Page 1

0 2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan


Plan de Seguridade Viaria de Galicia

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

2011 - 2015

Coa colaboraci贸n da

1


Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

Contido

2

1.

Introdución ................................................................................................................. 3

2.

Marco socio-económico ............................................................................................... 4

3.

Climatoloxía, orografía e xeografía .............................................................................. 6

4.

A rede de estradas en Galicia ....................................................................................... 7

5.

A Seguridade Viaria en Galicia ................................................................................... 12

6.

O Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015 ...................................................... 17 6.1.

Metodoloxía............................................................................................................... 19

6.2.

Visión e Obxectivo do Plan ........................................................................................ 21

6.3.

Obxectivos Estratéxicos ............................................................................................. 22

6.4.

Plan de Accións .......................................................................................................... 22

6.5.

Seguimento do Plan................................................................................................... 37

6.6.

Conclusións ................................................................................................................ 39

ANEXO 1: Fichas Técnicas das accións .................................................................... 41


Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015 1. Introdución

o “LIBRO BRANCO: A política europea de transportes de cara ao 2010: a hora da verdade”. Neste documento apelábase aos Estados membros a que adoptaran políticas activas a favor da Seguridade viaria, a fin de reducir o número de vítimas mortais nun 50% no período 2001-2010.

Unha

década despois do establecemento deste ambicioso obxectivo, alcanzado por algúns países, entre os que se atopa España, a Unión Europea publicou en xullo de 2010, unha nova comunicación na que animaba aos Estados membros a volver a fixar como obxectivo unha redución do 50% no período 2011-2020.

A

Dirección Xeral de Tráfico é o organismo responsable de definir a Estratexia Nacional de Seguridade Viaria. Non obstante, debido a que as comunidades autónomas xestionan unha parte importante das redes de estradas que estruturan os seus territorios, é desexable que desenvolvan os seus propios Plans de Seguridade Viaria, considerando as características propias da rexión.

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

En setembro de 2001, a Comisión Europea publicou

Transcorrido o período de vixencia do anterior Plan (2006-2010), a Xunta de Galicia elaborou un novo Plan de Seguridade Viaria para o período 2011-2015, conservando as iniciativas que demostraron ser eficaces no período anterior e modificando ou engadindo outras novas co propósito de acadar os obxectivos estratéxicos definidos.

3


2. Marco socio-económico POBOACIÓN E DEMOGRAFÍA Segundo o censo de habitantes do ano 2010, a poboación de Galicia é de 2.797.653 habitantes repartidos do seguinte xeito entre as catro provincias de Galicia: A Coruña 1.146.458, Lugo 353.504, Ourense 335.219 e Pontevedra 962.472. Galicia ten unha alta taxa de dispersión en relación ao resto de España. Dos 315 concellos existentes, cerca de 200 teñen menos de 5.000 habitantes.

2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

A situación socioeconómica da rexión caracterízase por unha forte discrepancia entre o litoral e o interior. A poboación de Galicia está concentrada maioritariamente nas zonas costeiras, sendo as áreas das Rías Baixas e as áreas metropolitanas da Coruña e Ferrol as de maior densidade de poboación.

Segundo os datos do Instituto Nacional de Estatística, o litoral galego conta con algunhas das densidades de poboación máis elevadas de España, 142 hab./km2, na provincia da Coruña e, sendo as cidades nas que se concentra máis poboación A Coruña, cun total de 244.388 habitantes, e Vigo con 294.772. Tal e como recolle o documento de Directrices de Ordenación do Territorio, na actualidade, en Galicia hai sete áreas urbanas que corresponden a cada unha das cidades principais que concentran o 62% da poboación galega. Catro delas e os municipios das súas áreas de influencia, forman parte das rexións urbanas da Coruña-Ferrol e Vigo-Pontevedra. O seguinte nivel reúne no sistema urbano intermedio aos núcleos de 7.000 a 40.000 habitantes, centros de dinamismo económico e social que a Xunta entende chamados a asumir maior protagonismo. Por debaixo quedan os nós para o equilibrio territorial, capaces de fixar poboación e correspóndense case na súa totalidade co que serían as cabeceiras de comarca, e en último termino figuran o resto dos núcleos de importancia municipal. Neste ámbito, as directrices establecen estratexias para potenciar actividades agrícolas e forestais, e contribuír a diversificar a economía nas zonas rurais.

4


ECONOMÍA Aínda que tradicionalmente a maior parte da economía de Galicia centrouse no sector primario da agricultura e gandería, este reduciuse dun xeito acusado nos últimos anos. Estes cambios producíronse principalmente polo incremento do peso do sector secundario, centrado na actividade industrial e na construción e polo aumento do alcance do sector dos servizos, enfocado principalmente ao turismo.

A área de Vigo tamén se destaca na industria de alimentos, no sector téxtil, na área financeira, no sector de produtos químicos e farmacéuticos, na construción naval e noutros sectores produtivos. O turismo en Galicia, de desenvolvemento máis tardío que noutras zonas da península, representa hoxe en dia unha importante fonte de ingresos, coa peculiaridade de que se concentra ao longo da costa, sobre todo nas Rías Baixas e Santiago de Compostela. Durante o ano 2010 Galicia recibiu 4.200.000 de pasaxeiros 1. O 85% dos turistas de Galicia visitan Santiago de Compostela, unha das principais atraccións en Galicia. O turismo representa o 12% do PIB galego e emprega aproximadamente a un 13% dos traballadores.

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

Dentro do sector secundario deben ser destacadas a construción naval en cidades como Vigo e Ferrol, a industria automobilística en Vigo e a téxtil na Coruña.

5

1

Fonte: Instituto de Estudos Turísticos de Galicia. Consellería de Cultura e Turismo.


3. Climatoloxía, orografía e xeografía CLIMATOLOXÍA

Unha das principais características do clima de Galicia que se debe ter en conta é a regularidade das choivas durante o ano, variando entre 1.000 e 1.500 mm. ao ano. Aínda que con distribución e frecuencia diferente, toda a Comunidade Autónoma de Galicia ten un clima chuvioso.

2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

Ademais, a influencia das montañas sobre as condicións meteorolóxicas tamén é moi perceptible. Nas zonas de máis de 1.000 metros de altura as temperaturas son frías no inverno e frescas no verán, cun ou dous meses de xeadas e posibles nevadas. As zonas costeiras están azoutadas por constantes ventos, que a miúdo chegan a ser fortes. Nun contorno onde a mobilidade mediante transporte privado é case obrigatoria pola xeneralizada dispersión demográfica, o factor infraestrutura é un compoñente importante na sinistralidade viaria galega, tanto polo tipo de estrada usada para os desprazamentos, como pola meteoroloxía dunha Comunidade cuxas precipitacións superan nunha porcentaxe significativa á da media nacional. ASPECTOS XEOGRÁFICOS E CARACTERÍSTICAS OROGRÁFICAS A superficie de Galicia presenta unha gran variedade de formas e altitudes, destacando o contraste entre o relevo costeiro e o do interior, este máis elevado que o primeiro. Mentres que o aspecto orográfico que presenta Galicia no seu interior é de montañas baixas e sen corte, cunha presenza minoritaria de amplos vales, a costa de Galicia, que conta con 1.500 km, é caracterizada pola presenza de numerosas rías, que destacan pola súa importante axuda á pesca e ao marisqueo de Galicia, contribuíndo a que a costa de Galicia sexa unha das zonas máis importante do mundo en relación a estas actividades. Estas características morfolóxicas actuaron como un determinante do particular sistema de distribución da poboación galega, que foi tradicionalmente dividida en pequenos grupos dispersos que se adaptan aos distintos ámbitos da realidade xeográfica de Galicia. O condicionante do contorno natural galego é o factor determinante da dispersión da poboación en pequenos núcleos. 6 Do mesmo xeito, a realidade xeográfica de Galicia ten unha característica que tamén condicionou e influíu sobre a distribución da poboación e as súas formas de vida. Pola súa cara leste, a liña de montañas tende a illala


do interior da península e polo seu lado occidental ten de referencia o mar. Estas dúas características xeográficas influíron nos modos tradicionais de vida establecidos, un baseado no mar, e outro no interior, cun marcado carácter rural. Tal e como indicaban as Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia, os factores determinantes para que a estrada constitúa un dos compoñentes esenciais para a articulación interna de Galicia foron a poboación espallada e a baixa densidade da poboación. Dito documento indica que as accións de mellora previstas para os próximos anos deben establecerse tendo en conta que a estrada segue a ser o modo dominante na mobilidade interna.

LONXITUDE DA REDE E TRÁFICO Galicia é a cuarta Comunidade Autónoma española en lonxitude da rede de estradas. No ano 2009, a rede galega contaba con 17.546 km, mostrando un ratio de lonxitude de estradas por superficie (604 km por cada 1.000 km2) superior á media do Estado (327 km por 1.000 km 2). O ratio da lonxitude das estradas por habitante tamén é maior en Galicia (639 km por 100.000 habitantes) respecto á media nacional (382 km por 100.000 habitantes).

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

4. A rede de estradas en Galicia

G RÁFICO 1. EVOLUCIÓN DA REDE DE ESTRADAS POR CC.AA. F ONTE : A NUARIO E STATÍSTICO 2009. MINISTERIO DE FOMENTO .

7


2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

GRÁFICO

2. INDICADORES DA REDE DE ESTRADAS DO ESTADO , CC . AA ., DEPUTACIÓNS E CABILDOS . F ONTE : ANUARIO ESTATÍSTICO 2009. MINISTERIO DE FOMENTO .

A Xunta de Galicia xestiona aproximadamente o 31% da lonxitude total das estradas de Galicia, a través das que circula o 34% do tráfico total. A rede das Deputacións, a pesar de representar o 56% da lonxitude total das estradas de Galicia, só soporta o 16% do tráfico total. Pola súa parte, a Rede de Estradas do Estado en Galicia, con só o 13% da lonxitude total, soporta o 50% do tráfico.

G RÁFICO 3. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DA LONXITUDE DA REDE E TRÁFICO DE GALICIA SEGUNDO TITULARIDADE . F ONTE : ANUARIO ESTATÍSTICO 2009. MINISTERIO DE FOMENTO .

8


G RÁFICO 4. L ONXITUDE DAS ESTRADAS NAS PROVINCIAS GALEGAS SEGUNDO TITULARIDADE . F ONTE : ANUARIO ESTATÍSTICO 2009. MINISTERIO DE FOMENTO .

A Rede Autonómica de estradas de Galicia divídese en catro categorías: Vía de Alta Capacidade, Primaria Básica, Primaria Complementaria e Secundaria. Un 42,79% do tráfico da rede autonómica circula pola Rede Primaria Básica, o que representa o 25,85% da lonxitude total, mentres que a Rede Secundaria cunha lonxitude de 41,20% só soporta o 15,15% do tráfico da Rede Autonómica. Polas Vías de Alta Capacidade circula o 17,62% do tráfico da Rede Autonómica, sendo a súa lonxitude un 6,69% do total.

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

A provincia de Lugo ten o maior número de quilómetros de estradas da rexión, que no ano 2009 ascendían a 6.333 km, concentrando un 66,4% da rede a Deputación. Nas demais provincias a distribución é máis equilibrada, sen moita diferenza entre as tres redes.

9


2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

10

G RÁFICO 5. L ONXITUDE DA REDE A UTONÓMICA DE GALICIA POR TIPO DE REDE (ANO 2010). F ONTE : XUNTA DE GALICIA

G RÁFICO 6. DISTRIBUCIÓN DO TRÁFICO POR TIPO DE REDE NA REDE AUTONÓMICA DE GALICIA EN 2010. F ONTE : XUNTA DE GALICIA


G RÁFICO 7. COMPARACIÓN DA EVOLUCIÓN DO INCREMENTO ANUAL DO TRÁFICO NA REDE AUTONÓMICA DE G ALICIA (1999-2010) E NO CONXUNTO DE ESPAÑA (1999-2009). F ONTE : XUNTA DE GALICIA E MINISTERIO DE FOMENTO

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

Durante os últimos 12 anos, o tráfico na Rede Autonómica de Galicia sufriu oscilacións significativas. No inicio da última década, a rede rexistrou uns incrementos anuais preto do 8%, mentres que os aumentos do tráfico medio nas estradas españolas non chegou ao 5%. Despois dun descenso acentuado no ano 2002, o crecemento do tráfico na Rede Autonómica foi novamente superior á media nacional nos anos 2003 e 2004. Dende entón, a Rede Autonómica de Galicia rexistrou pequenos incrementos ou mesmo diminuíu, probablemente motivado pola situación económica do país tendo en conta que os datos das medias nacionais en 2008 e 2009 reflicten un descenso similar.

PLAN DE MOBILIDADE E ORDENACIÓN VIARIA ESTRATÉXICA (PLAN MOVE)

O Plan MOVE é un Plan de Mobilidade que establece as orientacións estratéxicas das infraestruturas do transporte, co fin de facilitar a mobilidade das persoas e o acceso aos mercados, contribuíndo así á mellora da competitividade da economía e ao benestar dos cidadáns. A posta en marcha deste infraestruturas de transporte competitividade da economía, galegos e para a cohesión, comunidade.

Plan está dotando a Galicia dunhas que son un elemento clave para a para a calidade de vida das galegas e vertebración e reequilibrio territorial da

11


A elaboración do Plan MOVE articulouse de conformidade coas seguintes liñas básicas:  

2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

Orientar a política en materia de infraestruturas ao servizo dunha visión estratéxica e global do país, contribuíndo á mellora da competitividade da economía e ao benestar dos cidadáns. Mellorar as condicións de accesibilidade e de mobilidade das persoas, asegurando o acceso da poboación e das mercadorías ás infraestruturas do transporte cun carácter equitativo, universal e global. Acadar unha mobilidade sostible, compatibilizando o desenvolvemento económico coa preservación do medio ambiente. Garantir a seguridade no transporte, mellorando as condicións das infraestruturas e os usuarios.

As actuacións definidas, que están marcadas polos criterios de racionalidade, calidade, eficiencia, integración, coordinación, transparencia e diálogo, divídense en oito programas, ademais do de subvencións das peaxes. Estes oito programas son: 1. Programa de Vías de Altas Prestacións 2. Programa de Vías Estruturantes 3. Programa de Vías Complementarias 4. Programa de Actuacións de Apoio 5. Programa de Actuacións en Medios Urbanos 6. Programa de Mantemento e Conservación 7. Programa de Seguridade Viaria 8. Programa de I+D+I e Mellora de Integración Paisaxística das Estradas. En definitiva, programas que levan consigo á consecución dunha condución máis segura e cómoda, e polo tanto, unha mellora da seguridade viaria. Por todo iso, o novo Plan de Seguridade Viaria 2011-2015 inclúe nas súas accións practicamente todo o Plan Move.

5. A Seguridade Viaria en Galicia Galicia ten unha topografía particular que condiciona o trazado das súas estradas. Ademais, o tecido urbano ten características intrínsecas deste territorio cun gran número de travesías polas que circulan numerosos vehículos a diario, feito este máis relevante en períodos estivais. 12

Segundo a Dirección Xeral de Tráfico, no período 2003-2009 Galicia conseguiu reducir o número de vítimas mortais nun 45%, un valor significativo, aínda que inferior ao doutras comunidades do seu contorno e do resto de España.


F ONTE : AS PRINCIPAIS CIFRAS DA SINISTRALIDADE VIARIA . D. X. DE TRÁFICO

O seguinte gráfico amosa a evolución do número de mortes en Galicia, no período 2001-2009. Durante os tres primeiros anos deste período, produciuse un descenso moi moderado (4,86%) no número de vítimas mortais, con todo no 2004 produciuse unha forte redución (18,67%) dos falecidos respecto ao ano anterior. Durante o período 2004-2006 produciuse unha situación de estabilidade, a partir da que se aprecia unha nova tendencia de redución significativa no número de vítimas mortais. Durante o período 2001-2009 produciuse en Galicia unha diminución do 47,99% no número de falecidos, quedando preto do obxectivo europeo de redución do 50% establecido para a primeira década do século XXI.

