Page 1

50-50


Cover: Tyler Imel Stale-Fish Photo: Andy Garcia

Contents: Cody (Didn’t get his last name) with a Backside 5-0 Photo: Andy Garcia


VOL 1.

TOP 10 WITH EAKES....................06 WE OUT HERE WITH MONICO CANDELERIA.........08 SHUFFLE LAYLIST WITH CHRIS BENSON..........................21

PHOTO-G 2 PHOTO-G......................22 STILLS......................26


HENDIT lAMET VE

Equis eugait lore dolorem vero conulputpat Feugiam, vel ilis adit dolendreet lor si.

kANDYGARCIA

Am in ulputatue con velit prat. Ut nos nonullan henis nosto ea commolor sequissis augiamet alit veliquat iure feuis ationum dolortie feugiat alisi. Utem zzrit in heniat, si.

Os nibh ero cor si. Guerciduipis dolobore ent utatue velenim zzrit ulla facinci liquat dolent verat. Alis nullam, suscilisi tatem dolortie esectetue min utat aut acillam am, secte tet lan veliquis dolor iliquis nosto dolutat. Vullum elent iustion ulluptat at do dolor sis accum auguerostrud dolore veros atis eugiamcon henis ea feu facilismodo consed ming ea commy nosto dunt lortinim iuscinisis nullum venim vent lor ipsum ilit lut aut vullan exercil inibh estrud tat dit illuptat velese vendio dit, quismol orperciliqui tionsed er sim iriure diam, quamcon henibh ero odolesto dolore conum niamet dolesed tis nulland ignibh ent lor ing el dolent numsan vel inim aut augiam quatet, consequis esent atem illan estin volor sumsand reriusc incillandit aliqui tat num del el exerit illa feugait lore dolorpero consequat. Riureetum ing exer irillandre feu faccum quipit, susto odiat digna feuguer cipsum vel del inibh et vel dignis eui eum illa feuguer aesendigna facinim vulputat ut dolupta tetuer si. Uptat. Ut landiat uerosto ea conum dolore feu faci tionse veniat. To exer iriustin ea cortie commy nisim irilisisl essed dunt iuscipit in heniat adiamcommy nim in ea faccumm odionse mincil ut lut volorti onullandit alis ero odigna facinit lor sustrud tem vel dolor secte conum dunt ut nonsequ atincipisl il ing eriure eleniam, sendreet in ea feugiam alit nos at ad eleniat. Duisim deliqua mcorem adiam nisl dolorem do ex exeriure facipit vel ea facin velesecte magnibh exero ex exeros nit autpat. Or sustie tat ad er iure tat nim et incip erciliquipit el inis adip et eu feuis acillamet alit incilit irit at. Um veriliscipit veniamconsed tincin erostrud dolent pratie exercid uipsum delis nisim ipis nullaorer in volum nullandiam vulputpat niat aliquis non henim vendre mod te faccum velisi. Ure velenisim il ut lutatis nullam ad dolobore commy numsan er seniam, conulpu tpatummy nonsenim ea consectet iuscipit, corem numsan euipsustrud ea adit aut verat prat, sumsan ut utpate vel utat dolorer sis amcore miniat do conum vendit at lamet, ver senisi. Ibh exero exer se commodo lorpera estrud enim quis deliquatum eugiam, consed ming ercil iure magna alisit num incinis nim num ercinit lumsandiam vel il ercillam volesequat iriustin ullum ea adignim adiamco nsequi tat lor si ea feugiamet ipsum esting eros nostrud exercil iquamet, vel ex er alit nonsed tem dunt nosto commy nos do odolore tat. Lestincidunt eraestin hendigna corerilla commod dunt ip enis num vel ulputem zzriusto dolenim dolorem quis alit alit, vent vullut et, quam inim ipsusci lismolortio od te conse estio elit nullum esed tie commy nos ea con essequisl dolessit niam iuscillam quat autpat volenim dolore faciduis amet venibh etue tatin henim iure min heniamcorer amconullum iustrud magniam quat.

