Page 1


S‹NCAN HASTANEM‹ZDE VER‹LEN H‹ZMETLER

A⁄IZ VE D‹fi SA⁄LI⁄I Difl ve a¤›z sa¤l›¤› n Muayene, n Teflhis ve tedavi planmas› n Periapikal radyografi n Panoramik film n Bilinçli sedasyon Periodental tedavi-difl eti hastal›klar› ve tedavisi n Detertraj n Subgingival küretaj n Flap operasyonu n Gingivektomi n Gingivoplasti Konservatif tedavi n Amalgam dolgu n Ifl›kl› kompozit dolgu n Cam ionomer dolgu restorasyonlar› n K›r›k tedavileri pinli restorasyonlar n Difl a¤artma (Beyazlatma) n Onley n Inley-Kompozit veneer Endodontik tedavi n Kanal tedavileri Çene cerrahisi n Normal çekim n Komplike cerrahi çekim n Gömülü difl operasyonu n Kök ucu rezeksiyonu n Vestibuloplasti (Yar›m çene) n Alveol plasti¤i n ‹mplantoloji n Biyopsi n Frenektomi Protez n Porselen veneer kron ve köprüler jacket kronlar n Metal destekli bölümlü protezler n Total protezler n Ankerli protezler n Empress porselen (Fullestetiik) n Laminate veneer kron (Akrilik) n Laminate veneer kron (Seramik) n Cercon-Zirkonyum n Roch protez Pedodonti (Çocuk Difl Hekimli¤i) n Fissur sealant uygulamalar› n Süt difli çürük önleyici uygulamalar n Flour uygulamalar› n Kanal tedavileri n Yer tutucular n Prefabrike kron n Çocuk protezi n Amputasyon Ortodonti n Difl çaprafl›klar›n›n düzeltilmesi n ‹skeletsel anomalilerin düzeltilmesi BESLENME VE D‹YET n fiiflman ve kilolu bireylere zay›flama diyetleri n Zay›f bireylere kilo ald›r›c› diyetler n Normal çocuk beslenmesi n Kilolu ve fliflman çocuk beslenmesi n Zay›f ve ifltahs›z çocuk beslenmesi n Sindirim sistemi hastal›klar›nda beslenme n Karaci¤er, safra kesesi ve pankreas hastal›klar›nda beslenme n Böbrek hastal›klar›nda beslenme n Diabetus mellutusta beslenme n Kalp hastal›klar›nda beslenme n Kemik ve eklem hastal›klar›nda beslenme ve diyet BEY‹N OMUR‹L‹K VE S‹N‹R CERRAH‹S‹ n Travma (Beyin, omurilik veya sinir yaralanmalar›) n Çocukluk ça¤›na ait do¤umsal bozukluklar n Beyin omurilik s›v›s› dolafl›m bozukluklar› n Tümörler (Beyin, omurilik veya sinirlere ait iyi veya kötü huylu urlar) n Beyin damarsal bozukluklar› n Boyun f›t›¤› (Mikrodiskektomi) n Bel f›t›¤› (Mikrodiskektomi, endoskopik diskektomi, spinal stenoz) n Beyin veya Omurili¤e ait abseler n Sinir s›k›flmalar›

Omurga kaymalar› (Spondilolistezis, skolyoz) n Omurga travmalar› (Kifoplasti, vertebroplasti, stabilizasyon) n

ÇOCUK NÖROLOJ‹S‹ ÇOCUK SA⁄LI⁄I VE HASTALIKLARI n 0 ve 16 yafl aras› yafl grubunda tüm sa¤l›k sorunlar›na yönelik hizmet n Hastanemizde gerçekleflen do¤umlarda ilk de¤erlendirme ve izlem n Do¤um sonras› yenido¤anda geliflebilecek sorunlara yönelik yenido¤an yo¤un bak›m ünitesi, küvöz, monitör, fototerapi vb. n Yenido¤an tarama testleri (Topuk kan›) n Yenido¤an iflitme taramas› n Kalça ç›k›kl›¤› taramas› (Ultrasonografi ile) n Sa¤lam çocuk izlemi n Büyüme izlemi (Boy, kilo, bafl çevresi) n Afl› uygulamalar› n 09-18 saatleri aras› poliklinik ve kesintisiz acil sa¤l›k hizmetleri n Acil gözlem ve yatakl› servisler n Alerji tetkikleri n Nebülizatör ile ilaç uygulamalar›, so¤uk buhar tedavileri n Çocuk nöroloji poliklini¤i, EEG (Elektroensefalografi) * Epilepsi * Bafl a¤r›s› * Serebral palsi * Havale geçirme * Havale ile kar›flan durumlar (Örne¤in kat›lma nöbeti) * Ateflli havale * Yenido¤an dönemi havalesi * Bafl dönmesi * Motor ve mental gerilik flüphesi DAH‹L‹YE n Hipertansiyon n Diyabet n Obezite n Kalp hastal›klar› n Mide ve ba¤›rsak hastal›klar› n Karaci¤er hastal›klar› n Dalak hastal›klar› n Sar›l›k n Kans›zl›k n ‹drar yollar› ve böbrek hastal›klar› n Akci¤er enfeksiyonlar› n Kolesterol ve damar sertli¤i n Ateflli hastal›klar n Romatizmal hastal›klar n Tiroid hastal›klar›n›n ileri tetkik ve tedavisi ile birlikte periodik takibi n Kan hastal›klar› n Endokrin bezlerinin hastal›klar› n fieker hastalar›n›n takip ve tedavisi ile birlikte bilgilendirme hizmetleri n Kilo fazlal›¤› olanlara doktor ve diyetisyen eflli¤inde zay›flama n Doktor ve diyetisyen eflli¤inde kilo alma n Kemik ili¤i hastal›klar› n P›ht›laflma ve Kanama Bozukluklar› DERMATOLOJ‹ n Saç, deri t›rnak hastal›klar› (T›rnak batmas›, tedavileri ve yatak revizyonu) n Sedef hastal›¤› ve benzeri dermatozlar n Mantar hastal›klar› (Saç, t›rnak, vücut) n Varis ve varis ülserleri n Vasküler di¤er hastal›klar n Lazer tedavisi – epilasyon n K›llanma bozukluklar› teflhis ve tedavisi (IPL, Lazer) n Ürtiker n Behçet sendromu n Cilt bak›m› – peeling n K›r›fl›k ve gençlefltirme tedavisi (Kimyasal peeling, mezolift) n Si¤il tedavileri n Dondurma, yakma n Selülit tedavisi (LPG, mezoterapi, karboksiterapi, lipoliz) n Botox, dolgu (Afl›r› terleme tedavisinde botox uygulamas›) n K›r›fl›kl›kta botox uygulamas› n Akne tedavisi


Cilt yaralar› Egzema (Çocukluk ça¤› egzemas› -Atopik dermatit) n Venerial hastal›klar (Frengi, genital herpes, bel so¤uklu¤u) n Y›lanc›k n Allerjik hastal›klar (Allerji testleri, temas allerjileri) n Vitiligo (Ala) n Ben tedavisi (Tan›s›, dermatoskopi ve tedavileri) n Ba¤ dokusu hastal›klar› n Ter bezi hastal›klar› n Bölgesel ve genel saç dökülmesi – saç mezoterapisi n ‹z ve çatlak tedavileri (Karboksiterapi, mezoterapi) n ‹laç reaksiyonlar› n Intralezyonel tedaviler n Radyofrekansla tedavi n Deri tümörleri n Yafll›l›k lekeleri ve tedavisi n Günefl lekeleri ve tedavisi n Di¤er leke tedavileri n Lokal beden küçültme, lipoliz, mezoterapi n Uçuk tedavisi n Zona hastal›¤› ve derinin di¤er virütik hastal›klar› n Günefl allerjileri n Bakteriyel deri hastal›klar› (Gece yan›¤›, deri enfeksiyonlar›) n Uyuz, bitlenme ve di¤er paraziter hastal›klar n n

F‹Z‹K TEDAV‹ VE REHAB‹L‹TASYON Romatizmal hastal›klar›n tan›, tedavi ve rehabilitasyonu n Boyun, bel, s›rt, diz ve di¤er eklem a¤r›lar›n›n tan› ve tedavisi n Boyun ve bel f›t›¤› tedavisi n Artrit (Eklem iltihab›) n Uygun fizik tedavi yöntemleri n A¤r›l› bölge enjeksiyonlar› n ‹ltihabi romatizmal hastal›klar›n tan› ve tedavisi n ESWT Cihaz› ile tedavi - yeni Osteoporoz (Kemik erimesi) n Osteoporoz tan› ve tedavisi Nörolojik rehabilitasyon n Periferik sinir hastal›klar› ve yaralanmalar›n tedavisi n Facial paraliz (Yüz felci) tedavisi n Omurilik yaralanmalar› n Serebrovaskülif olaylara ba¤l› geliflen hemiplajilef (beyin felci) n Kafa travmas› n Multiple skleroz (MS) n Parkinson Ortopedik rehabilitasyon n K›r›k vakalar›n›n rehabilitasyonu n Eklem protez cerrahi uygulamalar›n›n rehabilitasyonu n Spor yaralanmalar› n El cerrahisi rehabilitasyonu n Kalça hastal›klar›, kalça ve diz protezi rehabilitasyonu n Cerrahi uygulanan veya uygulanmayan k›r›klarda rehabilitasyon n Sportatif yaralanmalar›n rehabilitasyonu n Spastisite tedavi ve rehabilitasyon n Di¤er tüm ortopedik rahats›zl›klar›n fizik tedavi ve rehabilitasyonu Pediatrik (çocuk hastal›klar›) rehabilitasyon n Ç›k›klar n Serebral palsi (Spastik çocuk) n Spina bifida (Ayr›k omurga) n Brakiyal pleksus (Sinir e¤ilmeleri) Hamilelikte do¤um öncesi ve sonras› egzersiz programlar› Geriatrik rehabilitasyon GASTROENTEROLOJ‹ n Özofagus, mide, duodenum, barsak hastal›klar› muayene ve bilgilendirmesi n Poliklinik ve yatakl› tedavi hizmetleri n Yo¤unbak›m tedavi hizmeti n Endoskopik tan› ve tedavi ifllemleri; Skleroterapi, band ligasyonu, termal tedavi yöntemleri (heater tedavisi, bipolar elektrokoagülasyon), balon ve buji dilatasyonu, stent

uygulamalar›, polipektomi, kromoendoskopi, perkütan endoskopik gastrostomi n PEG aç›lmas›) n Kolonoskopik tan› ve tedaviler (Rektoskopi, fleksibl sigmoidoskopi, kolonoskopi, biyopsi, polipektomi, kanama tedavileri) n Proktoloji tan› ve tedavileri (Hemoroid band ligasyonu, skleroterapi) n ‹nflamatuvar barsak hastal›klar› tan› ve izlemi n Karaci¤er hastal›klar› izlem ve tedavisi (Kronik hepatitler, siroz, hepatosellüler kanser vs.) n Hepatobiliyer sistem ultrasonografisi n Karaci¤er biyopsisi (ince i¤ne ya da tru-cut) n Karaci¤er kitle aspirasyon biyopsileri n Karaci¤er tümörlerinin perkütan tedavileri (alkol + polidokanol injeksiyonu) n Karaci¤er kist hidatiklerinde perkütan tedavi GENEL CERRAH‹ n Biyopsiler (Deri, derialt› dokusu hastal›klar›) n Meme hastal›klar› muayene, tetkik, tedavi ve biyopsi ifllemleri n Tiroid ve paratiroid hastal›klar› tetkik, tedavi ve ameliyatlar› n Varis tedavisi ve skleroterapi (‹laç tedavisi) n AV Fistül aç›lmas› ve kapat›lmas› n Aç›k ve laparoskopik f›t›k tedavisi (Kas›k f›t›¤›, göbek f›t›¤›, kar›n duvar› f›t›klar›) n Safra kesesi hastal›klar› teflhis ve tedavisi (Laporoskopik ve aç›k kolesis tektomi ) n Mide, ince ba¤›rsak, kal›n ba¤›rsak, appendix hastal›klar› teshis ve tedavisi n Dalak hastal›klar› teflhis ve tedavisi n Cerrahi karaci¤er hastal›klar› teflhis ve tedavisi n Anal bölge hastal›klar› teflhis ve tedavisi (Hemoroid,anal fissür, perianal abse ve fistül v.b) n Rektoskopi, kolonoskopi, gastroskopi (‹stanildi¤i taktirde anestezi alt›nda yap›l›r) n Perkutan endoskopik gastrostomi n Plonidal sinus (k›l dönmesi) ameliyatlar› ve apse boflalt›lmas›, n Peritan dializ kateteri ve hemodializ amaçl› kateter yerlefltirilmesi n Arterial, venöz ve lenfatik hastal›klar› teflhis ve tedavisi (Burger, arterial damar t›kan›kl›klar›, lenfanjit, venöz tromboz, tromboflebit n T›rnak çekilmesi n Gastroozefageal reflü ve diafragma f›t›klar›n›n cerrahi tedavisi n Makat sarkmas›(prolapsus recti)n›n laparoskopik ve aç›k tedavisi n Travma ve yaralanmalarda acil ve cerrahi tedavi n Yo¤unbak›m hizmeti n ‹ntravenöz ve enteral beslenme GÖ⁄ÜS HASTALIKLARI Nefes darl›¤› nedenlerinin ve anormal gö¤üs filmi bulgular›n›n araflt›r›lmas› n Kronik obstrüktif akci¤er hastal›¤› (Kronik bronflit, anfzem) n Bronflial ast›m n Pnömoni (Zatürre) n Tüberküloz (Verem) n Akut alt solunum yolu hastal›klar› (Akut Bronflit Trakeobronflial) n Plorezi (Akci¤erde s›v› toplanmas›) n ‹ntertisyel akci¤er hastal›¤› (Yüksek çözünülürlükte bilgisayarl› tomografi) n Akci¤erde nodül ve kitle araflt›rmas› (Bilgisayarl› Tomografi) n Mediasten hastal›klar› (MR Görüntüleme) Solunum fonksiyon testi Allerji testi Bronkoskopi Ameliyat öncesi akci¤er de¤erlendirmesi GÖZ HASTALIKLARI Muayeneler n Bilgisayarl› göz muayenesi n Kontakt lens muayenesi n Retina hastal›klar› tan› ve tedavileri n fieker hastal›¤› n Sar› nokta (Makula) hastal›¤› n Hipertansiyona ba¤l› kanamalar n Di¤er göz kanamalar› ve damar t›kan›kl›klar› n fieker hastal›¤›nda göz muayenesi (FA + Argon Laser Fotokoagülasyon)

Göz tansiyonu ölçümü ve görme alan› tetkiki ile glokom takibi n Çocuk göz hastal›klar› ve flafl›l›k muayenesi n

Ameliyatlar n Fakoemülsifikasyon (Dikiflsiz katarakt ameliyat›) n Hidrofilik, hidrofobik, asferik ve multifokal göz içi lensi alternatifleri n Yüksek miyopi ve hipermetropide fleffaf lens ekstraksiyonu ve göz içi lensi yerlefltirilmesi. n Pterjium ameliyatlar›nda doku yap›flt›r›c›s› kullan›m› n Göz kapa¤› düzeltme ve göz kapa¤› estetik cerrahileri n Göz kapa¤› tumör cerrahileri n fiafl›l›k cerrahileri n Glokom ameliyatlar› n Göz sulanmas›na yönelik müdahaleler n Geliflmifl teknolojiler kullan›larak yap›lan 20 ve 23 G vitreoretinal cerrahiler ve dekolman müdahaleleri n Poliklinik ortam›nda argon lazer ve YAG lazer müdahaleleri KADIN HASTALIKLARI VE DO⁄UM n Gebe muayene ve takipleri n Her türlü jinekolojik muayene, müdahale ve cerrahi n Kontrasepsiyon (do¤um kontrol) yöntemi ile ilgili uygulama ve dan›flmanl›k n ‹nfertilite (k›s›rl›k) tedavileri n Vajinal do¤um n A¤r›s›z do¤um n Sezeryan uygulamalar› n Gebelik ultrasonu n Renkli doppler ultrason n 4 boyutlu ultrason n Transvajinal ve pelvik ultrason takipleri n Yara yakma ve dondurma (Koter-Krio) n Do¤um öncesi ve sonras› dan›flmanl›k n Menopoz-Kemik erimesi (Osteoporoz) dan›flmanl›¤› ve tedavisi n ‹drar kaç›rma tedavisi (Ürojinekoloji) KALP VE DAMAR CERRAH‹S‹ n Tüm muayene hizmetleri n Koroner bypass ameliyatlar› n Kalp kapak ameliyatlar› n Preferik bypass ameliyatlar› n Büyük damar ameliyatlar› n Varis ve ven ameliyatlar› KARD‹YOLOJ‹ n Renkli doppler ekokardiyografi n Efor testi (Kardiyovasküler stres testi) n 24 Saatlik ritm holter n 24 Saatlik ambulatuar kan bas›nc› (Kan bas›nc› takibi cihaz›) n Hipotansiyon ve hipertansiyon tan› ve tedavisi n Romatizmal kalp hastal›klar› tan› ve tedavisi n Koroner kapak hastal›klar› tan› ve tedavisi n Kardiyak aritmi tan› ve tedavisi n Kateter laboratuvar›nda koroner anjiyografi n Perkütan translüminal koroner anjiyoplasti n Elektrofizyolojik çal›flma ve kal›c› kalp pili uygulamas› n Kalp ritm problemleri n Kalp yetersizli¤i bulunan hastalara biven triküler kalp pili uygulamas› KULAK BURUN BO⁄AZ n Horlama tedavisi n Endoskopik muayene n Bilgisayarl› görüntüleme n Bafl a¤r›lar› n Ses hastal›klar› teflhis ve tedavisi n ‹leriki yafllarda iflitme azl›¤› problemi n ‹flitme cihaz› n Bafl ve boyun bölgesinde görülen tümörler n Estetik burun cerrahisi n ‹flitme ve konuflma problemleri n S›k bademcik enfeksiyonu nedeni ile tonsillektomi ve geniz eti (Adenoidektomi) ameliyatlar› n Kulakta s›v› toplanmas› sonucu tüp tatbiki n Timpanoplasti (Kulak zar› tamiri ve iflitmeyi düzeltme) n Uyku bozukluklar› n Yüz felci n Yutma hastal›klar›

Uçuk, aft Tükürük bezi hastal›klar› n Sinüzit tedavisi ve ameliyatlar› (Endoskopik cerrahi yöntemi) n Orta kulak iltihab› n Kulak kafl›nt›s› n Kulak ç›nlamas› n Koku ve tat alma bozukluklar› n Burun etlerinde fliflkinlik (Konkabüloza) n Kekemelik n Gürültüden kaynaklanan iflitme kay›plar› n Reflü n Grip n D›fl kulak yolu hastal›klar› n Burun t›kan›kl›¤› n Çene eklemi hastal›¤› ve tedavisi n Burun gerisinde ak›nt› (Geniz ak›nt›s›) n Burun kanamas› n Bo¤az a¤r›s› n Bionik kulak n Bafl dönmesi (Vertigo) n Allerjik burun hastal›klar› n n

NÖROLOJ‹ n Migren tedavisi (Sfenopalatin blokaj) n Bafl a¤r›lar› teflhis ve tedavisi n Demans (Bunama - Unutkanl›k) n Epilepsi n Parkinson ve hareket bozukluklar› n Sinir ve kas hastal›klar› n EMG (Tuzak nöropati, Polinöropati, Radikülopati, Myopati) n Multiple skleroz ve di¤er demyelinizan hastal›klar n Serebrovasküler olay (Beyin felci) n Uyku bozukluklar› ve tedavisi n EEG n Uyku hali EEG n Omurilik hastal›klar› n Bel ve boyun f›t›klar› n Kas hastal›klar› n Myastenia gravis n Polinöropatiler (Ellerde ve ayaklarda uyuflma, kar›ncalanma, yanma ile belirti gösteren hastal›klar) n Tremor (Ellerde ve baflta titremeler) n Bafl dönmesi teflhis ve tedavisi n Yürüme ve denge bozukluklar› NEFROLOJ‹ - yeni ORTOPED‹ VE TRAVMATOLOJ‹ n Do¤ufltan ve edinsel deformitelerin tedavisi n El cerrahisi ve mikrocerrahi n Artroskopik cerrahi (Kapal› menisküs ameliyat›) n Artroplasti (Kalça ve diz kireçlenmesinde protez ameliyatlar›) n Omurga cerrahisi n Travmatoloji n Pediatrik ortopedi n Omuz artroskopisi ve cerrahisi ÜROLOJ‹ n Prostat tedavisi ve ameliyatlar› n TUR-P (Kapal› prostat ameliyat›) n Greenlight (Prostat›n laser ameliyat›) n Aç›k prostat ameliyat› n Böbrek hastal›klar› n ‹drar yolu hastal›klar› n Penis ve testis hastal›klar› n ‹nfertilite (k›s›rl›k) tedavisi n Empotans (iktidars›zl›k) n Stent uygulamas› n Mesane hastal›klar› n Kad›n ve erkeklerde idrar kaç›rma (inkontinans) n Zührevi hastal›klar n Kad›n-Erkek cinsel ifllev bozukluklar› n Böbrek, mesane, prostat, testis tümörleri n Sünnet n Varikosel (K›s›rl›k problemi) n Hidrosel n ‹nmemifl testis n ‹drar yolu enfeksiyonlar› n Tafl hastal›klar› (Endoskopik ve aç›k cerrahi tedavileri) n Çocuklarda gece alt›n› ›slatma n Endoskopik tafl ameliyatlar› n ‹nmemifl testiste laparaskopik tedavi n Mikrocerrahi ile varikosel ameliyatlar›


Bafllarken... Bafllarken... “

Sermaye piyasas›na aç›larak ‹MKB’de yer alan Lokman Hekim Engürüsa¤ A.fi. yat›r›mlar›na yenilerini ekliyor. Borsa sürecinin ard›ndan yapt›¤›m› aç›klamalarda vurgulad›¤›m›z “yeni hastane yat›r›mlar›” için ilk somut ad›m› att›k. Lokman Hekim Ailesi, hastaneler zincirine bir yenisini daha ekledi. Lokman Hekim markas›, Etlik ve Sincan’›n ard›ndan art›k Van halk›na “flifa” verecek. 133 yatakl› Medisina Van Hastanesi, bundan böyle Lokman Hekim markas› alt›nda hizmet sunacak.