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

I LUSTRACIÓN 1. DIFERENZA PORCENTUAL NA CIFRA DE FALECIDOS 2009/2003.

13


2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

14

G RÁFICO 8. EVOLUCIÓN DAS VÍTIMAS MORTAIS EN GALICIA (2003-2009). CÓMPUTO A 30 DÍAS F ONTE : AS PRINCIPAIS CIFRAS DA SINISTRALIDADE VIARIA . D. X. DE TRÁFICO .

A Coruña é a provincia que rexistrou un maior número de mortos, seguido por Pontevedra, Lugo e Ourense. Todos tiveron unha redución considerable no número de mortos no período de 2001-2009, especialmente Lugo, cun descenso de 56,2% e Pontevedra, cun 55,2%. A Coruña conseguiu reducir o número de mortos nun 42,6% e Ourense nun 29,6%.


F ONTE : ANUARIO ESTATÍSTICO DE ACCIDENTES DA D. X. DE TRÁFICO

En canto á situación de Galicia, en comparación co resto das comunidades autónomas, no ano 2009 o ratio de falecidos por millón de habitantes ascendía a 88, unha cifra ben por riba da media nacional (59), o que indica que en Galicia aínda queda un longo camiño a percorrer.

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

G RÁFICO 9. EVOLUCIÓN DAS VÍTIMAS MORTAIS NAS PROVINCIAS GALEGAS (2001-2009).

15


2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

G RÁFICO 10. COMPARATIVA DO RATIO DE FALECIDOS POR MILLÓN DE HABITANTES NO ANO 2009. F ONTE : ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DA D. X. DE TRÁFICO

Á hora de preparar un Plan de Seguridade Viaria é fundamental coñecer a tipoloxía dos sinistros no ámbito de estudo, neste caso, a rede de estradas de Galicia.

A continuación amósase a distribución da sinistralidade e falecidos en Galicia por tipo de accidente en 2010.

16


N OTAS : O CÓMPUTO REALÍZASE A 24 HORAS E A CATEGORÍA “COLISIÓN DE VEHÍCULOS ” INCLÚE AS COLISIÓNS DE VEHÍCULO CON OBSTÁCULO EN CALZADA E AS COLISIÓNS DE VEHÍCULOS EN MARCHA .

Como se pode ver no gráfico, a maior parte dos sinistros e falecidos prodúcense pola colisión de vehículos. Con todo, é importante destacar a elevada porcentaxe de accidentes e falecidos por saída de vía, que acada valores similares aos rexistrados no resto de España, así como a porcentaxe de atropelos (un de cada catro falecidos en accidente de tráfico en Galicia é consecuencia dun atropelo). Esta análise permite concluír que é fundamental a incorporación de accións destinadas a evitar ou tratar de minimizar as consecuencias destas tres tipoloxías de accidentes.

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

G RÁFICO 11. D ISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ACCIDENTES CON VÍTIMAS E FALECIDOS EN GALICIA SEGUNDO TIPOLOXÍA . FONTE : DGT.

6. O Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015 Durante os últimos dez anos, España fixo grandes esforzos na loita contra a sinistralidade viaria, cumprindo o ambicioso obxectivo da Unión Europea de reducir á metade o número de mortos no período 2001-2010. A consecución deste obxectivo foi posible grazas á aplicación dunha serie de medidas, así como á participación de toda a sociedade: organizacións sen ánimo de lucro, asociacións de consumidores, medios de comunicación, administracións autonómicas, deputacións provinciais e cabildos, concellos, fabricantes de vehículos, empresas do sector viario, etc. A Unión Europea nunha comunicación recente redefiniu como un obxectivo para o período 2011-2020 a redución dun 50% no número de vítimas mortais. Este é un gran desafío que debe motivar a todos os axentes

17


implicados e á sociedade civil a duplicar os esforzos para seguir loitando pola redución da mortalidade e sinistralidade viaria. A Xunta de Galicia é responsable de xestionar a Rede Autónoma de Estradas. Transcorrido o prazo de vixencia do anterior Plan (2006-2010) e tras a realización dun proceso participativo coas distintas Consellerías da Xunta, durante a cal se analizou a eficacia das anteriores medidas, elaborouse o Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015, que ten como obxectivo acadar unhas metas concretas definidas a través dos obxectivos estratéxicos. Os obxectivos estratéxicos do plan foron definidos tendo en conta a súa finalidade: reducir a probabilidade de que ocorra un accidente ou reducir as súas consecuencias no caso de que se produza. 2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

A seguinte figura amosa a dita concepción de xeito esquemático: REDUCIR A PROBABILIDADE

REDUCIR AS CONSECUENCIAS

DE QUE SE PRODUZA O SINISTRO

DO SINISTRO NO CASO DE QUE SE PRODUZA

Promover entornos urbanos seguros e mellorar o transporte público Mellorar a seguridade en estrada

Conseguir condutas viarias seguras

Prestar apoio ás vítimas

Mellorar a coordinación entre administracións

Protexer aos usuarios vulnerables

Aumentar a investigación en materia de seguridade viaria

I LUSTRACIÓN 2. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS DO P LAN DE SEGURIDADE VIARIA DE GALICIA 2011-2015.

18

FONTE : ELABORACIÓN PROPIA


O novo Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015 pretende ser un plan para toda Galicia, non só para as estradas xestionadas pola Xunta. Para iso é necesario conseguir a cooperación e a coordinación coas numerosas administracións públicas, axentes sociais, entidades privadas, etc.

6.1. Metodoloxía A seguinte figura ilustra a metodoloxía seguida para a concepción e aplicación do Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015.

FASE 1: Análise de antecedentes

FASE 2: Definición do Obxectivo do Plan e Obxectivos Estratéxicos

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

Un dos aspectos que pode ser mellorado a partir do plan anterior, ademais da adaptación e modificación das accións propostas, é o seguimento destas medidas, algunhas das cales non estaban debidamente monotorizadas. É esencial para a boa marcha do Plan coñecer con rigor se se están realizando as accións propostas e cales están a ser os seus resultados. En consecuencia, o Plan 2011-2015 será coordinado e supervisado pola Mesa de Coordinación e Dirección do Plan de Seguridade Viaria, que contará co asesoramento dun Comité de Seguridade Viaria, composto por técnicos especializados.

FASE 3: Plan de Accións

FASE 4: Implementación e difusión

FASE 5: Seguimento e Plan de Continxencias I LUSTRACIÓN 3. METODOLOXÍA DO PLAN DE SEGURIDADE VIARIA DE GALICIA 2011-2015. FONTE : ELABORACIÓN PROPIA

19


FASE 1: ANÁLISE DE ANTECEDENTES

2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

Co fin de centrar os esforzos nos aspectos máis relevantes e que maior incidencia amosaron na seguridade viaria das rúas e estradas galegas, a primeira tarefa a realizar foi a análise dos datos de accidentalidade na rede de Estradas de Galicia. Así mesmo, analizouse a metodoloxía empregada no anterior Plan de Seguridade Viaria (2006-2010), co obxectivo de implementar posibles melloras, xa sexa dende o punto de vista da definición das accións a aplicar como na súa aplicación e seguimento.

FASE 2: DEFINICIÓN DO OBXECTIVO DO PLAN E OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

O plan pretende dar un impulso á redución da sinistralidade e das vítimas en accidentes de tráfico, de xeito que o ratio de falecidos e feridos graves en accidentes de tráfico por millón de habitantes se sitúe ó redor da media española. Para este fin, definíronse 7 obxectivos estratéxicos cuxa consecución será posible a través da posta en marcha dunha serie de accións. FASE 3: PLAN DE ACCIÓNS A consecución dos 7 obxectivos estratéxicos será posible a través da posta en marcha dunha serie de accións consensuadas entre as partes interesadas. Cada acción deberá especificar, na medida do posible, os obxectivos pretendidos, os responsables da execución, o orzamento e os indicadores de seguimento. O apartado 6.4. inclúe as táboas de resumo das accións asociadas a cada un dos Obxectivos Estratéxicos. No Anexo 1 inclúense as fichas de cada acción particularizada.

FASE 4: IMPLEMENTACIÓN E DIFUSIÓN

20

As accións deben ser aplicadas no prazo proposto, calquera modificación deberá ser comunicada á Mesa de Coordinación e Dirección do Plan de Seguridade Viaria a través do Comité de Seguimento do Plan. As accións deberán ser difundidas axeitadamente para o seu coñecemento pola sociedade.


FASE 5: SEGUIMENTOE PLAN DE CONTINXENCIAS Como xa se mencionou anteriormente, o éxito do Plan pasa inexorablemente por unha coordinación adecuada e seguimento, para o que se creará a Mesa de Coordinación e Dirección do Plan de Seguridade Viaria, que contará coa asesoría dun Comité de Seguimento do Plan. No parágrafo 6.5 defínense as funcións de cada un destes órganos.

A Visión do Plan é a filosofía que subxace e que debe estar presente en todas as decisións que se tomen en relación co Plan. O Obxectivo do Plan é a meta a ser alcanzada mediante a adopción dunha serie de obxectivos estratéxicos, a través das súas accións e a coordinación con outras políticas relacionadas, como o Plan de Mobilidade e Ordenación Viaria Estratéxica (Plan MOVE).

VISIÓN DO PLAN • Promover un sistema de transporte por estrada no que a seguridade dos usuarios sexa un aspecto prioritario e concienciar á sociedade sobre a importancia de adoptar condutas viarias seguras.

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

6.2. Visión e Obxectivo do Plan

OBXECTIVO DO PLAN • Reducir o ratio de mortos e feridos graves en accidentes de tráfico por millón de habitantes de xeito que Galicia se sitúe ó redor da media española I LUSTRACIÓN 4. VISIÓN E OBXECTIVO DO P LAN . FONTE : ELABORACIÓN PROPIA

21


6.3. Obxectivos Estratéxicos

Como se mencionou anteriormente, os obxectivos estratéxicos son clasificados de acordo coa súa finalidade: reducir a probabilidade de que se produza o sinistro e/ou diminuír as súas consecuencias, se acontecen.

1. Promover contornos urbanos seguros e mellorar o transporte público •Case a metade dos accidentes prodúcense en cruzamentos e ambientes urbanos e, polo tanto, non só se aplicarán medidas para mellorar a seguridade na estrada, senón tamén en zonas urbanas e cruzamentos. A mellora do transporte metropolitano é un elemento clave para a consecución deste obxectivo.

2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

2. Asegurar un comportamento seguro na estrada •A concienciación dos usuarios é clave para acadar reduccións significativas da siniestralidade. As características da rede galega condicionarán as accións definidas para tratar de cambiar conductas inadecuadas dos usuarios.

3. Mellorar a seguridade da estrada •Os accidentes máis graves prodúcense en ambientes interurbanos e Galicia ten certas peculiaridades que deben ser tidas en conta, cunha gran porcentaxe de accidentes provocados por saídas de vía e en interseccións.

4. Protexer aos usuarios vulnerables •Durante o período analizado rexistrouse unha evolución insuficiente respecto ás vítimas consideradas como usuarios vulnerables, polo que o novo Plan presentará unha especial atención a este grupo de usuarios.

5. Aumentar a investigación en materia de seguridade viaria •Chegará un momento en que as medidas que hoxe en día son eficaces para reducir o número de vítimas, como o uso de casco, cinto de seguridade, non beber alcohol, etc., presentarán unhas taxas de cumprimento altas ou moi altas e nese momento será necesario aplicar novas medidas ou políticas de seguridade viaria, para o que é imprescindible a realización de estudos e investigacións en materia de seguridade viaria.

6. Dar apoio ás víctimas •A sociedade debe prestar atención ás vítimas de accidentes de tráfico, polo que se tratará de incentivar e apoiar as iniciativas postas en marcha polas Asociacións de Vítimas.

7. Mellorar a colaboración entre administracións •Este Plan non está concibido como unha serie de accións illadas para a rede de estradas rexionais Autónomicas de Galicia, senón que ten a intención de contar coa colaboración e participación do maior número de axentes posibles, co finalidade de aumentar a concienciación e implicación dos usuarios técnicos, fabricantes, medios de comunicación, administracións, empresas, etc

6.4. Plan de Accións 22

Acadar un obxectivo ambicioso nun período de tempo determinado debe pasar polo establecemento dunha serie de obxectivos estratéxicos que


deberán ser necesarios e suficientes para deseñar un Plan de Accións eficaz e viable.

Obxectivos Estratéxicos

Accións

Obxectivo do Plan

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

O Plan de Accións presentado é o resultado dunha análise triple. Por unha banda, revisáronse as accións previstas no Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2006 - 2010, co obxectivo de reforzar aquelas que resultaron ser efectivas ou imprescindibles para acadar os obxectivos formulados. A continuación estudáronse as accións non contempladas no plan anterior, pero que probaron ser efectivas noutras rexións ou países. Finalmente, leváronse a cabo reunións e entrevistas cos responsables da execución de cada unha das medidas previstas co fin de chegar a un acordo sobre as medidas que finalmente serían consideradas no Plan.

I LUSTRACIÓN 5. C ONCEPCIÓN DO P LAN . FONTE : ELABORACIÓN PROPIA

A continuación amósase, para cada obxectivo estratéxico, un conxunto de accións que, actuando sobre o factor humano, o vehículo, a infraestrutura ou a normativa, axudarán a acadar os obxectivos do Plan. Como xa se mencionou anteriormente, os obxectivos estratéxicos foron clasificados de conformidade co fin que perseguen: a redución da probabilidade de ocorrencia do accidente ou ben minimizar as súas consecuencias. A seguinte lenda amosa os factores que afectan ás accións de cada obxectivo estratéxico tal e como apareceran nos cadros seguintes.

FACTOR

LENDA Humano Infraestrutura Vehículo Normativa

H I V N

23


OBXECTIVO ESTRATÉXICO 1:

Promover Contornos Urbanos transporte público FIN PERSEGUIDO

Consideración da seguridade viaria para todos os usuarios desde a fase de planificación Especial atención aos usuarios vulnerables en contornos urbanos Fomento e mellora do transporte público

2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

ACCIÓN

RESPONSABLE

1.1. Inspeccións de seguridade viaria urbanas e plan de actuacións

 Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (D.X. de Infraestruturas)  Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo)  Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (D.X. de Infraestruturas)

H

 Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (D. X. de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa)  Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (D.X. de Infraestruturas)  Consellería de Medio Ambiente,

1.4. Itinerario escolar seguro

24 1.5. Elaboración de guías de boas prácticas

o

Reducir a probabilidade de que se produza o accidente

1.3. Obras de acondicionamento, mellora e actuacións en travesías de estradas convencionais

e mellorar

OBXECTIVOS

1.2. Consideración da compoñente de seguridade viaria nos informes de planeamento e ordenación do territorio

Seguros

FACTOR

I

V

INVESTIMENTO PREVISTO (período 2011-2015) N

200.000€ (período 2011-2015)

INDICADORES DE SEGUIMENTO  Núm. de inspeccións realizadas  Variación da accidentalidade e as vítimas despois da inspección de seguridade viaria

H

I

V

N

Dentro das actividades da Consellería (período 2011-2015)

 Núm. de informes que incluíron a dita compoñente

H

I

V

N

116 millóns € para a Rede Estruturante e 104 millóns € para a Rede Complementaria. (Plan MOVE) (período 2011-2015)

 Km de actuacións de acondicionamento/mellora e travesías na rede convencional.

