Page 1

Skolernes Pædagogiske Læringscenter

Fælles ressource- og idekatalog til skolernes pædagogiske læringscentre Skoleåret 2014-15 i Holbæk kommune


Indholdsfortegnelse En ny lov og en ny bekendtgørelse ............................................................................. 3 Teater og musik aktiviteter på skolerne ..................................................................... 4 Samarbejde med læringscenterkonsulenten .............................................................. 5 Læringscenter netværksmøder i skoleåret 2014-2015 ............................................... 6 IT – HEAD som ressource ........................................................................................... 7 Digitale abonnementer .............................................................................................. 8 Holbæk Folkebibliotek tilbyder til skolerne ................................................................ 9 Kalenderideer til dine og teamets årsplaner ............................................................ 13

Du sidder nu med det fælles læringscenters ressource- og kulturkatalog til skolernes pædagogiske læringscentre for skoleåret 2014-15 i Holbæk kommune. Her vil du kunne finde diverse oplysninger om det pædagogiske læringscenter med netværksmøder, ressourcepersoner, fælles abonnementer og ikke mindst de kulturtilbud fra teater, musik og folkebibliotek, som gives til skolerne i skoleåret 14/15. Folkeskolereformen skaber også ændringer for skolebiblioteket, som har fået en ny bekendtgørelse, som træder i kraft den 1. august 2014. Det betyder også et navneskrifte til skolernes pædagogiske læringscentre. Det bliver et spændende år med mange gode muligheder for at bringe kulturen ind i undervisningen eller eleverne ud til kulturen. Derfor er der også en stor kultur- og idekalender til skolerne og den enkelte lærer til brug i egen undervisning. Følg også med på skolernes online læringscenter startskolennu.skoleblogs.dk Rigtig god fornøjelse med planlægningen.

Bedste hilsner, Anne Herskind, Konsulent for skolernes læringscentre

Holbæk kommune- Skolernes Pædagogiske læringscentre

Side 2


En ny lov og en ny bekendtgørelse Folkeskoleloven: § 19. De nødvendige undervisningsmidler skal stilles vederlagsfrit til rådighed for eleverne. Dette gælder dog ikke instrumenter og udstyr, som anvendes ved undervisning i fritiden efter § 3, stk. 4, og som hjemtages af eleverne til eget brug. Stk. 2. Ved hver skole oprettes et skolebibliotek som et pædagogisk servicecenter. Skolebiblioteket er en del af skolens virksomhed og samarbejder med folkebiblioteket. Skolebiblioteket stiller undervisningsmidler til rådighed for skolens undervisning, herunder også bøger til elevernes fritidslæsning, og yder vejledning i brugen heraf. Stk. 3. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om skolebibliotekernes formål og funktion. I skrivende stund er bekendtgørelsen endnu et udkast, der forventes godkendt inden længe. FORMÅL: § 1. Læringscentret skal fremme elevernes læring og trivsel i en motiverende og varieret skoledag ved at udvikle og understøtte læringsrelaterede aktiviteter for eleverne samt inspirere og understøtte det undervisende personales fokus på læreprocesser og læringsresultater. Stk.2. Det pædagogiske læringscenter skal herunder medvirke til at a) understøtte skoleudviklingsinitiativer i samspil med ledelsen, b) formidle kulturtilbud til børn og unge, c) sætte forskningsbaseret viden om læring i spil på skolen og d) understøtte samarbejdet mellem skolens ressourcepersoner. Opgaver § 2. Følgende opgaver varetages af det pædagogiske læringscenter: 1) Skabe overblik over og formidle tilgængelige læringsressourcer. 2) På baggrund af Fælles Mål at understøtte det undervisende personales planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og pædagogiske aktiviteter med udgangspunkt i navnlig: a) Aktuelle indsatsområder på skolen. b) Digitale medier. c) Pædagogisk praksis og læring. d) Samarbejdet med eksterne parter om læring, udvikling og trivsel. e) Nyeste viden om målstyret undervisning, læringsaktiviteter og evaluering. Stk. 2. Inden for lovgivningens bestemmelser, kommunalbestyrelsens mål og rammer og skolebestyrelsens principper træffer skolens leder beslutning om, i hvilket omfang følgende opgaver varetages som en del af læringscentrets opgaver: 1) Understøtte organisering og tilrettelæggelse af en længere og mere varieret skoledag. 2) Understøtte samarbejdet med idræts-, kultur- og foreningslivet. 3) Koordinere og samle dokumentation om læringsresultater og evaluering. Ikrafttræden § 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2014. Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 174 af 13. marts 1995 om skolebiblioteker i folkeskolen ophæves.

Holbæk kommune- Skolernes Pædagogiske læringscentre

Side 3


Teater og musik aktiviteter på skolerne Teaterforestillingerne i efteråret 2014 og foråret 15

TEATER 2014-15 Skolens navn Katrinedalskolen

Holbæk kommunale Børneteaterordning Skolens afdelinger //Spillested Afd. Svinninge , afd. Gislinge

Skolen v Tuse Næs

Engskovskolen

Kildevangens skole

Elverdamskolen

Tornvedskolen

Sofielundskolen

Isefjordskolen

DATO

kl

Antal elever

07.10.14

10

132

9.10.14

10

69

Afd Tuse ,

18.03.15

10 og 12.00

152

Afd. Udby

29.10.14

9.50 +12.00

161

Afd.Jernløse

8.10.14

Afd.Jernløse

9.10.14

Afd Vipperød

24.10.14

Afd stestrup

10.10.14

10.10 og 12.25 12.3 10 og 12

187 78 143

12

78

Afd. Tølløse: Merløse+Uggeløse 6.11.14 +Tølløse

tid aftales

90+86

Afd Kildebjerg

9.01.15

10+12

84+91

Afd. Jyderup

30.10.14

10.45

90

Afd Bjergmark

08.10.14

10, 11.30 og 13

120 *3

Afd Østre,

31.10.14

10.40

90

13

208

Afd Holbæk , Spilles i badmintonhallen 14.01.15 Peder Billesvej 42, 4300 Holbæk

Holbæk kommune- Skolernes Pædagogiske læringscentre

TEATER/FORESTILLI NG Den digitale virkelighed / Det kommende teater Klods Hans /80/ teater Saltomortale Jeg, mig , fuck dig. / st.tv. 2*100 Mustafas kiosk 2 *80 elever / Teater Fantast Don Q / Limfjordsteateret /96/91 Klods Hans #Bitch #kælling#backstab ber 2*80 /Teateriet Apropos Far, mor, skillemis / Te-atoriet Den halve papdreng. 3*60 elever /Andre Andersen Solo Vi, de, drunknede /200 Grønnegade teater Mustafas kiosk T Teater Fantast Den digitale virkelighed 322 / 120 *3 Det kommende teater Mustafas kiosk 68 teater Fantast

Kl.trin

7.+8 kl 0.-2.kl. 7.+8.kl Tuse 0-6 kl.Udby 1-2.kl. samlet 3.kl samlet

7.-9 kl 0.-3.kl

3.-5.kl 8+9kl

1.-2.kl 7.-8.-9.kl

0.-2 kl.

