Page 1


E D I T O R ’s T A L K

” ิ ต า ช ง ่ ห แ ย ไท า ษ า ภ น ั ว “ 29 กรกฎาคม 2556

สืบเนื่องจากคณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตระหนัก ในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย และมีความห่วงใยในปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ต่อภาษาไทย รวมถึงเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญ ของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือกันทำนุบำรุง ส่งเสริม และอนุรกั ษ์ภาษาไทยให้คงอยูค่ ชู่ าติไทย ตลอดไป จึงได้เสนอขอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็น วันภาษาไทย แห่งชาติ เช่นเดียวกับวันสำคัญอื่นๆ ที่รัฐบาลได้จัดให้มีมาก่อนแล้ว เช่น วันวิทยาศาสตร์, วันสือ่ สารแห่งชาติ เป็นต้น และคณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ่ วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 เห็นชอบให้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ สำหรับเหตุผลทีเ่ ลือกวันที่ 29 กรกฎาคม เป็น วันภาษาไทยแห่งชาติ นัน้ เพราะวันดังกล่าว ตรงกับวันทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธาน และทรงร่วม อภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคณะอักษรศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 ทรงเปิด อภิปรายในหัวข้อ “ปัญหาการใช้คำไทย” โดยพระองค์ทรงดำเนินการอภิปราย และทรงสรุป การอภิปราย ที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถ และความสนพระราชหฤทัยรวมถึงความห่วงใย ในภาษาไทย ซึ่งเป็นที่ประทับใจกับผู้ร่วมเข้าประชุมในครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่ง เขมจิรภรณ์ ไอยรากุลวัฒน์

ที่ปรึกษา ผศ.สากล ไพเราะ ผศ.วรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ ครรชิต หิรัณยหาด กาญจนา วิมุกตานนท์ อัยมัญช์ ไอยรากุลวัฒน์ ว่าที่ ร.ต. วิมุตติ ไอยรากุลวัฒน์ บรรณาธิการอำนวยการ เขมจิรภรณ์ ไอยรากุลวัฒน์ กองบรรณาธิการ พนมพร เชื้อหมอดู ปัญฐโชตต์ ศิริ ณรงค์ ชาติทรัพย์สิน คอลัมนิสต์ อัยมัญช์ ไอยรากุลวัฒน์ ว่าที่ ร.ต. วิมุตติ ไอยรากุลวัฒน์ สันติธรรม จันทร ดวงเดือน สดแสงจันทร์ นิชาภา เนื้อเย็น ฝ่ายประสานงาน และการเงิน บุศรา นาคะ

CONTENS 2 4 6 8 9 10 12 14 15 16 17

รู้เรื่องรอบโลก สรุปกิจกรรมเด่นประจำเดือน ผู้ว่าฯ พบประชาชน คนหลังเลนส์ PR. สพป.อ่างทอง PR. อบจ.อ่างทอง บุคคลสำคัญ PR. สนง.กกต. จ.อ่างทอง PR. สนง.สหกรณ์ จ.อ่างทอง PR. ทีมนักร้องดับเบิ้ลแชมป์ กิ๊กดู๋สงครามเพลง PR. นักประดิษฐ์รองชนะเลิศ หุ่นยนต์ปี 2556 ของไทย 18 ทีเด็ดอ่างทอง 20 PR. สนง.การท่องเที่ยว และกีฬา จ.อ่างทอง 22 ชะตาราศี 23 ลับสมองประลองปัญญา 24 สมัครสมาชิก

ANGTHONGNEWS MAGAZINE นิตยสารรายเดือนสำหรับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางสำนักข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง และของทางภาครัฐและ เอกชนในจังหวัดอ่างทอง ภาพและข้อมูลที่ลงพิมพ์ใน ANGTHONGNEWS MAGAZINE สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย เจ้าของ เขมจิรภรณ์ ไอยรากุลวัฒน์ ผูพ้ มิ พ์ ผูโ้ ฆษณา เขมจิรภรณ์ ไอยรากุลวัฒน์ พิมพ์ วรศิลป์การพิมพ์ 89 โทร. 0-3561-1751, 08-9610-6101 สำนักงาน 1/2 ศูนย์การเรียนรูผ้ ลิตภัณฑ์ และภูมิปัญญา ถ.เทศบาล 14 ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 โทร. 0-3586-0371 โทรสาร. 0-3586-0372


2 l ANGTHONGNEWS MAGAZINE


สรุปกิจกรรมเด่นในจังหวัดอ่างทอง เดือนมิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา

(5 มิ.ย.) สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง จัดอบรมกิจกรรม “รณรงค์การจัดทำบัญชีครัวเรือนแก่เยาวชนนักเรียน (สานต่อปีที่ 5)” ณ หอประชุมโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ อ.เมืองอ่างทอง

(12 มิ.ย.) สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะอนุกรรมการ ตรวจพื้นที่สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับฯ ณ วัดโบสถ์วรดิตถ์ ต.เอกราช อ.ป่าโมก

(14 มิ.ย.) สนง.ปกครองจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะกรรมการทัง้ 10 ท่าน ลงพืน้ ทีต่ รวจสอบสถานทีต่ ง้ั เพือ่ ขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ณ พลอยรีสอร์ท ต.บางพลับ อ.โพธิท์ อง

(17 มิ.ย.) สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรม “บางเจ้าฉ่าสานสายใยรัก พิทักษ์แม่น้ำน้อย” ณ บริเวณแม่น้ำน้อย วัดยางทอง ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง

4 l ANGTHONGNEWS MAGAZINE

(19 มิ.ย.) เรือนจำจังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพการเพาะเห็ดเศรษฐกิจแก่ผู้ต้องขัง ณ อาคารเรียนฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ เรือนจำ จ.อ่างทอง

(19 มิ.ย.) จังหวัดอ่างทอง โดย อำเภอสามโก้ จัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือน มิ.ย. 56 ณ วัดวงษ์สุวรรณ ต.อบทม อ.สามโก้

(21 มิ.ย.) สนง.ประชาสัมพันธ์จงั หวัดอ่างทอง จัดการแข่งขันตอบปัญหา ประชาธิปไตย “ Young DPR Awards เยาวชนประชาธิปไตยสัมพันธ์ ปีท่ี 3 ” ณ โรงเรียนสตรีอา่ งทอง

(21 มิ.ย.) ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมพัฒนากลไก ชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ และอาสาสมัครตำรวจบ้านจังหวัด ณ หอประชุมเมืองอ่างทอง


(25 มิ.ย.) อบต.โรงช้าง ฉีดพ่นหมอกควันป้องกัน และรณรงค์โรคไข้เลือดออก แก่ประชาชนในเขต ต.โรงช้าง อ.ป่าโมก

(28 มิ.ย.) สนง.สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เปิดงาน “เปิดกระปุกออมสินและมอบรางวัลแก่นักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการออมทรัพย์นักเรียนโรงเรียนวัดพายทอง”

(25 มิ.ย.) กรมโรงงงานอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดอ่างทอง ณ โรงงานของ บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)