L

okman Hekim Engürüsa¤ A.fi. olarak; sa¤l›k sektörünün ihtiyaçlar› do¤rultusunda, gelece¤e yönelik yat›r›mlar›m›zla yolumuzda güvenli ad›mlarla ilerliyoruz. “fiifa kap›n›z” slogan›yla Ankara’da y›llard›r sa¤l›k hizmeti sunumunda rüfltünü ispat eden kurumumuz, yeni bir dönüm noktas› daha yafl›yor. Sermaye piyasas›na aç›larak ‹MKB’de yer alan Lokman Hekim Engürüsa¤ A.fi. yat›r›mlar›na yenilerini ekliyor. Borsa sürecinin ard›ndan yapt›¤›m›z aç›klamalarda vurgulad›¤›m›z “yeni hastane yat›r›mlar›” için ilk somut ad›m› att›k. 1996 y›l›nda 5 ortak taraf›ndan kurulan flirketimiz ilk büyük yat›r›m›n› 2002 y›l›nda Lokman Hekim Etlik Hastanesi’ni açarak yapt›. Aç›ld›¤› y›l 70 personelle 10.000’in üzerinde hastaya hizmet veren Etlik hastanemiz, 10.000 olan hasta say›s›n› 4 y›lda 10 kat art›rarak 100.000’in üzerine ç›kartt›. Y›l 2008’i gösterdi¤inde flirketimizin bir baflka büyük yat›r›m› Lokman Hekim Sincan Hastanesi’ni açman›n gururunu yaflad›k. Lokman Hekim Hastaneleri yapt›¤› yat›r›mlarla bugün Ankara’n›n en büyük sa¤l›k gruplar›n›n bafl›nda gösterilmektedir. Ancak grubumuz, bununla yetinmedi. Halk›n deste¤i ile bugünlere gelen Lokman Hekim Ailesi, hastaneler zincirine bir yenisini daha ekledi. Lokman Hekim markas›, Etlik ve Sincan’›n ard›ndan art›k Van halk›na “flifa” verecek. 133 yatakl› Medisina Van Hastanesi, bundan böyle Lokman Hekim markas› alt›nda hizmet sunacak. “Lokman Hekim Van Hastanesi” ad›yla Van’da sa¤l›k hizmeti sunumuna yeni bir soluk getirecek olan 3’üncü büyük yat›r›m›m›z›n müjdesini sizlerle paylaflmaktan gurur duyuyorum. Van’daki yat›r›mlar›m›za iliflkin detaylar› dergimizde okuyacaks›n›z. Öte yandan, uluslararas› standartlar› benimseyen, ça¤dafl alt yap›m›z ve uzman ekibimizle hizmet veren grubumuzdaki di¤er yenilikleri de sizlerle paylaflmak istiyorum. Lokman Hekim Sincan Hastanesi bünyesinde “Sigara B›rakma Merkezi”ni açt›k. Böylece tiryakilerin, aileleriyle birlikte daha sa¤l›kl› bir hayat sürmeleri için öncü olduk. Lokman Hekim Etlik Hastanemiz bünyesindeki “Güzellik Merkezi”ni ileri medikal teknoloji ile donatt›k. Güzellik Merkezi, bölgesel zay›flama, selülit ve vücut flekillendirmede kullan›lan “eximia” teknolojisi ile fark yarat›r bir konuma yükselttik. Sa¤l›k hizmeti sunumunda yakalam›fl oldu¤umuz bu olumlu tabloyu sürdürebilmek için e¤itim ata¤›m›z›n devam etti¤ini de vurgulamak isterim. Çal›flanlar›m›z, stres ve öfke kontrolünden motivasyona, olumlu düflünceden etkili iletiflime kadar çeflitli e¤itimlerden geçerek daha kaliteli bir sa¤l›k hizmeti sunumu vermek için büyük bir özveri göstermektedir. Yüzünüzdeki gülümsemeyi ço¤altmak ve daim k›lmak için çal›flan Lokman Hekim Hastaneleri daha da büyüyor, yayg›nlafl›yor. Yüzünüzdeki gülümsemeyi daim k›lmak için çal›flmalar›m›z devam edecek. Sa¤l›kl›, kaliteli ve güzel bir yaflam dile¤iyle...

‹rfan Güvendi Genel Müdür Yönetim Kurulu Baflkan Yrd.


Editörden... Editörden Merhaba,

L

okman Hekim Hastaneleri, yat›r›m hamlelerine her geçen gün yeni bir tu¤la daha ekleyerek büyüyor. Ankara merkezli sa¤l›k grubumuz, sermaye piyasas›na aç›ld›ktan sonraki en büyük yat›r›m›n› yaparak Lokman Hekim markas›n› Van’a tafl›d›. Kapak konusu yapt›¤›m›z Van’daki hastane yat›r›m›n›n detaylar›n› Antibiyotik Dergisi’nin bu say›s›nda okuyabileceksiniz. Sa¤l›k hizmeti sunumundaki kalitemizden taviz vermeden Lokman Hekim markas›n› zihinlere kaz›mak için çaba sarf eden hastanelerimiz yeni bölümlerle hizmet zincirini artt›r›yor. Bu say›m›zda arac›l›¤› ile yeni hizmetlerimizden de haberdar olacaks›n›z. Sincan Hastanemizde faaliyete geçen “Sigara B›rakma Merkezi” ile ilgili detaylara ve sigaran›n zararlar›na sayfalar›m›zda yer verdik. Etlik Hastanemizde hizmet veren Güzellik Merkezi, bölgesel zay›flama teknolojisinde bir mucize olarak gösterilen eximia teknolojisini sizlere sunuyor. Eximia mucizesini özellikle bayan okurlar›n dikkatle okuyaca¤›n› tahmin ediyoruz. Mantar, yüksek tansiyon, felç, göz muayenesi, kulak ç›nlamas› ve difleti kanamas› konu bafll›klar› uzman hekimlerimiz taraf›ndan sizler için kaleme al›nd›. Acil servis hizmetlerimizle ilgili detaylar› okuyaca¤›n›z bu say›m›zda anne adaylar›na ise alt›n önerilerimiz olacak. Dergimiz A¤ustos say›s›nda iki de konu¤umuz var. Bir dönemin ünlü futbolcular›ndan Kubilay Toptafl, Lösemi ile girdi¤i ve kazand›¤› 7 y›ll›k savafl›n öyküsünü sizler için anlatt›. Bir di¤er konu¤umuz ise spor ve sa¤l›k üzerine söylefli yapt›¤›m›z Renewaclup Spor fiefi Ruflen ‹la… Dergimizin büyük ilgi gören Soru-cevap bölümünde ise merak etti¤iniz sorular›n yan›tlar›n› bulabileceksiniz. “‹çimizden Biri” bölümünün bu say›daki konu¤u fliir tutkusuyla aram›zda sivrilen Lokman Hekim Etlik Hastanesi Acil Servis Sorumlu Hemfliresi Aysel Karsl› oldu. Dergimizle ilgili görüfl ve yorumlar›n›z›n bizim için önemli oldu¤unu yineliyor, info@lokmanhekim.com.tr adresi arac›l›¤› ile bizimle irtibata geçebilece¤inizi tekrarl›yoruz. Bir sonraki say›m›zda bulufluncaya kadar sa¤l›cakla kal›n.


içindekiler Anne adaylar›na alt›n öneriler Gebelik süresince, anne aday›n›n bir hekim taraf›ndan düzenli olarak izlenmesi, hem anne hem de bebek aç›s›ndan oldukça önemli.

16

Sigaras›z bir Hayat ‹çin… Sigaray› b›rakmaya ve sigaras›z hayata bafllamaya haz›rl›k için ilk ad›m› Özel Lokman Hekim Sincan Hastanesi’nde at›n.

28 Difleti kanamas›n› ciddiye al›n!

32

Difleti hastal›klar›n›n ilk ve en önemli belirtisi difleti kanamas›d›r. Sa¤l›kl› difleti kanamaz. Difletinizde kanama varsa hemen diflhekimine muayene olmal›s›n›z!

Lösemi ile girdi¤i savafl› 7 y›l sonra kazand›

“Kanseri s›radan bir hastal›k olarak görün” Bir zamanlar›n ünlü futbolcusu Kubilay Toptafl yedi y›l boyunca kanserle savaflt›. Kansere öyle bir gol att› ki tüm yaflam istatistiklerini altüst etti. Toptafl’›n hayat› bir bayram günü mide flikâyetiyle kald›r›ld›¤› hastanede de¤iflti. Lösemiye yakalanm›flt›. Fenerbahçe’de forma giyerken üç telefon tafl›yan Toptafl’› art›k ne arayan vard› ne de soran. Ama o, hayat mücadelesinden asla vazgeçmedi...

50


Estetik sektöründe devrim! ‹leri medikal teknoloji ile donat›lm›fl Lokman Hekim Hastaneleri’nden bir yenilik daha… Etlik Hastanesi bünyesinde faaliyete geçen Güzellik Merkezi’nde lazer epilasyondan botox’a kadar çok say›da ifllem gerçeklefltiriliyor.

“fi‹FA KAPINIZ”

444 99 11 www.lokmanhekim.com.tr

26

Lokman Hekim Engürüsa¤ A.fi. ad›na sahibi

Uzm. Dr. Mustafa SARIO⁄LU Editör – Yaz› ‹flleri Müdürü Bora AYD‹N Yay›n Dan›flma Kurulu

10 Yüksek tansiyonla SAVAfiIN!

‹rfan GÜVEND‹ Dr. Mehmet ALTU⁄ Uzm. Dr. Necmettin D‹N Sara FARBOUD‹ Ümmühan DEM‹REZEN Ömür ELB‹STANLIO⁄LU Yönetim Yeri

Zübeyde Han›m Mh. Aslanbey Cd. No: 17 Alt›nda¤ / ANKARA Tel: 0312 444 99 11 Faks: 0312 331 67 79 Bas›m Yeri:

Spor yaparak sa¤l›¤›n›za yat›r›m yap›n

Afflar Matbaac›l›k ‹vedik OSB 21. Cad. 599 Sokak No:29 Yenimahalle / ANKARA Tel: 0312 394 39 22

“Kilo vermek demek sa¤l›kl› olmak demek de¤ildir. Önemli olan vücuttaki kas kitlesini artt›rmayarak ve ya¤ yüzdesini azaltarak sa¤l›kl› bir vücut kompozisyonu sa¤lamakt›r.”

A¤ustos 2011

Tasar›m: KOLEJAjans

Ziya Gökalp Cad. 45/3 K›z›lay / Ankara Tel: 0312 434 12 24 Bas›m Tarihi

36

Lokman Hekim Hastanelerinin Yerel Süreli Yay›n Organ›d›r. Üç ayda bir yay›nlan›r. Ücretsizdir


antibiyotik

Hastanelerimiz

Lokman Hekim Sa¤l›k Grubu Van’da da hizmete bafll›yor Etlik ve Sincan’dan sonra flimdi de Van’a “flifa” da¤›t›yoruz lik Et

n ca n i S

A¤ustos 2011

2

ÖZEL LOKMAN HEK‹M HASTANELER‹


Halka arz sürecini baflar› ile tamamlayan Lokman Hekim Engürüsa¤ A.fi. hastane zincirine bir yenisini daha ekliyor. Medisina Van Hastanesi, art›k Lokman Hekim markas› alt›nda hizmet verecek. “Lokman Hekim Van Hastanesi” ad›yla Van’da sa¤l›k hizmeti sunumuna yeni bir soluk getirecek olan 133 yatakl› hastanenin al›m ifllemlerinde son aflamaya gelindi.

V

an halk›n›n sa¤l›k hizmeti sunumundaki beklentilerini en üst düzeyde karfl›lamay› amaç edinen Lokman Hekim Van Hastanesi, son teknoloji ile donat›larak çocuk sa¤l›¤›ndan ortopediye, kad›n hastal›klar›ndan nükleer t›pa kadar çok say›da dalda hizmet verecek. Lokman Hekim Hastaneleri’ni bünyesinde bulunduran Lokman Hekim Engürüsa¤ A.fi., Sincan ve Etlik’te bulunan hastanelerinin ard›ndan ifltiraki oldu¤u Lokman Hekim Van Hastanesi ile 3’üncü büyük sa¤l›k yat›r›m›n› yapm›fl oluyor. Zincire yeni bir halka Lokman Hekim Engürüsa¤ A.fi. Genel Müdürü ‹rfan Güvendi, Van’daki hastane yat›r›m› ile zincir hastanelerine bir yenisini daha eklediklerini belirtirken, “Halka arz› gerçeklefltirmifl firmalar çok daha h›zl› büyüyor, kabuk de¤ifltiriyor ve kurumsallaflmalar› daha iyi oluyor” dedi. Lokman Hekim Sa¤l›k Grubu olarak hastane zincirlerine yenilerini eklemeye devam edebilecekleri mesaj› veren ‹rfan Güvendi, sektörün de zincir hastaneler konseptine do¤ru gitti¤ini belirtti. Güvendi, t›p merkezlerinin zamanla devreden ç›kaca¤›n› ifade ederken, Lokman Hekim’in büyümesinde katk› sa¤layanlara teflekkür etti. Rakamlarla Lokman Hekim Van Hastanesi n 133 yatak kapasitesi n 32 yeni do¤an yo¤un bak›m n 8 çocuk genel yo¤un bak›m n 11 eriflkin yo¤un bak›m n 3 KVC yo¤un bak›m n 2 koroner yo¤un bak›m n 5 ameliyathane n 77 hasta yata¤› n 10 gözlem yata¤› n 39 poliklinik n Radyoloji ünitesi (B,MR, ‹ndirekt ve direk grafi çekimeleri, KMD, Mamografi; USG; Doopler USG) n Nükleer T›p Ünitesi n Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvar› n Patoloji Laboratuvar›

ÖZEL LOKMAN HEK‹M HASTANELER‹

3 A¤ustos 2011


antibiyotik

Acil Servis

Acil Servisimiz ve hizmetlerimiz Teknolojik imkanlarla donat›lm›fl acil servis ünitemizde, uzman sa¤l›k kadromuz h›zl› ve etkin bir flekilde acil müdahale gerektiren hastalara yaflam güvencesi sa¤lamaktad›r. n Dr. Kemal Kartal Lokman Hekim Sincan Hastanesi Baflhekim Yard›mc›s›

A

cil servisler, yaflamla ölüm ars›nda çok ince bir çizginin kald›¤›, her canla birlikte yitirilecek umutlarla yeflerecek umutlar›n at bafl› yar›flt›¤› acil servisler tabii ki hastanelerimizin en önemli ve kritik bölümleridir. Hiç kuflkusuz kaliteden ve multi-disipliner hizmet anlay›fl›ndan asla ödün vermeden, kesintisiz ve sürdürülebilir 24 saat en üst seviyede hizmet sunabilen teknik donan›m ve insan gücüne sahip olmal›d›r. Bu nedenledir ki hastanemiz acil servisi TSE taraf›ndan akredite edilmifltir ve her an d›fl ve iç denetim süreçlerine haz›r tutulmaktad›r. Tabiki as›l olan hasta ve yak›nlar›m›z›n verdikleri kalite notlar›d›r. Bu nedenle anket kutular›m›z, hasta haklar› personelimiz, acil servis çal›flanlar›m›z, acil sorumlu hekimlerimiz, ilgili baflhekim yard›mc›lar›m›z flikayet, öneri ve takdirlerinizi 24 saat dinlemeye ve de¤erlendirmeye haz›rd›r. Acil durumlarda ambulans ve heliport 24 saat sizlere bir telefon (444 99 11 / 3996) kadar yak›n ve acil servisimiz teknik donan›m›, nitelikli ve güler yüzlü insan gücüyle umutlar› yeflertmeye, ac›lar› dindirmeye, dertlere flifa olmaya can› gönülden haz›rd›r. Acil Servis Fiziki Mekan›m›z

Hastanemiz genel girifl kap›s›n-

A¤ustos 2011

4

dan ba¤›ms›z, yönlendirme levhalar›yla kolayca ulafl›labilen, sedye ve engellilerin geçifline uygun, düz zemin ve ayr› bir girifl kap›s›na sahiptir. Acil servisimiz içinde triyaj ve hasta dan›flman› bankosu, dört adet muayene odas›, bir adet küçük cerrahi ve alç› odas›, bir adet enjeksiyon-pansuman odas›, bir adet kan ve numune alma odas›,

bir adet canland›rma odas›, on yatakl› eriflkin gözlem odas›, befl yatakl› çocuk gözlem odas›, bir adet ilaç ve t›bbi malzeme tali ecza depo odas›, bir adet acil sorumlu hekim odas› ve dört adet bay-bayan lavaba, hasta ve yak›nlar› bekleme salonu, ameliyathaneler-yo¤unbak›mlar-klinik servisler-poliklinikler ve görüntüleme laboratuarlar›yla ba¤-

ÖZEL LOKMAN HEK‹M HASTANELER‹


ri, seyyar acil set çantas›, engelli ve hastalar›m›z için tekerlekli sandelyeler, tam donan›ml› acil yard›m ambulans›, hava ambulans› için heliport 24 saat çal›fl›r ve eksiksiz durumda haz›r tutulur. Bu anlamda en ileri düzey olan üçüncü basamak seviyesinde kabul görmüfltür. Acil Servis ‹nsan Gücümüz

Acil müdahale-tedavi ve canland›rma e¤itimi alm›fl; 6 pratisyen hekim, 14 hemflire, bir anestezi ve reanimasyon uzman›, bir çocuk, bir dahiliye, bir genel cerrahi, bir kad›n hastal›klar›, bir kardiyoloji uzman›, 6 hasta dan›flman›, iki hostes,iki portör, iki temizlik görevlisi, bir ambulans floförü, iki özel güvenlik görevlisi 24 saat kesintisiz hizmet sunmaktad›r. Bu anlamda üçüncü basamak seviyesinde kabul görmüfltür. Acil Servis Hizmet Sunumlar›m›z

lant›l› sedye asansörlü holden oluflan toplam 420 metrekare alan içeren ba¤›ms›z bir bölümdür. Bu anlamda ikinci basamak seviyesinde kabul görmüfltür. Acil Servis Teknolojik Donan›m›m›z

Gözlem odalar›nda hasta yatak

ÖZEL LOKMAN HEK‹M HASTANELER‹

bafl› oksijen-vakum-monitör sistemleri ve crash cartlar, acil müdahale cerrahi setleri, ekg cihazlar›, canland›rma odas›nda ventilatör, defibrilatör, laringoskop, crash kart, acil müdahale ve tedavide gerekli tüm t›bbi malzeme ve ilaç stoklar›, ambulans ve heliporttan hasta almak ve nakletmek için transfer sedyele-

kara ve hava ambulans›yla gelen hastalar›m›z özel kodlu sa¤l›k personelimizce ambulans ve helikopterden al›narak en geç 3 dakika içinde gerekli müdahale yap›l›r ve ilgili bölüme transfer edilerek önkoflulsuz acil müdahale ve tedavisi yap›larak stabil hale getirilir. Ayaktan baflvuran hastalar›m›z triyaj hemfliresince karfl›lan›r, triyaj kodu verildikten sonra ilgili hekime yönlendirilir. Acil servise baflvuran hastalar›m›z›n konsultasyon hizmetleri en

5 A¤ustos 2011


lar›m›z, kan transfüzyon merkezimiz 24 saat acil servisimizi desteklemekte ve hastalar›m›z›n hizmetine haz›r tutulmaktad›r. Acil Servis Tavsiyelerimiz

hastalar›m›z canland›rma odas›na al›narak en geç üç dakika içinde canland›rma ifllemleri mavi kod ekibince bafllat›l›r. Koroner anjio grafi gerekiyorsa en geç 10 dakika içinde uygulan›r, ameliyathanelere ve yo¤un bak›m ünitelerine ulafl›m›m›z ise en fazla befl dakika içinde gerçekleflir. Acil Servis Destek Birimlerimiz

geç 20 dakikada, laboratuar ve görüntüleme hizmetleri en geç 60 dakikada sonuçland›r›l›r. 60 dakikadan k›sa süreli takipler acil gözlem odalar›nda, 60 dakikay› aflan takipler günübirlik gözlem odalar›nda, 12 saati geçen takipler klinik servislerde yat›r›larak gerekli tetkik, teflhis ve tedavileri yap›l›r. Yeniden canland›rma gereken

A¤ustos 2011

6

6 ameliyat salonuyla aç›k kalp, beyin, travma ameliyatlar› dahil tüm ameliyatlar›n yap›lmas›na imkan sa¤layan teknoloji ve uzman hekim gücüne sahip A grubu ameliyathanemiz, korener damar anjiosu, stent ve balon uygulamalar›n›n baflar›yla uyguland›¤› anjio laboratuar›m›z, 20 yatakl› üçüncü basamak eriflkin ve genel yo¤un bak›m servisimiz, 10 yatakl› kardiovasküler cerrahi yo¤un bak›m servisimiz, 6 kuvözlü ikinci basamak yeni do¤an yo¤un bak›m servisimiz, 4 yatakl› kardiyoloji koroner yo¤un bak›m servisimiz 152 yatakl› çift-tek kiflilik ve suit özel odalardan oluflan klinik servislerimiz, tüm do¤umlar›n bayan uzman hekimlerce yap›ld›¤› ve bebek dostu sertifikal› iki salondan oluflan do¤umhanemiz, MR, tomografi, direk grafi, ultrason, kemik dansitometri, panoramik grafi, renkli dopler usg gibi teknolojik yo¤unluklu görüntüleme merkezimiz, otoanalizör, hemogram, mikroskop gibi teknoloji yo¤unluklu laboratuar-

Acil servis çal›flanlar› da bir gün kendileri de bu hizmeti alacaklar›n›n bilinci içinde çal›flmaktad›r ve ölüm ve yaflam aras›nda zamana karfl› yar›fl içinde hizmet sunmaktad›rlar. Dolay›s›yla acil servis çal›flanlar›n› meflgul edecek, hizmetlerini engelleyecek her türlü yaklafl›mdan kaç›nmak ve tavsiyelerine uymak gerekir. Özel Lokman Hekim Sincan Hastanesi önce insan, önce sa¤l›k misyonu gere¤i insana hizmet etmeyi Hakka hizmet sayar ve ön koflulsuz olarak acil hizmetlerini sunar. Ancak insan›m›z›n da ayn› duyarl›l›kla acil servisleri kullanmas›n› ve acil olmayan durumlarla acil servislerin meflgul edilmemesini titizlikle bekler ve bu durumdan taviz vermez. Zira acil servis hizmetlerinden yasa gere¤i hiçbir fark ücret al›nmad›¤› halde toplumsal sorumluluk gere¤i verdi¤i bu hizmeti gerçekten acil hizmete ihtiyaç duyan hastalar›n almas› için sunar. Zaman zaman acil durumu olmad›¤› halde acil servisimize baflvuran hastalar›m›z› polikliniklere yönlendirme sebebimiz insan›m›z›n en kara gününde acil halinde yan›nda olma u¤rafl›m›zdan baflkaca bir uygulama de¤ildir. Lütfen bu konuda hepimizin bu hizmete bir gün ihtiyaç duydu¤umuzda acil servisi gereksiz meflgul eden biriyle karfl›laflmak istemeyece¤imiz duyarl›l›¤›nda olal›m ve ›srarc› olmayal›m. Rabbim hiç kimseyi acil servislere düflürmesin, acil servislerin eksi¤iyle karfl›laflt›rmas›n, acil servislerin acil olmayan hastalarla meflgulünü engellesin, olurda acil hal ile imtihan eylerse; acil durumlar›n tümüne hizmet verebilecek fizik kapasite, teknoloji kullan›m› ve alan›nda uzman insana ve de¤erlerine sayg›l› insan gücü kadrosuyla 24 saat kesintisiz ve multi-disipliner hizmet sunan Lokman Hekim Sincan Hastanesinin Acil Servisiyle s›nas›n. Sa¤l›cakla, hoflkal›n›z.