Vi, de drunknede /Grønnegade teater 7.-8.-9.kl

Side 4


Børneteaterordningen i Holbæk kommune giver børn i løbet af deres skoleforløb unikke teateroplevelser på deres egen skole med professionelle Børneteatergrupper. Teaterstykkerne udvælges af et teaterudvalg i forbindelse med den årlige Børneteaterfestival.

Derudover får alle elever musikalske oplevelser med ”Levende musik i skolen”, hvor professionelle musikgrupper fra klassisk- til rytmisk musik spiller lokalt på skolen. I skoleåret 2014/15 afholdes 54 koncerter fordelt på alle skoler. Til koncerterne er der udarbejdet undervisningsmateriale. Oversigt over koncerterne og undervisningsmateriale til skoleåret 14/15 kan du– se her lms.dk

Hver skole har en teaterkontakt- og en musikkontaktperson, som har til opgave at tage i mod grupperne og give lærere og klasser besked om arrangementerne i god tid inden. Nogle skoler har KulturCrew, hvor en gruppe af elever hjælper med opsætning og praktisk arbejde i forbindelse med arrangementerne mm.

Samarbejde med læringscenterkonsulenten Holbæk Kommune har én læringscenter konsulent med tilknytning til skolernes læringscenter. Konsulenten samarbejder med skolebibliotekarerne og ressourcepersonerne i fagene, som vi kalder Head. Head har fokus på digitale læremidler i fagene dansk, matematik, naturfag, sprog og it. Læringscenterets samarbejde med konsulenten er mangeartet. Fælles netværksmøder for udvikling af læringscenteret, udviklingsforløb, videndeling samt råd og vejledning. Fælles kulturtiltag og opfølgning på teater og musik, medie toolcamp, forfatterbesøg mm,

Konsulent for skolernes læringscentre Anne Herskind, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk Anneh@holb.dk eller anneherskind@skolen.nu Tlf. 7236 5499

Holbæk kommune- Skolernes Pædagogiske læringscentre

Side 5


Læringscenter netværksmøder i skoleåret 2014-2015 Læringscentermøder 14/15 Læringscenteret opgave er at understøtte den fælles udvikling i kommunen, hvor indsatsen i skoleåret 14/15 fokuserer på synlig læring med evaluering af læringseffekten og digitalisering med it og læring. De fælles pædagogiske læringscentermøder tager afsæt i, at vi skal medvirke til at: 1) understøtte skoleudviklingsinitiativer i samspil med ledelsen, 2) formidle kulturtilbud til børn og unge, s e forsknings asere viden om l ring i spil på skolen 4) understøtte samarbejdet mellem skolens ressourcepersoner

Dato

Tid

Sted

Fokuspunkter

18.august

14-16

Holbæk Bibliotek Sal A

Pædagogisk læringscenter. nders else af ak uelle indsa sområder på skolen Udkast til Bekendtgørelsen

15.september 14-16

Holbæk Bibliotek Sal A

Samarbejdet med eksterne parter om læring, udvikling og trivsel. Understøtter samarbejdet med idræts-, kultur- og foreningslivet.

24.november

14-16

Holbæk Bibliotek Sal A

Digitale læremidler: Nye læringsressourcer og metoder. Inspiration fra forlag og tilbagemelder på vores nuværende læremidler og vurdering af nye.

19.januar

14-16

Holbæk Bibliotek Sal A

Hvordan kan læringscentret arbejde med at koordinere og samle dokumentation om læringsresultater og evaluering på skolen?

16.marts

14-16

Holbæk Bibliotek Sal A

Børn & unge, kunst og kultur. Hvordan inddrages kulturen bedst muligt i skolen og hvilke muligheder er der?

27.april

14-16

Holbæk Bibliotek Sal A

Pædagogisk læringsnetværk - som et innovativt værksted. Oplæg fra Bo Ditlev Pedersen CFU UCSJ

1.juni

14-16

Holbæk Bibliotek Sal B

Opfølgning på indeværende år og udviklingstiltag for næste skoleår.

Alle møder er sat ind i den fælles kalender: Holbæk Danner skole I løbet af oktober og november aftales et møde mellem læringscenteret og konsulenten, som både handler om status og fremadrettet opgaver.

Holbæk kommune- Skolernes Pædagogiske læringscentre

Side 6


IT – HEAD som ressource Børn og unge lever i en digitaliseret verden, og it bruges naturligtog selvfølgeligt i forhold til mange livsområder. Det sociale liv foregår i vidt omfang online og viden søges naturligt på internettet. Man kan sige, at børn og unge er gode konsumenter af it, men at de skal støttes i at udvikle digitale færdigheder, kompetencer og dannelse. Skolen har til opgave at medvirke til, at eleverne opnår dette, så de bliver i stand til at agere i videnssamfundet. Digitalisering er bærende del af den fælles indsats i skolen og digital læring fokusere her på  Læring i praksisfællesskaber  Produktive processer  Skolen med og uden mure  It i fagene Vi inddrager IT som en læringsressource, hvor grundpakken for alle elever og lærere er start.skolen.nu, som er bygget oven på Google Education og giver mange muligheder for at udvikle elevernes læring. Det betyder også et fokus på de it-didaktiske tilgange i forhold til it i fagene. For at støtte op om og udvikle anvendelse af it i læringsrummet er der på alle skole it- ressourcepersoner, som vi kalder Head.

Målet med Head, som ressource i relation til IT:   

Udvikling af medarbejdernes it-kompetencer ved at igangsætte praksisnære forløb Vurdering og koordinering af fælles digitale læremidler Understøtte skoleledelserne i forhold til de digitale læremidler og didaktiske metoder

Arbejdet med it i fagene/SFO på skolerne tager afsæt i 3 områder:   

Afprøvning og vurdering af valgte digitale læremidler - har vi de rigtige? Udvikling af didaktiske metoder - har vi den rigtige brug? Videndeling af forløb til brug for kollegaer i deres undervisning

Opgaverne for HEAD på de enkelte områder Head i fagene  

sikre og udvikle brugen af didaktiseret læremidler, som er indkøbt til fagene. udvikling af funktionelle ressourcer i et fagdidaktisk perspektiv i læringsrummet.

