οφτε τα Τελοφγκου οφτε τα Χίντι δεν είναι άγνωςτθ γλϊςςα ςτθν Νταντακαρανία για κάποιο λόγο. Θ ςιγουριά ωςτόςο πθγάηει και από το γεγονόσ ότι τα περιςςότερα ςτελζχθ είναι ντόπιοι. Ο γενικόσ γραμματζασ μασ είπε ότι δεν είναι εφκολο να επιβιϊςεισ ςτθ δφςκολθ ηωι που απαιτείται από τα μζλθ του κόμματοσ ςτθν Νταντακαρανία. Κυμικθκα αυτό που είπε ο Μουράλι, ότι δθλαδι από τισ δυο διμοιρίεσ που μπικαν ςτθν Νταντακαρανία το 1980 μόνο δυο μζλθ, αυτόσ και ο Κόςα Ουςζντι παρζμειναν. Οι υπόλοιποι είτε ςκοτϊκθκαν, είτε τα παράτθςαν ι δεν μπόρεςαν να τα βγάλουν πζρα με τθ ηωι μζςα ςτα δάςθ. Ο γενικόσ γραμματζασ είπε ότι πολλοί ςφντροφοι που ζρχονταν από ζξω, μετά από μερικοφσ μινεσ ικελαν να τα παρατιςουν και να φφγουν από τα δάςθ. Αυτό ςιμαινε ότι τα ςτελζχθ από ζξω δεν αποτελοφν τον βαςικό κορμό για το κόμμα. Ζχει ρίηεσ ςτο λαό. Με τζτοια πλατιά απεφκυνςθ το κόμμα δεν κα ικελε να δουλεφει ανοιχτά; Ο Μουράλι μου είπε ότι οι μαηικζσ οργανϊςεισ του κόμματοσ μπορεί να μθν καταγράφονται τυπικά, αλλά υπάρχουν και λειτουργοφν ςτο βακμό που αυτζσ μθ καταγεγραμμζνεσ οργανϊςεισ θγοφνται αγϊνων και ςυμμετζχουν ςε διαπραγματεφςεισ, όταν το απαιτοφν οι καταςτάςεισ. Ο γενικόσ γραμματζασ μασ είπε ότι είναι ςθμαντικό να επαγρυπνοφν ενάντια ςτθν αποτελμάτωςθ τθσ τυπολατρίασ και του οικονομιςμοφ και να ξεχνοφν ότι οι μάηεσ πρζπει να είναι προετοιμαςμζνεσ για τθν κατάλθψθ τθσ εξουςίασ. Στθν ςυνζντευξθ εμβάκυνε ςτισ διάφορεσ τάςεισ που ξεχϊριςαν ςτο κίνθμα Ναξαλμπαρί και ςτο πωσ το ζνα μετά το άλλο ςχιμα (διάςπαςθ) άρχιςαν να απομακρφνονται από το δρόμο τθσ «κατάκτθςθσ τθσ εξουςίασ ςε μεγάλεσ περιοχζσ» κι άρχιςαν να μιλοφν για τθν προετοιμαςία των μαηϊν για ζνοπλθ εξζγερςθ (ςτα αςτικά κζντρα) και/ι τθν αποκάλυψθ του ρόλου του κοινοβουλίου από τα μζςα, αλλά χωρίσ να διακζτουν οφτε παράνομο μθχανιςμό ι ζνοπλεσ ομάδεσ και χωρίσ να κάνουν ςοβαρζσ αποκαλφψεισ. Αργότερα ςε μια ςυηιτθςθ με ζνα ανϊτερο ςτζλεχοσ μου είπε το εξισ: θ ανοιχτι δουλειά είναι ςθμαντικι, όχι όμωσ να «περιορίηεςαι ςτθν νόμιμθ λειτουργία μζχρι να είναι πολφ αργά και να μθν μπορείσ να λειτουργείσ κακόλου». Στισ ςυηθτιςεισ θ κουβζντα πιγαινε ςτο τι ςυμβαίνει ςτον κόςμο ςχετικά με τα ιδεολογικά ηθτιματα, ανάμεςα ς’ αυτοφσ που υπεραςπίηονται τθ δουλειά για το πάρςιμο τθσ εξουςίασ και ςε κείνουσ που αντί να δουλεφουν για ςυνολικι πολιτικι παραμζνουν ζνα κοινωνικό κίνθμα και διατθροφν τθν ανοιχτι, ρευςτι μορφι. Με κάποιο τρόπο το κόμμα και ο ςυνδικαλιςμόσ κεωροφνται κλειςτοί και 14


αντιδθμοκρατικοί κεςμοί για να ξεκινιςει κανείσ. Δεν αρνικθκαν ότι υπάρχουν τζτοια προβλιματα. Ο γενικόσ γραμματζασ μίλθςε για το πϊσ επιτυχίεσ ι μεταρρυκμίςεισ περιοριςμζνου χαρακτιρα αγνοοφνταν ςτο παρελκόν και όλθ θ προςοχι δίνονταν ςτο τελικό πάρςιμο τθσ εξουςίασ και για αυτό επικεντρϊνονται ςτθν ανάγκθ να ςυνδυάςουν το άμεςο με το τελικό που το παράβλεπαν παλιότερα. Για αυτό ζχει αφιερωκεί τόςοσ χρόνοσ για τθν ενίςχυςθ αυτοφ που περιγράφουν ςαν «λαϊκι οικονομία». Τουσ ρϊτθςα κατά πόςο επιτρζπουν τθν αναπτυξιακι δραςτθριότθτα από τθ μεριά του κράτουσ. Κι αν ναι, τότε αν τθν επιτρζπουν ςτισ αντάρτικεσ ηϊνεσ. Μιπωσ αυτό υπονομεφει τισ προςπάκειεσ τουσ να κακιερϊςουν τθ δικι τουσ εξουςία. Θ απάντθςθ ιταν ότι όπου δεν μποροφςαν να παρζχουν βοικεια ςτον κόςμο οι ίδιοι, δεν ιταν αντίκετοι ςε καμιά δραςτθριότθτα που ωφελεί τον κόςμο, είτε επρόκειτο για υγεία, εκπαίδευςθ, κζςεισ εργαςίασ κλπ. Ωςτόςο όπου ζχουν τον ζλεγχο, κάνουν αλλαγζσ και μεταρρυκμίςεισ που ωφελοφν τον κόςμο. Μάλιςτα, είπαν ότι δεν αςχολοφνται με τισ περιπολίεσ ρουτίνασ τθσ αςτυνομίασ και των παραςτρατιωτικϊν δυνάμεων. Λζνε ότι θ ςφγκρουςθ κα γίνει κάποια ςτιγμι. Αλλά δεν κζλουν να εμπλακοφν ςε μάχθ αν δεν είναι προετοιμαςμζνοι. Τουσ ρϊτθςα: «Δεν κα υπάρχουν διαφορζσ ςτθν ανταπόκριςθ ςε ςχζςθ με μεταρρυκμίςεισ/αλλαγζσ ςτισ περιοχζσ που ζχει τον ζλεγχο θ ΛΚ και ςτισ περιοχζσ που δεν τον ζχει; Λοιπόν, ςφμφωνα με τον γενικό γραμματζα «…ςτισ περιοχζσ όπου βρίςκονται ςτρατόπεδα του εχκροφ (δυνάμεισ αςφαλείασ), ακόμθ και ςε κείνα τα χωριά, ζχουμε Επαναςτατικζσ Λαϊκζσ Επιτροπζσ όπου θ δουλειά ςυνεχίηεται. Εκατοντάδεσ άνκρωποι χτίηουν δεξαμενζσ ςε πλιρθ γνϊςθ των δυνάμεων αςφαλείασ ςτα ςτρατόπεδα». Μασ ζχουν πει επανειλθμμζνα ότι οι Μαοϊκοί δεν είναι αντίκετοι ςτισ φιλολαϊκζσ μεταρρυκμίςεισ όπωσ αυτζσ που εφαρμόηονται ςε περιοχζσ όπου το κίνθμα δεν είναι τόςο δυνατό ι δεν ζχουν τον ζλεγχο και ςυνεπϊσ για αυτό δεν μποροφν να παρζχουν βοικεια ςτο λαό. ςε τζτοιεσ περιπτϊςεισ αγωνίηονται για τθν εφαρμογι – υλοποίθςθ αυτϊν των αλλαγϊν. Κυμάμαι ότι είχα διαβάςει για τθν πρόςκλθςθ του κόμματοσ προσ τθν ομάδα τθσ Επιτροπισ Σχεδιαςμοφ ςτο Τηαρκάντ να ςυναντθκοφν με τα τοπικά τουσ ςτελζχθ για να ςυηθτιςουν για τθ φτϊχεια ςτθν φπαικρο, εκεί όμωσ που ζχουν παράλλθλεσ κυβερνιςεισ κι ζχουν δφναμθ, εφαρμόηουν τισ δικζσ τουσ αλλαγζσ – μζςα από «το δυνάμωμα τθσ λαϊκισ οικονομίασ, ενκαρρφνοντασ το ςυνεταιριςτικό κίνθμα». Ρροχωροφν δθλαδι ςε αλλαγζσ με τζτοιο τρόπο ϊςτε να χρθςιμοποιοφν περιςςότερο τθ ςυλλογικι ενζργεια του κόςμου ςτθν βελτίωςθ των υλικϊν ςυνκθκϊν τθσ ηωισ τουσ παρά να περιμζνουν κάποιον άλλο να ζρκει να τουσ βοθκιςει. Μου υπενκφμιςαν αυτά που ζγραφε θ αναφορά τθσ Ομάδασ Ειδικϊν που αποτελεί τθν Επιτροπι Σχεδιαςμοφ που είχε τίτλο «Αναπτυξιακζσ Ρροοπτικζσ ςτισ Ρεριοχζσ Δράςθσ των Εξτρεμιςτϊν». «Ο ςκοπόσ τθσ αναφοράσ είναι να δοφμε πωσ κα μπορζςει θ κυβζρνθςθ να εξαλείψει τισ αιτίεσ των αναταραχϊν με κεςμικά και νόμιμα μζςα και να αποκαταςτιςει τθν εμπιςτοςφνθ του πλθκυςμοφ που ζχει επθρεαςτεί, προσ το ςφςτθμα διακυβζρνθςθσ που ζχουν κακιερϊςει το ςφνταγμα και οι νόμοι». Σε αντίκεςθ με τον πατερναλιςμό ι τθν φιλανκρωπία του κράτουσ που εκφράηεται από τθν Επιτροπι Σχεδιαςμοφ, ςαν να κάνουν κάποια χάρθ ςτον κόςμο με αντάλλαγμα να μθν καταφεφγουν ςτθν ζνοπλθ αντίςταςθ, το κόμμα ακολοφκθςε μια γραμμι που ζδωςε τθ δυνατότθτα ςτον κόςμο, με επικεφαλισ τουσ πιο καταπιεςμζνουσ, να αγωνιςτεί και να πραγματοποιιςει τισ προςδοκίεσ του ςυμμετζχοντασ ςτθ διαδικαςία του να ορίηουν οι ίδιοι τθ μοίρα τουσ. Ανάμεςα ςτισ δυο αυτζσ λογικζσ υπάρχει μια βαςικι διαφορά. Μου είπαν ότι ενϊ καλοδζχονται τισ αλλαγζσ, γνωρίηουν ταυτόχρονα ότι αποτελοφν μζροσ των αντεπαναςτατικϊν επιχειριςεων, τμιμα τθσ επιχείρθςθσ «καταςτολι (από τθ μια) και αλλαγζσ (από τθν άλλθ)». Θ λογικι είναι να τρομοκρατιςεισ πρϊτα τον κόςμο τόςο ϊςτε να αρχίςει να βλζπει τισ αλλαγζσ/μεταρρυκμίςεισ ςαν ανακοφφιςθ και να αρχίςει να πιςτεφει ότι κάτι γίνεται. Για το ίδιο πράγμα υπάρχει και θ ονομαςία «Κερδίηοντασ τισ καρδιζσ και τα μυαλά». Και μ’ αυτόν τον τίτλο ζχουν εγκαινιαςτεί διάφορεσ επιχειριςεισ. Ζτςι ςτισ περιφζρειεσ Μπιτηαποφρ, Νταντεβάντα, Μαλκανγκίρι, ΢αγιαγκάντα, Τςάτρα, Ραλαμοφ, Χαηαρίμπα και Γκάγια προωκοφνται διάφορα προγράμματα ςαν τμιμα ενόσ πιλοτικοφ προγράμματοσ . Ταυτόχρονα προπαγανδίηεται ότι ο ςοςιαλιςμόσ και ο κομμουνιςμόσ είναι ξεπεραςμζνεσ και θττθμζνεσ ιδεολογίεσ και ότι θ επανάςταςθ δεν μπορεί να πετφχει. Ζνα ανϊτερο κομματικό ςτζλεχοσ μου είπε ότι είναι ςθμαντικό που θ ινδικι κυβζρνθςθ προπαγανδίηει τθν αναγκαιότθτα τθσ χριςθσ τθσ βίασ για να ςϊςει τον κόςμο από τουσ κινδφνουσ του κομμουνιςμοφ και να εξαλείψει τθν Μαοϊκι απειλι. Είναι ζνα τρόποσ λζει να προετοιμάςουν τον ινδικό λαό να ςυνθκίηει ςτθν βία και να τθν αποδζχεται ςαν κάτι αναγκαίο. Επίςθσ 15


αποτελεί μινυμα προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ ότι το Λνδικό κράτοσ είναι πολφ ιςχυρό, κακϊσ και ότι είναι ηιτθμα χρόνο το πότε κα απαλλάξει τθ χϊρα από αυτιν τθν «απειλι». Μου είπε όμωσ πωσ είναι «προετοιμαςμζνοι». Το κόμμα μου είπε, εκτίμθςε το Σάλβα Τηουντοφμ ςωςτά, δθλαδι ςαν τθν πρϊτθ φάςθ μιασ ολομζτωπθσ και ςυνολικισ επίκεςθσ. Ο Σόνου τόνιςε ότι ο ςτόχοσ πίςω από το Σάλβα Τηουντοφμ ιταν να «ςτραγγίςει το νερό για να πιάςει τα ψάρια και δθμιουργιςει ςτρατθγικά χωριά». Θ κυβζρνθςθ νόμιηε ότι κα μασ τελείωνε. Είπε ότι ςτο παρελκόν όταν το κόμμα χρθςιμοποιοφςε τον όρο «φαςίςτασ» ο κόςμοσ δεν μποροφςε να καταλάβει τι εννοοφςαμε. Μετά το Σάλβα Τηουντοφμ όμωσ κατάλαβαν όλοι. Ζτςι το Σάλβα Τηουντοφμ ζγινε καλόσ δάςκαλοσ, αναμφίβολα αρνθτικόσ. Βοικθςε όμωσ να ξεκακαρίςει θ κολοφρα. Ρολλοί αντίπαλοι του κόμματοσ άλλαξαν γνϊμθ όταν είδαν τισ εκτοπίςεισ μεγάλθσ κλίμακασ που ςυνοδεφονταν από πυρπόλθςθ χωριϊν, λεθλαςίεσ και βιαςμοφσ. Άλλοι κατάλαβαν ότι το Σάλβα Τηουντοφμ ςιμαινε ότι ικελαν να ξεφορτωκοφν το κίνθμα ϊςτε κάτι που τουσ είχε εξυπθρετιςει καλά, , να διαλυκοφν δθλαδι οι Λαϊκζσ Κυβερνιςεισ, να μειωκεί, θ οργανωτικι δφναμθ και τότε θ δαςικι γθ τουσ να μπορεί να παραδοκεί ςτισ εταιρείεσ. Δεν ιταν υπερβολζσ αυτά που ζλεγε. Σκεφκείτε τι ζλεγε μια πρόχειρθ αναφορά για αυτό το ηιτθμα. Οι ειςθγθτζσ τθσ «Επιτροπισ των Αγροτικϊν Σχζςεων και των Θμιτελϊν Κακθκόντων τθσ Μεταρρφκμιςθσ τθσ Γθσ (2009)» του υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, που ζχει πια λογοκρικεί από τθν κυβζρνθςθ, εξθγεί τισ αιτίεσ που βρίςκονται πίςω από το Σάλβα Τηουντοφμ, και οι οποίεσ ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τισ παραχωριςεισ δικαιϊματοσ εξόρυξθσ. «Από τθ μεριά των ικαγενϊν υπιρξε αρχικά αντίςταςθ (2000) ςτθν κατάςχεςθ τθσ γθσ και ςτισ εκτοπίςεισ. Το κράτοσ ζκανε πίςω ςτα ςχζδια του εξαιτίασ τθσ ιςχυρισ αντίςταςθσ. Το ςφνκθμα τθσ περιόδου ιταν: «Δεν κα κοροϊδζψετε τουσ Μοφρια, είναι ηιτθμα ηωισ και κανάτου και οι Μοφρια δεν φοβοφνται το κάνατο». Μια νζα προςζγγιςθ ιταν απαραίτθτθ αν επρόκειτο να εξορυχκοφν τα πλοφςια κοιτάςματα ςιδθρομεταλλεφματοσ. Θ νζα προςζγγιςθ ιταν το Σάλβα Τηουντοφμ που κατ’ ευφθμιςμό ςθμαίνει κυνιγι εξαγνιςμοφ (ειρινθσ). Κατά ειρωνικό τρόπο επικεφαλισ του Σάλβα Τηουντοφμ ιταν ο Μαχζντρα Κάρμα, εκλεγμζνοσ βουλευτισ με το Κογκρζςο και ςτζλεχοσ τθσ Αντιπολίτευςθσ, τον οποίο ςτιριξε ολόψυχα θ κυβζρνθςθ του BJP (εκνικιςτικό κόμμα). Το Σάλβα Τηουντοφμ ςυγκροτικθκε και ςτελεχϊκθκε από Μοφρια, κάποιοι από τουσ οποίουσ ιταν παλαιότερα ςτελζχθ του ΚΚΛ (Μαοϊκοφ). Ρίςω από αυτοφσ κρφβονταν οι ζμποροι, οι εργολάβοι και οι επιχειρθματίεσ των ορυχείων που προςδοκοφςαν τθν επιτυχία τθσ ςτρατθγικισ τουσ. Οι πρϊτοι που χρθματοδότθςαν το Σάλβα Τηουντοφμ ιταν οι Tata Steel και Essar Steel (μεγάλεσ εξορυκτικζσ εταιρείεσ) ςτθν αναηιτθςθ τουσ για «ειρινθ». Θ πρϊτθ επίκεςθ του Σάλβα Τηουντοφμ ζγινε ενάντια ςε χωρικοφσ Μοφρια που ςυνζχιηαν να είναι πιςτοί ςτο ΚΚ Λνδίασ (Μαοϊκό). Αποδείχτθκε ότι επρόκειτο για ζναν ανοιχτό πόλεμο ανάμεςα ςε αδζρφια. Σφμφωνα με επίςθμα ςτατιςτικά ςτοιχεία 640 χωριά ζςβθςαν από το χάρτθ, πυρπολικθκαν και εκκενϊκθκαν με τθ βία των όπλων και τισ ευλογίεσ του κράτουσ. Ζχουν εκτοπίςει 350.000 ικαγενείσ, τον μιςό ντόπιο πλθκυςμό ςτθν περιοχι τθσ Νταντεβάντα, βίαςαν τισ γυναίκεσ τουσ, ςκότωςαν τα κορίτςια τουσ και ςακάτεψαν τουσ νζουσ τουσ. Πςουσ δεν κατάφεραν να ξεφφγουν ςτθ ηοφγκλα, τουσ κοπάδιαςαν ςε ςτρατόπεδα προςφφγων που διοικοφςε το Σάλβα Τηουντοφμ. Άλλοι ςυνεχίηουν να κρφβονται ςτα δάςθ ι ζχουν μεταναςτεφςει ςτισ γφρω περιοχζσ ικαγενϊν ςτθ Μαχαράςτρα, το Άντρα Ρραντζσ και τθν Ορίςα. 640 χωριά ςτθν περιοχι τθσ Νταντεβάντα είναι ζρθμα. Τα χωριά που βρίςκονται πάνω από τόνουσ ςιδθρομεταλλεφματοσ ζχουν ουςιαςτικά ερθμϊςει και είναι ςτθ διάκεςθ του μεγαλφτερου πλειοδότθ. Οι τελευταίεσ πλθροφορίεσ λζνε ότι οι χαλυβουργίεσ Tata Steel και Essar Steel κζλουν να αναλάβουν τθν ερθμωμζνθ γθ και να ανοίξουν ορυχεία. Παράπλευρεσ Απϊλειεσ Θ Αποςτολι ΢άμα Κρίςνα (Α΢Κ) διευκφνει πζντε ςχολεία που ονομάηονται Vivekanand Vidya Mandirs, ςτθν περιοχι Αμπουτημάντ του Μπαςτάρ. Τα ςχολεία βρίςκονται ςτο Akabeda, Irrakbhatti, Kachchapal, Kundla και Kutul. Εκτόσ από τα ςχολεία λειτουργοφν κζντρα υγείασ και εμπορικά καταςτιματα με χαμθλζσ τιμζσ. Τα ςχολεία λειτουργοφν μζχρι ςτιγμισ, τα εμπορικά καταςτιματα όμωσ ζχουν κλείςει και τα κζντρα υγείασ παρζχουν ιςχνζσ υπθρεςίεσ. Μάλιςτα ζνασ γιατρόσ που δεχόταν κάκε Τετάρτθ αςκενείσ, από το 2005 ζχει ςταματιςει να πθγαίνει τόςο τακτικά. Γιατί; Διότι θ κυβζρνθςθ ιςχυρίηεται ότι 16


χρθςιμοποιοφςαν τα καταςτιματα και οι Μαοϊκοί κακϊσ και ότι ο γιατρόσ παρείχε ιατρικζσ υπθρεςίεσ ςτουσ Ναξαλίτεσ. Τον ρϊτθςα αν οι προϊςτάμενοι του είχαν ενθμερϊςει τισ αρχζσ ότι όχι μόνο δεν ιταν ζγκλθμα να παρζχεται ιατρικι φροντίδα ςε κάποιον αλλά ότι υπάρχει και απόφαςθ του Ανϊτατου Δικαςτθρίου που λζει ότι δεν μποροφν να αρνθκοφν να παρζχουν ιατρικι βοικεια μόνο και μόνο γιατί κατθγορείται ότι είναι εξτρεμιςτισ/τρομοκράτθσ. Θ ειρωνικι του απάντθςθ ιταν ότι «αυτό μπορεί να ιςχφει αλλά μασ χωρίηουν εκατοντάδεσ χιλιόμετρα από το Ανϊτατο Δικαςτιριο». Ρρακτικά αυτό ςθμαίνει ότι υπάρχει ζνασ οικονομικόσ αποκλειςμόσ, κάτι που αποτελεί πράξθ πολζμου, που ζχει επιβλθκεί ςτθ ηϊνθ του πολζμου κι ζτςι δεν μποροφν να μπουν κακόλου εφόδια (τρόφιμα ι φάρμακα) για παράδειγμα ςτθν εςωτερικι περιοχι του Maad. Για να διαςφαλίςουν τον ζλεγχο των τροφίμων και των άλλων εφοδίων, οι βδομαδιάτικεσ λαϊκζσ αγορζσ που γίνονταν ςε διάφορα μζρθ ςτα χωριά ι τισ κωμοπόλεισ, ζχουν μεταφερκεί ςε ςτρατόπεδα. Αυτό ςθμαίνει ότι ελζγχεται θ είςοδοσ και θ ζξοδοσ των πολιτϊν. Κάποιοσ από το προςωπικό τθσ Αποςτολισ ΢άμα Κρίςνα που φοβόταν ότι κα ζβριςκε το μπελά του αν γινόταν γνωςτό το όνομα του μου είπε ότι από τον Σεπτζμβρθ του 2008 απαιτείται ζνα ειδικό πιςτοποιθτικό που επικυρϊνεται και υπογράφεται από τον Αςτυνομικό Επικεωρθτι του Ναραϊανποφρ. Στον ςτακμό ελζγχου είναι υποχρεωτικι θ καταγραφι των ονομάτων όςων φεφγουν, ο προοριςμόσ τουσ και ο λόγοσ που πθγαίνουν εκεί. Στθν είςοδο πρζπει να δείξουν τα εφόδια που προμθκεφτθκαν, κατά πόςο αντιςτοιχεί με τισ αποδείξεισ πλθρωμισ και μετά ελζγχουν τισ προμικειεσ τουσ. Στα ςτρατόπεδα όπου αγοράηουν εφόδια, αυτά πρζπει να καταγραφοφν, όπωσ και των χωρικϊν, ο αρικμόσ των μελϊν των οικογενειϊν τουσ και μόνο τότε μποροφν να αγοράςουν μερίδεσ τροφίμων. Μζςα ςτα ςτρατόπεδα είναι περιςςότερο ευάλωτοι για είναι πια ςυνθκιςμζνο να αρκεί ο λόγοσ ενόσ Ειδικοφ Αξιωματικοφ τθσ Αςτυνομίασ (το αντίςτοιχο του ταγματαςφαλίτθ ςτθν ιδιότυπθ αυτι κατοχι ςτθν Λνδία) για να ςυλλθφκεί κάποιοσ, να ξυλοκοπθκεί και να φυλακιςτεί – για να αφεκεί ελεφκεροσ μόνο εφόςον δωροδοκιςει. Μου ανζφεραν ζνα περιςτατικό ςτο οποίο ςυνζλαβαν δυο γαλατάδεσ μόνο με τθν εντολι ενόσ Ειδικοφ Αξιωματικοφ τθσ Αςτυνομίασ. Αργότερα ο επικεφαλισ αξιωματικόσ του ηιτθςε 2.000 ρουπίεσ για να τουσ αφιςει ελεφκερουσ. Αυτοί είχαν μόνο 500. Κι ζτςι ςαν ζνδειξθ μεγαλοψυχίασ ο αξιωματικόσ του ςτρατοπζδου πιρε τισ 500 ρουπίεσ και τουσ άφθςε να φφγουν, προειδοποιϊντασ τουσ να είναι «καλοί πολίτεσ» και να μθν πιςτεφουν αυτά που τουσ λζνε οι Μαοϊκοί. Τον ρϊτθςα πωσ προμθκεφονται οι χωρικοί τισ μερίδεσ τροφίμων τουσ. Οι περιςςότεροι ζλεγαν ότι δεν τουσ αρζςει να ταξιδεφουν λόγω των παρενοχλιςεων αλλά και γιατί οι μερίδεσ που τουσ επιτρζπουν να αγοράςουν είναι πολφ λιγότερεσ από αυτζσ που δικαιοφνται ςτο όνομα ότι τισ αγοράηουν για τουσ Μαοϊκοφσ. Κακϊσ πλθςιάηουν ςτο ςτρατόπεδο, πρζπει να προχωροφν ζνασ – ζνασ μζςα από ζνα διάδρομο φραγμζνο με ςυρματόπλεγμα. Ακόμθ και το προςωπικό τθσ Αποςτολισ πρζπει να κατεβαίνει από το αυτοκίνθτο όταν επιςτρζφει ο «μαχαραγιάσ» τθσ από κάποια επίςκεψθ. ΢ϊτθςα, «γιατί δεν διαμαρτφρεςτε;» Μου απάντθςαν ότι ζπρεπε να προςζχουν. Αν διαμαρτυρθκοφμε μασ λζνε ότι μιλάμε όπωσ οι Ναξαλίτεσ και μασ διατάηουν να το βουλϊςουμε. Αν επιμείνουμε, μασ λζνε ότι γνωρίηουν τισ ςχζςεισ μασ με τουσ Ναξαλίτεσ και ότι μασ παρακολουκοφν. Και να μθν το παίηουμε εξυπνάκθδεσ. Τουσ ρϊτθςα για τουσ Ναξαλίτεσ: «Δεν ςασ τρομάηουν;» Μου είπαν ότι «εκτόσ από τα πρϊτα χρόνια που αντιμετωπίςαμε κάποια προβλιματα από κει και μετά δεν μασ ενόχλθςαν. Σταμάτθςαν μάλιςτα να μασ επιςκζπτονται όταν τουσ το ηθτιςαμε γιατί μασ κατθγοροφςαν οι αρχζσ ότι είμαςτε Ναξαλίτεσ». «Δεν ςασ ηθτοφν βοικεια;» «Πχι, επειδι γνωρίηουν ότι ζχουν περικόψει τα εφόδια μασ, κι ζχει κλείςει το κζντρο υγείασ και το εμπορικό κατάςτθμα. Το κόμμα, μασ είπε ότι δεν κα ανακατευτεί για όςο διάςτθμα δεν επιτρζπουμε ςτθν ζνοπλθ αςτυνομία να ςτρατοπεδεφςει ςτο ςχολικό κτίριο». Είπε μάλιςτα ότι μια από τισ κατθγορίεσ των αξιωματοφχων ενάντια τουσ ιταν; -«Ρϊσ γίνεται να λειτουργοφν τα ςχολεία τθσ Αποςτολισ και όχι τα δθμόςια»; Είπα πωσ κι εγϊ αναρωτιζμαι για αυτό. Τότε με ρϊτθςε αν ζχω δει πωσ είναι τα δθμόςια ςχολεία. -«Κάποια δεν κα ζπρεπε οφτε να αποκαλοφνται ςχολεία. Κοίτα μόνο πωσ είναι και κυμιςου ότι οι δάςκαλοι πλθρϊνονται ακόμθ κι όταν δεν διδάςκουν εκεί». -«Εννοείσ ότι οι Μαοϊκοί δεν τουσ απειλοφν;» -«Κοίτα κα με βάλεισ ςε μπελάδεσ, αλλά το μόνο που κα πω είναι πωσ αν κάποιοσ παίρνει ζνα μιςκό μθ κάνοντασ τίποτε, με τθ δικαιολογία ότι απειλείται από τουσ Ναξαλίτεσ και οι αρχζσ το χρθςιμοποιοφν 17


