Page 1

www. v ent ur es books . c om


1


2


www. v ent ur es books . c om

3


Podpor apr euč i t eľ ov

www. v ent ur es books . c om

4


5

www. v ent ur es books . c om


www. v ent ur es books . c om

6


7

www. v ent ur es books . c om


www. v ent ur es books . c om

8


9

www. v ent ur es books . c om


www. v ent ur es books . c om

1 0


1 1


1 2


1 3


1 4


Špec i á l nac enov áponukapr eš kol y– 1 5uč ební cobj edna ný c hc ezpor t á l MŠ a1 5pr a c ov ný c hz oš i t ovobj edna ný c h vSl ov a kVent ur es! Zda r mados t a net ekomponent y Di s c ov erEngl i s h:

•Met odi c k úpr í r uč k usv l ož enouuč ebni c ou •Pr a c ov nýz oš i t •I nt er a k t í v nyAc t i v eT ea c h–j edi neč nýk omponent •Cl a s sAudi oCD •T es tMa s t erCDROM ZaVá šná k upuč ební ca j pr a c ov ný c hz oš i t ovdos t a net eodná s pr émi ov ébody , z ak t or és i má t emož nos ťv y br a ťa t r a k t í v ne da r č ek yapouk á ž k ynawww. v ent ur es books . c om Sl ov a kVent ur es Ka s a l ov a6 94901Ni t r a T el : 03 7652 02 61 , Ema i l : s v @v ent ur es books . c om

Discover English brochure  
Discover English brochure  

Discover English brochure- Slovakia

Advertisement