Head SFO  arbejde med sociale medier og digital dannelse, som en del af fritidstilbuddet  vikle brugen af spil omkring fællesskaber og kreative processer i uformelle læringsprocesser Heads som IT ressource  Tæt tilknytning til IT afdelingen til support og fejlmelding fra den enkelte skole i samarbejde med afdelingen IT-vejleder.  Opdatering og udvikling af start.skolen.nu udfra en it didaktisk vinkel

Mediepatruljer I samarbejde med læringscenteret har de fleste skoler mediepatruljer. Husk at bruge deres kompetencer til f.eks. af få introduceret nyt software i din klasse. Mediepatruljerne er som regel mellemtrins elever. En gang årligt afholdes Mediepatrulje Tool camp for skolernes mediepatruljer, hvor de viser og videndeler deres arbejde med hinanden. Mediepatrulje Toolcamp finder sted i maj.

Holbæk kommune- Skolernes Pædagogiske læringscentre

Side 7


Kontakt Har du overordnet spørgsmål vedrørende Head, så kontakt Anne Herskind anneh@holb.dk Hvis du derimod har et ønske om ideer eller hjælp til din planlægning, gennemførelse og evaluering af din undervisning med it, kan du kontakte dit læringscenter eller den som er head på din skole i det pågældende fag eller SFO. Tilmeld dig evt. gruppen for IT og Didaktik i fagene på Google + https://plus.google.com/u/0/communities/105270759965101724113

Digitale abonnementer Holbæk Kommune har tegnet digitale abonnementer, som er til rådighed for alle kommunens folkeskoler. Alle abonnementerne er online og kan benyttes både på skolen og hjemme. Eleverne kan tilgå dem på alle slags enheder. Alle kommunale abonnementer kan ses her (startskolennu.skoleblogs.dk) Alle skolernes læringscentre har derudover deres egen underside og kan købe lokale abonnementer. Login til alle abonnementer er elevernes uni-login.

Fælles abonnementer for alle skolerne i Holbæk med brug af Uni-login

Holbæk kommune- Skolernes Pædagogiske læringscentre

Side 8


Holbæk Folkebibliotek tilbyder til skolerne Sommerbogen Op til sommerens læsekampagne Sommerbogen inviteres indskolingsklasser på besøg på biblioteket så man kan blive klar til at anmelde løs i løbet af sommerferien. Her kan eleverne få udpeget sine yndlingsbøger på hylderne, låne nye med hjem, blive oprettet på www.pallesgavebod.dk og få inspiration til at læse løs . Der er Reception for Sommerbogen på Holbæk bibliotek lørdag den 21. juni kl. 10-13. Her kan eleverne og deres familier bliver klar til Sommerbogs-sæsonen, få anbefalet en god bog eller nyde en lille forfriskning.

Holbækmesterskabet i oplæsning I marts 2015 afvikler Holbæk bibliotek Holbækmesterskaberne i oplæsning for kommunens 5.klasser. Eleverne dyster i at være den bedste oplæser i hele Holbæk Kommune. Tilmelding til børnebibliotekar Anne-Mette Sigaard på anmes@holb.dk. Nærmere info følger.

Smart-parat-svar for 6. årgang Så er biblioteket igen klar med " Smart Parat Svar" Der er tilmeldingsfrist den 11. oktober. Det er et begrænset antal hold, der kan deltage, så jo før I beslutter Jer, jo større chance er der for, at jeres klasse kommer med. Hver klasse kan kun deltage med et hold. I skal tilmelde jer på Holbæk bibliotek.Se invitation her Tilmelding til Roland Olsen på mail: rhol@holb.dk

Jagten 7.årgang Den 4. september afvikles det årligt tilbagevendende demokrati-løb for kommunens 8. klasser, hvor Holbæk bibliotek har en post. I år skal de unge blive klogere på bibliotekets digitale tilbud /netbaser og formidle dem til hinanden.

Holbæk kommune- Skolernes Pædagogiske læringscentre

Side 9


Kulturpas Alle kommunens 4. klasse modtager et kulturpas, som giver dem mulighed for at deltage i mange forskelligartet tilbud. Det kan være sammen med forældre eller venner. Skolen formidler passet til eleverne. Holbæk bibliotek deltager også i projektet. I år kan man lære at programmere med de seje Coding Pirates, der vil skabe et IT-kreativt Lab den første lørdag i efterårsferien og den første lørdag i vinterferien. Eleverne skal tilmelde sig via www.bibliotek.holbaek.dk

Anmelderklub I uge 43 starter biblioteket et projekt med anmelderklubber for kommunens 5.klasser. Frem til uge 9 gennemgår 8 klasser fra 3 skoler et læseforløb, hvor eleverne skal anmelde bøger for hinanden. Klasserne bliver inspireret med booktalks og får spændende bogkasser ud til projektet. Anmeldelserne foregår i www.pallesgavebod.dk. Det er muligt at tilmelde sin 5. klasse til Anmelderklub i foråret. Ring og få en snak med børnebibliotekar Anne-Mette Siggaard på tlf. 72367046 eller på email: anmes@holb.dk

Projektopgaver i undervisningen Skoleklasser kan få vejledning i forhold til udvælgelse af fælles materialer samt hjælp til informationssøgning i forbindelse med projektopgaven i f.eks. 9. klasse. Man kan også booke en biblioteksorientering - se afsni e om “Bi lio eksorien ering og lånerkor ”

Holbæk kommune- Skolernes Pædagogiske læringscentre

Side 10


Netbaser Netbaser er betalingsbaser som biblioteket har købt adgang til, du kan bruge hjemmefra. Næsten alle disse databaser indeholder materialer, som du ikke kan finde med Google, men kun nå frem til via bibliotekets links. For at få adgang til bibliotekets netbaser, skal du bo i Holbæk Kommune, og være registreret som låner på biblioteket, samt have en pinkode. Derefter er der adgang til lydbøger, filmstriben, faktalink og meget andet, der kan bruges i undervisningen – af dig og dine elever. Se oversigt over bibliotekets netbaser på https://bibliotek.holbaek.dk/web/arena/netbaser