H

I

V

N

Sen custo adicional para as Consellerías

 Núm. de usuarios da Guía online  Núm. de auditorías escolares realizadas  Núm. de actuacións

H

I

V

N

Dentro das actividades da Consellería

 Núm. de realizadas.

Manuais/Guías


1.7. Novo Plan de transporte Metropolitano de Galicia

1.8. Plan de modernización do transporte público de Galicia

1.9. Fomento da innovación dirixida á seguridade dos vehículos de transporte de viaxeiros 1.10. Mellora da seguridade viaria en zonas de vivendas protexidas

(período 2011-2015)

H

I

V

N

H

I

V

N

Sen orzamento adicional para as Consellerías (período 2011-2015)

97 millóns de € (período 2011-2015)

H

I

V

N

H

I

V

N

O investimento é obriga contractual das empresas concesionarias. (período 2011-2015)

 Núm. Municipios con Plan de SV propio.

 Núm. de Áreas de transporte metropolitano efectivamente implantadas  Núm. de usuarios de transporte metropolitano  Núm. de usuarios de transporte público de Galicia  Núm. de entidades de poboación conectadas na rede de transporte público  Núm. de proxectos

O investimento é obriga contractual das empresas concesionarias.

H

I

V

N

100.000 € (período 2011-2015)

 Redución do Núm. de accidentes nestas zonas residenciais

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

1.6. Fomento de plans urbanos de seguridade viaria

Territorio e Infraestruturas (D.X. de Infraestruturas)  Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (D.X. de Infraestruturas)  Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (D. X. de Mobilidade)  Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (D. X. de Mobilidade)  Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (D. X de Mobilidade)  IGAPE  Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (Instituto Galego de Vivenda e Solo)

25


OBXECTIVO ESTRATÉXICO 2:

Acadar condutas viarias seguras FIN PERSEGUIDO

OBXECTIVOS

2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

ACCIÓN

2.1. Accións de educación viaria para persoas adultas

Reducir a probabilidade de que se produza o accidente

   

Concienciación dos mozos e nenos Capacitación de formadores, técnicos e inspectores Concienciación de profesionais e empresas Fomento do voluntariado

RESPONSABLE  Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (D. X. de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa)

INVESTIMENTO PREVISTO (período 20112015)

INDICADORES DE SEGUIMENTO

N

Orzamentos para formación da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

 Núm. de solicitudes  Núm. de accións impartidas  Núm. de alumnos formados

N

O investimento previsto procede dos orzamentos da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Ano 2011

 Núm. de profesores formados  Número e aplicabilidade das iniciativas presentadas

 Núm. de profesores formados

FACTOR

H

I

V

2.2. Xornadas de educación e formación viaria

 Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (D. X. de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa)

2.3. Curso na plataforma de teleformación PLATEGA: “Estratexias didácticas para a seguridade viaria nas ensinanzas non universitarias”

 Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (D. X. de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa)

H

I

V

N

Investimento destinado á formación do profesorado da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

2.4. Cursos sobre inspección do transporte terrestre

 Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (D. X. de Mobilidade)  Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (Escola Galega de Administración Pública, EGAP)

H

I

V

N

100.000 € (período 2011-2015)

 Núm. cursos impartidos  Núm. alumnos formados

 Núm. xornadas organizadas  Núm. asistentes diplomados

 Núm. cursos impartidos  Núm. alumnos formados

2.5. Xornadas sobre seguridade viaria no transporte terrestre

26 2.6. Curso de seguridade viaria na condución

 Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (D. X. de Mobilidade)  Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (Escola Galega de Administración Pública, EGAP)  Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (Escola Galega de

H

I

V

H

I

V

N

200.000 € (período 2011-2015)

H

I

V

N

60.000 € (período 2011-2015)


2.8. Formación para a mellora do coñecemento na atención ao paciente politraumatizado 2.9. Realización de campañas de difusión entre os traballadores sobre a importancia da seguridade viaria

 Consellería de Sanidade (SERGAS)

H

I

V

N

400.000€ (período 2011-2015)

 Núm. de chalecos repartidos

H

I

V

N

Incluído dentro das actividades da Consellería. (período 2011-2015)

 Núm. de impartidos

cursos

 Consellería de Traballo e Benestar (Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral)

H

I

V

N

Está incluído no orzamento xeral das Consellerías

 Núm. de carteis/folletos editados  Núm. de empresas/ traballadores obxecto da campaña

2.10. Xornadas Técnicas de seguridade viaria no ámbito laboral

 Consellería de Traballo e Benestar (Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral)

H

I

V

N

Está incluído no orzamento xeral das Consellerías

 Núm. traballadores asistentes xornadas

2.11. Actuacións de asesoramento a empresas con elevado número de accidentes de tráfico “in itinere” e en misión. Desenvolvemento de programas de seguridade viaria laboral

 Consellería de Traballo e Benestar (Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral)

H

I

V

N

Está incluído no orzamento xeral das Consellerías

 Núm. de empresas visitadas

2.12. Campaña LIBRE: condutor alternativo

 Consellería de Traballo e Benestar (D.X. de Xuventude e Voluntariado)

H

I

V

N

30.000 € revisables anualmente

2.13. Programa MÓVETE!: formación e información sobre seguridade viaria dirixida á xuventude

 Consellería de Traballo e Benestar (D. X. de Xuventude e Voluntariado)

H

I

V

N

5.000 € revisables anualmente

2.14. Iniciativa XOVE: promoción da participación dos mozos a través de

 Consellería de Traballo e Benestar (D. X. de Xuventude e Voluntariado)

H

I

V

N

30.000 € revisables anualmente

de ás

 Núm. de accións incluídas na campaña  Núm. de usuarios potenciais aos que se chega coa campaña  Valoración da campaña por parte dos usuarios  Núm. de probas de alcoholemia realizadas  Núm. de consultas atendidas  Núm. de carpas e stands realizados  Núm. de actividades de formación realizadas  Núm. de usuarios potenciais aos que se chega  Núm. de publicacións específicas  Valoración dos usuarios sobre as actividades de formación  Núm. de proxectos presentados  Núm. de proxectos realizados

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

2.7. Reparto de material: chalecos reflectantes

Administración Pública, EGAP)  Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (D.X. de Infraestruturas)

27


2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

iniciativas propias 2.15. Campaña LIBRE: Cursos de condución segura para mozos entre 18 e 25 anos

 Consellería de Traballo e Benestar (D. X. de Xuventude e Voluntariado)

H

I

V

N

40.000 € revisables anualmente

2.16. Programa de Voluntariado na Seguridade Viaria

 Consellería de Traballo e Benestar (D.X. de Xuventude e Voluntariado)

H

I

V

N

5.000 € revisables anualmente

2.17. Difusión do programa “Noitebús”

 Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (D. X. de Mobilidade)

H

I

V

N

100.000 €

2.18. Acción integrada de formación en transporte público para corpos de seguridade e persoal de inspección

 Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (D. X. de Mobilidade)

N

O orzamento corresponde a recursos propios da Administración. (período 2011-2015)

2.19. Formación viaria para empresas de transporte público e condutores profesionais

2.20. Programa “Cambio de sentido”

28

 Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (D.X. de Mobilidade)

 Consellería de Sanidade (D.X. de Innovación e Xestión da Saúde Pública)  Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

H

I

V

H

I

V

N

Condicionado ao Programa de Acción en Materia de Transporte de Mercancías por Estrada de Galicia, en elaboración. (período 2011-2015)

H

I

V

N

2.000 € no ano 2011.

2.21. Programa “Transporta ao teu fillo seguro”

 Consellería de Sanidade (D.X. de Innovación e Xestión da Saúde Pública)

H

I

V

N

1.000 € no ano 2011.

2.22. Campaña de información divulgativa sobre medicamentos

 Consellería de Sanidade (D.X. de Innovación e Xestión da Saúde Pública)

H

I

V

N

Incluído dentro das actividades da Consellería

 Núm. de participantes inscritos  Núm. de cursos realizados  Comentarios/enquis as dos usuarios  Núm. de campañas nas que participe o voluntariado sobre o total das campañas “LIBRE”  Valoración do servizo de voluntariado polos voluntarios  Núm. de voluntarios participantes na iniciativa  Núm. de rutas implantadas no período 2011-2015  Núm. de usuarios  Núm. de cursos impartidos  Núm. de persoas formadas  Núm. de cursos impartidos  Núm. de centros autorizados para impartir formación CAP  Núm. de persoas/empresas formadas  De proceso: % charlas impartidas/ aspirantes censados  De resultado: monitorización do Núm. de accidentes con mozos implicados (segundo idade, sexo, localización, probas de alcoholemia e variables socioxeográficas e temporais)  Núm. de cursos impartidos  Núm. de persoas formadas  Núm. de campañas  Ratio de penetración das campañas


 Consellería de Sanidade (D.X. de Innovación e Xestión da Saúde Pública)

2.24. Mellora da información sobre accidentes de tráfico e as súas consecuencias na saúde da poboación na carga do sistema sanitario

 Consellería de Sanidade (D.X. de Innovación e Xestión da Saúde Pública)

2.25. Formación dirixida aos cidadáns sobre a atención postaccidente

 Consellería de Sanidade (D.X. de Innovación e Xestión da Saúde Pública e SERGAS)

2.26. Control do cumprimento da normativa en materia de pesca, marisqueo e acuicultura durante o desembarco e o transporte por estradas 2.27. Divulgación de normas de transitabilidade nos camiños rurais

H

H

H

I

I

I

V

V

V

Incluído dentro das actividades da Consellería

 Núm. de campañas  Núm. de receptores das campañas

N

Incluído dentro das actividades da Consellería (período 2011-2015)

 Estimación das consecuencias sobre a saúde dos accidentes de tráfico  Estimación da carga para o sistema sanitario

N

Incluído dentro das actividades da Consellería

 Núm. de xornadas realizadas  Núm. de persoas asistentes

 Núm. de inspeccións realizadas  Núm. total de incumprimentos detectados

N

 Consellería do Mar (Subdirección xeral . de Gardacostas de Galicia)

H

I

V

N

Incluído dentro das actividades da Consellería

 Consellería do Medio Rural (D. X. Desenvolvemento Rural)

H

I

V

N

Sen custo adicional para a Consellería

 Núm. de persoas ás que chega a información  Núm. de xornadas de formación impartidas  Núm. de persoas asistentes (menores, pais, nais, etc.)

 Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (D. X. de Emerxencias e Interior)

H

I

V

N

4.000 € anuais (período 2011-2015) (integrado nas actividades da D.X. de Emerxencias e Interior)

2.29. Formación específica en seguridade viaria na intervención nos accidentes de estrada

 Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (D. X. de Emerxencias e Interior)  Academia Galega de Seguridade Pública (centro de formación)

H

I

V

N

90.000 € (período 2011-2015)

 Núm. de cursos anuais  Núm. de participantes

2.30. Fomentar unha actitude responsable na utilización dos vehículos do transporte profesional

 Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (D. X. de Mobilidade)

N

Incluído nas actividades da Consellería (período 2011-2015)

 Núm. de infraccións da normativa dos tempos de condución e descanso e do peso dos vehículos

2.28. Campañas de sensibilización en materia de seguridade viaria dirixidas a pais e a fillos

H

I

V

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

2.23. Campañas publicitarias dirixidas á xuventude sobre os riscos asociados á condución baixo os efectos do alcohol, drogas e outros aspectos

29


OBXECTIVO ESTRATÉXICO 3:

Mellorar a seguridade na estrada FIN PERSEGUIDO

  

OBXECTIVOS  

2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

ACCIÓN

RESPONSABLE

3.1. Construción de vías de altas prestacións

3.2. Programa de eixes novos e variantes, separación de tráficos

3.3. Adaptación de estradas ao Plan de Baixa IMD mellorada

3.4. Construción sendas peonís

de

3.5. Actuacións de seguridade viaria (TCAs, sistemas de protección para motoristas, pistas bici)

3.6. Actuacións mantemento conservación da autonómica

de e rede

3.7. Anexo de seguridade viaria

30

Reducir a probabilidade de que se produza o accidente Reducir as consecuencias dos accidentes Mellorar a seguridade na estrada mediante actuacións de nova construción, conservación e prevención Introdución paulatina das auditorías e inspeccións de seguridade viaria Aliñamento das accións de seguridade viaria coas medidas incluídas no Plan MOVE

3.8. Prevención de accidentes con fauna: identificación de treitos conflitivos, sinalización, balizamento, etc. 3.9. Prevención de accidentes con fauna: autorización de batidas de caza en lugares onde sexan frecuentes os

FACTOR

INVESTIMENTO PREVISTO (período 2011-2015)

 Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (D.X. de Infraestruturas)  Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (D.X. de Infraestruturas)

H

H

I

V

N

 Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (D.X. de Infraestruturas)  Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (D.X. de Infraestruturas)  Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (D.X. de Infraestruturas)

H

I

V

N

 Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (D.X. de Infraestruturas)  Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (D.X. de Infraestruturas)

H

 Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (D.X. de Infraestruturas)  Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (D.X. de Infraestruturas)

H

I

V

N

60.000 € e dentro das actividades propias da Consellería

H

I

V

N

Dentro das actividades da propia Consellería. (período 2011-2015)

I

V

N

969 millóns € (Plan MOVE) (período 2011-2015) 140 millóns € para a Rede Estrutúrante e 55 millóns € para a Rede Complementaria (Plan MOVE) (período 2011-2015) 76 millóns € (Plan MOVE) (período 2011-2015) H

I

V

N

83 millóns € (Plan MOVE) (período 2011-2015) H

I

V

N

280 millóns € (Plan MOVE) (período 2011-2015)

I

V

N

524 millóns € (Plan MOVE) (período 2011-2015) H

I

V

N

Dentro das actividades da propia Consellería. (período 2011-2015)

INDICADORES DE SEGUIMENTO  Kms de construídos

VAP

 Km de variantes construídos

 Km de actuacións de baixa IMD mellorada sobre estradas da rede convencional  Km de sendas peonís construídas

 € de investimento en materia de seguridade viaria.  Núm. de actuacións en TCAs  Evolución da accidentabilidade.  Núm. de actuacións realizadas.  € de investimento en materia de seguridade viaria.  Núm. de proxectos que inclúen un anexo de seguridade viaria e/o número de quilómetros analizados.  Núm. de accidentes con fauna

 Núm. de accidentes con fauna


3.10. Manuais de boas prácticas

3.11. Deseño de estradas que perdoan

3.12. Promoción da formación de auditores de seguridade viaria

3.13. Introdución paulatina de auditorías e inspeccións de seguridade viaria 3.14. Execución de obras en camiños rurais existentes e creación de novos camiños a través de concentración parcelaria 3.15. Estudos sobre Mobilidade en camiños rurais

 Consellería do Medio Rural (D.X. Conservación da la Natureza)  Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (D.X. de Infraestruturas)  Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (D.G. de Infraestruturas)  Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (D.X. de Infraestruturas)  Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (D.X. de Infraestruturas)  Consellería de Medio Rural (D. X. Desenvolvemento Rural)  Consellería do Medio Rural (D. X. Desenvolvemento Rural)

H

I

V

N

Dentro das actividades da propia Consellería. (período 2011-2015)

 Núm. de elaborados

H

I

V

N

20.000 € e dentro das actividades da propia Consellería. (período 2011-2015)

 Evolución do Núm. de accidentes e vítimas por saída de vía

H

I

V

N

Dentro das actividades da propia Consellería. (período 2011-2015)

 Núm. de cursos realizados  Núm. de alumnos formados

H

I

V

N

Dentro das actividades da propia Consellería. (período 2011-2015)

 Núm. de inspección se auditorías realizadas

H

I

V

N

O orzamento defínese de acordo cos programas levados a cabo pa Consellería.

 Núm. de obras en camiños rurais existentes.  Núm. de novos camiños creados.