αυτό για τθν προπαγάνδα εναντίον τουσ λζγοντασ ότι δεν επιτρζπουν να λειτουργιςουν τα δθμόςια ςχολεία, τότε ςε ποιο ςυμπζραςμα καταλιγεισ»; Συμπλιρωςε όμωσ: -«Δεν ρίχνω το φταίξιμο ςτουσ δαςκάλουσ, γιατί κάποια είναι μόνο ςτο όνομα ςχολεία». ΢ϊτθςα αν αλθκεφει αυτό που λζγεται, ότι δθλαδι: οι Ναξαλίτεσ ζχουν καταςτρζψει 385 τοπικά ςχολεία, τα τελευταία τζςςερα χρόνια, ςτο Μπαςτάρ. Γνϊριηε τίποτε για αυτό; Χαμογζλαςε πριν απομακρυνκεί: «Δεν ιξερα ότι υπιρχαν τόςα πολλά ςχολεία ςτο Μπαςτάρ». Δεν φωτίςτθκα αλλά δεν τον πίεςα περιςςότερο. Μου κφμιςαν μια ιςτορία που δθμοςιεφτθκε ςτθν εφθμερίδα Indian Express (5 Δεκζμβρθ 2009) που παρζκετε τθ μαρτυρία ενόσ μζλουσ τθσ Naga Armed Force που είχε αναπτυχκεί ςτθν εκλογικι περιφζρεια ςτο Ταμάρ ςτθ διάρκεια των τελευταίων εκλογϊν ςτο Τηαρκάντ. Είχαμε ακοφςει ότι αυτι θ περιοχι ιταν το άντρο των Μαοϊκϊν. Δεν τουσ είδαμε όμωσ πουκενά. Τα ςχολεία όμωσ που ςτρατοπεδεφςαμε ιταν γεμάτα κουνοφπια. Δεν υπιρχε πόςιμο νερό. Ρίναμε το νερό που παίρναμε από τθν χειροκίνθτθ αντλία αφοφ το βράηαμε αλλά κι αυτό δεν βοθκοφςε». Πςοι μοιρολογοφν για τθν καταςτροφι των ςχολείων και ςυγκινοφνται από τθν κατάντια των ςτρατιωτϊν να ηουν ςε τζτοιεσ απάνκρωπεσ ςυνκικεσ κα ζπρεπε ίςωσ να ςκεφτοφν τουσ μακθτζσ που επρόκειτο να πάνε ςχολείο ςε τζτοιεσ άκλιεσ ςυνκικεσ. Κι αν επιπλζον αυτά τα ςχολεία χρθςιμεφουν ςαν ςτρατόπεδα για τουσ ςτρατιϊτεσ, ποιοσ ζχει τθν ευκφνθ για αυτό; Επιςτρζφοντασ από εκεί αναλογίςτθκα ότι ςε μια ηϊνθ πολζμου θ απλι αντιπαράκεςθ με κάποιον αξιωματοφχο κεωρείται ανυπακοι, κάτι που είναι αποδεκτό. Κι όμωσ, ζμακα τόςα πολλά από τα προςεγμζνα ςχόλια του μζλουσ τθσ Αποςτολισ ΢άμα Κρίςνα. Είναι ςίγουρο ότι θ Αποςτολι ΢άμα Κρίςνα δζχεται αφόρθτεσ πιζςεισ. Ωςτόςο, αυτό που δεν φανταηόμουν είναι το γιατί όςοι πιςτεφουν ςτο Κεό ζτρεμαν τουσ κνθτοφσ που τουσ απειλοφςαν ι προςπακοφςαν να τουσ υποχρεϊςουν να υποταχκοφν. Ιταν τα υλικά τουσ αγακά, με τθ μορφι τθσ ιδιοκτθςίασ που τουσ ζκαναν ευάλωτουσ ςτο ςτρίμωγμα από τθν κυβζρνθςθ; Εννοϊ ότι αν το κάλεςμα τουσ είναι να «υπθρετοφν το λαό» ςτθν υπθρεςία των Κεϊν τουσ γιατί οι προϊςτάμενοι τθσ Αποςτολισ ΢άμα Κρίςνα, θ ακόμθ οι χριςτιανικζσ και άλλεσ ιεραποςτολζσ δεν διαμαρτφρονται για τισ περικοπζσ ςτα φάρμακα ι το κλείςιμο των εμπορικϊν καταςτθμάτων τουσ ςτισ ηϊνεσ του πολζμου; Πϊσ ξεκίνθςε όλο αυτό; Πλα όςα ςυνάντθςα και διάβαςα, άκουςα ι παρατιρθςα μου κίνθςαν τθν περιζργεια να γνωρίςω πϊσ ρίηωςε το κίνθμα εδϊ, γιατί μόνο ζτςι μποροφμε να κατανοιςουμε τι ζχει επιτευχκεί τα τελευταία τριάντα χρόνια. Από το 2004 το κόμμα ζχει εξαπλωκεί πζρα από τθν Νταντακαρανία, που αποτελείται από το παλιό Μπαςτάρ (πζντε περιφζρειεσ του Τςάτιςγκαρ) το Γκατςιρόλι (Μαχαράςτρα) προσ το Μανποφρ και το Μζινπουρ, που είναι κατά κφριο λόγο μθ δαςϊδεισ πεδινζσ περιοχζσ. Για διοικθτικοφσ λόγουσ θ περιοχι όπου το κόμμα ζχει δράςθ ζχει διαιρεκεί ςε δζκα διαμερίςματα: θ περιοχι του Μπαςτάρ (αποτελείται από πζντε περιφζρειεσ, Μπαςτάρ, Κανκζρ, Μπιτηαποφρ, Νταντεβάντα και Τηαγκνταλποφρ) ζχει διαιρεκεί ςε ζξι διαμερίςματα ενϊ το Γκατςιρόλι ζχει διαιρεκεί ςε δυο. Αυτά μαηί με το Μανποφρ και το Μζινπουρ αποτελοφν 10 διαμερίςματα. Σε όλθ τθν περιοχι τθσ Νταντακαρανία, οι φυλζσ Κόια και Ντόρλα υπερτεροφν αρικμθτικά ςτισ αντιβάςι κοινότθτεσ. Άλλεσ κοινότθτεσ είναι οι Χάλμπι, οι Μπάτρα και οι Ρραντάν. Υπάρχουν κάποια τμιματα Νταλίτ κακϊσ και θ κοινότθτα Μαχάρ ςτθ Μαχαράςτρα που ηουν ςε ςθμαντικοφσ αρικμοφσ ς’ αυτι τθν περιοχι. Εκτόσ από αυτά υπάρχουν και κάποιεσ μθ-αντιβάςι κοινότθτεσ όπωσ οι Σάχου. Οι κοινότθτεσ Κόια και Ντόρλα αναφζρονται μαηί ςαν Γκοντ και από εκεί προζρχεται θ ονομαςία Γκοντβάνα. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των Γκοντ που καλφπτει περιοχζσ του κρατιδίου του Μαντία Ρραντζσ, του Τςάτιςγκαρ, τθσ Μαχαράςτρα, του Άντρα Ρραντζσ και τθσ Ορίςα αρικμεί περίπου 7 εκατομμφρια. Το κίνθμα ζχει εξαπλωκεί ςε περίπου 60 χιλιάδεσ τετραγωνικά χιλιόμετρα και όπου το κόμμα αςκεί ζλεγχο ςτα 8 διαμερίςματα τθσ Νταντακαρανία περιλαμβάνει περίπου 4,5- 5 εκατομμφρια ανκρϊπουσ. Ζνα ανϊτερο ςτζλεχοσ, ο Σόνου μασ είπε ότι ςε όλθ του τθν ιςτορία, ο λαόσ αυτισ τθσ περιοχισ ζχει αγωνιςτεί για τθ γθ του και τθν επιβίωςθ του ενάντια ςτθν εκμετάλλευςθ. Είχαν μια ςχετικά δθμοκρατικι ηωι ςε αντιςτοιχία με τθν παράδοςθ των φυλϊν ςε ςχζςθ με αυτό που κυριαρχοφςε ςτθν υπόλοιπθ Λνδία. Δεν υπζκυψαν ποτζ ςτθν καταπίεςθ αλλά αγωνίςτθκαν ενάντια ς’ αυτιν. Μάλιςτα από το 1825 μζχρι το 1964 ζχουν καταγραφεί 10 με 11 18


εξεγζρςεισ με διάφορουσ ικαγενείσ θγζτεσ. Ρερίπου 16 χρόνια πριν μπει το κόμμα ςτθν περιοχι, ο λαόσ του Μπαςτάρ εξεγζρκθκε ενάντια ςτθν τότε κυβζρνθςθ του Κογκρζςου, κάτω από τθν θγεςία τουσ ΢άτηα (αρχθγοφ) τουσ. «Μπικαμε ς’ αυτι τθν περιοχι μετά από μια περίοδο θρεμίασ που κράτθςε 15 χρόνια». Δυο διμοιρίεσ μελϊν του Λαϊκοφ Ρολζμου μπικαν ςτθν Νταντακαρανία το 1980. Ζτςι άρχιςαν όλα. Ο Μουράλι ιταν μζλοσ τθσ πρϊτθσ διμοιρίασ που μπικε ςτθν Νταντακαρανία το 1980. ζχει τθ γνϊμθ ότι «μετά το πιςωγφριςμα του Ναξαλμπαρί, το 1978ξεκίνθςε το κίνθμα των αγροτϊν ςτο Καριμναγκάρ και ςτο Αντιλαμπάντ ςτο Άντρα Ρραντζσ. Το 1977, το Κόμμα αποφάςιςε τθν «εκςτρατεία: πθγαίνετε ςτα χωριά». Αντίςτοιχα, το 1978 ςτθν Τελανγκάνα, ςτισ παράκτιεσ περιοχζσ του Άντρα Ρραντζσ θ νεολαία και οι φοιτθτζσ από το APRSU και το RYL μαηί με τα κομματικά μζλθ διοργάνωςαν πολιτικά ςεμινάρια 10 θμερϊν για τθν «εκςτρατεία: πθγαίνετε ςτα χωριά». Σε επίπεδο χωριοφ θ ατηζντα ιταν μια δθμοκρατικι επανάςταςθ ενάντια ςτθν φεουδαρχία κι ζγιναν καλζςματα ςτουσ χωρικοφσ μζςα από προκθρφξεισ, αφίςεσ και ςυγκεντρϊςεισ». Το κακικον τουσ ιταν να κάνουν μια ταξικι ανάλυςθ τθσ περιοχισ. Ζγινε φανερό ότι ςτο Γκατςιρόλι «δεν υπιρχε τόςο μεγάλθ εκμετάλλευςθ από τουσ τοκογλφφουσ αλλά από το δαςαρχείο. Ραράλλθλα υπιρχαν και άλλεσ αντικζςεισ όμωσ θ κφρια ιταν το κράτοσ ενάντια ςτο λαό. Στο Μπαςτάρ υπιρχε πρόβλθμα με τθ γθ. Εδϊ υπιρχε θ αντίκεςθ ανάμεςα ςτο λαό και των κατοίκων του δάςουσ με το δαςαρχείο. Θ εκμετάλλευςθ ιταν λιγότερθ από το Αντιλαμπάντ ςτο Άντρα Ρραντζσ. Ραρόλο που οι ικαγενείσ διαχωρίηονται ςε τάξεισ, ωςτόςο οι αντικζςεισ εδϊ δεν ιταν τόςο οξυμμζνεσ όπωσ ςτισ πεδινζσ εκτάςεισ τθσ Τελανγκάνα. Υπιρχε μια ταξικι κοινωνία εδϊ αλλά εξαιτίασ των παραδόςεων των ικαγενϊν και ςε αντίκεςθ με τισ πεδιάδεσ θ εκμετάλλευςθ των Μοφκια/Μάντηι δεν ιταν τόςο οξυμμζνθ». Και τι ζγινε με το εμπόδιο τθσ γλϊςςασ; Στισ περιοχζσ όπου πρωτομπικαν μιλοφςαν και καταλάβαιναν τθ γλϊςςα Τελοφγκου, και ςτθν πλευρά του Μπαςτάρ και του Γκατςιρόλι. Ωςτόςο αποτελοφςε κακικον του κινιματοσ του Ναξαλμπάρι να μάκουν να μιλοφν τθ γλϊςςα του λαοφ, τα Γκόντι. Χρειάςτθκε κάποια προςπάκεια να μάκουν τθ γλϊςςα αλλά όπωσ είπε ο Μουράλι αν τροφοδοτείςαι από τθν κζλθςθ να ηιςεισ και να δουλζψεισ μζςα ςτο λαό μακαίνεισ τθ γλϊςςα εφκολα. Θ ζρευνα βοικθςε το κόμμα να αποφαςίςει να δϊςει βάροσ ςτθν «κφρια αντίκεςθ» ανάμεςα ςτο κράτοσ ενάντια ςτο λαό με βάςθ τθν μακρόχρονθ ιςτορία τθσ καταπίεςθ από το δαςαρχείο. Ο Σόνου μασ είπε ότι αρχικά χρειάςτθκε κάποιο διάςτθμα για τον λαό να εμπιςτευκεί το κόμμα. Ζνα από τα πρϊτα πράγματα που ζκανε το κόμμα που κζρδιςε τθν εκτίμθςθ τουσ ιταν αυτό που είπε ο Κόμπαντ Γκάντι ςτον δθμοςιογράφο του BBC, ότι τουσ είπαμε δθλαδι να βράηουν το νερό, κάτι που μείωςε τθν βρεφικι κνθςιμότθτα κατά 50%. Ο κόςμοσ άρχιςε να γίνεται δεκτικόσ ς’ αυτά που είχε να πει το κόμμα. Και πϊσ κζρδιςαν τθν εμπιςτοςφνθ του; Ο πρϊτοσ αγϊνασ που ξεκίνθςε ς’ αυτι τθν περιοχι ιταν ενάντια ςτο δαςαρχείο κακϊσ το κφριο πρόβλθμα ιταν αυτό τθσ γθσ και τθσ δαςικισ παραγωγισ. Το δαςαρχείο κατείχε τεράςτιεσ εκτάςεισ γθσ και είχε τον ζλεγχο ςτα δαςικά προϊόντα από τα φφλλα τζντου (χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι τςιγάρων), τουσ καρποφσ ταμαρίντ και το μπαμποφ. Ο Σόνου είπε ότι παρόλο που γνωρίηαμε τθν αντίκεςθ ανάμεςα ςτουσ αρχθγοφσ των φυλϊν και το λαό, ο κόςμοσ δίςταηε να πει κάτι εναντίον τουσ. «Δεν γνϊριηαν και πολλά για μασ και ίςωσ να φοβοφνταν ότι κα αντιμετϊπιηαν τθν εκδίκθςθ των αρχθγϊν τουσ αν το κόμμα τουσ εγκατάλειπε μόνουσ τουσ». Για αυτό τα πρϊτα χρόνια ςαν κφρια ηιτθμα ζκεςαν όλο τον πλθκυςμό Αντιβάςι ενάντια ςτο δαςαρχείο. Αλλά ακόμθ και τότε, κι αυτό είναι μια ςθμαντικι διαφορά ανάμεςα ς’ αυτό το κόμμα και τα άλλα τμιματα του ΚΚΛ (Μ-Λ), διαχωρίςτθκαν αναδεικνφοντασ το ταξικό ηιτθμα ενϊ ταυτόχρονα ακολουκοφςαν αυτό που το κόμμα ονομάηει γραμμι των μαηϊν. Ζτςι το κόμμα ζδωςε βάροσ ςτθν κινθτοποίθςθ των φτωχότερων ικαγενϊν κι ζτςι ζβαλε ςε εφαρμογι ότι οι πιο καταπιεςμζνοι όχι μόνο αποτζλεςαν το κζντρο τθσ προςπάκειασ τουσ να κινθτοποιιςουν τουσ Αντιβάςι αλλά και με το πζραςμα του χρόνου τζκθκαν επικεφαλισ. Οι μαηικζσ οργανϊςεισ που άρχιςαν να ςυγκροτοφνται αρχικά ιταν οργανϊςεισ αγροτϊν και ςυμμετείχαν και κάποιεσ γυναίκεσ. Αργότερα ςυγκροτικθκαν ξεχωριςτζσ γυναικείεσ οργανϊςεισ για να αναδείξουν τα ηθτιματα τθσ χειραφζτθςθσ τουσ. Ζνα από τα κφρια ηθτιματα για τα οποία το κόμμα κινθτοποίθςε το λαό ςχετιηόταν με τθν αμοιβι για τθν ςυλλογι των φφλλων τζντου και το κόψιμο των μπαμποφ. Σ’ αυτι τθν ιδιαίτερα υποανάπτυκτθ περιοχι οι εργολάβοι πλιρωναν πολφ χαμθλζσ αμοιβζσ, χαμθλότερεσ και από αυτζσ τθσ κυβζρνθςθσ. Ενάντια ς’ αυτι τθν κατάςταςθ το κόμμα άρχιςε να κινθτοποιεί τουσ Αντιβάςι από το 1981 και μετά. 19


Ιταν ςτθν πορεία αυτοφ του αγϊνα που ο κόςμοσ απζκτθςε εμπιςτοςφνθ ςτο κόμμα κακϊσ παρατιρθςαν πωσ δοφλευαν τα μζλθ του κόμματοσ ςτο κίνθμα ενάντια ςτο δαςαρχείο και τουσ εργολάβουσ. Ο Μουράλι είπε ότι ςτθν περιοχι του Γκατςιρόλι, όπου οι χαρτοποιία Μπαλαρποφρ είχαν εκμιςκϊςει τα δάςθ μπαμποφ πλιρωναν 1 ρουπία για ζξι δεμάτια (κάκε δεμάτι ζχει 20 κομμάτια μπαμποφ). Είπε ότι θ παλαιότερθ πρακτικι ιταν ότι ο εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ ςυναντοφςε τον Μοφκια (αρχθγό) και ρφκμιηε τθν αμοιβι με ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μαηί του και ζτςι κακορίηονταν οι αμοιβζσ. Οι απλοί αντιβάςι δεν είχαν κανζνα λόγο για το κζμα. Αυτό κράτθςε μζχρι το 1983 όταν το κόμμα ξεκίνθςε ζναν αγϊνα που κατζλθξε ςτθν 1 ρουπία ανά 3 δεμάτια, το 1984 ζγινε μια ρουπία για 2 δεμάτια και ςιμερα είναι 7 ρουπίεσ το δεμάτι. Αντίςτοιχα ζνα δζμα φφλλων τζντου (70 φφλλα το δεμάτι) κόςτιηε 3 παΐςα ενϊ τϊρα είναι πάνω από μια ρουπία το δεμάτι. Αυτοί οι αγϊνεσ και οι επιτυχίεσ βοικθςαν το κόμμα να κερδίςει τθν εμπιςτοςφνθ του λαοφ. Αυτοί οι αγϊνεσ είχαν τον χαρακτιρα των αγϊνων για τουσ μιςκοφσ. Σιμερα λζει ο Μουράλι με περθφάνια ςτα περιςςότερα μζρθ όπου οι Αντιβάςι ζχουν οργανωκεί από το κόμμα βγάηουν περιςςότερα από τουσ βαςικοφσ μιςκοφσ. Και πϊσ αντιμετϊπιηαν τουσ διευκυντζσ των εταιρειϊν; ΢ϊτθςα. Ο Μουράλι απάντθςε ότι χρειάςτθκαν μερικά χρόνια για να πειςτοφν οι «διευκυντζσ» ότι δεν μποροφςαν να παρακάμψουν το «κόμμα» ι να διαπραγματευτοφν με άλλουσ για κλείςουν καλφτερθ ςυμφωνία μαηί του. Τότε ιταν που άρχιςαν οι δωροδοκίεσ. Σε μια τζτοια ςυνάντθςθ κάποιοσ από τουσ «εκπροςϊπουσ» των εταιρειϊν τουσ είπε ότι μιασ και τα μζλθ του κόμματοσ ζχουν διαςφαλίςει τθν ευθμερία των ικαγενϊν γιατί δεν ςκζφτονται και τθν δικι τουσ. Και τα μζλθ του κόμματοσ γφριςαν και τουσ ρϊτθςαν: «αφοφ όλοι εςείσ δουλεφετε για τουσ «ιδιοκτιτεσ» και δεν είςτε ιδιοκτιτεσ εςείσ οι ίδιοι γιατί είςτε τόςο πιςτοί ςτα αφεντικά ςασ; Τι ηθμιά κα κάνει αν πλθρϊςετε μια δίκαιθ αμοιβι ςτουσ Αντιβάςι; Αν ζχετε χριματα για να μασ δωροδοκιςετε ςίγουρα κα μπορείτε να δϊςετε μια δίκαιθ αμοιβι ςτουσ ικαγενείσ». Μετά από αυτό ςταμάτθςαν οι προςπάκειεσ για δωροδοκίεσ. Αυτζσ οι επιτυχίεσ ζκεςαν τα κεμζλια για τθν ενίςχυςθ και το άπλωμα του κόμματοσ. Ο Σόνου τόνιςε ότι όταν οι Αντιβάςι ςυμμετζχουν δεν το κάνουν λίγοι-λίγοι. Ολόκλθρα χωριά, λίγο ι πολφ, κινθτοποιοφνται κι εδϊ είναι που παράδοςθ τθσ ςυλλογικισ δράςθσ των ικαγενϊν λειτουργεί ςαν δυναμικόσ παράγοντασ. Από κει και μετά ο λαόσ άρχιςε να μοιράηεται τα προβλιματα που αντιμετϊπιηαν με τουσ αρχθγοφσ των φυλϊν (τουσ Μάτηι και τουσ Μοφκια). Το 1984 ςυγκροτικθκε μια επιτροπι (Συντονιςτικι Επιτροπι Δαςϊν) ςτθν Νταντακαρανία για τον ςυντονιςμό του κινιματοσ. το 1987, εκλζχκθκε μια επιτροπι ςε επίπεδο κρατιδίου αλλά λόγω τθσ ζλλειψθσ ενόσ κεντρικοφ οργάνου ςε επίπεδο κρατιδίου λειτοφργθςε κάτω από τθν επιτροπι του κρατιδίου του Άντρα Ρραντζσ. Ιταν το 1989 που ςυγκροτικθκε μια αγροτικι οργάνωςθ των Αντιβάςι που κάλυπτε όλθ τθν Νταντακαρανία (Dandakaranya Adivasi Kisan Mazdoor Sangthana-DAKMS). Σιμερα καμαρϊνει για τα 100.000 μζλθ τθσ. Κάτω από αυτι τθν οργάνωςθ άνδρεσ και γυναίκεσ αγωνίςτθκαν για τα δικαιϊματα ςτθ γθ και ιδιαίτερα οι ακτιμονεσ αγρότεσ δυνάμωςαν κάτω από το ςφνκθμα – θ γθ ς’ αυτοφσ που τθν καλλιεργοφν. Σο ηιτθμα τθσ γθσ Το πρόβλθμα τθσ γθσ είναι το πιο ςοβαρό ηιτθμα. Πχι μόνο θ Αντιβάςι αγροτιά αντιμετωπίηει τα παράνομα και εξωκεςμικά χαράτςια του Δαςαρχείου, κάτι που επθρεάηει όλουσ τουσ Αντιβάςι αλλά και ςτο εςωτερικό τουσ είχαν να αντιμετωπίςουν επιπλζον τθν κυριαρχία των αρχθγϊν τουσ. Αυτό ςιμαινε, για παράδειγμα, ότι ζπρεπε να δουλεφουν ςτθ γθ των αρχθγϊν τουσ και μόνο όταν τελείωναν με αυτι τθν υποχρζωςθ κα μποροφςαν να αςχολθκοφν με τα δικά τουσ χωράφια. Και οι Μάντηι Ρατζλ κλπ όχι μόνο είχαν τθν περιςςότερθ γθ αλλά αν δεν εκπλιρωναν αυτι τθν υποχρζωςθ ζπρεπε να πλθρϊςουν πρόςτιμο ςε είδοσ, είτε ςε αλκοόλ είτε ςε κατςίκεσ ι ακόμθ και να εξοςτρακιςτοφν. Κι αυτό ίςχυε και ςτισ περιοχζσ που είχαν μόνιμεσ καλλιζργειεσ αλλά και ςτισ περιοχζσ που είχαν προςωρινζσ. Βαςικά ςιμαινε ότι οι Αντιβάςι εξαρτϊνταν από μια μόνο ςοδειά, αλλά μποροφςαν να αςχολθκοφν με τα χωράφια τουσ μόνο αφοφ τελείωναν με τα χωράφια των αρχθγϊν τουσ. Ζτςι όταν ζφτανε ο καιρόσ να αςχολθκοφν με τα δικά τουσ υποχωροφςαν οι μουςϊνεσ και θ αβεβαιότθτα για τθ ςοδειά τουσ εντείνονταν. Αυτό δθμιουργοφςε παραπζρα ςχζςεισ εξάρτθςθσ με τουσ αρχθγοφσ τουσ. Επιπλζον οι φτωχοί ςε γθ και οι ακτιμονεσ Αντιβάςι ιταν αμζτρθτοι. Και θ μικρι ζκταςθ τθσ γθσ και θ χαμθλι απόδοςθ ανάγκαηε πολλοφσ να εργάηονται ςαν 20