Fokus på unges læselyst På biblioteket kan der lånes en kasse med nøje udvalgte ungdomsbøger. Bøgerne ses også i folderen “Gode ger il unge” Kassen med ungdomsbøger kan bestilles ved henvendelse til børnebiblioteket i Holbæk på holbib.boern@holb.dk

"Skolebiblioteket - på vej mod et læringsnetværk i fremtidens folkeskole" Skolens læringsnetværk skal styrke de kulturelle tilbud i samspil med folkebiblioteket, som rækker ud over den almindelige undervisning. Et samarbejde mellem folkebiblioteket i Tølløse og Elverdamskolen. Det er muligt at foreslå fælles formidlingsprojekter, som er målgruppeorienteret og hvor der er samarbejde mellem skole- og folkebibliotek. Læs mere om samarbejdet her: Læringsnetværk mellem skole- og folkebibliotek

Holbæk kommune- Skolernes Pædagogiske læringscentre

Side 11


Biblioteksorientering og lånerkort Vi tilbyder rundvisning og introduktion til biblioteket for store og små:  Rundvisning  Højtlæsning  Spil/leg  Hjælp til informationssøgning i forbindelse med opgaver*  Præsentation af databaser *Vær i god tid hvis vi skal finde materialer frem på forhånd, dvs. senest en uge før. I forbindelse med besøget tilbyder vi at eleverne kan blive oprettet som lånere på biblioteket. Kontakt os gerne og hør mere om mulighederne, vi tilrettelægger gerne et besøg ud fra undervisningsforløb: Introduktion til børnebiblioteket i Holbæk: 1. - 7. klasse. Kontakt: Sara Malene Meizner. Email: holbib.boern@holb.dk eller tlf.: 72 36 36 06 (omstilling). Introduktion til voksenbiblioteket i Holbæk: 8. - 10. klasse samt unge og voksne grupper. Kontakt: Hanne Gelting på email: hg@holb.dk eller tlf.: 72 36 36 06 (omstilling). Introduktion til lokalbiblioteket i Jyderup, Svinninge og Tølløse: Børn, unge og voksne grupper. Kontakt: Roland Olsen på email: rhol@holb.dk eller tlf.: 72 36 70 86. Børn under 14 år skal have forældres underskrift på en særlig indmeldelsesblanket inden de kan blive oprettet som låner på Holbæk Bibliotek. Hent indmeldelsesblanket til børn (pdf)

Holbæk kommune- Skolernes Pædagogiske læringscentre

Side 12


Kalenderideer til dine og teamets årsplaner Ideen med en fælles kalender er fået fra Ringkøbing- Skjern kommune.

AUGUST Sikker trafik – skolestart for små og store Se mere på https://www.sikkertrafik.dk/Skole.aspx eller https://www.sikkertrafik.dk/Skole/Undervisning.aspx

Skole i 200 år Se mere på www.frilæsning.dk (0.-6. klasse) og europas-lande.dk (alle). Ide til dansk og historie. Periode fra august til oktober 2014. Skolen i fortiden, nutiden og fremtiden. Arbejd med webquests, faglig læsning og faglig skrivning. Se evt. også på http://skole200.dk/. Se også pdf-fil om faglig læsning på http://frilaesning.dk/kakudet_media/2014/03-27/576522.faglig_laesning_fra_foerste_faer..pdf

Historiedysten 2014 - 3.-9. klasse Tilmelding på hjemmesiden www.historiedysten.dk Historiedysten er en landsdækkende konkurrence på viden om danmarkshistorien med Det Nationalhistoriske Museum som vært. Historiedysten blev etableret i 2011 og finder sted hvert andet år. DR Skole har udviklet supplerende online læringsværktøjer, som udvider mulighederne for læring og tværfaglighed. Disse værktøjer bliver tilgængelige lige efter sommerferien. I år er emae ”Old Nordic”, og kommer il a handle om Norden, med udgangspunk i 200-året for ophøret af dobbeltmonarkiet Danmark-Norge I disse år er er mege fokus på ”de nye nordiske”: vores iden i e , fællesskab, samfundsmodeller, krimier, gastronomi, værdier og meget andet. På historiedysten bydes der ind med viden om vores historiske fællesskab. Emnerne bliver: 3.-4. klasse Dig og din nordiske familie 5.-6. klasse Norgesvennen Christian Kvart 7.-9. klasse 1814 – Spillet

Holbæk kommune- Skolernes Pædagogiske læringscentre

Side 13


Ekstrabladets Skolefodboldturnering Tilmelding på hjemmesiden: http://ekstrabladet.dk/skolefodbold/ I skrivende stund kan der ikke findes noget på hjemmesiden om 2014-15.

Asger Jorn 100 år Se mere på www.museumjorn.dk

1864 Se mere på http://www.1864.dk eller http://www.dansmarkshistorien.dk eller http://www.dr.dk/tv/program/1864-tv/eller www.kildepakker.sa.dk. Angående www.kildepakker.sa.dk er det en samling af originale arkivalier i digitaliseret form om fx 1864. SA står for Statens Arkiver.

SEPTEMBER Alle børn cykler, 1.-12. september - http://www.abc-abc.dk/

”Alle B rn Cykler” er en il agevendende cykelkampagne for skole rn i alle aldre ”Alle B rn Cykler” har il formål at få flere børn til at cykle til og fra skole – og i det hele taget. Mange undervisningsmaterialer på hjemmesiden. I to uger samler klassen point ved at cykle så mange dage som muligt – og helst med hjelm, da det giver ekstra point. Tilmelding senest ultimo juni. Se også www.cykelleg.dk (for 0.-5. klasse) og www.sikkertrafik.dk (for 7.-9. klasse).

Holbæk kommune- Skolernes Pædagogiske læringscentre

Side 14


Naturens dag, 8.-12. september - www.naturensdag.dk Naturens Dag 2014 er den 14. september. Skoler og institutioner er med ugen inden fra den 8/9 til 12/9. Årets tema er "Find vej ud i naturen ". Naturens Dag arrangeres af Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet og er støttet med Tips- og Lottomidler til Friluftslivet. Tilmelding af arrangementer åbner den 15. maj 2014, hvis du vil have en gratis pakke med inspiration og materialer. Følg med på siden Andre materialer fra Danmarks Naturfredningsforening kan findes på www.dn.dk/skoletjenesten

Den store edderkoppejagt – september, se mere på www.danske-dyr.dk Ide til natur/teknik 0.-6. klasse. Der er garanti for både læring og spænding, når alle skoleelever inviteres med på edderkoppejagt. Hold øje med hjemmesiden.