(28 มิ.ย.) ทีมงานสำนึกรักบ้านเกิด มอบห้องสมุดแห่งอนาคต “สำนึกรักบ้านเกิด” แก่โรงเรียนสตรีอ่างทอง

(26 มิ.ย.) จังหวัดอ่างทอง จัดงานวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2556 ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง

(29 มิ.ย.) บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบคอมพิวเตอร์ในโครงการ ไทยซัมซุง ประกันชีวิต เพื่อน้องได้เรียน ณ โรงเรียนวัดวันอุทิศ อ.วิเศษชัยชาญ

(28 มิ.ย.) สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง จัดประชุมเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ศาลากลางจังหวัด

(30 มิ.ย.) คณะที่ปรึกษาทางวิชาการ ประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย จัดเวทีเสียงประชาชน ร่วมหาทางออกประเทศไทย จังหวัดอ่างทอง ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง

ANGTHONGNEWS MAGAZINE l 5


รูปแบบรายการ - รายการสัมภาษณ์ ออกอากาศสด โดย นายวิศว ศะศิสมิต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง - ท่าน ผู้ว่าฯ พูดคุยแบบสบายๆ เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ติดตามผลงานการออกอากาศเป็น VDO. Clip ไดท้ ี่

http://www.angthong.go.th , http://www.angthongtv.com

ออกอากาศสดทุกวันพุธ เวลา 18.00-19.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์อ่างทองเคเบิลทีวี

ตอนที่ 23

วันที่ออกอากาศ สด - วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2556 ซ้ำ - วันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2556 ผูร้ ว่ มรายการ 1. ว่าทีร่ .ต. พิเชียร ลิมป์หวังอยู่ (นายอำเภอเมืองอ่างทอง) เรื่อง การรับเบาะแส ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับความไม่สงบ ในด้านต่างๆ ทางจดหมาย 2. น.ส.ทิพย์วรรณ เทศบุตร (ประชาสัมพันธ์จงั หวัดอ่างทอง) เรือ่ ง การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุง่ รายการกิก๊ ดู๋ สงครามเพลง

ตอนที่ 24

วันที่ออกอากาศ สด - วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2556 ซ้ำ - วันที่ 13 - 16 มิถุนายน 2556 ผูร้ ว่ มรายการ 1. นายอัศวิน หนูจ้อย (พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง) เรื่อง โครงการพูดจาหาทางออกของประเทศไทย 2. นางภูริสุดา นิลวรรณ (ผอ.ปปช.จังหวัดอ่างทอง) เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการ ป.ป.ช.

6 l ANGTHONGNEWS MAGAZINE


รายการ ผู้ว่าฯ พบประชาชน ภาพการออกอากาศในเดือน มิถุนายน 2556 โดย สำนักข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง (Angthong News)

ตอนที่ 25

วันที่ออกอากาศ สด - วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2556 ซ้ำ - วันที่ 20 - 23 มิถุนายน 2556 ผูด้ ำเนินรายการ 1. นายปัญญา งานเลิศ (รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดอ่างทอง) 2. นายนลิน ตัง้ ประสิทธิ์ (รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดอ่างทอง)

ตอนที่ 26

วันที่ออกอากาศ สด - วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2556 ซ้ำ - วันที่ 27 - 30 มิถนุ ายน 2556 ผู้ดำเนินรายการ 1. นายปัญญา งานเลิศ (รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดอ่างทอง) ผู้ร่วมรายการ 1. น.ส.ทิพย์วรรณ เทศบุตร (ประชาสัมพันธ์จงั หวัดอ่างทอง) เรื่อง งานเทศกาลกินผัดไทย ไหว้พระสมเด็จเกษไชโย 2. นางนงลักษณ์ เกตุเวชสุริยา (เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง) เรื่อง การจัดงานเกษตรลุ่มเจ้าพระยาก้าวหน้าสู่ AEC

ANGTHONGNEWS MAGAZINE l 7


คนหลังเลนส์ by ชายสะพายกล้อง

8 l ANGTHONGNEWS MAGAZINE


สำนักงานเขตพีื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง Angthong Primary Educational Service Area Office

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จัดโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อนำดอกผลช่วยเหลือนักเรียน ที่ยากจน ได้รับการศึกษาจนจบหลักสูตร และมีคุณลักษณะเป็นคนเก่ง คนดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

นายเพชรรัตน์ นิม่ พันธุ์ ผูอ้ ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ประถมศึกษาอ่างทอง ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธกิ ารศึกษาจังหวัด อ่างทอง กล่าวว่า มูลนิธิการศึกษาจังหวัดอ่างทอง ได้จัดตั้งเมื่อปี 2526 โดย ว่าที่ร.ต. กล้าหาญ ฤกษ์สำราญ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ในสมัยนั้น ได้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สงเคราะห์ และช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาแก่ผกู้ ำลังศึกษาในสถานศึกษา จังหวัดอ่างทอง ทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ซึง่ มูลนิธฯิ ได้นำดอกผลทีส่ ะสม มอบเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา ทุกสังกัดที่ขาดแคลน มาอย่างต่อเนื่องทุกปีจนถึงปัจจุบัน จำนวน 268 ทุน เป็นเงิน 285,000 บาท แต่ดอกเบี้ยที่ได้รับแต่ละปีมีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอ ในการมอบทุนให้อย่างต่อเนือ่ ง ดังนัน้ คณะกรรมการ และคณะทีป่ รึกษา มูลนิธฯิ ได้มมี ติเห็นชอบกำหนดจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพือ่ การศึกษาทุกปี

และในปี 2556 ได้จัดทอดผ้าป่าการศึกษาไปแล้วเมื่อวันที่ 27 มิถนุ ายน 2556 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง โดยมีนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ปีนี้มีการมอบทุนการศึกษา จำนวน 24 ทุน ใช้เกณฑ์ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ทุนละ 1,000 บาท ระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า - ระดับ ปริญญาตรี ทุนละ 1,500 บาท ในครัง้ นี้ เพือ่ นำดอกผลช่วยเหลือนักเรียน ทีย่ ากจน ได้รบั การศึกษา จนจบหลักสูตรและมีคุณลักษณะเป็นคนเก่ง คนดี และอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข สำหรับในครั้งนี้ มียอดเงินบริจาคในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,426,754 บาท สพป.อ่างทอง จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา และผู้ที่จะร่วมพัฒนาเด็กและเยาวชน ของจังหวัดอ่างทอง ให้ได้รับการศึกษา สามารถส่งเงินร่วมกันทำบุญได้ที่ มูลนิธิการศึกษาจังหวัดอ่างทอง สพป.อ่างทอง โทร. 0-3561-1371 หรือ 0-3561-1995 ในวัน และเวลาราชการ