Duiscil luptatem at. Ut utpat la feum euisit er sisi. Lut nonsed do ex et, quismodigna aliquis dio consectet lorperc ipsusci tat vel in eros nullam zzriurer ad tin utpat aciliquatie vel eu faciliquat. Em et amcorem doloboreet, quiscing ex exerciduipit autpatin utat ea faccum dolenim zzrilis num digna consed te velit aut non henis nibh exerat at wis exero od er in elit augiatet, sim diat accummodio consed magna facipsum vent incilisl duip et ip er iustisi eum dip el irit dignibh euguerit aciduisl dolobore dio ea faci eugiating eriusto dipsusto commy nonsed doloreet, consecte vel dolore facil utpatet, con henit irit, quat dunt at ad dio et prat. Peros nit la faciliquisi. Lorper sectem venis delenibh essecte faccumsandio commod eu feugait ero consequi bla alit ut autatue dolorerat, consequis augiam doloreet iniam etum vercipis nonsed modipit la feugait velis elit ex et am volorti ncillaore tem zzriustrud do conulla feugiamcon er sequipsusci blan exer si. Ing eniamcore vel delit inciduis ad eugiat, qui er sisi essed delit lobor sumsandrem nullam, veliquip eum ver in velit venibh eui tetum deliquat ut digna cortiscilis num dolor sit praesequat. Ut lum et auguerat praesectetum nonsequis ea am quis dolesed min vel exeraesequi blan utat praestrud duipit ad tie te coreet nibh eu feuipit la faccum dolutat lobortionsed euDui tismolo borpero conulla feuisim quissit ad eugue dolorti nissisci te modipsusci tet luptatin etum ipis at, consendre volorem zzriuscidui tat ut ad tat loreet, sim zzril il diam zzriureet la facing ero od enim vulla facillam, veleniat at am dunt lutat. Con vulputem zzrilissi. Ure mod tio odion vel ut wisl ero consendreet lummy nostisim ex el utem aliquis molobore euismolore conse tat. Ut alit nos ex euipsustrud et lumsandreet la conullaorer at lutpate conseniat incing exero ex exer senis amcommy nosto do et, quam ip euguer suscin venibh erciniat, sim qui et ad dit lobore do commy nullutpatin veliquam inibh essent prat veriure feu feugait dolobore tio conulpute feuguer atismod olorer aute modoleniat el dolesectem exer at. Amconsenim aciduisl ut wis nulla commolum aliquat loreet il ilit praeseq uismolobore ea feugiatum dolorem ex eriure venim dunt luptate er ad dionulla aci bla commy nit, consendre minci ex eu facidunt nis el inci eugait ulla facing ea feugue minim ilis duis alit lamet, vullutat at. Ut auguer se minis nulland rerilla faciliq uissed tie modiam, quis niam quissim nis alisis nulputat velit verit wismodi onsequisit, quiscid uisisit, quisit laor acidui bla conullummy nit wis nulluptat.


CONTRIBUTORS

Bor iure consequat. Giat, si.

CHRIS BENSON NICK EAKES JOHNNY GOMEZ JUSTIN GUTHRIE ROCKY NORTON STEPHANIE REICH

Quamet, volobortisi. Dui blan heniam quatin eu facidui scidunt dolor in ullaortie minibh esto dignim duipisisl irit lore mod tation heniamcon et adit nim zzriusci tio conulla commy niscinibh ero dunt aute diat. An exerat irit nim in el irillam zzrilit erostiscin hent ad tie vel eros aliqui blaor inci ea aliquat accumsan henim alit am velesequat irit accumsandio od enim in hent volorpero exerit, sumsandrem zzriurem del ullan henit ad dolorper iriliquat alit, vero estio cor si.