Den store forfatterspirekonkurrence – september–november www.frilæsning.dk Ide til dansk 0.-6. klasse. Lad historierne gro og sproget blomstre i årets konkurrence. Find tips og tricks i Forfatterspirekurset.

Batterikampagnen 2014 – uge 37-39 på www.batterikampagnen.dk Formålet med Batterikampagnen er at sætte batterier på skemaet i 3.-6. klasse. Kampagnen tilbyder undervisningsforløb med opgaver i fagene dansk, natur/teknik og matematik, som er lige til at gå til. Disse opgaver er frivillige. Derudover findes et sæt obligatoriske opgaver her på siden. Alle tilmeldte klasser, som besvarer de obligatoriske opgaver, deltager i konkurrencen om præmier til hele klassen. Hovedpræmien er ca. 8.000 kr. til Klassekassen. Kampagnen er udarbejdet og betalt af elretur. I skrivende stund er hjemmesiden ikke opdateret. Tilmelding: Nu og frem til september. Obligatorisk opgave: Løses i tidsrummet i uge 37-39.

International læsedag – 8. september på www.frilæsning.dk Hvert år lægges der op til at fokusere på læsning i forbindelse med FNs internationale læsedag i september. Hjemmesiden er til 0.-6. klasse.

Holbæk kommune- Skolernes Pædagogiske læringscentre

Side 15


Børn på flugt - Emneuge til mellemtrinnet "Årets undervisningsmateriale fra Røde Kors om FLUGT handler om børn på flugt fra krig og katastrofer ude i verden. Og i Danmark. Formålet med materialet er, at danske elever lærer de forskellige typer af flygtninge at kende, samt årsager til flugt for at mindske fordomme og skabe forståelse for forskellighederne i flygtningenes situationer. Materialet har særligt fokus på, hvordan det er at være et barn på flugt. Gennem stærke, autentiske fortællinger fra 20 jævnaldrende børn fra Syrien, DR Congo, Bosnien og en række, andre lande konkretiserer Røde Kors det abstrakte tema, og giver eleverne mulighed for at arbejde med fx tryghed/utryghed, venskab, sorg, savn og lignende begreber, som de danske børn kender. Alt sammen fortalt i børnehøjde og med humor, de steder, det giver mening. Hensigten med act FLUGT – det barske emne til trods – er at skabe handling." Emneugen finder sted i uge 38, men I kan også vælge at bruge materialet i andre uger. Materialet er målrettet 4.-6- kl., men ældre klassetrin kan også være med. Materialet kan naturligvis også bruges i andre sammenhænge og i uddrag. Materialets indhold kan ses på hjemmesiden. Se mere her: http://dennis-rk.dk

Dansk Naturvidenskabsfestival http://www.naturvidenskabsfestival.danishsciencefactory.dk - uge 39 Tema: ”Vejen il frem iden” Den 22.-26. september. Hvad er bæredygtigt byggeri? Løber vi snart tør for ressourcer som fossile brændstoffer? Kommer dele af Danmark til at ligge under vand, og hvordan går man i skole om 50 år? Temaet for Dansk Naturvidenskabsfestival 2014 er ”Vejen til fremtiden”. Det skal få eleverne til at undre sig over, reflektere over og ville blive klogere på deres egen og verdens fremtid. Vi kan ikke vide, hvad fremtiden vil bringe, men kan vi give et kvalificeret gæt? Er det mon avancerede matematiske modeller, der er nøglen, eller er det gennem viden om fortiden, at vi skal løse fremtidens mysterium? Temaet kan bruges som et springbræt til at lave sjov, anderledes, lærerig og inspirerende undervisning i naturvidenskab, evt. i samarbejde med andre faggrupper.

Holbæk kommune- Skolernes Pædagogiske læringscentre

Side 16


Aktiv rundt i Danmark - www.aktivrundti.dk Uge 39, 40 og 41 Aktiv Rundt i Danmark er en sjov og anderledes sundhedskampagne med fokus på sund mad, bevægelse, søvn m.v. og med masser af præmier. Åre s ema ”GAK med sundheden” s er fokus på sjove, skøre og sunde oplevelser til børn – alt hvad der er gakket! Der er ikke noget rigtigt eller forkert facit – bare det er skørt, skævt, sjovt, gakket og handler om sundhed. Målet for ugerne er, at elever på alle niveauer får sundere vaner på en sjov og skør måde. Der er naturligvis inspirationsmateriale til temaet. Oplev bl.a. sang og dans ved projektets ambassadør Sebastian Klein. Vores filosofi er at "for meget er for meget og for lidt er for lidt". Det handler om at finde den rette balance - når det skal være sjovt at være sund. Tilmeldingsfristen plejer at være ca. den 1. september.

OKTOBER

Mennesket -

www.verdens-dyr.dk n/t ”Vi s er fokus på mennesket, vores sanser og vores fysiologi og sammenligner os med andre pattedyr.

GoCook – Smagekassen -

www.skolekontakten.dk - Se også www.gocook.dk

GoCook finder sted i enten uge 43, 44 eller uge 45 for 4.-7. årgang. Tilmelder du din klasse til GoCook, modtager du i uge 39 24 gratis elevhæfter, en lærervejledning og et gavebevis. Gavebeviset afleverer du derefter i din lokale Coop-butik og modtager så en gratis smagekasse med råvarer til 24 elever samt 24 opskriftshæfter. Undervisningsmaterialet giver dig mulighed for at tilrettelægge et undervisningsforløb til 6 dobbelttimer. Tilmelding senest 5. september. Årets tema: 100 % min smagekasse.

Lærerens dag

- 5. oktober - www.laererdag.dk

FN´s internationale lærerdag. Over hele verden bliver lærere på denne dag anerkendt for deres store og gode arbejde, og for den enorme betydning de har for samfundet. Men lærergerningens vilkår er meget forskellige, og mange steder er behovet for bedre skolegang kolossalt.

