Page 1

Saugos duomenų lapas Vadovaujantis Europos Parlamento ir Europos Tarybos 2006 m. gruodžio 18 d. dekretu (WE) Nr. 1907/2006 Išduotas: 2004-03-16 Nauja redakcija: 2007-11-30 Nauja redakcija: 2011-05-18 1. Duomenys apie mišinį ir bendrovę 1.1. Duomenys apie mišinį Gaminio pavadinimas: Profesionalios montavimo putos, skirtos naudoti su montavimo pistoletu „PROFESSIONAL 65, Expert Line“ 1.2. Mišinio naudojimas Statybos darbams – montavimui ir izoliacijai ir sandarinimui. 1.3. Duomenys apie bendrovę Gamintojas: „Rytm-L“ Sp. Z.o.o., Strefowa. g. 14, 43-100 Tychy, Lenkija Telefonas/faksas: +48 32 324 00 30/10 Prekybos agentas: „Rytm Trade“ Sp. Z.o.o., Strefowa. g. 14, 43-100 Tychy, Lenkija Telefonas/faksas: +48 32 324 00 60/61 Informacija apie gaminį: +48 32 324 00 20 El. paštas: chb_karty@rytm-l.pl 1.4. Skubiais atvejais prašome skambinti telefonu: +48 32 324 00 20 nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 8 iki 16 val. 998, 112, Lenkijos vietinė priešgaisrinė tarnyba Toksikologinė informacija Lenkijoje +48 42 631 47 24

2. Duomenys apie pavojingumą Vadovaujantis Direktyva 1999/45/EC mišinys yra klasifikuojamas kaip pavojingas. F+ Mišinys yra ypatingai degus. R12 Ypatingai degus. Xn – mišinys yra kenksmingas. R20 Kenksmingas įkvėpus. R42/43 Gali sukelti suerzinimą įkvėpus ar sąlytyje su oda R40 Nedidelis kancerogeninis poveikis (kancerogeninė kategorija 3) Lapas 1 iš 9 Montavimo putos, skirtos naudoti su montavimo pistoletu „PROFESSIONAL 65, Expert Line“ (žiemos montavimo pistoleto versija) Saugos duomenų lapas


R48/20 Kenksmingas: gali rimtai pakenkti sveikatai kvėpuojant ilgesnį laiką. Xi – Mišinys sukelia uždegimą. R36/37/38 Dirgina akis, kvėpavimo sistemą ir odą. Etiketėje nurodyta informacija yra pateikta 15 skyriuje. Įspėjimas: Asmenys, turintys padidintą kvėpavimo takų sistemos jautrumą, pvz. sergantys astma ir chronišku bronchitu, turėtų vengti kontakto su šiuo gaminiu. Šildant kyla sprogimo pavojus dėl išaugusio vidinio slėgio konteinerio viduje. Medžiagoje esančios dujos gali sprogti reaguodamos su oru. Naudojant didelį konteinerių kiekį patalpoje, būtina laikytis saugumo reikalavimų. Susikondensavę garai gali būti kenksmingi sveikatai ir sukelti sprogimo pavojų.

3. Sudėtis/informacija apie sudedamąsias dalis Pavojingos sudedamosios dalys Difenilmetano diizocianatas, izomerai ir homologai

Kiekis

WE Nr.

CAS Nr.

Klasifikatorius*

30-40%

-

9016-87-91

4, 4‘ –metilendifenil diizocianatas

10-20%

202-966-0

101-68-8

2, 4‘ –metilendifenil diizocianatas

< 0,5%

227-534-9

5873-54-1

Propanas/butanas/izobutanas1) Aukštame slėgyje suskystintas mišinys Dimetilo eteris

< 40%

200-827-9 203-448-7 200-857-2 204-065-8

74-98-6 106-97-8 75-28-5 115-10-6

Kanc. kat. 3 R40 Xn; R20, R48/20 Xi; R36/37/38, R42/43 Kanc. kat. 3 R40 Xn; R20, R48/20 Xi; R36/37/38, R42/43 Kanc. kat. 3 R40 Xn; R20, R48/20 Xi; R36/37/38, R42/43 F+, R12 F+, R12 F+, R12 F+, R12

< 5%

1)

Mišinyje su izobutanu yra < 0,1% nuo masės buta-1,3-dieno ir pagal klasifikavimo principus nėra nei kancerogeninis, nei mutageniškas. * Simbolių aprašymas yra pateiktas 16 straipsnyje „Kita informacija“.