ÖZEL LOKMAN HEK‹M HASTANELER‹


antibiyotik

KBB

Yüzünüz daima gülsün! Yüz felci, yüzün sa¤ ya da sol tek tarafl› felç durumudur. Yüz felci olan insanda yüzün tutulan taraf›nda al›n hareketleri azal›r ya da kaybolur. Tutulan tarafla göz ve dudak ya kapanmaz ya da kapama hareketi k›s›tlan›r. n Op. Dr. Mustafa Baflar›r KBB

B

ir sabah katl›¤›n›zda yüzünüzün bir taraf›n›n hareket etmedi¤ini, gözünüzü kapatamad›¤›n›z›, yemek yerken a¤z›n›z› kontrol edemedi¤inizi ve yiyeceklerin a¤z›n›zdan döküldü¤ünü düflünün! Aynan›n karfl›s›na geçti¤imizde korku filminden f›rlam›fl gibi bir yüzle karfl›laflmak san›r›m hepimiz için bir kabus olurdu. Bahsetti¤imiz hastal›k yüz felci. ‹lk baflvuru s›ras›nda hastan›n yüzünü kapatmak, gözlük takmak ve sivri kenarl› bir flapka ile kendisini gizlemesi ihtiyac› hissetti¤i bir hastal›kt›r yüz felci. Yüz felci, 100.000 kifliden 30’unde görülen, yüzün sa¤ ya da sol tek tarafl› felç durumudur. Yüz felci olan insanda yüzün tutulan taraf›nda al›n hareketleri azal›r ya da kaybolur. Tutulan tarafla göz ve dudak ya kapanmaz ya da kapama hareketi k›s›tlan›r. Dudak mimikleri kaybolur, burun ile yanak aras›ndaki çizgi silinir. A¤›z kesesi hareketlenmedi¤i için hasta lokmalar› a¤›z içinde çeviremez ve d›flar› döker. Göz sürekli sulan›r ve d›fla akar. Dilin yüz felci olan taraf›n›n tat alma duygusu bozulur.

A¤ustos 2011

8

Peki bu derece a¤›r hastal›¤›n nedeni nedir? ‹lk s›rada, genelde hastan›n rüzgarda veya hava ak›m› olan yerde kalmas› ve yüz sinirinde fliflme olmas›na ba¤l› yüz felci gelmektedir. Yüz siniri dar bir kemik kanal içinden geçmektedir. Kemik kanal içerisinde s›k›flan yüz siniri fonksiyonlar›n› yapamaz ve yüz felci oluflur. ‹kinci neden travmatik nedenlerdir. Düflme, trafik kazas›, bafla al›nan darbe yada kulak ameliyatlar› sonras›nda sinirde kesilme olmas›na ba¤l› yüz felci oluflabilmektedir.

Tedavide öncelikle mutlak göz bak›m› yapmak gerekir. Çünkü göz kapanamad›¤› için kornea dedi¤imiz gözün fleffaf tabakas› d›fl etkenlere ve enfeksiyona hassas hale gelir. Göz kremleri ve göz damlalar› ile göz korunabilir. ‹laç tedavisi ile yüz felci yüzde 80 oran›nda tamamen, yüzde 15 vakada ise k›smen düzelmektedir. Sadece yüzde 5 vakada istenilen kadar iyileflme olmamaktad›r. Bu hastalar daha çok ileri yaflta diabeti olan kalp hastal›¤› olan hastalard›r. Önemli bir konu da tedaviye ne kadar erken bafllan›rsa baflar› oran›n›n o kadar yüksek olaca¤›d›r. Yüz felci geçirmemeniz dile¤iyle…

ÖZEL LOKMAN HEK‹M HASTANELER‹


antibiyotik

Kalp Damar Cerrahisi

Yüksek tansiyonla SAVAfiIN!

A¤ustos 2011 10

n Dr. Semra Topçu Kardiyoloji

Y

üksek tansiyonlular›n tümü tan› konacak biçimde t›bbi kontrolden geçmemifl oldu¤undan ve yüksek tansiyon de¤er lendirme ölçütleri her yerde ayn› olmad›¤›ndan yüksek tansiyonun da¤›l›m›n› kesin olarak saptamak olanaks›zd›r. Oluflum mekanizmas› bak›m›ndan iki tür yüksek tansiyon vard›r: Birincil ya da esansiyel ve ikincil. Birincil yüksek tansiyonun nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, hastal›¤›n oluflumunda kal›t›m, ruhsal aç›dan çabuk etkilenen heyecanl› kiflilik, fliflmanl›k gibi baz› etkenler saptanm›flt›r, ikincil yüksek tansiyon afla¤›daki hastal›klardan sonra ortaya ç›kabilir: Böbrek dokusu ve böbrek atardamarlar›nda yerleflen hastal›klar (akut ve kronik böbrek iltihab›, poli-kistik böbrek), böbreküs-

ÖZEL LOKMAN HEK‹M HASTANELER‹


tü bezinin kabuk bölümündeki hastal›k nedeniyle kortizon yada aldesteron hormonlar› n›n fazla salg›lanmas› sonucu görülen Cushing hastal›¤› ve Crohn hastal›¤›, böbreküstü bezinin iç k›sm›n›n tümörü, aortun kalpten ç›kt›¤› bölgedeki darl›¤›, kafa içi bas›nc›n›n artmas›.Yüksek tansiyonla bas›nç reaksiyonu aras›ndaki ayr›m›nda yap›lmas› gerekir. ‹kincil yüksek tansiyonun nedenlerini saptayabilmek için genel bir muayene yap›lmas› önemlidir. Özellikle kol ve bacak atardamar nab›zlar›n›n kolayca al›n›p al›namamas›, atardamarlardaki nab›z vurufl fliddetinin birbirinden farkl› olup olmamas›, böbrek atardamarlar› n›n kar›ndan stetoskopla iyice dinlenmesi gereklidir. Ayr›ca idrar tahlili yap›l›r ve kanda üre, ürik asit, kreatinin, sodyum ve potasyum gibi elektrolitlerin düzeyi belirlenir. Böbrekteki iltihaplar (glomerülonefrit, piyelonefrit). Renovasküler yüksek tansiyon böbrek atardamar›n›n daralmas›na ve buna ba¤l› olarak böbre¤e giden kan ak›m›n›n azalmas›na ba¤l›d›r. Bunun sonucunda böbrekte renin hormonunun yap›m› ve salg›lanmas› artar, bu da anjiyotensini etkinlefltirerek yüksek tansiyona yol açar. Hekime baflvuran eriflkinlerin yaklafl›k yüzde 25’inde yüksek tansiyon vard›r ve bunlar›n yüzde 9O’› esansiyel (birincil) tiptedir. Tan› konmas› için kan bas›nc› 20 dakika dinlenmenin ard›ndan ölçülmelidir; birbirinden farkl› zamanlarda yap›lan üç ayr› ölçümde de kan bas›nc› yüksek ç›k›yorsa yüksek

ÖZEL LOKMAN HEK‹M HASTANELER‹

tansiyon tan›s› konabilir. Kan bas›nc› ölçümlerinde pek çok k›s›tlama ve hata olas›l›¤› vard›r. Bunlar›n bafl›nda hastan›n muayeneye ve hekime olan tepkisi gelir. Burada, tansiyon, heyecan, nedeniyle tepkisel olarak yükseldi¤i halde, kifliye yanl›fll›kla yüksek tansiyon tan›s› konur. Son y›llarda bu yanl›fll›klardan kaç›nmak için günlük etkinlikleri engellemeden kan bas›nc›n›n otomatik olarak kaydedilmesini sa¤layan birçok teknik gelifltirilmifl ve uygulanmaya bafllam›flt›r. Böylece elde edilen 24 saatlik tansiyon de¤erleri, yüksek tansiyonun organlarda yol açt›¤› zararlar› tansiyon aleti ile elde edilen de¤erlerin ortaya koyamad›¤› kadar belirgin olarak sergi ler. Alkol ve sigaradan uzak durun Yüksek tansiyonlu kifliye önerilen yüzme, yürüyüfl, jogging, bisiklet ve kayak gibi sporlar izotonik tiptedir. ‹zometrik egzersizler (a¤›rl›k kald›rma) önerilmez. Tansiyonu sürekli yüksek olan kifli, önerilen egzersizleri uygularsa, sistolik ve diyastolik kan bas›nc›yla, kalp at›m h›z›n›n düfltü¤ünü görecektir. Afl›r› alkol al›m› da zararl› olabilir, afl›r› alkol al›nd›¤›nda sempatik sinir sisteminin uyar›lmas›na ba¤l› olarak uzun süreli yüksek tansiyon görülür. Tek bir sigaran›n duman›n›n tansiyonda 15-20 dakika sürey-

le ani ve birkaç mmHg’lik yükselmeye yol açt›¤› kan›tlanm›flt›r. Afl›r› sigara içen kiflinin sürekli yüksek tansiyon tehlikesiyle ne ölçüde karfl› karfl›ya kald›¤› kolayca anlafl›labilir. Sonuçta, yüksek tansiyonlu hasta peynir ve öbür süt ürünleri de içinde olmak üzere çok az hayvansal ya¤ ve tuz tüketmeli, bol meyve ve sebze yemelidir. Gerekenden çok kalori almamal›d›r. Genel olarak tedavi yaflam boyu sürmelidir. Genellikle ilac›n kesilmesinin ard›ndan hemen tüm hastalarda tedaviden önceki tansiyon de¤erlerine dönüfl izlenir. Bununla birlikte, tansiyonun denetim alt›nda tutuldu¤u uzun bir dönemden sonra, temkini elden b›rakmadan, kullan›lan ilaçlar›n dozu ya da say›s› azalt›labilir. Erken tam ve tedaviye zaman geçirmeden bafllamak çok önemlidir; orta derecede yüksek tansiyonu olan, kalp ve dolafl›m sistemi komplikasyonlar› olmayan hastalar basit tedavi programlar›yla çok daha kolay denetim alt›na al›n›r. Son olarak, hastaya uzun süren tedavinin ne kadar önemli oldu¤u anlat›l mal›d›r; hastan›n bilgilendirilmesi, özellikle belirtilerin görülmedi¤i kronik hastalarda çok önemlidir. fiunu unutmamal›d›rki, e¤er yüksek tansiyon uygun ve etkin biçimde tedavi edilmeze kalp, böbrek, göz ve beyin de hasara yol açabilir. Yüksek kan bas›nc› olan hastalar›n düzenli aral›klarla göz, böbrek ve beyin hastal›klar› bölümünede muayene olmalar› faydal› olur.

11 A¤ustos 2011


antibiyotik

FTR

Hareketlerinizi k›s›tlamay›n Beyin damarlar›n›n aniden t›kanmas› veya kanamas› sonucunda vücudun bir yar›s›nda ortaya ç›kan felç tablosu, inme veya yar›m felç olarak adland›r›l›r. Ortalama yaflam sürelerinin uzamas›yla birlikte, bu rahats›zl›k daha fazla görülmeye bafllanm›flt›r. Ülkemizde her y›l 100 bine yak›n inme vakas› oldu¤u görülmektedir. n Gülcan Do¤an Fizyoterapist

nme istemli hareketin kayb› ve felç anlam›na gelir. Beyinde meydana gelen hasar›n yerine ve büyüklü¤üne ba¤l› olarak belirtiler de de¤iflebilir. Örne¤in beynin orta atar damar›nda meydana gelen bir kanama ya da t›kanma, en s›k gördü¤ümüz, yüzü de içine alan, vücudun bir yar›s›nda felç gelifltirir. Felç kolda, bacaklara nazaran daha belirgindir. Ço¤u zaman da buna konuflma ve görme bozukluklar› gibi problemler de efllik edebilir. ‹nme nedenleri aras›nda ilk s›ray› beyin damarlar› ile ilgili hastal›klar al›r. Kafa darbelerinden, beyin ameliyatlar›ndan ve zehirlenmelerden sonra geliflebilece¤i gibi, beyin tümörü, mikrobik hastal›klarda da görülebilir. ‹nme nas›l oluflur? ‹nme, dünyada en s›k karfl›lafl›lan beyin ve sinir sistemi hastal›klar› sorunudur. ‹nme ço¤u kez, beyin damarlar›nda t›kanma ya da beyin kanamas›na ba¤l›d›r. Bu durum vücudun bir yar›s›nda istemli hareket kayb› veya hareket azl›¤›, duyu bozuklu¤u ve ayr›ca konuflma bozuklu¤u, görme alan› kayb› ya da alg›la-

A¤ustos 2011 12

ÖZEL LOKMAN HEK‹M HASTANELER‹


ma bozukluklar› gibi nörolojik bulgulara neden olabilir. Risk faktörleri nelerdir? ‹nmeye neden olan risk faktörlerinin bafl›nda yüksek tansiyon, fleker hastal›¤›, kalp hastal›klar›, sigara, yüksek kolesterol, fliflmanl›k, alkol, sedanter yaflam ve daha önce geçirilmifl inme gelmektedir. Belirtileri nelerdir? Beyinde meydana gelen hasar›n yerine ve büyüklü¤üne ba¤l› olarak belirtiler de de¤iflebilir. Örne¤in beynin orta atar damar›nda meydana gelen bir kanama ya da t›kanma, en s›k gördü¤ümüz, yüzü de içine alan, vücudun bir yar›s›nda felç gelifltirir. Felç kolda, bacaklara nazaran daha belirgindir. Ço¤u zaman da buna konuflma ve görme bozukluklar› gibi problemler de efllik edebilir.

‹nme sonras› egzersiz neden önemlidir? ‹nme sonras› meydana gelmifl fiziksel yetersizliklerin üstesinden gelmek için yap›lan çal›flmalara ek olarak; düzenli egzersiz; kardiovasküler performans› art›rmada oldukça önemlidir. Fiziksel aktivite normal bir insanla karfl›laflt›r›ld›¤›nda inmeli hastalarda kalp ve damar sisteminde daha fazla bask› oluflturur. ‹nmenin boyutuna göre, hastan›n yapabilece¤i aktiviteler s›n›rl›d›r. ‹nmeli hastalar günlük aktivitelerde performans› art›rmak için haftada 3 kez, 10 hafta boyunca tolerasyonuna göre aerobik egzersizler yapabilir.

‹nme sonras› fizyoterapi ve rehabilitasyon Fizyoterapi, inmeye ba¤l› olarak etkilenen kaslar›n koordinasyonunu, kontrolünü ve gücünün tekrar kazand›r›lmas›na yard›mc› olur. Ayr›ca yürüme ve denge, uzuvlar›n eklem hareketleri, vücudun yar›s›ndaki felç ve zay›fl›k gibi hareketin komponentleri gelifltirilmesini sa¤lar. ‹nme sonras› meydana gelen fiziksel problemlerin en aza indirilmesi; günlük yaflam aktivitelerini yapma becerilerinin tekrar kazand›r›lmas› amac›na göre dizayn edilir. Fizyoterapi nelerden oluflur? ‹nme sonras› fizyoterapi program› hastan›n ihtiyaçlar› göz önünde bulundurularak planlan›r. Tipik bir fizyoterapi program›; mobilizasyon egzersizleri, kuvvetlendirme, germe, koordinasyon, normal eklem hareketi egzersizleri gibi egzersizlerden oluflur. Bunlara ek olarak daha spesifik olarak Fizyoterapistler taraf›ndan uygulanan PNF (proprioseptif Neuromuscular Facilitation), Bobath, Brunnstrom gibi nörofizyolojik yaklafl›mlar mevcuttur.

ÖZEL LOKMAN HEK‹M HASTANELER‹

13 A¤ustos 2011


antibiyotik

Çocuk Sa¤l›¤›

Çocu¤umun atefli var ne yapmal›y›z? (Ateflli Havale ve bilinmesi gerekenler) n Doç. Dr. Nesrin fienbil Çocuk Sa¤l›¤› Hastal›klar› ve Çocuk Nörolojisi

yafllar›ndad›r. Ateflli havaleye ailevi yatk›nl›k söz konusu olabilir. Ateflli Havale nedir?

A

teflin ani olarak yükselmesi baz› çocuklarda ateflli havale denilen bilinç kayb›, kat›laflma ve istem d›fl› kas›lmalara yol açabilir. 6 ay – 6 yafl aras›ndaki çocuklar›n yüzde 2 ile 4’ünde görülür. Olgular›n hemen hemen yar›s› 1-2

A¤ustos 2011 14

Küçük çocuklarda 6 ay - 6 yafl aras› görülen atefllenme ile ortaya ç›kan nöbetlerdir. Ateflin nedeni genellikle nezle, grip, ishal, bo¤az iltihab› gibi nedenlerdir. Nöbet, genellikle çocu¤un ateflinin ilk gününde olur. Bazen atefli dikkati çekmez ancak çocuk havale geçirdi¤inde

atefl fark edilebilir. Ateflli havale, epilepsi hastal›¤› di¤er deyimle “sara” hastal›¤› de¤ildir. Ateflli havale çocukluk ça¤›nda çok s›k görülür. Her 25 çocuktan 1'i en az bir kez ateflli havale geçirir. Neden Ateflli Havale geçirilir? Çocukluk ça¤›nda hem havale geçirmeye yatk›nl›k vard›r hem de ateflli hastal›klar s›k görülür. Atefl, vücudun bir savunma mekanizma-

ÖZEL LOKMAN HEK‹M HASTANELER‹


s›d›r. Ateflli havale geçirme riski olmayan baz› çocuklarda çok yüksek atefl derecelerinde bile havale görülmezken, risk varsa daha düflük derecelerde bile havale olabilir. Ailesinde ateflli havale geçirme öyküsü olan çocuklarda hem ilk ateflli nöbeti geçirme hem de tekrarlama ihtimali daha fazlad›r. 1 yafltan önce, atefli aniden yükselen, atefli fazla yüksek de¤ilken havale geçirenlerde, bedensel ve zihinsel gelifliminde gerilik olan çocuklarda ateflli nöbetin tekrarlama riski daha fazlad›r. Ateflli Havale nas›l olur?

Nöbet s›ras›nda çocuk genellikle etrafta olanlara ve söylenenlere cevaps›z hale gelir. Kol ve bacaklar›nda kas›lmalar olabilir ya da tamamen gevflek olabilir. Birçok ateflli nöbet bir-iki dakika sürer, ama birkaç saniye kadar k›sa, ya da 15 dakika kadar uzun süren, gün içinde tekrarlayan nöbetler de olabilir. Ateflli Havale zararl› m›d›r?

Anne-babalar için korkutucu gözükse de birçok ateflli nöbet beyine zarar vermez. Atefle neden olan hastal›ktan dolay› beynin hasar görme ihtimali çok daha fazlad›r. Çocu¤un nöbet s›ras›nda düflerek yaralanmas› veya a¤z›ndaki yiyecek ya da tükürükten dolay› nefes alamamas› gibi olaylara, nadir de olsa, rastlanabilir. Ateflli havalelerin beyinde hasara yol açt›klar› gösterilmemifltir. Bu çocuklar›n okul baflar›lar› ve zeka testi sonuçlar› havale geçirmeyen kardefllerinden farkl› de¤ildir. Ateflli havale geçirenlerin büyük ço¤unlu¤unda (%90) sara geliflmez. Bu çocuklar›n ancak pek az›nda ileride sara görülme ihtimali ateflli havale geçirmemifl çocuklara göre artar. Ateflli Havale geçiren bir çocu¤a ne yap›lmal›d›r?

