Page 1

Välittämisen käsikirja

2011–2012


V ä l i t t ä m i s e n k ä s i k irj a

Sis ä llys lu ette l o Yhdessä erilaisina – kehittävinä, vastuullisina ja välittävinä kumppaneina. . . . . . . . . 2 Koulutusalajohtaja ja koulutuspäällikkö välittäjinä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Ryhmänohjaaja välittäjänä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Opinto-ohjaaja välittäjänä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Ammattialakohtainen opinto-ohjaaja välittäjänä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Opettaja välittäjänä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Muut toimijat välittäjinä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Korjaamo -projekti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Sosiaalikuraattori, koulupsykologi ja ohjaaja välittäjinä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Opiskeluterveyden huolto ja kriisiryhmä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Kriisiryhmä lukuvuodelle 2011–2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Opiskelijahuoltoryhmä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Ilmoitusvelvollisuus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Päihdetoimintamalli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Tupakkalaki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Kiusaamisen vastainen toimintamalli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Nettilinkkejä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Liite1 – Tapahtumaseloste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Liite 2 – Toimintaohje päihde-epäily tapauksessa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Liite 3 – Opiskelijahuollon yhteystiedot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30


Y h d es s ä erila i si na - kehittävinä, vastuullisina ja välittävinä kumppaneina

Tampereen ammattiopisto on yhteisesti määriteltyjen arvojemme mukaisesti kehittävä, vastuullinen ja välittävä kumppani. Tämä kädessäsi oleva Välittämisen käsikirja on yksi osoitus siitä, miten arvomme toteutuvat käytännössä. Kirjaseen on koottu yksiin kansiin, miten Hepolamminkadun toimipisteessä eri ammattiryhmät huolehtivat nuoren hyvinvoinnista. Kyse on siis välittämisestä, sillä mitä varhaisemmassa vaiheessa puutumme nuorten ongelmiin, sitä parempia tuloksia saamme aikaan. Yksikkömme on suuri ja monialainen. Nuoret opiskelevat useisiin eri ammatteihin, kaikilla aloilla on omia, vähän erilaisia ammattiin perustuvia käytänteitään – myös me kaikki olemme ihmisinä erilaisia. Olemme kuitenkin osa laajempaa kokonaisuutta ja noudatamme Tampereen ammattiopiston yhteisiä käytänteitä. Kukin erilaisena mutta kaikki yhdessä pääsemme päämääräämme – oppi­ l ai­ t oksestamme valmistuu ammattitaitoinen nuori osaaja, joka hallitsee itseään ja omaa elämäänsä.

Tampereella 19.9.2011 koulutusalajohtaja Kyösti Lehtonen

2

Välittämisen käsikirja


Ko u lu tu s a la joh ta j a j a k ou lu tu s p ä ä lli k k ö välittäjinä Koulutusalajohtajat vastaavat viime kädessä koko oppilaitoksen toiminnasta, joten he luovat edellytykset opiskelulle käytettävissä olevien resurssien mukaan. Koulutusalajohtajan johdolla linjataan oppilaitoksen toiminta ja esimerkiksi priorisoidaan toiminnot, kun rajallisia resursseja jaetaan. Koulutusalajohtajan rooli on toimia sovittelijana erilaisissa ristiriitatilanteissa. Koulutusalajohtaja on myös mukana oppilaitoksen rangaistusjärjestelmässä, jolloin opiskelija kohtaa hänet lähinnä nuhtelijana ja rankaisijana.

Koulutuspäällikkö on organisaatiossa koulutusalajohtajan alainen ja opettajan esimies. Hän vastaa opetuksen ja muun toiminnan toteuttamisesta hänelle kuuluvilla ammattialoilla. Hän linjaa osaltaan ammattialan toiminnan ja sen miten välittäminen voi saatavilla resursseilla näkyä osaston toiminnassa. Asemansa vuoksi hän on mukana oppilaitoksen rangaistusjärjestelmässä ja kohtaamiset opiskelijan kanssa liittyvät usein sääntörikkomuksiin.

Koulutusalajohtajan ja koulutuspäällikön rooli on välittämisen näkökulmasta kaksijakoinen. He ovat osaltaan luomassa edellytyksiä toiminnalle, jotka auttavat välittämisen ilmapiirin luomisessa. Samoin he ovat linjaamassa toimintoja, jotka edesauttavat opiskelijasta välittämistä. Toisaalta heidän toimintansa näkyy opiskelijoille lähinnä aseman tuoman sanktiojärjestelmän toimijana. Opiskelijan voi olla vaikea nähdä koulutusalajohtajan ja koulutuspäällikön tekemää puuttumista heistä välittämisenä. Tämän vuoksi sanktioiden perusteet on hyvä tehdä näkyväksi ja keskustella opiskelijan kanssa asiasta rauhassa.

Välittämisen käsikirja

3


Ryh m ä n oh ja a j a välittäjänä Ryhmänohjaaja on opiskelijahuollon tärkein toimija. Vaikka ryhmänohjaaja vastaa omasta ryhmästään, hänen ei tarvitse eikä tule tehdä kaikkea yksin, vaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Ryhmänohjaaja tuntee parhaiten ryhmänsä, hän huomaa ja havaitsee opiskelijan tilanteen sekä huolehtii, että sovitut tehtävät tulevat hoidettua.

Ryhmänohjaaja

◊  huolehtii opiskeluilmoitusten täyttämisestä ◊  tiedottaa opiskelijoita • opetussuunnitelman ja lukusuunnitelman sisällöstä: Lukuvuoden alussa opiskelijan tulee

saada tietää, mitkä 40 opintoviikkoa vuoden aikana opiskellaan, miten ne jakautuvat jaksoihin ja milloin ne arvioidaan

• lukujärjestyksestä ja valinnaisista opinnoista • osaamisen tunnustamisen menettelystä ◊  huolehtii, että ryhmän poissaolotiedot on viety sähköiseen poissaolojärjestelmään ◊  tarkkailee poissaolojen määrää ja huolehtii tarvittavista yhteydenotoista • opiskelijaan 4

◊  ◊  ◊  ◊  ◊ 

• huoltajaan (alle 18-vuotiaiden kohdalla) • opintotoimistoon mahdollista Kelan opintotuen valvontailmoitusta varten, jos poissaoloja on sen verran, että opinnot eivät etene 3 opintoviikkoa kuukaudessa (opintotukea saavat 17 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat) • sosiaalikuraattoriin, ohjaajaan tai opinto-ohjaajaan, jos opiskelijaa ei tavoiteta on mukana HOJKS-opiskelijoiden nimitysprosessissa ja antaa impulssin nimeämiseen seuraa HOJKS:n toteutumista tarkistaa ajoittain ryhmänsä opintosuoritusrekisterin seuraa HOPS:ien toteutumista tukee ja seuraa opiskelijan täydennettävien suoritusten toteuttamista. Välittämisen käsikirja


Jos jokin opiskelijan toiminnassa tai käyttäytymisessä aiheuttaa huolta, ryhmänohjaaja puuttuu tilanteeseen ja ohjaa tarvittaessa eteenpäin. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi • koulunkäynnin epäsäännöllisyys ja huono opintomenestys • terveydelliset ongelmat • elämänhallintaongelmat Mahdollisissa järjestyssääntörikkomuksissa ryhmänohjaaja huolehtii, että asia viedään koulutuspäällikön ja viime kädessä koulutusalajohtajan käsiteltäväksi.