ANGTHONGNEWS MAGAZINE l 9


องค์การบริหารส่วนจังหวัดอา่ งทอง

Angthong Provincial Administrative Organization โดย : สันติธรรม จันทร

เตรียมความพร้อมงานเกษตรลุ่มเจ้าพระยา สู่ AEC

งานประทานรางวัลเกียรติยศ “ ระฆังทอง ” (บุคคลแห่งปี) ครั้งที่ 6 ประจำปี 2556 นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้รับการคัดเลือกรับประทานรางวัลเกียรติยศ “ ระฆังทอง ” (บุคคลแห่งปี) ครัง้ ที่ 6 ประจำปี 2556 โดยสมัชชานักจัดรายการข่าว วิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) เมือ่ อังคาร ที่ 11 มิถนุ ายน 2556 ณ ศูนย์วจิ ยั สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

10 l ANGTHONGNEWS MAGAZINE

นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายชรินทร์ เปาอินทร์ รองนายก อบจ.อ่างทอง พร้อมด้วยขณะผูบ้ ริหาร อบจ.อ่างทอง เข้าร่วมประชุม ณ ศาลากลาง จังหวัดอ่างทอง เพือ่ เตรียมความพร้อมในการจัดงานเกษตรลุม่ เจ้าพระยา ก้าวหน้าสู่อาเซียน (AEC) ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 - 21 กรกฎาคม 2556 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และได้ลง พื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าในการเตรียมงาน พร้อมได้ปลูกต้นไม้ และปักดำนาต้นข้าวในแปลงนาสาธิต โดยมี นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย


ฟุตบอลกระชับมิตร อบจ.อ่างทอง - อบจ.สุพรรณบุรี อบจ.อ่างทอง - อบจ.สุพรรณบุรี ประสานสัมพันธ์ โดยการจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 โดยมี นายก อบจ. ,รองนายก อบจ., ประธานสภา และสมาชิกสภา อบจ. ทั้ง 2 แห่ง ลงร่วม แข่งขันกันครบถ้วน บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน และเป็นกันเอง ผลการแข่งขัน อบจ.สุพรรณบุรี ชนะ อบจ.อ่างทอง ด้วยสกอร์ 3 : 2 หลักจากการแข่งขัน มีการร่วมรับประทานอาหาร และแลกเปลี่ยนความเห็นใน การบริหารงานทั้งสองแห่ง

อบจ.อ่างทอง จัดประชาคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดย นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จัดประชุมประชาคม ท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2559) เพื่อรับฟัง รวบรวมโดยการนำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และจากปัญหา ความต้องการของประชาชนผ่านกระบวนการ มีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน เพือ่ เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนา สามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มปี ระสิทธิภาพและสอดคล้อง กับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอ่างทอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พบประชาชน เพื่อปวงประชาทั่วหน้า...ชีวามีสุข ประจำปี 2556 ครั้งที่ 8 วันที่ 19 มิถุนายน 2556 ณ วัดวงษ์สุวรรณ ต.อบทม อ.สามโก้ จ.อ่างทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองพบประชาชน เพือ่ ปวงประชา ทัว่ หน้า...ชีวามีสขุ ประจำปี 2556 ครัง้ ที่ 8 เมือ่ วันที่ 19 มิถนุ ายน 2556 ณ วัดวงษ์สวุ รรณ ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง โดยออกร่วมกับจังหวัดอ่างทอง ตามโครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิม้ ให้ประชาชน ” โดยมีกจิ กรรม การจัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ผลงาน กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เผยแพร่ผลงานและให้ความรูแ้ ก่ประชาชน ,กิจกรรมของศูนย์เครือข่าย เพือ่ แก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ Clinic center และมอบข้าวสารให้แก่ประชาชน เพือ่ เป็นการลดค่าใช้จา่ ย ในครัวเรือนแก่ประชาชนทีม่ ารับบริการตามโครงการ

ANGTHONGNEWS MAGAZINE l 11


“ สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม ” คือสิ่งที่ยึดมั่นมาตลอด อายุราชการ จนวันนี้ และต้องการเห็นการเมืองในทุก ๆ ระดับได้ นักการเมืองที่ดี มีคุณธรรม ยกระดับประชาชนให้มีความรู้ความตระหนัก ที่ดี มีเหตุมีผล มีสำนึกและวัฒนธรรม

“ ปัญญา คำพรเหลือ ”


บุคคลสำคัญ by คนมันมัน Angthongnews Magazine ฉบับนี้ ได้มีโอกาสเข้ามาสัมภาษณ์บุคคลสำคัญท่านหนึ่ง ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการเลือกตั้ง เป็นอย่างมาก ซึ่งท่านนี้ก็เป็นที่รู้จัก ของคนในจังหวัดอ่างทองเป็นอย่างดี เพราะท่านชื่อว่า “ ปัญญา คำพรเหลือ ” อดีต รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง

ท่านวิศว ศะศิสมิต ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานกรรมการ สรรหากรรมการการเลือกตัง้ ประจำจังหวัดอ่างทอง ถามผมในการแสดง วิสัยทัศน์ว่า “ทำไมจึงต้องการเป็น กกต.จว.อ่างทอง?” ผมตอบท่านไปตามความรู้สึกแท้จริงในขณะนั้นว่า “ที่ผมต้องการ เป็น กกต.จว. เพราะ ประการแรก ผมจะเกษียณอายุราชการในตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองในเดือนกันยายน 2554 นี้ พอดี จะได้มี งานทำต่อ ไม่ต้องไปนั่งเหงาอยู่บ้านเฉย ๆ ประการที่ 2 ผมยังรู้สึกว่า ตัวเองยังมีพลังทีจ่ ะทำงานทีเ่ ป็นประโยชน์ให้ชาติบา้ นเมืองต่อไปอีก โดย ไม่มปี ญั หาด้านสุขภาพมาเป็นอุปสรรค ประการที่ 3 งานเลือกตัง้ ซึง่ ถือ เป็นงานสำคัญที่จะมีผลต่อการบริหารปกครองบ้านเมืองของบรรดา นักการเมืองทุกระดับ และเป็นงานที่ผมมีประสบการณ์มาตั้งแต่เริ่ม รับราชการเป็นปลัดอำเภอ นายอำเภอ ปลัดจังหวัด แม้กอ่ นการเกษียณ ในตำแหน่งรองผูว้ า่ ราชการจังหวัดอ่างทอง โดยเชือ่ มัน่ ว่าจะเอาประสบการณ์ นั้นมาใช้ในการเป็น กกต.จว. ได้อย่างดี และมีเวลาทำงานได้เต็มที่ โดยไม่ต้องเจียดเวลาราชการปกติ ประการสุดท้าย ต้องการมาเป็น กกต.จว. เพราะอยากเห็นการเมืองทุกระดับได้นักการเมืองที่ดี มีทั้ง คุณธรรม ยกระดับประชาชนให้มีความรู้ความตระหนักที่ดี มีเหตุมีผล มีสำนึก และวัฒนธรรมทางการเมืองในการเลือกตั้งตามระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นไปอย่างสุจริต ยุติธรรม โปร่งใส และเที่ยงธรรม” นั่นเป็นคำตอบของ คุณปัญญา คำพรเหลือ อดีตรองผู้ว่าราชการ จังหวัดอ่างทอง ที่เล่าให้ Angthongnews Magazine ฟัง ว่าทำไม จึงได้เข้าไปกุมบังเหียนงานเลือกตั้งของจังหวัดอ่างทอง และได้รับ เลือกจาก กกต.จว.อ่างทองให้เป็นประธาน กกต.จว.อ่างทองคอลัมน์ คอลัมน์บคุ คลตัวอย่างฉบับนี้ จึงขอแนะนำให้รจู้ กั กับ นายปัญญา คำพรเหลือ ที่ต้องบอกว่า ท่านเป็นลูกหม้อมหาดไทยมาตลอดชีวิต ราชการ ไม่เคยโยกย้ายซิกแซกไปอยูก่ รมอืน่ กระทรวงอืน่ เลย