εργάτεσ γθσ. Δοφλευαν είτε ςαν «νάουκαρ» (ελεφκεροι εργάτεσ) και πλθρϊνονταν εποχιακά ι ςαν «καμπάντι» (προςαρτθμζνοι εργάτεσ) ςε ζναν μεγάλο γαιοκτιμονα παίρνοντασ τρόφιμα αντί για μιςκό. (Λεπτομζρειεσ ςτο κεφάλαιο “Background” του κειμζνου When the State Makes War On its Own People; Violation of People’s Rights During the Salwa Judum, Γενάρθσ 2006, που δθμοςιεφκθκε από τισ οργανϊςεισ APDR, IAPL, PUCL, PUDR www.pudr.org). Επιπλζον θ προςωρινι καλλιζργεια («πζντα») ζχει απαγορευτεί από το δαςαρχείο, εκτόσ από το Αμπουτημάντ, χωρίσ τθν αντίςτοιχθ βελτίωςθ τθσ μόνιμθσ καλλιζργειασ, κάτι που ςυνζβαλε ςτισ χαμθλζσ αποδόςεισ, όπωσ τόνιςε ζνα ςτζλεχοσ, ωκϊντασ τουσ ςτθν δουλεία. Ο Σόνου είπε με περθφάνια ότι «δεν υπάρχουν ςχεδόν κακόλου ακτιμονεσ αγρότεσ εδϊ ςιμερα, ωςτόςο, αρχικά υπιρχαν πάρα πολλοί. Ζγινε κατάλθψθ ςε πάνω από 300.000 ακρ (λίγο πάνω από 4.000 τετραγωνικά μζτρα το ακρ) δαςικισ γθσ. Ζτςι ο πρϊτοσ αγϊνασ ςτα χωριά ξεκίνθςε γφρω από το κίνθμα για τθ γθ. Οι αρχθγοί των φυλϊν κατείχαν άφκονθ γθ. Μόλισ όμωσ καταςχζκθκε αυτι θ γθ μαηί με τθν δαςικι, οι ςυνκικεσ ηωισ ς’ αυτι τθν περιοχι άρχιςαν να βελτιϊνονται. Τα πρϊτα χρόνια υπιρχε και ζλλειψθ τροφίμων. Τϊρα πια ο κόςμοσ ζχει δυο γεφματα τθν θμζρα και ζχει και γθ. Ο αγϊνασ ενάντια ςτο δαςαρχείο ςυνδυάςτθκε μ’ αυτό τον τρόπο με τον αγϊνα ενάντια ςτουσ αρχθγοφσ των φυλϊν». Ωςτόςο είναι ζνα πράγμα θ διανομι τθσ γθσ και εντελϊσ διαφορετικό θ διαςφάλιςθ τθσ ευθμερίασ τθσ γεωργίασ. Σε όλθ τθν περιοχι του Μπαςτάρ και του Γκατςιρόλι, μόνο το 2% τθσ γθσ αρδεφεται. Το κίνθμα ανζλαβε το κακικον να αρχίςει να καταςκευάηει δεξαμενζσ άρδευςθσ ςε επίπεδο χωριοφ. Ραράλλθλα με αυτό, εμφανίςτθκαν και νζα φαινόμενα με τθν μορφι τθσ ανάπτυξθσ ενόσ ςυνεταιριςτικοφ ςυςτιματοσ. 3-4 οικογζνειεσ άρχιςαν να οργϊνουν τθ γθ. Ακόμθ κι όταν ζχτιηαν ςπίτια ι ζκαναν άλλεσ δουλειζσ, ςυγκροτικθκαν ςυνεταιριςτικζσ ομάδεσ των 11 ατόμων. Είναι αξιοςθμείωτο ότι το καταςτατικό των Λαϊκϊν Κυβερνιςεων αναφζρει το εξισ: «παρόλο που υπάρχει ατομικι ιδιοκτθςία ςτθ γθ, θ ΛΚ κα ενκαρρφνει τθ ςυλλογικι εργαςία μζςα από τθν αμοιβαία ςυνεργαςία ςτθν δουλειά των αγροτϊν ςτο ξεχζρςωμα τθσ γθσ, ςτο όργωμα, ςτισ μεταφυτεφςεισ, ςτο ξεβοτάνιςμα, ςτθν ςυγκομιδι, ςτθν καλλιζργεια λαχανικϊν, οπωροφόρων, ςτο ψάρεμα, ςτθν κτθνοτροφία και άλλεσ αγροτικζσ δουλειζσ. Ζτςι κα αναπτυχκεί το ςυνεταιριςτικό κίνθμα. Κα προςπακιςει να αυξιςει τθν παραγωγικότθτα και τθν παραγωγι για να ικανοποιιςει τισ ανάγκεσ ςε δθμθτριακά για το λαό και κα δϊςει βάροσ ςτθν ανάπτυξθ τθσ γεωργίασ. Οι ςυλλογικζσ εκτάςεισ γθσ, οι ςυλλογικζσ φυτείεσ, οι ςυλλογικζσ λίμνεσ με ψάρια, θ ιχκυοκαλλιζργεια κα υπόκεινται ςτον ζλεγχο αυτοφ του (αγροτικοφ) τμιματοσ. Αυτζσ οι ςυνεταιριςμοί αμοιβαίασ εργαςίασ ι οι ομάδεσ εργαςίασ ςυγκροτικθκαν με βάςθ τθν ταξικι ςκοπιά. «Το να βάλουμε τισ φτωχότερεσ αγροτικζσ οικογζνειεσ μαηί με τθν πλοφςια αγροτιά κα ςιμαινε ότι μζχρι να οργϊςουν τθ δικι τουσ γθ κα είχε περάςει ο μουςϊνασ». Το ςυνεταιριςτικό ςφςτθμα, όπωσ εμφανίςτθκε, οδιγθςε ςτθν ανάπτυξθ ενόσ αιςκιματοσ ςυλλογικότθτασ και ενότθτασ. Τϊρα πια υπιρχε διακζςιμθ γθ και μαηί μ’ αυτό υπιρχε διακζςιμθ και κάποια άρδευςθ που οδιγθςε ςε ςθμαντικι βελτίωςθ των ςυνκθκϊν ηωισ. Θ αφξθςθ τθσ αγροτικισ παραγωγισ ζχει μεγάλθ ςθμαςία. Ειδικά για να ξεπεραςτεί θ ανιςομετρία ςτθν ανάπτυξθ. Κάποιεσ περιοχζσ ιταν ςχετικά πιο ανεπτυγμζνεσ από άλλεσ και ςε κάποιεσ περιοχζσ το κόμμα είχε δουλζψει για μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα από άλλα. Επιπλζον, ςε κάποια μζρθ, θ προςωρινι καλλιζργεια (“penda”) γίνεται ςε κάποια μζρθ ενϊ ςε άλλα χρθςιμοποιείται τρακτζρ για το όργωμα. Ταυτόχρονα υπάρχει και θ μόνιμθ καλλιζργεια που γίνεται με φτυάρια που προφανϊσ δεν ςκάβει και ανακατεφει το χϊμα ςε μεγάλο βάκοσ και αλλοφ χρθςιμοποιοφνται ηϊα για το όργωμα. (Θ διμοιρία που με ςυνόδευε ςτο Maad είχε δυο μζλθ που δεν είχαν πιει ποτζ φρζςκο γάλα και δεν είχαν δοκιμάςει γιαοφρτι γιατί δεν υπιρχαν βοοειδι εκεί που ηοφςαν). Σαν μζροσ τθσ πολιτικισ για τθν βελτίωςθ τθσ γεωργίασ θ ΛΚ αγόραςε 100 ηευγάρια βουβάλια για τθν περιοχι του Maad. Από αυτά ψόφθςαν τα 14 και τουσ ζμειναν τα 92. Τϊρα οι χωρικοί που κατζλθξαν ςτθν μόνιμθ καλλιζργεια εκπαιδεφονται ςτο όργωμα και εκπαιδεφουν και τα ηϊα να ηεφονται για το όργωμα. Ο Narsingh όμωσ και θ Κοφμα, μζλθ τθσ Επαναςτατικισ Λαϊκισ Επιτροπισ που μου ζδειξαν αρκετζσ ςυνεταιριςτικζσ φάρμεσ, μου είπαν ότι θ προςωρινι καλλιζργεια είναι ανϊτερθ από τισ περιςςότερεσ ςτοιχειϊδεισ μορφζσ τθσ μόνιμθσ καλλιζργειασ. Ζνα από τα πλεονεκτιματα τθσ προςωρινισ καλλιζργειασ εκτόσ από το ότι οι ςοδειζσ είναι καλφτερεσ αλλά και το ότι εκτόσ από kohba και kosra μποροφν να καλλιεργθκοφν μια ςειρά άλλα προϊόντα ταυτόχρονα. 21


Γυναίκεσ ενάντια ςτισ προλιψεισ, τθν πατριαρχία και το κράτοσ Μαηί με τθ γθ ιταν δεμζνο και το ηιτθμα τθσ χειραφζτθςθσ των γυναικϊν. Οι γυναίκεσ δεν δικαιοφνται μερίδιο ςτθν ακίνθτθ περιουςία (γθ) και ακόμθ και μετά το γάμο δεν μποροφν να ςυμμετζχουν ελεφκερα ςε τελετζσ ι λειτουργίεσ οφτε και να πάνε από το ζνα χωριό ςτο άλλο, όταν ζχουν τθν περίοδο τουσ εξαναγκάηονται να μζνουν ζξω από χωριό και θ ςυμμετοχι τουσ ςε ςυγκεντρϊςεισ αποδοκιμάηονταν. Θ ςυγκρότθςθ τθσ οργάνωςθσ Krantikari Adivasi Mahila Sangthana ςιμαινε ότι άρχιςαν να τίκενται αυτά τα ηθτιματα. Ιταν θ ΚΑΜS που ζκεςε το ηιτθμα του Ghotul (ζνα ιδιότυπο οικοτροφείο μζςα ςτα χωριά για νζουσ και νζεσ που ηουν μζχρι να παντρευτοφν με μια ςχετικι ςεξουαλικι ελευκερία που ουςιαςτικά αναπαράγει τθν αντιδραςτικι ιδεολογία τθσ πατριαρχίασ) και άρχιςε μια δθμόςια ςυηιτθςθ για να βάλει τζλοσ ς’ αυτό που είχε γίνει ζνα ςφςτθμα όπου οι γυναίκεσ υπθρετοφςαν τουσ άνδρεσ. Χρειάςτθκαν ζξι χρόνια αςταμάτθτθσ προπαγάνδασ για να μπει τζλοσ ςτθν αςυδοςία των νεαρϊν ενθλίκων να ηευγαρϊνουν με νεαρζσ κοπζλεσ τθσ επιλογισ τουσ (οι ίδιεσ δεν μποροφςαν να αρνθκοφν ςτα πλαίςια του Ghotul) και όπου οι αρχθγοί των φυλϊν, οι πλοφςιοι αγρότεσ ανάμεςα ςτουσ αντιβάςι και αργότερα οι υπάλλθλοι του δαςαρχείου και αςτυνομικοί να εκμεταλλεφονται τισ νεαρζσ κοπζλεσ από τισ φυλζσ. Το βαςικό ιταν ότι το κόμμα δεν πιγε να επιβάλλει με διάταγμα οτιδιποτε. Αυτό που ζκαναν ιταν να ςτθρίξουν τθ δθμόςια ςυηιτθςθ και να προπαγανδίςουν τισ απόψεισ τουσ και μετά από κάποιο χρονικό διάςτθμα κατάφεραν να γίνει αποδεκτι θ αλλαγι που οραματίηονταν. Δεν ιταν λοιπόν ςαν να είχε εξαφανιςτεί το Ghotul, είχε όμωσ μεταςχθματιςτεί. Ζνασ ςτρατιϊτθσ με ρϊτθςε κάποια ςτιγμι που ιμαςταν ςτο Maad: «Βλζπεισ αυτό το χωράφι μπροςτά»; «Ναι, τι ςυμβαίνει»; «Αυτι θ γθ ξεχερςϊκθκε από μασ και χτίςαμε τθν περίφραξθ και μετά ηθτιςαμε από τουσ χωρικοφσ να το καλλιεργιςουν ςαν ςυνεταιριςτικό χωράφι. Είναι καλό για ορυηϊνασ. Οι χωρικοί όμωσ φοβόντουςαν και είπαν ότι θ γθ ανικει ςτον “Deva” κι ότι αν το καλλιεργοφςαν κα αρρϊςταιναν». «Τότε ποιοσ το καλλιζργθςε»; «Εμείσ το κάναμε, θ διμοιρία μασ» είπε. «Και τϊρα ελπίηουμε ότι οι χωρικοί κα δουν ότι τίποτε δεν μασ ςυνζβθ και κα ςπείρουν ρφηι τθν επόμενθ φορά». Αντίςτοιχα θ Νίτι, κομματικόσ εκπρόςωποσ τθσ Ρεριφερειακισ Επαναςτατικισ Λαϊκισ Επιτροπισ είπε ότι πολφ ςυχνά όταν αρρωςταίνουν οι άνκρωποι λζνε ότι κα πάνε ςτον «ότηα» (αυτοί που ελζγχουν τα πνεφματα πάνω ςτθ γθ – βραχμάνοι ςτθν κάςτα) για κεραπεία. Δεν τουσ εμποδίηουμε. Τουσ λζμε να πάνε ςτον ότηα αλλά τουσ παρακαλοφμε να πάρουν και τα χάπια τουσ. Και το κάνουν, κι αν πιςτεφουν ότι κεραπεφονται από τον «ότηα» είναι εντάξει με μασ, εφόςον μποροφμε να τουσ βοθκιςουμε με φάρμακα, γιατί ξζρουμε ότι αυτό κα τουσ γιατρζψει». Ραρόλο που οι γυναίκεσ αποτελοφν κατά πολφ τα πιο ομιλθτικά – ενεργά μζλθ του κινιματοσ και ο αρικμόσ τουσ ζχει αυξθκεί, είναι ωςτόςο λιγότερεσ από το 50% που το ίδιο το κόμμα ζχει βάλει ςτόχο. Αυτό το ποςοςτό κυμαίνεται μεταξφ 40-45%. Είναι όμωσ αξιοςθμείωτο να βλζπεισ νζεσ γυναίκεσ διοικθτζσ ςτρατιωτικϊν ομάδων και θγετικά ςτελζχθ των ΛΚ. Ζτςι δεν ζχουν αντιμετωπιςτεί όλα τα προβλιματα των γυναικϊν. Οφτε και ζχουν ικανοποιθκεί όλα τα αιτιματα τουσ. Ππωσ λζνε και οι ίδιεσ οι γυναίκεσ, ςτελζχθ του κόμματοσ, θ διαφορά είναι ότι ενκαρρφνονται να κζτουν ηθτιματα και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίεσ. Ζνα από τα ηθτιματα είναι ότι ςτο καταςτατικό των ΛΚ ορίηει για το τμιμα γεωργίασ ςτο άρκρο 3 «να εκδϊςει άδειεσ ιδιοκτθςίασ ςτο όνομα των οικογενειϊν και ςτο όνομα και των δυο ςυηφγων». Σ’ αυτό υπιρξε αντίκεςθ αλλά ςυνεχίηουν να το προωκοφν. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ όποιοσ ταξιδεφει μζςα ςτισ περιοχζσ των ΛΚ δεν μπορεί παρά να παρατθριςει τον ςθμαντικό ρόλο των γυναικϊν ςτο κίνθμα. Πλεσ οι ςυηθτιςεισ που ζκανα δεν ιταν μόνο με άνδρεσ αλλά και με γυναίκεσ. Με διάφορουσ τρόπουσ αυτό που ςυναντά κανείσ ςτισ περιοχζσ των ΛΚ είναι ο διαφωτιςτικόσ κοςμοπολιτιςμόσ, όπου τα ηθτιματα των διακρίςεων των δυο φφλων και τθσ πατριαρχίασ εκφράηονται και αμφιςβθτοφνται ανοιχτά. Ικελα να κζςω πολλά ηθτιματα όπωσ αυτό του γάμου από ζρωτα μζςα ςτθν ίδια ενδόγαμθ ομάδα κακϊσ είχα πλθροφορθκεί ότι το κόμμα υποςτιριηε τζτοια ηευγάρια, κάτι που ιταν αντίκετο με τα ζκιμα των ικαγενϊν. Ικελα να μάκω επίςθσ κατά πόςο οι δουλειζσ του ςπιτιοφ μοιράηονταν ανάμεςα ςτουσ άνδρεσ και τισ γυναίκεσ. Επίςθσ ικελα να μάκω αν και οι δυο ςφηυγοι ιταν μζλθ του κόμματοσ κατά πόςο ο άνδρασ βοθκοφςε ςτισ δουλειζσ του ςπιτιοφ όταν θ γυναίκα ζπρεπε να ςυμμετζχει ςε κομματικζσ ςυςκζψεισ ι παρεμβάςεισ. Δυςτυχϊσ ζπρεπε να διαλζξω ανάμεςα ςε αυτό και ςτο να ταξιδζψω ςτο Αμπουτημάντ και να δω τθν ανάπτυξθ που υλοποιοφνταν εκεί. 22


Λευκι Σρομοκρατία Μζχρι το τζλοσ τθσ δεκαετίασ του ’80, οι οργανϊςεισ των αγροτϊν και των γυναικϊν ςτθν Νταντακαρανία λειτουργοφςαν ςε επίπεδο ηϊνθσ που περιλάμβανε περιοχζσ των φυλϊν ςε διάφορα κρατίδια και θ ςτρατολόγθςθ ςτθν λαϊκι πολιτοφυλακι ιταν ςε άνοδο. Ωςτόςο εντείνονταν και θ κρατικι καταςτολι. Είχαν φτάςει ςε ζνα ςτάδιο όπου οι χωρικοί είχαν εναποκζςει τθν εμπιςτοςφνθ τουσ ςτθν DAKMS και τθν κεωροφςαν δικι τουσ οργάνωςθ. Κακϊσ οι ικαγενείσ από παράδοςθ λειτουργοφν ςυλλογικά, όλοι οι χωρικοί άρχιςαν να ςυμμετζχουν ςε αυτιν. Ο Σόνου είπε: «Θ παλιά παράδοςθ τθσ ςυλλογικισ ςυμμετοχισ των Αντιβάςι αξιοποιικθκε από το κόμμα τα πρϊτα χρόνια για τθν υπόκεςθ τθσ επανάςταςθσ. Πταν πια και οι ίδιοι άρχιςαν να κατανοοφν τα πλεονεκτιματα τθσ οργάνωςθσ και του κόμματοσ, ανζβθκε το επίπεδο ςυνειδθτοποίθςθσ ςε βακμό που μποροφςαν ξεκάκαρα να οριοκετιςουν τθν αντίκεςθ ανάμεςα ςτο λαό και τουσ αρχθγοφσ κακϊσ και ανάμεςα ςτο λαό και ςτο κράτοσ. Ζτςι ιταν ξεκάκαρθ και θ ςυμμαχία. Οι αρχθγοί ςυντάχκθκαν με το κράτοσ, ενϊ το κόμμα και ο λαόσ βρζκθκαν από τθν άλλθ πλευρά». Υπιρξε μια εντεινόμενθ κατανόθςθ από τθ μεριά του λαοφ ότι αν ζπρεπε να διατθριςουν το δικαίωμα τουσ πάνω ςτθ γθ κα ζπρεπε να οργανωκοφν και να πολεμιςουν. Αλλιϊσ, το κράτοσ και οι αρχθγοί με τθν πρϊτθ ευκαιρία κα τθν ζπαιρναν πίςω. «Ζτςι και το κόμμα ζδωςε τθ γραμμι ότι αν οργανωκείτε και οπλιςτείτε τότε κα μπορζςετε να προςτατζψετε τα δικαιϊματα ςασ». Σαν αποτζλεςμα υπιρξε μια μεγάλθ αφξθςθ ςτθν ςτρατολόγθςθ ςτο κόμμα. Τότε ιταν που εξαπολφκθκε θ πρϊτθ εκςτρατεία του Jan Jagaran από τθν πολιτειακι κυβζρνθςθ του Μαντία Ρραντζσ, το 1990-91. κακϊσ οι αρχθγοί των ικαγενϊν ζχαςαν εκτόσ από τθ γθ τουσ και το κφροσ που είχαν παραδοςιακά, θ DAKMS τουσ αντικακιςτοφςε ςταδιακά. «Φυςικό ιταν λοιπόν το κράτοσ και οι αρχθγοί να ςυνωμοτιςουν ςτθν διοργάνωςθ τθσ πρϊτθσ εκςτρατείασ λευκισ τρομοκρατίασ το 1990-91 με τθ μορφι του Jan Jagaran». Το 1991, θ καταςτολι ξεκίνθςε ςτθν περιοχι Γκατςιρόλι τθσ Μαχαράςτρα και τθν περιοχι του Μπαςτάρ ςτο Μπαντία Ρραντζσ. Δεκάδεσ μζλθ του κόμματοσ δολοφονικθκαν ςτο διάςτθμα 1991-94. Ο Σουκλάλ που ιταν από ζνα χωριό ςτο Γκατςιρόλι, μου είπε ότι ςτο χωριό επιτζκθκαν 15 φορζσ. Τότε ιταν ζφθβοσ. Και τότε ιταν που αποφάςιςε το κόμμα να πολεμιςει ενάντια ςτο κράτοσ, είπε ο Σόνου. Και από τότε, το 1991, που άρχιςε θ δράςθ ενάντια ςτισ κρατικζσ δυνάμεισ. Και θ διαδικαςία προσ τον ςχθματιςμό μιασ Αντάρτικθσ ηϊνθσ άρχιςε να αναπτφςςεται. Μζχρι ςιμερα όλα τα προβλιματα του χωριοφ αναφζρονται ςτθν DAKMS. Και παραδοςιακοί αρχθγοί των φυλϊν και το κυβερνθτικό ςφςτθμα αυτοδιοίκθςθσ ζχαναν ζδαφοσ. «Αυτό αποτζλεςε μια μορφι μεταφοράσ τθσ εξουςίασ με τουσ πιο κακαροφσ όρουσ». Ακόμθ και οι φοροειςπράκτορεσ ςταμάτθςαν να ζρχονται ςτα χωριά για να πάρουν τουσ φόρουσ. Το κόμμα ωςτόςο παρατιρθςε ότι υπιρχε ζνα κενό και διαπίςτωςε ότι θ DAKMS δεν μποροφςε να το καλφψει. Το 1994 πάρκθκε και επίςθμα θ απόφαςθ για τθν ςυγκρότθςθ των οργάνων τθσ λαϊκισ εξουςίασ. Και ιταν το 1995 που διοργανϊκθκε θ Ραν-Λνδικι Ειδικι Συνδιάςκεψθ όπου το Κόμμα επικφρωςε τθν απόφαςθ τθσ ςυγκρότθςθσ των οργάνων εξουςίασ με το όνομα “Gram Rajya Committees”, ζνα εκλεγμζνο ςϊμα από όλα τα χωριά όπου ψιφιηαν όλοι όςοι ιταν πάνω από 18 ετϊν και δόκθκε βαςικά βάροσ ςτθν ανάπτυξθ τθσ γεωργίασ. Κακϊσ άρχιςαν να μειϊνονται τα παραδοςιακά προνόμια των Μουκία και του κυβερνθτικοφ ςυςτιματοσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και άρχιςαν να Αναδεικνφονται κάποιεσ αρχικζσ μορφζσ τθσ λαϊκισ εξουςίασ θ ςφγκρουςθ ανάμεςα ςτισ δυο εξουςίεσ ιταν αναπόφευκτθ. Κακϊσ δυνάμωνε θ λαϊκι εξουςία και πάλι το κράτοσ αντζδραςε με μια εκςτρατεία «λευκισ τρομοκρατίασ» ςτο όνομα του Jan Jagaran το 1997. ς’ αυτι τθν εκςτρατεία πολλοί ντόπιοι ςφντροφοι βαςανίςτθκαν, πολλά ςπίτια πυρπολικθκαν και ο λαόσ εκβιάςτθκε να υποκφψει. Ζνασ ςφντροφοσ, για παράδειγμα δολοφονικθκε ανοιχτά ςε μια ανοιχτι ςυγκζντρωςθ κι αυτό δθμιοφργθςε ζνα κλίμα τρόμου. Το κόμμα δεν είχε αναπτφξει μια ςτρατιωτικι δφναμθ που ζφτανε ςε επίπεδο διμοιριϊν και δεν είχε ςτρατιωτικι δράςθ; Ναι το ζκανε. Ζνασ από τουσ αρχθγοφσ του χωριοφ Βεντίρε ιταν διαβόθτοσ για τθν βαναυςότθτα του. Εκτελζςτθκε ςαν εχκρόσ του λαοφ. Ζτςι επιλεγμζνα άτομα εκτελζςτθκαν. Αυτι θ φάςθ κράτθςε 6-8 μινεσ. Ωςτόςο θ επίκεςθ που ξεκίνθςε ςτισ 5 Λοφνθ 2005, ςτο όνομα του Σάλβα Τηουντοφμ ιταν ποιοτικά διαφορετικι και ςε ζκταςθ και ςε ςτόχο από τισ δυο πρόςφατεσ Jan Jagaran εκςτρατείεσ. Ενϊ αυτζσ είχαν κατά βάςθ οργανωκεί ςε τοπικό επίπεδο, αυτι 23


αποτελοφςε προϊόν ςυντονιςμζνου ςχεδιαςμοφ και τοπικά και κεντρικά. Και θ πολιτειακι αςτυνομία και οι κεντρικζσ παραςτρατιωτικζσ δυνάμεισ παράλλθλα με τισ ντόπιεσ ςυμμορίεσ του Σάλβα Τηουντοφμ εξαπολφκθκαν ενάντια ςτο λαό με μια μακροπρόκεςμθ προοπτικι. Θ ανάπτυξθ και το δυνάμωμα του λαϊκοφ κινιματοσ από το 2004, μετά τθ ςυγκρότθςθ του ΚΚ Λνδίασ (Μαοϊκοφ), τουσ ζκανε τον κφριο ςτόχο του Κράτουσ και είναι φανερό ότι αυτι θ ανάδειξθ ενόσ ενιαίου κόμματοσ τουσ ζδωςε τθ δυνατότθτα να ορκϊςουν μια ιςχυρι αντίςταςθ ςτθν αρπαγι τθσ δαςικισ γθσ από τισ εταιρείεσ. Ραρόλο που υπιρξε ςθμαντικι μεταβολι ςτθν ςτάςθ τθσ Λνδικισ κυβζρνθςθσ προσ τουσ Ναξαλίτεσ το 1998, όταν κάτω από τθν κακοδιγθςθ του Λ. Κ. Αντβανί ο τότε υπουργόσ Εςωτερικϊν τθσ κυβζρνθςθσ ςυναςπιςμοφ του Εκνικοφ Δθμοκρατικοφ Συναςπιςμοφ που ιταν κάτω από τθν θγεςία του BJP (εκνικιςτικό ινδουιςτικό κόμμα), οι Ναξαλίτεσ και οι Μαοϊκοί αναδείχτθκαν ότι αποτελοφςαν απειλι για τθν «εςωτερικι αςφάλεια». Πμωσ, όταν θ κυβζρνθςθ του Ενωμζνου Ρροοδευτικοφ Συναςπιςμοφ που ιταν κάτω από τθν θγεςία του κόμματοσ του Κογκρζςου με πρωκυπουργό τον Μανμοχάν Σινχ ανζλαβε το 2004 τθν διακυβζρνθςθ τθσ χϊρασ υπιρξε ακόμθ μεγαλφτερθ ςτροφι προσ τθν πολιτικι τθσ καταςτολισ. Θ κυβζρνθςθ του Μανμοχάν Σινχ ιταν που προςδιόριςε το Μαοϊκό κόμμα ςαν τθν «μοναδικι και μεγαλφτερθ απειλι για τθν εςωτερικι αςφάλεια» ςτθ χϊρα. Αυτό παρά το γεγονόσ ότι το 2004-05 οι Μαοϊκοί είχαν δεχτεί ζνα ιςχυρό χτφπθμα ςτο Άντρα Ρραντζσ όπου ζχαςαν ςφμφωνα με εκτιμιςεισ του κόμματοσ 1.800 ςυντρόφουσ. Οι αντι-Μαοϊκζσ επιχειριςεισ ςτο Άντρα Ρραντζσ άρχιςαν τον Οκτϊβρθ του 2004 και ςυνεχίςτθκαν ςε όλθ τθ διάρκεια του 2005. κατά ςφμπτωςθ το Σάλβα Τηουντοφμ ξεκίνθςε τον Λοφνθ του 2005 αλλά είχαν προθγθκεί μινεσ προετοιμαςιϊν. (Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να δείτε: When the State Makes War On its Own People; Violation of People’s Rights during the Salwa Judum, Γενάρθσ 2006, δθμοςιοποιθμζνο από τισ οργανϊςεισ APDR, IAPL, PUCL, PUDR, www.pudr.org). Ζτςι το Σάλβα Τηουντοφμ αποτελοφςε μια προμελετθμζνθ, ςυντονιςμζνθ και ςχεδιαςμζνθ επίκεςθ για να αναχαιτίςει κάκε ενίςχυςθ τθσ λαϊκισ εξουςίασ που αποτελοφςε τθν μεγαλφτερθ αμφιςβιτθςθ των Μυςτικϊν Συμφωνιϊν που είχαν υπογράψει οι κυβερνιςεισ του Τςάτιςγκαρ, τθσ Ορίςα και του Τηαρκάντ, και αφοροφςε εξορφξεισ μεταλλευμάτων και ςχετικζσ με αυτζσ βιομθχανίεσ. Από τισ 5 Λοφνθ και μζχρι τον Δεκζμβρθ του 2005, θ εκςτρατείασ τρόμου ζφταςε ςτο απόγειο τθσ. Επιλζχκθκαν δυο περιοχζσ, το Μπαϊραμγκάρ και το Μπιτηαποφρ ςαν επίκεντρο τθσ επίκεςθσ και ςτθν όλθ διαδικαςία καταςτράφθκαν τουλάχιςτον 644 χωριά και οι κάτοικοι εκτοπίςτθκαν. Σφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ κυβζρνθςθσ, 350.000 άνκρωποι εκτοπίςτθκαν. Μόνο οι 56.000 ζχουν καταγραφεί οι οποίοι κρατοφνται ςε 33 «ςτρατόπεδα ςυγκζντρωςθσ ι όπωσ τα αποκαλοφν ςτρατόπεδα βοικειασ», είπε ο Σόνου. Ρερίπου 35.000 ικαγενείσ κατζφυγαν ςτο Άντρα Ρραντζσ. Θ κυβζρνθςθ ακόμθ και τϊρα αποφεφγει να λογοδοτιςει για τουσ υπόλοιπουσ. Ο Σόνου είπε ότι «θ πλειοψθφία του κόςμου είναι μαηί μασ». Ιταν μια καταςτροφικι εκςτρατεία όπου ο κόςμοσ που είχε εξαναγκαςτεί να μπει ςτα ςτρατόπεδα ηοφςε μζςα ςτθν ακλιότθτα ενϊ οι χωρικοί που τόλμθςαν να επιςτρζψουν ςτα χωριά τουσ ηουν κατά βάςθ ςτθ ηοφγκλα κακϊσ θ καταςτολι με τθ μορφι των αδιάκριτων λεθλαςιϊν, δολοφονιϊν και βιαςμϊν ςυνεχίςτθκε. Σι ζκανε το κόμμα λοιπόν; Ξεκίνθςε τον Γενάρθ του 2006 μια ςυγκεκριμζνθ ςχεδιαςμζνθ εκςτρατεία ενάντια ςτο Σάλβα Τηουντοφμ. Ενϊ το κόμμα ξεκίνθςε τθν καμπάνια ενάντια ςτο Σάλβα Τηουντοφμ, θ κρατικι προπαγάνδα το παρουςίαηε ςαν ζνα ανεξάρτθτο και αυκόρμθτο κίνθμα του λαοφ και ςαν ζνα είδοσ δθμοκρατικισ επανάςταςθσ που είχε εμφανιςτεί. Ιταν ξεκάκαρα μια μάχθ για τθν επιβίωςθ των Αντιβάςι. Το κόμμα κάλεςε το λαό να ςυςπειρωκεί ςτθν πολιτοφυλακι για τθν επιβίωςθ του. Σαν μζροσ αυτοφ ςυγκροτικθκε θ Ρολιτοφυλακι Κόια Μποφμκαλ το 2006 και θ επίςθμθ θμερομθνία ζναρξθσ ορίςτθκε ςτισ 10 Φλεβάρθ του 2006 ςυνδζοντασ το γεγονόσ με τθν επζτειο τθσ εξζγερςθσ του Μποφμκαλ το 1910. Σφμφωνα με το κόμμα χιλιάδεσ άνκρωποι μπικαν ςτθν πολιτοφυλακι για να πολεμιςουν για τθν ηωι και τθν φπαρξθ τουσ ενάντια ςτο Σάλβα Τηουντοφμ. «Ο λαόσ, ο Λαϊκόσ Απελευκερωτικόσ Αντάρτικοσ Στρατόσ, το κόμμα, οι μαηικζσ οργανϊςεισ και οι εκςτρατείεσ ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο ςυγκεράςτθκαν με τθ μορφι ενόσ μεγάλου κινιματοσ για το οποίο το κόμμα ευγνωμονεί όλεσ τισ δθμοκρατικζσ δυνάμεισ τθσ χϊρασ». Κατά τθν εκτίμθςθ τουσ το Σάλβα Τηουντοφμ ςταμάτθςε τον Μάθ-Λοφνθ του 2006. 24


