Výroční zpráva ANEV 2016

Page 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace neformálního vzdělávání

2016


ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CÍLE Asociace neformálního vzdělávání, z.s. U Kloubových domů 330/8 190 00 Praha 9 Vysočany IČ: 01317610 Založena: 4.1.2013

www.anev.cz

Organizace ANEV je akreditována MŠMT k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to do začátku roku 2023.


VIZE A MISE ANEV V ROCE 2016 Kdo jsme? Jsme školitelé, konzultanti, koučové, projektoví koordinátoři, akreditoři nových vysílajících a hostitelských organizací pro projekty Evropské dobrovolné služby - tedy různorodá skupina expertů, která většinou více než dekádu pracuje s neformálním vzděláváním, mladými lidmi a pracovníky s mládeží.

Vize a mise ANEV Společnou činností přispíváme k vnímání vzdělávání v širším kontextu, než jen z perspektivy školství. Neformální vzdělávání je pro nás prostředkem, jak měnit pohled na vzdělávání a učení se. Neformální vzdělávání je pro nás současně také účinný nástroj k podnícení seberozvoje osobnosti. Podporujeme kvalitu v neformálním vzdělávání a jeho uznávání skrze školení pracovníků s mládeží, zapojováním nových vzdělávacíh prvků a evropských trendů a propojováním neformálního a formálního přístupu ve vzdělávání. Chceme tak přispívat k tomu, aby si mladí lidé uvědomovali, jakými různorodými způsoby se mohou rozvíjet, a stavět si vzdělávací cestu na základě individuálních potřeb.

motto: Žijeme neformálním vzděláváním


ŘÍZENÍ ORGANIZACE V ROCE 2016


Ve svých funkcích pokračují: předsedkyně: Mgr. Lenka Polcerová místopředsedkyně: Ing. Adéla Zvolánková člen Výboru: Bc. Daniel Janauer

Valná hromada v srpnu: Na Valné hromadě v srpnu 2016 byly odsouhlaseny změny stanov, zejména: - Změna sídla z Ostravy na Prahu - Změna článků o členství (rozdělení dvou vrstev členství) - Upřesnění některých dříve nejednoznačných článků stanov

Seznam členů v roce 2016: Magda Wagenknechtová-Svobodová Petr Kantor Lucie Schubert Barbora Rodi Jolana Dočkalová Jana Randa Karolína Kousalová Lenka Polcerová Adéla Zvolánková Dan Janauer Monika Novosádová Jana Jarošová


AKTIVITY V ROCE 2016


AKTIVITY PODPOŘENÉ GRANTEM Z PROGRAMU ERASMUS + Projekt “Marker CS vol. 2“ Tento projekt navazuje na úspěšnou realizaci dlouhodobého školení Marker CS, které se konalo v letech 2014/15. Aktuální ročník obsahuje inovace v metodikách školení, ale také ve výstupech - v rámci projektu budeme tvořit pilotní e-learning na zásadní témata školení, který má potenciál být dále rozšířen a podpořit kvalitu neformálního vzdělávání v práci s mládeží v ČR i na Slovensku. Projekt “Marker CS vol.2” by tedy měl být odrazovým můstkem pro strategickou spolupráci organizací ANEV a YouthWatch, která by měla do dvou let vyústit ve společný strategický projekt. Aktuální školení “Marker CS vol. 2” se skládá z celkem z čtyř aktivit:

A1

Přípravná návštěva - setkání týmu školení pro pečlivé naplánování dlouhodobého školení

A2

1.fáze školení

A3

2.fáze školení

A4

3.fáze školení


Během roku 2016 proběhly dvě aktivity projektu - příprava a 1. fáze školení. Tým je složen ze zkušených koordinátorů a školitelů ANEV a YouthWatch (Monika Novosádová, Lenka Polcerová, Jolana Dočkalová, Alena Tomanová, Tomáš Pešek). Tým dále doplňuje školitel-junior Jan “Hadži” Siegel, který je absolventem Markeru CS 2014/15. 1. Fáze se konala v listopadu 2016 v Razové na Bruntálsku, účastnilo se celkem 25 účastnic a účastníků z ČR a SR. Za velký úspěch považujeme to, že se školení Marker CS podařilo akreditovat v rámci Ministerstva ŠVVŠ SR a MŠMT ČR. Více zde. Více o projektu i aktuality najdete na: www.markercs.cz www.facebook.com/MarkerCS Finance k Marker CS

Pro projekt byl schválen grant ve výši 36 480 EUR a poskytnuta záloha ve výši 80% grantu, tedy 29 184 EUR. Dalším příjmem byly motivační příspěvky účastníků. Všechny příjmy projektu budou s koncem projektového období vyčerpány přímo na projekt. Plán pro rok 2017

Pro rok 2017 plánujeme dokončit aktuální cyklus školení zrealizováním 2. Fáze na Slovensku a 3. Fáze v ČR. Dále plánujeme projekt inovovat a pokusit se získat znovu grant, tentokrát na Slovensku. V rámci aktuálního a budoucího projektu se tak budeme připravovat na zmíněný velký strategický projekt.