พืน้ เพของท่าน เป็นคนอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เป็นลูก แม่คา้ ข้าวแกงและก๋วยเตีย๋ ว บิดา (เตีย่ ) ถีบซาเล้งรับซือ้ ขวดและของเก่า ท่านเป็นคนสุดท้องในบรรดาลูก 10 คน ของครอบครัวจน ๆ นี้ และเป็น ลูกคนเดียวที่ได้เรียนจนถึงปริญญาตรี และปริญญาโทในคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สิงห์ดำ รุ่น 24) พี่ ๆ อีก 9 คน จบแค่ ป.4 ก็ต้องออกหางานทำ และไม่มีญาติพี่น้องที่รับราชการเลย ท่านเริ่มชีวิตราชการในสายปกครอง เมื่อต้นปี 2519 โดยบรรจุ เป็นปลัดอำเภอตรีทอ่ี ำเภอ พิบลู มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี สนุกกับ งานในพื้นที่ได้ใกล้ชิดรับใช้พี่น้องประชาชนเพียง 8 เดือน ก็ได้รับคำสั่ง ย้ายเข้าไปเป็นนักวิชาการปกครอง กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง อยู่ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ และเป็นประจำกองบรรณาธิการ “นิตยสารเทศาภิบาล” อยู่นานถึง 12 ปี (ปี 2519 - 2531) เท่ากับ 1 ใน 3 ของชีวิตราชการ เป็นตั้งแต่คนตรวจพิสูจน์อักษร การคัดเรื่องลง พิมพ์ เขียนบทความ การจัดทำ Artwork ไปจนถึงการเข้าเล่ม ทำอยูน่ าน จนคนในสายมหาดไทยและกรมการปกครอง ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค รู้จักชื่อ “ปัญญา” เทศาภิบาล เป็นผลให้มีลูกศิษย์ลูกหาสายปกครอง มากมายไป โดยไม่รตู้ วั ภูมใิ จทีม่ นี อ้ ง ๆ หลายคนมาบอกว่าทีเ่ ขาสอบได้ เพราะอ่านหนังสือพี่ปัญญา ต้องออกไปอยู่ต่างจังหวัดอีกครั้งเมื่อสอบซี 6 ได้ในปลายปี 2531 ไปเป็นปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนทีอ่ ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ พอสอบซี 7 ไปเป็นปลัดอำเภออาวุโสทีอ่ ำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี แล้วสอบเข้าโรงเรียนนายอำเภอได้ (รุ่นที่ 32 ปี 2535) ปลายปี 2536 ได้รบั บรรจุเป็นนายอำเภอครัง้ แรกทีอ่ ำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 3 ปี ย้ายไปเป็นนายอำเภอเมืองสมุทรสาคร 3 ปี ย้ายไปเป็นนายอำเภอเมือง สมุทรสงคราม 4 ปี จากนัน้ ถูกเตะโด่งมาเป็นนายอำเภอโพธิท์ อง จังหวัด อ่างทอง 4 ปี แล้วไปเป็นนายอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (เพือ่ เลือ่ น ขึน้ เป็นซี 9) อยูป่ กี ว่า ก็มาขึน้ ตำแหน่งปลัดจังหวัดอ่างทอง 1 ปี ขึน้ เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดได้ 2 ปี ก็ครบกำหนดเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 ท่านปัญญา คำพรเหลือ ให้แง่คดิ ในการครองตัวสำหรับข้าราชการว่า ท่านถือหลัก “4 ง.” คือ “อยูอ่ ย่างง่าย ๆ” ไม่ถือยศถือศักดิ์ ไม่เป็น ศักดินาเจ้าขุนมูลนาย เจ้ายศเจ้าอย่าง “อยูอ่ ย่างไม่มแี ง่” คือ ไม่มเี ล่หเ์ หลีย่ ม ไม่ทรยศคดโกงใคร จริงใจกับทุกฝ่ายทุกคน “อยูอ่ ย่างไม่เหงา” คือคบกับ คนทุกฝ่ายทุกระดับ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีเพื่อนมีฝูง ทำงานด้วย ความสัมพันธ์กนั และสุดท้าย “อยูอ่ ย่างงดงาม” คือวางตัวให้เหมาะกับ กาลเทศะ มีสัมมาคารวะ สุภาพอ่อนโยน ไม่สำมะเลเทเมา รู้หน้าที่ มีน้ำใจและให้เกียรติผู้อื่น ทำได้อย่างนี้ ไปอยู่ที่ไหนก็ได้ มีแต่คนรัก มีแต่มิตร ไม่มีศัตรู ท่านทิ้งท้าย ในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด อ่างทองว่า ...ท่านจะพยายามทำ และอยากจะเห็นการเลือกตั้งของ จังหวัดอ่างทองทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับชาติและระดับท้องถิ่น เป็นการเลือกตั้งที่มีวัฒนธรรมอันดีงาม สมกับการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นการเลือกตั้งที่สง่างาม ตามวิสัยทัศน์ของ กกต. ที่ว่า “สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม” จะพยายามส่งเสริมให้ประชาชน และเยาวชนคนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าในสิทธิในเสียงของตนเอง มีความตระหนักสำนึก และวิจารณญาณในการลงคะแนนเสียง เลือกตัง้ ทุกครัง้ ต่อไป...

ANGTHONGNEWS MAGAZINE l 13


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง

The Office of Provincial Election Commission of Angthong

“ ”

กกต.ยุคใหม่

สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวอ่างทอง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 5 กันยายน 2556 จำนวน 32 แห่ง ดังนี้ อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอป่าโมก อำเภอไชโย อำเภอแสวงหา อำเภอสามโก้

ได้แก่ อบต.หัวไผ่, บ้านแห, จำปาหล่อ, คลองวัว, ย่านซื่อ ได้แก่ อบต.ไผ่จำศีล, ยี่ล้น, ไผ่วง, หลักแก้ว, คลองขนาก, บางจัก ได้แก่ อบต.ยางช้าย, คำหยาด, บางเจ้าฉ่า, องครักษ์, หนองแม่ไก่, อ่างแก้ว ได้แก่ อบต.บางเสด็จ, สายทอง, โรงช้าง, เอกราช, นรสิงห์, โผงเผง ได้แก่ อบต.ชัยฤทธิ์ ได้แก่ อบต.ห้วยไผ่, บ้านพราน, วังน้ำเย็น, สีบัวทอง, ศรีพราน, จำลอง ได้แก่ อบต.อบทม, โพธิ์ม่วงพันธ์