4. Pirmosios pagalbos priemonės Įkvėpus: Sąlytis su oda:

Nedelsiant išeikite į lauką. Jeigu atsirado kvėpavimo problemų, kreipkitės į gydytoją. Nusirenkite užterštus rūbus. Nuvalykite nedideliu tirpiklio kiekiu (pvz., acetone

Montavimo putos, skirtos naudoti su montavimo pistoletu „PROFESSIONAL 65, Expert Line“ (žiemos montavimo pistoleto versija) Saugos duomenų lapas


Patekus į akis: Nurijus:

sumirkyta audeklo skiaute), nuplaukite vandeniu su muilu ir nuskalaukite dideliu vandens kiekiu. Skalaukite plačiai atmerktas akis dideliu vandens kiekiu 15 minučių. Kreipkitės į gydytoją. NEbandykite sukelti vėmimo. Skalaukite burną vandeniu. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

5. Priešgaisrinės priemonės Netoliese kilus gaisrui, kyla pavojus, kad konteineryje pakils slėgis ir balionas gali sprogti. Liepsnos paveikti konteineriai aušinami vandens čiurkšle iš saugaus atstumo. Tinkama gesinimo terpė: Gesinimo terpė, kuri negali būti naudojama saugumo sumetimais: Ypatingi pavojai, kylantys dėl paties mišinio, degimo produktų, susidariusių dujų:

Specialios apsauginės priemonės gaisro gesintojams:

Milteliai, anglies dioksidas (CO2), stipraus gaisro atveju taip pat vandens čiurkšlė, putos. Stipri vandens srovė. Ypatingai degus, gaisro atveju gali išsiskirti pavojingos dujos: azoto oksidai, anglies monoksidas, izocianatas, gali susidaryti nedidelis kiekis cianido. Susidarę garai yra sunkesni už orą ir gali kauptis žemės paviršiuje ir gali pasišalinti ventiliacijos kanalais. Tolimas liepsnos šaltinis gali tapti gaisro priežastimi. Dėvėkite specialius apsauginius rūbus ir deguonies respiratorius. Gaminys jo galutinėje formoje kaip sukietėjusios putos gali būti degimo šaltiniu, esant pakankamam deguonies kiekiui ir pakankamai šiltam orui. Lapas 2 iš 9

6. Priemonės atsitiktinio išsiliejimo atveju Asmeninės saugos priemonės: Neįkvėpkite garų/aerozolių. Dėvėkite apsauginius rūbus, veido apsaugą ir pirštines. Nerūkykite ir venkite kibirkščių. Vėdinkite uždaras patalpas. Aplinkos apsaugos priemonės: Neleiskite patekti į drenažo sistemą. Nepilkite į nuotėkų ir vandens sistemas ar gruntą. Tušti konteineriai tvarkomi kaip slėginiai indai, o putos yra tvarkomos kaip plastiko atliekos. Valymo būdai: Bet kokie nutekėjimai nuvalomi mechaninėmis priemonėmis, gaminio likučiai nuvalomi skystu tirpikliu (pvz., medienos miltai, diatomitinis gruntas, smėlis). Surinkite į atliekų konteinerį. Nutekėjusi medžiaga polimerizuojasi reaguodama su drėgme. Neuždarykite konteinerių (medžiaga išskiriaCO2). Sukietėjusios putos pašalinamos mechaninėmis priemonėmis, paviršiai nupoliruojami. Daugiau informacijos yra pateikiama 13 skyriuje. 7. Laikymas ir sandėliavimas 7.1.

