Page 48

48

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Toplotne ~rpalke za segrevanje sanitarne vode Kronoterm tudi za velike potro{nike

P

rakti~no lahko re~emo, da velika ve~ina tistih, kateri so kadarkoli razmi{ljali o var~nem segrevanju sanitarne vode, pozna toplotno ~rpalko za segrevanje sanitarne vode z 200 ali 300 litrskim grelnikom vode. Sanitarne toplotne ~rpalke za gospodinjstva postajajo hit, saj se za relativno majhno ceno lahko na letni ravni veliko prihrani v primerjavi s konvencionalnimi sistemi. Tako reko~ bi lahko zapisali: Sanitarna toplotna ~rpalka za vsak dom! Po~asneje pa se {iri to spoznanje na podro~je velikih potro{nikov sanitarne vode. Razlog lahko najdemo tu: v ve~jih objektih so instalirani veliki konvencionalni ogrevalni sistemi, kjer {e vedno velja prepri~anje, da kakr{na koli sprememba ali prenova predstavlja veliko investicijo in da se investicija ne izpla~a v doglednem ~asu. Dejstva iz prakse pa ka`ejo ravno obratno, saj se investicija pri ve~jih potro{nikih sanitarne vode povrne `e v nekaj

letih (lahko tudi v 2-3 letih ali pa {e prej). [e posebej hitro se investicija povrne v primerih, ko tudi izven ogrevalne sezone segrevamo sanitarno vodo z obstoje~imi konvencionalnimi sistemi kateri so namenjeni za ogrevanje celega objekta in so tako lahko mo~i od nekaj 10 kW do nekaj 100 kW. Vsem je namre~ tu popolnoma jasno, da ti kotli v re`imih, ko delajo z 5 ali 10 % mo~jo, dosegalo zelo nizke izkoristke. V veliko primerih tudi dale~ pod 50 %.

Kje sre~amo mo`ne primere uporabe? - Poletni po~itni{ki apartmaji in drugi letni turisti~ni objekti (kampi, hoteli, turisti~ne kmetije,…), - {portni objekti in ve~ji wellness centri, - domovi starej{ih ob~anov, - gostinski lokali, ve~je kuhinje, - razni tehnolo{ki procesi, - osnovne {ole, vrtci, - trgovski kompleksi (hiper marketi) Pri Termo-tehniki imajo veliko izku{enj z dobavo tak{nih sistemov za tak{ne objekte, trend pa tudi tu nara{~a.

Vrste toplotnih ~rpalk za pokrivanje razli~nih potreb po sanitarni vodi Toplotne ~rpalke za segrevanje sanitarne vode izberemo na

VAŠ PARTNER PRI VARČEVANJU Z ENERGIJO ŽE 24 LET !

TOPLOTNE ČRPALKE IN HLADILNI SISTEMI ZA STANOVANJSKO, POSLOVNO IN INDUSTRIJSKO RABO.

ZAKAJ TOPLOTNE ČRPALKE KRONOTERM ? razvite in izdelane v Sloveniji - z odločitvijo za domač izdelek podpirate rast slovenskih delovnih mest odlična tehnična podpora in odziven servis 24 let izkušenj pri izdelavi toplotnih črpalk in hladilnih sistemov

TOPLOTNE ČRPALKE ZA SANITARNO VODO Sanitarna voda za vso družino - že za 95€/leto, pa še hladno klet ali shrambo dobite zraven

TOPLOTNE ČRPALKE ZRAK/VODA

TOPLOTNE ČRPALKE VODA/VODA IN ZEMLJA/VODA

Za vas izkoristimo toploto zraka, da vam bo tudi v najhladnejših dneh prijetno toplo

Če imate na voljo podtalnico ali prosto zemeljsko površino, potem vam lahko zagotovimo najcenejše ogrevanje

WWW.KRONOTERM.COM Termo-tehnika d. o. o., Orla vas 27, 3314 Braslovče, T: 03 703 16 20, F: 03 703 16 33, info@kronoterm.com

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement