Page 1

Programy młodzieżowe i edukacyjne Unii Europejskiej kwiecień 2013

nr 6/2013

w tym numerze

comenius redaktorzy:

01234

123 4 5 7

Cena z VAT 5,99 zł

Katarzyna Antoszak Monika Cieślak Anna Jasińska Iwona Lach Monika Szychulec


Comenius - geneza i cele programu Program Comenius swoją nazwę zawdzięcza czeskiemu pedagogowi i filozofowi Janowi Komeńskiemu (15921670). Był on twórcą i propagatorem jednolitego systemu powszechnego nauczania. W swojej działalności, nakłaniał do objęcia edukacją wszystkich, niezależnie od płci, oraz zalecał, aby

V

nauczać w języku ojczystym. Niegdyś Comenius stanowił integralną część programu Socrates I, a następnie Socrates II. Składał się w ów czas z trzech części, obejmujących odpowiednio: partnerskie projekty szkół, szkolenie kadry edukacyjnej i

Program Comenius skierowany jest do

sieci tematyczne. Obecnie zaś, Comenius

szerokiej rzeszy osób i instytucji.

realizowany je st w ramach programu

Uczestniczyć w nim mogą uczniowie,

„Uczenie się przez całe życie” .

studenci kierunków pedagogicznych i nauczyciele, przedszkola oraz placówki edukacyjne każdego stopnia (podstawówki, gimnazja, szkoły średnie), ale także jednostki samorządu terytorialnego, kuratoria ośw iaty i inne podm ioty działające w obszarze dydaktyki.

Socrates Comenius


Fundamentalnym celem programu Comenius jest udoskonalanie europejskiego systemu kształcenia, mającego dokonywać się poprzez międzynarodową kooperację instytucji związanych z oświatą. Szczegółowe cele programu to zaś: po pierwsze, poszerzanie wiedzy uczniów i nauczycieli odnośnie różnorodności języków i kultur europejskich oraz wartości jakie ze sobą niosą. Po drugie, wspieranie młodych ludzi w zdobywaniu istotnych kompetencji, nieodzownych dla osobistego rozwoju, jak również ważnych dla przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Wskazane są także cel operacyjne programu, a wśród nich: 1) poprawa mobilności uczniów i nauczycieli pochodzących z różnych państw członkowskich

Projekty realizowane w ramach

2) udoskonalanie partnerstwa szkół, tak aby w okresie

Comeniusa to międzynarodowe

trwania programu udział w nim wzięło co najmniej 3 miliony

przedsięwzięcia o różnorodnej

uczniów

skali i zasięgu. Uczestnictwo w

3) nakłanianie do nauki języków obcych

programie umożliwia instytucjom

4) poprawa jakości i europejskiego wymiaru kształcenia

oświatowym swoiste otwarcie się na

nauczycieli

świat. Dzięki temu, stają się one

5) ulepszanie metod dydaktycznych

ośrodkami życia społecznego i

6) wspieranie kreowania innowacyjnych i opartych na

kulturowego. Partycypacja w

technologiach informacyjno - komunikacyjnych usług i

Comeniusie jest także sposobem na

metodologii oraz praktyk w zakresie realizacji założenia:

uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej

uczenie się przez całe życie.

placówek i ich wypromowanie w społeczności lokalnej. Jednocześnie, niezwykle istotnym jest także, iż udział w programie pomaga udoskonalać umiejętności językowe i może być

Education and Culture

skuteczną motywacją do nauki

Lifelong learning programme

języków obcych.

COMENIUS


Na realizację Comeniusa przeznaczono 13% ogólnego budżetu programu ,.Uczenie się przez całe życie” - wynoszącego 6 miliardów 970 milionów euro. Zastrzeżono, iż co najmniej 80% środków jakimi dysponuje Comenius ma być wykorzystane na wsparcie mobilności i partnerstw. Zasady finansowania poszczególnych typów projektów omówione zostaną w dalszej części prezentacji.