Laikymas

Montavimo putos, skirtos naudoti su montavimo pistoletu „PROFESSIONAL 65, Expert Line“ (žiemos montavimo pistoleto versija) Saugos duomenų lapas


Laikykite kaip kitas ypatingai degias medžiagas; užtikrinkite tinkamą patalpų vėdinimą. Nepurkškite ant atviros liepsnos ar kitų karštų medžiagų. Saugokite nuo liepsnos šaltinių – rūkyti draudžiama. Nemaišykite si kitais chemikalais. 7.2. Sandėliavimas Sandėliuokite sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje vertikalioje padėtyje ir gamykloje uždarytuose konteineriuose. Laikymo temperatūra nuo +5 iki 35°C (rekomenduojama kambario temperatūra). Laikykite atokiai nuo liepsnos šaltinių, oksidantų, gumos, plastikų, lengvųjų metalų ir maisto produktų. Saugokite nuo užšalimo. Slėginiai konteineriai: saugokite nuo saulės šviesos ir įkaitimo virš +50°C. Nepradurkite ir nedeginkite net ir po naudojimo. Nepurkškite ant atviros liepsnos ar įkaitusių medžiagų. Laikykite atokiai nuo liepsnos šaltinių – nerūkykite. Saugokite nuo vaikų. 8. Kenksmingos aplinkos valdymas/asmeninės apsaugos priemonės 8.1. Kenksmingos aplinkos ribinės reikšmės Mišinyje yra sveikatai ir darbo aplinkai kenksmingų medžiagų (vadovaujantis reikalavimais dėl aukščiausių leistinų koncentracijų, priklausomai nuo kontakto trukmės darbo pamainos bėgyje, apibrėžtais Įstatymų žurnale Nr. 217 (2002 m. lapkričio 29 d., su vėlesniais pakeitimais), Straipsnyje 1833). Kenksmingas oro užterštumo lygis paprastai nepasiekiamas arba atsiranda labai lėtai dėl garavimo esant +20°C temperatūrai, purškimas šį procesą sustiprina. Medžiaga Difenilmetano diizocianatas, izomerai ir homologai 4, 4‘ –metilendifenil diizocianatas

CAS Nr. 9016-87-9

2, 4‘ –metilendifenil diizocianatas Butanas

5873-54-1

NDS (maksimali leistina koncentracija) - 0,03 mg/m3 NDS - 0,03 mg/m3

106-97-8

NDS - 1900 mg/m3

Propanas

74-98-6

NDS - 1800 mg/m3

Dimetilo eteris

115-10-6

NDS - 1000 mg/m3

101-68-8

-

Specifiniai valdymo parametrai NDSCh (maksimali leistina momentinė koncentracija) – 0,9 mg/m3 NDSCh – 0,9 mg/m3 NDSCh – 3000 mg/m3

Lapas 3 iš 9

8.2. Darbo saugos priemonės Kvėpavimo takų apsauga: Apsauga yra būtina blogai vėdinamose patalpose, kai naudojama ilgą laiką; dėvėkite kaukę su suspaustu oru. Rankų apsauga: Dėvėkite PVC pirštines arba gumines pirštines. Akių apsauga: Rekomenduojama dėvėti apsauginius akinius. Odos apsauga: Rekomenduojama dėvėti apsauginį kostiumą. Virškinimo sistemos Dirbdami nevalgykite, negerkite ir nerūkykite cigarečių. Po darbo su apsauga: cheminėmis medžiagomis visuomet nusiplaukite rankas. Montavimo putos, skirtos naudoti su montavimo pistoletu „PROFESSIONAL 65, Expert Line“ (žiemos montavimo pistoleto versija) Saugos duomenų lapas


9. Fizikinės ir cheminės savybės 9.1. Bendra informacija Išvaizda Kvapas 9.2. Svarbi informacija, susijusi su sveikata, saugumu ir aplinkos apsauga pH Virimo taškas

Užsiliepsnojimo taškas Degumas (skystis/dujos) Sprogimo savybės Sprogimo ribos Oksidacinės savybės Garų slėgis (20°C)