H

I

V

N

Dentro das actividades da propia Consellería. (período 2011-2015)

 Redución do Núm. de accidentes en vías rurais

manuais

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

accidentes por irrupción de animais salvaxes nas estradas

31


OBXECTIVO ESTRATÉXICO 4:

Protexer aos usuarios vulnerables FIN PERSEGUIDO

Reducir a probabilidade de que se produza o accidente

Consideración específica dos usuarios vulnerables na identificación de treitos potencialmente perigosos Promoción dunha Mobilidade adaptada ás necesidades de todos os usuarios, especialmente dos máis vulnerables

OBXECTIVOS 

2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

ACCIÓN

32

RESPONSABLE

FACTOR

INVESTIMENTO PREVISTO (período 2011-2015) 30.000 € e dentro das propias actividades da Consellería. (período 2011-2015)

 Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. (D.X. de Infraestruturas)  Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

H

I

V

N

H

I

V

N

20.000 € e dentro das propias actividades da Consellería. (período 2011-2015)

H

I

V

N

O orzamento para o período 2011-2015 é de 1,2 millóns €.

4.4. Charlas informativas sobre seguridade viaria en Centros Sociocomunitarios de Benestar

 Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (D. X. de Mobilidade)  Consellería de Traballo e Benestar (D. X. de Dependencia e Autonomía Persoal)

H

I

V

N

O orzamento estimado para as charlas é 3.000 € anuais para o período 2011-2015. Co fin de editar un folleto informativo como material de apoio para as mesmas durante o ano 2011 estímase 1.500€ de orzamento.

4.5. Campaña de introdución de dispositivos de retención infantil nas ambulancias do transporte sanitario

 Consellería de Sanidade (D. X. de Innovación e Xestión da Saúde Pública e SERGAS)

H

I

V

N

4.1. Inspeccións de seguridade viaria para usuarios vulnerables (peóns, motociclistas e ciclistas) 4.2. Definición e identificación de Treitos de Especial Seguimento para peóns, ciclistas e motociclistas 4.3. Plan Director de Mobilidade Alternativa de Galicia

Dentro das actividades da propia Consellería. (período 2011-2015)

INDICADORES DE SEGUIMENTO  Núm. inspeccións realizadas

de

 Núm. de Treitos de Especial Seguimento identificados cada ano  Realización do Plan  Investimento executado  Núm. de charlas realizadas  Núm. de persoas maiores informadas

 Núm. de vehículos de transporte sanitario que dispoñen de sistemas de retención infantil.


OBXECTIVO ESTRATÉXICO 5:

Aumentar a investigación en materia de seguridade viaria 

Reducir a probabilidade de que se produza o accidente

Mellorar o coñecemento sobre aspectos relacionados coa sinistralidade viaria Introducir paulatinamente na xestión da seguridade viaria novos conceptos e resultados das investigacións realizadas

OBXECTIVOS 

ACCIÓN

5.1. Elaboración e publicación de estatísticas sobre Inspección Técnica de Vehículos 5.2. Análise de sinistralidade laboral por accidentes de tráfico no marco do Observatorio de sinistralidade do ISSGA 5.3. Enquisas de percepción dos usuarios a través do Instituto Galego de Estatística 5.4. Definición e identificación de Treitos Brancos

5.5. Estudos en profundidade de accidentes con mortos e graves 5.6. Colaboración en proxectos de ámbito estatal e/ou europeo

RESPONSABLE

 Consellería de Economía e Industria (D. X. de Industria, Enerxía e Minas)

FACTOR

H

I

V

INVESTIMENTO PREVISTO (período 2011-2015) N

Dentro das actividades propias da Consellería. (período 2011-2015)

 Consellería de Traballo e Benestar (Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, IGSS)

H

I

V

N

Incluído no orzamento xeral das Consellerías no período 2011-2015.

 Consellería de Facenda (Instituto Galego de Estatística)

H

I

V

N

Dentro das actividades propias da Consellería. (período 2011-2015)

 Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (D. X. de Infraestruturas)

H

I

V

N

20.000€ e dentro das actividades propias da Consellería. (período 2011-2015)

 Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (D. X. de Infraestruturas)  Consellería de Sanidade (SERGAS)

H

I

V

N

Dentro das actividades propias da Consellería. (período 2011-2015)

H

I

V

N

Dentro das actividades propias da Consellería. (período 2011-2015)

INDICADORES DE SEGUIMENTO  Porcentaxe de vehículos recollidos na estatística  Núm. de informes anuais  Núm. de publicacións editadas  Ratios de accidentes e vítimas  Núm. de enquisas realizadas  Kms de treitos brancos en Galicia  % de treitos brancos en cada tipo de rede  Núm. de estudos en profundidade realizados

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

FIN PERSEGUIDO

 Núm. de proxectos e actividades nos que se participa

33


OBXECTIVO ESTRATÉXICO 6:

Dar apoio ás vítimas e familiares FIN PERSEGUIDO

Reducir as consecuencias dos accidentes

Proporcionar asistencia psicolóxica especializada as vítimas e familiares Coordinar coa DGT a futura creación da Oficina e o rexistro de vítimas en accidentes de tráfico previstas na Estratexia Nacional de Seguridade Viaria

OBXECTIVOS 

2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

ACCIÓN

34

6.1. Proporcionar asistencia psicolóxica ás vítimas e familiares

6.2. Coordinación coa DGT para a creación da Oficina de Apoio ás Vítimas 6.3. Coordinación coa DGT para a creación do Rexistro de Vítimas en Accidentes de Tráfico

RESPONSABLE  Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (D. X. de Emerxencias e Interior)  Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza  Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

FACTOR

INVESTIMENTO PREVISTO (período 2011-2015) 110.000 € anuais durante o período 2011-2015 (mediante Convenio co Colexio Oficial de Psicólogos)

H

I

H

N

H

I

H

N

Sen orzamento adicional

H

I

H

N

Sen orzamento adicional

INDICADORES DE SEGUIMENTO  Núm. de persoas asistidas  Núm. de accidentes que requiren intervención  Reunións mantidas.  Convenios  Reunións mantidas.  Convenios


OBXECTIVO ESTRATÉXICO 7:

Mellorar a colaboración entre administracións   

OBXECIVOS  

Reducir a probabilidade de que se produza o accidente Reducir as consecuencias dos accidentes Mellorar significativamente a colaboración entre administracións Desenvolver e mellorar protocolos de actuación Ampliar e renovar as dotacións e recursos que poidan incidir na mellora da seguridade viaria

ACCIÓN

RESPONSABLE

7.1. Coordinación de recursos implicados na atención “in situ” dun accidente

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (D. X. de Emerxencias e Interior) Consellería de Sanidade(SERGAS)  Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (D. X. de Emerxencias e Interior)

H

 Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (D. X. de Emerxencias e Interior)  Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (D.X. de Mobilidade)  Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (D. X. de Xustiza)

H

I

V

N

Sen custo adicional

H

I

V

N

Sen custo adicional para a Consellería

 Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

H

I

V

N

Sen custo adicional para a Consellería

 Consellería de Economía e Industria (D. X. de Industria, Enerxía e Minas)

H

I

V

N

Sen custo para a Consellería

7.2. Ampliación ou mellora dos vehículos de protección civil e de bombeiros

7.3. Colaboración da Unidade de Policía Adscrita na seguridade do transporte por estrada

7.4. Formación de xuíces e fiscais en materia de seguridade viaria

7.5. Establecemento de canles de comunicación con outras administracións e entidades públicas ou privadas 7.6. Completar a rede de centros de instalación e verificación de tacógrafos dixitais

FACTOR

I

V

INVESTIMENTO PREVISTO (período 20112015) N

Dentro das actividades da propia Consellería. (período 20112015) H

I

V

N

2.500.000€ (período 20112015)

INDICADORES DE SEGUIMENTO

 Núm. de protocolos de actuación  Núm. de “simulacros” levados a cabo.  Núm. de vehículos de nova dotación ou mellora  Núm. de novos parques de bombeiros en funcionamento  Núm. de dispositivos de control  Núm. de actas confeccionadas

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

FIN PERSEGUIDO

 Núm. de cursos impartidos con contidos de seguridade viaria.  Núm. de xuíces e fiscais formados  Núm. de Convenios establecidos

 Núm. de talleres oficiais nos que se pode realizar a instalación e verificación dos

35


2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

7.7. Ampliar as autorizacións dos centros de instalación e verificación de tacógrafos dixitais a varios fabricantes 7.8. Control dos departamentos ou centros de formación en materia de tacógrafos dixitais

 Consellería de Economía e Industria (D.X. de Industria, Enerxía e Minas)

H

I

V

N

Sen custo para a Consellería

 Consellería de Economía e Industria (D.X. de Industria, Enerxía e Minas)

H

I

V

N

Sen custo para a Consellería

7.9. Mesa de coordinación e Seguimento do Plan de Seguridade Viaria

 Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

H

I

V

N

Sen custo adicional para a Consellería.

7.10. Fomentar a seguridade nos vehículos de transporte profesional

 Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (D.X. de Mobilidade)  IGAPE  Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (Augas de Galicia)

H

I

V

N

H

I

V

N

Dentro das actividades propias da Consellería. (período 20112015) Período de execución: 20112012 Non se estima necesario investimento ningún

 Consellería de Sanidade (D.X. de Asistencia Sanitaria e SERGAS)  Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

H

I

V

N

 Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (Instituto Galego de la Vivenda e Solo)  Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (Augas de Galicia)

H

I

V

N

150.000 € no período 20112015.

H

I

V

N

Non se estima preciso investimento ningún para o período 20112012

7.11. Inclusión nas Instrucións Técnicas para Obras Hidráulicas en Galicia (ITOGH) de especificacións de seguridade para traballos que afecten á rede viaria 7.12. Configuración de grupos de traballo de primeiros intervenientes para levar a cabo procedementos de actuación conxuntos

7.13. Mellora da seguridade viaria nos parques empresariais

7.14. Dimensionamento da infraestrutura viaria de acordo aos criterios para a protección contra inundacións

36

Dentro das actividades propias da Consellería. (período 20112015)

tacógrafos dixitais  Núm. de talleres oficiais autorizados

 Núm. de centros de formación en materia de tacógrafos dixitais  Núm. de técnicos formados  Núm. de accións realizadas.  Desviacións detectadas en cada acción  Núm. de vehículos renovados.

 Núm. de accidentes causados pola execución de obras hidráulicas.

 Núm. de grupos constituídos  Núm. de procedementos conxuntos desenvolvidos  Núm. de simulacros conxuntos realizados  Redución do Núm. de accidentes

 Infraestruturas dimensionadas de acordo aos novos criterios.  Informes solicitados a Augas de Galicia


6.5. Seguimento do Plan

Para isto crearase a Mesa de Coordinación e Dirección do Plan de Seguridade Viaria, que contará coa asesoría dun Comité de Seguimento do Plan. A Mesa de Coordinación e Dirección do Plan estará constituída por responsables das Consellerías e administracións públicas, mentres que o Comité de Seguimento do Plan estará formado por técnicos especialistas en seguridade viaria ou en accións contidas no Plan. A continuación defínense as funcións de cada un destes Órganos:

Avaliar a efectividade dos Obxectivos Estratéxicos

Coordinar accións entre administracións, entidades privadas, axentes sociais, etc.

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

Un Plan de Accións, por moi consistente que sexa, non garante por si mesmo a consecución dos obxectivos definidos, senón se fai de forma coordinada e flexible, entendendo por flexibilidade a capacidade do Plan de adaptarse ás circunstancias. Se os indicadores asignados a cada acción e o número de accidentes difiren da planificación feita, é imprescindible que estes feitos sexan detectados a tempo co fin de por en marcha un plan de continxencias axeitado para corrixir os desvíos non desexados.

Mesa de Coordinación e Dirección do Plan

Adoptar medidas de continxencia para corrixir desviacións

Analizar os informes do Comité de Seguimento

I LUSTRACIÓN 6. F UNCIÓNS DA MESA DE COORDINACIÓN E DIRECCIÓN DO P LAN . F ONTE : ELABORACIÓN PROPIA

37


Informar á Mesa de Coordinación e Dirección sobre a evolución dos Obxectivos Estratéxicos e o Obxectivo do Plan

Suxerir posibles colaboracións entre administracións públicas, entidades privadas, axentes sociais, etc.

Comité de Seguimento do Plan

2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

Detectar posibles desviacións respecto ás tarefas programadas

Elaborar informes de seguimento para a Mesa de Coordinación

I LUSTRACIÓN 7. FUNCIÓNS DO COMITÉ DE SEGUIMENTO DO PLAN. F ONTE : ELABORACIÓN PROPIA

A seguinte figura amosa o proceso de toma de decisións na Fase de Seguimento do Plan:

1. Deseño do Plan de Accións

2. Revisión e inclusión das accións no Plan por parte da Mesa de Coordinación e Dirección

3. Implementación das accións nos prazos previstos

4. Revisión de resultados e indicadores por parte do Comité de Seguimento do Plan

5. Elaboración por parte do Comité do Informe de Seguimento para a Mesa de Coordinación e Dirección do Plan, indicando progreso, desviacións e proposta do Plan de Continxencias

6. Toma de decisións por parte da Mesa de Coordinación e Dirección do Plan

I LUSTRACIÓN 8. PROCESO DE TOMA DE DECISIÓNS NA FASE DE SEGUIMENTO DO PLAN . F ONTE : ELABORACIÓN PROPIA

38


6.6. Conclusións

Para isto definíronse unha serie de accións destinadas a previr accidentes ou ben minimizar as súas consecuencias, agrupadas en torno aos obxectivos estratéxicos definidos seguindo un triple criterio: o aliñamento coa política de seguridade viaria marcada pola Unión Europa para o período 2011-2020, a converxencia coa Estratexia Nacional de Seguridade Viaria 2011-2020 definidos pola D. X. de Tráfico e a consideración das características específicas de Galicia, relativas a condicións de tráfico, rede, tipoloxía da sinistrabilidade, configuración urbana, etc Este documento ten en conta o traballo realizado durante o Plan anterior, abranguendo o período 2006-2010, a fin de continuar facendo as accións consideradas fundamentais e eficaces, e identificar aquelas que non foron realizadas ou ben os seus resultados non acadaron os obxectivos establecidos para modificalas ou substituílas polas novas accións. O Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015 ten 83 accións, das cales 44 son de nova creación, representando o 53% do total, permanecen 25 (30%) e foron axustadas ou modificadas 14 (17%). Polo tanto, podemos dicir que o novo plan, aínda que inclúe un número moi importante e maioritario de novas accións, tamén conservou aquelas que probaron ser eficaces no seu obxectivo de mellorar a seguridade viaria en Galicia. O investimento total das accións vinculadas2 ao Plan, con independencia dos orzamentos das accións incluídas nas actividades propias das Consellerías, ascende a 2.449.835.500 €.

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

O Plan de Seguridade Viaria de Galicia para o período 2011-2015 recolle a estratexia definida para tratar de lograr un ambicioso obxectivo: a redución sostida do ratio de mortos e feridos graves en accidentes de tráfico por millón de habitantes de xeito que Galicia se sitúe ó redor da media española.

O Plan foi deseñado para desenvolverse en dúas fases. A intención é adoptar unha estratexia común de Seguridade viaria para todos os galegos e galegas; así durante a primeira fase contou coa participación de todas as Consellerías da Xunta de Galicia para establecer un conxunto de accións consensuadas que abranguen todos os obxectivos a seren alcanzados. Durante a segunda fase procederanse a establecer os contactos necesarios para obter a colaboración doutras administracións públicas, entidades privadas, organizacións sen ánimo de lucro, etc, unindo esforzos para acadar un Plan de Seguridade Viaria para toda Galicia coa participación de todos os interesados. 39 2

O investimento non só está destinado a reducir o número de sinistros, senón a cumprir unha serie de obxectivos entre os que se atopa a mellora da seguridade viaria.


