Page 1


Ques t os pe ac ol ar eRes or tac i nques t el l es ic omponediduehot el :Si r eni sTr opi c alSui t esCas i no&Aquagames eSi r eni sCoc ot alBeac hRes or tCas i no&Aquagames . Al l as c oper t adelc ol or ediPunt aCananelSi r eni sCoc ot alBeac hRes or tCas i no&Aquagames ,unadel l epi ant agi onidic oc c o pi ùbel l edeiCar ai bi ,c onunas pi aggi as el vaggi adiol t r e400met r i . L ’ ambi ent epaes aggi sc oc i r c os t ant eeis er vi z iec omodi t àdelr es or tr ender annol evos t r evac anz ei ndi men c abi l i . Sommer get ec inel l ebel l ez z edelSi r eni sCoc ot alBeac hRes or tCas i no&Aquagamess i t uat oi nques t omer avi gl i os o ambi ent ec ar ai bi c o.Edi vert evinelnos t r onuovopar c oac qua c odi12. 000m2,Si r eni sPunt aAquagames !

I Camer adoppi a: St upendec amer edoppi ec onduel e gr andeeunbal c oneammobi l i at opers f r u ar el amas s i moi ls ol e deiCar ai bi .Nel l ec amer edelCoc ot alvioffr i amor i pos oevac anz ei ndi men c abi l i . Sui t e: Perdel l evac anz eas s ol ut ament er i l as s an ec onf or t evol i ,vipr oponi amol enos t r emer avi gl i os eSui t ec on2l e ki ngs i z eevas c ai dr omas s aggi o.Sen t evic omeunr edur ant el evos t r evac anz eaPunt aCana. Cl ubPr emi umSui t e: L eCl ubPr emi umSui t ess onoi ll uogoi deal epert r as c or r er ei ndi men c abi l ivac anz eaPunt aCana c omeavet es empr es ognat o.Unl us s oc ur at oneimi ni mide agl iperr ender eanc or api ùc onf or t evol ei lvos t r os oggi or no. Camer aSuper i or :duel e mat r i moni al i ebal c onear r edat oc onunar i af r es c a pi c adeiCar ai biperuns oggi or nof ant asc o.


L ' hot elI ber os t arHac i endaDomi ni c usèunal ber goa5s t el l ec ont r a ament odiTu oi nc l us os i t uat onelpaes i nodiBayahi be, s ul l ac os t as udor i ent al edel l aRepubbl i c aDomi ni c ana.Unl uogoper f e oi nc uit r as c or r er edel l evac anz eabas edil us s o ec omodi t àdi r e ament es ul l as pi aggi adeiCar ai bi .Pens at operc oppi eef ami gl i ec onbambi ni ,i lpr ogr amma dii nt r a eni ment odiques t ohot elc ompr endea vi t àpert u el eet à,ol t r eaunamoder naSpai nc uir i l as s ar s i eun' offer t agas t r onomi c adial t aqual i t à. Sal er i uni oni I nt er netc affè/ I nt er netc or ner Wi Finel l ear eec omuni Ser vi z i odias s i s t enz amedi c ai nt er na Tu oi nc l us o Spor tac qua c i Campodagol fnel l evi c i nanz e Spe ac ol idipr of es s i oni s L uc yKi dsCl ub( 4-12anni ) Pi s c i na Cent r oSc ubaCerfic at oPADI Ser vi z i odibabys i ng( apagament o)

L ' hot elI ber os t arHac i endaDomi ni c usdi s ponedi502c amer es uddi vi s ei n463c amer edoppi e, 39J uni orSui t eec amer es t andar dodoppi eada at eal l enec es s i t àdegl ios pidi s abi l i . Offr onot u oi ll us s oel ac omodi t àpr opr idiunal ber goa5s t el l e.L ec amer edel l ' hot elI ber os t ar Hac i endaDomi ni c usc ost ui s c onol ami gl i oropz i onepert r as c or r er edel l evac anz ei ndi men c abi l i s ulmardeiCar ai bi .


Ques t oRes or tal li nc l us i ves it r ovaaPunt aCana( Bavar oBeac h)edoffr eunas pac ons er vi z ic ompl ei ns pi aggi a Oc c i dent alGr andPunt aCana-Al lI nc l us i ves it r ovas ul l as pi aggi adiPunt aCana,nel l evi c i nanz edeis eguen l uoghi dii nt er es s e:Ci r c ol oGol fdiWhi t eSands ,Coc ot alGol fandCount r yCl ubePal maRealShoppi ngVi l l age.Nel l evi c i nanz e èi nol t r epos s i bi l evi s i t ar e:Campodagol fPunt aBl anc a. Al lI nc l us i ve:pas ebevandec ons uma i nl oc os onoi nc l us inel l at ar i ffadel l ac amer a.I nques t or es or ts onodi s poni bi l i anc heunr i s t or ant eeunas pac ons er vi z ic ompl e. L ec amer edi s pongonoi nol t r edibal c one,TVas c her mopi a oda32pol l i c i ,ar i ac ondi z i onat aec as s af or t e. Ser vi z i :anfit eat r o.Apagament o:negoz i odis ouveni r ,par r uc c hi er e,s er vi z i ol avander i a,s al ac onf er enz e, c ambi oval ut a,nol eggi oaut oes c oot er ,s ur i c hi es t a:babys i nges er vi z i omedi c o.SS. Mes s ac a ol i c a i nl i nguas pagnol apr es s ol az onaCor t ec i t ol adomeni c a( 5km) . ant asc o. Uni t àabi t a ve:852. Camer e:Del ux eeDel ux eOc eanVi ewdot at ediar i ac ondi z i onat a,ven l at or eas offi o,TVs at ,t el ef ono, c ol l egament oai nt er net( apagament o) ,mi ni f r i go( r i f or ni t oc onac quaes o dr i nksogni2gi or ni ) , c as s e adis i c ur ez z a( apagament o) ,as s eef er r odasr o,as c i ugac apel l i ,s er vi z ipr i va ebal c oneot er r az z a.