Santykinis tankis Tirpumas vandenyje Tirpumas organiniuose tirpikliuose Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo Klampumas Garų tankis Garavimo greitis

Tamsiai rudas skystis slėginiame konteineryje, aerozolis Specifinis

Silpnai šarminis -42°C iki 0°C (propano/butano/izobutano dujų mišiniui) >300° (4,4‘metilendifenil diizocianatas) -80°C (propano/butano/izobutano dujų mišiniui) >200° (4,4‘metilendifenil diizocianatas) Ypatingai degus aerozolis Mišinyje esančios dujos gali sprogti, reaguodamos su oru. Viršutinė: 1,5% (propanui/butanui, izobutanui) Žemutinė: 10,9% (propanui/butanui, izobutanui) Duomenų nėra, nemaišykite su kitais chemikalais 1200-7500 hPa (propano/butano/izobutano dujų mišiniui) 6 hPa (4,4‘metilendifenil diizocianatas) Apie 1,2 g/cm3 (vandeniui 1,0 g/cm3) Netirpus, lėtai reaguoja su vandeniu (putų kietėjimo procesas) Tirpus acetone (nestruktūrizuotas acetonas) Duomenų nėra Duomenų nėra Duomenų nėra Duomenų nėra

10. Stabilumas ir reaktyvumas 10.1. Vengtinos sąlygos

10.2. Vengtinos medžiagos: 10.3. Pavojingi skilimo produktai:

Stabilus normalioje temperatūroje ir slėgyje. Laikant ir sandėliuojant 7 punkte nurodytomis sąlygomis, gaminys yra ilgaamžis. Venkite žemesnių nei +5°C ir aukštesnių nei +35°C temperatūrų; saugokite nuo galimų mechaninių pažeidimų; venkite karščio, ugnies, kibirkščių ir drėgmės. Reaguoja su medžiagomis, turinčiomis aktyvių vandenilio atomų (aminai, alkoholiai), reaguoja su vandeniu. Venkite rūgščių ir šarmų. Nežinoma. Tinkamai laikant ir sandėliuojant, pavojingi skilimo produktai nesusidaro.

Montavimo putos, skirtos naudoti su montavimo pistoletu „PROFESSIONAL 65, Expert Line“ (žiemos montavimo pistoleto versija) Saugos duomenų lapas


11. Toksikologinė informacija Šiame gaminyje yra izocianatų; skaitykite gamintojo instrukciją. Gaminys yra kenksmingas įkvėpus. Dirgina akis, kvėpavimo sistemą ir odą. Gali sukelti uždegimą įkvėpus ir sąlytyje su oda. Nedidelis kancerogeninis poveikis. Kenksmingas: gali rimtai pakenkti sveikatai įkvėpus kai naudojamas ilgesnį laiką. Diizocianatui jautriems žmonėms naudojant šį gaminį gali išsivystyti alerginės reakcijos. Astma, egzema sergantys ar odos problemų turintys žmonės turėtų vengti kontakto su šiuo gaminiu, įskaitant kontaktą su oda. Ūmus toksiškumas Apie šį gaminį duomenų nėra. Žemiau pateikiame duomenis apie gaminio sudedamąsias dalis: Ūmus toksiškumas, nurijus: • Difenilmetano diizocianatas, izomerai ir homologai LD50 žiurkė: > 2000 mg/kg • 4,4‘-metilendifenil diizocianatas LD50 žiurkė: > 2000 mg/kg • 2,4‘metilendifenil diizocianatas LD50 žiurkė: > 2000 mg/kg Ūmus toksiškumas, įkvėpus: • Difenilmetano diizocianatas, izomerai ir homologai LD50 žiurkė: 490 mg/m3, 4 h (aerozoliui) • 4,4‘-metilendifenil diizocianatas LD50 žiurkė: 368 mg/m3, 4 h (aerozoliui) • 2,4‘metilendifenil diizocianatas LD50 žiurkė: 367 mg/l, 4 h (aerozoliui) Sąlytis su oda: • Difenilmetano diizocianatas, izomerai ir homologai Triušis Rezultatas: dirgina • 4,4‘-metilendifenil diizocianatas Triušis Rezultatas: dirgina • 2,4‘metilendifenil diizocianatas Triušis Rezultatas: dirgina Subūminis, subchrininis ir ilgalaikis toksiškumas: Duomenų apie šį gaminį nėra. Žemiau pateikiame duomenis apie gaminio sudedamąsias dalis: Chroniško toksiškumo įkvėpus tyrimas difenilmetildiizocianatui (MDI) atliktas, naudojant mechaniškai sugeneruotą difenilmetildiizocianato aerozolį, jam patekus į kvėpavimo takus. Aerodinaminis diametras: 98% žemiau 5µm. Koncentracijos 0,2; 1,0 ir 6,0 mg/m3 – gyvūnų grupėms; 120 individų Žiurkės (60 patelių ir 60 patinų): Montavimo putos, skirtos naudoti su montavimo pistoletu „PROFESSIONAL 65, Expert Line“ (žiemos montavimo pistoleto versija) Saugos duomenų lapas