Budżet programu Comenius - € 14 783 000 Nazwa akcji (założenie %)

2011

2012

€ 9 260 000,00

€ 10 106 640,00

Dwustronne P rojekty Szkolne (4%)

€ 730 000,00

€ 600 000,00

Partnerskie P rojekty Regio (10%)

€ 760 778,69

€ 1 2 1 5 0 1 2 ,6 4

€ 1 864 629,65

€ 1 973 200,00

Asystentura Comeniusa (5%)

€ 622 000,00

€ 685 000,00

WIUC

€ 33 212,00

€ 70 000,00

€ 112411,65

€ 133 147,36

W ielostronne P rojekty Szkolne <65%)

Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej (15%)

W izyty przygotowawcze ( 1%)

Uczestnictwa w programie podejmują się podm ioty z szerokiego kręgu państw, obejm ującego: Kraje UE: T I państw członkowskich Unii Europejskiej;

Member States 2007 Admission Candidate Countries

N ot on main map: FR AN CE Guadeloupe M o / U n x fJ t

Réunion French Guiana

! c e io t d

PO RTUGAL

A to m

Kraje EFTA i EOG: Islandia, Lichtenstein Norwegia;

Russia

LATVIA

Morus

Kraje kandydujące: Turcja, Chorwacja; ""L‘N0

POLAND GERMANY

Ukraine

FRANCE

¿.inbń. TU RKE Y

SPAIN

CYPRUS M ALTA

Szwajcaria.

M&ieva

ESTONIA

\

Albania, Bośnia i Hercegowina, była jugosłowiańska republika Macedonii, Czarnogóra oraz Serbia (tylko działania objęte programem wymienione w pkt A. 2 załącznika do i decyzji nr 1720/2006/WE);

S P A IN

K r Canary

nu


Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa Szkoły organizujące Indywidualne Wyjazdy Uczniów zawiązują trwałą współpracę, co podobnie jak w innych akcjach Comeniusa stwarza szkole możliwość poznawania systemu nauki za granicą. W ramach akcji mogą korzystać nie tylko uczniowie ale także nauczyciele zaangażowani w organizację takich wyjazdów. Niezbędne jest przeprowadzenie szkolenia dla uczniów w celu przygotowania ich do pobytu za granicą oraz później, po

Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla

przyjeździe, w celu integracji. Pomoc w

uczniów szkół gimnazjalnych

organizacji takich szkoleń zapewniają i finansują

i ponadgimnazjalnych, którzy chcą

Narodowe Agencje. Poza tym, szkoła

zobaczyć jak wygląda nauka

przyjmująca wyznacza mentora (pracownika

w innych krajach europejskich.

szkoły), który doradza uczniowi i pomaga mu

W ramach wyjazdów indywidu-alnych

podczas całego pobytu. Wyjazd ucznia na kilka

mają możliwość spędzenia od trzech

miesięcy wiąże się z opuszczeniem zajęć

do dziesięciu miesięcy

w szkole rodzimej, dlatego szkoła ta powinna

w szkole za granicą, jednocześnie

uznać naukę ucznia po jego powrocie na

mieszkając w domu jednej

podstawie raportu.

z lokalnych rodzin, którą wybiera szkoła przyjmująca. W ten sposób mają okazję do poznania obcych zwyczajów, zrozumienia różnorodności kultur, nauki języka od „native speakerów” oraz nabywania nowych umiejętności w ramach edukacji nieformalnej.


Uczestnikami akcji Wyjazdy Indywidualne

B u d że t p ro je k tu konstruowany jest w oparciu

Uczniów Comeniusa mogą być:

0 ryczałtową kwotę. Obejmuje ona koszty

so gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, które

podróży, koszty administracyjne dla szkoły

są lub były zaangażowane w Partnerskie

wysyłającej

Projekty Szkół w programie Comenius.

1przyjmującej, na przygotowanie językowe ucznia w razie potrzeby a także przewiduje

Mogą one składać wnioski o dofinansowanie

miesięczne kieszonkowe dla ucznia.

w celu wysłania uczniów do szkoły lub szkół, z

Dofinansowanie jest wypłacane za

którymi współ-pracowały w ramach

pośrednictwem szkoły wysyłającej.

Partnerskiego Projektu Szkół. W dniu wyjazdu uczniowie muszą mieć ukończone 14 lat.