Σφμφωνα με τον Σόνου το Σάλβα Τηουντοφμ ιταν το ζργο ενόσ κράτουσ που αδθμονεί να λεθλατιςει τουσ φυςικοφσ πόρουσ ς’ αυτι τθν περιοχι. Με τθν άνοδο του BJP ςτθν εξουςία το 2004 και μζχρι το 2005 υπογράφθκαν εκατοντάδεσ ςυμφωνίεσ. Θ Texas Power Generation Company είχε επενδφςει για παράδειγμα 500 εκατομμφρια ρουπίεσ ςτο Τςάτςιγκαρ. Στθν Λοχαντιγκοφντα, οι Τάτα ζχουν αποκτιςει τεράςτιεσ εκτάςεισ γθσ και το ίδιο ζκαναν οι Τηίνταλ ςτο Μπανςί. Σε τελικι ανάλυςθ επρόκειτο για τθν φπαρξθ τθσ κοινότθτασ των Αντιβάςι και όπωσ είχε δείξει θ εμπειρία τα ορυχεία ςτθ Μπαϊλαντίλα που ξεκίνθςαν να λειτουργοφν από τθ δεκαετία του ’70 ζδιναν κζρδθ ςτθν Λαπωνία ενϊ δθμιουργοφςαν προβλιματα ςτθ ηωι και τθν κουλτοφρα των Αντιβάςι. Αυτι θ πολιτικι τθσ κατάςχεςθσ των φυςικϊν πόρων αποτελεί τον πιο ςοβαρό κίνδυνο που καταδιϊκει τισ κοινότθτεσ αντιβάςι. «Ο Μανμοχάν Σινχ αποκαλεί τουσ Μαοϊκοφσ ςαν τον μεγαλφτερο κίνδυνο αλλά θ πραγματικι απειλι είναι αυτι που αντιμετωπίηουν οι Αντιβάςι. Για αυτό και ο κόςμοσ βγικε μαηικά μπροςτά και αντιςτάκθκε ςτο Σάλβα Τηουντοφμ. Μάλιςτα ο λαόσ από τθ Ναγκαλάντ και το Μιηοράμ (ςτο βορά) ιταν αντίκετοσ ςτθν ανάπτυξθ των ςτρατευμάτων που αποτελοφνταν από ομοεκνείσ τουσ όπωσ τα τάγματα των Νάγκα και Μίηο ςτθν περιοχι». Μζχρι τον Οκτϊβρθ του 2009, οι αρχιτζκτονεσ του Σάλβα Τηουντοφμ αναγκάςτθκαν να ανακοινϊςουν και επίςθμα τθν ακφρωςθ του. Το Σάλβα Τηουντοφμ όμωσ ιταν, ςφμφωνα με τθν άποψθ του κόμματοσ θ πρϊτθ μόνο φάςθ ενόσ πολζμου και κακϊσ αυτι θ εκςτρατεία τρόμου απζτυχε, «το κράτοσ άρχιςε να κινθτοποιεί τουσ καταςταλτικοφσ μθχανιςμοφσ του και ζνα νζο κφμα ζνταςθσ τθσ επίκεςθσ κατά του λαοφ εμφανίςτθκε πια με τθ μορφι τθσ «Επιχείρθςθσ Ρράςινο Κυνιγι». Στθν περίοδο του Σάλβα Τηουντοφμ αναπτφχκθκαν δυνάμεισ 10-20 χιλιάδων ανδρϊν. Σιμερα υπάρχουν περιςςότερεσ από 200.000 άνδρεσ των δυνάμεων αςφαλείασ που ζχουν μαηευτεί ενάντια ςτουσ Μαοϊκοφσ. Οι Ειδικοί Αξιωματικοί τθσ Αςτυνομίασ από το Σάλβα Τηουντοφμ ζχουν μετονομαςτεί ςε Κόια Κομάντο. Κι ζτςι λοιπόν θ Επιχείρθςθ Ρράςινο Κυνιγι δεν είναι τίποτε άλλο παρά θ ςυνζχεια του Σάλβα Τηουντοφμ. Επιπλζον τζτοιεσ εκςτρατείεσ δεν γίνονται μόνο ςτθν Νταντακαρανία. Στο Τηαρκάντ, το Μπιχάρ και τθν Ορίςα υπάρχουν οι Σζντρα/Σάντι Σζνα. «Από το Λαλγκάρ λοιπόν μζχρι το Σουρτηαγκάντ», είπε ο Σόνου, «όλθ αυτι θ ηϊνθ των αντιβάςι με όλο τθσ τον πλοφτο και τουσ φυςικοφσ τθσ πόρουσ, παρόλο που προβάλλεται ςαν ο Κόκκινοσ Διάδρομοσ, ςτθν ουςία πρόκειται για ζνα διάδρομο μεταλλευμάτων. Το κράτοσ νιϊκει ότι απειλείται από τθν ανερχόμενθ λαϊκι εξουςία ς’ αυτι τθν περιοχι και για αυτό εξαπολφουν τθν μια επίκεςθ μετά τθν άλλθ. Μετά τθν αποτυχία του Σάλβα Τηουντοφμ, ζχουμε τϊρα τθν Επιχείρθςθ Ρράςινο Κυνιγι. Καταλιγοντασ, θ λευκι τρομοκρατία άρχιςε το 1990-91 και μετά από αυτό αποφαςίςαμε να ςυγκροτιςουμε τισ λαϊκζσ κυβερνιςεισ. Ακολοφκθςε το δεφτερο κφμα λευκισ τρομοκρατίασ το 1997 και μετά από αυτό δϊςαμε ςυγκεκριμζνθ μορφι ςτθ λαϊκι εξουςία με τθν ενίςχυςθ των Επαναςτατικϊν Λαϊκϊν Επιτροπϊν. Τότε ιρκε το Σάλβα Τηουντοφμ και από τότε ζχουμε προχωριςει ςτθ ςυγκρότθςθ οργάνων τθσ λαϊκισ εξουςίασ ςε τοπικό επίπεδο και ςτθ διάρκεια αυτϊν των χρόνων ςτρατιωτικά προχωριςαμε από τισ περιπόλουσ ςτουσ λόχουσ και τϊρα πια φτάνουμε ςτο επίπεδο ςυγκρότθςθσ ταγμάτων». Προσ τισ Επαναςτατικζσ Λαϊκζσ Επιτροπζσ Το 2001, ςτο 9ο Συνζδριο του κόμματοσ υπιρξε μια κεωρθτικι άνοδοσ ςτο κόμμα ςχετικά με τισ βάςεισ εξόρμθςθσ και τθν ςυγκρότθςθ του λαϊκοφ ςτρατοφ. Μετά από ζνα λεπτομερι απολογιςμό, πάρκθκε θ απόφαςθ να δθμιουργθκοφν οι αντάρτικεσ βάςεισ. Με τα λόγια του Σόνου: «Το 2001 θ δθμιουργία τθσ πρϊτθσ βάςθσ εξόρμθςθσ ζπρεπε να αναλυκεί με τον πιο ςυγκεκριμζνο τρόπο. Θ ςυηιτθςθ ζγινε ανοιχτά και με μεγάλθ προςοχι. Αντίςτοιχα μζςα ςτισ αντάρτικεσ ηϊνεσ, άρχιςαν να ςυγκροτοφνται οι αντάρτικεσ βάςεισ. Κι ζτςι ζδωςαν ςυγκεκριμζνθ μορφι ςτθν οικοδόμθςθ τθσ λαϊκισ εξουςίασ ςφμφωνα με τα γεωγραφικά χαρακτθριςτικά του τόπου και τθν διακζςιμθ ςτιριξθ τθσ μαηικι βάςθσ. Από 500 ζωσ 3.000 άνκρωποι ςτα χωριά υπάγονταν ςε μια Επαναςτατικι Λαϊκι Επιτροπι. Θ λογικι ιταν ότι χωρίσ ςτρατό ο λαόσ δεν μπορεί να οικοδομιςει εξουςία. Ο λαϊκόσ ςτρατόσ και θ λαϊκι εξουςία ιταν δεμζνα. Θ κατανόθςθ αυτοφ του πράγματοσ μασ βοικθςε πολφ ςτθ δουλειά μασ και ςτθν ανάπτυξθ του ςτρατοφ αλλά και τθσ λαϊκισ εξουςίασ. Δυο ι τρία ςθμεία επιλζχκθκαν για αντάρτικεσ βάςεισ ςε κάκε διαμζριςμα 25


και μ’ αυτό τον τρόπο 10-12 ςθμεία μαηί ςχθμάτιςαν τισ αντάρτικεσ βάςεισ. Το Maad αποτελεί τθν Κεντρικι Αντάρτικθ Βάςθ».

Θ διαφορά ανάμεςα ςτθν αντάρτικθ ηϊνθ και τθν αντάρτικθ βάςθ δεν είναι τυπικι αλλά ουςιαςτικι. Θ αντάρτικθ ηϊνθ είναι μια περιοχι ρευςτι με τθν ζννοια ότι υπάρχει διαμάχθ για το ποιοσ ζχει τον ζλεγχο και το κράτοσ δεν απουςιάηει εντελϊσ, ακόμθ και αν πρόκειται για τθν αςτυνομία και τον ςτρατό. Ζχουν επιλεχτεί ωςτόςο κάποια ςθμεία ς’ αυτζσ τισ αντάρτικεσ ηϊνεσ που μπορεί να διαςφαλιςτεί ότι κάποιο ζργο μπορεί να υλοποιείται ςχετικά απρόςκοπτα. Αυτζσ είναι οι «βάςεισ» όπου δεν είναι εφκολο οφτε να μπεισ οφτε και να ζχεισ πρόςβαςθ. Εδϊ είναι που λειτουργεί θ Επαναςτατικι Λαϊκι Επιτροπι (ΕΛΕ) και μπορεί να δει κανείσ τθν απελευκερωμζνθ περιοχι ςτθν εμβρυικι τθσ μορφι. Το πρϊτο βιμα ιταν να δθμιουργθκεί θ Επαναςτατικι Λαϊκι Επιτροπι ςε επίπεδο χωριοφ και θ οποία περιλαμβάνει μζχρι 15 χωριά. Το δεφτερο βιμα ιταν θ δθμιουργία τθσ Ρεριφερειακισ Επαναςτατικισ Λαϊκισ Επιτροπισ (ΡΕΛΕ) των επιλεγμζνων αντάρτικων βάςεων ςε κάκε διαμζριςμα που περιλαμβάνει 35 Επαναςτατικζσ Λαϊκζσ Επιτροπζσ. Μζχρι το Δεκζμβρθ του 2004 είχε ςυγκροτθκεί θ πρϊτθ Ρεριφερειακι ΕΛΕ και μζχρι το Φλεβάρθ του 2005 ςυγκροτικθκε και θ δεφτερθ. Από το 200 μζχρι το 2008 όλα τα ςθμεία είχαν καλυφκεί από Ρεριφερειακζσ ΕΛΕ. Θ κομματικι απόφαςθ ιταν να γίνουν το λιγότερο 3 Ρεριφερειακζσ ΕΛΕ ςε κάκε διαμζριςμα, κάτι που είναι ςιμερα ςε εξζλιξθ. Θ πρϊτθ Λαϊκι κυβζρνθςθ ςε επίπεδο διαμερίςματοσ ςχθματίςτθκε τον Μάρτθ του 2007. Τθν πρϊτθ περίοδο τθσ δθμιουργίασ των αντάρτικων βάςεων το αντίςτοιχο ςτρατιωτικό ςχιμα ιταν θ περίπολοσ. Τϊρα με τθν ανάπτυξθ των κυβερνιςεων διαμερίςματοσ ςε ςτρατιωτικό επίπεδο ζφκαςαν τουσ λόχουσ. Για να εντείνουν αυτι τθ διαδικαςία ςυγκρότθςαν τθν Ρροπαραςκευαςτικι Κυβερνθτικι Επιτροπι Ηϊνθσ. Μόλισ το πετφχουν, κα ςυγκροτθκεί θ Λαϊκι Κυβζρνθςθ Ηϊνθσ και παράλλθλα ςε ςχζςθ με τθν ςτρατιωτικι ανάπτυξθ άρχιςαν να δθμιουργοφνται και τάγματα. Το πρϊτο τάγμα δθμιουργικθκε ςτισ 10 Αυγοφςτου 2010. Δικαίωμα ψιφου για τισ Λαϊκζσ Κυβερνιςεισ ςε επίπεδο χωριοφ ζχουν οι ενιλικεσ. Μετά από αυτό, ςτα ανϊτερα επίπεδα υπάρχει επιλογι. Αυτό ςθμαίνει ότι θ εκλεγμζνθ Επαναςτατικι Λαϊκι Επιτροπι κα εκλζξει τα μζλθ τθσ Ρεριφερειακισ Λαϊκισ Επιτροπισ. Το ίδιο ιςχφει μζχρι το Συμβοφλιο Ηϊνθσ. Με δεδομζνο ότι θ Νταντακαρανία κατοικείται κυρίωσ από Αντιβάςι με περιοριςμζνθ εμπειρία ςτθ νζα διακυβζρνθςθ, θ πρϊτθ ςφςκεψθ για αυτό το ςκοπό διοργανϊκθκε το Φλεβάρθ του 2008. Ο Σόνου 26


κεωρεί ότι ιταν μια ιδιαίτερα παραγωγικι διαδικαςία με ελεφκερθ ανταλλαγι εμπειρίασ και απόψεων και για το κόμμα και για το λαό. Από τθν άλλθ κακϊσ αναπτυςςόταν το επίπεδο τθσ λαϊκισ διακυβζρνθςθσ το κάλεςμα για μποχκοτάη των κοινοβουλευτικϊν εκλογϊν προωκικθκε ενεργά. Το Νοζμβρθ του 2008, ςτισ πολιτειακζσ εκλογζσ του Τςάτιςγκαρ κακϊσ και τον Απρίλθ του 2009 ςτισ εκνικζσ εκλογζσ και τον Οκτϊβρθ του 2009 ςτισ πολιτειακζσ εκλογζσ τθσ Μαχαράςτρα ιταν θ Λαϊκι κυβζρνθςθ που πιρε τθν πρωτοβουλία για ενεργό και ςυλλογικό μποχκοτάη των εκλογϊν από το λαό. Πλεσ οι Επαναςτατικζσ Λαϊκζσ Επιτροπζσ κάλεςαν ανοιχτζσ ςυνελεφςεισ ςτα χωριά τουσ και είπαν ςτον κόςμο ότι είχαν ιδθ εκλζξει τθν κυβζρνθςθ τουσ. Ρϊσ κα μποροφςαν να εκλζξουν μια άλλθ κυβζρνθςθ ζξω από τθ δικι τουσ ταυτόχρονα; Ραράλλθλα ζχει αναπτυχκεί θ λαϊκι πολιτοφυλακι με ςτόχο τθν προςταςία τθσ λαϊκισ κυβζρνθςθσ. Ζχει αυξθκεί και θ ςτρατιωτικι δφναμθ και κατά ςυνζπεια και οι παραςτρατιωτικζσ δυνάμεισ που ςε κάκε εκλογικι διαδικαςία προςπακοφν να πιζςουν και να απειλιςουν τισ λαϊκζσ μάηεσ ςτισ οποίεσ ςφμφωνα, με τθν άποψθ του κόμματοσ, ζχει αντιςτακεί αποτελεςματικά ο Λαϊκόσ Απελευκερωτικόσ Στρατόσ και θ πολιτοφυλακι το τελευταίο διάςτθμα. Σε ολόκλθρθ τθν αντάρτικι ηϊνθ θ ςυμμετοχι ςτισ εκλογζσ ζφκαςε το 2-5%. Για παράδειγμα, ςτθν Γκογκόντα, οι ψθφίςαντεσ ιταν 700 άτομα περίπου και οι παραςτρατιωτικζσ δυνάμεισ ζφταςαν τουσ 1.000 ςτισ εκλογζσ. Ραρά τισ λεπτομερείσ ετοιμαςίεσ υπιρχαν 10 μόνο ψθφοδζλτια και αυτό μετά τθν Τρίτθ επαναλθπτικι εκλογι. Σε ότι αφορά τθν ςτρατολόγθςθ, ο ΛΑΑΣ ζχει ξεκινιςει μια εκςτρατεία από το 2001. θ διαφορά βρίςκεται ςτο γεγονόσ ότι το κακικον τθσ ςτρατολόγθςθσ ζχει ανατεκεί, από το 2005, ςτισ Επαναςτατικζσ Λαϊκζσ Επιτροπζσ. Τϊρα πια θ ευκφνθ για το λαϊκό ςτρατό ανικει ςτθ λαϊκι κυβζρνθςθ. Οι ΕΛΕ παροτρφνουν το λαό να μπει ςτο λαϊκό ςτρατό. Μασ είπα, για παράδειγμα, ότι το Δεκζμβρθ του 2008, ςτο Γκανγκαλοφρ θ Ρεριφερειακι Επαναςτατικι Λαϊκι Επιτροπι τθσ περιοχισ διοργάνωςε δυο λαϊκζσ ςυνελεφςεισ ςε δυο διαφορετικά μζρθ που ςυμμετείχαν πάνω από 10.000 άτομα. Από το βιμα ο πρόεδροσ τθσ Ρεριφερειακισ Επαναςτατικισ Λαϊκισ Επιτροπισ ζκανε ζκκλθςθ για ςτρατολόγθςθ ςτον ΛΑΑΣ από τισ δυο αυτζσ ςυνελεφςεισ 107 άτομα προςφζρκθκαν να μπουν ςτον ΛΑΑΣ και το κόμμα μετά από προςεκτικι εξζταςθ ςτρατολόγθςε τουσ 65 από αυτοφσ. Πλα τα αναπτυξιακά ζργα ς’ αυτι τθ περιοχι τθσ Νταντακαρανία αποτελοφν ευκφνθ τθσ λαϊκισ κυβζρνθςθσ. Θ επίςθμθ διοίκθςθ αντικακίςταται από τθν ενίςχυςθ τθσ λαϊκισ κυβζρνθςθσ. Θ Επαναςτατικζσ Λαϊκζσ Επιτροπζσ αρχικά είχαν δθμιουργιςει 7 τμιματα και αργότερα προςκζςανε άλλα δυο, του εμπορίου και βιομθχανίασ το ζνα και των δθμοςίων ςχζςεων το άλλο. Για να διαςφαλίςουν τθν ςυμμετοχι των γυναικϊν ςτθ λαϊκι κυβζρνθςθ ζκεςαν ςτόχο το 50% των μελϊν τθσ κυβζρνθςθσ να είναι γυναίκεσ. Πταν τουσ ρϊτθςα αν πζτυχαν αυτόν τον ςτόχο ς’ αυτι τθν περιοχι μασ είπαν ότι ακόμθ προςπακοφςαν να το πετφχουν και μζχρι τϊρα δεν κατάφεραν και πολλά πράγματα. Τουσ ρϊτθςα λοιπόν ποιο είναι το ποςοςτό των γυναικϊν που ςυμμετζχουν ςε υπεφκυνεσ κζςεισ τθσ λαϊκισ κυβζρνθςθσ. Μου απάντθςαν ότι ιταν γφρω ςτο 40%. Ζνα από τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν είναι ότι ςε αντίκεςθ με τον ΛΑΑΣ που απαιτεί πλιρθ δζςμευςθ και μετακινιςεισ, θ ςυμμετοχι ςτθ λαϊκι κυβζρνθςθ ςθμαίνει μια πιο μόνιμθ εναςχόλθςθ και τα κακικοντα που αφοροφν τθν οικογζνεια και το νοικοκυριό παραμζνουν. Αν αυτά δεν μοιράηονται, οι γυναίκεσ το βρίςκουν δφςκολο να αναλάβουν και διοικθτικζσ αρμοδιότθτεσ. Ο φόρτοσ εργαςίασ ζχει αυξθκεί για τισ ΛΚ. Για παράδειγμα διευκφνουν ςχολεία και κζντρα υγείασ που περιοδεφουν. Μασ ενδιζφερε ιδιαίτερα το πϊσ οι ΛΚ προςπακοφςαν να λφςουν το πρόβλθμα τθσ ζλλειψθσ νοςοκομείων και εκπαιδευμζνων γιατρϊν. Τι ζκαναν λοιπόν; Μου είπαν ότι οι γιατροί που εργάηονται ςτισ αντάρτικεσ ηϊνεσ τθσ Νταντακαρανία διοργανϊνουν εργαςτιρια όπου παρζχεται ςτοιχειϊδθσ εκπαίδευςθ ςτα μζλθ των Επαναςτατικϊν Λαϊκϊν Επιτροπϊν. Κακϊσ οι πιο τρομερζσ αςκζνειεσ που ταλαιπωροφν τον κόςμο είναι θ ελονοςία, θ χολζρα και θ ελεφαντίαςθ, διδάςκονται τα ςυμπτϊματα τουσ και τα φάρμακα ξεχωρίηουν από το χρϊμα τουσ. Για να μπορζςουν να προςφζρουν κάποια κεραπεία ςτον κόςμο που υποφζρει. Και τι γίνεται ςτθν περίπτωςθ που αυτοί οι «ξυπόλυτοι γιατροί» μπερδζψουν τα φάρμακα; Λοιπόν δεν υπάρχει εκατό τοισ εκατό εγγφθςθ ότι αυτό δεν κα ςυμβεί. Αλλά το μόνο που μποροφμε να διαςφαλίςουμε ότι γίνεται προςπάκεια να ελαττωκεί το ενδεχόμενο να ςυμβεί κάτι τζτοιο με τα εργαςτιρια ι ςτζλνοντασ μια ομάδα να επιβλζπει. 27