-

1,0 mg aerozolio/m3; trachėjos/bronchų dalies ir plaučių nedidelis dirginimas ir nosies uždegimas, plaučių vėžio nėra. 6,0 mg aerozolio/m3; trachėjos/bronchų dalies ir plaučių stipresnis dirginimas ir chroniškas nosies uždegimas. Geltonos medžiagos nuosėdos plaučiuose. Bendru atveju didesnė plaučių vėžio tikimybė nustatyta tik grupėje, kuri buvo veikiama didesnėmis koncentracijomis. Tiesioginis ryšys su chronišku uždegimu ir pokyčiais kvėpavimo sistemoje, o taip pat geltonos medžiagos nuosėdos buvo nustatyta bandomųjų gyvūnų plaučiuose.

Dirginantis poveikis:

Atskirai difenilmetil-4,4‘ diizocianatui Dirgina odą, ilgesnis sąlytis gali sukelti deginimą ir sudirginimą Dirgina odą, sukelia trumpalaikį paraudimą ir junginės pabrinkimą bei nežymų grįžtamą ragenos nepralaidumą. Difenilmetildiizocianato (MDI) garai dirgina akis ir gleivinę. Bandymai su žmonėmis: nosies, gerklės ir plaučių gleivinės dirginimas, staigaus silpnumo pojūtis krūtinėje, kartais lydimas kvėpavimo problemų ir galvos skausmo.

Alergizuojantis poveikis:

Atskirai izocianatams - difenilmetil-4,4‘diizocianatui Įkvėpus gali sukelti alergiją. Diskomfortas ir alerginės reakcijos jautriems žmonėms gali išryškėti po kurio laiko. Dėl prieštaringų tyrimų rezultatų neįmanoma įvertinti alergizuojančio poveikio odai. Nemutageninis

Mutageninis poveikis: Kancerogeninis poveikis: Kita toksikologinė informacija:

Duomenų apie gaminį nėra. Reaguodamas su aplinkoje esančia drėgme, sudėtyje esantis prepolimeras sudaro poliuretaną (PU) kietoje formoje. Lyginant su prepolimeru, ši medžiaga yra neutrali.

12. Ekologinė informacija 12.1. Ekotoksiškumas: Duomenų apie gaminį nėra, žemiau pateikiame duomenis gaminio sudedamosioms dalims: Ūmus toksiškumas žuvims (Danio rerio): Difenilmetano diizocianatas, izomerai ir homologai LC0 > 1.000 mg/l/ 96h 4,4‘-metilendifenil diizocianatas LC0 > =10.000 mg/l/ 96h 2,4‘-metilendifenil diizocianatas LC0 > 1.000 mg/l/ 96h Ūmus toksiškumas Daphnia magna: Difenilmetano diizocianatas, izomerai ir homologai Montavimo putos, skirtos naudoti su montavimo pistoletu „PROFESSIONAL 65, Expert Line“ (žiemos montavimo pistoleto versija) Saugos duomenų lapas