Tä rke int ä o n a nt aa vä l i ttävä n a ik u is e n v ie s t i opiskelijalle:

O len h u om a n nut , r ea g oin ja p u u tu n !

Välittämisen käsikirja

5


O p in to-oh ja a j a välittäjänä

Opinto-ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijaa opinnoissaan. Ohjausta ei voi erottaa erilliseksi ja itsenäiseksi alueekseen, vaan sitä tekee jokainen työyhteisömme jäsen. Hepolamminkadun toimipisteessä työskentelee kolme opinto-ohjaajaa sekä ammattialakohtaiset opinto-ohjaajat.

Opinto-ohjaajan tehtäviin kuuluu: ◊  koulutuksen rakenteen tunteminen ja opiskelijoiden ohjaus valinnaisissa opinnoissa, osaamisen tunnustamiseen liittyvissä asioissa sekä opiskelijan oman opiskelun suunnittelussa ja etenemisen seurannassa ◊  jatko-opintomahdollisuuksista tiedottaminen ◊  toimiminen opiskelijahuoltoryhmissä ◊  keskustelut opiskelijan kanssa eroamis- ja keskeyttämistilanteissa sekä opiskelijan jatko-ohjaus ◊  oppilaitoksen markkinointitilaisuudet sekä yhteyksien luominen oppilaisiin jo peruskoulussa

6

Välittämisen käsikirja


A m m a ttia la k oh ta i ne n op in to-oh ja a j a välittäjänä Ammattialakohtainen opinto-ohjaaja on monialaiselle toimipisteellemme välttämätön toimija. Hänen panostaan tarvitaan varsinkin ammattialan sisältöjen ja koulutuksen rakenteen yhteensovittamisessa. Hän tuntee ammattialan lukusuunnitelman ja opetussuunnitelmat.

Ammattialakohtaisen opinto-ohjaajan tehtäviin kuuluu:

◊  hoitaa ammatillisten sisältöjen osaamisen tunnustamisen prosessia yhdessä ryhmänohjaajan kanssa. ◊  neuvoa opiskelijoita osaamisen tunnustamisen prosesseissa ◊  jos muuta ei ole sovittu, niin: • toimia oman osastonsa opiskelijahuoltoryhmän kokoonkutsujana ja puheenjohtajana • ammattialansa HOJKS -opiskelijoiden nimeämisprosessin vastuuhenkilö, joka muistuttaa ja kerää tarvittavat tiedot HOJKS:ien laatimista varten opettajilta ja ryhmänohjaajilta ◊  toimia linkkinä opiskelijahuoltohenkilöstön ja oman ammattialansa välillä ◊  neuvoa opiskelijoita valinnaisten opintojen valinnassa ◊  neuvoa opiskelijoita erityisesti oman ammattialan jatko-opinnoissa

Välittämisen käsikirja

7


O p etta ja v ä l i ttä j ä n ä

Opettaja kohtaa opiskelijan pääsääntöisesti opetustilanteessa, jolloin välittäminen painottuu opiskelun etenemisestä huolehtimiseen. Opettaja on henkilö, joka havaitsee opiskelussa esiintyvät vaikeudet.

Opettajan tulisi kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: • selvittää heti alussa opintojaksojen sisällöt, tavoitteet, vaadittavat suoritukset ja arviointitavat • kirjaa opiskelijoiden poissaolot sähköiseen poissaolojärjestelmään ja muistuttaa opiskelijaa poissaolojen vaikutuksista arviointiin • kiinnittää huomiota oppimisvaikeuksiin ja keskustelee opiskelijan kanssa, miten niistä voidaan selvitä.

8

Tarvittaessa opiskelijalle voidaan tarjota apua tiimiopettajan, opintoavustajan tai erityisopettajan toimesta. Myös tehtävien tekeminen oppisopissa on mahdollista. Opettajan tulee huolehtia, että tieto oppimisvaikeuksista välittyy ryhmänohjaajalle. Nykyisten arviointiohjeiden mukaan arviointi on jatkuvaa ja ohjaavaa. Opiskelijalle on eniten hyötyä rehellisestä, kannustavasta ja välittömästä palautteesta. Pelkästään jakson loppuun jäävä arviointi ei ainakaan vähennä täydennettävien opintojaksojen määrää.

Välittämisen käsikirja


M u u t toim ija t v ä l i ttä j i n ä Tiimiopettaja

Joillakin aloilla on käytössä tiimiopettajaresurssi. Tiimiopettajan toimenkuva on muotoutunut eri ammattialoilla erilaiseksi. Toimenkuvaa suunniteltaessa tavoitteena on ollut saada ammattialalle toimija, joka on käytettävissä heti ensimmäisten oppimisvaikeuksien ilmaantuessa.

Erva/Kake/Onerva

Kun opiskelija tarvitsee opinnoistaan suoriutumiseen normaalia enemmän tukitoimia, hänet nimetään erityistä tukea tarvitsevaksi opiskelijaksi eli HOJKS-opiskelijaksi. HOJKS on suunnitelma, johon kirjataan tukitoimet ja seuranta opintojen auttamiseksi. Ammattialoilla HOJKS-prosessia koordinoi ONERVA eli osaston erityisopetuksesta vastaava ja Tiimiopettajan tehtäviin voi kuulua: koko oppilaitoksen tasolla erityisopetusta ◊  toisena opettajana toimiminen ope- koordinoi ERVA eli erityisopetuksesta vastaatustilanteissa tukemalla eniten apua va. Koulutusalan erityisohjauksesta vastaatarvitsevia opiskelijoita van (KAKE) toiminta voidaan jakaa kahteen ◊  tukiopetuksen antaminen alueeseen: nimeämisprosessin hoitamiseen ◊  tukea opiskelijaa täydennettävien ja erilaisten tukitoimien suunnitteluun yhdesopintojaksojen suorituksissa sä ONERVAN ja ryhmänohjaajan kanssa.