Σε ότι αφορά τα ςχολεία που περιοδεφουν, ζχουν τθ μορφι καταςκθνϊςεων όπου τα παιδιά παρακολουκοφν μακιματα για διάςτθμα 15 με 30 θμερϊν, πάντα ανάλογα με τθν κατάςταςθ που επικρατεί ςτθν περιοχι. Τα μακιματα διαρκοφν 90 λεπτά για κάκε κζμα και διδάςκονται 4 κζματα τθν θμζρα. Υπάρχουν 25-30 παιδιά και τρεισ δάςκαλοι. Άρχιςαν να παίρνουν διάφορα εκπαιδευτικά βοθκιματα από τθν υφιλιο, προβολείσ για CD για να διδάξουν ιςτορία και φυςικι. Στθ φυςικι αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ γιατί οι πεποικιςεισ του κόςμου για τθν εξζλιξθ, το ςφμπαν, τον ιλιο και το φεγγάρι είναι διαφορετικζσ από τισ επιςτθμονικζσ. Τα παιδιά όμωσ διδάςκονται από εκπαιδευτικά βοθκιματα και CD το πϊσ εξελίχκθκε θ ηωι, γιατί ςυμβαίνουν οι εκλείψεισ κλπ. Ρρζπει να τονιςτεί ότι οι θ εκπαίδευςθ των ΛΚ προςπακεί να αντιμετωπίςει τθν πρόκλθςθ που τζκθκε και να τουσ μορφϊςει με τθν ςφγχρονθ επιςτιμθ αξιοποιϊντασ κακθμερινά απλά πράγματα γφρω τουσ και μεγιςτοποιϊντασ τθν χριςθ των διακζςιμων πόρων. Μου κφμιςε το ζργο του Κιςόρ Μπαράτι ςτο Μαντία Ρραντζσ. Πϊσ λειτουργεί Πμωσ είναι ζνα πράγμα να ςυγκροτιςεισ ζνα πολιτικό όργανο και είναι άλλο να βρεισ το πϊσ πραγματικά λειτουργεί. Μου είπαν ότι οι εκλογζσ για τισ Επαναςτατικζσ Λαϊκζσ Επιτροπζσ γίνονται κάκε τρία χρόνια. Και από αυτζσ τισ ΕΛΕ επιλζγονται τα μζλθ των Ρεριφερειακϊν ΕΛΕ. Γνϊριηα επίςθσ ότι ο μζςοσ όροσ των ΕΛΕ που ςυνιςτοφν μια Ρεριφερειακι ΕΛΕ είναι 15. Θ ΕΛΕ διοργανϊνει μια γενικι απολογιςτικι ςυνζλευςθ. Αντίςτοιχα οι απολογιςμοί των Ρεριφερειακϊν ΕΛΕ ςυηθτοφνται ςε μεγάλεσ ςυνελεφςεισ όλων των ΕΛΕ. Και ςτισ δυο ςυνελεφςεισ τα μζλθ ζχουν το δικαίωμα να ανακαλζςουν οποιοδιποτε ςτζλεχοσ εφόςον ζχει προκφψει ότι δεν ανταποκρίνεται ςτα κακικοντα από οποιαδιποτε άποψθ. Ικελα όμωσ να μάκω πωσ καταρτίηεται ο προχπολογιςμόσ μιασ Ρεριφερειακισ ΕΛΕ. Στθ περιοχι που βριςκόμαςταν υπιρχαν 14 ΕΛΕ και θ κάκε μια είχε χοντρικά 160 νοικοκυριά. Κατά ςυνζπεια ςτθν Ρεριφερειακι ΕΛΕ υπιρχαν πάνω από 3.000 νοικοκυριά. Τα μζλθ τθσ ΡΕΛΕ ιταν 15. θ Νίτι μια ςυντρόφιςςα ιταν μζλοσ τθσ περιτροπισ διαμερίςματοσ και επικεφαλισ τθσ Λαϊκισ Κυβζρνθςθσ. Ο Σιβνάκ ιταν ο πρόεδροσ τθσ ΡΕΛΕ και ο Μπαλμάτι ο αντιπρόεδροσ. Επικεφαλισ του τμιματοσ οικονομικϊν ιταν ο Ναρζσ, ενϊ θ Σουςίλα ιταν επικεφαλισ του τμιματοσ Δθμοςίων Σχζςεων και μζλοσ τθσ περιφερειακισ κομματικισ επιτροπισ. Κάκε ΡΕΛΕ ζχει μια μόνιμθ επιτροπι όπου ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ, ο αντιπρόεδροσ, ο επικεφαλισ του τμιματοσ οικονομικϊν και επικεφαλισ του τμιματοσ άμυνασ. Ηιτθςα να δω τον προχπολογιςμό του 2009. Ραρακζτω τα ςτοιχεία που μου ζδωςαν. Στα ζςοδα υπιρχαν 1.001.000 ρουπίεσ. 360.000 προζρχονταν από τουσ φόρουσ ςτουσ εργολάβουσ, 500.000 είχαν διατεκεί από τθν Λαϊκι Κυβζρνθςθ και 250.000 είχαν ςυγκεντρωκεί από εκελοντικι εργαςία των ντόπιων νοικοκυριϊν. Στα ζξοδα ο προχπολογιςμόσ ζδειχνε ότι διζκεςαν 506.935 ρουπίεσ για τθν άμυνα, 140.250 ρουπίεσ για τθ γεωργία, 100.000 ρουπίεσ για περίκαλψθ, 10.000 ρουπίεσ για τθν εκπαίδευςθ, 60.000 ρουπίεσ για το εμπόριο και 5.000 για δθμόςιεσ ςχζςεισ. Γιατί είχαν διακζςει τόςα πολλά ςτθν άμυνα και τόςο λίγα ςτθν εκπαίδευςθ ιταν θ ερϊτθςθ. Θ Νίτι μου εξιγθςε ότι από το 2004 που πάρκθκε θ απόφαςθ να μεταφερκεί θ ευκφνθ του ΛΑΑΣ και τθσ λαϊκισ πολιτοφυλακισ ςτθ Λαϊκι Κυβζρνθςθ, τθ δαπάνθ για τισ προμικειεσ (τρεισ ςτολζσ, λάδι, ςαποφνι, οδοντόκρεμα, απορρυπαντικό, χτζνα, πυρομαχικά τόξα και βζλθ κακϊσ και τρόφιμα) τθν κάλυπτε θ Ρεριφερειακι ΕΛΕ. Πςο για τισ περιοριςμζνεσ δαπάνεσ ςτθν εκπαίδευςθ ο Σιβνάκ είπε ότι αυτό ςυνζβθ γιατί δεν μπόρεςαν να βρουν «δάςκαλο» για το ςχολείο που διευκφνει θ ΛΚ. Κακϊσ καλφφκθκε θ κζςθ από τα μζλθ του κόμματοσ δεν χρειάςτθκε να διακζςουν χριματα για τθν πλθρωμι μιςκϊν οφτε και περιςςότερα χριματα από όςα ιταν αναγκαία για τθν λειτουργία των νυχτερινϊν ςχολείων. Τουσ ρϊτθςα αν κα μποροφςαν να μου δείξουν περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςτο πωσ δαπανικθκαν τα χριματα ςτθν γεωργία. Οι δαπάνεσ αφοροφςαν εξοπλιςμό ψαρζματοσ, φυτά, ςπόρουσ και καρποφσ παπάγια, λεμόνια, μάνγκο και γκουάβα. Κάποια τα αγόραςαν από ιδιϊτεσ αγρότεσ και τα μοίραςαν ς’ αυτοφσ που τα είχαν ανάγκθ. Ωςτόςο ο εξοπλιςμόσ ψαρζματοσ, τα φυτά και οι ςπόροι ιταν για να χρθςιμοποιθκοφν για τθν ανάπτυξθ τθσ ιχκυοκαλλιζργειασ (αυτι θ Ρεριφερειακι ΕΛΕ ζχει τζςςερεισ γοφρνεσ για ψάρεμα και 7 πθγάδια) και για να δϊςουν ςπόρουσ ςτουσ φτωχοφσ αγρότεσ που δεν μποροφςαν να αγοράςουν ι για όςουσ χρειάηονταν βοικεια για κάποιο λόγο. Αντίςτοιχα το εμπόριο ιταν για αγορά δαςικϊν προϊόντων για να τα ξαναπουλιςουν. Θ Ρεριφερειακι ΕΛΕ ζχει και τμιμα δικαιοςφνθσ. 28


Για τι είδουσ υποκζςεισ απευκφνονται ςε αυτό; Συνικωσ πρόκειται για διαφωνίεσ για τθ γθ ανάμεςα ςτα μζλθ οικογενειϊν και ιδιαίτερα ανάμεςα ςε αδερφοφσ. Ραλιότερα ο μεγαλφτεροσ αδερφόσ ζπαιρνε μεγαλφτερο μερίδιο από τουσ μικρότερουσ ςε θλικία. Και οι γυναίκεσ ζπαιρναν μικρότερο μερίδιο από τουσ άνδρεσ. Πχι όμωσ πια. Οι Επαναςτατικζσ Λαϊκζσ Επιτροπζσ λειτουργοφν ςτθ βάςθ τθσ ιςότθτασ. Επίςθσ παρεμβαίνουν ςε ηθτιματα προλιψεων. Μια από τισ δυςκολότερεσ υποκζςεισ ιταν θ δολοφονία τριϊν εμπόρων από κάποιο χωρίο που πιγαιναν ςε κάποιο άλλο για να αγοράςουν κατςίκεσ. Είχαν μαηί τουσ 20.000 ρουπίεσ. Ρρϊτα ανζφεραν ότι αγνοοφνταν οι τρεισ ζμποροι ςτο τοπικό αςτυνομικό τμιμα. Πταν δεν ζκαναν τίποτε θ οικογζνεια των αγνοοφμενων εμπόρων πιγε ςτθν ΕΛΕ. Οι ςωροί βρζκθκαν μετά από τρεισ μινεσ. Το τμιμα δικαιοςφνθσ μετά από ζρευνα ανακάλυψε ότι τουσ λιςτεψαν και τουσ ςκότωςαν ενϊ οι φιμεσ που διαδίδονταν ζλεγαν ότι τουσ ςκότωςαν άγρια κθρία. Τα άτομα που κατθγορικθκαν για το ζγκλθμα τα ζφεραν ςτο λαϊκό δικαςτιριο όπου ςυμμετείχαν 1.500 άτομα μαηί με τα 115 μζλθ τθσ οικογζνειασ των κυμάτων. Θ οικογζνεια των κυμάτων ικελε τον κάνατο των κατθγοροφμενων. Μετά από μεγάλθ διαδικαςία κατζλθξαν ςε αποηθμίωςθ που περιλάμβανε 60 ευνουχιςμζνουσ ταφρουσ, 40 κατςίκεσ, 15 γουροφνια, 20 κότεσ και 300 κιλά ρφηι. Στο τζλοσ όμωσ κατζλθξαν ςτο να πλθρϊςουν οι κατθγοροφμενοι 80.000 ρουπίεσ και τα οςτά των κυμάτων δόκθκαν ςτθν οικογζνεια τουσ για ταφι. ΢ϊτθςα γιατί τόςθ επιείκεια ςτουσ κατθγοροφμενουσ. Μου είπαν ότι 80.000 ρουπίεσ είναι τεράςτιο ποςό ςτα δάςθ και ότι ακόμθ και αυτό το ποςό ιταν ανάλογο με τθν τάξθ του κάκε αγρότθ. Ο πλοφςιοσ αγρότθσ πλιρωςε 20.000 ρουπίεσ, ο μεςαίοσ 15.000 και ο φτωχόσ 10.000. Εκείνο που τονίςτθκε ιταν ότι το καταςτατικό τθσ Λαϊκισ Κυβζρνθςθσ από κζςθ αρχισ δεν υιοκετεί τθν λογικι κάνατοσ για κάνατο. Το άρκρο 5 αναφζρει ότι: «τα λαϊκά δικαςτιρια κα λειτουργοφν με βάςθ τισ αρχζσ τθσ δίκαιθσ δικαςτικισ διαδικαςίασ και του ςυςτιματοσ ςτθ βάςθ τθσ ταξικισ γραμμισ και τθσ γραμμισ των μαηϊν. Το δικαςτικό τμιμα κα λφνει τα προβλιματα ανάμεςα ςτο λαό ζτςι ϊςτε να προάγει τθν εντιμότθτα τουσ. Σε φυςιολογικζσ ςυνκικεσ δεν τιμωρεί για να τα λφςει. Πταν δικάηει γαιοκτιμονεσ, ιεράρχεσ, επικεφαλισ των κομμάτων εξουςίασ, διεφκαρμζνουσ κυβερνθτικοφσ αξιωματοφχουσ, αςτυνομικοφσ, μζλθ των παραςτρατιωτικϊν δυνάμεων, ςτρατιωτικοφσ, πράκτορεσ τθσ αςτυνομίασ, ςυνωμότεσ, ςαμποτζρ, απατεϊνεσ, μπράβουσ, κλζφτεσ, αναρχικοφσ και άλλα τζτοια ςτοιχεία, τουσ απομονϊνει από το λαό και τουσ τιμωρεί ανάλογα, ςυμπεριλαμβάνοντασ τθν κατάςχεςθ τθσ περιουςίασ τουσ. Ακολουκεί μεκόδουσ που αυξάνει το ρόλο του λαοφ ςτθν αποφυγι των εγκλθμάτων. Θ κανατικι ποινι αφορά μόνο όςουσ εμπλζκονται ςε αντεπαναςτατικά εγκλιματα. Ρριν επιβάλει τθν κανατικι ποινι θ τοπικι λαϊκι κυβζρνθςθ πρζπει να πάρει τθν άδεια από το ανϊτερο δικαςτιριο. Εκτόσ από τα αντεπαναςτατικά εγκλιματα, ςτζλνει όςουσ εμπλζκονται ςε φόνουσ, απόπειρεσ φόνου, βιαιότθτεσ κατά των γυναικϊν, πλθροφοριοδότεσ τθσ αςτυνομίασ και άλλα αντίςτοιχα αδικιματα ςε ςτρατόπεδα εργαςίασ. Εκεί αναγκάηονται να δουλζψουν. Διδάςκονται τθν επαναςτατικι πολιτικι και αναμορφϊνονται. Κα βοθκιςει ςτθν ανάπτυξθ του λαϊκοφ δικαςτικοφ ςυςτιματοσ θ απόδοςθ ετυμθγοριϊν ςε υποκζςεισ διαφωνιϊν, εγκλθματικϊν ενεργειϊν και ςυνωμοςιϊν. Κα παίρνει πάντα υπόψθ τουσ τα παραδοςιακά ζκιμα όταν καταλιγει ςε κάποια ετυμθγορία». (Τονίηεται με ζμφαςθ) Και το άρκρο 5 αναφζρει ότι «Σε κάκε υπόκεςθ πρζπει να διεξάγεται ψθφοφορία από τουσ δικαςτζσ και θ απόφαςθ πρζπει να καταλιγει ςφμφωνα με τθν γνϊμθ τθσ πλειοψθφίασ. Μπορεί να γίνει ακόμθ και με ιςχνι πλειοψθφία. Σε κρίςιμεσ όμωσ υποκζςεισ οι αποφάςεισ πρζπει να ςυγκεντρϊνουν πλειοψθφία των 2/3. Ο πρόεδροσ τθσ επιτροπισ του δικαςτικοφ τμιματοσ ι ο δικαςτισ που προεδρεφει κα ανακοινϊςει τθν απόφαςθ. Και πρζπει να δϊςει τισ απαραίτθτεσ εξθγιςεισ». Ζτςι και ςε αντίκεςθ με όςουσ επικριτζσ που πιςτεφουν ότι οι Μαοϊκοί ςκοτϊνουν με το παραμικρό, θ κανατικι ποινι εφαρμόηεται μόνο για «αντεπαναςτατικά εγκλιματα» ενϊ όλα τα υπόλοιπα κεωροφνται παρανομίεσ. Τι εννοοφν όμωσ με τον όρο «αντεπαναςτατικά εγκλιματα»; Από ότι κατάλαβα αποτελεί αποτρόπαιο ζγκλθμα θ βοικεια ςτισ δυνάμεισ αςφαλείασ να οργανϊςουν μια ενζδρα που κα καταλιξει ςε απϊλειεσ ηωϊν και αυτό μπορεί να οδθγιςει ςτθν κανατικι ποινι. Δεν ιςχφει το ίδιο για κάκε πλθροφοριοδότθ ι και δολοφόνο. Επανειλθμμζνα μου τόνιςαν ότι θ κανατικι ποινι είναι ςπάνιο και το άτομο προειδοποιείται αρκετζσ φορζσ. Ακόμθ και τότε, αυτό που τουλάχιςτον προβλζπει το καταςτατικό είναι ότι θ ποινι δεν μπορεί να εκτελεςτεί παρά μόνο εφόςον επικυρωκεί από ανϊτερο όργανο. Μπορεί 29


να φτάςει δθλαδι και μζχρι τθν Λαϊκι Κυβζρνθςθ Ηϊνθσ. Κι αυτό για να διαςφαλιςτεί ότι κα υπάρχει κάποιοσ ζλεγχοσ και αμερολθψία ενάντια ςε κάκε ενδεχόμενο κατάχρθςθσ εξουςίασ. Ο πόλεμοσ ςαν μια αλλθγορία για τθν κινθτοποίθςθ του λαοφ Ραρόλο που γνϊριηα ότι οι Μαοϊκοί κεωροφν το «λαϊκό πόλεμο» ςυςτατικό μζροσ τθσ πολιτικισ τουσ, μόνο μετά από ςυηιτθςθ ζγινε κατανοθτό τι εννοοφν. Θ ςυηιτθςθ μασ αφοροφςε τισ πιο εντυπωςιακζσ ενζργειεσ τουσ. Τουσ ρϊτθςα για το Ναγιαγκάρ ςτθν Ορίςςα. Τότε ιταν που ο γενικόσ γραμματζασ είπε ότι θ επιτυχθμζνθ ςτρατιωτικι ενζργεια αποτελοφςε μόνο το ζνα μζροσ τθσ επιχείρθςθσ. Ρροθγικθκαν 89 μινεσ πολιτικισ δουλειάσ ςτθν ςυγκεκριμζνθ περιοχι. Για αυτό και ονομάςτθκε «επιχείρθςθ ανεμόςκαλα» και ςιμαινε το άλμα του κόμματοσ από τθν ΢αγιαγκάντα ςε περιοχζσ πζρα αλλά και κοντά ςτθν πρωτεφουςα του κρατιδίου τθν Μπουμπανεςβάρ. Για μινεσ τα μζλθ του κόμματοσ ζμπαιναν ςτο Ναγιαγκάρ και δοφλευαν μζςα ςτο λαό κερδίηοντασ τθν εμπιςτοςφνθ κάποιων και ενιςχφοντασ τθ κζςθ τουσ. Εκτόσ από τθν ςτρατιωτικι πλευρά, τθν αρπαγι δθλαδι των όπλων, είναι ςθμαντικό το γεγονόσ ότι πζτυχε θ πολιτικι κινθτοποίθςθ. Στρατιωτικά, ανακάλυψα ότι θ επιχείρθςθ δεν κεωροφνταν και τόςο πετυχθμζνθ. Θ αναγνωριςτικι αποςτολι εκτίμθςε λάκοσ τον αρικμό των όπλων που ιταν ςτο οπλοςτάςιο και αντί για 12.000 όπλα περίμεναν 4-5.000, όςο για τα πυρομαχικά περίμεναν να βρουν 30.000 με 40.000 ςφαίρεσ αντί για τισ 100.000 που ιταν εκεί τελικά. Το αποτζλεςμα ιταν ότι θ δφναμθ που είχε ετοιμαςτεί να πραγματοποιιςει τθν επιδρομι ιταν μικρότερθ από αυτι που χρειαηόταν. Επίςθσ θ ενζργεια ςχεδιαηόταν να πραγματοποιθκεί ςτθ διάρκεια τθσ νφχτασ και οι αντάρτεσ ζπρεπε να διαφφγουν χωρίσ να τουσ δει κανείσ. Αντίκετα θ επιχείρθςθ ξεκίνθςε αργά και ολοκλθρϊκθκε τισ πρϊτεσ πρωινζσ ϊρεσ και μζχρι τότε οι κάτοικοι του Ναγιαγκάρ είχαν ςυγκεντρωκεί απζξω και είδαν προσ ποια κατεφκυνςθ ζφυγαν. Επίςθσ μπόρεςαν να κουβαλιςουν μόνο 300 όπλα και 50.000 δεςμίδεσ πυρομαχικϊν. Και όμωσ αν θ επιχείρθςθ κεωροφνταν πετυχθμζνθ ιταν γιατί εξαιτίασ τθσ πολιτικισ κινθτοποίθςθσ οι Μαοϊκοί κατάφεραν να επεκτακοφν ςε μια νζα περιοχι. Το ηιτθμα είναι να δοκεί βάροσ ςτο γεγονόσ ότι κάκε ςτρατιωτικι ενζργεια αντιμετωπίηεται ςαν δυνατότθτα εξάπλωςθσ τθσ πολιτικισ απεφκυνςθσ του κόμματοσ. Αυτι είναι θ μια πλευρά. Και υπάρχει και μια άλλθ. Πταν επιςκζφκθκα το Μπαςτάρ μου είπαν ότι θ ΛΚ άρχιςε να πειραματίηεται με τθν ςυνεταιριςτικι γεωργία. Αυτό αποτελεί βιμα προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ενίςχυςθσ αυτοφ που αποκαλείται «λαϊκι οικονομία». Ρρζπει να υπενκυμιςτεί ότι ο λαϊκόσ πόλεμοσ δεν είναι ςτρατιωτικζσ ενζργειεσ και επιχειριςεισ. Είναι ςτθν ουςία, κατά το 80% μθ-ςτρατιωτικι δουλειά. Οι Μαοϊκοί κεωροφν ότι θ παραγωγι που οργανϊνεται από τθν πολιτοφυλακι ι θ ςυλλογι δαςικϊν προϊόντων από τθν πολιτοφυλακι ςαν μζροσ τθσ Εκςτρατείασ Τακτικισ Αντεπίκεςθσ για να αντιμετωπίςουν τα προςωπικά ζξοδα των μελϊν τουσ κακϊσ και τισ ανάγκεσ του πολζμου. Ζτςι το να ςυμμετζχουν ςε διαδικαςίεσ παραγωγισ αποτελεί ςυςτατικό τμιμα του λαϊκοφ πολζμου. Αυτό πρζπει να γίνει κατανοθτό αλλιϊσ όταν γίνεται αναφορά ςτον Λαϊκό Ρόλεμο μποροφμε να υποκζςουμε τα χειρότερα και να τον ςυγχζουμε με τθν ςτρατιωτικοποίθςθ από τθν μεριά του κράτουσ. Ππωσ εξθγικθκε και παραπάνω Λαϊκόσ Ρόλεμοσ ςθμαίνει και τθν ενεργοποίθςθ των πόρων και τθν ανάλθψθ δραςτθριοτιτων πρόνοιασ όπωσ θ εκπαίδευςθ, θ παροχι ιατρικϊν υπθρεςιϊν και εγκαταςτάςεων, θ διανομι τροφίμων και ιματιςμοφ ςτο λαό που αντιμετωπίηει τθν καταςτολι και τον λιμό. Θ ΛΚ μοίραςε ςπόρουσ και δάνειςε ςε αγρότεσ και ακόμθ και μζςα ςτθ δίνθ τρομερισ καταςτολισ υλοποίθςε τθν μεταρρφκμιςθ για τθ γθ. Κυμάμαι ότι διάβαςα ςτο “People’s March” τον Λοφλθ του 2007 το πϊσ ςτθν περιοχι του Μπαϊραμγκάρ τθσ Νταντεβάντα ςτο Τςάτιςγκαρ, που αποτελοφςε ζνα από τα επίκεντρα τθσ τρομοκρατίασ τουσ Σάλβα Τηουντοφμ, καταλιφκθκαν 3.107.985,7 μ² που ανικαν είτε ςε Αντιβάςι είτε μθ Αντιβάςι γαιοκτιμονεσ και αναδιανεμικθκαν από τθν ΛΚ. Αυτά τα χωριά ιταν: Τακιλόντ, Σάκβα, Ντάρμα, Μπζλναρ, Ροφςαλ, Νίρουμ, Ρίντιακοτ, Ρολζβαγια, Ράλλα, Κόντανκα, Ραρκζλι, Μαρκαπάλ, Ορςπάρα, και Πκια. Για και θ πεποίκθςθ που δείχνει το κόμμα ότι ο λαόσ είναι μαηί του πθγάηει από αυτό το γεγονόσ ότι δθλαδι όςων θ ηωι ζχει αλλάξει χάρθ ςτισ μεταρρυκμίςεισ τθσ ΛΚ, κα μείνουν, κα οργανωκοφν και κα αντιςτακοφν. Αυτό αποδεικνφεται από το γεγονόσ ότι ςτα χωριά του Μπαςτάρ τα πζντε χρόνια τθσ αρπαγισ από το Σάλβα Τηουντοφμ δεν εξαςκζνθςε αλλά αντίκετα ενίςχυςε το κίνθμα των Μαοϊκϊν. Σ’ αυτά τα πλαίςια θ ςυνεχισ τουσ προςπάκεια να βελτιϊςουν τθν «λαϊκι 30


οικονομία» τουσ επζτρεψε να ειςάγουν ςυνεταιριςτικά χωράφια ςτθν Νταντακαρανία κάτι που είναι ελάχιςτα ανϊτερο από τθν διανομι γθσ, τισ ομάδεσ εργαςίασ από τθν άποψθ τθσ ανάπτυξθσ. Θ γθ που ανικει ςτθν Επαναςτατικι Λαϊκι Επιτροπι ξεχερςϊκθκε από τθσ χωρικοφσ με πρωτοβουλία τθσ ΕΛΕ. Καλλιεργικθκε από τουσ χωρικοφσ ςτον ελεφκερο χρόνο τουσ και μετά μοιράςτθκαν τθ ςοδειά. Αυτό το ςυνεταιριςτικό χωράφι αποτζλεςε μια δοκιμι προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ςυνεταιριςτικισ καλλιζργειασ μζςω τθσ ΕΛΕ. Να καλλιεργείται από τα νοικοκυριά του χωριοφ που μοιράηονται κατόπιν τθ ςοδειά. Ξεκίνθςε ςτθν περιοχι του Μαάντ πριν από δυο χρόνια. Το πρϊτο πράγμα που με εντυπωςίαςε ιταν το κζαμα με τισ πράςινεσ καυτερζσ πιπεριζσ. Το 25% περίπου τθσ γθσ όπου καλλιεργοφνται λαχανικά είχε πιπεριζσ. Κόκκινεσ και πράςινεσ καυτερζσ πιπεριζσ καταναλϊνονται ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ από όλουσ. Είχαν φυτζψει επίςθσ γλυκάνιςο, κρεμμφδια, μελιτηάνεσ, κολοκφκεσ, μπάμιεσ, κουνουπίδια, μπανανιζσ, καλαμπόκια, ςπανάκι, ντομάτεσ, πεπόνια, και κολοκφκια ... ΢ϊτθςα τον κείο Κοφμα πόςθ δουλειά χρειάςτθκε. Μου απάντθςε: μια μζρα για το ξεχζρςωμα και ιρκαν 28 χωρικοί. Σχεδόν από κάκε νοικοκυριό ιρκε κι ζνα άτομο για τθν ςπορά και δυο άτομα από κάκε νοικοκυριό για το πότιςμα κάκε όγδοθ μζρα. Κάκε μζρα και κάκε νφχτα δυο άτομα πρόςεχαν το χωράφι να μθν καταςτραφεί από τα άγρια ηϊα. Ο Ναρςίμα, ζνασ ειδικόσ ςτθ γεωργία τθσ Ρεριφερειακισ ΕΛΕ μου ζδειξε ζνα χωράφι όπου είχαν φυτζψει ρφηι. Θ ζκταςθ του ιταν ενάμιςι ακρ. Το χωράφι ιταν ζτοιμο για κεριςμό και ςε μερικζσ μζρεσ κα ζρχονταν οι χωρικοί για τθ ςυγκομιδι. Ρίςτευε ότι αυτό ςε μια πορεία κα τουσ ζκανε αυτάρκεισ ϊςτε να μθν εξαρτϊνται από τισ αγορζσ απζξω. Αυτό που επείγει για τθν ϊρα είναι να παρζχει θ ΛΚ τρόφιμα ςτον λαό. και διαιρείται θ παραγωγι τζτοιων χωραφιϊν; Ακολουκοφν τθν ταξικι γραμμι και οι φτωχοί αγρότεσ παίρνουν πρϊτοι και ςτθν ςυνζχει οι υπόλοιποι. Τα λαχανικά είναι για κατανάλωςθ από τουσ χωρικοφσ ι προορίηονται για τθν αγορά; Ο ςχεδιαςμόσ ιταν να πουλιςουν κάποια ποςότθτα ςτο παηάρι αλλά ζτςι όπωσ μεταφζρκθκαν τα παηάρια ςε ςτρατόπεδα αυτό είναι αδφνατο πια. Ζτςι λοιπόν ακόμθ και κλιροι που καλλιεργοφν λαχανικά να αλλάξουν και να καλλιεργοφν ςιτθρά. Ραρακζτω παρακάτω τθν καταγραφι του Αγροτικοφ Τμιματοσ τθσ ΕΛΕ του Τόκε ςτο Μαάντ για το 2009. ΢φηι: 87 κάντι (ζνα κάντι είναι 30 κιλά) ι 2.610 κιλά από 12.140,6 μ² ςτα οποία δοφλεψαν 60 άτομα για δυο μζρεσ. Πςπρια: 15 κιλά από 2.023,4 μ². τρία αλζτρια για μια μζρα Τςάβρι: (ζνα λαχανικό αναρριχϊμενο ςτο φράχτθ). 30 κιλά ςπόροσ και 100 για κατανάλωςθ ςε ζκταςθ 64,01 μ. Μπαρμπάτι: (ζνα λαχανικό) 26 κιλά ζνα αλζτρι ςε 2.023,4 μ² για μια μζρα. Μουςτάρδα: 150 κιλά ςε 2.023,4 μ² . Τρεισ μζρεσ δουλειάσ, άγνωςτοσ ο αρικμόσ αυτϊν που δοφλεψαν. Γκάνγκα: (ςπόροσ για λάδι): 138 κιλά ςε 12.140,6 μ², 10 άτομα Σουςάμι: 15 κιλά ςε λιγότερο από 2.023,4 μ², δυο άτομα για το όργωμα Κολοκφκεσ: 100 κιλά ανακατεμζνα με ςιτθρά κόςρα ςε 12.140,6 μ² Κοφμρα: 300 κιλά και πάλι ανακατεμζνα με ςιτθρά κόςρα ςε 12.140,6 μ² Ντομάτεσ: 40 κιλά Αγγοφρια: 200 κιλά Καλαμπόκια: 870 κιλά που καλλιεργικθκαν ςτο ίδιο χωράφι με τθ μουςτάρδα. Μόνο νοικοκυριά τθσ ΕΛΕ Πςπριο ραχάντ: 10 κιλά αναρριχϊμενο ςτο φράχτθ Σπανάκι: 10 κιλά Το ρφηι και το κόςρα αποκθκεφονται για να δοκοφν τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ ςτουσ φτωχοφσ. Θ ΕΛΕ του Ντουμάρ (ςτο Μαάντ) μοίραςε 817,5 ρφηο ςε 109 άτομα ςε 10 χωριά το 2009. Στθν ίδια ΕΛΕ ςτθν διάρκεια του μουςϊνα μοίραςαν επιπλζον 243 κιλά ρφηι. Επίςθσ ζδωςαν 622.5 κιλά ρφηι ςτθν ΕΛΕ τθσ Βενταμζτα το 2009. Ρόςα τζτοια χωράφια ζχουν οι ΛΚ; Δυςτυχϊσ δεν μποροφςαν να μου δϊςουν αρικμό αλλά τα τελευταία δυο χρόνια τζτοια χωράφια προωκοφνται ςε κάκε χωριό και Ρεριφερειακι ΕΛΕ. Κατά ςυνζπεια ιταν αρκετά. Αυτά που είδα ιταν περιπτϊςεισ επιτυχίασ αλλά ςίγουρα κα υπιρχαν και αποτυχίεσ. Θ απάντθςθ ιταν ότι κανζνα από τα ςυνεταιριςτικά χωράφια δεν είχε αποτφχει. Σε μερικά χρόνια όμωσ κα μάκουμε αν κα ςυνεχίηουν με αυτι τθν ορμι. Ππωσ και να ’χει ςαν ςθμάδι ανάπτυξθσ τθσ επάρκειασ τροφίμων 31


αυτά τα χωράφια κα παίξουν ζναν πολφ ςθμαντικό ρόλο. Είναι επίςθσ ςθμαντικό ότι κάποια από τα κομματικά μζλθ ςυηθτοφςαν για τθν κακι ποιότθτα του χϊματοσ ςτο Μπαςτάρ και τθν ανάγκθ να προμθκευτοφν αμμωνία, ουρία και ψευδάργυρο για να βελτιϊςουν τθν ποιότθτα του. Ρροφανϊσ αγωνίηονταν να αντιμετωπίςουν διάφορα ηθτιματα ακόμθ και μζςα ςτθ δίνθ τθσ επικείμενθσ κφελλασ του πολζμου. Ι ίςωσ αυτό τουσ βοθκοφςε να επιταχφνουν τον ρυκμό τθσ ανάπτυξθσ για να αντιμετωπίςουν τθν πικανι ζλλειψθ τροφίμων. Κάποιεσ αναγκαίεσ απαντιςεισ Μιλϊντασ για τισ εκτοπίςεισ και τθν αρπαγι τθσ γθσ και τον ρόλο του κόμματοσ ενάντια ς’ αυτά αναπόφευκτα τζκθκαν κάποιεσ ερωτιςεισ. Είναι ςίγουρο ότι τα ορυκτά πρζπει να αξιοποιθκοφν και οι ςυναφείσ βιομθχανίεσ είναι απαραίτθτεσ για τθν πρόοδο, επομζνωσ όταν είναι αντίκετοι με τισ εταιρείεσ και τθν αρπαγι τθσ γθσ μιπωσ είναι και αντίκετοι και με τθν εκβιομθχάνιςθ; Ακριβϊσ για αυτό το λόγο, είπε ο ΢άτηου πολφ ςφντομα κα ανακοινϊςουμε τθν δικι μασ πολιτικι για τισ εξορφξεισ.