EC50 > 1.000 mg/l/ 24h 4,4‘-metilendifenil diizocianatas EC50 > 1.000 mg/l/ 24h 2,4‘-metilendifenil diizocianatas EC50 > 1.000 mg/l/ 24h Ūmus toksiškumas dumbliams (scenedesmus subspicatus): 2,4‘-metilendifenil diizocianatas IC50 > 1.640 mg/l/ 72h Ūmus toksiškumas bakterijoms (Belebtschlamm): Difenilmetano diizocianatas, izomerai ir homologai EC50 > 100 mg/l/ 3h 4,4‘-metilendifenil diizocianatas EC50 > 100 mg/l/ 3h 2,4‘-metilendifenil diizocianatas EC50 > 100 mg/l/ 3h 12.2. Mobilumas: 12.3. Degradavimo trukmė:

12.4. Bioakumuliacinis potencialas: 12.5. PBT tyrimo rezultatai: 12.6. Kiti neigiami poveikiai:

Duomenų apie gaminį nėra. Difenilmetano diizocianatas, izomerai ir homologai, 4,4‘metilendifenil diizocianatas, 2,4‘-metilendifenil diizocianatas: biodegradacija: 0%, 28 dienos. Duomenų apie gaminį nėra. Duomenų apie gaminį nėra. Neleiskite nerektikuliarinės struktūros gaminiui patekti į didelį paviršinio vandens, grunto kiekį ar nuotėkų sistemą. Lapas 6 iš 9

13. Atliekų tvarkymo tvarka Gaminys:

Konteineriai: Atliekų kodas:

Neišmeskite atliekų tiesiogiai į aplinką (drenažo, nuotėkų sistemą, vandenį, gruntą), atliekas išvežkite į oficialias atliekų tvarkymo įmones. Gaminys jo galutinėje formoje turi būti tvarkomas kaip plastiko atliekos. Pilni konteineriai turi būti išvežami į atliekų tvarkymo įmones. Tušti konteineriai sunaikinami kaip slėginiai konteineriai. Konteinerio turinys: 16 05 04 – dujos konteineriuose (įskaitant galonus), turinčios kenksmingų medžiagų 08 04 09* - klijų ir hermetikų atliekos, turinčios organinių skiediklių ar kitų kenksmingų medžiagų Pakuotės atliekos: 15 01 04 – metalinė tara (konteineriai) 15 01 01 – popieriaus ir kartono pakuotė

Atliekos turi būti tvarkomos, laikantis vietos ir šalies teisės aktais nustatytų reikalavimų. Montavimo putos, skirtos naudoti su montavimo pistoletu „PROFESSIONAL 65, Expert Line“ (žiemos montavimo pistoleto versija) Saugos duomenų lapas


Laikykitės visų galiojančių teisės aktų reikalavimų: Įstatymų žurnalas; 2001, Nr. 62, straipsnis 628: Atliekų įstatymas, 2001 m. balandžio 17 d. (su vėlesniais pakeitimais) Įstatymų žurnalas; 2001, Nr. 63, straipsnis 638: Pakuotės ir pakuotės atliekų įstatymas, 2001 m. gegužės 11 d. (su vėlesniais pakeitimais) Įstatymų žurnalas; 2001, Nr. 112, straipsnis 1206: Atliekų katalogų įstatymas, 2001 m. rugsėjo 27 d. 14. Informacija apie transportavimą Įstatymų žurnalas; 2002, Nr. 199, straipsnis 1671: Pavojingų krovinių transportavimo autokeliais įstatymas, 2002 m. spalio 28 d. Sausumos transportas: Techninis pavadinimas:

Klasė: Kodas: Numeris: Žymuo:

ADR2007/RID Aerozoliai (sudėtyje yra difenilmetano diizocianatas, izomerai ir homologai, 4,4‘-metilendifenil diizocianatas, 2,4‘-metilendifenil diizocianatas) 2 5F UN 1950 2.1