หมายเหตุ : อบต.หัวไผ่, บ้านแห, คลองวัว, ไผ่จำศีล, ยี่ล้น, ไผ่วง, หลักแก้ว, คลองขนาก, ยางช้าย, คำหยาด, บางเจ้าฉ่า, อ่างแก้ว, บางเสด็จ, เอกราช, โผงเผง, จำลอง, อบทม *** เลือกตั้งเฉพาะสมาชิก *** กำหนดจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ครบวาระ

“ หนึ่งคนที่คิด หนึ่งสิทธิ์ที่กา ช่วยพัฒนาท้องถิ่น ” 14 l ANGTHONGNEWS MAGAZINE


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอา่ งทอง Angthong Provincial Cooparetive Office โดย : นิชาภา เนื้อเย็น

นายประกอบ เผ่าพงศ์ สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ความก้าวหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 คณะกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) เป็นประธานกรรมการได้ประชุม และมีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับ และขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด โดยมี ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็นประธาน และคณะกรรมการ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนระดับจังหวัด ภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง ขบวนการสหกรณ์ และสหกรณ์จงั หวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ และสามารถดำเนินการได้ทันที เมื่อรองนายกรัฐมนตรี (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) ประธานกรรมการลงนาม ในคำสั่งแล้ว คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ 1. อำนวยการ กำกับ และติดตามในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด 2. กำหนดแนวทาง และสนับสนุนการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 3. พิจารณาจัดทำแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อสนับสนุนดำเนินการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ 4. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยตามความเหมาะสม 5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์มอบหมาย “ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ชี้แจงรายละเอียด ประสานงานเพื่อคัดเลือกผู้แทนสหกรณ์ ทุกประเภทในจังหวัด เพือ่ นำรายชือ่ เสนอผูว้ า่ ราชการจังหวัดออกคำสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการ ซึง่ จะมีการจัดประชุมชีแ้ จงวาระแห่งชาติดา้ นการสหกรณ์ ให้คณะอนุกรรมการกำกับ และขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัดทราบ แนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งกลไกในการขับเคลื่อน วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ด้วย ” สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง กล่าว

ANGTHONGNEWS MAGAZINE l 15


ทีมจังหวัดอ่างทองชนะเลิศ ในรอบแชมป์เจ้าสังเวียนคว้าเงินล้านที่ 2 ในรายการ

“ กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน ” เริ่มต้นจาก บริษัท JSL โกลบอล มีเดียร์ ผู้ผลิตรายการ กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน ซึ่งรูปแบบรายการเป็นการประกวดขับร้องเพลง ไทยลูกทุ่ง ได้มีโครงการที่จะสืบสานเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมกับพัฒนา ชุมชนและท้องถิ่น ทางบริษัท จึงติดต่อมาทาง อาจารย์เฉลิมศรี นาควรี โรงเรียนราชสถิตวิทยา เพื่อที่จะหาน้องๆ นักร้องเสียงดีทำการ คัดเลือก ท่านอาจารย์เฉลิมศรี จึงได้นำโครงการนีต้ ดิ ต่อ อาจารย์อทุ มุ พร มีเนตร (ครูเล็ก โรงเรียนราชสถิตวิทยา และดีเจสราวุธ คนโก้ เน๊าะๆ ต่อมา อาจารย์อุทุมพร และดีเจสราวุธ ได้นำโครงการเข้ามาติดต่อ คุณโชคชัย ทองศักดิ์ (ดีเจ โชคชัย) ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเซ็นเตอร์ เรดิโอ FM 104.40 MHz. และดำรงตำแหน่งเป็นประธานชมรมวิทยุ กระจายเสียงจังหวัดอ่างทอง และด้วยความที่เคารพนับถืออยู่แล้ว และเห็นว่าดีเจโชคชัยเป็นผู้ช่วยเหลือสังคมตลอด โดยเฉพาะอะไร ที่ทำเพื่อจังหวัดอ่างทอง ซึ่งโครงการนี้มีเวลา 3 วัน ที่จะต้องค้นหา นักร้อง ก่อนที่บริษัทจะเดินทางมาทำการคัดเลือกเอง ดีเจโชคชัยจึง ได้ทำการประชาสัมพันธ์ และรับสมัครนักร้องในช่วงดำเนินรายการ และได้บอกกล่าวไปยัง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์เพราะเห็นว่าที่ โรงเรียนมีวงดนตรีลูกทุ่งปัทมโรจน์ หลังจากนั้นบริษัทได้เดินทางมา แคชติ้ง โดยใช้สถานที่สถานีวิทยุเซ็นเตอร์เรดิโอ หลังจากผ่านไป 4-5 วัน ทางบริษัทได้ติดต่อ กลับมาพร้อมแจ้งรายชื่อนักร้องที่ผ่านการ คัดเลือก 3 คนคือ 1. น.ส.น้ำฟ้า รัตนศรีโพธิ์ 2. น.ส.เจนจิรา วิชานันท์ (น้องเจน) 3.นายวัฒนธรรม กล่ำภู่ (เอ็ม) ทางบริษัทให้เตรียมตัวบันทึกเทปรายการรอบแรก ซึ่งทีมอ่างทอง พบกับทีมขอนแก่น เทปออกอากาศวันที่ 30 เมษายน 2556 ผลการ แข่งขัน ทีมอ่างทองชนะในรอบแรก ต่อจากนั้นได้เข้ารอบสอง เป็นการ พบกับทีมจังหวัดลำพูน เทปออกอากาศ เมือ่ วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ผลการแข่งขันอ่างทองชนะ เช้าสูร้ อบชิงชนะเลิศ ซึง่ พบกับทีมหนองคาย โดยรอบชิงชนะเลิศ จะใช้คะแนนโหวตในการตัดสิน และถ่ายทอดสด ในวันที่ 4 มิถุนายน 2556 ผลการแข่งขันรวมคะแนนโหวตทีมอ่างทอง ชนะทำให้ทีมได้รับรางวัลชนะเลิศรับเงินรางวัล 1,000,000 บาท

16 l ANGTHONGNEWS MAGAZINE

จากนั้นดีเจโชคชัย นำทีมจังหวัดอ่างทองเดินหน้าชิงเงินรางวัล ล้านที่ 2 ต่อ โดยการแข่งขับเก็บคะแนนรอบแรกของแชมป์เจ้าสังเวียน ทีมจังหวัดอ่างทองพบกับทีมจังหวัดกำแพงเพชร ทีมจังหวัดอ่างทอง ชนะ ซึ่งเทปออกอากาศเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 และแข่งขันเก็บ คะแนนกับจังหวัดเชียงใหม่เทปออกอากาศ เมื่อวันที 25 มิถุนายน 2556 ผลการแข่งขันอ่างทองชนะคะแนนรวมแต่ละทีมที่แข่งขันผ่านมา รอบ 2 ปรากฏว่า อันดับที่ 1 ทีมจังหวัดอ่างทอง อันดับที่ 2 ทีม กำแพงเพชร ส่วนอันดับที่ 3 ทีมเชียงใหม่ ซึง่ ตกรอบ ทำให้ทมี อ่างทอง เข้าชิงชนะเลิศ กับทีมจังหวัดกำแพงเพชร โดยต้องใช้คะแนนโหวต เหมือนรอบที่ผ่านมา และถ่ายทอดสดในวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ผลการแข่งขันผลการแข่งขัน ทีมจังหวัดอ่างทองชนะเลิศด้วยคะแนน 260,000 กว่าโหวต ขณะที่กำแพงเพชรคะแนนได้ 170,000 กว่าโหวต ทำให้ทีมจังหวัดอ่างทองชนะเลิศ ในรอบแชมป์เจ้าสังเวียน คว้าเงิน ล้านที่ 2 และเงินรางวัลส่วนหนึ่งนำมาต่อยอดพิพิธพันธ์เพลงลูกทุ่ง จังหวัดอ่างทอง และเป็นการนำพาน้องๆไปสู่ดวงดาว รวมถึงทำให้ จังหวัดอ่างทองเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศ


ทีม “ รวงทอง โรบอท ” นักประดิษฐ์หุ่นยนต์ระดับประเทศ ความฝันของนักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศทุกคน คือการเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ประดับประเทศ เพราะพวกเขาจะได้ ใช้วิชาความรู้ ทักษะ และฝีมือ ไปประชันกัน ตั้งแต่เวทีการประกวด ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับโลก ซึ่งเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2556 นี้ จังหวัดอ่างทอง ได้รับการประกาศชื่ออีกครั้ง ในเวทีการประกวดระดับประเทศไทยประจำปี 2556 โดยนักศึกษา แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง จำนวน 8 คน ได้รวมกลุ่มทำหุ่นยนต์ตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ.2555 ในนาม “ รวงทอง โรบอท ” โดยเริ่มจากทำความเข้าใจในกติกาการแข่งขัน และนำมาออกแบบเป็นหุน่ ยนต์ ทำการทดสอบ ปรับแต่งและนำเข้าร่วม แข่งขัน โดยมีผลงาน ตั้งแต่ 1. สนาม 1 ผ่านการคัดเลือกเป็น 40 ทีม จากหุ่นยนต์ของอาชีวศึกษาทัว่ ประเทศ 121 ทีม เพือ่ เข้าร่วมแข่งขันหุน่ ยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติ ที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เมื่อเดือนมกราคม 2556 2. สนาม 2 ผ่านการคัดเลือกเป็น อันดับที่ 1-8 และทีมหุ่นยนต์ ทีอ่ ยูใ่ นอันดับ 1-16 ในการแข่งขันหุน่ ยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติ ได้ทำการ แข่งขันที่ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อเดือน เมษายน 2556 3. สนาม 3 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน หุน่ ยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทยประจำปี 2556 ทีห่ า้ งเซ็นทรัลพลาซ่า สาขาแจ้งวัฒนะ เมือ่ วันที่ 15-16 มิถนุ ายน 2556 พร้อมกับได้เป็นตัวแทน ประเทศไทย ร่วมสนับสนุนทีมเพื่อไปแข่งขันระดับโลกประจำปี ที่เมือง ดานัง ประเทศเวียดนาม กับทีม The BASE SEED จากมหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิต ในระหว่างวันที่ 16-20 เดือนสิงหาคม 2556 นี้ โดย หุ่นยนต์ของทีม “ รวงทอง โรบอท ” สามารถชนะเลิศ ด้วยการทำ “ The Green Planet ” ได้ทุกครั้ง

คณะครูที่ปรึกษาในครั้งนี้ หรือผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ของทีมหุ่นยนต์รวงทองโรบอท วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง นำโดย 1. นายเกรียงศักดิ์ เทียมทิพาบุญกร 2. นายมานพ มากเลย์ 3. นายประทีป ฟองเพชร 4. นางสาวรุ่งนภา พงษ์ช้าง 5. นายณตปกรณ์ เงินเหรียญ โดยนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ทั้ง 8 คน ผู้สร้างชื่อเสียง ให้กับจังหวัดอ่างทอง คือ 1. นายธนากร กุศลเอี่ยม (หัวหน้าทีม) 2. นายธวัชชัย ชื่นชม 3. นายสันติ กุลมา 4. นายสุทธิพจน์ เพ็ชรแสง 5. นายอภิชิต อเนก 6. นายสมเกียรติ ศรีฤกษ์ 7. นายวัฒนพนธ์ ฉิมสุวรรณ 8. นายพงศกร อ่วมอารี

นี่เป็น เพียงก้าวแรกของการคิดประดิษฐ์หุ่นยนต์ ด้วยศักยภาพ และทุนที่มี ซึ่งทีม “ รวงทอง โรบอท ” ยังต้องการความสนับสนุนจากทุกฝ่าย เพื่อให้ ได้อุปกรณ์และสานฝันของพวกเขาได้กว่านี้ ร่วมกันต่อเติมฝันให้พวกเขาได้ที่ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง หรือ คุณครู เกรียงศักดิ์ เทียมทิพาบุญกร โทร. 08-6377-1091

ANGTHONGNEWS MAGAZINE l 17


ทีเด็ดอ่างทอง

แดงชวนชิม ลูกชิ้นเมืองทอง “ต้นตำรับ ลูกชิ้นเมืองทอง” สำหรับท่านใดที่กำลังมองหา เมนูปิ้งๆ ย่างๆ ทานเล่นๆ แต่อิ่มสบายท้อง วันนี้เราขอแนะนำ แดงชวนชิม ลูกชิ้นเมืองทอง “ ต้นตำรับ ลูกชิ้นเมืองทอง ” อีกหนึ่งความอร่อย เด็ด และมีชื่อเสียงของจังหวัดอ่างทอง รับรองว่าลูกชิ้นเจ้านี้ อร่อยแน่ๆ เพราะทำธุรกิจ ลูกชิ้นมานานจนลูกค้าต่างก็ให้ความนิยม และตอบรับเป็นอย่างดี คุณพลอยชนกภรณ์ อยู่เป็นสุข ผู้ดูแลกิจการและเป็นเจ้าของ โรงงานลูกชิ้นเมืองทองสาขาอ่างทอง เปิดโรงงานมากกว่า 20 ปีมาแล้ว เรื่องความชำนาญในเรื่องลูกชิ้นจึงไม่ต้องห่วง การันตีทั้งรสชาติ และ ประสบการณ์ในการทำธุรกิจ ของป๋าแดงทีเ่ ป็นผูเ้ ริม่ ต้นและพัฒนาลูกชิน้ ที่มีความอร่อยที่สุดในหมู่บ้านเมืองทองนิเวศน์ 1 และเป็นที่มาของชื่อ “ ลูกชิน้ เมืองทอง ” ซึง่ เป็นเจ้าแรก หลังจากนัน้ มีการได้แอบอ้างชือ่ เสียง ไปใช้ในทางธุรกิจบ้างเพราะเห็นว่าขายดี จึงเปลี่ยนชื่อใหม่มาเป็น “ แดงชวนชิม ลูกชิ้นเมืองทอง ” และได้จดลิขสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในปัจจุบัน อีกทั้งประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายที่ให้ความสำคัญ ในคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ซึ่งได้มาตรฐาน จาก อย. , มาตรฐาน GMP และยังได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับห้าดาว ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึง่ ตำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ไทย