Opintoavustaja Hepolamminkadun toimipisteessä työskentelee kaksi vakinaista opintoavustajaa. Opintoavustaja voi toimia opettajan apuna opetustilanteessa tai työskennellä opiskelijan/ opiskelijoiden kanssa opetusryhmän ulkopuolella. Heidän toimintakenttänsä ovat oppisoppi ja ammattialat (kone- ja metalli, pintakäsittely). Välittämisen käsikirja

9


-projekti Korjaamo on Pirkanmaan ELY-keskuksen rahoittama ESR-hanke. Projekti toteutetaan Tampereen ammattiopistossa sekä Hervannan lukiossa ja Tampereen aikuislukiossa 1.8.2010 – 31.7.2013. Tampereen ammattiopistossa hankkeen kohderyhmänä ovat nuorisoasteen perustutkinto-opiskelijat, joiden opinnot ovat vaarassa keskeytyä tai pitkittyä. Projektirahoituksen avulla palkatuista ohjaajista kolme työskentelee Hepolamminkadulla. Ohjaajien avulla opiskelijoille pystytään tarjoamaan tehostettua yksilöllistä ohjausta ja tukea opintojen eteenpäin saattamisessa sekä kasvuun ja itsenäistymiseen liittyvissä asioissa. Hankkeen keskeiset toimenpiteet Hepolamminkadun toimipisteessä: ◊  Oppisoppitoiminnan laajentaminen kone- ja metalliosastolle

• C-rakennuksen Konesopissa opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kesken jääneitä ammatillisia opintoja hankkeen teknisen ohjaajan tukemana

◊  Yksilöllisen tuen tarjoaminen 4. ja 5. vuoden opiskelijoille tutkinnon loppuun saattamiseksi ◊  Yksilöllisen tuen tarjoaminen opis10

kelijoille elämänhallintaan liittyvissä asioissa ◊  Opintoihin sitouttaminen vahvistamalla ryhmähenkeä ja opiskelijoiden itsetuntoa esimerkiksi ryhmäytymismenetelmiä käyttäen ◊  Jatko-ohjaussuunnitelmien laatiminen kaikille opintonsa kesken jättäville yhteistyössä opinto-ohjaajien ja sosiaalikuraattorin kanssa Välittämisen käsikirja


Ryhmänohjaajat ja oppilaitoksen muu henkilökunta voivat olla yhteydessä suoraan Korjaamo – projektin ohjaajiin esimerkiksi seuraavanlaisissa tilanteissa: opiskelijalla on paljon selvittämättömiä poissaoloja, opinnot eivät etene, opiskelu muun ryhmän mukana on hankalaa tai kun opiskelija tarvitsee apua henkilökohtaiseen elämään liittyvien asioiden selvittelyssä. Myös opiskelijat itse voivat ottaa yhteyttä ohjaajiin.

Y hteysti ed ot löytyv ä t l i i t t e e st ä 3 , Opi skel i j a h u ollon yh tey st i e d o i st a

Välittämisen käsikirja

11


Sosiaalikuraattori, koulupsykologi ja ohjaaja välittäjinä

Sosiaalikuraattori

Sosiaalikuraattori vastaa psykososiaalisesta opiskelijahuollosta ja toimii toimipisteen sosiaalityöntekijänä. Hän auttaa opiskelijaa esimerkiksi opiskeluun, elämänhallintaan tai sosiaalisiin ongelmiin liittyvissä tilanteissa. Sosiaalikuraattori tekee tiivistä yhteistyötä esimerkiksi ryhmänohjaajien, terveydenhoitajan ja opinto-ohjaajien sekä opiskelijan huoltajien kanssa. Opiskeluun liittyvissä vaikeuksissa sosiaalikuraattori työskentelee opiskelijoiden kanssa, joiden opiskelumenestys on hyvin heikkoa, heidän opiskelunsa on vaarassa keskeytyä tai näin on jo tapahtunut. Sosiaalikuraattori huolehtii omalta osaltaan opiskelijoiden jatko-ohjauksesta oppilaitoksesta eroamistilanteessa.

12

Koulupsykologi

Tampereen ammattiopistossa työskentelee yksi koulupsykologi. Hänen kanssaan opiskelijan on mahdollista keskustella elämäntilanteeseen, jaksamiseen ja opiskeluun liittyvistä pulmista. Tarpeen vaatiessa koulupsykologi tekee yhteistyötä myös oppilaitoksen ulkopuolisten tahojen kanssa. Asiakkaaksi ohjautuminen tapahtuu terveydenhoitajan tai sosiaalikuraattorin välityksellä. Psykologipalveluiden tavoitteena on tukea opiskelijan psyykkistä hyvinvointia ja opinnoissa edistymistä, sekä puuttua mahdollisimman varhain mahdollisiin esteisiin tarvittaessa yhteistyössä opiskelijahuoltohenkilöstön sekä muun lähiverkoston kanssa.

Välittämisen käsikirja


Ohjaaja

Ohjaaja työskentelee sosiaalikuraattorin työparina. Ohjaaja on jalkautunut osastoille ja on lähellä opiskelijoita. Ohjaaja kyselee opiskelijoiden kuulumisia ja varaa tarvittaessa ajan henkilökohtaiseen keskusteluun tai ohjaa opiskelijan esimerkiksi sosiaalikuraattorin, opinto-ohjaajan tai terveydenhoitajan vastaanotolle. Ohjaaja tapaa opiskelijoita, joiden poissaolot ja suorittamattomat kurssit ovat lisääntyneet tai jostain muusta

syystä johtuen opiskelut eivät suju. Hän selvittelee opiskelijan kanssa poissaolojen syitä ja jatko-ohjaa asioissa tarvittaessa eteenpäin. Ohjaaja on opiskelijoiden tukihenkilö, joka työskentelee myös niiden opiskelijoiden kanssa, joilla ei ole opiskeluun liittyviä vaikeuksia. Ohjaaja toimii myös tutor-opiskelijoiden sekä oppilaskunnan hallituksen kanssa sekä ryhmäyttää ensimmäisen vuosikurssin luokkia.