Projekt “EVS Gathering” Toto mezinárodní školení bylo připravováno od počátku roku 2016 (vyhledání vhodných partnerů pro projekt, finalizace žádosti o grant a její podání k 1.uzávěrce 2016 programu Erasmus +), včetně intenzivní přípravy poté, co byl projekt schválen – komunikace s partnerskými organizacemi, výběr vhodných účastníků na školení, praktické zajištění akce, obsahová příprava a příprava programu. Koncept školení navazoval na úspěšnou realizaci projektu “EVS in Our Hands” v roce 2015. Kromě osvědčených témat a metodologie byl obohacen o nové prvky a elementy - například o studijní návštěvu lokálních EVS hostitelských organizací, které koordinuje Slezská Diakonie a dále o rozšíření partnerské sítě (kromě zemí z EU také účastníci z Partnerských zemí-SEE a EECA regiony). Samotné školení proběhlo v termínu 21.11. - 27.11.2016 v Morávce v Beskydech (Hotel Lipový) a bylo určené pro zkušené koordinátory a mentory projektů Evropské dobrovolné služby (EDS). Účastníci byli celkem ze třinácti zemí: Arménie, Azerbajdžán, Česká republika, Finsko, Gruzie, Makedonie, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Slovensko, Španělsko, Turecko, Ukrajina. Školení reagovalo jednak na výstupy výzkumu týkajícího se mapování potřeb koordinátorů EDS, jednak na nově identifikované potřeby koordinátorů EDS-účastníků loňského mezinárodního školení EVS In Our Hands. Cílem školení bylo poskytnout prostor pro další rozvoj kompetencí a motivace koordinátorů EDS, které pomohou zlepšovat celkovou úroveň a kvalitu projektů EDS. Dále prohloubení znalostí a dovedností v komunikaci (dávání zpětné vazby, umění otevřeně komunikovat v cizím jazyce, jak efektivně a přirozeně vést dlouhodobé projekty EDS, s cílem podpořit vzdělávací proces během EDS), v tématu řešení konfliktů a dále zdůraznění interkulturní dimenze v projektech. Výraznou aktivitou byla organizace studijní návštěvy v celkem 4 lokál.


hostitelských organizací Slezské Diakonie, účastníci tak měli možnost seznámit se s misí a činností těchto organizací, vidět konkrétní příklady českých organizací, které zapojují EDS dobrovolníky do svých aktivit a seznámit se s propracovanou metodologií Slezské Diakonie, jež vhodně podporuje všechny aktéry EDS (lokální hostitelské organizace Slezské Diakonie, dobrovolníky, mentory, koordinátory EDS…). Toto bylo pro mnohé účastníky také inspirací pro jejich další práci s EDS. Důležitou součástí školení bylo zároveň vytvoření prostoru pro sdílení zkušeností s vedením projektů EDS, tipů a příkladů dobré praxe mezi účastníky, s cílem získat inspiraci pro fungování projektů EDS v daných organizacích. Výrazným prvkem školení byla tentokrát účast z různých zemí - nejen z EU, ale i z Partnerských zemí (EECA, SEE regiony). Složení skupiny přispělo ke specifické dynamice během školení a přineslo nové, podnětné úhly pohledu na EDS v jiném geo-kulturně-hstorickém kontextu.Vzhledem k různorodosti skupiny a zastoupených zemí jsme se také během školení snažili podpořit networking - síťování organizací, umožnit prostor pro diskusi a tvorbu návrhů pro možnou návaznou spolupráci po skončení tohoto školení (jak v oblasti EDS, tak v oblasti mládeže). Výstupy projektu: Tak jako v loňském roce, výrazným výstupem projektu je práce na souhrnné brožuře s praktickými výstupy, zkušenostmi a příspěvky účastníků školení a dalších oslovených expertů na téma Evropská dobrovolná služba (např. školitelé, akreditoři, hodnotitelé projektových žádostí, regionální konzultanti pro program E+,…). Díky rozmanitosti skupiny účastníků se původně zpracované texty podařilo rozšířit o další témata, včetně zmapování situace s EDS projekty v regionech EECA a SEE. Brožura je publikována v angličtině a k dispozici on-line na webové stránce: www.evsgalaxy.net a na webu ANEV (www.anev.cz). Webová stránka www.evsgalaxy.net zároveň bude sloužit jako další