U n ity In/VOvefbCty

W akcji uczestniczą: Austria, Belgia, Bułgaria,

Czas realizacji projektu wynosi od

Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia,

trzech do dziesięciu miesięcy.

Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta,

Termin składania wniosków o

Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja,

dofinansowanie przypada raz do roku, w

Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry,

ostatnim kwartale. Szczegółowe

Włochy.

informacje umieszczone są na stronie internetowej programu.


Partnerskie Projekty Szkół Projekty te są przeprowadzane w celu poprawy jakości kształ­ cenia w państwach europejskich i nie tylko, a także popularyzację najlepszych metod dydaktycznych i sposobów kierowania szkołami.

Zaletą udział w tym projekcie jest możliwość i nauczycielami, którzy pochodzą z różnych państw i tym samym pracują w różnych systemach edukacji. W ten sposób kadra z różnych państw prezentuje swoje rozwiązania

W Partnerskich Projektach Szkół uczestnikami szkoły publiczne i niepubliczne oraz inne

pedagogiczne co umożliwia wypracowanie nowa­ torskich rozwiązań dydaktycznych. Poza tym, nau­

instytucje, które realizują obowiązek przedszkolny,

czyciele zdobywają nowe umiejętności, zarówno

szkolny oraz obowiązek nauki, a więc przede wszystkim:

zawodowe, jak i personalne, na przykład poprzez

przedszkola, (przedszkola specjalne oraz placówki

nawiązanie współpracy z ludnością lokalną, poz­ nanie tamtejszej specyfiki w nauczaniu. Co więcej, jest to wspaniała okazja dla szkoły na urozmaicenie własnej oferty edukacyjnej. W Partnerskich Projek­ tach Szkół biorą udział uczniowie i nauczyciele z

realizujące form y wychowania przedszkolnego) szkoły: v podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe

różnych krajów. Skupiają się oni nad jednym lub kil­

•v gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne,

koma obszarami wspólnych zainteresowań i w ypra­

dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi,

cowują własne rozwiązania. Efektem takie współpra­

dwujęzycznymi, sportowymi i

cy mogą być wspólnie opracowane materiały dydak­

przysposabiającymi do pracy, sportowe i

tyczne przygotowane przez uczniów takie jak własne

mistrzostwa sportowego

publikacje. Mogą to być również prace w terenie,

v ponadgimnazjalne, w tym: specjalne,

międzyszkolne warsztaty, seminaria i konferencje,

integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami

organizacja wystaw, przedstawień.

integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne artystyczne zawodowe.


Partnerskie Projekty Szkół można podzielić na:

2o Projekty Dwustronne: gdzie biorą udział dwie szkoły z dwóch krajów uczestniczących w programie. W tym przypadku pobyt w kraju partnerskim trwa co najmniej 10 dni, obejmuje on naukę w tamtejszej szkole, coś na kształt wym iany językowej. Grupy muszą mieć od 10 lub 20 uczniów i - odpowiednio - co najmniej 2 i 4 nauczycieli.

2o Projekty W ielostronne: gdzie uczestnikami są minimum trzy szkoły z trzech krajów uczestniczących w programie. W ramach tych projektów odbywają się co najmniej 4, 8, 12 lub 24 wyjazdy zagraniczne uczniów i/lub nauczycieli - w zależności od tematyki projektu Czas realizacji Partnerskich Projektów Szkół wynosi 2 lata.

Uczestnicy nie muszą pochodzić tylko z z krajów Unii Europejskiej. Szkoły z Islandii, Norwegii, o dofinansowanie

Liechtensteinu, Szwajcarii, Turcji i Chorwacji także mogą składać wnioski w ramach Partnerskich Projektów Szkół. Każdy z partnerów składa wniosek do Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie ” - Comenius w

jest co roku ustalany przez Komisję Europejską i zwykle są to pierwsze miesiące roku kalendarzowego. W szelkie szczegóły odnośnie terminów i wymogów formalnych podawane są przez Narodowe Agencje, na ich stronach

swoim kraju.

internetowych.

wydatki związane z kosztami podróży i pobytu za granicą - oraz z realizacją działań lokalnych. Kwota dofinansowania przyznawana jest w formie ryczałtu, w celu optymalizacji warunków dla realizacji wszystkich zaplanowanych w harmonogramie działań