Sosiaalikuraattori, ohjaaja ja koulupsykologi työskentelevät osana opiskelijahuoltoa. Keskustelut heidän kanssaan ovat opiskelijan elämänhallintaa ja opiskelua tukevia. He eivät nuhtele, eivätkä puhuttele vaan keskustelevat opiskelijan kanssa viestittäen välittämistä. Keskustelut ovat luottamuksellisia.

Välittämisen käsikirja

13


Opis k elu ter v eyd e nh uol t o Hepolamminkadun toimipisteen opiskeluterveydenhuollosta vastaa Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimi.

Terveydenhoitaja Terveydenhoitaja työskentelee terveydenhuollon lisäksi osana oppilaitoksen opiskelijahuoltoa. Hän keskustelee opiskelijoiden kanssa opiskeluun ja muuhun elämäntilanteeseen liittyvistä asioista. Terveydenhoitaja osallistuu opiskelijahuoltoryhmien toimintaan ja tekee yhteistyötä sosiaalikuraattorin kanssa erityisesti mielenterveys- ja päihdeongelmissa.

Terveydenhoitaja on tavoitettavissa koulu päivien aikana Hepolamminkadun toimipisteessä ja hän ottaa opiskelijoita vastaan päivittäin ilman ajanvarausta kello 8.30 – 10.00.

Lääkäri

Lääkäri on tavoitettavissa toimipisteessä kahtena päivänä viikossa. Ajanvaraus lääkärille tapahtuu terveydenhoitajan kautta.

Kr iis ir yh mä Tampereen toisen asteen oppilaitoksille on laadittu kriisien hallintaa koskeva toimintasuunnitelma (https://intra.2aste.tampere.fi/asiakirja/1453). Toimipisteisiin on nimetty sekä henkilökunnasta että terveydenhuoltohenkilöstöstä koostuva kriisiryhmä, joka määrittelee toimintatavat kriisitilanteissa. Hepolamminkadun toimipisteen kriisiryhmän yhteystiedot ovat seuraavalla sivulla. Kriisiryhmän toiminnasta vastaa koulutusalajohtaja.

14

Välittämisen käsikirja


Kr iis ir yh m ä l ukuv u od elle 2 0 1 1 – 2 0 1 2

Soittoketju kriisitilanteessa:

Ammatillisen koulutuksen johtaja on ainut, joka tiedottaa tapahtuneesta oppilaitoksen ulkopuolisille tahoille (Teppo Tapani p. 050 308 8717). 1.  koulutusalajohtaja Kyösti Lehtonen p. 050 511 4007 (koulutusalajohtaja ilmoittaa tapahtuneen toisen asteen koulutuksen hallintoon) 2.  varahenkilöinä koulutuspäällikkö Antti Lyhteilä p. 050 571 2992 ja koulutuspäällikkö Timo Virtanen p. 050 582 4101 3.  psykologi Sinikka Käräjäoja p. 040 800 4892 4.  koulutusalajohtajan sihteeri Virve Kovanen p. 040 801 2631 5.  (ilmoitus koulutusalajohtaja Eeva Mäihäniemi p. 050 368 9602, koulutusalajohtaja Helena Koskinen p. 0400 236 990, aikuiskoulutusjohtaja Eila Hanninen p. 050 320 9135 sekä Tampereen aikuislukioon rehtori Jaana Leppä p. 040 568 5960 tai apulaisrehtori Eija Haverinen p. 0400 964 438) 6.  opinto-ohjaaja Ari Jussila p. 050 596 7514 tai opinto-ohjaaja Salme Lehtola p. 050 517 5497 tai opinto-ohjaaja Outi Koivula p. 040 800 7371 Välittämisen käsikirja

7.  sosiaalikuraattori Jonna Rajamäki p. 040 828 1477 8.  terveydenhoitaja Sirkka-Liisa Piirto p. (03) 5656 7332 tai (03) 5656 7336 9.  ohjaaja Johanna Suutari p. 050 328 7446 10.  ohjaajat Hanna Hakala p. 040 800 7695 tai Ville Salonen p. 040 800 7660 11.  vuorossa oleva vahtimestari p. 03 5656 7360 12.  toimistoesimies Marjatta Joenpolvi p. 040 801 6151 13.  opintosihteeri Irja Koronen p. 03 5656 7330 14.  yhdysopettaja Petri Murtovaara p. 040 726 8070 15.  lehtori Helena Kallio-Lahtinen p. 050 302 3106 16.  koulutuspäällikkö Vesa Kalliomäki p. 040 800 4627 17.  kunnossapitotyönjohtaja Timo Jääskeläinen p. 040 822 1969 18.  ammattikasvatuspastori Kari Soukka p. 050 561 1032 tai oppilaitosdiakoni Hanna Koivisto p. 050 555 2283 15


O p is k elija h u olto r y h m ä välittäjinä Laaja opiskelijahuoltoryhmä Hepolamminkadun toimipisteessä toimii laaja opiskelijahuoltoryhmä, jonka tehtävänä on linjata opiskelijahuoltoon liittyviä asioita ja kehittää opiskelijahuollon toimintaa. Laajaan opiskelijahuoltoryhmään kuuluvat koulutusalajohtaja, koulutuspäälliköt, KAKE, tiimiopettajat, opinto-ohjaajat, ammattialakohtaiset opinto-ohjaajat, sosiaali-kuraattori, ohjaaja, terveydenhoitaja ja koulupsykologi. Laaja opiskelijahuoltoryhmä kokoontuu vähintään kerran vuodessa ja sen koollekutsujana toimii koulutusalajohta-ja. Ryhmä kutsuu kokoukseen tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita.

Ammattialakohtaiset opiskelijahuoltoryhmät Ammattialakohtaiset opiskelijahuoltoryhmät ovat moniammatillisia työryhmiä, joihin kuuluvat koulutuspäällikkö, terveydenhoitaja, sosiaalikuraattori, ohjaaja, koulupsykologi, opinto-ohjaajat, ammattialakohtainen opinto-ohjaaja, erityisopetuksesta vastaava opettaja, tiimiopettaja ja ryhmänohjaajat. Ryhmänohjaajan tarvitsee olla paikalla vain oman ryhmänsä asioita käsiteltäessä. Opiskelijahuoltoryhmä toimii osana opiskelijan ohjausta ja tukea. Ryhmänoh-

16

jaaja tai joku muu ryhmän jäsen voi tuoda esille huolensa opiskelijan tilanteesta ja ryhmässä mietitään, miten häntä voidaan auttaa. Opiskelijahuoltoryhmässä sovitaan tarvittaessa toimenpiteistä ja työnjaosta opiskelijan asioissa. Opiskelijahuoltoryhmän toiminnan tarkoituksena on helpottaa tiedonkulkua ja vähentää mahdollista päällekkäistä työtä. Ryhmänohjaaja vastaa luokkansa asioista opiskelijahuoltoryhmän toimiessa tukiverkkona hänelle.