Nöbeti gören kifli sakin olmal›, çocu¤u yan yat›rmal› ve dikkatle gözlemelidir. Düflüp yaralanmas›n› önlemek için yere yat›rmakta yarar

ÖZEL LOKMAN HEK‹M HASTANELER‹

vard›r. Kollar›n› bacaklar›n› tutmaya çal›flmamal›d›r. A¤z›nda bir cisim varsa yavaflça ç›kar›lmal›d›r. A¤za kafl›k, parmak sokulmaya çal›fl›lmamal›d›r. Su dökmek veya suya sokman›n yarar› yoktur. Ancak nöbeti duran çocukta atefl düflürmek için uygulanabilir. Nöbet on dakikay› geçerse en yakin sa¤l›k kurulusuna götürülmelidir. Nöbet geçtikten sonra da atefl nedenini araflt›rmak üzere çocuk hastal›klar› uzman›na baflvurulmal›d›r. E¤er çocukta uykulu hali, bafl a¤r›s› veya fliddetli kusma varsa acilen götürülmelidir. Atefle neden olan hastal›k doktor taraf›ndan tespit edilerek uygun tedavi verilecektir. Nöbet sadece atefle ba¤l› ise genellikle çocu¤un hastaneye yat›r›lmas› gerekmeyecektir. Ancak uzun sürmüflse, ya da atefle yol açan hastal›k gerektiriyorsa yat›r›labilir. Sadece ateflli nöbet geçiren çocukta Elektroenselografi (EEG) çekmeye gerek yoktur. Ancak nöbetin ateflli olup olmad›¤›ndan emin olunam›yorsa, s›k tekrarlayan ateflli nöbet varsa, altta yatan baflka hastal›klar varsa, bazen de ailenin panik ve endiflesi nedeni ile çekilebilir. Beyin tomografisi veya manyetik rezonans görüntüleme gibi yöntemler ise genellikle baflka hastal›klar ile birliktelik oldu¤un-

dan flüpheleniliyor ise yap›l›r. Ateflli Havaleler nas›l önlenebilir?

Öncelikle, anne- baban›n ve çocu¤un bak›m›n› yapan kiflilerin atefl ölçme ve düflürülmesi konusunda bilgi sahibi olmas› gereklidir. Ateflin ölçülerek tespiti olay›n ateflli havale olup olmad›¤› konusunda bilgi verecek, gereksiz tetkikler yap›lmam›fl olacak ve tekrarlama konusunda aileye daha net bilgiler verilmesini sa¤layacakt›r. Özellikle önceden ateflli havale geçiren çocuklarda ateflin çabuk kontrol alt›na al›nmas› önemlidir. Çocuk doktora getirilmeden önce s›k atefl takibi yap›lmal›, ›l›k uygulama, atefl düflürücü ilaçlar verilmelidir. Bunun d›fl›nda bazen nöbet geçirmeyi önleyici (antiepileptik) ilaçlar›n kullan›lmas› gerekir. Bu ilaçlar iki gruba ayr›l›r: sadece ateflli dönemde kullan›lanlar ve sürekli kullan›lanlar. Bu ilaçlar›n kullan›m›n› gerektiren en önemli neden ailenin atefl takibini yapamamas›, çocu¤un ateflinin aniden ç›kmas› ve/veya düflük atefl derecelerinde nöbet geçirmesidir. Böyle bir önleyici tedavinin gerekip gerekmedi¤i ve gerekiyorsa kullan›lacak ilac›n seçimi uzman doktorla görüflülerek belirlenecektir.

15 A¤ustos 2011


antibiyotik

Kad›n Do¤um

Anne adaylar›na alt›n öneriler Gebelik süresince, anne aday›n›n bir hekim taraf›ndan düzenli olarak izlenmesi, hem anne hem de bebek aç›s›ndan oldukça önemli.

H

amilelik kuflkusuz ki kad›nlar›n en önemli evrelerinden birisidir. Bu önemli evrede ve öncesinde anne aday›n›n belli yükümlülükleri yerine getirmesi ve hayat›nda baz› fleyleri s›n›rlamas› gerekiyor. Hamilelik süresince düzenli olarak yap›lan hekim kontrolüyle; anne ve bebekte ortaya ç›kan kans›zl›k, bebe¤in anne karn›nda oksijensiz kalmas›, erken do¤um, annenin gebelik zehirlenmesi ve ‘düflük do¤um a¤›rl›kl›’ bebek do¤umu gibi anne ve bebe¤i etkileyen hastal›k ve durumlar önceden fark edilerek önlem al›nabilir. Sa¤l›kl› bir bebek dünyaya getirmenin baz› özveriler gerektirir. Hamilelik sürecinde anne aday›n›n dikkatli olmas› gereken konular› ve öneriler flöyle:

‹laçlar Her ne olursa olsun, herhangi bir ilaç almadan önce mutlaka doktorunuza dan›flmal›, alaca¤›n›z ilac›n do¤urganl›¤›n›z üzerinde olumsuz etkisi olmad›¤›ndan emin olmal›s›n›z.

Egzersiz Bir baflka önemli konu, düzenli ve hafif egzersiz yapmakt›r. Kendinizin ve bebe¤inizin sa¤l›¤› için, hamilelik öncesinde fizik kondisyonunuzu en iyi düzeye getirmeniz flartt›r. Herhangi bir kramp veya kanama geçirirseniz, egzersize son vermelisiniz.

Sigara Sigara ve benzeri tütün ürünleri de hamilelik ihtimalini azaltmaktad›r. Çünkü tütün yumurtay› hasara u¤ratabilmektedir.

Beslenme ve yaflama al›flkanl›klar› Hamilelik öncesi sa¤l›k program›n›z›n en önemli konular›ndan biri, eflinizle birlikte, lifli yiyecekler bak›m›ndan zengin, ya¤ oran› düflük dengeli bir beslenme rejimi uygulaman›zd›r. Yeterince vitamin ve mineral alabilmek için taze sebze ve meyveye beslenmenizde genifl yer vermeli, bol süt içmelisiniz. Gebelik döneminde bayanlar›n enerji ve besin ö¤eleri gereksinimi artmaktad›r. Bu ihtiyaç karfl›lanmad›¤› takdirde bebe¤in büyüme ve geliflmesi için gereksinim duyulan besin ö¤eleri, annenin kendi dokular›ndan sa¤lan›r.

Alkol Alkollü içki, hem efliniz hem de sizin üzerinizde hamileli¤i geciktirici etki yapacakt›r. Bu nedenle, alkollü içkileri tümüyle b›rakmal›s›n›z.

A¤ustos 2011 16

ÖZEL LOKMAN HEK‹M HASTANELER‹


Folik asit Hamileli¤e haz›rlanan bayanlara, haz›rl›k döneminden hamileliklerinin 12. haftas›na kadar her gün 0,4 mg folik asit almalar›n› önerilir. Folik asit, bebe¤in omurga ve omurilik sorunlar›yla do¤ma riskini yüzde 70 oran›nda düflürecektir. Folik asit, yeflil yaprakl› sebzelerde, esmer ekmekte ve tah›llarda da bulunur.

Hepatit B enfeksiyonu Anne adaylar›n›n hamilelikleri öncesinde, hepatit antijenlerinin kontrol edilmesi, negatif ise afl› olmalar› gerekmektedir.

ÖZEL LOKMAN HEK‹M HASTANELER‹

17 A¤ustos 2011


antibiyotik

Dermatoloji

Polen sezonu egzaman›z› tetiklemesin! Yata¤›n›z› de¤ifltirmeniz, yeni bir hayvan alman›z veya polen sezonunun bafllamas› egzaman›z› kötülefltirebilir. n Dr. Hacer Savafl Dermatoloji

E

gzama en s›k karfl›lafl›lan deri hastal›klar› aras›nda yer alan endojen ve eksojen ajanlara karfl› geliflen derinin iltihabi yan›t›d›r. Derinin kurumas›na, k›zarmas›na ve pul pul dökülmesine neden olur. Deri çok fazla kafl›nabilir ve kafl›ma derinin zedelenip enfeksiyon kapmas›na neden olabilir. Egzama bulafl›c› de¤ildir. Egzama derinin iltihaplanmas› için kullan›lan bir terim olan dermatit olarak da bilinir. Bölgesel ve yayg›n lezyonlar olabilir. Deriye temas eden tahrifl edici ve duyarlaflt›r›c› maddelere karfl› oluflan akut ve kronik reakiyon kontakt dermatit olarak adland›r›l›r. Kontakt dermatitlerin önemli bölümünü oluflturan irritan ekzematöz kontakt dermatit derinin koruyucu tabakas›n› hasara u¤ratan kimyasallar (asit-alkali çözelti, deterjan) ve fiziksel (günefl) etkenlerle temas› sonucu ortaya ç›kar, irritan maddenin temas yerinde yeterli süre ve miktarda kalmas› sonras› hemen herkeste görülebilir. Egzama madde konsantrasyonu fazla ise fliddetli akut egzama olur. Zay›f irritanla uzun süre temas sonucu kronik egzama geliflir. Egzama da en belirgin flikayet kafl›nt›d›r. Kafl›nma sonucu enfeksiyon da ilave olabilir. Kal›tsal yatk›nl›k varl›¤›nda çevresel faktörlerin etkisiyle belirli antijenlere duyarlaflarak alerjik ast›m, alerjik nezle, ürtiker, atopik egzama gelifltirme e¤ilimi “atopi” olarak adland›r›l›r. Atopik dermatit lezyonlar› hastalar›n

A¤ustos 2011 18

% 50’den fazlas›nda 1 yafl alt›nda ortaya ç›kar. % 90’› ise 5 yafl alt›ndad›r. Sorguland›¤›nda di¤er aile bireylerinde de oldu¤u söylenebilir. Atopik dermatit de egzama genelde yüzde bafllar, daha sonra kol ve bacaklarda ortaya ç›kabilir, bu yafl dönemlerine göre de¤iflir, yafl ilerledikçe egzaman›n görülmesi azal›r. Ancak atopik dermatitli insanlar›n derileri ömür boyu hassast›r. Bu nedenle tahrifl edici maddelerden sak›nmal›d›rlar. ‹nek sütü verilen bebeklerde egzama görülebilmektedir; bu yüzden alerjili ailelerin çocuklar›n› anne sütüyle beslemeye özen göstermeleri gerekmektedir. Yata¤›n›z› de¤ifltirmeniz, yeni bir hayvan alman›z veya polen sezonunun bafllamas› egzaman›z› kötülefltirebilir. Pamuklu giysiler giyin Tüm egzamalarda sabun, deterjan ve flampuan gibi cildi tahrifl eden ya da kurutan maddelerden, so¤uk havadan, stresten, uzun süre s›cak su banyosundan, yünlü vücuda batan giysilerden uzak durulmas› gerekmektedir. Nemlendirici kremler kullan›lmal›d›r. Bol pamuklu giysiler giyilmeli, k›fl›n s›cak yaz›n serin odada uyunmal›d›r. Alerjik egzamalarda alerji testleriyle tespit edilen alerjenlerden uzak durmak önemlidir. Egzaman›n a¤›r olmas› durumunda veya kafl›nt›n›n giderilmesi için kortizonlu kremler kullan›lmakta hafifledi¤inde ise kremler b›rak›lmakta, nemlendirici kremler kullan›lmaya devam edilmektedir. Egzaman›n enfekte olmas› durumunda doktorun antibiyotik vermesi gerebilmektedir.

ÖZEL LOKMAN HEK‹M HASTANELER‹


antibiyotik

Beslenme

Yafl küçüldükçe su ihtiyac› büyüyor! S›cak havalardan en çok etkilenenlerin bafl›nda çocuklar gelmektedir. Afl›r› s›caklar›n ve bunalt›c› havalar›n etkisinin en aza indirilmesi için çocuklar›n bak›m›na afl›r› s›caklarda daha fazla dikkat etmek gerekmektedir.

A¤ustos 2011 20

ÖZEL LOKMAN HEK‹M HASTANELER‹


n Uzm. Dr. Necmettin Din Özel Lokman Hekim Etlik Hastanesi Baflhekimi

V

ücudumuzun su ihtiyac› mevsimden mevsime de¤iflmekle birlikte, toplumumuzun tüketti¤inden fazla oldu¤u muhakkakt›r. Özellikle s›caklar›n hissedilir derecede artt›¤› flu yaz günlerinde su ihtiyac› biraz daha fazlad›r. ‹nsanlarda yafl küçüldükçe su ihtiyac› ve vücudun su oran› artmaktad›r. Yeni do¤anda ortalama vücut suyu % 80 civar›ndad›r. Bu oran giderek azalmakla birlikte eriflkinde % 6070’ler civar›na kadar iner. Anne sütü ile birlikte ilave suya ihtiyaç yoktur Anne sütü alan bebeklerde, tüm ihtiyaçlarla birlikte su da anne sütünden karfl›lanmaktad›r. Böyle durumda bol su tüketmesi gereken anne olmal›d›r. Dolay›s›yla anne sütü ile birlikte ilave suya ihtiyaç yoktur. Ancak 6. aydan sonra ek g›da bafllanmas› ile birlikte suda bafllanmal›d›r. ‹lk 6 ayda da çok s›cak havalarda ve yaz ishallerinde veya kusmalarda su verilmesi gerekebilir. Suyu unutturmayan önlemler al›n! Susama hissini ifade edebilen ileri yafl çocuklarda su içmenin hat›rlat›lmas› yaz aylar›nda çok önemlidir. Ayn› flekilde eriflkinlerde de suyun unutulmamas› amaçl› önlemlerin al›nmas› gerekir. Masada veya en s›k bulunan ortamlarda bir bardak veya bir flifle suyun bulunmas› bu yöntemlerden biridir. Gazl› içeceklerden uzak durun! Oyun ça¤› çocuklarda susuzlu¤u yayg›n olarak giderme yöntemi gazl› içecekler ve meyve sular› ile yap›lmaktad›r. Bu içeceklerin fazla miktarda tüketilmesi ça¤›m›z›n en fazla korkulan sa¤l›k problemi olan obeziteye yol açt›¤› ve özellikle difl sa¤l›¤› aç›s›ndan zararl› oldu¤u unutulmamal›d›r.

ÖZEL LOKMAN HEK‹M HASTANELER‹

21 A¤ustos 2011


antibiyotik

Göz

Göz muayenesine ne zaman gitmeliyim? Gözlerinizin iyi görüp görmedi¤ini nas›l anl›yorsunuz? ‹lk göz muayenesi için geç kal›nd›¤›nda çocuklarda ömür boyu sürecek az görme sorunlar› oluflabilece¤ini biliyor musunuz? Kimler göz muayenesine gitmeli? Tüm bu sorular›n yan›t›n› Sincan Hastanemiz göz hekimlerinden Yrd. Doç Dr. Sad›k Kavakl› veriyor… n Belirgin bir flikâyeti olmaks›z›n kimlerde göz muayenesi (check-up) önerirsiniz?

Çocuklarda 3-4 yafl›nda görme tembelli¤i yönünden tarama muayenesi mutlaka yap›lmal›d›r. Okul çocuklar›nda anne baba ya da ö¤retmenin herhangi bir göz kusurundan flüphelenmesi halinde, okul baflar›s›n› azaltan bir sebebi erken yakalamak için göz muayenesi önerilir. Ailesinde göz tansiyonu bulunan kifliler, 40 yafl›ndan sonra 6-9 ay aral›klarla göz kontrol muayenelerine gitmelidir. Kendisinde fleker

A¤ustos 2011 22

hastal›¤› bulunan kifliler, tip II diyabette y›lda bir, tip I diyabette ergenlik döneminden sonra 6 ayda bir göz kontrol muayenesi olmal›d›r. n Bebeklik ve çocukluk döneminde göz muayenesinin ne s›kl›kta önerirsiniz?

Bebeklik döneminde göz kaymas›, gözün görünümünde ya da çocu¤un görme düzeyiyle iliflkili bir endiflenin olmas› halinde hemen göz muayenesi yap›lmal›d›r. Burada kabaca her bir gözün görme düzeyi ayr› ayr› de¤erlendirilir, göz-

lük numaras› ihtiyac› ölçülür, göz dibine bak›l›r. K›smen flüphelenilirse aral›kl› kontrol muayeneleri istenir.

n Bebe¤imin gözleri sulan›yor. Göz muayenesi gerekli mi?

Çok nadiren göz tansiyonu, bebeklerde sulanmaya sebep olur. Bu durumun atlanmamas› için göz muayenesi gerekir. Gözyafl› kanal› do¤umdan 2 ay önce aç›l›r ve çal›flmaya bafllar. Normal do¤an bebeklerin %5’inde gözyafl› kanal›n›n buruna aç›ld›¤› bölgedeki zar›n y›rt›lmas› gecikti¤i için sulanma ve çapaklanma olur. Bu durumda uygun masaj ile gözyafl› kesesi temiz tutulur. Bu bebeklerde sulanma 4-6 ay içinde kendili¤inden kaybolur. n Benim ailemde görme tembelli¤i ve flafl›l›¤› olan kifliler var. Ne tavsiye edersiniz?

Kendisinde ya da ailesinde flafl›l›k, belirgin hipermetropi ve görme tembelli¤i yada görme kalitesini etkileyen önemli bir problemin bulun-

ÖZEL LOKMAN HEK‹M HASTANELER‹


du¤u kifliler, çocuklar›n› ilk 4 y›l boyunca her y›l göz muayenesine götürmelidir. n Okula gitmeyen çocu¤uma gözlük verildi. Ne yapmal›y›m?

Orta ve yüksek derecelerdeki hipermetropi nedeniyle çocukta içe kayma olmaktad›r. Gözlük içe kaymay› önlemek için verilir ve ço¤unlukla 10-15 yafl›na kadar kullan›l›r. Di¤er çocuklarda görme tembelli¤i yapabilece¤i düflünülen gözlük numaras›, görme tembelli¤i oluflmas›n diye gözlük verilir. Görmede belirgin azl›k yapt›¤› düflünülen gözlük numaralar› bebeklik ve küçük çocuklukta verilebilmektedir.

hastal›¤› ve fleker hastal›¤› da görme azl›¤› nedeni olabilir. Bu 3 durumun erken tedavi edilmesi uzun dönemde görme kalitesini yüksek tutacakt›r. Görme azl›¤› sebebinin katarakt oldu¤u kesinlefltikten sonra uygun zamanda katarakt ameliyat› planlan›r. n Göz kapaklar›ndaki sorunlar için ilk müracaat adresi cildiye midir yoksa plastik cerrahi midir?

Göz kapak problemleri için ilk müracaat noktas› her zaman için göz klini¤idir. Esteti¤e yönelik kapak

müdahaleleri ço¤u göz hastal›klar› uzman› taraf›ndan yeterli bir kalitede yap›lmaktad›r. n Kontak lensler ne derece güvenlidir?

Hijyen kurallar›na dikkat etmek flart›yla kontak lensler oldukça güvenlidir. Kontak lens kullanan kiflilerde birkaç dakikadan uzun süren flikâyet kontak lensin ç›kar›lmas›n› gerektirir. Birkaç saatten daha uzun süren a¤r›, k›zar›kl›k ve çapaklanma göz hastal›klar› muayenesi için yeterli sebeptir.

n Ailemde göz tansiyonu var, ne tavsiye edersiniz?

Göz tansiyonu s›kl›kla ailesel olabilen sinsi bir hastal›kt›r. Akrabalar›ndan birinde göz tansiyonu olan kiflilerin bu hastal›kla ilgili detayl› bilgi sahibi olmas› önemlidir. Göz tansiyonunun, konuyu bilen kifliler taraf›ndan fark edilebilen flikâyetleri atlanmamal›d›r. Hiçbir flikâyet olmasa da 40 yafl›ndan sonra y›lda bir göz muayenesi ve 6 ayda bir de göz tansiyonu ölçtürmesi tavsiye edilir. n Annemin az gördü¤ünü düflünüyorum. Göz muayenesi ne zaman yapt›rmal›y›m?