Partnerskie Projekty Szkół w Międzynarodowych Szkołach Paderewski Projekt “To live in agreement. Together against violence and conflicts.” prezentacja szkół, miast, krajów przedstawienie system ów edukacji oraz programów wychowawczych warsztaty integracyjne i psychologiczne

warsztaty integracyjne wywiady ze społecznością szkolną na temat przemocy warsztaty z psychologami

pokaz filmów przygotowanych przez uczniów formy agresji poszukiwanie motywu agresji w sztuce, literaturze, muzyce, filmie

tydzień działań przeciwko przemocy wymiana doświadczeń warsztaty relaksacyjne

przygotowanie planów lekcji dotyczących przeciwdziałania przemocy wypracowanie międzynarodowego programu przeciwdziałania przemocy wymiana doświadczeń


Z A K O Ń C Z E N IE P R O J E K T U ko nku rs na najlepszy sce n a riu sz filmu "Profilaktyka agresji i przemocy" Gala zakończenia: Teatr Muzyczny

Produkty trwałe: - broszura "Ja k przeciwdziałać przemocy" - nowy program w ychow aw czy uwzględniający temat agresji i jej zapobieganiu - strona internetowa - filmy, zdjęcia, prezentacje, relacje stw orzone przez uczniów

Kompetencje zaw odowe M oduł I sp o so b y i techniki uczenia się M oduł II nauka pisania C V i listu motywacyjneao M oduł III nauka pisania biznesplanu warsztaty autoprezentacji body language d re ss code tworzenie stron internetowych M oduł IV wolontarat - korzyści M oduł V różnorod ność kulturowa


Partnerskie Programy Regio Kolejną akcją realizowaną w ramach Programu Comenius są Partnerskie Programy Regio. Ich nadrzędnym celem jest intensyfikacja europejskiego wymiaru w kształceniu, mająca dokonywać się poprzez upowszechnianie kooperacji między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie. Uczestnictwo w projektach daje niespotykaną szansę na rozbudowanie oferty edukacyjnej oraz umożliwia skuteczne rozwiązywanie problemów władz oświatowych. Wszystko

podmioty

to zaś, jest możliwe dzięki wymianie

pochodzące ze wszystkich państw

najlepszych praktyk między uczestnikami

członkowskich UE, a także z Chorwacji,

akcji oraz ekspansji struktur

Turcji, Islandii, Norwegii, Liechtensteinu

międzynarodowej współpracy.

i Szwajcarii. Poszukiwanie partnerów do realizacji konkretnych projektów odbywać

Partnerskie Programy Regio skierowane są do jednostek samorządu terytorialnego na poziomie gminy, powiatu i województwa, jak również do kuratoriów oświaty współpracujących z co najmniej jedną szkołą bądź przedszkolem mającym prawo do uczestnictwa w programie oraz minimum jedną organizacją funkcjonującą w danym regionie, w obszarze edukacji. Do grona tego rodzaju instytucji zalicza się: ośrodki kultury, biblioteki, muzea, placówki doskonalenia nauczycieli, kluby młodzieżowe czy sportowe. W przypadku Programów Regio, uczniowie nie uczestniczą bezpośrednio w realizacji projektów, jednak są ich pośrednimi beneficjentami.

się może poprzez istniejące kontakty pomiędzy władzami lokalnymi w Europie lub za pośrednictwem bazy danych, powstałej z inicjatywy Rady Gmin i Regionów Europy.


składa każdy z partnerów, do Narodowej Agencji w swoim kraju. Termin aplikacji przypada w pierwszym kwartale każdego roku. Złożeniem wniosku zajmują się jednostki samorządu terytorialnego bądź kuratoria oświaty, one też odpowiadają za merytoryczną i finansową stronę

Przedmiotem Partnerskich Projektów wszelkie zagadnienia związane z dydaktyką szkolną, stanowiące istotną kwestię dla obu współpracujących regionów. Najczęściej kooperacja dotyczy

projektu oraz pełnią rolę koordynatora w regionie.