Välittämisen käsikirja


Ammattialakohtaiset opiskelijahuoltoryhmät kutsutaan koolle (kone- ja metallialan perustutkinnossa luokkaasteittain) vähintään kolme kertaa vuodessa: syys-lokakuu, joulu-tammikuu, maalis-huhtikuu. Koolle kutsumisesta huolehtii ammattialakohtainen opin-

to-ohjaaja, ellei muuta ole sovittu. Ammattialakohtainen opinto-ohjaaja lähettää opiskelijahuoltoryhmästä kutsun asianosaisille vähintään kaksi viikkoa aiemmin. Ryhmänohjaaja käy läpi ryhmänsä tilanteen ja nostaa esiin huolta aiheuttavat asiat.

Opiskelijahuoltoryhmän toiminta on yksi välittämisen muoto. Usein huoli opiskelijan tilanteesta ei voi kuitenkaan aina odottaa seuraavaan opiskelijahuoltoryhmän kokoontumiseen, vaan tilanteeseen on tartuttava ja vietävä asia eteenpäin silloin, kun se on ajankohtaista. Apuna voi käyttää huoliseulaa (liite 1, s. 26). Ohjaaja laatii opiskelijahuoltoryhmän tapaamisesta muistion. Muistio on salassa pidettävä asiakirja, joten sitä ei saa lähettää sähköpostilla. Muistio toimitetaan ryhmän jäsenille kirjallisena ja ne tulee säilyttää lukollisissa tiloissa. Opiskelijahuoltoryhmässä tietoon tulevat opiskelijan henkilökohtaiset asiat ovat luottamuksellisia.

Lu k u v u o d e n op i s k e l i j a h u ol t ohenk ilöstöstä j a y h te y s ti e d oi s ta ja eta a n e r i l l i n e n ti e d ote

Välittämisen käsikirja

17


I lm oitu s v elv o l l i suus Uusi lastensuojelulaki tuli voimaan 1.1.2008. Laissa säädetään useista erilaisista toimintavelvoitteista ja – menettelyistä. Huomioitavaa on, että uuden lain mukaan lastensuojelutapauksissa (alle 18-vuotiaat) ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia julkisia ja yksityisiä sosiaali- ja terveyspalvelujen

tai opetus- ja koulutustoiminnan tuottajia tai heidän palveluksessaan olevia. Lastensuojeluilmoituksen tekijän ei tarvitse osata arvioida lastensuojelun tarvetta. Turhaksi myöhemmin osoittautuva puuttuminen on parempi kuin hädissään olevan lapsen/ nuoren jättäminen ilman apua.

Lastensuojelun tarve voi olla kyseessä, jos ◊  lasta/nuorta laiminlyödään kotona, eikä hän saa ikätasonsa edellyttämää hoivaa ja huolenpitoa ◊  vanhemmilla/huoltajilla on uupumisen, päihde- tai mielenterveysongelman tai muun syyn vuoksi vaikeuksia huolehtia lapsesta/nuoresta ◊  lasta/nuorta kohdellaan kaltoin, pahoinpidellään, käytetään seksuaalisesti hyväksi tai alistetaan henkisesti ◊  lapsi/nuori on turvaton, liikaa yksin tai myöhään ulkona ◊  lasta/nuorta kiusataan kaveripiirissä tai koulussa ◊  lapsi käyttäytyy poikkeavasti: voimakkaan levottomasti, ahdistuneesti, masentuneesti, aggressiivisesti ◊  lapsi/nuori on itsetuhoinen, eikä välitä terveydestään ◊  lapsi/nuori käyttää päihteitä ◊  lapsi/nuori varastelee tai käyttäytyy muuten rikollisesti

18

Välittämisen käsikirja


Apua tarvitsevaa opiskelijaa ei tule jättää yksin ongelmansa kanssa. Ollessasi huolissasi, jaa huolesi jonkun toisen työyhteisöön kuuluvan kanssa. Miettikää yhdessä, mikä olisi hyvä tapa auttaa. Puuttumisessa voi miettiä, miten itse toivoisi tulevansa vanhempana

kohdelluksi samanlaisessa tilanteessa. Aito välittäminen ja myönteinen asenne ovat hyviä lähimmäisavun lähtökotia. Ilmoitusvelvollisuuden noudattamista eivät estä salassapitosäännökset, luottamuksellinen asiakassuhde tai asiakkaan kielto.

Lastensuojeluilmoitus on tehtävä viipymättä. Lastensuojeluilmoitus voidaan tehdä kirjallisesti tai suullisesti. Ennen lastensuojeluilmoituksen tekemistä tilanteesta on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä keskustelemaan kyseisen opiskelijan huoltajan kanssa. Apua lastensuojeluilmoituksen tekemisessä saa sosiaalikuraattorilta, ohjaajalta tai opinto-ohjaajalta

Intern etis s ä löytyy ilm oi t uk se n te k em is een lom a k e (linkki sivulla 24, nettilinkkejä).

Välittämisen käsikirja

19


P äi hdetoim in ta m a lli j a t up a k k a l a k i Jos opiskelija tavataan päihtyneenä tai epäillään hänen laiminlyövän opintojaan päihdekäytön takia, pitää tilanteeseen reagoida aina välittömästi. Opettaja vastaa työtilojen turvallisuudesta ja työsuojelullisin syin epäily päihteiden käytöstä on vietävä eteenpäin. Puuttuminen on välittämistä!