Ροια είναι τα ςθμαντικότερα ςθμεία; Ρεριμζνετε μζχρι να ανακοινωκεί, ζνα όμωσ είναι ςίγουρο ότι θ χαμθλι απόδοςθ που φτάνει τισ 10-50 ρουπίεσ για κάκε μετρικό τόνο, που εξαρτάται από τθν ποιότθτα του ςιδθρομεταλλεφματοσ είναι υπερβολικά χαμθλι τιμι όταν θ τιμι του ςιδθρομεταλλεφματοσ ανά μετρικό τόνο διεκνϊσ ζχει φτάςει τισ 10.000 ρουπίεσ. Αναφερόταν ςε ζνα φυλλάδιο που κυκλοφόρθςε ςτο Τςάτιςγκαρ που αποκάλυψε κάποιεσ από τισ ανωμαλίεσ τθσ κυβερνθτικισ ανιςόμετρθσ πολιτικισ που ωφελεί τισ ξζνεσ και μεγάλεσ εταιρείεσ. Αναφερόμενοσ ςε αυτό είπε ότι θ NMDC προμθκεφει ςιδθρομετάλλευμα ςτθν Λαπωνία από τα μεταλλεία τθσ ςτθν Μπαϊλαντίλα για 400 ρουπίεσ τον μετρικό τόνο. Ταυτόχρονα οι ντόπιοι βιομιχανοι πρζπει να αγοράηουν ςιδθρομετάλλευμα με 5.800 ρουπίεσ τον μετρικό τόνο κάτι που αποκαλφφκθκε όταν το ςυνδικάτο των εργαηομζνων ςτον κλάδο ςτο Τςάτιςγκαρ (Chattisgarh Mukti Morcha – Engineering Workers Union) άςκθςε πίεςθ ςτουσ ιδιοκτιτεσ και ζκεςε το ηιτθμα αντί να ςτφβουν τουσ εργαηόμενουσ 32


για να βγάλουν χριματα μειϊνοντασ τουσ μιςκοφσ κα ζπρεπε να πιζςουν τθν κυβζρνθςθ ενάντια ςτθν πολιτικι διακρίςεων που ακολουκεί και τουσ αναγκάηει να πλθρϊνουν αιςχροκερδείσ τιμζσ για το ςιδθρομετάλλευμα όταν τθν ίδια ϊρα επιτρζπει τισ εξορφξεισ ςτισ πολυεκνικζσ για ψίχουλα. Ππωσ λζει ο ΢άτηου, το κόμμα είχε ςτακερι ςτάςθ ενάντια ςτθν παραχϊρθςθ δικαιωμάτων εξόρυξθσ ςτισ πολυεκνικζσ κακϊσ και ςτισ εξαγωγζσ μεταλλευμάτων αντί να χρθςιμοποιοφνται ςτθν ντόπια βιομθχανία. Ριςτεφουν επίςθσ ότι οι εξορφξεισ κα πρζπει να διζπονται από αυςτθροφσ κανονιςμοφσ και περιοριςμοφσ. Και τι πιςτεφουν για τα πλεονεκτιματα που αφοροφν τισ κλίμακεσ παραγωγισ, τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ, τθν αποκατάςταςθ του εδάφουσ μετά τισ εξορφξεισ … Είπε ότι: όλα αυτά τα ηθτιματα κα αντιμετωπιςτοφν. Το κόμμα μασ δεν είναι αντίκετο ςτισ ντόπιεσ βιομθχανίεσ. Πταν τον ρϊτθςα αν ςθμαίνει ότι κα επιτρζψουν τθ λειτουργία ορυχείων από ιδιϊτεσ, και αν ναι τότε ποια κα είναι τα κριτιρια και οι εγγυιςεισ για τθν διαςφάλιςθ από τθν εκμετάλλευςθ ο ΢άτηου αντί να απαντιςει ςυγκεκριμζνα μου ζλεγε χαμογελϊντασ να ζχω υπομονι και να περιμζνω. Και όςο περιμζνω, μου κάνει εντφπωςθ ότι το κόμμα νοιϊκει τθν ανάγκθ να δθμοςιοποιιςει τθν δικι άποψθ για τθν πολιτικι των εξορφξεων. Επίςθσ φαίνεται ότι ζχουν επεξεργαςτεί το ηιτθμα. Γιατί ο ΢άτηου είπε ότι ενϊ το κόμμα δεν είναι αντίκετο με τθν εκβιομθχάνιςθ, είναι ςτακερά αντίκετο ςτισ μεγάλεσ βιομθχανίεσ. Ριςτεφουν ότι κα πρζπει να δοκεί προτεραιότθτα ςτθν βιομθχανία επεξεργαςίασ δαςικϊν προϊόντων όπωσ μπαμποφ, ξφλο, άμλα (ενδθμικό φυτό τθσ Λνδίασ με φαγϊςιμουσ καρποφσ) κλπ. Ζνα άλλο ηιτθμα που με προβλθμάτιηε ιταν το πϊσ το κόμμα κάλιπτε τισ ανάγκεσ του. Το κείμενο με τίτλο «Θ οικονομικι μασ πολιτικι» που ζδωςαν να διαβάςω ανζφερε τα εξισ: «Υπάρχουν τρεισ πθγζσ κυρίωσ για τθν κάλυψθ των οικονομικϊν αναγκϊν μασ. Θ μια είναι οι ςυνδρομζσ των μελϊν μασ, οι ειςφορζσ από το λαό, θ δεφτερθ προζρχεται από τθν κατάςχεςθ του πλοφτου και του ειςοδιματοσ από τον εχκρό και θ Τρίτθ είναι οι φόροι που ςυλλζγουμε ςτισ αντάρτικεσ ηϊνεσ και τισ βάςεισ εξόρμθςθσ ακολουκϊντασ ζνα προοδευτικό φορολογικό ςφςτθμα. Ρροσ το παρόν τα ζςοδα που προζρχονται από τθν ανεξάρτθτθ παραγωγι δε αποτελοφν ςθμαντικι πθγι εςόδων για μασ (το τονίηουν). Αυτό κα γίνει εφικτό μόνο μετά τθν κακιζρωςθ των βάςεων εξόρμθςθσ. Οι πθγζσ των εςόδων μασ μπορεί να είναι περιοριςμζνεσ αλλά οι περιοχζσ όπου δροφμε επεκτείνονται. Θ ζνταςθ του πολζμου ανεβαίνει και ζκταςθ του κινιματοσ αυξάνεται. Ζτςι οι ανάγκεσ και τα ζξοδα μασ αυξάνονται κι αυτά. Είναι φυςικό τα ζςοδα από διαφορετικζσ να μθν είναι ιςομερι και υπάρχει και ανιςομερισ ανάπτυξθ του κινιματοσ. είναι επίςθσ γεγονόσ ότι τα ζςοδα μασ δεν αυξάνονται αντίςτοιχα με τισ αυξανόμενεσ ανάγκεσ. Για αυτό και είναι μεγάλθ ανάγκθ για μασ να προςπακιςουμε ςκλθρά ιςορροπιςουμε τον ςυςχετιςμό ανάμεςα ςε ζςοδα και δαπάνεσ. Για να το πετφχουμε αυτό, για να εκπλθρϊςουμε τισ αυξανόμενεσ δαπάνεσ του πολζμου και τθσ πολιτικισ προπαγάνδασ κακϊσ και να ανεβάςουμε το επίπεδο ηωισ του λαοφ είναι αναγκαίο να αυξιςουμε τα ζςοδα και να ρυκμίςουμε τα ζξοδα. Για αυτό και για το κόμμα μασ είναι ςθμαντικι θ κεντρικι οικονομικι πολιτικι και ο ςχεδιαςμόσ. Αυτό ςθμαίνει ότι όλα τα ζςοδα και οι δαπάνεσ κα πρζπει να ςχεδιάηονται κεντρικά. Κι αυτι θ κεντρικι πολιτικι κα πρζπει να εφαρμόηεται ςε όλο το κόμμα από τθν κεντρικι επιτροπι μζχρι τα κατϊτερα όργανα. Ραρόλο που λειτουργοφμε με βάςθ τα παραπάνω είναι δφςκολο για τθν Κεντρικι Επιτροπι να εκπλθρϊςει όλεσ τισ ανάγκεσ τθσ διεξαγωγισ του επαναςτατικοφ πολζμου ςε μια τεράςτια χϊρα όπωσ θ Λνδία. Επιπλζον αν ιδωκεί από τθ ςκοπιά του παρατεταμεϋνου λαϊκοφ πολζμου, το να γίνουν αυτάρκεισ οι περιοχζσ ζχει κακοριςτικι ςθμαςία. Κι ενϊ υλοποιοφμε τθν κεντρικι οικονομικι πολιτικι κα πρζπει να λαμβάνουμε υπόψθ τον παραπάνω παράγοντα. Συνεπϊσ αν καταφζρουμε να κάνουμε αυτάρκεισ τισ περιοχζσ του αγϊνα από τθν μια και εφαρμόςουμε ςωςτά τθν κεντρικι οικονομικι πολιτικι από τθν άλλθ τότε κα μπορζςουμε να καλφψουμε τισ ανάγκεσ του πολζμου αποτελεςματικά. Για αυτό και οι Επιτροπζσ Κρατιδίου και Ηϊνθσ κα πρζπει να παίξουν ζναν κακοριςτικό ρόλο ςτον ςχεδιαςμό, τθν προμικεια των χρθμάτων και τθν ρφκμιςθ των δαπανϊν». Αυτι ιταν θ πολιτικι του κόμματοσ, εγϊ ικελα να μάκω ποιο είναι το ποςό των ειςφορϊν και εςόδων τουσ. Είναι 140.000.000 ρουπίεσ ι περιςςότερα όπωσ ιςχυρίηεται θ κυβζρνθςθ; Ο ΢άτηου γζλαςε και είπε ότι αν είχαν τόςα πολλά χριματα κα μποροφςαν να κάνουν πολφ περιςςότερα. Μάλιςτα αν υπιρχε κοινωνικι ειρινθ και μποροφςαν να υλοποιιςουν τα διάφορα ςχζδια τουσ κα μποροφςαν να πετφχουν αυτό το ποςό. Τα περιςςότερα χριματα προζρχονται από «το μερίδιο» που προκφπτει από τθ ςυλλογι 33


δαςικϊν προϊόντων όπωσ φφλλα τζντου, μπαμποφ, φροφτα ταμαρίντ, και άλλα. Χριματα που προζρχονται από λθςτείεσ τραπεηϊν ι απαλλοτρίωςθ περιουςιϊν είναι πολφ λιγότερα. Και ναι φορολογοφν κάποιουσ από τουσ εργολάβουσ και τισ εταιρείεσ που ζχουν επιχειριςεισ α’ αυτό που αποκαλοφν «αντάρτικθ ηϊνθ». Θ κυβζρνθςθ το αποκαλεί εκβιαςμό ενϊ οι ίδιοι φόρο. Δεν ζχει καμιά ςθμαςία εκτόσ από το ότι οι πόροι τουσ είναι ενδογενείσ και όχι απζξω, κάτι που ακόμθ και θ κυβζρνθςθ αναγκάηεται να παραδεχτεί. Μ’ αυτιν τθν ζννοια ςυνεχίηουν ςιμερα τθν ζνδοξθ παράδοςθ των πατριωτϊν επαναςτατϊν. Είναι επίςθσ αξιοςθμείωτο ότι τα τριάντα χρόνια δράςθσ του κόμματοσ ζχουν επιφζρει μια φανερι αλλαγι ςτισ αμοιβζσ που προζκυψε από τθν ςθμαντικι άνοδο των τιμϊ ςυλλογισ δαςικϊν προϊόντων όπωσ φφλλων τζντου, μπαμποφ, ταμαρίντ κλπ. Για αυτό και το ποςό που παίρνει το κόμμα ςαν ειςφορά από τουσ αντιβάςι δεν είναι οφτε υπερβολικό οφτε αποτελεί βάροσ. Λζνε διάφορα ανζκδοτα για τισ ειςφορζσ από τισ ιχκυοκαλλιζργειεσ. Αυτό κα μποροφςε να ςθμαίνει ότι και άλλεσ ΕΛΕ πρζπει να βγάηουν χριματα, λιγότερο ι περιςςότερο. Στθν Ρεριφερειακι ΕΛΕ που βριςκόμουν τα ζςοδα από τα ψάρια ιταν κάτι λιγότερο από 100.000 ρουπίεσ. Φαίνεται ότι θ ανεξάρτθτθ δθμιουργία εςόδων είναι ανιςομερϊσ κατανεμθμζνθ ςτθν Νταντακαρανία αλλά το ςίγουρα είναι ότι υπάρχει. Και εξαρτάται από τθν πρόςβαςθ ςτθν αγορά. Λόγω τθσ πολεμικισ κατάςταςθσ και τουσ περιοριςμοφσ ςτθν είςοδο και ζξοδο ςτισ ανοιχτζσ αγορζσ που ζχουν μεταφερκεί πια μζςα ςε ςτρατόπεδα είναι πικανό ότι πολλά από τα αγακά που κα είχαν πουλθκεί εκεί και κα απζφεραν χριματα, καταναλϊνονται μζςα. Αυτό πρζπει να επθρεάηει το ειςόδθμα των ΕΛΕ και τθσ Ρεριφερειακισ ΕΛΕ. Το ςθμαντικό όπωσ μου είπαν είναι ότι θ ΛΚ ςκζφτεται να καταςκευάςει ζναν χαρτόμυλο για να καλφψει τισ ανάγκεσ τθσ κακϊσ θ αγορά και θ μεταφορά του χαρτιοφ είναι πια πρόβλθμα. Μπαμποφ υπάρχει άφκονο ςτθν περιοχι το ίδιο και νερό. Μποροφν να τα καταφζρουν και χωρίσ λευκαντικό ι τουλάχιςτον να χρθςιμοποιοφν ελάχιςτο και το μόνο εμπόδιο είναι θ ζλλειψθ θλεκτρικοφ ρεφματοσ. Αν μπορζςουν να διαςφαλίςουν θλεκτρικό ρεφμα ι να παράγουν από κάποιο μικρό υδροθλεκτρικό ζργο, κάτι που δεν είναι και τόςο δφςκολο και διακζτουν τθν τεχνολογία ι μάλλον τθν τεχνικι εξειδίκευςθ μζςα, ίςωσ να καταφζρουν να ξεπεράςουν κι αυτό το πρόβλθμα. Θ εφευρετικότθτα, θ τόλμθ και θ φιλοδοξία τθσ ΛΚ είναι πραγματικι αξιοςθμείωτθ. Μια βιαςτικι και πολφ ςφντομθ ςυνάντθςθ Κακϊσ επζςτρεφα από το Μαάντ, ςυνάντθςα τον ς. Λεντη, επικεφαλισ του CNM ςτθν Νταντακαρανία και τον Τςάντρου που είναι ςτζλεχοσ του CNM (πολιτιςτικι οργάνωςθ-Chetna Natya Manch). Είχα διαβάςει τθν ςυνζντευξθ του ς. Λεντη ςτο People’s March πριν από χρόνια. Υπάρχει ζνα πεδίο δραςτθριοτιτων με τισ αςχολοφνται. Μου είπε ότι δεν υπιρχε χρόνοσ και ότι ζπρεπε να φκάςει κάπου πολφ μακριά πριν δφςει ο ιλιοσ. Ζτςι τον ρϊτθςα, τι άλλαξε από τθν ςυνζντευξθ του ςτο People’s March που δθμοςιεφκθκε ςτο τεφχοσ Αφγουςτου-Σεπτζμβρθ του 2006. Μου είπε ότι ο αρικμόσ των μελϊν ζχει ξεπεράςει τισ 10.000. Ζνα από τα πρϊτιςτα κακικοντα τουσ ςιμερα ιταν να γράψουν τθν τριαντάχρονθ ιςτορία τθσ πολιτιςτικισ δουλειάσ ςτθν Νταντακαρανία. Θ δουλειά τουσ περιλαμβάνει λογοτεχνία, γλυπτικι, μουςικι και χορό. Τα μζλθ τουσ ζχουν ςυνκζςει 204 τραγοφδια τα τελευταία δυο χρόνια. Το «Τηανκάρ» κουβαλάει ιςτορίεσ που ζχουν γράψει τα ίδια τα μζλθ του. Τα κεατρικά ζργα παρουςιάηονται με τθ μορφι του κεάτρου του δρόμου. Τον ρϊτθςα για το περιεχόμενο των τραγουδιϊν τουσ. Είναι προπαγάνδα, όπωσ ςάτιρα ι παρωδία (χρθςιμοποίθςαν ζνα δθμοφιλζσ τραγοφδι από τθν ταινία Bunty and Bubli για να ςατιρίςουν τον Μαχζντρα Κάρμα (αρχθγό του Σάλβα Τηουντοφμ). Είπαν όμωσ ότι χρθςιμοποιοφν επιλεκτικά μουςικι από τον κινθματογράφο και μόνο για παρωδία, φιλοςοφία για να διδάξουν τον διαλεκτικό υλιςμό, πολιτικι καμπάνια ενάντια ςτο Σάλβα Τηουντοφμ. Χρθςιμοποιοφν παραδοςιακά όργανα αλλά και άλλα ακόμθ κι ζνα είδοσ πρωτόγονου βιολιοφ, το Kikirh. Φτιάχνουν τισ δικζσ τουσ καςζτεσ με μουςικι κι ζχουν μια κινθτι μονάδα εγγραφϊν. Είπε επίςθσ ότι τα περιςςότερα από αυτά που ανζφερε ςτθν ςυνζντευξθ του ςυνεχίηουν να ιςχφουν. Αποςπάςματα αυτισ τθσ ςυνζντευξθσ: «Ραρζχουμε εκπαίδευςθ ςε όλα τα μζλθ του CNM. Μζλθ του είναι από παιδιά 10 ετϊν μζχρι και θλικιωμζνοι. Τουσ καλοφμε ςε ειδικζσ καταςκθνϊςεισ ανάλογα με τθν δραςτθριότθτα και τον ενκουςιαςμό τουσ. Ρροςπακοφμε να διδάξουμε εμβατιρια, τραγοφδια με απλζσ λζξεισ για να 34


ανεβάςουμε τον επιςτθμονικό τρόπο ςκζψθσ ςτα παιδιά και χορό. Επικεντρϊνουμε περιςςότερο ςε νζουσ άνδρεσ και γυναίκεσ. Αντιμετωπίηουμε τθν άγρια καταςτολι τθσ αςτυνομίασ ςτθν παροχι εκπαίδευςθσ. Είναι ιδιαίτερα δφςκολο ςτθν περιοχι του Γκατςιρόλι (Μαχαράςτρα). Ρθγαίνουμε ςτα χωριά και κινθτοποιοφμε τα μζλθ CNM. Και ςχεδιάηουμε ζνα πρόγραμμα 4-5 ι και 2 θμερϊν ανάλογα με τισ αγροτικζσ δουλειζσ, τα μεροκάματα ι τθ ςυλλογι δαςικϊν προϊόντων. Συμμετζχουμε ςτθν δουλειά τθσ παραγωγισ μαηί τουσ και τουσ εκπαιδεφουμε. Διδάςκουμε ζνα τραγοφδι ι ζναν χορό ι ζνα όργανο κάκε φορά. Θ εκπαίδευςθ που παρζχουμε παίρνει υπόψθ τθσ το ταλζντο τουσ, τα ενδιαφζροντα και τθν ικανότθτα μάκθςθσ που ζχουν. Αυτό δίνει καλά αποτελζςματα. Μερικζσ φορζσ τουσ διδάςκουμε να γράφουν τραγοφδια ςαν μζροσ τθσ εκπαίδευςθσ. Για παράδειγμα διοργανϊςαμε ζνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 5 θμερϊν ςτο Μπαςτάρ το 2002. δϊςαμε βάροσ ςτο να τουσ ενκαρρφνουμε να γράφουν. Ο κόςμοσ εδϊ είναι αυκεντία ςτα αυτοςχζδια τραγοφδια… Τα μουςικά όργανα τθσ Νταντακαρανία είναι πολφ αρχαία. Υπάρχουν 18 διαφορετικά όργανα. Μόνο μερικά από αυτά χρθςιμοποιοφνται πια. Χρθςιμοποιοφμε αυτά αλλά και κάποια ςφγχρονα. Δεν μπορεί να υποτιμθκεί θ ςθμαςία των μουςικϊν οργάνων. Δεν βάλαμε κανζναν περιοριςμό για να χρθςιμοποιοφνται μόνο τα ντόπια μουςικά όργανα. Κάνουμε ζναν ςυνδυαςμό από διάφορα όργανα. Θ μουςικι δεν πρζπει να κυριαρχεί ςτο τραγοφδι και τουσ ςτίχουσ. Ζτςι χρθςιμοποιοφμε ντόπια και ςφγχρονα όργανα ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ παράςταςθσ και τον τρόπο με τον οποίο παρουςιάηεται. Τα βαςικά είναι το Ντάπι (κρουςτό) και το Μζλαμ (πνευςτό)… Το Τηανκάρ, το περιοδικό του CNM ξεκίνθςε να εκδίδεται τον Λοφλθ-Αφγουςτο του 1994… Οι ςφντροφοι γράφουν ςτα Γκόντι, Χίντι, Μαράκι, Μπενγκάλι, και ςτα Τελοφγκου κι αυτό είναι ακόμθ ζνα ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό του. Μποροφν να γράψουν ςε όποια γλϊςςα μποροφν να εκφραςτοφν. Αυτοί που γράφουν είναι αντιβάςι, μθ-αντιβάςι, Βεγγαλζηοι, Τελοφγκου, Μαράκι και Ορίγια, δθλαδι άνκρωποι που προζρχονται από διάφορεσ περιοχζσ και εκνότθτεσ ςτο κίνθμα τθσ Νταντακαρανία ςιμερα. Ζτςι το Τηανκάρ είναι ζνα πολφγλωςςο περιοδικό. Ρροςπακοφμε να ζχουμε κείμενα όχι μόνο από τον κόςμο αλλά και από τα μζλθ μασ… Εκφράηουν με εξαιρετικό τρόπο όλα τα προβλιματα τουσ, τα βάςανα, τθν ευτυχία και τα αιςκιματα τουσ ς’ αυτά τα τραγοφδια… Τα μζλθ του CNM μακαίνουν επίςθσ ανάγνωςθ και γραφι. Διορκϊνουμε και δθμοςιεφουμε τα κείμενα τουσ και τα βελτιϊνουμε. Υπάρχουν κάποια προβλιματα ς’ αυτι τθν προςπάκεια. Δεν μποροφμε να επικεντρϊςουμε πλιρωσ ς’ αυτά που γράφουν οι νζοι ςυγγραφείσ και να τα βελτιϊςουμε…» Υπιρχε όμωσ κάτι που ικελα πολφ να τον ρωτιςω. Αφοροφςε τθν ςυηιτθςθ μζςα ςτο κόμμα για τθν γραφι Γκόντι. Μασ είπαν ότι προσ το παρόν χρθςιμοποιοφν τθν γραφι ντεβνάγκρι, όπωσ ςτα Χίντι για να γράψουν Γκόντι. Κατζλθξαν όμωσ ςτο ςυμπζραςμα ότι τα Γκόντι κα πρζπει να αποκτιςουν τθν δικι τουσ διακριτι γραφι. Ο Γιαν Μφρνταλ ρϊτθςε γιατί. Είπε ότι ακόμθ και θ δικι του μθτρικι γλϊςςα, τα Σουθδικά χρθςιμοποιοφν το λατινικό αλφάβθτο αλλά ζχουν προςκζςει τρία γράμματα για κάποιουσ ειδικοφσ φκόγγουσ που υπάρχουν ςτα Σουθδικά. Το πλεονζκτθμα είναι ότι διατθρϊντασ ζνα κοινό αλφάβθτο υπάρχει το πλαίςιο για δια-πολιτιςμικζσ αλλθλεπιδράςεισ και μάκθςθ. Αν υπιρχε μια διαφορετικι γραφι για τα ςουθδικά αυτό κα ζτρεφε τθν απομόνωςθ. Συμφϊνθςα μαηί του. Μασ είπαν όμωσ ότι αυτό μπορεί να ιςχφει αλλά μόνο κατά ζνα μζροσ. Λείπουν πολλοί φκόγγοι, όπωσ το “gh” και το “sh”. Ζτςι αν οι άνκρωποι ζχουν μια γραφι ςτθν οποία οι δικοί τθσ ιδιαίτεροι φκόγγοι κα μποροφν να αποδοκοφν, κα τουσ είναι ευκολότερο να τθν αναγνωρίςουν γιατί θ αναπαράςταςθ δθλαδι τα γράμματα ξεχωρίηουν και μακαίνονται ευκολότερα. Αυτό δεν κα δϊςει τθν δυνατότθτα ςτον κόςμο να επικοινωνιςει πζρα από πολιτιςμικά ςφνορα; Το ηιτθμα δεν είναι αν κάνουν λάκοσ ι όχι. Είναι ότι θ εικόνα που προβάλλεται, του βίαιου ςτρατιωτικοποιθμζνου Μαοϊκοφ δεν ταιριάηει με τθν πραγματικότθτα αυτϊν των μελϊν του κόμματοσ που ςυμμετζχουν ςε μια ςειρά διαδικαςίεσ που αφοροφν πολιτιςμικά, οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά ηθτιματα. Σι πιςτεφω; Ροια είναι θ ςυνολικι εντφπωςθ μου; Ρϊσ αντιλαμβάνομαι το Μαοϊκό κίνθμα ςτθν Νταντακαρανία; 35