h

Następnie, odpowiednie organy, dokonują oceny formalnej i rzeczowej projektów. Ostateczne decyzje o udzieleniu dofinansowania podejmuje Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

tematyki zarządzania szkołami, doskonalenia zawodowego nauczycieli, organizacji oświaty wynosi 2 lata.

oraz wyrównywania szans edukacyjnych. Realizacja projektów dokonuje się poprzez

Wypłata przyznanego wsparcia finansowego

różne formy aktywności. Najczęściej są to:

< odbywa się w dwóch transzach. Pierwsza -

spotkania robocze partnerów, badania i studia

:stanowiąca 80% wartości dofinansowania -

przypadków, konferencje i warsztaty,

Iprzekazywana jest po podpisaniu umowy na

kampanie informacyjne i publikacje, wymiany

irealizację projektu, pozostałe zaś środki wypłacane

pracowników zajmujących się dydaktyką

:są po zamknięciu projektu i zatwierdzeniu raportu

szkolną, job shadowing, peer learning.

Ikońcowego.

tworzony jest w oparciu o dwa rodzaje kosztów. Po pierwsze jest to zryczałtowana kwota przeznaczana na pokrycie wydatków związanych z wyjazdami zagranicznymi. Drugim z nich zaś jest kwota określana w oparciu o faktyczne wydatki na pozostałe działania w projekcie. Wielkość i konstrukcja budżetu w regionach partnerskich nie muszą być tożsame, jednakże wysokość dofinansowania może wynieść maksymalnie po 45 tysięcy euro dla każdego z nich.

COMENIUS REGIO

& *\ i ii

I

i !


Odnosząc się do kwestii statystycznych należy stwierdzić, iż w pierwszych dwóch latach funkcjonowania Comenius Regio zrealizowano blisko 250 projektów. W największą liczbę projektów zaangażowane były podmioty z Wielkiej Brytanii, bowiem uczestniczyły aż w 47 inicjatywach. W pierwszej trójce najbardziej aktywnych znalazły się także instytucje z niemieckim i polskim rodowodem, które zrealizowały odpowiednio 34 i 25 projektów.

Realizacja Comenius Regio w województwie lubelskim przedstawia się następująco: - lubelskie władze oświatowe tj. kuratorium, nie uczestniczą w Programie - w Comenius Regio udział biorą natomiast jednostki samorządu terytorialnego; przykładem jest projekt partnerski: Szkoła - Środowisko - Energia. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w regionie Schwabisch Hall i Powiecie Zamojskim. Celem tego projektu jest zapewnienie dydaktykom i reprezentantom władz lokalnych świadomej partycypacji w system ie szkolnictwa w Polsce i Niemczech, a także udostępnienie wiedzy o nowoczesnych technikach nauczania o zielonej energii i jej oszczędzaniu oraz wielowymiarowych skutkach efektu cieplarnianego.


Asystentura Comeniusa W zakresie programu Comenius prowadzona jest także akcja Asystentury Comeniusa. Działania podejmowane w jej ramach służą realizacji następujących celów: - umożliwienie przyszłym dydaktykom poznania europejskich metod kształcenia - podniesienie kompetencji z zakresu znajomości języków obcych - zaznajomienie z systemami edukacji w innych krajach europejskich - poprawa umiejętności dydaktycznych - doskonalenie zdolności językowych uczniów w szkołach goszczących

Ponadto, ideą Asystentury Comeniusa jest wniesienie europejskiego wymiaru na grunt szkoły goszczącej. Asystenci stają się swoistym źródłem wiedzy o kulturze i języku, być może zupełnie nieznanym dla lokalnej społeczności, co ma istotne znaczenie dla walki z wszelkimi uprzedzeniami czy stereotypami. Co więcej, posiadają oni zwykle szeroką wiedzę z zakresu problematyki unijnej, dzięki czemu mogą pomagać szkołom w poszerzaniu europejskiej świadomości uczniów.

- zwiększenie zainteresowania społeczności szkolnej krajem

Udział w Asystenturze Comeniusa brać

pochodzenia asystenta

mogą studenci kierunków pedagogicznych, którzy w momencie aplikacji mają za sobą minimum 2 lata studiów, a także absolwenci kierunków nauczycielskich, którzy nigdy wcześniej nie uczyli w szkole. Zaś instytucją goszczącą Asystenta może być: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia oraz szkoła specjalna. Kandydaci do udziału w akcji składają swoje wnioski do punktów kontaktowych Asystentury Comeniusa, zaś

Comenius

placówki pragnące pełnić rolę instytucji goszczącej zgłaszają się bezpośrednio do Narodowej Agencji.