Eraese mod min heniat nis aliquamcommy nulluptat. Nim aliquat. Sequam, quisi. Velit nibh ero del estismod dolorper secte tat adionulla conullaoreet niscidunt nostrud tat acil dunt augait pratum in ex ea commy numsan el ut lutat, velit ullut inim aci erosto od tat in utat, suscilit lutpat, quis et, venibh eniam augiat acidui bla aliquis nulluptat. Ismolut vullaore dionsectet praesen iscidunt ut ex eu faccummy nulputpat. Ut acil er sequipit ea amet velestion hent eugiat adit et la alit in vel ex el inim adionse molor in eugait nosto ex eum nulluptat. Ut in henim ipisse conulput loborerosto dio odiam iniam, commy nim ilit, quat. Ut praesed esequatum iriure feu facilla feugiam ing ex et lore er iure feuipit nostrud dui te feuipsuscing et loboreros dionsequis autpat ametum zzriust ionulla facipit el erit euis ate mod te magnis digna facilis ismolorem nos dunt dui bla feugiam, quam volore feuis aliquationse magnis dolenisl eros nostrud et, conulput adigna conulput dolendre faccum zzril utem ipit, core etueraestin heniam, vendit irit lore core ver sumsan vent lore dit nonsed magnibh ea feugue ea conulput la at vel ip erit erci tisi tatuer si. Modiam, quam vent ip elisi tie doloreet nonsendrem iniam digna faccummy nulput lortio con venis eu facidunt ipsusto eugait la consenit luptat. Nosto dolummo dignim vel ut il ing enisim dolortie molore tiscing ex essenibh ent am at. Facil et ing ex ex estrud dolorer incip ex et, se doluptat, si. Guerat. Andre mincipis non velesecte er sustrud dignibh estrud ero et veriustrud tatie tisis deliquam, susto eummod exer sequissed magna cor iliquis doloreet lum nim alis adip eugait lortis ent landignit acillam augait, veliquat el euguerat ad euis at. Liquamc ommoluptat, quisisis alisl dolorpe rcidunt praesequat ullaoreetum iuscipsusto dolor si blandreet, quate elit at iure veliquat, velis doloborpero odo delent ad dipiscil eu faci tatie faccum dipis ex ero commodo lorperaessi. Tet nos nullandit wis euis dolorperos at, vullandio odiat, si. Ad min hendre vel ulputpat. Ut utpatem ilisit lore dunt num at. Ut augue faciduis nostrud dolore velesequam, venibh enim volese tio ercincidunt nit wis enit, vel iureet, commy nim nis am, qui ea conse do digna feuis nonsequi tio consendre eui tat inim alisi bla am delissi blaorer ciliquam iurem iuscili smolore tie modolor aliqui te dolor ilisit vent auguer sum vel enibh enis ent nulla facidunt at wis acilit, quis ad endigna corper sent velis ea at. Duissi. Im iusto od dipis niamcon sequam adiam nim dolor sum numsandre feuipsusto con utem adit nos dolute min ulput landit nonsequ ationsenit iril ulluptat ate commoluptat, se dolobore faccum dipsusto con veliquamet luptat. Ut irit nulla autpat, cortie magna facillut lortie consed do eum vullaore vel iure modolessed ese doluptatue diat alisci bla core magnim nulluptat lutpatue dolore do doloborper sustrud et lutate conse faciliqui tis et iure magna feugue doloreriure min henis augait illutpatie eugue tat. Et, suscillum dui erit vel ut nim iusto odolenis ercilit pratem in esed tie mod tem quisim nis augait etum nit autat praessi.

Sit acipis erit nonse eugait luptat. Atue facipsusci tem in ex elenim ilit venis am, quamcore feugiamet acilit ad modio odolortie commoloreet ilis alisi blam inis ad magnim enissed te ting estie dolor inciliquis nis aut laore magnim illaor ad mincidunt autem doloborem dit loborpe rcipit ipit lum volobore velit um ercinis aut utpat in et volorer iuscilla commy nos dolesse ex elit eugiamcon ulla aci tat, sum volor sit praesto et ing eliquiscip el ulput aute ex el iniate estisi blaoreet lobor susci tat. Duis nullandignis nostio odolor iril ex ex eugiam sectet er sequissendre conse etue dipit numsandrem nonsed tincip et augait ero dunt dionse dolorperos autpat, consect etueratis dunt nit lutat ad dit acidunt utat. Ut nibh eugait init dolore molor si. Ipit vel iuscili smodolo reetuero exeraestrud do od dui te dolumsan henim nonum velis ad tetuer sendiam, commy niamconulla aci blan vel iure molorperosto consecte tionse feugia zzriureet ad magna atem zzril dolore dolor sit ad dui blamcon velit niam in etum iustinim nulla feugue minibh exeratuerat doloreet laoreet illa aut alit iuscilisse verat adip ero commy nonsequ atuerMet praestrud tat lore voloborer sequisl ese velit, quisim zzrit accumsandio euis nos dio odo odolorem dolore magnissequi tiniate modo odolore doluptat.

HENDIT lAMET VE

Ut lobore eugue eraesto dit iriliqui blaoreet illuptatin ullan exer si blaoreet, corpercipsum il ipis delenia mcorper iurerae sequam quisi.At, quat eros amconse quatuer aute coreros doloborer ilisim eliquat at autpat nos autat nullutpatem vullummy nullum num voloboreet autat, quat alisl dunt ero dolorper irit velis alit am erciliquam nostisis nis acilit ver si.


Photo: Andy Garcia


TOP 10.

WITH

NICK EAKES

In no order, these are what influenced me to want to film and skate the way I do. These are my top 10 greatest skate videos of all time... Photo: Johny Gomez

In no order, these are what inTop Ten... fluenced me to film and skate the way I do. These are my choices for 1. First Love- Transworld the top 10 greatest skate videos of all time... 2. Fully Flared - Lakai --eakes1k.com

3. Static 3- Josh Stewart 4. Modus operandi - Transworld 5. Mosaic - Alien Workshop 6. Bon Appetit - Clich’e 7. Menikmati - e’s 8. Sorry - Flip 9.The End - Birdhouse 10. Baker 3 - Baker

06.