Ζχω πειςτεί ότι αυτόσ ο πόλεμοσ δεν κα ζχει τίποτε κοινό με όλουσ όςουσ ζχει εξαπολφςει θ ινδικι κυβζρνθςθ τα τελευταία 63 χρόνια. Κα δοκιμάςει τθν αντοχι του όπωσ δεν ζχει ςυμβεί ποτζ προθγοφμενα. Ακριβϊσ γιατί πρόκειται για ζναν πόλεμο που ο λαόσ πολεμάει ςτθν δικι του επικράτεια για να ςϊςει τθ γθ του, τα δάςθ του, τα νερά του, τα ορυκτά του από τθν αρπαγι κι ζχει πειςτεί ότι ζχει ζνα εναλλακτικό όραμα, όχι μόνο για τον εαυτό του, τουσ αντιβάςι, αλλά ςυνολικά για τον ινδικό λαό. Αποτελεί μια τελείωσ διαφορετικι κατάςταςθ όταν ζνασ λαόσ νοιϊκει ότι θ μοίρα τον καλεί να απελευκερωκεί ο ίδιοσ για να μπορζςει να εμπνεφςει τουσ ςυμπατριϊτεσ τουσ, άνδρεσ και γυναίκεσ να ςυςπειρωκοφν γφρω τουσ και να ακολουκιςουν το παράδειγμα τουσ. Ωςτόςο, κανζνα κίνθμα ςτθν Λνδία δεν ζχει τόςα να παρουςιάςει υπζρ του και όμωσ τόςο λίγα ζχουν γραφτεί για αυτό και να ζχει υποςτεί τόςθ ςυκοφαντία. Κι ακόμθ λιγότερα λζγονται και γιορτάηονται. Πςοι από εμάσ πιςτεφουν ςτθν «ελευκερία με ιςότθτα», πρζπει να χαιρόμαςτε με τισ αξιοςθμείωτεσ προςπάκειεσ των Μαοϊκϊν και από το ότι μασ δείχνουν το πόςο μακριά μπορεί να μασ οδθγιςει το πνεφμα του να «υπθρετιςουμε το λαό». δεν είναι άγιοι, ςίγουρα δεν είναι αμαρτωλοί, αλλά ςαν απλοί κνθτοί μασ ζχουν δείξει το τι ςθμαίνει μια ακλόνθτθ δζςμευςθ για τθν υλοποίθςθ του κοινωνικοφ μεταςχθματιςμοφ. Οι επικριτζσ μπορεί να βρουν ςφάλματα, να τα μεγεκφνουν, να τα παραβλζπουν, οι ικφνοντεσ μποροφν να προςπακιςουν να «εξαλείψουν», να «τςακίςουν», να «πνίξουν», και για να χρθςιμοποιιςουμε τα λόγια του πρωκυπουργοφ, να τουσ «εξαφανίςουν». Αυτό που δεν μποροφν όμωσ να αρνθκοφν είναι ότι ζχουν ρίηεσ ςτο λαό, επιβιϊνουν για αυτό το λόγο και εξαπλϊνονται πολιτικά γιατί οι φτωχοί και οι ςτερθμζνοι πιςτεφουν ς’ αυτοφσ. Δεν είναι μόνο ότι οι Μαοϊκοί απευκφνονται ςτον λαό αλλά ότι ο λαόσ τουσ πλθςιάηει και τουσ καλεί να μπει ςε νζα περιοχζσ, για να τον βοθκιςει ςτουσ κακθμερινοφσ αγϊνεσ του. Για αυτό και πιςτεφω ότι ακόμθ κι αν υποςτοφν κάποιο πιςωγφριςμα, ι χάουσ τθ βάςθ ι τισ βάςεισ τουσ εδϊ κι εκεί, αυτό το κίνθμα δεν πρόκειται να ςβιςει. Νομίηω ότι αν τουσ απωκιςουν από μια περιοχι κα αναπτυχκοφν αλλοφ. Αυτι θ ςθμαςία αυτοφ που λζνε ότι ςκζφτονται με τθν προοπτικι των επόμενων 50-60 χρόνων και όχι μόνο για το εδϊ και τϊρα. Ιρκαν για να μείνουν. Κι αυτό αντιπροςωπεφει μια ςθμαντικι αλλαγι. Ζτςι δεν πρζπει κανείσ να υποτιμά τα επιτεφγματα τουσ. Ρολφ περιςςότερο που ενϊ διανοοφμενοι και ακτιβιςτζσ μιλάνε για μοντζλα και παραδείγματα εναλλακτικισ ανάπτυξθσ, οι Μαοϊκοί εδϊ το ζχουν κάνει πράξθ τα τελευταία τριάντα χρόνια ανάμεςα ςτα εκατομμφρια των Λνδϊν. Και όχι μόνο αναπτφςςουν τθν γεωργία, ειςάγουν κοινωνικζσ και οικονομικζσ μεταρρυκμίςεισ, ςυηθτοφν ανοιχτά και αμφιςβθτοφν ικθ αλλά υλοποιοφν και τθν δικι τουσ άποψθ για τθν εκβιομθχάνιςθ, τισ εξορρφξεισ… Ναι είναι ζνα μικρό βιμα όταν ςκεφτεί κανείσ τθν αχανι ζκταςθ τθσ Λνδίασ. Μιπωσ όμωσ υπάρχει κανζνασ άλλοσ πολιτικόσ ςχθματιςμόσ που να ζχει φτάςει ζςτω και κοντά ς’ αυτά που ζχουν καταφζρει αυτοί, ενάντια ςε κάκε πικανότθτα; Είναι ειρωνεία το γεγονόσ ότι όποιο κείμενο μασ ζδωςαν να διαβάςουμε και ςε κάκε ςυηιτθςθ που κάναμε αυτό που επαναλάμβαναν ςυνεχϊσ ιταν θ αναφορά ςτισ ελλείψεισ, τισ αδυναμίεσ ι τα λάκθ τουσ. Κι ενϊ κεωρϊ ότι αυτι θ παραδοχι είναι ζντιμθ από μεριάσ τουσ πιςτεφω ότι υπερβάλλουν. Αυτό που μου ζκανε είναι ότι ςε αντίκεςθ με αλλοφ όπου ο κόςμοσ ζχει τθν τάςθ να υπερβάλει για τα κατορκϊματα του εδϊ το κόμμα ιταν πολφ μετριόφρον για αυτά. Μιλοφςαν ςυνεχϊσ για τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν ι για αυτά που ζπρεπε να γίνουν. Για παράδειγμα όταν ρϊτθςα γιατί υπάρχουν τόςα λίγα γραπτά ςε ρεπορτάη, οδοιπορικά, και κομματικά κείμενα για το κίνθμα ςτθν Νταντακαρανία; Υπάρχουν ελάχιςτα διακζςιμα βιβλία ςτα Χίντι, και ακόμθ κι αυτά ζχουν μεταφραςτεί από τα Τελοφγκου και τα Ρουντηάμπι και υπάρχει ζνα φυλλάδιο του κόμματοσ για το αναπτυξιακό ζργο ςτθν Νταντακαρανία που ζχει γραφτεί ςτα Χίντι και ςτα Αγγλικά. Είναι όμωσ λίγα και πολφ περιοριςμζνα. Το βιβλίο του Ρ. Σάνκαρ «Αυτό το Δάςοσ Μασ Ανικει» χρειάηεται ενθμζρωςθ κακϊσ γράφτθκε ςτο 1977 ςτα Τελοφγκου και αργότερα μεταφράςτθκε ςτα Χϊντι. Για κάποιο αόριςτο λόγο θ απάντθςθ ιταν ότι ποτζ δεν αςχολικθκαν με αυτό. Γιατί; Δεν γνϊριηαν ότι οι αντίπαλοι τουσ ζχουν χρθςιμοποιιςει αυτι τθν ζλλειψθ πλθροφόρθςθσ για να τουσ ςυκοφαντοφν; Ναι, το γνϊριηαν και ειδικά ςτθν πρϊτθ περίοδο του Σάλβα Τηουντοφμ τουσ κατθγοροφςαν ότι οι ίδιοι ζφεραν τθν «λευκι τρομοκρατία» εναντίον τουσ. Τουσ κατθγοροφςαν ότι είχαν εμποδίςει τουσ αντιβάςι να ςυλλζξουν φφλλα τζντου. «Ενϊ θ αλικεια είναι ότι ιμαςταν αντίκετοι ςτθν κυβζρνθςθ που ανακοίνωςε ότι θ αμοιβι για κάκε δζμα 50 φφλλων τζντου κα ιταν λιγότερα από 50 ρουπίεσ όταν οι 36


ιδιϊτεσ εργολάβοι πλιρωναν ςχεδόν τα διπλάςια. Τότε ιταν που κατανοιςαμε ότι κάποιοι διανοοφμενοι μασ κατθγοροφςαν γιατί πίςτευαν όλα όςα τουσ ζλεγαν ςτα ςτρατόπεδα του Σάλβα Τηουντοφμ». Γιατί όμωσ δεν δθμοςιοποιοφςαν τα επιτεφγματα τουσ; Εδϊ υλοποιοφςαν τθν εναλλακτικι «ανάπτυξθ», εμπλουτίηοντασ τθν κοινωνία των αντιβάςι είτε επρόκειτο για οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ, υγεία, μόρφωςθ, ανάπτυξθ τθσ γλϊςςασ (δθμιουργϊντασ μια νζα γραφι) και διατθρϊντασ τθν κουλτοφρα των φυλϊν… Γιατί δεν ενκάρρυναν περιςςότερο τθν καταγραφι τθσ εμπειρίασ και τθσ δουλειάσ τουσ ςτθν Νταντακαρανία; Λκανοποιθτικι απάντθςθ δεν βρικα. Μόνο ντροπαλά χαμόγελα. Θ άποψθ μου είναι ότι για χρόνια θ Νταντακαρανία κεωροφνταν παράρτθμα του κινιματοσ ςτο Άντρα Ρραντζσ. Πταν κατάφεραν να ριηϊςουν και κακιερϊνονται τα όργανα τθσ λαϊκισ εξουςίασ είχαν περάςει ςχεδόν δυο δεκαετίεσ, Στθν αλλαγι τθσ χιλιετίασ άρχιςαν να γίνονται οι πρϊτεσ προςπάκειεσ να καλζςουν ςυγγραφείσ να ζρκουν, να δουν και να γράψουν. Αυτό ςυνζβθ ταυτόχρονα με τθν ςυγκρότθςθ του ΚΚ Λνδίασ (Μαοϊκοφ) που ζχει ςθμαντικι παρουςία ςε αρκετά κρατίδια και είχε υποςτεί ζνα ςθμαντικό πιςωγφριςμα ςτο Άντρα Ρραντζσ. Το εντυπωςιακό είναι ότι το κόμμα ςτθν Νταντακαρανία ζχει ιςχυροφσ δεςμοφσ με τουσ φτωχοφσ αντιβάςι και τισ γυναίκεσ. Το γεγονόσ ότι μπικαν ςε μια περιοχι που το Λνδικό κράτοσ αδιαφοροφςε για δεκαετίεσ και όπου τα πολιτικά κόμματα ςθμάδεψαν με τθν απουςία τουσ αποδείχτθκε ότι παρείχε ςτουσ Μαοϊκοφσ ζνα τεράςτιο πλεονζκτθμα. Το κατανόθςαν κι ζτςι ςθμειϊκθκε πρόοδοσ, θ αξιοποίθςθ των πόρων και το πόςο μακριά πιγε – ςε αντίκεςθ με τθν αναφορά του Λνδικοφ κράτουσ όπου για κάκε ρουπία που διατίκεται ςτθν περιοχι μόνο τα 12 παΐςα φκάνουν ςτον κόςμο, εδϊ ςχεδόν κάκε δεκάρα υπθρετεί το λαό - θ λιτότθτα των μελϊν του κόμματοσ ςτθν Νταντακαρανία κακϊσ και του ΛΑΑΣ, τθσ ραχοκοκαλιάσ του κινιματοσ, φανερϊνει ξεκάκαρα το γεγονόσ ότι θ ςυλλογικι δουλειά και θ αφοςίωςθ να υπθρετοφν το λαό μπορεί να κάνει ακόμθ και περιοριςμζνουσ πόρουσ να φκάςουν πολφ μακριά. Δεν ερεφνθςα το κατά πόςο ςυηθτοφςαν ανοιχτά ενϊ αξιοποιοφςαν τουσ οικονομικοφσ τουσ πόρουσ τθν επιλογι ανάμεςα ςτθν ιςότθτα και τθν αποτελεςματικότθτα ι το πϊσ το ζλυςαν, ιταν όμωσ φανερό με γυμνό μάτι ότι το βάροσ δίνονταν το να κάνουν όςο το δυνατόν περιςςότερα με τθν λιγότερ4θ δυνατι ςπατάλθ. Ο τρόποσ με τον οποίο ακόμθ κι ζνα μικρό κομμάτι χαρτί φυλάγονταν για να χρθςιμοποιθκεί μου το υπενκφμιηε κακθμερινά. Το κάκε κομμάτι χρθςιμοποιοφνταν για να γράψουν ζνα μινυμα, μια οδθγία ι ζνα αίτθμα. Θ ηωι παραμζνει ςκλθρι και Σπαρτιατικι. Τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν οξφνονται: από τθ μια θ επίκεςθ κακϊσ και θ περικφκλωςθ από το κράτοσ και από τθν άλλθ θ απϊλεια του ανκρϊπινου δυναμικοφ και των υλικϊν πόρων. Ωςτόςο, το ηιτθμα είναι ότι ενϊ αντιμετωπίηουν προβλιματα ταυτόχρονα διογκϊνουν τισ αδυναμίεσ τουσ. Αν κάποιοσ διαβάςει για παράδειγμα το κείμενο του κόμματοσ για τθν εκςτρατεία διόρκωςθσ που βρίςκεται ςε εξζλιξθ, αποκαλφπτεται ότι τα περιςςότερα παραδείγματα που αναφζρουν αφοροφν πικανότατα το Άντρα Ρραντζσ και είναι ζξω από τθν Νταντακαρανία. Ασ τα δοφμε: 1. ςε κάποιεσ περιοχζσ, θ γθ που καταλαμβάνονταν από τουσ γαιοκτιμονεσ ςτο παρελκόν μζνει ακαλλιζργθτθ εξαιτίασ τθσ κρατικισ καταςτολισ. Και όταν οι γαιοκτιμονεσ προςπακοφν να τθν πουλιςουν τότε τθν αγοράηουν οι πλοφςιοι και μεςαίοι αγρότεσ. Σ’ αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, αντί να αςκιςουμε πίεςθ, μζςα από τουσ εργάτεσ γθσ και τουσ φτωχοφσ αγρότεσ που καταλαμβάνουν αυτζσ τισ εκτάςεισ, ς’ αυτοφσ που τισ αγοράηουν και να ςταματιςουμε τισ πωλιςεισ, οι ίδιεσ οι διμοιρίεσ χτυποφν τουσ πλοφςιουσ και μεςαίουσ αγρότεσ που τισ αγόραςαν. 2. ςτον αγϊνα για τθν εξάλειψθ των κακϊν ςυνθκειϊν όπωσ θ κατανάλωςθ αλκοόλ, λείπει θ λογικι τθσ μακροπρόκεςμθσ διαπαιδαγϊγθςθσ του κόςμου. Στον αγϊνα να εμποδιςτεί θ παραγωγι του αράκ, αντί να ςυςπειρϊνουμε τον κόςμο και ειδικά τισ γυναίκεσ, θ προτεραιότθτα δίνεται ςε ενζργειεσ των διμοιριϊν και μόνο. Οι ςωματικζσ ποινζσ επιβάλλονται χωρίσ να παίρνεται υπόψθ θ ταξικι ςκοπιά. 3. όταν αναδεικνφονται προβλιματα ςτισ ςχζςεισ ανδρϊν-γυναικϊν, ειδικά ςε ηθτιματα που αφοροφν το γάμο, οι αποφάςεισ των δικαςτθρίων παίρνονται χωρίσ να παίρνουν υπόψθ τα κοινωνικά προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι γυναίκεσ. 4. ςε διάφορα λαϊκά ςυμβοφλια ςε επίπεδο χωριοφ αντί να ακουςτοφν και οι δυο πλευρζσ και παράλλθλα να ςυγκεντρωκοφν οι απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ από άλλουσ ςτο χωριό ζχουν καταλιξει ςε μονομερείσ αποφάςεισ, κάτω από τθν επιρροι του ςεχταριςμοφ. 37


5. όταν κάποια άτομα από το λαό κάνουν κάποια ςφάλματα, όταν είναι αντίκετοι ςτισ μαηικζσ μασ οργανϊςεισ, όταν υπάρχει θ υποψία ότι χαφιεδίηουν, τότε οι ποινζσ είναι πολφ αυςτθρότερεσ από αυτό που ζκαναν… Τϊρα οι διμοιρίεσ ζχουν αντικαταςτακεί από λόχουσ και μιλοφν πια για τάγματα. Στο Μπαςτάρ όπου θ γθ μοιράςτθκε, οι γαιοκτιμονεσ που εκδιϊχκθκαν δεν μποροφν οφτε να τθν πουλιςουν οφτε να τθν πάρουν πίςω. Θ Λαϊκι Κυβζρνθςθ τθν απαλλοτρίωςε και τθν μοίραςε ςτουσ φτωχοφσ αντιβάςι. Κι αυτό είναι αντίκετο με αυτό που ζγινε ςτο Άντρα Ρραντζσ. Θ γθ που απαλλοτριϊκθκε ςτο Άντρα Ρραντζσ μζνει ακαλλιζργθτθ και οι προςπάκειεσ που ζγιναν για να πουλθκεί εμποδίςτθκαν από τισ ενζργειεσ των ςτρατιωτικϊν ομάδων. Μάλιςτα ςτθν κορφφωςθ του Σάλβα Τηουντοφμ αυτζσ οι εκτάςεισ μπορεί να μθν καλλιεργικθκαν, τϊρα όμωσ πια οι αγρότεσ αντιβάςι ζχουν αρχίςει να επιςτρζφουν για να καλλιεργιςουν τθ γθ και το μζγεκοσ των εκτάςεων που παραμζνουν ακαλλιζργθτεσ ζχει ςυρρικνωκεί. Στο Μπαςτάρ, επίςθσ, θ Λαϊκι Κυβζρνθςθ παρζχει πίςτωςθ και ςπόρουσ ςτουσ φτωχοφσ αγρότεσ και δάνεια για να αγοράςουν ζνα ηευγάρι βουβάλια ςτουσ φτωχοφσ αγρότεσ για να τουσ ενκαρρφνει να οργϊςουν τα χωράφια τουσ παρά να τα ςκαλίηουν με τςάπεσ. Επιπλζον ςτισ περιοχζσ των Λαϊκϊν Κυβερνιςεων ςτθν Νταντνακαρανία δεν υπάρχουν πια μαγαηιά που πουλοφν αράκ και φτιάχνουν μόνο παραδοςιακά ποτά. Γι αυτό και θ κινθτοποίθςθ των γυναικϊν ενάντια ςτα μαγαηιά που πουλοφςαν αράκ, κάτι που ιταν πολφ αποτελεςματικό ςτθν πρϊτθ φάςθ του κινιματοσ ςτο Άντρα Ρραντζσ δεν είναι απαραίτθτθ εδϊ. Μάλιςτα τα περιςτατικά μζκθσ είναι ελάχιςτα εδϊ. Οι ποινζσ δεν είναι αναντίςτοιχεσ με τα λάκθ που διαπράττονται. Μάλιςτα ο κόςμοσ καμαρϊνει που τα κοινά παραπτϊματα ζχουν ελαττωκεί. Στο τζλοσ, ζνασ αντιβάςι ςφντροφοσ μου είπε ότι ςτο Άντρα Ρραντζσ, ςε αντίκεςθ με τθν Νταντακαρανία, τα μζλθ του κόμματοσ ζχουν χαλαρϊςει λίγο. ΢ϊτθςα αν αλθκεφει. Μου είπε ότι εδϊ ςτθν Νταντακαρανία κάνουμε όλεσ τισ δουλειζσ μόνοι μασ. Κουβαλάμε ακόμθ και τισ προμικειεσ μασ και όταν γυρίηουμε από τα παηάρια όλοι ςυμβάλλουν ςτο κουβάλθμα. Στο Άντρα Ρραντζσ χρθςιμοποιοφν τα κινθτά τουσ τθλζφωνα και κάνουν τισ παραγγελίεσ τουσ και οι προμικειεσ ζρχονται είτε με τρακτζρ είτε με τηιπ. Είπε ότι εκτζκθκαν από μόνοι τουσ ςε χαφιζδεσ. Κα μποροφςαν αυτά τα ςφάλματα που αναφζρονται ςτο απολογιςτικό κείμενο να υποδείξουν το τι πιγε ςτραβά ςτο Άντρα Ρραντζσ, να είναι άραγε ζνασ τρόποσ να υπενκυμίςουν ςτα μζλθ του κόμματοσ αυτά τα ςφάλματα και να τα αποφφγουν; Ζτςι νομίηω. Μάλιςτα είναι τζτοια θ επιρροι και θ εμπιςτοςφνθ ςτο κόμμα ςτθν Νταντακαρανία που παρά τισ ζντονεσ προςπάκειεσ των ντόπιων ςτελεχϊν του ΚΚ Λνδίασ που ζχουν αρχίςει να κακολογοφν τουσ Μαοϊκοφσ και να απειλοφν τον κόςμο ότι κα τουσ ςυλλάβουν και κα τουσ κακοποιιςουν αν δεν ςταματιςουν να ςτθρίηουν τουσ Μαοϊκοφσ ςτθν Λοχαντιγκοφντα. Θ οργάνωςθ του ΚΚ Λνδίασ Adivasi Mahasabha δεν κατάφερε να παρακινιςει πολλοφσ χωρικοφσ να πουλιςουν τθ γθ τουσ ςτουσ Τάτα για μεγαλφτερθ αποηθμίωςθ. Αυτι είναι μια ςθμαντικι αλλαγι ςτθν ςτάςθ του ΚΚ Λνδίασ που μζχρι πρόςφατα θ γενικόσ του γραμματζασ Α. Β. Bardhan, μιλοφςε για τθν «επιχείρθςθ πράςινο κυνιγι» κι ζλεγε ότι ιταν μια πολιτικι για τθν «εξόντωςθ των κομμουνιςτϊν» και όλων όςων ςικωναν το κόκκινο λάβαρο ψθλά (5 Οκτϊβρθ 2009, The Tribune). Μπορεί κανείσ να το παρατθριςει ςτον τρόπο με τον οποίο οι Μαοϊκοί κεωροφνται θ μόνθ πραγματικά δφναμθ που αγωνίηεται για τουσ Αντιβάςι ςτο Μπαςτάρ, κι αυτό ξεπερνά τθν κομματικι τοποκζτθςθ του κακζνα. Δεν ςθμαίνει ότι υπάρχει εκατό τοισ εκατό ταφτιςθ με ότι υποςτθρίηουν ι κάνουν οι Μαοϊκοί. Σθμαίνει όμωσ ότι νομιμοποιοφνται ςτα μάτια του κόςμου και αποτελοφν μια δφναμθ που μπορεί να εμπιςτευκεί. Κι αυτό πρζπει να κατανοθκεί ςτθν προοπτικι του. Φανταςτείτε μια περιοχι όπου το διεφκαρμζνο και καταπιεςτικό δαςαρχείο ζχει εκδιωχκεί, ζχουν αγωνιςτεί για καλφτερα μεροκάματα, ζχουν υλοποιθκεί οι μεταρρυκμίςεισ για τθ γθ, το Κόμμα ςυνεχίηει να οικοδομεί δεςμοφσ με τουσ φτωχοφσ και τουσ πιο περικωριοποιθμζνουσ και ειδικά τισ γυναίκεσ και αγωνίηεται μαηί τουσ για να διαςφαλίςει ότι δεν γίνονται ξεπουλιζται θ τιμι και θ αξιοπρζπεια του λαοφ, θ κουλτοφρα τουσ ανκίηει, όπου οι Μαοϊκοί ςυμπαραςτζκονται ςτουσ πιο καταπιεςμζνουσ…μόνο τότε καταλαβαίνει κανείσ γιατί οι περιςςότεροι Αντιβάςι κεωροφν τουσ Μαοϊκοφσ δικοφσ τουσ. Είναι πολφ εντυπωςιακό ότι τθν ζντονθ κριτικι των διανοοφμενων ςτα αςτικά κζντρα τθν ςυμμερίηεται εκείνο το κομμάτι των Αντιβάςι που είχαν τθν εξουςία πάνω ςτουσ ομοεκνείσ τουσ και ζχουν περικωριοποιθκεί ςτθν διάρκεια των 30 χρόνων του Μαοϊκοφ κινιματοσ. κι αυτό δεν ιςοδυναμεί με τον ιςχυριςμό ότι οι Αντιβάςι ζχουν πιαςτεί ανάμεςα ςτο Κράτοσ και τουσ Μαοϊκοφσ, πολφ περιςςότερο που οι Μαοϊκοί είναι οι ίδιοι Αντιβάςι! Μάλιςτα θ 38