‹leri yafltaki görme azl›¤›n›n en s›k sebebi kataraktt›r. Ancak, göz tansiyonu, yafla ba¤l› sar› nokta

ÖZEL LOKMAN HEK‹M HASTANELER‹

23 A¤ustos 2011


antibiyotik

Kulak Burun Bo¤az

Kula¤›n›z ç›nlamas›n! T›pta tinnitus ad› verilen kulak ç›nlamas› her 5 kiflide görülebilen yayg›n bir rahats›zl›kt›r. Kulak ç›nlamas› bazen ciddi rahats›zl›klar›n habercisi olabilir. Zaman›nda tedavisi olmazsa sürekli bir hal al›r ve ihmal edilmemelidir. n Doç. Dr. Celil Göçer Sincan Hastanesi Baflhekimi

A¤ustos 2011 24

ç kula¤›n›z›n içerisinde, binlerce iflitme hücresi bir elektrik yükü tafl›r. Mikroskobik tüycükler, her duyu hücresinin yüzeyinde bir kenar oluflturur. Bu tüycükler sa¤l›kl› oldu¤u zaman, ses dalgalar›n›n bas›nc›na uygun olarak hareket eder. Hareket, bu hücreleri tetikleyerek, iflitme hücresi arac›l›¤›yla elektrik boflaltmalar›n› sa¤lar. Beynimiz bu sinyalleri, ses olarak yorumlar. E¤er iç kula¤›n›z›n içindeki ince tüycükler bükülür veya koparsa, sürekli bir hareketlilik halinde olur. Yüklerini elde tutamayan iflitme hücreleri beyninize rastgele elektrik iletilerini gürültü olarak s›zd›r›r ve bu gürültü s›zmalar› Tinnitus olarak adland›r›l›r. Tinnitus, hiçbir d›fl ses olmad›¤› zaman kula¤›n›zda sesler duymaya dair sinir bozucu bir hissi beraberinde getirir. Belirtileri ve bulgular› flunlard›r; kula¤›n›zda ç›nlama, v›z›lt›, ›sl›k veya t›slama sesi, iflitme kayb› gürültü, ton aç›s›ndan, alçak sesle kükremeden, yüksek sesle 盤l›k atmaya kadar farkl›l›k gösterebilir. Tinnitus, Latince "ç›nlamak" anlam›ndaki tinnire'den gelmektedir. Tinnitus hastal›k de¤ildir. Bir dizi sa¤l›k sorununun neden olabildi¤i bir semptomdur. Tinnitus, yaflla ba¤lant›l› iflitme kayb› veya kulak yaralanmas›n›n sonucu olabilir ya da dolafl›m sisteminizdeki bir hastal›¤›n göstergesi de olabilir. Ço¤u tinnitus vakas› zararl› de-

¤ildir. Öte yandan, e¤er tinnitus devaml› hale gelir ya da daha da kötüleflirse veya iflitme kayb› ya da bafl dönmesi yaflarsan›z, doktorunuza görünün. Gürültüyü azaltabilecek tedaviler ve gürültü ile daha iyi bafla ç›kman›za yard›mc› olacak teknikler vard›r. E¤er yaflla ilgili duyma yitimi olas› bir nedeni de¤ilse, tek kulakta ayn› anda meydana gelen tinnitus ve iflitme kayb›n›n nedeni, yaralanma nedeniyle iç kula¤›n›zdaki bir sinirin zarar görmesinden ötürü olabilir ve doktorunuz taraf›ndan de¤erlendirilmesi gerekir. Bazen tinnitusun semptomlar› zaman içerisinde iyileflir. ‹yileflme sadece fiziksel de¤iflikliklerin sonucu de¤ildir; çünkü kulaklar›n›zda meydana gelen her türlü hasar kal›c›d›r ve geri dönülemez. Bunun yerine, birçok insan semptomlar› azaltmak için ayarlamalar yapmay› ö¤renmektedir. Gürültünün fliddetini azaltmak ve buna olan direncinizi art›rmak için flu teknikleri deneyin: Olas› tahrik edicilerden kaç›n›n. Tinnitus; yüksek sesler, nikotin, kafein, kinin içeren maden suyu (s›tmay› tedavi etmek için kullan›lan maddenin ayn›s›), alkol ve afl›r› dozda aspirin nedeniyle daha da kötü hale gelebilir. Gürültüyü perdeleyin. Sakin bir ortamda, bir vantilatör, hafif bir müzik ve k›s›k seste dinlenen radyo, tinitustan kaynaklanan sesin örtülmesine yard›mc› olabilir. ‹flitme cihaz› tak›n. E¤er tinnitusa iflitme kayb› efllik ediyorsa, iflitme cihazlar› d›flar›dan gelen sesleri ço¤altarak, tinnitusun gürültüsünü daha az belirgin hale getirebilir. Stresi kontrol alt›na al›n. Stres, tinnitusu daha kötü k›labilir. ‹ster rahatlama terapisi, ister biyo-geribildirim, isterse egzersiz arac›l›¤› ile olsun, stres yönetimi biraz rahatlama sa¤layabilir.

ÖZEL LOKMAN HEK‹M HASTANELER‹


antibiyotik

Güzellik Merkezi

Bölgesel zayıflamada cerrahisinde Lokman Hekim farkı!

Estetik sektöründe devrim! ‹leri medikal teknoloji ile donat›lm›fl Lokman Hekim Hastaneleri’nden bir yenilik daha… Özel Lokman Hekim Etlik Hastanesi bünyesinde faaliyete geçen Güzellik Merkezi Eximia teknolojisi ile fark yarat›yor.

A¤ustos 2011 26

ÖZEL LOKMAN HEK‹M HASTANELER‹


L

okman Hekim Etlik Hastanesi bünyesinde k›sa bir süre önce faaliyete geçen Güzellik Merkezi, bölgesel zay›flama, selülit ve vücut flekillendirmede kullan›lan “Eximia” teknolojisi ile fark yarat›yor.si ile fark yarat›yo.r Lokman Hekim Etlik Hastanesi Güzellik Merkezi’ne gelen han›mlar, cerrahi uygulama yapt›rmadan ultraporasyon teknolojisine sahip “Eximia” ile yaza daha formda giriyor. Güzellik Merkezi’ne gelenler, yüksek gücü ve taklit edilemez performans›yla gözle görülür bir etki yaratan Eximia ile mükemmel sonuçlar elde edebiliyor. A¤›r Diyetlere Son Lokman Hekim Etlik Hastanesi Güzellik Merkezi’nde uygulanan yöntem ile art›k kilo vermek için a¤›r diyetler yapmak, aç kalmak ve cerrahi operasyon geçirmek gerekmiyor. “Modern t›bb›n harika cihaz›” olarak lanse edilen Eximia, ses dalgalar› ile vücuttaki ya¤lar› parçal›yor ve ya¤ hücrelerini yok ediyor. Ünlülerin Tercihi Ebru Destan, Deniz Seki, Seren Serengil ve daha birçok ünlünün zay›flamak için tercih etti¤i Eximia teknolojisinin uyguland›¤› Özel Lokman Hekim Hastanesi Güzellik Merkezi uzmanlar›ndan Dr. Hacer fiavafl, Eximia ile ilgili flu bilgileri verdi: “Eximia, kendine özgü yap›s›yla vücudun her bölgesine uygulanabilir bir yöntemdir. Kavitasyonel ultrasound, elektroporasyon ve vakum sistemlerini birlefltirerek üretilmifl kombine bir cihazd›r. ‹stenmeyen ya¤lardan kurtulmak ad›na tasarlanan Eximia, bugüne kadar yap›lan uygulamalardan sonuç alamayanlar, liposuction operasyonu yapt›ramayanlar ya da yapt›rmak istemeyenler ve uzun

ÖZEL LOKMAN HEK‹M HASTANELER‹

süre diyet yap›p bölgesel ya¤lar›ndan kurtulamayanlar için baflar›l› sonuçlar veren bir yöntemdir.” Uygulama Nas›l? Cilt yüzeyinden uygulanan ve 3 santimetre derinli¤indeki istenmeyen ya¤lar› yok edebilen özelli¤e sahip Eximia, ses dalgalar›n›n meydana getirdi¤i kavitasyon baloncuklar› ile ya¤ hücrelerini yok ediyor. Uygulama sonras› yap›lan vakum ve endormolojik masaj ile at›k ya¤lar›n vücuttan uzaklaflt›r›lmas› sa¤lan›yor. Yo¤un etkili ve düflük frekansla verilen ses dalgalar› dokular aras› s›v›da mikro baloncuklar oluflturarak ya¤ hücrelerinin s›v›laflmas›na neden oluyor, böylece hücreler daha homojen k›vama geliyor. Oluflturulan bu biyolojik etki tedaviden sonrada devam ediyor. Eximia ultrasound ses dalgalar›n› kullanan bir sistemdir. Kesinlikle röntgen ›fl›nlar› ve radyasyon içermez. Eximia ile ya¤ tabakas› ne kadar kal›nsa o kadar iyi sonuç al›n›r. Beraberinde bol su içmek ve uygulama gününde ya¤s›z g›da tüketmek gerekir.

Kozmetoloji Merkezi'nde Yap›lan ‹fllemler n LAZER EP‹LASYON n BÖLGESEL ZAYIFLAMA&SELÜL‹T (KABOKS‹TERAP‹, PRESSOTERAP‹)

n n n n n

DOLGU ENJEKS‹YONU C‹LT BAKIMI K‹MYASAL PEEL‹NG LEKE TEDAV‹S‹ BOTOX

Lazer Epilasyon: Lazer ›fl›¤›

kullan›larak istenmeyen tüylerin ortadan kald›r›lmas›n› amaçlar. Hastanemiz bünyesindeki tedavilerde diode lazer kullan›lmaktad›r. Karboksiterapi: CO2 gaz›n›n deri alt›na enjekte edilerek dolafl›m›n› ve dokudaki bölgesel metabolizman›n h›zland›r›lmas› ifllemidir. Kullan›m alanlar› ise afla¤›daki flekillerdedir: Selülit Lokal ya¤lanma Ameliyat ve yara izleri Cilt çatlaklar› (Stria) Cildinin toparlanmas› ve gençlefltirilmesi n Psoriasis n Cilt ülserleri n n n n n

Botox: Yüzdeki mimik k›r›fl›kl›klar›yla mücadelede etkili bir yöntemdir el ve koltukalt› terlemesinin durdurulmas›nda da kullan›lmaktad›r. Kimyasal Peerling: Cildin farkl› kimyasal maddelerle soyulmas› ifllemine verilen add›r leke, antiaging akne ve izlerinde kullan›l›r. Mezoterapi: Mezoterapi cildin ihtiyac› olan farkl› medikal içerikli maddelerin mikroenjeksiyon tekni¤iyle cilt ve cilt alt›na uygulanmas›d›r. Saç dökülmesi, selülit, bölgesel ya¤lanma, çatlak ve skar tedavisi, cilt gençlefltirme amaçl› kullan›l›r.

27 A¤ustos 2011


antibiyotik

Gö¤üs Hastal›klar›

Sigaras›z bir Hayat ‹çin… Sigaray› b›rakmaya ve sigaras›z hayata bafllamaya haz›rl›k için ilk ad›m› Özel Lokman Hekim Sincan Hastanesi’nde at›n.

L

okman Hekim Sincan Hastanesi'nde 'Sigaray› B›rakma Merkezi' hizmete aç›ld›. Sigaray› B›rakma Merkezi'ne gelen hastalara ilk baflvuruda SFT, akci¤er grafisi, rutin biyokimya, hemogram ve EKG tetkikleri yap›larak, genel sa¤l›k durumlar› tespit ediliyor. Sigaray› b›rakmak isteyen hastalar daha sonra 5 -10 kiflilik gruplar halinde e¤itime al›n›yor. Ard›ndan uzman hekimler hastalarla üç seans süren birebir görüflmeler yap›yor.

A¤ustos 2011 28

ÖZEL LOKMAN HEK‹M HASTANELER‹


Kim demifl sigaray› b›ramazs›n›z diye?

Lokman Hekim Hastaneleri Sigara B›rakma Merkezi ile hizmetinizde n Uzm. Dr. Sibel Meryem Alpar

Gö¤üs Hastal›klar›

S

igara, zehirli bir bitki olan tütünün ince bir k⤛t içine s›k›flt›r›larak sar›lm›fl halidir. Sigara duman›nda vücut için zararl› 4.000’den fazla madde bulunur ve bunlar›n en tehlikelileri nikotin, karbonmonoksit ile katrand›r. Sigara içenlerde el ve a¤›z al›flkanl›¤› bulunur. Günde içilen sigara say›s› ne kadar fazlaysa, bu al›flkanl›k o kadar güçlüdür. Sigara ‘kendi kendine b›rakma’ ve ‘etkinli¤ini kan›tlam›fl t›bbi tedavi’ ile b›rak›labilir. Ba¤›ml›lar›n bir k›sm› sigaray› birden, kendi kendine b›rakabilir. Kendi kendine b›rakmakta zorlanan kiflilerde en etkili tedavi ise hekim gözetiminde bilimsel yöntemlerin kulla-

ÖZEL LOKMAN HEK‹M HASTANELER‹

n›lmas›d›r. ‹laç tedavisi hekim kontrolü ve dan›flmanl›¤›nda uygulanmal›d›r. Sigaray› b›rakmak için 3 yöntem uygulanabilir, bunlar nikotin yerine koyma tedavisi, bupropion HCl tedavisi ve varaniklin tartarat tedavisidir. Nikotin yerine koyma tedavisi ba¤›ml›larda sigara b›rak›rken oluflan yoksunluk belirtilerini giderir. Bunun nikotin band›, nikotin sak›z›, nikotin burun spreyi ve nikotin kartuflu gibi farkl› formlar› vard›r. “Sigaray› b›rakamam diye düflünmeyin” Sigaray› b›rakamayaca¤›n›z› asla düflünmeyin, karamsarl›¤a izin vermeyin. B›rakmak için kendinize bir gün belirleyin ve o gün b›rakma konusunda kararl›l›¤›n›z› koruyun. Sigaray› b›rakmay› isteme nedenlerinizi listeleyin. B›rakma nedenleri listesini her zaman görebilece¤iniz yerlerde bulundurun. Yan›n›zda tafl›y›n, çevrenize as›n. B›rakma karar›n›z›

arkadafllar›n›z ve ailenizle paylafl›n ve size destek olmalar›n› isteyin. Evinizde ve ifl yerinizde sigara ve sigaray› hat›rlatacak çakmak, sigaral›k ve küllük gibi eflyalar› kald›r›n. Cebinizde veya çantan›zda sigara, çakmak tafl›mamaya çal›fl›n. Ba¤›ml›l›k yap›c› bir maddeden kurtulmak güçtür; ancak imkâns›z de¤ildir. Kararl›l›kla baflar›l›r. Pek çok ba¤›ml›n›n zorland›¤› nikotin yoksunluk belirtileri geçicidir ve en çok zorlayaca¤› süre ilk 2-3 haftad›r.

29 A¤ustos 2011


antibiyotik

Genel Cerrahi

Kaza alan›na ilk ulaflan sizseniz ne yapmal›s›n›z? n Op. Dr. Kemal Yandakç› Genel Cerrahi

K

azalar; ani olarak oluflan, maddi zarar, yaralanma veya ölüm nedeni olabilen olaylard›r. Trafik kazas› ise; karayolu üzerinde oluflan, en az bir motorlu arac›n kar›flt›¤› kazalard›r. Böyle bir kaza alan›na ulaflan ilk sizseniz s›rayla flunlar› yapmal›s›n›z: 1.) Olay mahallinin, yaral›lar›n ve kendinizin güvenli¤ini sa¤lay›n. Bunun için; n

Kendi arac›n›z› sa¤ tarafta

güvenli bir yere park edip, dörtlü flaflörlerinizi yak›n. n Kazaya kar›flan araçlar›n en az 50 m gerisine ve ilerisine reflektör koyun. n Araçlardan yanan varsa söndürme çal›flmas› yap›n. n Araçlar çal›fl›yorsa kontak anahtarlar›n› kapat›n, el frenlerini çekin, flaflörlerini yak›n. 2.) Yaral›lar›n say›s›n› ve durumlar›n› anlamaya çal›flarak, kaza yeri koordinatlar›n›z› da bildirerek hemen 112 ambulans ve 155 polisi aray›n ve yard›m isteyin. ‹lkyard›ma flimdi bafllayabiliriz. 3.) ‹lkyard›m: n Yaral›lar›n durumunu anlamaya çal›fl›n. ‹mkan varsa tüm yaral›lara boyunluk tak›n.

A¤ustos 2011 30

Önce solunum yollar›n› açmaya çal›fl›n. n Kanayan yaralar› varsa bask› uygulay›n ve e¤er bu yaralar el, kol veya ayaklarda ise yaralanman›n gerisine turnike uygulay›n. n E¤er hastan›n solunum veya dolafl›m› yoksa kalp ve solunum masaj›na bafllay›n.30 kalp masaj›na karfl›l›k 2 solunum verilmelidir. n K›r›k oldu¤unu hissetti¤iniz durumlarda hareket ettirmemeye veya k›r›k bölgesini herhangi bir sabitleyici kullanarak yard›m gelene kadar tespit etmeye çal›fl›n. Unutmayal›m ki; ilk ve do¤ru yard›m can kurtar›r. n

ÖZEL LOKMAN HEK‹M HASTANELER‹


antibiyotik

A¤›z ve Difl Sa¤l›¤›

A¤ustos 2011 32

ÖZEL LOKMAN HEK‹M HASTANELER‹


Difleti kanamas›n› ciddiye al›n! Difleti hastal›klar›n›n ilk ve en önemli belirtisi difleti kanamas›d›r. Sa¤l›kl› difleti kanamaz. Difletinizde kanama varsa hemen diflhekimine muayene olmal›s›n›z! n Dt. Özlem Garip A¤›z ve Difl Sa¤l›¤›

P

eriodontal hastal›klar (difleti hastal›klar›) difleti ve diflleri destekleyen di¤er dokular› etkileyen iltihabi hastal›klard›r. Eriflkinlerde difl kay›plar›n›n %70'inden difleti hastal›klar› sorumludur. Bu hastal›klar erken dönemde teflhis edildiklerinde kolay ve baflar›l› bir flekilde tedavi edilebilirler. Difleti hastal›klar›n›n önlenmesi veya tedavisi; do¤al difllerin korunmas›, daha rahat çi¤nemenin ve daha iyi bir sindirimin sa¤lanmas› gibi di¤er faydalar› da beraberinde getirir. Difleti hastal›klar› difleti iltihab› ile bafllar. Bu dönemde difletleri kanamal›, k›rm›z› ve hacim olarak büyümüfltür. Erken dönemde çok fazla rahats›zl›k vermeyebilir. Tedavi edilmezse hastal›k periodontitise ilerleyerek difleti ve diflleri destekleyen alveol kemi¤inde geriye dönüflsüz hasar oluflturabilir. Periodontitis, periodontal hastal›klar›n daha ilerlemifl bir safhas›d›r. Diflleri destekleyen di¤er dokularla birlikte alveol kemi¤inde de hasar oluflur. Difl-difleti aras›nda "periodontal cep" oluflur. Periodontal cep varl›¤› infeksiyonun yerleflimini ve hastal›¤›n ilerlemesini kolaylaflt›r›r. Hastal›k ilerledikçe difller sallanmaya bafllar, hatta çekime gidebilir. Difleti hastal›¤›n›n belirtileri nelerdir?

Difleti hastal›klar›n›n ilk ve en önemli belirtisi difleti kanamas›d›r. Sa¤l›kl› difleti kanamaz. n Difl etlerinde fliflmeler, k›zarmalar oluyorsa, n Difl etlerinde çekilmeler ve a盤a ç›kan kök yüzeylerinde oluflan hassasiyet olufluyorsa, n Difleti kenarlar›nda veya difller aras›nda, difl tafllar›na ba¤l› olarak oluflan siyah alanlar görülüyorsa,

ÖZEL LOKMAN HEK‹M HASTANELER‹

n Difl ile difleti aras›ndan iltihap geliyorsa, n Difllerde sallanmalar, uzamalar ve difller aras›n-

da aç›lmalar oluyorsa, n A¤›zda sürekli bir kötü koku ve kötü tat hissi var ise, geç kalmadan bir diflhekimine muayene olunmas› gerekir. Difleti hastal›¤› nas›l önlenir? Periodontal hastal›¤›n önlenmesinde en önemli görev kiflinin kendisine düflmektedir. Diflleri sa¤l›kl› bir durumda sürdürmek için, günlük a¤›z bak›m› ifllemleri ile (difl f›rçalama ve difl ipli¤i kullanma) bakteriyel difl pla¤›n›n uzaklaflt›r›lmas› gerekmektedir. Diflhekimine düzenli aral›klarla gidilmesi de ayn› derecede önemlidir. Günlük a¤›z bak›m› ifllemleri difltafl› oluflumunu en az düzeye indirebilir, ancak tamamen önleyemeyebilir. Difl f›rças›, difl ipli¤i veya di¤er temizlik araçlar› ile ulafl›lamayan bölgelerin bir difl hekimi taraf›ndan de¤erlendirilmesi mevcut difl pla¤› ve/veya difltafl›n›n uzaklaflt›r›lmas› aç›s›ndan gereklidir. Difleti hastal›klar›n›n tedavisi nedir? Difleti hastal›¤›n›n erken döneminde tedavi, difller üzerindeki eklentilerin (plak ve difltafl›) uzaklaflt›r›lmas› ve düzgün bir kök yüzeyinin sa¤lanmas›n› kapsar. Difl eti sa¤l›¤›n›n kazan›lmas›n› takiben günlük etkin a¤›z bak›m› baflar›l› bir tedavi için flartt›r. Baz› vakalarda cerrahi tedavi gerekebilmektedir. Periodontal tedavi sonras› hastalar›n düzenli olarak diflhekimi taraf›ndan muayene edilmesi, plak kontrolü ve yeni difltafl› birikimlerinin ortamdan uzaklaflt›r›lmas› gereklidir. Fakat unutmamak gerekir ki; periodontal tedavi ile elde edilenlerin sürdürülmesi için hiçbir ifllem kiflinin günlük a¤›z bak›m› ifllemlerini etkin bir flekilde uygulamas›ndan daha yararl› olamaz.

33 A¤ustos 2011


antibiyotik

Dermatoloji

Mantar s›cak ve ! r e v e s › y a v a h li m ne Havalar›n ›s›nmas›yla birlikte terlemenin art›fl›, her kesimden insan›n mantar hastal›klar›na tutulma riskini art›r›yor. n Dr. Mustafa Naci Çelikkan Dermatolji

k›antar hastal›klar› el ve ayakta kafl›nt›, tlefl ser rda akla zar›kl›k, sulanma, t›rn baa lard saç ve me, kal›nlaflma, vücutta ve eklenme fleklinde kendini gösterir kep zen ryete lar ilaç un uyg hastal›¤›n yerleflti¤i bölgeye rüöldü yca kola ar li süre kullan›ld›¤›nda mantarl aktan veya lebilir. Mantarlar; hayvanlardan, topr temasla eli sür n uzu hasta insanlardan s›k› ve havluiler, giys n n›la bulaflabildi¤i gibi, ortak kulla am, ham r, b›la kka aya lar, terlikler, çoraplar, flma bula tar man da banyo, plaj ve otel odalar› ilir. ›lab say ak olar r eple s›nda en çok görülen seb dökülHayvanlar›n derisinde mantar›n tüy vi teda lar van hay bu ve ¤u melerine neden oldu bua nlar insa ›n tal›¤ has aki edilmezlerse bunlard i mantar laflabildi¤i bilinilmektedir. Saçl› deridek görülda lar›n yafl k uklu çoc ›z hastal›klar›n›n yaln

M

A¤ustos 2011 34

l› derideki dü¤ü çünkü ergenlikten sonra saç la birlikte as›y lam bafl ya ya¤ bezlerinin çal›flma saçl› deve lara saç ar›n tarl ya¤ asitlerinin; man mektedir. riye yerleflmesine engel oldu¤u bilin ra bulaflAyaktaki mantar›n zamanla t›rnakla bak›m› ak mas›n›n söz konusu olabildi¤i gibi t›rn zememal için ortak kullan›lan makas, törpü gibi en ned s›na lerin de t›rnak mantar›n›n yay›lma boi kler ren ve i olabilir, Hasta t›rnaklar›n flekiller , kal›nl›klazularak mat kirli-sar› bir renk almakta tebek›s›m kal›n i r› artmakta ve t›rnak alt›ndak ekteülm dök rak ana flir tozu gibi dokununca ufal dir. bütünlüE¤er dikkatle tedavi edilmezse; deri haline ›s› kap aç›k n udu vüc ¤ünün bozulmas›yla miktra eks n gire dan ar›n tarl gelen ayak man a enfeksiroplar ayak, bacak, lenf damarlar›nd rma, fliflyona neden olur, hasta bölgelerde k›za ksiyona seme, a¤r›, ›s› art›fl› olur. Hatta enfe vücudu etbep olan mikrop kana geçerek tüm in istirakes kileyebilir. Bu durumdaki hastalara › gemas ulan uyg hat ve ciddi antibiyotik tedavisi rekmektedir tik teUzun süreli ve bazen gereksiz antibiyo , boa¤›z ar›n tarl man davisi kullanan hastalarda hasda da lar›n oza muk k ¤az, vagina ve ba¤›rsa aki lard oza muk ise ebi seb tal›k yapabilir. Bunun ar tarl man tç› f›rsa inin ges mantar - bakteri den ›r. lehine bozulmas›d

ÖZEL LOKMAN HEK‹M HASTANELER‹


antibiyotik

Spor

Spor yaparak sa¤l›¤›n›za yat›r›m yap›n “Kilo vermek demek sa¤l›kl› olmak demek de¤ildir. Önemli olan vücuttaki kas kitlesini artt›rmayarak ve ya¤ yüzdesini azaltarak sa¤l›kl› bir vücut kompozisyonu sa¤lamakt›r.”

B

edensel hareketsizli¤in baflta kalp ve yüksek tansiyon olmak üzere birçok hastal›kta etkin rol oynad›¤›n›, yaflam boyu sa¤l›kl›

A¤ustos 2011 36

olmak için sporun flart oldu¤unu unutmay›n. Renewaclub Spor fiefi Ruflen ‹la ile düzenli spor yapman›n faydalar› üzerine konufltuk. “Düzen-

li spor yaparak sa¤l›¤›n›za yat›r›m yap›n” ça¤r›s›nda bulunan Ruflen ‹la, sorular›m›za flu yan›tlar› verdi: I Düzenli spor yap›yor olman›n insanlar üzerindeki etkileri nelerdir?

Düzenli spor yap›yor olmak öncelikle kiflinin kendine olan güvenini art›r›r, daha güçlü ve dinç tutar. Ki-

ÖZEL LOKMAN HEK‹M HASTANELER‹


lo kontrolünü sa¤lar, sa¤l›kl› bir kalp dolafl›m sistemine ve stres seviyesini azaltmaya yard›mc› olur. Kas ve iskelet sistemi, eklemleri ve ba¤ dokular›n› güçlendirir metabolizma h›z›n› yükseltir. Düzenli spor yaparak kendiniz için ileriye dönük yapt›r›m yapm›fl olursunuz. I Spor yapman›n süresi önemli midir? Ne kadar süre ve hangi periyotlarda spor yapmal›y›z? Spor için ideal bir zaman var m›d›r?

Sporda süre önemlidir. Sedanter ve antrene olan bireylerde gün içinde yap›lan sporun süresi farkl›l›k gösterir. Bu süre 45 dakika ile 1,5 saat aras›nda de¤iflir. Antrenman program›n›n periyotlanmas› bafllang›ç seviyesinde hafta da 3 gün, gün afl›r› ilerleyen seviyelerde 45, hatta 6 güne kadar ç›kabilir. Zamanlama, amaca göre de¤iflkenlik gösterir. Metabolizma h›z›n› artt›rmak ve yak›m› için sabah erken saatlerinde; performansa yönelik çal›flanlar ise ö¤len ve akflam saatlerini tercih edebilirler.

t›fl ya da azalma gösterebilir. E¤er kifli ya¤ yak›m›na yönelik çal›fl›yorsa sporla beraber günlük harcad›¤› kalori miktar›n›n alt›nda tüketmelidir. Amaç kas kitlesini art›rmak ise kifli günlük ald›¤› kalori miktar›n› vücut kitlesiyle orant›l› bir flekilde art›rabilir.

I Sporla birlikte beslenme-

I Sa¤l›k için spor konusunda insanlar›n bilinçlendi¤ini ve profesyonel kifliler nezaretinde yap›lan sporun önemini kavrad›¤›n› söyleyebilir miyiz?

Amaca göre de¤iflir. Kiflinin günlük besinlerinden ald›¤› kalori miktar› yapm›fl oldu¤u sporun fliddetine ve kiflinin amac›na göre ar-

Kendi kulübümüzden yola ç›karsak Türkiye’de spor sektörüne çok ciddi bir yat›r›m yap›ld›¤›n› görüyoruz. Ancak yap›lan yat›r›m›n

de dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir?

d›fl›nda önemli olan spor salonlar›nda sunulan hizmetlerin niceli¤i de¤il niteli¤idir. 6 senelik bir spor kulübü olarak üyelerimize nitelikli hizmet verebilmek ad›na sürekli spor hocalar›m›z›n geliflimine yönelik e¤itimler vermekteyiz. ‹nsanlar sporun önemini kendilerindeki fiziksel de¤iflimi gördüklerinde daha iyi kavr›yorlar. I Kilo vermek için spor yapmak isteyenlere önerileriniz nelerdir?

Kilo vermek demek sa¤l›kl› olmak demek de¤ildir. Önemli olan vücuttaki kas kitlesini artt›rmayarak ve ya¤ yüzdesini azaltarak sa¤l›kl› bir vücut kompozisyonu sa¤lamakt›r. Bu nedenle; dengeli beslenme, kas kitlesini art›rmaya yönelik ve kardiyovasküler çal›flmalarla desteklenmifl bir antrenman program› ve tabi ki uygulanan programda devaml›l›k öneririm. I Spora bafllamak isteyenlere, spor yapmay› sürekli erteleyenlere ve spora nas›l bir bafllang›ç yapaca¤›n› bilmeyenlere önerileriniz nelerdir?

Öncelikle bu alanda profesyonel bir e¤itmen kadrosuna sahip bir spor salonuna üye olmalar›n›. Sporu sürekli erteliyor ya da bafllayam›yorsa kifliye özel e¤itmen (personel, training) eflli¤inde spora bafllayabilir.

ÖZEL LOKMAN HEK‹M HASTANELER‹

37 A¤ustos 2011


antibiyotik

Bizden Haberler

ASKOM toplant›s› yap›ld› cil Sa¤l›k Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) A toplant›s›, 23 Haziran günü Lokman Hekim Sincan Hastanesi Konferans Salonu’nda yap›ld›. Toplant›ya, Ankara’daki hastanelerin acil servisten sorumlu baflhekim yard›mc›lar› ve acil servisten sorumlu uzman hekimler de kat›ld›. Toplant›n›n aç›l›fl konuflmas›n› Lokman Hekim Sincan Hastanesi Baflhekimi Doç. Dr. Celil Göçer yapt›. Sa¤l›k hizmetleri konusunda en zorlu ve en önemli olan›n acil sa¤l›k hizmetleri oldu¤unu vurgulayan Göçer, 24 saat boyunca dahiliye, çocuk, kardiyoloji ve bir çok bölümde hizmet verildi¤ini vurgulad›. Göçer, “Böylesine önemli bir toplant›ya ev sahipli¤i yapt›¤›m›z için mutluluk duyuyoruz” dedi. Toplant›da, komisyon hizmet-

leri, K›r›m-Kongo vakalar›, replantasyon vakalar›, hasta talepleri ve temmuz ay› uzman nöbetlerinin belirlenmesi konular› masaya yat›r›ld›. Konsültasyon hizmetleri konusunda s›k›nt›lar›n bulundu¤u ve

bunun düzeltilebilece¤i vurgulanan toplant›da, K›r›m-Kongo vakalar›n›n 2008-2011 karfl›laflt›rmas› yap›ld›. Ayr›ca 112 Acil Servisi ile hastaneler aras›ndaki koordinasyonun denetimi hakk›nda bilgi verildi.

NÜ'NDE Ü G R A L A B A B YDIK OPT‹MUM'DA okman Hekim Hastaneleri, 19 Haziran Babalar Günü’nde LOptimum Al›flverifl Merkezi’nde stant açt›. 100’ün üzerinde ziyaretçiye ücretsiz fonksiyon testi yapan Lokman Hekim personeli, ziyaretçilere hastanelerimiz hakk›nda bilgi verdi. Optimum’da 100 TL’nin üzerinde al›flverifl yapan müflteriler ise ünlü radyocu Hop Dedik Ayhan’la Hediye Çark› kampanyas›na kat›ld›. Hediye Çark› yar›flmas›na Lokman Hekim Hastaneleri de 15 adet ücretsiz Check-up hizmeti vererek, katk›da bulundu. Hediye Çark›’ndan ücretsiz check-up kazanan 15 yar›flmac› büyük mutluluk yaflad›.

A¤ustos 2011 38

ÖZEL LOKMAN HEK‹M HASTANELER‹


Sincan Belediye Baflkan› Mustafa Tuna

Nikotin testinden geçtiler Özel Lokman Hekim Hastaneleri ve Optimum iflbirli¤i ile "Sigaran›n Zararlar› ve Sigara Nas›l B›rak›l›r?" konulu bir seminer düzenlendi. Seminere kat›lanlar nikotin testinden geçirildi

“Lokman Hekim ile Dumans›z Ramazan” an Hekim

Hastanelerinin e¤itim Lataokm ¤› devam ediyor. Gö¤üs

okman Hekim Hastaneleri ve Optimum iflbirli¤i ile "Sigaran›n LZararlar› ve Sigara Nas›l B›rak›l›r?" konulu seminer düzenlendi. Optimum AVM’de yap›lan seminerde Lokman Hekim Hastaneleri Gö¤üs Hastal›klar› Uzman› Dr. Sibel Meryem Alpar, kat›l›mc›lara sigaran›n insan vücuduna ve çevreye verdi¤i zararlar› anlatt›. Ayr›ca, sa¤l›k ekibi taraf›ndan kat›l›mc›lara Solunum Testi ve Nikotin Testi yap›ld›. Seminerde Alpar, slayt eflli¤inde sigaran›n zararlar› hakk›nda kat›l›mc›lara detayl› bilgi verdi. Sigaray›, "Zehirli bir bitki olan tütünün ince bir ka¤›t içine s›k›flt›-

r›larak sar›lm›fl hali' olarak tan›mlayan Alpar, sigara duman›nda vücut için zararl› 4 binden fazla madde bulundu¤unu ve bunlardan en tehlikelilerinin nikotin, karbonmonoksit ve katran oldu¤unu ifade etti. Sigara içenlerde el ve a¤›z al›flkanl›¤› bulundu¤unu anlatan Alpar, günde içilen sigara say›s› ne kadar fazlaysa, bu al›flkanl›¤›n o kadar güçlü oldu¤unun alt›n› çizdi.

Hastal›klar› Uzman› Dr. Sibel Meryem Alpar, “Lokman Hekim ile Dumans›z Ramazan” adl› program çerçevesinde Sincan Belediyesi di. personeline seminer ver da Belediye Meclis Salonu’n ile düzenlenen seminer belediye çal›flanlar› sigara b›rakmaya ilk ad›m› att›. li Sigaran›n zararlar›yla ilgi ra, c›la bilgi alan kat›l›m Gö¤üs Hastal›klar› Bölüm Hemfliresi taraf›ndan ve Solunum Fonksiyon Testi sti Te t ksi no Mo Karbom yap›ld›.

Kalp Akci¤er Canland›rma e¤itimi verildi nsan hayat›na duydu¤umuz sayg›dan yola ç›karak Sincan Lokman Hekim Hastanesi sa¤l›k personeli için her y›l ol‹du¤u gibi KPR (Kardiyo Pulmoner Resusitasyon), Kalp Akci¤er Canland›rmas› e¤itimi verildi. Lokman Hekim Sincan Hastanesi E¤itim Hemfliresi Seçil Serimer Memifl taraf›ndan organize edilen e¤itim Acil Servis doktorumuz Abdullah Cüneyt Hocagil taraf›ndan çal›flanlar›m›za teorik ve uygulamal› olarak verildi. American Kalp Birli¤i’nin 2010 Kalp Akci¤er Canland›rmas› K›lavuzu’na uygun olarak haz›rlanan e¤itimde çal›flanlar›m›za güncel ve son t›bbi düzenlemeleri içeren Temel Yaflam Deste¤i ve ‹leri Yaflam Deste¤i konular›nda e¤itim verildi. 17.06.2011 tarihinde Sincan Lokman Hekim Hastanesi E¤itim Salonunda düzenlenen e¤itime hastanemizin her biriminde çal›flan toplam 100 personelimiz kat›ld›. E¤itim sonunda yap›lan de¤erlendirme s›nav›n› baflar›yla tamamlayan 100 personelimiz Ankara ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü taraf›ndan onaylanm›fl KPR E¤itimi Kat›l›m Belgesi almaya hak kazand›.

ÖZEL LOKMAN HEK‹M HASTANELER‹

39 A¤ustos 2011


antibiyotik

Bizden haberler

Yandakç›’dan “e¤itim” ata¤› zel Lokman Hekim Sincan Hastanesi Genel Cerrahi Uzman› Op. Dr. Kemal Yandakç›, Antakya Anemon Otel’de verilen Nutrisyon Okulu adl› e¤itim program›na e¤itimci olarak kat›ld›. Nutrisyon Okulu’na Türkiye'nin farkl› bölgeleri, üniversite ve e¤itim hastaneleri baflta olmak üzere de¤iflik hastanelerden gelen 27 Genel Cerrahi Uzman›, 18 Yo¤un Bak›m ve Anestezi Uzman›, 6 Nöroloji Uzman›, 15 adet Medikal Onkoloji ve Radyasyon Onkolojisi Uzman› kat›ld›. Yandakç›, etkinlik çerçevesinde üç adet sunum yapt›. Baflar›l› ve interaktif bir toplant›ya ifltirak eden Yandakç›, etkinlikte hastanelerimizi de baflar›yla temsil etti.

Ö

Nutrisyon Ekipleri Tan›flma Toplant›s›’na kat›ld›k

Anne adaylar›na hizmet için Hollanda’da gözlem yapt›k okman Hekim Sincan Hastanesinin destekledi¤i “Annem E¤itimli, Ben Sa¤l›kl›y›m” adl› e¤itim projesi Avrupa Birli¤i (AB) taLraf›ndan kabul edildi. 2157 proje aras›ndan seçilen e¤itim program›n›n kabulünde, Özel Lokman Hekim Sincan Hastanesi’nin karfl›l›ks›z ve kar amac› gütmeden projeye destek vermesi büyük rol oynad›. Sincan Halk E¤itim Merkezi, Akflam Sanat Okulu ve Özel Lokman Hekim Sincan Hastanesi taraf›ndan haz›rlanan projeden maddi imkânlar› yetersiz anne adaylar› öncelikli olarak faydaland›r›lacak. Hastanemizin Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Uzman Doktorlar›, Ebe ve Diyetisyenleri projede aktif rol üstlenecek. Sincan Hastanemizin destekleriyle yürütülecek olan projede e¤itmen olarak görev alacak personel proje kapsam›nda Hollanda’ya gitti. Do¤um öncesi, süreci ve sonras› konular›nda e¤itim veren de¤iflik kurumlar ziyaret edildi. Ziyarette bulunulan tüm kurum ve kurulufllar, Türkiye’den gelen personele deneyimlerini anlatt›. Proje, Hollanda ROC E‹NDHOVEN okullar›nda, Sincan Halk E¤itimi Merkezi, Özcan Sabanc› Anadolu Meslek Ve K›z Meslek Lisesi, Mustafa Kemal Anadolu Sa¤l›k Meslek Lisesi ö¤retmenlerinin, Özel Lokman Hekim Hastanesinden Diyetisyen Emine Sezgin, Sincan Rehberlik Ve Araflt›rma Merkezinden bir psikologun kat›l›m›yla gerçeklefltirildi. Projeyle, anne adaylar›n›n hamilelik süreçleri içerisindeki s›k›nt›lar›n minimuma indirilmesi, hem anne, hem de bebek için daha yaflanabilir bir zemin haz›rlanmas› planlan›yor. “Annem E¤itimli, Ben Sa¤l›kl›y›m” projesi, gebelerin bak›mlar›na iliflkin do¤ru tutum ve davran›fllar gelifltirilmesine de katk› sa¤layacak.

nkara Hilton Oteli’nde düzenlenen Ankara Nutrisyon A Ekipleri tan›flma toplant›s›na hastanemiz nutrisyon ekibini temsilen Özel Lokman Hekim Sincan Hastanesi Genel Cerrahi Uzman› Op. Dr. Kemal Yandakç› kat›ld›. Yandakç›’ya hemflilerimizden Kezban Akgül, Burcu Demirbafl ve Sibel Bilgiç efllik etti. Yandakç›, Lokman Hekim Hastaneleri tan›t›m›n› da içeren yaklafl›k 7 dakikal›k bir sunum gerçeklefltirdi.

A¤ustos 2011 40

ÖZEL LOKMAN HEK‹M HASTANELER‹


Çal›flanlar›m›zla piknikte bir araya geldik Ö

zel Lokman Hekim Hastaneleri çal›flanlar› her y›l düzenlenen piknik organizasyonunda bir araya geldi. Kazan Belediyesi’ne ait piknik alan›nda gerçeklefltirilen organizasyona kat›lan Lokman Hekim Hastaneleri çal›flanlar›, aileleriyle birlikte gönüllerince e¤lenerek stres att›. Sincan Hastanemiz çal›flanlar›ndan Sefer O¤uz’un sundu¤u müzik ziyafetiyle halkoyunlar› oynayan personel ve yak›nlar›, dinlenme ve ifl d›fl›nda bir arada vakit geçirme imkân› da bulmufl oldu. Piknik organizasyonu kapsam›nda çeflitli yar›flmalar

ÖZEL LOKMAN HEK‹M HASTANELER‹

da düzenlendi. Halat çekme, yumurta tafl›ma, çuval yar›fl› ve penalt› at›fl› gibi çeflitli aktivitelerle flenlenen organizasyona kat›lanlar keyifli dakikalar geçirdi. Ayr›ca organizasyona katk›lar›ndan dolay› Sat›n Alma Biriminden Fatih Hamzaçebi ile Salih Gümüfl, ‹nsan Kaynaklar› Biriminden Öznur K›van ve Abdullah Özmen’e plaket verildi. Piknik organizasyonu kapan›fl konuflmas›n› yapan Genel Müdürümüz ‹rfan Güvendi, stresi yo¤un bir ortamda özveriyle çal›flan, bütün çal›flanlar›n› kutlad›. Sincan Hastanesi Baflhekimi Celil Göçer de, bu birlikteli¤in nice y›llar devam etmesi temennisinde bulundu.

41 A¤ustos 2011


antibiyotik

Hastalar›m›z›n gözünden

“Do¤um öncesi ve sonras› hiçbir s›k›nt› yaflamad›m” belli zamanlarda Leman Sula: Do¤um yaklaflt›¤› için son geldi¤imde im’e Hek kontrole geliyordum. Lokman gün sezaryen › ayn için d›¤› k›z›m biraz aceleci davran ’yi dünyaya do¤um gerçeklefltirdim ve k›z›m ‹nci ›nda hiçbir flekilde ras son ve a s›nd s›ra getirdim. Do¤um beri hastanenizde s›k›nt› yaflamad›m. Geldi¤im günden rle ilgili hiçbir temizlikle ilgili veya çal›flan personelle sorunla karfl›laflmad›m.

“Her zaman yan›m›zda oldu, destek verdi”

“Herkes çok ilgiliydi teflekkürler…”

Hakk›fer Atasoy: Hamileli¤imin ilk gününden beri tüm kontrollerimi Lokman Hekim’de yapt›rd›m. Sonunda do¤umumu da Lokman Hekim’de gerçeklefltirdim ve o¤lum burada dünyaya geldi. Zor bir do¤um gerçeklefltirmeme ra¤men doktorum Arzu han›m, hem do¤um öncesinde hem de do¤um sonras›nda büyük ilgi ve alaka gösterdi. Her zaman yan›m›zda oldu, destek verdi. Hastaneniz temizli¤i için de herkese teflekkürler.

Sat›lm›fl Arslan: Lokman Hekim’e bafl dönmesi ve bafl a¤r›s› flikayeti ile geldim. ‹stanbul’da doktor olan gelinim arkadafl› olan Dr. fiahin Bey’i bana önerdi ve bende Lokman Hekim’i tercih ettim. Lokman Hekim’e tedavi için geldi¤im günden bu yana her fley çok güzel. Temizlik ve personel aç›s›ndan hiçbir s›k›nt› yaflamad›m. Tüm personel çok ilgiliydi. Bu ilginin sürekli olmas›n› diliyorum ve herkese çok teflekkür ediyorum.

“Çok hastaneye gittim, Lokman Hekim gibisini görmedim” Orhan Ayd›n: Daha önce de anjiyo operasyonu geçirmifltim. ‹kinci kez anjiyo olmam gerekti ve bu sefer Lokman Hekim’i tercih ettim. Lok man Hekim’in haricinde çok fazla özel hastaneye gitm iflli¤im var. Fakat hastanenizde görmüfl oldu¤um hizmeti ve ilgiyi hiçbirinde görmedim. Özellikle Dr. Ziya ddin Hamurcu hocam›za çok teflekkür ediyorum. Ard ›ndan da tüm hemflirelere ve di¤er personele tefle kkür ediyorum. Hastaneniniz temizli¤i ise bizi memnun eden di¤er bir husustu.