Päihteidenkäytön merkkejä voivat olla:

◊  poissaolot , myöhästelyt ja lisääntyvät koulunkäynnin vaikeudet ◊  tehtävien ja velvollisuuksien jatkuva laiminlyönti ◊  kaveripiirin muuttuminen ◊  henkilökohtaisen hygienian laiminlyönti ◊  poikkeuksellinen ja pitkään jatkuva väsymys ◊  silmien punoitus, poikkeavan pienet tai suuret pupillit ◊  jatkuva nenän niistäminen ◊  kova makeanhimo ◊  makeahko kannabiksen haju vaatteissa, hiuksissa ja hengityksessä ◊  humalaa muistuttava tila ilman alkoholin tuoksua ◊  sekavuus, kankea puhe, epävarmat liikkeet ◊  äkilliset mielialan vaihtelut ◊  vainoharhaisuus 20

Kun epäilet, että opiskelijalla on päihdeongelma:

◊  Keskustele opiskelijan tuntevan aikuisen kanssa. Selvitä, onko hän kiinnittänyt huomiota opiskelijan käytökseen. ◊  Ota reilusti ja suoraan puheeksi huolesi opiskelijan kanssa. Syyttelyn sijaan pyri avoimeen keskusteluun. Jos huoli herää, keskustele ryhmänohjaajan tai opiskelijahuoltoon kuuluvan henkilön kanssa. ◊  Ryhmänohjaaja: selvitä opiskelijan kokonaistilanne, mm. edistyminen opinnoissa, luvattomat poissaolot ja ota tarvittaessa yhteys huoltajiin. ◊  Ryhmänohjaaja: varaa aika terveydenhoitajalle/sosiaalikuraattorille ja varmista, että opiskelija on käynyt vastaanotolla. Kun huoli on herännyt, havainnot tehnyt henkilö tiedottaa niistä sosiaalikuraattoria, ohjaajaa tai terveydenhoitajaa. Välittämisen käsikirja


TUPAKKALAIN MUUTOS 1.10.2010 KIELTÄÄ TUPAKOINNIN OPPILAITOKSISSA JA OPPILAITOSTEN KÄYTÖSSÄ OLEVILLA ALUEILLA OPISKELIJOILTA JA HENKILÖSTÖLTÄ Tupakkalain muutos tuli voimaan 1.10.2010 ja tarkoittaa, että tupakointi on kokonaan kielletty niin henkilöstöltä kuin opiskelijoiltakin kaikkien peruskoulujen, lukioiden ja ammattikoulujen sisätiloissa ja oppilaitosasuntoloissa sekä niiden käytössä olevilla ulkoalueilla, riippumatta siitä, minkä ikäisiä oppilaat ovat. Tupakkalain 12§ 1 momentin 2 kohdassa mainittuihin oppilaitoksiin ei myöskään saa varata tupakointiin tarkoitettua erillistä tilaa (Tupl 13 §). Tupakkalakimuutoksen aiheuttamat toimenpiteet TAO:ssa: • Työntekijän havaittua tupakoitsijan koulun alueella pyytää hän opiskelijan henkilötiedot ja toimittaa ne ryhmänohjaajalle • Ensimmäisellä kerralla ryhmänohjaaja keskustelee opiskelijan kanssa, antaa kirjallisen huomautuksen ja alaikäisen kohdalla ottaa yhteyttä huoltajaan • Toisella kerralla koulutuspäällikkö antaa kirjallisen huomautuksen • Kolmannella kerralla koulutusalajohtaja antaa kirjallisen varoituksen • Henkilökunnan osalta toimitaan seuraavasti: ensimmäisellä kerralla tieto viedään lähiesimiehelle, joka antaa suullisen huomautuksen. Toisella kerralla esimies antaa kirjallisen huomautuksen. Kolmannella kerralla annetaan kirjallinen varoitus.

TAO:n yhteinen päihdetoimintamalli: https://intra.2aste.tampere.fi/asiakirja/3597

Välittämisen käsikirja

21


Ki u s a a m is en v a s t a i ne n toim in ta m a l l i Koulukiusaamisen ehkäisemiseksi tulee jokaisen koululaitoksen laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja valvoa sen noudattamista ja toteutumista. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/98, 28 §) Opiskelijalla on velvollisuus noudattaa Tampereen ammattiopiston järjestyssääntöjä ja yleisiä työturvallisuussäädöksiä. Kaiken tyyppinen opiskelijoiden, opetusja muun oppilaitoksen henkilöstön kiusaaminen on kielletty. Kiusaamisen vastaisen ilmapiirin luominen koko työ- ja opiskeluyhteisöön pitää olla koko oppilaitoksen yhteinen asia. Syyslukukauden alussa opiskelijoiden kanssa käydään läpi oppilaitoksen järjestyssäännöt. Lisäksi syyslukukauden alussa uudet opiskelijat ryhmäytetään. Tuttu ja turvallinen ryhmä vähentää kiusaamista ja luo turvallisuuden tunnetta. Opettajien rooli kiusaamisen havaitsemiseksi on tärkeää ja mitä aiemmin opettaja puuttuu kiusaamiseen, sitä paremmat

22

mahdollisuudet asian selvittämiseen on. Opettajalla ei tarvitse olla varmaa tietoa kiusaamisesta, vaan pelkkä epäilys riittää asian esille tuomiseen ja sen selvittämiseen. Henkilökunnan velvollisuutena on puuttua aina kiusaamistilanteisiin ja rohkaista opiskelijoita ottamaan kiusaaminen puheeksi. Kun epäillään kiusaamista, havainnon tehnyt ilmoittaa asiasta opettajalle tai muulle henkilökuntaan kuuluvalle. Kaikki kiusaamistapaukset on dokumentoi-

Välittämisen käsikirja


tava ja kirjattava opiskelijahuoltoryhmän muistioon. Tässä vaiheessa viimeistään kiusaamisesta menee tieto myös sosiaalikuraattorille ja opiskelijahuoltoryhmälle. Myös kiusaamistapausten jatkoselvittelyt on kirjattava ylös. Asiasta keskustellaan ryhmänohjaajan ja koulutuspäällikön kanssa ja päätetään, miten asiassa toimitaan. Koulutuspäällikkö ja viime sijassa koulutusalajohtaja puhuttelevat tarvittaessa asianosaisia sekä tekevät päätökset mahdollisista rangaistuksista. Kiusaamisen jatkuessa

otetaan yhteyttä alle 18-vuotiaan huoltajaan sekä kiusatun että kiusaajan kohdalla. Äärimmäisenä keinona voidaan kiusaaja tai kiusaajat erottaa oppilaitoksesta koulutusalajohtajan päätöksellä määräajaksi. Oppilaitoksen johto suhtautuu kiusaamistapauksiin vakavasti ja kaikki kiusaamistapaukset pyritään selvittämään huolellisesti. Oppilaitoksen johto suhtautuu kiusaamistapauksiin vakavasti ja kaikki kiusaamistapaukset pyritään selvittämään huolellisesti.