Holbæk kommune- Skolernes Pædagogiske læringscentre

Side 17


Bag for en sag - 9. oktober Børn bager, og bagværket sælges i en god sags tjeneste. Bag For En Sag handler også om at inspirere børn til at hjælpe børn, der på den ene eller anden måde har det svært. Pengene tjent på salget af bagværk, går til Børns Vilkår – og deres vigtige arbejde med Børnetelefonen, som mange børn dagligt benytter sig af. Tilmelding skal ske på: www.bagforensag.dk/

Dåserydderkampagnen – uge 40-45 - www.daaserydderen.dk Dansk Retursystem sætter fokus på miljø, affald og genanvendelse med en skolekampagne og konkurrence målrettet til 2.-3. og 4.-5. klassetrin. Der er lærervejledninger på hjemmesiden. Kampagnen løber i uge 40- 45 og giver mulighed for at kombinere faglige input, fælles oplevelser og tværfagligt samarbejde. På en relevant og sjov måde lægger kampagnen op til, at eleverne skal arbejde både kreativt og praktisk med emnet – og derigennem skærpe deres viden og forståelse for, hvordan de også selv kan bidrage ved at genanvende og passe på miljøet. Deltagende klasser kan vinde op til 1.500 kr. til klassekassen. Tilmelding: I skrivende stund er der ingen frist på hjemmesiden.

Spil dansk dagen – uge 44 - www.spildansk.dk Vær med i årets største festuge for dansk musik

NOVEMBER Film en fugl - www.danske-dyr.dk Projektet løber i november og december og er for elever, der har natur/teknik. ”Frem med kameraerne og del ag i konkurrencen om a filme og producere den eds e film om fugle ”

Holbæk kommune- Skolernes Pædagogiske læringscentre

Side 18


Avisen i undervisningen - www.aiu.dk For 6.-9. klasse – frit valg mellem ugerne 43 – 46. Årets tema kendes i skrivende stund ikke. Konkurrencen er et spændende kapløb med tiden for at få indholdet hjem til en avis på i alt fire A3 sider. Eleverne beslutter avisens indhold, og form. De skriver journalistisk, illustrerer, fotograferer, redigerer og layouter. Det er deres avis, ikke lærerens. Læreren fungerer som konsulent og coach. Tilmelding: hold øje med hjemmesiden. Det plejer at være i starten af september.

Lys på - hele november – www.lyspaa.dk Alle opgaver og lærervejledninger ligger sammen samlet under fag. Der er opgaver til dansk, matematik, natur/teknik og klassens time. Til hver opgave hører en lærervejledning. På tværs af fag indeholder opgaver, der ikke er fagspecifikke, men som kan passes ind i flere fag, temadage, emneuger, færdselslære el.lign. Alle opgaver og lærervejledninger findes på hjemmesiden. På hjemmesiden kan du ud over opgaver finde film, du kan vise i klassen. Filmene er gode som oplæg til en diskussion om cykellygter, reflekser og trafiksikkerhed i det hele taget. På hjemmesiden kan du også finde lygtetips, regler og meget andet. Det er bare med at gå på opdagelse.

Nordisk biblioteksuge – 10. november Tema: Trolde i Norden Det bliver en uge fyldt medoplæsninger, udstillinger, debatter og andre former for kulturoplevelser på biblioteker, skoler og andre lokaliteter. Følg med her www.bibliotek.org/da

Matematikkens dag - 13. november - www.dkmat.dk Temaet på Matematikkens dag 2014 liver ”Historisk matematik” Matematiklærerforeningen vil udarbejde inspirationsmateriale. Se mere på hjemmesiden, hvor materialet allerede nu kan bestilles med levering medio august.

Holbæk kommune- Skolernes Pædagogiske læringscentre

Side 19


DECEMBER Jul på Europa www.europas-lande.dk Fagene dansk, engelsk, tysk og historie. ”Tag på en julerejse rund i Europa, find sjove, men sande his orier og l r, hvordan man fejrer julen i andre lande ”

Julehistorie www.frilæsning.dk (grundskolen) Læs, quiz og vind i den interaktive julekalender med en helt ny julehistorie i 12 afsnit, der udkommer hver dag på skoledage i december.

Dyrenes julekalender www.verdens-dyr.dk (grundskolen) Lær om 24 forskellige dyr fra hele verden med den interaktive julekalender.

JANUAR Landsdækkende skolevalg for 8. og 9. klasse Landets elever på grundskoler i 8. og 9. klasse får torsdag den 29/1 2015 mulighed for at gå i stemmeboksen og sætte kryds på stemmesedlen. Formålet er at modvirke den faldende valgdeltagelse blandt førstegangsvælgere. Det afvikles så autentisk som muligt. Eleverne får valgkort, som de kan bytte til stemmesedler, og der opstilles stemmebokse og valgurner, og valgresultatet offentliggøres samme aften. Forud for valghandlingen går et undervisningsforløb på tre uger. Skoleledere har allerede nu muligheden for tilmelding på http://www.ft.dk. Der vil komme mere om skolevalg i forhold til Holbæk kommune og skolerne.

Læsehastighed og faglig læsning www.frilæsning.dk (grundskolen) – uge 4 På frilæsning.dk handler det i uge 4 om faglig læsning og læsehastighed. Målgruppen er elever i indskolingen og på mellemtrinnet. Der udarbejdes hvert år nye idéer, nye bøger og andet materiale til arbejdet med faglig læsning. Ma eriale ager udgangspunk i l seformåle ”A l se for a l re” Ma eriale kan også ruges res en af året, da det altid er tilgængeligt på portalen, men hvert år præsenteres et samlet forslag til et forløb, der fokuserer på introduktion til og udvikling af elevernes evne til at bruge forskellige læse- og notatteknikker i forbindelse med læsningen af fagbøger.

Holbæk kommune- Skolernes Pædagogiske læringscentre

Side 20


FEBRUAR Uge Sex – primo februar - www.ugesex.dk Uge Sex er en landsdækkende undervisningskampagne, som har til formål at sikre god og vedkommende seksualundervisning i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Uge Sex-materialet støtter dig i at opfylde Fællesmål for faget Sundheds- og seksualundervisning og Familiekundskab. Selve kampagneugen finder sted hvert år i uge 6. Det er ganske gratis at deltage. Som tilmeldt får du følgende:  Seksualundervisningsmateriale til en uges undervisning eller mere. Materialerne er målrettet hhv. 0.-3. klasse, 4.-6. klasse, 7. -9. klasse og 10. klasse og består af et grundmateriale og årets temamateriale. Har du en elevgruppe med særlige behov, se da http://www.sexogsamfund.dk/Default.aspx?ID=30849.  Webbaserede materialer i form af: websitet Sexfordig.dk til 7.-9. klasse med spil, debatforum, guides, film m.m. websitet Migogminkrop.dk til 4.-6. klasse med spil, film, debatforum, quizzer m.m. websitet Kroppelop.dk til 0.-3. klasse med spil, film m.m. uddybede vejledninger til, hvordan de tre websites kan bruges i undervisningen i samspil med de øvrige materialer. Tilmelding åbner i juni 2014.