18 l ANGTHONGNEWS MAGAZINE

โดยโรงงานที่ผลิตลูกชิ้นก็จะอยู่ที่ จ.อ่างทอง ส่วนโรงงานที่ จัดจำหน่ายโดยเฉพาะก็จะอยู่ที่หมู่บ้านเมืองทอง 1 ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยที่นี่จำหน่ายลูกชิ้นหมู, เนื้อ, ลูกชิ้นเอ็นหมู ,เอ็นเนื้อ ราคาเริ่มต้นถุงละ 110 บาท ถึง 280 บาท และไม่ต้องไป ลำบากหาน้ำจิ้มลูกชิ้นสูตรเด็ดที่ไหนเลยค่ะ เพราะที่นี่เค้ามีจำหน่าย ให้ทั้งแบบขวดและแบบถุง หรือถ้าหากท่านใดสนใจ ต้องการที่จะสร้าง อาชีพเสริมหรือยึดเป็นอาชีพหลักให้กบั ตนเอง และครอบครัว ทีน่ เ่ี ค้าก็มี เฟรนไชส์ร้านก๋วยเตี๋ยว เฟรนไชส์ร้านลูกชิ้นปิ้งแบบรถเข็น และแบบบูธ ให้เลือกจับจองเป็นเจ้าของได้ ใช้เงินลงทุนน้อย แถมยังสามารถ ผ่อนชำระได้ แล้วจ่ายทีหลัง ไม่มีเงินลงทุนก็เริ่มต้นธุรกิจได้ค่ะ “ ใครๆก็ทำลูกชิ้นได้ แต่จะให้อร่อยต้อง แดงชวนชิม ลูกชิ้น เมืองทอง ” หากท่านใดผ่านมา ก็อย่าลืมแวะกันมาได้ที่ โรงงานลูกชิ้น เมืองทอง พาณิชย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 65 หมู่ 4 ต.โคกพุทรา อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง โทร. 0-3583-6388


ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปคุณภาพระดับ OTOP 5 ดาว ที่ผ่านการคัดสรรสุดยอด หนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล จังหวัดอ่างทอง

จากปลาสด มาแปรรูปเป็น “ ปลาร้า ปลาส้ม ระดับ OTOP 5 ดาว ” กับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาบ้านโคกพุทรา อ.โพธิ์ทอง ราคาเริ่มต้นถ้าเป็นแบบถาดโฟม ห่อด้วยฟิล์ม ราคา 24 บาท ต่อถุง หรือแพ็คซีลแบบสุญญากาศสีเขียวสดใส ราคา 30 บาท ต่อถุง หรือต้องการปริมาณเยอะๆ ก็มีจำหน่ายแบบยกถุง 5 กิโล ปัจจุบันนี้มีตลาดกลางอยู่ที่ตลาดไท, คลอง 3 และ จ.สมุทรปราการ ปลาร้า ปลาส้ม ของที่นี่เค้ามีเครื่องหมาย อย. ,เครื่องหมาย GMP และยังได้รับการคัดสรรให้เป็นสุดยอดหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หรือ ที่เรียกกันว่า OTOP 5 ดาว และนั่นก็เป็นเครื่องการันตีได้ว่าปลาร้า ปลาส้ม ของทีน่ ม่ี คี ณุ ภาพ สด สะอาด ถูกหลักอนามัย อย่างแน่นอนค่ะ

ใครล่ะจะคาดคิดว่า อาหารแปรรูป ที่ทุกคนได้กลิ่นแล้วต้องเมิน หน้าหนี วันนี้จะทำกำไรให้กับชุมชนบ้านโคกพุทราได้อย่างมหาศาล และกำลังจะโกอินเตอร์ไปเมืองนอกแล้ว วันนีเ้ ราจะพาทุกท่านไปพบกับ คุณกิตติวฒั น์ เลิศฤทธิช์ ยั กิจ ประธานกลุม่ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาบ้าน โคกพุทรา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาบ้านโคกพุทรา ตั้งอยู่ที่ 14 ม.1 ต.โคกพุทรา อ.โพธิท์ อง จ.อ่างทอง เริม่ ก่อตัง้ กลุม่ เมือ่ ปี พ.ศ.2551 มีสมาชิกในกลุม่ 15 คน แต่กอ่ นนีเ้ ค้าเคยเป็นพ่อค้าคนกลางขายปลาสด ในตลาดปลาสุวพันธ์ การค้าขายนั้นบางวันก็มีรายได้เยอะ บางวันก็มี รายได้น้อย จึงทำให้มีปริมาณปลาเหลือเยอะ เมื่อขายไม่ได้ก็เกิดการ เน่าเสียเยอะ จึงมีความคิดว่าน่าจะนำมาแปรรูป เพื่อที่จะลดปริมาณ การเน่าเสียของปลา และจัดตั้งกลุ่มเพื่อให้ชุมชนบ้านโคกพุทรามี รายได้เสริม จึงนำมาแปรรูปเป็นปลาร้า ปลาส้ม ซึ่งปลาที่นำมาทำ เป็นปลาร้านั้น ก็จะใช้ปลานิล และปลาจีน ส่วนปลาที่นำมาทำเป็น ปลาส้มก็จะใช้ปลาจีน และปลาตะเพียน ปลาส้มของที่นี่มีรสชาติคงที่ ได้มาตรฐาน เปรี้ยว ก้างนิ่ม

สูตรเด็ดเคล็ดไม่ลบั กับการเลือกปลาส้มให้สงั เกตทีส่ ขี องน้ำปลาส้ม ถ้ามีสีขุ่นๆ แสดงว่าปลานั้นหมักได้ที่แล้ว ก็นำมาทำเมนูเด็ดกัน ได้เลยค่ะ หรือถ้าสีของน้ำปลาส้มยังใสอยู่ แนะนำให้เก็บไว้ 3 วัน ก่อนค่ะ หากท่านใดผ่านมาที่จังหวัดอ่างทอง ก็อย่าลืมแวะมาชิม มาเลือกซื้อกันได้ที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาบ้านโคกพุทรา อ.โพธิ์ทอง หรือ โทร. 0-3586-1431, 08-7411-8209

ANGTHONGNEWS MAGAZINE l 19


สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Office of Tourism and Sports โดย : ดวงเดือน สดแสงจันทร์

วัดในจังหวัดอ่างทอง มีทง้ั หมดจำนวนกว่า 200 วัด แยกเป็น ธรรมยุกติ 8 วัด และมหานิกาย 209 วัด ซึ่งความพร้อมของวัดสามารถพัฒนา เป็น แหล่งท่องเที่ยวได้ โดยการจัดโปรแกรม ท่องเที่ยวไหว้พระทางบก และทางน้ำ ในฉบับนี้ เราจะพาท่านไปเที่ยวจังหวัดอ่างทอง พร้อม ล่องเรือไหว้พระ 9 วัดทางน้ำ ซึ่งทุกวัดตั้งอยู่ ริมแม่น้ำน้อย และทั้งหมดเป็นวัดที่เก่าแก่ มีอายุ ไม่ต่ำกว่า 100 ปี

วัดสุวรรณราชหงส์

1.