2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

Posteriormente, levarase a cabo un seguimento periódico de todas as accións, a fin de detectar posibles desviacións respecto dos obxectivos propostos e ser capaces de suxerir medidas correctoras que contribúan a acadalos. Este seguimento é un dos aspectos máis importantes deste Plan.

40


ANEXO 1: Fichas Técnicas das accións

Obxectivo Estratéxico 1: Promover contornos urbanos seguros e mellorar o transporte público

Descrición Unha inspección de seguridade viaria urbana é un procedemento sistemático de revisión in situ dunha rúa ou do seu contorno, dirixido por un experto en seguridade viaria.

Obxectivo - Identificar aspectos perigosos, deficiencias ou carencias da rúa e o seu contorno susceptibles de desencadear un accidente, para poder adoptar as medidas máis adecuadas co fin de eliminar ou paliar eses problemas.

Responsable - Consellería de Medio Ambiente, Infraestruturas (D.X. de Infraestruturas).

Territorio

e

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

1.1. Inspeccións de seguridade viaria urbanas e plan de actuacións

Orzamento e período de execución 200.000 € no período 2011-2015.

Indicadores de seguimento - Variación da accidentalidade e das vítimas despois da inspección de seguridade viaria. - Núm. de inspeccións realizadas.

41


1.2. Consideración da compoñente de seguridade viaria nos informes de planeamento e ordenación do territorio

Descrición Valorar a seguridade viaria na redacción de informes de planeamento e ordenación do territorio.

2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

Obxectivo - Ter en conta a seguridade viaria urbana dende a fase de planificación.

Responsable - Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo).

Orzamento e período de execución Dentro das actividades da Consellería.

Indicadores de seguimento - Núm. de informes que se incluíron na devandita compoñente.

42


Descrición Mellora da rede existente por medio de actuacións de acondicionamento/mellora do trazado e humanización das travesías existentes co fin de mellorar os seus parámetros técnicos e adecualos aos obxectivos de funcionalidade definidos para cada tipo de rede. No caso das travesías proponse transformalas nun viario acorde co contorno urbano que atravesa.

Obxectivo - Compatibilizar a mellora da rede viaria con respecto ao medio ambiente e ao desenvolvemento sostible abordando a mellora progresiva das condicións técnicas das estradas, co incremento dos seus parámetros xeométricos e con criterios de actuación sostibles ambientalmente.

Responsable - Consellería de Medio Ambiente, Territorio, e Infraestruturas (D.X. de Infraestruturas).

Orzamento e período de execución O investimento previsto para o período 2011-2015 é de 116 millóns de € para a rede estructurante e 104 millóns de € para a Rede complementaria (Plan MOVE)

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

1.3. Obras de acondicionamento, mellora e actuacións en travesías de estradas convencionais

Indicadores de seguimento - km de actuacións de acondicionamento/mellora e travesías na rede convencional.

43


1.4. Itinerario escolar seguro

Descrición Auditorías a 8 centros educativos de Galicia (4 rurais e 4 urbanos) nas que, mediante o estudo a todos os integrantes da comunidade educativa e do seu contorno e a través dunha análise da situación particular de cada centro (entradas e saídas de escolares do recinto, conexións de tráfico, visibilidades deficientes, etc…) se fagan unhas recomendacións para mellorar a seguridade viaria no contorno educativo.

Obxectivo 2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

- Crear unha guía de recomendacións para a mellora da seguridade nos contornos escolares de Galicia tanto rurais como urbanos.

Responsables - Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (D. X. de Educación, Formación, Profesional e Innovación Educativa). - Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (D. X. de Infraestruturas).

Orzamento e período de execución Sen custo adicional para as Consellerías.

Indicadores de seguimento - Núm. de usuarios de Guía online. - Núm. de auditorías escolares realizadas. - Núm. de actuacións.

44


Descrición Desenvolveranse Guías de boas prácticas e recomendacións co fin de unificar criterios nas actuacións de seguridade viaria urbana.

Obxectivo - Reducir a sinistralidade en contornos urbanos. - Unificar criterios.

Responsable -Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (D.X. de Infraestruturas).

Orzamento e período de execución Traballo que realizará o persoal propio da D.X. de Infraestruturas.

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

1.5. Elaboración de guías de boas prácticas

Indicadores de seguimento - Núm. de Manuais/Guías realizadas.

45


1.6. Fomento de plans urbanos de seguridade viaria

Descrición Promover a elaboración de Plans Urbanos de seguridade viaria aliñados co Plan de Seguridade Viaria de Galicia e coa Estratexia Nacional de Seguridade Viaria. Para iso, estableceranse os contactos oportunos para contar coa colaboración da D. X. de Tráfico e da FEGAMP.

Obxectivo 2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

- Planificar as actuacións de seguridade viaria nos contornos urbanos.

Responsable -Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (D.X. de Infraestruturas).

Orzamento e período de execución Sen orzamento adicional para a Consellería no período 2011-2015.

Indicadores de seguimento - Núm. de municipios con Plan de SV propio.

46


Descrición Instauración para o período 2011-2015 do Novo Plan de Transporte Metropolitano de Galicia nas 7 Áreas de Transporte Metropolitano, con melloras en: - Bonificación de prezos (trasbordo gratuíto,…) - Mellora da información ao usuario (tarifa zonal). - Potenciación da rede de servizos do transporte.

Obxectivo - Incrementar nun 50% o número de usuarios do transporte público nas 7 Áreas de Transporte Metropolitano de Galicia.

Responsable - Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (D. X. de Mobilidade).

Orzamento e período de execución O investimento previsto é de 97 millones € para o período 2011-2015.

Indicadores de seguimento

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

1.7. Novo Plan de transporte Metropolitano de Galicia

- Núm. de áreas de transporte metropolitano efectivamente implantadas. - Núm. de usuarios de transporte metropolitano.

47


2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

1.8. Plan de modernización do transporte público en Galicia

Descrición Actuación dirixida á mellora da oferta do servizo público de transporte de Galicia, mediante: A integración dos distintos modos de transporte público. Establecemento dun sistema de información electrónica dos servizos (SAE) en tempo real. Inicio dun plan de renovación de marquesiñas. Renovación da flota dos vehículos dos servizos de liña. Impulso das accións prioritarias do transporte público nas estradas.

Obxectivo - Consolidación dun sistema de transporte público máis eficiente que constitúa unha alternativa adecuada ao uso do vehículo particular.

Responsable - Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (D. X. de Mobilidade).

Orzamento e período de execución O investimento é obriga contractual das empresas concesionarias. O período de execución é 2011-2018.

Indicadores de seguimento - Núm. de usuarios do transporte público de Galicia. - Núm. de entidades de poboación conectadas na rede de transporte público.

48


Descrición Financiamento dos proxectos de innovación que teñan por obxecto a mellora da seguridade e a implantación das últimas tecnoloxías no sector. Existen dúas liñas de financiamento: -Liña ICO -Liña Reimaxina: convenio con entidades financeiras e as SGRs. Estudárase a posibilidade de asinar un novo convenio para o exercicio 2012.

Obxetivo - Incrementar a seguridade no transporte de viaxeiros.

Responsable Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (D. X de Mobilidade). - IGAPE.

Orzamento e período de execución O investimento é obriga contractual das empresas concesionarias. - O período de execución é 2011-2018.

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

1.9. Fomento da innovación dirixida á seguridade dos vehículos de transporte de viaxeiros

Indicadores de seguimento - Núm. de proxectos.

49


1.10. Mellora da seguridade viaria en zonas de vivendas protexidas

Descrición O Instituto Galego da Vivenda e Solo establecerá mecanismos de actuación en espazos residenciais de vivendas protexidas destinadas a mellorar a seguridade viaria.

Obxectivo

2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

- Reducir os accidentes de tráfico en zonas de vivendas protexidas.

Responsable - Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (Instituto Galego de Vivenda e Solo)

Orzamento e período de execución 100.000 € no período 2011-2015.

Indicadores de seguimento - Redución do Núm. de accidentes de tráfico nestas zonas residenciais.

50


Obxectivo Estratéxico 2: Obter conductas viarias seguras

Descrición No contexto dos cursos de formación para adultos, impartición de contidos específicos de educación viaria, de tal forma que, ademais de formación, se proporcione ao alumnado facilidades para a obtención do carné de conducir.

Obxectivo - Responder á demanda deste tipo de formación para adultos.

Responsable - Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (D. X. de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa).

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

2.1. Accións de educación viaria para persoas adultas

Orzamento e período de execución Orzamentos para formación da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Indicadores de seguimento - Núm. de solicitudes. - Núm. de accións impartidas. - Núm. de alumnos formados.

51


2.2. Xornada de educación e formación viaria

Descrición Estas xornadas serán un espazo de análise, reflexión e intercambio de iniciativas de educación viaria en Galicia.

Obxectivo

2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

Tense como obxectivo presentar, analizar, reflexionar e discutir proxectos, estratexias e iniciativas para mellorar a educación da seguridade viaria en Galicia.

Responsable - Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (D. X. de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa).

Orzamento e período de execución A execución está prevista para o ano 2011. O investimento previsto procede dos orzamentos da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (D. X. de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa).

Indicadores de seguimento - Núm. de profesores formados. - Núm. de aplicabilidade das iniciativas presentadas.

52


Descrición Neste curso preténdese crear propostas didácticas que integren os valores da seguridade viaria nos procesos de ensinanza-aprendizaxe do alumnado nas áreas específicas do plan de estudos e titorías.

Obxectivo - O obxectivo será a xeración de proxectos innovadores e eficaces que melloren a seguridade viaria no contorno dos centros educativos e que senten os valores básicos da seguridade viaria entre os estudantes.

Responsables - Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (D. X. de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa).

Orzamento e período de execución

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

2.3. Curso na plataforma de teleformación PLATEGA: "Estratexias didácticas para a seguridade viaria no ensino non universitario"

Investimento destinado á formación do profesorado da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Indicadores de seguimento - Núm. de profesores formados.

53


2.4. Cursos sobre inspección do transporte terrestre

Descrición Especialización dos empregados públicos na normativa do transporte terrestre, con especial referencia aos procedementos de inspección e ao procedemento sancionador.

2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

Obxectivo - Mellorar a capacitación dos empregados públicos en materia de inspección do transporte terrestre e nos procedementos sancionados neste ámbito, realizando 3 cursos ao ano, acción dirixida ao factor humano.

Responsables - Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (D. X. de Mobilidade). - Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (Escola Galega de Adminsitración Pública, EGAP).

Orzamento e período de execución O investimento previsto é de 100.000 € para o período 2011-2015.

Indicadores de seguimento - Núm. de cursos impartidos. - Núm. de alumnos formados.

54


Descrición Formación e concienciación dos empregados públicos, dos profesionais e da cidadanía en xeral da trascendencia da seguridade viaria no transporte terrestre.

Obxectivo - Concienciar e capacitar aos empregados públicos, aos profesionais e á cidadanía en xeral na seguridade viaria no transporte terrestre, realizando dúas xornadas anuais.

Responsables - Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (D. X. de Mobilidade). - Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (Escola Galega de Administración Pública, EGAP).

Orzamento e período de execución O investimento previsto é de 200.000 € para o período 2011-2015.

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

2.5. Xornadas sobre seguridade viaria no transporte terrestre

Indicadores de seguimento - Núm. de xornadas organizadas. - Núm. de asistentes diplomados.

55


2.6. Cursos de seguridade viaria na condución

Descrición Mellorar os coñecementos en materia de seguridade viaria, así como as novas normas de tráfico e seguridade viaria.

2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

Obxectivo - Mellorar as capacidades dos condutores para unha condución máis segura e sensibilización para acadar unha actitude responsable, realizando 3 cursos anuais.

Responsables - Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (Escola Galega de Administración Pública, EGAP).

Orzamento e período de execución O investimento previsto é de 60.000 € para o período 2011-2015.

Indicadores de seguimento - Núm. de cursos impartidos. - Núm. de alumnos formados.

56


Descrición Realización de campañas de concienciación mediante o reparto de chalecos reflectantes aos distintos colectivos nos centros de saúde.

Obxectivo - Mellorar a concienciación en materia de seguridade viaria entre os distintos colectivos.

Responsable - Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (D.X. de Infraestruturas).

Orzamento e período de execución 400.000 € no período 2011-2015.

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

2.7. Reparto de material: chalecos reflectantes

Indicadores de seguimento - Núm. de chalecos repartidos.

57


2.8. Formación para a mellora do coñecemento na atención ao paciente politraumatizado

Descrición Impartir nas escolas a formación necesaria para mellorar o coñecemento na atención ao paciente politraumatizado.

Obxectivo 2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

- Mellorar a atención ao paciente politraumatizado.

Responsables - Consellería de Sanidade (SERGAS).

Orzamento e período de execución O orzamento está incluído dentro das accións da Consellería. O período de execución é 2011-2015.

Indicadores de seguimento - Núm. de cursos impartidos.

58


Descrición Unha porcentaxe elevada dos accidentes laborais con resultado de morte prodúcense a causa dos accidentes de tráfico, ben durante os desprazamentos para ir ou volver ao traballo (“in itinere”), ben nos desprazamentos por razóns de traballo (“en misión”). Por iso, é preciso concienciar aos traballadores da importancia de manter a atención neses desprazamentos.

Obxectivo - Reducir a accidentalidade viaria laboral.

Responsables - Consellería de Traballo e Benestar (Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral).

Orzamento e período de execución Está incluído no orzamento xeral das Consellerías.

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

2.9. Realización de campañas de difusión entre os traballadores sobre a importancia da seguridade viaria

Indicadores de seguimento - Núm. de carteis/ Folletos editados. - Núm. de empresas/ traballadores obxecto da campaña.

59


2.10. Xornadas Técnicas de seguridade Viaria no ámbito laboral

Descrición Hai un importante número de accidentes que se producen como consecuencia dos desprazamentos dos traballadores de determinados sectores pola unión de varios factores: cansazo, fatiga, etc… Coas xornadas técnicas preténdese advertir a este tipo de usuarios dos perigos da condución baixo determinadas condicións.

2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

Obxectivo - Redución dos accidentes “in itinere” e “en misión”.

Responsables - Consellería de Traballo e Benestar (Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral).

Orzamento e período de execución Está incluído no orzamento xeral das Consellerías.

Indicadores de seguimento - Núm. de trabajadores asistentes ás xornadas.

60


Descrición Os accidentes de tráfico teñen un peso importante dentro das estatísticas de accidentalidade laboral; a redución nos últimos anos do número de vítimas deste tipo de accidentes non se reflicte na sinistralidade viaria laboral. Por iso, é preciso adoptar medidas para diminuír os accidentes de tráfico no ámbito laboral.

Obxectivo - Redución da sinistralidade viaria laboral.

Responsables - Consellería de Traballo e Benestar (Instituto Galego de Seguridade e Salúde Laboral).

Orzamento e período de execución Está incluído no orzamento xeral das Consellerías.

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

2.11. Actuacións de asesoramento a empresas con elevado número de accidentes de tráfico "in itinere" e "en misión". Desenvolvemento de programas de seguridade viaria laboral.

Indicadores de seguimento - Núm. de empresas visitadas.

61


2.12. Campaña LIBRE: condutor alternativo

Descrición A campaña vai dirixida á reflexión sobre o consumo de alcohol e á problemática que xera na condución de calquera tipo de vehículo. En definitiva, sensibilización e concienciación por unha Mobilidade cívica e segura.

Obxectivo

2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

- Promover a opción do condutor alternativo para previr accidentes provocados polo consumo de alcohol.

Responsables - Consellería de Traballo e Benestar (D. X. de Xuventude e Voluntariado).