Sikker internetdag Hvert år i februar måned fejres Sikker Internet Dag over hele verden. Det fejres med en lang række aktiviteter, som skal være med til at sætte fokus på den ansvarlige og sikre brug af internettet blandt børn og unge. Aktivitet 1, 2 & 23 er til alle Aktivitet 3-8 & 10 er til indskoling Aktivitet 5, 8-17 & 20-21 er til mellemtrinnet Aktivitet 5 & 8-22 er til udskolingen Eller samlet på http://www.emu.dk/sites/default/files/23_Aktiviteter_24_feb_2014.pdf Se også http://www.dfi.dk/Boern_og_unge/Medieraadet/Internet-og-mobil/Kampagner/Sikker-InternetDag-2014.aspx

Holbæk kommune- Skolernes Pædagogiske læringscentre

Side 21


Vild med web – Hvor god er du til at læse på nettet? Sæt fokus på multimodale tekster, skærmlæsning og kildekritik. Se mere på www.frilæsning.dk (dansk for 0.-6. klasse) www.danske-dyr.dk (natur og teknik) www.verdens-dyr.dk (natur og teknik) www.europas-lande.dk (dansk, historie, natur og teknik, geografi, biologi og samfundsfag)

Naturfagsmaraton – 5.-6. klasse At arbejde med naturfag og innovation! Naturfagsmaraton er et undervisningsforløb for 5.-6. klasse i natur og teknik, hvor eleverne skal finde løsninger på 10 åbne opgaver. Eleverne får mulighed for at være kreative og innovative, bruge deres faglige viden og samarbejde. Som afslutning på arbejdet med opgaverne mødes klasserne for at konkurrere om, hvilke klasser der har fundet de bedste løsninger på opgaverne. Invitation og tilmelding kommer senere, men dagen, hvor klasserne mødes, er den 25/2 2015. Se mere på http://naturfagsmaraton.dk/forside.aspx

MARTS Læsekaravanen - http://heleverdeniskole.dk/ Igen i år tilbyder IBIS et gratis besøg af deres Læsekaravane. Læsekaravanen er en gruppe unge mennesker, der i februar rejser til et afrikansk land. Her besøger de blandet andet de børn, som danske børn senere kommer til at møde i LæseRaketten. Fra marts-maj turnerer de unge mennesker rundt i hele landet og fortæller om deres oplevelser fra rejsen. Tilmelding er ultimo januar på deres hjemmeside. OBS ”F rs -til-m lle”- princippet under hensyntagen til geografi og evt. tidligere besøg.

Danmarks mediekonkurrence 2015 – uge 9, 10, 11 eller 12 Politiken, Ekstra Bladet og IBIS samarbejder om konkurrence, som udfordrer alle landets skoleelever. Det udmeldes et tema – som i skrivende stund ikke kendes. Det er op til eleverne, hvordan historien skal formidles. De kan vælge mellem et nyhedssite eller en avis – eller endda begge dele. Blogging, tv-klip, sociale medier og meget mere kan integreres. Elever og lærere vil blive hjulpet på vej med vejledninger og undervisningsmateriale, når konkurrencen forventes at løbe af stablen i uge 9, 10, 11 eller 12 i 2015. Yderligere information og tilmelding sker her: http://ekstrabladet.dk/skole_forside/article1964921.ece

Holbæk kommune- Skolernes Pædagogiske læringscentre

Side 22


Skolernes Trivselsdag – den første fredag i marts 2015 En markering af skolens trivselsfremmende arbejde Skoler kan bruge Skolernes Trivselsdag til at synliggøre deres trivselsarbejde og markere, at de arbejder aktivt for at forebygge og bekæmpe mobning blandt eleverne. En trivselsdag giver fælles oplevelser og markerer samhørighed på skolen. For alle skoler og deres lokalsamfund er der stor værdi i en årlig og national trivselsdag. Se her: http://dcum.dk/undervisningsmiljoe/skolernes-trivselsdag Hvis din skole abonnerer på http://www.klassetrivsel.dk, vil du her kunne finde en masse ideer op til dagen, ligesom du selv vil kunne sende ideer ind.

Get moving – http://www.getmoving.dk/ Det er sjovt at bevæge sig, man får mere energi, man styrker sin fysik, motorik og koncentrationsevne. Man kan være sammen med vennerne, man bliver mindre syg, klarer sig bedre i skolen og forebygger overvægt. Der er med andre ord rigtig mange gode grunde til at bevæge sig. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at alle børn og unge bevæger sig mindst 60 minutter om dagen. Det behøver ikke være sammenhængende, men kan sagtens være delt op i intervaller af mindst 10 minutters varighed. Her på hjemmesiden findes en række idéer og inspiration til forskellige måder at være fysisk aktiv på. Fælles for ideerne er, at man ikke behøver melde sig ind i en klub og træne fast hver uge for at være med. Vi har fundet seks forskellige former for gadesport, som er sjove måder at bevæge sig på, og som ikke kræver andet, end at man går ned på gaden og går i gang.

Verdens poesidag – ca. medio marts – www.rimogremser.dk Der sættes fokus på forskellige former for digte. For 0.-4.: www.emu.dk/elever0-3/humfag/rimremser/index.html og www.emu.dk/gsk/fag/dan/undervforloeb/lyrik/rim_remser.html For 7. klasse: www.emu.dk/gsk/fag/dan/undervforloeb/lyrik/index.html For de ældste et eksempel på undervisningsforløb: www.inerisaavik.gl/fileadmin/user_upload/Inerisaavik/Mat_uv/uvforloeb/ver dens_poesidaguvhjs.pdf Hør forfattere læse digte op www.forfatterstemmer.dk/ eller se videodigte på www.forfatterstemmer.dk/?page_id=98

Holbæk kommune- Skolernes Pædagogiske læringscentre

Side 23


LæseRaketten – ugen op til påske LæseRaketten er en gratis bog til elever i grundskolen. Bogen skal på en gang puste til elevernes læseglæde og samtidig få dem til at reflektere over uddannelsesspørgsmål. Historierne er skrevet af kendte danske børnebogsforfattere. LæseRaketten indeholder desuden portrætter af børn fra andre lande. LæseRaketten affyres hvert år fredag før skolernes påskeferie. LæseRaketten vil igen blive ledsaget af forslag til temauger, opgaveforslag, film og lyd, som alt sammen kan hentes på www.heleverdeniskole.dk. Tilmeldingen åbner ca. 1. november 2014.