W akcji Asystentura Comeniusa uczestniczą

Asystentura

wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, a ponadto Turcja, Chorwacja, Szwajcaria, Norwegia, Islandia i Liechtenstein. Już wkrótce, do udziału w programie dołączyć mają takie kraje bałkańskie jak chociażby Albania, Czarnogóra czy Serbia.

Comeniusa PRAKTYKI PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI

Projekt trwa od 13 do 45 tygodni. Asystent otrzymywać może dofinansowanie na pokrycie

"U czę n le n le c k k s o w S z n a c j l . O r g a n iz u ją t e r w y m ia n y jc z n ió r » z p o l s k ą s z k o łą .* '

A n to n io . W iochy. M arzen a. 2 3 la ta . “ U crę ię^yfca p olskiego i g e o g r a n i w B r ig h to n .* '

kosztów podróży i utrzymania. Dodatkowe środki

W o jte k , 2 5 l a l .

'‘Uczę w ło s k ie j o i a n g ie ls <iepo n |iiis iix ń s k tH j

p o d stcw ew cc.”

uzyskać można również na przygotowanie pedagogiczne

bądź językowe,

a także na tzw. potrzeby specjalne.

"P'owacb^lake}* trxcusW cçro *raz klu b e u ro p e jsk i w llc eu ir w* O stra w >

Szkole goszczącej nie udziela się wsparcia K esia. 2 i let.

finansowego z tytułu udziału w akcji.

Dokładne warunki oraz zakres obowiązków w ramach realizowanej praktyki pedagogiczno - zawodowej określane są w kontrakcie, jaki zawierają między sobą szkoła i Asystent. W ramach akcji praktykant może: uczyć języka ojczystego, uczyć języka obcego, nauczać innego przedmiotu w jednym z języków unijnych, prowadzić dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, takie jak: koła zainteresowań, kluby europejskie, czy kursy promujące kulturę kraju ojczystego. Szkoła goszcząca zobligowana jest zaś do wyznaczenia swoistego nauczyciela mentora, do którego zadań należy: monitorowanie pracy asystenta, kontrolowanie jego postępów oraz ogólna opieka nad nim.

“ l lc / ę 4 llg i» ls k l‘* g ll i m i n y k i w E i o o t i . 1'

W odniesieniu do kwestii statystycznych wspomnieć należy, iż w okresie 2007 - 2010 w Asystenturze Comeniusa wzięło udział blisko 4 600 studentów i absolwentów. Największa grupa pochodziła z Niemiec - 548 uczestników, w pierwszej trójce najbardziej aktywnych znaleźli się ponadto Turcy i Włosi. W tym samym czasie, blisko 13 tysięcy szkół zgłosiło chęć goszczenia Asystenta. Najwięcej tego rodzaju aplikacji wpłynęło od instytucji w Hiszpanii, Francji i Włoszech.


Jeśli chodzi o wym iar praktyczny, wzorcowym przykładem instytucji goszczącej jest

Zespół Szkół nr 8 w Lublinie. W ramach Asystentury praktykę odbywała tu, pochodząca z Turcji, Pani Derya Sarkaya. Swoją działalnością, wniosła szczególny wkład w funkcjonowanie Koła Języka i Kultury Tureckiej. Niezwykle ważnym było także jej uczestnictwo w uroczystościach szkolnych i obchodach rocznic państwowych kraju przyjmującego. Niewątpliwie jej obecność przyczyniła się do kształtowania postaw tolerancji i otwartości uczniów na to co nowe i nieznane.