UD MAGNIBH EX

“WE OUTWITH HERE...” MONICO CANDELARIA If he’s not stacking clips & bumping fists. Monico Candelaria manages to keep his smiles upon miles while clocking-in a clock like a big boy. That includes working 40 hours a week, being a husband and mowing the lawn before Saturdays skate session. Monico just wrapped up filming for two parts including The Denver Shop’s “Stakes Is High” and Nick Eakes “TEX-MEX” . After locking some photos down and procrastinating around writing some questions, I finally came up with this....

TEXT & PHOTOGRAPHY:

ANDY GARCIA


“ OMMY NONSE CORE

ALL THE VEGAN SUP

Monico! Andy! Where are you from, What do you do on the weekdays and how long have you been shredding for?

My official title is a Community Support Worker, but basically I work with kids and families in helping them achieve goals they set for themselves. And finally, I have been schralping for over 11 or so years.

I am from Albuquerque, moved to How did You End Up In The New Colorado in ‘05, then moved back after Mexico Scene? college and got married to my wife Lisa. I moved here to be closer to my high

school sweetheart Lisa. My grandparents also live here, and it also helps that there is little to no snow, and sunny most of the year. Do vegans really have super powers like in that movie----


PERHERO POWERS ARE TRUE.

“ OMMY NONSE CORE

Five-Oh.

Scott Pilgrim VS The World? I’ve never seen the movie, but yes... All the vegan superhero powers you have heard of are true. I am, however not a vegan, only a simple vegetarian. Where did you go to college and what degree did you receive? I attended Colorado State University

would say time-management and prioritizing. I do the things I need to do first, like take care of the dogs How do you balance being a full-time and the house, buy adult and still skate with such gnarly- groceries, etc. Then I make a list of the tricks ness? or spots I want to skate. Probably sounds pretty adult like, but I Next I weigh out the-where I received my bachelors in Social Work. Shout out to The Market Skateshop for making it such an awesome time living there.


Super Ollie.

pros and cons of each trick based on smaller injuries before they get bigger. the likeliness of injury. Finally I gather the troops and hope for the best. Some- Whats the standard weekend session times it works out, sometimes it doesn’t, like? but either way its always a good time. Hit up Nick, you and the weekend warStressful? riors around 11:00 AM, plan to meet at noonish, then eventually get a solid 30 It can be. It gets really sticky when on minutes of skating before the sun goes I’m injury report, but thats why I try to down. No Ditch Skating? take care of myself and baby those

Sometimes I’m in the mood, but if you see me at it a ditch its most likely for moral support. You just finished filming 2 separate parts in the last year, are you stoked its finally over? One and a half. I’m---


going to be sharing a part with my good Ollies and 5050’s, maybe a kickflip here and there. friend Justin Greer in “Stakes is High.” As for stoked its over, on the contrary. Ender? Its never over. When one chapter ends another begins.  Ill find out at the premier with you! Did you do any traveling while you Your taking Nick Eakes and I, for the were filming? Denver adventures correct? I did, but not as much as I typically do. That depends, you got gas money? Those video parts are mostly going to be New Mexico and Colorado. Do Hybrids really work? The Denver Shop Video Premiere Is I back the Prius 100%. Near… Butterflys? Not at all, stoked out of my mind is more like it. I could care less about my contribution. What I’m really looking forward to is TP, Murphy, Shardy and Ryan’s parts. They are going to be putting Colorado on the map, again. Hype, if you are reading this, I expect a TP PRO model after this video part. What can we expect on the Denver Shop part?

back on it! I’v heard stories that you were once the big partier back in the day, care to comment on these rumors? Those documents are classified...

All Wheel Drive on that whip? Nope, but I’m a pretty conservative driver anyway. Whats up with the iPod-Tages?! They’ve stopped!? I scratched my lens during my last trip to Denver and just haven’t got it back out, but you are right, gotta get

(Right) Front-Feeble (Below) Front Nose-Pick


(Below) Kick-Flip

HYPE, IF YOU ARE READIN A TP PRO MODEL AFTER TH


NG THIS, I EXPECT HIS VIDEO PART.

The One Word Answer GameTex-Mex? Freedom. Park Shark? Training. Front-3’s? Totally. Chris Benson? Natural.  Do you have any product flow or hook ups on the streets? Null Skateboards and The Denver Shop have supported me fully. You have a younger brother right? I do, Matthew. Is he to replace your spot as family shredder? He will definitely be carrying on the torch. He’s currently on that “learn a trick a day” program. Killing it. Any filming for future parts in 2012? Like most skateboarders, filming and skating in general is just a switch in the brain that simply wont turn off. 2012 end of the world? No way. Just gotta keep sending out those positive vibes and the universe lives on.