Skolernes sangdag – fredag før påske, men kunne også være torsdag En årlig markering af sang og musik i folkeskolen – og en parallel til Skolernes Motionsdag. Ideen er at skabe større opmærksomhed omkring vigtigheden af sang og musik i folkeskolen. Bag initiativet står DR kampagnen Syngelyst. Alle landets skoler opfordres til samtidig at åbne Skolernes Sangdag med morgensang kl. 09:00. Hold øje med www.dr.dk/Undervisning/Syngelyst/SkolernesSangdag/Forside.htm Se også www.dr.dk/Undervisning/Syngelyst/SkolernesSangdag/Inspiration%20til%20skolelever/Inspiration.htm

Læringsfestivalen Bella 2015 Danmarks Læringsfestival 2015 løber af staben d. 3. og 4. marts 2015. Alle Heads og Læringscenter medarbejdere deltager den 3. marts i Læringsfestivalen.

APRIL Netfinderkonkurrence – lokalfinaler i april og regionalfinale i maj. For 6. klasserne. www.netfind.dk Google.dk er svaret! Men hvad er spørgsmålet? Efterhånden er det blevet sådan, at elever søger oplysninger til alskens opgaver ved at bruge søgemaskiner på nettet. På nettet kan man få svar på meget. Mange svar. Gode svar – og mindre gode svar. Ved at deltage i Netfinder for 6. klasserne kan eleverne på en sjov måde lære at læse og søge kvalificeret på nettet. Et forberedende arbejde på klassen (4-10 lektioner, alt efter hvilken vægt projektet skal have, og hvilken kontekst det skal optræde i) – efterfulgt af lokalfinale og regionalfinale. Eksakte datoer udmeldes, så snart vi har dem.

Holbæk kommune- Skolernes Pædagogiske læringscentre

Side 24


Dansens dag – 29. april - www.dansensdag.dk Hvert år d. 29. april er Dansens Dag, hvor dansen bliver fejret i hele verden. Også i Danmark samler Dansens Dag alle slags dans for at fejre kunstformen. Dansens Dag sætter spot på dansens universelle evne til at krydse alle politiske, kulturelle og etniske grænser og forene folk i fred og venskab gennem et fælles sprog: DANS! Dansens Dag er en deltagerdrevet begivenhed. Alle kan være med. Sidste år var der workshop på skolerne, i byrummet på Markedspladsen, Strandparken, Elværket og foran Sct. Nikolai. Følg med i kommende års aktiviteter.

Fup eller fakta – april-maj Gå på opdagelse i en masse sjove, skøre og vilde historier. Kan du gætte, hvad der er fup, og hvad der er fakta? www.frilæsning.dk dansk - grundskolen www.danske-dyr.dk natur og teknik - grundskolen www.verdens-dyr.dk natur og teknik – grundskolen www.europas-lande.dk dansk, historie, natur og teknik, geografi og biologi

Den årlige affaldsindsamling – den 13.-17. april 2015 Affald smidt i naturen skader vores drikkevand, planter og vilde dyr. Det ødelægger oplevelserne i naturen og indeholder værdifulde resurser, vi skal bruge igen. Op mod 70 000 børn fra skoler og institutioner har hvert år deltaget i en fælles indsats for en renere og smukkere natur og et bedre miljø. Tilmeld jer og få tilsendt en gratis indsamlingspakke med inspirationsmateriale og indsamlingssække. Tilmeldingen plejer at være i marts på hjemmesiden. www.dn.dk/affald

MAJ Befrielsen 1945 – 5. maj 2015 - overbygningen 60 år er det nu, siden Danmark blev befriet. I den forbindelse er sitet www.befrielsen1945.dk blevet lavet. Her kan du finde temaer, kilder, tidslinjer, lærervejledninger, erindringer m.m. Der er seks temaer på webstedet, og disse er inddelt i korte artikler med tilknyttede kilder. Til hver artikel er der formuleret en overordnet problemstilling, som eleverne kan diskutere på baggrund af en række spørgsmål.

Holbæk kommune- Skolernes Pædagogiske læringscentre

Side 25


Spørgsmålene er formuleret, så de åbner for ny viden og nye tanker, som i sig bærer en kobling til nutidens samfund. Spørgsmålene lægger op til undersøgelser på forskellige niveauer: fra beskrivelser og analyser til personlige vurderinger i forhold til temaet. Arbejdsformer er forslag til forskellige aktiviteter, en klasse kan udføre som led i undervisningen. Arbejdsformerne knytter sig til webstedets hovedtemaer. Hold øje med besættelsesarrangement på Nyvang i dagene omkring befrielsen.

Sæt skolen i bevægelse – ultimo maj eller hvornår det lige passer ind Hold øje med www.saetskolenibevaegelse.dk/ Aktivitetsugen er samtidig en konkurrence om at få flest mulige af skolens 0.- 8. klasser til at bevæge sig 60 minutter i løbet af hver skoledag i den pågældende uge. Se også masser af ideer og øvelser og link på www.saetskolenibevaegelse.dk/til-laereren/download-og-links.aspx

Skovens dag – dato endnu ikke fastlagt. Skovens Dag er en tilbagevendende dag, hvor du hvert år får mulighed for at komme en tur ud i det fri og prøve forskellige aktiviteter og møde skovens folk. De seneste år har budt på blandt andet geocaching, træklatring med udstyr, bålmad, rollespil og fremvisning af skovfolkets værktøj. Du kan finde de konkrete arrangementer på: www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/NetopNu/SkovensDag/ www.skovensdag.dk og www.skovforeningen.dk/site/skovens_dag/ Vær opmærksom på, at Naturvejledere i Holbæk kommune laver arrangementer og at det indgår som en del af Kulturpasset for 4. årgang.

JUNI Grundloven 1915 I 2015 fejres grundloven af 1915, hvor mænd og kvinder formelt blev stillet lige i forhold til at kunne deltage i de politiske valg, både som vælgere og kandidater. Mon ikke www.emu.dk eller www.historiefaget.dk har et undervisningsmateriale til den tid.

Holbæk kommune- Skolernes Pædagogiske læringscentre

Side 26

Pædagogisk Læringscenter Holbæk 14-15  

Her kan du få overblik over de ressource- og kulturtilbud der er for skolerne i skoleåret 14-15. Herunder ideer til egen undervisning.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you