Jūrinis transportas: Techninis pavadinimas: Klasė: Kodas: EMS numeris:

IMDG (33-06) Aerozoliai 2 5F F-D,S-U

Vidaus vandenų transportas: Techninis pavadinimas:

AND/ADNR

Klasė: Kodas: Numeris: Žymuo:

Aerozoliai (sudėtyje yra difenilmetano diizocianatas, izomerai ir homologai, 4,4‘-metilendifenil diizocianatas, 2,4‘-metilendifenil diizocianatas) 2 5F UN 1950 2.1

15. Reglamentavimo informacija Identifikavimas: Montavimo putos, skirtos naudoti su montavimo pistoletu „PROFESSIONAL 65, Expert Line“ Lapas 7 iš 9 Montavimo putos, skirtos naudoti su montavimo pistoletu „PROFESSIONAL 65, Expert Line“ (žiemos montavimo pistoleto versija) Saugos duomenų lapas


Ženklinimas Įspėjamieji ženklai: F+ Ypatingai degus

Xn Pavojingas

Sudėtyje yra: difenilmetano diizocianatas, izomerai ir homologai, 4,4‘-metilendifenil diizocianatas, 2,4‘-metilendifenil diizocianatas) R frazės (nurodančios pavojaus pobūdį): R20 Kenksmingas įkvėpus. R36/37/38 Dirgina akis, kvėpavimo sistemą ir odą. R42/43 Gali sukelti jautrumą įkvėpus ir sąlytyje su oda. R40 Nedidelis kancerogeninis poveikis. R48/20 Pavojingas: gali rimtai pakenkti sveikatai per kvėpavimo takus, kai naudojama ilgesnį laiką. S frazės (apibrėžia saugumo rekomendacijas, dirbant su pavojingomis medžiagomis ir preparatais): S2 Saugokite nuo vaikų. S23 Neįkvėpkite garų. S36/37/39 Dėvėkite tinkamus apsauginius rūbus, pirštines ir akių/veido apsaugą. S45 Nelaimingo atsitikimo atveju arba jeigu pasijutote blogai, nedelsdami kreipkitės į gydytoją (jeigu įmanoma – parodykite žymenį). S51 Naudokite tik gerai vėdinamose vietose. S63 Nelaimingo atsitikimo įkvėpus atveju: išneškite nukentėjusįjį į gryną orą ir leiskite būti ramiai. Įspėjimas Sudėtyje yra izocianatų. Perskaitykite gamintojo instrukcijas. Slėginis konteineris: saugokite nuo saulės šviesos ir neleiskite įkaisti iki aukštesnės nei 50°C temperatūros. Nepradurkite ir nedeginkite net ir po naudojimo. Nepurkškite ant atviros liepsnos ar įkaitusių medžiagų. Laikykite atokiai nuo liepsnos šaltinių – nerūkykite. Saugokite nuo vaikų. Diizocianatams jautriems žmonėms, naudojantiems šį gaminį, gali išsivystyti alerginės reakcijos. Astma, egzema sergantys ar odos problemų turintys žmonės turėtų vengti kontakto su šiuo gaminiu, įskaitant kontaktą su oda. Gaminys turi būti naudojamas gerai vėdinamose patalpose, priešingu atveju privaloma dėvėti apsauginę kaukę su atitinkamu dujų filtru (t.y. tipo A1 pagal standartą EN 14387). Teisinis pagrindimas 1. Įstatymų žurnalas; 2001, Nr. 11, straipsnis 84: Cheminių medžiagų ir gaminių įstatymas, 2001 m. sausio 11 d. Su vėlesniais pakeitimais. 2. Įstatymų žurnalas; 2002, Nr. 217, straipsnis 1833: Darbo ir socialinės politikos ministro 2002 m. lapkričio 29 d. dekretas dėl aukščiausių leistinų koncentracijų ir kenksmingų faktorių intensyvumo darbo vietoje. Su vėlesniais pakeitimais. Montavimo putos, skirtos naudoti su montavimo pistoletu „PROFESSIONAL 65, Expert Line“ (žiemos montavimo pistoleto versija) Saugos duomenų lapas