TAO:n yhteinen kiusaamisen vastaisen toimintamalli: https://intra.2aste.tampere.fi/asiakirja/3646

Välittämisen käsikirja

23


N ettilin k k e j ä Mielenterveys ja päihteet:

Lastensuojelu:

Psyykkistä tukea tarvitsevan opiskelijan opetus ja ohjaus ammatillisessa oppilaitoksessa: http://www.ijkk.fi/kekeskus/pdf/ Psyykkinen%20tuki.pdf

Lastensuojelulaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417

Lastensuojeluilmoitus: https://www.sosiaaliportti.fi/Page/ Nuorten ahdistuneisuus ja päihteiden d25fe0f1-dbf6-4314-b747-84f7a6bkäyttö: 51ded.aspx h t t p : / / w w w. t h l . f i / t h l - c l i e n t / pdfs/4f346481-ad88-43d7-8320- Kaltoin kohdeltu lapsi: c5ddbfc057c1 https://www.loora.fi/intra/download/ materials/Lapsiperheiden%20sosiKiusaaminen: aalipalvelut/Lastensuojelu/Kasikirhttp://www.mll.fi/nuortennetti/kiusaa- ja080526.pdf minen/ Tampereen kaupungin lastensuojeluOppimisvaikeudet: suunnitelma: http://www.peda.net/veraja/vep http://www.tampere.fi/material/ attachments/a/5jygn4nPa/ArvokasArki__lastensuojelusuunnitelma.pdf

24

Välittämisen käsikirja


LIIT T EET

V채litt채misen k채sikirja

25


Liite 1 TAPAHTUMASELOSTE

Olemme tavanneet opiskelija ____________________________ Ryhmä ____________________________ epäiltynä päihteiden käytöstä paikka klo

____________________________ ____________________________

Epäily aiheeton, tarvittaessa testattu Olemme poistaneet hänet oppilaitoksen alueelta Lähetetty/viety kotiin/asuntolaan Huoltajat hakeneet Toimitettu terveysasemalle Poliisi noutanut Tampere nimi nimi 26

___________/__________20____ ____________________________ ____________________________ Välittämisen käsikirja


Tapa h tu m a s elos te - l oma k e toi mi teta a n k ou lu tu sp ä ä l i k ö l l e / kou lu tu s a la joh t a j a l l e

Välittämisen käsikirja

27


Liite 2 Toimintaohje päihde-epäilytapauksessa TAO Hepolamminkatu 10, lukuvuosi 2010 – 2011

Jos opiskelijan epäillään olevan päihtynyt tai opiskelijan epäillään laiminlyövän opintojaan päihteiden käytön takia (alkoholi, huumeet, lääkkeet):

◊  Opettaja tai muu oppilaitosyhteisön jäsen saattaa opiskelijan terveydenhoitajan vastaanotolle. Jos terveydenhoitaja ei ole paikalla, opiskelija saatetaan sosiaalikuraattorin, ohjaajan tai opinto-ohjaajan luo. Varahenkilöinä toimivat koulutuspäälliköt ja koulutusalajohtaja. Pyydä tarvittaessa toinen henkilöstön jäsen apuun. ◊  Muista kirjata tapahtunut päiväkirjaan, sekä täytä tilanteesta tapahtumaseloste. Tapahtumaseloste toimitetaan koulutuspäällikölle sekä tiedoksi koulutusalajohtajalle. ◊  Opiskelijan vastaanottanut henkilö (terveydenhoitaja, sosiaalikuraattori, koulutuspäällikkö…) sopii päivän, jolloin opiskelija tulee selvänä terveydenhoitajan luo. Samoin sovitaan päivä, jolloin opiskelija käy koulutuspäällikön puhuttelussa. Ryhmänohjaaja varmistaa, että opiskelija käy sovittuna aikana terveydenhoitajan sekä tarvittaessa koulutuspäällikön luona. ◊  Ryhmänohjaaja ottaa aina välittömästi yhteyttä päihtyneenä tavatun alaikäisen opiskelijan huoltajaan. ◊  Lievästi päihtynyt lähetetään kotiin. Alle 18-vuotiaan noutavat huoltajat. Jos huoltajia ei tavoiteta, TAOn henkilöstön jäsen saattaa nuoren kotiin. Yhteydenoton kotiin tekee joko opiskelijan vastaanottanut henkilö (terveydenhoitaja, sosiaalikuraattori, koulutuspäällikkö…) tai ryhmänohjaaja. ◊  Päihteettömyyden voi osoittaa esimerkiksi alkometrillä. Alkometrin käyttöön suostuminen on aina vapaaehtoista. Jos suostumus saadaan, puhalluttajana ensisijaisesti esimies. Alkometriä säilytetään toimiston tiloissa, kassa/holvi. ◊  Hätätilanteessa soita hätäkeskukseen 112 ja pyydä toimintaohjeet.

28

Välittämisen käsikirja


Opiskelija tulee terveydenhoitajan luo sovittuna aikana:

◊  Selvitetään tilannetta ja tehdään tarvittaessa hoitoonohjaussuunnitelma.

Opiskelija käy koulutuspäällikön puhuttelussa:

◊  Puhuttelusta tehdään päiväkirjamerkintä ja opiskelijalle annetaan varoitus järjestyssääntörikkomuksesta. ↓

Päihteiden käyttö jatkuu:

◊  Kutsutaan asiaa käsittelevä opiskelijahuoltoryhmä koolle. Paikalle kutsutaan opiskelija sekä huoltajat, jos kyseessä on alle 18-vuotias. ◊  Terveydenhoitaja ja sosiaalikuraattori laativat ja allekirjoittavat kirjallisen hoitoonohjaussopimuksen yhdessä opiskelijan kanssa. Jos kyseessä on alle 18-vuotias, tarvitaan hoitoonohjaussuunnitelmaan huoltajan suostumus. ↓

Päihteiden käyttö jatkuu:

◊  Opiskelijahuoltoryhmä tekee esityksen jatkotoimenpiteistä oppilaitoksen johdolle, joka voi keskeyttää opiskelijan opinnot määräajaksi. Seuraamukset perustuvat oppilaitoksen järjestyssääntöihin sekä seuraaviin lakeihin:

Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) Työturvallisuuslaki (738/2002) Huumausainelaki (373/2008) Päihdehuoltolaki (41/1986)

Välittämisen käsikirja

29


Liite 3

T AMPE RE E N AM M A T T IO PIS T O Op i skelija h u olto 2 0 1 1 – 2 0 1 2 H e p ol a m m i n k a d u n toim ipiste