Orzamento e período de execución O investimento previsto é de 30.000 € revisables anualmente.

Indicadores de seguimento - Núm. de accións incluídas na campaña. - Núm. de usuarios potenciais aos que se chega coa campaña. - Valoración da campaña por parte dos usuarios. - Núm. de probas de alcoholemia realizadas.

62


Descrición - Atención, información e asesoramento presencial, telefónico e vía web, sobre consultas de temática de seguridade viaria. - Cursos de formación de formadores. - Formación en campamentos de verán. - Stands e carpas informativas. - Folletos específicos. Esta actividade levarase a cabo en colaboración cos Centros Quérote+.

Obxectivo - Ofrecer unha información, formación e asesoramento de calidade aos mozos galegos en temas de seguridade viaria, co fin de evitar accidentes e reducir a sinistralidade viaria.

Responsables - Consellería de Traballo e Benestar (D. X. de Xuventude e Voluntariado).

Orzamento e período de execución O investimento previsto é de 5.000 € revisable anualmente.

Indicadores de seguimento

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

2.13. Programa Móvete: formación e información sobre seguridade viaria dirixida á xuventude

- Núm. de consultas atendidas. - Núm. de carpas e stands realizados. - Núm. de actividades de formación realizadas. - Núm. de usuarios potenciais aos que se chega. - Núm. de publicacións específicas. - Valoración dos usuarios sobre as actividades de formación.

63


2.14. Iniciativa XOVE: promoción da participación dos mozos a través de iniciativas propias

Descrición Esta acción promove as iniciativas xuvenís, entendidas estas como proxectos dirixidos aos mozos da Comunidade Autónoma de Galicia. Grazas a esta acciónos mozos participan activamente en actividades deseñadas por eles mesmos. Promóvese a sensibilidade e informase aos mozos galegos de que a suma de alcohol e condución é igual a accidente ou sinistro. Esta actividade realizarase en colaboración cos Centros Quérote+.

2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

Obxectivo - Modificar a percepción da normalidade do consumo e actitudes “preconsumo”. - Sensibilizar á poboación para aumentar o rexeitamento social para certos patróns de consumo. - Incrementar a percepción do risco. - Reducir os danos asociados ao consumo do alcohol. - Diminución dos accidentes de tráfico debido á mestura do alcohol e volante. - Informar a través de datos reais e estatísticas das consecuencias negativas do abuso do alcohol ao volante e os efectos no organismo. - Informar das alternativas como a figura do “condutor alternativo”.

Responsables - Consellería de Traballo e Benestar (D. X. de Xuventude e Voluntariado).

Orzamento e período de execución O investimento previsto é de 30.000 € revisables anualmente.

Indicadores de seguimento 64

- Núm. de proxectos presentados. - Núm. de proxectos realizados.


Descrición Cursos de condución segura para mozos de 18 a 35 anos en varios circuitos da Comunidad Autónoma de Galicia.

Obxectivo - Complementar a formación obtida nas autoescolas, xerando actitudes de responsabilidades no uso do vehículo. Traballar con factores de risco, sistemas de seguridade e técnicas de condución de xeito que se poidan adquirir determinadas habilidades á hora de realizar manobras co vehículo, a favor dunha condución responsable e segura.

Responsables - Consellería de Traballo e Benestar (D. X. de Xuventude e Voluntariado).

Orzamento e período de execución O orzamento previsto é de 40.000 € revisables anualmente.

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

2.15. Campaña LIBRE: Cursos de condución segura para mozos entre 18 e 25 anos

Indicadores de seguimento - Núm. de participantes rexistrados. - Núm. de cursos realizados. - Comentarios/ enquisas dos alumnos.

65


2.16. Programa de Voluntariado en Seguridade Viaria

Descrición Ofrecer unha información, formación e asesoramento de calidade aos mozos galegos en temas de seguridade viaria, co fin de evitar accidentes e reducir a sinistralidade viaria. Esta actividade levarase a cabo en colaboración cos Centros Quérote+.

2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

Obxectivo - Fomentar un servizo de voluntariado para promover actitudes e comportamentos responsables entre os adolescentes e mozos en xeral.

Responsables - Consellería de Traballo e Benestar (D. X. de Xuventude e Voluntariado.

Orzamento e período de execución O investimento previsto é de 5.000 € revisables anualmente.

Indicadores de seguimento - Núm. de campañas nas que participe o voluntariado sobre o total das campañas "LIBRE". - Valoración do servizo de voluntariado polos voluntarios. - Núm. de voluntarios participantes na iniciativa.

66


Descrición Realización de accións de difusión do programa “Noitebus” dirixidas a: - Fomentar o uso do transporte público polos mozos durante as horas e zonas de saída nocturna. - Difundir entre as asociacións de hostalería, entidades locais e outros colectivos os mecanismos e as boas prácticas para o establecimento de novos servizos.

Obxectivo - Colaborar cos colectivos sociais na implantación de rutas de transporte nocturno, potenciando o seu uso entre os mozos.

Responsables - Consellería de Medio Ambiente, Infraestruturas (D. X. de Mobilidade).

Territorio

Orzamento e período de execución O orzamento previsto é de 100.000 €.

e

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

2.17. Difusión do programa "Noitebús"

Indicadores de seguimento - Núm. de rutas implantadas no período 2011-2015. - Núm. de usuarios.

67


2.18. Acción integrada de formación en transporte público para corpos de seguridade e persoal de inspección

Descripción Realización de accións formativas dirixidas ao persoal do sector público, con especial referencia aos corpos de seguridade e ao persoal de inspección.

Obxectivo 2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

- Fomentar o coñecemento sobre seguridade viaria entre os corpos de seguridade e o persoal de inspección .

Responsables - Consellería de Medio Ambiente, Infraestruturas (D. X. de Mobilidade).

Orzamento execución

e

Territorio

período

O orzamento corresponde a recursos propios Administración. O período de execución contemplado é 2011-2015.

Indicadores de seguimento - Núm. de cursos impartidos. - Núm. de persoas formadas.

68

e

de da


Descrición Implantación de accións formativas dirixidas á reciclaxe profesional dos sectores de transportes e de condutores profesionais.

Obxectivo - Realización de accións formativas de reciclaxe con programas de formación viaria.

Responsables - Consellería de Medio Ambiente, Infraestruturas (D. X. de Mobilidade).

Territorio

e

Orzamento e período de execución O orzamento condicionado ao Programa de Acción en Materia de Transporte de Mercadorías por estrada de Galicia e ás axudas da administración aos plans de formación no transporte.

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

2.19. Formación viaria para as empresas do transporte público e condutores profesionais

Indicadores de seguimento - Núm. de cursos impartidos. - Núm. de centros autorizados para impartir formación CAP. - Núm. de persoas/empresas formadas.

69


2.20. Programa "Cambio de sentido"

Descrición "Cambio de sentido" é un programa de periocidade continua no que colaboran as autoescolas de Galicia a través da Federación Galega de Autoescolas de Tráfico. Vai dirixido aos mozos que están obtendo o carné de conducir. Técnicos en drogodependencias imparten charlas para sensibilizar aos mozos sobre os perigos de mesturar consumo de alcohol e condución.

2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

Obxectivo - Reducir o número de accidentes de condutores noveles mediante a promoción dunha Vida Saúdable e unha Educación para a Saúde, informando e sensibilizando aos aspirantes na obtención do carné de conducir sobre os riscos que leva consigo o consumo de alcohol e a condución.

Responsables - Consellería de Sanidade (D. X. de Innovación e Xestión da Saúde Pública). - Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xusticia. - Federación Galega de Autoescolas de Tráfico.

Orzamento e período de execución 2.000 € no ano 2011.

Indicadores de seguimento - De proceso: % charlas impartidas/ aspirantes censados. - De resultado: monitorización do núm. de accidentes con mozos implicados (según idade, sexo, localización, probas de alcoholemia e variables socio-xeográficas e temporais).

70


Descrición "Transporta ao teu fillo seguro" é un programa continuación de "Cambio de Sentido" que recolle os consellos de pediatras dirixidos aos pais en relación coa seguridade da infancia dentro do vehículo.

Obxectivo - Concienciación dos pais das condicións óptimas para levar aos seus fillos no automóbil.

Responsables - Consellería de Sanidade (D. X. de Innovación e Xestión da Saúde Pública).

Orzamento e período de execución 1.000 € no ano 2011.

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

2.21. Programa "Transporta ao teu fillo seguro"

Indicadores de seguimento - Núm. de cursos impartidos. - Núm. de persoas formadas.

71


2.22. Campaña de información divulgativa sobre medicamentos

Descrición Trátase de campañas divulgativas de información nos medios de comunicación máis accesibles, para informar sobre aqueles medicamentos que poidan provocar efectos adversos na condución e que requiran consulta co médico de cabeceira.

Obxectivo 2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

- Mellorar a concienciación da poboación sobre a interación entre algúns medicamentos e a condución.

Responsables - Consellería de Sanidade (D. X. de Innovación e Xestión da Saúde Pública).

Orzamento e período de execución Incluído dentro das actividades da Consellería.

Indicadores de seguimento - Núm. de campañas. - Ratio de penetración das campañas.

72


Descrición Trátase de campañas de caracter participativo coas que se pretende promover e potenciar comportamentos seguros ao volante dos mozos.

Obxectivo - Reducir a accidentalidade dos mozos na fin de semana relacionada co consumo de alcohol.

Responsables - Consellería de Sanidade (D. X. de Innovación e Xestión da Saúde Pública).

Orzamento e período de execución Incluído dentro das actividades da Consellería.

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

2.23. Campañas publicitarias dirixidas aos mozos sobre os riscos asociados á condución baixo os efectos do alcohol, drogas e outros aspectos

Indicadores de seguimento - Núm. de campañas. - Núm. de receptores das campañas.

73


2.24. Mellora da información sobre accidentes de tráfico e a súas consecuencias na saúde da poboación e na carga do sistema sanitario

Descrición As estatísticas de vítimas producidas por accidentes de tráfico presentan claras posibilidades de ser melloradas.

2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

Obxectivo - Desenvolver un conxunto de indicadores de vítimas por accidente de tráfico que permitan presentar unha mellor visión do seu impacto na poboación e no sistema sanitario.

Responsables - Consellería de Sanidade (D. X. de Innovación e Xestión da Saúde Pública).

Orzamento e período de execución O orzamento está incluído dentro das accións da Consellería. O período de execución é 2011-2015.

Indicadores de seguimento - Estimación das consecuencias sobre a saúde dos accidentes de tráfico. - Estimación da carga para o sistema sanitario.

74


Descrición O obxectivo desta campaña é acadar que a cidadanía teña uns coñecementos básicos sobre como reaccionar en caso de accidente; por exemplo, non mover ás vítimas, salvo que sexa estritamente necesario, deixar o vehículo no caso de accidente ou incendio nun túnel, sinalizar axeitadamente o lugar do accidente, etc.

Obxectivo - Conseguir unha máxima colaboración da cidadanía cando se produza un accidente.

Responsables - Consellería de Sanidade (D. X. de Innovación e Xestión da Saúde Pública e SERGAS).

Orzamento e período de execución Período de execución 2007-2010. O orzamento está incluído nas actividades propias.

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

2.25. Formación da cidadanía sobre a atención postaccidente

Indicadores de seguimento - Núm. de xornadas realizadas. - Núm. de persoas asistentes.

75


2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

2.26. Control do cumprimento da normativa en materia de pesca, marisqueo e acuicultura durante o desembarco e o transporte por estradas

Descrición Os funcionarios de Gardacostas de Galicia xunto coas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado realizan habitualmente actividades de inspección relacionadas co cumprimento da normativa pesqueira, marisqueira e de acuicultura durante o desembarco dos produtos, así como durante o transporte, tanto dentro dos recintos portuarios coma pola estrada. A actividade de inspección vai dirixida ao cumprimento da normativa pesqueira, pero ademais, durante dita actividade efectúase un control de documentación, tempo de condución e descanso, etc. Por outra banda, a partir da descarga nos recintos portuarios e lonxas é factible a divulgación e información sobre a problemática da condución tras longas xornadas de pesca.

Obxectivo - Mellorar a seguridade nos recintos portuarios.

Responsables - Consellería do Mar (Subdirección Xeral de Gardacostas de Galicia).

Orzamento e período de execución Contemplado dentro das actividades da Consellería.

Indicadores de seguimento - Núm. de inspeccións realizadas. - Núm. total de incumprimentos detectados.

76


Descrición O obxectivo consiste en evitar atropelos nos camiños rurais mediante a divulgación de normas de transitabilidade por eles, tanto para residentes no ámbito rural coma no urbano. Para isto contárase co apoio dos Concellos e Deputacións.

Obxectivo - Diminuír o número de atropelos nos camiños rurais.

Responsables - Consellería do Medio Rural (D.X. de Desenvolvemento Rural).

Orzamento e período de execución Sen custo adicional para a Consellería.

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

2.27. Divulgación de normas sobre transitabilidade nos camiños rurais

Indicadores de seguimento - Núm. de persoas ás que chega a información.

77


2.28. Campañas de sensibilización en materia de seguridade viaria dirixidas a pais e fillos

Descrición Implementar campañas de sensibilización mediante xornadas de formación, fomentando comportamentos responsables entre os menores, os seus pais e os colectivos relacionados (docentes, persoas maiores, etc.).

2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

Obxectivo - Acadar a participación cada ano de 2.000 menores nestas xornadas de formación e información, a través de actividades desenvolvidas especialmente nos centros de formación escolar.

Responsables - Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xusticia (D. X. de Emerxencias e Interior).

Orzamento e período de execución Estímanse uns 4.000 € anuais durante o período 20112015 (integrado nas actividades da D.X. de Emerxencias e Interior).

Indicadores de seguimento - Núm. de xornadas de formación impartidas. - Núm. de persoas (menores, pais, etc.) asistentes.

78


Descrición Actividades formativas dirixidas ao voluntariado de protección civil e profesionais de emerxencias que permita unha actividade preventiva no campo da seguridade viaria así como unha mellor actuación nas intervencións en accidentes de tráfico.

Obxectivo - Desenvolvemento de 10 actividades formativas anuais, que permitan a formación de 300 participantes.

Responsables - Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (D. X. de Emerxencias e Interior e Academia Galega de Seguridade Pública (centro de formación).

Orzamento e período de execución 90.000 € no período 2011-2015.

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

2.29. Formación específica en seguridade viaria e na intervención nos accidentes en estradas

Indicadores de seguimiento - Núm. de cursos anuais. - Núm. de participantes.

79


2.30. Fomentar unha actitude responsable dautilización dos vehículos de transporte profesional

Descrición Priorización das accións de control do transporte por estrada a aquelas actuacións que poden afectar negativamente á competencia e á seguridade viaria, tales como os excesos de cargas dos vehículos e os tempos de condución e descanso.

2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

Obxectivo - Diminuír as infraccións derivadas dun exceso nos tempos de condución ou un menoscabo nos de descanso, así como na realización do transporte con exceso de peso.

Responsables - Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas ( D. X. de Mobilidade).

Orzamento e período de execución Incluída dentro das actividades da Consellería (período 2011-2015)

Indicadores de seguimento - Núm. de infraccións da normativa dos tempos de condución e descanso e do peso dos vehículos.

80


Obxectivo Estratéxico 3: Mellorar a seguridade da estrada

Descrición Construción de novas vías de alta capacidade, derivadas da necesidade de completar as vías existentes para atender aos criterios da rede de altas prestacións ou solucionar problemas de conxestión en determinados treitos con niveis de servizo baixos e alta demanda.

Obxectivo - Facilitar a mobilidade da cidadanía, aumentar a accesibilidade ás principais cidades e núcleos, fomentar a actividade empresarial e a mellora da competitividade, e contribuír ao reequilibrio, á cohesión e á vertebración do territorio e todo isto tendo en conta a compoñente da seguridade viaria.

