Průzkumový dotazník pro pedagogy UP

Page 1

Výsledky z dotazníku pro pedagogy Z rad pedagogů na dotazník reagovalo 217 vyučujících. Ústřední knihovnu navštěvuje 168.

Návštěvnost Ústřední knihovny UP Navštěvuji Zbrojnici

23%

Nenavštěvuji Zbrojnici

77%

Další vyhodnocování výsledků se vztahuje na pedagogy, kteří navštěvují Ústřední knihovnu UP Zbrojnici. Jejich počet je 168. Otázka č. 1 Zasíláme soupisy novinek z Knihovny UP na zadané téma (SDI-profil).

SDI profily 9%

13% využíváte tuto službu nevíte o této službě nevyužíváte jí, přestože o tom víte

78%


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.