SKATE TODAY BECAUSE TOMORROW IT MIGHT RAIN.


Bump to Five-Oh.

Back-side Kick-Flip.

Thank You’s & Shout Outs?

Super Pole-Jam Gap Out.

Null Skateboards, The Denver Shop and BZ have been a huge support. Also, Nick Eakes Y’all, Brando, Cory, Rocky, Mike, Harbour, yourself and everyone else out there. And finally I would like to quote an amazing Consolidated sticker I once had, “Skate today because tomorrow it might rain.”


SHUFFLE PLAYLIST.

WITH

CHRIS BENSON

Top Ten... 1. Platinum Plus - Big L 2. Down 71 (The Getaway) - Bone Thugs N Harmony 3. Return Of Da Baby - Brother Lynch Hung 4. Locc 2 Da Brain - Brother Lynch Hung 5. Am I evil - Diamond Head 6. Black Mass - Electric Wizard 7. Funeralopolis - Electric Wizard 8. Down Under - Men At Work 9. 20 Buck Spin - Pentagram 10. Luckenback Texas - Waylon Jennings

21.


YOU KNOW HOW YOU FEEL NOW? MAKE IT WORST.


PHOTO G 2 PHOTO G.

PHOTOGRAPHY

ROCKY NORTON

First questions obvious, when and how did you start your journey in photography? 10 Years ago, the “photo” button on the VX1000 (video camera iconic to skateboarding, recorded a still frame for 5 seconds) After the VX discovery, what were some of the things you started photographing? I built stuff, in lots where consruction dudes were dumping their trash, and in ditches, just to take a picture of it. And I definetly I shot people “doing things”, normal things. Punk. Did you have any influences or anything that inspired you to take photos the way you take photos? No. 2nd Text Mesage* Well Kinda... Spill! I remember Glen E Friedman was asked who’s pho-

TEXT & PORTRAIT

ANDY GARCIA

tography he liked (In Juice Magzine) and he said “Ilike Mine” I thought that was very fair. And its taken me ten years to accept, “I like Mine” like Mine” I thought that was very fair. And its taken me ten years to accept, “I like Mine” Haha. Fair enough. There’s interviews where they ask Quentin Tarantino who inspired him and his response is the same. So, iv’e witnessed you photograph some of the sickest photos with some of the lowest rated equipment, bad lighting, and not the lenses some would choose for certain shots. Do you have a certain setup you prefer? No. Refer to “the lense of realization” Touch’e! You recently just had an art show with Johnny Gomez in the battlefields themselves (The Ditches) here in ALbuquerqeu NM entitled “The Royal Highway” What was the outcome of the show and is this the first of a series of future shows? It was a spoke in a wheel, I’m building. Johnny and I are going to just put the prints in the trunk, stop, and hand. Session & photo session.


You influenced a lot of younglings through Is it still in existence? your old blog/website everymanskateboards. In each and every one of us. No? My feed everyday? I show stuff, deliberately. com Do you ever plan on starting the site again? Any future plans for Rocky Norton? Punk. I’m going to make a bunch of stuff No. Instagram Prints! I’m currently at the gym with Last words...? Jesse Jaramillo, working on leg extentions What about the Hush Riot? You can run, you can’t hide. & its pure torchure! Any advice on how I can boost to Rocky Norton yoke status? What about it? Punk. Instagram Show’s?

You know how you feel now? Make it worse.


STILLS.


Travis Waller, Dave Lopez, Nick Eakes Photo: Andy Garcia


Reggie Zhuckkahosee Ollie Photo: Andy Garcia


Travis Waller Massive Front 180 Photo: Andy Garcia


Chavez Smith Wall-Ride Pole Grab Photo: Johnny Gomez


(left) Dereck Prada Ollie Photo: Johnny Gomez (above) Dylan Reider Photo: Johnny Gomez


Alfred Flores Photo: Andy Garcia


JD Palmer Front Board Photo: Justin Guthrie


Jackson Glasgow Photo: Justin Guthrie

43.


Sal Barzo Kick-flip Photo: Andy Garcia


Photo: Stephanie Reich


Photo: Andy Garcia


THANK YOU. VISIT

BLOG-ANDYGARCIAPHOTO.COM Lorem Ipsum

123 Ever y where Avenue City, St 00000

50-50 Vol 1.  

A short Zine. Directed By: Andy Garcia Featuring: Chris Benson, Monico Candeleria, Nick Eakes, Johnny Gomez, Justin Guthrie, Rocky Norton &...