A¤ustos 2011 42

ÖZEL LOKMAN HEK‹M HASTANELER‹


“Lokman Hekim flifa kap›m›z” Serpil Pektezel: Aflar› mide bulant›s› ve bafl dönmesi flikayetleriyle Lokman Hekim’e geldim. Muayene ve tetkikler sonucunda sar›l›k oldu¤um ortaya ç›kt›. Lokman Hekim’i y›llard›r tercih ediyoruz ve her türlü sa¤l›k probleminde ailece buraya geliyoruz. Lokman Hekim bizim flifa kap›m›z oldu. Geçen sene afl›r› kilo kayb›ndan dolay› Lokman Hekim’de yatm›flt›m. K›z›m da burada bademcik ameliyat› oldu. Lokman Hekim hastanesini çok iyi tan›yorum, doktorlar›n›z hemflireleriniz gayet güzel bir flekilde bizimle ilgileniyorlar.

“Güven duyuyoruz” Durdu Sözen: Do¤um öncesi rutin kontrollerimi yapt›rmak için Lokman Hekim’e geldim. Fatma Hoca taraf›ndan muayene edildim. Fatma Hocaya güvendi¤imiz için baflka bir hastaneye gidip muayene olma ihtiyac› duymad›m. Lokman Hekim’de bulundu¤um sürece bize yard›m eden personele ve doktorumuza teflekkür ederiz.

“Tokat’tan geldik, memnun kald›k” Ayfle K›yakl›: ‹ki y›l öncede kalça ç›k›¤› flikayetiyle Lokman Hekim’e gelmifltim ve sa¤ baca¤›mdan Hamdi Hoca taraf›ndan ameliyat edilmifltim. Memnun kald›¤›m›z için bu sene tekrar Tokat’tan kalk›p Lokman Hekim’e geldik. Bu sefer de ayn› flikayetten dolay› sol baca¤›mdan tekrar ayn› doktorumuza ameliyat oldum. Personelden, temizlikten, yemeklerden ve doktorumuzdan yani k›saca hastanenizden çok memnun kald›k.

ÖZEL LOKMAN HEK‹M HASTANELER‹

herkese n e ç e g i ¤ e “Em iyorum” d e r ü k k e fl te ik

'de 20 gün fiz Lokman Hekim r Leyla Akkan: erek doktorlar›n gerekse di¤e G . n üm tedavi görd alar›ndan so ryüz, ilgi ve alak personelin güle m. Fizik Tedavi ve Rehabilitanu derece memnu çal›flanlara ayr›ca teflekkür ki de ün m lü bö rmeleriyle 20 syon Onlar›n yönlendi nenin genel . um or tiy is ek etm asta davi gördüm. H gün boyunca te ni oldukça memnun etti. i be havas›, temizli¤ ese teflekkür ediyorum. rk he n Eme¤i geçe

“6 senedir tek adresim Lokman Hekim” Ayfle Türker: Gö¤sümde hissetti¤im a¤r› nedeniyle Lokman Hekim’e geldim. Yap›lan muayene ve tetkikler sonras›nda kalp krizi geçirdi¤im söylendi. Ard›ndan anjiyoya al›nd›m ve baflar›l› bir operasyon geçirdim. Ben 6 senedir Lokman Hekim’i tercih ediyorum. Her türlü sa¤l›k sorununda buraya geliyorum. Lokman Hekim’den çok memnunum. Özellikle temizli¤inden ve yemeklerinden memnunum. Doktorlara, hemflirelere ve tüm personele teflekkür ediyorum. Her zaman Lokman Hekim’den övgü ile bahsedece¤im.

43 Temmuz 2011


antibiyotik

‹çimizden Biri

n ü z ö s e l i Saz harman›nda büyüyen hemflire… Özel Lokman Hekim Etlik Hastanesi Acil Servis Sorumlu Hemfliresi Aysel Karsl›, “‹çimizden Biri” köflemizin bu say›daki konu¤u oldu. Aysel Karsl›, hemflirelik mesle¤indeki baflar›s›n›n yan› s›ra özel bir yetene¤i ile ön plana ç›k›yor. Karsl›, tam bir fliir tutkunu. Kendi de¤imi ile “saz ile sözün harman›nda büyüyen” Karsl›, en büyük tutkusunun “fliir yazmak” oldu¤unu söylüyor. Özel Lokman Hekim Etlik Hastanesi Acil Servis Sorumlu Hemfliresi Aysel Karsl› ile fliir tutkusu üzerine konufltuk.

I fiiir merak›n›z ne zaman ve nas›l bafllad›?

Ben fliirlerin içinde do¤dum desem yeridir. Babam Köy Enstitülü bir ö¤retmen oldu¤undan çok yönlü ve yetenekliydi. Mandolin ve cura çalar, fliir yazard›. Ayn› zamanda bas›lm›fl iki tane kitab› var. Dokuz kardefliz, beflimiz ba¤lama çal›yor, üçümüz hem ba¤lama çal›p hem fliir yaz›yoruz. Yani saz ile sözün harman›ndan geldim. Yirmi y›ld›r fliir yaz›yorum. I fiiir yazmak nas›l bir duygu? Sizi olumlu ya da olumsuz nas›l etkiler b›rak›yor?

fiiir yazd›kça kelime haznemin ne kadar zenginleflti¤ini fark ettim. ‹çimde bir fleyleri biriktirip kendime dert etmektense yazarak rahatlad›¤›m› gördüm. Kifliler aras› iliflkilerde ve iletiflimde fliir yazman›n pozitif etkisi oldu. Olumsuz bir etkisini yaflamad›m. I Yo¤un bir ifl temposunda çal›fl›yorsunuz, fliir yazmak için yeterli zaman› bulabiliyor musunuz?

fiiir yazmak için özel olarak zamana ihtiyaç duymad›m. Akl›ma bir cümle geliyor ve onu not ediyorum. F›rsat buldu¤umda o bir cümle üç befl dörtlü¤e dönüflü veriyor. I Yazd›¤›n›z fliirleri çevrenizdeki insanlarla paylafl›yor musunuz? Nas›l tepkiler al›yorsunuz?

fiiirlerimden baz›lar›n› paylaflt›m ve çok güzel tepkiler ald›m. Benim yazd›klar›m› günlük takip eden arkadafllar›m var. Bir kaç gün üst

A¤ustos 2011 44

ÖZEL LOKMAN HEK‹M HASTANELER‹


üste bir fleyler yazmazsam neyin var diyenlerde var. Ama her yazd›¤›m fliiri anne ve babamla mutlaka paylafl›yorum. I ‹leride bir gün yazd›¤›n›z fliirleri yay›nlamak ister misiniz?

Yazd›¤›m fliirleri yay›nlamam konusunda çevremden bask› görmeye bafllam›flt›m ki, imdad›ma Lokman Hekim Etlik Hastanesi Müdürü Bayram Güvendi yetiflti. Kitab›m›n bas›m›nda gösterdi¤i ilgi ve eme¤e sonsuz teflekkür ediyorum. I Be¤endi¤iniz flairler kimler?

Orhan Veli Kan›k, Bedri Rahmi Eyübo¤lu, Ahmet Telli, Naz›m Hikmet Ran, Ahmet Arif, Mehmet Akif Ersoy gibi bu liste çok uzar ama en çok Halk ozanlar› ve Türk düflünürlerinden etkilendim. Özellikle 13. Yüzy›l, Mevlana, Hac› Bektafl-i Veli, Yunus Emre, Dadalo¤lu, Pir Sultan Abdal gibi yal›n dille yazanlar beni çok etkiledi. I fiiir yazmak isteyenlere önerileriniz var m›, varsa neler-

dir?

fiiir yazmak yetenektir asl›nda, her fliir yazmak isteyen yazam›yor. Ama yetene¤i varsa kitap okumay› tavsiye ederim. Ne kadar çok okursa kelime haznesi o kadar zenginleflir. I Bir fliirinizi Antibiyotik okurlar›yla paylaflmak ister misi-

niz?

Babam Ali K›l›ç’a yazd›¤›m bir fliirimi dergimiz okurlar› ile paylaflmaktan onur duyar›m. Bütün babalar›n babalar günü kutlu olsun ve bu fliirim tüm babalar gelsin.

ÖZEL LOKMAN HEK‹M HASTANELER‹

INDA KITLIK AMBAR DARI G‹B‹S‹N ada baba, Yafl›n seksenyedi ols kale gibisin Sen benim gözümde asanda Evden d›flar› ç›kam derya gibisin Babam sen gözümde ceden yüce Bir gönlün varki, yü retmen, hoca Ad›n Ali K›l›ç, Ö¤ li var ama Sülalende bir çok de li gibisin Sen bnim gözümde Ve ar›m Senin ile deryalar› afl im baflar›m Bilki sayendedir ben i flaflar›m Öyle fikirlerin vark ça¤lar gibisin Daha yaflanmam›fl derya yüzüne Dokuz gemi sald›n tin özüne ‹yilik, dürüstlük ek z gözüne Varm› verirsin gelme ¤lar gibisin S›rt›m› verdi¤im da as› senden Bu dokuz geminin rot as› senden Çald›¤›m›z saz›n rot tas› senden Sözüne Tellal›m, A var› gibisin Sen bnim ömrümün stü¤ü zaman Yavrular›n dara dü r› gibisin K›tl›k ambar›nda da irsin sana Aysel dayanamaz bil r› gibisin. Divane bülbülün za

45 A¤ustos 2011


antibiyotik

Anlaflmal› Kurumlar

Etlik Yurt ‹çi ve Yurt D›fl› Sigortalar “fi‹FA KAPINIZ”

YURT ‹Ç‹ S‹GORTALAR ÖZEL S‹GORTALAR n American Life Hayat Sigorta A.fl. n Axa Hayat Sigorta A.fi. n Demir Hayat Sigorta A.fi. n Genel Yaflam Sigorta A.fi. n Groupama Sigorta A.fi. n Günefl Sigorta A.fi. n ‹nter Partner Ass›stance Yard›m ve Destek Hizmetler Ltd. Tic. fiti. l Türk Telekom Vakf› l RAY Sigorta A.fi. l Ankara Anonim Türk Sigorta fiirketi l Zürich Sigorta A.fi. Acil Tedavi Sigortas› l Ifl›k Sigorta Acil Tedavi Sigortas› l RAY Sigorta A.fi. – Medline Acil Tedavi Sigortas› l RAY Sigorta A.fi. – Medical Express Acil Tedavi Sigortas› l EUREKO Sigorta A.fi. Acil Tedavi Sigortas› l Medline Sa¤l›k Paketi ve Acil Tedavi Sigortas› l Derin Dan›flmanl›k ve ve GCS Mümessillik Acil Tedavi Sigortas› (Card & Plus) l Birlik Sigorta & Halk Bankas› Acil Tedavi Sigortas› l New Life Hayat Sigortas› A.fi. Acil Tedavi Sigortas› l AV‹S&RAY Sigorta A.fi. Acil Tedavi Sigortas› l Kolay Yard›m Acil Tedavi Sigortas› l Hür Sigorta Acil Tedavi Sigortas› l SBN Sigorta A.fi. Acil Tedavi Sigortas› l Dr. Back-Up Temel Sa¤l›k Paketi Acil Tedavi Sigortas› l Metro Turizm Seyahat Organizasyon A.fi. l Hep Yan›nda Card l Favori Boya Card l Life Partner Card l Dr. Back-Up l Back-Up l Dr. Back-Up & Fortis Bank Card l ‹PA Card

l l l l l l l

‹PA Privilige Card Benefit Card Benefit Global AIG Card Sonata Card Bank Asya Platinum Card AXA PPP Çek Cumhuriyeti Sigortal›lar›

n MedNet Sa¤l›k Hizmetleri Yönetim Ve l l l l l l l l l

Dan›flmanl›k A.fi. Ankara Sigorta A.fi. Birlik Sigorta A.fi. Demir Hayat Sigorta A.fi. Duba-i Group Sigorta A.fi. Eureko Sigorta A.fi. ‹nterglobal /Tawuniya Mapfre / Genel yaflam Sigorta Generelia Sigorta A.fi. Günefl Sigorta A.fi.

n Promed Bilgi Yönetim Sistimleri Ve

Sa¤l›k Dan›flmanl›k A.fi. Türk D›fl Ticaret Bankas› A.fi. (Fortis) l FinansBank (Club Finans) Üyeleri l Medline Box Üyeleri Bireysel l Medline Box Üyeleri Kurumsal l AvivaSA l HDI Sigorta Üyeleri l Birlik Hayat Sigorta Üyeleri l Beykart Üyeleri l Nestle Club Kart Üyeleri l Kobi Sa¤l›k Paketi Üyeleri l Expoturkish Üyeleri l Baflak Gruopama Emeklilik Üyeleri l Fiba Sigorta l Fiba Sigorta Elit Acil Sa¤l›k Sigortas› l Dah Asist Üyeleri l AngellSS Card Üyeleri l Elite Card l Eureko Sigorta l Citibank Üyeleri l HS Grup l Prestij Club l Ça¤dafl Koruma Plan› l Gold Club n Yap› Kredi Sigorta

DEVLET KURUMLARI n Sosyal Güvenlik Kurumu n ‹slam Ülkeleri ‹st. Eko. Sos. Arafl. E¤t. Mrk. n Türkiye Akreditasyon Kurumu n Türkiye Büyük Millet Meclisi BANKALAR n Türk EximBank n Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas› n Halk Bankas› ÖZEL KURUMLAR n ADFA Turizm Tic. Ltd. fiti. n Bilkent Holding Sa¤l›k Merkezi n Erkunt Sanayi A.fi. n Karel Elektronik Sanayii Ve Ticaret A.fi. n Kiler Al›flverifl Hizmetleri n S.O.S. ‹nternat›onal Ambulans Servisi A.fi.

l

DERNEK – VAKIF – ODA – SEND‹KALAR n Deniz Feneri Derne¤i n HAK-‹fi Konfederasyonu ve Ba¤l› Sendikalar n Sosyal Güvenlik Müfettiflleri Derne¤i n T.C. Merkez Bankas› Mensuplar› Sosyal Güvenlik ve Yard›mlaflma Sand›¤› Vakf› n T.C. Ziraat Bankas› A.fi. & Halk Bankas› A.fi. Mensuplar› Emekli ve Yard›m Sand›¤› Vakf› n Türkiye Halk Bankas› Emekli Sand›¤› Vakf› n Türkiye Vak›flar Bankas› T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli Ve Sa¤l›k Yard›m Sand›¤› Vakf› E⁄‹T‹M KURUMLARI n Çözüm Dershanesi n Özel P›nar E¤itim Kurumlar› n Pi-Analitik Dershanesi

YURT DIfiI S‹GORTALAR n n n n n n n n n n

Agis Zorgverzekeringen ADAC (Auslandkrankenschutz) Achema (Eurocroos NL) CZ DIE Europaische (Reiseversciherungen) DKV DSW ELV‹VA Europeiske Europeiske Reisefors›kr›ng

A¤ustos 2011 46

n Eurooppala›nen Vakuutus n n n n n n n n

(Euro Alarm A / S) Eurocross Belg›um Termut›el Belg›um Folksam MENSIZ Nuts AV/NUTS OZ Sparebenk Fors›kr›ng (SOS Alarm A/S) TRIAS (SOS ‹nternat›onal) UKV

n VGZ – Un›ve – ANWB n Z›lveren Krus – PWZ – Gro)

AS‹STANS fi‹RKETLER n Marm Asistance Özel Sa¤l›k A.fi. n Remed Asistans Uluslararas› Sa¤l›k ve Yard›m Hizmetleri Turizm ve Tic Ltd. fiti. n Turas Turizm Servis ve Özel Sa¤l›k Hizmetleri Ltd. fiti. n Sat Yard›m ve Destek Hizmetleri A.fi. (Mondial Asistance)

ÖZEL LOKMAN HEK‹M HASTANELER‹


Sincan Yurt ‹çi ve Yurt D›fl› Sigortalar “fi‹FA KAPINIZ”

YURT ‹Ç‹ S‹GORTALAR ÖZEL S‹GORTALAR Axa Hayat Sigorta A.fi. Demir Hayat Sigorta A.fi. Groupama Sigorta A.fi. Günefl Sigorta A.fi. ‹nter Partner Ass›stance Yard›m ve Destek Hizmetler Ltd. Tic. fiti. l Türk Telekom Vakf› l RAY Sigorta A.fi. l Ankara Anonim Türk Sigorta fiirketi l Zürich Sigorta A.fi. Acil Tedavi Sigortas› l Ifl›k Sigorta Acil Tedavi Sigortas› l RAY Sigorta A.fi. – Medline Acil Tedavi Sigortas› l RAY Sigorta A.fi. – Medical Express Acil Tedavi Sigortas› l EUREKO Sigorta A.fi. Acil Tedavi Sigortas› l Medline Sa¤l›k Paketi ve Acil Tedavi Sigortas› l Derin Dan›flmanl›k ve ve GCS Mümessillik Acil Tedavi Sigortas› (Card & Plus) l Birlik Sigorta & Halk Bankas› Acil Tedavi Sigortas› l New Life Hayat Sigortas› A.fi. Acil Tedavi Sigortas› l AV‹S&RAY Sigorta A.fi. Acil Tedavi Sigortas› l Kolay Yard›m Acil Tedavi Sigortas› l Hür Sigorta Acil Tedavi Sigortas› l SBN Sigorta A.fi. Acil Tedavi Sigortas› l Dr. Back-Up Temel Sa¤l›k Paketi Acil Tedavi Sigortas› l Metro Turizm Seyahat Organizasyon A.fi. l Hep Yan›nda Card l Favori Boya Card l Life Partner Card n n n n n

Dr. Back-Up Back-Up l Dr. Back-Up & Fortis Bank Card l ‹PA Card l ‹PA Privilige Card l Benefit Card l Benefit Global AIG Card l Sonata Card l Bank Asya Platinum Card l AXA PPP l Çek Cumhuriyeti Sigortal›lar› n Promed Bilgi Yönetim Sistimleri Ve Sa¤l›k Dan›flmanl›k A.fi. l Türk D›fl Ticaret Bankas› A.fi. l FinansBank (Club Finans) Üyeleri l Medline Box Üyeleri Bireysel l Medline Box Üyeleri Kurumsal l AvivaSA l HDI Sigorta Üyeleri l Birlik Hayat Sigorta Üyeleri l Beykart Üyeleri l Nestle Club Kart Üyeleri l Kobi Sa¤l›k Paketi Üyeleri l Expoturkish Üyeleri l Baflak Gruopama Emeklilik Üyeleri l Fiba Sigorta l Fiba Sigorta Elit Acil Sa¤l›k Sigortas› l Dah Asist Üyeleri l AngellSS Card Üyeleri l Elite Card l Eureko Sigorta l Citibank Üyeleri l HS Grup l Prestij Club l Ça¤dafl Koruma Plan› l Gold Club l l

DEVLET KURUMLARI n Sosyal Güvenlik Kurumu n Türkiye Büyük Millet Meclisi BANKALAR n Türk EximBank n Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas› n Halk Bankas› ÖZEL KURUMLAR n ADFA Turizm Tic. Ltd. fiti. n Erkunt Sanayi A.fi. n Karel Elektronik Sanayii Ve Ticaret A.fi. n S.O.S. ‹nternat›onal Ambulans Servisi A.fi. DERNEK – VAKIF – ODA – SEND‹KALAR n HAK-‹fi Konfederasyonu ve Ba¤l› Sendikalar n Sosyal Güvenlik Müfettiflleri Derne¤i n T.C. Merkez Bankas› Mensuplar› Sosyal Güvenlik ve Yard›mlaflma Sand›¤› Vakf› n T.C. Ziraat Bankas› A.fi. & Halk Bankas› A.fi. Mensuplar› Emekli ve Yard›m Sand›¤› Vakf› n Türkiye Halk Bankas› Emekli Sand›¤› Vakf› n Türkiye Vak›flar Bankas› T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli Ve Sa¤l›k Yard›m Sand›¤› Vakf› E⁄‹T‹M KURUMLARI n Çözüm Dershanesi n Pi-Analitik Dershanesi

YURT DIfiI S‹GORTALAR n n n n n n n n n

Agis Zorgverzekeringen ADAC (Auslandkrankenschutz) Achema (Eurocroos NL) CZ DIE Europaische (Reiseversciherungen) DKV DSW ELV‹VA Europeiske

ÖZEL LOKMAN HEK‹M HASTANELER‹

n Europeiske Reisefors›kr›ng n Eurooppala›nen Vakuutus (Euro Alarm A / S) n Eurocross Belg›um Termut›el Belg›um n Folksam n MENSIZ n Nuts AV/NUTS n OZ n Sparebenk Fors›kr›ng (SOS Alarm A/S) n TRIAS (SOS ‹nternat›onal)

n UKV n VGZ – Un›ve – ANWB n Z›lveren Krus – PWZ – Gro) AS‹STANS fi‹RKETLER n Asal Sa¤l›k Tafl›mac›l›k Güvenlik Sistemleri n Sat Yard›m ve Destek Hizmetleri A.fi. (Mondial Asistance n Marm Asistance Özel Sa¤l›k A.fi.

47 Temmuz 2011


antibiyotik

Soru-Cevap n Hangi s›kl›kla check-up yapt›rmal›y›m? 40 yafl›ndan itibaren y›lda bir kez kardiyolojik check-up’tan geçmeniz, kalp sa¤l›¤›n›z aç›s›ndan büyük önem tafl›yor.

n Herhangi bi r fli ra¤men diyabet kayetim olmamas›na orum. Bunun bi tahlili yapt›rmak istiyr zaman› var m›d Amerikan Diyabet ›r? Derne¤i, kalp sa¤l› ¤› için açl›k kan flekerinin 10 olmas›na dikkat çe 0 mg/dl’nin alt›nda kiyor. fiikayeti olmas a 20 yafl›n üzerindek iler y›lda bir diyabet bile testi yapt›rmal›.

A¤ustos 2011 48

n S›k su içmenin vücuda yarar› var m›d›r? Günde 2-3 litre su içmenizde yarar vard›r. Su, hücrelerin tüm organlar›n yaflamas› için flart. Dolay›s›yla her gün bol bol su içmeyi asla ihmal etmeyin.

ÖZEL LOKMAN HEK‹M HASTANELER‹


n Vücudumdaki lekeler ve ben-

ler sa¤l›¤›m› tehdit eder mi?

