Blodprøver på dopingkontrollen

Page 1

Blodprøver pü dopingkontrollen


© Antidoping Norge Mars 2011 Foto: Per-Åge Eriksen Kristian Helgesen

OM BLODPRØVER

Blodprøver tatt i dopingkontroll­ sammenheng blir tatt for hoved­ sakelig to formål: • •

Antidoping Norge • Opprettet 3. juni 2003 av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og Kultur- og kirkedepartementet (KKD) som en uavhengig stiftelse • Har myndighet til å gjennomføre dopingkontroller i norsk idrett og tar ca. 3000 dopingprøver i året • Hovedkontor i Oslo, har i tillegg regionskoordinatorer, foredragsholdere og dopingkontrollpersonell spredt over hele landet • Antidoping Norges uavhengige påtalenemnd avgjør om saker skal anmeldes til NIFs domsutvalg • Har en egen medisinsk fagkomité, en forskningskomité og et meldepliktsråd • Driver et omfattende forebyggende arbeid for en ren idrett • Bidrar til forskning og er en internasjonal pådriver i antidopingarbeidet • Påtar seg antidopingoppdrag utenfor idretten

Direkte påvisning av forbudte stoffer Indirekte påvisning av forbudte stoffer ved hjelp av blodprofiler

På de neste sidene kan du lese mer om bakgrunnen for at det tas stadig flere blodprøver i Anti­ doping Norges kontrollprogram. Du får også en innføring i hva en blodprofil er.


DIREKTE PÅVISNING

Noen dopingmidler og doping­ metoder kan avsløres direkte i blodprøver. Dette gjelder blant annet veksthormon, blodtrans­ fusjoner, CERA og alkohol. Tidligere ble blodprøver stort sett tatt i utholdenhets­idretter, men som følge av nye og bedre analysemetoder tas det nå også blodprøver i styrkeidretter. Blodprøvene fordeles på to glass (A- og B-prøve) på samme måte som ved urinprøver.

Testing for alkohol i blod skjer bare i de idrettene der alkohol er forbudt i henhold til WADAs dopingliste, og da etter at det er gjennomført pusteprøve som viser promille over en gitt grenseverdi. Ved et negativt prøvesvar på en blodprøve, vil ikke utøver få noen beskjed fra Antidoping Norge.


BLODPROFILER

De fleste blodprøvene som tas er fremdeles en del av blodprofilprogrammet, og er begrenset til utholdenhetsidretter. En blodprofil er en samling av individuelle blodverdier (hematologiske variabler) som er målt over tid, og lagt inn i en database. Profilene tolkes ved hjelp av et datapro­ gram som tar høyde for faktorer som kan påvirke variablene og gir en indikasjon på om det foreligger normal variasjon eller om det kan ha blitt brukt bloddoping.

har sluttet å dope seg. Direkte påvisning av bloddoping er krevende, men med systematisk og hyppig blodprøvetaking vil bruk av eksempelvis EPO eller blodoverføring kunne påvises i utøvers blodprofil. Kan utøver bli dømt på bakgrunn av en blodprofil? I det internasjonale antidoping­ regelverket, som gjelder fra 1.1.2009, heter det at alle pålitelige bevis kan benyttes i en dopingsak, også indirekte bevis, som for ­eksempel en unormal blodprofil.

Individuelle blodprofiler kan avsløre bruk av bloddoping uavhen­ ­ normal gig av medikament eller metode i Dersom det oppdages en u blodprofil, vil dataene bli oversendt opptil flere uker etter at utøver

anonymisert til en uavhengig ­ekspertgruppe. Denne ekspertgruppen vil ta stilling til om profilen er et resultat av en variasjon som kan forklares naturlig, eller om det kan være snakk om doping. Er det ulovlig å ha for høye blodverdier? Nei. Noen har normalt høye blodverdier, mens andre har lave verdier. Det som er unormalt er store individuelle svingninger i blodverdiene over tid. I en blod­ profil vil det etter hvert som data innhentes defineres et område en kaller normalvariasjons­ området for den enkelte utøver.


Hvorfor strenge prosedyrer? Det er flere faktorer som på­ virker blodvariablene. For å få så korrekte data som mulig er det viktig å ha standardiserte prosedyrer for prøvetaking og sørge for at det gjøres likt hver gang.

Hvordan behandles dataene? Når Antidoping Norge mottar resultatene fra laboratoriet, oppdateres den individuelle blodprofilen. Dersom profilen viser unormale resultater, vil dataene kunne bli sendt anony­ misert til en uavhengig ekspert­ gruppe for vurdering. Ekspert­ gruppens uttalelse vil kunne danne grunnlag for om saken skal oversendes påtalenemnden i Antidoping Norge.

Kan utøver få resultatene av blodprøvene sine? Ja. Alle har rett til å få resultatet av dopingprøvene sine, enten det gjelder blod- eller urinprøver. Utøvere vil få dataene sine tilsendt ved å henvende seg til Antidoping Norge. Gjennom å avlegge blodprøver og være en del av blodprofilprogrammet bidrar utøvere til en renere idrett!


antidoping.no

Sjekk nettsidene for mer informasjon. antidoping.no

RENT IDRETTSLAG

Et samarbeid med NIF og Norsk Tipping. rentidrettslag.no

REN UTØVER

E-læringsprogram. renutover.no

REN SKOLE

Undervisningsopplegg i antidoping. renskole.no

INFORMASJON/MATERIELL

Brosjyrer, plakater, video, tekstiler, utstyr m.m. Ta kontakt!

NYHETSBREV

Sendes ut til over 20 000. Bli abonnent! Norsk Tippings virksomhet finansierer Antidoping Norge og bidrar til fair play med en ren og ærlig idrett.


Stiftelsen Antidoping Norge jobber for en ren og rettferdig idrett.

Sognsveien 75 A N-0855 Oslo | E-post: post@antidoping.no | antidoping.no | Tlf: 09765


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.