Car a er i z z at odaunaf el i c eubi c az i onedi r e ament es ulmar eec i r c ondat odaunl us s ur eggi ant epaes aggi ot r opi c al e, ques t or es or tal l i nc l us i vepr oponenumer os ipun r i s t or oi nl oc o,al l oggis paz i os ieunavas t as c el t adia vi t à. I lVi vaWyndhamDomi ni c usBeac hnehapert u igus:offr ei nf a 4pi s c i nes i t ei nl oc o,di ver s ic ampidat enni s el ez i onidifit nes s .Or gani z z ai nol t r eal c unea vi t àquo di ane,c ompr es iunpr ogr ammaperbambi ni ,l abor at or idi argi anat oef es t eat ema.Dur ant ei ls oggi or no,pot r et er i l as s ar vigr az i eais er vi z it er mal ioffer i nl oc oo r i vol ger vialbanc oes c ur s i onidelDomi ni c usBeac hVi vaWyndhamperor gani z z ar ei mmer s i onis ubac quee, l ez i onidiequi t az i oneediwi nds ur f .I lr es or tdi s ponei nol t r ediunl oc al eno ur no,dinegoz idis ouveni rediunempor i o. I lDomi ni c usBeac hWyndhampr es ent aunavar i egat aoffer t agas t r onomi c a,c hec ompr endebuffet ,pi z z aepi a del l a c uc i names s i c ana.Avos t r adi s pos i z i onebares al onis ii nl oc odoveèdi s poni bi l eunavas t as c el t adis nac kec oc kt ai l . Si s t emaz i oni I lr el axèas s i c ur at onel l e604s i s t emaz i onidelVi vaWyndhamDomi ni c usBeac h. Conunavi s t apanor ami c as ulmar eos uil us s ur eggi an gi ar di nit r opi c al i ,s paz i anodaibungal ows al l ec amer er oman c hedal l osl emoder noal l es ol uz i onipi ùs paz i os eperac c ogl i er enuc l eif ami gl i ar i . Camer eSt andar d,Camer eSuper i or ,Bungal owFr ont eMar e,Bungal owVi s t aGi ar di no.


Ques t os pe ac ol ar eRes or tac i nques t el l es ic omponediduehot el :Si r eni sTr opi c alSui t esCas i no&Aquagames eSi r eni sCoc ot alBeac hRes or tCas i no&Aquagames . Al l as c oper t adelc ol or ediPunt aCananelSi r eni sCoc ot alBeac hRes or tCas i no&Aquagames ,unadel l epi ant agi onidic oc c o pi ùbel l edeiCar ai bi ,c onunas pi aggi as el vaggi adiol t r e400met r i . L ’ ambi ent epaes aggi sc oc i r c os t ant eeis er vi z iec omodi t àdelr es or tr ender annol evos t r evac anz ei ndi men c abi l i . Sommer get ec inel l ebel l ez z edelSi r eni sCoc ot alBeac hRes or tCas i no&Aquagamess i t uat oi nques t omer avi gl i os o ambi ent ec ar ai bi c o.Edi vert evinelnos t r onuovopar c oac qua c odi12. 000m2,Si r eni sPunt aAquagames ! I lSi r eni sCoc ot alBeac hRes or tCas i no&Aquagamesdi s ponedit u is er vi z inec es s ar iaffinc hénonvimanc hinul l a: negoz i ,c onnes s i oneaI nt er net ,Sal eperc onf er enz eounc ent r omedi c o. ·Sal aMee ngper250per s one ·2Pi s c i nec oni ngr es s o pos pi aggi a ·Pos t a+s t ampa ·2pi s c i nas epar at aperbambi ni ·I nt er netBus i nes sCor ner+wi fi* ·Ter r az z ees ol ar i um ·Cent r odibel l ez z a ·Sdr ai or el axeombr el l oni ·Di s c ot ec a“ ElBonc he” ·Rec ep on24h ·Cas i no ·Ser vi z i odif ax ·L avander i a/Ti nt or i a ·Bel lboy ·Par c heggi o ·Cambi odeval ut a ·Do or e ·Car t edic r edi t oac c e at eVi s a,Mas t erCar d ·Fer mat adiaut obus ·Banc omat ·Shops ·As c ens or e ·Cent r oMedi c o( es t er no,apagament o) ·Sal onii nt er niedes t er ni ·Mi ni-Mar ket


Cr i andTourOper at or Vi aI t al i a197-20874 Bus nago( MB) Tel . +390396885570 book i ng@cr i and. i t www. cr i and. i t

Brasile  
Brasile  

catalogo viaggi e tourismo in Dominicana

Advertisement