Průzkumový dotazník pro studenty UP

Page 1

Výsledky z dotazníku pro studenty Z vyplněných dotazníků v počtu 811, knihovnu navštěvuje 738 studentů.

Návštěvnost Ústřední knihovny UP 9% Navštěvuji Zbrojnici

Nenavštěvuji Zbrojnici

91%

Další vyhodnocování výsledků se vztahuje na počet studentů navštěvujících Ústřední knihovnu Zbrojnici, což představuje číslo 738. Otázka č. 1 K vyhledávání knih v Knihovně UP využívám:

Vyhledávání knih 3%

20%

30%

pouze katalog katalog a někdy knihy v regálech katalog a často knihy v regálech knihy přímo v regálech

47%


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.