Cildinizi her y›l dermatoloji uzman›na göstermek sa¤l›¤›n›z için yapt›rman›z gerekenler aras›nda yer al›yor. Çünkü benler, ölümcül bir kanser türü olan melanom riski tafl›yor.

n Uyku p rob günde kaç lemi yafl›yorum. Sa¤l›k saat uyum l› bir yaflam al›y›m? için Uyku, hayat›m ›z tedavinin yap da her fleyin düzene ko ndu¤u, tamir ›ld›¤› son dere ve s›ras›nda ge nçlik hormon ce önemli bir süreç. Ayr ›ca uyku lar› olarak la monu ve me nse la man›z tavsiy tonin salg›lan›yor. Günde edilen büyüme hore edilir. en az 7 saat uyu-

n Ailemde kemik erimesi olanlar var. Bana da kemik ölçümü yapt›rmam› tavsiye ediyorlar? Yapt›rmal› m›y›m? Özellikle ailenizde osteoporoz (kemik erimesi) öyküsü varsa, kemik ölçümü yapt›rman›z çok önemli. Erken teflhis sayesinde, ileri yafllarda ciddi ve yaflamsal problemlere neden olan k›r›klar›n oluflmas› engellenebiliyor.

ÖZEL LOKMAN HEK‹M HASTANELER‹

49 A¤ustos 2011


antibiyotik

Roportaj

“Kans hastal

A¤ustos 2011 50

ÖZEL LOKMAN HEK‹M HASTANELER‹


Lösemi ile girdi¤i savafl› 7 y›l sonra kazand›

seri s›radan bir l›k olarak görün” Bir zamanlar›n ünlü futbolcusu Kubilay Toptafl yedi y›l boyunca kanserle savaflt›. Kansere öyle bir gol att› ki tüm yaflam istatistiklerini altüst etti. Toptafl’›n hayat› bir bayram günü mide flikâyetiyle kald›r›ld›¤› hastanede de¤iflti. Lösemiye yakalanm›flt›. Fenerbahçe’de forma giyerken üç telefon tafl›yan Toptafl’› art›k ne arayan vard› ne de soran. Ama o, hayat mücadelesinden asla vazgeçmedi...

A

ntibiyotik Dergisi’nin bu say›s›n›n konu¤u lösemi ile girdi¤i savafl› kazanan futbolcu Kubilay Toptafl oldu. Toptafl, bafl›ndan hastal›¤› döneminde bafl›ndan geçenleri Antibiyotik okurlar›na anlatt›. n Öncelikle kendinizle ilgili k›sa bir bilgi verir misiniz?

Ben 1973 Kars do¤umluyum. 1974 y›l›nda Almanya’da iflçi olan babam bizleri yan›na ald›. Wesel ad›nda bir kasabadayd›k ve 5 yafl›nda futbola bafllad›m. 1992 y›l›nda FC Bocholt tak›m›nda profesyonel oldum. 1993 y›l›nda ‹talya, Hollanda, Almanya ve Belçika tak›mlar›ndan teklif almama ra¤men ben Türkiye’de Gaziantepspor’u seçtim. Ard›ndan Çanakkale Dardanelspor, Fenerbahçe, Vanspor ve Göztepe tak›mlar›nda futbol oynad›m. n Lösemi oldu¤unuzu ne zaman, nas›l ö¤rendiniz?

Göztepe’de ortaya ç›kt›. Antrenmanlarda ›s›nma koflular›nda nefes nefese kal›rken bende bir anormallik oldu¤unu anlad›m. Sporcu olmam bu hastal›¤› erken fark etmeme neden oldu.

ÖZEL LOKMAN HEK‹M HASTANELER‹

51 A¤ustos 2011


n Hastal›¤›n›z›n belirtileri nas›l ortaya ç›kt›?

Baflta halsizlik. Ad›m atarken ve özellikle merdivenleri ç›karken nefes nefese kal›yorsunuz. Bunun yan› s›ra halsizlik ve cildinizde trombozitlerin az olmas›ndan dolay› i¤ne ucu büyülü¤ünde k›rm›z› noktalar. n Futbolculuk kariyerinizde önemli ad›mlar atarken böyle bir hastal›¤a yakalanmay› nas›l karfl›lad›n›z?

‹nanmad›m… Çünkü ben bu hastal›¤a yakalan›rken transferin yan› s›ra milli tak›ma gidecektim. Futbolcu nas›l lösemi olurdu?.. Bunu ö¤rendi¤imde kabullenmek istemedim. Ancak isyan›m 1 gün sürdü. n ‹lk ilik nakli oldu¤u-

nuzda nas›l bir duygu içerisindeydiniz? Ya-

n›n›zda kimler vard›?

Herhangi bir duygu içerisinde de¤ildim. Samimi olmam gerekirse ben

ölece¤imi hiç düflünmedi¤im için bir an önce yap›ls›n ve bitsin demifltim. Hiç unutmam kardeflim Nejla da ayn› soruyu sormufltu ve ‘Abi istiyorsan a¤la’ demiflti. Bende ‘neden a¤layacakm›fl›m’ diye cevap vermifltim. ‘Sen nas›l bir insans›n durumun umurunda de¤il’ demiflti. n Fenerbahçe’den ve spor camias›ndan hastal›¤›n›z döneminde bir destek gördünüz mü?

Kulüplerden hiçbir destek görmedim. Spor camias›nda sadece bas›ndan ilgi ve alaka vard›. Türk futbol camias›nda vefa denen bir kavram yok. Aç›kças› hiç umurumda de¤il. n Hastal›¤› atlatt›n›z. fiimdi geçmifle bakt›¤›n›zda geçirdi¤iniz zor dönemi nas›l yorumluyorsunuz?

Bir cümleyle söylemem gerekirse yaflamam gereken bir süreç diye yorumluyorum. Bunun alt›nda farkl› fleyler ararsan›z iflin içinden ç›kmazs›n›z. Bunun yan› s›ra zihinsel anlamda güçlü de¤ilseniz bunal›ma girersiniz. Mutlaka güçlü olmal›s›n›z. n Hiç umutsuzlu¤a kap›ld›-

A¤ustos 2011 52

ÖZEL LOKMAN HEK‹M HASTANELER‹


¤›n›z oldu mu?

K›sa ve net; asla… Çok zor dönemlerden geçmeme ra¤men hiç umutsuzlu¤a kap›lmad›m. n Hastal›k döneminde önemli deneyimler de edindiniz. Sizin gibi bu hastal›¤a yakalananlara önerileriniz nedir?

Çok zor ve sanc›l› dönemlerden geçiyorsunuz ama her fleye ra¤men hayat güzel ve mutlaka sizi seven birileri vard›r. Kendiniz ve sevenleriniz için umutsuzlu¤a kap›lmay›n kanseri s›radan bir hastal›k gibi görün ama tedbiri elden b›rakmay›n. Hekimlere güvenin dualar›n›z› eksik etmeyin yeter.

Yaflamayan anlamaz derler bu do¤rudur. Kendimi ufak tefek sorunlar d›fl›nda normal bir insan olarak görüyorum ama hayat›m›z›n pamuk ipli¤ine ba¤l› oldu¤unu hastaland›ktan sonra anlad›m.

n ‹nsanlar sa¤l›¤›n›n k›ymetini genelde kaybedince anl›yor. Siz bugün sa¤l›k aç›s›ndan kendinize nas›l bak›yorsunuz?

Yaflamayan anlamaz derler bu do¤rudur. Kendimi ufak tefek sorunlar d›fl›nda normal bir insan olarak görüyorum ama hayat›m›z›n pamuk ipli¤ine ba¤l› oldu¤unu hastaland›ktan sonra anlad›m. n Bu süreçte en büyük destekçiniz flüphesiz ailenizdi. Onlar bu süreci nas›l atlatt›. Ailenizin haricinde güvendi¤iniz, sizi yaln›z b›rakmayanlar da oldu mu?

Onlar›n hakk›n› nas›l ödeyece¤im bilmiyorum en az benim kadar çekmifllerdir. Bana üzüntülerini hiçbir zaman belli etmediler beni bir hasta olarak görmediler. Beni yanl›z b›rakmayanlar futbolculardan Mustafa Do¤an, Mustafa Özer, Mehmet Tezcan, Mehmet Gönülaçar, Bilgin ve Metin Ad›güzel’e de teflekkür borçluyum.

ÖZEL LOKMAN HEK‹M HASTANELER‹

53 A¤ustos 2011


antibiyotik

Bulmaca

Sudoku Nas›l Çözülür? T

oplamda 9*9=81 kare olan kümelere 1'den 9'a kadar rakamlar yerlefltirilir. Her bir rakam, her bir sat›rda ve her bir sütunda sadece bir kez kullan›labilir.

Her bir rakam, 3*3=9 kareden oluflan bloklarda da sadece bir kez kullan›labilir. Bulmacay› tamamlamak için tabloyu öyle bir flekilde doldurmal›s›n›z ki dokuz kareden oluflan her sat›r, her sütun ve her blok 1'den 9'a kadar bütün rakamlar› içersin, hiçbir rakam tekrarlanmas›n ve eksik kalmas›n. Baz› rakamlar bulmacaya zaten yerlefltirilmifl olacakt›r. Bu rakamlar ne kadar artarsa bulmaca o kadar kolaylafl›r. Bir sudoku bulmacan›n çözümü zorluk derecesine göre 20 dakika ile 2 saat aras›nda de¤iflebilir.

A¤ustos 2011 54

ÖZEL LOKMAN HEK‹M HASTANELER‹


antibiyotik

Boyama

Boyama Köflesi

A¤ustos 2011 56

ÖZEL LOKMAN HEK‹M HASTANELER‹


ETL‹K HASTANEM‹ZDE VER‹LEN H‹ZMETLER ANESTEZ‹YOLOJ‹ VE REAN‹MASYON n 3 yo¤un bak›m yata¤› n 3 yenido¤an yo¤un bak›m küvözü n 1 tafl›nabilir yenido¤an yo¤un bak›m küvözü n En iyi hijyenik klima sistemi olan 'Lamiar Air Flow' sistemi n Anestezi cihaz› ile gaz sistemimizin koordine çal›flabilmesi için 'Pendant Sistemi' n Hasta bafl› monitörü n Ventilatör n Defibrilatör n ‹laçlar› direkt olarak vene kontrollü verecek olan pompalar, n S›v› yiyecekleri kolay biçimde hastaya verilebilecek pompalar n Kan gaz› ölçüm cihaz› gibi yeterli teknik donan›m vs.

F‹Z‹K TEDAV‹ VE REHAB‹L‹TASYON n Boyun, bel, s›rt ve eklem a¤r›lar› tedavi program› n Boyun ve bel f›t›¤› tedavisi n Osteoporoz tedavi program› n Periferik sinir hastal›klar› ve yaralanmalar›n›n tedavisi n Kalça hastal›klar›, kalça ve diz protezi rehabilitasyonu n Cerrahi uygulanan veya uygulanmayan k›r›klarda rehabilitasyon n Sportatif yaralanmalar›n rehabilitasyonu n Nörolojik rehabilitasyon n A¤r› bölge enjeksiyonlar› n Geriatrik rehabilitasyon tedavileri uygulanmaktad›r

BESLENME VE D‹YET n fiiflman ve kilolu bireylere zay›flama diyetleri n Zay›f bireylere kilo ald›r›c› diyetler n Normal çocuk beslenmesi n Kilolu ve fliflman çocuk beslenmesi n Zay›f ve ifltahs›z çocuk beslenmesi n Sindirim sistemi hastal›klar›nda beslenme n Karaci¤er, safra kesesi ve pankreas hastal›klar›nda beslenme n Böbrek hastal›klar›nda beslenme n Diabetus mellutusta beslenme n Kalp hastal›klar›nda beslenme n Kemik ve eklem hastal›klar›nda beslenme ve diyet tedavisi

GASTROENTEROLOJ‹ n Muayene ve bilgilendirme, n Ayakta veya yatarak tedavi imkan› n Yo¤un bak›m hizmeti, n Endoskopik tan› ve tedavi ifllemleri n Özefagogastroduodenoskopi n Kolonoskopi n Flexible Sigmoidoskopi n Rektoskopi n E.R.C.P. n Sindirim sistemi kanamalar›n›n endoskopik tedavisi (Perkutan endoskopik gastrostemi) n Proktoloji (ba¤›rsa¤›n son bölümünü ve makat› etkileyen hastal›klar) n ‹nflamatuar ba¤›rsak hastal›klar› takip ve tedavisi n Hepatoloji (karaci¤er hastal›klar›) n Karaci¤er biyopsisi n Hepatit takip ve tedavisi

BEY‹N, OMUR‹L‹K VE S‹N‹R CERRAH‹S‹ n Bel f›t›¤› (Mikrodiskektomi, spinal stenoz) n Boyun f›t›¤› (Mikrodiskektomi) n Omurga kaymalar› ve flekil bozukluklar› (Spondilolistezis,skolyoz) n Omurga travmalar› (Kifoplasti-vertebroplasti, stabilizasyon) n Kafa travmalar› n Beyin tümörleri n Omurilik tümörleri n Beyin kanamalar› n Tuzok nöropotilen (Karpal tünel sendromu, Cubital tünel vs.) ÇOCUK SA⁄LI⁄I VE HASTALIKLARI n Muayene n Büyüme-geliflme takibi n Rutin ve özel afl›lar n So¤uk buhar tedavisi n Ventolin tedavisi n Çocuk e¤itimi dan›flmanl›¤› n Beslenme ve emzirme dan›flmanl›¤› n Yenido¤an tarama testleri n Yenido¤an yo¤un bak›m ünitesinde tüm giriflimler (kan de¤iflimi, solunum deste¤i vb.) DERMATOLOJ‹ n Deri hastal›klar›n›n teflhis ve tedavisi n Mantar tetkik ve tedavisi n T›rnak çekimi n Küçük deri lezyonlar›n›n ç›kar›lmas› n Cilt lezyonlar›ndan biyopsi n Koterizasyon, krioterapi n Kimyasal peeling, leke ve akne izlerinin tedavisi n Allerji testleri

n

ESWT Cihaz› ile tedavi - yeni

GENEL CERRAH‹ n Biyopsiler (deri, derialt› dokusu hastal›klar›) n Meme hastal›klar› muayene, tetkik ve tedavisi n Tiroid ve paratiroid hastal›klar› tetkik ve tedavisi n Varis tedavisi ve skleroterapi (ilaç tedavisi) n Aç›k ve laparoskopik f›t›k tedavisi (Kas›k f›t›¤›, göbek f›t›¤›, kar›n duvar f›t›klar›) n Safra kesesi hastal›klar› teflhis ve tedavisi (Laporoskopik ve aç›k kolesis tektomi) n Mide, ince ba¤›rsak, kal›n ba¤›rsak, appendix hastal›klar› teflhis ve tedavisi n Dalak ve pankreas hastal›klar› n Karaci¤er apsesi ve kistlerinin teflhis ve tedavisi n Anal bölge hastal›klar› teflhis ve tedavisi (hemoroid, anal fissür, perianal abse ve fistül vb.) n Rektoskopi n Plonidal sinüs (k›l dönmesi) ameliyatlar› n Gastroozefageal reflü ve diafragma f›t›klar›n›n laparoskopik tedavisi n Makat sarkmas›n›n (prolapsus recti) laparoskopik ve aç›k tedavisi GÖ⁄ÜS HASTALIKLARI n Kronik obstrüktif akci¤er hastal›klar› (Kronik bronflit, amfizem) n Bronflial ast›m

n n n n n n

Pnömoni (zatürre) Tüberküloz (verem) Akut alt solunum yolu hastal›klar› (Akut bronflit, trakeo bronflit vs.) Plörezi (Akci¤erde s›v› toplamas›) Solunum fonksiyon testi Allerji testleri

GÖZ HASTALIKLARI n Muayenelerimiz n Bilgisayarl› göz muayenesi n Kontak lens muayenesi n fieker hastalar›nda göz muayenesi n Göz tansiyonu ölçümü ve glokom takibi n Çocuk göz hastal›klar› ve flafl›l›k muayenesi n Ameliyatlar n Fakoemülsifikasyon (Dikiflsiz katarakt ameliyatlar›) n fiafl›l›k ameliyatlar› n Kapak kistleri, tümörleri, kapak bozukluklar› operasyonlar› n Glokom ameliyatlar› n Pterjium n Gözyafl› kanal› ameliyatlar› (Aç›k-kapal›) n Argon lazer giriflimleri n YAG lazer giriflimleri n Fundus fluonesein anjiografi ‹Ç HASTALIKLARI n Hipertansiyon n Diyabet n Kalp hastal›klar› n Kolestrol ve damar sertli¤i n Mide ve ba¤›rsak hastal›klar› n Tiroid hastal›klar› ileri tetkik ve tedavisi ile birlikte periodik takipleri n Enfeksiyon hastal›klar› (Ateflli hastal›klar) n Karaci¤er hastal›klar› n Sar›l›k n Kans›zl›k ve kan hastal›klar› n Böbrek hastal›klar› n Akci¤er hastal›klar› n Romatizmal hastal›klar KADIN HASTALIKLARI VE DO⁄UM n Jinekolojik muayene ve müdahale n Transvajinal ve pelvik ultrason takipleri n Yara yakma ve dondurma (Elektrokofer-krioterapi) n Kontrasepsiyon (Do¤um kontrol) yöntemi ile ilgili uygulama ve dan›flmanl›k n ‹nfertilite (k›s›rl›k) tedavileri n Gebelik öncesi ve sonras› dan›flmanl›k n Gebe muayene takipleri ve gebelik ultrasonu KARD‹YOLOJ‹ n Renkli doopler ekokardiyografi n Efor testi (Kardiyovasküler stres test) n 24 saatlik ritm holter n 24 saatlik ambulatuar kan bas›nc› (Kan bas›nc› takibi cihaz›) n Hipotansiyon ve hipertansiyon tan› ve tedavisi n Romatizmal kalp hastal›klar› tan› ve tedavisi n Koroner kapak hastal›klar› tan› ve tedavisi n Kardiyak aritmi tan› ve tedavisi


KULAK BURUN BO⁄AZ n Kulak burun bo¤az poliklini¤imizde; n Horlama tedavisi n Endoskopik muayene n Bilgisayarl› görüntüleme n Teflhis ve dan›flma tedavi n Sinüzit ameliyatlar› (Endoskopik cerrahi yöntemi) n Bafl a¤r›lar› n Ses hastal›klar› teflhis ve tedavisi n ‹flitme azl›¤› problemleri n Estetik burun cerrahisi n ‹flitme ve konuflma problemleri n Geniz eti ve bademcik ameliyatlar› n Burun ameliyatlar› n Kulak ameliyatlar› n Kulak enfeksiyonlar› n Ç›nlama n Burun allerjileri n Bo¤az reflüsü n Koku alma bozukluklar› NÖROLOJ‹ n Migren tedavisi (Sfenopalatin blokaj) n Gon blokaj› n Bafl a¤r›lar› teflhis ve tedavileri n Demans (bunama) n Epilepsi n Parkinson ve hareket bozukluklar› n Sinir ve kas hastal›klar› n EMG n Multiple skleroz ve di¤er demyelinizan hastal›klar n Serebrovasküler olaylar n Uyku bozukluklar› ve tedavisi ORTOPED‹ VE TRAVMATOLOJ‹ n Diz ve kalça kireçlenmesinin protez ameliyatlar› ile kesin tedavisi n Do¤ufltan ve edinsel deformitelerin tedavisi n El cerrahisi ve mikrocerrahi n Artroskopik cerrahi (Menisküs y›rt›klar›nda , omuz lif y›rt›klar›nda kapal› ameliyat) n Omurga cerrahisi n Travmatoloji n Pediatrik ortopedi ÜROLOJ‹ n Greenlight lazer prostat ameliyatlar› n Prostat TUR kapal› ameliyatlar› n Aç›k prostat ameliyatlar› n Prostatta ve darl›klarda stent uygulamas› n Böbrek yolu darl›klar›, tafl, kanser, kist vb. n Mesane hastal›klar›, kanseri, nörolojik hastal›klar, ifleme bozukluklar› n Penis hastal›klar› (Sertleflme, alttan ifleme (hipospadios), e¤rilik, sünnet) n Prostat hastal›klar ›(Büyümesi, iltihab›, kanseri) n ‹drar kaç›rma (Gece, gündüz, hareketle, öksürüklü, gülünce, yetifltirememe, a¤›r kald›rma) n Kad›n-erkek cinsel bozukluklar› (‹steksizlik, erken boflalma, boflalamama) n K›s›rl›k (Varikosel, sperm y›kama, afl›lama, medikal tedavi) n ‹drar yolu organlar›n›n tümörleri, kanserleri n Testis-yumurta hastal›klar› (Varikosel, kist, tansiyon, hidrosel, inmemifl testis) n ‹drar yolu enfeksiyonlar› (Sistit, kronik sistit, interstisyel sistit) n Felçli hastalar›n idrar yolu flikayetleri n Üriner sistem, tafl hastal›klar› (Holmium lazer ile tafl k›rma, medikal tafl tedavisi, ESWL) n Cinsel yolla bulaflan hastal›klar (Bel so¤uklu¤u, si¤iller, ak›nt›, AIDS, frengi) n Çocuk üriner sistemi hastal›klar› (Reflü, böbre¤e idrar›n geri kaçmas›, ifleme bozukluklar›) n Mesane tümörlerinde synergo (Mikro dalga+Mitomicin) tedavisi n Ürodinamik-sistometrik incelemeler


Antibiyotik - Sayı:26 (Ağustos 2011)  

Antibiyotik - Sayı:26 (Ağustos 2011) Lokman Hekim Hastaneleri Sağlık Dergisi www.antibiyotikdergisi.com www.lokmanhekim.com.tr

Antibiyotik - Sayı:26 (Ağustos 2011)  

Antibiyotik - Sayı:26 (Ağustos 2011) Lokman Hekim Hastaneleri Sağlık Dergisi www.antibiyotikdergisi.com www.lokmanhekim.com.tr

Advertisement