สร้างขึ้น พ.ศ. 2425 เดิมมีนามว่า “ วัดบางกรูด ” ทางวัดได้ จัดสอนพระปริยัติธรรม ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ทั้งแผนกธรรม และบาลี นอกจากนีย้ งั มีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการ และโรงพยาบาลเรือ

2.

วัดจุฬามุณี

เป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีโบราณสถานที่น่าสนใจ คือ ศาลาการเปรียญที่สวยงาม ศาลาการเปรียญจัตุรมุข สร้างด้วยไม้ ฝีมือช่างท้องถิ่น มีขนาดใหญ่ ได้สัดส่วนงดงาม และพระพุทธรูป ทองคำได้มาจากลำพูน เดิมพระพุทธรูปองค์นี้ ใช้รักแดงพอกไว้ พอขูดรักแดงออก ก็พบว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำ อีกทั้งยังมีเจดีย์ ที่มีทรงแปลก คือ ฐานมี 2 ชั้น ฐานชั้นบนมีบันไดทางขึ้น และมีใต้ถุน เดินได้ มีซุ้มประตูทางเข้าถึงเจดีย์

20 l ANGTHONGNEWS MAGAZINE

3.

วัดยางทอง

แต่เดิมมีบ้านเรือนอยู่ 3 หลัง จึงเรียกว่า “ วัดบ้านสามเรือน ” พระประธานในอุโบสถ สร้างขึ้นปี 2384 ทางเข้าวัด จะมีต้นไผ่สีสุก ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ทรงขอให้ท่านเจ้าอาวาส (พระครูสิริพัฒนกุล) ปลูกเพื่อใช้ในการขยายพันธุ์ให้กับชาวบ้านด้วย เมื่อปี พ.ศ.2522

วัดข่อย

4.

เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันได้ปรับปรุงสถานที่ และประกาศเป็นเขต รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอโพธิ์ทอง ปัจจุบัน มีปลานานาพันธุ์ เช่น ปลาสวาย ปลาตะเพียน ปลาเทโพ ปลาแรด ปลาบึก ฯลฯ อาศัยอยู่รวมกันไม่ต่ำกว่า 50,000 ตัว ภายในมี มณฑป พระวิหาร เจดีย์ พระอุโบสถ กุฏิ หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ แบบทรงไทยโบราณซึ่งทำมาจากไม้สักเป็นเสาเหลี่ยม 8 เหลี่ยม ยังเป็นที่รวบรวมเครื่องมือ เครื่องใช้ รวมทั้งอุปกรณ์ในการทำนา ได้แก่ เกวียน ล้อ คันไถ


5.

วัดอ้อย

เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองวิเศษชัยชาญ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้น ในสมัยอยุธยา พระอุโบสถเป็นอาคารขนาดใหญ่หกห้อง ก่ออิฐถือปูน แบบโบราณ หลังคาเป็นเครื่องไม้ มุงด้วยกระเบื้องดินเผา พระอุโบสถ นี้ไม่มีหน้าต่าง ลักษณะแบบนี้เรียกว่ามหาอุด รอบโบสถ์มีเสมา 8 ทิศ พระประธานเป็นพระหล่อสัมฤทธิ์ ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อดำ

6.

7.

ทีน่ เ่ี ป็นทีป่ ระดิษฐาน อนุสาวรียว์ รี ชนคนอ่างทอง ปูด่ อก-ปูท่ องแก้ว วัดนี้ได้รับรางวัลวัดพฒนาดีเด่นตัวอย่างส่งเสริมด้านการศึกษา มีการ เปิดพระปริยัติธรรมตั้งแต่ปี 2484 พระอุโบสถทำการบูรณะขึ้นใหม่ ยกใต้ถุนสูง และมีจิตกรรมฝาผนังที่สวยงามทั้งสี่ด้าน

วัดสี่ร้อย

สันนิษฐานว่าตั้งขึ้นเป็นอนุสรณ์แก่ขุนรองปลัดชู และชาวบ้าน วิเศษชัยชาญ 400 คน ที่เสียชีวิตในสงครามระหว่างไทยกับพม่า ทีเ่ มืองกุย ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์แห่งกรุงศรีอยุธยา พ.ศ.2302 วัดแห่งนี้ มีพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ สูง 21 เมตร หน้าตักกว้าง 6 เมตรเศษ นามว่า “ หลวงพ่อโต ” หรือ “ หลวงพ่อร้องไห้ ”

วัดขุมทอง

ตำบลไผ่จำศีล วิเศษชัยชาญ สร้างขึน้ เมือ่ ปี 2410 มีชอ่ื เรียกอีกชือ่ ว่า “ วัดขุม ” ในบริเวณวัดยังใช้เป็นสถานฝึกอาชีพเกษตรกรรม โดย ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งโรงสีชุมชน ที่ผลิตข้าวหอมนิล สายพันธุ์ดี ได้รับ การสนับสนุนจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ พลังงานแสงอาทิตย์และเป็น พิพิทฑภัณฑ์เรือไทยในอดีต

วัดวิเศษไชยชาญ

8.

วัดน้ำพุสิทธาราม

9.

ซึ่งเป็นปลายเส้นทางของโปรแกรมการไหว้พระทางน้ำในจังหวัด อ่างทอง สร้างขึน้ เป็นวัดนับตัง้ แต่สมัยอยุธยา เดิมมีนามว่า “ วัดบ่อน้ำพุ ” ตามประวัติศาสตร์ว่า พระองค์เจ้าเสือได้ปลอมพระองค์เป็นสามัญชน ใช้ชื่อ “ เดื่อ ” ขึ้นชกมวยกับนายสิงห์ในงานวันเพ็ญที่วัดบ่อน้ำพุ เมื่อคราวกรุงศรีอยุธยาถูกข้าศึกรุกราน ต่อมาถึง พ.ศ. 2420 ได้มี เถรสังข์และพระนุ่ม ได้มาอยู่พำนัก และริเริ่มบูรณะปฎิสังขรณ์ขึ้นมา เรียกนามวัดใหม่เป็น “ วัดน้ำพุสิทธาราม ” มีหลวงพ่อเต่า เป็นเกจิ ที่สักการะของทุกคน มาเทีย่ วอ่างทอง มาไหว้พระ ขอพรให้สำเร็จ ซึง่ ในฉบับหน้า เราจะแนะนำ เส้นทางไหว้พระ 9 วัดทางบก สอบถามเพิม่ เติมที่ สำนักงานท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดอ่างทอง โทรศัพท์ 0-3585-1276 , 0-3585-1015

ANGTHONGNEWS MAGAZINE l 21


22 l ANGTHONGNEWS MAGAZINE


ANGTHONGNEWS MAGAZINE l 23


AngthongNews Magazine # 07-2556  
AngthongNews Magazine # 07-2556  

AngthongNews Magazine (อ่างทองนิวส์ แม็กกาซีน) คือ นิตยสารที่มีคุณภาพ ที่จะแนะนำให้รู้จัก "จังหวัดอ่างทอง" ทั้งในแง่มุมข่าวสาร กิจกรรมเด่นใน...

Advertisement