Koulutuspäälliköt Anne Haapalehto, p. 050 582 41 03

Hotelli-, ravintola ja cateringala sekä elintarvikeala

Mariitta Koort, p. 050 582 41 04

Jalkineala

Antti Lyhteilä, p. 050 571 2992

Kone- ja metalliala, suunnitteluassistentit

Timo Virtanen, p. 050 582 4101 Jouni Koskiniemi, p. 040 822 1677

Puu-, pintakäsittely-, kiinteistönhoito- ja painoviestintäala seka ammattistartti Logistiikka

Koulutusalajohtajat

Opiskelijahuoltoryhmät

Tekniikka Kyösti Lehtonen, p. 050 511 4007 Palvelut ja liiketalous Eeva Mäihiäniemi, p. 050 368 9602 Liikenne ja metsä- sekä sosiaali- ja terveysala Helena Koskinen, p. 0400 236 990 30

Toimivat osana opiskelijan ohjausta ja tukea. Kokoontuvat ammattialakohtaisesti. Jokaiseen ammattialan ryhmään kuuluvat koulutuspäällikkö, opinto-ohjaaja, ammattialaopo, tiimiopettaja, erityisopettaja, ryhmänohjaajat, terveydenhoitaja, psykologi, sosiaalikuraattori ja ohjaaja. Kokouksissa käsitellään opiskelijoihin liittyviä asioita. Välittämisen käsikirja


Terveydenhoitajat p. (03) 5656 7332, (03) 5656 7336 Vastaanotto koulupäivinä ilman ajanvarausta 8.30- 1 0.00, A-rakennuksen 1. kerroksessa. Sirkka-Liisa Piirto ja Raisa Niemelä. Lääkäri Maija Hull Ajanvaraukset terveydenhoitajan kautta Paikalla keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Sosiaalikuraattori Jonna Rajamäki p. (03) 5656 7331, p. 040 828 1477 Työhuone A-rakennuksen pohjakerroksessa (A 0046). Ohjaaja Johanna Suutari p. 050 328 7446 Ohjaajan tavoittaa puhelimitse; osastoilta tai työhuoneesta (D-rakennus, D1 079).

Psykologi Koulupsykologi Sinikka Käräjäoja, p. 040 800 4892 Hepolamminkadulla pääsääntöisesti maanantaisin ja perjantaisin. Ajanvaraukset kuraattorin ja terveydenhoitajan kautta. Työhuone terveydenhoitajan tilojen vieressä.

Välittämisen käsikirja

31


Opinto-ohjaajat Ari Jussila p. 050 596 7514 (työhuone nro A 0047, A-rakennuksen pohjakerroksessa) Vastaa pääsääntöisesti graafisen alan, puualan, pintakäsittelyalan sekä jalkinealan yleisestä opinto-ohjauksesta. Salme Lehtola p. 050 517 5497 (työhuone nro A 0048, A-rakennuksen pohjakerroksessa opintotoimiston vieressä) Vastaa pääsääntöisesti kone- ja metallialan sekä suunnitteluassistenttien yleisestä opinto-ohjauksesta. Outi Koivula p. 040 800 7371 (työhuone nro A 0041 B, A-rakennuksen pohjakerroksessa). Vastaa pääsääntöisesti hotelli-, ravintola- ja cateringalan, elintarvikealan sekä logistiikan yleisestä opinto-ohjauksesta.

32

Ammattialakohtaiset opintoohjaajat Painoviestintäala • ulkoasuntoteuttaja Aira Lainkari-Vierinen • painotekniikka Taja Sario p. 040 801 6733 Catering- ja elintarvikeala Mervi Junno-Uski p. 050 339 9955 Kone- ja metalliala, suunnitteluassistentit • 1. luokat Ari Mäkinen p.050 538 2481 • 2. luokat Teppo Rantanen p. 040 800 7302 • 3. luokat Jukka-Pekka Santala p. 040 801 6737 Lukioluokat Timo Saari p. 050 464 2697 Puuala Pekka Pirttiniemi p. 050 379 1893 Pintakäsittelyala Sirkku Liiti p. 040 801 6050 Lukio opinnot Petri Murtovaara p. 040 726 8070 Välittämisen käsikirja


Tiimiopettajat Kone- ja metalliala, suunnitteluassistentit Veikko Ahava, p. 050 517 7073 Puuala Marko Haanpää p. (03) 5656 7415 Pintakäsittelyala Jari Honkanen p. 040 801 6739 Uuras Mäensivu p. 040 801 6740

Tekniikan koulutusalan vastaava erityisopettaja (kake) Riitta Luosmala p. 040 820 5590

Luki-opettajat

Sari Sirén p. (03) 5656 7430 - Kaikki muut paitsi ammattilukiolaiset Ritva Haakana p. 0400 264 895 -Ammattilukiolaiset

Konesoppi

Sijaitsee C-rakennuksessa (C1093). Mahdollisuus kone- ja metallialan ammatillisten aineiden lisäopiskeluun sekä rastitehtävien ja kokeiden suorittamiseen. Konesopin ohjaajana toimii Ville Salonen p. 040 800 7660. Koneosaston opintoavustaja Tomi Jortikka p. 040 801 2637 Oppisopin ja pintakasittelyalan opintoavustaja Päivi Puustinen p. 040 800 7683 Työhuone Oppisopissa

Oppisoppi

Sijaitsee A-rakennuksen toisessa kerroksessa. Mahdollisuus lisäpiskeluun sekä rästitehtävien ja kokeiden suorittamiseen. Riitta Luosmala vastaa toiminnasta, opintoavustajana toimii Päivi Puustinen p. 040 800 7683. Välittämisen käsikirja

33


Korjaamohanke Projektipäällikkö Suvi Nuppola p. 040 800 7400 email: suvi.nuppola@tampere.fi huone: C1072, C-rakennus

Ohjaaja, Konesoppi Ville Salonen p. 040 800 7660 email: ville.va.salonen@tampere.fi Konesoppi: C1093, C-rakennus

Ohjaaja Hanna Hakala p. 040 800 7695 email: hanna-leena.hakala@tampere.fi huone: D1079, D-rakennus

Ohjaaja Sonja Jalkanen puh. 040 800 7694 email: sonja.jalkanen@tampere.fi huone: D1079, D-rakennus Hepolamminkadulla 1-2 pvä/vko

Sähk öp os tit ov a t muot o a etun im i.s u k u n im i@ t a mp e r e . fi

34

Välittämisen käsikirja


V채litt채misen k채sikirja

35


Välittämisen Käsikirja - TAO 2011-2012  

Tampereen ammattiopiston Välittämisen Käsikirja, jonka taiton olen tehnyt.