Responsable - Consellería de Medio Ambiente, Infraestruturas (D.X. de Infraestruturas).

Territorio

Orzamento e período de execución

e

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

3.1. Construción de vías de altas prestacións

O investimento previsto para o período 2011-2015 son 969 millóns € (Plan MOVE).

Indicadores de seguimiento - kms de VAP construídos.

81


3.2. Programa de eixes novos e variantes, separación de tráficos

Descrición -Construción de novas vías e variantes de poboación polas que derivar o tráfico de longo e medio percorrido, evitando a circulación por zonas urbanas, completando así a rede de articulación territorial.

2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

Obxectivo -Garantir a comunicación entre os diferentes ámbitos sen interferencias urbanas mellorando a seguridade viaria e a funcionalidade da rede de estradas.

Responsable - Consellería de Medio Ambiente, Infraestruturas (D.X. de Infraestruturas).

Territorio

Orzamento e período de execución O investimento previsto para o período 2011-2015 é de 140 millóns € para a rede estrutúrante e de 55 millóns € para a rede complementaria (Plan MOVE).

Indicadores de seguimiento -Km de variantes construídos.

82

e


Descrición Proponse actuar sobre as estradas cunha menor demanda a través de rectificacións puntuais de trazado para lograr unha mellora global dos itinerarios nas condicións de seguridade axeitadas e baixo uns criterios de actuación sostibles ambientalmente.

Obxectivo - Mellorar as condicións de seguridade e comodidade das vías a través da mellora das condicións técnicas das estradas cunha menor demanda, co finalidade de mellorar as condicións de accesibilidade e mobilidade das persoas.

Responsable - Consellería de Medio Ambiente, Infraestruturas (D.X. de Infraestruturas).

Territorio

Orzamento e período de execución O investimento previsto para o período 2011-2015 é 76 millóns de € (Plan MOVE).

e

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

3.3. Adapatación de estradas ao Plan de Baixa IMD mellorada

Indicadores de seguimento - km de actuacións de baixa IMD mellorada sobre estradas da rede convencional.

83


3.4. Construción de sendas peonís

Descrición Construción de sendas peonís e carrís bici, separados da zona de circulación dos vehículos, cun deseño compatible coa paisaxe.

2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

Obxectivo - Mellorar a seguridade da rede de estradas incorporando nos itinerarios de mobilidade local a presenza de elementos viarios dirixidos a outro tipo de usuarios diferentes aos vehículos, como peóns ou ciclistas.

Responsable - Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

Orzamento e período de execución O investimento previsto para o período 2011-2015 é 83 millóns de € (Plan MOVE).

Indicadores de seguimento - km de sendas peonís construídas.

84


Descrición Actuacións para eliminar os treitos de concentración de accidentes (TCAs), axeitar os sistemas de contención das estradas ás necesidades dos motoristas, mellorando as condicións de seguridade e comodidade da vía a través de accións preventivas e construíndo sendas peonís e carrís bici separados da zona de circulación de vehículos.

Obxectivo - Eliminar Treitos de Concentración de Accidentes - Mellorar a seguridade viaria favorecendo a diminución de accidentes e de vítimas asociadas aos accidentes.

Responsable - Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (D.X. de Infraestruturas).

Orzamento e período de execución O investimento previsto para o período 2011-2015 é 280 millóns de € (Plan MOVE).

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

3.5. Actuacións de seguridade viaria (TCAs, sistemas de protección para motoristas, carrís bici)

Indicadores de seguimento - € de investimento en materia de seguridade viaria. - Núm. de actuacións en TCAs. - Evolución da accidentalidade.

85


3.6. Actuacións de mantemento e conservación da rede autonómica

Descrición Poñer en situación inicial as características dos elementos das estradas, mellorar o estándar inicial (reforzos de firme, rehabilitación periódica do firme, reposición de estruturas,...). e conservar a rede en condicións de uso axeitadas de seguridade e comodidade.

2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

Obxectivo - Elaborar programas de conservación ordinaria e extraordinaria, así como de operacións invernais co obxecto de contribuír ao reequilibrio territorial, mellorando a eficiencia e calidade da rede de estradas.

Responsable - Consellería de Medio Ambiente, Infraestruturas (D.X. de Infraestruturas).

Territorio

Orzamento e período de execución O investimento previsto para o período 2011-2015 é de 524 millóns de € (Plan MOVE).

Indicadores de seguimento - Núm. de actuacións realizadas. - € de investimento en materia de conservación.

86

e


Descrición Identificar, nos proxectos de estradas de nova planta e de modificacións substanciais das características da vía, dos riscos potenciais da actuación e o seu impacto sobre a seguridade viaria global da rede, tendo en conta os efectos desta nas vías adxacentes.

Obxectivo - Dispoñer dunha ferramenta para a avaliación do impacto na seguridade viaria que supón unha determinada actuación, dentro do seu ámbito de influencia, de tal xeito que se podan avaliar as diferentes alternativas formuladas e optar por solucións que, dentro dos condicionantes propios de cada proxecto, adopten solucións de maior compromiso coa seguridade viaria.

Responsable - Consellería de Medio Ambiente, Infraestruturas (D.X. de Infraestruturas).

Territorio

e

Orzamento e período de execución O investimento preciso forma parte dos contratos de servizo para a redacción dos estudos informativos e proxectos de trazado e construción das diferentes actuacións. A actuación esténdese a todo o período de vixencia do plan.

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

3.7. Anexo de seguridade viaria

Indicadores de seguimento - Núm. de proxectos que inclúen un anexo de seguridade viaria e/ou número de quilómetros analizados.

87


3.8. Prevención de accidentes con fauna: identificación de treitos conflictivos, sinalización, balizamento, etc.

Descrición Implantación de medidas que eviten accidentes con fauna: - Identificar treitos conflictivos con presenza de animais. - Incrementar a sinalización informativa. - Balizamento.

Obxectivo 2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

- Reducir o número de accidentes con fauna.

Responsable - Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (D. X. de Infraestruturas).

Orzamento e período de execución O orzamento para o período 2011-2015 é 60.000 € e atópase dentro dos traballos propios da D. X.

Indicadores de seguimento - Núm. de accidentes con fauna.

88


Descrición Á petición dos titulares de sociedades de cazadores, autorízanse batidas que eliminen ou afasten os animais naqueles lugares onde se producen accidentes viarios.

Obxectivo - Diminución do número de accidentes viarios.

Responsable - Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (D.X. de Infraestruturas) - Consellería do Medio Rural (D. X. de Conservación da Natureza).

Orzamento e período de execución Sen custo para a Consellería.

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

3.9. Prevención de accidentes con fauna: Autorización de batidas de caza nos lugares onde sexan frecuentes os accidentes pola irrupción de animais salvaxes na estrada

Indicadores de seguimento - Núm. de accidentes con fauna.

89


3.10. Manuais de boas prácticas

Descrición Elaboración de Manuais que recollan as boas prácticas que demostrarán unha mellora na seguridade viaria da estrada.

Obxectivo 2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

- Fomentar o coñecemento de experiencias vinculadas á seguridade viaria, asi como os seus resultados.

Responsable - Consellería de Medio Ambiente, Infraestruturas (D.X. de Infraestruturas).

Territorio

Orzamento e período de execución Dentro das actividades da propia Consellería. Período de execución: 2011-2015.

Indicadores de seguimento - Núm. de manuais elaborados.

90

e


Descrición Posta en práctica das recomendacións existentes na materia, para diminuír o número de vítimas por saída da estrada.

Obxectivo - Diminuír o número de vítimas por saída da estrada.

Responsable - Consellería de Medio Ambiente, Infraestruturas (D. X. de Infraestruturas).

Territorio

Orzamento e período de execución 20.000 € e dentro das actividades da propia Consellería. Período de execución 2011-2015.

e

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

3.11. Deseño de estradas que perdoan

Indicadores de seguimento - Evolución de accidentes e vítimas por saída da estrada.

91


3.12. Promoción da formación de auditores de seguridade viaria

Descrición Promoverase a formación de técnicos en aspectos relacionados coas auditorías de seguridade viaria.

2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

Obxectivo - Contar con auditores de seguridade viaria formados na rexión, ante a entrada en vigor da Directiva Europea sobre seguridade en infraestruturas viarias.

Responsable - Consellería de Medio Ambiente, Infraestruturas (D. X. de Infraestruturas).

Territorio

Orzamento e período de execución - Dentro das actividades da propia Consellería. - Período 2011-2015.

Indicadores de seguimento - Núm. de cursos realizados. - Núm. de alumnos formados.

92

e


Descrición Durante o período de vixencia do Plan levaranse a cabo algunhas auditorías e inspeccións de seguridade viaria en proxectos e estradas seleccionados.

Obxectivo - Introducir estas ferramentas nas fases de deseño e explotación das estradas.

Responsable - Consellería de Medio Ambiente, Infraestruturas (D. X. de Infraestruturas).

Territorio

e

Orzamento e período de execución Traballo a realizar polo persoal propio de la D. X. de Infraestruturas. - Período 2011-2015. -

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

3.13. Introdución paulatina de auditorías e inspeccións de seguridade viaria

Indicadores de seguimento - Núm. de inspeccións e auditorías realizadas.

93


3.14. Execución de obras en camiños rurais existentes e creación de novos camiños a través da concentración parcelaria

Descrición A acción consiste en mellorar a seguridade viaria nos camiños rurais mediante a realización de obras novas ou de mellora dos existentes. Solicitarase a colaboración das deputacións provinciais e concellos a través da FEGAMP.

Obxectivo 2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

- Diminír o número de sinistros nos camiños rurais, mellorando as condicións de transitabilidade.

Responsable - Consellería do Medio Rural (D.X. de Desenvolvemento Rural).

Orzamento e período de execución O orzamento defínese de acordo cos programas realizados pola Consellería.

Indicadores de seguimento - Núm. de obras en camiños rurais existentes. - Núm. de camiños novos creados.

94


Descrición Considérase necesario estudar as posibilidades de mobilidade da poboación que vive no contorno rural (acceso a mercados, sanidade, educación, explotacións agrarias, etc.) para coñecer as necesidades de adecuación dos camiños rurais. Solicitarase a colaboración das deputacións provinciais e os concellos a través da FEGAMP.

Obxectivo - Mellorar a seguridade do transporte asociado á mobilidade rural.

Responsable - Consellería do Medio Rural (Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural).

Orzamento e período de execución O orzamento está incluído dentro das accións da Consellería. O período de execución é 2011-2015.

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

3.15. Estudos sobre mobilidade nos camiños rurais

Indicadores de seguimento - Reducción do número de accidentes en vías rurais.

95


Obxectivo Estratéxico usuarios vulnerables

2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

4.1. Inspeccións de seguridade viaria para usuarios vulnerables (peóns, motociclistas e ciclistas)

4:

Protexer

aos

Descrición Implantación paulatina de inspeccións de seguridade viaria centradas nos usuarios vulnerables.

Obxectivo - Identificar problemas de seguridade viaria que afectan especialmente a estes usuarios, recomendando solucións.

Responsable - Consellería de Medio Ambiente, Infraestruturas. (D. X. de Infraestruturas).

Territorio

Orzamento e período de execución 30.000 € e con activididades da propia Consellería. Período de execución: 2011-2015.

Indicadores de seguimento - Núm. de inspeccións realizadas.

96

e


Descrición Definiranse as condicións que deben ter os treitos de especial seguimento para peóns, motociclistas e ciclistas co obxectivo de identificalos e estudar as súas características para a súa mellora.

Obxectivo - Eliminar treitos potencialmente perigosos para os usuarios vulnerables.

Responsable - Consellería Infraestruturas.

de

Medio

Ambiente,

Territorio

Orzamento e período de execución - 20.000 € e con actividades da propia Consellería. - Período de execución: 2011-2015.

e

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

4.2. Definición e identificación de Treitos de Especial Seguimento para peóns, motociclistas e ciclistas

Indicadores de seguimento - Núm. de treitos de especial seguimiento identificados cada ano.

97


4.3. Plan Director de Mobilidade Alternativa de Galicia

Descrición Planificación integral dunha rede de vías que permita a mobilidade en contornos interurbanos por medios alternativos (a pé, en bici, etc.).

Obxectivo 2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

- Deseño da Rede de Mobilidade Alternativa e execución de actuacións prioritarias definidas no PDMAG.

Responsable - Consellería de Medio Ambiente, Infraestruturas (D. X. de Mobilidade).

Territorio

Orzamento e período de execución O orzamento estimado é de 1,2 millóns de € para o período 2011-2015.

Indicadores de seguimento - Realización do Plan. - Investimento executado.

98

e


Descrición Impartición de charlas informativas sobre seguridade viaria en Centros Sociocomunitarios de Benestar, Centros de Persoas Maiores e de Persoas con Discapacidade. Para isto solicitarase a colaboración de entidades sen ánimo de lucro. Colaborará no desenvolvemento desta acción a Secretaría de Estado de Seguridad "Plan Mayor de Seguridad".

Obxectivo - Dar a coñecer ao maior número posible de persoas maiores e persoas con discapacidade a importancia da seguridade viaria.

Responsable - Consellería de Traballo e Benestar. (D. X. de Dependencia e Autonomía Persoal).

Orzamento e período de execución O orzamento estimado para as charlas é de 3.000 € anuais para o período 2011-2015. Coa fin de editar un folleto informativo como material de apoio para as charlas durante o ano 2011 estímanse 1.500 € de orzamento.

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

4.4. Charlas informativas sobre seguridade viaria en Centros Sociocomunitarios de Benestar

Indicadores de seguimento - Núm. de charlas realizadas. - Núm. de persoas maiores informadas.

99


4.5. Campaña de introdución de dispositivos de retención infantil nas ambulancias do tranporte sanitario

Descrición Trátase de incluír dentro do equipamento dos vehículos destinados ao transporte sanitario os dipositivos de retención infantil.

Obxectivo

2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

- Reducir a gravidade dos accidentes nos que se ven implicados nenos e bebés.

Responsable - Consellería de Sanidade (D. X. de Innovación e Xestión da Saúde Pública e SERGAS).

Orzamento e período de execución O período é de 2011-2015 e o orzamento está incluído nas actividades da Consellería.

Indicadores de seguimento - Núm. de vehículos de transporte sanitario que dispoñen de sistemas de retención infantil.

100


Obxectivo Estratéxico 5: Aumentar a investigación en materia de seguridade viaria

Descrición A Consellería de Economía e Industria continua a elaboración de publicacións de estatísticas sobre a ITV, que permitan difundir datos relevantes para a seguridade vial, tales como número de vehículos revisados, deficiencias detectadas, así como outros aspectos que puidesen ser interesantes, como os niveis de emisións sonoras dos ciclomotores. Acadar un maior coñecemento do estado do parque, como un dos factores que influen na seguridade viaria.

Obxectivo - Conseguir un maior coñecemento do estado do parque, como un dos factores que influen na seguridade viaria.

Responsable - Consellería de Economía e Industria (D. X. de Industria, Enerxía e Minas).

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

5.1. Elaboración de publicacións de estatísticas sobre Inspección Técnica de Vehículos

Orzamento e período de execución Sen custo para a Consellería no período 2011-2015.

Indicadores de seguimento - Porcentaxe de vehículos recollidos na estatística. - Núm. de informes anuais.

101


5.2. Análise da sinistralidade laboral por accidentes de tráfico no marco do Observatorio de Sinistralidade do ISSGA

Descrición A elevada sinistralidade viaria no ámbito laboral xustifica unha análise específica dos accidentes “in itinere” e “en misión” como unha das accións a realizar polo Observatorio de Sinistralidade do ISSGA.