podpůrný nástroj k mapování zkušeností koordinátorů EDS, sdílení jejich praxe s projekty EDS a také jako inspirace pro všechny aktéry EDS. Po dokončení plánujeme brožuru s praktickými zkušenostmi sdílet nejen mezi účastníky obou školení, ale i mezi jinými akreditovanými organizacemi pro projekty EDS z různých zemí, včetně národních agentur a podpůrných center SALTO. Během školení vyvstala také potřeba návazné komunikace, sdílení příkladů dobré praxe a podpory mezi účastníky navzájem – byla vytvořena společná skupina na facebooku a GoogleDocs. Organizátoři se snaží zároveň o motivaci účastníků k využití poznatků ze školení a zlepšování kvality jejich projektů EDS skrze další průběžnou komunikaci (email) a sdílením dobrých tipů, zkušeností a publikací k tématu v rámci vytvořených skupin (google). Kromě této podpory organizátoři nabídli účastníkům možnost využití profesionálně vyškolených koučů (účastníci školení pro kouče organizovaného ČNA Mládež v roce 2010), kteří jsou schopni v případě potřeby zajistit koordinátorům další podporu s projekty EDS. Tímto se také podařilo navázat spolupráci s některými z vyškolených koučů. Současně jsou organizátoři s účastníky v kontinuálním kontaktu přes e-maily. Ze zpětné vazby a sdílení informací od účastníků vyplývá, že se podařilo navázat hlubší spolupráci nad budoucími aktivitami některých organizací a zemí, nejen zaměřenými na téma EDS (např. Návazné projekty mezi Slovenskem-Arménií, ČR - Gruzií,...). Více infromací o školení je k nalezení také na: https://merictahan.wordpress.com/2017/01/01/evs-gathering-e-tc-czechia-nov-2016/ - článek turecké účastnice Tuğçe Kurşun (NGO Youth Eurasia, Turecko) www.facebook.com/droniorg - článek gruzínské účastnice Ekuna Gogoberishvili (NGO Droni, Gruzie) http://www.ymca.sk/2016/12/evs-gathering-treningovy-kurz-moravka-beskydy-2016/ - článek slovenské účastnice Helena Hájková (YMCA, Slovensko)


Finance k EVS in Our Hands Pro projekt byl schválen grant ve výši 21 626 EUR a poskytnuta záloha ve výši 80% grantu, tedy 17 300,80 EUR. Calkově nakonec vznikl kvůli úpravám v počtu účastníků nárok na grant ve výši 19 911,02 EUR. Dalším příjmem byly motivační příspěvky účastníků. Všechny příjmy projektu budou s koncem projektového období k 30.4.2017 vyčerpány a bude sepsána závěrečná zpráva projektu.


DALŠÍ AKTIVITY ANEV Školení na Kypru - „We reconstruct youth employment“ Celkem tři české účastnice (jedna z nich v roli školitelky) se zúčastnily v květnu 2016 (6. 5. 2016 - 14. 5. 2016) školení na Kypru, na něž dostala grant organizace “allaZOYME”. Školení bylo určeno celkem 27 pracovníkům s mládeží, obecným cílem projektu bylo vyškolit účastníky, aby mohli podpořit zaměstnatelnost malých lidí, s nimiž pracují. Během školení účastníci zkoumali a objevovali nástroje, které “překládají” zkušenosti mladých lidí do kompetencí, které jim pomůžou najít správné zaměstnání, jež nutně nemusí souviset jen s formálním vzděláním a pracovali s tématem sebe-motivace a sebevědomí při hledání zaměstnání. Tyto konkrétní cíle školení vycházely z dotazníku, který projektu předcházel, a který měl za cíl identifikovat potřeby mladých lidí v souvislosti se zaměstnatelností. Online dotazník vyplnilo více než 450 mladých lidí a pracovníků s mládeží z celé Evropské unie. Krátké video vytvořené jednou z účastnic je k nalezení zde: https://www.youtube.com/watch?v=aCBfIgawvXs

Další spolupráce V roce 2016 jsme se zapojili do přípravy strategického partnerství Future Labs na téma inovace v práci s mládeží. Projekt je připravován jako inovativní strategické partnerství v programu Erasmus +.


PLÁNY DO ROKU 2017


V roce 2017 plánujeme další projekty v rámci programu Erasmus +. Budeme zejména navazovat na úspěšné školení Marker CS, jak jsme se zmínili výše - plánujeme školení dále rozvíjet a připravovat strategický projekt na podporu kvality neformálního vzdělávání v práci s mládeží. Plánujeme také dále navázat na práci v oblasti podpory kvality projektů Evropské dobrovolné služby, dokončit příručku v rámci projektu EVS Gathering a případně navázat na toto partnerství dalším tematickým projektem. Nadále budeme také spolupracovat na dalších mezinárodních vzdělávacích projektech a budeme pracovat na nových projektech, přinášejících inovace do práce s mládeží v ČR. Dále plánujeme navázat kontakty na národní úrovni s jednotlivci a organizacemi pracující v oblasti inovací ve vzdělávání.


Partneři

ANEV 2017 Zprávu sepsaly: Lenka Polcerová, Magda Wagenknechtová Svobodová, Karolína Kousalová


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.