κατθγορία για «ξζνουσ» φαντάηει γελοία όταν κανείσ αναλογιςτεί ότι ξζνοι είναι οι δυνάμεισ αςφαλείασ, οι γραφειοκράτεσ, οι αξιωματικοί τθσ αςτυνομίασ, και οι πράκτορεσ των πολυεκνικϊν και των μεγάλων εταιρειϊν… Ζνα ερϊτθμα που επαναλαμβανόταν ιταν το πϊσ το Μαοϊκό κίνθμα ςχεδιάηει να κινθκεί από δω και πζρα, από τα προπφργια του ςτα δάςθ προσ τον κόςμο ζξω. Στθν ςυνζντευξθ που ζδωςε ο Γενικόσ Γραμματζασ μασ είπαν ότι «αυτό αποτελεί ςίγουρα μια πρόκλθςθ για μασ, ζχουμε όμωσ τθν πεποίκθςθ ότι μακροπρόκεςμα υπάρχει ζνα πλεονζκτθμα που δεν μπορεί να επιτευχκεί ςε ςφντομο διάςτθμα. Σε αντίκεςθ όμωσ με αυτό που επικυμεί ο εχκρόσ, να κλείςει το ηιτθμα γριγορα, εμείσ κζλουμε να παρατείνουμε αυτόν τον πόλεμο και αλλάξουμε τθν κατάςταςθ υπζρ μασ, κάτι που ευνοεί τθν επανάςταςθ». Από αυτά που ειπϊκθκαν ςυμπζρανα ότι περιμζνουν να αναπτυχκοφν πολφ γριγορα ςτθν διάρκεια αυτοφ του πολζμου που ζχουν εξαπολφςει εναντίον τουσ. Ππωσ ςυνζβθ ςτισ δυο εκςτρατείεσ «Jan Jagran» και ςτο Σάλβα Τηουντοφμ, πιςτεφουν ότι αν καταφζρουν να προςτατζψουν τον κεντρικό πυρινα τουσ, άςχετα με το πόςεσ δυνάμεισ κα αντιμετωπίςουν, κα μπορζςουν να αναπτυχκοφν αλλοφ. Ρόςο ρεαλιςτικι είναι αυτι θ εκτίμθςθ; Είναι άλλο να το λεσ, όπωσ το αναφζρουν ςτο κείμενο «Στρατθγικι και Τακτικζσ τθσ Λνδικισ Επανάςταςθσ» δθλαδι «όποια και είναι θ μορφι του επαναςτατικοφ πολζμου ςε διάφορεσ χϊρεσ, το περιεχόμενο παραμζνει το ίδιο: θ κατάλθψθ τθσ εξουςίασ από ζνοπλεσ δυνάμεισ» αλλά είναι τελείωσ διαφορετικό πράγμα να φτάςει κανείσ εκεί. Ασ εξθγθκϊ. Κεωρϊ το επιχείρθμα για τθ βία και τθν μθ-βία αςυναρτθςία. Υπεραςπίηομαι το δικαίωμα του λαοφ να αντιςτζκεται ζνοπλα γιατί νομιμοποιείται να παλζψει ενάντια ςτθν καταπίεςθ με κάκε μζςο. Επίςθσ πιςτεφω ότι μόνο εάν είναι οπλιςμζνοσ ο λαόσ κα μπορζςει να εξουδετερϊςει το μεγάλο πλεονζκτθμα που διακζτουν οι άρχουςεσ τάξεισ με τον ζλεγχο των μζςων βίασ, που κατά βάςθ χρθςιμοποιείται ενάντια ςτισ λαϊκζσ μάηεσ. Αξίηει να υπενκυμθκεί ότι ςφμφωνα με το International Action Network of Small Arms, υπάρχουν περίπου 40 εκατομμφρια ιδιωτικά όπλα ςτθν Λνδία. Δεν χρειάηεται να γνωρίηει κανείσ πυρθνικι φυςικι για να πιςτζψει ότι αυτζσ οι δεκάδεσ εκατομμφρια όπλα αποτελοφν ιδιοκτθςία όςων βρίςκονται ςε κζςεισ εξουςίασ και διακζτουν προνόμια. Αυτι θ πραγματικότθτα και μια Λνδία, που με όλθ τθσ τθ φλυαρία περί μθ-βίασ, είναι ζνα από τα πιο εξοπλιςμζνα κράτθ και ςε ςχζςθ με τθν ςυςςϊρευςθ καταςτρεπτικισ δφναμθσ του οπλοςταςίου του κακϊσ και ςε ςχζςθ με το μζγεκοσ των ςτρατιωτικϊν δυνάμεων του, κάτι που ενιςχφεται πολλαπλαςιαςτικά από δρακόντειουσ νόμουσ και δίνει μ’ αυτό τον τρόπο τθν δυνατότθτα ςτισ άρχουςεσ τάξεισ τθ δυνατότθτα να εφαρμόηουν τθν «αργι γενοκτονία». Σκλθρζσ κουβζντεσ, όχι όμωσ απαραίτθτα εκτόσ τόπου αν ςκεφτεί κανείσ ότι το 45% των παιδιϊν θλικίασ κάτω των 6 ετϊν υποφζρουν από υποςιτιςμό, και υπολειπόμενθ ανάπτυξθ. Οφτε αν ςκεφτεί το παιχνίδι με τθν μείωςθ του αρικμοφ των κερμίδων που πρζπει να παίρνουν, που από 2.400 κερμίδεσ το κατζβαςαν ςτισ 1.500-1.800 και ζχουν μειϊςει ςτατιςτικά τον αρικμό των ανκρϊπων που ηουν κάτω από το επίπεδο φτϊχειασ κι ζτςι μειϊνουν τον δείκτθ Αςφαλείασ Τροφίμων για εκατοντάδεσ εκατομμφρια Λνδϊν! Αυτό οδθγεί τον ίδιο μασ το λαό ςε ζναν αργό κάνατο. Ο ιςχυριςμόσ ότι θ βία δεν μπορεί να παίξει κανζνα ρόλο οφτε ζχει καμιά απελευκερωτικι δφναμθ είναι ςυνεπϊσ εντελϊσ λακεμζνοσ. Είναι ςαν να λεσ ςτον κόςμο να περιμζνει υπομονετικά να πζςουν τα φροφτα από το δζντρο ςτθν αγκαλιά του. Αυτό μπορεί να καταλιγει ςε μια ζκφραςθ τφχθσ ι κρθςκευτικισ πίςτθσ αλλά ςτθν πράξθ αυτοί που το υφίςτανται φτάνουν ςτθν απελπιςία μετά από 63 χρόνια. Κυμθκείτε ότι ακόμθ και το Κράτοσ, που πολεμάει του Μαοϊκοφσ, δεν αρνείται ότι οι Μαοϊκοί εκπροςωποφν τουσ «φτωχότερουσ των φτωχϊν». Κα μποροφςε άραγε να ςθμαίνει ότι ακόμθ κι εδϊ θ ταξικι πάλθ ςυνεχίηεται, αν ςκεφτεί κανείσ το γεγονόσ ότι οι νεολαίοι επαναςτάτεσ που προζρχονταν από τα μεςαία ςτρϊματα ςτθ δεκαετία του ’60 και αλλαξοπίςτθςαν ςιμερα επευφθμοφνται αλλά οι καταπιεςμζνοι που ςυςπειρϊνονται ςτουσ Μαοϊκοφσ ςιμερα τουσ διαπομπεφουν. Το ηιτθμα είναι ότι για όςο το Κράτοσ μονοπωλεί τα μζςα τθσ βίασ κα ςυνεχίςει να ζχει τθ δυνατότθτα να επιβάλλει ςτο λαό μια ηωι ταπείνωςθσ και ςκλαβιάσ. Οι ελευκερίεσ και τα δικαιϊματα είναι προνόμια των μεςαίων τάξεων. Οι εργαηόμενοι υφίςτανται από καταςταλτικι ελευκερία και μόλισ καταφζρουν να κινθτοποιιςουν τον κόςμο και αρχίςουν να αμφιςβθτοφν τισ ανιςότθτεσ και τισ ανεπάρκειεσ του ςυςτιματοσ γίνονται ςτόχοσ των καταςταλτικϊν μθχανιςμϊν του κράτουσ. Οφτε και μπορϊ να δεχτϊ τθν ανάγκθ να απορριφκεί θ ζνοπλθ αντίςταςθ όταν πρϊτο το κράτοσ βγάηει ςτθν παρανομία ζνα κόμμα και ανακθρφςςει τθν ιδεολογία του εγκλθματικι, δεν επιτρζπει να 39


κινθτοποιιςει τον κόςμο και να προπαγανδίςει τθν πολιτικι του και αντίκετα αναπτφςςει μια τεράςτια ςτρατιωτικι δφναμθ για να τουσ καταςτείλει. Οφτε κι αν αναλογιςτϊ ότι το 1971 χρθςιμοποιικθκαν τρεισ μεραρχίεσ με 45.000 άνδρεσ εναντίον τουσ με το όνομα «Επιχείρθςθ Λππαςία ςτθν Εξοχι», όταν δεν αποτελοφςαν καμιά απειλι για το κράτοσ, αυτό αποδεικνφει ότι οποιοδιποτε κίνθμα για τθν χειραφζτθςθ του Λνδικοφ λαοφ από τθν καταπίεςθ και τθν εκμετάλλευςθ κα ςυναντιςει τθν ιςχυρι δφναμθ του Κράτουσ. Με αυτι τθν ζννοια αν οι Μαοϊκοί δεν ανζβαηαν τθν μαχθτικι τουσ δφναμθ κα είχαν διαλυκεί πολφ καιρό πριν και πολφ λίγοι κα είχαν παρατθριςει, κι ακόμθ λιγότεροι κα είχαν κρθνιςει τον χαμό τουσ. Αναρωτιζμαι αν αναγνωρίηεται όςο πρζπει το γεγονόσ ότι είναι θ παρουςία των Μαοϊκϊν που παρζχει τθ δυνατότθτα ςτουσ μεταρρυκμιςτζσ και ςε πολλοφσ αντιπολιτευόμενουσ να κζςουν τα αιτιματα τουσ για αλλαγζσ και τροποποιιςεισ τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ. Με δεδομζνο αυτό δεν ζχω πειςτεί ότι θ ςτρατιωτικι δράςθ πρζπει να είναι ο μόνοσ τρόποσ για το προχϊρθμα τθσ υπόκεςθσ του κοινωνικοφ μεταςχθματιςμοφ ςε όλα τα μζρθ τθσ Λνδίασ. Αν εξαιρζςουμε το γεγονόσ ότι ςτρατιωτικά είναι αδφναμοι, οι 10.000 αντάρτεσ και οι 50.000 μζλθ τθσ πολιτοφυλακισ φανερϊνουν μια μζτρια δυνατότθτα. Αυτό ςθμαίνει ότι πρζπει να είναι προςεκτικοί ςτθν πολιτικι τουσ. Δεν είναι τα όπλα που πολεμοφν αλλά οι άνκρωποι που παίρνουν τα όπλα. Θ Λνδία είναι μια τεράςτια χϊρα και πολφπλοκθ με διάφορουσ τρόπουσ, ςυμπεριλαμβάνοντασ και τθν κοινωνικοοικονομικι ανάπτυξθ. Οι ςυνκικεσ που κυριαρχοφν ςε πολλά μζρθ τθσ Λνδίασ, όπωσ οι 34 περιφζρειεσ όπου οι Μαοϊκοί είναι ςχετικά ιςχυροί, δεν αντιςτοιχοφν ςτισ ςυνκικεσ που ιςχφουν ςε κάποιεσ άλλεσ πιο πυκνοκατοικθμζνεσ περιοχζσ. Αυτζσ οι διαφορζσ πρζπει να λθφκοφν υπόψθ. Πταν είπε ο Μαρξ ότι θ επανάςταςθ «αν είναι δυνατό να είναι ειρθνικι αλλά πρζπει οπωςδιποτε να είναι ζνοπλθ» ακόμθ κι αυτόσ δεν πρζπει να είχε κατανοιςει ότι δεν είναι ι το ζνα ι το άλλο. Αλλά ζνασ ςυνδυαςμόσ και των δυο ίςωσ να είναι απαραίτθτοσ, όπωσ δείχνει θ πρόςφατθ επιτυχία των Μαοϊκϊν ςτο Νεπάλ. Αυτό λοιπόν που παίρνει προτεραιότθτα και το πότε και ποια κα είναι θ εξίςωςθ ανάμεςα ςτθν ειρθνικι και τθν κακορίηεται από τθν ςυγκυρία. Ακόμθ και τότε θ ευκφνθ δεν είναι των Μαοϊκϊν μόνο, αλλά κυρίωσ του Κράτουσ που αφοφ τουσ κιρυξε παράνομουσ, τουσ κυνθγάει, τουσ ςυλλαμβάνει και τουσ εξοντϊνει. Για να γίνει όμωσ το άλμα από τα οχυρά ςτισ ηοφγκλεσ προσ τα ζξω ςτισ πεδιάδεσ, δεν αρκοφν οι ςτρατιωτικζσ νίκεσ, γιατί το ηιτθμα είναι να διατθρθκοφν αυτζσ πολιτικά. Οι μζκοδοι που είναι αποτελεςματικζσ ςε μια περιοχι δεν είναι το ίδιο ςε κάποια άλλθ. Για αυτό και είμαι μπερδεμζνοσ, για να μθν πω ότι δεν ζχω πειςτεί, για τον δρόμο που ζχουν επιλζξει. Ριςτεφω ότι όςο πλθςιάηουν ςε άλλεσ πραγματικότθτεσ που κυριαρχοφν ςε άλλα μζρθ τθσ Λνδίασ, θ πρακτικι τουσ κα διαφοροποιθκεί και κα επθρεάςει και τθν κεωρία τουσ. Εκτόσ από αυτό, είναι πρόωρο να ιςχυριςτοφν κάτι άλλο όταν και οι ίδιοι παραδζχονται ότι ζχουν πολφ δρόμο να διαβοφν. Αποδείχτθκε ότι είχαν δίκιο για το αδιζξοδο ςτο οποίο ζφταςαν άλλα αριςτερά κινιματα που ζχουν καταντιςει λίγο πολφ να λειτουργοφν εντόσ του ςυςτιματοσ, ανίκανοι να προςφζρουν ζνα εναλλακτικό όραμα και να προχωριςουν παραπζρα. Θ εκτίμθςθ που ζχουν για το ίδιο το κίνθμα τουσ είναι ότι παρόλο που δεν είναι δυνατοί, ο λαόσ κεωρεί ότι είναι το μόνο κίνθμα που δίνει ελπίδα. Κακϊσ αυτό ςυνδζεται με τθν πολιτικι τουσ και γιατί πιςτεφουν ότι θ προοπτικι τουσ είναι μακροπρόκεςμθ, κεωροφν ότι θ επιτυχία ι θ αποτυχία τουσ κα κακοριςτεί ςτο μζλλον και όχι εδϊ και τϊρα. Ιταν λοιπόν ολοφάνερο ότι οι Μαοϊκοί δεν πρόκειται να υποχωριςουν από το ςτόχο τουσ, τον κοινωνικό μεταςχθματιςμό δθλαδι ςτον οποίο ζχουν επενδφςει για πάνω από μιςό αιϊνα. Ρροτοφ κάποιοσ αρχίςει το κιρυγμα ότι δθλαδι οι Μαοϊκοί πρζπει να δουλζψουν ειρθνικά για να μεταςχθματίςουν το κράτοσ και τθν κοινωνία, οι ςυνιγοροι αυτϊν των απόψεων κα πρζπει να εξθγιςουν το κατά πόςο θ πολιτικι ελίτ ςτθν Λνδία κα επιτρζψει ςτουσ Μαοϊκοφσ να δουλζψουν ανοιχτά ακόμθ κι όταν κεωρείται ότι απειλοφν το κατεςτθμζνο; Επίςθσ θ υπεράςπιςθ του ειρθνικοφ δρόμου δεν κα είναι ζνα τζχναςμα για να τουσ αποδεκατίςουν όπωσ ςυνζβθ ςτο Άντρα Ρραντζσ το 2004-05; Είναι γεγονόσ ότι δεν επζηθςαν απλά αλλά ενιςχφκθκαν και εξαπλϊκθκαν παρά κι ενάντια ςτισ πιο αντίξοεσ ςυνκικεσ και ότι τα λόγια τουσ αντιςτοιχοφν με τα ζργα τουσ κακϊσ και ότι τουσ ξεχωρίηουν από τισ περιςςότερεσ αριςτερζσ οργανϊςεισ τθν Λνδία. Για αυτό το λόγο και μπαίνουν ςτο μικροςκόπιο περιςςότερο από κάκε άλλθ οργάνωςθ. Ππωσ ακριβϊσ οι επιτυχίεσ φζρνουν καυμαςτζσ, ζτςι και οι μιςζσ επιτυχίεσ φζρνουν επικριτζσ. Βζβαια οι ςθμερινοί επικριτζσ μπορεί να γίνουν οι αυριανοί καυμαςτζσ. 40


Ππωσ και να ’χει κα πρζπει να επεξεργαςτοφν το πϊσ κα χαράξουν το δρόμο τουσ μζςα ςτθν πολυπλοκότθτα και τον πλουραλιςμό τθσ Λνδίασ. Οι μάχεσ μπορεί να κερδίηονται ςτρατιωτικά αλλά οι επαναςτατικοί πόλεμοι κερδίηονται τελικά ςτο πολιτικό επίπεδο. Κι αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίσ δθμοκρατία ςτθν Λνδία του 21ου αιϊνα. Θ δθμοκρατία δεν αποτελεί ηιτθμα τακτικισ, ακόμθ κι κάποιοσ κατακρίνει τθν τυπικι δθμοκρατία ςαν απαράδεκτθ, θ πραγματικι δθμοκρατία είναι και πρζπει να είναι ςτο κεντρικό ηιτθμα όλων των επαναςτάςεων. Το ποιοσ κα είναι ο χαρακτιρασ αυτισ τθσ «νζασ δθμοκρατίασ» μζνει να το δοφμε γιατί τθν πραγματικι πρόκλθςθ τθν ζχουν μπροςτά τουσ οι Μαοϊκοί. Οι Επαναςτατικζσ Λαϊκζσ Επιτροπζσ αποτελοφν τθν εμβρυικι μορφι ενόσ ςυςτιματοσ ςτο οποίο ο λαόσ ςυμμετζχει άμεςα ςτθν λιψθ αποφάςεων που κακορίηουν τθν μοίρα του. Κι αυτό είναι ζνα βιμα μπροςτά. Θ Νταντακαρανία όμωσ εμφανίηει ςυγκεκριμζνεσ ιδιαιτερότθτεσ μια και το Κράτοσ τθν αγνοοφςε για αιϊνεσ. Ενϊ ςε άλλα μζρθ, κα πρζπει να ζχουν υπόψθ τουσ ότι, πάνω από εκατό χρόνια αγϊνων ζχουν αποφζρει ςτθν Λνδικι εργατικι τάξθ, και ςτθν φπαικρο και ςτα αςτικά κζντρα, μια ςειρά από ελευκερίεσ. Ρολλζσ από αυτζσ ζχουν νομοκετθκεί, άλλεσ είναι μόνο ςτα χαρτιά ι και αμφιςβθτοφνται ςιμερα. Ωςτόςο αν οι Μαοϊκοί ςκοπεφουν να κερδίςουν με το μζροσ τουσ, τουσ εργαηόμενουσ ςε περιοχζσ όπου ζχουν ελάχιςτθ ι και κακόλου παρουςία προσ το παρόν, κα πρζπει να το λάβουν υπόψθ τουσ. Τι κα κάνουν λοιπόν; Ρϊσ προςελκφει κάποιοσ τα μεςαία ςτρϊματα που ζχουν ςυνθκίςει να διαφωνεί και να ςυηθτάει δθμόςια κι ζχει γνϊμθ για τα πάντα; Πταν ο γενικόσ γραμματζασ μίλθςε για τθν ανάγκθ να δουλζψουν με δεκάδεσ και εκατοντάδεσ χιλιάδεσ ανκρϊπουσ, μιπωσ υπονοοφςε κάτι τζτοιο; Ασ είναι. Θ πολιτικι ποικιλομορφία αποτελεί ιδιαίτερο γνϊριςμα τθσ Λνδίασ όπωσ και θ πολιτιςμικι ποικιλομορφία. Κα μπορζςουν άραγε να αποδεχτοφν και να ςεβαςτοφν το γεγονόσ ότι μπορεί να γίνουν θγετικι δφναμθ όχι όμωσ απαραίτθτα θ μόνθ; Ρεριςςότερο από ποτζ πριν ο λαόσ κζλει κάτι περιςςότερο από λόγια για να πιςτζψει ότι όχι μόνο θ αλλαγι είναι εφικτι αλλά ότι κα καταλιξει και ςτθν πραγματικι δθμοκρατία. Κζλουν ζνα εναλλακτικό μοντζλο δθμοκρατικό μοντζλο που μόνο οι Μαοϊκοί είναι ςε κζςθ ςιμερα να επιδείξουν μιασ και είναι οι μόνοι που ζχουν βάςεισ εξόρμθςθσ, κάτι δθλαδι διακριτό και ζξω από τα πλαίςια του ςυςτιματοσ. Ππωσ και να ‘χει, τθ ςτιγμι που προβάλουν το δικό τουσ ςφςτθμα ςαν ανϊτερο ι καλφτερο, δεν ζχουν τθν πολυτζλεια να γίνονται ςκοτωμοί από απροςεξία, ςαν τθν περίπτωςθ Jamui που ακολοφκθςε δθμόςια ςυγγνϊμθ, κάτι που όμωσ δεν πείκει. Ο αποκεφαλιςμόσ για παράδειγμα του Tomas Munda ςυνδικαλιςτι ςτο Kultra Iron Works και προςκείμενο ςτο CITU γιατί αγνόθςε τθν γενικι απεργία που κιρυξαν οι Μαοϊκοί, πολφ δφςκολα κα τουσ κάνει αγαπθτοφσ ςε όςουσ δεν είναι μαηί τουσ, που ωςτόςο πρζπει να κερδίςουν με το μζροσ τουσ. Ξζρω ότι ςε ζνα μαηικό κίνθμα κα γίνουν και λάκθ και κα διαπραχκοφν εγκλιματα. Ο κακοριςτικόσ όμωσ παράγοντασ για μζνα είναι τι κατά πόςο ζχουν τθ διάκεςθ να διδαχκοφν και πόςο γριγορα διδάςκονται από τα λάκθ τουσ. Πχι γιατί θ βία με ανατριχιάηει. Αλλά γιατί όταν διαπράττονται από επαναςτάτεσ τότε αυτό βρομίηει όλθ τθν αντίςταςθ και υπονομεφει τθν ανιδιοτελι δουλειά χιλιάδων απλϊν μελϊν των Μαοϊκϊν αλλά φιμϊνει όλουσ όςουσ προςβλζπουν ςτουσ Μαοϊκοφσ για να κζςουν ανϊτερα θκικά ςτάνταρ (όρια), γιατί θ επανάςταςθ είναι ζνασ αγϊνασ για τθν δθμιουργία ενόσ ανϊτερου δθμοκρατικοφ κράτουσ και κοινωνίασ. Μςωσ «θ επανάςταςθ δεν είναι ζνα τρζνο εξπρζσ που φτάνει ιρεμα ςε κάποιο ςτακμό» όπωσ είπε κάποτε ο Λζνιν. Οφτε όμωσ μπορεί να ςθμαίνει και οπιςκοδρόμθςθ. Ο γενικόσ γραμματζασ μασ είπε ςτθν ςυνζντευξθ του ότι «γενικά ο κόςμοσ και οι Μαοϊκοί δεν κζλουν οφτε τθ βία οφτε τθν ζνοπλθ αντιπαράκεςθ. Μόνο όταν δεν μποροφν να το αποφφγουν παίρνουν τα όπλα και αντιςτζκονται ςτουσ εχκροφσ τουσ και διεξάγουν τον απελευκερωτικό πόλεμο διδαςκόμενοι από τθν ιςτορία. Κεωροφμε λοιπόν αυτόν τον πόλεμο ςαν πόλεμο αυτοάμυνασ. Ναι ςυμφωνϊ απόλυτα μαηί του. Διακυβεφονται τόςα πολλά. Είναι αξίωμα για κάκε αντάρτικο και αντιαντάρτικο πόλεμο ότι τα λάκθ τακτικισ μποροφν να προκαλζςουν μια ςτρατθγικι ιττα. Γι αυτό το λόγο δεν είναι αποδεκτι θ απρόςεκτθ βίασ που ζχει ςτόχο πολίτεσ ι άοπλουσ όταν ξζρουμε ότι, παρά τθν αντίκεςθ μεγάλου αρικμοφ Λνδϊν, ο πόλεμοσ του Λνδικοφ κράτουσ ενάντια ςτουσ Μαοϊκοφσ δεν πρόκειται να ςταματιςει ςφντομα. Κι επειδι ακριβϊσ οι επαναςτάτεσ αγωνίηονται για τθ ηωι για αυτό και πρζπει να χαλιναγωγοφν τθ βία και να τθν χρθςιμοποιοφν με πεικαρχία. Δυςτυχϊσ θ ζκκλθςθ που ζγινε από 10 δθμοκρατικζσ οργανϊςεισ ζχει αγνοθκεί. Ζχουν αναπτερϊςει τθν ελπίδα κι ζδειξαν με το κουράγιο και τθν αυτοκυςία τουσ τον δρόμο προσ τα εμπρόσ. Για αυτό και δεν πρζπει να ακυρϊνεται αυτό εξαιτίασ τθσ 41


απεικαρχίασ ι τθσ αναηιτθςθσ του εφκολου και γριγορου δρόμου. Αν το κόμμα λοιπόν δεν εφαρμόηει τθ δθμοκρατία, αν δεν αντιμετωπίςει τθν ανιςόμετρθ ανάπτυξθ ςτο πολιτικό επίπεδο ανά περιοχι, κι αν δεν γεφυρϊςει τισ διαφορζσ ανάμεςα ςτθν πρακτικι και τθν παραίνεςθ, αν δεν εφαρμόςει τον εντυπωςιακό κοινωνικό μεταςχθματιςμό που ζχουν πετφχει ςτθν Νταντακαρανία με τον ιδρϊτα και το αίμα τουσ και ςε άλλεσ περιοχζσ, που αναπτερϊνει τισ ελπίδεσ του λαοφ, τότε μπορεί να ςυντριβεί. Κι αυτό κα ιταν τραγικό και για τουσ ίδιουσ και για το λαό τθσ Λνδίασ. Υςτερόγραφο Ξφπνθςα με το φεγγάρι να φωτίηει το πρόςωπο μου. Κάκε βράδυ, τισ τελευταίεσ 15 μζρεσ βλζπαμε το φεγγάρι να μεγαλϊνει. Από το νζο φεγγάρι μζχρι τθν πανςζλθνο, τελείωςαν οι 15 μζρεσ. Απόψε ιταν πανςζλθνοσ. Ιταν 03.30 το πρωί και δεν μποροφςα να κοιμθκϊ. Ανακάκιςα. Ιταν θ μζρα τθσ επιςτροφισ. Είχα ζνα βάροσ ςτθν καρδιά. Ο Γιαν κουνικθκε δίπλα μου. Με ρϊτθςε: τι ςυμβαίνει; Του απάντθςα ότι δεν μπορϊ να κοιμθκϊ. Αναρωτιζμαι αν κα τουσ ξαναδϊ ποτζ; Κα είναι άραγε εδϊ αυτοί οι νεαροί άνδρεσ κι αυτζσ οι νεαρζσ γυναίκεσ, τα μζλθ του κόμματοσ που γνωρίςαμε και μοιραςτικαμε τόςα για τουσ εαυτοφσ μασ, που μιλιςαμε, που διαφωνιςαμε και κουβεντιάςαμε τόςο ειλικρινά; Κα ςυνεχίςουν να βρίςκονται εδϊ γφρω; Κι αυτόσ μου είπε: ναι, πράγματι είναι πολφ εντυπωςιακό ότι τουσ ςυναντιςαμε και ότι για πρϊτθ φορά μου φζρκθκαν ςαν να ιμουν παπποφσ, κάτι πολφ παράξενο για μζνα που είμαι από τθ Σουθδία. Πμωσ άκου, εςφ μπορείσ πάντα να ξανάρκεισ, ενϊ εγϊ γερνάω ςυνεχϊσ και δεν νομίηω ότι κα μου επιτρζψουν να ξαναγυρίςω. Κακίςαμε και μιλοφςαμε ψικυριςτά. Θ ςτενοχϊρια όμωσ δεν ζφευγε. Πταν λοιπόν ζφταςε θ ϊρα του αποχωριςμοφ ςτα «ςφνορα», ιρκε θ Νίτι και μου είπε: «Αδερφζ νιϊκω άςχθμα που φεφγετε όλοι ςιμερα». Τθσ είπα ότι κι εμείσ νιϊκουμε το ίδιο. Μου είπε: «Λζγαμε ότι μπορεί να μθν ξαναςυναντιςουμε τον κφριο Τηον ποτζ, αλλά εςφ κα ξανάρκεισ, ζτςι δεν είναι»; Τθσ είπα ότι δεν κα ςταματοφςα ποτζ να προςπακϊ να βρω τρόπο να επιςτρζψω και να τουσ δω. Εννοοφςα τθν κάκε λζξθ. Τι κλιβερι που κα είναι θ μζρα αν αυτοί οι νεαροί άνδρεσ και αυτζσ οι νεαρζσ γυναίκεσ πεκάνουν ςτα χζρια μιασ δφναμθσ που οφτε γνωρίηει οφτε ςζβεται τα κίνθτρα αυτϊν των νζων ανκρϊπων. Τι ςθμαίνει για αυτοφσ το κόμμα, γιατί πιραν τα όπλα, τι ζχουν καταφζρει, για ποιο λόγο αγωνίηονται και ποια είναι τα όνειρα τουσ; Για αυτό και δεν πρζπει να τουσ απογοθτεφςουμε και να αντιδράςουμε ςτον ενδεχόμενο χαμό αυτϊν των ανκρϊπων, των δικϊν μασ ανκρϊπων. Ευχαριστίες: το κείμενο μου το διάβαςαν πολλοί και τα ςχόλια τουσ ιταν ποικίλα. Ο Μπζρναρντ και θ Σουμάντο ζκαναν λεπτομερείσ παρατθριςεισ ενϊ θ Σαρμίλα ςφντομεσ. Πολλοί δεν ςχολίαςαν κακόλου γιατί τουσ άρεςε το κείμενο ι ζτςι κζλω να πιςτεφω. Ευχαριςτϊ τουσ ςυναδζλφουσ μου ςτο PUDR και τουσ φίλουσ ςτο Perspective γιατί μοιράςτθκαν τισ εντυπϊςεισ μου και οι ερωτιςεισ τουσ με βοικθςαν να ςυγκροτιςω τθ ςκζψθ μου. Στθ Νζχα και τον Σάραλ, τα παιδιά μου και τθν Ίγκριντ, τθν πρϊθν γυναίκα μου χρωςτάω πολλά γιατί πίςτεψαν ςε μζνα και μου ζδωςαν κουράγιο για να το περάςω χωρίσ να νιϊςω ότι ιμουν φόρτωμα. Σε όλουσ αυτοφσ οφείλω ευγνωμοςφνθ. Η Sabha όμωσ ιταν μαηί μου ςυνζχεια: πριν, όςο ζλειπα και δεν ιξερε αν ιμουν καλά και αφοφ γφριςα και τθν ξυπνοφςα μζςα ςτθ νφχτα γιατί κυμόμουν κάτι ι γιατί μου ζλειπαν οι ςφντροφοι που γνϊριςα ι γιατί δεν μποροφςα να κοιμθκϊ…Περιττό να πω ότι εγϊ μόνο είμαι υπεφκυνοσ για τθν «υποςτιριξθ» προσ τουσ Μαοϊκοφσ και για αυτό ζγραψα αυτό το κείμενο όςο πιο ζντιμα και ειλικρινά μποροφςα.

Indiensolidaritet, 2011 indiensolidaritet@gmail.com www.indiensolidaritet.org

42


43

ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΣ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ  

του Γκόταμ Νάβλακα, πλευρές της πολιτικής των Μαοϊστών και της κοινωνικοοικονομικής και πολιτιστικής ζωής στη περιοχή της Νταντεβάντα στην Ι...

ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΣ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ  

του Γκόταμ Νάβλακα, πλευρές της πολιτικής των Μαοϊστών και της κοινωνικοοικονομικής και πολιτιστικής ζωής στη περιοχή της Νταντεβάντα στην Ι...

Advertisement