2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

Obxectivo Estudo estatístico dos accidentes de traballo co fin de adoptar medidas para a redución da accidentalidade viaria.

Responsable - Consellería de Traballo e Benestar (Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, IGSS).

Orzamento e período de execución Incluído no orzamento xeral da Consellería no período 2011-2015.

Indicadores de seguimento - Núm. de publicacións editadas. - Ratios de accidentes e vítimas.

102


Descrición Elaboraranse enquisas de percepción para a súa realización por parte do Instituto Galego de Estatística.

Obxectivo - Coñecer a percepción dos usuarios sobre a seguridade viaria urbana e interurbana en Galicia.

Responsable Consellería de Facenda (Instituto Galego de Estatística).

Orzamento e período de execución Orzamento incluído dentro das accións da Consellería. O período de execución é 2012-2015.

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

5.3. Enquisas da percepción dos usuarios a través do Instituto Galego de Estatística

Indicadores de seguimento - Núm. de enquisas realizadas.

103


5.4. Definición e Identificación de Treitos Brancos

Descrición Desenvolver unha definición de Tramo Branco que determine os treitos de rede de estradas onde non tiveran lugar mortos durante un período significativo de tempo. Identificación destes treitos.

2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

Obxectivo - Identificar as características dos treitos brancos para aplicalas en treitos perigosos co obxectivo de reducir a accidentalidade e o número de vítimas.

Responsable - Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (D. X. de Infraestruturas).

Orzamento e período de execución 20.000 € e con traballo realizado polo persoal propio da D.X. de lnfraestruturas.

Indicadores de seguimento - Km de treitos brancos en Galicia. - % de treitos brancos en cada tipo de rede.

104


Descrición Durante o período do Plan realizáronse estudos piloto en profundidade de accidentes con vitimas mortais e graves. Levarase a cabo en colaboración con institucións e administracións con competencia na materia.

Obxectivo - Identificar as causas dos accidentes para tentar de evitar sinistros similares no futuro.

Responsable - Consellería de Medio Ambiente, Infraestruturas (D.X. de Infraestruturas).

Territorio

e

Orzamento e período de execución Traballo a realizar polo persoal propio da D.X. de Infraestruturas. Período 2011-2015.

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

5.5. Estudos en profundidade de accidentes con mortos e graves

Indicadores de seguimento - Núm. de estudos en profundidade realizados.

105


5.6. Colaboración en proxectos de ámbito estatal e/ou europeo

Descrición Impulsar a colaboración desta comunidade autónoma en proxectos de investigación en seguridade viaria no ámbito da actuación dos servizos de emerxencia. Colaboración a nivel estatal ou europeo en investigacións relacionadas coa seguridade viaria: incorporación ao grupo de traballo os servizos de emerxencia das comunidades do norte de España para actuación ante accidentes múltiples con Vítimas.

Obxectivo 2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

- Mellorar o coñecemento en materia de seguridade viaria relativa aos servizos de emerxencia.

Responsable - Consellería de Sanidade- SERGAS.

Orzamento e período de execución Incluído dentro das actividades da Consellería para o período 2011-2015.

Indicadores de seguimento - Núm. de proxectos nos que se participa.

106


Obxectivo Estratéxico 6: Dar apoio ás vítimas

Descrición Trátase de desenvolver un protocolo de actuacións dirixido ás vítimas de accidentes de tráfico e aos seus familiares, poñendo a súa disposición axuda psicolóxica para superar o falecemento ou as graves feridas rexistradas ás vítimas dun accidente a través dun Convenio de colaboración entre a D. X. de Emerxencias e Interior e o Colexio Oficial de Psicólogos.

Obxectivo - Dispoñer permanentemente dun servizo de asistencia psicolóxica en circunstancias especiais nos casos de accidentes ou catástrofes.

Responsable - Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (D. X. de Emerxencias e Interior).

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

6.1. Proporcionar asistencia psicolóxica ás vítimas e familiares

Orzamento e período de execución 110.000 € durante o período 2011-2015 (mediante Convenio co Colexio Oficial de Psicólogos)

Indicadores de seguimento - Núm. de persoas asistidas. - Núm. de accidentes que requiren intervención.

107


6.2. Coordinación coa DGT para a creación da Oficina de Apoio ás Vítimas

Descrición Establecemento de canles de comunicación e colaboración coa DGT para a creación da oficina de apoio ás vítimas no que puidera afectar a Galicia.

Obxectivo 2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

- Facilitar a creación da oficina de apoio ás vitimas.

Responsable - Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

Orzamento e período de execución Sen orzamento adicional

Indicadores de seguimento - Reunións mantidas. - Convenios.

108


Descrición Establecemento de canles de comunicación e colaboración coa DGT para a creación do Rexistro de Vítimas de accidentes de tráfico no que puidera afectar a Galicia.

Obxectivo - Facilitar a creación do Rexistro de Vítimas de Accidentes de Tráfico.

Responsable - Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

Orzamento e período de execución Sen custo adicional.

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

6.3. Coordinación coa DGT para a creación do Registro de Vítimas de Accidentes de Tráfico

Indicadores de seguimento - Reunións mantidas. - Convenios .

109


Obxectivo Estratéxico 7: Mellorar colaboración entre administracións e protocolos de actuación

2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

7.1. Coordinación de recursos implicados na atención "in situ" dun accidente

a os

Descrición Considérase necesaria a elaboración de protocolos de comunicación para potenciar a coordinación entre os distintos recursos implicados na atención “in situ” dun accidente, co obxectivo de reducir os tempos de atención. O obxectivo desta iniciativa sería controlar os tempos de asistencia a un accidente de tráfico e iniciar un programa de redución dos tempos de asistencia e de transmisión da información aos centros hospitalarios, de xeito que se poidan reducir, na medida do posible, as consecuencias dos accidentes. Outro obxectivo sería potenciar a coordinación entre os distintos recursos implicados na atención “in situ” dos accidentes.

Obxectivo - Conseguir reducir os tempos de asistencia no caso de accidente.

Responsable - Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (D. X. de Emerxencias e Interior). - Consellería de Sanidade (SERGAS).

Orzamento e período de execución Sen custo engadido, contemplado dentro das actividades da Consellería.

110

Indicadores de seguimento - Núm. de protocolos de actuación - Núm. de "simulacros" realizados


Descrición Coa ampliación da dotación deste tipo de vehículos perséguese ter máis capacidade de atención nos accidentes de tráfico e os seus efectos.

Obxectivo - Posta en marcha de novos parques de bombeiros. - Dotación e mellora de vehículos de emerxencias para protección civil e bombeiros.

Responsable - Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (D. X. de Emerxencias e Interior).

Orzamento e período de execución

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

7.2. Ampliación ou mellora dos vehículos de protección civil e de bombeiros

Estímanse 2.500.000 € no período 2011-2015.

Indicadores de seguimento - Núm. de vehículos de nova dotación ou mellora. - Núm. de novos parques de bombeiros en funcionamento.

111


7.3. Colaboración da Unidade de Policía Adscrita na seguridade do transporte por estrada

Descrición Fomentar a participación da Unidade do CNP adscrita á Comunidad Autónoma de Galicia nos dispositivos de control do transporte, de xeito que colaboren na mellora da seguridade no transporte de mercadorías, cos axentes de inspección de transporte da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

Obxectivo 2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

- Mellorar os niveis de seguridade no transporte por estrada (competencia da Xunta de Galicia).

Responsable - Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (D. X. de Emerxencias e Interior). - Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (D.X. de Mobilidade).

Orzamento e período de execución Sen custo adicional.

Indicadores de seguimento - Núm. de dispositivos de control. - Núm. de actas confeccionadas.

112


Descrición Proposta de inclusión de contidos de seguridade viaria na formación impartida a xuíces e fiscais.

Obxectivo - Mellorar a capacitación e o coñecemento de xuíces e fiscais en materia de seguridade viaria.

Responsable - Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (D. X. de Xustiza).

Orzamento e período de execución Sen custo adicional para a Consellería.

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

7.4. Formación de xuíces e fiscais en materia de seguridade viaria

Indicadores de seguimento - Núm. de cursos impartidos con contidos de seguridade viaria. - Núm. de xuíces e fiscais formados.

113


7.5. Establecemento de canles de comunicación con outras administracións e entidades públicas ou privadas

Descrición A Mesa de Coordinación e Dirección do Plan porá en marcha os mecanismos oportunos para o establecemento de canles de comunicación con outras administracións e entidades públicas ou privadas.

Obxectivo 2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

- Mellorar a colaboración e coordinación con outras entidades.

Responsable - Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

Orzamento e período de execución Sen custo adicional para a Consellería.

Indicadores de seguimento - Núm. de Convenios establecidos.

114


Descrición Con esta iniciativa perséguese continuar coa posta en funcionamento dunha rede de centros de instalación e verificación de tacógrafos dixitais en talleres autorizados. Deste xeito, conséguese xeralizar a implantación destes dispositivos que permitirán o control para unha mellora das condicións de seguridade viaria.

Obxectivo - Acadar a existencia de 50 centros no ano 2015.

Responsable - Consellería de Economía e Industria (D.X. de Industria, Enerxía e Minas).

Orzamento e período de execución Sen custo para a Consellería.

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

7.6. Comprobar a rede de centros de instalación e verificación de tacógrafos dixitais

Indicadores de seguimento - Núm. de talleres oficiais nos que poder realizar a instalación e verificación de tacógrafos dixitais.

115


7.7. Ampliar as autorizacións dos centros de instalación e verificación de tacógrafos dixitais a varios fabricantes

Descrición Con esta iniciativa preténdese que os centros de instalación e verificación de tacógrafos dixitais podan desenvolver as súas actividades cos tacógrafos dixitais de varios fabricantes. Deste xeito, conséguese facilitar o acceso a varios centros técnicos ao usuario do tacógrafo.

2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

Obxectivo - Acadar a existencia de, ao menos, 30 centros que posúan a autorización para varios fabricantes no ano 2015.

Responsable - Consellería de Economía e Industria (D.X. de Industria, Enerxía e Minas).

Orzamento e período de execución Sen custo para a Consellería.

Indicadores de seguimento - Núm. de talleres oficiais autorizados.

116


Descrición Comprobar que os departamentos ou centros de formación, que expiden os certificados de realización dos cursos de adestramento de alumnos da Comunidade Autónoma de Galicia, comuniquen con 10 días (como mínimo) de antelación e para cada proceso de adestramento: datos, temario, lugar de celebración e nome dos profesores ou suplentes.

Obxectivo - Incrementar a seguridade e calidade do servizo das actuacións sobre o tacógrafo dixital por parte dos técnicos.

Responsable - Consellería de Economía e Industria (D.X. de Industria, Enerxía e Minas).

Orzamento e período de execución Sen custo para a Consellería.

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

7.8. Control dos departamentos ou centros de formación en materia de tacógrafos dixitais

Indicadores de seguimento - Núm. de centros de formación en materia de tacógrafos dixitais. - Núm. de técnicos formados.

117


7.9. Mesa de Coordinación e Seguimento do Plan de Seguridade Viaria

Descrición Constitución da Mesa de Coordinación e Dirección do Plan de Seguridade Viaria de Galicia.

2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

Obxectivo - Coordinar e dirixir o Plan. - Detectar desviacións sobre os obxectivos previstos. - Propoñer accións para corrixir as desviacións.

Responsable - Consellería Infraestruturas.

de

Medio

Ambiente,

Territorio

Orzamento e período de execución Sen custo adicional para a Consellería.

Indicadores de seguiminto - Núm. de accións realizadas. - Desviacións detectadas en cada acción.

118

e


Descrición Desenvolvemento de accións dirixidas a facilitar a renovación do parque móbil e a incorporación a este de elementos que incrementen a seguridade.

Obxectivo - Mellorar a seguridade nos vehículos de transporte profesional.

Responsable - Consellería de Medio Ambiente, Infraestruturas (D. X. de Mobilidade). - IGAPE.

Territorio

e

Orzamento e período de execución O orzamento corresponde a recursos propios Administración. O período de execución contemplado é 2011-2015.

da

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

7.10. Fomentar a seguridade nos vehículos de transporte profesional

Indicadores de seguimento - Número de vehículos renovados.

119


7.11. Inclusión nas Instruccións Técnicas para Obras Hidráulicas en Galicia (ITOGH) de especificacións de seguridade para traballos que afecten á rede viaria

Descrición As ITOGH, redactadas por Augas de Galicia, pretenden establecer os criterios esixidos pola Administración Hidráulica de Galicia para as súas obras de abastecemento e saneamento. É frecuente a afección de estas actuacións á rede viaria e pola súa natureza, en ocasións deben ocupar parte da estrada. Por isto, as ITOGH, a través dos pregos tipo que se desenvolverán, incluirán as especificacións necesarias para o cumprimento estricto da normativa de seguridade viaria.

2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

Obxectivo - Protexer aos traballadores e usuarios durante as obras, mellorando a seguridade viaria.

Responsable - Consellería de Medio Ambiente, Infraestruturas (Augas de Galicia).

Territorio

Orzamento e período de execución - Non se estima necesario investimento ningún. - Período de execución: 2011-2012.

Indicadores de seguimento - Núm. de accidentes causados pola execución de obras hidráulicas.

120

e


Descrición Trátase de construír grupos de traballo que impliquen a todos os axentes involucrados na atención de accidentes co fin de desenvolver procedementos de actuación conxuntos.

Obxectivo - Mellorar a asistencia inicial prestada aos accidentados.

Responsable - Consellería de Sanidade (D.X. de Asistencia Sanitaria e SERGAS). - Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

Orzamento e período de execución Incluído dentro das actividades da Consellería de Sanidade.

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

7.12. Configuración de grupos de traballo de primeiros intervintes para realizar procedementos de actuación conxuntos

Indicadores de seguimento - Núm. de grupos constituídos. - Núm. de procedementos conxuntos desenvolvidos. - Núm. de simulacros conxuntos realizados.

121


7.13. Mellora da seguridade viaria en parques empresariais

Descrición O Instituto Galego da Vivenda e Solo establecerá, a través de subvencións ou encomendas a empresas públicas, unha líña de actuación destinada a mellorar a seguridade viaria nos parques empresariais.

Obxectivo 2011-2015 de Galicia Viaria Viaria Seguridade Plan de 2011-2015 de Galicia de Seguridade Plan

- Reducir os empresariales.

accidentes

de

tráfico

nos

parques

Responsable - Consellería de Medio Ambiente, Territorio Infraestruturas (Instituto Galego da Vivenda e Solo).

Orzamento e período de execución 150.000 € no período 2011-2015.

Indicadores de seguimento - Redución do número de accidentes de tráfico.

122

e


Descrición O Plan Hidrolóxico de Galicia-Costa, nun texto consensuado coa D. X. de Infraestruturas, determina os criterios de dimensionamento para as infraestruturas viarias que se puideran ver afectadas polas inundacións dos ríos. Deste xeito, evítanse problemas que poden ser moi importantes para a seguridade estrutural das pontes, pasos, etc., así como para os propios usuarios.

Obxectivo - Protexer aos usuarios das estradas e á seguridade estrutural das infraestruturas.

Responsable - Consellería de Medio Ambiente, Infraestruturas (Augas de Galicia).

Territorio

Orzamento e período de execución Non se estima necesario investimento ningún para o período de execución: 2011-2012.

e

Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

7.14. Dimensionamento da infraestrutura viaria de acordo a criterios para protección contra inundacións

Indicadores de seguimento - Infraestruturas dimensionadas de acordo aos novos criterios. Informes solicitados a Augas de Galicia.

123


Plan Seguridade Viaria  

Plan Seguridade viaria da Xunta de Galicia

Plan Seguridade Viaria  

Plan Seguridade viaria da Xunta de Galicia

Advertisement