3. Įstatymų žurnalas; 2003, Nr. 171, straipsnis 1666: Sveikatos ministro 2003 m. rugsėjo 2 d. dekretas dėl cheminių produktų ir medžiagų klasifikavimo kriterijų ir metodų. Su vėlesniais pakeitimais. 4. Įstatymų žurnalas; 2010, Nr. 27, straipsnis 140: Sveikatos ministro 2010 m. vasario 8 d. dekretas dėl pavojingų medžiagų sąrašo ir jų klasifikavimo ir žymėjimo. 5. Įstatymų žurnalas; 2001, Nr. 63, straipsnis 638: 2001 m. gegužės 11d. Pakuočių ir pakuočių atliekų įstatymas. Su vėlesniais pakeitimais. 6. Įstatymų žurnalas; 2007, Nr. 39, straipsnis 251: Lenkijos Respublikos Seimo Maršalo 2007 m. vasario 1 d. pranešimas dėl Atliekų akto konsoliduotos versijos. 7. Įstatymų žurnalas; 2001, Nr. 62, straipsnis 628: 2001 m. balandžio 27 d. Atliekų įstatymas. Su vėlesniais pakeitimais. 8. Europos Parlamento ir Europos Tarybos 2006 m. gruodžio 18 d. dekretas (WE) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH). 9. Įstatymų žurnalas; 2009, Nr. 53, straipsnis 439: Sveikatos ministro 2009 m. kovo 5 d. dekretas dėl pavojingų medžiagų ir preparatų bei tam tikrų preparatų žymėjimo. 10. Įstatymų žurnalas; 2009, Nr. 188, straipsnis 1460: Ekonomikos ministro 2009 m. lapkričio 5 d. reglamentas dėl išsamių reikalavimų aerozoliams. 11. Įstatymų žurnalas; 2004, Nr. 112, straipsnis 1206: 2001 m. rugsėjo 27 d. įstatymas dėl atliekų katalogų.

16. Kita informacija Tekste naudotų simbolių aprašymas F+ Xn Xi R12 R20 R36/37/38 R42/43 R40 R48/20

Ypatingai degus Pavojingas Dirginantis Ypatingai degus Kenksmingas įkvėpus Dirgina akis, kvėpavimo sistemą ir odą. Gali sukelti jautrumą įkvėpus ir sąlytyje su oda. Nedidelis kancerogeninis poveikis. Pavojingas: gali rimtai pakenkti sveikatai per kvėpavimo takus, kai naudojama ilgesnį laiką.

Daugiau informacijos galite gauti šiuo adresu: „Rytm-L“ Sp. z.o.o. Strefowa. g. 14, 43-100 Tychy Telefonas/faksas: +48 32 324 0000/10

Papildoma informacija:

Montavimo putos, skirtos naudoti su montavimo pistoletu „PROFESSIONAL 65, Expert Line“ (žiemos montavimo pistoleto versija) Saugos duomenų lapas


Šis saugos duomenų lapas buvo parengtas, remiantis šiuo metu turimais duomenimis ir patirtimi bei mūsų žaliavų tiekėjų pateiktų medžiagų SDS. Visa čia pateikta informacija turi tarnauti kaip gaminio naudojimo instrukcijos jį naudojant praktikoje, transportuojant, sandėliuojant ir išsiliejus į aplinką ar gaisro atveju. Ši informacija negali būti interpretuojama kaip gaminio garantija ar specifikacija ir negali būti pagrindu teisiniams veiksmams. Informacija negarantuoja gaminio savybių. Pakeitimai, lyginant su ankstesne redakcija: bendras atnaujinimas.

Lapas 9 iš 9

Montavimo putos, skirtos naudoti su montavimo pistoletu „PROFESSIONAL 65, Expert Line“ (žiemos montavimo pistoleto versija) Saugos duomenų lapas

EXPERT 65 saugos duomenu lapas LT  

expert 65