Page 1

ÀNALISI D’INSTITUCIONS PATRIMONIALS

PUBLICACIONS Anna Carpena Josep Lluís Òdena Anna Vigetti


On ens trobem? › PUBLICACIONS › Activitats difusió i educatives de les institucions › Ens ho podem endur › Publicar o no – Revolució de TIC


Què ens hem plantejat? En concret… › Quin tipus de publicacions té cada institució › Objectius de les publicacions (difusió, recerca, profunditzar, educació, comunicació) › Públic a qui va dirigit

› Qui ho fa bé i qui no // Qui ho fa o qui no

En general… › Possibles millores


Com ho presentem?

GUIES

Anàlisi temàtic amb exemples ACTES DE JORNADES I CONGRESSOS

CATÀLEGS

REVISTES MATERIAL EDUCATIU FULLETONS BUTLLETINS INFORMATIUS

ALTRES

MONOGRAFIES


FULLETONS Objectiu: Comunicació Públic: general Continguts: 2 tipus Generals - Informació institució i localització Concrets - Exposicions temporals, activitats concretes, agendes, amics.


Aspectes negatius AbĂşs

Punts positius Reciclatge Agendes de temporada

En opuscles millor que en mini fulletons


MAPA En tenen però són indesxifrables

Ho fan bé

No en tenen i en necessiten


CATÀLEGS Objectiu: profunditzar en temes de l’exposició i/o endur-se-la a casa

Públic objectiu: públic general Contingut: específics i tècnics// Divulgació


No ho fan bé... Massa específics i tècnics

Solucions... Petit format pel gran públic

Millores… Peces més característiques


MATERIAL EDUCATIU Objectiu: didàctica del patrimoni Públic: familiar, escolars i docents Continguts: Temes tractats per la institució


Ho fan... Guies didàctiques

Contes

Fotocòpies d’activitats infantils


MONOGRAFIES Objectius: aprofundir en el tema i fer difusió Públic: especialitzat i general Continguts: - Especialitzat: informació científica exhaustiva - General: temes adaptats al gran públic


Qui en té… Especialitzat

Públic General

Cas especial... Col·lecció Focus: petites monografies per públic general d’una obra en concret, conjunt o fons del museu.


REVISTES Objectius: donar a conèixer les investigacions i projectes pròpis/foranis

Públic: especialitzat Continguts: articles, ressenyes d’exposicions i publicacions, monogràfics, reportatges…


Qui en fa… Adreçades a públic més especialitzat amb articles propis

Singulars… Publiquen en revistes especialitzades d’abast mundial


BUTLLETINS INFORMATIUS Objectius: Presentació estudis i activitats Públic: interessats en què es fa a la institució Contingut: notícies, recerca, tallers, debats, conferències, jornades


Qui en fa?


ACTES DE JORNADES I CONGRESSOS Contingut: ponències i conclusions de debats, seminaris, cicles de conferències, congressos i simposis. Públic: Especialitzat i interessat Objectius: deixar constància del que s’ha dit i ser una referència pels qui ho necessitin


Qui en fa?


ALTRES Manuals de gesti贸 patrimoni P煤blic: Especialitzat Objectius: Donar directius per tractar el patrimoni (en general)

Qui en fa?


ALTRES Memòries Contingut: Activitats fetes per la institució Públic: Especialitzat i interessat en les activitats Objectius: Agrupar les dades generals del darrer any per poder conèixer com va anar i què s’hi va realitzar.

Qui en fa?


Millores - Digitalitzar publicacions antigues a les pàgines web (mínim)

- Publicar directament a web - Publicar memòries ( si més no a les webs)

- Breu ressenya de les publicacions a la web - Seria bo fer mini catàlegs de preu més reduït - Plantejar-se substituir revistes pròpies en paper a Internet - Ús de paper reciclat per les publicacions físiques - Uniformitzar el disseny de les publicacions

Pulbiciacions  

Anàlisi fet per l'Assignatura de institucions del màster de gestió del patrimoni

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you