Lublin 2008


Wizyty przygotowawcze i seminaria kontaktowe Akcja jest skierowana do nauczycieli, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz kuratoriów oświaty, dająca możliwość spotkania się z partnerami z zagranicy w celu opracowania wspólnego projektu. Dzięki wizycie przygotowawczej partnerzy WIZYTA PRZYGOTOWAWCZA jest to propozycja skierowana do przedstawicieli szkół i instytucji, którzy mają pomysł na projekt i znaleźli partnerów. Ma ona doprowadzić do ich wspólnego spotkania, w czasie którego razem wypełnią wniosek o dofinansowanie. Wizyty przygotowawcze trwają kilka dni.

przyszłego projektu mogą: sprecyzować założenia, cele oraz metodologie projektu, ustalić rolę i zadania partnerów, opracować harmonogram działań w projekcie uwzględniając wyjazdy zagraniczne, określić budżet projektu i plan pracy, ■ wyznaczyć rezultaty i produkty końcowe projektu, ■ przygotować strategii ewaluacji oraz upowszechniania rezultatów projektów.


Warunki wizyty przygotowawczej: • spotkanie musi mieć miejsce w jednym z krajów uprawnionych do udziału w Iw<4ikH lk»Mrtł#u Syswnu EdUkiCji

Programie Comenius,

p u iijr r

INFORMACYJNY

musi się odbyć w instytucji goszczącej, która jest organizatorem wizyty, musi nastąpić przed złożeniem właściwego wniosku na realizację okrślonego projektu, musi być przygotowana indywidualnie przez przyszłych realizatorów projektu,

■jest to oferta, która podobnie jak wizyta przygotowawcza, skierowana jest do przedstawicieli szkół i instytucji. Różnica polega na tym, że uczestnicy seminarium kontaktowego nie nawiązali do tej pory współpracy z zagranicznymi partnerami, ale są zainteresowani realizacją projektu. Spotkania takie organizowane są przez Narodowe Agencje, pod szyldem tematycznym i dla danego poziomu edukacji. Prowadzą do zebrania w jednym miejscu osób, które są zainteresowane nawiązaniem

Dzięki seminariom kontaktowym można: poznać przedstawicieli szkół zainteresowanych współpracą • założyć grupę partnerską • zdobyć informację o szansach oraz perspektywach współpracy

partnerstwa oraz realizacją projektów. Seminarium

• otrzymać konkretne informacje oraz

kontaktowe trwa kilka dni, w tym czasie uczestnicy

wskazówki odnośnie opracowania

poznają się, wymieniają doświadczenia oraz pracują

przyszłego projektu,

nad stworzeniem projektu, który będą wspólnie realizować. Mogą liczyć na pomoc pracowników Narodowej Agencji.

• otrzymać praktyczne informacje dotyczące procedur, wypełniania oraz składania formularzy wniosków


Przykłady realizowanych projektów na terenie województwa lubelskiego

a) wizyty przygotowawcze: - Lubartów, Gim. nr 2 im. Henryka Sienkiewicza, akcja docelowa: Projekty Partnerskie, wysokość dofinansowania: 948 euro, - Lublin, Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej, akcja docelowa: Projekty Partnerskie, wysokość dofinansowania: 734 euro, - Krzczonów, SP im. Stanisława Staszica, akcja docelowa: Projekty Partnerskie, wysokość dofinansowania: 1270 euro,

b) seminaria kontaktowe: - Lublin, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie, akcja docelowa: Projekty Partnerskie, tytuł seminaria: International cooperaion between schools with children and youngsters with special Leeds (Belgia), wysokość dofinansowania: 980 euro, - Świdnik, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza, akcja docelowa: Projekty Partnerskie, tytuł seminaria: Education of young offenders (Włochy), wysokość dofinansowania: 1270 euro, - Poniatowa, Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego, akcja docelowa: Projekty Partnerskie, tytuł seminaria: International cooperation between nursery and primary schools (Belgia), wysokość dofinansowania: 1000euro.

Comenius


Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej A k c j a M o b iln o ś ć S zk oln ej K a d r y E d u k a c y jn ej ma na celu w zm o cn ie n ie k w a lifik a c ji nauczycieli, finansując ich uczestnictwo w szkoleniach, w a rszta ta ch czy k o n feren cja ch na o b sza rze innych państw.

Skierowana jest do osób pracujących w placówkach dydaktycznych, które kształcą na różnych poziomach - zaczynając od przedszkoli, a kończąc na liceach i ponadgimnazjalnych szkołach technicznych i zawodowych. Warunkiem uczestnictwa jest

Udział w Programie umożliwia dydaktykom

co najmniej dwu letni staż pracy w sektorze

uczestnictwo w kursach szkoleniowych. Mogą być

oświaty. W przypadku osób, które korzystały

to warsztaty językowe, językowo -

już z dofinansowania na uczestnictwo w

metodologiczne bądź tematyczne, trwające od 5

szkoleniu w ramach programu, niezbędny

dni do 6 tygodni. Ponadto możliwym staje się ich

jest okres dwuletniej karencji.

partycypacja w konferencjach i seminariach. Są to zdecydowanie krótsze formy doskonalenia,

Akcja Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej

jednakże minimum 1 dniowe. Beneficjenci akcji

jest szansą na zaznajomienie się z

mają także szansę realizować job shadowing.

nowoczesnymi i innowacyjnymi metodami

Jest to typ praktyki zawodowej, polegającej na

pracy. Stwarza także okazję do poszerzenia

zapoznawaniu się z technikami pracy na danym

wiedzy pedagogicznej i zdobycia nowych,

stanowisku poprzez obserwację czynności

cennych doświadczeń. Wszystkie korzyści,

wykonywanych przez innych, w odrębnej

jakie osiągną uczestniczące jednostki, w

placówce oświatowej. Istotnym jest fakt, iż zakres

efekcie końcowym przełożą się na całe

przedmiotowy ww. kursów i szkoleń musi być

środowisko szkolne, przede wszystkim w

zgodny z profilem zawodowym nauczyciela.

postaci podniesienia jakości kształcenia.


Odwołując się do danych statystycznych, w o k re s ie 2007 - 2010 b lis k o 40 000 p ra c o w n ik ó w p la c ó w e k oświatowych uczestniczyło w projektach realizowanych w ramach omawianej akcji. Najaktywniejsi byli dydaktycy z Hiszpanii. Jednakże także Niemcy, Brytyjczycy i Francuzi wykazywali duże zainteresowanie programem.

W śród 14 nauczycieli języków obcych, którzy uczestniczyli w kursach doszkalających w ramach akcji, przeprowadzono krótkie badanie sondażowe. W ankiecie zadano jedno pytanie: „C o d a ł Pani/Panu w yja zd na s z k o le n ie z a g ra n ic z n e ? ” Odpowiedzi były różnorodne. Niektóre wyraźnie nie wiązały się jedynie z tematyką kursu, lecz wszystkie wskazywały na rozliczne korzyści dla osobistego i zawodowego rozwoju. Główne z nich to:

Tabelal. Klasyfikacja korzyści, Jakie przyniósł badanym nauczycielom udział w programie Comenius - Mobilność Korzyści dla rozwoju osobistego 1) doskonalenie języka obcego; 2) kontakt z autentycznym językiem obcym; 3) upewnienie się, że jest się dobrym nauczycielem; 4) nawiązanie kontaktów; 5) wspomnienia z odwiedzonych miejsc; 6) poznanie innych kultur; 7) uświadomienie sobie, że nauczyciele z innych krajów borykają się z takimi samymi problemami.

Korzyści dla rozwoju zawodowego

Korzyści dla szkoły

1) wzbogacenie i uaktualnienie materiałów dydaktycznych; 2) zmiana podeiścia do nauczania: np. wprowadzenie elementów autonomii, zwrócenie uwagi na strategie uczenia się; 3) napisanie własnego programu nauczania z elementami kultury brytyjskiej/z elementami języka biznesu; 4) zmodyfikowanie systemu oceniania i testowania; 5) podjęcie inicjatywy szkolenia innych nauczycieli w zakresie zdobytych kompetencji, co w rezultacie pomogło w spełnieniu wymagania przy awansie na nauczyciela dyplomowanego.

1) koordynowanie projektu międzynarodowego; 2) prowadzenie z kolejnymi klasami projektu e T w im in g .; 3) zainteresowanie innych nauczycieli edukacyjnymi projektami europejskimi.

DG Edukacja i Kultura Program „Uczenie się przez całe życie”

Comenius

COMENIUS  

info o programie UE - COMENIUS

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you